TAJNA DRUŠTVA

PRIPREMIO

Jean-François Signier
U SURADNJI S

Renaud Thomazo
Naslov izvornika :

Les sociétatés secrètes

Copyright © 2005. LAROUSSE

* KOJU SU VJERU IMALI GALSKI DRUIDI? * ZAŠTO SE KABALA VRAĆA U MODU? * KAKVO JE PRAVO LICE TEMPLARA? * ODAKLE DOLAZI MAFIJA? * KAKO JE ORGANIZIRANA ZLOGLASNA AL-QAIDA? -o- -o- -o- -o- -oSVA TA PITANJA I JOŠ MNOGO DRUGIH - UKUPNO 70 - OBRAĐENA SU U OVOJ KNJIZI KOJA PRUŽA ISTODOBNO NAJNOVIJE SPOZNAJE O TIM TEMAMA I UŽITAK ČITANJA ŽIVE I ZANIMLJIVE PRIČE. -o- -o- -oKNJIGA OTKRIVA ČITATELJU SVIJET TAJANSTVENIH INICIJACIJA, OBREDA, POTRAGA I UROTA.

©

EQ°2007

Predgovor
ko želi podići veo s tajnih društava, brzo će shvatiti da su ona pratila povijest čovječanstva od samih početaka. U neolitskim skupinama čarobnjaci i šamani prenosili su malom broju odabranih povlasticu komuniciranja s duhovima. U antičkim gradovima živjeli su jedni uz druge službeni i javni kultovi s tajnama koje su bile nedostupne svjetovnjacima, a na rubu velikih religija uvijek su nastajale sekte u kojima je otkrivenje na para­ doksalan način trebalo ostati skriveno. Tajna koja ostaje skrivena često je duhov­ na, katkad ezoterična, ali politička sfera ne bježi od želje da se u sklopu društva koje sve više želi ovladavati svim aspektima postojanja izgradi druga organizaci­ ja, koja će zbog toga što se ne može staviti na mjesto države ili neke druge crkve, koje su sveprisutne, djelovati u ilegali.

T

U prirodi je tajnih društava i nedvojbeno u njihovoj funkciji da izbjegavaju povijest ili da se u njoj javljaju tek privremeno. S obzirom na tišinu koja je ukot­ vljena u praksi njihovih kultova i tajnost potrebnu za čuvanje znanja za koje tvrde da ga posjeduju, njih nema u povijesti ljudi, koja je ipak povijest društava. I sama ta činjenica čini ih tako fascinantnima. Fascinacija je to veća što svatko primjećuje da je određen broj njih imao važnu ulogu i da će za neke i dalje biti nejasni, ali utjecajni akteri u političkom, društvenom i duhovnom životu naših društava. Tu je dobro usidreno uvjerenje, mjesto svih maštanja i najluđih glasina, od "masonske urote" do pretpostavljenog utjecaja Opus Dei, od "velikoga djela" alkemije do sve­ moćne mafije. Činjenica što su tajna upućuje na zle namjere i potkrepljuje sum­ nju. I napokon, kako danas zanemariti presudnu ulogu carbonara u Europi 19. stoljeća ili moć američkoga Ku Klux Klana? U očima svjetovnoga čovjeka sve se to lagano miješa, dajući prednost najuzbud­ ljivijim ili najčudnijim tumačenjima. Templarski red koji je nestao u 14. stoljeću navodno je još među nama kao čuvar neizrecive tajne koju nedvojbeno dijele rosenkreuzeri ili članovi nekog ceha ili pak slobodni zidari, ako svi i ne sudjeluju u istoj i velikoj zavjeri... Zna se kako su još nedavno bile popularne te teze! Otkriti dio onoga što su bila i što još jesu određena tajna društva među onima najpoz­ natijima - što nije najmanji paradoks - znači osvijetliti mračnu stranu povijesti, ali i obnoviti neke potrebne istine.

>>>Tajna vjerska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 >>>Tajna inicijacijska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . .76 >>>Tajna politička društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . .130 >>>Tajna zločinačka društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . 196
Tajna Društva

2

Tajna vjerska društva
Ljudska društva, čak i ona najprimitivnija, uvijek su se ustrojavala zbog vjerovanja, dogmi, postupaka koji povezuju ljude s nekom transcendentnom vjerom. Postoji nešto ili netko tko izlazi iz uskog okvira čovječanstva i s njim je moguće stupiti u kontakt - poruka je koju daju vjere koje su preuzele i kodificirale dogme.

Tajna vjerska društva

N

A PUTU BOGA ILI BOGOVA UVIJEK SU

nice smrtnika. Tajna se očituje na različite na­ čine. Najočitija je tajna pripadnosti. To je pri­ mjerice slučaj kod druza ili alavita koji su stoljećima prakticirali taqiyu ili "dvoličnost" kako bi izbjegli progone, ali i da bi bolje očuvali svoj kult. Identitet članova Braće či­ stoće, izraelske sljedbe iz 10. stoljeća, koji su u međuvremenu stvorili važno književno djelo, još se danas ne zna. Ovdje nalazimo dvostru­ ku značajku koja je svojstvena tim skupinama. Zatvorena društva su često progonile službene religije iz kojih su ona više-manje proistekla i kojima su katkad mogla ugroziti autoritet i dominaciju. To je npr. slučaj s gnosticima koie su kršćanski autori snažno optuživali ili manihejcima koji su udaljili od sebe zoroastersko svećenstvo. S druge strane većina tih skupina iskazivala je veliki prezir prema drugim obre­ dima, pa otuda njihova želja da se u to ne mi­ ješaju. Zato su privrženici antičkoga orfizma redovito odbijali prisustvovati svetkovinama u grčkim gradovima. Prakticiranje tajne ne odnosi se samo na identitet članova nekoga vjerskog društva, nego se odnosi ponajprije možda na poruku kojoj su oni privrženi i čiji su isključivi korisnici. Ta poruka općenito proizlazi iz otkrivenja upu­ ćenog veoma malenom broju osoba. To je bio slučaj s gnostičkim sektama čiji su članovi tvr­ dili da su im povjerene skrivene tajne što ih je

postojale dvije staze. Prva, najraši­ renija, je egzoterična. Ona se sastoji od poruke namijenjene većem bro­

ju ljudi. Tri religije Knjige, judaizam, kršćan­ stvo i islam po prirodi su egzoterične religije; biblijski proroci Isus ili Muhamed bili su nosi­ telji božanske riječi svima pristupačne. Ali na rubu tih velikih kultova postoji druga staza pristupa božanskome, koju karakterizira nje­ zin ezoteričan i elitistički aspekt. Ezoteričan zasigurno, jer utrti put ima za cilj preobliko­ vati bića "iznutra", pretvarajući ih u posve­ ćene. Elitistički zato što su ti privrženici malobrojni i smatraju se šakom izabranih ko­ jima je namijenjen pravi spas. Pristaše ezote­ ričnoga puta svijet, uostalom, dijele na dvije kategorije osoba: posvećene, koji jedini mogu težiti pravoj istini, i ostatak ljudi koji se kva­ lificiraju kao "neznalice", "bezbožnici" ili jed­ nostavno "svjetovnjaci" koji nisu sposobni primiti božansko otkrivenje. Ta koncepcija navodi posvećene muškarce ili žene da se na­ laze u ezoteričnim i zatvorenim bratstvima koja čuvaju nauk i posebne obrede što je jam­ stvo najviše duhovne nagrade. Tako se tajna nalazi u središtu tih vjerskih društava. Ona je njihovo vezivno tkivo, temelj; bez nje nestaje dar povlaštene veze s božan­ stvom, a sljedbenici su izloženi sudbini zajed­
F T G A I A NA P E H D O STRANICI: Ovaj jedini preživjeli u O O R FJ RT O N J željezničkoj nesreći u Beninu je u punom transu kulta vudu. Obredi i moć te religije u isti mah privlače i zastrašuju.

5

Tajna vjerska društva

Sadržaj
Isus nakon uskrsnuća otkrio apostolu Ivanu. Samo se nekolicina onih koji su bili posvećeni u te tajne mogla nadati da će steći vječni ži­ vot. Ta shema vrijedi za velik dio starih tajnih društava koji su priopćavanje tajni učinili temeljem svojega nauka. I danas velik broj vjerskih sljedbi svojim članovima prikazuje u lijepom svjetlu priopćenje neizmjerne tajne, igrajući često na kartu njihove naivnosti ili očaja... Ima još jedno područje u kojem prevladava tajna: to je područje kultova. Religija obve­ zuje, slavljenje kulta je svojstvo većine tajnih vjerskih društava. Te ceremonije koje su neraz­ dvojne od poruke koja se odašilje privrženicima često su ostale neprobojne sve do naših dana. Možemo samo zamisliti prizor kojem je morao prisustvovati faraon, vrhovni svećenik upućen u arkane egipatske religije. O kultu eleuzinskih misterija, povezanih s Demetrinim ili Perzefoninim kultom, ne znamo ništa. Kao i kod velikih religija, obred osigurava ko­ heziju zajednice, a održavati ga skrivenim pred očima neposvećenih, znači dodati mu auru tajnovitosti koji napokon uvjerava sva­ kog člana da s ostalima dijeli iste kretnje, iste riječi što ih znaju samo oni, učvršćujući ga u njegovoj vjeri. U tišini egipatskih misterija Stroga duhovnost orfizma Orgijastičan Dionizov kult Eleuzinski misteriji Antički proroci i vračevi Kibela, Izida, Mitra... Tajanstveni istok u Rimu U srcu keltskoga svijeta, druidi Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? Gnostičke sekte i Kristova tajna Između sjene i svjetlosti borba manihejaca "Prava riječ" Shingonaa Duhovni grad Braće čistoće Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Već tisuću godina druzi Tarîqa, islamska tajna bratstva Kabalisti inicirani u tajne Biblije Vrteći derviši ili ples za molitvu Od hereze do legende, katari . . . Političke ambicije Bijeloga lotosa Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Utjecaj organizacije Opus Dei . . . . . U okrilju vjerskih sekti 61 65 ...... 69 59 31 33 35 37 39 43 47 51 53 57 19 23 27 29 07 11 13 15 17

U tišini egipatskih misterija
Majka svih inicijacija, stari Egipat, pruža bajoslovnu panoramu spomenika, slika i tekstova kojima odjekuju tajanstvene ceremonije vezane uz žive, ali i mrtve...
GIPĆANI P R I D O Š L I C A M A NISU po-

Ozirisovi misteriji
U svojoj priči grčki autor evocira naj­ slavnije egipatske misterije koji su se smatrali temeljnim mitom koji jamči vječni život. Legenda kaže da je Oziris bio ubijen, a zatim mu je njegov brat Set iščupao udove. Njegova sestra i žena Izida dala se u potragu za ostacima svo­ jega muža razbacanima na četiri strane svijeta. Uz strašnu borbu protiv Setovih saveznika uspjela je sastaviti Ozirisovo tijelo. Zatim je uz Tota, čuvara sveg zna­ nja o inicijaciji, otpratila ostatke svoje­ ga muža kako bi bio zakopan u Abidosu prije nego što se ponovno rodi. Smisao te priče kaže da svaki inicirani, kao što je Oziris, može nadživjeti smrt. Oziris je napokon bog života i raslinja; Egipćani su običavali zalijevati kipiće boga kako bi im ondje proklijalo žito. Najvažniji Ozirisov hram nalazio se u Abidosu gdje su se jedanput na godinu slavili veliki misteriji o kojima govori Herodot. Organizirali su ih svećenici, a sastojali su se od goleme predstave koja bi poprimila glavne elemente mita. Brod u kojem je bio sarkofag s ponovno sas­ tavljenim bogom vjernici su gurali do njegova hrama. Prateći lađu svećenici su oponašali borbu protiv Ozirisovih ne­ prijatelja koji su se protivili njegovu uskrsnuću. Ti su misteriji bili javni. Nji­ ma je prisustvovala velika gomila. No u sredini hrama tajni su misteriji okupljali samo svećenike i inicirane.

vjeravali tajne koje su posje­ dovali (...), nego su ih čuvali samo za one koji su trebali pristupiti kraljevstvu, a među sveće­ nicima za one koje su smatrali najis­ kusnijima po odgoju, obrazovanju i podrijetlu." Tim je riječima Klement Aleksandrijski u 2. stoljeću poslije Kri­ sta podsjećao na duboko inicijacijski karakter egipatske religije. Ali on je ne­ savršeno opisao svijet iniciranih. Daka­ ko da se svjetina morala zadovoljiti time da ostavlja milodare na ulazu u hram. No ipak je osim svećenika i fa­ raona i nekoliko sretnih odabranika imalo pristup u egipatske misterije. Čini se da je to bio slučaj s grčkim po­ vjesničarom Herodotom koji opisuje kako se u Ozirisovu hramu, smje­ štenom u Saisu na delti Nila, odvijala noć "prikazivanja njegove patnje ko­ ju su Egipćani nazivali misterijima. Ja znam više pojedinosti o tim predstava­ ma, ali šutimo radije o tome. Isto tako i o svečanostima inicijacije Demetre ko­ je Grci nazivaju tezmoforije." Što je, dakle, Herodot vidio u društvu drugih Egipćana, a nije želio otkriti svojim su­ vremenicima?

Oziris sa žezlom i bičem, kraljevskim znakovljem. Kao najvažnija osoba egipatskoga panteona, on je pravi bog inicijacija i predsjeda najpoznatijim misterijima antičkoga svijeta.

7

Inicirani, gospodar vječnosti
Ovi posljednji bili su jednog dana pro­ čišćeni i uvedeni u svetište kako bi on­ dje promatrali božanstvo. Taj im je kratak prolaz otvarao vrata vječnoga života. Postoji tekst koji kaže da je budući inicirani, mistagog, "ušao u Ozirisov hram (gdje je) otkrio velove onoga koji se tu nalazio", postajući tako "gospodarom vječnosti tvoreći jedno biće s Ozirisom." Takva su svjedočanst­ va na žalost rijetka jer je tajni karakter inicijacije i tih misterija bio ljubomorno čuvan. Evo zašto se egiptolozi trude pro­ drijeti u tajne iniciranih zajednica u to

KEOPSOVI IZRAČUNI
rađena u 27. stoljeću prije Krista na visoravni Gizi, od antike naj­ više zadivljuje i intrigira zbog svojih veličanstvenih dimenzija. I danas neki u tome vide više od jednostavne di­ vovske grobnice i zastupaju ideju da se radi o hermetičnom djelu. Ta je teza nastala tijekom iskapanja zdanja po­ četkom 19. stoljeća: dvojica Britanaca, nakladnik John Taylor i astronom Charles Piazzi Smith posvećuju se iz­ računima po nacrtima piramide. Pre­ ma toj dvojici proizlazi da je bila građena oko broja pi i zlatnoga broja koji je mnogo stoljeća poslije opisao Pitagora. Osim toga njezine su četiri strane savršeno orijentirane prema če­ tiri strane svijeta, a njezin glavni hod­ nik upisuje se u pravi kut koji tvori Zemlja sa zvijezdom Sjevernjačom. To je bilo dovoljno pa da sve vrste duho­ va povjeruju kako su u spomeniku otkrili ezoteričnu oporuku egipatskih astronoma i geometara. Mi danas znamo da su ovi posljednji dovoljno vladali matematičkim alatom i da konstrukcija ne duguje ništa nekoj vi­ šoj sili koja bi je nadahnula. Međutim ostaje nejasno je li to vrhunac inicijacijske arhitekture ili grob namijenjen veličanju kralja-boga. (grobnica definitivno nije)

O

D SVIH PIRAMIDA KEOPSOVA, sag-

Ozirisa je uhvatio u klopku njegov brat Set koji će ga zatvoriti u kovčeg i predati Nilu. Njegova smrt izvire iz egipatskih inicijacijskih obreda.

jevrsnoj svetinji nad svetinjama (naos). Inicirani je zatim morao poštovati određeni broj pravila: zabrana laganja, krađe ili otkrivanja sadržaja misterija... Osim toga podučili su ga nekim formu­ lama za dan kada će se suočiti sa smrću.

vrijeme. Čini se da je bio niz stupnjeva unutar njih, zna se također da su za vri­ jeme proslave misterija neki inicirani imali pravo zadržavati se u Ozirisovoj barki dok su je drugi napustili. U svakom slučaju, koliko se to danas može rekonstruirati, svi su proživjeli isti obred pranja koje čisti prije nego što su ušli u hram. Katkad tekstovi spominju posto­ janje nekoga čuvara koji ispituje uljeze o motivaciji prije nego što mogu početi promatrati kip božanstva skriven u svo­

Svećenici i faraon, veliki inicirani
Dugo su vremena inicirani vjerojatno bili svećenici i faraon i smatralo se da su samo oni sposobni da se približe božan­ stvu. Faraon, neprijeporni vladar izgle­ da kao potpuno iniciran: ratnik vješt u rukovanju oružjem i plemenitim vješti­ nama kao što su streličarstvo, lov i rat, on je također najveći egipatski svećenik.

Tajna vjerska društva

8

a ne može nikada poginuti. A oni su jednako korisni Ozirisu Ovaj izvadak iz Knjige mrtvih predstavlja suđenje pokojnicima: dok Anubis važe duše. faraon u početku bio jedini koji je mo­ gao očekivati život poslije smrti. svoja usta. ona koju zovu "Knjiga dvaju pu­ tova" opisuje put koji treba slijediti. otresam prašinu. tko poznaje tu knjigu može izaći usred bijela dana i šetati zemljom medu živima. vodom. Tu se nalazi i točna karto­ grafija toga svijeta prepunog zamki: dva puta . a svećenici i inicirani u boga mogli su potražiti savjet u njima kako bi se pripremili za smrt. Ona. Na jednom pa­ pirusu piše da je "Oziris vidio spise (kra­ lja) Raa. svoje ruke. . (. Tada fa­ raon postaje vrhovni vjerski lik u car­ stvu. Svećenstvo egipatskoga hrama orga­ nizirano je po strogoj hijerarhiji: oko velikog svećenika. Hor vodi mrtvaca prema Ozirisovu sudu. jezik i usta su mi vješti vodiči. ( i na sljedećoj strani ) kao i onima koji ih čitaju i onima koji ih promatraju na zemlji.vo­ de na sveto mjesto gdje se nalaze Oziri­ sove spasilačke tekućine koje daju vječni život." Prema Knjizi mrtvih. drugi kopneni . nalazi se mnoštvo "proroka" zaduženih za manje važne službe. svoj srčani mišić. Ali inicijacija nije bila dovoljna za to. Na njihovoj razini slave službu božju "predstojnici misterija" čija se funkcija trebala sastojati u tome da se organizi­ raju inicijacijske ceremonije.) Podižem se na lijevu stranu i premještam S MATRA SE DA MUMIFICIRANI POKOJNIK na desnu. Točnije." Te svete knjige ostale su očuvane u hramu. zamke. Mogu raspolagati pogrebnim darovima. (sve) svoje udove kako rade. "čisti". "sluge božje" kojima su pomagali svakoga dana svećenici-uabi. bit će nesmiljeno udaljen od ove potrage. povjetarcem.. Vrhovni svećenik samo je njegov zamjenik. velike ličnosti kad se radi o Amonu u Tebi ili Ozirisu u Abidosu. Nakon što je pročišćen i okrunjen uvodi se u božje prebivalište u središte hrama: svećenici pred njim vjerojatno izvode glavne prizore iz mita. sjedam. valom. dižem se na svoju desnu stranu i premještam na lijevu. zaduženi da očiste hram paleći tamjan ili prinoseći u njemu žrtve ljevanice. U trećem PONAŠANJE KOJE TREBA SLIJEDITI NAKON SMRTI iniciran s onu stranu smrti ulazi u vječni život zahvaljujući popudbini kao što je Sveta knjiga. Pariz. Svi su svećenici bili inicirani u mis­ terije božanstva kojem su služili. Le Cerf 1976. ustajem.jedan vodeni. trebalo se jedna­ ko tako pripremiti za drugi svijet s pomo­ ću svetih knjiga kojima su Egipćani pridavali najveću važnost. Tko nije prošao to djelo. svoje noge.9 U tišini egipatskih misterija Njegova ceremonija ustoličenja je prili­ ka da ga se inicira u Ozirisove misteri­ je. krugu nalaze se obični svećenici. ima dužnost da organizira kult bogova kako bi zadržao svjetski pore­ dak. jer je on sam bio slika i prilika novog Ozirisa. ali i spasonosne formule koje treba izgovoriti pred strogim čuvarima svijeta mrtvih. To se pokazalo učinkovitim milijun puta. Čini se da je čovjek-bog.. rijekom. "Nalazim ponovno svoje srce. Knjige mudrosti Poruka egipatske inicijacije sažimlje se u nadi u život poslije smrti.

među kojima je i slavna "Smarag­ dna ploča". stoljeća i još više u 19. stoljeću Apulej u svojoj knjizi Zlatni magarac preko svojega junaka Lucija prikazuje uzbuđenje i zanos koji prate ini­ cijacije u Izidin kult. Slo­ bodno zidarstvo bit će odraz te mode: neki njegovi članovi rado će potvrditi kako su graditelji Salomonova hrama preuzeli dio svojega umijeća od gradi­ telja piramida. Na posljetku Europu je obuzela prava egiptomanija od 18. skup tekstova. mogao je biti samo lonac za taljenje svih tradicionalnih znanja. mogla se na­ baviti uz određenu svotu novca. Egipat. Hermetizam je rođen u Aleksandriji za vrijeme helenizma i trajno je obilježio zapadnu povijest. U 2. oni ko­ ji su od Pitagore. po­ sebno kad je otkriven u renesansi.u zemlju piramida. koji se pripisuju osobi pod imenom Hermes Trismegist. Egipat. . majka inicijacijskih društava? Vrlo je rano primijećen duboko ezote­ ričan i inicijacijski karakter egipatske religije. Či­ njenica da su se oni održali tisućama godina očito je pridonijela tomu da su postali slavni i privlačili hodočasnike iz sredozemnoga prostora poput Herodota. To je dje­ lo jedinstveno u svojem žanru jer nije bilo isključivo namijenjeno Ozirisovim posvećenicima. U rimsko doba Izidini i Ozirisovi misteriji bili su također veoma popu­ larni kod naroda koji tu nalazi utjehu poruke nade poslije smrti. Čini se na posljetku da se religija demokratizi­ rala tijekom vremena. spaja egipatskoga boga Tota i grčko­ ga Hermesa. ali i od Orfeja učinili posvećenike u egipatske misterije. Grci su tu bili osjetljivi. boga s tijelom čovjeka i glavom sokola.posebno francuskih .. Pomalo su se po ugledu na faraona najbogatiji ljudi dali balzamirati te su nosili u svoj lijes knji­ ge čiji ih sadržaj treba zaštiti od opas­ nosti drugoga svijeta. Oko Hora.U tišini egipatskih misterija 10 Jedna druga knjiga doživjela je neo­ bičnu sudbinu: Knjiga mrtvih.. U tom slučaju inicijacija je održana poslije smrti. stoljeću nakon ekspedicija . Naprotiv. koji se smatra najstarijom civilizacijom u povijesti. Ozirisovo i Izidino posmrče pomaže majci da svlada Seta i osveti ubojicu svojega oca. Drugo naslijeđe koji će od Egipta učiniti domovinu ezoteri­ čnoga znanja Corpus hermeticum.

" Citat iz. Reci im: 'Ja sam dijete zemlje i zvjezdanoga neba: vi to sami dobro znate. ali ostaje tajna. Taj je kult prekinuo sa službenom religijom koja je prošla cijelu antiku. rezervirana za manjinu prema riječima samoga pjes­ nika: "Zatvorite vrata svima koji nisu posvećeni bez razlike. Riffarda. a da nikad ne nađe poči­ nak. Pariz. Tu ćeš naći drugo. stoljeća pr. 4. "Naći ćeš u Hadovoj kući lijevo jedno vrelo. sin muze Kaliope. A. 11 . Na njih se pak sručio Zeusov bijes i iz njihova pepela rodila se ljudska vrsta. knjige Ezoterizam P. uz njega se uzdiže bijeli čempres. Orfička legenda učinila je od njega Zeusova i Perzefonina izvanbrač­ na sina i žrtvu ljubomorne Here koja će ga izručiti Titanima da ga raskomada­ ju. Ta je priča u središtu orfičkoga nauka.Stroga duhovnost orfizma Sljedbenicima orfizma obećava se život prepun sreće nakon smrti. U traženju čistoće Od 6. Shrvan od boli Orfej silazi u podzemlje gdje svo­ jim pjevanjem očara Hada i njegovu ženu Perzefonu. Robert Laffont. stoljeću prate sljedbenike orfizma u smrt. nauk koji se prip­ isuje Orfeju uvelike je rasprostranjen u Grčkoj.5. dajte mi smje­ sta svježe vode koja teče iz močvare sjećanja." Posvećeni uče da je zaboravljanje Perzefoninih savjeta prouzročilo gubitak Euridike. zaljubljuje se u lijepu nimfu Euridiku koja umire na dan njihova vjenčanja. No njegovo postojanje prije Dionizove smrti čini se kao mrlja. Vraćajući se. Kr.. a ti ćeš zatim vladati me­ ­u junacima.' I oni će ti dati piti iz božan­ skog izvora. 1990. stoljeće). Osušen sam od žeđi i umirem. RATIVŠI SE S PUTOVANJA S ARGO- nautima Orfej. Lud od boli osmišljava misterije koji se temelje na njegovu is­ kustvu smrti i njegovoj preobrazbi pri­ je nego što je sam umro od ruku ljutih bakhantica zbog svoje isključive ljubavi. Na isti je način kod čovjeka zaborav njegove bo­ žanske naravi i dramatičnih okolnosti ZLATNI LISTIĆI matralo se da zlatni listići iskopani iz grčkih grobova u 19. svježu vodu koja teče iz močvare sjećanja. S U klasičnom panteonu Doiniz daje muškarcima i ženama (desna stranica) sreću preko ekstaze (mozaik svile na Argosu u Grčkoj. Tako čovjek rođen od bogova ima dio božanske naravi. uz izbjegavanje stalnoga ciklusa reinkarnacija. čuvaj se približiti se čak tom vrelu (zaborava). čuvari stoje pred njom. Formula "Dijete sam zemlje i zvjezdanog neba" otkriva čuvaru izvo­ ra sjećanja da je duša mrtvaca inicira­ na u Orfejeve misterije i da ima pravo oteti se zaboravu i reinkarnaciji. Mit o Orfeju u uskoj je vezi s likom Dioniza. Evo zašto je besmrtna čov­ jekova duša osuđena da se seli iz tijela u tijelo. ishodivši od njih oslo­ bađanje svoje ljubljene pod uvjetom da se ne okreče prema njoj prije nego što stigne u svijet živih. Orfej zaboravi Perzefonin savjet i gubi Eu- ridiku zauvijek.

Sljedbenike se podučava geografija boravka mrtvaca. To sektaško ponašanje im je. taj se listić ukapa uza njih kako bi poslužio kao popudbina u Had. Muškarci. njegova rođenja uzrok njegovih stalnih utjelovljenja. Ta tajna poduka jamči samim posvećenicima blaženstvo vječnoga života. Pod vodstvom inicijatora. orfičari se okupljaju u bratstva nazvana "tijaze" gdje im se prenose inicijacijska znanja i gdje prakticiraju stal­ nu askezu. posvećenici dobivaju zlatni listić u koji su urezane te preporuke. U prvim stoljećima poslije Isusa Krista orfička društva se formira­ ju u pitagorizmu prije nego što su nestala kad je jednom napokon uspo­ stavljena kršćanska era. bliži Pitagorinu nauku doživio je nepobitan uspjeh u grčkom svijetu. otkri­ va im se posebno lozinka koja će im omogućiti da se napiju s vrela sjećanja kako bi izbjegli beskrajan ciklus reinkarnacije. orfici se udaljuju od društvenoga života kako bi bolje isprali mrlju svojega rođenja.Stroga duhovnost orfizma orfičari prekidaju s vjerskim obredima grada koji pristaju na krvave žrtve i gozbe u čast olimpskih bogova. Tijekom tih ceremoni­ ja prisjećaju se Dionizove smrti. savjetuje im se da ne piju vodu s vrela zaborava. oni osim toga imaju povlasticu da sudjeluju na inicijacijskim misterijima koje su im svojstvene i o kojima znamo ma­ lo. orfeotelesta. Orfizam koji se uvelike razlikuje od eleuzinskih misterija za koje se posveće­ nici vraćaju kući nakon inicijacije. uostalom. Bareljef u mramoru iz klasičnoga razdoblja na kojem su imena dodana u renesansi. Rastanak Orfeja i Euridike koje se Hermes sprema odvesti u podzemlje. a zatim i u rimskom. no smatra se da se mi­ steriji sastoje samo od savjeta o ponašanju kojeg se treba pridržavati na drugom svije­ tu. Kad oni umru. Samo orfičko otkrivanje može slo­ miti tu sudbinu zablude. Na posljetku prema njima duša oslo­ bođena od tijela u trenutku smrti pije iz vrela zaborava prije nego što se reinkarnira. Orfički misteriji Posvećeni u orfizam ne za­ dovoljavaju se da vode čist život. donijelo određeni prezir filo­ zofa poput Platona ili drama­ tičara poput Euripida koji kritiziraju drskost orfeotelesta što obećavaju spas u zam­ jenu za korjenitu promjenu načina života. a posebno čistoću obilježenu apsolutnom zabranom prolijevanja kr­ vi i konzumiranja mesa. žene svih stanja. Kako bi nadopunili poduku u misteriji­ ma. Ta zabrana je bremenita značenjem jer uključuje da 12 .

(. Za razliku od društvenih običa­ ja onoga vremena robovi kao slobodni građani ondje su prihvaćeni. Tako dramatičar Euripid evocira u svojoj tragediji Bakhantice Dionizov lik i demonski kult. 13 . kako to naglašava Euripid. I dane noći skupa s njima boravi i momam' hvali svetu službu bakhovsku. kaplje maše grozdove. Pentej.Dionisu. U tajni tijaza Nema hrama posvećenog Dionizu pa se zato njegovi vjernici okupljuju u tijazama. zdrave službe božje nema već!" (prijevod Koloman Rac). I lete kuda koja. tajni posvećeni krugovi čiji glavni likovi žene zazivaju Dioniza kao boga zanosa. bogu vinove loze i vina. kosom miris­ nom. Rad l a ž n e slave boga Bakha prag nam naš svijet ženski pusti i pogori sjenatoj sad vrlja. žene koje napuštaju svoje ognjište da bi se bacale u tuđa naručja. u središtu su Podignut ispred hrama u Delu u Kikladama taj golemi kameni falus bio je posvećen Dionizu. pije i prisustvuje kazališnim natjecanjima na kojima se ogledaju najbolji dramatičari toga do­ ba. vjerskim skupinama od nekoliko desetaka osoba koje slave božanstvo u nadi da će upoznati sreću na drugom svijetu. Ovaj veoma popularni grčki bog predmet je službenoga kulta u Ateni gdje se na velikim dionizijama svake godine u ožujku održavaju velebne pri­ redbe koje slave buđenje prirode. novom bogu. životinje divljački žrtvovane.).Orgijastičan Dionizov kult Vino koje teče potocima za razuzdanih bakanija. kriju se nasamo i zagrljaju muškome se odaju. unuk kralja Kamda razljutio se. Ali usporedno s tim javnim prosla­ vama i. Gdje ženske se na gozbi soka. slavi se.. da . a čarobnik.. Iz zemlje Lidije je. došo nam tuđinac neki. posvećene žene.. kažu. "A za zlo novo čujem. Samo nekoliko posvećenih mogu prodrijeti u misterije grčkoga boga. tu prave.. ali isto tako i muške snage. bajač je sa kovrčicam plavim. što­ no tišti grad. oslo­ bađanja i blagostanja. rizor se događa u Tebi. a "bakh­ antice". pro­ laze povorke.

Sva se gora pomami i zvjerad . rukom golom. Ti­ jekom tih bakhantskih orgija posvećeni stavljaju na sebe kože divljih životinja. žrtve ljevanice naglašavaju lov i krvavu gozbu dajući svetkovinama frenetičan izgled koji plaši suvreme­ nike. brane u 4.. Inicijacije sadržavaju nauk i šifrirane postupke kao što je izlaganje faličnih predmeta. prekrštena u Bakha. njihov tajno i neumjereno ozračje PREMA EURIPIDU samo je povrijedilo rimski senat koji se bojao da bi takav kult mogao izmaknu­ nice. plesovi. papak raskidan. hrupi na junad. bratstva koja također u najvećoj tajnosti štuju Dion­ BAKHIJSKE ORGIJE ad vrijeme dođe kolu.. Is mesa kožu vrijeme. Bakhički miste­ riji. raskomadali i zatim prožderali prije nego što se po­ novno rodio. visi komade sa jela ti kontroli države. pjesme. trgat stale ju- K Takva djela počinjena u posvećenom kadru dokaz su teške ljage. No najspektakularnija manifestacija Dionizova kulta nalazi se u orgijama (doslovno "tajni obredi") nazvanim i "bakanalijama" koje su se priređivale u sklopu tijaza od davnih vremena. iza. stoljeća pr. Tajna vjerska društva 14 . krune od bršljana ili bora i svaki izdiže tirs. Bakhe. Kr. Nakon grčkih tijaza slijedile su bakanalije. što pasla travu. dok je još bio dijete. Ekstatični pleso­ vi. Širenje tih gru­ pa brutalno je zaustavljeno 186.). Javit će se dva stoljeća poslije brže zgule.slavi Bakhovoj.) Po zemlj. Slučaj bakanalija sličan je pokoravanju.).. Nedavno posvećena u Bakhove misterije ona priča kako baka­ nalije nipošto nisu obična vjerska dru­ štva.tirsom stale mahat (. bez gvozda. odem. Kr.obreda. Tim obredom vjernici se žele pri­ sjetiti zgode kad su Dioniza. Pod prijetnjom osu­ . no vjeđu možeš zjeni pod carstvom prije njihove potpune za­ sklopit kraljevskoj. Skandal bakanalija Bakhove svetkovine slave se u Rimu od 3. Represija je strašna: u Rimu je proglašeno opsadno stanje i u cijeloj Italiji izrečeno je na tisuće smrtnih kazni.. Tako ukrašeni Dionizovi sljedbenici daju se u mahnitu trku kroz brda. zločina i silovanja uronjenih u vino i glazbu. de bakhička društva nestaju na neko bezbroj ruku mladih svali ih. "skandalom bakanalija" kad je mlada bludnica Hispala svjedočila pred rim­ skim senatom. stih 723-747 (hrvatski prijevod Kolomana Raca) postaje službenom religijom rimskih careva.trku ništa ti se ne ote (. One srni. a one štapom . I jedna od njih gojno tele popadne svojem snagom ruke svoje rika stoji ga. Freska u vili misterija u Pompejima predstavlja bakhanticu koja pleše tijekom inicijacije mlade žene na dionizijskim misterijima. I vidjet bješe bedro. dolje se baca.krvi kapi s njega cijede se. stoljeću kada kršćanstvo Euripid. bičevanja isto tako običaji na koje podsjećaju slike u Pompejima. Bakanalije stalno ponav­ ljaju taj dramatični događaj koji je bio uvod u ponovno rođenje obećano posvećenima. gdje gore.. pr.. Titani privukli. nego poprišta razvrata. A druge kidat. vrstu batine napravljenu od vinove loze ili bršljana. tražeći divlje životinje koje progone pokazujući nasilje i okrutnost i čije svježe meso jedu. (.

među ljudima na zemlji. Eleuzina. se brzo otvara Atenjanima. Les Belles Lettres. a zatim od 5. D SVIH PRAKTIČKIH MISTERIJA U antičkoj Grčkoj eleuzinski su najvažniji.) .. Ta mitska priča je alegorija o stalnom buđenju prirode: sjeme koje personifi­ cira Perzefona zasađeno je u zemlju da bi moglo klijati pod zaštitom Demetre. od najstarije dav­ nine posvećen je Demetri. imat će mjesto u kaljuži dok Demetra. stoljeća pr. "Sretan je onaj tko. božici poljoprivrede i plodnosti te njezinoj kćeri Perzefoni (ili Koreji) koju su iden­ tificirali sa sjemenom. Taj mit koji je sav okrenut vjerovanju u obnovu iznjedrio je slavni kult najprije u Eleuzini gdje je boravila Demetra i gdje joj je podignut hram. U početku rezervirana samo za stanovnike same Eleuzine. utrti put koji će ga odvesti do blaženstva nakon smrti. te nedvojbeno. Humbert. ona više nastoji kod posvećenoga pobu­ diti emocije. a zatim. Možete koristiti opciju PDF Preglednika >VIEW>PAGE DISPLAY>TWO UP. Samo prisega da će očuvati najveću tajnu o provođenju inicijacije sjedinjuje sljedbenike. "svemoguća grčka majka". Homerske himne. tvoje kćeri . vi koji posjedujete mirisnu zemlju Eleuzinu (. Eh. onaj koji nije posvećen u svete obrede i onaj koji uopće ne sudjeluje u njima nemaju sličnu sudbinu čak i kad umru u vlažnoj tami. ja ću još misliti na tebe u dru­ gim pjesmama!" J.ti. Pariz. Stoljeće poslije robovi mogu sudjelovati u tome iako su im javni kultovi grada uvijek zatvoreni. 15 Tajna vjerska društva * DRUGA POLOVICA SLIKE ----------> JE NA SLJEDEĆOJ STRANICI. koja daješ lijepe darove godiš­ njih doba poput prekrasne Perzefone. plemenita vladarice. svim Grcima. STOLJEĆE PR. Zeus se zabrinuo te ie odlučio da od sada Perzefona ostane zimi sa svojim mužem u podzemlju prije nego što nade majku u proljeće. ako vam je tekst pre sitan vratiti se natrag na opciju >VIEW>PAGE DISPLAY>SINGLE PAGE CONTINUOUS . i njezina kći Perzefona daju prvi klas žita mladom Tiptolemu kojeg su bogovi odabrali da ljude podučava uzgoju. Kr.) slavi misterije što ih je stvo­ rila božica i svjedoči nadu u život posli­ je smrti. bog pod­ zemlja. Demetro. i adolescentima.. (. Njihovo društvo nema ništa elitističko iako su njegovi članovi bili većinom atenski aristokrati. 1997. Legenda kaže da je Perzefonu odgojio Had. Demetra je odlučila da se ne vrati na Olimp prije nego što nađe svo­ ju kćer i tijekom njezina lutanja zemlja te postala neplodna.) Obećanja sreće Inicijacija eleuzinskih misterija otvore­ na je muškarcima i ženama svakog društvenog položaja pod uvjetom da nisu počinili zločin. Obećanje o sreći na drugom svijetu da­ no je svima. Onaj tko će doći u Had. Inicijacija zapravo ne pos­ reduje ezoterično ili apstraktno znanje. smatrajući se "vi­ šima po zasluzi za sva djela koia se odnose na religiju" prema pov­ jesničaru Pauzaniji.. grad smješten na obali mora dvadesetak ki­ lometara od Atene. a da nije bio iniciran ni pročišćen. MOLITVA KOJU POSVEĆENI UPUĆUJE DEMETRI Kr.Eleuzinski misteriji Dvije tisuće godina u polusjeni hrama posvećenog božici Demetri inicirani u eleuzinske misterije obavljaju u najvećoj tajnosti obrede kulta koji obećava svojim sljedbenicima sreću u prebivalištu mrtvih.dajte mi dobrohotno uz ci­ jenu mojih pjesama život prema mojem srcu! A ja.. ona T A HIMNA DEMETRI (7. posjeduje viziju tih misterija! Naprotiv.

"dvo­ rane za inicijaciju" smještene u eleuzinskom svetištu. Nakon pet godina svetište su opustošile postrojbe gotskoga kralja Alarika. U tajni Telesteriona Inicijacija u eleuzinske misterije događa se u dva navrata. Slično Perzefoni i njih je Demetra izvukla iz tame koja im obeća­ va stanoviti oblik besmrtnosti. Oni mogu prisustvovati "velikim misterijima" slavljenim u vrijeme sjetve u rujnu i listopadu. Misti postaju epopti. uvjerava Platon u svojem Fedonu. Eleuzinije su se slavile blizu 2000 go­ dina prije nego što su nestale 391. U polusjeni Telesteriona u eleuzinskome svetištu neki se muškarac sprema da bude posvećen u kult božice Demetre (akvarel Petera Connollyja). Nakon što su se očistili u moru. Zatim se budući inicirani trebaju držati jednodnevnoga posta ko­ ji će ih još više očistiti. atenski hram posvećen misterijima gdje im se prikazuju obredni predmeti koji dolaze iz Eleuzine. . Malo se zna o točnom odvijanju ob­ reda: u polutami svećenici otkrivaju posvećene predmete izgovarajući for­ mule i obavljajući obredne kretnje. Sutradan se u prcesiji upućuju do Telesteriona.. Sada potpuno inicirani. odnijevši u zaborav točan sadržaj tajni pri­ općenih iniciranima.. Najprije treba sudjelo­ vati u "malim misterijima" koji se odr­ žavaju u proljeće sastojeći se uglavnom od čišćenja koje iniciranima daje status mista. obećavaju da će za­ uvijek šutjeti o onome što su vidjeli. oni koji su vidjeli. Za­ tim dolazi jaka svjetlost koja osvjetljava dvoranu gdje se proglašava rođenje dje­ teta. misti božici žrtvuju ži­ votinju i počinje prava inicijacija. Kan­ didati se odvode u Eleusinion.Eleuzinski misteriji 16 će onaj tko će biti pročišćen i posvećen sišavši jednom u Had boraviti blizu bo­ gova. posli­ je Krista kad je kršćanstvo postalo službenom vjerom Rimskoga Carstva. jer oni su promatrali prijelaz iz smrti u život.

auguri i ostali proroci predlažu svojim suvremenicima da upoznaju budućnost. sibila koje daju proročanstva. Na dan proročanstva Pitija se čisti obrednom kupelji i odijeva u sve­ čanu odjeću. nazvan Piton. Proroci kojima pomaže pet hosioi izvučenih kockom između velikih delfskih obitelji vode molitelje Pitiji. pretkazivači.što znači "činim te trunuti". Tako su u Dodoni u Epiru selloi u službi Zeusa koji se izraža­ va meketanjem posvećene ovce. Priča se da se nikada ne peru i čak spavaju na tlu kako bi bolje bili u dodiru sa zemljom. Udiše posvećenu i 17 Tajna vjerska društva . Kasta delfskih poslužitelja U Ilijadi nam Homer priča o osnutku hrama u Delfima. umijeće koje stavlja u neki odnos ljude i bogove. Prema legendi delfski je hram na- vodno bio smješten u središtu svijeta: za Grke on simbolizira "pupak svijeta". Bog obeća­ va da će doći svake godine savjetovati ljude. ali i povlas­ ticu koja je dana malenom broju čije se znanje prenosi u tišini hramova posve­ ćenih bogovima. Apolon je ubio Pitona u junačkoj borbi a strvina nemani koja je tu strunula dala je ime mjestu . Smješta se u najdublji dio svetišta.). jenile žene od 50-ak godina koje su bile posvećene životu i potjecale iz časnih obitelji. I drugdje ima proroči­ ca. Osoblje u Delfima pravo je mikrodruštvo u Apolonovoj službi. na zlatni tronožac. U mračna vremena mjesto na kojem je bilo smješteno proročište posvećeno drevnoj božici Zem­ lje Gei čuvao je strašan zmaj. napisano na olovnu ploči­ cu. Ali od svih proročišta najslavnije je ono Pitijino u Delfima. Ona je središnja osoba koja daje proro­ čanstvo u ime boga. Zeus se isto tako štuje u Olimpiji gdje lamidi izvlače proročanstva iz vatre i utroba svetih životinja. Na pitanje koje im se postavlja. Apolon se za­ tim pretvorio u delfina (Delfi) i skrenuo kretsku lađu čiji su članovi posade po­ stali prvi poslužitelji hrama. Zatim su ih zami­ U središtu Apolonova hrama u Delfima Pitija daje proročište Grcima koji su je došli pitati nakon što su prinijeli žrtve bogu (slika Claudiusa Harpera. 1890.Pytho . doživotno izabra­ ne. majkom svih stvari. Najprije nalazimo svećenike. koji su zaduženi da slave važne svet­ kovine. Kako bi se domogao toga mjes­ ta. odgovaraju usmeno nakon što po­ zorno osluškuju šuštanje hrastova lišća koje samo oni znaju tumačiti. Prve pitije bile su mlade djevice sve do dana kad je jedna od njih bila silovana. RČKA I RIMSKA ANTIKA obilje- žena religioznošću daje na izbor mjesto proricanja bu­ dućnosti.Antički proroci i vračevi Na pola puta između svijeta ljudi i svijeta bogova čiju volju samo oni poznaju.

(. stenje. U Rimu auguri i haruspici U Rimu su se profesionalci prorica­ nja isto tako konstituirali u kaste. vidi se velika jednakost glasova u odno­ su na snagu ili prema razmacima koje ra­ zlikuje znanost. Tajna vjerska društva 18 . Haruspici su svećenici nižeg reda. drugi put nejednakost: katkad se zvukovi napinju i glazbeno opuštaju. ubrzo su­ djelujemo u krajnjoj božjoj moći. Les Belles Lettres. Na ovoj keramici s crvenim likovima prikazan je Zeus kako dolazi po savjet u delfsko proročište. posebno rogatih životinja.Antički proroci i vračevi vjerojatno halucinogenu paru koja izla­ zi iz neke pukotine u tlu.) Ili zapravo bog nas drži.. a mi svi postajemo stvar boga ili izvršavamo svo­ ju aktivnost u zajednici s njim. potpun mir tijela. 1989. Auguri su službeni stručnjaci... Filo­ zofi se rugaju gataocima kritizirajući njihovu ambiciju da se postavljaju kao jedini tumači bogova.... tako je to kod sazivanja i održavanja skup­ ština. Svakom javnom činu u Rimu treba pretho­ diti savjetovanje augura. sle­ zenu. pjeva nerazumljive riječi koje sveće­ nik tumači da bi dao odgovor. moć augura koja je bila velika za vrijeme kraljevstva. Proučavaju pluća.) Prema tome značajke nadahnutih su vi­ šestruke: pokret tijela i određenih dijelo­ va. Urla. "Inia više vrsta božanskoga posjedova­ nja. skladne pripreme. To je bilo najslavnije proročište u grčkom svijetu u cijeloj antici. a posebno jetra. S pomoću svinuta štapa augur definira na nebu ili na zemlji prostor (templum) gdje promatra ne­ beske znakove: meteorološke fe­ nomene ili na­ znake koje im daje ptičji let. (. Ali stvarna UĆI U VEZU S BOGOVIMA ku oživljava veliku raznolikost bo­ žanskih nadahnuća što ih proživljavaju proroci. J AMBLIQUE DE CHALCIS U OVOM ULOM- koreje. Zatim pada u trans i dobiva Apolonov glas. Egipatski misteriji Pariz. katkad enigmatski onom koji traži savjet. usklađeni glasovi ili oprečni zna­ kovi. odlaska vojski u rat." Jamablique. bubrege. Ba­ vi se i auspicijama (izraz koji znači "gledati pti­ ce") promatrajući tek svetih kokoši. Oni prema etruščanskom običaju pro­ matraju životinjske iznutrice. želudac. srce.. Izvlači pretkazanja iz pokreta četveronožaca ili zmija te događaja koji se zbi­ vaju za vrijeme pretkazivanja. smanjuje se u doba re­ publike. stupanja na dužnost magistra­ ta.. okupljeni u zbor koji ovisno o razdobljima broji izme­ đu šest i petnaest člano­ va. Često su se smatrali šarlatanima pa daju priliku moralistu Katonu za dosjetku: dvojica haruspika ne mogu se gledati. a da se ne nasmiju. ili se tijelo smatra podignutim ili proširenim ili nošenim u zrak kao na krilima ili se stvaraju suprotne pojave.

ljeni zahvaljujući tom krvavom kršte­ nju. U Rimu cvjetaju kultovi misterija orijentalnoga podrijetla koji osvajaju i neke careve. a kult otada bilježi snažan uspjeh posebno kod na­ rodnih masa kojima donosi nadu u život poslije smrti. Izida. U PUNOM jeku Punskoga rata između Rimske republike i Kartage izgubljeni Rimljani obraćaju se prorocima koji im daju proročan­ stvo: "Kada strani neprijatelj donese rat na italsko tlo. PR. Tajanstveni istok u Rimu U posljednjim stoljećima prije naše ere rimski svijet crpi iz Dalekog istoka izvore nove duhovnosti. Zatim božičini svećenici dovode bika kojeg zakolju.Kibela. ODINE 205. gdje poput bogova piju nektar.. simbolom egipatske božice. Kandidate odvode u jarak koji simbolizira njihov grob. Za vrijeme car­ stva ta je praksa ukinuta. sagradili su joj hram i posvetili igre. Mitra. 19 Tajna vjerska društva . ali i kod veoma viso­ kih krugova. Kibelina religija je kult misterija čiji je obred inicijacije posebno spektaku­ laran. prva takve vrste. On se temelji na legen­ di njezina ljubavnika Atisa koji se za­ luđen ljubavlju kastrira kako bi se u potpunosti predao božici. U godinama koje su slijedile Rim je imao izvanredne žetve i napokon je uspio pobijediti Hanibalovu vojsku. gali. Po uzoru na Atisa Kibelini svećenici. sve do nekih careva. Zatim su pozvani da sudjeluju u obroku koji ima sve značajke božanske gozbe. Krvavo krštenje U vrijeme Republike Kibelin kult veo­ ma je strogo čuvan jer mnoge Rimljane šokira nasiljem. no zatim umire prije nego što ga ona oživi." Odmah je izaslanstvo uglednih rimskih građana otišlo u Pesinunt u Maloj Aziji gdje im je kralj Atal dao sveti kamen betil koji predstavlja pramajku u osobi božice Kibele. Istočnjačka božica. Kamen je ukrcan i poslan u Rim gdje ga je dočekala gomila koja se gu­ rala da vidi i otprati božicu prema nje­ zinu novom prebivalištu na brežuljku Palatinu gdje su joj bile priređene ras­ košne svečanosti. obavljaju isti taj obred samosakaćenja na dan svojega ređenja. smjestila se u glavnom gra­ du. moći će biti prognan i pobijeđen tek kad pramajka bude pre­ nesena iz Pesinunta u Rim.. krv koja šikne namijenjena je pročišćavanju posvećenih ili mista koji izlaze obnov­ Ova freska iz Herkulanuma opisuje prizor Izidina kulta: među akolitima jedan svećenik odjeven u bijelo platno diže posudu s posvećenom vodom. KR.

. Mitra. Da bi se ušlo u Izidin zbor. Egipat je osvojen. stoljeća poslije Krista. Putem bičuju stanovnike. koji potječu iz dviju uglednih patricijskih obitelji Kvinktilija i Fabija. veljače kako bi slavili luperkalije.. krunom na glavi uspinje se na podij i svjedoči pred svi­ ma o svojem ulazu u Izidin zbor prisežući da nikad neće otkriti nje­ gove tajne. iako Rimljanin Apulije piše kako su se bogovi mogli vidjeti i obožavati. Njegov ratnički izgled učinio ga je popularnim među Rimljanima (duborez iz 18. kult plodnosti. a potječu iz najstarijeg doba glavnoga grada. prodiru u svojevrsnu sobu nakon što su dodirnuli spolni organ posvećenoga bika. Nakon toga u Rimu su se ukorijenili ostali istočnjački kultovi. U tajnu inici­ jacije nismo ušli. osim da se Rimljanima činilo arhaičnim i divljim. stoljeća). Obred ulaska zatvara se gozbom. Slavlje počinje ispred špilje. Ne zna­ mo mnogo o tom bratstvu. Tajna vjerska društva 20 . Na kraju tog boravka budući posvećeni odijeva čistu lanenu halju prije nego što ga odvode u Izidino svetište. Tu se obavlja simulacija svadbe koja zauvijek veže posvećenoga s Kibelom.Kibela. odsad identificirani s Atisom. Nakon te prve faze svećenik čisti sretnike u bazenu smještenom ispred božičina hrama. Napokon navečer misti sudjeluju u velikoj gozbi tijekom koje im se obećava vječnost. Luperci počinju žrtvovati koze koje raskomadaju kako bi se ogrnuli njihovim krznom. Svake se godine njegovi čla­ novi. Ujutro novi posvećeni mi­ jenja svoju bijelu tuniku za višebojno odijelo urešeno maštovitim životinja­ ma. No ono se oduprlo pokrštavanju i ostalo aktivno sve do 6. potrebno je strpljenja i žrtava. Povezana s tekućim elementom. Kao i u Kibelinu slučaju poruka egipatskog božanstva puna nade privlači ponajprije skromne di­ jelove pučanstva. Mitra pobjeđuje bijeloga bika oplođujući tako zemlju. Misti. Takvo je i mistično brat­ stvo luperka. posebno žene koje te godine žele roditi dijete. "vrata pakla". Ova vjerska poruka kosi se s pesimizmom rimskoga drugoga svi­ jeta. S bakljom u ruci. smještene u podnožju Palatina. Oni se zatim trebaju izolirati i postiti deset dana. Romula i Rema. Kr. To mjesto za koje je poznato da se nalazi na granici između svijeta živih i mrtvih navodno je pružilo N A RUBU ISTOČNJAČKIH OBREDA po- zaklon vučici koja je mlijekom dojila osnivače Rima. Za­ tim trče ulicama grada kako bi ga očistili.Tajanstveni istok u Rimu LUPERKALIJE stoje tajna društva koja su potpu­ no rimska. okupljaju 15. Egipatski kult i Izidini zborovi U 1. ona jača nade i nailazi na izvanred­ no oduševljenje. Izida. Treba ponajprije obavijestiti Izidina svećenika o svojoj želji i pričekati da astrolozi daju pris­ tanak. životom božica je predmet odanosti koju joj iskazuju zborovi posvećenih. Izidin kult prelazi Sredozemlje i hvata korijen u Rimu. stoljeću pr.. Nakon toga se inicijacija nastavlja mis­ tičnim sjedinjenjem s božicom.

žene su odjevene u veo. stoljeću poslije Krista rimski vojni­ ci koji su dugo bili stacionirani na gra­ nicama Carstva uvode u Rim vjerovanje u iranskoga boga Mitru. ( i na sljedećoj strani) Izidina lađa Članovi Izidinih zborova štuju svoju božicu 5. 21 Tajna vjerska društva . Ta svetkovina je otvorena svima. 1505. ali samo posvećeni i svećenici shvaćaju njezin duboki smisao. a Neron je posvećen u Mitrine misterije. Klaudije uvodi Kibeline svetkovi­ O ne u službeni rimski kalendar. Svi se okupljaju ujutro i formiraju svetu povorku. Veliki svećenik izgovara ri­ ječi pročišćenja i posvećuje brod boži­ ci. pojavljuju se zlatna slova koja slave ponovni početak plovidbe. fasciniran tim religijama olakšava njiho­ vo širenje baš kao i Komod koji je istodobno posvećen Mitrinu i Kibelinu kultu. Gomi­ la pristaša puni tada lađu žrtvenim darovima kao što su začini. Razapinju se jedra koja nadima vjetar. drugi prijenosni oltar. Od coraxa do patera. Hadrijan. Kad stignu do morske obale. Taj odlazak simboli­ zira smrt nabijenu nadom u nešto novo. Pod vodstvom velikoga svećenika kreće ta povorka asketa: jedan nosi svjetiljku. Mitrini učenici U 2. Te religije i njihovi posvećeni bili su ponajprije predmet progona pod Au­ gustom i Tiberijem koji nameću carski kult svim građanima Carstva. ostali obredne predmete koji se upo­ trebljavaju tijekom inicijacije. No fascinacija otkrivenjima koja se pri­ općavaju samo posvećenima brzo je po­ nukala neke careve da se pridruže vjernicima: Kaligula postaje Izidin sljed­ benik. Izidini sve­ ćenici i vjernici okrutno se protjeruju. lađa se otiskuje na pučinu i nestaju na obzoru. njezini svećenici slave i carski kult. Od svih istočnjačkih religija Kibelina je u zavidnoj situaciji: uklopljena je u službene svetkovine. amfore.). Na kraju Carstva rim­ ska religija se orijentalizirala do te mjere da carevi više pribjegavaju egipatskim magovima nego vlastitim vračevima. Prilično razli­ čit od drugih orijentalnih religija Mitrin kult daje veoma složenu mističnu ini­ cijaciju rezerviranu samo za muškarce. statisti utjelovljuju bogove hodajući uz sljedbe­ nike. vjer­ nici otkrivaju lađu urešenu egipatskim motivima. ožujka svake godine tijekom svečane procesije koja odgovara počet­ ku plovidbe morem.Kibelin kult uveden je u Rimu uz veliku pompu. Zatim svatko zauzima mjesto u povorci koja se upućuje prema Izidinu hramu radi gozbe. RIMSKI CAREVI SUOČENI S ISTOČNJAČKIM KULTOVIMA dnos rimskih careva prema is­ točnjačkim misterijima prošao je postupno put od nepovjerenja do fascinacije. rimsko izaslanstvo donijelo je njezino posvećeno poprsje iz grada Pesinunta Mantegnina slika. Na kraju se odvezuju si­ dreni lanci. Muškarci imaju obrijanu lubanju. za­ vjetni predmeti. što je znak da su se predali božanstvu.

Ako ih se smatra dostojnima. Misti slave simbolični obrok tijekom kojega se voda i kruh koji se jedu i piju identificiraju s krvi i tijelom bijeloga bika. Obred inicijacije održava se u pri­ rodnoj ili umjetnoj špilji. On je posrednik i u trenutku smrti jer se smatra da sudi mrt­ vima i daje spas nekima. Slike sačuvane u mitreju prikazuju ga odjevenog u plašt i frigijsku kapicu kako stavlja šaku u srce bi­ ka. Njegov kult je svojevrsni monoteizam čija se glavna svečanost održava 25.Ona se sastoji od niza obreda kroz koje mist prolazi iz jednoga stupnja u drugi. Mitrin inicijacijski obred treba očito staviti u vezu s mitovima povezanim s tim bogom. mitreju koji podsjeća da je Mitra "rođen iz stijene". One imaju odraza u priči prema kojoj je Mitru zadužilo jedno drugo iransko božanstvo da ubije bijeloga bi­ ka čija je prolivena krv zagnojila zem­ lju čineći od boga svojevrsnoga posrednika između svijeta bo­ žanstava i svijeta ljudi na zemlji. lav. što je uvjet za spas. Osim toga poput svih istočnjačkih kultova nudi nadu u spas poslije smrti. Freske što ukrašavaju zidove i ostali uresi sudjeluju u podučavanju tajni. Tajna vjerska društva 22 . sunčev glasnik i napokon otac. Pos­ toje fine simbolične podudarnosti iz­ među svakog stupnja i prirode: prva četiri podsjećaju na četiri elementa. prosinca. Perzijanac. Taj običaj bio je čest u antici. tj. heliodroomos. dok se Perses identificira s Mjesecom a helio- Ovaj oltar koji prikazuje bikoborbu nosi ime osobe koja ja prinijela žrtvu bika u čast božice Kibele. nje­ gov vojnik. gavran. Ima ih sedam: Najprije se posta­ je corax. božji glasnik. dromos sa Suncem. njegov izabranik. Mitrin kult pokazuje i analogiju s krš­ ćanstvom. Pristupnici prisežu najprije da nikad neće širiti ono što će vidjeti i čuti. Perses. Pater simbo­ lizira sklad koji pronalazi posve­ ćeni. zatvaranja. pater. žigosanja že­ ljezom imaju za cilj utisnuti u tijelo posvećenoga svijest o muka­ ma koje mora podnijeti kako bi se približio bogu. zatim nymphus. napokon oslobođen zemaljskih pritisaka. od­ vode ih u špilju i prema stupnju koji žele podnose niz kušnji koje katkad znaju biti i okrutne: zadirkivanja. miles. leo.

U srcu keltskoga svijeta. Tako Pomponije Mela u prvom stoljeću naše ere primjećuje kako drui­ di "kriomice podučavaju mnogo stvari najplemenitijima u državi dvadeset go­ dina." Druidski odgoj obraća se samo manjini. tj. u području oko današnjega Orléansa.. Tako u vrijeme Cezara. sigurno znaju dio. monumentalni krajolik Stonehengea daleko je od toga da je otkrio sve misterije. To dugačko naukovanje bilo je po­ trebno da se formiraju potpuni ljudi. druidi Zaklonjena u sjeni gustih šuma svećenička kasta druida tvori jedan od stupova keltske civilizacije. Tim središnjim predmetima treba do­ dati i druga spoznajna područja: pjesni­ štvo. Iako ima 8000 godina.. bilo u špiljama bilo u udaljenim šumama. Posvećuju se brojnim špekulacijama o zvijezdama i njihovim kretanjima. Tajna i svetinja Cezarovu svjedočanstvu dodaje se odre­ đen broj antičkih izvora koji potvrđuju inicijacijski karakter i tajnu druidskoga nauka.) jer oni ne žele da se njihov nauk širi". čak i kad Galija treba pasti pod rimsku vlast a tradicionalni keltski svijet je osuđen na propast." Do­ daje kako druidi održavaju svake go­ dine sastanke na nekom posvećenom mjestu. a to su druidi. OBIVŠI ZADATAK OD RIMSKOGA senata. fiziologija koja prikuplja medicinska znanja i teologija. U svojem opisu tog velikog događaja spo­ minje postojanje svećeničke kaste koja ga toliko intrigira zato što se razlikuje od modela rimskoga svijeta. o moći bogova i njihovim sposobnostima. . o prirodi stvari. graditeljstvo ili povijest te poduku koja se daje samo usmeno. makar su mnoga djeca trebala imati pristup tim osnovama. Cezar se sprema os­ vojiti Gale. MeĐu disciplinama koje su se naučavale bile su astronomija koja služi tome da se utvrdi kalendar. u zemlji Karnuta. Druidi koji su od njega napravili kultno mjesto. o dimenzijama svijeta i Zemlje. predsjedaju javnim i privatnim žrtvovanjima i propisuju vjerske obrede. Vlasnici znanja nisu dopustili da išta probije tajne njihova nauka. počinje legenda o druidima. On piše kako se ovi posljednji "bave vjerskim stvarima. glazbu. Dalje bilježi kako dužnosnici toga reda "smatraju da religija ne dopušta da se pismu povjeri predmet njihova podučavanja (.

Bar­ di imaju široko usmeno znanje koje im omogućava da budu stručnjaci u veli­ kom broju disciplina: povijesti. dovedu dva bijela bika vezanih rogova. Vati su vješti u proricanju i medicini. a nije na sredini putanje. Rijetko je naći imelu u tim uvjetima. šestoga dana mjeseca. arhitektura. kontrolu i savjet druida. Osim vjerskih ili kultnih funkcija druidi održavaju uske veze s vlašću: keltsko društvo je smatralo da su im vlast kralja povjerili bogovi uz blagoslov. Razlikuju se tri tipa svećenika: bardi. ako se uzima kao piće. budućeg engleskog kralja. Oni koje katkad zovu "teološkim drui­ dima" rade na višoj ra­ zini. stručnjaka za biljnu magiju.. Za razliku od barda znaju pisati i čitati znakove u prirodi.ilustrira činjenicu da su njegovi predstavnici bili posvećeni tomu da izvršavaju temeljne zadatke u sklopu keltskoga društva koje je cijelo bilo or­ ganizirano oko svetinje. (." Plinije stariji.) ništa svetije od imele i stabla na kojem raste pod uvjetom da je to hrast lužnjak. Oni nazi­ vaju imelu imenom koje znači "ona koji B RANJE IMELE IMALO JE VEOMA VAŽNU liječi sve". Nakon što obredno pripreme žrtvu i gozbu pod stablom. vati i druidi Svjedočanstva koja su stigla do nas inzistiraju na strogo ustrojenoj svećeničkoj klasi druida koji se mogu prepoznati po bijeloj odjeći. vati i napokon pravi druidi koji tvore vrh te hijerarhije.) Taj se dan oda­ bire zato što mjesec tada već ima znatnu snagu. Mnogo stoljeća poslije u pri­ čama o vitezovima okrugloga stola nala­ zimo odjek te prak­ se: Merlin određuje i odgaja mladoga Artura. Ali tek odnedavno povjesničari počinju bolje suditi o njegovoj ulozi u keltskome svijetu. . knjiga XVI. genea­ logiji. Zatim zakolju žrtve moleći božanstvo da učini te žrtve ugodnima onomu komu se prinose. recitiranju legendi. glazbi. stoljeća.. ali i u tehničkim znanjima kao što su medici­ na. daje plodnost neplodnim životinjama i tvori lijek protiv svih otrova. Bardi. reže zlatnim srpom imelu i skuplja je u bijelo platno. "Druidi nemaju (. diplomacija ili pravo­ suđe. druidi 24 DRUDI I IMELA ulogu kod druida.U srcu keltskoga svijeta. Vjeruju da imela.. priča se da su znali prepoznati bolest od koje pati čovjek promatrajući dim koji izlazi iz njegova dim­ njaka. Odjeven u bi­ jelu halju svećenik se penje na stablo. Činjenica jest da oni misle kako je sve što raste na tim hrasto­ vima nebeskoga podrijetla i da je to znak da je stablo odabrao sam bog.. a kad se nađe. Druid oboružan zlatnim srpom za branje imele kako je predstavljan na slikama iz 19. bere se tijekom velike vjerske svetkovine. Plinije nam daje najstari­ je svjedočanstvo o tome. Oni su zaduženi i za podučavanje. Zato su morali upamtiti godine tijekom stotina priča i pjesama.što znači "veoma učen" . a pojam "druid" . Historia naturae.

bit će krvave u drugom a na kraju biljne ili tekuće .radi se dakle o ljevanicama . Gandalf se prepoznaje pod vilenjačkim imenom Mithrandir. Mag Gandalf koji ne oklije­ va latiti se mača. čarobnjak.OD MERLINA DO GANDALFA LIKA DRUIDA TRAJNO JE obilježavala europsku književnost. promatrajući grčeve umirućega. Tolkiena. nosilac je tisućljetnoga znanja. iscjelitelj.. nije li on i stvaralac kraljeva? No ubrzo se potis­ kuje njegov poganski aspekt. kada se slavi prvi dan keltske godine (1. ključni lik iz trilogije romana J. dok se čarobnjak na keltskom zove Myrdhin. Mnogo su se kritizirale ljudske žrtve. Već pre­ ma tome obraćaju li se klasi svećenika.te žrtve poprimaju različite ob­ like. Irske priče spominju da su najmoćniji druidi mogli zapovijedati elementima. glumi Ian McKellen u ekranizaciji Petera Jacksona. Istara koji se katkad sastaju na tajnim vijećima u srcu Međuzemlje. no nije nestala. Starac koji je živio u šumi Brocéliande u Bretanji. čini se kao da je iza­ šao ravno iz keltskoga svijeta. neće biti krvave u prvom slučaju. postaje najugledniji član skupine mudraca. Osim za žrtve čini se da su druidi struč­ njaci za ljekovite biljke. Tolkien također iskazao počast gal­ skim svećenicima. bard. ali općenito imenom. ne­ dvojbeno je časni nasljednik druida: prorok. stoljeću pisac Robert de Boron čini od njega sina djevice koju zlostavlja neča­ stivi pa on odlučuje staviti svoje iz­ vanredne darove u službu Boga. često pribjegavaju žrtvama ko­ je mogu prinositi samo druidi. ratnika ili proizvođača . Nedavno je britanski pisac J.. mogli pretkazati buduć­ nost. R. studenoga). Premda su takve radnje potvrđene u arheologiji. čarobnim moćima dakako. Sigurno je svakako da su bili na čelu velikih vjerskih svečanosti po keltskom kalendaru kakva je Samain. Gandalf. Svečanost Samaina prešla je poslije u kršćanstvo u obliku blagdana Svih Svetih. posebno za imelu od koje spremaju sve vrste napi­ taka čuvajući tajnu o njihovu pripre­ manju. jer Halloween (Noć vještica) ko­ ji je stigao u SAD preko irskih useljeni­ ka čuva i danas uspomenu na to. R.seljaka ili za­ natlija . S Žrtva prinesena bogovima Kelti misle da će prinoseći žrtve bogo­ vima ublažiti njihov bijes i steći njihovu zaštitu. jedan od središnjih likova njegove trilogije Gos­ podar prstenova. ako je to potrebno. U 12.u posljednjem slučaju. čini se ipak da su bile iznimne. grčki geograf Strabon spominje da su Gali imali obi­ čaj udariti nekog osuđenika mačem ka­ ko bi druidi. Gandalfa Bijeloga. Tolkienov junak višestruko je blizak Merlinu: izgledom. R. R. Ta­ ko je u srednjem vijeku lik Merlina preuzeo mnogo značajki od antičkih mudraca. 25 Tajna vjerska društva . Odjeven u bijelo.

to više što su u svojim postupcima astronomskih izra­ čuna spretno baratali matematikom. Neodrudizam. usmeni ob­ lik njihova nauka nije omogućavao njegovo prenošenje. Tu je presudno Cezarovo svjedočanstvo. to im se čini posebno prikladnim za poticanje hrab­ rosti jer time potiskuju strah od smrti". Tijekom ceremonije 1920. pridonijela je da su ih neki autori uspo­ ređivali s pitagorejcima. Suvremenici su također počinili određeni broj pogrešaka u vezi s druidima. Treba napokon prekinuti s dugotrajnim legendama prema kojima su druidi služili bogovima u sjeni menhira. Daleko od toga da su ostaci nekih misterioznih druidskih kultnih mjesta. dobro poznajemo ideje za koje su bili zaduženi da ih prenesu narodu. Medu njima se nalaze sljed­ benici neodruidizma. Karnutska šuma nikada nije bila mjesto međunarodnog okup­ ljanja Kelta premda se određeni broj druida tu okupljao svake godine kako bi dijelili pravdu. Ako te usporedbe nisu utemeljene. a lokalitet Stonehenge sa svojim mističnim ozračjem ostaje najcjenjeni­ je mjesto okupljanja tih suvremenih druida koji ovjekovječuju nekadašnji folklor potresan neprekidnim prijepo­ rima o legitimnosti tog društva ili nji­ hovih društava. romantizam i folklor Rimska vlast. megaliti u Karnaku i oni u Stonehengeu stariji više od tisuću godina od keltske civilizacije koja sigurno nije propustila. nego nakon smrti prelaze iz jednoga tijela u drugo. druidi 26 Od Pitagore do megalita Iako malo znamo o tajnom nauku drui­ da. a da ih poslije ne posvoji. Dugo vremena pogrešno se smatralo kako je njihovo prirodno bo­ ravište šuma. reinkarnaciju. Val romantiz­ ma i ponovno otkriće keltske antike u sljedećem stoljeću pojačat će to odušev­ ljenje. članovi druidskoga društva iz Londona pripremaju se posaditi hrast u čast jednoga od njih koji je nedavno umro.) utemeljuje u Londonu Ancient Druid Order koji tvrdi da pre­ nosi svećeničku druidsku tradiciju od koje će neki članovi uspjeti sačuvati stoljećima bitan sadržaj. Otada i za dugo vremena druidizam je postao povlasti­ ca fanatika. Prema njemu druidi naučavaju da "du­ še ne umiru. Ta vjera u seobu duša. . one svakako potvrđuju veliko poštovanje koje su drevni ljudi iskazivali keltskim svećenicima.U srcu keltskoga svijeta. stoljeća kada Englez John Toland (1670. a zatim i kršćanstvo ned­ vojbeno su porazili druide. Još danas velik dio engleskih ili francuskih društava ili organizacija tvr­ di za sebe da su nosioci druidske baš­ tine.-1722. Ta struja traje do 18.

mnogobrojnim obredima čišćenja. O SREDINE 20. nadajući se u dolazak Mesije osvetnika. razdoblja kada su se neki. odbacivanjem bogatstava. stoljeća pr. zatim su bili povjereni Bib­ lijskoj školi u Jeruzalemu koja je pro­ cijenila da potječu iz Isusova doba. Najbrojnija je skupina farizeja. nedaleko od Kumrana. stoljeća. Najprije prodani nekom antikvaru u Betlehemu. Sustavnija iskapanja obavljana su izme­ đu 1947. Za nekoliko godi­ na otkriveno je bratstvo. postavši veoma kritični u odnosu na kastu veli­ kih svećenika koje su smatrali pokva­ renima. Pr­ va po rangu. starijem oko 1000 godina od dotad poznatih. po­ sebno kod židovskog pisca iz 1. veoma pobožni Židovi. Okupljali su se izvan Jeruzalema. spisi s Mrtvoga mora otkrili su u Palestini postojanje inicijacijske zajednice iz Isusova doba koja se nada skorom početku Mesijine vladavine. toj skupini pripada Isus. Neki beduin u potrazi za izgubljenom ovcom upao je u špilju i ondje otkrio zemljane posude koje su sadržavale pergamente. Valja još dodati krstiteljsku zajednicu čija je čelna osoba Ivan. Radi se o jednom od najstarijih pergamenata židovske Biblije. a ne anđela tame. U to vri­ jeme više zajednica čine judaizam. Blizak esenima. Vjerujući u dualizam tijela i duše. svakodnevnim molitvama. Sve se odigralo slučajno na obalama Mrtvo­ ga mora. Njihov nauk propovijeda kako valja slijediti kneza svjetlosti. i askezi. odvojili. (i na sljedećoj strani) JUDAIZAM U ISUSOVO VRIJEME su zauzeli Rimljani. od njih su proistekli rabini. Tako im pravilo njihove za­ jednice nameće strog život obilježen jednostavnom hranom. Kumranski spis. I napo­ kon tu je izolirana sekta esena.. Još je neobičnije što su arheolozi otkrili nedaleko otuda ostatke drevnoga samostana. Ivan Krstitelj slavi čišćenje krštenjem u očekivanju Mesije. Brzo se ustanovilo da tekstovi potječu iz knjiž­ nice samostana za koji se čini da je bio sjedište esenske sekte. U l.. plemićka kasta saduceja dala je Hramu u Jeruzalemu svoje ve­ like svećenike.Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? lako nisu odali sve svoje tajne. promicanjem čednosti iako se njihova skupina sastoji od muškaraca i žena. Oni se razlikuju od saduceja vjerom u dolazak Mesije. eseni se pripremaju za to živeći u čistoći 27 Tajna vjerska društva . i 1956. Zeloti koji potječu iz Galileje naj­ žešći su protivnici rimske prisutnosti u Palestini. STOLJEĆU NAŠE ERE PALESTINU Knez svjetlosti i anđeo tame Esenska sekta potječe vjerojatno iz 2. ponajprije u kumranskom samostanu gdje se njihov nauk jasno razlikuje od tradicionalnoga judaizma. Uoči Isusova ro­ đenja očekivanje Mesije dosegnulo je vrhunac. I oni očekuju Mesiju za kojega se nadaju da će povesti židov­ ski ustanak protiv Rimljana. iskopano je više stoti­ na rukopisa iz špilja. Josipa Flavija. STOLJEĆA ESENI SU se tek rijetko spominjali. Kr.

Okružen je vijećem od dvanaest odabranih članova. Pogled na špilje u Kumranu gdje su slučajno otkrivene stotine starih tekstova zaboravljenih i očuvanih u velikim vrčevima.Josip Flavije nam spominje da se bave astrologijom i pro­ ricanjem iz snova. Tajna vjerska društva 28 .jer svi su pri­ segnuli na "tajnost u vezi s istinom mis­ terija spoznaje" .. post i nada u spas.Pod palicom "gospodara pravde" Stroga hijerarhija sekte sastoji se od pr­ voga vanjskog kruga što ga tvore practici. "gospodar pravde" u sekti? Veoma rano su arheolozi. Zato neki neće oklijevati da od Isusa učine člana zajed­ nice.. Primanje u sektu jedno je od najtežih: potrebne su dvije do tri godine čekanja i kušnje kako bi se pristupilo prije nego što se krštenjem potvrdi ulazak novoga člana. dok su ostatak zajednice Rimljani rastjerali 70. ali prakticiraju isto tako umijeće liječništva u kojem ih smatraju struč­ njacima. godine poslije Krista. čak i ako relativna blizina između dviju poruka objašnjava zašto su se neki eseni obratili na kršćanstvo. Isus. važnost koja se pridaje Božjoj milosti. povjesničari i teolozi stali pitati o vezama između esenske zajednice i primitivnoga krš­ ćanstva. tzv. Iako ne znamo mnogo o točnom sadržaju njihova nauka . Na vrhu bratstva tajanstveni "gospodar pravde" drži "čudesne i istin­ ske misterije". kontemplativci koji su pravi posvećeni i žive mediti­ rajući. Jer spisi iz Kumrana pokazuju nepobitne analogije s ranim kršćan­ stvom: čekanje Mesije. zaduženi da rade za zajednicu. tj. oštre kritike pro­ tiv svećenika u Hramu. poistovjete ga s "gospodarom pravde". svici s Mrtvoga mora. Pobornici te teze vole vidjeti u veoma kontroverznom izdanju spisa s Mrtvoga mora prste Vatikana koji bi sve učinio da spriječi otkrića što štete dog­ mi. Dobivaju također obećanje da će steći vječni život ako bu­ du u svim točkama poštovali svoja pra­ vila: molitva. Računa se da su u Isusovo vrije­ me u Kumranu živjele četiri tisuće esena. Zatim dolaze theoriciti. Ostaje da je esenski dualizam veo­ ma stran kršćanskoj doktrini.

on sam je okaljan činjenicom da su mu duša i duh zatočeni u tijelo. 15). Tako jedan važni gnostićki tekst spominje da se Isus nakon smrti ukazao Ivanu. Njihova često zajednička potka temelji se na ključnom dualizmu koji suprotstavlja zle sile što su stvorile svi­ jet istinskomu Bogu. ali ostao je usmen.. babelognostici. BAZILIDA.. toliko imena koja se odnose na ono što se danas zove gnosti­ cizmom. veoma raširen. APOKRIFNO TOMINO da Nag Hammadija u Gornjem Egiptu ostaci antičke knjižnice koja je sa­ državala veliki broj starih rukopisa.Gnostičke sekte i Kristova tajna Od prvih stoljeća naše ere skupine posvećenih slave kao jedino sredstvo spasa ezoterično čitanje biblijske poruke. Iza svoje velike razno­ likosti ove gnostičke skupine sve dijele istu intuiciju: judeo-kršćanska vjerska roruka krije drugu istinu koja je jedina rezervirana za neke odabrane i koju prenosi sam Krist. >>> G ODINE 1945.. što je to stvaranje i ponovno stvaranje?" (Tomina djela. Rijetki izabrani Šimuna Maga smatraju tradicionalno prvim predstavnikom gnostičke struje. To se posebno odnosi na Jakovljevo >>> nastavak u istobojnoj kocki na sljedećoj stranici . Karpokrata. OTKRIVENI SU BLIZU gra- 29 Tajna vjerska društva . to je tamnica iz koje se može izaći samo ako se štuje istinski Bog. što smo. sus im je osim svoje javne poruke prenio i skriveno znanje. stoljeća. Ofita.. godine utemeljio prvu gnostičku sektu u Aleksandriji. za razliku od Valentinova koji nam donosi Evanđelje istine. Javljaju se posebno dva lika: Bazilid i Valentin... . kamo idemo.... gnostici često nose talismane poput ovoga koji dolazi iz Aleksandrije i svjedoči o jakom egipatskom utjecaju.. Slabo poznajemo njegov nauk. Pod tom prizmom stvoreni svijet je zao. . stoljeće pa da se vi­ di kako se taj pokret razmahao i kako stječe sljedbenike. manihejci. Medu njima se nalazio odre­ đeni broj apokrifnih tekstova koje Crkva nije zadržala tijekom službene redakture Biblije potkraj 4. ondje gdje su kršćanski autori prvih stoljeća vidjeli samo zastranjenja i krivovjerstvo.. od čega smo očišćeni.. naslije- Kako bi se zaštitili od zla. on zamjenjuje zlokobno stvorenje ovoga svijeta s višnjim Bogom. pogl. Što je još gore. Jedan dio do­ kumenata donosi Isusove ili apostolske ri­ ječi. Ubrzo se potvrdilo da je većina njih gnostičkoga podrijetla. Prvi je oko 125. Gnostici mis­ le da će izbjeći prokletstvo spoznajući istinsku stvarnost svijeta i Boga. svojem uče­ niku da mu otkrije "misterije od poče­ taka skrivane u tišini" i koje navodno odgovaraju na bitna pitanja što se po­ stavljaju svima: "Tko smo. . tj. No valja pričekati 2. setovci. tvrdi da je od apo­ stola Mateja primio tajne nauke koje mu je navodno otkrio Spasitelj. LJEDBENICI VALENTA. Gnostičke sek­ te na neki način donose odgovor na ta pitanja preko otkrivenja danog posve­ ćenima koje poprima oblik mitskih priča. Iz svojega vrlo složenog sustava. Što se tiče čovjeka.

prilično su potresle kršćanstvo koje se tek rađalo jer se dosta kršćanskih auto­ ra tako snažno obrušava na njih da os­ taje dojam kao da su zavele velik broj osoba te da čak na određenim mjestima ugrožavaju pravovjerno kršćanstvo. proizlazi da postoje tri vrste ljudi u skladu s troj­ stvom tijelo/duša/duh: "materijalni" posvećeni konačnoj smrti. Premda gnostičke sekte nestaju tijekom stoljeća. Tajna vjerska društva 30 . zajednica koja živi na jugu Iraka. Inicijacija odabranih. a neki u tome vide znak da sadržavaju istine koje smetaju katoličkim vlastima pa se trude da ih ostave neotkrivenima. održavaju svoju baštinu u najvećoj tajnosti." Ako se spas nalazi u poznavanju istinskoga Boga. a spominje ljubav Isusa i Marije-Magdalene. ali posebno na Tomino evanđe­ lje. Drugi. Razgovor sa Spasiteljem ili Djela Petra i dvanaest apostola. Svi još uvijek nisu redigirani. Te tajanstvene zajednice. To je onaj tekst koji je postao slavan. često mole i pjevaju himne i psalme." Krštenje člana mandejske zajednice u vodama Tigrisa nedaleko od Bagdada. Čini se da je sada prihvaćeno da su ti tekstovi bili poznati kao valentinski. EVANĐELJE apokrifno evanđelje. za koje teško možemo znati koliko su imale vjernika. slična je kultu misterija nadahnutim Pitagorom što se tiče Bazilidovih sljedbenika: tijekom ceremonije mist se stavlja pod zaštitu Spasitelja utjelovljena u Kristu. Filipovo.đenog od sljedbenika Bazilida. njihovo je naslijede opstalo. shvaća se da nam ništa nije ostalo ili gotovo samo gnostički obredi. No znamo da valentinci. oni zaključuju kako "nema potre­ be da se slavi misterij neizrecive i ne­ vidljive moći s pomoću vidljivih i pokvarljivih predmeta. Vjernik tako ponavlja kretnju čišćenja Ivana Krstitelja. Danas još mandejci. To je pre­ ma valentincima "savršeno iskupljenje i poznavanje čak neopisive veličine. poput Karpokratovih sljedbenika bili su obilježeni ne­ moralom jer su slavili oslobođenu spolnost kao sustav pobune protiv zlog svijeta. unatoč svojim izjavama. "psihički" ( psyché grčki znači duša) spašeni ili ne. Isto tako određene gnostičke sekte priznaju neke sakramente. Prijetnja za Crkvu Ako je gnoza dovoljna za spas. već prema svojem ponašanju te "duhov­ ni" kojima je otkrivena Spasiteljeva taj­ na i koji će jedini steći spas.

TAMNIČEN dvadeset i šest dana na milost perzijskoga kralja onaj koji se zvao "apo­ stolom Isusa Krista" i smatrao se posljednjim prorokom sprema se umrijeti. Dječak će čekati još dvanaest dugih godina prije nego što mu se ponovno ukaže anđeo i objavi mu da je stigao čas. Do tada se manihejski nauk poznavao samo na temelju vizije njegovih klevetnika. godine U to vrijeme manihejstvo se već proširilo Babilonom. Ubrzo su se javile brojne za­ jednice u sjevernoj Africi. EVOLUCIJA RIJEČI izrugivali su svi njegovi klevet­ nici. u Španjolskoj. borba manihejaca Sekta manihejaca koju je Crkva nesmiljeno proganjala i protjerivala nije imala drugog izbora nego da tajno ispovijeda svoju vjeru u stalnoj borbi dobra protiv zla. Roden u Ba­ bilonu. Danas označava sklonost duha da sudi u pojmovima dobra i zla što ih ka­ rakterizira jednostavni dualizam. S 12 godina ima otkrivenje: posjećuje ga anđeo u ime "kralja vrtova svjetlosti" i objavljuje mu da će jednoga dana trebati napustiti svoju zajednicu.na drugoj strani) 31 Tajna vjerska društva . ušao je s tri godine u židovsko-kršćansku sektu. Imenica "manihejstvo" javila se tek na kraju 17. No raste protiv­ ljenje tradicionalnoga zoroastarskoga svećenstva i njegovi dostojanstvenici dobili su napokon od novoga kralja Bahrama smrtnu kaznu za Manija. (drugi dio slike . Taj nauk je suprostavljao supro­ tnosti i tražio kako da oslobodi svoje vjernike od utjecaja zla. ali i na granicama Azije sve do Kine. stoljeća i uopće nema vjersku konotaci­ ju. Mani je tada započeo dugi ži­ vot misija koje će ga odvesti do Indije gdje su mu dali nadimak "novi Bud­ dha". stoljeća kad ga je zamijenio pojam "manihejac". bio je raskomadan a zatim pribijen na križ na jedna od vrata perzijske prijestolnice 277. stoljeća. U teološkom rječniku izraz "Manihej" koji je označavao krivovjerstvo upotre­ bljavao se do kraja 16. Tijekom godina Mani je neumorno krstario perzijskim carstvom kako bi širio svoju istinu. Egiptom i Indijom. Sveo se na jed­ nostavnu igru binarnih suprotnosti. T IJEKOM STOLJEĆA MANIJEVU NAUKU Dio manihejskoga rukopisa pronađenog početkom 20.Između sjene i svjetlosti. Osuda bogumila i katara u ime manihejstva diskreditirala je te ideje na zapadu. Valja spomenuti da je tai čovjek uvjeren u svoj božanski izbor od svoje najmlađe dobi. Na­ kon što je podnosio dugo mučenje. Utemeljio je zajednice i slao svoje učenike diljem svijeta.

mogu se samo nadati da će se jednoga dana reinkarnirati u tijelo nekoga oda­ branoga. kako se dugo tvrdilo. Augustin koji je kao mlad pri­ padao jednoj zajednici manihejaca piše da se njihova crkva sastoji od "dvanaest Ova freska indijskoga podrijetla predstavlja Manija. u Lauragaisu članove dvaju svećenstava. dok je kineski car Wu-tsong u 9. Pod tom prizmom Mani razliku­ je tri tipa ljudi: odabrane. Iz ove posljednje vadi sre­ dišnju ideju dualizma između svjetla i tame.Isus i apostoli se spominju više puta .Između sjene i svjetlosti. I napokon najveći dio ljudi grješnici . Zajednice nisu znale za odmor jer ih je od 297. Poštovali su jednako tako i "pečat ruku" koji im je zabranjivao da pribjega­ vaju nasilju. .ili od iranske religije. progo­ nio car Dioklecijan. put im je pokazan. Bilo je prema tome lako razotkriti ih. Morale su živjeti u sjeni povučene u sebe. No mogli su se prepoznati njihovi svećenici po činjenici što su poštovali stroge zabrane nazvane "pečati­ ma": "pečat usta" ih je obvezi­ vao da ne lažu i da ne jedu meso. Ako katarizam nije proistekao iz manihejstva. ali živeći u prljavštini svijeta. Sv. oni tvore manihejsku svećen­ stvo. borba manihejaca 32 Stalna borba između svjetla i tame Manihejstvo je gnoza. stoljeća otkriće mani­ hejskih rukopisa omogućilo je da se bolje upozna to inicijacijsko vjersko društvo. vino ili fermentirano piće. moguće je da je neki sabor 1167. U kršćanskom Sre­ dozemlju pokret se Proširio pod ime- nom "bogumili" u Bugarskoj i u bal­ kanskim zemljama. Drugi su obični vjernici. I napokon "pečat doj­ ke" nametao im je potpunu neporočnost. katekumene i grješnike. Međutim malo-pomalo posljednje zajednice nestale su pod udarcima kršćanskoga pravoslavlja. Početkom 20. Prvima obećava život vječni budu li prakticirali stalnu askezu koja će ih udaljiti od svijeta da bi ih vratila svjetlosti. ali isto tako i da rade na zemlji ili da obavljaju neku javnu funk­ ciju.namijenjeni su smrti i zabo­ ravu. oni ima­ ju i biskupe i svećenike. između materije i duha. Bogumilski biskup Niketas došao je onamo kako bi prenio svoju vlast zaređivanja predstavnicima lokalnoga katarizma. stoljeću ra­ zorio posljednje azijske zajednice. Danas ga po­ znajemo u grubim crtama zahvaljujući kasnom otkriću manihejskih tekstova jer Mani je mnogo pisao za svoje uče­ nike izlažući im sinkretski nauk koji Učitelja a trinaesti im je voda". katarskoga i bogumilskoga. Ona svjedoči o širenju i uspjehu njegova nauka izvan iranske sfere odakle je proizašao. Manihejci. inicijacijski nauk rezerviran za malen broj. Progoni su napokon porazili manihejstvo: U njegovu babilon­ skom ognjištu islam mu je zadao kobni udarac. bogumili i katari: isti zahtjev Tijekom stoljeća skupine manihe­ jaca prenosile su tajno nauk svo­ jega učitelja. okupio u Saint-Félixu. posuđuje od judaizma s mitom o Adamu kršćanstva . a zatim u sljedećem stoljeću kršćanstvo.

smrti . vraća se u Japan nakon dvije go­ dine. 806. Prema vlastitu svjedočenju on ondje susreće sedmoga patrijarha Zhenvana. rođen u Japanu. Potekao iz krugova visokih dužnosnika i predodređen za veliku karijeru."Prava riječ" Shingona Shingon. ute­ meljuje glavni hram svojega reda na brdu Koya. "veliki instruktor" nakon njegove 33 Tajna vjerska društva . JAPANU JE POTKRAJ 8. Zaštićen tom duhovnom vlasti. Njegov nauk doživio je izvanredan uspjeh tijekom stoljeća. Ti grafički prikazi. Napokon 816.koja je postala Kôbô Dashi. Nekoć ezoterična sekta budizma. naučava svoje pristaše nauk tajnih mantra i joge triju misterija. imaju temeljnu ulogu u ezoteričnom ponašanju: ti crteži podupiru meditaciju koja povezuje osjetilni svijet i svijet probuđenih. ondje utemeljuje prvu školu Shingon (japanska transkripcija kines­ ke riječi Zhenyan). U školi Kûkai . stavljaju mandale. Prema Kûkaiju "recitirajući svaki slog s jas- Ezoterizam mandale i mantre Posebnost Shingonova puta jest da je duboko ezoteri­ čan po uzoru na tibe­ tanski budizam." Potrebno je samo nekoliko mjeseci da bi se u Kûkaiju asimilirala ne samo pravila zajednice nego i tajne patrijarha za kojega kaže da će "ovladati arkanama ezoteričnih nauka". Na kraju tog razdoblja on nasljeđuje starca kao poglavar zajednice Zhenvana. najčešće oslikani.. "školu tajni" koja ga prima ovim riječima: "Znao sam da ćeš doći! Evo ga! Moj se život približava kraju i ne znam hoću li imati dovoljno vremena da ti prenesem svoj nauk. STOLJEĆA neki mladić po imenu Kûkai došao u dodir s budističkim idejama. Tako je svaki čovjek koji se želi uključiti u zajednicu najprije izložen posveće­ nom svijetu koji pred­ Kûkai prikazan s crtama budističkoga svećenika. danas prima milijune vjernika. mantre kojima će moći lakše pristupiti meditaciji. prekinuo je studije nakon naglog nadahnuća i odlučio otići u Kinu kako bi ondje produbio svoje spoznaje. Stu­ dent uči jednako reci­ tirati riječi.hijerarhija vezana uz kupnju inicijacijskih stupnjeva postavlja se ispred klasične organizacije u stupnje­ vima i monaškim naslovima.

Nakon smrti učitelja 835. onu Tendaija koju je utemeljio Saicho. Siddharta predlaže izlaz iz tog beskrajnoga ciklusa koji se sastoji od stalnih patnji. budističkim spisima i samo oni imaju pristup "najdublje tajnoj razini". SAD-u i u Euro­ pi. B UDIZAM JE ROĐEN U INDIJI U 6. Nudi svima da meditaci­ jom dosegnu nirvanu. nim razumijevanjem možemo pokazati istinu. Shingonov potomak bio je takav da mu se pridružio veliki broj svećenika iz Tendaija. posebno za najsiroma­ šnije kaste.BUDIZAM stoljeću pr. Kûkaijov suvremenik. godine pokret se podijelio na više smjerova. zen budizam. Shingonov nauk utjecao je na drugu ezoteričnu školu. Oni uče razli­ kovati četiri smisla u tradicionalnim Milijuni iniciranih Samostan Koya se širio kontinuirano sve dok nije brojio više od 100 000 svećenika. Japanski carevi koji su poka­ zivali određeno nepovjerenje prema Kûkaiju omogućili su mu napokon da postavi hram čak u prostor carske pala­ če u Kyotu. Nichirenov budizam kojem pripada Sokka Gakka?. simbol pet stup­ njeva mudrosti. Od 1982. stoljeća druga je najstarija građevina u Kyotu. Njegov uspjeh nije oslabio tijekom stoljeća tako da je inicijacijsko društvo postalo narodni pokret: danas se raču­ na da nema manje od 12 milijuna pri­ staša u Japanu. Zatim mu se zavežu oči i on mora baciti cvijet na mandalu. Ovaj Shingonov hram s kraja 12. Kr. Brinući se da reformira brah­ manizam koji je učinio od ljudske sudbine dugi slijed reinkarnacija (samsara) kako bi se postupno popra­ vila. Ti obredi se udvostručuju usmenim ezoteričnim naukom. oko osobe Siddharte Guatame. Prema legendi Kûkai je dvaput stavio cvijet u puno središte mandale što je dokaz njegove izvanredne karizme. U Japanu su nicale brojne škole. Taj nauk je doživio velik uspjeh u Indiji prije nego što se pro­ širio na Kinu a zatim i na cijelu Aziju. Jed­ nom inicirani učenici mogu se posveti­ ti svim vrstama složenih obreda. hidenom koji uči­ telj širi medu učenicima." Inicijacije poprimaju isto tako druge oblike: obredom štrcanja učenik prima pet puta vodu. Razlozi za to oduševljenje vjerojatno potječu od poruke samoga Kûkaija: u svoje vrijeme postavio je sliku ezoteričnih škola u deset stupnjeva: na vrhu spomenut kao "srce urešeno misteri­ jem" nalazio se Shingon.. Tajna vjerska društva 34 . a da se nije promije­ nio. "ezoteričan budizam" čiji je glavni predstavnik Shingon s Tendaijom.. Pre­ ma mjestu pada procjenjuje se njegov stupanj uzdizanja i daje mu se novo ime. dok su Shingonovi hramovi nicali u Kini. vedrinu koja gasi strasti. prema njemu jedina škola spremna da vodi svoje sljedbenike na buđenje tijekom njihova života. to je muzej posvećen ezoteričnoj školi koju je osnovao Kûkai. posebno yogi triju misterija zahva­ ljujući kojima se smatra da mogu doseći u ovom životu stupanj Buddhe koji je krajnji cilj Kûkaijeva nauka. nazvanog Buddha (sanskrtska riječ koja znači "probu­ đeni").

misionare posebno školovane u tu svrhu. Ti ljudi pripadaju ismailitskoj struji. ROZELITIZAM je djelo koje najviše zaslužuje nagradu (. iz njega su se izrodile dvije ra­ zličite struje. i šiiti s druge strane. najsretni­ je. nastoji otkriti tajni sadr­ žaj spisa. sedmi imam. (1877. Strogo monoteistička religija okupljena oko Kur'ana i sune koja prenosi Prorokovu ri­ ječ. Muhamed. koji su dovoljno većinski. u Egiptu. Odluči izli­ ječiti nekog čovjeka dajući mu neki na­ pitak. a oni koji prakticiraju prozeliti­ zam ljudi su najvišeg ranga koji najviše žele zazvati od Boga najvještije toj zadaći.. Izbila je svađa jer se nije znalo tre­ ba li novi imam biti Ismailov sin ili brat. dosta brojni. a da to ne znaju. stoljeću naše ere tajanstveni autori koji su se nazivali "Ikhwân al-Safâ". Čini se da je bratstvo funkcioniralo kao tajno društvo u službi Fatimida i općenito ismailitskih ideja. Obratiti večinu Braću poznajemo samo po njihovim spisima podijeljenim u pedeset dva pis­ ma. koji se etabliralo u Egiptu u 10. zahtijeva nasljedstvo posljednjega imama i preuzima vlast najprije u tadašnjem Tunisu 909. suniti s jedne strane.. a da nije odredio nasljed­ nika. Čini se da je lokalno stanovništvo pokazalo veliki otpor vjer­ skoj doktrini novih suverena. Asuanski mauzolej u Egiptu čuva posmrtne ostatke Age kana III." Taj poziv za obraćanje sastavili su u 10. Prorokove kćeri. Ovaj posljednji je u po­ četku odredio svojega sina Ismaila da ga naslijedi. Pristaše Ismailova sina obavili su raskol i stvorili novi vjerski pravac sličan sekti. Zadalo si je cilj širenja da'we koja se oslanjala na dâ 'i. stoljeća i Muhameda. nositelji neobične ezoterične doktrine bili su također žestoki pristaše fatimidske egipatske dinastije. Gorljivi ismailiti.). No islam je doživio težak raskol oko 680 godine. U 10. Prema ismailitima Muhamed je došao donijeti ljudima egzoteričnu poruku izraženu u pismu Kur'ana. ali i poslije preuzimanja vlasti Fa­ timida u Egiptu. mističnoj sekti koja potječe iz šiizma koji priznaje samo vlast imama koji potječe od Alija. Jedna priča ilustrira njihovu me­ todu: neki liječnik dolazi jednoga dana do nekoga grada gdje svi ljudi pate.-1957. otkrivaju javnosti i ne boje se primijeniti silu da bi dali napitak ostalim stanovnicima. obi­ telj Fatimida koja tvrdi da potječe od Fatime. Kad je čovjek napokon ozdravio. Kako bi se učinkovitije organiziralo njihovo širenje. ismailizam.Duhovni grad Braće čistoće Pod tim zagonetnim imenom krije se tajno društvo čijim članovima ne znamo ni imena. Ova le­ genda koja se proširila među Braćom ilustrira strategiju obrata na ismailizam prije. najučenije. ( i na sljedećoj strani ) 35 Tajna vjerska društva . shvatio je da je bio bolestan tijekom svih tih godina. Prema prvima Muhamedovi nasljednici su kalifi zaduženi za primjenu sune. Tijekom cijelo­ ga tog razdoblja borbe sekta ismailita morala je apelirati na prozelite kao bi uvjerili sunitsko stanovništvo u legitim­ nost svojega nauka.). dok drugi smatraju jedinim legitimnim šefo­ vima potomke Alije i Fatime koje zovu K ORIJENI ISLAMA DOPIRU DO POČETKA "imamima". ezo­ terične naravi. U tom kontekstu rođena su Braća čistoće. a zatim od 969. zeta i rođaka proroka Muhameda. Počinje razdoblje krize za ismailizam koje traje stotinjak godina. od tajne bolesti. ŠIITI I ISMAILITI 7. Oni za­ jedno liječe ostale građane sve do dana kad se. Ali 813. Ali taj je umro dok mu je otac bio živ. umire. "Braća čistoće" ili "Iskrena braća". stoljeću s dinastijom Fatimida. U okviru šiitske struje izbija drugi raskol kada umire šesti imam u slje­ dećem stoljeću. najistinoljubivije. dok nauk imama. predstavnika dinastije koja je stoljećima bila duhovni poglavar ismailita. Pun zahvalnosti prema liječniku nudi mu svoje usluge. stoljeću u muslimanskom svijetu doga­ đa se politička i vjerska revolucija.

Ako je danas teško izmjeriti važnost njihova djela obraćanja. Zato se ismailitska vjerska promidžba odvija u obliku inicijacijskog i ezoteričnog nauka. Doktrina Braće čistoće je originalna sin­ teza koja u isti mah povezuje medicinu. prvi u sklopu islama koji su stvorili cje­ lovit i ustrojen inicijacijski duhovni red. islamskoga pravca u sklopu kojega su se iznjedrile brojne sekte. S druge strane oni su bili Muhamed i Ali oslobađaju Kaabu njezinih idola. Ovaj nauk daje se pos­ tupno. Funkcija pisama jest da vodi korak po korak ini­ ciranoga na put duhovnoga pročišćenja. znanstvenici i umjetnici. zatim "službenik" kad je izbrusio razum. Tajna vjerska društva 36 . Važno im je dovesti sljedbenike do najvišeg stupnja moguće duhovnosti. "istinski". kad je upoznao tajne stvaranja i napokon "abdâl" blizak imamu i Pro­ roku. trgovci. Zbroj svih spoznaja Kod Braće čistoće. Skup iniciranih tvori duhovni grad kojim upravlja imam koji jedini može dovesti ljude od spasenja. astrologiju. Tako su oni za dva stoljeća preduhitrili rođenje muslimanskih bratstava (tariqa) koja su toliko obilježila islam sve do naših dana. Inicirani je najprije "zanatlija". Nadahnuta neoplatonizmom ona ob­ jašnjava da svijet izvire iz božanstva posredstvom intelekta i duše koja je stvorila materiju. sigurno je da su se Bra­ ća čistoće ubrajala među zanatlije ismailitskog širenja.Braća čistoće podijelila su se u četiri skupine prema svojem društvenom po­ drijetlu: kneževi. Ali je najvažnija osoba šiizma. Svatko je u sklopu svoje sku­ pine imao zadatak da širi ismailitsku poruku bližnjima. alkemiju. magiju i glazbu. da 'wa se ne svodi na sam prozelitizam.

Otada se sudbina ove sekte i sudbina Sirije isprepleću. Okrenuvši leđa dvo­ ličnosti koja ih je štitila proteklih sto­ ljeća. Neki misle da su oni predstavnici staroga idolatrijskoga kul­ ta koji je uključio elemente monoteizma prisutne na Bliskom istoku. Ali 1926. Druga teza koja je vjerojatnija povezuje ih s Muhamedom ben Nusairom. A LAVITSKO DRUŠTVO DIJELI SE NA hvaćali obrede i ezoterične postupke koje će ih obilježiti. Perzijanci. Tijekom stoljeća nisairiti su poput druza prakticirali tagiyu ili "dvolič­ nost". ali ih i odvojiti od islama. područje je ponovno pripojeno Siriji unatoč zahtjevima nusairita za autonomijom.Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Alaviti tvore veoma rijedak primjer tajnoga društva koje je došlo na vlast. više klanova i plemena koji odražavaju različita etnička podrijet­ la svojih članova: tu se nalaze Arapi. stoljeća. ali praktički u stvarnosti njihov je kult tajni. Turci i Kurdi. 37 Tajna vjerska društva . Podrijetlo te misteriozne zajednice je kontroverzno. IRIJSKA BRDA VEĆ SU VIŠE OD 1000 godina sklonište ustaničkih zajednica koje traže tajnovitost ili sklonište. Prihvaća­ jući poraz alaviti su ipak uspjeli okre­ nuti situaciju u svoju korist preuzevši vlast u Siriji. Preuzevši vlast 1970. Tako ie bilo u 12. Skriveni tijekom dugih stoljeća. često proganjani alaviti vladaju Sirijom od 1970. Osim toga morali su brzo izbjeći u sjevernu Siriju kako bi umaknuli prvim vjerskim progonima čije su žrtve bili. Go­ dine 1920. katkad tolerirani. nametnuo je alavitsku upravu na čelo sirijske države. stoljeću s bratstvom asasina koji sa zidina svojih probušenih utvrda organiziraju ubojstva protiv svojih neprijatelja. Pristaše ben Nusaira stvorili su prve nusairitske zajednice koje su pod vodstvom slavnih osoba polako pri- ALAVITSKA DRŽAVA Ovaj promidžbeni pano predstavlja Hafeza el-Assada i njegova dva sina. bliskim jeda­ naestom imamu koji je proglasio božansku prirodu Alija i imama koji su ga naslijedili na čelu šiitskog pokreta od početka. Francuzi su proglasili "Au­ tonomno područje alavita" koje čak postaje "državom" dvije godine posli­ je. Dvije druge sekte isto su tako našle azil u visokim sirijskim ma­ sivima: druzi i nusairiti koje zovu i alav­ iti. Ta razno­ likost nije spriječila jak osjećaj jedin­ stva što su ga doživjeli Francuzi tijekom svoje vlasti nad Sirijom. alavitskog generala. do dolaska na vlast Hafez el-Assada. iračkim šiitom iz 9. oni službeno ispovijedaju domi­ nantnu sunitsku religiju. uspjeli su zauzeti ključna mjesta sve do 1970.

Zatim žrtvuju životinje koje jedu na gozbi zazivajući boga. Uči ih se osim toga da je nusairizam postojao i prije stvaranja svijeta. hova je nada da zahvaljujući inicijaciji i pobožnu životu uspiju izaći iz toga kru­ ga koji ih drži zatočene. Napokon svaki član skupštine se diže i nazdravlja u čast novopridošloga. Tog dana mladića prima skupština mudra­ ca koja mu naređuje da prizna jednog od njih kao kuma što čini tako da stavi na glavu cipelu onoga koga je odabrao. Izvan tih svetkovina alaviti redovito slave misu tijekom koje posvećuju vino koje piju u čast starje­ šina svoje zajednice. Mora također prisegnuti da će čuvati tajnu o tome što će naučiti. židovskih. No nji­ Odavanje počasti Hafezu el-Asadu u njegovu mauzoleju u Kardahi. ali i iranskih elemenata. nakon 30 godina vladavine umro je alavitski šef sirijske države. Potrebno je imati najmanje 18 godina da bi se moglo pri­ sustvovati pristupnoj ceremoniji. No budući da su sebe smatrali savršenima. a to je for­ mula koju ne može shvatiti toga trenut­ ka. Tajna vjerska društva 38 . obav­ ještava ga se da neće moći biti dosto­ janstveno pokopan ako prekrši tu prisegu. kršćanskih.U zdravlje Amsa Alavitska vjera predstavlja se kao ezo­ terični kult rezerviran za najnižu ma­ njinu posvećenih. Naslijedio ga je sin Bachar. proroka Muhameda i Sakmana al-Farisija. Ona se temelji na vjeri u trojstvo koje se sastoji od Alija. bliskog prijatelja ovog posljednjega. posebno molitvama. U tim prigodama oni se skupljaju u obitavalištu jednoga od njih i pod vodstvom šeika zajedno čita­ ju tekstove iz svoje liturgije. Godine 2000. No on ponajprije ovisi o šeiku koji je duhovni vođa mjesne zajednice i koji ima zadatak da naučava posvećene. bili su svrgnuti i poslani u svijet materije gdje im je suđeno da se reinkarniraju iz života u život. Sada je posvećen. Alaviti slave ve­ lik broj svetkovina preuzetih što od islama što od kršćanstva (Božić i Bogojavljenje) ili od perzijske religije (njiho­ va Nova godina). prvog imama. Nakon toga od njega se traži da popije čašu vina u zdravlje "Amsa". Različita religija Alavitska doktrina je sinkretizam mus­ limanskih. Tri početna slova njihova imena tvore riječ "Ams" koju posvećeni zazivaju u svojim obredima. a kum koji ga vo­ di uči ga temeljima. Nusairiti su živjeli u blizini boga u obliku svjetlosti.

mani­ festaciju Jednoga.-1201. druzima. Zatvorena i ezoterična zajednica Među prozelitima druzima ističe se lik Darazija.).od imena Darazi. Druizam je kao vjerska i inicijacijska doktrina uspio očuvati tajnu svojega nauka više od tisuću godina. godine hegire (1017. a kult al-Hakima se organizira.Već tisuću godina druzi Druzi danas tvore zajednicu od oko 500 000 osoba rasipanih između Libanona. a čini mi se. U toj perspektivi Hamza se proglašava imamom.traže da ukine stare religije pri­ sutne u Egiptu. Pravi otac nauka druza.-1847. je objavljen.) proglasio "božanskim utjelovljenjem" prekidajući s ismailskom šiitskom stru­ jom iz koje je potekao. gnosticima. Hamza izjavljuje kako se kalif povukao.: te godine ti­ jekom šetnje Kairom al-Hakim misteri­ ozno nestaje. rosenkreuzerima. Isus i dakako Muha­ med širili su svoju riječ sve do novog utjelovljenja u osobi al-Hakima 408. Suvremeni slobodni zidari preuzeli su mnogo ideja od njih. Njegovi sljed­ benici koje zovu druzi . okomljujući se na sina­ goge i crkve. ali da će se vratiti: poči- 39 Tajna vjerska društva . ona obraduje manifestacije i zatajivanja Jednoga koji se utjelovio nekoliko puta tijekom vre­ mena. i tem­ plarima. Pokret druza ima važnu ulogu sve do 1021. Sirije i Izraela. stoljeću kad se fatimidski kalif al-Hakim (996. Kao Europljanin donosi ideje koje su tada vrijedile: "Druzi su se postupno uspoređivali s pitagorejcima. neumorni propovjednik objedinjuje sve kalifove pristaše koji u ovom posljed­ njem vidi emanaciju božanstva. suvremenik Gérarda de Nervala." Dodaje da je "vjera druza samo sinkretizam svih religija i svih prethodnih filozofija. Proroci u čijem su rangu Noa. Mojsije. šarija. Prema njemu povijest je ciklična. Abraham.). daje romantičnu viziju ruševina džamije kalifa al-Hakima u Kairu. Druizam je nastao u Egiptu u 11. Sam islam ne odupire se tom revolucionarnom vjetru: islamski zakon. jednog od najžešćih propagatora kalifa . Slikar Prosper Marilhat (1811. Iranca po imenu Hamza kojem al-Hakim iskazuje sve svoje povjerenje.sto- ljeća pjesnik Gérard de Ner­ val kreće na veliko putovanje koje ga dovodi do Bliskog is­ toka. OČETKOM 40-ih GODINA 19. esenima. Tijekom tog putovanja stupa u vezu s članovima tajne vjerske zajed­ nice. vođom i kalifovim glasnogovornikom." Bilo bi vrlo teško stvoriti točnu ideju o druzima da Ner­ val nije precizirao "(njihova) religija ima nešto osobito da tvrdi kako je pos­ ljednja otkrivena na svijetu".

rekao sam mu. . Putovanje na Istok Jer svi prakticiraju "dvoličnost". prevedene i prokomentirane. bilo protiv maronita morali su pomagati da se uspije objedi­ niti velik broj ovih rukopisa i da se na­ pravi neka ideja o cijeloj dogmi.) Znajući koliko je bilo muke da se od druza dobe pojedinosti o njiho­ voj vjeri." Gérard de Nerval. bez mnogo razmišljanja. Ova fotografija skupštine druza snimljena je početkom 20. stoljeću druizam poprimio konačan oblik.Pomislite. miješajući se s lokalnim stanovništvom. samo oni mogu sudjelovati u vjerskim pro- nje nova faza skrivanja. (. Čini se da iz to­ ga razdoblja potječe gubitak utjecaja druza u Egiptu. Kad je Hamza nestao...) S druge strane te stvari bile su tajne za strance i druzi su skrivali brižno svoje knjige na najskrovitija mjesta u svojim kućama i hramovima. Nisam se prevario.. stoljeća u nekom selu u libanonskim planinama gdje oduvijek žive te zajednice.) Pretpostavljao sam da će ga nacionalno samoljublje navesti da barem ispravlja či­ njenice koje su nepovoljne za njegov na­ rod. druzi ulaze u novu eru. "Želio sam.. (. taqiyu koja se sastoji u tome da se na površni prihvati dominantna religija kako bi se potajno bolje obavljali njihovi obredi. da mi u svojim knjižnicama imamo stoti­ njak vaših vjerskih knjiga koje su sve pročitane. Stvorivši odsad ujedinjenu zajednicu.. upotrebljavao sam jednostavno poluupitan oblik: Je li istina da? (. No pokret se posred­ stvom svojih misionara proširio sve do Sirije. živeći povučeno u sirijskim i libanonskim planinama malo-pomalo se zatvaraju u sebe.Već tisuću godina druzi 40 OTKRIVENE TAJNE DRUZA ijekom svog putovanja na istok Nerval je uspio susresti jednoga šeika druza kojeg je naučio da je Zapad proniknuo neke od njegovih tajni. Za vrijeme ratova bilo protiv Turaka. dakle. Prvi se prepoznaju po bijelim ogrtačima. taj susret i već sam se osjetio ganutim i smetenim više nego što to odgovara jed­ nostavno znatiželjnom posjetitelju: razu­ vjerio me jednostavan i povjerljiv šeikov prijem. Možda je shvatio da je u razdoblju kada Europa ima toliko T utjecaja na situaciju istočnjačkih naroda bolje malo napustiti tu ambiciju prema tajnom nauku koji se nije mogao odupri­ jeti prodoru naših znanstvenika.. . Stoljeća dvoličnosti Nekoliko stoljeća druzi su živjeli u miru. onu čekanja povratka al-Hakima i njegova imama. Zajednica je podijeljena u dvije glavne skupine: "mudrace" (ukkal) koji su sami posve­ ćeni u ezoterizam druza i njegove tajne i gomila "neznalica" (djuhhal). i sigurno je da je u 15.

Islamski šiizam nastao je 765. onom što je skriveno. to su najviši vjerski poglavari u zajednici. vanjski smisao nekog dokumenta bâtimu. Najpismeniji među njima nose naslov rais. da je skrive­ no i da će se iz njega iznjedriti madhi koji će doći obnoviti zakon i red na kraju vremena. No taj je umro 762. Ismailisti smatraju osim toga da Ismailovo potomstvo postoji uvijek. kad je umro imam Jafar al-Sadiq. posebno iranske.41 Već tisuću godina druzi slavama koje se priređuju svakog petka i tijekom kojih je moguće . Posjedujući tajne nauke svojega naroda on je čuvar tradicionalnoga ezoterizma druza. Neki šiiti su se ipak izjasnili kao pristaše sina Is­ maila koji je umro. Napokon postoji pravi pravilnik za članove plem­ stva koji nisu inicirani. gdje mogu do mile volje konzultirati i prepisivati spise koji sadržavaju sveukupnost znanja što tvori njihovu vjeru. Religija druza hranila se tim ismailitskim inicijarijskim hu­ musom kojem je dodala vanjske ele­ mente.a da ne zna­ mo o tome više . DRUZI I ISMAILITI okrilju fatimidske dinastije koja je do tada bila predstavnica ismailizma. Odmah u početku odredio je svojega najstarijeg sina Ismaila za nas­ ljednika.šeici. Ovi posljednji školuju se na mjestima koja se drže u tajnosti. stvorivši izvorni sinkretizam.da se obožava kip ko­ ji predstavlja tele. Muhamedove kćeri. R ELIGIJA DRUZA ROĐENA JE U Ovaj stari mudrac druza je šeik koji živi u Libanonu. rođaka i zeta Proroka i Fatime. oni nose naslov amira koji ih razlikuje od ostatka "neznalica". Taj vjerski pokret potekao je iz šiizma koji za razliku od prevladavajućeg sunizma priznaje kao jedinog zakonitog poglavara zajednice vjernika jednoga od Alijevih potomaka. Naslije­ dio ga je njegov mlađi sin. Medu mudracima zajednice druza regrutiraju se članovi svećenstva . Ismailizam ra­ zvija ezoterično tumačenje teksta Kur'ana koji suprotstavlja zâhir. . Alijin po­ tomak. iznutra i što samo inicirani mogu shvatiti. Nakon dva stoljeća dinastija Fatimida u Egiptu zatražila je Alijevo nasljedstvo.

Te zapovijedi primjenjuju se jednako. Druizam s one strane stoljeća Tijekom 16. op. s manje strogoće na sve druze. kad će se vratiti al-Hakim i Hamza. ističe se po tome što ispovijeda vjeru u seobu duša. Građanski rat koji je zakrvio Libanon od 1983. osim ako nisu dosegnule savršenstvo. Kušnje su teške. druzizam. stoljeću. No odnosi između druza i kršćana maronita pogoršavaju se kad teritorij dolazi pod vlast egipatskih prinčeva koji različito postupaju prema dvjema zajednicama.Inicijacija i kodeks ponašanja Svaki druz može biti posvećen poželi li to.scan. stoljeća druzi se izlažu više javnosti ne dopustivši nikad da procuri ijedna tajna. prihvatiti nje­ gove odluke i pokoravati se njegovim zapovijedima bez obzira na to priopćuju li se iz njegovih usta ili iz usta njegovih poslanika. Danas se druzi više ne skrivaju kao što su to činili u povijesti i dio njihovih svetih tekstova poznaju zapadnjaci kako je to svojedobno svjedočio Nerval. Posvećeni svečano prisežu da neće nikada otkriti ni jedan dio svojega nauka. Pod vlašću Turaka otomana uspijevaju dobiti široku au­ tonomiju. U to doba jedan se dio ise­ ljava prema nekoj sirijskoj planini koja je prekrštena u djebel Druze.] Tajna vjerska društva 42 . libanonski vođa druza 70-ih godina prošloga stoljeća. Moraju odusta­ ti i od svih ranijih vjerovanja. u mnogo je pogleda nastavak toga suko­ ba između kršćana maronita i druza. Kemal Joumblat. Druzi misle da će na kraju vre­ mena. jamstvu spasa. Zato onaj tko nije uspio u inicijaciji može ga­ jiti nadu da će uspjeti u budućem živo­ tu kako bi prišao mudrosti. duše se beskonačno reinkarniraju. iz­ javio je nekom novinaru kako nikada neće biti objavljeni najsvetiji tekstovi njihove zajednice jer "ne valja bacati biserje pred svinje". Osim toga moraju poštovati sedam zapovijedi koje zam­ jenjuju propali islamski zakon: moraju jedni prema drugima dokazati najveću iskrenost. oni od njih koji će voditi dosto­ janstven i pobožan život sudjelovati u vladanju svijetom kod boga. No oni odbijaju širiti sadržaj svojega nau­ ka. Sinkretska vjera. priznavati al-Hakima kao Jednoga. pristaša mora po­ kazati veliku volju za savršenstvo i vodi­ ti trijezan i pobožan život ako želi znati proučavati tajne knjige i biti primljen u krug "mudraca". Prepoznatljivi po bijelom povezu svojega šefa ovi vojnici druzi podsjećaju na ulogu koju je imala njihova zajednica tijekom Libanonskoga rata pod zastavom socijalističkih snaga. Sve veće napetosti eskaliraju u tučnjave i razaranja maronitskih sela u 19. [pravo je i rekao. obećati da će se braniti i međusobno pomagati. i 17. živeći bez problema sa sunitima i kršćanima u tom području.

" Tim riječima veliki mistik Obn al-'Arabi (1165. . I dok je dosad bio zastupan s nekoliko velikih izoli­ ranih duhovnih figura. AŠA SRCA SE ZADOVOLJAVAJU DA ostanu nepokretna pred vra­ tima božanskoga veličan­ stva. pustinjaka pre­ poznatljivih po vunenoj odjeći ( suf na arapskom).-1240. Shâdhiliyje koje je bilo jedno od prvih koje je pozivalo vjernike na svakodnevnu meditaciju. U Perziji u 17. nego je siromašno i bez ikakvih spoznaja. No Ibn al-'Arabi hita dodati da je prijateljstvo s Bogom rezervirano samo za neke odabrane koji tada po­ staju "pravi vođe čovječanstva". Privrženi unutarnjim iskustvima koja ih dovode do ekstaze prenosili su svoje postupke kroz dugi niz iniciranih.Tarîqa.) podrijetlom iz Andaluzije izražava koncepciju koju dijele svi učitelji sufiji od početka islama: mo­ guće je stalnim radom na sebi koji po­ prima oblik duhovne borbe (u tome je smisao riječi džihad ) sjediniti se s Alahom. motreći trenutak kad se njegova vrata otvaraju srcu koje samo po sebi ne posjeduje ništa. islamska tajna bratstva Od prvih stoljeća islama neki muslimanski mudraci istražuju nove putove odnosa s Bogom. počinje se organizirati u bratstva ( turîqa ) koja pod vodstvom jednoga učitelja počinju prenositi svo­ jim posvećenima tajne puta prema ekstazi. On živi izolirano poput svih sufijskih učitelja koji ne pripadaju ni jednoj tarîqi. Ibn al-'Arabi je uostalom član jedne od njih. Njegova izjava ilustrira odlučan zaokret koji u to doba čini sufijski pokret. stoljeću neki mladić posjećuje derviša.

u 13. stoljeću Qâdiriji su imali prvorazrednu ulogu u Alžiru suprotstavljajući se francuskim kolonizatorima. nego i u Indiju. iniciran je u Ložu piramida. U 19. stoljeće čije boravište zauzima. Posvećen je vrlo rano u Qâdiriyu u kojoj mu je otac bio šeik. ali one su se gasile često nakon smrti svojih uteme­ ljitelja. E MIR ABD EL-KADER (1808. Šireći sufijski nauk. 1835. Iz revolucije iz 12. Shâdhilya čiji je utemeljitelj Abu Tajna vjerska društva 44 . spremnoj da poveže Istok i Zapad. reda dok je neki šeik vladao cjelinom jedne regije. Uspjeh Qâdiriye bio je ču­ desan jer se bratstvo proširilo ne samo u sredozemni bazen. Ti­ jekom jednoga putovanja u Aleksandriju 1864. Druga bratstva doživ­ jela su zanimljivu sudbinu. Još danas njegov portret visi na istaknutom mjestu u prostorijama lože Velikog orijenta Francuske u Parizu gdje su ga svojedobno smatrali poveznicom iz­ među dviju sredozemnih obala. istodobno član više sufijskih bratstava i slobodni zidar. No nakon kapitulacije 1847.).-868) ili ona al-Hallaja (858. Žestoki musliman proglasio je 1832. Maleziju ili crnu Afriku. stoljeća rođe­ na su bratstva namijenjena da potraju katkad do naših dana. Godefroya.). . Takvo je npr. Poslije se pridružio isto tako Naqshabandiyji i Shâdhilyji.) Potomstvo Qâdiriye U stvarnosti određeni broj sufijskih škola postojao je od početka islama kao što je ona Ibn Karrâma (806. Iako se čini kako nikad nije vodio veo­ ma aktivan masonski život.-1883. džihad protiv fran­ cuskih kolonizatora te postaje politički i vjerski vođa mlade alžirske nacije. M. Jedno od najsta­ rijih je nedvojbeno Qâdiriya posvećena izuzetnom liku Abda al-Qâdira al-Jîlânija (1077. velikog andaluzijskog gnostika na prijelazu iz 12.-922. sma­ tran od svojih učenika svecem završio je život u sirijskoj prijestolnici i dao se pokopati uz Ibn al-Arabija. Manje se zna da je bio veliki mistik.SUFIJSKI ŠEIK I SLOBODNI ZIDAR poznat je po svojem junačkom otporu francuskom osvajanju Alžira. Emigrira u Damask gdje utemeljuje školu mistike nadah­ nuta načelima Ibn al-'Arabija. Ovaj posljednji živio je cijeloga života u Bagdadu gdje je bio i teolog i sufijski učitelj. Pripisi­ vali su mu čudotvorne moći tako da su se nakon njegove smrti stvarala bratstva koja bi održala sjećanje na njega i nje­ gov nauk koji je težio tomu da poveže javni kult i sufijsku ekstazu. Čuvar nje­ gova groba u Bagdadu bio je starješina Portret emira Abda el-Kadera u vrijeme kad je bio na čelu rata protiv francuskih postrojba u Alžiru (slika E. svojega poticatelja prije nego što je njegov pe­ peo bio vraćen u Alžir 1966. počinje drugi život označen produbljivanjem njegove duhovne potrage. izjavit će ipak poslije da se radi o "najdivnijoj in­ stituciji na zemlji". Upravo u Damasku posredstvom ne­ kog libanonskog prijatelja približava se francuskom slobodnom zidarstvu.-1166.

potreban je dug i mučan rad i zahtjevna inicijacija. često iznimna značaja koji je razvio originalni put pristupa 45 Tajna vjerska društva . bâtina koji može otkriti samo česta meditacija. Ibn'Arabi bio im je uostalom pridru­ žen. Takav je Jalâl al-dîn Rûmî. Neki članovi Shâdhliye stvorili su red Isâwiye u Maroku koji je poznat po tome što je kod svojih pristaša razvio neosjetljivost na vatru i oštro oružje. Bratstvo koje se stvaralo imalo je tešku dužnost da prenosi nedirnut nauk uči­ telja nakon njegove smrti i to zahvalju­ jući "lancu jamaca" ( silsila ) kojima se dolazi do utemeljitelja bratstva. stoljeće) marokanskoga podrijetla bio mudrac i čiji je nauk stvorio bratstvo cijelo okre­ nuto prema meditaciji. Zaborav sebe radi približavanja Bogu Da bi se postao derviš. čestim po­ stovima. svaki se derviš veže uz taj lanac posredstvom vlastita učitelja. Brat­ stva nisu sekte. da stalno vježba meditaciju i molitvu koje će biti svakodnevica njegova budućeg života. sufijskog učitelja. Duša islama Pod vidljivom različitošću tih redova krije se dosta zajedničkih točaka. obrednu molitvu u kojoj neumorno ponavljaju ime boga. nego duhovne udruge čiji se članovi nazivaju "dervišima". Od njega se osim toga traži da bude ponizan i krepostan. Bratstvo nudi i prostor i metodu da se dosegne Bog mističnim putem koji daje prednost ekstatičkom sjedinjenju uz cijenu stalnog čišćenja tijela i duše. kad su obav­ ljene ove prve kušnje. Tako. Samo postojanja bratstva temelji se na zamisli da ljudi moraju preuzeti put (to je i smisao ri­ ječi tarîqa ) da se dosegne božanstvo koje je djelomično otkriveno samo u tekstu Kur'ana. dugim bdijenjima i obavlja­ njem nezahvalnih i mučnih dužnosti.Afganistanski sufiji slave dhikr. Sufiji razlikuju između teksta u pravom smislu riječi. mladi učenik pristupa inicijacijskom obredu koji se 1-Hassan'Ali al-Shâdhili (13. se mora prikazati pogla­ varu mjesnoga reda. Sva se temelje na utjecaju jednoga čovjeka. utemeljitelj slavnoga reda derviša zanatlija koji je slavio potragu za božanskom ekstazom kroz ples i glazbu. šeika. zâhira i njegova skrivenog smisla. šeiku koji će iskušati njegovu opredijeljenost name­ ćući mu vrlo strogo pravilo života obilježeno lišavanjem hrane. Jedan od njih na koljenima pada u ekstatički trans. murîd. No­ vak. božanskome. Tarîqa je zapravo put prema ekstazi koji se obavlja u etapama.

u Mostaganemu i upoznao Europu sa sufizmom. Samostani su se množili od 14. to je slučaj s Allâwiyyom koju je utemeljio Ahmad Ibn al-Allâwi 1918.Tarîqa. gutanje škorpi­ ona. Osim toga neki među njima bili su inicirani. zabijanje igla u tijelo. molitvu koja može poprimiti individualni ili kolektivni oblik. zâwiya na arapskom). Kao prostor života. ali oni zadržavaju svoj posao i svoju obitelj vani. molitve. Dolaze ovamo samo da bi sud­ jelovali u molitvama. Vlast šeika temelji se na baraki. tj. Derviši ga mogu napustiti kako bi propovi­ jedali nauk svojeg učitelja. Taj prizor događa se još i danas. Taj obred za­ jednički svim sufijskim redovima sa­ stoji se od toga da recitira ime Boga pod različitim riječima prisutnim u Kur'anu. mantiju (khirka) koja simbolizira konačan ula­ zak u red. Šeikov blagoslov Život svakoga bratstva upisuje se na jednom mjestu: samostanu (tekke na turskom. Samostan je otvoren prostor. članovi Qâdiriye mole pred džamijom u Omdourmanu. Zato mu se čita ispovijedanje islamske vjere. nekadašnjoj sudanskoj prijestolnici. Neke su čak nedavno nastale. ra imati duboko iskustvo ekstaze koje od njega čini vođu za iniciranoga za kojeg je zadužen da ga vodi do Boga. Odsad derviš može sudjelo­ vati u potpunosti u životu svojega bratstva. stakla. muqaddama. Međutim čak i oslabljene tarîqe su opstale još i danas u cijelom musli­ manskom svijetu. U vrijeme kad su obiteljske veze bile krhke. islamska tajna bratstva 46 razlikuje od reda do reda. Osim intelektualnoga pozna­ vanja doktrine utemeljitelja učitelj mo­ Derviši. Tom postupku dodaje se pri­ bjegavanje glazbi i plesu (samâ') što je olakšavalo zaborav sebe i odnos prema božanstvu navodeći katkad derviša na spektakularne kretnje kao što su hod po užarenom ugljenu.. zahvaljujući kojoj lanac nastavlja postojati u vremenu od početaka. Zatim on spaja svoju šaku sa šakom svojega starješine kako bi uspostavio s njim i cijelom zajednicom sveti savez kojim će primiti blagoslov bratstva. šeika. ukinuti ih kao što je bio slučaj u Turskoj u doba Mustafe Kemala Atatürka. ali i milosrđa on štiti zajednicu derviša pod odgo­ vornošću bilo njezina duhovnog vode. posebno dhikra. tarîqa su primale isto tako hodočasnike na no­ ćenje. . tajanstvenoj auri koju zadržava od svojega prethodnika i koju će prenijeti svojem nasljedniku.. Općenito novak se pojavi pred muqaddamom ili šeikom kojem priseže da će poštovati najveću tajnu o običajima reda. bilo mjesnih predstavnika. Stavljaju mu vunenu halju. Tijekom vremena poli­ tička moć pokušavala je ovladati njima. stoljeća sve dok nisu postali središnji element islama. koja se obavlja vrlo često uz pomoć svojevrsne krunice.

Neki kabalisti pribjegavali su hiromantiji. mana zaštitnika. a otkriva se samo rijetkima posvećenima u židovsku mistiku. mističan je komentar Tore. Ta epizoda ute­ meljuje ezoteričnu narav judaiz­ ma. životnu. Ako je neupitno da je oduvijek postojao određeni židovski ezoterizam.Kabalisti inicirani u tajne Biblije Božji zakon koji se otkrio hebrejskom narodu prenesen je samo djelomično... Hebrejska ri­ ječ kabbala označava tu usmenu tradiciju za koju K ABALA JE DANAS VEOMA U MODI. Njegova genijalna ideja sastojala se u tome da se otvore vrata kabale ženama i nežidovima. Ovaj duborez izvu­ čen iz nekoga traktata iz 16. Njezini vjernici prepoznaju se po crvenoj narukvici koju nose na ručnom zglobu. Utemeljitelj centra Philip Berg danas je na čelu prave multinacionale čiji su najbolji predstavnici članovi iz showbusinessa. napustila centar kad su od nje zatražili 10% njezinih prihoda.. ostaje da je kabala u strogom smislu riječi rođena u srednjem vijeku kao reakcija na racionalističku filozofiju Majmonida (1135. stoljeća spominje nekoliko "linija": mentalnu. on nikada nije bio iniciran i može se pohvaliti samo jednim jednostavnim susretom s nekim učiteljem za boravka u Izraelu 1962. Unatoč tomu Centar kabale bilježi sve veći uspjeh. Onima koji ne znaju čitati hebrejski prepo­ ručuje da nabave izvorni primjerak Zohara koji će im služiti poput talis­ zakon. Demi Moore ili Davida Beckhama ponose se svojom pripadnošću Centru kabale (Kabbalah Center) koji već konkurira scijentološkoj crkvi u Hollywoodu.-1204. OJSIJE KOJI JE SIŠAO S BRDA Sinaja donosi sa sobom ploče na kojima je Bog upi­ sao deset zapovijedi koje će od sada služiti židovskom narodu kao KABALA U HOLLYWOODU Zvijezde poput Madonne. što mu daje auru an­ tičkoga teksta. valja prihvatiti da taj ima takvu cijenu da je Jerry Hall. Ali tek sa Sefer ha-Zoharom (Knjiga sjaja). Počinje vladavina kabalista. srednju prirodnu. je kabala stekla pravo građanstva. Ako je Bergov cilj "po­ moći sljedbenicima da nađu put prema duhovnoj svjetlosti".. a Mojsije je bio i vlasnik poruke skri­ vene u svetim pismi­ ma kojima se usuđuju približiti samo rijetki posvećeni.. biv­ ša žena Micka Jaggera. Zohar napisan na aramejskom jeziku. stoljeća prvo pravo kabalističko djelo Sefer ha-Bahir (Knjiga jasnoće). Proglasivši se "najvećim kabalistom na svijetu". 47 Tajna vjerska društva . No sve to nije bilo otkrive­ no tako jasno. U Provenci u Languedocu napisano je u posljed­ njoj trećini 12. se smatra da se prenosila stoljećima. koji je napisan stoljeće poslije u Kastilji. Tajanstven smisao ostao je skriven svjetovnjaku. prvih pet knjiga Biblije koja fas­ cinira židovski svijet.) koji dominira židovskim intelektualnim krajolikom..

treba ispuniti određen broj uvjeta: biti muškarac. Ondje propovijeda nauk.i vladati pri­ stojno teologijom. Sljedbenici kabale nazvane "prak­ som". Louria misli da kabalisti tragajući za Bogom mogu pridonijeti iskupljenju cijeloga židovskog naroda. Strpljiv prijenos Prve škole teozofske kabale rađaju se na zapadu sredozemnoga bazena: od Languedoca one su se raširile po Španjol­ skoj. prakticirati strog judaizam. i kada su iste godine izgnani španjolski Židovi. Drugi kabalisti su više slični magičarima. No kada su katolički kraljevi zauzeli Granadu 1492. sinteze magijskih postupaka što se primjenjuju u judaizmu.-1572. Njih preziru klasični kabalisti.što općenito znači imati više od 40 godina .— -1270. Kabalisti su egzegeti Tore koja prema njima drži skriven nauk nedostupnim običnim smrtnici­ ma. što ie veoma rijetko u judaizmu. On je bio iniciran kod nekoga kairskog učitelja prije nego što se naselio u Galileji.Kabalisti inicirani u tajne Biblije 48 Božja riječ i magijski postupci Posvećeni i tvrdokorni znanstvenici kabalisti prenose svoje ezoterično znanje samo malom broju osoba koje smatraju dostojnima da ga prime. naselili u Palestini koja u 16. alkemiji i astrolo­ giji.-1620. Nakon smrti počeo se smatrati svecem.). Među školama koje se tu raz­ vijaju najuglednija je ona u Safedu što ju je osnovao Issac Louria (1534. Obnavljajući španjolsku kabalu. Tako se neprekinutim slijedom znanje pre­ nosi s naraštaja na naraštaj. ali ima i mnogo drugih u Kataloniji i Kastilji čija je egzegetska proizvodnja znatna. stoljeća). stoljeću postaje njihovom drugom obećanom zemljom. škole koje brzo privlače mlade teologe željne simbolič­ noga čitanja svetih tekstova. to je poremetilo geografiju kabale. Da bi netko postao kabalist. doseći od­ ređenu zrelost . Najpoznatija je Géronov krug kojim upravlja Nahmanide ( 1194. Zohar je uostalom plod kolektivnoga rada što ga prikupio Moses de Leon. Neki od njih zatim sami utemeljuju škole. Louria inicira važnu liniju kabalista u kojoj su Moses Cordovero i Joseph Caro. Tajna vjerska društva 48 . Održavanje tajne koja se odnosi na misterije (ra­ zim) ezoterične tradicije zajamčeno je jakom osobnom vezom koja sjedinjuje učitelja s njegovim učenikom. Tako stvaraju vrlo diskretne kružoke. Brojni Kabalisti napuštaju Andaluziju da bi se Od "kraljevstva" do "krune" deset sefirota predstavljaju različite manifestacije Boga pod "obzorom vječnosti" (drvorez izvučen iz traktata iz 17.).). po­ najprije usmeni koji poznajemo pos­ redstvom njegova učenika Haïma Vitala (1543. oni prakticiraju teozofsku kabalu. izrađuju sve vrste zaštitnih amuleta i posvećuju se isto tako hiromantiji.

) vide u nje­ mu samo halju (. Yesôd (temelj) i Malkhut kraljevstvo). Binah (inteligencija). Tiferet (sjaj). Deset sefirota ob­ likuju "sefirotsko stablo" koje tvori di­ namično jedinstvo preko kojega se božanstvo otkriva onomu tko ga je znao odgonetnuti. tj. Broju deset dodjeljuju sukcesivna stanja u kojima se očituje božanstvo. Hôkhmah (mudrost).iza jednostavna teksta . Po­ lazeći od meditacije o simbolima sva- 49 Tajna vjerska društva . kabalisti ne okli­ jevaju pribjeći numerologiji prema slo­ ženoj metodi guematrije.Sefiroti ili deset manifestacija Boga Što naučavaju kabalisti? Oni se osla­ njaju na središnji pojam sefirota. Hôd (slava). nego jed­ nako traže ekstatično iskustvo. najdublji smisao teksta. Tako se u kabalističkim školama ohrabruje postojan i stalan komentar tekstova iz kojega se Danas je kabala u modi. Geburah (moć). Teorija sefirota kaže kako Tora sadr­ žava skup zakona skrivenih od stvara­ nja.ti­ jelo. kabalist zna razlikovati . Ondje gdje većina svjetovnjaka sličnih "nevještima koji vidjevši čovjeka odje­ venog u njegovu halju (. Boga samoga.). ali u obliku koji mogu dešifrirati samo posvećeni. "pravu Toru"... Složena igra simbo­ la povezuje jedne s drugima zahvalju­ jući kojoj kabalisti dobivaju određeno tumačenje svijeta. U Zoharu se može čitati da je "stvar nad stvarima proizvela deset aspekata svoje Biti. Gedullah (veličina). "oblikovano po načelima Tore" ko­ je samo krije dušu. nazvanih sefirot": Keter (kruna). U ovom centru za učenje studenti željni ezoterične duhovnosti meditiraju o posvećenim tekstovima judaizma. mora pojaviti bolje razumijevanje Boga.-1292.. Takav je slučaj velikoga španjolskog kabalista Abrahama Aboulafije (1240. Nezah (vječnost). Svaki se identificira jed­ nim dijelom tijela i jednim stanjem te imenom božanstva..)". Recitirati božanska imena No neki se kabalisti ne zadovoljavaju mističnim pristupom Bogu. Da bi to učinili.

kršćanstva i kabale u trenutku kada njegov prijatelj Marsile Ficin daje prevoditi Platona i hermetičke spise koji se pripisuju Hermesu Trismegistu.). Prema kršćanskoj kabali Fascinacija koju je kabala širila izvan ži­ dovskih sredina ne može se zanijekati. Detalj poda katedrale u Sienni. Prema starom vjerova­ nju koje nalazimo već kod Pitagore i njegovih učenika brojevi imaju mističnu vrijednost zahvaljujući kojoj možemo shvatiti svijet u njegovoj pravoj stvarno­ sti. KH=20 i R=200.-1325. Od antike numerologijom su se služi­ le civilizacije oko mediteranskoga bazena. on savjetuje da se treba opskrbiti talismanima kako bi se popratila ta molitva. Zato je to ljudska odluka. GUEMATRIJA ILI BOŽJI PRORAČUN logijom. Z-KH-R (Z=7. legendarni otac hermetizma i alkemije. R=200.-1494. stoljeća s pojavom "teološko-kriminalističkog" romana.Kabalisti inicirani u tajne Biblije koga pisma. znak da idu u paru. Nakon mnogo stoljeća kabalisti su po­ novno posegnuli za njom kako bi dešifrirali posvećeni tekst. alkemije doživjet će neočekivano oduševljenje potkraj 20." Aboulafia je uspostavio originalni put u sklopu kabalističkog pokreta koji slijedi njegov najtalentiraniji učenik. kabalistu je dovoljno da usporedi vrijednost triju konsonanata riječi "muški". što je drugo ako ne bacanje svetinje na paši pred pse. izradio je šifri­ rani postupak recitacije različitih bo­ žanskih imena koji podsjeća na neke sufijske postupke. ukupno 227) s vri­ jednostima koje tvore pojam "blagoslov". vrijednosti riječi sefer (knjiga) i chem (ime) su identične: To­ ra zapravo sadrži ime Boga. bit ćeš na­ pokon spreman primiti čudesan utje­ caj. Kabalistička bratstva su ga slijedila u stopu. Ekstaza je tražen cilj: "Kad budeš osjetio da ti srce izgara uistinu tako što kombinira. KH=20 i H=5).) koji u rene­ sansi preuzima kabalističke teze." Prema tome Pic uvodi spajanje između Hermes Trismegist.. Tajna vjerska društva 50 . tj. Priča­ jući o tradiciji prema kojoj je Mojsije primio tajni nauk na brdu Sinaju hu­ manist legitimira tajni i inicijacijski aspekt kabale. Najbolja ilustracija toga je djelo veliko­ ga kršćanskog humanista Pica de La Mirandolea (1463. Aboulafia naučava i gestiku­ laciju: ruku dignutih prema nebu treba balansirati glavom "u pokretu koji imi­ tira crtež vokala pridruženog izgovore­ nu slovu". Drugi primjer. Upotrijebivši broj koji ide od 1 do 400 s dvadeset dva suglasnika hebrejskoga jezika posvetili su K ABALA JE USKO POVEZANA S NUMERO- se svim vrstama izračuna stvarajući ori­ ginalnu egzegezu Tore. Da bi to učinio. On savjetuje da se recitira tetragram Yhvh psalmodirajući dvanaest mogućih kombinacija četiriju konsonanata koji tvore višestruka ime­ na Boga. Da bi došao do toga rezultata. (B-R-KH-H. Tako riječi koje znače "muški" i "blaženstvo" imaju iden­ tičnu numeričku vrijednost. ali po Božjoj zapovijedi da je to sve skriveno svjetini kako bi se priopćilo samo savršenima. Joseph Gikatilia (1248. s B=2. Napokon. "Staviti na javno mjesto najtajnije misterije i tajne vrhovnoga božanstva skrivene pod korom zakona i velikim ruhom riječi. Susret biblijskih egzegeza i ezoterizma. Kršćanska kabala što ju je postavio Pic de la Mirandole postaje jednom od temelja kršćanskog ezoterizma u budu­ ćim stoljećima.. bit će veza između židovske i kršćanske kabale. Aboulafia je mislio da će moći primijetiti božanstvo i postići ekstazu.

šejha koji se prepoznaje po crnom šalu. Iza toga sekularnog društva krije se lik jednog od najvećih mistika islama. Na zvuk violine. U kontaktu sa Šemsom Rumi upoznaje ekstazu i sjedinjenje s Bogom.Vrteći derviši ili ples za molitvu Više od običnoga spektakla nebeski balet vrtećih derviša u Konji.). stoljeće). oni se rješavaju svojega ogrtača i pokazuju svoju bijelu tuniku. utemeljio je u 19. Ocean koji hoda iza jezera Početkom 13. One po­ najprije ustraju na duhovnoj praksi zikra. VELIKA SUFIJSKA BRATSTVA Često smatrani običnim plesačima vrteći derviši su u stvarnosti inicirani koji traže trans s Bogom preko svetoga plesa seme. Naj­ starije je Kadirije koje prenosi nauk Abdura Kadira Džilanija (1077. laička vlada Kemala Atatürka službeno je 1925. Kad kre­ tanje jednom započne. izraz je misticizma jednog od najstarijih islamskih bratstava.) koji oponaša korak svojega oca poput "oceana koji hoda iza jezera". a danas ih ima pedesetak koja okupljaju pedesetak milijuna muslimana diljem svijeta. GLAZBE- nici se raspoređuju i pripre­ maju.-1166. Predaje u kuranskoj školi ili medre­ si do njegova ključna susreta s nekim Šemsom koji je bio derviš. On duguje svoj spas samo velikoj rijeci turista koji se dive tim iznimnim plesačima što im je omogućilo da se održe unatoč vlastima koje su bile neprijateljski raspoložene prema njima. Senusije. Nakon razdoblja izobrazbe u Halepu i Damasku mladić nasljeđuje oca. mu­ škarci započinju kružni ples koji se zove sema. posebno prisutne u Indiji osnovao je Dijauddin Suhraverdij (umro 1167. Tako se zove svaki član vjerskoga bratstva povezan sa sufizmom. EREMONIJA ĆE POČETI. Napokon. u Turskoj. od dvjesto bratstava. Dželaluddina Rumija. zabranila njihov red. Nakšibendije koje je utemeljio Behauddin Nakšibendi u 16. Poput mno­ gih drugih. stoljeću Ali al-Senusi. Ono je bilo na početku stvara­ nja libijske države 1951.-1273. Napuštanje toge simbolizira tjelesnu smrt i ponovno rođenje u višoj i mističnoj duhovnosti. Šazilije koju je osnovao Ali Šazili u 13. O D POČETKA ISLAMA NIKNULO JE VIŠE One slave umjereni mis­ ticizam koji teži više pošto­ vanju zakona nego potrazi za ekstazom. Na putu u progonstvo mno­ go je ljudi bilo zadivljeno mudrošću njegova mlađeg sina Dželaluddina Ru­ mija (1207. I kada derviši desnom rukom pokazuju prema nebu. stoljeću zastupljene su u cijelom muslimanskom svijetu. a lijevom prema zemlji. jedno od najnovijih bratstava. Slično zvijezdama okreću se u isti mah oko sebe i oko šejha premještajući se od istoka prema zapadu. Suhraverdije. 51 Tajna vjerska društva . a karakterizira ga odbijanje glazbe i plesa. stoljeću imaju duhovnoga vodu Ebua Medjana (12. tamburina i neya. Zatim dolaze plesači na scenu u pratnji svojega učitelja. Neki pjevač deklamira svečanu pjesmu u čast posla­ nika Muhameda. Ono je prisutno u cijelom svijetu od Maroka do Indonezije. oni osiguravaju ulogu posrednika preko kojega prenose ljudima ono što primaju od Boga. Der­ viši su zapravo mistici koji pripadaju muslimanskom bratstvu.). stoljeća bježeći pred upa­ dima Mongola teolog Behauddin Veled napušta sadašnji Izrael i sa svojom se obitelji naseljava u gradu Konji u srcu Anatolije.

On sada može u potpunosti sudjelovati na odredu plesa kojim se sjedinjuje s božanstvom.Mauzolej vrtećih derviša u Konji. No Šems jednoga dana misteriozno nestaje. Rumi je tu naučavao mnoge godine. Kada ona završi. voditi kućanstvo itd. možda ga ubijaju Rumijevi učenici. šejh mu daje crveni konični šešir. oba­ vještava se novaka da će sljedeći tjedan moći prisustvovati ceremoniji inicijaci­ je. tj. On definitivno prestaje pouča­ vati i utemeljuje bratstvo Mevlana (Mevlana. Nakon tog roka. ali zato treba pobijediti u odre­ đenom broju kušnji. Tajna vjerska društva 52 . što znači "naš učitelj". Budući sljedbenik treba najprije otići u neki samostan derviša. Kada protekne tisuću i jedan dan. Ono predlaže svojim sljedbenicima originalni pristup svetinji. Tisuću i jedan dan kušnje Bratstvo vrtećih derviša organizirao je Rumijev sin sultan Veled. tri godine po lunarnom muslimanskom kalendaru. Kad je umro. nazvan tekija gdje ga prima njegov duhovni poglavar. mladog čovjeka od­ vode u njegovu ćeliju koju neće moći napustiti osamnaest dana. Tada po­ činje dugo razdoblje kušnje. sikke koji od njega čini sasvim poseb­ noga šejha. mladi novak morat će se prilagoditi za­ povijedima svojih starješina i izvršiti velik broj neugodnih zadataka: oprati rublje. ljubomorni na po­ tomka staroga derviša zbog svojega učitelja. očistiti zahode. Istodobno će biti iniciran u semu. šejh. Tijekom tisuću i jednoga dana. podigli su mu mauzolej u kojem je pokopan. bilo je ime što ga je Rumiju dao njegov učitelj) koje na zapadu zovu "vrteći derviši" i koji su ples i glazbu stavili u središte svoje liturgije. Sasvim sigurno da Rumi kod derviša promatra ples kao povlašteni način susreta s Bogom. Na tom mjestu se nekoć nalazio ružičnjak palače Seldžuka.

Od hereze do legende, katari
Da bi ih pobijedila, Crkva je stvorila opasnu inkviziciju prije nego što su ih progutali plameni lomače. Tvrdokorni vjernici za jedne, čuvari svetoga Grala za druge, danas još žive u mašti u Languedocu.
A STRMOM STJENOVITOM vr-

huncu koji dominira dolinom Lasseta impozantne ruševine dvorca Montségur čini se da još čuvaju legende i veliku tajnu koje obavijaju katarsku epopeju. Isti dojam ostavlja citadela Peyrepertusea, jednog "od pet Carcassoneovih sinova" s Quéribusom, Puilaurensom, Termesom i Aguilarom. Ali u Montséguru najživlje je sjećanje na "albigensku" pustolovinu. Nakon višemjesečne opsade ovi su se heretici u ožujku 1244. predali postroj­ bama vojvode od Carcassonea u prisut­ nosti narbonskoga nadbiskupa, ali više od njih dvjesto radije je ustrajalo u svojoj vjeri te su poginuli na divovskoj lomači. Na veliku sreću mjesnoga turizma grad je danas postao mjesto različitih slavlja i povijesnih sjećanja. No rijetki su posjetitelji koji znaju da poznata citadela Montségura nije "katarski dvo­ rac", nego kraljevska tvrđava sagrađena više desetljeća nakon predaje heretika. U stvarnosti katari su pobjegli u castrum, utvrđeno selo od kojeg danas ne­ ma ni traga. Nedvojbeno trebao je prestižniji kadar, monumentalniji da bi se ukorijenio mit i dalo više širine epo­ peji koja nastavlja fascinirati i malo je reći da je katarsko potomstvo poticalo i još potiče brojne legende. Tko su mu­ škarci i žene koje tvore tu zajednicu, a čiji su se svećenici dali nazivati "savrše­ nima" i čiji prvi tragovi sežu u 12. stoljeće?

Osporavana crkva
Katari ulaze u povijest oko 1160. kada se u Porajnju umnožavaju lomače su­ srećući se sa sve brojnijim hereticima. Svećenik Eckbert iz Schönaua prvi upo­ trebljava izraz "katari". Njegove prisege i one drugih propovjednika - poput Evrevina iz Steinfelda - stigmatiziraju štetno bujanje pokreta koji cvatu u Eu­ ropi ugrožavajući katoličko pravovjerje. Jedna je regija više od drugih obilježena žigom hereze. Radi se o jugu Francuske,

Katarski križ pojavljuje se u mnogim selima u Languedocu kao što je slučaj ovdje u Avignonetu u Lauragaisu, lokalitetu smještenom između Toulousea i Carcassonnea.

feudu albigenza. U tim zemljama gdje je utjecaj francuskoga kralja slab, gdje gradovi uživaju velike slobode, katarska hereza nalazi pogodno tlo za širenje. Njezini članovi ne žive u tajnosti i tvore pravu crkvu s biskupima, svećenicima obreda i vjernicima. Ti muškarci i žene

53

Tajna vjerska društva

Od hereze do legende, katari

54

najčešće potječu iz imućnijih slojeva društva: plemstva, građanstva, učenih ljudi... i uživaju relativnu naklonost mjesnih kneževa. Katari iz Languedoca

ne tvore tajno društvo u pravom smislu riječi. Sličniji su nekoj vjerskoj sljedbi koja propovijeda radikalni dualizam po kojem je Stvaranje djelo nečastivoga, a

KATARSKO BLAGO

zgrnuli fantastično blago što su ga pohranili u Montséguru, posljednjoj utvrdi njihova otpora u Languedocu. Nije dakako nikada pronađen ni najmanji trag toga blaga, no to nije sprječavalo da bujna mašta nekih strastvenih zagovornika toga pohranjuje misteriozne glasine. Neki su spominjali čudnu zgodu što se zbila tijekom duge opsade Montségura. Kad su pregovori 1. ožujka 1244. doveli do predaje, ljudi pod opsadom su bez vidljiva razloga zatražili primirje od dva tjedna. Kad je 15. ožujka isteklo primirje, oni savršeni, neslomljivi našli su smrt na lomači. No četvorica njih, skri-

L

EGENDA PRIPOVIJEDA KAKO su KATARI

veni u podzemlju citadele, spasili su se

sutradan objesivši se na užad kako bi sišli niz vrtoglavi nagib zapadnoga pročelja lokaliteta. Ljudi su se pitali: koje je bogatstvo moglo prenijeti četvoricu ljudi samih i bez konja, ako to nije duhovno, a ne materijalno blago? Tako je nekoliko stoljeća poslije legenda o svetom Gralu ušla u povijest albigenza... Mnogi osporavaju te hazarderske hipoteze i još su u potrazi za zlatom za koje pretpostavljaju da je katarsko. Je li skriveno u špiljama koje okružuju Montségur ili je odneseno u Italiju, na što je upućivalo više povjesničara? Debata ostaje otvorena kao i potraga za tim nevjerojatnim blagom...

ne božanske. Za njih je Bog samo duh koji se nije mogao utjeloviti pa zato odbijaju euharistiju. Njihov dualistički pogled na svijet vodi ih tomu da optu­ žuju prijevaru i pokvarenost Crkve ljudi, a više poštuju Crkvu Krista, du­ hovnu i nebesku. I napokon oni vjeruju u seobu duša: duša koja nije dostojna da uđe u Kraljevstvo Božje osuđena je da se reinkarnira u tijelo drugoga čov­ jeka, čak i životinje. Katarizam nije, ka­ ko se često govorilo, popularna hereza, nego intelektualni nauk.

Oviseći o vikontu od Narbonne dvorac Peyrepertuse bio je katarska citadela prije nego što su ga osvojile kraljevske po­ strojbe u vrijeme križarskoga rata Albigenza.

55

Od hereze do legende, katari

Vjernici i savršeni
Katarska zajednica dijeli se u dvije sku­ pine: većina vjernika s jedne strane, "sa­ vršeni" s druge strane. Prvi slijede način života koji je, iako obilježen velikom stro­ goćom, dosta sličan onom rimokato­ lika. Međutim u trenutku smrti vjernici smiju primiti consolamentum, jedini sa­

krament koji priznaju katari. Ovo du­ hovno krštenje koje se daje polaganjem ruku oslobađa vjernika svih grijehova i takva posljednja pomast daje mu pravu putovnicu za drugi svijet. Katarski pastori - koje će inkvizicija nazivati "savršenima" - međusobno se nazivaju "dobri muškarci" ili "dobre žene". I oni su primili consolamentum, ali on ima

BOGUMILI I VALDENZI
nedostaje krivovjernika okup­ ljenih u više ili manje tajna društva jer su bili proganjani. Mnoštvo tih skupi­ na prenosi intenzivno duhovno vre­ nje, ali često i osporavanje političkoga sustava. U sjevernoj Europi mnogo je pokreta bilo proganjano od 11. stolje­ ća, a prva lomača na zapadu zapaljena je u Orléansu 1022. No u 12. i 13. sto­ ljeću bujaju heretičke skupine, poseb­ no u južnoj Italiji i Languedocu. Svi ti pokreti dijele dvojnu viziju svijeta u ime koje preziru zemaljske vrijedno­ sti. Neke od tih skupina čak su splele međusobne veze. To je posebno slučaj s bogumilima koji su smješteni na Balkanu i čiji je biskup Niketas bio na čelu katarskoga sabora 1167. Najtraj­ niji od tih heretičkih pokreta osim katarskih je onaj valdenza. Posvetio ga je 1170. Pierre Valdès u području Lyona. Tu skupinu propovjednika Crkva priznaje od početka. Međutim njiho­ va reformatorska revnost ubrzo po­ buđuje sumnju u očima Rima i oni postaju predmetom istraga i inkvizicijskih optužbi. U 16. stoljeću pri­ klanjaju se protestantskoj reformi u kojoj još danas tvore jedan od ma­ njinskih ogranaka.

U

SREDNJOVJEKOVNOM SVIJETU NE

vrijednost ređenja. Tom ceremonijom oni se podvrgavaju veoma striktnom pravilu. Apstinencija je obvezna, svako­ dnevne molitve namijenjene su čeličenju duše, dok post, zabrana mesnih jela i puštanje krvi oslabljuju tijelo što ga njihov nauk prezire. Okupljeni u zajed­ nicama, oni žive u svijetu nastavljajući obavljati svoj posao. Osim toga dio života provode propo­ vijedajući i pružajući utjehu umirući-

Ovaj duborez iz 19. stoljeća predstavlja dramatičnu smrt posljednjih katara, osuđenih zbog krivovjerstva na kraju opsade Montségura. U prvom planu dominikanci.

ma, postajući tako živi primjeri za vjer­ nike koji poštuju njihove visoke mo­ ralne vrijednosti. Katari im mnogo duguju za svoj uspjeh.

Lomača u Montséguru
Upravo oduševljenje katarskim idejama jednoga dijela društva u Languedocu zvoni na uzbunu u Crkvi. Oko 1200. papa šalje propovjednike; među njima se nalazi Dominique de Guzman koji će nekoliko godina poslije utemeljiti red Braće propovjednika, budućih domini­ kanaca. Ali neočekivani događaj daje tragičan obrat situaciji. Godine 1208. Pierrea de Castelnaua, papina izaslani­ ka, ubija sluga grofa od Toulousea koji je odan krivovjernim idejama. Papa Inocent III. odmah upućuje poziv križarima da krenu u rat protiv krivovjernih albigenza. Ponovno osvajanje Languedoca trajat će više od trideset godina. Najprije postrojbe Simona de Montforta, zatim inkvizicija i interven­ cija francuskoga kralja pobijedili su ot­ por katara. Kada je Montségur pao 1244., neke manjine napuštaju Fran­ cusku i odlaze u Italiju, ali može se reći da je hereza nestala početkom 14. sto­ ljeća kad je 1321. na lomači spaljen posljednji "savršeni".

povezuje s Arijcima, potomcima Vizi­ gota koji su upali u to područje u 5. stoljeću. Strastveni zaljubljenik u ger­ mansku mitologiju i uporni čitalac Parzivala Wolframa von Eschenbacha (13. stoljeće) Rahn prvi povezuje katare sa svetim Gralom. Po njemu katari su bili

Rođenje mita
Tragična povijest katara ne završava međutim u srednjem vijeku, nju je re­ aktivirao u 19. stoljeću Napoléon Peyrat, pastor iz Languedoca. Osjetljiv prema sudbini vjerskih manjina, on 1872. objavljuje divovsku Povijest albi­ genza koja prenosi u epopeju sudbinu "dobrih ljudi" iz Longuedoca i čini od Montségura mjesto mučenja, "zračni tabernakul koji skuplja krhotine Akvitanije na more krvi". Odsad je ciklus ka­ tara u modi. Tridesetih godina prošloga stoljeća Nijemac po imenu Otto Rahn seli se u Ariègeu. Uvjereni nacist, blizak Himmleru, očaran je katarima koje

čuvari kaleža u koji je Josip Arimatejac skupljao Kristovu krv. On isto tako mi­ sli kako gralov dvorac, nazvan Montsalvatge kod Wolframa nije ništa drugo nego Montségur. Križarski rat protiv albigenza nije imao drugu svrhu nego da im ugrabe grala, ali više "dobrih ljudi" uspjelo je pobjeći, odnoseći sa sobom basnoslovno blago. Taj mit lišen svakog temelja imao je izvanrednu sud­ binu sve do naših dana. Danas još na rubu uglednih povijesnih udruga po­

Još danas zadivljuje podsjećanje na katare. Ovo tkano platno što ga je stvorio "Quadratto" resi kuću-muzej Déodata Rochéa, pionira neokatarizma.

stoji određen broj neokatarskih društa­ va, više ili manje tajnih koja za sebe tvrde da prenose skrivene nauke posljednjih savršenih. Neki tvrde da čak udjeljuju pravi consolamentum koji donosi novac.

Tajna vjerska društva

56

kako to tvrdi legenda. stoljeće. H. na sjeveru Bi­ jeli lotos koja je još starija. Budistička sekta sinkretičkoga nau­ ka bilježi sve veći uspjeh. ODRŽAVA SE U Šan- gaju konferencija protestant­ skih misija koja pokušava prekinuti prodor kršćanstva u Kinu. Stručnjaci napokon naglaša­ vaju da je bratstvo obilježeno utjecajem manihejskih zajednica prisutnih u Kini. Kinesko društvo je već stoljeći­ ma ustrojeno skupom inicijacijskih i vjerskih bratovština koje izviru iz dviju glavnih obitelji: na jugu Trijada koja je utemeljena u 17. Ako nije nas­ tao u 4. bićima obećanim buđenju (slika na svili iz 10.Političke ambicije Bijeloga lotosa Rođeno pod pečatom budističke religije. jedno od najstarijih i najvažnijih kineskih tajnih društava stoljećima je vršilo ključni utjecaj na politiku srednjeg carstva. Pod imenom Bai-lian-jiao to je društvo predlagalo izvornu vjersku i duhovnu poruku čija se mitska priča o podrijetlu širi: njegovi očevi utemeljitelji bili su navodno jedan taoistički učitelj. . Njezini se pristaše služe taoističkim elementima kao što su podudarnosti među vrlina­ ma. stoljeću. Ovdje se vidi Buddha okružen monasima i bodhisattvama. Isto tako prakticiraju magiju i najavljuju blizu reinkarnaciju Buddhe. stoljeća). stoljeću. James izvještava pred zaprepaštenom javnošću kako u njegovoj provinciji Shandong ima naj­ manje sto tajnih organizacija koje kom­ biniraju vjersku doktrinu i političku akciju. jedan pjesnik i jedan budistički svećenik koji su sva trojica štovala osloboditelja po imenu Amitâbha. Bijeli lotos se nadahnjuje budizmom. boje i brojevi. ne seže ni u 12. ODINE 1890. Velečasni F.

Taizu. jedva što je stupio na vlast. a onaj tko bi je prekršio vidio bi "kako mu se tijelo pretvara u gnoj i krv za sto dana". Čak je moguće da ime Ming.) bio je član Bijeloga lotosa prije nego što se okrenuo protiv njega. oni pribjegavaju političkom otpo­ ru koji će se protegnuti na stoljeća i koji će pridonijeti padu dinastije Ming 1644. nas­ tavljaju se okupljati u najvećoj tajnosti i nakon svakoga sastanaka obe­ ćavaju da će čuvati tajnu o svojim vjerskim i poli­ tičkim postupcima. Wang Song. Dvadeset godina poslije pristaše će se uspjeti domoći Zabranjenoga grada. Bijeli lotos je u prvom redu zainteresiran za tu pobjedu. I očito onaj koji je pod imenom Taizu postao prvi car Ming 1368. te organizaciji velikih ustanaka.koji se uostalom koristio na njegovu veliku dobrobit. Godine 1911. Tajna akcija Prisiljeni da izrade zna­ kove prepoznavanja. Među ostalim društvima koja pripadaju Bije­ lom lotosu možemo navesti i Nian. poslavši ga u ilegalu i političku borbu. Kako bi dobili na učinkovitosti. član Trijade i blizak Bijelom lotosu. ali i na neprovidnosti. Novi car. uskoro proganjani i osuđiva­ ni na smrt. u os­ vajanju Zabranjenoga grada. Njegovi članovi podvrgavaju se različitim inicijacijskim kušnjama kako bi prešli iz ranga običnog vjernika u rang učitelja. nije nitko drugi nego stari budi­ stički svećenik. svih tajnih koje su nastaja­ le tijekom stoljeća. sek­ ta se dijeli u malene mjesne ili regionalne skupine. Jedna od najvažnijih je ona Osam dijagrama. Osam dijagrama sudjeluje 1813. Pod tim aspektom ulazi u politiku." Očito radilo se ponajprije o tome da se zaštiti jedna skupina koju je dobro poznavao i čiji je potencijal za političku destabilizaciju uočio . organizirana na veoma hijerarhijski način koja du­ guje ime brojkama kojima su se služili taoisti da bi čitali budućnost. pot­ ječe od staroga manihejskog temelja Bi­ jeloga lotosa koji pripada imenu što je bilo dano proroku Maniju nazvanom "poslanik svjetlosti" (Mingshi). Tajna se pomno poštuje. dinastiju Ming je napo­ kon zbacio republikanski pokret što ga je vodio Sun Yat-sen. zbaciti mandžurijsku dinastiju Qinga. Otada pristaše Bijeloga lotosa. Ona osvaja seljačke mase koje su bile veoma nepri­ jateljski raspoložene prema mongolskoj dinastiji Yuan. Tako će 1793. Juriš na vlast No u tom razdoblju sekta Bijeloga lo­ tosa još nije tajno društvo. njezini pristaše sudjeluju ak­ tivno u borbama koje će dovesti dinas­ tiju Ming na carsko prijestolje. sastavljen od seljaka koji su se borili protiv carskih postrojbi u sjevernoj Ki­ ni. pišu uroke po vodi. koja je tako­ đer bila emanacija Bijeloga lotosa. šef Bijeloga lotosa. No kako ih je dinastija Ming snažno osudila. stoljeća nastoji otje­ rati strance iz Kine. ističe se prakticiranjem borilačkih umi­ jeća i potkraj 19. organizirati ustanak velikih raz­ mjera i pokušati. doduše bez uspjeha.-1644. odlaze u ilegalu. Slavna sekta boksača. utemeljitelj dinastije Ming (1368. žurno Tajna vjerska društva 58 . "svjetlost". pristaša sekte. U LAZAK BIJELOGA LOTOSA zabranjuje društvo s obrazloženjem da se odaje "magijskim postupcima kojima vještice i čarobnjaci zapovijedaju sveci­ ma.ŠIROKA MREŽA PODRUŽNICA u ilegalu izazvao je stvaranje brojnih podružnica. Bi­ jeli lotos i njegove podruž­ nice i dalje su ponajprije vjerska društva.

to više što su mu neki članovi spomenute bratovštine već predbacili ponašanje koje nije baš u skladu s njezinim crkvenim statutom. vojvode od Nemoursa. rastao se od žene da bi se posvetio svećeništvu. ali i laike prvoga reda poput princa od Contija. ute­ meljitelja Družbe sv. Bossueta ili Jean-lacquesa Oliera. I Mazarin koji obnaša političku vlast u ime mladoga Luja XIV. Izdaje zapovijed da se sastanci udruge smiju održavati samo uz prethodno kraljevo odobrenje. Družbe Svetoga Sakra­ menta. Vjer­ ska bratstva su klasični oblici kršćanske Mašući pokaznicom s presvetim sakramentom zaklonjenom ispod baldahina članovi Družbe Presvetog Sakramenta u procesiji (duborez iz 17. Sulpicija. On potvrđuje da se kuje zavjera u sjeni tajnog društva. odmah vidi u toj "spletki pobožnjaka" opasnost koju valja odalečiti. stoljeća). ODINE 1609. Družba je jedva iz­ makla zabrani. FRANCUSKIM Kra- ljevstvom kružio je pamflet pod naslovom "Podsjetnik da se upozna duh i ponašanje družbe ustanovljene u gradu Caenu". 59 Tajna vjerska društva . Fouqueta i Lamoignona. imao je ideju o brat­ stvu koje bi ujedinilo laike i vjernike oko zajedničkog ideala visoke pobožnosti i konkretne akcije u svijetu. Među osobama koie su mu se pridružile nalazimo redov­ nike poput svetog Vincenta de Paula. "Prilagoditi se skrivenom životu Isusa Krista" Družba Svetoga Sakramenta utemeljena je trideset godina prije na inicijativu Henrija de Lévisa. Valja spomenuti da je podupiru važne osobe. Veoma pobožan. počevši od kra­ ljice majke Ane Austrijske. vojvode od Ventadoura.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Pod izlikom da olakšava bijedu svojih suvremenika vrlo diskretna Družba Svetoga Sakramenta miješala se suviše blizu političkim metodama kraljevstva prije nego što se Mazarin zabrinuo zbog toga. Nadahnut iskrenom vjerom. U to vrijeme bratstvo je moćno. predsjednika pariškoga parla­ menta.

biskupi. pa čak i u politički. Opasan politički utjecaj Članovi bratstva regrutiraju se ponaj­ prije medu društvenom elitom: tu se susreću plemići. besavjesni biti. Tartuffe. i preuzima kraljevstvo u svoje ruke. I napokon obrušavaju se na neke kraljeve podanike. on zapovijeda raspuštanje družbe. posebno protestante. Svjetuju tišinu. Tako "braća" dobivaju zabra­ nu dvoboja i osudu huljenja u svakod­ nevnom jeziku. tako radikalno.-1563. ono je veoma popularno od kraja 16. što se tiče odanosti presve­ tom sakramentu. ako je ono distinktivno obilježje bratstva. Puni svetog žara milostinju mole. Ta stega nametnuta je svima kako to potvrđuje članak 9.. Po­ svuda gdje imaju moć i u najvećoj di­ skreciji nastoje nametnuti totalnu katolizaciju društva koje znatno nadi­ lazi početnu pobožnu i milosrdnu namjenu. To su te stalne intervencije u politički život zbog kojih družba postaje pomalo sumnjiva i smeta u očima kraljevske vlasti. I vrlinom znadu opačinu skriti. broji više od pedeset podružnica. suci i odvjetnici. janseniste. Ako im koga uništiti treba. Svi se međusobno nazivaju "braćom" i nalaze se četvrtkom koji je posvećen štovanju presvetoga sakra­ menta kako bi zajedno molili. sta­ tuta: "Društvo će raditi u potpunoj taj­ nosti. Radikalna novina družbe jest da su se sastanci veoma brzo počeli održavati u najvećoj tajnosti. U Tartuffeu on ismijava pobožnjake.-376. Zato je upokoravanje 1660. Žele steći časti i ugled kod ljudi Prevrćući oči. župnici. Svoju mržnju zovu interesom neba Molière." Njegovi su članovi morali tajiti svoju pripadnost i djelovati u vlastito ime. Družba se proširila po provinciji gdje 1660. komad se napokon može igrati 1669. Diskrecija njezinih članova i njihov utjecaj daju joj učinkovitost skupine za pritisak. stih 365. međutim 1664. Godine 1666. kada mu umire majka. lupajuć si grudi Ljudi što ih snaga zanosa potresa. a temelj će mu biti duboka poniznost i milosrđe čime će što više oponašati Isusa Krista u svetom sakra­ mentu koji je tu skriven. a zabavu vole. . dobio je zabranu izvođenja ko­ mada. Što za blagom jure po stazi nebesa. njegova žena Ana Austrijska i Gaston d'Orléans mole sveti sakrament koji se nalazi u pokaznici u obliku sunca.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta pobožnosti. Pobožnost im zanat. traže da se zatvore neke pariške ustanove koje smatraju "nemo­ ralnima" kao što su javne izložbe ilus­ triranih knjiga. bili skloni u početku. Ako su joj Richelieu i Luj XIII. to više nisu Mazarin i Luj XIV. M OLIÈRE JE BIO ZAKLETI NEPRI- Luj XIII. lažni. stoljeća jer je imalo odjeka na Tridentskom saboru (1545. Godinu dana poslije počinje vladati Luj XIV. na prodaju roba. Nakon što je družba ukinuta.. Malo- -pomalo intervenira redovito u javni život. bio je uvijek sklon Družbi.) koji je reafirmirao stvar­ nu nazočnost Krista u kruhu i vinu. MOLIÈRE I POBOŽNjACI jatelj te družbe. Osvetljivi. Njegov ton je bio oštar: Sve im to ne vrijedi ni pišiva boba. Bore se protiv mode svojega vremena koju smatraju "bes­ ramnom". ali i libertince čiji ih običaji šokiraju. 1664.

budući da su ga smatrali mrtvim. a zatim iste večeri izvađen iz lijesa da bude odveden u okolicu Hait- skoga rta.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Vudu koji je opstao medu primitivnim afričkim kultovima što su ih "izvezli" crni robovi. Clairvius joj priča da se sjeća svoje "ag­ onije" i Angelinina plača. na Haitiju jer su se odali nekom kanibalskom obredu. Ovi pristaše su bili smaknuti 1864.. Ona je ipak prisustvovala njegovim zadnjim trenucima u bolnici na Haitiju 1962. . Obratila se Lamarqueu Douvonu. prekriva veća vjerska dimenzija. Ekipa je potvrdila Clairviusove izjave da je on doista bio žrtva podvale u kojoj je inter­ venirao čarobnjak vudua da bi ga droPraksa vudua je katkad popraćena krvnim žrtvama. jedna ekipa BBC-a pohitala na ta mjesta kako bi to ispita­ la. ODINE 1980. direktoru centra za psihijatriju u Port-au-Princeu koji se zanima za vudu od 50-ih godina prošloga stoljeća. ča­ robnjaka koji prakticira vudu kako bi ga sveo na to stanje roba da bi on mo­ gao u potpunosti uživati nasljedstvo koje je priželjkivao. Ondje je u polukomatoznom stanju radio godinama kao "zombi" sve dok nije izmaknuo skrbništvu svojega učitelja. svojoj sestri nakon osamna­ est godina odsutnosti. Clairvius je sumnjao u jedno­ ga od svoje braće da je platio boka. ali on ispunjava i važne društvene i političke funkcije na Haitiju i u Brazilu. Taj je slučaj tako odjeknuo da je 1981. Priča da je. bio pokopan. CLAIRVIUS NARCISSE ponovno se ukazao Angelini.

čak i za iskusne liječnike. Ova statuica iz Benina upotrebljava se kao fetiš u kultu vudua: za nju se smatra da može iscijeliti bolesnika na daljinu. otrov koji se najčešće ulijevao u cipelu ili na leđa cilja­ ne osobe kako bi mu impregnirao kožu. Tu su se pridružile biljke ko­ je sadržavaju saponin.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe "PRAH ZA ZOMBIJE" Istraživači su pretpostavili a zatim ustanovili da su haitski čarobnjaci upotrebljavali poseban prah kako bi pre­ tvorili svoje žrtve u zombije. po­ slije Haitiju. magijske moći. poznati pod imenom vudu nastavljaju una­ toč otporu koji je pos­ tojao". Ali za sociologe religije taj je fenomen još simptomatičniji: to je za njih slika trauma što su ih crnci pretr­ pjeli u vrijeme ropstva. Kolonizatori su se pobrinuli da pomiješa­ ju narode kako bi spriječili svaki osjećaj jedinstva koji bi mogao dovesti do pobune. Pre­ ma liječniku Wadeu Davisu sa Sveučilišta Harvard taj otrov što ga spravlja boko je to djelotvorniji što je žrtva više uvje­ rena u moći svojega mučitelja i stvar­ nost vudua. koje se počelo nazi­ vati crnci maroni.. Tako dobivena mješavina izaziva uzetost koja sa sobom povlači potpunu nepokretnost tijekom ko­ je granica između smrti i života postaje neizvjesna. No njegova obitelj i njegovi pri­ jatelji neće ga htjeti nikada više vidjeti zbog straha da će prkositi ugledu čarob­ njaka. a prakticirali su ih narodi iz Benina i Toga Vudu vuče podrijetlo iz Afrike. Ona su to više spojena što crpe snagu i referencije u bogatoj afričkoj religijskoj baštini. Religija crnaca marona Već su 1797. "Tvornica zombija" je najspek­ takularniji i najpoznatiji aspekt kulta vudua. "maronirati" kako se tada govo­ rilo. Nedavna su istraživanja pokazala da taj pripravak sadržava ljudske kosti. ostatke guštera.. S jednog kontinenta na drugi Haitski vudu uranja korijene u drevne kultove koji su stigli ravno iz Afrike. Me­ đutim dio robova nastoji pobjeći. Oni su uostalom skovali zajednički jezik. Dodaju kako su strašne prisege čije izvrše­ nje može ugroziti javnu sigur­ nost spremljene među rukama onih koji predsjedaju tim or­ gijama" i zabranjuju okup­ ljanja u kojima se miješaju molitve i plesovi. u žaru tih noćnih sastanaka stvaraju se tajna brat­ stva koji su živ izraz otpora kolonijal­ nom poretku. francuske vlasti na otoku Saint-Domingue. .. ostaje samo jedan izlaz: sastajati se u tajnosti kad padne mrak kako bi bili u duhovnoj vezi s mističnim silama za koje se pret­ postavlja da su više nego kod bijelaca... otrovnu tvar koja može poremetiti disanje. zabilježile u nekom izvještaju da "se opasni skupovi. veoma otrovne žabe koja se sva pretvo­ rila u prah. Oko tih propovjednika-čarobnjaka. osušene kosture bufa marinusa. kreolski.. U to vrijeme milijuni Afrikanaca bili su uhvaćeni i prebačeni u novi svijet gdje rade na plantaža­ ma kao robovi. Nekima od tih robo­ va pridaju izvanredne moći: dar posvudašnjosti. Za njih. girao.

velikom bogu stvoritelju čiji su glasnici. Napokon pod frenetič­ nim ritmom bubnjeva. Ima ih mnogo koji najčešće nose pitoreskna imena: Tit-Jean. Učitelj ga preuzima u vlasništvo tijekom ceremo­ nije koja se održava u tri faze: kandidat treba najprije pozdraviti posvećene predmete i zazvati Velikog učitelja. Njega zazivaju svećenici vudua . duh smrti i groblja. Tako na Haitiju pod imenom vudua potomci robova ovjekovječuju afričku religiju svojih preda­ ka u sklopu spektakularnih inicijacija. katolicizma i spiritiz- Tit-Jean. Kada bubnjevi prestanu uda­ rati. Iz­ vlače snagu iz krvavih žrtava što ih or­ ganiziraju svećenici svakoga plemena. Priča se kako neki inicirani mogu steći dar da se transfor­ miraju u vukodlake ili drugu fantastič­ nu životinju. katkad božanske sjene istaknutih pokojnika koji se poko­ ravaju Mawuu. loaima.CEREMONIJA U BAHIJI u hramu kako bi pitali duhove o budućnosti ili o nekoj drugoj temi. U BRAZILU SE LJUDI CESTO SUSREĆU Ovaj beninski čarobnjak složio je na stol svoje kuće mnoštvo predmeta kako bi obavljao magijske obrede tipične za afrički kult vudua. Nakon katoličkog krštenja sljedbenik se stavlja pod zaštitu svojega "korijena loe". prinosi žrtvu bogovima. Predstavlja bogat panteon s "Velikim učiteljem" na vrhu identificirajući se katkad s Bogom koji vlada nad duhovima. pjesama i pleso­ va budućeg sljedbenika obuzima duh kojem se zavjetuje: on komunicira sa svijetom loa. Marinette i Barun-Subota Nedvojbeno najpoznatiji kult vudu koji se prakticira na Haitiju dobro je očuvao veze s originalnim vôduom. vrste zaštitničkog duha obitelji. Vjernici vudua mogu se uticati svećeniku kako bi dobili zaštitu od zlih duhova nabavivši amulete i napitke svih vrsta... za­ tim se žrtvuju životinje posvećene loi. Pod vod­ stvom majke ili oca svetaca inicirane osobe padaju u trans i daju da ih jašu duhovi.. Kad onaj koji traži savjet ude u područje terreim. Neke crte predaka su se očuvale. Poslije preuzima novu ličnost tijekom inicijacije i mora služiti "učitelju-glavi loe" koji će preuzeti upravlja­ nje njegovim životom.nazvani huganima ili bokima kad se radi o muš­ karcima. Među naj­ poznatijima može se spomenuti Barun-Subota.. božanstva ili sjene mrtvih predaka. U terreirosima makumbe Makumba je generički pojam koji oku­ plja različite brazilske kultove od kojih 63 Tajna vjerska društva . Kult vudua je inicijacijski. To su duhovi.. najčešće ulazeći u posjed nekog seljaka koji postaje njihov glasnogovornik u nekom trenutku. To je i slučaj u Kubi gdje je neka tajna religi­ ja što je čuvaju narodi Calabara stekla ulogu sličnu onoj europskog slobodnog zidarstva.. Te ceremonije se obično događaju kad padne mrak. živad najčešće. dok su se druge promijenile pod utje­ cajem katolicizma. Marinette.. kad je zadovoljan. Kad se jednom domognu ti­ jela. ma iznjedrilo makumbu koja jednako tako ima svoja bratstva iniciranih. mambom ako su to žene kada proizvode zombija. metal­ nom kacigom ili kako poprimaju te­ žak glas ako je duh koji je u tom tijelu muški. oni odgovaraju na pitanja onoga koji traži savjet koji. počinju pje­ sme i udaranje u bubanj.. krase se atributima onoga ili one koji ih nastavaju i čekaju da budu is­ pitani: nije čudno vidjeti ih kako se oboružavaju teškim mačem. U Brazilu je sinkretizam između crnih afričkih tradicija. koji su štovali nevidljive sile nazvane vôdu. Oni se pokazuju ljudima na različite načine. Prešavši u Ameriku taj je kult evoluirao u tajnu noćnih okupljanja maronskih crnaca.

To inicijacijsko društvo ima bitnu ulogu jer tvori vezu između svije­ ta ljudi i svijeta bogova ili predaka. Izabrani se još mora suočiti s kušnjama inicijacije. oni su područje svećenika svetinje. sveti Antun ili čak Isus. Politički diskurs često je vjerodostojan samo ako Pod zaštitom europskih kolonizatora robovi su plesali zazivajući duhove daleke Afrike ("Bambula na Antilima" F. ga legitimiraju vjerski dužnosnici.. orixa koji nose afrič­ ka imena s dodanim katoličkim patronimima: Naša Gospa pomoraca. nego i mladi obraćeni bijel­ ci. Okruženi palisadama. Vezivno tkivo društvenoga poretka Tijekom godina makumba ili vudu bili su dovedeni do toga da imaju ulogu poveznice između civilnoga društva koje je još u povojima i vlasti. Njima pomažu plesači ili mediji koji tvore bratstvo u kojem većinu članova čine žene. Nakon što je ušao u vezu sa svećenikom. kultove i umijeće padanja u trans do dana prvoga posje­ da koji će potvrditi njegovu kvalitetu iniciranoga. Gamain. stoljeće). To ih ne sprječava da upoznaju uzlet izvan svojih granica. Još više iznenađuje što su ti kultovi postali elementi nužni za društvenu stabilnost. treba se nekoliko tjedana izolirati u nekom terreirou gdje će naučiti molitve. . Čini se da su ih uvjeti dramatičnog pojavljivanja tih inicijacijskih kultova i bratstava koja su im služila učinili zau­ vijek nerazdvojnima od afro-američkih društava kojih su oni sastavnica. očevi ili majke svetaca. Neke internetske stranice još danas predlažu inicijaciju on line.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe 64 je najvažniji candomblé koji se praktici­ ra u Bahiji. Otad po­ staje vezan uz hram gdje službeno nas­ tupa po zapovijedima oca ili majke svetaca. 19. Uklopiti tu skupinu iniciranih znači biti odabran od duha. Pristaša mora zatim biti kršten u nekoj katoličkoj crkvi prije nego što se vrati u svoj dom. Ova afro-brazilska vjerova­ nja štuju također vrhovnoga boga. vudu odsad prakticiraju u Sjedinjenim Državama ne samo crni useljenici. ali tu se isto tako nalazi kult nižih božanstava.. ali morali su odustati od toga na zahtjev liječnika koji su vidjeli kako se povećava broj bolesnika koji pate od duševnih poremećaja i koji se u nor­ malno vrijeme ne bi obraćali duhovi­ ma. Brazilske političke vlasti tražile su više puta da se zatvore neki terreirosi za ko­ je su procijenili da su opasni ili osporavateljski. Oloruna. Ceremonije se održavaju u hramovima nazvanim terreiros.

. Zauzvrat on je pridonio uspjehu Opus Dei. pridružuje Svećeničko društvo Svetoga križa. Escrivâina organizacija. Ta veoma zanim­ ljiva formula zanima Svetu Stolicu koja poziva Escrivâu u Rim 1947. radom i djeli­ ma. svakako želio i organi­ zirao. ovdje u društvu madridskoga biskupa. Okuplja neke laike obuzete svetošću koji posvećuju život katoličkom apostolatu. Naziv družbe mu je došao onoga dana kad ga je njegov ispovjednik pitao gdje je to "Božje djelo" (Opus Dei na latinskom). Djelo. nije trebala biti prio­ ritet Crkve.-1975.-1994. iskreno govoreći. Escrivâ im 1943. No uspjeh je u pravom trenutku: Opus Dei danas broji otprilike 80 000 diljem svijeta. Samo se odre­ đene crkvene osobe uzbuđuju zbog re­ da čije ideje smatraju preradikalnima i za koje kanonizacija njegova vođe. prilikom duhovnoga povlačenja mladi župnik imao je viziju. dobro uvedeno u rimsku kuriju. LISTOPADU 2002. i daje mu naslov "Prelat Njegove Svetosti". proglašen blaženim prije nego što je pristupio svetosti deset godi­ na poslije. nije međutim stvarno popravila sliku Opus Dei u očima javnosti. Ta kanonizacija. imenovao na diplomatsku dužnost i onu posebno osjetljivu vatikanskoga glasnogovornika. Taj pravni status mu omogućuje da Diktatora Franca. ostaje skromna. tu os­ taje sve do smrti 1975. koju je papa Ivan-Pavao II. tajno društvo koje radi kriomice za Rim i manipulira znatnim svotama novca. 65 Tajna vjerska društva . Utemeljitelj organizacije Opus Dei umro je tek 1975. Red koji nije poput drugih Povijest Opus Dei je nerazdvojna od ličnosti svojega utemeljitelja Josémarije Escrivâe de Balaguera (1902. neuobičajene za. a zapravo je "sveta mafija". Unatoč službenim odobrava­ njima neki nisu mogli suspregnuti iz­ nenađenost zbog brzine.). Najprije je proglašen "prečasnim" 1990. zatim je 1992. ograničena u prvo vrijeme na Španjol­ sku. a njegov nasljednik Alvaro del Portillo y Diez de Sollano (1914.postupak sanktifikacije. mahom u latin­ skim zemljama. uvijek je podupirala španjolska nadbiskupija.Utjecaj organizacije Opus Dei "Djelo" uvedeno na dobrom mjestu u vatikanske tajne održava demonske odnose sa svijetom politike i novca pa bi se moglo reći da zaslužuje ime "sveta mafija".) postiže da Opus i Svećeničko društvo budu uzdignuti na rang "osobne prelature" kojoj on postaje počasni biskup. poslije će ispričati kako mu je toga dana Bog naložio da osnuje red u kojem bi laici mogli voditi svakodnevni život težeći svetosti molitvom. Sastavljeno od propovjednika ima zadatak da duhovno angažira čla­ nove laike Opus Dei. U RIMU JE UZ veliku pompu kanoniziran Josémaria Escrivâ de Balaguer. Djelo svakako i danas pobuđuje mnoga maš­ tanja: predbacuju mu da je sekta. dobilo je neprijepornu potporu crkvenih veledostojnika i više kardinala koji nisu krili svoju pripad­ nost redu počevši od Joaquina Navarro-Vallsa kojeg je papa Ivan-Pavao II. Toga dana red je narastao. U listopadu 1928.

Hitler protiv Slavena. Uostalom nekadašnji član Opus Dei. Eugena u Rimu nekoliko dana prije ceremonije njegove kanonizacije.OD TAJNE DO DISKRECIJE PUS DEI se često smatra tajnim društvom od čega se odlučno brane njegovi članovi i simpatizeri. Poznato je da je Caudillovu pobjedu nad snažno antiklerikalnim snagama ljevice s olakša­ njem primio velik broj španjolskih katolika među kojima i sam Escrivâ. precizira: "Članovi numerariji i supranumerariji trebaju znati da će uvijek morati mudro šutje­ ti o imenima drugih članova. Statut je sastavljen 1950. Stvarnost je složena. Portret Josemarije Escrivâe de Balaguera već u stanju duhovna savršenstva visi na počasnom mjestu u crkvi sv. Odsad članovi Opus Dei neće sudjelovati kolektivno na javnim manifestacijama kulta kao što su procesije. No prema orga­ nizaciji postoji određeno nepovjerenje čiji razlozi sežu u razdoblje njezina osnutka. Tridesetih godina prošloga stoljeća Franco i fašizam čine se najboljim be­ demima protiv ekspanzije komunizma koji je po definiciji ateističan. to je bio Hitler protiv komunizma. javnog. O izravno odgovara papi. Opus Dei očito nije sekta. Pedesetih godina Tajna vjerska društva 66 . kako se više puta tvrdilo. priča kako je jednoga dana spomenuo to pitanje Balagueru koji mu je povjerio: "Hitler protiv Židova. U sjeni frankizma Organizacija rođena potkraj 20-ih go­ dina prošloga stoljeća rasla je u sjeni frankizma iako Escrivâ de Balaguer nikad nije bio Francov ispovjednik. imala je za posljedicu sastavljanje no­ voga statuta." To stajalište pre­ ma diskreciji objašnjava djelomično ugled tajne ustanove kojeg se red ne uspijeva osloboditi. u kojem članak 191. a da pritom kriju da pripadaju Prelaturi. Vladimir Felzmann. Opus ima po­ vlašteni status u sklopu Crkve i uživa međunarodni ugled." Osim tih simpatija u kon­ tekstu rata čini se kako je frankistički režim crpio uvelike iz rasadnika Opus Dei iako se red izjašnjava kao apolitičan i neki od njegovih članova su bili žesto­ ki protivnici režima. i da neće smjeti nikada nikomu otkriti da sami pripadaju organizaciji Opus Dei'' Pre­ tvorba reda u osobnu prelaturu 1982.

One nemaju nikakve veze s mazohizmom. Tako je 1982.. Što se tiče numerarija. u celibatu ili braku koji povezuju ideal Djela sa svojim svakodnevnim životom.Utjecaj organizacije Opus Dei prošloga stoljeća trojica ministra su nje­ govi članovi. ali sudjeluju u nekim aktivnostima. ali žive u obiteljima. Milosrđe dobro raspoređeno. Opus tako. što je Osim apologije boli u pravom smislu riječi. nije ni potvrđen. Riječ je o pojasu od strune. Njegov otac Edmond bio je na čelu ban­ ke u kojoj je Opus Dei. Jedan od likova koji pripada redu nosi stalno "kostrijet". upravitelj velikog međunaro­ dnog konzorcija optužen za poreznu prijevaru. Sodetexom upravlja princ Jean de Broglie. Prema Escrivâi stalnim prakti­ ciranjem tih tjelesnih kažnjavanja duh se približa­ va Bogu. Osim toga nudi tri tipa pridruživanja ovisno o statusu i angažmana njezinih članova.. ako ne i tajna kojom se okružuju njezini članovi. To znači da su veze organizacije s financija­ ma veoma složene: ona raspolaže jakom mrežom banaka koju podupiru njezini članovi. što je dosta paradoksalno." Unatoč tomu tumačenju velik dio ka­ tolika ostaje neprijateljski raspoložen prema toj vrsti kažnjavanja. laici i nev­ jenčani koji se potpuno posvećuju Opus Dei. Ima i kandidata koji su laici.. Sva okrenuta prema sanktifikaciji laika. P LANETARNO SLAVAN ROMAN DANA (Vježbe kažnjavanja) pretpostavljaju kod onih koji im se predaju zrelost i osobnost prožetu duhovnim. a koja im omogućuje da lako izbjegnu granice zakona u korist reda. Imperativ "posvećenja radom" ima tendenciju da privuče osobe koje su profesionalno uspješne. Najbroj­ niji su supranumerariji: to su vjernici. a koji su često velikodušni i imućni. Svima mogu osim toga pomagati pridruženi koji nisu članovi udruge. nakon smrti premijera Franco se odvojio od njih. Često se organizaciji predbacuje diskre­ cija. Odjek te afe­ re je takav da novinari objavljuju sastav vlade: od ukupno 19 mi­ nistara.. predmet koji je zaintrigirao mnoge čitaoce. Na nesreću neke su afere podržale tu tezu." No njemački kardi­ nal Höffher nijansirao je domet te pat­ nje: "U asketskom smislu Opus Dei se smješta u sekularnu tradiciju naše Crkve. odnosno kovine zavezane oko bubrega ili bokova čiji dodir gnječi meso. No tek 1973. Pristaše Opusa udaraju se ovakvim bičem po slabinama i leđima. a druga trojica su simpa­ tizeri. u celibatu. Istraga je otkrila daje dijelom toga novca financirao Opus Dei. U jednoj od svojih knjiga on uostalom apostrofira čitatelja: "Što si mislio? Tu dolje bol je sol našega života. Neki se tako kažnjavaju više puta na tjedan. uskoro su im se pridružili i drugi članovi. stranka Valéryja Giscarda d'Estainga. ona je nepobitno razlog uspjeha organizacije. rizničar neovisnih republikanaca. Originalna i osporavana duhovnost Duhovnost Opus Dei je zapravo posve originalna. favorizira libe­ ralni kapitalizam i stanovit materijalni uspjeh. Godine 1969. članovi Opusa. to su muškarci ili žene. izbija financijski skandal velikih razmjera. José Maria Ruiz Mateos. sedmorica su poznati DUHOVNOST PATNJE Browna Da Vincijev kod aluzija je na složenu i dvosmislenu sliku Opus Dei. afera Matesa koja pogađa jednog od ministara koji su se pridružili Djelu. poseb- 67 Tajna vjerska društva . a desetorica drugih su simpatizeri. On se općenito uključuje u valorizaciju dolorizma koji je svojstven organizaciji. premda nije čest medu čla­ novima Djela. po­ tiče se post i izvan korizme. Taj postupak. Skandal Matesa je uostalom omogu­ ćio da se otkriju veoma čudne političko-financijske veze: luksemburškom podružnicom društva Matesa. s pomoću Ban­ co Popular Espanol imao 35% udjela.

Barata se imenima političkih. . okupljaju u Rimu u crkvi sv. red se obvezuje da će mu dati nauk. da će ga pratiti i podupirati u njegovu na­ pretku. Da te mreže postoje. treba biti punoljetan. publikacija. na 52 radijska i TV kanala. travnja 2005. gospodarskih moćnika među članovi­ ma ili simpatizerima. Petra kako bi izabrali nasljednika Ivana Pavla II. revija i znanstvenih Sto petnaest se kardinala iz cijelog svijeta 18.a on je nedvojbeno imao ulogu pri izboru pape Benedikta XVI. Neki su čak govorili kako su im savjetovali da se udalje od svoje obitelji. izjavio kako "članovi Opusa rade na 475 sveučilišta i veleučilišta na pet kontinenata. Opus Dei ipak vodi prilično elitističku politiku. posebno uz pomoć članova Sve­ ćeničkoga društva Svetoga križa. diskreciju i naravno strogost apostolskoga života.Utjecaj organizacije Opus Dei 68 no darivanjem. ali to bi značilo pre­ zreti iskren i nezainteresiran angažman tisuća vjernika. ali koje je njegova praksa diskrecije učinila sumnjivim pred očima javnosti. Premda to opovrgava. Članom se posta­ je prisegom pred svjedocima: dok kan­ didat obećava vjernost. Ova posljednja točka nije baš bezbolna: stari članovi su svjedočili da je njihovo umirivanje savjesti katkad slično ne­ kom obliku vrbovanja koje je veoma rezervirano u odnosu na vježbanje kri­ tičnoga duha. Napokon Opus Dei iz­ ražava možda jednostavno najtradicionalniju duhovnost Rimokatoličke crkve. u 604 dnevnih novina. u travnju 2005. neku vrstu "integralnog katoli­ čanstva" usmjerenog na poštivanje mo­ ralnih vrijednosti." Ako je utjecaj reda neprijeporan . očito je kao u svim tak­ vim grupacijama. Utjecajno društvo Uvjeti novačenja postavljaju pitanje koncepcije reda. Da bi se ušlo u Opus. koji je bio veliki zaštitnik Opus Dei. zabranjuje svako štivo za koje se smatra da je suprotno načelima Crkve. bila ona katolička ili ne. može li se onda govoriti o "opuskoj internacionali" kao što to neki ne propuštaju činiti? Zacijelo ne. Međutim Mgr del Portillo otkrio je između reda­ ka moć Opusa kad je 1979. a da nije moguće provjeriti njihovu pripadnost.

novačenje djece. kolektivnih samoubojstava sljedbenika Sunčanoga hrama. specijalne snage FBI-a zauzele tvrđavu Waco gdje su se se­ dam tjedana držali David Ko­ resch i njegovih 95 učenika iz sekte davidijanaca. Pojam "sekte" koji ih odre­ đuje ostaje dvosmislen: čini se kako riječ dolazi do latinskoga glagola koji znači "odvojiti" ali stručnjaci se danas slažu u tome da se tu vidi kori­ jen glagola "slijediti". Sekta bi prema tome bila skupina koja slijedi načela nekog karizmatičnoga vođe. iako nije od jučer. ali ne bez rizika za pojedinca i društvo. No kad je 1995. upit­ nosti napretka javljaju se nove vjerske skupi­ ne da na­ domjeste ŠTO KAŽE FRANCUSKI ZAKON načelo laičke države koje znači neutralnost države u od­ nosu na sve vjere uvijek zabranjivalo vlastima da se miješaju u vjerske fenomene ili one koji tvrde da to jesu. više od 900 pristaša sekte Hrama naroda koje je vodio Jim Jones otišli su u smrt otrovavši se u džungli u Gvajani. prisutan već od prvih stoljeća kršćanstva. Taj fenomen. Dotad se sekta definirala kao vjerska grupa koja odgovara na jedan ili više kriterija: duševna destabi­ lizacija. postalo potrebno pozabaviti se tim pitanjem. stoljeća. TRAVNJA 1993. remećenje javno­ ga reda. Svi davidijanci morali su svakodnevno proučavati Bibliju. Slike utvrde što su ih prenijele sve svjetske televizije otkrivaju još jednom opasnosti fanatiz­ ma sekti. njihovi statuti javni. u kojem je ubijeno jeda­ naest osoba i ranjeno pet tisuća. napadi na fizički integritet. TEKSASU SU 19. Neki tu vide posljedicu slab­ ljenja velikih religija. doživio je zasigurno pogoršanje u drugoj polovici 20. ali is­ to se tako i podvrgnuti strogom paravojnom treningu. ne­ ke kršćanske zajednice tražile su vjersku autonomiju. No ta drama nipošto nije izolirana: u studenom 1978. Ivana imao je sva prava nad privrženicima. eventualno skretanje tradicionalnih gospodarskih tijekova. a njihovi pristaše često žestoki prozeliti. više-manje antidruštveni diskurs. Suo­ čene s novim strepnjama našega doba . slijediti samo načela nekoga gurua znači odvojiti se zapravo od ostatka društva. pokušaji infiltracije medu tijela vlasti. F RANCUSKOJ JE POSEBNO TEŠKO DEFINIRATI POJAM SEKTE JER JE Ovaj amblem reda Sunčanoga hrama pripadao je Thierryju Hugueninu koji je jedini preživio krvoproliće pedesetak pristaša koje se dogodilo u listopadu 1994.U okrilju vjerskih sekti Njihovi gurui su poznati. Kao posljedica pucnjave ili vjerojatno kolektivnog samoubojstva izbija požar golemih razmjera u kojem je preživjelo osam osoba. Između nove vjere i lakovjernosti Fenomen sekti je prastar. Početkom 90-ih godina prošloga sto­ ljeća David Koresh je postao vođa zajednice. znatni financijski zahtjevi. uvjerio je javno mnijenje i poli­ tičke čimbenike u opasnost kojom sek­ te prijete svojim pristašama i društvu. . Uostalom taj je vojnički aspekt zaintrigirao organe reda prije tragičnog raspleta. Nakon što su razmotrili vjerske i filozofske kriterije. Da­ kle. navođenje na prekid s izvornom sredinom. zastupnici su se odlučili za pragmatičnije ponašanje. osnovao bugarski useljenik Viktor Hutev najavila je prijetnju apokalipsom i predložila da se svijet na to pripremi. Predstavljajući se kao "Janje" o kojem govori Otkrivenje sv. posebno nad ženama koje je zlorabio po miloj volji. Danas svijet obiluje sektama. gurua. društvenom nesigurnosti. Sekta davidijanaca što ju je 1934. par­ lamentarno istražno povjerenstvo dobilo je zadatak da predloži strogu definiciju pojma "sekte". Devedesetih godina prošloga stoljeća osim dra­ me u Wacu.nezapo­ slenosti. ali i atenta­ ta što ga je počinila sekta Aum u tokijskoj podzemnoj željez­ nici. važnost pravnih sporova. Dok se razvijao doktrinarni korpus Crkve.

Općenito je guru čuvar skrivenih tajni ili samoproglašeni pos­ rednik između božanstva i ljudi nepri­ jeporni vođa grupe i samo nekoliko članova može pristupiti posredničkim stupnjevima koji im omogućuju da se približe učitelju i njegovim tajnama... Sekte poput davidijanaca često ustraju točno na svojoj isključivoj sposobnosti da pruže spas rezerviran za malen broj odabranih. pokušavalo je procijeniti ponašanje članova. crkve koje su zakazale u tome da svojim pristašama ponude pomoć umirujućeg tumačenja svijeta. članovi sekti su obično visoko školovane osobe. Kako nije moglo suditi o filozofskim idejama tih društava. Osim lakovjernosti.Postrojbe američke vojske uzalud su pokušavale evakuirati davidijance u Wacu prije nego što su poginuli u tragičnim okolnostima. Psihoanaliza. U Francuskoj je parlamentarno povje­ renstvo iniciralo pokret brojeći pomno grupacije sa značajkama sljedbe. spiritizam i svemirci. Umirujuča slika skupine koja je počinila ubojstva u tokijskoj podzemnoj željeznici. Širenje sekti potaknulo je političke vla­ sti da se zainteresiraju za taj fenomen. Tajna vjerska društva 70 . ako je prirodno "na­ padati ljudska prava i društvenu ravno­ težu". organizacija se smatra sektaškom. Sup­ rotno onome što se vrlo često smatra. psihološka ili socijalna ranjivost objašnjava njihovo prepuštanje ovoj ili onoj grupi. Slijedom te definicije povjerenstvo je izbrojilo oko 200 udruga koje okupljaju više od 400 000 pristaša. Medu najistak­ nutijim društvima navedene su sljedeće Guru Shoko Asahara poziva vjernike iz sekte Aum da se okupe. Ta poruka upućuje na strogu hijerarhiju organizacije.

To je posebno slučaj sa scijentološkom crkvom. najbolje bi bilo osno­ vati neku crkvu!" Scijentološka crkva uistinu ne propušta naplaćivati veoma skupo svoje tečajeve. Ta metoda. stažiranja. Ronu Hubbardu pripisuju apele kao što su: "Ako doista želite zaraditi milijun do­ lara. djela svojega utemeljitelja. Z NAČAJKA SEKTI JEST DA SNAŽNO Claude Vorilhon. psihoanalitička (Scijentološka crkva) ili ufološka kad se hvale izvanzemaljskom inteligencijom (to je slučaj s raelijancima).. Uobičajeno je svrstavati sekte prema tipu poruke ko­ ju odašilju: milenarijska (davidijanci. antropozofiju i spiritizam. Svemirci su mu navodno otkrili kako su proizveli ljudsku vrstu u laboratoriju. Inicijacija ili utjecaj na duhove? Većina tih sekti predlaže svojim prista­ šama alat kako bi članovi poboljšali sebe. vjenčanje ili smrt. nazvan Raël ispred makete NLO-a koji ga je navodno "uzdigao". blizak budizmu. "elektropsihometra" ili "elektrometra" za koji se "sekte" kao prave: Vitezovi zlatnoga lotosa (ili Mandarom).). Jehovini svjedoci. Njezin utemeljitelj L. obećava inicijacijski put koji će pod vodstvom "slušatelja" omogućiti onima koji ga slijede da upoznaju stanje blaženstva. ponajprije u ekonomskom uspjehu njezina uteme­ ljitelja svećenika Moona. Konstatira se isto tako postojanje velikog broja gnostičkih ili ezoteričnih sekti koje slijede teozofiju. manifest nazvan Dianetika. Moderna znanost o duševnom zdravlju u kojoj izlaže tobožnju revolucionarnu dok­ trinu tvrdeći kako je čovjek besmrtno biće čija se duša ne prestaje reinkarnirati. orijentalna (sljed­ benici Krišne. Scijentolozi ima­ ju hramove u kojima prakticiraju re­ doviti kult i obred inicijacije kao što su rođenje. Isto je tako kod raelijanaca: organi­ zacija prikuplja sredstva od svojih pri­ staša jer si je zadala cilj da izgradi divovsko veleposlanstvo dostojno da jednoga dana u budućnosti primi svemirce koji su prema guruu Raelu stvo­ rili ljudsku rasu.. nazvana "dianetičkom". a ne više biti zaposlenik za pet centa po retku. Pariška scijen­ tološka crkva. Ron Hubbard (1911. Neki isto tako vide dokaz uspjeha Crkve ujedinjenja koja se zove i "sekta Moon".). Hubbardov nauk..-1986.) objavio je 1950. temelji se isto tako na korištenju aparata.. Moona ili Soke Gakkaija). 71 Tajna vjerska društva .SEKTE I NOVAC potiču pristaše da se odreknu svih svojih materijalnih dobara kako bi uvećali imutak svojega gurua. "jasnoću"... New Age. iscjeliteljska (antoanisti. Francuski raelijanski pokret i Jehovini svjedoci koji sami okupljaju blizu polovice od ukupnog broja članova svih sekti. dok se njezini članovi redovito financijski pomažu.

Kod Vitezo­ va zlatnoga lotosa ljestvica od sedamna­ est inicijacijskih stupnjeva omogućuje sljedbenicima da izraze božansko što je u njima. Ron Hubbard već zabilježio u svojoj knjizi da će "u nekoj dalekoj budućnosti zakon možda davati građanska prava i državljanstvo samo osobama lišenim izobličenja. Opasnost za demokraciju Ima dovoljno različitih tragičnih činje­ nica koje ilustriraju opasnosti što su ih pretrpjele osobe uhvaćene u zamku ka­ kve sekte. članove se ohrabruje da prekinu određene društvene veze. Raelijanci se primjerice hvale "geniokracijom" koja bi dovela na vlast osobe odabrane prema natprosječno vi­ sokom kvocijentu inteligencije.. Ali i vlasti moraju biti budne u odnosu na određene diskurse koji ugrožavaju cjelinu društva. slušatelj može djelovati na duh sljedbenika tako da ga rastereti. Te skupine kao zrcalo naših strahova i nesigurnos­ ti suvremenih društava nezaustavno se šire koncentrirajući strast tisuća vjerni­ ka i strahove milijuna drugih. spas će biti odobren samo neznatnoj manjini do 144 000 osoba što znači da svatko treba pokazati još više askeze u svojem životu. "napraviti gensku Sotonske skupine slave još danas tajne crne mise u čast nečastivoga poput ovoga pristaše talijanske sekte "Sotonina djeca".. od kojeg se Scijentološka crkva brani.. Druge zajednice pozivaju na put inicijacije poput Jehovinih svjedoka kojima je važno da se pripreme na kraj vremena. svemiraca ko­ ji su stvorili čovjeka u laboratoriju. Da bi to učinili. Stoga je borba protiv sekti i drugih tajnih druš­ tava toga tipa danas postala jednim od prioriteta Europske unije. Kad se one jednom iden­ tificiraju.. To je poželjno jer to će znatno povećati spo­ sobnost preživljavanja. autoselekciju ili će se degenerirati". Tako se iz­ jave nekih gurua mogu shvatiti kao svjesni napadi protiv ljudskih prava u ime elite za koju tvrde da je oni ut­ jelovljuju. kao npr. Raelijanci prakticiraju "senzu­ alnu meditaciju" koja im nakon 24-satnog posta omogućuje da postignu "kozmički orgazam" kako bi se pripre­ mili na dolazak Elohima.U okrilju vjerskih sekti 72 smatra da lokalizira zone straha i du­ hovne patnje. jer čov­ jek će. . a u SAD-u je priznata kao religija. Po istoj logici je 1950. da odbiju transfuziju krvi čak i u slučaju kad je to nužno potrebno. Upravo zbog tog utjecaja na duhove. Ili. kako oni tvrde." Nastavio je os­ tavljajući samo osobama koje je prema svojim kriterijima smatrao zdravima pravo da se žene i imaju djecu.. sma­ tra se u Francuskoj sektom..

.

Za razliku od sličnih vjerskih društava ona ne tvrde da otkrivaju okultno znanje božanskoga. tj. dogmatskoga reda ili onoga koje potječe od otkrivenja. Ona predlažu svojim sljedbenicima više sredstava za poboljšanje sebe ili društva smještavajući ih doslovno in itium. . "na put".Tajna inicijacijska društva Tajne inicijacijacijskih društava stare su gotovo kao i čovječanstvo.

I možda treba pokazati određen broj kvalite­ ta. Međutim ne bi ga trebalo zamišljati kao kraj sam po sebi. Raditi iskreno na sebi traži da se tijekom određenog trenutka napusti "svjetovni svijet". ali i slobodnih zi­ dara čije su lože u Francuskoj jednostavne udruge po zakonu od 1901. neki dru­ gi su na neki način upali u javno područje kao što je slučaj sa slobodnim zidarstvom. Neka od tih društava. usavršavanjem. iako su ovi posljed­ nji katkad skloni javnim demonstracijama svojih psihičkih ili medijskih moći. Ona traži od pridošlog rad za koji su potrebni dugi napori. više su tražila povučenost za svoje akcije: sjetimo se alkemičara ili spiritista. U tu svrhu inicijacijsko društvo se predstavlja kao matična stanica koja će omogućiti svakom od svojih članova da se rascvjeta. obredi Zlatne zore ili Ružina križa.kao što su alkemički postupci. Za pristaše inicijacijskih društava svijet je podijeljen u dvije kategorije osoba: posvećen na putu prema istini i profani koji je ostao doslovno "izvan hrama" (pro fanum). obred inicijacije želi biti spektakularan ili dra­ matičan: simbolički stavlja na scenu smrt i ponovno rođenje pridošlog. pokretima za koje se smatra da djeluju duboko na njih. Šamani ili afrički vračevi imaju ključnu ulogu i nužno javnu u svojim plemenima. plod istinskog inicijacijskog puta koji je nužno napredan. Ona okupljaju samo ma­ len broj izabranih. svrha. Ovdje posvećeni uče i prakti­ ciraju redovito određeni broj tajnih obreda obilježenih riječima. No izvan te neizbježne različitosti funkcioniranja. Kako bi se dobro obilježio taj prekid. Iako su neke od tih aktivnosti još danas ta­ janstvene . čak i darova: veću osjetljivost na svijet posvećenoga. Tako u nekim afričkim plemenima u trenutku cere­ monije prijelaza u odraslu dob mudraci otkri­ vaju mlade ljude podobne da budu inicirani. znakovima. Isto tako kao što alkemičar može ostvariti djelo na crno 75 Tajna inicijacijska društva . To je slučaj kod kalfa koji imaju svoj dom. to jest savršenstvom. da ostvari potragu za samim sobom. visoke moralne vrline.Tajna inicijacijska društva ećinu vremena ta društva nisu tajna. probuđenog u stanje više svije­ sti. obreda i doktrina svim tim društvima jedno je zajedničko. Kao što kaže njezino ime. Ali tajna isto tako skriva drugo lice. svi dijele tu kvalitetu koja je želja za FOTOGRAFIJA S PRETHODNE 2 STRANICE: U nekoj šumi blizu Moskve ruski šarnan Vera čisti svojega bolesnika od duhova zla bubnjajući uz pomoć svojega dungura (glazbalo u Sibiru). određe­ nu hrabrost udvostručenu čvrstim tempera­ mentom i volju da se bude izvrstan u svojem umijeću: od kalfa do alkemičara preko Ružina križa. ona su više diskretna nego tajna. inicijacija nije završetak nego početak. Inicijacija je u teoriji postupak kojim čovjek prolazi iz kvalitete svjetovnoga u kvalitetu posvećenoga.

Svećenici. pristaše Zlatne zore mogu uistinu raditi na sebi samo u okrilju hramova. ispitivanja teško se može priopćiti. traženja. raz­ mišljao i izvodio zaključke. Kao što je već primijetio Ca­ sanova. posvećeni jedne venecijanske lože: "Tajna zidarstva je nedodirljiva po prirodi jer je zidar nije ni od koga naučio. nego to jednostavno nije njihov poziv. šamani Za pitagorejce "sve je broj" Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Templari jučer i danas Veliko djelo alkemičara Tajna lijepog djela kalfa Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa U ložama slobodnog zidarstva Martinizam. Napokon se bolje shvaća zašto inicijacija i tajna idu zajedno.Sadržaj samo u dubini svoje peći. posebna vrsta slobodnog zidarstva Egipatske lože grofa Cagliostra Spiritistička društva i ljubav prema okultnom Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Hermetički red Zlatna zora Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena 125 123 117 121 115 111 113 99 105 81 83 89 93 77 79 . Samo ondje postaje moguće pos­ tavljati temeljna pitanja u nadi da će ondje dobiti nekoliko elemenata odgovora. ali to nije nipošto ona koju svjetovnjak može predvidjeti prije nego što prođe kušnje inicijacije. Nije da određena inicijacijska društva nikada nisu služila kao mreže nekim poje­ dincima koji su imali loše namjere. promatrao. Otkrio ju je zbog toga što je išao u ložu. slušanja. S tim u vezi Astrum Argentinum Aleistera Crowleya s nje­ govim orgijastičkim obredima čini se kao skretanje ideala inicijacijskih društava. Taj polagani proces rada na sebi. vrači i iscjelitelji." Sigurno je da taj­ na postoji. Treba inzistirati na stalnom nesporazumu kojim se brka diskrecija i traženje tajnosti koja bi bila gotovo pokriće za ilegalne ili perverzne ope­ racije.

Zatim dolazi trenutak inicijacije. Indija. a njihovi su postupci nedvojbeno svjedočanstvo početaka vjerskog osjećaja.ili žene . 77 Tajna inicijacijska društva . sviiet duhova može djelovati na svijet lju­ di: svaki klimatski poremećaj. dokazima njegove prisnosti s drugim svijetom. E LI TO NEOBIČNO STVORENJE. šamani Od prapočetaka čovječanstva oni su skelari između svijeta ljudi i svijeta duhova. Njegova istraživanja dovela su ga do Meksika gdje je u nekoliko navrata izme­ đu 1960. Carlos Castaneda.koji obnašaju dužnost svećenika. ali i Afrika i Oceanija. često treba novaka ili novaki­ nju odobriti iskusni šaman ko­ ji će sam znati prepoznati želje božanstava u odnosu na kandi­ data. u vrijeme sna. susreo Indijanca jakija po imenu Don Juan koji je za sebe tvrdio da je "čovjek znanja". započeo je razrađivati tezu o halucinogenim biljka­ ma. Riječ se poja­ vila tek nedavno. Postati šaman Šamani su iznimne osobe zbog procesa koji ih razlikuje u njihovoj zajednici. neki trebaju iskušavati tijelo i dušu pos­ tovima i dugim razdobljima izolacije. a potječe od mongol­ skog korijena koji nedvojbeno znači "onaj koji zna" i označava muškarce . koji su češ­ ći.Svećenici. arktička zona. Među onima koji žele postati šamani. NEOŠAMANIZAM tura šamana nestati s američkog tla. Uz njega se nalazi bubanj i dvije životinje. Obrnuto. U tom složenom svijetu šaman intervenira na raskrižju dvaju svjetova: on je taj koji može posredovati od jednoga drugome kako bi možda uspostavio uvijek labavu ravnotežu. I napokon u dru­ gim slučajevima. vrači i iscjelitelji. i 1968. napola životinja naslikano na zidovima špilje Trois-Frères u Ariègeu najstaripoznati prikaz šamana? To je vjerojatno jer se čini da šamani postoje jednako dugo kao i čovječanstvo. kandidata biraju direktno duhovi koji komuniciraju s njim zahvaljujući snovima. svaka epidemija pripisuje se otimačini prvo­ ga nad drugim kao da božanstva napla­ ćuju ljudima namet u naturi. sjeverna Amerika. student etnologije na Kalifornijskom sveučilištu.jer će i posvećeni izvući svoje znanje iz putovanja u napola čovjek. Drugi su naprotiv potekli od šamana. Ako je novak pri­ hvati. >>> U TRENUTKU KAD SE MISLILO DA ĆE kul- Drvena statua koja prikazuje šamana Inuita tijekom obreda prizivanja. sjeverna Euro­ pa. U prostoru američkih Indi­ janaca ta provjera prolazi obično unošenjem u tijelo halucinogene tvari ili duhana. bit će šaman. kao u Sibiru gdje unuk mora naslijedi­ ti šamana koji ima taj naslov nakon što je bio njegov učenik. curandero (is­ cjelitelj) ili brujo (vrač). Ali te pre­ dispozicije nisu dovoljne. Već prema na­ rodima ona može biti veoma kratka . Oni mogu trenutačno napustiti svoja tijela. simboli prijateljskih duhova. Osim toga postoji "drugi svijet" naseljen duhovima kojem mogu pristupiti ljudi pod određenim uvjeti­ ma. Već prema regijama spominju se termini médecine man. Funkcija šamana nerazdvojna je od dualističke koncepcije svijeta prema kojoi su čovjek i sve žive i nepokretne stvari sastavljene ne samo od tvari nego i od duhova. vrača ili iscjelitelja u različitim zemljo­ pisnim područjima kao što su središnja Azija.

zapadne ga da vodi duh mrtvih u sigurnu luku. kao kod kanadskih Algonquina.. ali to je najčešće kako bi njegovao bolesnika kad ga se pozove. Na tim stranicama pred očima čitatelja oživljuje čitav šamanski svijet. Šamanska praksa Šaman se koristi svojim ta­ lentima skelara. Ljudi od njega traže i da im pretkazuje budućnost. Vjerojatno je zato i Castanedino djelo do­ živjelo tako velik uspjeh iz kojeg su proizašli neošamanski pokreti iako su neki stručnjaci posumnjali u istinitost njegova svjedočanstva.drugi svijet . vraća se šamanu da ga razdere preklinjući duhove ži­ votinja kao što su vjeverica ili jegu­ lja. U kon­ taktu s njim Castaneda je doživio pravo inicijacijsko obraćenje iz kojeg je izvukao više djela. Tajna inicijacijska društva 78 . "putnika" u svim prilikama. odnoseći Don Juanove tajne sa sobom. pokon.ili razrađenija . Kod Desana u Južnoj Americi smatra se da je bolest jedro koje pritišće boles­ nikovo tijelo. Obo­ ružavši se bubnjem odlazi k bo­ lesniku i zapjeva pjesmu kako bi bolje oslobodio njegov duh od njegova tijela. posvećene životinje u koju će za­ tim moći staviti vlastite lijekove.tada se ra­ di o stvarnom i strpljivom nauku što ga stari šaman prenosi svojem mladom učeniku. obično nekog kukca nekoliko da­ na nakon njegove smrti kako bi mu mo­ gao dati nekoliko korisnih savjeta na njegovu putu u drugi svijet. Castaneda je umro 1998. ona se ipak nastoji zbrisati u društvima koja su na putu prema akulturaciji. Kod nekih meksičkih plemena šaman odvodi duh pokojnika u tijelo. Katkad. Ovaj s pernatim šeširom udaranjem u bubanj slavi početak proljeća. Učenik će umrijeti simbolično prije nego što primi torbu od krzna vidre. bratstvo ljudi vračeva pris­ tupit će inicijaciji u nekoliko stupnjeva pa će se ona protegnuti na nekoliko go­ dina. Nikada nećemo doznati vi­ še. Iako je središnja uloga šamana da ne sumnja. Isto se tako često događa da lovci traže od šamana da im naznači gdje se nalazi divljač. CARLOSA CASTANEDE Bio je iniciran i znao je dešifrirati znakove prirode te razgovarati s nevidljivim i pri­ jetećim silama koje nas okružuju. I na­ U Sibiru šamani još danas prakticiraju znanje svojih predaka.

" Ove riječi koje se pripisuju Pitagori. obećanje su dano čla­ novima zajednice. a čak je i njegovo podrijetlo izvanredno. geometrija.. Hrane se kruhom. koji se smatrao mjestom svih inicijacija u antici. godine pr. Nauk za koji svatko od posvećenih priseže da ga neće nikada otkriti. povrćem. među kojima je i slavni teorem koji nosi njegovo ime ili izračun glazbe­ nih intervala. Ovdje se radi o jednom od prvih tajnih društava na zapadu koje je okup­ ljalo oko 600 muškaraca i žena. Ovo Pitagorino poprsje nastalo je za života učitelja iz Crotonea.. Nakon tog pokusnog razdoblja on je doista posvećen. čovjek i bog. Pitagora poučava da je čovjekova bes­ mrtna duša osuđena da vječno putuje iz tijela u tijelo.. Najbliži Pitagori nazivaju se "pitagorejcima". san. Njihovo društvo bilo je jedno od najplodnijih u Antici. To znanje otvara mu vrata skrivenih spoznaja. potječe od Pitije iz Delfa koja je navod­ no najavila njegovo blisko rođenje nje­ govu ocu. Zato su matematika. zatim se postaje "matema­ tičar" i dobiva Pitagorin nauk. Putuje u Palestinu. Arabiju. Kr. ali izbjegavaju po­ trošnju nekih mesa pod izlikom da se duša katkad može reinkarnirati u jed­ nostavne životinje. blizu Crotonea u južnoj Italiji. Kad je jednom prihvaćen. Tako se priča da je Pitagora jednoga dana prepoznao u lavežu nekoga psa glas jednog od svojih nestalih prijatelja.. Osim discipline 79 Tajna inicijacijska društva ."sve je broj" Za pitagorejce Dosegnuti besmrtnost duše mistikom brojeva ideal je onih koji su se okupili oko prvog proglašenog filozofa u grčkoj povijesti. alat za razumijevanje svemira. ko­ je doslovno znači "pitijski navještač". neupitan gospodar sekte u Crotoneu ostaje zagonetna osoba. Egipat. Kr. Najprije neki učiteljev učenik školuje kandidata za "slušatelja".. no­ vak se zaklinje na tišinu za više od pet godina. sto­ ljeću pr. Ugle­ dao je navodno svjetlo dana na otoku Samu oko 580. Uz njih stječe znanja iz matem­ atike. ali i ezoterična znanja poput orfijskih misterija i prakse pret­ varanja u božanstvo. općeni­ to podrijetlom iz plemićkih obitelji koje je učitelj prihvatio nakon temeljita ispi­ tivanja. U tu svrhu pitagorejci vode asketski život pokušavajući obuzdati apetit. ota­ da tvrdi da potječe od Apolona i potvr­ đuje da je njegova besmrtna duša doživjela i druga utjelovljenja prije ne­ go što se naselila u njegovo tijelo. požudu i bijes. Babilon. geometrije. Ime. IT ĆES BESMRTAN. utemeljene u 6. Ondje je po­ svećen u Ozirisov kult i ondje prima od boga Atum-Raa zlatnu ploču. Njegov nauk miješa tako temelje racionalne logike s vjerskom i ezoteričnom dimenzijom čije je središte vjera u seobe duša. Turban upućuje na njegove veze s Istokom. barem dok je neki pose­ ban režim postojanja ne oslobodi toga tereta. On je čak bio sin boga Hermesa u prethod­ nom životu. Mladi Pitagora pokazuje vrlo rano iznimnu darovitost i posjećuje naj­ veće mudrace svojega vremena među kojima je Tales iz Mileta pa čak i Zaratustra. Kao iniciran kaže da je u isto vrijeme geometar i čudotvorac. Prema njemu broj je temelj svake stvari. veliki posvećenik Pitagora. ra­ zuman i mistik. I ondje je prije­ nos znanja postupan. ali i glazba temelj i izraz te doktrine. oni imaju povlasticu da dijele motrišta učitelja o uređenju svijeta. Pitagora uosta­ lom obavlja na tom području kapitalna otkrića.. NEPOTKUPLJIVI bog i zauvijek oslobođen smr­ ti. Pitagora.

Priča se da se jednog dana jedan član te sekte razbolio putujući S IMBOLIKA BROJEVA TVORI SRŽ NAUKA između dvaju grčkih gradova. velikog rene­ sansnog alkemičara pa i dalje. nakon sukoba u kojem su se sučelili gradovi Crotone i Sybaris stanovnici Crotonea uzeli su na zub pitagorejce.. počevši od Platona i alegorije špilje (Republika) .. prepoznaje ih se lako kad se nađu u Crotoneu. matematici. Konstrukcija tog lika sastavljena od tri umetnuta trokuta koji se upisuju u peterokut uključuje slavan zlatni broj koji se smatra jamstvom ravnoteže i ljepote. a većina antičkih filozo­ fa duguju mu ovu ili onu ideju. religiji. čime je svjedočio o povezanosti članova bratstva. Oko 510. uskoro su bili pri­ morani bježati i Pitagora se sklonio u pitagorejaca koji vrednuju određene geometrijske likove. hram muza u Metaponteu gdje je navodno umro. Pitagorizam ipak nije mrtav.Za pitagorejce "sve je broj" tijela pitagorejci vježbaju duh kako bi uzdignuli dušu. Malo ima područja koje učitelj nije razmatrao. Prije nego što je umro. . upisao je peterokut na jednu pločicu koju je dao gostioničaru uvjeravajući ga kako će netko doći i podmiriti dug. prelazi iz antike kojoj zauvijek daje duhovni biljeg. Zaustavio se u nekoj gostionicu gdje je pao u agoniju. Odjevene u bijelo. Pentagram je postao znak prepoznavanja Pitagorinih učenika. Njegovi su učenici za­ tim bili prognani iz južne Italije. Mnogo tajnih društava gledalo je u Pitagori slavnog prethodnika. stoljeća prikazuje njegovu inici­ jaciju u hramu u kojem vlada prava svjetlost. Unatoč naporima "akuzmatika". Pitagorejski nauk nije prestajao fasci­ nirati sve do Paracelsusa. PENTAGRAM Nasljedstvo pitagorejaca No zajednica je ubrzo počela izazivati ljubomoru. Ovaj masonski duborez iz 19. a to je razlog zbog kojeg se redovito okupljaju kako bi rasprav­ ljali o filozofiji. Tako je pentagram predmet posebnog obožavanja. politici. onih koji su bili zaduženi za to da ih štite. simbol čis­ toće. Nekoliko godina poslije neki je pitagorejac koji je tuda prolazio ugledao simbol i podmirio dug svojega pobratima dajući gostioničaru više nego svotu novca.

iako je sotonske grupe još slave. tisućljeću pr. Početkom prošlog stoljeća pristaše su često bili adolescenti koji su tražili snažne emocije. Spiritisti. Ljudska lubanja. Pape su više puta strogo osudili krivovjernike. Vjerojatnije je da su se u tim pri­ godama slavili obredi orgijastičkoga tipa gdje je seks imao glavnu ulogu.. Tek se pot­ kraj srednjega vijeka širi ideja po kojoj oni tvore okultno bratstvo koje je sklo­ pilo pakt s vragom. Obredi se slave na tijelu gole žene koja je ispružena na oltaru. Priča se da neke crne mise pra­ te i ljudske žrtve. Tako ie pod Grgurom IX. Magovi i gataoci naselit će antički svijet.. sporadični. stoljeća kad je protestant­ ska reforma podijelila Europu. Njezini svećenici. Kr.) dočarava žalosno ozračje zamišljenih okupljanja pod sotoninim znakom. one otklanjaju svaki oblik žrtve. RVI TRAGOVI ORGANIZIRANIH društava koja prakticiraju magiju otkriveni su u Mezo­ potamiji u 3. astrolozi tvore ezo­ teričnu zajednicu kojoj pribjegavaju svi asirski kraljevi. Sve je tu svetogrđe: svećenik i njegovi poslužitelji nose mantije urešene so­ tonskim motivima. preokrenuti križ katkad nadopunjuju dekor. jednostavne prodavačice ljekovitog bilja ili pristaše te seoske magije koji miješaju kršćanske molitve i zazivanja nekog poganskog božanstva prekrštenog u Lucifera za tu priliku. Smatra­ ju se parodijom rimokatoličke mise.-1241. magičari osum­ njičeni su "da zbunjuju ljude. N A PRIJELAZU IZ 19. Crna misa je dakle imala ulogu obreda transgresije u vrijeme kada je moralizam bio oba­ vezan.. pozabavila se brzo njihovim slučajem. Skupljena krv služi­ la je zato da se pozove neka mračna sila.) rješavajući se neprijatelja uz pomoć demona" (Izidora Seviljska). glava jarca. vračevi. Na svojoj slavnoj slici "Sabat" Francisco Goya (1746. Više mitski nego stvarni ipak su ostavili tragova u povijesti. U 20. remete duh ljudi (.. gataoci.) sas­ tavljena bula koja kaže kako "ti nesret­ nici vjeruju u sotonu. No pobjedom kršćanskih ideja poganski magijski postupci podignuti na stupanj dijaboličnih običaja shvaćeni su kao opasni i kažnjivi: čarobnjaci postaju predstavnici nečastivoga. kad se javlja nova disciplina: astrologi­ ja.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Između sastanaka na mjesečini i misterioznog sabata vještica skupovi magova čine dio pučke kulture. Žrtve su obično žene iz naroda.-1828. smatraju ga stvoriteljem neba i nadaju se da će po njemu jednog dana steći vječnu sreću".. katoličke vlasti pozorno prate i najmanje skreta­ nje s nauka. Prisustvuje se paljenju lo­ mača duž granica koje dijele katoličke zemlje i protestantska kraljevstva.. čarobnjaci. CRNA MISA Sabati i lomače Sredinom 16. STOLJEĆE U .. modi su crne mise što ujedi­ njuju posvećene u čast vraga. Danas. od proročica do haruspeksa preko keltskih druida nema civi­ lizacije bez njihova utjecaja. Inkvizicija koja je stvorena da bi se bo­ rila protiv Katara. (1227.. Počinju procesi.

Pod vodstvom sotone. predajući se čak kanibaliz­ mu. Pristaše te znanstvene magije tvore pra­ va društva u kojima svaki od članova pokušava zaklinjati duhove. kako se u 19.. usred 19. tvoreći tako Čarobnica vješta u spremanju tajanstvenih eliksira s crnom mačkom.. pripremajući pak­ lene juhe. stoljeća ima­ la pristup arapskim rukopisima o ma­ giji što su bili prevedeni na latinski. Tvrdio je kako je "magija savršenstvo svih prirodnih znanosti". tajna društva poput Zlatne zore ili As- trum Argentinum tvrde da su svojim posvećenima odali tajne obreda visoke magije. Veli­ ki i Mali Albert. upoznati vrijednosti biljaka. društva posvećenih koja se održavaju stoljećima. posebno u Sjedinjenim Državama gdje se neke sekte sastaju ka­ ko bi slavile slavu palog anđela. jašući na metlama.. Najrašireniji su Picatrix. stoljeća.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci 82 Tvore li one ipak pravo tajno društvo? Nije li na njih projicirana izmišljena so­ tonska urota? U svakom slučaju u tom razdoblju rađa se mit o sabatu vještica.. stoljeću predstavljala vještica. one vjerojatno svjedoče o preživljavanju poganskih obreda koji se još slave na europskim selima.. Druge spise su zatim razra­ dili kršćanski sljedbenici. Pripadaju određenoj intelektualnoj gradskoj eliti koja je od 12. Prosvjetiteljstvo i vladavina razuma nisu načeli vjeru u učinkovitost magije. Cornelius Aggripa (1486. koji se pogreš­ no pripisuju Albertu Velikom ili Crveni zmaj koji je vjerojatno hebrejskog podrijetla.) utjelov­ ljuje sam lik čarobnjaka tražeći tajne stvaranja. Često pod zašti­ tom kneževa ti ljudi ostav­ ljaju svoje kabalističke spise onomu tko će htjeti slijediti njihovu potragu. Iako se takve priče danas čine fantazijama. koji za tu priliku poprima lik jarca te žene se prepuštaju raspojasanom ponašanju sve do zore. možda kao reakcija na racionalizam. Naprotiv. proricati buduć­ nost. lik što ga je popularizirao Michelet u svojem istoimenom romanu. Čarobnjaci i galimatijasi U stvarnosti daleko od sela i pučke magije postoje istinske grupe čarobnja­ ka.. Otada uspjeh sotonizma nije opovrgnut. .-1535.

kapelanima i slugama. Na veliku štetu francuskoga kralja Filipa Lijepog koji nije zaboravio kako su templari 1250. OŽJI SINE. odbili pozajmiti novac za otkup. Darovi pritječu i jedan broj mladića iz boljih obitelji napušta sve kako bi popunio redove tog pobožnog viteštva. u džamiji Al-Aksa sagrađenoj u zamje­ nu za Salomonov hram dobivaju pot­ poru Bernarda de Clairvauxa prije nego što je sabor u Trovesu 1128. Ti "siromašni Kristovi vitezovi" koje je osnovao Baudoin II. Hugues de Payns. Bula pape Klementa V. Siromaštvo vitezova i financijska moć reda Pravilo templara. templari sudjeluju sve aktivnije u krvavim bor­ U plamenu lomače Udarci koje su Franci zadali u Svetoj zemlji najavljuju kraj templara. Viteški i vjerski ideal templara pobu­ đuje takvo poštovanje da se red osjetno obogatio. Svaki dan moraju prisustvovati misi. (Budite) odsad Kristovi vitezovi. kaptol i službenici. siromaštva i neporočnosti. Tako nastaje ci­ jela mreža imanja koja su u isti mah utvrde i poljoprivredna dobra. tako da su templari postali moćni bankari čije bogatstvo ne presta­ je poticati lakomost. osvojio je njiho­ vu zemlju. ezoterizmom i lovom za blagom. Turci. koje je imitacija cistercitskog pravila svetog Benedikta. redovnici-vojnici okružuju se mnogobrojnim osobljem: čuvarima oružja. Godine 1118. pokrenuo pustolovinu Prvog križarskog rata. odobrio pravilo o toj "Božjoj vojsci". vitez iz Champagne i osam njegovih drugo­ va predlažu da će posvetiti život zaštiti hodočasnika koji odlaze u Svetu zemlju. Na vrhu reda velikom meštru pomaže vijeće. ali isto tako i "područne crkve" zadužene da skupljaju novac namijenjen operacija­ ma na istoku. Domoći se bogatstava reda nedvojbeno je pravi razlog njihove osude. Od de­ finitivnoga gubitka Palestine 1291. Ja vas pozivam i preklinjem da dođete u pomoć kršćanima i da od­ bacite taj zlokobni narod daleko od na­ ših teritorija. jeruzalemski kralj. stoljeća najma­ nje dvije tisuće imanja rasijano je po europskim kraljevstvima sve do Pales­ tine tvoreći tako široku i sigurnu mrežu sposobnu da spremi i da u optjecaj znatne svote. no to je Krhka pobjeda koju treba učvrstiti. oni zapravo više nemaju razloga za postoja­ nje. Posvećeni obrani hodočasnika i pu­ tova koji vode u Svetu zemlju. obilježeno je ponajprije velikom strogošću: braća koja se prepoznaju po bijelom plastu s crvenim križem čine tri zavjeta: posluha. odijevati se jednostavno i jesti po dvojica iz iste zdjele. važno je da neodgodivo dođete u pomoć svojoj braći koji obitavaju u istoč­ nim zemljama. godine papa Urban II. 83 Tajna inicijacijska društva . Početkom 14. a red se posvećuje samo obrani financijskih interesa.Templari jučer i danas Najmoćniji od viteških redova isto je tako nakon svojega okrutnog nestanka postao najtajanstvenijim. kojim se redu hospitalaca dodjeljuju templarska dobra. bama u kojima se sukobljavaju kršćani i muslimani. Kako bi se prilagodili toj novoj ulozi. koji je tražen kako bi se oslobodio njegov djed Luj Sveti koji je pao u ruke muslimana." Tim riječima je 1098. Sljedeće godine Jeruzalem su oteli muslimani. Još danas templari fasciniraju u potrazi za svetim Gralom. Narod koji je došao iz Perzije. Područja koja štite i kojima uskoro upravljaju templari po­ dijeljena su u pokrajine.

upravitelji. kojima i veliki meštar Jacques de Molaym uhićeno. ratnici i ljudi vjere. Ali Filip Lijepi se pokazuje neslomlji­ vim. pokušava posredovati u korist templara iako više njih sve to priznaje.. Tridesetšestorica vitezova umire u Tajna inicijacijska društva 84 . među Templari. u očima svojih suvremenika utjelovljuju viteški ideal svojega razdoblja.Templari jučer i danas Iako suveren žudi za bogatstvima reda. 13. Pod mučenjima svi priz­ naju nepobožno ponašanje i svetogrdna djela zbog kojih su osuđeni. Blizu stotinu dostojanstvenika reda. Slučaj je povjeren jednom od vjernih kraljevih savjetnika Philippeu de Nogaretu koji je na više mjesta u kraljevstvu pokrenuo najspektakularniju policijsku akciju koja je ikad vođena. Papa Klement V. isto je tako nadahnut iskrenom pobožnošću i ne ostaje neosjetljiv na stalne glasine koje kruže optužujući templare kao krivovjernike. je listopada 1307.

Filip Lijepi. Isto je tako istina da su templari najgorim mukama koje su im dosudili. ni jedan od njih nije imao potomstva tako da se grana direktnih Kapetovića ugasila. Smatran nevjernikom . Jacques de Molay se pak povlači. Neki među njima priznali su na muka­ ma ne samo da su pljuvali na križ. prosinca 1314. neupitna odlučuje raspus­ titi red 1312. dvospolac osoba.. nije vladalo. kralju Filipe. je umro. Sveta Stolica. Jer često se templari optu­ žuju za preveliku bliskost sa Saraceni­ ma. 85 Tajna inicijacijska društva . ožujka 1314. čija je potpora do tada bila. ništa nije moglo biti učinkovi­ tije od najluđih optužbi koje su bile potvrđene nezgodnim priznanjima. Budite prokleti. Grana Valonaca nestat će također s trojicom braće koja su vladala jedan za drugim bez potom­ stva kao i ona direktnih Burbonaca jer ni jedno od djece Luja XVI. 14. pedesetčetvorica su spaljeni živi u svib­ nju 1310. Luja XVIII. S njim u plamenu inkvizicije nestaje najmoćniji vjerski i vojni red koji je imao srednji vijek. stoljeće). bafometanci i ezoteristi Proces templarima nije imao druge svr­ he nego da diskreditira red. i Karla X. a da bi se to učinilo. viteže Guillaume de Nogaret. ranjen u nekoj nezgodi u lovu. (minijatura iz Villanijeve kronike. no nikada ni­ je nađen neki njegov trag ni na kakvom imanju. a zatim je došao red na Guillaumea de Nogareta koji je nedvojbeno otrovan. Prijeteće i upozoravajuće riječi: 42 da­ na poslije Klement V. Sodomiti. Iako su vladala njegova tri sina. Neki su dozi­ vali kult tajanstvenog ideala Bafometa čiji opis varira od jednog svjedočanstva do drugog: demonski lik. Neki misle kako zaključni ka­ men svoda crkve Saint-Merry u Parizu predstavlja po crtama demona koji je u isti mah bradat i sisat Bafometa i da je njegovo ime iskrenuto ime poslanika Muhameda. u drvu ili metalu.to jest optužen da je zapao u herezu počinivši priznanje . nego da su se odali i sodomiji. prije godinu dana odredio sam vam rok da sazove­ te Božji sud.i on je osuđen na smrt na lomači. nekoliko mjeseci poslije pridružio im se u smrti 29. ilegalan i legendaran. vi i vaše potomstvo!" Ove kletve dobačene oni­ ma koji su požurili njegov poraz izgo­ vara Jacques de Molay idući na stratište. Osuđeni od Crkve i kralja dostojanstve­ nici reda Hrama pogibaju na lomači 1314. Me­ đutim red je nedvojbeno bio isuviše moćan.PROKLETSTVO TEMPLARA " P A P A K E E T nepravedni i LMN. Kazna je izvršena 18. počinje dakle drugi život templara. opasan supar­ nik francuskoga kralja koji je odlučio dokopati se njegova bogatstva. a da bi potpuno nestao. Povijesni slučaj ili izvršenje proklet­ stva templara. okrutni suče.

Stručnjaci su zatim ustanovili da se radi o krivotvorini. imaju pravo na tri konja. A. ali na to je potrošeno mnogo tinte i time se obilno hranila mašta. 1990. napokon u spolni organ. Th. sliku muškog stvaralačkog načela.. ali u kojem se nazire dosta mističnih aspekata. zatim će primiti bijeli plašt s pâsom. Među njima i dekorativne simboličke i inicijacijske orijentalne motive koji su utjecali na nastajanje gotičke umjetnosti. Nije li zapovjednik hrama u Laonu Gervais de Beauvais tijekom procesa podsjetio na postojanje tajnog pravila koje je poznato samo malom broju posvećenih? O tom navodnom tajnom pravilu neće se znati ništa do kraja 18. ČL11. Riffard l'Esoterisme. tri pri­ česti na dan.. Ivana Krstitelja u Ormetleu blizu Trevisa u Italiji. jedu meso triput na tje­ dan. taj će rukopis biti otet! Godine 1877.. Crkva je samo Antikristova sinagoga.. Otuda pa do toga da se od templarskih vitezova učine al­ kemičari vješti u orijentalnim tajnama samo je jedan korak.7. Tajni pravilnici (.. a ona pridonosi to­ mu da se zastor misterija koji okružuje TAJNO I HERETIČKO PRAVILO ga je otkrio Mertzdorff u 19. njemač­ ki erudit Mertzdorff izvukao je iz neke masonske lože u Hamburgu dokument koji nije ništa drugo nego slavno tajno pravilo templara. Robert Laffont. koji nije umro. pri­ vući ih izvan (. Okružen dvanaestoricom templara on izgovara svoja tri zavjeta i priseže kleče­ ći nakon što je čuo zagonetnu formulu koja ga upozorava da "od našeg reda vi­ dite samo koru koja je izvana". obred sličan podjeli viteštva. Halle 1877.. I ZVADAK IZ LAŽNOG TAJNOG PRAVILA STO u pupak. A kako bi se od tih vojnika-redovnika učinili čuvari teške tajne.. Odgojitelj će postupno ljubiti novaka u usta da mu prenese dah. Stoljeća lova na blago Mnogo neobičnosti i tajanstvenosti okružuju sasvim sigurno red templara tako da se još i danas vjeruje u skri­ vanje tajne o kojoj treba svakako šutjeti. (. prise­ ga da će se čuvati tajna reda.6. kao što je resio većinu templarskih dobara. Mertzdorff: Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherren. Čin vjere u Boga Stvoritelja i nje­ gova Sina koji nije rođen.. Što se tiče geometrijskog lika istostraničnoga trokuta koji često ukra­ šava njihove kapelice. Paris.. Za drugu navodnu tajnu potrošeno je isto tako dosta tinte. iz djela P. potrebno je samo analizirati neobičan obred koji se obavlja pri ulasku u red.Templari jučer i danas uvezli muslimanske graditeljske elemen­ te na zapad. Tako budući vitez treba zatražiti triput svoj "ulazak u hram" prije nego što ga ondje prihvate. Tajan­ stveno je isto tako stalno pozivanje na simboliku brojki: templari imaju tri zavjeta. pripada li on kla­ sičnoj srednjovjekovnoj simbolici ili šifri koja krije ezoteričnu poruku? rukopisu sačuvanom u Vatikanu. Neofit će zgaziti križ i pljunuti na njega.) Crkve čiji je nauk prazan. Kako se treba domoći osoba spremnih da prime inicijaciju? Treba im pokazati nedostatnost općeg zakona.. ČL. stoljeća kada je kopenhaški biskup tvrdio da je pronašao opis u Ovaj templarski križ resi klaustar samostana sv. Tajna inicijacijska društva 86 ... najmanja in­ diskrecija bit će kažnjena smrću.) ČL 13..) nikada neće biti stavljeni u ruke ni jednoga brata. stoljeću: "ČL 5. Obred primanja izabranih. ČL 16. koji nije bio razapet na križu i nije uskrsnuo. 12. u posvećeni pleksus koji up­ ravlja stvaralačkom snagom. Ali samo se odabrani uzdižu na visine istine.

Stuart tijekom svojega izgnanstva u Francuskoj od 1688. Sionski priorat utemeljen 1099. fascinaciju orijentom. dobivši za to pristanak vlasti. u Auvergni. slobodno zidarstvo se širi Europom. nije nađeno nikakvo blago ni u jednom od njihovih imanja. Nadali su se da će ga naći u dvorcima Gisors ili Chinon gdje su bili zatočeni dostojanstvenici reda..87 Templari jučer i d a n a s templare još više zgusne.bogatstvo koje se razlikuje od uništenja . Isti Sionski priorat po­ novno se pojavio 2003. čak tako daleko da je s velikom pompom organizirao sjećanje na mučenja Jacquesa de Molaya. Samostan navodno i potječe od templara zaduže­ nih da čuvaju demonsku tajnu koja na­ vodno ugrožava kršćanstvo.. za vrijeme prvog križarskog rata. grofa de Beaujeua za svojega nasljednika. Godine 1982. ožujka 1808. (Uvijek kompromitantne ljubavi Isusa i lijepe Marije Magdalene!) Neobično tajno Poput ove nadgrobne ploče u Courteixu mnoga svjedočanstva iz prošlosti reda bila su tumačena kao toliko indicija koji su omogu­ ćavali da se ponovno nađe legendarno blago.pa iako su ta dobra i nekretnine prešli u suparnički red hospitalaca.. čuvar svetoga Grala. Najslavniji je nedvojbeno Bernard Frabret-Palaprat. To je onaj nji­ hova bajoslovnoga blaga. Dinastija Stuarta je zatim naslijedila taj teret. župnik Rennes-Le Château. Istina je da je red bio užasno bogat . trojica anglosaksonskih novinara objavili su Svetu zagonetku u kojoj tvrde . otkrio opat Sauières. Jesu li možda vitezovi obaviješteni o za­ vjeri koja se sprema protiv njih mogli pobjeći kako bi ostavili blago na sigurnom mjestu? Mnogi još kopaju. vjersku zanesenost srednjim vijekom i izgled dobitka legenda o templarima potaknula je ve­ lik broj samoproglašenih nasljednika reda. liječnik podrijetlom iz pariške masonske lože koji je uteme­ ljio templarsku organizaciju proglasivši se 22. Kruži legenda koja kaže kako je Jacques de Molay znajući da je izgubljen odredio svojega nećaka. u En­ gleskoj.medu ostalim razrađenim znanstve­ nim istraživanjima . postavši odjednom bogat? Potomstvo u isti mah neobično i tragično Miješajući viteški ideal križarskih rato­ va. NA KORIJENIMA Tijekom 18. Napoleon je upot­ punio ceremoniju pješačkim odredom nedvojbeno zato da bi kontrolirao djelovanja tih neobičnih templara.. Nije li to blago templara koje je 1886. u knjizi Da Vincijev kod Dana Browna. Vjerojatno je Jakov II. velikim meštrom reda koji će po njemu proći stoljeća u najvećoj diskre­ ciji pod vodstvom tako slavnih osoba kao što su Bertrand du Guesclin ili Grand Condé.kako je dinastija Merovinga potekla iz ljubavi između Krista i Marije Magdalene i kako je tajni red. S nekoliko drugova koji su izbjegli hajku kraljevih vojnika sklonio se u Škotsku kako bi ondje nastavio templarsku tradiciju. u Istočnoj šumi u Champagni. "Izmišljeni templar" nedavno je dao povoda novoj legendi koja je vitezove hrama učinila čuvarima Grala. Fabré-Palaprat je išao 18. uveo slobod>>> .st.

). ušao je u povijest 1994.templara nastao je isto tako znatan broj sekti od kojih se na tužan način proslavio OTS. onaj viteza Kadosha. Joseph Di Mambro i belgijski liječnik Luc Jouret. M. svibnja 1956. ili Red sunčeva hrama..SLOBODNOG ZIDARSTVA? no zidarstvo na kontinent. "slavi red templara i njima se nadahnjuje".. Oko legende . Graneta. I tako savršeno javan red što su ga utemeljili čestiti i neporočni vitezovi nije prestajao tijekom stoljeća stvarati tajna i katkad opasna društva koja se pozivaju na njega. (a ne 1099. postati autentični "taj­ ni učitelji Hrama". Taj obred je poslije preuzet u Ispravljen škot­ ski obred i Star i prihvaćen škotski obred koji se oba još provode i čiji osamnaesti stupanj. Kaptol reda Hrama koji se održava u nazočnosti kralja Luja VII. pod magisterijem Roberta de Bourguignona (slika F. kolektivnim sa­ moubojstvom četrdesetosmero svojih članova koji su mislili da će. Pretpostavljajući da će se upisati u kontinuitet duhovnoga viteštva Hrama sastavljen od fanatika. Za neke je krug zatvoren: slobodni zidari su tem­ plari novoga doba. osniva Strogi templarski red čiji se obredi i stup­ njevi nadahnjuju redom Hrama.ili legendi . predan 7. 1844. što su ga uteme­ ljili 1984. a i danas daje povo­ da brojnim mitovima. i pape Eugena III..) u podprefekturu u Gornjoj Savoji. kad budu očišćeni vatrom. Tu tezu koja je danas odbačena posebno podupire njemački barun Karl von Hund koji 1751. društvo učinilo je da je taj Sionski priorat rođen u mašti stanovitog Pierrea Plantarda. vizionara i mitomana čiji je pravilnik o udruživanju po zakonu iz 1901.. Tajna inicijacijska društva 88 .

ODINE 1417. Flamel je kupuje i počinje je čitati. zna o tome odsad dovoljno kako bi mogao slijediti svoja istraživanja. siječnja 1382.) koje sam doista pretvorio u gotovo čisto 89 Tajna inicijacijska društva . 17.Veliko djelo alkemičara Cilj alkemičara je naći tajnu kamena mudraca da bi se stvorilo zlata koliko te volja. tijekom nekog hodočašća u Saint-Jacques-de-Compostelle Flamel susreće učitelja Canchesa. ali isto tako i produžio život. kada neki čovjek ulazi u njegovu trgovinu i pokazuje mu knjigu koju je potpisao Abraham Židov. Knjižar tada provodi više od 20 godina pokušavajući odgonet­ nuti njihov smisao. starog obraćenog židovskog liječnika. Djelo sadrža­ va 21 list s nerazumljivim alkemičarskim tekstovima. Čovjek skromna podrijetla nekoliko desetljeća prije stekao je malu knjižaru u baraci u Parizu.. Taj u knjizi prepoznaje odraz kabalističke misli. vrativši se u Pariz. Tek 1378. On napokon. Time daje ključeve Flamelu koji.. Flamel je ipak sam odgovorio na tu zagonetku u svojim spisima tvrdeći da je otkrio taj­ nu pretvaranja jeftinih kovina u zlato. javlja da je pretvorio živu u srebro. Od 1382. 3 kapelice i pritekao u pomoć mnogim osobama. Sve počinje jednoga lijepog dana 1357. UMIRE NICOLAS Flamel u dubokoj starosti od 87 godina. on javno pokazuje za­ čuđujuće bogatstvo koje se očituje u njegovoj velikodušnoj rasipnosti: po­ mogao je da se osnuje čak 14 bolnica. Oni su u isti mah i prethodnici suvremenih kemičara i šarlatani i filozofi u potrazi za duhovnom obnovom. Mnogi se pitaju o podrijetlu tog iznenadnog bogatstva. Tri mjeseca poslije navod­ no je dobio kamen mudraca koji mu omogućava da pretvara kovine u zlato: "Napravio sam projekciju s crvenim ka­ menom na sličnu količinu žive (.

Marije Židovke ili Sinezija istražuju tri različita. Tako su to u Kini bratstva kovača koja su utjecala na taoizam u smislu alkemijske mistike. Zapravo hermetićka doktrina pretpostavlja da postoji pri­ marno jedinstvo koje otkriva mreža skrivenih podudarnosti. Tako je makrokozmos stvaranja predstavljen u mikrokozmosu koji je ljudsko biće jer "sve su stvari došle i dolaze od jedno­ ga". Ime potječe od Hermesa kojeg su Grci po­ istovjećivali s bogom Totom. U tom djelu slavni srednjovjekovni alkemičar govori s mnogo simbola o svojem otkriću kamena mudraca. pripisuju se uređivanje mnogobrojnih djela koja čuvaju tajna znanja među kojima je slavna "smaragdna ploča". U Indiji se alkemija razvila na tragu tantrizma ko­ ji nizom tjelesnih postupaka nastoji preobraziti biće da ga očisti i učini slič­ na zlatu. Hermesu. U srednjem vijeku njihovi radovi prolaze arapskim svijetom u ko­ jem je najslavniji alkemičar sufi Jâbir Rukopis Alkemije Nicolasa Flamela. Tajna inicijacijska društva 90 . Međutim početkom naše ere u HERMETIZAM vojiva od hermetizma. što znači "triput vrlo velik". D OKTRINA ALKEMIČARA JE NEOD- mediteranskom bazenu javlja se zapad­ na alkemija. No na tragove alkemijskih postupaka naila­ zi se od najstarije antike i u drugim civi­ lizacijama. nego isto tako da produlje život kako bi napokon postigli jedinstvo u okrilju božanstva. stoljeću naše ere prije nego što je počeo utjecati na zapadni ezoterizam.Veliko djelo alkemičara zlato." Od toga trenutka Flamel prema svojim riječima pripada uskoj skupini sljedbenika. nego je ukupnost svijeta sadržana u njemu. Taj sm­ jer ideja rođen u antici doživio je zvjezdane trenutke u Aleksandriji u 3. Prema njima kamen mudraca nije ništa drugo do ponovno nađeno jedin­ stvo svih elemenata materije. Ta je misao temeljna za alkemi­ čare. ali po nji­ hovu shvaćanju komplementarna puta: ne samo kako da pretvore kovine u zla­ to. Alkemičari su dugo komentirali taj tekst koji pro­ glašava da je "onaj koji je dolje kao on­ aj koji je gore". a to je ime koje su Grci dali Egiptu. nazvanom Trismegist. Pod zaštitom boga Herme­ sa aleksandrijski alkemičari iz 4. Ne samo da je čovjek dio svega. Stari postupak Pojam alkemija dolazi od arapske riječi al-ki-miya i odnosi se na "crnu zemlju". stoljeća poput Zozimea. alkemičara koji su stigli do Velikoga djela. sasvim sigurno bolje nego obično zlato. čuvarem pisma i skelarom tradicije kod Egipća­ na.

Za to se zanimaju najveći inte­ lektualci toga vremena. a posebno švicarski liječnik Paracelsus (1493. služe se pseudonimima poput tajan­ stvenoga Fulcanellija. U tom stanju može se "baciti" u pećnicu na kovinama i pretvoriti u golemu količi­ nu zlata. a Ovaj portret Paracelsusa pripisuje se Janu van Scorelu (1495. ali i Raymond Lulle (1235.) koji se služio načelima alkemije da bi priredio lijekove.) prima na praškom dvoru najug­ lednije pristaše svojeg vremena koje postavlja u "zlatnu uličicu" u srce češke pri­ jestolnice. dvorognim prekapnicama. (1552. Naslijedili su općenito svoje znanje od učitelja alkemičara ko­ ji ih je školovao ili vodio. Danas su pristaše alkemije tek šačica ljudi.. 91 Tajna inicijacijska društva . Međutim s pros­ vjetiteljstvom i unatoč entuzijazmu što ga potiče Cagliostro alkemičari postaju sve rjeđi. Zlatno doba alkemičara Kraj srednjega vijeka i renesansa pred­ stavljaju vrhunac alkemijskog istraživa­ nja oko osoba kao što su Nicolas Flamel.to je kamen ili crveni i prozirni prah..-1294.) ili Leibniz (1646.dakle poprima oblik dugovječnog eliksira . U alkemijskim vračarskim knjigama nikad nisu točno naznačene faze u pripremi zlata.-1280. i kovine i biljke u nadi da će dobiti zlato.). predratnog auto­ ra Misterija katedrala i Prebivališta filozofa. posebno u alkemiji. Saturn olovo. Često ih povezuju sa šarlatanima i oni su dugo osvajali zapadne suverene obećavajući im slavu i bogatstvo.-1541.-1716. Kao zagonetne osobe oni se rijet­ ko pojavljuju. Nepokolebljivi u svojem znanju. no njihov empirijski postupak i njihovo zanimanje za dobitak sljedbenici veoma preziru.).-1612. Alkemičar mora najpri­ je izvući sirovinu iz dubine zemlje. Od praktične alkemije. šuplji hrast peć. Alkemija gubi svoju vjerodos­ tojnost pred novonastalom kemijom. Tek od 12. Oni su mnogo diskretniji od onih prvih i pozivaju se na dugu inicijacijsku tradiciju.. Albert Veliki (1193..-1313. vodeći isposnički. pećima. Tako car Rudolf II. Roger Bacon (1214.-1727. Tako Krist ili pelikan naznačuju kamen mu­ draca.. stoljeća to znanje prodire na kršćanski zapad.) vjeruju u ide­ ju pretvorbe kovina. Šaptači su vješti zanatlije koji iza svojih peći miješaju sve vrste proizvoda.Veliko djelo alkemičara ibn Hayyân (8. Prema tek­ stovima koje posjedujemo ta priprema može biti tekuća . dakle. Alke­ mičari.-1562. Umjesto toga nalaze se priče ili alegorijske slike koje često kriju misteriozne anagrame. Alkemićarske radionice cvjetaju tada u Europi i svi se sve do suverena da­ ju u potragu za ka­ menom mudraca. Neki su svoj poraz platili životom. pas dah. "Slavni švicarski liječnik" isticao se na svim područjima. ali pozivaju se isto tako i na svakojake rukopise. Šaptači i pristaše Kada je potraga za kamenom mudraca potresla Europu. Zato se oni brinu da pribjegnu ezoteričnom jeziku ispu­ njenom crtežima i simbolima koje može shvatiti samo posvećeni.) veo­ ma cijene to istraživanje. Njegova proizvodnja bit će duga i opasna. gotovo monaški život prista­ še rade u svojoj radionici punoj knjiga. Još u kla­ sičnom stoljeću Newton (1642. Drugi su naprotiv dopustili kemijska otkrića. to je mjesto gdje se izrađuje kamen mudraca. stoljeće). Po nji­ hovu mišljenju alkemijsko znanje se ne otkriva svakomu. ra­ zlikovala su se dva tipa alkemičara.).ili kruta . Kad se to ipak dogodi. tvore pravo tajno društvo čiji članovi krstare Europom u potrazi za znanjima i savršenstvom.. pergamenata.

. oni tu stavljaju piliće začepljujući grliće poklopcima od bakra i zakapaju ih u zemlju. dodaju trećinu krvi riđeg muškarca: ta osušena krv pretvo­ rit će se u prah.. (.. Iz jaja se izlegnu muški pilići kao mladunčad kokica kojima nakon sedam dana narastu zmijski repovi.kruhom. Pilići se hrane šest mjeseci finom zemljom koja pro­ dire kroz rupe.).Veliko djelo alkemičara zatim postupati u četiri faze: učiniti materiju tekućom. Njihove mistične koncepcije utjecale su na druga društva kao što je slobodno zi­ darstvo čiji se inicijacijski obred smatra sličnim alkemijskom očišćenju. Suprotna načela koja simboliziraju sumpor i živu.. oni koji ih uzgajaju imaju okrugle posude od bronce. Elementi se kuhaju u posebnoj posudi u obliku lopte koja se zove "filozofsko jaje". kad soba ne bi imala kameni pod. gasi i pere u istom pripravku: to se ponav­ lja sve dok pripravak ne izgrize bakar s jedne do druge strane i poprimi te­ žinu i boju zlata. do alkemijske mistike Za pristaše alkemija se ne svodi na jed­ nostavno preobrazbu kovina. i koja su ujedinjena u muško i u žensko tu se skupljaju da bi iznjedrili kamen mu­ draca. "Alkemičari imaju pod zemljom sobu čiji su svi dijelovi od kamena s dva malena prozora.. Kad se to ohladi. Tajna inicijacijska društva 92 ." U SVOJEM DJELU RAZNA UMIJEĆA od elemenata materije. stoljeća Teofil govori o originalnoj metodi proizvodnje zlata. oni se povlače i pomno drobe. jamstvom jedin­ stva stvari. To je nuž­ no potrebna faza na putu još većeg projekta: građenje sebe. omogućujući da se veže sa stvaralačkim načelom.. Tu stavlja­ ju dva stara pijetla od 12 i 15 godina i daju im dosta hrane. oni se pare i nesu jaja. Pokret rosenkreuzera nadah­ njuje se tom teurgijskom koncepcijom praveći od svojega mitskog utemeljite­ lja Chistriana Rosenkreutza alkemičara bliskog Kristovu liku. skida se s vatre. To znači kako najnapredniji alkemičari traže da se pretvore u sebe same. ostaviti suvišnu vo­ du da se ispari kako bi se dobio žitak proizvod. Ali malo je prista­ ša dosegnulo to stanje u kojem čovjek sudjeluje u božanstvu. . hrani ih se.. Među­ tim za neke alkemičare Veliko djelo ide još dalje. tako uska da se jedva nešto vidi kroz njih. napokon ujedi­ niti te čiste duhove kako bi se oblikovao kamen mudraca. Kako bi se to spriječilo. Kad se to zagrije do bi­ jelog usijanja.. a zatim odijeliti i očistiti svaki RECEPT ZA PROIZVODNJU ZLATA njemački monah iz 7. oni bi upali u zemlju. Nakon toga dižu pok­ lopce i pale vatru sve dok životinje unutra ne budu potpuno spaljene. Ovaj alkemijski manuskript iz renesanse opisuje spajanje crvenog sumpora i zelene žive što je ključna faza u Velikom djelu koje simbolizira okrunjeni hermafrodit. Filozofska potra­ ga istodobno kad je izvršena u radionici postaje metaforom unutarnje potrage. Kad se oni utove (. Tako je alkemičar stručnjak koji osim hermetičnih znanja mora ovla­ dati i složenim tehnikama.) Uzimaju se veoma tanki noževi od veoma čistog crvenog bakra. velike zapremnine koje su izbušene sa svih strana i čiji su grlići stegnuti. Zatim se pijetli maknu i stave se žabe da sjede na jajima. tu se sa svake strane stavlja je­ dan sloj tog pripravka i zatim se sve stavi na vatru.

staklari ili kožari. obnova baklje na Kipu slobode. koji su sami nasljednici još starijih znanja što se ljubomorno čuvaju.po prirodi stvari . Jedan hram i tri utemeljitelja Svoj temeljni mit kalfe crpe iz Staroga zavjeta podsjećajući na gradnju Hrama namije- Otac Soubise je kao zaštitnik tesarskih djetića s kraljem Salomonom i majstorom Jacquesom jedan od trojice važnijih likova iz Kalfinskih zadaća. Prisutni danas . pekari. Ezote­ rične tajne koja je prethodila gradnji katedrala nedvojbeno nikada ni nije bi­ lo i kalfe ne prave od toga misterij. a politička moć poput Crkve uvijek se čuvala bratovštine koja je jedno od najstarijih inicijacijskih društava na zapadu. oko 20 000 osoba okupljenih u tri velike obitelji kalfinstva ne propuštaju oživjeti legendu. Čini se da se ni jedno prestižno gradilište ne može os­ tvariti bez njih. ali is­ to tako i drugdje u svijetu . čak iako im se katkad sviđa da ljudi u to vje­ ruju. sudjelovali su u gradnji podzemne že­ ljeznice u Caracasu i probijanju tunela ispod La Manchea. mon­ teri centralnog grijanja. ali intimnija tajna koja se odnosi na njihov osobni angažman u sklopu bratstva koja stavlja u prvi plan ljubav za dobro obavljen posao i o čemu svje­ doči njihovo profesionalno znanje neće se .Tajna lijepog djela kalfa Legenda je od njih učinila nasljednike graditelja katedrala.nikada otkriti. fasaderi.u Francuskoj... UGUJE IM SE KONSTRUKCIJA eif- felova tornja. vodoinstalateri. Jer njihova najnovija ostvarenja odjek su velikog djela gradi­ telja katedrala tijekom stoljeća.. 93 Tajna inicijacijska društva . njihov je ugled to veći što je obavijen velom misterija. skela za vrh tornja opatije Mont-Saint-Michela i temelji piramide Louvrea.. Iako čine gotovo aristo­ kratsku elitu umjetničkih zanimanja. kolari.u više od šest tisuća poduzeća i raspoređeni me­ du tako različitim zanimanjima kao što su tesari. Kažu kako su djetići čuvari tajni tih radnika kršćanstva.

Drugi obred. dok prve masonske lože nastaju tek u 18. Hiramove djetiće koji nakon izgradnje Hrama odlaze iz Jeruzalema u Francu­ sku. kalfe su mnogo stariji jer datiraju od srednjega vijeka. to je ponajprije udruga fizičkih radnika. kako su ta dva inicijacijska društva bliska. ne računa­ jući glavara službeničkih koji su uprav­ ljali poslovima. SIMBOLA DJETIĆA I knjige o kraljevima znači za kalfe mitsko krštenje koje smješta njihovu inicijacijsku tradiciju duboko u judeo-kršćansko naslijeđe i pokazuje njihov ideal: tri stupnja zanatlija . Tijekom putovanja jedna ih svađa razdvoji pa nastaju dvije grane kalfa: dok majstor Jacques postaje zaštinikom kamenorezaca. nego djetiće smatrati praktičnim i konkretnim štitom za masonstvo ko­ je se smatra intelektualnijim i duhovnijim. stoljeća.. On od njih čini graditelje. Ništa ne bi bilo više pogre­ šno. Tradicije djetića razli­ kuju se po značenju koje daju ovom ili onom liku zaštitnika. stoljeću. ipak je jasno da su neki djetići bili i slobodni zidari. graditeljem hrama kojeg su ubili opaki djetići želeći se domoći njegovih tajni." Ovaj citat iz Prve DJETIĆI I SLOBODNO ZIDARSTVO slobodnih zidara pobudili su ideju. osamdeset tisuća kamenorezaca u gori. dok masoni okupljaju osobe svih profesija. Tako Salomon u Zadaći slobode.njenog čuvanju kovčega saveza. a da nisu ni u kakvoj posebnoj vezi s udrugama graditeljskih zanata. njih je bilo tri tisuće i tri stotine.) Hiram je bio nad svim kulučarima. Danas različite obitelji kalfa zauzimaju različita sta­ jališta u odnosu na slobodno zidar­ stvo koja sežu od blagonaklonosti do nepovjerenja. No u stvarnosti najvažnija od njih nastala su prije. onaj Zadaće. S jedne strane. čini se da je sada utvrđeno kako je mit o Hiramu najprije bio razrađen u ložama.rade brinući se maksimalno za savršenstvo pri stvara­ nju remek-djela. Zajedničke simbole kao što su šestar i kutomjer iz operativne su tradicije prvi preuzeli slobodni zidari. Povezuju ga obično s likom Hirama. a zatim je ušao u tradiciju kalfa. otac Soubise postaje za­ štitnikom tesara. ka­ menoresci i majstori . B LIZINA MITOVA.. a upravljali su narodom zapo­ slenim na radovima. Tajna inicijacijska društva 94 . S druge strane. Iako nisu potvrđene institucionalne veze. Na­ protiv. vred­ U kalfinskoj mašti gradnja katedrala smatra se jednim od temeljnih gradilišta reda. koja se proširila. obredu koji datira iz 19. Salomon je imao i sedam­ deset tisuća nosača tereta. "Tada diže kralj Salomon kulučare iz svega Izraela (. nuje dva lika: majstora Jacquesa i oca Soubisea.šegrti. To je na primjer slučaj s Agricolom Perdiguierom. postaje zaštitnik kamenorezaca i tesara. takoreći blizanci. jednim od velikih re­ formatora djetića.

zadaće. Od oca Soubisea legenda je učinila be­ nediktinskoga svećenika. 95 Tajna inicijacijska društva . stoljeću na tragu veli­ kih gradilišta gradskih zdanja. To su pravi preteče sindikata kojima je cilj ne samo skrb za materijalne potrebe rad­ nika. če­ sto i zlostavljani. i 15. tesare i bravare. obično su bili loše plaćeni. Osim toga bilo im je gotovo nemoguće dobiti naslov majsto­ ra koji je omogućavao da se osamostale. Kao reakcija na to stanje formiraju se na marginama službenih struktura za­ natski cehovi. označavajući time svoje bratstvo . čuvara nacrta Hrama. Ovi novi cehovi okupljaju tri zanima­ nja: kamenoresce. utvrda ispred katedrala.i privrženost načinu života za­ jednice koji će ih uskoro karakterizirati.po­ jam koji doslovno znači "onaj koji dijeli kruh" . Odbijajući naslov "majstora". Do tada sudbina rad­ nika nije baš bila zavidna: ugnjetavani od gazde. u zatvorenom i strogom svijetu cehova samo su najbogatiji mogli biti primljeni u taj visoki rang. apa­ nažu cehova koje kritiziraju ti zanatlije zadržavaju samo naslov compagnon. Još danas je provansalski samostan mje­ sto hodočašća za sve Djetiće zadaće. U jednoj varijanti majstor Jacques nije bio nitko drugi nego Jacques de Molay. posljednji veliki meštar templara koji su se obratili kalfama kako bi podigli Danas se čini kako je potvrđeno da su djetići srednjovjekovna tvorevina koja se javlja u 14. Djetići i graditelji katedrala Majstora Jacquesa koji se povukao u samostan Sainte-Baume ubijaju Soubiseovi učenici nakon nekoliko godina. dajući im redovit i čestit posao. njhove snažne tvrđave u Svetoj Zemlji.Ponašanje Djetića zadaće koji se prepoznaju po karakterističnoj odjeći: uz crno odijelo nose cilindar i štap urešen vrpcama. kako ih tada zovu.

Danas se od njega traži da jednostavno potvrdi svoj moralni angažman. označavaju potragu za smislom koja će zaintrigirati mlado­ ga šegrta na putovima Tour de Francea. "Vjernost Chartresa". U izvornim obredima predlagalo mu se da izradi lažni novac tj. Moralna ispravnost i mjera. dva glavna su šestar i kutomjer. Od kandidata do svršenog djetića Djetići imaju inicijacijsko društvo čija se neizreciva tajna temelji kod svakog od članova na njegovu vlastitom struč­ nom i duhovnom putu. tijekom koje se stavlja na kušnju. pozivi da učini reda u vlastitu duhu ili podsjećanje na divovsko djelo koje je ostalo nezavršeno. Intimniji simboli usko su povezani s trima ceremonijama: prihvaćanje. Za to je tre­ bao ostvariti svoje "remek-djelo". zanatlija se okreće pre­ ma svijetu. "Avignonac vrlina". na kraju kojeg će onaj tko pokaže svoje umijeće i visoke moralne vrline biti "primljen djetić". Nakon pokus­ nog razdoblja od više mjeseci onaj tko im se želi pridružiti pušta se na ceremo­ niju koja se naziva "usvajanje"..Tajna lijepog djela kalfa 96 nego i da ih obrazuju i stručno i moral­ no.. Zatim ga zagr­ le iskusni djetići koji mu povjeravaju vrpcu u boji njegova ceha i štap. Prijamna ceremonija. da­ kle. on. Tijekom prve kandi­ dat dobiva tkaninu na kojoj su tiskani labirint i babilonski toranj. tivna iskra predstavljaju sve to i još više. Nakon nekoliko godina tijekom obreda Ovaj akvarel zazivajući "slavu graditelja svijeta" (ALAGDADL'U) slavi primanje novoga djetića koji se sada zove "Périgord ključ srdaca". Napokon treći stupanj. Zatim se krsti i prima svoje kalfinsko ime: "Périgord odano srce". Za njega počinje dugo putovanje po Francuskoj. koju katkad zovu "penjanje u sobu". da zaniječe svoju vjeru kako bi dokazao svoju vrlinu. Rođeno je kalfinstvo. U potrazi za uomo universale Od svih simbola koje djetić susreće tije­ kom putovanja. Sada može prenositi svoje znanje kako bi se održao neprekinuti lanac djetića. Ova dva li­ ka. ljubav za dobro obavljen posao i krea­ Tajna inicijacijska društva 96 . postaje pristupnik. jedin­ stveno djelo koje sažimlje i ilustrira njegovo vladanje umijećem. kapitalni je trenutak inicijaci­ je: kandidat se poziva tamo da simbo­ lički umre kako bi se ponovno rodio kao djetić. "završetak" produljuje inicijacijski put: kad postane "završeni djetić". pri­ manje i završetak.

Posebno su se prakticirali na pogrebnim svečanostima. Prema cehu kojem pripada zanatlija. o hramu. Neki obredi postoje još i danas. teološki fakultet Pariš­ koga sveučilišta službeno osuđuje kal­ finstvo i njegova "društva tzv. a "slobodni članovi" prilaze reformaciji. o grobu i katedrali. la­ nac se prekida kako bi se pokazalo da nedo­ staje jedna karika. Po­ zovu ga na gozbu gdje svi osim njega piju proklinjući kradljivce. pljuskaju svi članovi skupa. U 16. Osuđeno kalfinstvo Od samih početaka ili gotovo od samih početaka kalfinstvo se razjedinjavalo i istodobno pobuđivalo razne sumnje. Osim toga kad jedan od njih umre. stoljeću suprotstavljaju se dva ve­ lika obreda: onaj Zadaće povezan s ka­ tolicizmom i onaj otvoreniji. . proganjani ili podi­ jeljeni u antagonističke tabore morali znati prepoznati ili komunicirati. dok njegov ugled izvrsnosti ne prestaje privlačiti mlade zanatlije kojih ima sve više. iako je Chapelierov zakon iz 1791. Dru­ gi su obredi u vezi sa strogim pravilom koje upravlja životom djetića i zove se "ponašanje". a da ih drugi ne razumiju. To je po­ sebno slučaj s "lan­ cem saveza" koji se prak­ ticirao za vrijeme proslave za­ štitnika ili na gozbi. stoljeću vjerski ratovi ne štede brat­ stvo koje se dijeli na dva ogranka: "neza­ sitni" pod dvostrukom zaštitom majstora Jacquesa i oca Subisea ostaju vjerni Ri­ mu. Zadaće slobode. Osim to­ ga Crkva. službeno zabranjivao sve profesionalne udruge. Radi se o piramidi. ubrzo postaje neprijateljski raspoložena pre­ ma tim bratovštinama koje se ujedinju­ ju skrivene od očiju javnosti kako bi prakticirale inicijacijske ceremonije. Kazna izaziva obrnuti učinak od očekivanoga: kalfin­ stvo još više štiti tajnu svojih obreda. U istom duhu djetići su se služili tajnim jezikom koji zovu "jaukanje". članovi cehova. ovi se amblemi različito tumače: no nema dvojbe da ovaj put predstavljaju dovršene spome­ nike koji podsjećaju na remek-djelo kandidata i pozivaju ga da razmišlja o pro­ laznosti života. Taj la­ nac simbolizira savez djeti­ ća koje samo smrt može prekinuti. u kojem nalazimo slobodne mislioce i slobodne zidare. tapšanje bi se završilo razm­ jenom čutura. Ako su dvojica muškaraca pripadali istom obre­ du. Uvijek im se povjeravaju najuglednija gradilišta poput restauracije arkandela na Mont Saint-Michelu. Ta alegori­ ja označava uomo universalis — zavr­ šena čovjeka koji na­ stoji postati potpuni djetić. jaukanje i lanac saveza Mnogi obredi koji na­ glašavaju život djetića naslijeđeni su od bivših običaja iz razdoblja kada su se Vrijeme kriza U 19. Zbog toga je bez poteškoća nadživjelo Francusku revoluciju. ukida Nantski edikt čime se još jednom naglašavaju razdor i napetosti između katoličkih i hugenotskih kalfa. U sljedećem stoljeću Luj XIV. To je posebno bio slučaj za vrijeme putovanja Francus­ kom. svetogr­ đem i praznovjerjem". Na taj su se način predstavili jedan drugomu dogovorenim obrednim kretnja­ ma i dijalozima. Zatim ga. Napokon 1655. Završenom dje­ tiću povjerava se novi simbol: peterokut u koji je ucrtan čovjek ka­ ko drži kutomjer i šestar. oni bi se potapšali. To ideološko Kalfe nisu izgubili ništa od svojeg prestiža. Sa­ stojao se u tome da se izobliči izgovor riječi na način koji samo oni razumiju. isprva blagonaklona. prije nego što ga izbace udarcima nogu. Svatko prekriži ruke kako bi uhvatio ruku svojega susjeda. zadaće koje ocjenjuju nepobožnima. Tapšanje. Tako se "ponašanje Grenoblea" primjenjuje kada neki djetić nešto ukrade.Tajna lijepog djela kalfa primanja novom se djetiću prikazuju drugi simboli. Kada bi se dvojica djetića sreli na ulici.

ne samo u obavljanju svojega zanata. U danima nakon dolaska putnik ima dužnost naći posao kako bi ostao u kontaktu s poslom. Posljednja obitelj utemeljena 1952. mladi čovjek stanuje u kalfinskim konačištima. fasadera Tour de France. Perdiguier zvan "Avignonac Krepost" je stolarski djetić Zadaće slobode. Tako je 1941. Udruga veoma privržena tradiciji prak­ ticira samo obrede majstora Jacquesa i oca Subisea. Dani rada nadopunjuju se učenjem koje se organizira u "odma­ ralištu". katkad silovite kada bi "vuk" (kamenorezac iz Zadaća slobode) susreo "vukodlaka" (kamenoresca iz Zadaće). U taj kontekst smješten je lik Agricola Perdiguiera (1805. U prosincu 2004. J EDAN OD TEMELJNIH TRENUTAKA Tajna inicijacijska društva 98 . nastala Radnička udruga Kalfa zadaće Tour de France.-1875. prijatelj Georgea Sanda postao je neumorni zagovornik pomi­ renja između različitih ogranaka kalfinstva u nadi da će okupiti sve zadaće iako se njegov san nikada nije ostvario. staklara zadaće Tour de France. Tako su nakon duge rasprave koja će potrajati više od tri godine kalfe prestali biti isključivo muško društvo. Okup­ lja pet društava: Društvo kalfa stolara zadaća Tour de France.). Na isti način kao i slobodnom zi­ darstvu.razmimoilaženje često je eskaliralo u tučnjave. doinstalatera. iako čuvaju stoljetne tradicije. Taj se put obično obavlja u smjeru kazaljke na satu. slobodni zidar. što jamči tajnost prijenosa. Svaki put pri­ ma ga žena koja je odgovorna za nje­ ga i koju zovu "majka". Društvo putuju­ ćih djetića. To je bila česta paksa na putu Tour de Francea. koja zna trajati više godina. tzv. vo­ TOUR DE FRANCE U opatijskoj crkvi Saint-Gilles (Gard) kalfe su na zavojite stube urezali svoj "potpis". Još danas je Tour de France kalfinska posebnost. Najstarija je Kalfinska unija kalfa Tour de France ujedinjenih zadaća utemelje­ na 1889. a danas tvori najvažni­ ji ogranak kalfmstva. kolovoza 1940. Republikanac. sastoji se od niza postaja ili etapa u različitim francuskim gradovima gdje se kandi­ dat usavršava u nekoj tehnici. je Kalfinski savez gra­ diteljskih zanimanja. Inicijacijsko putovanje u pravom smislu (in itium znači "na putu"). Na toj turneji. Poslije rata su je potvrdile vlade Republike. prvi su put u povijesti primili u svoje redove tri mlade žene "kalfice". nego i u obavljanju obreda i običaja kal­ fmstva. Valja reći da je u to vrijeme kalfmstvo u krizi. krovopokrivača. nasljednica ideja Perdigui­ era koja okuplja razne zanate od kojih je svaki sačuvao vlastite obrede. prilagodili modernom svijetu. a sindikalni pokret koji nastaje distancira se od organizacije ko­ ju smatra previše pomirljivom u odno­ su na poslodavce. dvorani za kalfe. Tour de France. Druga je nastala tijekom Dru­ goga svjetskog rata u Vichyijevskoj vladi. kalfinstvu je prijetilo da bude raspušteno po zakonu od 13. Između tradicija i moderne Danas su kalfe podijeljeni u tri obitelji. To je fleksibilna organizacija. Javlja se in­ dustrijski svijet koji sve više marginali­ zira zanatstvo. Svi su se oni. u životu kalfa je putovanje Francuskom. limara. Svo­ jom aurom i svojim vizionarskim dje­ lom Perdiguier ostaje istaknuta ličnost kalfmskoga svijeta. Društvo djetića zidara i kamenorezaca zadaća Tour de France. Društvo kalfa i pridruženih stolara i bravara Zadaće slobode te napokon društvo kalfa sobo­ slikara. jer nastava je ponajprije usmena. koji je zabranjivao tajna društva. No ipak ga je potvrdio maršal Pétain osobno.

da će se prilagoditi mjesnim običaji­ ma kako ne bi privlačili pozor­ nost na sebe. stoljeću iz mašte skupine njemačkih studenata. C. da će se jedanput na godinu nalaziti u kući Duha Svetoga. Svi su se zakleli na vjernost prema šest načela: da će se bavi­ ti liječenjem bolesnika besplatno. Ondje su pronašli nedirnuto Christianovo tijelo Johann Valentin Andrea stvorio je na početku rosenkreuzerske mistifikacije mit duge i plodne budućnosti čiji ga je uspjeh nadživio. vrije­ me "univerzalne reformacije" što će ga donijeti društvo dr­ žano u tajnosti već više od dva stoljeća. školovati oso­ bu koja će biti sposobna naslijediti ih.Fa­ ma Fraternitatis (1614. čuvati tajnu o svojoj bratovštini jed­ no stoljeće. prolazeći Jemenom i Marokom.). i napokon. Confessio Fraternitati s (1615. Uspjeh njihove mistifikacije potaknut će dolazak jednog od najvažnijih suvremenih ezoteričnih pokreta." kao biljegom i lozinkom.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Pokret Ruže i Križa nastao je u 17. 1604. Nje­ gova iznimna dugovječnost ob­ jašnjavala se alkemičarskim talen­ tima. zahvaljujući radovima obnove braća Ruže i Križa iskopali su grobnicu u kojoj su otkrili grob svojega utemeljitelja na kojem se nalazio proročki zapis: "Otvorit ću se za sto dvadeset godina". i nakon samostan­ skog školovanja proputovao svijet od Arabije do Svete Zemlje. služiti se inicijalima "R. njemačkom prebivalištu što ga je ute­ meljio Christian vrativši se s istoka. GODINE NEOBIČNA je glasina kolala Svetim Rim­ skim Carstvom Njemačkoga Naroda i zapalila duhove: doći će vrijeme Ruže i Križa.) otkrilo je svije­ tu lik stanovitog Chris­ tiana Rosenkreutza. Predosjećaj pokopa Christian je navodno um­ ro 1484. Christian se navodno rodio u Njemač­ koj 1378. Pou­ čavao ih je tajnama alkemije i poslao ih u svijet da svoje izvanredne talente stave u službu ljudi i Boga. vrhun­ sku disciplinu koja mu je priskrbila bogatstvo i dobro zdravlje. u sto šestoj godini i bio pokopan u svojem bo­ ravištu na tajnom mjestu. me­ dicinu i posebno alkemiju.) i napokon Ke­ mijsko vjenčanje Chris­ tiana Rosenkreutza (1616. 99 Tajna inicijacijska društva . Prema djelu Fama fraternitatis tek poslije sto dvadeset godina. U tekstovima se kaže da se Christian obogaćen tim znanjem vratio u Njemačku gdje je ute­ meljio bratstvo koje se sastojalo od pobožnih i visoko moralnih ljudi. OTKRAJ 1610. studirajući fiziku. žestokih boraca za moralnu i duhovnu reformu. stoljeća. Nekoliko godi­ na prije pojavljivanje triju anonimnih djelca .. utemeljitelja istoimene bratovštine početkom 15.

ti tekstovi pobuđu­ ju svakojaku znatiželju i izazivaju lavi­ nu publikacija od kojih vrlo mali broj dvoji u postojanje Ruže i Križa. Inicirani mora izabrati između plodova života slijeva i plodova smrti zdesna. U tom razdoblju obilježenom pesimiz­ mom ponovno izbija oduševljenje ezoterijom i hermetizmom. Tada su navodno napi­ sali i objavili Fama fraternitatis.1612. To su otkriće njegovi učenici tumačili kao znak: činilo im se da je do­ šlo vrijeme da objave svijetu postojanje svojega bratstva. Velike du­ hove toga doba željne odgovora u svi­ jetu koji im se čini veoma zagonetnim. Danas se čini da su ti tekstovi rezultat mistifikacije čiji je glavni inicijator bio mla­ di student teologije iz Württemberga. GODINE razdoblje. alkemija privlači više no ikad.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa okruženo neobičnim predmetima. osvaja novi pristup religije koji vred­ nuje duhovnost bližu Bogu. Tridesetogodiš­ nji rat (1618. STOLJEĆA JE ZAMRŠENO Rosenkreuzerski prikaz biblijskoga stabla spoznaje dobra i zla. za svoje tijelo i za svoju dušu". Tajna inicijacijska društva 100 . nakon koje su slijedila djela Confessio i Kemijsko vjenčanje kako bi uza se vezali najzasluž­ nije vjernike svojega doba. vjernom reproduk­ cijom kozmosa i rukopisom u kojem ga se predstavlja kao sjeme zakopano u Isu­ sovo srce.-1648. P OČETAK 17. U tom kontekstu odjekuje apel Ruže i Križa. Intelektualno vrenje obilježeno imenima Galilea. Keplera i Descartesa razvija se u klimi nasilja koje obuzima Europu u punoj vjerskoj i moralnoj krizi.) gorljivo prakticira. Njemačku je jedno stoljeće poslije Luthera ponov­ no zapuhnuo vjetar reformacije. Podvala Johanna Valentina Andreäe Otkad su objavljeni. NEMIR OKO 1610. kojima objav­ ljuju da će svatko "tko bude gajio prema njima ozbiljnost i srdačnost imati koristi za svoje dobro. Pričalo se čak da je car Rudolf II Habsburški (1576. Tako se ostvaruju otkrića sadržana u rosenkreuzerskim spisima. alke­ mijskim tekstovima. Inkvizicija uvećava broj suđenja vješticama dok se sprema sukob bez presedana.). noseći sa sobom nadu u obnovu.

).-1654. koji se. cijela stavljena u Božju službu. Svi ti mladi ljudi dijelili su iste nade u "univerzalnu reformaciju". Njego­ va se krv skuplja kako bi se rodio feniks. žestoko je to opovrgavao i tek je potkraj života priz­ nao. Nakon niza kušnji pu­ štaju ga u društvo nekolicine drugih ljudi na pripreme alkemijskog vjenča­ nja. Kemijsko vjenčanje Pravi rosenkreuzeri fasciniraju jednako koliko i plaše zato što se služe alkemijom. 101 Tajna inicijacijska društva . Fama i Confessio. Ovaj medaljon iz rukopisa iz 18. preob­ razio u meko tijesto. mit o Ruži i Križu se pokrenuo. Tako utemeljuje humanisti­ čki nauk Ruže i Križa o mogućoj obnovi svijeta prema Isusovoj poruci koju prepoznaje u najvi­ šem stupnju Velikog alkemijskog djela. zvijezdu. alkemija je. sred­ njovjekovne gnoze i posebno radove švicarskog alkemičara Paracelsusa. a zatim i sam doživi isto. Christian dolazi u dvorac smješten na vrhu brda ukrasivši se s četiri ruže.. stolje­ ća njihova prijevara otima se kontroli. Druga dva spisa. a u kojem je Andrea bio veoma aktivan. ali bo­ jeći se za svoju karijeru. čim se pretvorio u prah. Početkom 20-ih godina 17. Napisao ju je Andrea koji je u to doba imao samo se­ damnaest godina. u to vrijeme modernom discipli­ nom koja lako poprima biljeg hereze. Christian i njegovi drugovi dobivaju zlatno runo te postaju vitezovi zlatno­ ga kamena. što je aluzija na aikemičar­ ski kamen mudraca i simbol Krista. kralj i kraljica sjedi­ njuju se sedmoga dana pustolovine. No nitko nije predvidio takav zanos. inicijacijsko putova­ nje i kršćanski misticizam. nalik onoj koja je iznjedrila protestantizam u prethodnom stoljeću i za koju se činilo da se guši. to jest krajnje poznavanje prirode. U to je vrijeme bio osumnjičen da je on autor dijela Kemijskog vjenčanja. ružu i križ.. Utjecaji i stapanja U priči Kemijsko vjenčanje u isti je mah sadržana alkemija. kojeg oživljava duh suverena koji­ ma su odrubljene glave. Tijesto se stavilo u dva kalupa iz kojih se rodio prinčevski par. stoljeća prikazuje glavne rosenkreuzerske simbole: feniksa. Reciklira­ jući tradicije drevnoga Egipta. Andrea je disciplini preuzetoj iz poganstva dao kršćansku koheren­ tnost. Filozofija Ruže i Križa pro­ povijeda kako se treba popraviti u okrilju kršćanske riječi da bi se mogao preobraziti svijet. rezultat su rada skupine luteranskih pri­ jatelja koje danas nazivaju "tubingenški krug". U nemirnom svijetu rosenkreuzerska sinteza pokušava ob­ noviti sklad oko zajednice ljudi odlu­ čnih da mudro rade za opće dobro. Gleda­ jući tako. U tom smislu nedvojbeno je najznakovitiji tekst Kemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreutza. Odrastavši za nekoliko trenutaka. U njihovoj prisutnosti trima kra­ ljevskim parovima krvnik odrubljuje glavu.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Johann Valentin Andrea (1586. Ona obiluje aluzija­ ma na ezoterizam i hermetizam koji su od renesanse veoma u modi. Za razliku od spisa Fama i Confessio to je svojevrsna alegorijska priča u kojoj anđeo poziva Christiana na kraljevski pir.

Prvi je bio stano­ viti Gaston de la Pierre Phoebus. refor­ matorska i kršćanska poruka Ruže i Križa u početku nadahnjivala spekula­ tivno zidarstvo. I kad se Descartes 1623. godine vratio u Pariz.što je samo po sebi razumljivo . zavladali su oduševljenje i strah jer tajanstveni ogla­ NEIZBJEŽNI TEMPLARI skih organizacija mnogobroj­ na društva s povjerljivom publikom recikliraju s više ili manje sreće povi­ jesnu baštinu i kojekakve legende. koji su navodno izbjegli progone.i pred­ bacuju rosenkreuzerima da se bave vra­ čanjem. Zaljubljen u alkemiju. U tom je razdoblju Descartes prolazeći Njemačkom do te mjere zaintrigiran tim svađama da se želi susresti s članovima bratstva. Zato ga velik broj slobodnih zidara nastoji uključiti u svoje obrede. Tajna inicijacijska društva 102 .-1626. Protivnici ustraju na antipapinskom fonu proglasa . stolje­ ća stavlja na vrh svojih sedam stup­ njeva onaj "viteza Ruže i Križa".Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Mistifikacija poprima izraz Izvanredan uspjeh tih tekstova obašnjava se posebno time što su znali iskrista­ lizirati očekivanja ljudi uznemirenih zbog budućnosti. na para­ doksalan način omogućuje idejama Ruže i Križa da opstanu. teozofa i ute­ meljitelja Zlatne zore Williama Winna Westcotta. U 18. ne zaboravljajući uvesti neizbježne tem­ plare da interveniraju. Neki medu nji­ ma. u Škotskoj Bratstvo starije braće Ruže i Križa namijenjeno tomu da u najvećoj tajnosti . Glavni masonski obredi imaju stupanj "viteza Ruže i Križa".) s duga bo­ ravka u njemačkoj zemlji donosi u En­ glesku elemente rosenkreuzerskoga nauka. Ruža i križ na počecima slobodnoga zidarstva? Mitsko rosenkreuzersko bratstvo iznje­ drilo je doista istinska ostvarenja. smatran u svoje doba kao nec si potvrđuju da "izaslanici nevidljivog kolegija Braće Ruže i Križa borave vid­ ljivo i nevidljivo u tom gradu zahvalju­ jući milosti Višnjega".-1821. N A RUBU GLAVNIH ROSENKREUZER- Pregača masonskoga stupnja Ruže i Križa koji je pripadao Josephu de Maistreu (1753. napadaju. filozofsko nasli­ jeđe Johanna Valentina Andreäe ostaje živo.obnavlja ezoterično znanje reda koje više nije bilo toliko traženo. ali uzalud. stoljeću rođenje jednoga drugog bratstva.) nadah­ njuje se rosenkreuzerskom tradicijom pišući glasovito djelo Nova Atlantida. Znanstvenik Robert Fludd (1574. Njegov obred. on žesto­ ko podupire ideju da bratstvo uistinu postoji i brani ga od optužbi za vrača­ nje ili savez s vragom koje se podižu protiv njega. Među njegovim nasljednicima bile su osobe poznate u svijetu ezoterizma poput Eliphasa Lévija. brane. Europu zapljuskuje pravi rosenkreuzerski val: rosenkreuzerske ideje se sučeljavaju. Najuvjereniji propovijedaju potrebnu reformu i podsjećaju na obećanje ču­ desnih sila koje čuvaju Christianovi učenici. Na čelu Starije braće Ruže i Križa nije ni manje ni više nego Imperator.). Njegov zemljak i suvreme­ nik Francis Bacon (1561. slobodnog zidarstva. utemeljili su 1316. Rosenkreuzerske ideje šire se dakle iz Njema­ čke prema Francuskoj. Dakle. dok cvjetaju masonske lože. Tako francuski kult utemeljen u drugoj polovici 18.-1637.istina je da su pravi autori svi bili luterani . antropozofa Rudolpha Steinera i neizbježnoga "maga" Aleistara Crowleyja. Mnogi su smatrali da je humanistička.

U istom razdoblju mnogo drugih masonskih i viteških obreda podsjeća na naslijede Ruže i Križa. stupnju u masonskoj piramidi prestižni naslov "vitez Ruže i Križa".) i Woellner (1732. Jurja.izraz "ruža" često upotrebljava umjesto "ljiljan". utemeljio bratstvo zlatne Ruže i Križa koje se širi velikim njemačkim gradovima.— 1803. preuzeo je obiteljski motiv nabijen vjer­ skim reminiscencijama i namijenio mu da slavi novoga reformatora. 103 . Alkemijska potraga i iskrena obmana Nedostajalo je ipak autentičnih rosenkreuzera prije nego što je 1710. mačenje je vjerojatno i najjednostavnije: grb obitelji Andrea predstavljao je križ sv. zaštitnika engleskoga konjaništva. odnosno daje duhovnu hranu čovječanstvu. stoljeća tražio motiv za svojega junaka. Kad je mladi Andrea početkom 17. neki čo­ vjek podrijetlom iz Šleske po imenu Samuel Richter. koji se dao nazivati Sincerus Renatus (doslovno "ponovno ro­ den"). podsjeća na ezoteričnu alkemijsku rosenkreuzersku poruku s početaka: u masonskom hramu nalaze se križ identičan onom Kris­ tovu. simbol vladajuće dinastije. utemeljene 1751. stoljeće) povezuje križ i ružu koja svoj nektar daje pčelama.) stvaraju novo bratstvo: zlatnu Ružu i Križ staro­ ga sustava. dvojica ambicioznih berlinskih slobod­ nih zidara. slobodni zidar Goethe već je nekoliko godina član reda iluminata. ruža i poluotvorena grobnica koja podsjeća na uskrsnuće. ovo je društvo ustrojeno na strogo hijerarhijski i separatistički način. Za neke dolazi iz Engleske gdje je ruža. vje­ rojatno u čast Luthera čiji su grbovi prikazivali crvenu ružu s križem u sredi­ ni. ili neke lyonske obrede koje prilagodava Jean-Baptiste Willermoz oko stupnja velikog meštra crnoga krila Ruže i Križa. Vezu između Ruže i Križa i dalje je teško odrediti. Poslije nekoliko desetljeća.-1800. to se posebno odnosi na red templarske Stroge opser­ vacije. Bischoffswerder (1714. To društvo nailazi na velik uspjeh kod njemačkih plemića iako ga njegov politički konzervatizam udaljava od izvornoga rosenkreuzerskog du­ ha. pela. Na­ crtao ga je djed Johanna Valentina. Oko 1784. tajnoga društva čije su ideje bliske rosenkreuzerskoj sintezi. Tvrdeći da potječe od naj­ starije antike. 1777. Njegovi članovi su si zadali cilj napraviti kamen mudraca koji će čuvati najviši predstavnici bratstva. a nje­ gov pečat prikazuje sliku feniksa koji se rada iz svojega pe­ Ovaj simbol iz jednog djela Roberta Fluda (13. U protestantskoj Nje­ mačkoj dobiva novo značenje jer Luther u svojem prijevodu Biblije . Goethe će taj simbol preuzeti u svojoj pjesmi "Tajne". Andrije urešen s četiri crvene ruže. Ono svojim članovima daje zvučne naslove i obećava im nevjero­ jatna otkrića u vezi s pretvorbom kovi- plus ultra zidar­ stva. ob­ grlila križ sv. Malo poslije Stari i pri­ hvaćeni škotski obred daje svojem 18. Znak toga stupnja predstavlja ta­ kođer križ i ružu. da vuče korijene iz Biblije i antičkih sekti. No najprihvatljivije tu­ R UŽA SE NE SPOMINJE ČESTO U BIBLIJI.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa TKO JE POVEZAO "RUŽE S KRIŽEM"? a od srednjeg vijeka označava Dje­ vicu Mariju koja se identificira s bijelom ružom bez trnja koje je pocrvenjela od krvi njezina sina.

Važniji je Unutrašnjost hrama u New Yorku koji pripada američkom Rosenkreuzerskom društvu. pod utjecajem H. Societas Rosicruciana in Anglia. To je goto­ va stvar kad svečano iniciraju nasljedni­ ka pruske krune Friedricha Wilhelma Drugog (1744. AMORC je danas najvažniji rosenkreuzerski pokret.). zaljubljenike u ezoterizam i dovoljne vjernike da se mogu okoristiti njihovom blagonaklonošću. . Prilagodio se duhu vremena. Godine 1786. oni otkrivaju svoju obmanu jednostavno objavljujući da raspuštaju svoj red. Woellner postaje državni ministar. U tom je eklektičkom ponašanju možda poveznica između suvremenoga rosenkreuzerstva i onog o kojem su sanjah Johann Valentin Andrea i njegovi pri­ jatelji.-1797. blizak je masonskim krugovima čije obrede prakticira i predlaže da se produbi nje­ gov nauk zahvaljujući dostignućima alkemije. neki duhovi reaktivi­ raju tradiciju Ruže i Križa u prilično tradicionalnom smislu. posebno temi reinkarnacije. a Bischoffswerder ministar ra­ ta. Spencera Lewisa (1883. ameri­ čkog liječnika koji se nakon otkrivenja bliskog onom Kemijskog vjenčanja. propovijeda veliku vjer­ sku snošljivost i traži pristup božanstvu prakticirajući meditaciju i molitvu. stolje­ ća počinje renesansa rosenkreuzerskih društava.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa na i produljenjem života.—1939. Društva Ruže i Križa imala su velik uspjeh u anglosaskom svijetu. Nikad opovrgnuto oduševljenje Nakon poraza rosenkreuzerskih neovis­ nih pokreta u drugoj polovici 19. U istom razdoblju rađaju se i druga bratstva: red Ezoterične Ruže i Križa u Njemačkoj ili kabalistički red Ruže i Križa u Francuskoj.) u Londonu. otvorio se orijentalnim utjecajima. Dok je industrijalizacija izmi­ jenila zapadni svijet i činilo se da je razum svemoguć. koji je 1867. Anticus mysticusque ordo rosae cruris (AMORC) ili "Stari i mistični red Ruže i Križa" nastao 1909.) koji nekoliko go­ dina poslije toga stupa na prijestolje. bliži je ekumenizmu new agea nego početnom luteranstvu. Žele za sebe pridobiti njemačke kneževe. U stvarnosti je projekt dvojice osnivača nešto sasvim drugo.-1878. ute­ meljio Robert Wentworth Little (1840. Kada su im se ostvarile ambicije. dao u obnovu rosenkreuzerske poruke.

indiskrecija jednog člana bratstva o tajnim sastanci­ ma njegova reda pobudile su sumnje kraljevske vlasti.od građana do članova najvišega plemstva preko sve­ ćenstva . stoljeće). stoljeću u engleskom kraljevstvu opustošenom vjerskim ratovima. ostavljajući njima samima njihova posebna mišljenja." Vatikan prvi put osuđuje društvo koje je u Europi u znatnom zamahu. Židove. utemeljitelji upotrebljavaju Vokabular i ANDERSENOVA KONSTITUCIJA Ovi masonski pečati pokazuju veliku raznolikost simbola kojima se služe lože: kutomjer.U ložama slobodnog zidarstva Premda neki tu elitističku bratovštinu optužuju za sva zla. nikad neće biti glupi ateist niti nereligiozni slobodoumnik. Choderlos de Lac­ los.. U stolje­ ću prosvjetiteljstva slobodno zidarstvo nikoga ne ostavlja ravnodušnim. ali hvale vjersku slobodu. Osuđuju ateizam.. G ODINE 1723. BIO JE zabrinut zbog širenja "nekih društava. Služeći se mišlju. Nakon godinu dana u Francuskoj Luja XV. U IME VELIKE ENGLE- 105 Tajna inicijacijska društva .) slobodnih masona u ko­ jima se ljudi svih religija obvezuju. U tom kontekstu ljudi oduševljeni tole­ rancijom osnivaju prostore slobodne riječi otvorene svim vjeroispovijestima. više diskretna nego tajna. običaje starih zidarskih cehova od kojih su najtalentiraniji nekad znali rezati tvrdi kamen koji zovu free stone. zvali su ih freestone masons ili freemasons. rije­ čima više nego čekićem i dlijetom. Prema njoj čovjek treba biti dobar. Textes et pratiques (18. La Franc-Maçonnerie française.-19." "Andersenova konstitucija" citirana prema G. Priča se da se na tim skupovima.). iz čega proizlazi da je zidarstvo način da se pomiri iskreno prijateljstvo među osobama koje bez toga nikada ne bi mogle biti među­ sobno prisne. Osim toga. koje nazivaju "ložama". Pariz. O religiji konstitucija pokazuju znatnu toleranciju za to vrijeme. D 1738. lju­ di različitih slojeva . da će nepovredivom tišinom skrivati sve što čine u mraku tajne. skupova. ključevi i mačevi. te križ. is­ kren. nego i protestante. novi zidari rađaju ne više operativno nego spekulativno slobodno zidarstvo uteme- Više tolerancija nego vjerska svađa To je bratstvo ipak novo. a ako dobro razumije umijeće. ne prestaje intrigirati. Još je gore što te lože primaju ne samo katoli­ ke. smatra primjereni­ jim da ih se prisili samo da slijede reli­ giju po kojoj su svi ljudi suglasni. sastanaka (. a za neke je prava škola humanizma. pa čak i "muhamedance". "francs-maçons'.. Zbog razloga koje je još teško objasniti. Folio 1991. služeći se simbolima i hermetičkim jezikom za neinicirane. (. ske lože škotski pastor James Anderson sastavlja povelju u kojoj nabraja prava i zadaće svakog masona. osvijetljena delta. Danas se.druže ili razgovaraju o raz­ ličitim temama prema neobičnim običajima.. ona već tri stoljeća. La Fayette pa čak i Voltaire. skroman i čestit bez obzira po kakvoj se denominaciji ili posebnoj vjeri razlikuje. prisežući na Bibliju i pod najtežim mukama. "Mason je zbog svojega naslova pri­ siljen pokoravati se moralnom zako­ nu. Nastalo je u 17. Gayotu. u tome sudjeluju i istaknute ličnosti koje su često kritične prema društvu svojega doba: Montesquieu. šestar. PAPA KLEMENT XII.

predlažući alat za moguće poboljšanje sebe samih. Nezavršen Hram Poput svakog inicijacijskog društva slo­ bodno zidarstvo ima svoju priču o ute­ meljenju: to je legenda o Hiramu koji vodi gradnju Salomonova hrama u Je­ ruzalemu namijenjenog da primi ploče sa zakonima. novi red poprima konstituciju koja vrijedi još danas. Iako je velik broj tih simbola naslijeđen iz kabale ili hermetizma.. Jednoga dana iznenadila su ga trojica kalfa koji su mu htjeli oteti tajne zana­ ta. Hiram. a strop obo­ jen u bijelo podcrtava nedovršenost i potiče svakog masona da radi na sebi samome. dok se drugi odnosi na mjeru koju svaki ma­ son mora imati u svojem ponašanju. ljeno na vrijednostima humanizma. Službeno. srž simboličkoga tijela pro­ izlazi iz alata kamenorezaca. Na gradilištu su radnici prema svojim kvalifikacijama bili podi­ jeljeni u tri skupine: šegrti. "Ovdje je sve simbol" Slobodno zidarstvo se hvali obiljem simbola koji moraju omogućiti mu­ škarcima i ženama da se razumiju izvan društvenih barijera. Taj operativni alat nadopunjuju lopatica. Zbog njegova su ga otpora ubili. kad su četiri engleske lože odlučile osnovati Veliku englesku ložu koja ujedinjuje sve lože u kraljevstvu. utemeliiteljski akt suvremenoga slobodnog zidarstva datira iz 1717. imao je običaj svakodnevno obilaziti gradilište. Tako su kutomjer i šestar posvuda: prvi je pove­ zan s moralnom ispravnošću. Javljaju se i drugi simboli: Tajna inicijacijska društva 106 . kalfe i maj­ stori. tražeći izgubljenu majstorovu riječ. Utemeljitelji modernoga slobodnog zi­ darstva potraživali su nasljedstvo svih masona koji su im prethodili. Poslije nekoliko godina. a njegovo tijelo zakopali. Izradili su inicijacijski put koji vodi od stupnja šegrta do stupnja majstora. stoljeća. Pristupnik sjedi povezanih očiju spreman da se suoči s kušnjama koje ga čekaju prije nego što "primi svjetlo". olovna nit i libela. potvrđuju dva stupa koji ukrašavaju ulaz u lože. Graditelj hrama. a to je jamstvo masonskog univerzalizma. Otada je Hram ostao nedovršen i smatra se da masoni rade na njegovu stalnom završetku. 1723. od gradi­ telja piramida do graditelja katedrala. Da se masonstvo nadahnulo Biblijom.Ceremonija inicijacije početkom 19. to­ lerancije i bratstva. kao da je kamen u zgradi ljud­ skog bratstva. Oni podsje­ ćaju na Salomonov hram.

. Pisci i filozofi: Charles de Montesquieu. kipar Bartholdi. Poduzetnici: Ford. Na sastancima koje ma­ soni održavaju dvaput na mjesec. Fleming. Beethoven. Tijekom te faze. Onaj koji ulazi primljen je s povezom na očima i podvrgnut kušnja­ ma zemlje. Proudhon. George Washington. iz Engleske. vode. Chagall. Emile Littré. 107 Tajna inicijacijska društva . Harry Truman. Franklin Roosevelt. jedan od njih drži predavanje ili "dasku". Walter Scott.. Nakon završetka SLAVNI MASONI otkriti sljedeća imena: Političari: Fridrik II. Pokriven okom podsjeća na spoznaju. doslovno "na putu"). Jules Vallès. Stendhal. organizatorsko načelo svijeta kojem ne­ ki masoni daju ime Boga.. Aleksandar Puškin. vjetra i vatre prije nego što simbolički umre da bi se po­ novno rodio kao slobodni zidar: on je dakle šegrt. Arthur Conan Doyle. Stéphane Malar­ mé. Eduard VII. Count Basie..U ložama slobodnog zidarstva Proslava masonskoga krštenja u francuskoj loži Velikog orijenta (duborez iz Ilustracije. 19. Goethe. Poli­ tičke i vjerske teme općenito su zabra­ njene u korist analize nekog simbola ili neke masonske vrijednosti.. Louise Michel. Mark Twain.. Oscar Wilde. Herder. on se u potpunosti koristi pravom govora. Izlaganje upotpunjuje rasprava. Veliki. Haydn. Rad u loži snažan je trenutak mason­ skoga života.. Liszt. Meyerbeer. Lyndon Johnson. Citroen. Casanova. emir Abd al-Kader. Glazbenici i drugi umjetnici: Mozart. Postavši kalfa. Mirabeau. Napokon kao majstor raspo­ laže svim potrebnim simboličnim ala­ tom i produbljuje svoj angažman. maršal Joffre.. koja može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Duke Ellington. doslovno "ispred hrama") postaje iniciran (in itium. La Fayette. McAdam. Choderlos de Laclos. Znanstvenici: braća Mongolfier. Louis Armstrong. Benjamin Franklin. Winston Churchill.. Giuseppe Garibaldi. a katkad i na velikoga graditelja svemira. trokut čiji trojni oblik poziva na prevladavanje suprotnosti. Sibelius. Emile Combes. Jules Ferry. Chrysler. Inicijacija i masonski rad Inicijacija je proces kojim neki profani (pro fanum. MEĐU POZNATIM OSOBAMA SA SIGURNOŠĆU MOŽEMO sunce i mjesec jer masoni rade "od pod­ neva do ponoći". mora šutjeti kako bi shvatio pravila funkcioniranja lože. i Eduard VIII. Guillotin. Kipling. stoljeće). Voltaire.. markiz de Sade. Gerald Ford. Salvador Allende. P OPIS SLAVNIH MASONA JE DUGAČAK.

Reakcije masona bile su veoma različite 1789. opat Augustin Baurrel. obuhvaća 33 stupnja: od učenika (prvi stupanj) do "suverenoga general­ noga velikog inspektora" (trideset treći stupanj) preko "velikog izabranog vite­ za Kadoša ili plemenitog masona" (tri­ deseti). većina loža prestaje se sasta­ jati tijekom Između zavjere i sotonizma Tijekom 18. oni su oboga­ tili tu hijerarhiju piramidom visokih stupnjeva.U ložama slobodnog zidarstva radova masoni se često neformalno na­ laze oko stola za vrijeme "agapa". U prosvje­ titeljskoj Francuskoj masonski obredi bili su obilježeni modernim imaginar­ nim viteštvom. stoljeća. Tako Stari i prihvaćeni škot­ ski obred. oni ne potvrđuju samo legendarnu srodnost.. masonerija u cjelini nije potak­ nula nikakvu zavjeru. Stupnjevi i visoki stupnjevi Od 18.. oni su isto tako obogatili ma­ sonsku baštinu znanstvenim ili slavnim referencijama. formaliziran početkom 19. stoljeća). objavljenima 1797. Tajna inicijacijska društva 108 . Osim tih zvučnih kvalifikacija stvaranje novih stupnjeva omogućilo je da se uklopi određeni broj stranih čla­ nova u originalno zidarstvo. stupnju). U svojim Memoarima da posluže povi­ jesti jakobinizma. nekadašnji slobodni zidar. dok u katoličkim zemlja­ ma oštro protivljenje papinstva uskoro podiže Crkvu protiv masona i oni se posvuda smatraju sumnjivima. Ako je istina da su neke masonske lože bile laboratorij druželjubivosti koja je bila relativno otvorena i motor liberalnih ideja. Svaki slobodni zidar koji želi djelovati u loži mora držati ruku ispod vrata pod pravim kutom kao da simbolički svladava svoju riječ naprama drugima (duborez iz 19. stoljeća nekim slobodnim zi­ darima činilo se da je stroga hijerarhija triju stupnjeva nedostatna. stoljeća slobodno zidarstvo razgranalo se kontinentom. tako broj naslova podsjeća na templare ("veliki zapovjednik Hrama" na 27. Katkad zbog stvarne brige za inicijaciju. Uostalom. U protestantskoj zemlji kraljevi ili kneževi nisu oklijevali uklju­ čiti se u lože. ali i zbog ljubavi prema naslovima. a danas najprakticiraniji u svi­ jetu. potvrđuje da je Francuska revolucija proistekla iz masonske zavjere. stupnju) ili rosenkreuzere ("vitez Ruže i Križa" na 18. sežući od iskrene potpore apsolutnoj mo­ narhiji sve do najnaprednijih demo­ kratskih ideja. Ti naslovi su posuđenice.

.znači da slobodni zidari ni­ su propustili angažirati se u političkoj raspravi svojega doba ili da se katkad miješaju u sfere moći. stanoviti Léo Taxil. laičku državu te su prisutni među političkim osobljem ljevice. No optužbe za sotonizam nisu prestajale. Sam Na­ p o k o n nedvojbeno nikada nije bio ini­ ciran. stoljeća poslužit će kao izlika u vladama totalitarnih drža­ va da progone jedne i druge. Golem us­ pjeh! Ali slučaj skreće u drugom smjeru kada autor poslije tri godine otkriva da su njegovi spisi bili jednostavno šala. objavlju­ je senzacionalna otkrića. Godine 1885.U ložama slobodnog zidarstva 109 Revolucije. obljetnici oslobađanja logora 2005. Tadašnji masoni u borbi za demokraciju protiv Drugoga carstva oduševljavaju se tako pretpo­ stavljenim revolucionarnim angažma­ nom svojih prethodnika. stoljeću fran­ cuski slobodni zidari su većinom antiklerikalno raspoloženi i sudjeluju u borbama Republike za školu. u Francuskoj su doživ­ jeli buđenje tijekom carstva. U tom djelu prvi se put javno pojavljuje ideja o "židovsko-masonskoj uroti". stoljeća ponovno pri­ hvatio Louis Blanc. veliki meštar Velikog orijenta u koji ulaze brojni maršali i ministri. veliki pomoćni meštar Velikog orijenta Francuske tijekom svečane komemoracije o 60. dokument koji je isfabricirala carska policija kako bi opravdala pogrome počinjene u Rusiji.. povjesničar i slobodni mason u svojoj Povijesti Francuske revolucije. političar. Laž su stvorila dva tabora u službenoj verziji. U svojoj knjizi Braća triju točaka ističe kako je masone­ rija sotonske naravi. da sam vrag pred­ sjedava nekim sastancima dok se masoni posvećuju crnim misama. antiklerikal svježe obraćen na katolicizam. Joseph Bonaparte postaje 1805. . nekadašnji slobodni zidar. Slobodni zidari su navodno igračke divovske zavjere koju su organi­ zirali Židovi. U istom tom razdoblju javljaju se Protokoli sijamskih mudraca. Taj republikanski angažman objašnjava strah kojeg će Stephan Meyer. Diskretni za vri­ jeme revolucije. U 19. Barruelovo djelo pridonije­ lo je tome da se u duhovima usidri ide­ ja da braća zaštićeni tajnom kuju zavjeru. Težina slobodne masonerije je takva da se sma­ tra kako su u redovima radikalne stran­ ke tri senatora od četiri i gotovo polovica zastupnika braća. Društvo u svojem stoljeću Ako pobuđuju toliko sumnje . Te teze koje se provlače ti­ jekom cijelog 20. no njegova braća jesu. Barruelovu tezu je paradoksal­ no sredinom 19. Masonerija pristaje uz laičku politiku Julesa Ferrvja ili antiklerikalne ideje Ernilea Combesa.odnos­ no mržnje .

bliža engleskoj masone­ riji. a od lipnja 1940. Casanova je već u 18. čiji su statuti i imena glavnih članova deponirani u policijskoj prefekturi. Otkrio ju je zato što ide u ložu. Katolička crkva sa svoje strane po­ jačava ekskomunikacije koje su ukinute tek 1983. miješana podružnica koja je najvažnija. izaziva znatiželju i fascinaciju.. Velika nacionalna U jednoj londonskoj loži 1992. Ned­ vojbeno neki su vjerovali da se mogu koristiti njome kao klubom za politički ili gospodarski utjecaj. Tako ko­ munistička partija 1922. članovima svoje lože i masonskim vrijednostima. Na čelu reda bili su i neki kraljevi. U Francuskoj masonske lože okup­ ljaju više od 120 000 masona i masonki u različitim podružnicama: Veliki orijent laičkoga usmjerenja. Razlikujemo dva oblika tajni: one obreda i pripadnosti. sumnja ostaje. Na kraju Drugoga svjetskog rata re­ dovi slobodnog zidarstva su desetkova­ ni i bit će potrebno više desetljeća da se ponovno konstituiraju. to znači da je slo­ bodno zidarstvo duboko ukotvljeno u svojem vremenu.) nije ni od koga čuo. Tako brat može otkriti svoju pripadnost. Režim u Vichyju. promatra. sve je rela­ tivno. Njezino zazivanje pokazuje sve vrste maštarija i izmi­ šljotina. zabranjuje svojim članovima da budu slobodni zi­ dari. Tajna inicijacijska društva 110 . Prva je ot­ krivena prije otprilike tri stoljeća: bo­ gata literatura danas iznosi pojedinosti o masonskim tajnama. To društvo koje tvrdi da je više di­ skretno nego tajno. Shvaćena kao široka mreža pomoći. Na najmanje skretanje je­ dnog od članova strogo se reagira. skrivene na­ ravi masonskih sastanaka. T EMELJNA MASONSKA TAJNA DIO JE slobodni zidari biti predmet. Velika ženska loža ili Ljudsko pravo. prokazujući maštanja Léa Taxila. razlikuje se po tradicionalnijem i konzervativnijem duhu. Velika loža ko­ ja je duhovnija. ali ako mreže doista postoje i ako su braća imala pro­ blema sa zakonom. lože su u Francuskoj najvećim dijelom udruge prema zakonu iz 1901. ona potiče kritike i maštu. Što se tiče tajne tj. razmi­ šlja i zaključuje. U Ujedinjenom Kraljevstvu slobodno zidarstvo ima gotovo institucionalnu ulogu..MASONSKA TAJNA prisege koju polaže svaki ma­ son pri inicijaciji. stoljeću primije­ tio kako je "tajna masonstva" nepo­ vrediva po svojoj naravi jer je mason (. Danas se smatra da ima više od šest milijuna članova od kojih je većina u Sjedinjenim Država­ ma. Prava masonska tajna je međutim ne­ što drugo. izdaje zapovijed da se raspuste francus­ ke masonske lože. a djelomično i njegov izraz. ona proizlazi iz intimnog odnosa koji svaki mason stvara tijekom godina sa samim sobom. Druga se te­ melji na slobodi pojedinca. lansira snažnu antimasonsku kampanju. francuska loža. ali ni­ kada ne smije otkriti pripadnost treće osobe u odnosu na njezin privatni život.

on je svakako obilježen fascinantnom ka­ rizmom. postaju sustavno šegr­ ti coheni. dobiva služ­ beno priznanje svojeg obreda koji pre­ uzima ime Ispravljeni škotski obred. nedvojbeno maran pretvo­ rivši se u žestoka katolika. MARTINES DE PAS- qually (1710. šegrt. postao je po­ znat kao čudotvorac neobičnih moći.. Utemeljitelj reda Vitezova masona.) stupio u vezu s njemačkim barunom Karlom von Hundom. razra­ đuje masonski sustav koji spaja stečevine martinizma te viteški i templarski ideal do kojega toliko drži. izabranih svećenika svijeta). Nakon smrti majstora lože odabra­ nih cohena propadaju. kalfa i majstor. mistike. koji su zajednički svakoj loži. kalfe coheni.. Willermoz koji je J EAN-BAPTISTE WILLERMOZ (1730. Willermoz susreće Marti­ nesa de Pasquallyja 1766. Lyonski trgovac. zapovjednici Istoka.Martinizam.-1824. Poseb­ no pristupaju stupnju réau-croix Jean Baptiste Willermoz i Louis Claude de Saint-Martin. Vrlo brzo masoni su posvećeni u Pasquallyjev sustav. a prakticira se još i danas.). posebna vrsta slobodnog zidarstva Usred stoljeća prosvjetiteljstva dva čovjeka razrađuju teurgijski nauk. Martines tvrdi da je uveo svoje pri­ staše u vezu s anđe­ lima koji potječu od Boga. Martines de Pasqu­ ally je prije svega teurg uvje­ ren u nužnost da nekoliko njih sjedini s Bogom. Fasciniran nje­ govom doktrinom. on se uspinje po stupnjevima sve dok nije postao réau-croix. Njegov je cilj: ponovno uključiti čovjeka u božansko stvaranje. Odsad utjecajna osoba u lyonskom području 1782. po zanimanju slobodni zidar od 1750.. čiji je život dotad bio slabo poznat. On promatra red odabranih cohena (doslovno "sve­ ćenika") kao pravu sve­ ćeničku sektu čiji je cilj ostvariti to sjedinjenje: prikladnim i složenim obredima bliskim ma­ giji. Kao slobodni zidar smatra svoje društvo zajednicom visokih ma­ sonskih stupnjeva utemeljenih na tri prva univerzalna stupnja. majstori coheni. budući Martinesov tajnik i nastavljač njegova djela.) poslužiti". Iako je taj ugled zasigurno pretjeran. odabranih svećenika svijeta bio je pokretač paramasonskoga sustava teurgijske vokacije. Pasqually. Obred odabranih cohena otvoren samim ljudima uskoro se prakticira u cijelom francuskom kraljevstvu i broji dvanaestak loža za Pasquallyjeva života. vitezovi Istoka. Martines de Pasqually.?-1774. stoljeća. utemeljio je red Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers (vitezo­ va masona.. Predstavljajući se kao "slab in­ strument kojim se Bog želi (. utemeljiteljem templarske Stroge opservacije. ODINE 1754.. Samo nekoliko njih pristupa najvišem stupnju majstora. zatim veliki graditelji. 111 Tajne inicijacijska društva . OD MARTINIZMA DO TEMPLARA Sjediniti se s Bogom Utemeljenje reda odabranih svećenika odgovara kod Pasquallyja točnoj kozmogoničnoj viziji koja povezuje krš­ ćanske elemente sa židovskom kabalom i stanovitim utjecajima muslimanske središnji je lik u kršćanskom i ezote­ ričnom masonskom krajoliku 18.

Saint-Martinov i Willermozov Gérard Encausse.Kako bi mogli primiti božansko. ali u kontekstu složene povijesti on je danas okružen ti­ sućama društava koja za sebe isto tako tvrde da su martinističkoga podrijetla. Papus je stekao veliku slavu jer je neko vrijeme uživao naklonost cara Nikolaia II. ali kadgod i zvučnih. Zatim 1891. Tajna inicijacijska društva 112 . nego i postupnom komunikacijom "utjecaja" sposobnog da podigne iniciranog u njegovu di­ menziju čovjeka-Boga. Isprva racionalist Encausse priča da je primio iluminaciju u kontaktu s jednim od svojih prijatelja koji ga je navodno inicirao. ne ostavivši potomstvo. francuski liječnik obuzet okulti­ zmom i hermetizmom. Martinistički red ga je nadživio sve do naših dana. što uključuje da se stjecanje prvih stupnjeva cohena događa ne samo preko klasične inicijacije. Osim novih obreda uključuje po­ sebno nošenje maske za koju se smatra da potiskuje ličnost kako bi bolje iz nie izašla bit koja je svojstvena svakomu. Čini se da je nedavno red odabranih svećenika Martinesa de Pasquallyja ob­ novljen u izvornom obliku i da se martinistička teurgija iznova prakticira u vrlo tajnim kružocima. U svojem Traktatu o reinte­ graciji namijenjenom réau-croix Pasqually naučava kako je čovjek žrtva smrtne tvari u koju je zatvoren od Adamova pada.. Ta vizija pretpostavlja posebne kvalitete kod iniciranih. od Starog i prihvaćenog škotskog obreda do Ispravljenog škot­ skog obreda malo je masonskih loža iz prosvjetiteljskog stoljeća koje mu ne duguju neki element nauka ili obreda. Od Cagliostra do Jean-Baptistea Willermoza. bio je jedan od velikih likova francuskog ezoterizma.. Njegov martinistički red ostvario je ša­ roliku sintezu različitih inicijacijskih tradicija. poznatiji pod imenom "Papus" reaktivira martinizam. utemeljuje martinistički red koji nastoji sintetizirati Pas­ quallyjev.). prije nego što ga je zamijenio slavni Rasputin. Od Pasquallyja do Papusa Pasquallyjev martinizam utjecao je na ve­ lik broj daljnjih društava ili ezoterijskih struja. Jedno sto­ ljeće poslije Gérard Encausse (1865. Zato je važno podsjetiti svako­ ga da sudjeluje u božanskom stvaranju. nazvan Papus. nauk. Red Martineza de Pasquallyja nestao je 1781.— 1916. posvećeni moraju stalno praktici­ rati molitvu i slijediti stroga pravi­ la prehrane. Tijekom sastanaka smatra se da se anđeoska bića prikazuju u obliku svjetlosnih prikaza.

S dvo­ jicom lyonskih kalfa. slobodno zidarstvo i rosenkreuzerski nauk oko baštine antičkog Egipta koji smatra kolijevkom ezoterizma. Istodobno se okreće alkemiji i ezoterizmu te postaje. islama i In­ dije. Počinje se predstavljati kao struč­ njak za "egipatske" tajne. no izbačen je zbog sitnih krađa. "egipatski obred" u vrijeme kada slobodno zidarstvo doživljava čude­ san uspon u Cagliostro.Egipatske lože grofa Cagliostra U sklopu masonskih loža za koje kaže da su "egipatske". koji je imao određenu naobrazbu. Postavši "mag". Tako se Cagliostro domogao dragulja tije­ kom "sotonskih iskustava". Ona pak postaje Serafina. IUSEPPE BALSAMO.. ljepoticom Lorenzom Feliciani. olakšavši putem nekoliko ple­ mića za njihova skupocjena blaga. dok je bio dijete. Od najranije dobi mali Giu­ seppe je nemiran. protiv­ no svim očekivanjima. UGLEDAO JE Egipatsko slobodno zidarstvo Čini se da se Cagliostro prvi put u živo­ tu zagrijao za svoja istraživanja. nekoj egipatskoj sekti prije nego što je bio podučen u alkemiju u Damasku i zatim u tajnim laboratorijima malteš­ kih vitezova. Ušao je u sjemenište s dvanaest godina. njihov iskreni sljedbenik. Ženi se 1768. Engleskoj zatim Francuskoj par niže us­ pjehe. Zatim ga otac šalje kao šegrta ljekarniku u neki samostan. Iznenađuje publiku neobičnim talentima iscjelitelja i božanstva.. 113 Tajna inicijacijska društva . Opremljen tim znanjem Cagliostro želi pomiriti religiju. uzeo kalij iz Meke i posvetio ga u tajne Perzije. Zajedno odlaze tražiti bogatstvo tamo gdje ih nitko ne poznaje. inteligent­ na i ambiciozna nagovara Giuseppea da se više ne zadovoljava brzinskim cir­ kuskim točkama te ga krsti "grofom Cagliostrom". Ovdje zmija probodena strijelom podsjeća na matematičku beskonačnost. manipulirao je alkemičarskim i hermetičkim referencijama iskovavši simbole za vlastitu uporabu. zagonetan i demonski grof Cagliostro nudi da će iniciranima otkriti znanje za koje tvrdi da seže duboko u antiku. izrađuje čarobne napitke za mladost i obogaćuje svoje točke kemijskim manipulacijama. Uči umijeće opsjenarstva. mi­ ješanje pudera i masti za mladića je ot­ kriće. Kako bi to postigao. obavlja ozbiljan i du­ bok ezoteričan posao. kao sin nekog službenika. Magnevalom i Saint-Costardom. Proglasivši se "ve­ likim Koptom Azije i Europe" priča kako je on izgubljen sin kralja Trebizonda kojeg je. iskorištava lakovjernost ljudi. Kći sitnog zanatlije. U Španjolskoj. utemeljuje ma­ sonske lože kojima daje tzv. magiju. Zatim se usavršava u svjetlo dana u Palermu 1743.

Visoka egipatska masonerija ubrzo počinje fascinirati: lože se množe i pri­ laze masoni medu kojima je i istaknuti kardinal Rohan. Sva svjetlost dolazi s istoka. ali postao je primjer tako da mnogo ljudi danas raspravlja o nje­ govu naslijeđu.. osim masonskih sastanaka članovi se moraju povući na četrdeset dana kako bi se očistili. slušajte! Vratimo se daleko u prošlost jer vi to želite. "kraljica od Sabe" Cagliostro je koncipirao sustav "visok­ ih masonskih stupnjeva" koji se obraća svakom masonu. loseph Balsamo uči tajne alkemije uz svojeg učitelja Althotasa koji sasvim sigurno nikad nije postojao. ako čujem svoj duh prema uda­ ljenom načinu postojanja onoga kojega vi primjećujete. Mistifikator je postao iskreni ezoterist koji je dugo utjecao na slobodno zidarstvo. Tajna inicijacijska društva 114 . Proklamirane ambici­ je su ipak više od onih tradicionalnog slobodnog zidarstva jer se smatra da inicirani pristupaju ovladavanju čudo­ tvornim moćima koje bi im omogućile da obnove tijelo i dušu. a umire 1795. A trebaju vam pojedinosti. Još jedna originalnost egipatskog kulta: otvoren je ženama.. Riffard.. VELIKI KOPT CAGLIOSTRO O SEBI SAMOME nu ličnost preko ezoteričnog zna­ nja koje seže sve do drevnog Egipta.A. Uostalom. pa sam došao u odraslu dob i otada više nisam brojio. izvan vremena i prostora moje duhovno biće živi vječnim životom i ako uronim u svoju misao vraćajući se u tijek vremena. Cagliostro u Lyonu ute­ meljuje prvu egipatsku ložu. Serafina. Pariz 1786.. progoni ga papinstvo zbog njegovih sotonskih pseudoaktivnosti. (. Vrativši se u Italiju. "Ja nisam ni iz kojeg razdoblja i ni iz ko­ jeg mjesta. kabale i astrologije. (Ime) kojim su me zvali pri ro­ B ALSAMO JE OD SEBE UČINIO ILUMINIRA- đenju. No nakon afere s ogrli­ com. citirao P. Obred ne sadržava mnogo pravih egipatskih elemenata.. Robert Laffont. zatim se­ dam godina." J. Pariz. Zatočen je 1789. Tražim ime koje sam odabrao da se pojavim medu vama. Serafina. više miješa spoznaje iz alkemije. ono koje su mi dali u mladosti odbacio sam kao što bih odbacio demodiranu i odsad nepotrebnu odjeću. Cagliostro mora hitno napustiti Fran­ cusku. Francuskoj i kada je egiptomanija na vrhuncu: piramide i hijeroglifi sinoni­ mi su za mnogo tajni i ezoterizam. želim ignorirati. Mémoires pour le comte Cagiiosrlo. VÉsoterisme. postajem onaj koji želim.. "Pobjed­ nička mudrost". U ovom odlomku obraća se svojim iniciranima. prekrštena u "kraljicu od Sabe". Thilorier. Tijekom masonskih skup­ ština događaju se iskustva s medijima. Kako bi to uči­ nili.) Mjesto. znakovi i pa­ rabole: dakle.-Ch. 1990. u koju je bio upleten i kardinal. obitelj koju sam odabrao za to. postaje njegovom velikom svećenicom. Godine 1784. imao sam tri godine poput vas. sat kad se moje materijalno tijelo prije 40-ak godina oblikovalo na ovoj zem­ lji.Zlatna legenda o grofu Cagliostru. Sva inicijacija dolazi iz Egipta. Egipatski kult na posljetku uopće ni­ je prakticirao.

Okult­ ni mislilac par excellence je Alphonse-Louis Constant (1810. godine.-1930.. Probrani cvijet francuske znanosti sudjelovao je u jednom od nje­ zinih transova: kemičari Pierre i Marie Curie.-1869. Zanimanje za društva i spiritističke fenomene početkom 20.). zatim u Europi gdje brzo broje tisuće pristaša među kojima je i Arthur Conan Doyle (1859. koja svojim sljedbenicima žele otkriti skrivene tajne. Margaret i Leah Fox ispituju duhove posredstvom medija tvrdeći kako su došle u vezu s dušama pokojnika koja se očituje tako da se premještaju predmeti. U nevjerici svi su prisustvovali levitaciji sto­ la pred kojim su se držali. "Vidio sam. katkad efemerna. Gérard Encausse (1865. Käthe. U svojim djelima koja se neprekidno ponovno objavljuju.. Okultisti najčešće op­ sjedaju masonske ili paramasonske sku- je svjedočanstvo utjecaja koje još i danas ima kod mnogih sljedbenika. medij koji tvrdi da je u bivšem životu bio druid po imenu Allan Kardec i to ime preuzima 1850. ODINE 1848. oko medija Eusapie Palladino koja je potje­ cala iz Italije. on reinkarnaciju čini čak pravilom života.-1875. NEKA ČUDNA PRIČA kružila je američkim gradi­ ćem Hydesillem. tajni kvasac svih intelek­ tualnih snaga. a ipak mi razum ne vjeruje". neki inicirani mogu ponovno otkriti ovo skriveno znanje. stoljeća cvjetaju društva.-1916.po ime­ nu duha neopitagorejske medicine dao je konkretan oblik tom istraživanju utemeljivši 1891. ali i veliki filozof Hanry Bergson. astronom Camille Flammarion. stoljeća i početak sljedećega. uskoro nastaju prva spiritistič­ ka društva u Sjedinjenim Američkim Državama. (. Neki čak tvrde da su ih uveli u vezu s mrtvima. otac slavnoga Sherlocka Holmesa i neu­ morni apostol spiritističkog pokreta. U Francuskoj spiritizam popularizira Hyppolyte-Léon Rivail (1804.) koji je pod imenom Eliphas Levi popularizirao te ideje tvrdeći kako "se čini da je okult­ na filozofija bila hraniteljica ili kuma svih religija. stoljeća uvelike je izlazilo izvan zatvore­ noga kruga pristaša. Oduševljenje je golemo. martinistički red radi istraživanja okultnih znanja. Sam je po­ jam skovan oko 1840. Njegov glavni učenik. U istom razdoblju cvjetaju okultistički krugovi posvuda u Europi.). koje je prošlo kroz civilizacije od starog Egipta do naših dana. Tri sestre.. Na groblju Père-Lachaise grob Allana Kardeca uvijek je urešen cvijećem što . On odgovara po­ vratku ideja prema kojima postoji znanje koje je prethodilo u odnosu na sva ostala.). nazvan Papus .) i apsolutna kraljica društva u vrijeme kad je ono bilo eks­ kluzivno rezervirano za odgoj svećeni­ ka i kraljeva. Sklonost prema okultnom U drugom planu spiritističkih fenome­ na je ponovno pojavljivanje okultizma koji karakterizira drugu polovicu 19. Tako su se protivno običaju neke seanse održavale u javnos­ ti." Dakle.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom U drugoj polovici 19. To je bio slučaj u Parizu 1906. od Praga do Londona preko Berlina. komentirao je Pierre Curie..

"Što kažu usta sjene". Kritički duše. Isprva suzdržan. Moderni zapad.! pine kao što je Societas Rosicruciana in Anglia što su ga 1867. na grobu u obliku dolmena koji evocira bivši život učitelja. Shakespeareom koji mu diktira svoje stihove. bivšeg druida. Čak je i val new agea preuzeo Kardecov nauk. gdje broji milijune pristaša. Delphinu de Girardin koja inicira ma­ lu zajednicu prognanih u spiritizam ko­ ji u Francuskoj odnedavna nailazi na veliko oduševljenje. ponavlja iskustvo ne­ koliko puta sve dok ne počne "razgova­ rati" s Molièreom i Racineom. i čak Napoleonom III. Osim toga. tehnološki napredan i racionalan protjerao je spi­ ritizam u rang simpatičnih zabava za adolescente vjernike. No spiritističko iskustvo Victora Hugoa završava nakon dvije godine kad ga je jedan od sudionika neke seanse pokušao probosti.. naprotiv. jednog petka 13. ali i za jednu od najljepših pje­ sama.. postao je svojevrsnom novom religijom koja se pridružuje kršćanstvu. jesi li tu? Zbog tih postupaka rezerviranih za ne­ koliko iniciranih. Hugo je zbunjen. Isusom Kristom i Galilejem. Neka od tih društava su nestala. Povrh toga. Maratoni. Dakako da okultizam nije spiritizam. ..Spiritistička društva i ljubav prema okultnom 116 HUGO I "SESTRINSKA DUŠA" Hugo je ondje pronašao 1853. oduševljenje prvih godina brzo je splas­ nulo i spiritizam se zatim duboko pro­ Tri sestre Fox demonstriraju svoju sposobnost da čine da stvari levitiraju pred očima jednog zaprepaštenog američkog pastora.. pjesnik prihvaća da sudjeluje na prvoj seansi 11. rujna. To je otkriće! Njegova tragično nestala kći Leopoldine oglaša­ va se pod imenom "sestrinska duša"..! Svaki od tih raz­ govora bit će pohranjen u Knjizi stolo­ va. a stolovi što se okreću postali su rekviziti za predstave iluzionista. veza s duhovima i vjerovanje u vječnost duše pogoduju ovom približavanju.. Eshilom i Machiavellijem. a druga traju kao Martinski red ili skupine rosenkreuzera. P ROTJERAN U IZGNANSTVO VICTOR mijenio. Rousseauom. Val spiritizma zapljusnut će svijet. utemeljili engleski okultisti Robert Wentworth Little i Ken­ neth Mackensie. završene. Te seanse "duhovne telegrafije" nadahnule su Hugoa za broj­ ne skice. spiritistička se druš­ tva često smatraju tajnima. Kontemplacije.. čini se da se "di­ jalog s mrtvima" mogao prakticirati sa­ mo u diskreciji koja pristaje toj vrsti konverzacije vi­ še nego kakvo javno mjesto. Spiritističkih društava ima još neko­ liko stotina i ona oduševljeno održavaju naslijede Allana Kardeca. U Brazilu. Divno po­ tomstvo ovoga može se mjeriti s rijeka­ ma pristaša na njegovu grobu. ali ovaj poslje­ dnji našao je načina da se proširi samo zahvaljujući tim postupcima.. na groblju Père-Lachaise.

Tajna doktrina. istaknuta članica Teozofskoga društva koji su nazivali HPB.). 1888. t. "LUČONOSAC" dila je da su je za njezinu gla­ vnu knjigu nadahnuli "gospodari mudrosti" koji žive na nevidljivim ra­ zinama. Svedenborga. INICIRANA U najokultnija znanja. Si­ gurno je da je teozofija stara disciplina. kako Elena Petrovna Blavatsky. Svi su djelovali u sklopu kršćanstva. No njezino ključno putovanje. Ondje je stekla uvjerenje da će svijet biti spašen samo ženskim i miro­ ljubivim polom koji karakterizira orijen­ talne kultove.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Teozofija kao originalna sinteza različitih vjerskih struja.-1892. bila je inicirana u velike ezoterične kultove kao što je Izidin u Egiptu. nazvana HPB. Blavatsky. II. HPB se udala sa 16 godina za 70-godišnjeg generala kojeg će napustiti nakon neko­ liko mjeseci i krenuti na putovanje svije­ tom. bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo'. H ELENA PETROVNA BLAVATSKY TVR- . kako se tvrdi. naprasne smrti u njezinu okružju. i prvi je pro­ mrmljao: 'Onoga dana kada budete jeli voće. ljudi poput Jakoba Böhmea. EUMORNA PUTNICA. 'Glas­ nik svjetlosti'. odvelo ju je u Kinu gdje je navodno posvećena u misterije tantričnog budizma. Zajedno su utemeljili Teozofsko društvo 1875. U Sjedinje­ nim Državama prisustvuje svečanostima vudua. Njezino je djetinjstvo obilježeno neobičnim feno­ menima koji mladoj ženi daju demon­ ski pečat. koje neki opovrgavaju. obuzet ezoterizmom. inicirana i pukovnik Henry Steel Olcott. moć neupitne sugestije kojoj se pridružuju medijske sposobnosti. Po vlastitu svjedočenju. SOTONA. oca duhovnog oca. Theosophical University Press." H. što nije slučaj s HPB čiji put preuzima druge na­ čine. Njega se u potpu­ nosti može smatrati Spasiteljem. sjajni i blještavi Lucifer otvorio je oči automatu što ga je stvo­ rio Jehova. zmiju Postanka kao pravog stvoritelja i do­ bročinitelja. Ona prikazuje lik sotone kao osloboditelja što ilustrira etimologija riječi Lucifer koja znači "onaj koji nosi svjetlost": "Prirodno je vidjeti Sotonu. Treba li vjerovati. P. Rođena je u Ukrajini. rođena u punom okultističkom i spiritističkom valu nedvojbeno duguje uspjeh množini takvih svojih posudbi. U Parizu susreće Allana Kardeca. tako se predstavlja Helena Petrovna Blavatsky (1831. Louis-Claudea de Saint-Martina po­ kušavali su u svoje doba istražiti putove pristupa božanstvu kako bi bolje shva­ tili bit stvarnog i stekli mudrost. ezoteričnih i filozofskih. "Nevidljivi višnji" Sredinom 19. medij ko­ ji komunicira sa skrivenim i pradjedovskim snagama. u isti mah i najviše osporavano. slavnog spiritista. stoljeća Helena Petrovna je poznata u mondenim krugovima zbog svojih vizija i svojih medijskih sposobnosti.

ona tvrdi." Budizam. 1873. zaljubljenikom u egiptologiju i Setom Pencostom. prvi pristaše društva često su anglosaski masoni. u Tibet i Indiju? Ma što to bilo. Uostalom. uvjeren je u potrebu da objavi njezine ezoterične spoznaje s obzirom na to da u tom razdoblju po­ činju veoma neobične manifestacije. Moguće je da se tandem već približio nekim tajnim društvima. da je putovala u Kinu. odlučili da će prihvatiti sustav stupnjeva i inicijacijskih kultova od kojih masonski biljeg ne ostavlja nikakvu dvojbu. radije utemeljuju vlas­ tito Teozofsko društvo. Teozofska doktrina koju je razvila HPB sinteza je elemenata izvu- Tajna inicijacijska društva 118 . na posljetku su 1876. Deviza društva je sinkretična: "Nema religije veće od istine. zmiji koja sama sebi gri­ ze rep i također simbolizira slijed ciklu­ sa. središta energije u budizmu. je nalaze u New Yorku gdje je imala sudbonosni susret s pukovnikom Henryjem Steeleom Olcottom. Oni tu slave produbljenje vjerskih spoznaja s ezoteričnog i sinkretičnog aspekta.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Ilustracija sinkretizma što ga propovijeda Teozofsko društvo. Amblem teozofa simbolizira tu potragu za skrivenim jedinstvom: u Salomonovu žigu nalazi se egipatski križ. Ova daska koja se rabi kod teozofa prikazuje sedam čakri. sve je to sadržano u Ouroborusu. Opčaran nadnaravnim darovima HPB. Na vrhu napokon stoluje svastika koja je. što ona pripisuje neobičnim "nevidljivim višnjima".oni 875. simbol vječna života. prije nego što su je preuzeli na­ cisti. ali s drugima — Feltom. bila istočnjački sunčani simbol. slobodno zidarstvo i sotonizam izmiješani Iako su utemeljitelji u početku bili od­ lučni da se distanciraju od slobodnog zidarstva. me­ đu kojima je slavna Zlatna zora. Helena prima pisma koja se pojavljuju misteriozno u njezinim džepovima. kabalistom .

Prije smrti 1892. kojeg je usvojila. Nekoliko godina pri­ je već je Anna Bonus Kingsford (1846. Steiner definira dok­ trinu koja preuzima mnogo toga od teozofije i naći će svoju najsavršeniju primjenu u utemeljenju "Škole Steiner".).-1925.-1933. Međutim posljednje godine Petrovne obilježene su skandalima što stavljaju pod znak pi­ tanja njezinu čestitost i njezine talente. I doista. čenih iz budizma. koje još danas obrazuju milijune djece diljem svijeta oko ideje sklada između bi­ ća i njegove sredine. Goetheanum podignut u Dornachu u Švicarskoj prema Steinerovim modelima danas je sjedište Antropozofskoga društva i centra za izobrazbu. prekida veze prije nego što je iste go­ dine osnovao Antropozofsko društvo.-1886. on 1913.). Godine 1882. odredila je svoju nasljednicu u Annie Besant (1847. odlaze u Indiju gdje kupuju palaču Advar blizu Madrasa koja je još danas sje­ dište Teozofskoga društva. Sve veći broj pristaša nije zadovoljan novom upravom. Godine 1888. neki mladi Indijac po imenu Krishnamurti. nije nitko dru­ gi nego toliko očekivan "učitelj svijeta". Ali kriza je već počela. ona objavljuje skup teza u svojem istak­ nutom djelu Tajna doktrina. u mješovitoj masonskoj loži Ljudskoga prava osniva u Advaru ložu. Besant proglašava kako njezin štićenik. reinkarnacija svih velikih iniciranih u prošlosti . Među njima je i Rudolf Steiner (1861.). S Annie Besant Teozofsko društvo dobiva ključni utjecaj u smislu sve izraženije orijentalizacije. važna figura ženskog ezoterizma. Ona hvali lik Lucifera prikazanog kao "spasitelja" koji donosi spoznaju. Žaleći za njezinim konstantnim udaljavanjem od kršćanstva. Pedagog po struci. Ona je prešla iz radikal­ nog ateizma na teozofski put nakon či­ tanja Tajne doktrine.) i te kako osporavaju. 119 Tajna inicijacijska društva .iako on odbija ulogu koju mu želi nametnuti njegova zaštitnica.Svađe oko nove duhovnosti Red dovoljno napreduje pa ga Olcott i Petrovna nastoje učvrstiti. koje neki poput slavnoga spiritista Dunglasa Homea (1833. hinduizma i triju monoteističkih religija.1888. Rising Sun koja funkcionira usporedno s Teozofskim društvom. Inicirana 1891. Petrovna izjavljuje da ga je naslijedila od tajnih bića koja su joj ga priopćila dajući joj pristup "najstarijem rukopisu na svijetu" Knjizi Dzyana. intelek­ tualac zadužen za njemački ogranak Teozofskoga društva. Pod utjecajem spiritizma ona osim toga brani ideju susljednih reinkarnacija prema kojima se pojedinac progresivno poboljšava i tvrdi da uči svoje pristaše elemente gnoze koja omogućuje da se oslobode zapreka materije. to se vjerova­ nje baš ne podudara s pravoslavnim kršćanstvom koje HPB ne cijeni previ­ še.

To je bio slučaj sa slikarima Kandinskim ili Mondrianom. stoljeću. Poput njega pokret New age operira spajanjem do­ sta različitih elemenata koji dolaze sa zapada i istoka: yoga. veliki broj pristaša HPB pripadao je istodobno drugim tajnim društvima u koja su unijeli teozofsku doktrinu. Nedavno je teozofski sin­ kretizam ponovno preuzeo pokret New age čiji je uspjeh neupitan.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva NEW AGE. Ono danas slijedi trostruku svrhu: "stvoriti jezgru univerzalnoga bratstva". slično novom izdanku apokaliptične misli. danas se ideje New agea re­ dovito optužuju da su poslužile kao izlika za lukrativno iskorištavanje ko­ je nema mnogo veze s izvornim teza­ ma. Međutim. gnozu. Osim to­ ga. To vjerovanje u mogućnost novog zlat­ nog doba. stvara se novi pokret: New age. ali i industrijalcem Henryjem Fordom ili znanstvenikom Thomasom Edisonom. ZADNJA JE PREOBRAZBA TEOZOFIJE niji. pozivanje na kabalu. paramasonsku orga­ nizaciju čiji je središnji značaj bio krš­ ćanski. napustila Teozofsko društvo i osnovala Hermetic Society. . Razmimoilaženja koja su potresala društvo nisu začudo oslabila teze njego­ vih utemeljitelja. sufizam ili budizam poput pribjegavanja kon­ ceptu "globalnog sela" preuzetog od Kanađanina Marshalla McLuhana. izvire prilično jasno iz teozofskoga smjera. ni­ je zato postalo manje intelektualno raskrižje. psihoanaliza. on odbija društvo koje smatra nihilističkim i is­ povijeda svoju vjeru u svjetlu buduć­ nost za čovječanstvo pod uvjetom da se pokrene duhovna revolucija. a ogranci koji su se javljali pridonijeli su da se ona šire pod perom Steinera ili Kingsforda. Tako su se isplele veoma uske veze između društva i međunarodnog spiritističkog i spiritualističkog kongresa. Jiddu Krishnamurti na seansi javnoga čitanja. Nadahnjujući se teozofskim i antropozofskim idejama. Uronjen u teozofiju naučavao je kako se može približiti Bogu unutarnjim iskustvom. P OTKRAJ 60-IH GODINA U KALIFOR- Važan utjecaj Iako je Teozofsko društvo trebalo na­ pustiti dio svojeg izvornog sadržaja. Mnogo je ljudi bilo fascinirano pristupom i naukom Petrovne. koju je zapljusnuo val kontrakulture. Ezoterizam pokreta New age je neu­ pitan: taj je pokret stvorio i populari­ zirao ideju o "vremenu Vodenjaka" sinonimu oslobađanja mira i ljubavi u koji će svijet ući u 20. "poticati komparativno prou­ čavanje religija" i "proučavati neobjašnjene zakone prirode i skrivene moći u čovjeku". francuskim piscem Édouardom Schuréom.

otvoren je prvi hram u Londonu nakon kojeg su sli­ jedili hramovi u Edinbourghu i Parizu. Bila to su­ gestija ili stvarnost. "Astralna projekcija" Adeptusa minora Uspjeh reda bio je brz djelomično i za­ to što je ulazak u nj relativno jednosta­ van: dok engleski red Ruže i Križa primaju samo majstore masone. Samuel Liddel Mathers i William Robert Woodman koji su u isti mah bili slobodni zidari i rosenkreuzeri. obred je preporučivao da se val da izliti sa svih strana po tijelu i da ude iznutra u kontinuirani val. Bramu Stokeru. TO JE ZAJEDNIČKO VELIKOM PJES- niku W. To tajno društvo utemeljili su 1887. Godine 1888. William Wynn Westcott. Druga radikalna novina jest da se primaju žene i da su veoma zastupljene. Napokon ideje koje su motor reda ned­ vojbeno osvajaju: masonske. Lik astrologa i znanstvenika Johna Deea (1527.) ima ovdje središnju ulo­ gu: njegov sustav zazivanja duhova uve­ like su prihvatili članovi Zlatne zore. stvoritelju Drakule.Hermetički red Zlatna zora Zlatna zora. Točnije. za- Ovi simboli su razlikovni znakovi različitih dužnosnika koji su uokvirivali radove u sklopu Zlatne zore. doktrine Zlatne zore bile su u savršenoj podudarnosti s ukusom vremena. Č LANOVI DRUŠTVA PRAKTICIRALI SU BROJNE MAGIJSKE OBREDE MEĐU KOJIMA JE 121 Tajna inicijacijska društva . Napokon. korijeni reda koincidiraju s Westcottovim otkrićem šifriranog manuskripta čije kabalističke napise uspijeva dešifri­ rati Mathers. koji su od toga učinili temelj svojih ma­ gičnih obreda. U tom trenutku smatralo se kako inici­ rani primjećuje ili vizualizira val na vrhu svoje lubanje koji kruži duž njego­ va tijela prema nekoj točnoj stazi. Zlatna zora prihva­ ća svakog profanog člana. Westcott stupa u vezu s njom i dobiva dopuštenje da utemelji engleski ogranak pod nazivom Hermetic Order of the Golden Down ("Hermetički red zlatne zoree"). jesod. rosenkreuzerske i alkemičar- ske referencije usko su povezane s ele­ mentima kabale i tradicionalne magije. SEFIROT "STUPA SREDINE" obred Stupa sredine imao posebnu važnost. No obilježit će svoje vrijeme i utjecati na istaknute ličnosti. i Robertu Louisu Stevensonu. Yeatsu. Ta je operacija bila popraćena zazivanjem jednog od imena bogova. B. Dvojica ljudi ovdje dakle otkrivaju podatke o Njemici Anni Spren­ gel koja je živjela u Nürnbergu. Proizlaze iz svih ezoteričnih tradicija. Stojeći iii sjedeći izvršitelj bi morao vizualizirati njih pet keter.-1608. Prema naznakama sadržanim u tom djelu kod nje je navodno bilo pohranjeno nasljed­ stvo originalnih rosenkreuzera koje je stoljećima prenosio tajni red pod ime­ nom Die goldene Dämmerung ("Zlatna zora"). a zatim svaka od njezinih etapa odgovara jednom sefirotu. Meditacija okićena terapeutskim vrijednostima nadahnjuje se kabalom. malkut dok je svaki od njih pridružen jednoj obojenoj sferi i jednoj točki na tijelu. daat. U razdoblju kada su spiritizam i magija fascinirali gomile. Dee je doista mislio da je pronašao originalni Adamov jezik. tifaret. oduševljeni ezoterizmom i starim magijskim knjigama. nije manje istinito da se pristaše često posvete toj vrsti vježbe. spoj rosenkreuzerizma i magije živjet će samo pola stoljeća. autoru Otoka s blagom'? Osim zajedni­ čke pripadnosti svijetu britanske knji­ ževnosti sva su trojica bili članovi utjecajnog društva Golden down.

Astrum Argentinum. I na­ pokon treći red. Zagonetni mag Aleister Crowley. utemeljiteljem antropozofije. Stella Matutina bio je posebno aktivan i stupio je u vezu s Rudolfom Steinerom.Samuela Liddela MacGregora Mathersa naslikala je njegova žena u svečanoj odjeći. Tajna inicijacijska društva 122 . utemeljio je vlastiti red. Francuska prima više "hramova" koji to traže. Od 1903. Postupak zazivanja poči­ nje u drugom redu od kojeg se praktici­ ra samo stupanj Adeptus minor. Faraon. Suočena s tim neodrživim priznanjima Zlatna zora pu­ ca. Mathers otkriva nekolicini bliž­ njih kako Westcott i on nikada nisu bili u vezi s bilo kim iz "trećega reda" i kako su oni sasvim dobronamjerno izmislili njemačku rosenkreuzersku granu za ko­ ju tvrde da od nje potječu. hvaljujući kojem je moguće zazivati du­ hove posrednike tijekom teurgijskih se­ ansi. Drugi ogranak. bio je rezer­ viran za trojicu utemeljitelja koji su jedini bili osposobljeni da budu u vezi s "tajnim majstorima". ali efemernu. Zato je društvo veoma strogo hijerarhizirano u tri postupna reda. ona je na umoru. Tije­ kom njihova suđenja više je puta spome­ nuto ime udruge pa je mnogo pristaša počelo sumnjati u nju. a Thelemic Order of the Gol­ den Down pojavio se u Sjedinjenim Ame­ ričkim Državama 1990. zatim Philosophicus uče se opća načela reda odabrana iz nekih obreda kao što je "stup sredine". iniciran 1900. No za to je znanje potrebna duga praksa. ne računaju se višestruke i ponovne pojave posvuda po svijetu. kad su se istaknuti člano­ vi britanskoga svijeta kao što je pisac Yeats. budući dobitnik Nobelove nagra­ de za književnost.. sestra filozofa Henrija Berg- sona. izbila je kriza. Skandali i svađe Godine 1900. pridružili redu. teoretski njema­ čkim redom Ruže i Križa. Practicus. mag i templar u isti mah sprema se slaviti obred visoke magije. Dodajmo tim unutarnjim svađama i činjenicu da su osobe bliske tom društvu bile uhićene zbog prijevare 1901. Mathers je utemeljio u Parizu bratstvo Alfa i omega kojim će poslije njegove smrti upravljati njegova žena Mina. Zlatna zora će na­ pokon doživjeti sudbinu koja odgovara njezinu imenu: sjajnu. Oko njezina se naslijeđa vode žestoke svađe. Iako je originalni red nestao. najtajniji. U prvom gdje neofit postaje jedno za dru­ gim Zelator. Tu se osim toga poučava "astralna projekcija" koja je trebala omogućiti sljedbenicima da prođu druge razine stvarnosti. Theoricus.

) zamišlja idealnu za­ jednicu gdje mladi muškarci i mlade djevojke žive u skladu uz devizu: "Čini što te volja". On nije suvremeni pjevač poput Micka Jaggera. smatrajući tako da ljudska volja mora naći svoj put baš kao što se zvijez­ da premješta na nebu. No Crowley doda­ je seksualnu dimenziju koje nema u matičnom društvu. Aleister Crowley je umro. počinje studirati u vjer­ skim ustanovama što ga je zauvijek skrenulo s puta vjere prije nego što je došao na ugledno sveučilište Cambrid­ ge. autora Drakule s kojim će dugo ostati povezan. Onaj koji se još zove Edward Alexander Crowley postaje sada mag Aleister Crowley ili "životinja" . Javlja mu se biće nazvano Aiwass i diktira mu "ČINI ŠTO TE VOLJA" ILI IZOPAČENI RABELAIS no je preuzeta .Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Određeno potomstvo učinilo je od Aleistera Crowleyja jednog od najvažnijih magova 20. tražio od svojeg lije­ čnika morfij kako bi ublažio bol koja ga je nagrizala. U Indiji prakticira yogu i tantrizam koji teži za tim da obuzda seksualnu energiju kako bi se upoznalo "buđenje". pristupa Zlat­ noj zori. privlače brojne nove članove. Putuje svijetom. Crowleyjeva karizmatska ličnost. Knjigu zakona za koju se smatra da na­ javljuje novu religiju kojoj će Crowley biti prorok. Po­ sljednje smrtno proročanstvo nekog li­ ka koji je čitav svoj život. Tako se 1909. umirući je još smogao snage i prokleo ga. bio nadahnut vragom. Adeptus minor. Misteriozni lik otkriva mu napokon da je živio u Kaldeji pod vlaš­ ću Hamurabija. Ali Crowleyjeva thelema ("volja") daleko je od Rabelaisove humanističke utopije. Uspjeh je bio kao naručen. fascinirati.lucifersko ime koje si je volio dati kako bi zahtijevao svoj postupak crne magije.barem po imenu . stječe imanje u Škotskoj nedaleko od Loch Nessa. on je toliko zadivio članove reda da mu je od­ mah dodijeljen najviši stupanj. Nedvojbeno zato što je razvrat koji je reklamirao u svojoj opatiji najavljivao seksualnu revoluciju. U Rusiji stupa u vezu sa sektom klisti iz koje je potekao slavni Rasputin. tijekom putovanja u Egipat. Nekoliko sati nakon smrti svojega pacijenta umro je i liječnik. Rođen 1875. Ondje prakticira magiju nauče­ nu u obredima Zlatne zore. neki je čovjek. Vrativši se u Europu. 123 Tajna inicijacijska društva . Otkrića na Nilu Sljedeće godine još više uvode Crow­ leyja u inicijacijski svijet tajnih društa­ va. Glavni do­ gađaj u njegovu životu zbio se 1904. čini se. rada Astrum Argentinum. u imućnoj bri­ tanskoj obitelji. Ovdje intervenira seksualna magija: sjedinjenje suprotnos­ ti koja se prenosi ljubavlju treba prema Crowleyju omogućiti svakomu da se ot­ krije i ostvari. Međutim rijetki se odupiru tiraniji gospodara koji se hvali dugim fazama trapljenja nakon kojega slijede noći razuzdanosti. U kontaktu s njima inicira se u orgijastičke kultove koji će ga proslaviti. najuglednijem inicijacijskom društvu u Velikoj Britaniji gdje susreće Brama Stokera. Kad je liječnik to odbio. Čovjek doista ima čime intrigirati tj.od one Françoisa Rabelaisa koji u svojem Gargantui (1535. odine 1947. To je način da se legitimira razvrat koji postoji u njegovoj sicilijan­ skoj opatiji. stoljeća. Godine 1898. kojega je život već dobrano načeo. Iniciran pod imenom Perturabo ("izdržat ću"). Poput njega Crowleyjevo društvo novači muškarce i žene s ciljem da ih inicira u magijske obrede zahva­ ljujući kojima će se moći probuditi u svojem "višem biću". U Knjizi zakona mag potvrđuje kako su "svaki muškarac i svaka žena zvi­ O PATIJA CROWLEYJEVE THELEME IZRAV- jezda". ali njegova je poruka ostala. Kao bogati nasljednik prekida studij i vodi dendijevski život zahvaljujući ko­ jem se druži s osobama ezoteričnoga Londona. Dodaje da mu je za­ datak voditi Crowleyja u organizaciji inicijacijskoga reda koji će zamijeniti Zlatnu zoru. Tih godina kaže da je primio proročku poruku: neka vizija mu je ob­ javila da će mu se jednoga dana kazivati u pero Sveta knjiga. fascinacija ko­ ju vrši i na žene i na muškarce. Ozzyja Osbournea (i njegove pje­ sme "Mister Crowley") ili grupe Iron Maiden koji mu nisu odali počast niti ga spomenuli u svojem djelu u vezi s nekom kompozicijom. Njegovi su obredi bliski onima Zlatne zore.

Ali uspomena na Aleistera Crowleyja trajno je obilježila pristaše magiie tijekom 20. "životinja" pozira uz vračarsku knjigu urešenu pentagramom.. On ondje nastavlja svoje seksomagijske postupke sve do ekscesa. stoljeća. a zatim se hvali da je tvorac engleske pobjede. Kad je preminuo 1947. Jedna član­ ica umire u zbunjujućim okolnostima. ezo­ terični red je već davno pre­ stao postojati. Crowley reformira Astrum Argentinum sa šačicom vjernika i naseljava se na Siciliji na staroj farmi ko­ ju pretvara u svetište nazvano "Opatija theleme". Otad Astrum Argentinum pada i Crowley napušta Siciliju. Tajna inicijacijska društva 124 .Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Nova Opatija theleme Godine 1919. vara se u dramu. Lijevo: Aleister Crowley. S tim pokrivalom za glavu daje o sebi faličnu sliku koja odgovara njegovim orgijastičkim postupcima. Orgije se zbivaju u dvorani čiji su zidovi bili oslikani zastrašujućim likovi­ ma i luciferskim zvijezdama petokraka­ ma. Nalaze ga za vrijeme Drugoga svjetskog rata kako šalje talisman Churchillu. odvlačeći svoju zajednicu prema kolek­ tivnom ludilu tako što svi pribjegavaju drogi za koju pretpostavljaju da budi os­ jetila. Ali jedna od tih crnih misa pret­ Mistični pečat koji se upotrebljavao tijekom ceremonija u hramovima Astrum Argentinum.

Evovi zazivaju Duha riječi.Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena Afrička plemena. Često je popraćen povlačenjem izvan sela gdje se mlad čovjek inicira u svoje buduće odgovornosti. Maske igraju važnu ulogu označavajući funkciju koju preuzima nosilac ili sile kojima se želi okititi. Simbolički maleno dijete. Bassariji su odabrali kameleona kao životinju fetiš. a najvažnija od tih ceremonija je inicijacija adoles­ centa u odraslu dob. Kod Bambara inicijacija obuhvaća šest stup­ njeva. Zato se često uvodi u bratstvo. Te skupine nisu tajne jer se zna za njihove članove. katkad žestokoj uz ri­ tam pjesama i misterioznih vradžbina. Primjerice kod Mitsogha ceh Evovi je ceh sudaca. Obred sakačenja obilje­ žava općenito taj prijelaz: obrezivanje kod dječaka. Katkad se iniciranoga podučava u jeziku koji je prikladan za njegov red a nerazumljiv profanima. Na kraju te kušnje procjenjuje se je li di­ jete dostojno ili nije da započne inicija­ ciju. totem ko­ ji nedvojbeno simbolizira njihovu brigu da pred očima profanih prikriju misteri­ je svojih temeljnih mitova. gdje se ob­ rezani ujedinjuju u komo. Svečanost u prisutnosti zajednice završava i mladi inicirani vode se u svete šume gdje će izolirani od ostatka svijeta nekoliko tjedana ulaziti u dodir s tajna­ ma njihova naroda. društva zadržavaju svoje običaje u inicijacijskim bratstvima koja tvore jedan od temelja njihova identiteta. odrastavši. Obred ulaska u ta društva kopija je obreda ini­ cijacije kojem je u neku ruku produ­ ljenje. kandidat treba najprije steći pravo ulas­ ka koje označava želju da ude u brat­ stvo. Pod vlašću kovača komotigija adolescenti se zadu­ žuju da čuvaju mitove i prakticiraju kult predaka štiteći jedinstvo zajednice. narodi. Spolna razlika ima temeljnu ulogu u toj fazi života i u trenutku puberteta događa se vrlo često prva inicijacija. Da bi mu se pristupilo. Na kraju toga teškog razdob­ lja posvećeni priseže da će čuvati tajnu o onome što je doživio i da prihvaća novo ime jer. U drugim slučajevima obredi inicija­ cije stavljaju kandidata na tešku kušnju. nomadskog naroda iz zapadne Afrike. 125 Tajna inicijacijska društva . Za to treba izdr­ žati sve vrste mučnih kušnji: lišavanje hrane. samo manjina napreduje više prije inicijacije koja ih uvodi u zatvorena bratstva. no njihova se znanja ezoterične naravi nikada ne priopćava­ ju. Njihova je važnost takva da ima društava maski koje tvore specifična bratstva čije funkcije varira­ ju od naroda do naroda. kao što je to slu­ čaj kod Bambara iz Malija. poziva k sebi sina ili najvjernijeg učenika i daje mu sisati svoj jezik kako bi ovaj stekao njegovo znanje. Ovaj se mora povući na osam dana za koje vrijeme oni koji imaju naslov harskoj Africi gdje život sva­ koga od njih ne bi bio obilježen tradicionalnim ini­ cijacijskim obredima od kojih je najvaž­ niji nedvojbeno onaj prijelaza u odraslu dob. ekscizija kod djevojčice. kada inicirani poglavar dosegne dob od 63 godine. EMA U O P Ć E NARODA U P O D S A - Zahtjevna inicijacija Iako većina ljudi počinje pripadati tak­ vim skupinama u odrasloj dobi.. Čitanje iz utrobe pi­ jetla određuje najprije je li mladi Bassari spreman. nanošenje različitih ožiljaka. smatrano do tada gotovo dvospolcem. ljudsko meso za koje se smatra da povećava njegovu tjelesnu i duhovnu snagu.. zatvaranje. postaje mu­ škarac ili žena. POSVEĆENE ŠUME KAMELEONSKOGA NARODA lona narod Bassari obavlja ani­ mističke kultove predaka koji su omogućili tom manjinskom narodu da očuva kulturu staru nekoliko stoljeća. Kod Peula. Svakih šest godina život jednog pripa­ dnika naroda Bassarija obilježen je prije­ lazom u novi dobni razred. Gebasa-Tsotsu da on da svoje darove budućem po­ svećenom kako bi imao "talent dobrog govora" koji je potreban svakome čovje­ ku od zakona. sela. Tijekom tih kušnji uzi­ manje droga olakšava kontakt sa svije­ tom bogova. Osim klasičnih lišavanja on treba poje­ sti izmet tj. a malo ih se uključuje u zadnje društvo kore za čije se članove smatra da stupaju u vezu s božanstvima. a zatim se on sučeljava s ma­ skama odraslih s kojima se treba sukobiti U SENEGALU NA VISINAMA FOUTE DJA- u obrednoj borbi. nije više dijete nekoga para nego član klana.

Kod Mynyanka u Maliju bratstvo Nya zaduženo je da štiti članove pleme­ na od vračanja. Poglavar. stoljeću neka od tih tajnih vjerskih društava bila su skrenuta sa svoje misije kako bi postala skupine s političkim ciljem. kralj. Maska koré. Tajna inicijacijska društva 126 . U njemu odjekuje odgovornost da uspostavi vezu između svijeta živih i svijeta mrtvih i zato ga se ljudi jednako tako boje kao što ga i poštuju. čarobnjak ili još "ko­ vač". maskirana u svečane kostime posvećuje se obrednim plesovima tijekom seoske svečanosti. onaj koji je stigao na vrh hijerar­ hije u smislu kompletne inicijacije uživa u znatnom prestižu. najviši inicijacijski stupanj kod Bambara u Maliju. održavati dugotrajnost njezina identiteta i njezine kulture. U 20. to je slučaj slavnih ljudi-leoparda koji su oboruža­ ni željeznim kandžama razdirali svoje neprijatelje i sijali strah u Zairu. Ženske gru­ pe najčešće su zadužene za to da smiru­ ju sukobe u sklopu sela ili da privlače U zemlji Dogonu u Maliju skupina iniciranih na štulama. održavati koheziju grupe.Tisuću i jedna funkcija bratstava Bitna funkcija tih inicijacijskih bratstava jest. plodnost na grupu. U Zairu Yake su dodije­ lili grupi N'gongi ulogu da stišava i pomiruje duhove predaka. kao uostalom posvuda. Nositelji te maske jašu na drvenim štapovima za vrijeme inicijacijskih ceremonija. Ne­ ka od njih mogu imati i precizniju ulo­ gu.

.

Tajna politička društva Tajna politička društva slijede veoma točan koncept. . najčešće borbu protiv neke države ili protiv neke dominacije koja zahtijeva tajnovitost. U njihovu slučaju tajna nije konačna po sebi. ona obično prestaju djelovati kad ostvare cilj. nego više nužno sredstvo u službi njihova projekta. Pribjegavajući najčešće nasilju. odnosno infiltraciju. prikrivanje.

Ta teatralna funkcija tajne može se isto tako izvesti obrednim uprizorenjima namijenje­ nim impresioniranju publike. ovdje se radi o izrazitom proturječju jer ustroj tih bratstava u sjeni i identitet nji­ hovih članova ostaju za većinu tajna. stoljeća ili današnje terorističke skupine. sto­ ljeća kada su se pripadnici Ku Klux Klana po­ kazivali u kukuljici i bijelim kostimima kako bi zaplašili crno stanovništvo. žaleći za porazom ili proglašavajući pobjedu. U tom kon­ tekstu mogu se spomenuti jednako tako sred­ njovjekovna sekta asasina i nihilisti s kraja 19. Osim toga ništa ne plaši više javnost. Više vole zamaskiranost nego tajnu. suočene s moći koju prokazuju. To je bio slučaj na starom američkom jugu početkom 20. Ove su organizacije. Daje grupi potrebnu psihološku snagu koju zna upotrijebiti. Svi oni služili su se svim sredstvima kako bi pot­ kopali snage svojih protivnika. Članovi sekte asasina znali su se već infiltrirati među redove svojih neprijatelja kako bi udarili iznutra. ostavlja dojam da se opasnost može po­ javiti svakog trenutka i pogoditi svakoga.Tajna politička društva NA SU STARA. Iznenadni napad ili aten­ tat također su značajka tih društava. rujna 2001. u New Yorku: činilo se kako prijetnja izvire sa svih strana jer je dolazila od tajne strukture za koju nitko ili gotovo nitko nikada nije čuo. Zato se neka od njih slu­ Fotografija na prethodnoj stranici: 6. štoviše moraju biti javni. listopada 1951. bio bi to kraj njihova utjecaja. I doista. že suptilnim sredstvima. Najdrastičniji primjer je dakako atentat od 11. 129 Tajna politička društva . što je sijalo strah i trepet medu kršćanima i među muslimanima. No tajna poprima i drugo lice koje je svoj­ stveno političkim društvima: lice određene teatralizacije akcije. vlast ili politički svijet nego ne­ moć da se razotkriju krivci za neki teroristički čin. ona izlažu jeftini političko-kulturni izlog kako bi zaveli eventualni pli­ jen. a katkad i usred bijela dana. ako bi se objavile informacije o identitetu njihovih članova ili njihovim projek­ tima. Tajna je dakle condicio sine qua non njihove učinkovi­ tosti. Ta strategija obično krije opasne ideje ideoloških skupina ekstremne desnice. povorka Ku Klux Klana na festivalu Pleasure Gardens u Londonu. djelujući u sklopu tajne organizacije kojom su savršeno ovladali. No tajna ovdje prestaje. Točnije. Obred i kostim služe zaplašivanju neprijatelja. Tijekom nasilja grupa se legiti­ mira preuzimajući odgovornost za svoju akci­ ju. dok su njihovi ciljevi i njihove akcije daleko od toga da budu skriveni. napredovale u sjeni i od te su situ­ acije napravili oružje. Ta društva nastoje pokazati svoju moć i oglasiti stvar za koju se bore. Tajna u tom slučaju generira strah. SUSREĆEMO IH ZAPRA­ VO svaki put kada neke manjinske ideje ulaze u sukob sa službenom vlašću te odaberu rad u ilegali kako bi nametnule svoj način gledanja. To je stari običaj.

181 Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice Svjetski terorizam al-Qaide 185 189 171 173 .. narod na tajnim društvima". Tako se u razdoblju između dva rata društvo Thule po­ nosilo da je obrazac nacizma i inspirator Trećega Reicha. događa se da se oporba sukobi s političkim režimima. 169 Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Izgubljeni vojnici OAS-a Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija . Kineski je primjer još frapantniji.. Pred sudom Svete Vehme Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini 133 131 Neprijatelji Crkve. . U tom slučaju politička društva spremno postaju subverzivna..Sadržaj Politička društva vrlo često napreduju kada državna ili službena vlast slabi. 159 Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše . . . ta je tehnika omogućila nekim tajnim društvima da u određenim razdoblji­ ma postanu prava država u državi. To je upravo bio slučaj kod jednog od najstarijih medu nji­ ma. . . . Kao jamac diskrecije. preko Crne ruke ili Cagoule. bavarski iluminati. . 177 Oružana i ilegalna borba nacionalista. . Ona se potvr­ đuju kao poluslužbena vlast funkcionirajući paralelno sa službenom vlašću. . Tako su među svim tajnim društvima poli­ tička ona koja su očito najviše vršila pritisak i još danas nastavljaju utjecati na povijesne tokove. 137 Revolucionarni ideal karbonara 141 Urota dekabrista Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Belle Époque nihilista i anarhista Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Opasan nacionalizam Crne ruke Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Urota kagulara 163 165 157 153 147 149 145 Dijabolično carstvo Ku Klux Klana . Svetoj Vehmi koja se u srednjem vijeku izdigla u okultni sud dijeleći i izvršavajući pravdu pred carskom vlasti koja je trenutačno bila na izdisaju. Međutim. Ondje prema staroj poslovici "Službene vlasti temelje svoju moć na zakonu. orga­ niziraju ustanke ili pučeve: primjera ima od dekabrista do OAS-a. ali i učinkovitosti.

Ali od 15. Za razliku od ovih službeno izabranih pokušavaju se name­ tnuti i drugi kandidati što još više slabi autoritet careva. vojvodstava koje se bore kako bi povećali vlastitu moć. Tim političkim i dinastijskim nemirima pridružuju se pljačke na područjima koja pripadaju kruni što još više otežava situaciju. Umjesto nje­ ga nalazi se samo mnoštvo kraljevstava. U načelu samo tri kuće smiju podupirati kandidata za prijestolje: Habsburgovci. tj. Tu zajednicu čiji središnji sud zasjeda u slobodnom gradu Dortmundu tvori če­ trnaest sudaca (obično sedam plemića i sedam građana). jamca stabilnosti. a gradovi prisvajaju povelje koje im jamče slobo­ du i oprost od svih carskih nameta..Pred sudom Svete Vehme Opasno bratstvo uzdiže se u okultni i svemogući sud kako bi zamijenilo pravosuđe oslabljene carske vlasti. MRĆU CARA CONRADA IV..) i njegov nastavak pridonose dugo tomu da se car­ ska vlast lišava nasljedne potpore. Tijekom te odsutnosti središnje vlasti područni kneževi stekli su veću političku autonomiju. U toj nestabilnoj političkoj klimi rada se bratstvo Vehme (od nizozemskog veem. i 1438. stoljeća u tom su području aktivne stotine drugih sudova. Služeći kao sud. Tek potkraj srednje­ ga vijeka Sveto Carstvo ponovno dobiva stari sjaj. (Minijatura iz 15. Vehme je organizirana po stro­ goj hijerarhiji: Frohnboten primjenjuju SVETO CARSTVO POTRESAJU NEMIRI nalni nemiri koji obilježavaju "ve­ liki interregnum" (1254. imajući za cilj održa­ vanje reda i mira. San o univerzalnom carstvu koje se identifi­ cira s kršćanstvom nestaje. Paralelna. 131 Tajna politička društva . stoljeća. dok joj je zapravo jedini cilj bio da ih zamijeni. gradskih magistrata čiji se broj nadopunjava čla­ novima plemstva i slobodnih seljaka. HO- henstauovca 1254. slobodnih gradova.) sami dali devet od deset kraljeva izabranih između 1273. počinje Sveto Rimsko Carstvo Nje­ mačke Nacije.-1273. razdoblje poli­ tičke anarhije koje završava tek dvadeset godina poslije. Luksemburgovci i Wittelsbachovci koji su N EDOSTATAK SREDIŠNJE VLASTI IREGIO- Na sudu Svete Vehme mač pravde je kobno oružje koji napada osuđenike bez mogućnosti opoziva. Vehme je uglavnom sastavljena od porotnika. Napokon rubna područja Carstva kližu polako u francus­ ku ili talijansku sferu. Tijekom gotovo dvaju stoljeća održava se praksa rotacijskih izbora prema kojima se na prijestolju Svetoga Carstva izmjenjuju vladari iz različitih obitelji. što znači "ceh" ili "udruga") ili Sveta Veh­ me jer tvrdi da radi u ime Svete Stolice i Svetoga Rimskoga Carstva. Tijekom tri stoljeća suci Svete Vehme sijat će strah u Njemačkoj.

. (Bakrorez prema Georgeu Cattermoleu za Sabrana djela Waltera Scotta. Za krađe. Počinjeni zločin i odluka suda objavljuju se na stablu obješenoga. Među­ tim najčešće se pribjegava mučenju da bi se iznudilo priznanje.-1648. Kneževi pak svojim podanicima zabranjuju sva­ ki kontakt s tajnim sudom. Kotač. Još po­ četkom 19. Iako ne zna­ mo koliko je osoba Sveta Vehme osudi­ la. Kandidati za funkcije suca nemaju svi iste pobude: neki misle da mogu biti pravedniji od carskih ili crkvenih instancija. stoljeća napokon nestaje.. stoljeća s ponovnom uspostavom car­ ske vlasti s carevima poput Maksimilijana I.. sigurno je da je ta institucija snažno obilježila njemački mentalitet.-1519. dok Stuhlherren ("pred­ sjedavajući") vode sjednice. krivovjerstvo i vračanje.. Aktivna tijekom posljednjega stolje­ ća srednjega vijeka Vehme slabi od 16.-1556. opekline od vatre ili užarena smola. vrijeđanjima ili brakolomstvu. oni se globe.Pred sudom Svete Vehme kazne koje određuju Freischöffen ("slo­ bodni suci"). raza­ pinjanje.. drugi se boje Vehme i pokušavaju se zaštititi ta­ ko što se učlanjuju. priznaje čak i car Karlo IV. tako se moć Vehme demonstrira pred očima svih. Ako je riječ o sitnijim prekr­ šajima. . većina optuže­ nih spremna je sve priznati kako bi iz­ maknuli žestokim mukama po čemu je Vehme poznata. seksualne zločine. koji nakon što se reaktivirao tijekom Tridesetogo­ dišnjeg rata (1618. Habsburgovaca (1519.).i neumoljiva pravda Procesi poput vijećanja održavaju se u najvećoj tajnosti i za onoga tko se pojavi Charles le Téméraire pozvan je da se pojavi pred sudom Svete Vehme. stoljeća autori poput braće Grimm u svojim slavnim bajkama opi­ suju s pomalo morbidnom fascinacijom njezine aktivnosti. Osoba osumnjičena za zločin sveča­ no se poziva pred Svetu Vehme i ima šest tjedana vremena da organizira ob­ ranu pozivajući se na svjedoke. a ostali se naprotiv kažnjavaju najvećom okrutnošću. . posebno svađama.). U tom razdoblju nemi­ ra važnost Svete Vehme postaje takva da njezinu jurisdikciju 1371. treći napokon nala­ ze ondje nezanemariv izvor prihoda jer mnogo je žrtava spremno platiti kako bi izbjegli osudu.) pred tim izuzetnim sudom uopće nema nade da izbjegne kaznu koja se odmah izvršava. ali i odavanje sudskih tajni obično se traži smrtna kazna. (1493. potkraj 18.) i zatim Karla V. umorstva. oštra kliješta. Smrtna kazna izvršava se vješanjem.

spominje postojanje zločinačkog muslimanskog dru­ štva čiji se članovi nazivaju "asasini". Ovaj novači hrabre mladiće koje odvodi na skriveno mjesto poznato samo njemu i nazvano "rajski vrtovi". Starac s planine predsjeda prolijevanju vina u čast bogova sekte asasina pod utjecajem hašiša po kojem su dobili ime (Comeleranova litografija). a katkad i zabrinjavajućih priča u kojima. trebaju smaknuti onoga ili one koje on odredi. STOLJEĆU MARKO POLO kr- stari istokom do Kine. Tako je neki izaslanik njemačkoga cara Sinan. Zaklonjeni sirijskim planinama ti su fanatici sijali strah kod moćnika iz tog područja. 13. Već su se u prethodnom sto­ ljeću spominjale razne priče o njima. Starac im nasilno prekida tu ekstazu i daje im bo­ dež.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini Njihov ugled upamćen po zlu trajao je stoljećima između povijesne stvarnosti i mitologije zločina. Tako pripremljeni članovi sekte postajali su strašni ubojice sprem­ ni na sve kako bi služili Starcu iz planine. O svojim neobičnim dogodov­ štinama pripovijeda u Knjizi čuda svijeta gdje ima određen broj neo­ bičnih. 133 Tajna politička društva . Odsječeni u čvrstim utvrdama visoko u sirijskim planinama dušom i tijelom su odani poglavaru nazvanom "Starac iz planine". Svjedočanstva obojena strahom Marko Polo nije jedini koji spominje asasine. Ondje se odaju uživanjima sa ženama i hašišom odakle im i ime hašašin koje su križari pretvorili u "asasin". među ostalim. ako ponovno žele upoznati te užit­ ke.

gotovo legendarna oso­ ba. do 1171. Održavali su uske veze sa svojom braćom u Siriji i potkraj 12. Čini se kako su im taj nadimak nadjenuli kršćani. umire Kalif Al-Mustansir. uključujući i svoje majke i sestre. Antiohije i Alepa u planinama postoji rasa Saracena koji se u svojem dijalektu nazivaju Heyssessini. u palači izbi­ ja pobuna. a na romanskom segnors de la montana. Gospodari Alamuta razvijali su jednako tako ezoterični nauk koji je od njih činio imame jednake onima po­ tomaka Poslanika. S visine svoje tvr­ đave slao je svoje mlade sluge da napa­ daju ne samo križare koji su kolonizirali dio Bliskog istoka. jedu svinjsko meso što se protivi saracenskom zakonu i raspolažu svim ženama. neobična. njegove kćeri. određen broj ismailaca. Sinan. Tu se radi o dalekom odjeku ukinuća zabrana vezanih uz šariju. nego i muslimanske velikodostojnike medu kojima je bio i sam Saladin koji je vladao velikim Tajna politička društva 134 . sto­ ljeća. Me­ đu ostalim sluge Starca s planine nazi­ vali su se "nizari" ili "nizariti". rođen je u Perziji početkom 12. obrazovan čovjek i odličan strateg. rođaka i Poslanikova zeta te Fatime. oko utvrđenih mjesta kao što su ona u Masyafu u Siriji ili Alamut u Perziji što je političko i duhovno središte sek­ te. Sinan. Pridružio se nizaritima za vjerske revolucije u sklopu ismailizma. šiitskog islama. njegov ga je brat osudio da bude živ zazidan. Sinana. doveo je sektu asasina do vr­ hunca organizirajući zločine o kojima se nije mnogo znalo. "Starac s planine" Sinan.Fridrika Barbarosse pisao kako na "gra­ nicama Damaska." Sva svjedočanstva idu u jednom smjeru i pokazuju da sekta tero­ rizira suvremenike. stoljeća otpravili su onamo jednog od svojih vjernika. Žive u planinama i imaju gospodara koji užas­ nim terorom udara na sve bliže ili dalje saracenske kneževe te susjedne kršćan­ ske gospodare jer ima običaj ubijati ih na neobičan način. Ovaj osjećaj uosta­ lom objašnjava zašto su te priče obojene pretjerivanjima i netočnostima: naime članovi sirijske sekte nikada sami sebe nisu zvali "asasinima". Nizar bježi u Aleksandriju gdje organizira kratkotrajni ustanak. Ljudi s planina Povijest sekte asasina zapravo je neod­ vojiva od jedne od većih vjerskih stru­ ja. No kada 1094. tvrdeći da potječu od Alija. odbi­ jaju priznati uzurpatora. Međutim. Godine 1164. Iza zidova tih neosvojivih tvrđava organiziraju politička ubojstva svojih protivnika. Kako je bio prisi­ ljen vratiti se. Oni su vladali od 909. ismailizma. Tu doktrinu ponajprije zastupa dinastija kalifa Fatimida u Egiptu. Njegova zakonita nasljedni­ ka Nizara udaljuje vezir Al-Afdal u korist njegova mlađega brata. Nizarovih pristaša. novi gospodar Alamuta. Takva ljudska rasa živi bez zakona. Zato kršćanski teksto­ vi spominju muslimane koji jedu svi­ njetinu. Takva utočišta omogućavala su asasinima da se dugo opiru svojim neprijateljima. Hasan. Sirijska tvrđava Masyaf smještena na stjenovitom vrhu jedno je od uporišta nizara. Oni koje su počeli zvati nizarima uspjeli su osnovati niz autonomnih kneževina izvan Egip­ ta. Sinana je Hasan poslao u Siriju u tvrđavu Masyaf kako bi ondje primijenio novi nauk. jedva došavši na vlast proglasio se pred­ stavnikom skrivenog imama i u njegovo ime objavio kraj muslimanskog zakona usred Ramadana.

njihov je uspjeh protiv Franaka bio bombastičan. Više puta su asasini. Tada se sa strahom počinju spominjati priče "o Starcu s planine". iznena­ dio se kad je vidio kako pristaju uz iza­ slanika koji ih je pitao jesu li spremni ubiti svojeg učitelja ako im to naredi Starac s planine. Članovi sekte bili su podijeljeni u dvije skupine: da'ii koji su bili zaduženi da propovijedaju ismailski ideal i fida'i. upravo iza­ branom za jeruzalemskog kralja. Međutim on je asasinima ostavio relativnu autonomiju i koristio se čak i njihovim uslugama protiv nek­ ih svojih neprijatelja. Ovaj izraz. kao na primjer protiv sunita Saladina koji se žestoko borio protiv njih. ostaje da su pokazivali fanatičnu podložnost svoje­ mu gospodaru. zadr­ žavši kod sebe svoja dva tjelesna čuvara u koja je imao potpuno povjerenje. nekoliko asasina prerušenih u monahe približilo Conradu de Montferratu. koji su zauzeli sunitski Mongoli. povezana s nekim arapskim kro­ ničarom još je izrazitija. što je još više pojačavalo osjećaj zastrašenosti kod suvremenika. Legende stvorene o asasinima uvelike su pridonijele stvaranju mita o kriminalnim fanaticima. Kada se 1192. 135 Tajna politička društva . Jednoga dana Sinanov je emisar tražio da ga Saladin primi nasamo i on je to prihvatio. označavao je aktivne ubojice koji su počinjali ubojstva izlažući živote i bili spremni žrtvovati se za svoju stvar. Asasini nisu oklijevali upotrijebiti me­ tode infiltracije.Po Sinanovu nalogu pristaše se ubijaju. Svi su bili indoktrinirani od djetinjstva. Ma što bilo. Sinan se distancirao od gospodara Alamuta tako da su ga oni više puta poku­ šavali dati ubiti. smatrajući se sigurnim. Druga zgoda. Saladin. i proburazilo ga. Sekta nizarita bila je aktivna u Perziji sve do pada Alamuta 1256. koji doslovno znači "onaj koji daje svoj ži­ vot". Njegovi nasljednici neumorno slijede njegovo djelo. Minuciozna strategija Asasini duguju svoje uspjehe svojoj iz­ vanrednoj organizaciji. pa iako je teško znati je li legenda koju je donio Marko Polo istinita. Više stoljeća održavale kraljevstvom što se prostiralo od Mezo­ potamije do Egipta. Neki kroni­ čari čak bilježe kako je dovoljan jedan znak njegove ruke pa da se jedan od njegovih pristaša sunovrati u bezdan s vrha njegove tvrđave. Nizariti su isko­ ristili taj mir da bi na istok poslali misionare koji su uspjeli zasnovati za­ jednicu u Indiji. Asasini jučer i danas Sinan umire 1193. Sinanova svemoć fascinira jednako kao i što zastrašuje. prerušeni u muslimanske vojnike pokušavali ubiti ga i umalo nisu uspjeli. Sirijske tvrđave su se dobro držale prije nego što su kapitu­ lirale pred napadima egipatskoga sulta­ na Bajbarsa.

Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini ASASINI. su se veze između pristaša rasutih izme­ đu Sirije. danas se upotrebljava kako bi kvalificirao arapske teroriste koji se protive Izraelu. četvrti Agha Khan Karim al-Husaym.. Drugo važno naslijeđe je u riječima. možemo vidjeti da se neke od utvrda Hesbolaha nalaze među bivšim nizaritskim posjedima. Godine 1977. infiltrirajući se na naj­ višu razinu. spremnih da se žrtvuju za svoj ideal. nisu ni u kojem trenutku prijetili stanovništvu. No svoje veliko bogatstvo stavio je u službu humanitarnih djela. Iako se danas ni jedna islamska teroristička skupina služ­ beno ne hvali njima. Agha Khan. U 19. Iako su učinkovi­ to širili užas. ne napadajući nikada podređe­ ne. prije nego što je prebjegao u Indiju gdje je uz pomoć britanskih kolonizatora okupio važnu zajednicu dobio je od iranskoga šaha naslov Agha Khan. poznat je na Zapadu po tome što pripada mondenoj kremi. Assan Ali Sha koji je pobjegao u iranski grad Anjudan. a još manje nevine. Nekada­ U VIŠE ASPEKATA ASASINI SU SE SLUŽILI šnje tvrđave služe još i danas. nije oklijevala da napadne političke elite svojega vremena. stoljeću poglavar nizaritske sekte. daleki nasljednik srednjovjekovnih per­ zijskih i sirijskih učitelja i nasljednik asasina osnovao je u Londonu Institute of Ismaili Studies.. Oni su ubija­ nje zamijenili produbljivanjem svoje vjerske doktrine. čekajući strpljivo pogodan trenutak da napadnu. I napokon neki su stručnjaci za islam skloni tražiti sličnosti između metoda al-Qaide i asasina. PRETEČE MODERNIH TERORISTA? metodama koje bismo danas oka­ rakterizirali kao terorističke. Termin fida'i koji je nekoć označavao asasine. Perzije i Indije. No asasini su određivali kao žrtve samo visoko rangirane političke i vojne poglavare. Ta malena skupina izvježbanih fanatičnih pojedina­ ca. . koji ovdje posjećuje džamiju u Damasku.

Inkvizicija ga je poštedjela . Svi inicirani iz toga kruga navodno su dijelili istu vjeru u znanost. Tako su ilu­ minati navodno nestali iz službene povijesti." Iluminati su navodno stoljećima imali tajno poli­ tičko društvo kujući u sjeni svjetsku zavjeru.no druge je Crkva neštedimice progonila. Iluminati Valja konstatirati da potka romana Da­ na Browna ne odolijeva provjeri činje­ nica.) i financirali svoj veliki koncept: novi svjetski laički poredak utemeljen na znanstvenom razumu. ali njegova akcija osporava i autoritet države.. Prema Danu Brownu naj­ poznatiji iluminat bio je Galilej. bratstvo bogatih bavar­ skih kamenorezaca. Međutim naš se pisac ne bez zlobe nadahnuo stvarnim bratstvom koje je djelovalo u germanskom prostoru u stoljeću prosvjetiteljstva: iluminatima. No prema američkom roma­ nopiscu "njih je prihvatilo jedno drugo tajno društvo. D POJAVLJIVANJA USPJEŠNICE Dana Browna Anđeli i demo­ ni iluminati su popularni. Adam Weishaupt.Neprijatelji Crkve. Američki je pisac potku svo­ jeg romana temeljio na intrigama te sekte koju prikazuje pod misterioznim kutom i čije početke datira u vrijeme renesanse. mučila a zatim likvidirala.-1830.. nazvanih slobod­ nim zidarima". profesor prava na sveučilištu u Ingolstadtu. Gorljivi pred­ stavnik prosvjetiteljstva. Taj krug utemeljio je 1776. oni su se navodno "služili globalnom mason­ skom mrežom da bi proširili svoj utje­ caj (. "prosvijetljeni" istinskom znanošću koja je u suprotnosti s mra­ kom religije. . zato su se oni međusobno nazivali illuminati. otac astronomskoga teleskopa i žestoki pri­ staša heliocentrične teze. pristao je boriti se protiv rimokatoličke religije. Weishaupt se ne suprotstavlja samo bavarskom kato- Utemeljitelj iluminata. Kratko postojanje iluminata dat će ipak čudesno i romantično potomstvo. suprotstavljajući se katoličkoj dogmi koju su smatrali štetnim praznovjer­ jem. Ne napuštajući svoj subverzivni politički projekt. Adam Weis­ haupt (1748.). bavarski iluminati Pod krinkom slobodnoga zidarstva oni su se doista pokušavali boriti protiv rimskog mračnjaštva.iako se morao javno od­ reći potpore i širenja svojih ideja .

C ARL VON HUND i ALTENGROTKAU UTE- masonske stupnjeve viteških redova nadahnutih templarskom poviješću. Medu prvim novacima primio je vrlo uglednog baruna Adolfa von Kniggea koji je do tada bio član lože Stroga opservacija. von Knigge se. Jer Weishauptov projekt koji je poz­ navao on sam i njegovi prvi kalfe oku­ pljeni u "areopagu" nije inicijacijski nego subverzivan: radi se o tome da se obuzda vlast Crkve. izrazito kršćanska Stroga opservaci­ ja doživljava tešku unutarnju krizu. Na svakoj od tih etapa moraju pročitati širok program autora koji su svi predstavnici prosvjetiteljstva: Lessinga. Masonsko presađivanje Kako bi izgradio svoj red. Nakon von Hundove smrti 1776. nego i razvoju kršćanskih i mističnih tajnih društava. a širi se njemačkim kneže­ vinama gdje nailazi na žestok otpor ilu­ minata. U tom kontekstu strogi profesor prava odlučuje se također os­ novati tajno društvo koje će duboko utjecati na elitu svojega vremena. a posebno templarske Stroge opserva­ cije kojim se istinski oduševljavaju nje­ mačke elite. to je slučaj zlatne Ruže i Križa. Razočaran različitim alke­ mijskim iskustvima.). licizmu koji smatra mračnim. Ubr­ zo postaje utjecajni član iako je njegov odnos s Weishauptom bio buran: barun predbacuje pravniku njegov preveliki antiklerikalizam. druži se s Ajaksom.. tako je prekrstio gradove u kojima djeluju ilu- minati: Inglolstadt je postao Eleuzina. Ali regrutiranje stagnira: više desetaka članova maksimalno. Weishaupt i Von Knigge iskorištavaju tu situaciju. "Regent" i "Magnus Rex" U istom trenutku bliski neprijatelj ilumi­ nata.). München Atena. a zatim "pros­ vijećenog minervala" ili illuminatus mi­ nora.... kako bi je obratilo na ideje napretka i razu­ ma. u münchenskoj loži Zur Behuts­ TEMPLARSKA STROGA OPSERVACIJA meljili su 1751. Agatonom ili Tiberijem. "Svećenik". red će opstati još deset godina prije nego što je propao. jedan od glavnih iluminata bio je i plodan pisac. i teške krize 1782. U po­ četku ona se svodi na ložu Trima stupo­ vima čiji su se članovi sastajali u Kittlitzu u području Dresdena. dok bi se on zadovo­ ljio dobrim deizmom. Tada Weishaupt pokušava presađivanje slo­ bodnog zidarstva u koje je bio iniciran 1777. To je vrlo kršćanski red obilježen velikom duhovnošću.. Misli da će se tako moći okoristiti masonskom mre­ žom za širenje svojih racionalističkih ideja. Weishaupt onima koji su mu se pridružili brzo predlaže putovanje u tri stupnja: od "novicijata" oni pristupaju stupnju "minervala".Adolf von Knigge (1752. u najbo­ ljem slučaju stotinjak 1780. Barun je koncipirao niz visokih Tajna politička društva 138 . Njezina je origi­ nalnost u tome što se oslanja na klasične amkeit (K razboritosti). Ravensburg Teba.. Njegovo glavno djelo je traktat O ophođenju s ljudima (1782. Wielanda. Weishaupt kao dobar učenik isusovaca crpio je bit svojih referencija iz grčke antike. templarsku Strogu opservaciju koja je utjecala na njemačko slobodno zidarstvo sve do 1780.-1796. Herdera. Weishaupt se nada da će to štivo uvjeriti iluminate u dobru utemeljenost njegovih ideja. s entuzijazmom pridružuje iluminatima donoseći sa sobom znanje i ugled. I dostojanstvenici reda su posudili svo­ ja imena iz grčko-rimskog razdoblja: Weishaupt je preimenovan u Spartaka.

Progon i ilegala Ali iluminati ubrzo postaju žrtve svojeg uspjeha.Neprijatelji Crkve. bili slo­ bodni zidari. posebno poslije poraza njegove organizacije. Međutim kriza dolazi iz samog reda: Weishaupt i von Knigge ne prestaju se suprotstavljati u pitanji­ ma vjere.. objavljuju rat ilumina­ tima pod izgovorom da žele "zaustaviti kršćansku vjeru i učiniti od masonstva politički sustav". posebno određenih kneževa: Fridrik Vilim. Međutim valja priznati da je odjek koji je profesor iz Ingolstadta doživio u Sjedinjenim Državama ravan nuli. imućnih trgovaca. Boga. Mađarskoj.. Illuminatus dirigens. Von Knigge tu dodaje drugi razred visokih stupnjeva koji vode do areopaga koji upravlja: to su stupnjevi "svećenik". bavarski iluminati DOLAR ILUMINATA Dan Brown tvrdi kako je mlada njemačka demokracija obećana zemlja iluminata. Illuminatus ma­ jor. Tomu se pridružuju naslovi slobodni zidar. U SVO JEM ROMANU ANĐELI I DEMONI masonskih stupnjeva koji pokrivaju tri stupnja iluminata. Podupire berlinske mason­ ske lože koje pripadaju Ruži i Križu kada one 1783. Pridružili su mu se slavne ličnosti: voj­ vode Sachsen-Weimar i Sachsen-Gotha. Red sada ima blizu tri tisuće članova. Goethe.. Češkoj. utjecajan je ne samo u Bavarskoj. regent i Magnus Rex. Njihov uspon prema moći potiče jake otpore. Umoran od rata. visoko pozicioniranih vojnih osoba pa čak i članova klera koje je zavarila masonska fasada reda. trokut već od baroknog razdoblja označava ne samo razum nego. Navodni "masonsko-iluminatski" simboli mogu se zamijeniti u svojem kontekstu. U 18. stoljeću u modi je egiptologija i ne vida se rijetko da se tu i tamo evocira razdoblje piramida. Osim to­ ga omogućuje aeropagu. Neki čak odu­ ševljeno tvrde kako lik predstavljen na zelenoj novčanici nije nitko drugi nego sam Adam Weishaupt. Dva mjeseca poslije bavarski knez izbornik 139 Tajna politička društva . Herder. nasljednik pru­ skoga prijestolja i iniciran u zlatnu Ružu i Križ gaji prema njima tvrdokor­ nu mržnju. da sprovodi novu strukturu. Njegovo regrutira­ nje je elitističko jer je crpio iz mason­ skoga rasadnika koji je to već bio. I kao dokaz: novčanica od jednog dolara sadržava navodno brojne sim­ bole. koji jedini poznaje krajnji koncept bratstva. bankara.. barun na­ pušta iluminate u travnju 1784. Zaključujući dokazanu či­ njenicu kako su George Washingtona i Benjamin Franklin očevi nacije. Prije nego što je postao masonski simbol. nego i u Austriji. Tu nalazimo mnogo dužnosnika. on podrazumijeva kako su mogli pripadati samo tajnom brat­ stvu. posebno piramidu i istostranični trokut urešen okom. Ta konstrukcija je genijalna jer omogućuje iluminatima da u nekoliko mjeseci privuku stotine masona koji su ostali bez Stroge opservacije.

od iluminata do iluminata ostaje napo­ kon samo zajednička sudbina: poraz po­ kušaja smišljenog da se prosvjetiteljske vrijednosti uspostave urotom. Weishaupt mora pobjeći iz Ingolstadta. mržnju prema Rimu i luciferski kult. Teško je vjerovati kad se zna da filadelfi nisu brojili nika­ da više od nekoliko članova. Protiv­ nici Francuske revolucije. Čvor je svezan. gotovo sotonske biti kako je to po­ dupirao Barruel. gdje utemeljuje francuski ogranak pod ime­ nom Philadelphes. Crna legenda o iluminatima Bodeova ideja sastoji se u tome da se uvedu skupine iluminata izvan Njemačke čekajući da se situaci­ ja smiri.. Međutim teza je uspjela. Tu je temu spretno preuzeo i iskoristio Dan Brown u svojem romanu. iluminate od sada smatraju zločinci­ ma i svi se progone.-1820.). No njihova se povijest ne zaustavlja ovdje. medu kojima je opat Augu­ stin Barruel (1741. Red je na izdisaju.. ali tragovi su zamr­ šeni. Ali pothvat propada.Sličnost između piramide iluminata (desno) i trokuta na dolarskoj novčanici (dolje) dala je povoda glasinama o utjecaju sekte u SAD-u. većina njegovih članova ga je napustila. Johann Joachim Christoph Bode (1730. Njegovi iluminati mnogo su toga preuzeli od svojih bavarskih rođa­ ka: racionalizam. koji uopće nisu bili sposobni za urotu protiv mo­ narhije. subverziju. Odlazi posebno u Fran­ cusku 1787. Karl Theodor proglašava edikt o zabra­ ni. i on je prošao cijelu hijerarhijsku ljestvicu tako da naslje­ đuje Weishaupta kada je ovaj prisiljen bježati. ilumi­ nati ulaze u povijest tako što su poznati po tome kao moćno antikršćansko dru­ štvo. Još nekoliko godina neki će iluminati nastaviti raditi u najvećoj tajnosti. Međutim Brown želi ispraviti tu zastrašu­ juću sliku za čitatelja precizirajući kako Lucifer nije nitko drugi nego "onaj koii nosi svjetlost" što je slika koju iluminati vole.) najvažniji je medu njima: inicirao ga je von Knigge 1782.. šire ideju da su slobodni zidari i iluminati. Nakon Bodeove smr­ ti 1793. prima ga vojvo­ da Sachsen-Gotha koji mu pruža za­ štitu. Tajna politička društva 140 . zalju­ bljeni u razum i neprija­ teljski raspoloženi prema katolicizmu stvorili 1789.. Od Weishaupta do Dana Browna. iluminati su izgubili sjaj. a mnogi od njih poput Goethea upotrebljavaju se da bi minimalizirali njihov utjecaj u bratstvu.-1793. kult tajne.

liberalni urotnici organizirani u tajna društvo cvjetaju u Europi u prvoj trećini 19.). Karbonari. Talijan­ ski karbonarski pokret javlja se u vrijeme kada napoleonske vojske dominiraju Europom. Pogođeni nejednakošću." Ven­ dite su okupljale dvadesetak iniciranih koji su si nadjevali znakovita imena nakon Napoleonova pada u Eu­ ropi potaknula je stvaranje brojnih sub­ verzivnih tajnih društava liberalne ili nacionalne orijentacije. austrijski kancelar. Kako bi se zaštitili od opasnosti da se umiješa policija. oni nimalo ne napreduju i masovno privla­ če članstvo iskorištavajući nezadovolj­ stvo građanstva suočenog s ograničenjem vlasti. Pobuna je na vrhuncu i tajna organizacija hitno stvara prvi projekt ustanka u crkvenim državama. Tako gvelfi ili "prijatelji slobode" utemeljeni u Rimu 1813. novim carinskim barijerama i porastom kriminala. uhićeni i utam­ ničeni. prisutni u vojsci. Dobar dio kar­ bonara izaziva isto tako najgori strah kod svih pobornika apsolutizma: go­ dine 1820. Kraj napoleonske do­ minacije ne znači i kraj karbonarizma. dominira velikim dijelom poluotoka. žestoki pobornici apsolutizma vide u njima neprijatelje poretka i božanske pravde za koje su dopuštena sva sredstva: "umorstvo. a novoiniciranih ima na tisuće (bakrorez Johna Murrava. 1821. Na sastanku talijanskih karbonara nadmeću se težnjama za neovisnošću. jednakosti i napretka. Prva antifrancuski raspolo­ žena bratstva rađaju se pod pokrovi­ teljstvom talijanskih časnika koji su uspostavili vezu s udrugama francuskih urotnika koje su se također suprotsta­ vile carevu jarmu. stoljeća šireći nezadrživ zamah reformi. Beč računa da ih ima više do 800 000 samo u Kraljevstvu dviju Si­ cilija. a zatim osuđeni na najteže kazne. spretan strateg i zakleti neprijatelj karbonara uspoređuje to tajno društvo s kugom "koja napada temelje društvenoga po­ retka i tvori prijetnju za sigurnost prije­ stolja i mir naroda". Njihovi klevetnici. CVJETANJE TAJNI Piramidalna "sekta" Pristaše "sekte" karbonara sastajale su se u venditama ("sastanci karbonara"). jer svaki inicirani priseže da će posvetiti tj. Urotnici pred­ vođeni velikim meštrom Giacomom Papisom koriste se sudjelovanjem sta­ novnika grada. stoljeća još ras­ cjepkana tim parolama kar­ bonari pozivaju na ujedinjenje svojih zemalja. sada još robovi. krivokletstvo". No stvar se izjalovi jer su urotnici bili izdani. otrov. Karbonari će se okrenuti protiv novih vladara i Austrije koja od Bečkog kon­ gresa 1815. U suprotnom taboru više se tajnih društava bori protiv karbonara: A PSOLUTISTIČKA REAKCIJA KOJA SLIJEDI 141 Tajna politička društva . uzvikuje romantični pisac Alessandro Manzoni. svrgnu­ ti jaram stranca. slijede slične ciljeve poput kar­ bonara i izjavljuju: "Doći će dan kad će talijanski narodi. Čak i u Italiji karbonerija je vezana uz druga društva koja katkad i apsorbira. ove vendite nisu imale nikakve međusobne veze pa je tako pro­ matrač kojeg je poslao Metternich mo­ ga reći: "Ovi pripadnici sekte različitih mišljenja i načela međusobno se proka­ zuju i vjerojatno bi bili spremni sutra uzeti oružje jedni protiv drugih. u Macerati u lipnju 1817. Karbonarski pokret ima čime uzbuniti sklad europskih moćnika koji su neprijateljski raspolo­ ženi prema svakom obliku zahtjeva li­ beralne orijentacije. OBJEDA! SMRT TIRANIJI! ŽIVJELA sloboda!" U Italiji koja je početkom 19. žrtvovati svoj život kako bi pobijedila načela slobode. na važnim položajima državne uprave učinkovitom propagandom podupiru nezadovoljstvo i stalne nemire. "filadelfi" i federati italiani u Lombardiji. Knez Metternich. Njihov novi kredo je nacionalno jedinstvo: Liberi non sarem se non sima uniti! ("Bit ćemo slobodni samo ako se ujedinimo!")." Tu su još "adelfu" u Piemontu.Revolucionarni ideal karbonara Karbonari.

"Seoska sloboda". svi članovi karbonerije uhićeni su 1820. a či­ je maskirane postrojbe siju strah i trepet po zemlji. Karbonerija. DRUŠTAVA calderari ("kotlari"). mrtvačka gla­ va. Zatim tu su članovi "Mlade Italije" koju je utemeljio bivši karbonar Mazzini i koji će preuzeti baklju tali­ janskog jedinstva. Osim toga morali su se pokoravali strogom moralnom kodeksu koji je za­ branjivao piće. preljub i bogohuljenje. "prijatelji Tarquinije" ili "Svjetlost u noći". Austrijska represija bit će žestoka (gravura iz 19. a svaka od njih bila je pod nadzorom vrhovne uprave visoke vendite. trinitarci ili decisi. st. Milanski domoljubi.). Unatoč njegovu neuspjehu. U Španjolskoj gotovo 40 000 karbonara prati generala Riegu koji maršira na Madrid u nadi da će dobiti ustav. uspo­ mena na taj pokret obilježava duboko sjećanje protivnika sve do proglašenja Španjolske Republike 1931. Inicirani su snažno militarizirani morali u svakoj prilici raspolagati oružjem na kojem je bio iskovan amblem društva. Drugdje u Europi karbonarski ideal prožima protivnike ap­ solutizma. . lopovi kojima upravlja neki raspop.Revolucionarni ideal karbonara 142 poput "Oslobođenje zemlje". "visoka vendita". Venditama iz iste pokrajine upravljala je alta vendita.

nazvani i "dobri rođaci" sastaju se u Baracci. vendite tali­ janske karbonerije okupljaju se oko do­ moljubnog ideala i obreda koji su dijelom nadahnuti onim masonskih loža. prema modelu njezine tali­ janske rođakinje se oslanja na gotovo 30 000 iniciranih raspoređenih u šezde­ set departmana ujedinjenih oko revolu­ cionarnog ideala i trobojnice. pa u Parizu pod zaštitom talijanskog urotni­ ka u izgnanstvu Philippea Buonarrotija. četverokut noj strogo urešenoj dvorani koja je tre­ bala podsjetiti na skup karbonara u šumi. F RANCUSKO PRAVOSUĐE JE 21. zavezanih oči­ ju bio svilenom užadi vezan za križ ka­ ko bi ondje primio "posvećene stigme". Kandidat je gol do pasa. lanena nit. Osim u slobodnom zidarstvu društva se stvaraju u redovima bonapartista koji utemeljuju "Crnu iglu". osva­ ja cijeli poluotok. rođena u napuljskom kraljevstvu. bojne pukovnije.Revolucionarni ideal karbonara MUČENIŠTVO ČETVORICE NAREDNIKA U LA ROCHELLEU 1822. voda. Režija ceremonija inicijacije u različite stup­ njeve nadahnjivala se istodobno borba­ ma za nacionalnu neovisnost i prizorima iz Kristove muke. zemlja. U Francuskoj vlada ile­ galna oporba kraljevskoj vlasti: orga­ niziraju se tajna društva koristeći se nezadovoljstvom društvenih klasa pro­ tivnica reakcionarnoga režima restau­ racije. spremaju se popeti na lomaču. Francuska karbonerija neće preživjeti taj konačni udarac. Njezina uprava se postupno uspostavlja u Genovi. 143 Tajna politička društva . "četvorica narednika iz La Rochelle" optužena za urotu protiv Luja XVIII. Tri vrpce podsjećaju na boje društva: plava vrpca koja znači nadu da će se osvojiti nebo. Raoulx. kruna od trnja. Od poniznog karbonara do "velikih izabranih" Članovi svake vendite. zaštitnika rudara. RUJNA "Francuski bazar" ili "Sotonski filozofsko društvo". Ispod velikog raspela raspoređeni su obredni predmeti na bijelom platnu: posude u kojima gori ugljen. Unatoč krajnjem frakcionarstvu i katkad udaljenoj upravi. osujetilo ustanak u La Rochelleu uhitivši četvoricu narednika 45. Tri udarca sjekirom po panju ot­ varaju sastanak koji je uvijek pod zaštit­ om svetog Teobalda. zelene grane i suhe gran­ čice. Bories. pakla. Smrtna kazna protiv četvorice stražara odjeknula je u tisku i od njih učinila "mučenike slobode". žalosti. ali velik broj političara obrazo­ van je u "venditama". Francuska karbonerija uteme­ ljena 1821. Tako su "veliki meštri veliki izabrani" trebali prisustvovati rekonstrukciji razapinjanja na križ dvojice lupeža simbolizirajući sudbinu rezerviranu za izdajice karbonarizma. listovi. Gaubin i Pommier. crvena vrpca koja podsjeća na pravu vjeru koja izlazi u obliku jezičaca vatre na apostolima i crna vrpca kao simbol milosrđa. Otkriva se kako oni pripadaju francuskom ogranku karbo­ nara koji se bori protiv apsolutističke vlasti Luja XVIII. Urote potaknute u Saumuru ili Belfortu su osu­ jećene. sol.

Tajna politička društva 144 . podupire u Torinu Austrija koja im pruža snažnu pomoć kako bi se okončao pokret ustanika. Dekret štiti od "duha zavođenja sekte" čiji se nauci "protive javnom dobru" i predviđa smrtnu kaznu za svakoga tko se pridruži karbonarima. Tisuće karbonara prolazi ulicama grada ističući plavu. Međutim te su pob­ jede kratkotrajne. u okovima lišeni svake brige. I Ferdinanda napuljskoga i Carla-Felixa. Trebalo je više od pola stoljeća borbe da bi se to ostvarilo. kralj i ustav!" prisilivši u noći 7. I napokon glavni poglavari koji nisu mogli pobjeći utamničeni su u Austriji u zlokobnom zatvoru Spielberg. a general Guglielmo Pepe na čelu vojske od 20 000 boraca trijumfalno ulazi u Napulj: poglavare sekte zasipane cvije­ ćem u prolazu prima sam princ nasljed­ nik. Fer­ dinanda IV. srpnja 1820. da prihvati ustav.Alegorija plebiscita iz 1870. U Torinu Car­ lo-Felix žurno objavljuje edikt koji za­ branjuje dužnosnicima i vojnicima da sudjeluju u bilo kojem tajnom društvu. crvenu i crnu kokardu tajnoga društva. Karbonarska zastava vije se na vijećnici. i 1821. i kraj karbonara Karbonari su doživjeli trenutke slave u Kraljevstvu dviju Sicilija i u Piemontu između 1820. sedam na lijevu i tri na lijevu dojku. Uz pomoć igle utisnuli su mu tri znaka na desnu ruku. morao je sudje­ lovati u borbi upriličenoj između pobornika njihove stvari i protivnika prerušenih u njemačke vojnike. Prima se u svoj stupanj kad mu je hrabrost dokazana i pobjeda osigurana. kada su se eskadroni više karbonarskih časnika po­ bunili uz poklič "Bog. Karbonari su dakle žrtve posebno teške represije: smrtne kazne ili doživotna tamnica tako su brojne da je karbonarizam gotovo potpuno srušen. a vendite se šire. sardinskoga kralja. Propale revolucije 1820. Kad su mu s očiju skinuli povez namočen krvlju. U Piemontu "ugljenari" osnaženi zbog potpore kneza nasljednika Karla Alberta Savojskog isto tako uspijevaju nametnuti ustav. Ondje su skončali izolirani u vlažnim ćelijama. koja gleda kako se Talijani izjašnjavaju za talijansko jedinstvo. Karbonarizam se de­ finitivno gasi s razdobljem Risorgimenta i ostvarenjem jedinstva Italije.

koji je malo bio u nevjerici.u prvom stupnju . Ubrzo dolazi narod. Međutim loše pripremljeni žestoki časnici daju se prijeći. Neki su čak inicirani u masonske lože koje su bile snažno obilježene ide­ jama prosvjetiteljstva i Francuske revo­ lucije. Inici­ rani . članovi te mlade inteligencije nisu više mogli zadovoljno gledati carevu apsolutisti­ čku vladavinu ili ropstvo nametnuto seljacima. Buntovna inteligencija "Ima karbonara i u Sankt Peterburgu!" dobacio je Metternich caru Aleksandru I. uznemiren zbog svojih liberalnih ideja. No tijekom akcija protiv Napoleona ruski časnici su bili primani u intelek­ tualnim krugovima Pruske ili Francu­ ske. malena skupina časnika izaziva paniku na Se­ natskom trgu u Sankt Peterburgu. bra­ tu pokojnog Aleksandra I. Vijest se širi brzinom munje." kažu oni. masovno spreman sudjelovati u pobuni.. DOK SU se carske postrojbe priprema­ le na prisegu novom caru svih Rusa Nikolaju Pavloviču.obaviješten je o velikim ciljevima organizacije. Vrativši se na rodno tlo.Urota dekabrista Početkom 19. Daje zapovijed da se puca po urotnicima. a vođe su najvećim dijelom uhićeni. "ali kako će to biti lijepa smrt!" Ruski pisac Aleksandar Puškin. (duborez D. stoljeća najsjajniji časnici ruske carske garde nadahnuti romantičnim i nacionalnim zanosom tvore tajno društvo kako bi srušili režim Romanovih. Ništa ni­ je davalo naslutiti kako su najveći rodoljubi medu plemstvom ruske garde bili pod utjecajem revolucionarnih ideja kojima je tada obilovala zapadna Euro­ pa. Međutim ondje car­ ske postrojbe još lako izlaze na kraj s njim. ZORU 14. "muš­ karci" — u drugom stupnju . PROSINCA 1825.imaju 145 Tajna politička društva . Pobuna je krvavo ugušena.). 28. 1934. tajne udruge koja je pripremala ovaj pokušaj državnog udara. prisustvuje sastanku dekabrista u Kamenici 1825. prosinca. Za pristaše revo­ lucije sve su nade dopuštene. prisegom na vjernost i podjelom u tri stupnja. Način funkcioniranja preuzet je od masonskih loža s tajnim obredom. Kardovskoga. posljednji udar dolazi od srodnoga "Društva juga" koje zauzima grad Vasilkov i počinje marši­ rati prema Moskvi. Uglavnom se okupljaju u knji­ ževnim krugovima odakle se šire sub­ verzivne pjesme koje tajno kruže. Garda topće nogama dajući caru vremena da se organizira i da uzvrati protunapadom. Na poklič "Nikolaj otimač!" uspijevaju u nekoliko sati izolirati vladara i okupiti pobunjene pukovnije oko kipa Petra Velikoga. Nekoliko dana poslije. To je kraj "Društva sjevera". Zatim osnivaju tajna društva u reformističke ili revolucionarne svrhe: "Društvo rus­ kih vitezova" ili "Unija istinske i vjerne djece domovine" koja se dijeli u "Druš­ tvo sjevera" i "Društvo juga". Razočarani buntovnici stupaju is­ pred topova samo s bajunetom u ruka­ ma: "Poginut ćemo.

D EKABRISTI SU 31. Svaki član mora se isticati uzornim privatnim ži­ votom. da prisegnemo da će uvijek biti samo jedan jedini kralj na nebu i na zemlji. Bog voli ljude. a ne među velikima i carevima.. Čak ni pod mučenjima nisu priznali. No oni nisu poricali svoj žestoki entuzijazam ni na lomači ni u ledenim sibirskim ravni­ cama gdje su preživjeli utemeljili škole namijenjene učenju djece seljaka.Vlada koja ne poznaje cara. naš Gospodin. pristup tajnim planovima". koji isključuje kocku i pijan­ čevanje te iskorištavanje robova. Bog nas je sve stvorio jednakima i kad je Spasitelj došao na Zemlju odabrao je svoje apostole među malima. da ukinu ropstvo." 14. "Naš pothvat".Ne.Koja je vlada slična božanskomu zakonu? . Sina i Duha Svetoga! (.Zar Bog ne voli careve? . bio je da ustanove slo­ bodu tiska i vjere. On ih je prokleo kao tlačitelje naroda. . . Isus Krist. prvi u Rusi­ ji (. "bio je pokušaj političke revolucije.). priznao je Batenkov. PROSINCA 1825. Tu se nalaze najsjajniji duhovi onoga vreme­ na: pjesnik Riljejev. da ukinu monopole. osu­ da na robiju za stotinjak drugih. car Nikolaj se sam pobrinuo za velik broj ispitivanja. urednik Selimanovski. dekabristički ustanak u Sankt Peterburgu doživljava poraz pred postrojbama koje su ostale vjerne novom caru Nikolaju I.. (Kuzmičeva slika). Nije trebalo mnogo pa da se urotnici osude na najteže kazne: degradacija i smrtna kazna za vođe.Urota dekabrista VASILKOVA DEKLARACIJA užasnutom narodu Vasilkova objavili svoj katekizam: "U Ime Oca. Glas slobode čuo se samo neko­ liko sati. da se pobunimo protiv tiranije i ugnjetavanja. kao što će tvrditi tijekom procesa.) . Duh decembra Kad je jednom bila ugušena buna onih koje su zvali dekabristi "decembristi". gardijski časnik Batenkov. stvore "zastupnički dom naroda".onaj "bojara". ..On nam zapovijeda da se pokajemo za naše ropstvo. stvore "minimum egzistencije".Što naš sveti zakon zapovijeda ruskom narodu i vojsci? . Njihov cilj. prosinca 1825. dok ute­ meljitelji i duhovni poglavari tvore naj­ viši stupanj . skla­ datelj Glinka i mladi i sjajni Puškin.. uspostave javnost sudskih postupaka. ali se čuo. Sve se to smatralo revolucijom i ubijanjem režima.

Odmah suđeni i progla­ šeni krivima obješeni su u mjesecima poslije atentata.. ubojice su otkriveni: radi se o Članovima tajne terorističke udruge "Volja naroda". u kočiji prolazi ulicama Sankt Peterburga kadli eks­ plodira bomba ozlijedivši kočijaše i zapregu. AR ALEKSANDAR II. Nakon istrage koja je vođena uz veliku halabuku. prakticira medu ostalim hip­ nozu kojom je nekoliko puta liječio care­ vića Alekseja koji je bolovao od hemofilije. . No njegovo ponašanje o kojem se naveliko govori .pripisuju mu vezu s caricom .. OŽUIKA 1881. Nove tehnike Ta policija uvodi novine koristeći se znanstvenim metodama. To je dar koji su mislili iskoristiti Crni pojasovi kako P OČETKOM 20. Njezini se čla­ novi pomno biraju i trebaju ovladati mnogim borbenim vještinama od skija­ nja do umijeća deminiranja. bačen je u Nevu. RASPUTIN. od­ lučuje reorganizirati sve ruske obavje­ štajne službe koje su do tada ovisile o trećem odjelu ministarstva unutarnjih poslova. U tom dramatičnom kontekstu novi car Aleksandar III. vidovnjak. nazvanog Rasputin ("razuzdan"). Onaj kojeg se katkad smatralo vragom umro je zato što je predobro igrao svoju ulogu. postaje ubrzo simbolom pokvarenosti carskoga dvora. SIVA EMINENCIJA CARA stvenika pravoslavne crkve. njegova pohlepa i egoizam učinili su ga napokon nepoželjnim u oči­ ma njegovih zaštitnika. Čovjek zabrinjavajuća izgleda bio je u mladosti član klista. člano­ vi Crnih pojasova. izrešetan mecima. tajne vjerske sekte čiji pristaše prakticiraju orgijastične kultove.: savjetnik. uvode u carski dvor tajanstvena monaha demonskog ugleda. U tom trenutku neki čovjek izla­ zi iz gomile i baca caru pod noge bom­ bu. Zamjenjuje ih specijalnom taj­ nom policijom Ohranom. Vladar koji je čudom ostao neozlijeđen uspijeva se izvući iz kočije.njegov sve veći utjecaj u poli­ tičkom životu. Pomno se upisuju njihove fizičke i intelektualne sposobnosti kako bi ih se najučinkovitije Zagonetni monah Grigorij Jefimovič Rasputin.Snaga eksplozije je takva da su mu od šoka utrnule noge. STOLJEĆA DVA DOSTOIAN- bi nametnuli svoje ideale na najvišoj razi­ ni.Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Da bi se borili protiv ilegalnih terorističkih skupina koje prijete Rusiji. Otrovan. umire kad ga pokušavaju odvesti u Zimski dvorac. caristička vlast če upotrijebiti ista oružja kao i njezini neprijatelji opremivši se opasnom i posebno učinkovitom tajnom policijom. Zrači velikom kariz­ mom koja fascinira sve koji mu se pri­ bliže. 13. Godine 1916. Rasputin se brzo pokazao nezamje­ njivim za cara Nikolaja II. fotografiran u prosincu 1912. Crni pojasovi organiziraju njegovo uboj­ stvo.

Ohrana će se posebno ista­ knuti u užasno učinkovitom pribje­ gavanju dvostrukim agentima. reakcionarne.. Terori­ stička opasnost traži nove metode borbe pa oni rade po fotografijama pretpo­ stavljenih članova tih skupina. Židovi su žrtveni jarci jer nemaju mogućnosti da se brane. Blizak je s Lenjinom. Medu brojnim revolucionarima o kojima su agenti Ohrane imali dosjee prepoznaje se (gore) Leon Trocki. ostavit će zločinačku avet tajnog imaginarnog društva. Izmišljene "svjetske urote" Iz Ohrane je isto tako potekla naj­ slavnija krivotvorina 20. potvrđuje kako neka tajna skupina sastavljena od Židova ku­ je zavjeru i sprema se ovladati svijetom infiltrirajući se u sve organe vlasti. ni jedne mreže. dok potjano pribavlja obavještajnim službama mno­ štvo izvješća koja se odnose na kretanja revolucionarnih skupina u koje se infil­ trirao. Teza o židovsko-masonskoj zavjeri dugo je bila prisutna u europskim duhovima. ni jednog smjera ideja koji im uskoro neće biti poznati. brzo je doživjela golem uspjeh.moglo upotrijebiti u zadacima koje će trebati izvršavati. Velike plaće osiguravaju vjernost tih agenata. On je uostalom član druge jedne tajne or­ ganizacije. No tijekom godina organi­ zacija je počela pokazivati tendenciju da postane država u državi koja se koristi sredstvima svojih neprijatelja. javno brani boljševističke ideje... ksenofobne i antisemitske: Crni pojasovi. sastavlja­ ju metodički dosje analizirajući svaki od atentata. za koji se smatra da je pripadao nekom visokom mason­ skom dužnosniku. Tako neza­ dovoljna reformama premijera Stolipina koje smatra preliberalnima naručuje nje­ govo ubojstvo 1911. Iako Ohrana i Crni pojasovi nisu pre­ živjeli burne događaje 1917. stoljeća: Pro­ tokoli sionskih mudraca. Osim toga svi članovi Ohrane podvrgnuti su strogoj obuci ti­ jekom koje se upoznaju s političkim "znanostima". Tajna politička društva 148 . Od uboj­ stva Aleksandra II. Dokument je sastavljen u Rusiji 1903.. Ona je sebi dala u zadatak da obrani rusko carstvo od svake liberalne evolucije. Taj dokument. Jedan od dosjea carske tajne policije. valovi pogroma za­ pljuskuju carstvo. Nema ni jedne skupine. ali proizlazi iz francuskog ogranka organizacije kojom upravlja Petar Ivanovič Račkovski. On se uspio ubaciti u redove sindikalista i "dopustio" je da ga izaberu za zastupnika u skupštinu Dumu 1912. što je jedino sredstvo te tajne policije da raz­ otkrije intrige tajnih grupa. Jedan od najboljih agenata Ohrane zove se Ro­ man Malinovski. Umi­ ješala se navodno i u slobodo zidarstvo da bi lakše prošla neopaženo. Oh­ rana i Crni pojasovi nastoje opravdati antisemitizam objavljujući tekst Pro­ tokola. Iako je knjiga samo splet laži i mukotrpnog ra­ da.

. da će dati svoj život ne štedeći PROGRAM MEĐUNARODNE BRAĆE društvo koje će ojačati međuna­ rodni savez socijalističke demokracije. Udruga međunarodne braće želi u isti mah univerzalnu.. Parolama "Mir radnicima". socijalnu. Taj tajni organ ima za cilj "pomagati ro­ đenje revolucije" i organizirati stožer namijenjen "da služi kao posrednik iz­ među revolucionarne ideje i popularnih instinkta". Car Aleksandar II. mučenih. Grupice slobodarske ili nihilističke orijentacije napadaju građansko društvo s oružjem u ruci. da će zbog nje zaboraviti krvne veze. gospodarsku i političku revo­ G ODINE 1868.). ljubav i pri­ jateljstvo. BAKUNJIN STVARA TAJNO luciju (. os­ lobođenih svih svojih službenih i usluž­ nih upravljača i dobročinitelja udahnuli napokon potpunu slobodu. Nekoliko primjera anarhističkih bombi koje su služile u atentatima što su ih osujetile snage reda i koji se danas čuvaju u Muzeju policije u Parizu. filozofsku.. zatim u tajnom društvu izrazito terorističkih ciljeva Narodnaja volja (Volja naroda). koji je ukinuo ropstvo 1861. Volja naroda ubija cara Najradikalniji iz skupine Zemlja i slo­ boda nalaze se u sklopu kružoka Slobo­ da ili smrt. "Sloboda svim ugnjetavanima" i "Smrt gospodarima. studente i intelektualce nihi­ liste koji žele napustiti gradski i građan­ ski život kako bi promicali emancipaciju ruskih seljaka. mlada žena je oslobođena uz odo­ bravanja gomile. stoljeća sjena terorizma lebdi nad Europom. Pripadnica Vera Figner svjedoči o strogosti upisivanja medu narodnike: "Svaki član se svečano obvezao da će posvetiti svoje snage re­ voluciji.) kako bi svi ti mili­ juni jadnih ljudskih bića.. članice tajnog društva Zemlja i volja (Zemlja i sloboda). 149 Tajna politička društva . ugnjetenih. iskorištavanih. Ona 5. veljače 1878. poznat po liberalnim idejama. puca na generala Trepova.. eksploatatorima i skrb­ nicima svih vrsta" želimo uništiti sve države i sve crkve (.Belle Époque nihilista i anarhista Potkraj 19. prevarenih. Iako je bila proglašena kri­ vom. nije manje sup­ rotstavljen tim agitatorima za koje or­ ganizira represiju. gradskog policijskog prefekta poznatog po ekspeditivnim i ok­ rutnim metodama. RA ANARHISTIČKOGA TERORIZMA koja je zapalila Europu iz Belle Époque otvara se u Sankt Peterburgu gestom bogate i lije­ pe Vere Zasulič. odgovornog za bičevanje desetaka buntovnih studenata od kojih je jedan bio član tajne organizacije Zemlja i sloboda. osobne simpatije. To tješi one koje zovu narodniki.

anarhistički europski pokret pomalo se odalečuje od radničkih organizacija ko­ je su komunisti uvelike monopolizirali. provale u liturgijske objek­ te. Unatoč Malatestinu porazu. talijanski kralj Umberto I. službeno je preporučuje dok anarhistički tisak u svojim "znanstvenim" rubrikama ob­ javljuje razrađene recepte "antiburžujskih proizvoda": zapaljivi materijali. da se daje prednost "trajnom revoltu riječju. taj je poku­ šaj propao. Budući da nije imao potporu naroda." Volja naroda ne prepušta ništa slučaju. sve­ mu što nije legalno". Londonski kongres 1881.. Godine 1872. Radi se o tome. Neki pobornici anarhije. dinamitom (. Godine terora Od propagande činjenicama do terora samo je jedan korak koji neki francus­ ki anarhisti prelaze poslije ruskih nihilista 1882. lipnja 1894. ožujka 1881. U cijeloj Europi slobodoumni pobornici žestoke akcije vide u tom atentatu pobjedu koja im otvara put. da nema ništa što pripada samo njemu i da će se odreći vlastite volje.Belle Époque nihilista i anarhista 150 ništa. palite. studenoga 1893. uništavajte. "meso za zav­ jeru" s druge. puškom. U atentatu anarhista na kazalište Liceo u Barceloni 7. propa­ ganda činjenicama ima lijepu perspek­ tivu. "Pljačkajte. Au­ guste Vaillant ili Talijan Santo Caserio koji je nožem ubio francuskog pred­ sjednika Sadija Carnota 24. do 1880. paljenje kapelice. dijele oružje i prihod od poreza.. po cijenu teških kazni zatvora. do 1880. samoga cara Aleksan­ dra II. što su ga razvili marksisti. pismom. čis­ tite!" proglašava Radnička ideja 1888. U travnju 1877. ubijajući časnike žandarmerije. Na međunarodnoj sceni austrijska cari­ ca Elizabeta. Talijanski anarhisti Cafiero i Malatesta prvi su primijenili taj oblik antiautoritarnoga prepada. piše Kropotkin u le Révoltéu od 25. upropaštavajte. bombe i drugi eksplozivi. nepovjerljivi prema revolucionarnom autoritarizmu. Emile Henry. i predsjednik SAD-a McKinley padaju "Propaganda činjenicama" Tijekom tog desetljeća od 1870. poginulo je 20 ljudi. Volja naroda provodi sve više brze i silovite akcije od 1878. .. Zatim slavna Crna banda iz Montceau-les-Minesa gomila prijetnje poslane uglednim građanima. upravljači s jedne strane. prosinca 1880. generale i kneževe po krvi i napokon 13. Mjesec dana poslije Augsute Vaillant baca bombu na zastupnički dom. Izvršni odbor od deset do dvadeset oso­ ba strogo kontrolira otprilike petsto članova podijeljenih u dvije skupine. povlače se u manjinski i ilegalni aktivizam zadržava­ jući "propagandu činjenicama". na čelu tridesetak naoru­ žanih militanata zauzimaju selo Lentino gdje spaljuju općinske arhive... bo­ dežom.). stvaraju tajnu organizaci­ ju koja podupire sporadične ustanke: Talijanski komitet za revoluciju. Prva bomba eksplodira u luksuznom kabaretu u Lyonu. Te akcije izvelo je neko­ liko loše organiziranih bandi. tj. izoli­ ranih pojedinaca koji nalaze prigodne supočinitelje medu anarhoidnim sim­ patizerima: Ravachol.

blizu 400 oso­ ba . dok Jacob služi Mauriceu Lablancu kao model za njegova "džentlmena pro­ valnika". ogriješiti o nas teškom uvredom ili prekršiti naša prava. trgovine i restorani povećava se. civilna garda povećava broj saslušavanja. kako mu to obećava drža­ va. povrat imovine. "nevidljiva ruka" španjolskog anarhizma Iberski poluotok je isto tako poprište operacija anarhističkih društava koja su brzo prešla u ilegalu. Sve do Prvoga svjetskog rata sustavna represija i likvidacije uza­ lud pokušavaju okončati anarhistička okupljanja. para­ zit i hedonist koji će se. Posvuda je represija neposredna i bez opoziva. Proces postaje tribuna anarhističkom banditu koji uzvikuje: konitima i velik broj pobornika se okre­ nuo tajnoj akciji: "Od toga dana" po­ tvrđuje neki manifest u lipnju 1874. radije se dižem i borim prsa o prsa sa svojim neprijatelji­ ma ratujući s bogatima. pasti pod udarci­ ma nevidljive ruke. čime je odzvonilo revolucionarnoj aktivnosti na francus­ kom tlu. U Rusiji tajne grupice "Crna za­ stava" i "Bez povoda" propovijedaju kampanju nemilosrdnog terora protiv buržoazije. Arsènea Lupina." Noćni radnici utjelovljuju dakle angažman anarhističkih frakcija na putu prema ilegali i propagandi činjeni­ cama. aristo­ krate. Godine 1872. umjesto da moljakam ono na što imam pravo.i mučenja. a pravosuđe montira spektakularni "proces tridesetorici". sudaca ili vojnih dužnosnika te zaobilazeći one "korisnih" građana: liječ­ nika. uhićenja . "svaki će eksploatator. Dvadesetih godina Mala- Mano negra. tajna društva poput Los Desheredados ili Mano negra obvezuju se da budu ta ne­ vidljiva ruka pravde." Na margini saveza O KO 1900. Napadaju poslodavce. U Francuskoj Parlament izgla­ sava poznate zakone protiv slobode koji su se ubrzo nazvali "zločinačkim zakon­ ima". Kao odgovor na­ preduju progoni: više od 2000 osoba je optuženo. arhitekata ili pisaca. broj eksplozija na elitnim iavnim mjestima kao što su kavane. uvjeren da neće biti kažnjen. GODINE BANDA NOĆNIH RAD- "Krađa je restitucija. Banda Alexandrea Jacoba potpuno je raskrinkana 1903. svaki kapitalist. ka­ zališta. Desetina plije­ na od 156 registriranih krađa u tri godine služi za financiranje anarhističkog tiska. Umjesto da budem zatvoren u tvornici kao u kaznionici. ima barem 25 000 članova u anarhističkim savezima.. svaki besposličar koji živi od rente. BANDA NOĆNIH RADNIKA nika pod vodstvom istaknutog Alexandrea Jacoba zapljuskuje francuske pokrajine prazneći bogate stanove sve­ ćenika. šefove.Belle Époque nihilista i anarhista također kao žrtve anarhističkih aten­ tatora. napadajući nji­ hova dobra. Vlada ih proglašava protuza­ 151 Tajna politička društva .

Njegova grupa Justicieros suprotstavlja se oružjem u ruci pistolerosima u službi poslodavaca koji sprem­ no ubijaju vođe radničkih sindikata.. Durruti prisiljen na izgnanstvo nakon državnog udara Prima de Rivere osniva društvo "Lutalica" koje od Mek­ sika do Argentine napada poslodavce i pljačka banke kako bi napunilo blagaj­ ne anarhističkih grupa. jedan od glavnih teoretičara anarhije. Tajna politička društva 152 .".. lesu Bonnotu koji opravdava djela svoje bande svojim političkim angažmanom. Taj tajni agita­ tor postat će poslije jedan od glavnih anarhističkih aktera Španjolskoga rata. Prvi svjetski rat raskrinkava posljed­ nje anarhističke grupice Belle Époque: političke stranke se pridružuju zamahu Svetoga saveza. njihov šef ubijen. Takva su djela obična građanska. Godine 1889. Proudhon. nazvanog Raymond-znanost. Durruti i njegova banda pripremaju atentat na Alfonsa XIII. Na prijelazu stoljeća nekoliko bandi preuzelo je doslovno tu formulu i na kradu odgovorilo krađom. njihovo se bogatstvo približava svoti od 500 000 franaka. U nekoli­ ko mjeseci bilježe sve više ubojstava poli­ cajaca i pljački luksuznih vozila. ističu anarhističke novine 1912. anarhist Buenaventura Durruti preuzima zastavu tajnih or­ ganizacija. Savez antidomoljuba ili Pantera Batignollea pljačkaju obi­ teljske kuće i banke kako bi otimali "zelenašima". osuđujući tako pripadnike agre­ sivnog legalizma zbog nerazumijevanja anarhističkih doktrina. Ovi pri­ staše "pravedne krađe" jednim udarcem ubijaju dvije muhe: pune blagajne orga­ nizacija ili anarhističkih novina zaustav­ ljajući moral buržoazije. Zlatni dani "individualnog uzimanja" "Vlasništvo je krađa" izjavio je 1840. sindikaliste ili obične kolege poput Raymonda Caillemma. To je skica lika "anarhističkoga bandita" što je epitet koji se pripisuje Ju- testin učenik.Velik lik međunarodnog anarhizma. Srca hrasta. i ubijaju kardi­ nala Soldevillu koji je usko vezan uz oli­ garhiju. čitalaca novina L'anar­ chie. Prvi put su osude iz anarhističkoga svijeta ne­ dvosmislene: "Takva djela nemaju ništa anarhističku. teoretičar i smion pustolov Buenaventura Durruti sudjelovao je aktivno u Španjolskom građanskom ratu. dezertere. dok se militanti mobili­ ziraju za odlazak na frontu. Banda je raskrinkana. Tako Ljudi kazne. Skupina nepopustljivih specijalizira se za napad na vjerske zajed­ nice kako bi po vlastitu priznanju izvlastila samoga papu. Ovaj mehaničar bez premca okuplja šačicu prijatelja.

cara Kangxija (1662. "Društva starijih i starih" (Ge Lao Hui) koje se pridružilo najstarijem taj­ nom političkom društvu u Kini." Iako ne­ ma ničega što bi potvrdilo izvornost ove Sun Yatsen. ljubomoran na taj uspjeh. . u 20.) monasi iz samostana Shaolin. Utjecajna tajna društva ovdje postaju prava oporba. trijumfirat će nad pobunjeničkim ple­ menima središnje Azije koji su prijetili Kini. Trija­ di. uspostavimo ponovno Minge. Ali car. Pod vladavinom njezina drugog pred­ stavnika. Na ovoj fotografiji vidi se kako je 1923. stoljeća kad je mandžurijska dinastija Qing srušila dinastiju Ming. Osim toga danas je ustanovljeno kako je on sam bio član jednoga od njih. Sun Jat-sen domogao se vlasti i proglasio republiku kojoj je bio prvi predsjednik. snažna ličnost Guomindanga došao je na vlast u Kini uz potporu tajnih društava.-1722. ŠIROK REVOLUCIO- narni pokret pomeo je kine­ sko carstvo dinastije Qing.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Na prijelazu iz 19. poznati po tome što vladaju ratnim vještinama. ODINE 1911. zapovjedio je da se sruši njihov samo­ stan. Njezino je podrijetlo legendarno. stoljeće vjetar revolucije zapuhnuo je Kinu koju razdiru unutarnje napetosti i europska kolonizacija. Petorica svećenika koji su se spasili od krvoprolića našli su utočište u gradu Muyangu gdje su osnovali bratstvo čija je deviza bila i ostala: "Srušimo Qinge. No zna se da je "otac repub­ like" dobio potporu velikog broja tajnih društava koja su se opirala carskoj vlasti i bez kojih ne bi nikada ostvario svoje ciljeve. Potječe iz 17. došao meditirati na grob dinastije Ming.

ako nije član. (.) Pitanje: Zašto oni žele biti primljeni u Društvo neba i zemlje? Odgovor: 1er žele srušiti dinastiju Qing i uspostaviti dinastiju Ming. 1965. Pobunit ćemo se za vrijeme ove lijepe mjesečine i podići zastavu pa­ triotizma. odati tajne društva".i jednostavni ini­ cirani pod zagonetnim imenom "četr­ deset deveti". Zato se Trijada od svojih početa­ ka podizala u tajno društvo. i 20. Ona zapravo okuplja posebno muškarce i žene potekle iz narodnih slojeva. Društvo neba i zemlje ili Vrata Hounga. Policija posta­ je "propuh". Kako bi poslušna i decentralizirana or­ ganizacija prošla nezapaženo. glavnoga kineskog tajnog društva. Neke kretnje omo­ gućuju njegovim članovima da se pre­ poznaju međusobno ma gdje bili. Isto je tako istina da tijekom 19. ona tvori šire političku oporbu koja je prekinula s ustaljenim redom. Zlatan novac i Nain Trijada se ne suprotstavlja samo di­ nastiji Qing. Pitanje: Kako i gdje ste stekli iskustvo u vojnom umijeću? Odgovor: U samosta­ nu Shaolin. legendanrnoj kolijevci Trijade. "gospodari planine i tamja­ na" upravljaju ceremonijama na kojima zasjedaju braća nižih redova . Tako je način na koji se nudi lula. Društvo triju točaka. Svi oni koji žele u nju ući moraju proći ini­ cijaciju koja podsjeća na legendu o utemeljiteljima. si­ gurno je u svakom slu­ čaju da je taj pokret aktivan od tog razdoblja pod imenom San-he-hui. "bijele lepeze" . čaj ili koje drugo jelo ritualiziran.."crvene palice". bezuspješno Monah vježba kung-fu medu ruševinama samostana Shaolin u pokrajini Henan. riža. Pitanje: Koje je njezino značenje? Odgovor: Ponovno smo uspostavili poče­ tak." Tajna društva u Kini. Zvat će se Trijada.. Tijekom te ceremonije budući članovi odvode se da piju napi­ tak od alkohola pomiješan s njihovom vlastitom krvlju koji će učvrstiti njiho­ vo bratstvo s ostalim pristašama. "Trijada" ili "Društvo triju sjedinjenih elemena­ ta" tj. Pljačkaju i ucjenjuju neka područja koja su oduzela od Qinga. neba.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu priče. ma tko to bio. Osim tih distinktivnih znakova inicirani upotrebljavaju tajni jezik sastavljen od riječi. ispitali načela stare poezije. 19. nje­ zini pristaše se sastaju u ložama čija je organizacija prilično slična zapadnim masonskim skupovima: njezini dosto­ skoj vlasti koju smatraju odgo­ vornom za svoje siromaštvo. Crvena banda. ta dvojica muškaraca su se prepoznala. Novi inicirani zaklet će se napokon "da neće nikomu. Narod Qinga oteo je našu imovi­ nu. broj tajnih društava proizlazi iz nje ili joj se pridružuje. stoljeće. Pitanje: Kako možete to dokazati? Odgovor: leđnom strofom. mijenja ime iz jedne regije u drugu. Tajna politička društva 154 . U gradovima gdje postoji. Pariz Julliard. O VAJ DIJALOG JE IZVADAK IZ INICI- Trijada. Tako su mnogi njezini članovi pravi "raz­ bojnici pravedni­ ci". SRUŠITI DINASTIJU QING jacijskog obreda Trijade: "Pitanje: Koji je vaš cilj kad ulazite k nama? Odgovor: Predstaviti vam određen broj novih hrabrih vojnika neumolji­ va srca koji žele biti primljeni u Dru­ štvo neba i zemlje. Chesneaux. janstvenici. Ako se tije­ kom obroka jedan brat posluži trima prstima kako bi ponudio čaj i ako mu njegov gost pruži šalicu držeći je također trima prstima.. stoljeća Trijada destabi­ lizira kinesko carstvo to više što velik Citat prema J. Sada ćemo po­ novno uspostaviti carstvo u skladu s uputama poglava­ ra. zemlje i ljudi. No to djelovanje zna zastraniti i u prava zločinačka djela. neprijateljski raspoloženi prema mandžurij- "Učitelji s planine i tamjana" U tradicionalnoj Kini suprotstaviti se carskoj vlasti značilo je izložiti svoj život i život svoje obitelji pogi­ belji.. To je posebno slučaj s "Društvom malenoga noža" osnovanim u Shangaju koje 1850. carske postrojbe "oluja" itd. otimaju visoke dužnosnike režima i oslobađaju katkad određene Kine­ ze osuđene na teške kazne.

Zato se ne stišavaju zah­ "Pedeset pet dana Pekinga" Trideset godina nakon pobune Taipinga Kina je promijenila lice. 1986. Ad. Elvina. Carska vlast 155 Tajna politička društva .). Ona proždire zemlju između 1851. ali i hladnim oružjem. savjetuju se s medijima.). Poznato od početka 19. To je zato što kršćanske crkve blokiraju nebo.. bog rata. Carska vojska se su­ očava s pravim građanskim ratom koji je zarazio nekih 600 gradova. Atlas de la Chine. Boksački ustanak širi se Kinom od 1898. tlo je isušeno.. Ti ljudi ne poštuju ni bogove ni buddhe. po­ sebno onoga boksačkog.) dinastije i kraj bijede. stručnjaka za vojne vještine." Citat C.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu ŽRTVOVATI KRŠĆANE Na pekinške zidine podignute protiv zapadne nazočnosti. Iščupajte želje­ zničke pruge! Uništite parobrode! Ka­ da svi kršćani budu žrtvovani. Njezini inicijatori traže promjenu tjevi pobunjeničkih tajnih društava. prisiljavajući zapadne sile na krvavu represiju (gravura prema crtežu S. obožavaju narodna božanstva. Blundena i M. zatvo­ renoj šaci.. Vrijeme boksača Pobuna Taiping je napokon ugušena u krvi. Pariz. a če­ sto se i podvrgavaju seansama hipnotskih transeva prije ratnih vježbi. velika dinastija Qing moći će napredovati u miru... de la Martinière. stoljeća sastoji se od ilegal­ nih paravojnih skupina sastavljenih od Kineza.. Tako fanatizirani misle da ih je obuzeo Guandi.). Engleski kolonizatori nazvali su ih Bok­ sačima prema njihovu simbolu. Želite li otjerati demone. to je samo zato da oslobode sjevernu ravnicu od demona koji su oteli nebo tjerajući Kineze da se spo­ je s kršćanstvom. U njoj je poginulo između 20 000 i 100 000 ljudi. No najveći ustanak u koji je umiješana Tri­ jada u to vrijeme je pobuna Taiping čiji je jedan od šefova Tian-de bio iniciran. pokušava obnoviti dinastiju Ming. to nije teško. Kiša odbija padati. Boksači su izvjesili svoje ciljeve: "Ako su se Boksači podigli na nadnaravne sile (. Druga tajna društva povezana s Trijadom pridružila su se pokretu: "Zlatan novac" u provin­ ciji Zhejiang i "Nianu" u sjevernoj Kini. Besmrtnici su nezadovoljni. Guastalle. i 1864. bo­ govi su bijesni (. zanemaruju svoje pretke. Nose zaštitne amulete. ne poštuju ni jedno načelo odnosa među ljudima (. Pod utjecajem taoizma i budizma pristaše te sekte prakticiraju neku vrstu posvećenog boksa za koju vjeruju da ih vraća neranjive u borbu šakama.

Godine 1900. Dodatni korak je učinjen kada 1949. Pokret brzo prihvaćaju dio popu­ lacije i određene elite. dok im "društvo velikih noževa" donosi potporu svojih članova. Prilično različit od pobune Taiping. prva vojska sastavljena od desetaka tisuća Boksača kreće prema Pekingu napadajući sve kršćanske sim­ bole. ponajprije je obilje­ žen ksenofobijom i protuzapadnim ra­ sizmom. ona pobjednička.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu se raspada. ona gube ilegalni karakter. odsad povezana s Republikom. masakrirajući svećenike i rušeći crkve. Preuzimanje zemlje izazvat će još više žrtava nego što su bile boksačke pljačke. Ali izlazeći iz sjene na svje­ tlo. Ove skupine mu pomažu u osvajanju vlasti i od 1912. Kineske vlasti oslabljene pobunom osim toga moraju platiti debelu odštetu zapadnim silama. On se nada da će pod tom zastavom okupiti sva ki­ neska tajna društva kako bi definitivno okončali tiraniju Qinga. radi se o tome da se pometu "strani vrago­ vi". Međutim međunarodna vojska pod visokim njemačkim zapovjedništvom napokon ih je raspršila. koji počinje 1898. priprema se u sklopu "Udruge za kine­ ski preporod" Sun Jat-sena. u stvarnosti revolucija. U njihovoj borbi podupire ih Trijada.. Pristaše sekte svaljuju krivicu ponajprije na kršćanske misionare. na vlast dolazi Mao Zedong: kineska komunis­ tička partija postaje jedinstvena stranka što tjera u ilegalu svaku drugu grupaci­ ju. Medu on­ im brojnima najmoćnije su neupitno udruga Stare braće i Tri točke Trijade". Dio Kineza loše gleda na tu promjenu i traži pokajničke žrtve. Pobunjenici isto tako opsjeda­ ju strana poslanstva tijekom tih po­ znatih "pedeset pet dana Pekinga". narod na tajnim društvima" čini se da je uvijek aktualna. a pojavili su se Europljani i inzistiraju na modernizaciji zemlje. cionarnih društava čije je značenje bilo veliko u povijesti Kine i čija je akcija znatna u aktualnom pokretu. Od 1908. Skupljanje za republiku Međutim taj je poraz samo površina. njegova stranka Guomindang (Narodna stranka) postaje lonac za taljenje u kojem se osnivaju ta sekularna bratstva. lipnja ulaze u glavni grad i prijete sjedištu vlade koju sma­ traju beskrupuloznom u odnosu na ambicije zapadnih sila. on podsjeća na postojanje "tajnih revolu­ Pristaše sekte Falun Gong koja broji više od 80 milijuna simpatizera demonstriraju u Hong Kongu radi zaštite ljudskih prava u Kini. Boksači 1. ovaj Boksački ustanak. Stara kineska poslovica "Službene vlasti te­ melje svoju moć na zakonu. Polazeći od sjevera Žute rijeke širi se na cijelu Kinu. . Era tajnih društava službeno završa­ va. No čini se da je nedavna ogorčenost kineskih vlasti protiv sekte Falun Gong trajno dokazala u Kini tu oporbu koja se razvija u sjeni službene vlasti.

novo iniciranom se dodjeljuje broj ko­ jim će od sada biti označen u društvu. čije je pravo ime bilo "Ujedinjenje ili smrt". Od 1908. srpske nacionalističke težnje nalaze najradikalniji izraz u terorističkim grupicama. zaklinjem se pred Bogom krvlju svojih otaca. uništa­ vati. Naro­ dna odbrana sastavljena od civila i Cr­ na ruka paravojna tajna organizacija s terorističkim ciljevima.) radi osvajanja vlasti. . U spre­ mištu novina Piémont pristupnik mora prisegnuti pred stolom prekrivenim cr­ nim mrtvačkim pokrovom na kojem su bili postavljeni križ. Crna ruka. stoljeća kad su se velika središnja carstva borila za premoć na Balkanu. zemlje mi koja me hrani. Ubojice kralje­ va doveli su na prijestolje suparničku dinastiju Karadorđeviča nadajući se da će voditi slobodniju protuaustrijsku politiku. Radilo se o tome da se suprot­ stave balkanskim ambicijama Habsburgovaca kako bi stvorili "Veliku Srbiju" koja bi okupljala južne Slavene. karikatura objavljena ubrzo nakon sarajevskog atentata. Pred maskiranim muškarcem." To je bila presuda što ju je donio srpski sud koji je 11. "Balkansko bure baruta" zaslužilo je to ime: zapalit će cijelu Europu. U tom kontekstu organiziraju se nacio­ nalistička društva: pokret Mlada Bosna koji okuplja uglavnom studente.. potpuno od­ jevenim u crno. nož i revolver. potpisao smrtnu presudu glavnim šefovima tajne organi­ zacije. lipnja 1917.Opasan nacionalizam Crne ruke Početkom 20. znatan broj terorista. Osim upravnog odbora uglavnom sastavljena od vojnika članovi nemaju međusobno nikakav kontakt.. Ta tajna srpska organizacija zahvaljivala je svoje postojanje šačici časnika koji su se pro­ slavili 1903. okupljala je od 1911. "Krvlju mojih otaca" Utemeljitelji organizacije ustanovili su obred integracije bez premca. na svoju čast i svoj život da ću se od ovog časa i do časa svoje smrti vjer­ no držati pravila ove organizacije i biti spreman za žrtve koje mi treba namet­ nuti. srpsko kraljevstvo bilo je prisilje­ no prihvatiti austrijsku dominaciju nad Bosnom i Hercegovinom te ograničiti najradikalnije zahtjeve svojih zemljaka. Zapovijedi prenosi neposredni nadređeni koji za­ htijeva slijepu poslušnost: nakon i "Srbija pali vatru na barutu". REMA STATUTU CRNE RUKE BILO je dopušteno ubijati. odavati državne tajne (. ubojstvom srpskoga kralja Aleksandra Obrenoviča." Nakon što je potpisao taj tekst. on ponavlja: "Sunca mi koje me grije.

Iako nije poticala sarajevski atentat. Izvršitelji od kojih je Gavrilo Princip pucao. mecima na Appelovu ke­ ju u Sarajevu: započeo je zaplet koji je doveo do Prvoga svjetskog rata. Mreža je ubrzo dovoljno ustrojena kako bi se mogle početi razmatrati akcije velikih razmjera. članovi društva Mlada Bo­ sna koji su već zabilježili nekoliko poku­ šaja ubojstava. nepogrešivo upravlja tom organizaci­ jom. poznat pod imenom Apis. Nijemce. čak i Habsburgovce.) najmanjeg pogrešnog koraka nužno sli­ jedi smrt. "Mogao sam počiniti pogreške u izvršenju svoje zadaće". nasljednik srp­ skoga prijestolja. 11." Želja mu je uslišana 1953. do njega sigurno ne bi moglo doći bez njezine potpore. Šef obavještajne službe glavnoga stožera srpske vojske. zamalo nije izbjegao atentat koji se pripisuje Crnoj ruci optuženoj da želi svrgnuti dinastiju u korist vojne diktature. Crna ruka infiltrira se u druga nacionalistička društva kako bi preuzela kontrolu: Na­ rodna odbrana i studentske udruge kao rasadnik korisnih revolucionara. Govori se i o tome da se ukine upra­ vitelja Bosne i Hercegovine i grčkoga kralja. Princip je ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda i vojvotkinju. Knez Aleksandar. lipnja 1914. Na pitanje tko su bili pravi poticatelji atentata potrošeno je već A USTRIJSKI NADVOJVODA FRANJO FER- mnogo tinte. kada Tito odlučuje rehabilitirati Crnu ruku koja je tada ušla u legendu borbe za ujedinjenje jugoslavenskih naroda. piše Apis u svojoj oporuci. Međutim suoče­ na s opasnošću međunarodnog sukoba. (Ilustracija objavljena u Le Petit Journaul. Pobuna i subverzija potiču se svim sredstvima. Optuživali su srpskog pred­ sjednika vlade. Danas je utvrđeno da je Apisova organizacija opskrbljivala oružjem Prin­ cipa i njegove prijatelje. Pukovnik Dragutin Dimitrijević. Neka mi Srbi oproste zbog mojih pogrešaka. To su mladi egzaltirani ljudi. Ubr­ zo je razotkrivena. "ali to je uvijek bilo s uvjerenjem da sam radio za dobro svo­ je zemlje. ali uzalud. i dakako Crnu ruku. a njezini šefovi osu­ đeni. ona je pokušala uvjeriti mlade nacional­ iste da odustanu od djela. uhi­ ćeni su i osuđeni sljedećih mjeseci. taj nekadašnji špi­ jun i profesor taktike ima samo jedan cilj: borbu za ujedinjenje južnih Slave­ na svim sredstvima. Tajna politička društva 158 . Mađare. Ubojstvo koje se dugo pripisivalo Crnoj ruci. rujna 1916.CRNA RUKA I SARAJEVSKI ATENTAT dinand i njegova žena ubijeni su 28. U kratko vrijeme organizacija broji tisuće pripadnika u Srbiji i Bosni. sjena građanskoga rata nadvija se nad zemlju. Ubojice ili nacionalni junaci Svesrpska ideologija koja pokreće Crnu ruku zavela je dobar dio domoljuba. antiaustrijski raspoloženi. Atentati su usmjereni na vladu i osobe bliske kra­ lju. maso­ ne.

SRED NOĆI NA STAROM AMERI- čkom jugu jedna postrojba konjanika u kukuljicama odje­ venih u dugačke bijele halje zaustavlja se pred stanom neke crnačke obitelji. Georgije ili Mississippija formiraju se slične po­ strojbe neprijateljski raspoložene pre­ ma federalnoj vlasti na sjeveru. Za nekoliko godi­ na "Veliko nevidljivo carstvo" okuplja gotovo 500 000 članova koje je teško "Gore od ropstva" ili savez Bijele lige.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana Roden u mašti nekoliko dokonih južnjačkih časnika. koja je ukinula ropstvo za gotovo četiri miliju­ na crnaca. stoljeća članovi Ku Klux Klana imaju sve više mrtvačkih scenari­ ja. Ku Klux Klanovci postaju sve agresivniji. nesretni Ku Klux Klan koji se dugo tolerirao utjelovljuje rasističke demone i ubojice bijele i puritanske Amerike. odlazeći na sve više kazne­ nih ekspedicija. Tijekom noć­ nih šetnji na konju ti muškarci prolaze gradom. Njihovi ubilački pohodi siju strah u južnim saveznim državama.) 159 Tajna politička društva . mučen a zatim strije­ ljan. Njihova je organizacija usmjerena protiv crnaca. Vrlo brzo po uzoru na ove zlokobne konjaničke postrojbe u broj­ nim gradovima Alabame. Sutradan ujutro njegovo tijelo nala­ zi se obješeno na vrata kuće sa zlosretnim potpisom ubojica na remenu: "KKK". Rođenje "nevidljiva imperija" Povijest Ku Klux Klana počinje lošom farsom bivših južnjačkih umirovljenih časnika. Johna Dunlapa koji je bio prognan iz države Mississippi udarcima biča. Cilj fantomskih konjanika koji su rasistički fundamentalisti jest plašiti crnačko sta­ novništvo koje smatraju odgovornima za poraz te gospodarsku krizu koja na­ pada regiju. Njihovo prerušavanje sugerira povratak konfederacijskih vojnika koji su pogi­ nuli tijekom rata za odcjepljenje. Provaljuju u kuću. 1874. (Crtež objavljen u Harper's Weeklyju. McCod. nesretnik je podvrgnut fan­ tomskom procesu. nacionalističke i rasističke udruge i Ku Klux Klana. Badnje večeri 1865. Zavezan za kolac. u Pulaskiju (Tennessee) veterani Crowe. ali i protiv onih koji bra­ ne "jednakost rasa" poput ravnatelja First Coloured School. Lester i Reed utemeljuju udrugu braće po oružju čije ime u obli­ ku misteriozne aliteracije preuzima grčku riječ kyklos ("krug") povezanu s latinskom lux ("svjetlost"). Kennedy. umotani u bijele plahte i šiljate kukuljice s otvorima samo za usta i oči. okružen svojim maskiranim mučiteljima. pljački i privatnih osveta u ime superiornosti bijele rase. zlostavljaju žene i djecu i ubijaju one koji im se po­ kušavaju suprotstaviti prije nego što se domognu onoga kojeg su izabrali kao žrtvu. Potkraj 19. osvijetljenim bakljama. Jones.

Simmons je izjavio kako je osmislio taj projekt nakon teške au­ tomobilske nesreće 1911.. prema kojoj je on navodno imao viziju božanskoga podrijetla koja mu je diktirala njego­ vo djelo. katolike. Teško je znati kako je došao na ideju da obnovi KKK. prosinca 1915. prije nego što je upotrijebio kao argument dru­ gu verziju koja je u isti mah nadahnutija i ima veću težinu. (Crtež objavljen u le Pelerinu 1923. usred svjet­ skog rata. Godine 1871.) "Nečista životinja" rađa se iz svojega pepela U godinama koje slijede malo se čuje o Ku Klux Klanu. Okrenuta je prva stranica povijesti Ku Klux Klana. Rođenje jedne nacije koji odobrava akciju KKK-a. no metodistička crkva opisu­ je ga kao ne baš inteligentna čovjeka. stigmatizirajući Židove. K LAN SVOJU RENESANSU 1915.CARSKI ČAROBNJAK I PASTOR MRŽNJE je Williamu Josephu Simmonsu. Senat izgla­ sava zakon protiv Ku Klux Klana koji tjera generala Nathana B. organizaciju kojoj je pripadao njegov otac. svećenik William Joseph Simmons nije obnovio jedne zimske večeri 1915. Zamijenit će ga Hiram Wesley Evans. organizacija dbiva program pogodan da podigne mase. ali on je izvukao iz svoje funkcije kolosalno bogatstvo od više od 300 000 dolara. pravog ideologa Klana. sve dok ga bivši metodistički propovjednik. Prema Simmonsu. iza nje je osta­ lo oko 4600 žrtava. W Griffitha. kad je vidio oblak kako prolazi iznad njegove kuće i pretvara se u kohortu konjanika odjevenih u bije­ lo. iskoristivši oduševljenje za film D. u državi Alabami uzaludno pokušava postati propovje­ dnikom. Roden 1882. vlada službeno organizacijom zajedno s Edwardom Yougom Clarkeom do 1922. Tog datuma počinje proces tijekom kojega ga snažno diskreditira neki Kligrapp ("tajnik") koji otkriva njegov alkoholizam i njegovu slabost u odno­ su na Clarkea. nemarna i nestabilna. to mu je uskrsnuće izdiktirao Bog jedno­ ga dana 1901. Na visinama Stje­ njaka u Alabami proglasio je buđenje Nevidljivog carstva uz svjetlost velikoga vatrenog križa. U klimi općega straha. Ta vizija mu je zapovjedila da "oslo­ bodi Ameriku od stranaca". poveo sa sobom na vrh Stjenjaka. Tajna politička društva 160 . Forresta. U Europi pučka mašta inzistira više na senzacionalizmu ceremonija Klana nego na tragičnoj stvarnosti linča. ne­ kadašnjeg trgovca robovima i "velikog maga" Carstva da raspusti mračnu or­ ganizaciju. Tu drugu verziju zadržao je za 15 učenika koje je 24. Godine 1915. Samoproglašeni "car" Klana. Ku Klux Klan koristi se svim sredstvima raspirujući mržnju protiv crnaca. DUGU- kontrolirati.

svakim distriktom "veliki titan". Prizor linča u Indiani 1930. "bijesan". Tajni sudovi. obavezno stopostot­ ni Amerikanci . da je prisegnuta vjernost vjeri čast. Članstvo raste: Gate City Manufacturing Co isporučuje u pro­ sjeku 600 kostima na dan. pred očima ravnodušnih gledatelja. "krvav". "fini­ je" i "vampirica". "zastrašujući". Jedne smatraju krivima za kvarenje obi­ čaja. protestanti. život. u duhu i u životu). Inicirane povezuje tajni jezik: dani i mjeseci se prekrštavaju u "smrtan". Okruženi mnoštvom ljudi u kukuljicama koji mole za spas cara odgovaraju na upit­ nik. Svakom državom upravlja "veliki zmaj". a oko 1925. Andrije na prsima. druge s papom na čelu sumnjiče da žele zemlju podvrgnuti pod svoju vlast.rođeni na tlu Sjedinje­ nih Država. u tijelu. Ku Klux Klan postaje dakle golemi financijski 161 Tajna politička društva ." Veliki Kiklop ih posvećuje s malo vode prolivene po čelu i ramenima izgovara­ jući formulu: In mind. Njima se pridružuju stupnjevi "kiklopa". "Ezoterično-sektaška organizacija" Ovaj program proizašao je iz obreda koji je kombinacija viteške inicijacije. sreća. primaju se noću ispred visokog zapaljenog križa koji osvjetljava oltar umotan u ameri­ čku zastavu na kojem se nalaze otvore­ na Biblija i isukani bodež. in body. pomažu mjesnim klanovima da se konstituiraju. in spirit and in life (u duši. Dobro ustrojen stožer vodi vojsku predstavnika koji raspoređu­ ju zemlju. kažu im. "oča­ jan". kr­ vavi noćni pohodi. a zatim prisežu: "Sjetite se u sva­ kom trenutku. Klan ima najmanje pet milijuna članova raspoređenih po cijeloj zemlji. religije i jeftinoga ezoterizma. "strašan". svakom provincijom "veliki div". Vrhunac carstva mržnje Dvadesetih godina prošloga stoljeća Ku Klux Klan je postao velika politička i fi­ nancijska snaga. Uključeni u skupinu članova Klana sada smiju sudjelovati u zločini­ ma "osvetnika prava".. nesreću i smrt. "mračan". bijelci. dijele pamflete.pacifiste ili boljševike kao sindikate i sve one čiji im se moral čini bezbožnim. a da pre­ kršiti je znači sramotu. Desetljećima će bijela Amerika biti pasivni supočinitelj zločina Klana. Članovi klana okupljaju se u "špiljama" ili klavernama gdje pripremaju svoje krvave ekspedicije odjeveni u bijele odore s crvenim križem sv. Kandidati. organiziraju konferencije.. Upravlja­ nje redom vraća se "carskom čarobnja­ ku" ili "caru" kojeg podupire "carsko vijeće" i zakonodavna skupština: "Car­ ska klovokacija" sastavljena od "Kloppersa". paljenja katoličkih crkava šire se uskoro izvan tradicio­ nalnih granica juga.

nacističke organizacije koja se pridružila Klanu. Vjerujem da ljubav prema američkoj zastavi dolazi odmah poslije ljubavi prema Bogu. Alabami i Mississippiju pogađaju katoličke crkve. KREDO INICIRANOGA članova da prisegnu i ispovi­ jedaju sljedeći tekst. Vjerujem u potrebu da se zaštite ženska čistoća i vrlina.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana stroj koji obogaćuje vodeće članove. Vjerujem da se trebaju uspostaviti uže veze između kapitala i rada. Iz svoje "carske palače" u Atlanti car i nje­ govi pomoćnici određuju podjelu upi­ snina: od deset dolara četiri dobiva unovačitelj. a šest sjedište Klana. Na­ kon Drugoga svjetskog rata." K U KLUX KLAN TRAŽI OD INICIRANIH Ceremonija je održana 1941. No još danas se na lokalnoj razini obnavlja organizacija u obliku militantnih grupica neonacističkoga ti­ pa. pridružuju se bombaški atentati. financijskih skandala i unutarnjih nesuglasica Ku Klux Klan gubi kredibilitet i znatno slabi potkraj tridesetih godina prošlog stoljeća. organizator marketinga institucije. Klan koji broji gotovo 60 000 članova napokon je zabranjen. Vjerujem u sveukupnu nadmoć bijele rase. sada smještena u Washingtonu. demon­ strira silu tako što 30 000 konjanika defi­ lira ulicama saveznoga glavnoga grada. iako je izgubio velik broj pristaša. i 1966. Za ne­ koliko godina samo su se troškovi pro­ pagande popeli na 35 milijuna dolara. . Klasičnim kaznenim ekspedicijama. u država­ ma Georgiji. Vjerujem da moja prava rođenog Ame­ rikanca u ovoj zemlji moraju biti jača od prava stranih stanovnika. izjavljuje Clarke. Organizacija. Ulazi u crnu legendu Amerike što se vidi u fil­ mu Alana Parkera iz 1989. "Amerika će biti spašena! Klan će biti spasitelj koji će je izvući iz toga kaosa". Vjerujem u nužnost ograničavanja useljavanja. Vjerujem u red i zakon. Mississippi burning. Stoti­ njak njih između 1954. još uživa simpatije dijela Amerikanaca čiju kse­ nofobiju jača dolazak novih useljenika. zagovornike borbe za građanska prava crnog sta­ novništva. Vjerujem u slobodnu i javnu školu kao kamen temeljac svake dobre vlasti. Vjerujem u trajnu odvojenost Crkve od države. u New Jewrseyju prigodom raskida između Ku Klux Klana i Njemačko-američkog saveza. imitaciju kreda: "Vjerujem u Boga i načela kršćanske vjere. Godine 1966. sindikalne vođe. posebno na "crnom jugu". Ovi novi agenti nevidljivoga carstva nastavljaju djelo svojih opasnih prethodnika u zemlji koja se trudi da se oslobodi svo­ jih demona. Malo-pomalo Klan se politi­ čki afirmira: jedanaest guvernera i velik broj senatora su inicirani. Roj uvijek aktivnih neonacističkih grupica No pod združenim utjecajem mnogo­ brojnih procesa.

Je li drevna i maštovita Thule izvor nacizma? ODINE 1923. Svojevrsna nor­ dijska Atlantida Thule je bila ledeni kontinent koji je čuvao veliku i bogatu civilizaciju prije nego što je jednoga dana potonuo pod valovima. stoljeća. Službeno "Grupa za proučavanje njemačke starine" nazvana je po antičkoj Thuli koja je za grčke i rimske geografe označavala najsjeverni­ ji predio na Atlantiku. Obojica populariziraju rasističke teze prema kojima su potomci naroda Thule Arijci koji se fizički mogu prepoznati po atletskom držanju. Na čelo dnevnika postavlja dva člana društva: Dietricha Eckarta kao direktora i Alfreda Rosenberga kao glavnog urednika. Dobar dio direktne Hitlerove okoline pripada toj grupaciji: to je slučaj s Eckartom i Rosenbergom.CARSKI SIMBOL vima) stari je lik koji nalazimo i u tibetanskoj ravnici i u Europi od kameno­ ga doba. UMIRE DIETRICH Eckart. koji uostalom sudjeluju 1920. Taj je mit hranio maštu nekih nje­ mačkih nacionalista od početka 20.. oružje Ho- S VASTIKA (KRIŽ SA SAVIJENIM KRAKO- henzolleronovaca od 11. u prosincu 1918.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Nordijske mitologije. Doista brzo stvara pravu mrežu u službi nacističke stranke." Zlokobno pretkazanje kad se zna da se Eckart hvalio da je Adolfa Hitlera toliko naučio umijeću govora i u manipuliranju idejama da ga je nadahnuo za pisanje Mein Kampfa. Dvadesetih godina 20. želi povezati sve rasističke i pangermanske unije u regiji. društvu Thule čiji je bio radikalni član otkad ga je os­ novao barun Rudolf von Sebottendorff u studenom 1918. Preživjeli su se navodno spasili na europskom kontinentu u germanskom prostoru. Uostalom. crnu i bijelu carske zastave. nalističke i antisemitske teze. vodi računa o tome da upotrijebi tri boje: cr­ venu. Hitler često posjeću­ je Eckarta. plavoj kosi i pla­ vim očima. Eckart je elaborirao svoje teorije u taj­ noj bavarskoj skupini. stoljeća društvo broji vjerojatno nekoliko stotina pristaša. a posebno nostalgičarima za carstvom. "križ s kukama") vjerojatno je aluzija na crveni i crni kotač. ali ne zna se mnogo o njihovim sastancima koji su održavani u najvećoj tajnosti u Münchenu u salonima hotela Vier Jahreszeit­ en. Njegovo prihvaćanje kao amblem društva Thule 1919. utje­ cat ću na povijest više od i jednoga dru­ gog Nijemca. njih dvojica provode sate razmjenjujući gorljive riječi o sudbini 163 Tajna politička društva . Članovi društva Thule nisu mogli biti neosjetljivi na tu rasističku dimenziju. u utemeljenju nacističke stranke. postaje simbol ot­ pora demokraciji. zad­ njeg predstavnika dinastije i proglašenja Weimarske Republike. Predodređeni su da osvoje potrebni "životni prostor" na štetu na­ roda srednje Europe koje smatraju "niže vrijednima". stoljeća dalje. čistoća germanske rase bili su predmet zanimanja društva kojem je bio veoma blizak Adolf Hitler. stoljeća tumači se kao simbol "čistoće krvi". ikona mlade nacisti­ čke stranke. olakšava novačenje među neprijateljima Republike. Između ezoteričnog folklora i političkog projekta Društvo Thule u početku se prikazuje kao bavarski ogranak veoma nacionali­ stičkog i ksenofobnog "reda Germana". Sunčev atribut koji podsjeća na život i plodnost u Njemačkoj od početka 20. ali drugi je razlog zbog kojeg su odabrali taj simbol. Na smrtnoj po­ stelji dobacuje onima koji bdiju uz njega: "Nemojte me žaliti. Od abdikacije Vilima II. Čini se kako su njegovi članovi prakticirali obred koji veliča ratničke vrijednosti i poganstvo prvih Germana. Iza mitskog imena i jeftinog ezoterizma krije se u stvarnosti politički projekt obojen rasizmom i fanatizmom. Tako Sebottendorff pokreće novine Völkischer Beobachter (doslovno "Pro­ matrač naroda") koje promiču nacio­ KUKASTI KRIŽ . Hitler pod utjecajem? Veze između društva Thule i nacizma vrlo su uske. Ekstremno rasističko društvo Thule traži od svakog svojeg člana da predoče dokaze svojih "arijskih korijena" od naj­ manje tri naraštaja. kada Hitler od znaka društva oblikuje simbol nacističke partije. Naime kukasti križ (Hak­ enkreuz.

"Nijemče. Hitler i on su stavljeni u isti zatvor gdje zajedno pišu Mein Kampf. Što se tiče Hitlera. za tebe!" jedan od prvih oglasa nacionalsocijalističke partije. Tajna politička društva 164 .Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Svastika. Njemačke. Osim toga mnogo predstavnika utjecajnog bavarskoga građanstva dola­ zi na sastanke društva čije ideje zatim prenose u javno mnijenje. Nakon neuspjela puča u Münchenu 1923. nekoć simbol sunca spaja se s oružjem Hohenzollerovaca. iako je bio pozvan na više sasta­ naka. tajnik i Hitlerova desna ruka. a posredstvom Thule postaje kukasti križ. je isto aktivni član tajne organizacije. No ona mu je posudila svoj amblem: kukasti križ koji je on prihva­ tio 1920. odsad simbol nacističkoga barbarstva. postat će i ostati zlosretni sim­ bol nacističkoga totalitarizma. čini se da nije bio punopravni član skupine. Rosenberg postaje službeni teoretičar stranke nekoliko godina po­ slije. Rudolf Hess.

) 165 Tajna politička društva . Rojalisti Francuske akcije nedvojbeno su naj­ žešći neprijatelji Francuske. među ostalim režim pun svakovrsnih afera i skandala koji ga prate od njegova rođenja. usrećivala je karikaturiste.. veljače.otkriveno je 16 poginulih Republika se zaljuljala. Ljudi su se bojali da će u tome uspjeti kada 6. manje sanjajući o restauraciji. pobjeda Narodne fron­ te novi težak udarac za ultraše: moral­ nom raspadu Francuske kojom odsad Kad je urota kagulara razotkrivena. veljače 1938. ali i dovoljno brojni da se regrutiraju u savez ekstrem­ ne desnice kako bi ocrnili parlamentar­ ni režim.Urota kagulara Stari članovi Francuske akcije. Nakon oš­ trih sukoba s policijom na Place de la Concorde . i pripisat će im odgovornost za poraz od 6. Svi žele srušiti "drolju" (kako pogrdno zovu Republiku). (Regards od 24. Među "Kraljevim kamelotima". na poziv Francuske akcije dese­ ci tisuća demonstranata "marširaju" prema Bourbonskoj palači. Ovdje se vide urotnici koje podupiru industrijski magnati. No pothvat se izjalovio. zakleti neprijatelji republikanskog režima i komunizma izazivaju državni udar kako bi svrgnuli vladu Narodne fronte Léona Bluma. njezi­ ni neprijatelji broje se na tisu­ će u redovima svih onih koji mrze "sramotni režim". Mnogi će u Fran­ cuskoj akciji predbaciti svojim vođama Maurrasu i Léonu Daudetu kako su se pokazali previše ustrašenima 1934. objavljuju novi­ ne koje šire uzbunu. a više o snažnoj i autoritarnoj fašis­ tičkoj vlasti po uzoru na musolinijevsku Italiju. EPUBLIKA IZMEĐU DVAJU RATOVA daleko da ima pristaše. tvrdom krilu Francuske akcije razmišlja se o nužnosti da se ustroji organizacija spremna da se učinkovito bori protiv komunističke opasnosti. Opasnost je to veća jer je 1936. velja­ če 1934..

tri jedinice bataljun. "Odbor za antisovjetsko okupljanje" Marcela Bucarda ili "Krug nacionalnih studija" pridružili redovima PNR-a. Stvorena je nova struktura. zatim brigade i napokon divizije.Urota kagulara vlada Léon Blum.. On je imao opsesiju: infiltriranje komunista u vojnu ustanovu kako bi se suprotstavio okorjelom neprijatelju. CSAR. glavni urednik novina Action Fran­ çaise koji poput velikog broja svojih prijatelja rojalista nije uvijek podupirao bom. nadjenuo je novinar krajnje desnice Maurice Pujo. Eugène Deloncle. Uvjeren da je jedini vrijedan cilj srušiti Republiku. "Židov neurotik". odnosno CSAR.. vojnom obavještajnom služ- Cagoule. Čak je postojao civilni ogranak mreže Corvi­ gnolles zadužen za zaštitu časnika u slučaju nasilja. Svima njima zajednička je mržnja prema komunizmu i njihova želja da rade s vi­ še odlučnosti što su do tada činili savezi. prvi ističe nužnost da se okupi što veći broj antiko­ munističkih grupica raširenih posvuda po Francuskoj. četiri ureda tvorila su glavni stožer za­ dužen za prikupljanje informacija. Članovi koji su morali prisegnuti da neće nikada ništa otkriti od svojih aktivnosti ris­ kirajući stroge sankcije. OSARN. ovaj put legalna i službena u studenome 1936. uspostavio zapovjednik Loustanau-Lacau. Tako su se Damandovi "vitezovi mača" u Nici. Edmond Dusiegneur. "mozak" Cagoule. odgovoran za 17. dovodi stotinjak drugova i u prosincu 1935. Ali tijekom njihova procesa "kagulari" neće nikada spomenuti OSARN te će se pozivati sa­ mo na tajanstveni "Tajni odbor revolu­ cionarne akcije". ali ta se brojka ne može provjeriti. ćelije od desetak ljudi. Nebulozna ilegala Jean Filliol. Filliolu su se među ostalima pridružili: Jacques Corrèze. Taj će se neprijatelj . tj. otvorenih rojalista. dis­ ciplinu. pri­ družit će se spektar boljševizma. Deloncle uvodi PNR u ilegalu i pretvara je u "Tajnu organizaciju revolucionarne nacionalne akcije". Na čelu je bio upravni odbor koji je određivao političku orijentaciju. Eugène Deloncle. logistiku i dakako školovanje članova. Cagoule. Gabriel Jantet. CSAR... ali njegova najvjernija potpora u vojsci bila je mreža Corvignolles koju je 1936. "Vojna patriot­ ska grupacija" iz Toulousea.: UCAD. koji se brzo nameće kao pravi organizator PNR-a. okup­ ljaju se u D ELONCLE JE ZNAO RAČUNATI NA PNR.. Organigram predviđa da tri ćelije tvore jedi­ nicu. Po riječima samog Loustanau-Lacaua tako je razotkriveno najmanje 200 komunističkih ćelija.. OSRN.. tu podjelu u njihovim redovima te je među tim agitatorima vidio "urotnike iz opere comique'. MREŽA CORVIGNOLLES naklonost određenog broja viših dužnosnika. osniva PNR. Dokumenti s procesa Cagouli dokazuje isto tako da se Eugène Deloncle koristio potporom drugog ureda. koliko frakcija? OSARN. Eugène Deloncle. Nacionalnu revolucionarnu stranku čiji je deklarirani cilj prema izjavi pohra­ njenoj u prefekturi "raditi za ekonom­ ski i nacionalni uspon zemlje i boriti se protiv vanjskih i unutarnjih utjecaja".. Nadimak "kagulari" (znači kukuljičar). bata­ ljuni su tvorili pukovnije. pa je stvorio mrežu zaduženu da ih pozicionira i neutralizira. Tragič­ ni događaji u Španjolskoj to uostalom vrlo dobro pokazuju: prijeti građanski rat. Iza tog paravana Cagoule poprima oblik pod Deloncleovom pali­ com koji je od nje učinio pravi paravojni aparat. brzo se organizirala u pravo tajno dru­ štvo kako bi bolje maskirala svoje aktiv­ nosti. Na svim Republike zbog domoljublja angažirati u Pokretu otpora i pasti pod mecima Gestapa. "Savez odbora obrambe­ ne akcije". sekciju Kraljevih kamelota.

Ne­ dvojbeno više tisuća. Mali ubojice medu fašistima. kolovoza 1936. Léon Jean-Baptiste i Maurice Juif zaduženi da nabave oruž­ je za Cagoule zgriješili su zbog pohlepe masno se nagradivši iz te lukrativne tr­ govine.. ali to je verzija u koju malo tko vjeruje. Kažu da je poginuo u borbama u Španjolskoj. pušaka.. Ali najvažnija akcija Cagoule ostaju atentati na Place d'Étoile. a po­ sebno talijanske koju će brzo steći posredovanjem kapetana Navala. Dimitriju Navašinu. siječnja 1937. Dvije bombe eksplodiraju 11. Sovjetu i slobodnom zidaru. lipnja 1937. Građanski rat u Španjolskoj bit će poprište operacija za Cagoule koja donosi potporu frankistima. rujna 1937. a Jean-Baptiste je nestao. šefa protuobavještajne službe u Rimu. puškomitraljeza sve do protutenkovskih mina. kagulari znaju isto tako nemi­ losrdno kažnjavati i svoje istomišljenike ako su pogriješili. Isto se tako nikad neće sa sigur­ nošću znati koliko je članova Cagoule mogla okupiti.. Deloncle mora svakako dati jamstva svojim zaštitnicima pa zato ubojice Ca­ goule postaju brzo fanatični pristaše Ducea. u Toussus-le-Noble gdje su eksplodirali avioni namijenjeni španjolskim repu­ blikancima. Cagoule treba ponajprije potporu fašističkih vlada. Na izravnu zapovijed talijanske vlade Cagoule likvidira braću Carla i Nella Rossellija. S njim Joseph Damand organizira iz Ni­ ce i Ventimigle pozamašnu tr­ govinu koja se odnosi na de­ setke tisuća Na Sjedište francuske udruge poslodava­ ca izvršen je u listopadu 1937. bezdušni ubojica. Za taj posao bio je zadužen Jean Filliol. na Porte d'Auteilu udarcima bajunete rasporio trbuh direktoru komercijalne banke za sjevernu Europu. Da bi se naoružala takva or­ ganizacija potrebna su znatna financijska sredstva za koja je inženjer i indus­ trijalac Eugène Deloncle pogrešno mislio da ih može namaknuti kod svojih poslovnih veza. Isti Filliol koji je nekoliko mjeseci prije. u Parizu digavši u zrak sjedišta Saveza metalur­ ške i rudarske industrije i općega sa­ veza poslodavaca ubivši dvojicu .. granata. atentat.razinama kultura tajne je totalna i nitko ne zna što se kuje u drugim ćelijama. Juifovo truplo pronađeno je gadno iznakaženo u Italiji. 24. U skladu s planom kagulara sve desno novinstvo pripisuje odgovornost komunistima. Kad je po­ trebno. nađena probodena nožem nedaleko od Bagnoles-de-1'Ornea. dvojicu protivnika Mussolinijeve politike čija su tijela 10. Filliol je 28.

krajnji cilj kagolarške urote je spreman. Deloncle otkazuje operaciju predviđenu za noć od 15. Deloncleov plan se sastoji u tome da se destabilizira vojska sa svoje strane uvjeravajući je kako se komunisti spremaju na udar. Policija u međuvremenu nije stajala mirno te se vrlo brzo infiltrirala u neke ćelije. . Informacija o procesu bit će slo­ žena ponajprije zbog ilegalne naravi Cagoule.. ma. izvlači se oružje. Izbija skandal u tvornici kozmetičkih proizvoda L'Oréal: lean Frydman. kako vojska neće slijediti.. Mnogi poput Filliola pobjegli su u Španjolsku. studenoga javno objavljuje vijest o zavjeri čiji su vode uhićeni ili u bijegu. A taj državni udar. Cosmair će kupiti kompaniju Helena Rubinstein ili će Arap­ ska liga bojkotirati brojne tvrtke koje sudjeluju u izraelskom gospodarstvu. ali isto tako zbog kompromi­ tacije viših časnika i industrijalaca koji svakako čine sudske istrage osjetljivi­ O CAGOULI SE PONOVNO GOVORI Kompanija Helena Rubinstein jedna je od njih. Afera je očito politička i diplomatska jer Frydman. No shvativši u posljednjem trenutku 1991. Eugène Deloncle bit će oslobođen 1939. Nitko ne dvoji da će ono imputirati te atentate komunisti­ ma. otvara se pred porotnim sudom u Parizu suđenje kagularima. Prema Frydmanu kozmetička tvrtka je godinama omogućavala da se na svim važnim mjestima recikliraju ne samo bivši kagulari. Cagouline ćelije su spremne za rat. listopada 1948.. Marx Dormoy. dugogodišnjega predsjednikageneralnoga direktora L'Oréala da ga je na prijevaru istisnuo iz upravnoga vijeća. Ministar unutarnjih poslova Marx Dormoy 23. Nakon jedanaest godina istrage 11. I doista u cijelom desnom novin­ stvu odjeknula je ta gnusna akcija za koju se duboko vjerovalo da su je poči­ nili boljševici.. Henri Deloncle. nego i određen broj suradnika vichyjevskoga režima i nacista. studenoga 1937. posebno u paravojne postrojbe. Rat i vichyjevski režim daju priliku bivšim kagularima da ponovno uđu u službu..Urota kagulara policajaca. Duseigneur će biti privremeno oslobođen 1938. Ljutit što je tako prevaren. lean Frydman javno razotkriva sumnjivu proš­ lost L'Oréala. prijatelj drugog istaknutog kagulara: Eugènea Schuellera. planovi različitih ministarstava kojih se moraju domoći. Eugènov brat je upravljao španjolskom filijalom L'Oréala u društvu s "ubojicom" Cagoule.. a L'Oréal pak smatra da mu prijeti bojkot. notorni kagular. jedan od glavnih dioničara optužuje Francoisea Dallea. "AFERA" L'ORÊAL Poraz "velike večeri" Deloncleova strategija odgovara pomno pripremanom cilju: uvjeriti Francuze u unutarnju opasnost i potaknuti građan­ ski rat kako bi se olakšao državni udar. kojem je režim u Vichyju odredio da živi u Montélimaru. bliskog Françoisu Mitterandu. srpnja 1941. popis osoba koje treba uhititi. osnivača L'Oréala. Predsjednik Cosmairai To je lacques Corrèze. Zašto taj cilj? Da se zaprepa­ sti javno mnijenje. nekadašnji deportirani tvrdi kako je njegovu eliminaciju tražilo više zemalja Arapske lige. Damand je utam­ ničen nekoliko tjedana prije nego što je iskoristio obustavu postupka. Privedeno ih je pedesetak. ubijen je 26. na 16. Mreže OSARN-a upotrebljavaju se u glavnom stožeru koji je uskoro uvjeren da se sprema puč. leanom Filliolom. Godine 1987. a taj zločin nedvojbeno nosi potpis Cagoule.. ameri­ čka filijala L'Oréala.

Godine 1929. Došavši na vlast 1941. Makedonca Dimitrova Kerina. Vozeći se korakom među mnoštvom kraljevska povorka u pratnji dvojice časnika na ko­ nju probija si put duž Canebière kad se jedan čovjek istrgnuo medu mnoštvom vičući "Živio kralj!" Smatran fanatič­ nim obožavateljem bez problema se probio između novinara i policajaca. Istoga dana Hrvat Ante Pavelić. Svi su bili povezani s tajnim hrvatskim društvom nazvanim ustaše čijeg je šefa Antu Pavelića francusko pravosuđe u odsutnosti osudilo na smrt. pobornicima federalističkog rješenja.Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše Boreći se u ilegali kako bi se oslobodili srpskoga jarma. Istraga koju je vodila francuska policija dovodi do brzog uhićenja trojice supočinitelja ubojstva. na najveću nesreću Jugoslavena. raspušta jugoslavenski parlament i proglašava osobnu diktatu­ ru. organizaciju koja propovijeda "propagandu akcijom" i čiji je cilj ruše- Hrvat Ante Pavelić (desno) šef ustaša pojavljuje se uz Mussolinija. dok Louis Barthu umire nekoliko sati poslije. "da ostavlja dovoljno prosto­ ra onima koji me žele ubiti". skočio na papuču Delagea i ispalio hice iz revolvera Mauser i Walter na Alek­ sandra I. ministra Barthoua i generala Georgesa. dolazi u Marseille u službeni posjet namijenjen učvršćivanju francusko-jugoslavenskog prijateljstva. Hrvati i Slovenci žive u istom kraljev­ stvu pod vodstvom srpske dinastije Karađordevića koja guši hrvatske na­ cionalističke težnje.. hrvatski ustaše otkrivaju pravu narav dolaskom na vlast uz pomoć nacista. Ubojica. ustaše su se odmah pridružile silama osovine. hrvatski ustaše počinju najspektakularniji akciju. osobnog kraljeva prijatelja. stvara ustaše. Fran­ cuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou dočekuje ga u staroj luci u ot­ vorenom Delageu. "tako otvorenom". Srbi. Kralj pogiba na mjestu. kralj Aleksandar I. FRANCUSKOJ 9. Srbin Alek­ sandar I. kaže kralj. po zanimanju od­ vjetnik i nekadašnji zastupnik. Težak suživot Srba i Hrvata Ustaše su rođeni u složenom kontekstu između dvaju ratova u Jugoslaviji. osuđujući definitivno svaku moguć­ nost pomirbe s Hrvatima. . zaustavljen udarcima sablje nekog pot­ pukovnika na konju smrtno je ranjen opetovanim hicima policajaca. LISTOPADA 1934.. Ju­ goslavenski kralj.

srpnja 1941. oni novače više tisuća ustaša ško­ lovanih za terorističke akcije u logorima Junka-puste u Mađarskoj i Borgotaru u Italiji.: "Trećinu Srba treba pobiti. Učinkovito organiziraju lokalne ustanke i atentate dok se komite zadužuju za uspostavu paralelne pravde bez milosti s izdajica­ ma i prikupljanje financijskih sredsta­ va. težila je za nacionalnim jedinstvom boreći se protiv Turaka. Bugarske i Srbije koje su podijelile regiju. Pavelić ustupa Dalmaciju Mussoliniju i u trav­ nju 1941. Hrvatsku građansku zaštitu. Ustaše su se okoristili umješnošću VMR-a i privrženošću njegovih člano­ va medu kojima je Dimitrov Kerin ubojica Aleksandra I. Unutarnja make­ donska revolucionarna organizacija stvorena 1893. Radi organizacije vlasti u Bosni ustaški režim angažirao je u travnju 1941. U nekoliko godina ustaše izvode sve više bomba­ ških atentata dok Pavelić. Ondje organizira diktaturu po zapovijedi nacističke Nje­ mačke. Tajno društvo na vlasti nje Jugoslavije. Za nekoliko mjeseci ojačani darovima i vezama s unutarnjom makedonskom revolucionarnom organizacijom. predsjednik Hrvatske seljačke stranke. izbjeglica u Ita­ liji dobiva izravnu Mussolinijevu pot­ poru uz obećanje da će mu ustupiti Dalmaciju dok njegovu desnu ruku Perčeca prima mađarski regent Horty. krvoprolića i masovne depor­ tacije Srba. Vladko Maček. Zauzvrat tajno makedonsko teroristi­ čko društvo VMRO nudi mu svoju dragocjenu pomoć. Pavelić je pobjegao u Rim. H RVATSKI ODVJETNIK. trećinu raseliti a trećinu pokrstiti i asimilirati u hrvatski element". samoproglašeni poglavnik ili "vrhovni poglavar" ustaša priprema ubojstvo Aleksandra I. Hajduci. obrambenu organizaciju koju je 1933. Njemačkoj. Belgiji. ob­ javljuje Mile Budak. protiv Grčke. Pavelić. a poslije Balkanskih ratova od 1912. Glavni še­ fovi organizacije nisu stradali od tog obrata situacije. Kao što je predviđeno. a zatim u Argentinu sa znatnim bogatstvom koje se sastojalo od zlata i dragulja. VMRUstaše izlaze iz ilegale uz pomoć Hitlerove pobjede nad jugoslavenskom vojskom. UTEMELJITELJ -om. Njemačka kapitulacija i Titova pobjeda označa­ vaju kraj ustaške diktature. Ustaše djeluju javno uz odobravanje katoličke hijerarhije i obavljaju prisilna pokršta­ vanja. Ove udarne postrojbe sastavljene su od hrvatskih emigranata unovačenih silom ili milom u Italiji. Tajna politička društva 170 . Ostatke Pavelićeve vojske poubijale su Titove postrojbe u Mariboru 1945. Južnoj Americi. i osigurava potporu sila osovine.SUPOČINITELJI VMRO-a ustaša Ante Pavelić brani ma­ kedonsku stvar u nekoliko navrata. čiji projekt 22. bor­ ci VMRO-a bili su nepogrešivo pove­ zani zakonom šutnje. postaje šefom "Nezavisne Države Hrvatske". Židova i Roma. osnovao dr. u Španjolskoj u svojem krevetu. Umire 1959. do 1913. Pri učlanjenju prisežu na križ i revolver smještene između dviju svijeća da će se pokoravati Pavelićevim zapovijedima. ministar bogoštov­ lja i nastave.

Vjerujem da islam­ ska zastava mora domi­ nirati čovječanstvom i da je zadatak svakoga muslimana odgajati svijet prema pravili­ ma islama.Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Vjersko društvo političkoga cilja. blizak alterglobalističnim krugovima često intervenira u francuskim glasilima u ime sinteze između islama i Republike. džihad naš život. Godine 1933. "Mučenik je naš zavjet" Bratstvo ima dva različita aspekta: je­ dan je karitativan. Na čelu udruge utemeljene početkom T ARIK RAMADAN JE NEDVOJBENO ATIPIČNI bratstva kojem za nekoliko godina daje nacionalni predznak. projekt. Jedan od njih je i Hassan al-Banna (1906. Njegov je program otvoreno fundamentalistički: uskladiti politiku s kuranskim zakonom. odgajati mlade za Sveti rat (džihad).-1949. To je cilj koji se priprema više od pola stoljeća. egipat­ ski učitelj Ismailia Hassan al-Banna. Muslimanska braća. Egipat je tek izašao iz duga razdoblja eu­ ropske dominacije pa neki vjerski dužnosnici traže reislamizaciju dru­ štva koje smatraju previše zapadnjačkim. Tu prenosi sjedište Amblem Muslimanske braće: dvije prekrižene sablje koje znače sveti rat islamskoga fundamentalizma. NASLJEDNIK intelektualac. ponovno uspostaviti običaje koji odgovaraju naj­ radikalnijem islamu. posebno glede že­ na. Imajući to u vidu svaki novi član priseže da će čuvati najapsolutniju tajnu o or­ ganizaciji bratstva. mučenik naš zavjet". izgradili dosta terorista tijekom druge polovice 20. a drugi tajni odnosi se na njegove aktivnosti destabilizacije koje žele ostvariti njegov 171 Tajna politička društva . prozelitski. Ti­ jekom Drugoga svjetskog TARIK RAMADAN. obnavljajući njegove zakone. utemeljitelja Muslimanske bra­ će. Osim toga mora prisegnuti vjernost pravilu koje potiče da je "Kur'an naš zakon. Oni su nadahnuli tj." Te je riječi izgo­ vorio 1929.. Hassan al-Banna je premješten u Kairo. ISLIM DA MUSLIMAN IMA ZADA- tak da oživi slavu islama promičući ponovno ro­ đenje njegovih na­ roda. stoljeća. on smatra da je povratak izvorima islama nužan kako bi Egipat ponovno pronašao svoj identitet. medij i kontroverzna ličnost.). Tijekom go­ dina organizacija se ustrojava u potpuno ratničkoj orijentaciji. Propovjednik i muslimanski teo­ log.. Pre­ ma njegovim riječima radi se o tome da se "okonča strani duh u kućama". prototip su islamističke fundamentalističke organizacije. Međutim njegovi protivnici motreći pom­ no razloge koje namjenjuje muslimanskoj zajednici vide u njemu opasna islamista na desnoj liniji njegova djeda po ocu Hassana al-Banna. U tom duhu on utemeljuje bratstvo Mu­ slimanske braće.

časnici bliski redovima bratstva ubijaju pred­ sjednika Sadata koji je sam bio bivši član bratstva zbog njegova približavanja Izraelu. Tajna politička društva 172 . Međutim koordinacija između matičnog bratstva u Egiptu i bratstva kćeri je teška jer ona želi autonomiju. Priznanje neuspjeha ili vrhunska laž bratstva koje. Situacija je danas takva da je organizacija više nalik nekoj difuznoj tvorevini nego strogo organizi­ ranom redu. zabranjuje red. koja dovodi Nasera na vlast. ipak mu je u više navrata iskazao dirljivu počast posebno u svojim kritikama u odnosu na cionizam. Njezin vođa. Nakon rata njegov način funkcionira­ nja.rata podupire naciste antisemitizmom. utemeljuje organizaciju tajne vojske. stanovnik Egipta. Nekoliko dana poslije ubijen je i al-Banna. Ayman al-Zawahiri školovao u njihovim redovima. Reakcija je brza: Braća ubijaju predsjednika vlade al-Nokrachija u veljači 1949. Jordana. ali ostaje veoma kritična prema novom egipatskom lideru kojeg poku­ šava ubiti 1954. Rada slične pokrete kao što su Braća Kuvajta. Ali vlada. Muslimanska braća se posebno hvale aktivnom voj­ nom potporom protiv države Izrael utemeljene 1948. u Jordanu tijekom demonstracije potpore Iraku Saddama Huseina Muslimanska braća spaljuju izraelsku zastavu. U siječnju 1991. nastavlja igrati tajanstvenu ulogu u svojoj potpori islamističkom terorizmu? Sigurno je da se mozak i druga osoba po važnosti u al-Qaidi. Istodobno organizacija se širi i postaje pravi obrazac terorizma na Bliskom is­ toku. zabrinuta zbog njegova jačanja. na vratima Egipta. Isto tako 1988. Iako se Ramadan brani od svakog povezivanja između misli svojega djeda i svoje. Iraka koje financira Saudijska Arabija. Na­ pokon u bazi red ima falange ratnika koje su mu podčinjene. Ondje pro­ miče određen broj stajališta o islamu u društvu koje poziva na islamizaciju Europe i koje je u suprotnosti sa slikom o umjere­ nosti koja im je dana u medijima. MUSLIMANSKE BRAĆE? 90-ih godina prošlog stoljeća pod imenom "Muslimani i muslimani Švicarske" održa­ va sve više javnih konferencija. školovanje i obrazovanje članova. Ciljevi i sredstva ostaju isti. Braća i terorizam Od 50-ih godina prošloga stoljeća orga­ nizacija je postala nepobitan čimbenik egipatskoga političkog života. iako u određenim arap­ skim zemljama javno. Tako u Siriji Mus­ limanska braća organiziraju atentate protiv stranke Baas Hafeza el-Assada koja je po njihovu mišljenju kriva što vodi previše laičku politiku. Sudjeluje u revoluciji 1959. Pomaže mu određen broj službi koje su raspoređene po terenu prema sekcijama odgovornim za propagandu prema stanovništvu. veoma strukturiran služi kao mo­ del velikom broju islamističkih pokreta: "vođa" upravlja bratstvom. odbija potvrditi da postoji me­ đunarodna organizacija Muslimanske braće.

Među njima ima mnogo ponosnih časnika koji ne podnose da vojska tako napusti s Alžirom dio domovine. s padom Dien Bien Phua i gubitkom Indokine osjetili gorčinu odricanja? Kod alžirskih Francuza ima ih također mnogo koji u tom pothvatu "otpora" vide jedinstvenu i zadnju slamku spasa. Nisu li već 1954. a više od 200 je ranjenih. simpatizeri OAS-a demonstriraju u Alžiru pred velikom poštom i defiliraju po rue d'Isly gdje vojska otvara vatru. ali mnogo ih je koji smatraju da pod svaku cijenu treba nastaviti borbu. u ožujku 1966.. Optuženo je 3680 osoba. student medicine neki su od takvih. Ustanak je propao.. bivše pripadnike SS divizije Karlo Veli­ ki. utemeljuju još bez točnoga cilja "Orga­ nizaciju tajne vojske". sudovi su pro­ glasili 41 smrtnu kaznu od kojih su samo četiri izvršene. U Madridu u siječnju 1961.počinje razlikovati po članstvu. ILO JE DOVOLJNO TELEVIZIJSKO obraćanje generala de Gaullea pa da bi se Francuze uvjerilo "da ne trebaju slijediti mrsku i glupu avanturu ustanika u Alžiru. Tu još ima nekoliko vojnih osoba. Zajedno će organizirati OAS. Roger Degueldre. i pokazati odluč­ nost aktivista. rojaliste i antirepublikance." koju vodi André Canal. petenovce. Situacija će se od sada samo pogoršavati sve do "tjedna barika­ da" u siječnju 1960. izjavio pred 500 000 okup­ ljenih Alžiraca koji su ga dočekali: "Razumio sam vas!"? Ali ubrzo će se ra­ diti o nerazumijevanju jer de Gaulle je učinio izbor. ožujka 1962. 26. Pierre Lagaillarde. ali to je neobična mješavina koja okuplja antidegaulliste. OAS PRED zalo milostivim u odnosu na OAS-ove teroriste? Sudeći po brojkama jest. Salam i Susini potiču u Parizu stvaranje metropolskog ogranka koji su povjerili kapetanu Pierreu Sergentu.Izgubljeni vojnici OAS-a Više od godine dana u Alžiru i u Parizu strepe od tri slova. Svjesni da se borba može voditi samo u Alžiru." Puč "šačice umirovljenih generala" izve­ den u noći 23. čiji glavni zapo­ 173 Tajna politička društva . vrativši se na vlast 1958. sve pobornike reda i spremne da se za nj bore.. s tim da je za dvojicu po­ sljednjih utvrđeno da su krivi za ubojstvo inspektora Gavouryja. Jean-Marie Bastien-Thiry. Nije li. počevši od članova opasne i tvrde "Misije III. prve amnestije progla­ šavaju se od 1964. General Salan koji J E LI SE FRANCUSKO PRAVOSUĐE POKA- "Izgubljeni vojnici" francuskog Alžira U Madridu je Susini stupio u vezu s generalom Raoulom Salanom. nekadašnji alžirski zastupnik i Jean-Jacques Susini. Nova oslobađanja do­ godila su se u prosincu 1965. OAS ulazi u očajnički smrtonosni otpor napuštanju francuskog Alžira. Optuženi nakon Tjedna barikada iskoristili su svoje pri­ vremenu slobodu da pobjegnu u Špa­ njolsku. međutim čini se da je igra završena i da ništa neće zau­ staviti hod prema neovisnosti. vjednik postaje Salan uz pomoć jednog drugog pučista. Albert Dovecart i Claude Piegts. a buntov­ nici nemaju drugog izbora nego da bježe i odu u ilegalu. generala Edmonda Jouhauda. travnja 1961. Poginulo je 36 osoba. i u ožujku 1968. Vojnici koji su nakon propa­ log puča odlučili nastaviti borbu da bi sačuvali Alžir za Francusku dolaze u velikom broju kako bi ojačali redove OAS-a koji je do tada prema Susinijevim riječima bio "prazna školjka". propao je. Svi se sjećaju obećanja što ih je u više navrata ponav­ ljala vlada da će zadržati francuski Alžir te smatraju svojom zadaćom pružiti otpor tomu. Najžešći pristaše francuskog Alžira ipak su na trenutak mogli vjerovati da ih general de Gaulle neće napustiti. mnogo ih je predano zakonu. zvan "monokl". nacionaliste revanšiste. OAS "métro" vrlo se brzo . OAS.iako prokla­ mira iste ciljeve kao i njegova alžirska sestra . Za ostale brzo će stići pomilovanje..

Godine 1982.Izgubljeni vojnici OAS-a Strogi ustroj Oko Salaria i Jouhauda uspostavljeno je visoko vijeće OAS-a u kojem se nalaze general Gardy. travnja 1961. za političku akciju i pro­ pagandu (APP) dodijeljen Susiniju te ured za informiranje i operacije (OPP koji je podijeljen u središnji informa­ tivni ured (BCR) i ured operativne akci­ je kojim upravlja pukovnik 1. zatim na do­ životnu kaznu zatvora bit će pomilovan 1968. O posljednjim točkama zakona žestoko će se raspravljati jer će François Mitterrand od Pierrea Bértégovoya zahtijevati da zatraži odgovornost svoje vlade. pukovnici Gardes i Go­ dard. Jouhaud. a odnosila se na revizije karijera i primanja ustaničkih časnika u vojnu pričuvu. nekoliko sati poslije puča. Tajna politička društva 174 . REP-a (strana padobranska pukovnija) Roger Degueldre. Taj glavni stožer pokriva tri glavne strukture OAS-a: ured za organizaciju masa (OM). Raoul Salan i Maurice Challe 23. Tekst zakona će biti prihva­ ćen. u Alžiru. a od civila Susini i doktor Perez. PRAVDOM je najprije osuđen na smrt. osuđen na istu kaznu oslobođenje 1967. stožerni član OAS-a na čelu Generali Edmond Jouhaud. No uslijedila je živa polemika. donesen je nacrt zakona za potpunu amnestiju oso­ ba vezanih uz alžirski rat. a revolucionari rehabilitirani.

"Gdje želi. i 5. Komandosi de Gueldreove Delte dolaze na loš glas zbog ubojstava više policijskih komesara i inspektora. OAS nedvojbeno okuplja više od ti­ suću članova stvarno aktivnih.." Od travnja 1961. Čak i u vojsci OAS je zadržao dovoljno veza da može nabaviti oružje pa. a OAS će biti neu­ morno proganjan. U Constantinu i Oranu stvaraju se delegacije. Plakat OAS-a kojim se pozivaju Francuzi da odbace politiku generala de Gaulla i prepuste francuski Alžir u ruke Fronte za nacionalno oslobođenje Alžira.. Tijekom operacije "Rock n'Roll" 4.Izgubljeni vojnici OAS-a njegovih komandosa Delta. ali organizacija vrlo brzo prelazi na akcije potpuno drugačijih razmjera: ubojstva i bombaški napadi i postaju argumenti OAS-a. Policija rastjerava povorke nečuvenom brutal­ nošću: u postaji podzemne željeznice Charonne nađeno je osmero poginulih. Djevojčica od četiri godine okrut­ no je iznakažena. on uvodi neku vrstu revolucionarnoga poreza naplaćujući subskripcije za koje su Francuzi u Alžiru zamoljeni da se oda­ zovu. čak ga i proizvodi. Jean Gorel. U igri su velika financijska sredstva: OAS pro­ valjuje u banke katkad uz dobrohotnu pomoć nekoliko direktora. Sedmoga veljače 1962. osobne dokumente. Njegovi ci­ ljevi. "Cimeter­ re" ima funkciju rizničara. Eksploziv je bio podmetnut u kuću Andréa Malrauxa. povećava se broj bombaških napada ko­ je prouzrokuju stotine žrtava. sim­ bola francuske države. na alžirskim zidovima pojavljuju se na brzinu obojena tri slo­ va "OAS". . ali isto tako i gaullistička vlast i njezini predstavnici te šire alžir­ sko civilno stanovništvo kako bi posvu­ da zavladao teror u skladu sa sloganom objavljenim na zidovima: "OAS udara gdje želi. ako je potrebno. Namaknuli su i bogatstva iz svi­ jeta slavnih i poznatih pod prijetnjom odmazde. Očaj doseže vrhunac. de Gaulleova mini­ stra. kada želi" Od ožujka 1961. ponajprije članovi FLN-a i njihovi simpatizeri. a njima upravljaju potpukovnik Château-Jobert i general Jouhaud. njihovih simpatizera. ali može računati na potporu velikoga dijela alžirskih Francuza da dobiju zaštitu. U Alžiru i u Parizu slijede "plave noći" tijekom kojih je katkad podmetnuto više od 30 bombi. Drama je okončana. atentati su prevršili svaku mjeru. ožujka bilo je najmanje 120 aten­ tata za koje je odgovornost preuzeo OAS. pomoć u logistici. a OAS diskreditiran u očima francuskog stanovništva koje je sutradan masovno demonstriralo ispred Bastille. tj. Pljačka alžirske banke u Oranu donijela im je najmanje 20 mi­ lijuna franaka. kada želi.

Za neke je službena misija C sudske poli­ cija bila samo paravan namijenjen ma­ skiranju toga protuprirodnog saveza. Medu onima koji su izbjegli policijskim racijama neki ekstre­ misti propovijedaju politiku spaljene zemlje. Inženjer naoružanja. U malo više od godi­ nu dana postojanja ona je nedvojbeno izazvala smrt 1500 muslimana i više stotina Francuza.. Pascala Bertina. gotovo je 20 sati i general je izašao iz Elizejske palače uputivši se u zračnu luku Villacoublay.. Kada komandosi otvaraju vatru s dviju strana ceste. DST. Louisa de Condéa. vojnu sigurnost. Gérarda Buisinesa.Nemilosrdna borba U borbi protiv OAS-a vlada ne štedi sredstva i angažira sve policijske i žandarmerijske službe s općim uputama. platit će težak obol u toj nemilosrdnoj borbi. Lucienu Bitterlinu. povjerena je briga za organizaciju poseb­ ne neslužbene postrojbe koja će upo­ trijebiti sva sredstva.. Nekoliko tjedana poslije njihov novi glavni stožer smje­ šten u hotelu Radjah napadnut je raket­ nim bacačem. 150 čahura projektila pro­ nađene su na mjestu atentata." reći će general de Gaulle izvlačeći se iz predsjedničkog DS-a koji je upravo izdržao hice OAS-ovih ubojica. pokušava ustrojiti novo "Nacionalno vijeće otpora" sa Jacquesom Soustelleom. posebno namije­ njena za razbijanje aktivističkih mreža. Najučinkovitiji će biti doušnici policije i neće se libiti da uspostave uske veze s FLN-om.. blizu Toulona.. bomba u Comédie Française. Na putu ga čeka specijalna jedinica OAS-a u Petit-Clamartu nedaleko od Meudona. za­ duženi su da na teror odgovore terorom služeći se otmicama. mučenjima i pod­ metanjima eksploziva. U sudskoj policiji stvorena je "Misija C". Tajna politička društva 176 . Njegov je glavni cilj srušiti generala de Gaulla. predsjednička povorka se uspjela izvući i umaknuti. generalom Gardyjem i pukovnikom Argoudom. zadovoljno će reći general dodajući: "Ta gospoda loše ciljaju!" Quai des Orfèvres. vjernom gaullistu. ATENTAT U PETIT-CLAMARTU " Bilo je tijesno. Dvadeset drugi je kolovoz 1962. 14 metaka izrešetalo je predsjednički DS. Jouhaud je uhićen 25. Sergea Berniera i trojice Mađara: Laszla Varge. Zasjeda u Orléansvilleu u prosincu I960. ožujka 1962. "Izvukli smo se". Taj atentat nije bio prvi pokušaj aktivista francuskog Alžira protiv de Gaulla. Barbouzes. Razmotreno je mnogo scenarija. nji­ hov glavni stožer u zrak je dignula snaž­ na i smrtonosna eksplozija u kojoj je stradalo 19 osoba. Pucnjava je trajala samo neko­ liko sekundi. a 20. DS. Gyule Sarija i Lajosa Martona. Georgesa Watina i Jacquesa Prévosta.. Jean-Marie Bastien-Thiry na čelu je skupine sastavljene od bivših pukovnika Alaina Bougreneta de la Tocnayea. Degueldre dva tjedna poslije. na brdu Faronu. Dvadeset devetoga siječnja 1962.. deseci alžirskih školskih usta­ nova dignuti su u zrak. Povećavajući broj pljački protiv muslimana OAS se nada protunapadu FLN-a koji bi mo­ gao prisiliti vladu da reagira i možda razmotri svoju odluku. Hajka na aktiviste ipak donosi plodove i OAS je ozbiljno osla­ bljen. nazvane "Talion". napad kamionom samou­ bojicom na Elizejsku palaču uoči puča. Pierrea Magadea. tajni agenti te skupine.. trav­ nja pada Salan. Teško je utvrditi bilancu terorističkih aktivnosti OAS-a. Atentati se intenziviraju u eks­ tremnoj i smrtonosnoj zadnjoj bitki za spas časti. koji je zamijenio generala Salana na čelu OAS-a. a predsjednik je ostao neozlijeđen. omiljena meta OAS-a. inspektor otkriva pogotke mecima na predsjednički Barbouzes. Poslije pus­ tolovine u Petit-Clamartu OAS se neće ra­ zoružati i ponovno će pokušati u kolovozu 1963.. Georges Bidault.

predbacuju rukovodećoj klasi njezinu preveliku bliskost pa čak i nagodbu s kapitalom ako ne i s posljednjim ostaci­ ma fašizma. tadašnjega vođe Bri­ gada. Nasljednici nihilista? Toga datuma već deset godina većinu razvijenih zemalja ugrožavaju na najvi­ šoj razini grupice koje zazivaju "oru­ žanu borbu" kako bi nestali kapitalizam i sramotni liberalizam. nje­ gova žena Margherita Cagol i Albert Francescini 1970. ITALIJA STREPI: Alda Mora. 177 Tajna politička društva . Djeca gospodar­ skog rasta i hladnoga rata zahtijevaju račune od generacije svojih roditelja i društva izobilja koje smatraju previše nejednakim. ilegalne ljevičarske skupine os­ novane prije deset godina. Protuzakonito uhićenje i smrt demokršćanskog lidera što su ih spret­ no inscenirale Crvene brigade duboko su uzdrmali Talijansku Republiku. Skupina je zapamćena kao "Baaderova banda" po imenu svojega karizmatskog šefa.. PROLJEĆE 1978. Deve­ toga ožujka napokon nalaze predsjed­ nikovo truplo izrešetano mecima u Renaultu 4. Nađen je mrtav u prtljažniku automobila u Rimu 9. Godine 1959. U takvom se napetom ozračju stvaraju naoružane skupine na gotovo cijelom Aldo Moro otet je 16. Po nalogu Marija Morettija. katkad izrazito. osnivaju frakciju Crvene armije (RAF). savršeno pripremljena devetorica muškaraca trenirana mjesecima. Latinoamerički obrazac Ove europske grupe nadahnjuju se sve. ožujka 1978. navodeći ih na pogrešne tragove. Tako se pri susretu ljevičarstva i Trećeg svijeta rađaju tajna društva ekstremne ljevice koja propovi­ jedaju nasilje kao sredstvo djelovanja poput svojih nihilističkih predaka ili anarhista iz prethodnog stoljeća. pripadnici Crvenih brigada.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Anarhisti i južnoameričke gerile pokazali su im put: za Crvene brigade ili Direktnu akciju te za Frakciju Crvene armije klasna borba treba biti ilegalna i snažna. Andreasa Baadera. Šesnaesti je ožujka. smještenom usred glavno­ ga grada što je dodatno izrugivanje režimu. svibnja. Mediji stalno izvješćuju stanovništvo u strahu pred očevidnom nemoći političke klase i policije: malena skupina ljudi uspijeva se sama oduprijeti moćnoj Italiji. Pedeset pet dana Italija je izvan sebe. U Njemačkoj se mladi stu­ denti također oslobađanju nametnutih ograda u zemlji koju smatraju da je obilježena nacizmom pa u lipnju 1970.. a zatim su ga njegovi otmičari izložili pod zastavom Crvenih brigada. osnivaju Crvene bri­ gade (BR). latinoameričkim pri­ mjerom. Potvrđujući se kao predstav­ nici sindikalizma protiv poslodavaca. pri­ padaju generacije koja stigmatizira ponašanje njemačkoga naroda prema nacizmu smatrajući kako zlo još teče njemačkim žilama. članovi Brigada podruguju se sna­ gama reda šaljući im Morina pisma. kojima se poslije pridružuje Urlike Meinhof. U Ita­ liji troje studenata: Renato Curcio. šefa demokršćanske stranke oteli su ko­ mandosi. hlad­ no ubijaju Morine tjelesne čuvare prije nego što njega otimaju.. revolucionarni lider Fidel Castro srušio je režim gene­ rala Batiste u Kubi. U Japanu se nalazi identično stajalište u mladeži koja osni­ va Japansku crvenu armiju. On i njegova družica Gudrun Ensslin. Tako u Latinskoj Americi počinje borba medu vladama što ih podupiru Washington i paravojne postrojbe ekstremne ljevice koje poku­ šavaju proširiti "trajnu revoluciju".

Sve su sastavljene od sa­ vršeno treniranih paravojnih postrojbi Tajna politička društva 178 .koje brojčano nadilaze redovitu vojsku koja se suprotstavlja smrtonosnoj gerili. Međutim veoma prag­ matični tupamarosi smatrali su kako se kubanski model ne može primije­ niti na državu i da bi trebali voditi intenzivnu gerilu kako bi se "pojavili kao vlast unutar druge vlasti". No njihov je uspjeh bio kratka vijeka. a ne smijemo zaboraviti ni Tupamarose u Urugvaju. a neki su morali u izgnanstvo. MIR Miguela Enriqueza u Čileu. ubijeni. kada je uhićen njihov vođa Abimael Guzman. izumitelj koncepta "terorizma pročišćivača". No njihovo je razmišljanje imalo utjecaja na velik broj europskih skupina. maoistički teo­ retičar. uspijevaju srušiti nikaragvansku dinas­ tiju Somoza. zatočeni. Godine 1972. Fronta nacionalnog oslobođenja Farabunda Martija u Salvadoru ili gru­ pa Marighella u Brazilu. Teror i tajna kao sredstva djelovanja Ilegalne grupe ekstremne ljevice prihva­ ćaju različite strategije čija je zajednička crta zadati strah. U poče­ tku je ta strategija funkcionirala: 1972. MODEL ZA EUROPSKE MILITANTE šlog stoljeća jedan je urugvajski pokret postao obrazac terorizma južnoameričke ekstremne ljevice: radi se o tupamarosima. i 1992. urugvajske oružane snage proci­ jenile su kako tupamarosi formiraju "dvostruku vlast s vojnim aparatom od više tisuća boraca. Montonerosi u Argentini. Tako je u Peruu "Staza svjetlosti" izme­ đu 1978. Većina tih ile­ galnih naoružanih društava poražena je u svojem pothvatu osvajanja vlasti os­ im časne iznimke sandinista koji 1979. Zbog toga im je tajna temeljni element. Ta skupina nastala 1962. uvjereni u svoju snagu objavili su rat oružanim snaga­ ma: za nekoliko mjeseci bili su pobije­ đeni. Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja Nika­ ragve. tako je nazvana u znak sjećanja na borbu Inka protiv španjolskih osvajača da bi odsad vodila revoluci­ onarnu borbu. Na njoj se temelji us­ pjeh njihovih operacija zaplašivanja. T IJEKOM 60-ih I 70-ih GODINA PRO- južnoameričkom kontinentu. ubila više od 30 000 ljudi. ilegalnom orga­ nizacijom od više od 10 000 vojnika i strateškom političkom upravom koja izaziva divljenje zbog smionosti i pre­ ciznosti svojih terorističkih aktivno­ sti".

jasno je da svi dijele određen broj vrijednosti. generalni direktor Renaulta ubijeni su jedan za drugim 1985. "učili su vas kako znalački razbiti gubicu nekome.Brojni atentati koje su počinile Crvene brigade ili banda Baader plod su kulta tajne povezane sa strategijom kaosa. Njihovo zatvorsko iskustvo nije bilo strano radikalizaciji njihovih zahtjeva i njihovih ak­ cija. Nathalie Ménigon i Joëlle Aubron. U Francuskoj skupina Izravne akcije koju je 1979. Često su čla­ novi utemeljitelji tih skupina bili mladi studenti rođeni poslije rata. Tako je frakcija Crvene armije otela. tijekom suđenja 1994. i 1987. a ekstremna ljevica nije ih uistinu kritizirala unatoč tomu što su pribjegavali nasilju. Služiti stvari Iako je teško definirati tipičan profil članova političkih društava. Tako je FPLP Georgesa Habachea. U početku jednostavne seljačke paravojne formaci­ je FARC je postao prava ilegalna solda­ teska za koju se danas smatra da broji 15 000 ljudi. Uporno su odbijali poreći svoja djela pred sudom. U njihovu slučaju jasno je da su se okrenuli od svojih prvotnih ide­ ala ravnopravnosti svjedočeći o sve užim vezama s narkokartelima. pred­ sjednik. Ovi geriljerosi bore se od 60-ih godina prošloga stoljeća protiv velikih zemljoposjednika. Jer stvar je važnija od sve­ ga. istočnonjema­ čke tajne službe. Kao što izjavljuje Massimo Prandi. 179 Tajna politička društva . a zatim u rujnu 1977. talijanske skupine pove­ zane s Crvenim brigadama. Stoga još i danas mnogi odbijaju osuditi vlastito nasilje. Tim ilegalnim društvima poma­ gale su često druge skupine istoga tipa. Otimaju važne ličnosti po­ put Ingrid Bétancourt koju drže zatvo­ renu od 2002. Danas se zna da je ta frakcija iskoristila pomoć druge terorističke mreže i potpore Stasija. da bi zatražio oslobađanje člano­ va RAF-a. U Italiji moć komu­ nističke partije objašnjava kako su Crvene brigade dugo vremena imale velik broj pristaša. Te skupine prakticiraju i bombaške aten­ tate i otmice. Osim Crvenih brigada i bande Baader-Meinhof poznat je i slučaj FARC-a (Kolumbijske naoružane revo­ lucionarne snage). brani­ telja palestinske stvari oteo zrakoplov 1977. bivšega nacista. ravnatelj međunarodnih odnosa u Mini­ starstvu obrane i Georges Besse. šefa njemačkih po­ slodavaca. i likvidirala Hanns-Martina Schleyera. po­ čevši od vizije društva u smislu klasne borbe koja je zajednički nazivnik veli­ kom broju poziva. članovi Direktne akcije. Jean-Marc Rouillan. kako udariti na točno određeno mjesto u potkoljenicu da se slomi noga". General Audran. ute­ meljio je Jean-Mar Rouillan izvršava seriju smrtonosnih atentata 80-ih godi­ na prošloga stoljeća. Ali taj potpuni angažman nije do­ voljan. Očito je iskustvo nasilja neka vrsta inicijacijskog obreda. poput članova Direktne akcije koji su u zatvoru od 1987. bivši član organizaci­ je Prima Linea. Većina članova prošla je neku obuku ili barem pripremu.

. zapatistički pokret oživio borbeni plamen kod seljaka u Chiapasu koji su se suprot­ stavili državi koja ih prezire. I drugdje se borba nastavlja kao u Meksiku gdje je od 1994. Ali 1996. također uzima kao taoce članove OPEC-a 1975. Školovao se za vrijeme hladnoga rata studirajući u Moskvi gdje je stupio u vezu sa Stasijem i podupirao pale­ stinsku stvar kojoj je služio oružjem. gdje je unatoč smrti utemelji­ telja. Zakuku­ ljeni lik subcomandantea Marcosa kako puši lulu postao je amblem novog obli­ ka borbe ekstremne ljevice koja se zna služiti nasiljem i medijima. "koji su se ubili" tijekom boravka u zatvoru. u pi­ smu naslovljenom berlinskom dnevni­ ku Junge Welt ovi vode priznaju da je "koncept frakcije Crvene armije stvar prošlosti". Odgovoran je za smrt više od 1500 lju­ di među kojima je i vlasnik Marks and Spencera 1973. krajnji argument zbog očajničkih motiva. kao Illitch Ramirez Sanchez u Vene­ zueli. roden 1949.. mladi idealisti zavedeni u zločin. "poglavlje BR-a je praktički zatvoreno. OD MARKSIZMA-LENJINIZMA DO ISLAMIZMA terorizma Carlos. U toj je fazi poraz Crvenih brigada poraz same hipoteze o oružanoj borbi u našoj zemlji. RAF opstao. Potkraj hladnoga rata gubi svoju potporu i napokon je izru­ čen francuskom pravosuđu koje ga 1997.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Između poraza i obnove S odmakom valja konstatirati da se či­ ni kako su grupice ekstremne ljevice između 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća izgubile bitku. Oružana borba je promašila sve političke i društvene cilje­ ve koje je objavljivala u deset godina. (Tjeralice njemačke policije 1972. jedan od ideologa Crvenih brigada. Kao znak vremena Carlos danas slijedi trag "revolucionarnog islamizma" nakon 11." Isto mišljenje prevladava u Nje­ mačkoj. rujna 2001. izazivao je policiju više od 20 go­ dina.) Tajna politička društva 180 . Z AŠTITNI ZNAK MEĐUNARODNOGA Banda "Baader-Meinkopf ". i inspektori DST-a. osuđuje na doživotni zatvor zbog serije ubojstava počinjenih u Parizu 1975. Kao što je to pre­ poznao Enrico Fensi.

1300 os­ oba je ranjeno. U Sjevernoj Irskoj više naraštaja znalo je samo za rat koji je suprotstavljao ilegalce IRA-e britanskoj kruni. 16 osuđeno na smrt. dva ilegalna društva. tri kratice iza kojih se kriju pristaše angažirane borbe protiv navodnog tlačenja države. U istom razdoblju Prizor iz ulice u Belfastu 1972. Britanska kruna ne šali se s irskim nacionalistima. ETA. Oduvijek su ti landlords tražili čvrstu potporu Londona i su­ protstavljali se svakom obliku autono­ mije. tajno unionističko društvo potpuno posvećeno slavi prote­ stantske Engleske.. KADA JE većina i irskih i engleskih voj­ nika na fronti. stoljeća naseljavala na sjever otoka drže ključeve poljoprivrednog i industrijskog bogat­ stva zemlje. više od 3000 uhićeno. Iako je red zabranjen 1837. To je strašan "krvavi Uskrs". to više što je situacija postala nerazmrsiva: s obzirom na stanovništvo koje je većim dijelom siromašno i katoličko.Oružana i ilegalna borba nacionalista IRA.. Krvava i slijepa borba gdje se ideal gubi u velikom kriminalu. Oni su uostalom u 15.. Irish Volunteers i Irish Republican Brotherhood (IRB) bacaju oko 1100 naoružanih ljudi u ustanak bez presedana protiv britanske vlasti. . OTKRAJ TRAVNJA 1916. stoljeća te vlada kao gospodar u Ulsteru do te mjere da su neki govorili o "Oranijskoj državi". FLNC. prote­ stantski kolonizatori Škoti i Englezi koje je dinastija Tudor od 16. stoljeću stvorili oranijski red. Na ulicama Dublina engleske postrojbe ubile su više od 300 ustanika. ponovno se pojavio potkraj 19.

uglavnom su mladi proizašli iz katoličkih geta Sjeverne Irske ili studenti fanatici iz Dublina i Corka. stvaranje drža­ ve koja odgovara baskofonom kultur­ nom entitetu. utemelji­ telj baskijskog separatističkog pokreta: Tajna politička društva 182 . "Udarati do pobjede" Irski slučaj nije izoliran. Luisa Carrera Bianca u središtu špa­ njolskoga glavnog grada. Ti naoružani militanti. a da se policija ili uprava IRA-e ne mogu infiltrirati u njih niti ih kontrolirati. stvaranje IRA-e (Irish Republican Army) koja se proslavlja u ubojitom građan­ skom ratu (1919.U TAJNI ISTINSKE IRA-E šačica boraca Privremene IRA-e koji su se suprotstavili mirovnom pro­ cesu između katolika i protestanata.) na kraju kojega jug otoka dobiva neovisnost. Radi se o borbi za identitet. Paket bomba IRA-e ubila je pet osoba u Coventryju u kolovozu 1939. do 1921. Poraz ustanka iz 1916. Fronta za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) organizira od 1976. kolovoza 1982. stoljeću nalaze se i druga nacionalistička dru­ štva koja se rađaju u ilegali i ustrojava­ ju za borbu protiv dominacije sile koja se smatra neprijateljskom. pet vojnih i dva civilna predstavnika Sinn Veina (vjero­ jatno bivši visoko rangirani članovi koji danas zasjedaju u regionalnoj skupštini Stormonta) koji odlučuju koju politiku treba prihvatiti u odno­ su na mirovne sporazume. U Europi se na tom planu proslavljaju tri skupine: IRA u Irskoj. Noć 19. službeno pri­ hvaćaju načela "revolucionarnog rata": 20. prosinca 1973. Sve su odabrale oružanu borbu povezujući terorizam i gerilu. bila je s 99 atentata najsilovitija. U španjolskoj Baskiji separa­ tisti organizacije Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Zapovijed je "udarati do pobjede". a zatim se stapaju sa šutljivom gomilom. ubijaju predsjednika vlade i nasljednika generala Franca. Tako tijekom englesko-irskoga Ulster Volunteers Force. Na otoku ljepote. za koje se misli da ih ima oko 150. bori se i za afirmacije engle­ skih interesa u Irskoj. tj. U 20. napadaju policijske postaje. osnovane 1959.. paravojna tajna skupina. "plave no­ ći" tijekom kojih se dižu u zrak državne građevine. potiče tri godine poslije građanskog rata ljudi u civilu ubijaju ulicama Dublina. Trebalo je čekati desetljeća prije nego što je vlada pristala pregovarati s irskim borcima za neovisnost. Iz ustanka iz 1916. ETA u španjolskoj Baskiji i FLNC na Korzici. proizlaze frontalne oporbe u su­ parničkim i tajnim skupinama. čiji je cilj uvijek "rušiti fran­ cuski kolonijalizam". Vrhovna instancija te ilegalne organizacije Army Council (AC) oku­ plja sedam članova. Istinska IRA raspolaže brojnim agentima u En­ gleskoj. ilegalnim autonomnim jezgra­ ma koje izvode atentate. I STINSKU IRA-u UTEMELJILA JE 1997. kao što je naglasio Julien de Madriaga.

Poput Sicilije Korzika je isto tako područje gdje se tajna društva nastoje konstituirati kao prava protuteža vlasti. To je posebno slučaj s irskim društvima koja dijele svoje postrojbe u bataljune koji primaju zapovijedi od vrhovnih vi­ jeća čiji se sastav i planovi drže u tajno­ sti. Radi više sigurnosti ETA je opremljena baza­ ma u inozemstvu. ali su na kraju oslobođeni krivnje nakon što su na suce i porotu bili izvršeni pritisci. Prva od tih manifestacija je sveti za­ kon tišine koji je za ove ilegalne skupine pitanje preživljavanja: pravilo je da se nikada ne oda drug i da se radije ide u zatvor nego da se "izdaju ideal i dru­ govi". 183 Tajna politička društva . Potkraj 90-ih godina prošloga stoljeća prava IRA se potvrđu­ je kao glavno terorističko tajno društvo izvodeći atentate na slijepo. namijenjenima da skrivaju teroriste u bi­ jegu ili da školuju komandose u očeki­ vanju akcije. pribjegavanje nasilju smatrali su se jedinim načinom oču­ vanja toga ugroženoga identiteta. Devedestih godina "Ujedinjavao nas je neodređeni osjećaj da živimo s olovnom kapom na glavi. Korzikanski slučaj je još očitiji. Takve manifestacije mogle su se održati samo uz prešutni pristanak vlasti. P OTKRAJ 70-ih GODINA MALA SKUPI- "Mišićava" konferencija za novinstvo koju organiziraju borci za neovisnost Korzike 1996.. onaj tko je zadužen za njih mora ih i uništiti. imala mnogo raskola.MAFIJA U NACIONALISTIČKOM SVIJETU na prijatelja koji imaju običaj nalaziti se u kavani "Morski povjeta­ rac" u staroj luci u Bastiji utemeljuje skupinu koja izgleda poput prave ma­ fije." Ulazak u ilegalu."nacionalnom oslobođenju" . Osjećali smo potrebu da potražimo svoje korijene. Paralelno je Irish National Lebration Army (INLA) isto tako oda­ brala terorizam prije nego što se raspala u mnoštvo grupica specijaliziranih za atentate. Mnogi od njezinih članova optu­ ženi su za ubojstva. Privremena IRA preuzela je zastavu nasilne akcije. Tijekom svih tih godina "Morski po­ vjetarac" je održavao veze s korzikanskim nacionalističkim tkivom. (. Otada se npr. ne napadaju više kamioni za transport fondova koje nadziru naci­ onalističke skupine. U redovima FLNC-a pod kukuljicama upute o funkcioniranju su jasne: "Svaki šef grupe mora preuzeti BI (interne biltene) koji se dijele. ali i o toj mafiji u sjeni čija je štetna moć nepobitna. Tako je IRA potkraj 60-ih godina kad se angažirala u pomirbi s britan­ skom vladom. Odabrani. ili genovske banke 1990. Manje brojni članovi ETA-e podliježu jednako tako apsolutno tajnoj upravi koja se na­ lazi na vrhu piramidalnog ustroja." Unutarnje borbe i širenje tajnih struktura Iako se članovi nacionalističkih društa­ va nikad nisu međusobno dijelili prema cilju koji trebaju postići . časni ili korumpirani moraju u isti mah vo­ diti računa o pritiscima grupa za neo­ visnost. Banda pljačka blagajne među ko­ jima je ona banke Crédit Lyoannais u Bastiji 1982. taj "baskijski identitet" za koji se dobro vidjelo da je slomljen. Catho­ lic Reaction Force (CRF) ili People's Re­ publican Army. otmice i iznude: Irish People Libaration Organization (IPLO). Isto se tako udarne postrojbe IRA-e. čini se da su se od sredine 80-ih godina pro­ šlog stoljeća nacionalisti i mafijaši sporazumjeli kako bi točno razgrani­ čili svoja područja djelovanja. Drugi običaj koji proizlazi iz tajne jest uspostavljanje decentraliziranih struktura čija je organizacija neprozirna pa se veoma teško infiltrirati u njih. Kad se jednom pročitaju i rasprave.).. Pod pečatom ilegale Praksa tajne vidljiva je na svim razina­ ma. kad je opljačkano 120 milijuna frana­ ka.ne znači da su bili jedin­ stveni u izboru sredstava i načina bor­ be. posebno u Francuskoj. leteće kolone ili skupine od "12 aposto­ la" u najvećoj tajnosti zadužuju za osjet­ ljive napade ili ciljana ubojstva.

No malo-pomalo gubi povjerenje stanovništva. Gnusno ubojstvo katolika Rober­ ta McCartneyja u siječnju 2005. Unatoč veoma okrutnim udarima što ih poduzima španjolska i francuska policija. a to su obi­ čaji koji se kose s početnim idealima. Od samoproglašenih raskola politički krajolik otoka prilično je uzburkan: FLNC 5. pokazao je zloči­ načku narav organizacije.uobičajeni ka­ nal koji se 1997. Clandestinu. Osim silovitih rasističkih napada korzikanskih nacionalističkih skupina na stanovnike Magreba koji stanuju na otoku. Još je gore što je sada utvrđeno kako je IRA u kontaktu s međunarodnim tero­ rističkim organizacijama na Bliskom istoku ili u Latinskoj Americi . koje su izvršili članovi IRA-e. Izdanci mafije Paralelno s tim drobljenjem nacionali­ stičkih skupina već se nekoliko godina konstatira tendencija k skretanju prema mafiji. Korzikanska revolucionarna oružana fronta (FARC). sravnjivanje međusobnih računa skrenuli te paravojne skupine od njihovih izvornih ciljeva političke borbe. "od ETE je ostala samo sumarna i manihejska ideologija rođena potkraj 19. . Fronte ribellu. banditizam. irsku političku stranku za neovisnost Irske služeći se za to reketom i zaplašivanjem. raspao sam. stoljeća sa ksenofobnim i rasisti­ čkim tendencijama koje uzdižu čistu krv Baska i njihova naslijeđena prava". Sve su sastavljene od uvjerenih militanata.. iako je politika više puta bila blizu mi­ roljubivom rješenju.. Štoviše.koju neki smatraju "fašističkom". njihove su veze s talijanskom mafijom javna tajna.među kojima je opasni kolumbijski FARC ko­ ji je danas upleten u trgovinu drogom. Fronte Patriotu Corsu i Aramata Corsa idu jedna uz drugu.Oružana i ilegalna borba nacionalista prošloga stoljeća FLNC se podijelila u tri tajne službe: FLNC .povijesni ka­ nal. no neki su spremni na više kompromisa u nadi za mir i političko rješenje korzikanskog pitanja. Resistenza i FLNC . Napokon čini se kako članovi organi­ zacije unatoč međunarodnim pritisci­ ma tvrdokorno odbijaju položiti oružje. ETA nije nikad razoružana. Tako su nasilje. svibnja. ETA-i se predbacuju slična skretanja: grupa je nesmiljeno popustila rasističkoj napa­ sti. IRA je financirala i Sinn Fein. Ali povijest se ne zaustavlja ovdje. Situacija je posta­ la takva da većina irskih katolika danas želi raspuštanje ilegalne skupine . Kako naglašava neki stručnjak za to. dok drugi igraju na metode trovanja odnosa.

Iako nije bilo prave urote i čini se da je Maxime Brunerie djelovao sam. Iako ju je vlada raspustila. . lju­ bitelj je SS glazbe. organizacija se odmah ponovno rada iz pepela pod imenom Autentična mladost s internetskom stra­ nicom u SAD-u. istražitelji su raz­ mrsili cijelo klupko udruga i grupica ek­ stremne desnice koje su više ili manje usko vezane na Radikalno jedinstvo. rock grupama. antisemitizam. umalo nije izbje­ gao atentat kad je krenuo na tradicionalnu povorku na Elizejske poljane. veliki je obožavatelj Trećega Reicha.. Poraz sila osovine. srpnja 2002. Grupice ekstremne desnice koje je teško identificirati. One su samo izdanci zločinačkog nacizma za koji nikada ne treba misliti da je potpuno nestao. svojim službenima gla­ silima. saveznički rad na čišćenju pobijedili su najveći dio Führerovih pobornika. REDSJEDNIK JACQUES CHIRAC 14. No od toga razdoblja okupljaju se neki nostalgični krugovi kako bi održali uspomenu na Treći Re­ ich. revolucionarni nacionalizam. ali 70-ih godina prošloga stoljeća taj fenomen poprima šire razmjere. superiornost bijele rase. Ova nebuloza sastavljena od 150 do 200 aktivnih militanata okuplja se oko ekstremističkih vrijednosti: rasizam. tako poprimaju višestruke oblike kako bi se prikrile da bolje mogu širiti svoje ideje. i član veoma opasne orga­ nizacije Radikalnoga jedinstva. U nekoliko godina stvorene su revije. kandidat stranke ekstremne desnice MNR na lokalnim iz­ borima 2001. kru­ žoci. sastav­ ljene više-manje legalno. članove novog otpora ili GUD-a . tvrda jezgra mišićavih i ksenofobnih na\ijača nogometnog kluba Pariz-Saint-Germain.grupe "identitetskoga rocka" ili "kop de Boulog­ ne". otkriće uža­ sa nacističkih logora. Mladić koji je pokušao pucati na njega zove se Maxime Brunerie. Neki Internet je postao najučinkovitiji promidžbeni medij za mnoštvo fašističkih grupica koje na "zaslonu" mogu izbjeći ruci pravde. autonomne organizacije kojima gravitira četrdesetak osoba okupljenih u "Društvu misli": Grupa za istraživanje 185 Tajna politička društva .stu­ dentskoga sindikata stvorenoga kao opre­ ku pokretu iz svibnja 1968. Taj savez "nacionalnih revolucionara" okup­ lja od svih pomalo: pripadnike MNR-a. intelektualci ekstremne desnice odluču­ ju osvajati elite i promicati obnovu zapada prodirući u krugove vlasti.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice One tvrde da su izabrane nasljednice tisućljetnog Zapada kolebajući se između jeftinog poganstva i integrirajućeg katolicizma. Nostalgija za Reichom i san o Zapadu Neposredno nakon Drugoga svjetskog rata europska ekstremna desnica je na umoru..

neona­ cisti i huligani. Posvuda u Europi nastaju srodna društva. Ono što oni rado nazivaju "kultom skinheada" raz­ rađuje se oko obožavanja ikona nacizma. stranke ekstremne desnice osnovane 1978. društvenim darvi­ nizmom i autoritarizmom. Ovi novi skinheadsi oblače se iz vojnih zaliha ističući bez skrupu­ la nacističko znakovlje. veći­ nom sinovi radnika. ali koje lukavo tkaju platno. specijalizirane novine . Podijeljeni su između skinheadsa. ali i u SAD-u i Japanu. kolebajući se između poganstva izmiješanog s kelt­ skim obredima i fundamentalističkoga katolicizma. Isti fenomen javlja se u Njemačkoj. Oranjejeugd (Oranijska mladež) ili Voorpost-Nationalistische actiegroepen (nacionalističke avangardne skupine za akcije) medu najaktivnijima su u tim formacijama. "konfiscirali" su ekstremisti koji će ga 70-ih godina skrenuti prema radikalnom nasilju i rasizmu. multikulturalan i miješan. . GRECE. u Austriji. Toliko formacija više ili manje struk­ turiranih sa slabo poznatim član­ stvom koje se nikad nisu povezale u savez. Neonacisti koji su uglav­ nom nastali u Elzasu vezani su uz njemačke grupice istoga tipa. Medu njima Seminar Thule. Belgija štiti brojne ultranacionalističke formacije koje se sve više ili ma­ nje kriju iza javne fasade Vlaams Bloka (Flamanskoga bloka). suprotstavili su se hipijima koji su nosili dugu kosu i odjeću s cvjetićima. a dvostruki 88 znači "Heil Hitler!". osmo slovo abecede. KINHEADSI S i proučavanje za europsku civilizaciju. grupice krajnje desnice proširile su svoje članstvo i svoj način izražavanja u posljednjem deset­ ljeću."skinzini" . nostalgičari Reicha i pristaše krajnjega nasilja napredovali su u cijeloj Europi izrugujući se nacionalnim zakonodavstvima koja su često nemoćna. rekonstruirane nordij­ ske mitologije.) koji se pozivaju na "krvnu zajednicu" ultranacionalisti (Francusko djelo ili petenovci). Osim jednos­ tavne provokacije to je način da jasno i glasno izraze svoj temeljni rasizam koji se izražava tijekom "pakibashinga" obrednih batinanja pakistanskih use­ ljenika. Glazba "technohate" ili "vikingrock" način odijevanja. identitetskih grupa (GUDD npr. Raširena nebuloza Koristeći se nedvojbeno valom izbornih uspjeha što su ih izborile ekstremističke i populističke stranke. nogometne utakmice. u Danskoj. posebno u Bavarskoj.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice TKO SU SKINHEADSI? (doslovno: "obrijane glave") pojavili su se u london­ skom East Endu potkraj 60-ih godina prošloga stoljeća. Ali pokret koji je u početku bio pacifističan. dok huli­ gani bijesne obično na nogometnim stadionima ne libeći se usred utakmice pozdravljati Hitlerovim pozdravom. u Švedskoj gdje je stranka Ny démocratie (Nova demokracija) stablo koje skriva šumu grupica otvoreno neona­ cističke orijentacije poput Riksfronten ("Fronta Reicha") ili Viit ariskt motstand ("Bijeli arijski otpor"). U sklopu toga društva razvija se "nova desnica". antiegilatarizmom. Neformalne bande okupljaju se na koncertima glazbe "Oi!" skupina Screwdriver ili Legion 88. Razočarani Nacionalnom frontom neki skinheadsi osnivaju društvo Blood and honour što je ponavlja­ nje devize SS-a. u Nizozemskoj. pri čemu 8 označava H.isto su tako znakovi raspoznavanja i način da se proizvedu protivnici i na europskom konti­ nentu i u Skandinaviji. Ovaj je preuzeo ime od staroga tajnog društva Thule čiji je amblem bio kukasti križ i koji je dobrim dijelom nadahnuo Hitlera za njegov doktrinalni korpus. Sadašnji Seminar Thule u uskoj vezi s članovima GRECE-a pro­ miče ideju o ponovnom rođenju "etni­ čki homogene" Europe. razdraženog rasi­ zma i apologije nasilja. Grensland. Računa se da u Francuskoj ima između 2500 i 3500 desnih ekstremista u sklopu različitih struktura. obilježena rasizmom. Skinheadsi. Ovi mladići.

Ove borbe nastavljaju se voditi u teškoj rasističkoj tradiciji obilježenoj nostalgijom za po­ litikom segregacije u odnosu na crno stanovništvo u državama staroga juga. u kojem je ubijeno 168 ljudi. predsjednik Nacionalne fronte u društvu Alaina Roberta. Neonacistička propaganda i šakanje Program akcije tih grupica ekstremne desnice jednostavan je i brutalan: širiti nacionalsocijalističku propagandu po­ sebno preko rock glazbe nazvane "identitetski rock". Više na sjeveru. predsjednika Stranke novih snaga 1977. brani­ telja nošenja vatrenog oružja. šefa GUD-a i Rolanda Gauchera. . koje se izražavaju preko grupice Rodoljubnih mislilaca. što je djelatnost koju su po­ sebno preuzeli članovi vrlo aktivnog Elsass Korpsa. poli­ cijske službe su uspjele neutralizirati vode rasističkih i paravojnih organi­ zacija. ultranacionalističke grupi­ ce u Québecu danas se poput europskih ekstremista nastoje usredotočiti na pot­ puno biološku koncepciju nacije. a koji je vlada raspustila u svibnju 2005.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice I u Americi. u frankofonoj Kanadi grupe u Québecu poput Québec-Radical ili ka­ toličke fundamentalističke struje.. Danas se računa da američkih ekstremističkih skupina ima oko 750 i da broje blizu 100 000 pristaša. npr. 150 000 primjeraka glazbene kompilacije sa zadahom SS-a podijeljeno je besplatno u školskim dvorištima. Posebno su se ljeti 2000. S druge strane Atlantika borba ekstrem­ ne desnice usredotočena na White po­ wer što ga kanalizira Ku Klux Klan do kraja 60-ih godina postala je djelo neo­ nacističkih paravojnih grupica. Tako su 2004. Provokacija je jednaka pi­ sanju grafita nadahnutih nacizmom na javnim zgradama ili oskvrnjivanjem grobova. čak i komandosa protiv pobačaja. Polazeći od straha da će nestati bijelo i frankofono stanovništvo. Usto osim sve više mete­ ža i kaznenih ekspedicija pri susretu sa stanovništvom stranoga podrijetla neki ne prežu pred ubojstvom. Nakon atentata 1995.. u Oklahoma Citvju. propovijedaju "Québec suveren i francuski po jeziku" strogo za­ tvorene za sve useljenike. njemački neonacisti sastavili program nazvan Aktion Schulhof. neonacisti koji su bjesnjeli u bivšoj istočnoj Njemačkoj smatrali kriv­ ima za ubojstvo nekog Afrikanca u Jean-Marie Le Pen.

a ono barem na najveću tajnost. Maštanje o vječnom zapadu i ushićenost arijskom rasom potiču ih da u velikoj mitološkoj staretinarnici spoje ranoeuropsko poganstvo s katoli­ čkim konzervativizmom tijekom inicijacijskih ceremonija u kojima se rame uz rame nalaze druid i svećenik. vole se praviti kao da to jesu. Tako se svake godine 22. U Francuskoj su se simpatizeri FN-a Jean-Marie Le Pena proslavili smrtonosnim kaznenim ekspedicijama. održavaju proslave ljetnog solsticija. No to ih ne sprječava da se upuste u javne manifestacije kako bi se o njima govorilo. ili četiri skinheada odjevena u crno (ukupno ih ima oko 400) smjenjuje danju i noću ispred njegovih smrtnih ostataka. U Španjolskoj borba protiv useljenika iz sieverne Afrike posebno mobilizira sku­ pine kao što su BBAA (autonomne baze) ili Radikalna akcija. drugim riječima cijele četvrti kamo ne mogu ući stranci i ljevičari. Isto su tako javne i manifestaci­ je što se organiziraju u Italiji u seocetu Predappio u kojem se nalazi Mussolinijev grob. zatim da su počinili bombaški atentat na ruske useljenike u Düssel­ dorfu. pa iako ne čine tajna društva u pravom smislu riječi. lipnja u Montséguru. Šezdeset godina poslije pada Trećeg Reicha "smeđa kuga" nije ni izdaleka iskorijenjena. U Bavarskoj je sjećanje na smrt Rudolfa Hessa u njego­ vu rodnom gradu Wunsiedelu prigoda za javna okupljanja nostalgičara Trećeg Reicha. Tajna politička društva 188 . neonacisti.Britansko vojno groblje u Nizozemskoj oskvrnuli su 1993. svetištu katarizma. Njima se ilegala sviđa jer im daje auru tajanstvenosti koja uznemiruje ljude. Njihov zajed­ nički cilj jest "stvoriti oslobođene na­ cionalne zone". tajni obredi Ovisno o različitim nacionalnim zako­ nodavstvima sve te skupine padaju više ili manje pod udar zakona što ih prisi­ ljava ako ne na ilegalu. Javne proslave. Svake godine više od 50 000 posjetilaca dolazi iskazati počast Duceu dok se tajanstvena počasna garda od tri Dessauu.

Osama bin Laden. Dva golema požara zapalila su twin towers (dva tornja blizanca). Mladi Osa­ ma priprema se za poslovnu karijeru uz potporu saudijske kraljevske obitelji ko­ joj je blizak. [ koja. rujna 2001. počela je istraga. lice Osame bin Ladena. rođen 1957.scan.Svjetski terorizam al-Qaide U danima poslije 11. dok su oni koji su mogli napustili mjesto. U istom trenutku saznali su kako se jedan avion obrušio na Pentagon dok se drugi srušio blizu Pittsbourga u Pennsylvaniii. ilegal­ nu strukturu koja je u isti mah mreža i mjesto novačenja i školovanja musli­ manskih boraca. 1 No osnivač al-Qaide je ipak dobro poz­ nat američkim tajnim službama. Zato što im je pomogao u borbi protiv Sovieta 80-ih godina prošloga stoljeća tije­ kom rata u Afganistanu. Sovjetska invazija na Afga­ nistan 1979. četvero djece prebogatoga saudijskog magnata podrijetlom iz Jemena. svijet je čuo za postojanje al-Qaide i njezina vodu Osamu bin Ladena. ] UTORAK 11. Dobio je zapadnjački odgoj i obrazovanje po­ hađajući prestižna britanska sveučilišta gdje je studirao ekonomiju. . Pod utjecajem vahabizma. čiji službeni ateizam od njega čini istinskog neprijatelja. Od sovjetskoga do američkoga sotone Godine 1989. Tijekom svih tih godina američka vlada vojno poma­ že bin Ladena. hladni rat bliži se kraju i Mihail Gorbačov zapovijeda povlačenje sovjetskih postrojbi iz Afganistana. vode tajne organizacije nepoznate široj iavnosti: al-Qaide. usput rečeno (i dokazano). Sukob je izazvao duboku reislamizaciju u cijeloj jednoj generaciji boraca. Blizak islamističkim krugovima od 1973. Čim se organizirala prva pomoć. Predsjednik George W. . odlučuje poduprijeti afganistanske mu­ slimane protiv sovjetskog imperija. bin Laden se orijentirao prema najradikalnijem Svjetski neprijatelj br. osniva al-Qaidu ("bazu"). saudijske vjerske struje obilježene velikim puritanstvom i doslovnim čitanjem Kur'ana. Sve svjetske televizije prenose nešto poput vizije apokalipse. RUJNA U 8:45 PO MJE- snom vremenu Boeing kom­ panije American Airlines koji je prevozio 81 putnika udario : e punom brzinom u sjeverni toranj Svjetskog trgovinskoga centra u New Yorku. Bush obraća se naciji i objavljuje kako su Sjedinjene Države žrtve terorističkoga napada do­ sad neviđenih razmjera. "baza" objavila je rat Zapadu. prim. Odlazi u Afganistan gdje zahvaljujući osobnom bogatstvu ustro­ java i vodi udarnu postrojbu sastavljenu od dvadesetak tisuća ljudi novačenih u cijelom arapskom svijetu. Nekoliko minuta poslije drugi Boeing sa 65 putnika obrušio se na južni toranj. jedno je od pedeset 189 Tajna politička društva . Od sutradan iedno ime i jedno lice kruže svim ekra­ nima svijeta. U tom kontekstu on 1988.. Između 10:05 i 10:30 stanovnici New Yorka u nevjerici prisustvuju rušenju dviju većih zgrada na Manhattanu. Tajna ilegalna organizacija al-Qaida. preokrenula mu je život. nema nikakve veze sa tim napadom .

rujna 2001.Svjetski terorizam al-Qaide 11. bin Laden nudi pomoć saudijskoj vladi kako bi porazili Iračane. Al-Qaida (?) je uzdrmala krhku svjetsku ravnotežu. No ustroj funkcionira učinkovito. Taj do­ gađaj znači odluku bin Ladena da odsad radi protiv "nevjernika". Zawahiri se "smatra" drugim. islamizmu. Otada bin Osama bin Laden. nego i protiv svih onih muslimana koje smatra nepobožnima. Dvojica ljudi bježe u progonstvo u Afganistan gdje u veljači 1998. Maglovita al-Qaida Do tada se ime al-Qaide malo upotreb­ ljavalo pa se čak i ne javlja u pozivu iz 1998. Zato je prona­ šao čvrstog saveznika u Egipćaninu Aymanu al-Zawahiriju. nego ga jednostavno želi potpuno uništiti. Kada laički i socijalistički Irak Saddama Huseina napada Kuvajt. bivšem musli­ manskom bratu i utemeljitelju "Islam­ skog džihada" u Egiptu. 1 i bivši čovjek CIA-e.: cijeli svijet prati izravan prijenos najstrašnijeg atentata počinjenog na američkom tlu. Riyad odbija njegovu ponudu i radije se odlučuje za američke postrojbe. . U razmacima od 10 minuta u dvije eks­ plozije poginulo je 200 ljudi. državni neprijatelj br. tek nekoliko mjeseci nakon što je bin Laden objavio rat Sjedinjenim Država­ ma. Odsad on propovijeda ne samo protiv nemuslimana prisutnih na muslimanskom tlu. svečano proglašavaju stvaranje "Islamske svjet­ ske fronte džihada protiv Židova i kršća­ na (zapadnjaka)". ruina. Tijekom prvoga Zaljevskog rata američki vojnici se smještaju u Saudijskoj Arabiji što za bin Ladena znači oskvrnuće najsvetijih obi­ čaja islama. u prvom redu Meke. ali i pravim strategom samoubilačkih atentata od 11. U svojem priopćenju optužuju Sjedinjene Države da zauzi­ maju sveta islamska mjesta i potvrđuju kako je "ubijati Amerikance i njihove civilne i vojne saveznike individualna zadaća svakoga muslimana". Milijuni muslimana diljem svijeta spremni su slijediti ga u njegovu križarskom pohodu. Ideologija al-Qaide je apokaliptična: ona ne nastoji dobiti bilo što od neprijatelja. njegovi ljudi organiziraju dvostruki atentat na američka veleposlanstva u Nairobiju i Dar es Salamu u Tanzaniji.

Atentati u Džerbi na sinagogu (tra­ vanj). 1995. Atentat u Khobaru u Saudijskoj Ara­ biji na američke ciljeve. Drugi se stvorio nakon sukoba. Dva dana poslije atentati od 11. Nje­ zinu snagu čini jedan drugi element: potpuna posvećenost njezinih članova. PRVI ATENTAT EKSPLOZIVOM NA U logoru za obuku al-Qaide u Afganistanu. jednog od protagonista atentata od 11. Prvi je bio namijenjen ubojstvu pape koji je tada bio u službenom posjetu.) al-Qaida je raspolagala s dvadesetak kampova za obuku raspore­ đenih na području gdje živi više tisuća ljudi. Trebaju raskinuti sve veze s obite­ lji. 2001. 1996. 2002. Ta doktrina vodi do ideje o potrebi žrtvovanja sebe. Bin Laden je financijer i glasnogo­ vornik. financijskog. netransparentno financiranje novcem plasiranim u porezne eldorade što joj omogućuje izbjegavanje kontrole. ona nije obično tajno društvo. Prije američkog odgovora u Afganistanu (2000. ožuj­ ka (191 poginuli i 1400 ranjenih).Svjetski terorizam al-Qaide Laden postaje jedan od desetorice najtraženijih ljudi na svijetu. Dobivaju vjersku poduku o načinu ideološkog novačenja. 2004. vjerskog i medijskog. Čamac s podmetnutim eksplozivom udario je o američki razarač USS-Cole u pristaništu u Adenu u lemenu ( 17 poginu­ lih i 42 ranjena). 2003. 9. srpnja (više od 30 poginulih i stotine ranjenih). u Maroku (svibanj). 2000. u Bagda­ du (kolovoz) i u dva navrata u Istanbulu. Dva planirana atentata na čudan su način osujećena na Filipinima. članovi al-Qaide. rujna talibansko leno bit će meta Sjedinjenih Američkih Država angažiranih u "križarskoj vojni protiv zla".-2002. 19 poginulih. rujna našli pismo u ko­ jem svoje buduće žrtve naziva "nepri­ jateljima". Članovi al-Qaide se pomno odabiru. Drugi je u Sjedinjenim Američkim Državama predviđao eksplo­ ziju 11 zrakoplova koji su krenuli iz Azije. protivnika bin Ladena ubila dva lažna novinara. u Karačiju (svibanj). Tu su dva naraštaja jedan uz drugi: prvi je onaj "Afganistanca" koji poput bin Laden potječu sa Srednjeg istoka i borili su se u Afganistanu pro­ tiv Sovjeta. 2005. Iako je teško naći al-Qiadu. Krvavi atentati u Madridu 11. Novounovačeni su često ljudi bez korijena koji dolaze iz arapskoga ATENTATI POVEZANI S AL-QAIDOM Svjetski trgovinski centar u New York (6 poginulih). Atentati u Londonu 7. svijeta. Atenat u Riyadu u Saudijskoj Arabi­ ji (svibanj). Tako su u oporuci Muha­ meda Atte. Osim toga zna se da se organizacija sastoji od savjetodavno­ ga vjerskog vijeća i četiri odbora: voj­ nog. Poslije 11. sa­ moubilački atentati u prosincu protiv američkih vojnika u Iraku. u Džakarti ko­ lovoz) i na Baliju (listopad). Dvije eksplozije u Nairobiju (Keni­ ja) i Dar es Salamu (Tanzanija) u razmaku od 10 minuta odnijele su 224 žrtve. Osjetljiva organizacija. ali uz njega Ayman al-Zawahiri predstavlja stratega i ideologa. ali i sa Zapada. nemuslimani su ovdje prikazani kao nevjernici za koje nema milosti. Ona je u vezi s islamističkim sku­ pinama iz cijeloga svijeta medu kojima je i GIA ("Islamska naoružana skupi­ na") u Alžiru. Njezino se ime jednostavno mož­ da odnosi na "informatičku bazu" gru­ pirajući imena onih koji su se borili za afganistansku stvar. 1 9 9 3 . rujna imali su za posljedicu 3000 poginulih. 1998. Prvi uvjet koji se traži je njihova oda­ nost. u Adanu u lemenu (listopad) i u Keniji (studeni). ledan doku­ ment koji potječe od al-Qaide precizira . Njihova veza s vjerom često je novijega datuma što nji­ hovu islamizaciju čin još intenzivnijom. rujna u Afganistanu su zapovjed­ nika Massouda. Nema centralizi­ rani ustroj ni organigram i više se drži grada s predgrađima nego malenoga klana. Školovanje i novačenje Članovi al-Qaide slični su "Božjim luđacima".

To je bio slučaj u Baliju 2002. rujna pripremali i Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su položili pilotske ispite. iako niie nikada ubijala nevine. dvije trećine šefova al-Qaide bili su ubi­ jeni ili uhićeni. One su vjerojatno u prosincu 2001. kao ovdje u Londonu. Fanatizam organizacije. ISLAMSKA NAORUŽANA SKUPINA: Alžirska GIA je naoružano krilo Islam­ ske fronte spasa (FIS). No atentati su se nastavili. i u Londonu u srpnju 2005. koja je počela potkraj 2001. u Madridu u ožujku 2004. SALAFISTIČKI DŽIHAD: Ova maro­ kanska skupina odgovorna za atentate od 16. "Baza" je po­ stala virtualna. organizirale atentat na indijski parlament. tijekom druge Intifade počinile su velik broj atentata i nasil­ ničkih djela u Izraelu. M EĐU ISLAMISTIĆKIM TERORISTI- U svim zapadnim zemljama. njezini pozivi na žrtvovanje nužno podsjećaju na sektu asasina koja je bjesnjela u libanonskim brdima tijekom križarskih ratova. Tako su se neki članovi "odabrani" za atentat 11. pa i godina. u kojima je poginulo više od 200 osoba. Povezana je s al-Qaidom. Kad dođe trenutak da udare. ISLAMSKA FRONTA BORACA ZA VELIKI ISTOK: Turska organizacija bli­ ska al-Qaidi koja je preuzela odgovor­ nost za atentate u Istanbulu u studenom 2003. izmijenjen entitet koji možda čini novo lice tajnih vjerskih društava u 21. JAISH-E MOHAMMAD I LASHKAR E-TAIBA: Te dvije organizacije bazirane u Pakistanu bore se protiv indijske na­ zočnosti u Kašmiru.. muslimanska zajednica na brzinu osumnjičena da je partner al-Qaide stavljena je pod policijski nadzor. Globalni terorizam Na kraju američke vojne intervencije u Afganistanu.ISLAMSKI TERORIZAM čkim organizacijama posebno se ističu: ISLAMSKI DŽIHAD: Ovaj pokret što su ga 80-ih godina prošloga stoljeća os­ novali Palestinci propisuje nasilje protiv Izraela. Danas se sve više čini kako organizacija dijeli svojevrsne povlastice mjesnim islam­ skim skupinama koji izvršavaju atentate u njezino ime. oni se žrtvuju. SKUPINA ZARKAUI: Abu Musab al-Zarkaui predvodi terorističku skupinu koja tvori irački ogranak Al-Qaide. Tajna politička društva 192 . od­ govornu za atentat na sjedište UN-a u Bagdadu u kolovozu 2003. Tijekom te faze oni su "spavači" i slijede vrlo stroge upute kako ne bi pobudili sumnje u svojoj sre­ dini. Pove­ zana s al-Qaidom odgovorna je za krva­ ve atentate na Baliju u listopadu 2002. BRIGADE MUČENIKA AL-AQSE: Utemeljene 2000. Utemeljena 90-ih godina prošloga stoljeća uvela je zemlju u teror povećavajući broj ubojstava u al­ žirskoj regiji. stoljeću kako "mučeništvo omogućuje ostvare­ nje vjere svemogućeg Alaha na zemlji". Bin Laden se često javlja u eteru kako bi ko­ mentirao akciju svojih grupa. DŽAMAA ISLAMIJA: Sunitska skupi­ na u jugoistočnoj Aziji čiji je projekt stvoriti islamsku državu u regiji. Al-Qaida i dalje postoji. svibnja 2003. Mislilo se da se svijet oslobodio bin Ladena. u Casablanci bliska je al-Qaidi. Uspjeh operacija temelji se na pom­ noj pripremi organiziranoj u najvećoj tajnosti koja može potrajati nekoliko mjeseci. Neki čak danas podupiru tezu kako al-Qaida nikad nije uistinu posto­ jala te da je to ime koje u stvarnosti oz­ načava nedohvatljiv. njezina nasilna sredstva. ona povezuje diljem svi­ jeta ljude uvjerene da se treba boriti protiv Amerike i njezinih zapadnih sa­ veznika.

.

zločinačka društva naprotiv čine od tajne svrhu samu po sebi. njihova napretka i njihove dugovječnosti. Njima je važno napredovati i to uvijek u sjeni. Tajna je ujedno uvjet njihova preživljavanja. Rade na rubu službenoga gospodarstva skrečući jedan njegov tijek prema svojoj zaradi.Tajna zločinačka društva Ondje gdje se politička društva služe tajnom kao sredstvom kako bi osvojila vlast na kraju ilegalne aktivnosti. .

No to bi značilo malo brzati i zaboraviti kako kriminalna društva s obzirom na veličinu tvore naj­ češće prave mreže koje nadilaze običnu skupinu od nekoliko ljudi. drugi su se maskirali i djelovali skriveni od pogleda javnosti. koja ga je dobro poznavala. U jednom drugom registru indijska sekta thuga ili ljudi-pantere iz Gvinejskoga zaljeva smatrali su se majstorima u prikrivanju. dok su se njihovi ljudi bavili krvavim poslovi­ ma. hi­ neći da vode miran i diskretan život. U Francuskoj je policija imala dosjee o najutjecajnijim predstavnicima kriminalnog miljea. Najpoznatiji primjer medu njima. Tako je Al Capone čikaškoj poli­ ciji. kum ili narkotrgovac budu javno poznati. identitet članova .. Tako su zločinačkim društvima objašnje­ ni sustavi funkcioniranja koji im jamče kvalitetan rad. identitet kako bi bolje uspavali budnost budućih žrtava. koje su od antike lutale uokolo i vrebale nesretne putnike. ali sva veo­ ma opasna. Vrlo često temelje se na određenom "kodeksu časti" koji ih ustro­ java piramidalno tako što se svaki član 195 Tajna zločinačka društva . šefova zločinačkih društava nije uvijek ljubomorno čuvana tajna.. Ili su pak članovi tih društava profesionalci koji uspijevaju zbrisati sve tragove svojih zločina. Ali razotkriti ih bilo je nešto drugo. Ali o kojoj se tajni radi? Čini se da je najočitija ona o identi­ tetu njihovih članova jer su aktivnosti zločinačkih društava po prirodi kažnjive.. što ih ne brine jer snage reda nemaju dokaze. bila već svo­ jevrsna tajna društva. Dok su prvi uzimali posuđeni Fotografija na prethodnoj stranici: skitnice François Spirito i Paul Carbone uhićeni zbog smrti savjetnika Princea nakon puštanja iz zatvora na peronu kolodvora u Dijonu 1934.. U svim slučajevima tajna je temeljna vrijednost tih udruga. U stvarnosti veća je druga tajna: tajna mreža. nije pravilo. zbog utaje poreza. nezadovoljnima time što ih svi poznaju svi su aplaudirali i smatrali ih pravim "Robinima Hoodovima".tj. sicilijanska mafija ilustrira kako su nastajale prave razgra­ nate "hobotnice". Ma kako se to činilo čudnim. Do­ gađa se vrlo često da ubojica. Tako dakle tajna o pripadnosti. Cost Nostri su se na tom području priključila brojna novija među­ narodna zločinačka društva.Tajna zločinačka društva OGLO BI SE REĆI DA SU BANDE pljačkaša i lopova. Važno je ka­ muflirati ne toliko identitet aktera koliko prirodu i prostor njihovih aktivnosti. U dru­ gom kontekstu nekim kolumbijskim ku­ movima droge poput Pabla Escobara. uspijevao izmicati godinama prije nego što je pao. Stoga su se kumovi mafije uvijek brinuli da se stope sa svojim rodnim selima. ako po­ stoji.

srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene Thugovi. To načelo nepropusnosti koje se posebno primjenjuje kod ruske mafije osigurava čuvanje tajne o aktivnostima. Proces školjkarima Nindže. što je neočekivano. on od svojih članova zahtije­ va i angažman i šutnju. a posebno i kineske trijade inicijacijska zločinačka društva. Danas kontekst globalizacije nudi zloči­ načkim društvima neslućene perspektive razvoja. To je slučaj s mrežama sicilijanske ili italoameričke mafije. sljedbenici božice Kali Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Sjena mafije Svemoć Cose Nostre U Panami ljudi iz kriminalnog miljea Babe turske mafije U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Mreže ruske mafije Gazde trgovinom drogom. ali i yakuza gdje klan u potpunosti preuzima brigu za obitelj člana koji je pao umjesto njihova gospo­ dara. Inicijacijska cere­ monija postaje trenutak kad se može tražiti od kandidata pred svjedocima i pod prisegom da šuti o svim aktivnosti­ ma uz koje će biti vezan kad jednom bude iniciran. Nekad čak određena zločinačka društva podijele aktivnosti tako da ra­ zličite skupine koje ih čine ne znaju što rade druge. karteli 229 225 227 219 223 205 209 215 203 199 201 197 . Tako su sicilijanska mafija. kalabrijska N'drangheta. Za to postoji razlog: organizirani zločin nije bezopasan. Više zločinačkih društava prakticira inicijaciju svojih članova.Sadržaj angažira da štiti svojega pretpostavljenog. tajna koja ih okružuje njihova je najbolja zaštita od nacionalnih pravo­ suđa koja se trude da ih zauzdaju. Ostaje napokon jedno područje. u kojem se tajna izvršava: to su obredi. Porast razmjene udvostručen je rastom ilegalnih kretanja nad kojima ta društva vladaju poput gospodara i više nego ikad.

počinje voditi svoju istragu. stoljeću. u čiju tajnu nismo nikad prodrli.. kocka­ ju.) ne rade ništa osim što piju.. ožiljci i svatko može uživati u svojem dnevnom plijenu. Tada kao "čudom" nestaju tjelesne mane. Zahvaljujući njegovu svjedočenju Robustel je dao uhititi više članova bande koji su sve priznali. druga se sastoji od djece koja tvrde da su siročad.Proces školjkarima 0 školjkarima. Šumski razbojnici. stoljeća). U pokrajinama svaki je veliki grad imao barem jedno dvorište čuda. zadužen za taj posao. kartaju i (. ODINE 1454. Tako se otkrilo da policajac po imenu Jacquot de la Mer drži javnu kuću u koju su običavali zalaziti neki članovi bande.) vode razuzdan život" kako je to zabilježeno u jednom policij­ skom izvješću iz toga doba. Ubrzo se posumnjalo u jednu bandu "kalfa. jedu. velikoj bandi sastav­ ljenoj od lopova i ubojica. pričaju kako se ondje živi "bez vjere i zakona" D VORIŠTE ČUDA.. Potvrdili su da pripa­ daju bratstvu čiji se članovi međusobno nazivaju "školjkari" ili "prijatelji školjke". DVORIŠTE ČUDA Zvonaru crkve Notre-Dame Victora Hugoa je neupadljivo mjesto. Prijavila ga je jedna od njegovih "djevojaka" koja je izjavila kako je "Jacquot de la Mer svaki dan s njima i zna sve njihove tajne". koji su se usudili ući. U Parizu je bilo više takvih mjesta. skriveno od znatiželjnih pogleda u kojem se sku­ pljaju lopovi i prosjaci kad padne noć. lupeži i ubojice Bratstvo je razotkriveno i školjkari vrlo brzo prizna­ ju da su krivotvoritelji koji "prodaju lažne šipke". lomovi. Jean Rabustel. bespo­ sličara i skitnica" koji (. Ta su se mjesta zadržala dobrano poslije srednjega vijeka jer se njihovi tragovi nalaze još za vladavine Luja XIV. Jedno od njih nalazilo se blizu Ulice Saint-Denis. Nekoliko mjeseci prije toga tijekom policijske akcije otkrivena je radionica za krivotvorenje novca. POPULARIZIRANO U uživajući u sadašnjem trenutku.. Drugi sumnjiv je gradski brijač koji također priznaje kako su neki ljudi iz bande često dola­ zili k njemu na brijanje i kako je tom prilikom čuo za njihove opake planove. Nekolicina neu­ strašivih... Jedno od nače­ la dvorišta jest da se novac nikada ne smije čuvati za sutradan. Otkriva kako su neki gra­ đani Dijona štitili sumnjivu družinu i okoristili se njezinom darežljivošću. Svaka banda ima svoju posebnost: jedna prosi samo po krčmama. mnogo troše. treća simulira najgore bolesti. 197 Tajna zločinačka društva . što je u ono vrijeme bio jedan od najtežih zločina jer je kovanje Poput mnogih skolara svojega vremena pjesnik François Villon zalazio je na ozloglašena mjesta u Latinskoj četvrti (bakrorez iz 15. banditima i krivotvoriteljima uvelike se govori u Burgonji u 15. ubojicama. U DIJONU SE OTVARA dotad nepoznat proces "sekti školjke". Ostali su zapamćeni kao jedno od najistaknutijih zločinačkih društava u srednjem vijeku.

Tijekom dugih raz­ doblja primirja ovoga beskonačnoga sukoba jedan dio postrojba sastavljen od plaćenika smjestio se tamo kamo ga : e rat nanio i često se pretvarao u bande kradljivaca. rubina i drugih dragulja". Španjolci. stoljeća). dok su imena ostalih predana svim sudovima u Car­ stvu. često zamjenjive nadimke koji ih čine teško prepoznatljivima: tako pri­ znanja koja su dobivena od Rabustela potječu uglavnom od stanovitoga "Nedjeljka Vuka". latinskim i drugim stranim iezicima. lupeži i ubojice". što je rijetka či­ njenica za ono vrijeme. Tajanstveni jezik Podrijetlo tih ljudi treba tražiti u kaosu Stogodišnjega rata. U svojoj Baladi u šatrovačkom ološarcu Villon je pokazao taj šatrovački govor. ali ni jedna nije imala razmjere sekte školjke čije ime za­ uvijek ostaje vezano uz Villonovo koji je. Banda se širi iz Dijona koji ostaje njezino glavno ishodište. stoljeća harale su dru­ ge bande kradljivaca. Članovi društva imaju vrlo maštovita imena. Brijač je ispričao da su pljačku u Bar-sur-Aubeu izveli prije nego što su stigli u Lorrainu kako bi stavili u optjecaj lažan novac.Proces školjkarima novca bilo isključivo pravo kralja. prije nego što je tajanstveno nestao 1463. Članovi su bili Francuzi. sto ili se ograničavaju na onih četrdeset pet koje je brijač formalno identificirao? To nećemo nikada znati. Pikardijci. Oni se razlikuju ne samo po svojoj organizaciji koja je strogo specijalizi­ rana. Nji­ hovo je društvo imalo strogu hijerarhi­ ju: na čelu se nalazio "kralj školjke" koji upravlja bratstvom u kojem su bili maj­ stori i šegrti. a da budu sigurni da ih drugi ne razumiju. Stogodišnji rat izbacio je plaćeničke čete koje siju strah po selima (obojena slika iz 16. Savojci i drugi. Bretonci. Tijekom 15. a mož­ da je čak bio i član. No isto je tako točno. pomiješan s fran­ cuskim riječima kojima je izokrenut smisao. Kako to potvrđuju zapisnici s procesa. da su samo de­ setorica osuđena na smrt. Ni školjkari nisu bili iznim­ ka. Teško je procijeniti koliko ih je bilo: tisuću. uz njih su "šumski razbojnici.. kovčege". taj je zajednički jezik ujedinja­ vao ljude skupljene sa svih strana svije­ ta. Mi taj jezik poznaje­ mo posredstvom francuskoga pjesnika Villona koji je zalazio u bratstvo. Sekta školjke tvori pravi ceh zločina u kojem svatko ima svoju specijalnost: "provalnici u blagajne. nego i po upotrebi misterioznoga iezika koji im omogućuje da razgovara­ ju između sebe. dok su drugi specijali­ zirani za kartanje i kockanje ili izradu lažnoga novca ili "lažnoga kamenja umjesto dijamanata. Tajna zločinačka društva 198 . imao vremena da nam ostavi dojmljivo svjedočanstvo.

KOLIJEVKA PRVIH NINDŽA ČUVA DA- metoda sofisticiranog kodiranja. gibak. nakon što ih je car protjerao. Tu su u izolaciji strmih planina Ige utemeljili klan Hattori u kojem su se tajne umijeća nindža prenosile s koljena na koljeno. u 12. ti slavni ratnici iz sjene stvori­ li su klasu boraca koji se mogu uspore­ diti s onom samuraja. Kr. Kad se vratio kući pod budnim okom vlasti. Morao je također naučiti podnosi­ ti bol. dar letenja. sposobnost da budu nevidljivi.. biti pokretan. nedostatak sna. Tijekom toga dugog izgnanstva stekli su znanja koja su nedostupna zajednici smrtnika. kriminalistike. Poslan na tajni zadatak na otok Lupang na Filipinima u prosincu 1944. g. cjelovitih vježbi. 1974. glad. Mladi nindža je učio ovlada­ vati svojim tijelom koje je postalo gipko i snažno upornim prakticiranjem Hiroo Onoda. časnik japanske vojske nakon povratka na otok Lubang na Filipinima gdje je još trideset godina nakon rata čekao zapovijedi svojih nadređenih. Prema nekima nin­ dže potječu izravno od posljednjega nasljednika dinastije Qin koja je svr­ gnuta 206. Cijela sela se prepoznaju po nevjerojatnoj bo­ rilačkoj vještini. mangama. stoljeća. STOLJEĆA nas muzej koji im je posvećen. Umijeće pretvaranja bila je specijalnost nindža: prerušeni na naj- Umijeće da se bude nindža Postati nindža nije bilo lako.Nindže. Vježbao je dugotrajno. EPOPEJA HIROA ONODE. pr. drugog poručni­ ka carske vojske tijekom Drugoga svjet­ skog rata jednog od njihovih izravnih nasljednika.. Taj muzej prikazuje njihovu slavnu prošlost i čini od Hiroa Onode. INDŽE KAKVE V I Đ A M O DANAS U japanskim crtanim filmovi­ ma. u kinu ili u videoigricama borci su obda­ reni nadnaravnim moćima: nepobjedi­ vost. ostao je ondje čekajući službeni nalog sve do . morao je znati plivati zadržavajući dah mnogo minuta. NINDŽE 20. brz. ekstremne temperature. Prije nego što su ušli u maštu i legende. njegova prva gesta bila je da ode meditirati na grobove ratnih drugova pokopanih u Japanu. telekomunikacija ili I GA. lutali sjevernim provin­ cijama i Korejom. stoljeću naše ere. Kažu da to stanovni­ štvo potječe iz Kine i da su. U dobi od pet ili šest godina djeca su se podvrga­ vala zamornom fizičkom i psihološkom treningu. ali čiji su korijeni. Javljaju se prvi put potkraj razdob­ lja Heian. tajni agent obrazo­ van u akademiji u Nakanu bio je navod­ no "savršen nindža modernoga doba" povezujući savršeno vladanje ninjutsuom s vrhunskim spoznajama iz psiholo­ gije. Za obožavatelje "duha nindža" Hiroo Onoda je nedvojbeno savršeno utjelovljenje nindža 20. nedvojbeno na za­ htjev mjesnih vlasti. Onoda. Stigavši na kraj putovanja smjestili su se navod­ no južno od Kyota. u isti mah tajni agent osposob­ ljen za preživljavanje u ekstremnim uvjeti­ ma i častan čovjek. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene U Japanu izmučenom potkraj razdoblja Heian vjerski ljudi iz Kvota razvijaju izvanredne borilačke tehnike koje se prenose u tajnosti plaćenih klanova gospodara rata. funkcioniranje i tehnike mnogo okultniji.. 199 Tajna zločinačka društva .

Tajna zločinačka društva 200 . Drugi je bio chûnin koji je pripremao intervencije i.Ratnik nindža predstavljen kako se izražava rukama u tajnom jeziku koji mu omogućuje da komunicira s drugim nindžama (drvorez iz 19.. Tre­ balo je najmanje 46 000 ljudi da izađu na kraj s 4000 nindža koji su preživjeli samo u legendi. stoljeća povratak re­ du ostavio je nindže bez posla." Od kraja 16. Njihov skromni izgled razlikuje ih od samuraja i daje im drukčiju funkciju koju strateg Sun Tzu hvali u svojem Umijeću ratovanja: "Za leteće špijune moramo novačiti inte­ ligentne ljude koji imaju glup izgled i neustrašive ljude unatoč njihovu beza­ zlenu izgledu (. stoljeća). Nindže su imali na raspolaganju cijelu seriju oružja koje se smatralo "ne­ plemenitim". pomagali su se alatom nazvanim shinobi kumade. U tim feudalnim borbama nindže su dragocjeni pomoćnici koje su angažirali edni ili drugi kako bi otkrili nepri­ jateljske planove i ciljeve kad nisu jed­ nostavno ubijali. Klasičnim bodežima i sabljama doda­ vali bi otrove. Kako bi se penjali po zidovima ili strmim padinama. zaduženih da razrade akciju. treći koji sliči geninu. čavlima s više oštrica koji su prelazili preko sandala progonitelja. nindže su se morale podvrgnuti strogoj hijerarhiji u tri stupnja.. 8 ili 10 naoštrenih zubaca. Tijekom razdoblja Sengoku 1467. Kad su jed­ nom završili nauk. ali neupitne učinkovitosti. Postali su opasni lopovi i ubojice tako da je jed­ na postrojba 1581.) Japan je podijeljen izme­ tu suparničkih klanova čiji se gospo­ dari posvećuju nemilosrdnim ratovima. napravljenim od užeta i bambusa s čvrstom kukom. gospodari. Kako bi izbjegli njihov eventu­ alni bijeg. Prvi. kao špijunima i ubo­ jicama. a izvršitelji su manje-više iskusni. Noću bi odijevali karakterističan crni kostim koji je ostao njihov distinktivni znak. shûko (željezne pandže). shuriken. s 4. Između ratnih zadataka i banditizma Nindžama su se najprije koristili daimyo. 6. napokon. različitije načine morali su se znati predstaviti kod bilo kojeg neprijatelja. zauzela regiju.-1568. služili su se makibisijima. jônin sastojao se najisku­ snijih članova.) Vojska bez tajnih agenata je poput čovjeka bez očiju i ušiju.

Thugovi. boje se priča o barbarskim uboj­ stvima o kojima pričaju tamošnju emi­ sari. Nemilosrdni ubojice U 19. "opljačkati". Let ptice. INICIJACIJA MLADOGA THUGA iniciran. Uostalom na­ kon njihovih zločina slijede ceremonije nazvane tuponee. Uredni seljani. Ona se jednom borila protiv opasnog zloduha i udarcem mačem prerezala ga napola. akcije thugova dobivaju odjek. posebno u metropoli. za vrijeme kojih jedu smeđi šećer koji se smatra svetom hra­ nom moleći Kali i katkad joj žrtvujući 201 Tajna zločinačka društva . Termin koji ih ozna­ čava potječe od sanskrtskoga korijena koji znači "prevariti". Povijest te fascinantne i slabo po­ znate sekte seže u 13. TREBA BITI komad posvećenoga šećera." Thugovi. zanatlije ili poljoprivrednici okupljaju se u bande nekoliko tjedana na godinu. goor i preklinje božicu da prihvati novoga vjernika šaljući mu znak. slu­ že se nekim užetom s petljom koje zna­ ju tako spretno baciti čovjeku oko vrata kad im je u dometu da nikada ne promaše. ljom koji se zove roomal. Ali iz svake kapi njegove krvi roden je novi neprijatelj. Ljudi se čude. AHVALJUJUĆI REDATELJU STEVE- nu Spielbergu i njegovu slav­ nom arheologu Indiani Jonesu oživljeno je 1984. od kapi znoja stvorila je thugove. žena Shive prikazana u strašnom obliku i "žderačica vremena".. Thugovi. Ne­ koliko stoljeća poslije francuski putnik lean de Thévenot već ih obilježava kao opasne ubojice govoreći za njih da su "najspretniji (kradljivci) na svijetu. Tako je uz pomoć thugova napokon pobijedila paklenu vojsku. Mladi thug može dakle početi služiti kao pomoćnik: on vreba i onesposobljuje žrtve sve do dana kad će mu se povjeriti dužnost da ih sam ubije. Cere­ monija počinje vjerskim čišćenjem nakon čega mu se stavlja nova odjeća. Ona je sijala strah i trepet u britanskoj Indiji sve dok je nije uništila kolonijalna vlast. služeći se lukavstvom i dvoličnošću varaju svoje žrtve kako bi im oteli imovinu u čast božice Kali koju zaziva­ ju u trenutku ubojstva. podmukli davitelji slu­ že crnoj božici razaranja Kali. thugovi se više sma­ traju čarobnjacima koji se bave crnom magijom nego zločincima kakvi su ipak bili. krik životinje dovoljni su da označe njezin pristanak. kad je Indija pod britan­ skom vlašću. Vjerni svojem imenu. Kad je Kali to primi­ jetila. Naposljetku mu Kalin svećenik daje D A BI NETKO POSTAO THUG. božanstvo indijskog panteona koje sije najviše straha (indijska minijatura iz 16. Na kraju te borbe zamolila je svoje nove sluge da nastave na zemlji njezino destruktivno djelo. Zatim se novaku svečano povjerava roomal i mače­ ta. uhićeni i zatvoreni. sljedbenici božice Kali Zbog sekte thugova između legende i stvarnosti proliveno je više tinte nego krvi. sjećanje na krvavu sektu koju su svi ili gotovo svi zaboravili: thugovi. stoljeća). oni zadave svoj plijen odo­ strag uz pomoć komada tkanine s pet­ Kali. stoljeće kada se prvi put spominje. Njihova se metoda najče­ šće sastoji u tome da se predstavljaju kao trgovci ili hodočasnici kako bi se pridružili karavanama.. Mladoga čovjeka koji želi ući u sektu treba najprije prihvatiti grupa koja mu zakazuje noćni sastanak. opisuju svoje aktivnosti. Nakon što ih je Hollywood oživio. U pogodnom trenutku. zapovjedila im je da uguše zloduhe bez prolijevanja krvi. stoljeću. općenito daleko od svojega zavičaja i čine zločine. Kako ne bi ponovili njezinu pogrešku.

Sleeman se baca na divovski policij­ ski pothvat. Tajna zločinačka društva 202 . Britance sustavno izbje­ gavaju u strahu od represija. a 1853. Promaknut u "generalnoga direktora zaduženog za represiju thugo­ va". ali vjerojatno je ka­ ko je tajnovitost koja okružuje thugove odgovorna za opčinjenost koju još da­ nas šire. Smrtne kazne pljušte. No u Sleemanovoj akciji jedan za drugim padaju bastioni thu- gizma. Proslava u čast božice Kali. stoljeća). slijede uhićenja. Godine 1828. zatvaranja i priznanja. pukovnik Wil­ liam Sleeman imenovan je upraviteljem područja Jabalpur u središnjoj Indiji. Uspijeva uvjeriti London o opasnostima koje bratstvo predstavlja. Bri­ tanske vlasti su iznenađene hrabrošću thugova koji si u trenutku smrti sami stavljaju uže oko vrata kako bi po svo­ jem običaju dali na znanje da su se sa­ mi zadavili. Thugovi napadaju samo muškarce. Priča se osim toga da uklanjaju mrtvace divljački ih unakazujući uz po­ moć mačeta prije nego što ih uredno pokopaju. Za­ to se povjesničari danas pitaju: Nije li Sleeman pod imenom "thugi" namjera­ vao pokupiti i članove sekte u pravom smislu i obične šumske razbojnike? Vr­ lo je teško to znati.Thugovi. štede žene i djecu koje kat­ kad posvajaju. sljedbenici božice Kali janje. Ugled thugova prešao je granice na vrhuncu Britanskoga carstva u Indiji (bakrorez iz 19. ponosno potvrđuje da je likvidirao kobnu zločinačku sektu. Crna legenda? No ipak je jedan Englez okončao teror thugova. Stekao je uvjerenje kako je sekta univer­ zalno raširena u Indiji i odgovorna za sve nestanke o kojima ga izvješćuju iz ove ili one pokrajine.

Belgijske kolonijalne vlasti vode anketu u najgo­ rim uvjetima: lokalno stanovništvo u strahu odbija surađivati bojeći se krva­ vih represija. počeo je golemi val divljih zločina u pokrajini: pronađeni su deseci tijela razderanih i strašno iznakaženih tijela. Istraga je isto tako obećala Belgijancima da će doznati više o ljudima-leopardima. Ovo zločinačko društvo potječe od jedne inicijacijske sekte koja je postojala ne samo kod Ba­ pakombea. Kad je ušao u pokojnikovu kuću. Jedva što se čulo za taj slučaj. U klanovima Bapakombea inicijacija se obavljala nekoliko dana nakon obrezivanja mladića. i 1934. Ipak nakon mnogo mjeseci napora sumnjivci su uhićeni. Zaira na jugoistoku i Gvineje na sjeve­ rozapadu. valja priznati ono što je očito: jedna moćna zločinačka sekta hara pred nosom lokalnih vlasti. Ondje su više mjeseci budući sljedbenici bili podvrg­ nuti okrutnim postupcima: redovito su ih tukli. društvo Ijudi-leoparda. U stvarnosti svećenici sekte su ih okupili u šumi daleko od sela. Osveta i inicijacija Krvoprolića između 1933. Jedan belgijski teritorijalni upravitelj prolazi kroz selo Kitobi gdje oplakuju nekog pokojnika na način koji ga je zaintrigirao. Prvi su predbacivali drugima da su upa­ li na njihov teritorij. Wahokohoko ili ljudi-leopardi. Ti su obavijestili svoje obitelji da moraju otići na dugo putovanje. dugo je sijalo strah u Gvinejskom zaljevu sve do bivšega Belgijskoga Konga. pove­ zana su sa suparništvom između dviju populacija: Bapakombea i Wanandea. Krvopro­ liće je trajalo blizu godinu dana. Jedno od najpoznatijih. Policij­ ske snage i uprava otkrivaju potpuno novu nepoznatu Afriku: onu tajnih društava.Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Crna Afrika oduvijek je obilovala tajnim društvima. RIZOR SE DOGODIO U BELGIJ- skom Kongu u prosincu 1933. Tijekom te ceremonije svećenici su određivali one među njima koji bi mogli postati Eahokohoko. nego i velikom broju pleme­ na koja su živjela između Konga tj. Najvještiji među njima bili su izvršitelji osvete ljudi-leoparda. policijska izvješća sastavljena nakon misterioznih smrti spominju "domo­ roce" prema kojima "ove nesreće nisu prouzročili leopardi. morali su trenirati dizati teška Članovi jednoga plemena u Belgijskome Kongu fotografirani 1908. Od 1921. Otkriva se da je zločinačke radnje počinilo jedno od njih. 203 Tajna zločinačka društva . ustanovio je da mu je tijelo zarezano brojnim i dubokim ranama od oštrih predmeta. Godine 1934. nego banda uboji­ ca".

stoljeću. Tijekom jednog ispitivanja vođenog 1934. Godine 1945. nedovoljno poznata zapadnjacima u 20. ljudi-kajmana.. Prva žrtva im je uvijek bila žena ili dijete. i tu priča o Wahokohoku nije završena. posebno na Obali Bje­ lokosti. Sve su razmirice rješavale njiho­ vim posredovanjem. Ubijat će se još nakon vašega odlaska. J EDNO DRUGO ZLOČINAČKO DRUŠTVO Misteriozna Afrika U predkolonijalnoj Africi ima mnogo zločinačkih tajnih društava: osim ljudi-leoparda. ljudi-pantera. Čim se po­ javi truplo. mozga s ko­ jima su vračevi spravljali napitke za koje se smatralo da imaju veliku medi­ cinsku vrijednost.Afrika. Poput ljudi-leoparda ubijali su iz osvete. debla. tako se to događa kod nas. bili su posebno nazočni u bivšem francu­ skom carstvu. No ta se sekta razlikovala od drugih dodajući obrednu i ma­ gijsku dimenziju svakom od svojih zločina. Odjeveni u kostim od kože kajmana. U trenutku počinjenja zločina navlačili bi masku. Zatim je došao dan kad su trebali dokazati svoju hrabrost hlad­ nokrvnim ubijanjem. stavljali bi im masku od tučene i šarene kore što ih či­ ni sličnima zvijerima pa su bili primlje­ ni u društvo ljudi-leoparda. Jer. bijelče. oboru­ žani kandžama. Osim pripremanja lijekova željeli su se pomiriti s duhom mrtvaca kako bi postali moćniji. mjesno stanovništvo ostat će dugo mjereno kako vračevi doista imaju moć da se pretvore u kajmane. skakati s jedne ko­ libe na drugu izbjegavajući kišu lasa... ljudi-kajmani. trčati s njima. nalaze se tragovi ljudi-lavova. pluća.. oboružavali se željeznim kandžama te su si češljali tijelo ili navlačili leopardovu kožu. Ako bi uspješ­ no prošli sve kušnje. Tako sam ja poslao čovjeka-leoparda (da ubija u suprotnom klanu). No unatoč priznanji­ ma onih koji su pali u ruke policije. dat će ubiti brata ili ženu svojega protivnika. Knjige za mladež prenose klišeje koji pridonose nerazumijevanju." Praksa obredne osvete je potrajala. Tajna zločinačka društva 204 . LJUDI-KAjMANI crne Afrike. njegovi su članovi ubijali muškarce ili žene da im uzmu organe poput srca. Ti su lju­ di imali ulogu političkih ili pravosudnih struktura u rukama šefova klanova ili vračeva. međutim gubi joj se trag početkom 50-ih godina prošloga stoljeća kad Europljani napuštaju Afriku koju neće nikada razumjeti. jedan kongoanski sud je raskrinkao članove sekte koji su priznali svoje zločine. noseći pokrivalo za glavu izrađeno od životinjske glave. Naučili su isto tako rukovati svim mo­ gućim oružjem. i dalje je zemlja misterija. brat ili muž žrtve dat će ubiti nekoga od svojega neprijatelja. jedan čovjek-leopard izjavit će belgijskoj policiji da "kada se domorodac svađa s drugim do­ morocem oko zemlje.

No decentralizirana organizacija reda u gole­ moj zemlji imala je kobne posljedice usitnjavanja društva. daleke nasljednice tajnih društava proteklih stoljeća tvore moćnu mafiju čija se sudbina danas povezuje sa spektakularnim rastom Kine. koji završava porazom Qinga i proglašenjem repu­ blike. Domoljubno društvo namje­ ravalo je obnoviti staru dinastiju Ming.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Trijade. A ZATVORENOM MJESTU. praksa tajne i svlada­ vanje borilačkih disciplina učinilo je njezine članove nedodirljivima. Ono što se sve više naziva trijada pruža zadnji put pomoć ustanku 1911. Jer ako društva koja danas zovemo "trijadama" (San-he-hui) nemaju mnogo s originalnom trijadom." Zatim poreže prst i ulije nekoliko kapi vlastite krvi u prethodno pripremljen uvarak. ali struktura ostaje. Pristupnik zatim priseže da će biti vjeran "društvu Houng" koje ga prima. carski kineski simbol i zastava velikoga broja istočnjačkih zločinačkih društava poput trijade Crvenoga zmaja ili Zelenoga zmaja. Događa se i danas u Hong Kongu. Da bi to učinilo. U di­ mu tamjana i na svjetlosti svijeća odrubi se glava pijetlu čija se krv pomiješa s alkoholnim pićem. Uostalom vlasti tih država vrlo se često oslanjaju u vlasti na trijade. Njezini utemeljitelji bili su monasi manastira Shaolin gdje je izumljen i poučavan kung-fu. da im po­ maže u svim prilikama i da ne odaje ni jednu tajnu organizacije. stoljeća. Jedi­ na primjetna promjena je novijeg datu­ ma: Zbog sprječavanja bolesti ne traži se više od pristupnika da ulijevaju svo­ ju krv u kalež za prisegu. Svi nazočni moče svoja usta u kaležu kako bi zapečatili svoje obećanje: novi inicirani je odsad punopravni član trijade. znakovi prepoznavanja. Oni bježe u Narodnu Republiku Kinu kako bi se smjestili na obližnje kineske teritorije: Hong Kong. stoljeću. Tako se sredinom 19. Njihova povijesna uloga tajnoga političkog društva slabi. Kodirani jezik. No 1949. Taj prizor mogao se dogoditi u Kini u 18. hrama. sačuvala su obred inicijacije koji je ostao gotovo nedirnut stoljećima. komunisti ih zabranju­ ju. Makao i Tajvan. Lože trijade tako su postale bande lopova i ubojica. stoljećima je podupiralo sve vrste pobuna protiv mandžurijskih uzurpatora. to 205 Tajna zločinačka društva . Svečano izgovara dugu prisegu od trideset šest članaka koji ga obvezuju da članove toga društva smatra braćom. ljudi u kostimima pri­ maju mladoga čovjeka. stoljeća već bilježe ekscesi: neki čla­ novi raskidajući s prvotnim idealom izvršavaju bezrazložna nasilja u službi samo svojih interesa i na štetu seljačko­ ga stanovništva. Drevno društvo koje je skrenulo s puta Originalna trijada je drevno tajno druš­ tvo stvoreno protiv mandžurijske dina­ stije Qing potkraj 17. SVETIŠTU Zmaj. Više puta na­ glašava svoju dugu recitaciju mračnim upozorenjem: "Neka umrem proboden gomilom bodeža izdam li ovu prisegu.

"zmajeva glava". Iz svoje baze u Hong Kongu djeluje u cijeloj Aziji. One imaju snagu tradicije čija je učinkovitost poznata. SUN YEE ON. posebno pornografiji koja u Kini doživljava pun gospodarski procvat. Osim toga ona je sačuvala tradicionalne obrede primitivne trijade dodajući joj neku vladu ograničenu na nekoliko članova kako bi dobila na učinkovitosti. No ota­ da su ta društva tek blijedi odsjaj svoje slavne prošlosti: njihovi postupci i nji­ hovi simboli stavljeni su samo u službu organiziranog kriminala. Ta trijada je veoma aktivna u filmskoj industriji. Tako se mafijaške skupine dijele u tri razine kako je bilo u starim ložama. Od gospodarskog otvaranja Kine ona ulaže milijune dolara u slobodne obalne zone kako bi oprala dio svoje S SUN YEE ON ("NOVA VRLINA I MIR") zarade za najveći profit Pekinga. NAJVAŽNIJA BANDA NA SVIJETU Teret naslijeđa Ostaje da stare strukture nastave orga­ nizirati većinu trijada. "Crvena palica" specijalizirana za ratne vještine zadužena je za poštivanje unu­ tarnjega zakona dok je "Slamnata san­ dala" u neku ruku zadužena za vanjske . Malo ljudi zna njegov pravi identi­ tet. nego je sa svojih 50 000 članova najbroj­ nija i najraširenija mafijaška skupina na svijetu. Na­ vodno su postojali kontakti između članova komunističke vlade i voda Sun Yee Ona. Pod njegovim zapovjedništvom više je odgovornih koji su zadržali tradicio­ nalna imena dužnosnika lože: "Lepeza od bijeloga papira" bavi se financijama. u Sjedinjenim Američkim Državama . U palači Kineske četvrti u New Yorku kum trijade u SAD-u Benny Eng (desno) nazvan "Ujak Seven" sastaje se s tajvanskim diplomatom.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada je slučaj u Tajvanu u vrijeme Čang Kai-šeka koji je i sam bio iniciran. a da nije samo najvažnija od trijada. Na vrhu stoluje poglavar. nikad ne sudjeluje izravno u operacija­ ma. On daje smjernice svojoj skupini.prisutna je u svim velikim američkim gradovima .i u Kanadi.

proizvodi­ ma koji se uvelike troše na obližnjem japanskom tržištu.da­ nas je jedna od najunosnijih trgovina ljudima povezana sa snažnim iseljava­ njem Kineza koji traže bolje životne uvjete. Ta re­ gija smještena u Laosu. mafijama po duhu i funkcioniranju: prakticiraju reket u velikim razmjeri­ ma. Od tog broja četvrt milijuna ljudi su članovi trijada. Daju fantastične svote tim krijumčarima i plaćaju ih često radeći godinama u tajnim radionicama smještenim u njihovim zemljama do­ maćinima. Ukorijenjene posebno u Aziji. uglavnom heroina. Ljudi i opij Trijade kao mješavina starinskog i su­ vremenog danas nezaobilazni su čim­ benici neslužbenoga gospodarstva u Aziji. Njihovi sjevernoamerički i europski kolege smje­ šteni u kineskim četvrtima (tzv. Te javne organizacije su svojevrsne zajednice za pomoć namijenjene prihvatu pridošlica i olakšavanju njihova smještaja: katkad znaju raspolagati i znatnim novčanim sredstvima. Tajlandu i Birmaniji proizvodi svake godine pola svjetske količine opijuma i njegovih derivata. one ondje organiziraju bazu svih vrsta krijumčarskih poslova. U Zlatnom trokutu (Tajland-Birmanija-Laos) trijada kontrolira trgovinu drogom. Osim toga postala su stručnjaci u nekim aktivnostima . 432 za slamnatu sandalu ili 49 za vojnike. Lišeni svega. Svakoj funkciji odgovara brojčani kôd koji inicirani izražava jednostavnom kretnjom: 489 za "zmajevu glavu". Trijade isto tako imaju veli­ ku ulogu u prometu opojnim drogama koje dolaze iz Zlatnoga trokuta. Napokon naj­ brojniji članovi su "vojnici" koji su izvršitelji organizacije. ali i na svim velikim kon­ tinentima. primorani su pre­ dati se mrežama krijumčara koje kon­ troliraju trijade. trgovinom krivotvorinama. dakako. Trijade nezadovoljne što nadziru tu trgovinu smrću. Neke služe kao pokriće cen- . Ta zločinačka inicijacijska društva prilično su slična talijanskim U pušionici opijuma na sjeverozapadu Tajlanda. chinatowns) uspostavljaju lokalne veze za te aktivnosti u sklopu tongova.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada poslove grupe. danas se zanimaju za trgovinu kokainom i amfetaminima. bave se svodništvom. Svjetska dijaspora Sve te aktivnosti danas se vode na pla­ netarnoj razini jer trijade se koriste ki­ neskom dijasporom koja je sa šezdeset milijuna ljudi najbrojnijja na svijetu. "Gospodar tamjana" ima osjetljivu dužnost novačenja novih čla­ nova i čuvanja tradicije.

Kineska vlast naime iskazuje iz­ nenađujuću popustljivost prema tri­ jadama jer je brzo shvatila da može izvući profit iz tih bogatih grupa koje velik dio svojega prljavog novca ulažu u Kinu. Ako saznam da vlada traži jednog od moje braće koji je stigao iz neke druge 1 NAKON ŠTO UĐEM U DRUŠTVO HO- provincije ili prekomorske zemlje. Prepoznat ću svakoga od svoje braće Houng kad budu pokazivali znakove prepoznavanja. 14 K. Tajna zločinačka društva 208 .. Mafias du Monde. Pariz. Nikada neću odavati tajne za novac.) 5. Tako je ministar kineske javne si­ gurnosti..) 22.. Policija uhićuje članove trijade 2004.) 4. (. Trijade su neovisne jedne od drugih i ne pokriva ih ni jedna orga­ nizacija kao što je slučaj s američkom Cosom Nostrom. Čak je istaknuo kako je "kineska vlada sretna što se ujedinila s njima". uglav­ nom u Hong Kongu. Kad govorim nečlanovima.) 29. ako osiguravaju na­ predak Hong Konga. Prizor koji slabo prikriva isprepletenost kineskih vlasti i tajnih društava. Njihovi uredi imaju sjedišta u velikim gradskim aglo­ meracijama u Europi. (. mo­ ram ga odmah obavijestiti kako bi mo­ gao pobjeći. Kineski ideogrami najbolja su zaštita od istraga policije koja mora angažirati dvojezične struč­ njake kako bi ušla u trag kineskim mafijaškim kanalima. Neka umrem proboden gomi­ lom bodeža izdam li ovu prisegu. Neću odavati tajne obitelji Houng čak ni roditeljima ni prirodnoj braći ili ženi. PUF.) 35. Ako su dobri domoljubi. Savez Wo. (.PRISEGA TRIJADE ung trebam postupati s roditelji­ ma) braćom i ženama moje braće kao članovima vlastite obitelji. Cetinu. Ne smijem otkriti nijednu od adre­ sa gdje moja braća čuvaju svoja bogatstva pa čak ni gajiti zle misli u vezi s tom adresom... moram paziti da nikad ne upotrebljavam formu­ le koje kolaju u društvu te da ne otkrivam njegove tajne jer bi iz toga mogle proizaći nevolje.. Korisna društva? No ne treba se zavaravati izrazom "ki­ neska mafija". (. 2004. (.. izazvalo je kod mafijaških šefova određene strahove koje je ubrzo smirila komunistička vlast. Ban­ da četiriju mora. objavio 1995.. Pripajanje grada-države NR Kini 1997. stoljeća bilo je poznato šest velikih kineskih tri­ jada: Sun Yee On. Ujedinjeni bambus i Veliki krug. Prema T.. Početkom 21. Osim ove posljednje sve su smještene na rubovima NR Kine. trima za pranje novca. Tao Siju. Neka me mu­ nja pogodi pet puta ako prekršim tu prisegu. moramo ih pošto­ vati". U tim okolnostima shvatljivo je da se NR Kina ne želi boriti protiv opasnosti od tih iznimno moćnih društava. kako "nisu svi članovi trijada gangsteri..

koja želi podsjetiti na svoju nemoć . prekr­ šio zakon šutnje nakon što je njegova obitelj bila desetkovana prilikom nekog obračuna. Buscettina priznanja će omo­ gućiti policiji da ostvari raciju bez presedana u redovima mafije i da izvede desetke uhićenja. osoblje predmet su stalnoga nadzora.nije dala nikakvu šansu. Mafija.Sjena mafije "Hobotnica". Ovaj tragični događaj je vrhunac jednog od najvažnijih procesa u talijanskoj povijesti. Svi su poginuli na mjestu. pad Burbonaca koji su stoljećima vladali otokom dao Sicilijancima nadu u bolje dane. eks­ plodiralo je pri prolasku nekog vozila. "protudruštvo" "Časno društvo". Saslušanjima predsje­ dava nepotkupljiv sudac Giovanni Fal­ cone. država je morala preurediti sud u Paler­ mu pretvorivši ga u divovski bunker pod zaštitom dvije tisuće karabinjera. U tom 23. Jer prvi je put neki "kum". Ali brzo će se razočarati s obzirom na mjere nove talijanske vlade koja šalje dužnosnike sa sjevera na otok i povećava porezni namet. istaknu­ ta ličnost u borbi protiv mafije u pratnji žene i tjelesnih čuvara. gotovo anarhičnom okružju organizira se službena protuvlast. Napokon na kraju maratonskoga procesa padaju teške zatvorske kazne. SVIBNJU 1992. olupina vozila antiterorističkoga suca Giovannija Falconea kojem mafija .. Talijanski zastupnik Crispi potvrđuje kako "sicilijansko stanov­ ništvo mrzi talijansku vladu". mrežama sastav- 209 Tajna zločinačka društva . "časno društvo" ili "Cosa Nostra" nazivi su koji označavaju najpoznatije zločinačko društvo koje je danas globalno razgranano. Mafija je nastala u kon­ tekstu talijanskoga ujedinjenja kada je 1860. velik broj muškaraca odlazi u ilegalu. pokajnici. Kako bi se osigurali uvjeti maksimalne sigurnosti. U njemu je bio sudac Falcone. kako je dugo samo sebe nazivalo. Nastaje opće nezadovoljstvo. EKSPLOZIVNO PU- njenje skriveno u kanalizaciji ispod autoceste. što vodi do zračne luke u Palermu. Temeljena na mjesnim klanovima. suđeno je 475 osoba. nije uvijek bilo internacionala zločina. svibnja 1992. broj razbojstava raste a središnja vlast je uskoro onespo­ sobljena... Tommaso Buscetta. Kad je izgla­ san zakon o vojnoj obvezi. Kad je proces započeo 1986. Svjedoci. sve do Falconeova ubojstva. Mislilo se da je mafija obezglavljena.

Ako neki od muškaraca izda organi­ zaciju. Rođena je mafija. a krv prolije po slici sveca koja se odmah spali." Na kra­ ju uzvikuje tri vrline mafijaškoga brata: "Čast. "Časni ljudi" Samo podrijetlo riječi ostaje zagonetno. . Onaj koji želi ući u društvo obič­ no ima pokrovitelja.Sjena mafije ljenim posebno od mjesnih uglednika tvore malo-pomalo "paralelni sustav vlasti" koji postaje jedini jamac društve­ noga poretka. Ubrzo te skupine kod stanovništva primjenjuju reket. što znači štititi ili od rije­ či màhfal što znači skup.. on potkraj 19. zadaća i hrabrost. tajne o aktivno­ stima grupe. Kamen stavljen u usta mrtvaca znači da se radilo o doušniku. Nakon toga treba svečano izgovoriti prisegu: "Prisežem da ću biti odan svojoj braći. s druge favoriziraju izbor kandidata sjevera koji su im skloni. da ću im uvi­ jek priskočiti u pomoć. da ih nikada neću izdati. Proces pod strogim policijskim nadzorom 1993. Ako prekršim ri­ ječ. Treba li u njoj gledati staru toskansku riječ koja znači "bijeda"? Ili arapsko naslijeđe? "Mafia" navodno potječe od riječi mahyàs. neka budem spaljen i pretvoren u pepeo poput slike ovoga sveca. Ma što značio taj pojam. u Rimu: kum Salvatore "Toto" Riina suočen je s najslavnijim pokajnikom Tommasom Buscettom. vrh srednjega prsta mu se probode iglom. Ubrzo nadziru odre­ đenu trgovinu poput prodaje sladoleda ili šverc kave. sudi mu se i obično osuđuje na smrt. stoljeća ulazi u uporabu na Siciliji nadmećući se s poj­ mom "časnoga društva". Te mreže s jedne strane kanaliziraju nasilja pljačkaša. napla­ ćujući mu zaštitu. nasilja. kult muškosti. Časno zato što je ljudima koji ga tvore zajedničko da ga dijele i strogo primjenjuju kodeks časti nazvan omertà koja se uprizoruje u pravu inicijaciju kakva je na snazi još i danas. a one koji im se pokušava­ ju suprotstaviti nemilosrdno ubijaju poput gradonačelnika Palerma 1893.. Tijekom ceremoni­ je kandidat je sapet." Prisezi izgovo­ renoj na dan inicijacije pridružuje se određen broj tradicionalnih vrijednosti: poštovanje hijerarhije.

Amerikancima treba sigurno uporište na otoku kako bi im uspjelo iskrcavanje na Siciliji u srpnju 1943. častan i tek rijetko sudjeluje u protuza­ konitim radnjama. Mora obavljati određene ni­ ske poslove. nazvan Lucky Luciano. Mafija će znati iskoristiti tu situaciju do te mjere da su tri četvrtine sicilijanskih gradonačelnika koje su imenovali Amerikanci bili mafiosi. Sutradan nakon sukoba oslobođen je i emigrira na Siciliju gdje potpuno nekažnjeno nastavlja uprav­ ljati svjetskim kriminalnim miljeom.. No dok se sprema ulo­ viti njegove šefove. U nekoliko go­ dina "željezni prefekt" u agresivnim akcijama na granici legalnosti udara na "časno društvo". glumeći krajnju jedno­ stavnost i čednost brđanina vladao je sicilijanskom mafijom željeznom rukom sve do svoje smrti 1954. Kako bi ušao u re­ dove organizacije. Duce objašnjava kako želi "odu­ zeti toj udruzi lopova svaku poeziju i draž". u okolici Palerma. Ta situacija objašnjava zašto je Mussolini pokušao iskorijeniti mafiju. stvara bandu. PRAVIM IMENOM SAL- suparničkom bandom dospijeva u zatvor gdje je mučen. jedan od najokrutnijih kumova mafije nad kojom će kao gospodar vladati desetljećima. čini se. Iz te zgode dobiva nadimak "Lucky". Pred capom vodi uredan život. To je bio slučaj s don Calogerom Vizzinijem kojeg su smatrali mirnim umirovljenikom. U tom trenutku javljaju se i druge mafije i razvijaju se jednako na jugu Italije koja je. nakon što ju je iskoristio protiv komu­ nista. "Srećković". poseb­ no s Luckyjem Lucianom koji je tada bio u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Dr­ žavama. Mafijaške bande su se okupljale po­ četkom 20. Između dva rata Do Prvoga svjetskog rata sicilijanska mafija čuva svoj tradicionalni izgled prije nego što je žestoko suparništvo suprotstavilo staru gardu novom nara­ štaju koji je bio pohlepniji i agresivniji. Salvatore Luciano. Dvadesetak muškaraca tvore coscu (kliku) na čelu koje se nalazi capo. stoljeća doi­ mali su se poput stare časne i jednostavne gospode. Njegove aktiv­ nosti napreduju tijekom prohibicije i on postaje jednim od opasnih kumova ameri­ čke mafije. Čes­ to loše obrijan. Paradoksalno je što ie Drugi svjetski rat ponovno uspostavio organizaciju. No osuđen je tek 1936. Zatim. Izašavši iz zatvora udru­ žuje se s nekima od njih i . a čiji se dio iselio u Sjedinjene Američke Države. . osuđena na fatalnost orga­ niziranog zločina. rođen je na Siciliji 1897. šef. Mori je smijenjen 1929. Umi­ re u Rimu 1962. sretnik.Sjena mafije Kumovi Model mafijaške skupine ostaje obitelj po uzoru na odnos između kuma i kumčeta. no na čudesan način izmiče svojim mučiteljima. mladi mafioso mora najprije dokazati da je pravi "častan muškarac". stoljeća sve dok nisu postale piramidalne organizacije kojim je uprav­ ljao capo di tutti capi. Uspostavljeni su tajni kontakti s određenim italoameričkim kumovima iz tog miljea. ali mafija je izgubila mnogo. LUCKY LUCIANO vatore Luciana. Američke vlasti predlažu da ga oslobode ako im putem mafijaških mreža pomogne pripremiti savezničko iskrcavanje na Siciliji.. Ondje sklapa trajna prijateljstva s drugim talijanskim gangsteri­ ma. ako se doka­ zao kao čovjek od povjerenja i preživio godine službe. Najveći sicilijanski kumovi 20. od prikupljanja novca od reketa do zločina. Tijekom obračuna sa L UCKY LUCIANO. Njegovi roditelji emigrirali su u Sjedinjene Američke Dr­ žave prije Prvoga svjetskog rata pa mladi Salvatore počinje u New Yorku život lu­ peža koji ga odvodi ravno u zatvor. prefekta Cesarea Morija. može se penjati u hijer­ arhiji.. i to za svodništvo. Svoj spas zahvaljuje Drugom svjetskom ratu. a da bi to učinio imenuje 1924. sukobljuje se s Duceom koji štiti neke pokajnike koji su se distancirali i obratili na fašizam. On pregovara o oslobađanju na kraju rata kao protuuslugu za svoju po­ moć da se uspostave bivše mafijaške mreže.

kao i u prošlosti. To je slučaj na jugu poluotoka s napuljskom Camorrom.Sjena mafije Napuljska Camorra Iako je Sicilija iznjedrila najmoćniju i najpoznatiju mafiju u Italiji. Ta se mafija osjetno razlikuje od svoje sicilijanske rođakinje po tome sto je stasala u urbanoj sredini i nema piramidalnu organizaciju. i u drugim se regijama razvijaju društva bliska po funkcioniranju i akcijama.koji se u Napulju odnosi na dvije tre­ ćine prodanih cigareta . Pet zločinaca likvidirali su mafijaši (bakrorez iz 1895. ima ulogu paralelne vlasti. Zakon šutnje štiti klanove to više što je potrebna njihova potpora ako se želi otvoriti kakav dućan.koji navodno pogađa polovicu trgovine i sva građevinska Krvavi obračun u Aciastellu blizu Katanije na Siciliji. naći smještaj ili jednostavno zaštiti vozilo od krađe. Camorra. Više od 80 klanova dijele si grad i predgrađa koji se prema svojim interesima povezuju ili suprotstavljaju što redovito izaziva krva­ ve obračune. Dobar dio prihoda ostvaruje od šverca cigaretama . .).i od sveprisu­ tnoga reketa .

No pod utjecajem Cose Nostre N'drangheta se danas počinje ustroja­ vati kako bi okončala te unutarnje svađe koje je oslabljuju. Ona odsad izvlači glavni­ nu sredstava iz te unosne trgovine koja se organizira u Latinskoj Americi. njegove grane potvrđeni članovi. mitska kolijevka mafije. Veoma dugo njezina apsolutno decentralizirana organizacija poticala je borbe klanova. Listovi označavaju izdajice koji kad-tad padnu. iako oslabljena. Klan ili obitelj temeljna je jedinica. Njezino iskustvo u švercu duhana omogućilo joj je da lako prijeđe na trgovinu drogom 70-ih godina pro­ šloga stoljeća. U nekoliko desetljeća N'dran­ gheta je prešla put od reketa trgovaca voćem i povrćem do šverca cigaretama pa trgovine drogom u vezi s proizvo­ đačima iz obližnje Albanije. Salvatoerea Riine. poduzeća. treba najprije počiniti hladnokrvno Selo Corleone na Siciliji. N'drangheta je nastala u Cosi Nostri kojoj je bliska kao reakcija na ujedinjenje Italije. mladi inicirani određeni za naj­ opasnije i najagresivnije zadatke. Svi se moraju pokoravati šefu klana. Njezina najza­ nimljivija osobitost je njezin ezoterizam koji možda potječe od grčkih misterija iz antike. Njezin sadašnji upravitelj iz Corleonea navodno se zove Bernardo Provenzano. jednoga od svojih povijesnih šefova. a on sam ovisi o pokrajin­ skoj komisiji. Tradicionalno njome upravlja capo podrijetlom iz mitskoga sela Corleonea. Otuda je Cosa Nostra isplela svoju mrežu do najvećih američkih aglomeracija. preživjela. U bazi kojom upravljaju šefovi ekipe nalaze se voj­ nici. Unatoč uhićenju 1993. Policija mu ne poznaje li­ ce. Deblo je srce i središte moći. Kalabrija je uostalom talijan­ ska regija koja bilježi najvišu stopa uboj­ stava. Svjetska hobotnica Poslije rata talijanska mafija je stasala pod dubokim utjecajem svoje američke rođakinje. ali sumnjiči ga da mirno boravi na Siciliji odakle upravlja globalnim ak­ tivnostima Cose Nostre. Ona je također zadužena da rješava sporove kojih ne nedostaje medu različitim sicilijan­ skim obiteljima. Ta stalna instancija utvrđuje velike orijentacije "časnoga društva" ostavljajući široku autono­ miju svakomu klanu. I na posljetku na vrhu se nalazi kupola. kao što je bio slučaj sa sinom američkoga magnata Paula Gettyja. kupola je. Bila je mnogo agresivnija. ubojstvo. S NAGA SICILIJANSKE MAFIJE BILA JE Kalabrijska N'drangheta U Kalabriji vlada druga mafija: N'dran­ gheta čije ime potječe od grčke riječi andranghetos. kako su to svjedočili brojni atentati izvršeni protiv predstavnika talijanskoga 213 Tajna zločinačka društva . nazvanoga U Curtu ("patuljak"). uglav­ nom u Kolumbiji i Boliviji. Svaki capo mora priznati vlast nekog šefa okruga. Sastavljena je od krajnje zatvorenih klanova koja prakti­ ciraju endogamiju i raspoređena je po regiji tako da ništa ili gotovo ništa ne procuri o njezinim aktivnostima. što znači "hrabar i pre­ preden čovjek". on je okružen s više zamjenika i savjet­ nika koji tvore njegovu blisku okolinu. Osim toga indirektno tako dobro nadzire teritorij putem općina da joj ni jedna etatistička politika nije stala na kraj. Da bi se postao član. Isto tako je postala poznata po otmicama i iznudama. Tada se kandidat uključuje prema inicijacijskoj shemi koja društvo poistovjećuje sa stablom: njegove gran­ čice su novaci.USTROJ COSE NOSTRE od početaka njezin strogo hi­ jerarhijski karakter. capu.

pravosuđa nakon 1970. Najvažnija medu njima je Sacra Corona Unità koja je stvorena oko 1980. . ali i ilegalni useljenici koji bježe s Balkana opu­ stošenoga ratnim godinama. Ta nova mafija mističnog inicijacijskog obreda uspjela je preoblikovati lokalni i O SIM VELIKIH TRADICIONALNIH ORGA- stari banditizam u hijerarhijsku zločina­ čku mrežu s višestrukim aktivnostima. S druge strane hobotnica je poprimila globalne razmjere. sedam puta predsjednik vlade. a jug Francuske je posebno bio pogođen 70-ih godina prošloga stoljeća kada je Francuska veza iz Marseillea proizvela talijansku junakinju za ame­ ričko tržište. reket velikih razmjera i burzovne operacije postali su novi izvori zarade "časnoga društva" čiji bi prihod mogao danas doseći . Otada cijela Europa trpi napade talijanskih mafijaških organi­ zacija.oko 15% talijanskoga nacionalnog bruto proizvoda. N'drangheta se posebno Šverc cigaretama oglašava se usred bijela dana na napuljskim ulicama gdje Camorra vodi paralelnu trgovinu od koje živi dio stanovništva. trgovina drogama. Čini se da brojne afere koje se odnose na sadašnjega predsjednika vlade pokazuju da su se veze između političke moći i mafije održale. borba se nastavlja. Giulio Andreotti.broj bez premca u svijetu . Istodobno je uspostavila neprirodne veze s kršćanskim demo­ kratima tako da je 1992. Osim toga kosovska ili albanska mafija opskrbljuju je drogom i oružjem koji se šalju u cijelu Europu. Osim toga nje­ zina se aktivnost proširila: špekulacije nekretninama. S jedne strane mafijaške skupine u kojima su pobrkane sve tendencije cjepkaju sve više svoje aktivnosti kako bi bile manje uočljive. To je slučaj u Pugliji gdje danas hara više mafijaških skupina nastalih tijekom posljednjih trideset godina. u zatvorskom miljeu. Iako je napokon bio proglašen nevinim 2003. posebno preko Belgije.. Znala je izvući koristi iz svojega zemljopi­ snoga položaja blizu obala bivše Jugosla­ vije. Preko nje sada prelaze cigarete. udomaćila u Kanadi dok je Camorra prisutna na sjeveru i jugu kontinenta. Sjedi­ njene Američke Države postale su povlašteno tržište: Cosa Nostra ondje već dugo održava veze sa svojim američkim ogrankom.Sjena mafije MLADE MAFIJE nizacija odavno udomaćenih na jugu Italije mlada mafija javlja se još i da­ nas. Njihova pretvorba je poprimila takve razmjere da se talijanski suci od sada suočavaju s nečim što oni sami nazivaju "supermafija". Iako u teškim uvjetima. nezaobilazna ličnost talijanskoga poli­ tičkog života. više desetljeća bio pozivan pred sud u procesu koji je želio pokaza­ ti njegove veze s organizacijom. ta je afera nedvojbeno narušila sliku talijanskoga političkog svijeta u javnom mnijenju. Europa je očito povlašteno područje akcija.

No Capone pada 1931. Capote je odgovoran za opskr­ bu alkoholom cijele zemlje. djeluje posebno u građevinarstvu. kao veoma mlad pridružuje se bandi jednog od svojih prijatelja. nakon što je osuđen zbog utaje poreza. Računa se da okupljaju oko 700 članova kojima va­ lja pribrojiti više tisuća partnera. Od Mano nere do Cose Nostre Podrijetlo Cose Nostre seže od početka 20. Obitelj Gambino čiji je kum Arnold Squitieri od 2002. Provest će osam godina u zatvoru prije nego što umre.. Godine 1918. Torrio je teško ranjen i Capone ga zamjenjuje. lice s ožiljkom. Od "zlatnih godina" prohibicije ona utjelovljuje mračno lice Amerike. zbog utaje poreza. PET OBITELJI su osnovale Komisiju 1931. ODINE 1947. trenutačno u zatvoru osuđen na doživotnu kaznu. fotografiran ovdje 1932. Počinje pro­ hibicija.Svemoć Cose Nostre Cosa Nostra. Beskrupulozno uklanjaju supar­ ničke bande i vladaju kao go­ spodari glavnim gra­ dom Velikih jezera. Godinu dana poslije zakon zabranju­ je svu proizvodnju i uvoz alkohola na američki teritorij. UMIRE POTPUNO ZA- boravljen Alphonso Capone. Nakon osam­ deset godina one su još ondje. od 1997. ostaje ipak >>> M EĐU DVADESET I PET OBITELJI KOJE . Ali 1925. Genovska obitelj pod vlašću Vincentea Gigantea. narkobiznisu i porno­ grafiji. pet su potjecale iz New Yorka. Johna Torrija kojemu postaje desna ruka.. Dok Torrio postaje čikaški kum ili boss. Najslavniji od mafiosa. zvan Al Capone.. Rođen je 1899. No 20 godi­ na prije toga bio je neupitni i opasni šef čikaške mafije. a s njom i bogatstvo dvoji­ ce muškaraca koji organiziraju široku trgovinu u smjeru Chicaga. u početku običan ogranak sicilijanske mafije postala je prava internacionala zločina. zbog brazgo­ tine na licu. oslabljen uoči rata. Zvali su ga Scarface. stoljeća kada se blizu dva milijuna Sicilijanaca tjerana siromaštvom iseljavaju u SAD. pristigli pre- Petnaest godina "Al" Capone bit će gospodar čikaškoga podzemlja. Pod njegovim je utjecajem italoamerička mafija postala ubilačka "hobotnica" od koje se strepi još i danas. kada su sedmorica ljudi iz su­ parničke bande divljački likvidirani. Posebno je postao poznat po krvavim djelima među kojima je "krvoproliće na Valentinovo" 14. veljače 1929. Otvaraju ilegalne barove i dovoze iz susjedne Kanade dragocjenu tvar zahvaljujući posredovanju krijumčara. Često loše primani.

kasno za zlatnu groznicu, skloni su po­ novno uspostavljati mreže zaštite tali­ janske mafije. Sicilijansko-američka organizacija nazvana Mano nera ("Crna ruka") ucjenjuje talijanske trgovce i vlas­ nike dućana te nadzire trgovinu voćem i uljem. Posebno aktivna u New Yorku, Chicagu, ali i New Orleansu opasnija je od svoje talijanske sestre. Njezine se ak­ tivnosti brzo usmjeravaju prema unos­ nijim područjima kao što su trgovina alkoholom, drogom i prostitucija. No sta­ ra pravila časti koja vladaju na Siciliji još vrijede. Međutim prohibicija mijenja duh organizacije. S krvavim obračunima među suparničkim klanovima tradicio­ nalne vrijednosti ustupaju mjesto bor­ bama za prevlast. Mano nera postaje dakle mafija novoga tipa: Cosa Nostra.

Zemlja sustavno eksploatirana
Italoamerička mafija slična je pravom sindikatu zločina, koji je nakon pada Caponea organizirano novi jak čovjek iz kriminalnog miljea: Lucky Luciano. On vodi snažan rat protiv stare generacije mafijaša kako bi se dokopao vlasti. Po­ bijedivši 1931. utemeljuje "Komisiju" sastavljenu od 24 klana ili "obitelji" rasi­ pane po svim velikim američkim me­ tropolama medu kojima su New York, Chicago, Los Angeles, ali i Cleveland,

Pivske bačve su se uništavale tijekom prohibicije. Zakon izglasan 22. srpnja 1919., koji je zabranjivao prodaju alkohola, potičući unosnu ilegalnu trgovinu najavljuje zlatno doba podzemlja.

1957. i parlamentarnu istragu da tajna organizacija bude razotkrivena. Do tada su čak i šefovi CIA-e odbijali vjerovati u postojanje ilegalnog zločinačkog društva ustrojenog na razini zemlje.

NEW YORKA
aktivna u trgovini drogom, lučkim po­ slovima, graditeljstvu... Pod vodstvom Josepha Massina obitelj Bonanno se infiltrirala u sindikate te prakticira reket i trgovinu drogama. Obitelj Lucchese bliska Bonannovima u svojim aktivnostima pod kapom je Louisa Daidonea, utamničenog od 2001. S obitelji Colombo upravlja Joël "Joe Waverly" Cacace. Danas isključen iz Ko­ misije, do nove zapovijedi, ima nadzor nad kockarnicama, graditeljstvom, alko­ holom, prostitucijom.

New Orleans, Philadelphia... Komisija nije nalik upravi nego svojevrsnom sudu zaduženom da u slučaju sukoba intere­ sa presudi između obitelji. Zato mora ograničiti zemljopisno područje ak­ tivnosti obitelji. Pitanje je posebno teško u New Yorku gdje paralelno postoji pet klanova. Ona isto tako predstavlja mafi­ ju u inozemstvu kad se radi o tome da treba pregovarati o savezima ili trgovini sa stranim mafijama. U doba Luciana veze između Cose Nostre i njezine sicili­ janske rođakinje veoma su uske; često se radi o obiteljskim vezama. Svaka od obi­ telji usmjerena je prema bossu ili padroneu kojem pomažu pukovnici: to su inicirani, "ljudi časti" kojima gravitira velik broj naoružanih plaćenika. Iako je njezin utjecaj golem, trebat će pričekati

Velik posao
U istom tom razdoblju organizacija s mnogo krakova proširuje svoje djelat­ nosti. Kad je prohibicija 1933. ukinuta, italoamerička mafija ponovno se usre­ dotočuje na tradicionalna manje slavna područja: reket - u trgovini, građevi­ narstvu, ali i u sindikatima - kocku i prostituciju. Ovomu se pridružuju i druga isto tako isplativa područja. To je posebno slučaj s trgovinom drogom koja počinje poslije Drugoga svjetskog rata. Vlast nad lukama i dokovima važan je element te trgovine. Preuzima­ nje kontrole nad kockarnicama omogu­ ćilo je pranje fantastičnih svota novca koje se oslobađaju svake godine. Zato Las Vegas, kockarski raj, uživa status

Tajna zločinačka društva

216

MAFIJA I VELIKI EKRAN
zemlje Josefa von Sternberga, a zatim 1930. Mali Cezar Mervyna LeRoya s Douglasom Fairbanksom, ali Ho­ ward Hawks sa svojim Licem s ožiljkom (1932.) nedvojbeno je prvi na filmu iskoristio priliku koja je uvijek isplati­ va za Hollywood. Brian de Palma s Licem s ožiljkom (1983.), zatim Nedo­ dirljiva (1987.), Sergio Leone s Bilo jed­ nom u Americi (1984.), Martin Scorsese s Dobrim momcima (1990.) i Casinom (1996.), i ne zaboravimo trilogiju Kum Francisa Forda Coppole (1972., 1974., 1990.): svatko od njih na svoj način evocira sagu o Cosi Nostri gdje Al Capone ima dakako glavnu ulogu koju re­ dom glume Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro. Ako treba voditi raču­ na o legendi i istini u nečemu što nikad nije ništa drugo nego fikcija, neupitan uspjeh teme je isto tako uspjeh mita. Mita o zločinačkom društvu koje je jednako uznemirujuće kao i moćno, ali općenitije sam mit o cijeloj naciji. Ma­ fija se nametnula na velikom ekranu jer ona je slika i prilika zemlje gdje su na­ silje i financijski uspjeh useljenika od­ lučnih da "uspiju" sastavnice, uvjereni su u Americi. Cosa Nostra u kinemato­ grafiji utjelovljuje "mračnu stranu" američkoga sna kao što je western utje­ lovio epsku stranu.

G

ODINE 1927. SNIMLJEN JE FILM POD-

Crna legenda Bijele kuće
glumci bili povezani s Cosom Nostrom: Clark Gable, Howard Hawks, Marilyn Monroe, Ronald Reagan... Tijekom godina mafijaške aktivnosti postale su biznis koji je 90-ih godina prošloga stoljeća po procjenama stvorio desetke milijarda dolara godišnje profi­ ta. Kako bi upravljala tim novcem, ma­ fija se opremila velikom financijskom organizacijom. Od sada za nju rade računovođe, odvjetnici, brokeri, osobe bliske obiteljima ili potkupljeni. Nedvojbeno je da američki zločinački milje ne bi nikada stekao takvu moć da si nije vrlo rano znao pribaviti partnere u političkim sferama. Kao i u Italiji znao je iskoristiti gospodarsku stagnaciju da postane nužan, a kriza 30-ih godina omogućila mu je da kao financijski čim­ benik izbije u prvi plan. Novčana po­ moć, koja se velikodušno trošila za protuusluge, bila je snažan argument za policajca ili državnoga dužnosnika skromnih prihoda... Čini se da prvo partnerstvo između mafije i politike

Marlon Brando je Kum u filmu Francisa Forda Coppole (1972.) koji nakon mnogo drugih redatelja uprizoruje crnu legendu o američkom snu.

"otvorenoga grada". Svaka obitelj može se tu naseliti radi svojih poslova. Ma­ mac dobitka objašnjava isto tako da se američka mafija zainteresirala izbliza za Hollywood reketirajući glumce i produ­ cente. Javno je poznato kako su neki

217

Tajna zločinačka društva

Svemoć Cose Nostre

potječe iz 20. stoljeća iz Kansas Cityja gdje gradonačelnik Tom Pendergast us­ postavlja povlaštene veze sa šefovima mjesne mafije. Tijekom prohibicije grad se obogatio zahvaljujući ilegalnoj tr­ govini alkoholom kojoj je pogodovao čak i sam gradonačelnik. Nekoliko godi­ na poslije Pendergast lansira političku karijeru Harryja Trumana, kojega će po­ državati do njegove smrti 1945. iako je 1939. bio u zatvoru zbog prijevara. Takvih primjera ima sijaset. Tako je Joseph Kennedy, otac obitelji bio blizak prijatelj dvojice slavnih kumova, Sama Giancane iz Chicaga i Franka Costella iz New Yorka. Danas se čini da je utvrđeno kako se otac Kennedy služio tim vezama kako bi financirao kampanje svojega

sina i omogućio mu da bude izabran za predsjednika. Je li J. F. K. prihvatio tu praksu? Misterij još lebdi. U svakom slučaju sumnjiči se mafiju da je naruči­ lo njegovo umorstvo i umorstvo njegove ljubavnice Marilyn Monroe. I posljednji su američki predsjednici od Ronalda Reagana do Billa Clintona, u svojoj oko­ lini imali jednoga člana neke od obitelji.

Cosa Nostra plete mrežu... na internetu
Od reketa do trgovine drogom preko tržišta alkoholom tijekom prohibicije mafija se znala prilagoditi svim razdo­ bljima. Ona i u 21. stoljeću dokazuje tu začudnu elastičnost. Tako se šuška kako je znala izvući profit iz 11. rujna baveći se preprodajom stotina tona metala iz Twin Towersa. Na sasvim drugom po­ dručju široka policijska istraga pokre­ nuta 2001. utvrdila je da se Cosa Nostra znala savršeno infiltrirati u svijet burze

Krvoproliće na Valentinovo, 14. veljače 1929.: sedam članova irske bande Georgea "Bugsa" Morana hladno su ubijeni po nalogu Al Caponea.

kako bi ostvarila unosne poslove. Ona je očito od 1950. nazočna u finan­ cijskom području putem bankarskih grupa ili osiguranja, ali za burzovne operacije potrebne su nove strategije koje su mafijaši brzo počeli osmišljava­ ti: stvaranje fiktivnih društava navodno je u punom zamahu, uvođenje na burzu uz potporu korumpiranih brokera, za­ tim preprodaja kad dionice dosegnu najvišu vrijednost. Godine 1977. takav je posao oštetio milijune malih dioni­ čara. Na posljetku postoji područje na kojem mafija danas i te kako prosperi­ ra: pornografija. Ona ne financira samo brojne filmove, nego i industriju seksa koja od nje ovisi, posebno putem Inter­ neta. U SAD-u se smatra da je nemogu­ će raditi na tom području, a da se nema više-manje veze sa svijetom Cose Nostre. Taj ulazak u industriju seksa i interneta omogućuje mafiji da ima jednu nogu u svijetu vrhunske tehnologije koja ce iznjedriti bogatstvo budućnosti.

U Panami ljudi iz kriminalnog miljea
Od "razbojnika" s kraja 19. stoljeća do kumova Francuske veze, francuski kriminalni milje bilježio je trenutke slave. Između Marseillea i Pigallea "milje" je svijet noći sa svojim kodeksima, svojim obredima, svojim jezikom.
PROLJEĆE 1902. AFERA "ZLATNE

kacige" glavna je tema i izvla­ či profit iz žutih novina. U Parizu usred Bellevillea Leca 1 Manda svađaju se oko naklonosti svadljivice i provokantice Amélie Hélie, za javnost "Zlatne kacige". Ljepotica bujne kose počešljane poput psa je Mandina prodavačica ljubavi, njegova "ljubavni­ ca" i njegov izvor prihoda. On je neu­ strašivi "kralj apaša": u svojoj bilanci bilježi već nekoliko uboda nožem. Leca, Korzikanac, svodnik i šef bande u ulici Popincourt otima mu Amélie. Svađe za­ ljubljenih prelaze u rat bandi: bande se međusobno napadaju na starim pariš­ kim bedemima ili usred Pariza sve dok pravosuđe nije poslalo glavne protago­ niste na robiju u Gvajanu. To je možda liubavna priča, vjerojatno financijska afera, nedvojbeno afera časti. Sve se to rješava između ljudi i između više-manje organiziranih bandi: "Costauds de Belleville", "Saute-aux-pattes de la Glacière", Chevaliers du Sac" ili "Monte-en-l'air des Batignolles". To su u Parizu "apaši", u Marseilleu "nosači", u Lyonu "klokani". Svi se prepoznaju po određenom načinu života: odbijanje plaćenoga rada, smisao za duhan, dje­ vojke, apsint i plesove. Nose kačket, kratku jaknu, široke hlače i visoke čiz­ me sa zlatnom pucadi. Oni se prepo­ znaju, razmjenjuju signale i žive, kako je rekao već François Vidocq na početku 19. stoljeća, prema "zakonima koji nisu

Belle Époque je razdoblje "apaša" koji zavode teror po pariškim ulicama (crtež obavljen u Petit Journalu 1908.).

219

Tajna zločinačka društva

zvanog "Lijepi Ficelle". Tomu šefovi bandi dodaju kocku. šatrovačkom koji mu je prethodio nekoliko stoljeća. mjesto naukovanja gangstera. a poseb­ no ne policija i doušnici. U Marseilleu udruga Crabine i Spirito zauzima prostor ispred scene. čini se. Cabone (u sredni) i Spirito (desno). rođen na Korzici. iavlja se pravi kriminalni milje s neko­ liko ikona i raznolikim djelatnostima." Javlja se kriminalni milje Apaše je Prvi svjetski rat dobrano desetkovao.ŠATROVAČKI ILI GOVOR MUŠKARACA Nedvojbeno ona u potpunosti ima u sebi mitologije i pitoresknosti vezanih uz milje koji je. Svi krimi­ nalci u gradu spremni su imati posla sa svojim izvršiteljima. Šira javnost ponovno ga je otkrila 1953. I tako su šatrovački govor . Poprima šire raz­ mjere eksploatacijom mladih žena koje su bile poslane u Južnu Ameriku. Oko 1925. fotografirani 1934.uvijek bili obilježje lingvistike onih koji su živjeli u podzemlju. a političari raču­ naju na njihovu pomoć tijekom izbora.odnosno šatrovački govori . ali i u Kairo ili u Aleksandriju. pohađao je školu u četvrti Panier u Marseilleu gdje je stekao ugled "žestokoga" čak i prije nego što se vratio iz Verduna s voj­ ničkom medaljom. ali koje u međuvreme­ nu znaju svi članovi udruge i koji se poštuju bolje nego oni koji vladaju u društvu. on to zahvaljuje posebnom govoru. ali opjevao ga je već početkom Š ATRA. pub­ likacijom Ne dirajte sivi novac! Alberta Si­ monina. JEZIK KRIMINALNOGA MILJEA? stoljeća Aristide Bruant. u društvu gradskoga dužnosnika Simona Sabianija. Kao vojnik dolazi u Egipat gdje susreće elegantnoga Spirita. Zauzvrat njihove veze s poslovnim lju­ dima i političarima osiguravaju im sta­ novitu nekažnjivost u pravosuđu. reket i svakovrsnu trgovinu. Predratne bande poslane u \ erdun ili u bataljune za discipliniranje sjeverne Afrike preživjele su. Svodništvo je uvijek baza posla. spajajući svodništvo. dva lika iz podzemlja Marseillea. Iako nisu stvorili pravo tajno društvo. Za Victora Hugoa šatrovački govor bio je "odjeća u koju se jezik prerušava kad mora učiniti nešto loše". šatrovački govor mogu razumjeti samo oni koji su inicirani u te nijanse što omogućuju da se prikrije informacija pa da je ne razumije velik broj ljudi. krađu i svakovr­ snu trgovinu na crno. Ako ovaj sumnjivi i agresivni svijet bez imalo skru­ pula još danas obilježava kolektivno sje­ canje romantičnom nostalgijom. njihovi su najbolji rekvi­ ziti. oni Tajna zločinačka društva 220 . Instrument chalimeau i automobil Traction avant za koji se brinu mehaničari iz kriminal­ noga miljea. Poput ološarca koji je nekoć opjevao Vil­ lon. na rubu društva od kojeg su stalno bježali. nigdje napisani. izbjegao osudi pravde našavši utočište u književnosti. Carbone. Vrativši se u Marseille oni zajednički izgrađuju pravi imperij zločina.

Ovdje iskustvo i izgled čine muškarca. Na vratu riječ fatalitas namijenjena je krvniku dok tri točke na člancima znače "smrt murjacima" i obraćaju se policiji.predstavljaju sav uspjeh dečki iz krimi­ nalnoga miljea koji sanjaju o građan­ skom životu i žele izaći u javnost sa svojim uspjehom. Pučki izgled "dečki iz Mouffa" (ulica u Latinskoj četvrti Pari­ za) s kraja 19. Kraj jednoga kuma: Antoine Guérini ubijen je u Marseilleu 1982. kačkete. "obitelj". mudrim ili pro­ vokativnim izrekama. zatim puste­ nim šeširima široka oboda koji pod­ sjećaju na one čikaških gangstera i nose se okrenuti odostrag. prava hulja se krasi znakovima prepoznavanja koji ne mogu zavarati. a govoriti znači "cinkati" policiji što gotovo neizbježno vodi u smrt. Zakoni podzemlja Odjeća nije dovoljna da bi činila taj milje koji je ponajprije silovit i dijelom ilegalan svijet u koji ne može ući svatko. a ne "papak" znači način djelovanja. Tino Rossi. pomoćnik gradona­ čelnika Marseillea. svi ostali su "papci". ponašanja i pri­ kazivanja. Tu je više nego igdje šutnja zlato. njemački velepo­ slanik Otto Abetz. Hulja ima dovoljno. Ta praksa pomalo iščezava uoči Drugoga svjet­ skog rata: pripadnost bandi postala je veoma čitka za policiju jer se oglašavala javno. osveta u sluča­ ju izdaje. Kao u slučaju Zlatne kacige problemi se moraju rješavati među 221 Tajna zločinačka društva . urezana u meso. Ispod košulja muškarci su uglavnom pokriveni tetovažama. Muškarci i papci Priznati članovi francuskog podzemlja nazivaju se "muškarci". Sa svojini bratom "Méméom" nadzirao je sve vrste ilegalne trgovine između Korzike i Pigallea. Bilo da je rođen na pločnici­ ma Pariza ili na Korzici. pjevačica Mistinguett. više od tri tisuće osoba gura se na Craboneovu sprovodu. ali postoje pravila: poštovanje vlasništva i unutarnje hijerarhije. Nema potreba za ceremonije inicijacije. Nema inicijacije. Poprsja su im ukrašena golim ženama. medu kojima i državni tajnik za informiranje.. vjernost jednom čovjeku ili jednoj bandi. široke pojasove i šarene šalove zamjenjuju građanskim. stoljeća odjevenih u širo­ ke hlače (benardice). Kodeks časti temelji se ponaj­ prije na snazi i diskreciji. životinjama fetišima. Biti "muškarac".. ali rijetki su oni koji se primaju u bandu. nema ni organigrama koji dodjeljuje svakomu njegovo mjesto. brojevi­ ma koje donose sreću. Uostalom 1943. Dvadesetih godina elegan­ tna su trodijelna odijela i ogrtači u skla­ du s dvobojnim cipelama i neizbježnim šeširima polucilindrima.

Même i Antoine zauzimaju visoko prvo mjesto sve do 60-ih godina. dakako. Ali poslije rata Amerikanci bdiju nad tim da francusko podzemlje zapriječi put ko­ munistima. Veliki Cari. Paralelno Fréhel. široke i složene mreže ilegalne trgovine drogom koja vodi u SAD. jedan prav. 222 . gomilaju luksuzne auto­ mobile. Fernandel. "Ovo je moj žigolo" ili "U rupama mrak". Bibi Slav­ ni... Andrex. Arletty. Zbog brige o anonimnosti ili jednostav­ no zato što je jezik ulice šatrovački i sli­ kovit. Damia. često prema pro­ fitima koji se mogu ostvariti. F RANCUSKO PODZEMLJE SA SVOJIM Simone Signoret u "Zlatnoj kacigi" 1952) Jacquesa Beckera.U Panami ljudi iz kriminalnog miljea muškarcima. Bernard Blier ili Lino Ventura na filmu pružaju komičnu i zabavnu sliku francuskog pod­ zemlja gdje pučki govor ima glavnu ulogu. jedan tetoviran". S nemalim financijskim sredstvima braća Guérini. kako ih još zovu. dovoljno je da počne obračun noževima ili revolve­ rima." PODZEMLJE IMA SVOJU KINEMATOGRAFIJU Francuska veza Za vrijeme okupacije bande su odmah izabrale svoju stranu. Tek nakon Drugoga svjetskog rata makroi češće prakticiraju otkup ili kazne za onoga tko pogriješi. niti u napadima policije. Ge­ orges Artiljerac ili Emile iz Grenellea. Žene rijetko ima­ ju pravo govora u tom muškom svijetu. Ali kinematografija je veličala apaše. svaki član kriminalnog miljea ima nadimak koji je više-manje znakovit: to su Jo Ožiljak. odijevaju se u istim trgovinama. Jean-Paul Belmondo.. duh rođen s apašima u pariškim ili marseillskim predgrađima je prošlost: "Sramim se".. nedvojbeno prelijepa. ako i postoji podzemlje. jahte i vile na obali. dok Jean Gabin. kinematografije. Taj život u zatvorenom krugu je konstanta miljea. Maurce Chevalier. posebno preko Latinske Amerike. odlaze na iste plesove. Pravila se više ne poštuju. ura odbijaju). posebno u marseillskoj lu­ ci.. Serge Reggiani ili Simone Signoret (lijepa Amélie Hélie u Zlatnoj kacigi) glume zločince toga vremena. Albert Préjean i mnogi dru­ gi doživjeli su uspjeh s pjesmama s tekstovima poput "Jedan žestok. To je razdoblje Francuske veze. Ako jedan ma­ kro otme djevojku drugomu. kodeks časti nije više isti. Dorville. Trgovina "bijelim prahom" krenula je i stvorila neslućene profite potičući internacio­ nalizaciju rada. Lijepi Fraisette. Dédé Razbijeni Nos. Francuski šefovi bandi koji se odaju tomu (neki poput braće Zemmo- slikovitim običajima fasciniralo je autore i kompozitore od Pariza Victora Hugoa ili Eugènea Suea sve do Simenonovih štrebera preko realistične šansone i. reći će stari gangster René la Canne in­ spektoru Le Taillantieru na ispitivanju. Hôtel du Nord Marcela Carnéa ili Zlatna ka­ ciga Jacquesa Beckera posvećeni su kriminalnom miljeu. znakovita tišina ih od­ mah otjera van. o njemu se ne govori. daleko od papaka i "murjaka" i uglavnom nasiljem. Ako neki papak uđe u neku od četvrti rezer­ viranih za njih.. za­ laze u iste kafiće. "podzemlje više nema morala. Nakon Drugoga svjetskog rata šansone Fran­ cisa Lemarquea s prizvukom nostalgije podsjećaju na plesove uz diple iz "Ulice Lappe". Međutim Francuska veza ne opstaje dugo niti u bratoubilačkim ratovima među Hanovi­ ma. a da bi vodila računa o stvarnosti. Ti "dlakavi momci". Louis Jouvet. Olakotne okolnosti }eana Boyera. Mreže su raskrinkane početkom 70-ih godina i otada. Kao sljedbenici najkićenijega šatrovačkog govora oni prakticiraju promjenjiv jezik razumljiv samo njima. Mistinguett.

Pranje novca je kratkotrajno. kabada­ hija. posebno opijumom koji dolazi iz Zlatnoga trokuta (Iran. babe preuzimaju vod­ stvo. bivša miss. i Ali Agca koji ga je poku­ šao ubiti 1981. tur­ ske premijerke od 1993. koji je bio drugi čovjek istanbulske policije. prethodnik današnje Turske.već ima u sebi uzbudljiv predznak. nalaze se ljudi koje veže prisega i kult tajne i koji katkad imaju iste etničke korijene: Kurdi. služilo se uslugama počasnih zločinaca. On je jedan od onih koji 223 Tajna zločinačka društva . ali uzaludno. kako bi osigurali nadzor poštan­ skih i telegrafskih veza. Toga dana blindirani au­ tomobil nad kojim je vozač izgubio kontrolu udario je svom snagom u ka­ mion. Agca je bio član Sivih vukova. Ta zadaća im je omogućavala da se lagodno bave kri­ jumčarenjem. Ali još je gore nešto drugo: policija otkriva kod Catlija putovnicu i dozvolu za nošenje oružja potpisane rukom bivšeg ministra unu­ tarnjih poslova vlade Tansu Ciller. Naći šefa policije u dru­ štvu poznatoga babe . Afganistan. Mjesni kumovi. PIZZA CONNECTION veza uspostavljenih između tur­ ske mafije i njezinih partnera u svijetu je krijumčarska organizacija velikih raz­ mjera koju su vlasti identificirale 1983.to je turska riječ koja znači "otac" ili "djed". Među babama posebno se ističe Bekir Celenk. STUDENOME 1996. Kad jednom roba dođe u ruke italoameričke mafije. Troje od četvero putnika pogi­ nulo je na mjestu. sudjeluju u toj trgovini povezani s vlastima. vrata između zapada i istoka. Od po­ četka 20. babe. PRIMJER USKIH Srednjeg istoka. Kad su objavljena njihova imena. Armenci ili Turci.. Od kabadahija do baba Te su veze zapravo dosta stare. Pakistan). No ta trgovina je nakon višegodišnjeg na­ pora raskrinkana potkraj 80-ih godina prošlog stoljeća. Inci­ dent u Susurluku otkriva ono što je cijeli narod predosjećao: prešutni dogo­ vor na najvišoj razini između svijeta zločina i svijeta politike. Među njima se nalazio Hüseyin Kocadag. Ali nakon Drugoga svjet­ skog rata ti ljudi su stvorili pravu maffiju čiji šefovi. distribuira se na cijelom teritoriju preko mreže pizzerija. Vezana je uz ličnost Yasara Avnija Musullulua koji se od 70-ih godina smatra jed­ nim od najvećih turskih baba. Treća žrtva je njegova ljubavnica. Moćan brodovlasnik koristi se pomorskom kom­ panijom za opskrbu sicilijanske Cose Nostre opojnim drogama koje dolaze sa P IZZA CONNECTION. Po njihovim zapovijedima Ivan Pavao II.koji je zapljusnuo turski politički život i cijelo stanovništvo. postala je danas "lijevak" koji hrani Europu drogama. To su središnje osobe mafijaških društava.Babe turske mafije Turska. oni gomilaju zarade od porasta ilegalne trgovine drogom. organizacije ekstremne desnice bliske mafiji kojom je upravljao Abdullah Catli. U Palermu se droga ra­ finira i zatim odlazi u SAD.. Tako je lako u potpunoj diskreciji proknjižiti novac dobiven od ilegalne prodaje kroz računovodstva re­ storana. U cijeloj zemlji izbijaju demonstracije koje traže istragu. no može se prevesti i kao "kum" . IZBIO IE SKAN- dal u anatolskom gradiću Susurluku . do 1995. Gonca Us. stoljeća Otomansko Carstvo. Bio je u društvu s Abdullahom Catlijem koji je sudjelovao u ubojstvima 70-ih i 80-ih godina i bio poznati narkodiler kojeg su tražile sve policije u Turskoj. započela je afera.

kum turske mafije. Tema je ocijenjena kao previše osjetlji­ va. Oni su bliski određenim grupama ekstrem­ ne desnice kao što su Sivi vukovi. Diskretna i moćna Moć baba temelji se na širini njihovih mreža. 1981. su turskoj mafiji dali međunarodnu di­ menziju. Najmanje desetak oklopnih vozila prešlo je. Početkom sljedećeg desetljeća spo­ minju ga čak kao jednog od naručitelja atentata na papu Ivana Pavla II. Ta simbioza s vlastima takva je da je navodno bilo zaustavljeno sastavljanje izvješće UN-a o toj temi. Babe su danas usko povezane sa sicili­ janskom Cosom Nostrom u trgovini opojnim drogama. Jedna od njihovih specijalnosti je reket vlasnika automobi­ la: oni koji im odbiju platiti danak izlažu se opasnosti da više ne nađu svoje vozi­ lo. u dijelovima sa zapada u smjeru Tajvana ili Iraka koji se priprema na rat protiv . gradskih dužnosnika ili policajaca umaklo financijskim preduj­ movima mafije. postao je zapravo posrednik između proizvođača opijuma na istoku i proizvođača oružja na zapadu. Na lokalnoj razini bande vladaju cijelim četvrtima. zahvaljujući njemu. čiji dobar dio članova navodno radi za policiju i turske tajne službe. Isto su tako u vezi s kurdskim separatistima Radničke partije Kurdistana čijim po­ sredstvom nadziru prijevoz opijuma koji dolazi s Istoka. Postavši poznat potkraj 70-ih godina u trgovini oružjem.Babe turske mafije Irana. Bekir Celenk. Na višoj razini čini se da je malo poli­ tičkih stranaka. No utjecaj baba ide još i dalje. Koncentracija te ilegalne trgovine je fenomenalna: četiri ili pet turskih klanova sami nadziru tri četvrtine britanskoga tržišta heroinom. Usko povezan s obavještajnim službama istočnih zemalja osumnjičen je da je organizirao atentat na Ivana Pavla II.

stoljeća ima japanska mafija čiji bi prihodi mo­ gli doseći blizu 20 milijarda dolara go­ dišnje za organizaciju od samo 80 000 članova. Valja istaknuti kako su te mafijaške skupine koje zovu boryokudan prisutne u svim sektorima neslužbeno­ ga gospodarstva. Osim toga razvili su originalan oblik reketa. boryokudana. kao ono u kojem je vladalo pod­ zemlje. To što je utjecaj japanske mafije dose­ gnuo takvo značenje. Kamatarenje. REGLEDAJTE RAČUNOVODSTVO bilo kojeg velikog japanskog poduzeća ili banke i nepogre­ šivo ćete se spotaknuti (. To strateško pozicioniranje omogućuje im isto tako da lako peru prljav novac. Yakuze potječu izravno od profesionalnih kockara. Riječ yakuza potječe uostalom od gubitne kombinacije u jednoj kartaškoj igri. Čuvajući tajnu o svojim aktivnostima i identitet svojih članova. bakuti su isko­ ristili japanski gospodarski uzlet kako bi zagospodarili ilegalnom trgovinom.. i 1947. posebno Liberalno-demokratskoj stranci na vlasti gotovo nepre­ kidno od kraja Drugoga svjetskog rata.. stoljeća poslodavci angažirali kako bi zaposlenici potrošili dio plaće na kocku. Zna se spominjati razdoblje između 1945. Ameri­ kanci se služe mafijaškim mrežama kako bi oživjeli gospodarstvo. I napokon u zemlji koja zabranjuje upotrebu oružja oni nadziru trgovinu oružjem. Teret povijesti Yakuze su jednako tako bliski centrima odlučivanja. Ali prava moć toga sindikata japanskoga zločina ostaje velikim dijelom okultna. Ali njihova dominacija u ilegalnom go­ spodarstvu potječe iz razdoblja nepo­ sredno nakon Drugoga svjetskog rata. Ona je odraz neizmjer­ nog značenja koje početkom 21.U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Članovi japanskih dvjestogodišnjih mafijaških društava. Dok je Japan bio uništen i stavljen pod tutorstvo generala MacArthura. yakuze opasni su ljudi koji su ovladali cijelim dijelovima japanskoga gospodarstva i utječu na politički život u zemlji.) na yakuze. . amfetaminom čija potrošnja ne prestaje rasti u Japanu koji je izložen krizi bez presedana. Veoma vješti u svakojakim prijevarama. kao članovi brojnih upravnih vijeća prestižnih po­ duzeća ucjenjuju svoje članove ili napla­ ćuju svoju potporu tijekom osjetljivih glasovanja o financiranju. yakuze su tijekom tih godina stekle službeno priznanje o svojem po­ stojanju u obliku udruga. iznude i pro­ stitucija jednako su tako njihova zna­ čajka: yakuze opskrbljuju javne kuće na otočju mladim ženama iz veoma siro­ mašnih obitelji. toliko su šefovi tih mreža bili povezani s vlastima." Ova tvrdnja potječe od jednog od najboljih stručnjaka za ja­ pansku mafiju. počevši od igara na sreću i trgovine "bijelim dijamantom". objašnjava se njezi­ nom složenom poviješću. Yakuze imaju svoju kuću u Osaki i pokazuju se u javnosti u uniformi. bakuta koje su od 18.

U ČINKOVITOST BORYOKUDANA TE- Snaga veza od čovjeka čovjeku U tom razdoblju učvršćuju se prvi boryokudani koji još tvore sliku japanske mafije. sveča­ no se inicira na ceremoniji tijekom koje razmjenjuje čašu sakea sa svojim oyabunom. mu poštovanje. Za­ uzvrat učitelj ga hrani. Ako bi propustio izvršavati svo­ je obveze. Klanovi su veoma decentralizirani. proglasila njihovo raspuštanje. Podrijetlom iz Kobea okup­ lja gotovo polovicu yakuza iz zemlje. Najvažniji među njima je Yamaguchi-gumi. svake godine moraju uplatiti svojem sjedištu određenu svotu svojih primanja. smjesta bi izgubio ne samo posao. Njihov je utjecaj poli­ tička moć ocijenila nepodnošljivim i 1992. Iako sami upravljaju svojim poslovima. Tajna zločinačka društva 226 . ako je potrebno i po cijenu života.KODEKS ČASTI KOD YAKUZA melji se na poštovanju određe­ nih pravila. Trebao bi dakle priznati svoju pogrešku na cere­ moniji yubitsumea tijekom koje krivac mora svojem nadređenom predati prvi zglob na svojem malom prstu. Njegovu zastavu u obliku pozlaćenog romba poznaju svi. Obrana klana je također temeljna: mladi yaku­ za se obvezuje da će čuvati najapsolutniju tajnu o svojim aktivnostima i identitetu svojih drugova. Osim toga novak mora slijediti određen broj moralnih preporuka: izbjegavati kon­ zumiranje droge ili alkohola. Međutim onaj tko želi postati članom pomno se promatra prije nego što se primi u organizaciju. što je odnos dijete-otac. nego i svaku priliku da prona­ đe novi na području Japana. Često inici­ rani nose tetovažu koja označava njihovu pripadnost klanu. tajniji nego ikad. kobun. Odsad je on njegov čovjek. U skladu s kodeksom časti njegova je pogreška kažnjena amputiranjem više zglobova na prstima. duguje Znak sramote za toga Yakuzu koji nije izvršio svoje obveze. dokazao. stoljeća. Svaki spor mora se rješavati interno: nikada ne smije pozivati policiju. Yakuza mora poštovati veoma strog ko­ deks časti. oni su još pri­ sutni. Ako se čini da se pristupnik. Odnos koji ga povezuje sa šefom svojega klana ili svoje bande teme­ lji se na japanskom modelu oyabun-kobuna. imati ljubavnu vezu sa ženom nekoga člana klana. štiti i eventualno dolazi u pomoć njegovoj obitelji u sluča­ ju smrti ili odlaska u zatvor. No kao što su dokazali brojni financijski skandali uoči 21. Tako svaki novi član mora obećati da će poštovati svojega šefa kojem će se slijepo pokoravati. vjernost i pokornost.

Zvali su ih vory-v-zakone ("kradljivci po zakonu"). No svaka od njih ima strogu hijerarhiju. Međutim neke su postale prava transnacionalna društva čiji se zločinački ogranci šire po cijelome svijetu. Za razliku od svoie sicilijanske ili latinoameričke rođakinje ruska mafija nije ni jedinstvena ni centralizirana. Sam ministar. žaleći što raspolaže slabim proraču­ nom. nedvojbeno najvažnije od svih ruskih zločinačkih društava kojom up­ ravlja Vjačeslav Kirilovič Ivankov. Za nekoliko godina postao je jak čovjek toga društva.Mreže ruske mafije Na ruševinama sovjetskog imperija ruska mafija prosperira u obliku mnogobrojnih i aktivnih bandi ne samo u Rusiji nego i na sve četiri strane svijeta. Iskustvo deportacije je osim to­ ga stvorilo čvrste veze medu određenim budućim vođama bandi. To je bivši boksač koji je upoznao strahote gulaga. Ondje su se vory domogli neslužbene trgovine koja je vladala medu zatvore­ nicima. REDINOM 90-IH GODINA PRO- šloga stoljeća ruski ministar unutarnjih poslova je izjavio da je 60% državnih poduze­ ća. ali shvativši naknadno kakva su Svakodnevan prizor u novoj Rusiji: pad sovjetskog imperija pridonio je stvaranju skorojevića čije iznenadno bogatstvo ne ostavlja iluzije. Svaka banda može imati do više tisuća ljudi. suzdržane u sovjet­ skom razdoblju. Ona više sliči nizu bandi. Ilegalno je emi­ grirao u SAD 70-ih godina prošloga sto­ V ELIKA VEĆINA RUSKIH BRIGADA OPERI- ljeća. nadzire određen broj tržišta itd. prozvanog "Japončik". Njome vlada jedan avtoritet ("šef") kojem po­ mažu brigadiri. banaka i gotovo polovica privatnih poduzeća pod kontrolom mafije i orga­ niziranoga kriminala. GRUPA JAPONČIK ra sa svojega teritorija. U carskoj Rusiji postojalo je tajno društvo profesionalnih lopova. Ondje stupa u vezu s Organi­ zacijom. Kao simbol sve veće inter­ nacionalizacije ruskih brigada ono 90-ih godina prošloga stoljeća ulaže milijarde dolara u trgovinu heroinom i kokainom ili naftom iz bivšega sovjetskog imperija. Bivši klan lopova Iako ruska mafija skreće pozornost na sebe unatrag nekoliko godina. ruskom mafijaškom mrežom smještenom u četvrti Little Odessa u Brooklynu. bratva (bratstva) koje zovu i "brigade". Njihovim su se talentima služili boljševici u borbi za osvajanje vlasti. ona ima i tradiciju. nazvan "mali Japanac". po­ štovali strogi kodeks ponašanja.6 milijuna zločina i prijestupa". Staljin i njegovi na­ sljednici često su ih deportirali u gulage. Tako danas u Rusi­ ji ima oko 6000 brigada sa 100 000 nao­ ružanih ljudi. tvorili su svojevrsnu aristokraciju pljačkaša. izjavio je da na žalost "ne može reći ništa utješno" bojeći se da će delin­ kvencija ostati na godišnjoj stopi od "oko 2. pokriva točno označen teritorij. Od ostalih mafija na svijetu razlikuje ih jedna druga karakteristika: njihov stu­ panj obrazovanja koji im je omogućio da brzo ovladaju ilegalnom trgovinom ili složenim financijskim operacijama. Za primanje u mafiju nema inicijacije: traže se energičan tem­ perament i potpuna odsutnost skrupula. Mafijaške mreže. doživjele su zamah s padom SSSR-a 1991. Tako se u kon­ taktu sa staljinizmom njihov tradicio- 227 Tajna zločinačka društva . Služili su se šatrovačkim govorom. opasnost ti ljudi. To je slučaj grupe Japončik.

U istom kontekstu šuška se da su odgovorne za trgovinu nukle­ arnim oružjem ili raketama. Napokon one pljačkaju prirodni potencijal Rusije: prisutne su u trgovini naftom... Bivše bande kradljivaca postale su obrazac zloči­ načke mafije koja izbija na svjetlo dana nakon 1991. plinom. industrijskim ribolovom. hrana. osumnjičenog za suradnju s mafijom. ilagalna tr­ govina drogom. Čečena ili Gruzijaca. u karipskoi zoni. Drugi jedan mo­ ment učinit će neobičnom rusku mafi­ ju 90-ih godina: udružuju se etnički klanovi poput Uzbeka.. Vladaju na tržnicama velikih gradova to lakše što se sovjetska policija da lako kupiti. I doista reforme predsjednika Jeljcina provede­ ne poslije 1991. Ruske mafijaške skupine imaju sjedišta u većini bogatih zemalja. prostitucija. Azerbejdžanaca. . Aktivnosti u Rusiji i u svijetu Danas se ruske brigade još razlikuju po svojim aktivnostima. ali deficitar­ nom u vrijeme opće oskudice: cigarete.. U stalnom kontaktu sa sovjetskom nomenklatu­ rom koja je tradicionalno korumpira­ na.. drvom.Mreže ruske mafije nalni kodeks vrijednosti polako brisao i ustupao mjesto političkim strategija­ ma i mamcu za dobitak.. Vladimir Putin postavlja Simona Kukesa (slijeva) na čelo glavne ruske naftne kompanije nakon ostavke Mihaila Hodorovskoga. ostacima bivše komunističke vlasti..jedini vlasnici sredstava nasilja prema državi koja se umorila od toga da prisiljava na poštovanje zakona mogle domoći čitavih dijelova gospo­ darstva. šefovi bandi počinju organizirati trgovinu legalnom robom. Tako te skupine nadziru trgo­ vinu oružjem koja se razvila u vrijeme hladnoga rata. žitarice... povezane s velikim narkokartelima Latinske Amerike pletu sve gušću mrežu. one se ističu u pljački sovjet­ ske baštine i prirodnih rus­ kih bogatstava. Osim klasičnih područja za takve organizacije reket. toliko su dezorganizira­ le mladu Rusiju da su se mafijaške sku­ pine ..

Tijuanin i Matamorosov te napokon onaj iz pokrajine Sonora.. šef bande skromnoga podrijetla Pablo Escobar dolazi na čelo te unosne trgovine nasi­ ljem i zaplašivanjem. glavni šef kartela u Caliju nazvan "šahist" zbog svojih organizacijskih sposobnosti. Njegovi su učinci jači nego konoplje. u žargonu zvan "bijelo". karteli Karteli u koje je jednako teško prodrijeti kao u južnoameričku džunglu gdje kriju svoje tajne laboratorije vladaju bezrezervno narkotržištem. Sama trgovina drogom navodno iznosi 8% međuna­ rodne razmjene. njihove šefove stanovništvo često poznaje. Pridružiti se naoružanim bandama u službi kartela često je jedini mogući izlaz iz bijede u kojoj žive mladi u sirotinjskim četvrtima kolumbijskih gradova. Zapravo se sustavno infiltriraju u poli­ ciju. No već desetak godina prim­ jećuje se tendencija koja zabrinjava stručnjake za trgovinu drogama: ve­ liki karteli koji su suviše vidljivi us­ tupaju mjesto cartelitosima. Meksiko koji se nalazi na granici SAD-a postao je ne samo važan proizvođač. Okupljeni u bande ili pandillase one vladaju cijelim četvrtima. posebno prema Floridi. Unatoč tim uspjesima čini se da je borba protiv ilegalnih organi­ zacija danas zastala. većinom u bogatim zemljama. Karteli i karteliti Najvažniji karteli nalaze se u Kolumbi­ ji i Meksiku.Gospodari trgovinom drogom. Kad ga je policija likvidirala 1992. Za njih je Escobar primjer koji valja slijediti. diskretnijim koji su prava srednja po­ duzeća za droge. Ta sjajna trgo­ vina brzo se organizirala. prodaju i pranje novca. To se dogodilo 1999. Unatoč kon­ kurenciji drugih kartela poput onoga u Caliju. carinu i pravosuđe ili ih kupuju. Ondje M ODERNE TVORNICE ZA PROIZVOD- kemičari proizvode svake godine više tona kokaina. Te zločinačke bande ponajprije su zadužene da šalju robu i štite njezinu proizvodnju. 229 Tajna zločinačka društva . Njihovo se carstvo danas prostire preko cijeloga planeta. Iako su organizacije ilegalne. pravnom koje su neovisne jedne o drugima. Međutim događa se da se neke medu njima otkriju. Tri godine poslije uhićenje Gilberto Rodriguez Orejuetla. Osim naoružanim vojni­ cima raspolažu različitim sekcijama logističkom. Escobar je uspio kontrolirati pola kolumbijske trgovine koja je izno­ sila milijarde dolara. R E D I N O M 70-IH G O D I N A PROŠ- loga stoljeća nova se droga pojavila na američkom tržiš­ tu: kokain. siromašne adolescente prepuštene same sebi koji ubijaju za komad kruha. a i opasniji. Potječe iz Kolum­ bije odakle se izvozi tajnim kanalima. Iz tih utvrda skrivenih u džungli droga se šalje prema velikim svjetskim tržištima: SAD-u. Ukorijenjenost u latinoamerička društva Tradicionalni karteli poput onih u Medellinu i Caliju stvoreni su s jedinom namjerom da preprodaju drogu. INDUSTRIJA ZAKLONJENA OD POGLEDA nju droge prave su alkemičarske radionice zaštićene od indiskretnih po­ gleda. Ovdje je vlast podijeljena između četiriju velikih kartela: Juarezov. Računa se da tre­ nutačno u svijetu ima najmanje 250 milijuna redovitih potrošača. Veliki karteli zapravo kon­ troliraju sve faze ilegalne trgovine dro­ gom: proizvodnju. uzimanje talaca i korupcije. Neki od tih laboratorija čak su opremljeni poletno-sletnim staza­ ma. transport. Europi i uskoro Aziji. manjim. vojsku. kad su kolumbijske policijske snage usred džungle otkrile podzemni labora­ torij izgrađen na tri razine. koji raspolaže mogućnošću prihvata više od sto osoba i energetski je potpuno neovisan. financijskim. Čak su i politički vođe sumnji­ vi. U Medellinu. jednoj od velikih kolumbijskih aglome­ racija proizvođača droge. upravljao je najvećim svjetskim narkokartelom. nego i raskrižje trgovine koja dolazi iz Južne Amerike. oni se pokazuju u javnos­ ti u velikim automobilima s tjelesnim čuvarima koji se mogu lako primijetiti u zemljama u kojima vlada siromaštvo. Magnati droge čak zaključuju saveze s lokalnim geriljerosima kako bi im oni osigurali zaštitu proizvodnih pogona. Te organizacije oslanjaju se i na sicariose. što jača njihovu diskreciju. Njiho­ vi članovi slični su vojnicima koji nisu ni inicirani niti su obvezni poštovati bi­ lo koji kodeks časti. danas se misli kako je meksički pred­ sjednik Carlos Salinas razvio uske veze s kartelima kako bi njegova zemlja ima­ la koristi od njihova gospodarskoga dinamizma. One isto tako potiču atmosferu terora u regijama po kojima pustoše primjenjujući mjere zaplašivanja.

ali i da olakšaju mogućnosti pranja nov­ ca što zadaću vlasti čini još lakšom. Tajna zločinačka društva 230 _~OO~ =THE END= . Budući da im je stalo do dobrih poslovnih rezultata i diskrecije. "Majka svih borbi" (Vicente Fox . posebno prema Europi. čak i biznismeni koji ponajprije traže za­ radu. a više korupciji. Njihovi su šefovi često školovani. Osim toga globalizaciia je dopustila kartelima da prošire svo­ ja tržišta. idealno je mjesto za tajne laboratorije koje specijalne snage pokušavaju razotkriti.Džungla u koju se teško može prodrijeti iz Južne Amerike. One se specijaliziraju u jednoj od njih te uspo­ stavljaju pojedinačne veze s drugima. cartelitosi manje pribjegavaju zločinima. borba protiv te ilegalne trgovine jedna je od velikih uloga novoga stoljeća. Ove nove strukture su fleksibilnije i ne vladaju svim etapama trgovine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful