TAJNA DRUŠTVA

PRIPREMIO

Jean-François Signier
U SURADNJI S

Renaud Thomazo
Naslov izvornika :

Les sociétatés secrètes

Copyright © 2005. LAROUSSE

* KOJU SU VJERU IMALI GALSKI DRUIDI? * ZAŠTO SE KABALA VRAĆA U MODU? * KAKVO JE PRAVO LICE TEMPLARA? * ODAKLE DOLAZI MAFIJA? * KAKO JE ORGANIZIRANA ZLOGLASNA AL-QAIDA? -o- -o- -o- -o- -oSVA TA PITANJA I JOŠ MNOGO DRUGIH - UKUPNO 70 - OBRAĐENA SU U OVOJ KNJIZI KOJA PRUŽA ISTODOBNO NAJNOVIJE SPOZNAJE O TIM TEMAMA I UŽITAK ČITANJA ŽIVE I ZANIMLJIVE PRIČE. -o- -o- -oKNJIGA OTKRIVA ČITATELJU SVIJET TAJANSTVENIH INICIJACIJA, OBREDA, POTRAGA I UROTA.

©

EQ°2007

Predgovor
ko želi podići veo s tajnih društava, brzo će shvatiti da su ona pratila povijest čovječanstva od samih početaka. U neolitskim skupinama čarobnjaci i šamani prenosili su malom broju odabranih povlasticu komuniciranja s duhovima. U antičkim gradovima živjeli su jedni uz druge službeni i javni kultovi s tajnama koje su bile nedostupne svjetovnjacima, a na rubu velikih religija uvijek su nastajale sekte u kojima je otkrivenje na para­ doksalan način trebalo ostati skriveno. Tajna koja ostaje skrivena često je duhov­ na, katkad ezoterična, ali politička sfera ne bježi od želje da se u sklopu društva koje sve više želi ovladavati svim aspektima postojanja izgradi druga organizaci­ ja, koja će zbog toga što se ne može staviti na mjesto države ili neke druge crkve, koje su sveprisutne, djelovati u ilegali.

T

U prirodi je tajnih društava i nedvojbeno u njihovoj funkciji da izbjegavaju povijest ili da se u njoj javljaju tek privremeno. S obzirom na tišinu koja je ukot­ vljena u praksi njihovih kultova i tajnost potrebnu za čuvanje znanja za koje tvrde da ga posjeduju, njih nema u povijesti ljudi, koja je ipak povijest društava. I sama ta činjenica čini ih tako fascinantnima. Fascinacija je to veća što svatko primjećuje da je određen broj njih imao važnu ulogu i da će za neke i dalje biti nejasni, ali utjecajni akteri u političkom, društvenom i duhovnom životu naših društava. Tu je dobro usidreno uvjerenje, mjesto svih maštanja i najluđih glasina, od "masonske urote" do pretpostavljenog utjecaja Opus Dei, od "velikoga djela" alkemije do sve­ moćne mafije. Činjenica što su tajna upućuje na zle namjere i potkrepljuje sum­ nju. I napokon, kako danas zanemariti presudnu ulogu carbonara u Europi 19. stoljeća ili moć američkoga Ku Klux Klana? U očima svjetovnoga čovjeka sve se to lagano miješa, dajući prednost najuzbud­ ljivijim ili najčudnijim tumačenjima. Templarski red koji je nestao u 14. stoljeću navodno je još među nama kao čuvar neizrecive tajne koju nedvojbeno dijele rosenkreuzeri ili članovi nekog ceha ili pak slobodni zidari, ako svi i ne sudjeluju u istoj i velikoj zavjeri... Zna se kako su još nedavno bile popularne te teze! Otkriti dio onoga što su bila i što još jesu određena tajna društva među onima najpoz­ natijima - što nije najmanji paradoks - znači osvijetliti mračnu stranu povijesti, ali i obnoviti neke potrebne istine.

>>>Tajna vjerska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 >>>Tajna inicijacijska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . .76 >>>Tajna politička društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . .130 >>>Tajna zločinačka društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . 196
Tajna Društva

2

Tajna vjerska društva
Ljudska društva, čak i ona najprimitivnija, uvijek su se ustrojavala zbog vjerovanja, dogmi, postupaka koji povezuju ljude s nekom transcendentnom vjerom. Postoji nešto ili netko tko izlazi iz uskog okvira čovječanstva i s njim je moguće stupiti u kontakt - poruka je koju daju vjere koje su preuzele i kodificirale dogme.

Tajna vjerska društva

N

A PUTU BOGA ILI BOGOVA UVIJEK SU

nice smrtnika. Tajna se očituje na različite na­ čine. Najočitija je tajna pripadnosti. To je pri­ mjerice slučaj kod druza ili alavita koji su stoljećima prakticirali taqiyu ili "dvoličnost" kako bi izbjegli progone, ali i da bi bolje očuvali svoj kult. Identitet članova Braće či­ stoće, izraelske sljedbe iz 10. stoljeća, koji su u međuvremenu stvorili važno književno djelo, još se danas ne zna. Ovdje nalazimo dvostru­ ku značajku koja je svojstvena tim skupinama. Zatvorena društva su često progonile službene religije iz kojih su ona više-manje proistekla i kojima su katkad mogla ugroziti autoritet i dominaciju. To je npr. slučaj s gnosticima koie su kršćanski autori snažno optuživali ili manihejcima koji su udaljili od sebe zoroastersko svećenstvo. S druge strane većina tih skupina iskazivala je veliki prezir prema drugim obre­ dima, pa otuda njihova želja da se u to ne mi­ ješaju. Zato su privrženici antičkoga orfizma redovito odbijali prisustvovati svetkovinama u grčkim gradovima. Prakticiranje tajne ne odnosi se samo na identitet članova nekoga vjerskog društva, nego se odnosi ponajprije možda na poruku kojoj su oni privrženi i čiji su isključivi korisnici. Ta poruka općenito proizlazi iz otkrivenja upu­ ćenog veoma malenom broju osoba. To je bio slučaj s gnostičkim sektama čiji su članovi tvr­ dili da su im povjerene skrivene tajne što ih je

postojale dvije staze. Prva, najraši­ renija, je egzoterična. Ona se sastoji od poruke namijenjene većem bro­

ju ljudi. Tri religije Knjige, judaizam, kršćan­ stvo i islam po prirodi su egzoterične religije; biblijski proroci Isus ili Muhamed bili su nosi­ telji božanske riječi svima pristupačne. Ali na rubu tih velikih kultova postoji druga staza pristupa božanskome, koju karakterizira nje­ zin ezoteričan i elitistički aspekt. Ezoteričan zasigurno, jer utrti put ima za cilj preobliko­ vati bića "iznutra", pretvarajući ih u posve­ ćene. Elitistički zato što su ti privrženici malobrojni i smatraju se šakom izabranih ko­ jima je namijenjen pravi spas. Pristaše ezote­ ričnoga puta svijet, uostalom, dijele na dvije kategorije osoba: posvećene, koji jedini mogu težiti pravoj istini, i ostatak ljudi koji se kva­ lificiraju kao "neznalice", "bezbožnici" ili jed­ nostavno "svjetovnjaci" koji nisu sposobni primiti božansko otkrivenje. Ta koncepcija navodi posvećene muškarce ili žene da se na­ laze u ezoteričnim i zatvorenim bratstvima koja čuvaju nauk i posebne obrede što je jam­ stvo najviše duhovne nagrade. Tako se tajna nalazi u središtu tih vjerskih društava. Ona je njihovo vezivno tkivo, temelj; bez nje nestaje dar povlaštene veze s božan­ stvom, a sljedbenici su izloženi sudbini zajed­
F T G A I A NA P E H D O STRANICI: Ovaj jedini preživjeli u O O R FJ RT O N J željezničkoj nesreći u Beninu je u punom transu kulta vudu. Obredi i moć te religije u isti mah privlače i zastrašuju.

5

Tajna vjerska društva

Sadržaj
Isus nakon uskrsnuća otkrio apostolu Ivanu. Samo se nekolicina onih koji su bili posvećeni u te tajne mogla nadati da će steći vječni ži­ vot. Ta shema vrijedi za velik dio starih tajnih društava koji su priopćavanje tajni učinili temeljem svojega nauka. I danas velik broj vjerskih sljedbi svojim članovima prikazuje u lijepom svjetlu priopćenje neizmjerne tajne, igrajući često na kartu njihove naivnosti ili očaja... Ima još jedno područje u kojem prevladava tajna: to je područje kultova. Religija obve­ zuje, slavljenje kulta je svojstvo većine tajnih vjerskih društava. Te ceremonije koje su neraz­ dvojne od poruke koja se odašilje privrženicima često su ostale neprobojne sve do naših dana. Možemo samo zamisliti prizor kojem je morao prisustvovati faraon, vrhovni svećenik upućen u arkane egipatske religije. O kultu eleuzinskih misterija, povezanih s Demetrinim ili Perzefoninim kultom, ne znamo ništa. Kao i kod velikih religija, obred osigurava ko­ heziju zajednice, a održavati ga skrivenim pred očima neposvećenih, znači dodati mu auru tajnovitosti koji napokon uvjerava sva­ kog člana da s ostalima dijeli iste kretnje, iste riječi što ih znaju samo oni, učvršćujući ga u njegovoj vjeri. U tišini egipatskih misterija Stroga duhovnost orfizma Orgijastičan Dionizov kult Eleuzinski misteriji Antički proroci i vračevi Kibela, Izida, Mitra... Tajanstveni istok u Rimu U srcu keltskoga svijeta, druidi Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? Gnostičke sekte i Kristova tajna Između sjene i svjetlosti borba manihejaca "Prava riječ" Shingonaa Duhovni grad Braće čistoće Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Već tisuću godina druzi Tarîqa, islamska tajna bratstva Kabalisti inicirani u tajne Biblije Vrteći derviši ili ples za molitvu Od hereze do legende, katari . . . Političke ambicije Bijeloga lotosa Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Utjecaj organizacije Opus Dei . . . . . U okrilju vjerskih sekti 61 65 ...... 69 59 31 33 35 37 39 43 47 51 53 57 19 23 27 29 07 11 13 15 17

U tišini egipatskih misterija
Majka svih inicijacija, stari Egipat, pruža bajoslovnu panoramu spomenika, slika i tekstova kojima odjekuju tajanstvene ceremonije vezane uz žive, ali i mrtve...
GIPĆANI P R I D O Š L I C A M A NISU po-

Ozirisovi misteriji
U svojoj priči grčki autor evocira naj­ slavnije egipatske misterije koji su se smatrali temeljnim mitom koji jamči vječni život. Legenda kaže da je Oziris bio ubijen, a zatim mu je njegov brat Set iščupao udove. Njegova sestra i žena Izida dala se u potragu za ostacima svo­ jega muža razbacanima na četiri strane svijeta. Uz strašnu borbu protiv Setovih saveznika uspjela je sastaviti Ozirisovo tijelo. Zatim je uz Tota, čuvara sveg zna­ nja o inicijaciji, otpratila ostatke svoje­ ga muža kako bi bio zakopan u Abidosu prije nego što se ponovno rodi. Smisao te priče kaže da svaki inicirani, kao što je Oziris, može nadživjeti smrt. Oziris je napokon bog života i raslinja; Egipćani su običavali zalijevati kipiće boga kako bi im ondje proklijalo žito. Najvažniji Ozirisov hram nalazio se u Abidosu gdje su se jedanput na godinu slavili veliki misteriji o kojima govori Herodot. Organizirali su ih svećenici, a sastojali su se od goleme predstave koja bi poprimila glavne elemente mita. Brod u kojem je bio sarkofag s ponovno sas­ tavljenim bogom vjernici su gurali do njegova hrama. Prateći lađu svećenici su oponašali borbu protiv Ozirisovih ne­ prijatelja koji su se protivili njegovu uskrsnuću. Ti su misteriji bili javni. Nji­ ma je prisustvovala velika gomila. No u sredini hrama tajni su misteriji okupljali samo svećenike i inicirane.

vjeravali tajne koje su posje­ dovali (...), nego su ih čuvali samo za one koji su trebali pristupiti kraljevstvu, a među sveće­ nicima za one koje su smatrali najis­ kusnijima po odgoju, obrazovanju i podrijetlu." Tim je riječima Klement Aleksandrijski u 2. stoljeću poslije Kri­ sta podsjećao na duboko inicijacijski karakter egipatske religije. Ali on je ne­ savršeno opisao svijet iniciranih. Daka­ ko da se svjetina morala zadovoljiti time da ostavlja milodare na ulazu u hram. No ipak je osim svećenika i fa­ raona i nekoliko sretnih odabranika imalo pristup u egipatske misterije. Čini se da je to bio slučaj s grčkim po­ vjesničarom Herodotom koji opisuje kako se u Ozirisovu hramu, smje­ štenom u Saisu na delti Nila, odvijala noć "prikazivanja njegove patnje ko­ ju su Egipćani nazivali misterijima. Ja znam više pojedinosti o tim predstava­ ma, ali šutimo radije o tome. Isto tako i o svečanostima inicijacije Demetre ko­ je Grci nazivaju tezmoforije." Što je, dakle, Herodot vidio u društvu drugih Egipćana, a nije želio otkriti svojim su­ vremenicima?

Oziris sa žezlom i bičem, kraljevskim znakovljem. Kao najvažnija osoba egipatskoga panteona, on je pravi bog inicijacija i predsjeda najpoznatijim misterijima antičkoga svijeta.

7

Inicirani, gospodar vječnosti
Ovi posljednji bili su jednog dana pro­ čišćeni i uvedeni u svetište kako bi on­ dje promatrali božanstvo. Taj im je kratak prolaz otvarao vrata vječnoga života. Postoji tekst koji kaže da je budući inicirani, mistagog, "ušao u Ozirisov hram (gdje je) otkrio velove onoga koji se tu nalazio", postajući tako "gospodarom vječnosti tvoreći jedno biće s Ozirisom." Takva su svjedočanst­ va na žalost rijetka jer je tajni karakter inicijacije i tih misterija bio ljubomorno čuvan. Evo zašto se egiptolozi trude pro­ drijeti u tajne iniciranih zajednica u to

KEOPSOVI IZRAČUNI
rađena u 27. stoljeću prije Krista na visoravni Gizi, od antike naj­ više zadivljuje i intrigira zbog svojih veličanstvenih dimenzija. I danas neki u tome vide više od jednostavne di­ vovske grobnice i zastupaju ideju da se radi o hermetičnom djelu. Ta je teza nastala tijekom iskapanja zdanja po­ četkom 19. stoljeća: dvojica Britanaca, nakladnik John Taylor i astronom Charles Piazzi Smith posvećuju se iz­ računima po nacrtima piramide. Pre­ ma toj dvojici proizlazi da je bila građena oko broja pi i zlatnoga broja koji je mnogo stoljeća poslije opisao Pitagora. Osim toga njezine su četiri strane savršeno orijentirane prema če­ tiri strane svijeta, a njezin glavni hod­ nik upisuje se u pravi kut koji tvori Zemlja sa zvijezdom Sjevernjačom. To je bilo dovoljno pa da sve vrste duho­ va povjeruju kako su u spomeniku otkrili ezoteričnu oporuku egipatskih astronoma i geometara. Mi danas znamo da su ovi posljednji dovoljno vladali matematičkim alatom i da konstrukcija ne duguje ništa nekoj vi­ šoj sili koja bi je nadahnula. Međutim ostaje nejasno je li to vrhunac inicijacijske arhitekture ili grob namijenjen veličanju kralja-boga. (grobnica definitivno nije)

O

D SVIH PIRAMIDA KEOPSOVA, sag-

Ozirisa je uhvatio u klopku njegov brat Set koji će ga zatvoriti u kovčeg i predati Nilu. Njegova smrt izvire iz egipatskih inicijacijskih obreda.

jevrsnoj svetinji nad svetinjama (naos). Inicirani je zatim morao poštovati određeni broj pravila: zabrana laganja, krađe ili otkrivanja sadržaja misterija... Osim toga podučili su ga nekim formu­ lama za dan kada će se suočiti sa smrću.

vrijeme. Čini se da je bio niz stupnjeva unutar njih, zna se također da su za vri­ jeme proslave misterija neki inicirani imali pravo zadržavati se u Ozirisovoj barki dok su je drugi napustili. U svakom slučaju, koliko se to danas može rekonstruirati, svi su proživjeli isti obred pranja koje čisti prije nego što su ušli u hram. Katkad tekstovi spominju posto­ janje nekoga čuvara koji ispituje uljeze o motivaciji prije nego što mogu početi promatrati kip božanstva skriven u svo­

Svećenici i faraon, veliki inicirani
Dugo su vremena inicirani vjerojatno bili svećenici i faraon i smatralo se da su samo oni sposobni da se približe božan­ stvu. Faraon, neprijeporni vladar izgle­ da kao potpuno iniciran: ratnik vješt u rukovanju oružjem i plemenitim vješti­ nama kao što su streličarstvo, lov i rat, on je također najveći egipatski svećenik.

Tajna vjerska društva

8

ima dužnost da organizira kult bogova kako bi zadržao svjetski pore­ dak. krugu nalaze se obični svećenici. velike ličnosti kad se radi o Amonu u Tebi ili Ozirisu u Abidosu. ( i na sljedećoj strani ) kao i onima koji ih čitaju i onima koji ih promatraju na zemlji. povjetarcem. faraon u početku bio jedini koji je mo­ gao očekivati život poslije smrti." Prema Knjizi mrtvih. Svećenstvo egipatskoga hrama orga­ nizirano je po strogoj hijerarhiji: oko velikog svećenika. Čini se da je čovjek-bog. Tada fa­ raon postaje vrhovni vjerski lik u car­ stvu. Le Cerf 1976. vodom. (sve) svoje udove kako rade." Te svete knjige ostale su očuvane u hramu. Ali inicijacija nije bila dovoljna za to. sjedam. Vrhovni svećenik samo je njegov zamjenik. valom. dižem se na svoju desnu stranu i premještam na lijevu. ali i spasonosne formule koje treba izgovoriti pred strogim čuvarima svijeta mrtvih. "čisti". To se pokazalo učinkovitim milijun puta. drugi kopneni . Svi su svećenici bili inicirani u mis­ terije božanstva kojem su služili.9 U tišini egipatskih misterija Njegova ceremonija ustoličenja je prili­ ka da ga se inicira u Ozirisove misteri­ je. ona koju zovu "Knjiga dvaju pu­ tova" opisuje put koji treba slijediti.. A oni su jednako korisni Ozirisu Ovaj izvadak iz Knjige mrtvih predstavlja suđenje pokojnicima: dok Anubis važe duše. Pariz. svoja usta. a ne može nikada poginuti. Na njihovoj razini slave službu božju "predstojnici misterija" čija se funkcija trebala sastojati u tome da se organizi­ raju inicijacijske ceremonije. rijekom. Mogu raspolagati pogrebnim darovima.jedan vodeni. zaduženi da očiste hram paleći tamjan ili prinoseći u njemu žrtve ljevanice. jer je on sam bio slika i prilika novog Ozirisa. . Tu se nalazi i točna karto­ grafija toga svijeta prepunog zamki: dva puta . jezik i usta su mi vješti vodiči. bit će nesmiljeno udaljen od ove potrage. "sluge božje" kojima su pomagali svakoga dana svećenici-uabi. svoje noge. svoje ruke.. zamke. "Nalazim ponovno svoje srce.) Podižem se na lijevu stranu i premještam S MATRA SE DA MUMIFICIRANI POKOJNIK na desnu. svoj srčani mišić. Nakon što je pročišćen i okrunjen uvodi se u božje prebivalište u središte hrama: svećenici pred njim vjerojatno izvode glavne prizore iz mita. Točnije. Ona. Knjige mudrosti Poruka egipatske inicijacije sažimlje se u nadi u život poslije smrti. nalazi se mnoštvo "proroka" zaduženih za manje važne službe. Hor vodi mrtvaca prema Ozirisovu sudu. a svećenici i inicirani u boga mogli su potražiti savjet u njima kako bi se pripremili za smrt. ustajem. trebalo se jedna­ ko tako pripremiti za drugi svijet s pomo­ ću svetih knjiga kojima su Egipćani pridavali najveću važnost. Na jednom pa­ pirusu piše da je "Oziris vidio spise (kra­ lja) Raa. (. tko poznaje tu knjigu može izaći usred bijela dana i šetati zemljom medu živima. U trećem PONAŠANJE KOJE TREBA SLIJEDITI NAKON SMRTI iniciran s onu stranu smrti ulazi u vječni život zahvaljujući popudbini kao što je Sveta knjiga. Tko nije prošao to djelo.vo­ de na sveto mjesto gdje se nalaze Oziri­ sove spasilačke tekućine koje daju vječni život. otresam prašinu.

Oko Hora. Či­ njenica da su se oni održali tisućama godina očito je pridonijela tomu da su postali slavni i privlačili hodočasnike iz sredozemnoga prostora poput Herodota. Egipat. ali i od Orfeja učinili posvećenike u egipatske misterije. Egipat. koji se smatra najstarijom civilizacijom u povijesti.u zemlju piramida. među kojima je i slavna "Smarag­ dna ploča". Pomalo su se po ugledu na faraona najbogatiji ljudi dali balzamirati te su nosili u svoj lijes knji­ ge čiji ih sadržaj treba zaštiti od opas­ nosti drugoga svijeta.. oni ko­ ji su od Pitagore.U tišini egipatskih misterija 10 Jedna druga knjiga doživjela je neo­ bičnu sudbinu: Knjiga mrtvih. majka inicijacijskih društava? Vrlo je rano primijećen duboko ezote­ ričan i inicijacijski karakter egipatske religije. boga s tijelom čovjeka i glavom sokola. stoljeću nakon ekspedicija . To je dje­ lo jedinstveno u svojem žanru jer nije bilo isključivo namijenjeno Ozirisovim posvećenicima. spaja egipatskoga boga Tota i grčko­ ga Hermesa. U tom slučaju inicijacija je održana poslije smrti. Naprotiv. Hermetizam je rođen u Aleksandriji za vrijeme helenizma i trajno je obilježio zapadnu povijest. Na posljetku Europu je obuzela prava egiptomanija od 18. U 2. Čini se na posljetku da se religija demokratizi­ rala tijekom vremena. Grci su tu bili osjetljivi. Slo­ bodno zidarstvo bit će odraz te mode: neki njegovi članovi rado će potvrditi kako su graditelji Salomonova hrama preuzeli dio svojega umijeća od gradi­ telja piramida.posebno francuskih . mogla se na­ baviti uz određenu svotu novca. Ozirisovo i Izidino posmrče pomaže majci da svlada Seta i osveti ubojicu svojega oca. koji se pripisuju osobi pod imenom Hermes Trismegist.. mogao je biti samo lonac za taljenje svih tradicionalnih znanja. stoljeća i još više u 19. Drugo naslijeđe koji će od Egipta učiniti domovinu ezoteri­ čnoga znanja Corpus hermeticum. stoljeću Apulej u svojoj knjizi Zlatni magarac preko svojega junaka Lucija prikazuje uzbuđenje i zanos koji prate ini­ cijacije u Izidin kult. po­ sebno kad je otkriven u renesansi. U rimsko doba Izidini i Ozirisovi misteriji bili su također veoma popu­ larni kod naroda koji tu nalazi utjehu poruke nade poslije smrti. skup tekstova. .

Tu ćeš naći drugo. uz izbjegavanje stalnoga ciklusa reinkarnacija. zaljubljuje se u lijepu nimfu Euridiku koja umire na dan njihova vjenčanja. 4. Reci im: 'Ja sam dijete zemlje i zvjezdanoga neba: vi to sami dobro znate." Citat iz. 1990. "Naći ćeš u Hadovoj kući lijevo jedno vrelo." Posvećeni uče da je zaboravljanje Perzefoninih savjeta prouzročilo gubitak Euridike. Formula "Dijete sam zemlje i zvjezdanog neba" otkriva čuvaru izvo­ ra sjećanja da je duša mrtvaca inicira­ na u Orfejeve misterije i da ima pravo oteti se zaboravu i reinkarnaciji. nauk koji se prip­ isuje Orfeju uvelike je rasprostranjen u Grčkoj. knjige Ezoterizam P.. stoljeće). svježu vodu koja teče iz močvare sjećanja. ali ostaje tajna. Robert Laffont. RATIVŠI SE S PUTOVANJA S ARGO- nautima Orfej. Riffarda. U traženju čistoće Od 6. No njegovo postojanje prije Dionizove smrti čini se kao mrlja.' I oni će ti dati piti iz božan­ skog izvora. Tako čovjek rođen od bogova ima dio božanske naravi. Orfej zaboravi Perzefonin savjet i gubi Eu- ridiku zauvijek. a da nikad ne nađe poči­ nak. stoljeću prate sljedbenike orfizma u smrt.Stroga duhovnost orfizma Sljedbenicima orfizma obećava se život prepun sreće nakon smrti. čuvari stoje pred njom. ishodivši od njih oslo­ bađanje svoje ljubljene pod uvjetom da se ne okreče prema njoj prije nego što stigne u svijet živih. dajte mi smje­ sta svježe vode koja teče iz močvare sjećanja. stoljeća pr. rezervirana za manjinu prema riječima samoga pjes­ nika: "Zatvorite vrata svima koji nisu posvećeni bez razlike. Vraćajući se. Pariz. 11 . Lud od boli osmišljava misterije koji se temelje na njegovu is­ kustvu smrti i njegovoj preobrazbi pri­ je nego što je sam umro od ruku ljutih bakhantica zbog svoje isključive ljubavi. Orfička legenda učinila je od njega Zeusova i Perzefonina izvanbrač­ na sina i žrtvu ljubomorne Here koja će ga izručiti Titanima da ga raskomada­ ju.5. a ti ćeš zatim vladati me­ ­u junacima. Ta je priča u središtu orfičkoga nauka. A. Osušen sam od žeđi i umirem. čuvaj se približiti se čak tom vrelu (zaborava). Na njih se pak sručio Zeusov bijes i iz njihova pepela rodila se ljudska vrsta. sin muze Kaliope. Taj je kult prekinuo sa službenom religijom koja je prošla cijelu antiku. Na isti je način kod čovjeka zaborav njegove bo­ žanske naravi i dramatičnih okolnosti ZLATNI LISTIĆI matralo se da zlatni listići iskopani iz grčkih grobova u 19. uz njega se uzdiže bijeli čempres. Shrvan od boli Orfej silazi u podzemlje gdje svo­ jim pjevanjem očara Hada i njegovu ženu Perzefonu. Kr. Mit o Orfeju u uskoj je vezi s likom Dioniza. Evo zašto je besmrtna čov­ jekova duša osuđena da se seli iz tijela u tijelo. S U klasičnom panteonu Doiniz daje muškarcima i ženama (desna stranica) sreću preko ekstaze (mozaik svile na Argosu u Grčkoj.

Stroga duhovnost orfizma orfičari prekidaju s vjerskim obredima grada koji pristaju na krvave žrtve i gozbe u čast olimpskih bogova. Muškarci. Sljedbenike se podučava geografija boravka mrtvaca. Orfizam koji se uvelike razlikuje od eleuzinskih misterija za koje se posveće­ nici vraćaju kući nakon inicijacije. orfeotelesta. orfičari se okupljaju u bratstva nazvana "tijaze" gdje im se prenose inicijacijska znanja i gdje prakticiraju stal­ nu askezu. posvećenici dobivaju zlatni listić u koji su urezane te preporuke. no smatra se da se mi­ steriji sastoje samo od savjeta o ponašanju kojeg se treba pridržavati na drugom svije­ tu. Kako bi nadopunili poduku u misteriji­ ma. Samo orfičko otkrivanje može slo­ miti tu sudbinu zablude. Ta tajna poduka jamči samim posvećenicima blaženstvo vječnoga života. savjetuje im se da ne piju vodu s vrela zaborava. Na posljetku prema njima duša oslo­ bođena od tijela u trenutku smrti pije iz vrela zaborava prije nego što se reinkarnira. Kad oni umru. U prvim stoljećima poslije Isusa Krista orfička društva se formira­ ju u pitagorizmu prije nego što su nestala kad je jednom napokon uspo­ stavljena kršćanska era. Pod vodstvom inicijatora. a posebno čistoću obilježenu apsolutnom zabranom prolijevanja kr­ vi i konzumiranja mesa. Bareljef u mramoru iz klasičnoga razdoblja na kojem su imena dodana u renesansi. bliži Pitagorinu nauku doživio je nepobitan uspjeh u grčkom svijetu. otkri­ va im se posebno lozinka koja će im omogućiti da se napiju s vrela sjećanja kako bi izbjegli beskrajan ciklus reinkarnacije. oni osim toga imaju povlasticu da sudjeluju na inicijacijskim misterijima koje su im svojstvene i o kojima znamo ma­ lo. Rastanak Orfeja i Euridike koje se Hermes sprema odvesti u podzemlje. donijelo određeni prezir filo­ zofa poput Platona ili drama­ tičara poput Euripida koji kritiziraju drskost orfeotelesta što obećavaju spas u zam­ jenu za korjenitu promjenu načina života. žene svih stanja. uostalom. Ta zabrana je bremenita značenjem jer uključuje da 12 . To sektaško ponašanje im je. Tijekom tih ceremoni­ ja prisjećaju se Dionizove smrti. njegova rođenja uzrok njegovih stalnih utjelovljenja. taj se listić ukapa uza njih kako bi poslužio kao popudbina u Had. orfici se udaljuju od društvenoga života kako bi bolje isprali mrlju svojega rođenja. a zatim i u rimskom. Orfički misteriji Posvećeni u orfizam ne za­ dovoljavaju se da vode čist život.

a "bakh­ antice". Tako dramatičar Euripid evocira u svojoj tragediji Bakhantice Dionizov lik i demonski kult. a čarobnik. žene koje napuštaju svoje ognjište da bi se bacale u tuđa naručja. zdrave službe božje nema već!" (prijevod Koloman Rac). oslo­ bađanja i blagostanja.. U tajni tijaza Nema hrama posvećenog Dionizu pa se zato njegovi vjernici okupljuju u tijazama.. 13 . Za razliku od društvenih običa­ ja onoga vremena robovi kao slobodni građani ondje su prihvaćeni. bogu vinove loze i vina. (. novom bogu. I lete kuda koja. došo nam tuđinac neki. rizor se događa u Tebi. posvećene žene. vjerskim skupinama od nekoliko desetaka osoba koje slave božanstvo u nadi da će upoznati sreću na drugom svijetu. kako to naglašava Euripid. Samo nekoliko posvećenih mogu prodrijeti u misterije grčkoga boga. Rad l a ž n e slave boga Bakha prag nam naš svijet ženski pusti i pogori sjenatoj sad vrlja. kosom miris­ nom. Ali usporedno s tim javnim prosla­ vama i. kažu. ali isto tako i muške snage.. Gdje ženske se na gozbi soka.Dionisu. tajni posvećeni krugovi čiji glavni likovi žene zazivaju Dioniza kao boga zanosa. Pentej. da . kriju se nasamo i zagrljaju muškome se odaju.Orgijastičan Dionizov kult Vino koje teče potocima za razuzdanih bakanija. Iz zemlje Lidije je.. u središtu su Podignut ispred hrama u Delu u Kikladama taj golemi kameni falus bio je posvećen Dionizu. životinje divljački žrtvovane. tu prave. pro­ laze povorke. kaplje maše grozdove. bajač je sa kovrčicam plavim.). I dane noći skupa s njima boravi i momam' hvali svetu službu bakhovsku. što­ no tišti grad. "A za zlo novo čujem. Ovaj veoma popularni grčki bog predmet je službenoga kulta u Ateni gdje se na velikim dionizijama svake godine u ožujku održavaju velebne pri­ redbe koje slave buđenje prirode. slavi se. pije i prisustvuje kazališnim natjecanjima na kojima se ogledaju najbolji dramatičari toga do­ ba. unuk kralja Kamda razljutio se.

plesovi. One srni. Bakhe. papak raskidan. odem. Inicijacije sadržavaju nauk i šifrirane postupke kao što je izlaganje faličnih predmeta. prekrštena u Bakha.. No najspektakularnija manifestacija Dionizova kulta nalazi se u orgijama (doslovno "tajni obredi") nazvanim i "bakanalijama" koje su se priređivale u sklopu tijaza od davnih vremena.. stih 723-747 (hrvatski prijevod Kolomana Raca) postaje službenom religijom rimskih careva. a one štapom .) Po zemlj. Tajna vjerska društva 14 . nego poprišta razvrata. Kr. "skandalom bakanalija" kad je mlada bludnica Hispala svjedočila pred rim­ skim senatom. (. stoljeću kada kršćanstvo Euripid. Sva se gora pomami i zvjerad . pjesme. I vidjet bješe bedro. Tako ukrašeni Dionizovi sljedbenici daju se u mahnitu trku kroz brda. Javit će se dva stoljeća poslije brže zgule. tražeći divlje životinje koje progone pokazujući nasilje i okrutnost i čije svježe meso jedu. Ekstatični pleso­ vi. Tim obredom vjernici se žele pri­ sjetiti zgode kad su Dioniza. trgat stale ju- K Takva djela počinjena u posvećenom kadru dokaz su teške ljage. dolje se baca.krvi kapi s njega cijede se. gdje gore. Is mesa kožu vrijeme. Nedavno posvećena u Bakhove misterije ona priča kako baka­ nalije nipošto nisu obična vjerska dru­ štva. Ti­ jekom tih bakhantskih orgija posvećeni stavljaju na sebe kože divljih životinja. rukom golom. raskomadali i zatim prožderali prije nego što se po­ novno rodio. stoljeća pr. njihov tajno i neumjereno ozračje PREMA EURIPIDU samo je povrijedilo rimski senat koji se bojao da bi takav kult mogao izmaknu­ nice.. visi komade sa jela ti kontroli države. I jedna od njih gojno tele popadne svojem snagom ruke svoje rika stoji ga. bez gvozda.tirsom stale mahat (. de bakhička društva nestaju na neko bezbroj ruku mladih svali ih. Represija je strašna: u Rimu je proglašeno opsadno stanje i u cijeloj Italiji izrečeno je na tisuće smrtnih kazni.. Freska u vili misterija u Pompejima predstavlja bakhanticu koja pleše tijekom inicijacije mlade žene na dionizijskim misterijima.slavi Bakhovoj. Bakanalije stalno ponav­ ljaju taj dramatični događaj koji je bio uvod u ponovno rođenje obećano posvećenima. Bakhički miste­ riji. brane u 4. dok je još bio dijete. Titani privukli. bratstva koja također u najvećoj tajnosti štuju Dion­ BAKHIJSKE ORGIJE ad vrijeme dođe kolu.obreda. zločina i silovanja uronjenih u vino i glazbu. žrtve ljevanice naglašavaju lov i krvavu gozbu dajući svetkovinama frenetičan izgled koji plaši suvreme­ nike. Kr. Širenje tih gru­ pa brutalno je zaustavljeno 186. A druge kidat. pr. Pod prijetnjom osu­ . vrstu batine napravljenu od vinove loze ili bršljana. no vjeđu možeš zjeni pod carstvom prije njihove potpune za­ sklopit kraljevskoj. Slučaj bakanalija sličan je pokoravanju. bičevanja isto tako običaji na koje podsjećaju slike u Pompejima.). iza.. hrupi na junad.trku ništa ti se ne ote (. što pasla travu.). krune od bršljana ili bora i svaki izdiže tirs. Skandal bakanalija Bakhove svetkovine slave se u Rimu od 3. Nakon grčkih tijaza slijedile su bakanalije..

se brzo otvara Atenjanima. među ljudima na zemlji... Onaj tko će doći u Had. "svemoguća grčka majka". Eleuzina. plemenita vladarice. božici poljoprivrede i plodnosti te njezinoj kćeri Perzefoni (ili Koreji) koju su iden­ tificirali sa sjemenom. U početku rezervirana samo za stanovnike same Eleuzine. imat će mjesto u kaljuži dok Demetra. a zatim od 5. Možete koristiti opciju PDF Preglednika >VIEW>PAGE DISPLAY>TWO UP. ona T A HIMNA DEMETRI (7. Samo prisega da će očuvati najveću tajnu o provođenju inicijacije sjedinjuje sljedbenike. od najstarije dav­ nine posvećen je Demetri. Les Belles Lettres. a zatim. "Sretan je onaj tko. Humbert. D SVIH PRAKTIČKIH MISTERIJA U antičkoj Grčkoj eleuzinski su najvažniji. grad smješten na obali mora dvadesetak ki­ lometara od Atene. tvoje kćeri . a da nije bio iniciran ni pročišćen. Homerske himne. Inicijacija zapravo ne pos­ reduje ezoterično ili apstraktno znanje. ona više nastoji kod posvećenoga pobu­ diti emocije. bog pod­ zemlja.dajte mi dobrohotno uz ci­ jenu mojih pjesama život prema mojem srcu! A ja.. Pariz. vi koji posjedujete mirisnu zemlju Eleuzinu (. svim Grcima. i njezina kći Perzefona daju prvi klas žita mladom Tiptolemu kojeg su bogovi odabrali da ljude podučava uzgoju. 1997. i adolescentima. smatrajući se "vi­ šima po zasluzi za sva djela koia se odnose na religiju" prema pov­ jesničaru Pauzaniji.) Obećanja sreće Inicijacija eleuzinskih misterija otvore­ na je muškarcima i ženama svakog društvenog položaja pod uvjetom da nisu počinili zločin. ako vam je tekst pre sitan vratiti se natrag na opciju >VIEW>PAGE DISPLAY>SINGLE PAGE CONTINUOUS . Stoljeće poslije robovi mogu sudjelovati u tome iako su im javni kultovi grada uvijek zatvoreni. Kr. te nedvojbeno. onaj koji nije posvećen u svete obrede i onaj koji uopće ne sudjeluje u njima nemaju sličnu sudbinu čak i kad umru u vlažnoj tami.Eleuzinski misteriji Dvije tisuće godina u polusjeni hrama posvećenog božici Demetri inicirani u eleuzinske misterije obavljaju u najvećoj tajnosti obrede kulta koji obećava svojim sljedbenicima sreću u prebivalištu mrtvih. Demetra je odlučila da se ne vrati na Olimp prije nego što nađe svo­ ju kćer i tijekom njezina lutanja zemlja te postala neplodna. MOLITVA KOJU POSVEĆENI UPUĆUJE DEMETRI Kr. Taj mit koji je sav okrenut vjerovanju u obnovu iznjedrio je slavni kult najprije u Eleuzini gdje je boravila Demetra i gdje joj je podignut hram.ti.) . ja ću još misliti na tebe u dru­ gim pjesmama!" J. 15 Tajna vjerska društva * DRUGA POLOVICA SLIKE ----------> JE NA SLJEDEĆOJ STRANICI.. Ta mitska priča je alegorija o stalnom buđenju prirode: sjeme koje personifi­ cira Perzefona zasađeno je u zemlju da bi moglo klijati pod zaštitom Demetre. Eh. Obećanje o sreći na drugom svijetu da­ no je svima.) slavi misterije što ih je stvo­ rila božica i svjedoči nadu u život posli­ je smrti. utrti put koji će ga odvesti do blaženstva nakon smrti. (. STOLJEĆE PR. posjeduje viziju tih misterija! Naprotiv. Legenda kaže da je Perzefonu odgojio Had. Zeus se zabrinuo te ie odlučio da od sada Perzefona ostane zimi sa svojim mužem u podzemlju prije nego što nade majku u proljeće. Demetro. Njihovo društvo nema ništa elitističko iako su njegovi članovi bili većinom atenski aristokrati. stoljeća pr. koja daješ lijepe darove godiš­ njih doba poput prekrasne Perzefone.

misti božici žrtvuju ži­ votinju i počinje prava inicijacija. Oni mogu prisustvovati "velikim misterijima" slavljenim u vrijeme sjetve u rujnu i listopadu. jer oni su promatrali prijelaz iz smrti u život. U tajni Telesteriona Inicijacija u eleuzinske misterije događa se u dva navrata. Misti postaju epopti. uvjerava Platon u svojem Fedonu. odnijevši u zaborav točan sadržaj tajni pri­ općenih iniciranima. obećavaju da će za­ uvijek šutjeti o onome što su vidjeli. Malo se zna o točnom odvijanju ob­ reda: u polutami svećenici otkrivaju posvećene predmete izgovarajući for­ mule i obavljajući obredne kretnje.. .Eleuzinski misteriji 16 će onaj tko će biti pročišćen i posvećen sišavši jednom u Had boraviti blizu bo­ gova. "dvo­ rane za inicijaciju" smještene u eleuzinskom svetištu. Slično Perzefoni i njih je Demetra izvukla iz tame koja im obeća­ va stanoviti oblik besmrtnosti. Najprije treba sudjelo­ vati u "malim misterijima" koji se odr­ žavaju u proljeće sastojeći se uglavnom od čišćenja koje iniciranima daje status mista. atenski hram posvećen misterijima gdje im se prikazuju obredni predmeti koji dolaze iz Eleuzine.. Eleuzinije su se slavile blizu 2000 go­ dina prije nego što su nestale 391. U polusjeni Telesteriona u eleuzinskome svetištu neki se muškarac sprema da bude posvećen u kult božice Demetre (akvarel Petera Connollyja). oni koji su vidjeli. Zatim se budući inicirani trebaju držati jednodnevnoga posta ko­ ji će ih još više očistiti. Za­ tim dolazi jaka svjetlost koja osvjetljava dvoranu gdje se proglašava rođenje dje­ teta. Kan­ didati se odvode u Eleusinion. Nakon pet godina svetište su opustošile postrojbe gotskoga kralja Alarika. Sutradan se u prcesiji upućuju do Telesteriona. Nakon što su se očistili u moru. Sada potpuno inicirani. posli­ je Krista kad je kršćanstvo postalo službenom vjerom Rimskoga Carstva.

Antički proroci i vračevi Na pola puta između svijeta ljudi i svijeta bogova čiju volju samo oni poznaju. napisano na olovnu ploči­ cu. Proroci kojima pomaže pet hosioi izvučenih kockom između velikih delfskih obitelji vode molitelje Pitiji. Tako su u Dodoni u Epiru selloi u službi Zeusa koji se izraža­ va meketanjem posvećene ovce. Apolon se za­ tim pretvorio u delfina (Delfi) i skrenuo kretsku lađu čiji su članovi posade po­ stali prvi poslužitelji hrama. umijeće koje stavlja u neki odnos ljude i bogove. Prve pitije bile su mlade djevice sve do dana kad je jedna od njih bila silovana. Na pitanje koje im se postavlja. I drugdje ima proroči­ ca.). Prema legendi delfski je hram na- vodno bio smješten u središtu svijeta: za Grke on simbolizira "pupak svijeta". U mračna vremena mjesto na kojem je bilo smješteno proročište posvećeno drevnoj božici Zem­ lje Gei čuvao je strašan zmaj. majkom svih stvari. Zeus se isto tako štuje u Olimpiji gdje lamidi izvlače proročanstva iz vatre i utroba svetih životinja. pretkazivači. Zatim su ih zami­ U središtu Apolonova hrama u Delfima Pitija daje proročište Grcima koji su je došli pitati nakon što su prinijeli žrtve bogu (slika Claudiusa Harpera. Apolon je ubio Pitona u junačkoj borbi a strvina nemani koja je tu strunula dala je ime mjestu . Smješta se u najdublji dio svetišta. Ona je središnja osoba koja daje proro­ čanstvo u ime boga.što znači "činim te trunuti". RČKA I RIMSKA ANTIKA obilje- žena religioznošću daje na izbor mjesto proricanja bu­ dućnosti. na zlatni tronožac. koji su zaduženi da slave važne svet­ kovine. auguri i ostali proroci predlažu svojim suvremenicima da upoznaju budućnost. Ali od svih proročišta najslavnije je ono Pitijino u Delfima.Pytho . odgovaraju usmeno nakon što po­ zorno osluškuju šuštanje hrastova lišća koje samo oni znaju tumačiti. doživotno izabra­ ne. Na dan proročanstva Pitija se čisti obrednom kupelji i odijeva u sve­ čanu odjeću. Kako bi se domogao toga mjes­ ta. Bog obeća­ va da će doći svake godine savjetovati ljude. Najprije nalazimo svećenike. sibila koje daju proročanstva. Kasta delfskih poslužitelja U Ilijadi nam Homer priča o osnutku hrama u Delfima. Udiše posvećenu i 17 Tajna vjerska društva . Osoblje u Delfima pravo je mikrodruštvo u Apolonovoj službi. jenile žene od 50-ak godina koje su bile posvećene životu i potjecale iz časnih obitelji. ali i povlas­ ticu koja je dana malenom broju čije se znanje prenosi u tišini hramova posve­ ćenih bogovima. nazvan Piton. Priča se da se nikada ne peru i čak spavaju na tlu kako bi bolje bili u dodiru sa zemljom. 1890.

Antički proroci i vračevi vjerojatno halucinogenu paru koja izla­ zi iz neke pukotine u tlu.. To je bilo najslavnije proročište u grčkom svijetu u cijeloj antici. Izvlači pretkazanja iz pokreta četveronožaca ili zmija te događaja koji se zbi­ vaju za vrijeme pretkazivanja. Haruspici su svećenici nižeg reda. katkad enigmatski onom koji traži savjet. "Inia više vrsta božanskoga posjedova­ nja. 1989. Na ovoj keramici s crvenim likovima prikazan je Zeus kako dolazi po savjet u delfsko proročište.. skladne pripreme. vidi se velika jednakost glasova u odno­ su na snagu ili prema razmacima koje ra­ zlikuje znanost.) Prema tome značajke nadahnutih su vi­ šestruke: pokret tijela i određenih dijelo­ va.. potpun mir tijela. Auguri su službeni stručnjaci. smanjuje se u doba re­ publike.. bubrege. Ali stvarna UĆI U VEZU S BOGOVIMA ku oživljava veliku raznolikost bo­ žanskih nadahnuća što ih proživljavaju proroci. (. okupljeni u zbor koji ovisno o razdobljima broji izme­ đu šest i petnaest člano­ va. Les Belles Lettres. Urla. drugi put nejednakost: katkad se zvukovi napinju i glazbeno opuštaju. stenje. a da se ne nasmiju. moć augura koja je bila velika za vrijeme kraljevstva. ubrzo su­ djelujemo u krajnjoj božjoj moći. J AMBLIQUE DE CHALCIS U OVOM ULOM- koreje. Proučavaju pluća.. ili se tijelo smatra podignutim ili proširenim ili nošenim u zrak kao na krilima ili se stvaraju suprotne pojave." Jamablique. Često su se smatrali šarlatanima pa daju priliku moralistu Katonu za dosjetku: dvojica haruspika ne mogu se gledati. stupanja na dužnost magistra­ ta. posebno rogatih životinja.. a posebno jetra. a mi svi postajemo stvar boga ili izvršavamo svo­ ju aktivnost u zajednici s njim. Ba­ vi se i auspicijama (izraz koji znači "gledati pti­ ce") promatrajući tek svetih kokoši. Zatim pada u trans i dobiva Apolonov glas. želudac. Svakom javnom činu u Rimu treba pretho­ diti savjetovanje augura. Filo­ zofi se rugaju gataocima kritizirajući njihovu ambiciju da se postavljaju kao jedini tumači bogova. Egipatski misteriji Pariz. U Rimu auguri i haruspici U Rimu su se profesionalci prorica­ nja isto tako konstituirali u kaste. Oni prema etruščanskom običaju pro­ matraju životinjske iznutrice. Tajna vjerska društva 18 . (. S pomoću svinuta štapa augur definira na nebu ili na zemlji prostor (templum) gdje promatra ne­ beske znakove: meteorološke fe­ nomene ili na­ znake koje im daje ptičji let.) Ili zapravo bog nas drži.. odlaska vojski u rat. pjeva nerazumljive riječi koje sveće­ nik tumači da bi dao odgovor. tako je to kod sazivanja i održavanja skup­ ština.. srce. usklađeni glasovi ili oprečni zna­ kovi. sle­ zenu.

no zatim umire prije nego što ga ona oživi. Mitra. gdje poput bogova piju nektar. Zatim su pozvani da sudjeluju u obroku koji ima sve značajke božanske gozbe. Izida." Odmah je izaslanstvo uglednih rimskih građana otišlo u Pesinunt u Maloj Aziji gdje im je kralj Atal dao sveti kamen betil koji predstavlja pramajku u osobi božice Kibele. prva takve vrste.. ODINE 205. On se temelji na legen­ di njezina ljubavnika Atisa koji se za­ luđen ljubavlju kastrira kako bi se u potpunosti predao božici. ali i kod veoma viso­ kih krugova. U godinama koje su slijedile Rim je imao izvanredne žetve i napokon je uspio pobijediti Hanibalovu vojsku. simbolom egipatske božice. Istočnjačka božica. Kandidate odvode u jarak koji simbolizira njihov grob. Krvavo krštenje U vrijeme Republike Kibelin kult veo­ ma je strogo čuvan jer mnoge Rimljane šokira nasiljem. moći će biti prognan i pobijeđen tek kad pramajka bude pre­ nesena iz Pesinunta u Rim. U PUNOM jeku Punskoga rata između Rimske republike i Kartage izgubljeni Rimljani obraćaju se prorocima koji im daju proročan­ stvo: "Kada strani neprijatelj donese rat na italsko tlo. gali. sagradili su joj hram i posvetili igre. Po uzoru na Atisa Kibelini svećenici. krv koja šikne namijenjena je pročišćavanju posvećenih ili mista koji izlaze obnov­ Ova freska iz Herkulanuma opisuje prizor Izidina kulta: među akolitima jedan svećenik odjeven u bijelo platno diže posudu s posvećenom vodom. Tajanstveni istok u Rimu U posljednjim stoljećima prije naše ere rimski svijet crpi iz Dalekog istoka izvore nove duhovnosti. Za vrijeme car­ stva ta je praksa ukinuta. KR. Kibelina religija je kult misterija čiji je obred inicijacije posebno spektaku­ laran. sve do nekih careva. 19 Tajna vjerska društva . a kult otada bilježi snažan uspjeh posebno kod na­ rodnih masa kojima donosi nadu u život poslije smrti. Kamen je ukrcan i poslan u Rim gdje ga je dočekala gomila koja se gu­ rala da vidi i otprati božicu prema nje­ zinu novom prebivalištu na brežuljku Palatinu gdje su joj bile priređene ras­ košne svečanosti. smjestila se u glavnom gra­ du. Zatim božičini svećenici dovode bika kojeg zakolju..Kibela. ljeni zahvaljujući tom krvavom kršte­ nju. obavljaju isti taj obred samosakaćenja na dan svojega ređenja. U Rimu cvjetaju kultovi misterija orijentalnoga podrijetla koji osvajaju i neke careve. PR.

odsad identificirani s Atisom. Takvo je i mistično brat­ stvo luperka. Za­ tim trče ulicama grada kako bi ga očistili.Tajanstveni istok u Rimu LUPERKALIJE stoje tajna društva koja su potpu­ no rimska. Tu se obavlja simulacija svadbe koja zauvijek veže posvećenoga s Kibelom. Napokon navečer misti sudjeluju u velikoj gozbi tijekom koje im se obećava vječnost. koji potječu iz dviju uglednih patricijskih obitelji Kvinktilija i Fabija. To mjesto za koje je poznato da se nalazi na granici između svijeta živih i mrtvih navodno je pružilo N A RUBU ISTOČNJAČKIH OBREDA po- zaklon vučici koja je mlijekom dojila osnivače Rima. stoljeća). Oni se zatim trebaju izolirati i postiti deset dana. ona jača nade i nailazi na izvanred­ no oduševljenje. kult plodnosti. Njegov ratnički izgled učinio ga je popularnim među Rimljanima (duborez iz 18. prodiru u svojevrsnu sobu nakon što su dodirnuli spolni organ posvećenoga bika. Ne zna­ mo mnogo o tom bratstvu. Na kraju tog boravka budući posvećeni odijeva čistu lanenu halju prije nego što ga odvode u Izidino svetište. životom božica je predmet odanosti koju joj iskazuju zborovi posvećenih. Izidin kult prelazi Sredozemlje i hvata korijen u Rimu. Kr. posebno žene koje te godine žele roditi dijete. Kao i u Kibelinu slučaju poruka egipatskog božanstva puna nade privlači ponajprije skromne di­ jelove pučanstva. potrebno je strpljenja i žrtava. osim da se Rimljanima činilo arhaičnim i divljim. Slavlje počinje ispred špilje. Mitra pobjeđuje bijeloga bika oplođujući tako zemlju. Tajna vjerska društva 20 . Izida. Nakon toga se inicijacija nastavlja mis­ tičnim sjedinjenjem s božicom. krunom na glavi uspinje se na podij i svjedoči pred svi­ ma o svojem ulazu u Izidin zbor prisežući da nikad neće otkriti nje­ gove tajne. Da bi se ušlo u Izidin zbor. a potječu iz najstarijeg doba glavnoga grada. Ujutro novi posvećeni mi­ jenja svoju bijelu tuniku za višebojno odijelo urešeno maštovitim životinja­ ma. stoljeća poslije Krista. smještene u podnožju Palatina. Mitra. Misti. Povezana s tekućim elementom. okupljaju 15. No ono se oduprlo pokrštavanju i ostalo aktivno sve do 6. U tajnu inici­ jacije nismo ušli. Ova vjerska poruka kosi se s pesimizmom rimskoga drugoga svi­ jeta.. Obred ulaska zatvara se gozbom. veljače kako bi slavili luperkalije.Kibela. Svake se godine njegovi čla­ novi. Luperci počinju žrtvovati koze koje raskomadaju kako bi se ogrnuli njihovim krznom. Egipatski kult i Izidini zborovi U 1. Romula i Rema. stoljeću pr. iako Rimljanin Apulije piše kako su se bogovi mogli vidjeti i obožavati. Egipat je osvojen.. S bakljom u ruci. Nakon te prve faze svećenik čisti sretnike u bazenu smještenom ispred božičina hrama.. Putem bičuju stanovnike. "vrata pakla". Treba ponajprije obavijestiti Izidina svećenika o svojoj želji i pričekati da astrolozi daju pris­ tanak. Nakon toga u Rimu su se ukorijenili ostali istočnjački kultovi.

Izidini sve­ ćenici i vjernici okrutno se protjeruju. Ta svetkovina je otvorena svima. Od coraxa do patera. žene su odjevene u veo. Taj odlazak simboli­ zira smrt nabijenu nadom u nešto novo.). Od svih istočnjačkih religija Kibelina je u zavidnoj situaciji: uklopljena je u službene svetkovine. rimsko izaslanstvo donijelo je njezino posvećeno poprsje iz grada Pesinunta Mantegnina slika. Zatim svatko zauzima mjesto u povorci koja se upućuje prema Izidinu hramu radi gozbe. Te religije i njihovi posvećeni bili su ponajprije predmet progona pod Au­ gustom i Tiberijem koji nameću carski kult svim građanima Carstva. Pod vodstvom velikoga svećenika kreće ta povorka asketa: jedan nosi svjetiljku. Hadrijan. Muškarci imaju obrijanu lubanju.Kibelin kult uveden je u Rimu uz veliku pompu. lađa se otiskuje na pučinu i nestaju na obzoru. fasciniran tim religijama olakšava njiho­ vo širenje baš kao i Komod koji je istodobno posvećen Mitrinu i Kibelinu kultu. ali samo posvećeni i svećenici shvaćaju njezin duboki smisao. za­ vjetni predmeti. Mitrini učenici U 2. Na kraju Carstva rim­ ska religija se orijentalizirala do te mjere da carevi više pribjegavaju egipatskim magovima nego vlastitim vračevima. Razapinju se jedra koja nadima vjetar. a Neron je posvećen u Mitrine misterije. Na kraju se odvezuju si­ dreni lanci. njezini svećenici slave i carski kult. ožujka svake godine tijekom svečane procesije koja odgovara počet­ ku plovidbe morem. 21 Tajna vjerska društva . vjer­ nici otkrivaju lađu urešenu egipatskim motivima. Prilično razli­ čit od drugih orijentalnih religija Mitrin kult daje veoma složenu mističnu ini­ cijaciju rezerviranu samo za muškarce. Kad stignu do morske obale. ( i na sljedećoj strani) Izidina lađa Članovi Izidinih zborova štuju svoju božicu 5. pojavljuju se zlatna slova koja slave ponovni početak plovidbe. stoljeću poslije Krista rimski vojni­ ci koji su dugo bili stacionirani na gra­ nicama Carstva uvode u Rim vjerovanje u iranskoga boga Mitru. Klaudije uvodi Kibeline svetkovi­ O ne u službeni rimski kalendar. Gomi­ la pristaša puni tada lađu žrtvenim darovima kao što su začini. statisti utjelovljuju bogove hodajući uz sljedbe­ nike. drugi prijenosni oltar. No fascinacija otkrivenjima koja se pri­ općavaju samo posvećenima brzo je po­ nukala neke careve da se pridruže vjernicima: Kaligula postaje Izidin sljed­ benik. 1505. što je znak da su se predali božanstvu. RIMSKI CAREVI SUOČENI S ISTOČNJAČKIM KULTOVIMA dnos rimskih careva prema is­ točnjačkim misterijima prošao je postupno put od nepovjerenja do fascinacije. ostali obredne predmete koji se upo­ trebljavaju tijekom inicijacije. Veliki svećenik izgovara ri­ ječi pročišćenja i posvećuje brod boži­ ci. Svi se okupljaju ujutro i formiraju svetu povorku. amfore.

tj. Taj običaj bio je čest u antici. Njegov kult je svojevrsni monoteizam čija se glavna svečanost održava 25. lav. napokon oslobođen zemaljskih pritisaka. Slike sačuvane u mitreju prikazuju ga odjevenog u plašt i frigijsku kapicu kako stavlja šaku u srce bi­ ka. One imaju odraza u priči prema kojoj je Mitru zadužilo jedno drugo iransko božanstvo da ubije bijeloga bi­ ka čija je prolivena krv zagnojila zem­ lju čineći od boga svojevrsnoga posrednika između svijeta bo­ žanstava i svijeta ljudi na zemlji. božji glasnik. od­ vode ih u špilju i prema stupnju koji žele podnose niz kušnji koje katkad znaju biti i okrutne: zadirkivanja. njegov izabranik. Mitrin kult pokazuje i analogiju s krš­ ćanstvom. zatim nymphus. Pater simbo­ lizira sklad koji pronalazi posve­ ćeni. leo. heliodroomos. Ako ih se smatra dostojnima. Ima ih sedam: Najprije se posta­ je corax. Mitrin inicijacijski obred treba očito staviti u vezu s mitovima povezanim s tim bogom. prosinca. žigosanja že­ ljezom imaju za cilj utisnuti u tijelo posvećenoga svijest o muka­ ma koje mora podnijeti kako bi se približio bogu. Perzijanac. pater. što je uvjet za spas. mitreju koji podsjeća da je Mitra "rođen iz stijene". Freske što ukrašavaju zidove i ostali uresi sudjeluju u podučavanju tajni. dromos sa Suncem. Tajna vjerska društva 22 . Pos­ toje fine simbolične podudarnosti iz­ među svakog stupnja i prirode: prva četiri podsjećaju na četiri elementa. Misti slave simbolični obrok tijekom kojega se voda i kruh koji se jedu i piju identificiraju s krvi i tijelom bijeloga bika. miles. zatvaranja. dok se Perses identificira s Mjesecom a helio- Ovaj oltar koji prikazuje bikoborbu nosi ime osobe koja ja prinijela žrtvu bika u čast božice Kibele. Perses. nje­ gov vojnik. sunčev glasnik i napokon otac. On je posrednik i u trenutku smrti jer se smatra da sudi mrt­ vima i daje spas nekima.Ona se sastoji od niza obreda kroz koje mist prolazi iz jednoga stupnja u drugi. gavran. Pristupnici prisežu najprije da nikad neće širiti ono što će vidjeti i čuti. Obred inicijacije održava se u pri­ rodnoj ili umjetnoj špilji. Osim toga poput svih istočnjačkih kultova nudi nadu u spas poslije smrti.

Iako ima 8000 godina. MeĐu disciplinama koje su se naučavale bile su astronomija koja služi tome da se utvrdi kalendar. On piše kako se ovi posljednji "bave vjerskim stvarima. Vlasnici znanja nisu dopustili da išta probije tajne njihova nauka. u zemlji Karnuta. o moći bogova i njihovim sposobnostima. To dugačko naukovanje bilo je po­ trebno da se formiraju potpuni ljudi. Tim središnjim predmetima treba do­ dati i druga spoznajna područja: pjesni­ štvo." Druidski odgoj obraća se samo manjini. predsjedaju javnim i privatnim žrtvovanjima i propisuju vjerske obrede. Tajna i svetinja Cezarovu svjedočanstvu dodaje se odre­ đen broj antičkih izvora koji potvrđuju inicijacijski karakter i tajnu druidskoga nauka. .U srcu keltskoga svijeta. čak i kad Galija treba pasti pod rimsku vlast a tradicionalni keltski svijet je osuđen na propast..) jer oni ne žele da se njihov nauk širi". u području oko današnjega Orléansa. Posvećuju se brojnim špekulacijama o zvijezdama i njihovim kretanjima. OBIVŠI ZADATAK OD RIMSKOGA senata. bilo u špiljama bilo u udaljenim šumama. fiziologija koja prikuplja medicinska znanja i teologija. sigurno znaju dio.. makar su mnoga djeca trebala imati pristup tim osnovama. monumentalni krajolik Stonehengea daleko je od toga da je otkrio sve misterije. Druidi koji su od njega napravili kultno mjesto. druidi Zaklonjena u sjeni gustih šuma svećenička kasta druida tvori jedan od stupova keltske civilizacije. tj. Cezar se sprema os­ vojiti Gale. o prirodi stvari. počinje legenda o druidima." Do­ daje kako druidi održavaju svake go­ dine sastanke na nekom posvećenom mjestu. Dalje bilježi kako dužnosnici toga reda "smatraju da religija ne dopušta da se pismu povjeri predmet njihova podučavanja (. U svojem opisu tog velikog događaja spo­ minje postojanje svećeničke kaste koja ga toliko intrigira zato što se razlikuje od modela rimskoga svijeta. o dimenzijama svijeta i Zemlje. glazbu. Tako u vrijeme Cezara. Tako Pomponije Mela u prvom stoljeću naše ere primjećuje kako drui­ di "kriomice podučavaju mnogo stvari najplemenitijima u državi dvadeset go­ dina. graditeljstvo ili povijest te poduku koja se daje samo usmeno. a to su druidi.

Plinije nam daje najstari­ je svjedočanstvo o tome. druidi 24 DRUDI I IMELA ulogu kod druida. ali i u tehničkim znanjima kao što su medici­ na. Zato su morali upamtiti godine tijekom stotina priča i pjesama. (. Oni su zaduženi i za podučavanje. stoljeća. Bar­ di imaju široko usmeno znanje koje im omogućava da budu stručnjaci u veli­ kom broju disciplina: povijesti. budućeg engleskog kralja. . Nakon što obredno pripreme žrtvu i gozbu pod stablom. a kad se nađe. arhitektura.. Historia naturae. Razlikuju se tri tipa svećenika: bardi. diplomacija ili pravo­ suđe. vati i druidi Svjedočanstva koja su stigla do nas inzistiraju na strogo ustrojenoj svećeničkoj klasi druida koji se mogu prepoznati po bijeloj odjeći." Plinije stariji. stručnjaka za biljnu magiju. Za razliku od barda znaju pisati i čitati znakove u prirodi. Vati su vješti u proricanju i medicini. "Druidi nemaju (. recitiranju legendi. ako se uzima kao piće. a pojam "druid" . Oni nazi­ vaju imelu imenom koje znači "ona koji B RANJE IMELE IMALO JE VEOMA VAŽNU liječi sve". Druid oboružan zlatnim srpom za branje imele kako je predstavljan na slikama iz 19. reže zlatnim srpom imelu i skuplja je u bijelo platno. Mnogo stoljeća poslije u pri­ čama o vitezovima okrugloga stola nala­ zimo odjek te prak­ se: Merlin određuje i odgaja mladoga Artura. bere se tijekom velike vjerske svetkovine. knjiga XVI.ilustrira činjenicu da su njegovi predstavnici bili posvećeni tomu da izvršavaju temeljne zadatke u sklopu keltskoga društva koje je cijelo bilo or­ ganizirano oko svetinje.. genea­ logiji. a nije na sredini putanje. Osim vjerskih ili kultnih funkcija druidi održavaju uske veze s vlašću: keltsko društvo je smatralo da su im vlast kralja povjerili bogovi uz blagoslov. šestoga dana mjeseca. kontrolu i savjet druida.što znači "veoma učen" . Bardi. Odjeven u bi­ jelu halju svećenik se penje na stablo. dovedu dva bijela bika vezanih rogova.) Taj se dan oda­ bire zato što mjesec tada već ima znatnu snagu.. Oni koje katkad zovu "teološkim drui­ dima" rade na višoj ra­ zini. Zatim zakolju žrtve moleći božanstvo da učini te žrtve ugodnima onomu komu se prinose. priča se da su znali prepoznati bolest od koje pati čovjek promatrajući dim koji izlazi iz njegova dim­ njaka. Ali tek odnedavno povjesničari počinju bolje suditi o njegovoj ulozi u keltskome svijetu. daje plodnost neplodnim životinjama i tvori lijek protiv svih otrova.) ništa svetije od imele i stabla na kojem raste pod uvjetom da je to hrast lužnjak.. Činjenica jest da oni misle kako je sve što raste na tim hrasto­ vima nebeskoga podrijetla i da je to znak da je stablo odabrao sam bog. Vjeruju da imela.U srcu keltskoga svijeta. glazbi. Rijetko je naći imelu u tim uvjetima. vati i napokon pravi druidi koji tvore vrh te hijerarhije.

jedan od središnjih likova njegove trilogije Gos­ podar prstenova. Tolkien također iskazao počast gal­ skim svećenicima. Gandalf. čini se ipak da su bile iznimne. kada se slavi prvi dan keltske godine (1. no nije nestala. ratnika ili proizvođača . ključni lik iz trilogije romana J. Mag Gandalf koji ne oklije­ va latiti se mača. Irske priče spominju da su najmoćniji druidi mogli zapovijedati elementima. neće biti krvave u prvom slučaju. stoljeću pisac Robert de Boron čini od njega sina djevice koju zlostavlja neča­ stivi pa on odlučuje staviti svoje iz­ vanredne darove u službu Boga.te žrtve poprimaju različite ob­ like. Starac koji je živio u šumi Brocéliande u Bretanji. Ta­ ko je u srednjem vijeku lik Merlina preuzeo mnogo značajki od antičkih mudraca. Tolkienov junak višestruko je blizak Merlinu: izgledom.radi se dakle o ljevanicama . nosilac je tisućljetnoga znanja. Svečanost Samaina prešla je poslije u kršćanstvo u obliku blagdana Svih Svetih. U 12. Nedavno je britanski pisac J. dok se čarobnjak na keltskom zove Myrdhin. Sigurno je svakako da su bili na čelu velikih vjerskih svečanosti po keltskom kalendaru kakva je Samain.seljaka ili za­ natlija . R.u posljednjem slučaju. R. čarobnim moćima dakako. čini se kao da je iza­ šao ravno iz keltskoga svijeta. S Žrtva prinesena bogovima Kelti misle da će prinoseći žrtve bogo­ vima ublažiti njihov bijes i steći njihovu zaštitu. studenoga). 25 Tajna vjerska društva . ali općenito imenom.. Istara koji se katkad sastaju na tajnim vijećima u srcu Međuzemlje. postaje najugledniji član skupine mudraca. Odjeven u bijelo. bit će krvave u drugom a na kraju biljne ili tekuće . bard. Tolkiena. Mnogo su se kritizirale ljudske žrtve. iscjelitelj. često pribjegavaju žrtvama ko­ je mogu prinositi samo druidi. mogli pretkazati buduć­ nost. R. jer Halloween (Noć vještica) ko­ ji je stigao u SAD preko irskih useljeni­ ka čuva i danas uspomenu na to. R. posebno za imelu od koje spremaju sve vrste napi­ taka čuvajući tajnu o njihovu pripre­ manju.OD MERLINA DO GANDALFA LIKA DRUIDA TRAJNO JE obilježavala europsku književnost. čarobnjak. grčki geograf Strabon spominje da su Gali imali obi­ čaj udariti nekog osuđenika mačem ka­ ko bi druidi. glumi Ian McKellen u ekranizaciji Petera Jacksona. Osim za žrtve čini se da su druidi struč­ njaci za ljekovite biljke. Gandalfa Bijeloga. promatrajući grčeve umirućega. ako je to potrebno. Gandalf se prepoznaje pod vilenjačkim imenom Mithrandir. Premda su takve radnje potvrđene u arheologiji. nije li on i stvaralac kraljeva? No ubrzo se potis­ kuje njegov poganski aspekt. ne­ dvojbeno je časni nasljednik druida: prorok.. Već pre­ ma tome obraćaju li se klasi svećenika.

to im se čini posebno prikladnim za poticanje hrab­ rosti jer time potiskuju strah od smrti". Daleko od toga da su ostaci nekih misterioznih druidskih kultnih mjesta. to više što su u svojim postupcima astronomskih izra­ čuna spretno baratali matematikom. dobro poznajemo ideje za koje su bili zaduženi da ih prenesu narodu. Ta vjera u seobu duša. Otada i za dugo vremena druidizam je postao povlasti­ ca fanatika. Ta struja traje do 18.U srcu keltskoga svijeta.-1722.) utemeljuje u Londonu Ancient Druid Order koji tvrdi da pre­ nosi svećeničku druidsku tradiciju od koje će neki članovi uspjeti sačuvati stoljećima bitan sadržaj. stoljeća kada Englez John Toland (1670. članovi druidskoga društva iz Londona pripremaju se posaditi hrast u čast jednoga od njih koji je nedavno umro. Tijekom ceremonije 1920. Prema njemu druidi naučavaju da "du­ še ne umiru. Tu je presudno Cezarovo svjedočanstvo. Ako te usporedbe nisu utemeljene. Treba napokon prekinuti s dugotrajnim legendama prema kojima su druidi služili bogovima u sjeni menhira. Medu njima se nalaze sljed­ benici neodruidizma. Karnutska šuma nikada nije bila mjesto međunarodnog okup­ ljanja Kelta premda se određeni broj druida tu okupljao svake godine kako bi dijelili pravdu. . Neodrudizam. reinkarnaciju. usmeni ob­ lik njihova nauka nije omogućavao njegovo prenošenje. druidi 26 Od Pitagore do megalita Iako malo znamo o tajnom nauku drui­ da. Val romantiz­ ma i ponovno otkriće keltske antike u sljedećem stoljeću pojačat će to odušev­ ljenje. Suvremenici su također počinili određeni broj pogrešaka u vezi s druidima. nego nakon smrti prelaze iz jednoga tijela u drugo. a da ih poslije ne posvoji. one svakako potvrđuju veliko poštovanje koje su drevni ljudi iskazivali keltskim svećenicima. a zatim i kršćanstvo ned­ vojbeno su porazili druide. megaliti u Karnaku i oni u Stonehengeu stariji više od tisuću godina od keltske civilizacije koja sigurno nije propustila. Još danas velik dio engleskih ili francuskih društava ili organizacija tvr­ di za sebe da su nosioci druidske baš­ tine. romantizam i folklor Rimska vlast. a lokalitet Stonehenge sa svojim mističnim ozračjem ostaje najcjenjeni­ je mjesto okupljanja tih suvremenih druida koji ovjekovječuju nekadašnji folklor potresan neprekidnim prijepo­ rima o legitimnosti tog društva ili nji­ hovih društava. pridonijela je da su ih neki autori uspo­ ređivali s pitagorejcima. Dugo vremena pogrešno se smatralo kako je njihovo prirodno bo­ ravište šuma.

U to vri­ jeme više zajednica čine judaizam. Pr­ va po rangu. veoma pobožni Židovi. promicanjem čednosti iako se njihova skupina sastoji od muškaraca i žena. Radi se o jednom od najstarijih pergamenata židovske Biblije. Sustavnija iskapanja obavljana su izme­ đu 1947. Kumranski spis. odvojili. iskopano je više stoti­ na rukopisa iz špilja. Blizak esenima. Tako im pravilo njihove za­ jednice nameće strog život obilježen jednostavnom hranom. Kr. O SREDINE 20. zatim su bili povjereni Bib­ lijskoj školi u Jeruzalemu koja je pro­ cijenila da potječu iz Isusova doba. Najbrojnija je skupina farizeja. stoljeća. Okupljali su se izvan Jeruzalema. Za nekoliko godi­ na otkriveno je bratstvo. Ivan Krstitelj slavi čišćenje krštenjem u očekivanju Mesije. Još je neobičnije što su arheolozi otkrili nedaleko otuda ostatke drevnoga samostana. od njih su proistekli rabini. Sve se odigralo slučajno na obalama Mrtvo­ ga mora. i 1956. I napo­ kon tu je izolirana sekta esena. svakodnevnim molitvama. mnogobrojnim obredima čišćenja. postavši veoma kritični u odnosu na kastu veli­ kih svećenika koje su smatrali pokva­ renima. (i na sljedećoj strani) JUDAIZAM U ISUSOVO VRIJEME su zauzeli Rimljani.. U l. razdoblja kada su se neki. Oni se razlikuju od saduceja vjerom u dolazak Mesije. Brzo se ustanovilo da tekstovi potječu iz knjiž­ nice samostana za koji se čini da je bio sjedište esenske sekte. STOLJEĆA ESENI SU se tek rijetko spominjali. i askezi. I oni očekuju Mesiju za kojega se nadaju da će povesti židov­ ski ustanak protiv Rimljana. plemićka kasta saduceja dala je Hramu u Jeruzalemu svoje ve­ like svećenike. Vjerujući u dualizam tijela i duše. Valja još dodati krstiteljsku zajednicu čija je čelna osoba Ivan. nedaleko od Kumrana. Josipa Flavija. toj skupini pripada Isus. eseni se pripremaju za to živeći u čistoći 27 Tajna vjerska društva . spisi s Mrtvoga mora otkrili su u Palestini postojanje inicijacijske zajednice iz Isusova doba koja se nada skorom početku Mesijine vladavine. Neki beduin u potrazi za izgubljenom ovcom upao je u špilju i ondje otkrio zemljane posude koje su sadržavale pergamente. stoljeća pr. nadajući se u dolazak Mesije osvetnika. Uoči Isusova ro­ đenja očekivanje Mesije dosegnulo je vrhunac. odbacivanjem bogatstava. Njihov nauk propovijeda kako valja slijediti kneza svjetlosti. po­ sebno kod židovskog pisca iz 1. ponajprije u kumranskom samostanu gdje se njihov nauk jasno razlikuje od tradicionalnoga judaizma. starijem oko 1000 godina od dotad poznatih.. Najprije prodani nekom antikvaru u Betlehemu. a ne anđela tame. STOLJEĆU NAŠE ERE PALESTINU Knez svjetlosti i anđeo tame Esenska sekta potječe vjerojatno iz 2.Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? lako nisu odali sve svoje tajne. Zeloti koji potječu iz Galileje naj­ žešći su protivnici rimske prisutnosti u Palestini.

čak i ako relativna blizina između dviju poruka objašnjava zašto su se neki eseni obratili na kršćanstvo. Zatim dolaze theoriciti.jer svi su pri­ segnuli na "tajnost u vezi s istinom mis­ terija spoznaje" . "gospodar pravde" u sekti? Veoma rano su arheolozi. tj. Tajna vjerska društva 28 .. Računa se da su u Isusovo vrije­ me u Kumranu živjele četiri tisuće esena. Isus. dok su ostatak zajednice Rimljani rastjerali 70. godine poslije Krista. oštre kritike pro­ tiv svećenika u Hramu. Pogled na špilje u Kumranu gdje su slučajno otkrivene stotine starih tekstova zaboravljenih i očuvanih u velikim vrčevima. Na vrhu bratstva tajanstveni "gospodar pravde" drži "čudesne i istin­ ske misterije".Pod palicom "gospodara pravde" Stroga hijerarhija sekte sastoji se od pr­ voga vanjskog kruga što ga tvore practici. zaduženi da rade za zajednicu. ali prakticiraju isto tako umijeće liječništva u kojem ih smatraju struč­ njacima.. poistovjete ga s "gospodarom pravde". kontemplativci koji su pravi posvećeni i žive mediti­ rajući. važnost koja se pridaje Božjoj milosti. Iako ne znamo mnogo o točnom sadržaju njihova nauka . Zato neki neće oklijevati da od Isusa učine člana zajed­ nice. Primanje u sektu jedno je od najtežih: potrebne su dvije do tri godine čekanja i kušnje kako bi se pristupilo prije nego što se krštenjem potvrdi ulazak novoga člana. tzv. Ostaje da je esenski dualizam veo­ ma stran kršćanskoj doktrini. Dobivaju također obećanje da će steći vječni život ako bu­ du u svim točkama poštovali svoja pra­ vila: molitva.Josip Flavije nam spominje da se bave astrologijom i pro­ ricanjem iz snova. Pobornici te teze vole vidjeti u veoma kontroverznom izdanju spisa s Mrtvoga mora prste Vatikana koji bi sve učinio da spriječi otkrića što štete dog­ mi. post i nada u spas. Jer spisi iz Kumrana pokazuju nepobitne analogije s ranim kršćan­ stvom: čekanje Mesije. Okružen je vijećem od dvanaest odabranih članova. povjesničari i teolozi stali pitati o vezama između esenske zajednice i primitivnoga krš­ ćanstva. svici s Mrtvoga mora.

on sam je okaljan činjenicom da su mu duša i duh zatočeni u tijelo. Iza svoje velike razno­ likosti ove gnostičke skupine sve dijele istu intuiciju: judeo-kršćanska vjerska roruka krije drugu istinu koja je jedina rezervirana za neke odabrane i koju prenosi sam Krist. Karpokrata. babelognostici. gnostici često nose talismane poput ovoga koji dolazi iz Aleksandrije i svjedoči o jakom egipatskom utjecaju. Što se tiče čovjeka.. to je tamnica iz koje se može izaći samo ako se štuje istinski Bog.. od čega smo očišćeni. godine utemeljio prvu gnostičku sektu u Aleksandriji... kamo idemo. tj... veoma raširen. Rijetki izabrani Šimuna Maga smatraju tradicionalno prvim predstavnikom gnostičke struje. svojem uče­ niku da mu otkrije "misterije od poče­ taka skrivane u tišini" i koje navodno odgovaraju na bitna pitanja što se po­ stavljaju svima: "Tko smo. Jedan dio do­ kumenata donosi Isusove ili apostolske ri­ ječi. Gnostičke sek­ te na neki način donose odgovor na ta pitanja preko otkrivenja danog posve­ ćenima koje poprima oblik mitskih priča. naslije- Kako bi se zaštitili od zla. Što je još gore. Njihova često zajednička potka temelji se na ključnom dualizmu koji suprotstavlja zle sile što su stvorile svi­ jet istinskomu Bogu. To se posebno odnosi na Jakovljevo >>> nastavak u istobojnoj kocki na sljedećoj stranici . sus im je osim svoje javne poruke prenio i skriveno znanje. on zamjenjuje zlokobno stvorenje ovoga svijeta s višnjim Bogom. 15). APOKRIFNO TOMINO da Nag Hammadija u Gornjem Egiptu ostaci antičke knjižnice koja je sa­ državala veliki broj starih rukopisa. ondje gdje su kršćanski autori prvih stoljeća vidjeli samo zastranjenja i krivovjerstvo..Gnostičke sekte i Kristova tajna Od prvih stoljeća naše ere skupine posvećenih slave kao jedino sredstvo spasa ezoterično čitanje biblijske poruke. Pod tom prizmom stvoreni svijet je zao. Ofita. No valja pričekati 2. toliko imena koja se odnose na ono što se danas zove gnosti­ cizmom. ali ostao je usmen. BAZILIDA. Gnostici mis­ le da će izbjeći prokletstvo spoznajući istinsku stvarnost svijeta i Boga. Iz svojega vrlo složenog sustava. Prvi je oko 125. OTKRIVENI SU BLIZU gra- 29 Tajna vjerska društva . stoljeća. ... . LJEDBENICI VALENTA. Ubrzo se potvrdilo da je većina njih gnostičkoga podrijetla. stoljeće pa da se vi­ di kako se taj pokret razmahao i kako stječe sljedbenike.. Javljaju se posebno dva lika: Bazilid i Valentin. manihejci. Slabo poznajemo njegov nauk. za razliku od Valentinova koji nam donosi Evanđelje istine. setovci. što je to stvaranje i ponovno stvaranje?" (Tomina djela. . što smo. pogl. Medu njima se nalazio odre­ đeni broj apokrifnih tekstova koje Crkva nije zadržala tijekom službene redakture Biblije potkraj 4. >>> G ODINE 1945.. Tako jedan važni gnostićki tekst spominje da se Isus nakon smrti ukazao Ivanu. tvrdi da je od apo­ stola Mateja primio tajne nauke koje mu je navodno otkrio Spasitelj..

Isto tako određene gnostičke sekte priznaju neke sakramente. Prijetnja za Crkvu Ako je gnoza dovoljna za spas." Krštenje člana mandejske zajednice u vodama Tigrisa nedaleko od Bagdada. Vjernik tako ponavlja kretnju čišćenja Ivana Krstitelja. Drugi. To je onaj tekst koji je postao slavan. prilično su potresle kršćanstvo koje se tek rađalo jer se dosta kršćanskih auto­ ra tako snažno obrušava na njih da os­ taje dojam kao da su zavele velik broj osoba te da čak na određenim mjestima ugrožavaju pravovjerno kršćanstvo. a neki u tome vide znak da sadržavaju istine koje smetaju katoličkim vlastima pa se trude da ih ostave neotkrivenima. održavaju svoju baštinu u najvećoj tajnosti. Tajna vjerska društva 30 . Razgovor sa Spasiteljem ili Djela Petra i dvanaest apostola." Ako se spas nalazi u poznavanju istinskoga Boga. shvaća se da nam ništa nije ostalo ili gotovo samo gnostički obredi. a spominje ljubav Isusa i Marije-Magdalene. slična je kultu misterija nadahnutim Pitagorom što se tiče Bazilidovih sljedbenika: tijekom ceremonije mist se stavlja pod zaštitu Spasitelja utjelovljena u Kristu. proizlazi da postoje tri vrste ljudi u skladu s troj­ stvom tijelo/duša/duh: "materijalni" posvećeni konačnoj smrti. često mole i pjevaju himne i psalme. Danas još mandejci. unatoč svojim izjavama. EVANĐELJE apokrifno evanđelje. zajednica koja živi na jugu Iraka. Svi još uvijek nisu redigirani. već prema svojem ponašanju te "duhov­ ni" kojima je otkrivena Spasiteljeva taj­ na i koji će jedini steći spas. To je pre­ ma valentincima "savršeno iskupljenje i poznavanje čak neopisive veličine.đenog od sljedbenika Bazilida. Te tajanstvene zajednice. njihovo je naslijede opstalo. "psihički" ( psyché grčki znači duša) spašeni ili ne. poput Karpokratovih sljedbenika bili su obilježeni ne­ moralom jer su slavili oslobođenu spolnost kao sustav pobune protiv zlog svijeta. ali posebno na Tomino evanđe­ lje. Premda gnostičke sekte nestaju tijekom stoljeća. za koje teško možemo znati koliko su imale vjernika. No znamo da valentinci. Čini se da je sada prihvaćeno da su ti tekstovi bili poznati kao valentinski. oni zaključuju kako "nema potre­ be da se slavi misterij neizrecive i ne­ vidljive moći s pomoću vidljivih i pokvarljivih predmeta. Inicijacija odabranih. Filipovo.

Sveo se na jed­ nostavnu igru binarnih suprotnosti. TAMNIČEN dvadeset i šest dana na milost perzijskoga kralja onaj koji se zvao "apo­ stolom Isusa Krista" i smatrao se posljednjim prorokom sprema se umrijeti. borba manihejaca Sekta manihejaca koju je Crkva nesmiljeno proganjala i protjerivala nije imala drugog izbora nego da tajno ispovijeda svoju vjeru u stalnoj borbi dobra protiv zla. Do tada se manihejski nauk poznavao samo na temelju vizije njegovih klevetnika. stoljeća kad ga je zamijenio pojam "manihejac". Tijekom godina Mani je neumorno krstario perzijskim carstvom kako bi širio svoju istinu. ušao je s tri godine u židovsko-kršćansku sektu. stoljeća.Između sjene i svjetlosti. bio je raskomadan a zatim pribijen na križ na jedna od vrata perzijske prijestolnice 277. Ubrzo su se javile brojne za­ jednice u sjevernoj Africi. Utemeljio je zajednice i slao svoje učenike diljem svijeta. Roden u Ba­ bilonu. u Španjolskoj. Danas označava sklonost duha da sudi u pojmovima dobra i zla što ih ka­ rakterizira jednostavni dualizam. Dječak će čekati još dvanaest dugih godina prije nego što mu se ponovno ukaže anđeo i objavi mu da je stigao čas. Taj nauk je suprostavljao supro­ tnosti i tražio kako da oslobodi svoje vjernike od utjecaja zla. Imenica "manihejstvo" javila se tek na kraju 17. Osuda bogumila i katara u ime manihejstva diskreditirala je te ideje na zapadu. (drugi dio slike . Valja spomenuti da je tai čovjek uvjeren u svoj božanski izbor od svoje najmlađe dobi. No raste protiv­ ljenje tradicionalnoga zoroastarskoga svećenstva i njegovi dostojanstvenici dobili su napokon od novoga kralja Bahrama smrtnu kaznu za Manija.na drugoj strani) 31 Tajna vjerska društva . U teološkom rječniku izraz "Manihej" koji je označavao krivovjerstvo upotre­ bljavao se do kraja 16. stoljeća i uopće nema vjersku konotaci­ ju. S 12 godina ima otkrivenje: posjećuje ga anđeo u ime "kralja vrtova svjetlosti" i objavljuje mu da će jednoga dana trebati napustiti svoju zajednicu. godine U to vrijeme manihejstvo se već proširilo Babilonom. EVOLUCIJA RIJEČI izrugivali su svi njegovi klevet­ nici. Egiptom i Indijom. T IJEKOM STOLJEĆA MANIJEVU NAUKU Dio manihejskoga rukopisa pronađenog početkom 20. Na­ kon što je podnosio dugo mučenje. ali i na granicama Azije sve do Kine. Mani je tada započeo dugi ži­ vot misija koje će ga odvesti do Indije gdje su mu dali nadimak "novi Bud­ dha".

Međutim malo-pomalo posljednje zajednice nestale su pod udarcima kršćanskoga pravoslavlja. Početkom 20.namijenjeni su smrti i zabo­ ravu. Augustin koji je kao mlad pri­ padao jednoj zajednici manihejaca piše da se njihova crkva sastoji od "dvanaest Ova freska indijskoga podrijetla predstavlja Manija. Ona svjedoči o širenju i uspjehu njegova nauka izvan iranske sfere odakle je proizašao. I napokon najveći dio ljudi grješnici . a zatim u sljedećem stoljeću kršćanstvo. bogumili i katari: isti zahtjev Tijekom stoljeća skupine manihe­ jaca prenosile su tajno nauk svo­ jega učitelja. oni ima­ ju i biskupe i svećenike. Ako katarizam nije proistekao iz manihejstva. Manihejci. Pod tom prizmom Mani razliku­ je tri tipa ljudi: odabrane. vino ili fermentirano piće. Danas ga po­ znajemo u grubim crtama zahvaljujući kasnom otkriću manihejskih tekstova jer Mani je mnogo pisao za svoje uče­ nike izlažući im sinkretski nauk koji Učitelja a trinaesti im je voda". Sv. Bilo je prema tome lako razotkriti ih. posuđuje od judaizma s mitom o Adamu kršćanstva . Zajednice nisu znale za odmor jer ih je od 297. ali isto tako i da rade na zemlji ili da obavljaju neku javnu funk­ ciju. stoljeću ra­ zorio posljednje azijske zajednice. U kršćanskom Sre­ dozemlju pokret se Proširio pod ime- nom "bogumili" u Bugarskoj i u bal­ kanskim zemljama. katekumene i grješnike. No mogli su se prepoznati njihovi svećenici po činjenici što su poštovali stroge zabrane nazvane "pečati­ ma": "pečat usta" ih je obvezi­ vao da ne lažu i da ne jedu meso. dok je kineski car Wu-tsong u 9. Poštovali su jednako tako i "pečat ruku" koji im je zabranjivao da pribjega­ vaju nasilju. . Drugi su obični vjernici. I napokon "pečat doj­ ke" nametao im je potpunu neporočnost. katarskoga i bogumilskoga. put im je pokazan. Bogumilski biskup Niketas došao je onamo kako bi prenio svoju vlast zaređivanja predstavnicima lokalnoga katarizma. Iz ove posljednje vadi sre­ dišnju ideju dualizma između svjetla i tame. kako se dugo tvrdilo.ili od iranske religije. Progoni su napokon porazili manihejstvo: U njegovu babilon­ skom ognjištu islam mu je zadao kobni udarac. u Lauragaisu članove dvaju svećenstava. oni tvore manihejsku svećen­ stvo. mogu se samo nadati da će se jednoga dana reinkarnirati u tijelo nekoga oda­ branoga.Između sjene i svjetlosti. ali živeći u prljavštini svijeta. progo­ nio car Dioklecijan. okupio u Saint-Félixu. Morale su živjeti u sjeni povučene u sebe.Isus i apostoli se spominju više puta . Prvima obećava život vječni budu li prakticirali stalnu askezu koja će ih udaljiti od svijeta da bi ih vratila svjetlosti. stoljeća otkriće mani­ hejskih rukopisa omogućilo je da se bolje upozna to inicijacijsko vjersko društvo. između materije i duha. borba manihejaca 32 Stalna borba između svjetla i tame Manihejstvo je gnoza. moguće je da je neki sabor 1167. inicijacijski nauk rezerviran za malen broj.

Njegov nauk doživio je izvanredan uspjeh tijekom stoljeća.koja je postala Kôbô Dashi."Prava riječ" Shingona Shingon. Na kraju tog razdoblja on nasljeđuje starca kao poglavar zajednice Zhenvana. imaju temeljnu ulogu u ezoteričnom ponašanju: ti crteži podupiru meditaciju koja povezuje osjetilni svijet i svijet probuđenih. danas prima milijune vjernika. stavljaju mandale. vraća se u Japan nakon dvije go­ dine.. Nekoć ezoterična sekta budizma. U školi Kûkai . smrti . Potekao iz krugova visokih dužnosnika i predodređen za veliku karijeru. "veliki instruktor" nakon njegove 33 Tajna vjerska društva . 806. mantre kojima će moći lakše pristupiti meditaciji. Stu­ dent uči jednako reci­ tirati riječi. Ti grafički prikazi. Prema Kûkaiju "recitirajući svaki slog s jas- Ezoterizam mandale i mantre Posebnost Shingonova puta jest da je duboko ezoteri­ čan po uzoru na tibe­ tanski budizam. ondje utemeljuje prvu školu Shingon (japanska transkripcija kines­ ke riječi Zhenyan). "školu tajni" koja ga prima ovim riječima: "Znao sam da ćeš doći! Evo ga! Moj se život približava kraju i ne znam hoću li imati dovoljno vremena da ti prenesem svoj nauk. Tako je svaki čovjek koji se želi uključiti u zajednicu najprije izložen posveće­ nom svijetu koji pred­ Kûkai prikazan s crtama budističkoga svećenika. prekinuo je studije nakon naglog nadahnuća i odlučio otići u Kinu kako bi ondje produbio svoje spoznaje. naučava svoje pristaše nauk tajnih mantra i joge triju misterija. rođen u Japanu. Napokon 816.hijerarhija vezana uz kupnju inicijacijskih stupnjeva postavlja se ispred klasične organizacije u stupnje­ vima i monaškim naslovima. Zaštićen tom duhovnom vlasti. STOLJEĆA neki mladić po imenu Kûkai došao u dodir s budističkim idejama. ute­ meljuje glavni hram svojega reda na brdu Koya." Potrebno je samo nekoliko mjeseci da bi se u Kûkaiju asimilirala ne samo pravila zajednice nego i tajne patrijarha za kojega kaže da će "ovladati arkanama ezoteričnih nauka". JAPANU JE POTKRAJ 8. Prema vlastitu svjedočenju on ondje susreće sedmoga patrijarha Zhenvana. najčešće oslikani.

budističkim spisima i samo oni imaju pristup "najdublje tajnoj razini". Prema legendi Kûkai je dvaput stavio cvijet u puno središte mandale što je dokaz njegove izvanredne karizme. Japanski carevi koji su poka­ zivali određeno nepovjerenje prema Kûkaiju omogućili su mu napokon da postavi hram čak u prostor carske pala­ če u Kyotu. Tajna vjerska društva 34 . vedrinu koja gasi strasti. godine pokret se podijelio na više smjerova. Razlozi za to oduševljenje vjerojatno potječu od poruke samoga Kûkaija: u svoje vrijeme postavio je sliku ezoteričnih škola u deset stupnjeva: na vrhu spomenut kao "srce urešeno misteri­ jem" nalazio se Shingon. Ti obredi se udvostručuju usmenim ezoteričnim naukom. Nudi svima da meditaci­ jom dosegnu nirvanu. Shingonov potomak bio je takav da mu se pridružio veliki broj svećenika iz Tendaija. a da se nije promije­ nio. posebno za najsiroma­ šnije kaste. U Japanu su nicale brojne škole. onu Tendaija koju je utemeljio Saicho. Taj nauk je doživio velik uspjeh u Indiji prije nego što se pro­ širio na Kinu a zatim i na cijelu Aziju. Oni uče razli­ kovati četiri smisla u tradicionalnim Milijuni iniciranih Samostan Koya se širio kontinuirano sve dok nije brojio više od 100 000 svećenika. Jed­ nom inicirani učenici mogu se posveti­ ti svim vrstama složenih obreda.. hidenom koji uči­ telj širi medu učenicima. posebno yogi triju misterija zahva­ ljujući kojima se smatra da mogu doseći u ovom životu stupanj Buddhe koji je krajnji cilj Kûkaijeva nauka. Njegov uspjeh nije oslabio tijekom stoljeća tako da je inicijacijsko društvo postalo narodni pokret: danas se raču­ na da nema manje od 12 milijuna pri­ staša u Japanu. zen budizam. Nichirenov budizam kojem pripada Sokka Gakka?. "ezoteričan budizam" čiji je glavni predstavnik Shingon s Tendaijom. Zatim mu se zavežu oči i on mora baciti cvijet na mandalu. nazvanog Buddha (sanskrtska riječ koja znači "probu­ đeni"). SAD-u i u Euro­ pi.BUDIZAM stoljeću pr. Brinući se da reformira brah­ manizam koji je učinio od ljudske sudbine dugi slijed reinkarnacija (samsara) kako bi se postupno popra­ vila. Shingonov nauk utjecao je na drugu ezoteričnu školu. to je muzej posvećen ezoteričnoj školi koju je osnovao Kûkai. stoljeća druga je najstarija građevina u Kyotu. Ovaj Shingonov hram s kraja 12. Kûkaijov suvremenik. Nakon smrti učitelja 835. simbol pet stup­ njeva mudrosti. oko osobe Siddharte Guatame. Kr. dok su Shingonovi hramovi nicali u Kini. Siddharta predlaže izlaz iz tog beskrajnoga ciklusa koji se sastoji od stalnih patnji.. prema njemu jedina škola spremna da vodi svoje sljedbenike na buđenje tijekom njihova života. Od 1982. Pre­ ma mjestu pada procjenjuje se njegov stupanj uzdizanja i daje mu se novo ime. B UDIZAM JE ROĐEN U INDIJI U 6. nim razumijevanjem možemo pokazati istinu." Inicijacije poprimaju isto tako druge oblike: obredom štrcanja učenik prima pet puta vodu.

a zatim od 969.). u Egiptu. koji se etabliralo u Egiptu u 10.. Tijekom cijelo­ ga tog razdoblja borbe sekta ismailita morala je apelirati na prozelite kao bi uvjerili sunitsko stanovništvo u legitim­ nost svojega nauka. od tajne bolesti. mističnoj sekti koja potječe iz šiizma koji priznaje samo vlast imama koji potječe od Alija. stoljeću u muslimanskom svijetu doga­ đa se politička i vjerska revolucija. U tom kontekstu rođena su Braća čistoće.Duhovni grad Braće čistoće Pod tim zagonetnim imenom krije se tajno društvo čijim članovima ne znamo ni imena. Kad je čovjek napokon ozdravio.. ROZELITIZAM je djelo koje najviše zaslužuje nagradu (. ŠIITI I ISMAILITI 7. Gorljivi ismailiti. ismailizam. Prema prvima Muhamedovi nasljednici su kalifi zaduženi za primjenu sune. Ali 813. stoljeću naše ere tajanstveni autori koji su se nazivali "Ikhwân al-Safâ". i šiiti s druge strane. Prorokove kćeri. umire. Ova le­ genda koja se proširila među Braćom ilustrira strategiju obrata na ismailizam prije. Muhamed. Odluči izli­ ječiti nekog čovjeka dajući mu neki na­ pitak. Obratiti večinu Braću poznajemo samo po njihovim spisima podijeljenim u pedeset dva pis­ ma." Taj poziv za obraćanje sastavili su u 10. Asuanski mauzolej u Egiptu čuva posmrtne ostatke Age kana III. ( i na sljedećoj strani ) 35 Tajna vjerska društva . No islam je doživio težak raskol oko 680 godine. Prema ismailitima Muhamed je došao donijeti ljudima egzoteričnu poruku izraženu u pismu Kur'ana. nastoji otkriti tajni sadr­ žaj spisa. zeta i rođaka proroka Muhameda. shvatio je da je bio bolestan tijekom svih tih godina. Oni za­ jedno liječe ostale građane sve do dana kad se. a oni koji prakticiraju prozeliti­ zam ljudi su najvišeg ranga koji najviše žele zazvati od Boga najvještije toj zadaći. ezo­ terične naravi. najsretni­ je. U 10. Izbila je svađa jer se nije znalo tre­ ba li novi imam biti Ismailov sin ili brat. dok drugi smatraju jedinim legitimnim šefo­ vima potomke Alije i Fatime koje zovu K ORIJENI ISLAMA DOPIRU DO POČETKA "imamima". U okviru šiitske struje izbija drugi raskol kada umire šesti imam u slje­ dećem stoljeću. suniti s jedne strane. a da nije odredio nasljed­ nika. a da to ne znaju. (1877. dosta brojni. najučenije. Pun zahvalnosti prema liječniku nudi mu svoje usluge. Strogo monoteistička religija okupljena oko Kur'ana i sune koja prenosi Prorokovu ri­ ječ. Kako bi se učinkovitije organiziralo njihovo širenje. ali i poslije preuzimanja vlasti Fa­ timida u Egiptu. otkrivaju javnosti i ne boje se primijeniti silu da bi dali napitak ostalim stanovnicima. sedmi imam. koji su dovoljno većinski. predstavnika dinastije koja je stoljećima bila duhovni poglavar ismailita. "Braća čistoće" ili "Iskrena braća". Zadalo si je cilj širenja da'we koja se oslanjala na dâ 'i. Ali taj je umro dok mu je otac bio živ. Jedna priča ilustrira njihovu me­ todu: neki liječnik dolazi jednoga dana do nekoga grada gdje svi ljudi pate. nositelji neobične ezoterične doktrine bili su također žestoki pristaše fatimidske egipatske dinastije. Čini se da je bratstvo funkcioniralo kao tajno društvo u službi Fatimida i općenito ismailitskih ideja. stoljeća i Muhameda. dok nauk imama. Pristaše Ismailova sina obavili su raskol i stvorili novi vjerski pravac sličan sekti.-1957. zahtijeva nasljedstvo posljednjega imama i preuzima vlast najprije u tadašnjem Tunisu 909. misionare posebno školovane u tu svrhu. stoljeću s dinastijom Fatimida. obi­ telj Fatimida koja tvrdi da potječe od Fatime. Čini se da je lokalno stanovništvo pokazalo veliki otpor vjer­ skoj doktrini novih suverena.). iz njega su se izrodile dvije ra­ zličite struje. Počinje razdoblje krize za ismailizam koje traje stotinjak godina. Ti ljudi pripadaju ismailitskoj struji. najistinoljubivije. Ovaj posljednji je u po­ četku odredio svojega sina Ismaila da ga naslijedi.

Ako je danas teško izmjeriti važnost njihova djela obraćanja. Svatko je u sklopu svoje sku­ pine imao zadatak da širi ismailitsku poruku bližnjima. Zbroj svih spoznaja Kod Braće čistoće. magiju i glazbu. Ali je najvažnija osoba šiizma. astrologiju. Doktrina Braće čistoće je originalna sin­ teza koja u isti mah povezuje medicinu. Tajna vjerska društva 36 . alkemiju. Skup iniciranih tvori duhovni grad kojim upravlja imam koji jedini može dovesti ljude od spasenja. Funkcija pisama jest da vodi korak po korak ini­ ciranoga na put duhovnoga pročišćenja. Tako su oni za dva stoljeća preduhitrili rođenje muslimanskih bratstava (tariqa) koja su toliko obilježila islam sve do naših dana. Zato se ismailitska vjerska promidžba odvija u obliku inicijacijskog i ezoteričnog nauka. "istinski". kad je upoznao tajne stvaranja i napokon "abdâl" blizak imamu i Pro­ roku. zatim "službenik" kad je izbrusio razum. Važno im je dovesti sljedbenike do najvišeg stupnja moguće duhovnosti. da 'wa se ne svodi na sam prozelitizam. prvi u sklopu islama koji su stvorili cje­ lovit i ustrojen inicijacijski duhovni red. S druge strane oni su bili Muhamed i Ali oslobađaju Kaabu njezinih idola.Braća čistoće podijelila su se u četiri skupine prema svojem društvenom po­ drijetlu: kneževi. islamskoga pravca u sklopu kojega su se iznjedrile brojne sekte. znanstvenici i umjetnici. Nadahnuta neoplatonizmom ona ob­ jašnjava da svijet izvire iz božanstva posredstvom intelekta i duše koja je stvorila materiju. Inicirani je najprije "zanatlija". trgovci. Ovaj nauk daje se pos­ tupno. sigurno je da su se Bra­ ća čistoće ubrajala među zanatlije ismailitskog širenja.

Dvije druge sekte isto su tako našle azil u visokim sirijskim ma­ sivima: druzi i nusairiti koje zovu i alav­ iti. Neki misle da su oni predstavnici staroga idolatrijskoga kul­ ta koji je uključio elemente monoteizma prisutne na Bliskom istoku. Okrenuvši leđa dvo­ ličnosti koja ih je štitila proteklih sto­ ljeća. stoljeću s bratstvom asasina koji sa zidina svojih probušenih utvrda organiziraju ubojstva protiv svojih neprijatelja. iračkim šiitom iz 9. više klanova i plemena koji odražavaju različita etnička podrijet­ la svojih članova: tu se nalaze Arapi. alavitskog generala. Ta razno­ likost nije spriječila jak osjećaj jedin­ stva što su ga doživjeli Francuzi tijekom svoje vlasti nad Sirijom. Druga teza koja je vjerojatnija povezuje ih s Muhamedom ben Nusairom. do dolaska na vlast Hafez el-Assada. Perzijanci. Ali 1926. područje je ponovno pripojeno Siriji unatoč zahtjevima nusairita za autonomijom.Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Alaviti tvore veoma rijedak primjer tajnoga društva koje je došlo na vlast. ali ih i odvojiti od islama. Osim toga morali su brzo izbjeći u sjevernu Siriju kako bi umaknuli prvim vjerskim progonima čije su žrtve bili. često proganjani alaviti vladaju Sirijom od 1970. Podrijetlo te misteriozne zajednice je kontroverzno. Prihvaća­ jući poraz alaviti su ipak uspjeli okre­ nuti situaciju u svoju korist preuzevši vlast u Siriji. Turci i Kurdi. katkad tolerirani. Tako ie bilo u 12. A LAVITSKO DRUŠTVO DIJELI SE NA hvaćali obrede i ezoterične postupke koje će ih obilježiti. ali praktički u stvarnosti njihov je kult tajni. bliskim jeda­ naestom imamu koji je proglasio božansku prirodu Alija i imama koji su ga naslijedili na čelu šiitskog pokreta od početka. 37 Tajna vjerska društva . Tijekom stoljeća nisairiti su poput druza prakticirali tagiyu ili "dvolič­ nost". Skriveni tijekom dugih stoljeća. nametnuo je alavitsku upravu na čelo sirijske države. Pristaše ben Nusaira stvorili su prve nusairitske zajednice koje su pod vodstvom slavnih osoba polako pri- ALAVITSKA DRŽAVA Ovaj promidžbeni pano predstavlja Hafeza el-Assada i njegova dva sina. Preuzevši vlast 1970. oni službeno ispovijedaju domi­ nantnu sunitsku religiju. uspjeli su zauzeti ključna mjesta sve do 1970. stoljeća. IRIJSKA BRDA VEĆ SU VIŠE OD 1000 godina sklonište ustaničkih zajednica koje traže tajnovitost ili sklonište. Otada se sudbina ove sekte i sudbina Sirije isprepleću. Francuzi su proglasili "Au­ tonomno područje alavita" koje čak postaje "državom" dvije godine posli­ je. Go­ dine 1920.

Naslijedio ga je sin Bachar. ali i iranskih elemenata. Mora također prisegnuti da će čuvati tajnu o tome što će naučiti. obav­ ještava ga se da neće moći biti dosto­ janstveno pokopan ako prekrši tu prisegu. Zatim žrtvuju životinje koje jedu na gozbi zazivajući boga. Potrebno je imati najmanje 18 godina da bi se moglo pri­ sustvovati pristupnoj ceremoniji. bili su svrgnuti i poslani u svijet materije gdje im je suđeno da se reinkarniraju iz života u život. Tog dana mladića prima skupština mudra­ ca koja mu naređuje da prizna jednog od njih kao kuma što čini tako da stavi na glavu cipelu onoga koga je odabrao. Napokon svaki član skupštine se diže i nazdravlja u čast novopridošloga. No budući da su sebe smatrali savršenima. Uči ih se osim toga da je nusairizam postojao i prije stvaranja svijeta. Tajna vjerska društva 38 . hova je nada da zahvaljujući inicijaciji i pobožnu životu uspiju izaći iz toga kru­ ga koji ih drži zatočene. proroka Muhameda i Sakmana al-Farisija. prvog imama. Godine 2000. Alaviti slave ve­ lik broj svetkovina preuzetih što od islama što od kršćanstva (Božić i Bogojavljenje) ili od perzijske religije (njiho­ va Nova godina). Različita religija Alavitska doktrina je sinkretizam mus­ limanskih. bliskog prijatelja ovog posljednjega. posebno molitvama. Izvan tih svetkovina alaviti redovito slave misu tijekom koje posvećuju vino koje piju u čast starje­ šina svoje zajednice. Nakon toga od njega se traži da popije čašu vina u zdravlje "Amsa". Tri početna slova njihova imena tvore riječ "Ams" koju posvećeni zazivaju u svojim obredima. a to je for­ mula koju ne može shvatiti toga trenut­ ka. Ona se temelji na vjeri u trojstvo koje se sastoji od Alija. Sada je posvećen. a kum koji ga vo­ di uči ga temeljima. Nusairiti su živjeli u blizini boga u obliku svjetlosti.U zdravlje Amsa Alavitska vjera predstavlja se kao ezo­ terični kult rezerviran za najnižu ma­ njinu posvećenih. No on ponajprije ovisi o šeiku koji je duhovni vođa mjesne zajednice i koji ima zadatak da naučava posvećene. nakon 30 godina vladavine umro je alavitski šef sirijske države. No nji­ Odavanje počasti Hafezu el-Asadu u njegovu mauzoleju u Kardahi. židovskih. U tim prigodama oni se skupljaju u obitavalištu jednoga od njih i pod vodstvom šeika zajedno čita­ ju tekstove iz svoje liturgije. kršćanskih.

-1847.) proglasio "božanskim utjelovljenjem" prekidajući s ismailskom šiitskom stru­ jom iz koje je potekao. ali da će se vratiti: poči- 39 Tajna vjerska društva . Pravi otac nauka druza. Isus i dakako Muha­ med širili su svoju riječ sve do novog utjelovljenja u osobi al-Hakima 408.-1201. Prema njemu povijest je ciklična. Sirije i Izraela. Njegovi sljed­ benici koje zovu druzi . Slikar Prosper Marilhat (1811." Dodaje da je "vjera druza samo sinkretizam svih religija i svih prethodnih filozofija. esenima. jednog od najžešćih propagatora kalifa . Abraham. i tem­ plarima. Hamza izjavljuje kako se kalif povukao. šarija. rosenkreuzerima. okomljujući se na sina­ goge i crkve. neumorni propovjednik objedinjuje sve kalifove pristaše koji u ovom posljed­ njem vidi emanaciju božanstva. stoljeću kad se fatimidski kalif al-Hakim (996.od imena Darazi." Bilo bi vrlo teško stvoriti točnu ideju o druzima da Ner­ val nije precizirao "(njihova) religija ima nešto osobito da tvrdi kako je pos­ ljednja otkrivena na svijetu".Već tisuću godina druzi Druzi danas tvore zajednicu od oko 500 000 osoba rasipanih između Libanona. Zatvorena i ezoterična zajednica Među prozelitima druzima ističe se lik Darazija. suvremenik Gérarda de Nervala. daje romantičnu viziju ruševina džamije kalifa al-Hakima u Kairu. Druizam je kao vjerska i inicijacijska doktrina uspio očuvati tajnu svojega nauka više od tisuću godina. a kult al-Hakima se organizira.traže da ukine stare religije pri­ sutne u Egiptu. U toj perspektivi Hamza se proglašava imamom. je objavljen. vođom i kalifovim glasnogovornikom. Sam islam ne odupire se tom revolucionarnom vjetru: islamski zakon. gnosticima. OČETKOM 40-ih GODINA 19.). Iranca po imenu Hamza kojem al-Hakim iskazuje sve svoje povjerenje. Proroci u čijem su rangu Noa. Suvremeni slobodni zidari preuzeli su mnogo ideja od njih. a čini mi se. ona obraduje manifestacije i zatajivanja Jednoga koji se utjelovio nekoliko puta tijekom vre­ mena.: te godine ti­ jekom šetnje Kairom al-Hakim misteri­ ozno nestaje. Druizam je nastao u Egiptu u 11.sto- ljeća pjesnik Gérard de Ner­ val kreće na veliko putovanje koje ga dovodi do Bliskog is­ toka.). Pokret druza ima važnu ulogu sve do 1021. druzima. Mojsije. godine hegire (1017. Tijekom tog putovanja stupa u vezu s članovima tajne vjerske zajed­ nice. Kao Europljanin donosi ideje koje su tada vrijedile: "Druzi su se postupno uspoređivali s pitagorejcima. mani­ festaciju Jednoga.

No pokret se posred­ stvom svojih misionara proširio sve do Sirije. Putovanje na Istok Jer svi prakticiraju "dvoličnost".. Možda je shvatio da je u razdoblju kada Europa ima toliko T utjecaja na situaciju istočnjačkih naroda bolje malo napustiti tu ambiciju prema tajnom nauku koji se nije mogao odupri­ jeti prodoru naših znanstvenika. rekao sam mu." Gérard de Nerval. taj susret i već sam se osjetio ganutim i smetenim više nego što to odgovara jed­ nostavno znatiželjnom posjetitelju: razu­ vjerio me jednostavan i povjerljiv šeikov prijem. taqiyu koja se sastoji u tome da se na površni prihvati dominantna religija kako bi se potajno bolje obavljali njihovi obredi. samo oni mogu sudjelovati u vjerskim pro- nje nova faza skrivanja.) Znajući koliko je bilo muke da se od druza dobe pojedinosti o njiho­ voj vjeri..Pomislite.) Pretpostavljao sam da će ga nacionalno samoljublje navesti da barem ispravlja či­ njenice koje su nepovoljne za njegov na­ rod. da mi u svojim knjižnicama imamo stoti­ njak vaših vjerskih knjiga koje su sve pročitane. stoljeća u nekom selu u libanonskim planinama gdje oduvijek žive te zajednice.. Zajednica je podijeljena u dvije glavne skupine: "mudrace" (ukkal) koji su sami posve­ ćeni u ezoterizam druza i njegove tajne i gomila "neznalica" (djuhhal). dakle. "Želio sam. miješajući se s lokalnim stanovništvom. onu čekanja povratka al-Hakima i njegova imama. Prvi se prepoznaju po bijelim ogrtačima. Za vrijeme ratova bilo protiv Turaka.. prevedene i prokomentirane. (. bez mnogo razmišljanja. živeći povučeno u sirijskim i libanonskim planinama malo-pomalo se zatvaraju u sebe. Ova fotografija skupštine druza snimljena je početkom 20. stoljeću druizam poprimio konačan oblik. i sigurno je da je u 15.Već tisuću godina druzi 40 OTKRIVENE TAJNE DRUZA ijekom svog putovanja na istok Nerval je uspio susresti jednoga šeika druza kojeg je naučio da je Zapad proniknuo neke od njegovih tajni. Kad je Hamza nestao. druzi ulaze u novu eru. Stvorivši odsad ujedinjenu zajednicu. upotrebljavao sam jednostavno poluupitan oblik: Je li istina da? (.. . bilo protiv maronita morali su pomagati da se uspije objedi­ niti velik broj ovih rukopisa i da se na­ pravi neka ideja o cijeloj dogmi. Čini se da iz to­ ga razdoblja potječe gubitak utjecaja druza u Egiptu. Nisam se prevario. .) S druge strane te stvari bile su tajne za strance i druzi su skrivali brižno svoje knjige na najskrovitija mjesta u svojim kućama i hramovima.. Stoljeća dvoličnosti Nekoliko stoljeća druzi su živjeli u miru. (.

Nakon dva stoljeća dinastija Fatimida u Egiptu zatražila je Alijevo nasljedstvo. Neki šiiti su se ipak izjasnili kao pristaše sina Is­ maila koji je umro. iznutra i što samo inicirani mogu shvatiti. DRUZI I ISMAILITI okrilju fatimidske dinastije koja je do tada bila predstavnica ismailizma. Naslije­ dio ga je njegov mlađi sin.da se obožava kip ko­ ji predstavlja tele. oni nose naslov amira koji ih razlikuje od ostatka "neznalica". R ELIGIJA DRUZA ROĐENA JE U Ovaj stari mudrac druza je šeik koji živi u Libanonu. Medu mudracima zajednice druza regrutiraju se članovi svećenstva . Ovi posljednji školuju se na mjestima koja se drže u tajnosti.šeici.41 Već tisuću godina druzi slavama koje se priređuju svakog petka i tijekom kojih je moguće . No taj je umro 762. Ismailizam ra­ zvija ezoterično tumačenje teksta Kur'ana koji suprotstavlja zâhir. Napokon postoji pravi pravilnik za članove plem­ stva koji nisu inicirani. to su najviši vjerski poglavari u zajednici. Alijin po­ tomak. . Religija druza hranila se tim ismailitskim inicijarijskim hu­ musom kojem je dodala vanjske ele­ mente. stvorivši izvorni sinkretizam. vanjski smisao nekog dokumenta bâtimu. Posjedujući tajne nauke svojega naroda on je čuvar tradicionalnoga ezoterizma druza. gdje mogu do mile volje konzultirati i prepisivati spise koji sadržavaju sveukupnost znanja što tvori njihovu vjeru. Muhamedove kćeri. rođaka i zeta Proroka i Fatime. onom što je skriveno. Islamski šiizam nastao je 765. Ismailisti smatraju osim toga da Ismailovo potomstvo postoji uvijek. posebno iranske. da je skrive­ no i da će se iz njega iznjedriti madhi koji će doći obnoviti zakon i red na kraju vremena. kad je umro imam Jafar al-Sadiq.a da ne zna­ mo o tome više . Najpismeniji među njima nose naslov rais. Odmah u početku odredio je svojega najstarijeg sina Ismaila za nas­ ljednika. Taj vjerski pokret potekao je iz šiizma koji za razliku od prevladavajućeg sunizma priznaje kao jedinog zakonitog poglavara zajednice vjernika jednoga od Alijevih potomaka.

duše se beskonačno reinkarniraju.scan. Moraju odusta­ ti i od svih ranijih vjerovanja. u mnogo je pogleda nastavak toga suko­ ba između kršćana maronita i druza. Pod vlašću Turaka otomana uspijevaju dobiti široku au­ tonomiju.Inicijacija i kodeks ponašanja Svaki druz može biti posvećen poželi li to. stoljeću. oni od njih koji će voditi dosto­ janstven i pobožan život sudjelovati u vladanju svijetom kod boga. Kemal Joumblat. živeći bez problema sa sunitima i kršćanima u tom području. kad će se vratiti al-Hakim i Hamza. pristaša mora po­ kazati veliku volju za savršenstvo i vodi­ ti trijezan i pobožan život ako želi znati proučavati tajne knjige i biti primljen u krug "mudraca". jamstvu spasa. Građanski rat koji je zakrvio Libanon od 1983. Sinkretska vjera. Posvećeni svečano prisežu da neće nikada otkriti ni jedan dio svojega nauka. Prepoznatljivi po bijelom povezu svojega šefa ovi vojnici druzi podsjećaju na ulogu koju je imala njihova zajednica tijekom Libanonskoga rata pod zastavom socijalističkih snaga. stoljeća druzi se izlažu više javnosti ne dopustivši nikad da procuri ijedna tajna. Kušnje su teške. s manje strogoće na sve druze. prihvatiti nje­ gove odluke i pokoravati se njegovim zapovijedima bez obzira na to priopćuju li se iz njegovih usta ili iz usta njegovih poslanika. Druzi misle da će na kraju vre­ mena. priznavati al-Hakima kao Jednoga. i 17. Danas se druzi više ne skrivaju kao što su to činili u povijesti i dio njihovih svetih tekstova poznaju zapadnjaci kako je to svojedobno svjedočio Nerval. ističe se po tome što ispovijeda vjeru u seobu duša. op. U to doba jedan se dio ise­ ljava prema nekoj sirijskoj planini koja je prekrštena u djebel Druze. [pravo je i rekao. Osim toga moraju poštovati sedam zapovijedi koje zam­ jenjuju propali islamski zakon: moraju jedni prema drugima dokazati najveću iskrenost. Te zapovijedi primjenjuju se jednako. No oni odbijaju širiti sadržaj svojega nau­ ka. obećati da će se braniti i međusobno pomagati.] Tajna vjerska društva 42 . libanonski vođa druza 70-ih godina prošloga stoljeća. Druizam s one strane stoljeća Tijekom 16. Zato onaj tko nije uspio u inicijaciji može ga­ jiti nadu da će uspjeti u budućem živo­ tu kako bi prišao mudrosti. iz­ javio je nekom novinaru kako nikada neće biti objavljeni najsvetiji tekstovi njihove zajednice jer "ne valja bacati biserje pred svinje". druzizam. No odnosi između druza i kršćana maronita pogoršavaju se kad teritorij dolazi pod vlast egipatskih prinčeva koji različito postupaju prema dvjema zajednicama. Sve veće napetosti eskaliraju u tučnjave i razaranja maronitskih sela u 19. osim ako nisu dosegnule savršenstvo.

On živi izolirano poput svih sufijskih učitelja koji ne pripadaju ni jednoj tarîqi. Ibn al-'Arabi je uostalom član jedne od njih. počinje se organizirati u bratstva ( turîqa ) koja pod vodstvom jednoga učitelja počinju prenositi svo­ jim posvećenima tajne puta prema ekstazi. islamska tajna bratstva Od prvih stoljeća islama neki muslimanski mudraci istražuju nove putove odnosa s Bogom. motreći trenutak kad se njegova vrata otvaraju srcu koje samo po sebi ne posjeduje ništa. nego je siromašno i bez ikakvih spoznaja.-1240.Tarîqa. . U Perziji u 17. pustinjaka pre­ poznatljivih po vunenoj odjeći ( suf na arapskom).) podrijetlom iz Andaluzije izražava koncepciju koju dijele svi učitelji sufiji od početka islama: mo­ guće je stalnim radom na sebi koji po­ prima oblik duhovne borbe (u tome je smisao riječi džihad ) sjediniti se s Alahom. Shâdhiliyje koje je bilo jedno od prvih koje je pozivalo vjernike na svakodnevnu meditaciju. Njegova izjava ilustrira odlučan zaokret koji u to doba čini sufijski pokret." Tim riječima veliki mistik Obn al-'Arabi (1165. Privrženi unutarnjim iskustvima koja ih dovode do ekstaze prenosili su svoje postupke kroz dugi niz iniciranih. AŠA SRCA SE ZADOVOLJAVAJU DA ostanu nepokretna pred vra­ tima božanskoga veličan­ stva. stoljeću neki mladić posjećuje derviša. I dok je dosad bio zastupan s nekoliko velikih izoli­ ranih duhovnih figura. No Ibn al-'Arabi hita dodati da je prijateljstvo s Bogom rezervirano samo za neke odabrane koji tada po­ staju "pravi vođe čovječanstva".

1835. Manje se zna da je bio veliki mistik. Uspjeh Qâdiriye bio je ču­ desan jer se bratstvo proširilo ne samo u sredozemni bazen. M. Godefroya. velikog andaluzijskog gnostika na prijelazu iz 12. istodobno član više sufijskih bratstava i slobodni zidar. nego i u Indiju. Poslije se pridružio isto tako Naqshabandiyji i Shâdhilyji.). Shâdhilya čiji je utemeljitelj Abu Tajna vjerska društva 44 . spremnoj da poveže Istok i Zapad. . svojega poticatelja prije nego što je njegov pe­ peo bio vraćen u Alžir 1966. stoljeću Qâdiriji su imali prvorazrednu ulogu u Alžiru suprotstavljajući se francuskim kolonizatorima.-1883.-1166. Šireći sufijski nauk. Posvećen je vrlo rano u Qâdiriyu u kojoj mu je otac bio šeik. U 19. Žestoki musliman proglasio je 1832.). reda dok je neki šeik vladao cjelinom jedne regije. stoljeća rođe­ na su bratstva namijenjena da potraju katkad do naših dana. Emigrira u Damask gdje utemeljuje školu mistike nadah­ nuta načelima Ibn al-'Arabija.) Potomstvo Qâdiriye U stvarnosti određeni broj sufijskih škola postojao je od početka islama kao što je ona Ibn Karrâma (806.SUFIJSKI ŠEIK I SLOBODNI ZIDAR poznat je po svojem junačkom otporu francuskom osvajanju Alžira. Druga bratstva doživ­ jela su zanimljivu sudbinu. Čuvar nje­ gova groba u Bagdadu bio je starješina Portret emira Abda el-Kadera u vrijeme kad je bio na čelu rata protiv francuskih postrojba u Alžiru (slika E. izjavit će ipak poslije da se radi o "najdivnijoj in­ stituciji na zemlji". Takvo je npr. stoljeće čije boravište zauzima.-868) ili ona al-Hallaja (858. Pripisi­ vali su mu čudotvorne moći tako da su se nakon njegove smrti stvarala bratstva koja bi održala sjećanje na njega i nje­ gov nauk koji je težio tomu da poveže javni kult i sufijsku ekstazu. iniciran je u Ložu piramida. ali one su se gasile često nakon smrti svojih uteme­ ljitelja. No nakon kapitulacije 1847. Iz revolucije iz 12.-922. Upravo u Damasku posredstvom ne­ kog libanonskog prijatelja približava se francuskom slobodnom zidarstvu. Maleziju ili crnu Afriku. E MIR ABD EL-KADER (1808. Iako se čini kako nikad nije vodio veo­ ma aktivan masonski život. Ti­ jekom jednoga putovanja u Aleksandriju 1864. u 13. sma­ tran od svojih učenika svecem završio je život u sirijskoj prijestolnici i dao se pokopati uz Ibn al-Arabija. počinje drugi život označen produbljivanjem njegove duhovne potrage. džihad protiv fran­ cuskih kolonizatora te postaje politički i vjerski vođa mlade alžirske nacije. Još danas njegov portret visi na istaknutom mjestu u prostorijama lože Velikog orijenta Francuske u Parizu gdje su ga svojedobno smatrali poveznicom iz­ među dviju sredozemnih obala. Ovaj posljednji živio je cijeloga života u Bagdadu gdje je bio i teolog i sufijski učitelj. Jedno od najsta­ rijih je nedvojbeno Qâdiriya posvećena izuzetnom liku Abda al-Qâdira al-Jîlânija (1077.

Bratstvo koje se stvaralo imalo je tešku dužnost da prenosi nedirnut nauk uči­ telja nakon njegove smrti i to zahvalju­ jući "lancu jamaca" ( silsila ) kojima se dolazi do utemeljitelja bratstva. Bratstvo nudi i prostor i metodu da se dosegne Bog mističnim putem koji daje prednost ekstatičkom sjedinjenju uz cijenu stalnog čišćenja tijela i duše. čestim po­ stovima. bâtina koji može otkriti samo česta meditacija. Jedan od njih na koljenima pada u ekstatički trans. šeika. Zaborav sebe radi približavanja Bogu Da bi se postao derviš. božanskome. Od njega se osim toga traži da bude ponizan i krepostan. Takav je Jalâl al-dîn Rûmî. svaki se derviš veže uz taj lanac posredstvom vlastita učitelja. Sufiji razlikuju između teksta u pravom smislu riječi. Tarîqa je zapravo put prema ekstazi koji se obavlja u etapama. stoljeće) marokanskoga podrijetla bio mudrac i čiji je nauk stvorio bratstvo cijelo okre­ nuto prema meditaciji. obrednu molitvu u kojoj neumorno ponavljaju ime boga. Ibn'Arabi bio im je uostalom pridru­ žen. Brat­ stva nisu sekte. Duša islama Pod vidljivom različitošću tih redova krije se dosta zajedničkih točaka. nego duhovne udruge čiji se članovi nazivaju "dervišima".Afganistanski sufiji slave dhikr. mladi učenik pristupa inicijacijskom obredu koji se 1-Hassan'Ali al-Shâdhili (13. dugim bdijenjima i obavlja­ njem nezahvalnih i mučnih dužnosti. Neki članovi Shâdhliye stvorili su red Isâwiye u Maroku koji je poznat po tome što je kod svojih pristaša razvio neosjetljivost na vatru i oštro oružje. Samo postojanja bratstva temelji se na zamisli da ljudi moraju preuzeti put (to je i smisao ri­ ječi tarîqa ) da se dosegne božanstvo koje je djelomično otkriveno samo u tekstu Kur'ana. često iznimna značaja koji je razvio originalni put pristupa 45 Tajna vjerska društva . sufijskog učitelja. No­ vak. se mora prikazati pogla­ varu mjesnoga reda. kad su obav­ ljene ove prve kušnje. utemeljitelj slavnoga reda derviša zanatlija koji je slavio potragu za božanskom ekstazom kroz ples i glazbu. potreban je dug i mučan rad i zahtjevna inicijacija. murîd. da stalno vježba meditaciju i molitvu koje će biti svakodnevica njegova budućeg života. Tako. zâhira i njegova skrivenog smisla. Sva se temelje na utjecaju jednoga čovjeka. šeiku koji će iskušati njegovu opredijeljenost name­ ćući mu vrlo strogo pravilo života obilježeno lišavanjem hrane.

ali i milosrđa on štiti zajednicu derviša pod odgo­ vornošću bilo njezina duhovnog vode. Odsad derviš može sudjelo­ vati u potpunosti u životu svojega bratstva.Tarîqa. članovi Qâdiriye mole pred džamijom u Omdourmanu. molitve. Neke su čak nedavno nastale. Stavljaju mu vunenu halju. muqaddama. Taj prizor događa se još i danas. ra imati duboko iskustvo ekstaze koje od njega čini vođu za iniciranoga za kojeg je zadužen da ga vodi do Boga. posebno dhikra. stoljeća sve dok nisu postali središnji element islama. Tom postupku dodaje se pri­ bjegavanje glazbi i plesu (samâ') što je olakšavalo zaborav sebe i odnos prema božanstvu navodeći katkad derviša na spektakularne kretnje kao što su hod po užarenom ugljenu. tj. . to je slučaj s Allâwiyyom koju je utemeljio Ahmad Ibn al-Allâwi 1918. tajanstvenoj auri koju zadržava od svojega prethodnika i koju će prenijeti svojem nasljedniku. Kao prostor života. ukinuti ih kao što je bio slučaj u Turskoj u doba Mustafe Kemala Atatürka.. zahvaljujući kojoj lanac nastavlja postojati u vremenu od početaka. ali oni zadržavaju svoj posao i svoju obitelj vani. bilo mjesnih predstavnika. molitvu koja može poprimiti individualni ili kolektivni oblik. zabijanje igla u tijelo. Taj obred za­ jednički svim sufijskim redovima sa­ stoji se od toga da recitira ime Boga pod različitim riječima prisutnim u Kur'anu. mantiju (khirka) koja simbolizira konačan ula­ zak u red. Samostan je otvoren prostor. Šeikov blagoslov Život svakoga bratstva upisuje se na jednom mjestu: samostanu (tekke na turskom. Vlast šeika temelji se na baraki. Samostani su se množili od 14. Tijekom vremena poli­ tička moć pokušavala je ovladati njima. tarîqa su primale isto tako hodočasnike na no­ ćenje. Zato mu se čita ispovijedanje islamske vjere. u Mostaganemu i upoznao Europu sa sufizmom. Osim toga neki među njima bili su inicirani. Dolaze ovamo samo da bi sud­ jelovali u molitvama.. Derviši ga mogu napustiti kako bi propovi­ jedali nauk svojeg učitelja. Općenito novak se pojavi pred muqaddamom ili šeikom kojem priseže da će poštovati najveću tajnu o običajima reda. gutanje škorpi­ ona. šeika. stakla. U vrijeme kad su obiteljske veze bile krhke. Osim intelektualnoga pozna­ vanja doktrine utemeljitelja učitelj mo­ Derviši. nekadašnjoj sudanskoj prijestolnici. Međutim čak i oslabljene tarîqe su opstale još i danas u cijelom musli­ manskom svijetu. Zatim on spaja svoju šaku sa šakom svojega starješine kako bi uspostavio s njim i cijelom zajednicom sveti savez kojim će primiti blagoslov bratstva. zâwiya na arapskom). koja se obavlja vrlo često uz pomoć svojevrsne krunice. islamska tajna bratstva 46 razlikuje od reda do reda.

mističan je komentar Tore. Proglasivši se "najvećim kabalistom na svijetu". No sve to nije bilo otkrive­ no tako jasno. koji je napisan stoljeće poslije u Kastilji. prvih pet knjiga Biblije koja fas­ cinira židovski svijet. Ovaj duborez izvu­ čen iz nekoga traktata iz 16. Zohar napisan na aramejskom jeziku. Unatoč tomu Centar kabale bilježi sve veći uspjeh.-1204. stoljeća spominje nekoliko "linija": mentalnu.. Ali tek sa Sefer ha-Zoharom (Knjiga sjaja). a Mojsije je bio i vlasnik poruke skri­ vene u svetim pismi­ ma kojima se usuđuju približiti samo rijetki posvećeni. valja prihvatiti da taj ima takvu cijenu da je Jerry Hall. OJSIJE KOJI JE SIŠAO S BRDA Sinaja donosi sa sobom ploče na kojima je Bog upi­ sao deset zapovijedi koje će od sada služiti židovskom narodu kao KABALA U HOLLYWOODU Zvijezde poput Madonne.Kabalisti inicirani u tajne Biblije Božji zakon koji se otkrio hebrejskom narodu prenesen je samo djelomično. Njezini vjernici prepoznaju se po crvenoj narukvici koju nose na ručnom zglobu. Tajanstven smisao ostao je skriven svjetovnjaku. mana zaštitnika.. biv­ ša žena Micka Jaggera.) koji dominira židovskim intelektualnim krajolikom. Hebrejska ri­ ječ kabbala označava tu usmenu tradiciju za koju K ABALA JE DANAS VEOMA U MODI. Utemeljitelj centra Philip Berg danas je na čelu prave multinacionale čiji su najbolji predstavnici članovi iz showbusinessa. a otkriva se samo rijetkima posvećenima u židovsku mistiku. Počinje vladavina kabalista. Ta epizoda ute­ meljuje ezoteričnu narav judaiz­ ma.. stoljeća prvo pravo kabalističko djelo Sefer ha-Bahir (Knjiga jasnoće).. ostaje da je kabala u strogom smislu riječi rođena u srednjem vijeku kao reakcija na racionalističku filozofiju Majmonida (1135. 47 Tajna vjerska društva . životnu. Ako je neupitno da je oduvijek postojao određeni židovski ezoterizam. Ako je Bergov cilj "po­ moći sljedbenicima da nađu put prema duhovnoj svjetlosti". srednju prirodnu. Onima koji ne znaju čitati hebrejski prepo­ ručuje da nabave izvorni primjerak Zohara koji će im služiti poput talis­ zakon. U Provenci u Languedocu napisano je u posljed­ njoj trećini 12. što mu daje auru an­ tičkoga teksta. se smatra da se prenosila stoljećima. je kabala stekla pravo građanstva. napustila centar kad su od nje zatražili 10% njezinih prihoda.. Demi Moore ili Davida Beckhama ponose se svojom pripadnošću Centru kabale (Kabbalah Center) koji već konkurira scijentološkoj crkvi u Hollywoodu. on nikada nije bio iniciran i može se pohvaliti samo jednim jednostavnim susretom s nekim učiteljem za boravka u Izraelu 1962.. Njegova genijalna ideja sastojala se u tome da se otvore vrata kabale ženama i nežidovima. Neki kabalisti pribjegavali su hiromantiji.

Strpljiv prijenos Prve škole teozofske kabale rađaju se na zapadu sredozemnoga bazena: od Languedoca one su se raširile po Španjol­ skoj. On je bio iniciran kod nekoga kairskog učitelja prije nego što se naselio u Galileji. stoljeća).). Nakon smrti počeo se smatrati svecem. ali ima i mnogo drugih u Kataloniji i Kastilji čija je egzegetska proizvodnja znatna. treba ispuniti određen broj uvjeta: biti muškarac. izrađuju sve vrste zaštitnih amuleta i posvećuju se isto tako hiromantiji. Drugi kabalisti su više slični magičarima. Zohar je uostalom plod kolektivnoga rada što ga prikupio Moses de Leon.— -1270. Sljedbenici kabale nazvane "prak­ som". što ie veoma rijetko u judaizmu. Louria inicira važnu liniju kabalista u kojoj su Moses Cordovero i Joseph Caro.-1620. Održavanje tajne koja se odnosi na misterije (ra­ zim) ezoterične tradicije zajamčeno je jakom osobnom vezom koja sjedinjuje učitelja s njegovim učenikom. Tako stvaraju vrlo diskretne kružoke. Neki od njih zatim sami utemeljuju škole. Louria misli da kabalisti tragajući za Bogom mogu pridonijeti iskupljenju cijeloga židovskog naroda.). Brojni Kabalisti napuštaju Andaluziju da bi se Od "kraljevstva" do "krune" deset sefirota predstavljaju različite manifestacije Boga pod "obzorom vječnosti" (drvorez izvučen iz traktata iz 17. po­ najprije usmeni koji poznajemo pos­ redstvom njegova učenika Haïma Vitala (1543.i vladati pri­ stojno teologijom.-1572. Da bi netko postao kabalist. doseći od­ ređenu zrelost . Među školama koje se tu raz­ vijaju najuglednija je ona u Safedu što ju je osnovao Issac Louria (1534. Obnavljajući španjolsku kabalu. Ondje propovijeda nauk. Kabalisti su egzegeti Tore koja prema njima drži skriven nauk nedostupnim običnim smrtnici­ ma. No kada su katolički kraljevi zauzeli Granadu 1492.Kabalisti inicirani u tajne Biblije 48 Božja riječ i magijski postupci Posvećeni i tvrdokorni znanstvenici kabalisti prenose svoje ezoterično znanje samo malom broju osoba koje smatraju dostojnima da ga prime. Tako se neprekinutim slijedom znanje pre­ nosi s naraštaja na naraštaj. škole koje brzo privlače mlade teologe željne simbolič­ noga čitanja svetih tekstova. sinteze magijskih postupaka što se primjenjuju u judaizmu. alkemiji i astrolo­ giji. Tajna vjerska društva 48 . prakticirati strog judaizam. oni prakticiraju teozofsku kabalu. Najpoznatija je Géronov krug kojim upravlja Nahmanide ( 1194. naselili u Palestini koja u 16. stoljeću postaje njihovom drugom obećanom zemljom. i kada su iste godine izgnani španjolski Židovi.što općenito znači imati više od 40 godina . to je poremetilo geografiju kabale. Njih preziru klasični kabalisti.).

Hôkhmah (mudrost).Sefiroti ili deset manifestacija Boga Što naučavaju kabalisti? Oni se osla­ njaju na središnji pojam sefirota.. "oblikovano po načelima Tore" ko­ je samo krije dušu. kabalist zna razlikovati ..iza jednostavna teksta . tj. Yesôd (temelj) i Malkhut kraljevstvo). Gedullah (veličina).)". "pravu Toru". Tiferet (sjaj). Teorija sefirota kaže kako Tora sadr­ žava skup zakona skrivenih od stvara­ nja. Nezah (vječnost). Geburah (moć).. mora pojaviti bolje razumijevanje Boga. Složena igra simbo­ la povezuje jedne s drugima zahvalju­ jući kojoj kabalisti dobivaju određeno tumačenje svijeta. Ondje gdje većina svjetovnjaka sličnih "nevještima koji vidjevši čovjeka odje­ venog u njegovu halju (.). Po­ lazeći od meditacije o simbolima sva- 49 Tajna vjerska društva .. nazvanih sefirot": Keter (kruna). Boga samoga. nego jed­ nako traže ekstatično iskustvo.) vide u nje­ mu samo halju (. Deset sefirota ob­ likuju "sefirotsko stablo" koje tvori di­ namično jedinstvo preko kojega se božanstvo otkriva onomu tko ga je znao odgonetnuti. U ovom centru za učenje studenti željni ezoterične duhovnosti meditiraju o posvećenim tekstovima judaizma. Hôd (slava).-1292.ti­ jelo. ali u obliku koji mogu dešifrirati samo posvećeni. Svaki se identificira jed­ nim dijelom tijela i jednim stanjem te imenom božanstva. Tako se u kabalističkim školama ohrabruje postojan i stalan komentar tekstova iz kojega se Danas je kabala u modi. Recitirati božanska imena No neki se kabalisti ne zadovoljavaju mističnim pristupom Bogu. U Zoharu se može čitati da je "stvar nad stvarima proizvela deset aspekata svoje Biti. najdublji smisao teksta. Binah (inteligencija). Takav je slučaj velikoga španjolskog kabalista Abrahama Aboulafije (1240. kabalisti ne okli­ jevaju pribjeći numerologiji prema slo­ ženoj metodi guematrije. Da bi to učinili. Broju deset dodjeljuju sukcesivna stanja u kojima se očituje božanstvo.

s B=2. Najbolja ilustracija toga je djelo veliko­ ga kršćanskog humanista Pica de La Mirandolea (1463. ukupno 227) s vri­ jednostima koje tvore pojam "blagoslov". Kabalistička bratstva su ga slijedila u stopu. kršćanstva i kabale u trenutku kada njegov prijatelj Marsile Ficin daje prevoditi Platona i hermetičke spise koji se pripisuju Hermesu Trismegistu. Drugi primjer.) koji u rene­ sansi preuzima kabalističke teze.-1494." Aboulafia je uspostavio originalni put u sklopu kabalističkog pokreta koji slijedi njegov najtalentiraniji učenik. bit će veza između židovske i kršćanske kabale. Joseph Gikatilia (1248. (B-R-KH-H. ali po Božjoj zapovijedi da je to sve skriveno svjetini kako bi se priopćilo samo savršenima. Prema kršćanskoj kabali Fascinacija koju je kabala širila izvan ži­ dovskih sredina ne može se zanijekati. Tajna vjerska društva 50 . bit ćeš na­ pokon spreman primiti čudesan utje­ caj. stoljeća s pojavom "teološko-kriminalističkog" romana. Detalj poda katedrale u Sienni. on savjetuje da se treba opskrbiti talismanima kako bi se popratila ta molitva. GUEMATRIJA ILI BOŽJI PRORAČUN logijom. Aboulafia je mislio da će moći primijetiti božanstvo i postići ekstazu. alkemije doživjet će neočekivano oduševljenje potkraj 20. što je drugo ako ne bacanje svetinje na paši pred pse. vrijednosti riječi sefer (knjiga) i chem (ime) su identične: To­ ra zapravo sadrži ime Boga. Aboulafia naučava i gestiku­ laciju: ruku dignutih prema nebu treba balansirati glavom "u pokretu koji imi­ tira crtež vokala pridruženog izgovore­ nu slovu". izradio je šifri­ rani postupak recitacije različitih bo­ žanskih imena koji podsjeća na neke sufijske postupke. znak da idu u paru. R=200. Kršćanska kabala što ju je postavio Pic de la Mirandole postaje jednom od temelja kršćanskog ezoterizma u budu­ ćim stoljećima. Prema starom vjerova­ nju koje nalazimo već kod Pitagore i njegovih učenika brojevi imaju mističnu vrijednost zahvaljujući kojoj možemo shvatiti svijet u njegovoj pravoj stvarno­ sti.. kabalistu je dovoljno da usporedi vrijednost triju konsonanata riječi "muški". Tako riječi koje znače "muški" i "blaženstvo" imaju iden­ tičnu numeričku vrijednost. Susret biblijskih egzegeza i ezoterizma.. Od antike numerologijom su se služi­ le civilizacije oko mediteranskoga bazena. "Staviti na javno mjesto najtajnije misterije i tajne vrhovnoga božanstva skrivene pod korom zakona i velikim ruhom riječi. Napokon.-1325.). Upotrijebivši broj koji ide od 1 do 400 s dvadeset dva suglasnika hebrejskoga jezika posvetili su K ABALA JE USKO POVEZANA S NUMERO- se svim vrstama izračuna stvarajući ori­ ginalnu egzegezu Tore. Nakon mnogo stoljeća kabalisti su po­ novno posegnuli za njom kako bi dešifrirali posvećeni tekst." Prema tome Pic uvodi spajanje između Hermes Trismegist. On savjetuje da se recitira tetragram Yhvh psalmodirajući dvanaest mogućih kombinacija četiriju konsonanata koji tvore višestruka ime­ na Boga. Da bi došao do toga rezultata. KH=20 i H=5). KH=20 i R=200. tj. Priča­ jući o tradiciji prema kojoj je Mojsije primio tajni nauk na brdu Sinaju hu­ manist legitimira tajni i inicijacijski aspekt kabale. Z-KH-R (Z=7.Kabalisti inicirani u tajne Biblije koga pisma. Zato je to ljudska odluka. Da bi to učinio. legendarni otac hermetizma i alkemije. Ekstaza je tražen cilj: "Kad budeš osjetio da ti srce izgara uistinu tako što kombinira.

GLAZBE- nici se raspoređuju i pripre­ maju. U kontaktu sa Šemsom Rumi upoznaje ekstazu i sjedinjenje s Bogom. od dvjesto bratstava. posebno prisutne u Indiji osnovao je Dijauddin Suhraverdij (umro 1167.). Ono je prisutno u cijelom svijetu od Maroka do Indonezije. O D POČETKA ISLAMA NIKNULO JE VIŠE One slave umjereni mis­ ticizam koji teži više pošto­ vanju zakona nego potrazi za ekstazom. u Turskoj. mu­ škarci započinju kružni ples koji se zove sema. Slično zvijezdama okreću se u isti mah oko sebe i oko šejha premještajući se od istoka prema zapadu. Suhraverdije.). Šazilije koju je osnovao Ali Šazili u 13. stoljeću imaju duhovnoga vodu Ebua Medjana (12. stoljeće). zabranila njihov red. Senusije.Vrteći derviši ili ples za molitvu Više od običnoga spektakla nebeski balet vrtećih derviša u Konji. Der­ viši su zapravo mistici koji pripadaju muslimanskom bratstvu. Na putu u progonstvo mno­ go je ljudi bilo zadivljeno mudrošću njegova mlađeg sina Dželaluddina Ru­ mija (1207. Napokon. Neki pjevač deklamira svečanu pjesmu u čast posla­ nika Muhameda. Tako se zove svaki član vjerskoga bratstva povezan sa sufizmom. stoljeću Ali al-Senusi. Na zvuk violine. EREMONIJA ĆE POČETI. a karakterizira ga odbijanje glazbe i plesa. šejha koji se prepoznaje po crnom šalu.-1273. stoljeću zastupljene su u cijelom muslimanskom svijetu. izraz je misticizma jednog od najstarijih islamskih bratstava. a lijevom prema zemlji. tamburina i neya. stoljeća bježeći pred upa­ dima Mongola teolog Behauddin Veled napušta sadašnji Izrael i sa svojom se obitelji naseljava u gradu Konji u srcu Anatolije. oni osiguravaju ulogu posrednika preko kojega prenose ljudima ono što primaju od Boga. Dželaluddina Rumija. Zatim dolaze plesači na scenu u pratnji svojega učitelja. Napuštanje toge simbolizira tjelesnu smrt i ponovno rođenje u višoj i mističnoj duhovnosti. jedno od najnovijih bratstava. 51 Tajna vjerska društva . Predaje u kuranskoj školi ili medre­ si do njegova ključna susreta s nekim Šemsom koji je bio derviš. One po­ najprije ustraju na duhovnoj praksi zikra. I kada derviši desnom rukom pokazuju prema nebu. VELIKA SUFIJSKA BRATSTVA Često smatrani običnim plesačima vrteći derviši su u stvarnosti inicirani koji traže trans s Bogom preko svetoga plesa seme. oni se rješavaju svojega ogrtača i pokazuju svoju bijelu tuniku.) koji oponaša korak svojega oca poput "oceana koji hoda iza jezera".-1166. Kad kre­ tanje jednom započne. Ono je bilo na početku stvara­ nja libijske države 1951. Iza toga sekularnog društva krije se lik jednog od najvećih mistika islama. Nakon razdoblja izobrazbe u Halepu i Damasku mladić nasljeđuje oca. On duguje svoj spas samo velikoj rijeci turista koji se dive tim iznimnim plesačima što im je omogućilo da se održe unatoč vlastima koje su bile neprijateljski raspoložene prema njima. Nakšibendije koje je utemeljio Behauddin Nakšibendi u 16. Ocean koji hoda iza jezera Početkom 13. utemeljio je u 19. a danas ih ima pedesetak koja okupljaju pedesetak milijuna muslimana diljem svijeta. laička vlada Kemala Atatürka službeno je 1925. Poput mno­ gih drugih. Naj­ starije je Kadirije koje prenosi nauk Abdura Kadira Džilanija (1077.

Istodobno će biti iniciran u semu. mladog čovjeka od­ vode u njegovu ćeliju koju neće moći napustiti osamnaest dana. podigli su mu mauzolej u kojem je pokopan. Tisuću i jedan dan kušnje Bratstvo vrtećih derviša organizirao je Rumijev sin sultan Veled.Mauzolej vrtećih derviša u Konji. No Šems jednoga dana misteriozno nestaje. Sasvim sigurno da Rumi kod derviša promatra ples kao povlašteni način susreta s Bogom. tj. On definitivno prestaje pouča­ vati i utemeljuje bratstvo Mevlana (Mevlana. bilo je ime što ga je Rumiju dao njegov učitelj) koje na zapadu zovu "vrteći derviši" i koji su ples i glazbu stavili u središte svoje liturgije. sikke koji od njega čini sasvim poseb­ noga šejha. šejh. šejh mu daje crveni konični šešir. voditi kućanstvo itd. tri godine po lunarnom muslimanskom kalendaru. Kada ona završi. Tada po­ činje dugo razdoblje kušnje. očistiti zahode. Kada protekne tisuću i jedan dan. ali zato treba pobijediti u odre­ đenom broju kušnji. On sada može u potpunosti sudjelovati na odredu plesa kojim se sjedinjuje s božanstvom. Kad je umro. Budući sljedbenik treba najprije otići u neki samostan derviša. nazvan tekija gdje ga prima njegov duhovni poglavar. možda ga ubijaju Rumijevi učenici. oba­ vještava se novaka da će sljedeći tjedan moći prisustvovati ceremoniji inicijaci­ je. Rumi je tu naučavao mnoge godine. ljubomorni na po­ tomka staroga derviša zbog svojega učitelja. Tajna vjerska društva 52 . Tijekom tisuću i jednoga dana. Ono predlaže svojim sljedbenicima originalni pristup svetinji. što znači "naš učitelj". Na tom mjestu se nekoć nalazio ružičnjak palače Seldžuka. mladi novak morat će se prilagoditi za­ povijedima svojih starješina i izvršiti velik broj neugodnih zadataka: oprati rublje. Nakon tog roka.

Od hereze do legende, katari
Da bi ih pobijedila, Crkva je stvorila opasnu inkviziciju prije nego što su ih progutali plameni lomače. Tvrdokorni vjernici za jedne, čuvari svetoga Grala za druge, danas još žive u mašti u Languedocu.
A STRMOM STJENOVITOM vr-

huncu koji dominira dolinom Lasseta impozantne ruševine dvorca Montségur čini se da još čuvaju legende i veliku tajnu koje obavijaju katarsku epopeju. Isti dojam ostavlja citadela Peyrepertusea, jednog "od pet Carcassoneovih sinova" s Quéribusom, Puilaurensom, Termesom i Aguilarom. Ali u Montséguru najživlje je sjećanje na "albigensku" pustolovinu. Nakon višemjesečne opsade ovi su se heretici u ožujku 1244. predali postroj­ bama vojvode od Carcassonea u prisut­ nosti narbonskoga nadbiskupa, ali više od njih dvjesto radije je ustrajalo u svojoj vjeri te su poginuli na divovskoj lomači. Na veliku sreću mjesnoga turizma grad je danas postao mjesto različitih slavlja i povijesnih sjećanja. No rijetki su posjetitelji koji znaju da poznata citadela Montségura nije "katarski dvo­ rac", nego kraljevska tvrđava sagrađena više desetljeća nakon predaje heretika. U stvarnosti katari su pobjegli u castrum, utvrđeno selo od kojeg danas ne­ ma ni traga. Nedvojbeno trebao je prestižniji kadar, monumentalniji da bi se ukorijenio mit i dalo više širine epo­ peji koja nastavlja fascinirati i malo je reći da je katarsko potomstvo poticalo i još potiče brojne legende. Tko su mu­ škarci i žene koje tvore tu zajednicu, a čiji su se svećenici dali nazivati "savrše­ nima" i čiji prvi tragovi sežu u 12. stoljeće?

Osporavana crkva
Katari ulaze u povijest oko 1160. kada se u Porajnju umnožavaju lomače su­ srećući se sa sve brojnijim hereticima. Svećenik Eckbert iz Schönaua prvi upo­ trebljava izraz "katari". Njegove prisege i one drugih propovjednika - poput Evrevina iz Steinfelda - stigmatiziraju štetno bujanje pokreta koji cvatu u Eu­ ropi ugrožavajući katoličko pravovjerje. Jedna je regija više od drugih obilježena žigom hereze. Radi se o jugu Francuske,

Katarski križ pojavljuje se u mnogim selima u Languedocu kao što je slučaj ovdje u Avignonetu u Lauragaisu, lokalitetu smještenom između Toulousea i Carcassonnea.

feudu albigenza. U tim zemljama gdje je utjecaj francuskoga kralja slab, gdje gradovi uživaju velike slobode, katarska hereza nalazi pogodno tlo za širenje. Njezini članovi ne žive u tajnosti i tvore pravu crkvu s biskupima, svećenicima obreda i vjernicima. Ti muškarci i žene

53

Tajna vjerska društva

Od hereze do legende, katari

54

najčešće potječu iz imućnijih slojeva društva: plemstva, građanstva, učenih ljudi... i uživaju relativnu naklonost mjesnih kneževa. Katari iz Languedoca

ne tvore tajno društvo u pravom smislu riječi. Sličniji su nekoj vjerskoj sljedbi koja propovijeda radikalni dualizam po kojem je Stvaranje djelo nečastivoga, a

KATARSKO BLAGO

zgrnuli fantastično blago što su ga pohranili u Montséguru, posljednjoj utvrdi njihova otpora u Languedocu. Nije dakako nikada pronađen ni najmanji trag toga blaga, no to nije sprječavalo da bujna mašta nekih strastvenih zagovornika toga pohranjuje misteriozne glasine. Neki su spominjali čudnu zgodu što se zbila tijekom duge opsade Montségura. Kad su pregovori 1. ožujka 1244. doveli do predaje, ljudi pod opsadom su bez vidljiva razloga zatražili primirje od dva tjedna. Kad je 15. ožujka isteklo primirje, oni savršeni, neslomljivi našli su smrt na lomači. No četvorica njih, skri-

L

EGENDA PRIPOVIJEDA KAKO su KATARI

veni u podzemlju citadele, spasili su se

sutradan objesivši se na užad kako bi sišli niz vrtoglavi nagib zapadnoga pročelja lokaliteta. Ljudi su se pitali: koje je bogatstvo moglo prenijeti četvoricu ljudi samih i bez konja, ako to nije duhovno, a ne materijalno blago? Tako je nekoliko stoljeća poslije legenda o svetom Gralu ušla u povijest albigenza... Mnogi osporavaju te hazarderske hipoteze i još su u potrazi za zlatom za koje pretpostavljaju da je katarsko. Je li skriveno u špiljama koje okružuju Montségur ili je odneseno u Italiju, na što je upućivalo više povjesničara? Debata ostaje otvorena kao i potraga za tim nevjerojatnim blagom...

ne božanske. Za njih je Bog samo duh koji se nije mogao utjeloviti pa zato odbijaju euharistiju. Njihov dualistički pogled na svijet vodi ih tomu da optu­ žuju prijevaru i pokvarenost Crkve ljudi, a više poštuju Crkvu Krista, du­ hovnu i nebesku. I napokon oni vjeruju u seobu duša: duša koja nije dostojna da uđe u Kraljevstvo Božje osuđena je da se reinkarnira u tijelo drugoga čov­ jeka, čak i životinje. Katarizam nije, ka­ ko se često govorilo, popularna hereza, nego intelektualni nauk.

Oviseći o vikontu od Narbonne dvorac Peyrepertuse bio je katarska citadela prije nego što su ga osvojile kraljevske po­ strojbe u vrijeme križarskoga rata Albigenza.

55

Od hereze do legende, katari

Vjernici i savršeni
Katarska zajednica dijeli se u dvije sku­ pine: većina vjernika s jedne strane, "sa­ vršeni" s druge strane. Prvi slijede način života koji je, iako obilježen velikom stro­ goćom, dosta sličan onom rimokato­ lika. Međutim u trenutku smrti vjernici smiju primiti consolamentum, jedini sa­

krament koji priznaju katari. Ovo du­ hovno krštenje koje se daje polaganjem ruku oslobađa vjernika svih grijehova i takva posljednja pomast daje mu pravu putovnicu za drugi svijet. Katarski pastori - koje će inkvizicija nazivati "savršenima" - međusobno se nazivaju "dobri muškarci" ili "dobre žene". I oni su primili consolamentum, ali on ima

BOGUMILI I VALDENZI
nedostaje krivovjernika okup­ ljenih u više ili manje tajna društva jer su bili proganjani. Mnoštvo tih skupi­ na prenosi intenzivno duhovno vre­ nje, ali često i osporavanje političkoga sustava. U sjevernoj Europi mnogo je pokreta bilo proganjano od 11. stolje­ ća, a prva lomača na zapadu zapaljena je u Orléansu 1022. No u 12. i 13. sto­ ljeću bujaju heretičke skupine, poseb­ no u južnoj Italiji i Languedocu. Svi ti pokreti dijele dvojnu viziju svijeta u ime koje preziru zemaljske vrijedno­ sti. Neke od tih skupina čak su splele međusobne veze. To je posebno slučaj s bogumilima koji su smješteni na Balkanu i čiji je biskup Niketas bio na čelu katarskoga sabora 1167. Najtraj­ niji od tih heretičkih pokreta osim katarskih je onaj valdenza. Posvetio ga je 1170. Pierre Valdès u području Lyona. Tu skupinu propovjednika Crkva priznaje od početka. Međutim njiho­ va reformatorska revnost ubrzo po­ buđuje sumnju u očima Rima i oni postaju predmetom istraga i inkvizicijskih optužbi. U 16. stoljeću pri­ klanjaju se protestantskoj reformi u kojoj još danas tvore jedan od ma­ njinskih ogranaka.

U

SREDNJOVJEKOVNOM SVIJETU NE

vrijednost ređenja. Tom ceremonijom oni se podvrgavaju veoma striktnom pravilu. Apstinencija je obvezna, svako­ dnevne molitve namijenjene su čeličenju duše, dok post, zabrana mesnih jela i puštanje krvi oslabljuju tijelo što ga njihov nauk prezire. Okupljeni u zajed­ nicama, oni žive u svijetu nastavljajući obavljati svoj posao. Osim toga dio života provode propo­ vijedajući i pružajući utjehu umirući-

Ovaj duborez iz 19. stoljeća predstavlja dramatičnu smrt posljednjih katara, osuđenih zbog krivovjerstva na kraju opsade Montségura. U prvom planu dominikanci.

ma, postajući tako živi primjeri za vjer­ nike koji poštuju njihove visoke mo­ ralne vrijednosti. Katari im mnogo duguju za svoj uspjeh.

Lomača u Montséguru
Upravo oduševljenje katarskim idejama jednoga dijela društva u Languedocu zvoni na uzbunu u Crkvi. Oko 1200. papa šalje propovjednike; među njima se nalazi Dominique de Guzman koji će nekoliko godina poslije utemeljiti red Braće propovjednika, budućih domini­ kanaca. Ali neočekivani događaj daje tragičan obrat situaciji. Godine 1208. Pierrea de Castelnaua, papina izaslani­ ka, ubija sluga grofa od Toulousea koji je odan krivovjernim idejama. Papa Inocent III. odmah upućuje poziv križarima da krenu u rat protiv krivovjernih albigenza. Ponovno osvajanje Languedoca trajat će više od trideset godina. Najprije postrojbe Simona de Montforta, zatim inkvizicija i interven­ cija francuskoga kralja pobijedili su ot­ por katara. Kada je Montségur pao 1244., neke manjine napuštaju Fran­ cusku i odlaze u Italiju, ali može se reći da je hereza nestala početkom 14. sto­ ljeća kad je 1321. na lomači spaljen posljednji "savršeni".

povezuje s Arijcima, potomcima Vizi­ gota koji su upali u to područje u 5. stoljeću. Strastveni zaljubljenik u ger­ mansku mitologiju i uporni čitalac Parzivala Wolframa von Eschenbacha (13. stoljeće) Rahn prvi povezuje katare sa svetim Gralom. Po njemu katari su bili

Rođenje mita
Tragična povijest katara ne završava međutim u srednjem vijeku, nju je re­ aktivirao u 19. stoljeću Napoléon Peyrat, pastor iz Languedoca. Osjetljiv prema sudbini vjerskih manjina, on 1872. objavljuje divovsku Povijest albi­ genza koja prenosi u epopeju sudbinu "dobrih ljudi" iz Longuedoca i čini od Montségura mjesto mučenja, "zračni tabernakul koji skuplja krhotine Akvitanije na more krvi". Odsad je ciklus ka­ tara u modi. Tridesetih godina prošloga stoljeća Nijemac po imenu Otto Rahn seli se u Ariègeu. Uvjereni nacist, blizak Himmleru, očaran je katarima koje

čuvari kaleža u koji je Josip Arimatejac skupljao Kristovu krv. On isto tako mi­ sli kako gralov dvorac, nazvan Montsalvatge kod Wolframa nije ništa drugo nego Montségur. Križarski rat protiv albigenza nije imao drugu svrhu nego da im ugrabe grala, ali više "dobrih ljudi" uspjelo je pobjeći, odnoseći sa sobom basnoslovno blago. Taj mit lišen svakog temelja imao je izvanrednu sud­ binu sve do naših dana. Danas još na rubu uglednih povijesnih udruga po­

Još danas zadivljuje podsjećanje na katare. Ovo tkano platno što ga je stvorio "Quadratto" resi kuću-muzej Déodata Rochéa, pionira neokatarizma.

stoji određen broj neokatarskih društa­ va, više ili manje tajnih koja za sebe tvrde da prenose skrivene nauke posljednjih savršenih. Neki tvrde da čak udjeljuju pravi consolamentum koji donosi novac.

Tajna vjerska društva

56

Njezini se pristaše služe taoističkim elementima kao što su podudarnosti među vrlina­ ma. Budistička sekta sinkretičkoga nau­ ka bilježi sve veći uspjeh. bićima obećanim buđenju (slika na svili iz 10. Bijeli lotos se nadahnjuje budizmom. boje i brojevi. ODRŽAVA SE U Šan- gaju konferencija protestant­ skih misija koja pokušava prekinuti prodor kršćanstva u Kinu. jedno od najstarijih i najvažnijih kineskih tajnih društava stoljećima je vršilo ključni utjecaj na politiku srednjeg carstva. James izvještava pred zaprepaštenom javnošću kako u njegovoj provinciji Shandong ima naj­ manje sto tajnih organizacija koje kom­ biniraju vjersku doktrinu i političku akciju. stoljeća). . jedan pjesnik i jedan budistički svećenik koji su sva trojica štovala osloboditelja po imenu Amitâbha. kako to tvrdi legenda. H. ODINE 1890. Kinesko društvo je već stoljeći­ ma ustrojeno skupom inicijacijskih i vjerskih bratovština koje izviru iz dviju glavnih obitelji: na jugu Trijada koja je utemeljena u 17. ne seže ni u 12. Velečasni F. Isto tako prakticiraju magiju i najavljuju blizu reinkarnaciju Buddhe. Ovdje se vidi Buddha okružen monasima i bodhisattvama. stoljeće. stoljeću. na sjeveru Bi­ jeli lotos koja je još starija.Političke ambicije Bijeloga lotosa Rođeno pod pečatom budističke religije. Stručnjaci napokon naglaša­ vaju da je bratstvo obilježeno utjecajem manihejskih zajednica prisutnih u Kini. Pod imenom Bai-lian-jiao to je društvo predlagalo izvornu vjersku i duhovnu poruku čija se mitska priča o podrijetlu širi: njegovi očevi utemeljitelji bili su navodno jedan taoistički učitelj. Ako nije nas­ tao u 4. stoljeću.

zbaciti mandžurijsku dinastiju Qinga. te organizaciji velikih ustanaka. u os­ vajanju Zabranjenoga grada. Tajna se pomno poštuje. član Trijade i blizak Bijelom lotosu. utemeljitelj dinastije Ming (1368. Tajna akcija Prisiljeni da izrade zna­ kove prepoznavanja. Kako bi dobili na učinkovitosti. Osam dijagrama sudjeluje 1813. koja je tako­ đer bila emanacija Bijeloga lotosa. nas­ tavljaju se okupljati u najvećoj tajnosti i nakon svakoga sastanaka obe­ ćavaju da će čuvati tajnu o svojim vjerskim i poli­ tičkim postupcima. I očito onaj koji je pod imenom Taizu postao prvi car Ming 1368. oni pribjegavaju političkom otpo­ ru koji će se protegnuti na stoljeća i koji će pridonijeti padu dinastije Ming 1644. pot­ ječe od staroga manihejskog temelja Bi­ jeloga lotosa koji pripada imenu što je bilo dano proroku Maniju nazvanom "poslanik svjetlosti" (Mingshi).) bio je član Bijeloga lotosa prije nego što se okrenuo protiv njega. Ona osvaja seljačke mase koje su bile veoma nepri­ jateljski raspoložene prema mongolskoj dinastiji Yuan. Slavna sekta boksača. Čak je moguće da ime Ming. njezini pristaše sudjeluju ak­ tivno u borbama koje će dovesti dinas­ tiju Ming na carsko prijestolje. stoljeća nastoji otje­ rati strance iz Kine. organizirana na veoma hijerarhijski način koja du­ guje ime brojkama kojima su se služili taoisti da bi čitali budućnost. Juriš na vlast No u tom razdoblju sekta Bijeloga lo­ tosa još nije tajno društvo. jedva što je stupio na vlast. "svjetlost". Wang Song.ŠIROKA MREŽA PODRUŽNICA u ilegalu izazvao je stvaranje brojnih podružnica. U LAZAK BIJELOGA LOTOSA zabranjuje društvo s obrazloženjem da se odaje "magijskim postupcima kojima vještice i čarobnjaci zapovijedaju sveci­ ma. sek­ ta se dijeli u malene mjesne ili regionalne skupine. doduše bez uspjeha. Tako će 1793. Novi car. Njegovi članovi podvrgavaju se različitim inicijacijskim kušnjama kako bi prešli iz ranga običnog vjernika u rang učitelja. nije nitko drugi nego stari budi­ stički svećenik. ističe se prakticiranjem borilačkih umi­ jeća i potkraj 19. Godine 1911." Očito radilo se ponajprije o tome da se zaštiti jedna skupina koju je dobro poznavao i čiji je potencijal za političku destabilizaciju uočio .koji se uostalom koristio na njegovu veliku dobrobit. a onaj tko bi je prekršio vidio bi "kako mu se tijelo pretvara u gnoj i krv za sto dana". Među ostalim društvima koja pripadaju Bije­ lom lotosu možemo navesti i Nian. Dvadeset godina poslije pristaše će se uspjeti domoći Zabranjenoga grada. Bijeli lotos je u prvom redu zainteresiran za tu pobjedu. sastavljen od seljaka koji su se borili protiv carskih postrojbi u sjevernoj Ki­ ni. poslavši ga u ilegalu i političku borbu. ali i na neprovidnosti. šef Bijeloga lotosa. Otada pristaše Bijeloga lotosa. Taizu. uskoro proganjani i osuđiva­ ni na smrt. pišu uroke po vodi. Bi­ jeli lotos i njegove podruž­ nice i dalje su ponajprije vjerska društva. No kako ih je dinastija Ming snažno osudila. žurno Tajna vjerska društva 58 . svih tajnih koje su nastaja­ le tijekom stoljeća.-1644. dinastiju Ming je napo­ kon zbacio republikanski pokret što ga je vodio Sun Yat-sen. organizirati ustanak velikih raz­ mjera i pokušati. odlaze u ilegalu. pristaša sekte. Pod tim aspektom ulazi u politiku. Jedna od najvažnijih je ona Osam dijagrama.

FRANCUSKIM Kra- ljevstvom kružio je pamflet pod naslovom "Podsjetnik da se upozna duh i ponašanje družbe ustanovljene u gradu Caenu". to više što su mu neki članovi spomenute bratovštine već predbacili ponašanje koje nije baš u skladu s njezinim crkvenim statutom. "Prilagoditi se skrivenom životu Isusa Krista" Družba Svetoga Sakramenta utemeljena je trideset godina prije na inicijativu Henrija de Lévisa. U to vrijeme bratstvo je moćno. I Mazarin koji obnaša političku vlast u ime mladoga Luja XIV. Veoma pobožan. predsjednika pariškoga parla­ menta. ali i laike prvoga reda poput princa od Contija. imao je ideju o brat­ stvu koje bi ujedinilo laike i vjernike oko zajedničkog ideala visoke pobožnosti i konkretne akcije u svijetu. vojvode od Ventadoura.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Pod izlikom da olakšava bijedu svojih suvremenika vrlo diskretna Družba Svetoga Sakramenta miješala se suviše blizu političkim metodama kraljevstva prije nego što se Mazarin zabrinuo zbog toga. odmah vidi u toj "spletki pobožnjaka" opasnost koju valja odalečiti. vojvode od Nemoursa. Izdaje zapovijed da se sastanci udruge smiju održavati samo uz prethodno kraljevo odobrenje. Bossueta ili Jean-lacquesa Oliera. počevši od kra­ ljice majke Ane Austrijske. ODINE 1609. Među osobama koie su mu se pridružile nalazimo redov­ nike poput svetog Vincenta de Paula. ute­ meljitelja Družbe sv. 59 Tajna vjerska društva . Nadahnut iskrenom vjerom. Vjer­ ska bratstva su klasični oblici kršćanske Mašući pokaznicom s presvetim sakramentom zaklonjenom ispod baldahina članovi Družbe Presvetog Sakramenta u procesiji (duborez iz 17. Družba je jedva iz­ makla zabrani. rastao se od žene da bi se posvetio svećeništvu. On potvrđuje da se kuje zavjera u sjeni tajnog društva. Sulpicija. Valja spomenuti da je podupiru važne osobe. Fouqueta i Lamoignona. Družbe Svetoga Sakra­ menta. stoljeća).

. pa čak i u politički. Po­ svuda gdje imaju moć i u najvećoj di­ skreciji nastoje nametnuti totalnu katolizaciju društva koje znatno nadi­ lazi početnu pobožnu i milosrdnu namjenu. Osvetljivi. besavjesni biti. on zapovijeda raspuštanje družbe. stoljeća jer je imalo odjeka na Tridentskom saboru (1545. Malo- -pomalo intervenira redovito u javni život. župnici. MOLIÈRE I POBOŽNjACI jatelj te družbe. Žele steći časti i ugled kod ljudi Prevrćući oči. Ako im koga uništiti treba. a temelj će mu biti duboka poniznost i milosrđe čime će što više oponašati Isusa Krista u svetom sakra­ mentu koji je tu skriven. Bore se protiv mode svojega vremena koju smatraju "bes­ ramnom".-376. 1664. bili skloni u početku. sta­ tuta: "Društvo će raditi u potpunoj taj­ nosti. janseniste. na prodaju roba. Tako "braća" dobivaju zabra­ nu dvoboja i osudu huljenja u svakod­ nevnom jeziku. traže da se zatvore neke pariške ustanove koje smatraju "nemo­ ralnima" kao što su javne izložbe ilus­ triranih knjiga. međutim 1664. što se tiče odanosti presve­ tom sakramentu. Opasan politički utjecaj Članovi bratstva regrutiraju se ponaj­ prije medu društvenom elitom: tu se susreću plemići. Tartuffe. I napokon obrušavaju se na neke kraljeve podanike. Svi se međusobno nazivaju "braćom" i nalaze se četvrtkom koji je posvećen štovanju presvetoga sakra­ menta kako bi zajedno molili. posebno protestante.-1563. Svoju mržnju zovu interesom neba Molière. Družba se proširila po provinciji gdje 1660. I vrlinom znadu opačinu skriti. To su te stalne intervencije u politički život zbog kojih družba postaje pomalo sumnjiva i smeta u očima kraljevske vlasti. U Tartuffeu on ismijava pobožnjake. Ako su joj Richelieu i Luj XIII. Zato je upokoravanje 1660.) koji je reafirmirao stvar­ nu nazočnost Krista u kruhu i vinu. Puni svetog žara milostinju mole. M OLIÈRE JE BIO ZAKLETI NEPRI- Luj XIII. Njegov ton je bio oštar: Sve im to ne vrijedi ni pišiva boba. i preuzima kraljevstvo u svoje ruke. Nakon što je družba ukinuta. dobio je zabranu izvođenja ko­ mada.. lupajuć si grudi Ljudi što ih snaga zanosa potresa. stih 365.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta pobožnosti. kada mu umire majka." Njegovi su članovi morali tajiti svoju pripadnost i djelovati u vlastito ime. broji više od pedeset podružnica. suci i odvjetnici. Godinu dana poslije počinje vladati Luj XIV. Radikalna novina družbe jest da su se sastanci veoma brzo počeli održavati u najvećoj tajnosti. ali i libertince čiji ih običaji šokiraju. Što za blagom jure po stazi nebesa. lažni. Svjetuju tišinu. tako radikalno. ono je veoma popularno od kraja 16. a zabavu vole. Pobožnost im zanat. biskupi. Ta stega nametnuta je svima kako to potvrđuje članak 9. njegova žena Ana Austrijska i Gaston d'Orléans mole sveti sakrament koji se nalazi u pokaznici u obliku sunca. Godine 1666. komad se napokon može igrati 1669. Diskrecija njezinih članova i njihov utjecaj daju joj učinkovitost skupine za pritisak. to više nisu Mazarin i Luj XIV. ako je ono distinktivno obilježje bratstva. bio je uvijek sklon Družbi..

Clairvius joj priča da se sjeća svoje "ag­ onije" i Angelinina plača. Priča da je. jedna ekipa BBC-a pohitala na ta mjesta kako bi to ispita­ la. Ovi pristaše su bili smaknuti 1864.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Vudu koji je opstao medu primitivnim afričkim kultovima što su ih "izvezli" crni robovi. Ona je ipak prisustvovala njegovim zadnjim trenucima u bolnici na Haitiju 1962. Taj je slučaj tako odjeknuo da je 1981. a zatim iste večeri izvađen iz lijesa da bude odveden u okolicu Hait- skoga rta. Ekipa je potvrdila Clairviusove izjave da je on doista bio žrtva podvale u kojoj je inter­ venirao čarobnjak vudua da bi ga droPraksa vudua je katkad popraćena krvnim žrtvama. Obratila se Lamarqueu Douvonu. Clairvius je sumnjao u jedno­ ga od svoje braće da je platio boka. na Haitiju jer su se odali nekom kanibalskom obredu. ODINE 1980. direktoru centra za psihijatriju u Port-au-Princeu koji se zanima za vudu od 50-ih godina prošloga stoljeća. ali on ispunjava i važne društvene i političke funkcije na Haitiju i u Brazilu. ča­ robnjaka koji prakticira vudu kako bi ga sveo na to stanje roba da bi on mo­ gao u potpunosti uživati nasljedstvo koje je priželjkivao. . prekriva veća vjerska dimenzija. Ondje je u polukomatoznom stanju radio godinama kao "zombi" sve dok nije izmaknuo skrbništvu svojega učitelja. bio pokopan.. budući da su ga smatrali mrtvim. svojoj sestri nakon osamna­ est godina odsutnosti. CLAIRVIUS NARCISSE ponovno se ukazao Angelini.

zabilježile u nekom izvještaju da "se opasni skupovi. Oko tih propovjednika-čarobnjaka. u žaru tih noćnih sastanaka stvaraju se tajna brat­ stva koji su živ izraz otpora kolonijal­ nom poretku. Ova statuica iz Benina upotrebljava se kao fetiš u kultu vudua: za nju se smatra da može iscijeliti bolesnika na daljinu. Me­ đutim dio robova nastoji pobjeći. francuske vlasti na otoku Saint-Domingue. Nedavna su istraživanja pokazala da taj pripravak sadržava ljudske kosti.. osušene kosture bufa marinusa. Oni su uostalom skovali zajednički jezik. Za njih. Kolonizatori su se pobrinuli da pomiješa­ ju narode kako bi spriječili svaki osjećaj jedinstva koji bi mogao dovesti do pobune. Dodaju kako su strašne prisege čije izvrše­ nje može ugroziti javnu sigur­ nost spremljene među rukama onih koji predsjedaju tim or­ gijama" i zabranjuju okup­ ljanja u kojima se miješaju molitve i plesovi. Religija crnaca marona Već su 1797. U to vrijeme milijuni Afrikanaca bili su uhvaćeni i prebačeni u novi svijet gdje rade na plantaža­ ma kao robovi. No njegova obitelj i njegovi pri­ jatelji neće ga htjeti nikada više vidjeti zbog straha da će prkositi ugledu čarob­ njaka. poznati pod imenom vudu nastavljaju una­ toč otporu koji je pos­ tojao". .. "Tvornica zombija" je najspek­ takularniji i najpoznatiji aspekt kulta vudua. girao. Nekima od tih robo­ va pridaju izvanredne moći: dar posvudašnjosti..Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe "PRAH ZA ZOMBIJE" Istraživači su pretpostavili a zatim ustanovili da su haitski čarobnjaci upotrebljavali poseban prah kako bi pre­ tvorili svoje žrtve u zombije. magijske moći. Pre­ ma liječniku Wadeu Davisu sa Sveučilišta Harvard taj otrov što ga spravlja boko je to djelotvorniji što je žrtva više uvje­ rena u moći svojega mučitelja i stvar­ nost vudua. otrov koji se najčešće ulijevao u cipelu ili na leđa cilja­ ne osobe kako bi mu impregnirao kožu.. kreolski.. S jednog kontinenta na drugi Haitski vudu uranja korijene u drevne kultove koji su stigli ravno iz Afrike. Tu su se pridružile biljke ko­ je sadržavaju saponin. po­ slije Haitiju. ostatke guštera. Ona su to više spojena što crpe snagu i referencije u bogatoj afričkoj religijskoj baštini. "maronirati" kako se tada govo­ rilo. čak i za iskusne liječnike. veoma otrovne žabe koja se sva pretvo­ rila u prah. otrovnu tvar koja može poremetiti disanje.. koje se počelo nazi­ vati crnci maroni. ostaje samo jedan izlaz: sastajati se u tajnosti kad padne mrak kako bi bili u duhovnoj vezi s mističnim silama za koje se pret­ postavlja da su više nego kod bijelaca. Ali za sociologe religije taj je fenomen još simptomatičniji: to je za njih slika trauma što su ih crnci pretr­ pjeli u vrijeme ropstva. a prakticirali su ih narodi iz Benina i Toga Vudu vuče podrijetlo iz Afrike. Tako dobivena mješavina izaziva uzetost koja sa sobom povlači potpunu nepokretnost tijekom ko­ je granica između smrti i života postaje neizvjesna.

vrste zaštitničkog duha obitelji. Te ceremonije se obično događaju kad padne mrak.. metal­ nom kacigom ili kako poprimaju te­ žak glas ako je duh koji je u tom tijelu muški. ma iznjedrilo makumbu koja jednako tako ima svoja bratstva iniciranih. pjesama i pleso­ va budućeg sljedbenika obuzima duh kojem se zavjetuje: on komunicira sa svijetom loa. Napokon pod frenetič­ nim ritmom bubnjeva. Kad onaj koji traži savjet ude u područje terreim. najčešće ulazeći u posjed nekog seljaka koji postaje njihov glasnogovornik u nekom trenutku. duh smrti i groblja. Marinette i Barun-Subota Nedvojbeno najpoznatiji kult vudu koji se prakticira na Haitiju dobro je očuvao veze s originalnim vôduom. Tako na Haitiju pod imenom vudua potomci robova ovjekovječuju afričku religiju svojih preda­ ka u sklopu spektakularnih inicijacija. U BRAZILU SE LJUDI CESTO SUSREĆU Ovaj beninski čarobnjak složio je na stol svoje kuće mnoštvo predmeta kako bi obavljao magijske obrede tipične za afrički kult vudua. Priča se kako neki inicirani mogu steći dar da se transfor­ miraju u vukodlake ili drugu fantastič­ nu životinju. U terreirosima makumbe Makumba je generički pojam koji oku­ plja različite brazilske kultove od kojih 63 Tajna vjerska društva . velikom bogu stvoritelju čiji su glasnici. Kada bubnjevi prestanu uda­ rati. katkad božanske sjene istaknutih pokojnika koji se poko­ ravaju Mawuu. Kad se jednom domognu ti­ jela. Neke crte predaka su se očuvale. božanstva ili sjene mrtvih predaka.. Marinette. Učitelj ga preuzima u vlasništvo tijekom ceremo­ nije koja se održava u tri faze: kandidat treba najprije pozdraviti posvećene predmete i zazvati Velikog učitelja. kad je zadovoljan. živad najčešće. Predstavlja bogat panteon s "Velikim učiteljem" na vrhu identificirajući se katkad s Bogom koji vlada nad duhovima. mambom ako su to žene kada proizvode zombija. Kult vudua je inicijacijski. katolicizma i spiritiz- Tit-Jean. To su duhovi. Iz­ vlače snagu iz krvavih žrtava što ih or­ ganiziraju svećenici svakoga plemena. oni odgovaraju na pitanja onoga koji traži savjet koji. Među naj­ poznatijima može se spomenuti Barun-Subota. Nakon katoličkog krštenja sljedbenik se stavlja pod zaštitu svojega "korijena loe". prinosi žrtvu bogovima. krase se atributima onoga ili one koji ih nastavaju i čekaju da budu is­ pitani: nije čudno vidjeti ih kako se oboružavaju teškim mačem. Prešavši u Ameriku taj je kult evoluirao u tajnu noćnih okupljanja maronskih crnaca.nazvani huganima ili bokima kad se radi o muš­ karcima. Vjernici vudua mogu se uticati svećeniku kako bi dobili zaštitu od zlih duhova nabavivši amulete i napitke svih vrsta. počinju pje­ sme i udaranje u bubanj.CEREMONIJA U BAHIJI u hramu kako bi pitali duhove o budućnosti ili o nekoj drugoj temi. dok su se druge promijenile pod utje­ cajem katolicizma.. Ima ih mnogo koji najčešće nose pitoreskna imena: Tit-Jean.. To je i slučaj u Kubi gdje je neka tajna religi­ ja što je čuvaju narodi Calabara stekla ulogu sličnu onoj europskog slobodnog zidarstva. loaima. za­ tim se žrtvuju životinje posvećene loi. Oni se pokazuju ljudima na različite načine.. Poslije preuzima novu ličnost tijekom inicijacije i mora služiti "učitelju-glavi loe" koji će preuzeti upravlja­ nje njegovim životom. U Brazilu je sinkretizam između crnih afričkih tradicija. Pod vod­ stvom majke ili oca svetaca inicirane osobe padaju u trans i daju da ih jašu duhovi. Njega zazivaju svećenici vudua ... koji su štovali nevidljive sile nazvane vôdu..

Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe 64 je najvažniji candomblé koji se praktici­ ra u Bahiji. Čini se da su ih uvjeti dramatičnog pojavljivanja tih inicijacijskih kultova i bratstava koja su im služila učinili zau­ vijek nerazdvojnima od afro-američkih društava kojih su oni sastavnica. 19. sveti Antun ili čak Isus. ali tu se isto tako nalazi kult nižih božanstava. vudu odsad prakticiraju u Sjedinjenim Državama ne samo crni useljenici. ali morali su odustati od toga na zahtjev liječnika koji su vidjeli kako se povećava broj bolesnika koji pate od duševnih poremećaja i koji se u nor­ malno vrijeme ne bi obraćali duhovi­ ma. očevi ili majke svetaca. orixa koji nose afrič­ ka imena s dodanim katoličkim patronimima: Naša Gospa pomoraca. Vezivno tkivo društvenoga poretka Tijekom godina makumba ili vudu bili su dovedeni do toga da imaju ulogu poveznice između civilnoga društva koje je još u povojima i vlasti. Nakon što je ušao u vezu sa svećenikom. Oloruna. Otad po­ staje vezan uz hram gdje službeno nas­ tupa po zapovijedima oca ili majke svetaca. stoljeće). . Izabrani se još mora suočiti s kušnjama inicijacije.. Ova afro-brazilska vjerova­ nja štuju također vrhovnoga boga. kultove i umijeće padanja u trans do dana prvoga posje­ da koji će potvrditi njegovu kvalitetu iniciranoga. Uklopiti tu skupinu iniciranih znači biti odabran od duha. To ih ne sprječava da upoznaju uzlet izvan svojih granica. Okruženi palisadama. Pristaša mora zatim biti kršten u nekoj katoličkoj crkvi prije nego što se vrati u svoj dom. Njima pomažu plesači ili mediji koji tvore bratstvo u kojem većinu članova čine žene. Brazilske političke vlasti tražile su više puta da se zatvore neki terreirosi za ko­ je su procijenili da su opasni ili osporavateljski. Ceremonije se održavaju u hramovima nazvanim terreiros.. To inicijacijsko društvo ima bitnu ulogu jer tvori vezu između svije­ ta ljudi i svijeta bogova ili predaka. treba se nekoliko tjedana izolirati u nekom terreirou gdje će naučiti molitve. Politički diskurs često je vjerodostojan samo ako Pod zaštitom europskih kolonizatora robovi su plesali zazivajući duhove daleke Afrike ("Bambula na Antilima" F. nego i mladi obraćeni bijel­ ci. Gamain. Još više iznenađuje što su ti kultovi postali elementi nužni za društvenu stabilnost. Neke internetske stranice još danas predlažu inicijaciju on line. oni su područje svećenika svetinje. ga legitimiraju vjerski dužnosnici.

svakako želio i organi­ zirao. a njegov nasljednik Alvaro del Portillo y Diez de Sollano (1914. Samo se odre­ đene crkvene osobe uzbuđuju zbog re­ da čije ideje smatraju preradikalnima i za koje kanonizacija njegova vođe. koju je papa Ivan-Pavao II. Escrivâina organizacija. prilikom duhovnoga povlačenja mladi župnik imao je viziju. neuobičajene za.Utjecaj organizacije Opus Dei "Djelo" uvedeno na dobrom mjestu u vatikanske tajne održava demonske odnose sa svijetom politike i novca pa bi se moglo reći da zaslužuje ime "sveta mafija".) postiže da Opus i Svećeničko društvo budu uzdignuti na rang "osobne prelature" kojoj on postaje počasni biskup. Okuplja neke laike obuzete svetošću koji posvećuju život katoličkom apostolatu. zatim je 1992. Escrivâ im 1943. i daje mu naslov "Prelat Njegove Svetosti". Naziv družbe mu je došao onoga dana kad ga je njegov ispovjednik pitao gdje je to "Božje djelo" (Opus Dei na latinskom). poslije će ispričati kako mu je toga dana Bog naložio da osnuje red u kojem bi laici mogli voditi svakodnevni život težeći svetosti molitvom. U listopadu 1928.-1994. Red koji nije poput drugih Povijest Opus Dei je nerazdvojna od ličnosti svojega utemeljitelja Josémarije Escrivâe de Balaguera (1902. Djelo. 65 Tajna vjerska društva . ograničena u prvo vrijeme na Španjol­ sku.-1975. Ta kanonizacija. ovdje u društvu madridskoga biskupa. iskreno govoreći. a zapravo je "sveta mafija". Najprije je proglašen "prečasnim" 1990.postupak sanktifikacije. Unatoč službenim odobrava­ njima neki nisu mogli suspregnuti iz­ nenađenost zbog brzine. Utemeljitelj organizacije Opus Dei umro je tek 1975. Djelo svakako i danas pobuđuje mnoga maš­ tanja: predbacuju mu da je sekta. Taj pravni status mu omogućuje da Diktatora Franca. imenovao na diplomatsku dužnost i onu posebno osjetljivu vatikanskoga glasnogovornika. Toga dana red je narastao. U RIMU JE UZ veliku pompu kanoniziran Josémaria Escrivâ de Balaguer. ostaje skromna. uvijek je podupirala španjolska nadbiskupija. nije trebala biti prio­ ritet Crkve. LISTOPADU 2002. Sastavljeno od propovjednika ima zadatak da duhovno angažira čla­ nove laike Opus Dei. No uspjeh je u pravom trenutku: Opus Dei danas broji otprilike 80 000 diljem svijeta. tu os­ taje sve do smrti 1975. Zauzvrat on je pridonio uspjehu Opus Dei. proglašen blaženim prije nego što je pristupio svetosti deset godi­ na poslije. radom i djeli­ ma.. dobilo je neprijepornu potporu crkvenih veledostojnika i više kardinala koji nisu krili svoju pripad­ nost redu počevši od Joaquina Navarro-Vallsa kojeg je papa Ivan-Pavao II. nije međutim stvarno popravila sliku Opus Dei u očima javnosti.). mahom u latin­ skim zemljama. tajno društvo koje radi kriomice za Rim i manipulira znatnim svotama novca. Ta veoma zanim­ ljiva formula zanima Svetu Stolicu koja poziva Escrivâu u Rim 1947. pridružuje Svećeničko društvo Svetoga križa. dobro uvedeno u rimsku kuriju.

a da pritom kriju da pripadaju Prelaturi. precizira: "Članovi numerariji i supranumerariji trebaju znati da će uvijek morati mudro šutje­ ti o imenima drugih članova. Opus ima po­ vlašteni status u sklopu Crkve i uživa međunarodni ugled. Poznato je da je Caudillovu pobjedu nad snažno antiklerikalnim snagama ljevice s olakša­ njem primio velik broj španjolskih katolika među kojima i sam Escrivâ. Hitler protiv Slavena. Statut je sastavljen 1950. O izravno odgovara papi. u kojem članak 191. imala je za posljedicu sastavljanje no­ voga statuta. Tridesetih godina prošloga stoljeća Franco i fašizam čine se najboljim be­ demima protiv ekspanzije komunizma koji je po definiciji ateističan. Eugena u Rimu nekoliko dana prije ceremonije njegove kanonizacije.OD TAJNE DO DISKRECIJE PUS DEI se često smatra tajnim društvom od čega se odlučno brane njegovi članovi i simpatizeri. to je bio Hitler protiv komunizma. Pedesetih godina Tajna vjerska društva 66 . U sjeni frankizma Organizacija rođena potkraj 20-ih go­ dina prošloga stoljeća rasla je u sjeni frankizma iako Escrivâ de Balaguer nikad nije bio Francov ispovjednik. Stvarnost je složena. i da neće smjeti nikada nikomu otkriti da sami pripadaju organizaciji Opus Dei'' Pre­ tvorba reda u osobnu prelaturu 1982. Vladimir Felzmann." To stajalište pre­ ma diskreciji objašnjava djelomično ugled tajne ustanove kojeg se red ne uspijeva osloboditi. priča kako je jednoga dana spomenuo to pitanje Balagueru koji mu je povjerio: "Hitler protiv Židova." Osim tih simpatija u kon­ tekstu rata čini se kako je frankistički režim crpio uvelike iz rasadnika Opus Dei iako se red izjašnjava kao apolitičan i neki od njegovih članova su bili žesto­ ki protivnici režima. No prema orga­ nizaciji postoji određeno nepovjerenje čiji razlozi sežu u razdoblje njezina osnutka. Opus Dei očito nije sekta. Portret Josemarije Escrivâe de Balaguera već u stanju duhovna savršenstva visi na počasnom mjestu u crkvi sv. javnog. kako se više puta tvrdilo. Odsad članovi Opus Dei neće sudjelovati kolektivno na javnim manifestacijama kulta kao što su procesije. Uostalom nekadašnji član Opus Dei.

Na nesreću neke su afere podržale tu tezu. laici i nev­ jenčani koji se potpuno posvećuju Opus Dei. s pomoću Ban­ co Popular Espanol imao 35% udjela. Ima i kandidata koji su laici. Istraga je otkrila daje dijelom toga novca financirao Opus Dei. Tako je 1982. On se općenito uključuje u valorizaciju dolorizma koji je svojstven organizaciji.. Riječ je o pojasu od strune. Taj postupak. U jednoj od svojih knjiga on uostalom apostrofira čitatelja: "Što si mislio? Tu dolje bol je sol našega života. stranka Valéryja Giscarda d'Estainga. upravitelj velikog međunaro­ dnog konzorcija optužen za poreznu prijevaru. Što se tiče numerarija. nakon smrti premijera Franco se odvojio od njih. nije ni potvrđen. a druga trojica su simpa­ tizeri. ako ne i tajna kojom se okružuju njezini članovi. što je Osim apologije boli u pravom smislu riječi. Često se organizaciji predbacuje diskre­ cija. a koji su često velikodušni i imućni. Njegov otac Edmond bio je na čelu ban­ ke u kojoj je Opus Dei. uskoro su im se pridružili i drugi članovi. članovi Opusa. predmet koji je zaintrigirao mnoge čitaoce. Odjek te afe­ re je takav da novinari objavljuju sastav vlade: od ukupno 19 mi­ nistara. odnosno kovine zavezane oko bubrega ili bokova čiji dodir gnječi meso. poseb- 67 Tajna vjerska društva . Opus tako. to su muškarci ili žene. u celibatu ili braku koji povezuju ideal Djela sa svojim svakodnevnim životom. Sodetexom upravlja princ Jean de Broglie. No tek 1973." No njemački kardi­ nal Höffher nijansirao je domet te pat­ nje: "U asketskom smislu Opus Dei se smješta u sekularnu tradiciju naše Crkve. a koja im omogućuje da lako izbjegnu granice zakona u korist reda. Prema Escrivâi stalnim prakti­ ciranjem tih tjelesnih kažnjavanja duh se približa­ va Bogu. Milosrđe dobro raspoređeno. ona je nepobitno razlog uspjeha organizacije.. Jedan od likova koji pripada redu nosi stalno "kostrijet". P LANETARNO SLAVAN ROMAN DANA (Vježbe kažnjavanja) pretpostavljaju kod onih koji im se predaju zrelost i osobnost prožetu duhovnim. izbija financijski skandal velikih razmjera. po­ tiče se post i izvan korizme. To znači da su veze organizacije s financija­ ma veoma složene: ona raspolaže jakom mrežom banaka koju podupiru njezini članovi. Skandal Matesa je uostalom omogu­ ćio da se otkriju veoma čudne političko-financijske veze: luksemburškom podružnicom društva Matesa. Osim toga nudi tri tipa pridruživanja ovisno o statusu i angažmana njezinih članova. José Maria Ruiz Mateos. rizničar neovisnih republikanaca. favorizira libe­ ralni kapitalizam i stanovit materijalni uspjeh.. One nemaju nikakve veze s mazohizmom. Imperativ "posvećenja radom" ima tendenciju da privuče osobe koje su profesionalno uspješne. Neki se tako kažnjavaju više puta na tjedan. u celibatu. što je dosta paradoksalno. sedmorica su poznati DUHOVNOST PATNJE Browna Da Vincijev kod aluzija je na složenu i dvosmislenu sliku Opus Dei. Najbroj­ niji su supranumerariji: to su vjernici.. Originalna i osporavana duhovnost Duhovnost Opus Dei je zapravo posve originalna. Sva okrenuta prema sanktifikaciji laika. Godine 1969.Utjecaj organizacije Opus Dei prošloga stoljeća trojica ministra su nje­ govi članovi." Unatoč tomu tumačenju velik dio ka­ tolika ostaje neprijateljski raspoložen prema toj vrsti kažnjavanja. ali žive u obiteljima. a desetorica drugih su simpatizeri. ali sudjeluju u nekim aktivnostima. afera Matesa koja pogađa jednog od ministara koji su se pridružili Djelu. premda nije čest medu čla­ novima Djela. Svima mogu osim toga pomagati pridruženi koji nisu članovi udruge. Pristaše Opusa udaraju se ovakvim bičem po slabinama i leđima.

Opus Dei ipak vodi prilično elitističku politiku. izjavio kako "članovi Opusa rade na 475 sveučilišta i veleučilišta na pet kontinenata. travnja 2005. Barata se imenima političkih. publikacija. revija i znanstvenih Sto petnaest se kardinala iz cijelog svijeta 18. . Međutim Mgr del Portillo otkrio je između reda­ ka moć Opusa kad je 1979. Članom se posta­ je prisegom pred svjedocima: dok kan­ didat obećava vjernost. ali koje je njegova praksa diskrecije učinila sumnjivim pred očima javnosti. posebno uz pomoć članova Sve­ ćeničkoga društva Svetoga križa. Da bi se ušlo u Opus. Napokon Opus Dei iz­ ražava možda jednostavno najtradicionalniju duhovnost Rimokatoličke crkve. Ova posljednja točka nije baš bezbolna: stari članovi su svjedočili da je njihovo umirivanje savjesti katkad slično ne­ kom obliku vrbovanja koje je veoma rezervirano u odnosu na vježbanje kri­ tičnoga duha. Neki su čak govorili kako su im savjetovali da se udalje od svoje obitelji. može li se onda govoriti o "opuskoj internacionali" kao što to neki ne propuštaju činiti? Zacijelo ne. Petra kako bi izabrali nasljednika Ivana Pavla II. diskreciju i naravno strogost apostolskoga života. da će ga pratiti i podupirati u njegovu na­ pretku. ali to bi značilo pre­ zreti iskren i nezainteresiran angažman tisuća vjernika. koji je bio veliki zaštitnik Opus Dei. okupljaju u Rimu u crkvi sv." Ako je utjecaj reda neprijeporan . treba biti punoljetan. u 604 dnevnih novina. red se obvezuje da će mu dati nauk. bila ona katolička ili ne. gospodarskih moćnika među članovi­ ma ili simpatizerima.a on je nedvojbeno imao ulogu pri izboru pape Benedikta XVI. a da nije moguće provjeriti njihovu pripadnost. Utjecajno društvo Uvjeti novačenja postavljaju pitanje koncepcije reda. neku vrstu "integralnog katoli­ čanstva" usmjerenog na poštivanje mo­ ralnih vrijednosti. očito je kao u svim tak­ vim grupacijama. zabranjuje svako štivo za koje se smatra da je suprotno načelima Crkve. Premda to opovrgava. Da te mreže postoje.Utjecaj organizacije Opus Dei 68 no darivanjem. na 52 radijska i TV kanala. u travnju 2005.

U okrilju vjerskih sekti Njihovi gurui su poznati. gurua. postalo potrebno pozabaviti se tim pitanjem. u kojem je ubijeno jeda­ naest osoba i ranjeno pet tisuća. TEKSASU SU 19. TRAVNJA 1993. iako nije od jučer. zastupnici su se odlučili za pragmatičnije ponašanje. F RANCUSKOJ JE POSEBNO TEŠKO DEFINIRATI POJAM SEKTE JER JE Ovaj amblem reda Sunčanoga hrama pripadao je Thierryju Hugueninu koji je jedini preživio krvoproliće pedesetak pristaša koje se dogodilo u listopadu 1994. posebno nad ženama koje je zlorabio po miloj volji. Sekta bi prema tome bila skupina koja slijedi načela nekog karizmatičnoga vođe.nezapo­ slenosti. više od 900 pristaša sekte Hrama naroda koje je vodio Jim Jones otišli su u smrt otrovavši se u džungli u Gvajani. Devedesetih godina prošloga stoljeća osim dra­ me u Wacu. doživio je zasigurno pogoršanje u drugoj polovici 20. pokušaji infiltracije medu tijela vlasti. ne­ ke kršćanske zajednice tražile su vjersku autonomiju. navođenje na prekid s izvornom sredinom. Pojam "sekte" koji ih odre­ đuje ostaje dvosmislen: čini se kako riječ dolazi do latinskoga glagola koji znači "odvojiti" ali stručnjaci se danas slažu u tome da se tu vidi kori­ jen glagola "slijediti". Ivana imao je sva prava nad privrženicima. stoljeća. Između nove vjere i lakovjernosti Fenomen sekti je prastar. eventualno skretanje tradicionalnih gospodarskih tijekova. ali i atenta­ ta što ga je počinila sekta Aum u tokijskoj podzemnoj željez­ nici. više-manje antidruštveni diskurs. Suo­ čene s novim strepnjama našega doba . Taj fenomen. društvenom nesigurnosti. prisutan već od prvih stoljeća kršćanstva. a njihovi pristaše često žestoki prozeliti. Slike utvrde što su ih prenijele sve svjetske televizije otkrivaju još jednom opasnosti fanatiz­ ma sekti. ali ne bez rizika za pojedinca i društvo. Početkom 90-ih godina prošloga sto­ ljeća David Koresh je postao vođa zajednice. ali is­ to se tako i podvrgnuti strogom paravojnom treningu. važnost pravnih sporova. Svi davidijanci morali su svakodnevno proučavati Bibliju. remećenje javno­ ga reda. No kad je 1995. Predstavljajući se kao "Janje" o kojem govori Otkrivenje sv. par­ lamentarno istražno povjerenstvo dobilo je zadatak da predloži strogu definiciju pojma "sekte". No ta drama nipošto nije izolirana: u studenom 1978. slijediti samo načela nekoga gurua znači odvojiti se zapravo od ostatka društva. napadi na fizički integritet. Uostalom taj je vojnički aspekt zaintrigirao organe reda prije tragičnog raspleta. Dotad se sekta definirala kao vjerska grupa koja odgovara na jedan ili više kriterija: duševna destabi­ lizacija. Dok se razvijao doktrinarni korpus Crkve. znatni financijski zahtjevi. Kao posljedica pucnjave ili vjerojatno kolektivnog samoubojstva izbija požar golemih razmjera u kojem je preživjelo osam osoba. upit­ nosti napretka javljaju se nove vjerske skupi­ ne da na­ domjeste ŠTO KAŽE FRANCUSKI ZAKON načelo laičke države koje znači neutralnost države u od­ nosu na sve vjere uvijek zabranjivalo vlastima da se miješaju u vjerske fenomene ili one koji tvrde da to jesu. Nakon što su razmotrili vjerske i filozofske kriterije. Sekta davidijanaca što ju je 1934. novačenje djece. Da­ kle. Danas svijet obiluje sektama. osnovao bugarski useljenik Viktor Hutev najavila je prijetnju apokalipsom i predložila da se svijet na to pripremi. specijalne snage FBI-a zauzele tvrđavu Waco gdje su se se­ dam tjedana držali David Ko­ resch i njegovih 95 učenika iz sekte davidijanaca. uvjerio je javno mnijenje i poli­ tičke čimbenike u opasnost kojom sek­ te prijete svojim pristašama i društvu. njihovi statuti javni. Neki tu vide posljedicu slab­ ljenja velikih religija. kolektivnih samoubojstava sljedbenika Sunčanoga hrama. .

crkve koje su zakazale u tome da svojim pristašama ponude pomoć umirujućeg tumačenja svijeta. ako je prirodno "na­ padati ljudska prava i društvenu ravno­ težu".Postrojbe američke vojske uzalud su pokušavale evakuirati davidijance u Wacu prije nego što su poginuli u tragičnim okolnostima. Kako nije moglo suditi o filozofskim idejama tih društava. pokušavalo je procijeniti ponašanje članova. Umirujuča slika skupine koja je počinila ubojstva u tokijskoj podzemnoj željeznici. Sup­ rotno onome što se vrlo često smatra.. U Francuskoj je parlamentarno povje­ renstvo iniciralo pokret brojeći pomno grupacije sa značajkama sljedbe. Medu najistak­ nutijim društvima navedene su sljedeće Guru Shoko Asahara poziva vjernike iz sekte Aum da se okupe. Psihoanaliza. Tajna vjerska društva 70 . Širenje sekti potaknulo je političke vla­ sti da se zainteresiraju za taj fenomen. Osim lakovjernosti. Općenito je guru čuvar skrivenih tajni ili samoproglašeni pos­ rednik između božanstva i ljudi nepri­ jeporni vođa grupe i samo nekoliko članova može pristupiti posredničkim stupnjevima koji im omogućuju da se približe učitelju i njegovim tajnama. Sekte poput davidijanaca često ustraju točno na svojoj isključivoj sposobnosti da pruže spas rezerviran za malen broj odabranih. psihološka ili socijalna ranjivost objašnjava njihovo prepuštanje ovoj ili onoj grupi. spiritizam i svemirci. Ta poruka upućuje na strogu hijerarhiju organizacije.. Slijedom te definicije povjerenstvo je izbrojilo oko 200 udruga koje okupljaju više od 400 000 pristaša. organizacija se smatra sektaškom. članovi sekti su obično visoko školovane osobe.

. najbolje bi bilo osno­ vati neku crkvu!" Scijentološka crkva uistinu ne propušta naplaćivati veoma skupo svoje tečajeve. Ronu Hubbardu pripisuju apele kao što su: "Ako doista želite zaraditi milijun do­ lara. a ne više biti zaposlenik za pet centa po retku... To je posebno slučaj sa scijentološkom crkvom. obećava inicijacijski put koji će pod vodstvom "slušatelja" omogućiti onima koji ga slijede da upoznaju stanje blaženstva. Uobičajeno je svrstavati sekte prema tipu poruke ko­ ju odašilju: milenarijska (davidijanci. dok se njezini članovi redovito financijski pomažu..).. temelji se isto tako na korištenju aparata. manifest nazvan Dianetika.). Ta metoda. "jasnoću". nazvana "dianetičkom". antropozofiju i spiritizam. "elektropsihometra" ili "elektrometra" za koji se "sekte" kao prave: Vitezovi zlatnoga lotosa (ili Mandarom). Isto je tako kod raelijanaca: organi­ zacija prikuplja sredstva od svojih pri­ staša jer si je zadala cilj da izgradi divovsko veleposlanstvo dostojno da jednoga dana u budućnosti primi svemirce koji su prema guruu Raelu stvo­ rili ljudsku rasu.. Neki isto tako vide dokaz uspjeha Crkve ujedinjenja koja se zove i "sekta Moon". psihoanalitička (Scijentološka crkva) ili ufološka kad se hvale izvanzemaljskom inteligencijom (to je slučaj s raelijancima). Ron Hubbard (1911. ponajprije u ekonomskom uspjehu njezina uteme­ ljitelja svećenika Moona. Francuski raelijanski pokret i Jehovini svjedoci koji sami okupljaju blizu polovice od ukupnog broja članova svih sekti. Z NAČAJKA SEKTI JEST DA SNAŽNO Claude Vorilhon. Njezin utemeljitelj L. vjenčanje ili smrt. djela svojega utemeljitelja. Inicijacija ili utjecaj na duhove? Većina tih sekti predlaže svojim prista­ šama alat kako bi članovi poboljšali sebe. nazvan Raël ispred makete NLO-a koji ga je navodno "uzdigao". New Age. Pariška scijen­ tološka crkva.SEKTE I NOVAC potiču pristaše da se odreknu svih svojih materijalnih dobara kako bi uvećali imutak svojega gurua.) objavio je 1950. 71 Tajna vjerska društva . iscjeliteljska (antoanisti.-1986. orijentalna (sljed­ benici Krišne. stažiranja. Konstatira se isto tako postojanje velikog broja gnostičkih ili ezoteričnih sekti koje slijede teozofiju. Hubbardov nauk. Scijentolozi ima­ ju hramove u kojima prakticiraju re­ doviti kult i obred inicijacije kao što su rođenje. Moderna znanost o duševnom zdravlju u kojoj izlaže tobožnju revolucionarnu dok­ trinu tvrdeći kako je čovjek besmrtno biće čija se duša ne prestaje reinkarnirati. Jehovini svjedoci. blizak budizmu. Svemirci su mu navodno otkrili kako su proizveli ljudsku vrstu u laboratoriju. Moona ili Soke Gakkaija).

.U okrilju vjerskih sekti 72 smatra da lokalizira zone straha i du­ hovne patnje. Kod Vitezo­ va zlatnoga lotosa ljestvica od sedamna­ est inicijacijskih stupnjeva omogućuje sljedbenicima da izraze božansko što je u njima. Tako se iz­ jave nekih gurua mogu shvatiti kao svjesni napadi protiv ljudskih prava u ime elite za koju tvrde da je oni ut­ jelovljuju. Ili. "napraviti gensku Sotonske skupine slave još danas tajne crne mise u čast nečastivoga poput ovoga pristaše talijanske sekte "Sotonina djeca".. kako oni tvrde. da odbiju transfuziju krvi čak i u slučaju kad je to nužno potrebno. Upravo zbog tog utjecaja na duhove... Te skupine kao zrcalo naših strahova i nesigurnos­ ti suvremenih društava nezaustavno se šire koncentrirajući strast tisuća vjerni­ ka i strahove milijuna drugih. kao npr. svemiraca ko­ ji su stvorili čovjeka u laboratoriju. a u SAD-u je priznata kao religija.. Raelijanci prakticiraju "senzu­ alnu meditaciju" koja im nakon 24-satnog posta omogućuje da postignu "kozmički orgazam" kako bi se pripre­ mili na dolazak Elohima.. Ron Hubbard već zabilježio u svojoj knjizi da će "u nekoj dalekoj budućnosti zakon možda davati građanska prava i državljanstvo samo osobama lišenim izobličenja. Stoga je borba protiv sekti i drugih tajnih druš­ tava toga tipa danas postala jednim od prioriteta Europske unije. sma­ tra se u Francuskoj sektom. autoselekciju ili će se degenerirati". Opasnost za demokraciju Ima dovoljno različitih tragičnih činje­ nica koje ilustriraju opasnosti što su ih pretrpjele osobe uhvaćene u zamku ka­ kve sekte. od kojeg se Scijentološka crkva brani. članove se ohrabruje da prekinu određene društvene veze. Po istoj logici je 1950. Druge zajednice pozivaju na put inicijacije poput Jehovinih svjedoka kojima je važno da se pripreme na kraj vremena. To je poželjno jer to će znatno povećati spo­ sobnost preživljavanja. slušatelj može djelovati na duh sljedbenika tako da ga rastereti. Ali i vlasti moraju biti budne u odnosu na određene diskurse koji ugrožavaju cjelinu društva. Da bi to učinili.. Kad se one jednom iden­ tificiraju. Raelijanci se primjerice hvale "geniokracijom" koja bi dovela na vlast osobe odabrane prema natprosječno vi­ sokom kvocijentu inteligencije. jer čov­ jek će." Nastavio je os­ tavljajući samo osobama koje je prema svojim kriterijima smatrao zdravima pravo da se žene i imaju djecu. spas će biti odobren samo neznatnoj manjini do 144 000 osoba što znači da svatko treba pokazati još više askeze u svojem životu.

.

Tajna inicijacijska društva Tajne inicijacijacijskih društava stare su gotovo kao i čovječanstvo. Za razliku od sličnih vjerskih društava ona ne tvrde da otkrivaju okultno znanje božanskoga. "na put". . Ona predlažu svojim sljedbenicima više sredstava za poboljšanje sebe ili društva smještavajući ih doslovno in itium. dogmatskoga reda ili onoga koje potječe od otkrivenja. tj.

ali i slobodnih zi­ dara čije su lože u Francuskoj jednostavne udruge po zakonu od 1901. To je slučaj kod kalfa koji imaju svoj dom. Kao što kaže njezino ime. obred inicijacije želi biti spektakularan ili dra­ matičan: simbolički stavlja na scenu smrt i ponovno rođenje pridošlog. Neka od tih društava. No izvan te neizbježne različitosti funkcioniranja. Šamani ili afrički vračevi imaju ključnu ulogu i nužno javnu u svojim plemenima. Isto tako kao što alkemičar može ostvariti djelo na crno 75 Tajna inicijacijska društva . ona su više diskretna nego tajna. čak i darova: veću osjetljivost na svijet posvećenoga. Ona traži od pridošlog rad za koji su potrebni dugi napori. Ovdje posvećeni uče i prakti­ ciraju redovito određeni broj tajnih obreda obilježenih riječima. obredi Zlatne zore ili Ružina križa. U tu svrhu inicijacijsko društvo se predstavlja kao matična stanica koja će omogućiti svakom od svojih članova da se rascvjeta. probuđenog u stanje više svije­ sti. više su tražila povučenost za svoje akcije: sjetimo se alkemičara ili spiritista. iako su ovi posljed­ nji katkad skloni javnim demonstracijama svojih psihičkih ili medijskih moći. plod istinskog inicijacijskog puta koji je nužno napredan. da ostvari potragu za samim sobom. to jest savršenstvom. svi dijele tu kvalitetu koja je želja za FOTOGRAFIJA S PRETHODNE 2 STRANICE: U nekoj šumi blizu Moskve ruski šarnan Vera čisti svojega bolesnika od duhova zla bubnjajući uz pomoć svojega dungura (glazbalo u Sibiru). Inicijacija je u teoriji postupak kojim čovjek prolazi iz kvalitete svjetovnoga u kvalitetu posvećenoga. I možda treba pokazati određen broj kvalite­ ta. visoke moralne vrline. obreda i doktrina svim tim društvima jedno je zajedničko. Iako su neke od tih aktivnosti još danas ta­ janstvene . pokretima za koje se smatra da djeluju duboko na njih.kao što su alkemički postupci. Tako u nekim afričkim plemenima u trenutku cere­ monije prijelaza u odraslu dob mudraci otkri­ vaju mlade ljude podobne da budu inicirani. Ona okupljaju samo ma­ len broj izabranih. Kako bi se dobro obilježio taj prekid. Ali tajna isto tako skriva drugo lice. znakovima. određe­ nu hrabrost udvostručenu čvrstim tempera­ mentom i volju da se bude izvrstan u svojem umijeću: od kalfa do alkemičara preko Ružina križa. Raditi iskreno na sebi traži da se tijekom određenog trenutka napusti "svjetovni svijet". neki dru­ gi su na neki način upali u javno područje kao što je slučaj sa slobodnim zidarstvom. svrha. inicijacija nije završetak nego početak.Tajna inicijacijska društva ećinu vremena ta društva nisu tajna. Međutim ne bi ga trebalo zamišljati kao kraj sam po sebi. usavršavanjem. Za pristaše inicijacijskih društava svijet je podijeljen u dvije kategorije osoba: posvećen na putu prema istini i profani koji je ostao doslovno "izvan hrama" (pro fanum).

pristaše Zlatne zore mogu uistinu raditi na sebi samo u okrilju hramova. šamani Za pitagorejce "sve je broj" Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Templari jučer i danas Veliko djelo alkemičara Tajna lijepog djela kalfa Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa U ložama slobodnog zidarstva Martinizam. ispitivanja teško se može priopćiti. posebna vrsta slobodnog zidarstva Egipatske lože grofa Cagliostra Spiritistička društva i ljubav prema okultnom Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Hermetički red Zlatna zora Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena 125 123 117 121 115 111 113 99 105 81 83 89 93 77 79 ." Sigurno je da taj­ na postoji. Svećenici. vrači i iscjelitelji. raz­ mišljao i izvodio zaključke. S tim u vezi Astrum Argentinum Aleistera Crowleya s nje­ govim orgijastičkim obredima čini se kao skretanje ideala inicijacijskih društava.Sadržaj samo u dubini svoje peći. Nije da određena inicijacijska društva nikada nisu služila kao mreže nekim poje­ dincima koji su imali loše namjere. slušanja. traženja. Samo ondje postaje moguće pos­ tavljati temeljna pitanja u nadi da će ondje dobiti nekoliko elemenata odgovora. ali to nije nipošto ona koju svjetovnjak može predvidjeti prije nego što prođe kušnje inicijacije. posvećeni jedne venecijanske lože: "Tajna zidarstva je nedodirljiva po prirodi jer je zidar nije ni od koga naučio. Napokon se bolje shvaća zašto inicijacija i tajna idu zajedno. nego to jednostavno nije njihov poziv. Taj polagani proces rada na sebi. promatrao. Treba inzistirati na stalnom nesporazumu kojim se brka diskrecija i traženje tajnosti koja bi bila gotovo pokriće za ilegalne ili perverzne ope­ racije. Otkrio ju je zbog toga što je išao u ložu. Kao što je već primijetio Ca­ sanova.

Indija. Već prema regijama spominju se termini médecine man. susreo Indijanca jakija po imenu Don Juan koji je za sebe tvrdio da je "čovjek znanja". Riječ se poja­ vila tek nedavno. NEOŠAMANIZAM tura šamana nestati s američkog tla. sviiet duhova može djelovati na svijet lju­ di: svaki klimatski poremećaj. šamani Od prapočetaka čovječanstva oni su skelari između svijeta ljudi i svijeta duhova. E LI TO NEOBIČNO STVORENJE. započeo je razrađivati tezu o halucinogenim biljka­ ma. Među onima koji žele postati šamani. u vrijeme sna. Već prema na­ rodima ona može biti veoma kratka . arktička zona. svaka epidemija pripisuje se otimačini prvo­ ga nad drugim kao da božanstva napla­ ćuju ljudima namet u naturi. a njihovi su postupci nedvojbeno svjedočanstvo početaka vjerskog osjećaja. Carlos Castaneda. sjeverna Amerika.koji obnašaju dužnost svećenika. Postati šaman Šamani su iznimne osobe zbog procesa koji ih razlikuje u njihovoj zajednici. 77 Tajna inicijacijska društva . kao u Sibiru gdje unuk mora naslijedi­ ti šamana koji ima taj naslov nakon što je bio njegov učenik. Uz njega se nalazi bubanj i dvije životinje. vrača ili iscjelitelja u različitim zemljo­ pisnim područjima kao što su središnja Azija. Zatim dolazi trenutak inicijacije. napola životinja naslikano na zidovima špilje Trois-Frères u Ariègeu najstaripoznati prikaz šamana? To je vjerojatno jer se čini da šamani postoje jednako dugo kao i čovječanstvo. bit će šaman. I napokon u dru­ gim slučajevima.ili žene . Ako je novak pri­ hvati.Svećenici. student etnologije na Kalifornijskom sveučilištu. dokazima njegove prisnosti s drugim svijetom. Ali te pre­ dispozicije nisu dovoljne. Osim toga postoji "drugi svijet" naseljen duhovima kojem mogu pristupiti ljudi pod određenim uvjeti­ ma. U tom složenom svijetu šaman intervenira na raskrižju dvaju svjetova: on je taj koji može posredovati od jednoga drugome kako bi možda uspostavio uvijek labavu ravnotežu. Njegova istraživanja dovela su ga do Meksika gdje je u nekoliko navrata izme­ đu 1960. i 1968. simboli prijateljskih duhova. Drugi su naprotiv potekli od šamana.jer će i posvećeni izvući svoje znanje iz putovanja u napola čovjek. vrači i iscjelitelji. ali i Afrika i Oceanija. Funkcija šamana nerazdvojna je od dualističke koncepcije svijeta prema kojoi su čovjek i sve žive i nepokretne stvari sastavljene ne samo od tvari nego i od duhova. koji su češ­ ći. kandidata biraju direktno duhovi koji komuniciraju s njim zahvaljujući snovima. Obrnuto. sjeverna Euro­ pa. Oni mogu trenutačno napustiti svoja tijela. >>> U TRENUTKU KAD SE MISLILO DA ĆE kul- Drvena statua koja prikazuje šamana Inuita tijekom obreda prizivanja. U prostoru američkih Indi­ janaca ta provjera prolazi obično unošenjem u tijelo halucinogene tvari ili duhana. često treba novaka ili novaki­ nju odobriti iskusni šaman ko­ ji će sam znati prepoznati želje božanstava u odnosu na kandi­ data. a potječe od mongol­ skog korijena koji nedvojbeno znači "onaj koji zna" i označava muškarce . curandero (is­ cjelitelj) ili brujo (vrač). neki trebaju iskušavati tijelo i dušu pos­ tovima i dugim razdobljima izolacije.

drugi svijet . Castaneda je umro 1998. Učenik će umrijeti simbolično prije nego što primi torbu od krzna vidre.. bratstvo ljudi vračeva pris­ tupit će inicijaciji u nekoliko stupnjeva pa će se ona protegnuti na nekoliko go­ dina. Tajna inicijacijska društva 78 . Vjerojatno je zato i Castanedino djelo do­ živjelo tako velik uspjeh iz kojeg su proizašli neošamanski pokreti iako su neki stručnjaci posumnjali u istinitost njegova svjedočanstva. pokon. Na tim stranicama pred očima čitatelja oživljuje čitav šamanski svijet. Kod nekih meksičkih plemena šaman odvodi duh pokojnika u tijelo. "putnika" u svim prilikama. CARLOSA CASTANEDE Bio je iniciran i znao je dešifrirati znakove prirode te razgovarati s nevidljivim i pri­ jetećim silama koje nas okružuju. vraća se šamanu da ga razdere preklinjući duhove ži­ votinja kao što su vjeverica ili jegu­ lja. kao kod kanadskih Algonquina. Katkad. Ljudi od njega traže i da im pretkazuje budućnost. obično nekog kukca nekoliko da­ na nakon njegove smrti kako bi mu mo­ gao dati nekoliko korisnih savjeta na njegovu putu u drugi svijet. Isto se tako često događa da lovci traže od šamana da im naznači gdje se nalazi divljač. Ovaj s pernatim šeširom udaranjem u bubanj slavi početak proljeća.ili razrađenija . Šamanska praksa Šaman se koristi svojim ta­ lentima skelara. U kon­ taktu s njim Castaneda je doživio pravo inicijacijsko obraćenje iz kojeg je izvukao više djela. ona se ipak nastoji zbrisati u društvima koja su na putu prema akulturaciji.tada se ra­ di o stvarnom i strpljivom nauku što ga stari šaman prenosi svojem mladom učeniku. zapadne ga da vodi duh mrtvih u sigurnu luku. Obo­ ružavši se bubnjem odlazi k bo­ lesniku i zapjeva pjesmu kako bi bolje oslobodio njegov duh od njegova tijela. posvećene životinje u koju će za­ tim moći staviti vlastite lijekove. ali to je najčešće kako bi njegovao bolesnika kad ga se pozove. odnoseći Don Juanove tajne sa sobom. Nikada nećemo doznati vi­ še. Kod Desana u Južnoj Americi smatra se da je bolest jedro koje pritišće boles­ nikovo tijelo. I na­ U Sibiru šamani još danas prakticiraju znanje svojih predaka. Iako je središnja uloga šamana da ne sumnja.

. Ovo Pitagorino poprsje nastalo je za života učitelja iz Crotonea. U tu svrhu pitagorejci vode asketski život pokušavajući obuzdati apetit. Ime. Arabiju. Pitagora poučava da je čovjekova bes­ mrtna duša osuđena da vječno putuje iz tijela u tijelo. Kao iniciran kaže da je u isto vrijeme geometar i čudotvorac. Mladi Pitagora pokazuje vrlo rano iznimnu darovitost i posjećuje naj­ veće mudrace svojega vremena među kojima je Tales iz Mileta pa čak i Zaratustra. godine pr. ali izbjegavaju po­ trošnju nekih mesa pod izlikom da se duša katkad može reinkarnirati u jed­ nostavne životinje. Njihovo društvo bilo je jedno od najplodnijih u Antici. požudu i bijes. Zato su matematika... Hrane se kruhom.. čovjek i bog. Kr. ali i glazba temelj i izraz te doktrine. Pitagora uosta­ lom obavlja na tom području kapitalna otkrića. ko­ je doslovno znači "pitijski navještač". zatim se postaje "matema­ tičar" i dobiva Pitagorin nauk. geometrije. Kad je jednom prihvaćen. no­ vak se zaklinje na tišinu za više od pet godina. Egipat. Nauk za koji svatko od posvećenih priseže da ga neće nikada otkriti. povrćem. Kr. Ovdje se radi o jednom od prvih tajnih društava na zapadu koje je okup­ ljalo oko 600 muškaraca i žena. ali i ezoterična znanja poput orfijskih misterija i prakse pret­ varanja u božanstvo. blizu Crotonea u južnoj Italiji. Najprije neki učiteljev učenik školuje kandidata za "slušatelja"."sve je broj" Za pitagorejce Dosegnuti besmrtnost duše mistikom brojeva ideal je onih koji su se okupili oko prvog proglašenog filozofa u grčkoj povijesti. On je čak bio sin boga Hermesa u prethod­ nom životu. obećanje su dano čla­ novima zajednice. geometrija. sto­ ljeću pr. općeni­ to podrijetlom iz plemićkih obitelji koje je učitelj prihvatio nakon temeljita ispi­ tivanja. koji se smatrao mjestom svih inicijacija u antici.. Putuje u Palestinu. Ondje je po­ svećen u Ozirisov kult i ondje prima od boga Atum-Raa zlatnu ploču. Turban upućuje na njegove veze s Istokom. Prema njemu broj je temelj svake stvari. Njegov nauk miješa tako temelje racionalne logike s vjerskom i ezoteričnom dimenzijom čije je središte vjera u seobe duša. barem dok je neki pose­ ban režim postojanja ne oslobodi toga tereta. alat za razumijevanje svemira. Uz njih stječe znanja iz matem­ atike. Osim discipline 79 Tajna inicijacijska društva .." Ove riječi koje se pripisuju Pitagori. NEPOTKUPLJIVI bog i zauvijek oslobođen smr­ ti. utemeljene u 6. veliki posvećenik Pitagora. oni imaju povlasticu da dijele motrišta učitelja o uređenju svijeta. san. Pitagora. a čak je i njegovo podrijetlo izvanredno. Babilon. Nakon tog pokusnog razdoblja on je doista posvećen. ra­ zuman i mistik. Tako se priča da je Pitagora jednoga dana prepoznao u lavežu nekoga psa glas jednog od svojih nestalih prijatelja. Najbliži Pitagori nazivaju se "pitagorejcima". među kojima je i slavni teorem koji nosi njegovo ime ili izračun glazbe­ nih intervala. To znanje otvara mu vrata skrivenih spoznaja. IT ĆES BESMRTAN. neupitan gospodar sekte u Crotoneu ostaje zagonetna osoba. potječe od Pitije iz Delfa koja je navod­ no najavila njegovo blisko rođenje nje­ govu ocu. I ondje je prije­ nos znanja postupan. ota­ da tvrdi da potječe od Apolona i potvr­ đuje da je njegova besmrtna duša doživjela i druga utjelovljenja prije ne­ go što se naselila u njegovo tijelo. Ugle­ dao je navodno svjetlo dana na otoku Samu oko 580.

Pentagram je postao znak prepoznavanja Pitagorinih učenika. Zaustavio se u nekoj gostionicu gdje je pao u agoniju. nakon sukoba u kojem su se sučelili gradovi Crotone i Sybaris stanovnici Crotonea uzeli su na zub pitagorejce.. hram muza u Metaponteu gdje je navodno umro. prepoznaje ih se lako kad se nađu u Crotoneu. religiji. matematici.Za pitagorejce "sve je broj" tijela pitagorejci vježbaju duh kako bi uzdignuli dušu. Prije nego što je umro. Mnogo tajnih društava gledalo je u Pitagori slavnog prethodnika.. Unatoč naporima "akuzmatika". upisao je peterokut na jednu pločicu koju je dao gostioničaru uvjeravajući ga kako će netko doći i podmiriti dug. simbol čis­ toće. Odjevene u bijelo. stoljeća prikazuje njegovu inici­ jaciju u hramu u kojem vlada prava svjetlost. . Ovaj masonski duborez iz 19. onih koji su bili zaduženi za to da ih štite. Oko 510. čime je svjedočio o povezanosti članova bratstva. uskoro su bili pri­ morani bježati i Pitagora se sklonio u pitagorejaca koji vrednuju određene geometrijske likove. Priča se da se jednog dana jedan član te sekte razbolio putujući S IMBOLIKA BROJEVA TVORI SRŽ NAUKA između dvaju grčkih gradova. politici. Malo ima područja koje učitelj nije razmatrao. Pitagorejski nauk nije prestajao fasci­ nirati sve do Paracelsusa. a to je razlog zbog kojeg se redovito okupljaju kako bi rasprav­ ljali o filozofiji. Njegovi su učenici za­ tim bili prognani iz južne Italije. Pitagorizam ipak nije mrtav. počevši od Platona i alegorije špilje (Republika) . Nekoliko godina poslije neki je pitagorejac koji je tuda prolazio ugledao simbol i podmirio dug svojega pobratima dajući gostioničaru više nego svotu novca. PENTAGRAM Nasljedstvo pitagorejaca No zajednica je ubrzo počela izazivati ljubomoru. prelazi iz antike kojoj zauvijek daje duhovni biljeg. Konstrukcija tog lika sastavljena od tri umetnuta trokuta koji se upisuju u peterokut uključuje slavan zlatni broj koji se smatra jamstvom ravnoteže i ljepote. velikog rene­ sansnog alkemičara pa i dalje. a većina antičkih filozo­ fa duguju mu ovu ili onu ideju. Tako je pentagram predmet posebnog obožavanja.

. preokrenuti križ katkad nadopunjuju dekor. kad se javlja nova disciplina: astrologi­ ja. Spiritisti.) sas­ tavljena bula koja kaže kako "ti nesret­ nici vjeruju u sotonu. STOLJEĆE U . Ljudska lubanja. magičari osum­ njičeni su "da zbunjuju ljude. Inkvizicija koja je stvorena da bi se bo­ rila protiv Katara. Smatra­ ju se parodijom rimokatoličke mise..) dočarava žalosno ozračje zamišljenih okupljanja pod sotoninim znakom. smatraju ga stvoriteljem neba i nadaju se da će po njemu jednog dana steći vječnu sreću". iako je sotonske grupe još slave. Crna misa je dakle imala ulogu obreda transgresije u vrijeme kada je moralizam bio oba­ vezan. Obredi se slave na tijelu gole žene koja je ispružena na oltaru..-1241. glava jarca. katoličke vlasti pozorno prate i najmanje skreta­ nje s nauka. RVI TRAGOVI ORGANIZIRANIH društava koja prakticiraju magiju otkriveni su u Mezo­ potamiji u 3. Tako ie pod Grgurom IX. one otklanjaju svaki oblik žrtve. Vjerojatnije je da su se u tim pri­ godama slavili obredi orgijastičkoga tipa gdje je seks imao glavnu ulogu. modi su crne mise što ujedi­ njuju posvećene u čast vraga.. Žrtve su obično žene iz naroda. sporadični. Priča se da neke crne mise pra­ te i ljudske žrtve. Njezini svećenici. Na svojoj slavnoj slici "Sabat" Francisco Goya (1746. Skupljena krv služi­ la je zato da se pozove neka mračna sila. gataoci. Kr. remete duh ljudi (. N A PRIJELAZU IZ 19.. čarobnjaci. od proročica do haruspeksa preko keltskih druida nema civi­ lizacije bez njihova utjecaja. pozabavila se brzo njihovim slučajem. Tek se pot­ kraj srednjega vijeka širi ideja po kojoj oni tvore okultno bratstvo koje je sklo­ pilo pakt s vragom. Pape su više puta strogo osudili krivovjernike. Više mitski nego stvarni ipak su ostavili tragova u povijesti. Prisustvuje se paljenju lo­ mača duž granica koje dijele katoličke zemlje i protestantska kraljevstva. stoljeća kad je protestant­ ska reforma podijelila Europu. No pobjedom kršćanskih ideja poganski magijski postupci podignuti na stupanj dijaboličnih običaja shvaćeni su kao opasni i kažnjivi: čarobnjaci postaju predstavnici nečastivoga. Počinju procesi.. jednostavne prodavačice ljekovitog bilja ili pristaše te seoske magije koji miješaju kršćanske molitve i zazivanja nekog poganskog božanstva prekrštenog u Lucifera za tu priliku.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Između sastanaka na mjesečini i misterioznog sabata vještica skupovi magova čine dio pučke kulture.) rješavajući se neprijatelja uz pomoć demona" (Izidora Seviljska). tisućljeću pr. Danas.-1828. U 20. Sve je tu svetogrđe: svećenik i njegovi poslužitelji nose mantije urešene so­ tonskim motivima. astrolozi tvore ezo­ teričnu zajednicu kojoj pribjegavaju svi asirski kraljevi. Magovi i gataoci naselit će antički svijet. (1227. vračevi.. CRNA MISA Sabati i lomače Sredinom 16.. Početkom prošlog stoljeća pristaše su često bili adolescenti koji su tražili snažne emocije.

Tvrdio je kako je "magija savršenstvo svih prirodnih znanosti".... stoljeću predstavljala vještica. Naprotiv. koji se pogreš­ no pripisuju Albertu Velikom ili Crveni zmaj koji je vjerojatno hebrejskog podrijetla. lik što ga je popularizirao Michelet u svojem istoimenom romanu. predajući se čak kanibaliz­ mu.. Prosvjetiteljstvo i vladavina razuma nisu načeli vjeru u učinkovitost magije. proricati buduć­ nost. društva posvećenih koja se održavaju stoljećima.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci 82 Tvore li one ipak pravo tajno društvo? Nije li na njih projicirana izmišljena so­ tonska urota? U svakom slučaju u tom razdoblju rađa se mit o sabatu vještica. Pristaše te znanstvene magije tvore pra­ va društva u kojima svaki od članova pokušava zaklinjati duhove. Najrašireniji su Picatrix... jašući na metlama. tajna društva poput Zlatne zore ili As- trum Argentinum tvrde da su svojim posvećenima odali tajne obreda visoke magije. upoznati vrijednosti biljaka. Cornelius Aggripa (1486.-1535. Iako se takve priče danas čine fantazijama. one vjerojatno svjedoče o preživljavanju poganskih obreda koji se još slave na europskim selima. kako se u 19. Druge spise su zatim razra­ dili kršćanski sljedbenici.) utjelov­ ljuje sam lik čarobnjaka tražeći tajne stvaranja. pripremajući pak­ lene juhe. Pod vodstvom sotone. . možda kao reakcija na racionalizam. Često pod zašti­ tom kneževa ti ljudi ostav­ ljaju svoje kabalističke spise onomu tko će htjeti slijediti njihovu potragu. Veli­ ki i Mali Albert. koji za tu priliku poprima lik jarca te žene se prepuštaju raspojasanom ponašanju sve do zore. stoljeća. posebno u Sjedinjenim Državama gdje se neke sekte sastaju ka­ ko bi slavile slavu palog anđela. Otada uspjeh sotonizma nije opovrgnut. tvoreći tako Čarobnica vješta u spremanju tajanstvenih eliksira s crnom mačkom. Čarobnjaci i galimatijasi U stvarnosti daleko od sela i pučke magije postoje istinske grupe čarobnja­ ka. Pripadaju određenoj intelektualnoj gradskoj eliti koja je od 12. stoljeća ima­ la pristup arapskim rukopisima o ma­ giji što su bili prevedeni na latinski. usred 19.

OŽJI SINE. odbili pozajmiti novac za otkup. Ja vas pozivam i preklinjem da dođete u pomoć kršćanima i da od­ bacite taj zlokobni narod daleko od na­ ših teritorija. u džamiji Al-Aksa sagrađenoj u zamje­ nu za Salomonov hram dobivaju pot­ poru Bernarda de Clairvauxa prije nego što je sabor u Trovesu 1128. redovnici-vojnici okružuju se mnogobrojnim osobljem: čuvarima oružja. Kako bi se prilagodili toj novoj ulozi. Siromaštvo vitezova i financijska moć reda Pravilo templara. Posvećeni obrani hodočasnika i pu­ tova koji vode u Svetu zemlju. Bula pape Klementa V.Templari jučer i danas Najmoćniji od viteških redova isto je tako nakon svojega okrutnog nestanka postao najtajanstvenijim. templari sudjeluju sve aktivnije u krvavim bor­ U plamenu lomače Udarci koje su Franci zadali u Svetoj zemlji najavljuju kraj templara. godine papa Urban II. jeruzalemski kralj. vitez iz Champagne i osam njegovih drugo­ va predlažu da će posvetiti život zaštiti hodočasnika koji odlaze u Svetu zemlju. Na veliku štetu francuskoga kralja Filipa Lijepog koji nije zaboravio kako su templari 1250. siromaštva i neporočnosti. Godine 1118. pokrenuo pustolovinu Prvog križarskog rata. Svaki dan moraju prisustvovati misi. Ti "siromašni Kristovi vitezovi" koje je osnovao Baudoin II." Tim riječima je 1098. stoljeća najma­ nje dvije tisuće imanja rasijano je po europskim kraljevstvima sve do Pales­ tine tvoreći tako široku i sigurnu mrežu sposobnu da spremi i da u optjecaj znatne svote. tako da su templari postali moćni bankari čije bogatstvo ne presta­ je poticati lakomost. odobrio pravilo o toj "Božjoj vojsci". Darovi pritječu i jedan broj mladića iz boljih obitelji napušta sve kako bi popunio redove tog pobožnog viteštva. obilježeno je ponajprije velikom strogošću: braća koja se prepoznaju po bijelom plastu s crvenim križem čine tri zavjeta: posluha. koji je tražen kako bi se oslobodio njegov djed Luj Sveti koji je pao u ruke muslimana. ali isto tako i "područne crkve" zadužene da skupljaju novac namijenjen operacija­ ma na istoku. Viteški i vjerski ideal templara pobu­ đuje takvo poštovanje da se red osjetno obogatio. Narod koji je došao iz Perzije. kojim se redu hospitalaca dodjeljuju templarska dobra. 83 Tajna inicijacijska društva . Sljedeće godine Jeruzalem su oteli muslimani. koje je imitacija cistercitskog pravila svetog Benedikta. Od de­ finitivnoga gubitka Palestine 1291. kaptol i službenici. a red se posvećuje samo obrani financijskih interesa. kapelanima i slugama. Na vrhu reda velikom meštru pomaže vijeće. oni zapravo više nemaju razloga za postoja­ nje. Hugues de Payns. važno je da neodgodivo dođete u pomoć svojoj braći koji obitavaju u istoč­ nim zemljama. odijevati se jednostavno i jesti po dvojica iz iste zdjele. no to je Krhka pobjeda koju treba učvrstiti. osvojio je njiho­ vu zemlju. Područja koja štite i kojima uskoro upravljaju templari po­ dijeljena su u pokrajine. Još danas templari fasciniraju u potrazi za svetim Gralom. bama u kojima se sukobljavaju kršćani i muslimani. Početkom 14. Tako nastaje ci­ jela mreža imanja koja su u isti mah utvrde i poljoprivredna dobra. Turci. Domoći se bogatstava reda nedvojbeno je pravi razlog njihove osude. ezoterizmom i lovom za blagom. (Budite) odsad Kristovi vitezovi.

Ali Filip Lijepi se pokazuje neslomlji­ vim.Templari jučer i danas Iako suveren žudi za bogatstvima reda. Pod mučenjima svi priz­ naju nepobožno ponašanje i svetogrdna djela zbog kojih su osuđeni. Blizu stotinu dostojanstvenika reda. među Templari.. Papa Klement V. isto je tako nadahnut iskrenom pobožnošću i ne ostaje neosjetljiv na stalne glasine koje kruže optužujući templare kao krivovjernike. 13. u očima svojih suvremenika utjelovljuju viteški ideal svojega razdoblja. kojima i veliki meštar Jacques de Molaym uhićeno. je listopada 1307. upravitelji. ratnici i ljudi vjere. Tridesetšestorica vitezova umire u Tajna inicijacijska društva 84 . Slučaj je povjeren jednom od vjernih kraljevih savjetnika Philippeu de Nogaretu koji je na više mjesta u kraljevstvu pokrenuo najspektakularniju policijsku akciju koja je ikad vođena. pokušava posredovati u korist templara iako više njih sve to priznaje.

kralju Filipe. stoljeće). S njim u plamenu inkvizicije nestaje najmoćniji vjerski i vojni red koji je imao srednji vijek.i on je osuđen na smrt na lomači. viteže Guillaume de Nogaret. Sodomiti. pedesetčetvorica su spaljeni živi u svib­ nju 1310. ilegalan i legendaran. Smatran nevjernikom . vi i vaše potomstvo!" Ove kletve dobačene oni­ ma koji su požurili njegov poraz izgo­ vara Jacques de Molay idući na stratište. no nikada ni­ je nađen neki njegov trag ni na kakvom imanju. Luja XVIII. (minijatura iz Villanijeve kronike. nego da su se odali i sodomiji. Neki su dozi­ vali kult tajanstvenog ideala Bafometa čiji opis varira od jednog svjedočanstva do drugog: demonski lik. 14. Filip Lijepi. 85 Tajna inicijacijska društva . Kazna je izvršena 18. a zatim je došao red na Guillaumea de Nogareta koji je nedvojbeno otrovan. Neki među njima priznali su na muka­ ma ne samo da su pljuvali na križ. ni jedan od njih nije imao potomstva tako da se grana direktnih Kapetovića ugasila.. okrutni suče. u drvu ili metalu. počinje dakle drugi život templara. Grana Valonaca nestat će također s trojicom braće koja su vladala jedan za drugim bez potom­ stva kao i ona direktnih Burbonaca jer ni jedno od djece Luja XVI. neupitna odlučuje raspus­ titi red 1312. ranjen u nekoj nezgodi u lovu. je umro. Prijeteće i upozoravajuće riječi: 42 da­ na poslije Klement V. prije godinu dana odredio sam vam rok da sazove­ te Božji sud. Iako su vladala njegova tri sina. Isto je tako istina da su templari najgorim mukama koje su im dosudili. čija je potpora do tada bila. a da bi se to učinilo. nekoliko mjeseci poslije pridružio im se u smrti 29. Osuđeni od Crkve i kralja dostojanstve­ nici reda Hrama pogibaju na lomači 1314.PROKLETSTVO TEMPLARA " P A P A K E E T nepravedni i LMN. a da bi potpuno nestao. dvospolac osoba.to jest optužen da je zapao u herezu počinivši priznanje . Povijesni slučaj ili izvršenje proklet­ stva templara. Neki misle kako zaključni ka­ men svoda crkve Saint-Merry u Parizu predstavlja po crtama demona koji je u isti mah bradat i sisat Bafometa i da je njegovo ime iskrenuto ime poslanika Muhameda. Jer često se templari optu­ žuju za preveliku bliskost sa Saraceni­ ma. bafometanci i ezoteristi Proces templarima nije imao druge svr­ he nego da diskreditira red. Me­ đutim red je nedvojbeno bio isuviše moćan. ožujka 1314. Sveta Stolica. Budite prokleti. nije vladalo. prosinca 1314. ništa nije moglo biti učinkovi­ tije od najluđih optužbi koje su bile potvrđene nezgodnim priznanjima. Jacques de Molay se pak povlači. opasan supar­ nik francuskoga kralja koji je odlučio dokopati se njegova bogatstva. i Karla X.

) nikada neće biti stavljeni u ruke ni jednoga brata. Halle 1877. potrebno je samo analizirati neobičan obred koji se obavlja pri ulasku u red. Paris. A kako bi se od tih vojnika-redovnika učinili čuvari teške tajne. najmanja in­ diskrecija bit će kažnjena smrću.Templari jučer i danas uvezli muslimanske graditeljske elemen­ te na zapad. koji nije umro... (. pri­ vući ih izvan (.. taj će rukopis biti otet! Godine 1877. Tako budući vitez treba zatražiti triput svoj "ulazak u hram" prije nego što ga ondje prihvate. Ali samo se odabrani uzdižu na visine istine.) ČL 13. Što se tiče geometrijskog lika istostraničnoga trokuta koji često ukra­ šava njihove kapelice. Mertzdorff: Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherren. Tajan­ stveno je isto tako stalno pozivanje na simboliku brojki: templari imaju tri zavjeta.) Crkve čiji je nauk prazan. Crkva je samo Antikristova sinagoga. Tajni pravilnici (.. Nije li zapovjednik hrama u Laonu Gervais de Beauvais tijekom procesa podsjetio na postojanje tajnog pravila koje je poznato samo malom broju posvećenih? O tom navodnom tajnom pravilu neće se znati ništa do kraja 18. ČL 16. ČL. 1990.. ali na to je potrošeno mnogo tinte i time se obilno hranila mašta. u posvećeni pleksus koji up­ ravlja stvaralačkom snagom. imaju pravo na tri konja.7. koji nije bio razapet na križu i nije uskrsnuo. Obred primanja izabranih.. Neofit će zgaziti križ i pljunuti na njega.. 12..6. I ZVADAK IZ LAŽNOG TAJNOG PRAVILA STO u pupak. pripada li on kla­ sičnoj srednjovjekovnoj simbolici ili šifri koja krije ezoteričnu poruku? rukopisu sačuvanom u Vatikanu. jedu meso triput na tje­ dan. Ivana Krstitelja u Ormetleu blizu Trevisa u Italiji. Među njima i dekorativne simboličke i inicijacijske orijentalne motive koji su utjecali na nastajanje gotičke umjetnosti. zatim će primiti bijeli plašt s pâsom. Riffard l'Esoterisme. obred sličan podjeli viteštva. Stručnjaci su zatim ustanovili da se radi o krivotvorini.. Otuda pa do toga da se od templarskih vitezova učine al­ kemičari vješti u orijentalnim tajnama samo je jedan korak. Odgojitelj će postupno ljubiti novaka u usta da mu prenese dah.. Tajna inicijacijska društva 86 . Th. Čin vjere u Boga Stvoritelja i nje­ gova Sina koji nije rođen. sliku muškog stvaralačkog načela. stoljeću: "ČL 5. njemač­ ki erudit Mertzdorff izvukao je iz neke masonske lože u Hamburgu dokument koji nije ništa drugo nego slavno tajno pravilo templara... tri pri­ česti na dan. stoljeća kada je kopenhaški biskup tvrdio da je pronašao opis u Ovaj templarski križ resi klaustar samostana sv. napokon u spolni organ. Stoljeća lova na blago Mnogo neobičnosti i tajanstvenosti okružuju sasvim sigurno red templara tako da se još i danas vjeruje u skri­ vanje tajne o kojoj treba svakako šutjeti. kao što je resio većinu templarskih dobara. ČL11. ali u kojem se nazire dosta mističnih aspekata. Okružen dvanaestoricom templara on izgovara svoja tri zavjeta i priseže kleče­ ći nakon što je čuo zagonetnu formulu koja ga upozorava da "od našeg reda vi­ dite samo koru koja je izvana".. A. Kako se treba domoći osoba spremnih da prime inicijaciju? Treba im pokazati nedostatnost općeg zakona. Za drugu navodnu tajnu potrošeno je isto tako dosta tinte. iz djela P. a ona pridonosi to­ mu da se zastor misterija koji okružuje TAJNO I HERETIČKO PRAVILO ga je otkrio Mertzdorff u 19. Robert Laffont. prise­ ga da će se čuvati tajna reda.

nije nađeno nikakvo blago ni u jednom od njihovih imanja. Sionski priorat utemeljen 1099. u knjizi Da Vincijev kod Dana Browna. Kruži legenda koja kaže kako je Jacques de Molay znajući da je izgubljen odredio svojega nećaka. Napoleon je upot­ punio ceremoniju pješačkim odredom nedvojbeno zato da bi kontrolirao djelovanja tih neobičnih templara. (Uvijek kompromitantne ljubavi Isusa i lijepe Marije Magdalene!) Neobično tajno Poput ove nadgrobne ploče u Courteixu mnoga svjedočanstva iz prošlosti reda bila su tumačena kao toliko indicija koji su omogu­ ćavali da se ponovno nađe legendarno blago. Godine 1982. u Auvergni. čak tako daleko da je s velikom pompom organizirao sjećanje na mučenja Jacquesa de Molaya.. Nije li to blago templara koje je 1886. ožujka 1808. za vrijeme prvog križarskog rata. Samostan navodno i potječe od templara zaduže­ nih da čuvaju demonsku tajnu koja na­ vodno ugrožava kršćanstvo. župnik Rennes-Le Château.pa iako su ta dobra i nekretnine prešli u suparnički red hospitalaca. Istina je da je red bio užasno bogat .. Dinastija Stuarta je zatim naslijedila taj teret.st. Najslavniji je nedvojbeno Bernard Frabret-Palaprat. fascinaciju orijentom. u Istočnoj šumi u Champagni. liječnik podrijetlom iz pariške masonske lože koji je uteme­ ljio templarsku organizaciju proglasivši se 22.. grofa de Beaujeua za svojega nasljednika. Nadali su se da će ga naći u dvorcima Gisors ili Chinon gdje su bili zatočeni dostojanstvenici reda. otkrio opat Sauières. dobivši za to pristanak vlasti. Vjerojatno je Jakov II. vjersku zanesenost srednjim vijekom i izgled dobitka legenda o templarima potaknula je ve­ lik broj samoproglašenih nasljednika reda.bogatstvo koje se razlikuje od uništenja . To je onaj nji­ hova bajoslovnoga blaga. Fabré-Palaprat je išao 18. Stuart tijekom svojega izgnanstva u Francuskoj od 1688. postavši odjednom bogat? Potomstvo u isti mah neobično i tragično Miješajući viteški ideal križarskih rato­ va.kako je dinastija Merovinga potekla iz ljubavi između Krista i Marije Magdalene i kako je tajni red. Isti Sionski priorat po­ novno se pojavio 2003. "Izmišljeni templar" nedavno je dao povoda novoj legendi koja je vitezove hrama učinila čuvarima Grala. NA KORIJENIMA Tijekom 18. uveo slobod>>> . čuvar svetoga Grala.medu ostalim razrađenim znanstve­ nim istraživanjima . velikim meštrom reda koji će po njemu proći stoljeća u najvećoj diskre­ ciji pod vodstvom tako slavnih osoba kao što su Bertrand du Guesclin ili Grand Condé. trojica anglosaksonskih novinara objavili su Svetu zagonetku u kojoj tvrde . S nekoliko drugova koji su izbjegli hajku kraljevih vojnika sklonio se u Škotsku kako bi ondje nastavio templarsku tradiciju. Jesu li možda vitezovi obaviješteni o za­ vjeri koja se sprema protiv njih mogli pobjeći kako bi ostavili blago na sigurnom mjestu? Mnogi još kopaju.. u En­ gleskoj.87 Templari jučer i d a n a s templare još više zgusne. slobodno zidarstvo se širi Europom.

onaj viteza Kadosha. društvo učinilo je da je taj Sionski priorat rođen u mašti stanovitog Pierrea Plantarda. 1844. svibnja 1956. "slavi red templara i njima se nadahnjuje". M. što su ga uteme­ ljili 1984. Tajna inicijacijska društva 88 . Za neke je krug zatvoren: slobodni zidari su tem­ plari novoga doba. I tako savršeno javan red što su ga utemeljili čestiti i neporočni vitezovi nije prestajao tijekom stoljeća stvarati tajna i katkad opasna društva koja se pozivaju na njega..SLOBODNOG ZIDARSTVA? no zidarstvo na kontinent. kolektivnim sa­ moubojstvom četrdesetosmero svojih članova koji su mislili da će...). Oko legende . Taj obred je poslije preuzet u Ispravljen škot­ ski obred i Star i prihvaćen škotski obred koji se oba još provode i čiji osamnaesti stupanj.ili legendi .. (a ne 1099. kad budu očišćeni vatrom. i pape Eugena III. osniva Strogi templarski red čiji se obredi i stup­ njevi nadahnjuju redom Hrama. Pretpostavljajući da će se upisati u kontinuitet duhovnoga viteštva Hrama sastavljen od fanatika. vizionara i mitomana čiji je pravilnik o udruživanju po zakonu iz 1901. ili Red sunčeva hrama. pod magisterijem Roberta de Bourguignona (slika F. predan 7.) u podprefekturu u Gornjoj Savoji. a i danas daje povo­ da brojnim mitovima. Joseph Di Mambro i belgijski liječnik Luc Jouret. postati autentični "taj­ ni učitelji Hrama". Graneta.templara nastao je isto tako znatan broj sekti od kojih se na tužan način proslavio OTS. Tu tezu koja je danas odbačena posebno podupire njemački barun Karl von Hund koji 1751. Kaptol reda Hrama koji se održava u nazočnosti kralja Luja VII. ušao je u povijest 1994.

starog obraćenog židovskog liječnika.) koje sam doista pretvorio u gotovo čisto 89 Tajna inicijacijska društva . zna o tome odsad dovoljno kako bi mogao slijediti svoja istraživanja. 3 kapelice i pritekao u pomoć mnogim osobama. Flamel je ipak sam odgovorio na tu zagonetku u svojim spisima tvrdeći da je otkrio taj­ nu pretvaranja jeftinih kovina u zlato. Oni su u isti mah i prethodnici suvremenih kemičara i šarlatani i filozofi u potrazi za duhovnom obnovom. ODINE 1417. Mnogi se pitaju o podrijetlu tog iznenadnog bogatstva. 17.. javlja da je pretvorio živu u srebro. on javno pokazuje za­ čuđujuće bogatstvo koje se očituje u njegovoj velikodušnoj rasipnosti: po­ mogao je da se osnuje čak 14 bolnica. UMIRE NICOLAS Flamel u dubokoj starosti od 87 godina. On napokon. kada neki čovjek ulazi u njegovu trgovinu i pokazuje mu knjigu koju je potpisao Abraham Židov. ali isto tako i produžio život. Čovjek skromna podrijetla nekoliko desetljeća prije stekao je malu knjižaru u baraci u Parizu. Knjižar tada provodi više od 20 godina pokušavajući odgonet­ nuti njihov smisao. Djelo sadrža­ va 21 list s nerazumljivim alkemičarskim tekstovima. siječnja 1382. tijekom nekog hodočašća u Saint-Jacques-de-Compostelle Flamel susreće učitelja Canchesa. Taj u knjizi prepoznaje odraz kabalističke misli. Flamel je kupuje i počinje je čitati. Sve počinje jednoga lijepog dana 1357. vrativši se u Pariz. Time daje ključeve Flamelu koji. Od 1382.Veliko djelo alkemičara Cilj alkemičara je naći tajnu kamena mudraca da bi se stvorilo zlata koliko te volja. Tek 1378. Tri mjeseca poslije navod­ no je dobio kamen mudraca koji mu omogućava da pretvara kovine u zlato: "Napravio sam projekciju s crvenim ka­ menom na sličnu količinu žive (..

nazvanom Trismegist. Prema njima kamen mudraca nije ništa drugo do ponovno nađeno jedin­ stvo svih elemenata materije. a to je ime koje su Grci dali Egiptu. Tako su to u Kini bratstva kovača koja su utjecala na taoizam u smislu alkemijske mistike. pripisuju se uređivanje mnogobrojnih djela koja čuvaju tajna znanja među kojima je slavna "smaragdna ploča". nego je ukupnost svijeta sadržana u njemu. Marije Židovke ili Sinezija istražuju tri različita. Međutim početkom naše ere u HERMETIZAM vojiva od hermetizma. U srednjem vijeku njihovi radovi prolaze arapskim svijetom u ko­ jem je najslavniji alkemičar sufi Jâbir Rukopis Alkemije Nicolasa Flamela. U tom djelu slavni srednjovjekovni alkemičar govori s mnogo simbola o svojem otkriću kamena mudraca. U Indiji se alkemija razvila na tragu tantrizma ko­ ji nizom tjelesnih postupaka nastoji preobraziti biće da ga očisti i učini slič­ na zlatu. stoljeća poput Zozimea. Zapravo hermetićka doktrina pretpostavlja da postoji pri­ marno jedinstvo koje otkriva mreža skrivenih podudarnosti. Tajna inicijacijska društva 90 . Stari postupak Pojam alkemija dolazi od arapske riječi al-ki-miya i odnosi se na "crnu zemlju". ali po nji­ hovu shvaćanju komplementarna puta: ne samo kako da pretvore kovine u zla­ to. sasvim sigurno bolje nego obično zlato. čuvarem pisma i skelarom tradicije kod Egipća­ na." Od toga trenutka Flamel prema svojim riječima pripada uskoj skupini sljedbenika. No na tragove alkemijskih postupaka naila­ zi se od najstarije antike i u drugim civi­ lizacijama. alkemičara koji su stigli do Velikoga djela. Hermesu. Taj sm­ jer ideja rođen u antici doživio je zvjezdane trenutke u Aleksandriji u 3. stoljeću naše ere prije nego što je počeo utjecati na zapadni ezoterizam. Ta je misao temeljna za alkemi­ čare. Ne samo da je čovjek dio svega. D OKTRINA ALKEMIČARA JE NEOD- mediteranskom bazenu javlja se zapad­ na alkemija. Ime potječe od Hermesa kojeg su Grci po­ istovjećivali s bogom Totom. Alkemičari su dugo komentirali taj tekst koji pro­ glašava da je "onaj koji je dolje kao on­ aj koji je gore". nego isto tako da produlje život kako bi napokon postigli jedinstvo u okrilju božanstva. što znači "triput vrlo velik". Pod zaštitom boga Herme­ sa aleksandrijski alkemičari iz 4.Veliko djelo alkemičara zlato. Tako je makrokozmos stvaranja predstavljen u mikrokozmosu koji je ljudsko biće jer "sve su stvari došle i dolaze od jedno­ ga".

(1552. Po nji­ hovu mišljenju alkemijsko znanje se ne otkriva svakomu. Međutim s pros­ vjetiteljstvom i unatoč entuzijazmu što ga potiče Cagliostro alkemičari postaju sve rjeđi. i kovine i biljke u nadi da će dobiti zlato.) koji se služio načelima alkemije da bi priredio lijekove. Albert Veliki (1193. Od praktične alkemije. stoljeće). Još u kla­ sičnom stoljeću Newton (1642.-1562. "Slavni švicarski liječnik" isticao se na svim područjima.) prima na praškom dvoru najug­ lednije pristaše svojeg vremena koje postavlja u "zlatnu uličicu" u srce češke pri­ jestolnice. pas dah.dakle poprima oblik dugovječnog eliksira . Drugi su naprotiv dopustili kemijska otkrića. Naslijedili su općenito svoje znanje od učitelja alkemičara ko­ ji ih je školovao ili vodio.). Saturn olovo. Alkemija gubi svoju vjerodos­ tojnost pred novonastalom kemijom. Danas su pristaše alkemije tek šačica ljudi. Umjesto toga nalaze se priče ili alegorijske slike koje često kriju misteriozne anagrame. dakle. ali pozivaju se isto tako i na svakojake rukopise.-1541.-1280.) vjeruju u ide­ ju pretvorbe kovina. Oni su mnogo diskretniji od onih prvih i pozivaju se na dugu inicijacijsku tradiciju. tvore pravo tajno društvo čiji članovi krstare Europom u potrazi za znanjima i savršenstvom.Veliko djelo alkemičara ibn Hayyân (8. Zato se oni brinu da pribjegnu ezoteričnom jeziku ispu­ njenom crtežima i simbolima koje može shvatiti samo posvećeni.) veo­ ma cijene to istraživanje.. ali i Raymond Lulle (1235. predratnog auto­ ra Misterija katedrala i Prebivališta filozofa. Šaptači su vješti zanatlije koji iza svojih peći miješaju sve vrste proizvoda. Njegova proizvodnja bit će duga i opasna.. ra­ zlikovala su se dva tipa alkemičara.ili kruta .-1612.-1716.. U alkemijskim vračarskim knjigama nikad nisu točno naznačene faze u pripremi zlata. Tek od 12.. pergamenata. pećima.. Kad se to ipak dogodi. Tako Krist ili pelikan naznačuju kamen mu­ draca. a Ovaj portret Paracelsusa pripisuje se Janu van Scorelu (1495. dvorognim prekapnicama.. gotovo monaški život prista­ še rade u svojoj radionici punoj knjiga. služe se pseudonimima poput tajan­ stvenoga Fulcanellija.to je kamen ili crveni i prozirni prah. Alke­ mičari. stoljeća to znanje prodire na kršćanski zapad. Alkemičar mora najpri­ je izvući sirovinu iz dubine zemlje. Prema tek­ stovima koje posjedujemo ta priprema može biti tekuća .-1727. Neki su svoj poraz platili životom. Alkemićarske radionice cvjetaju tada u Europi i svi se sve do suverena da­ ju u potragu za ka­ menom mudraca.-1294. vodeći isposnički. Kao zagonetne osobe oni se rijet­ ko pojavljuju. U tom stanju može se "baciti" u pećnicu na kovinama i pretvoriti u golemu količi­ nu zlata. to je mjesto gdje se izrađuje kamen mudraca. Šaptači i pristaše Kada je potraga za kamenom mudraca potresla Europu. Nepokolebljivi u svojem znanju. šuplji hrast peć. a posebno švicarski liječnik Paracelsus (1493. Tako car Rudolf II. Roger Bacon (1214.). 91 Tajna inicijacijska društva .) ili Leibniz (1646.-1313. Za to se zanimaju najveći inte­ lektualci toga vremena. posebno u alkemiji. Zlatno doba alkemičara Kraj srednjega vijeka i renesansa pred­ stavljaju vrhunac alkemijskog istraživa­ nja oko osoba kao što su Nicolas Flamel. Često ih povezuju sa šarlatanima i oni su dugo osvajali zapadne suverene obećavajući im slavu i bogatstvo. no njihov empirijski postupak i njihovo zanimanje za dobitak sljedbenici veoma preziru.).

i koja su ujedinjena u muško i u žensko tu se skupljaju da bi iznjedrili kamen mu­ draca.) Uzimaju se veoma tanki noževi od veoma čistog crvenog bakra." U SVOJEM DJELU RAZNA UMIJEĆA od elemenata materije. Kako bi se to spriječilo. tu se sa svake strane stavlja je­ dan sloj tog pripravka i zatim se sve stavi na vatru. stoljeća Teofil govori o originalnoj metodi proizvodnje zlata.. Iz jaja se izlegnu muški pilići kao mladunčad kokica kojima nakon sedam dana narastu zmijski repovi. kad soba ne bi imala kameni pod. oni se povlače i pomno drobe. napokon ujedi­ niti te čiste duhove kako bi se oblikovao kamen mudraca.. "Alkemičari imaju pod zemljom sobu čiji su svi dijelovi od kamena s dva malena prozora.kruhom. tako uska da se jedva nešto vidi kroz njih. Nakon toga dižu pok­ lopce i pale vatru sve dok životinje unutra ne budu potpuno spaljene. Ovaj alkemijski manuskript iz renesanse opisuje spajanje crvenog sumpora i zelene žive što je ključna faza u Velikom djelu koje simbolizira okrunjeni hermafrodit. Tu stavlja­ ju dva stara pijetla od 12 i 15 godina i daju im dosta hrane. Kad se to zagrije do bi­ jelog usijanja.. skida se s vatre. do alkemijske mistike Za pristaše alkemija se ne svodi na jed­ nostavno preobrazbu kovina. oni se pare i nesu jaja. jamstvom jedin­ stva stvari. Suprotna načela koja simboliziraju sumpor i živu.. omogućujući da se veže sa stvaralačkim načelom. Elementi se kuhaju u posebnoj posudi u obliku lopte koja se zove "filozofsko jaje". oni koji ih uzgajaju imaju okrugle posude od bronce. Zatim se pijetli maknu i stave se žabe da sjede na jajima. oni bi upali u zemlju. Među­ tim za neke alkemičare Veliko djelo ide još dalje. (.. To je nuž­ no potrebna faza na putu još većeg projekta: građenje sebe. Pilići se hrane šest mjeseci finom zemljom koja pro­ dire kroz rupe. Kad se to ohladi. oni tu stavljaju piliće začepljujući grliće poklopcima od bakra i zakapaju ih u zemlju. ostaviti suvišnu vo­ du da se ispari kako bi se dobio žitak proizvod. Ali malo je prista­ ša dosegnulo to stanje u kojem čovjek sudjeluje u božanstvu.).. .. a zatim odijeliti i očistiti svaki RECEPT ZA PROIZVODNJU ZLATA njemački monah iz 7. Pokret rosenkreuzera nadah­ njuje se tom teurgijskom koncepcijom praveći od svojega mitskog utemeljite­ lja Chistriana Rosenkreutza alkemičara bliskog Kristovu liku. Njihove mistične koncepcije utjecale su na druga društva kao što je slobodno zi­ darstvo čiji se inicijacijski obred smatra sličnim alkemijskom očišćenju. gasi i pere u istom pripravku: to se ponav­ lja sve dok pripravak ne izgrize bakar s jedne do druge strane i poprimi te­ žinu i boju zlata.. dodaju trećinu krvi riđeg muškarca: ta osušena krv pretvo­ rit će se u prah. hrani ih se. Filozofska potra­ ga istodobno kad je izvršena u radionici postaje metaforom unutarnje potrage. To znači kako najnapredniji alkemičari traže da se pretvore u sebe same. Kad se oni utove (. Tako je alkemičar stručnjak koji osim hermetičnih znanja mora ovla­ dati i složenim tehnikama.Veliko djelo alkemičara zatim postupati u četiri faze: učiniti materiju tekućom. Tajna inicijacijska društva 92 . velike zapremnine koje su izbušene sa svih strana i čiji su grlići stegnuti.

mon­ teri centralnog grijanja. sudjelovali su u gradnji podzemne že­ ljeznice u Caracasu i probijanju tunela ispod La Manchea. njihov je ugled to veći što je obavijen velom misterija.u više od šest tisuća poduzeća i raspoređeni me­ du tako različitim zanimanjima kao što su tesari. Kažu kako su djetići čuvari tajni tih radnika kršćanstva.. 93 Tajna inicijacijska društva . pekari.Tajna lijepog djela kalfa Legenda je od njih učinila nasljednike graditelja katedrala. obnova baklje na Kipu slobode.. kolari.. UGUJE IM SE KONSTRUKCIJA eif- felova tornja. fasaderi. Prisutni danas . koji su sami nasljednici još starijih znanja što se ljubomorno čuvaju. čak iako im se katkad sviđa da ljudi u to vje­ ruju. staklari ili kožari. ali is­ to tako i drugdje u svijetu . Iako čine gotovo aristo­ kratsku elitu umjetničkih zanimanja. Jer njihova najnovija ostvarenja odjek su velikog djela gradi­ telja katedrala tijekom stoljeća. Čini se da se ni jedno prestižno gradilište ne može os­ tvariti bez njih. ali intimnija tajna koja se odnosi na njihov osobni angažman u sklopu bratstva koja stavlja u prvi plan ljubav za dobro obavljen posao i o čemu svje­ doči njihovo profesionalno znanje neće se .po prirodi stvari . Ezote­ rične tajne koja je prethodila gradnji katedrala nedvojbeno nikada ni nije bi­ lo i kalfe ne prave od toga misterij. skela za vrh tornja opatije Mont-Saint-Michela i temelji piramide Louvrea. Jedan hram i tri utemeljitelja Svoj temeljni mit kalfe crpe iz Staroga zavjeta podsjećajući na gradnju Hrama namije- Otac Soubise je kao zaštitnik tesarskih djetića s kraljem Salomonom i majstorom Jacquesom jedan od trojice važnijih likova iz Kalfinskih zadaća.nikada otkriti. a politička moć poput Crkve uvijek se čuvala bratovštine koja je jedno od najstarijih inicijacijskih društava na zapadu. vodoinstalateri. oko 20 000 osoba okupljenih u tri velike obitelji kalfinstva ne propuštaju oživjeti legendu..u Francuskoj.

Tradicije djetića razli­ kuju se po značenju koje daju ovom ili onom liku zaštitnika. ipak je jasno da su neki djetići bili i slobodni zidari. nuje dva lika: majstora Jacquesa i oca Soubisea. Iako nisu potvrđene institucionalne veze.. otac Soubise postaje za­ štitnikom tesara. stoljeću. Tijekom putovanja jedna ih svađa razdvoji pa nastaju dvije grane kalfa: dok majstor Jacques postaje zaštinikom kamenorezaca. B LIZINA MITOVA. Tako Salomon u Zadaći slobode. jednim od velikih re­ formatora djetića." Ovaj citat iz Prve DJETIĆI I SLOBODNO ZIDARSTVO slobodnih zidara pobudili su ideju. Povezuju ga obično s likom Hirama. On od njih čini graditelje. osamdeset tisuća kamenorezaca u gori. No u stvarnosti najvažnija od njih nastala su prije. to je ponajprije udruga fizičkih radnika. Zajedničke simbole kao što su šestar i kutomjer iz operativne su tradicije prvi preuzeli slobodni zidari. graditeljem hrama kojeg su ubili opaki djetići želeći se domoći njegovih tajni. a da nisu ni u kakvoj posebnoj vezi s udrugama graditeljskih zanata.) Hiram je bio nad svim kulučarima. "Tada diže kralj Salomon kulučare iz svega Izraela (. nego djetiće smatrati praktičnim i konkretnim štitom za masonstvo ko­ je se smatra intelektualnijim i duhovnijim. S druge strane. obredu koji datira iz 19. Tajna inicijacijska društva 94 . dok masoni okupljaju osobe svih profesija. vred­ U kalfinskoj mašti gradnja katedrala smatra se jednim od temeljnih gradilišta reda.. koja se proširila. Danas različite obitelji kalfa zauzimaju različita sta­ jališta u odnosu na slobodno zidar­ stvo koja sežu od blagonaklonosti do nepovjerenja.njenog čuvanju kovčega saveza. čini se da je sada utvrđeno kako je mit o Hiramu najprije bio razrađen u ložama.rade brinući se maksimalno za savršenstvo pri stvara­ nju remek-djela. postaje zaštitnik kamenorezaca i tesara. onaj Zadaće. ne računa­ jući glavara službeničkih koji su uprav­ ljali poslovima. a upravljali su narodom zapo­ slenim na radovima. takoreći blizanci. Ništa ne bi bilo više pogre­ šno. a zatim je ušao u tradiciju kalfa. To je na primjer slučaj s Agricolom Perdiguierom. dok prve masonske lože nastaju tek u 18. Salomon je imao i sedam­ deset tisuća nosača tereta. kako su ta dva inicijacijska društva bliska.šegrti. Drugi obred. ka­ menoresci i majstori . stoljeća. S jedne strane. Hiramove djetiće koji nakon izgradnje Hrama odlaze iz Jeruzalema u Francu­ sku. njih je bilo tri tisuće i tri stotine. Na­ protiv. SIMBOLA DJETIĆA I knjige o kraljevima znači za kalfe mitsko krštenje koje smješta njihovu inicijacijsku tradiciju duboko u judeo-kršćansko naslijeđe i pokazuje njihov ideal: tri stupnja zanatlija . kalfe su mnogo stariji jer datiraju od srednjega vijeka.

čuvara nacrta Hrama. i 15.Ponašanje Djetića zadaće koji se prepoznaju po karakterističnoj odjeći: uz crno odijelo nose cilindar i štap urešen vrpcama. u zatvorenom i strogom svijetu cehova samo su najbogatiji mogli biti primljeni u taj visoki rang.po­ jam koji doslovno znači "onaj koji dijeli kruh" . zadaće. apa­ nažu cehova koje kritiziraju ti zanatlije zadržavaju samo naslov compagnon.i privrženost načinu života za­ jednice koji će ih uskoro karakterizirati. dajući im redovit i čestit posao. Još danas je provansalski samostan mje­ sto hodočašća za sve Djetiće zadaće. Djetići i graditelji katedrala Majstora Jacquesa koji se povukao u samostan Sainte-Baume ubijaju Soubiseovi učenici nakon nekoliko godina. Od oca Soubisea legenda je učinila be­ nediktinskoga svećenika. kako ih tada zovu. To su pravi preteče sindikata kojima je cilj ne samo skrb za materijalne potrebe rad­ nika. označavajući time svoje bratstvo . če­ sto i zlostavljani. Odbijajući naslov "majstora". njhove snažne tvrđave u Svetoj Zemlji. Osim toga bilo im je gotovo nemoguće dobiti naslov majsto­ ra koji je omogućavao da se osamostale. U jednoj varijanti majstor Jacques nije bio nitko drugi nego Jacques de Molay. Ovi novi cehovi okupljaju tri zanima­ nja: kamenoresce. tesare i bravare. utvrda ispred katedrala. Kao reakcija na to stanje formiraju se na marginama službenih struktura za­ natski cehovi. stoljeću na tragu veli­ kih gradilišta gradskih zdanja. obično su bili loše plaćeni. 95 Tajna inicijacijska društva . posljednji veliki meštar templara koji su se obratili kalfama kako bi podigli Danas se čini kako je potvrđeno da su djetići srednjovjekovna tvorevina koja se javlja u 14. Do tada sudbina rad­ nika nije baš bila zavidna: ugnjetavani od gazde.

Zatim se krsti i prima svoje kalfinsko ime: "Périgord odano srce". koju katkad zovu "penjanje u sobu". Od kandidata do svršenog djetića Djetići imaju inicijacijsko društvo čija se neizreciva tajna temelji kod svakog od članova na njegovu vlastitom struč­ nom i duhovnom putu. tijekom koje se stavlja na kušnju. U potrazi za uomo universale Od svih simbola koje djetić susreće tije­ kom putovanja. jedin­ stveno djelo koje sažimlje i ilustrira njegovo vladanje umijećem. Moralna ispravnost i mjera. označavaju potragu za smislom koja će zaintrigirati mlado­ ga šegrta na putovima Tour de Francea. Tijekom prve kandi­ dat dobiva tkaninu na kojoj su tiskani labirint i babilonski toranj. tivna iskra predstavljaju sve to i još više. zanatlija se okreće pre­ ma svijetu. pri­ manje i završetak.. Za to je tre­ bao ostvariti svoje "remek-djelo". na kraju kojeg će onaj tko pokaže svoje umijeće i visoke moralne vrline biti "primljen djetić". Zatim ga zagr­ le iskusni djetići koji mu povjeravaju vrpcu u boji njegova ceha i štap.Tajna lijepog djela kalfa 96 nego i da ih obrazuju i stručno i moral­ no. Nakon pokus­ nog razdoblja od više mjeseci onaj tko im se želi pridružiti pušta se na ceremo­ niju koja se naziva "usvajanje".. Ova dva li­ ka. Sada može prenositi svoje znanje kako bi se održao neprekinuti lanac djetića. Napokon treći stupanj. kapitalni je trenutak inicijaci­ je: kandidat se poziva tamo da simbo­ lički umre kako bi se ponovno rodio kao djetić. postaje pristupnik. "završetak" produljuje inicijacijski put: kad postane "završeni djetić". Danas se od njega traži da jednostavno potvrdi svoj moralni angažman. da zaniječe svoju vjeru kako bi dokazao svoju vrlinu. Intimniji simboli usko su povezani s trima ceremonijama: prihvaćanje. on. dva glavna su šestar i kutomjer. ljubav za dobro obavljen posao i krea­ Tajna inicijacijska društva 96 . Za njega počinje dugo putovanje po Francuskoj. Nakon nekoliko godina tijekom obreda Ovaj akvarel zazivajući "slavu graditelja svijeta" (ALAGDADL'U) slavi primanje novoga djetića koji se sada zove "Périgord ključ srdaca". U izvornim obredima predlagalo mu se da izradi lažni novac tj. "Avignonac vrlina". da­ kle. "Vjernost Chartresa". pozivi da učini reda u vlastitu duhu ili podsjećanje na divovsko djelo koje je ostalo nezavršeno. Prijamna ceremonija. Rođeno je kalfinstvo.

Ta alegori­ ja označava uomo universalis — zavr­ šena čovjeka koji na­ stoji postati potpuni djetić. U sljedećem stoljeću Luj XIV. službeno zabranjivao sve profesionalne udruge. stoljeću vjerski ratovi ne štede brat­ stvo koje se dijeli na dva ogranka: "neza­ sitni" pod dvostrukom zaštitom majstora Jacquesa i oca Subisea ostaju vjerni Ri­ mu. Dru­ gi su obredi u vezi sa strogim pravilom koje upravlja životom djetića i zove se "ponašanje". jaukanje i lanac saveza Mnogi obredi koji na­ glašavaju život djetića naslijeđeni su od bivših običaja iz razdoblja kada su se Vrijeme kriza U 19. Svatko prekriži ruke kako bi uhvatio ruku svojega susjeda. isprva blagonaklona. Neki obredi postoje još i danas. o hramu. dok njegov ugled izvrsnosti ne prestaje privlačiti mlade zanatlije kojih ima sve više. To je posebno bio slučaj za vrijeme putovanja Francus­ kom. U 16. Sa­ stojao se u tome da se izobliči izgovor riječi na način koji samo oni razumiju. ubrzo postaje neprijateljski raspoložena pre­ ma tim bratovštinama koje se ujedinju­ ju skrivene od očiju javnosti kako bi prakticirale inicijacijske ceremonije. Kazna izaziva obrnuti učinak od očekivanoga: kalfin­ stvo još više štiti tajnu svojih obreda. tapšanje bi se završilo razm­ jenom čutura. Zadaće slobode. Napokon 1655. Taj la­ nac simbolizira savez djeti­ ća koje samo smrt može prekinuti. iako je Chapelierov zakon iz 1791. Prema cehu kojem pripada zanatlija. članovi cehova. To je po­ sebno slučaj s "lan­ cem saveza" koji se prak­ ticirao za vrijeme proslave za­ štitnika ili na gozbi. Radi se o piramidi. Završenom dje­ tiću povjerava se novi simbol: peterokut u koji je ucrtan čovjek ka­ ko drži kutomjer i šestar. ovi se amblemi različito tumače: no nema dvojbe da ovaj put predstavljaju dovršene spome­ nike koji podsjećaju na remek-djelo kandidata i pozivaju ga da razmišlja o pro­ laznosti života. Posebno su se prakticirali na pogrebnim svečanostima. U istom duhu djetići su se služili tajnim jezikom koji zovu "jaukanje". Tako se "ponašanje Grenoblea" primjenjuje kada neki djetić nešto ukrade. la­ nac se prekida kako bi se pokazalo da nedo­ staje jedna karika. Tapšanje. Ako su dvojica muškaraca pripadali istom obre­ du. teološki fakultet Pariš­ koga sveučilišta službeno osuđuje kal­ finstvo i njegova "društva tzv. Osim to­ ga Crkva. a da ih drugi ne razumiju. Kada bi se dvojica djetića sreli na ulici. pljuskaju svi članovi skupa. svetogr­ đem i praznovjerjem". Uvijek im se povjeravaju najuglednija gradilišta poput restauracije arkandela na Mont Saint-Michelu. oni bi se potapšali. Osuđeno kalfinstvo Od samih početaka ili gotovo od samih početaka kalfinstvo se razjedinjavalo i istodobno pobuđivalo razne sumnje. ukida Nantski edikt čime se još jednom naglašavaju razdor i napetosti između katoličkih i hugenotskih kalfa. Na taj su se način predstavili jedan drugomu dogovorenim obrednim kretnja­ ma i dijalozima. prije nego što ga izbace udarcima nogu. o grobu i katedrali. Zbog toga je bez poteškoća nadživjelo Francusku revoluciju. u kojem nalazimo slobodne mislioce i slobodne zidare. . Po­ zovu ga na gozbu gdje svi osim njega piju proklinjući kradljivce. stoljeću suprotstavljaju se dva ve­ lika obreda: onaj Zadaće povezan s ka­ tolicizmom i onaj otvoreniji. Osim toga kad jedan od njih umre.Tajna lijepog djela kalfa primanja novom se djetiću prikazuju drugi simboli. a "slobodni članovi" prilaze reformaciji. zadaće koje ocjenjuju nepobožnima. To ideološko Kalfe nisu izgubili ništa od svojeg prestiža. proganjani ili podi­ jeljeni u antagonističke tabore morali znati prepoznati ili komunicirati. Zatim ga.

U taj kontekst smješten je lik Agricola Perdiguiera (1805. slobodni zidar. a danas tvori najvažni­ ji ogranak kalfmstva. nego i u obavljanju obreda i običaja kal­ fmstva. Na isti način kao i slobodnom zi­ darstvu. je Kalfinski savez gra­ diteljskih zanimanja. doinstalatera. krovopokrivača. Okup­ lja pet društava: Društvo kalfa stolara zadaća Tour de France. fasadera Tour de France. kolovoza 1940. Inicijacijsko putovanje u pravom smislu (in itium znači "na putu"). Svi su se oni. Društvo kalfa i pridruženih stolara i bravara Zadaće slobode te napokon društvo kalfa sobo­ slikara. Svo­ jom aurom i svojim vizionarskim dje­ lom Perdiguier ostaje istaknuta ličnost kalfmskoga svijeta. dvorani za kalfe. Na toj turneji. Druga je nastala tijekom Dru­ goga svjetskog rata u Vichyijevskoj vladi. iako čuvaju stoljetne tradicije. prilagodili modernom svijetu. Još danas je Tour de France kalfinska posebnost.razmimoilaženje često je eskaliralo u tučnjave. Najstarija je Kalfinska unija kalfa Tour de France ujedinjenih zadaća utemelje­ na 1889. U danima nakon dolaska putnik ima dužnost naći posao kako bi ostao u kontaktu s poslom. mladi čovjek stanuje u kalfinskim konačištima. Svaki put pri­ ma ga žena koja je odgovorna za nje­ ga i koju zovu "majka". Posljednja obitelj utemeljena 1952. Društvo djetića zidara i kamenorezaca zadaća Tour de France. Tako su nakon duge rasprave koja će potrajati više od tri godine kalfe prestali biti isključivo muško društvo. Udruga veoma privržena tradiciji prak­ ticira samo obrede majstora Jacquesa i oca Subisea. To je fleksibilna organizacija. ne samo u obavljanju svojega zanata. staklara zadaće Tour de France. jer nastava je ponajprije usmena. To je bila česta paksa na putu Tour de Francea. Poslije rata su je potvrdile vlade Republike. koja zna trajati više godina. nastala Radnička udruga Kalfa zadaće Tour de France. vo­ TOUR DE FRANCE U opatijskoj crkvi Saint-Gilles (Gard) kalfe su na zavojite stube urezali svoj "potpis". limara. Dani rada nadopunjuju se učenjem koje se organizira u "odma­ ralištu". Tako je 1941. prvi su put u povijesti primili u svoje redove tri mlade žene "kalfice". Javlja se in­ dustrijski svijet koji sve više marginali­ zira zanatstvo. nasljednica ideja Perdigui­ era koja okuplja razne zanate od kojih je svaki sačuvao vlastite obrede.-1875. a sindikalni pokret koji nastaje distancira se od organizacije ko­ ju smatra previše pomirljivom u odno­ su na poslodavce. J EDAN OD TEMELJNIH TRENUTAKA Tajna inicijacijska društva 98 . tzv. koji je zabranjivao tajna društva. kalfinstvu je prijetilo da bude raspušteno po zakonu od 13. što jamči tajnost prijenosa. No ipak ga je potvrdio maršal Pétain osobno. Između tradicija i moderne Danas su kalfe podijeljeni u tri obitelji. katkad silovite kada bi "vuk" (kamenorezac iz Zadaća slobode) susreo "vukodlaka" (kamenoresca iz Zadaće). Društvo putuju­ ćih djetića. Perdiguier zvan "Avignonac Krepost" je stolarski djetić Zadaće slobode. Tour de France. Valja reći da je u to vrijeme kalfmstvo u krizi. Taj se put obično obavlja u smjeru kazaljke na satu. u životu kalfa je putovanje Francuskom. U prosincu 2004. Republikanac. sastoji se od niza postaja ili etapa u različitim francuskim gradovima gdje se kandi­ dat usavršava u nekoj tehnici. prijatelj Georgea Sanda postao je neumorni zagovornik pomi­ renja između različitih ogranaka kalfinstva u nadi da će okupiti sve zadaće iako se njegov san nikada nije ostvario.).

1604.. OTKRAJ 1610. stoljeću iz mašte skupine njemačkih studenata. zahvaljujući radovima obnove braća Ruže i Križa iskopali su grobnicu u kojoj su otkrili grob svojega utemeljitelja na kojem se nalazio proročki zapis: "Otvorit ću se za sto dvadeset godina". stoljeća. Christian se navodno rodio u Njemač­ koj 1378. Nekoliko godi­ na prije pojavljivanje triju anonimnih djelca . GODINE NEOBIČNA je glasina kolala Svetim Rim­ skim Carstvom Njemačkoga Naroda i zapalila duhove: doći će vrijeme Ruže i Križa. 99 Tajna inicijacijska društva ." kao biljegom i lozinkom. vrije­ me "univerzalne reformacije" što će ga donijeti društvo dr­ žano u tajnosti već više od dva stoljeća. školovati oso­ bu koja će biti sposobna naslijediti ih. Uspjeh njihove mistifikacije potaknut će dolazak jednog od najvažnijih suvremenih ezoteričnih pokreta. vrhun­ sku disciplinu koja mu je priskrbila bogatstvo i dobro zdravlje. U tekstovima se kaže da se Christian obogaćen tim znanjem vratio u Njemačku gdje je ute­ meljio bratstvo koje se sastojalo od pobožnih i visoko moralnih ljudi. služiti se inicijalima "R. njemačkom prebivalištu što ga je ute­ meljio Christian vrativši se s istoka.Fa­ ma Fraternitatis (1614. žestokih boraca za moralnu i duhovnu reformu. da će se jedanput na godinu nalaziti u kući Duha Svetoga. prolazeći Jemenom i Marokom.). Nje­ gova iznimna dugovječnost ob­ jašnjavala se alkemičarskim talen­ tima. me­ dicinu i posebno alkemiju.) i napokon Ke­ mijsko vjenčanje Chris­ tiana Rosenkreutza (1616. da će se prilagoditi mjesnim običaji­ ma kako ne bi privlačili pozor­ nost na sebe. Prema djelu Fama fraternitatis tek poslije sto dvadeset godina. i nakon samostan­ skog školovanja proputovao svijet od Arabije do Svete Zemlje. Ondje su pronašli nedirnuto Christianovo tijelo Johann Valentin Andrea stvorio je na početku rosenkreuzerske mistifikacije mit duge i plodne budućnosti čiji ga je uspjeh nadživio. Pou­ čavao ih je tajnama alkemije i poslao ih u svijet da svoje izvanredne talente stave u službu ljudi i Boga. C. Svi su se zakleli na vjernost prema šest načela: da će se bavi­ ti liječenjem bolesnika besplatno. čuvati tajnu o svojoj bratovštini jed­ no stoljeće. Predosjećaj pokopa Christian je navodno um­ ro 1484. utemeljitelja istoimene bratovštine početkom 15. studirajući fiziku.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Pokret Ruže i Križa nastao je u 17. i napokon. Confessio Fraternitati s (1615.) otkrilo je svije­ tu lik stanovitog Chris­ tiana Rosenkreutza. u sto šestoj godini i bio pokopan u svojem bo­ ravištu na tajnom mjestu.

noseći sa sobom nadu u obnovu. nakon koje su slijedila djela Confessio i Kemijsko vjenčanje kako bi uza se vezali najzasluž­ nije vjernike svojega doba.) gorljivo prakticira.).-1648. osvaja novi pristup religije koji vred­ nuje duhovnost bližu Bogu. Tajna inicijacijska društva 100 .Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa okruženo neobičnim predmetima. GODINE razdoblje. NEMIR OKO 1610. Tako se ostvaruju otkrića sadržana u rosenkreuzerskim spisima. Podvala Johanna Valentina Andreäe Otkad su objavljeni. Velike du­ hove toga doba željne odgovora u svi­ jetu koji im se čini veoma zagonetnim. STOLJEĆA JE ZAMRŠENO Rosenkreuzerski prikaz biblijskoga stabla spoznaje dobra i zla. Tada su navodno napi­ sali i objavili Fama fraternitatis. Tridesetogodiš­ nji rat (1618. Inkvizicija uvećava broj suđenja vješticama dok se sprema sukob bez presedana. Intelektualno vrenje obilježeno imenima Galilea. Njemačku je jedno stoljeće poslije Luthera ponov­ no zapuhnuo vjetar reformacije. U tom razdoblju obilježenom pesimiz­ mom ponovno izbija oduševljenje ezoterijom i hermetizmom.1612. Danas se čini da su ti tekstovi rezultat mistifikacije čiji je glavni inicijator bio mla­ di student teologije iz Württemberga. Pričalo se čak da je car Rudolf II Habsburški (1576. alke­ mijskim tekstovima. Keplera i Descartesa razvija se u klimi nasilja koje obuzima Europu u punoj vjerskoj i moralnoj krizi. ti tekstovi pobuđu­ ju svakojaku znatiželju i izazivaju lavi­ nu publikacija od kojih vrlo mali broj dvoji u postojanje Ruže i Križa. Inicirani mora izabrati između plodova života slijeva i plodova smrti zdesna. P OČETAK 17. U tom kontekstu odjekuje apel Ruže i Križa. vjernom reproduk­ cijom kozmosa i rukopisom u kojem ga se predstavlja kao sjeme zakopano u Isu­ sovo srce. alkemija privlači više no ikad. To su otkriće njegovi učenici tumačili kao znak: činilo im se da je do­ šlo vrijeme da objave svijetu postojanje svojega bratstva. za svoje tijelo i za svoju dušu". kojima objav­ ljuju da će svatko "tko bude gajio prema njima ozbiljnost i srdačnost imati koristi za svoje dobro.

Njego­ va se krv skuplja kako bi se rodio feniks. U to je vrijeme bio osumnjičen da je on autor dijela Kemijskog vjenčanja. U nemirnom svijetu rosenkreuzerska sinteza pokušava ob­ noviti sklad oko zajednice ljudi odlu­ čnih da mudro rade za opće dobro. Tijesto se stavilo u dva kalupa iz kojih se rodio prinčevski par. alkemija je. sred­ njovjekovne gnoze i posebno radove švicarskog alkemičara Paracelsusa. Druga dva spisa. koji se. inicijacijsko putova­ nje i kršćanski misticizam. U njihovoj prisutnosti trima kra­ ljevskim parovima krvnik odrubljuje glavu. U tom smislu nedvojbeno je najznakovitiji tekst Kemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreutza. to jest krajnje poznavanje prirode.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Johann Valentin Andrea (1586. Christian i njegovi drugovi dobivaju zlatno runo te postaju vitezovi zlatno­ ga kamena.-1654. Tako utemeljuje humanisti­ čki nauk Ruže i Križa o mogućoj obnovi svijeta prema Isusovoj poruci koju prepoznaje u najvi­ šem stupnju Velikog alkemijskog djela. Nakon niza kušnji pu­ štaju ga u društvo nekolicine drugih ljudi na pripreme alkemijskog vjenča­ nja.). Početkom 20-ih godina 17. Fama i Confessio. No nitko nije predvidio takav zanos.. Utjecaji i stapanja U priči Kemijsko vjenčanje u isti je mah sadržana alkemija. mit o Ruži i Križu se pokrenuo. Filozofija Ruže i Križa pro­ povijeda kako se treba popraviti u okrilju kršćanske riječi da bi se mogao preobraziti svijet. kojeg oživljava duh suverena koji­ ma su odrubljene glave. 101 Tajna inicijacijska društva . kralj i kraljica sjedi­ njuju se sedmoga dana pustolovine. Kemijsko vjenčanje Pravi rosenkreuzeri fasciniraju jednako koliko i plaše zato što se služe alkemijom. a u kojem je Andrea bio veoma aktivan. stoljeća prikazuje glavne rosenkreuzerske simbole: feniksa. zvijezdu. čim se pretvorio u prah. Ovaj medaljon iz rukopisa iz 18. rezultat su rada skupine luteranskih pri­ jatelja koje danas nazivaju "tubingenški krug". ali bo­ jeći se za svoju karijeru. cijela stavljena u Božju službu. ružu i križ. Ona obiluje aluzija­ ma na ezoterizam i hermetizam koji su od renesanse veoma u modi. Gleda­ jući tako.. Svi ti mladi ljudi dijelili su iste nade u "univerzalnu reformaciju". nalik onoj koja je iznjedrila protestantizam u prethodnom stoljeću i za koju se činilo da se guši. Odrastavši za nekoliko trenutaka. preob­ razio u meko tijesto. što je aluzija na aikemičar­ ski kamen mudraca i simbol Krista. žestoko je to opovrgavao i tek je potkraj života priz­ nao. Napisao ju je Andrea koji je u to doba imao samo se­ damnaest godina. u to vrijeme modernom discipli­ nom koja lako poprima biljeg hereze. Christian dolazi u dvorac smješten na vrhu brda ukrasivši se s četiri ruže. Za razliku od spisa Fama i Confessio to je svojevrsna alegorijska priča u kojoj anđeo poziva Christiana na kraljevski pir. a zatim i sam doživi isto. Andrea je disciplini preuzetoj iz poganstva dao kršćansku koheren­ tnost. Reciklira­ jući tradicije drevnoga Egipta. stolje­ ća njihova prijevara otima se kontroli.

slobodnog zidarstva.) s duga bo­ ravka u njemačkoj zemlji donosi u En­ glesku elemente rosenkreuzerskoga nauka. Prvi je bio stano­ viti Gaston de la Pierre Phoebus. Najuvjereniji propovijedaju potrebnu reformu i podsjećaju na obećanje ču­ desnih sila koje čuvaju Christianovi učenici. I kad se Descartes 1623. Protivnici ustraju na antipapinskom fonu proglasa . Zato ga velik broj slobodnih zidara nastoji uključiti u svoje obrede. Njegov zemljak i suvreme­ nik Francis Bacon (1561. Na čelu Starije braće Ruže i Križa nije ni manje ni više nego Imperator. godine vratio u Pariz. refor­ matorska i kršćanska poruka Ruže i Križa u početku nadahnjivala spekula­ tivno zidarstvo.-1821.što je samo po sebi razumljivo .obnavlja ezoterično znanje reda koje više nije bilo toliko traženo. Njegov obred.-1637. koji su navodno izbjegli progone.) nadah­ njuje se rosenkreuzerskom tradicijom pišući glasovito djelo Nova Atlantida. Europu zapljuskuje pravi rosenkreuzerski val: rosenkreuzerske ideje se sučeljavaju. filozofsko nasli­ jeđe Johanna Valentina Andreäe ostaje živo. on žesto­ ko podupire ideju da bratstvo uistinu postoji i brani ga od optužbi za vrača­ nje ili savez s vragom koje se podižu protiv njega. U 18.i pred­ bacuju rosenkreuzerima da se bave vra­ čanjem. U tom je razdoblju Descartes prolazeći Njemačkom do te mjere zaintrigiran tim svađama da se želi susresti s članovima bratstva. stolje­ ća stavlja na vrh svojih sedam stup­ njeva onaj "viteza Ruže i Križa". Tajna inicijacijska društva 102 . zavladali su oduševljenje i strah jer tajanstveni ogla­ NEIZBJEŽNI TEMPLARI skih organizacija mnogobroj­ na društva s povjerljivom publikom recikliraju s više ili manje sreće povi­ jesnu baštinu i kojekakve legende. Dakle. smatran u svoje doba kao nec si potvrđuju da "izaslanici nevidljivog kolegija Braće Ruže i Križa borave vid­ ljivo i nevidljivo u tom gradu zahvalju­ jući milosti Višnjega". u Škotskoj Bratstvo starije braće Ruže i Križa namijenjeno tomu da u najvećoj tajnosti . napadaju. stoljeću rođenje jednoga drugog bratstva. Zaljubljen u alkemiju. dok cvjetaju masonske lože. ali uzalud. Znanstvenik Robert Fludd (1574.). teozofa i ute­ meljitelja Zlatne zore Williama Winna Westcotta. Ruža i križ na počecima slobodnoga zidarstva? Mitsko rosenkreuzersko bratstvo iznje­ drilo je doista istinska ostvarenja. utemeljili su 1316.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Mistifikacija poprima izraz Izvanredan uspjeh tih tekstova obašnjava se posebno time što su znali iskrista­ lizirati očekivanja ljudi uznemirenih zbog budućnosti. Tako francuski kult utemeljen u drugoj polovici 18. Rosenkreuzerske ideje šire se dakle iz Njema­ čke prema Francuskoj. Mnogi su smatrali da je humanistička. N A RUBU GLAVNIH ROSENKREUZER- Pregača masonskoga stupnja Ruže i Križa koji je pripadao Josephu de Maistreu (1753. na para­ doksalan način omogućuje idejama Ruže i Križa da opstanu. brane. antropozofa Rudolpha Steinera i neizbježnoga "maga" Aleistara Crowleyja. ne zaboravljajući uvesti neizbježne tem­ plare da interveniraju.istina je da su pravi autori svi bili luterani . Među njegovim nasljednicima bile su osobe poznate u svijetu ezoterizma poput Eliphasa Lévija. Neki medu nji­ ma.-1626. Glavni masonski obredi imaju stupanj "viteza Ruže i Križa".

a nje­ gov pečat prikazuje sliku feniksa koji se rada iz svojega pe­ Ovaj simbol iz jednog djela Roberta Fluda (13.-1800. stoljeće) povezuje križ i ružu koja svoj nektar daje pčelama. pela. Oko 1784. Njegovi članovi su si zadali cilj napraviti kamen mudraca koji će čuvati najviši predstavnici bratstva.— 1803. tajnoga društva čije su ideje bliske rosenkreuzerskoj sintezi. preuzeo je obiteljski motiv nabijen vjer­ skim reminiscencijama i namijenio mu da slavi novoga reformatora.izraz "ruža" često upotrebljava umjesto "ljiljan". 103 . Poslije nekoliko desetljeća. Jurja. Malo poslije Stari i pri­ hvaćeni škotski obred daje svojem 18. Andrije urešen s četiri crvene ruže. ili neke lyonske obrede koje prilagodava Jean-Baptiste Willermoz oko stupnja velikog meštra crnoga krila Ruže i Križa. Vezu između Ruže i Križa i dalje je teško odrediti. da vuče korijene iz Biblije i antičkih sekti. slobodni zidar Goethe već je nekoliko godina član reda iluminata. Alkemijska potraga i iskrena obmana Nedostajalo je ipak autentičnih rosenkreuzera prije nego što je 1710. stoljeća tražio motiv za svojega junaka. dvojica ambicioznih berlinskih slobod­ nih zidara. podsjeća na ezoteričnu alkemijsku rosenkreuzersku poruku s početaka: u masonskom hramu nalaze se križ identičan onom Kris­ tovu. Znak toga stupnja predstavlja ta­ kođer križ i ružu. neki čo­ vjek podrijetlom iz Šleske po imenu Samuel Richter.) i Woellner (1732. Tvrdeći da potječe od naj­ starije antike. Bischoffswerder (1714. Kad je mladi Andrea početkom 17. Goethe će taj simbol preuzeti u svojoj pjesmi "Tajne". To društvo nailazi na velik uspjeh kod njemačkih plemića iako ga njegov politički konzervatizam udaljava od izvornoga rosenkreuzerskog du­ ha.) stvaraju novo bratstvo: zlatnu Ružu i Križ staro­ ga sustava. ovo je društvo ustrojeno na strogo hijerarhijski i separatistički način. U istom razdoblju mnogo drugih masonskih i viteških obreda podsjeća na naslijede Ruže i Križa. Ono svojim članovima daje zvučne naslove i obećava im nevjero­ jatna otkrića u vezi s pretvorbom kovi- plus ultra zidar­ stva. vje­ rojatno u čast Luthera čiji su grbovi prikazivali crvenu ružu s križem u sredi­ ni. ob­ grlila križ sv. ruža i poluotvorena grobnica koja podsjeća na uskrsnuće. odnosno daje duhovnu hranu čovječanstvu. No najprihvatljivije tu­ R UŽA SE NE SPOMINJE ČESTO U BIBLIJI.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa TKO JE POVEZAO "RUŽE S KRIŽEM"? a od srednjeg vijeka označava Dje­ vicu Mariju koja se identificira s bijelom ružom bez trnja koje je pocrvenjela od krvi njezina sina. to se posebno odnosi na red templarske Stroge opser­ vacije. zaštitnika engleskoga konjaništva. stupnju u masonskoj piramidi prestižni naslov "vitez Ruže i Križa". koji se dao nazivati Sincerus Renatus (doslovno "ponovno ro­ den"). Za neke dolazi iz Engleske gdje je ruža. 1777. mačenje je vjerojatno i najjednostavnije: grb obitelji Andrea predstavljao je križ sv. utemeljio bratstvo zlatne Ruže i Križa koje se širi velikim njemačkim gradovima. Na­ crtao ga je djed Johanna Valentina. utemeljene 1751. U protestantskoj Nje­ mačkoj dobiva novo značenje jer Luther u svojem prijevodu Biblije . simbol vladajuće dinastije.

—1939. Žele za sebe pridobiti njemačke kneževe. Prilagodio se duhu vremena. Woellner postaje državni ministar. To je goto­ va stvar kad svečano iniciraju nasljedni­ ka pruske krune Friedricha Wilhelma Drugog (1744.-1878. neki duhovi reaktivi­ raju tradiciju Ruže i Križa u prilično tradicionalnom smislu.) koji nekoliko go­ dina poslije toga stupa na prijestolje. Dok je industrijalizacija izmi­ jenila zapadni svijet i činilo se da je razum svemoguć. pod utjecajem H. U stvarnosti je projekt dvojice osnivača nešto sasvim drugo. U istom razdoblju rađaju se i druga bratstva: red Ezoterične Ruže i Križa u Njemačkoj ili kabalistički red Ruže i Križa u Francuskoj. bliži je ekumenizmu new agea nego početnom luteranstvu. propovijeda veliku vjer­ sku snošljivost i traži pristup božanstvu prakticirajući meditaciju i molitvu. AMORC je danas najvažniji rosenkreuzerski pokret. blizak je masonskim krugovima čije obrede prakticira i predlaže da se produbi nje­ gov nauk zahvaljujući dostignućima alkemije. U tom je eklektičkom ponašanju možda poveznica između suvremenoga rosenkreuzerstva i onog o kojem su sanjah Johann Valentin Andrea i njegovi pri­ jatelji. ute­ meljio Robert Wentworth Little (1840. Nikad opovrgnuto oduševljenje Nakon poraza rosenkreuzerskih neovis­ nih pokreta u drugoj polovici 19. posebno temi reinkarnacije. a Bischoffswerder ministar ra­ ta. Važniji je Unutrašnjost hrama u New Yorku koji pripada američkom Rosenkreuzerskom društvu. stolje­ ća počinje renesansa rosenkreuzerskih društava. ameri­ čkog liječnika koji se nakon otkrivenja bliskog onom Kemijskog vjenčanja. . Societas Rosicruciana in Anglia.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa na i produljenjem života. Spencera Lewisa (1883. dao u obnovu rosenkreuzerske poruke. zaljubljenike u ezoterizam i dovoljne vjernike da se mogu okoristiti njihovom blagonaklonošću. otvorio se orijentalnim utjecajima. koji je 1867.) u Londonu. Godine 1786. Anticus mysticusque ordo rosae cruris (AMORC) ili "Stari i mistični red Ruže i Križa" nastao 1909. oni otkrivaju svoju obmanu jednostavno objavljujući da raspuštaju svoj red. Društva Ruže i Križa imala su velik uspjeh u anglosaskom svijetu.-1797. Kada su im se ostvarile ambicije.).

rije­ čima više nego čekićem i dlijetom. PAPA KLEMENT XII. običaje starih zidarskih cehova od kojih su najtalentiraniji nekad znali rezati tvrdi kamen koji zovu free stone. Textes et pratiques (18. G ODINE 1723. lju­ di različitih slojeva .. skroman i čestit bez obzira po kakvoj se denominaciji ili posebnoj vjeri razlikuje. Osim toga. "Mason je zbog svojega naslova pri­ siljen pokoravati se moralnom zako­ nu. stoljeće). (. ostavljajući njima samima njihova posebna mišljenja. Gayotu. a za neke je prava škola humanizma. zvali su ih freestone masons ili freemasons. nikad neće biti glupi ateist niti nereligiozni slobodoumnik. Zbog razloga koje je još teško objasniti.U ložama slobodnog zidarstva Premda neki tu elitističku bratovštinu optužuju za sva zla. Choderlos de Lac­ los." "Andersenova konstitucija" citirana prema G. U stolje­ ću prosvjetiteljstva slobodno zidarstvo nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Židove. novi zidari rađaju ne više operativno nego spekulativno slobodno zidarstvo uteme- Više tolerancija nego vjerska svađa To je bratstvo ipak novo. U tom kontekstu ljudi oduševljeni tole­ rancijom osnivaju prostore slobodne riječi otvorene svim vjeroispovijestima. ske lože škotski pastor James Anderson sastavlja povelju u kojoj nabraja prava i zadaće svakog masona. Prema njoj čovjek treba biti dobar.) slobodnih masona u ko­ jima se ljudi svih religija obvezuju.-19. BIO JE zabrinut zbog širenja "nekih društava. Pariz. Osuđuju ateizam. prisežući na Bibliju i pod najtežim mukama. D 1738. da će nepovredivom tišinom skrivati sve što čine u mraku tajne. U IME VELIKE ENGLE- 105 Tajna inicijacijska društva . Nastalo je u 17. iz čega proizlazi da je zidarstvo način da se pomiri iskreno prijateljstvo među osobama koje bez toga nikada ne bi mogle biti među­ sobno prisne." Vatikan prvi put osuđuje društvo koje je u Europi u znatnom zamahu.. is­ kren. La Franc-Maçonnerie française. La Fayette pa čak i Voltaire.od građana do članova najvišega plemstva preko sve­ ćenstva . osvijetljena delta. a ako dobro razumije umijeće. ne prestaje intrigirati. ali hvale vjersku slobodu. indiskrecija jednog člana bratstva o tajnim sastanci­ ma njegova reda pobudile su sumnje kraljevske vlasti. Nakon godinu dana u Francuskoj Luja XV. Služeći se mišlju.. utemeljitelji upotrebljavaju Vokabular i ANDERSENOVA KONSTITUCIJA Ovi masonski pečati pokazuju veliku raznolikost simbola kojima se služe lože: kutomjer. u tome sudjeluju i istaknute ličnosti koje su često kritične prema društvu svojega doba: Montesquieu.druže ili razgovaraju o raz­ ličitim temama prema neobičnim običajima. pa čak i "muhamedance". te križ.. Danas se. ključevi i mačevi. šestar. Priča se da se na tim skupovima. koje nazivaju "ložama". služeći se simbolima i hermetičkim jezikom za neinicirane.). "francs-maçons'. smatra primjereni­ jim da ih se prisili samo da slijede reli­ giju po kojoj su svi ljudi suglasni. ona već tri stoljeća. O religiji konstitucija pokazuju znatnu toleranciju za to vrijeme. Još je gore što te lože primaju ne samo katoli­ ke. stoljeću u engleskom kraljevstvu opustošenom vjerskim ratovima. sastanaka (. skupova. nego i protestante. Folio 1991. više diskretna nego tajna.

stoljeća. kalfe i maj­ stori.Ceremonija inicijacije početkom 19. Javljaju se i drugi simboli: Tajna inicijacijska društva 106 . imao je običaj svakodnevno obilaziti gradilište. utemeliiteljski akt suvremenoga slobodnog zidarstva datira iz 1717. Nezavršen Hram Poput svakog inicijacijskog društva slo­ bodno zidarstvo ima svoju priču o ute­ meljenju: to je legenda o Hiramu koji vodi gradnju Salomonova hrama u Je­ ruzalemu namijenjenog da primi ploče sa zakonima. Graditelj hrama. Tako su kutomjer i šestar posvuda: prvi je pove­ zan s moralnom ispravnošću. potvrđuju dva stupa koji ukrašavaju ulaz u lože. a njegovo tijelo zakopali. od gradi­ telja piramida do graditelja katedrala. Hiram. srž simboličkoga tijela pro­ izlazi iz alata kamenorezaca. Službeno. Poslije nekoliko godina. olovna nit i libela. Otada je Hram ostao nedovršen i smatra se da masoni rade na njegovu stalnom završetku. to­ lerancije i bratstva. kad su četiri engleske lože odlučile osnovati Veliku englesku ložu koja ujedinjuje sve lože u kraljevstvu. Pristupnik sjedi povezanih očiju spreman da se suoči s kušnjama koje ga čekaju prije nego što "primi svjetlo". a to je jamstvo masonskog univerzalizma. kao da je kamen u zgradi ljud­ skog bratstva. 1723.. Utemeljitelji modernoga slobodnog zi­ darstva potraživali su nasljedstvo svih masona koji su im prethodili. a strop obo­ jen u bijelo podcrtava nedovršenost i potiče svakog masona da radi na sebi samome. Izradili su inicijacijski put koji vodi od stupnja šegrta do stupnja majstora. Da se masonstvo nadahnulo Biblijom. Na gradilištu su radnici prema svojim kvalifikacijama bili podi­ jeljeni u tri skupine: šegrti. tražeći izgubljenu majstorovu riječ. "Ovdje je sve simbol" Slobodno zidarstvo se hvali obiljem simbola koji moraju omogućiti mu­ škarcima i ženama da se razumiju izvan društvenih barijera. Taj operativni alat nadopunjuju lopatica. dok se drugi odnosi na mjeru koju svaki ma­ son mora imati u svojem ponašanju. ljeno na vrijednostima humanizma. Oni podsje­ ćaju na Salomonov hram. Iako je velik broj tih simbola naslijeđen iz kabale ili hermetizma. novi red poprima konstituciju koja vrijedi još danas. Jednoga dana iznenadila su ga trojica kalfa koji su mu htjeli oteti tajne zana­ ta. Zbog njegova su ga otpora ubili. predlažući alat za moguće poboljšanje sebe samih.

Pokriven okom podsjeća na spoznaju. Kipling. 107 Tajna inicijacijska društva . Poduzetnici: Ford.. Giuseppe Garibaldi. vjetra i vatre prije nego što simbolički umre da bi se po­ novno rodio kao slobodni zidar: on je dakle šegrt. Citroen.. Chagall. koja može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. doslovno "ispred hrama") postaje iniciran (in itium. Mirabeau. Franklin Roosevelt. organizatorsko načelo svijeta kojem ne­ ki masoni daju ime Boga. on se u potpunosti koristi pravom govora. Stendhal. Postavši kalfa. Voltaire. Rad u loži snažan je trenutak mason­ skoga života. Louis Armstrong.U ložama slobodnog zidarstva Proslava masonskoga krštenja u francuskoj loži Velikog orijenta (duborez iz Ilustracije. Pisci i filozofi: Charles de Montesquieu. 19. Goethe. Veliki. Casanova. Guillotin. vode.. doslovno "na putu"). markiz de Sade. Arthur Conan Doyle. Stéphane Malar­ mé. Poli­ tičke i vjerske teme općenito su zabra­ njene u korist analize nekog simbola ili neke masonske vrijednosti. stoljeće). Jules Ferry.. maršal Joffre. Proudhon.. George Washington. Inicijacija i masonski rad Inicijacija je proces kojim neki profani (pro fanum.. Napokon kao majstor raspo­ laže svim potrebnim simboličnim ala­ tom i produbljuje svoj angažman. Louise Michel. Na sastancima koje ma­ soni održavaju dvaput na mjesec. Tijekom te faze. Chrysler. kipar Bartholdi. Mark Twain. Izlaganje upotpunjuje rasprava... Meyerbeer. Oscar Wilde. Sibelius. Eduard VII. Salvador Allende. Jules Vallès. Glazbenici i drugi umjetnici: Mozart. Haydn. Nakon završetka SLAVNI MASONI otkriti sljedeća imena: Političari: Fridrik II. Emile Littré. Liszt. P OPIS SLAVNIH MASONA JE DUGAČAK. i Eduard VIII. Benjamin Franklin. iz Engleske. Onaj koji ulazi primljen je s povezom na očima i podvrgnut kušnja­ ma zemlje. mora šutjeti kako bi shvatio pravila funkcioniranja lože. Aleksandar Puškin. emir Abd al-Kader. trokut čiji trojni oblik poziva na prevladavanje suprotnosti. jedan od njih drži predavanje ili "dasku".. Walter Scott. Emile Combes. Harry Truman. MEĐU POZNATIM OSOBAMA SA SIGURNOŠĆU MOŽEMO sunce i mjesec jer masoni rade "od pod­ neva do ponoći". Winston Churchill. Fleming. Beethoven. a katkad i na velikoga graditelja svemira. La Fayette. Lyndon Johnson.. Herder. Znanstvenici: braća Mongolfier. Gerald Ford. Choderlos de Laclos. McAdam. Count Basie. Duke Ellington.

stoljeća. oni su isto tako obogatili ma­ sonsku baštinu znanstvenim ili slavnim referencijama. oni su oboga­ tili tu hijerarhiju piramidom visokih stupnjeva.. formaliziran početkom 19. Reakcije masona bile su veoma različite 1789. Ako je istina da su neke masonske lože bile laboratorij druželjubivosti koja je bila relativno otvorena i motor liberalnih ideja. objavljenima 1797. stupnju) ili rosenkreuzere ("vitez Ruže i Križa" na 18. U prosvje­ titeljskoj Francuskoj masonski obredi bili su obilježeni modernim imaginar­ nim viteštvom. opat Augustin Baurrel. sežući od iskrene potpore apsolutnoj mo­ narhiji sve do najnaprednijih demo­ kratskih ideja. Katkad zbog stvarne brige za inicijaciju. Uostalom. masonerija u cjelini nije potak­ nula nikakvu zavjeru. stoljeća slobodno zidarstvo razgranalo se kontinentom.. potvrđuje da je Francuska revolucija proistekla iz masonske zavjere. Tako Stari i prihvaćeni škot­ ski obred. nekadašnji slobodni zidar. većina loža prestaje se sasta­ jati tijekom Između zavjere i sotonizma Tijekom 18. stoljeća nekim slobodnim zi­ darima činilo se da je stroga hijerarhija triju stupnjeva nedostatna. obuhvaća 33 stupnja: od učenika (prvi stupanj) do "suverenoga general­ noga velikog inspektora" (trideset treći stupanj) preko "velikog izabranog vite­ za Kadoša ili plemenitog masona" (tri­ deseti). a danas najprakticiraniji u svi­ jetu. Svaki slobodni zidar koji želi djelovati u loži mora držati ruku ispod vrata pod pravim kutom kao da simbolički svladava svoju riječ naprama drugima (duborez iz 19. Tajna inicijacijska društva 108 . Osim tih zvučnih kvalifikacija stvaranje novih stupnjeva omogućilo je da se uklopi određeni broj stranih čla­ nova u originalno zidarstvo. dok u katoličkim zemlja­ ma oštro protivljenje papinstva uskoro podiže Crkvu protiv masona i oni se posvuda smatraju sumnjivima. Stupnjevi i visoki stupnjevi Od 18. ali i zbog ljubavi prema naslovima. tako broj naslova podsjeća na templare ("veliki zapovjednik Hrama" na 27. U protestantskoj zemlji kraljevi ili kneževi nisu oklijevali uklju­ čiti se u lože.U ložama slobodnog zidarstva radova masoni se često neformalno na­ laze oko stola za vrijeme "agapa". stoljeća). oni ne potvrđuju samo legendarnu srodnost. Ti naslovi su posuđenice. U svojim Memoarima da posluže povi­ jesti jakobinizma. stupnju).

Društvo u svojem stoljeću Ako pobuđuju toliko sumnje . nekadašnji slobodni zidar. Laž su stvorila dva tabora u službenoj verziji. no njegova braća jesu. U 19. stanoviti Léo Taxil. da sam vrag pred­ sjedava nekim sastancima dok se masoni posvećuju crnim misama. stoljeću fran­ cuski slobodni zidari su većinom antiklerikalno raspoloženi i sudjeluju u borbama Republike za školu. političar.znači da slobodni zidari ni­ su propustili angažirati se u političkoj raspravi svojega doba ili da se katkad miješaju u sfere moći. Taj republikanski angažman objašnjava strah kojeg će Stephan Meyer. Diskretni za vri­ jeme revolucije. U istom tom razdoblju javljaju se Protokoli sijamskih mudraca. Barruelovu tezu je paradoksal­ no sredinom 19. stoljeća ponovno pri­ hvatio Louis Blanc. Slobodni zidari su navodno igračke divovske zavjere koju su organi­ zirali Židovi. Masonerija pristaje uz laičku politiku Julesa Ferrvja ili antiklerikalne ideje Ernilea Combesa. antiklerikal svježe obraćen na katolicizam. Tadašnji masoni u borbi za demokraciju protiv Drugoga carstva oduševljavaju se tako pretpo­ stavljenim revolucionarnim angažma­ nom svojih prethodnika. Težina slobodne masonerije je takva da se sma­ tra kako su u redovima radikalne stran­ ke tri senatora od četiri i gotovo polovica zastupnika braća. Godine 1885. povjesničar i slobodni mason u svojoj Povijesti Francuske revolucije. stoljeća poslužit će kao izlika u vladama totalitarnih drža­ va da progone jedne i druge.odnos­ no mržnje . Sam Na­ p o k o n nedvojbeno nikada nije bio ini­ ciran. objavlju­ je senzacionalna otkrića. laičku državu te su prisutni među političkim osobljem ljevice. Golem us­ pjeh! Ali slučaj skreće u drugom smjeru kada autor poslije tri godine otkriva da su njegovi spisi bili jednostavno šala.. Barruelovo djelo pridonije­ lo je tome da se u duhovima usidri ide­ ja da braća zaštićeni tajnom kuju zavjeru. . veliki meštar Velikog orijenta u koji ulaze brojni maršali i ministri. u Francuskoj su doživ­ jeli buđenje tijekom carstva. Te teze koje se provlače ti­ jekom cijelog 20. dokument koji je isfabricirala carska policija kako bi opravdala pogrome počinjene u Rusiji. veliki pomoćni meštar Velikog orijenta Francuske tijekom svečane komemoracije o 60. obljetnici oslobađanja logora 2005..U ložama slobodnog zidarstva 109 Revolucije. No optužbe za sotonizam nisu prestajale. Joseph Bonaparte postaje 1805. U svojoj knjizi Braća triju točaka ističe kako je masone­ rija sotonske naravi. U tom djelu prvi se put javno pojavljuje ideja o "židovsko-masonskoj uroti".

Prava masonska tajna je međutim ne­ što drugo. Režim u Vichyju. Što se tiče tajne tj. izdaje zapovijed da se raspuste francus­ ke masonske lože. razlikuje se po tradicionalnijem i konzervativnijem duhu. Tako ko­ munistička partija 1922. Velika loža ko­ ja je duhovnija. razmi­ šlja i zaključuje. Danas se smatra da ima više od šest milijuna članova od kojih je većina u Sjedinjenim Država­ ma. to znači da je slo­ bodno zidarstvo duboko ukotvljeno u svojem vremenu.. Velika ženska loža ili Ljudsko pravo. promatra. ona proizlazi iz intimnog odnosa koji svaki mason stvara tijekom godina sa samim sobom. članovima svoje lože i masonskim vrijednostima. miješana podružnica koja je najvažnija. sumnja ostaje. Velika nacionalna U jednoj londonskoj loži 1992. ona potiče kritike i maštu. U Francuskoj masonske lože okup­ ljaju više od 120 000 masona i masonki u različitim podružnicama: Veliki orijent laičkoga usmjerenja. bliža engleskoj masone­ riji. lansira snažnu antimasonsku kampanju.MASONSKA TAJNA prisege koju polaže svaki ma­ son pri inicijaciji. Casanova je već u 18.. skrivene na­ ravi masonskih sastanaka. Razlikujemo dva oblika tajni: one obreda i pripadnosti. Prva je ot­ krivena prije otprilike tri stoljeća: bo­ gata literatura danas iznosi pojedinosti o masonskim tajnama. francuska loža. Katolička crkva sa svoje strane po­ jačava ekskomunikacije koje su ukinute tek 1983. T EMELJNA MASONSKA TAJNA DIO JE slobodni zidari biti predmet. Tako brat može otkriti svoju pripadnost. Otkrio ju je zato što ide u ložu. Ned­ vojbeno neki su vjerovali da se mogu koristiti njome kao klubom za politički ili gospodarski utjecaj. zabranjuje svojim članovima da budu slobodni zi­ dari. Njezino zazivanje pokazuje sve vrste maštarija i izmi­ šljotina. sve je rela­ tivno. To društvo koje tvrdi da je više di­ skretno nego tajno. Na najmanje skretanje je­ dnog od članova strogo se reagira. prokazujući maštanja Léa Taxila. Druga se te­ melji na slobodi pojedinca. Na čelu reda bili su i neki kraljevi. U Ujedinjenom Kraljevstvu slobodno zidarstvo ima gotovo institucionalnu ulogu. ali ako mreže doista postoje i ako su braća imala pro­ blema sa zakonom. lože su u Francuskoj najvećim dijelom udruge prema zakonu iz 1901. izaziva znatiželju i fascinaciju. stoljeću primije­ tio kako je "tajna masonstva" nepo­ vrediva po svojoj naravi jer je mason (. Shvaćena kao široka mreža pomoći. Tajna inicijacijska društva 110 . čiji su statuti i imena glavnih članova deponirani u policijskoj prefekturi. ali ni­ kada ne smije otkriti pripadnost treće osobe u odnosu na njezin privatni život. Na kraju Drugoga svjetskog rata re­ dovi slobodnog zidarstva su desetkova­ ni i bit će potrebno više desetljeća da se ponovno konstituiraju. a od lipnja 1940.) nije ni od koga čuo. a djelomično i njegov izraz.

kalfa i majstor. šegrt.. On promatra red odabranih cohena (doslovno "sve­ ćenika") kao pravu sve­ ćeničku sektu čiji je cilj ostvariti to sjedinjenje: prikladnim i složenim obredima bliskim ma­ giji. izabranih svećenika svijeta). Kao slobodni zidar smatra svoje društvo zajednicom visokih ma­ sonskih stupnjeva utemeljenih na tri prva univerzalna stupnja. on je svakako obilježen fascinantnom ka­ rizmom. Martines de Pasqu­ ally je prije svega teurg uvje­ ren u nužnost da nekoliko njih sjedini s Bogom. 111 Tajne inicijacijska društva . zatim veliki graditelji. koji su zajednički svakoj loži. po zanimanju slobodni zidar od 1750. Martines de Pasqually.. Iako je taj ugled zasigurno pretjeran. razra­ đuje masonski sustav koji spaja stečevine martinizma te viteški i templarski ideal do kojega toliko drži. dobiva služ­ beno priznanje svojeg obreda koji pre­ uzima ime Ispravljeni škotski obred. a prakticira se još i danas. Lyonski trgovac. Utemeljitelj reda Vitezova masona. kalfe coheni. Vrlo brzo masoni su posvećeni u Pasquallyjev sustav. on se uspinje po stupnjevima sve dok nije postao réau-croix. MARTINES DE PAS- qually (1710. Willermoz koji je J EAN-BAPTISTE WILLERMOZ (1730.-1824. Njegov je cilj: ponovno uključiti čovjeka u božansko stvaranje. Fasciniran nje­ govom doktrinom. zapovjednici Istoka. ODINE 1754. odabranih svećenika svijeta bio je pokretač paramasonskoga sustava teurgijske vokacije.) poslužiti". Predstavljajući se kao "slab in­ strument kojim se Bog želi (.). Nakon smrti majstora lože odabra­ nih cohena propadaju. nedvojbeno maran pretvo­ rivši se u žestoka katolika. postao je po­ znat kao čudotvorac neobičnih moći.. vitezovi Istoka. majstori coheni.. Obred odabranih cohena otvoren samim ljudima uskoro se prakticira u cijelom francuskom kraljevstvu i broji dvanaestak loža za Pasquallyjeva života.Martinizam. utemeljiteljem templarske Stroge opservacije. Poseb­ no pristupaju stupnju réau-croix Jean Baptiste Willermoz i Louis Claude de Saint-Martin. Samo nekoliko njih pristupa najvišem stupnju majstora. Pasqually. Odsad utjecajna osoba u lyonskom području 1782.) stupio u vezu s njemačkim barunom Karlom von Hundom. budući Martinesov tajnik i nastavljač njegova djela. mistike.?-1774. Martines tvrdi da je uveo svoje pri­ staše u vezu s anđe­ lima koji potječu od Boga. stoljeća. OD MARTINIZMA DO TEMPLARA Sjediniti se s Bogom Utemeljenje reda odabranih svećenika odgovara kod Pasquallyja točnoj kozmogoničnoj viziji koja povezuje krš­ ćanske elemente sa židovskom kabalom i stanovitim utjecajima muslimanske središnji je lik u kršćanskom i ezote­ ričnom masonskom krajoliku 18. čiji je život dotad bio slabo poznat. postaju sustavno šegr­ ti coheni. utemeljio je red Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers (vitezo­ va masona. Willermoz susreće Marti­ nesa de Pasquallyja 1766. posebna vrsta slobodnog zidarstva Usred stoljeća prosvjetiteljstva dva čovjeka razrađuju teurgijski nauk..

Jedno sto­ ljeće poslije Gérard Encausse (1865. Saint-Martinov i Willermozov Gérard Encausse. Zato je važno podsjetiti svako­ ga da sudjeluje u božanskom stvaranju. Njegov martinistički red ostvario je ša­ roliku sintezu različitih inicijacijskih tradicija. Tijekom sastanaka smatra se da se anđeoska bića prikazuju u obliku svjetlosnih prikaza. ne ostavivši potomstvo. utemeljuje martinistički red koji nastoji sintetizirati Pas­ quallyjev. bio je jedan od velikih likova francuskog ezoterizma. Papus je stekao veliku slavu jer je neko vrijeme uživao naklonost cara Nikolaia II. Tajna inicijacijska društva 112 . ali kadgod i zvučnih.). Osim novih obreda uključuje po­ sebno nošenje maske za koju se smatra da potiskuje ličnost kako bi bolje iz nie izašla bit koja je svojstvena svakomu. Isprva racionalist Encausse priča da je primio iluminaciju u kontaktu s jednim od svojih prijatelja koji ga je navodno inicirao. Martinistički red ga je nadživio sve do naših dana. ali u kontekstu složene povijesti on je danas okružen ti­ sućama društava koja za sebe isto tako tvrde da su martinističkoga podrijetla. U svojem Traktatu o reinte­ graciji namijenjenom réau-croix Pasqually naučava kako je čovjek žrtva smrtne tvari u koju je zatvoren od Adamova pada.. nazvan Papus. posvećeni moraju stalno praktici­ rati molitvu i slijediti stroga pravi­ la prehrane. prije nego što ga je zamijenio slavni Rasputin. što uključuje da se stjecanje prvih stupnjeva cohena događa ne samo preko klasične inicijacije. nego i postupnom komunikacijom "utjecaja" sposobnog da podigne iniciranog u njegovu di­ menziju čovjeka-Boga. Red Martineza de Pasquallyja nestao je 1781. nauk.. Čini se da je nedavno red odabranih svećenika Martinesa de Pasquallyja ob­ novljen u izvornom obliku i da se martinistička teurgija iznova prakticira u vrlo tajnim kružocima. Od Cagliostra do Jean-Baptistea Willermoza. Ta vizija pretpostavlja posebne kvalitete kod iniciranih.Kako bi mogli primiti božansko. Od Pasquallyja do Papusa Pasquallyjev martinizam utjecao je na ve­ lik broj daljnjih društava ili ezoterijskih struja.— 1916. poznatiji pod imenom "Papus" reaktivira martinizam. Zatim 1891. francuski liječnik obuzet okulti­ zmom i hermetizmom. od Starog i prihvaćenog škotskog obreda do Ispravljenog škot­ skog obreda malo je masonskih loža iz prosvjetiteljskog stoljeća koje mu ne duguju neki element nauka ili obreda.

Istodobno se okreće alkemiji i ezoterizmu te postaje. uzeo kalij iz Meke i posvetio ga u tajne Perzije. dok je bio dijete. UGLEDAO JE Egipatsko slobodno zidarstvo Čini se da se Cagliostro prvi put u živo­ tu zagrijao za svoja istraživanja. mi­ ješanje pudera i masti za mladića je ot­ kriće. njihov iskreni sljedbenik. magiju. Proglasivši se "ve­ likim Koptom Azije i Europe" priča kako je on izgubljen sin kralja Trebizonda kojeg je. kao sin nekog službenika. obavlja ozbiljan i du­ bok ezoteričan posao.. Tako se Cagliostro domogao dragulja tije­ kom "sotonskih iskustava".. islama i In­ dije. nekoj egipatskoj sekti prije nego što je bio podučen u alkemiju u Damasku i zatim u tajnim laboratorijima malteš­ kih vitezova. no izbačen je zbog sitnih krađa. Zatim ga otac šalje kao šegrta ljekarniku u neki samostan. Ženi se 1768. IUSEPPE BALSAMO. Od najranije dobi mali Giu­ seppe je nemiran. Engleskoj zatim Francuskoj par niže us­ pjehe. Opremljen tim znanjem Cagliostro želi pomiriti religiju. slobodno zidarstvo i rosenkreuzerski nauk oko baštine antičkog Egipta koji smatra kolijevkom ezoterizma. Magnevalom i Saint-Costardom.Egipatske lože grofa Cagliostra U sklopu masonskih loža za koje kaže da su "egipatske". izrađuje čarobne napitke za mladost i obogaćuje svoje točke kemijskim manipulacijama. olakšavši putem nekoliko ple­ mića za njihova skupocjena blaga. Zajedno odlaze tražiti bogatstvo tamo gdje ih nitko ne poznaje. Ušao je u sjemenište s dvanaest godina. Ona pak postaje Serafina. utemeljuje ma­ sonske lože kojima daje tzv. Zatim se usavršava u svjetlo dana u Palermu 1743. ljepoticom Lorenzom Feliciani. Počinje se predstavljati kao struč­ njak za "egipatske" tajne. koji je imao određenu naobrazbu. Postavši "mag". Kći sitnog zanatlije. inteligent­ na i ambiciozna nagovara Giuseppea da se više ne zadovoljava brzinskim cir­ kuskim točkama te ga krsti "grofom Cagliostrom". 113 Tajna inicijacijska društva . S dvo­ jicom lyonskih kalfa. protiv­ no svim očekivanjima. Uči umijeće opsjenarstva. manipulirao je alkemičarskim i hermetičkim referencijama iskovavši simbole za vlastitu uporabu. "egipatski obred" u vrijeme kada slobodno zidarstvo doživljava čude­ san uspon u Cagliostro. iskorištava lakovjernost ljudi. Ovdje zmija probodena strijelom podsjeća na matematičku beskonačnost. Iznenađuje publiku neobičnim talentima iscjelitelja i božanstva. U Španjolskoj. Kako bi to postigao. zagonetan i demonski grof Cagliostro nudi da će iniciranima otkriti znanje za koje tvrdi da seže duboko u antiku.

Još jedna originalnost egipatskog kulta: otvoren je ženama. Mistifikator je postao iskreni ezoterist koji je dugo utjecao na slobodno zidarstvo. obitelj koju sam odabrao za to. ako čujem svoj duh prema uda­ ljenom načinu postojanja onoga kojega vi primjećujete. citirao P. Godine 1784. izvan vremena i prostora moje duhovno biće živi vječnim životom i ako uronim u svoju misao vraćajući se u tijek vremena. pa sam došao u odraslu dob i otada više nisam brojio. ali postao je primjer tako da mnogo ljudi danas raspravlja o nje­ govu naslijeđu. više miješa spoznaje iz alkemije." J. Proklamirane ambici­ je su ipak više od onih tradicionalnog slobodnog zidarstva jer se smatra da inicirani pristupaju ovladavanju čudo­ tvornim moćima koje bi im omogućile da obnove tijelo i dušu... Tražim ime koje sam odabrao da se pojavim medu vama. Vrativši se u Italiju. VÉsoterisme. Kako bi to uči­ nili.. Serafina. Cagliostro u Lyonu ute­ meljuje prvu egipatsku ložu. Pariz. Sva svjetlost dolazi s istoka. postaje njegovom velikom svećenicom. znakovi i pa­ rabole: dakle.. A trebaju vam pojedinosti. prekrštena u "kraljicu od Sabe". zatim se­ dam godina. VELIKI KOPT CAGLIOSTRO O SEBI SAMOME nu ličnost preko ezoteričnog zna­ nja koje seže sve do drevnog Egipta. Pariz 1786. osim masonskih sastanaka članovi se moraju povući na četrdeset dana kako bi se očistili. No nakon afere s ogrli­ com.) Mjesto. Zatočen je 1789. u koju je bio upleten i kardinal. Tijekom masonskih skup­ ština događaju se iskustva s medijima. Thilorier. želim ignorirati. "Ja nisam ni iz kojeg razdoblja i ni iz ko­ jeg mjesta. progoni ga papinstvo zbog njegovih sotonskih pseudoaktivnosti. "kraljica od Sabe" Cagliostro je koncipirao sustav "visok­ ih masonskih stupnjeva" koji se obraća svakom masonu. slušajte! Vratimo se daleko u prošlost jer vi to želite. kabale i astrologije. U ovom odlomku obraća se svojim iniciranima. sat kad se moje materijalno tijelo prije 40-ak godina oblikovalo na ovoj zem­ lji. imao sam tri godine poput vas.-Ch. Tajna inicijacijska društva 114 . postajem onaj koji želim.. Uostalom.. (Ime) kojim su me zvali pri ro­ B ALSAMO JE OD SEBE UČINIO ILUMINIRA- đenju. Francuskoj i kada je egiptomanija na vrhuncu: piramide i hijeroglifi sinoni­ mi su za mnogo tajni i ezoterizam. Cagliostro mora hitno napustiti Fran­ cusku. Sva inicijacija dolazi iz Egipta. Egipatski kult na posljetku uopće ni­ je prakticirao. Robert Laffont. Obred ne sadržava mnogo pravih egipatskih elemenata. (. 1990. Serafina.A. a umire 1795.Zlatna legenda o grofu Cagliostru. Mémoires pour le comte Cagiiosrlo. "Pobjed­ nička mudrost". Visoka egipatska masonerija ubrzo počinje fascinirati: lože se množe i pri­ laze masoni medu kojima je i istaknuti kardinal Rohan. ono koje su mi dali u mladosti odbacio sam kao što bih odbacio demodiranu i odsad nepotrebnu odjeću. Riffard. loseph Balsamo uči tajne alkemije uz svojeg učitelja Althotasa koji sasvim sigurno nikad nije postojao.

-1869. martinistički red radi istraživanja okultnih znanja..). Njegov glavni učenik. ali i veliki filozof Hanry Bergson. nazvan Papus . tajni kvasac svih intelek­ tualnih snaga..) koji je pod imenom Eliphas Levi popularizirao te ideje tvrdeći kako "se čini da je okult­ na filozofija bila hraniteljica ili kuma svih religija. medij koji tvrdi da je u bivšem životu bio druid po imenu Allan Kardec i to ime preuzima 1850. "Vidio sam. on reinkarnaciju čini čak pravilom života. Gérard Encausse (1865.. Zanimanje za društva i spiritističke fenomene početkom 20. otac slavnoga Sherlocka Holmesa i neu­ morni apostol spiritističkog pokreta.. Margaret i Leah Fox ispituju duhove posredstvom medija tvrdeći kako su došle u vezu s dušama pokojnika koja se očituje tako da se premještaju predmeti. Sam je po­ jam skovan oko 1840. ODINE 1848. U istom razdoblju cvjetaju okultistički krugovi posvuda u Europi. koje je prošlo kroz civilizacije od starog Egipta do naših dana. Na groblju Père-Lachaise grob Allana Kardeca uvijek je urešen cvijećem što . Sklonost prema okultnom U drugom planu spiritističkih fenome­ na je ponovno pojavljivanje okultizma koji karakterizira drugu polovicu 19. stoljeća uvelike je izlazilo izvan zatvore­ noga kruga pristaša. U Francuskoj spiritizam popularizira Hyppolyte-Léon Rivail (1804.po ime­ nu duha neopitagorejske medicine dao je konkretan oblik tom istraživanju utemeljivši 1891. On odgovara po­ vratku ideja prema kojima postoji znanje koje je prethodilo u odnosu na sva ostala. Käthe. stoljeća i početak sljedećega. To je bio slučaj u Parizu 1906. Oduševljenje je golemo. astronom Camille Flammarion.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom U drugoj polovici 19. U svojim djelima koja se neprekidno ponovno objavljuju. stoljeća cvjetaju društva. neki inicirani mogu ponovno otkriti ovo skriveno znanje.). Tri sestre. Okultisti najčešće op­ sjedaju masonske ili paramasonske sku- je svjedočanstvo utjecaja koje još i danas ima kod mnogih sljedbenika.-1875.-1930. Probrani cvijet francuske znanosti sudjelovao je u jednom od nje­ zinih transova: kemičari Pierre i Marie Curie.). godine. Tako su se protivno običaju neke seanse održavale u javnos­ ti. U nevjerici svi su prisustvovali levitaciji sto­ la pred kojim su se držali. a ipak mi razum ne vjeruje". (. zatim u Europi gdje brzo broje tisuće pristaša među kojima je i Arthur Conan Doyle (1859. uskoro nastaju prva spiritistič­ ka društva u Sjedinjenim Američkim Državama. Neki čak tvrde da su ih uveli u vezu s mrtvima." Dakle. NEKA ČUDNA PRIČA kružila je američkim gradi­ ćem Hydesillem. oko medija Eusapie Palladino koja je potje­ cala iz Italije. koja svojim sljedbenicima žele otkriti skrivene tajne. od Praga do Londona preko Berlina.-1916.) i apsolutna kraljica društva u vrijeme kad je ono bilo eks­ kluzivno rezervirano za odgoj svećeni­ ka i kraljeva. komentirao je Pierre Curie. katkad efemerna. Okult­ ni mislilac par excellence je Alphonse-Louis Constant (1810.

rujna. ali i za jednu od najljepših pje­ sama. utemeljili engleski okultisti Robert Wentworth Little i Ken­ neth Mackensie... Povrh toga. "Što kažu usta sjene". tehnološki napredan i racionalan protjerao je spi­ ritizam u rang simpatičnih zabava za adolescente vjernike. ponavlja iskustvo ne­ koliko puta sve dok ne počne "razgova­ rati" s Molièreom i Racineom... Isusom Kristom i Galilejem. veza s duhovima i vjerovanje u vječnost duše pogoduju ovom približavanju. postao je svojevrsnom novom religijom koja se pridružuje kršćanstvu.. Dakako da okultizam nije spiritizam. U Brazilu. a stolovi što se okreću postali su rekviziti za predstave iluzionista. . Maratoni. No spiritističko iskustvo Victora Hugoa završava nakon dvije godine kad ga je jedan od sudionika neke seanse pokušao probosti.. P ROTJERAN U IZGNANSTVO VICTOR mijenio. Osim toga. na grobu u obliku dolmena koji evocira bivši život učitelja. jednog petka 13. Te seanse "duhovne telegrafije" nadahnule su Hugoa za broj­ ne skice. čini se da se "di­ jalog s mrtvima" mogao prakticirati sa­ mo u diskreciji koja pristaje toj vrsti konverzacije vi­ še nego kakvo javno mjesto. Moderni zapad. a druga traju kao Martinski red ili skupine rosenkreuzera. Val spiritizma zapljusnut će svijet. ali ovaj poslje­ dnji našao je načina da se proširi samo zahvaljujući tim postupcima. To je otkriće! Njegova tragično nestala kći Leopoldine oglaša­ va se pod imenom "sestrinska duša". Spiritističkih društava ima još neko­ liko stotina i ona oduševljeno održavaju naslijede Allana Kardeca. gdje broji milijune pristaša. i čak Napoleonom III. Hugo je zbunjen. na groblju Père-Lachaise. Eshilom i Machiavellijem.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom 116 HUGO I "SESTRINSKA DUŠA" Hugo je ondje pronašao 1853. jesi li tu? Zbog tih postupaka rezerviranih za ne­ koliko iniciranih. Isprva suzdržan. Shakespeareom koji mu diktira svoje stihove. završene. pjesnik prihvaća da sudjeluje na prvoj seansi 11. Kontemplacije. naprotiv.! Svaki od tih raz­ govora bit će pohranjen u Knjizi stolo­ va. Neka od tih društava su nestala.! pine kao što je Societas Rosicruciana in Anglia što su ga 1867. bivšeg druida. Čak je i val new agea preuzeo Kardecov nauk. oduševljenje prvih godina brzo je splas­ nulo i spiritizam se zatim duboko pro­ Tri sestre Fox demonstriraju svoju sposobnost da čine da stvari levitiraju pred očima jednog zaprepaštenog američkog pastora.. spiritistička se druš­ tva često smatraju tajnima. Delphinu de Girardin koja inicira ma­ lu zajednicu prognanih u spiritizam ko­ ji u Francuskoj odnedavna nailazi na veliko oduševljenje.. Kritički duše. Rousseauom. Divno po­ tomstvo ovoga može se mjeriti s rijeka­ ma pristaša na njegovu grobu.

SOTONA. obuzet ezoterizmom. tako se predstavlja Helena Petrovna Blavatsky (1831. Zajedno su utemeljili Teozofsko društvo 1875. što nije slučaj s HPB čiji put preuzima druge na­ čine. U Parizu susreće Allana Kardeca. Blavatsky. Ona prikazuje lik sotone kao osloboditelja što ilustrira etimologija riječi Lucifer koja znači "onaj koji nosi svjetlost": "Prirodno je vidjeti Sotonu. Tajna doktrina. inicirana i pukovnik Henry Steel Olcott. sjajni i blještavi Lucifer otvorio je oči automatu što ga je stvo­ rio Jehova. 'Glas­ nik svjetlosti'. stoljeća Helena Petrovna je poznata u mondenim krugovima zbog svojih vizija i svojih medijskih sposobnosti. koje neki opovrgavaju. EUMORNA PUTNICA. Si­ gurno je da je teozofija stara disciplina. "LUČONOSAC" dila je da su je za njezinu gla­ vnu knjigu nadahnuli "gospodari mudrosti" koji žive na nevidljivim ra­ zinama. 1888. "Nevidljivi višnji" Sredinom 19. U Sjedinje­ nim Državama prisustvuje svečanostima vudua. No njezino ključno putovanje. ezoteričnih i filozofskih. Svedenborga.-1892. bila je inicirana u velike ezoterične kultove kao što je Izidin u Egiptu. Njezino je djetinjstvo obilježeno neobičnim feno­ menima koji mladoj ženi daju demon­ ski pečat. Rođena je u Ukrajini. zmiju Postanka kao pravog stvoritelja i do­ bročinitelja. naprasne smrti u njezinu okružju.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Teozofija kao originalna sinteza različitih vjerskih struja. P. ljudi poput Jakoba Böhmea. Svi su djelovali u sklopu kršćanstva. slavnog spiritista. oca duhovnog oca. Po vlastitu svjedočenju.). bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo'. Theosophical University Press. nazvana HPB. HPB se udala sa 16 godina za 70-godišnjeg generala kojeg će napustiti nakon neko­ liko mjeseci i krenuti na putovanje svije­ tom. medij ko­ ji komunicira sa skrivenim i pradjedovskim snagama. moć neupitne sugestije kojoj se pridružuju medijske sposobnosti. t. kako Elena Petrovna Blavatsky." H. u isti mah i najviše osporavano. kako se tvrdi. INICIRANA U najokultnija znanja. odvelo ju je u Kinu gdje je navodno posvećena u misterije tantričnog budizma. rođena u punom okultističkom i spiritističkom valu nedvojbeno duguje uspjeh množini takvih svojih posudbi. i prvi je pro­ mrmljao: 'Onoga dana kada budete jeli voće. istaknuta članica Teozofskoga društva koji su nazivali HPB. H ELENA PETROVNA BLAVATSKY TVR- . II. Njega se u potpu­ nosti može smatrati Spasiteljem. Ondje je stekla uvjerenje da će svijet biti spašen samo ženskim i miro­ ljubivim polom koji karakterizira orijen­ talne kultove. Treba li vjerovati. Louis-Claudea de Saint-Martina po­ kušavali su u svoje doba istražiti putove pristupa božanstvu kako bi bolje shva­ tili bit stvarnog i stekli mudrost.

Na vrhu napokon stoluje svastika koja je. sve je to sadržano u Ouroborusu. središta energije u budizmu. me­ đu kojima je slavna Zlatna zora. simbol vječna života. odlučili da će prihvatiti sustav stupnjeva i inicijacijskih kultova od kojih masonski biljeg ne ostavlja nikakvu dvojbu. Helena prima pisma koja se pojavljuju misteriozno u njezinim džepovima. prije nego što su je preuzeli na­ cisti.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Ilustracija sinkretizma što ga propovijeda Teozofsko društvo. Teozofska doktrina koju je razvila HPB sinteza je elemenata izvu- Tajna inicijacijska društva 118 . ali s drugima — Feltom. Amblem teozofa simbolizira tu potragu za skrivenim jedinstvom: u Salomonovu žigu nalazi se egipatski križ. kabalistom . zmiji koja sama sebi gri­ ze rep i također simbolizira slijed ciklu­ sa. uvjeren je u potrebu da objavi njezine ezoterične spoznaje s obzirom na to da u tom razdoblju po­ činju veoma neobične manifestacije. da je putovala u Kinu." Budizam. na posljetku su 1876. Oni tu slave produbljenje vjerskih spoznaja s ezoteričnog i sinkretičnog aspekta. Moguće je da se tandem već približio nekim tajnim društvima. zaljubljenikom u egiptologiju i Setom Pencostom. radije utemeljuju vlas­ tito Teozofsko društvo. Uostalom. što ona pripisuje neobičnim "nevidljivim višnjima". prvi pristaše društva često su anglosaski masoni. u Tibet i Indiju? Ma što to bilo. bila istočnjački sunčani simbol. ona tvrdi. je nalaze u New Yorku gdje je imala sudbonosni susret s pukovnikom Henryjem Steeleom Olcottom. Opčaran nadnaravnim darovima HPB. 1873. slobodno zidarstvo i sotonizam izmiješani Iako su utemeljitelji u početku bili od­ lučni da se distanciraju od slobodnog zidarstva.oni 875. Deviza društva je sinkretična: "Nema religije veće od istine. Ova daska koja se rabi kod teozofa prikazuje sedam čakri.

Svađe oko nove duhovnosti Red dovoljno napreduje pa ga Olcott i Petrovna nastoje učvrstiti. koje neki poput slavnoga spiritista Dunglasa Homea (1833. S Annie Besant Teozofsko društvo dobiva ključni utjecaj u smislu sve izraženije orijentalizacije. Steiner definira dok­ trinu koja preuzima mnogo toga od teozofije i naći će svoju najsavršeniju primjenu u utemeljenju "Škole Steiner".).-1925. odlaze u Indiju gdje kupuju palaču Advar blizu Madrasa koja je još danas sje­ dište Teozofskoga društva. Ali kriza je već počela.). Godine 1888.) i te kako osporavaju.-1933. Godine 1882. Ona je prešla iz radikal­ nog ateizma na teozofski put nakon či­ tanja Tajne doktrine. Goetheanum podignut u Dornachu u Švicarskoj prema Steinerovim modelima danas je sjedište Antropozofskoga društva i centra za izobrazbu. koje još danas obrazuju milijune djece diljem svijeta oko ideje sklada između bi­ ća i njegove sredine. kojeg je usvojila. Sve veći broj pristaša nije zadovoljan novom upravom.1888.iako on odbija ulogu koju mu želi nametnuti njegova zaštitnica. reinkarnacija svih velikih iniciranih u prošlosti . Među njima je i Rudolf Steiner (1861. u mješovitoj masonskoj loži Ljudskoga prava osniva u Advaru ložu. odredila je svoju nasljednicu u Annie Besant (1847. Pedagog po struci. Nekoliko godina pri­ je već je Anna Bonus Kingsford (1846. važna figura ženskog ezoterizma. nije nitko dru­ gi nego toliko očekivan "učitelj svijeta". to se vjerova­ nje baš ne podudara s pravoslavnim kršćanstvom koje HPB ne cijeni previ­ še. I doista. Žaleći za njezinim konstantnim udaljavanjem od kršćanstva. hinduizma i triju monoteističkih religija. Besant proglašava kako njezin štićenik. Rising Sun koja funkcionira usporedno s Teozofskim društvom. Prije smrti 1892.-1886. čenih iz budizma. intelek­ tualac zadužen za njemački ogranak Teozofskoga društva. Inicirana 1891. Pod utjecajem spiritizma ona osim toga brani ideju susljednih reinkarnacija prema kojima se pojedinac progresivno poboljšava i tvrdi da uči svoje pristaše elemente gnoze koja omogućuje da se oslobode zapreka materije.). 119 Tajna inicijacijska društva . on 1913. Ona hvali lik Lucifera prikazanog kao "spasitelja" koji donosi spoznaju. ona objavljuje skup teza u svojem istak­ nutom djelu Tajna doktrina. Međutim posljednje godine Petrovne obilježene su skandalima što stavljaju pod znak pi­ tanja njezinu čestitost i njezine talente. neki mladi Indijac po imenu Krishnamurti. prekida veze prije nego što je iste go­ dine osnovao Antropozofsko društvo. Petrovna izjavljuje da ga je naslijedila od tajnih bića koja su joj ga priopćila dajući joj pristup "najstarijem rukopisu na svijetu" Knjizi Dzyana.

veliki broj pristaša HPB pripadao je istodobno drugim tajnim društvima u koja su unijeli teozofsku doktrinu. P OTKRAJ 60-IH GODINA U KALIFOR- Važan utjecaj Iako je Teozofsko društvo trebalo na­ pustiti dio svojeg izvornog sadržaja. . "poticati komparativno prou­ čavanje religija" i "proučavati neobjašnjene zakone prirode i skrivene moći u čovjeku". Osim to­ ga. Nadahnjujući se teozofskim i antropozofskim idejama. Nedavno je teozofski sin­ kretizam ponovno preuzeo pokret New age čiji je uspjeh neupitan. Tako su se isplele veoma uske veze između društva i međunarodnog spiritističkog i spiritualističkog kongresa. a ogranci koji su se javljali pridonijeli su da se ona šire pod perom Steinera ili Kingsforda. stvara se novi pokret: New age. Razmimoilaženja koja su potresala društvo nisu začudo oslabila teze njego­ vih utemeljitelja. ZADNJA JE PREOBRAZBA TEOZOFIJE niji. To vjerovanje u mogućnost novog zlat­ nog doba. paramasonsku orga­ nizaciju čiji je središnji značaj bio krš­ ćanski. stoljeću. koju je zapljusnuo val kontrakulture. psihoanaliza. Mnogo je ljudi bilo fascinirano pristupom i naukom Petrovne. sufizam ili budizam poput pribjegavanja kon­ ceptu "globalnog sela" preuzetog od Kanađanina Marshalla McLuhana. Međutim. pozivanje na kabalu. Ezoterizam pokreta New age je neu­ pitan: taj je pokret stvorio i populari­ zirao ideju o "vremenu Vodenjaka" sinonimu oslobađanja mira i ljubavi u koji će svijet ući u 20. gnozu. on odbija društvo koje smatra nihilističkim i is­ povijeda svoju vjeru u svjetlu buduć­ nost za čovječanstvo pod uvjetom da se pokrene duhovna revolucija. ni­ je zato postalo manje intelektualno raskrižje. ali i industrijalcem Henryjem Fordom ili znanstvenikom Thomasom Edisonom. napustila Teozofsko društvo i osnovala Hermetic Society. izvire prilično jasno iz teozofskoga smjera. Jiddu Krishnamurti na seansi javnoga čitanja. Uronjen u teozofiju naučavao je kako se može približiti Bogu unutarnjim iskustvom.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva NEW AGE. Ono danas slijedi trostruku svrhu: "stvoriti jezgru univerzalnoga bratstva". francuskim piscem Édouardom Schuréom. slično novom izdanku apokaliptične misli. danas se ideje New agea re­ dovito optužuju da su poslužile kao izlika za lukrativno iskorištavanje ko­ je nema mnogo veze s izvornim teza­ ma. To je bio slučaj sa slikarima Kandinskim ili Mondrianom. Poput njega pokret New age operira spajanjem do­ sta različitih elemenata koji dolaze sa zapada i istoka: yoga.

) ima ovdje središnju ulo­ gu: njegov sustav zazivanja duhova uve­ like su prihvatili članovi Zlatne zore. stvoritelju Drakule. koji su od toga učinili temelj svojih ma­ gičnih obreda. i Robertu Louisu Stevensonu. Samuel Liddel Mathers i William Robert Woodman koji su u isti mah bili slobodni zidari i rosenkreuzeri. a zatim svaka od njezinih etapa odgovara jednom sefirotu. Bila to su­ gestija ili stvarnost. No obilježit će svoje vrijeme i utjecati na istaknute ličnosti. Westcott stupa u vezu s njom i dobiva dopuštenje da utemelji engleski ogranak pod nazivom Hermetic Order of the Golden Down ("Hermetički red zlatne zoree"). B. Lik astrologa i znanstvenika Johna Deea (1527. rosenkreuzerske i alkemičar- ske referencije usko su povezane s ele­ mentima kabale i tradicionalne magije. malkut dok je svaki od njih pridružen jednoj obojenoj sferi i jednoj točki na tijelu. jesod. Meditacija okićena terapeutskim vrijednostima nadahnjuje se kabalom. Točnije. Napokon.Hermetički red Zlatna zora Zlatna zora. Stojeći iii sjedeći izvršitelj bi morao vizualizirati njih pet keter. oduševljeni ezoterizmom i starim magijskim knjigama. za- Ovi simboli su razlikovni znakovi različitih dužnosnika koji su uokvirivali radove u sklopu Zlatne zore. doktrine Zlatne zore bile su u savršenoj podudarnosti s ukusom vremena. nije manje istinito da se pristaše često posvete toj vrsti vježbe. autoru Otoka s blagom'? Osim zajedni­ čke pripadnosti svijetu britanske knji­ ževnosti sva su trojica bili članovi utjecajnog društva Golden down. Prema naznakama sadržanim u tom djelu kod nje je navodno bilo pohranjeno nasljed­ stvo originalnih rosenkreuzera koje je stoljećima prenosio tajni red pod ime­ nom Die goldene Dämmerung ("Zlatna zora"). korijeni reda koincidiraju s Westcottovim otkrićem šifriranog manuskripta čije kabalističke napise uspijeva dešifri­ rati Mathers. tifaret. Druga radikalna novina jest da se primaju žene i da su veoma zastupljene. SEFIROT "STUPA SREDINE" obred Stupa sredine imao posebnu važnost. U tom trenutku smatralo se kako inici­ rani primjećuje ili vizualizira val na vrhu svoje lubanje koji kruži duž njego­ va tijela prema nekoj točnoj stazi. otvoren je prvi hram u Londonu nakon kojeg su sli­ jedili hramovi u Edinbourghu i Parizu. William Wynn Westcott. "Astralna projekcija" Adeptusa minora Uspjeh reda bio je brz djelomično i za­ to što je ulazak u nj relativno jednosta­ van: dok engleski red Ruže i Križa primaju samo majstore masone. Č LANOVI DRUŠTVA PRAKTICIRALI SU BROJNE MAGIJSKE OBREDE MEĐU KOJIMA JE 121 Tajna inicijacijska društva . Zlatna zora prihva­ ća svakog profanog člana. obred je preporučivao da se val da izliti sa svih strana po tijelu i da ude iznutra u kontinuirani val. Dee je doista mislio da je pronašao originalni Adamov jezik. To tajno društvo utemeljili su 1887. Proizlaze iz svih ezoteričnih tradicija. spoj rosenkreuzerizma i magije živjet će samo pola stoljeća. U razdoblju kada su spiritizam i magija fascinirali gomile. Napokon ideje koje su motor reda ned­ vojbeno osvajaju: masonske. daat. Bramu Stokeru. Godine 1888. Ta je operacija bila popraćena zazivanjem jednog od imena bogova.-1608. Yeatsu. TO JE ZAJEDNIČKO VELIKOM PJES- niku W. Dvojica ljudi ovdje dakle otkrivaju podatke o Njemici Anni Spren­ gel koja je živjela u Nürnbergu.

a Thelemic Order of the Gol­ den Down pojavio se u Sjedinjenim Ame­ ričkim Državama 1990. Od 1903. Practicus.. Tije­ kom njihova suđenja više je puta spome­ nuto ime udruge pa je mnogo pristaša počelo sumnjati u nju. izbila je kriza. Tu se osim toga poučava "astralna projekcija" koja je trebala omogućiti sljedbenicima da prođu druge razine stvarnosti. Zagonetni mag Aleister Crowley. budući dobitnik Nobelove nagra­ de za književnost. Stella Matutina bio je posebno aktivan i stupio je u vezu s Rudolfom Steinerom. mag i templar u isti mah sprema se slaviti obred visoke magije. Skandali i svađe Godine 1900. Faraon. I na­ pokon treći red. teoretski njema­ čkim redom Ruže i Križa. iniciran 1900. Astrum Argentinum. pridružili redu. Zlatna zora će na­ pokon doživjeti sudbinu koja odgovara njezinu imenu: sjajnu. Iako je originalni red nestao. sestra filozofa Henrija Berg- sona. Mathers otkriva nekolicini bliž­ njih kako Westcott i on nikada nisu bili u vezi s bilo kim iz "trećega reda" i kako su oni sasvim dobronamjerno izmislili njemačku rosenkreuzersku granu za ko­ ju tvrde da od nje potječu. No za to je znanje potrebna duga praksa. Dodajmo tim unutarnjim svađama i činjenicu da su osobe bliske tom društvu bile uhićene zbog prijevare 1901. Tajna inicijacijska društva 122 . utemeljio je vlastiti red. Mathers je utemeljio u Parizu bratstvo Alfa i omega kojim će poslije njegove smrti upravljati njegova žena Mina. Zato je društvo veoma strogo hijerarhizirano u tri postupna reda. Francuska prima više "hramova" koji to traže. bio je rezer­ viran za trojicu utemeljitelja koji su jedini bili osposobljeni da budu u vezi s "tajnim majstorima". zatim Philosophicus uče se opća načela reda odabrana iz nekih obreda kao što je "stup sredine". Oko njezina se naslijeđa vode žestoke svađe. najtajniji. hvaljujući kojem je moguće zazivati du­ hove posrednike tijekom teurgijskih se­ ansi. utemeljiteljem antropozofije.Samuela Liddela MacGregora Mathersa naslikala je njegova žena u svečanoj odjeći. U prvom gdje neofit postaje jedno za dru­ gim Zelator. ali efemernu. Theoricus. ona je na umoru. Postupak zazivanja poči­ nje u drugom redu od kojeg se praktici­ ra samo stupanj Adeptus minor. Suočena s tim neodrživim priznanjima Zlatna zora pu­ ca. Drugi ogranak. ne računaju se višestruke i ponovne pojave posvuda po svijetu. kad su se istaknuti člano­ vi britanskoga svijeta kao što je pisac Yeats.

) zamišlja idealnu za­ jednicu gdje mladi muškarci i mlade djevojke žive u skladu uz devizu: "Čini što te volja". Poput njega Crowleyjevo društvo novači muškarce i žene s ciljem da ih inicira u magijske obrede zahva­ ljujući kojima će se moći probuditi u svojem "višem biću". Ovdje intervenira seksualna magija: sjedinjenje suprotnos­ ti koja se prenosi ljubavlju treba prema Crowleyju omogućiti svakomu da se ot­ krije i ostvari. Nekoliko sati nakon smrti svojega pacijenta umro je i liječnik. Javlja mu se biće nazvano Aiwass i diktira mu "ČINI ŠTO TE VOLJA" ILI IZOPAČENI RABELAIS no je preuzeta . U Indiji prakticira yogu i tantrizam koji teži za tim da obuzda seksualnu energiju kako bi se upoznalo "buđenje". Godine 1898. Ali Crowleyjeva thelema ("volja") daleko je od Rabelaisove humanističke utopije. Crowleyjeva karizmatska ličnost. U Rusiji stupa u vezu sa sektom klisti iz koje je potekao slavni Rasputin. smatrajući tako da ljudska volja mora naći svoj put baš kao što se zvijez­ da premješta na nebu. Putuje svijetom. Međutim rijetki se odupiru tiraniji gospodara koji se hvali dugim fazama trapljenja nakon kojega slijede noći razuzdanosti. Onaj koji se još zove Edward Alexander Crowley postaje sada mag Aleister Crowley ili "životinja" . počinje studirati u vjer­ skim ustanovama što ga je zauvijek skrenulo s puta vjere prije nego što je došao na ugledno sveučilište Cambrid­ ge. Adeptus minor. 123 Tajna inicijacijska društva . pristupa Zlat­ noj zori. To je način da se legitimira razvrat koji postoji u njegovoj sicilijan­ skoj opatiji. Ozzyja Osbournea (i njegove pje­ sme "Mister Crowley") ili grupe Iron Maiden koji mu nisu odali počast niti ga spomenuli u svojem djelu u vezi s nekom kompozicijom. Vrativši se u Europu. Iniciran pod imenom Perturabo ("izdržat ću"). Aleister Crowley je umro. Po­ sljednje smrtno proročanstvo nekog li­ ka koji je čitav svoj život. on je toliko zadivio članove reda da mu je od­ mah dodijeljen najviši stupanj.lucifersko ime koje si je volio dati kako bi zahtijevao svoj postupak crne magije. Njegovi su obredi bliski onima Zlatne zore. autora Drakule s kojim će dugo ostati povezan. neki je čovjek. čini se. U kontaktu s njima inicira se u orgijastičke kultove koji će ga proslaviti. odine 1947. rada Astrum Argentinum. No Crowley doda­ je seksualnu dimenziju koje nema u matičnom društvu. bio nadahnut vragom.Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Određeno potomstvo učinilo je od Aleistera Crowleyja jednog od najvažnijih magova 20. Kad je liječnik to odbio. ali njegova je poruka ostala. Glavni do­ gađaj u njegovu životu zbio se 1904. tijekom putovanja u Egipat. fascinirati. stječe imanje u Škotskoj nedaleko od Loch Nessa. Čovjek doista ima čime intrigirati tj. Uspjeh je bio kao naručen. Nedvojbeno zato što je razvrat koji je reklamirao u svojoj opatiji najavljivao seksualnu revoluciju. Misteriozni lik otkriva mu napokon da je živio u Kaldeji pod vlaš­ ću Hamurabija. Rođen 1875. najuglednijem inicijacijskom društvu u Velikoj Britaniji gdje susreće Brama Stokera. Tako se 1909. umirući je još smogao snage i prokleo ga. tražio od svojeg lije­ čnika morfij kako bi ublažio bol koja ga je nagrizala. u imućnoj bri­ tanskoj obitelji. Dodaje da mu je za­ datak voditi Crowleyja u organizaciji inicijacijskoga reda koji će zamijeniti Zlatnu zoru. privlače brojne nove članove. fascinacija ko­ ju vrši i na žene i na muškarce. stoljeća. Otkrića na Nilu Sljedeće godine još više uvode Crow­ leyja u inicijacijski svijet tajnih društa­ va. Tih godina kaže da je primio proročku poruku: neka vizija mu je ob­ javila da će mu se jednoga dana kazivati u pero Sveta knjiga. Knjigu zakona za koju se smatra da na­ javljuje novu religiju kojoj će Crowley biti prorok.od one Françoisa Rabelaisa koji u svojem Gargantui (1535. Ondje prakticira magiju nauče­ nu u obredima Zlatne zore.barem po imenu . Kao bogati nasljednik prekida studij i vodi dendijevski život zahvaljujući ko­ jem se druži s osobama ezoteričnoga Londona. On nije suvremeni pjevač poput Micka Jaggera. kojega je život već dobrano načeo. U Knjizi zakona mag potvrđuje kako su "svaki muškarac i svaka žena zvi­ O PATIJA CROWLEYJEVE THELEME IZRAV- jezda".

Orgije se zbivaju u dvorani čiji su zidovi bili oslikani zastrašujućim likovi­ ma i luciferskim zvijezdama petokraka­ ma. ezo­ terični red je već davno pre­ stao postojati. Nalaze ga za vrijeme Drugoga svjetskog rata kako šalje talisman Churchillu. "životinja" pozira uz vračarsku knjigu urešenu pentagramom. odvlačeći svoju zajednicu prema kolek­ tivnom ludilu tako što svi pribjegavaju drogi za koju pretpostavljaju da budi os­ jetila. Lijevo: Aleister Crowley. a zatim se hvali da je tvorac engleske pobjede. On ondje nastavlja svoje seksomagijske postupke sve do ekscesa. Crowley reformira Astrum Argentinum sa šačicom vjernika i naseljava se na Siciliji na staroj farmi ko­ ju pretvara u svetište nazvano "Opatija theleme". S tim pokrivalom za glavu daje o sebi faličnu sliku koja odgovara njegovim orgijastičkim postupcima. Otad Astrum Argentinum pada i Crowley napušta Siciliju. Kad je preminuo 1947. Ali uspomena na Aleistera Crowleyja trajno je obilježila pristaše magiie tijekom 20. vara se u dramu.. Ali jedna od tih crnih misa pret­ Mistični pečat koji se upotrebljavao tijekom ceremonija u hramovima Astrum Argentinum. Jedna član­ ica umire u zbunjujućim okolnostima. stoljeća. Tajna inicijacijska društva 124 .Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Nova Opatija theleme Godine 1919.

Za to treba izdr­ žati sve vrste mučnih kušnji: lišavanje hrane. EMA U O P Ć E NARODA U P O D S A - Zahtjevna inicijacija Iako većina ljudi počinje pripadati tak­ vim skupinama u odrasloj dobi. 125 Tajna inicijacijska društva . U drugim slučajevima obredi inicija­ cije stavljaju kandidata na tešku kušnju. Da bi mu se pristupilo. Obred ulaska u ta društva kopija je obreda ini­ cijacije kojem je u neku ruku produ­ ljenje. Evovi zazivaju Duha riječi.. ljudsko meso za koje se smatra da povećava njegovu tjelesnu i duhovnu snagu. Čitanje iz utrobe pi­ jetla određuje najprije je li mladi Bassari spreman. Pod vlašću kovača komotigija adolescenti se zadu­ žuju da čuvaju mitove i prakticiraju kult predaka štiteći jedinstvo zajednice.. Primjerice kod Mitsogha ceh Evovi je ceh sudaca. Gebasa-Tsotsu da on da svoje darove budućem po­ svećenom kako bi imao "talent dobrog govora" koji je potreban svakome čovje­ ku od zakona. društva zadržavaju svoje običaje u inicijacijskim bratstvima koja tvore jedan od temelja njihova identiteta. Simbolički maleno dijete. Osim klasičnih lišavanja on treba poje­ sti izmet tj. Obred sakačenja obilje­ žava općenito taj prijelaz: obrezivanje kod dječaka. ekscizija kod djevojčice. Spolna razlika ima temeljnu ulogu u toj fazi života i u trenutku puberteta događa se vrlo često prva inicijacija. Svečanost u prisutnosti zajednice završava i mladi inicirani vode se u svete šume gdje će izolirani od ostatka svijeta nekoliko tjedana ulaziti u dodir s tajna­ ma njihova naroda. poziva k sebi sina ili najvjernijeg učenika i daje mu sisati svoj jezik kako bi ovaj stekao njegovo znanje. postaje mu­ škarac ili žena. zatvaranje. gdje se ob­ rezani ujedinjuju u komo. Na kraju toga teškog razdob­ lja posvećeni priseže da će čuvati tajnu o onome što je doživio i da prihvaća novo ime jer. totem ko­ ji nedvojbeno simbolizira njihovu brigu da pred očima profanih prikriju misteri­ je svojih temeljnih mitova. POSVEĆENE ŠUME KAMELEONSKOGA NARODA lona narod Bassari obavlja ani­ mističke kultove predaka koji su omogućili tom manjinskom narodu da očuva kulturu staru nekoliko stoljeća. sela. a zatim se on sučeljava s ma­ skama odraslih s kojima se treba sukobiti U SENEGALU NA VISINAMA FOUTE DJA- u obrednoj borbi. katkad žestokoj uz ri­ tam pjesama i misterioznih vradžbina. Kod Bambara inicijacija obuhvaća šest stup­ njeva. Tijekom tih kušnji uzi­ manje droga olakšava kontakt sa svije­ tom bogova. Bassariji su odabrali kameleona kao životinju fetiš.Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena Afrička plemena. no njihova se znanja ezoterične naravi nikada ne priopćava­ ju. narodi. samo manjina napreduje više prije inicijacije koja ih uvodi u zatvorena bratstva. kandidat treba najprije steći pravo ulas­ ka koje označava želju da ude u brat­ stvo. a najvažnija od tih ceremonija je inicijacija adoles­ centa u odraslu dob. Njihova je važnost takva da ima društava maski koje tvore specifična bratstva čije funkcije varira­ ju od naroda do naroda. odrastavši. Svakih šest godina život jednog pripa­ dnika naroda Bassarija obilježen je prije­ lazom u novi dobni razred. nanošenje različitih ožiljaka. Katkad se iniciranoga podučava u jeziku koji je prikladan za njegov red a nerazumljiv profanima. Na kraju te kušnje procjenjuje se je li di­ jete dostojno ili nije da započne inicija­ ciju. a malo ih se uključuje u zadnje društvo kore za čije se članove smatra da stupaju u vezu s božanstvima. smatrano do tada gotovo dvospolcem. Kod Peula. Zato se često uvodi u bratstvo. kada inicirani poglavar dosegne dob od 63 godine. Često je popraćen povlačenjem izvan sela gdje se mlad čovjek inicira u svoje buduće odgovornosti. nije više dijete nekoga para nego član klana. Te skupine nisu tajne jer se zna za njihove članove. Ovaj se mora povući na osam dana za koje vrijeme oni koji imaju naslov harskoj Africi gdje život sva­ koga od njih ne bi bio obilježen tradicionalnim ini­ cijacijskim obredima od kojih je najvaž­ niji nedvojbeno onaj prijelaza u odraslu dob. Maske igraju važnu ulogu označavajući funkciju koju preuzima nosilac ili sile kojima se želi okititi. nomadskog naroda iz zapadne Afrike. kao što je to slu­ čaj kod Bambara iz Malija.

održavati dugotrajnost njezina identiteta i njezine kulture. Tajna inicijacijska društva 126 . onaj koji je stigao na vrh hijerar­ hije u smislu kompletne inicijacije uživa u znatnom prestižu. to je slučaj slavnih ljudi-leoparda koji su oboruža­ ni željeznim kandžama razdirali svoje neprijatelje i sijali strah u Zairu. održavati koheziju grupe. najviši inicijacijski stupanj kod Bambara u Maliju. U njemu odjekuje odgovornost da uspostavi vezu između svijeta živih i svijeta mrtvih i zato ga se ljudi jednako tako boje kao što ga i poštuju. kao uostalom posvuda. Ne­ ka od njih mogu imati i precizniju ulo­ gu. Kod Mynyanka u Maliju bratstvo Nya zaduženo je da štiti članove pleme­ na od vračanja. Poglavar. kralj. maskirana u svečane kostime posvećuje se obrednim plesovima tijekom seoske svečanosti. Nositelji te maske jašu na drvenim štapovima za vrijeme inicijacijskih ceremonija. čarobnjak ili još "ko­ vač". plodnost na grupu.Tisuću i jedna funkcija bratstava Bitna funkcija tih inicijacijskih bratstava jest. U Zairu Yake su dodije­ lili grupi N'gongi ulogu da stišava i pomiruje duhove predaka. U 20. Ženske gru­ pe najčešće su zadužene za to da smiru­ ju sukobe u sklopu sela ili da privlače U zemlji Dogonu u Maliju skupina iniciranih na štulama. stoljeću neka od tih tajnih vjerskih društava bila su skrenuta sa svoje misije kako bi postala skupine s političkim ciljem. Maska koré.

.

ona obično prestaju djelovati kad ostvare cilj. nego više nužno sredstvo u službi njihova projekta. odnosno infiltraciju. . najčešće borbu protiv neke države ili protiv neke dominacije koja zahtijeva tajnovitost.Tajna politička društva Tajna politička društva slijede veoma točan koncept. U njihovu slučaju tajna nije konačna po sebi. Pribjegavajući najčešće nasilju. prikrivanje.

U tom kon­ tekstu mogu se spomenuti jednako tako sred­ njovjekovna sekta asasina i nihilisti s kraja 19. Ta teatralna funkcija tajne može se isto tako izvesti obrednim uprizorenjima namijenje­ nim impresioniranju publike. u New Yorku: činilo se kako prijetnja izvire sa svih strana jer je dolazila od tajne strukture za koju nitko ili gotovo nitko nikada nije čuo. 129 Tajna politička društva . Daje grupi potrebnu psihološku snagu koju zna upotrijebiti. djelujući u sklopu tajne organizacije kojom su savršeno ovladali. vlast ili politički svijet nego ne­ moć da se razotkriju krivci za neki teroristički čin. napredovale u sjeni i od te su situ­ acije napravili oružje. žaleći za porazom ili proglašavajući pobjedu. Obred i kostim služe zaplašivanju neprijatelja. Tajna je dakle condicio sine qua non njihove učinkovi­ tosti. Točnije. To je bio slučaj na starom američkom jugu početkom 20. štoviše moraju biti javni. ostavlja dojam da se opasnost može po­ javiti svakog trenutka i pogoditi svakoga. Svi oni služili su se svim sredstvima kako bi pot­ kopali snage svojih protivnika. bio bi to kraj njihova utjecaja. Zato se neka od njih slu­ Fotografija na prethodnoj stranici: 6. stoljeća ili današnje terorističke skupine. povorka Ku Klux Klana na festivalu Pleasure Gardens u Londonu. Osim toga ništa ne plaši više javnost. No tajna ovdje prestaje. listopada 1951. Ove su organizacije. suočene s moći koju prokazuju. Ta društva nastoje pokazati svoju moć i oglasiti stvar za koju se bore. Tajna u tom slučaju generira strah. dok su njihovi ciljevi i njihove akcije daleko od toga da budu skriveni. ona izlažu jeftini političko-kulturni izlog kako bi zaveli eventualni pli­ jen. što je sijalo strah i trepet medu kršćanima i među muslimanima. Tijekom nasilja grupa se legiti­ mira preuzimajući odgovornost za svoju akci­ ju. Ta strategija obično krije opasne ideje ideoloških skupina ekstremne desnice. Članovi sekte asasina znali su se već infiltrirati među redove svojih neprijatelja kako bi udarili iznutra. sto­ ljeća kada su se pripadnici Ku Klux Klana po­ kazivali u kukuljici i bijelim kostimima kako bi zaplašili crno stanovništvo. Iznenadni napad ili aten­ tat također su značajka tih društava. To je stari običaj. I doista. ako bi se objavile informacije o identitetu njihovih članova ili njihovim projek­ tima. SUSREĆEMO IH ZAPRA­ VO svaki put kada neke manjinske ideje ulaze u sukob sa službenom vlašću te odaberu rad u ilegali kako bi nametnule svoj način gledanja. Najdrastičniji primjer je dakako atentat od 11.Tajna politička društva NA SU STARA. a katkad i usred bijela dana. že suptilnim sredstvima. No tajna poprima i drugo lice koje je svoj­ stveno političkim društvima: lice određene teatralizacije akcije. Više vole zamaskiranost nego tajnu. ovdje se radi o izrazitom proturječju jer ustroj tih bratstava u sjeni i identitet nji­ hovih članova ostaju za većinu tajna. rujna 2001.

U tom slučaju politička društva spremno postaju subverzivna. Kao jamac diskrecije. orga­ niziraju ustanke ili pučeve: primjera ima od dekabrista do OAS-a. 137 Revolucionarni ideal karbonara 141 Urota dekabrista Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Belle Époque nihilista i anarhista Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Opasan nacionalizam Crne ruke Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Urota kagulara 163 165 157 153 147 149 145 Dijabolično carstvo Ku Klux Klana . To je upravo bio slučaj kod jednog od najstarijih medu nji­ ma.. Tako se u razdoblju između dva rata društvo Thule po­ nosilo da je obrazac nacizma i inspirator Trećega Reicha. preko Crne ruke ili Cagoule. .. .. Međutim. . . Kineski je primjer još frapantniji. 159 Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše . Tako su među svim tajnim društvima poli­ tička ona koja su očito najviše vršila pritisak i još danas nastavljaju utjecati na povijesne tokove. Svetoj Vehmi koja se u srednjem vijeku izdigla u okultni sud dijeleći i izvršavajući pravdu pred carskom vlasti koja je trenutačno bila na izdisaju.Sadržaj Politička društva vrlo često napreduju kada državna ili službena vlast slabi. . bavarski iluminati. . Ona se potvr­ đuju kao poluslužbena vlast funkcionirajući paralelno sa službenom vlašću. 169 Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Izgubljeni vojnici OAS-a Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija . . događa se da se oporba sukobi s političkim režimima. . Pred sudom Svete Vehme Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini 133 131 Neprijatelji Crkve. narod na tajnim društvima". 177 Oružana i ilegalna borba nacionalista. Ondje prema staroj poslovici "Službene vlasti temelje svoju moć na zakonu. ta je tehnika omogućila nekim tajnim društvima da u određenim razdoblji­ ma postanu prava država u državi. . ali i učinkovitosti. 181 Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice Svjetski terorizam al-Qaide 185 189 171 173 .

Tek potkraj srednje­ ga vijeka Sveto Carstvo ponovno dobiva stari sjaj. tj. Vehme je uglavnom sastavljena od porotnika. imajući za cilj održa­ vanje reda i mira.) sami dali devet od deset kraljeva izabranih između 1273. gradskih magistrata čiji se broj nadopunjava čla­ novima plemstva i slobodnih seljaka.. Tu zajednicu čiji središnji sud zasjeda u slobodnom gradu Dortmundu tvori če­ trnaest sudaca (obično sedam plemića i sedam građana). Luksemburgovci i Wittelsbachovci koji su N EDOSTATAK SREDIŠNJE VLASTI IREGIO- Na sudu Svete Vehme mač pravde je kobno oružje koji napada osuđenike bez mogućnosti opoziva. HO- henstauovca 1254.) i njegov nastavak pridonose dugo tomu da se car­ ska vlast lišava nasljedne potpore. Za razliku od ovih službeno izabranih pokušavaju se name­ tnuti i drugi kandidati što još više slabi autoritet careva. Tim političkim i dinastijskim nemirima pridružuju se pljačke na područjima koja pripadaju kruni što još više otežava situaciju. San o univerzalnom carstvu koje se identifi­ cira s kršćanstvom nestaje. U načelu samo tri kuće smiju podupirati kandidata za prijestolje: Habsburgovci. dok joj je zapravo jedini cilj bio da ih zamijeni.. vojvodstava koje se bore kako bi povećali vlastitu moć. 131 Tajna politička društva . a gradovi prisvajaju povelje koje im jamče slobo­ du i oprost od svih carskih nameta. Služeći kao sud. Umjesto nje­ ga nalazi se samo mnoštvo kraljevstava. počinje Sveto Rimsko Carstvo Nje­ mačke Nacije. U toj nestabilnoj političkoj klimi rada se bratstvo Vehme (od nizozemskog veem. i 1438. Tijekom te odsutnosti središnje vlasti područni kneževi stekli su veću političku autonomiju. stoljeća. Ali od 15. Tijekom tri stoljeća suci Svete Vehme sijat će strah u Njemačkoj. (Minijatura iz 15.-1273. Vehme je organizirana po stro­ goj hijerarhiji: Frohnboten primjenjuju SVETO CARSTVO POTRESAJU NEMIRI nalni nemiri koji obilježavaju "ve­ liki interregnum" (1254. jamca stabilnosti. Napokon rubna područja Carstva kližu polako u francus­ ku ili talijansku sferu. Paralelna. stoljeća u tom su području aktivne stotine drugih sudova. Tijekom gotovo dvaju stoljeća održava se praksa rotacijskih izbora prema kojima se na prijestolju Svetoga Carstva izmjenjuju vladari iz različitih obitelji. što znači "ceh" ili "udruga") ili Sveta Veh­ me jer tvrdi da radi u ime Svete Stolice i Svetoga Rimskoga Carstva.Pred sudom Svete Vehme Opasno bratstvo uzdiže se u okultni i svemogući sud kako bi zamijenilo pravosuđe oslabljene carske vlasti. razdoblje poli­ tičke anarhije koje završava tek dvadeset godina poslije. slobodnih gradova. MRĆU CARA CONRADA IV.

U tom razdoblju nemi­ ra važnost Svete Vehme postaje takva da njezinu jurisdikciju 1371. vrijeđanjima ili brakolomstvu. drugi se boje Vehme i pokušavaju se zaštititi ta­ ko što se učlanjuju.-1648. opekline od vatre ili užarena smola. Habsburgovaca (1519. Među­ tim najčešće se pribjegava mučenju da bi se iznudilo priznanje. tako se moć Vehme demonstrira pred očima svih.) pred tim izuzetnim sudom uopće nema nade da izbjegne kaznu koja se odmah izvršava. Kandidati za funkcije suca nemaju svi iste pobude: neki misle da mogu biti pravedniji od carskih ili crkvenih instancija.).-1556. seksualne zločine. a ostali se naprotiv kažnjavaju najvećom okrutnošću. stoljeća autori poput braće Grimm u svojim slavnim bajkama opi­ suju s pomalo morbidnom fascinacijom njezine aktivnosti. stoljeća napokon nestaje. . priznaje čak i car Karlo IV.). dok Stuhlherren ("pred­ sjedavajući") vode sjednice. Za krađe. (1493. Kneževi pak svojim podanicima zabranjuju sva­ ki kontakt s tajnim sudom. stoljeća s ponovnom uspostavom car­ ske vlasti s carevima poput Maksimilijana I. Iako ne zna­ mo koliko je osoba Sveta Vehme osudi­ la.. Aktivna tijekom posljednjega stolje­ ća srednjega vijeka Vehme slabi od 16.Pred sudom Svete Vehme kazne koje određuju Freischöffen ("slo­ bodni suci").. oštra kliješta. većina optuže­ nih spremna je sve priznati kako bi iz­ maknuli žestokim mukama po čemu je Vehme poznata. .. Smrtna kazna izvršava se vješanjem. potkraj 18. treći napokon nala­ ze ondje nezanemariv izvor prihoda jer mnogo je žrtava spremno platiti kako bi izbjegli osudu. raza­ pinjanje.) i zatim Karla V.i neumoljiva pravda Procesi poput vijećanja održavaju se u najvećoj tajnosti i za onoga tko se pojavi Charles le Téméraire pozvan je da se pojavi pred sudom Svete Vehme. Počinjeni zločin i odluka suda objavljuju se na stablu obješenoga. posebno svađama.-1519. Ako je riječ o sitnijim prekr­ šajima. Još po­ četkom 19. Osoba osumnjičena za zločin sveča­ no se poziva pred Svetu Vehme i ima šest tjedana vremena da organizira ob­ ranu pozivajući se na svjedoke.. sigurno je da je ta institucija snažno obilježila njemački mentalitet. koji nakon što se reaktivirao tijekom Tridesetogo­ dišnjeg rata (1618. (Bakrorez prema Georgeu Cattermoleu za Sabrana djela Waltera Scotta. oni se globe. ali i odavanje sudskih tajni obično se traži smrtna kazna. umorstva.. krivovjerstvo i vračanje. Kotač.

Već su se u prethodnom sto­ ljeću spominjale razne priče o njima. 13. a katkad i zabrinjavajućih priča u kojima. 133 Tajna politička društva . O svojim neobičnim dogodov­ štinama pripovijeda u Knjizi čuda svijeta gdje ima određen broj neo­ bičnih. ako ponovno žele upoznati te užit­ ke. među ostalim.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini Njihov ugled upamćen po zlu trajao je stoljećima između povijesne stvarnosti i mitologije zločina. Starac im nasilno prekida tu ekstazu i daje im bo­ dež. trebaju smaknuti onoga ili one koje on odredi. spominje postojanje zločinačkog muslimanskog dru­ štva čiji se članovi nazivaju "asasini". Ondje se odaju uživanjima sa ženama i hašišom odakle im i ime hašašin koje su križari pretvorili u "asasin". Tako pripremljeni članovi sekte postajali su strašni ubojice sprem­ ni na sve kako bi služili Starcu iz planine. Zaklonjeni sirijskim planinama ti su fanatici sijali strah kod moćnika iz tog područja. STOLJEĆU MARKO POLO kr- stari istokom do Kine. Tako je neki izaslanik njemačkoga cara Sinan. Odsječeni u čvrstim utvrdama visoko u sirijskim planinama dušom i tijelom su odani poglavaru nazvanom "Starac iz planine". Svjedočanstva obojena strahom Marko Polo nije jedini koji spominje asasine. Starac s planine predsjeda prolijevanju vina u čast bogova sekte asasina pod utjecajem hašiša po kojem su dobili ime (Comeleranova litografija). Ovaj novači hrabre mladiće koje odvodi na skriveno mjesto poznato samo njemu i nazvano "rajski vrtovi".

Nizar bježi u Aleksandriju gdje organizira kratkotrajni ustanak. Takva ljudska rasa živi bez zakona. Antiohije i Alepa u planinama postoji rasa Saracena koji se u svojem dijalektu nazivaju Heyssessini. Kako je bio prisi­ ljen vratiti se. jedva došavši na vlast proglasio se pred­ stavnikom skrivenog imama i u njegovo ime objavio kraj muslimanskog zakona usred Ramadana. Iza zidova tih neosvojivih tvrđava organiziraju politička ubojstva svojih protivnika. Tu doktrinu ponajprije zastupa dinastija kalifa Fatimida u Egiptu. neobična. Njegova zakonita nasljedni­ ka Nizara udaljuje vezir Al-Afdal u korist njegova mlađega brata. rođaka i Poslanikova zeta te Fatime. određen broj ismailaca. nego i muslimanske velikodostojnike medu kojima je bio i sam Saladin koji je vladao velikim Tajna politička društva 134 . u palači izbi­ ja pobuna. rođen je u Perziji početkom 12. Sinan. do 1171. umire Kalif Al-Mustansir. stoljeća otpravili su onamo jednog od svojih vjernika. Tu se radi o dalekom odjeku ukinuća zabrana vezanih uz šariju. Ljudi s planina Povijest sekte asasina zapravo je neod­ vojiva od jedne od većih vjerskih stru­ ja. Ovaj osjećaj uosta­ lom objašnjava zašto su te priče obojene pretjerivanjima i netočnostima: naime članovi sirijske sekte nikada sami sebe nisu zvali "asasinima". S visine svoje tvr­ đave slao je svoje mlade sluge da napa­ daju ne samo križare koji su kolonizirali dio Bliskog istoka. oko utvrđenih mjesta kao što su ona u Masyafu u Siriji ili Alamut u Perziji što je političko i duhovno središte sek­ te. sto­ ljeća. Sinana. Me­ đu ostalim sluge Starca s planine nazi­ vali su se "nizari" ili "nizariti". Održavali su uske veze sa svojom braćom u Siriji i potkraj 12. Međutim. Sirijska tvrđava Masyaf smještena na stjenovitom vrhu jedno je od uporišta nizara.Fridrika Barbarosse pisao kako na "gra­ nicama Damaska. Nizarovih pristaša. Sinan. Godine 1164. a na romanskom segnors de la montana. No kada 1094. novi gospodar Alamuta. njegov ga je brat osudio da bude živ zazidan. Takva utočišta omogućavala su asasinima da se dugo opiru svojim neprijateljima. Sinana je Hasan poslao u Siriju u tvrđavu Masyaf kako bi ondje primijenio novi nauk. njegove kćeri. tvrdeći da potječu od Alija. Pridružio se nizaritima za vjerske revolucije u sklopu ismailizma. gotovo legendarna oso­ ba. doveo je sektu asasina do vr­ hunca organizirajući zločine o kojima se nije mnogo znalo. Oni su vladali od 909. uključujući i svoje majke i sestre. Zato kršćanski teksto­ vi spominju muslimane koji jedu svi­ njetinu. Hasan. Žive u planinama i imaju gospodara koji užas­ nim terorom udara na sve bliže ili dalje saracenske kneževe te susjedne kršćan­ ske gospodare jer ima običaj ubijati ih na neobičan način. Oni koje su počeli zvati nizarima uspjeli su osnovati niz autonomnih kneževina izvan Egip­ ta. jedu svinjsko meso što se protivi saracenskom zakonu i raspolažu svim ženama. obrazovan čovjek i odličan strateg." Sva svjedočanstva idu u jednom smjeru i pokazuju da sekta tero­ rizira suvremenike. "Starac s planine" Sinan. Čini se kako su im taj nadimak nadjenuli kršćani. Gospodari Alamuta razvijali su jednako tako ezoterični nauk koji je od njih činio imame jednake onima po­ tomaka Poslanika. ismailizma. odbi­ jaju priznati uzurpatora. šiitskog islama.

135 Tajna politička društva . prerušeni u muslimanske vojnike pokušavali ubiti ga i umalo nisu uspjeli. koji su zauzeli sunitski Mongoli. ostaje da su pokazivali fanatičnu podložnost svoje­ mu gospodaru. Nizariti su isko­ ristili taj mir da bi na istok poslali misionare koji su uspjeli zasnovati za­ jednicu u Indiji. Više stoljeća održavale kraljevstvom što se prostiralo od Mezo­ potamije do Egipta. Sirijske tvrđave su se dobro držale prije nego što su kapitu­ lirale pred napadima egipatskoga sulta­ na Bajbarsa. označavao je aktivne ubojice koji su počinjali ubojstva izlažući živote i bili spremni žrtvovati se za svoju stvar. zadr­ žavši kod sebe svoja dva tjelesna čuvara u koja je imao potpuno povjerenje. Sinan se distancirao od gospodara Alamuta tako da su ga oni više puta poku­ šavali dati ubiti. Kada se 1192. Njegovi nasljednici neumorno slijede njegovo djelo. i proburazilo ga. koji doslovno znači "onaj koji daje svoj ži­ vot". Više puta su asasini. nekoliko asasina prerušenih u monahe približilo Conradu de Montferratu.Po Sinanovu nalogu pristaše se ubijaju. Tada se sa strahom počinju spominjati priče "o Starcu s planine". iznena­ dio se kad je vidio kako pristaju uz iza­ slanika koji ih je pitao jesu li spremni ubiti svojeg učitelja ako im to naredi Starac s planine. smatrajući se sigurnim. što je još više pojačavalo osjećaj zastrašenosti kod suvremenika. upravo iza­ branom za jeruzalemskog kralja. njihov je uspjeh protiv Franaka bio bombastičan. Minuciozna strategija Asasini duguju svoje uspjehe svojoj iz­ vanrednoj organizaciji. Međutim on je asasinima ostavio relativnu autonomiju i koristio se čak i njihovim uslugama protiv nek­ ih svojih neprijatelja. Jednoga dana Sinanov je emisar tražio da ga Saladin primi nasamo i on je to prihvatio. pa iako je teško znati je li legenda koju je donio Marko Polo istinita. Saladin. Sinanova svemoć fascinira jednako kao i što zastrašuje. kao na primjer protiv sunita Saladina koji se žestoko borio protiv njih. Asasini nisu oklijevali upotrijebiti me­ tode infiltracije. Druga zgoda. Ma što bilo. Ovaj izraz. Neki kroni­ čari čak bilježe kako je dovoljan jedan znak njegove ruke pa da se jedan od njegovih pristaša sunovrati u bezdan s vrha njegove tvrđave. Legende stvorene o asasinima uvelike su pridonijele stvaranju mita o kriminalnim fanaticima. Svi su bili indoktrinirani od djetinjstva. Članovi sekte bili su podijeljeni u dvije skupine: da'ii koji su bili zaduženi da propovijedaju ismailski ideal i fida'i. Asasini jučer i danas Sinan umire 1193. Sekta nizarita bila je aktivna u Perziji sve do pada Alamuta 1256. povezana s nekim arapskim kro­ ničarom još je izrazitija.

Oni su ubija­ nje zamijenili produbljivanjem svoje vjerske doktrine. Perzije i Indije. Iako se danas ni jedna islamska teroristička skupina služ­ beno ne hvali njima. Drugo važno naslijeđe je u riječima. Godine 1977. infiltrirajući se na naj­ višu razinu. su se veze između pristaša rasutih izme­ đu Sirije. četvrti Agha Khan Karim al-Husaym. I napokon neki su stručnjaci za islam skloni tražiti sličnosti između metoda al-Qaide i asasina. spremnih da se žrtvuju za svoj ideal. a još manje nevine. Ta malena skupina izvježbanih fanatičnih pojedina­ ca. prije nego što je prebjegao u Indiju gdje je uz pomoć britanskih kolonizatora okupio važnu zajednicu dobio je od iranskoga šaha naslov Agha Khan. nije oklijevala da napadne političke elite svojega vremena. Assan Ali Sha koji je pobjegao u iranski grad Anjudan. možemo vidjeti da se neke od utvrda Hesbolaha nalaze među bivšim nizaritskim posjedima..Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini ASASINI.. koji ovdje posjećuje džamiju u Damasku. ne napadajući nikada podređe­ ne. . PRETEČE MODERNIH TERORISTA? metodama koje bismo danas oka­ rakterizirali kao terorističke. nisu ni u kojem trenutku prijetili stanovništvu. stoljeću poglavar nizaritske sekte. U 19. poznat je na Zapadu po tome što pripada mondenoj kremi. Agha Khan. No asasini su određivali kao žrtve samo visoko rangirane političke i vojne poglavare. Termin fida'i koji je nekoć označavao asasine. čekajući strpljivo pogodan trenutak da napadnu. danas se upotrebljava kako bi kvalificirao arapske teroriste koji se protive Izraelu. No svoje veliko bogatstvo stavio je u službu humanitarnih djela. daleki nasljednik srednjovjekovnih per­ zijskih i sirijskih učitelja i nasljednik asasina osnovao je u Londonu Institute of Ismaili Studies. Iako su učinkovi­ to širili užas. Nekada­ U VIŠE ASPEKATA ASASINI SU SE SLUŽILI šnje tvrđave služe još i danas.

no druge je Crkva neštedimice progonila. Taj krug utemeljio je 1776.. ali njegova akcija osporava i autoritet države. mučila a zatim likvidirala." Iluminati su navodno stoljećima imali tajno poli­ tičko društvo kujući u sjeni svjetsku zavjeru. bratstvo bogatih bavar­ skih kamenorezaca. nazvanih slobod­ nim zidarima". Prema Danu Brownu naj­ poznatiji iluminat bio je Galilej. Gorljivi pred­ stavnik prosvjetiteljstva. . bavarski iluminati Pod krinkom slobodnoga zidarstva oni su se doista pokušavali boriti protiv rimskog mračnjaštva. Adam Weishaupt.). "prosvijetljeni" istinskom znanošću koja je u suprotnosti s mra­ kom religije. profesor prava na sveučilištu u Ingolstadtu. No prema američkom roma­ nopiscu "njih je prihvatilo jedno drugo tajno društvo. Kratko postojanje iluminata dat će ipak čudesno i romantično potomstvo. Adam Weis­ haupt (1748.Neprijatelji Crkve. oni su se navodno "služili globalnom mason­ skom mrežom da bi proširili svoj utje­ caj (. Ne napuštajući svoj subverzivni politički projekt. pristao je boriti se protiv rimokatoličke religije. Inkvizicija ga je poštedjela .iako se morao javno od­ reći potpore i širenja svojih ideja . zato su se oni međusobno nazivali illuminati. Američki je pisac potku svo­ jeg romana temeljio na intrigama te sekte koju prikazuje pod misterioznim kutom i čije početke datira u vrijeme renesanse. Međutim naš se pisac ne bez zlobe nadahnuo stvarnim bratstvom koje je djelovalo u germanskom prostoru u stoljeću prosvjetiteljstva: iluminatima. otac astronomskoga teleskopa i žestoki pri­ staša heliocentrične teze.-1830. Svi inicirani iz toga kruga navodno su dijelili istu vjeru u znanost. Weishaupt se ne suprotstavlja samo bavarskom kato- Utemeljitelj iluminata. D POJAVLJIVANJA USPJEŠNICE Dana Browna Anđeli i demo­ ni iluminati su popularni. Tako su ilu­ minati navodno nestali iz službene povijesti..) i financirali svoj veliki koncept: novi svjetski laički poredak utemeljen na znanstvenom razumu. Iluminati Valja konstatirati da potka romana Da­ na Browna ne odolijeva provjeri činje­ nica. suprotstavljajući se katoličkoj dogmi koju su smatrali štetnim praznovjer­ jem.

Njegovo glavno djelo je traktat O ophođenju s ljudima (1782. to je slučaj zlatne Ruže i Križa. I dostojanstvenici reda su posudili svo­ ja imena iz grčko-rimskog razdoblja: Weishaupt je preimenovan u Spartaka. Ravensburg Teba. Barun je koncipirao niz visokih Tajna politička društva 138 . templarsku Strogu opservaciju koja je utjecala na njemačko slobodno zidarstvo sve do 1780..). Ali regrutiranje stagnira: više desetaka članova maksimalno. a zatim "pros­ vijećenog minervala" ili illuminatus mi­ nora.. a posebno templarske Stroge opserva­ cije kojim se istinski oduševljavaju nje­ mačke elite..-1796. nego i razvoju kršćanskih i mističnih tajnih društava. Agatonom ili Tiberijem.Adolf von Knigge (1752. tako je prekrstio gradove u kojima djeluju ilu- minati: Inglolstadt je postao Eleuzina. u najbo­ ljem slučaju stotinjak 1780. i teške krize 1782. U po­ četku ona se svodi na ložu Trima stupo­ vima čiji su se članovi sastajali u Kittlitzu u području Dresdena. Medu prvim novacima primio je vrlo uglednog baruna Adolfa von Kniggea koji je do tada bio član lože Stroga opservacija. "Regent" i "Magnus Rex" U istom trenutku bliski neprijatelj ilumi­ nata. Weishaupt onima koji su mu se pridružili brzo predlaže putovanje u tri stupnja: od "novicijata" oni pristupaju stupnju "minervala". licizmu koji smatra mračnim. Masonsko presađivanje Kako bi izgradio svoj red. Razočaran različitim alke­ mijskim iskustvima..). red će opstati još deset godina prije nego što je propao. druži se s Ajaksom. Tada Weishaupt pokušava presađivanje slo­ bodnog zidarstva u koje je bio iniciran 1777. izrazito kršćanska Stroga opservaci­ ja doživljava tešku unutarnju krizu. kako bi je obratilo na ideje napretka i razu­ ma. Wielanda. Herdera. C ARL VON HUND i ALTENGROTKAU UTE- masonske stupnjeve viteških redova nadahnutih templarskom poviješću. München Atena. Na svakoj od tih etapa moraju pročitati širok program autora koji su svi predstavnici prosvjetiteljstva: Lessinga. Misli da će se tako moći okoristiti masonskom mre­ žom za širenje svojih racionalističkih ideja.. Weishaupt kao dobar učenik isusovaca crpio je bit svojih referencija iz grčke antike. Jer Weishauptov projekt koji je poz­ navao on sam i njegovi prvi kalfe oku­ pljeni u "areopagu" nije inicijacijski nego subverzivan: radi se o tome da se obuzda vlast Crkve. Weishaupt se nada da će to štivo uvjeriti iluminate u dobru utemeljenost njegovih ideja. U tom kontekstu strogi profesor prava odlučuje se također os­ novati tajno društvo koje će duboko utjecati na elitu svojega vremena. Ubr­ zo postaje utjecajni član iako je njegov odnos s Weishauptom bio buran: barun predbacuje pravniku njegov preveliki antiklerikalizam. jedan od glavnih iluminata bio je i plodan pisac. u münchenskoj loži Zur Behuts­ TEMPLARSKA STROGA OPSERVACIJA meljili su 1751. Nakon von Hundove smrti 1776. To je vrlo kršćanski red obilježen velikom duhovnošću. a širi se njemačkim kneže­ vinama gdje nailazi na žestok otpor ilu­ minata. s entuzijazmom pridružuje iluminatima donoseći sa sobom znanje i ugled. dok bi se on zadovo­ ljio dobrim deizmom. von Knigge se. "Svećenik". Weishaupt i Von Knigge iskorištavaju tu situaciju. Njezina je origi­ nalnost u tome što se oslanja na klasične amkeit (K razboritosti)..

Pridružili su mu se slavne ličnosti: voj­ vode Sachsen-Weimar i Sachsen-Gotha. Dva mjeseca poslije bavarski knez izbornik 139 Tajna politička društva . Osim to­ ga omogućuje aeropagu. bavarski iluminati DOLAR ILUMINATA Dan Brown tvrdi kako je mlada njemačka demokracija obećana zemlja iluminata. Progon i ilegala Ali iluminati ubrzo postaju žrtve svojeg uspjeha.. Međutim kriza dolazi iz samog reda: Weishaupt i von Knigge ne prestaju se suprotstavljati u pitanji­ ma vjere.. Češkoj. on podrazumijeva kako su mogli pripadati samo tajnom brat­ stvu. Goethe. Zaključujući dokazanu či­ njenicu kako su George Washingtona i Benjamin Franklin očevi nacije. Njegovo regrutira­ nje je elitističko jer je crpio iz mason­ skoga rasadnika koji je to već bio. da sprovodi novu strukturu. utjecajan je ne samo u Bavarskoj. Mađarskoj.. posebno određenih kneževa: Fridrik Vilim. imućnih trgovaca. regent i Magnus Rex. Navodni "masonsko-iluminatski" simboli mogu se zamijeniti u svojem kontekstu. Prije nego što je postao masonski simbol. bili slo­ bodni zidari. koji jedini poznaje krajnji koncept bratstva. stoljeću u modi je egiptologija i ne vida se rijetko da se tu i tamo evocira razdoblje piramida. U SVO JEM ROMANU ANĐELI I DEMONI masonskih stupnjeva koji pokrivaju tri stupnja iluminata. Umoran od rata. bankara. Ta konstrukcija je genijalna jer omogućuje iluminatima da u nekoliko mjeseci privuku stotine masona koji su ostali bez Stroge opservacije. Međutim valja priznati da je odjek koji je profesor iz Ingolstadta doživio u Sjedinjenim Državama ravan nuli.Neprijatelji Crkve. Podupire berlinske mason­ ske lože koje pripadaju Ruži i Križu kada one 1783. nasljednik pru­ skoga prijestolja i iniciran u zlatnu Ružu i Križ gaji prema njima tvrdokor­ nu mržnju. trokut već od baroknog razdoblja označava ne samo razum nego.. Boga. U 18. Tu nalazimo mnogo dužnosnika. Neki čak odu­ ševljeno tvrde kako lik predstavljen na zelenoj novčanici nije nitko drugi nego sam Adam Weishaupt. posebno piramidu i istostranični trokut urešen okom. Von Knigge tu dodaje drugi razred visokih stupnjeva koji vode do areopaga koji upravlja: to su stupnjevi "svećenik". Illuminatus dirigens. visoko pozicioniranih vojnih osoba pa čak i članova klera koje je zavarila masonska fasada reda. Tomu se pridružuju naslovi slobodni zidar. I kao dokaz: novčanica od jednog dolara sadržava navodno brojne sim­ bole. posebno poslije poraza njegove organizacije. Illuminatus ma­ jor. Njihov uspon prema moći potiče jake otpore. barun na­ pušta iluminate u travnju 1784. objavljuju rat ilumina­ tima pod izgovorom da žele "zaustaviti kršćansku vjeru i učiniti od masonstva politički sustav". Herder. nego i u Austriji. Red sada ima blizu tri tisuće članova.

šire ideju da su slobodni zidari i iluminati. No njihova se povijest ne zaustavlja ovdje. Teško je vjerovati kad se zna da filadelfi nisu brojili nika­ da više od nekoliko članova. Tajna politička društva 140 ..Sličnost između piramide iluminata (desno) i trokuta na dolarskoj novčanici (dolje) dala je povoda glasinama o utjecaju sekte u SAD-u. prima ga vojvo­ da Sachsen-Gotha koji mu pruža za­ štitu. Protiv­ nici Francuske revolucije. gotovo sotonske biti kako je to po­ dupirao Barruel. Red je na izdisaju. Međutim teza je uspjela. Johann Joachim Christoph Bode (1730. Ali pothvat propada. ali tragovi su zamr­ šeni. zalju­ bljeni u razum i neprija­ teljski raspoloženi prema katolicizmu stvorili 1789. Od Weishaupta do Dana Browna. Odlazi posebno u Fran­ cusku 1787. Karl Theodor proglašava edikt o zabra­ ni... Čvor je svezan. Tu je temu spretno preuzeo i iskoristio Dan Brown u svojem romanu. od iluminata do iluminata ostaje napo­ kon samo zajednička sudbina: poraz po­ kušaja smišljenog da se prosvjetiteljske vrijednosti uspostave urotom. Njegovi iluminati mnogo su toga preuzeli od svojih bavarskih rođa­ ka: racionalizam. iluminati su izgubili sjaj. iluminate od sada smatraju zločinci­ ma i svi se progone. mržnju prema Rimu i luciferski kult. subverziju. Još nekoliko godina neki će iluminati nastaviti raditi u najvećoj tajnosti. Weishaupt mora pobjeći iz Ingolstadta. gdje utemeljuje francuski ogranak pod ime­ nom Philadelphes. većina njegovih članova ga je napustila. a mnogi od njih poput Goethea upotrebljavaju se da bi minimalizirali njihov utjecaj u bratstvu. koji uopće nisu bili sposobni za urotu protiv mo­ narhije. ilumi­ nati ulaze u povijest tako što su poznati po tome kao moćno antikršćansko dru­ štvo..-1793.) najvažniji je medu njima: inicirao ga je von Knigge 1782. Crna legenda o iluminatima Bodeova ideja sastoji se u tome da se uvedu skupine iluminata izvan Njemačke čekajući da se situaci­ ja smiri. kult tajne. Nakon Bodeove smr­ ti 1793.-1820. i on je prošao cijelu hijerarhijsku ljestvicu tako da naslje­ đuje Weishaupta kada je ovaj prisiljen bježati.). Međutim Brown želi ispraviti tu zastrašu­ juću sliku za čitatelja precizirajući kako Lucifer nije nitko drugi nego "onaj koii nosi svjetlost" što je slika koju iluminati vole. medu kojima je opat Augu­ stin Barruel (1741.

). uzvikuje romantični pisac Alessandro Manzoni. Knez Metternich. austrijski kancelar. jednakosti i napretka. dominira velikim dijelom poluotoka. Talijan­ ski karbonarski pokret javlja se u vrijeme kada napoleonske vojske dominiraju Europom. sada još robovi. stoljeća šireći nezadrživ zamah reformi." Tu su još "adelfu" u Piemontu. Njihov novi kredo je nacionalno jedinstvo: Liberi non sarem se non sima uniti! ("Bit ćemo slobodni samo ako se ujedinimo!"). Kako bi se zaštitili od opasnosti da se umiješa policija. Karbonarski pokret ima čime uzbuniti sklad europskih moćnika koji su neprijateljski raspolo­ ženi prema svakom obliku zahtjeva li­ beralne orijentacije. Prva antifrancuski raspolo­ žena bratstva rađaju se pod pokrovi­ teljstvom talijanskih časnika koji su uspostavili vezu s udrugama francuskih urotnika koje su se također suprotsta­ vile carevu jarmu. Urotnici pred­ vođeni velikim meštrom Giacomom Papisom koriste se sudjelovanjem sta­ novnika grada. uhićeni i utam­ ničeni. Na sastanku talijanskih karbonara nadmeću se težnjama za neovisnošću. "filadelfi" i federati italiani u Lombardiji.Revolucionarni ideal karbonara Karbonari. spretan strateg i zakleti neprijatelj karbonara uspoređuje to tajno društvo s kugom "koja napada temelje društvenoga po­ retka i tvori prijetnju za sigurnost prije­ stolja i mir naroda". liberalni urotnici organizirani u tajna društvo cvjetaju u Europi u prvoj trećini 19. Karbonari će se okrenuti protiv novih vladara i Austrije koja od Bečkog kon­ gresa 1815. Pogođeni nejednakošću. na važnim položajima državne uprave učinkovitom propagandom podupiru nezadovoljstvo i stalne nemire. žrtvovati svoj život kako bi pobijedila načela slobode. Karbonari." Ven­ dite su okupljale dvadesetak iniciranih koji su si nadjevali znakovita imena nakon Napoleonova pada u Eu­ ropi potaknula je stvaranje brojnih sub­ verzivnih tajnih društava liberalne ili nacionalne orijentacije. novim carinskim barijerama i porastom kriminala. ove vendite nisu imale nikakve međusobne veze pa je tako pro­ matrač kojeg je poslao Metternich mo­ ga reći: "Ovi pripadnici sekte različitih mišljenja i načela međusobno se proka­ zuju i vjerojatno bi bili spremni sutra uzeti oružje jedni protiv drugih. Čak i u Italiji karbonerija je vezana uz druga društva koja katkad i apsorbira. Pobuna je na vrhuncu i tajna organizacija hitno stvara prvi projekt ustanka u crkvenim državama. U suprotnom taboru više se tajnih društava bori protiv karbonara: A PSOLUTISTIČKA REAKCIJA KOJA SLIJEDI 141 Tajna politička društva . slijede slične ciljeve poput kar­ bonara i izjavljuju: "Doći će dan kad će talijanski narodi. svrgnu­ ti jaram stranca. Kraj napoleonske do­ minacije ne znači i kraj karbonarizma. Njihovi klevetnici. stoljeća još ras­ cjepkana tim parolama kar­ bonari pozivaju na ujedinjenje svojih zemalja. CVJETANJE TAJNI Piramidalna "sekta" Pristaše "sekte" karbonara sastajale su se u venditama ("sastanci karbonara"). Tako gvelfi ili "prijatelji slobode" utemeljeni u Rimu 1813. otrov. OBJEDA! SMRT TIRANIJI! ŽIVJELA sloboda!" U Italiji koja je početkom 19. jer svaki inicirani priseže da će posvetiti tj. a novoiniciranih ima na tisuće (bakrorez Johna Murrava. oni nimalo ne napreduju i masovno privla­ če članstvo iskorištavajući nezadovolj­ stvo građanstva suočenog s ograničenjem vlasti. Beč računa da ih ima više do 800 000 samo u Kraljevstvu dviju Si­ cilija. 1821. No stvar se izjalovi jer su urotnici bili izdani. žestoki pobornici apsolutizma vide u njima neprijatelje poretka i božanske pravde za koje su dopuštena sva sredstva: "umorstvo. prisutni u vojsci. a zatim osuđeni na najteže kazne. u Macerati u lipnju 1817. Dobar dio kar­ bonara izaziva isto tako najgori strah kod svih pobornika apsolutizma: go­ dine 1820. krivokletstvo".

Karbonerija. lopovi kojima upravlja neki raspop.Revolucionarni ideal karbonara 142 poput "Oslobođenje zemlje". preljub i bogohuljenje. . Inicirani su snažno militarizirani morali u svakoj prilici raspolagati oružjem na kojem je bio iskovan amblem društva. trinitarci ili decisi. a či­ je maskirane postrojbe siju strah i trepet po zemlji. mrtvačka gla­ va. "prijatelji Tarquinije" ili "Svjetlost u noći". U Španjolskoj gotovo 40 000 karbonara prati generala Riegu koji maršira na Madrid u nadi da će dobiti ustav. a svaka od njih bila je pod nadzorom vrhovne uprave visoke vendite. svi članovi karbonerije uhićeni su 1820. st. Osim toga morali su se pokoravali strogom moralnom kodeksu koji je za­ branjivao piće. Zatim tu su članovi "Mlade Italije" koju je utemeljio bivši karbonar Mazzini i koji će preuzeti baklju tali­ janskog jedinstva. "visoka vendita". Drugdje u Europi karbonarski ideal prožima protivnike ap­ solutizma. uspo­ mena na taj pokret obilježava duboko sjećanje protivnika sve do proglašenja Španjolske Republike 1931. Austrijska represija bit će žestoka (gravura iz 19.). Milanski domoljubi. Unatoč njegovu neuspjehu. DRUŠTAVA calderari ("kotlari"). "Seoska sloboda". Venditama iz iste pokrajine upravljala je alta vendita.

vendite tali­ janske karbonerije okupljaju se oko do­ moljubnog ideala i obreda koji su dijelom nadahnuti onim masonskih loža. rođena u napuljskom kraljevstvu. ali velik broj političara obrazo­ van je u "venditama". Kandidat je gol do pasa. zelene grane i suhe gran­ čice. prema modelu njezine tali­ janske rođakinje se oslanja na gotovo 30 000 iniciranih raspoređenih u šezde­ set departmana ujedinjenih oko revolu­ cionarnog ideala i trobojnice. kruna od trnja.Revolucionarni ideal karbonara MUČENIŠTVO ČETVORICE NAREDNIKA U LA ROCHELLEU 1822. sol. žalosti. osujetilo ustanak u La Rochelleu uhitivši četvoricu narednika 45. 143 Tajna politička društva . Gaubin i Pommier. RUJNA "Francuski bazar" ili "Sotonski filozofsko društvo". spremaju se popeti na lomaču. nazvani i "dobri rođaci" sastaju se u Baracci. F RANCUSKO PRAVOSUĐE JE 21. Francuska karbonerija neće preživjeti taj konačni udarac. Urote potaknute u Saumuru ili Belfortu su osu­ jećene. Francuska karbonerija uteme­ ljena 1821. zemlja. Režija ceremonija inicijacije u različite stup­ njeve nadahnjivala se istodobno borba­ ma za nacionalnu neovisnost i prizorima iz Kristove muke. Tri udarca sjekirom po panju ot­ varaju sastanak koji je uvijek pod zaštit­ om svetog Teobalda. Raoulx. bojne pukovnije. zaštitnika rudara. voda. Unatoč krajnjem frakcionarstvu i katkad udaljenoj upravi. listovi. Otkriva se kako oni pripadaju francuskom ogranku karbo­ nara koji se bori protiv apsolutističke vlasti Luja XVIII. pakla. pa u Parizu pod zaštitom talijanskog urotni­ ka u izgnanstvu Philippea Buonarrotija. crvena vrpca koja podsjeća na pravu vjeru koja izlazi u obliku jezičaca vatre na apostolima i crna vrpca kao simbol milosrđa. Osim u slobodnom zidarstvu društva se stvaraju u redovima bonapartista koji utemeljuju "Crnu iglu". Bories. U Francuskoj vlada ile­ galna oporba kraljevskoj vlasti: orga­ niziraju se tajna društva koristeći se nezadovoljstvom društvenih klasa pro­ tivnica reakcionarnoga režima restau­ racije. lanena nit. Smrtna kazna protiv četvorice stražara odjeknula je u tisku i od njih učinila "mučenike slobode". osva­ ja cijeli poluotok. Tri vrpce podsjećaju na boje društva: plava vrpca koja znači nadu da će se osvojiti nebo. Ispod velikog raspela raspoređeni su obredni predmeti na bijelom platnu: posude u kojima gori ugljen. Tako su "veliki meštri veliki izabrani" trebali prisustvovati rekonstrukciji razapinjanja na križ dvojice lupeža simbolizirajući sudbinu rezerviranu za izdajice karbonarizma. četverokut noj strogo urešenoj dvorani koja je tre­ bala podsjetiti na skup karbonara u šumi. Od poniznog karbonara do "velikih izabranih" Članovi svake vendite. zavezanih oči­ ju bio svilenom užadi vezan za križ ka­ ko bi ondje primio "posvećene stigme". Njezina uprava se postupno uspostavlja u Genovi. "četvorica narednika iz La Rochelle" optužena za urotu protiv Luja XVIII.

Međutim te su pob­ jede kratkotrajne. u okovima lišeni svake brige. srpnja 1820. Ondje su skončali izolirani u vlažnim ćelijama. a vendite se šire. crvenu i crnu kokardu tajnoga društva. morao je sudje­ lovati u borbi upriličenoj između pobornika njihove stvari i protivnika prerušenih u njemačke vojnike. i 1821. Propale revolucije 1820. U Piemontu "ugljenari" osnaženi zbog potpore kneza nasljednika Karla Alberta Savojskog isto tako uspijevaju nametnuti ustav. Dekret štiti od "duha zavođenja sekte" čiji se nauci "protive javnom dobru" i predviđa smrtnu kaznu za svakoga tko se pridruži karbonarima. Trebalo je više od pola stoljeća borbe da bi se to ostvarilo. Karbonarska zastava vije se na vijećnici. I Ferdinanda napuljskoga i Carla-Felixa. Karbonarizam se de­ finitivno gasi s razdobljem Risorgimenta i ostvarenjem jedinstva Italije. I napokon glavni poglavari koji nisu mogli pobjeći utamničeni su u Austriji u zlokobnom zatvoru Spielberg. koja gleda kako se Talijani izjašnjavaju za talijansko jedinstvo. podupire u Torinu Austrija koja im pruža snažnu pomoć kako bi se okončao pokret ustanika. Tajna politička društva 144 . kada su se eskadroni više karbonarskih časnika po­ bunili uz poklič "Bog. a general Guglielmo Pepe na čelu vojske od 20 000 boraca trijumfalno ulazi u Napulj: poglavare sekte zasipane cvije­ ćem u prolazu prima sam princ nasljed­ nik. kralj i ustav!" prisilivši u noći 7.Alegorija plebiscita iz 1870. sardinskoga kralja. Kad su mu s očiju skinuli povez namočen krvlju. Tisuće karbonara prolazi ulicama grada ističući plavu. U Torinu Car­ lo-Felix žurno objavljuje edikt koji za­ branjuje dužnosnicima i vojnicima da sudjeluju u bilo kojem tajnom društvu. Fer­ dinanda IV. Karbonari su dakle žrtve posebno teške represije: smrtne kazne ili doživotna tamnica tako su brojne da je karbonarizam gotovo potpuno srušen. i kraj karbonara Karbonari su doživjeli trenutke slave u Kraljevstvu dviju Sicilija i u Piemontu između 1820. sedam na lijevu i tri na lijevu dojku. da prihvati ustav. Prima se u svoj stupanj kad mu je hrabrost dokazana i pobjeda osigurana. Uz pomoć igle utisnuli su mu tri znaka na desnu ruku.

posljednji udar dolazi od srodnoga "Društva juga" koje zauzima grad Vasilkov i počinje marši­ rati prema Moskvi. Kardovskoga. uznemiren zbog svojih liberalnih ideja. Neki su čak inicirani u masonske lože koje su bile snažno obilježene ide­ jama prosvjetiteljstva i Francuske revo­ lucije. malena skupina časnika izaziva paniku na Se­ natskom trgu u Sankt Peterburgu. koji je malo bio u nevjerici. Za pristaše revo­ lucije sve su nade dopuštene. 1934. Nekoliko dana poslije. Međutim loše pripremljeni žestoki časnici daju se prijeći. Na poklič "Nikolaj otimač!" uspijevaju u nekoliko sati izolirati vladara i okupiti pobunjene pukovnije oko kipa Petra Velikoga.. prisegom na vjernost i podjelom u tri stupnja. Inici­ rani .u prvom stupnju . To je kraj "Društva sjevera". Ubrzo dolazi narod. članovi te mlade inteligencije nisu više mogli zadovoljno gledati carevu apsolutisti­ čku vladavinu ili ropstvo nametnuto seljacima. prisustvuje sastanku dekabrista u Kamenici 1825. "ali kako će to biti lijepa smrt!" Ruski pisac Aleksandar Puškin.imaju 145 Tajna politička društva . masovno spreman sudjelovati u pobuni.). Daje zapovijed da se puca po urotnicima. (duborez D. stoljeća najsjajniji časnici ruske carske garde nadahnuti romantičnim i nacionalnim zanosom tvore tajno društvo kako bi srušili režim Romanovih." kažu oni. Uglavnom se okupljaju u knji­ ževnim krugovima odakle se šire sub­ verzivne pjesme koje tajno kruže.Urota dekabrista Početkom 19. DOK SU se carske postrojbe priprema­ le na prisegu novom caru svih Rusa Nikolaju Pavloviču. PROSINCA 1825. Garda topće nogama dajući caru vremena da se organizira i da uzvrati protunapadom. "muš­ karci" — u drugom stupnju . Buntovna inteligencija "Ima karbonara i u Sankt Peterburgu!" dobacio je Metternich caru Aleksandru I. Ništa ni­ je davalo naslutiti kako su najveći rodoljubi medu plemstvom ruske garde bili pod utjecajem revolucionarnih ideja kojima je tada obilovala zapadna Euro­ pa. Način funkcioniranja preuzet je od masonskih loža s tajnim obredom. No tijekom akcija protiv Napoleona ruski časnici su bili primani u intelek­ tualnim krugovima Pruske ili Francu­ ske. ZORU 14. Vrativši se na rodno tlo. tajne udruge koja je pripremala ovaj pokušaj državnog udara. 28. bra­ tu pokojnog Aleksandra I. Vijest se širi brzinom munje. Razočarani buntovnici stupaju is­ pred topova samo s bajunetom u ruka­ ma: "Poginut ćemo. a vođe su najvećim dijelom uhićeni. prosinca. Međutim ondje car­ ske postrojbe još lako izlaze na kraj s njim. Pobuna je krvavo ugušena. Zatim osnivaju tajna društva u reformističke ili revolucionarne svrhe: "Društvo rus­ kih vitezova" ili "Unija istinske i vjerne djece domovine" koja se dijeli u "Druš­ tvo sjevera" i "Društvo juga".obaviješten je o velikim ciljevima organizacije.

car Nikolaj se sam pobrinuo za velik broj ispitivanja. da ukinu monopole. prvi u Rusi­ ji (.. Sve se to smatralo revolucijom i ubijanjem režima. Isus Krist. pristup tajnim planovima". bio je da ustanove slo­ bodu tiska i vjere. Nije trebalo mnogo pa da se urotnici osude na najteže kazne: degradacija i smrtna kazna za vođe. gardijski časnik Batenkov. Duh decembra Kad je jednom bila ugušena buna onih koje su zvali dekabristi "decembristi". . Bog voli ljude. naš Gospodin. Glas slobode čuo se samo neko­ liko sati.Što naš sveti zakon zapovijeda ruskom narodu i vojsci? . skla­ datelj Glinka i mladi i sjajni Puškin.). Bog nas je sve stvorio jednakima i kad je Spasitelj došao na Zemlju odabrao je svoje apostole među malima..On nam zapovijeda da se pokajemo za naše ropstvo.Koja je vlada slična božanskomu zakonu? . da se pobunimo protiv tiranije i ugnjetavanja. osu­ da na robiju za stotinjak drugih. PROSINCA 1825.. stvore "minimum egzistencije". D EKABRISTI SU 31. "Naš pothvat". . uspostave javnost sudskih postupaka. No oni nisu poricali svoj žestoki entuzijazam ni na lomači ni u ledenim sibirskim ravni­ cama gdje su preživjeli utemeljili škole namijenjene učenju djece seljaka. . Čak ni pod mučenjima nisu priznali. a ne među velikima i carevima." 14. prosinca 1825. koji isključuje kocku i pijan­ čevanje te iskorištavanje robova. Tu se nalaze najsjajniji duhovi onoga vreme­ na: pjesnik Riljejev. On ih je prokleo kao tlačitelje naroda.onaj "bojara".Vlada koja ne poznaje cara. priznao je Batenkov.Zar Bog ne voli careve? . stvore "zastupnički dom naroda". kao što će tvrditi tijekom procesa.) . Svaki član mora se isticati uzornim privatnim ži­ votom. da prisegnemo da će uvijek biti samo jedan jedini kralj na nebu i na zemlji. Njihov cilj. ali se čuo.Urota dekabrista VASILKOVA DEKLARACIJA užasnutom narodu Vasilkova objavili svoj katekizam: "U Ime Oca.. "bio je pokušaj političke revolucije. da ukinu ropstvo. (Kuzmičeva slika). dok ute­ meljitelji i duhovni poglavari tvore naj­ viši stupanj . dekabristički ustanak u Sankt Peterburgu doživljava poraz pred postrojbama koje su ostale vjerne novom caru Nikolaju I.Ne. urednik Selimanovski. Sina i Duha Svetoga! (.

Crni pojasovi organiziraju njegovo uboj­ stvo. Vladar koji je čudom ostao neozlijeđen uspijeva se izvući iz kočije. od­ lučuje reorganizirati sve ruske obavje­ štajne službe koje su do tada ovisile o trećem odjelu ministarstva unutarnjih poslova. Otrovan. No njegovo ponašanje o kojem se naveliko govori . člano­ vi Crnih pojasova. RASPUTIN.Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Da bi se borili protiv ilegalnih terorističkih skupina koje prijete Rusiji. umire kad ga pokušavaju odvesti u Zimski dvorac. OŽUIKA 1881. njegova pohlepa i egoizam učinili su ga napokon nepoželjnim u oči­ ma njegovih zaštitnika. nazvanog Rasputin ("razuzdan").. Zamjenjuje ih specijalnom taj­ nom policijom Ohranom. Nakon istrage koja je vođena uz veliku halabuku. . izrešetan mecima. 13.njegov sve veći utjecaj u poli­ tičkom životu. caristička vlast če upotrijebiti ista oružja kao i njezini neprijatelji opremivši se opasnom i posebno učinkovitom tajnom policijom.pripisuju mu vezu s caricom .Snaga eksplozije je takva da su mu od šoka utrnule noge. Onaj kojeg se katkad smatralo vragom umro je zato što je predobro igrao svoju ulogu. bačen je u Nevu. To je dar koji su mislili iskoristiti Crni pojasovi kako P OČETKOM 20. prakticira medu ostalim hip­ nozu kojom je nekoliko puta liječio care­ vića Alekseja koji je bolovao od hemofilije. postaje ubrzo simbolom pokvarenosti carskoga dvora.: savjetnik. Zrači velikom kariz­ mom koja fascinira sve koji mu se pri­ bliže. Pomno se upisuju njihove fizičke i intelektualne sposobnosti kako bi ih se najučinkovitije Zagonetni monah Grigorij Jefimovič Rasputin. SIVA EMINENCIJA CARA stvenika pravoslavne crkve. Odmah suđeni i progla­ šeni krivima obješeni su u mjesecima poslije atentata. ubojice su otkriveni: radi se o Članovima tajne terorističke udruge "Volja naroda". tajne vjerske sekte čiji pristaše prakticiraju orgijastične kultove. Čovjek zabrinjavajuća izgleda bio je u mladosti član klista. STOLJEĆA DVA DOSTOIAN- bi nametnuli svoje ideale na najvišoj razi­ ni. U tom dramatičnom kontekstu novi car Aleksandar III. Njezini se čla­ novi pomno biraju i trebaju ovladati mnogim borbenim vještinama od skija­ nja do umijeća deminiranja.. Rasputin se brzo pokazao nezamje­ njivim za cara Nikolaja II. uvode u carski dvor tajanstvena monaha demonskog ugleda. Nove tehnike Ta policija uvodi novine koristeći se znanstvenim metodama. fotografiran u prosincu 1912. Godine 1916. AR ALEKSANDAR II. vidovnjak. U tom trenutku neki čovjek izla­ zi iz gomile i baca caru pod noge bom­ bu. u kočiji prolazi ulicama Sankt Peterburga kadli eks­ plodira bomba ozlijedivši kočijaše i zapregu.

reakcionarne. Izmišljene "svjetske urote" Iz Ohrane je isto tako potekla naj­ slavnija krivotvorina 20. On je uostalom član druge jedne tajne or­ ganizacije. Oh­ rana i Crni pojasovi nastoje opravdati antisemitizam objavljujući tekst Pro­ tokola. Taj dokument. Terori­ stička opasnost traži nove metode borbe pa oni rade po fotografijama pretpo­ stavljenih članova tih skupina.. Dokument je sastavljen u Rusiji 1903. Velike plaće osiguravaju vjernost tih agenata. Medu brojnim revolucionarima o kojima su agenti Ohrane imali dosjee prepoznaje se (gore) Leon Trocki. Od uboj­ stva Aleksandra II. Ohrana će se posebno ista­ knuti u užasno učinkovitom pribje­ gavanju dvostrukim agentima. za koji se smatra da je pripadao nekom visokom mason­ skom dužnosniku. ni jednog smjera ideja koji im uskoro neće biti poznati. ksenofobne i antisemitske: Crni pojasovi. Iako Ohrana i Crni pojasovi nisu pre­ živjeli burne događaje 1917. ni jedne mreže. ostavit će zločinačku avet tajnog imaginarnog društva.. On se uspio ubaciti u redove sindikalista i "dopustio" je da ga izaberu za zastupnika u skupštinu Dumu 1912. Jedan od najboljih agenata Ohrane zove se Ro­ man Malinovski. Osim toga svi članovi Ohrane podvrgnuti su strogoj obuci ti­ jekom koje se upoznaju s političkim "znanostima". Ona je sebi dala u zadatak da obrani rusko carstvo od svake liberalne evolucije. valovi pogroma za­ pljuskuju carstvo. Jedan od dosjea carske tajne policije... Teza o židovsko-masonskoj zavjeri dugo je bila prisutna u europskim duhovima. Iako je knjiga samo splet laži i mukotrpnog ra­ da. No tijekom godina organi­ zacija je počela pokazivati tendenciju da postane država u državi koja se koristi sredstvima svojih neprijatelja. potvrđuje kako neka tajna skupina sastavljena od Židova ku­ je zavjeru i sprema se ovladati svijetom infiltrirajući se u sve organe vlasti. Tajna politička društva 148 . dok potjano pribavlja obavještajnim službama mno­ štvo izvješća koja se odnose na kretanja revolucionarnih skupina u koje se infil­ trirao. Tako neza­ dovoljna reformama premijera Stolipina koje smatra preliberalnima naručuje nje­ govo ubojstvo 1911. Umi­ ješala se navodno i u slobodo zidarstvo da bi lakše prošla neopaženo. što je jedino sredstvo te tajne policije da raz­ otkrije intrige tajnih grupa.moglo upotrijebiti u zadacima koje će trebati izvršavati. brzo je doživjela golem uspjeh. ali proizlazi iz francuskog ogranka organizacije kojom upravlja Petar Ivanovič Račkovski. stoljeća: Pro­ tokoli sionskih mudraca. javno brani boljševističke ideje. Blizak je s Lenjinom. sastavlja­ ju metodički dosje analizirajući svaki od atentata. Židovi su žrtveni jarci jer nemaju mogućnosti da se brane. Nema ni jedne skupine.

. Volja naroda ubija cara Najradikalniji iz skupine Zemlja i slo­ boda nalaze se u sklopu kružoka Slobo­ da ili smrt. Udruga međunarodne braće želi u isti mah univerzalnu. filozofsku. os­ lobođenih svih svojih službenih i usluž­ nih upravljača i dobročinitelja udahnuli napokon potpunu slobodu. eksploatatorima i skrb­ nicima svih vrsta" želimo uništiti sve države i sve crkve (. Parolama "Mir radnicima". puca na generala Trepova. Ona 5. iskorištavanih.Belle Époque nihilista i anarhista Potkraj 19. osobne simpatije. Pripadnica Vera Figner svjedoči o strogosti upisivanja medu narodnike: "Svaki član se svečano obvezao da će posvetiti svoje snage re­ voluciji. gospodarsku i političku revo­ G ODINE 1868. Iako je bila proglašena kri­ vom. odgovornog za bičevanje desetaka buntovnih studenata od kojih je jedan bio član tajne organizacije Zemlja i sloboda.. studente i intelektualce nihi­ liste koji žele napustiti gradski i građan­ ski život kako bi promicali emancipaciju ruskih seljaka. Taj tajni organ ima za cilj "pomagati ro­ đenje revolucije" i organizirati stožer namijenjen "da služi kao posrednik iz­ među revolucionarne ideje i popularnih instinkta". koji je ukinuo ropstvo 1861. da će dati svoj život ne štedeći PROGRAM MEĐUNARODNE BRAĆE društvo koje će ojačati međuna­ rodni savez socijalističke demokracije. gradskog policijskog prefekta poznatog po ekspeditivnim i ok­ rutnim metodama.) kako bi svi ti mili­ juni jadnih ljudskih bića.. veljače 1878. Nekoliko primjera anarhističkih bombi koje su služile u atentatima što su ih osujetile snage reda i koji se danas čuvaju u Muzeju policije u Parizu..). da će zbog nje zaboraviti krvne veze. Grupice slobodarske ili nihilističke orijentacije napadaju građansko društvo s oružjem u ruci. nije manje sup­ rotstavljen tim agitatorima za koje or­ ganizira represiju. mučenih. poznat po liberalnim idejama. Car Aleksandar II. RA ANARHISTIČKOGA TERORIZMA koja je zapalila Europu iz Belle Époque otvara se u Sankt Peterburgu gestom bogate i lije­ pe Vere Zasulič. stoljeća sjena terorizma lebdi nad Europom. članice tajnog društva Zemlja i volja (Zemlja i sloboda).. ljubav i pri­ jateljstvo. prevarenih. mlada žena je oslobođena uz odo­ bravanja gomile. 149 Tajna politička društva . To tješi one koje zovu narodniki. socijalnu. "Sloboda svim ugnjetavanima" i "Smrt gospodarima. ugnjetenih. zatim u tajnom društvu izrazito terorističkih ciljeva Narodnaja volja (Volja naroda). BAKUNJIN STVARA TAJNO luciju (.

. sve­ mu što nije legalno". nepovjerljivi prema revolucionarnom autoritarizmu." Volja naroda ne prepušta ništa slučaju. Radi se o tome. što su ga razvili marksisti. uništavajte. stvaraju tajnu organizaci­ ju koja podupire sporadične ustanke: Talijanski komitet za revoluciju. studenoga 1893.). do 1880. Godine terora Od propagande činjenicama do terora samo je jedan korak koji neki francus­ ki anarhisti prelaze poslije ruskih nihilista 1882. piše Kropotkin u le Révoltéu od 25. i predsjednik SAD-a McKinley padaju "Propaganda činjenicama" Tijekom tog desetljeća od 1870. palite. dinamitom (. upravljači s jedne strane. prosinca 1880. samoga cara Aleksan­ dra II. bombe i drugi eksplozivi. čis­ tite!" proglašava Radnička ideja 1888. U travnju 1877. Te akcije izvelo je neko­ liko loše organiziranih bandi.. U atentatu anarhista na kazalište Liceo u Barceloni 7.Belle Époque nihilista i anarhista 150 ništa. povlače se u manjinski i ilegalni aktivizam zadržava­ jući "propagandu činjenicama". U cijeloj Europi slobodoumni pobornici žestoke akcije vide u tom atentatu pobjedu koja im otvara put. ubijajući časnike žandarmerije. Mjesec dana poslije Augsute Vaillant baca bombu na zastupnički dom. "Pljačkajte. anarhistički europski pokret pomalo se odalečuje od radničkih organizacija ko­ je su komunisti uvelike monopolizirali. Godine 1872. poginulo je 20 ljudi. tj. da nema ništa što pripada samo njemu i da će se odreći vlastite volje. dijele oružje i prihod od poreza. Zatim slavna Crna banda iz Montceau-les-Minesa gomila prijetnje poslane uglednim građanima. lipnja 1894. pismom. talijanski kralj Umberto I.. Volja naroda provodi sve više brze i silovite akcije od 1878. paljenje kapelice. Prva bomba eksplodira u luksuznom kabaretu u Lyonu. na čelu tridesetak naoru­ žanih militanata zauzimaju selo Lentino gdje spaljuju općinske arhive. po cijenu teških kazni zatvora. Neki pobornici anarhije. Au­ guste Vaillant ili Talijan Santo Caserio koji je nožem ubio francuskog pred­ sjednika Sadija Carnota 24. ožujka 1881. Na međunarodnoj sceni austrijska cari­ ca Elizabeta. propa­ ganda činjenicama ima lijepu perspek­ tivu.. "meso za zav­ jeru" s druge. generale i kneževe po krvi i napokon 13. puškom. do 1880.. Londonski kongres 1881. službeno je preporučuje dok anarhistički tisak u svojim "znanstvenim" rubrikama ob­ javljuje razrađene recepte "antiburžujskih proizvoda": zapaljivi materijali. provale u liturgijske objek­ te. Budući da nije imao potporu naroda.. Unatoč Malatestinu porazu. taj je poku­ šaj propao. upropaštavajte. Izvršni odbor od deset do dvadeset oso­ ba strogo kontrolira otprilike petsto članova podijeljenih u dvije skupine. bo­ dežom. izoli­ ranih pojedinaca koji nalaze prigodne supočinitelje medu anarhoidnim sim­ patizerima: Ravachol. Talijanski anarhisti Cafiero i Malatesta prvi su primijenili taj oblik antiautoritarnoga prepada. da se daje prednost "trajnom revoltu riječju. Emile Henry.

svaki kapitalist. ka­ zališta. Arsènea Lupina. Dvadesetih godina Mala- Mano negra. U Rusiji tajne grupice "Crna za­ stava" i "Bez povoda" propovijedaju kampanju nemilosrdnog terora protiv buržoazije. svaki besposličar koji živi od rente. ima barem 25 000 članova u anarhističkim savezima." Noćni radnici utjelovljuju dakle angažman anarhističkih frakcija na putu prema ilegali i propagandi činjeni­ cama. uvjeren da neće biti kažnjen. Posvuda je represija neposredna i bez opoziva. Desetina plije­ na od 156 registriranih krađa u tri godine služi za financiranje anarhističkog tiska. U Francuskoj Parlament izgla­ sava poznate zakone protiv slobode koji su se ubrzo nazvali "zločinačkim zakon­ ima". trgovine i restorani povećava se. čime je odzvonilo revolucionarnoj aktivnosti na francus­ kom tlu. ogriješiti o nas teškom uvredom ili prekršiti naša prava. Umjesto da budem zatvoren u tvornici kao u kaznionici. Napadaju poslodavce. aristo­ krate. Sve do Prvoga svjetskog rata sustavna represija i likvidacije uza­ lud pokušavaju okončati anarhistička okupljanja.blizu 400 oso­ ba . Banda Alexandrea Jacoba potpuno je raskrinkana 1903. tajna društva poput Los Desheredados ili Mano negra obvezuju se da budu ta ne­ vidljiva ruka pravde. sudaca ili vojnih dužnosnika te zaobilazeći one "korisnih" građana: liječ­ nika. "svaki će eksploatator." Na margini saveza O KO 1900.. GODINE BANDA NOĆNIH RAD- "Krađa je restitucija. napadajući nji­ hova dobra. Vlada ih proglašava protuza­ 151 Tajna politička društva .Belle Époque nihilista i anarhista također kao žrtve anarhističkih aten­ tatora. "nevidljiva ruka" španjolskog anarhizma Iberski poluotok je isto tako poprište operacija anarhističkih društava koja su brzo prešla u ilegalu. a pravosuđe montira spektakularni "proces tridesetorici". kako mu to obećava drža­ va. šefove. Godine 1872. para­ zit i hedonist koji će se. uhićenja . Proces postaje tribuna anarhističkom banditu koji uzvikuje: konitima i velik broj pobornika se okre­ nuo tajnoj akciji: "Od toga dana" po­ tvrđuje neki manifest u lipnju 1874. umjesto da moljakam ono na što imam pravo. radije se dižem i borim prsa o prsa sa svojim neprijatelji­ ma ratujući s bogatima.i mučenja. broj eksplozija na elitnim iavnim mjestima kao što su kavane. pasti pod udarci­ ma nevidljive ruke. povrat imovine. civilna garda povećava broj saslušavanja. arhitekata ili pisaca. BANDA NOĆNIH RADNIKA nika pod vodstvom istaknutog Alexandrea Jacoba zapljuskuje francuske pokrajine prazneći bogate stanove sve­ ćenika. Kao odgovor na­ preduju progoni: više od 2000 osoba je optuženo. dok Jacob služi Mauriceu Lablancu kao model za njegova "džentlmena pro­ valnika".

Tajna politička društva 152 . To je skica lika "anarhističkoga bandita" što je epitet koji se pripisuje Ju- testin učenik. osuđujući tako pripadnike agre­ sivnog legalizma zbog nerazumijevanja anarhističkih doktrina. lesu Bonnotu koji opravdava djela svoje bande svojim političkim angažmanom. Godine 1889. dezertere. Prvi svjetski rat raskrinkava posljed­ nje anarhističke grupice Belle Époque: političke stranke se pridružuju zamahu Svetoga saveza. anarhist Buenaventura Durruti preuzima zastavu tajnih or­ ganizacija. Zlatni dani "individualnog uzimanja" "Vlasništvo je krađa" izjavio je 1840. Savez antidomoljuba ili Pantera Batignollea pljačkaju obi­ teljske kuće i banke kako bi otimali "zelenašima".".. Durruti prisiljen na izgnanstvo nakon državnog udara Prima de Rivere osniva društvo "Lutalica" koje od Mek­ sika do Argentine napada poslodavce i pljačka banke kako bi napunilo blagaj­ ne anarhističkih grupa.Velik lik međunarodnog anarhizma. Taj tajni agita­ tor postat će poslije jedan od glavnih anarhističkih aktera Španjolskoga rata. Banda je raskrinkana. Na prijelazu stoljeća nekoliko bandi preuzelo je doslovno tu formulu i na kradu odgovorilo krađom. sindikaliste ili obične kolege poput Raymonda Caillemma. U nekoli­ ko mjeseci bilježe sve više ubojstava poli­ cajaca i pljački luksuznih vozila. dok se militanti mobili­ ziraju za odlazak na frontu. njihovo se bogatstvo približava svoti od 500 000 franaka. Ovi pri­ staše "pravedne krađe" jednim udarcem ubijaju dvije muhe: pune blagajne orga­ nizacija ili anarhističkih novina zaustav­ ljajući moral buržoazije. Takva su djela obična građanska. Skupina nepopustljivih specijalizira se za napad na vjerske zajed­ nice kako bi po vlastitu priznanju izvlastila samoga papu. jedan od glavnih teoretičara anarhije. Njegova grupa Justicieros suprotstavlja se oružjem u ruci pistolerosima u službi poslodavaca koji sprem­ no ubijaju vođe radničkih sindikata. Durruti i njegova banda pripremaju atentat na Alfonsa XIII. Ovaj mehaničar bez premca okuplja šačicu prijatelja. Srca hrasta. Prvi put su osude iz anarhističkoga svijeta ne­ dvosmislene: "Takva djela nemaju ništa anarhističku. Proudhon.. i ubijaju kardi­ nala Soldevillu koji je usko vezan uz oli­ garhiju. čitalaca novina L'anar­ chie. nazvanog Raymond-znanost. njihov šef ubijen. ističu anarhističke novine 1912. teoretičar i smion pustolov Buenaventura Durruti sudjelovao je aktivno u Španjolskom građanskom ratu. Tako Ljudi kazne.

Njezino je podrijetlo legendarno. snažna ličnost Guomindanga došao je na vlast u Kini uz potporu tajnih društava. Petorica svećenika koji su se spasili od krvoprolića našli su utočište u gradu Muyangu gdje su osnovali bratstvo čija je deviza bila i ostala: "Srušimo Qinge. Potječe iz 17. stoljeće vjetar revolucije zapuhnuo je Kinu koju razdiru unutarnje napetosti i europska kolonizacija. stoljeća kad je mandžurijska dinastija Qing srušila dinastiju Ming. Sun Jat-sen domogao se vlasti i proglasio republiku kojoj je bio prvi predsjednik. Pod vladavinom njezina drugog pred­ stavnika. cara Kangxija (1662. "Društva starijih i starih" (Ge Lao Hui) koje se pridružilo najstarijem taj­ nom političkom društvu u Kini.-1722. ljubomoran na taj uspjeh. Osim toga danas je ustanovljeno kako je on sam bio član jednoga od njih. došao meditirati na grob dinastije Ming. u 20. Na ovoj fotografiji vidi se kako je 1923.) monasi iz samostana Shaolin. No zna se da je "otac repub­ like" dobio potporu velikog broja tajnih društava koja su se opirala carskoj vlasti i bez kojih ne bi nikada ostvario svoje ciljeve. ." Iako ne­ ma ničega što bi potvrdilo izvornost ove Sun Yatsen. poznati po tome što vladaju ratnim vještinama. Ali car. Trija­ di.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Na prijelazu iz 19. Utjecajna tajna društva ovdje postaju prava oporba. ŠIROK REVOLUCIO- narni pokret pomeo je kine­ sko carstvo dinastije Qing. uspostavimo ponovno Minge. zapovjedio je da se sruši njihov samo­ stan. ODINE 1911. trijumfirat će nad pobunjeničkim ple­ menima središnje Azije koji su prijetili Kini.

To je posebno slučaj s "Društvom malenoga noža" osnovanim u Shangaju koje 1850. Narod Qinga oteo je našu imovi­ nu. i 20. carske postrojbe "oluja" itd. Svi oni koji žele u nju ući moraju proći ini­ cijaciju koja podsjeća na legendu o utemeljiteljima. Tako je način na koji se nudi lula. ta dvojica muškaraca su se prepoznala. 19. bezuspješno Monah vježba kung-fu medu ruševinama samostana Shaolin u pokrajini Henan.. Policija posta­ je "propuh". čaj ili koje drugo jelo ritualiziran. Ako se tije­ kom obroka jedan brat posluži trima prstima kako bi ponudio čaj i ako mu njegov gost pruži šalicu držeći je također trima prstima. "gospodari planine i tamja­ na" upravljaju ceremonijama na kojima zasjedaju braća nižih redova . "Trijada" ili "Društvo triju sjedinjenih elemena­ ta" tj. Tijekom te ceremonije budući članovi odvode se da piju napi­ tak od alkohola pomiješan s njihovom vlastitom krvlju koji će učvrstiti njiho­ vo bratstvo s ostalim pristašama. Crvena banda. neba. odati tajne društva". Tako su mnogi njezini članovi pravi "raz­ bojnici pravedni­ ci". broj tajnih društava proizlazi iz nje ili joj se pridružuje. ispitali načela stare poezije. mijenja ime iz jedne regije u drugu. Pljačkaju i ucjenjuju neka područja koja su oduzela od Qinga. ako nije član. nje­ zini pristaše se sastaju u ložama čija je organizacija prilično slična zapadnim masonskim skupovima: njezini dosto­ skoj vlasti koju smatraju odgo­ vornom za svoje siromaštvo. stoljeće. O VAJ DIJALOG JE IZVADAK IZ INICI- Trijada. Novi inicirani zaklet će se napokon "da neće nikomu. si­ gurno je u svakom slu­ čaju da je taj pokret aktivan od tog razdoblja pod imenom San-he-hui. stoljeća Trijada destabi­ lizira kinesko carstvo to više što velik Citat prema J.. Pitanje: Koje je njezino značenje? Odgovor: Ponovno smo uspostavili poče­ tak. Pitanje: Kako možete to dokazati? Odgovor: leđnom strofom. Zlatan novac i Nain Trijada se ne suprotstavlja samo di­ nastiji Qing. riža. Chesneaux. ona tvori šire političku oporbu koja je prekinula s ustaljenim redom.) Pitanje: Zašto oni žele biti primljeni u Društvo neba i zemlje? Odgovor: 1er žele srušiti dinastiju Qing i uspostaviti dinastiju Ming. janstvenici. SRUŠITI DINASTIJU QING jacijskog obreda Trijade: "Pitanje: Koji je vaš cilj kad ulazite k nama? Odgovor: Predstaviti vam određen broj novih hrabrih vojnika neumolji­ va srca koji žele biti primljeni u Dru­ štvo neba i zemlje."crvene palice". neprijateljski raspoloženi prema mandžurij- "Učitelji s planine i tamjana" U tradicionalnoj Kini suprotstaviti se carskoj vlasti značilo je izložiti svoj život i život svoje obitelji pogi­ belji. glavnoga kineskog tajnog društva. "bijele lepeze" . Pitanje: Kako i gdje ste stekli iskustvo u vojnom umijeću? Odgovor: U samosta­ nu Shaolin. Pariz Julliard. Pobunit ćemo se za vrijeme ove lijepe mjesečine i podići zastavu pa­ triotizma.i jednostavni ini­ cirani pod zagonetnim imenom "četr­ deset deveti". Neke kretnje omo­ gućuju njegovim članovima da se pre­ poznaju međusobno ma gdje bili. Sada ćemo po­ novno uspostaviti carstvo u skladu s uputama poglava­ ra. (. No to djelovanje zna zastraniti i u prava zločinačka djela.. Zvat će se Trijada. Zato se Trijada od svojih početa­ ka podizala u tajno društvo. 1965. legendanrnoj kolijevci Trijade.. otimaju visoke dužnosnike režima i oslobađaju katkad određene Kine­ ze osuđene na teške kazne.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu priče. zemlje i ljudi. Društvo neba i zemlje ili Vrata Hounga. Kako bi poslušna i decentralizirana or­ ganizacija prošla nezapaženo." Tajna društva u Kini. U gradovima gdje postoji. Društvo triju točaka. Osim tih distinktivnih znakova inicirani upotrebljavaju tajni jezik sastavljen od riječi. Ona zapravo okuplja posebno muškarce i žene potekle iz narodnih slojeva. Isto je tako istina da tijekom 19. ma tko to bio. Tajna politička društva 154 .

1986..). stoljeća sastoji se od ilegal­ nih paravojnih skupina sastavljenih od Kineza. Guastalle.). Besmrtnici su nezadovoljni.) dinastije i kraj bijede. to je samo zato da oslobode sjevernu ravnicu od demona koji su oteli nebo tjerajući Kineze da se spo­ je s kršćanstvom. bo­ govi su bijesni (. velika dinastija Qing moći će napredovati u miru. Carska vojska se su­ očava s pravim građanskim ratom koji je zarazio nekih 600 gradova. de la Martinière. to nije teško. Vrijeme boksača Pobuna Taiping je napokon ugušena u krvi. Engleski kolonizatori nazvali su ih Bok­ sačima prema njihovu simbolu. bog rata.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu ŽRTVOVATI KRŠĆANE Na pekinške zidine podignute protiv zapadne nazočnosti. Poznato od početka 19. i 1864. Boksači su izvjesili svoje ciljeve: "Ako su se Boksači podigli na nadnaravne sile (. Nose zaštitne amulete.). Pariz. Iščupajte želje­ zničke pruge! Uništite parobrode! Ka­ da svi kršćani budu žrtvovani. No najveći ustanak u koji je umiješana Tri­ jada u to vrijeme je pobuna Taiping čiji je jedan od šefova Tian-de bio iniciran. Njezini inicijatori traže promjenu tjevi pobunjeničkih tajnih društava. pokušava obnoviti dinastiju Ming.. Zato se ne stišavaju zah­ "Pedeset pet dana Pekinga" Trideset godina nakon pobune Taipinga Kina je promijenila lice." Citat C. Kiša odbija padati. po­ sebno onoga boksačkog. Elvina. a če­ sto se i podvrgavaju seansama hipnotskih transeva prije ratnih vježbi. Ad. U njoj je poginulo između 20 000 i 100 000 ljudi. stručnjaka za vojne vještine. Atlas de la Chine. Blundena i M. Ona proždire zemlju između 1851. Tako fanatizirani misle da ih je obuzeo Guandi. To je zato što kršćanske crkve blokiraju nebo. Druga tajna društva povezana s Trijadom pridružila su se pokretu: "Zlatan novac" u provin­ ciji Zhejiang i "Nianu" u sjevernoj Kini.. zatvo­ renoj šaci. tlo je isušeno. obožavaju narodna božanstva.. Ti ljudi ne poštuju ni bogove ni buddhe. zanemaruju svoje pretke. Boksački ustanak širi se Kinom od 1898.. ne poštuju ni jedno načelo odnosa među ljudima (. ali i hladnim oružjem. Pod utjecajem taoizma i budizma pristaše te sekte prakticiraju neku vrstu posvećenog boksa za koju vjeruju da ih vraća neranjive u borbu šakama. savjetuju se s medijima. prisiljavajući zapadne sile na krvavu represiju (gravura prema crtežu S. Želite li otjerati demone. Carska vlast 155 Tajna politička društva ..

Boksači 1. Kineske vlasti oslabljene pobunom osim toga moraju platiti debelu odštetu zapadnim silama. lipnja ulaze u glavni grad i prijete sjedištu vlade koju sma­ traju beskrupuloznom u odnosu na ambicije zapadnih sila. Prilično različit od pobune Taiping. Godine 1900. cionarnih društava čije je značenje bilo veliko u povijesti Kine i čija je akcija znatna u aktualnom pokretu. u stvarnosti revolucija. prva vojska sastavljena od desetaka tisuća Boksača kreće prema Pekingu napadajući sve kršćanske sim­ bole. radi se o tome da se pometu "strani vrago­ vi". on podsjeća na postojanje "tajnih revolu­ Pristaše sekte Falun Gong koja broji više od 80 milijuna simpatizera demonstriraju u Hong Kongu radi zaštite ljudskih prava u Kini. masakrirajući svećenike i rušeći crkve. Ali izlazeći iz sjene na svje­ tlo. dok im "društvo velikih noževa" donosi potporu svojih članova. Medu on­ im brojnima najmoćnije su neupitno udruga Stare braće i Tri točke Trijade". Stara kineska poslovica "Službene vlasti te­ melje svoju moć na zakonu. odsad povezana s Republikom. Skupljanje za republiku Međutim taj je poraz samo površina. Međutim međunarodna vojska pod visokim njemačkim zapovjedništvom napokon ih je raspršila. Era tajnih društava službeno završa­ va. Od 1908.. na vlast dolazi Mao Zedong: kineska komunis­ tička partija postaje jedinstvena stranka što tjera u ilegalu svaku drugu grupaci­ ju. U njihovoj borbi podupire ih Trijada. On se nada da će pod tom zastavom okupiti sva ki­ neska tajna društva kako bi definitivno okončali tiraniju Qinga. njegova stranka Guomindang (Narodna stranka) postaje lonac za taljenje u kojem se osnivaju ta sekularna bratstva. ovaj Boksački ustanak. priprema se u sklopu "Udruge za kine­ ski preporod" Sun Jat-sena. ona pobjednička. Pristaše sekte svaljuju krivicu ponajprije na kršćanske misionare. koji počinje 1898. ponajprije je obilje­ žen ksenofobijom i protuzapadnim ra­ sizmom. Pokret brzo prihvaćaju dio popu­ lacije i određene elite. Ove skupine mu pomažu u osvajanju vlasti i od 1912. Polazeći od sjevera Žute rijeke širi se na cijelu Kinu. No čini se da je nedavna ogorčenost kineskih vlasti protiv sekte Falun Gong trajno dokazala u Kini tu oporbu koja se razvija u sjeni službene vlasti. Dodatni korak je učinjen kada 1949. ona gube ilegalni karakter. Pobunjenici isto tako opsjeda­ ju strana poslanstva tijekom tih po­ znatih "pedeset pet dana Pekinga". Dio Kineza loše gleda na tu promjenu i traži pokajničke žrtve. a pojavili su se Europljani i inzistiraju na modernizaciji zemlje.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu se raspada. Preuzimanje zemlje izazvat će još više žrtava nego što su bile boksačke pljačke. . narod na tajnim društvima" čini se da je uvijek aktualna.

" To je bila presuda što ju je donio srpski sud koji je 11. Od 1908. nož i revolver. Radilo se o tome da se suprot­ stave balkanskim ambicijama Habsburgovaca kako bi stvorili "Veliku Srbiju" koja bi okupljala južne Slavene. lipnja 1917. uništa­ vati. znatan broj terorista. REMA STATUTU CRNE RUKE BILO je dopušteno ubijati. srpske nacionalističke težnje nalaze najradikalniji izraz u terorističkim grupicama. na svoju čast i svoj život da ću se od ovog časa i do časa svoje smrti vjer­ no držati pravila ove organizacije i biti spreman za žrtve koje mi treba namet­ nuti.. čije je pravo ime bilo "Ujedinjenje ili smrt". novo iniciranom se dodjeljuje broj ko­ jim će od sada biti označen u društvu. Osim upravnog odbora uglavnom sastavljena od vojnika članovi nemaju međusobno nikakav kontakt.Opasan nacionalizam Crne ruke Početkom 20.) radi osvajanja vlasti. zemlje mi koja me hrani. srpsko kraljevstvo bilo je prisilje­ no prihvatiti austrijsku dominaciju nad Bosnom i Hercegovinom te ograničiti najradikalnije zahtjeve svojih zemljaka. Crna ruka. okupljala je od 1911. Pred maskiranim muškarcem. on ponavlja: "Sunca mi koje me grije. zaklinjem se pred Bogom krvlju svojih otaca. potpisao smrtnu presudu glavnim šefovima tajne organi­ zacije." Nakon što je potpisao taj tekst. "Balkansko bure baruta" zaslužilo je to ime: zapalit će cijelu Europu. Ubojice kralje­ va doveli su na prijestolje suparničku dinastiju Karadorđeviča nadajući se da će voditi slobodniju protuaustrijsku politiku. potpuno od­ jevenim u crno. "Krvlju mojih otaca" Utemeljitelji organizacije ustanovili su obred integracije bez premca. . U tom kontekstu organiziraju se nacio­ nalistička društva: pokret Mlada Bosna koji okuplja uglavnom studente. odavati državne tajne (.. stoljeća kad su se velika središnja carstva borila za premoć na Balkanu. Zapovijedi prenosi neposredni nadređeni koji za­ htijeva slijepu poslušnost: nakon i "Srbija pali vatru na barutu". karikatura objavljena ubrzo nakon sarajevskog atentata. Ta tajna srpska organizacija zahvaljivala je svoje postojanje šačici časnika koji su se pro­ slavili 1903. Naro­ dna odbrana sastavljena od civila i Cr­ na ruka paravojna tajna organizacija s terorističkim ciljevima. ubojstvom srpskoga kralja Aleksandra Obrenoviča. U spre­ mištu novina Piémont pristupnik mora prisegnuti pred stolom prekrivenim cr­ nim mrtvačkim pokrovom na kojem su bili postavljeni križ.

i dakako Crnu ruku. Neka mi Srbi oproste zbog mojih pogrešaka. poznat pod imenom Apis. ona je pokušala uvjeriti mlade nacional­ iste da odustanu od djela. mecima na Appelovu ke­ ju u Sarajevu: započeo je zaplet koji je doveo do Prvoga svjetskog rata. Crna ruka infiltrira se u druga nacionalistička društva kako bi preuzela kontrolu: Na­ rodna odbrana i studentske udruge kao rasadnik korisnih revolucionara. Danas je utvrđeno da je Apisova organizacija opskrbljivala oružjem Prin­ cipa i njegove prijatelje. Mađare. Princip je ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda i vojvotkinju. uhi­ ćeni su i osuđeni sljedećih mjeseci. sjena građanskoga rata nadvija se nad zemlju. Ubojice ili nacionalni junaci Svesrpska ideologija koja pokreće Crnu ruku zavela je dobar dio domoljuba. Mreža je ubrzo dovoljno ustrojena kako bi se mogle početi razmatrati akcije velikih razmjera. To su mladi egzaltirani ljudi. ali uzalud. lipnja 1914." Želja mu je uslišana 1953. "ali to je uvijek bilo s uvjerenjem da sam radio za dobro svo­ je zemlje. Ubr­ zo je razotkrivena. taj nekadašnji špi­ jun i profesor taktike ima samo jedan cilj: borbu za ujedinjenje južnih Slave­ na svim sredstvima. a njezini šefovi osu­ đeni. Međutim suoče­ na s opasnošću međunarodnog sukoba. 11. članovi društva Mlada Bo­ sna koji su već zabilježili nekoliko poku­ šaja ubojstava. Atentati su usmjereni na vladu i osobe bliske kra­ lju. piše Apis u svojoj oporuci. Pobuna i subverzija potiču se svim sredstvima. (Ilustracija objavljena u Le Petit Journaul. kada Tito odlučuje rehabilitirati Crnu ruku koja je tada ušla u legendu borbe za ujedinjenje jugoslavenskih naroda. Knez Aleksandar. Govori se i o tome da se ukine upra­ vitelja Bosne i Hercegovine i grčkoga kralja. Optuživali su srpskog pred­ sjednika vlade. antiaustrijski raspoloženi. Šef obavještajne službe glavnoga stožera srpske vojske. nasljednik srp­ skoga prijestolja. Na pitanje tko su bili pravi poticatelji atentata potrošeno je već A USTRIJSKI NADVOJVODA FRANJO FER- mnogo tinte. Pukovnik Dragutin Dimitrijević. Izvršitelji od kojih je Gavrilo Princip pucao. Iako nije poticala sarajevski atentat. čak i Habsburgovce. do njega sigurno ne bi moglo doći bez njezine potpore. nepogrešivo upravlja tom organizaci­ jom. Tajna politička društva 158 . Nijemce. zamalo nije izbjegao atentat koji se pripisuje Crnoj ruci optuženoj da želi svrgnuti dinastiju u korist vojne diktature. rujna 1916. maso­ ne.) najmanjeg pogrešnog koraka nužno sli­ jedi smrt. U kratko vrijeme organizacija broji tisuće pripadnika u Srbiji i Bosni. Ubojstvo koje se dugo pripisivalo Crnoj ruci.CRNA RUKA I SARAJEVSKI ATENTAT dinand i njegova žena ubijeni su 28. "Mogao sam počiniti pogreške u izvršenju svoje zadaće".

Sutradan ujutro njegovo tijelo nala­ zi se obješeno na vrata kuće sa zlosretnim potpisom ubojica na remenu: "KKK". Njihova je organizacija usmjerena protiv crnaca. Jones. 1874. Za nekoliko godi­ na "Veliko nevidljivo carstvo" okuplja gotovo 500 000 članova koje je teško "Gore od ropstva" ili savez Bijele lige. stoljeća članovi Ku Klux Klana imaju sve više mrtvačkih scenari­ ja. u Pulaskiju (Tennessee) veterani Crowe. ali i protiv onih koji bra­ ne "jednakost rasa" poput ravnatelja First Coloured School. Vrlo brzo po uzoru na ove zlokobne konjaničke postrojbe u broj­ nim gradovima Alabame.) 159 Tajna politička društva . okružen svojim maskiranim mučiteljima. McCod. Cilj fantomskih konjanika koji su rasistički fundamentalisti jest plašiti crnačko sta­ novništvo koje smatraju odgovornima za poraz te gospodarsku krizu koja na­ pada regiju. Georgije ili Mississippija formiraju se slične po­ strojbe neprijateljski raspoložene pre­ ma federalnoj vlasti na sjeveru. nacionalističke i rasističke udruge i Ku Klux Klana. Provaljuju u kuću. Njihovi ubilački pohodi siju strah u južnim saveznim državama. Tijekom noć­ nih šetnji na konju ti muškarci prolaze gradom. osvijetljenim bakljama. Potkraj 19. umotani u bijele plahte i šiljate kukuljice s otvorima samo za usta i oči. SRED NOĆI NA STAROM AMERI- čkom jugu jedna postrojba konjanika u kukuljicama odje­ venih u dugačke bijele halje zaustavlja se pred stanom neke crnačke obitelji. odlazeći na sve više kazne­ nih ekspedicija. Njihovo prerušavanje sugerira povratak konfederacijskih vojnika koji su pogi­ nuli tijekom rata za odcjepljenje. zlostavljaju žene i djecu i ubijaju one koji im se po­ kušavaju suprotstaviti prije nego što se domognu onoga kojeg su izabrali kao žrtvu. Rođenje "nevidljiva imperija" Povijest Ku Klux Klana počinje lošom farsom bivših južnjačkih umirovljenih časnika. nesretnik je podvrgnut fan­ tomskom procesu. Kennedy.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana Roden u mašti nekoliko dokonih južnjačkih časnika. pljački i privatnih osveta u ime superiornosti bijele rase. Badnje večeri 1865. koja je ukinula ropstvo za gotovo četiri miliju­ na crnaca. Zavezan za kolac. mučen a zatim strije­ ljan. Lester i Reed utemeljuju udrugu braće po oružju čije ime u obli­ ku misteriozne aliteracije preuzima grčku riječ kyklos ("krug") povezanu s latinskom lux ("svjetlost"). Johna Dunlapa koji je bio prognan iz države Mississippi udarcima biča. (Crtež objavljen u Harper's Weeklyju. nesretni Ku Klux Klan koji se dugo tolerirao utjelovljuje rasističke demone i ubojice bijele i puritanske Amerike. Ku Klux Klanovci postaju sve agresivniji.

poveo sa sobom na vrh Stjenjaka. sve dok ga bivši metodistički propovjednik. usred svjet­ skog rata. prema kojoj je on navodno imao viziju božanskoga podrijetla koja mu je diktirala njego­ vo djelo. prije nego što je upotrijebio kao argument dru­ gu verziju koja je u isti mah nadahnutija i ima veću težinu. Godine 1871. Ku Klux Klan koristi se svim sredstvima raspirujući mržnju protiv crnaca. U klimi općega straha.CARSKI ČAROBNJAK I PASTOR MRŽNJE je Williamu Josephu Simmonsu. Simmons je izjavio kako je osmislio taj projekt nakon teške au­ tomobilske nesreće 1911.. Forresta. vlada službeno organizacijom zajedno s Edwardom Yougom Clarkeom do 1922. pravog ideologa Klana. Teško je znati kako je došao na ideju da obnovi KKK. svećenik William Joseph Simmons nije obnovio jedne zimske večeri 1915. iza nje je osta­ lo oko 4600 žrtava. Prema Simmonsu. Rođenje jedne nacije koji odobrava akciju KKK-a. U Europi pučka mašta inzistira više na senzacionalizmu ceremonija Klana nego na tragičnoj stvarnosti linča. Godine 1915. iskoristivši oduševljenje za film D. (Crtež objavljen u le Pelerinu 1923. no metodistička crkva opisu­ je ga kao ne baš inteligentna čovjeka. K LAN SVOJU RENESANSU 1915. ne­ kadašnjeg trgovca robovima i "velikog maga" Carstva da raspusti mračnu or­ ganizaciju. organizacija dbiva program pogodan da podigne mase. Tajna politička društva 160 . Zamijenit će ga Hiram Wesley Evans. Roden 1882. organizaciju kojoj je pripadao njegov otac. to mu je uskrsnuće izdiktirao Bog jedno­ ga dana 1901. stigmatizirajući Židove. Senat izgla­ sava zakon protiv Ku Klux Klana koji tjera generala Nathana B. Tu drugu verziju zadržao je za 15 učenika koje je 24. u državi Alabami uzaludno pokušava postati propovje­ dnikom. Ta vizija mu je zapovjedila da "oslo­ bodi Ameriku od stranaca". nemarna i nestabilna.) "Nečista životinja" rađa se iz svojega pepela U godinama koje slijede malo se čuje o Ku Klux Klanu. Tog datuma počinje proces tijekom kojega ga snažno diskreditira neki Kligrapp ("tajnik") koji otkriva njegov alkoholizam i njegovu slabost u odno­ su na Clarkea. prosinca 1915. kad je vidio oblak kako prolazi iznad njegove kuće i pretvara se u kohortu konjanika odjevenih u bije­ lo. W Griffitha. ali on je izvukao iz svoje funkcije kolosalno bogatstvo od više od 300 000 dolara. Samoproglašeni "car" Klana. Okrenuta je prva stranica povijesti Ku Klux Klana. DUGU- kontrolirati. katolike. Na visinama Stje­ njaka u Alabami proglasio je buđenje Nevidljivog carstva uz svjetlost velikoga vatrenog križa.

Andrije na prsima. nesreću i smrt." Veliki Kiklop ih posvećuje s malo vode prolivene po čelu i ramenima izgovara­ jući formulu: In mind.. Prizor linča u Indiani 1930. "fini­ je" i "vampirica". Ku Klux Klan postaje dakle golemi financijski 161 Tajna politička društva .pacifiste ili boljševike kao sindikate i sve one čiji im se moral čini bezbožnim. religije i jeftinoga ezoterizma. "krvav". obavezno stopostot­ ni Amerikanci . a da pre­ kršiti je znači sramotu. pred očima ravnodušnih gledatelja. in body. Članstvo raste: Gate City Manufacturing Co isporučuje u pro­ sjeku 600 kostima na dan. Tajni sudovi. Dobro ustrojen stožer vodi vojsku predstavnika koji raspoređu­ ju zemlju. Desetljećima će bijela Amerika biti pasivni supočinitelj zločina Klana. "zastrašujući". Inicirane povezuje tajni jezik: dani i mjeseci se prekrštavaju u "smrtan". kažu im. Kandidati. in spirit and in life (u duši. sreća. život. svakom provincijom "veliki div".. organiziraju konferencije.rođeni na tlu Sjedinje­ nih Država. kr­ vavi noćni pohodi. u duhu i u životu). Vrhunac carstva mržnje Dvadesetih godina prošloga stoljeća Ku Klux Klan je postao velika politička i fi­ nancijska snaga. Upravlja­ nje redom vraća se "carskom čarobnja­ ku" ili "caru" kojeg podupire "carsko vijeće" i zakonodavna skupština: "Car­ ska klovokacija" sastavljena od "Kloppersa". "bijesan". da je prisegnuta vjernost vjeri čast. Njima se pridružuju stupnjevi "kiklopa". paljenja katoličkih crkava šire se uskoro izvan tradicio­ nalnih granica juga. dijele pamflete. Okruženi mnoštvom ljudi u kukuljicama koji mole za spas cara odgovaraju na upit­ nik. svakim distriktom "veliki titan". "mračan". pomažu mjesnim klanovima da se konstituiraju. "oča­ jan". Jedne smatraju krivima za kvarenje obi­ čaja. Članovi klana okupljaju se u "špiljama" ili klavernama gdje pripremaju svoje krvave ekspedicije odjeveni u bijele odore s crvenim križem sv. druge s papom na čelu sumnjiče da žele zemlju podvrgnuti pod svoju vlast. a oko 1925. "strašan". protestanti. Uključeni u skupinu članova Klana sada smiju sudjelovati u zločini­ ma "osvetnika prava". Svakom državom upravlja "veliki zmaj". Klan ima najmanje pet milijuna članova raspoređenih po cijeloj zemlji. "Ezoterično-sektaška organizacija" Ovaj program proizašao je iz obreda koji je kombinacija viteške inicijacije. a zatim prisežu: "Sjetite se u sva­ kom trenutku. primaju se noću ispred visokog zapaljenog križa koji osvjetljava oltar umotan u ameri­ čku zastavu na kojem se nalaze otvore­ na Biblija i isukani bodež. u tijelu. bijelci.

. organizator marketinga institucije. nacističke organizacije koja se pridružila Klanu. Vjerujem da ljubav prema američkoj zastavi dolazi odmah poslije ljubavi prema Bogu. No još danas se na lokalnoj razini obnavlja organizacija u obliku militantnih grupica neonacističkoga ti­ pa. Ulazi u crnu legendu Amerike što se vidi u fil­ mu Alana Parkera iz 1989. Vjerujem u slobodnu i javnu školu kao kamen temeljac svake dobre vlasti. KREDO INICIRANOGA članova da prisegnu i ispovi­ jedaju sljedeći tekst. Vjerujem u potrebu da se zaštite ženska čistoća i vrlina. Malo-pomalo Klan se politi­ čki afirmira: jedanaest guvernera i velik broj senatora su inicirani. Stoti­ njak njih između 1954. u država­ ma Georgiji. Ovi novi agenti nevidljivoga carstva nastavljaju djelo svojih opasnih prethodnika u zemlji koja se trudi da se oslobodi svo­ jih demona.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana stroj koji obogaćuje vodeće članove. imitaciju kreda: "Vjerujem u Boga i načela kršćanske vjere. Vjerujem da se trebaju uspostaviti uže veze između kapitala i rada." K U KLUX KLAN TRAŽI OD INICIRANIH Ceremonija je održana 1941. demon­ strira silu tako što 30 000 konjanika defi­ lira ulicama saveznoga glavnoga grada. Vjerujem u sveukupnu nadmoć bijele rase. iako je izgubio velik broj pristaša. a šest sjedište Klana. Vjerujem da moja prava rođenog Ame­ rikanca u ovoj zemlji moraju biti jača od prava stranih stanovnika. zagovornike borbe za građanska prava crnog sta­ novništva. financijskih skandala i unutarnjih nesuglasica Ku Klux Klan gubi kredibilitet i znatno slabi potkraj tridesetih godina prošlog stoljeća. Vjerujem u trajnu odvojenost Crkve od države. Na­ kon Drugoga svjetskog rata. posebno na "crnom jugu". u New Jewrseyju prigodom raskida između Ku Klux Klana i Njemačko-američkog saveza. izjavljuje Clarke. Klasičnim kaznenim ekspedicijama. sada smještena u Washingtonu. pridružuju se bombaški atentati. "Amerika će biti spašena! Klan će biti spasitelj koji će je izvući iz toga kaosa". i 1966. Mississippi burning. Iz svoje "carske palače" u Atlanti car i nje­ govi pomoćnici određuju podjelu upi­ snina: od deset dolara četiri dobiva unovačitelj. Organizacija. Vjerujem u nužnost ograničavanja useljavanja. Za ne­ koliko godina samo su se troškovi pro­ pagande popeli na 35 milijuna dolara. sindikalne vođe. Klan koji broji gotovo 60 000 članova napokon je zabranjen. Vjerujem u red i zakon. Alabami i Mississippiju pogađaju katoličke crkve. još uživa simpatije dijela Amerikanaca čiju kse­ nofobiju jača dolazak novih useljenika. Roj uvijek aktivnih neonacističkih grupica No pod združenim utjecajem mnogo­ brojnih procesa. Godine 1966.

Čini se kako su njegovi članovi prakticirali obred koji veliča ratničke vrijednosti i poganstvo prvih Germana. Na čelo dnevnika postavlja dva člana društva: Dietricha Eckarta kao direktora i Alfreda Rosenberga kao glavnog urednika. Doista brzo stvara pravu mrežu u službi nacističke stranke. stoljeća. Ekstremno rasističko društvo Thule traži od svakog svojeg člana da predoče dokaze svojih "arijskih korijena" od naj­ manje tri naraštaja. crnu i bijelu carske zastave. stoljeća društvo broji vjerojatno nekoliko stotina pristaša.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Nordijske mitologije. utje­ cat ću na povijest više od i jednoga dru­ gog Nijemca. čistoća germanske rase bili su predmet zanimanja društva kojem je bio veoma blizak Adolf Hitler. Članovi društva Thule nisu mogli biti neosjetljivi na tu rasističku dimenziju. stoljeća tumači se kao simbol "čistoće krvi". Na smrtnoj po­ stelji dobacuje onima koji bdiju uz njega: "Nemojte me žaliti. Dvadesetih godina 20." Zlokobno pretkazanje kad se zna da se Eckart hvalio da je Adolfa Hitlera toliko naučio umijeću govora i u manipuliranju idejama da ga je nadahnuo za pisanje Mein Kampfa. želi povezati sve rasističke i pangermanske unije u regiji. a posebno nostalgičarima za carstvom.. Uostalom. stoljeća dalje. Naime kukasti križ (Hak­ enkreuz. Tako Sebottendorff pokreće novine Völkischer Beobachter (doslovno "Pro­ matrač naroda") koje promiču nacio­ KUKASTI KRIŽ . njih dvojica provode sate razmjenjujući gorljive riječi o sudbini 163 Tajna politička društva . društvu Thule čiji je bio radikalni član otkad ga je os­ novao barun Rudolf von Sebottendorff u studenom 1918. Predodređeni su da osvoje potrebni "životni prostor" na štetu na­ roda srednje Europe koje smatraju "niže vrijednima". ali drugi je razlog zbog kojeg su odabrali taj simbol. vodi računa o tome da upotrijebi tri boje: cr­ venu. Od abdikacije Vilima II. kada Hitler od znaka društva oblikuje simbol nacističke partije. koji uostalom sudjeluju 1920. plavoj kosi i pla­ vim očima. zad­ njeg predstavnika dinastije i proglašenja Weimarske Republike. Službeno "Grupa za proučavanje njemačke starine" nazvana je po antičkoj Thuli koja je za grčke i rimske geografe označavala najsjeverni­ ji predio na Atlantiku. "križ s kukama") vjerojatno je aluzija na crveni i crni kotač. Obojica populariziraju rasističke teze prema kojima su potomci naroda Thule Arijci koji se fizički mogu prepoznati po atletskom držanju. Preživjeli su se navodno spasili na europskom kontinentu u germanskom prostoru. UMIRE DIETRICH Eckart. Dobar dio direktne Hitlerove okoline pripada toj grupaciji: to je slučaj s Eckartom i Rosenbergom. ikona mlade nacisti­ čke stranke. Njegovo prihvaćanje kao amblem društva Thule 1919. Je li drevna i maštovita Thule izvor nacizma? ODINE 1923. Sunčev atribut koji podsjeća na život i plodnost u Njemačkoj od početka 20. Eckart je elaborirao svoje teorije u taj­ noj bavarskoj skupini. postaje simbol ot­ pora demokraciji.CARSKI SIMBOL vima) stari je lik koji nalazimo i u tibetanskoj ravnici i u Europi od kameno­ ga doba. ali ne zna se mnogo o njihovim sastancima koji su održavani u najvećoj tajnosti u Münchenu u salonima hotela Vier Jahreszeit­ en. Iza mitskog imena i jeftinog ezoterizma krije se u stvarnosti politički projekt obojen rasizmom i fanatizmom. u utemeljenju nacističke stranke. nalističke i antisemitske teze. u prosincu 1918. Svojevrsna nor­ dijska Atlantida Thule je bila ledeni kontinent koji je čuvao veliku i bogatu civilizaciju prije nego što je jednoga dana potonuo pod valovima. olakšava novačenje među neprijateljima Republike. Taj je mit hranio maštu nekih nje­ mačkih nacionalista od početka 20. oružje Ho- S VASTIKA (KRIŽ SA SAVIJENIM KRAKO- henzolleronovaca od 11. Hitler pod utjecajem? Veze između društva Thule i nacizma vrlo su uske. Između ezoteričnog folklora i političkog projekta Društvo Thule u početku se prikazuje kao bavarski ogranak veoma nacionali­ stičkog i ksenofobnog "reda Germana". Hitler često posjeću­ je Eckarta.

je isto aktivni član tajne organizacije. čini se da nije bio punopravni član skupine. Nakon neuspjela puča u Münchenu 1923. "Nijemče. a posredstvom Thule postaje kukasti križ. Rosenberg postaje službeni teoretičar stranke nekoliko godina po­ slije. tajnik i Hitlerova desna ruka. Tajna politička društva 164 . odsad simbol nacističkoga barbarstva. Njemačke. postat će i ostati zlosretni sim­ bol nacističkoga totalitarizma. Rudolf Hess. za tebe!" jedan od prvih oglasa nacionalsocijalističke partije.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Svastika. iako je bio pozvan na više sasta­ naka. No ona mu je posudila svoj amblem: kukasti križ koji je on prihva­ tio 1920. Hitler i on su stavljeni u isti zatvor gdje zajedno pišu Mein Kampf. Što se tiče Hitlera. Osim toga mnogo predstavnika utjecajnog bavarskoga građanstva dola­ zi na sastanke društva čije ideje zatim prenose u javno mnijenje. nekoć simbol sunca spaja se s oružjem Hohenzollerovaca.

objavljuju novi­ ne koje šire uzbunu. Svi žele srušiti "drolju" (kako pogrdno zovu Republiku).otkriveno je 16 poginulih Republika se zaljuljala. njezi­ ni neprijatelji broje se na tisu­ će u redovima svih onih koji mrze "sramotni režim".. a više o snažnoj i autoritarnoj fašis­ tičkoj vlasti po uzoru na musolinijevsku Italiju. Rojalisti Francuske akcije nedvojbeno su naj­ žešći neprijatelji Francuske. EPUBLIKA IZMEĐU DVAJU RATOVA daleko da ima pristaše.Urota kagulara Stari članovi Francuske akcije. Ljudi su se bojali da će u tome uspjeti kada 6. Mnogi će u Fran­ cuskoj akciji predbaciti svojim vođama Maurrasu i Léonu Daudetu kako su se pokazali previše ustrašenima 1934. manje sanjajući o restauraciji. No pothvat se izjalovio..) 165 Tajna politička društva . i pripisat će im odgovornost za poraz od 6. ali i dovoljno brojni da se regrutiraju u savez ekstrem­ ne desnice kako bi ocrnili parlamentar­ ni režim. Nakon oš­ trih sukoba s policijom na Place de la Concorde . usrećivala je karikaturiste. Ovdje se vide urotnici koje podupiru industrijski magnati. tvrdom krilu Francuske akcije razmišlja se o nužnosti da se ustroji organizacija spremna da se učinkovito bori protiv komunističke opasnosti. pobjeda Narodne fron­ te novi težak udarac za ultraše: moral­ nom raspadu Francuske kojom odsad Kad je urota kagulara razotkrivena. Opasnost je to veća jer je 1936. veljače. zakleti neprijatelji republikanskog režima i komunizma izazivaju državni udar kako bi svrgnuli vladu Narodne fronte Léona Bluma. velja­ če 1934. na poziv Francuske akcije dese­ ci tisuća demonstranata "marširaju" prema Bourbonskoj palači. među ostalim režim pun svakovrsnih afera i skandala koji ga prate od njegova rođenja. Među "Kraljevim kamelotima". (Regards od 24. veljače 1938.

dis­ ciplinu. Uvjeren da je jedini vrijedan cilj srušiti Republiku. Čak je postojao civilni ogranak mreže Corvi­ gnolles zadužen za zaštitu časnika u slučaju nasilja. otvorenih rojalista. Tako su se Damandovi "vitezovi mača" u Nici. vojnom obavještajnom služ- Cagoule. OSRN. Na čelu je bio upravni odbor koji je određivao političku orijentaciju. nadjenuo je novinar krajnje desnice Maurice Pujo. osniva PNR. Edmond Dusiegneur. koliko frakcija? OSARN. prvi ističe nužnost da se okupi što veći broj antiko­ munističkih grupica raširenih posvuda po Francuskoj. Organigram predviđa da tri ćelije tvore jedi­ nicu. "Odbor za antisovjetsko okupljanje" Marcela Bucarda ili "Krug nacionalnih studija" pridružili redovima PNR-a. koji se brzo nameće kao pravi organizator PNR-a. pri­ družit će se spektar boljševizma. bata­ ljuni su tvorili pukovnije. CSAR. dovodi stotinjak drugova i u prosincu 1935. Stvorena je nova struktura. CSAR. Po riječima samog Loustanau-Lacaua tako je razotkriveno najmanje 200 komunističkih ćelija.. sekciju Kraljevih kamelota. pa je stvorio mrežu zaduženu da ih pozicionira i neutralizira. ali ta se brojka ne može provjeriti. Nebulozna ilegala Jean Filliol. okup­ ljaju se u D ELONCLE JE ZNAO RAČUNATI NA PNR. Cagoule. "Vojna patriot­ ska grupacija" iz Toulousea. tu podjelu u njihovim redovima te je među tim agitatorima vidio "urotnike iz opere comique'. Eugène Deloncle. tj. Dokumenti s procesa Cagouli dokazuje isto tako da se Eugène Deloncle koristio potporom drugog ureda. uspostavio zapovjednik Loustanau-Lacau. četiri ureda tvorila su glavni stožer za­ dužen za prikupljanje informacija. odnosno CSAR. Nadimak "kagulari" (znači kukuljičar). Svima njima zajednička je mržnja prema komunizmu i njihova želja da rade s vi­ še odlučnosti što su do tada činili savezi.: UCAD. ćelije od desetak ljudi. Na svim Republike zbog domoljublja angažirati u Pokretu otpora i pasti pod mecima Gestapa. glavni urednik novina Action Fran­ çaise koji poput velikog broja svojih prijatelja rojalista nije uvijek podupirao bom. Eugène Deloncle. Eugène Deloncle. Tragič­ ni događaji u Španjolskoj to uostalom vrlo dobro pokazuju: prijeti građanski rat. Gabriel Jantet.. "mozak" Cagoule. On je imao opsesiju: infiltriranje komunista u vojnu ustanovu kako bi se suprotstavio okorjelom neprijatelju. Ali tijekom njihova procesa "kagulari" neće nikada spomenuti OSARN te će se pozivati sa­ mo na tajanstveni "Tajni odbor revolu­ cionarne akcije". tri jedinice bataljun. OSARN.. "Židov neurotik". ovaj put legalna i službena u studenome 1936. odgovoran za 17. Filliolu su se među ostalima pridružili: Jacques Corrèze. Članovi koji su morali prisegnuti da neće nikada ništa otkriti od svojih aktivnosti ris­ kirajući stroge sankcije... "Savez odbora obrambe­ ne akcije". brzo se organizirala u pravo tajno dru­ štvo kako bi bolje maskirala svoje aktiv­ nosti. Iza tog paravana Cagoule poprima oblik pod Deloncleovom pali­ com koji je od nje učinio pravi paravojni aparat.Urota kagulara vlada Léon Blum. Taj će se neprijatelj . zatim brigade i napokon divizije. Nacionalnu revolucionarnu stranku čiji je deklarirani cilj prema izjavi pohra­ njenoj u prefekturi "raditi za ekonom­ ski i nacionalni uspon zemlje i boriti se protiv vanjskih i unutarnjih utjecaja". logistiku i dakako školovanje članova.. Deloncle uvodi PNR u ilegalu i pretvara je u "Tajnu organizaciju revolucionarne nacionalne akcije". MREŽA CORVIGNOLLES naklonost određenog broja viših dužnosnika... ali njegova najvjernija potpora u vojsci bila je mreža Corvignolles koju je 1936.

siječnja 1937.. granata. S njim Joseph Damand organizira iz Ni­ ce i Ventimigle pozamašnu tr­ govinu koja se odnosi na de­ setke tisuća Na Sjedište francuske udruge poslodava­ ca izvršen je u listopadu 1937. na Porte d'Auteilu udarcima bajunete rasporio trbuh direktoru komercijalne banke za sjevernu Europu. Da bi se naoružala takva or­ ganizacija potrebna su znatna financijska sredstva za koja je inženjer i indus­ trijalac Eugène Deloncle pogrešno mislio da ih može namaknuti kod svojih poslovnih veza. Isti Filliol koji je nekoliko mjeseci prije. ali to je verzija u koju malo tko vjeruje. u Parizu digavši u zrak sjedišta Saveza metalur­ ške i rudarske industrije i općega sa­ veza poslodavaca ubivši dvojicu .razinama kultura tajne je totalna i nitko ne zna što se kuje u drugim ćelijama. a Jean-Baptiste je nestao. Ali najvažnija akcija Cagoule ostaju atentati na Place d'Étoile. Mali ubojice medu fašistima. U skladu s planom kagulara sve desno novinstvo pripisuje odgovornost komunistima. Dimitriju Navašinu. Cagoule treba ponajprije potporu fašističkih vlada. rujna 1937. a po­ sebno talijanske koju će brzo steći posredovanjem kapetana Navala. Kad je po­ trebno. Ne­ dvojbeno više tisuća. dvojicu protivnika Mussolinijeve politike čija su tijela 10. Sovjetu i slobodnom zidaru. Léon Jean-Baptiste i Maurice Juif zaduženi da nabave oruž­ je za Cagoule zgriješili su zbog pohlepe masno se nagradivši iz te lukrativne tr­ govine. u Toussus-le-Noble gdje su eksplodirali avioni namijenjeni španjolskim repu­ blikancima. pušaka. kagulari znaju isto tako nemi­ losrdno kažnjavati i svoje istomišljenike ako su pogriješili.. kolovoza 1936. šefa protuobavještajne službe u Rimu. Građanski rat u Španjolskoj bit će poprište operacija za Cagoule koja donosi potporu frankistima. 24. lipnja 1937. atentat. Isto se tako nikad neće sa sigur­ nošću znati koliko je članova Cagoule mogla okupiti. Dvije bombe eksplodiraju 11. nađena probodena nožem nedaleko od Bagnoles-de-1'Ornea. Filliol je 28. Deloncle mora svakako dati jamstva svojim zaštitnicima pa zato ubojice Ca­ goule postaju brzo fanatični pristaše Ducea. Za taj posao bio je zadužen Jean Filliol. Na izravnu zapovijed talijanske vlade Cagoule likvidira braću Carla i Nella Rossellija.. puškomitraljeza sve do protutenkovskih mina. Juifovo truplo pronađeno je gadno iznakaženo u Italiji.. Kažu da je poginuo u borbama u Španjolskoj. bezdušni ubojica.

Zašto taj cilj? Da se zaprepa­ sti javno mnijenje. Ministar unutarnjih poslova Marx Dormoy 23. osnivača L'Oréala. krajnji cilj kagolarške urote je spreman. Informacija o procesu bit će slo­ žena ponajprije zbog ilegalne naravi Cagoule. jedan od glavnih dioničara optužuje Francoisea Dallea. Eugènov brat je upravljao španjolskom filijalom L'Oréala u društvu s "ubojicom" Cagoule. na 16.. Mnogi poput Filliola pobjegli su u Španjolsku. planovi različitih ministarstava kojih se moraju domoći. ubijen je 26. kako vojska neće slijediti. posebno u paravojne postrojbe.. Policija u međuvremenu nije stajala mirno te se vrlo brzo infiltrirala u neke ćelije. I doista u cijelom desnom novin­ stvu odjeknula je ta gnusna akcija za koju se duboko vjerovalo da su je poči­ nili boljševici. notorni kagular. nekadašnji deportirani tvrdi kako je njegovu eliminaciju tražilo više zemalja Arapske lige. bliskog Françoisu Mitterandu. Privedeno ih je pedesetak. Deloncle otkazuje operaciju predviđenu za noć od 15. Nitko ne dvoji da će ono imputirati te atentate komunisti­ ma. srpnja 1941.Urota kagulara policajaca. Nakon jedanaest godina istrage 11... Godine 1987. Deloncleov plan se sastoji u tome da se destabilizira vojska sa svoje strane uvjeravajući je kako se komunisti spremaju na udar. Cagouline ćelije su spremne za rat. Rat i vichyjevski režim daju priliku bivšim kagularima da ponovno uđu u službu. Eugène Deloncle bit će oslobođen 1939. studenoga 1937. No shvativši u posljednjem trenutku 1991. listopada 1948.. popis osoba koje treba uhititi. ma. a taj zločin nedvojbeno nosi potpis Cagoule. Ljutit što je tako prevaren. izvlači se oružje. prijatelj drugog istaknutog kagulara: Eugènea Schuellera. Afera je očito politička i diplomatska jer Frydman. Duseigneur će biti privremeno oslobođen 1938. otvara se pred porotnim sudom u Parizu suđenje kagularima. a L'Oréal pak smatra da mu prijeti bojkot. leanom Filliolom. dugogodišnjega predsjednikageneralnoga direktora L'Oréala da ga je na prijevaru istisnuo iz upravnoga vijeća. Mreže OSARN-a upotrebljavaju se u glavnom stožeru koji je uskoro uvjeren da se sprema puč. A taj državni udar. ameri­ čka filijala L'Oréala. Damand je utam­ ničen nekoliko tjedana prije nego što je iskoristio obustavu postupka. Cosmair će kupiti kompaniju Helena Rubinstein ili će Arap­ ska liga bojkotirati brojne tvrtke koje sudjeluju u izraelskom gospodarstvu. Prema Frydmanu kozmetička tvrtka je godinama omogućavala da se na svim važnim mjestima recikliraju ne samo bivši kagulari.. ali isto tako zbog kompromi­ tacije viših časnika i industrijalaca koji svakako čine sudske istrage osjetljivi­ O CAGOULI SE PONOVNO GOVORI Kompanija Helena Rubinstein jedna je od njih. studenoga javno objavljuje vijest o zavjeri čiji su vode uhićeni ili u bijegu. lean Frydman javno razotkriva sumnjivu proš­ lost L'Oréala. Henri Deloncle. "AFERA" L'ORÊAL Poraz "velike večeri" Deloncleova strategija odgovara pomno pripremanom cilju: uvjeriti Francuze u unutarnju opasnost i potaknuti građan­ ski rat kako bi se olakšao državni udar.. . nego i određen broj suradnika vichyjevskoga režima i nacista. kojem je režim u Vichyju odredio da živi u Montélimaru. Marx Dormoy. Izbija skandal u tvornici kozmetičkih proizvoda L'Oréal: lean Frydman. Predsjednik Cosmairai To je lacques Corrèze.

. Svi su bili povezani s tajnim hrvatskim društvom nazvanim ustaše čijeg je šefa Antu Pavelića francusko pravosuđe u odsutnosti osudilo na smrt. . kaže kralj. Makedonca Dimitrova Kerina. po zanimanju od­ vjetnik i nekadašnji zastupnik. organizaciju koja propovijeda "propagandu akcijom" i čiji je cilj ruše- Hrvat Ante Pavelić (desno) šef ustaša pojavljuje se uz Mussolinija. Došavši na vlast 1941. zaustavljen udarcima sablje nekog pot­ pukovnika na konju smrtno je ranjen opetovanim hicima policajaca. skočio na papuču Delagea i ispalio hice iz revolvera Mauser i Walter na Alek­ sandra I. "tako otvorenom". dolazi u Marseille u službeni posjet namijenjen učvršćivanju francusko-jugoslavenskog prijateljstva. raspušta jugoslavenski parlament i proglašava osobnu diktatu­ ru. hrvatski ustaše otkrivaju pravu narav dolaskom na vlast uz pomoć nacista. hrvatski ustaše počinju najspektakularniji akciju. Istoga dana Hrvat Ante Pavelić. ministra Barthoua i generala Georgesa. "da ostavlja dovoljno prosto­ ra onima koji me žele ubiti". Godine 1929. dok Louis Barthu umire nekoliko sati poslije. Srbin Alek­ sandar I. Fran­ cuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou dočekuje ga u staroj luci u ot­ vorenom Delageu. Težak suživot Srba i Hrvata Ustaše su rođeni u složenom kontekstu između dvaju ratova u Jugoslaviji. Istraga koju je vodila francuska policija dovodi do brzog uhićenja trojice supočinitelja ubojstva.. osuđujući definitivno svaku moguć­ nost pomirbe s Hrvatima.Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše Boreći se u ilegali kako bi se oslobodili srpskoga jarma. Kralj pogiba na mjestu. ustaše su se odmah pridružile silama osovine. osobnog kraljeva prijatelja. kralj Aleksandar I. FRANCUSKOJ 9. LISTOPADA 1934. na najveću nesreću Jugoslavena. Ju­ goslavenski kralj. Vozeći se korakom među mnoštvom kraljevska povorka u pratnji dvojice časnika na ko­ nju probija si put duž Canebière kad se jedan čovjek istrgnuo medu mnoštvom vičući "Živio kralj!" Smatran fanatič­ nim obožavateljem bez problema se probio između novinara i policajaca. Ubojica. Srbi. pobornicima federalističkog rješenja. stvara ustaše. Hrvati i Slovenci žive u istom kraljev­ stvu pod vodstvom srpske dinastije Karađordevića koja guši hrvatske na­ cionalističke težnje.

postaje šefom "Nezavisne Države Hrvatske". čiji projekt 22. H RVATSKI ODVJETNIK. Ondje organizira diktaturu po zapovijedi nacističke Nje­ mačke. Vladko Maček. krvoprolića i masovne depor­ tacije Srba. do 1913. izbjeglica u Ita­ liji dobiva izravnu Mussolinijevu pot­ poru uz obećanje da će mu ustupiti Dalmaciju dok njegovu desnu ruku Perčeca prima mađarski regent Horty. Unutarnja make­ donska revolucionarna organizacija stvorena 1893. samoproglašeni poglavnik ili "vrhovni poglavar" ustaša priprema ubojstvo Aleksandra I. Ostatke Pavelićeve vojske poubijale su Titove postrojbe u Mariboru 1945. Ustaše su se okoristili umješnošću VMR-a i privrženošću njegovih člano­ va medu kojima je Dimitrov Kerin ubojica Aleksandra I. u Španjolskoj u svojem krevetu. VMRUstaše izlaze iz ilegale uz pomoć Hitlerove pobjede nad jugoslavenskom vojskom. Hajduci. Pri učlanjenju prisežu na križ i revolver smještene između dviju svijeća da će se pokoravati Pavelićevim zapovijedima. Ove udarne postrojbe sastavljene su od hrvatskih emigranata unovačenih silom ili milom u Italiji. Pavelić je pobjegao u Rim. Pavelić. Hrvatsku građansku zaštitu. Tajno društvo na vlasti nje Jugoslavije. ob­ javljuje Mile Budak. U nekoliko godina ustaše izvode sve više bomba­ ških atentata dok Pavelić. Umire 1959. trećinu raseliti a trećinu pokrstiti i asimilirati u hrvatski element". srpnja 1941. Pavelić ustupa Dalmaciju Mussoliniju i u trav­ nju 1941. Učinkovito organiziraju lokalne ustanke i atentate dok se komite zadužuju za uspostavu paralelne pravde bez milosti s izdajica­ ma i prikupljanje financijskih sredsta­ va. Zauzvrat tajno makedonsko teroristi­ čko društvo VMRO nudi mu svoju dragocjenu pomoć. protiv Grčke. ministar bogoštov­ lja i nastave. Bugarske i Srbije koje su podijelile regiju.SUPOČINITELJI VMRO-a ustaša Ante Pavelić brani ma­ kedonsku stvar u nekoliko navrata. i osigurava potporu sila osovine. oni novače više tisuća ustaša ško­ lovanih za terorističke akcije u logorima Junka-puste u Mađarskoj i Borgotaru u Italiji. Belgiji. Južnoj Americi. težila je za nacionalnim jedinstvom boreći se protiv Turaka. bor­ ci VMRO-a bili su nepogrešivo pove­ zani zakonom šutnje. Židova i Roma. obrambenu organizaciju koju je 1933. Za nekoliko mjeseci ojačani darovima i vezama s unutarnjom makedonskom revolucionarnom organizacijom. osnovao dr. Kao što je predviđeno. Radi organizacije vlasti u Bosni ustaški režim angažirao je u travnju 1941. Njemačka kapitulacija i Titova pobjeda označa­ vaju kraj ustaške diktature. UTEMELJITELJ -om. Tajna politička društva 170 . Njemačkoj. Ustaše djeluju javno uz odobravanje katoličke hijerarhije i obavljaju prisilna pokršta­ vanja. Glavni še­ fovi organizacije nisu stradali od tog obrata situacije. a zatim u Argentinu sa znatnim bogatstvom koje se sastojalo od zlata i dragulja.: "Trećinu Srba treba pobiti. a poslije Balkanskih ratova od 1912. predsjednik Hrvatske seljačke stranke.

on smatra da je povratak izvorima islama nužan kako bi Egipat ponovno pronašao svoj identitet. Imajući to u vidu svaki novi član priseže da će čuvati najapsolutniju tajnu o or­ ganizaciji bratstva. prozelitski.Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Vjersko društvo političkoga cilja." Te je riječi izgo­ vorio 1929. Vjerujem da islam­ ska zastava mora domi­ nirati čovječanstvom i da je zadatak svakoga muslimana odgajati svijet prema pravili­ ma islama. ponovno uspostaviti običaje koji odgovaraju naj­ radikalnijem islamu.. obnavljajući njegove zakone. Muslimanska braća. mučenik naš zavjet". odgajati mlade za Sveti rat (džihad). Ti­ jekom Drugoga svjetskog TARIK RAMADAN. "Mučenik je naš zavjet" Bratstvo ima dva različita aspekta: je­ dan je karitativan. Tijekom go­ dina organizacija se ustrojava u potpuno ratničkoj orijentaciji. Egipat je tek izašao iz duga razdoblja eu­ ropske dominacije pa neki vjerski dužnosnici traže reislamizaciju dru­ štva koje smatraju previše zapadnjačkim. Osim toga mora prisegnuti vjernost pravilu koje potiče da je "Kur'an naš zakon. projekt. Godine 1933. posebno glede že­ na. prototip su islamističke fundamentalističke organizacije. medij i kontroverzna ličnost. U tom duhu on utemeljuje bratstvo Mu­ slimanske braće. Međutim njegovi protivnici motreći pom­ no razloge koje namjenjuje muslimanskoj zajednici vide u njemu opasna islamista na desnoj liniji njegova djeda po ocu Hassana al-Banna.-1949. Na čelu udruge utemeljene početkom T ARIK RAMADAN JE NEDVOJBENO ATIPIČNI bratstva kojem za nekoliko godina daje nacionalni predznak.). Njegov je program otvoreno fundamentalistički: uskladiti politiku s kuranskim zakonom. Tu prenosi sjedište Amblem Muslimanske braće: dvije prekrižene sablje koje znače sveti rat islamskoga fundamentalizma. stoljeća. Jedan od njih je i Hassan al-Banna (1906.. Oni su nadahnuli tj. Propovjednik i muslimanski teo­ log. a drugi tajni odnosi se na njegove aktivnosti destabilizacije koje žele ostvariti njegov 171 Tajna politička društva . NASLJEDNIK intelektualac. Pre­ ma njegovim riječima radi se o tome da se "okonča strani duh u kućama". To je cilj koji se priprema više od pola stoljeća. Hassan al-Banna je premješten u Kairo. džihad naš život. blizak alterglobalističnim krugovima često intervenira u francuskim glasilima u ime sinteze između islama i Republike. utemeljitelja Muslimanske bra­ će. izgradili dosta terorista tijekom druge polovice 20. ISLIM DA MUSLIMAN IMA ZADA- tak da oživi slavu islama promičući ponovno ro­ đenje njegovih na­ roda. egipat­ ski učitelj Ismailia Hassan al-Banna.

rata podupire naciste antisemitizmom. Priznanje neuspjeha ili vrhunska laž bratstva koje. Iraka koje financira Saudijska Arabija. Isto tako 1988. Tako u Siriji Mus­ limanska braća organiziraju atentate protiv stranke Baas Hafeza el-Assada koja je po njihovu mišljenju kriva što vodi previše laičku politiku. ipak mu je u više navrata iskazao dirljivu počast posebno u svojim kritikama u odnosu na cionizam. Situacija je danas takva da je organizacija više nalik nekoj difuznoj tvorevini nego strogo organizi­ ranom redu. veoma strukturiran služi kao mo­ del velikom broju islamističkih pokreta: "vođa" upravlja bratstvom. Tajna politička društva 172 . Nakon rata njegov način funkcionira­ nja. Sudjeluje u revoluciji 1959. Nekoliko dana poslije ubijen je i al-Banna. časnici bliski redovima bratstva ubijaju pred­ sjednika Sadata koji je sam bio bivši član bratstva zbog njegova približavanja Izraelu. MUSLIMANSKE BRAĆE? 90-ih godina prošlog stoljeća pod imenom "Muslimani i muslimani Švicarske" održa­ va sve više javnih konferencija. Muslimanska braća se posebno hvale aktivnom voj­ nom potporom protiv države Izrael utemeljene 1948. koja dovodi Nasera na vlast. Braća i terorizam Od 50-ih godina prošloga stoljeća orga­ nizacija je postala nepobitan čimbenik egipatskoga političkog života. na vratima Egipta. zabranjuje red. odbija potvrditi da postoji me­ đunarodna organizacija Muslimanske braće. Ayman al-Zawahiri školovao u njihovim redovima. nastavlja igrati tajanstvenu ulogu u svojoj potpori islamističkom terorizmu? Sigurno je da se mozak i druga osoba po važnosti u al-Qaidi. školovanje i obrazovanje članova. zabrinuta zbog njegova jačanja. Njezin vođa. stanovnik Egipta. utemeljuje organizaciju tajne vojske. iako u određenim arap­ skim zemljama javno. Jordana. Ali vlada. Pomaže mu određen broj službi koje su raspoređene po terenu prema sekcijama odgovornim za propagandu prema stanovništvu. Reakcija je brza: Braća ubijaju predsjednika vlade al-Nokrachija u veljači 1949. U siječnju 1991. Ondje pro­ miče određen broj stajališta o islamu u društvu koje poziva na islamizaciju Europe i koje je u suprotnosti sa slikom o umjere­ nosti koja im je dana u medijima. Iako se Ramadan brani od svakog povezivanja između misli svojega djeda i svoje. Rada slične pokrete kao što su Braća Kuvajta. u Jordanu tijekom demonstracije potpore Iraku Saddama Huseina Muslimanska braća spaljuju izraelsku zastavu. ali ostaje veoma kritična prema novom egipatskom lideru kojeg poku­ šava ubiti 1954. Istodobno organizacija se širi i postaje pravi obrazac terorizma na Bliskom is­ toku. Na­ pokon u bazi red ima falange ratnika koje su mu podčinjene. Ciljevi i sredstva ostaju isti. Međutim koordinacija između matičnog bratstva u Egiptu i bratstva kćeri je teška jer ona želi autonomiju.

. a više od 200 je ranjenih. Salam i Susini potiču u Parizu stvaranje metropolskog ogranka koji su povjerili kapetanu Pierreu Sergentu. i u ožujku 1968. počevši od članova opasne i tvrde "Misije III. sudovi su pro­ glasili 41 smrtnu kaznu od kojih su samo četiri izvršene. Albert Dovecart i Claude Piegts. sve pobornike reda i spremne da se za nj bore. s tim da je za dvojicu po­ sljednjih utvrđeno da su krivi za ubojstvo inspektora Gavouryja. Jean-Marie Bastien-Thiry. a buntov­ nici nemaju drugog izbora nego da bježe i odu u ilegalu. Najžešći pristaše francuskog Alžira ipak su na trenutak mogli vjerovati da ih general de Gaulle neće napustiti. Roger Degueldre.. Nije li." koju vodi André Canal..Izgubljeni vojnici OAS-a Više od godine dana u Alžiru i u Parizu strepe od tri slova.. Poginulo je 36 osoba. nacionaliste revanšiste. prve amnestije progla­ šavaju se od 1964. Optuženo je 3680 osoba. vjednik postaje Salan uz pomoć jednog drugog pučista. OAS PRED zalo milostivim u odnosu na OAS-ove teroriste? Sudeći po brojkama jest. s padom Dien Bien Phua i gubitkom Indokine osjetili gorčinu odricanja? Kod alžirskih Francuza ima ih također mnogo koji u tom pothvatu "otpora" vide jedinstvenu i zadnju slamku spasa. U Madridu u siječnju 1961. Svjesni da se borba može voditi samo u Alžiru. Pierre Lagaillarde. izjavio pred 500 000 okup­ ljenih Alžiraca koji su ga dočekali: "Razumio sam vas!"? Ali ubrzo će se ra­ diti o nerazumijevanju jer de Gaulle je učinio izbor. OAS ulazi u očajnički smrtonosni otpor napuštanju francuskog Alžira. rojaliste i antirepublikance. Vojnici koji su nakon propa­ log puča odlučili nastaviti borbu da bi sačuvali Alžir za Francusku dolaze u velikom broju kako bi ojačali redove OAS-a koji je do tada prema Susinijevim riječima bio "prazna školjka". bivše pripadnike SS divizije Karlo Veli­ ki. ali mnogo ih je koji smatraju da pod svaku cijenu treba nastaviti borbu. Ustanak je propao. Nisu li već 1954. ILO JE DOVOLJNO TELEVIZIJSKO obraćanje generala de Gaullea pa da bi se Francuze uvjerilo "da ne trebaju slijediti mrsku i glupu avanturu ustanika u Alžiru. Situacija će se od sada samo pogoršavati sve do "tjedna barika­ da" u siječnju 1960. čiji glavni zapo­ 173 Tajna politička društva . Nova oslobađanja do­ godila su se u prosincu 1965. zvan "monokl".iako prokla­ mira iste ciljeve kao i njegova alžirska sestra . student medicine neki su od takvih. Među njima ima mnogo ponosnih časnika koji ne podnose da vojska tako napusti s Alžirom dio domovine.počinje razlikovati po članstvu. simpatizeri OAS-a demonstriraju u Alžiru pred velikom poštom i defiliraju po rue d'Isly gdje vojska otvara vatru. Zajedno će organizirati OAS. međutim čini se da je igra završena i da ništa neće zau­ staviti hod prema neovisnosti. ali to je neobična mješavina koja okuplja antidegaulliste. OAS "métro" vrlo se brzo . utemeljuju još bez točnoga cilja "Orga­ nizaciju tajne vojske". Tu još ima nekoliko vojnih osoba. Za ostale brzo će stići pomilovanje. ožujka 1962. propao je. Svi se sjećaju obećanja što ih je u više navrata ponav­ ljala vlada da će zadržati francuski Alžir te smatraju svojom zadaćom pružiti otpor tomu. u ožujku 1966. generala Edmonda Jouhauda. 26. travnja 1961. petenovce. nekadašnji alžirski zastupnik i Jean-Jacques Susini." Puč "šačice umirovljenih generala" izve­ den u noći 23. OAS. vrativši se na vlast 1958. i pokazati odluč­ nost aktivista. Optuženi nakon Tjedna barikada iskoristili su svoje pri­ vremenu slobodu da pobjegnu u Špa­ njolsku. mnogo ih je predano zakonu. General Salan koji J E LI SE FRANCUSKO PRAVOSUĐE POKA- "Izgubljeni vojnici" francuskog Alžira U Madridu je Susini stupio u vezu s generalom Raoulom Salanom.

a odnosila se na revizije karijera i primanja ustaničkih časnika u vojnu pričuvu. travnja 1961. nekoliko sati poslije puča. osuđen na istu kaznu oslobođenje 1967. Tajna politička društva 174 . a od civila Susini i doktor Perez. Raoul Salan i Maurice Challe 23. zatim na do­ životnu kaznu zatvora bit će pomilovan 1968. Taj glavni stožer pokriva tri glavne strukture OAS-a: ured za organizaciju masa (OM). donesen je nacrt zakona za potpunu amnestiju oso­ ba vezanih uz alžirski rat. pukovnici Gardes i Go­ dard. Godine 1982. u Alžiru. a revolucionari rehabilitirani.Izgubljeni vojnici OAS-a Strogi ustroj Oko Salaria i Jouhauda uspostavljeno je visoko vijeće OAS-a u kojem se nalaze general Gardy. No uslijedila je živa polemika. Jouhaud. PRAVDOM je najprije osuđen na smrt. O posljednjim točkama zakona žestoko će se raspravljati jer će François Mitterrand od Pierrea Bértégovoya zahtijevati da zatraži odgovornost svoje vlade. Tekst zakona će biti prihva­ ćen. stožerni član OAS-a na čelu Generali Edmond Jouhaud. REP-a (strana padobranska pukovnija) Roger Degueldre. za političku akciju i pro­ pagandu (APP) dodijeljen Susiniju te ured za informiranje i operacije (OPP koji je podijeljen u središnji informa­ tivni ured (BCR) i ured operativne akci­ je kojim upravlja pukovnik 1.

Pljačka alžirske banke u Oranu donijela im je najmanje 20 mi­ lijuna franaka.Izgubljeni vojnici OAS-a njegovih komandosa Delta. kada želi. Komandosi de Gueldreove Delte dolaze na loš glas zbog ubojstava više policijskih komesara i inspektora. kada želi" Od ožujka 1961. atentati su prevršili svaku mjeru. Čak i u vojsci OAS je zadržao dovoljno veza da može nabaviti oružje pa. ali isto tako i gaullistička vlast i njezini predstavnici te šire alžir­ sko civilno stanovništvo kako bi posvu­ da zavladao teror u skladu sa sloganom objavljenim na zidovima: "OAS udara gdje želi. pomoć u logistici. Sedmoga veljače 1962. U Constantinu i Oranu stvaraju se delegacije." Od travnja 1961. U igri su velika financijska sredstva: OAS pro­ valjuje u banke katkad uz dobrohotnu pomoć nekoliko direktora. ponajprije članovi FLN-a i njihovi simpatizeri. Očaj doseže vrhunac. on uvodi neku vrstu revolucionarnoga poreza naplaćujući subskripcije za koje su Francuzi u Alžiru zamoljeni da se oda­ zovu. na alžirskim zidovima pojavljuju se na brzinu obojena tri slo­ va "OAS". Drama je okončana. Njegovi ci­ ljevi. Policija rastjerava povorke nečuvenom brutal­ nošću: u postaji podzemne željeznice Charonne nađeno je osmero poginulih.. U Alžiru i u Parizu slijede "plave noći" tijekom kojih je katkad podmetnuto više od 30 bombi. Eksploziv je bio podmetnut u kuću Andréa Malrauxa. "Gdje želi. a OAS će biti neu­ morno proganjan. povećava se broj bombaških napada ko­ je prouzrokuju stotine žrtava. Tijekom operacije "Rock n'Roll" 4. Jean Gorel. . ali može računati na potporu velikoga dijela alžirskih Francuza da dobiju zaštitu. "Cimeter­ re" ima funkciju rizničara. njihovih simpatizera. Djevojčica od četiri godine okrut­ no je iznakažena.. ali organizacija vrlo brzo prelazi na akcije potpuno drugačijih razmjera: ubojstva i bombaški napadi i postaju argumenti OAS-a. a OAS diskreditiran u očima francuskog stanovništva koje je sutradan masovno demonstriralo ispred Bastille. a njima upravljaju potpukovnik Château-Jobert i general Jouhaud. osobne dokumente. ako je potrebno. čak ga i proizvodi. sim­ bola francuske države. OAS nedvojbeno okuplja više od ti­ suću članova stvarno aktivnih. Namaknuli su i bogatstva iz svi­ jeta slavnih i poznatih pod prijetnjom odmazde. de Gaulleova mini­ stra. ožujka bilo je najmanje 120 aten­ tata za koje je odgovornost preuzeo OAS. tj. Plakat OAS-a kojim se pozivaju Francuzi da odbace politiku generala de Gaulla i prepuste francuski Alžir u ruke Fronte za nacionalno oslobođenje Alžira. i 5.

pokušava ustrojiti novo "Nacionalno vijeće otpora" sa Jacquesom Soustelleom. Medu onima koji su izbjegli policijskim racijama neki ekstre­ misti propovijedaju politiku spaljene zemlje.. na brdu Faronu. deseci alžirskih školskih usta­ nova dignuti su u zrak. Pierrea Magadea. Za neke je službena misija C sudske poli­ cija bila samo paravan namijenjen ma­ skiranju toga protuprirodnog saveza. Louisa de Condéa. 14 metaka izrešetalo je predsjednički DS. Pucnjava je trajala samo neko­ liko sekundi. U sudskoj policiji stvorena je "Misija C". vjernom gaullistu. vojnu sigurnost. Gyule Sarija i Lajosa Martona. gotovo je 20 sati i general je izašao iz Elizejske palače uputivši se u zračnu luku Villacoublay. ATENTAT U PETIT-CLAMARTU " Bilo je tijesno. Gérarda Buisinesa. a predsjednik je ostao neozlijeđen. napad kamionom samou­ bojicom na Elizejsku palaču uoči puča. Barbouzes. Teško je utvrditi bilancu terorističkih aktivnosti OAS-a. Atentati se intenziviraju u eks­ tremnoj i smrtonosnoj zadnjoj bitki za spas časti. bomba u Comédie Française. Sergea Berniera i trojice Mađara: Laszla Varge.. Lucienu Bitterlinu. platit će težak obol u toj nemilosrdnoj borbi. Dvadeset devetoga siječnja 1962. tajni agenti te skupine. "Izvukli smo se". za­ duženi su da na teror odgovore terorom služeći se otmicama. Tajna politička društva 176 . Pascala Bertina. Poslije pus­ tolovine u Petit-Clamartu OAS se neće ra­ zoružati i ponovno će pokušati u kolovozu 1963. DS. omiljena meta OAS-a. zadovoljno će reći general dodajući: "Ta gospoda loše ciljaju!" Quai des Orfèvres. generalom Gardyjem i pukovnikom Argoudom. Georgesa Watina i Jacquesa Prévosta.. Dvadeset drugi je kolovoz 1962. blizu Toulona. Nekoliko tjedana poslije njihov novi glavni stožer smje­ šten u hotelu Radjah napadnut je raket­ nim bacačem. mučenjima i pod­ metanjima eksploziva.. Na putu ga čeka specijalna jedinica OAS-a u Petit-Clamartu nedaleko od Meudona.. U malo više od godi­ nu dana postojanja ona je nedvojbeno izazvala smrt 1500 muslimana i više stotina Francuza. 150 čahura projektila pro­ nađene su na mjestu atentata." reći će general de Gaulle izvlačeći se iz predsjedničkog DS-a koji je upravo izdržao hice OAS-ovih ubojica. nazvane "Talion". Jean-Marie Bastien-Thiry na čelu je skupine sastavljene od bivših pukovnika Alaina Bougreneta de la Tocnayea. inspektor otkriva pogotke mecima na predsjednički Barbouzes. nji­ hov glavni stožer u zrak je dignula snaž­ na i smrtonosna eksplozija u kojoj je stradalo 19 osoba. Inženjer naoružanja. Povećavajući broj pljački protiv muslimana OAS se nada protunapadu FLN-a koji bi mo­ gao prisiliti vladu da reagira i možda razmotri svoju odluku.Nemilosrdna borba U borbi protiv OAS-a vlada ne štedi sredstva i angažira sve policijske i žandarmerijske službe s općim uputama. Razmotreno je mnogo scenarija.. trav­ nja pada Salan. povjerena je briga za organizaciju poseb­ ne neslužbene postrojbe koja će upo­ trijebiti sva sredstva.. Kada komandosi otvaraju vatru s dviju strana ceste. ožujka 1962. Degueldre dva tjedna poslije. Georges Bidault. Zasjeda u Orléansvilleu u prosincu I960. predsjednička povorka se uspjela izvući i umaknuti... Hajka na aktiviste ipak donosi plodove i OAS je ozbiljno osla­ bljen. a 20. Taj atentat nije bio prvi pokušaj aktivista francuskog Alžira protiv de Gaulla. DST. Njegov je glavni cilj srušiti generala de Gaulla. Jouhaud je uhićen 25. koji je zamijenio generala Salana na čelu OAS-a. posebno namije­ njena za razbijanje aktivističkih mreža. Najučinkovitiji će biti doušnici policije i neće se libiti da uspostave uske veze s FLN-om.

U Njemačkoj se mladi stu­ denti također oslobađanju nametnutih ograda u zemlji koju smatraju da je obilježena nacizmom pa u lipnju 1970. kojima se poslije pridružuje Urlike Meinhof. ilegalne ljevičarske skupine os­ novane prije deset godina. Tako u Latinskoj Americi počinje borba medu vladama što ih podupiru Washington i paravojne postrojbe ekstremne ljevice koje poku­ šavaju proširiti "trajnu revoluciju". osnivaju frakciju Crvene armije (RAF). U Japanu se nalazi identično stajalište u mladeži koja osni­ va Japansku crvenu armiju. Protuzakonito uhićenje i smrt demokršćanskog lidera što su ih spret­ no inscenirale Crvene brigade duboko su uzdrmali Talijansku Republiku. Nasljednici nihilista? Toga datuma već deset godina većinu razvijenih zemalja ugrožavaju na najvi­ šoj razini grupice koje zazivaju "oru­ žanu borbu" kako bi nestali kapitalizam i sramotni liberalizam. savršeno pripremljena devetorica muškaraca trenirana mjesecima. Mediji stalno izvješćuju stanovništvo u strahu pred očevidnom nemoći političke klase i policije: malena skupina ljudi uspijeva se sama oduprijeti moćnoj Italiji. šefa demokršćanske stranke oteli su ko­ mandosi. Andreasa Baadera. hlad­ no ubijaju Morine tjelesne čuvare prije nego što njega otimaju.. svibnja. a zatim su ga njegovi otmičari izložili pod zastavom Crvenih brigada. smještenom usred glavno­ ga grada što je dodatno izrugivanje režimu. Tako se pri susretu ljevičarstva i Trećeg svijeta rađaju tajna društva ekstremne ljevice koja propovi­ jedaju nasilje kao sredstvo djelovanja poput svojih nihilističkih predaka ili anarhista iz prethodnog stoljeća. Skupina je zapamćena kao "Baaderova banda" po imenu svojega karizmatskog šefa. U takvom se napetom ozračju stvaraju naoružane skupine na gotovo cijelom Aldo Moro otet je 16.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Anarhisti i južnoameričke gerile pokazali su im put: za Crvene brigade ili Direktnu akciju te za Frakciju Crvene armije klasna borba treba biti ilegalna i snažna. Potvrđujući se kao predstav­ nici sindikalizma protiv poslodavaca. On i njegova družica Gudrun Ensslin. katkad izrazito. članovi Brigada podruguju se sna­ gama reda šaljući im Morina pisma. Pedeset pet dana Italija je izvan sebe. osnivaju Crvene bri­ gade (BR). tadašnjega vođe Bri­ gada. predbacuju rukovodećoj klasi njezinu preveliku bliskost pa čak i nagodbu s kapitalom ako ne i s posljednjim ostaci­ ma fašizma. ITALIJA STREPI: Alda Mora. Djeca gospodar­ skog rasta i hladnoga rata zahtijevaju račune od generacije svojih roditelja i društva izobilja koje smatraju previše nejednakim. Deve­ toga ožujka napokon nalaze predsjed­ nikovo truplo izrešetano mecima u Renaultu 4. U Ita­ liji troje studenata: Renato Curcio. pripadnici Crvenih brigada. nje­ gova žena Margherita Cagol i Albert Francescini 1970. pri­ padaju generacije koja stigmatizira ponašanje njemačkoga naroda prema nacizmu smatrajući kako zlo još teče njemačkim žilama. Nađen je mrtav u prtljažniku automobila u Rimu 9.. Godine 1959. navodeći ih na pogrešne tragove. Po nalogu Marija Morettija. Šesnaesti je ožujka. ožujka 1978. latinoameričkim pri­ mjerom. revolucionarni lider Fidel Castro srušio je režim gene­ rala Batiste u Kubi. Latinoamerički obrazac Ove europske grupe nadahnjuju se sve. 177 Tajna politička društva .. PROLJEĆE 1978.

No njihovo je razmišljanje imalo utjecaja na velik broj europskih skupina. kada je uhićen njihov vođa Abimael Guzman. MODEL ZA EUROPSKE MILITANTE šlog stoljeća jedan je urugvajski pokret postao obrazac terorizma južnoameričke ekstremne ljevice: radi se o tupamarosima. Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja Nika­ ragve.koje brojčano nadilaze redovitu vojsku koja se suprotstavlja smrtonosnoj gerili. Fronta nacionalnog oslobođenja Farabunda Martija u Salvadoru ili gru­ pa Marighella u Brazilu. Montonerosi u Argentini. Godine 1972. i 1992. T IJEKOM 60-ih I 70-ih GODINA PRO- južnoameričkom kontinentu. ubijeni. Ta skupina nastala 1962. a ne smijemo zaboraviti ni Tupamarose u Urugvaju. Zbog toga im je tajna temeljni element. ubila više od 30 000 ljudi. Tako je u Peruu "Staza svjetlosti" izme­ đu 1978. U poče­ tku je ta strategija funkcionirala: 1972. tako je nazvana u znak sjećanja na borbu Inka protiv španjolskih osvajača da bi odsad vodila revoluci­ onarnu borbu. izumitelj koncepta "terorizma pročišćivača". MIR Miguela Enriqueza u Čileu. Većina tih ile­ galnih naoružanih društava poražena je u svojem pothvatu osvajanja vlasti os­ im časne iznimke sandinista koji 1979. Na njoj se temelji us­ pjeh njihovih operacija zaplašivanja. uvjereni u svoju snagu objavili su rat oružanim snaga­ ma: za nekoliko mjeseci bili su pobije­ đeni. Sve su sastavljene od sa­ vršeno treniranih paravojnih postrojbi Tajna politička društva 178 . a neki su morali u izgnanstvo. ilegalnom orga­ nizacijom od više od 10 000 vojnika i strateškom političkom upravom koja izaziva divljenje zbog smionosti i pre­ ciznosti svojih terorističkih aktivno­ sti". zatočeni. uspijevaju srušiti nikaragvansku dinas­ tiju Somoza. Međutim veoma prag­ matični tupamarosi smatrali su kako se kubanski model ne može primije­ niti na državu i da bi trebali voditi intenzivnu gerilu kako bi se "pojavili kao vlast unutar druge vlasti". Teror i tajna kao sredstva djelovanja Ilegalne grupe ekstremne ljevice prihva­ ćaju različite strategije čija je zajednička crta zadati strah. urugvajske oružane snage proci­ jenile su kako tupamarosi formiraju "dvostruku vlast s vojnim aparatom od više tisuća boraca. No njihov je uspjeh bio kratka vijeka. maoistički teo­ retičar.

Očito je iskustvo nasilja neka vrsta inicijacijskog obreda. U Italiji moć komu­ nističke partije objašnjava kako su Crvene brigade dugo vremena imale velik broj pristaša. da bi zatražio oslobađanje člano­ va RAF-a. U početku jednostavne seljačke paravojne formaci­ je FARC je postao prava ilegalna solda­ teska za koju se danas smatra da broji 15 000 ljudi. a ekstremna ljevica nije ih uistinu kritizirala unatoč tomu što su pribjegavali nasilju. Otimaju važne ličnosti po­ put Ingrid Bétancourt koju drže zatvo­ renu od 2002. ravnatelj međunarodnih odnosa u Mini­ starstvu obrane i Georges Besse. Tako je FPLP Georgesa Habachea. Te skupine prakticiraju i bombaške aten­ tate i otmice. Stoga još i danas mnogi odbijaju osuditi vlastito nasilje. i likvidirala Hanns-Martina Schleyera. Uporno su odbijali poreći svoja djela pred sudom. po­ čevši od vizije društva u smislu klasne borbe koja je zajednički nazivnik veli­ kom broju poziva. bivšega nacista. i 1987. Nathalie Ménigon i Joëlle Aubron. poput članova Direktne akcije koji su u zatvoru od 1987. 179 Tajna politička društva . bivši član organizaci­ je Prima Linea. General Audran. šefa njemačkih po­ slodavaca. Većina članova prošla je neku obuku ili barem pripremu. Tako je frakcija Crvene armije otela. ute­ meljio je Jean-Mar Rouillan izvršava seriju smrtonosnih atentata 80-ih godi­ na prošloga stoljeća. talijanske skupine pove­ zane s Crvenim brigadama. jasno je da svi dijele određen broj vrijednosti. Danas se zna da je ta frakcija iskoristila pomoć druge terorističke mreže i potpore Stasija. Kao što izjavljuje Massimo Prandi. članovi Direktne akcije. pred­ sjednik. Ovi geriljerosi bore se od 60-ih godina prošloga stoljeća protiv velikih zemljoposjednika. istočnonjema­ čke tajne službe.Brojni atentati koje su počinile Crvene brigade ili banda Baader plod su kulta tajne povezane sa strategijom kaosa. "učili su vas kako znalački razbiti gubicu nekome. kako udariti na točno određeno mjesto u potkoljenicu da se slomi noga". Jean-Marc Rouillan. Jer stvar je važnija od sve­ ga. tijekom suđenja 1994. generalni direktor Renaulta ubijeni su jedan za drugim 1985. U Francuskoj skupina Izravne akcije koju je 1979. Služiti stvari Iako je teško definirati tipičan profil članova političkih društava. a zatim u rujnu 1977. Često su čla­ novi utemeljitelji tih skupina bili mladi studenti rođeni poslije rata. Tim ilegalnim društvima poma­ gale su često druge skupine istoga tipa. Ali taj potpuni angažman nije do­ voljan. Njihovo zatvorsko iskustvo nije bilo strano radikalizaciji njihovih zahtjeva i njihovih ak­ cija. Osim Crvenih brigada i bande Baader-Meinhof poznat je i slučaj FARC-a (Kolumbijske naoružane revo­ lucionarne snage). U njihovu slučaju jasno je da su se okrenuli od svojih prvotnih ide­ ala ravnopravnosti svjedočeći o sve užim vezama s narkokartelima. brani­ telja palestinske stvari oteo zrakoplov 1977.

RAF opstao.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Između poraza i obnove S odmakom valja konstatirati da se či­ ni kako su grupice ekstremne ljevice između 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća izgubile bitku. "koji su se ubili" tijekom boravka u zatvoru. također uzima kao taoce članove OPEC-a 1975. jedan od ideologa Crvenih brigada. Školovao se za vrijeme hladnoga rata studirajući u Moskvi gdje je stupio u vezu sa Stasijem i podupirao pale­ stinsku stvar kojoj je služio oružjem.) Tajna politička društva 180 . Zakuku­ ljeni lik subcomandantea Marcosa kako puši lulu postao je amblem novog obli­ ka borbe ekstremne ljevice koja se zna služiti nasiljem i medijima. I drugdje se borba nastavlja kao u Meksiku gdje je od 1994.. "poglavlje BR-a je praktički zatvoreno. rujna 2001. Odgovoran je za smrt više od 1500 lju­ di među kojima je i vlasnik Marks and Spencera 1973. kao Illitch Ramirez Sanchez u Vene­ zueli. Kao što je to pre­ poznao Enrico Fensi. Oružana borba je promašila sve političke i društvene cilje­ ve koje je objavljivala u deset godina. Ali 1996. krajnji argument zbog očajničkih motiva. OD MARKSIZMA-LENJINIZMA DO ISLAMIZMA terorizma Carlos. zapatistički pokret oživio borbeni plamen kod seljaka u Chiapasu koji su se suprot­ stavili državi koja ih prezire. gdje je unatoč smrti utemelji­ telja. Kao znak vremena Carlos danas slijedi trag "revolucionarnog islamizma" nakon 11. Potkraj hladnoga rata gubi svoju potporu i napokon je izru­ čen francuskom pravosuđu koje ga 1997. U toj je fazi poraz Crvenih brigada poraz same hipoteze o oružanoj borbi u našoj zemlji." Isto mišljenje prevladava u Nje­ mačkoj. u pi­ smu naslovljenom berlinskom dnevni­ ku Junge Welt ovi vode priznaju da je "koncept frakcije Crvene armije stvar prošlosti". roden 1949. (Tjeralice njemačke policije 1972. izazivao je policiju više od 20 go­ dina. osuđuje na doživotni zatvor zbog serije ubojstava počinjenih u Parizu 1975. mladi idealisti zavedeni u zločin. Z AŠTITNI ZNAK MEĐUNARODNOGA Banda "Baader-Meinkopf ".. i inspektori DST-a.

tri kratice iza kojih se kriju pristaše angažirane borbe protiv navodnog tlačenja države. to više što je situacija postala nerazmrsiva: s obzirom na stanovništvo koje je većim dijelom siromašno i katoličko. U Sjevernoj Irskoj više naraštaja znalo je samo za rat koji je suprotstavljao ilegalce IRA-e britanskoj kruni. Na ulicama Dublina engleske postrojbe ubile su više od 300 ustanika. ponovno se pojavio potkraj 19. ETA. OTKRAJ TRAVNJA 1916. Oduvijek su ti landlords tražili čvrstu potporu Londona i su­ protstavljali se svakom obliku autono­ mije. stoljeću stvorili oranijski red. 1300 os­ oba je ranjeno. KADA JE većina i irskih i engleskih voj­ nika na fronti. . 16 osuđeno na smrt. Britanska kruna ne šali se s irskim nacionalistima. Irish Volunteers i Irish Republican Brotherhood (IRB) bacaju oko 1100 naoružanih ljudi u ustanak bez presedana protiv britanske vlasti. prote­ stantski kolonizatori Škoti i Englezi koje je dinastija Tudor od 16. To je strašan "krvavi Uskrs". Krvava i slijepa borba gdje se ideal gubi u velikom kriminalu. U istom razdoblju Prizor iz ulice u Belfastu 1972. stoljeća te vlada kao gospodar u Ulsteru do te mjere da su neki govorili o "Oranijskoj državi".Oružana i ilegalna borba nacionalista IRA.. FLNC. Iako je red zabranjen 1837. Oni su uostalom u 15. stoljeća naseljavala na sjever otoka drže ključeve poljoprivrednog i industrijskog bogat­ stva zemlje. više od 3000 uhićeno.. tajno unionističko društvo potpuno posvećeno slavi prote­ stantske Engleske. dva ilegalna društva..

paravojna tajna skupina. Sve su odabrale oružanu borbu povezujući terorizam i gerilu. Vrhovna instancija te ilegalne organizacije Army Council (AC) oku­ plja sedam članova. kolovoza 1982. "Udarati do pobjede" Irski slučaj nije izoliran. bila je s 99 atentata najsilovitija. "plave no­ ći" tijekom kojih se dižu u zrak državne građevine. službeno pri­ hvaćaju načela "revolucionarnog rata": 20. Zapovijed je "udarati do pobjede". tj. ETA u španjolskoj Baskiji i FLNC na Korzici. U 20. prosinca 1973. Trebalo je čekati desetljeća prije nego što je vlada pristala pregovarati s irskim borcima za neovisnost. a zatim se stapaju sa šutljivom gomilom. Ti naoružani militanti. kao što je naglasio Julien de Madriaga.) na kraju kojega jug otoka dobiva neovisnost. napadaju policijske postaje. za koje se misli da ih ima oko 150. uglavnom su mladi proizašli iz katoličkih geta Sjeverne Irske ili studenti fanatici iz Dublina i Corka. U Europi se na tom planu proslavljaju tri skupine: IRA u Irskoj. potiče tri godine poslije građanskog rata ljudi u civilu ubijaju ulicama Dublina. stvaranje drža­ ve koja odgovara baskofonom kultur­ nom entitetu. Fronta za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) organizira od 1976. Paket bomba IRA-e ubila je pet osoba u Coventryju u kolovozu 1939. ilegalnim autonomnim jezgra­ ma koje izvode atentate. Poraz ustanka iz 1916. ubijaju predsjednika vlade i nasljednika generala Franca. do 1921. Radi se o borbi za identitet. Istinska IRA raspolaže brojnim agentima u En­ gleskoj. pet vojnih i dva civilna predstavnika Sinn Veina (vjero­ jatno bivši visoko rangirani članovi koji danas zasjedaju u regionalnoj skupštini Stormonta) koji odlučuju koju politiku treba prihvatiti u odno­ su na mirovne sporazume. bori se i za afirmacije engle­ skih interesa u Irskoj. Iz ustanka iz 1916. a da se policija ili uprava IRA-e ne mogu infiltrirati u njih niti ih kontrolirati. stvaranje IRA-e (Irish Republican Army) koja se proslavlja u ubojitom građan­ skom ratu (1919.U TAJNI ISTINSKE IRA-E šačica boraca Privremene IRA-e koji su se suprotstavili mirovnom pro­ cesu između katolika i protestanata. Noć 19. I STINSKU IRA-u UTEMELJILA JE 1997. čiji je cilj uvijek "rušiti fran­ cuski kolonijalizam". Tako tijekom englesko-irskoga Ulster Volunteers Force. stoljeću nalaze se i druga nacionalistička dru­ štva koja se rađaju u ilegali i ustrojava­ ju za borbu protiv dominacije sile koja se smatra neprijateljskom. proizlaze frontalne oporbe u su­ parničkim i tajnim skupinama. osnovane 1959. Na otoku ljepote. utemelji­ telj baskijskog separatističkog pokreta: Tajna politička društva 182 .. Luisa Carrera Bianca u središtu špa­ njolskoga glavnog grada. U španjolskoj Baskiji separa­ tisti organizacije Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

To je posebno slučaj s irskim društvima koja dijele svoje postrojbe u bataljune koji primaju zapovijedi od vrhovnih vi­ jeća čiji se sastav i planovi drže u tajno­ sti."nacionalnom oslobođenju" . U redovima FLNC-a pod kukuljicama upute o funkcioniranju su jasne: "Svaki šef grupe mora preuzeti BI (interne biltene) koji se dijele. Pod pečatom ilegale Praksa tajne vidljiva je na svim razina­ ma. časni ili korumpirani moraju u isti mah vo­ diti računa o pritiscima grupa za neo­ visnost. pribjegavanje nasilju smatrali su se jedinim načinom oču­ vanja toga ugroženoga identiteta. Banda pljačka blagajne među ko­ jima je ona banke Crédit Lyoannais u Bastiji 1982. imala mnogo raskola. Tako je IRA potkraj 60-ih godina kad se angažirala u pomirbi s britan­ skom vladom. ali i o toj mafiji u sjeni čija je štetna moć nepobitna. Devedestih godina "Ujedinjavao nas je neodređeni osjećaj da živimo s olovnom kapom na glavi. Prva od tih manifestacija je sveti za­ kon tišine koji je za ove ilegalne skupine pitanje preživljavanja: pravilo je da se nikada ne oda drug i da se radije ide u zatvor nego da se "izdaju ideal i dru­ govi".." Unutarnje borbe i širenje tajnih struktura Iako se članovi nacionalističkih društa­ va nikad nisu međusobno dijelili prema cilju koji trebaju postići . Takve manifestacije mogle su se održati samo uz prešutni pristanak vlasti. ne napadaju više kamioni za transport fondova koje nadziru naci­ onalističke skupine. P OTKRAJ 70-ih GODINA MALA SKUPI- "Mišićava" konferencija za novinstvo koju organiziraju borci za neovisnost Korzike 1996. Radi više sigurnosti ETA je opremljena baza­ ma u inozemstvu. Odabrani. Otada se npr. otmice i iznude: Irish People Libaration Organization (IPLO). leteće kolone ili skupine od "12 aposto­ la" u najvećoj tajnosti zadužuju za osjet­ ljive napade ili ciljana ubojstva. Paralelno je Irish National Lebration Army (INLA) isto tako oda­ brala terorizam prije nego što se raspala u mnoštvo grupica specijaliziranih za atentate. Privremena IRA preuzela je zastavu nasilne akcije.ne znači da su bili jedin­ stveni u izboru sredstava i načina bor­ be.MAFIJA U NACIONALISTIČKOM SVIJETU na prijatelja koji imaju običaj nalaziti se u kavani "Morski povjeta­ rac" u staroj luci u Bastiji utemeljuje skupinu koja izgleda poput prave ma­ fije. taj "baskijski identitet" za koji se dobro vidjelo da je slomljen. kad je opljačkano 120 milijuna frana­ ka. Catho­ lic Reaction Force (CRF) ili People's Re­ publican Army. Poput Sicilije Korzika je isto tako područje gdje se tajna društva nastoje konstituirati kao prava protuteža vlasti. Potkraj 90-ih godina prošloga stoljeća prava IRA se potvrđu­ je kao glavno terorističko tajno društvo izvodeći atentate na slijepo. Drugi običaj koji proizlazi iz tajne jest uspostavljanje decentraliziranih struktura čija je organizacija neprozirna pa se veoma teško infiltrirati u njih. čini se da su se od sredine 80-ih godina pro­ šlog stoljeća nacionalisti i mafijaši sporazumjeli kako bi točno razgrani­ čili svoja područja djelovanja. onaj tko je zadužen za njih mora ih i uništiti. Kad se jednom pročitaju i rasprave. Osjećali smo potrebu da potražimo svoje korijene. posebno u Francuskoj. ali su na kraju oslobođeni krivnje nakon što su na suce i porotu bili izvršeni pritisci. Manje brojni članovi ETA-e podliježu jednako tako apsolutno tajnoj upravi koja se na­ lazi na vrhu piramidalnog ustroja. 183 Tajna politička društva ." Ulazak u ilegalu. Korzikanski slučaj je još očitiji. Tijekom svih tih godina "Morski po­ vjetarac" je održavao veze s korzikanskim nacionalističkim tkivom. Mnogi od njezinih članova optu­ ženi su za ubojstva. ili genovske banke 1990.). Isto se tako udarne postrojbe IRA-e. namijenjenima da skrivaju teroriste u bi­ jegu ili da školuju komandose u očeki­ vanju akcije.. (.

njihove su veze s talijanskom mafijom javna tajna. Tako su nasilje. Ali povijest se ne zaustavlja ovdje. a to su obi­ čaji koji se kose s početnim idealima. svibnja. Unatoč veoma okrutnim udarima što ih poduzima španjolska i francuska policija. Napokon čini se kako članovi organi­ zacije unatoč međunarodnim pritisci­ ma tvrdokorno odbijaju položiti oružje. koje su izvršili članovi IRA-e. Resistenza i FLNC . irsku političku stranku za neovisnost Irske služeći se za to reketom i zaplašivanjem. "od ETE je ostala samo sumarna i manihejska ideologija rođena potkraj 19.. Situacija je posta­ la takva da većina irskih katolika danas želi raspuštanje ilegalne skupine . Osim silovitih rasističkih napada korzikanskih nacionalističkih skupina na stanovnike Magreba koji stanuju na otoku. Korzikanska revolucionarna oružana fronta (FARC). Clandestinu. . Fronte ribellu. Izdanci mafije Paralelno s tim drobljenjem nacionali­ stičkih skupina već se nekoliko godina konstatira tendencija k skretanju prema mafiji.Oružana i ilegalna borba nacionalista prošloga stoljeća FLNC se podijelila u tri tajne službe: FLNC . Gnusno ubojstvo katolika Rober­ ta McCartneyja u siječnju 2005.uobičajeni ka­ nal koji se 1997. raspao sam. Još je gore što je sada utvrđeno kako je IRA u kontaktu s međunarodnim tero­ rističkim organizacijama na Bliskom istoku ili u Latinskoj Americi . pokazao je zloči­ načku narav organizacije.koju neki smatraju "fašističkom". Fronte Patriotu Corsu i Aramata Corsa idu jedna uz drugu.. IRA je financirala i Sinn Fein. dok drugi igraju na metode trovanja odnosa. banditizam. stoljeća sa ksenofobnim i rasisti­ čkim tendencijama koje uzdižu čistu krv Baska i njihova naslijeđena prava". Od samoproglašenih raskola politički krajolik otoka prilično je uzburkan: FLNC 5. No malo-pomalo gubi povjerenje stanovništva.među kojima je opasni kolumbijski FARC ko­ ji je danas upleten u trgovinu drogom. Kako naglašava neki stručnjak za to. ETA nije nikad razoružana. iako je politika više puta bila blizu mi­ roljubivom rješenju.povijesni ka­ nal. sravnjivanje međusobnih računa skrenuli te paravojne skupine od njihovih izvornih ciljeva političke borbe. Štoviše. Sve su sastavljene od uvjerenih militanata. no neki su spremni na više kompromisa u nadi za mir i političko rješenje korzikanskog pitanja. ETA-i se predbacuju slična skretanja: grupa je nesmiljeno popustila rasističkoj napa­ sti.

članove novog otpora ili GUD-a . tvrda jezgra mišićavih i ksenofobnih na\ijača nogometnog kluba Pariz-Saint-Germain. organizacija se odmah ponovno rada iz pepela pod imenom Autentična mladost s internetskom stra­ nicom u SAD-u. umalo nije izbje­ gao atentat kad je krenuo na tradicionalnu povorku na Elizejske poljane. rock grupama. superiornost bijele rase. Mladić koji je pokušao pucati na njega zove se Maxime Brunerie.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice One tvrde da su izabrane nasljednice tisućljetnog Zapada kolebajući se između jeftinog poganstva i integrirajućeg katolicizma. svojim službenima gla­ silima. otkriće uža­ sa nacističkih logora.. autonomne organizacije kojima gravitira četrdesetak osoba okupljenih u "Društvu misli": Grupa za istraživanje 185 Tajna politička društva . ali 70-ih godina prošloga stoljeća taj fenomen poprima šire razmjere. Taj savez "nacionalnih revolucionara" okup­ lja od svih pomalo: pripadnike MNR-a. Neki Internet je postao najučinkovitiji promidžbeni medij za mnoštvo fašističkih grupica koje na "zaslonu" mogu izbjeći ruci pravde. tako poprimaju višestruke oblike kako bi se prikrile da bolje mogu širiti svoje ideje.grupe "identitetskoga rocka" ili "kop de Boulog­ ne". kru­ žoci. saveznički rad na čišćenju pobijedili su najveći dio Führerovih pobornika. U nekoliko godina stvorene su revije. . Grupice ekstremne desnice koje je teško identificirati. lju­ bitelj je SS glazbe. istražitelji su raz­ mrsili cijelo klupko udruga i grupica ek­ stremne desnice koje su više ili manje usko vezane na Radikalno jedinstvo. Iako nije bilo prave urote i čini se da je Maxime Brunerie djelovao sam. sastav­ ljene više-manje legalno. Poraz sila osovine. Iako ju je vlada raspustila. veliki je obožavatelj Trećega Reicha. One su samo izdanci zločinačkog nacizma za koji nikada ne treba misliti da je potpuno nestao. kandidat stranke ekstremne desnice MNR na lokalnim iz­ borima 2001. No od toga razdoblja okupljaju se neki nostalgični krugovi kako bi održali uspomenu na Treći Re­ ich.stu­ dentskoga sindikata stvorenoga kao opre­ ku pokretu iz svibnja 1968. intelektualci ekstremne desnice odluču­ ju osvajati elite i promicati obnovu zapada prodirući u krugove vlasti. antisemitizam. srpnja 2002. Ova nebuloza sastavljena od 150 do 200 aktivnih militanata okuplja se oko ekstremističkih vrijednosti: rasizam. revolucionarni nacionalizam. REDSJEDNIK JACQUES CHIRAC 14. Nostalgija za Reichom i san o Zapadu Neposredno nakon Drugoga svjetskog rata europska ekstremna desnica je na umoru. i član veoma opasne orga­ nizacije Radikalnoga jedinstva..

multikulturalan i miješan. stranke ekstremne desnice osnovane 1978. nogometne utakmice. veći­ nom sinovi radnika. nostalgičari Reicha i pristaše krajnjega nasilja napredovali su u cijeloj Europi izrugujući se nacionalnim zakonodavstvima koja su često nemoćna. grupice krajnje desnice proširile su svoje članstvo i svoj način izražavanja u posljednjem deset­ ljeću. Posvuda u Europi nastaju srodna društva. antiegilatarizmom. suprotstavili su se hipijima koji su nosili dugu kosu i odjeću s cvjetićima. Isti fenomen javlja se u Njemačkoj. posebno u Bavarskoj. ali i u SAD-u i Japanu. obilježena rasizmom. u Švedskoj gdje je stranka Ny démocratie (Nova demokracija) stablo koje skriva šumu grupica otvoreno neona­ cističke orijentacije poput Riksfronten ("Fronta Reicha") ili Viit ariskt motstand ("Bijeli arijski otpor"). Glazba "technohate" ili "vikingrock" način odijevanja. Oranjejeugd (Oranijska mladež) ili Voorpost-Nationalistische actiegroepen (nacionalističke avangardne skupine za akcije) medu najaktivnijima su u tim formacijama. ali koje lukavo tkaju platno. KINHEADSI S i proučavanje za europsku civilizaciju. Računa se da u Francuskoj ima između 2500 i 3500 desnih ekstremista u sklopu različitih struktura. rekonstruirane nordij­ ske mitologije. osmo slovo abecede. neona­ cisti i huligani. Toliko formacija više ili manje struk­ turiranih sa slabo poznatim član­ stvom koje se nikad nisu povezale u savez. u Danskoj. . u Nizozemskoj.) koji se pozivaju na "krvnu zajednicu" ultranacionalisti (Francusko djelo ili petenovci). pri čemu 8 označava H. U sklopu toga društva razvija se "nova desnica". Grensland. društvenim darvi­ nizmom i autoritarizmom. identitetskih grupa (GUDD npr. "konfiscirali" su ekstremisti koji će ga 70-ih godina skrenuti prema radikalnom nasilju i rasizmu. GRECE. Neformalne bande okupljaju se na koncertima glazbe "Oi!" skupina Screwdriver ili Legion 88."skinzini" . Medu njima Seminar Thule.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice TKO SU SKINHEADSI? (doslovno: "obrijane glave") pojavili su se u london­ skom East Endu potkraj 60-ih godina prošloga stoljeća. dok huli­ gani bijesne obično na nogometnim stadionima ne libeći se usred utakmice pozdravljati Hitlerovim pozdravom. a dvostruki 88 znači "Heil Hitler!". Osim jednos­ tavne provokacije to je način da jasno i glasno izraze svoj temeljni rasizam koji se izražava tijekom "pakibashinga" obrednih batinanja pakistanskih use­ ljenika. Ovi mladići. Podijeljeni su između skinheadsa. Ali pokret koji je u početku bio pacifističan. Raširena nebuloza Koristeći se nedvojbeno valom izbornih uspjeha što su ih izborile ekstremističke i populističke stranke. u Austriji. Skinheadsi.isto su tako znakovi raspoznavanja i način da se proizvedu protivnici i na europskom konti­ nentu i u Skandinaviji. Belgija štiti brojne ultranacionalističke formacije koje se sve više ili ma­ nje kriju iza javne fasade Vlaams Bloka (Flamanskoga bloka). Sadašnji Seminar Thule u uskoj vezi s članovima GRECE-a pro­ miče ideju o ponovnom rođenju "etni­ čki homogene" Europe. specijalizirane novine . Neonacisti koji su uglav­ nom nastali u Elzasu vezani su uz njemačke grupice istoga tipa. Razočarani Nacionalnom frontom neki skinheadsi osnivaju društvo Blood and honour što je ponavlja­ nje devize SS-a. kolebajući se između poganstva izmiješanog s kelt­ skim obredima i fundamentalističkoga katolicizma. Ono što oni rado nazivaju "kultom skinheada" raz­ rađuje se oko obožavanja ikona nacizma. razdraženog rasi­ zma i apologije nasilja. Ovaj je preuzeo ime od staroga tajnog društva Thule čiji je amblem bio kukasti križ i koji je dobrim dijelom nadahnuo Hitlera za njegov doktrinalni korpus. Ovi novi skinheadsi oblače se iz vojnih zaliha ističući bez skrupu­ la nacističko znakovlje.

Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice I u Americi. šefa GUD-a i Rolanda Gauchera. poli­ cijske službe su uspjele neutralizirati vode rasističkih i paravojnih organi­ zacija. u Oklahoma Citvju. Nakon atentata 1995. predsjednik Nacionalne fronte u društvu Alaina Roberta. Posebno su se ljeti 2000. Provokacija je jednaka pi­ sanju grafita nadahnutih nacizmom na javnim zgradama ili oskvrnjivanjem grobova. Više na sjeveru. čak i komandosa protiv pobačaja. Usto osim sve više mete­ ža i kaznenih ekspedicija pri susretu sa stanovništvom stranoga podrijetla neki ne prežu pred ubojstvom. predsjednika Stranke novih snaga 1977. Neonacistička propaganda i šakanje Program akcije tih grupica ekstremne desnice jednostavan je i brutalan: širiti nacionalsocijalističku propagandu po­ sebno preko rock glazbe nazvane "identitetski rock". Polazeći od straha da će nestati bijelo i frankofono stanovništvo... u frankofonoj Kanadi grupe u Québecu poput Québec-Radical ili ka­ toličke fundamentalističke struje. koje se izražavaju preko grupice Rodoljubnih mislilaca. propovijedaju "Québec suveren i francuski po jeziku" strogo za­ tvorene za sve useljenike. Ove borbe nastavljaju se voditi u teškoj rasističkoj tradiciji obilježenoj nostalgijom za po­ litikom segregacije u odnosu na crno stanovništvo u državama staroga juga. Danas se računa da američkih ekstremističkih skupina ima oko 750 i da broje blizu 100 000 pristaša. ultranacionalističke grupi­ ce u Québecu danas se poput europskih ekstremista nastoje usredotočiti na pot­ puno biološku koncepciju nacije. . neonacisti koji su bjesnjeli u bivšoj istočnoj Njemačkoj smatrali kriv­ ima za ubojstvo nekog Afrikanca u Jean-Marie Le Pen. a koji je vlada raspustila u svibnju 2005. Tako su 2004. što je djelatnost koju su po­ sebno preuzeli članovi vrlo aktivnog Elsass Korpsa. npr. u kojem je ubijeno 168 ljudi. njemački neonacisti sastavili program nazvan Aktion Schulhof. S druge strane Atlantika borba ekstrem­ ne desnice usredotočena na White po­ wer što ga kanalizira Ku Klux Klan do kraja 60-ih godina postala je djelo neo­ nacističkih paravojnih grupica. brani­ telja nošenja vatrenog oružja. 150 000 primjeraka glazbene kompilacije sa zadahom SS-a podijeljeno je besplatno u školskim dvorištima.

U Španjolskoj borba protiv useljenika iz sieverne Afrike posebno mobilizira sku­ pine kao što su BBAA (autonomne baze) ili Radikalna akcija. U Bavarskoj je sjećanje na smrt Rudolfa Hessa u njego­ vu rodnom gradu Wunsiedelu prigoda za javna okupljanja nostalgičara Trećeg Reicha. vole se praviti kao da to jesu. Tako se svake godine 22. pa iako ne čine tajna društva u pravom smislu riječi. Njima se ilegala sviđa jer im daje auru tajanstvenosti koja uznemiruje ljude. neonacisti. zatim da su počinili bombaški atentat na ruske useljenike u Düssel­ dorfu. drugim riječima cijele četvrti kamo ne mogu ući stranci i ljevičari. Svake godine više od 50 000 posjetilaca dolazi iskazati počast Duceu dok se tajanstvena počasna garda od tri Dessauu. a ono barem na najveću tajnost. Tajna politička društva 188 . U Francuskoj su se simpatizeri FN-a Jean-Marie Le Pena proslavili smrtonosnim kaznenim ekspedicijama. održavaju proslave ljetnog solsticija. ili četiri skinheada odjevena u crno (ukupno ih ima oko 400) smjenjuje danju i noću ispred njegovih smrtnih ostataka. tajni obredi Ovisno o različitim nacionalnim zako­ nodavstvima sve te skupine padaju više ili manje pod udar zakona što ih prisi­ ljava ako ne na ilegalu. Maštanje o vječnom zapadu i ushićenost arijskom rasom potiču ih da u velikoj mitološkoj staretinarnici spoje ranoeuropsko poganstvo s katoli­ čkim konzervativizmom tijekom inicijacijskih ceremonija u kojima se rame uz rame nalaze druid i svećenik. No to ih ne sprječava da se upuste u javne manifestacije kako bi se o njima govorilo.Britansko vojno groblje u Nizozemskoj oskvrnuli su 1993. Isto su tako javne i manifestaci­ je što se organiziraju u Italiji u seocetu Predappio u kojem se nalazi Mussolinijev grob. Šezdeset godina poslije pada Trećeg Reicha "smeđa kuga" nije ni izdaleka iskorijenjena. Njihov zajed­ nički cilj jest "stvoriti oslobođene na­ cionalne zone". lipnja u Montséguru. Javne proslave. svetištu katarizma.

preokrenula mu je život. Mladi Osa­ ma priprema se za poslovnu karijeru uz potporu saudijske kraljevske obitelji ko­ joj je blizak. jedno je od pedeset 189 Tajna politička društva . nema nikakve veze sa tim napadom . Od sutradan iedno ime i jedno lice kruže svim ekra­ nima svijeta. Zato što im je pomogao u borbi protiv Sovieta 80-ih godina prošloga stoljeća tije­ kom rata u Afganistanu. lice Osame bin Ladena. prim. U tom kontekstu on 1988. Između 10:05 i 10:30 stanovnici New Yorka u nevjerici prisustvuju rušenju dviju većih zgrada na Manhattanu. Odlazi u Afganistan gdje zahvaljujući osobnom bogatstvu ustro­ java i vodi udarnu postrojbu sastavljenu od dvadesetak tisuća ljudi novačenih u cijelom arapskom svijetu. rujna 2001. . U istom trenutku saznali su kako se jedan avion obrušio na Pentagon dok se drugi srušio blizu Pittsbourga u Pennsylvaniii. Osama bin Laden. četvero djece prebogatoga saudijskog magnata podrijetlom iz Jemena.Svjetski terorizam al-Qaide U danima poslije 11.. 1 No osnivač al-Qaide je ipak dobro poz­ nat američkim tajnim službama. odlučuje poduprijeti afganistanske mu­ slimane protiv sovjetskog imperija. Blizak islamističkim krugovima od 1973. Sovjetska invazija na Afga­ nistan 1979. [ koja. dok su oni koji su mogli napustili mjesto. ilegal­ nu strukturu koja je u isti mah mreža i mjesto novačenja i školovanja musli­ manskih boraca. . Nekoliko minuta poslije drugi Boeing sa 65 putnika obrušio se na južni toranj. "baza" objavila je rat Zapadu. usput rečeno (i dokazano). Dva golema požara zapalila su twin towers (dva tornja blizanca). Dobio je zapadnjački odgoj i obrazovanje po­ hađajući prestižna britanska sveučilišta gdje je studirao ekonomiju. hladni rat bliži se kraju i Mihail Gorbačov zapovijeda povlačenje sovjetskih postrojbi iz Afganistana. Čim se organizirala prva pomoć. vode tajne organizacije nepoznate široj iavnosti: al-Qaide. počela je istraga. čiji službeni ateizam od njega čini istinskog neprijatelja. bin Laden se orijentirao prema najradikalnijem Svjetski neprijatelj br. osniva al-Qaidu ("bazu"). saudijske vjerske struje obilježene velikim puritanstvom i doslovnim čitanjem Kur'ana. Sukob je izazvao duboku reislamizaciju u cijeloj jednoj generaciji boraca. Pod utjecajem vahabizma. Od sovjetskoga do američkoga sotone Godine 1989. Tajna ilegalna organizacija al-Qaida. rođen 1957.scan. Tijekom svih tih godina američka vlada vojno poma­ že bin Ladena. Predsjednik George W. svijet je čuo za postojanje al-Qaide i njezina vodu Osamu bin Ladena. Bush obraća se naciji i objavljuje kako su Sjedinjene Države žrtve terorističkoga napada do­ sad neviđenih razmjera. RUJNA U 8:45 PO MJE- snom vremenu Boeing kom­ panije American Airlines koji je prevozio 81 putnika udario : e punom brzinom u sjeverni toranj Svjetskog trgovinskoga centra u New Yorku. ] UTORAK 11. Sve svjetske televizije prenose nešto poput vizije apokalipse.

U razmacima od 10 minuta u dvije eks­ plozije poginulo je 200 ljudi. državni neprijatelj br. nego ga jednostavno želi potpuno uništiti. Taj do­ gađaj znači odluku bin Ladena da odsad radi protiv "nevjernika". svečano proglašavaju stvaranje "Islamske svjet­ ske fronte džihada protiv Židova i kršća­ na (zapadnjaka)".Svjetski terorizam al-Qaide 11. Kada laički i socijalistički Irak Saddama Huseina napada Kuvajt. Maglovita al-Qaida Do tada se ime al-Qaide malo upotreb­ ljavalo pa se čak i ne javlja u pozivu iz 1998.: cijeli svijet prati izravan prijenos najstrašnijeg atentata počinjenog na američkom tlu. No ustroj funkcionira učinkovito. U svojem priopćenju optužuju Sjedinjene Države da zauzi­ maju sveta islamska mjesta i potvrđuju kako je "ubijati Amerikance i njihove civilne i vojne saveznike individualna zadaća svakoga muslimana". u prvom redu Meke. Odsad on propovijeda ne samo protiv nemuslimana prisutnih na muslimanskom tlu. ruina. 1 i bivši čovjek CIA-e. Milijuni muslimana diljem svijeta spremni su slijediti ga u njegovu križarskom pohodu. njegovi ljudi organiziraju dvostruki atentat na američka veleposlanstva u Nairobiju i Dar es Salamu u Tanzaniji. bin Laden nudi pomoć saudijskoj vladi kako bi porazili Iračane. tek nekoliko mjeseci nakon što je bin Laden objavio rat Sjedinjenim Država­ ma. islamizmu. Ideologija al-Qaide je apokaliptična: ona ne nastoji dobiti bilo što od neprijatelja. ali i pravim strategom samoubilačkih atentata od 11. nego i protiv svih onih muslimana koje smatra nepobožnima. Riyad odbija njegovu ponudu i radije se odlučuje za američke postrojbe. Zawahiri se "smatra" drugim. Zato je prona­ šao čvrstog saveznika u Egipćaninu Aymanu al-Zawahiriju. bivšem musli­ manskom bratu i utemeljitelju "Islam­ skog džihada" u Egiptu. . Otada bin Osama bin Laden. Al-Qaida (?) je uzdrmala krhku svjetsku ravnotežu. Dvojica ljudi bježe u progonstvo u Afganistan gdje u veljači 1998. Tijekom prvoga Zaljevskog rata američki vojnici se smještaju u Saudijskoj Arabiji što za bin Ladena znači oskvrnuće najsvetijih obi­ čaja islama. rujna 2001.

sa­ moubilački atentati u prosincu protiv američkih vojnika u Iraku. 2005. Njezino se ime jednostavno mož­ da odnosi na "informatičku bazu" gru­ pirajući imena onih koji su se borili za afganistansku stvar. Osjetljiva organizacija. u Džakarti ko­ lovoz) i na Baliju (listopad). u Adanu u lemenu (listopad) i u Keniji (studeni). financijskog. rujna u Afganistanu su zapovjed­ nika Massouda. 2003. Drugi je u Sjedinjenim Američkim Državama predviđao eksplo­ ziju 11 zrakoplova koji su krenuli iz Azije. članovi al-Qaide. rujna našli pismo u ko­ jem svoje buduće žrtve naziva "nepri­ jateljima". Bin Laden je financijer i glasnogo­ vornik. ali uz njega Ayman al-Zawahiri predstavlja stratega i ideologa. jednog od protagonista atentata od 11.Svjetski terorizam al-Qaide Laden postaje jedan od desetorice najtraženijih ljudi na svijetu. Atentati u Londonu 7. Tu su dva naraštaja jedan uz drugi: prvi je onaj "Afganistanca" koji poput bin Laden potječu sa Srednjeg istoka i borili su se u Afganistanu pro­ tiv Sovjeta. Prvi uvjet koji se traži je njihova oda­ nost. ožuj­ ka (191 poginuli i 1400 ranjenih). ona nije obično tajno društvo. Prije američkog odgovora u Afganistanu (2000. Atentat u Khobaru u Saudijskoj Ara­ biji na američke ciljeve. u Karačiju (svibanj). u Maroku (svibanj). 1995. Prvi je bio namijenjen ubojstvu pape koji je tada bio u službenom posjetu. Tako su u oporuci Muha­ meda Atte. 1998. PRVI ATENTAT EKSPLOZIVOM NA U logoru za obuku al-Qaide u Afganistanu. nemuslimani su ovdje prikazani kao nevjernici za koje nema milosti. protivnika bin Ladena ubila dva lažna novinara. Trebaju raskinuti sve veze s obite­ lji. Krvavi atentati u Madridu 11. 1 9 9 3 .-2002. Članovi al-Qaide se pomno odabiru. Poslije 11. Atenat u Riyadu u Saudijskoj Arabi­ ji (svibanj). Ona je u vezi s islamističkim sku­ pinama iz cijeloga svijeta medu kojima je i GIA ("Islamska naoružana skupi­ na") u Alžiru. Dva dana poslije atentati od 11. rujna imali su za posljedicu 3000 poginulih. Osim toga zna se da se organizacija sastoji od savjetodavno­ ga vjerskog vijeća i četiri odbora: voj­ nog. 2004. Dobivaju vjersku poduku o načinu ideološkog novačenja. Školovanje i novačenje Članovi al-Qaide slični su "Božjim luđacima". Iako je teško naći al-Qiadu. Njihova veza s vjerom često je novijega datuma što nji­ hovu islamizaciju čin još intenzivnijom. 19 poginulih. vjerskog i medijskog. Čamac s podmetnutim eksplozivom udario je o američki razarač USS-Cole u pristaništu u Adenu u lemenu ( 17 poginu­ lih i 42 ranjena). netransparentno financiranje novcem plasiranim u porezne eldorade što joj omogućuje izbjegavanje kontrole. 2001. u Bagda­ du (kolovoz) i u dva navrata u Istanbulu. svijeta. Dvije eksplozije u Nairobiju (Keni­ ja) i Dar es Salamu (Tanzanija) u razmaku od 10 minuta odnijele su 224 žrtve. rujna talibansko leno bit će meta Sjedinjenih Američkih Država angažiranih u "križarskoj vojni protiv zla". Ta doktrina vodi do ideje o potrebi žrtvovanja sebe.) al-Qaida je raspolagala s dvadesetak kampova za obuku raspore­ đenih na području gdje živi više tisuća ljudi. Nema centralizi­ rani ustroj ni organigram i više se drži grada s predgrađima nego malenoga klana. ali i sa Zapada. Atentati u Džerbi na sinagogu (tra­ vanj). 2002. 9. Drugi se stvorio nakon sukoba. Novounovačeni su često ljudi bez korijena koji dolaze iz arapskoga ATENTATI POVEZANI S AL-QAIDOM Svjetski trgovinski centar u New York (6 poginulih). 1996. ledan doku­ ment koji potječe od al-Qaide precizira . Dva planirana atentata na čudan su način osujećena na Filipinima. srpnja (više od 30 poginulih i stotine ranjenih). 2000. Nje­ zinu snagu čini jedan drugi element: potpuna posvećenost njezinih članova.

Tijekom te faze oni su "spavači" i slijede vrlo stroge upute kako ne bi pobudili sumnje u svojoj sre­ dini. Povezana je s al-Qaidom. SKUPINA ZARKAUI: Abu Musab al-Zarkaui predvodi terorističku skupinu koja tvori irački ogranak Al-Qaide. BRIGADE MUČENIKA AL-AQSE: Utemeljene 2000. JAISH-E MOHAMMAD I LASHKAR E-TAIBA: Te dvije organizacije bazirane u Pakistanu bore se protiv indijske na­ zočnosti u Kašmiru. tijekom druge Intifade počinile su velik broj atentata i nasil­ ničkih djela u Izraelu. Tajna politička društva 192 . njezina nasilna sredstva. Globalni terorizam Na kraju američke vojne intervencije u Afganistanu. DŽAMAA ISLAMIJA: Sunitska skupi­ na u jugoistočnoj Aziji čiji je projekt stvoriti islamsku državu u regiji. ona povezuje diljem svi­ jeta ljude uvjerene da se treba boriti protiv Amerike i njezinih zapadnih sa­ veznika. No atentati su se nastavili. One su vjerojatno u prosincu 2001. dvije trećine šefova al-Qaide bili su ubi­ jeni ili uhićeni. izmijenjen entitet koji možda čini novo lice tajnih vjerskih društava u 21. Danas se sve više čini kako organizacija dijeli svojevrsne povlastice mjesnim islam­ skim skupinama koji izvršavaju atentate u njezino ime. rujna pripremali i Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su položili pilotske ispite. Bin Laden se često javlja u eteru kako bi ko­ mentirao akciju svojih grupa. oni se žrtvuju. ISLAMSKA FRONTA BORACA ZA VELIKI ISTOK: Turska organizacija bli­ ska al-Qaidi koja je preuzela odgovor­ nost za atentate u Istanbulu u studenom 2003.ISLAMSKI TERORIZAM čkim organizacijama posebno se ističu: ISLAMSKI DŽIHAD: Ovaj pokret što su ga 80-ih godina prošloga stoljeća os­ novali Palestinci propisuje nasilje protiv Izraela. Tako su se neki članovi "odabrani" za atentat 11. Fanatizam organizacije. kao ovdje u Londonu. Uspjeh operacija temelji se na pom­ noj pripremi organiziranoj u najvećoj tajnosti koja može potrajati nekoliko mjeseci. Utemeljena 90-ih godina prošloga stoljeća uvela je zemlju u teror povećavajući broj ubojstava u al­ žirskoj regiji. iako niie nikada ubijala nevine. koja je počela potkraj 2001. organizirale atentat na indijski parlament. njezini pozivi na žrtvovanje nužno podsjećaju na sektu asasina koja je bjesnjela u libanonskim brdima tijekom križarskih ratova. u kojima je poginulo više od 200 osoba. u Madridu u ožujku 2004. Neki čak danas podupiru tezu kako al-Qaida nikad nije uistinu posto­ jala te da je to ime koje u stvarnosti oz­ načava nedohvatljiv. Pove­ zana s al-Qaidom odgovorna je za krva­ ve atentate na Baliju u listopadu 2002. SALAFISTIČKI DŽIHAD: Ova maro­ kanska skupina odgovorna za atentate od 16.. "Baza" je po­ stala virtualna. u Casablanci bliska je al-Qaidi. To je bio slučaj u Baliju 2002. svibnja 2003. stoljeću kako "mučeništvo omogućuje ostvare­ nje vjere svemogućeg Alaha na zemlji". ISLAMSKA NAORUŽANA SKUPINA: Alžirska GIA je naoružano krilo Islam­ ske fronte spasa (FIS). M EĐU ISLAMISTIĆKIM TERORISTI- U svim zapadnim zemljama. od­ govornu za atentat na sjedište UN-a u Bagdadu u kolovozu 2003. pa i godina. muslimanska zajednica na brzinu osumnjičena da je partner al-Qaide stavljena je pod policijski nadzor. Kad dođe trenutak da udare. i u Londonu u srpnju 2005. Mislilo se da se svijet oslobodio bin Ladena. Al-Qaida i dalje postoji.

.

Tajna je ujedno uvjet njihova preživljavanja. . zločinačka društva naprotiv čine od tajne svrhu samu po sebi.Tajna zločinačka društva Ondje gdje se politička društva služe tajnom kao sredstvom kako bi osvojila vlast na kraju ilegalne aktivnosti. njihova napretka i njihove dugovječnosti. Rade na rubu službenoga gospodarstva skrečući jedan njegov tijek prema svojoj zaradi. Njima je važno napredovati i to uvijek u sjeni.

. koje su od antike lutale uokolo i vrebale nesretne putnike. Ili su pak članovi tih društava profesionalci koji uspijevaju zbrisati sve tragove svojih zločina. Tako su zločinačkim društvima objašnje­ ni sustavi funkcioniranja koji im jamče kvalitetan rad. što ih ne brine jer snage reda nemaju dokaze. Vrlo često temelje se na određenom "kodeksu časti" koji ih ustro­ java piramidalno tako što se svaki član 195 Tajna zločinačka društva .. identitet članova . Ali razotkriti ih bilo je nešto drugo. dok su se njihovi ljudi bavili krvavim poslovi­ ma. zbog utaje poreza. U svim slučajevima tajna je temeljna vrijednost tih udruga. Tako je Al Capone čikaškoj poli­ ciji. koja ga je dobro poznavala. U Francuskoj je policija imala dosjee o najutjecajnijim predstavnicima kriminalnog miljea. ali sva veo­ ma opasna. šefova zločinačkih društava nije uvijek ljubomorno čuvana tajna.. No to bi značilo malo brzati i zaboraviti kako kriminalna društva s obzirom na veličinu tvore naj­ češće prave mreže koje nadilaze običnu skupinu od nekoliko ljudi. nezadovoljnima time što ih svi poznaju svi su aplaudirali i smatrali ih pravim "Robinima Hoodovima". Ali o kojoj se tajni radi? Čini se da je najočitija ona o identi­ tetu njihovih članova jer su aktivnosti zločinačkih društava po prirodi kažnjive. U stvarnosti veća je druga tajna: tajna mreža. nije pravilo. Najpoznatiji primjer medu njima. Stoga su se kumovi mafije uvijek brinuli da se stope sa svojim rodnim selima. Cost Nostri su se na tom području priključila brojna novija među­ narodna zločinačka društva. Dok su prvi uzimali posuđeni Fotografija na prethodnoj stranici: skitnice François Spirito i Paul Carbone uhićeni zbog smrti savjetnika Princea nakon puštanja iz zatvora na peronu kolodvora u Dijonu 1934. sicilijanska mafija ilustrira kako su nastajale prave razgra­ nate "hobotnice". ako po­ stoji. Tako dakle tajna o pripadnosti. U jednom drugom registru indijska sekta thuga ili ljudi-pantere iz Gvinejskoga zaljeva smatrali su se majstorima u prikrivanju. drugi su se maskirali i djelovali skriveni od pogleda javnosti. hi­ neći da vode miran i diskretan život.tj.. identitet kako bi bolje uspavali budnost budućih žrtava. kum ili narkotrgovac budu javno poznati. Važno je ka­ muflirati ne toliko identitet aktera koliko prirodu i prostor njihovih aktivnosti.Tajna zločinačka društva OGLO BI SE REĆI DA SU BANDE pljačkaša i lopova. bila već svo­ jevrsna tajna društva. uspijevao izmicati godinama prije nego što je pao. Ma kako se to činilo čudnim. Do­ gađa se vrlo često da ubojica. U dru­ gom kontekstu nekim kolumbijskim ku­ movima droge poput Pabla Escobara.

ali i yakuza gdje klan u potpunosti preuzima brigu za obitelj člana koji je pao umjesto njihova gospo­ dara. a posebno i kineske trijade inicijacijska zločinačka društva. Inicijacijska cere­ monija postaje trenutak kad se može tražiti od kandidata pred svjedocima i pod prisegom da šuti o svim aktivnosti­ ma uz koje će biti vezan kad jednom bude iniciran. Više zločinačkih društava prakticira inicijaciju svojih članova. on od svojih članova zahtije­ va i angažman i šutnju.Sadržaj angažira da štiti svojega pretpostavljenog. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene Thugovi. Proces školjkarima Nindže. Za to postoji razlog: organizirani zločin nije bezopasan. Danas kontekst globalizacije nudi zloči­ načkim društvima neslućene perspektive razvoja. Porast razmjene udvostručen je rastom ilegalnih kretanja nad kojima ta društva vladaju poput gospodara i više nego ikad. sljedbenici božice Kali Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Sjena mafije Svemoć Cose Nostre U Panami ljudi iz kriminalnog miljea Babe turske mafije U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Mreže ruske mafije Gazde trgovinom drogom. Tako su sicilijanska mafija. To načelo nepropusnosti koje se posebno primjenjuje kod ruske mafije osigurava čuvanje tajne o aktivnostima. To je slučaj s mrežama sicilijanske ili italoameričke mafije. karteli 229 225 227 219 223 205 209 215 203 199 201 197 . tajna koja ih okružuje njihova je najbolja zaštita od nacionalnih pravo­ suđa koja se trude da ih zauzdaju. u kojem se tajna izvršava: to su obredi. Nekad čak određena zločinačka društva podijele aktivnosti tako da ra­ zličite skupine koje ih čine ne znaju što rade druge. Ostaje napokon jedno područje. kalabrijska N'drangheta. što je neočekivano.

mnogo troše. Šumski razbojnici. stoljeća). Svaka banda ima svoju posebnost: jedna prosi samo po krčmama. ubojicama. lomovi. banditima i krivotvoriteljima uvelike se govori u Burgonji u 15. Otkriva kako su neki gra­ đani Dijona štitili sumnjivu družinu i okoristili se njezinom darežljivošću. počinje voditi svoju istragu. Nekolicina neu­ strašivih. Nekoliko mjeseci prije toga tijekom policijske akcije otkrivena je radionica za krivotvorenje novca. Ubrzo se posumnjalo u jednu bandu "kalfa. treća simulira najgore bolesti. stoljeću. u čiju tajnu nismo nikad prodrli. pričaju kako se ondje živi "bez vjere i zakona" D VORIŠTE ČUDA. U Parizu je bilo više takvih mjesta. Ostali su zapamćeni kao jedno od najistaknutijih zločinačkih društava u srednjem vijeku. POPULARIZIRANO U uživajući u sadašnjem trenutku. zadužen za taj posao.) vode razuzdan život" kako je to zabilježeno u jednom policij­ skom izvješću iz toga doba. jedu. lupeži i ubojice Bratstvo je razotkriveno i školjkari vrlo brzo prizna­ ju da su krivotvoritelji koji "prodaju lažne šipke".. skriveno od znatiželjnih pogleda u kojem se sku­ pljaju lopovi i prosjaci kad padne noć. bespo­ sličara i skitnica" koji (.Proces školjkarima 0 školjkarima. što je u ono vrijeme bio jedan od najtežih zločina jer je kovanje Poput mnogih skolara svojega vremena pjesnik François Villon zalazio je na ozloglašena mjesta u Latinskoj četvrti (bakrorez iz 15.. Jean Rabustel. druga se sastoji od djece koja tvrde da su siročad.. U DIJONU SE OTVARA dotad nepoznat proces "sekti školjke". velikoj bandi sastav­ ljenoj od lopova i ubojica. Potvrdili su da pripa­ daju bratstvu čiji se članovi međusobno nazivaju "školjkari" ili "prijatelji školjke". 197 Tajna zločinačka društva . Drugi sumnjiv je gradski brijač koji također priznaje kako su neki ljudi iz bande često dola­ zili k njemu na brijanje i kako je tom prilikom čuo za njihove opake planove. U pokrajinama svaki je veliki grad imao barem jedno dvorište čuda.. Tako se otkrilo da policajac po imenu Jacquot de la Mer drži javnu kuću u koju su običavali zalaziti neki članovi bande. Jedno od nače­ la dvorišta jest da se novac nikada ne smije čuvati za sutradan. Tada kao "čudom" nestaju tjelesne mane. ožiljci i svatko može uživati u svojem dnevnom plijenu. Ta su se mjesta zadržala dobrano poslije srednjega vijeka jer se njihovi tragovi nalaze još za vladavine Luja XIV.) ne rade ništa osim što piju. koji su se usudili ući. kartaju i (.. kocka­ ju.. Prijavila ga je jedna od njegovih "djevojaka" koja je izjavila kako je "Jacquot de la Mer svaki dan s njima i zna sve njihove tajne". ODINE 1454. Zahvaljujući njegovu svjedočenju Robustel je dao uhititi više članova bande koji su sve priznali. Jedno od njih nalazilo se blizu Ulice Saint-Denis. DVORIŠTE ČUDA Zvonaru crkve Notre-Dame Victora Hugoa je neupadljivo mjesto.

da su samo de­ setorica osuđena na smrt. Nji­ hovo je društvo imalo strogu hijerarhi­ ju: na čelu se nalazio "kralj školjke" koji upravlja bratstvom u kojem su bili maj­ stori i šegrti. Brijač je ispričao da su pljačku u Bar-sur-Aubeu izveli prije nego što su stigli u Lorrainu kako bi stavili u optjecaj lažan novac. nego i po upotrebi misterioznoga iezika koji im omogućuje da razgovara­ ju između sebe. Stogodišnji rat izbacio je plaćeničke čete koje siju strah po selima (obojena slika iz 16. Banda se širi iz Dijona koji ostaje njezino glavno ishodište. Sekta školjke tvori pravi ceh zločina u kojem svatko ima svoju specijalnost: "provalnici u blagajne. Pikardijci. sto ili se ograničavaju na onih četrdeset pet koje je brijač formalno identificirao? To nećemo nikada znati.. prije nego što je tajanstveno nestao 1463. Tijekom dugih raz­ doblja primirja ovoga beskonačnoga sukoba jedan dio postrojba sastavljen od plaćenika smjestio se tamo kamo ga : e rat nanio i često se pretvarao u bande kradljivaca. a da budu sigurni da ih drugi ne razumiju. latinskim i drugim stranim iezicima. Španjolci. Bretonci. stoljeća). Članovi su bili Francuzi. taj je zajednički jezik ujedinja­ vao ljude skupljene sa svih strana svije­ ta. Kako to potvrđuju zapisnici s procesa. U svojoj Baladi u šatrovačkom ološarcu Villon je pokazao taj šatrovački govor. Savojci i drugi. pomiješan s fran­ cuskim riječima kojima je izokrenut smisao. često zamjenjive nadimke koji ih čine teško prepoznatljivima: tako pri­ znanja koja su dobivena od Rabustela potječu uglavnom od stanovitoga "Nedjeljka Vuka". ali ni jedna nije imala razmjere sekte školjke čije ime za­ uvijek ostaje vezano uz Villonovo koji je. Tajanstveni jezik Podrijetlo tih ljudi treba tražiti u kaosu Stogodišnjega rata. a mož­ da je čak bio i član. Mi taj jezik poznaje­ mo posredstvom francuskoga pjesnika Villona koji je zalazio u bratstvo. rubina i drugih dragulja". Ni školjkari nisu bili iznim­ ka.Proces školjkarima novca bilo isključivo pravo kralja. uz njih su "šumski razbojnici. Oni se razlikuju ne samo po svojoj organizaciji koja je strogo specijalizi­ rana. što je rijetka či­ njenica za ono vrijeme. Teško je procijeniti koliko ih je bilo: tisuću. stoljeća harale su dru­ ge bande kradljivaca. lupeži i ubojice". dok su drugi specijali­ zirani za kartanje i kockanje ili izradu lažnoga novca ili "lažnoga kamenja umjesto dijamanata. Tijekom 15. imao vremena da nam ostavi dojmljivo svjedočanstvo. No isto je tako točno. Članovi društva imaju vrlo maštovita imena. Tajna zločinačka društva 198 . dok su imena ostalih predana svim sudovima u Car­ stvu. kovčege".

Prema nekima nin­ dže potječu izravno od posljednjega nasljednika dinastije Qin koja je svr­ gnuta 206. u isti mah tajni agent osposob­ ljen za preživljavanje u ekstremnim uvjeti­ ma i častan čovjek. KOLIJEVKA PRVIH NINDŽA ČUVA DA- metoda sofisticiranog kodiranja. nakon što ih je car protjerao.. časnik japanske vojske nakon povratka na otok Lubang na Filipinima gdje je još trideset godina nakon rata čekao zapovijedi svojih nadređenih.. stoljeća. cjelovitih vježbi. ostao je ondje čekajući službeni nalog sve do . morao je znati plivati zadržavajući dah mnogo minuta. dar letenja. Stigavši na kraj putovanja smjestili su se navod­ no južno od Kyota. Taj muzej prikazuje njihovu slavnu prošlost i čini od Hiroa Onode. Umijeće pretvaranja bila je specijalnost nindža: prerušeni na naj- Umijeće da se bude nindža Postati nindža nije bilo lako.. gibak. Cijela sela se prepoznaju po nevjerojatnoj bo­ rilačkoj vještini. Morao je također naučiti podnosi­ ti bol. biti pokretan. 199 Tajna zločinačka društva . INDŽE KAKVE V I Đ A M O DANAS U japanskim crtanim filmovi­ ma. Kad se vratio kući pod budnim okom vlasti. pr. Javljaju se prvi put potkraj razdob­ lja Heian. Vježbao je dugotrajno. glad. brz. kriminalistike. Poslan na tajni zadatak na otok Lupang na Filipinima u prosincu 1944. Prije nego što su ušli u maštu i legende. STOLJEĆA nas muzej koji im je posvećen. lutali sjevernim provin­ cijama i Korejom. tajni agent obrazo­ van u akademiji u Nakanu bio je navod­ no "savršen nindža modernoga doba" povezujući savršeno vladanje ninjutsuom s vrhunskim spoznajama iz psiholo­ gije. Onoda. ekstremne temperature. drugog poručni­ ka carske vojske tijekom Drugoga svjet­ skog rata jednog od njihovih izravnih nasljednika. sposobnost da budu nevidljivi. stoljeću naše ere. u 12. g. 1974. ali čiji su korijeni. NINDŽE 20. U dobi od pet ili šest godina djeca su se podvrga­ vala zamornom fizičkom i psihološkom treningu. u kinu ili u videoigricama borci su obda­ reni nadnaravnim moćima: nepobjedi­ vost. njegova prva gesta bila je da ode meditirati na grobove ratnih drugova pokopanih u Japanu. Tu su u izolaciji strmih planina Ige utemeljili klan Hattori u kojem su se tajne umijeća nindža prenosile s koljena na koljeno. Tijekom toga dugog izgnanstva stekli su znanja koja su nedostupna zajednici smrtnika. funkcioniranje i tehnike mnogo okultniji. ti slavni ratnici iz sjene stvori­ li su klasu boraca koji se mogu uspore­ diti s onom samuraja. mangama.Nindže. Mladi nindža je učio ovlada­ vati svojim tijelom koje je postalo gipko i snažno upornim prakticiranjem Hiroo Onoda. Kažu da to stanovni­ štvo potječe iz Kine i da su. nedvojbeno na za­ htjev mjesnih vlasti. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene U Japanu izmučenom potkraj razdoblja Heian vjerski ljudi iz Kvota razvijaju izvanredne borilačke tehnike koje se prenose u tajnosti plaćenih klanova gospodara rata. Za obožavatelje "duha nindža" Hiroo Onoda je nedvojbeno savršeno utjelovljenje nindža 20. Kr. telekomunikacija ili I GA. nedostatak sna. EPOPEJA HIROA ONODE.

služili su se makibisijima. Tijekom razdoblja Sengoku 1467. zauzela regiju. jônin sastojao se najisku­ snijih članova. zaduženih da razrade akciju. gospodari. s 4.-1568. nindže su se morale podvrgnuti strogoj hijerarhiji u tri stupnja. čavlima s više oštrica koji su prelazili preko sandala progonitelja. Tajna zločinačka društva 200 . Noću bi odijevali karakterističan crni kostim koji je ostao njihov distinktivni znak. Kako bi izbjegli njihov eventu­ alni bijeg. Kako bi se penjali po zidovima ili strmim padinama. napokon. a izvršitelji su manje-više iskusni. shuriken. kao špijunima i ubo­ jicama.) Japan je podijeljen izme­ tu suparničkih klanova čiji se gospo­ dari posvećuju nemilosrdnim ratovima. Postali su opasni lopovi i ubojice tako da je jed­ na postrojba 1581.. ali neupitne učinkovitosti. pomagali su se alatom nazvanim shinobi kumade. Tre­ balo je najmanje 46 000 ljudi da izađu na kraj s 4000 nindža koji su preživjeli samo u legendi. treći koji sliči geninu. napravljenim od užeta i bambusa s čvrstom kukom. Klasičnim bodežima i sabljama doda­ vali bi otrove. Njihov skromni izgled razlikuje ih od samuraja i daje im drukčiju funkciju koju strateg Sun Tzu hvali u svojem Umijeću ratovanja: "Za leteće špijune moramo novačiti inte­ ligentne ljude koji imaju glup izgled i neustrašive ljude unatoč njihovu beza­ zlenu izgledu (. U tim feudalnim borbama nindže su dragocjeni pomoćnici koje su angažirali edni ili drugi kako bi otkrili nepri­ jateljske planove i ciljeve kad nisu jed­ nostavno ubijali.. Prvi. različitije načine morali su se znati predstaviti kod bilo kojeg neprijatelja.Ratnik nindža predstavljen kako se izražava rukama u tajnom jeziku koji mu omogućuje da komunicira s drugim nindžama (drvorez iz 19. Drugi je bio chûnin koji je pripremao intervencije i. 6. Između ratnih zadataka i banditizma Nindžama su se najprije koristili daimyo. shûko (željezne pandže). Kad su jed­ nom završili nauk. Nindže su imali na raspolaganju cijelu seriju oružja koje se smatralo "ne­ plemenitim". 8 ili 10 naoštrenih zubaca." Od kraja 16. stoljeća). stoljeća povratak re­ du ostavio je nindže bez posla.) Vojska bez tajnih agenata je poput čovjeka bez očiju i ušiju.

Zatim se novaku svečano povjerava roomal i mače­ ta. "opljačkati". stoljeće kada se prvi put spominje. akcije thugova dobivaju odjek. Ne­ koliko stoljeća poslije francuski putnik lean de Thévenot već ih obilježava kao opasne ubojice govoreći za njih da su "najspretniji (kradljivci) na svijetu.. općenito daleko od svojega zavičaja i čine zločine. Vjerni svojem imenu. Let ptice. Mladoga čovjeka koji želi ući u sektu treba najprije prihvatiti grupa koja mu zakazuje noćni sastanak. uhićeni i zatvoreni. Cere­ monija počinje vjerskim čišćenjem nakon čega mu se stavlja nova odjeća. thugovi se više sma­ traju čarobnjacima koji se bave crnom magijom nego zločincima kakvi su ipak bili. Termin koji ih ozna­ čava potječe od sanskrtskoga korijena koji znači "prevariti". posebno u metropoli. Ona je sijala strah i trepet u britanskoj Indiji sve dok je nije uništila kolonijalna vlast. krik životinje dovoljni su da označe njezin pristanak." Thugovi. stoljeća). Mladi thug može dakle početi služiti kao pomoćnik: on vreba i onesposobljuje žrtve sve do dana kad će mu se povjeriti dužnost da ih sam ubije. božanstvo indijskog panteona koje sije najviše straha (indijska minijatura iz 16. Kad je Kali to primi­ jetila. sljedbenici božice Kali Zbog sekte thugova između legende i stvarnosti proliveno je više tinte nego krvi. slu­ že se nekim užetom s petljom koje zna­ ju tako spretno baciti čovjeku oko vrata kad im je u dometu da nikada ne promaše. AHVALJUJUĆI REDATELJU STEVE- nu Spielbergu i njegovu slav­ nom arheologu Indiani Jonesu oživljeno je 1984. Na kraju te borbe zamolila je svoje nove sluge da nastave na zemlji njezino destruktivno djelo. U pogodnom trenutku. Ali iz svake kapi njegove krvi roden je novi neprijatelj. zapovjedila im je da uguše zloduhe bez prolijevanja krvi. INICIJACIJA MLADOGA THUGA iniciran.Thugovi. stoljeću. od kapi znoja stvorila je thugove. TREBA BITI komad posvećenoga šećera. kad je Indija pod britan­ skom vlašću. Njihova se metoda najče­ šće sastoji u tome da se predstavljaju kao trgovci ili hodočasnici kako bi se pridružili karavanama. podmukli davitelji slu­ že crnoj božici razaranja Kali. Uredni seljani. Nakon što ih je Hollywood oživio. služeći se lukavstvom i dvoličnošću varaju svoje žrtve kako bi im oteli imovinu u čast božice Kali koju zaziva­ ju u trenutku ubojstva. Kako ne bi ponovili njezinu pogrešku. sjećanje na krvavu sektu koju su svi ili gotovo svi zaboravili: thugovi. Uostalom na­ kon njihovih zločina slijede ceremonije nazvane tuponee. Naposljetku mu Kalin svećenik daje D A BI NETKO POSTAO THUG. ljom koji se zove roomal. Thugovi. Ona se jednom borila protiv opasnog zloduha i udarcem mačem prerezala ga napola. žena Shive prikazana u strašnom obliku i "žderačica vremena".. Povijest te fascinantne i slabo po­ znate sekte seže u 13. za vrijeme kojih jedu smeđi šećer koji se smatra svetom hra­ nom moleći Kali i katkad joj žrtvujući 201 Tajna zločinačka društva . oni zadave svoj plijen odo­ strag uz pomoć komada tkanine s pet­ Kali. Nemilosrdni ubojice U 19. opisuju svoje aktivnosti. Ljudi se čude. goor i preklinje božicu da prihvati novoga vjernika šaljući mu znak. boje se priča o barbarskim uboj­ stvima o kojima pričaju tamošnju emi­ sari. zanatlije ili poljoprivrednici okupljaju se u bande nekoliko tjedana na godinu. Tako je uz pomoć thugova napokon pobijedila paklenu vojsku.

Thugovi. Crna legenda? No ipak je jedan Englez okončao teror thugova. pukovnik Wil­ liam Sleeman imenovan je upraviteljem područja Jabalpur u središnjoj Indiji. Ugled thugova prešao je granice na vrhuncu Britanskoga carstva u Indiji (bakrorez iz 19. Tajna zločinačka društva 202 . Thugovi napadaju samo muškarce. Britance sustavno izbje­ gavaju u strahu od represija. stoljeća). Proslava u čast božice Kali. Smrtne kazne pljušte. ponosno potvrđuje da je likvidirao kobnu zločinačku sektu. sljedbenici božice Kali janje. Promaknut u "generalnoga direktora zaduženog za represiju thugo­ va". Bri­ tanske vlasti su iznenađene hrabrošću thugova koji si u trenutku smrti sami stavljaju uže oko vrata kako bi po svo­ jem običaju dali na znanje da su se sa­ mi zadavili. Za­ to se povjesničari danas pitaju: Nije li Sleeman pod imenom "thugi" namjera­ vao pokupiti i članove sekte u pravom smislu i obične šumske razbojnike? Vr­ lo je teško to znati. Priča se osim toga da uklanjaju mrtvace divljački ih unakazujući uz po­ moć mačeta prije nego što ih uredno pokopaju. štede žene i djecu koje kat­ kad posvajaju. zatvaranja i priznanja. Uspijeva uvjeriti London o opasnostima koje bratstvo predstavlja. Stekao je uvjerenje kako je sekta univer­ zalno raširena u Indiji i odgovorna za sve nestanke o kojima ga izvješćuju iz ove ili one pokrajine. Godine 1828. a 1853. ali vjerojatno je ka­ ko je tajnovitost koja okružuje thugove odgovorna za opčinjenost koju još da­ nas šire. slijede uhićenja. No u Sleemanovoj akciji jedan za drugim padaju bastioni thu- gizma. Sleeman se baca na divovski policij­ ski pothvat.

U klanovima Bapakombea inicijacija se obavljala nekoliko dana nakon obrezivanja mladića. i 1934. RIZOR SE DOGODIO U BELGIJ- skom Kongu u prosincu 1933. Ti su obavijestili svoje obitelji da moraju otići na dugo putovanje. nego banda uboji­ ca". Jedno od najpoznatijih. policijska izvješća sastavljena nakon misterioznih smrti spominju "domo­ roce" prema kojima "ove nesreće nisu prouzročili leopardi. Osveta i inicijacija Krvoprolića između 1933. Ovo zločinačko društvo potječe od jedne inicijacijske sekte koja je postojala ne samo kod Ba­ pakombea. Zaira na jugoistoku i Gvineje na sjeve­ rozapadu. društvo Ijudi-leoparda. Od 1921. Jedva što se čulo za taj slučaj. morali su trenirati dizati teška Članovi jednoga plemena u Belgijskome Kongu fotografirani 1908. Jedan belgijski teritorijalni upravitelj prolazi kroz selo Kitobi gdje oplakuju nekog pokojnika na način koji ga je zaintrigirao. valja priznati ono što je očito: jedna moćna zločinačka sekta hara pred nosom lokalnih vlasti. U stvarnosti svećenici sekte su ih okupili u šumi daleko od sela.Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Crna Afrika oduvijek je obilovala tajnim društvima. Ondje su više mjeseci budući sljedbenici bili podvrg­ nuti okrutnim postupcima: redovito su ih tukli. Wahokohoko ili ljudi-leopardi. Ipak nakon mnogo mjeseci napora sumnjivci su uhićeni. Prvi su predbacivali drugima da su upa­ li na njihov teritorij. Istraga je isto tako obećala Belgijancima da će doznati više o ljudima-leopardima. pove­ zana su sa suparništvom između dviju populacija: Bapakombea i Wanandea. 203 Tajna zločinačka društva . Kad je ušao u pokojnikovu kuću. Otkriva se da je zločinačke radnje počinilo jedno od njih. Godine 1934. Belgijske kolonijalne vlasti vode anketu u najgo­ rim uvjetima: lokalno stanovništvo u strahu odbija surađivati bojeći se krva­ vih represija. Tijekom te ceremonije svećenici su određivali one među njima koji bi mogli postati Eahokohoko. Najvještiji među njima bili su izvršitelji osvete ljudi-leoparda. ustanovio je da mu je tijelo zarezano brojnim i dubokim ranama od oštrih predmeta. počeo je golemi val divljih zločina u pokrajini: pronađeni su deseci tijela razderanih i strašno iznakaženih tijela. Krvopro­ liće je trajalo blizu godinu dana. dugo je sijalo strah u Gvinejskom zaljevu sve do bivšega Belgijskoga Konga. nego i velikom broju pleme­ na koja su živjela između Konga tj. Policij­ ske snage i uprava otkrivaju potpuno novu nepoznatu Afriku: onu tajnih društava.

mozga s ko­ jima su vračevi spravljali napitke za koje se smatralo da imaju veliku medi­ cinsku vrijednost. stavljali bi im masku od tučene i šarene kore što ih či­ ni sličnima zvijerima pa su bili primlje­ ni u društvo ljudi-leoparda. Osim pripremanja lijekova željeli su se pomiriti s duhom mrtvaca kako bi postali moćniji. ljudi-kajmana. nedovoljno poznata zapadnjacima u 20.. brat ili muž žrtve dat će ubiti nekoga od svojega neprijatelja. trčati s njima. posebno na Obali Bje­ lokosti. dat će ubiti brata ili ženu svojega protivnika. oboružavali se željeznim kandžama te su si češljali tijelo ili navlačili leopardovu kožu. njegovi su članovi ubijali muškarce ili žene da im uzmu organe poput srca. Tijekom jednog ispitivanja vođenog 1934. No unatoč priznanji­ ma onih koji su pali u ruke policije. Knjige za mladež prenose klišeje koji pridonose nerazumijevanju. U trenutku počinjenja zločina navlačili bi masku. Zatim je došao dan kad su trebali dokazati svoju hrabrost hlad­ nokrvnim ubijanjem. ljudi-pantera. No ta se sekta razlikovala od drugih dodajući obrednu i ma­ gijsku dimenziju svakom od svojih zločina. Naučili su isto tako rukovati svim mo­ gućim oružjem. Poput ljudi-leoparda ubijali su iz osvete." Praksa obredne osvete je potrajala. Sve su razmirice rješavale njiho­ vim posredovanjem. skakati s jedne ko­ libe na drugu izbjegavajući kišu lasa. jedan čovjek-leopard izjavit će belgijskoj policiji da "kada se domorodac svađa s drugim do­ morocem oko zemlje. Čim se po­ javi truplo. Jer. debla. i dalje je zemlja misterija.. bijelče. ljudi-kajmani. i tu priča o Wahokohoku nije završena. međutim gubi joj se trag početkom 50-ih godina prošloga stoljeća kad Europljani napuštaju Afriku koju neće nikada razumjeti. tako se to događa kod nas.. Odjeveni u kostim od kože kajmana. nalaze se tragovi ljudi-lavova. noseći pokrivalo za glavu izrađeno od životinjske glave. Tako sam ja poslao čovjeka-leoparda (da ubija u suprotnom klanu). bili su posebno nazočni u bivšem francu­ skom carstvu. Godine 1945. pluća. J EDNO DRUGO ZLOČINAČKO DRUŠTVO Misteriozna Afrika U predkolonijalnoj Africi ima mnogo zločinačkih tajnih društava: osim ljudi-leoparda. oboru­ žani kandžama. Tajna zločinačka društva 204 . mjesno stanovništvo ostat će dugo mjereno kako vračevi doista imaju moć da se pretvore u kajmane. Ako bi uspješ­ no prošli sve kušnje. Ubijat će se još nakon vašega odlaska. jedan kongoanski sud je raskrinkao članove sekte koji su priznali svoje zločine.. stoljeću. LJUDI-KAjMANI crne Afrike. Ti su lju­ di imali ulogu političkih ili pravosudnih struktura u rukama šefova klanova ili vračeva.Afrika. Prva žrtva im je uvijek bila žena ili dijete.

Oni bježe u Narodnu Republiku Kinu kako bi se smjestili na obližnje kineske teritorije: Hong Kong. Tako se sredinom 19. daleke nasljednice tajnih društava proteklih stoljeća tvore moćnu mafiju čija se sudbina danas povezuje sa spektakularnim rastom Kine." Zatim poreže prst i ulije nekoliko kapi vlastite krvi u prethodno pripremljen uvarak. No 1949. Više puta na­ glašava svoju dugu recitaciju mračnim upozorenjem: "Neka umrem proboden gomilom bodeža izdam li ovu prisegu. SVETIŠTU Zmaj. stoljeća. Svečano izgovara dugu prisegu od trideset šest članaka koji ga obvezuju da članove toga društva smatra braćom. Uostalom vlasti tih država vrlo se često oslanjaju u vlasti na trijade. Pristupnik zatim priseže da će biti vjeran "društvu Houng" koje ga prima. Događa se i danas u Hong Kongu. komunisti ih zabranju­ ju. stoljeću. praksa tajne i svlada­ vanje borilačkih disciplina učinilo je njezine članove nedodirljivima. koji završava porazom Qinga i proglašenjem repu­ blike. U di­ mu tamjana i na svjetlosti svijeća odrubi se glava pijetlu čija se krv pomiješa s alkoholnim pićem. Da bi to učinilo. da im po­ maže u svim prilikama i da ne odaje ni jednu tajnu organizacije. stoljeća već bilježe ekscesi: neki čla­ novi raskidajući s prvotnim idealom izvršavaju bezrazložna nasilja u službi samo svojih interesa i na štetu seljačko­ ga stanovništva. Jedi­ na primjetna promjena je novijeg datu­ ma: Zbog sprječavanja bolesti ne traži se više od pristupnika da ulijevaju svo­ ju krv u kalež za prisegu. ljudi u kostimima pri­ maju mladoga čovjeka. Makao i Tajvan. Svi nazočni moče svoja usta u kaležu kako bi zapečatili svoje obećanje: novi inicirani je odsad punopravni član trijade. Njihova povijesna uloga tajnoga političkog društva slabi.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Trijade. hrama. Jer ako društva koja danas zovemo "trijadama" (San-he-hui) nemaju mnogo s originalnom trijadom. Drevno društvo koje je skrenulo s puta Originalna trijada je drevno tajno druš­ tvo stvoreno protiv mandžurijske dina­ stije Qing potkraj 17. to 205 Tajna zločinačka društva . A ZATVORENOM MJESTU. stoljećima je podupiralo sve vrste pobuna protiv mandžurijskih uzurpatora. Njezini utemeljitelji bili su monasi manastira Shaolin gdje je izumljen i poučavan kung-fu. znakovi prepoznavanja. Lože trijade tako su postale bande lopova i ubojica. Domoljubno društvo namje­ ravalo je obnoviti staru dinastiju Ming. carski kineski simbol i zastava velikoga broja istočnjačkih zločinačkih društava poput trijade Crvenoga zmaja ili Zelenoga zmaja. Kodirani jezik. Taj prizor mogao se dogoditi u Kini u 18. No decentralizirana organizacija reda u gole­ moj zemlji imala je kobne posljedice usitnjavanja društva. ali struktura ostaje. sačuvala su obred inicijacije koji je ostao gotovo nedirnut stoljećima. Ono što se sve više naziva trijada pruža zadnji put pomoć ustanku 1911.

Osim toga ona je sačuvala tradicionalne obrede primitivne trijade dodajući joj neku vladu ograničenu na nekoliko članova kako bi dobila na učinkovitosti. Iz svoje baze u Hong Kongu djeluje u cijeloj Aziji. Pod njegovim zapovjedništvom više je odgovornih koji su zadržali tradicio­ nalna imena dužnosnika lože: "Lepeza od bijeloga papira" bavi se financijama.prisutna je u svim velikim američkim gradovima . u Sjedinjenim Američkim Državama . Malo ljudi zna njegov pravi identi­ tet. On daje smjernice svojoj skupini. U palači Kineske četvrti u New Yorku kum trijade u SAD-u Benny Eng (desno) nazvan "Ujak Seven" sastaje se s tajvanskim diplomatom. No ota­ da su ta društva tek blijedi odsjaj svoje slavne prošlosti: njihovi postupci i nji­ hovi simboli stavljeni su samo u službu organiziranog kriminala. nikad ne sudjeluje izravno u operacija­ ma. nego je sa svojih 50 000 članova najbroj­ nija i najraširenija mafijaška skupina na svijetu. SUN YEE ON. "Crvena palica" specijalizirana za ratne vještine zadužena je za poštivanje unu­ tarnjega zakona dok je "Slamnata san­ dala" u neku ruku zadužena za vanjske . Tako se mafijaške skupine dijele u tri razine kako je bilo u starim ložama. Ta trijada je veoma aktivna u filmskoj industriji. "zmajeva glava". NAJVAŽNIJA BANDA NA SVIJETU Teret naslijeđa Ostaje da stare strukture nastave orga­ nizirati većinu trijada. One imaju snagu tradicije čija je učinkovitost poznata. posebno pornografiji koja u Kini doživljava pun gospodarski procvat. Od gospodarskog otvaranja Kine ona ulaže milijune dolara u slobodne obalne zone kako bi oprala dio svoje S SUN YEE ON ("NOVA VRLINA I MIR") zarade za najveći profit Pekinga. Na vrhu stoluje poglavar. a da nije samo najvažnija od trijada. Na­ vodno su postojali kontakti između članova komunističke vlade i voda Sun Yee Ona.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada je slučaj u Tajvanu u vrijeme Čang Kai-šeka koji je i sam bio iniciran.i u Kanadi.

Ukorijenjene posebno u Aziji. trgovinom krivotvorinama. Neke služe kao pokriće cen- . Osim toga postala su stručnjaci u nekim aktivnostima . ali i na svim velikim kon­ tinentima.da­ nas je jedna od najunosnijih trgovina ljudima povezana sa snažnim iseljava­ njem Kineza koji traže bolje životne uvjete. primorani su pre­ dati se mrežama krijumčara koje kon­ troliraju trijade. Daju fantastične svote tim krijumčarima i plaćaju ih često radeći godinama u tajnim radionicama smještenim u njihovim zemljama do­ maćinima. bave se svodništvom. Ljudi i opij Trijade kao mješavina starinskog i su­ vremenog danas nezaobilazni su čim­ benici neslužbenoga gospodarstva u Aziji. Lišeni svega. U Zlatnom trokutu (Tajland-Birmanija-Laos) trijada kontrolira trgovinu drogom. Napokon naj­ brojniji članovi su "vojnici" koji su izvršitelji organizacije. one ondje organiziraju bazu svih vrsta krijumčarskih poslova. 432 za slamnatu sandalu ili 49 za vojnike. mafijama po duhu i funkcioniranju: prakticiraju reket u velikim razmjeri­ ma. Njihovi sjevernoamerički i europski kolege smje­ šteni u kineskim četvrtima (tzv. danas se zanimaju za trgovinu kokainom i amfetaminima. Ta zločinačka inicijacijska društva prilično su slična talijanskim U pušionici opijuma na sjeverozapadu Tajlanda. Svjetska dijaspora Sve te aktivnosti danas se vode na pla­ netarnoj razini jer trijade se koriste ki­ neskom dijasporom koja je sa šezdeset milijuna ljudi najbrojnijja na svijetu. Svakoj funkciji odgovara brojčani kôd koji inicirani izražava jednostavnom kretnjom: 489 za "zmajevu glavu". uglavnom heroina. chinatowns) uspostavljaju lokalne veze za te aktivnosti u sklopu tongova. Ta re­ gija smještena u Laosu. Trijade isto tako imaju veli­ ku ulogu u prometu opojnim drogama koje dolaze iz Zlatnoga trokuta. dakako.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada poslove grupe. Tajlandu i Birmaniji proizvodi svake godine pola svjetske količine opijuma i njegovih derivata. Trijade nezadovoljne što nadziru tu trgovinu smrću. "Gospodar tamjana" ima osjetljivu dužnost novačenja novih čla­ nova i čuvanja tradicije. proizvodi­ ma koji se uvelike troše na obližnjem japanskom tržištu. Od tog broja četvrt milijuna ljudi su članovi trijada. Te javne organizacije su svojevrsne zajednice za pomoć namijenjene prihvatu pridošlica i olakšavanju njihova smještaja: katkad znaju raspolagati i znatnim novčanim sredstvima.

Njihovi uredi imaju sjedišta u velikim gradskim aglo­ meracijama u Europi. Pripajanje grada-države NR Kini 1997. 14 K. trima za pranje novca. Prepoznat ću svakoga od svoje braće Houng kad budu pokazivali znakove prepoznavanja. izazvalo je kod mafijaških šefova određene strahove koje je ubrzo smirila komunistička vlast. mo­ ram ga odmah obavijestiti kako bi mo­ gao pobjeći. Prizor koji slabo prikriva isprepletenost kineskih vlasti i tajnih društava.. Cetinu. Ujedinjeni bambus i Veliki krug. Tako je ministar kineske javne si­ gurnosti. (. Ne smijem otkriti nijednu od adre­ sa gdje moja braća čuvaju svoja bogatstva pa čak ni gajiti zle misli u vezi s tom adresom.) 29. Tajna zločinačka društva 208 . Pariz.) 35. Kad govorim nečlanovima. kako "nisu svi članovi trijada gangsteri. Kineski ideogrami najbolja su zaštita od istraga policije koja mora angažirati dvojezične struč­ njake kako bi ušla u trag kineskim mafijaškim kanalima.PRISEGA TRIJADE ung trebam postupati s roditelji­ ma) braćom i ženama moje braće kao članovima vlastite obitelji. Policija uhićuje članove trijade 2004.) 22. Neću odavati tajne obitelji Houng čak ni roditeljima ni prirodnoj braći ili ženi. Početkom 21. Ako saznam da vlada traži jednog od moje braće koji je stigao iz neke druge 1 NAKON ŠTO UĐEM U DRUŠTVO HO- provincije ili prekomorske zemlje. Korisna društva? No ne treba se zavaravati izrazom "ki­ neska mafija".. stoljeća bilo je poznato šest velikih kineskih tri­ jada: Sun Yee On. 2004. Ako su dobri domoljubi. (. Čak je istaknuo kako je "kineska vlada sretna što se ujedinila s njima". Tao Siju. Mafias du Monde. (. Neka umrem proboden gomi­ lom bodeža izdam li ovu prisegu..) 4.. moram paziti da nikad ne upotrebljavam formu­ le koje kolaju u društvu te da ne otkrivam njegove tajne jer bi iz toga mogle proizaći nevolje. Osim ove posljednje sve su smještene na rubovima NR Kine. Neka me mu­ nja pogodi pet puta ako prekršim tu prisegu. Nikada neću odavati tajne za novac. objavio 1995. PUF.. moramo ih pošto­ vati". Trijade su neovisne jedne od drugih i ne pokriva ih ni jedna orga­ nizacija kao što je slučaj s američkom Cosom Nostrom. U tim okolnostima shvatljivo je da se NR Kina ne želi boriti protiv opasnosti od tih iznimno moćnih društava. uglav­ nom u Hong Kongu. ako osiguravaju na­ predak Hong Konga...) 5.. Ban­ da četiriju mora. (. Kineska vlast naime iskazuje iz­ nenađujuću popustljivost prema tri­ jadama jer je brzo shvatila da može izvući profit iz tih bogatih grupa koje velik dio svojega prljavog novca ulažu u Kinu. (.. Savez Wo.. Prema T.

Svi su poginuli na mjestu. Kad je izgla­ san zakon o vojnoj obvezi. osoblje predmet su stalnoga nadzora. Tommaso Buscetta. Jer prvi je put neki "kum". Napokon na kraju maratonskoga procesa padaju teške zatvorske kazne. U tom 23. Talijanski zastupnik Crispi potvrđuje kako "sicilijansko stanov­ ništvo mrzi talijansku vladu". svibnja 1992. pad Burbonaca koji su stoljećima vladali otokom dao Sicilijancima nadu u bolje dane.. gotovo anarhičnom okružju organizira se službena protuvlast. U njemu je bio sudac Falcone. kako je dugo samo sebe nazivalo. istaknu­ ta ličnost u borbi protiv mafije u pratnji žene i tjelesnih čuvara. nije uvijek bilo internacionala zločina. Saslušanjima predsje­ dava nepotkupljiv sudac Giovanni Fal­ cone. što vodi do zračne luke u Palermu. Mafija je nastala u kon­ tekstu talijanskoga ujedinjenja kada je 1860. sve do Falconeova ubojstva. država je morala preurediti sud u Paler­ mu pretvorivši ga u divovski bunker pod zaštitom dvije tisuće karabinjera. Mislilo se da je mafija obezglavljena.. Nastaje opće nezadovoljstvo. Ovaj tragični događaj je vrhunac jednog od najvažnijih procesa u talijanskoj povijesti. Ali brzo će se razočarati s obzirom na mjere nove talijanske vlade koja šalje dužnosnike sa sjevera na otok i povećava porezni namet. Svjedoci. pokajnici. mrežama sastav- 209 Tajna zločinačka društva . velik broj muškaraca odlazi u ilegalu. Kako bi se osigurali uvjeti maksimalne sigurnosti. Buscettina priznanja će omo­ gućiti policiji da ostvari raciju bez presedana u redovima mafije i da izvede desetke uhićenja. olupina vozila antiterorističkoga suca Giovannija Falconea kojem mafija . Mafija. prekr­ šio zakon šutnje nakon što je njegova obitelj bila desetkovana prilikom nekog obračuna.. Kad je proces započeo 1986. EKSPLOZIVNO PU- njenje skriveno u kanalizaciji ispod autoceste. Temeljena na mjesnim klanovima.koja želi podsjetiti na svoju nemoć . eks­ plodiralo je pri prolasku nekog vozila.Sjena mafije "Hobotnica". broj razbojstava raste a središnja vlast je uskoro onespo­ sobljena. "časno društvo" ili "Cosa Nostra" nazivi su koji označavaju najpoznatije zločinačko društvo koje je danas globalno razgranano. suđeno je 475 osoba. SVIBNJU 1992.nije dala nikakvu šansu. "protudruštvo" "Časno društvo".

Ubrzo te skupine kod stanovništva primjenjuju reket. da ih nikada neću izdati. vrh srednjega prsta mu se probode iglom. Rođena je mafija. a one koji im se pokušava­ ju suprotstaviti nemilosrdno ubijaju poput gradonačelnika Palerma 1893.." Na kra­ ju uzvikuje tri vrline mafijaškoga brata: "Čast. Proces pod strogim policijskim nadzorom 1993. "Časni ljudi" Samo podrijetlo riječi ostaje zagonetno. on potkraj 19. s druge favoriziraju izbor kandidata sjevera koji su im skloni. neka budem spaljen i pretvoren u pepeo poput slike ovoga sveca. tajne o aktivno­ stima grupe. Treba li u njoj gledati staru toskansku riječ koja znači "bijeda"? Ili arapsko naslijeđe? "Mafia" navodno potječe od riječi mahyàs. zadaća i hrabrost. Ako neki od muškaraca izda organi­ zaciju. nasilja. Ako prekršim ri­ ječ. . kult muškosti. Nakon toga treba svečano izgovoriti prisegu: "Prisežem da ću biti odan svojoj braći.. u Rimu: kum Salvatore "Toto" Riina suočen je s najslavnijim pokajnikom Tommasom Buscettom. da ću im uvi­ jek priskočiti u pomoć. sudi mu se i obično osuđuje na smrt. Tijekom ceremoni­ je kandidat je sapet. Onaj koji želi ući u društvo obič­ no ima pokrovitelja. a krv prolije po slici sveca koja se odmah spali. Te mreže s jedne strane kanaliziraju nasilja pljačkaša. Ma što značio taj pojam.Sjena mafije ljenim posebno od mjesnih uglednika tvore malo-pomalo "paralelni sustav vlasti" koji postaje jedini jamac društve­ noga poretka. Kamen stavljen u usta mrtvaca znači da se radilo o doušniku. Ubrzo nadziru odre­ đenu trgovinu poput prodaje sladoleda ili šverc kave. stoljeća ulazi u uporabu na Siciliji nadmećući se s poj­ mom "časnoga društva". Časno zato što je ljudima koji ga tvore zajedničko da ga dijele i strogo primjenjuju kodeks časti nazvan omertà koja se uprizoruje u pravu inicijaciju kakva je na snazi još i danas. što znači štititi ili od rije­ či màhfal što znači skup. napla­ ćujući mu zaštitu." Prisezi izgovo­ renoj na dan inicijacije pridružuje se određen broj tradicionalnih vrijednosti: poštovanje hijerarhije.

. U tom trenutku javljaju se i druge mafije i razvijaju se jednako na jugu Italije koja je. ako se doka­ zao kao čovjek od povjerenja i preživio godine službe. PRAVIM IMENOM SAL- suparničkom bandom dospijeva u zatvor gdje je mučen. Između dva rata Do Prvoga svjetskog rata sicilijanska mafija čuva svoj tradicionalni izgled prije nego što je žestoko suparništvo suprotstavilo staru gardu novom nara­ štaju koji je bio pohlepniji i agresivniji. Duce objašnjava kako želi "odu­ zeti toj udruzi lopova svaku poeziju i draž". a čiji se dio iselio u Sjedinjene Američke Države. Njegove aktiv­ nosti napreduju tijekom prohibicije i on postaje jednim od opasnih kumova ameri­ čke mafije. Mafija će znati iskoristiti tu situaciju do te mjere da su tri četvrtine sicilijanskih gradonačelnika koje su imenovali Amerikanci bili mafiosi. Pred capom vodi uredan život. nakon što ju je iskoristio protiv komu­ nista. "Srećković". rođen je na Siciliji 1897. osuđena na fatalnost orga­ niziranog zločina. Paradoksalno je što ie Drugi svjetski rat ponovno uspostavio organizaciju. Umi­ re u Rimu 1962. šef. častan i tek rijetko sudjeluje u protuza­ konitim radnjama. Ondje sklapa trajna prijateljstva s drugim talijanskim gangsteri­ ma. U nekoliko go­ dina "željezni prefekt" u agresivnim akcijama na granici legalnosti udara na "časno društvo". ali mafija je izgubila mnogo. Salvatore Luciano. no na čudesan način izmiče svojim mučiteljima. No osuđen je tek 1936. Amerikancima treba sigurno uporište na otoku kako bi im uspjelo iskrcavanje na Siciliji u srpnju 1943. On pregovara o oslobađanju na kraju rata kao protuuslugu za svoju po­ moć da se uspostave bivše mafijaške mreže. Američke vlasti predlažu da ga oslobode ako im putem mafijaških mreža pomogne pripremiti savezničko iskrcavanje na Siciliji. Kako bi ušao u re­ dove organizacije. mladi mafioso mora najprije dokazati da je pravi "častan muškarac". LUCKY LUCIANO vatore Luciana. Izašavši iz zatvora udru­ žuje se s nekima od njih i . Zatim. prefekta Cesarea Morija. jedan od najokrutnijih kumova mafije nad kojom će kao gospodar vladati desetljećima. Uspostavljeni su tajni kontakti s određenim italoameričkim kumovima iz tog miljea. sukobljuje se s Duceom koji štiti neke pokajnike koji su se distancirali i obratili na fašizam. i to za svodništvo.. Iz te zgode dobiva nadimak "Lucky". stvara bandu. poseb­ no s Luckyjem Lucianom koji je tada bio u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Dr­ žavama. a da bi to učinio imenuje 1924. . u okolici Palerma. Čes­ to loše obrijan. Dvadesetak muškaraca tvore coscu (kliku) na čelu koje se nalazi capo. To je bio slučaj s don Calogerom Vizzinijem kojeg su smatrali mirnim umirovljenikom. stoljeća sve dok nisu postale piramidalne organizacije kojim je uprav­ ljao capo di tutti capi.Sjena mafije Kumovi Model mafijaške skupine ostaje obitelj po uzoru na odnos između kuma i kumčeta. Tijekom obračuna sa L UCKY LUCIANO. Sutradan nakon sukoba oslobođen je i emigrira na Siciliju gdje potpuno nekažnjeno nastavlja uprav­ ljati svjetskim kriminalnim miljeom. može se penjati u hijer­ arhiji. Mafijaške bande su se okupljale po­ četkom 20. od prikupljanja novca od reketa do zločina. sretnik. stoljeća doi­ mali su se poput stare časne i jednostavne gospode. Mori je smijenjen 1929. nazvan Lucky Luciano.. Najveći sicilijanski kumovi 20. Mora obavljati određene ni­ ske poslove. Svoj spas zahvaljuje Drugom svjetskom ratu. Njegovi roditelji emigrirali su u Sjedinjene Američke Dr­ žave prije Prvoga svjetskog rata pa mladi Salvatore počinje u New Yorku život lu­ peža koji ga odvodi ravno u zatvor. Ta situacija objašnjava zašto je Mussolini pokušao iskorijeniti mafiju. glumeći krajnju jedno­ stavnost i čednost brđanina vladao je sicilijanskom mafijom željeznom rukom sve do svoje smrti 1954. No dok se sprema ulo­ viti njegove šefove. čini se.

i u drugim se regijama razvijaju društva bliska po funkcioniranju i akcijama. .koji navodno pogađa polovicu trgovine i sva građevinska Krvavi obračun u Aciastellu blizu Katanije na Siciliji. Više od 80 klanova dijele si grad i predgrađa koji se prema svojim interesima povezuju ili suprotstavljaju što redovito izaziva krva­ ve obračune.koji se u Napulju odnosi na dvije tre­ ćine prodanih cigareta .Sjena mafije Napuljska Camorra Iako je Sicilija iznjedrila najmoćniju i najpoznatiju mafiju u Italiji. To je slučaj na jugu poluotoka s napuljskom Camorrom. Dobar dio prihoda ostvaruje od šverca cigaretama . Camorra. Zakon šutnje štiti klanove to više što je potrebna njihova potpora ako se želi otvoriti kakav dućan. Ta se mafija osjetno razlikuje od svoje sicilijanske rođakinje po tome sto je stasala u urbanoj sredini i nema piramidalnu organizaciju.). kao i u prošlosti.i od sveprisu­ tnoga reketa . ima ulogu paralelne vlasti. naći smještaj ili jednostavno zaštiti vozilo od krađe. Pet zločinaca likvidirali su mafijaši (bakrorez iz 1895.

USTROJ COSE NOSTRE od početaka njezin strogo hi­ jerarhijski karakter. I na posljetku na vrhu se nalazi kupola. U nekoliko desetljeća N'dran­ gheta je prešla put od reketa trgovaca voćem i povrćem do šverca cigaretama pa trgovine drogom u vezi s proizvo­ đačima iz obližnje Albanije. N'drangheta je nastala u Cosi Nostri kojoj je bliska kao reakcija na ujedinjenje Italije. a on sam ovisi o pokrajin­ skoj komisiji. nazvanoga U Curtu ("patuljak"). njegove grane potvrđeni članovi. kako su to svjedočili brojni atentati izvršeni protiv predstavnika talijanskoga 213 Tajna zločinačka društva . Unatoč uhićenju 1993. Sastavljena je od krajnje zatvorenih klanova koja prakti­ ciraju endogamiju i raspoređena je po regiji tako da ništa ili gotovo ništa ne procuri o njezinim aktivnostima. capu. Policija mu ne poznaje li­ ce. Svjetska hobotnica Poslije rata talijanska mafija je stasala pod dubokim utjecajem svoje američke rođakinje. Ta stalna instancija utvrđuje velike orijentacije "časnoga društva" ostavljajući široku autono­ miju svakomu klanu. kao što je bio slučaj sa sinom američkoga magnata Paula Gettyja. Klan ili obitelj temeljna je jedinica. Isto tako je postala poznata po otmicama i iznudama. Njezina najza­ nimljivija osobitost je njezin ezoterizam koji možda potječe od grčkih misterija iz antike. Listovi označavaju izdajice koji kad-tad padnu. Deblo je srce i središte moći. jednoga od svojih povijesnih šefova. mladi inicirani određeni za naj­ opasnije i najagresivnije zadatke. Da bi se postao član. iako oslabljena. ali sumnjiči ga da mirno boravi na Siciliji odakle upravlja globalnim ak­ tivnostima Cose Nostre. Ona odsad izvlači glavni­ nu sredstava iz te unosne trgovine koja se organizira u Latinskoj Americi. Tada se kandidat uključuje prema inicijacijskoj shemi koja društvo poistovjećuje sa stablom: njegove gran­ čice su novaci. uglav­ nom u Kolumbiji i Boliviji. Otuda je Cosa Nostra isplela svoju mrežu do najvećih američkih aglomeracija. on je okružen s više zamjenika i savjet­ nika koji tvore njegovu blisku okolinu. što znači "hrabar i pre­ preden čovjek". Svi se moraju pokoravati šefu klana. U bazi kojom upravljaju šefovi ekipe nalaze se voj­ nici. Osim toga indirektno tako dobro nadzire teritorij putem općina da joj ni jedna etatistička politika nije stala na kraj. No pod utjecajem Cose Nostre N'drangheta se danas počinje ustroja­ vati kako bi okončala te unutarnje svađe koje je oslabljuju. preživjela. Njezin sadašnji upravitelj iz Corleonea navodno se zove Bernardo Provenzano. Kalabrija je uostalom talijan­ ska regija koja bilježi najvišu stopa uboj­ stava. ubojstvo. Ona je također zadužena da rješava sporove kojih ne nedostaje medu različitim sicilijan­ skim obiteljima. Veoma dugo njezina apsolutno decentralizirana organizacija poticala je borbe klanova. kupola je. mitska kolijevka mafije. treba najprije počiniti hladnokrvno Selo Corleone na Siciliji. S NAGA SICILIJANSKE MAFIJE BILA JE Kalabrijska N'drangheta U Kalabriji vlada druga mafija: N'dran­ gheta čije ime potječe od grčke riječi andranghetos. poduzeća. Njezino iskustvo u švercu duhana omogućilo joj je da lako prijeđe na trgovinu drogom 70-ih godina pro­ šloga stoljeća. Svaki capo mora priznati vlast nekog šefa okruga. Bila je mnogo agresivnija. Salvatoerea Riine. Tradicionalno njome upravlja capo podrijetlom iz mitskoga sela Corleonea.

Čini se da brojne afere koje se odnose na sadašnjega predsjednika vlade pokazuju da su se veze između političke moći i mafije održale. Istodobno je uspostavila neprirodne veze s kršćanskim demo­ kratima tako da je 1992. ta je afera nedvojbeno narušila sliku talijanskoga političkog svijeta u javnom mnijenju.Sjena mafije MLADE MAFIJE nizacija odavno udomaćenih na jugu Italije mlada mafija javlja se još i da­ nas. posebno preko Belgije. trgovina drogama. Europa je očito povlašteno područje akcija. u zatvorskom miljeu.. N'drangheta se posebno Šverc cigaretama oglašava se usred bijela dana na napuljskim ulicama gdje Camorra vodi paralelnu trgovinu od koje živi dio stanovništva. Znala je izvući koristi iz svojega zemljopi­ snoga položaja blizu obala bivše Jugosla­ vije. Giulio Andreotti. Ta nova mafija mističnog inicijacijskog obreda uspjela je preoblikovati lokalni i O SIM VELIKIH TRADICIONALNIH ORGA- stari banditizam u hijerarhijsku zločina­ čku mrežu s višestrukim aktivnostima. pravosuđa nakon 1970. Otada cijela Europa trpi napade talijanskih mafijaških organi­ zacija. Sjedi­ njene Američke Države postale su povlašteno tržište: Cosa Nostra ondje već dugo održava veze sa svojim američkim ogrankom. nezaobilazna ličnost talijanskoga poli­ tičkog života. udomaćila u Kanadi dok je Camorra prisutna na sjeveru i jugu kontinenta. Osim toga kosovska ili albanska mafija opskrbljuju je drogom i oružjem koji se šalju u cijelu Europu. To je slučaj u Pugliji gdje danas hara više mafijaških skupina nastalih tijekom posljednjih trideset godina. Osim toga nje­ zina se aktivnost proširila: špekulacije nekretninama. borba se nastavlja. Preko nje sada prelaze cigarete. reket velikih razmjera i burzovne operacije postali su novi izvori zarade "časnoga društva" čiji bi prihod mogao danas doseći . više desetljeća bio pozivan pred sud u procesu koji je želio pokaza­ ti njegove veze s organizacijom. S druge strane hobotnica je poprimila globalne razmjere. S jedne strane mafijaške skupine u kojima su pobrkane sve tendencije cjepkaju sve više svoje aktivnosti kako bi bile manje uočljive. sedam puta predsjednik vlade. a jug Francuske je posebno bio pogođen 70-ih godina prošloga stoljeća kada je Francuska veza iz Marseillea proizvela talijansku junakinju za ame­ ričko tržište. . ali i ilegalni useljenici koji bježe s Balkana opu­ stošenoga ratnim godinama. Iako u teškim uvjetima. Najvažnija medu njima je Sacra Corona Unità koja je stvorena oko 1980.oko 15% talijanskoga nacionalnog bruto proizvoda. Njihova pretvorba je poprimila takve razmjere da se talijanski suci od sada suočavaju s nečim što oni sami nazivaju "supermafija".broj bez premca u svijetu . Iako je napokon bio proglašen nevinim 2003.

PET OBITELJI su osnovale Komisiju 1931. Nakon osam­ deset godina one su još ondje.. od 1997. Torrio je teško ranjen i Capone ga zamjenjuje. Počinje pro­ hibicija. pristigli pre- Petnaest godina "Al" Capone bit će gospodar čikaškoga podzemlja. Capote je odgovoran za opskr­ bu alkoholom cijele zemlje. Provest će osam godina u zatvoru prije nego što umre. a s njom i bogatstvo dvoji­ ce muškaraca koji organiziraju široku trgovinu u smjeru Chicaga. Johna Torrija kojemu postaje desna ruka. Godinu dana poslije zakon zabranju­ je svu proizvodnju i uvoz alkohola na američki teritorij.Svemoć Cose Nostre Cosa Nostra. Obitelj Gambino čiji je kum Arnold Squitieri od 2002. pet su potjecale iz New Yorka. Računa se da okupljaju oko 700 članova kojima va­ lja pribrojiti više tisuća partnera. Genovska obitelj pod vlašću Vincentea Gigantea. UMIRE POTPUNO ZA- boravljen Alphonso Capone. stoljeća kada se blizu dva milijuna Sicilijanaca tjerana siromaštvom iseljavaju u SAD.. Od Mano nere do Cose Nostre Podrijetlo Cose Nostre seže od početka 20. No Capone pada 1931. ostaje ipak >>> M EĐU DVADESET I PET OBITELJI KOJE . fotografiran ovdje 1932. Dok Torrio postaje čikaški kum ili boss. Često loše primani. No 20 godi­ na prije toga bio je neupitni i opasni šef čikaške mafije. Pod njegovim je utjecajem italoamerička mafija postala ubilačka "hobotnica" od koje se strepi još i danas. u početku običan ogranak sicilijanske mafije postala je prava internacionala zločina. kao veoma mlad pridružuje se bandi jednog od svojih prijatelja. Rođen je 1899. ODINE 1947. zbog brazgo­ tine na licu. kada su sedmorica ljudi iz su­ parničke bande divljački likvidirani. zbog utaje poreza. Beskrupulozno uklanjaju supar­ ničke bande i vladaju kao go­ spodari glavnim gra­ dom Velikih jezera. trenutačno u zatvoru osuđen na doživotnu kaznu. Od "zlatnih godina" prohibicije ona utjelovljuje mračno lice Amerike. nakon što je osuđen zbog utaje poreza.. Godine 1918. Zvali su ga Scarface. oslabljen uoči rata. zvan Al Capone. Otvaraju ilegalne barove i dovoze iz susjedne Kanade dragocjenu tvar zahvaljujući posredovanju krijumčara. Najslavniji od mafiosa. djeluje posebno u građevinarstvu. lice s ožiljkom. narkobiznisu i porno­ grafiji. Ali 1925. veljače 1929. Posebno je postao poznat po krvavim djelima među kojima je "krvoproliće na Valentinovo" 14.

kasno za zlatnu groznicu, skloni su po­ novno uspostavljati mreže zaštite tali­ janske mafije. Sicilijansko-američka organizacija nazvana Mano nera ("Crna ruka") ucjenjuje talijanske trgovce i vlas­ nike dućana te nadzire trgovinu voćem i uljem. Posebno aktivna u New Yorku, Chicagu, ali i New Orleansu opasnija je od svoje talijanske sestre. Njezine se ak­ tivnosti brzo usmjeravaju prema unos­ nijim područjima kao što su trgovina alkoholom, drogom i prostitucija. No sta­ ra pravila časti koja vladaju na Siciliji još vrijede. Međutim prohibicija mijenja duh organizacije. S krvavim obračunima među suparničkim klanovima tradicio­ nalne vrijednosti ustupaju mjesto bor­ bama za prevlast. Mano nera postaje dakle mafija novoga tipa: Cosa Nostra.

Zemlja sustavno eksploatirana
Italoamerička mafija slična je pravom sindikatu zločina, koji je nakon pada Caponea organizirano novi jak čovjek iz kriminalnog miljea: Lucky Luciano. On vodi snažan rat protiv stare generacije mafijaša kako bi se dokopao vlasti. Po­ bijedivši 1931. utemeljuje "Komisiju" sastavljenu od 24 klana ili "obitelji" rasi­ pane po svim velikim američkim me­ tropolama medu kojima su New York, Chicago, Los Angeles, ali i Cleveland,

Pivske bačve su se uništavale tijekom prohibicije. Zakon izglasan 22. srpnja 1919., koji je zabranjivao prodaju alkohola, potičući unosnu ilegalnu trgovinu najavljuje zlatno doba podzemlja.

1957. i parlamentarnu istragu da tajna organizacija bude razotkrivena. Do tada su čak i šefovi CIA-e odbijali vjerovati u postojanje ilegalnog zločinačkog društva ustrojenog na razini zemlje.

NEW YORKA
aktivna u trgovini drogom, lučkim po­ slovima, graditeljstvu... Pod vodstvom Josepha Massina obitelj Bonanno se infiltrirala u sindikate te prakticira reket i trgovinu drogama. Obitelj Lucchese bliska Bonannovima u svojim aktivnostima pod kapom je Louisa Daidonea, utamničenog od 2001. S obitelji Colombo upravlja Joël "Joe Waverly" Cacace. Danas isključen iz Ko­ misije, do nove zapovijedi, ima nadzor nad kockarnicama, graditeljstvom, alko­ holom, prostitucijom.

New Orleans, Philadelphia... Komisija nije nalik upravi nego svojevrsnom sudu zaduženom da u slučaju sukoba intere­ sa presudi između obitelji. Zato mora ograničiti zemljopisno područje ak­ tivnosti obitelji. Pitanje je posebno teško u New Yorku gdje paralelno postoji pet klanova. Ona isto tako predstavlja mafi­ ju u inozemstvu kad se radi o tome da treba pregovarati o savezima ili trgovini sa stranim mafijama. U doba Luciana veze između Cose Nostre i njezine sicili­ janske rođakinje veoma su uske; često se radi o obiteljskim vezama. Svaka od obi­ telji usmjerena je prema bossu ili padroneu kojem pomažu pukovnici: to su inicirani, "ljudi časti" kojima gravitira velik broj naoružanih plaćenika. Iako je njezin utjecaj golem, trebat će pričekati

Velik posao
U istom tom razdoblju organizacija s mnogo krakova proširuje svoje djelat­ nosti. Kad je prohibicija 1933. ukinuta, italoamerička mafija ponovno se usre­ dotočuje na tradicionalna manje slavna područja: reket - u trgovini, građevi­ narstvu, ali i u sindikatima - kocku i prostituciju. Ovomu se pridružuju i druga isto tako isplativa područja. To je posebno slučaj s trgovinom drogom koja počinje poslije Drugoga svjetskog rata. Vlast nad lukama i dokovima važan je element te trgovine. Preuzima­ nje kontrole nad kockarnicama omogu­ ćilo je pranje fantastičnih svota novca koje se oslobađaju svake godine. Zato Las Vegas, kockarski raj, uživa status

Tajna zločinačka društva

216

MAFIJA I VELIKI EKRAN
zemlje Josefa von Sternberga, a zatim 1930. Mali Cezar Mervyna LeRoya s Douglasom Fairbanksom, ali Ho­ ward Hawks sa svojim Licem s ožiljkom (1932.) nedvojbeno je prvi na filmu iskoristio priliku koja je uvijek isplati­ va za Hollywood. Brian de Palma s Licem s ožiljkom (1983.), zatim Nedo­ dirljiva (1987.), Sergio Leone s Bilo jed­ nom u Americi (1984.), Martin Scorsese s Dobrim momcima (1990.) i Casinom (1996.), i ne zaboravimo trilogiju Kum Francisa Forda Coppole (1972., 1974., 1990.): svatko od njih na svoj način evocira sagu o Cosi Nostri gdje Al Capone ima dakako glavnu ulogu koju re­ dom glume Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro. Ako treba voditi raču­ na o legendi i istini u nečemu što nikad nije ništa drugo nego fikcija, neupitan uspjeh teme je isto tako uspjeh mita. Mita o zločinačkom društvu koje je jednako uznemirujuće kao i moćno, ali općenitije sam mit o cijeloj naciji. Ma­ fija se nametnula na velikom ekranu jer ona je slika i prilika zemlje gdje su na­ silje i financijski uspjeh useljenika od­ lučnih da "uspiju" sastavnice, uvjereni su u Americi. Cosa Nostra u kinemato­ grafiji utjelovljuje "mračnu stranu" američkoga sna kao što je western utje­ lovio epsku stranu.

G

ODINE 1927. SNIMLJEN JE FILM POD-

Crna legenda Bijele kuće
glumci bili povezani s Cosom Nostrom: Clark Gable, Howard Hawks, Marilyn Monroe, Ronald Reagan... Tijekom godina mafijaške aktivnosti postale su biznis koji je 90-ih godina prošloga stoljeća po procjenama stvorio desetke milijarda dolara godišnje profi­ ta. Kako bi upravljala tim novcem, ma­ fija se opremila velikom financijskom organizacijom. Od sada za nju rade računovođe, odvjetnici, brokeri, osobe bliske obiteljima ili potkupljeni. Nedvojbeno je da američki zločinački milje ne bi nikada stekao takvu moć da si nije vrlo rano znao pribaviti partnere u političkim sferama. Kao i u Italiji znao je iskoristiti gospodarsku stagnaciju da postane nužan, a kriza 30-ih godina omogućila mu je da kao financijski čim­ benik izbije u prvi plan. Novčana po­ moć, koja se velikodušno trošila za protuusluge, bila je snažan argument za policajca ili državnoga dužnosnika skromnih prihoda... Čini se da prvo partnerstvo između mafije i politike

Marlon Brando je Kum u filmu Francisa Forda Coppole (1972.) koji nakon mnogo drugih redatelja uprizoruje crnu legendu o američkom snu.

"otvorenoga grada". Svaka obitelj može se tu naseliti radi svojih poslova. Ma­ mac dobitka objašnjava isto tako da se američka mafija zainteresirala izbliza za Hollywood reketirajući glumce i produ­ cente. Javno je poznato kako su neki

217

Tajna zločinačka društva

Svemoć Cose Nostre

potječe iz 20. stoljeća iz Kansas Cityja gdje gradonačelnik Tom Pendergast us­ postavlja povlaštene veze sa šefovima mjesne mafije. Tijekom prohibicije grad se obogatio zahvaljujući ilegalnoj tr­ govini alkoholom kojoj je pogodovao čak i sam gradonačelnik. Nekoliko godi­ na poslije Pendergast lansira političku karijeru Harryja Trumana, kojega će po­ državati do njegove smrti 1945. iako je 1939. bio u zatvoru zbog prijevara. Takvih primjera ima sijaset. Tako je Joseph Kennedy, otac obitelji bio blizak prijatelj dvojice slavnih kumova, Sama Giancane iz Chicaga i Franka Costella iz New Yorka. Danas se čini da je utvrđeno kako se otac Kennedy služio tim vezama kako bi financirao kampanje svojega

sina i omogućio mu da bude izabran za predsjednika. Je li J. F. K. prihvatio tu praksu? Misterij još lebdi. U svakom slučaju sumnjiči se mafiju da je naruči­ lo njegovo umorstvo i umorstvo njegove ljubavnice Marilyn Monroe. I posljednji su američki predsjednici od Ronalda Reagana do Billa Clintona, u svojoj oko­ lini imali jednoga člana neke od obitelji.

Cosa Nostra plete mrežu... na internetu
Od reketa do trgovine drogom preko tržišta alkoholom tijekom prohibicije mafija se znala prilagoditi svim razdo­ bljima. Ona i u 21. stoljeću dokazuje tu začudnu elastičnost. Tako se šuška kako je znala izvući profit iz 11. rujna baveći se preprodajom stotina tona metala iz Twin Towersa. Na sasvim drugom po­ dručju široka policijska istraga pokre­ nuta 2001. utvrdila je da se Cosa Nostra znala savršeno infiltrirati u svijet burze

Krvoproliće na Valentinovo, 14. veljače 1929.: sedam članova irske bande Georgea "Bugsa" Morana hladno su ubijeni po nalogu Al Caponea.

kako bi ostvarila unosne poslove. Ona je očito od 1950. nazočna u finan­ cijskom području putem bankarskih grupa ili osiguranja, ali za burzovne operacije potrebne su nove strategije koje su mafijaši brzo počeli osmišljava­ ti: stvaranje fiktivnih društava navodno je u punom zamahu, uvođenje na burzu uz potporu korumpiranih brokera, za­ tim preprodaja kad dionice dosegnu najvišu vrijednost. Godine 1977. takav je posao oštetio milijune malih dioni­ čara. Na posljetku postoji područje na kojem mafija danas i te kako prosperi­ ra: pornografija. Ona ne financira samo brojne filmove, nego i industriju seksa koja od nje ovisi, posebno putem Inter­ neta. U SAD-u se smatra da je nemogu­ će raditi na tom području, a da se nema više-manje veze sa svijetom Cose Nostre. Taj ulazak u industriju seksa i interneta omogućuje mafiji da ima jednu nogu u svijetu vrhunske tehnologije koja ce iznjedriti bogatstvo budućnosti.

U Panami ljudi iz kriminalnog miljea
Od "razbojnika" s kraja 19. stoljeća do kumova Francuske veze, francuski kriminalni milje bilježio je trenutke slave. Između Marseillea i Pigallea "milje" je svijet noći sa svojim kodeksima, svojim obredima, svojim jezikom.
PROLJEĆE 1902. AFERA "ZLATNE

kacige" glavna je tema i izvla­ či profit iz žutih novina. U Parizu usred Bellevillea Leca 1 Manda svađaju se oko naklonosti svadljivice i provokantice Amélie Hélie, za javnost "Zlatne kacige". Ljepotica bujne kose počešljane poput psa je Mandina prodavačica ljubavi, njegova "ljubavni­ ca" i njegov izvor prihoda. On je neu­ strašivi "kralj apaša": u svojoj bilanci bilježi već nekoliko uboda nožem. Leca, Korzikanac, svodnik i šef bande u ulici Popincourt otima mu Amélie. Svađe za­ ljubljenih prelaze u rat bandi: bande se međusobno napadaju na starim pariš­ kim bedemima ili usred Pariza sve dok pravosuđe nije poslalo glavne protago­ niste na robiju u Gvajanu. To je možda liubavna priča, vjerojatno financijska afera, nedvojbeno afera časti. Sve se to rješava između ljudi i između više-manje organiziranih bandi: "Costauds de Belleville", "Saute-aux-pattes de la Glacière", Chevaliers du Sac" ili "Monte-en-l'air des Batignolles". To su u Parizu "apaši", u Marseilleu "nosači", u Lyonu "klokani". Svi se prepoznaju po određenom načinu života: odbijanje plaćenoga rada, smisao za duhan, dje­ vojke, apsint i plesove. Nose kačket, kratku jaknu, široke hlače i visoke čiz­ me sa zlatnom pucadi. Oni se prepo­ znaju, razmjenjuju signale i žive, kako je rekao već François Vidocq na početku 19. stoljeća, prema "zakonima koji nisu

Belle Époque je razdoblje "apaša" koji zavode teror po pariškim ulicama (crtež obavljen u Petit Journalu 1908.).

219

Tajna zločinačka društva

krađu i svakovr­ snu trgovinu na crno. Za Victora Hugoa šatrovački govor bio je "odjeća u koju se jezik prerušava kad mora učiniti nešto loše".odnosno šatrovački govori . u društvu gradskoga dužnosnika Simona Sabianija. zvanog "Lijepi Ficelle".uvijek bili obilježje lingvistike onih koji su živjeli u podzemlju. mjesto naukovanja gangstera. reket i svakovrsnu trgovinu. rođen na Korzici. Iako nisu stvorili pravo tajno društvo. izbjegao osudi pravde našavši utočište u književnosti. Poprima šire raz­ mjere eksploatacijom mladih žena koje su bile poslane u Južnu Ameriku. ali opjevao ga je već početkom Š ATRA. Ako ovaj sumnjivi i agresivni svijet bez imalo skru­ pula još danas obilježava kolektivno sje­ canje romantičnom nostalgijom. a poseb­ no ne policija i doušnici. Kao vojnik dolazi u Egipat gdje susreće elegantnoga Spirita. Zauzvrat njihove veze s poslovnim lju­ dima i političarima osiguravaju im sta­ novitu nekažnjivost u pravosuđu. Oko 1925. iavlja se pravi kriminalni milje s neko­ liko ikona i raznolikim djelatnostima. pub­ likacijom Ne dirajte sivi novac! Alberta Si­ monina. šatrovačkom koji mu je prethodio nekoliko stoljeća. Carbone. on to zahvaljuje posebnom govoru. čini se. I tako su šatrovački govor . šatrovački govor mogu razumjeti samo oni koji su inicirani u te nijanse što omogućuju da se prikrije informacija pa da je ne razumije velik broj ljudi. na rubu društva od kojeg su stalno bježali. Svi krimi­ nalci u gradu spremni su imati posla sa svojim izvršiteljima. nigdje napisani. Tomu šefovi bandi dodaju kocku. spajajući svodništvo. ali koje u međuvreme­ nu znaju svi članovi udruge i koji se poštuju bolje nego oni koji vladaju u društvu. a političari raču­ naju na njihovu pomoć tijekom izbora. Vrativši se u Marseille oni zajednički izgrađuju pravi imperij zločina. pohađao je školu u četvrti Panier u Marseilleu gdje je stekao ugled "žestokoga" čak i prije nego što se vratio iz Verduna s voj­ ničkom medaljom. oni Tajna zločinačka društva 220 . ali i u Kairo ili u Aleksandriju. Predratne bande poslane u \ erdun ili u bataljune za discipliniranje sjeverne Afrike preživjele su. dva lika iz podzemlja Marseillea. Instrument chalimeau i automobil Traction avant za koji se brinu mehaničari iz kriminal­ noga miljea.ŠATROVAČKI ILI GOVOR MUŠKARACA Nedvojbeno ona u potpunosti ima u sebi mitologije i pitoresknosti vezanih uz milje koji je. fotografirani 1934. Šira javnost ponovno ga je otkrila 1953." Javlja se kriminalni milje Apaše je Prvi svjetski rat dobrano desetkovao. U Marseilleu udruga Crabine i Spirito zauzima prostor ispred scene. njihovi su najbolji rekvi­ ziti. JEZIK KRIMINALNOGA MILJEA? stoljeća Aristide Bruant. Poput ološarca koji je nekoć opjevao Vil­ lon. Cabone (u sredni) i Spirito (desno). Svodništvo je uvijek baza posla.

prava hulja se krasi znakovima prepoznavanja koji ne mogu zavarati. Uostalom 1943. Kodeks časti temelji se ponaj­ prije na snazi i diskreciji. a govoriti znači "cinkati" policiji što gotovo neizbježno vodi u smrt. Biti "muškarac". mudrim ili pro­ vokativnim izrekama. stoljeća odjevenih u širo­ ke hlače (benardice). više od tri tisuće osoba gura se na Craboneovu sprovodu. Nema potreba za ceremonije inicijacije. Muškarci i papci Priznati članovi francuskog podzemlja nazivaju se "muškarci". Ta praksa pomalo iščezava uoči Drugoga svjet­ skog rata: pripadnost bandi postala je veoma čitka za policiju jer se oglašavala javno. Ispod košulja muškarci su uglavnom pokriveni tetovažama. vjernost jednom čovjeku ili jednoj bandi. pjevačica Mistinguett.predstavljaju sav uspjeh dečki iz krimi­ nalnoga miljea koji sanjaju o građan­ skom životu i žele izaći u javnost sa svojim uspjehom. Bilo da je rođen na pločnici­ ma Pariza ili na Korzici. Pučki izgled "dečki iz Mouffa" (ulica u Latinskoj četvrti Pari­ za) s kraja 19. životinjama fetišima. zatim puste­ nim šeširima široka oboda koji pod­ sjećaju na one čikaških gangstera i nose se okrenuti odostrag. Nema inicijacije. medu kojima i državni tajnik za informiranje. Na vratu riječ fatalitas namijenjena je krvniku dok tri točke na člancima znače "smrt murjacima" i obraćaju se policiji. njemački velepo­ slanik Otto Abetz. a ne "papak" znači način djelovanja. Tu je više nego igdje šutnja zlato. svi ostali su "papci". Dvadesetih godina elegan­ tna su trodijelna odijela i ogrtači u skla­ du s dvobojnim cipelama i neizbježnim šeširima polucilindrima. Kao u slučaju Zlatne kacige problemi se moraju rješavati među 221 Tajna zločinačka društva . Poprsja su im ukrašena golim ženama. Sa svojini bratom "Méméom" nadzirao je sve vrste ilegalne trgovine između Korzike i Pigallea. Tino Rossi. kačkete. ali rijetki su oni koji se primaju u bandu... osveta u sluča­ ju izdaje. "obitelj". pomoćnik gradona­ čelnika Marseillea. Hulja ima dovoljno. brojevi­ ma koje donose sreću. urezana u meso. ali postoje pravila: poštovanje vlasništva i unutarnje hijerarhije. široke pojasove i šarene šalove zamjenjuju građanskim. ponašanja i pri­ kazivanja. nema ni organigrama koji dodjeljuje svakomu njegovo mjesto. Kraj jednoga kuma: Antoine Guérini ubijen je u Marseilleu 1982. Ovdje iskustvo i izgled čine muškarca. Zakoni podzemlja Odjeća nije dovoljna da bi činila taj milje koji je ponajprije silovit i dijelom ilegalan svijet u koji ne može ući svatko.

jedan tetoviran". Žene rijetko ima­ ju pravo govora u tom muškom svijetu. Lijepi Fraisette. Fernandel. jahte i vile na obali. F RANCUSKO PODZEMLJE SA SVOJIM Simone Signoret u "Zlatnoj kacigi" 1952) Jacquesa Beckera. Zbog brige o anonimnosti ili jednostav­ no zato što je jezik ulice šatrovački i sli­ kovit. posebno preko Latinske Amerike. Francuski šefovi bandi koji se odaju tomu (neki poput braće Zemmo- slikovitim običajima fasciniralo je autore i kompozitore od Pariza Victora Hugoa ili Eugènea Suea sve do Simenonovih štrebera preko realistične šansone i. Nakon Drugoga svjetskog rata šansone Fran­ cisa Lemarquea s prizvukom nostalgije podsjećaju na plesove uz diple iz "Ulice Lappe". Kao sljedbenici najkićenijega šatrovačkog govora oni prakticiraju promjenjiv jezik razumljiv samo njima. ura odbijaju). S nemalim financijskim sredstvima braća Guérini. a da bi vodila računa o stvarnosti. Veliki Cari. Olakotne okolnosti }eana Boyera.. dovoljno je da počne obračun noževima ili revolve­ rima. "podzemlje više nema morala.. duh rođen s apašima u pariškim ili marseillskim predgrađima je prošlost: "Sramim se". Jean-Paul Belmondo. često prema pro­ fitima koji se mogu ostvariti. Mistinguett.. Albert Préjean i mnogi dru­ gi doživjeli su uspjeh s pjesmama s tekstovima poput "Jedan žestok. Hôtel du Nord Marcela Carnéa ili Zlatna ka­ ciga Jacquesa Beckera posvećeni su kriminalnom miljeu. Serge Reggiani ili Simone Signoret (lijepa Amélie Hélie u Zlatnoj kacigi) glume zločince toga vremena. o njemu se ne govori. niti u napadima policije.U Panami ljudi iz kriminalnog miljea muškarcima. odlaze na iste plesove. Mreže su raskrinkane početkom 70-ih godina i otada. kodeks časti nije više isti. dakako. reći će stari gangster René la Canne in­ spektoru Le Taillantieru na ispitivanju. Damia. Ti "dlakavi momci". Dédé Razbijeni Nos. To je razdoblje Francuske veze. Ako jedan ma­ kro otme djevojku drugomu. Međutim Francuska veza ne opstaje dugo niti u bratoubilačkim ratovima među Hanovi­ ma. Ali kinematografija je veličala apaše. Maurce Chevalier. Paralelno Fréhel. posebno u marseillskoj lu­ ci. Dorville. Louis Jouvet. Trgovina "bijelim prahom" krenula je i stvorila neslućene profite potičući internacio­ nalizaciju rada. Même i Antoine zauzimaju visoko prvo mjesto sve do 60-ih godina. odijevaju se u istim trgovinama. 222 . "Ovo je moj žigolo" ili "U rupama mrak". kinematografije. gomilaju luksuzne auto­ mobile. daleko od papaka i "murjaka" i uglavnom nasiljem. Pravila se više ne poštuju. Bibi Slav­ ni. znakovita tišina ih od­ mah otjera van... Bernard Blier ili Lino Ventura na filmu pružaju komičnu i zabavnu sliku francuskog pod­ zemlja gdje pučki govor ima glavnu ulogu.. kako ih još zovu. Ako neki papak uđe u neku od četvrti rezer­ viranih za njih. Taj život u zatvorenom krugu je konstanta miljea. nedvojbeno prelijepa. za­ laze u iste kafiće. svaki član kriminalnog miljea ima nadimak koji je više-manje znakovit: to su Jo Ožiljak. dok Jean Gabin. ako i postoji podzemlje. Ali poslije rata Amerikanci bdiju nad tim da francusko podzemlje zapriječi put ko­ munistima. Tek nakon Drugoga svjetskog rata makroi češće prakticiraju otkup ili kazne za onoga tko pogriješi. Arletty. Andrex. Ge­ orges Artiljerac ili Emile iz Grenellea. jedan prav. široke i složene mreže ilegalne trgovine drogom koja vodi u SAD." PODZEMLJE IMA SVOJU KINEMATOGRAFIJU Francuska veza Za vrijeme okupacije bande su odmah izabrale svoju stranu.

kabada­ hija. Ali još je gore nešto drugo: policija otkriva kod Catlija putovnicu i dozvolu za nošenje oružja potpisane rukom bivšeg ministra unu­ tarnjih poslova vlade Tansu Ciller. Toga dana blindirani au­ tomobil nad kojim je vozač izgubio kontrolu udario je svom snagom u ka­ mion. Agca je bio član Sivih vukova. Gonca Us. i Ali Agca koji ga je poku­ šao ubiti 1981. Tako je lako u potpunoj diskreciji proknjižiti novac dobiven od ilegalne prodaje kroz računovodstva re­ storana. Od kabadahija do baba Te su veze zapravo dosta stare. no može se prevesti i kao "kum" .. bivša miss.koji je zapljusnuo turski politički život i cijelo stanovništvo. Naći šefa policije u dru­ štvu poznatoga babe . prethodnik današnje Turske. Pakistan). Troje od četvero putnika pogi­ nulo je na mjestu. posebno opijumom koji dolazi iz Zlatnoga trokuta (Iran. Od po­ četka 20. STUDENOME 1996. PIZZA CONNECTION veza uspostavljenih između tur­ ske mafije i njezinih partnera u svijetu je krijumčarska organizacija velikih raz­ mjera koju su vlasti identificirale 1983. No ta trgovina je nakon višegodišnjeg na­ pora raskrinkana potkraj 80-ih godina prošlog stoljeća. PRIMJER USKIH Srednjeg istoka. To su središnje osobe mafijaških društava. U cijeloj zemlji izbijaju demonstracije koje traže istragu. tur­ ske premijerke od 1993. Ta zadaća im je omogućavala da se lagodno bave kri­ jumčarenjem.Babe turske mafije Turska. stoljeća Otomansko Carstvo. Među njima se nalazio Hüseyin Kocadag. koji je bio drugi čovjek istanbulske policije. Mjesni kumovi. Kad su objavljena njihova imena. vrata između zapada i istoka. Treća žrtva je njegova ljubavnica. sudjeluju u toj trgovini povezani s vlastima. oni gomilaju zarade od porasta ilegalne trgovine drogom. IZBIO IE SKAN- dal u anatolskom gradiću Susurluku . babe preuzimaju vod­ stvo. Pranje novca je kratkotrajno. Afganistan. Bio je u društvu s Abdullahom Catlijem koji je sudjelovao u ubojstvima 70-ih i 80-ih godina i bio poznati narkodiler kojeg su tražile sve policije u Turskoj. do 1995.već ima u sebi uzbudljiv predznak. organizacije ekstremne desnice bliske mafiji kojom je upravljao Abdullah Catli. distribuira se na cijelom teritoriju preko mreže pizzerija. babe. ali uzaludno.to je turska riječ koja znači "otac" ili "djed". Među babama posebno se ističe Bekir Celenk. Inci­ dent u Susurluku otkriva ono što je cijeli narod predosjećao: prešutni dogo­ vor na najvišoj razini između svijeta zločina i svijeta politike.. Kad jednom roba dođe u ruke italoameričke mafije. postala je danas "lijevak" koji hrani Europu drogama. služilo se uslugama počasnih zločinaca. Ali nakon Drugoga svjet­ skog rata ti ljudi su stvorili pravu maffiju čiji šefovi. Moćan brodovlasnik koristi se pomorskom kom­ panijom za opskrbu sicilijanske Cose Nostre opojnim drogama koje dolaze sa P IZZA CONNECTION. započela je afera. On je jedan od onih koji 223 Tajna zločinačka društva . U Palermu se droga ra­ finira i zatim odlazi u SAD. Vezana je uz ličnost Yasara Avnija Musullulua koji se od 70-ih godina smatra jed­ nim od najvećih turskih baba. nalaze se ljudi koje veže prisega i kult tajne i koji katkad imaju iste etničke korijene: Kurdi. kako bi osigurali nadzor poštan­ skih i telegrafskih veza. Po njihovim zapovijedima Ivan Pavao II. Armenci ili Turci.

1981. Babe su danas usko povezane sa sicili­ janskom Cosom Nostrom u trgovini opojnim drogama.Babe turske mafije Irana. Bekir Celenk. Postavši poznat potkraj 70-ih godina u trgovini oružjem. Na lokalnoj razini bande vladaju cijelim četvrtima. Usko povezan s obavještajnim službama istočnih zemalja osumnjičen je da je organizirao atentat na Ivana Pavla II. Najmanje desetak oklopnih vozila prešlo je. No utjecaj baba ide još i dalje. Ta simbioza s vlastima takva je da je navodno bilo zaustavljeno sastavljanje izvješće UN-a o toj temi. Tema je ocijenjena kao previše osjetlji­ va. Na višoj razini čini se da je malo poli­ tičkih stranaka. kum turske mafije. čiji dobar dio članova navodno radi za policiju i turske tajne službe. u dijelovima sa zapada u smjeru Tajvana ili Iraka koji se priprema na rat protiv . zahvaljujući njemu. su turskoj mafiji dali međunarodnu di­ menziju. Oni su bliski određenim grupama ekstrem­ ne desnice kao što su Sivi vukovi. postao je zapravo posrednik između proizvođača opijuma na istoku i proizvođača oružja na zapadu. Početkom sljedećeg desetljeća spo­ minju ga čak kao jednog od naručitelja atentata na papu Ivana Pavla II. Diskretna i moćna Moć baba temelji se na širini njihovih mreža. gradskih dužnosnika ili policajaca umaklo financijskim preduj­ movima mafije. Isto su tako u vezi s kurdskim separatistima Radničke partije Kurdistana čijim po­ sredstvom nadziru prijevoz opijuma koji dolazi s Istoka. Koncentracija te ilegalne trgovine je fenomenalna: četiri ili pet turskih klanova sami nadziru tri četvrtine britanskoga tržišta heroinom. Jedna od njihovih specijalnosti je reket vlasnika automobi­ la: oni koji im odbiju platiti danak izlažu se opasnosti da više ne nađu svoje vozi­ lo.

Ameri­ kanci se služe mafijaškim mrežama kako bi oživjeli gospodarstvo. Osim toga razvili su originalan oblik reketa.) na yakuze. amfetaminom čija potrošnja ne prestaje rasti u Japanu koji je izložen krizi bez presedana. počevši od igara na sreću i trgovine "bijelim dijamantom". To što je utjecaj japanske mafije dose­ gnuo takvo značenje. toliko su šefovi tih mreža bili povezani s vlastima. stoljeća ima japanska mafija čiji bi prihodi mo­ gli doseći blizu 20 milijarda dolara go­ dišnje za organizaciju od samo 80 000 članova. Valja istaknuti kako su te mafijaške skupine koje zovu boryokudan prisutne u svim sektorima neslužbeno­ ga gospodarstva. I napokon u zemlji koja zabranjuje upotrebu oružja oni nadziru trgovinu oružjem. kao ono u kojem je vladalo pod­ zemlje.. To strateško pozicioniranje omogućuje im isto tako da lako peru prljav novac. posebno Liberalno-demokratskoj stranci na vlasti gotovo nepre­ kidno od kraja Drugoga svjetskog rata. iznude i pro­ stitucija jednako su tako njihova zna­ čajka: yakuze opskrbljuju javne kuće na otočju mladim ženama iz veoma siro­ mašnih obitelji. bakuti su isko­ ristili japanski gospodarski uzlet kako bi zagospodarili ilegalnom trgovinom. Dok je Japan bio uništen i stavljen pod tutorstvo generala MacArthura. objašnjava se njezi­ nom složenom poviješću. Ali prava moć toga sindikata japanskoga zločina ostaje velikim dijelom okultna. kao članovi brojnih upravnih vijeća prestižnih po­ duzeća ucjenjuju svoje članove ili napla­ ćuju svoju potporu tijekom osjetljivih glasovanja o financiranju. Veoma vješti u svakojakim prijevarama.U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Članovi japanskih dvjestogodišnjih mafijaških društava.. yakuze opasni su ljudi koji su ovladali cijelim dijelovima japanskoga gospodarstva i utječu na politički život u zemlji. i 1947. bakuta koje su od 18. Yakuze potječu izravno od profesionalnih kockara. Kamatarenje. REGLEDAJTE RAČUNOVODSTVO bilo kojeg velikog japanskog poduzeća ili banke i nepogre­ šivo ćete se spotaknuti (. Teret povijesti Yakuze su jednako tako bliski centrima odlučivanja. stoljeća poslodavci angažirali kako bi zaposlenici potrošili dio plaće na kocku. . Ali njihova dominacija u ilegalnom go­ spodarstvu potječe iz razdoblja nepo­ sredno nakon Drugoga svjetskog rata. Yakuze imaju svoju kuću u Osaki i pokazuju se u javnosti u uniformi. boryokudana. Ona je odraz neizmjer­ nog značenja koje početkom 21. Zna se spominjati razdoblje između 1945. yakuze su tijekom tih godina stekle službeno priznanje o svojem po­ stojanju u obliku udruga. Riječ yakuza potječe uostalom od gubitne kombinacije u jednoj kartaškoj igri. Čuvajući tajnu o svojim aktivnostima i identitet svojih članova." Ova tvrdnja potječe od jednog od najboljih stručnjaka za ja­ pansku mafiju.

Ako se čini da se pristupnik.KODEKS ČASTI KOD YAKUZA melji se na poštovanju određe­ nih pravila. Trebao bi dakle priznati svoju pogrešku na cere­ moniji yubitsumea tijekom koje krivac mora svojem nadređenom predati prvi zglob na svojem malom prstu. Najvažniji među njima je Yamaguchi-gumi. štiti i eventualno dolazi u pomoć njegovoj obitelji u sluča­ ju smrti ili odlaska u zatvor. U skladu s kodeksom časti njegova je pogreška kažnjena amputiranjem više zglobova na prstima. dokazao. oni su još pri­ sutni. Iako sami upravljaju svojim poslovima. Ako bi propustio izvršavati svo­ je obveze. Odnos koji ga povezuje sa šefom svojega klana ili svoje bande teme­ lji se na japanskom modelu oyabun-kobuna. što je odnos dijete-otac. Podrijetlom iz Kobea okup­ lja gotovo polovicu yakuza iz zemlje. stoljeća. duguje Znak sramote za toga Yakuzu koji nije izvršio svoje obveze. Međutim onaj tko želi postati članom pomno se promatra prije nego što se primi u organizaciju. Tajna zločinačka društva 226 . nego i svaku priliku da prona­ đe novi na području Japana. Često inici­ rani nose tetovažu koja označava njihovu pripadnost klanu. Svaki spor mora se rješavati interno: nikada ne smije pozivati policiju. Njihov je utjecaj poli­ tička moć ocijenila nepodnošljivim i 1992. Obrana klana je također temeljna: mladi yaku­ za se obvezuje da će čuvati najapsolutniju tajnu o svojim aktivnostima i identitetu svojih drugova. sveča­ no se inicira na ceremoniji tijekom koje razmjenjuje čašu sakea sa svojim oyabunom. Njegovu zastavu u obliku pozlaćenog romba poznaju svi. Za­ uzvrat učitelj ga hrani. Odsad je on njegov čovjek. mu poštovanje. Klanovi su veoma decentralizirani. Osim toga novak mora slijediti određen broj moralnih preporuka: izbjegavati kon­ zumiranje droge ili alkohola. Tako svaki novi član mora obećati da će poštovati svojega šefa kojem će se slijepo pokoravati. svake godine moraju uplatiti svojem sjedištu određenu svotu svojih primanja. imati ljubavnu vezu sa ženom nekoga člana klana. smjesta bi izgubio ne samo posao. Yakuza mora poštovati veoma strog ko­ deks časti. No kao što su dokazali brojni financijski skandali uoči 21. tajniji nego ikad. U ČINKOVITOST BORYOKUDANA TE- Snaga veza od čovjeka čovjeku U tom razdoblju učvršćuju se prvi boryokudani koji još tvore sliku japanske mafije. ako je potrebno i po cijenu života. proglasila njihovo raspuštanje. vjernost i pokornost. kobun.

U carskoj Rusiji postojalo je tajno društvo profesionalnih lopova.6 milijuna zločina i prijestupa".Mreže ruske mafije Na ruševinama sovjetskog imperija ruska mafija prosperira u obliku mnogobrojnih i aktivnih bandi ne samo u Rusiji nego i na sve četiri strane svijeta. ona ima i tradiciju. nazvan "mali Japanac". Za nekoliko godina postao je jak čovjek toga društva. Sam ministar. Od ostalih mafija na svijetu razlikuje ih jedna druga karakteristika: njihov stu­ panj obrazovanja koji im je omogućio da brzo ovladaju ilegalnom trgovinom ili složenim financijskim operacijama. Njome vlada jedan avtoritet ("šef") kojem po­ mažu brigadiri. bratva (bratstva) koje zovu i "brigade". To je slučaj grupe Japončik. ruskom mafijaškom mrežom smještenom u četvrti Little Odessa u Brooklynu. ali shvativši naknadno kakva su Svakodnevan prizor u novoj Rusiji: pad sovjetskog imperija pridonio je stvaranju skorojevića čije iznenadno bogatstvo ne ostavlja iluzije. Tako se u kon­ taktu sa staljinizmom njihov tradicio- 227 Tajna zločinačka društva . Njihovim su se talentima služili boljševici u borbi za osvajanje vlasti. prozvanog "Japončik". Ilegalno je emi­ grirao u SAD 70-ih godina prošloga sto­ V ELIKA VEĆINA RUSKIH BRIGADA OPERI- ljeća. Za razliku od svoie sicilijanske ili latinoameričke rođakinje ruska mafija nije ni jedinstvena ni centralizirana. Ondje stupa u vezu s Organi­ zacijom. Ona više sliči nizu bandi. po­ štovali strogi kodeks ponašanja. Zvali su ih vory-v-zakone ("kradljivci po zakonu"). nadzire određen broj tržišta itd. Međutim neke su postale prava transnacionalna društva čiji se zločinački ogranci šire po cijelome svijetu. Ondje su se vory domogli neslužbene trgovine koja je vladala medu zatvore­ nicima. doživjele su zamah s padom SSSR-a 1991. suzdržane u sovjet­ skom razdoblju. Služili su se šatrovačkim govorom. Iskustvo deportacije je osim to­ ga stvorilo čvrste veze medu određenim budućim vođama bandi. tvorili su svojevrsnu aristokraciju pljačkaša. banaka i gotovo polovica privatnih poduzeća pod kontrolom mafije i orga­ niziranoga kriminala. Staljin i njegovi na­ sljednici često su ih deportirali u gulage. No svaka od njih ima strogu hijerarhiju. Tako danas u Rusi­ ji ima oko 6000 brigada sa 100 000 nao­ ružanih ljudi. nedvojbeno najvažnije od svih ruskih zločinačkih društava kojom up­ ravlja Vjačeslav Kirilovič Ivankov. Mafijaške mreže. Kao simbol sve veće inter­ nacionalizacije ruskih brigada ono 90-ih godina prošloga stoljeća ulaže milijarde dolara u trgovinu heroinom i kokainom ili naftom iz bivšega sovjetskog imperija. Bivši klan lopova Iako ruska mafija skreće pozornost na sebe unatrag nekoliko godina. opasnost ti ljudi. GRUPA JAPONČIK ra sa svojega teritorija. Svaka banda može imati do više tisuća ljudi. pokriva točno označen teritorij. To je bivši boksač koji je upoznao strahote gulaga. Za primanje u mafiju nema inicijacije: traže se energičan tem­ perament i potpuna odsutnost skrupula. REDINOM 90-IH GODINA PRO- šloga stoljeća ruski ministar unutarnjih poslova je izjavio da je 60% državnih poduze­ ća. žaleći što raspolaže slabim proraču­ nom. izjavio je da na žalost "ne može reći ništa utješno" bojeći se da će delin­ kvencija ostati na godišnjoj stopi od "oko 2.

one se ističu u pljački sovjet­ ske baštine i prirodnih rus­ kih bogatstava.jedini vlasnici sredstava nasilja prema državi koja se umorila od toga da prisiljava na poštovanje zakona mogle domoći čitavih dijelova gospo­ darstva. industrijskim ribolovom. žitarice. ostacima bivše komunističke vlasti. Vladaju na tržnicama velikih gradova to lakše što se sovjetska policija da lako kupiti. ali deficitar­ nom u vrijeme opće oskudice: cigarete. prostitucija. ilagalna tr­ govina drogom. drvom.... toliko su dezorganizira­ le mladu Rusiju da su se mafijaške sku­ pine . Aktivnosti u Rusiji i u svijetu Danas se ruske brigade još razlikuju po svojim aktivnostima. povezane s velikim narkokartelima Latinske Amerike pletu sve gušću mrežu. I doista reforme predsjednika Jeljcina provede­ ne poslije 1991. osumnjičenog za suradnju s mafijom. Ruske mafijaške skupine imaju sjedišta u većini bogatih zemalja. U istom kontekstu šuška se da su odgovorne za trgovinu nukle­ arnim oružjem ili raketama. Osim klasičnih područja za takve organizacije reket. Tako te skupine nadziru trgo­ vinu oružjem koja se razvila u vrijeme hladnoga rata.Mreže ruske mafije nalni kodeks vrijednosti polako brisao i ustupao mjesto političkim strategija­ ma i mamcu za dobitak... Azerbejdžanaca. Bivše bande kradljivaca postale su obrazac zloči­ načke mafije koja izbija na svjetlo dana nakon 1991. plinom... Čečena ili Gruzijaca... Napokon one pljačkaju prirodni potencijal Rusije: prisutne su u trgovini naftom. Drugi jedan mo­ ment učinit će neobičnom rusku mafi­ ju 90-ih godina: udružuju se etnički klanovi poput Uzbeka. Vladimir Putin postavlja Simona Kukesa (slijeva) na čelo glavne ruske naftne kompanije nakon ostavke Mihaila Hodorovskoga. šefovi bandi počinju organizirati trgovinu legalnom robom. U stalnom kontaktu sa sovjetskom nomenklatu­ rom koja je tradicionalno korumpira­ na. u karipskoi zoni. . hrana..

siromašne adolescente prepuštene same sebi koji ubijaju za komad kruha. njihove šefove stanovništvo često poznaje. Iako su organizacije ilegalne. transport. Iz tih utvrda skrivenih u džungli droga se šalje prema velikim svjetskim tržištima: SAD-u. Tri godine poslije uhićenje Gilberto Rodriguez Orejuetla. Okupljeni u bande ili pandillase one vladaju cijelim četvrtima. To se dogodilo 1999. šef bande skromnoga podrijetla Pablo Escobar dolazi na čelo te unosne trgovine nasi­ ljem i zaplašivanjem. oni se pokazuju u javnos­ ti u velikim automobilima s tjelesnim čuvarima koji se mogu lako primijetiti u zemljama u kojima vlada siromaštvo. nego i raskrižje trgovine koja dolazi iz Južne Amerike. a i opasniji. Neki od tih laboratorija čak su opremljeni poletno-sletnim staza­ ma. Njihovo se carstvo danas prostire preko cijeloga planeta. Ta sjajna trgo­ vina brzo se organizirala. Magnati droge čak zaključuju saveze s lokalnim geriljerosima kako bi im oni osigurali zaštitu proizvodnih pogona. vojsku. U Medellinu. Računa se da tre­ nutačno u svijetu ima najmanje 250 milijuna redovitih potrošača. u žargonu zvan "bijelo". kad su kolumbijske policijske snage usred džungle otkrile podzemni labora­ torij izgrađen na tri razine. upravljao je najvećim svjetskim narkokartelom. uzimanje talaca i korupcije. Escobar je uspio kontrolirati pola kolumbijske trgovine koja je izno­ sila milijarde dolara. Unatoč tim uspjesima čini se da je borba protiv ilegalnih organi­ zacija danas zastala. Tijuanin i Matamorosov te napokon onaj iz pokrajine Sonora. Sama trgovina drogom navodno iznosi 8% međuna­ rodne razmjene. posebno prema Floridi. Međutim događa se da se neke medu njima otkriju. 229 Tajna zločinačka društva . glavni šef kartela u Caliju nazvan "šahist" zbog svojih organizacijskih sposobnosti. One isto tako potiču atmosferu terora u regijama po kojima pustoše primjenjujući mjere zaplašivanja. Čak su i politički vođe sumnji­ vi. Potječe iz Kolum­ bije odakle se izvozi tajnim kanalima.. Meksiko koji se nalazi na granici SAD-a postao je ne samo važan proizvođač. Ukorijenjenost u latinoamerička društva Tradicionalni karteli poput onih u Medellinu i Caliju stvoreni su s jedinom namjerom da preprodaju drogu. Njegovi su učinci jači nego konoplje. karteli Karteli u koje je jednako teško prodrijeti kao u južnoameričku džunglu gdje kriju svoje tajne laboratorije vladaju bezrezervno narkotržištem. carinu i pravosuđe ili ih kupuju. Zapravo se sustavno infiltriraju u poli­ ciju. Te zločinačke bande ponajprije su zadužene da šalju robu i štite njezinu proizvodnju. Karteli i karteliti Najvažniji karteli nalaze se u Kolumbi­ ji i Meksiku. Pridružiti se naoružanim bandama u službi kartela često je jedini mogući izlaz iz bijede u kojoj žive mladi u sirotinjskim četvrtima kolumbijskih gradova. R E D I N O M 70-IH G O D I N A PROŠ- loga stoljeća nova se droga pojavila na američkom tržiš­ tu: kokain. Veliki karteli zapravo kon­ troliraju sve faze ilegalne trgovine dro­ gom: proizvodnju. Ondje M ODERNE TVORNICE ZA PROIZVOD- kemičari proizvode svake godine više tona kokaina. pravnom koje su neovisne jedne o drugima. manjim. No već desetak godina prim­ jećuje se tendencija koja zabrinjava stručnjake za trgovinu drogama: ve­ liki karteli koji su suviše vidljivi us­ tupaju mjesto cartelitosima. diskretnijim koji su prava srednja po­ duzeća za droge. koji raspolaže mogućnošću prihvata više od sto osoba i energetski je potpuno neovisan. Osim naoružanim vojni­ cima raspolažu različitim sekcijama logističkom. većinom u bogatim zemljama.Gospodari trgovinom drogom. prodaju i pranje novca. INDUSTRIJA ZAKLONJENA OD POGLEDA nju droge prave su alkemičarske radionice zaštićene od indiskretnih po­ gleda. Za njih je Escobar primjer koji valja slijediti. Unatoč kon­ kurenciji drugih kartela poput onoga u Caliju. Europi i uskoro Aziji. financijskim. Ovdje je vlast podijeljena između četiriju velikih kartela: Juarezov. Njiho­ vi članovi slični su vojnicima koji nisu ni inicirani niti su obvezni poštovati bi­ lo koji kodeks časti. Te organizacije oslanjaju se i na sicariose. danas se misli kako je meksički pred­ sjednik Carlos Salinas razvio uske veze s kartelima kako bi njegova zemlja ima­ la koristi od njihova gospodarskoga dinamizma. jednoj od velikih kolumbijskih aglome­ racija proizvođača droge. što jača njihovu diskreciju. Kad ga je policija likvidirala 1992.

Tajna zločinačka društva 230 _~OO~ =THE END= .Džungla u koju se teško može prodrijeti iz Južne Amerike. Ove nove strukture su fleksibilnije i ne vladaju svim etapama trgovine. One se specijaliziraju u jednoj od njih te uspo­ stavljaju pojedinačne veze s drugima. posebno prema Europi. Njihovi su šefovi često školovani. Budući da im je stalo do dobrih poslovnih rezultata i diskrecije. cartelitosi manje pribjegavaju zločinima. "Majka svih borbi" (Vicente Fox . a više korupciji. idealno je mjesto za tajne laboratorije koje specijalne snage pokušavaju razotkriti. ali i da olakšaju mogućnosti pranja nov­ ca što zadaću vlasti čini još lakšom. borba protiv te ilegalne trgovine jedna je od velikih uloga novoga stoljeća. Osim toga globalizaciia je dopustila kartelima da prošire svo­ ja tržišta. čak i biznismeni koji ponajprije traže za­ radu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful