Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 23. 11. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.322

Bez naknade ostalo osam {ehidskih porodica i 104 RVI-ja

Revizija stigla i u Sarajevo
6-7. strana

Dodik pisao ambasadorima

25. NOVEMBAR NIJE PRAZNIK BiH
4. strana

Presuda za dva udru`ena zlo~ina~ka poduhvata u Bugojnu

Mla}o i Cikoti} sau~esnici
Senad Dautovi} i Nisvet Gasal progla{eni krivim, a Musaib Kukavica oslobo|en svih optu`bi
3. strana

DANAS PRILOG

SIPA li{ila slobode osam osoba

UHAP[ENI OSUMNJI^ENI ZA ZLO^INE U TAR^INU

2. strana

U @I@I
SIPA li{ila slobode osam osoba

2

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Implementacija presude Sejdi} i Finci

Danas prijedlozi amandmana

Foto: D. TORCHE

Silos u Tar~inu

Uhap{eni osumnji~eni

za zlo~ine u Tar~inu
Nekada{nji predsjednik SO Had`i}i, upravnici i zamjenici upravnika logora Silos, stra`ari i policajci terete se za zlo~ine
Po nalogu Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine, pripadnici Agencije za istrage i za{titu (SIPA) ju~er su uhapsiliosamosoba, osumnji~enih da su po~iniliratnezlo~ine u logorima na podru~ju Tar~ina. Kako je saop}eno iz Tu`ila{tva BiH, uhap{eni su Mustafa \elilovi} (1955), Fadil ^ovi} (1953), Mirsad[abi}(1954), NezirKazi}(1960), Be}ir Huji} (1957), Halid ^ovi} (1953), [erif Me{anovi} (1957) i Nermin Kalember, zvani Buba (1969). Pretresi su izvr{eni na ukupno sedam lokacija.

Saglasnost oko Doma naroda?
Komitet ministara Vije}a Evrope }e uskoro ocjenjivati dosada{nji u~inak BiH u provedbi presude
Privremena zajedni~ka komisija Parlamentarne skup{tine BiH za provo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} i Finci danas bi trebala kona~no formirati prijedloge amandmana na Ustav BiH, kojim bi se presuda implementirala. Vehid [ehi}, predstavnik Vije}a nacionalnih manjina, ocijenio je da je ju~era{nja rasprava ukazala na pribli`avanje rje{enju. - Drago mi je {to ima sli~nih razmi{ljanja, kad govorimo na entitetskomnivou,od politi~kihstranaka~ijesjedi{te je u RS-u i u FBiH. No, `elim ukazati da je ovo prilika da implementiraju}i ovu presudu, BiH mo`e sprije~iti novu {tetu, nove tu`be. Smatram da treba implementirati ovu odluku, ali i njen duh, kazao je on. Upozorio je da BiH uskoro mo`e do}i u situaciju da obezbijedi ravnopravnost predstavnicima nacionalnih manjina, a da to onemogu}i predstavnicima tri ravnopravna naroda. stranke iz FBiHuglavnom se opredjeljuju za indirektan izbor ~lanova, kazao je [efikD`aferovi}, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije nakon ju~era{nje sjednice. On smatra da je nemogu}e iz RS-a birati ~lana direktno a iz FBiH indirektno, jer bi to u~inilo da nosioci tih funkcija nemaju isti legitimitet. i Finci, ve} po politi~kim ambicijama partija oko {irine ustavnih izmjena. Posljednjeg dana novembra ili prvog dana decembra Komisija }e odr`ati posljednju sjednicu, ~iji ishodmo`ebitidogovor oko potpune implementacije presude, samodjelimi~no,ili pak da sve zavr{i bez rje{enja. KomitetministaraVije}aEvrope }e krajem ovog i po~etkom idu}eg mjeseca ocjenjivati dosada{nji u~inak BiH u provedbi presude Sejdi} - Finci.
M. \UROVI] RUKAVINA

[ehi}: Sprije~iti nove tu`be

Reakcija iz Had`i}a
U povodu hap{enja osmorice stanovnika Had`i}a, saop}enje su uputili na~elnik Op}ine Had`i}i Hamdo Ejubovi} i predsjedavaju}i Op}inskog vije}a te op}ine Jazid Bajri}, navode}i da su iznena|eni. - Dok nadle`ni organi i porodice jo{ tragaju za 100 nestalih gra|ana Bo{njaka op}ine Had`i}i, de{ava se hap{enje prakti~no ~itavog civilnog i vojnog rukovodstva op}ine Had`i}i iz perioda 1992-1995. Op}insko vije}e i na~elnik, vjeruju}i u nevinost uhap{enih, daju punu podr{ku njima i njihovim porodicama u smislu istrajavanja i dokazivanja istine, stoji u saop}enju u kojem na~elnik i predsjedavaju}i navode da vjeruju u neovisnost i nepristrasnost pravosudnih institucija BiH. I koordinacija bora~kih organizacija iz Had`i}a ju~er poslijepodne je odr`ala sastanak istim povodom. Osumnji~eni se terete za ratne zlo~inepo~injene nad osobamasrpske i hrvatske nacionalnosti, koje su dr`ane u zato~enju u logoru Silos u T ar~inu, te objektima za zato~enje u prostorijama Osnovne {kole 9. maj u Pazari}u, kao i logoru u magacinimakasarneKrupa. U tim objektima je veliki broj civila i ratnih zarobljenika bio zato~en, te su bili izlo`eni ne~ovje~nom postupanju, mu~enju, namjernom nano{enju sna`nog tjelesnog ili du{evnogbola ili patnje, nano{enju velikihpatnji i povredatjelesnogintegriteta ili zdravlja, oduzimanju prava na pravi~no su|enje, prisiljavanju na prinudni rad. Kao posljedicanavedenihradnji, vi{eosoba je i smrtnostradalo, saop}eno je. Uhap{eni su predati postupaju}emtu`iocu, koji}e ih ispitati, nakon ~ega }e donijeti odluku o pokretanjuprijedloga za odre|ivanje pritvora. J. FETAHOVI]

Izbori za Predsjedni{tvo
Na ju~era{njoj sjednici predstavnici politi~kih partija i Vije}a nacionalnihmanjinaponovili su svoje stavove i dali komentare na sve prijedloge. Iako su stavovi oko na~ina izbora ~lanova Predsjedni{tva, posredno ili neposredno, razli~iti, ve}ina njih je optimisti~na oko usugla{avanja vezano za Dom naroda PSBiH. - Mislim da po pitanjuDomanaroda postoje odre|eni elementi koji upu}uju na zaklju~ak da bi se oko togamo`da i moglaposti}isaglasnost. Kad je u pitanju Predsjedni{tvo, stvari su poprili~no ~vrsto postavljene od entiteta do entiteta. Predstavnici iz RS-a insistiraju na direktnomizboru~lanova, a politi~ke

Pod istragom
- Oni su pod istragom, te se sumnji~e da su po~inilikaznenodjelo ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva i ratnog zlo~ina protiv ratnih zarobljenika, poja{njeno je iz Tu`ila{tva BiH. Tu`ila{tvo BiH sumnji~i \elilovi}a, kao nekada{njegpredsjednikaSkup{tineop{tineHad`i}i, predsjednika Kriznog {taba, te kasnije Ratnog predsjedni{tva op{tine Had`i}i, Fadila ^ovi}a, u svojstvu na~elnika Stanice javne bezbjednosti Had`i}i i ~lana Kriznog {taba, kasnije Ratnog predsjedni{tva op{tine Had`i}i, [abi}a, u svojstvu aktivnog policajca SJB-a Had`i}i, te komandira Policijske stanice Pazari}, Kazi}a u svojstvu komandanta9. brdskebrigadeArmijeRBiH, Huji}au svojstvuupravnika i zamjenika upravnika logora Silos, Halida ^ovi}a u svojstvu upravnika i zamjenika upravnika logoraSilos, Me{anovi}au svojstvu upravnika i zamjenika upravnika logora Silos, te u svojstvu upravnikalogora u magacinima u kasarni Krupa u Zoviku i Kalembera u svojstvu stra`ara u logoru Silos, da su po~inili ratne zlo~ine protiv civilnog stanovni{tva i ratne zlo~ine protiv ratnih zarobljenika.

Simi} optimista
Predstavnik SNSD-a Krstan Simi} je izjavio da je tako|er optimist, te da su stavovi veoma udaljeni, ali ne po presudi Sejdi}

Prikupljanje dokaza
- Uporedo sa li{enjem slobode, po nalogu Tu`iteljstva BiH i na temelju naredbe Suda BiH, izvr{eni su i pretresi na ukupno sedam lokacija, sa ciljem pronala`enja dokumentacije i dokaznih materijala vezanih za navedeni predmet.

V I J E S T I

NEZADOVOLJNI PENZIONISANI VOJNICI

Mirni protesti naredne sedmice u Sarajevu
Penzionisani pripadnici Oru`anih snaga BiH, koji su dobili rje{enja o penziji po osnovu zakona o slu`bi u OSu, najavljuju za 28. novembar mirne proteste pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu. Na protestima }e u~estvovati oko 250 biv{ih vojnika, a mogu}e je da se njihovom pozivu odazove svih 1.250 kolega iz FBiH. U istoj je situaciji i 360 penzionera iz RS-a. - Na protest smo se odlu~ili zbog toga {to smo i pored zakona u kojem se priznaje pravo na na{e penzije, pored rje{enja o uvo|enju u pravo od PIOFBiH, prepu{teni sami sebi. Vi{e od godinu i po ovi ljudi gladuju zajedno sa porodicama. Dosta ih je na bolni~kom lije~enju bez zdravstvenog osiguranja, a ve} ih je nekoliko umrlo zbog nepodno{ljive situacije, izjavio je Senad Hubjer, jedan od predstavnika penzioniranih vojnika i organizatora skupa. Protesti }e, isti~e Hubjer, trajati do ispunjenja zahtjeva ili smrzavanja nezadovoljnih veterana. - Tra`imo od Vlade FBiH da da saglasnost Zavodu za PIO za isplatu jedne penzije, odnosno da se otpo~ne s isplatom mjesec za mjesec do usvajanja dr`avnog bud`eta iz kojeg bi se nadomjestila sredstva Zavodu. Ako to nije mogu}e, onda da Vlada iz svog bud`eta ili na drugi na~in, posebnim odlukama, Zavodu izdvaja 750.000 KM mjese~no, a da se po usvajanju dr`avnog bud`eta A. H. ta sredstva refundiraju Vladi, ka`e Hubjer.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

U @I@I

3

Presuda za dva udru`ena zlo~ina~ka poduhvata u Bugojnu

Mla}o i Cikoti} sau~esnici
Senad Dautovi} i Nisvet Gasal progla{eni krivim, a Musaib Kukavica oslobo|en svih optu`bi
Davor Juki}, sudija Suda BiH, objavio je ju~e presudu tro~lanog sudskog vije}a za ratne zlo~ine u Bugojnu koje su po~inili pripadnici jedinica i komandi MUP-a RBiH i Armije RBiH od sredine jula 1993. do sredine marta 1994.

Dautovi} zadr`an

DVA ZLO^INA Optu`eni Nisvet Senad Dautovi} je Gasal je kao upravnik logora na u~estvovao u dva Na slici (u prvom redu: osu|eni Nisvet Gasal, advokati Mirza Kova~ i Senad Kreho; u drugom redu: advokati Idriz Kamenica no go me tnom odvojena zlo~ina~ka i Fadil Abaz, te oslobo|eni Musaib Kukavica; osu|eni Senad Dautovi} i advokati Refik Serdarevi} i Senad Dupovac) stadionu NK Ispoduhvata u kojima je kra u Bugojnu nih lica hru~estvovao sa istim ili ve}im brou~estvovao ve}i broj ka`njen sa {est vatske najem osoba u planu ~iji je cilj bio priosoba, uklju~uju}i Ratno godina zatvora. cionalnosti silno va|enje krvi zato~enika kopredsjedni{tvo op}ine Senad Dautovi}, izdvoje osoje je izvr{eno na ne~ovje~an i okruU kasnijem obrazlo`enju presude, sudija Juki} je rekao da je Bugojno, ~iji je kao jedan od kobe koje su tan na~in“, dodao je Juki}, navona sjednicama Ratnog predsjedni{tva Bugojna u~estvovao i kopredsjednik bio mandanata odbrasmatrane ekde}i lokacije, datume i imena osomandant Operativne grupe Zapad Armije BiH. Iako nije izgoD`evad Mla}o ne Bugojna, na~elnik stremima i da se ba kojima je prisilno va|ena krv u vorio ime ovog komandanta, posmatra~ima su|enja i javnosti je SJB-a Bugojno i ~lan Ratubiju. T ko su sa pria Domu zdravlja u Bugojnu. poznato da je rije~ o Selmi Cikoti}u, koji je dva puta dolazio u sunog predsjedni{tva Bugojna, nudnih radova iz Prusca Kao na~elnik SJB-a Bugojno, dnicu kao svjedok u toku ovog postupka, jednom na poziv odka`njen je sa 13 godina zatvora. u prostorije BH banke u Bugojnu, Dautovi} “snosi i odgovornost za brane Enesa Hand`i}a, a drugi put na poziv sudskog vije}a. Mla}i Sudija Juki} je naredio sudskoj gdje je bila smje{tena Vojna polizatvaranje velikog broja zatvorei Cikoti}u je ovo sudsko vije}e kao svjedocima dodijelilo branipoliciji da zadr`i Dautovi}a, ka- cija 307. brigade, odvedena lica hrnika u premalim prostorijama i telje, jer je bilo o~igledno da izjavama koje su davali sami sebe ko bi odmah bio vra}en u zatvor, vatske nacionalnosti i to Niko neprimjerenim uslovima u Gimnaizla`u krivi~nom progonu. Tu`ila{tvo BiH je ranije potvrdilo da dok je Gasal ostao na slobodi, uz D`aja, Mihovil Struji}, Jadranko ziji u Bugojnu“, koja je tako|e opisu Mla}o i Cikoti} pod istragom za ratne zlo~ine u Bugojnu. Juranije izre~ene mjere zabrane. Gvozden, @eljko Milo{, Franjo Jesana kao mu~ili{te. Kao jedan od ki} je kao klju~ni dokaz da je rije~ o udru`enom zlo~ina~kom poMusaib Kukavica je oslobo|en zid`i}, Stipica Zeli}. Tu su ih zlosmu~itelja koji je u~estvovao u preduhvatu naveo Mla}in ratni dnevnik u kome se nalaze i njegosvih optu`bi. tavljali, udarali rukama, nogama i mla}ivanju zato~enih osoba, imevi zapisnici sa sjednica Ratnog predsjedni{tva Bugojna. “Senad Dautovi} je u~estvovao tupim predmetima pripadnici Vojnovan je i Besim Hod`i} Besko, sau dva odvojena zlo~ina~ka podu- ne policije. Od posljedica zadobivjetnik u Vladi Federacije BiH. hvata u kojima je u~estvovao ve}i venih zlostavljanjem preminuo je roslav Dilber, Ante Markulj, Dragan cije odveden je u BH banku i od taRanije je u ovom predmetu, na broj osoba, uklju~uju}i Ratno Jadranko Gvozden, dok su ostali Erkapi}, Dragan Mili~evi}, Ivo Mi- da mu se gubi svaki trag“, rekao je osnovu sporazuma o priznavanju predsjedni{tvo op}ine Bugojno, ~iji odvezeni u nepoznatom pravcu i lo{, Perica Kova~evi}, Zoran Gali}, Juki}. krivice, na osam godina zatvora je predsjednik bio D`evad Mla}o od tada im se svima, osim @eljku Zdravko Juri~i}, Niko Zlatuni}, Peosu|en Enes Hand`i}, ratni zai u ~ijem radu su u~estvovale star- Milo{u, koji je uspio pobje}i, gubi rica Crnjak i Branko Crnjak, i nisu Dokaz u dnevniku povjednik Vojne policije Armije Potom je opisao i drugi zlo- BiH u Bugojnu. je{ine ratnih jedinica Armije BiH. svaki trag. Iz logora na stadionu Is- uop{te vra}eni u logor. Jozo Milo{, Cilj i plan je bio da se od zaroblje- kra u BH banku su odvedeni Mi- zvani Kardelj, sa nepoznate loka- ~ina~ki poduhvat: “Dautovi} je E. HE]IMOVI]

Iz obrazlo`enja

OSMANOVI] U POSJETI POVRATNICIMA

[PIRI] - GASHI

AHMETOVI] - MAYNE

Novo lice Gornje Bo~inje
Problemi povratnika u na{oj zemlji tra`e novi pristup rje{avanja, a praksa koju zagovara federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanovi} naila zi na {iru podr{ku. Na ju~era{njem sastanku u Gornjoj Bo~inji kod Maglaja odaslani su pozitivni signali kako se trebaju rje{avati egzistencijalna pitanja ljudi koji su se nakon izgnanstva vratili na prijeratne adrese. Konstatovano je da su danas problemi samoodr`ivosti onih koji su se vratili na svoja imanja isklju~ivo ekonomske prirode. Federalno Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica zato je u proces rje{avanja ovih problema uklju~ilo {iru dru{tvenu zajednicu, prije svega, javna preduze}a i korporacije. Na njegov poziv u Maglaj su se odazvali direktori @eljeznica FBiH, BH po{ta, BH Telecoma i federalnog Zavoda za zapo{ljavanje, kako bi se pomoglo u zapo{ljavanju dijela povratnika srpske nacionalnosti u op}inu Maglaj. Re~eno je da se treba stvarati takav ambijent da povratnici osje}aju sigurnost i da imaju ekonomsku stabilnost, a to bez u~e{}a {ire zajednice ne}e i}i. Federalno Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica u posljednja tri mjeseca je u Gornjoj Bo~inji

realizovalo tri jako zna~ajna projekta vrijedna skoro 170 hiljada maraka. Na ula zu u selo izgra|ena je dionica asfaltnog puta u du`ini od 550 metara. Za pet povratni~kih porodica obezbije|eni su paketi u gra|evinskoj opremi, dok je {est porodica dobilo motokultivatore s opremom. Povratnica, baka Desanka Stevanovi} (86 godina) koja `ivi sa zetom i k}erkom, ima penziju od 160 maraka. Izgubila je sina u ratu, ali nije mogla sakriti suze kada je vidjela da se u Bo~inju vra}a `ivot. Kako bi zahvalili ministru Osmanovi}u, mje{tani Gornje Bo~inje darovali su mu umjetni~ku sliku akademskog slikara Fuada ^i~ku{i}a iz Maglaja.
M. B.

Odnosi bez otvorenih pitanja Kvalitetno rje{enje azila
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} primio je ambasadora Republike Albanije u BiH Flamura Gashija. Na sastanku je ocijenjeno da su bilateralni odnosi dobri i bez otvorenih pitanja, ali da postoji dosta prostora za unapre|enje ekonomske saradnje, {to je obostrani interes. Sagovornici su naglasili potrebu kreiranja spora zuma i otklanjanja administrativnih barijera za uspostavljanje efikasnije saradnje u interesu gra|ana obiju zemalja. [piri} je informirao ambasadora Republike Albanije o svom vi|enju ra zvoja politi~ke i ekonomske situacije u BiH. BiH ima bolje rije{eno pitanje azila i rje{avanja izbjegli~kog statusa, ~ak i od nekih zemlja ~lanica EU, konstatovano je na sastanku zamjenika predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministra sigurnosti BiH Sadika Ahmetovi}a i predstavnika UNHCR-a za BiH Andrewa Maynea. Ahmetovi} je naglasio da je to veliki napredak, imaju}i u vidu da je BiH samo prije 16 godina bila zemlja koja je imala problema sa izbjeglicama i ~ijih je vi{e od milion gra|ana bilo zbrinuto u zemljama Evrope i svijeta. Istaknuti su dobri odnosi ove dvije institucije, koji se ogledaju i kroz saradnju na izmjenama Zakona o azilu.

4

DOGA\AJI

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA

DODIK PISAO AMBASADORIMA

Srbija nikada ne}e ostaviti RS bez gasnog snabdevanja, a time ni BiH. Uostalom, i u kriznom vremenu Srbija je bila od pomo}i pri snabdevanju stanovni{tva u toj, nama susednoj, zemlji

25. novembar nije praznik BiH
Ovaj datum je odre|en kao praznik u Zakonu o praznicima koji je Federacija BiH preuzela od ratne takozvane republike BiH, i RS ne spori pravo da se na teritoriji FBiH to po{tuje, ka`e Dodik
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je ju~er otvoreno pismo svim ambasadorima u BiH u kojem upozorava da se najavama obilje`avanja 25. novembra kao takozvanog dana dr`avnosti BiH i poku{ajima na metanja obilje`avanja ovog dana i na nivou zajedni~kih institucija radi o o~iglednom kr{enju va`e}ih propisa i ignorisanju Ustava BiH, koji je dio me|unarodnog ugovora, prenijela je Srna. praznik koji se obilje`ava na nivou zajedni~kih institucija BiH, ni ti je pra znik BiH nas ta le me|una ro dnim ugo vo rom“, navodi Dodik. On dodaje da o tome svjedo~i i ~injenica da je Federacija BiH preuzela zakon i tako omogu}ila njegovu primjenu nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i stupanja na snagu novog Ustava BiH, jer bez tog ~ina ovaj zakon se ne bi primjenjivao ni u Federaciji.

Boris Tadi},
predsjednik Srbije

Preuzet zakon

Ignorisanje stvarnosti
“Smatramo da je krajnje vrijeme da se prestane sa praksom grubog ignorisanja stvarnosti i postoje}eg pravnog okvira, te sa jo{ grubljim i neukusni jim pri sva ja njem za je dni~kih tekovina antifa{isti~ke borbe naroda biv{e Jugoslavije. Niko nema pravo da to ~ini, a pogotovo ne nau{trb i protivno volji srpskog naroda, koji je u toj antifa{isti~koj borbi dao ubjedljivo najve}i doprinos i podnio najve}e `rtve“, navodi Dodik. Predsjednik RS-a isti~e da volja dva ~lana Predsjedni{tva BiH da organizuju prijeme ovim povodom, kao ni prisustvo onih koji se njihovom pozivu odazovu, ne mo`e promijeniti ove ~injenice niti 25. novembar proizvesti u praznik BiH.

DOBAR LO[
MILE LASI]

ZAO

Profesor na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru Mile Lasi} u intervjuu za Oslobo|enje upozorio je da se treba tragati za na~inom za{tite politi~kog Hrvata u Sarajevu i isto tako Bo{njaka u Mostaru. Takva reforma, koja bi omogu}ila za{titu od manipuliranja, veli Lasi}, zaslu`uje podr{ku.

ZIJAD KRNJI]
Direktor federalnog Zavoda PIO/MIO Zijad Krnji} ka`e kako }e raditi na tome da se {to prije prona|e na~in za pove}anje penzija. Ova izjava je uslijedila nakon zahtjeva penzionera za hitno pove}anje penzija od barem pet posto. Ipak, povi{ica ovisi o izmirenju duga Vlade FBiH.

“^injenica je da ovaj dan ne postoji ni u jednom zakonu niti u zvani~nom aktu BiH. ^injenica je da kao takav on ne mo`e biti obilje`avan kao praznik na nivou zajedni~kih institucija BiH” navodi Dodik u pismu. , Prema njegovim rije~ima, ovaj datum je odre|en kao praznik u Zakonu o praznicima koji je Federacija BiH preuzela od ratne takozvane republike BiH, i RS ne spori pravo da se na teritoriji Federacije BiH taj zakon primjenjuje i po{tuje. “Me|utim, notorna je ~injenica da zajedni~ke institucije BiH, odnosno Parlamentarna skup{tina BiH, niti su preuzele pomenuti zakon niti su usvojiMilorad le novi koji bi tretirao 25. noDodik: vembar kao praznik, prema toPoku{aj me, ovaj datum de jure nije nametanja

BHRT
BHRT se nalazi pod sankcijama zbog neizmirenih obaveza prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU). Krajem novembra u Genevi }e biti odr`an sastanak ~elnika BHRT-a i EBU, na kojem se o~ekuje dogovor o reprogramu duga. U prvih {est mjeseci prihodi BHRT-a su manji za 20 posto nego pro{le godine.

DANAS SJEDNICA PREDSTAVNI^KOG DOMA FBiH

Izmjene Zakona o dr`avnoj slu`bi
uz navedene, donosi i izmjene odredbikojima}e bitiomogu}eno namje{tenicimakojiimajunajmanje pet godina sta`a i dr`avni namje{teni~ki ispit, a stekli su uz rad diplomu visoke stru~ne spreme, da konkuriraju za poziciju dr`avnog slu`benika. Druga i tre}a faza izmjena Zakona, koji je prije nekoliko mjeseci, zbog reakcije predstavnika me|unarodne zajednice, federalna Vlada povukla iz parlamentarne procedure, ~eka odobrenje eksperata Evropske komisije. Analiza izmjena Zakona koje je predvidjela Vlada FBiH, kako saznaje Oslobo|enje, jo{ nije do kraja ura|ena, ali se naziru njeni obrisi. Federalna Vlada u narednim fazama, kako je to nedavno za Oslobo|enje izjavio resorni ministar Zoran Mikuli}, namjerava uvesti mandat rukovode}im dr`avnim slu`benicima u organima dr`avne slu`be u FBiH.

Predvi|eno zapo{ljavanje bolonjaca, namje{tenika koji su stekli visoku {kolsku spremu, ali i provedba odluke Ustavnog suda o formiranju kantonalnih agencija za dr`avnu slu`bu
Pred poslanicima Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH na dana{njoj sjednici trebao bi se na}i Vladin prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH.

RUDNIK KREKA
Rudari Kreke ove sedmice su prema{ili pro{logodi{nju proizvodnju koja je iznosila dva miliona i 300 hiljada. O~ekuje se da }e planirana godi{nja proizvodnja u 2011. od dva miliona i 600 hiljada tona biti preba~ena.

Prva faza
Usvoji li Parlament ove izmjene, zapo{ljavanje u dr`avnu slu`bu u FBiH bi}e omogu}eno i kandidatima koji su zavr{ili studij po tzv. bolonjskomsistemu. Izmjenepredvi|aju provedbu odluke Ustavnog suda FBiH kojom je dozvoljeno kantonima osnivanje agencija za dr`avnu slu`bu. Ovo je prva faza izmjena Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH koja,

Stav EK-a
Saznajemo da eksperti Evropske komisije koji, uz ostalo, prate reforme u ovoj oblasti nemaju ni{ta protiv takvih izmjena, ali “se ne}e dozvoliti da dono{enjem izmjena Zakona mandat sada{njim rukovodiocima automatski prestane“, ka`u izvori bliski Vladi.
S. [e.

VIJEST U

BROJU

maraka izdvojilo je Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a za pomo} studentima deficitarnih studijskih programa u ovoj akademskoj godini.

300.000

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

INTERVJU

5

Miroslav Gavri}, gradona~elnik distrikta Br~ko BiH

Jo{ nismo na~isto sa supervizijom
Podr`avam one stavove koji su umjereni i koji idu, u principu, s idejom da se okon~a supervizija. Naravno, to ide sa zrelo{}u dru{tva. ^ini mi se da distrikt Br~ko i kroz borbu protiv korupcije i kriminala pokazuje da `eli biti zrelo dru{tvo kojem ne}e biti potreban tutor izvana
Razgovarao: Almir [E]KANOVI]

• Nedavno je Tu`ila{tvo distrikta Br~ko, zbog zloupotrebe polo`aja, pokrenulo istragu protiv biv{eg gradona~elnika Dragana Paji}a i {efova nekoliko odje la u Vla di dis tri kta Br~ko. Kako se to odrazilo na rad Vlade? - U procesu pridru`ivanja Evropskoj uniji sve zemlje koje nastoje u}i u porodicu evropskih zemalja nastoje ispuniti odre|ene uzuse. Jedan od njih je borba protiv kriminala i korupcije. Zajednica koja je mo`da me|u prvima u BiH prepoznala tu intenciju je distrikt Br~ko i ~ini mi se da su policija i Tu`ila{tvo distrikta Br~ko uradili akciju koja }e dovesti do rasvjetljavanja odre|enih slu~ajeva potencijalne korupcije, a ima}e i preventivno dejstvo na sve budu}e zvani~nike u distriktu Br~ko. Vlada distrikta Br~ko, zvani~nici i javni slu`benici iza{li su u susret svim aktivnostima koje vode Tu`ila{tvo i policija. Naravno, ta akcija je nu`no uspo ri la rad Vla de. Odre|eni veliki projekti su u zastoju, pa ~ak i imenovanje Vlade je u zastoju, kao i odre|eni dokumenti koje treba donijeti, kao {to je bud`et. Odre|eni funkcioneri nam nisu dostupni, ali nastojimo da takvu jednu ~injenicu prevazi|emo po drugim modelima, jer `ivot mora te}i dalje.

je najbli`i primjer Hrvatske, u kojoj je nedavno pokrenut proces protiv biv{eg premijera Ive Sanadera. Da li je Dragan Paji} br~anski Ivo Sanader? - Zaista, to ne znam! Moram re}i da nisam upoznat kako te~e istraga i te{ko mogu komentarisati. Mogu re}i da mi laska pore|enje Hrvatske i distrikta Br~ko, jer je Hrvatska daleko bli`e na putu Evropskoj uniji, nego {to je to BiH. • Da li je korupcija, o kojoj se toliko pri~a, neprijatelj broj jedan u distriktu Br~ko? - Pa, ne bih rekao da je neprijatelj broj jedan. Smatram da su siroma{tvo i besperspektivnost u

ENTITETI NE SMETAJU Entiteti su nam mnogo pomogli daju}i nam polo`aj koji sada imamo. Za sada ni po kojem pitanju nemamo smetnju od entiteta, pa ni po pitanju finansija

Pokazivanje zrelosti
• Pomenuli ste zemlje Evropske unije i regiona koje su otvorile rat protiv korupcije. Nama

mnogim pogledima, od politi~kih pa do odre|enih privrednih aspekata, ne{to {to je broj jedan. ^ini mi se da je korupcija jedan od faktora koji potpoma`e i ove osnovne faktore koje ne mo`emo da pomirimo, prije svega, zbog ~injenica koje su sada prisutne u ovoj na{oj stvarnosti.
Foto: Senad GUBELI]

• Pretpostavljam da te ~injenice, poput siroma{tva ili korupcije, imaju uticaja i na ostanak Ureda supervizora u distriktu Br~ko? - Mi jo{ nismo na~isto {ta `elimo kada je u pitanju supervizija. Podr`avam one stavove koji su umjereni i koji idu, u principu, s idejom da se okon~a supervizija. Naravno, to okon~anje supervizije ide sa zrelo{}u dru{tva. ^ini mi se da distrikt Br~ko i kroz ovu borbu protiv korupcije i kriminala pokazuje da `eli biti zrelo dru{tvo kojem ne}e biti potreban tutor izvana. • No, mo`e li se do okon~anja supervizije bez politi~kog jedin stva? Pod sje ti}u Vas da SDPBiH, najbrojnija poslani~ka grupa u Skup{tini, nije podr`ao Va{ izbor na poziciju gradona~elnika. - Nema politi~kog jedinstva ni u jednoj zajednici oko mnogih pitanja, pa tako i oko imenovanja gradona~elnika. Ne mislim da to mo`e biti presudno kada je u pitanju rad ove vlade, ~ak mogu re}i da se do sada nisu primijetile zna~ajne negativne posljedice koje bi mogle da proisteknu nakon takvog na~ina glasanja. • Kakva je saradnja s entitetima? - Entiteti su nam mnogo pomogli daju}i nam polo`aj koji sada imamo. Za sada ni po kojem pitanju nemamo smetnju od entiteta, pa ni po pitanju finansija, odnosno onog procenta koji dobija distrikt Br~ko. Nadam se da }e se blagonaklon entiteta prema nama zadr`ati i dalje. Zaista, do sada nije bilo nikakve smetnje.

OTVARANJE RADNIH MJESTA Postoje naznake da }emo kroz odre|ene velike infrastrukturne projekte uspjeti zaposliti ve}i dio radnika i time o`ivjeti privredne aktivnosti i, nadam se, dovesti do otvaranja novih radnih mjesta
• Distrikt je direktno vezan sa dr`avom. Koliko politi~ka neizvjesnost na dr`avnom nivou uti~e na ovu lokalnu zajednicu? - Nastojimo amortizovati sve one negativne stvari koje dolaze sa strane, od dr`avnog vrha, odno sno ne je din stva ko je se sada pokazuje kroz ove pregovore koji se de{avaju vrlo intenzivno po razli~itim mjestima u BiH, pa i u distriktu Br~ko prije mjesec. Mislim da to do sada ne ma pre vas ho dan uti caj na politi~ku situaciju u distriktu Br~ko. Da ima uticaj, mislim da ja ne bih bio na ovom mjestu, nego bi i dalje imali krizu vlasti, koju smo imali velikim dijelom ove godine. lamentarnih stranaka. Koliko je Br~ko, dva mjeseca poslije, zaista bolje? - Te{ko je ne{to pobolj{ati za dva mjeseca. Nastojao sam da se uspostavi prekinuta nit saradnje izme|u politi~kih faktora u distriktu Br~ko i ima puno pokazatelja da sam u toj oblasti u~inio dobre stvari. Nadam se da to u mojim potezima prepoznaju stanovnici distrikta Br~ko. • Kako danas `ive stanovnici ovog grada? - Obi~ni Br~ak danas `ivi vrlo te{ko, kao i svi ostali ljudi u BiH. Vrlo te{ko se spaja kraj s krajem, politi~ka i ekonomska situacija su veoma neizvjesne. Mi smo i dalje pod vrlo te{kom ekonomskom krizom koja se prelama i kroz distrikt Br~ko. Me|utim, postoje naznake da }emo kroz odre|ene velike infrastrukturne projekte uspjeti zaposliti ve}i dio radnika i time o`ivjeti privredne aktivnosti i, nadam se, dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, te time vidjeti stvarni benefit na samim gra|anima.

Vi{e posla
• U prvom obra}anju nakon izbo ra na po zi ci ju gra do na~elnika poru~ili ste da namjeravate raditi na izgradnji boljeg Br~kog, u skladu s istoimenim sporazumom koji su potpisali svi predstavnici par-

BiH i religija

VIJEST U OBJEKTIVU

Ko li ko u da na{ njoj BiH re li gi ja domi ni ra dru{ tve nim i po li ti~kim pros to rom te u ko joj je mje ri se ku lar nost zas tu plje na u di men zi ji dr`ave, pi ta nja su koja je otvorio okrugli sto BiH: sekularna ili vjerska dr`ava odr`an u Sa ra jevu. O ovoj su temi govorili istaknuti bh. intelektualci u dru{tvenim i humanisti~kim naukama, kao i teolozi, otvaraju}i zanimljivu raspravu. Skupu su prisustvovali i brojni studenti Filozofskog fakulteta te predstavnici diplomatskog kora u BiH. Uvodni~ar ovog skupa je bio dekan Filozofskog fakulteta Ivo Kom{i}.

6

DOGA\AJI
VIJESTI
Bez naknade ostalo osam {ehidskih porodica i 104 RVI-ja
Kontrola korisnika bora~ko-invalidske za{tite u Sarajevskom kantonu bez naknade je ostavila, prema spisku Ministarstva Kantona Sarajevo koji posjedujemo, osam {ehidskih porodica, 104 ratna vojna invalida (RVI), a dvojici je procent invalidnosti smanjen.

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Revizija stig
Samir Agi}, pomo}nik ministra sigurnosti BiH, ostao bez specijalne policije, ukinuta invalidnina Hajrizu Be}irovi}u,

Podr{ka reviziji branitelja
Koordinacija udruga HVO-a proisteklih iz Domovinskog rata razmatrala je stanje braniteljsko-invalidske za{tite s naglaskom na aktualnoj reviziji. - Prihva}amo temeljitu i zakonitu reviziju braniteljske populacije, ali po jedinstvenim kriterijima i jednakim tretmanom obiju sastavnica - Armije BiH i HVO-a, {to po na{im saznanjima do sada nije bio slu~aj. Dajemo punu potporu Koordinacijskom timu za reviziju da istinski bude krovno tijelo u pristupu i planiranju cjelokupnog procesa revizije, sukladno va`e}em zakonu. U cijelosti podr`avamo predsjednika FBiH @ivka Budimira u njegovu nastojanju da se prioritetno iz braniteljske populacije izvedu civilni stradalnici rata, kao preduvjet za kvalitetan i zakonit pristup reviziji korisnika braniteljskih prava, ka`e se u saop}enju.

Direktiva ili...
Me|u onima koji su ostali bez invalidnine, prema spisku kantonalnog Ministarstva, jesu i Samir Agi}, pomo}nik ministra sigurnosti BiH, te Kemal Ademovi}, biv{i direktor AID-a. Hajrizu Be}irovi}u, biv{em ministru za bora~ka pitanja Sarajevskog kantona i poslaniku Parlamenta FBiH, invaliditet je prepolovljen. Bio je RVI 80, sada je RVI 40 posto. Procent invalidnosti smanjen je sa 80 na 70 posto i Zijadu Bradi}u, predsjedniku Saveza ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo. - Kemal Ademovi} i ja smo zaje dno ra nje ni. On je, ko li ko znam, ranjen tri puta. Sve su prilike, radi se o reviziji koja se mo`e nazvati politi~kom! Dva puta sam ranjavan. Prvi put ranjen sam rasprskavaju}im metkom u trbuh. Nemogu}e je da moje trajne povrede nisu vi{e trajne! Ovo mi je tre}a revizija, u me|uvremenu sam obolio i od dijabetesa, {to je i uva`eno na drugoj reviziji. Sada, cijene}i me po istom pravilniku, oduzi-

BiH bez balansa lijevog i desnog
U evropskim dru{tvima postoji balans lijevog i desnog politi~kog centra, a taj jo{ nije uspostavljen u BiH, jer ako gledate sve izbore od 1996, odnos je 70 naprama 30 posto, {to upu}uje na zaklju~ak da je bh. dru{tvo atipi~no, mi{ljenja je Slavo Kuki}, koji je bio jedan od uvodni~ara na sjednici Vije}a za razvoj SDP-a BiH o temi Strategija SDP-a u okupljanju snaga lijevog politi~kog spektra. Kuki} predla`e da se SDP vi{e otvori prema strankama politi~ke ljevice i strankama gra|anskog politi~kog centra.

Samir Agi}: Bez invalidnine

Kemal Ademovi}: Tri puta ranjen

Hajriz Be}irovi}: Politi~ka revizija

Porodi~ne invalidnine
Bez porodi~ne invalidnine u op}ini Novo Sarajevo ostali su Fatima (Hurem) Bo{njakovi} i Maida (Omer) Klempi}, a u op}ini Centar - Sulejman (Meho) Boj~i}, Mehmed (Ismet) Begi}, Himzi (Mu{an) Cocali} i Nusret (Kasim) Delali}. maju mi pola invalidnosti. Bi}e, zdrav sam. Ne razumijem za{to nas onda {alju specijalistima po nalaze. Na mom specijalisti~kom nalazu pi{e da mi se stanje pogor{alo, a onda doktor medicine rada ili psiholog na Institutu za medicinsko vje{ta~enje pobijaju te nalaze. vnom sudu BiH. Ve} sam spremio tu`bu. I nisam jedini. Ovako kako rade reviziju, samo }e o{tetiti federalni bud`et, ni{ta ne}e, kao {to pri~aju, u{tedjeti, misli Hajriz Be}irovi}. No, spisak koji objavljujemo

Smanjen procenat
Kao da imaju direktivu da smanjuju procente invalidnosti. Mo`emo se `aliti samo Vrho-

Interresorna radna grupa utvrdila plan izmjena

Prvo o finansiranju stranaka
Krivaji novi ste~ajni upravitelj
Zavidovi}ka tvornica namje{taja Krivaja danas bi trebala dobiti novog ste~ajnog upravitelja. Rezultat je to sastanka odr`anog ju~er u kabinetu federalnog premijera Nermina Nik{i}a kojemu su prisustvovali resorni ministar Erdal Trhulj, kao i v.d. direktora Krivaje Suad D`indo, predstavnici sindikata tog preduze}a te ste~ajni sudac. Kako saznajemo, na sastaku je udovoljeno predstavnicima Sindikata Krivaje da ste~ajni sudac imenuje novog ste~ajnog upravitelja za ovo preduze}e, koje je nakon jednogodi{nje pauze nedavno pokrenulo proizvodnju uz podr{ku federalne Vlade. Me|utim, pro{le sedmice je uva`en zahtjev nekolicine radnika sa neizmirenim potra`ivanjima u ovoj firmi i donijeta sudska odluka o pokretanju ste~ajnog postupka. Predstavnici oko 700 radnika koji trenutno rade u pogodnima Krivaje na ju~era{njem sastanku su pristali da }e novom ste~ajnom upravitelju, koji ne}e biti s podru~ja ZDK-a, dozvoliti ulazak u tvornicu. S.[e. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o finansiranjupoliti~kihstranaka BiH, uz sugestije koje }e biti dostavljene, bit }e pripremljen do naredne sjednice Interresorne radnegrupe za izmjene i dopune tog, te Izbornog i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti BiH, zaklju~eno je na ju~era{njem zasjedanju. Kako je pojasnio Bari{a ^olak, ~lanInterresorneradnegrupe, do sada utvr|enim rje{enjima koja se uglavnom oslanjaju na ranije predlo`ene izmjene i dopune Zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH, a koje su osporene pro{le godine u parlamentarnoj proceduri, cilj je pobolj{anjezakonskihodredbi te njegovouskla|ivanje spreporukamaskupinedr`ava za borbuprotivkorupcije(GRECO) Vije}a Evrope. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti BiH do sredine decembra bit }e tretirano samo pitanje koje se odnosi na definiranje ~lanstvaskup{tine u javnimpreduze}ima.

^lanstvo u skup{tinama
Do sada nije bilo propisanog postotka, {to je, premaocjenipredsjedavaju}eg Interresorne radne grupeHalidaGenjca, stvaralosituaciju da ~ak i dioni~ar sa samo jednom dionicom mo`e do}i u sukob interesa. Po uzoru na rje{enja u regionu, predlo`eno je da se ~lanom skup{tine smatraju dioni~ari sa minimalno jedan do dva posto kapitala javnog preduze}a. No, ~lanInterresorneradnegrupeSredojeNovi}zatra`io je procjenu koliko bi takve odredbe obuhvatale gra|ana u BiH. - [ta ako ostanevi{eosobaizvan zakona u odnosu na one koje bi bile izuzete? Onda je potpuno bespredmetna ta izmjena. Nu`ni su nam pokazatelji na osnovukojihbismo vidjeli koji je to optimalan procent, naveo je Novi}.
A. TERZI]

Od naredne sjednice kona~ni prijedlozi

Foto: D. TORCHE

Mostar i nazivi op{tina u RS-u
U Izbornom zakonu BiH u prvom krugu mijenjat }e se samo one odredbe prema presudama Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene neustavnih odredbi u vezi sa izborom vije}nika u Gradsko vije}e Mostara, te nazive op{tina u RS-u. o finansiranju politi~kih stranaka BiH upravo su i osporene, jerpredstavnici iz RS-a nisu `eljeli dosada{njina~inpromjenefinansiranja iz bud`etakojim je regulirano da to pravo ostvaruju parlamentarne grupe, a ne stranke, kako se propisivalo. Iako se razmi{ljalo da se u okviru izmjena i dopuna Zakona o sukobuinteresa u organimavlasti BiH ve} u prvom krugu razmatraju mogu}imodalitetikoji bi sada{nju sankciju nepodobnosti kandidiranja zamijenili drugom, to }e pitanje biti ostavljeno za drugu, opse`niju fazu izmjena po~etkom 2012. U izmjenama i dopunama

Grupe ili stranke
- Posebno }emo se fokusirati na rje{enja koja se odnose na ~lan 10. predlo`enih izmjena, a ti~u se na~inafinansiranjaparlamentarnih grupa i stranaka iz bud`eta institucija BiH, naglasio je ^olak. Ranijeizmjene i dopuneZakona

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

gla i u Sarajevo
invalidnine Kemalu Ademovi}u, biv{em direktoru AID-a i zamjeniku komandanta biv{em ministru za bora~ka pitanja, invaliditet prepolovljen

SPISAK PO OP]INAMA
Bez li~ne invalidnine ostali su: CENTAR: D`evad (]amil) Ademovi}, Hamed (Hasan) Ademovi}, Kemal (Mehmed) Ademovi}, Arif (Edhem) Agi}, Samir (Hamdija) Agi}, Almir (Bajro) Ahatovi}, Ahmi (Hasib) ^i~ak, Kenan (Hasan) Ali}, Esad (Rasim) Ali}, Hazbo (Selman) Asoti}, Ragib (Ra miz) Av di}, Ha san (Nezir) Avdi}, Kenan (Alija) Atagi} (smanjen procent invalidnosti sa 30 na 20 posto, Halid (Hasan) Bajri}, Hajro ([a}ir) Bajraktarevi}, Kemura (Suljo) Bajraktarevi}, Husein (Rahmo) Balija, ]amil (Red`ep) Ba ra ko vac, Ja sen ko (Paja) Baradunovi}, [erif (Sejdalija) Be~i}, Arif (Smajo) Be~i}, Hajriz (Nurija) Be}irovi}, Dragan (Goj ko) Be ja to vi}, Emir (Esad) Bekta{evi}, Omer (Bajram) Bibi}, Senad (Musa) Bjelak, Esad (Ahmed) Bostand`i}, Zijad (Safet) Bradi} (smanjen procent invalidnosti sa 80 na 70 pos to), Nezir (Adem) Braje vi}, Salem (Selim) Brajlovi}, Suad (Hasan) Bukva, Ibrahim (Adem) Bukvi}, Husein (Hasan) ^an~ar, Almir (Amir) ^av~i}, Salih (Arif ) ^av~i}, Ned`ad (Huso) ^elik, Mir sad (Ha ne fi ja) ^en gi}, Men sud (Ju so) ^engi}, Muharem (Ibrahim) ^izmo, Edina (Kasim) ^maj~anin, Hazima (Naim) ^ordalija, [a}ir ([u}rija) ^ustovi}, Asim (Jusuf ) ]oso vi}, Zi jad ([u}ro) De do vi}, Dra ga na (Mirko) Dra{kovi}, Nail (Huso) D`anko, Ramiz (Asim) Fazli}, Mujo (Kasim) Fazli}, Nihad (Vejsil) Fi{evi}, Ismet (D`afer) Gagula, Du{an (Miljko) Golubovi}, Esad (Izet) Imamovi}, Almir (Esad) Jugo, Jasmin (Meho) Junuzovi}, Mujo (Kur to) Lelo i Omer (Salko) Ligata. NOVI GRAD: Muamer (Alija) Ademovi}, Salko (Vejsil) Ali}, Senad (Aljko) Alispahi}, Munira (Salko) Arnautovi}, Aziza (Edhem) Be~kovi}, Hilmo Begi}, Merka Begi}, Fadila (\ulan) Bi ber, Sa bro ^ele bi jev ski, [e val (Asim) Demir, Fadil (Jusuf) Duri}, Zijad (Meho) Durmi{evi}, Besim (Mehmed) D`inovi}, Emil (Alija) Eminovi}, Red`o (Nail) Halimi}, Suljo (Alija) He}o, Samka (Kondo) Kondo, Semir (Kasum) Kukuljac, Atif (Meho) Kur to vi}, Mu ha rem (Ha san) Me hi no vi}, Red`o (Hasan) Mutap~i}, Ramo (Bego) Prutina, Hajrudin (Lato) Rupi}, Enver (Alija) Sejfo vi}, [e fik (Adem) Ter zi}, Ra miz (Sa lih) Vlaj~i} i Nevenka (Luka) Zerdo. NOVO SARAJEVO: Veselin (Mato) Brkovi}, Ned`ad (Izet) ^engi}, Omer (Mujo) ^engi}, Mirjana (Du{an) Duri}, Safet (Halil) Fi{o, Galib (Ragib) Gugi}, Esad (Uzeir) Hod`i}, Rasim (Ismet) Kadi}, D`evad (D`afer) Kalabu{i}, Vinko Markulj i Sead (Ragib) Radovovi}. ILID@A: Bajro (Avdo) Be}irovi}, Mustafa (Red`o) Ho{i} i Ned`ad (Avdija) Zolj VOGO[]A: Bahra (Ibrahim) Spahi}, Vahid (Hasib) Habibovi}, D`evad (Selim) Ko`ljak i [a}ira (Mujo) Softi} HAD@I]I: Salvedin (Salko) Alad`uz i Ned`ib (Rasim) Bosni}.

Ravnopravne samo na papiru
U organizaciji Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavni~kog doma PSBiH i Agencije za ravnopravnost spolova BiH u Sarajevu je po~ela konferencija Pove}anje sudjelovanja `ena u politici. Konferenciju je otvorio predsjedavaju}i Komisije Niko Lozan~i}, koji je istakao da je po zakonu BiH du`na po{tovati zastupljenost od 40 posto i za `ene i za mu{karce. Dodao je da je trenutno u dr`avnim i entitetskim institucijama zastupljeno tek 20 posto `ena. “U Vije}u ministara i u Predsjedni{tvu nemamo nijedne, a svijetla ta~ka je Vlada RS-a sa pet ministrica“, rekao je Lozan~i}. Prisutnim se, u ime pokrovitelja konferencije OSCE-a, obratio Richard Williams, koji je istakao da BiH ima jednu od najnaprednijih legislativa kada je u pitanju ravnopravnost spolova, ali da se ona ne implementira.

Faksimil sarajevskog spiska

ne treba prihvatiti zdravo za gotovo. Naime, za Zijada Bradi}a se navodi da je ostao bez invalidnine, ali smo provjerom spoznali da mu je samo smanjen procent invalidnosti.
A. BE^IROVI]

SDP tra`io odgodu
Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH danas ne}e razmatrati prijedlog odluke o imenovanju ~lanova UO RTVFBiH iz reda Bo{njaka i Srba. Radna grupa oba doma Parlamenta FBiH predlo`ila je [abana Nuri}a i Bojana Bo{njaka za ~lanove UO, ali to ju~er nije razmatrala Komisija za izbor i imenovanja Predstavni~kog doma. - ^lanovi Komisije iz SDPa tra`ili su da se razmatranje ove ta~ke dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu Komisije, jer nisu bili spremni da o tome raspravljaju, kazao je ju~er predsjednik Komisije Safet Ke{o. S. [e.

Konferencija o izmjenama izbornog zakonodavstva BiH

Izborni zakon
Vi{e od stotinu anomalija u Izbornom zakonu BiH detektovala je analiza Centara civilnih inicijativa BiH. To je signal da se u narednom periodu mora posvetiti maksimalna pa`nja kako bi se kroz njegove izmjene do{lo do rje{enja koja }e biti najprihvatljivija u praksi. Ovo je ocijenjeno na ju~era{njoj konferenciji Izborno zakonodavstvo BiH: katalizator (ne)uspje{ne demokratizacije odr`ane u organizaciji CCI-ja, pod pokroviteljstvom Vije}a Evrope.

na tapetu
ne komisije na izmjenama Ustava BiH i njegovim usagla{avanjem sa presudom Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga, odnosno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, ocijenila je Ann Hennessy. Ona je istaknula kako vlasti BiH na putu uspostave {to demokrati~nijeg izbornog zakonodavstva imaju potporu i preporuke u Vije}u Evrope, Venecijanske komisije, Komiteta za za{titu nacionalnih manjina, Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope i njegovom Vije}u ministara, te skupini dr`ava za borbu protiv korupcije (GRECO) Vije}a Evrope. Adis Arapovi}, autor analize Izbornog zakona BiH i projektmenad`er CCI-ja, istakao je kako posljednja dva izborna ciklusa ukazuju na ~injenicu da ovakav izborni sistem treba reformirati. -Nedore~enosti koje su dovele do nedopustivo spore ili ~ak
U okviru izbornog zakonodavstva utvr|eno vi{e od 100 anomalija
Foto: D. TORCHE

Do kraja godine
Predstavnici CCI-ja zatra`ili su da se zbog opse`nih izmjena izbornog zakonodavstva dostava prijedloga za njegovo pobolj{anje produ`i do kraja godine, s obzirom na to da je 30. novembar, kao prvobitni rok, prekratak. blokirane implementacije izbornih rezultata, odsustvo mehanizama vanrednih izbora samo su neke od kriti~nih ta~aka, upozorio je Arapovi}. liti~kih stranaka zajedno sa NDIem do{lo do promjena izbornog zakonodavstva, o ~emu je Oslobo|enje prvo pisalo, te da bi posao Radne grupe trebao biti zavr{en u decembru. Tako }e i ova rje{enja biti mogu}e primijeniti u okviru cjelokupne izmjene izbornog zakonodavstva, na kojoj se radi u okviru Interresorne radne grupe sastavljene od predstavnika PSBiH, CIK-a i Vije}a ministara BiH. A. T.

O Daytonu selektivno
SBiH smatra da protivnici BiH i 16 godina nakon potpisivanja Daytona iz tog sporazuma uzimaju samo ono {to njima odgovara, a da, na`alost, pojedini doma}i politi~ki subjekti koji su osvojili povjerenje bira~a na posljednjim izborima pokazuju nemo} da se suprotstave razgradnji dr`ave. Potpredsjednik SBiH Gradimir Gojer ju~er je na konferenciji za novinare u Sarajevu o temi BiH 16 godina nakon Daytona i aktuelni politi~ki trenutak, kojoj su prisustvovali i ostali potpredsjednici stranke, osim D`evada Osman~evi}a, kazao da je pogubno {to iz Dejtonskog sporazuma nisu provedeni aneks 7. (Sporazum o izbjeglicama i raseljenim osobama) i aneks 9. (Sporazum o osnivanju javnih preduze}a u BiH).

Potpora Vije}a Evrope
Direktorica Ureda Vije}a Evrope u BiH Mery AnnHennessyocijenila je kako je pravovrijeme da se poduzmu prvi koraci koji }e izborno zakonodavstvo rije{iti manjkavosti i usaglasiti sa visokim demokratskim standardima. - Dvije su velike prilike kako bi se do{lo do kredibilnih rje{enja u izbornom zakonodavstvu. U toku je rad u okviru parlamentar-

Cjelovita rje{enja
Predstavnici politi~kih partija dali su potporu CCI-ju kako bi do{lo do pobolj{anja izbornog zakonodavstva. Zamjenik predsjednika HDZ-a 1990 Martin Ragu` potcrtao je kako je osam po-

8

OGLASI

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

NEZAVISNE NOVINE I OSLOBO\ENJE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE Du{anka Majki}, politi~arka

Politika je dio

mog `ivota
Politi~ari ~esto zaboravljaju da njihove rije~i ne zna~e mnogo i da se mnogo ~e{}e gleda ono {to ~ine Moja stra{na i nevjerovatna `elja je da uspijem u borbi protiv korupcije i kriminala u ovom dru{tvu
- Prije nego {to sam se po~ela baviti politikom, bila sam u svijetu biznisa, vodila firmu i sav moj svijet je bio zaokupljen time, te pripadam onoj grupi `ena koje su relativno kasno u{le u politiku. Poznanstvo sa Miloradom Dodikom, predsjednikom SNSD-a, mo`da je bilo i glavni mamac za to, jer nisam mogla da vjerujem da jedan ~ovjek u politici na poseban na~in govori o svijetu biznisa, a on je smatrao da meni, kao osobi koja pravi neki novi proizvod, pripada sve ono {to treba da mi pripada. To njegovo poimanje biznisa i svijeta mene je impresioniralo i zaintrigiralo, govori o svojim po~ecima Du{anka Majki}, uspje{na bh. politi~arka. Iako je u politi~ke vode uplovila relativno kasno, Du{anka je vrlo brzoizrasla u nezamjenljivog~lana SNSD-a, najja~e politi~ke partije u RS-u, i borca za prava RS-a u zajedni~kim institucijama. Ona je trenutnoposlanik u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH, predsjedavaju}a Parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost i zamjenikpredsjedavaju}eg Komisije za finansije i bud`et.

Unaprijediti odnose
Glavna pa`nja tokom susreta premijera FBiH Nermina Nik{i}a s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Aleksandrom Bocanom Har~enkom posve}ena je unapre|ivanju ekonomskih odnosa, za {ta, prema ocjeni sagovornika, postoje realni potencijali. Har~enko je i ovom prilikom ponovio spremnost investitora svoje zemlje za nastup u BiH, a kao interesantne oblasti za ulaganja spomenuo je energetski sektor i infrastrukturu. U dijelu razgovora koji se odnosio na politi~ku situaciju u BiH bilo je rije~i o izgledima za ubrzanje aktivnosti na formiranju Vije}a ministara BiH.

Veliki rad i odricanje
“Kada mi neko ka`e uspje{na `ena, prvo pomislim kakav je njen radni dan, dakle, to je prvenstveno veliki rad i veliko odricanje. T a ko|e, ta pozicija ne podnosi da se prave gafovi, nego samo da se sjedi i radi. Uspje{na `ena podrazumijeva onu koja uspije da ostvari {to treba u gomili poslova koje je sama sebi zadala, da ih do kraja izvr{i i da joj se desi da radi i do dva sata poslije pono}i kako bi sve zavr{ila. Dakle, to je za mene uspje{na `ena.” da po `ici, ali je hrabra u odbrani svojih stavova. Du{ankaMajki}pokazala je da je izvan politike sasvim druga osoba. “To je neka druga li~nost, zaista. Pitanje moje ~vrstine, snage i ~esto zahtjevne pozicije na drugi na~in nadomjestimjednomfinom, emotivnom, poetskom literaturom, dru`enjem sa dragim prijateljima i mislim da su te nekedvijeli~nosti na jednoj i drugoj strani“, ka`e Majki}eva. Dakle, po svemu sude}i, Du{anka Majki}, koja je poznata kao nepopustljiva, stroga, kategori~na, ima i svojusasvimdrugustranukada su u pitanju njeni najbli`i, naro~ito unuk koji plijeni njene emocije i, kako sama ka`e, tada je druga li~nost koja sa ovom prvom nema nikakve veze. Kod ljudinajvi{epo{tujekada su jasni i kada ka`u ono {to treba da ka`u, ali navodi da je veomaneprijatna kada je la`u i poku{aju da sakriju ono {to zna, te kada ne radeposao kako treba. “Politi~ari ~esto zaboravljaju da njihove rije~i ne zna~e mnogo i da se mnogo~e{}egleda ono {to ~ine“, smatra Majki}eva. Bez razmi{ljanja, Majki}eva tvrdi da je formulasvakoguspjeha, pa samim tim i njenog, ogroman rad bez kojeg je te{koposti}ibilo{ta. Za sebe ka`e da je jedna od onih osoba koje mnogo rade.
Foto: V. STOJAKOVI]

Na `enstveniji na~in
• Kako je Va{a porodica reagovala kada ste odlu~ili da se bavite politikom? - Moja porodica ne gleda blagonaklono na to {to se bavim politikom. Ta vrsta moje afirmacije se njima ne dopada i nisu sre}ni zbog toga. Kada su se de{avale neke neprijatne situacije, oni su mi to uvijek zamjerali i govorili da niko nema pravo da ~ini toliko da mu `ivot dolazi u opasnost. Oni mo`da misle da bih ja politikom trebalo da se bavim na mnogo `enstveniji na~in, malo ti{e, ali ja nisam takva i onda je nemogu}e takve stvari promijeniti, tako da oni moraju da me prihvate takvu kakva sam. • Da li u bli`oj bu du}nosti mo`ete da zamislite `enu na ~elu jedne velike stranke, kao {to je SNSD? - To je izazov. Predsjednik je plafon snage koju jedna stranka ima i dosegnuti to, zaista je izazov. Predla`em mladim `enama da u~e, sakupljaju snagu i jednog dana to i postanu, pa da to ne bude neostvariv cilj. • Pokajete li se ikada {to se bavite politikom? - Mnogo puta se pokajem zato {to se bavim politikom, kad mi se ~ini da svi ljudi ne odobravaju ono {to ja radim, naro~ito kada mi neki, koje sam poznavala, sa kojima sam se dru`ila, zamjeraju na nekim nastupima. Istovremeno, mnogo ve}i broj ljudi mi {alje podr{ku, prijatno se osje}am kada pro|em kroz grad, kada idem na pijacu pa me susre}u ljudi i daju mi podr{ku. T da sam sre}na zbog a toga. Zna~i, istina je negdje izme|u.

Karad`i} odbijen
Pretresno vije}e Ha{kog tribunala odbilo je zahtjev Radovana Karad`i}a da su|enje u njegovom predmetu bude preki nu to na 30 da na pri je po~et ka izvo|enja dokaza tu`ila{tva o doga|ajima u Srebrenici. Karad`i} je zahtjev podnio navode}i da mu je tu`ila{tvo u posljednjih godinu dana sa zaka{njenjem objelodanilo obiman materijal potencijalno osloba|aju}e prirode, koji on i njegov tim nisu stigli da pregledaju zbog nedostatka vremena i novca.

Neostvarena `elja
Svaka uspje{na `ena ima svoj `ivotni cilj, a Du{anka Majki} smatra da je u dosada{njem toku svog `ivota uradila ve} mnogo toga, ali ipak joj je ostaojedancilj, za kojika`e da }e dati sve od sebe da ga ispuni i istraje u njegovom ispunjenju. “To je mojastra{na i nevjerovatna `elja da uspijem u borbi protiv korupcije i kriminala u ovomdru{tvu. Osoba sam koja poku{ava da se izbori sa tim, iako unutar parlamentarnestrukturenemamprevi{eljudi koji bi bili potrebna ve}ina da se stvari i{~iste i istjeraju na~istac. Skrenula sam pa`nju, osvijetlila pojedine doga|aje i slu~ajeve i smatram da danasvi{eni{tanijeisto kao ju~e“, ka`e Majki}eva. Ova energi~na`enanada se da }e jednog dana biti dovoljno ljudi koji bi joj pomogli u tome, kako bi istrajali i uspjeli se izboriti za dru{tvo bez korupcije.
Nikola SALAPURA - Jasna FETAHOVI]

Uhva}en napada~
Pripadnici Policijske stanice Janja identifikovali su lice koje je u no}i izme|u 20. i 21. novembra oskrnavilo Atik-d`amiju u ovom mjestu, re~eno je za Srnu u CJB-u Bijeljina. Protiv ovog lica podnesena je prijava tu`iocu i u toku je kriminalisti~ka obrada koja }e po okon~anju biti predata Tu`ila{tvu. Na d`amiji je polupano staklo i tim ~inom pri~injena je materijalna {teta od 100 KM.

Hrabrost
Sve ove funkcije svakako govo re da se ra di o hra broj i odva`noj `eni, jer biti na ~elu tako va`nih, reklo bi se mu{kih resora, i njima upravljati, mo`e samo neko ko je odlu~an, marljiv i, prije svega, hrabar. Du{anka smatra da nije kukavica, iakonijedovoljnohrabra da ho-

Drugi o Du{anki
Rajko Vasi}: Mislim da je Du{anka jedan tipi~an proizvod politi~ke stranke, odnosno SNSD-a, koji je od svog osnivanja nevjerovatno forsirao `ene kao zna~ajan dio politi~kog aktivizma. Pro{la je kroz sve etape u SNSDu, od glavne `ene Aktiva `ena, do pro{log mandata u Domu naroda PSBiH i sada u Predstavni~kom domu. Du{anka je, jednostavno, uzorak uspjeha SNSD-a, ali su presudni njeni kvaliteti, ozbiljan odnos prema politi~kom poslu, stranci. Izuzetno cijenimo njenu prodornost, otvorenost, politi~ki refleks, njenu hrabrost, zato {to u ovakvim uslovima u BiH nije lako biti `ena na politi~koj sceni, jer je okolo mnogo {ovinista. Milan Tuki}: Du{anku znam 15 godina i potpuno je posve}ena i predana poslu koji radi i samo tako `ene mogu napraviti ne{to u politici. Ona ima upravo takav odnos prema politici i zato pravi va`ne politi~ke akcije. Smatram da su `ene u politici odgovornije od mu{karaca, a jedna od njih je i Du{anka, koja je izrasla u nezamjenljivog parlamentarca iz RS-a, koja svaki dan bije bitku za dejtonska prava RSa. Osobe poput Du{anke su odigrale klju~ne uloge za promjene nekih odnosa u politici, bez li~nih `rtava nema promjena nabolje i zbog te `rtve joj zahvaljujem.

Mediji i djeca
UNICEF u BiH svjestan je da su novinari o~i, u{i i glas javnosti, pa je ju~e ugostio neke od djelatnika iz bh. medija, kako bi sa njima prodiskutovao o svojoj web stranici (www.zasvakodijete.ba), koja je ve} u funkciji, a koja }e u budu}nosti, s obzirom na zna~aj interneta, sigurno postati va`an komunikacijski most do i od najmla|ih bh. stanovnika. Naravno, mnoga bh. djeca nisu nikada jo{ ni pri{la kompjuteru, no i ju~e je pomenuto da ve} 52 posto bh. gra|ana koristi internet, a postoje i brojni doma}i por tali namijenjeni samo djeci. UNICEF-ov im sigurno ne}e biti konkurent, kao ni bilo kojem drugom mediju, nego partner, o ~emu svjedo~e i obe}anja novinara da }e tekstove u kojima se na bilo koji na~in obra|uje problematika vezana za najmla|e, slati na ovu web. stranicu, pa je i ovo poziv ostalima iz te profesije da isto u~ine. E. K.

10

KOMENTARI

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Bog je opet u modi
N
FOKUS
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Kardinal Pulji} je u Oslobo|enju svjedo~io kako je danas katolika u Vrhbosanskoj nadbiskupiji manje nego po~etkom pro{log stolje}a. Istovremeno, za ne{to manje od dvije godine u Africi je broj katolika porastao ~ak za 6,5 milijuna. A (jo{) nema entiteta, pa sam dojma kako je ^ovi}eva molitva: “Dao Bog da dobijemo tre}i entitet“ dobro adresirana, ali sadr`aj je pogre{an. Te{ko, naime, da i Bog vjeruje u propale projekte

e znam mo`e li se, ve} i na prvi pogled mo}na Zaklada Konrad Ade nauer, pre domisliti (je li kasno?!), ali umjesto u talijanskoj bajkovitoj Cadenabbiji, o sukladnosti na{ega Ustava s Europskom unijom trebalo bi, ipak, razgovarati u Vatikanu. Zbog Dragana ^ovi}a, dakako. Ali ne zato {to je sto`ernik novokatolik, kr{ten (tek) prije dvadesetak godina, ve}, prije svega, zbog toga {to je taj hrvatski politi~ki prvak, obilje`avaju}i 20 go di na Her ceg-Bo sne, upro pogled u nebo, te zavapio: “Dao Bog da dobijemo tre}i entitet“! Skoro istovremeno u susjednoj i predizbornoj Hrvat skoj ka ri zma tik fra Zvjez dan Li ni} se ta ko|er obratio vi{oj instanci: “Bo`e, pomozi novu Hrvatsku“! Nakon ~ega bi, iz na{e, bh. muke, jedino primjereno bilo zamoliti: “Pomozi, Bo`e, novu BiH. Pomozi, ali i po`uri! Bli`i se kijametski dan“! Posebice kada je o Hrvatima rije~; kardinal Pulji} je, naime, u Oslobo|enju svjedo~io kako je danas katolika (uglavnom Hrvata) u Vrhbosanskoj nadbiskupiji manje nego po~etkom pro{log stolje}a. Istovremeno, za ne{to manje od dvije godine u Africi je broj katolika porastao ~ak za 6,5 milijuna. A (jo{) nema entiteta, pa sam dojma ka-

P

ko je ^ovi}eva molitva dobro adresirana, ali sadr`aj je pogre{an. Iako, Bo`je je zazivanje nu`no: katolicima je bolje u Africi, nego na Marijin-Dvoru! O teritoriji oko Latinske }uprije da i ne govorimo. rimijetili ste, ne dvojim, kako blagoslov s neba trenuta~no o~ekuju samo Hrvati. Bo{njaci su se koncentrirali na ovozemaljska posla, a Srbi su ionako nebeski narod - pa im je, u odnosu na ostale konstitutivne narode, izravniji odnos ionako zagarantiran. No, predizborna kampanja u susjednoj i povremeno prijateljskoj Hrvatskoj aktualizirala je i razmjerno staro pitanje: Smije li se Crkva baviti politikom? Direktni je povod bila najava don Ivana Grubi{i}a kako }e se kandidirati za Sabor. Budu}i je taj splitski umirovljeni sve}enik znan i kao crveni pop, (nad)biskupi, osobito onaj mjesni splitsko-ma kar ski (ne)skr i ve no skloni posrnulom HDZ-u, `urno su reagirali i pokolebali don Ivana. Usprkos, me|utim, tomu, bila je to prigoda da se u hrvatskim medijima evociraju uspomene na dane kada je demokracija stigla u lijepu njihovu. Tko razumije hrvatski, jezik kojim se u federalnom dijelu BiH pod kontrolom crvenozelene Platforme slu`e samo

B

spikeri na lokalnim televizijama i Hrvati uvezeni za potrebe Jutelove sljednice Al-Jazeere, mo gao se pro te klih da na nau`ivati u brojnim zanimljivostima po hrvatskim novinama. Tako je kolumnist Ve~ernjeg lista Milan Ivko{i}, koji, ina~e, bje`i od SDP-a ko |avo od kri`a, podsjetio da je Ivica Ra~an 91. zamolio Franju Kuhari}a da odr`i misu u zgradi Centralnog komiteta SKH, u onda{njoj crvenoj katedrali. [to je, jasno, ozna~ilo nova vremena, tj. mirenje crvenih s neumitno{}u da sve}enici vi{e nikada ne}e biti ograni~eni na sakristiju. Niti religija tretirana kao opijum za mase. Nema, me|utim, danas u Hrvatskoj, pa ni {ire, socijaldemokratskih lidera (posebnoga) Ra~anova kova, a, bogme (!), niti kardinala kao {to je bio Kuhari}. Mada, Bog dao zdravlja na{emu Pulji}u! udu}i smo, pak, vidjeli kako i dalje ima pastira radih predvoditi i politi~ko, a ne samo Bo`je stado, vrlo je pou~no prisjetiti se makar nekih od onih sve}enika {to su u{li u hrvatsku politiku, a neki i u Sabor. Iznad kojega je - makar tvrde osvjedo~eno bogobojazni Hrvati - samo Bog. Jedan od onih {to nije zaboravljen je na{e gore list, don Anto Bakovi}, koji, istina, nije

O

u{ao u Sa bor, ve} je os tao upam}en kao HDZ-ov promicatelj nataliteta. Zlobnici su, dodu{e, tih davnih godina posljednjeg desetlje}a pro{loga stolje}a tvrdili kako je don Anto dao i osobni (i ilegalni) doprinos kako bijela kuga ne bi pokosila Hrvate... Ali, dakako, to su bili samo tra~evi. Bio je to stamen hadezeovac do svoga posljednjega dana u ovoj dolini suza. sobno mi je, me|utim, naro~ito drag bio saborski zastupnik u prvom sazivu Hrvatskoga sabora 1990, fra Tomislav Duka. Bila su to vremena kada su neki mo`da imali ne{to protiv sve}enika u sabornici, ali su i vidjeli kako bi ih |avo mogao odnijeti ako to ka`u naglas. Fra Duka je, ina~e, bio i prijatelj Stjepana Mesi}a. No, nitko nije idealan. Znao se, tako|er, opasati i s pi{toljem, da ne ka`em samokresom... kao {to se tada govorilo. No, ve} je mirisalo na barut, pa se fra Duka dr`ao one stare: Pomozi si, pa }e ti i Bog pomo}i! Ipak, najvi{e ga pamte po izreci kako je narod bez dr`ave kao govno na ki{i. Volio bih kada bi ova na{a paklena {estorka, {to }e uo~i 29. studenog na ladanje u Italiju, razmislila o ovoj neumrloj poruci blagopo~iv{eg fra Duke. Tako im Bog pomogao!

CILJEVI EVROPSKE UNIJE

Do 2020. godine - 20 miliona manje siroma{nih?
A BiH jo{ nije usvojila ni strategiju socijalne inkluzije
Bosna i Hercegovina, uprkos odre|enom napretku u toj oblasti, nije uspjela ispuniti gotovo niti jedan od svojih ciljeva za socijalnu inkluziju, dramati~no je upozorenje koje smo ju~e zabilje`ili na neformalnom medijskom brifingu u prostorijama Delegacije EU u BiH, kojom prilikom su novinari razgovarali s Natalliom Dianiskovom, {eficom Odjela za socijalni razvoj, civilno dru{tvo i prekograni~nu saradnju Delegacije EU u BiH, koja se na ovoj du`nosti nalazi godinu, kao i sa Sanjom Ticom, voditeljicom projekta za socijalnu inkluziju. slu`bama, kao i da se oni ne tretiraju sa dostojanstvom i po{tovanjem. Re~eno je i da, doslovce kroz sve sfere ove {iroke oblasti, na ~ije bi samo nabrajanje mogao da se potro{i ogroman prostor, bh. vlasti nisu bile u stanju zadovoljiti ~ak ni osnovne standarde socijalne inkluzije. Stoga je ~injenica da je 50 posto gra|ana iskusilo socijalnu isklju~enost u raznim oblicima. Oko 21 posto stanovni{tva nije uop}e u sistemu zdravstvene za{tite, a oni koji joj imaju pristup (rutinski), moraju platiti sve neformalne tro{kove, koji su daleko iznad plate`ne mo}i mnogih gra|ana. Vi{e od 20 posto djece u BiH ne dobiva besplatnu primarnu medicinsku skrb na koju zakonski imaju pravo i nisu vakcinisana. Nedavna anketa je pokazala da 26,2 posto dje-

Zgrada Delegacije EU u BiH

Dostojanstvo
To {to ovi ciljevi nisu ispunjeni, nagla{eno je, nije samo problem pridru`ivanju Evropskoj uniji nego to zna~i da su gra|ani BiH uskra}eni za pristup javnim

ce u BiH `ivi u siroma{tvu, a u pojedinim kantonima porodilje uop}e nemaju socijalnu za{titu. Polovina starijih gra|ana ove zemlje uskra}ena je za starosnu mirovinu itd.

Bez strategije
Socijalna uklju~enost jedan je od pet ciljeva u strategiji EU do 2020, a njome bi, izme|u osta-

log, trebalo broj siroma{nih ljudi na njenoj teritoriji smanjiti za 20 miliona. Iz te EU niti }e Bosni i Hercegovini, kao ni bilo kojoj drugoj zemlji, do}i gotovi recepti kako se postaviti prema ovoj problematici. No, porazan je podatak, na koji je ju~e tako|e skrenuta pa`nja, da bh. strategija socijalne inkluzije za 2008 - 2013.

jo{ nije ni usvojena! Naravno, kada bi se pojedina~no vlast u BiH anketirala ovim povodom, i to na svim razinama, vjerovatno bi se najvi{e obja{njenja svodilo na nedostatak novca. Ali i na ovom skupu je re~eno, pola milijarde eura je EU odvojila do sada za tu oblast. Dobro ste pro~itali: pola milijarde.
E. KAMENICA

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Istra`itelji Policijske stanice Kakanj u ponedjeljak su, po naredbi Op}inskog suda, u mjestu Donji Kakanj pretresli ku}u i pomo}ne objekte koje koristi H. H, te prona{li sedam stabljika indijske konoplje. Biljke, koje su bile visoke izme|u 80 i 120 cm, oduzete su i bi}e poslane na vje{ta~enje, a dokumentovanje ovog slu~aja neovla{tene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga je u toku.

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Pretres kod Kaknja

Uhva}eni sa 700 litara ukradene nafte

Na putu Gacko - Bile}a policija je otkrila i oduzela 700 litara nafte za koju se pretpostavlja da je ukradena iz Rudnika i TermoelektraneGacko. Nafta je bila u 14 kanistera, koji su na|eni u golfu i audiju, kojima su upravljali M. R. i M. S. Sumnja se da je M. S. u krugu RiTEGackona{ao oko hiljadu litara nafte u kanisterima, te je u dogovoru sa jo{ tri osobe utovario kanistere u ~etirivozila, od kojih su dva otkrivena.

Sakib Karovi} uhap{en zbog kamatarenja

Pozajmica uz kamatu

Udes u Tuzli

od 50 posto
Sakiba Karovi}a, zvanog Kiba, (37) sarajevska policija je uhapsila zbog kamatarenja i ugro`avanja sigurnosti D. A. iz Sarajeva. Nakon kriminalisti~ke obrade Karovi} je uz slu`beni izvje{taj ju~er predat tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Tokom saslu{anja u policiji, Karovi} je, u prisustvu svog advokata Omara Mehmedba{i}a, negirao krivi~na djela koja su mu stavljena na teret. Karovi} je, navodno, D. A. pozajmio izvjesnu sumu novca, uz kamatu od 50 posto. Potom je D. A. periodi~no vra}ao dug Karovi}u, a kada vi{e nije mogao, pristao je na saradnju sa policijom te je obilje`enim nov~anicama vratio dug.
D. P.

Tesli}

Izudarao suprugu, pa zapalio ku}u
Mile Aleksi} (68) iz Tesli}a zapalio je porodi~nu ku}u u Blatnici kod Tesli}a nakon sva|e sa suprugom Jovankom (65), koja je policiji izjavila da ju je suprug udario tri puta drvenom motkom. Prema njenim rije~ima, Mile je nakon sva|e, koja je izbila prekju~er poslije podne, iz podruma uzeo kanister u kojem se nalazio benzin, te polio i zapalio potkrovlje ku}e, koja je potpuno izgorjela. Nakon napada i paljevine, Mile je pobjegao u nepoznatom pravcu. Slu`benicima Policijske stanice Tesli} ni{ta drugo nije preostalonego da pozovunadle`nuvatrogasnu jedinicu, koja je ugasila vatru oko 19 sati. Uvi|ajem je potvr|eno da je po`ar izazvan na na~in kako je opisala Jovanka, o ~ijim povredama se iz policije nisu izjasnili. O doga|aju je obavije{ten i de`urnitu`ilacOkru`nogtu`ila{tva Doboj, a policija traga za Aleksi}em, koji je osumnji~en za krivi~nodjelonasilje u porodici ili porodi~noj zajednici. Dk. O.

Audi pre{ao na lijevu stranu i sudario se sa golfom

^etvero povrije|enih u sudaru tri vozila
^etiri osobe lak{e su povrije|ene u sudaru koji se ju~er desio na zapadnom ulazu u Tuzlu, na putu od Bukinja prema Kreki. Kako saznajemo iz MUP-a TK-a, povrije|eni su J. T. (44) iz Gra~anice, te A. M. (47), T. H. (29) i A. H. (59), svi iz Lukavca. Do nesre}e je do{lo kada je 44godi{nji J. T, voze}i audi 80 (658-E066), izgubio kontrolu nad upravlja~em te pre{ao na lijevu stranu ceste. Tu se direktno sudario sa golfom (838-E-461), za ~ijim je volanom bila 47-godi{njakinja iz Lukavca. U tom vozilu povrije|eni su i T. H. i A. H. iz Lukavca. Tre}i automobil koji je u~estvovao u ovoj nesre}i reno kango (A18-M-193) udario je u golf, jer se voza~ nije uspio zaustaviti. Voza~ tog automobila 28-godi{nji Tuzlak D. P. pro{ao je bez povreda. Uvi|aj su obavili pripadnici Policijske stanice Zapad, a saobra}aj na toj dionici puta je bio obustavljen nekoliko sati. A. [e.

TUZLA Nakon zlo~ina u naselju Batva Obavje{tenje
JP „[ume TK“ d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 11060/11 od 22. 11. 2011. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

Esati u bolnici, danas rezultati obdukcije
Zdravstveno stanje Uhrana Esatija, 50-godi{njaka iz Tuzle, koji je u no}i sa nedjelje na ponedjeljak ubio nevjen~anu suprugu Merisu Mehmedinovi} (43), a potom poku{ao samoubistvo, stabilno je i on se nalazi na Odjelu nefrologije Klinike za interne bolesti Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli. Naime, nakon {to je izbo nevjen~anu suprugu, Esati je no`em ubo i sebe u stomak, a onda popio nepoznatu kiselinu s namjerom da se otruje. Nakon {to je poku{aj suicida propao, telefonom je pozvao policiju, koja je po dolasku zatekla le{ 43-godi{nje `ene i Esatija kako le`i u lokvi krvi. On je potom preba~en na UKC, gdje je pod policijskim nadzorom. “Tu`iteljica Jasminka Djedovi} jo{ nije ispitala osumnji~enog, jer to nije dozvolilo njegovo zdravstveno stanje“, kazao nam je ju~er Admir Arnautovi}, glasnogovornik Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, isti~u}i da bi u srijedu trebali bi-

Policija ispred ku}e u kojoj se desio zlo~in

ti poznati rezultati obdukcije tijela ubijene `ene. Kako saznajemo iz policijskih izvora, ljubomora je najvjerovatniji razlog za sukob nevjen~anih supru`nika, koji su zajedno `ivjeli dvije godine. A. [e.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

CRNA HRONIKA
SvetkoKova~evi}(1938) stradao je u po`aru koji je tokom vikenda buknuo u njegovojku}iu mjestuKuljani kod BanjeLuke. Po`ar, koji je buknuo u prizemlju ku}e, ugasili su vatrogasci, a tijelostarca, koji je preminuousljedtrovanjaugljenmonoksidom, na|eno je u jednoj od prostorija. Uvi|aj je utvrdio da je vatrabuknulazbogneadekvatnogobezbje|enjaotvora za ~i{}enje dimnjaka koji se nalazi u dnevnom boravku.

13

Starac se ugu{io ugljenmonoksidom

Otkrivena dva ilegalca

Slu`benici Jedinice grani~nepolicijeTrebinje su u ponedjeljak u ilegalnom prelasku dr`avne granice sprije~ilidvijeosobe sa Kosova. One suotkriveneprilikom kontrole autobusa kojije saobra}ao na relaciji Podgorica - Nevesinje, u grani~nom pojasu Lastva na magistralnom putu Nik{i} - Trebinje. Ilegalci su privedeni, procesuirani u Osnovnom sudu Trebinje, te predatiSlu`bi za poslove sa strancima BiH.

Osumnji~eni za ubistvo starca u @upanji uhap{eni u BiH

Automobil “rasvijetlio“
savr{eni zlo~in
Mirzet Islamovi} i Mahir Pobri} od kamatara Ivana Bu{i}a uzeli 105.000 kuna i 3.400 eura Tijelo starca otkrila k}erka
Protiv 21-godi{njeg Mirzeta Islamovi}a iz Koraja i Mahira Pobri}a (27) iz Br~kog Tu`ila{tvo Posavskog kantona zatra`ilo je pritvor zbog sumnje da su usmrtili i oplja~kali Ivana Bu{i}a (75), ~ije tijelo je 30. oktobra prona|eno u njegovoj ku}i u @upanji (Hrvatska). da se odmo ta va ka da je 14. novembra u Ora{ju oplja~kana zlatarska radnja Cirkon, a potom i benzinska pumpa Marijus, odakle su Islamovi} i Pobri} odni je li 4.000 KM. Sre }om, policija je tokom plja~ke pumpe do{la do opisa vozila kojim su razbojnici pobjegli, {to }e se ka sni je ispos ta vi ti kao klju~ni element u rasvjetljavanju ubistva starca, ali i drugih krivi~nih djela. Islamovi} i Pobri} su sa M. A. izvr{ili jo{ pet kra|a u Ora{ju, a ra zboj ni{ tva su do go va ra na kod bra~nog para Bahrije R. i Rize R. u Ora{ju. Trojica razbojnika te Bahrija i Rizo R. uhap{eni su nakon {to su ovi supru`nici prvo naru~ili razbojni{tvo i prebijanje svog kom{ije Ive Ivkovi}a, vlasnika pumpe Marijus, a potom Ivkovi}a posjetili u vozilu koji su Islamovi} i Pobri} koristili prilikom plja~ke. Tokom krim-obrade neko od njih je “propjevao“ i rasvijetlio ubistvo starca. Pre ma ri je~ima na~el ni ka Odjeljenja krim-policije MUP-a Vukovarsko-sremske `upanije Gorana Lovri}a, Islamovi} je sa Pobri}em do{ao u @upanju iznajmljenim vozilom preko grani~nog prelaza u Ora{ju, a nakon
Sa konferencije za novinare u Br~kom

Plja~ke zlatare i pumpe
Mrtvog Bu{i}a prona{la je njegova k}erka kada mu je donijela ru~ak, potvr|eno je ju~er iz policije distrikta Br~ko. Starca je prethodno ve~e, navodno, ubio Mirzet Islamovi}, koji je, prema onom {to je saop}ila br~anska policija, od starca uzeo 105.000 kuna i 3.400 eura. Luka Luk{i} iz Sektora krimpolicije MUP-a Posavskog kantona pojasnio je da se radilo gotovo o savr{enom zlo~inu, jer na mjes tu do ga|aja ni je bilo tragova. Klupko je po~elo

NARU^ILI NAPAD Trojica razbojnika te Bahrija i Rizo R. uhap{eni su nakon {to su ovi supru`nici naru~ili razbojni{tvo i prebijanje svog kom{ije, a potom ga posjetili u vozilu koje su Islamovi} i Pobri} koristili prilikom plja~ke

ubistva obojica su se iz @upanje odvezla do Gunje, odakle je ubica preko savskog mosta pje{ice pre{ao u Br~ko, a njegov pomaga~, ponovo je granicu pre{ao kod Ora{ja. Prema informacijama do kojih je do{la policija, Pobri} je manji dio ukradenog novca dao Islamovi}u, a ostalo je zadr`ao i sebi u Bijeljini kupio pasat.

Vra}en sa granice
Bu{i}, koji je davao pozajmice uz kamatu, trebao je biti oplja~kan i ubijen 28. oktobra, kada su se Islamovi}, Pobri} i M. A. (23) iz Koraja upu-

tili u @upanju. Ali, M. A. je vra}en sa grani~nog prelaza, po{to nije imao dovoljno novaca kod sebe. Razbojnici su promijenili plan i naredno ve~e do{li kod Bu{i}a. Tada je Islamovi} tvrdim o{trim predmetom starcu zadao vi{e udaraca po glavi i usmrtio ga. Islamovi}a i M. A. uhapsili su policajci iz Lopara, dok je Pobri} uhva}en u Br~kom. Za hrvatskim dr`avljaninom Mustafom B. raspisana je potjernica u toj zemlji, ali on se, navodno, nalazi u Ora{ju i uskoro bi trebao biti uhap{en.
D. PAVLOVI]

Istraga napada u kafi}u San u Sanskom Mostu

Nakon paljevine golfa

Hod`i}u odre|en pritvor,

Heldi} u te{kom stanju
Tariku Hod`i}u (29) iz Sanskog Mosta, koji je s no`em-bokserom u nedjelju nave~er nanio te{ke ozljede biv{oj djevojci i trojici mu{karaca u kafi}u San u San skom Mos tu, po pri je dlo gu Tu`ila{tva USK-a, odre|en je pritvor, potvrdio nam je Haris Hajrulahovi}, portparol Kantonalnog suda Biha}. Advokat osumnji~enog Mirzet Karabeg ulo`io je `albu zbog pritvaranja Hod`i}a, ali je ona odbijena. Hod`i} se, podsje}amo, sumnji~i za poku{aj ubistva, jer je no`em-bokserom napao i povrijedio Nerminu Reki} (31), sa kojom je, navodno, ranije bio u ljubavnoj vezi, te Ahmeta Heldi}a (36), Elvisa Hamuli}a (30) i Hasana Ald`i}a (48), koji su joj poku{ali pomo}i. Heldi}, kojem je zbog zadobijenih povreda `ivot bio ugro`en, jo{ je pod ljekarskim nadzorom u Banjoj Luci. Nakon pregleda u prijemnoj hiru{koj ambulanti on je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno lije~enje. Prema rije~ima dr. Dejana A}i}a, de`urnog ljekara na Klinici za anesteziju i intenzivno lije~enje, i prof. dr. Zdravka Mari}a, glavnog de`urnog ljekara, pacijent je zadobio ubodne povrede trbuha, grudnog ko{a, vrata, te su u toku dijagnosti~ke procedure nakon kojih }e biti operisan. Dalje prognoze su neizvjesne, kazao nam je Darko \uki} iz Slu`be za odnose s javno{}u Klini~kog centra Banja Luka. F. Be.

Privedena bra}a Podrug
Sarajevski policajci priveli su u ponedjeljak nave~er bra}u Veldina (20) i Vedada (22) Podruga, ro|ene u Fo~i, a nastanjene u Sarajevu, zbog sumnje da su no} ranije zapalili vozilo Denisa Konde, koje je bilo parkirano u Ulici Andreja Andrejevi}a u Aerodromskom Naselju u Sarajevu. Bra}a Podrug su nakon hap{enja predata u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, a ju~er su dovedena u prostorije Tre}e PU na informativni razgovor, kako bi inspektori poku{ali potvrditi indicije na osnovu kojih su privedena. Podsjetimo, u tri dana u naselju Dobrinja dva vozila su zapaljena. Prvo je u subotu iza pono}i na Trgu grada Prato nepoznata osoba posula benzin po vozilu i unutra{njosti te zapalila audi A6 {vajcarskih registracija ZH 701 399, vlasni{tvo J. [. T. iz Ciriha. Tokom uvi|aja konstatovano je da je i na Kondinom vozilu do po`ara do{lo na isti na~in - usljed posipanja zapaljive te~nosti i paljenja. D. P.

Tu`ila{tvo USK-a zatra`ilo pritvaranje

14

OGLASI
Broj: 01-34-3710/11 Zenica, 21.11.2011. godine

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima i Odluke Nadzornog odbora dioni~kog dru{tva „BOSNA AUTO“ d.d. Sarajevo, br. 3T-6/11 o sazivanju vanredne Skup{tine dru{tva, koju je donio Nadzorni odbor na sjednici odr`anoj 21.11.2011.g, a u skladu sa ~lanom 22. Statuta „BOSNA AUTO“d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA

OBAVJE[TENJ E
O SAZIVANJU VANREDNE SKUP[TINE DIONI^ARA „BOSNA AUTO“ d.d. SARAJEVO I Obavje{tavaju se dioni~ari Dru{tva da }e se vanredna Skup{tina dioni~ara Dru{tva odr`ati 12.12. 2011.g. / ponedjeljak / sa po~etkom u 10 sati u prostorijama Dru{tva, u Sarajevu, Ul.Hamdije ^emerli}a 1-A. II Za Skup{tinu dioni~ara predla`e se slijede}i DNEVNI RED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Izbor predsjednika Skup{tine Izbor dva ovjeriva~a zapisnika Prijedlog Odluke o razrje{enju predsjednika Nadzornog odbora Prijedlog Odluke o imenovanju ~lana Nadzornog odbora Prijedlog Odluke o prenosu revalorizacijskog vi{ka u zadr`anu dobit Prijedlog Odluke o prenosu dobiti Prijedlog Odluke o pokri}u gubitka iz fonda rezervi

Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 49/05), direktor Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica objavljuje

za popunu radnih mjesta namje{tenika - na neodre|eno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca: u KPZ ZT Zenica: 01. {ef u Pisarnici Sektora za pravne i op}e poslove....................................................................1 izvr{ilac 02. {ef u Odsjeku za vo|enje mati~ne evidencije Sektora za poslove odgoja - tretmana.........1 izvr{ilac u PJ "Novi `ivot" Zenica: 03. pomo}ni radnik u Pogonu livnica PJ "Novi `ivot" ...............................................................1 izvr{ilac Opis poslova: 01. [ef pisarnice rukovodi unutra{njom organizacionom jedinicom i u tom pogledu ima ovla{tenja utvr|ena u odredbi ~lana 23. Pravilnika i neposredno vr{i poslove iz nadle`nosti unutra{nje organizacione jedinice i to: raspore|uje poslove i daje bli`e upute o na~inu vr{enja poslova iz nadle`nosti pisarnice, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti pisarnice, redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomo}nika direktora sektora o stanju vr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima koji postoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovo rje{avanje, izrada programa, planova rada i izvje{taja o radu organizacione jedinice, vr{i i druge poslove odre|ene zakonom, drugim propisima, aktima Zavoda i koje odredi neposredni rukovodilac. 02. [ef odsjeka rukovodi unutra{njom organizacionom jedinicom i u tom pogledu ima ovla{tenja utvr|ena u odredbi ~lana 23. Pravilnika i neposredno vr{i poslove iz nadle`nosti odsjeka i to: preduzima odgovaraju}e mjere radi izvr{enja poslova iz djelokruga odsjeka, redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomo}nika direktora sektora o stanju vr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima koji postoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovo rje{avanje, saradnja sa nadle`nim sudovima, izrada izvje{taja o radu organizacione jedinice, dostavljanje statisti~kih podataka po zahtjevu nadle`nih organa i pomo}nika direktora, vr{i i druge poslove odre|ene zakonom, drugim propisima, aktima Zavoda i koje odredi neposredni rukovodilac. 03. Pomo}ni radnik neposredno radi na poslovima utovara i istovara robe u pogonu livnica, organizuje utovar i istovar robe, opreme i sli~no, neposredno uti~e na radno osposobljavanje osu|enih osoba, vr{i i druge poslove i zadatke utvr|ene pravilima struke i koje odredi neposredni rukovodilac. Pored op{tih uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: za poziciju 01. - V[S, vi{a upravna {kola ili vi{a pedago{ka {kola ili prvi stepen pravnog fakulteta i druga vi{a {kola, stru~ni ispit, arhivarski ispit, radni sta` od najmanje tri godine i poznavanje rada na ra~unaru za poziciju 02. - V[S, vi{a upravna ili vi{a ekonomsko-komercijalna {kola ili vi{a pedago{ka {kola ili prvi stepen fakulteta kriminalisti~kih nauka ili prvi stepen pravnog fakulteta ili druga vi{a {kola, polo`en stru~ni ispit, radni sta` od najmanje tri godine i stru~na osposobljenost za rad na ra~unaru za poziciju 03. - zavr{ena osnovna {kola Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije): - diploma o zavr{enoj {koli - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - potvrda o radnom sta`u za pozicije 01. i 02. - uvjerenje o polo`enom ispitu za namje{tenike u organima dr`avne slu`be za poziciju 01 i 02. - uvjerenje o poznavanju rada na ra~unaru za poziciju 01. i 02. - ovjerena izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini za poziciju 01, 02. i 03. - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Napomena: Ukoliko se na objavljeni oglas za poziciju 01. ne prijave kandidati koji imaju polo`en stru~ni arhivarski ispit, izvr{it }e se izbor iz reda prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali ostale uslove, uz obavezu da taj ispit polo`i u roku od {est mjeseci od dana prijema u radni odnos. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Prijavu i tra`enu dokumentaciju treba dostaviti putem po{te u roku od 15 dana od dana objave na adresu: Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica, Sarajevska broj 36 sa naznakom: "Javni oglas za popunu radnih mjesta namje{tenika". Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

JAVNI OGLAS

Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine mo`e ostvariti dioni~ar koji se nalazi na listi dioni~ara kod Registra 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. U~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dru{tva mo`e se ostvariti putem punomo}nika. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dru{tva daje se u obliku izjave potpisane od dioni~ara i punomo}nika i dostavlja se li~no, po{tom, e-mailom. Glasanje u Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a, koji sadr`e ime i firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga Odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioni~kog dru{tva. Rezultate glasanja utvr|uje odbor za glasanje. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedlog Odluka Skup{tine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Skup{tina odlu~uje dvotre}inskom ve}inom zastupljenih dionica sa pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama zakona izri~ito tako propisano. Dioni~ar li~no ili putem punomo}nika ima pravo uvida u materijale za Skup{tinu svakim radnim danom u prostorijama Dru{tva od 8-12 sati, po~ev{i 8 dana od objavljivanja ovog obavje{tenja, pa do dana odr`avanja Skup{tine. NADZORNI ODBOR

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNA I HERCEGOVINA ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ПAРЛAМЕНТ ФЕДЕРAЦИЈЕ PARLAMENT FEDERACIJE ДОМ НAРОДA DOM NARODA Секретар Sekretar BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA PARLIAMENT OF THE FEDERATION HOUSE OF REPRESENTATIVES HOUSE OF PEOPLE Secretary

Broj: 02/c-34-1547/11 Sarajevo, 22.11.2011. godine Na osnovu ~lana 28. stav 1. Zakona o radu («Slu`bene novine Federacije BiH», br. 43/99, 32/00 i 29/03), a u vezi sa ~lanom 47. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 8. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Stru~ne slu`be Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa sistematizacijom radnih mjesta broj: 02/c-34-1250/10 od 20.12.2010. godine, sekretar Doma naroda objavljuje

[UMARSTVO „SREDNJE NERETVANSKO“ D.D. MOSTAR
Broj: 02/11 Mostar: 21.11.2011.god. Na osnovu ~lana 242. i ~lana 269. stav I, ta~ka 10 Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`bene novineFBiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10), odredaba Statuta i Odluke Nadzornog odbora [umarstva „Srednje Neretvansko“, d.d. Mostar, br. 02/11 od 21.11.2011.godine, objavljuje

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA
za prijem volontera u Stru~nu slu`bu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine U javnom pozivu objavljenom 20.11.2011. godine u dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Dnevni avaz" dio: 01. Volonter - diplomirani pravnik - 5 (pet) izvr{ilaca Uvjeti: VSS - VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet i poznavanje rada na ra~unaru Mijenja se, i sada glasi: 01. Volonter - 5(pet) izvr{ilaca Uvjeti zavr{en fakultet dru{tvenih nauka i poznavanje rada na ra~unaru Napomena: Ostali dio javnog poziva ostaje nepromijenjen. SEKRETAR DOMA NARODA Izmir Had`iavdi}

O sazivanju devete Skup{tine dioni~ara [umarstva „Srednje neretvansko“ d.d. Mostar Obavje{tavaju se dioni~ari [umarstva ”Srednje-Neretvansko” d. d. Mostar da }e se 14.12.2011.g. odr`ati Skup{tina dioni~ara [umarstva ”Srednje-Neretvansko” d.d. Mostar sa po~etkom u 11,00 sati u prostorijama Dru{tva u Mostaru, Ulica Ju`ni logor bb. Za Devetu Skup{tinu Dru{tva predla`e se slijede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine dioni~ara Dru{tva; a) Predsjedavaju}eg Skup{tine b) Dva ovjeriva~a zapisnika 2. Dono{enje Odluke o usvajanju Izvje{taja Dru{tva za 2010. god, koji uklju~uje finansijski izvje{taj, izvje{taj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. 3. Dono{enje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini [umarstva ”Srednje Neretvansko” d.d. Mostar ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti i putem punomo}nika. Punomo}nik dioni~ara mora imati punomo} u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Odboru za glasanje u roku utvr|enom za registraciju dioni~ara. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime ili firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Dioni~kog dru{tva. Rezultat glasanja utvr|uje Odbor za glasanje. Uvid u materijale i podno{enje prijave za Skup{tinu mo}i }e se izvr{iti u poslovnim prostorijama [umarstva “Srednje neretvansko” d.d. Mostar, Ul. Ju`ni logor bb ili putem tel/faxa 036-576-520. Nadzorni odbor

OBAVJE[TENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

REGION
VIJESTI

15

Biv{eg premijera USKOK ispitao o crnim fondovima HDZ-a

Sanader nikog nije optu`io
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Biv{i premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader iznio je ju~er u zatvoru USKOK-ovim istra`iteljima kratku obranu u istrazi oko crnih fondova u HDZ-u te odbacio krivnju, ne `ele}i odgovarati na pitanja, doznaje se od njegovih branitelja.

Kratka obrana
- Ivo Sanader je iznio obranu i nije odgovarao na pitanja iz istih razloga kao do sada. Obrana je bila kratka, kazao je po izlasku iz zatvora jedan od njegovih branitelja ^edo Prodanovi}. Dodao je da je Sanader negirao inkriminacije koje mu se stavljaju na teret te se referirao na svoju prethodnu obranu, koja je bila bitno du`a, jer se u biti radi o istim inkriminacijama, samo sada ne{to detaljnijim i razra|enijim. Na upit je li Sanader prebacivao
Prodanovi}: Mozaici USKOK-a puni kockica koje nedostaju

Ivo Sanader je odbacio krivicu i nije odgovarao na pitanja za koja ga tereti pro{irena optu`nica, kazao je po izlasku iz zatvora jedan od njegovih branitelja ^edo Prodanovi}

Rasim Ljaji}: Ima napretka u IZ-u
Ministar rada i socijalne politike u Vladi Srbije Rasim Ljaji} izjavio je ju~er da ima napretka u razgovorima u vezi s objedinjavanjem Islamske zajednice u Srbiji, priznaju}i da ima spornih stvari. Stoga je, prema njegovim rije~ima, isuvi{e rano govoriti da li }e sporazum o ujedinjavanju IZ-a u Srbiji biti potpisan i kada. On je, komentari{u}i pisanje Dnevnog ava za da su razgovori o objedinjavanju IZ-a u Srbiji zapali u }orsokak, rekao da je sigurno da potpisivanju sporazuma i stvaranju povoljne klime ne doprinosi svakodnevno lansiranje potpuno kontradiktornih informacija. Ljaji} je novinarima rekao da ima spornih stvari oko kojih se pregovara i oko kojih treba da se slo`e obje strane u ovom sporu. Tako|er je ocijenio da potpuno suprotno pona{anje obje strane unutar islamskih zajednica ne stvara dobru klimu da do dogovora do|e.

odgovornost na nekog drugog, Prodanovi} je rekao da je Sanader negirao navode optu`be te da ni{ta drugo nije radio. Tako|er, na pitanja novinara je li USKOK poslo`io svoj mozaik i slagalicu do kraja, odgovorio je kako obrana smatra da su mozaici USKOK-a puni kockica koje nedostaju. USKOK je nedavno pro{irio is-

tragu u slu~aju Fimi media, zbog sumnje da se preko te tvrtke izvla~io novac iz dr`avnih poduze}a i ministarstava te dijelom slijevao u HDZ-ove crne fondove iz kojih su se, me|u ostalim, financirale i predizborne kampanje HDZ-a.

Sutra na sudu
U istrazi koja se zbog izvla~enja

novaca preko Fimi medije provodi ve} godinu i pol, ukupno je osumnji~eno 19 fizi~kih osoba i HDZ kao pravna osoba. Sanader }e se sutra opet na}i na sudu jer se nastavlja su|enje za ratno profiterstvo u aferi Hypo i za uzimanje 10 milijuna eura mita, kako bi ma|arskoj naftnoj kompaniji MOL prepustio upravlja~ka prava u Ini. Jadranka DIZDAR

Beograd i Pri{tina zavr{ili dvodnevni sastanak u Bruxellesu

Bez dogovora o prelazima
Drugi dan najnovije runde dijaloga Beograda i Pri{tine o tehni~kim pitanjima zavr{en je ju~er bez novih dogovora. - Iako je do{lo do pribli`avanja stavova dviju strana kada je rije~ o regionalnom predstavljanju Pri{tine, jo{ nemamo dogovor, izjavio je {ef beogradskog pregovara~kog tima Borko Stefanovi} i dodao da se nada da }e taj dogovor biti postignut tokom sljede}e runde dijaloga naredne sedmice. Stefanovi} je rekao da, i pored svega, ova runda dijaloga mo`e da se ocijeni pozitivnom zbog postignutog dogovora u ponedjeljak o diplomama, ali i zbog toga {to su obje strane imale priliku da iznesu stavove o svim va`nim pitanjima. Prema dogovoru o univerzitetskim diplomama, bi}e izdavani certifikati bez dr`avnih obilje`ja, koje }e naknadno ovjeravati Evropska unija univerziteta. [efica pri{tinskog pregovara~kog tima Edita Tahiri potvrdila je da je do{lo do pribli`avanja stavova vezanih za regionalno predstavljanje, ali je napomenula da izme|u Pri{tine i Beograda jo{ postoje duboke konceptualne razlike.

Josipovi} ide na operaciju koljena
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} bit }e podvrgnut manjem operativnom zahvatu na koljenu te }e sljede}ih nekoliko dana smanjiti intenzitet svojih aktivnosti, objavljeno je ju~er iz ureda predsjednika. Radi se o operaciji meniskusa, a operativni zahvat planiran je za sutra. O~ekuje se da }e Josipovi} ve} u subotu, 26. novembra, nastaviti s planiranim programom te odr`ati tradicionalnu „kavu s gra|anima“ u uredu predsjednika na zagreba~kom Pantov~aku.
J. D.

Tahiri i Stefanovi}: Jo{ postoje duboke konceptualne razlike

Ona je kazala da je razo~arana {to, osim diploma, nije postignut dogovor i o ostalim spornim pitanjima, poput prelaza, struje i telefona, i optu`ila je Beograd da ne

ispunjava dosad postignute dogovore. - Bojim se da ne u|emo u situaciju da samo proizvodimo papire, ali se ni{ta ne provodi, kazala je ona.

Sand`a~ki muftija Muamer Zukorli}

Autonomija Sand`aka interes Bo{njaka
Sand`a~ki muftija Muamer Zukorli}prenio je slovenskom ambasadoru u Beogradu Francu Butu da je autonomija Sand`aka drugi nacionalni interes bo{nja~kog naroda. Zukorli} je istakao da je o~uvanje cjelovitosti i suvereniteta BiH nacionalni interes broj jedan svih Bo{njaka svijeta, kao i klju~ni faktor stabilnosti i mira u regionu. - Drugi nacionalni interes bo{nja~kog naroda je autonomi- Zukorli}: Cjelovita BiH ja Sand`aka koja bi se ostva- nacionalni interes broj jedan rila dijalogom izme|u legitimnih predstavnika Bo{njaka i nadle`nih vlasti, ~ime bi se vratio osje}aj sigurnosti gra|ana Sand`aka, rekao je Zukorli}, govore}i sa delegacijom Ambasade Slovenije. On je govore}i o vra}anju jedinstva Islamske zajednice i problemima u vezi sa Bo{nja~kimnacionalnimvije}em ocijenio da je “agresija na Islamsku zajednicu izazvala trajnu nesigurnost pripadnika islama“ .

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo

OBAVJE[TENJE
OMER HAD@I], dipl. ing. el.
branit }e magistarski rad pod naslovom

"KORI[TENJE REZULTATA MONITORINGA KVALITETE ELEKTRI^NE ENERGIJE ZA ODRE\IVANJE PRESKO^NIH KARAKTERISTIKA VISOKONAPONSKIH VODOVA"
27. decembra 2011. godine (utorak) sa po~etkom u 13 sati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu sala S1 — prizemlje. Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

16

SVIJET
VIJESTI

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Izvje{taj Amnesty Internationala o neredima u Egiptu

Sada{nja vlast
Indija: Smrtonosni po`ar u vozu
Sedam osoba je poginulo, a najmanje 12 je povrije|eno u po`aru koji je izbio u putni~kom vozu na putu ka indijskoj dr`avi D`arkand, saop{tila je ju~er indijska policija, prenosi Srna. Prema rije~ima vi{erangiranog policijskog zvani~nika Salmana Ravija, sedam tijela je izvu~eno iz dva izgorjela vagona. Me|u poginulima je i ~etverogodi{nja djevoj~ica.

gora od Mubaraka
Novi protesti i sukobi policije i demonstranata, koji su poru~ili da sama ostavka civilne vlade nije dovoljna da sprije~i nemire
Hiljade demonstranata odazvale su se na poziv na milionski protestni mar{ i okupile ju~er na Trgu Tahrir, u ~etvrtom danu protesta protiv vojnih vlasti u kojima je ubijeno 35 ljudi, a vi{e od 1.000 povrije|eno. Hiljade demonstranata ulogorile su se na Trgu i sukobile sa policajcima koji su poku{avali da ih otjeraju. Demonstranti su postavili egipatsku zastavu i recitovali slogane, daju}i do znanja da sam odlazak civilnih vlasti nije dovoljan da sprije~i nemire.

Rusija: Neprihvatljive sankcije Teheranu
Rusko ministarstvo inostranih poslova osudilo je uvo|enje novih sankcija Iranu, nazvav{i ih neprihvatljivim i protivnim me|unarodnom zakonu, prenosi Srna. SAD, Velika Britanija i Kanada najavile su novu rundu sankcija Iranu usljed sve ve}e zabrinutosti u vezi sa nuklearnim programom Islamske Republike. Ameri~ki dr`avni sekretar Hillary Clinton izjavila je da }e novim sankcijama biti pogo|ene iranska petrohemijska industrija, naf tna i gasna industrija te finansijski sektor.

Ostavka
Egipatska dr`avna televizija saop{tila je da je trojeljudiubijenotokomno}isa ponedjeljka na utorak u gradu Islamiji, prenosi Mondo. EgipatskaprelaznavladaEsama[arafa u ponedjeljak nave~er podnijelaje ostavkuvladaju}emvojnom vije}u, ali }e ostati na funkciji dok ne bude donesena kona~na odluka o njenoj daljoj sudbini. Ona je zbog neefikasnosti i pot~injenosti vojsci bila o{tro kritikovana od po~etka svog mandata u martu. Sukobi izme|u demonstranata i snaga sigurnosti izbili su 18. novembra tokom protesta protiv predlo`enih ustavnih promjena koje je najavila prelazna vlada. Prijedlog vojske da se predsjedni~ki izbori odgode do kraja 2012. ili po~etka 2013. izazvao je dodatno nezadovoljstvo opozicije. Demonstranti `ele da predsjedni~ki izbori budu odr`ani odmah nakon parlamentarnih, koji su zakazani za 28. novembar. U me|uvremenu, organizacija za za{titu ljudskih prava Amnesty International optu`ila je egipatsku vojnu vlast za brutalnost koja katkad nadilazi onu biv{eg predsje-

Nasilje na ulicama Kaira

Reuters

PITANJE SIGURNOSTI KAO OPRAVDANJE Vojna vlast ne mo`e nastaviti upotrebljavati pitanje sigurnosti kao opravdanje da zadr`i istu staru praksu koju smo vidjeli pod Mubarakom, isti~e direktor AI-ja
dnika Hosnija Mubaraka navode}i da su nade demonstranata sru{ene. Po ocjeni Amnestya, egipatsko Vrhovno vije}e oru`anih snaga (SCAF) - koje je preuzelo kontrolu nakon 18-dnevnog ustanka kojim je u februaru sru{en Mubarak - dalo je samopraznaobe}anjakada je rije~ o pobolj{anju po{tivanja ljudskih prava. Najnovije slamanje otpora, uklju~uju}i i proteste na kairskom Trgu Tahrir posljednjih dana, dovelo je do velikog broja poginulih i ranjenih, dodaje organizacija. U svom izvje{taju, organizacija za za{titu ljudskih prava upozorava na to da vojni sudovi sude hiljadama civila i da je pro{ireno djelovanje zakona u vanrednim situacijama te da se mu~enja u vojnom zato~eni{tvu nastavljaju, prenosi Dnevnik.hr. “SCAF je nastavio tradiciju represivne vladavine koju su demonstranti od 25. januara, tako `estoko se bore}i, `eljeli svrgnuti“ , ka`e direktor Amnesty Internationala za Bliski istok i Sjevernu Afriku Philip Luther. “Oni koji su izazvali ili kritizirali vojno vije}e, poput demonstra-

nata, novinara, blogera, aktivista, grubo su napadnuti u poku{aju da se zaustavi njihov glas. Brutalan i ~vrst odgovor na proteste posljednjih dana nosi sve oznake Mubarakove ere” navodi Luther. ,

Glavni tu`ilac ICC-a u Tripoliju
Glavni tu`ilac Me|unarodnoga krivi~nog suda (ICC) Luis Moreno-Ocampo izjavio je ju~er u Tripoliju da se Saifu al-Islamu Gadafiju ne mora nu`no suditi u Haagu ako je libijsko pravosu|e doraslo toj zada}i, prenosi Hina. Moreno-Ocampo je nakon dolaska u Tripoli novinarima, tako|er, rekao da se ne namjerava sastati sa uhap{enim sinom biv{ega libijskog vo|e. ICC je podigao optu`nicu protiv Saifa al-Islama zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti. Libijske vlasti `ele da mu se sudi u Libiji i obe}avaju pravedno su|enje.

Obe}anja
Po ocjeni Amnesty Internationala, vojno vije}e ispunilo je vrlo malo od svojih javnih obe}anja i pogor{alo je situaciju u nekim podru~jima. Prema izvje{tajima, vojno je vije}e priznalo da je do avgusta 12.000 civila bilo su|eno na vojnim sudovima i da je najmanje 13 njih osu|eno na smrt. “Egipatska vojna vlast ne mo`e nastaviti upotrebljavati pitanje sigurnosti kao opravdanje da zadr`i istu staru praksu koju smo vidjeli pod Hosnijem Mubarakom“ isti~e , Luther.

Zbog lo{eg zdravstvenog stanja

IMOBILIZIRA IMUNOLO[KI SUSTAV I VRA]A MU ULOGU ^UVARA ZDRAVLJA
ImmunoAHCC je najra{ireniji dodatak prehrani koji napada rak. Ovaj fermentirani ekstrakt, proizveden iz micelija hibridiziranih medicinskih gljiva, pokazao je da znatno pobolj{ava imunolo{ki sustav pove}anjem proizvodnje tjelesnih NK stanica ili „stanica ubojica“, ~ija je funkcija uni{tavanje abnormalnih tumorskih stanica i invazivnih organizama u tijelu. ImmunoAHCC se trenutno koristi u preko 1000 klinika na podru~ju Azije i SAD-a, a prihva}anje na svjetskoj razini je dobio zbog velikog broja istra`ivanja posve}enih njegovoj primjeni, kako u Japanu, tako i na presti`nim ameri~kim institucijama. Najva`niji faktor koji je potaknuo prihva}anje ImmunoAHCC-a u klinikama za borbu protiv raka je njegov u~inak na smanjenje nuspojava kemoterapije. Pokazano je da ImmunoAHCC poma`e u reverziji oslabljenog imuniteta do kojeg je do{lo uslijed citotoksi~nih kemoterapijskih tretmana, tako {to zna~ajno podi`e broj pacijentovih bijelih stanica u krvi, doprinosi sprje~avanju kemijski izazvane alopecije (gubitak kose), smanjuje mu~ninu i povra}anje, pove}ava apetit, {titi ko{tanu sr`. ImmunoAHCC je bio predmetom brojnih klini~kih kontroliranih istra`ivanja nad ljudima kako bi izmjerili njegove u~inke na tumorsku masu, rast tumora i metastaziranje. Rezultati rangiraju od stvarne redukcije mase tumora, zaustavljanja tumorskog rasta, zaustavljanja {irenja tumora, pove}anog vremena pre`ivljavanja do pobolj{ane kvalitete `ivota. Podaci o tretmanima preko 100.000 pacijenata sa razli~itim tipovima raka su pokazali da je 60% pacijenata imalo koristi od ImmunoAHCC-a, a mnogi ga smatraju dovoljno u~inkovitim da izazove remisiju. ImmunoAHCC je dopunska terapija raka koju treba koristiti uz farmaceutske lijekove kao dio holisti~kog pristupa u borbi protiv raka. M.O.

IMMUNO AHCC

Julija Timo{enko
privremeno na slobodi
Biv{a ukrajinska premijerka Julija Timo{enko bit }e pu{tena iz zatvora u Kijevu radi lije~enja, saop}io je ju~er ukrajinski predsjednik Viktor Janukovi~, prenosi Fena. Ukrajinska organizacija za ljudska prava saop}ila je u ponedjeljak da je Timo{enko (50), osu|ena na sedam godina zatvora zbog korupcije, u lo{em zdravstvenom stanju i da nije mogla ustati iz kreveta ni za vrijeme posjeta. Janukovi~ je izjavio da je obavijestio dr`avnog tu`itelja i nadle`na ministarstva o zdravlju njegove politi~ke suparni ce, jav lja Re uters. “Obavije{ten sam da lije~enje u zatvoru nije uskladu sa standardima, tako da }e se lije~enje morati provoditi u medicinskim ustanovama u Kijevu u narednim danima, bilo sutra ili prekosutra“, rekao je ju~er Janukovi~.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OGLASI

17

Prilog broj 3. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Dioni~ko dru{tvo za unutra{nji i vanjskotrgovinski promet “MERKUR“ d.d. Sarajevo “MERKUR“ d.d. Sarajevo Semizovac, Semizovac bb 033 475 242, fax 033 475 243, info@merkurdd.ba; www.merkurdd.ba Odr`avanje Skup{tine dru{tva “MERKUR“ 21. 11. 2011. Skup{tina dru{tva “MERKUR“ d.d. odr`ana u sjedi{tu Dru{tva sa po~etkom u 10 sati. Skup{tina dru{tava je sa 692.368 dionica s pravom glasa, tj. 100% glasovima prisutnih (88,8484% od ukupnog broja dionica s pravom glasa) donijela odluku o prestanku rada dru{tava “MERKUR-NEKRETNINE“ d.o.o. Sarajevo i “MERKUR-MALOPRODAJA“ d.o.o. Sarajevo, na osnovu kojih }e se u zakonom odre|enom roku podnijeti prijava o pokretanju postupka likvidacije sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu. Za likvidatora dru{tva “MERKUR-NEKRETNINE“ d.o.o. Sarajevo imenuje se Goran Kahved`i} iz Sarajeva, ul. Paromlinska br. 19, a za likvidatora dru{tva “MERKURMALOPRODAJA“ d.o.o. Sarajevo imenuje se Amir Zuko iz Sarajeva, ul. Marka Mikuli}a br. 29.

- adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

Sarajevo, 22. 11. 2011.

18

OGLASI

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

SVIJET FINANSIJA

19

Belgija, jo{ jedna zadu`ena ~lanica EU

Zemlja u krizi
Belgija je jo{ jedna prili~no zadu`ena ~lanica Evropske unije koja mora da {tedi. Evropska komisija prijeti kaznama, a s druge strane, nagovje{taja da bi Belgija kona~no mogla dobiti vladu i dalje nema. Mandatar Elio di Rupo ve} pola godine poku{ava da formira novu vladu. Bave}i se sudbinom Belgije, te dvojezi~ne evropske dr`ave, nametnulo se i pitanje bud`eta. I tu je sve stalo.

BiH

EU

i dugovima
Evropska komisija prijeti sankcijama ukoliko Belgija ne smanji bud`etski deficit Okupirani problemom formiranja vlade

Euroobveznice
najbolje rje{enje
Bruxelles: Naredne godine moraju u{tedjeti 11 milijardi eura

Sat otkucava
Flamanski demokr{}anin Marian Teisen upozorava: “Belgija mora biti reformisana, a evropski sat otkucava. Pored ostalog, nalazimo se pod pritiskom tr`i{ta.“ Prezadu`enaBelgija je u toj mjeri okupirana problemom formiranjavlade, kojitraje ve} godinu i po, da su dugovi vrijednost dr`avnih obveznica doveli do veoma rizi~nog nivoa. Evropska komisija prijeti sankcijama ukoliko Belgija ne smanji bud`etski deficit. Belgija mora u narednoj godini da u{tedi najmanje 11 milijardi eura. Sastanci i konsultacije koje je Elio di Rupo neumorno vodio nisu urodili plodom. Iako je djelovalo da je kompromis o bud`etu

sve bli`e, on je na kraju zbog flamanskih liberala izostao. Mandataru na kraju nije preostala ni{ta drugo nego da se obrati belgijskom kralju i zatra`i razrje{enje. Socijalisti i konzervativci sa juga Belgije, francuskog govornog podru~ja, poru~uju: “To je politika sa dna fioke.” “Igranje s vatrom, koje cijelu zemlju uvla~i u velike probleme“ , pi{e Deutsche Welle.

Socijalno-ekonomska vlada
[ef liberala Aleksander de Kro tvrdi da Di Rupo ne nudi pravo rje{enje i odgovaraju}i balans u pove}anju poreza i smanjenju javne potro{nje. To bi, prema njego-

vom mi{ljenju, najvi{e pogodilo srednju klasu. To je debakl za Barta de Vevera, {efa flamanske nacionalisti~ke partije NVA i pobjednika na izborima u ljeto 2010, koji nije pokazivao mnogo interesovanja za funkciju {efa vlade. O novonastaloj situaciji u Belgiji, on ka`e: “Ovo je prilika za hitno osnivanje jednesocijalno-ekonomskevlade.” Postavlja se pitanje kakva je sudbina dosada{njeg glavnog pregovara~a Di Rupa. On je odlu~io da podnese ostavku. Kralj je tu informaciju primio k znanju, ali se o njoj jo{ nije izjasnio. Umjesto toga, apelovao je na sve politi~ke stranke u zemlji da prona|u rje{enje - u korist Belgije, ali i Evropske unije.

Smanjenje proizvodnje nafte
^lanice Organizacije dr`ava izvoznica nafte (OPEK) mogle bi da na samitu 14. decembra odlu~e da smanje proizvodnju nafte, objavili su me|unarodni mediji, pozivaju}i se na izjavu ira~kog ministra za naftu AbdulKarema Luaibija. Ovo smanjenje proizvodnje moglo bi biti u vezi sa predvi|enim smanjenjem svjetske potro{nje nafte. Mediji navode da je, me|utim, malo vjerovatno da }e ovu odluku podr`ati zalivske dr`ave ~lanice OPEK-a ako cijena nafte ostane iznad 100 dolara za barel. Me|utim, Luaibivjeruje da }e se cijena nafte stabilizovati izme|u 100 i 120 dolara, {to je razumno i prihvatljivo za Irak. Na prethodnom sastanku OPEKa, koji je bio odr`an ljetos, kvote za proizvodnju nafte odr`ane su na nivou od 24,84 miliona barela dnevno.

Evropska komisija, izvr{ni organ EU, vjeruje da bi izdavanje zajedni~kih obveznica 17 zemalja eurozone bilo najdjelotvornije rje{enje za finansijsku krizu. Studija EKa, koja }e biti predstavljena danas, mogla bi da dovede do jo{ ve}eg neslaganja sa Njema~kom, koja smatra da euroobveznice trenutno nisu dobro rje{enje, jer bi poreski obveznici te zemlje bili izlo`eni nenaplativim potra`ivanjima zbog dugova slabijih ~lanica monetarne unije. Njema~ka ve} daje najve}i doprinos postoje}im paketima pomo}i. U nacrtu studije, koji je objavio list Financial Times i potvrdila Komisija, navodi se da bi zamjena nacionalnih obveznica zajedni~kim morala biti pra}ena strogom finansijskom i bud`etskom koordinacijom, a tako|er bi bila neophodna disciplina da se ne bi omogu}ilo neodgovornim dr`avama ~lanicama da `ive na ra~un savjesnih. Situacija u eurozoni dramati~no se pogor{ala tokom prethodnih nedjelja, nakon

{to je Italija pretrpjela intenzivan pritisak tr`i{ta, koja su zahtijevala da premijer Silvio Berlusconi podnese ostavku i otvori put za formiranje tehnokratske vlade sa biv{im evropskim komesarom Marijom Monthijem na ~elu. Nakon {to je Gr~ka pro{le godine gurnula eurozonu u finansijski haos koji se pove}ava, mnoge zemlje su svjedoci rekordnog rasta njihovih tro{kova zadu`ivanja. S druge strane, prinosi na njema~ke obveznice o{tro su pali, zahvaljuju}i tome {to in ves ti to ri nje ma~ke du`ni~ke hartije smatraju sigurnom lukom. To je dovelo do velike neravnote`e na tr`i{tima obveznica u zoni eura. Njema~ka se dugo opirala spasavanju dr`ava kao {to su Gr~ka, Irska i Portugal, insistiraju}i da vlade tih zemalja treba da po{tuju pouzdana ekonomska na~ela i obezbijede povjerenje investitora. Njema~ka vlada je jasno rekla da ne}e promijeniti stav po pitanju ideje euroobveznica kao brzog rje{enja za krizu.

Dugovi }e dugo mu~iti i

Njema~ku
Centralna banka Njema~ke je upozorila da }e nivo duga u najve}oj privredi eurozone ostati povi{en u narednih nekoliko godina. Istovremeno, zvani~ni Berlin zahtijeva od ostalih ~lanica monetarne unije da skre{u svoje dugove. U saop{tenju Bundesbanke se navodi da se o~ekuje da }e nivo njema~kog duga jo{ mnogo godina biti iznad 60 posto bruto doma}eg proizvoda (BDP), ~ak i ako se ne uzme u obzir trenutna kriza. Banka je dodala da, uz rapidno starenje i smanjenje stanovni{tva, nije isklju~en gubitak povjerenja u stabilnost njema~kih javnih finansija, ukoliko bude dodatnih tro{kova. Demografski faktor }e se uskoro znatno pogor{ati, {to }e

LIMITIRANA SERIJA RENAULT MEGANE GENERATION PLUS

VE] OD 21.999 KM

automatski podi}i nivo duga ako ne bude preduzeta odlu~na akcija, navodi se u izvje{taju banke. Prema podacima njema~ke vlade, dug te zemlje bi ove godine trebalo da se spusti na 81,1 posto BDP-a, sa 83,2 posto, koliko je iznosio pro{le godine.

Renault je za ljubitelje kompaktnog modela Megane pripremio najatraktivniju ponudu do sada, koja ovaj automobil pribli`ava {irem krugu kupaca. Najprodavaniji Renault model u Bosni i Hercegovini sada je dostupan u posebnoj, limitiranoj izvedbi Generation Plus, ~ija cijena uz pristupa~no i jednostavno Renault finansiranje iznosi 21.999 KM sa PDV-om. Bogato opremljen Renault Megane Generation Plus za ovu neponovljivu cijenu nudi sve {to je potrebno za sigurnu i udobnu vo`nju. Tako se ABS ko~nice, {est zra~nih jastuka i maglenke brinu za vrhunsku sigurnost, a parking-senzori za bezbri`no parkiranje. S druge strane, klima-ure|aj, CD MP3 ure|aj sa komandama na volanu, te tempomat, naslon za ruke i specifi~ne presvlake i tepisi, ~ine

boravak u automobilu maksimalno ugodnim. Tu su i atraktivne 16-in~ne aluminijske felge, deflektori zraka i ukrasne lajsne pragova, {to dodatno pove}ava vrijednost za ulo`eni novac. Navedena oprema od Megana Generation Plus ~ini idealan automobil, kako za duga putovanja, tako i za borbu sa gradskom svakodnevnicom, koji }e svojim vlasnicima u svakom trenutku ponuditi potpuni osje}aj slobode i sigurnosti. Dodatni razlog za kupovinu je i bogata tvorni~ka garancija od 5 godina ili 100.000 pre|enih kilometara. Prodaja limitirane serije Megane Generation Plus traje samo do isteka zaliha. Za vi{e informacija obratite se najbli`em Renault koncesionaru ili posjetite www.renault.ba. M. O.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Fiskalno vije}e BiH

Konferencija Pantheon 2011.

Poslovnom
informatikom do
Osam dana za dogovor ministara
Foto: D. TORCHE

konkurentnosti
Bez dogovora o bud`etu
Fiskalno vije}e BiH odr`alo je ju~er u Sarajevu sjednicu, na kojoj je razmatran globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini, uz u~e{}e predstavnika misije Me|unarodnog monetarnog fonda. Stavovi entiteta i Ministarstva finansija i trezora BiH o visini zahvatanja prihoda sa jedinstvenog ra~una nisu pribli`eni u odnosu na prethodnu sjednicu Fiskalnog vije}a, te su ministri finansija RS-a, FBiH i BiH zadu`eni da u narednih osam dana poku{aju pribli`iti stavove u ve zi sa glo bal nim okvi rom i bud`etima za period 2012 - 2014. Na sjednici je razgovarano i o na~inima za dodatne u{tede na svim nivoima vlasti kako bi se stvorili uslovi za usvajanje globalnog okvira i bud`etskog okvira na realnim osnovama, uva`avaju}i rizike u vezi sa opreznim procjenama eventualnog rasta BDP-a i rasta prihoda od indirektnih poreza u 2012. godini. Ministri finansija su, tako|er, zadu`eni da odrede stavove i u pogledu nastavka saradnje sa Me|unarodnim monetarnim fon dom u okvi ru stand by aran`mana. Predstavnici Svjetske banke na po~etku ju~era{nje sjednice prezentovali su ~lanovima Fiskalnog vije}a nalaze regionalnog izvje{taja o ekonomskim perspektivama jugoisto~ne Evrope, saop}eno je iz Vije}a ministara BiH.

Predstavljeni noviteti u finansijskom i robno-materijalnom poslovanju, kao i inovacije elektronskog poslovanja
Kompanija Datalab BH odr`ala je ju~er u Sarajevu konferenciju Pantheon na kojoj su prisutnim korisnicima poslovno-informacionog sistema Pantheon, kao i privrednicima zainteresovanim za trendove u poslovnoj informatici, prezentovane brojne novosti, kao i pobolj{anja u sistemu Pantheon.

Unapre|enje
„Sva bh. preduze}a suo~ena su sa rastu}om konkurencijom, kako unutra{njom tako i akterima koji dolaze izvana. Zbog toga sa poslovnom informatikom, koja je optimizirana za dana{nji biznis i na~in vo|enja poslovanja, na{i korisnici mogu konkurentnu poziciju unaprijediti i posti}i bolje rezultate u svojim aktivnostima“ , istakao je Nedim Pa{i}, direktor Datalaba. On je dodao da je na konferenciji bilo govora o razli~itim oblastima, od ra~unovodstva, finansija, fiskalizacije..., koje su omogu}ile u~esnicima da se informi{u na adekvatan na~in i nadograde znanje.

Prezentovana i pobolj{anja u sistemu Pantheon

Foto: D. ]UMUROVI]

„Fiskalizacija je ove godine glavna tema konferencije i mogu re}i da je Pantheon integrisan i spreman za rad sa fiskalnim ure|ajima ~etiri proizvo|a~a u FBiH.

Rast
Iskustva koja smo imali iz zemalja u okru`enju (Makedonija, Hrvatska, Srbija) iskoristili smo u BiH da svojim korisnicima omogu}imo adekvatan izbor fiskalnih ure|aja“ naglasio je Pa{i}. ,

Novo ime Triglava u BiH
Uprava Zavarovalnice Triglav posjetila je zaposlene u k}erinskoj kompaniji u Sarajevu Triglav osiguranja d.d. Strategija do 2015, polugodi{nji poslovni rezultati poslovanja grupe, rebrendiranje robne marke, dru{tvena odgovornost, rezultati mjerenja organizacijske klime i mjere za njeno pobolj{anje bile su teme susreta. U okviru rebrendinga robne marke najavljena je promjena imena kompanije Triglav u BiH. Naime, 8. novembra su se stekli uslovi za promjenu imena Triglav BH osiguranje d.d. u Triglav osiguranje d.d. Po red do ma}ina su sre ta, predsjednika Uprave Triglav osiguranja Ediba Galijatovi}a, doga|aju su prisustvovali predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Matja` Rakovec, te ~lanovi uprave Igor Stebernak i Andrej Slapar.

Kompanija Datalab u posljednjih 12 mjeseci napravila je brojne novitete, posebno u oblasti fiskalizacije, kadrovske evidencije, obra~una plata, a tokom konferencije su predstavljeni i noviteti u finansijskom i robno-materijalnom poslovanju, kao i inovacije elektronskog poslovanja. Ina~e, premaPa{i}evimrije~ima, Datalab ove godine bilje`i rast od 40 posto u odnosu na isti period A. Pe. prethodne godine.

Drugi val recesije ve} nas je pogodio
Na kon po~e tnog oporavka cijene aluminija na Londonskoj berzi, koji je donio pozitivno polugodi{nje poslovanje, uslijedio je sna`an potres i vrtoglavi pad cijene metala po~etkom jula te od tada mostarski Aluminij mjese~no gubi otprili ke dva mi li ona ame ri~kih do la ra, kazao je direktor Aluminija Ivo Bradvica. Iako eko no mis ti Ivo Bradvica tek najavljuju novu recesiju, Bradvica ka`e kako nas je drugi recesijski val ve} pogodio. Tu vi{e nema dvojbi. “Ekonomski stru~njaci najavljuju dug oporavak. Njema~ka kancelarka predvi|a desetogodi{nji oporavak njihove zemlje, koja je istinska ekonomska sila, a neki ~ak misle kako je u tim predvi|anjima optimisti~na. Te{ko je u tim okolnostima ne biti pesimist za BiH, ali na nama privrednicima je dati sve od sebe i prevladati {to je mogu}e vi{e udaraca. Ako je ne{to dobro izi{lo iz stalnih napada, podmetanja i pritisaka koje Aluminij trpi, onda je to da smo na probleme naviknuti, jaki i izdr`ljivi. Optimist sam. Uspjet }emo“ zaklju~io , je Bradvica.

[est posto bud`eta za poljoprivredu
Dopremijer FBiH i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi} posjetio je ju~er Zemljoradni~ku zadrugu Tar~in na podru~ju op}ine Had`i}i. Cilj posjete bili su obilazak zadruge i razgovor o realizaciji poticaja u teku}oj godini, kao i plana priprema za nacrt prora~una Vlade FBiH o poticajima za idu}u godinu. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi} izrazio je nadu da }e Vlada i federalni Parlament imati razumijevanja da ispo{tuju vlastitu strategiju kojom je predvi|eno {est posto kao poticaj poljoprivredi, te je dodao da se dosad nije izdvajalo vi{e od tri posto sredstava kao poticaj za poljoprivredu. “Program za idu}u godinu nije jo{ u pripremi jer o~ekujemo usvajanje nacrta prora~una. Ukoliko dobijemo ovih {est posto, {to o~ekujemo, imat }emo jedan perspektivan program, gdje }emo osigurati zna~ajne poticaje u odnosu na ono {to je bilo u ovoj godini“, izjavio je Ivankvi} Lijanovi}. Direktor Zemljoradni~ke zadruge Tar~in Mehmed Nik{i} rekao je da su intenzivni sastanci s ministrom u posljednjih {est mjeseci, po ku {aj da se po ka`e {ta to ima mo, {ta mo`emo imati i {ta mo`emo izgubiti ukoliko ne budemo brinuli o stanju poljoprivrede. Naglasio je da predstavnici Ministarstva nisu ispunili ono {to su trebali.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 229 - 23. 11. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.422176 1.387681 26.052138 0.076552 0.262149 0.638815 1.873202 0.565032 0.249321 0.211978 1.579709 0.779037 2.253599 1.441404 0.046509 1.880057

1.955830 1.425740 1.391159 26.117432 0.076744 0.262806 0.640416 1.877897 0.566448 0.249946 0.212509 1.583668 0.780989 2.259247 1.445017 0.046626 1.884769 USD BAM

1.955830 1.429304 1.394637 26.182726 0.076936 0.263463 0.642017 1.882592 0.567864 0.250571 0.213040 1.587627 0.782941 2.264895 1.448630 0.046743 1.889481 1.56004 2.267179

SDR (Special Drawing Rights) na dan 21. 11. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 21. 11. 2011 =

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.
1.554,22
Dioni~ko dru{tvo

BERZE
985,83
SASX-30
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA MOSTAR

21

BIFX

833,02
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 22. novembar/studeni 2011.
Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO BOR BANKA DD SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO POSTBANK BH D.D. SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE ENERGOPETROL DD SARAJEVO [IPAD EXPORT - IMPORT D.D. SARAJEVO SANITEKS D.D. VELIKA KLADU[A TERCIJARNO SLOBODNO TR@I[TE MLINPEK-@ITAR D.D. JAJCE 1,10 0,00 1,10 1,10 268 294,80 3 11,00 2,00 5,00 4,66 5,26 0,00 11,00 2,00 5,00 11,00 2,00 5,00 143 172 291 1.573,00 344,00 1.455,00 1 1 1 18,01 -0,75 18,07 18,00 100,00 0,00 100,00 100,00 4,32 2,86 4,32 4,32 3,00 0,00 3,00 3,00 53,49 -1,32 55,00 53,00 64,50 -2,21 64,50 64,50 45,00 -0,95 45,00 45,00 22,74 -3,26 22,75 22,70 24,00 4,35 24,00 24,00 22,50 -10,00 22,50 22,50 3.234 820 358 235 1.165 332 201 1.000 100 307 58.244,49 82.000,00 1.546,56 705,00 62.528,10 21.414,00 9.045,00 22.735,00 2.400,00 6.907,50 19 3 1 3 24 2 1 4 1 2 43,50 38,98 34,00 29,10 97,02 90,00 98,51 94,80 90,00 3,57 2,58 3,03 -3,00 0,02 0,00 0,01 0,37 0,00 43,50 39,00 34,00 29,10 97,03 90,00 98,51 94,80 90,00 43,50 12.968 38,00 10.799 34,00 1.100 29,10 204 97,01 34.958 90,00 10.606 98,51 4.200 94,80 3.750 90,00 14.521 5.641,09 4.209,30 374,00 59,36 33.916,15 9.545,40 4.137,42 3.555,00 13.068,90 4 4 2 1 3 2 2 1 4 3,63 5,08 4,21 -2,94 -0,30 0,39 3,63 5,10 4,25 3,63 4,95 4,19 196 37.967 10.048 711,48 193.520,39 42.264,99 1 8 13 9,20 -2,04 9,34 9,10 11.776 108.321,09 11

Na temelju ~lanka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 35/05), ~lana 28. stav 1. Zakona o radu („Slu`bene novine Federacije BiH“, br: 43/99, 32/00 i 29/03), a u vezi sa Zaklju~kom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1163/2011 od 13.10.2011. godine, federalni ministar razvoja, poduzetni{tva i obrta o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za prijem volontera u Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta 01.diplomirani pravnik - zavr{en pravni fakultet - 1 (jedan) izvr{itelj (Ured u Mostaru) 02.diplomirani ekonomista - zavr{en ekonomski fakultet - 1 (jedan) izvr{itelj (Ured u Mostaru) 03.dipl. ing. informatike - zavr{en elektrotehni~ki fakultet - smjer informatika ili fakultet informacionih tehnologija (Ured u Mostaru) 04.dipl. novinar - zavr{en filozofski fakultet ili fakultet politi~kih nauka (Ured u Sarajevu) Volonteri se primaju na stru~no osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa. Volonterski rad mo`e trajati najdu`e jednu godinu. Uvjeti za prijem: 1. Volonter mora ispunjavati sljede}e op}e uvjete propisane ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine - da ima navr{enih 18 godina `ivota, {to se dokazuje izvodom iz mati~ne knjige ro|enih (original ili ovjerena fotokopija), ne starijim od {est mjeseci, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, {to dokazuje izvodom iz mati~ne knjige dr`avljana (original ili ovjerena fotokopija) ne starijim od {est mjeseci, - da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak, {to dokazuje uvjerenjem nadle`nog suda, ne starijim od tri mjeseca, - da nije obuhva}en odredbama ~lana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, {to dokazuje izjavom ovjerenom kod nadle`ne op}inske slu`be, - da je zdrastveno sposoban, {to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, ne starijim od tri mjeseca, a koje dostavljaju izabrani kandidati po zavr{etku izborne procedure, a prije zaklju~ivanja ugovora o volonterskom radu 2. Osim op}ih uvjeta propisanih zakona, volonter mora ispunjavati i posebne uvjete: 1. fakultetska diploma (original ili ovjerena kopija) 2. uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje (ne starije od tri mjeseca) 3. Komisija za izbor volontera Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta utvrdit }e stupanj poznavanja rada na ra~unaru i ostalih sposobnosti kandidata za obavljanje volonterskog rada.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 22. novembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Potrebne dokumente uz biografiju treba dostaviti u roku 15 dana od dana objave javnog poziva u dva dnevna lista (ra~unaju}i posljednju objavu), putem po{te preporu~eno, na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta Dr. Ante Star~evi}a bb (Hotel Ero) 88000 Mostar sa naznakom: „Javni poziv za prijem volontera“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. MINISTAR dr. Sanjin Halimovi}

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4 4,01 8,81 3,96 4,4 5,45 4,66 4(A) 4,54 6,15 1,01 -4,52 0,92 0 -2,22 0 -2,71 -0,25 0,89 -1,28 4 4,01 8,81 3,96 4,4 5,45 4,66 4 4,6 6,2 4 4,01 8,81 3,96 4,4 5,45 4,66 4 4,5 6,05 42 103 98 112 42 700 20 20 66 440 168,00 413,03 863,38 443,52 184,80 3.815,00 93,20 80,00 299,60 2.704,70 0,175 0,221 0,241 1,57 -2,78 -7,92 -10,74 0 0,176 0,24 0,242 1,57 0,175 300.000 0,22 98.344 0,24 51.500 1,57 32.850 52.502,00 21.775,68 12.420,60 51.574,50

[kolski odbor JU O[ „Kova~i}i“ Zagreba~ka br. 22a Sarajevo [kolski odbor JU O[ „Kova~i}i“ Sarajevo, na osnovu ~lana 90. a u vezi sa ~lanom 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06 i 26/08), ~lana 86. a u vezi sa ~lanom 85. Pravila JU O[ „Kova~i}i“ Sarajevo, odluke [kolskog odbora {kole broj: 1286/11 od 21. 11. 2011. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo broj: 11-38-22487-3-42/11 od 30. 9. 2011. godine, raspisuje

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Lutrija RS a.d. Banja Luka Mljekara a.d. Banja Luka O~na optika a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 MKD Sinergija plus d.o.o Banja Luka 1,3 0,36 3 90,5 40,02 38,44 38,68 38,18 38,76 100 0 0 0 -0,15 -0,62 -0,82 0,47 -0,62 0 1,3 0,36 3 90,5 40,02 38,68 39 38,2 39 100 1,3 0,36 3 90,5 40,01 38 38,5 38 38,5 100 32 543 1.685 38.183 10.748 15.100 27.500 197.642 29.101 28 41,60 195,48 5.055,00 27.644,49 4.300,92 5.803,96 10.637,50 75.462,52 11.280,73 933,33

za popunu upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2011/2012. godini 1. Nastavnik historija — rad na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog bolovanja a najkasnije do 15. 8. 2012. godine (11 ~asova nepuna nastavna norma) - 1 izvr{ilac 2. Nastavnik historije religije — rad na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog bolovanja a najkasnije do 15. 8. 2012. godine (3 ~asa nepune nastavne norme) - 1 izvr{ilac USLOVI: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Kandidati trebaju dostaviti (originale ili ovjerene kopije): - Diplomu o zavr{enom fakultetu - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Biografiju. Izabrani kandidati su du`ni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na konkurs dostaviti isklju~ivo putem po{te na adresu: JU O[ „Kova~i}i“ Sarajevo Ul. Zagreba~ka br. 22a, 71 000 Sarajevo sa naznakom ZA KONKURS. Konkurs je objavljen u dnevnim novinama OSLOBO\ENJE 23. 11. 2011. godine i ostaje otvoren do 5. 12. 2011. godine.

KONKURS

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

107,86

$ 0,92 %

1.691,80

$ 0,79 %

680,50

$ 0,37 %

PLIN

SREBRO

KUKURUZ

3,44

$ 1,24 %

31,51

$ 0,22 %

604,75

$ 0,04 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Pomo} Salki Hajdarevi}u

Koordinacija sindikata bud`etskih korisnika KS-a

U Tibingenu do kraja sedmice?
Ratni komandant sa @u~i Salko Hajdarevi} te{ko je obolio i za njegovo lije~enje u njema~kom Tibingenu potrebna su velika sredstva. ^lanovi Udru`enja Prva slavna - 111. vite{ka brigada, ~iji je Hajdarevi} predsjednik, nastojesakupiti{to vi{enovca, te su poslali vi{e od stotinu pisama na adrese kompanija kako bi pomogli Salki, koji je obolio od hepatitisa B i kojem je neophodna transplantacija jetre. Predsjednik UO Udru`enja Remzo Mandal ju~er nam je kazao kako su iz vlada KSa i FBiH dobili ohrabrenja, jer je za izmje{tanje Hajdarevi}a u Njema~ku zadu`en federalni Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. - Zavod ima ovla{tenja po kojima mo`e dati garancije njema~koj klinici i o~ekujemo da do kraja sedmice Salko bude izmje{ten, kazao nam je Mandal. Svi koji `ele pomo}i nosiocu Zlatnog ljiljana, mogu to uraditi pozivom na humanitarni broj 090/291-025, te tako donirati 2,10 KM. Tako|er, ukoliko ste u prilici pomo}i, to mo`ete uraditi i

Vlada druga, politika ista
Ne ostaje nam ni{ta drugo nego da protestujemo i {trajkujemo, ka`e Be{li} • Bez u~e{}a u radu Socijalno-ekonomskog vije}a
S ciljem informisanja javnosti o stvarnoj situaciji uposlenih u obrazovanju, policiji i organima uprave, a kada su u pitanju pla}e i ostala prava iz radnog odnosa, koordinacijski odbor bud`etskih korisnika KS-a organizirao je ju~er konferenciju za {tampu na kojoj su iznijeli nezadovoljstvo i iskazali protest zbog usvajanja nacrta bud`eta KS-a za 2012, bez usagla{avanja sa sindikatima oko utvr|ivanja cijene rada za narednu godinu. Sindikati su iznijeli i stav oko Zakona o unutra{njim poslovima KS-a. Kako su naglasili, koordinacijski odbor sindikata je do{ao pred zgradu Vlade Kantona insistiraju}i da bude primljen te da se razmotre njegovi zahtjevi i `albe.

uplatama na broj ra~una 161 00000 53710 269 u Raiffeisen banci na ime Prva slavna - 111. vite{ka brigada - pomo} za lije~enje Salke Hajdarevi}a. Vlada KS-a ju~er je obavezala Zavod zdravstvenog osiguranja KS-a da hitno poduzme sve aktivnosti na osiguranju smje{taja i neophodnog medicinskog tretmana Hajdarevi}a, te da, u saradnji sa federalnim Zavodom i zdravstvenim Fondom solidarnosti FBiH, osigura potrebna sredstva. Ministarstvo za bora~ka pitanja KS-a }e snositi tro{kove prevoza i smje{taja oboljelog i osoba u njegovoj pratnji. J. M.

Plate nisu uskla|ivane u posljednje ~etiri godine

Ko je nekompetentan
- @alosno je {to se sli~na situacija od pro{le godine de{ava i sada. Vlada ne `eli da nas saslu{a, smatra nas nekompetentnima da govorimo o zakonu, a mi smo ovdje svi visokoobrazovani ljudi. Ne ostaje nam ni{ta drugo nego da protestujemo i {trajkujemo i na taj na~in tra`imo svoja prava. Sindikat se iz godine u godinu ne po{tuje, ne dozvoljava mu se da u~estvuje u dijalogu i na taj na~in tra`i svoja prava, istakao je Faruk Be{li}, predsjednik koordinacije sindikata bud`etskih korisnika. Sindikati koji predstavljaju 10.800 zaposlenika primorani su organizirati proteste jer, kako ka`u, Vlada se mijenja, ali politika Vlade prema svojim zaposlenicima ostaje ista. - Ne samo da se mi, kao predstavnici zaposlenika, izostavljamo iz cijele ove pri~e, mi ~ak i ne u~estvujemo u Socijalno-ekonomskom vije}u. Htjeli smo da imamo zakon o pla}anju dr`a-

Predsjednik Sindikata policije Nedim \ozo istakao je da se bud`et Ministarstva unutra{njih poslova KS-a donosi u uskim krugovima i bez konsultacija sa onima na koje se odnosi. \ozo je naglasio da su stavke pla}e i naknade tro{kova zaposlenih bile 48 miliona i 800 hiljada KM, a sada su 48 miliona i 300 hiljada, {to zna~i da su umanjene za pola miliona KM. Nacrt zakona o unutra{njim poslovima KS-a, kako je dodao \ozo, tako|er je utvr|en bez znanja uposlenika Ministarstva unutra{njih poslova i Uprave policije. \ozo je kazao da Sindikat raspola`e nezvani~nim informacijama da se 90 posto uposlenika Ministarstva ne sla`e s predlo`enim aktom. vnih slu`benika koji je na koncu pro{ao, provedena je i javna rasprava, ali nekome uporno ne odgovara takav zakon, kazao je Senad Memi}, predsjednik Sindikata dr`avnih slu`benika i namje{tenika KS-a. va `ivota vi{e od pet posto, {to je predvi|eno kolektivnim ugovorima, pla}e uposlenika ko ji pri ma ju pla}e pre ko bud`eta, u po slje dnje ~eti ri godine nisu uskla|ivane i pove}ane. Fe de ral ni Za vod za statistiku je iznio podatke o pro sje~noj is pla}enoj mje se~noj neto pla}i zaposlenih u KS-u za august 2011. Ti podaci pokazuju da prosje~na neto pla}a po zaposlenom iznosi 1.004,37 KM, pa se postavlja pitanje ko radi pomenute podat ke ka da pro sje~na pla}a prosvjetnog radnika iznosi od 850 do 890 KM.
E. GODINJAK

\ozo: Manje novca za policajce

Asfaltiran Sedrenik mali
Zavr{ena je rekonstrukcija Ulice Sedrenik mali, koja je po~ela 14. novembra. Ulica je asfaltirana u du`ini od 170 metara, odnosno izme|u brojeva ~etiri i 45. Obnova je podrazumijevala skidanje starog asfalta i tampona, postavljanje novog tampona, izdizanje {ahtova i {ibera, te asfaltiranje ulice. Izvo|a~ radova bio je KJKP Rad, a projekat je sa oko 80.000 KM finansirala Op}ina Stari Grad. rasti za dva do tri stepena, ali se o~ekuje ki{a koja }e prelaziti u snijeg u ni`im predjelima, dok }e na planinama poslije podne po~eti snijeg, koji }e padati i narednih dana. U ~etvrtak su mogu}e padavine u poslijepodnevnim satima, dok se u petak o~ekuje ki{a u Sarajevu uz temperature od tri do pet stepeni. U subotu popodne se o~ekuje prestanak padavina.
M. P.

Tro{kovi `ivota
Koordinacija sindikata bud`etskih korisnika KS-a tra`i od Vlade da otvori dijalog oko unapre|enja ekonomsko-socijal nog po lo`aja za po sle ni ka koji primaju pla}u preko KS-a. Sin di ka ti su za uze li i je din stveni stav da u 2012. godini budu uskla|ene pla}e za 20 posto. Zbog pove}anih tro{ko-

Sti`e prvi snijeg
Kako saznajemo iz federalnog Hidrometeorolo{kog zavoda, u nastavku sedmice o~ekuje nas promjena vremenskih prilika. Ona }e podrazumijevati ki{u i snijeg, koji }e zahvatiti Sarajevo i okolne planine. Danas }e u Sarajevu, nakon malo hladnijeg jutra, temperatura u toku dana po-

Zasjedala Vlada Kantona

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja postrojenja bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 8.30 do 11 sati Mala aleja 2, od 8.30 do 15 Rakovica ciglane, od 8.30 do 15.30 Ni{i}i 1, od 9 do 14 Gra~anica, od 9 do 15 Had`i}i kolonija 1 i 2, Had`i}i ribnjak, Kasati}i, Dobrinja 5, Lje{evo 3, @unovnica vojna, Nahorevo 2, Safeta Zajke3, Stola~ka, @unovnica 2 i od 9 do 15.30 sati Kobilja~a 1. Zbogopravkekvarova na mre`i, danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Asima Behmena, Omladinska, Cicin han, Soukbunar, [iroka~a, Komatin, Bostari}i, Bogu{evac, Pogledine, Hrid, Toka, D`eka, Mraku{a, Bistrik, Bakarevi}a, Borak, Sedrenik, Ote{ka, Jar~edoli, Mo~ila, Reisa Fehima Spahe, Skendera Kulenovi}a, Vogo{}anskihodreda, FerizaMerzuka, Tome Mende{a, Remzije Veje, Branilaca Vijenca, Sakiba @ere, Partizanskog odreda Zvijezda, Radi}a potok i hotel Park.

Imenovani Kre{evljakovi} i Kamera{evi}
Vlada Kantona Sarajevo ju~er je donijela odluku o otvaranju odjeljenja JU Univerzitet u Sarajevu u distriktu Br~ko. Naime, Skup{tina distrikta Br~ko je u ju nu ove go di ne do ni je la odluku o usvajanju elaborata o opravdanosti osnivanja dislociranih odjeljenja Sarajevskog univerziteta u distriktu Br~ko, kao i odluku o opravdanosti osnivanja odjeljenja za studijski program prvog ciklusa i to: Pedago{ki fakultet (pred{kolski od goj), Po ljo pri vre dno-pre hrambeni fakultet, Pravni fakultet i Prirodno-matemati~ki fakultet. Ju~era{ njim za klju~kom Vla da je za du`ila Mi nis tar stvo obrazovanja i nauke KSa da pokrene proceduru izbora i imenovanja predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora Univerziteta u Sarajevu i visoko{kolskih ustanova u njegovom sastavu, koji ma je is te kao man dat od ~etiri godine. Vlada je dala saglasnost UO JU Sarajevski ratni teatar da za direktora ove ustanove imenuje Nihada Kre{evljakovi}a na period od ~etiri godine. Seada Kamera{evi}a, diplomiranog ekonomistu, Vlada je imenovala za direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

Memorijalni prostor na Trgu heroja

276-982

Postavke za nova pokoljenja
Svaka jedinica }e imati svoj dio prostora u kojem }e biti izlo`ena njena obilje`ja, ratni put, imena boraca, odlikovanja
Sporazum o sufinansiranju ure|enja memorijalnog prostora na Trgu heroja ju~er su u Op}ini Novo Sarajevo potpisali kantonalni ministar za bora~ka pitanja Ned`ad Ajnad`i} i na~elnik Ned`ad Kold`o. Ministarstvo jer }e postavke memorijalnog centra govoriti o ~asnoj borbi i drugim vrijednostima proteklog odbrambeno-oslobodila~kog rata. Moramo vratiti dostojanstvo braniteljima BiH, a i ovo je jedan od na~ina. Kvalitetniji iskorak u tom smislu }e se napraviti kroz predstoje}e dopune Zakona o bora~kim pravima o kojima }e se raspravljati na Skup{tini KS-a. [ehidskoj djeci i porodicama, ratnim vojnim invalidima i drugim ~lanovima ove populacije dat }e se prednost pri {kolovanju, zapo{ljavanju i drugim pravima, istakao je ministar Ajnad`i}. Svaka jedinica }e imati svoj dio prostora u kojem }e biti izlo`ena njena obilje`ja, ratni put, imena

VA@NIJI TELEFONI

Tokom zime slijede unutra{nji radovi

boraca, odlikovanja i sve ostalo {to je nezaobilazni sadr`aj ovakvih postavki. Osigurat }e se i namjenski prostor za odr`avanje sastanaka, skup{tina bora~kih udru`enja, kao i edukativnih programa.

Zatvaranje prostorija
- Bit }e to dostojna prezentacija na{ih jedinica, svih {ehida i boraca koji su herojski branili i odbranili Novo Sarajevo. Ta sje}anja ne smiju izblijedjeti i bit }e sakupljena na jednom mjestu i sa~uvana za pokoljenja koja dolaze. Pored toga, cilj ovog memorijala je da stalnom izlo`benom postavkom sprije~i sve prisutnije falsifikovanje istorije, naglasio je Kold`o. U prvoj fazi ure|enja memorijalnog prostora, nakon zavr{et-

^asna borba
Za prostor koji }e biti posve}en vojnim jedinicama iz ove op}ine dogovoreno je da Op}ina izdvojiti 10.000, a Ministarstvo 30.000 KM. To ne}e biti dovoljno za zavr{etak projekta ~ija }e ukupna vrijednost iznositi 250.000 KM, pa }e ga zajedni~ki u narednoj godini nastaviti finansirati, uz podr{ku brojnih bora~kih udru`enja. - Projekt }e pomo}i i podr`ati

ka projektne dokumentacije, ~ija je izrada u toku, uslijedit }e gra|evinski radovi na zatvaranju prostorija na Trgu heroja koje su sada zapu{tene i pune sme}a. - O~ekujemo da }emo zajedni~kim sredstvima mo}i do kraja godine postaviti portale i stakla, kako bi se tokom zime mogli obavljati unutra{nji radovi. To }e rije{iti dva problema, jer }e se stvoriti preduslovi za radove, a ujedno stanarima zgrade za{tititi instalacije koje godinama mrznu. U drugoj fazi }e se uraditi zidovi, podovi, stropovi, potrebne instalacije, a sredstva }e se obezbijediti iz bud`eta za 2012. godinu i kroz podr{ku Ministarstva, kazao je Kold`o.
Z. TURKOVI]

Nakon pisanja Oslobo|enja

Zaustavljena
dogradnja Inat-ku}e
Prije nekoliko dana po~elo je zazi|ivanje ljetne ba{te na Inat-ku}i, nacionalnom spomeniku kulture. S ovim su bili upoznati predstavnici Op}ine Stari Grad i Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a KS-a. Tada su nam kazali kako }e provjeriti o ~emu se radi i da li je izgled ku}e naru{en zidanjem novog dijela, te da }e, ukoliko to jeste slu~aj, poduzeti potrebne mjere. Kako saznajemo iz Op}ine, urbanisti~ko-gra|evinski inspektor iza{ao je na lice mjesta, te u inspekcijskom nadzoru ustanovio bespravne radove dogradnje na Inat-ku}i. Inspektor je zapisnikom nalo`io zatvaranje gradili{ta, shodno Zakonu o prostornom ure|enju KS-a. Nadzoru je prisustvovala i investitor Mujesira Nik{i}, koja je upoznata sa nalo`enim mjerama. Inspekcijski postupak se nastavlja shodno navedenom zakonu, a iz Zavoda su istakli da je podniM. P. jeta prijava svim nadle`nim organima.
skog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, 1 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 1 sati, Pula ponedjeljkom, utor1 kom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Ulcinj sva1 ki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9. 5, 14.30 1 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7. 0, 8.30, 9.30, 10.30, 1 1 1.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

Inspektor Starog Grada ustanovio bespravnu gradnju

12 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

11.25 i 21.40, Ljubljana 12.20, Minhen 12.30, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22, Zürich / Banja Luka 18.30

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Banja Luka / Zürich 12, Ljubljana 12.50, Minhen 13.05, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosan-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd

u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8. 5, 1 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U GRA^ANICI

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Broj: 027-0-Su-11-000383 Gra~anica, 11.11.2011. godine Na osnovu ~lana 21. stav 1. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Sl.novine F BiH“, broj 49/05) a u skladu sa Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Gra~anici, predsjednik Op}inskog suda u Gra~anici, objavljuje

za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Vi{i referent — tehni~ar za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT tehni~ar)......................................1 izvr{ilac 2. Vi{i referent za administrativne poslove u odjeljenju za zemlji{no-knji`ne poslove..........................................1 izvr{ilac Kandidati za navedene radne pozicije moraju ispunjavati op}e uslove propisane Zakonom o namje{tenicma u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine i posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Gra~anici, kako slijedi Op}i uslovi: - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - Da je punoljetan - Da ima op}u zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta - Da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak - Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini - Da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uslovi: 1. Za radno mjesto pod brojem 1. Zavr{ena srednja {kola (ma{inska ili elektrotehni~ka {kola), 10 mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni ispit, poznavanje u Windows NT-2000/2003, serverskim operativnim sistemima, (kao i klijent verzijama) Microsoft, Exchange i Microsoft Office paketu i poznavanje koncepta mre`a LAN/WAN i TCP/IP mre`nog protokola. 2. Za radno mjesto pod brojem 2. Zavr{ena srednja {kola (gimanzija, ekonomska ili druga srednja {kola IV stepena dru{tvenog ili tehni~kog smjera), polo`en stur~ni upravni ispit, 10 mjeseci radnog iskustva, poznavanje rada na ra~unaru. Uz prijavu na interni oglas kandidati moraju dostaviti slijede}e dokumente (orginal ili ovjerene kopije) - prijavu na oglas - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili kopija CIPS-ove li~ne karte - izvod iz MKR-a - svjedo~anstvo ili diplomu o vrsti i stepenu {kolske spreme - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namje{tenika u organima dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH - ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine, od dana objavljivanja internog oglasa, nije otpu{ten iz organa dr`vne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1 Ustava BiH - uvjerenje o radnom sta`u u struci - izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o op}oj zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta ne starije od tri mjeseca (nakon izbora). NAPOMENA: Shodno odredbama ~l. 21. st.2. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH, pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namje{tenici iz organa dr`avne slu`be svih nivoa vlasti u Federaciji BiH. Svi kandidati koji ispunjavaju uslove tra`ene oglasom za radno mjesto pod r/b 1. bi}e podvrgnuti testiranju. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja, putem po{te, preporu~eno na adresu: OP]INSKI SUD U GRA^ANICI, Ul.Armije BiH, sa naznakom „INTERNI OGLAS“ za popunu radnog mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Gra~anici. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

INTERNI OGLAS

Na osnovu ~lana 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Slu`bene novine FBiH“, broj 36/10,70/07), a u vezi sa ~lanom 92. Zakona o upravnom postupku („Slu`bene novine FBiH“, broj 2/98 i 48/99), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavljuje:

J AV N I O G L A S
radi sporazumnog pribavljanja nekretnina Odlukom Vlade FBiH o utvr|ivanju javnog interesa V broj: 1219/11 od 9.11.2011. utvr|en je javni interes za izgradnju dijela sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila — Vlakovo — Mostarsko raskr{}e („Slu`bene novine FBIH“, br. 78/11 od 16.11.2011). JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3, u koju svrhu }e se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovaraju}ih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 70/07 i 36/10). Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na podru~ju: - Op}ine Novi Grad, k.o. Reljevo i k.o. Butila; - Op}ine Ilid`a, k.o. Vlakovo, k.o. Osjek i k.o. Bla`uj radi poku{aja sporazumnog rje{avanja stjecanja prava vlasni{tva nad odre|enim nekretninama koje }e se eksproprisati u svrhu izgradnje sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila — Vlakovo — Mostarsko raskr{}e. Svi zainteresirani vlasnici ~ije nekretnine se nalaze na podru~ju Op}ine Novi Grad, k.o. Reljevo i k.o. Butila, te Op}ine Ilid`a, k.o. Vlakovo, k.o. Osijek i k.o. Bla`uj nakon objave ovog oglasa mogu do}i u prostorije JP Autoceste FBiH u Ul. Terezije 54, u Sarajevu, radnim danom u periodu od 8 do 16 sati. Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih op}ina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat }e se da nisu zainteresirani za sporazumno rje{avanje sticanja prava vlasni{tva na nekretninama, te }e se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadle`nim organom uprave. Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u Ul. Terezije 54, u Sarajevu, kao i na kontakt-tel. broj: 033 277 - 917, 277 — 918, fax 277 - 901, kontakt-osobe: [ejla Buri} i Ana Krajina. Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

OP]INSKI SUD BIHA] Zemlji{noknji`ni ured Br. 017-0-Dn-10-00 2425 Biha}, 17. 11. 2011. god. Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

UNIVERZITET U SARAJEVU PRAVNI FAKULTET

OBAVJE [TE NJE
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kandidatkinja Sabina U{tovi} branit }e magistarski rad pod naslovom

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Ahmeta Kupini}a, sina Adema iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 6690/02 i 8587/01 ko Biha}-grad katastarske ~estice br. 4587/9 ku}a, zgrada i dvori{te pov. 229 m2, br. 4587/11 ku}a, zgrada i dvori{te pov. 232 m2, br. 4587/12 prilazni put pov. 22 m2, k~. br. 4587/6 ku}a, zgrada i dvori{te pov. 441 m2 i br. 4587/10 livada pov. 200 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Enisa Salihod`i}

“Sloboda kretanja radnika na podru~ju unutra{njeg tr`i{ta Evropske unije“
Odbrana magistarskog rada odr`at }e se u petak, 23. decembra 2011. godine, sa po~etkom u 10 sati u sali za sjednice Pravnog fakulteta u Sarajevu, II sprat, lijevo. Odbrana je javna i istoj se mo`e prisustvovati, a magistarski rad se nalazi u Sekretarijatu Fakulteta i dostupan je javnosti. DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA

OP]INSKI SUD BIHA] Zemlji{noknji`ni ured Br. 017-0-Dn-11-00 1114 Biha}, 17. 11. 2011. god. Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 164078 10 P Datum: 15. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tu`itelja Erko~evi} [emsudina iz Sarajeva, ul. Hamdije ]emerli}a 8, zastupanog po punomo}niku Cero Jasmini, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih GP "@GP" d.d. Sarajevo, ul. Dolina 11, Sarajevo i Trkulja Radeta, radi utvr|enja, objavljuje slijede}i

NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Zumre Alid`anovi}, k}eri Mustafe iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 1274/03 ko Kralje katastarska ~estica br. 2603/5 njiva Tukovi 4. kl. pov. 827 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Zumra Alid`anovi}, k}i Mustafe. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Enisa Salihod`i}

POZIV
ZA II-tu`enog: TRKULJA RADE da pristupi na PRIPREMNO RO^I[TE zakazano za 8. 2. 2012. godine u 11 ~asova, pred ovaj sud u sobu broj 329/III. Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objave. SUDIJA Nermina Novalija

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.
Na osnovu ~lana 242. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02) i ~lana 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH br. 28/03), ~lana 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH br. 84/0), te odluke Nadzornog odbora o sazivanju skup{tine "Trgovina na veliko i malo" d.o.o. Kalesija

OGLASI

25

O B AVJ E [T E N J E
o sazivanju Skup{tine udjeli~ara "Trgovina na veliko i malo" d.o.o. Kalesija ^lan 1. Skup{tinu "Trgovina na veliko i malo" d.o.o. Kalesija zakazujemo za 12. 12. 2011. god. (ponedjeljak) u prostorijama Dru{tva, Ul. Senada Mehdina Hod`i}a bb Kalesija, sa po~etkom u 14 sati. ^lan 2. Dnevni red Skup{tine: 1. izbor radnih tijela Skup{tine a) Odbor za glasanje Kurti} Halil, Suba{i} Hajrudin, \edovi} Ismet b) zapisni~ar Mehmedovi} Zehrija c) dva ovjeriva~a zapisnika D`ambi} Senad i Saki} Mustafa 2. Usvajanje izvje{taja o poslovanju Dru{tva u 2010. god. a) finansijski izvje{taj o poslovanju Dru{tva za 2010. god. b) izvje{taj o radu Nadzornog odbora za 2010. god. 3. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva 4. Dono{enje odluke o dokapitalizaciji Dru{tva ili kreditno zadu`enje Dru{tva Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini imaju udjeli~ari upisani na listu udjeli~ara kod suda 30 dana prije odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Udjeli~ari ili grupa udjeli~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja udjela s pravom glasa Skup{tine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovoga obavje{tenja. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini udjeli~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika. Udjeli~ar-punomo}nik du`an je najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{tine prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporu~eno po{tom podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju daje se u obliku pisane izjave od udjeli~ara, vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se li~no, po{tanskom po{iljkom ili putem faksa. Glasanje na Skup{tini vr{it }e se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima i Statutom Dru{tva. Narednog dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine udjeli~ari imaju pravo uvida u materijale i prijedloge odluka Dru{tva u prostorijama Dru{tva. Obavje{tavaju se vlasnici udjela da su du`ni Dru{tvu dostaviti podatke o mjestu prebivali{ta, a najkasnije na dan odr`avanja Skup{tine li~no (adresu prebivali{ta i dr.), a sve u cilju uskla|ivanja podataka u registru Dru{tva. Ovo obavje{tenje objaviti na oglasnoj plo~i Dru{tva, kao i u dnevnim novinama. Predsjednik NO Had`iabdi} Sabrudin

“AUTOTRANS“ d.d. VARE[
Na osnovu ~lana 241. stav 2. i ~lana 242. stav 1. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. novine FBiH“, br. 23/99, 45/00 i 29/03), ~lana 26. Statuta “Autotrans“ d.d. Vare{, Nadzorni odbor Dru{tva u skladu sa Odlukom br. 1058/11 od 21. 11. 2011. godine, objavljuje

O B AV J E [TE NJE
O SAZIVANJU IZBORNE SKUP[TINE “AUTOTRANS“ d.d. VARE[ Izborna skup{tina “AUTOTRANS“ d.d. Vare{ saziva se za 24. 12. 2011. g. (subota) sa po~etkom u 10 sati. Skup{tina }e se odr`ati u poslovnim prostorijama “Autotrans“ d.d. Vare{, ul. Rudarska br. 16. Za Skup{tinu utvr|en je slijede}i

Dioni~ar, punomo}nik dioni~ara ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % dionica mogu predlo`iti izmjene dnevnog reda u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara, koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje za u~e{}e u radu Skup{tine, najkasnije tri dana prije dana odr`avanja Skup{tine. Dioni~ari koje }e na Skup{tini zastupati punomo}nici du`ni su dostaviti uredno ovjerenu punomo} u skladu sa ~lanom 250. Zakona o privrednim dru{tvima. Pisane prijave o u~e{}u na Skup{tini, kao i prijedloge dioni~ara, dostaviti u prostorije “AUTOTRANS“ d.d. VARE[ u Vare{u, ul. Rudarska 16, direktno ili preporu~enom po{iljkom. Uvid u isprave i materijale o pitanjima uvr{tenim u dnevni red Skup{tine mo`e se izvr{iti u prostorijama uprave „AUTOTRANS“ d.d. VARE[, tel/fax: 032/845-419.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OSNOVNA [KOLA BARTOLA KA[I]A MOSTAR IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4227325220000 Urud`beni broj: 05-01-639 /11 Nadnevak: 22.11.2011. god. [kolski odbor Osnovne {kole Bartola Ka{i}a Mostar je na svojoj sjednici od 16.08.2011. god., sukladno ~lanku 85.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, ~lanka 85. Statuta {kole, ~lanka 10. Kolektivnog ugovora, te ~lanka 6. Pravilnika o radu i stegovnoj odgovornosti radnika {kole i suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta HN@-a broj: 0502-40-2683/11 od 14.11.2011. god. donio

Uvjeti natje~aja regulirani su Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN@-a, ~l. 83., ~l. 85. (N. novine, broj 5/00; 4/04 i 5/04) i Zakonom o radu. Uz prijavu na natje~aj, kandidati trebaju dostaviti: - Dokaz o zavr{enoj stru~noj spremi, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o neka`njavanju, - Uvjerenje o dr`avljanstvu, - @ivotopis. Prilo`ena dokumentacija kandidata za natje~aj treba biti originalna ili ovjerene kopije. Natje~aj }e biti otvoren osam (8) dana od dana ogla{avanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prijavljeni kandidati }e biti na vrijeme obavije{teni o vremenu i mjestu odr`avanja intervjua, telefonskim putem. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola Bartola Ka{i}a Mostar Rude Hrozni~eka 46 C 88000 Mostar Predsjednik [kolskog odbora Stanka Drma}

Odluku
o raspisivanju

DNEVNI RED:
1. Imenovanje radnih tijela Skup{tine, 2. Razrje{enje ~lanova Nadzornog odbora, 3. Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora. NADZORNI ODBOR

NATJE^AJA
za radno mjesto 1. Vjerou~itelj RKT vjeronauka........1 izvr{itelj Sa punom normom na odre|eno vrijeme do 15.7.2012. god.

26

OGLASI
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTONALNO TU@ILA[TVO TUZLANSKOG KANTONA Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novo Sarajevo OP]INSKI NA^ELNIK

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Broj: A 778 /11 Tuzla, 22.11.2011. godine Na osnovu ~lana 23 - 26. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/05) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutra{njoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, Kantonalno tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona objavljuje

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton Sarajevo City Municipality of Novo Sarajevo MUNICIPALITY MAYOR

JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme 1. Vi{i referent - tehni~ki sekretar- 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 2. Vi{i referent - daktilograf - 1 (jedan ) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme Pod ta~kom 1. opis poslova: - Obavlja administrativne i druge poslove u vezi sa obavljanjem funkcije glavnog kantonalnog tu`ioca, - Vr{i prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad glavnog kantonalnog tu`ioca i sekretara Tu`ila{tva, - Obezbje|uje tehni~ke uvjete i vr{i druge pripreme za sastanke koje odr`ava glavni tu`ilac, - Vodi upisnike "A", "Pov" i "Strogo pov" i stara se o ~uvanju predmeta zavedenih u ove upisnike (poslovi priru~ne arhive), - Vr{i prijem, zavo|enje, razvo|enje i arhiviranje predmeta, te povjerljivih i strogo povjerljivih materijala, - Radi na pripremanju i zavo|enju putnih naloga, - Vr{i evidentiranje i najavu stranaka, prima telefonske poruke, telefax poruke, e-mail poruke, te obavlja ostale telefonske i druge poslove po potrebi i naredbi glavnog kantonalnog tu`ioca i sekretara Tu`ila{tva, - Obavlja daktilografske poslove za glavnog kantonalnog tu`ioca i po potrebi za sekretara Tu`ila{tva, - Obavlja i druge poslove po nalogu glavnog kantonalnog tu`ioca i sekretara Tu`ila{tva. Pod ta~kom 2. opis poslova: - Vr{i daktilografske poslove u diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisa}oj ma{ini, - U~estvuje kao zapisni~ar na istra`nim ro~i{tima, - Postupa po naredbama u spisima i stara se o urednosti spisa, - Radi i druge poslove po naredbi glavnog kantonalnog tu`ioca, zamjenika glavnog tu`ioca, tu`ilaca i sekretara Tu`ila{tva. Pored uslova predvi|enih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanstvo BiH, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: Za poslove pod ta~kom 1: Zavr{ena srednja {kola IV stepena - upravna {kola, gimnazija, ekonomska ili birotehni~ka, polo`en stru~ni ispit, poznavanje rada na ra~unaru i najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a. Za poslove pod ta~kom 2: Zavr{ena srednja {kola IV stepena ili III stepen slo`enosti, upravna {kola, gimnazija, birotehni~ka ili informati~ka, poznavanje rada na ra~unaru i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. Uz prijavu na javni oglas, prila`u se slijede}i dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije): - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili kopija CIPS-ove li~ne karte), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za poslove pod ta~kom 1, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o radnom sta`u nakon zavr{ene srednje {kole, - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno BiH, - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbama ~lana IX stav 1. Ustava BiH. Izabrani kandidat }e biti du`an da dostavi ljekarsko uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnost prije preuzimanja du`nosti namje{tenika (ne starije od tri mjeseca). NAPOMENA: Sa kandidatima koji se prijave na upra`njeno radno mjesto vi{eg referenta- tehni~kog sekretara i ~ije prijave budu blagovremene i potpune, obavi}e se usmeni intervju. Sa kandidatima koji se prijave na upra`njeno radno mjesto vi{eg referenta - daktilografa i ~ije prijave budu blagovremene i potpune, obavi}e se usmeni intervju i pisano testiranje po prijepisu teksta i diktatu. Sve tra`ene dokumente dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja, putem po{te, preporu~eno na adresu:

Op}inski na~elnik Op}ine Novo Sarajevo, na osnovu odredaba ~lana 50. Statuta Op}ine Novo Sarajevo (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'', broj 35/10) Odluke o izvr{avanju bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'', broj 10/11) i ~lana 3. Odluke o kriterijima, na~inu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za projekte - udru`enja za mlade - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/09) o b j a v lj u j e

J AV N I P O Z I V
za prijavu projekata namijenjenih za mlade koji se planiraju finansirati/sufinansirati iz bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu I PREDMET POZIVA Pozivaju se udru`enja i drugi subjekti koji djeluju u interesu mladih, za prijavu projekata, koji }e se finansirati/sufinansirati iz bud`eta Op}ine Novo Sarajevo za 2011. godinu, Ekon. kod 614300, Grant za projekte — udru`enja za mlade, u iznosu od 30.000,00 KM. USLOVI ZA U^E[]E NA JAVNOM POZIVU Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju zainteresirana udru`enja i drugi subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini, imaju sjedi{te na podru~ju op}ine Novo Sarajevo, a ~iji projekti }e se realizirati u interesu gra|ana op}ine Novo Sarajevo i na njenoj teritoriji. Sredstva se mogu dodijeliti i subjektima ~ije je sjedi{te na teritoriji druge op}ine, pod uslovom da se projekat kojim se aplicira realizira u interesu Op}ine i u potpunosti na podru~ju op}ine Novo Sarajevo. SADR@AJ POTREBNE DOKUMENTACIJE Obavezna dokumentacija mora sadr`avati: - popunjen obrazac za aplikaciju za finansiranje projekta, - projekat kojim se aplicira za dodjelu sredstava, sa jasnom definicijom ciljne grupe i o~ekivanim rezultatima, te finansijski plan projekta s izvorima prihoda i o~ekivanim rashodima, - kratak opis aplikanta, sa podacima o prethodno realizovanim projektima i kvalifikaciji kadrova koji implementiraju projekat (odgovorne osobe, saradnici i volonteri), - rje{enje o registraciji (ovjerena kopija), - uvjerenje o poreskoj registraciji — identifikacioni broj, - kopija ugovora s bankom o otvarenom transakcijskom ra~unu i broj ra~una, - uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (Poreska uprava), - uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenih), - saglasnost direktora {kole ako se projekat planira realizirati sa u~enicima u {kolskim prostorijama, - ostala dokumenta navedena u aplikacijii. PROJEKTNE IDEJE Projekat treba da se odnosi na: - mehanizme za ostvarivanje omladinske politike, - za{tita i promocija ljudskih prava i prava djeteta, - za{titu i o~uvanje zdravlja i `ivotne sredine, - omladinsko istra`ivanje, - kreativno izra`avanje mladih kroz muziku, medije i umjetnost (koncerti, izlo`be, filmske predstava, plesne ve~eri i sl), - edukaciju mladih (borba protiv poroka, spre~avanje nasilja i maloljetni~ke delikvencije, okrugli stolovi, tribine, simpoziji i dr), - manifestacije posve}ene knji`evno-izdava~koj djelatnosti, - promoviranje likovne, vizuelne i audio-vizuelne umjetnosti. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA a) Pozitivni kriteriji - da subjekt prijave na javni poziv ima kvalifikovano ~lanstvo za realizaciju projekta, - da projekat ima jasnu definiciju ciljne grupe (kome je namijenjen), - o~ekivani rezultati (efekti na ciljnu grupu), - da sadr`i jasnu raspodjelu odgovornosti — odgovorna osoba, saradnici i volonteri, da je subjekt prijave u~estvovao u obilje`avanju zna~ajnih datuma i doga|aja Op}ine Novo Sarajevo, te na dr`avnim i me|unarodnim takmi~enjima. b) Aplikacije se ne}e razmatrati ako: 1. nedostaju formalni uslovi za kandidovanje projekata (nepotpuna ili neta~na dokumentacija), 2. projektu nedostaje jasan prikaz rezultata koji se o~ekuju, 3. aktivnosti koje se planiraju van op}ine Novo Sarajevo, 4. prijedlog projekta u odgovaraju}oj formi, ali nedostaju klju~ni elementi, 5. aktivnosti predvi|ene projektom ve} postoje, 6. projekat je usmjeren na promociju politi~ke stranke, 7. nije pravdan utro{ak sredstava za ranije odobrene projekte. VI MJESTO I NA^IN PODNO[ENJA APLIKACIJA Prijava na javni poziv podnosi se na propisanom obrascu za aplikaciju koji se mo`e preuzeti u pisarnici Op}ine Novo Sarajevo, u Ulici Zmaja od Bosne 55 ili putem web stranice www.novosarajevo.ba. Prijava se podnosi op}inskom na~elniku Op}ine Novo Sarajevo, putem Slu`be za dru{tvene djelatnosti, Ul. Zmaja od Bosne br. 55, s obaveznom napomenom: „Za javni poziv — projekti namijenjeni za mlade“.

II

III

IV

V
Kantonalno tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona, Mar{ala Tita 137 sa naznakom "JAVNI OGLAS za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika - vi{eg referenta - tehni~kog sekretara ili vi{eg referenta daktilografa na neodre|eno vrijeme u Kantonalno tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona Tuzla" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kantonalno tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona Tuzla

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA O[ "CENTAR" TUZLA Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine TK, br. 6/04 i 7/05), odluke [kolskog odbora, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta TK, JU O[ "Centar" Tuzla objavljuje

-

Kratka biografija i kontakt-telefon Diploma o stru~noj spremi Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja Uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao

KONKURS
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. Nastavnik - saradnik u razrednoj nastavi 1/2 norme.....................................................1 izvr{ilac Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme do 10.8.2012. godine Pored op}ih uslova, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju TK, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

Izabrani kandidat du`an je u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti: - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije podignuta optu`nica (ne starije od 3 mjeseca) Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit }e se razgovor (intervju). O datumu, vremenu i mjestu razgovora kandidati }e biti obavije{teni naknadno. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se dostavljaju putem po{te ili li~no na adresu: Javna Ustanova O[ "Centar" Tuzla, Ulica Mirze Deliba{i}a br. 14 u Tuzli.

VII ROK ZA PODNO[ENJE APLIKACIJA Rok za podno{enje aplikacija je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i na zvani~noj web stranici Op}ine Novo Sarajevo. Aplikacije uz koje nisu dostavljena sva tra`ena dokumenta, aplikacije koje nisu dostavljene u navedenom roku, kao i aplikacije korisnika koji u prethodnom periodu nisu pravdali namjenski utro{ak dodijeljenih sredstava, ne}e biti razmatrane. VIII OSTALE ODREDBE Aplikant mo`e aplicirati na ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostaju}ih sredstava, {to je du`an navesti u aplikaciji. Ocjenu aplikacije izvr{iti }e Komisija za odabir najuspje{nijih projekata, koja }e pripremiti prijedlog, a op}inski na~elnik }e izvr{iti odabir projekata. Raspolo`iva sredstva Komisija mo`e rasporediti na na~in da ograni~i iznos po pojedina~nom projektu, rukovode}i se brojem prispjelih aplikacija. Odabrani aplikanti, po ovom javnom pozivu, potpisa}e ugovor sa Op}inom Novo Sarajevo, ~ime se obavezuju na po{tivanje odredbi istog. Sarajevo, _________2011. Broj: 02-14-2932/11 Op}inski na~elnik Ned`ad Kold`o

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

KULTURA

27

Uo~i 8. dana Zaima Muzaferije

Praznik umjetnosti
Velikanu bosanskog glumi{ta ve} osmu godinu u nizu posve}ena manifestacija koja veli~a ne samo film i glumu nego i umjetnost op}enito
U krunidbenom gradu bosanskih kraljeva, ili barem onome {to je nastalo (da ne ka`emo ostalo) od tog historijski, nemjerljivo zna~ajnog mjesta, od 24. do 26. novembra odr`a}e se 8. dani Zaima Muzaferije, manifestacijakoja ne da zaboravu lik i djelo na{eg proslavljenog glumca. ostvario je u predstavi “1001 bo{nja~ki dan” svog sina Jasenka Muzaferije, s kojom je proslavio i 60 godina rada. Preminuo je u svom domu, okru`en najbli`njima, 4. novembra 2003. profesiju imaju zadr`ali su i ove godine, koncipiraju}iprogramtako da bude i raznovrstan, ali da ne odmi~e od osnovne ideje. Pripremljene su projekcije filmova “Orkestar“ Pjera@alice i animiranoghita “Tangled“, dvije teatarske premijere: “Vrijeme ~ekanja“ s gostova, njemPoetskogteatramladihJuventa, te “Zaboravi Hollywood“ u re`iji , Jesenka Muzaferije, u izvedbi teatra Total. Posebnu pa`nju organizatori skre}u na samo otvaranje manifestacije kada }e specijalni gost biti Abdulah Sidran i izlo`bu “Daleki puti” Nesima Tahirovi}a. Na ceremoniji otvaranja bi}e promovisan i katalog pro{logodi{njeg “praznika za Viso~ane“, kako ga zove predsjednik Udru`enja Ars tragovi. N. SELIMOVI]

Ars tragovi
Naredne godine, UG Ars tragovi organizovalo je prvu manifestaciju posve}enu Zaimu i tokom svih ovih godina, uspjeli su odr`ati kontinuitet i malenu smotru filma i teatra sa~uvati na kvalitativnom nivou koji i zaslu`uje. “Uvijek smo se vodili idejom da radije `elimo imati ~vrstu i kratku manifestaciju, nego da je produ`ujemo i onda razvodnimo kvalitet“, ka`e nam Rasim Kadi}, predsjednik Udru`enja Ars tragovi. Fokus na glumu i one koji je za

Gluma vo|ena srcem
Zaim Muzaferija je ro|en u Visokom 9. marta 1923. godine. Iako je imao jednu od najplodnijih karijera u regionu, sa preko 100 uloga na filmu, televiziji i u teatru, penziju je zaradio kao profesor njema~kog i francuskog jezika. Karijeru je zapo~eo kao amater, 1961. u filmu “Uzavreli grad“ Veljka Bulaji}a. Koliki je talenat imao, dokazuje i specijalna nagrada u Puli, ko-

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: S. GUBELI]

ju je odmah dobio za “epizodistu diskretne, ali sugestivne geste“. Osvojio je Zlatnuarenu 1990 za ulogu podvornika u filmu “Stanica obi~nih vozova” Nenada Dizdarevi}a.

Glumio je mahom natur{~ike, osobe iz naroda, plemenite naravi i prirodne pojave. Njegov anga`man u teatru bio je vo|en srcem, tamo se i vratio u poznim godinama. Posljednju ulogu

28. susret kazali{ta/pozori{ta u Br~kom

Horor zaogrnut smijehom
“Hamlet u selu Mrdu{a Donja“ Ive Bre{ana u adaptaciji i re`iji Sulejmana Kupusovi}a i izvedbi gluma~kog ansambla Narodnog pozori{ta iz Sarajeva
Na tragu praiskonske potrebe ~ovjeka da igrom preobra`ava svijet, na tom tragu ludi~kog poimanja svijeta, nalazi se i predstava „Hamlet u selu Mrdu{a Donja ili Hamlet zna {to narod ne zna“ te, meljena na kultnoj drami Ive Bre{ana iz 1971. godine, a u adaptaciji i re`iji Sulejmana Kupusovi}a i izvedbi gluma~kog ansambla Narodnog pozori{ta iz Sarajeva. venog vladanja nad podanicima dru{tvom u cjelini - Bre{an i u sarajevskoj predstavi progovara mo}no i sna`no. No, Kupusovi}, koji prema vlastitim rije~ima, ispisuje gotovo osamdeset posto novoga teksta, naravno u sazvu~ju sa Bre{anovim mislima, a originalne replike zadr`ava samo kod role u~itelja - igra ga na rubu tragike i sloma vrlo to~no i pogo|eno Mirsad Tuka - u dramu uvodi nova referencijalna polja. Ovdje vi{e nije samo Partija ta svemo}na sila kojoj se nitko ne mo`e oduprijeti - na njeno mjesto stupa nacija, novi stari izum ovoga podneblja. Jer postoji li ne{to sna`nije, ne{to zavodljivije i bo`anstvenije nego pripadati jednom nacionalnom korpusu, osje}ati se kao pripadnik svog naroda, koji je najbolji, najplemenitiji i zapravo jedini vrijedan `ivljenja na ovom planetu? A budu}i da ve} pripadate tom nacionalnom bi}u, onda vam je, prirodno sve i dozvoljeno: korupcija, malverzacija, kra|a, samo su derivati takvog poimanja reda i poretka stvari. Druga jaka poluga originalnog Bre{anovog dramskog rukopisa naslanja se na primitivizam - to za~udno stanje ljudskog duha koje s preziromgleda na svakinovipomak u ljudskomrazboru, ne dozvoljava nikakav proplamsaj ljudskog duha, be{}utno ograni~ava svaki korak ka ne~em novom, nepoznatom, uzbudljivom. Primitivac, usto ~lan Partije, kod Bre{ana je onaj zloduh {to kroji `ivote ljudi oko sebe, zatiru}i svaku pomisao da bi netko drugi osim njega mogao biti u pravu. Primitivac i ~lannekenove Partije, ali i odan bojovnik Nacije, kod Kupusovi}a je taj ponovno uspostavljeni vrhovni `rec, {to poput vra~a u drevnim vremenima, vrad`binama i magi~nim ritualima nacionalisti~kih mantri dr`i u pokornosti svoje pleme - `itelje svog sela, nemo}ne susjede i kom{ije u Mrdu{i Donjoj.
Foto: Z. MEHMEDOVI]

Druga jaka poluga originalnog Bre{anovog rukopisa naslanja se na primitivizam

Predlo`ak za igru
Bre{anova drama, za koju }e mnogi re}i da je ne{to najbolje {to je iznjedrila suvremena pozori{na literatura na ovim prostorima, Kupusovi}u }e poslu`iti samo kao predlo`ak za igru. Istina, onaj Bre{anov dramski nerv, duh i plam koji taj dramskirukopisosvjetljava ve} puna ~etiri desetlje}a, uglavnom je sa~uvan. Jedak, ironi~an i beskompromisan u osudi mehanizma vlasti, u raskrinkavanju i razobli~avanju mehanizma djelovanja Partije, njene mo}i i neprikosno-

Taj horor zaogrnut smijehom gluma~ki ansambl Narodnog pozori{ta iz Sarajeva - premijera je bila u februaru ove godine - igra upravo onako kako to redatelj `eli, precizno i to~no razra|uju}i svaki lik, karakter, situaciju, prizor.

Predstava u predstavi
Josip Pejakovi} u naslovnoj ulozi Bukare, ili Hajrage, jer Kupusovi} Bre{anovu dramu premje{ta iz njenog izvornog geografskog okru`enja u neku vrlo sli~nu zabit, ali u Bosni, pa otuda protagonistima komada dodaje i nova imena Milan Pavlovi}, kao sekretar Tufo, dupelizac Bukarin, Mirvad Kuri} u roli Baje, tako|er Hajraginog ~ovje-

ka, Amina Begovi} kao vesela udovica Safeta, Aldin Omerovi} i Alma Terzi}, koji tuma~e mladi ljubavni par, Sulju i Azru, seljak [uco, igra ga Sa{a Petrovi}, kao i Slaven Vidak, Merima Lepi} i Riad Ljutovi}, u ni{ta manje vrijednim rolama, neporeciva su vrijednost na kojoj po~iva ova predstava. Predstava {to se doti~e slavne Shakespearove drame i koja kroz predstavu u predstavi progovara o ovom dana{njem vremenu, bespu}u i bezna|u na koje nailazimo, ostavljaju}i nas da sami poku{amo prona}i izlaz. Rekao bi besmrtni Andri}: “Treba izdr`ati do kraja - sa osmejkom stjuardese koja zna da na avionu ne{to Mladen BI]ANI] nije uredu!“.

Ivo Andri}, 50 godina poslije

Neupitan pisac i (ne)upitna ~itanja
Filozofija i sedma umjetnost

Sje}anja na Hipatiju
Revijalna izlo`ba ULUBiH-a

Svjetovi i snovi

28

SCENA

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

NOVI BROJ

Obrazovanje gradi BiH priprema se za sajam

Prodavat }emo

kalendare
Kada god dobijem priliku, u razgovoru s mnogim ambasadorima ja im ponudim pri~u o Udru`enju, ka`e Jovan Divjak
Safet Su{i}, selektor nogometne reprezentacije BiH
Na diplomatskom sajmu Prijateljstvo i nada, koji }e se odr`ati u subotu od 11 do 16 sati u Francuskoj {koli, u~estvovat }e i ~lanovi Udru`enja Obrazovanje gradi BiH. Ovo udru`enje osnovano je 1994. godine, a osnovni moto pod kojim rade je Djeca `rtve rata na{a trajna briga.

(Foto: D. ]UMUROVI])

Nisam do{ao na selektorsku poziciju raditi na procenat
Akcija Besa i jo{ poneke

Organizacijski komitet
- Na{i volonteri }e u~estvovati u organizaciji sajma tako {to }e prodavati karte. Udru`enje }e imati i svoj sto s proizvodima koje smo napravili. Prije svega, tu }e biti kalendar za narednu godinu i knjige koje smo {tampali. U~estvovat }e i dvoje muzi~kih talenata, te vjerovatno talenti s Akademije likovne umjetnosti iz na{egudru`enja, istakla je Mersiha Tufek~i} iz Udru`enja. Zahvaljuju}i suprugama stranih ambasadora u BiH, prvenstveno supruzi ameri~kog ambasadora Danuti Moon, te francuskog Claudiji Carceroni i {vicarskog Brigitte Schaller, koje ~ine organizacijski komitet, Udru`enje Obrazovanje gradi BiH dobilo je ponudu da u~estvuje na diplomatskom zimskom sajmu. - Kada god dobijem priliku, u razgovoru s mnogim ambasadorima ja im ponudim pri~u o Udru`enju. ^injenica je da ih pri-

Ima li Fahre u avionu?
U~esnici Hayatovog talent showa ZMBT

S priprema za sajam

Na pola priredbe `iri odlu~io - pobjednik je Ilijas Gad`o?!
Ho}e li advokati ipak biti fiskalizirani?

Porezna uprava: Obavezni su Braniteljska komora: Nema govora
[ta je nama 25. novembar

vla~i rad sa djecom, a ina~e suprugeambasadora su humanalicai sigurno je da ih je ono {to su vidjele kod nas, ali i u Oazi, motivisalo da organizuju sajam u na{u korist. Moji kontakti s ambasadorima i njihovim suprugama uvijek su u onoj osnovi da o BiH govorim kao multinacionalnoj, multikulturalnoj i multireligijskoj dr`avi, tako da je ovaj sajam prilika da se govori o tome, odnosno da BiH i u kulturnom miljeu pripada Evropi, da obrazovanje, kultura i sport pripadaju onome {to je Evropska unija, naglasio je Jovan Divjak, predsjednik Udru`enja. Udru`enje Obrazovanje gradi

BiH pru`a materijalnu i moralnu podr{ku djeci koja su izgubila jednog ili oba roditelja, invalidnoj, talentovanoj, a u posljednjihsedam godina i djeci romske nacionalne manjine koja se {koluju.

Moralna podr{ka
U proteklih sedamnaest godina stipendirano je preko 3.500 djece, a podijeljeno je vi{e od 3 miliona maraka. Za stipendiste ovog udru`enjasvakegodine se organizuju i ljetovanja. Uz pomo} udru`enja, 4.000 djece u proteklih sedamnaest godina posjetilo je 15 zemaljaEvrope, te Urugvaj i Kanadu. Osim materijalne, Udru`enje

pru`a imoralnupodr{ku, kao {to je realizacijaradno-edukativnihprojekata u kojima se daje{ansastipendistima da, uz pomo} starijih i stru~nihosoba, realizujusamiprojekte, odnosno da ih napi{u, tra`e finansiranje od raznih donatora i naposljetku da ih realizuju. Iako Udru`enje Obrazovanje gradi BiH ima podr{ku donatora iz skoro cijelog svijeta, poku{avaju da se odr`avaju i samofinansiranjem. Tako ve} 14 godina prave kalendare s crte`ima djece, te izdaju knjige raznih autora, ali i realizuju humanitarne koncerte, aukcije, izlo`be...
M. TATAREVI]

Dodjela nagrada WebAward.Me 2011.

Dr`ava i majka i ma}eha
Selma Bajrami u Luksemburgu

Zlatna statua za Mayu Sar
Na tre}em nacionalnom izboru najboljih web stranica WebAward.Me 2011, ko ji je odr`an preksino} u sarajevskom Kamernom teatru 55, u kategoriji Osobni web zlatnu statuu osvojila je stranica bosan sko her ce go va~ke kanta utorice Maye Sar. Autori stranice www.mayasar.com su Carla Muratovi} i De Donato Fabio, koji su svoje potpise stavili na dizajn nekih od najzna~ajnijih web stranica u [vicarskoj i ^e{koj. Stranica ovog kreativnog dvojca umnogome je doprinijela popularnosti i br`oj komunikaciji Maye Sar sa po{tovaocima njene muzike. Web stranu www.jazzfest.ba `iri je proglasio najboljom web prezentacijom u 2011. godini,

Za tri sata zaradila 5.000 eura
Tuzla tone, Sloboda propada

Nema ko da uzme novce kantonalne Vlade!

Maya Sar

NAJVE]A NOVINA U BiH

dodijeliv{i Jazz Festu Grand Prix Web godine. Osim najve}eg priznanja ovog, godi{njeg izbora najboljih web stranica u na{oj zemlji, Jazz Fest je osvojio i prvu

nagradu u kategoriji kultura me|u 11 web stranica koje su u{le u u`i izbor takmi~enja. Oficijelna web stranica rock benda Emir & Frozen Camels

www.emir-frozencamels.com osvojila je nagradu Vision. Organizator WebAward.Me 2011. je agencija Apriori koJa. D. munikacija.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

PREDSTAVLJAMO - VOLKSWAGEN UP

IGRAČ ZA PRVO MJESTO
Sa najmanjim modelom Volkswagen je popunio prazninu u svojoj gami i krenuo u lov na poziciju najvećeg proizvođača automobila u svijetu... Str. 30
TEMA

AUTOSVIJET

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 23. novembar 2011. godine

ZIMSKA VOŽNJA

TEST - PEUGEOT 508 2.0 HDI ACTIVE

ZAMJENA ZA DVA MODELA

ADEKVATNI PNEUMATICI ZA SIGURNU VOŽNJU
NA NISKIM TEMPERATURAMA SMJESA OD KOJE SU IZRAĐENI PNEUMATICI JE SKLONA FIZIČKIM PROMJENAMA I TRPI OPTEREĆENJA, STOGA JE U ZIMSKOM PERIODU IZUZETNO VAŽNO KORISTITI ODGOVARAJUĆE PNEUMATIKE...
VELIKI TO^KOVI

STR. 34

IVECO DAILY

MARLJIVI RADNIK
PRILIČNO POPULARNI MODEL, I NA NAŠIM PROSTORIMA, PROIZVODI SE OD 1978. GODINE, A OD TADA PA DO DANAS PRODAT JE U VIŠE OD DVA MILIONA PRIMJERAKA...

Nova francuska limuzina, koja mijenja 408 i 607 modele, pažnju privlači nenametljivim, ali fluidnim dizajnom, prostranim i udobnim enterijerom, te uvjerljivim dinamičkim mogućnostima, koje su plod saradnje odlično podešenog vješanja i provjerenog 2.0 HDi dizelaša... Str. 32

STR. 36

30

Peugeot

AUTOSVIJET

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

3.000 ION VOZILA ZA FRANCUSKE KOMPANIJE
Peugeot iOn, 100 posto elektri~no vozilo, koje je lansirano u decembru 2010. godine, odabrano je na tenderu Francuske asocijacije za nabavke sa Po{tama Francuske na ~elu. Asocijacija, koja se sastoji od 19 javnih i privatnih kompanija, odlu~ila je naru~iti 3.074 Peugeot iOn-a u naredne ~etiri godine. 100 posto elektri~no vozilo sa dva sjedi{ta u potpunosti je zadovoljilo kriterije tendera, tehni~ke vrijednosti, cjenovnu granicu i uslove ekolo{ke prihvatljivosti. Kako bi osigurao kvalitet usluge i potpuno zadovoljstvo klijenata, Peugeot u sklopu svoje mre`e otvara 324 poslovna centra za odr`avanje tih vozila. Prvi modeli }e biti isporu~eni po~etkom 2012. godine. Dobijanjem ovog ugovora Peugeot potvr|uje svoju lidersku poziciju u segmentu elektri~nih vozila. Sa elektri~nim modelom 106 iz 1990. godine, kao i sa iON-om, koji je prvi model nove generacije 100 posto elektri~nih vozila, Peugeot se istakao kao jedan od glavnih svjetskih igra~a u ovom segmentu na tr`i{tu.

Predstavljamo - Volkswagen Up

Kec iz rukava

Škoda

FABIA DOSTUPNA I UZ PAKET MAGIC
„Nova oprema, sjajna Fabia, djeluje kao magija“ naziv je , kampanje koju je pokrenula [koda. Cilj je promovisati novi paket koji uklju~uje [kodin najprodavaniji model na bh. tr`i{tu, sa posebnom dodatnom opremom. Unaprije|eni paket Fabia MAGIC nudi mogu}nost kupovine modela Fabia 1.2 HTP/60 KS, ve} od 16.244 KM sa PDV-om. Pored toga paket uklju~uje i bogatu dodatnu opremu, kao {to su ABS ko~ioni sistem, zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a, servo upravlja~, klima-ure|aj, radio CD i MP3 player, maglo farovi, elektri~ni podiza~i prednjih prozora, pode{avanje visine sjedi{ta voza~a, bo~ne za{titne lajsne na vratima, oboriva i preklopiva zadnja klupa, putni ra~unar, grijani i elektri~no podesivi vanjski retrovizori, te Ambiente interijer. Kupac bez uslovljavanja paketom MAGIC mo`e naru~iti i ostalu dodatnu opremu. Paket MAGIC va`i za kompletnu gamu motora i mjenja~a kod Ambiente izvedbe, kako za hatchback izvedbu tako i za Combi varijantu Fabia modela.

Ka pohodu na prvo mjesto u poretku svjetskih proizvođača Volkswagen je izvukao „keca iz rukava“, mali praktični i cjenovno pristupačan automobil, koji bi globalnu prodaju ovog brenda trebao povećati, da bi se General Motors konačno skinuo s trona...
Najslabija karika u lancu proizvoda njema~kog Volkswagena do sada su nesumnjivo bili mali, gradski automobili. Ni Lupo, a ni njegov nasljednik Fox nisu ostavili zapa`eniji trag na tr`i{tu. I pored sna`nog imid`a Volkswagena oni se jednostavno nisu uspjeli nametnuti kupcima malih automobila. Neki }e razlog za to na}i u spartanskoj opremi i skromnoj ponudi prostora, a neki u visokoj cijeni, koju je nametnula pripadnost VW brendu. S druge strane ~ini se da Nijemci i nisu bili ozbiljnije zainteresovani za ovu klasu, koja u ekonomskom pogledu donosi najmanju dobit proizvo|a~ima... centa i Renault Twinga. U njega se ugra|ivalo ~ak {est razli~itih benzinskih i tri dizel agregata, a bio je dostupan u mno{tvu tr`i{tu imao i Cross, odnosno karavansku izvedbu. Ni on nije ostvario zna~ajniji tr`i{ni nastup, pa su u Volkswagenu

Emisija štetnih gasova U obje izvedbe trocilindarskog jednolitarskog agregata emisija CO2 je niža od 100 g/km
zanimljivih izvedbi, me|u kojima posebno mjesto pripada GTI modelu sa 125 KS. Kombinacija visoke cijene i skromne osnovne opreme odbila je mnoge kupce, iako se u su{tini radilo o kvalitetnom gradskom automobilu. Nakon Lupa (vuk na latinskom) 2005. godine dolazi 301 milimetara du`i Fox (lisica na engleskom). Ovaj model se proizvodio za potrebe evropskog tr`i{ta u Volkswagenovoj brazilskoj tvornici, u gradu Sao Paulo. Imao je pet benzinskih i jedan dizelski agregat, ali i bogatiju opremu sa elementima poput klima-ure|aja. U Evropi se prodavao samo u trovratnoj verziji, dok je na latinoameri~kom odlu~ili presaviti tabak i posvetiti puno, puno vi{e pa`nje njegovom nasljedniku.

Male dimenzije, veliki prostor
U pore|enju sa prethodnicima Up u dimenzijskim okvirima popunjava sredinu izme|u najmanjeg Lupa i najve}eg Foxa. Sa 3.540 mm to je punopravan gradski automobil, koji se dimenzijama uklapa u okvire klase, ali i ne ugro`ava broj ve}eg Pola, od kojeg je kra}i ~ak 43 centimetra. I dok du`ina ukazuje na drasti~nu razliku izme|u ova dva modela, {irina od 1,64 (Polo: 1,68 m) i visina od 1,48 (1,45 m) otkrivaju da je ponuda prostora u kabini veoma sli~na. Ta~nije i bolja, jer je Up ~etvorosjed za razliku o Pola, koji pozadi nudi tri sjedi{ta. Svemu treba pridodati i podatak da je osovinski razmak kod Up-a tek pet centimetara kra}i u odnosu na Pola, odnosno da je du`i 53 mm od onog kod aktuelnog Renault Twinga. @elja za maksimalnim iskori{tavanjem zadatih dimenzija i najboljom mogu}om ponudom prostora u kabini s druge strane postavila je te`ak zadatak pred dizajnere,

Audi

„ZLATNI VOLAN“ ZA A6

Od Lupa do Up-a
Bli`a pro{lost Volkswagenovog programa malih gradskih automobila po~inje 1998. godine, kada je predstavljen Lupo, svojevrsni klon godinu starije Seat Arose. Sa 3.527 mm du`ine Lupo je bio neznatno du`i, {iri i ve}i od tada{njih rivala Fiat Sai-

Audi je na ovogodi{njoj dodjeli presti`ne nagrade „Zlatni volan“ ponovno trijumfovao: za najnoviji uspjeh zaslu`an je njegov model A6. Stru~ni `iri “Zlatnog volana” sastavljen od VIP osoba, stru~njaka za tehniku i profesionalaca iz trka i relija, zajedno sa glavnim urednicima me|unarodnih izdanja magazina “Bild am Sonntag” i ove godine dobio je priliku da 20 finalista podvrgne testu u svojim uslovima. Ingolstadtska biznis limuzina uspjela ih je uvjeriti, te u kategoriji „srednje-/gornje klase” osvojiti prvo mjesto. Time je Audi postao ponosni vlasnik dvadeset prve nagrade „Zlatni volan“ i najtrofejnija marka u 36-godi{njoj istoriji ovog takmi~enja. Nagradu za A6 u Berlinu je pred 300 zvanica iz svijeta ekonomije, politike i medija preuzeo Rupert Stadler, predsjednik Uprave AUDI AG.

Kapacitet prtljažnika je 251 litru, a može se povećati preklapanjem naslona sjedišta zadnje klupe na 951

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.
Renault

AUTOSVIJET

31

MEGANE GENERATION PO POSEBNOJ CIJENI
Renault je za ljubitelje kompaktnog modela Megane pripremio najatraktivniju ponudu do sada, koja ovaj automobil pribli`ava {irem krugu kupaca. Najprodavaniji Renault model u Bosni i Hercegovini, sada je dostupan u posebnoj, limitiranoj izvedbi Generation Plus, ~ija cijena uz pristupa~no i jednostavno Renault finansiranje iznosi 21.999 KM sa PDV-om. Bogato opremljen Renault Megane Generation Plus za ovu neponovljivu cijenu nudi sve {to je potrebno za sigurnu i udobnu vo`nju. Tako se ABS ko~nice, {est zra~nih jastuka i maglenke brinu za vrhunsku sigurnost, a parking senzori za bezbri`no parkiranje. S druge strane klima-ure|aj, CD MP3 ure|aj sa komandama na volanu, te tempomat, naslon za ruke i specifi~ne presvlake i tepisi, ~ine boravak u automobilu maksimalno ugodnim. Tu su i atraktivne 16-in~ne aluminijske felge, deflektori zraka i ukrasne lajsne pragova, {to dodatno pove}ava vrijednost za ulo`eni novac.

Chevrolet

CAMARO DOSTUPAN U BiH
koji su morali skrojiti dopadljiv automobil kutijaste forme? Da li su u tome uspjeli, prosudite sami. [ef Volkswagenovog dizajnerskog studija Walter de Silva je u prvi plan kod ovog modela stavio „nasmije{eni“ prednji branik i svjetla, ali i zasje~eni zadnji kraj sa jednobojnim crnim vratima. Po njemu ovi detalji su dovoljni da Up izdvoje iz mase, ali i da mu obezbijede dozu originalnosti. Sli~an pristup primijenjen je i u enterijeru, u kojem prevladavaju veoma jednostavni i prakti~nosti podre|eni oblici.
Novi Chevrolet Camaro s V8 motorom i 432 KS vratio se u Evropu nakon decenije odsutnosti. Savremen dizajn za 21. vijek izraz je Camarovog bogatog naslje|a, s nosom u obliku slova V, {irokim robustnim stavom i {irokim stra`njim ramenima, kao prepoznatljivim karakteristikama koje ukazuju na legendarnu pro{lost, a istovremeno ~ine ovaj automobil savremenom ikonom dizajna. Detaljno testiran na ~uvenoj njema~koj trka}oj stazi Nürburgring, Camaro je dizajniran posebno za evropske kupce, s sasvim novim ovjesom i cijelim nizom drugih pobolj{anja. Cijena kupea u Bosni i Hercegovini po~inje od 45.167 eura, dok se kabriolet mo`e kupiti od 49.365 eura. Paket povodom 45. godi{njice postojanja ko{ta dodatnih 2.080 eura (cijene s PDV-om).

Malo opreme
Da je prije svega radni pa tek onda paradni gradski mali{an, Up najbolje pokazuje detaljima, odnosno opremom. Ni u najbogatijim paketima ne}e biti dostupan elektropodiza~ prozora na suvoza~evim vratima, a u opcijama nema ni automatskog klima-ure|aja. U najbolje opremljenim modelima na}i }e se Portable Infotainment Device (PID) ekran, na kojem }e se pored multimedijalnih sadr`aja mo}i i pratiti satelitska navigacija, koju potpisuje kompanija Navigon. Ovaj ekran ima klizno postolje, te se mo`e premje{tati

sa sredine ka suvoza~u. Za pogon je Volkswagen razvio novi trocilindri~ni agregat, koji }e, zavisno od izvedbe, razvijati 60 ili 75 KS, te tro{iti 4,2 odnosno 4,3 litre benzina na 100 kilometara. Osim benzinskih u ponudi }e se na}i i jedan motor sa pogonom na plin, koji }e na prednju osovinu isporu~ivati 68 KS. Prvi testovi njema~kih kolega pokazali su da je ja~i benzinski agregat `ivahan i tih u gradskoj vo`nji, te da se dobro nosi sa 929 kilograma te{kim automobilom. S druge strane kao najve}i nedostatak pogonskog sklopa navodi se visok nivo buke na vi{i obrtajima i pri vo`nji na autoputu, gdje Volkswagen obe}ava postizanje brzine od 170 km/h. Osim benzinskih modela najavljena je i proizvodnja elektri~ne verzije

Up-a, ali jo{ uvijek nije potvr|en po~etak komercijalizacije ovog modela.

Prodaja je počela
Prodaja Up-a startovala je na njema~kom tr`i{tu po po~etnoj cijeni od 9.850 eura. Pore|enja radi najjeftiniji Fiat 500 sa bogatijom osnovnom opremom u Njema~koj ko{ta 11.400 eura, Hyundai i10 je 10.290, a Ford Ka 9.700 eura. Najozbiljniji konkurent Up-u po cijeni bi mogla biti nova Kia Picanto, koja u najjeftinijoj izvedbi ko{ta 8.990 eura. Treba podsjetiti da }e Up odre|enu konkurenciju dobiti i u svojom klonovima [kodi Citigo i Seatu Mii, koji bi u skladu sa dosada{njom praksom trebali biti povoljniji od njema~kog modela. Nesumnjivo je da je pored najnovijih znanja i vrhunske tehnologije Volkswagen u svoj najmanji model ulo`io i veliki dio svog automobilskog ugleda, ~ija visoka vrijednost, kao i do sada, garantuje miran san svim budu}im kupcima Up-a. Da li }e to biti dovoljno da se prema{e prodajni rezultati postignuti sa Lupom i Foxom, pokaza}e vrijeme, u kojem Up tek treba da opravda visoka o~ekivanja ~elnika drugog najve}eg proizvo|a~a automobila na svijetu.

Volvo

S60 AUTOMOBIL GODINE NA BLISKOM ISTOKU
Po~etkom novembra MEMA (Middle East Motor Awards) dodijelio je Volvu S60 titulu automobila godine na Bliskom istoku. @iri je {vedsku limuzinu ocijenio kao vrhunski izbalansiran i stilski luksuzan sedan sa mo}nim turbo {estocilindarskim motorom, te inovativnom sigurnosnom tehnologijom. MEMA 2011 izbor, koji se odr`ao ve} drugu godinu zaredom, priznat je kao najve}i, najpresti`niji i jedini nezavisni izbor automobila godine u regiji. Organizuje ga Expo Center Sharjah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. @iri ~ine vode}i automobilski novinari i profesionalni voza~i trka iz deset zemalja, me|u kojima su Liban, Oman, Jordan, Egipat i Sirija. Proces nominovanja i ocjenjivanja trajao je vi{e od osam mjeseci, tokom kojih je svih 19 ~lanova `irija ocijenilo nominovane automobile. Me|u parametrima izbora bili su dizajn, sigurnost i vrijednost za novac. @iri je tako|e naglasio da je Volvo S60 prvi automobil predstavljen na Bliskom istoku sa inovativnim Pedestrian Detection sistemom, koji aktivno tra`i i detektuje pje{ake, te automatski ko~i automobil, da bi se izbjegao kontakt.

OPREMA
Od po~etka prodaje dostupna su tri paketa opreme Take Up, Move Up i High Up. Njima su dodata i dva modelska paketa Black i White Up, koji se odnose na automobile opremljene najbogatijim High Up paketom opreme, ali u dvije razli~ite boje crnoj i bijeloj. Sa spiska opcija izdvajaju se Park Pilot sistem sa parking senzorima, zatim Navigonov multimedijalni sistem, koji objedinjuje navigaciju, bluetooth i audiosistem, te City Emergency Braking sistem.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE OSLOBO\ENJE

Test - Peugeot 508 2.0 HDi Active

Zemaljska lađa
Zamjena za modele 408 i 607 pokazuje fluidan dizajn te voznim karakteristikama oduševljava i vožnju čini izuzetno udobnom, ali i ugodnom, što i pristaje jednoj francuskoj limuzini…
Peugeot je u segmentu limuzina srednje klase oduvijek imao svoju klijentelu, koja je decenijama ostala vjerna razli~itim modelima i pored njihovih odre|enih nesavr{enosti u pore|enju sa, u prvom redu, njema~kom konkurencijom. Sjetimo se samo legendarnih modela 404 i 504, a zatim i serija 405 i 406. Svi ti automobili ostavili su zapa`en trag na svjetskom tr`i{tu, kako zbog naprednih tehni~kih rje{enja, tako i zbog upe~atljivog i uvijek prepoznatljivog dizajna. To isto, ali puta dva va`i i za model 407, koji je ostvario izvanredne rezultate na tr`i{tu, {to se ba{ i ne mo`e re}i za reprezentativni 607. [to se ti~e modela 508, Peugeot je s njim na tr`i{te zakora~io sa jednom potpuno novom filozofijom, a o ~emu se zapravo radi, provjerili smo testiranjem 2.0-litarske HDi dizelske verzije sa 140 KS i Active paketom opreme. kompetentnosti na tr`i{tu, Peugeot je 508-icu razvio tako da u dosada{njoj paleti zamijeni dva modela, ta~nije 407 i 607, nude}i u njoj sve ono najbolje {to su ove sazdano od avangardno skrojenih svjetala, logotipa pozicioniranog na poklopcu motora, ali i odbojnika sa svjetlima za maglu i usisnikom vazduha, koji ovom modelu daje i odre|enu notu agresivnosti. Zadnja sekcija predstavlja primjer inovativnosti, jer je osim poklopca prtlja`nika u potpunosti obu~ena u plasti~nu oplatu sa integrisanim odbojnikom. Na ovaj na~in postignuta je veoma fluidna forma, u koju su lijepo ukomponovana tipi~no peugeotovski zako{ena svjetla sa LED tijelima. Pa`ljivo skrojena karoserija zbog odre|enih rje{enja mo`da se ne}e svidjeti svima, ali koliko joj je pri razvoju Peugeot posvetio pa`nje, najbolje otkriva koeficijent otpora vazduha od samo 0,27, {to je i vi{e nego izuzetan rezultat, koji direktno uti~e ne samo na ekonomi~nost, ve} i na komfor u vo`nji pri ve}im brzinama.

MOTOR
[to se ti~e agregata, pod prednjim poklopcem nalazio se poznati i provjereni 2.0-litarski common-rail dizela{, koji uz pomo} turbo punja~a sa varijabilnom geometrijom pri 4.000 o/min razvija 140 KS. Najve}i obrtni moment od 320 Nm ostvariv je pri 2000 o/min, {to u kombinaciji sa dovoljno preciznim {estostepenim ru~nim mjenja~em obezbje|uje veoma ugla|enu vo`nju, bez ~este potrebe za izmjenom stepena prenosa. nosti. Kvalitet materijala upotrijebljenih u na{oj Active opciji je na visokom nivou, a jedino {to kvari potpun pozitivni utisak su mjestimi~no tvrda plastika i osjetljivi gumirani rukohvati na vratima. Kao i ve}ina novih vozila i Peugeot 508 predstavlja primjer vrhunske ergonomije. Sve je postavljeno na svom mjestu i nadohvat ruke, analogno-digitalni instrumenti pregledni su u svakom trenutku, a obimna mogu}nost pode{avanja sjedi{ta i upravlja~a zadovolji}e voza~e svih gabarita. Povi{eni sredi{nji tunel krije prakti~ne ostave za sitnice, dok se centralni greben sa dr`a~ima za ~a{e, komandama automatske klimatizacije i fabri~kog audiosistema u blagom luku stapa sa ostatkom table, stvaraju}i efekat prozra~nosti i preglednosti. Zbog niske siluete centralnog grebena, gornji dio instrument table je gotovo u potpunosti ravan, {to je uz velike staklene povr{ine rezultovalo odli~nom pregledno{}u. Istovremeno, zbog {irokih B i C stubova preglednost pri vo`nji unazad nije najbolja, ali je zato kompenzovana efikasnim senzorima za parkiranje. Kratko privikavanje }e tra`iti i komande na multifunkcionalnom upravlja~u, ta~nije tasteri za tempomat, audio-sistem, telefoniju i putni kompjuter i to najvi{e zbog njihovog rasporeda. Ono {to je 508 direktno naslijedio od reprezentativne 607-ice najevidentnije je na zadnjoj klupi, koja nudi pun komfor za tri odrasle osobe. Prostora jednostavno ima u svim pravcima, a i pored toga prtlja`nik mjeri rasko{nih 515 litara, koje se parcijalnim preklapanjem naslona mogu pove}ati na krajnju 1.581 litru. Sve u svemu, odli~an rezultat.

Ubrzanje Na našem testu 508-ica je brzinu od 100 km/h razvijala za 10,1 sekundu
limuzine mogle da ponude svojim kupcima. U odnosu na 407, 508-ica je sa 4.792 mm du`a za 10 centimetara, dok je u pore|enju sa 607icom kra}a za osam centimetara. Razvla~enjem me|uosovinskog razmaka sada je manje primjetan i za{titni znak 407-ice u obliku veoma izra`enog prednjeg prevjesa, koji je u svakodnevnoj vo`nji, a posebno u urbanim sredinama, znao predstavljati ograni~avaju}i faktor, zaslu`an za ~esta o{te}enja prednjeg dijela. Novi 508 za Peugeota je veoma va`an model i zbog novog dizajnerskog jezika, u kojem }e se razvijati i ostali novi modeli, koji tek treba da stignu na tr`i{te. Tu prije svega mislimo na prednju sekciju, odnosno potpuno novo lice

Udobnost bez obzira na podlogu
Tre}i dio testa Peugeota 508 2.0 HDi Active posvetili smo njegovim voznim osobinama. Ugra|eni dizelski 2.0-litra{ sa 140 KS i 320 Nm obrtnog momenta u na{em slu~aju nije imao nimalo lak zadatak, iz razloga {to ovako konfigurisan 508 te`i prili~nih 1.450 kilograma. Ipak, ve} nakon prvih kilometara sumnja u sposobnost pogona se rasplinula, {to svakako treba zahvaliti i {estostepenom ru~nom mjenja~u, koji na najbolji na~in iskori{tava potencijal ugra|enog motora. Svakako, ova limuzina nije trka~, ali je na putu i vi{e nego sposobna da postigne ubjedljive brzinske prosjeke i {to je mo`da i najva`nije, bez umaranja voza~a i putnika. Za to je prili~no zaslu`no i ogibljenje, u kombinaciji prednja McPherson osovina i zadnji multilink, koje je sada trimovano bli`e njema~kim konkurentima. Ne, ono nikako nije tvrdo, ve} jednostavno pode{eno

Rast dimenzija
Novi Peugeot 508 po mnogo ~emu je izuzetno va`an model za ovog u na{oj zemlji veoma popularnog proizvo|a~a automobila. Radi redukovanja tro{kova, ali i

Sve na svom mjestu
Ve} pri otvaranju vrata osjeti se masivnost, tako tipi~na za njema~ka vozila, ali smje{tanje u sjedi{ta ponovo otkriva onu francusku stranu, koja je uvijek naginjala ka beskompromisnoj udob-

OSLOBO\ENJE OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: dizelski 1.997 ccm 140 KS pri 4.000 o/min 320 Nm pri 2.000 o/min 9,8 s 210 km/h 4,7 l 6-stepeni, ručni

AUTOSVIJET

33

da pru`i dobru udobnost bez obzira na vrstu podloge, ali i da istovremeno ispuni o~ekivanja agresivnije nastrojenih voza~a. Na

na{oj testnoj stazi, Peugeot 508 2.0 HDi sve zadatke je savladao odli~nom ocjenom, pru`aju}i sigurnost ~ak i na samom limitu,

kada na scenu stupa nenametljivi ESP program stabilnosti. Pohvale zaslu`uje i progresivni upravlja~ki sistem, koji propu{ta dovoljno povratnih informacija sa podloge. Pri mjerenju performansi, na{ 2.0-litarski HDi model iz mjesta do 100 km/h stizao je za 10,1 sekundu, a zatim bi relativno brzo stigao i do maksimalne brzine od 215 km/h. I pored prili~ne mase vozila, te karakteristika pogona, prosje~na potro{nja je sljede}a stavka koja zaslu`uje najvi{u ocjenu. Naime i pored nimalo {tedljive vo`nje, na{ 508 svakih 100 ki-

lometara se zadovoljavao sa 6,7 litara goriva, dok bi na otvorenom putu i pri brzinama u skladu sa zakonom prosjek padao na samo 5,2 litre. To su svakako izuzetni rezultati za vozilo ove mase, dimenzija i karakteristika pogonskog sklopa. Pozitivnost koju }emo jo{ dodati ti~e se ko~ionog ABS sistema sastavljenog od diskova na svim to~kovima, koji su 508-icu sa 100 km/h zaustavljali za 38,2 metra. Kao i svaki put, sve {to je dobro, dobro i ko{ta. Me|utim, to u slu~aju Peugeota 508 2.0 HDi Active ba{ i ne va`i. Ako uzme-

mo u obzir opremljenost, ukupni kvalitet, ekonomi~nost i svakako imid`, 46.661 KM sa uklju~enim svim opcijama name}e se kao razumna suma, za koju se dobija puno po mnogo ~emu posebnog automobila.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Zimska vožnja

Važnost pneumatika za snijeg i niske temperature
U zimskom periodu je šest puta više saobraćajnih nesreća, dvije trećine od tog broja zbog neodgovarajućih guma, podatak je koji bi svi učesnici u saobraćaju trebali imati na umu...
Od 15. novembra ove do 15. aprila naredne godine sva motorna vozila u Bosni i Hercegovini moraju posjedovati zimsku opremu, me|u kojom se izme|u ostalog trebaju na}i i odgovaraju}i pneumatici (zimska guma ili ljetna guma sa dubinom {are od 4 mm uz obaveznu upotrebu lanaca). Koliko je va`no na automobilu imati zimske gume najbolje dokazuje ~injenica da je u zimskom periodu {est puta ve}i broj saobra}ajnih nezgoda, od ~ega su dvije tre}ine zbog neodgovaraju} ih pneumatika. Ljetne gume na temperaturi ispod sedam stepeni Celzijusa gube na elasti~nosti i ne daju optimalne performanse, pa je na automobilu dobro imati zimske gume ve} u prvim hladnim jesenjim danima, bez obzira na to da li je cesta mokra ili ne. Zimske gume su napravljene od smjese koja u svom sastavu ima ve}u koli~inu silikona, {to ovu gumu u odnosu na ljetnu ~ini dosta mek{om, pa je i proces prijanjanja dosta efikasniji, a mogu}nost proklizavanja na mokroj cesti minimalna. - Bez obzira na datum od kada je obavezno posjedovati set zimske opreme, shodno na{em podneblju od velike je va`nosti namontirati ~etiri zimske gume. Prilikom zamjene guma preporu~uje se i zamjena ventila, jer su to dijelovi koji su podlo`ni promjenama temperatura, pa mo`e do} i do njihovog pucanja. Svim voza~ima preporu~ujem da ne ~ekaju snijeg, ve} da i ranije namontiraju zimske gume, zbog svoje, ali i zbog sigurnosti svih u~esnika u saobra}aju - rekao nam je Sanjin Hodovi}, serviser guma Hifa Petrola. Na na{im prostorima voza~i ~esto, ograni~eni ekonomskim faktorom, umjesto ~etiri na svog ljubimca stavljaju samo dvije zimske gume. U svakom slu~aju je bolje imati i dvije nego nijednu zimsku gumu na ni`im temperaturama, me|utim ovakav na~in zamjene pneumatika nije nimalo siguran. Sa novim zimskim gumama samo na prednjoj osovini postoji velika vjerovatno}a zano{enja, pa ~ak i proklizavanja na snijegu zadnjeg dijela vozila. U obrnutoj situaciji, sa zimskim gumama samo na zadnjoj osovini vozila, upravlja~ki sistem na snje`noj podlozi ne}e reagovati adekvatno, pa voza~ mo`e do}i u

situaciju da okre}e upravlja~ u jednu stranu a automobil ide pravo. Koji brend gume }ete namontirati na automobil, isklju~ivo zavisi od vas, ali pri kupovini imajte na umu onu narodnu: „Koliko para, toliko muzike“ Tako|e trebate znati . da je pri niskim temperaturama bolja svaka zimska guma od bilo koje „all season“ gume. Nakon monta`e zimskih pneumatika posao nije zavr{en.

- U evropskim zemljama se preporu~uje da se sa novim zimskim gumama u prvih 50-80 km ne prelazi brzina ve}a od 100 km/h. Nakon prvih stotinjak kilometara na novim gumama obavezna je provjera balansa guma i pritiska zraka u njima, me|utim voza~i u BiH se i ne pridr`avaju ovog pravila. Vulkanizera ne posje}uju preventivno i radi kontrola nego samo kada imaju konkretan problem - ka`e Hodovi}. Nakon {to svog ~etveroto~ka{a spremite za zimu, ne zaboravite adekvatno skladi{titi ljetne, all season ili bilo koje druge gume koje ste demontirali. Imajte na umu da je najbolje da one ostanu na felgama i da ih tako skladi{tite na suvo mjesto, koje nije podlo`no velikim promjenama temperatura. Ukoliko namjeravate zimu provesti na gumama koje ne spadaju u red zimskih, trebate znati da pored toga {to ne po{tujete zakon, ugro`avate vlastiti i tu|i `ivot, jer bez odgovaraju}ih guma u zimskom periodu u~inak najsavremenije ko~ione opreme (ABS) je minimalan, a svi testovi dokazuju da je zaustavni put ko~enja u zimskim uslovima sa standardnim gumama du`i u odnosu na ko~enje sa zimskim gumama.

STAROST PNEUMATIKA
Prilikom kupovine guma obratite pa`nju na njihovu starost. To veoma lako mo`ete provjeriti pomo}u ~etverocifrenog broja utisnutog na svakoj gumi. Prva dva broja pokazuju rednu sedmicu, a druga dva broja godinu kada je proizvedena guma. Dakle, ukoliko je na gumi utisnut broj 1609, to zna~i da je ona proizvedena u 16. sedmici 2009. godine.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011. ARV rezervni dijelovi

AUTOSVIJET

35

Bezbjednost zavisi od pravih dijelova
Poznato je da su originalni rezervni dijelovi od vitalnog značaja za bezbjedno funkcionisanje svakog automobila, ali njihova cijena, te često i nemogućnost njihove nabavke, većinu vozača u našoj zemlji tjera ka pronalaženju alternativnih rješenja. A da li alternative uopšte ima?!...
Problem pravilnog odr`avanja svakog automobila danas se sve vi{e ogleda u nabavci originalnih dijelova ili barem zamjenskih, koji ispunjavaju evropske standarde o kvalitetu. Bez njih svaki automobil vremenom po~inje da predstavlja opasnost u saobra}aju, te im svakako valja posvetiti posebnu pa`nju. U na{oj zemlji ve} odavno je prisutan veliki broj proizvo|a~a koji svojim proizvodima jednostavno ne ispunjavaju ni minimum bezbjednosnih normi, a koji se neometano nalaze u slobodnoj prodaji. Istovremeno, postoje i zastupnici koji u svom asortimanu nude samo zamjenske dijelove originalnog kvaliteta, a jedan od njih je i preduze}e ARV d.o.o. iz Banjaluke. Naime, ova kompanija pored zastupni{tva renomiranog proizvo|a~a amortizera i komponenti ogibljenja Kajaba, zvani~ni je zastupnik i cijelog niza proizvo|a~a zamjenskih rezervnih dijelova za gotovo sve vrste vozila. Na{a kompanija je pored ekskluzivnog zastupni{tva proizvo|a~a komponenti vje{anja Kajaba zastupnik i mnogih drugih u prvom redu evropskih proizvo|a~a zamjenskih rezervnih dijelova originalnog kvaliteta. [ta to zapravo zna~i? Mi u ARV-u vam ne mo`emo prodati originalni dio za VW, ali u ponudi imamo zamjenski dio originalnog kvaliteta, koji upravo taj proizvo|a~ izra|uje za prvu ugradnju u taj isti VW. U su{tini, razlika je u ambala`i - ka`e @eljko Radovi}, direktor ARV d.o.o. Banjaluka. Svakako, kupci rezervnih dijelova za automobile ili teretna vozila, trebalo bi da pri izboru obrate pa`nju na nekoliko detalja koji razdvajaju kvalitetne zamjenske dijelove od onih koji jednostavno mogu biti opasni po `ivot. Kvalitetni zamjenski dijelovi koji ispunjavaju evropske standarde na sebi imaju nekoliko detalja na koje treba obratiti posebnu pa`nju. Jedan od njih je takozvani OE logo, {to zna~i „original equipment“, a drugi je hologram koji je razli~it od proizvo|a~a do proizvo|a~a. Svakako valja napomenuti da svi renomirani proizvo|a~i zamjenskih dijelova ambala`u svojih proizvoda mijenjaju nakon odre|enog perioda,

Željko Radović, direktor ARV d.o.o. Banjaluka

nakon ~ega obavje{tavaju prodavce. Na taj na~in poku{avaju se za{tititi od kopiranja - dodaje Radovi}. Kompanija ARV je zastupnik nekoliko priznatih proizvo|a~a dijelova kao {to su Gec, Viktor Renc, Erteks, Ferodo, Brembo, Truktek i mnogih drugih. Kupovinom zamjenskih dijelova originalnog kvaliteta ne}ete biti samo sigurniji, ve} }ete izbje}i i nepotrebne dodatne tro{kove koje sa sobom nosi ugradnja neoriginalnih dijelova, odnosno kopija. Uz kvalitetan zamjenski dio povedite ra~una i da ga ugradi stru~na osoba, jer i najkvalitetniji dio ne vrijedi ni{ta ako je lo{e ugra|en. U pravom moru ponude rezervnih automobilskih dijelova i dalje }e biti velika koli~ina onih koji ne ispunjavaju ni minimum bezbjednosnih i kvalitativnih standarda. Pri kupovini dobro otvorite o~i i odaberite onaj dio koji }e vam pru`iti sigurnost na du`e staze, jer samo tako }emo izbje}i na`alost sve ~e{}e naslove u crnim hronikama tipa - “iz neutvr|enih razloga pre{ao na suprotnu stranu” Jednostavno, . bezbjednost u saobra}aju nema alternativu.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Iveco Daily

Radnik bio, radnik ostao
se inovativnim rje{enjima zadovolje potrebe novih.

U mnoštvu zanimljivih karoserijskih izvedbi novog Dailya kao najzanimljivije su se izdvojile one radničke, koje nude veliki tovarni prostor, uzornu nosivost i uvjerljive transportne karakteristike, čiji temelj su izdržljiva kamionska šasija i savremeni pogonski agregati...
Prve vo`nje osme generacije Dailyja pod znakom Supermana organizovane su u Torinu, kolijevci italijanske autoindustrije. Mnogobrojni specijalizovani novinari, me|u kojima je bila i na{a ekipa, imali su priliku da se upoznaju sa najnovijim Ivecovim radnikom, koji je debitovao sada ve} daleke 1978. godine. O kakvom komercijalnom vozilu se radi, najbolje govori podatak da je od 1978. do danas Iveco Daily plasiran u preko dva miliona primjeraka, te da upravo zbog toga kotira kao jedno od najpopularnijih vozila u segmentu.

Preoblikovani detalji
Ve} na prvi pogled novi i pobolj{ani dizajn novog Dailyja ~ini odmah prepoznatljivim. Novi prednji dio je temeljno redizajniran, sa te`i{tem na evoluciji novog sistema hla|enja motora, te inovativnoj svjetlosnoj grupi, u koju su sada integrisana DRL dnevna svjetla, kao i ona za maglu, sa funkcijom pra}enja krivine. Istovremeno, novi Daily postao je sinonim za udobnost i u`itak u vo`nji. Ovi aspekti su pobolj{ani zahvaljuju}i preispitivanju unutra{njosti vozila, sada oplemenjene kvalitetnijim materijalima, aksijalnim prilago|avanjem upravlja~a, te rasko{nijim pode{avanjem sjedi{ta i naslona. [to se ti~e opreme, novi Daily dolazi sa jo{ bogatijim paketima, {to na kraju rezultuje osjetno boljim komforom na du`im rutama, a tu je i novi klju~, koji u opciji desmodromic nudi vi{e od 10.000 kombinacija za pobolj{anje za{tite od kra|e. Tu su svakako i nezaobilazni pretinci, od kojih se izdvaja velika polica iznad vjetrobranskog stakla, {estlitarska ostava ispod suvoza~evog dvostrukog sjedi{ta, kao i ostale, koje dolaze u razli~itim kabinskim opcijama. Tehnolo{ke inovacije primijenjene na novom Dailyju predstavljaju ga kao pionira u polju infotelematike. Uz cijeli niz Blue&Me i Blue&Me Fleet ure|aja, tu je i novi TomTom Go Live 1.000 navigacioni sistem, sa 4.7-in~nim ekranom osjetljivim na dodir, za~injenim HD Traffic tehnologijom i IQ Rute sistemom, koji obezbje|uje kontinuirano izra~unavanje i predlaganje najbolje rute. momentom od 470 Nm, te 2.3-litarski sa 146 KS i 350 Nm obrtnog momenta, oplemenjen novim turbopunja~em promjenjive geometrije i tehnologijom Multijet II ubrizgavanja goriva, optimizovanom za maksimalnu efikasnost. U debitantske motore spada EEV 3.0-litarski model sa 146 KS i 370 Nm obrtnog momenta, koji emituje znatno ni`u emisiju ~estica ~a|i od homologacijskih standarda. Svakako treba naglasiti da se serija sa 2.3-litarskim motorom mo`e opremiti i start/stop sistemom, koji omogu}ava smanjenje emisije CO2 za devet grama po kilometru u mje{ovitoj vo`nji i 23 grama u urbanim sredinama. Vo`nja novog Iveco Dailyja u Torinu i njegovoj `ivo-

Pet karoserijskih verzija
Torinska fabrika, koja je dio Fiat Industrial odjeljenja, i ovaj put je postavila nove standarde sa posljednjom serijom Dailyja, u pro{lim generacijama poznatim po ekstremnoj robusnosti, trajnosti i pouzdanosti. Izdanje ovog vozila u rasponu korisne nosivosti izme|u 3,5 i sedam tona, za modelsku 2012. godinu specifi~no je i po novorazvijenom ~etvorocilindri~nom 3.0 Twin Turbo dizela{u od 205 KS, koji je trenutno lider u svojoj kategoriji, a istovremeno je {tedljiviji i ~istiji od svog prethodnika u prosjeku za deset posto. Ambiciozni projekat razvijanja nove osme generacije Dailyja uklju~ivao je investiranje od oko 100 miliona eura, a Iveco planira godi{nje u svijetu prodati oko 150.000 vozila, odnosno tre}inu od ukupno proizvedenih u industrijskom odjelu Fiat Iveco. Novi Daily ponu|en je u pet verzija, ta~nije kao kombi, kabina sa {asijom, kamionet, {asija za motorhome modele i minibus, sa mogu}no{}u brojnih mehani~kih i rje{enja sa striktnom namjenom. Sve ukupno ~ini ponudu od oko 7.000 razli~itih opcija, koje su ve} sada u potpunosti na raspolaganju kupcima. Koliko je pa`nje pridato razvoju novog Dailyja najbolje govori podatak da su predserijski modeli prevalili preko ~etiri miliona testnih kilometara, te da su u laboratorijama bili podvrgnuti provjerama u trajanju vi{e od 100 hiljada sati. Svakako cilj svega je bio da se oja~a povjerenje dosada{njih klijenata ovog modela, ali istovremeno da

pisnoj okolini uvjerila nas je da ovaj model zaista donosi pregr{t novina koje }e najvi{e znati da cijene osobe kojima je i namijenjen - privrednici. Ono {to mo`emo okarakterisati kao pozitivnost su cijene u Italiji, koje se kre}u od 22.600 eura bez

uklju~enog PDV-a. Koliko }e novi Ivecov radnik ko{tati na na{em tr`i{tu, jo{ uvijek nije poznato, ali zahvaljuju}i brojnim implementiranim novim tehnologijama, treba o~ekivati ne{to ve}u cijenu od dosada{nje.

Nova elektronika i čistiji agregati
Tokom vo`nje novog Dailyja mogli smo se upoznati i sa novom generacijom ESP 9 sistema, koji osim ABS, EBD, ASR i MSR i Hill Holder opcija uklju~uje dodatne LAC, HFC, TMI i RMI-ROM sigurnosne ure|aje. Svaku pohvalu zaslu`uju i moderni Euro 5 motori, odnosno 3.0-litarski Twin Turbo dizela{ sa 205 KS i najve}im obrtnim

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OGLASI
BUD@ET
Op}ine @ivinice za period od 01.01.-31.12.2012.godine

37

Na osnovu ~lana 16.stav 1.2. i 3. Zakona o Prora~unima - Bud`eta u Federaciji BiH ("Slu`bene novine F BIH" br.19/06), ~lana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( "Slu`bene novine F BIH" br. 49/06) i ~lana 90. i 92. Statuta Op}ine @ivinice - pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik op}ine @ivinice" br.4/01 i 10/02), na Prijedlog Op}inskog na~elnika, Op}insko vije}e @ivinice, na sjednici odr`anoj dana, 10.11.2011.godine, usvaja

NACRT

I OP]I DIO ^lan 1. Bud`et op}ine @ivinice za period 01.01.2012.godine do 31.12.2012.godine, sastoji se od OPIS Bud`et za Ostvarenje Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. bud`eta za 01.01.- za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 2 3 4 520,000.00 18,352,520.00 18,872,520.00 17,072,520.00 1,800,000.00 18,872,520.00 1,280,000.00 506,427.00 13,803,560.00 14,309,987.00 12,891,507.00 3,014,482.00 15,905,989.00 912,053.00 3,025,875.00 482,152.00 6,216,394.00 6,698,546.00 4,929,835.00 1,928,103.00 6,857,938.00 1,286,559.00 1,747,094.00 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 5 530,000.00 15,116,320.00 15,646,320.00 13,406,320.00 2,240,000.00 15,646,320.00 1,710,000.00

Ekonomski kod 1 715 100 Index 5/2 6 1.02 0.82 0.83 0.79 1.24 0.83 1.34 716 100 716 111 716 112 716 113

PRIHODI

1 Po~etno stanje nov~anih sredstava na ra~unima bud`eta, slu`be i namjenskim ra~unima I PRIHODI I PRIMICI UKUPNO raspolo`iva sredstva II RASHODI I IZDACI III OTPLATA DIJELA EVIDENTIRANOG DUGA IZ PRETHODNOG PERIODA UKUPNI IZDACI ( II + III ) VI[AK PRIHODA NAD RASHODIMA SUFICIT ( za teku}e rashode ) UKUPNO NEIZMIRENE OBAVEZE -DEFICIT BUD@ETA-

715 132 715 137 715 141 715 900 715 914 715 915

^lan 2. Prihodi i rashodi po grupama utvr|uju se u Bilansu prihoda i rashoda od 01.01. - 31.12.2012.godine, kako slijedi: A. PRIHODI

716 114 Broj ra~una PRIHODI kont.plana 1 710 000 720 000 2 1.1. Prihodi od poreza 1.2. Neporezni prihodi 1. Ukupno poreski i neporeski prihodi 2. Teku}i transferi ( transferi i donacije ) 3. Kapitalni primici I UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ( 1+2+3 ) Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 7,926,100.00 8,175,570.00 4,023,794.00 8,323,920.00 3,149,237.00 1,537,544.00 16,250,020.00 2,102,500.00 0.00 18,352,520.00 11,324,807.00 2,478,753.00 0.00 13,803,560.00 5,561,338.00 655,056.00 0 6,216,394.00 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 8,540,300.00 5,546,020.00 14,086,320.00 1,030,000.00 0 15,116,320.00 Index 6/3 7 1.08 0.67 0.87 0.49 0.00 0.82 716 115 716 116 716 117 717 100 717 131 717 141 719 100 719 114 719 115

730 000 810 000

Ekonomski kod 1 710 000 711 100 712 100 713 100 714 100 715 100

PRIHODI

715 900 716 100 717 100

719 100

720 000 721 100

721 200 722 100 722 200 722 300 722 400 722 500 722 600 722 700 723 100

730 000 732 100 733 100

810 000

2 I PRIHODI OD POREZA Porez na dobit pojedinca Zaostale uplate poreza 111,500.00 Doprinos za socijalnu za{titu 0.00 Porez na pla}u - Zaostale uplate poreza 400,000.00 Porez na imovinu 1,180,000.00 Porez na prodaju dobara i usluga na ukupni prom.ili dod. vrijed. Zaostale uplate poreza 9,000.00 Ostali porezi na promet Zaostale uplate poreza 20,500.00 Porez na dohodak 1,196,000.00 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedin.lokalne samouprave - Indirektni porezi 5,000,000.00 Ostali porezi 9,100.00 UKUPNI PRIHODI OD POREZA 710 000 7,926,100.00 II NEPOREZNI PRIHODI Prihodi od nefinansijskih javnih preduze}a i finansijskih javnih institucija 885,000.00 Ostali prihodi od imovine 1,200.00 Administrativne takse 153,000.00 Sudske takse 0 Komunalne takse 160,000.00 Ostale op}inske naknade 6,040,720.00 Posebne naknade i taxe 605,000.00 Prihodi od pru`anja usluga gra|anima i drugim nivoima vlasti 470,000.00 Neplanirane uplate - prihodi 2,000.00 Nov~ane kazne 7,000.00 UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI 720 000 8,323,920.00 III TEKU]I TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE ) Primljeni teku}i transferi od ostalih nivoa vlasti2,102,500.00 Donacije 0.00 UKUPNO TEKU]I TRANSFERI I DONACIJE 2,102,500.00 IV KAPITALNI PRIMICI 0.00 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ( I+II+III+IV ) 18,352,520.00 PRIHODI

Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5

Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6

Index 6/3 7

96,514.00 0.00 491,795.00 1,059,833.00

61,363.00 15.00 31,019.00 641,760.00

126,500.00 100.00 150,000.00 1,415,000.00

1.13 0.00 0.38 1.20

720 000 721 100 721 112 721 119 721 119-2 721 121 721 122 721 129 721 200 721 211 721 219 721 239

6,721.00 10,278.00 1,253,558.00

4,887.00 630.00 708,563.00

21,100.00 28,000.00 1,480,500.00

2.34 1.37 1.24

5,251,318.00 5,553.00 8,175,570.00

2,573,074.00 2,483.00 4,023,794.00

5,310,000.00 9,100.00 8,540,300.00

1.06 1.00 1.08

284,467.00 4,516.00 126,518.00 176,638.00 1,459,984.00 607,039.00 443,551.00 43,029.00 3,495.00 3,149,237.00

370,534.00 15,669.00 61,134.00 64,815.00 540,565.00 224,164.00 195,626.00 61,497.00 3,540.00 1,537,544.00

735,270.00 21,800.00 132,000.00 146,000.00 3,472,000.00 532,400.00 420,000.00 77,750.00 8,800.00 5,546,020.00

0.83 18.17 0.86 0.91 0.57 0.88 0.89 38.88 1.26 0.67

722 100 722 112 722 131 722 133 722 134 722 200 722 231 722 300 722 321 722 329 722 400 722 433 722 435-2

2,478,753.00 0.00 2,478,753.00 0.00 13,803,560.00

655,056.00

1,030,000.00 0.00 1,030,000.00 0 15,116,320.00 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6

0.49 0.00 0.49

655,056.00 0.00 6,216,394.00

722 435-1 0.82 Index 6/3 7 722 435-3 722 461 722 432 722 431 722 441 722 443 722 449 722 449-2 722 454 722 500 722 515 722 516 722 521 722 531 722 532 722 533

Ekonomski kod 1 710 000 711 100 711 111 711 112 711 113 711 114 711 115

712 100 712 131

713 100 713 111 713 113 714 100 714 111 714 112 714 121 714 131 714 132

2 I PRIHODI OD POREZA POREZI NA DOBIT POJEDINACA - Zaostele uplate poreza Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehni~kih unapre|enja Porez na ukupan prihod fizi~kih lica Porez na prihod od imovine i imovinskih prava SVEGA GRUPA 711 100 DOPRINOS ZA SOCIJALNU ZA[TITU Dop.za pen.i inv.osig.koje pla}a Zav.za zap. SVEGA GRUPA 712 100 POREZI NA PLA]U Zaostale uplate poreza Porezi na pla}u i druga li~na primanja Porezi na dodatna primanja SVEGA GRUPA 713 100 POREZ NA IMOVINU Porez na imovinu Porez na imovinu od pravnih lica Porez na naslije|e i darove Porez na promet nepokretnosti Porez na promet nepokretnosti od fizi~kih lica SVEGA GRUPA 714 100

Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5

37,900.00 60,000.00 500.00 3,000.00 10,100.00 111,500.00

24,899.00 61,048.00 151.00 437.00 9,979.00 96,514.00

19,240.00 37,007.00 1,600.00 0 3,516.00 61,363.00

40,000.00 76,000.00 2,500.00 1,000.00 7,000.00 126,500.00

1.06 1.27 5.00 0.33 0.69 1.13

0.00 0.00

0.00 0.00

15.00 15.00

100.00 100.00

0.00 0.00

722 522 722 554 722 581

300,000.00 100,000.00 400,000.00 550,000.00 0.00 30,000.00 600,000.00 0.00 1,180,000.00

253,044.00 238,751.00 491,795.00 500,774.00 0.00 26,223.00 532,836.00 0.00 1,059,833.00

17,340.00 13,679.00 31,019.00 228,806.00 16,607.00 23,270.00 237,490.00 135,587.00 641,760.00

100,000.00 50,000.00 150,000.00 505,000.00 40,000.00 50,000.00 550,000.00 270,000.00 1,415,000.00

0.33 0.50 0.38 0.92 0.00 1.67 0.92 0.00 1.20

722 582

722 583 722 584

2 POREZ NA PROD. DOBARA I USLUGA,UKUP.PROMET ILI DODAT.VRIJ. - zaostale uplate poreza Porez na promet proizvoda Kaznena kamata Porez na promet usluga, osim usluga u gra|evinarstvu SVEGA GRUPA 715 100 OSTALI POREZI NA PROMET PROIZV. I USLUGA -zaostale uplate poreza Porez na promet osnovnih proizv. poljoprivrede i ribolova Porez na promet osnovnih proizvoda za gra|ev.i porez na promet usluga u gra|evinarstvu SVEGA GRUPA 715 900 POREZ NA DOHODAK Porez na dohodak fizi~kih lica od nesamostalne djelatnosti Porez na dohodak fizi~kih lica od nesamostalne djelatnosti Porez na dohodak fizi~kih lica od imovine i imovinskih prava Porez na dohodak fizi~kih lica od ulaganja kapitala Porez na dohodak fizi~kih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sre}u Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti Porez na dohodak po kona~nom obra~unu SVEGA GRUPA 716 100 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA KOJI PRIPADAJU JEDINIC.LOKAL.SAMOUPRAVE Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta - dio za op}ine Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinici lokalne samouprave SVEGA GRUPA 717 100 OSTALI POREZI Posebni porezi na pla}u za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a - ugovor SVEGA GRUPA 719 100 UKUPNI PRIHODI OD POREZA II NEPOREZNI PRIHODI JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH PRED. I FINAN. JAVNIH INSTITUCIJA Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, parenata i autor.prava-koncesije Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine Prihodi od JP Horizontala @ivinice (sudska rje{enja i druga potra`ivanja) Prihodi od iznajmljivanja zemlji{ta Prihodi od iznajmljivanja pos. prostora - zakup Prihodi od zakupa javne imovine SVEGA GRUPA 721 100 OSTALI PRIHODI OD IMOVINE Prihodi od kamata na depozite u banci Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine Ostali prihodi od imovine SVEGA GRUPA 721 200 ADMINISTRATIVNE TAKSE Feder. administr. takse u gotovom novcu Op}inske administrativne takse Takse za ovjeravanje dokumenata Takse za vjen~anja i druge civilne registracije SVEGA GRUPA 722 100 SUDSKE TAKSE Op}inske sudske takse SVEGA GRUPA 722 200 KOMUNALNE TAXE Op}inske komunalne taxe Ost. op}.kom.nakn.i takse pos.nakn.za iskor. voda SVEGA GRUPA 722 300 OSTALE OP]INSKE NAKNADE Naknada za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta Naknada po osnovu prirod. pogodnosti-renta po osnovu dodje.zemlji{.uz nakna. Naknada za pretvorbu zemlji{ta Naknada za zauzimanje javnih povr{ina Naknada za osiguranje od po`ara Naknada za dodijeljeno gradsko gra|.zemlji{te Komunalna naknada Vodoprivredna naknada za upotrebu i kor.voda Naknada za izgradnju javnih skloni{ta Ostale op}inske naknade Naknada za kori{tenje {uma SVEGA GRUPA 722 400 POSEBNE NAKNADE I TAXE Naknada za kori{tenje podataka Naknada za vr{enje usluga iz oblasti premj.katastra Vodna naknada Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica Naknada za upotrebu cesta za vozila gra|ana Naknade puteva iz cijene naftnih derivata Posebna vodoprivr.naknada za iskori{tavanja voda Naknada korisnika okoli{a fizi~kih lica Posebna naknada za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a gdje je osnovica zbirni iznos neto pla}a Posebna naknada za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a gdje je osnovica zbirni iznos neto primit.po osnov.dr.sam.djel. Naknada za vatrog.jedinice iz premije osig.imovine Naknada iz funkc.premija osiguranja SVEGA GRUPA 722 500

Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5

Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6

Index 6/3 7

5,000.00 0.00 4,000.00 9,000.00

3,583.00 0.00 3,138.00 6,721.00

0.00 55.00 4,832.00 4,887.00

1,000.00 100.00 20,000.00 21,100.00

0.20 0.00 5.00 2.34

17,000.00 3,500.00 20,500.00 950,000.00 65,000.00 40,000.00 1,000.00 20,000.00 100,000.00 20,000.00 1,196,000.00

8,535.00 1,743.00 10,278.00 1,034,642.00 64,702.00 31,721.00 823.00 14,928.00 93,881.00 12,861.00 1,253,558.00

609.00 21.00 630.00 592,782.00 29,369.00 24,673.00 67.00 5,245.00 45,531.00 10,896.00 708,563.00

3,000.00 25,000.00 28,000.00 1,210,000.00 70,000.00 50,000.00 500.00 20,000.00 110,000.00 20,000.00 1,480,500.00

0.18 7.14 1.37 1.27 1.08 1.25 0.50 1.00 1.10 1.00 1.24

600,000.00 4,400,000.00 5,000,000.00 8,500.00 600.00 9,100.00 7,926,100.00

624,930.00 4,626,388.00 5,251,318.00 5,245.00 308.00 5,553.00 8,175,570.00

302,768.00 2,270,306.00 2,573,074.00 2,360.00 123.00 2,483.00 4,023,794.00

610,000.00 4,700,000.00 5,310,000.00 8,500.00 600.00 9,100.00 8,540,300.00

1.02 1.07 1.06 1.00 1.00 1.00 1.08

325,000.00 3,000.00 500,000.00 0.00 7,000.00 50,000.00 885,000.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 / 153,000.00 0.00 0.00 153,000.00 / / 160,000.00 0.00 160,000.00 600,000.00 800,000.00 1,200,000.00 0.00 1,000,000.00 2,000.00 1,668,720.00 700,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 6,040,720.00 30,000.00 / 0.00 97,000.00 198,000.00 3,000.00 140,000.00 1,000.00

220,145.00 927.00 0.00 0 12,163.00 51,232.00 284,467.00 1,236.00 3,280.00 0.00 4,516.00

354,452.00 0.00 0.00 9,699.00 6,383.00 0.00 370,534.00 253.00 689.00 14,727.00 15,669.00

700,000.00 3,000.00 0.00 18,270.00 14,000.00 0.00 735,270.00 1,000.00 800.00 20,000.00 21,800.00

2.15 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 18.17 0.00 0.56 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.75 0.00 0.91 0.28 0.34 0.39 0.00 1.00 0.50 0.38 0.81 0.00 1.00 0.00 0.00 0.57 0.67 0.00 0.00 0.82 1.11 1.00 0.36 0.60

126,518.00 0.00 0.00 126,518.00 0.00 176,638.00 0.00 176,638.00 100,017.00 128,022.00 65,180.00 0.00 0.00 141.00 494,635.00 597,351.00 0.00 50,762.00 0.00 23,876.00 1,459,984.00 23,468.00 0.00 100.00 94,316.00 205,340.00 412.00 157,058.00 560.00

40,015.00 17,549.00 3,570.00 61,134.00 / / 46,936.00 17,879.00 64,815.00 41,769.00 88,749.00 64,309.00 4,647.00 28,684.00 0.00 52,040.00 98,280.00 60,822.00 32,617.00 33,127.00 35,521.00 540,565.00 7,695.00 0 0 32,206.00 93,661.00 986.00 13,140.00 0.00

85,000.00 40,000.00 7,000.00 132,000.00 / / 120,000.00 26,000.00 146,000.00 170,000.00 270,000.00 464,900.00 30,000.00 1,000,000.00 1,000.00 626,100.00 570,000.00 130,000.00 70,000.00 40,000.00 100,000.00 3,472,000.00 20,000.00 0.00 0.00 80,000.00 220,000.00 3,000.00 50,000.00 600.00

131,000.00

120,352.00

72,656.00

150,000.00

1.15

4,500.00 500.00 0.00 605,000.00

4,539.00 741.00 153.00 607,039.00

3,020.00 673.00 127.00 224,164.00

7,000.00 1500.00 300.00 532,400.00

1.56 3.00 0.00 0.88

38

OGLASI
PRIHODI 2 PRIHODI OD PRU@ANJA JAVNIH USLUGA PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI Prihodi od pru`anja usluga gra|anima Prihodi od pru`anja usluga pravnim osobama Prihodi od pru`anja usluga drugima SVEGA GRUPA 722 600 NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI Ostali povrati Naplata premije osiguranja Primljene namjenske donacije u bud`etu Upla}ena refundacija iz ranijih godina Ostale neplanirane uplate SVEGA GRUPA 722 700 NOV^ANE KAZNE Ostale kazne Nov~ane kazne i tro{kovi prekr{ajnog postupka Nov~ane kazne po op}inskim propisima Nov~ane kazne za prekr{aje koje su reg. uregistru nov~anih kazni i tro{kovi prekr{. postupka SVEGA GRUPA 723 100 UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI III TEKU]I TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE ) Primljeni teku}i transferi od ostalih nivoa vlasti Primljeni teku}i transferi od dr`ave Primljeni teku}i transferi od Federacije Primljeni teku}i transferi od kantona Primljeni grantovi od MZ SVEGA GRUPA 732 100 DONACIJE Donacije od fizi~kih lica SVEGA GRUPA 733 100 IV PRIMICI Primlj.kapit.transf.od inostr.vlada i me|.org. Kapitalne potpore (grantovi) iz inostranstva SVEGA GRUPA 812 000 UKUPNO TEKU]I TRANSFERI I DONACIJE I PRIMICI 730 000 + 810 000 PRIHODI I PRIMICI ( I + II + III + IV ) Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 Index 6/3 7 Kod funkcije 1 UKUPNI RASHODI 100 200 300 600 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2000.00 1,000.00 0.00 2,000.00 4,000.00 7,000.00 8,323,920.00 1,434.00 0.00 0.00 37,179.00 4,416.00 43,029.00 45.00 30.00 200.00 3,220.00 3,495.00 3,149,237.00 0.00 352.00 9,750.00 13,983.00 37,412.00 61,497.00 0.00 120.00 400.00 3,020.00 3,540.00 1,537,544.00 0.00 1,000.00 9,750.00 25,000.00 42,000.00 77,750.00 500.00 500.00 800.00 7,000.00 8,800.00 5,546,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 38.88 0.50 0.00 0.40 1.75 1.26 0.67 1 UKUPNI IZDACI 100 110 140 200 210 300 320 600 620 700 710 2 700 NAZIV FUNKCIJE 2

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE
Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 13,406,320.00 9,109,933.00 790,055.00 155,221.00 957,373.00 2,393,738.00 Index 6/3 7 0.79 0.74 1.06 2.69 1.25 0.75

Ekonomski kod 1 722 600

Prikaz rashoda po odgovaraju}oj funkcionalnoj klasifikaciji, koja se ostvaruje kroz pet glavnih grupa rashoda: Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 17,072,520.00 AKTIVNOSTI OP]IH JAVNIH SLU@BI AKTIVNOSTI ODBRANE AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA PROSTORNO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI 12,304,661.00 745,246.00 57,648.00 765,398.00 3,199,567.00 12,891,507.00 8,702,982.00 656,061.00 52,979.00 1,063,788.00 2,415,697.00 4,929,835.00 3,000,424.00 153,611.00 28,290.00 635,329.00 1,112,181.00

722 611 722 612 722 631 722 700 722 719 722 741 722 751 722 761 722 791 723 100 723 122 723 123 723 131 723 133

470,000.00 0.00 0.00 470,000.00

443,441.00 60.00 50.00 443,551.00

195,626.00 0.00 0.00 195,626.00

420,000.00 0.00 0.00 420,000.00

0.89 0.00 0.00 0.89

Kod funkcije

NAZIV FUNKCIJE

Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 17,072,520.00 12,891,507.00 4,929,835.00

Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 13,406,320.00

Index 6/3 7 0.79

730 000 732 110 732 111 732 112 732 114 732 117 733 100 733 111 810 000 812 000 812 111

35,000.00 50,000.00 1,410,000.00 0.00 1,495,000.00 607,500.00 607,500.00

107,997.00 45,000.00 1,806,562.00 519,194.00 2,478,753.00 0.00 0.00

16,986.00 31,187.00 606,883.00 655,056.00 0.00 0.00

0.00 100,000.00 930,000.00 0.00 1,030,000.00 0.00 0.00

0.00 2.00 0.66 0.00 0.69 0.00 0.00

AKTIVNOSTI OP]IH JAVNIH SLU@BI Izvr{ni i upravni, finansijski i fiskalni organi Organi op{tih slu`bi AKTIVNOSTI ODBRANE Aktivnosti civilne za{tite AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI Aktivnosti pravobranila{tva AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA Aktivnosti institucija socijalne pomo}i PROSTORNO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI Aktivnosti prostornog i komunalnog razvoja

1,281,249.00 11,023,412.00 745,246.00

1,147,501.00 7,555,481.00 656,061.00

577,668.00 2,422,756.00 153,611.00

1,464,935.00 7,644,998.00 790,055.00

1.14 0.69 1.06

57,648.00

52,979.00

28,290.00

155,221.00

2.69

765,398.00

1,063,788.00

635,329.00

957,373.00

1.25

3,199,567.00

2,415,697.00

1,112,181.00

2,393,738.00

0.75

Prikaz planiranih rashoda po organizacionom kodu
/ / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Organizacijski kod 1 UKUPNI IZDACI 100 110 140 150 160 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. {est 1,985,048.00 886,571.00 9,782.00 300,965.00 3,182,366.00 475,160.00 99,420.00 37,500.00 5,000.00 45,000.00 530,200.00 18,200.00 425,000.00 365,000.00 115,900.00 30,000.00 114,000.00 10,000.00 7,500.00 30,000.00 1,051,000.00 1,122,340.00 316,900.00 5,300.00 8,300.00 24,000.00 200,000.00 722,500.00 0 121,317.00 2,409,417.00 90,000.00 52,000.00 50,000.00 650,000.00 890,000.00 0.00 13,203,320.00 0 123,000.00 80,000.00 52,000.00 35,000.00 20,000.00 16,000.00 0.00 70,000.00 10,000.00 203,000.00 Index 6/3 sedam 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.32 1.55 0.63 1.00 1.50 1.02 1.02 1.01 1.05 1.29 1.30 1.56 1.00 1.00 1.58 0.57 1.13 1.01 1.89 1.14 0.89 220 200,000.00 622,700.00 / 120,882.00 2,438,198.00 150,000.00 30,000.00 50,000.00 650,000.00 4,601,500.00 70,000.00 16,990,520.00 0.00 82,000.00 0.00 20,000.00 30,000.00 22,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 82,000.00 1,859,279.00 150,000.00 28,054.00 103,614.00 225,986.00 2,659,041.00 12,848,074.00 33,433.00 0.00 13,915.00 1,324.00 18,194.00 10,000.00 0.00 0.00 43,433.00 129,452.00 896,580.00 57,085.00 511,282.00 0.00 0.00 675,414.00 38,750.00 6,513.00 15,322.00 175,163.00 428,308.00 0.00 4,917,880.00 0.00 11,955.00 0.00 11,955.00 0.00 1.00 1.16 0.00 1.00 0.99 0.60 1.73 II 1.00 1.00 0.19 0.00 0.78 1.50 2.60 1.17 0.91 1.60 Ekonomski kod 1 RASHODI 221 240 241 250 251 161 190 191 200 201 210 211 27,000.00 0.00 Organizacijski kod 1 UKUPNI IZDACI 100 101 110 111 113 140 141 150 151 160 NAZIV ORGANIZACIJE Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 17,072,520.00 Op}insko vije}e OP]INSKI NA^ELNIK Op}inski na~elnik - stru~na slu`ba op}inskog vije}a i stru~na slu`ba op}inskog na~elnika Bud`etska rezerva SLU@BA ZA OP]U UPRAVU I DRU[TVENE DJELATNOSTI Slu`ba za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti SLU@BA CIVILNE ZA[TITE Slu`ba civilne za{tite SLU@BA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ Slu`ba za lokalni ekonomski razvoj OP]INSKO PRAVOBRANILA[TVO Op}insko pravobranila{tvo SLU@BA ZA BUD@ET I FINANSIJE Slu`ba za bud`et i finansije SLU@BA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE POSLOVE Slu`ba za prostorno planiranje i komunalne poslove SLU@BA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Slu`ba za inspekcijske poslove SLU@BA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE Slu`ba za geodetske i imovinsko pravne poslove SLU@BA ZA BORA^KO INVALIDSKU ZA[TITU I RASELJENE OSOBE Slu`ba za bora~ko - invalidsku za{titu i raseljene osobe 723,700.00 12,891,507.00 649,336.00 4,929,835.00 356,969.00 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 13,406,320.00 687,700.00 Index 6/3 7 0.79 0.95 190 200 210 220 240 250 NAZIV ORGANIZACIJE Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 17,072,520.00 723,700.00 557,549.00 8,720,309.00 745,246.00 395,902.00 57,648.00 280,448.00 3,199,567.00 285,473.00 1,341,280.00 765,398.00 12,891,507.00 649,336.00 498,165.00 5,823,766.00 656,061.00 283,354.00 52,979.00 399,812.00 2,415,697.00 231,797.00 816,752.00 1,063,788.00 4,929,835.00 356,969.00 220,699.00 1,665,390.00 153,611.00 106,123.00 28,290.00 124,010.00 1,112,181.00 105,465.00 421,768.00 635,329.00 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 13,406,320.00 687,700.00 777,235.00 5,179,199.00 790,055.00 368,313.00 155,221.00 289,925.00 2,393,738.00 316,467.00 1,491,094.00 957,373.00 Index 6/3 7 0.79 0.95 1.39 0.59 1.06 0.93 2.69 1.03 0.75 1.11 1.11 1.25

2 OP]INSKO VIJE]E OP]INSKI NA^ELNIK SLU@BA ZA OP]U UPRAVU I DRU[TVENE DJELATNOSTI SLU@BA CIVILNE ZA[TITE SLU@BA ZA LOKALNI eKONOMSKI RAZVOJ OP]INSKO PRAVOBRANILA[TVO SLU@BA ZA BUD@ET I FINANSIJE SLU@BA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE POSLOVE SLU@BA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SLU@BA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE SLU@BA ZA BORA^KO INVALIDSKU ZA[TITU I RASELJENE OSOBE

2,102,500.00 18,352,520.00

2,478,753.00 13,803,560.00

655,056.00 6,216,394.00

1,030,000.00 15,116,320.00

0.49 0.82

Pregled plana ukupnih tro{kova i izdataka za 2012.godinu, po ekonomskim kodovima: Konto 1 611 110 611 130 611 120 612 110 611 220 611 220 613 970 611 220 611 220 611 240 613 110 613 210 613 320 613 410 613 510 613 710 613 810 613 820 613 320 613 720 613 990 613 910 613 930 613 920 613 910 613 990 614 230 614 230 614 250 614 310 614 320 614 110 613 990 613 990 613 720 615 220 600 000 821 200 821 300 821 600 821 310 821 320 821 340 821 360 821 529 821 610 821 620 820 000 Naziv konta 2 Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Poseban porez za za{t.od pr. i drugih nesre}a Doprinosi na teret poslodavca Ukupni tro{kovi bruto pla}a zaposlenih po bud`etu Naknade uposlenih u organu uprave, koje nemaju karakter pla}e Ostale naknade zaposlenih u organu uprave Izadaci za ugov.usluge i priv.i povrem. poslove Naknade ~lan.radnih tijela op}in.na~elnika Nakn.~lan.komis.za tehni~. prijem objekata Naknade tro{kova op}inskih vije}nika Pau{ali i naknade ~lanovima radnih tijela Putni tro{kovi i dnevnice za slu`b.putovanja Izdaci za elektri~nu energiju i grijanje Izdaci za komunalne usluge i PTT Nabavka materijala i slu`bena glasila Izdaci za gorivo i mazivo Izdaci za teku}e odr`av. objekata i opreme Izdaci osiguranja zaposlenika Izadaci za proviziju i bankarske usluge Izdaci za komunalne usluge varedni i nespomenuti izdaci Usluge opravki i odr`avanjainvesticiono odr`avanje Ostale nespomenute usluge i dad`bine Izdaci za informisanje, reprenzetaciju, reklamu, propagandu i stru~ne usluge drugih Tro{kovi vje{ta~enja Usluge za stru~no obrazovanje Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge Ostale nespomenute uslugeteku}a bud`etska rezerva Teku}i grantovi pojedincima Grantovi pojedinaca Tro{kovi d`enaza - BIZ-e Grantovi - Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje Teku}i grantovi neprofitnim organizacijama Transfer za rad parlamentarnih grupa Grantovi za redovan rad i teku}e odr`avanje u MZ Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i dad`bine (Izdaci za kamate, naknade po sud.rje{.povrati i sli~no) Ostale nesp.usluge - Izdaci i tro{kovi ra~una Sred.za otkup nacionalizovanog zemlji{ta Materijal za usluge opravki i odr`avanja investiciono odr`avanje Kapitalni grantovi - sanitetsko vozilo Teku}i rashodi Nabavka stalnih sredstava - ostalo Nabavka staln.sreds.motor. vozila i porema Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje Uredska oprema-namje{taj i kompjuterska oprema Prevozna oprema Elektronska i fotografska oprema Ma{ine, ure|aji, alati i instalacije Ostala osniva~ka ulaganja Rekonstrukcija Investiciono odr`avanje Nabavka stalnih sredstava SVEGA RASHODI PO EKONOM.KATEGORIJAMA ( 600 000 + 820 000 ) Otplata dijela duga ukalkulisanog duga iz prethodnog perioda UKUPNI RASHODI I IZDACI Plan bud`eta za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. tri ~etiri pet 1,754,039.00 1,721,435.00 826,535.00 785,669.00 772,781.00 371,343.00 8,762.00 265,861.00 2,814,331.00 359,605.00 64,004.00 60,000.00 5,000.00 30,000.00 521,200.00 17,800.00 421,000.00 347,000.00 89,500.00 23,000.00 73,000.00 10,000.00 7,500.00 19,000.00 1,851,500.00 991,700.00 315,000.00 2,800.00 7,300.00 8,473.00 257,800.00 2,760,489.00 332,108.00 60,335.00 36,563.00 7,254.00 63,935.00 448,403.00 18,240.00 381,956.00 262,502.00 84,530.00 17,783.00 43,513.00 8,262.00 7,209.00 43,300.00 1,274,944.00 723,291.00 218,308.00 0.00 3,143.00 3,925.00 125,779.00 1,327,582.00 139,562.00 36,599.00 5,338.00 2,218.00 18,744.00 286,348.00 12,438.00 194,102.00 158,848.00 34,217.00 8,456.00 26,366.00 3,579.00 6,769.00 524,314.00 142,742.00 79,279.00 333 2,209.00

2

357,549.00 200,000.00

358,714.00 139,451.00

163,614.00 57,085.00

577,235.00 200,000.00

1.61 1.00

8,720,309.00 745,246.00 395,902.00 57,648.00 280,448.00

5,823,766.00 656,061.00 283,354.00 52,979.00 399,812.00

1,665,390.00 153,611.00 106,123.00 28,290.00 124,010.00

5,179,199.00 790,055.00 368,313.00 155,221.00 289,925.00

0.59 1.06 0.93 2.69 1.03

3,199,567.00 285,473.00

2,415,697.00 231,797.00

1,112,181.00 105,465.00

2,393,738.00 316,467.00

0.75 1.11

1,341,280.00

816,752.00

421,768.00

1,491,094.00

1.11

765,398.00

1,063,788.00

635,329.00

957,373.00

1.25

POSEBNI DIO ^lan 3.

Rashodi u bud`etu - Prora~unu u iznosu od 13.406.320,00 KM raspore|uju se po korisnicima u posebnom dijelu Bud`eta - Prora~una, kako slijedi: Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 Index 6/3 7

611 242

611 241 613 916 613 115 613 914 613 914

0.00 0.00 11,955.00

2.48

17,072,520.00 1,800,000.00 18,872,520.00

12,891,507.00 3,014,482.00 15,905,989.00

4,929,835.00 1,928,103.00 6,857,938.00

13,406,320.00 2,240,000.00 15,646,320.00

0.79 1.24 0.83 613 991 614 323

823 400

2 1. OP]INSKO VIJE]E A) DOZNAKE ZA TEKU]E IZDATKE Naknade op}inskim vije}nicima, zamjenika predsjed. i naknada predsjedavaju}eg op}inskog vije}a Naknade ~lanovima radnih tijela op}inskog vije}a Tro{kovi proslava i jubileja Putni tro{kovi i dnevnice za slu`bena putovanja Tro{kovi kafe kuhinje i reprezentacija op}inskog vije}a Ugovorene usluge - reprezentacija vije}nika u tokuodr`avanja sjednica Ostali vanredni i nespomenuti rashodi Transferi za rad parlamentarnih grupa UKUPNO OP]INSKO VIJE]E

330,200.00 191,000.00 30,000.00 2,000.00 0.00 20,000.00 500.00 150,000.00 723,700.00

330,025.00 118,378.00 27,030.00 2,692.00 0.00 20,161.00 1,050.00 150,000.00 649,336.00

180,888.00 105,460.00 24,267.00 1265.00 0.00 6,339.00 0 38,750.00 356,969.00

330,200.00 200,000.00 35,000.00 2,000.00 10,000.00 20,000.00 500.00 90,000.00 687,700.00

1.00 1.05 1.17 1.00 0.00 1.00 1.00 0.60 0.95

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.
Ekonomski kod 1 RASHODI Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 Index 6/3 7 Ekonomski kod 1 613 713 613 713 105,508.00 72,071.00 33,437.00 15,469.00 11,325.00 360.00 132,662.00 6 106,476.00 73,071.00 33,405.00 13,997.00 10,826.00 360.00 131,659.00 6 52,594.00 36,290.00 16,304.00 5,992.00 5,522.00 172.00 64,280.00 6 111,708.00 77,040.00 34,668.00 16,114.00 11,812.00 385.00 140,019.00 6 1.06 1.07 1.04 1.04 1.04 1.07 1.06 613 713 613 713 613 711 613 711 613 814 613 915 613 915 613 937 613 910 RASHODI

OGLASI
2 Izdaci za teku}e odr`avanje, vozila, osiguranja i tro{kova registracije vozila Podr{ka za softver ( Katastar,matev, erv,docunova,infodesk,finova i nod 32) Podr{ka za servis i odr`.sistema PPZ sa pro{irenjem sistema Odr`avanje i servisiranje kopir, faks aparata i printera Izdaci za teku}e odr`avanje objekata organa op}inske uprave i mjesnih ureda Adaptacija prostorija u zgradama op}ine Izdaci za kolektivno osiguranje zaposlenika organa uprave Bakter. i hemijska analiza vodovoda,javnih bunara i ~esmi u MZ Izdaci za imunizaciju stanovni{tva Usluge stru~nog vje{ta~enja-uvid u medicinsku dokumentaciju Sredstva za utvr|ivanje smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove mrtvozorstvo Sponzorstvo za izdava~ke djelatnosti Mjere preventivne higijensko epidemiolo{ke za{tite DDD Usluge za{titarske slu`be Izdaci za stru~ne ispite Tro{kovi kafe kuhinje organa uprave, op}inskog vije}a i tro{kovi reprezentacije Tro{kovi kafe kuhinje i reprezentacije - organ uprave Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i usluge Finansiranje projekata i programa iz oblasti kulture - manifestacija Likovna kolonija "Toplice 2011" - III Me|unarodna smotra stvarala{tva @ivinice 2011 - manifestacija @ivini~ko ljeto i @ivini~ka zima Stipendije u~enicima i studentima Doprinosi za zdravstveno osiguranje odre|enih korisnika na teret bud`eta - Program volontiranja [kolska takmi~enja u~enika na op}inskom nivou Grantovi javnih preduze}a i ustanova ~iji je osniva~ op}ina - Centar za socijalni rad Bruto pla}e zaposlenih---307.800,00 KM Naknade zaposlenih ----5.611,00 KM Materijalni tro{kovi ---58.200,00 KM Tro{kovi vje{ta~enja --17.000,00 KM Teku}i grant.pojedinaca u stanju soc.potrebe ---57.000,00KM Upravni odbor ---------- 7.200,00 KM Nabavka osnovnih sredstava........................13.000,00 KM Sufinansiranje naknada pripravnicima....745,00 KM Grantovi neprofitnim org. (Sigurne ku}e)..............6.000,00 KM Ukupan broj uposlenih Grantovi javnih preduze}a i ustanova ~iji je osniva~ op}ina - BKC @ivinice Bruto pla}e zaposlenih ------------- 151.093,00 KM Naknade zaposl.koje karakt. pla}e-------------28.302,00 KM Dopr. za PIOi porezi pla}e 2003.g. - 2004.g.-------25.000,00 KM Upravni odbor ----------- 7.200,00 KM Nabavka audio sistema--10.500,00 KM Materijalni tro{. (PTT, Komunalno, ele.energ.) ....................18.500,00 KM Ugalj za centralno grijanje. ........ 5.750,00 KM Ukupan broj uposlenih Grantovi javnih preduze}a i stanova ~iji je osniva~ op}ina - RTV @ivinice Bruto pla}e zaposlenih--------------230.602,00 KM Naknade zaposl.koje nemaju karakt. pla}e -----------34.090,00 KM Upravni odbor ---------- 7.200,00 KM Zaostale obaveze iz ranijih godina------- 15.124,00 KM Privrem. i povrem.poslovi----------------00,0 KM Ukupan broj uposlenih Grantovi javnih preduze}a i ustanova ~iji je osniva~ op}ina - Dje~ije obdani{te @ivinice Bruto pla}e zaposlenih------------- 384.000,00 KM Naknade zaposl.koje nemaju karakt. pla}e-------------73.300,00 KM Upravni odbor ---------- 7.200,00 KM Rekonst.centralnog grijanja (pe},instalacija)---------25.000,00 KM Rekonstrukcija krova-------- 0,00 KM Ukupan broj uposlenih Op}inska izborna komisija Sindikalna organizacija op}ine @ivinice Grantovi za redovan rad i teku}e odr`avanje u MZ-a Sportski savez - za redovan rad i grantovi sportistima na me|unarodnim takmi~enjima Grant - Gradska dvorana otplata anuiteta Grant JP" Horizontala"@ivinice d.o.o. -Podr{ka preduze}u Otvorena ljetna {kola nogometa Sponzorstvo sportskim klubovima zastuplj.u vi{im rangovima takmi~enja - RK Konjuh - @ivinice Sponzorstvo sportskim klubovima zastuplj.u vi{im rangovima takmi~enja - @enski rukometni klub Sponzorstvo sportskim klubovima zastuplj.u vi{im rangovima takmi~enja - FK Slaven Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 16,000.00 20,000.00 0.00 7,000.00 30,000.00 0.00 10,000.00 0.00 12,000.00 0.00 11,006.00 13,007.00 0.00 4,485.00 15,015.00 0.00 8,262.00 0.00 29,935.00 0.00 11,516.00 4,304.00 0.00 3,437.00 7,109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 30,000.00 16,000.00 3,000.00 10,000.00 40,000.00 15,000.00 10,000.00 12,000.00 12,500.00 1,800.00

39

Index 6/3 7 1.88 0.80 0.00 1.43 1.33 0.00 1.00 0.00 1.04 0.00

611 111 611 130 611 221 612 110 611 123

2 2. STRU^NA SLU@BA OP]INSKOG VIJE]A A) DOZNAKE ZA TEKU]E IZDATKE Bruto pla}e Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih nesre}a UKUPNO STRU^NA SLU@BA OP]INSKOG VIJE]A Ukupan broj uposlenih

Ekonomski kod 1

RASHODI

611 111 611 130 611 221 612 110 611 123 611 228 613 413 613 911 613 911 613 911 613 912 613 921 613 924 613 991

613 991 613 991

611 111 611 130 611 221 612 110 611 123 613 821 613 991

2 3. STRU^NA SLU@BA OP]INSKOG NA^ELNIKA A) DOZNAKE ZA TEKU]E IZDATKE Bruto pla}e Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Naknade ~lanovima radnih tijela Izdaci za slu`bena glasila i stru~nu literaturu Objavljivanje javnih oglasa, poziva, obavje{tenja,natje~aja i drugo Usluge medija i informisanje gra|ana putem elektronskih medija Izrada biltena - lokalnog lista Info blok Sponzorstvo za izdava~ke djelatnosti Izdaci za seminare i stru~no obrazovanje dr`avnih slu`benika i namje{tenika Izdaci za stru~ne ispite Finansiranje projekata i programa iz oblasti kulture - manifestacija Likovna kolonija "Toplice 2012".........6.000,00 KM - IV Me|un.smotra stvarala{tva @ivinice 2012...........8.000,00 KM - manifestacija @ivini~ko ljeto i @ivini~ka zima. .. 10.000,00 KM - Likovna kolonija u~enika O[ BiH-\ur|evik... 2.000,00 KM Sredstva za ~lanarinu Savez op}ina i gradova Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i usluge UKUPNO STRU^NA SLU@BA OP]INSKOG NA^ELNIKA Ukupan broj uposlenih 4. SLU@BA ZA BUD@ET I FINANSIJE A) DOZNAKE ZATEKU]E IZDATKE Bruto pla}e zaposlenih Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Izdaci bankarskih usluga i provizija na ra~unu bud`eta, slu`be i ostalih namjenskih ra~una Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i dad`bine (izdaci za kamate, naknade po sudskim rje{enjima,povrati i sl.) UKUPNO SLU@BA ZA BUD@ET I FINANSIJE Ukupan broj uposlenih RASHODI

Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5

Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6

Index 6/3 7

613 912 613 915 180,603.00 124,616.00 55,987.00 13,298.00 18,963.00 623.00 5,000.00 0.00 0.00 5,400.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 181,608.00 125,230.00 56,378.00 13,298.00 18,240.00 616.00 7,254.00 0.00 0.00 6,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,723.00 55,009.00 24,714.00 5,580.00 8,371.00 255.00 2,218.00 0.00 0.00 3,187.00 0 0 0 0 274,390.00 193,242.00 81,148.00 36,593.00 27,606.00 1,027.00 5,000.00 2,000.00 25,000.00 5,500.00 1,000.00 6,000.00 5,000.00 2,500.00 1.52 1.55 1.45 2.75 1.46 1.65 1.00 0.00 0.00 1.02 1.00 0.00 0.00 0.00 614 234 614 253 613 915 613 924 613 914 613 914 613 991 613 991

20,000.00 4,000.00 13,000.00 30,000.00 2,500.00 20,000.00 0.00 15,000.00

660.00 5,239.00 0.00 0 720.00 26,669.00 0.00 27,025.00

0.00 2803.00 0 11,728.00 0.00 16,475.00 0.00 10,429.00

15,000.00 0.00 13,000.00 30,000.00 0.00 0.00 20,000.00 25,000.00

0.75 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.67

24,000.00 80,000.00

0 58,500.00

6,000.00 0.00

0.00 80,000.00

0.00 1.00

120,882.00 11,000.00

0.00 6,736.00

0 7,401.00

121,317.00 11,000.00

1.00 1.00

614 234 614 311

0.00 0.00 0.00 224,887.00 6 180,222.00 124,353.00 55,869.00 23,181.00 18,924.00 621.00 7,500.00 50,000.00 280,448.00 9

0.00 0.00 0.00 227,055.00 6 178,358.00 123,067.00 55,291.00 21,669.00 18,728.00 606.00 7,209.00 173,242.00 399,812.00 9

0 0 0 99,334.00 6 87,006.00 60,034.00 26,972.00 8,686.00 9,136.00 281.00 3,579.00 15,322.00 124,010.00 9

26,000.00 9,600.00 10,000.00 437,216.00 9 181,429.00 125,190.00 56,239.00 31,275.00 19,131.00 590.00 7,500.00 50,000.00 289,925.00 9 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6

0.00 0.00 0.00 1.94

1.01 1.01 1.01 1.35 1.01 0.95 1.00 1.00 1.03 614 311

491,092.00 jedanaest

318,823.00 dvanaest

123,835.00 jedanaest

522,556.00 ~etrnaest

1.06

Ekonomski kod 1

611 111 611 130 611 221 613 971 611 227

611 227

611 225 611 220 612 110 611 123 613 115 613 211

613 321 613 322 613 419 613 419 613 419 613 911 613 921 613 991 613 991 613 419 613 413 613 511 613 214

2 5. SLU@BA ZA OP]U UPRAVU I DRU[TVENE DJELATNOSTI A) DOZNAKE ZA TEKU]E IZDATKE Bruto pla}e zaposlenih Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Privremeni i povremeni poslovi i ugovori o djelu Ostale naknade (naknada u slu~aju smrti zaposlenika ili u slu~aju smrti ~lana u`e porodice) Jednokratna pomo} za slu~aj povrede na radu, te{ke bolesti zaposlenika ili ~lana njegove u`e porodice Otpremnine radnika organa uprave za odlazak u penziju Naknada za prisustvo dr`avnog slu`benika vjen~anjima Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Putni tro{kovi i dnevnice za slu`bena putovanja Izdaci za elektri~nu energiju utro{ak elektri~ne energije (objekat op}ine) Izdaci za komunalne usluge Izdaci za PTT usluge,internet, SMS-servis,prijem i otprema po{te Nabavka kancelarijskog materijala za redovan rad organa uprave Izdaci za nabavku {tamparskog materijala Izdaci za nabavku tonera/ketrid`a Objavljivanje javnih oglasa, poziva, obavje{tenja,natje~aja i drugo Izdaci za seminare i stru~no obrazovanje dr`avnih slu`benika i namje{tenika Sredstva za ~lanarinu Savez op}ina i gradova Preuzimanje arhivske gra|e -arhiv TK Izdaci na nabavku higijenskih sredstava Izdaci za slu`bena glasila i stru~nu literaturu Izdaci za gorivo i mazivo Tro{kovi grijanja prostorija zgrade op}ine

Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5

Index 6/3 7 614 311

290,905.00 Deset

173,959.00 Devet

69,462.00 devet

246,345.00 devet

0.85

585,581.00 405,561.00 180,020.00 107,637.00 20,000.00

566,110.00 391,262.00 174,848.00 98,428.00 36,563.00

271,873.00 187,592.00 84,281.00 41,889.00 5,338.00

557,897.00 384,943.00 172,954.00 119,244.00 37,500.00

0.95 0.95 0.96 1.11 1.88

22,456.00

38,919.00

6,465.00

32,700.00

1.46 614 311

275,414.00 Devet

179,078.00 Devet

95,265.00 devet

287,016.00 trinaest

1.04

19,248.00 18,300.00 4,000.00 60,680.00 2,027.00 15,000.00 21,417.00

24,350.00 4,098.00 1,686.00 28,547.00 903.00 10,197.00

48,120.00 13,600.00 5,000.00 58,678.00 1,926.00 15,000.00

2.50 0.74 1.25 0.97 0.95 1.00 614 311 614 311 614 117 614 311

58,327.00 1,926.00 15,547.00

43,000.00 20,000.00 47,000.00 32,000.00 25,000.00 20,000.00 9,000.00 4,000.00 9,600.00 0.00 4,000.00 1,600.00 23,000.00 18,000.00

39,371.00 9,961.00 50,203.00 31,912.00 30,000.00 16,776.00 14,945.00 2,257.00 12,000.00 0.00 3,534.00 1,330.00 17,783.00 14,528.00

12,006.00 6,080.00 24,067.00 15,754.00 10,202.00 3,854.00 10,890.00 1709.00 4,800.00 0.00 3,346.00 725.00 8,456.00 6,649.00

43,000.00 25,000.00 60,000.00 40,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 7,000.00 0.00 30,000.00 22,000.00

1.00 1.25 1.28 1.25 1.20 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 1.30 1.22

416,087.00 trinaest 36,000.00 0.00 30,000.00

402,029.00 trinaest 80,000.00 2,000.00 28,554.00

120,860.00 trinaest 12,000.00 0 6,513.00

489,500.00 dvadesetjedan 36,000.00 0.00 52,000.00

1.18 1.00

1.73

10,000.00 110,000.00 300,000.00 10,000.00

1,750.00 108,798.00 180,000.00 0.00

4,350.00 57,838.00 24,230.00 3,825.00

10,000.00 110,000.00 300,000.00 10,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00

614 311 614 311 614 311 614 311

100,000.00

64,000.00

39,000.00

70,000.00

0.70

614 311

30,000.00

24,000.00

15,000.00

25,000.00

0.83

614 311

70,000.00

40,500.00

25,350.00

25,000.00

0.36

40

OGLASI
RASHODI Sponzorstvo sportskim klubovima zastuplj.u vi{im rangovima takmi~enja - NK Priluk Sponzorstvo sportskim klubovima zastuplj.u vi{im rangovima takmi~enja - Ko{arka{ki klub "@ivinice 78" Tro{kovi takmi~enja sportskim klubovima KK Milenijum @ivinice OK Stars @ivinice Stonoteniserski klub @ivinice Karate klub "Konjuh" @ivinice Bokserski klub @ivinice [ahovski klub Omladinski {ahovski klub Karate klub "[otokan" @ivinice Wing chun klub "Mortal Kombat" Kung fuxu {u "[korpion" Biciklisti~ki klub @ivinice USR "Mrena" NK Napredak - Tupkovi} NK Slatina - Ba{igovci NK Omladinac - \ur|evik NK Toplice - G.Lukavica NK Rijeka - [eri}i NK Mladost - G.@ivinice NK Mladost - Suha NK Metalac - @ivinice NK Borac - Kova~i NK Jablanica - Barice NK Jedinstvo - D.Dubrave NK Rudar - Ciljuge NK G.Dubrave XV Bokserska revija "@ivini~ka mladost - Nesib Malki}" Biciklisti~ka utrka u povodu Dana op}ine @ivinice Memorijalni turnir "Nesib Malki}" - G.Dubrave Me|unarodni ko{arka{ki turnir " Bebe i D`ons " [kola sporta - Kolibri Sportsko dru{tvo @ivinice Klub borila~kih sportova - Selsebil Religija - grantovi religijskim ustanovama i udru`enjima za obilje`avanje vjerskih praznika Grantovi neprofitnim organizacijama i udru`enjima - Finansiranje projekata i programa NVO i udru`enja Finasiranje projekata i programa iz oblasti omladiske politike Grantovi neprofitnim organizacijama i udru`enjima Srpsko gra|ansko vije}e @ivinice Grantovi neprofitnim organizacijama i udru`enjima HKD "Napredak" @ivinice Grantovi neprofitnim organizacijama i udru`enjima BZK "Preporod" Udru`enje slijepih i slabovidnih lica @ivinice Crveni kri` KUD @ivinice KUD Modra~ki Mornari UG "Gradski mje{oviti hor" @ivinice Udru`enje poljoprivrednika - projekat Udru`enje poljoprivrednika Toplice - Projekat registracije zadruge Udru`enje p~elara "Vrijesak" - projekat Centar za djecu sa vi{estrukim smetnjama "Vrati mi osmjeh" @ivinice Grant Gradsko pozori{te @ivinice Grant za O[ - G.@ivinice Kapitalni grant - Dom zdravlja Nabavka sanitetskog vozila Rekonstrukcija elektro, telefonske i protiv po`arne instalacije u zgradama op}inske uprave Podr{ka za inves.aktivnosti u MZ-a po principu M:M: - Asfaltiranje puteva - Izgradnja vodovoda i kanalizacije - Izgradnja uli~ne i javne rasvjete Obaveze po osnovu ranije zaklju~. ugovora-invest.aktivnosti na podru~ju op}ine i namjenska sredstva iz prethodnog perioda Namjenska sredstva Infrastrukturne aktivnosti u MZ Sufinansiranje projekata od strane vi{ih nivoa (op}ina i vi{i nivoi) Izgradnja asfaltnih puteva sufinasiranje sa GAP Namjenska sredstva i u~e{}e op}ine Podr{ka razvoju visoko {kolskog obrazovanja - izgradnja zgrade Poljoprivrednog fakulteta Projekti sufinansiranja u MZ Nepredvi|ene i neplanirane aktivnosti u MZ Ulaganja u nerazvijena podru~ja op}ine: - Put Kuljan-Podgajevi--100.000,00 KM - Put Djedino-Zenuni---80.000,00 KM - Put ]enda-Jahi}i----- 80.000,00 KM - Put @iv~i}i ----------- 10.000,00 KM - Put Aleksin most Jelah - Podagajevi----30.000,00 KM - Put Panjik-Beri}i---- 50.000,00 KM - Put Zasjeka-\ur|evik-10.000,00 KM Pobolj{anje vodosnadbijevanja: - Gradski vodovod rekonstrukcija ------ 150.000,00 KM - Vodovod Tupkovi}i - rekonstrukcija rezorvoara ]asur---- 20.000,00 KM - Vodovod D.Lukavica - Ba{igovci rekonstrukcija mre`e-50.000,00 KM - Vodovod Dubrave gornja zone-----------100.000,00 KM - Vodovod Pje{inac---25.000,00 KM - Vodovod Trojan-----10.000,00 KM - Vodovod Tupkovi} (vodoistra`ni radovi)-10.000,00 KM - Vodovod Gra~anica-20.000,00 KM - Vodovod D.Bu~ik---10.000,00 KM - Vodovod Suha-------10.000,00 KM - Javno izvori{te Djedova~a----------- -15.000,00 KM Projektovanje kanalizacione mre`e: - Projektna dokum.kanaliz. S.\ur|evik-\ur|evik-25.000,00 KM - Projektna dokum.kanaliz. CiljugeKova~i-------------------23.500,00 KM - Projektna dokum. kanaliz. Ba{igovci---- 30.000,00 KM - Projektna dokum. kanaliz. Dubrave------ 30.000,00 KM - Projektna dokum. kanaliz. Vi{}a - [i{i}i- 25.000,00 KM Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 20,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 3,500.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,400.00 13,500.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,400.00 1,400.00 1,900.00 1,900.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,400.00 1,900.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,900.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0 0 0 0 0 0 0 6,000.00 6,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1500.00 3000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 750.00 0.00 750.00 750.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0 2,500.00 0.00 0.00 750 0 750 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 25,000.00 9,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 4,000.00 3,500.00 8,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 Index 6/3 Ekonomski kod 613 724 1.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.50 1.00 1.33 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.14 1.09 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 613 724 RASHODI

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE
Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 0.00 Index 6/3 0.00

Ekonomski kod 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311

Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 40,000.00 0 0

613 724

613 724

613 724

613 724

70,000.00

60,749.00

10,899.00

60,000.00

0.86

614 311

613 724 25,000.00 6,400.00 11,500.00 0 0 0 25,000.00 6,400.00 1.00 1.00 613 724 1,800.00 0 1,000.00 2,000.00 1.11

614 311 614 311

614 311

1,800.00

0

1,000.00

2,000.00

1.11

614 311

5,600.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 10,000.00 1,000.00 4,000.00 8,000.00 / 70,000.00 /

0 0 0 0 0 0 8,159.00 0 0.00 2,800.00 6,000.00 96,198.00 / 8,795.00

2,000.00 0 1,800.00 0 1,000.00 550 0.00 0 0 1,000.00 4,000.00 0 0

5,600.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 0.00 0

1.00 0.80 0.80 0.80 1.00 0.75 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0 0.00

613 724

614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 614 311 615 221 613 724 613 724

613 724

600 000

821 610 821 620

1,215,000.00

945,930.00

0.00

0.00

0.00

613 724

821 310

377,000.00 880,000.00 0.00 / 200,000.00 0.00

264,268.00 596,296.00 0.00 416,211.00 0 427,540.00 0.00

380,766.00 25,556.00 0.00 0.00 0 0

300,000.00 200,000.00 300,000.00 0.00 0.00 90,000.00

0.80 0.23 0.00 821 340 821 360 821 320 800 000 600 000 800 000 0.00 0.00 Ekonomski kod 1

613 724 613 724 613 724 613 724 613 724 613 724 613 724

Rekonstrukcija lokalnih puteva - Presvla~enje puta za G.@ivinice Izgradnja i rekonstrukcija mostova - Most Brodi} S. \ur|evik --------- 80.000,00 KM - Most Polja - Vi{}a-75.000,00 KM - Most Suha - Sulji}i-10.000,00 KM - Most Bezdan-Kujuci -20.000,00 KM - Most Kriva~a------ 20.000,00 KM - Most Litve Hornica(sanacija)----- 5.000,00 KM Kupovina zemlji{ta i izgradnja objekata za rad MZ i sektorskih ambulanti: - Zemlji{te za zgradu MZ Zelenika--------- 20.000,00 KM - Kupovina zgrade za MZ Svojat ----------- 30.000,00 KM - Izgradnja sektorske ambulante Ba{igovci-50.000,00 KM - Izgradnja sektorske ambulante G.@ivinice-50.000,00 KM Adaptacija objekata MZ - Objekat MZ Barice- 10.000,00 KM - Objekat MZ G.Dubrave---------------5.000,00 KM Izgradnja vi{enamjenskih sportskih poligona u MZ: - Poligon Repuh-------20.000,00 KM - Poligon D.Lukavica--20.000,00 KM - Poligon Kova~i ----- 20.000,00 KM - Poligon Rudar------- 20.000,00 KM - Poligon Gra~anica dovr{etak ---------------8.000,00 KM - Presvla~enje poligona kod O[ D.Vi{}a-------15.000,00 KM - Potporni zid na sportskom poligonu Tupkovi}-----5.000,00 KM Pove}anje sigurnosti djece u~esnika u saobra}aju: - Rasvjeta ispred O[ Podgajevi ---------- 5.000,00 KM - Rasvjeta ispred O[ \ur|evik ---------- 7.000,00 KM - Rasvjeta ispred O[ S.\ur|evik --------- 5.000,00 KM - Rasvjeta ispred O[ Priluk---------------- 7.000,00 KM - Rasvjeta ispred O[ [eri}i-----------------7.000,00 KM - Rasvjeta ispred O[ Suha----------------- 7.000,00 KM - Rasvjeta ispred O[ D.Lukavica ---------5.000,00 KM - Rasvjeta ispred O[ G. Vi{}a ------------7.000,00 KM Ulaganja u sportske objekte klubova u vi{im rangovima takmi~enja - Gradski stadion "Slaven" ------------- 150.000,00 KM - Stadion Priluk------- 20.000,00 KM Podr{ka razvoju turizma i rekreacije: - ^i{}enje i ure|enje Be{irevi}i - Po`ar-----25.000,00 KM - Ure|enje prilaznog puta izleti{tu Toplice-30.000,00 KM - Nastavak ure|enja obale: Rajskog jezera---------25.000,00 KM - Adaptacija stare d`amije u Priluku------ 5.000,00 KM Za{tita kulturno - istorijskog naslje|a - Obilje`avanje i za{tita nekropola ste}aka-----40.000,00 KM - Osnivanje gradskog muzeja----- 35.000,00 KM - Izgradnja bosanske ku}e u Etno selu ----- 30.000,00 KM - Rekonstrukcija spomenika iz NOR-a --------------10.000,00 KM - Izgradnja puta do mezara narodnog heroja Nesiba Malki}a------- 15.000,00 KM Podr{ka manjinskom povratku - Izgradnja vodovoda u Kriva~i --------------28.000,00 KM - Rekonstrukcija puta Kriva~a - Spre~a------30.000,00 KM UKUPNO TEKU]I RASHODI SLU@BA ZA OP]U UPRAVU I DRU[TVENE DJELATNOSTI B) DOZNAKE ZA KAPITALNE IZDATKE Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje-rekonstrukcija-spajanje zgrada-I faza Investiciono odr`avanje-ostalo inv.odr`.nabav.i ugradnja novih kotlova za centralno grijanje Nabavka kancelarijske opreme i sredstava za potrebe organa uprave ---------------- 35.000,00 KM Nabavka ra~unarske opreme-- 17.000,00 KM Elektronska i fotografska oprema Ma{ine, ure|aji, alati i instalacije-kopir aparati Nabavka vozila za organ uprave UKUPNO KAPITALNI IZDACI SLU@BA ZA OP]U UPRAVU I DRU[TVENE DJELATNOSTI UKUPNO SLU@BA ZA OP]U UPRAVU I DRU[TVENE DJELATNOSTI Ukupan broj uposlenih RASHODI

210,000.00

0

0

0.00

0.00

150,000.00

0

0

0.00

0.00

15,000.00

/

/

0.00

0.00

108,000.00

0

0

0.00

0.00

50,000.00

0

0

0.00

0.00

170,000.00 jezera

0

0

0.00

0.00

85,000.00

0

0

0.00

0.00

130,000.00

0

0

0.00

0.00

58,000.00 8,638,309.00

0 5,790,333.00

0 1,653,435.00

0.00 4,976,199.00

0.00 0.58

0.00

0.00

0

70,000.00 10,000.00

20,000.00 22,000.00 10,000.00 30,000.00 82,000.00 8,720,309.00 37

13,915.00 1,324.00 18,194.00 / 33,433.00 5,823,766.00 38

11,955.00

52,000.00 20,000.00 16,000.00 35,000.00 203,000.00 5,179,199.00 35 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6

2.60 0.91 1.60 1.17 2.48 0.59

0.00 11,955.00 1,665,390.00 37

360,000.00

0

0

0.00

0.00

613 724

611 111 611 130 611 221 612 110 611 123 613 919 613 919 613 991 613 915

420,000.00

/

5,000.00

0.00

0.00

613 724

613 971 614 311

133,500.00

0

0

0.00

0.00

2 6. SLU@BA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ A) DOZNAKE ZA TEKU]E IZDATKE Bruto pla}e zaposlenih Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a U~e{}e privrednika na sajmovima i drugim sli~nim manifestacijama U~e{}e poljoprivrednika na sajmovima Izdaci za pretvorbu poljoprivrednog zemlji{ta u gra|evinsko Podsticaj: - Podsticaj poljoprivredne i sto~arske proizvodnje - Preventivna cijepljenja goveda, svinja i ovaca - Antiparazitski pregled svinjskog mesa - Vje{ta~ko osjemenjavanje - Dijagnosti~ko ispitivanje mlije~nih grla Izrada strategije razvoja op}ine Podr{ka Udru`enju poduzetnika za realizaciju projekta "Napredna edukacija poduzetnika" UKUPNO SLU@BA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ Ukupan broj uposlenih

Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5

Index 6/3 7

171,048.00 118,023.00 53,025.00 17,905.00 17,959.00 590.00 10,000.00 4,000.00 12,000.00

170,097.00 117,367.00 52,730.00 17,770.00 17,860.00 578.00 7,078.00 0.00 0.00

88,592.00 61,129.00 27,463.00 7,941.00 9,302.00 288.00 0 0 0

211,987.00 146,247.00 65,740.00 28,279.00 22,341.00 706.00 7,000.00 4,000.00 12,000.00

1.24 1.24 1.24 1.58 1.24 1.20 0.70 1.00 1.00

120,000.00 40,000.00

69,971.00 0

/ /

80,000.00 0.00

0.67 0.00

2,400.00 395,902.00 8

0.00 283,354.00 7

/ 106,123.00 8

2,000.00 368,313.00 9

0.83 0.93

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.
Ekonomski kod 1 RASHODI Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 Index 6/3 7 Ekonomski kod 613 991 613 991 RASHODI

OGLASI
Skeniranje starih austrougarskih planova Utvr|ivanja prava vlasni{tva u korist op}ine @ivinice na izgra|enim izbjegli~kim ku}ama Izdaci za nabavku geodetskih poligonih ta~aka Tro{kovi izuzimanja zemlji{ta i ekspropijacija UKUPNO SLU@BA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE Ukupan broj uposlenih 10. SLU@BA ZA BORA^KO INVALIDSKU ZA[TITU I RASELJENE OSOBE A) DOZNAKE ZATEKU]E IZDATKE Bruto pla}e zaposlenih Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Izgradnja Spomen obilje`jaMZ-e i Ni{i}ka visoravan Obilje`avanje zna~ajnih datuma Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i usluge Jednokratne nov~ane pomo}i i nabavka ud`benika korisnicima BIZ-e - namjenska sredstva Stambeno zbrinjavanje korisnika BIZ-e - namjenska sredstva Grantovi za rad udru`enja BIZ-e Klub invalida u sjede}oj odbojci Namjenska sredstva Sredstva za odr`iv povratak na op}ini @ivinice Tro{kovi prevoza povratnika raseljenih lica Tro{kovi komunalnih usluga u izbjegli~kim naseljima bud`etska sredstva UKUPNO SLU@BA ZA BORA^KO - INVALIDSKU ZA[TITU I RASELJENE OSOBE Ukupan broj uposlenih 11. SLU@BA CIVILNE ZA[TITE A) DOZNAKE ZA TEKU]E IZDATKE Bruto pla}e zaposlenih Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Aktivnosti uslovljene nastankom prirodnih i drugih nesre}a (aktivn. CZ, poplave i po`ari i dr.) sred. poseb.naknade po osnovu 0,5% Aktivnosti uslovljene nastankom prirodnih i drugih nesre}a Namj. sred. Kantonalne i Federalne uprave CZ Sanacija {teta od prirodnih i drugih nesre}a u uslovima stanja prirodne ili druge nesre}e Sredstva za finasiranje preventivnih mjera za{tite i spa{avanja Sredstva za sanaciju klizi{ta Sredstva za izgradnju javnih skloni{ta - namjenska sredstva Sredstva za provo|enje preventivnih mjera za{tite i spa{avanja Finansiranje protiv po`arne za{tite Sredstva za javne radove na podru~ju op}ine iz bud`eta UKUPNO SLU@BA CIVILNE ZA[TITE Ukupan broj uposlenih 12. OP]INSKO PRAVOBRANILA[TVO A) DOZNAKE ZA TEKU]E IZDATKE Bruto pla}e zaposlenih Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Izdaci za slu`bena glasila i stru~nu literaturu Izdaci za seminare i stru~no obrazovanje Izdaci za putne tro{kove Izdaci za reprezentaciju UKUPNO OP]INSKO PRAVOBRANILA[TVO Ukupan broj uposlenih Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 7,000.00 0.00 0 Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 8,000.00

41

Index 6/3 1.14

611 111 611 130 611 221 612 110 611 123 613 416 613 915 613 915 613 991 613 991

2 7. SLU@BA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE A) DOZNAKE ZA TEKU]E IZDATKE Bruto pla}e zaposlenih Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Nabavka opreme i sitnog inventara za redovan rad slu`be Higijenska kontrola pitkih voda Formiranje higijeni~arske slu`be i zbrinjavanje pasa lutalica Izdaci za pru`anje usluga uklanjanja bespravno izgra|enih objekata Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i usluge UKUPNO SLU@BA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Ukupan broj uposlenih

/ 1,600.00 650,000.00

28,593.00

0.00 0

0 2,000.00 650,000.00 1.25 1.00

613 991 185729 128,154.00 57,575.00 21,603.00 19,501.00 640.00 1,600.00 6,400.00 36,400.00 12,000.00 1,600.00 285473 8 180,603.00 124,603.00 56,000.00 20,197.00 18,827.00 613.00 977.00 3,580.00 7,000.00 0.00 0.00 231,797.00 11 84,431.00 58,257.00 26,174.00 8,145.00 8,865.00 273.00 161.00 1,090.00 2,500.00 0 0 105,465.00 8 209,804.00 144,706.00 65,098.00 27,273.00 22,084.00 706.00 1,600.00 5,000.00 36,400.00 12,000.00 1,600.00 316,467.00 8 1.13 1.13 1.13 1.26 1.13 1.10 1.00 0.78 1.00 1.00 1.00 1.11 611 111 611 130 611 221 612 110 611 123 613 724 613 916 613 991 613 991

225,986.00

175,163.00

1,341,280.00 25

816,752.00 27

421,768.00 25

1,491,094.00 26

1.11

110,735.00 76,977.00 33,758.00 15,643.00 11,435.00 385.00 0.00 0.00 0.00

118,536.00 81,948.00 36,588.00 14,078.00 11,119.00 403.00 0.00 0.00 0.00

54,715.00 37,753.00 16,962.00 6,238.00 5,745.00 181.00 0.00 0.00 0.00

141,496.00 97,584.00 43,912.00 25,508.00 14,894.00 475.00 40,000.00 3,000.00 5,000.00

1.28 1.27 1.30 1.63 1.30 1.23 0.00 0.00

Ekonomski kod 1

RASHODI

611 111 611 130 611 221 611 228 612 110 611 123 613 216 613 329 613 324

613 724

613 724 613 724 613 724 613 724 613 724 613 724

613 724 613 724 613 724

613 724 613 724 613 724 613 724

613 724 613 724

613 724

613 724 613 724 613 991

613 991 613 991

613 724 613 724

611 111 611 130 611 221 612 110 611 123 613 419 613 937 613 991

613 991

613 991

2 8. SLU@BA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE POSLOVE A) DOZNAKE ZATEKU]E IZDATKE Bruto pla}e zaposlenih Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Naknade ~lanovima komisije za tehni~ki prijem objekata Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Uli~na rasvjeta - utro{ak elektri~ne energije Vanredni i neplanirani izdaci vezani za komunalne djelatnosti Odr`avanje ~isto}e grada i gradskih ulica i zimsko odr`avanje grada sa prigradskim naseljima Odr`avanje grada (odr`avanje ulica i dr.asfal.povr{ina, dvori{ta, zgrada kolektivnog stanovanja) Nastavak izgradnje pje{a~ke zone uz ulicu Alije Izetbegovi}a Nastavak izgradnje i rekostrukcija gradskog bulevara Odr`avanje i dogradnja javne rasvjete Odr`avanje pru`nih prelaza na podru~ju op}ine @ivinice Horizontalna i vertikalna signalizacija Ljetno odr`avanje lokalnih i nekategorisanih puteva na podru~ju op}ine @ivinice Zimsko odr`avanje lokalnih i nekategorisanih puteva Nabavka i sadnja sezonskog cvije}a u gradu Kabliranje 10 KW dalekovoda u naselju [arenjak - Hornica, sufinansiranje sa JP Elektrodistribucija Izgradnja kolektora - rekonstrukcija postoje}e kanalizacije i vodovodne mre`e Rekonstrukcija prilazne ulice za Lamele 1,2,3 Rekostrukcija ulice Me{a Selimovi} ( ulica kraj M[C )nastavak Rekonstruk/izgrad.raskrsnice na M18 u @ivinicama, kod BP "Kalesi}"@ivinice(naselje "Jezero") Ure|enje prostora izme|u Bloka II i Bloka III-zavr{.faza Ure|enje prilaza i pristupne saobra}ajnice Valjevka I - Dom Zdravlja - Zavod za zapo{ljavanje Sufinansiranje projekta u{teda potro{nje el.en.za javnu rasvjetu ( 50% UNDP i 50% Op}ina ) Rekonstrukcija Prve ulice - prva faza Izrada saobra}ajnice izme|u zgrada "[eher"i"Sarajka" Izrada projektne dokumetacije (reg.planovi, projektna dokumentacija za odre|ene projekte) Izrada prostornog plana Op}ine Namjenska sred.- Projekat smanjenja emisije polutanata -Projekat izmjene reg.plana Konjuh @ivinice Izgrad. infrastr.mre`e Novi grad (vodovod.i kanaliz.mre`a,putevi) Put prema gradskom groblju UKUPNO SLU@BA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE POSLOVE Ukupan broj uposlenih 9. SLU@BA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE A) DOZNAKE ZATEKU]E IZDATKE Bruto pla}e zaposlenih Neto pla}e Doprinosi na teret zaposlenih Naknade uposlenicima koje nemaju karakter pla}e Doprinosi poslodavca Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a Nabavka kancelar.materijala (folije za geodetske planove) Tro{kovi vje{ta~enja u upravnom postupku za potrebe op}ine Izdaci za pru`anje usluga za izvr{enje pravosna`nih rje{enja (uklanjanje objekata, ograda i sli~no) Digitalizacija katstarskih planova I faza Namjenska sredstva 50% Federalana uprava i 50% u~e{}e op}ine Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i usluge (povrati sredstava i drugo )

Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5

Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6

Index 6/3 7

614 232

80,000.00 450,000.00 40,500.00 5,000.00

107,222.00 722,300.00 43,635.00 1,500.00

29,730.00 474,151.00 22,900.00 2,000.00

150,000.00 480,000.00 40,500.00 5,000.00

1.88 1.07 1.00 1.00

614 232 614 311 614 311 613 724

436,776.00 301,375.00 135,401.00 64,925.00 30,000.00 45,861.00 1505.00 360,000.00 19,000.00

431,933.00 298,034.00 133,899.00 60,109.00 63,935.00 45,354.00 1,467.00 328,056.00 43,299.00

215,080.00 148,405.00 66,675.00 24,853.00 18,744.00 22,583.00 704.00 175,447.00 6,769.00

506,023.00 349,119.00 156,904.00 76,889.00 45,000.00 53,157.00 1,669.00 360,000.00 30,000.00

1.16 1.16 1.16 1.18 1.50 1.16 1.11 1.00 1.58

/ 1,700.00 1,822.00

16,986.00 0.00

0.00 1,500.00 0.88

614 233 613 321

50,000.00

43,173.00

22,683.00

50,000.00

1.00

765,398.00 6

1,063,788.00 6

635,329.00 6

957,373.00 7

1.25

230,000.00

159,165.00

106,018.00

230,000.00

1.00

611 111 611 130 611 221 612 110 611 123 613 991

97,331.00 67,159.00 30,172.00 11,760.00 10,220.00 335.00

92,181.00 63,604.00 28,577.00 10,954.00 9,679.00 313.00

42,164.00 29,093.00 13,071.00 4,545.00 4,428.00 136.00

91,035.00 62,787.00 28,248.00 15,429.00 9,630.00 321.00

0.94 0.93 0.94 1.31 0.94 0.96

120,000.00 30,000.00 150,000.00 230,000.00 15,000.00 25,000.00

187,239.00

86,093.00

120,000.00 30,000.00

1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00

130,650.00 186,213.00 163,324.00

0.00 230,000.00 15,000.00 25,000.00

144,600.00

401,058.00

94,838.00

166,100.00

1.15

613 991

23,033.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

613 991

320,000.00 160,000.00 10,000.00

352,082.00 168,060.00 12,095.00

74,415.00 160,182.00 5,078.00

320,000.00 161,000.00 10,000.00

1.00 1.01 1.00

15,000.00 20,000.00 25,000.00 281,000.00

14,882.00 5,883.00 30,000.00 0.00

0.00 0.00 0 0

15,000.00 20,000.00 25,000.00 317,540.00

1.00 1.00 1.00 1.13

613 991 613 991 613 991 613 991

36,500.00 80,000.00 / 100,000.00

94.00 21,653.00 81,736.00 71,484.00 21592.00

0.00 0.00 0 0.00

0.00 613 991 0.00

120,000.00 20,000.00 745,246.00 4

53,176.00 37,935.00 656,061.00 4

0 0 153,611.00 4

120,000.00 10,000.00 790,055.00 4

1.00 0.50 1.06

0.00

90,000.00 50,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00 611 111 611 130 611 221 612 110 611 123 613 413 613 921 613 115 613 914

46,896.00 32,358.00 14,538.00 2,466.00 4,925.00 161.00 800 800 800 800 57,648.00 1

45,658.00 31,504.00 14,154.00 2,206.00 4,794.00 155.00

23,167.00 15,985.00 7,182.00 965.00 2,433.00 74.00 175 500.00 976

124,510.00 85,887.00 38,623.00 13,877.00 13,097.00 437.00 800.00 800.00 1,200.00 500.00 155,221.00 3

2.66 2.65 2.66 5.63 2.66 2.71 1.00 1.00 1.50 0.63 2.69

50,000.00

0.00

0.00

70,000.00 50,000.00 70,000.00

13,630.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

166.00 0.00 0.00 52,979.00 1

60,000.00 100,000.00

7,435.00

7,458.00 461

80,000.00 0.00

1.33 0.00

28,290.00 1

9,750.00 195,000.00 /

0.00 100,000.00 / 0.51

Ekonomski kod 1 613 990

RASHODI

40,605.00

3,199,567.00 24

2,415,697.00 25

1,112,181.00 24

2,393,738.00 24

0.75 821 529 600 000

439,279.00 303,392.00 135,887.00 65,718.00 46,068.00 1,515.00 4,500.00 2,800.00

422,657.00 291,744.00 130,913.00 59,405.00 44,049.00 1,436.00 0.00 0.00

198,533.00 136,988.00 61,545.00 24,728.00 20,847.00 658.00 0 333

461,340.00 318,303.00 143,037.00 84,679.00 48,535.00 1,540.00 4,500.00 3,500.00

1.05 1.05 1.05 1.29 1.05 1.02 1.00 1.25

800 000

823 400 600 000 800 000

2 13. BUD@ETSKA REZERVA Teku}a bud`etska rezerva UKUPNO BUD@ETSKA REZERVA DOZNAKE ZAKAPITALNE IZDATKE Ostala osniva~ka ulaganja UKUPNO TEKU]I I KAPITALNI IZDACI BUD@ETSKE REZERVE Ukupni rashodi na bud`etu po ekonomskim kategorijama Ukupni rashodi na bud`etu po ekonomskim kategorijama UKUPNO PO BUD@ETU ( 600 000 + 800 000 ) 14. OTPLATA DUGOVA Otplata dijela unutra{njeg duga UKUPNI RASHODI I IZDACI

Bud`et za Ostvarenje bud`eta Ostvarenje bud`eta 01.01.2011.god. za 01.01.2010.god. za 01.01.2011.god. 31.12.2011.god. 31.12.2010.god. 30.06.2011.god. 3 4 5 200,000.00 200,000.00 129,451.00 129,451.00 10,000.00 200,000.00 16,990,520.00 82,000.00 17,072,520.00 1,800,000.00 18,872,520.00 139,451.00 12,848,074.00 43,433.00 12,891,507.00 3,014,482.00 15,905,989.00 57,085.00 57,085.00 0.00 57,085.00 4,917,880.00 11,955.00 4,929,835.00 1,928,103.00 6,857,938.00

Bud`et za 01.01.-31.12. 2012.god. 6 200,000.00 200,000.00

Index 6/3 7 1.00 1.00

200,000.00 13,203,320.00 203,000.00 13,406,320.00 2,240,000.00 15,646,320.00

1.00 0.78 2.48 0.79 1.24 0.83

^lan 4. Bud`et stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku op}ine @ivinice", a primjenjivati }e se za fiskalnu 2012.godinu BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA @IVINICE OP]INSKO VIJE]E PREDSJEDAVAJU]I OP]INSKOG VIJE]A Broj: 10-05-6646/2011 @ivinice, 14.11. 2011.godine Mehmed Klopi}

5,800.00

0.00

0

7,000.00

1.21

100,000.00 17,000.00

0 34,626.00

0 1,506.00

200,000.00 20,000.00

2.00 1.18

42

POMO] U KU]I
Odr`avanje idealne te`ine

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Klju~ uspjeha
Kivi pobijedio jabuku
Ako se kivi jede redovno, po jedna vo}ka tri puta dnevno, ima sna`an u~inak na sni`enje krvnog pritiska, utvrdilo je istra`ivanje Univerziteta u Oslu na ispitanicima starijim od 55 godina. U osam sedmica trajanja studije, jedna grupa ispitanika je svakodnevno jela tri kivija, dok je druga grupa svakog dana jela jabuku. Oni koji su jeli kivi na kraju su imali sistolni krvni pritisak ni`i za 3,6 milimetara `ive nego oni koji su jeli jabuke! Nau~nici vjeruju da kivi ima izrazit antioksidativni u~inak i obiluje luteinom, koji ima veliku ulogu u za{titi zdravlja srca.

raznovrsna ishrana
Nau~ite kako da sprije~ite i zaustavite gomilanje kilograma kada dostignete `eljenu kila`u
Uspje{no ste zavr{ili dijetu, postigli `eljenu kila`u i upravo kada ste pomislili da je va{im mukama do{ao kraj, najte`i dio vas tek o~ekuje, kako da zadr`ite razbijete monotoniju je da eksperimenti{ete s razli~itim na~inima vje`banja. Isprobajte tae-bo, jogu, skvo{ ili se upi{ite na kurs plesa. Tokom dijete ste se vjerovatno ~esto mjerili, mo`da ~ak i svakodnevno. Iako sada ne morate svakodnevno da stajete na vagu, poku{ajte da to radite bar jednom sedmi~no. Tako }ete na vrijeme uo~iti variranje te`ine i mo}i }ete odmah da preduzmete korake protiv gojenja. Ne preska~ite doru~ak jer ovaj obrok je veoma va`an da bi va{ metabolizam dobro startovao dan. Za doru~ak birajte zdravu hranu, koja }e vas du`e dr`ati sitima. To se odnosi na vo}e, ovsenu ka{u, jogurt, kiselo mlijeko, musli... Sada, kada ste zavr{ili s dijetom, ne morate se strogo dr`ati propisanih namirnica. Mo`ete uvesti razli~ite namirnice, ali se dr`ite zdrave hrane, nemasnog mesa, vo}a, povr}a, integralnih tjestenina i ri`e.

^uvari va{eg srca
Od kardiovaskularnih bolesti dvostruko ~e{}e stradaju `ene, a ~e{}e ih poga|aju i cerebrovaskularne bolesti. Riziku su izlo`eni potpuno zdravi ljudi, koji, me|utim, imaju nezdrave `ivotne navike. [esnaestogodi{nje istra`ivanje na 51.000 zdravih ljudi pokazalo je da kombinacija `ivotnih navika smanjuje rizik od svih kardiovaskularnih bolesti za ~ak 85 posto. Treba da ste nepu{a~, da imate indeks tjelesne mase ispod 25, da se zdravo se hranite, vje`bate... pa }e va{e srce biti bezbjedno. idealnu te`inu i nakon dijete. Dr`anje di je te i pla na vje`banja je veliko dostignu}e, a ta borba traje tokom cijelog `ivota. To zna~i da ne smijete da se opustite kada postignete cilj i okon~ate dijetu koja je dala rezultate. Na~in ishrane morate da dr`ite pod kontrolom, a mora}ete i da nastavite s fizi~kim aktivnostima da biste sa~uvali formu. Postoje jednostavna pravila kako da prevazi|ete po vra tak starim navikama. Najbolji na~in da

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Elegantni stil va{vjerovanje da svaka `ena treba imaizbor Na{e je
ti jedan elegantan kaput. Mo`da vam ne treba za svaki dan i mo`da on ne}e biti najtopliji zimski odjevni predmet u va{em ormaru, ali je to odjevni predmet u kojem }ete i po hladnom vremenu izgledati lijepo i `enstveno. Ove godine prete`no se nose poludugi modeli, koji se`u iznad i ispod koljena, iako ima i onih du`ih modela, koji se`u malo iznad gle`nja i onih kra}ih koji se`u do sredine bedra. Ve}inu modela karakteriziraju ravne linije, velika dugmad, velike kragne uz dodatke, kao {to su krzno, ~ipka, ukrasni d`epovi. Boje su prete`no zagasite, od crne, sivih i sme|ih nijansi, te crvene i ljubi~aste.

Koja je ~etka prava?
Ovom ti pu kose za feniranje najvi{e odgovaraju drvene i {iroke ~etke, posebno ako je dlaka svilenkasta i lako pu ca. Ne za bo ra vi te da odnjegujete kosu preparatima koji joj odgovaraju, a prije feniranja stavite proizvod koji }e je {tititi od vlage i odr`ati joj oblik. Plasti~an ~e{alj uvijek treba imati uz sebe, jer je najbolji za ra{~e{ljavanje. Bitno je samo da izaberete onaj koji odgovara va{oj kosi. Za ravnu i blago talasastu kosu koristite ~e{alj sa uskim zupcima, a onaj sa razdvojenim i {irim zupcima preporu~uje se za kovrd`avu. Ako `elite da ispeglate kosu, u~inite to pomo}u {iroke okrugle ~etke sa prirodnom dlakom i fenom koji ima u`i nastavak. Prije nego {to po~nete sa feniranjem, na kosu stavite preparat za ispravljanje, podijelite je i ~etkom iz svakog dijela izvla~ite tanje pramenove od korijena dlake.

Puretina sa orasima
Potrebno:
6 pure}ih fileta 100 g krupno isjeckanih oraha 2 ka{ike soka od narand`e 2 ka{ike senfa 2 ka{ike maslinovog ulja pola ka{i~ice karija sitno sjeckana crvena paprika

Priprema:
U dubljoj posudi pomije{ajte sve sastojke osim puretine, a meso posolite i pobiberite. Svaki filet s obje strane uma~ite u pripremljenu smjesu od oraha. Zatim ih poredajte u pleh ili vatrostalnu posudu i pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko 30 minuta dok ne porumene. Servirajte odmah.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

KORAK NAPRIJED
Prema nedavno objavljenim informacijama, kompanija Apple se priprema za predstavljanje MacBook Air modela sa AMD procesorom. Dana{nja ponuda Air modela - i svih MacBook ra~unara - podrazumijeva upotrebu Intel Sandy Bridge procesora. Jedna od informacija koja je dostupna govori da AMD priprema model sa Llano ~ipom. Jedan od modela koji posjeduje AMD ~ip u sli~noj formi je HP Pavilion dv6-6135dx sa AMD A8-3500M Llano ~ipom, 1.5GHz i maksimalnom turbo brzinom od 2.4GHz, za kojeg se navodi da posti`e vrlo dobre grafi~ke performanse, ali i da je veoma lo{ po pitanju produkcionih performansi.

43

Kompanija Archos predstavila je peti model u okviru svog Arnova opsega tablet-ra~unara, Arnova 9 G2. Odlikuje ga iPad bazirani 9.7“’ 1024 x 768 pi, ksela IPS ekran i Android 2.3. Obradna sna ga obez bje|ena je za hva lju ju}i 1GHz ARM Cortex A8 single-core procesoru, a tu je i 8GB dostupnog skladi{tenog prostora. Tablet odlikuje i slot za microSD memorijsku karticu, USB i microUSB portovi kao i Wi-Fi, kamera sa prednje strane, stereozvu~nici i mikrofon se nalaze u 12.5mm debelom ku}i{tu. Datum i vrijeme pojavljivanja na tr`i{tu za sada nisu objavljeni, ali je Archos poznat po niskobud`etnim tableture|ajima.

Archos Arnova 9 G2

Nova verzija iP-PJ Transfer

Kompanija Nikon je predstavila unapre|enu verziju svoje iP-PJ Transfer aplikacije. U okviru unaprije|ene verzije, iPad ili iPhone korisnici koji imaju mo gu}nost ko ri {te nja Co ol pix S1200pj digitalnog fotoaparata sada mogu projektovati {iri opseg sadr`aja koji ranije nisu bili mogu}i. Do sada su korisnici bili ograni~eni samo na slideshow i YouTube videosadr`aje. Unaprije|ena verzija iP-PJ Transfer sada omogu}uje korisnicima da projektuju individualne fotografije i thumbnailove kao i slideshow prikaze. Aplikacija je unaprije|ena opcijom projektovanja dokumenata, uklju~uju}i Word, Excel, PowerPoint i PDF fajlove.

AMD ~ip za MacBook Air

Svako izdanje Firefox-a donosi unaprije|ene performanse ovog popularnog pretra`iva~a. Uprkos tome, Firefox ostaje slab po jednompitanju, a to je ~injenica da je svaki put u pitanju 32-bitna verzija. Postojieksperimentalni64-bitniFirefoxbuild za Windows i Linux, ali je to rano i nestabilno izdanje koje se ne preporu~uje obi~nim korisnicima. Rje{enje je Waterfox 8.0. U pitanju je istiizvorni kod kao kod posljednjeg stabilnog izdanja Firefoxa, koji je specijalno sastavljen za 64-bitnu verziju Windows operativnog sistema. Na ovaj na~in efektivno se pokre}e 64-bitni Firefox zajedno sa svim unapre|enjima koja donosi zahvaljuju}i unaprije|enom na~inu upravljanja datom koli~inom memorije.

Waterfox 8

Bo`i}na kupovina u SAD-u

BlackBerry

PlayBook
Nakon prija{njih nepotvr|enih informacija, sada je i slu`beno potvr|eno kako }e se Research In Motionov tablet BlackBerry PlayBook tokom ovogodi{nje sezone bo`i}nekupovine u SAD-u u mnogim trgovinama nuditi po cijeni od samo 199 dolara. Prilikom inicijalnog izdavanja ranije ove godine, cijena RIMovog tableta je bila 499 dolara, da bi zatim, nakon nekoliko mjeseci, pala u odre|enim trgovinama na 299 do la ra. Sa da je RIM slu`beno putem Twittera potvrdio kako je informacija o spu{tanu cijene na 199 dolara istinita, ali ova ponuda }e vrijediti samo ograni~eno vrijeme. Me|utrgovinama u SAD-u, gdje }e se BlackBerry PlayBook mo}i nabaviti po ovoj cijeni, na RIM-

HTC - fokus za 199 dolara na ~etiri jezgre
ovim stranicama se navode Best Buy, Wireless Giant, Staples, OfficeMax, Office Depot, Radio Shack i Wal-Mart. Me|utim, nema informacija u kojem periodu }e vrijediti ovo sni`enje cijena. RIM BlackBerry PlayBook ima dijagonalu ekrana od sedam in~a, masa mu je 425 grama, operacijski sistem BlackBerry Tablet OS, te fotoaparat od pet megapiksela. HTC bi sljede}e godine trebao predstaviti mobitele i tablete s ~etverojezgrenimprocesorima. Prema pisanju Digitimesa, prve ovakve modele mogli bi vidjeti u prvoj polovini sljede}e godine. Jedan od ure|aja trebao bi biti Quattro – HTC-ov 10,1-in~nitablet s Tegrom3. Tako|er, tablet bi trebao biti opremljen tehnologijom Scribe, Dropboxom i ostalim HTCovim„obla~nim“ servisima. Tablet }e biti predstavljen najranije u martu. Predstavljen bi trebao biti i smartphoneEdge, tako|er s Tegrom 3, a opremljen bi trebao biti s 4,7-in~nimekranom, kamerom rezolucijeosammegapiksela i s 32 GB interne memorije. U pripremi je i model Zeta s Qualcommovim ~etverojezgrenim procesorom s radnim taktom od 2,5 GHz, te s 4,5-in~nim ekranom. ~ipove – do 1.000 bodova vi{e u slu~aju A8 i A6 verzija, te oko 500 bodova vi{e za A4 izdanje. Trinity }e imati procesorski dio ~ipa zasnovan na AMD-ovoj arhitekturi Piledriver, GPU s VLIW4 dizajnom, te novi procesorski utor FM2. AMD nagla{ava znatno bolje GPGPU performanse, te br`e grafi~ke performanse u kombinaciji s diskretnom grafi~kom karticom zasnovanom na Turks

Sti`e 8,9-in~ni Kindle Fire?
Prema pisanju Digitimesa, Amazon se, navodno, ve} priprema za izdavanje 8,9-in~ne verzije Kindle Firea u drugom kvartalu sljede}e godine. Navodno, Amazon priprema po~etak proi zvo dnje ve}eg Kindle Firea za maj 2012, a izdavanje na tr`i{tu trebalo bi biti krajem drugog kvartala. Neimenovani izvori, koje prenosi Digitimes, navode kako ta~an datum izdavanja jo{ nije utvr|en. Glasine o 8,9-in~nom Amazonovom tabletu {ire se ve} nekoliko sedmica, a {pekulira se i o 10,1-in~noj ina~ici. Digitimesovi izvori tvrde kako se Amazon za sada odlu~io za 8,9-in~nu verziju, kako bi izbjegao takmi~enje sa tabletima koji imaju dijagonalu ekrana izme|u 9,7 i 10,1 in~a, uklju~uju}i Ap ple ov iPad i Samsingov Galaxy Tab 10.1.

Trinity s br`om grafikom
AMD Trinity, kompanijina druga generacija APU ~ipova koji kombiniraju CPU i GPU u istom pakiranju, trebala bi imati znatno

Amazon je pro{le sedmice slu`beno izdao svoj prvi tablet, 7-in~ni Kindle Fire, koji je veoma dobro primljen na tr`i-

{tu. Procjenjuje se kako }e samo tokom teku}eg kvartala Amazon prodati oko 6 miliona svojih tableta.

ve}e grafi~ke performanse. Prema internim AMD-ovim testovima, Trinity u 3DMarku Vantage posti`e znatno bolje performanse u odnosu na aktualne Llano

Pro ~ipu. Potonje se odnosi na bolje skaliranje, odnosno ve}e performanse u odnosu na kombinaciju Turks Pro GPU-a i Llano generacije APU jedinica.

44

OGLASI
Broj:02-05-4134 /11 Gra~anica, 21.10.2011.godine

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA GRA^ANICA OP]INSKI NA^ELNIK

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalne uprave civilne za{tite, objavljuje

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj:12/03 i 34/03) i Odluke o utvr|ivanju standarda i kriterija za imenovanja na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Gra~anica („Slu`beni glasnik Op}ine Gra~anica“, broj: 9/09), op}inski na~elnik Op}ine Gra~anica, objavljuje

za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnoj upravi civilne za{tite 06/478 01. Stru~ni savjetnik za pravne poslove i radne odnose - na odre|eno vrijeme do povratka dr`avnog slu`benika sa porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni savjetnik za planiranje, organizovanje i provo|enje mjera za{tite i spa{avanja za radiolo{ku, hemijsku i biolo{ku za{titu - 1 (jedan) izvr{ilac 03. Stru~ni savjetnik za organizovanje i provo|enje mjera za{tite i spa{avanja za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, evakuaciju i zbrinjavanje - 1 (jedan) izv{ilac Opis poslova: Opis poslova za sva radna mjesta sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radna mjesta 01, 02. i 03. iznosi 1. 353.00 KM (4,10 x 330). Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: Za poziciju 01. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 02. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet politi~kih nauka — smjer odbrana i sigurnost, prirodno-matemati~ki fakultet — smjer hemija, tehnolo{ki fakultet, vojna akademija — smjer atomsko-hemijsko-biolo{ka odbrana (ABHO) koji ima status visoke spreme, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 03. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet politi~kih nauka — smjer odbrana i sigurnost, tehnolo{ki fakultet, gra|evinski fakultet, ma{inski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH, koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine); 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS; 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru; 4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko — podrinjski Kanton Gora`de, u Sarajevu, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71000 SARAJEVO sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnoj upravi civilne za{tite“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

JAVNI KONKURS

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA UPRAVNOG ODBORA JU DJE^IJE OBDANI[TE „NA[A DJECA“ GRA^ANICA I Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju ~lana Upravnog odbora JU Dje~ije obdani{te „Na{a djeca“ Gra~anica — predstavnik korisnika usluga. Mandat ~lana Upravnog odbora koji bude izabran je do isteka mandata Upravnog odbora. II Opis pozicije Upravnog odbora: - donosi pravila i druga op}a akta ustanove, - donosi godi{nji program rada ustanove, - utvr|uje planove rada i razvoja ustanove, - donosi odluke o statusnim promjenama na koje je data saglasnost i prijavljuje njihov upis u registre, - odlu~uje o mjerilima i kriterijima upisa djece, - imenuje direktora ustanove, - rje{ava po zahtjevu o upravnoj stvari iz svog djelokruga, - rje{ava o `albama kao drugostepeni organ i - obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom, aktom o osnivanju i pravilima ustanove. Kandidati za Upravni odbor treba da ispunjavaju sljede}e op{te uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da je zdrastveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji ( ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine ), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, - da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da mu pravosna`nim rje{enjem o prekr{aju nije izre~ena kazna za privredni prijestup, niti da je izre~ena za{titna mjera zabrana vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, niti zabrana aktivnosti u reguliranom organu u koji se kandiduje. Pored op{tih uslova, kandidati za ~lana Upravnog odbora treba da ispunjavaju i posebne uslove: - da ima visoku ili vi{u stru~nu spremu, - da ima pet godine radnog iskustva, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa Op}ine Gra~anica, - da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije. Zainterosovani kandidati du`ni su podnijeti pisanu prijavu sa potpunom dokumentacijom kojom dokazuju tra`ene uslove iz oglasa, i to: - kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ( ne stariji od 6 mjeseci ) - uvjerenje o dr`avljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte, - ovjerena fotokopija diplome, - uvjerenje o radnom sta`u, - uvjerenje da je zdrastveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira (za kandidata koji bude izabran) — ne starije od 6 mjeseci, - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (Ministarstvo unutra{njih poslova), - uvjerenje da pravosna`nim rje{enjem o prekr{aju nije izre~ena kazna za privredni prijestup, niti da je izre~ena za{titna mjera zabrana vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, niti zabrana obavljanja aktivnosti u reguliranom organu u koji se kandiduje (Op}inski sud), - ovjerenu izjavu kojom dokazuje da ispunjava ostale op{te uslove ( Op}ina-Centar za pru`anje usluga ) i - ovjerenu izjavu kojom dokazuje da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa Op}ine Gra~anica (Op}ina — Centar za pru`anje usluga). Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na interviju. Podnosioci prijava s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podno{enje prijave, ne}e biti razmatrane u daljem postupku imenovanja. Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. Oglas za podno{enje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNI OGLAS — NE OTVARATI“ na adresu Op}ina Gra~anica, Komisija za izbor ~lana Upravnog odbora JU Dje~ije obdani{te „Na{a djeca“ Gra~anica, Mula Mustafe Ba{eskije broj 1, 75320 Gra~anica. OP]INSKI NA^ELNIK Nusret Heli}

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA LUKAVAC Broj: 02-3967/11 Lukavac,18.11.2011.godine Na osnovu ~lana 10. i 12. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistra farmacije ( „Slu`bene novine FBiH“, broj: 6/11, 11/11, 17/11, 22/11 i 26/11 ) i Odluke o dopuni Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj:06-34-7861/11 od 2.11.2011.godine, JZU Dom zdravlja, objavljuje

Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), na zahtjev Federalnog agromediteranskog zavoda, broj: 01-34-2465-25/11 od 11.11.2011. godine, za poni{tenje javnog natje~aja, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

KONKURS
- Ortodoncija .................................................................................................................................................1 specijalizacija Kandidat koji se prijavljuje na Konkurs za dodjelu specijalizacije treba da dostavi: - Uvjerenje o dr`avljanstvu, - Diploma o zavr{enom Stomatolo{kom fakultetu, - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - Odobrenje za samostalan rad — licenca, - Potvrda o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od dana polo`enog stru~nog ispita, - Potvrda o poznavanju jednog stranog jezika, - Uvjerenje o zasnovanom radnom odnosu u Ustanovi, - Ocjena rada zaposlenika koju daje direktor Ustanosve, - Prepis ocjena sa fakulteta Svi dokumenti uz prijavu na Konkurs prila`u se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i ostalu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti li~no na protokol ili putem po{te na adresu: JZU Dom zdravlja Lukavac Kulina bana bb 75300 Lukavac Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Prim. dr. Tarik Arap~i}, spec. interne medicine

PON I[ TENJ E J AVNOG N AT J E ^ A J A
2 / 318 Poni{tava se javni natje~aj za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom agromediteranskom zavodu, objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj: 70/11 od 26.10.2011. godine, i u dnevnim novinama „Ve~ernji list“ i „Oslobo|enje“ od 19.10.2011. godine, za pozicije: 1. [ef odsjeka - Odsjek za kontrolu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda - Odjeljenje za agrokemijska ispitivanja, kontrolu kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda -1 (jedan) izvr{itelj 2. Stru~ni savjetnik za kontrolu biljnih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda - Odsjek za kontrolu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda - Odjeljenje za agrokemijska ispitivanja, kontrolu kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda -1 (jedan) izvr{itelj DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Ro|en Alfonso X U~eni, kralj Kastilje i Leona (1252-82), utemeljiva~ zakonodavstva, pokrovitelj nauke i knji`evnosti, pobornik vjerske tolerancije. Pokrenuo pisanje {panske istorije i astrolo{kih djela, a njegovom zaslugom prevedeni su Biblija, Talmud i Kuran.

45

Dino Abazovi}: “Religija u tranziciji“ (15)

Socijalna mobilizacija
Ne smijemo zaboraviti da je ta ista Europa danas i ultramoderna zajednica – ali ultramoderno u kontekstu razmatranja religije danas ne zna~i manje vjerskog, ve} je to „druga~ije” vjersko
I doista, kako to primje}uje Haynes, organizirana religija }e ~esto zahtijevati javnu ulogu kao rezultat vjerovanja kako je dru{tvo krenulo u pogre{nom pravcu i potrebna mu je injekcija religijskih vrijednosti kako bi se vratilo na pravi put. Religija }e se poku{ati deprivatizirati tako da ima glas u aktualnim debatama o socijalnim i politi~kim pravcima. Cilj je postati zna~ajan faktor u politi~koj deliberaciji tako da se religijski glas uzme u obzir. Religijske vo|e tra`e podr{ku od svakodnevnih ljudi razmatraju}i odre|ena klju~na pitanja, uklju~uju}i ne samo pretpostavljeni pad javnog i privatnog morala ve} isto tako nesigurnosti `ivota u neovisnom tr`i{tu gdje su pohlepa i sre}a jednako efikasni kao i rad i racionalan izbor. (Haynes, 1998:19) to bilo dozvoljeno – u privatnom `ivotu vjernika, a ne u sferi javnog, gdje je kolektivna re li gio znost kon cep tu al no uvijek smje{tena. (Jakeli}, 2003:75-6) No, pogledajmo kako stoje stvari u Europi koju danas zna~ajan broj autora odre|uje kao posthri{}ansku. Kako su i gdje povu~ene vanjske teritorijalne, i unutarnje kulturne granice Europe? U osnovi, prisutna su i dalje ~etiri klju~na pitanja - uloga katoli~ke Poljske, prijem Turske, pitanje integriranja neeurop skih imi gra na ta i mjesto trojedinog Boga tj. kr{}anskih vrijednosti u javnom prostoru Zajednice, a {to je samo djelimi~no na~ela svojevremena debata o tekstu Ustava Europske unije. Ako se vratimo na zvani~ne po~etke, godine 1951. i 1957, sam proces ekonomskog integriranja imao je u podtekstu po mi re nje Fran cus ke i Nje ma~ke i pomirenje protestanata i katolika u novu kr{}ansku demokratiju. Objektivno promatraju}u, danas je jo{ jedino Hrvatska, te „neutralna” [vicarska, izvan ujedinjenog prostora nekada{njeg srednjovjekovnog Christendoma. Dodu{e, ne smijemo zaboraviti da je ta ista Europa danas i ultramoderna zajednica – ali ultramoderno u kontekstu razma tra nja re li gi je da nas ne zna~i manje vjerskog, ve} je to „druga~ije” vjersko. Pa je tako u Europi javni `ivot bez religije nazamisliv.

1221. 1831. 1855. 1889. 1891. 1933. 1971. 1980. 1983. 1989. 1995. 1995. 1996. 1999. 2001. 2001. 2002. 2005. 2009.

Dvodnevni {trajk lionskih tka~a prerastao u organizovani ustanak lionskih radnika. Ustanici su zauzeli klju~ne punktove u Lionu i uspostavili privremenu vladu. Njihovi zahtjevi za pove}anje nadnica nisu prihva}eni, a vojska je po~etkom decembra ugu{ila ustanak. U Senti ro|en Stevan Sremac, najizrazitiji predstavnik srpske humoristi~ke proze i jedan od najzna~ajnijih pisaca srpskog realizma (“Iz knjiga starostavnih“, “Ivkova slama“, “Zona Zamfirova“, “Pop ]ira i pop Spira“). U Pale rojal salonu u San Francisku postavljen prvi d`uboks.

Andre Malro

1976.
Umro francuski pisac i politi~ar Andre Malro, u~esnik Kineske revolucije (1924-27), [panskog gra|anskog rata, jedan od lidera Pokreta otpora u Drugom svjetskom ratu, ~lan Francuske akademije, De Golov ministar kulture od 1959. do 1969. (“Kraljevski put” , “Ljudska sudbina“ “Isku{enje , Zapada“ “Anti, memoari“).

Deodoroda Fonseka, vo|a prevrata 1889. kojim je oboreno brazilsko carstvo i prvi predsjednik Brazila, zbog sukoba sa Kongresom prisiljen je da napusti polo`aj. Ro|en poljski kompozitor K`i{tof Penderecki, najmarkantnija li~nost poljske avangardne muzike u drugoj polovini 20. vijeka (“Emanacije“, “Tu`balica za `rtve Hiro{ime“, “Muka po Luki“, opere - “\avo iz Ludena“, “Kralj Ibi”). Kina postala stalna ~lanica Savjeta bezbjednosti UN-a.

Privatizirana religija
I tu ne ma ve li ke ra zli ke izme|u situacije u SAD-u, zemljama Europske unije ili u Bosni i Hercegovini. Ali, kod nas, religijska naracija prevashodno ostaje primarno sredstvo socijalne mobilizacije koja obuhvata veliki broj pristalica, i to onih ko-

potragu za novim sidri{tima svojih dru{tvenih identiteta i politi~kih lojalnosti. (Juergensmayer, 2004:5) U biv{oj Jugoslaviji, posebno u BiH, to je jo{ izra`enije jer su ve} u biv{em re`imu bile stvorene prakti~no dvije vrste kultura me|usobno prili~no udaljenih, od kojih je jedna bila sistemska i ateisti~ka koja se nije samo svim institucionalnim sredstvima podr`avala nego se ~esto i nametala, {to je rezultiralo nje-

Od zemljotresa koji je pogodio grad Eboli u ju`noj Italiji poginulo je 2.735 ljudi, a povrije|eno je vi{e od 7.500. SSSR napustio razgovore o ograni~enju naoru`anja u @enevi u znak protesta zbog razmje{tanja ameri~kih krstare}ih raketa u Evropi. Oko 300.000 ljudi okupilo se na centralnom trgu Vaclavske namesti u Pragu, zahtijevaju}i demokratske reforme u ^ehoslov~koj. Oslobo|enje dobilo godi{nju nagradu Me|unarodne asocijacije za odnose sa javno{}u (IPRA). Nagrada IPRA je 11. priznanje (od ukupno 20) koje je najstariji bh. dnevni list dobio od po~etka rata u BiH (april 1992). Umro francuski filmski re`iser Luj Mal, jedan od najzna~ajnijih predstavnika francuskog novog talasa (“Ljubavnici“, “Lift za gubili{te“, “Zaza u Metrou“, “Privatan `ivot“). Oteti etiopski avion Boing 767, sa 163 putnika i 12 ~lanova posade, pao je u more blizu Komorskih ostrva po{to je ostao bez goriva. U nesre}i je poginulo 125 ljudi. Predsjednik SAD-a Bil Klinton stigao na Kosovo gdje je posjetio ameri~ku vojnu bazu “Bondstil“ kod Uro{evca i razgovarao sa predstavnicima Srba i kosovskih Albanaca. Ameri~ki predsjednik je zatra`io od Albanaca da “oproste Srbima“ i poru~io im da je “vrijeme za borbu pro{lo“. U sukobima Izraelaca i Palestinaca na Zapadnoj obali poginuo vo|a vojnog krila Hamasa Mahmud Abu Hanod. U ponovljenom procesu, Kantonalni sud u Zenici osudio Karaja bin Alija, zvanog Abu Hamza, na sedam godina zatvora, zbog ubistva nepoznate osobe ispred nekada{njeg Islamsko-balkanskog centra u Zenici. Eduard [evardnadze Nijaz Durakovi}

2002.
Jedan od osniva~a SDPBiH Nijaz Durakovi} podnio neopozivu ostavku na ~lanstvo u ovoj partiji, tokom obra}anja delegatima vanrednog kongresa. Kongres je ponovo izabrao za predsjednika SDPBiH Zlatka Lagumd`iju.

KLJU^NA PITANJA U Europi su prisutna i dalje ~etiri klju~na pitanja - uloga katoli~ke Poljske, prijem Turske, pitanje integriranja neeuropskih imigranata i mjesto trojedinog Boga, tj. kr{}anskih vrijednosti
ji, ina~e, ne bi bili mobilizirani oko socijalnih i politi~kih pitanja kako god druga~ije da su formulirana, odnosno da iza njih stoje, recimo, politi~ki ili akteri civilnog dru{tva. Posebno bitno je naglasiti da su ovdje upravo religijski establishmenti ti koji nude le gi ti mi tet kroz mo ral no opravdavanje takvog politi~kog djelovanja pristalica – pa ~ak i kad je u pitanju nasilno djelovanje. Naime, religijski i etni~ki nacionalizmi ponudili su rje{enja za pretpostavljenje insuficijencije sekularnih politika zapadnog stila. S obzirom na to da su sekularne veze po~ele popu{tati u postsovjetskoj i postkolonijalnoj eri, lokalni lideri po~eli su nom hegemonijom u kulturi, i drugu, izvansistemsku, ali legalnu koja je efikasno potiskivana u sferu privatnosti bez zna~ajnih javnih dru{tvenih manifestacija. (Blagojevi}, 2007:112). Religija doista jeste u socijalisti~koj Jugoslaviji bila privatizirana, na {to ukazuju mnogi autori, a na naro~ito minuciozan na~in o tome pi{e Jakeli}eva (2003), kada govori o privatiziranju ne kao stvari individue ve} kao stvari kolektiviteta. Privatizacija religije u biv{oj Jugoslaviji bila je nametnuta komunisti~kom i antinacionalisti~kom platformom, {to je... institucionaliziralo kolektivisti~ku religiju u jedinoj sferi u kojoj je

Primjer islama
Stoga se danas pitanje vjerskog nalazi izme|u logike individualizacije i logike mondijalizacije. Osobe koje su religiozne postaju manje vjernici nego {to su bili ranije, a oni koji izjavljuju da su „bez vjere” su manje ateisti nego prije. S tim {to se ve}ina onih koji izjavljuju da se „bez vjere” ne smatraju po defaultu kao osobe koje su li{ene interesa za duhovno, odnosno da je kod njih prisutno potpuno odsustvo vjerovanja. Me|utim, klju~ni problemi i da lje op sta ju usli jed ne mo gu}nosti da se verbaliziraju neizgovoreni „kulturni” uvjeti koji se imaju ispuniti kada se govori o imigrantskim zajednicama, a naro~ito kada su u pitanju pripadnici islama. Upravo na primjeru islama, upozorava nas Casanova, Europljani otkrivaju limite i predrasude svoje moderne sekularne tolerancije.
(Sutra: Koncepcije sloboda)

2003.

Knjiga „Religija u tranziciji“ - Esej o religijskom i politi~kom, koju Oslobo|enje feljtonizira, objavljena je 2010. u izdanju Rabi ca iz Sa ra je va (033 659 938 i 659 846, e-ma il: ra bic.doo@bih.net.ba). Dino Abazovi} je doktor sociolo{kih znanosti, radi kao docent na Odsjeku sociologija Fakulteta politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu, na predmetima Sociologija religije, Sociologija saznanja i morala, Religije suvremenog svijeta i Religije i konflikti.

Pod pritiskom demonstranata i Novi premijer Pakistana Mir Zafarula opozicije dugoKan D`amali polo`io zakletvu, ~ime je godi{nji predformalno ozna~en povratak civilne vlasti poslije trogosjednik Gruzije di{nje vojne diktature. Eduard [evardnadze podnio Pobjedom na prvim poslijeratnim izboostavku zbog rima u Liberiji biv{a ministarka finansifalsifikovanja ja Elen D`onson-Sirlif postala prva `ena ikada izabraizbornih rezulna za predsjednicu jedne afri~ke zemlje. tata. Za novog Umro Jang Hsiani, renomirani knji`eni predsjednika prevodilac kineske literature. Zajedno izabran lider sa suprugom, Britankom Gledis Tejlor, preveo je kigruzijskog Nacineske klasike, poput jednog od naj~uvenijih romana iz onalnog pokreta 18. vijeka “San u crvenom paviljonu“. Njih dvoje su Mihail Saka{vili.
preveli i veliki broj stranih klasika na kineski jezik.

46

SPORT
^elik do~ekuje @eljezni~ar

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Liga veterana

Naslov Esmeraldi
Utakmicama posljednjeg, 18. kola, zavr{ena je Liga veterana, koju je osvojila ekipa Esmeralde, Mehmeda Mujanovi}a, koji je tako preoteo primat ekipi D`ekosa, koja je dvije sezone zaredom osvajala prvo mjesto. Komesar lige Enver Pr{e{ na kraju je podijelio plakete za najbolje pojedince, pa je tako za najboljeg igra~a progla{en D`emal Smje~anin, dok je najbolji strijelac lige Adnan Arnautovi}, igra~ Oktal Pharme, koja je na kraju bila druga.
LIGA VETERANA
Premijer liga BiH uta pob ner por 18. kolo d:p-g bod

Mo`emo dati tri gola
Imamo odli~nu ekipu. Puri}, Vr{ajevi} i Had`i} svakom mogu zabiti tri pogotka. Osim toga, Slobodu smo dobili 1:0, GO[K 2:0, sada je tim slijedom na redu pobjeda od 3:0, ka`e Emir Jusi}, stoper ^elika
Nogometa{i ^elika danas na Bilinom polju u drugoj utakmici ~et vrtfi na la Ku pa BiH do~ekuju @eljezni~ar. Duel pro{logodi{njih finalista po~inje u 16.30 sati, a Zeni~ani }e startati sa minusom od dva pogotka iz prvog me~a u kojem su na Grbavici izgubili sa 2:0. Crveno-crni su imali uspje{nih sedam dana u kojim su vezali dvije pobjede u prvenstvu nad ekipama Slobode i GO[Ka, te }e poku{ati odigrati hrabro protiv @elje i nadoknaditi minus. Pro{le godine u istoj fazi ta-

1. Esmeralda 2. Oktal Pharma 3. Picerija Dino 4. D`ekos 5. ^engi}-Vila 6. @eljezni~ar 7. Vogo{}a 8. RVIKS 9. Paja Taxi 10. Ilija{

18 18 18 18 18 18 18 18

13 12 12 11 10 8 5 4

2 2 2 3 5 2 1 2

3 4 4 4 3 8 12 12

61:25 41 72:34 38 70:51 38 63:27 36 67:39 35 55:58 26 46:63 16 48:79 14 ODUSTALI ODUSTALI

REZULTATI D`ekos - Oktal Pharma 3:5 (Hasan~i} 2, Ra{idagi} - Arnautovi} 2, \uderija, Tabakovi}, Ahmetagi}) Picerija Dino - RVIKS 8:4 (Ad`em, Meki} 3, Bi{~evi}, Radonja, M. Nedi} 2 Ma{i} 2, Trgo 2) Vogo{}a - ^engi}-Vila 5:6 (Su}eska, Musli}, Mehinovi}, Granulo, Devi} - A. Turkovi} 2, Pra{ovi}, Kadri} 2, Ahmetspahi}) @eljezni~ar - Paja Taxi 5:0 (bez borbe) Esmeralda - Ilija{ 5:0 (bez borbe) POJEDINA^NE NAGRADE Igra~: D`emal Smje~anin (Esmeralda) Strijelac: Adnan Arnautovi} (Oktal Pharma) Golman: Kenan Tabu~i} (Esmeralda) “A la Fuad [vraki}“: D`enan U{~upli} (D`ekos) Fair-play: Vogo{}a

Zeni~ani se nadaju pozitivnom ishodu

kmi~enja jurili su zasotatak od dva gola protiv Zrinjskog i nadoknadili, pa tako vjeruju da je to mogu}e i ove godine protiv sarajevskih plavih. „Imamo odli~nu ekipu. Puri}, Vr{ajevi} i Had`i} svakom mogu zabiti tri pogotka. Osim toga, Slobodu smo dobili 1:0, GO[K

2:0, sada je tim slijedom na redu pobjeda od 3:0“, ka`e Emir Jusi}, stoper ^elika. Prema rije~ima {efa struke Elvedina Beganovi}a, ^elik igra borbeno, disciplinovano i vjeruje da }e tako biti i sada. Osim povrije|enih Aladina Isakovi}a, Aleksandra Kiki}a i

Kenana Stupara, stru~ni {tab u mo`da i najva`nijoj jesenskoj utakmici mo`e ra~unati na sve ostale igra~e. Mo gu}i sas tav: Nur ko vi}, Brkovi}, ^ovi}, Jusi}, Sadikovi}, Puri}, Martinovi}, Damjanovi}, He}o, Vr{ajevi}, Had`i}.
Mi. D.

@eljo u Zenici brani 2:0 protiv ^elika

Pjani}eve ambicije sa Romom

OFANZIVNO, al’ pametno...
Plavi u Kupu nisu izgubili 24 utakmice, a taj niz `ele nastaviti i u Zenici ^oli}: Jedan gol mijenja sve. Ukoliko oni povedu bi}e te{ko, a na{ gol rije{ava pitanje pobjednika
@eljezni~ar ove sezone jo{ nije izgubio sa vi{e od jednog gola razlike. Zapravo, malo ko se sje}a kada su plavi posljednji put i pora`eni, s obzirom na to da su u seriji od 15 susreta bez poraza, od ~ega imaju ~ak osam uzastopnih poraza. Jo{ ve}i niz je u Kup takmi~enju gdje @eljo nije izgubio ~ak 24 susreta, a prema mi{ljenju mladog reprezentativca Benjamina ^oli}a, ne}e izgubiti ni u Zenici, gdje }e braniti prednost od 2:0 iz prvog susreta. “U svakom susretu idemo na pobjedu, pa }e tako biti i u ovom. Upravo zbog toga i imamo sjajan niz i na Bilinom polju sigurno ne}emmo stajati i gledati kako oni napadaju. Ne mislimo igrati podre|enu ulogu i braniti se” ka`e , nam ^oli}, koji dodaje kako je svjestan ~injenice da su se Zeni~ani digli u formi, ali... “Zeni~anima smo veliki motiv, jer nas odavno nisu pobijedili. Uz to, rivalstvo izme|u @elje i ^elika je veliko i dugo i sigurno je da o~ekujem te{ku utakmicu, kojoj }emo mi pristupiti maksimalno ozbiljno, jer smo svjesni da oni imaju ekipu sa puno znalaca.

^etvrtfinale Kupa BiH
SRIJEDA, 13 SATI MOSTAR: Branitelj - Vele` (Sudije: Zrili}, Dra{kovi}, Janji}, prvi me~ 0:2) SRIJEDA, 16 SATI BANJA LUKA: Borac - Sarajevo (^ui}, Vinceti}, Hrsti}, 0:0) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Kraji{nik (Terzi}, Ibri{imbegovi}, Alispahi}, 1:1) SRIJEDA, 16.30 SATI ZENICA: ^elik - @eljezni~ar (Jakupovi}, Dujak, Be~irovi}, 0:2)

Nadam se da }u posti}i jo{ puno golova: Miralem Pjani}

Nastavi niz

@elim igrati Ligu prvaka
Vezni igra~ Rome i fudbalske reprezentacije BiH Miralem Pjani} (21) izjavio je da njegov klub `eli igrati Ligu prvaka naredne sezone. On je proteklog vikenda protiv Leccea postigao svoj prvi gol za Romu. Pjani} smatra da je njegova uloga bitna u ostvarenju klupskih ciljeva. “Najmanje {to o~ekujemo ove sezone je da se kvalifikujemo za Ligu prvaka. Nadam se da }u posti}i jo{ mnogo golova kako bih maksimalno doprinio ostvarenju na{ih ciljeva“, izjavio je Pjani} za ~asopis La Gazzetta dello Sport. Na{ reprezentativac je osjetio gor~inu neuspjeha ove sezone nakon {to je BiH eliminisana od Por tugala u bara`u za EP 2012. “Imao sam te{ku sedmicu nakon {to smo izgubili od Por tugala, ali razmi{ljam pozitivno i radujem se budu}nosti’’, dodao je Pjani}. On je ljetos stigao u Romu iz Lyona za 11 miliona eura. U devet nastupa za tim iz Rima upisao je {est asistencija. Roma se trenutno nalazi na petom mjestu tabele Serie A.

Navija~i @elje na treningu

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

Benjamin ^oli} vjeruje u pozitivan rezultat

Oko 200 navija~a @eljezni~ara ju~er je prisustvovalo treningu plavog tima na Grbavici. Prije odlaska igra~a u Zenicu, gdje zbog zabrane organizovanog odlaska, ne}e biti Manijaka, navija~i @elje `eljeli su zahvaliti nogometa{ima na do sada prikazanom u jesenjem dijelu, te po`eljeti sre}u u revan{u susretu Kupa BiH na Bilinom polju protiv ^elika, uz poruku “Nastavi niz” . Podsje}anja radi, @eljin niz nepora`enosti u svim takmi~enjima iznosi 15 susreta. lje, te zaklju~uje. “Na Bilinompoljumoramoigrati ofanzivno, ali i pametno, jer jedan gol mijenja sve. Ukoliko oni povedu bi}e te{ko sa~uvati prednost, a na{gol rije{avapitanjepobjednika“ kazao je ^oli}. , Ina~e, Amar Osim, menad`er @elje, pred ovu utakmicu na raspolaganju ima kompletan igra~ki kadar, bez kartoniranih i povrije|enih. Vjerovatan sastav: Gu{o, ^oli}, Vasili}, Bogi~evi}, Kvesi}, Nyema, Svraka, Jamak, Smaji} (Be{lija), Adilovi}, Zeba.
J. LIGATA

Me|utim, @eljo ima veliki broj igra~a koji mogu donijeti prevagu u svakom trenutku - po~ev od Zebe, Smaji}a, Adilovi}a. Mo`da i moj centar{ut, ko zna, ponovo zavr{i u mre`i, kao protiv Sarajeva“, uz smije{ak govori desni bo~ni plavog tima, koji iz utakmice u utakmicu igra sve bolje i bo-

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011. Fudbaleri Sarajeva gostuju kod Borca

SPORT
[iroki Brijeg doma}in Kraji{niku

47

Vedran Je{e uvjeren u prolaz
Pouzdani stoper ekipe sa Pecare smatra da }e ona lako zavr{iti posao protiv federalnog prvoliga{a

[anse su
Emir Obu}a predvodi}e napad bordo tima
Foto: D`. KRIJE[TORAC

50:50
Mislim da mo`emo posti}i gol u gostima i da bi nam on trebao biti dovoljan za plasman u polufinale Kupa BiH, rekao je trener D`enan U{~upli}
Fudbaleri Sarajeva gostuju u srijedu (16 sati) kod Borca u revan{-me~u ~etvrtfinala Kupa BiH. Nakon remija 0:0 u prvoj utakmici na doma}em terenu bordo sastav ima}e te`ak zadatak da elimini{e aktuelnog {ampiona na{e dr`ave u Banjoj Luci. Trener ko{evskog premijerliga{a D`enan U{~upli} izjavio je da je Vu~ina [}epanovi} van stroja zbog povrede koljena. “Nastup Dilavera Zrnanovi}a je pod upitnikom, kao i Sedina Torlaka, koji se `ali na povredu aduktora i Semira Bajraktarevi}a po{to osje}a bolove u sko~nom zglo bu no ge. Vra}aju se Damir Koja{evi} i Denis ^omor, koji }e najvjerovatnije igrati u po~etnoj formaciji. Imamo dovoljan broj kvalitetnih igra~a i oni mogu odgovoriti zadacima ekipe“ rekao , je U{~upli}. On smatra da uo~i revan{a banjalu~ki tim ima ve}e psiholo{ko optere}enje, kao i da Sarajevo ima pozitivan rezultat iz duela na stadionu Ko{evo. “[anse su 50:50 posto. Mislim da mo`emo posti}i gol u gostima i da bi nam on trebao biti dovoljan za plasman u polufinale. Ekipa je jaka na psiholo{kom planu {to je pokazala preokretom protiv Zvijezde, kada je od 0:2 stigla do 3:2. Kvalitet je i velika stvar vratiti se i pobijediti nakon zaostatka od dva gola razlike.“ Prvi saradnik {efa stru~nog {taba viceprvaka BiH Jir`ija Pli{eka respektuje Borac. “Rival je {ampion iz pro{le sezone i ima dobru ekipu sa kva-

[iroki Brijeg je veliki favorit protiv Kraji{nika na doma}em terenu u uzvratu ~etvrtfinala Kupa BiH nakon {to je prva utakmica u Velikoj Kladu{i zavr{ena nerije{enim ishodom 1:1. U vode}oj ekipi na{eg prvenstva nadaju se da ne}e imati pote{ko}a da pobijede ~lana Prve lige FBiH i plasiraju se u polufinale. “Nismo previ{e optere}eni da-

ti posao u uzvratu i pro}i u dalje takmi~enje. Neizvjesno je u kojem sastavu }emo igrati i mislim da }e to puno zavisiti o rezultatu“ kazao , je Je{e. Pouzdani stoper [irokobrije`ana naglasio je da ve} sada vi{e razmi{lja o posljednjem kolu jesenjeg dijela prvenstva i gostovanju kod njegovog nekada{njeg tima Olimpica.

POSTO
litetnim pojedincima. Branislav Kruni} je najopasniji u protivni~kim redovima. Za uspjeh trebamo odigrati dobro u odbrani i iz kontranapada poku{ati dati gol.“ U{~u pli} o~eku je dva ra zli~ita susreta sa Borcem u najmasovnijem takmi~enju i na subotnjem prvenstvenom gostovanju. “Sva ki pro ti vnik na dma {i svoje mogu}nosti kada igra protiv nas. Bez obzira na to, mo`emo ostvariti dobre rezultate u obje utakmice“, izjavio je U{~upli}. Vjerovatan sastav: Adilovi}, ^omor, Belo{evi}, Torlak, Dupovac (Zrnanovi}), Sesar, Bajraktarevi} (K. Hand`i}), Sulji}, Koja{evi}, Obu}a, Haski}.
Z. RA[IDOVI]

Razmi{lja o gostovanju kod Olimpica: Vedran Je{e

Foto: Bljesak.info

na{njom utakmicom. U Kladu{i smo igrali na izuzetno lo{em terenu, gdje su agresivnu doma}u ekipu podr`ali navija~i koji su ispunili tribine do posljednjeg mjesta. Za njih je to bio istinskipraznik nogometa. Iako je suparnik ostao nepora`en na svom terenu, uvjeren sam da }emo lako zavr{i-

“Najmla|i sarajevski premijerliga{ ima dobru ekipu jer je predsjednik Nijaz Graci} ovog puta ciljao na tim, a ne na imena. Izgubio je dosta vremena i novca sa promjenama u igra~kom kadru, no sada je Olimpic uigraniji. Ima}emo te{ku utakmicu na Otoci u svakom E. M. slu~aju“ izjavio je Je{e. ,

Velimir Stojni} pred duel sa Sarajevom

O~ekuje nas neizvjesna borba
Obje ekipe se dobro poznaju i ne bi trebalo biti nekih posebnih iznena|enja, tako da vjerujem da }e biti te{ka utakmica, kazao je prvi strateg Banjalu~ana • Borac u kompletnom sastavu
Fudbaleri Borca spremni do~ekuju dana{nji uzvratni susret ~etvrtfinala Kupa BiH na svom terenu protiv Sarajeva, nakon {to su na Ko{evu odigrali utakmicu bez golova. Trener Banjalu~ana Velimir Stojni} smatra da ih o~ekuje neizvjesna borba sa bordo timom za prolazak u polufinale. “Mnogo toga smo mogli rije{iti u Sarajevu i jo{ uvijek `alim za tim propu{tenim prilikama. Nadigrali smo ih u svim segmentima igre i ne mogu da pre`alim {to je poni{ten gol Bu~ana, koji je, kako se kasnije pokazalo, bio regularan. Osim toga, svirali su na|enja, tako da vjerujem da }e biti te{ka utakmica. Nadam se da }emo mi biti uspje{niji i osigurati polufinale“ smatra Stojni} , koji }e protiv Sarajeva na teren izvesti najja~i sastav. “Istina je da smo imali te{ko gostovanje Slaviji u Isto~nomSarajevuposlijekojeg nam se ~etiri ili pet igra~a `alilo na povrede. Me|utim, u posljednja tri dana su se uspjelioporavititako da spremnido~ekujemoovaj va`an me~“ isti~e trener Banjalu~ana. , Kada su u pitanju ostali ~etvrtfinalni parovi ovog takmi~enja, Stojni} ka`e da je sve skoro rije{eno u prvom me~u. “[iroki Brijeg je apsolutni favorit protiv prvoliga{a Kraji{nika, dok je @eljezni~ar pokazao da je kvalitetnija ekipa od ^elika i mislim da }e im zaliha od dva gola biti dovoljna za prolazak dalje. Dileme ne bi trebalo biti ni kad je u pitanju duel Vele`a i Branitelja jer je Vele` mnogo bolji tim. Jedino }e biti neizvjesno u Banjoj Luci“ zaklju~uje , Stojni}. A. KRVAVAC

Borac spreman do~ekuje Sarajlije

nam barem tri nepostoje}a ofsajda. Nismo postigli taj toliko `eljeni pogodak koji bi nam omogu}io da mnogo mirniji do~ekamo revan{“ kazao je Stojni}. , Prvi strateg Banjalu~ana je svjestan da bi jedan gol Sarajlija danas u Banjoj Luci doda-

tno zakomplikovao situaciju njegovoj ekipi. “Sve }emo dati od sebe da do toga ne do|e, mada znam da je pred nama te`ak zadatak. Rezultat 0:0 je takav da su sve opcije otvorene. Obje ekipe se dobro poznaju i ne bi trebalo biti nekih posebnih izne-

48

SPORT

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

LIGA PRVAKA Manchester City pora`en u Napulju

Gra|ani pred eliminacijom
Bayern, Inter i Real Madrid kolo prije grupne faze takmi~enja sigurni u~esnici osmine finala Benfica pre`ivjela gostovanje na Old Traffordu (2:2), Trabzonspor senzacionalno pred plasmanom me|u 16 najboljih
Edin D`eko i Manchester City na rubu su eliminacije iz Lige prvaka. Porazom u Napulju od Napolija1:2, kolo prije grupne faze takmi~enja, gra|ani su pali na tre}emjestogrupe A i sudbinuvi{enemaju u svojim rukama. U zadnjem kolu na Etihadu}e ugostitirastere}eniBayern, dok }e Napoli, koji je sadadrugi, i}i u goste otpisanom Villarrealu. Oba pogotka za Italijane postigao je Cavani, dok je strijelac za engleskog predstavnika bio Balotelli koji je od prve minute u napadu Citya zaigrao uz na{eg reprezentativca. D`eko je igrao do 81. minute kada ga je zamijenio Aguero. Plasman u osminu finala obezbijedio je Bayern koji je golovima Robbena, Gomeza i Riberiya na Allianz Areni sa 3:1 savladao Villarreal. Jedini strijelac za `utu podmornicu bio je Guzman. Benfica je uspjela pre`ivjeti gostvanje na Old Traffordu i sa osvojenim bodom protiv Manchester Uniteda (2:2) ostati na prvom mjestu grupe C. Portugalci su poveli u 3. minuti autogolom Jonesa, da bi na 1:1 u 30. minuti izjedna~io Berbatov. United je u prednost do{ao u 59. minuti preko Fletchera, da bi dvije minute kasnije bod gostima osigurao Aimar. U osminu finala pro{li su jo{ Inter i Real Madrid, dok se pred tim vratima, senzacionalno, nalazi Trabzonspor koji je kod ku}e remizirao sa Interom 1:1. Turci su tako iskoristili poraz CSKA od Lillea (0:2) da sa {est bodova zasjednu na drugo mjesto grupe B. Ipak, u zadnjem kolu igraju u gostima kod francuskog prvaka Lillea, koje bi pobjeda odvela me|u 16 najboljih. Bez {anse nije ni CSKA. Moskovljani}e u MilanuigratiprotivIntera. Da su Real Madrid i Dinamo dva svijeta pokazala je utakmica na Santiago Bernabeu koja je pripala doma}inu sa 6:2. Ve} nakon devet minuta kraljevi su vodili sa 3:0, u 66. je na semaforu stajalo 6:0, da bi Zagrep~ani u fini{u sa dva pogotka uspjeli ubla`iti poraz. U drugom me~u grupe D remi bez golova su na Gerlandu odigraM. I. li Lyon i Ajax. GRUPA

A

1. Bayern 5 4 1 0 11:4 13 2. Napoli 5 2 2 1 8:6 8 3. Man. City 5 2 1 2 7:6 7 4. Villarreal 5 0 0 5 2:10 0 Rezultati: Bayern - Villarreal 3:1 (Robben 3, Gomez 24, Ribery 69 - Guzman 50), Napoli - Manchester City 2:1 (Cavani 17, 49 - Balotelli 33).

GRUPA

B

1. Inter 5 3 1 1 7:5 10 2.Trabzonspor 5 1 3 1 3:5 6 3. Lille 5 1 2 2 6:6 5 4. CSKA 5 1 2 2 7:7 5 Rezultati: CSKA - Lille 0:2 (Berezucki 49ag, Sow 64), Trabzonspor - Inter 1:1 (Altintop 23 - Alvarez 18).

GRUPA

C

1. Benfica 5 2 3 0 7:4 9 2. Man. United 5 2 3 0 10:6 9 3. Basel 5 2 2 1 9:9 8 4. Otelul Galati 5 0 0 5 3:10 0 Rezultati: Manchester United - Benfica 2:2 (Berbatov 30, Fletcher 59 - Jones 3ag, Aimar 61), Otelul Galati - Basel 2:3 (Giurgiu 75, Antal 81 - Frei 10, 14, Streller 37).

GRUPA

D

Edin D`eko u duelu sa Cannavarom: Odigrao 81. minutu

Reuters

1. Real Madrid 5 5 0 0 16:2 15 2. Ajax 5 2 2 1 6:3 8 3. Lyon 5 1 2 2 2:6 5 4. Dinamo (Z) 5 0 0 5 2:15 0 Rezultati: Lyon - Ajax 0:0, Real Madrid - Dinamo (Z) 6:2 (Benzema 2, 66, Callejon 6, 49, Higuain 9, Ozil 20 - Beqiraj 81, Tome~ak 90).

LIGA PRVAKA Arsenal do~ekuje Borussiju

Zvijezda pora`ena u Sarajevu

Milan i Barcelona za presti`
Sanel Jahi} sa APOEL-om ovjerava prolaz dalje
Nakon ve~era{njih utakmica 5. kola Lige prvaka u grupama E, F, G i H, mnogo toga }e biti jasnije {to se ti~e kona~nog raspleta i plasmana u narednu fazu ovog presti`nog takmi~enja. Do sada su samo Barcelona i Milan osigurali prolaz dalje, a upravo }e ove dvije ekipe odmjeriti snage na San Siru u utakmici za presti`. Kataloncipredvodegrupu H sa deset bodova, dok italijanski prvak ima dva boda manje. Zlatan Ibrahimovi}, 30-godi{nji napada~ Milana, raduje se predstoje}em ogledu protiv svog biv{eg kluba Barcelone. “Bi}e to vrlo uzbudljiva, fantasti~na utakmica. Igramo protiv najbolje ekipe na svijetu. Barcelona to jeste, nema nikakve sumnje. Kada sam odlazio iz Barcelone, znao sam i tada da napu{tam najbolju ekipu svijeta. Mislim da }e ova utakmica biti vi{e za presti`. Dobro je zavr{iti kao prvi, ali ponekad je dobro biti drugi. I jedno i drugo mo`e imati prednosti i mana, a u Ligi prvaka se kad-tad morate susresti s jakim ekipama, dok ih za trofej treba i pobje|ivati’’, rekao je Ibrahimovi}, koji se na stadionu Nou Camp zadr`aosamojednusezonu. Dobro je poznato da nije prona{ao zajedni~ki jezik s trenerom Pepom Guardiolom. ‘’Kako}u reagovati kad Guardiola do|e na San Siro? Pozdravit }u ga. Nakon toga }emo vidjeti koja }e biti njegova reakcija’’, zaklju~io je [ve|anin. Barcelona je potvrdila kako }e na utakmicu u Milanu otputovati bez Andresa Inieste. Sjajni veznjak ~etvrti je na popisuigra~akojihne}ebiti na italijanskom gostovanju. Pridru`io se suspendovanom Daniju Alvesu, te povrije|enima Adrianu Correiji i Ibrahimu Afellayu. Josep Guardiola ipak ima i razloga za zadovoljstvo jer se u sastavvra}aPedro koji se oporavio od povrede ~lanka. Veoma zanimljiva utakmica o~ekuje nas na Emiratesu, gdje londonski Arsenal do~ekuje Borussiju iz Dortmunda u okviru grupe F. Mladi krilni napada~ topnika Theo Walcott isti~e kako }e njegov tim u~initi sve da pobijedi njema~kog predstavnika, i tako ovjeri plasman me|u 16 najboljih klubova Evrope.
A. MEHANOVI]

Tim iz Grada~ca prosuo dva gola prednosti

Bodovi izmakli u nastavku
Pred utakmicu sa Sarajevom na Ko{evu u okviru 14. kola Premijer lige BiH trener Zvijezde Dragan Jovi} obe}ao je da }e njegov sastav u~initi maksimalan napor da se suprotstavi u najboljem izdanju i da }e Zvijezda parirati bordo timu u svim segmentima igre. Takav pristup se i mogao vidjeti tokom prvog poluvremena i nakon vodstva Zvijezde od 2:0, kada je Sarajevo bilo u knock-downu. Me|utim, sve nade i `elje grada~a~kog tima u povoljan rezultat po~ele su se topiti pred kraj prvogpoluvremena i prvih11 minuta nastavka, kada je Haski} sa dva pogotka doveo utakmicu na po~etak. Nastavak utakmice donio je ~udan preokret u korist doma}ina tako da je Zvijezda i pored bolje i kvalitetnije igre ostala bez bodova zahvaljuju}i sjajnoj realizaciji iz prekida. “Najmanje {to smo zaslu`ili u utakmici sa Sarajevom je podjela bodova. Imali smo u prvom dijelu vodstvo, ali ga nismo uspjeli sa~uvati zbog pogre{aka na{e odbrane. Istina, bili smo na korak i od samog poduhvata, ali nam je i sportska sre}a okrenula le|a“ kazao je po povratku u , Grada~ac trener Dragan Jovi}. Trener Jovi} napominje i da je Zvijezda o{te}ena su|enjem na Ko{evu, ali ovoga puta od suca Eldisa Pro{i}a iz Cazina, koji je poni{tio tre}i pogodak Armina Deli}a u 76. minuti zbog navodnog ofsajda.
I. PEJI]

Ibrahimovi}: Barcelona je najbolja na svijetu, o~ekuje nas fantasti~na utakmica

GRUPA

E
9:2 5:6 5:4 1:8 8 6 5 2

GRUPA

G
6:4 7:5 5:7 4:6 8 7 4 2

1. Chelsea 4 2 2 0 2. Leverkusen 4 2 0 2 3. Valencia 4 1 2 1 4. Genk 4 0 2 2 Parovi: Bayer - Chelsea (20.45), Valencia - Genk (20.45).

1. APOEL 4 2 2 0 2. Zenit Petersburg 4 2 1 1 3. Por to 4 1 1 2 4. Shakhtar 4 0 2 2 Parovi: Zenit - APOEL (18 sati), Shakhtar - Por to (20.45).

GRUPA

F
8 7 4 3

GRUPA

H
1 2 2 1 0 0 2 3 13:2 7:3 2:9 1:9 10 8 2 1

1. Arsenal 4 2 2 0 4:2 2. Marseille 4 2 1 1 4:1 3. Dor tmund 4 1 1 2 3:7 4. Olympiakos 4 1 0 3 4:5 Parovi: Arsenal - Borussia D. (20.45), Marseille - Olympiakos (20.45).

1. Barcelona 4 3 2. Milan 4 2 3. BATE 4 0 4. Plzen 4 0 Parovi: BATE - Plzen (19), Milan - Barcelona (20.45).

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011. LIGA 13 Borac - Bosna ASA BHT 79:81

SPORT

49

Studenti i dalje ne gube
Bosna i nakon osmog kola ostaje jedina nepora`ena ekipa u ko{arka{kom prvenstvu BiH
Dvorana Borik. Gledalaca: 300. Rezultat po ~etvrtinama: 26:23, 21:23, 20:18, 12:17. BORAC: Vranje{ 25, Kastratovi} 16, Ivi}, Nikoli}, M. [turanovi} 12, Mileki}, A. [turanovi}, Pavlovi} 7, Lon~ar 10, Doj~inovi} 9. Trener: Vlado Karali}. BOSNA: Guzonji} 5, Hod`i} 10, Buza 4, Vukovi}, Hot, ^amd`i} 9, A. Demi} 2, Rahimi} 25, S. Demi} 15, Batina 1, Rizvi} 10, Diz dar. Tre ner: Ham do Frljak. Bosna ASA BHT je u zaostaloj utakmici osmog kola Lige 13 u Banjoj Luci savladala doma}i Borac 81:79 i tako i dalje ostala jedina nepora`ena ekipa u ko{arka{kom prvenstvu BiH. Vrlo zanimljiv i neizvjestan me~ odlu~en je u ~etvrtoj ~etvrtini koja je pripala studentima rezultatom 17:12. D`enan RahiBOSNA I HERCEGOVINA
Liga 13 8. kolo

1. Igokea 2. Bosna 3. ^apljina 4. Mladost 5. Zrinjski 6. Varda 7. Leotar 8. Borac 9. Hercegovac 10. Brotnjo 11. Ser vitium 12. ^elik 13. Vogo{}a

Dino Hod`i}: Uz Rahimi}a prvo ime Bosne

8 7 1 7 7 0 8 6 2 8 5 3 8 4 4 7 4 3 7 4 3 7 3 4 7 3 4 8 2 6 7 2 5 7 1 6 7 0 7 Parovi 9. kola ^apljina Lasta - OKK ^elik Brotnjo - Ser vitium Bosna ASA BHT - Varda Hercegovac - Borac Vogo{}a - Zrinjski SL Takovo Leotar - Mladost Slobodna }e biti Igokea

684:563 584:501 591:541 628:587 634:620 518:491 525:499 531:534 495:528 591:627 493:532 507:575 485:649

15 14 14 13 12 11 11 10 10 10 9 8 7

mi} ponovo je bio prvo ime u redovima Bosne sa double-double u~inkom od 25 poena i 13 skokova, dok je odli~an bio i Dino

Hod`i} sa deset ko{eva, sedam skokova i osam asistencija. Kod Borca je najbolji bio Nemanja Vranje{ sa 25 poena, uz tri sko-

ka i asistencije. Nakon osam kola Bosna se nalazi na drugom mjestu tabele iza Igokee. U idu}em kolu

Aleksandrov~ani }e biti slobodni, dok }e u Sarajevu gostovati Varda. Idealna je to prilika da studenti zasjednu na ~elo M. I. karavana.

Izbor najboljih sportista BiH u 2011.

TDK Zlatni ljiljani uspje{an u Solunu

Redukovane liste najboljih
Na tre}oj sjednici `irija u Banjoj Luci odlu~eno da Edin D`eko, Danijel [ari}, Amel Meki}, Mirza Teletovi} i Hamza Ali} ostanu u konkurenciji za najboljeg sportistu na{e dr`ave
Edin D`eko (fudbal), Danijel [ari} (rukomet), Amel Meki} (d`udo), Mirza Teletovi} (ko{arka) i Hamza Ali} (atletika) ostali su u konkurenciji za najboljeg sportistu BiH u 2011. godini u izboru Nezavisnih novina. Ovo je odluka stru~nog `irija sa ju~era{njeg zasjedanja u Banjoj Luci. @iri, kojim ove godine predsjedava Du{an Bajevi}, ima zadatak da po 11. put izabere najbolje u 11 kategorija. U Banjoj Luci `iri je skratio {ire liste koje su verifikovane na ranijem zasjedanju u Mostaru, pa je u konkurenciji za najbolju sportistkinju, tako|er, ostalo jo{ pet imena. To su: Dragana Kne`evi} (rukomet), Sandra Mitrovi} (odbojka), Biljana Cvijanovi} (atletika), Amela Kr{o (fudbal) i Emina Had`iahmetovi} (stoni tenis). Stru~ni `iri sastavljen od istaknutih sportskih radnika i sportskih novinara redukovao je i liste u konkurenciji za najbolju ekipu i trenera. Me|u pet najboljih ekipa u{li su fudbalska reprezentacija BiH, mu{ka ko{arka{ka reprezentacija BiH, RK Bosna BH gas, @OK Jedinstvo Br~ko i AK Glasinac Sokolac. Pet najboljih trenera u godini na izmaku trenutno su Safet Su{i} (fudbal), Branislav Crnogorac (d`udo), Irfan Smajlagi} (rukomet), Miroslav Klepi} (karate) i Amela Had`iahmetovi} (stoni tenis). “@iri je u dosada{njem radu pokazao maksimalnu odgovornost koja nije izostala ni na sjedni-

Kar{i} pobjednica, ]ibi pripala bronza
^la no vi Ta ekwon do klu ba Zlatni ljiljani osvojili su zlatnu i bron za nu me da lju na Drugom me|unarodnom otvore nom prven stvu So lu na, odr`anom proteklog vikenda. Amila Kar{i} osvojila je najsjaj ni je odli~je i ti tu lu me|unarodne prvakinje u kate go ri ji ju ni or ki do 44 ki lo grama, dok je Ela ]ibo izborila bronzanu medalju kod juniorki (do 52 kg). Na ovom takmi~enju u~estvovalo je 400 takmi~ara iz 12 dr`ava. “Ostvariti uspjeh na ovako jakom i presti`nom takmi~enju nije mala stvar. Na{e takmi~arke, ina~e kadetkinje, morale su se boriti sa juniorkama, jer je ovo takmi~enje samo za juniore i seniore. Zbog toga je njihov uspjeh jo{ vredniji” izjavio , je glavni trener TDK-a Zlatni ljiljani Ahmet Dilek.

@iri }e nagraditi vrhunske rezultate

Turnir u karateu

Nagrada publike
O nagradi publike koja je novina u tradicionalnom Izboru najboljeg sportiste odlu~i}e posjetioci portala www.nezavisne.com, a i ona }e biti uru~ena dobitniku na manifestaciji 14. decembra u hotelu Holiday Inn. Izbor najboljeg sportiste BiH za 2011. tradicionalno organizuju Nezavisne novine i Radiotelevizija BiH, uz pokroviteljstvo predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a i partnerstvo OKBiH. ci u Banjoj Luci. Siguran sam da `iri ne}e pogrije{iti i da }e biti nagra|eni oni koji su to rezultatima zaslu`ili“ rekao je Du{an Bajevi}, , predsjednik `irija. Na posljednjoj sjednici koja }e biti odr`ana 14. decembra, `iri }e izabrati dobitnike u 11 kategorija, a to su pored gore pomenute ~etiri, sljede}e kategorije: naj per spe kti vni ji spor tis ta i sportistkinja, sportista i ekipa u sportu za invalide, a bi}e dodijeljene nagrade za `ivotno djelo, nagrada za fair-play i nagrada za razvoj sporta. U u`em izboru za nagradu za najperspektivniju sportiskinju su Tina Mari} (karate), Ivona ]avar (karate), Ajla Reizbegovi} (tekvando), Ivana Rikalo (d`udo) i Melika Kasumovi} (atletika). Titula najperspektivnijeg sportiste oti~i}e u ruke nekom od ovih mladih sportista: Tarik Omeragi} (brzoklizanje), MesudPezer(atletika), Petar Zadro (d`udo), Nemanja Majdov (d`udo) i Nemanja Gali} (kuglanje). Sve~ana dodjela priznanja odr`a}e se 14. decembra u sarajevskom hotelu Holiday inn u 21 sat, uz direktan TV prenos na BHT1.

Ilid`anski Champion uspje{an u Bijeljini
^lanovi Karate kluba Champion s Ilid`e ubilje`ili su zapa`en nastup na nedavno odr`anom turniru u Bijeljini pod nazivom Bijeljina Open 2011 - No} {ampiona. Prva mjesta osvojili su Suad Tabakovi} (seniori, open kategorija) i Vedad ]apin (kadeti, do 63 kilograma). Eldin Hrapovi} bio je drugi (seniori, open), dok su tre}e mjesto osvojili Kenan Muli} (seniori, open) i Jusuf Sulji} (kadeti, do 57 kilograma). Haris [krijelj u~estvovao je u revijalnom dijelu turnira.
A. K.

Prvenstvo Slova~ke u taekwondou

Novi Grad osvojio ~etiri medalje
^lanovi Taekwondo kluba Novi Grad iz Sarajeva osvojili su ~etiri medalje (tri zlata i bronzu) na Otvorenom prvenstvu Slova~ke Ilyo kup u Ko{icama. Najsjajnija odli~ja osvojili su Ned`ad Husi}, koji je bio najbolji u dvije kategorije sa ukupno pet pobjeda, i Sadmir Habibovi}, koji je ostvario dvije pobjede. Bronzanu medalju je izborio je Kerim Omerbegovi}. Na turniru je u~estvovalo vi{e od 300 takmi~ara u konkurencijama kadeta, juniora i seniora iz 10 dr`ava.

50

MALI OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON VLADA

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. JEDNOSOBAN 38m2, Grbavica 2, za dvosoban, na Dobrinji. Mob. 061/526243. SARAJEVO-Zagreb, mijenjam stan kod Holydy In na u Sa ra je vu.Tel.00387/33-214-595 i 062/279428.

IZDAJEM gara`u, Grbavica-[oping, centar. Tel. 613-507. IZDAJEM stan 1.12.2011.u Zvorniku 60m2 I sprat centralno.Tel:062/519866. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761. IZNAJMLJUJEM stan od 1.12 2011. u Zvorniku.Te. 062/519-866. IZDAJEM namje{tene stanove-studentima: Vraca-Tranzit 73m2 i Titova-Centar 100m2. Mob. 061/375-787. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205391. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. IZDAJEM namje{tenu sobu, zaposlenim samicama ili studenticama. Mob. 062/878-502. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Alifakovcu. Mob. 061/809-763. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islam skog fa kul te ta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM dva stana u Bu}a potoku. Mob. 061/375-955. POVOLJNO izdajem-prodajem, plac od 580m2 na Ilid`i. Tel: 033/621-119 i 062/006-319. IZDAJEM ~etvorosoban namje{ten stan ul. Kranj~evi}a kod Holidy Inna.Tel. 445-371. NUDIMO smje{taj za studente ili zaposlene 150 KM. Tel. 061/130-348. IZDAJEM namje{ten trosoban stan u privatnoj zgradi. Tel: 061/130-348. IZDAJEM sobuz zaposlenom mu{karcu, cen. grij. kab. TV, kod Socijalnog. Tel. 659-895, 062/943-021. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190012. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192059. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 643-515.

Na osnovu ~lana 4. Odluke o utvr|ivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potro{a~ke jedinice 11010024 - subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih broj: 02/1-05-21102-3/11 od 17.11.2011. godine, Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje

J AV N I P O Z I V
za raspodjelu sredstava sa potro{a~ke jedinice 11010024subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih I Raspisuje se javni poziv za raspodjelu sredstava sa potro{a~ke jedinice 11010024 -subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih za 2011. godinu. Raspodjela sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih vr{it }e se u skladu sa Bud`etom Tuzlanskog kantona za 2011. godinu i Zakonom o izvr{enju Bud`eta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, u ukupnom iznosu do 50.000,00 KM. Pod subvencioniranjem kamata podrazumijeva se odobravanje nov~anih sredstava na ime kamata za odobrene kredite za rje{avanje stambenih potreba mladih. Podnosilac zahtjeva nema rije{eno stambeno pitanje, ukoliko on ili ~lanovi porodi~nog doma}instva nisu nosioci stanarskog prava, vlasnici stana ili useljive porodi~ne ku}e na teritoriji Bosne i Hercegovine do dana zaklju~enja ugovora o kreditu za stambeno zbrinjavanje. ^lanovima porodi~nog doma}instva u smislu ove odluke smatraju se bra~ni drug, djeca ro|ena u braku i van braka i usvojenici. II Op}i uslovi koje podnosilac prijave za dodjelu sredstava treba ispuniti su: (1) da ima manje od navr{enih 35 godina `ivota u godini u kojoj podnosi prijavu, (2) da nema rije{eno stambeno pitanje na teritoriji Bosne i Hercegovine u smislu stava 4. ta~ke I ovog javnog poziva, (3) da posjeduje ugovor sa bankom o kreditu za stambeno zbrinjavanje, (4) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, (5) da ima mjesto prebivali{ta na podru~ju Tuzlanskog kantona, (6) da do momenta apliciranja ima urednu otplatu kredita prema planu otplate. III Posebni uslovi i kriteriji za ocjenjivanje, odnosno odre|ivanje broja bodova i utvr|ivanje reda prvenstva podnosioca prijave su: 1. Stepen stru~ne spreme 2. Priznati uspjesi u oblasti nauke, tehnike, kulture, umjetnosti, informisanja i sporta, te renomirana javna priznanja 3. U~e{}e u oru`anim snagama 4. Nosioci ratnog priznanja 5. ^lan porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog invalida 6. Stepen invalidnosti 7. Broj ~lanova porodi~nog doma}instva 8. Zajedni~ko apliciranje bra~nih drugova. IV Odre|ivanje broja bodova se vr{i na slijede}i na~in: 1. Stepen stru~ne spreme doktor nauka.............................................................................20 bodova magistar ....................................................................................17 bodova VSS ..........................................................................................14 bodova V[S ..........................................................................................11 bodova V stepen......................................................................................8 bodova SSS .............................................................................................5 bodova 1.1. U~enik generacije srednje {kole i/ili Zlatna plaketa Univerziteta ...................................................2 boda Na broj bodova iz ta~ke 1. dodaje se broj bodova iz podta~ke 1.1. Navedena stru~na sprema podrazumijeva i odgovaraju}i ekvivalent u skladu sa Odlukom o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini. 2. Priznati uspjesi u oblasti nauke, tehnike, kulture, umjetnosti, informisanja i sporta, te renomirana javna priznanja za rezultate rada Pod renomiranim priznanjima i nagradama se podrazumijeva osvojena I, II ili III nagrada u oblasti nauke, tehnike, kulture, umjetnosti i informisanja odnosno I, II ili III mjesto na slu`benim me|unarodnim i dr`avnim takmi~enjima u oblasti sporta (Olimpijske igre; svjetska i evropska prvenstva; Mediteranske igre; svjetski i evropski kupovi; Svjetske igre; svjetske, evropske i me|unarodne lige koje se boduju za prvenstva i slu`bene rang-liste slu`benih me|unarodnih organizacija pojedinih grana sporta, odnosno ostvarena vrhunska dostignu}a u navedenim oblastima u `ivotnoj dobi od 15 do 35 godina). 2.1 Dobitnik svjetskih renomiranih priznanja i nagrada u oblasti nauke, tehnike, kulture, umjetnosti, informisanja i sporta........................................................20 bodova 2.1.1. Osvaja~ prvog mjesta/nagrade ................................5 bodova Na broj bodova iz ta~ke 2.1. dodaje se broj bodova iz podta~ke 2.1.1. 2.2 Doprinos kroz patente dokazane ili certificirane od ovla{tenih institucija i doprinos u nauci, tehnici i tehnologiji kroz inovacije dokazane ili certificirane od ovla{tenih institucija ..................................................20 bodova Dobitnik evropskih renomiranih priznanja i nagrada u oblasti, nauke, tehnike, kulture, umjetnosti, informisanja i sporta........................................................15 bodova 2.3.1. Osvaja~ prvog mjesta/nagrade ....................................2 boda Na broj bodova iz ta~ke 2.3. dodaje se broj bodova iz podta~ke 2.3.1. 2.4 Dobitnik renomiranih priznanja u dr`avnim ili regionalnim okvirima u oblasti nauke, tehnike, kulture, umjetnosti, informisanja i sporta........................................................10 bodova 2.4.1. Osvaja~ prvog mjesta/nagrade ......................................1 bod Na broj bodova iz ta~ke 2.4. dodaje se broj bodova iz podta~ke 2.4.1. 2.5 Objavljen ud`benik, odobren od nadle`nih institucija za upotrebu u obrazovnim ustanovama 2.5.1. samostalno...............................................................5 bodova 2.5.2. koautorstvo..................................................................2 boda Maksimalan broj bodova po ta~ki 2.5. iznosi 10 bodova 3. U~e{}e u Oru`anim snagama RBiH Vrijeme provedeno u odbrambeno-oslobodila~kom/domovinskom ratu od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine ......................................10 bodova - za svaku godinu u~e{}a u Oru`anim snagama RBiH .................2 boda - za svaku nepunu godinu u~e{}a u Oru`anim snagama RBiH, pod uslovom da to iznosi najmanje tri mjeseca ................1 bod 4. Nosioci ratnog priznanja: Nosilac ratnog priznanja, u smislu ~lana 2. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanova njihovih porodica („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 70/05).....10 bodova 5. ^lan porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog invalida.................................................10 bodova ^lan porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog invalida u smislu ove odluke smatra se aktivni korisnik prava na porodi~nu invalidninu, na osnovu kona~nog rje{enja nadle`nog organa izdatog u skladu sa va`e}im federalnim propisima iz oblasti bora~ko-invalidske za{tite. 6. Stepen invalidnosti - za invalide sa 60% invaliditeta ...............................................5 bodova - za svakih narednih 10% invaliditeta dodaje se .......................5 bodova 7. Broj ~lanova porodi~nog doma}instva Za svakog ~lana porodi~nog doma}instva, uklju~uju}i podnosioca prijave ......................................................3 boda 8. Zajedni~ko apliciranje bra~nih drugova Bra~ni drugovi apliciraju zajedno jednom prijavom. U slu~aju da oba bra~na druga posjeduju ugovor o kreditu, potrebno je odrediti nosioca prijave i o istom dostaviti izjavu potpisanu od oba bra~na druga. U slu~aju zajedni~kog apliciranja bra~nih drugova, nosilac prijave dostavlja izvod iz mati~ne knjige vjen~anih. Nosilac prijave obavezno i za bra~nog druga dostavlja propisanu dokumentaciju o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, osim uslova o posjedovanju ugovora o kreditu za stambeno zbrinjavanje. Broju bodova koje dobije nosilac prijave dodaje se jedna tre}ina bodova koje dobije njegov bra~ni drug. V Dodjela sredstava vr{it }e se po utvr|enoj rang listi do visine raspolo`ivih sredstava planiranih u Bud`etu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Pojedina~ni iznos sredstava na ime subvencioniranja kamata jednak je ukupnom iznosu kamate obra~unate u 12 uzastopnih mjese~nih rata prema Planu otplate, po~ev od 1.1.2012. godine. Pojedina~ni iznos sredstava ne mo`e pre}i iznos od 3.000,00 KM. U slu~aju jednakog broja bodova prednost na rang-listi se daje podnosiocu zahtjeva koji je dobio ve}i broj bodova prema redoslijedu kriterija iz ta~ke III ovog javnog poziva. VI Uz prijavu na javni poziv za subvencioniranje kamata kandidati su du`ni prilo`iti sljede}e isprave i dokazi o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, odnosno kriterija: - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - Uvjerenje o dr`avljanstvu - CIPS obrazac BPA3 - Ugovor o kreditu sa planom otplate - Potvrda od banke da do momenta apliciranja postoji uredna otplata kredita - Ovjerena izjava podnosioca prijave da on ili ~lanovi porodi~nog doma}instva nisu nosioci stanarskog prava, vlasnici stana ili useljive porodi~ne ku}e na teritoriji Bosne i Hercegovine do dana zaklju~enja ugovora o kreditu za stambeno zbrinjavanje - Ovjerena izjava bra~nog druga da nije nosilac stanarskog prava, vlasnik stana ili useljive porodi~ne ku}e (ukoliko je rije~ o zajedni~kom apliciranju bra~nih drugova) - Ovjerena kopija odgovaraju}e diplome, svjedod`be ili uvjerenja - Uvjerenje izdato od nadle`nog organa o u~e{}u u Oru`anim snagama RBiH - Rje{enje o dobijanju ratnog priznanja izdato od nadle`nog organa - Rje{enje o ~lanu porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog borca i umrlog ratnog vojnog invalida izdato od nadle`nog organa - Rje{enje o stepenu invalidnosti izdato od nadle`nog organa - Ovjerena izjava o zajedni~kom doma}instvu (ku}na lista) - Izvod iz mati~ne knjige vjen~anih (u slu~aju zajedni~kog apliciranja bra~nih drugova) - Ispravu, odnosno mi{ljenje nadle`ne institucije iz pojedinih oblasti (Rektorat odgovaraju}eg univerziteta, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sportski savez Bosne i Hercegovine i sl.) o ispunjavanju posebnih uslova iz ta~ke IV podta~ka 2. ovog javnog poziva Uredne dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova podnosilac prijave dostavlja u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata koji nisu stariji od tri (3) mjeseca. VII Javni poziv se objavljuje u dnevnim novinama «Oslobo|enje», RTVTK i na zvani~noj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, www.vladatk.kim.ba. Prijave na javni poziv za raspodjelu sredstava se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave u dnevnim novinama. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom mogu se slati putem po{te ili predati direktno na pisarnicu Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: Vlada Tuzlanskog kantona Savjet za nevladin sektor i pitanja mladih Vlade Tuzlanskog kantona Uz naznaku: „Prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava sa potro{a~ke jedinice 11010024 - subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih Ul. Slatina br. 2 Tuzla Neblagovremene ili nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

POTRA@NJA
AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova pranih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. POTRA@UJEMO garsonjeru od Otoke do Ba{~ar{ije. Tel:061/350-448.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Mob. 066/136-470. IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40m2 za granap. Mob. 061/358772. IZDAJEM jednosobni stan namje{ten zasebno blizu Centra 250 KM. Tel: 063/284-767. IZDAJEM poslovni prostor 43m2 pogodan za razne namjene lokacija [entada. Tel: 061/344-365. IZDAJEM jednokrevetnu sobu Iza Katedrale. Tel.0627869-654. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici, Ul. Zagreba~ka. Tel. 061/224-704. IZDAJEM tri poslovna prostora u Papagajci po 20m2. Tel. 061/141-676 i 033/535-165. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160609. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM garsonjeru opremljenu ul. Ohridska 3A N. Sar.Tel:033/443-620. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538-598 i 061/928-057. NAMJE[TENA garsonjera na Mejta{u, 17m2, 3 kat, 250 KM. Mob. 061/150-519. PRAZAN jednosoban stan 36m2, Hrasno, Trg heroja, 14 kat, balkon, 300 KM. Mob. 066/340-748. NAMJE[TEN jednosoban stan, Ko{evo, M. [najdera, 1 kat, parno grijanje, balkon, 400 KM. Mob. 066/899-209. NAMJE[TEN dvosoban stan, Grbavica II, 2 kat, B. Muteveli}a, lift, balkon, 350 KM. Mob. 061/247-777. PRAZAN dvosoban stan, hrasno, A. {a}irbegovi}, 16 kat, 2 balkona, 300 KM. Mob. 062/295-919. NAMJE[TEN dvosoban stan, privatna ku}a, Grbavica I, Radni~ka, gara`a, 300 KM. Mob. 061/247-777. NAMJE[TEN dvoiposoban stan, bistrik, Bakarevi}a, pl. et. VP, parking, 400 KM. Mob. 066/340-748. IZDAJEM dvosoban stan, Grbavica i dvoiposoban Mejta{, studentima ili zaposlenim samcima. Mob. 061/812-046. IZDAJEM pos. kancelarijski prostor 260m2, novogradnja, Dolac Malta. Mob. 061/206-728. IZDAJEM apartman, luksuzno namje{ten, Olimpijsko naselje Mojmilo, parking mjesto sa ~uvarom. Mob. 062/387-332.

PRODAJA
PRODAJEM stan na Marin Dvoru Kran~evi}a 55m2 I sprat, pogodan za poslovni prostor.Tel:066/201-411. CENTAR prodaja stana 62m2 IV sprat, bez lifta dvostrano orjentisan, plinsko grijanje. Tel. 066/201-411 PRODAJEM stan na Grbavici 40m2 IV sprat bez lifta.Tel. 066/050-719. PRODAJEM poslovni prostor 62m2 u strogom centru pogodan za ordinacije kancelarije i sl. Tel. 061/344-365. PRODAJEM stan, ul. Kotromani~eva — Marijin dvor, I sprat, 68,5m2, plin, parking, 2.500KM/m2 ili mijenjam za sli~an Bjelave, ^ekalu{a, Mejta{, Vi{njik. Mob. 061/211-303. STAN 109m2 u epicentru, I sprat, eta`no gri ja nje, re no vi ran. Mob. 062/921-419 i 033/201-221. PRODAJEM-mijenjam dvije ku}e, {talu, sedam ipo dunuma zemlje, uz cestu, Resnik-Pazari}. Mob. 062/281668. PRODAJEM dvosoban stan na Stupu u novogradnji, cijena 1.350 KM/m2 sa PDV—om, useljiv, uveden u grunt. Mob. 061/548-023. KU]A sa 6.000m2, centar — Ilid`a, 3 ku}e i 31.000m2 Grdonj, ku}a Vratnik, Vasin han, Vraca, Kasindo, Rakovica. Mob. 061/375-787.

2.3

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.
NEKRETNINE PRODAJA
STANOVI: Grbavica, 73m2 i 48m2, ^engi} Vila, 64m2, Alipa{ino polje, 54m2, 64m2 i 77m2, Novo Sarajevo, 32m2, Dobrinja, 55m2 i 68m2, Mejta{, 54m2 i 49m2, Centar, 120m2, Isto~no Sarajevo, 44m2, 60m2 i 80m2. Mob. 061/375-787. DOBRINJA II 2,5 68m2 5/VI sprat, lift, lijepa lokacija. Tel. 033/453-357. GRBAVICAstan V,.P.45m2 useljiv potre bna adap ta ci ja po vo ljno. Tel: 061/335-591. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 ul. Branilaca Sarajeva.Tel:445-371. PRODAJEM u Pofali}ima, ul. Zahida Panjete stan 57m2, novogradnja, 2 sprat. Mob. 063/971-797. PRODAJEM 1.100m2 zemlje kod Had`i}a — Dupovci, sve komunalije i po mo}ni obje kti, po vo ljno. Mob. 061/319-206. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. CENTAR nov jednosoban stan 42 m2/I- eta`no grijanje pogodan i za poslovni prostor. Tel: 061/352-112. NE DO VR[E NA ku}a, Na ho re vo, 300m2+300m2 oku}nice, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM ku}u sa dva useljiva stana dvije gara`e 400m2 oku}nice, Radni~ka 122.Tel:065/185-108. KU]A ^obanija, ul. Mjedenica, 2 eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23-Kova~i, pogledati od 10-16. POFALI]I, 1 sprat, novogradnja, stan 57m2, Z. Panjete, 60.000 eura. Mob. 062/383-064. KU]A PAZARI] —[inici vl. vodovod eta`no grijanje. Tel: 417-219. MARIJIN DVOR V. Peri}a 2/3 106m2 trosoban sa trpezarijom i dva mokra ~vo ra, dvos tra no or jen ti san. Tel. 062/254-859. PO FA LI]I, de vas ti ra na ku}a, 140+435m2 oku}nice, Ora{a~ka. Mob. 062/383-064. MALTA, stan 68m2, E. [ehovi}a, 1 sprat, 138.000 KM. Mob. 062/383064. NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379. FOJNICA, ku}a 10x8, na dva sprata+2 dunuma zemlje, vo}njaci, pored rijeke Fojnice, 120.000 KM. Mob. 062/383064. APARTMAN, Jahorina, 36m2+16m2 podrum, namje{ten, adaptiran, 78.000 KM. Mob. 062/383-064. NE DO VR[E NA ku}a, Hra sno, 3 eta`e+po drum+2 du lu ma ze mlje, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. PRO DA JEM je dno so ban stan 29m2/1sprat, et. grij. Logavina, 2.200 KM/m2. Mob. 061/702-881. BJELAVE, 50m2, I kat, 2 soban, 2 strane, 107.000 KM. Tel: 061/148-810. MARKALE, 111m2, II kat, 2 strane, 2 ulaza, 2500 KM/m2. Tel. 061/148-810. FERHADIJA, 60m2, I kat, pogodan za kancelarije. Tel.061/148-810. KO[EVSKO brdo na po~etku, 74m2, III kat, lift+lo|a +balkon, 2 strane. Tel. 061/148-810. BREKA, 42m2, I kat, 1,5 soban, balkon. Tel.061/148-810. BJELAVE, 70m2+110m2 ba{te. Tel. 061/148-810. BRE KA, pre ma Ko {e vu, 160m2, 500m2 zemlje, pogodno za gradnju. Tel. 061/148-810. CENTAR strogi, 2 ku}e na 900m2 zemlje, sa urbanisti~kom za izgradnju po slo vnoj stam be nog obje kta. Tel.061/148-810. TITOVA, 120m2, IV kat, lift, 3,5 soban, balkon. Tel. 061/148-810.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
PRODAJEM 34 rolne novog telefax papira „Beta roli“, 210x30x12, ukupno 70 KM. Mob. 061/231-713, 472-554. PRODAJEM 10 Sony High Grade video kasete E-60 PM 88 metara, original, ukupno 100 KM. Mob. 061/231713, 472-554. [IVA]A ma{ina Singer, povoljno. Mob. 061/909-320. PLATA za ro{tilj na plin, gril za pe~enje pili}a na plin. Mob. 0617375168. GRAMOFON sa poja~alom i zvu~nicima 50Km. Tel:061/274-450. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631. POTPUNO ispravna pisa}a ma{ina Monica De Luxe-Olimpy.Tel:033/451581.

51

NAMJE[TAJ
PRODAJEM bra~ni le`aj meblo i dva rustikalna gardebera ukupno 400 KM. Tel: 061/211-303.

Tu`nog srca obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695. TEHNI^KA stolica u odli~nom stanju. Tel: 061/926-041. PRODAJEM TEA pe}, 3 KW. Mob. 063/864-775.

SVETOZAR SVETO HRNJEZ

preminuo u utorak, 22. novembra 2011, u 77. godini. Ispra}aj pokojnika i posmrtnih ostataka njegove supruge Nevenke obavi}e se u ~etrvrtak, 24. novembra 2011. godine, u 8.45 sati ispred Op}e bolnice Sarajevo u Kranj~evi}evoj ulici. Sahrana }e se obaviti istog dana u 15 sati u Trebinju. O`alo{}eni: sinovi Ne{o i Da{o, snaha Amra, unuci Damir i Adien, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
7163

VOZILA
PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518. PRODAJEM [kodu feliciju 1,3B 2000 godina registrovana do 4/2012. cijena 3400KM.Tel: 061/502-069. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221668. LAND ROVER dislovery 2,5 TDI 1998.g. sta nje odli~no, re do vno odr`avan. Tel. 061/148-810. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD(90, KS 2009.Tel. 061/101-899. PRODAJEM kamion korpa 12 m2 Iveco 35-10.Tel: 033/553-865 i 061/895017. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. PRODAJEM „Nissan“ 1,6 karavan registrovan do 26. 10. 2012. povoljno.Tel: 061/275-666. PRODAJEM Pe`o 307 SW 2.0 2002. god. 66 Kw. Tel. 061/212- 650.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice iz FBiH i RS. Isplata odmah. Dolazim na adresu. Prodajem certifikate za otkup stanova, povoljno. Mob. 061/175-237. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969693. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM prodajem certifikate dionice. Tel: 062/358-344. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, zlatne satove i dukate, najvi{e pla~am. Tel. 655-598, 061/553-640. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje, belenzuke, pe{kune i ost. Mob. 061/553-640. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Mob. 061/965-126. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. AGENCIJI za nekretnine potrebno vi{e stanova za kupovinu. Mob. 061/540-015. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524. OPREMITE stan `aluzine, trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne harmonika i BLINDO vrata. Tel. 033/655-600, 062/170-248. RADIM centralno grijanje, mijenjam konvektore radijatorima uz kvalitetan materijal i garanciju. Mob. 061/922-476. MOLERI-profesionalci nude usluge: gletovanje, moleraj, boje stolarija, tapete, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 033/456-979. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. OBAV LJAM po slo ve zi dar ske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888. SERVIS ra~unara „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja.Tel. 061/545375. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034. KOMBIJEM ve}i povoljno vr{im prevoz stvari {ute i ostalo.Tel.062/423-123. ^ISTIM i obrezuje vo}njake i ba{~e i ostalo cvije}e.Tel: 061/555-491. PODOPOLAGA^ parketar ugra|ujemo sve vrste podova parketa.Tel. 062/918-201. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vra ta i blin di ra nih. Mob. 061/233-078. OBAV LJAM zi dar ske ra do ve, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.

POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. PRODAJEM prvoklasni hercegova~ki med, cijena sajamska, Udru`enje ljubu{aka Sarajevo. Mob. 061/713-410. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Mob. 066/687-703. VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e. Tel. 061/205-803 i 066/973-793. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231. NJEMA^KI jezik instrukcije. Tel. 061/863-559. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524. VODOINSTALATER sa 30 godina is kus tva vr{i oprav ke sa ni tar nih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. LAMINAT, gotove parkete, moleraj i manju adaptaciju stanova, radim povovljno. Mob. 063/005-372. TAPETAR VK radi sve poslove, tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. Nib, 061/524461, 033/200-003.

UROLO[KI pregledi prim. mrs. sci. dr. Efendi}. Tel: 033 /232-545 poslije podne.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/ 767-995 i 061/131-447. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688. KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel: 061/841-309. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.

OSTALO
PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM novu pumpu za centralno grijanje, ve}u, marka WILLO, tip 50/160. Mob. 061/746-332. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. DEKORATIVNE boje Valpaint, efekti-sedefa, perle, antike, ko`e, mermera, itd. Mob. 062/081-885. PRODAJEM vrata 80x200+50 cm, 2 kom, 90x200+50 cm 1 kom. dvokrilne prozore 205x150cm 3 kom, jednokrilni prozor 145x150cm, odli~no stanje, povoljno. Mob. 061/869-396. PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel:063/864-775. ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852. PRODAJEM povoljno bundu Nutrija br. 46-48 i profesionalnu kameru Panasonik. Mob. 061/233-913. POLOVNI krovni nosa~i za Fiat Punto. 50KM. 061/229-686. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJEM 28 kom. original Sony E30PM vrhunskih kvalitet video kasete, 45 metara, ukupno 100 KM. Mob. 061/231-713, 472-554. PRODAJEM 9 original Japan Sony Betacamsp, 30 metal tare video kasete, 222 metra, 100 KM. Mob. 061/231713, 472-554.

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 062/940-550. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, arada minimalno 30% +kreditiranje+stimulacija.Tel. 070/235-236. i 061/225-424.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

na{oj voljenoj supruzi, majci, svekrvi i nani

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na{em dobrom kom{iji

MUSTAFA BRACO DELI]

AZEM (JUSUFA) PALI]
preselio na ahiret u utorak, 22. novembra 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga [erifa, sinovi Munib, Nijaz i Senad, k}erke Nijaza i Zijada, brat Nesib, sestra Mulija, snahe Remzija, D`emila i Ilinka, zetovi D`avid i Mirsad, unu~ad Esmeralda, Senada, Emir, Enis, Adis, Elma, Alisa, Alma, Ajdin i Selma, te porodice Pali}, D`ambas, Zlati}, Fu{ko, Had`i}, Begovi}, Dizdar, Hod`i}, Sejmenovi}, [ojko, Zametica, Ga~anovi}, Terzi}, Menzilovi}, Trgov~evi}, Motika, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u stanu rahmetlije u Ulici Bajrama Zenunija 3/15.
000

iznenada preminuo u 75. godini.

HASIBI AVDI], ro|. ^OLI]

Sahrana }e se obaviti 24. novembra 2011. godine u 13.45 sati na groblju Bare iz ateisti~ke kapele. O`alo{}eni: k}erka Denisa, sin Jasmin, unu~ad Maja i Pe|a, sestre Fadila, Dika, Mina i Sura, sestri}i Muhamed Braco i Davor, sestri~ne Dada, Azra, Merisa, Larisa i Aida, te porodice Deli}, D`emid`i}, ]emalovi}, Bo`i}, Muratovi}, Dervi{evi}, Hod`i}, Sparavalo, Mehmedovi}, Rade i Marija Ba{i}, Emira [abanovi}, Pejovi}, Hikl, Ad`ovi}, Bijondi}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti, Ul. Envera [ehovi}a br. 8/3.
000

prim. dr. SAFETU BI^I
Porodice Topalovi} i Sahani}
7156

1935. 23. 5. 2011 — 23. 11. 2011.

Dok smo `ivi, i ti si s nama. Nek ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, i hvala ti, majko, na svemu. Suprug Ha{im, sin Nezir, k}i Ramiza, snaha Minka, unuci Nedim i Nezim
7153

POSLJEDNJI POZDRAV

predsjedniku Udru`enja antifa{ista i boraca NOR-a Novo Sarajevo i ~lanu Savjeta SABNOR-a BiH

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu majku

HAVU BE[I] – MA^AK
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na TEBE. Tvoje Aida i Indira Tahmi{~ija
7161

RAGIBU DERVI[KADI]U

...za ovaj trenutak pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Ostat }e nam u trajnom sje}anju kao ~astan ~ovjek, antifa{ista i borac za humanisti~ke ideale i domovinu Bosnu i Hercegovinu. SAVEZ ANTIFA[ISTA I BORACA NARODNOOSLOBODILA^KOG RATA U BOSNI I HERCEGOVINI
000

NUSRETA (RASIMA) D@IGAL, ro|. KO@AR

USLUGE
VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa va{im materijalom, sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529608. Popust za {ehidsku porodicu. PROFESOR francuskog, sudki tuma~, prevodi tekstove i dokumente s francuskog i obrnuto s ovjerom, vodi~ kroz BiH. Mob. 061/480-069. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141676. BOJENJE dekorativnim bojama Valpaint, efekti-ko`e, mermera, antika, florescentnog sjaja, itd. Mob. 062/081885. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359500. OBRAZOVANA gospo|a ~uvala bih djecu u va{em stanu, (vodila i dovodila iz {kole). Mob. 062/623-690. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. SERVI SI RA NJE i umre`ava nje ra~unara, instalacija.Tel:0627654140.

U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625196, Ilid`a. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija.Tel:0627654-140. INSTRUKCIJE ize engleskog i bosanskog za sve uzras te pre vo di.Tel:065/572-966. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje inst.Tel:033/645-307. BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571-361.

POSLJEDNJI POZDRAV

preselila na ahiret u utorak, 22. novembra 2011, u 49. godini D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Mirsad, sinovi Semir i Rijad, majka Emira, bra}a Nijaz i Iljaz, sestre Ramija i Lela, amid`e, tetke, djeveri i zaove sa porodicama, te porodice D`igal, Ko`ar, Hadrovi}, Kala~, Rastoder, Kora}, Sinanovi}, Kadu{i}, Muhovi}, Kali}, Pepi}, Dedei}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, Vilsonovo {etali{te 4/IV.

prijatelju i predivnom ~ovjeku

ZIJADU MUJ^INOVI]U

Slavan Bojovi} sa porodicom
7155

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

RAZNO
PRIMAM na poklon perzijsko ma~e. Mob. 061/877-494.

SADIJA [AMI]
23. 11. 2008 — 23. 11. 2011.

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

BRA^NE PONUDE
SAMAC, dobrog izgleda, tra`i `enu koja misli da je `ivot u dvoje najbolji. Samo ozbiljne ponude na tel. 0644/075428.

Bio si na{ prijatelj koji se ne mo`e zaboraviti. Zelo, Ibro i Ipe
26292

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

53

na{em dragom prijatelju i potpredsjedniku Na{e stranke

BORISU DIVKOVI]U
1981 - 2011.

NA[A STRANKA
001

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Sa neizmjernom tugom i bolom obavje{tavamo porodicu, prijatelje i kom{ije da je na{ najdra`i otac, suprug i deda

mom najdra`em tati i najve}em mom prijatelju

RAGIBU DERVI[KADI]U
Najdra`i moj, s ogromnom tugom i bolom opra{tam se s tobom, moj najbolji prijatelju. Rijetki su kao {to si bio ti, i dok budem `iva, nosi}u sje}anja na tebe, tvoju dobrotu, iskrenost, plemenitost i po`rtvovanje koje si nam nesebi~no davao do zadnjeg dana. Tvoja k}erka Jagoda
26294

RAGIB (ARIFA) DERVI[KADI]
iznenada preminuo 21. novembra 2011. u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 24. novembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Sidika, sin [efkija, k}erke Malina i Jagoda, snaha Zinaida, zet Fahim [upi} sa djecom, unuk Arman, unuka Asja, brat Arslan, snaha Nusreta, brati} Hakija sa familijom, ro|aci Kismeta i Kasim sa familijom, sestri}i Sanja i @eljko, Esad [egetalo, te porodice Dervi{kadi}, [upi}, ]ori}, Islamovi}, Kamenica, Pa{i}, @eraji}, Zvizdi}, Tipura, te ostala rodbina, prijatelji i na{e drage kom{ije
26294

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV - SELAM

RASIM (ZAHIRA) KALKAN

[A]IRA KUSTURA

preselio na ahiret u utorak, 22. novembra 2011, u 74. godini.

majci na{e drage koleginice Merse Kustura
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Munir, k}erka Munira, brat Velija, zet Hariz, snaha Remza, unu~ad Kenan, Kerim, Melisa i Mirnes, snaha Ilma, zet Ibro, nevjesta Umija, brati}i [evko i Halil, brati~ne Umija, Nezira, Sutka, Munevera, Suada i Mujesira, sestri} Ismir, sestri~ne Timka i Bahra, te porodice Kalkan, Halilagi}, Kundo, Deli}, Bajramovi}, Avdi}, Ablakovi}, Mali~evi}, Mujezin, Baru~ija, Palavra, Had`i}, Torlak, Hrustemovi}, Buza i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici franjeva~ka br. 4 -potkovlje.
000

Pomo}nik op}inskog na~elnika za op}u upravu i lokalnu samoupravu i uposlenici Odsjeka za mjesne zajednice Op}ine Novi Grad Sarajevo
26293

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu i daji

na{em

dragoj kolegici, drugarici i prijateljici

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

D@EMAL (SALIHA) HUSEINAGI]
1937 - 2011.

MUSTAFA BRACO DELI]
Mina, Zdenka, Diego i Davor Bo`i}
7160

ZLAJI ^EHAJI]U
Nosit }e ga u sje}anju kolege i prijatelji iz Oslobo|enja: Emir, Nada, Hajdar, Ramo, Novo, Omer, [efik, Dragan, Olja, Ergin i Vri~ko
26295

dr. AMIRI AGANOVI], ro|. MULI]
pedijatrici

iznenada preselio na ahiret 21. novembra 2011. u 75. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u ~etvrtak, 24. novembra 2011. godine, u 13.30 sati. D`enaza }e se klanjati nakon ikindija-namaza u D`indijskoj d`amiji (28. zu-l-hid`d`e 1432. h.g.), a ukop }e se obaviti na mezarju Bukov~i}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: supruga Nurka, sinovi D`evad i Ned`ad, unu~ad Edi i Omar, brat Hazim sa porodicom, sestra Had`ira sa porodicom, snahe Amela i Vedrana, brati}i i sestri}i sa porodicama, te porodice Huseinagi}, Rami}, Karabegovi}, Klimenti}, Jahi}, Selmanovi}, Kopri}, Altumbabi}, Muri}, Moranki}, Baji}, Huri}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

SJE]ANJE

na mog voljenog brata

Kolege i kolegice, njeni drugovi i drugarice iz prve generacije studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1946. godine: Dragan Kosori}, Bisera Begovi}, Nada Arslanagi}, Ivana Beus, Vesna Rezakovi}, Ksenija Koteljnikov, Adelaida Turi}, ]amila Valjevica, Minka ]emalovi}, Vahida Demirovi}
7159

SADIJA BEDRO (HA[IMA) [AMI]
23. 11. 2008 - 2011.

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
26296

S trajnom tugom u du{i stalno si prisutan u sje}anjima. Tvoja sestra Lila
7157

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

BORIS DIVKOVI]
19. VII. 1981 - 19. XI. 2011.

Pokoj vje~ni daruj mu, Gospodine! Misa zadu{nica i ukop bit }e u ~etvrtak, 24. studenog, u 13 sati na groblju Mati}i, Gornja Lipnica kraj Tuzle. Sa zahvalno{}u prijatelji i suradnici Svjetla rije~i
7149

Dvadeset tre}eg novembra 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nas je napustila na{a

Na{em dragom

Dvadeset tre}eg novembra 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

IGORU PUHTA
(1998 - 2011)

D@EMILA ^ERKEZ
Bit }e{ uvijek s nama u na{im srcima. Hatma }e se predati u petak, 25. novembra 2011. godine, u d`amiji u Pothumu prije klanjanja podne-namaza. Tvoji Ibro, Amra, Adna, Aida i Dino
88104

JASMINA (HALILA) PA[I]A
7154

S ljubavlju, Bilja, Dado, Vlado, Ivana, Dejo, Nikola Tvoji: majka Marica, sestra Jagoda, sinovi Dejan i Davor i unuci, te porodice Pa{i}, Raljevi} i Bjelo{
7151

SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja Dvadeset tre}eg novembra 2011. navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret na{e drage

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

JASMINA JALETA PA[I]A
23. 11. 2010 - 23. 11. 2011.

SADETE DOGLADOVI], ro|. AJANOVI]
Neka ti Bog podari lijepi d`ennet.

Zoran, Senad i Edo
7151

Tvoji najmiliji: k}erka Nadira Jasna, djeca unuci Nadan i Jasminko, te sestra Zakira
7148

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Danas se navr{ava devet godina punih bola i tuge otkako je preselio na ahiret moj dragi suprug

na na{eg dragog sina

ZIHNIJA KO^O
23. 11. 1996 23. 11. 2011.

IGORA PUHTU
23. 11. 1998 - 23. 11. 2011.

ALIJA (RASIMA) CERI]
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet. S beskrajnom ljubavlju i vje~nim bolom,

S ljubavlju, porodica
7121

S ljubavlju, tata i mama
7139

tvoja supruga Lejla sa porodicom
26291

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

dragom i voljenom bratu

ARIFA (IM[E) [AHINOVI] ro|. IM[I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 21. novembra 2011, u 75. godini D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. novembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sinovi Mirsad i Suad, k}erka Sada, bra}a Jusuf i Husein, zet Senad, snahe Zarifa, Hajrija, Izeta i Mevlida, unuci Semir i Kenan, djeveri Amir i Dervi{ sa porodicama, brati}i i sestri}i sa porodicama, te porodice [ahinovi}, Im{i}, Silajd`i}, Budnjo, Smajovi}, Dedakovi}, Isanovi}, Be{lija, [ahmanovi}, Svraka, Meki}, Kod`aga, ]ehaja, Salbeck, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Juki}eva 108. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

[A]IRA (SULJE) KUSTURA, ro|. HAKANOVI]

AMIRU LATI]U
od brata Hilme, sestara Vanje i Mirele sa porodicama
7145

preselila na ahiret u ponedjeljak, 21. novembra 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: suprug Meho, sin Mersud, k}erka Mersa, brat Mujo, brati~ne Rusmira, Nada i Zlatija sa porodicama, sestri}i [emso, Idriz, Ramiz, Hamdija i A{ir sa porodicama, sestri~ne Ai{a, Rabija, Razija i [a}ira sa porodicama, djever Adil, zaove Adila, Hajra, Tid`a i Fatima sa porodicama, jetrve Dilka, Mafa i Fatima sa porodicama, te porodice Kustura, Hakanovi}, [ljivo, [abanovi}, Had`i}, Sefer, Ka{mo, [ahinovi}, Morovi}, Mehi}, ^elik, Hurem, Opra{i}, Tantula, Kadi}, ]urevac, Zahiragi}, Br|anin, [atrovi}, Hota, Suljagi}, ^eljo, Ja{arevi}, Jusufbegovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (u 12.30 sati) u d`amiji u Boljakovom Potoku. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

POSLJEDNJI SELAM

dragom

SJE]ANJE

AMIRU LATI]U
od Suada Dizdarevi}a, Nine i Edne iz USA
7145

000

na priku

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom
POSLJEDNJI POZDRAV

prijatelju

SADIJU [AMI]A
23. 11. 2008 - 23. 11. 2011.

ISMETU OV^INI AMIRU LATI]U
Gorki Ivan~an, Michelle i Virginie iz Francuske
7145

Nikad zaboravljen! Tvoji Trbi}i Ako, A~ko i Beki
26290

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Zdravko, Cica, Dragana i Danka sa porodicama
AX

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.
POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

57

majci na{e predsjednice Nadzornog odbora

Sje}amo se na{e drage mame i bake

[A]IRA KUSTURA, ro|. HAKANOVI]

DESE KO[TAN - OLBINA

Sa ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u, Uprava i uposlenici KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo
001

k}erke @ivana i Rada i unuk Vuk
7125

POSLJEDNJI POZDRAV

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

{efu Kluba i dragom prijatelju

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SAFETU BI^U
Nikada ne}u zaboraviti koliko je trebalo hrabrosti u olovnim, poslijeratnim godinama biti Safet u Banskom dvoru. Neka ti je lahka zemlja bosanska. Molim Allaha d`.{. da ti podari d`ennet. Tarik Sadovi}
7141

JUSUF [ERIF (ADEMA) KERI]

D@EVAHIRA (IBRAHIMA) BA@DAR, ro|. IBROVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 21. novembra 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. novembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: suprug Idriz, sinovi Faik, Hajrudin i Izudin, k}erke Hajrija, Sanija i Muradija, snahe Ferizata, Bahra i Zumra, zetovi Mile, Suzan i Jasmin, unu~ad Emir, Edin Damir, Adnan, Enes, Semir, Alma i praunuka Iman, brati} Salko, brati~ne Bajra, Igbala i Hajra, sestri}i i sestri~ne, djeveri Ra{id i Alija sa porodicama, zaova Hanka sa porodicom, te porodice Ba`dar, Ibrovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14 sati) u d`amiji Soukbunar. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u utorak, 22. novembra 2011, u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. novembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: sinovi Adem, Muharem i Osman, k}erke Hurija, Mu{kija, Hasna i Nura, snahe Sabina, \ula i Sabira, zetovi Mehmed, Asim i Ramiz, unu~ad Edin, Senad, Admir, Hamid, Mirhad, Anel, Nijaz, Alija, Sema, Sabiha, Adela, Aldijana i Ajla, praunu~ad Lejla, Anesa, Jasmin, Adna, Anel, Alma, Lija, Ilhan i Lamija, brat Sal~in sa porodicom, sestre Mejra i Hasna sa porodicama, {ura Duran sa porodicom, brati}i, brati~na Fata, sestri}i, sestri~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Keri}, Kami{, ^omaga, Karkelja, Ve`o, Voloder, Ljeljak, Muratovi}, Tinjak, Balovi}, D`evlan, Trnka, Sokolovi}, Pribinja, Oputi}, Kadi}, Imamovi}, Zlati}, Husovi}, Kuldija, ]esir, Mahmutovi}, Hrelja, Penava, Kadri}, Podumljak, Fejzagi}, Ba{i}, Kova~, Golo{, Grebovi}, Halimi}, Sto~anin, ]urt, Le{o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14 sati) u d`amiji Komatin. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

TU@NO SJE]ANJE

SADIJA (HA[IMA) [AMI]
23. 11. 2008 - 23. 11. 2011.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

^uvamo te u najljep{im uspomenama.
SJE]ANJE

S ljubavlju i po{tovanjem, porodice: [ami}, Smailagi} i Bejdi}
7133

RAMIZA (ABDULAHA) HUSEINOVI], ro|. BAJRAM
preselila na ahiret u ponedjeljak, 21. novembra 2011, u 88. godini.

IN MEMORIAM

Na dana{nji dan prije dvije godine preminula je moja prijateljica, drugarica i `ivotna saputnica

ANTE MR[I] ADILA ]IMI]
23. 11. 2004 - 23. 11. 2011.

JULIJA MR[I], ro|. KALINI]
2010 - 2011.

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: djeca Badema, Ramiz i Mirsad sa svojim porodicama, sestre Mazlima sa djecom i njihovim porodicama, Hikmeta sa djecom i njihovim porodicama, sestri~ne i sestri}i sa porodicama, te porodice Huseinovi}, Bajram, Abdagi}, Iljazovi}, Sapardi}, Ja{arevi}, Red`epovi}, Omerovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji na Grbavici II. Ku}a `alosti: Ul. Edhema Eke D`ubura br. 35/II, Pejton - Ilid`a.

Ponosni smo {to smo vas imali i {to smo proveli lijepe i dragocjene trenutke skupa. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas.

Sje}anje na nju ostaje mi u trajnoj uspomeni. Njen Vlado
7144

Va{i: Dubravka i Darija, sestra i svastika Ana Cica
7129

000

58

PREDAH

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Va`no je da sa~uvate dobru poslovnu poziciju me|u saradnicima, nemojte {tedjeti svoju kreativnu energiju ili vrijeme. Poslovno-finansijski uspjeh ne ispunjava va{a o~ekivanja, ali ni va{i saradnici ne mogu da se pohvale sjajnim rezultatima. Djelujete uznemireno i zabrinuto, imate utisak da nepravedno trpite zbog ne~ijeg }udljivog pona{anja ili odsutnosti. Ne vjerujete previ{e u ne~iju pri~u i naj~e{}e se oslanjate na samostalnu procjenu poslovnih mogu}nosti. Ipak, nemate dovoljno snage ili koncentracije da se anga`ujete na razli~itim stranama u skladu sa zami{ljenim ciljevima. Sa odre|enim razlogom krijete svoje emotivne namjere pred voljenom osobom, ali ne mo`ete jo{ dugo skrivati istinu. Va`no je da pravilno usmjeravate svoju energiju i pa`nju. Obratite pa`nju na razli~ite doga|aje iz javnog `ivota i na stil izra`avanja. Va`no je da se zateknete u pravom trenutku ili na dobrom mjestu, kako biste u potpunosti ostvarili poslovne ciljeve. Uporno poku{avate da nametnete svoje mi{ljenje pred voljenom osobom ili da privu~ete ne~iju pa`nju, ali nedostaje vam dobra prilika. U`ivajte u situacijama koje djeluju poticajno na va{e raspolo`enje. Va`no je da postavite jasnu granicu izme|u li~nih i zajedni~kih interesa, novi ustupak mo`ete u~initi pod uslovom da i ostali saradnici ispo{tuju svoj dio obaveza. Va`no je da se prilago|avate uz o~uvanje individualnosti. Partner u izvjesnom smislu isku{ava va{u naklonost, potrudite se da uskladite zajedni~ka interesovanja. Pretjerana zabrinutost se lo{e odra`ava na va{u koncentraciju. Stalo vam je da predstavite svoje ideje na originalan na~in. Potrebna vam je diplomatska nota i dobra poslovna strategija. Udru`ite svoje interese sa provjerenim saradnicima i zatra`ite ne~iji stru~an savjet. Obradovat }e vas novi emotivni signali ili gest pa`nje sa ne~ije strane. Partner se iskreno trudi da ostvari sve va{e potrebe. Obratite pa`nju na zdraviji na~in ishrane. Potrebne su vam pouzdane informacije koje obe}avaju uspje{nu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak. Djelujete poticajno na svoju okolinu i zagovarate varijantu koja odgovara zajedni~kim interesima. U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procjenu, stalo vam je da predstavite svoje mi{ljenje u razli~itim situacijama. Izbjegavajte neke obaveze koje vas dodatno zamaraju. Saradnici odobravaju va{ na~in razmi{ljanja i to djeluje ohrabruju}e na nastavak poslovnih pregovora. Va`no je da odr`ite dobru poziciju i uspje{an nivo komunikacije na razli~itim stranama. Neko nije u stanju da ispuni va{a emotivna o~ekivanja, ali uz malo mudrosti i strpljenja, situacija mo`e da se promijeni. Nema razloga za veliku zabrinutost. Poti~ite kod sebe pozitivan na~in razmi{ljanja i vedar duh. Poku{avate da odgodite poslovnu situaciju koja zahtijeva dobru procjenu i dodatnu koncentraciju. Va`no je da imate ubjedljive argumente u susretu sa saradnicima. Ukoliko vam je te{ko da kontroli{ete svoje emocije i reakciju pred bliskom osobom, izbjegavajte izazovne ili provokativne situacije. Ponekad je te{ko postaviti jasnu granicu izme|u glasa razuma i nekontrolisanih emocija. Susret ili razgovor sa jednom osobom za vas predstavlja dobitnu kombinaciju, stoga prihvatite ideju o poslovno-finansijskoj saradnji. Va`no je da odaberete novu situaciju koja paralelno ispunjava va{a duhovna interesovanja i donosi materijalnu korist. Nema potrebe da se pona{ate suvi{e teatralno u dru{tvu voljene osobe. Prijat }e vam {etnja ili boravak u prirodi. Pa`ljivo analizirate razli~ite doga|aje na poslovnoj sceni i nove uslove. Ukoliko vam je stalo da ostvarite zapa`ene rezultate, realno odmjerite svoje mogu}nosti i uslove u kojima se nalazite. Nema razloga za pretjeranu razmetljivost pred saradnicima. Postavljate pogre{na pitanja i vr{ite emotivni pritisak na voljenu osobu. Zadr`ite kod sebe vedar duh i pozitivno raspolo`enje. Predla`ete nova prakti~na rje{enja, ali neko od saradnika nema dovoljno sluha i komplikuje dogovor o zajedni~kim interesima. Nema razloga da potcjenjujete ne~iju sposobnost, kao i `elju za napredovanjem. Djelujete suvi{e uznemireno i nestrpljivo. U emotivnom zanosu pravite lo{u procjenu i imate pogre{an utisak o jednoj osobi. Va`no je da pobolj{ate svoju psihofizi~ku kondiciju. Provjeravate razli~ite informacije koje uti~u na dalji tok pregovora u poslovnoj saradnji. Strahujete da vam ne promakne neki va`an doga|aj, ali umijete pravilno da procijenite poslovnu situaciju i povla~ite dobre poteze. Nema potrebe da vjerujete u ishitrena obe}anja ili osobi koja nije opravdala va{e povjerenje. Izbjegavajte stresne situacije koje vas dodatno uznemiravaju.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: san remo, avanti, bara, za, ana, mel, hit, aram, ati, u, atri, andro, du, rajan o nil, ismo, anita, e, nkomo, irena, delali}, smuk, riali, hi, na{, amok, n, mitovi, ana, ic, micina.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no, povremeno sa ki{om, koja se ujutro u sjevernim predjelima mjestimi~no mo`e lediti pri tlu. Vjetar slab isto~ni, na jugu slab do umjeren jugoisto~ni. Minimalna temperatura od -4 do 0, na jugu oko 11, maksimalna dnevna od -1 do 3, na jugu oko 14°C. U ~etvrtak i petak obla~no, povremeno sa slabom ki{om i susnje`icom, u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. Za vikend obla~no. U Sarajevu obla~no, povremeno sa slabom ki{om. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna 3°C.

Danas se ki{a o~ekuje na Balkanu, u Italiji, na jugu [panije i sjeveru Velike Britanije, a ki{a i susnje`ica u Skandinaviji. Jak vjetar puha}e u oblasti Sjevernog, Balti~kog i Jadranskog mora. U Isto~noevropskoj niziji niska obla~nost zadr`a}e se tokom cijelog dana, a u ostalim predjelima kontinenta bi}e prete`no sun~ano. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Moskva sa -5, a najtopliji Lisabon sa 18°C. Na Balkanu obla~no, u zapadnim, centralnim i ju`nim predjelima povremeno sa slabom ki{om, koja se dolinama rijeka mjestimi~no mo`e lediti pri tlu. Samo se na istoku poslije podne o~ekuje slab snijeg. Na Jadranu }e puhati jak jugoisto~ni vjetar. Maksimalna temperatura od 0 do 10, u primorskim gradovima od 12 do 16°C.

60

KULTURNI VODI^
PLES MALOG PINGVINA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: George Miller, glasovi: Elijah Wood, Robin Williams, Jada Pinkett Smith, Brad Pitt, Hank Azaria, Matt Damon, Sofía Vergara, Hugo Weaving... po~etak u 11.40, 13.50 i 16 sati. subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

Weaving... po~etak u 10, 12 i 14 sati.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 16, 18.15 i 20.30 sati.

Dominic West... po~etak u 18.30 i 21.15 sati.

BUDI MALO JA

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE I DIO

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’, svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

KINA
MEETING POINT
^UVAR
komedija, triler, re`ija: John Michael McDonagh, uloge: Brendan Gleeson, Don Cheadle, Liam Cunningham... po~etak u 20 sati.

drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 15.30, 18.30 i 20.35 sati.

VRIJEME JE NOVAC
triler, re`ija: Andrew Niccol, uloge: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy... po~etak u 17, 19 i 21 sat.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

POZORI[TA
KAMERNI
JA, MAHALU[A
Autor: I. Ku~uk-Sorgu~ Re`ija: Mirela Trepani} Igraju: Nela \enisijevi}, Nenad Te{i} i Ansambl Cabaret po~etak u 20 sati

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
ZATVORENIH O^IJU
drama autor: April De Angelis re`ija: Lajla Kaik~ija scenografija i kostimografija: Sabina Trnka igraju: Uranela Agi}-Burina, Sabina Kulenovi}, Lana Deli}, An|ela Ili}, Sa{a Hand`i}, Nerman Mahmutovi}, Igda Jari} po~etak u 19.30

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21 sat.

KRITERION

BANJA LUKA

INTERGALAKTI^KA LJUBAV ]E SPASITI SVIJET
drama, re`ija: Takahiko Akiyama, po~etak u 18 sati.

TUZLA

MLADI

KAPETAN D@ON PIPLFOKS
autor: Nenad Veli~kovi}, po motivima radiodrame Du{ka Radovi}a, re`ija: Ka}a Dori}, scenografija, kostimografija, kreacija lutaka: Vanja Popovi}, muzika: Hamo Salihbegovi} i Ned`ad Merd`anovi}, scenski pokret: Ferid Karajica, igraju: Admir Glamo~ak, Drago Buka, Mario Drma}, Damir Kustura, Mirza Der vi{i}, Adnan Goro, Nermin Tuli}, Mirza Tanovi}, Ismir Fazli}, Suada Ahmeta{evi}, Narda Nik{i}, Alma Merunka, po~etak u 19 sati.

INNI
muzi~ki, dokumentarni, re`ija: Vincent Morisset, u~estvuju: Jon Por Birgisson, Orri Pall Dyrason, Georg Holm, Kjar tan Sveinsson, po~etak u 18 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE

CINEMA CITY

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

PLJA^KA S VRHA
komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck, Alan Alda... po~etak u 15.50, 18 i 20.10 sati.

AVANTURE TINTINA: TAJNA JEDNOROGA 3D
animirana avantura, re`ija: Steven Spielberg, uloge: Daniel Craig, Jamie Bell... po~etak u 11.30, 13.40, 17.50 i 20 sati.

SARTR
BUDU]NOST JE U JAJIMA
komedija, Autor: Eugene Ionesco, Re`ija: Eduard Miler, Dramaturgija: @anina Mir~evska, Kostimografija: Amela Vili}, Scenografija: Tanja i Stjepan Ro{, Igraju: Alban Ukaj, Mirela Lambi}, Jasenko Pa{i}, Sne`ana Ali~, Sonja Goronja, Sead Pandur. po~etak u 20 sati

POZORI[TA
NARODNO
XVIII TUZLANSKI POZORI[NI DANI 2011 GENERALNA PROBA SAMOUBISTVA
Narodno pozori{te Kikinda Autor: Du{an Kova~evi} Re`ija: Nenad Gvozdenovi} Igraju:Slavoljub Mati}, Marko Gvero, Miljan Davidovi}, Nevena Nedi} po~etak u 19.30 sati

Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Miroslav Krle`a na pozori{noj sceni“, za posjete je otvorena do 12. decembra. Izlo`ba slika pod nazivom “Vilina pri~a“, autorice Mirjane Nikoli}, u Sinagogi je otvorena do 12. decembra.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PARADA

MOSTAR

NE PLA[I SE MRAKA
horor, re`ija: Guillermo del Toro, uloge: Katie Holmes, Guy Pearcen... po~etak u 19.20 sati.

komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 14.30, 17, 18.30, 19.30, 22 i 22.40 sati.

WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D

PLJA^KA S VRHA

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademij likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek - Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

akcija, komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Affleck... po~etak u 20.45 sati.

ZENICA

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 12, 15.30, 17.45, 20 i 22.15 sati.

animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 11.20, 13.30 i 15.40 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

OKC ABRA[EVI]

MISIJA SPASITI BO@I] 3D
animirani, re`ija: Barry Cook, Sarah Smith, glasovi: James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy... po~etak u 12.45, 14.30 i 16.30 sati.

BUDI MALO JA
komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21.10 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PLJA^KA S VRHA
akcija, komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

Izlo`ba OKUS INTERIJERA / LE GOUT DE L’INTERIEUR u organizaciji Francuskog instituta i Udru`enja za afirmaciju arhitekture, kulture prostora i vizualnih umjetnosti FORA, u okviru Dana francuske kulture. Izlo`ba }e biti otvorena do 20. novembra.

WINX: MAGI^NA AVANTURA 3D
animirani, re`ija: Iginio Straf fi, uloge: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 11 sati.

[TRUMFOVI

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

BIHA]

^UVAR @IVOTINJA
komedija, porodi~ni, re`ija: Frank Coraci, uloge: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb, Ken Jeong... po~etak u 11, 13 i 15 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba slika i skulptura profesora Milivoja Unkovi}a, za posjete je otvorena do 17. decembra 2011. godine.

avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry... po~etak u 12.30, 14.40 i 16.50 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
UNA
JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike,

PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 17.30 i 21.30 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati,

PLES MALOG PINGVINA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: George Miller, glasovi: Elijah Wood, Robin Williams, Jada Pinkett Smith, Brad Pitt, Hank Azaria, Matt Damon, Sofía Vergara, Hugo

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Milan - Barcelona, prenos
20.35 BHT
NOGOMET: LIGA [AMPIONA

SP

OR T

Ku}a na jezeru
Lake House, 2006.

22.25 NOVA

KOMEDIJA
Re`ija: Alejandro Agresti Uloge: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Christopher Plummer

Dr. Kate Foster 2006. godine odlazi u grad i ostavlja poruku za idu}eg stanara u po{tanskom sandu~i}u ku}e. Moli ga da joj proslje|uje po{tu i ka`e da su otisci {apa koje }e primijetiti kod ulaznih vrata ve} bili ondje kad se ona doselila. No idu}i stanar vidjet }e ne{to potpuno druk~ije kada do|e. Alex Wyler, darovit, ali frustriran arhitekt koji radi na obli`njem gradili{tu, nalazi ku}u u lo{em stanju...

Arsenal - Borussia D, snimak
23.15 FTV
NOGOMET: LIGA [AMPIONA

Prepad na Rommela
SE
10.40 HRT2

FIL

M

D`esi Stoun: Hladan kao kamen
00.30 PINK
Jesse Stone: Stone Cold, 2005.

FIL

M

Larin izbor
18.10 FTV

RI

Raid On Rommel, 1971.

JE

RATNI
Re`ija: Henry Hathaway Uloge: Richard Burton, John Colicos, Clinton Greyn, Wolfgang Preiss, Danielle De Metz

KRIM. DRAMA
Re`ija: Robert Harmon Uloge: Tom Selleck, Jane Adams, Reg Rogers, Viola Davis, Alexis Dziena, Polly Shannon

54. Kar men po vri je|ena bje`i od pijanog Alena. Alen tra`i oprost za svoje pona{anje, no Karmen zahtijeva da napokon okon~a brak s Vjerom. Vjera priznaje Alenu da je na rubu samoubojstva od Bartulove smrti te joj Alen nema snage re}i da je gotovo. O~ajna Karmen najavljuje Alenu skora{nji odlazak iz njegovog `ivota. Mija je ljuta na Vuksana i Zorana zbog njihove sva|e te odbija obojicu. Vuksan nudi Zoranu posao u Cape Townu koji ovaj s ga|enjem odbija. Vuksan na prevaru odvodi Miju na izlet jahtom gdje se njih dvoje donekle pribli`e.

Zahvaljuju}i ponajprije izvrsnom zapovjedniku Erwinu Rommelu, njema~ke snage uspje{no odolijevaju napadima na sjevernoafri~kom rati{tu. Njema~ki konvoj prevozi zarobljene britanske vojnike i lije~nike. U konvoj se, glume}i ranjenika, ubacuje britanski obavje{tajac Alex Forster. Forster se zapravo `elio infiltrirati u drugi konvoj, no smjesta se prilagodi situaciji i odlu~i od lije~ni~kog osoblja i obi~nih vojnika napraviti diverzante...

Opro{tajna poruka
23.20 OBN
Last Word, 1995.

FIL

M

Jesse Stone je bezosje}ajan {ef policije u Paradiseu. Iako Stone ima veliko srce, nije od onih koji pokazuju osje}aje te ~esto zaviri u ~a{icu kada mu posao postane prete`ak. Nakon niza nerije{enih ubojstava u Paradiseu, Stone po~inje sumnjati na Andrewa Lincolna i njegovu `enu Briannu (Jane Adams), par ekscentri~nih umjetnika odu{evljenih nasiljem. No kad silovanu 16ogodi{nju Candace Pennington mama i tata dovedu k Stoneu, on je zbunjen reakcijom roditelja te se pita jesu li ubojstva i silovanje povezani.

TRILER
Re`ija: Tony Spiridakis Uloge: Timothy Hutton, Joe Pantoliano, Michelle Burke, Michelle Rene Thomas

Povratak u raj
00.05 HRT1
Return to paradise, 1998.

FIL

M

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A

DRAMA
Re`ija: Joseph Ruben Uloge: Vince Vaughn, Anne Heche, Joaquin Phoenix, David Conrad, Vera Farmiga, Nick Sandow

63. Bahar i Mert su u {oku kad vide da je prazna ku}a u kojoj je bio Salih. Bahar je pono vo na ru bu `ivaca i ne mo`e podnijeti bol koja ju je sna{la. Mert, koji je navikao da uvijek dobije ono {to `eli, jo{ jednom to potvr|uje. Nastavlja potragu za Salihom. Salih saznaje da su otkrili gdje se nalazi te nastavlja bijeg sa svojom porodicom. Za to vrijeme, Eren je te{ko bolestan.

Novinar Martin pi{e kolumnu o ljudima u njegovom rodnom gradu, Detroitu. Njegov prijatelj Doc, koji mu donosi povjerljive informacije, lokalnim kriminalcima duguje novac. Svoju posljednju pri~u Martin pi{e o striptizeti Sari, koja ima vrlo mra~nu pro{lost. Zahvaljuju}i Docu, holivudski studio zainteresiran je za snimanje pri~e o Sari, ali oni zahtijevaju snimanje scena sa puno seksa i nasilja. Martin oklijeva, ne `eli otkriti najdublje tajne i poku{ava se izboriti sa vje~itom dilemom izme|u ljubavi, novca i prijateljstva.

Bumerang
15.00 FTV

SE

RI

JA

John, zvan Sheriff, Lewis i Tony provode odmor u Maleziji prepu{taju}i se jednono}nim vezama i u`ivanju lakih droga. Sheriff i Tony se vra}aju ku}i, a Lewis odlu~i otputovati u Indoneziju. New York, dvije godine poslije. Sheriffu pristupi odvjetnica Beth Eastern obavijestiv{i ga da je Lewis zbog droge u Maleziji osu|en na smrtnu kaznu. Do izvr{enja presude ostalo je samo osam dana, a Lewisu je jedini spas da i Sheriff i Tony priznaju posjedovanje droge kako ne bi bio osu|en kao krijum~ar narkoticima...

Izgubljeni
21.00 OBN

48. Nihatovi planovi u vezi Zafera po~inju dobijati veoma zastra{uju}i oblik. Smrt @ulide imat }e negativne posljedice za sve ~lanove porodice Demiraj, pogotovo za Zafera. Zafer, koji ni ne sluti {ta ga o~ekuje, suo~ava se sa pro{lo{}u i tra`i rje{enje. Jedna `ena koju odlazi posjetiti predstavlja sjenku njegove pro{losti. Ova `ena, koja }e na vidjelo iznijeti istinu o Zaferu, od tog }e trena igrati veliku ulogu u `ivotima ~lanova porodice Demiraj.

1. Australski Hrvat Thomas Mr{i} dolazi na malu lokalnu televizijsku stanicu koju je upra vo ku pio. Odlu~uje napraviti velike promjene u radu te televizije koja je poznata po neuspjesima i sumnjivim poslovima, dok on `eli komercijalnu, ali po{tenu televiziju. Za oko mu zapinje Martina, mlada, ambiciozna i istinoljubiva novinarka s lokalne radiostanice koja smi{lja novo ime televiziji: TV Bumerang. ...

Postal
00.15 NOVA
Postal, 2007.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Uwe Boll Uloge: Zack Ward, Dave Foley, Chris Coppola, Jackie Tohn, J.K. Simmons

Postal nakon neuspjelog intervjua za posao, tokom kojeg je izba~en iz ureda za nezaposlene, otkrije kako njegovom lo{em danu nema kraja ..

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 0.00 Dobro jutro 0900 Vijesti 09.05 Da sam oblak, 10. ep. Dje~iji program: 10.00 Spetno - sretno 10.25 Super {pijunke 10.50 PopPixie 11.05 Sve }e biti dobro, serija 62. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, serija, 31. ep. 13.10 Pregled LP u nogometu (r) 14.30 Tomica i prijatelji, crtani film 14.50 Vijesti 15.00 Bumerang, serija, 1 ep. 15.50 Sve }e biti dobro, serija, 63. epizoda

srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.10 BeHaTeens 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija, 9/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Hvala na pa`nji Indexi, muzi~ki program 11.25 Sjaj Pariza, serija, 7/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Zdravlje u Evropi: Bolesno srce, strana dok. serija, 10/12 (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu 14.30 Kineski moreplovac, animirana serija, 10/52 14.55 Robot Robi, animirana serija, 6/52 15.05 La Loca, dok. film 15.20 Dje~iji festivali 15.35 Izgubljena ~ast, serija, 47/77 (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Sjaj Pariza, serija, 8/80 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 BeHaTeens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet, Liga {ampiona: Milan Barcelona, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.50 Dnevnik 2 23.20 Izgubljena ~ast, 48/77 00.10 Liga {ampiona u nogometu, pregled 01.30 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.35 10.55 11.05 11.15 11.25 12.00 12.20 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Dokumentarni program (r) U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka Pingu, crtana serija ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu (r) Dilajla i D`ulijus, crtana serija Dnevnik 1 Ah, ta planeta

TV1
06.05 Ogrta~ od hiljadu boja, crtani film (r) 06.30 ^arobno zelje, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Grob na bre`uljku, crtani film 07.35 Tom Tit i medvjed, crtani film 08.00 Flash Info 08.05 Dadilja Ana, 6/12 09.00 Flash INFO 09.05 Zakon ljubavi, serija, 112. ep. (r) 10.00 Flash Sport - Meteo 10.05 Ukradeni `ivoti, 104. ep. (r) 11.05 Flash biznis 11.15 Superstars, dok. program, ep. 22 12.00 Flash InfoBiznis-Sport - Meteo

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 30. ep. 09.40 Timmy, crtani film 09.50 Fifi, crtani film, 28. ep. 10.00 Garfield, crtani film 10.15 Dragon ball Z, 43. ep. 10.35 Lijeni grad, crtani film 11.04 Winx, crtani film, 28. ep. 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, 117. ep. 14.00 Hayat production show, zabavno -muzi~ki program

PINK
06.00 Sestre, serija (r) 07.10 ^arolija, dje~ija muzi~ka emisija 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba 11.00 Kraljica juga, serija (r) 12.00 Info top, info - program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program 14.10 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija

OBN
06.45 Gerald Mc Boing, crtani film 06.55 Nimboli, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Metajets, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot, turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce, turska serija 13.55 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.35 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni, turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Izgubljeni, turska serija 22.00 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Opro{tajna poruka, igrani film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport, sportski pregled 01.30 Vox populi 01.35 Opro{tajna poruka, igrani film 03.20 OBN Info, informativni program 03.40 OBN Sport, sportski pregled

Spretno-sretno
10.00
16.50 Federacija danas 17.15 Taja Starog mosta, igrana serija, 19. pizoda 18.10 Larin izbor, igrana serij, 53. epizoda 19.10 SuperLOTO, prijenos ivla~enja Finansijske novosti 19.30 Devnik 2 20.10 CSI Miami, igrana serija, 6.epizoda 21.05 Da sam oblak, igrana serja, 11. epizoda 22.10 [etnja sa zvijerima, dokmentarni program BBC-a, 2. dio 22.44 SuperLOTO, dobitna kombinacija brojeva 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Nogomet, Liga prvaka: Arsenal Borussia D, snimak 00.55 Pod sretnom zvijezdom, 31. epizoda 01.45 Dnevnik 3 (r)

Dilajla i D`ulijus
11.25
12.40 13.05 13.30 13.50 15.00 15.10 15.50 16.30 17.05 18.00 19.10 19.30 20.10 21.15 21.55 22.30 22.45 00.25 02.10 03.00 03.20 03.55 04.20 Akademija U prolazu Rezovi, serija Dragulj u kruni, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Na{e je ono {to smo drugima dali Srpska danas Larin izbor, serija Dragulj u kruni, serija ^ika Blagoje u svijetu igra~aka Dnevnik 2 Tako se kalio ~elik, mini serija Art ma{ina, emisija iz kulture Statisti, serija Dnevnik 3 Fudbal - liga {ampiona Varvari pred vratima Tako se kalio ~elik, mini serija (r) Rezovi, serija Statisti, serija Dnevnik 2 U fokusu (r)

Dnevnik TV1
19.30
12.20 Odlazak u svemir, dok. serijal, 12/14 13.00 Flash Sport - Meteo 13.05 Grob na bre`uljku, crtani film (r) 13.30 Tom Tit i medvjed, crtani film (r) 14.00 Flash INFO 14.05 Tek ro|eni, serija, 1/26 (r) 15.00 Flash Sport - Meteo 15.05 Zakon ljubavi, serija, 113. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 105. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija, 62. ep. (r) 18.15 Flash biznis 18.20 TV1 Ordinacija, (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija, 63. ep. 21.10 Tek ro|eni, serija, 2/26 22.00 Dnevnik u 22 22.40 O~i ljubavi, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Razmjena srca, film (r)

@ene s broja 13
21.00
14.50 15.00 15.15 16.00 17.00 17.50 17.54 17.55 18.25 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 22.22 23.22 01.40 Bestseller Top Shop Vitafon Kad li{}e pada, 138. ep. Staklena ku}a, 49. ep. Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, tv show Recept za dobar `ivot Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, 139. ep. @ene s broja 13, serija ZMBT, profil Sport centar Staklena ku}a, serija, 50. ep. Zemljotres, 1.dio, igrani film Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7

Trijumf ljubavi
17.00
15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Biometerolo{ka prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand parade, zabavno muzi~ki show 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 D`esi Stoun: Hladan kao kamen, film

03.00

Sjaj Pariza
17.00 BHT
Catherine i Philippe se sve ~e{}e sva|aju, razlog tome su gosti u ku}i. Hermione tra`i od Ethana da se zaru~e. On je zate~en tim njenim zahtjevom. Odlazi u Chrisov kafe, gdje sre}e Lorene, koja ga sve vi{e privla~i. Nakon {to je popravio ocjene, Victor `eli otkazati „saradnju“ sa Martialom, ali ga ovaj ucjenjuje prijete}i da }e sve otkriti njegovom ocu.

SE

RI

JA

TV SA

11.00 Vijesti TVSA 11.05 Nastavak sjednice Skup{tine KS, u`ivo 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Nastavak sjednice Skup{tine KS, u`ivo 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Nastavak sjednice Skup{tine KS, u`ivo 17.00 Dobre vibracije u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Svjedoci vremena, 2/3 20.30 Hollywood akcijski heroji 21.00 Pomorska tehnologija,2/18 21.30 Sevdah 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Mo}niji od dr`ave, 7/7 23.20 Za{to mr{avi ljudi ne mogu biti debeli, dok. program 00.10 Prtljag, film 01.35 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 14.05 Tek ro|eni, serija, 1/26 (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 113. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 105. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 62. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 63. ep. 21.10 Tek ro|eni, serija, 2/26 22.40 O~i ljubavi, film

MRE@A

07.05 Grob na bre`uljku, crtani film 07.35 Tom Tit i medvjed, crtani film 08.05 Dadilja Ana, serija, ep. 6/12 09.05 Zakon ljubavi, serija, 112. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 104. ep. (r) 14.05 Tek ro|eni, serija, 1/26 (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 113. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 105. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 62. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 63. ep. 21.10 Tek ro|eni, serija, 2/26 22.40 O~i ljubavi, film

TV MOSTAR

07.05 Grob na bre`uljku, crtani film 07.35 Tom Tit i medvjed, crtani film 08.05 Dadilja Ana, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 12.00 Flash info-sport 14.05 Tek ro|eni, serija (r) 15.00 Flash sport 15.05 Zakon ljubavi, serija16.00 Ukradeni `ivoti, serija17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Grad RTM-a, revijalni pogram 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Tek ro|eni, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 O~i ljubavi, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro, jutarnje vijesti 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Cris Angel 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

10.30 Dom2 11.00 Nestala, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Sasvim obi~na pri~a 14.30 Reporta`e sa zemlje mira 15.00 Nestala, mini serija 16.00 Link 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 IC sport 18.30 Mala d`amija, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Mala d`amija, serija 21.00 Auto shop magazin 21.30 Mr. Bean 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

08.00 Sedam dana u Maglaju (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike 11.00 Info blok 12.00 Sedam dana u Maglaju (r) 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Magazin Plus

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Porodi~ne zavrzlame, serija 10.00 Vijesti 10.15 Razmi{ljaj zeleno, (r) 10.45 Program za djecu 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Viesti 12.10 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina (r) 14.30 Vijesti 14.45 TV intervju (r) 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.20 Misti~na mjesta, dok. program 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.10 To{e Proeski: Pet godina Balkana, dok. program 6/8 18.30 Grimove bajke, program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Istina, dok. program 20.45 Kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 TV Liberti

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Da sam ja neko, dok. program 16.45 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 Student, informativni program 18.00 Crno i bijelo, info- program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, info-program 21.10 Op~injeni, 139/208 22.05 Folk-top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV BN

10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 13.15 Tv dokument (r) 14.00 Novosti 14.05 Ispred ostalih 15.00 Zavr{ni ATP turnir - London 16.00 Dnevnik 1 16.20 Zavr{ni ATP turnir London.nastavak 17.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Juznoameri~ki zmaj, film 01.20 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija (r)

TV ATV

11.10 WINX, crtani film 11.30 Vizita 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.40 Arena, sportski program 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.25 Jesen sti`e dunjo moja, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.10 Ve~ernje Vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Zemljotres I, film

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. novembar/studeni 2011.
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi (r) 09.07 Kralj vinograda 3, serija 09.51 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.11 Zemlje-ljudi -pustolovine 10.56 Kod Ane (r) 11.11 Oprah show 11.52 Pastel 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.19 TV kalendar (r) 12.31 @ivjeti zdravije 12.37 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.22 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti 14.14 Vrijeme sutra 14.16 Rije~ i `ivot: Je li neizlazak na izbore grijeh propustom? 14.51 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 15.35 Alpe Dunav Jadran 16.05 HAZU Portreti: Gustav Jana~ek 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 17.19 8. kat: Izgubio sam posao, talk show 18.06 Plemenita krv, dok. film 18.40 Izbori 2011. - Bonusi 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.01 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi 20.06 Izbori 2011 - bonusi 20.27 Stipe u gostima 4, Serija 21.01 @ivjeti zdravije 21.05 Misija: Zajedno 22.04 Paralele 22.32 Pastel 22.40 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.07 Vijesti iz kulture 23.15 Drugi format 00.05 Povratak u raj, film (r)

TV PROGRAM
AL-JAZEERA B.
07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 Poznavali smo Sadata, dok. program (r) 08.00 Usudi se, i probaj: New York, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Gaza, dolazimo, ep. 2, dok. program (r) 17.00 Zidovi srama: Meksiko, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 Dogodilo se u New Orleansu, dok. program 19.30 Zidovi srama Zapadna Obala, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Gaza, dolazimo, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, informativni talk-show (r) 01.30 Spa{avaju}i Soweto, ep. 2, dok. program (r)

63
SE RI JA

HRT2
07.48 Mala TV TV vrti}: Krti} prikazuje TV vrti}: Glumac (r) Gazoon, crtani film (r) [est savjeta kako postati najbolji nogometa{ svijeta (r) 08.18 Connor na tajnom zadatku 1, serija (r) 08.40 [kolski program: Parkovi na{eg grada Izazovi: Mora postojati neki na~in, turski dok. film (r) 09.25 ^etvero protiv Z, serija za djecu (r) 09.55 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.40 Prepad na Rommela, ameri~ki film (r) 12.15 Briljanteen (r) 12.58 Mala TV (r) Mala TV: Krti} prikazuje (r) TV vrti}: Glumac (r) 13.30 Izbori 2011. predstavljanje izbornih lista 14.16 H2O Uz malo vode! 2, serija 14.41 Edgemont 4, serija 15.04 [kolski program: Parkovi na{eg grada (r) 15.34 Izazovi: Mora postojati neki na~in, dok. film (r) 15.55 4 zida (r) 16.30 Izbori 2011. su~eljavanje 18.01 Obrtnik 100% poduzetnik 18.05 Meteor i veliki kota~i, crtani film (r) 18.25 Ko{arka{ka Euroliga: Gospi} Wisla Can Pack, prenos 20.15 Nogometna Liga prvaka - emisija 20.35 Nogometna Liga prvaka: Milan Barcelona, preos 22.37 Nogometna Liga prvaka - emisija 23.35 @ica 4, serija 00.31 Gavin i Stacy 2, serija 01.00 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija (r) 01.41 Otkad si oti{la 3a, serija (r) 02.11 Bez traga 7, serija (r)

NOVA
06.35 Bakugan, crtana serija 07.00 Predstavljanje kandidata 08.05 TV izlog 08.20 Jagodica Bobica, crtana serija 08.45 Roary, crtana serija 09.00 Bumba, crtana serija 09.15 Ptica trka~ica, crtana serija 09.40 Kad li{}e pada, serija (r) 10.30 Inspektor Rex, serija (r) 11.30 IN magazin (r) 12.15 Plesom do zvijezda 2, igrani film 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Ku}a na jezeru, igrani film 00.15 Postal, igrani film 02.15 Seinfeld, serija 02.45 Nestali, serija 03.30 Zvijer, serija (r) 04.15 Ezo TV, tarot show 05.15 Seinfeld, serija (r)

RTS
10.05 Trag, dok. program 10.35 Stranac u Srbiji, dok. pr. 11.00 Slagalica, kviz (r) 11.25 Srbija na vezi, program za dijasporu 11.50 Dnevnik 12.30 Dunav zauvek, dok. program (r) 12.55 Fudbal: Kup Srbije, OFK Beograd Partizan, ~etvrtfinale, prenos 13.45 Evronet, dok. program 14.50 Gastronomad 15.10 Ovo je Srbija 15.55 Pozori{te u ku}i, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.40 Magazin Srbije na vezi, pr. za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.10 Fudbal: Kup Srbije, Crvena zvezda -Smederevo, ~etvrtfinale, snimak 22.00 Dunav zauvijek, dok, program 22.30 Trag, dok. program (r) 23.00 Mjera za muziku, muzi~ki program 23.30 Oko, info

RTCG
13.05 Likovna umjetnost Cg 13.35 Sa koncertnih podijuma 14.00 Vjesti 14.05 Nau~no obrazovni program (r) 14.35 Narodna muzika 15.00 Sat tv aktuelno 15.05 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.15 Putevi `ivota 16.45 Lajmet 17.00 Hronika Podgorice 17.15 Sat tv aktuelno 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Profil 20.30 Sat tv 21.00 Koncert 21.30 [krinja 22.00 Stil 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sport 00.00 Crna Gora, u`ivo

Tajna Starog mosta
17.15 FTV

18. Tristan ide posjetiti Angustias a Pepi obe}ava da }e uskoro mo}i vidjeti Martina. Tamo mu doktor otkriva kako je Angustias sve bolje te kako bi uskoro mogla izi}i iz bolnice. Tristan odlazi a Angustias zna da }e, zahvaljuju}i Felisinom planu ona uskoro izi}i van. Emilia je ljuta na oca kao da je prodao du{u |avolu...

Izgubljena ~ast
23.20 BHT

SE

RI

JA

Kerim i Fatmagul ~uju razgovor izme|u Mukadese i Saliha. Re{at i Selim poku{avaju da privuku Vurala na svoju stranu. Erdoan susre}e Gaju i nastavlja svoje |avolje planove. Njegova meta sada je Mustafa. Fatmagul, Ebe Nine i Kerim po~inju da funkcioni{u kao obitelj. Poku{avaju prona}i rje{enje za Mukadesin problem, dok nju obuzima o~aj i ponovo po~inje da se pona{a bez razmi{ljanja...

EUROSPORT
08.30 Motosport, Road to Dubai 08.45 FIA touring car 09.15 Umjetni~ko klizanje, ISU - Francuska 11.15 Fudbal, Champions Club 11.25 Cross-country skijanje, SK Norve{ka 13.00 Fudbal, OI kvalifikacije: Irak - Australija,, live 15.00 Fudbal, Champions Club 15.10 Ski-skokovi, Hakuba, Japan 16.10 Ski-skokovi, Almaty, Kazakhstan 17.00 Fudbal, OI kvalifikacije: KatarJu`na Koreja,, live 19.05 All sports 19.30 Konji~ki sport 20.30 Polo 21.30 Riders Club 21.35 Golf, US PGA Tour 22.35 Golf Club 22.40 Jedrenje 23.10 Yacht Club 23.25 All sports 23.40 FIA touring car 00.10 Ski-skokovi, Klingenthal, Njema~ka 01.15 Watts

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern (Munich) Dortmund 08.45 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg Hannover 10.00 Ko{arka, Eurocup 11.00 Ameri~ki fudbal, NCAA: NotreDame Boston College 12.30 Fudbal, Bundesliga: VFB Stuttgart FC Augsburg 13.15 Fudbal, Bundesliga: Hamburger SV Hoffenheim 14.00 Ko{arka, Eurocup 16.45 Video igrice 18.15 Motosport, Road to Dubai 18.30 Snowboard 20.00 Ke~eri 21.30 Boks 23.00 Ameri~ki fudbal, NCAA Big Ten Conference 00.30 Strikeforce: Fedor, Rusija - J. Terry, USA

SPORT KLUB
06.30 ATP Masters Cup London 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 ATP Masters Cup London 12.30 Tenis STUDIO, direktno 13.15 ATP Masters Cup London Doubles, direktno 15.00 ATP Masters Cup London Single, direktno 17.00 Pregled {vajcarske lige 17.30 Vijesti 17.45 Premier League News 18.00 Euroleague STUDIO 19.00 Euroleague: Efes Partizan, direktno 21.00 ATP Masters Cup London Single, direktno 23.00 SK STUDIO, direktno 23.30 Euroleague: CSKA Zalgiris 01.00 ATP Masters Cup London Doubles 02.30 Vijesti 02.45 Premier League News 03.00 Euroelague: Olympiacos - Bilbao 04.30 Sailing - 34. American Cup

SPORT KLUB +
09.00 Premier League: Swansea Manchester United 10.00 Telemarketing 11.00 Pregled portugalske lige 11.30 Pregled Championship 12.00 Pregled {vajcarske lige 12.45 Ruska liga: Spartak - Lokomotiv 14.30 FA Cup: Stourbridge - Plymouth 16.15 Barca TV: Barcelona Zaragoza 18.00 Ajax TV 18.15 Pregled Premier League 19.15 ATP Masters Cup London Doubles, direktno 20.45 Euroleague: Montepaschi Unics, direktno 22.45 Euroleague: Olympiakos Bilbao 00.30 Euroleague: Efes - Partizan 02.15 Championship: Millwall - Briston City 04.00 Premier League: Wigan - Blackburn 05.45 Belgijska liga: Anderlecht - St. Truden

ARENASPORT 1
09.00 K{arka, Gr~ka liga: Panathinaikos Olympiakos 11.00 Rukomet Bundesliga: Highlights 11.30 Rukomet, Bundesliga: Flensburg Gummersbach 13.00 Italijanska Liga: Napoli Lazio 15.00 VijestiOmni Sport 15.30 Liga {ampiona: Highlights 16.30 [panska liga: Valencia - Real Madrid 18.30 Rukomet EHF Liga {ampiona: Magazin 19.00 Rukomet, EHF Liga {ampiona: Partizan — Kiel, prenos 21.00 Goalisimo Magazin 22.00 Ko{arka, Aba Liga Crvena zvezda Radni~ki 00.00 Poker WPT Europe series 02.00 Fudbal Sudamericana prenos 04.00 Ko{arka, NCAA: Maui Tournament, prenos

DISCOVERY

06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica 12.45 U potrazi za zabavom 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Vrhunski vojnik 21.00 Najbolji ostaju 21.55 Majstori za oru`je 22.50 Pograni~na policija SAD 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Ja, predator 08.00 Poznati kosmos 09.00 Neuni{tivi 10.00 @ivotinjska predskazanja 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Raj na Zemlji 13.00 Poznati kosmos 15.00 Ja, predator 16.00 Ratovi insekata 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na Zemlji 20.00 Prava istina 21.00 Privid ili stvarnost 22.00 Iza re{etaka 23.00 Prava istina 00.00 Privid ili stvarnost

VIASAT HISTORY

06.00 Skrivena blaga afri~ke 07.00 Edvardijanska farma 08.00 Varvari Terija D`onsa 09.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 10.00 Ratnici 11.00 De{ifranti 12.00 Krv na na{im rukama 14.00 Skrivena blaga afri~ke, australijske i indijske Umjetnosti 15.00 Edvardijanska farma 16.00 Sikert protiv Sard`enta 17.00 Tajni eksperimenti u sovjetskim laboratorijama 18.00 Odbrana morala - pri~a o Meri Vajthaus 19.30 Djeca Staljingrada 20.00 Kako je nastao {oping 21.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 22.00 Tajm tim godina X 23.00 Edvardijanska farma

ANIMAL PLANET

UNIVERSAL

07.15 D`ef Korvin - bez ograni~enja 07.40 Psi jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve {to va{ ljubimac po`eli 09.05 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 U posjeti `ivotinjama 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Galapagos 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o psima 18.15 @ivot majmuna 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Galapagos 21.00 Ta prelijepa Afrika 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Zemlja zvijeri

10.20 Ubistva u Midsommeru: Smrt I Snovi, film 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija14.20 Zakon i red, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru: Oslikano Krvlju, film 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Plave krvi, serija 22.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 00.20 Panduri novajlije, serija 01.20 Pomorska patrola, serija 02.20 Erika, serija 03.20 Doma}ice iz okruga Orand`, serija

TV1000

04.00 Bijeli pijesak, igrani film 06.00 Inkognito, igrani film 08.00 ^ist i trijezan, igrani film 10.00 Ksanadu, igrani film 12.00 Ukradena srca, igrani film 14.00 Lud za mambom, igrani film 15.30 Novine, igrani film 17.40 Robin Hud, princ lopova, igrani film 20.00 Golo kupanje, igrani film 22.00 Bijeli pijesak, igrani film 00.00 Slatke lutkice, igrani film 02.00 Cijena po`ude, igrani film

FOX LIFE

10.00 Sudije za stil, reality show 10.40 Ru`na Beti, serija 12.02 Serija 12.30 Svita, serija 12.47 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.20 Svi vole Rejmonda, serija 14.10 O~ajne doma}ice 15.05 Sofi Parker, serija 15.35 Kugar Taun, serija 17.42 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 Ru`na Beti 19.05 Sofi Parker, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 21.57 Privatna praksa, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.25 Svi vole Rejmonda, serija

FOX CRIME

07.50 Frikovi, serija 08.35 Nestali, serija 09.20 Brojevi, serija 10.10 Monk, serija 10.55 Zlo~ina~ke namere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pariski ferenzi~ari, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Nestali, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Zlo~ina~ke namere, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ne~ujno, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Zlo~ina~ke namere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Detektiv na Floridi, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Cura na lo{em glasu, film 07.30 Fantasti~ni gospodin Lisac, film 08.55 Varalice, film 10.25 25. ro|endan Rock and Roll Ku}e slavnih, film 12.40 Princeza, film 14.15 O ma~kama i psima: Osveta Kitty Galore, film 15.35 Rover Dangerfield, film 16.45 Stvaranje, film 18.30 Trener, film 20.05 Seks i grad 2, film 22.30 Okus krvi IV, ep. 7, serija 23.30 Verso, film 01.15 No} vje{tica 2, film 03.00 Prokleti United, film 04.35 Carrie Fisher: Bez dlake na jeziku, film

HBO COMEDY

10.50 Show Rickyja Gervaisa II, serija 11.20 Mala trgovina u`asa, film 13.05 [to nakon diplome?, film 14.30 Sredina II, serija 14.55 Tre}i kamen~i} od Sunca, serija 15.20 Tre}i kamen~i} od Sunca 15.45 [umska dru`ina, film 17.15 Obitelj ~udaka, film 19.05 Sredina II, serija 19.30 Show Rickyja Gervaisa II, serija 20.00 Miranda II, serija 20.30 Na{e obiteljsko vjen~anje, film 22.10 Mrak ples, film 23.30 Miranda II, serija 00.00 Ubi me dosada III, ep. 5, serija 00.30 Obdaren III, serija 01.05 “Funny or Die” predstavlja II, serija

@eljo u Zenici brani 2:0 protiv ^elika

Ofanzivno, al’ pametno...

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 23. novembar/studeni 2011.

46. strana

OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI
Foto: [. SULTANOVI]

Identitet BiH kroz istoriju
Institut za istoriju u Sarajevu ju~er je organizovao dijalog o temi Bosna i Hercegovina izme|u istorijskog kontinuiteta i kontinuiteta osporavanja. Povod dijalogu bilo je objavljivanje dvotomnog zbornika radova „Identitet BiH kroz istoriju“. Prema rije~ima Husnije Kamberovi}a, v.d. direktora Instituta za istoriju BiH, ve} dugo se u istoriografiji, publicistici, politici i javnom diskursu uop{te, raspravlja o nametnutoj temi kontinuiteta i diskontinuiteta. Primijenjeno na BiH, to je zna~ilo konstruisanje istorijske slike o neprekinutom dr`avnom i dru{tvenom kontinuitetu. - Nastojali smo BiH staviti u sredi{te na{eg interesa, ne zaboravljaju}i da ~ak i u o~ima onih koji vjeruju da je sve Bo`je davanje, ljudsko djelovanje igra nezamjenjivu ulogu. Zbog toga smo govorili o ljudima u BiH i o svemu onome {to jeste, po na{em mi{ljenju, dio povijesnog identiteta ove zemlje i {to se oblikovalo pod utjecajem tog identiteta. Me|utim, nismo o tim pitanjima `eljeli govoriti iz unutra{nje perspektive i dali smo pogled izvana, rekao je, izme|u ostalog, Kamberovi}. D. M.

U dru{tvu advokata i kolega

Kaletovi} oslobo|en
Damir Kaletovi} je kazao da ovo nije presuda samo u njegovu korist nego i osloba|aju}a presuda svom slobodnom novinarstvu, FTV-u i magazinu “60 minuta“
Osnovni sud u Banjoj Luci izrekao je osloba|aju}u presudu Damiru Kaletovi}u, novinaru FTV-a, kojeg je banjalu~ko Okru`no tu`ila{tvo teretilo za krivi~no djelo neovla{tenog prislu{kivanja i snimanja. Obrazla`u}i svoju odluku, sudija Stanko Blagi} kazao je da tokom postupka tu`ila{tvonijeuspjelodokazatinijedannavod iz optu`nice, prema kojoj je Kaletovi} bez saglasnosti tada{njeg ombudsmena BiH Vitomira Popovi}a u njegovoj kancelariji snimao razgovor, a potom ga emitirao u politi~kom magazinu “60 minuta“ FTV-a.

Popovi} je kompromitovao sam sebe

Pravi zastupnik Kaletovi}a advokat Nikica Gr`i}, obra}aju}i se Sudu, istakao je da u arhivi Suda ostaju samo navodi iz sudskih sporova, ali istorija pravosu|a u BiH potvr|uje da je Vitomir Popovi} 1992. kao predsjednik Osnovnog suda u Banjoj Luci nanio sramotu pravosu|u i orgije{io se prema svojim kolegama koje je istjerao s posla zbog njihove etni~ke ili politi~ke pripadnosti. „Nije Kaletovi} kompromitovao Popovi}a, Popovi} je kompromitovao sam sebe svojim djelima“, podvukao je Gr`i}. suda svom slobodnom novinarstvu, FTV-u i magazinu “60 minuta“ .

Had`iomerovi}eva odluka
“Iz izjava svjedoka optu`enog jasno je da Kaletovi} nije naredio snimanje razgovora, da je materijal snimljen slu~ajno, ni-

ti je Kaletovi}, kako je to izjavio i Popovi},bio u mogu}nosti da razgovor snimi u njegovoj kancelariji“ kazao je sudija Blagi}. , Dodao je da Kaletovi}, u skladu s pravilnikom FTV-a o sistematizaciji radnih mjesta, nije donio odluku o emitiranju sporne izjave, ve} je to odlu~io urednik magazina “60 minuta“ Bakir Had`iomerovi}, {to je i izjavio tokom svog svjedo~enja u ovom sudskom sporu. “Tu`ila{tvo nije dokazalo da je objavljivanjesnimka u kojemPopovi}ka`e da ‘novinarutrebametak u ~elo’nijeimalo za ciljkompromitovanje Popovi}a“ zaklju~io je Blagi}. , Kaletovi} je kazao da ovo nije presuda samo u njegovukoristnego i osloba|aju}apre-

Paravinji produ`en pritvor
Vanraspravno vije}e Suda u [ibeniku produ`ilo je ju~er za jo{ dva mjeseca pritvor voza~u kamiona Draganu Paravinji, optu`enom za poku{aj silovanja i ubistvo maloljetne Antonije Bili} iz Hrvatske. Vije}e @upanijskog suda u [ibeniku je odluku donijelo nakon {to je u ponedjeljak Tu`ila{tvo podiglo optu`nicu protiv Paravinje zbog poku{aja silovanja i ubistva Antonije Bili}, kao i za poku{aj silovanja autostoperke u junu 2010. na podru~ju Omi{a. Po~etak su|enja mo`e se o~ekivati za oko mjesec, re~eno je na Sudu.

Satisfakcija
“Ovo je velikasatisfakcija i meni i svimaonimakoji su tvrdili da je VitomirPopovi} dio jedneru`neratne, ali i poratnepri~e i ~injenica da je zbog prijetnji koje mi je uputio protivnjegakona~nopodignutaoptu`nicaotvori}e i pitanjemo`e li ~ovjekkojinekomeprijetismr}ubitidekanPravnogfakulteta u Banjoj Luci“ poru~io je Kaletovi}. , U zavr{noj rije~i tu`ila{tva, koja je prethodila izricanju presude, tu`iteljica Tanja Mr|a kazala je da u cijelosti ostaje iza navoda optu`nice. G. KATANA

POSLJEDNJE VIJESTI
ILID@A: TAKSISTU IZUDARAO PI[TOLJEM Na tramvajskoj okretaljci na Ilid`i nepoznati mu{karac sino} je napao taksistu Sarajevotaxija B. A. i nanio mu povrede dr{kom pi{tolja po glavi. Napada~ je potom pobjegao sa mjesta doga|aja, a taksista je preba~en u KCUS-a na Ko{evu gdje je zbrinut. JOSIPOVI] I KOSOR POTPISUJU SA EU Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} primio je ju~er poziv predsjednika Evropskog vije}a Hermana Van Rompuya i poljskoga premijera Donalda Tuska na sve~anost potpisivanja Pristupnog ugovora 9. decembra u Bruxellesu. U ime RH, Pristupni ugovor potpisat }e predsjednik dr`ave i predsjednica Vlade Jadranka Kosor. TUNIS: POVIJESNA SJEDNICA SKUP[TINE Tuniska ustavotvorna skup{tina, izabrana nakon revolucije koja je nadahnula pokrete arapskog prolje}a, odr`ala je ju~er prvu i povijesnu sjednicu koja bi zemlju trebala voditi ka demokratiji. Sve~anoj sjednici prisustvovali su zastupnici skup{tine od 217 mjesta, ministri novoformirane vlade te prelazni ministri koji su Tunis vodili od revolucije do izbora odr`anih pro{li mjesec. Umjerena stranka Enahda pobjednica je izbora i njeni zastupnici dominiraju skup{tinom koja ima jednogodi{nji rok za dono{enje novog ustava.

Dani bh. filma u Zagrebu 2011.

Prepuna Europa
Dani bosanskohercegova~kog filma u Zagrebu 2011. sve~ano su startali zagreba~kom premijerom filma „Belvedere“. U glavnom gradu Hrvatske Dani se odr`avaju povodom Dana dr`avnosti BiH, a organiziraju ve} ~etvrtu godinu zaredom. Ova zna~aj na kul tur na ma ni fes ta ci ja sna`no afirmira prijateljstvo Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine, gradova Zagreba i Sarajeva. Na sve~anom otvorenju dvorana elitnog zagreba~kog kina Europa bila je prepuna. Me|u posjetiteljima moglo se vidjeti puno uglednih i poznatih lica - specijalna izaslanica predsjednika Republike Ive Josipovi}a Maja Kocjan, gradona~elnik Grada Zagreba Milan Bandi}, zagreba~ki muftija [evko ef. Omerba{i}, veleposlanik Bosne i Hercegovine u RH Vladimir Raspudi}, delegacija Srebrenice, koju je predvodio zamjenik na~elnika Op}ine ]amil Durakovi}, slavni slikar i grafi~ar Mersad Berber i mnogi
Me|u posjetiteljima moglo se vidjeti puno uglednih i poznatih lica Foto: Index.hr

Libija dobila novu vladu
Libijski premijer Abdel Rahim el-Kib saop}io je sino} da je formirao svoju vladu i rezervirao dva ministarstva za biv{e pobunjenike koji su se borili protiv re`ima Muamera Gadafija. Usama D`ili, biv{i pobunjeni~ki zapovjednik grada Zentena naimenovan je za ministra odbrane, dok je ministarstvo unutarnjih poslova povjereno Fauziju Abdelalu iz Misrate. "Mogu da umirim svijet, cijela Libija je zastupljena u vladi", kazao je premijer na konferenciji za {tampu u Tripoliju. A{ur ben Hajal, nepoznat do sada, postaje ministar vanjskih poslova, dok je Abdelrahman ben Jaza dobio por tfelj za naf tu i plin. Advokat Fathi Terbel, ~lan Nacionalnog prijelaznog vije}a, naimenovan je za ministra omladine i spor ta.

drugi, uklju~uju}i zagreba~ke filma{e, te prijatelje BiH. Kako bi prisustvovali premijernoj projekciji ovogodi{njeg bh. kandidata za Oscara u Zagrebu, iz Sarajeva su do{li i redatelj filma „Belvedere“ Ahmed Imamovi}, te producent Samir Smaji}. Dane bh. filma u Zagrebu organizira Vije}e bo{nja~ke nacionalne manjine Grada Zagreba u suradnji s Uredom za obrazovanje, kulturu i {port Grada Zagreba, Gradom Sarajevom i Veleposlanstvom BiH u RH, uz presudnu podr{ku Grada Zagreba i gradona~elnika Bandi}a.
J. DIZDAR

94. KOLO 10 13 18 20 37 42
JOKER 1 JOKER 2

8 1

0 0

0 4

3 0

2 8

7 6