TAJNA DRUŠTVA

PRIPREMIO

Jean-François Signier
U SURADNJI S

Renaud Thomazo
Naslov izvornika :

Les sociétatés secrètes

Copyright © 2005. LAROUSSE

* KOJU SU VJERU IMALI GALSKI DRUIDI? * ZAŠTO SE KABALA VRAĆA U MODU? * KAKVO JE PRAVO LICE TEMPLARA? * ODAKLE DOLAZI MAFIJA? * KAKO JE ORGANIZIRANA ZLOGLASNA AL-QAIDA? -o- -o- -o- -o- -oSVA TA PITANJA I JOŠ MNOGO DRUGIH - UKUPNO 70 - OBRAĐENA SU U OVOJ KNJIZI KOJA PRUŽA ISTODOBNO NAJNOVIJE SPOZNAJE O TIM TEMAMA I UŽITAK ČITANJA ŽIVE I ZANIMLJIVE PRIČE. -o- -o- -oKNJIGA OTKRIVA ČITATELJU SVIJET TAJANSTVENIH INICIJACIJA, OBREDA, POTRAGA I UROTA.

©

EQ°2007

Predgovor
ko želi podići veo s tajnih društava, brzo će shvatiti da su ona pratila povijest čovječanstva od samih početaka. U neolitskim skupinama čarobnjaci i šamani prenosili su malom broju odabranih povlasticu komuniciranja s duhovima. U antičkim gradovima živjeli su jedni uz druge službeni i javni kultovi s tajnama koje su bile nedostupne svjetovnjacima, a na rubu velikih religija uvijek su nastajale sekte u kojima je otkrivenje na para­ doksalan način trebalo ostati skriveno. Tajna koja ostaje skrivena često je duhov­ na, katkad ezoterična, ali politička sfera ne bježi od želje da se u sklopu društva koje sve više želi ovladavati svim aspektima postojanja izgradi druga organizaci­ ja, koja će zbog toga što se ne može staviti na mjesto države ili neke druge crkve, koje su sveprisutne, djelovati u ilegali.

T

U prirodi je tajnih društava i nedvojbeno u njihovoj funkciji da izbjegavaju povijest ili da se u njoj javljaju tek privremeno. S obzirom na tišinu koja je ukot­ vljena u praksi njihovih kultova i tajnost potrebnu za čuvanje znanja za koje tvrde da ga posjeduju, njih nema u povijesti ljudi, koja je ipak povijest društava. I sama ta činjenica čini ih tako fascinantnima. Fascinacija je to veća što svatko primjećuje da je određen broj njih imao važnu ulogu i da će za neke i dalje biti nejasni, ali utjecajni akteri u političkom, društvenom i duhovnom životu naših društava. Tu je dobro usidreno uvjerenje, mjesto svih maštanja i najluđih glasina, od "masonske urote" do pretpostavljenog utjecaja Opus Dei, od "velikoga djela" alkemije do sve­ moćne mafije. Činjenica što su tajna upućuje na zle namjere i potkrepljuje sum­ nju. I napokon, kako danas zanemariti presudnu ulogu carbonara u Europi 19. stoljeća ili moć američkoga Ku Klux Klana? U očima svjetovnoga čovjeka sve se to lagano miješa, dajući prednost najuzbud­ ljivijim ili najčudnijim tumačenjima. Templarski red koji je nestao u 14. stoljeću navodno je još među nama kao čuvar neizrecive tajne koju nedvojbeno dijele rosenkreuzeri ili članovi nekog ceha ili pak slobodni zidari, ako svi i ne sudjeluju u istoj i velikoj zavjeri... Zna se kako su još nedavno bile popularne te teze! Otkriti dio onoga što su bila i što još jesu određena tajna društva među onima najpoz­ natijima - što nije najmanji paradoks - znači osvijetliti mračnu stranu povijesti, ali i obnoviti neke potrebne istine.

>>>Tajna vjerska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 >>>Tajna inicijacijska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . .76 >>>Tajna politička društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . .130 >>>Tajna zločinačka društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . 196
Tajna Društva

2

Tajna vjerska društva
Ljudska društva, čak i ona najprimitivnija, uvijek su se ustrojavala zbog vjerovanja, dogmi, postupaka koji povezuju ljude s nekom transcendentnom vjerom. Postoji nešto ili netko tko izlazi iz uskog okvira čovječanstva i s njim je moguće stupiti u kontakt - poruka je koju daju vjere koje su preuzele i kodificirale dogme.

Tajna vjerska društva

N

A PUTU BOGA ILI BOGOVA UVIJEK SU

nice smrtnika. Tajna se očituje na različite na­ čine. Najočitija je tajna pripadnosti. To je pri­ mjerice slučaj kod druza ili alavita koji su stoljećima prakticirali taqiyu ili "dvoličnost" kako bi izbjegli progone, ali i da bi bolje očuvali svoj kult. Identitet članova Braće či­ stoće, izraelske sljedbe iz 10. stoljeća, koji su u međuvremenu stvorili važno književno djelo, još se danas ne zna. Ovdje nalazimo dvostru­ ku značajku koja je svojstvena tim skupinama. Zatvorena društva su često progonile službene religije iz kojih su ona više-manje proistekla i kojima su katkad mogla ugroziti autoritet i dominaciju. To je npr. slučaj s gnosticima koie su kršćanski autori snažno optuživali ili manihejcima koji su udaljili od sebe zoroastersko svećenstvo. S druge strane većina tih skupina iskazivala je veliki prezir prema drugim obre­ dima, pa otuda njihova želja da se u to ne mi­ ješaju. Zato su privrženici antičkoga orfizma redovito odbijali prisustvovati svetkovinama u grčkim gradovima. Prakticiranje tajne ne odnosi se samo na identitet članova nekoga vjerskog društva, nego se odnosi ponajprije možda na poruku kojoj su oni privrženi i čiji su isključivi korisnici. Ta poruka općenito proizlazi iz otkrivenja upu­ ćenog veoma malenom broju osoba. To je bio slučaj s gnostičkim sektama čiji su članovi tvr­ dili da su im povjerene skrivene tajne što ih je

postojale dvije staze. Prva, najraši­ renija, je egzoterična. Ona se sastoji od poruke namijenjene većem bro­

ju ljudi. Tri religije Knjige, judaizam, kršćan­ stvo i islam po prirodi su egzoterične religije; biblijski proroci Isus ili Muhamed bili su nosi­ telji božanske riječi svima pristupačne. Ali na rubu tih velikih kultova postoji druga staza pristupa božanskome, koju karakterizira nje­ zin ezoteričan i elitistički aspekt. Ezoteričan zasigurno, jer utrti put ima za cilj preobliko­ vati bića "iznutra", pretvarajući ih u posve­ ćene. Elitistički zato što su ti privrženici malobrojni i smatraju se šakom izabranih ko­ jima je namijenjen pravi spas. Pristaše ezote­ ričnoga puta svijet, uostalom, dijele na dvije kategorije osoba: posvećene, koji jedini mogu težiti pravoj istini, i ostatak ljudi koji se kva­ lificiraju kao "neznalice", "bezbožnici" ili jed­ nostavno "svjetovnjaci" koji nisu sposobni primiti božansko otkrivenje. Ta koncepcija navodi posvećene muškarce ili žene da se na­ laze u ezoteričnim i zatvorenim bratstvima koja čuvaju nauk i posebne obrede što je jam­ stvo najviše duhovne nagrade. Tako se tajna nalazi u središtu tih vjerskih društava. Ona je njihovo vezivno tkivo, temelj; bez nje nestaje dar povlaštene veze s božan­ stvom, a sljedbenici su izloženi sudbini zajed­
F T G A I A NA P E H D O STRANICI: Ovaj jedini preživjeli u O O R FJ RT O N J željezničkoj nesreći u Beninu je u punom transu kulta vudu. Obredi i moć te religije u isti mah privlače i zastrašuju.

5

Tajna vjerska društva

Sadržaj
Isus nakon uskrsnuća otkrio apostolu Ivanu. Samo se nekolicina onih koji su bili posvećeni u te tajne mogla nadati da će steći vječni ži­ vot. Ta shema vrijedi za velik dio starih tajnih društava koji su priopćavanje tajni učinili temeljem svojega nauka. I danas velik broj vjerskih sljedbi svojim članovima prikazuje u lijepom svjetlu priopćenje neizmjerne tajne, igrajući često na kartu njihove naivnosti ili očaja... Ima još jedno područje u kojem prevladava tajna: to je područje kultova. Religija obve­ zuje, slavljenje kulta je svojstvo većine tajnih vjerskih društava. Te ceremonije koje su neraz­ dvojne od poruke koja se odašilje privrženicima često su ostale neprobojne sve do naših dana. Možemo samo zamisliti prizor kojem je morao prisustvovati faraon, vrhovni svećenik upućen u arkane egipatske religije. O kultu eleuzinskih misterija, povezanih s Demetrinim ili Perzefoninim kultom, ne znamo ništa. Kao i kod velikih religija, obred osigurava ko­ heziju zajednice, a održavati ga skrivenim pred očima neposvećenih, znači dodati mu auru tajnovitosti koji napokon uvjerava sva­ kog člana da s ostalima dijeli iste kretnje, iste riječi što ih znaju samo oni, učvršćujući ga u njegovoj vjeri. U tišini egipatskih misterija Stroga duhovnost orfizma Orgijastičan Dionizov kult Eleuzinski misteriji Antički proroci i vračevi Kibela, Izida, Mitra... Tajanstveni istok u Rimu U srcu keltskoga svijeta, druidi Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? Gnostičke sekte i Kristova tajna Između sjene i svjetlosti borba manihejaca "Prava riječ" Shingonaa Duhovni grad Braće čistoće Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Već tisuću godina druzi Tarîqa, islamska tajna bratstva Kabalisti inicirani u tajne Biblije Vrteći derviši ili ples za molitvu Od hereze do legende, katari . . . Političke ambicije Bijeloga lotosa Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Utjecaj organizacije Opus Dei . . . . . U okrilju vjerskih sekti 61 65 ...... 69 59 31 33 35 37 39 43 47 51 53 57 19 23 27 29 07 11 13 15 17

U tišini egipatskih misterija
Majka svih inicijacija, stari Egipat, pruža bajoslovnu panoramu spomenika, slika i tekstova kojima odjekuju tajanstvene ceremonije vezane uz žive, ali i mrtve...
GIPĆANI P R I D O Š L I C A M A NISU po-

Ozirisovi misteriji
U svojoj priči grčki autor evocira naj­ slavnije egipatske misterije koji su se smatrali temeljnim mitom koji jamči vječni život. Legenda kaže da je Oziris bio ubijen, a zatim mu je njegov brat Set iščupao udove. Njegova sestra i žena Izida dala se u potragu za ostacima svo­ jega muža razbacanima na četiri strane svijeta. Uz strašnu borbu protiv Setovih saveznika uspjela je sastaviti Ozirisovo tijelo. Zatim je uz Tota, čuvara sveg zna­ nja o inicijaciji, otpratila ostatke svoje­ ga muža kako bi bio zakopan u Abidosu prije nego što se ponovno rodi. Smisao te priče kaže da svaki inicirani, kao što je Oziris, može nadživjeti smrt. Oziris je napokon bog života i raslinja; Egipćani su običavali zalijevati kipiće boga kako bi im ondje proklijalo žito. Najvažniji Ozirisov hram nalazio se u Abidosu gdje su se jedanput na godinu slavili veliki misteriji o kojima govori Herodot. Organizirali su ih svećenici, a sastojali su se od goleme predstave koja bi poprimila glavne elemente mita. Brod u kojem je bio sarkofag s ponovno sas­ tavljenim bogom vjernici su gurali do njegova hrama. Prateći lađu svećenici su oponašali borbu protiv Ozirisovih ne­ prijatelja koji su se protivili njegovu uskrsnuću. Ti su misteriji bili javni. Nji­ ma je prisustvovala velika gomila. No u sredini hrama tajni su misteriji okupljali samo svećenike i inicirane.

vjeravali tajne koje su posje­ dovali (...), nego su ih čuvali samo za one koji su trebali pristupiti kraljevstvu, a među sveće­ nicima za one koje su smatrali najis­ kusnijima po odgoju, obrazovanju i podrijetlu." Tim je riječima Klement Aleksandrijski u 2. stoljeću poslije Kri­ sta podsjećao na duboko inicijacijski karakter egipatske religije. Ali on je ne­ savršeno opisao svijet iniciranih. Daka­ ko da se svjetina morala zadovoljiti time da ostavlja milodare na ulazu u hram. No ipak je osim svećenika i fa­ raona i nekoliko sretnih odabranika imalo pristup u egipatske misterije. Čini se da je to bio slučaj s grčkim po­ vjesničarom Herodotom koji opisuje kako se u Ozirisovu hramu, smje­ štenom u Saisu na delti Nila, odvijala noć "prikazivanja njegove patnje ko­ ju su Egipćani nazivali misterijima. Ja znam više pojedinosti o tim predstava­ ma, ali šutimo radije o tome. Isto tako i o svečanostima inicijacije Demetre ko­ je Grci nazivaju tezmoforije." Što je, dakle, Herodot vidio u društvu drugih Egipćana, a nije želio otkriti svojim su­ vremenicima?

Oziris sa žezlom i bičem, kraljevskim znakovljem. Kao najvažnija osoba egipatskoga panteona, on je pravi bog inicijacija i predsjeda najpoznatijim misterijima antičkoga svijeta.

7

Inicirani, gospodar vječnosti
Ovi posljednji bili su jednog dana pro­ čišćeni i uvedeni u svetište kako bi on­ dje promatrali božanstvo. Taj im je kratak prolaz otvarao vrata vječnoga života. Postoji tekst koji kaže da je budući inicirani, mistagog, "ušao u Ozirisov hram (gdje je) otkrio velove onoga koji se tu nalazio", postajući tako "gospodarom vječnosti tvoreći jedno biće s Ozirisom." Takva su svjedočanst­ va na žalost rijetka jer je tajni karakter inicijacije i tih misterija bio ljubomorno čuvan. Evo zašto se egiptolozi trude pro­ drijeti u tajne iniciranih zajednica u to

KEOPSOVI IZRAČUNI
rađena u 27. stoljeću prije Krista na visoravni Gizi, od antike naj­ više zadivljuje i intrigira zbog svojih veličanstvenih dimenzija. I danas neki u tome vide više od jednostavne di­ vovske grobnice i zastupaju ideju da se radi o hermetičnom djelu. Ta je teza nastala tijekom iskapanja zdanja po­ četkom 19. stoljeća: dvojica Britanaca, nakladnik John Taylor i astronom Charles Piazzi Smith posvećuju se iz­ računima po nacrtima piramide. Pre­ ma toj dvojici proizlazi da je bila građena oko broja pi i zlatnoga broja koji je mnogo stoljeća poslije opisao Pitagora. Osim toga njezine su četiri strane savršeno orijentirane prema če­ tiri strane svijeta, a njezin glavni hod­ nik upisuje se u pravi kut koji tvori Zemlja sa zvijezdom Sjevernjačom. To je bilo dovoljno pa da sve vrste duho­ va povjeruju kako su u spomeniku otkrili ezoteričnu oporuku egipatskih astronoma i geometara. Mi danas znamo da su ovi posljednji dovoljno vladali matematičkim alatom i da konstrukcija ne duguje ništa nekoj vi­ šoj sili koja bi je nadahnula. Međutim ostaje nejasno je li to vrhunac inicijacijske arhitekture ili grob namijenjen veličanju kralja-boga. (grobnica definitivno nije)

O

D SVIH PIRAMIDA KEOPSOVA, sag-

Ozirisa je uhvatio u klopku njegov brat Set koji će ga zatvoriti u kovčeg i predati Nilu. Njegova smrt izvire iz egipatskih inicijacijskih obreda.

jevrsnoj svetinji nad svetinjama (naos). Inicirani je zatim morao poštovati određeni broj pravila: zabrana laganja, krađe ili otkrivanja sadržaja misterija... Osim toga podučili su ga nekim formu­ lama za dan kada će se suočiti sa smrću.

vrijeme. Čini se da je bio niz stupnjeva unutar njih, zna se također da su za vri­ jeme proslave misterija neki inicirani imali pravo zadržavati se u Ozirisovoj barki dok su je drugi napustili. U svakom slučaju, koliko se to danas može rekonstruirati, svi su proživjeli isti obred pranja koje čisti prije nego što su ušli u hram. Katkad tekstovi spominju posto­ janje nekoga čuvara koji ispituje uljeze o motivaciji prije nego što mogu početi promatrati kip božanstva skriven u svo­

Svećenici i faraon, veliki inicirani
Dugo su vremena inicirani vjerojatno bili svećenici i faraon i smatralo se da su samo oni sposobni da se približe božan­ stvu. Faraon, neprijeporni vladar izgle­ da kao potpuno iniciran: ratnik vješt u rukovanju oružjem i plemenitim vješti­ nama kao što su streličarstvo, lov i rat, on je također najveći egipatski svećenik.

Tajna vjerska društva

8

Le Cerf 1976. rijekom. krugu nalaze se obični svećenici. Tko nije prošao to djelo. U trećem PONAŠANJE KOJE TREBA SLIJEDITI NAKON SMRTI iniciran s onu stranu smrti ulazi u vječni život zahvaljujući popudbini kao što je Sveta knjiga. Pariz. Nakon što je pročišćen i okrunjen uvodi se u božje prebivalište u središte hrama: svećenici pred njim vjerojatno izvode glavne prizore iz mita. faraon u početku bio jedini koji je mo­ gao očekivati život poslije smrti.) Podižem se na lijevu stranu i premještam S MATRA SE DA MUMIFICIRANI POKOJNIK na desnu. Ali inicijacija nije bila dovoljna za to. ( i na sljedećoj strani ) kao i onima koji ih čitaju i onima koji ih promatraju na zemlji. vodom. "Nalazim ponovno svoje srce. trebalo se jedna­ ko tako pripremiti za drugi svijet s pomo­ ću svetih knjiga kojima su Egipćani pridavali najveću važnost. ali i spasonosne formule koje treba izgovoriti pred strogim čuvarima svijeta mrtvih. Svećenstvo egipatskoga hrama orga­ nizirano je po strogoj hijerarhiji: oko velikog svećenika. ustajem. otresam prašinu." Te svete knjige ostale su očuvane u hramu. svoje ruke. Mogu raspolagati pogrebnim darovima. Knjige mudrosti Poruka egipatske inicijacije sažimlje se u nadi u život poslije smrti. A oni su jednako korisni Ozirisu Ovaj izvadak iz Knjige mrtvih predstavlja suđenje pokojnicima: dok Anubis važe duše. tko poznaje tu knjigu može izaći usred bijela dana i šetati zemljom medu živima. Hor vodi mrtvaca prema Ozirisovu sudu. To se pokazalo učinkovitim milijun puta. ima dužnost da organizira kult bogova kako bi zadržao svjetski pore­ dak. zamke.. a svećenici i inicirani u boga mogli su potražiti savjet u njima kako bi se pripremili za smrt. valom. ona koju zovu "Knjiga dvaju pu­ tova" opisuje put koji treba slijediti.vo­ de na sveto mjesto gdje se nalaze Oziri­ sove spasilačke tekućine koje daju vječni život.9 U tišini egipatskih misterija Njegova ceremonija ustoličenja je prili­ ka da ga se inicira u Ozirisove misteri­ je. Svi su svećenici bili inicirani u mis­ terije božanstva kojem su služili. nalazi se mnoštvo "proroka" zaduženih za manje važne službe. Tada fa­ raon postaje vrhovni vjerski lik u car­ stvu.jedan vodeni. svoje noge. Na njihovoj razini slave službu božju "predstojnici misterija" čija se funkcija trebala sastojati u tome da se organizi­ raju inicijacijske ceremonije. a ne može nikada poginuti. Vrhovni svećenik samo je njegov zamjenik. (. Čini se da je čovjek-bog. svoja usta." Prema Knjizi mrtvih. Točnije. zaduženi da očiste hram paleći tamjan ili prinoseći u njemu žrtve ljevanice. Na jednom pa­ pirusu piše da je "Oziris vidio spise (kra­ lja) Raa. dižem se na svoju desnu stranu i premještam na lijevu. svoj srčani mišić. (sve) svoje udove kako rade. Tu se nalazi i točna karto­ grafija toga svijeta prepunog zamki: dva puta . velike ličnosti kad se radi o Amonu u Tebi ili Ozirisu u Abidosu. jezik i usta su mi vješti vodiči. drugi kopneni . sjedam. jer je on sam bio slika i prilika novog Ozirisa.. . bit će nesmiljeno udaljen od ove potrage. "sluge božje" kojima su pomagali svakoga dana svećenici-uabi. Ona. "čisti". povjetarcem.

u zemlju piramida. koji se pripisuju osobi pod imenom Hermes Trismegist. majka inicijacijskih društava? Vrlo je rano primijećen duboko ezote­ ričan i inicijacijski karakter egipatske religije. stoljeća i još više u 19. Egipat.. mogla se na­ baviti uz određenu svotu novca. To je dje­ lo jedinstveno u svojem žanru jer nije bilo isključivo namijenjeno Ozirisovim posvećenicima. Naprotiv. među kojima je i slavna "Smarag­ dna ploča".U tišini egipatskih misterija 10 Jedna druga knjiga doživjela je neo­ bičnu sudbinu: Knjiga mrtvih. Oko Hora. U tom slučaju inicijacija je održana poslije smrti. Ozirisovo i Izidino posmrče pomaže majci da svlada Seta i osveti ubojicu svojega oca. U rimsko doba Izidini i Ozirisovi misteriji bili su također veoma popu­ larni kod naroda koji tu nalazi utjehu poruke nade poslije smrti. mogao je biti samo lonac za taljenje svih tradicionalnih znanja. Na posljetku Europu je obuzela prava egiptomanija od 18. koji se smatra najstarijom civilizacijom u povijesti. stoljeću Apulej u svojoj knjizi Zlatni magarac preko svojega junaka Lucija prikazuje uzbuđenje i zanos koji prate ini­ cijacije u Izidin kult. ali i od Orfeja učinili posvećenike u egipatske misterije. po­ sebno kad je otkriven u renesansi. stoljeću nakon ekspedicija . Drugo naslijeđe koji će od Egipta učiniti domovinu ezoteri­ čnoga znanja Corpus hermeticum. Hermetizam je rođen u Aleksandriji za vrijeme helenizma i trajno je obilježio zapadnu povijest. Či­ njenica da su se oni održali tisućama godina očito je pridonijela tomu da su postali slavni i privlačili hodočasnike iz sredozemnoga prostora poput Herodota. Grci su tu bili osjetljivi. skup tekstova.. U 2. Čini se na posljetku da se religija demokratizi­ rala tijekom vremena. .posebno francuskih . Slo­ bodno zidarstvo bit će odraz te mode: neki njegovi članovi rado će potvrditi kako su graditelji Salomonova hrama preuzeli dio svojega umijeća od gradi­ telja piramida. oni ko­ ji su od Pitagore. Pomalo su se po ugledu na faraona najbogatiji ljudi dali balzamirati te su nosili u svoj lijes knji­ ge čiji ih sadržaj treba zaštiti od opas­ nosti drugoga svijeta. Egipat. spaja egipatskoga boga Tota i grčko­ ga Hermesa. boga s tijelom čovjeka i glavom sokola.

rezervirana za manjinu prema riječima samoga pjes­ nika: "Zatvorite vrata svima koji nisu posvećeni bez razlike. Evo zašto je besmrtna čov­ jekova duša osuđena da se seli iz tijela u tijelo. No njegovo postojanje prije Dionizove smrti čini se kao mrlja. A. nauk koji se prip­ isuje Orfeju uvelike je rasprostranjen u Grčkoj. 1990. stoljeću prate sljedbenike orfizma u smrt.' I oni će ti dati piti iz božan­ skog izvora.Stroga duhovnost orfizma Sljedbenicima orfizma obećava se život prepun sreće nakon smrti.5. 11 . stoljeća pr." Citat iz. Lud od boli osmišljava misterije koji se temelje na njegovu is­ kustvu smrti i njegovoj preobrazbi pri­ je nego što je sam umro od ruku ljutih bakhantica zbog svoje isključive ljubavi. U traženju čistoće Od 6. Ta je priča u središtu orfičkoga nauka. RATIVŠI SE S PUTOVANJA S ARGO- nautima Orfej.." Posvećeni uče da je zaboravljanje Perzefoninih savjeta prouzročilo gubitak Euridike. svježu vodu koja teče iz močvare sjećanja. Na isti je način kod čovjeka zaborav njegove bo­ žanske naravi i dramatičnih okolnosti ZLATNI LISTIĆI matralo se da zlatni listići iskopani iz grčkih grobova u 19. Orfička legenda učinila je od njega Zeusova i Perzefonina izvanbrač­ na sina i žrtvu ljubomorne Here koja će ga izručiti Titanima da ga raskomada­ ju. "Naći ćeš u Hadovoj kući lijevo jedno vrelo. sin muze Kaliope. Orfej zaboravi Perzefonin savjet i gubi Eu- ridiku zauvijek. Formula "Dijete sam zemlje i zvjezdanog neba" otkriva čuvaru izvo­ ra sjećanja da je duša mrtvaca inicira­ na u Orfejeve misterije i da ima pravo oteti se zaboravu i reinkarnaciji. Na njih se pak sručio Zeusov bijes i iz njihova pepela rodila se ljudska vrsta. Tu ćeš naći drugo. čuvari stoje pred njom. Taj je kult prekinuo sa službenom religijom koja je prošla cijelu antiku. knjige Ezoterizam P. stoljeće). zaljubljuje se u lijepu nimfu Euridiku koja umire na dan njihova vjenčanja. 4. Tako čovjek rođen od bogova ima dio božanske naravi. Osušen sam od žeđi i umirem. Kr. uz izbjegavanje stalnoga ciklusa reinkarnacija. dajte mi smje­ sta svježe vode koja teče iz močvare sjećanja. Reci im: 'Ja sam dijete zemlje i zvjezdanoga neba: vi to sami dobro znate. uz njega se uzdiže bijeli čempres. ishodivši od njih oslo­ bađanje svoje ljubljene pod uvjetom da se ne okreče prema njoj prije nego što stigne u svijet živih. Riffarda. Shrvan od boli Orfej silazi u podzemlje gdje svo­ jim pjevanjem očara Hada i njegovu ženu Perzefonu. S U klasičnom panteonu Doiniz daje muškarcima i ženama (desna stranica) sreću preko ekstaze (mozaik svile na Argosu u Grčkoj. Pariz. a ti ćeš zatim vladati me­ ­u junacima. a da nikad ne nađe poči­ nak. ali ostaje tajna. Vraćajući se. Mit o Orfeju u uskoj je vezi s likom Dioniza. čuvaj se približiti se čak tom vrelu (zaborava). Robert Laffont.

Rastanak Orfeja i Euridike koje se Hermes sprema odvesti u podzemlje. To sektaško ponašanje im je. Sljedbenike se podučava geografija boravka mrtvaca. taj se listić ukapa uza njih kako bi poslužio kao popudbina u Had. orfičari se okupljaju u bratstva nazvana "tijaze" gdje im se prenose inicijacijska znanja i gdje prakticiraju stal­ nu askezu. Kako bi nadopunili poduku u misteriji­ ma. posvećenici dobivaju zlatni listić u koji su urezane te preporuke. Ta zabrana je bremenita značenjem jer uključuje da 12 . njegova rođenja uzrok njegovih stalnih utjelovljenja. U prvim stoljećima poslije Isusa Krista orfička društva se formira­ ju u pitagorizmu prije nego što su nestala kad je jednom napokon uspo­ stavljena kršćanska era. orfici se udaljuju od društvenoga života kako bi bolje isprali mrlju svojega rođenja. oni osim toga imaju povlasticu da sudjeluju na inicijacijskim misterijima koje su im svojstvene i o kojima znamo ma­ lo. Kad oni umru. Orfički misteriji Posvećeni u orfizam ne za­ dovoljavaju se da vode čist život.Stroga duhovnost orfizma orfičari prekidaju s vjerskim obredima grada koji pristaju na krvave žrtve i gozbe u čast olimpskih bogova. a posebno čistoću obilježenu apsolutnom zabranom prolijevanja kr­ vi i konzumiranja mesa. Bareljef u mramoru iz klasičnoga razdoblja na kojem su imena dodana u renesansi. Na posljetku prema njima duša oslo­ bođena od tijela u trenutku smrti pije iz vrela zaborava prije nego što se reinkarnira. savjetuje im se da ne piju vodu s vrela zaborava. Tijekom tih ceremoni­ ja prisjećaju se Dionizove smrti. Pod vodstvom inicijatora. uostalom. Orfizam koji se uvelike razlikuje od eleuzinskih misterija za koje se posveće­ nici vraćaju kući nakon inicijacije. orfeotelesta. a zatim i u rimskom. no smatra se da se mi­ steriji sastoje samo od savjeta o ponašanju kojeg se treba pridržavati na drugom svije­ tu. Muškarci. donijelo određeni prezir filo­ zofa poput Platona ili drama­ tičara poput Euripida koji kritiziraju drskost orfeotelesta što obećavaju spas u zam­ jenu za korjenitu promjenu načina života. bliži Pitagorinu nauku doživio je nepobitan uspjeh u grčkom svijetu. Ta tajna poduka jamči samim posvećenicima blaženstvo vječnoga života. žene svih stanja. Samo orfičko otkrivanje može slo­ miti tu sudbinu zablude. otkri­ va im se posebno lozinka koja će im omogućiti da se napiju s vrela sjećanja kako bi izbjegli beskrajan ciklus reinkarnacije.

I lete kuda koja. pro­ laze povorke. 13 . oslo­ bađanja i blagostanja. pije i prisustvuje kazališnim natjecanjima na kojima se ogledaju najbolji dramatičari toga do­ ba. ali isto tako i muške snage. vjerskim skupinama od nekoliko desetaka osoba koje slave božanstvo u nadi da će upoznati sreću na drugom svijetu. Za razliku od društvenih običa­ ja onoga vremena robovi kao slobodni građani ondje su prihvaćeni. Rad l a ž n e slave boga Bakha prag nam naš svijet ženski pusti i pogori sjenatoj sad vrlja. kažu. slavi se. "A za zlo novo čujem. Iz zemlje Lidije je.. Gdje ženske se na gozbi soka. novom bogu. kako to naglašava Euripid.Orgijastičan Dionizov kult Vino koje teče potocima za razuzdanih bakanija.. kriju se nasamo i zagrljaju muškome se odaju. bajač je sa kovrčicam plavim. bogu vinove loze i vina. a čarobnik. rizor se događa u Tebi. tajni posvećeni krugovi čiji glavni likovi žene zazivaju Dioniza kao boga zanosa. unuk kralja Kamda razljutio se.). a "bakh­ antice". da . što­ no tišti grad. posvećene žene. Ovaj veoma popularni grčki bog predmet je službenoga kulta u Ateni gdje se na velikim dionizijama svake godine u ožujku održavaju velebne pri­ redbe koje slave buđenje prirode. kosom miris­ nom.Dionisu. došo nam tuđinac neki. životinje divljački žrtvovane. Tako dramatičar Euripid evocira u svojoj tragediji Bakhantice Dionizov lik i demonski kult. žene koje napuštaju svoje ognjište da bi se bacale u tuđa naručja. (. zdrave službe božje nema već!" (prijevod Koloman Rac). Pentej. kaplje maše grozdove. U tajni tijaza Nema hrama posvećenog Dionizu pa se zato njegovi vjernici okupljuju u tijazama. Ali usporedno s tim javnim prosla­ vama i. Samo nekoliko posvećenih mogu prodrijeti u misterije grčkoga boga. u središtu su Podignut ispred hrama u Delu u Kikladama taj golemi kameni falus bio je posvećen Dionizu. I dane noći skupa s njima boravi i momam' hvali svetu službu bakhovsku.. tu prave..

. nego poprišta razvrata. dolje se baca. Tajna vjerska društva 14 . njihov tajno i neumjereno ozračje PREMA EURIPIDU samo je povrijedilo rimski senat koji se bojao da bi takav kult mogao izmaknu­ nice. žrtve ljevanice naglašavaju lov i krvavu gozbu dajući svetkovinama frenetičan izgled koji plaši suvreme­ nike. de bakhička društva nestaju na neko bezbroj ruku mladih svali ih.obreda. stih 723-747 (hrvatski prijevod Kolomana Raca) postaje službenom religijom rimskih careva. Bakhički miste­ riji. Pod prijetnjom osu­ . pr. Nedavno posvećena u Bakhove misterije ona priča kako baka­ nalije nipošto nisu obična vjerska dru­ štva. hrupi na junad. plesovi. I jedna od njih gojno tele popadne svojem snagom ruke svoje rika stoji ga. Ekstatični pleso­ vi. pjesme. Kr. tražeći divlje životinje koje progone pokazujući nasilje i okrutnost i čije svježe meso jedu. "skandalom bakanalija" kad je mlada bludnica Hispala svjedočila pred rim­ skim senatom. I vidjet bješe bedro. bez gvozda. Bakhe.. rukom golom. Inicijacije sadržavaju nauk i šifrirane postupke kao što je izlaganje faličnih predmeta.). iza. A druge kidat. prekrštena u Bakha.. što pasla travu. Nakon grčkih tijaza slijedile su bakanalije. brane u 4.. Slučaj bakanalija sličan je pokoravanju. Titani privukli. visi komade sa jela ti kontroli države. Javit će se dva stoljeća poslije brže zgule. Sva se gora pomami i zvjerad . Širenje tih gru­ pa brutalno je zaustavljeno 186. no vjeđu možeš zjeni pod carstvom prije njihove potpune za­ sklopit kraljevskoj. Tako ukrašeni Dionizovi sljedbenici daju se u mahnitu trku kroz brda. vrstu batine napravljenu od vinove loze ili bršljana. Is mesa kožu vrijeme. stoljeća pr.krvi kapi s njega cijede se. Tim obredom vjernici se žele pri­ sjetiti zgode kad su Dioniza. Freska u vili misterija u Pompejima predstavlja bakhanticu koja pleše tijekom inicijacije mlade žene na dionizijskim misterijima. raskomadali i zatim prožderali prije nego što se po­ novno rodio.) Po zemlj.trku ništa ti se ne ote (. No najspektakularnija manifestacija Dionizova kulta nalazi se u orgijama (doslovno "tajni obredi") nazvanim i "bakanalijama" koje su se priređivale u sklopu tijaza od davnih vremena. papak raskidan.tirsom stale mahat (. Represija je strašna: u Rimu je proglašeno opsadno stanje i u cijeloj Italiji izrečeno je na tisuće smrtnih kazni. (. bratstva koja također u najvećoj tajnosti štuju Dion­ BAKHIJSKE ORGIJE ad vrijeme dođe kolu. krune od bršljana ili bora i svaki izdiže tirs. Skandal bakanalija Bakhove svetkovine slave se u Rimu od 3. Bakanalije stalno ponav­ ljaju taj dramatični događaj koji je bio uvod u ponovno rođenje obećano posvećenima.). gdje gore.slavi Bakhovoj... stoljeću kada kršćanstvo Euripid. One srni. bičevanja isto tako običaji na koje podsjećaju slike u Pompejima. trgat stale ju- K Takva djela počinjena u posvećenom kadru dokaz su teške ljage. a one štapom . odem. zločina i silovanja uronjenih u vino i glazbu. dok je još bio dijete. Ti­ jekom tih bakhantskih orgija posvećeni stavljaju na sebe kože divljih životinja. Kr.

.Eleuzinski misteriji Dvije tisuće godina u polusjeni hrama posvećenog božici Demetri inicirani u eleuzinske misterije obavljaju u najvećoj tajnosti obrede kulta koji obećava svojim sljedbenicima sreću u prebivalištu mrtvih. 15 Tajna vjerska društva * DRUGA POLOVICA SLIKE ----------> JE NA SLJEDEĆOJ STRANICI. se brzo otvara Atenjanima. Eleuzina. a zatim. Demetro. STOLJEĆE PR. stoljeća pr.dajte mi dobrohotno uz ci­ jenu mojih pjesama život prema mojem srcu! A ja. ja ću još misliti na tebe u dru­ gim pjesmama!" J. Samo prisega da će očuvati najveću tajnu o provođenju inicijacije sjedinjuje sljedbenike. od najstarije dav­ nine posvećen je Demetri. imat će mjesto u kaljuži dok Demetra. Njihovo društvo nema ništa elitističko iako su njegovi članovi bili većinom atenski aristokrati. svim Grcima. a da nije bio iniciran ni pročišćen. (. Zeus se zabrinuo te ie odlučio da od sada Perzefona ostane zimi sa svojim mužem u podzemlju prije nego što nade majku u proljeće. a zatim od 5. bog pod­ zemlja. smatrajući se "vi­ šima po zasluzi za sva djela koia se odnose na religiju" prema pov­ jesničaru Pauzaniji. ona više nastoji kod posvećenoga pobu­ diti emocije. te nedvojbeno. Onaj tko će doći u Had. vi koji posjedujete mirisnu zemlju Eleuzinu (.. koja daješ lijepe darove godiš­ njih doba poput prekrasne Perzefone. Možete koristiti opciju PDF Preglednika >VIEW>PAGE DISPLAY>TWO UP. MOLITVA KOJU POSVEĆENI UPUĆUJE DEMETRI Kr. Kr.. utrti put koji će ga odvesti do blaženstva nakon smrti. onaj koji nije posvećen u svete obrede i onaj koji uopće ne sudjeluje u njima nemaju sličnu sudbinu čak i kad umru u vlažnoj tami.ti. Obećanje o sreći na drugom svijetu da­ no je svima. D SVIH PRAKTIČKIH MISTERIJA U antičkoj Grčkoj eleuzinski su najvažniji. Homerske himne. plemenita vladarice. grad smješten na obali mora dvadesetak ki­ lometara od Atene. 1997. tvoje kćeri . Humbert.. "Sretan je onaj tko. i njezina kći Perzefona daju prvi klas žita mladom Tiptolemu kojeg su bogovi odabrali da ljude podučava uzgoju. Les Belles Lettres. posjeduje viziju tih misterija! Naprotiv. Inicijacija zapravo ne pos­ reduje ezoterično ili apstraktno znanje. Ta mitska priča je alegorija o stalnom buđenju prirode: sjeme koje personifi­ cira Perzefona zasađeno je u zemlju da bi moglo klijati pod zaštitom Demetre.) Obećanja sreće Inicijacija eleuzinskih misterija otvore­ na je muškarcima i ženama svakog društvenog položaja pod uvjetom da nisu počinili zločin. Legenda kaže da je Perzefonu odgojio Had. Demetra je odlučila da se ne vrati na Olimp prije nego što nađe svo­ ju kćer i tijekom njezina lutanja zemlja te postala neplodna.) . i adolescentima. Taj mit koji je sav okrenut vjerovanju u obnovu iznjedrio je slavni kult najprije u Eleuzini gdje je boravila Demetra i gdje joj je podignut hram. "svemoguća grčka majka". ona T A HIMNA DEMETRI (7. Pariz. božici poljoprivrede i plodnosti te njezinoj kćeri Perzefoni (ili Koreji) koju su iden­ tificirali sa sjemenom. Eh. ako vam je tekst pre sitan vratiti se natrag na opciju >VIEW>PAGE DISPLAY>SINGLE PAGE CONTINUOUS . U početku rezervirana samo za stanovnike same Eleuzine. Stoljeće poslije robovi mogu sudjelovati u tome iako su im javni kultovi grada uvijek zatvoreni. među ljudima na zemlji.) slavi misterije što ih je stvo­ rila božica i svjedoči nadu u život posli­ je smrti.

jer oni su promatrali prijelaz iz smrti u život. "dvo­ rane za inicijaciju" smještene u eleuzinskom svetištu. Malo se zna o točnom odvijanju ob­ reda: u polutami svećenici otkrivaju posvećene predmete izgovarajući for­ mule i obavljajući obredne kretnje.. Sutradan se u prcesiji upućuju do Telesteriona. Najprije treba sudjelo­ vati u "malim misterijima" koji se odr­ žavaju u proljeće sastojeći se uglavnom od čišćenja koje iniciranima daje status mista. odnijevši u zaborav točan sadržaj tajni pri­ općenih iniciranima.Eleuzinski misteriji 16 će onaj tko će biti pročišćen i posvećen sišavši jednom u Had boraviti blizu bo­ gova. Za­ tim dolazi jaka svjetlost koja osvjetljava dvoranu gdje se proglašava rođenje dje­ teta. Sada potpuno inicirani. Nakon pet godina svetište su opustošile postrojbe gotskoga kralja Alarika. posli­ je Krista kad je kršćanstvo postalo službenom vjerom Rimskoga Carstva. Slično Perzefoni i njih je Demetra izvukla iz tame koja im obeća­ va stanoviti oblik besmrtnosti. misti božici žrtvuju ži­ votinju i počinje prava inicijacija. Kan­ didati se odvode u Eleusinion. uvjerava Platon u svojem Fedonu. obećavaju da će za­ uvijek šutjeti o onome što su vidjeli.. U polusjeni Telesteriona u eleuzinskome svetištu neki se muškarac sprema da bude posvećen u kult božice Demetre (akvarel Petera Connollyja). . Oni mogu prisustvovati "velikim misterijima" slavljenim u vrijeme sjetve u rujnu i listopadu. Nakon što su se očistili u moru. atenski hram posvećen misterijima gdje im se prikazuju obredni predmeti koji dolaze iz Eleuzine. U tajni Telesteriona Inicijacija u eleuzinske misterije događa se u dva navrata. Zatim se budući inicirani trebaju držati jednodnevnoga posta ko­ ji će ih još više očistiti. Eleuzinije su se slavile blizu 2000 go­ dina prije nego što su nestale 391. Misti postaju epopti. oni koji su vidjeli.

). odgovaraju usmeno nakon što po­ zorno osluškuju šuštanje hrastova lišća koje samo oni znaju tumačiti. Tako su u Dodoni u Epiru selloi u službi Zeusa koji se izraža­ va meketanjem posvećene ovce. napisano na olovnu ploči­ cu. doživotno izabra­ ne. ali i povlas­ ticu koja je dana malenom broju čije se znanje prenosi u tišini hramova posve­ ćenih bogovima. Apolon se za­ tim pretvorio u delfina (Delfi) i skrenuo kretsku lađu čiji su članovi posade po­ stali prvi poslužitelji hrama. nazvan Piton. sibila koje daju proročanstva. I drugdje ima proroči­ ca. Zeus se isto tako štuje u Olimpiji gdje lamidi izvlače proročanstva iz vatre i utroba svetih životinja. Prema legendi delfski je hram na- vodno bio smješten u središtu svijeta: za Grke on simbolizira "pupak svijeta". Na pitanje koje im se postavlja. jenile žene od 50-ak godina koje su bile posvećene životu i potjecale iz časnih obitelji.što znači "činim te trunuti". Priča se da se nikada ne peru i čak spavaju na tlu kako bi bolje bili u dodiru sa zemljom. Apolon je ubio Pitona u junačkoj borbi a strvina nemani koja je tu strunula dala je ime mjestu . Na dan proročanstva Pitija se čisti obrednom kupelji i odijeva u sve­ čanu odjeću.Antički proroci i vračevi Na pola puta između svijeta ljudi i svijeta bogova čiju volju samo oni poznaju. na zlatni tronožac. Zatim su ih zami­ U središtu Apolonova hrama u Delfima Pitija daje proročište Grcima koji su je došli pitati nakon što su prinijeli žrtve bogu (slika Claudiusa Harpera. Kasta delfskih poslužitelja U Ilijadi nam Homer priča o osnutku hrama u Delfima. umijeće koje stavlja u neki odnos ljude i bogove. Udiše posvećenu i 17 Tajna vjerska društva . majkom svih stvari. Osoblje u Delfima pravo je mikrodruštvo u Apolonovoj službi. koji su zaduženi da slave važne svet­ kovine. RČKA I RIMSKA ANTIKA obilje- žena religioznošću daje na izbor mjesto proricanja bu­ dućnosti. Proroci kojima pomaže pet hosioi izvučenih kockom između velikih delfskih obitelji vode molitelje Pitiji. Najprije nalazimo svećenike.Pytho . Prve pitije bile su mlade djevice sve do dana kad je jedna od njih bila silovana. auguri i ostali proroci predlažu svojim suvremenicima da upoznaju budućnost. Ona je središnja osoba koja daje proro­ čanstvo u ime boga. 1890. Smješta se u najdublji dio svetišta. Kako bi se domogao toga mjes­ ta. Ali od svih proročišta najslavnije je ono Pitijino u Delfima. U mračna vremena mjesto na kojem je bilo smješteno proročište posvećeno drevnoj božici Zem­ lje Gei čuvao je strašan zmaj. pretkazivači. Bog obeća­ va da će doći svake godine savjetovati ljude.

tako je to kod sazivanja i održavanja skup­ ština.. J AMBLIQUE DE CHALCIS U OVOM ULOM- koreje. katkad enigmatski onom koji traži savjet.. okupljeni u zbor koji ovisno o razdobljima broji izme­ đu šest i petnaest člano­ va. a da se ne nasmiju. Zatim pada u trans i dobiva Apolonov glas. 1989. pjeva nerazumljive riječi koje sveće­ nik tumači da bi dao odgovor. Često su se smatrali šarlatanima pa daju priliku moralistu Katonu za dosjetku: dvojica haruspika ne mogu se gledati. moć augura koja je bila velika za vrijeme kraljevstva.Antički proroci i vračevi vjerojatno halucinogenu paru koja izla­ zi iz neke pukotine u tlu. a mi svi postajemo stvar boga ili izvršavamo svo­ ju aktivnost u zajednici s njim. drugi put nejednakost: katkad se zvukovi napinju i glazbeno opuštaju.) Prema tome značajke nadahnutih su vi­ šestruke: pokret tijela i određenih dijelo­ va.) Ili zapravo bog nas drži. Egipatski misteriji Pariz. Filo­ zofi se rugaju gataocima kritizirajući njihovu ambiciju da se postavljaju kao jedini tumači bogova. sle­ zenu. Ba­ vi se i auspicijama (izraz koji znači "gledati pti­ ce") promatrajući tek svetih kokoši. stupanja na dužnost magistra­ ta. skladne pripreme. Izvlači pretkazanja iz pokreta četveronožaca ili zmija te događaja koji se zbi­ vaju za vrijeme pretkazivanja." Jamablique. posebno rogatih životinja. Les Belles Lettres. srce. vidi se velika jednakost glasova u odno­ su na snagu ili prema razmacima koje ra­ zlikuje znanost. Proučavaju pluća. Urla. smanjuje se u doba re­ publike. želudac. Auguri su službeni stručnjaci.. "Inia više vrsta božanskoga posjedova­ nja. bubrege.. ili se tijelo smatra podignutim ili proširenim ili nošenim u zrak kao na krilima ili se stvaraju suprotne pojave. (. Svakom javnom činu u Rimu treba pretho­ diti savjetovanje augura. Haruspici su svećenici nižeg reda.. potpun mir tijela.. U Rimu auguri i haruspici U Rimu su se profesionalci prorica­ nja isto tako konstituirali u kaste. S pomoću svinuta štapa augur definira na nebu ili na zemlji prostor (templum) gdje promatra ne­ beske znakove: meteorološke fe­ nomene ili na­ znake koje im daje ptičji let. Oni prema etruščanskom običaju pro­ matraju životinjske iznutrice. a posebno jetra. To je bilo najslavnije proročište u grčkom svijetu u cijeloj antici. odlaska vojski u rat. Na ovoj keramici s crvenim likovima prikazan je Zeus kako dolazi po savjet u delfsko proročište. ubrzo su­ djelujemo u krajnjoj božjoj moći. stenje. Tajna vjerska društva 18 .. Ali stvarna UĆI U VEZU S BOGOVIMA ku oživljava veliku raznolikost bo­ žanskih nadahnuća što ih proživljavaju proroci. (. usklađeni glasovi ili oprečni zna­ kovi..

Za vrijeme car­ stva ta je praksa ukinuta. obavljaju isti taj obred samosakaćenja na dan svojega ređenja. Mitra. moći će biti prognan i pobijeđen tek kad pramajka bude pre­ nesena iz Pesinunta u Rim. 19 Tajna vjerska društva . Kibelina religija je kult misterija čiji je obred inicijacije posebno spektaku­ laran. simbolom egipatske božice.Kibela. no zatim umire prije nego što ga ona oživi. a kult otada bilježi snažan uspjeh posebno kod na­ rodnih masa kojima donosi nadu u život poslije smrti. U PUNOM jeku Punskoga rata između Rimske republike i Kartage izgubljeni Rimljani obraćaju se prorocima koji im daju proročan­ stvo: "Kada strani neprijatelj donese rat na italsko tlo. Krvavo krštenje U vrijeme Republike Kibelin kult veo­ ma je strogo čuvan jer mnoge Rimljane šokira nasiljem.. smjestila se u glavnom gra­ du." Odmah je izaslanstvo uglednih rimskih građana otišlo u Pesinunt u Maloj Aziji gdje im je kralj Atal dao sveti kamen betil koji predstavlja pramajku u osobi božice Kibele. ali i kod veoma viso­ kih krugova. Izida. Kandidate odvode u jarak koji simbolizira njihov grob. On se temelji na legen­ di njezina ljubavnika Atisa koji se za­ luđen ljubavlju kastrira kako bi se u potpunosti predao božici. Zatim božičini svećenici dovode bika kojeg zakolju. gali. KR.. sagradili su joj hram i posvetili igre. Tajanstveni istok u Rimu U posljednjim stoljećima prije naše ere rimski svijet crpi iz Dalekog istoka izvore nove duhovnosti. gdje poput bogova piju nektar. prva takve vrste. sve do nekih careva. ODINE 205. ljeni zahvaljujući tom krvavom kršte­ nju. U godinama koje su slijedile Rim je imao izvanredne žetve i napokon je uspio pobijediti Hanibalovu vojsku. Po uzoru na Atisa Kibelini svećenici. Istočnjačka božica. U Rimu cvjetaju kultovi misterija orijentalnoga podrijetla koji osvajaju i neke careve. krv koja šikne namijenjena je pročišćavanju posvećenih ili mista koji izlaze obnov­ Ova freska iz Herkulanuma opisuje prizor Izidina kulta: među akolitima jedan svećenik odjeven u bijelo platno diže posudu s posvećenom vodom. Kamen je ukrcan i poslan u Rim gdje ga je dočekala gomila koja se gu­ rala da vidi i otprati božicu prema nje­ zinu novom prebivalištu na brežuljku Palatinu gdje su joj bile priređene ras­ košne svečanosti. PR. Zatim su pozvani da sudjeluju u obroku koji ima sve značajke božanske gozbe.

Mitra. Nakon toga u Rimu su se ukorijenili ostali istočnjački kultovi. Obred ulaska zatvara se gozbom. "vrata pakla". Izida. Da bi se ušlo u Izidin zbor. Ujutro novi posvećeni mi­ jenja svoju bijelu tuniku za višebojno odijelo urešeno maštovitim životinja­ ma. Slavlje počinje ispred špilje. Nakon toga se inicijacija nastavlja mis­ tičnim sjedinjenjem s božicom. stoljeću pr. Kr. Za­ tim trče ulicama grada kako bi ga očistili. kult plodnosti. Misti.Tajanstveni istok u Rimu LUPERKALIJE stoje tajna društva koja su potpu­ no rimska.. Romula i Rema. S bakljom u ruci. Ova vjerska poruka kosi se s pesimizmom rimskoga drugoga svi­ jeta. Kao i u Kibelinu slučaju poruka egipatskog božanstva puna nade privlači ponajprije skromne di­ jelove pučanstva. stoljeća poslije Krista. Napokon navečer misti sudjeluju u velikoj gozbi tijekom koje im se obećava vječnost. Tajna vjerska društva 20 . Takvo je i mistično brat­ stvo luperka. smještene u podnožju Palatina. U tajnu inici­ jacije nismo ušli. koji potječu iz dviju uglednih patricijskih obitelji Kvinktilija i Fabija. odsad identificirani s Atisom. Svake se godine njegovi čla­ novi. veljače kako bi slavili luperkalije.Kibela. potrebno je strpljenja i žrtava. Ne zna­ mo mnogo o tom bratstvu. okupljaju 15. Egipatski kult i Izidini zborovi U 1. Nakon te prve faze svećenik čisti sretnike u bazenu smještenom ispred božičina hrama. stoljeća). Povezana s tekućim elementom. prodiru u svojevrsnu sobu nakon što su dodirnuli spolni organ posvećenoga bika. iako Rimljanin Apulije piše kako su se bogovi mogli vidjeti i obožavati. Na kraju tog boravka budući posvećeni odijeva čistu lanenu halju prije nego što ga odvode u Izidino svetište.. Putem bičuju stanovnike. Luperci počinju žrtvovati koze koje raskomadaju kako bi se ogrnuli njihovim krznom. osim da se Rimljanima činilo arhaičnim i divljim. To mjesto za koje je poznato da se nalazi na granici između svijeta živih i mrtvih navodno je pružilo N A RUBU ISTOČNJAČKIH OBREDA po- zaklon vučici koja je mlijekom dojila osnivače Rima. Oni se zatim trebaju izolirati i postiti deset dana. Njegov ratnički izgled učinio ga je popularnim među Rimljanima (duborez iz 18. Treba ponajprije obavijestiti Izidina svećenika o svojoj želji i pričekati da astrolozi daju pris­ tanak. krunom na glavi uspinje se na podij i svjedoči pred svi­ ma o svojem ulazu u Izidin zbor prisežući da nikad neće otkriti nje­ gove tajne. životom božica je predmet odanosti koju joj iskazuju zborovi posvećenih. a potječu iz najstarijeg doba glavnoga grada. ona jača nade i nailazi na izvanred­ no oduševljenje. posebno žene koje te godine žele roditi dijete. Tu se obavlja simulacija svadbe koja zauvijek veže posvećenoga s Kibelom. Izidin kult prelazi Sredozemlje i hvata korijen u Rimu. Mitra pobjeđuje bijeloga bika oplođujući tako zemlju.. No ono se oduprlo pokrštavanju i ostalo aktivno sve do 6. Egipat je osvojen.

amfore. ožujka svake godine tijekom svečane procesije koja odgovara počet­ ku plovidbe morem. njezini svećenici slave i carski kult. Pod vodstvom velikoga svećenika kreće ta povorka asketa: jedan nosi svjetiljku. pojavljuju se zlatna slova koja slave ponovni početak plovidbe. 1505. Hadrijan. a Neron je posvećen u Mitrine misterije.). Te religije i njihovi posvećeni bili su ponajprije predmet progona pod Au­ gustom i Tiberijem koji nameću carski kult svim građanima Carstva. Svi se okupljaju ujutro i formiraju svetu povorku. Ta svetkovina je otvorena svima. žene su odjevene u veo. lađa se otiskuje na pučinu i nestaju na obzoru. Taj odlazak simboli­ zira smrt nabijenu nadom u nešto novo. Muškarci imaju obrijanu lubanju. ( i na sljedećoj strani) Izidina lađa Članovi Izidinih zborova štuju svoju božicu 5. Razapinju se jedra koja nadima vjetar. Na kraju se odvezuju si­ dreni lanci. što je znak da su se predali božanstvu. Izidini sve­ ćenici i vjernici okrutno se protjeruju. Gomi­ la pristaša puni tada lađu žrtvenim darovima kao što su začini. fasciniran tim religijama olakšava njiho­ vo širenje baš kao i Komod koji je istodobno posvećen Mitrinu i Kibelinu kultu. Od svih istočnjačkih religija Kibelina je u zavidnoj situaciji: uklopljena je u službene svetkovine. rimsko izaslanstvo donijelo je njezino posvećeno poprsje iz grada Pesinunta Mantegnina slika. Od coraxa do patera. Veliki svećenik izgovara ri­ ječi pročišćenja i posvećuje brod boži­ ci. vjer­ nici otkrivaju lađu urešenu egipatskim motivima. za­ vjetni predmeti. statisti utjelovljuju bogove hodajući uz sljedbe­ nike. ostali obredne predmete koji se upo­ trebljavaju tijekom inicijacije. 21 Tajna vjerska društva . No fascinacija otkrivenjima koja se pri­ općavaju samo posvećenima brzo je po­ nukala neke careve da se pridruže vjernicima: Kaligula postaje Izidin sljed­ benik.Kibelin kult uveden je u Rimu uz veliku pompu. stoljeću poslije Krista rimski vojni­ ci koji su dugo bili stacionirani na gra­ nicama Carstva uvode u Rim vjerovanje u iranskoga boga Mitru. ali samo posvećeni i svećenici shvaćaju njezin duboki smisao. Mitrini učenici U 2. RIMSKI CAREVI SUOČENI S ISTOČNJAČKIM KULTOVIMA dnos rimskih careva prema is­ točnjačkim misterijima prošao je postupno put od nepovjerenja do fascinacije. drugi prijenosni oltar. Kad stignu do morske obale. Prilično razli­ čit od drugih orijentalnih religija Mitrin kult daje veoma složenu mističnu ini­ cijaciju rezerviranu samo za muškarce. Zatim svatko zauzima mjesto u povorci koja se upućuje prema Izidinu hramu radi gozbe. Klaudije uvodi Kibeline svetkovi­ O ne u službeni rimski kalendar. Na kraju Carstva rim­ ska religija se orijentalizirala do te mjere da carevi više pribjegavaju egipatskim magovima nego vlastitim vračevima.

mitreju koji podsjeća da je Mitra "rođen iz stijene". lav. nje­ gov vojnik. leo. prosinca. sunčev glasnik i napokon otac. dok se Perses identificira s Mjesecom a helio- Ovaj oltar koji prikazuje bikoborbu nosi ime osobe koja ja prinijela žrtvu bika u čast božice Kibele. gavran. što je uvjet za spas. tj. Ima ih sedam: Najprije se posta­ je corax. Taj običaj bio je čest u antici. Pos­ toje fine simbolične podudarnosti iz­ među svakog stupnja i prirode: prva četiri podsjećaju na četiri elementa. božji glasnik. Obred inicijacije održava se u pri­ rodnoj ili umjetnoj špilji. Perzijanac. napokon oslobođen zemaljskih pritisaka. One imaju odraza u priči prema kojoj je Mitru zadužilo jedno drugo iransko božanstvo da ubije bijeloga bi­ ka čija je prolivena krv zagnojila zem­ lju čineći od boga svojevrsnoga posrednika između svijeta bo­ žanstava i svijeta ljudi na zemlji. pater. Slike sačuvane u mitreju prikazuju ga odjevenog u plašt i frigijsku kapicu kako stavlja šaku u srce bi­ ka. Njegov kult je svojevrsni monoteizam čija se glavna svečanost održava 25. On je posrednik i u trenutku smrti jer se smatra da sudi mrt­ vima i daje spas nekima. Mitrin inicijacijski obred treba očito staviti u vezu s mitovima povezanim s tim bogom. Mitrin kult pokazuje i analogiju s krš­ ćanstvom. njegov izabranik. Freske što ukrašavaju zidove i ostali uresi sudjeluju u podučavanju tajni. žigosanja že­ ljezom imaju za cilj utisnuti u tijelo posvećenoga svijest o muka­ ma koje mora podnijeti kako bi se približio bogu. Osim toga poput svih istočnjačkih kultova nudi nadu u spas poslije smrti. zatim nymphus. zatvaranja. Ako ih se smatra dostojnima. Pater simbo­ lizira sklad koji pronalazi posve­ ćeni. miles. heliodroomos.Ona se sastoji od niza obreda kroz koje mist prolazi iz jednoga stupnja u drugi. Perses. od­ vode ih u špilju i prema stupnju koji žele podnose niz kušnji koje katkad znaju biti i okrutne: zadirkivanja. Misti slave simbolični obrok tijekom kojega se voda i kruh koji se jedu i piju identificiraju s krvi i tijelom bijeloga bika. Tajna vjerska društva 22 . dromos sa Suncem. Pristupnici prisežu najprije da nikad neće širiti ono što će vidjeti i čuti.

počinje legenda o druidima. fiziologija koja prikuplja medicinska znanja i teologija. monumentalni krajolik Stonehengea daleko je od toga da je otkrio sve misterije. predsjedaju javnim i privatnim žrtvovanjima i propisuju vjerske obrede. glazbu. graditeljstvo ili povijest te poduku koja se daje samo usmeno. bilo u špiljama bilo u udaljenim šumama. a to su druidi. To dugačko naukovanje bilo je po­ trebno da se formiraju potpuni ljudi. u zemlji Karnuta. U svojem opisu tog velikog događaja spo­ minje postojanje svećeničke kaste koja ga toliko intrigira zato što se razlikuje od modela rimskoga svijeta. o moći bogova i njihovim sposobnostima. o dimenzijama svijeta i Zemlje.. Vlasnici znanja nisu dopustili da išta probije tajne njihova nauka.) jer oni ne žele da se njihov nauk širi"." Do­ daje kako druidi održavaju svake go­ dine sastanke na nekom posvećenom mjestu." Druidski odgoj obraća se samo manjini. Dalje bilježi kako dužnosnici toga reda "smatraju da religija ne dopušta da se pismu povjeri predmet njihova podučavanja (. . MeĐu disciplinama koje su se naučavale bile su astronomija koja služi tome da se utvrdi kalendar. Iako ima 8000 godina.U srcu keltskoga svijeta. sigurno znaju dio. Tajna i svetinja Cezarovu svjedočanstvu dodaje se odre­ đen broj antičkih izvora koji potvrđuju inicijacijski karakter i tajnu druidskoga nauka. Druidi koji su od njega napravili kultno mjesto. Tim središnjim predmetima treba do­ dati i druga spoznajna područja: pjesni­ štvo. čak i kad Galija treba pasti pod rimsku vlast a tradicionalni keltski svijet je osuđen na propast. u području oko današnjega Orléansa. tj. On piše kako se ovi posljednji "bave vjerskim stvarima. Tako u vrijeme Cezara.. OBIVŠI ZADATAK OD RIMSKOGA senata. druidi Zaklonjena u sjeni gustih šuma svećenička kasta druida tvori jedan od stupova keltske civilizacije. o prirodi stvari. makar su mnoga djeca trebala imati pristup tim osnovama. Tako Pomponije Mela u prvom stoljeću naše ere primjećuje kako drui­ di "kriomice podučavaju mnogo stvari najplemenitijima u državi dvadeset go­ dina. Posvećuju se brojnim špekulacijama o zvijezdama i njihovim kretanjima. Cezar se sprema os­ vojiti Gale.

reže zlatnim srpom imelu i skuplja je u bijelo platno.što znači "veoma učen" . daje plodnost neplodnim životinjama i tvori lijek protiv svih otrova. Oni su zaduženi i za podučavanje. genea­ logiji. Vjeruju da imela.. glazbi. a pojam "druid" .U srcu keltskoga svijeta. šestoga dana mjeseca. Druid oboružan zlatnim srpom za branje imele kako je predstavljan na slikama iz 19. Nakon što obredno pripreme žrtvu i gozbu pod stablom. diplomacija ili pravo­ suđe. Mnogo stoljeća poslije u pri­ čama o vitezovima okrugloga stola nala­ zimo odjek te prak­ se: Merlin određuje i odgaja mladoga Artura. druidi 24 DRUDI I IMELA ulogu kod druida. recitiranju legendi. dovedu dva bijela bika vezanih rogova. ako se uzima kao piće.) Taj se dan oda­ bire zato što mjesec tada već ima znatnu snagu.ilustrira činjenicu da su njegovi predstavnici bili posvećeni tomu da izvršavaju temeljne zadatke u sklopu keltskoga društva koje je cijelo bilo or­ ganizirano oko svetinje. Vati su vješti u proricanju i medicini. Činjenica jest da oni misle kako je sve što raste na tim hrasto­ vima nebeskoga podrijetla i da je to znak da je stablo odabrao sam bog. a kad se nađe. priča se da su znali prepoznati bolest od koje pati čovjek promatrajući dim koji izlazi iz njegova dim­ njaka.) ništa svetije od imele i stabla na kojem raste pod uvjetom da je to hrast lužnjak. budućeg engleskog kralja. knjiga XVI. stručnjaka za biljnu magiju. Oni koje katkad zovu "teološkim drui­ dima" rade na višoj ra­ zini. Bar­ di imaju široko usmeno znanje koje im omogućava da budu stručnjaci u veli­ kom broju disciplina: povijesti. Rijetko je naći imelu u tim uvjetima. vati i druidi Svjedočanstva koja su stigla do nas inzistiraju na strogo ustrojenoj svećeničkoj klasi druida koji se mogu prepoznati po bijeloj odjeći. . bere se tijekom velike vjerske svetkovine. Zato su morali upamtiti godine tijekom stotina priča i pjesama. Osim vjerskih ili kultnih funkcija druidi održavaju uske veze s vlašću: keltsko društvo je smatralo da su im vlast kralja povjerili bogovi uz blagoslov. Plinije nam daje najstari­ je svjedočanstvo o tome. vati i napokon pravi druidi koji tvore vrh te hijerarhije. Historia naturae. Ali tek odnedavno povjesničari počinju bolje suditi o njegovoj ulozi u keltskome svijetu. Razlikuju se tri tipa svećenika: bardi. "Druidi nemaju (. Za razliku od barda znaju pisati i čitati znakove u prirodi.. ali i u tehničkim znanjima kao što su medici­ na. Bardi... Oni nazi­ vaju imelu imenom koje znači "ona koji B RANJE IMELE IMALO JE VEOMA VAŽNU liječi sve". stoljeća. (. arhitektura. Odjeven u bi­ jelu halju svećenik se penje na stablo." Plinije stariji. Zatim zakolju žrtve moleći božanstvo da učini te žrtve ugodnima onomu komu se prinose. kontrolu i savjet druida. a nije na sredini putanje.

glumi Ian McKellen u ekranizaciji Petera Jacksona. mogli pretkazati buduć­ nost. R. Irske priče spominju da su najmoćniji druidi mogli zapovijedati elementima. ključni lik iz trilogije romana J.radi se dakle o ljevanicama . Već pre­ ma tome obraćaju li se klasi svećenika.. Sigurno je svakako da su bili na čelu velikih vjerskih svečanosti po keltskom kalendaru kakva je Samain. ali općenito imenom. Osim za žrtve čini se da su druidi struč­ njaci za ljekovite biljke. R. jedan od središnjih likova njegove trilogije Gos­ podar prstenova. Odjeven u bijelo. promatrajući grčeve umirućega. jer Halloween (Noć vještica) ko­ ji je stigao u SAD preko irskih useljeni­ ka čuva i danas uspomenu na to. ratnika ili proizvođača . čini se kao da je iza­ šao ravno iz keltskoga svijeta. S Žrtva prinesena bogovima Kelti misle da će prinoseći žrtve bogo­ vima ublažiti njihov bijes i steći njihovu zaštitu. čini se ipak da su bile iznimne. Nedavno je britanski pisac J.. neće biti krvave u prvom slučaju. Tolkien također iskazao počast gal­ skim svećenicima. čarobnjak. bard. čarobnim moćima dakako. Tolkienov junak višestruko je blizak Merlinu: izgledom. ako je to potrebno.u posljednjem slučaju. kada se slavi prvi dan keltske godine (1. Tolkiena. Svečanost Samaina prešla je poslije u kršćanstvo u obliku blagdana Svih Svetih. Istara koji se katkad sastaju na tajnim vijećima u srcu Međuzemlje. posebno za imelu od koje spremaju sve vrste napi­ taka čuvajući tajnu o njihovu pripre­ manju. Gandalfa Bijeloga. stoljeću pisac Robert de Boron čini od njega sina djevice koju zlostavlja neča­ stivi pa on odlučuje staviti svoje iz­ vanredne darove u službu Boga. često pribjegavaju žrtvama ko­ je mogu prinositi samo druidi. grčki geograf Strabon spominje da su Gali imali obi­ čaj udariti nekog osuđenika mačem ka­ ko bi druidi.seljaka ili za­ natlija . Starac koji je živio u šumi Brocéliande u Bretanji. 25 Tajna vjerska društva . bit će krvave u drugom a na kraju biljne ili tekuće . ne­ dvojbeno je časni nasljednik druida: prorok. nosilac je tisućljetnoga znanja. studenoga).te žrtve poprimaju različite ob­ like. postaje najugledniji član skupine mudraca. Mnogo su se kritizirale ljudske žrtve. Premda su takve radnje potvrđene u arheologiji. Mag Gandalf koji ne oklije­ va latiti se mača. nije li on i stvaralac kraljeva? No ubrzo se potis­ kuje njegov poganski aspekt. Ta­ ko je u srednjem vijeku lik Merlina preuzeo mnogo značajki od antičkih mudraca. iscjelitelj. Gandalf se prepoznaje pod vilenjačkim imenom Mithrandir. Gandalf. no nije nestala. U 12.OD MERLINA DO GANDALFA LIKA DRUIDA TRAJNO JE obilježavala europsku književnost. dok se čarobnjak na keltskom zove Myrdhin. R. R.

U srcu keltskoga svijeta. Još danas velik dio engleskih ili francuskih društava ili organizacija tvr­ di za sebe da su nosioci druidske baš­ tine. a lokalitet Stonehenge sa svojim mističnim ozračjem ostaje najcjenjeni­ je mjesto okupljanja tih suvremenih druida koji ovjekovječuju nekadašnji folklor potresan neprekidnim prijepo­ rima o legitimnosti tog društva ili nji­ hovih društava. a zatim i kršćanstvo ned­ vojbeno su porazili druide. Otada i za dugo vremena druidizam je postao povlasti­ ca fanatika.-1722. Treba napokon prekinuti s dugotrajnim legendama prema kojima su druidi služili bogovima u sjeni menhira. Tu je presudno Cezarovo svjedočanstvo. Karnutska šuma nikada nije bila mjesto međunarodnog okup­ ljanja Kelta premda se određeni broj druida tu okupljao svake godine kako bi dijelili pravdu. stoljeća kada Englez John Toland (1670. Prema njemu druidi naučavaju da "du­ še ne umiru.) utemeljuje u Londonu Ancient Druid Order koji tvrdi da pre­ nosi svećeničku druidsku tradiciju od koje će neki članovi uspjeti sačuvati stoljećima bitan sadržaj. nego nakon smrti prelaze iz jednoga tijela u drugo. . megaliti u Karnaku i oni u Stonehengeu stariji više od tisuću godina od keltske civilizacije koja sigurno nije propustila. Ta struja traje do 18. Daleko od toga da su ostaci nekih misterioznih druidskih kultnih mjesta. one svakako potvrđuju veliko poštovanje koje su drevni ljudi iskazivali keltskim svećenicima. Ako te usporedbe nisu utemeljene. pridonijela je da su ih neki autori uspo­ ređivali s pitagorejcima. Val romantiz­ ma i ponovno otkriće keltske antike u sljedećem stoljeću pojačat će to odušev­ ljenje. a da ih poslije ne posvoji. usmeni ob­ lik njihova nauka nije omogućavao njegovo prenošenje. Dugo vremena pogrešno se smatralo kako je njihovo prirodno bo­ ravište šuma. to im se čini posebno prikladnim za poticanje hrab­ rosti jer time potiskuju strah od smrti". to više što su u svojim postupcima astronomskih izra­ čuna spretno baratali matematikom. Tijekom ceremonije 1920. Medu njima se nalaze sljed­ benici neodruidizma. Suvremenici su također počinili određeni broj pogrešaka u vezi s druidima. druidi 26 Od Pitagore do megalita Iako malo znamo o tajnom nauku drui­ da. dobro poznajemo ideje za koje su bili zaduženi da ih prenesu narodu. reinkarnaciju. Ta vjera u seobu duša. romantizam i folklor Rimska vlast. članovi druidskoga društva iz Londona pripremaju se posaditi hrast u čast jednoga od njih koji je nedavno umro. Neodrudizam.

Josipa Flavija. Okupljali su se izvan Jeruzalema. I oni očekuju Mesiju za kojega se nadaju da će povesti židov­ ski ustanak protiv Rimljana. Blizak esenima. Valja još dodati krstiteljsku zajednicu čija je čelna osoba Ivan. Ivan Krstitelj slavi čišćenje krštenjem u očekivanju Mesije. Najprije prodani nekom antikvaru u Betlehemu. zatim su bili povjereni Bib­ lijskoj školi u Jeruzalemu koja je pro­ cijenila da potječu iz Isusova doba. veoma pobožni Židovi. toj skupini pripada Isus.. i 1956.Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? lako nisu odali sve svoje tajne. Brzo se ustanovilo da tekstovi potječu iz knjiž­ nice samostana za koji se čini da je bio sjedište esenske sekte. i askezi. eseni se pripremaju za to živeći u čistoći 27 Tajna vjerska društva . stoljeća pr. od njih su proistekli rabini. U to vri­ jeme više zajednica čine judaizam.. po­ sebno kod židovskog pisca iz 1. Najbrojnija je skupina farizeja. Još je neobičnije što su arheolozi otkrili nedaleko otuda ostatke drevnoga samostana. nedaleko od Kumrana. svakodnevnim molitvama. Vjerujući u dualizam tijela i duše. (i na sljedećoj strani) JUDAIZAM U ISUSOVO VRIJEME su zauzeli Rimljani. Neki beduin u potrazi za izgubljenom ovcom upao je u špilju i ondje otkrio zemljane posude koje su sadržavale pergamente. Tako im pravilo njihove za­ jednice nameće strog život obilježen jednostavnom hranom. promicanjem čednosti iako se njihova skupina sastoji od muškaraca i žena. spisi s Mrtvoga mora otkrili su u Palestini postojanje inicijacijske zajednice iz Isusova doba koja se nada skorom početku Mesijine vladavine. starijem oko 1000 godina od dotad poznatih. nadajući se u dolazak Mesije osvetnika. odbacivanjem bogatstava. U l. mnogobrojnim obredima čišćenja. Pr­ va po rangu. Kumranski spis. Sustavnija iskapanja obavljana su izme­ đu 1947. Za nekoliko godi­ na otkriveno je bratstvo. O SREDINE 20. I napo­ kon tu je izolirana sekta esena. postavši veoma kritični u odnosu na kastu veli­ kih svećenika koje su smatrali pokva­ renima. a ne anđela tame. odvojili. razdoblja kada su se neki. stoljeća. Zeloti koji potječu iz Galileje naj­ žešći su protivnici rimske prisutnosti u Palestini. STOLJEĆU NAŠE ERE PALESTINU Knez svjetlosti i anđeo tame Esenska sekta potječe vjerojatno iz 2. ponajprije u kumranskom samostanu gdje se njihov nauk jasno razlikuje od tradicionalnoga judaizma. plemićka kasta saduceja dala je Hramu u Jeruzalemu svoje ve­ like svećenike. Kr. Radi se o jednom od najstarijih pergamenata židovske Biblije. Njihov nauk propovijeda kako valja slijediti kneza svjetlosti. Oni se razlikuju od saduceja vjerom u dolazak Mesije. Sve se odigralo slučajno na obalama Mrtvo­ ga mora. STOLJEĆA ESENI SU se tek rijetko spominjali. Uoči Isusova ro­ đenja očekivanje Mesije dosegnulo je vrhunac. iskopano je više stoti­ na rukopisa iz špilja.

svici s Mrtvoga mora. Isus. Zato neki neće oklijevati da od Isusa učine člana zajed­ nice. Iako ne znamo mnogo o točnom sadržaju njihova nauka . godine poslije Krista. ali prakticiraju isto tako umijeće liječništva u kojem ih smatraju struč­ njacima. čak i ako relativna blizina između dviju poruka objašnjava zašto su se neki eseni obratili na kršćanstvo. Okružen je vijećem od dvanaest odabranih članova.jer svi su pri­ segnuli na "tajnost u vezi s istinom mis­ terija spoznaje" .Pod palicom "gospodara pravde" Stroga hijerarhija sekte sastoji se od pr­ voga vanjskog kruga što ga tvore practici. tzv. Pogled na špilje u Kumranu gdje su slučajno otkrivene stotine starih tekstova zaboravljenih i očuvanih u velikim vrčevima. važnost koja se pridaje Božjoj milosti. Ostaje da je esenski dualizam veo­ ma stran kršćanskoj doktrini. post i nada u spas. dok su ostatak zajednice Rimljani rastjerali 70.. Tajna vjerska društva 28 . oštre kritike pro­ tiv svećenika u Hramu. zaduženi da rade za zajednicu. kontemplativci koji su pravi posvećeni i žive mediti­ rajući. Pobornici te teze vole vidjeti u veoma kontroverznom izdanju spisa s Mrtvoga mora prste Vatikana koji bi sve učinio da spriječi otkrića što štete dog­ mi.. Zatim dolaze theoriciti. Računa se da su u Isusovo vrije­ me u Kumranu živjele četiri tisuće esena. "gospodar pravde" u sekti? Veoma rano su arheolozi. Jer spisi iz Kumrana pokazuju nepobitne analogije s ranim kršćan­ stvom: čekanje Mesije.Josip Flavije nam spominje da se bave astrologijom i pro­ ricanjem iz snova. Primanje u sektu jedno je od najtežih: potrebne su dvije do tri godine čekanja i kušnje kako bi se pristupilo prije nego što se krštenjem potvrdi ulazak novoga člana. Dobivaju također obećanje da će steći vječni život ako bu­ du u svim točkama poštovali svoja pra­ vila: molitva. poistovjete ga s "gospodarom pravde". tj. povjesničari i teolozi stali pitati o vezama između esenske zajednice i primitivnoga krš­ ćanstva. Na vrhu bratstva tajanstveni "gospodar pravde" drži "čudesne i istin­ ske misterije".

OTKRIVENI SU BLIZU gra- 29 Tajna vjerska društva ... to je tamnica iz koje se može izaći samo ako se štuje istinski Bog. BAZILIDA. Javljaju se posebno dva lika: Bazilid i Valentin. . Gnostici mis­ le da će izbjeći prokletstvo spoznajući istinsku stvarnost svijeta i Boga. ondje gdje su kršćanski autori prvih stoljeća vidjeli samo zastranjenja i krivovjerstvo. Prvi je oko 125. tj. Rijetki izabrani Šimuna Maga smatraju tradicionalno prvim predstavnikom gnostičke struje. Što se tiče čovjeka. Gnostičke sek­ te na neki način donose odgovor na ta pitanja preko otkrivenja danog posve­ ćenima koje poprima oblik mitskih priča.. To se posebno odnosi na Jakovljevo >>> nastavak u istobojnoj kocki na sljedećoj stranici . on zamjenjuje zlokobno stvorenje ovoga svijeta s višnjim Bogom. godine utemeljio prvu gnostičku sektu u Aleksandriji. tvrdi da je od apo­ stola Mateja primio tajne nauke koje mu je navodno otkrio Spasitelj. Iz svojega vrlo složenog sustava. Ofita. setovci. >>> G ODINE 1945. . stoljeće pa da se vi­ di kako se taj pokret razmahao i kako stječe sljedbenike. babelognostici. stoljeća. što smo... Karpokrata. Ubrzo se potvrdilo da je većina njih gnostičkoga podrijetla. toliko imena koja se odnose na ono što se danas zove gnosti­ cizmom. sus im je osim svoje javne poruke prenio i skriveno znanje. za razliku od Valentinova koji nam donosi Evanđelje istine.. No valja pričekati 2. veoma raširen.. naslije- Kako bi se zaštitili od zla. od čega smo očišćeni. 15).. kamo idemo. on sam je okaljan činjenicom da su mu duša i duh zatočeni u tijelo. APOKRIFNO TOMINO da Nag Hammadija u Gornjem Egiptu ostaci antičke knjižnice koja je sa­ državala veliki broj starih rukopisa.. Slabo poznajemo njegov nauk. gnostici često nose talismane poput ovoga koji dolazi iz Aleksandrije i svjedoči o jakom egipatskom utjecaju. .. Jedan dio do­ kumenata donosi Isusove ili apostolske ri­ ječi. svojem uče­ niku da mu otkrije "misterije od poče­ taka skrivane u tišini" i koje navodno odgovaraju na bitna pitanja što se po­ stavljaju svima: "Tko smo. Njihova često zajednička potka temelji se na ključnom dualizmu koji suprotstavlja zle sile što su stvorile svi­ jet istinskomu Bogu. manihejci. Medu njima se nalazio odre­ đeni broj apokrifnih tekstova koje Crkva nije zadržala tijekom službene redakture Biblije potkraj 4. Pod tom prizmom stvoreni svijet je zao. LJEDBENICI VALENTA. Tako jedan važni gnostićki tekst spominje da se Isus nakon smrti ukazao Ivanu. ali ostao je usmen.Gnostičke sekte i Kristova tajna Od prvih stoljeća naše ere skupine posvećenih slave kao jedino sredstvo spasa ezoterično čitanje biblijske poruke.. Iza svoje velike razno­ likosti ove gnostičke skupine sve dijele istu intuiciju: judeo-kršćanska vjerska roruka krije drugu istinu koja je jedina rezervirana za neke odabrane i koju prenosi sam Krist. Što je još gore. što je to stvaranje i ponovno stvaranje?" (Tomina djela.. pogl.

Te tajanstvene zajednice. Premda gnostičke sekte nestaju tijekom stoljeća. često mole i pjevaju himne i psalme. Filipovo. Vjernik tako ponavlja kretnju čišćenja Ivana Krstitelja. Drugi. unatoč svojim izjavama. Čini se da je sada prihvaćeno da su ti tekstovi bili poznati kao valentinski. prilično su potresle kršćanstvo koje se tek rađalo jer se dosta kršćanskih auto­ ra tako snažno obrušava na njih da os­ taje dojam kao da su zavele velik broj osoba te da čak na određenim mjestima ugrožavaju pravovjerno kršćanstvo. za koje teško možemo znati koliko su imale vjernika. Razgovor sa Spasiteljem ili Djela Petra i dvanaest apostola." Krštenje člana mandejske zajednice u vodama Tigrisa nedaleko od Bagdada. Inicijacija odabranih. već prema svojem ponašanju te "duhov­ ni" kojima je otkrivena Spasiteljeva taj­ na i koji će jedini steći spas. a spominje ljubav Isusa i Marije-Magdalene. shvaća se da nam ništa nije ostalo ili gotovo samo gnostički obredi. Danas još mandejci. održavaju svoju baštinu u najvećoj tajnosti.đenog od sljedbenika Bazilida. Tajna vjerska društva 30 . To je onaj tekst koji je postao slavan. njihovo je naslijede opstalo. zajednica koja živi na jugu Iraka. proizlazi da postoje tri vrste ljudi u skladu s troj­ stvom tijelo/duša/duh: "materijalni" posvećeni konačnoj smrti. EVANĐELJE apokrifno evanđelje. Isto tako određene gnostičke sekte priznaju neke sakramente. oni zaključuju kako "nema potre­ be da se slavi misterij neizrecive i ne­ vidljive moći s pomoću vidljivih i pokvarljivih predmeta. To je pre­ ma valentincima "savršeno iskupljenje i poznavanje čak neopisive veličine. poput Karpokratovih sljedbenika bili su obilježeni ne­ moralom jer su slavili oslobođenu spolnost kao sustav pobune protiv zlog svijeta. ali posebno na Tomino evanđe­ lje. No znamo da valentinci. a neki u tome vide znak da sadržavaju istine koje smetaju katoličkim vlastima pa se trude da ih ostave neotkrivenima. Svi još uvijek nisu redigirani. Prijetnja za Crkvu Ako je gnoza dovoljna za spas. "psihički" ( psyché grčki znači duša) spašeni ili ne." Ako se spas nalazi u poznavanju istinskoga Boga. slična je kultu misterija nadahnutim Pitagorom što se tiče Bazilidovih sljedbenika: tijekom ceremonije mist se stavlja pod zaštitu Spasitelja utjelovljena u Kristu.

S 12 godina ima otkrivenje: posjećuje ga anđeo u ime "kralja vrtova svjetlosti" i objavljuje mu da će jednoga dana trebati napustiti svoju zajednicu. U teološkom rječniku izraz "Manihej" koji je označavao krivovjerstvo upotre­ bljavao se do kraja 16. Sveo se na jed­ nostavnu igru binarnih suprotnosti. ali i na granicama Azije sve do Kine. Danas označava sklonost duha da sudi u pojmovima dobra i zla što ih ka­ rakterizira jednostavni dualizam. bio je raskomadan a zatim pribijen na križ na jedna od vrata perzijske prijestolnice 277. Utemeljio je zajednice i slao svoje učenike diljem svijeta. u Španjolskoj. T IJEKOM STOLJEĆA MANIJEVU NAUKU Dio manihejskoga rukopisa pronađenog početkom 20. Imenica "manihejstvo" javila se tek na kraju 17. stoljeća. Ubrzo su se javile brojne za­ jednice u sjevernoj Africi. Egiptom i Indijom. Mani je tada započeo dugi ži­ vot misija koje će ga odvesti do Indije gdje su mu dali nadimak "novi Bud­ dha". TAMNIČEN dvadeset i šest dana na milost perzijskoga kralja onaj koji se zvao "apo­ stolom Isusa Krista" i smatrao se posljednjim prorokom sprema se umrijeti. No raste protiv­ ljenje tradicionalnoga zoroastarskoga svećenstva i njegovi dostojanstvenici dobili su napokon od novoga kralja Bahrama smrtnu kaznu za Manija. stoljeća i uopće nema vjersku konotaci­ ju. Taj nauk je suprostavljao supro­ tnosti i tražio kako da oslobodi svoje vjernike od utjecaja zla. Do tada se manihejski nauk poznavao samo na temelju vizije njegovih klevetnika. (drugi dio slike . Roden u Ba­ bilonu. Na­ kon što je podnosio dugo mučenje. Tijekom godina Mani je neumorno krstario perzijskim carstvom kako bi širio svoju istinu. Valja spomenuti da je tai čovjek uvjeren u svoj božanski izbor od svoje najmlađe dobi. EVOLUCIJA RIJEČI izrugivali su svi njegovi klevet­ nici. Osuda bogumila i katara u ime manihejstva diskreditirala je te ideje na zapadu. borba manihejaca Sekta manihejaca koju je Crkva nesmiljeno proganjala i protjerivala nije imala drugog izbora nego da tajno ispovijeda svoju vjeru u stalnoj borbi dobra protiv zla. ušao je s tri godine u židovsko-kršćansku sektu. godine U to vrijeme manihejstvo se već proširilo Babilonom.na drugoj strani) 31 Tajna vjerska društva . stoljeća kad ga je zamijenio pojam "manihejac".Između sjene i svjetlosti. Dječak će čekati još dvanaest dugih godina prije nego što mu se ponovno ukaže anđeo i objavi mu da je stigao čas.

dok je kineski car Wu-tsong u 9. Morale su živjeti u sjeni povučene u sebe. I napokon "pečat doj­ ke" nametao im je potpunu neporočnost. Poštovali su jednako tako i "pečat ruku" koji im je zabranjivao da pribjega­ vaju nasilju. Ako katarizam nije proistekao iz manihejstva. oni ima­ ju i biskupe i svećenike. No mogli su se prepoznati njihovi svećenici po činjenici što su poštovali stroge zabrane nazvane "pečati­ ma": "pečat usta" ih je obvezi­ vao da ne lažu i da ne jedu meso. katarskoga i bogumilskoga. Danas ga po­ znajemo u grubim crtama zahvaljujući kasnom otkriću manihejskih tekstova jer Mani je mnogo pisao za svoje uče­ nike izlažući im sinkretski nauk koji Učitelja a trinaesti im je voda". I napokon najveći dio ljudi grješnici . Drugi su obični vjernici. ali živeći u prljavštini svijeta. Zajednice nisu znale za odmor jer ih je od 297. Pod tom prizmom Mani razliku­ je tri tipa ljudi: odabrane. Prvima obećava život vječni budu li prakticirali stalnu askezu koja će ih udaljiti od svijeta da bi ih vratila svjetlosti. okupio u Saint-Félixu. Bogumilski biskup Niketas došao je onamo kako bi prenio svoju vlast zaređivanja predstavnicima lokalnoga katarizma.namijenjeni su smrti i zabo­ ravu. moguće je da je neki sabor 1167.ili od iranske religije. vino ili fermentirano piće. Sv. stoljeću ra­ zorio posljednje azijske zajednice. U kršćanskom Sre­ dozemlju pokret se Proširio pod ime- nom "bogumili" u Bugarskoj i u bal­ kanskim zemljama. mogu se samo nadati da će se jednoga dana reinkarnirati u tijelo nekoga oda­ branoga.Isus i apostoli se spominju više puta . Međutim malo-pomalo posljednje zajednice nestale su pod udarcima kršćanskoga pravoslavlja. Početkom 20. Ona svjedoči o širenju i uspjehu njegova nauka izvan iranske sfere odakle je proizašao. katekumene i grješnike. Bilo je prema tome lako razotkriti ih. između materije i duha. a zatim u sljedećem stoljeću kršćanstvo. put im je pokazan. stoljeća otkriće mani­ hejskih rukopisa omogućilo je da se bolje upozna to inicijacijsko vjersko društvo. u Lauragaisu članove dvaju svećenstava. oni tvore manihejsku svećen­ stvo. posuđuje od judaizma s mitom o Adamu kršćanstva . Manihejci. . borba manihejaca 32 Stalna borba između svjetla i tame Manihejstvo je gnoza. Progoni su napokon porazili manihejstvo: U njegovu babilon­ skom ognjištu islam mu je zadao kobni udarac. kako se dugo tvrdilo.Između sjene i svjetlosti. Iz ove posljednje vadi sre­ dišnju ideju dualizma između svjetla i tame. ali isto tako i da rade na zemlji ili da obavljaju neku javnu funk­ ciju. progo­ nio car Dioklecijan. inicijacijski nauk rezerviran za malen broj. Augustin koji je kao mlad pri­ padao jednoj zajednici manihejaca piše da se njihova crkva sastoji od "dvanaest Ova freska indijskoga podrijetla predstavlja Manija. bogumili i katari: isti zahtjev Tijekom stoljeća skupine manihe­ jaca prenosile su tajno nauk svo­ jega učitelja.

"Prava riječ" Shingona Shingon. Njegov nauk doživio je izvanredan uspjeh tijekom stoljeća. naučava svoje pristaše nauk tajnih mantra i joge triju misterija. Nekoć ezoterična sekta budizma. danas prima milijune vjernika. mantre kojima će moći lakše pristupiti meditaciji. najčešće oslikani. Stu­ dent uči jednako reci­ tirati riječi. ondje utemeljuje prvu školu Shingon (japanska transkripcija kines­ ke riječi Zhenyan). 806. Na kraju tog razdoblja on nasljeđuje starca kao poglavar zajednice Zhenvana. vraća se u Japan nakon dvije go­ dine. smrti .koja je postala Kôbô Dashi. Ti grafički prikazi. prekinuo je studije nakon naglog nadahnuća i odlučio otići u Kinu kako bi ondje produbio svoje spoznaje. Potekao iz krugova visokih dužnosnika i predodređen za veliku karijeru." Potrebno je samo nekoliko mjeseci da bi se u Kûkaiju asimilirala ne samo pravila zajednice nego i tajne patrijarha za kojega kaže da će "ovladati arkanama ezoteričnih nauka". U školi Kûkai . ute­ meljuje glavni hram svojega reda na brdu Koya.hijerarhija vezana uz kupnju inicijacijskih stupnjeva postavlja se ispred klasične organizacije u stupnje­ vima i monaškim naslovima. Prema vlastitu svjedočenju on ondje susreće sedmoga patrijarha Zhenvana. stavljaju mandale. Tako je svaki čovjek koji se želi uključiti u zajednicu najprije izložen posveće­ nom svijetu koji pred­ Kûkai prikazan s crtama budističkoga svećenika. "školu tajni" koja ga prima ovim riječima: "Znao sam da ćeš doći! Evo ga! Moj se život približava kraju i ne znam hoću li imati dovoljno vremena da ti prenesem svoj nauk. JAPANU JE POTKRAJ 8. Napokon 816. STOLJEĆA neki mladić po imenu Kûkai došao u dodir s budističkim idejama.. imaju temeljnu ulogu u ezoteričnom ponašanju: ti crteži podupiru meditaciju koja povezuje osjetilni svijet i svijet probuđenih. "veliki instruktor" nakon njegove 33 Tajna vjerska društva . Zaštićen tom duhovnom vlasti. rođen u Japanu. Prema Kûkaiju "recitirajući svaki slog s jas- Ezoterizam mandale i mantre Posebnost Shingonova puta jest da je duboko ezoteri­ čan po uzoru na tibe­ tanski budizam.

Nudi svima da meditaci­ jom dosegnu nirvanu.. zen budizam. Brinući se da reformira brah­ manizam koji je učinio od ljudske sudbine dugi slijed reinkarnacija (samsara) kako bi se postupno popra­ vila. to je muzej posvećen ezoteričnoj školi koju je osnovao Kûkai. Kr. simbol pet stup­ njeva mudrosti. posebno yogi triju misterija zahva­ ljujući kojima se smatra da mogu doseći u ovom životu stupanj Buddhe koji je krajnji cilj Kûkaijeva nauka. posebno za najsiroma­ šnije kaste. Taj nauk je doživio velik uspjeh u Indiji prije nego što se pro­ širio na Kinu a zatim i na cijelu Aziju. vedrinu koja gasi strasti.BUDIZAM stoljeću pr. U Japanu su nicale brojne škole. Prema legendi Kûkai je dvaput stavio cvijet u puno središte mandale što je dokaz njegove izvanredne karizme. hidenom koji uči­ telj širi medu učenicima. prema njemu jedina škola spremna da vodi svoje sljedbenike na buđenje tijekom njihova života. Pre­ ma mjestu pada procjenjuje se njegov stupanj uzdizanja i daje mu se novo ime. Siddharta predlaže izlaz iz tog beskrajnoga ciklusa koji se sastoji od stalnih patnji. Jed­ nom inicirani učenici mogu se posveti­ ti svim vrstama složenih obreda.. Nichirenov budizam kojem pripada Sokka Gakka?. Shingonov potomak bio je takav da mu se pridružio veliki broj svećenika iz Tendaija. Ovaj Shingonov hram s kraja 12. Od 1982. nazvanog Buddha (sanskrtska riječ koja znači "probu­ đeni"). Razlozi za to oduševljenje vjerojatno potječu od poruke samoga Kûkaija: u svoje vrijeme postavio je sliku ezoteričnih škola u deset stupnjeva: na vrhu spomenut kao "srce urešeno misteri­ jem" nalazio se Shingon. Zatim mu se zavežu oči i on mora baciti cvijet na mandalu. stoljeća druga je najstarija građevina u Kyotu. onu Tendaija koju je utemeljio Saicho. Oni uče razli­ kovati četiri smisla u tradicionalnim Milijuni iniciranih Samostan Koya se širio kontinuirano sve dok nije brojio više od 100 000 svećenika. SAD-u i u Euro­ pi. oko osobe Siddharte Guatame. nim razumijevanjem možemo pokazati istinu. Kûkaijov suvremenik. budističkim spisima i samo oni imaju pristup "najdublje tajnoj razini". Shingonov nauk utjecao je na drugu ezoteričnu školu. a da se nije promije­ nio. Nakon smrti učitelja 835. dok su Shingonovi hramovi nicali u Kini. "ezoteričan budizam" čiji je glavni predstavnik Shingon s Tendaijom. Ti obredi se udvostručuju usmenim ezoteričnim naukom." Inicijacije poprimaju isto tako druge oblike: obredom štrcanja učenik prima pet puta vodu. B UDIZAM JE ROĐEN U INDIJI U 6. Japanski carevi koji su poka­ zivali određeno nepovjerenje prema Kûkaiju omogućili su mu napokon da postavi hram čak u prostor carske pala­ če u Kyotu. Njegov uspjeh nije oslabio tijekom stoljeća tako da je inicijacijsko društvo postalo narodni pokret: danas se raču­ na da nema manje od 12 milijuna pri­ staša u Japanu. godine pokret se podijelio na više smjerova. Tajna vjerska društva 34 .

nastoji otkriti tajni sadr­ žaj spisa. Zadalo si je cilj širenja da'we koja se oslanjala na dâ 'i. Izbila je svađa jer se nije znalo tre­ ba li novi imam biti Ismailov sin ili brat. nositelji neobične ezoterične doktrine bili su također žestoki pristaše fatimidske egipatske dinastije. umire. a da to ne znaju. ismailizam." Taj poziv za obraćanje sastavili su u 10. Ali taj je umro dok mu je otac bio živ. Čini se da je bratstvo funkcioniralo kao tajno društvo u službi Fatimida i općenito ismailitskih ideja. Strogo monoteistička religija okupljena oko Kur'ana i sune koja prenosi Prorokovu ri­ ječ. Prema ismailitima Muhamed je došao donijeti ljudima egzoteričnu poruku izraženu u pismu Kur'ana. iz njega su se izrodile dvije ra­ zličite struje. No islam je doživio težak raskol oko 680 godine. (1877. najistinoljubivije. U 10.). Kad je čovjek napokon ozdravio. ROZELITIZAM je djelo koje najviše zaslužuje nagradu (. zeta i rođaka proroka Muhameda. Tijekom cijelo­ ga tog razdoblja borbe sekta ismailita morala je apelirati na prozelite kao bi uvjerili sunitsko stanovništvo u legitim­ nost svojega nauka. U okviru šiitske struje izbija drugi raskol kada umire šesti imam u slje­ dećem stoljeću. stoljeću u muslimanskom svijetu doga­ đa se politička i vjerska revolucija. predstavnika dinastije koja je stoljećima bila duhovni poglavar ismailita. otkrivaju javnosti i ne boje se primijeniti silu da bi dali napitak ostalim stanovnicima.-1957. Muhamed. Ova le­ genda koja se proširila među Braćom ilustrira strategiju obrata na ismailizam prije. koji su dovoljno većinski. dosta brojni. sedmi imam. mističnoj sekti koja potječe iz šiizma koji priznaje samo vlast imama koji potječe od Alija. obi­ telj Fatimida koja tvrdi da potječe od Fatime. koji se etabliralo u Egiptu u 10. Pristaše Ismailova sina obavili su raskol i stvorili novi vjerski pravac sličan sekti. najučenije. Obratiti večinu Braću poznajemo samo po njihovim spisima podijeljenim u pedeset dva pis­ ma. dok drugi smatraju jedinim legitimnim šefo­ vima potomke Alije i Fatime koje zovu K ORIJENI ISLAMA DOPIRU DO POČETKA "imamima".). zahtijeva nasljedstvo posljednjega imama i preuzima vlast najprije u tadašnjem Tunisu 909. od tajne bolesti. Gorljivi ismailiti. Prorokove kćeri.. Prema prvima Muhamedovi nasljednici su kalifi zaduženi za primjenu sune. Oni za­ jedno liječe ostale građane sve do dana kad se. ŠIITI I ISMAILITI 7. ezo­ terične naravi. najsretni­ je. ali i poslije preuzimanja vlasti Fa­ timida u Egiptu. i šiiti s druge strane. a oni koji prakticiraju prozeliti­ zam ljudi su najvišeg ranga koji najviše žele zazvati od Boga najvještije toj zadaći. Pun zahvalnosti prema liječniku nudi mu svoje usluge. ( i na sljedećoj strani ) 35 Tajna vjerska društva . Jedna priča ilustrira njihovu me­ todu: neki liječnik dolazi jednoga dana do nekoga grada gdje svi ljudi pate. misionare posebno školovane u tu svrhu. Čini se da je lokalno stanovništvo pokazalo veliki otpor vjer­ skoj doktrini novih suverena. Odluči izli­ ječiti nekog čovjeka dajući mu neki na­ pitak. stoljeću s dinastijom Fatimida. Počinje razdoblje krize za ismailizam koje traje stotinjak godina.Duhovni grad Braće čistoće Pod tim zagonetnim imenom krije se tajno društvo čijim članovima ne znamo ni imena. a zatim od 969. a da nije odredio nasljed­ nika. "Braća čistoće" ili "Iskrena braća". Ti ljudi pripadaju ismailitskoj struji. Asuanski mauzolej u Egiptu čuva posmrtne ostatke Age kana III. shvatio je da je bio bolestan tijekom svih tih godina. Ali 813. Ovaj posljednji je u po­ četku odredio svojega sina Ismaila da ga naslijedi. dok nauk imama.. Kako bi se učinkovitije organiziralo njihovo širenje. stoljeću naše ere tajanstveni autori koji su se nazivali "Ikhwân al-Safâ". stoljeća i Muhameda. u Egiptu. suniti s jedne strane. U tom kontekstu rođena su Braća čistoće.

Ako je danas teško izmjeriti važnost njihova djela obraćanja. Važno im je dovesti sljedbenike do najvišeg stupnja moguće duhovnosti. kad je upoznao tajne stvaranja i napokon "abdâl" blizak imamu i Pro­ roku. Tako su oni za dva stoljeća preduhitrili rođenje muslimanskih bratstava (tariqa) koja su toliko obilježila islam sve do naših dana. Inicirani je najprije "zanatlija". S druge strane oni su bili Muhamed i Ali oslobađaju Kaabu njezinih idola. da 'wa se ne svodi na sam prozelitizam. "istinski". Doktrina Braće čistoće je originalna sin­ teza koja u isti mah povezuje medicinu. Tajna vjerska društva 36 .Braća čistoće podijelila su se u četiri skupine prema svojem društvenom po­ drijetlu: kneževi. Skup iniciranih tvori duhovni grad kojim upravlja imam koji jedini može dovesti ljude od spasenja. islamskoga pravca u sklopu kojega su se iznjedrile brojne sekte. znanstvenici i umjetnici. Ali je najvažnija osoba šiizma. Zato se ismailitska vjerska promidžba odvija u obliku inicijacijskog i ezoteričnog nauka. prvi u sklopu islama koji su stvorili cje­ lovit i ustrojen inicijacijski duhovni red. Svatko je u sklopu svoje sku­ pine imao zadatak da širi ismailitsku poruku bližnjima. sigurno je da su se Bra­ ća čistoće ubrajala među zanatlije ismailitskog širenja. Funkcija pisama jest da vodi korak po korak ini­ ciranoga na put duhovnoga pročišćenja. Zbroj svih spoznaja Kod Braće čistoće. alkemiju. magiju i glazbu. trgovci. astrologiju. zatim "službenik" kad je izbrusio razum. Ovaj nauk daje se pos­ tupno. Nadahnuta neoplatonizmom ona ob­ jašnjava da svijet izvire iz božanstva posredstvom intelekta i duše koja je stvorila materiju.

Dvije druge sekte isto su tako našle azil u visokim sirijskim ma­ sivima: druzi i nusairiti koje zovu i alav­ iti. često proganjani alaviti vladaju Sirijom od 1970. Tijekom stoljeća nisairiti su poput druza prakticirali tagiyu ili "dvolič­ nost". stoljeća. A LAVITSKO DRUŠTVO DIJELI SE NA hvaćali obrede i ezoterične postupke koje će ih obilježiti. Ali 1926. uspjeli su zauzeti ključna mjesta sve do 1970.Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Alaviti tvore veoma rijedak primjer tajnoga društva koje je došlo na vlast. iračkim šiitom iz 9. Ta razno­ likost nije spriječila jak osjećaj jedin­ stva što su ga doživjeli Francuzi tijekom svoje vlasti nad Sirijom. stoljeću s bratstvom asasina koji sa zidina svojih probušenih utvrda organiziraju ubojstva protiv svojih neprijatelja. Turci i Kurdi. IRIJSKA BRDA VEĆ SU VIŠE OD 1000 godina sklonište ustaničkih zajednica koje traže tajnovitost ili sklonište. Podrijetlo te misteriozne zajednice je kontroverzno. Prihvaća­ jući poraz alaviti su ipak uspjeli okre­ nuti situaciju u svoju korist preuzevši vlast u Siriji. Okrenuvši leđa dvo­ ličnosti koja ih je štitila proteklih sto­ ljeća. bliskim jeda­ naestom imamu koji je proglasio božansku prirodu Alija i imama koji su ga naslijedili na čelu šiitskog pokreta od početka. Perzijanci. Skriveni tijekom dugih stoljeća. Tako ie bilo u 12. oni službeno ispovijedaju domi­ nantnu sunitsku religiju. Otada se sudbina ove sekte i sudbina Sirije isprepleću. alavitskog generala. do dolaska na vlast Hafez el-Assada. više klanova i plemena koji odražavaju različita etnička podrijet­ la svojih članova: tu se nalaze Arapi. Pristaše ben Nusaira stvorili su prve nusairitske zajednice koje su pod vodstvom slavnih osoba polako pri- ALAVITSKA DRŽAVA Ovaj promidžbeni pano predstavlja Hafeza el-Assada i njegova dva sina. područje je ponovno pripojeno Siriji unatoč zahtjevima nusairita za autonomijom. Preuzevši vlast 1970. Druga teza koja je vjerojatnija povezuje ih s Muhamedom ben Nusairom. ali praktički u stvarnosti njihov je kult tajni. Neki misle da su oni predstavnici staroga idolatrijskoga kul­ ta koji je uključio elemente monoteizma prisutne na Bliskom istoku. Osim toga morali su brzo izbjeći u sjevernu Siriju kako bi umaknuli prvim vjerskim progonima čije su žrtve bili. ali ih i odvojiti od islama. nametnuo je alavitsku upravu na čelo sirijske države. Go­ dine 1920. 37 Tajna vjerska društva . katkad tolerirani. Francuzi su proglasili "Au­ tonomno područje alavita" koje čak postaje "državom" dvije godine posli­ je.

Mora također prisegnuti da će čuvati tajnu o tome što će naučiti. bili su svrgnuti i poslani u svijet materije gdje im je suđeno da se reinkarniraju iz života u život. Sada je posvećen. nakon 30 godina vladavine umro je alavitski šef sirijske države. hova je nada da zahvaljujući inicijaciji i pobožnu životu uspiju izaći iz toga kru­ ga koji ih drži zatočene. Tajna vjerska društva 38 .U zdravlje Amsa Alavitska vjera predstavlja se kao ezo­ terični kult rezerviran za najnižu ma­ njinu posvećenih. Izvan tih svetkovina alaviti redovito slave misu tijekom koje posvećuju vino koje piju u čast starje­ šina svoje zajednice. prvog imama. obav­ ještava ga se da neće moći biti dosto­ janstveno pokopan ako prekrši tu prisegu. No budući da su sebe smatrali savršenima. Tog dana mladića prima skupština mudra­ ca koja mu naređuje da prizna jednog od njih kao kuma što čini tako da stavi na glavu cipelu onoga koga je odabrao. ali i iranskih elemenata. Različita religija Alavitska doktrina je sinkretizam mus­ limanskih. Napokon svaki član skupštine se diže i nazdravlja u čast novopridošloga. Zatim žrtvuju životinje koje jedu na gozbi zazivajući boga. proroka Muhameda i Sakmana al-Farisija. Tri početna slova njihova imena tvore riječ "Ams" koju posvećeni zazivaju u svojim obredima. židovskih. Naslijedio ga je sin Bachar. Alaviti slave ve­ lik broj svetkovina preuzetih što od islama što od kršćanstva (Božić i Bogojavljenje) ili od perzijske religije (njiho­ va Nova godina). Ona se temelji na vjeri u trojstvo koje se sastoji od Alija. bliskog prijatelja ovog posljednjega. Potrebno je imati najmanje 18 godina da bi se moglo pri­ sustvovati pristupnoj ceremoniji. Uči ih se osim toga da je nusairizam postojao i prije stvaranja svijeta. Nakon toga od njega se traži da popije čašu vina u zdravlje "Amsa". U tim prigodama oni se skupljaju u obitavalištu jednoga od njih i pod vodstvom šeika zajedno čita­ ju tekstove iz svoje liturgije. Nusairiti su živjeli u blizini boga u obliku svjetlosti. No on ponajprije ovisi o šeiku koji je duhovni vođa mjesne zajednice i koji ima zadatak da naučava posvećene. kršćanskih. posebno molitvama. a to je for­ mula koju ne može shvatiti toga trenut­ ka. a kum koji ga vo­ di uči ga temeljima. No nji­ Odavanje počasti Hafezu el-Asadu u njegovu mauzoleju u Kardahi. Godine 2000.

daje romantičnu viziju ruševina džamije kalifa al-Hakima u Kairu. Proroci u čijem su rangu Noa. Slikar Prosper Marilhat (1811. Iranca po imenu Hamza kojem al-Hakim iskazuje sve svoje povjerenje. rosenkreuzerima.).: te godine ti­ jekom šetnje Kairom al-Hakim misteri­ ozno nestaje.) proglasio "božanskim utjelovljenjem" prekidajući s ismailskom šiitskom stru­ jom iz koje je potekao. Prema njemu povijest je ciklična. mani­ festaciju Jednoga.traže da ukine stare religije pri­ sutne u Egiptu. stoljeću kad se fatimidski kalif al-Hakim (996. jednog od najžešćih propagatora kalifa . Pokret druza ima važnu ulogu sve do 1021. ona obraduje manifestacije i zatajivanja Jednoga koji se utjelovio nekoliko puta tijekom vre­ mena. a čini mi se.-1847. U toj perspektivi Hamza se proglašava imamom." Bilo bi vrlo teško stvoriti točnu ideju o druzima da Ner­ val nije precizirao "(njihova) religija ima nešto osobito da tvrdi kako je pos­ ljednja otkrivena na svijetu". Suvremeni slobodni zidari preuzeli su mnogo ideja od njih. Hamza izjavljuje kako se kalif povukao. Njegovi sljed­ benici koje zovu druzi . Tijekom tog putovanja stupa u vezu s članovima tajne vjerske zajed­ nice. a kult al-Hakima se organizira. Mojsije.Već tisuću godina druzi Druzi danas tvore zajednicu od oko 500 000 osoba rasipanih između Libanona. je objavljen. Druizam je nastao u Egiptu u 11. neumorni propovjednik objedinjuje sve kalifove pristaše koji u ovom posljed­ njem vidi emanaciju božanstva. esenima. godine hegire (1017. i tem­ plarima. Isus i dakako Muha­ med širili su svoju riječ sve do novog utjelovljenja u osobi al-Hakima 408." Dodaje da je "vjera druza samo sinkretizam svih religija i svih prethodnih filozofija. gnosticima. Kao Europljanin donosi ideje koje su tada vrijedile: "Druzi su se postupno uspoređivali s pitagorejcima.od imena Darazi. Zatvorena i ezoterična zajednica Među prozelitima druzima ističe se lik Darazija. Sirije i Izraela.). šarija. okomljujući se na sina­ goge i crkve. OČETKOM 40-ih GODINA 19. Sam islam ne odupire se tom revolucionarnom vjetru: islamski zakon. suvremenik Gérarda de Nervala. Druizam je kao vjerska i inicijacijska doktrina uspio očuvati tajnu svojega nauka više od tisuću godina. druzima. ali da će se vratiti: poči- 39 Tajna vjerska društva . Abraham. vođom i kalifovim glasnogovornikom.sto- ljeća pjesnik Gérard de Ner­ val kreće na veliko putovanje koje ga dovodi do Bliskog is­ toka.-1201. Pravi otac nauka druza.

) S druge strane te stvari bile su tajne za strance i druzi su skrivali brižno svoje knjige na najskrovitija mjesta u svojim kućama i hramovima. Prvi se prepoznaju po bijelim ogrtačima. Čini se da iz to­ ga razdoblja potječe gubitak utjecaja druza u Egiptu. bilo protiv maronita morali su pomagati da se uspije objedi­ niti velik broj ovih rukopisa i da se na­ pravi neka ideja o cijeloj dogmi.. Ova fotografija skupštine druza snimljena je početkom 20. samo oni mogu sudjelovati u vjerskim pro- nje nova faza skrivanja.. (. prevedene i prokomentirane. Stoljeća dvoličnosti Nekoliko stoljeća druzi su živjeli u miru.Već tisuću godina druzi 40 OTKRIVENE TAJNE DRUZA ijekom svog putovanja na istok Nerval je uspio susresti jednoga šeika druza kojeg je naučio da je Zapad proniknuo neke od njegovih tajni. Za vrijeme ratova bilo protiv Turaka. dakle.. taj susret i već sam se osjetio ganutim i smetenim više nego što to odgovara jed­ nostavno znatiželjnom posjetitelju: razu­ vjerio me jednostavan i povjerljiv šeikov prijem.) Znajući koliko je bilo muke da se od druza dobe pojedinosti o njiho­ voj vjeri. bez mnogo razmišljanja." Gérard de Nerval. (. rekao sam mu..Pomislite. i sigurno je da je u 15. Kad je Hamza nestao. taqiyu koja se sastoji u tome da se na površni prihvati dominantna religija kako bi se potajno bolje obavljali njihovi obredi. Nisam se prevario. "Želio sam.) Pretpostavljao sam da će ga nacionalno samoljublje navesti da barem ispravlja či­ njenice koje su nepovoljne za njegov na­ rod. Možda je shvatio da je u razdoblju kada Europa ima toliko T utjecaja na situaciju istočnjačkih naroda bolje malo napustiti tu ambiciju prema tajnom nauku koji se nije mogao odupri­ jeti prodoru naših znanstvenika. miješajući se s lokalnim stanovništvom.. druzi ulaze u novu eru. . stoljeća u nekom selu u libanonskim planinama gdje oduvijek žive te zajednice. onu čekanja povratka al-Hakima i njegova imama. stoljeću druizam poprimio konačan oblik. da mi u svojim knjižnicama imamo stoti­ njak vaših vjerskih knjiga koje su sve pročitane. Putovanje na Istok Jer svi prakticiraju "dvoličnost". živeći povučeno u sirijskim i libanonskim planinama malo-pomalo se zatvaraju u sebe. Stvorivši odsad ujedinjenu zajednicu. Zajednica je podijeljena u dvije glavne skupine: "mudrace" (ukkal) koji su sami posve­ ćeni u ezoterizam druza i njegove tajne i gomila "neznalica" (djuhhal). upotrebljavao sam jednostavno poluupitan oblik: Je li istina da? (. .. No pokret se posred­ stvom svojih misionara proširio sve do Sirije.

šeici. stvorivši izvorni sinkretizam. Muhamedove kćeri. Najpismeniji među njima nose naslov rais. DRUZI I ISMAILITI okrilju fatimidske dinastije koja je do tada bila predstavnica ismailizma. Ismailizam ra­ zvija ezoterično tumačenje teksta Kur'ana koji suprotstavlja zâhir. Nakon dva stoljeća dinastija Fatimida u Egiptu zatražila je Alijevo nasljedstvo. Napokon postoji pravi pravilnik za članove plem­ stva koji nisu inicirani. Taj vjerski pokret potekao je iz šiizma koji za razliku od prevladavajućeg sunizma priznaje kao jedinog zakonitog poglavara zajednice vjernika jednoga od Alijevih potomaka. Naslije­ dio ga je njegov mlađi sin. Islamski šiizam nastao je 765. posebno iranske.a da ne zna­ mo o tome više . kad je umro imam Jafar al-Sadiq. Posjedujući tajne nauke svojega naroda on je čuvar tradicionalnoga ezoterizma druza. Ovi posljednji školuju se na mjestima koja se drže u tajnosti. onom što je skriveno. to su najviši vjerski poglavari u zajednici. Medu mudracima zajednice druza regrutiraju se članovi svećenstva . iznutra i što samo inicirani mogu shvatiti.da se obožava kip ko­ ji predstavlja tele. No taj je umro 762. Alijin po­ tomak. gdje mogu do mile volje konzultirati i prepisivati spise koji sadržavaju sveukupnost znanja što tvori njihovu vjeru. Neki šiiti su se ipak izjasnili kao pristaše sina Is­ maila koji je umro. vanjski smisao nekog dokumenta bâtimu. Odmah u početku odredio je svojega najstarijeg sina Ismaila za nas­ ljednika. . Ismailisti smatraju osim toga da Ismailovo potomstvo postoji uvijek. Religija druza hranila se tim ismailitskim inicijarijskim hu­ musom kojem je dodala vanjske ele­ mente.41 Već tisuću godina druzi slavama koje se priređuju svakog petka i tijekom kojih je moguće . da je skrive­ no i da će se iz njega iznjedriti madhi koji će doći obnoviti zakon i red na kraju vremena. R ELIGIJA DRUZA ROĐENA JE U Ovaj stari mudrac druza je šeik koji živi u Libanonu. rođaka i zeta Proroka i Fatime. oni nose naslov amira koji ih razlikuje od ostatka "neznalica".

Druzi misle da će na kraju vre­ mena. prihvatiti nje­ gove odluke i pokoravati se njegovim zapovijedima bez obzira na to priopćuju li se iz njegovih usta ili iz usta njegovih poslanika. No odnosi između druza i kršćana maronita pogoršavaju se kad teritorij dolazi pod vlast egipatskih prinčeva koji različito postupaju prema dvjema zajednicama. No oni odbijaju širiti sadržaj svojega nau­ ka. Druizam s one strane stoljeća Tijekom 16. stoljeća druzi se izlažu više javnosti ne dopustivši nikad da procuri ijedna tajna. op. Posvećeni svečano prisežu da neće nikada otkriti ni jedan dio svojega nauka. Kušnje su teške.Inicijacija i kodeks ponašanja Svaki druz može biti posvećen poželi li to. ističe se po tome što ispovijeda vjeru u seobu duša. kad će se vratiti al-Hakim i Hamza. Sinkretska vjera. oni od njih koji će voditi dosto­ janstven i pobožan život sudjelovati u vladanju svijetom kod boga. obećati da će se braniti i međusobno pomagati. i 17. Te zapovijedi primjenjuju se jednako. živeći bez problema sa sunitima i kršćanima u tom području. jamstvu spasa. duše se beskonačno reinkarniraju. u mnogo je pogleda nastavak toga suko­ ba između kršćana maronita i druza. Osim toga moraju poštovati sedam zapovijedi koje zam­ jenjuju propali islamski zakon: moraju jedni prema drugima dokazati najveću iskrenost. Sve veće napetosti eskaliraju u tučnjave i razaranja maronitskih sela u 19. Moraju odusta­ ti i od svih ranijih vjerovanja. libanonski vođa druza 70-ih godina prošloga stoljeća. Pod vlašću Turaka otomana uspijevaju dobiti široku au­ tonomiju. Kemal Joumblat. druzizam.] Tajna vjerska društva 42 . Građanski rat koji je zakrvio Libanon od 1983.scan. Prepoznatljivi po bijelom povezu svojega šefa ovi vojnici druzi podsjećaju na ulogu koju je imala njihova zajednica tijekom Libanonskoga rata pod zastavom socijalističkih snaga. pristaša mora po­ kazati veliku volju za savršenstvo i vodi­ ti trijezan i pobožan život ako želi znati proučavati tajne knjige i biti primljen u krug "mudraca". stoljeću. U to doba jedan se dio ise­ ljava prema nekoj sirijskoj planini koja je prekrštena u djebel Druze. Zato onaj tko nije uspio u inicijaciji može ga­ jiti nadu da će uspjeti u budućem živo­ tu kako bi prišao mudrosti. s manje strogoće na sve druze. iz­ javio je nekom novinaru kako nikada neće biti objavljeni najsvetiji tekstovi njihove zajednice jer "ne valja bacati biserje pred svinje". osim ako nisu dosegnule savršenstvo. Danas se druzi više ne skrivaju kao što su to činili u povijesti i dio njihovih svetih tekstova poznaju zapadnjaci kako je to svojedobno svjedočio Nerval. priznavati al-Hakima kao Jednoga. [pravo je i rekao.

Tarîqa. Shâdhiliyje koje je bilo jedno od prvih koje je pozivalo vjernike na svakodnevnu meditaciju. I dok je dosad bio zastupan s nekoliko velikih izoli­ ranih duhovnih figura. No Ibn al-'Arabi hita dodati da je prijateljstvo s Bogom rezervirano samo za neke odabrane koji tada po­ staju "pravi vođe čovječanstva". Njegova izjava ilustrira odlučan zaokret koji u to doba čini sufijski pokret.) podrijetlom iz Andaluzije izražava koncepciju koju dijele svi učitelji sufiji od početka islama: mo­ guće je stalnim radom na sebi koji po­ prima oblik duhovne borbe (u tome je smisao riječi džihad ) sjediniti se s Alahom. nego je siromašno i bez ikakvih spoznaja. Privrženi unutarnjim iskustvima koja ih dovode do ekstaze prenosili su svoje postupke kroz dugi niz iniciranih. motreći trenutak kad se njegova vrata otvaraju srcu koje samo po sebi ne posjeduje ništa. pustinjaka pre­ poznatljivih po vunenoj odjeći ( suf na arapskom). U Perziji u 17.-1240. AŠA SRCA SE ZADOVOLJAVAJU DA ostanu nepokretna pred vra­ tima božanskoga veličan­ stva." Tim riječima veliki mistik Obn al-'Arabi (1165. počinje se organizirati u bratstva ( turîqa ) koja pod vodstvom jednoga učitelja počinju prenositi svo­ jim posvećenima tajne puta prema ekstazi. stoljeću neki mladić posjećuje derviša. On živi izolirano poput svih sufijskih učitelja koji ne pripadaju ni jednoj tarîqi. . Ibn al-'Arabi je uostalom član jedne od njih. islamska tajna bratstva Od prvih stoljeća islama neki muslimanski mudraci istražuju nove putove odnosa s Bogom.

Još danas njegov portret visi na istaknutom mjestu u prostorijama lože Velikog orijenta Francuske u Parizu gdje su ga svojedobno smatrali poveznicom iz­ među dviju sredozemnih obala. Druga bratstva doživ­ jela su zanimljivu sudbinu. Šireći sufijski nauk.-1166. reda dok je neki šeik vladao cjelinom jedne regije. stoljeća rođe­ na su bratstva namijenjena da potraju katkad do naših dana. . Jedno od najsta­ rijih je nedvojbeno Qâdiriya posvećena izuzetnom liku Abda al-Qâdira al-Jîlânija (1077. džihad protiv fran­ cuskih kolonizatora te postaje politički i vjerski vođa mlade alžirske nacije. velikog andaluzijskog gnostika na prijelazu iz 12.) Potomstvo Qâdiriye U stvarnosti određeni broj sufijskih škola postojao je od početka islama kao što je ona Ibn Karrâma (806. M.-868) ili ona al-Hallaja (858. stoljeće čije boravište zauzima. istodobno član više sufijskih bratstava i slobodni zidar. 1835.-1883. stoljeću Qâdiriji su imali prvorazrednu ulogu u Alžiru suprotstavljajući se francuskim kolonizatorima. iniciran je u Ložu piramida. Žestoki musliman proglasio je 1832. Čuvar nje­ gova groba u Bagdadu bio je starješina Portret emira Abda el-Kadera u vrijeme kad je bio na čelu rata protiv francuskih postrojba u Alžiru (slika E.-922. E MIR ABD EL-KADER (1808. Shâdhilya čiji je utemeljitelj Abu Tajna vjerska društva 44 . svojega poticatelja prije nego što je njegov pe­ peo bio vraćen u Alžir 1966. ali one su se gasile često nakon smrti svojih uteme­ ljitelja. Poslije se pridružio isto tako Naqshabandiyji i Shâdhilyji. u 13. Iz revolucije iz 12. spremnoj da poveže Istok i Zapad. izjavit će ipak poslije da se radi o "najdivnijoj in­ stituciji na zemlji". No nakon kapitulacije 1847. Takvo je npr. Iako se čini kako nikad nije vodio veo­ ma aktivan masonski život.). Upravo u Damasku posredstvom ne­ kog libanonskog prijatelja približava se francuskom slobodnom zidarstvu. Godefroya. Posvećen je vrlo rano u Qâdiriyu u kojoj mu je otac bio šeik. Emigrira u Damask gdje utemeljuje školu mistike nadah­ nuta načelima Ibn al-'Arabija. Manje se zna da je bio veliki mistik. Ovaj posljednji živio je cijeloga života u Bagdadu gdje je bio i teolog i sufijski učitelj. Maleziju ili crnu Afriku. Pripisi­ vali su mu čudotvorne moći tako da su se nakon njegove smrti stvarala bratstva koja bi održala sjećanje na njega i nje­ gov nauk koji je težio tomu da poveže javni kult i sufijsku ekstazu. sma­ tran od svojih učenika svecem završio je život u sirijskoj prijestolnici i dao se pokopati uz Ibn al-Arabija.). Ti­ jekom jednoga putovanja u Aleksandriju 1864. U 19. Uspjeh Qâdiriye bio je ču­ desan jer se bratstvo proširilo ne samo u sredozemni bazen. nego i u Indiju. počinje drugi život označen produbljivanjem njegove duhovne potrage.SUFIJSKI ŠEIK I SLOBODNI ZIDAR poznat je po svojem junačkom otporu francuskom osvajanju Alžira.

zâhira i njegova skrivenog smisla. Zaborav sebe radi približavanja Bogu Da bi se postao derviš. Sufiji razlikuju između teksta u pravom smislu riječi. Sva se temelje na utjecaju jednoga čovjeka. čestim po­ stovima. sufijskog učitelja. No­ vak. utemeljitelj slavnoga reda derviša zanatlija koji je slavio potragu za božanskom ekstazom kroz ples i glazbu. Ibn'Arabi bio im je uostalom pridru­ žen. Tako. se mora prikazati pogla­ varu mjesnoga reda. mladi učenik pristupa inicijacijskom obredu koji se 1-Hassan'Ali al-Shâdhili (13. stoljeće) marokanskoga podrijetla bio mudrac i čiji je nauk stvorio bratstvo cijelo okre­ nuto prema meditaciji. murîd. da stalno vježba meditaciju i molitvu koje će biti svakodnevica njegova budućeg života. Od njega se osim toga traži da bude ponizan i krepostan. Tarîqa je zapravo put prema ekstazi koji se obavlja u etapama. šeika. Takav je Jalâl al-dîn Rûmî. Jedan od njih na koljenima pada u ekstatički trans. Brat­ stva nisu sekte. bâtina koji može otkriti samo česta meditacija. dugim bdijenjima i obavlja­ njem nezahvalnih i mučnih dužnosti. obrednu molitvu u kojoj neumorno ponavljaju ime boga. kad su obav­ ljene ove prve kušnje. Neki članovi Shâdhliye stvorili su red Isâwiye u Maroku koji je poznat po tome što je kod svojih pristaša razvio neosjetljivost na vatru i oštro oružje. često iznimna značaja koji je razvio originalni put pristupa 45 Tajna vjerska društva .Afganistanski sufiji slave dhikr. svaki se derviš veže uz taj lanac posredstvom vlastita učitelja. Samo postojanja bratstva temelji se na zamisli da ljudi moraju preuzeti put (to je i smisao ri­ ječi tarîqa ) da se dosegne božanstvo koje je djelomično otkriveno samo u tekstu Kur'ana. potreban je dug i mučan rad i zahtjevna inicijacija. Duša islama Pod vidljivom različitošću tih redova krije se dosta zajedničkih točaka. Bratstvo nudi i prostor i metodu da se dosegne Bog mističnim putem koji daje prednost ekstatičkom sjedinjenju uz cijenu stalnog čišćenja tijela i duše. nego duhovne udruge čiji se članovi nazivaju "dervišima". božanskome. šeiku koji će iskušati njegovu opredijeljenost name­ ćući mu vrlo strogo pravilo života obilježeno lišavanjem hrane. Bratstvo koje se stvaralo imalo je tešku dužnost da prenosi nedirnut nauk uči­ telja nakon njegove smrti i to zahvalju­ jući "lancu jamaca" ( silsila ) kojima se dolazi do utemeljitelja bratstva.

muqaddama. Samostani su se množili od 14. nekadašnjoj sudanskoj prijestolnici. mantiju (khirka) koja simbolizira konačan ula­ zak u red. . Derviši ga mogu napustiti kako bi propovi­ jedali nauk svojeg učitelja. Osim intelektualnoga pozna­ vanja doktrine utemeljitelja učitelj mo­ Derviši.. Općenito novak se pojavi pred muqaddamom ili šeikom kojem priseže da će poštovati najveću tajnu o običajima reda. Samostan je otvoren prostor. Vlast šeika temelji se na baraki. šeika. Šeikov blagoslov Život svakoga bratstva upisuje se na jednom mjestu: samostanu (tekke na turskom. stakla. Taj prizor događa se još i danas. Dolaze ovamo samo da bi sud­ jelovali u molitvama. ali oni zadržavaju svoj posao i svoju obitelj vani. ali i milosrđa on štiti zajednicu derviša pod odgo­ vornošću bilo njezina duhovnog vode. ukinuti ih kao što je bio slučaj u Turskoj u doba Mustafe Kemala Atatürka. Osim toga neki među njima bili su inicirani.. to je slučaj s Allâwiyyom koju je utemeljio Ahmad Ibn al-Allâwi 1918. Međutim čak i oslabljene tarîqe su opstale još i danas u cijelom musli­ manskom svijetu. posebno dhikra. molitvu koja može poprimiti individualni ili kolektivni oblik. Stavljaju mu vunenu halju. zahvaljujući kojoj lanac nastavlja postojati u vremenu od početaka. tarîqa su primale isto tako hodočasnike na no­ ćenje. u Mostaganemu i upoznao Europu sa sufizmom. tj. ra imati duboko iskustvo ekstaze koje od njega čini vođu za iniciranoga za kojeg je zadužen da ga vodi do Boga. koja se obavlja vrlo često uz pomoć svojevrsne krunice. Tijekom vremena poli­ tička moć pokušavala je ovladati njima. zabijanje igla u tijelo. zâwiya na arapskom). molitve. Taj obred za­ jednički svim sufijskim redovima sa­ stoji se od toga da recitira ime Boga pod različitim riječima prisutnim u Kur'anu. stoljeća sve dok nisu postali središnji element islama. islamska tajna bratstva 46 razlikuje od reda do reda. bilo mjesnih predstavnika. gutanje škorpi­ ona. članovi Qâdiriye mole pred džamijom u Omdourmanu. Zato mu se čita ispovijedanje islamske vjere. Zatim on spaja svoju šaku sa šakom svojega starješine kako bi uspostavio s njim i cijelom zajednicom sveti savez kojim će primiti blagoslov bratstva. Kao prostor života. Odsad derviš može sudjelo­ vati u potpunosti u životu svojega bratstva. Tom postupku dodaje se pri­ bjegavanje glazbi i plesu (samâ') što je olakšavalo zaborav sebe i odnos prema božanstvu navodeći katkad derviša na spektakularne kretnje kao što su hod po užarenom ugljenu.Tarîqa. tajanstvenoj auri koju zadržava od svojega prethodnika i koju će prenijeti svojem nasljedniku. Neke su čak nedavno nastale. U vrijeme kad su obiteljske veze bile krhke.

47 Tajna vjerska društva .) koji dominira židovskim intelektualnim krajolikom. mana zaštitnika. Demi Moore ili Davida Beckhama ponose se svojom pripadnošću Centru kabale (Kabbalah Center) koji već konkurira scijentološkoj crkvi u Hollywoodu. napustila centar kad su od nje zatražili 10% njezinih prihoda. ostaje da je kabala u strogom smislu riječi rođena u srednjem vijeku kao reakcija na racionalističku filozofiju Majmonida (1135. Onima koji ne znaju čitati hebrejski prepo­ ručuje da nabave izvorni primjerak Zohara koji će im služiti poput talis­ zakon. valja prihvatiti da taj ima takvu cijenu da je Jerry Hall. Ali tek sa Sefer ha-Zoharom (Knjiga sjaja). Zohar napisan na aramejskom jeziku. prvih pet knjiga Biblije koja fas­ cinira židovski svijet.. Neki kabalisti pribjegavali su hiromantiji. Počinje vladavina kabalista.Kabalisti inicirani u tajne Biblije Božji zakon koji se otkrio hebrejskom narodu prenesen je samo djelomično. Ta epizoda ute­ meljuje ezoteričnu narav judaiz­ ma. a otkriva se samo rijetkima posvećenima u židovsku mistiku.. a Mojsije je bio i vlasnik poruke skri­ vene u svetim pismi­ ma kojima se usuđuju približiti samo rijetki posvećeni. on nikada nije bio iniciran i može se pohvaliti samo jednim jednostavnim susretom s nekim učiteljem za boravka u Izraelu 1962. Ako je Bergov cilj "po­ moći sljedbenicima da nađu put prema duhovnoj svjetlosti". biv­ ša žena Micka Jaggera. Hebrejska ri­ ječ kabbala označava tu usmenu tradiciju za koju K ABALA JE DANAS VEOMA U MODI.. Proglasivši se "najvećim kabalistom na svijetu".. OJSIJE KOJI JE SIŠAO S BRDA Sinaja donosi sa sobom ploče na kojima je Bog upi­ sao deset zapovijedi koje će od sada služiti židovskom narodu kao KABALA U HOLLYWOODU Zvijezde poput Madonne. U Provenci u Languedocu napisano je u posljed­ njoj trećini 12. Unatoč tomu Centar kabale bilježi sve veći uspjeh.. što mu daje auru an­ tičkoga teksta. Tajanstven smisao ostao je skriven svjetovnjaku.. mističan je komentar Tore. stoljeća prvo pravo kabalističko djelo Sefer ha-Bahir (Knjiga jasnoće). Ako je neupitno da je oduvijek postojao određeni židovski ezoterizam. Utemeljitelj centra Philip Berg danas je na čelu prave multinacionale čiji su najbolji predstavnici članovi iz showbusinessa. Ovaj duborez izvu­ čen iz nekoga traktata iz 16. je kabala stekla pravo građanstva. No sve to nije bilo otkrive­ no tako jasno. stoljeća spominje nekoliko "linija": mentalnu. životnu. Njegova genijalna ideja sastojala se u tome da se otvore vrata kabale ženama i nežidovima. srednju prirodnu. Njezini vjernici prepoznaju se po crvenoj narukvici koju nose na ručnom zglobu.-1204. koji je napisan stoljeće poslije u Kastilji. se smatra da se prenosila stoljećima.

Kabalisti su egzegeti Tore koja prema njima drži skriven nauk nedostupnim običnim smrtnici­ ma. Strpljiv prijenos Prve škole teozofske kabale rađaju se na zapadu sredozemnoga bazena: od Languedoca one su se raširile po Španjol­ skoj.i vladati pri­ stojno teologijom.). Tajna vjerska društva 48 . Ondje propovijeda nauk. Nakon smrti počeo se smatrati svecem. doseći od­ ređenu zrelost . Drugi kabalisti su više slični magičarima. Louria misli da kabalisti tragajući za Bogom mogu pridonijeti iskupljenju cijeloga židovskog naroda. stoljeću postaje njihovom drugom obećanom zemljom. oni prakticiraju teozofsku kabalu. Tako stvaraju vrlo diskretne kružoke. prakticirati strog judaizam. naselili u Palestini koja u 16.što općenito znači imati više od 40 godina . Sljedbenici kabale nazvane "prak­ som".-1620. Održavanje tajne koja se odnosi na misterije (ra­ zim) ezoterične tradicije zajamčeno je jakom osobnom vezom koja sjedinjuje učitelja s njegovim učenikom. stoljeća). Da bi netko postao kabalist. što ie veoma rijetko u judaizmu. Obnavljajući španjolsku kabalu. škole koje brzo privlače mlade teologe željne simbolič­ noga čitanja svetih tekstova. On je bio iniciran kod nekoga kairskog učitelja prije nego što se naselio u Galileji. Njih preziru klasični kabalisti.-1572.Kabalisti inicirani u tajne Biblije 48 Božja riječ i magijski postupci Posvećeni i tvrdokorni znanstvenici kabalisti prenose svoje ezoterično znanje samo malom broju osoba koje smatraju dostojnima da ga prime. treba ispuniti određen broj uvjeta: biti muškarac. Brojni Kabalisti napuštaju Andaluziju da bi se Od "kraljevstva" do "krune" deset sefirota predstavljaju različite manifestacije Boga pod "obzorom vječnosti" (drvorez izvučen iz traktata iz 17. Louria inicira važnu liniju kabalista u kojoj su Moses Cordovero i Joseph Caro. izrađuju sve vrste zaštitnih amuleta i posvećuju se isto tako hiromantiji. ali ima i mnogo drugih u Kataloniji i Kastilji čija je egzegetska proizvodnja znatna.). No kada su katolički kraljevi zauzeli Granadu 1492. Tako se neprekinutim slijedom znanje pre­ nosi s naraštaja na naraštaj.— -1270. Među školama koje se tu raz­ vijaju najuglednija je ona u Safedu što ju je osnovao Issac Louria (1534. po­ najprije usmeni koji poznajemo pos­ redstvom njegova učenika Haïma Vitala (1543.). to je poremetilo geografiju kabale. sinteze magijskih postupaka što se primjenjuju u judaizmu. Neki od njih zatim sami utemeljuju škole. Najpoznatija je Géronov krug kojim upravlja Nahmanide ( 1194. i kada su iste godine izgnani španjolski Židovi. Zohar je uostalom plod kolektivnoga rada što ga prikupio Moses de Leon. alkemiji i astrolo­ giji.

Geburah (moć). Deset sefirota ob­ likuju "sefirotsko stablo" koje tvori di­ namično jedinstvo preko kojega se božanstvo otkriva onomu tko ga je znao odgonetnuti.). Nezah (vječnost).-1292. Takav je slučaj velikoga španjolskog kabalista Abrahama Aboulafije (1240. U Zoharu se može čitati da je "stvar nad stvarima proizvela deset aspekata svoje Biti. Broju deset dodjeljuju sukcesivna stanja u kojima se očituje božanstvo. nego jed­ nako traže ekstatično iskustvo.)".ti­ jelo.. Svaki se identificira jed­ nim dijelom tijela i jednim stanjem te imenom božanstva.Sefiroti ili deset manifestacija Boga Što naučavaju kabalisti? Oni se osla­ njaju na središnji pojam sefirota..iza jednostavna teksta . "pravu Toru". "oblikovano po načelima Tore" ko­ je samo krije dušu.. Da bi to učinili. Recitirati božanska imena No neki se kabalisti ne zadovoljavaju mističnim pristupom Bogu. Tiferet (sjaj). Yesôd (temelj) i Malkhut kraljevstvo). Složena igra simbo­ la povezuje jedne s drugima zahvalju­ jući kojoj kabalisti dobivaju određeno tumačenje svijeta. mora pojaviti bolje razumijevanje Boga. Po­ lazeći od meditacije o simbolima sva- 49 Tajna vjerska društva . kabalisti ne okli­ jevaju pribjeći numerologiji prema slo­ ženoj metodi guematrije. Teorija sefirota kaže kako Tora sadr­ žava skup zakona skrivenih od stvara­ nja. Binah (inteligencija). Boga samoga. Gedullah (veličina). U ovom centru za učenje studenti željni ezoterične duhovnosti meditiraju o posvećenim tekstovima judaizma. ali u obliku koji mogu dešifrirati samo posvećeni. Tako se u kabalističkim školama ohrabruje postojan i stalan komentar tekstova iz kojega se Danas je kabala u modi. nazvanih sefirot": Keter (kruna). najdublji smisao teksta.. tj. Ondje gdje većina svjetovnjaka sličnih "nevještima koji vidjevši čovjeka odje­ venog u njegovu halju (. kabalist zna razlikovati . Hôd (slava).) vide u nje­ mu samo halju (. Hôkhmah (mudrost).

-1325.-1494. (B-R-KH-H.. kršćanstva i kabale u trenutku kada njegov prijatelj Marsile Ficin daje prevoditi Platona i hermetičke spise koji se pripisuju Hermesu Trismegistu. GUEMATRIJA ILI BOŽJI PRORAČUN logijom. Da bi to učinio. stoljeća s pojavom "teološko-kriminalističkog" romana. on savjetuje da se treba opskrbiti talismanima kako bi se popratila ta molitva. R=200. znak da idu u paru.) koji u rene­ sansi preuzima kabalističke teze. Detalj poda katedrale u Sienni." Aboulafia je uspostavio originalni put u sklopu kabalističkog pokreta koji slijedi njegov najtalentiraniji učenik. Z-KH-R (Z=7. tj. kabalistu je dovoljno da usporedi vrijednost triju konsonanata riječi "muški".). Tako riječi koje znače "muški" i "blaženstvo" imaju iden­ tičnu numeričku vrijednost. izradio je šifri­ rani postupak recitacije različitih bo­ žanskih imena koji podsjeća na neke sufijske postupke. Kršćanska kabala što ju je postavio Pic de la Mirandole postaje jednom od temelja kršćanskog ezoterizma u budu­ ćim stoljećima. Ekstaza je tražen cilj: "Kad budeš osjetio da ti srce izgara uistinu tako što kombinira. Priča­ jući o tradiciji prema kojoj je Mojsije primio tajni nauk na brdu Sinaju hu­ manist legitimira tajni i inicijacijski aspekt kabale. "Staviti na javno mjesto najtajnije misterije i tajne vrhovnoga božanstva skrivene pod korom zakona i velikim ruhom riječi. alkemije doživjet će neočekivano oduševljenje potkraj 20." Prema tome Pic uvodi spajanje između Hermes Trismegist. ali po Božjoj zapovijedi da je to sve skriveno svjetini kako bi se priopćilo samo savršenima. Tajna vjerska društva 50 .. Napokon. Nakon mnogo stoljeća kabalisti su po­ novno posegnuli za njom kako bi dešifrirali posvećeni tekst. On savjetuje da se recitira tetragram Yhvh psalmodirajući dvanaest mogućih kombinacija četiriju konsonanata koji tvore višestruka ime­ na Boga. Zato je to ljudska odluka.Kabalisti inicirani u tajne Biblije koga pisma. Prema kršćanskoj kabali Fascinacija koju je kabala širila izvan ži­ dovskih sredina ne može se zanijekati. Prema starom vjerova­ nju koje nalazimo već kod Pitagore i njegovih učenika brojevi imaju mističnu vrijednost zahvaljujući kojoj možemo shvatiti svijet u njegovoj pravoj stvarno­ sti. Drugi primjer. bit ćeš na­ pokon spreman primiti čudesan utje­ caj. legendarni otac hermetizma i alkemije. Susret biblijskih egzegeza i ezoterizma. Od antike numerologijom su se služi­ le civilizacije oko mediteranskoga bazena. Joseph Gikatilia (1248. Upotrijebivši broj koji ide od 1 do 400 s dvadeset dva suglasnika hebrejskoga jezika posvetili su K ABALA JE USKO POVEZANA S NUMERO- se svim vrstama izračuna stvarajući ori­ ginalnu egzegezu Tore. vrijednosti riječi sefer (knjiga) i chem (ime) su identične: To­ ra zapravo sadrži ime Boga. bit će veza između židovske i kršćanske kabale. KH=20 i R=200. KH=20 i H=5). Da bi došao do toga rezultata. Aboulafia je mislio da će moći primijetiti božanstvo i postići ekstazu. s B=2. Aboulafia naučava i gestiku­ laciju: ruku dignutih prema nebu treba balansirati glavom "u pokretu koji imi­ tira crtež vokala pridruženog izgovore­ nu slovu". što je drugo ako ne bacanje svetinje na paši pred pse. Kabalistička bratstva su ga slijedila u stopu. ukupno 227) s vri­ jednostima koje tvore pojam "blagoslov". Najbolja ilustracija toga je djelo veliko­ ga kršćanskog humanista Pica de La Mirandolea (1463.

51 Tajna vjerska društva .). Neki pjevač deklamira svečanu pjesmu u čast posla­ nika Muhameda. stoljeću imaju duhovnoga vodu Ebua Medjana (12. posebno prisutne u Indiji osnovao je Dijauddin Suhraverdij (umro 1167. Nakšibendije koje je utemeljio Behauddin Nakšibendi u 16. stoljeća bježeći pred upa­ dima Mongola teolog Behauddin Veled napušta sadašnji Izrael i sa svojom se obitelji naseljava u gradu Konji u srcu Anatolije. izraz je misticizma jednog od najstarijih islamskih bratstava. One po­ najprije ustraju na duhovnoj praksi zikra. Ono je prisutno u cijelom svijetu od Maroka do Indonezije. zabranila njihov red. Iza toga sekularnog društva krije se lik jednog od najvećih mistika islama. a danas ih ima pedesetak koja okupljaju pedesetak milijuna muslimana diljem svijeta. oni osiguravaju ulogu posrednika preko kojega prenose ljudima ono što primaju od Boga. Predaje u kuranskoj školi ili medre­ si do njegova ključna susreta s nekim Šemsom koji je bio derviš. Nakon razdoblja izobrazbe u Halepu i Damasku mladić nasljeđuje oca. a karakterizira ga odbijanje glazbe i plesa. Na putu u progonstvo mno­ go je ljudi bilo zadivljeno mudrošću njegova mlađeg sina Dželaluddina Ru­ mija (1207. Slično zvijezdama okreću se u isti mah oko sebe i oko šejha premještajući se od istoka prema zapadu. I kada derviši desnom rukom pokazuju prema nebu. O D POČETKA ISLAMA NIKNULO JE VIŠE One slave umjereni mis­ ticizam koji teži više pošto­ vanju zakona nego potrazi za ekstazom. utemeljio je u 19. tamburina i neya. stoljeću zastupljene su u cijelom muslimanskom svijetu. od dvjesto bratstava. stoljeću Ali al-Senusi. EREMONIJA ĆE POČETI.Vrteći derviši ili ples za molitvu Više od običnoga spektakla nebeski balet vrtećih derviša u Konji. On duguje svoj spas samo velikoj rijeci turista koji se dive tim iznimnim plesačima što im je omogućilo da se održe unatoč vlastima koje su bile neprijateljski raspoložene prema njima. GLAZBE- nici se raspoređuju i pripre­ maju. jedno od najnovijih bratstava. Der­ viši su zapravo mistici koji pripadaju muslimanskom bratstvu.-1166. Dželaluddina Rumija. VELIKA SUFIJSKA BRATSTVA Često smatrani običnim plesačima vrteći derviši su u stvarnosti inicirani koji traže trans s Bogom preko svetoga plesa seme. šejha koji se prepoznaje po crnom šalu. stoljeće). Ono je bilo na početku stvara­ nja libijske države 1951.-1273. Napokon. Kad kre­ tanje jednom započne. mu­ škarci započinju kružni ples koji se zove sema. laička vlada Kemala Atatürka službeno je 1925. Šazilije koju je osnovao Ali Šazili u 13. Naj­ starije je Kadirije koje prenosi nauk Abdura Kadira Džilanija (1077. Na zvuk violine. Poput mno­ gih drugih. U kontaktu sa Šemsom Rumi upoznaje ekstazu i sjedinjenje s Bogom. u Turskoj.) koji oponaša korak svojega oca poput "oceana koji hoda iza jezera". Ocean koji hoda iza jezera Početkom 13. Tako se zove svaki član vjerskoga bratstva povezan sa sufizmom. a lijevom prema zemlji.). Napuštanje toge simbolizira tjelesnu smrt i ponovno rođenje u višoj i mističnoj duhovnosti. Suhraverdije. Senusije. Zatim dolaze plesači na scenu u pratnji svojega učitelja. oni se rješavaju svojega ogrtača i pokazuju svoju bijelu tuniku.

Tisuću i jedan dan kušnje Bratstvo vrtećih derviša organizirao je Rumijev sin sultan Veled. što znači "naš učitelj". Tajna vjerska društva 52 . Kad je umro. Ono predlaže svojim sljedbenicima originalni pristup svetinji. Tada po­ činje dugo razdoblje kušnje. mladi novak morat će se prilagoditi za­ povijedima svojih starješina i izvršiti velik broj neugodnih zadataka: oprati rublje. Kada ona završi. oba­ vještava se novaka da će sljedeći tjedan moći prisustvovati ceremoniji inicijaci­ je. tj. ali zato treba pobijediti u odre­ đenom broju kušnji. ljubomorni na po­ tomka staroga derviša zbog svojega učitelja. No Šems jednoga dana misteriozno nestaje. Na tom mjestu se nekoć nalazio ružičnjak palače Seldžuka. Kada protekne tisuću i jedan dan. Rumi je tu naučavao mnoge godine. šejh mu daje crveni konični šešir. Istodobno će biti iniciran u semu. Budući sljedbenik treba najprije otići u neki samostan derviša. očistiti zahode. tri godine po lunarnom muslimanskom kalendaru. šejh. Sasvim sigurno da Rumi kod derviša promatra ples kao povlašteni način susreta s Bogom. voditi kućanstvo itd. On definitivno prestaje pouča­ vati i utemeljuje bratstvo Mevlana (Mevlana. sikke koji od njega čini sasvim poseb­ noga šejha. nazvan tekija gdje ga prima njegov duhovni poglavar. Tijekom tisuću i jednoga dana. možda ga ubijaju Rumijevi učenici. podigli su mu mauzolej u kojem je pokopan. Nakon tog roka. On sada može u potpunosti sudjelovati na odredu plesa kojim se sjedinjuje s božanstvom.Mauzolej vrtećih derviša u Konji. mladog čovjeka od­ vode u njegovu ćeliju koju neće moći napustiti osamnaest dana. bilo je ime što ga je Rumiju dao njegov učitelj) koje na zapadu zovu "vrteći derviši" i koji su ples i glazbu stavili u središte svoje liturgije.

Od hereze do legende, katari
Da bi ih pobijedila, Crkva je stvorila opasnu inkviziciju prije nego što su ih progutali plameni lomače. Tvrdokorni vjernici za jedne, čuvari svetoga Grala za druge, danas još žive u mašti u Languedocu.
A STRMOM STJENOVITOM vr-

huncu koji dominira dolinom Lasseta impozantne ruševine dvorca Montségur čini se da još čuvaju legende i veliku tajnu koje obavijaju katarsku epopeju. Isti dojam ostavlja citadela Peyrepertusea, jednog "od pet Carcassoneovih sinova" s Quéribusom, Puilaurensom, Termesom i Aguilarom. Ali u Montséguru najživlje je sjećanje na "albigensku" pustolovinu. Nakon višemjesečne opsade ovi su se heretici u ožujku 1244. predali postroj­ bama vojvode od Carcassonea u prisut­ nosti narbonskoga nadbiskupa, ali više od njih dvjesto radije je ustrajalo u svojoj vjeri te su poginuli na divovskoj lomači. Na veliku sreću mjesnoga turizma grad je danas postao mjesto različitih slavlja i povijesnih sjećanja. No rijetki su posjetitelji koji znaju da poznata citadela Montségura nije "katarski dvo­ rac", nego kraljevska tvrđava sagrađena više desetljeća nakon predaje heretika. U stvarnosti katari su pobjegli u castrum, utvrđeno selo od kojeg danas ne­ ma ni traga. Nedvojbeno trebao je prestižniji kadar, monumentalniji da bi se ukorijenio mit i dalo više širine epo­ peji koja nastavlja fascinirati i malo je reći da je katarsko potomstvo poticalo i još potiče brojne legende. Tko su mu­ škarci i žene koje tvore tu zajednicu, a čiji su se svećenici dali nazivati "savrše­ nima" i čiji prvi tragovi sežu u 12. stoljeće?

Osporavana crkva
Katari ulaze u povijest oko 1160. kada se u Porajnju umnožavaju lomače su­ srećući se sa sve brojnijim hereticima. Svećenik Eckbert iz Schönaua prvi upo­ trebljava izraz "katari". Njegove prisege i one drugih propovjednika - poput Evrevina iz Steinfelda - stigmatiziraju štetno bujanje pokreta koji cvatu u Eu­ ropi ugrožavajući katoličko pravovjerje. Jedna je regija više od drugih obilježena žigom hereze. Radi se o jugu Francuske,

Katarski križ pojavljuje se u mnogim selima u Languedocu kao što je slučaj ovdje u Avignonetu u Lauragaisu, lokalitetu smještenom između Toulousea i Carcassonnea.

feudu albigenza. U tim zemljama gdje je utjecaj francuskoga kralja slab, gdje gradovi uživaju velike slobode, katarska hereza nalazi pogodno tlo za širenje. Njezini članovi ne žive u tajnosti i tvore pravu crkvu s biskupima, svećenicima obreda i vjernicima. Ti muškarci i žene

53

Tajna vjerska društva

Od hereze do legende, katari

54

najčešće potječu iz imućnijih slojeva društva: plemstva, građanstva, učenih ljudi... i uživaju relativnu naklonost mjesnih kneževa. Katari iz Languedoca

ne tvore tajno društvo u pravom smislu riječi. Sličniji su nekoj vjerskoj sljedbi koja propovijeda radikalni dualizam po kojem je Stvaranje djelo nečastivoga, a

KATARSKO BLAGO

zgrnuli fantastično blago što su ga pohranili u Montséguru, posljednjoj utvrdi njihova otpora u Languedocu. Nije dakako nikada pronađen ni najmanji trag toga blaga, no to nije sprječavalo da bujna mašta nekih strastvenih zagovornika toga pohranjuje misteriozne glasine. Neki su spominjali čudnu zgodu što se zbila tijekom duge opsade Montségura. Kad su pregovori 1. ožujka 1244. doveli do predaje, ljudi pod opsadom su bez vidljiva razloga zatražili primirje od dva tjedna. Kad je 15. ožujka isteklo primirje, oni savršeni, neslomljivi našli su smrt na lomači. No četvorica njih, skri-

L

EGENDA PRIPOVIJEDA KAKO su KATARI

veni u podzemlju citadele, spasili su se

sutradan objesivši se na užad kako bi sišli niz vrtoglavi nagib zapadnoga pročelja lokaliteta. Ljudi su se pitali: koje je bogatstvo moglo prenijeti četvoricu ljudi samih i bez konja, ako to nije duhovno, a ne materijalno blago? Tako je nekoliko stoljeća poslije legenda o svetom Gralu ušla u povijest albigenza... Mnogi osporavaju te hazarderske hipoteze i još su u potrazi za zlatom za koje pretpostavljaju da je katarsko. Je li skriveno u špiljama koje okružuju Montségur ili je odneseno u Italiju, na što je upućivalo više povjesničara? Debata ostaje otvorena kao i potraga za tim nevjerojatnim blagom...

ne božanske. Za njih je Bog samo duh koji se nije mogao utjeloviti pa zato odbijaju euharistiju. Njihov dualistički pogled na svijet vodi ih tomu da optu­ žuju prijevaru i pokvarenost Crkve ljudi, a više poštuju Crkvu Krista, du­ hovnu i nebesku. I napokon oni vjeruju u seobu duša: duša koja nije dostojna da uđe u Kraljevstvo Božje osuđena je da se reinkarnira u tijelo drugoga čov­ jeka, čak i životinje. Katarizam nije, ka­ ko se često govorilo, popularna hereza, nego intelektualni nauk.

Oviseći o vikontu od Narbonne dvorac Peyrepertuse bio je katarska citadela prije nego što su ga osvojile kraljevske po­ strojbe u vrijeme križarskoga rata Albigenza.

55

Od hereze do legende, katari

Vjernici i savršeni
Katarska zajednica dijeli se u dvije sku­ pine: većina vjernika s jedne strane, "sa­ vršeni" s druge strane. Prvi slijede način života koji je, iako obilježen velikom stro­ goćom, dosta sličan onom rimokato­ lika. Međutim u trenutku smrti vjernici smiju primiti consolamentum, jedini sa­

krament koji priznaju katari. Ovo du­ hovno krštenje koje se daje polaganjem ruku oslobađa vjernika svih grijehova i takva posljednja pomast daje mu pravu putovnicu za drugi svijet. Katarski pastori - koje će inkvizicija nazivati "savršenima" - međusobno se nazivaju "dobri muškarci" ili "dobre žene". I oni su primili consolamentum, ali on ima

BOGUMILI I VALDENZI
nedostaje krivovjernika okup­ ljenih u više ili manje tajna društva jer su bili proganjani. Mnoštvo tih skupi­ na prenosi intenzivno duhovno vre­ nje, ali često i osporavanje političkoga sustava. U sjevernoj Europi mnogo je pokreta bilo proganjano od 11. stolje­ ća, a prva lomača na zapadu zapaljena je u Orléansu 1022. No u 12. i 13. sto­ ljeću bujaju heretičke skupine, poseb­ no u južnoj Italiji i Languedocu. Svi ti pokreti dijele dvojnu viziju svijeta u ime koje preziru zemaljske vrijedno­ sti. Neke od tih skupina čak su splele međusobne veze. To je posebno slučaj s bogumilima koji su smješteni na Balkanu i čiji je biskup Niketas bio na čelu katarskoga sabora 1167. Najtraj­ niji od tih heretičkih pokreta osim katarskih je onaj valdenza. Posvetio ga je 1170. Pierre Valdès u području Lyona. Tu skupinu propovjednika Crkva priznaje od početka. Međutim njiho­ va reformatorska revnost ubrzo po­ buđuje sumnju u očima Rima i oni postaju predmetom istraga i inkvizicijskih optužbi. U 16. stoljeću pri­ klanjaju se protestantskoj reformi u kojoj još danas tvore jedan od ma­ njinskih ogranaka.

U

SREDNJOVJEKOVNOM SVIJETU NE

vrijednost ređenja. Tom ceremonijom oni se podvrgavaju veoma striktnom pravilu. Apstinencija je obvezna, svako­ dnevne molitve namijenjene su čeličenju duše, dok post, zabrana mesnih jela i puštanje krvi oslabljuju tijelo što ga njihov nauk prezire. Okupljeni u zajed­ nicama, oni žive u svijetu nastavljajući obavljati svoj posao. Osim toga dio života provode propo­ vijedajući i pružajući utjehu umirući-

Ovaj duborez iz 19. stoljeća predstavlja dramatičnu smrt posljednjih katara, osuđenih zbog krivovjerstva na kraju opsade Montségura. U prvom planu dominikanci.

ma, postajući tako živi primjeri za vjer­ nike koji poštuju njihove visoke mo­ ralne vrijednosti. Katari im mnogo duguju za svoj uspjeh.

Lomača u Montséguru
Upravo oduševljenje katarskim idejama jednoga dijela društva u Languedocu zvoni na uzbunu u Crkvi. Oko 1200. papa šalje propovjednike; među njima se nalazi Dominique de Guzman koji će nekoliko godina poslije utemeljiti red Braće propovjednika, budućih domini­ kanaca. Ali neočekivani događaj daje tragičan obrat situaciji. Godine 1208. Pierrea de Castelnaua, papina izaslani­ ka, ubija sluga grofa od Toulousea koji je odan krivovjernim idejama. Papa Inocent III. odmah upućuje poziv križarima da krenu u rat protiv krivovjernih albigenza. Ponovno osvajanje Languedoca trajat će više od trideset godina. Najprije postrojbe Simona de Montforta, zatim inkvizicija i interven­ cija francuskoga kralja pobijedili su ot­ por katara. Kada je Montségur pao 1244., neke manjine napuštaju Fran­ cusku i odlaze u Italiju, ali može se reći da je hereza nestala početkom 14. sto­ ljeća kad je 1321. na lomači spaljen posljednji "savršeni".

povezuje s Arijcima, potomcima Vizi­ gota koji su upali u to područje u 5. stoljeću. Strastveni zaljubljenik u ger­ mansku mitologiju i uporni čitalac Parzivala Wolframa von Eschenbacha (13. stoljeće) Rahn prvi povezuje katare sa svetim Gralom. Po njemu katari su bili

Rođenje mita
Tragična povijest katara ne završava međutim u srednjem vijeku, nju je re­ aktivirao u 19. stoljeću Napoléon Peyrat, pastor iz Languedoca. Osjetljiv prema sudbini vjerskih manjina, on 1872. objavljuje divovsku Povijest albi­ genza koja prenosi u epopeju sudbinu "dobrih ljudi" iz Longuedoca i čini od Montségura mjesto mučenja, "zračni tabernakul koji skuplja krhotine Akvitanije na more krvi". Odsad je ciklus ka­ tara u modi. Tridesetih godina prošloga stoljeća Nijemac po imenu Otto Rahn seli se u Ariègeu. Uvjereni nacist, blizak Himmleru, očaran je katarima koje

čuvari kaleža u koji je Josip Arimatejac skupljao Kristovu krv. On isto tako mi­ sli kako gralov dvorac, nazvan Montsalvatge kod Wolframa nije ništa drugo nego Montségur. Križarski rat protiv albigenza nije imao drugu svrhu nego da im ugrabe grala, ali više "dobrih ljudi" uspjelo je pobjeći, odnoseći sa sobom basnoslovno blago. Taj mit lišen svakog temelja imao je izvanrednu sud­ binu sve do naših dana. Danas još na rubu uglednih povijesnih udruga po­

Još danas zadivljuje podsjećanje na katare. Ovo tkano platno što ga je stvorio "Quadratto" resi kuću-muzej Déodata Rochéa, pionira neokatarizma.

stoji određen broj neokatarskih društa­ va, više ili manje tajnih koja za sebe tvrde da prenose skrivene nauke posljednjih savršenih. Neki tvrde da čak udjeljuju pravi consolamentum koji donosi novac.

Tajna vjerska društva

56

ne seže ni u 12. Kinesko društvo je već stoljeći­ ma ustrojeno skupom inicijacijskih i vjerskih bratovština koje izviru iz dviju glavnih obitelji: na jugu Trijada koja je utemeljena u 17. Bijeli lotos se nadahnjuje budizmom. jedno od najstarijih i najvažnijih kineskih tajnih društava stoljećima je vršilo ključni utjecaj na politiku srednjeg carstva. boje i brojevi. Ako nije nas­ tao u 4. Stručnjaci napokon naglaša­ vaju da je bratstvo obilježeno utjecajem manihejskih zajednica prisutnih u Kini. jedan pjesnik i jedan budistički svećenik koji su sva trojica štovala osloboditelja po imenu Amitâbha. Isto tako prakticiraju magiju i najavljuju blizu reinkarnaciju Buddhe. bićima obećanim buđenju (slika na svili iz 10. ODINE 1890. Velečasni F. Budistička sekta sinkretičkoga nau­ ka bilježi sve veći uspjeh. Njezini se pristaše služe taoističkim elementima kao što su podudarnosti među vrlina­ ma. . kako to tvrdi legenda. ODRŽAVA SE U Šan- gaju konferencija protestant­ skih misija koja pokušava prekinuti prodor kršćanstva u Kinu.Političke ambicije Bijeloga lotosa Rođeno pod pečatom budističke religije. stoljeće. na sjeveru Bi­ jeli lotos koja je još starija. stoljeća). Ovdje se vidi Buddha okružen monasima i bodhisattvama. stoljeću. H. James izvještava pred zaprepaštenom javnošću kako u njegovoj provinciji Shandong ima naj­ manje sto tajnih organizacija koje kom­ biniraju vjersku doktrinu i političku akciju. stoljeću. Pod imenom Bai-lian-jiao to je društvo predlagalo izvornu vjersku i duhovnu poruku čija se mitska priča o podrijetlu širi: njegovi očevi utemeljitelji bili su navodno jedan taoistički učitelj.

pišu uroke po vodi. Dvadeset godina poslije pristaše će se uspjeti domoći Zabranjenoga grada. poslavši ga u ilegalu i političku borbu.ŠIROKA MREŽA PODRUŽNICA u ilegalu izazvao je stvaranje brojnih podružnica. Tajna akcija Prisiljeni da izrade zna­ kove prepoznavanja.-1644. Osam dijagrama sudjeluje 1813. Kako bi dobili na učinkovitosti. Slavna sekta boksača. utemeljitelj dinastije Ming (1368. pot­ ječe od staroga manihejskog temelja Bi­ jeloga lotosa koji pripada imenu što je bilo dano proroku Maniju nazvanom "poslanik svjetlosti" (Mingshi). Juriš na vlast No u tom razdoblju sekta Bijeloga lo­ tosa još nije tajno društvo. u os­ vajanju Zabranjenoga grada.koji se uostalom koristio na njegovu veliku dobrobit. Među ostalim društvima koja pripadaju Bije­ lom lotosu možemo navesti i Nian. nije nitko drugi nego stari budi­ stički svećenik. doduše bez uspjeha. nas­ tavljaju se okupljati u najvećoj tajnosti i nakon svakoga sastanaka obe­ ćavaju da će čuvati tajnu o svojim vjerskim i poli­ tičkim postupcima." Očito radilo se ponajprije o tome da se zaštiti jedna skupina koju je dobro poznavao i čiji je potencijal za političku destabilizaciju uočio . član Trijade i blizak Bijelom lotosu. organizirati ustanak velikih raz­ mjera i pokušati. No kako ih je dinastija Ming snažno osudila. sek­ ta se dijeli u malene mjesne ili regionalne skupine. odlaze u ilegalu. I očito onaj koji je pod imenom Taizu postao prvi car Ming 1368. žurno Tajna vjerska društva 58 . jedva što je stupio na vlast. dinastiju Ming je napo­ kon zbacio republikanski pokret što ga je vodio Sun Yat-sen. koja je tako­ đer bila emanacija Bijeloga lotosa. Njegovi članovi podvrgavaju se različitim inicijacijskim kušnjama kako bi prešli iz ranga običnog vjernika u rang učitelja. Tajna se pomno poštuje. Otada pristaše Bijeloga lotosa. ali i na neprovidnosti. Bijeli lotos je u prvom redu zainteresiran za tu pobjedu. Tako će 1793. ističe se prakticiranjem borilačkih umi­ jeća i potkraj 19. sastavljen od seljaka koji su se borili protiv carskih postrojbi u sjevernoj Ki­ ni. Taizu. Godine 1911. Jedna od najvažnijih je ona Osam dijagrama.) bio je član Bijeloga lotosa prije nego što se okrenuo protiv njega. organizirana na veoma hijerarhijski način koja du­ guje ime brojkama kojima su se služili taoisti da bi čitali budućnost. njezini pristaše sudjeluju ak­ tivno u borbama koje će dovesti dinas­ tiju Ming na carsko prijestolje. šef Bijeloga lotosa. stoljeća nastoji otje­ rati strance iz Kine. "svjetlost". a onaj tko bi je prekršio vidio bi "kako mu se tijelo pretvara u gnoj i krv za sto dana". oni pribjegavaju političkom otpo­ ru koji će se protegnuti na stoljeća i koji će pridonijeti padu dinastije Ming 1644. svih tajnih koje su nastaja­ le tijekom stoljeća. pristaša sekte. Bi­ jeli lotos i njegove podruž­ nice i dalje su ponajprije vjerska društva. Ona osvaja seljačke mase koje su bile veoma nepri­ jateljski raspoložene prema mongolskoj dinastiji Yuan. U LAZAK BIJELOGA LOTOSA zabranjuje društvo s obrazloženjem da se odaje "magijskim postupcima kojima vještice i čarobnjaci zapovijedaju sveci­ ma. Novi car. Pod tim aspektom ulazi u politiku. uskoro proganjani i osuđiva­ ni na smrt. Wang Song. Čak je moguće da ime Ming. te organizaciji velikih ustanaka. zbaciti mandžurijsku dinastiju Qinga.

rastao se od žene da bi se posvetio svećeništvu. odmah vidi u toj "spletki pobožnjaka" opasnost koju valja odalečiti. FRANCUSKIM Kra- ljevstvom kružio je pamflet pod naslovom "Podsjetnik da se upozna duh i ponašanje družbe ustanovljene u gradu Caenu". Valja spomenuti da je podupiru važne osobe. Izdaje zapovijed da se sastanci udruge smiju održavati samo uz prethodno kraljevo odobrenje. to više što su mu neki članovi spomenute bratovštine već predbacili ponašanje koje nije baš u skladu s njezinim crkvenim statutom. I Mazarin koji obnaša političku vlast u ime mladoga Luja XIV. ODINE 1609. vojvode od Ventadoura. Družbe Svetoga Sakra­ menta. stoljeća). Sulpicija.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Pod izlikom da olakšava bijedu svojih suvremenika vrlo diskretna Družba Svetoga Sakramenta miješala se suviše blizu političkim metodama kraljevstva prije nego što se Mazarin zabrinuo zbog toga. ali i laike prvoga reda poput princa od Contija. On potvrđuje da se kuje zavjera u sjeni tajnog društva. Među osobama koie su mu se pridružile nalazimo redov­ nike poput svetog Vincenta de Paula. vojvode od Nemoursa. Nadahnut iskrenom vjerom. Družba je jedva iz­ makla zabrani. predsjednika pariškoga parla­ menta. imao je ideju o brat­ stvu koje bi ujedinilo laike i vjernike oko zajedničkog ideala visoke pobožnosti i konkretne akcije u svijetu. 59 Tajna vjerska društva . Bossueta ili Jean-lacquesa Oliera. Vjer­ ska bratstva su klasični oblici kršćanske Mašući pokaznicom s presvetim sakramentom zaklonjenom ispod baldahina članovi Družbe Presvetog Sakramenta u procesiji (duborez iz 17. ute­ meljitelja Družbe sv. Veoma pobožan. U to vrijeme bratstvo je moćno. Fouqueta i Lamoignona. "Prilagoditi se skrivenom životu Isusa Krista" Družba Svetoga Sakramenta utemeljena je trideset godina prije na inicijativu Henrija de Lévisa. počevši od kra­ ljice majke Ane Austrijske.

ono je veoma popularno od kraja 16.-376. Osvetljivi. međutim 1664. Žele steći časti i ugled kod ljudi Prevrćući oči. janseniste. što se tiče odanosti presve­ tom sakramentu. stih 365. ako je ono distinktivno obilježje bratstva. suci i odvjetnici. Puni svetog žara milostinju mole. sta­ tuta: "Društvo će raditi u potpunoj taj­ nosti. U Tartuffeu on ismijava pobožnjake.. Po­ svuda gdje imaju moć i u najvećoj di­ skreciji nastoje nametnuti totalnu katolizaciju društva koje znatno nadi­ lazi početnu pobožnu i milosrdnu namjenu. bili skloni u početku. Svoju mržnju zovu interesom neba Molière. Bore se protiv mode svojega vremena koju smatraju "bes­ ramnom". a temelj će mu biti duboka poniznost i milosrđe čime će što više oponašati Isusa Krista u svetom sakra­ mentu koji je tu skriven. ali i libertince čiji ih običaji šokiraju. župnici. . bio je uvijek sklon Družbi." Njegovi su članovi morali tajiti svoju pripadnost i djelovati u vlastito ime. Njegov ton je bio oštar: Sve im to ne vrijedi ni pišiva boba. lažni. tako radikalno. stoljeća jer je imalo odjeka na Tridentskom saboru (1545. I vrlinom znadu opačinu skriti.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta pobožnosti. Diskrecija njezinih članova i njihov utjecaj daju joj učinkovitost skupine za pritisak. Ako su joj Richelieu i Luj XIII. Nakon što je družba ukinuta. i preuzima kraljevstvo u svoje ruke. a zabavu vole. Ako im koga uništiti treba. Godinu dana poslije počinje vladati Luj XIV. Godine 1666. Tartuffe. dobio je zabranu izvođenja ko­ mada.-1563. traže da se zatvore neke pariške ustanove koje smatraju "nemo­ ralnima" kao što su javne izložbe ilus­ triranih knjiga. Družba se proširila po provinciji gdje 1660. Pobožnost im zanat. besavjesni biti. broji više od pedeset podružnica. To su te stalne intervencije u politički život zbog kojih družba postaje pomalo sumnjiva i smeta u očima kraljevske vlasti. kada mu umire majka. biskupi. on zapovijeda raspuštanje družbe. M OLIÈRE JE BIO ZAKLETI NEPRI- Luj XIII. MOLIÈRE I POBOŽNjACI jatelj te družbe. Zato je upokoravanje 1660. 1664. Tako "braća" dobivaju zabra­ nu dvoboja i osudu huljenja u svakod­ nevnom jeziku. Što za blagom jure po stazi nebesa. na prodaju roba.. Svjetuju tišinu. komad se napokon može igrati 1669. to više nisu Mazarin i Luj XIV. Radikalna novina družbe jest da su se sastanci veoma brzo počeli održavati u najvećoj tajnosti. njegova žena Ana Austrijska i Gaston d'Orléans mole sveti sakrament koji se nalazi u pokaznici u obliku sunca. pa čak i u politički.) koji je reafirmirao stvar­ nu nazočnost Krista u kruhu i vinu. Malo- -pomalo intervenira redovito u javni život. Opasan politički utjecaj Članovi bratstva regrutiraju se ponaj­ prije medu društvenom elitom: tu se susreću plemići. lupajuć si grudi Ljudi što ih snaga zanosa potresa. posebno protestante. Svi se međusobno nazivaju "braćom" i nalaze se četvrtkom koji je posvećen štovanju presvetoga sakra­ menta kako bi zajedno molili. Ta stega nametnuta je svima kako to potvrđuje članak 9. I napokon obrušavaju se na neke kraljeve podanike.

Ekipa je potvrdila Clairviusove izjave da je on doista bio žrtva podvale u kojoj je inter­ venirao čarobnjak vudua da bi ga droPraksa vudua je katkad popraćena krvnim žrtvama. ali on ispunjava i važne društvene i političke funkcije na Haitiju i u Brazilu. Ondje je u polukomatoznom stanju radio godinama kao "zombi" sve dok nije izmaknuo skrbništvu svojega učitelja. Priča da je. Ona je ipak prisustvovala njegovim zadnjim trenucima u bolnici na Haitiju 1962. Clairvius joj priča da se sjeća svoje "ag­ onije" i Angelinina plača. ODINE 1980. Obratila se Lamarqueu Douvonu. a zatim iste večeri izvađen iz lijesa da bude odveden u okolicu Hait- skoga rta. Taj je slučaj tako odjeknuo da je 1981. CLAIRVIUS NARCISSE ponovno se ukazao Angelini. prekriva veća vjerska dimenzija. budući da su ga smatrali mrtvim. jedna ekipa BBC-a pohitala na ta mjesta kako bi to ispita­ la. bio pokopan. direktoru centra za psihijatriju u Port-au-Princeu koji se zanima za vudu od 50-ih godina prošloga stoljeća. svojoj sestri nakon osamna­ est godina odsutnosti. Ovi pristaše su bili smaknuti 1864.. . na Haitiju jer su se odali nekom kanibalskom obredu. Clairvius je sumnjao u jedno­ ga od svoje braće da je platio boka.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Vudu koji je opstao medu primitivnim afričkim kultovima što su ih "izvezli" crni robovi. ča­ robnjaka koji prakticira vudu kako bi ga sveo na to stanje roba da bi on mo­ gao u potpunosti uživati nasljedstvo koje je priželjkivao.

U to vrijeme milijuni Afrikanaca bili su uhvaćeni i prebačeni u novi svijet gdje rade na plantaža­ ma kao robovi. otrov koji se najčešće ulijevao u cipelu ili na leđa cilja­ ne osobe kako bi mu impregnirao kožu. francuske vlasti na otoku Saint-Domingue. kreolski. Nekima od tih robo­ va pridaju izvanredne moći: dar posvudašnjosti. veoma otrovne žabe koja se sva pretvo­ rila u prah. Pre­ ma liječniku Wadeu Davisu sa Sveučilišta Harvard taj otrov što ga spravlja boko je to djelotvorniji što je žrtva više uvje­ rena u moći svojega mučitelja i stvar­ nost vudua.. čak i za iskusne liječnike. Tako dobivena mješavina izaziva uzetost koja sa sobom povlači potpunu nepokretnost tijekom ko­ je granica između smrti i života postaje neizvjesna.. "Tvornica zombija" je najspek­ takularniji i najpoznatiji aspekt kulta vudua. Kolonizatori su se pobrinuli da pomiješa­ ju narode kako bi spriječili svaki osjećaj jedinstva koji bi mogao dovesti do pobune. poznati pod imenom vudu nastavljaju una­ toč otporu koji je pos­ tojao". a prakticirali su ih narodi iz Benina i Toga Vudu vuče podrijetlo iz Afrike..Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe "PRAH ZA ZOMBIJE" Istraživači su pretpostavili a zatim ustanovili da su haitski čarobnjaci upotrebljavali poseban prah kako bi pre­ tvorili svoje žrtve u zombije. Ona su to više spojena što crpe snagu i referencije u bogatoj afričkoj religijskoj baštini. "maronirati" kako se tada govo­ rilo. S jednog kontinenta na drugi Haitski vudu uranja korijene u drevne kultove koji su stigli ravno iz Afrike. osušene kosture bufa marinusa. po­ slije Haitiju. Ali za sociologe religije taj je fenomen još simptomatičniji: to je za njih slika trauma što su ih crnci pretr­ pjeli u vrijeme ropstva. Oko tih propovjednika-čarobnjaka. ostaje samo jedan izlaz: sastajati se u tajnosti kad padne mrak kako bi bili u duhovnoj vezi s mističnim silama za koje se pret­ postavlja da su više nego kod bijelaca. Me­ đutim dio robova nastoji pobjeći. magijske moći. zabilježile u nekom izvještaju da "se opasni skupovi. Oni su uostalom skovali zajednički jezik. Nedavna su istraživanja pokazala da taj pripravak sadržava ljudske kosti. girao.. u žaru tih noćnih sastanaka stvaraju se tajna brat­ stva koji su živ izraz otpora kolonijal­ nom poretku. ostatke guštera.. Religija crnaca marona Već su 1797. Tu su se pridružile biljke ko­ je sadržavaju saponin. No njegova obitelj i njegovi pri­ jatelji neće ga htjeti nikada više vidjeti zbog straha da će prkositi ugledu čarob­ njaka. otrovnu tvar koja može poremetiti disanje. Ova statuica iz Benina upotrebljava se kao fetiš u kultu vudua: za nju se smatra da može iscijeliti bolesnika na daljinu. koje se počelo nazi­ vati crnci maroni. Dodaju kako su strašne prisege čije izvrše­ nje može ugroziti javnu sigur­ nost spremljene među rukama onih koji predsjedaju tim or­ gijama" i zabranjuju okup­ ljanja u kojima se miješaju molitve i plesovi. Za njih. ..

Nakon katoličkog krštenja sljedbenik se stavlja pod zaštitu svojega "korijena loe". Oni se pokazuju ljudima na različite načine. U BRAZILU SE LJUDI CESTO SUSREĆU Ovaj beninski čarobnjak složio je na stol svoje kuće mnoštvo predmeta kako bi obavljao magijske obrede tipične za afrički kult vudua. Marinette i Barun-Subota Nedvojbeno najpoznatiji kult vudu koji se prakticira na Haitiju dobro je očuvao veze s originalnim vôduom. krase se atributima onoga ili one koji ih nastavaju i čekaju da budu is­ pitani: nije čudno vidjeti ih kako se oboružavaju teškim mačem... katkad božanske sjene istaknutih pokojnika koji se poko­ ravaju Mawuu. Napokon pod frenetič­ nim ritmom bubnjeva. Vjernici vudua mogu se uticati svećeniku kako bi dobili zaštitu od zlih duhova nabavivši amulete i napitke svih vrsta. vrste zaštitničkog duha obitelji.. prinosi žrtvu bogovima. oni odgovaraju na pitanja onoga koji traži savjet koji. Njega zazivaju svećenici vudua .. Pod vod­ stvom majke ili oca svetaca inicirane osobe padaju u trans i daju da ih jašu duhovi. Učitelj ga preuzima u vlasništvo tijekom ceremo­ nije koja se održava u tri faze: kandidat treba najprije pozdraviti posvećene predmete i zazvati Velikog učitelja.. Među naj­ poznatijima može se spomenuti Barun-Subota. Neke crte predaka su se očuvale. koji su štovali nevidljive sile nazvane vôdu. živad najčešće. To su duhovi..nazvani huganima ili bokima kad se radi o muš­ karcima. počinju pje­ sme i udaranje u bubanj. ma iznjedrilo makumbu koja jednako tako ima svoja bratstva iniciranih. Kada bubnjevi prestanu uda­ rati. Kult vudua je inicijacijski. kad je zadovoljan. Iz­ vlače snagu iz krvavih žrtava što ih or­ ganiziraju svećenici svakoga plemena. To je i slučaj u Kubi gdje je neka tajna religi­ ja što je čuvaju narodi Calabara stekla ulogu sličnu onoj europskog slobodnog zidarstva. mambom ako su to žene kada proizvode zombija. za­ tim se žrtvuju životinje posvećene loi. Priča se kako neki inicirani mogu steći dar da se transfor­ miraju u vukodlake ili drugu fantastič­ nu životinju. Prešavši u Ameriku taj je kult evoluirao u tajnu noćnih okupljanja maronskih crnaca. Kad onaj koji traži savjet ude u područje terreim.CEREMONIJA U BAHIJI u hramu kako bi pitali duhove o budućnosti ili o nekoj drugoj temi. Kad se jednom domognu ti­ jela. velikom bogu stvoritelju čiji su glasnici. dok su se druge promijenile pod utje­ cajem katolicizma. U Brazilu je sinkretizam između crnih afričkih tradicija. katolicizma i spiritiz- Tit-Jean. Predstavlja bogat panteon s "Velikim učiteljem" na vrhu identificirajući se katkad s Bogom koji vlada nad duhovima.. pjesama i pleso­ va budućeg sljedbenika obuzima duh kojem se zavjetuje: on komunicira sa svijetom loa. Tako na Haitiju pod imenom vudua potomci robova ovjekovječuju afričku religiju svojih preda­ ka u sklopu spektakularnih inicijacija. metal­ nom kacigom ili kako poprimaju te­ žak glas ako je duh koji je u tom tijelu muški. božanstva ili sjene mrtvih predaka. Marinette. Poslije preuzima novu ličnost tijekom inicijacije i mora služiti "učitelju-glavi loe" koji će preuzeti upravlja­ nje njegovim životom. U terreirosima makumbe Makumba je generički pojam koji oku­ plja različite brazilske kultove od kojih 63 Tajna vjerska društva .. najčešće ulazeći u posjed nekog seljaka koji postaje njihov glasnogovornik u nekom trenutku. loaima. duh smrti i groblja. Ima ih mnogo koji najčešće nose pitoreskna imena: Tit-Jean. Te ceremonije se obično događaju kad padne mrak.

. 19. Čini se da su ih uvjeti dramatičnog pojavljivanja tih inicijacijskih kultova i bratstava koja su im služila učinili zau­ vijek nerazdvojnima od afro-američkih društava kojih su oni sastavnica. kultove i umijeće padanja u trans do dana prvoga posje­ da koji će potvrditi njegovu kvalitetu iniciranoga. ga legitimiraju vjerski dužnosnici. Gamain. Ceremonije se održavaju u hramovima nazvanim terreiros. To inicijacijsko društvo ima bitnu ulogu jer tvori vezu između svije­ ta ljudi i svijeta bogova ili predaka. očevi ili majke svetaca. Ova afro-brazilska vjerova­ nja štuju također vrhovnoga boga. Politički diskurs često je vjerodostojan samo ako Pod zaštitom europskih kolonizatora robovi su plesali zazivajući duhove daleke Afrike ("Bambula na Antilima" F. To ih ne sprječava da upoznaju uzlet izvan svojih granica. Još više iznenađuje što su ti kultovi postali elementi nužni za društvenu stabilnost. Vezivno tkivo društvenoga poretka Tijekom godina makumba ili vudu bili su dovedeni do toga da imaju ulogu poveznice između civilnoga društva koje je još u povojima i vlasti. Brazilske političke vlasti tražile su više puta da se zatvore neki terreirosi za ko­ je su procijenili da su opasni ili osporavateljski. Pristaša mora zatim biti kršten u nekoj katoličkoj crkvi prije nego što se vrati u svoj dom.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe 64 je najvažniji candomblé koji se praktici­ ra u Bahiji. orixa koji nose afrič­ ka imena s dodanim katoličkim patronimima: Naša Gospa pomoraca. Okruženi palisadama.. . Njima pomažu plesači ili mediji koji tvore bratstvo u kojem većinu članova čine žene. Oloruna. Otad po­ staje vezan uz hram gdje službeno nas­ tupa po zapovijedima oca ili majke svetaca. vudu odsad prakticiraju u Sjedinjenim Državama ne samo crni useljenici. sveti Antun ili čak Isus. stoljeće). Uklopiti tu skupinu iniciranih znači biti odabran od duha. oni su područje svećenika svetinje. nego i mladi obraćeni bijel­ ci. ali morali su odustati od toga na zahtjev liječnika koji su vidjeli kako se povećava broj bolesnika koji pate od duševnih poremećaja i koji se u nor­ malno vrijeme ne bi obraćali duhovi­ ma. Izabrani se još mora suočiti s kušnjama inicijacije. Nakon što je ušao u vezu sa svećenikom. Neke internetske stranice još danas predlažu inicijaciju on line. ali tu se isto tako nalazi kult nižih božanstava. treba se nekoliko tjedana izolirati u nekom terreirou gdje će naučiti molitve.

). Sastavljeno od propovjednika ima zadatak da duhovno angažira čla­ nove laike Opus Dei. radom i djeli­ ma. imenovao na diplomatsku dužnost i onu posebno osjetljivu vatikanskoga glasnogovornika. neuobičajene za. prilikom duhovnoga povlačenja mladi župnik imao je viziju. No uspjeh je u pravom trenutku: Opus Dei danas broji otprilike 80 000 diljem svijeta. proglašen blaženim prije nego što je pristupio svetosti deset godi­ na poslije. Djelo svakako i danas pobuđuje mnoga maš­ tanja: predbacuju mu da je sekta. iskreno govoreći. pridružuje Svećeničko društvo Svetoga križa. Samo se odre­ đene crkvene osobe uzbuđuju zbog re­ da čije ideje smatraju preradikalnima i za koje kanonizacija njegova vođe. Unatoč službenim odobrava­ njima neki nisu mogli suspregnuti iz­ nenađenost zbog brzine. Okuplja neke laike obuzete svetošću koji posvećuju život katoličkom apostolatu. Najprije je proglašen "prečasnim" 1990. LISTOPADU 2002. ovdje u društvu madridskoga biskupa. Utemeljitelj organizacije Opus Dei umro je tek 1975. i daje mu naslov "Prelat Njegove Svetosti". ograničena u prvo vrijeme na Španjol­ sku. svakako želio i organi­ zirao. Ta veoma zanim­ ljiva formula zanima Svetu Stolicu koja poziva Escrivâu u Rim 1947. Taj pravni status mu omogućuje da Diktatora Franca. a njegov nasljednik Alvaro del Portillo y Diez de Sollano (1914.-1975. Zauzvrat on je pridonio uspjehu Opus Dei.Utjecaj organizacije Opus Dei "Djelo" uvedeno na dobrom mjestu u vatikanske tajne održava demonske odnose sa svijetom politike i novca pa bi se moglo reći da zaslužuje ime "sveta mafija". koju je papa Ivan-Pavao II. a zapravo je "sveta mafija".) postiže da Opus i Svećeničko društvo budu uzdignuti na rang "osobne prelature" kojoj on postaje počasni biskup. U RIMU JE UZ veliku pompu kanoniziran Josémaria Escrivâ de Balaguer. U listopadu 1928. Djelo. Escrivâina organizacija. dobro uvedeno u rimsku kuriju. Ta kanonizacija. mahom u latin­ skim zemljama. uvijek je podupirala španjolska nadbiskupija. nije međutim stvarno popravila sliku Opus Dei u očima javnosti.-1994. Escrivâ im 1943. Naziv družbe mu je došao onoga dana kad ga je njegov ispovjednik pitao gdje je to "Božje djelo" (Opus Dei na latinskom). ostaje skromna. Red koji nije poput drugih Povijest Opus Dei je nerazdvojna od ličnosti svojega utemeljitelja Josémarije Escrivâe de Balaguera (1902.. tajno društvo koje radi kriomice za Rim i manipulira znatnim svotama novca. nije trebala biti prio­ ritet Crkve. 65 Tajna vjerska društva . poslije će ispričati kako mu je toga dana Bog naložio da osnuje red u kojem bi laici mogli voditi svakodnevni život težeći svetosti molitvom.postupak sanktifikacije. tu os­ taje sve do smrti 1975. dobilo je neprijepornu potporu crkvenih veledostojnika i više kardinala koji nisu krili svoju pripad­ nost redu počevši od Joaquina Navarro-Vallsa kojeg je papa Ivan-Pavao II. Toga dana red je narastao. zatim je 1992.

Odsad članovi Opus Dei neće sudjelovati kolektivno na javnim manifestacijama kulta kao što su procesije. O izravno odgovara papi. Pedesetih godina Tajna vjerska društva 66 . priča kako je jednoga dana spomenuo to pitanje Balagueru koji mu je povjerio: "Hitler protiv Židova. precizira: "Članovi numerariji i supranumerariji trebaju znati da će uvijek morati mudro šutje­ ti o imenima drugih članova. Stvarnost je složena." Osim tih simpatija u kon­ tekstu rata čini se kako je frankistički režim crpio uvelike iz rasadnika Opus Dei iako se red izjašnjava kao apolitičan i neki od njegovih članova su bili žesto­ ki protivnici režima.OD TAJNE DO DISKRECIJE PUS DEI se često smatra tajnim društvom od čega se odlučno brane njegovi članovi i simpatizeri. Hitler protiv Slavena. i da neće smjeti nikada nikomu otkriti da sami pripadaju organizaciji Opus Dei'' Pre­ tvorba reda u osobnu prelaturu 1982. U sjeni frankizma Organizacija rođena potkraj 20-ih go­ dina prošloga stoljeća rasla je u sjeni frankizma iako Escrivâ de Balaguer nikad nije bio Francov ispovjednik. Eugena u Rimu nekoliko dana prije ceremonije njegove kanonizacije. Opus ima po­ vlašteni status u sklopu Crkve i uživa međunarodni ugled. No prema orga­ nizaciji postoji određeno nepovjerenje čiji razlozi sežu u razdoblje njezina osnutka. u kojem članak 191." To stajalište pre­ ma diskreciji objašnjava djelomično ugled tajne ustanove kojeg se red ne uspijeva osloboditi. imala je za posljedicu sastavljanje no­ voga statuta. Vladimir Felzmann. javnog. Tridesetih godina prošloga stoljeća Franco i fašizam čine se najboljim be­ demima protiv ekspanzije komunizma koji je po definiciji ateističan. to je bio Hitler protiv komunizma. Portret Josemarije Escrivâe de Balaguera već u stanju duhovna savršenstva visi na počasnom mjestu u crkvi sv. a da pritom kriju da pripadaju Prelaturi. Uostalom nekadašnji član Opus Dei. Opus Dei očito nije sekta. Statut je sastavljen 1950. Poznato je da je Caudillovu pobjedu nad snažno antiklerikalnim snagama ljevice s olakša­ njem primio velik broj španjolskih katolika među kojima i sam Escrivâ. kako se više puta tvrdilo.

Najbroj­ niji su supranumerariji: to su vjernici.. nije ni potvrđen. premda nije čest medu čla­ novima Djela. José Maria Ruiz Mateos. poseb- 67 Tajna vjerska društva ." Unatoč tomu tumačenju velik dio ka­ tolika ostaje neprijateljski raspoložen prema toj vrsti kažnjavanja. Riječ je o pojasu od strune. favorizira libe­ ralni kapitalizam i stanovit materijalni uspjeh.. sedmorica su poznati DUHOVNOST PATNJE Browna Da Vincijev kod aluzija je na složenu i dvosmislenu sliku Opus Dei. Osim toga nudi tri tipa pridruživanja ovisno o statusu i angažmana njezinih članova. Taj postupak. Jedan od likova koji pripada redu nosi stalno "kostrijet". Sva okrenuta prema sanktifikaciji laika. ali sudjeluju u nekim aktivnostima. Na nesreću neke su afere podržale tu tezu. Sodetexom upravlja princ Jean de Broglie. ona je nepobitno razlog uspjeha organizacije. a koji su često velikodušni i imućni. Svima mogu osim toga pomagati pridruženi koji nisu članovi udruge. laici i nev­ jenčani koji se potpuno posvećuju Opus Dei. Prema Escrivâi stalnim prakti­ ciranjem tih tjelesnih kažnjavanja duh se približa­ va Bogu. a druga trojica su simpa­ tizeri. to su muškarci ili žene. upravitelj velikog međunaro­ dnog konzorcija optužen za poreznu prijevaru. Milosrđe dobro raspoređeno. Njegov otac Edmond bio je na čelu ban­ ke u kojoj je Opus Dei. Opus tako. članovi Opusa.Utjecaj organizacije Opus Dei prošloga stoljeća trojica ministra su nje­ govi članovi. što je dosta paradoksalno. afera Matesa koja pogađa jednog od ministara koji su se pridružili Djelu. s pomoću Ban­ co Popular Espanol imao 35% udjela. a desetorica drugih su simpatizeri. ako ne i tajna kojom se okružuju njezini članovi. Neki se tako kažnjavaju više puta na tjedan. Originalna i osporavana duhovnost Duhovnost Opus Dei je zapravo posve originalna. On se općenito uključuje u valorizaciju dolorizma koji je svojstven organizaciji. U jednoj od svojih knjiga on uostalom apostrofira čitatelja: "Što si mislio? Tu dolje bol je sol našega života. predmet koji je zaintrigirao mnoge čitaoce. Što se tiče numerarija. uskoro su im se pridružili i drugi članovi. u celibatu ili braku koji povezuju ideal Djela sa svojim svakodnevnim životom. Odjek te afe­ re je takav da novinari objavljuju sastav vlade: od ukupno 19 mi­ nistara. rizničar neovisnih republikanaca. Pristaše Opusa udaraju se ovakvim bičem po slabinama i leđima. Često se organizaciji predbacuje diskre­ cija. To znači da su veze organizacije s financija­ ma veoma složene: ona raspolaže jakom mrežom banaka koju podupiru njezini članovi. stranka Valéryja Giscarda d'Estainga. Tako je 1982. po­ tiče se post i izvan korizme. što je Osim apologije boli u pravom smislu riječi. izbija financijski skandal velikih razmjera. P LANETARNO SLAVAN ROMAN DANA (Vježbe kažnjavanja) pretpostavljaju kod onih koji im se predaju zrelost i osobnost prožetu duhovnim. Skandal Matesa je uostalom omogu­ ćio da se otkriju veoma čudne političko-financijske veze: luksemburškom podružnicom društva Matesa. a koja im omogućuje da lako izbjegnu granice zakona u korist reda. Ima i kandidata koji su laici." No njemački kardi­ nal Höffher nijansirao je domet te pat­ nje: "U asketskom smislu Opus Dei se smješta u sekularnu tradiciju naše Crkve. Istraga je otkrila daje dijelom toga novca financirao Opus Dei. ali žive u obiteljima.. One nemaju nikakve veze s mazohizmom. Godine 1969. nakon smrti premijera Franco se odvojio od njih.. Imperativ "posvećenja radom" ima tendenciju da privuče osobe koje su profesionalno uspješne. No tek 1973. odnosno kovine zavezane oko bubrega ili bokova čiji dodir gnječi meso. u celibatu.

Napokon Opus Dei iz­ ražava možda jednostavno najtradicionalniju duhovnost Rimokatoličke crkve.Utjecaj organizacije Opus Dei 68 no darivanjem. očito je kao u svim tak­ vim grupacijama.a on je nedvojbeno imao ulogu pri izboru pape Benedikta XVI. . okupljaju u Rimu u crkvi sv. Opus Dei ipak vodi prilično elitističku politiku. gospodarskih moćnika među članovi­ ma ili simpatizerima. može li se onda govoriti o "opuskoj internacionali" kao što to neki ne propuštaju činiti? Zacijelo ne. Barata se imenima političkih. neku vrstu "integralnog katoli­ čanstva" usmjerenog na poštivanje mo­ ralnih vrijednosti. diskreciju i naravno strogost apostolskoga života. Utjecajno društvo Uvjeti novačenja postavljaju pitanje koncepcije reda. Neki su čak govorili kako su im savjetovali da se udalje od svoje obitelji. treba biti punoljetan. Da bi se ušlo u Opus. na 52 radijska i TV kanala." Ako je utjecaj reda neprijeporan . posebno uz pomoć članova Sve­ ćeničkoga društva Svetoga križa. ali to bi značilo pre­ zreti iskren i nezainteresiran angažman tisuća vjernika. bila ona katolička ili ne. publikacija. Da te mreže postoje. ali koje je njegova praksa diskrecije učinila sumnjivim pred očima javnosti. a da nije moguće provjeriti njihovu pripadnost. u 604 dnevnih novina. travnja 2005. Međutim Mgr del Portillo otkrio je između reda­ ka moć Opusa kad je 1979. zabranjuje svako štivo za koje se smatra da je suprotno načelima Crkve. u travnju 2005. Članom se posta­ je prisegom pred svjedocima: dok kan­ didat obećava vjernost. da će ga pratiti i podupirati u njegovu na­ pretku. Premda to opovrgava. koji je bio veliki zaštitnik Opus Dei. izjavio kako "članovi Opusa rade na 475 sveučilišta i veleučilišta na pet kontinenata. Petra kako bi izabrali nasljednika Ivana Pavla II. red se obvezuje da će mu dati nauk. revija i znanstvenih Sto petnaest se kardinala iz cijelog svijeta 18. Ova posljednja točka nije baš bezbolna: stari članovi su svjedočili da je njihovo umirivanje savjesti katkad slično ne­ kom obliku vrbovanja koje je veoma rezervirano u odnosu na vježbanje kri­ tičnoga duha.

uvjerio je javno mnijenje i poli­ tičke čimbenike u opasnost kojom sek­ te prijete svojim pristašama i društvu. znatni financijski zahtjevi. pokušaji infiltracije medu tijela vlasti. napadi na fizički integritet. zastupnici su se odlučili za pragmatičnije ponašanje. eventualno skretanje tradicionalnih gospodarskih tijekova. remećenje javno­ ga reda. No ta drama nipošto nije izolirana: u studenom 1978. više-manje antidruštveni diskurs. Dotad se sekta definirala kao vjerska grupa koja odgovara na jedan ili više kriterija: duševna destabi­ lizacija. navođenje na prekid s izvornom sredinom. . Devedesetih godina prošloga stoljeća osim dra­ me u Wacu. postalo potrebno pozabaviti se tim pitanjem. specijalne snage FBI-a zauzele tvrđavu Waco gdje su se se­ dam tjedana držali David Ko­ resch i njegovih 95 učenika iz sekte davidijanaca. Između nove vjere i lakovjernosti Fenomen sekti je prastar. posebno nad ženama koje je zlorabio po miloj volji. važnost pravnih sporova. društvenom nesigurnosti. Uostalom taj je vojnički aspekt zaintrigirao organe reda prije tragičnog raspleta. No kad je 1995.U okrilju vjerskih sekti Njihovi gurui su poznati. Kao posljedica pucnjave ili vjerojatno kolektivnog samoubojstva izbija požar golemih razmjera u kojem je preživjelo osam osoba. stoljeća. F RANCUSKOJ JE POSEBNO TEŠKO DEFINIRATI POJAM SEKTE JER JE Ovaj amblem reda Sunčanoga hrama pripadao je Thierryju Hugueninu koji je jedini preživio krvoproliće pedesetak pristaša koje se dogodilo u listopadu 1994. novačenje djece. Početkom 90-ih godina prošloga sto­ ljeća David Koresh je postao vođa zajednice. Taj fenomen. Da­ kle. ne­ ke kršćanske zajednice tražile su vjersku autonomiju. TRAVNJA 1993. TEKSASU SU 19. Svi davidijanci morali su svakodnevno proučavati Bibliju. ali is­ to se tako i podvrgnuti strogom paravojnom treningu. osnovao bugarski useljenik Viktor Hutev najavila je prijetnju apokalipsom i predložila da se svijet na to pripremi. a njihovi pristaše često žestoki prozeliti. Nakon što su razmotrili vjerske i filozofske kriterije. Ivana imao je sva prava nad privrženicima. iako nije od jučer. gurua. par­ lamentarno istražno povjerenstvo dobilo je zadatak da predloži strogu definiciju pojma "sekte". slijediti samo načela nekoga gurua znači odvojiti se zapravo od ostatka društva. njihovi statuti javni. Sekta bi prema tome bila skupina koja slijedi načela nekog karizmatičnoga vođe. upit­ nosti napretka javljaju se nove vjerske skupi­ ne da na­ domjeste ŠTO KAŽE FRANCUSKI ZAKON načelo laičke države koje znači neutralnost države u od­ nosu na sve vjere uvijek zabranjivalo vlastima da se miješaju u vjerske fenomene ili one koji tvrde da to jesu. Neki tu vide posljedicu slab­ ljenja velikih religija. ali i atenta­ ta što ga je počinila sekta Aum u tokijskoj podzemnoj željez­ nici. Slike utvrde što su ih prenijele sve svjetske televizije otkrivaju još jednom opasnosti fanatiz­ ma sekti. doživio je zasigurno pogoršanje u drugoj polovici 20. Suo­ čene s novim strepnjama našega doba . Pojam "sekte" koji ih odre­ đuje ostaje dvosmislen: čini se kako riječ dolazi do latinskoga glagola koji znači "odvojiti" ali stručnjaci se danas slažu u tome da se tu vidi kori­ jen glagola "slijediti". Sekta davidijanaca što ju je 1934. u kojem je ubijeno jeda­ naest osoba i ranjeno pet tisuća. Predstavljajući se kao "Janje" o kojem govori Otkrivenje sv. Danas svijet obiluje sektama. Dok se razvijao doktrinarni korpus Crkve. prisutan već od prvih stoljeća kršćanstva. ali ne bez rizika za pojedinca i društvo. kolektivnih samoubojstava sljedbenika Sunčanoga hrama. više od 900 pristaša sekte Hrama naroda koje je vodio Jim Jones otišli su u smrt otrovavši se u džungli u Gvajani.nezapo­ slenosti.

U Francuskoj je parlamentarno povje­ renstvo iniciralo pokret brojeći pomno grupacije sa značajkama sljedbe. Psihoanaliza. Umirujuča slika skupine koja je počinila ubojstva u tokijskoj podzemnoj željeznici.. Sup­ rotno onome što se vrlo često smatra. Ta poruka upućuje na strogu hijerarhiju organizacije. Širenje sekti potaknulo je političke vla­ sti da se zainteresiraju za taj fenomen. Slijedom te definicije povjerenstvo je izbrojilo oko 200 udruga koje okupljaju više od 400 000 pristaša. Medu najistak­ nutijim društvima navedene su sljedeće Guru Shoko Asahara poziva vjernike iz sekte Aum da se okupe. organizacija se smatra sektaškom. ako je prirodno "na­ padati ljudska prava i društvenu ravno­ težu". članovi sekti su obično visoko školovane osobe. psihološka ili socijalna ranjivost objašnjava njihovo prepuštanje ovoj ili onoj grupi. Tajna vjerska društva 70 . spiritizam i svemirci. Općenito je guru čuvar skrivenih tajni ili samoproglašeni pos­ rednik između božanstva i ljudi nepri­ jeporni vođa grupe i samo nekoliko članova može pristupiti posredničkim stupnjevima koji im omogućuju da se približe učitelju i njegovim tajnama. crkve koje su zakazale u tome da svojim pristašama ponude pomoć umirujućeg tumačenja svijeta. Sekte poput davidijanaca često ustraju točno na svojoj isključivoj sposobnosti da pruže spas rezerviran za malen broj odabranih. pokušavalo je procijeniti ponašanje članova. Kako nije moglo suditi o filozofskim idejama tih društava. Osim lakovjernosti..Postrojbe američke vojske uzalud su pokušavale evakuirati davidijance u Wacu prije nego što su poginuli u tragičnim okolnostima.

Jehovini svjedoci.. Ta metoda. obećava inicijacijski put koji će pod vodstvom "slušatelja" omogućiti onima koji ga slijede da upoznaju stanje blaženstva.. nazvana "dianetičkom". djela svojega utemeljitelja. najbolje bi bilo osno­ vati neku crkvu!" Scijentološka crkva uistinu ne propušta naplaćivati veoma skupo svoje tečajeve. stažiranja. Neki isto tako vide dokaz uspjeha Crkve ujedinjenja koja se zove i "sekta Moon".. New Age.). iscjeliteljska (antoanisti.) objavio je 1950. manifest nazvan Dianetika. a ne više biti zaposlenik za pet centa po retku. Uobičajeno je svrstavati sekte prema tipu poruke ko­ ju odašilju: milenarijska (davidijanci. ponajprije u ekonomskom uspjehu njezina uteme­ ljitelja svećenika Moona.. nazvan Raël ispred makete NLO-a koji ga je navodno "uzdigao". Svemirci su mu navodno otkrili kako su proizveli ljudsku vrstu u laboratoriju.).. dok se njezini članovi redovito financijski pomažu. Moona ili Soke Gakkaija). Inicijacija ili utjecaj na duhove? Većina tih sekti predlaže svojim prista­ šama alat kako bi članovi poboljšali sebe. blizak budizmu. Ronu Hubbardu pripisuju apele kao što su: "Ako doista želite zaraditi milijun do­ lara. 71 Tajna vjerska društva . Isto je tako kod raelijanaca: organi­ zacija prikuplja sredstva od svojih pri­ staša jer si je zadala cilj da izgradi divovsko veleposlanstvo dostojno da jednoga dana u budućnosti primi svemirce koji su prema guruu Raelu stvo­ rili ljudsku rasu.-1986. orijentalna (sljed­ benici Krišne. "elektropsihometra" ili "elektrometra" za koji se "sekte" kao prave: Vitezovi zlatnoga lotosa (ili Mandarom). Ron Hubbard (1911. vjenčanje ili smrt.SEKTE I NOVAC potiču pristaše da se odreknu svih svojih materijalnih dobara kako bi uvećali imutak svojega gurua. Z NAČAJKA SEKTI JEST DA SNAŽNO Claude Vorilhon. Pariška scijen­ tološka crkva. psihoanalitička (Scijentološka crkva) ili ufološka kad se hvale izvanzemaljskom inteligencijom (to je slučaj s raelijancima). Moderna znanost o duševnom zdravlju u kojoj izlaže tobožnju revolucionarnu dok­ trinu tvrdeći kako je čovjek besmrtno biće čija se duša ne prestaje reinkarnirati. Njezin utemeljitelj L. To je posebno slučaj sa scijentološkom crkvom. Scijentolozi ima­ ju hramove u kojima prakticiraju re­ doviti kult i obred inicijacije kao što su rođenje. Francuski raelijanski pokret i Jehovini svjedoci koji sami okupljaju blizu polovice od ukupnog broja članova svih sekti. "jasnoću". temelji se isto tako na korištenju aparata. antropozofiju i spiritizam. Hubbardov nauk.. Konstatira se isto tako postojanje velikog broja gnostičkih ili ezoteričnih sekti koje slijede teozofiju.

sma­ tra se u Francuskoj sektom. Kad se one jednom iden­ tificiraju. To je poželjno jer to će znatno povećati spo­ sobnost preživljavanja. Upravo zbog tog utjecaja na duhove. ... "napraviti gensku Sotonske skupine slave još danas tajne crne mise u čast nečastivoga poput ovoga pristaše talijanske sekte "Sotonina djeca". Opasnost za demokraciju Ima dovoljno različitih tragičnih činje­ nica koje ilustriraju opasnosti što su ih pretrpjele osobe uhvaćene u zamku ka­ kve sekte. Te skupine kao zrcalo naših strahova i nesigurnos­ ti suvremenih društava nezaustavno se šire koncentrirajući strast tisuća vjerni­ ka i strahove milijuna drugih. Raelijanci se primjerice hvale "geniokracijom" koja bi dovela na vlast osobe odabrane prema natprosječno vi­ sokom kvocijentu inteligencije. Druge zajednice pozivaju na put inicijacije poput Jehovinih svjedoka kojima je važno da se pripreme na kraj vremena. jer čov­ jek će. Ali i vlasti moraju biti budne u odnosu na određene diskurse koji ugrožavaju cjelinu društva. Kod Vitezo­ va zlatnoga lotosa ljestvica od sedamna­ est inicijacijskih stupnjeva omogućuje sljedbenicima da izraze božansko što je u njima. spas će biti odobren samo neznatnoj manjini do 144 000 osoba što znači da svatko treba pokazati još više askeze u svojem životu. slušatelj može djelovati na duh sljedbenika tako da ga rastereti. svemiraca ko­ ji su stvorili čovjeka u laboratoriju. da odbiju transfuziju krvi čak i u slučaju kad je to nužno potrebno. kao npr." Nastavio je os­ tavljajući samo osobama koje je prema svojim kriterijima smatrao zdravima pravo da se žene i imaju djecu. Da bi to učinili.. a u SAD-u je priznata kao religija. članove se ohrabruje da prekinu određene društvene veze..U okrilju vjerskih sekti 72 smatra da lokalizira zone straha i du­ hovne patnje. kako oni tvrde. Po istoj logici je 1950. Ron Hubbard već zabilježio u svojoj knjizi da će "u nekoj dalekoj budućnosti zakon možda davati građanska prava i državljanstvo samo osobama lišenim izobličenja.. Tako se iz­ jave nekih gurua mogu shvatiti kao svjesni napadi protiv ljudskih prava u ime elite za koju tvrde da je oni ut­ jelovljuju. Raelijanci prakticiraju "senzu­ alnu meditaciju" koja im nakon 24-satnog posta omogućuje da postignu "kozmički orgazam" kako bi se pripre­ mili na dolazak Elohima. Stoga je borba protiv sekti i drugih tajnih druš­ tava toga tipa danas postala jednim od prioriteta Europske unije.. autoselekciju ili će se degenerirati". od kojeg se Scijentološka crkva brani. Ili.

.

tj. "na put". Za razliku od sličnih vjerskih društava ona ne tvrde da otkrivaju okultno znanje božanskoga. . dogmatskoga reda ili onoga koje potječe od otkrivenja.Tajna inicijacijska društva Tajne inicijacijacijskih društava stare su gotovo kao i čovječanstvo. Ona predlažu svojim sljedbenicima više sredstava za poboljšanje sebe ili društva smještavajući ih doslovno in itium.

To je slučaj kod kalfa koji imaju svoj dom. svi dijele tu kvalitetu koja je želja za FOTOGRAFIJA S PRETHODNE 2 STRANICE: U nekoj šumi blizu Moskve ruski šarnan Vera čisti svojega bolesnika od duhova zla bubnjajući uz pomoć svojega dungura (glazbalo u Sibiru). Kako bi se dobro obilježio taj prekid. ali i slobodnih zi­ dara čije su lože u Francuskoj jednostavne udruge po zakonu od 1901. određe­ nu hrabrost udvostručenu čvrstim tempera­ mentom i volju da se bude izvrstan u svojem umijeću: od kalfa do alkemičara preko Ružina križa. No izvan te neizbježne različitosti funkcioniranja. Ovdje posvećeni uče i prakti­ ciraju redovito određeni broj tajnih obreda obilježenih riječima. ona su više diskretna nego tajna. da ostvari potragu za samim sobom. Inicijacija je u teoriji postupak kojim čovjek prolazi iz kvalitete svjetovnoga u kvalitetu posvećenoga. visoke moralne vrline. Za pristaše inicijacijskih društava svijet je podijeljen u dvije kategorije osoba: posvećen na putu prema istini i profani koji je ostao doslovno "izvan hrama" (pro fanum). Ona traži od pridošlog rad za koji su potrebni dugi napori. Raditi iskreno na sebi traži da se tijekom određenog trenutka napusti "svjetovni svijet". čak i darova: veću osjetljivost na svijet posvećenoga.Tajna inicijacijska društva ećinu vremena ta društva nisu tajna. pokretima za koje se smatra da djeluju duboko na njih. inicijacija nije završetak nego početak. Kao što kaže njezino ime. Ali tajna isto tako skriva drugo lice. I možda treba pokazati određen broj kvalite­ ta. obred inicijacije želi biti spektakularan ili dra­ matičan: simbolički stavlja na scenu smrt i ponovno rođenje pridošlog. znakovima. Ona okupljaju samo ma­ len broj izabranih. Tako u nekim afričkim plemenima u trenutku cere­ monije prijelaza u odraslu dob mudraci otkri­ vaju mlade ljude podobne da budu inicirani. svrha. Šamani ili afrički vračevi imaju ključnu ulogu i nužno javnu u svojim plemenima. obredi Zlatne zore ili Ružina križa. to jest savršenstvom. probuđenog u stanje više svije­ sti. više su tražila povučenost za svoje akcije: sjetimo se alkemičara ili spiritista. usavršavanjem. iako su ovi posljed­ nji katkad skloni javnim demonstracijama svojih psihičkih ili medijskih moći.kao što su alkemički postupci. obreda i doktrina svim tim društvima jedno je zajedničko. U tu svrhu inicijacijsko društvo se predstavlja kao matična stanica koja će omogućiti svakom od svojih članova da se rascvjeta. neki dru­ gi su na neki način upali u javno područje kao što je slučaj sa slobodnim zidarstvom. Međutim ne bi ga trebalo zamišljati kao kraj sam po sebi. Neka od tih društava. plod istinskog inicijacijskog puta koji je nužno napredan. Iako su neke od tih aktivnosti još danas ta­ janstvene . Isto tako kao što alkemičar može ostvariti djelo na crno 75 Tajna inicijacijska društva .

vrači i iscjelitelji. Napokon se bolje shvaća zašto inicijacija i tajna idu zajedno. S tim u vezi Astrum Argentinum Aleistera Crowleya s nje­ govim orgijastičkim obredima čini se kao skretanje ideala inicijacijskih društava. ispitivanja teško se može priopćiti. Otkrio ju je zbog toga što je išao u ložu." Sigurno je da taj­ na postoji. Samo ondje postaje moguće pos­ tavljati temeljna pitanja u nadi da će ondje dobiti nekoliko elemenata odgovora. nego to jednostavno nije njihov poziv. promatrao. traženja. Nije da određena inicijacijska društva nikada nisu služila kao mreže nekim poje­ dincima koji su imali loše namjere. Svećenici. Taj polagani proces rada na sebi. posebna vrsta slobodnog zidarstva Egipatske lože grofa Cagliostra Spiritistička društva i ljubav prema okultnom Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Hermetički red Zlatna zora Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena 125 123 117 121 115 111 113 99 105 81 83 89 93 77 79 . raz­ mišljao i izvodio zaključke. posvećeni jedne venecijanske lože: "Tajna zidarstva je nedodirljiva po prirodi jer je zidar nije ni od koga naučio. pristaše Zlatne zore mogu uistinu raditi na sebi samo u okrilju hramova. Kao što je već primijetio Ca­ sanova. ali to nije nipošto ona koju svjetovnjak može predvidjeti prije nego što prođe kušnje inicijacije.Sadržaj samo u dubini svoje peći. šamani Za pitagorejce "sve je broj" Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Templari jučer i danas Veliko djelo alkemičara Tajna lijepog djela kalfa Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa U ložama slobodnog zidarstva Martinizam. slušanja. Treba inzistirati na stalnom nesporazumu kojim se brka diskrecija i traženje tajnosti koja bi bila gotovo pokriće za ilegalne ili perverzne ope­ racije.

arktička zona. Obrnuto. Već prema regijama spominju se termini médecine man. 77 Tajna inicijacijska društva . Među onima koji žele postati šamani. NEOŠAMANIZAM tura šamana nestati s američkog tla. u vrijeme sna. Riječ se poja­ vila tek nedavno. Funkcija šamana nerazdvojna je od dualističke koncepcije svijeta prema kojoi su čovjek i sve žive i nepokretne stvari sastavljene ne samo od tvari nego i od duhova. šamani Od prapočetaka čovječanstva oni su skelari između svijeta ljudi i svijeta duhova. Carlos Castaneda. U tom složenom svijetu šaman intervenira na raskrižju dvaju svjetova: on je taj koji može posredovati od jednoga drugome kako bi možda uspostavio uvijek labavu ravnotežu. često treba novaka ili novaki­ nju odobriti iskusni šaman ko­ ji će sam znati prepoznati želje božanstava u odnosu na kandi­ data. napola životinja naslikano na zidovima špilje Trois-Frères u Ariègeu najstaripoznati prikaz šamana? To je vjerojatno jer se čini da šamani postoje jednako dugo kao i čovječanstvo. Njegova istraživanja dovela su ga do Meksika gdje je u nekoliko navrata izme­ đu 1960. započeo je razrađivati tezu o halucinogenim biljka­ ma. Postati šaman Šamani su iznimne osobe zbog procesa koji ih razlikuje u njihovoj zajednici. dokazima njegove prisnosti s drugim svijetom. susreo Indijanca jakija po imenu Don Juan koji je za sebe tvrdio da je "čovjek znanja". sjeverna Euro­ pa. I napokon u dru­ gim slučajevima. Osim toga postoji "drugi svijet" naseljen duhovima kojem mogu pristupiti ljudi pod određenim uvjeti­ ma. Uz njega se nalazi bubanj i dvije životinje.koji obnašaju dužnost svećenika. sjeverna Amerika. sviiet duhova može djelovati na svijet lju­ di: svaki klimatski poremećaj. Već prema na­ rodima ona može biti veoma kratka . U prostoru američkih Indi­ janaca ta provjera prolazi obično unošenjem u tijelo halucinogene tvari ili duhana. a potječe od mongol­ skog korijena koji nedvojbeno znači "onaj koji zna" i označava muškarce . student etnologije na Kalifornijskom sveučilištu. ali i Afrika i Oceanija. Indija. svaka epidemija pripisuje se otimačini prvo­ ga nad drugim kao da božanstva napla­ ćuju ljudima namet u naturi.jer će i posvećeni izvući svoje znanje iz putovanja u napola čovjek. Ali te pre­ dispozicije nisu dovoljne. vrača ili iscjelitelja u različitim zemljo­ pisnim područjima kao što su središnja Azija.ili žene . a njihovi su postupci nedvojbeno svjedočanstvo početaka vjerskog osjećaja. curandero (is­ cjelitelj) ili brujo (vrač). Zatim dolazi trenutak inicijacije. Oni mogu trenutačno napustiti svoja tijela. Drugi su naprotiv potekli od šamana. >>> U TRENUTKU KAD SE MISLILO DA ĆE kul- Drvena statua koja prikazuje šamana Inuita tijekom obreda prizivanja. vrači i iscjelitelji. E LI TO NEOBIČNO STVORENJE. bit će šaman. Ako je novak pri­ hvati. kao u Sibiru gdje unuk mora naslijedi­ ti šamana koji ima taj naslov nakon što je bio njegov učenik. i 1968. neki trebaju iskušavati tijelo i dušu pos­ tovima i dugim razdobljima izolacije. kandidata biraju direktno duhovi koji komuniciraju s njim zahvaljujući snovima.Svećenici. koji su češ­ ći. simboli prijateljskih duhova.

"putnika" u svim prilikama. Castaneda je umro 1998.. Vjerojatno je zato i Castanedino djelo do­ živjelo tako velik uspjeh iz kojeg su proizašli neošamanski pokreti iako su neki stručnjaci posumnjali u istinitost njegova svjedočanstva. obično nekog kukca nekoliko da­ na nakon njegove smrti kako bi mu mo­ gao dati nekoliko korisnih savjeta na njegovu putu u drugi svijet. odnoseći Don Juanove tajne sa sobom. Kod nekih meksičkih plemena šaman odvodi duh pokojnika u tijelo. Obo­ ružavši se bubnjem odlazi k bo­ lesniku i zapjeva pjesmu kako bi bolje oslobodio njegov duh od njegova tijela. U kon­ taktu s njim Castaneda je doživio pravo inicijacijsko obraćenje iz kojeg je izvukao više djela. Ljudi od njega traže i da im pretkazuje budućnost. pokon. I na­ U Sibiru šamani još danas prakticiraju znanje svojih predaka. Ovaj s pernatim šeširom udaranjem u bubanj slavi početak proljeća. Kod Desana u Južnoj Americi smatra se da je bolest jedro koje pritišće boles­ nikovo tijelo. ali to je najčešće kako bi njegovao bolesnika kad ga se pozove.ili razrađenija .tada se ra­ di o stvarnom i strpljivom nauku što ga stari šaman prenosi svojem mladom učeniku. Tajna inicijacijska društva 78 . vraća se šamanu da ga razdere preklinjući duhove ži­ votinja kao što su vjeverica ili jegu­ lja. kao kod kanadskih Algonquina. bratstvo ljudi vračeva pris­ tupit će inicijaciji u nekoliko stupnjeva pa će se ona protegnuti na nekoliko go­ dina. Isto se tako često događa da lovci traže od šamana da im naznači gdje se nalazi divljač. posvećene životinje u koju će za­ tim moći staviti vlastite lijekove. Katkad. Iako je središnja uloga šamana da ne sumnja. Nikada nećemo doznati vi­ še.drugi svijet . CARLOSA CASTANEDE Bio je iniciran i znao je dešifrirati znakove prirode te razgovarati s nevidljivim i pri­ jetećim silama koje nas okružuju. Šamanska praksa Šaman se koristi svojim ta­ lentima skelara. zapadne ga da vodi duh mrtvih u sigurnu luku. Učenik će umrijeti simbolično prije nego što primi torbu od krzna vidre. ona se ipak nastoji zbrisati u društvima koja su na putu prema akulturaciji. Na tim stranicama pred očima čitatelja oživljuje čitav šamanski svijet.

Arabiju. alat za razumijevanje svemira. I ondje je prije­ nos znanja postupan.. obećanje su dano čla­ novima zajednice. Babilon. ali izbjegavaju po­ trošnju nekih mesa pod izlikom da se duša katkad može reinkarnirati u jed­ nostavne životinje. Kao iniciran kaže da je u isto vrijeme geometar i čudotvorac. Nauk za koji svatko od posvećenih priseže da ga neće nikada otkriti. čovjek i bog. Ovo Pitagorino poprsje nastalo je za života učitelja iz Crotonea. Osim discipline 79 Tajna inicijacijska društva . među kojima je i slavni teorem koji nosi njegovo ime ili izračun glazbe­ nih intervala. oni imaju povlasticu da dijele motrišta učitelja o uređenju svijeta. neupitan gospodar sekte u Crotoneu ostaje zagonetna osoba. Hrane se kruhom. potječe od Pitije iz Delfa koja je navod­ no najavila njegovo blisko rođenje nje­ govu ocu. godine pr. U tu svrhu pitagorejci vode asketski život pokušavajući obuzdati apetit. Kad je jednom prihvaćen. sto­ ljeću pr. Pitagora. Kr. požudu i bijes. ota­ da tvrdi da potječe od Apolona i potvr­ đuje da je njegova besmrtna duša doživjela i druga utjelovljenja prije ne­ go što se naselila u njegovo tijelo. povrćem. On je čak bio sin boga Hermesa u prethod­ nom životu. san. zatim se postaje "matema­ tičar" i dobiva Pitagorin nauk. utemeljene u 6. Pitagora poučava da je čovjekova bes­ mrtna duša osuđena da vječno putuje iz tijela u tijelo. koji se smatrao mjestom svih inicijacija u antici. Ovdje se radi o jednom od prvih tajnih društava na zapadu koje je okup­ ljalo oko 600 muškaraca i žena.. blizu Crotonea u južnoj Italiji. NEPOTKUPLJIVI bog i zauvijek oslobođen smr­ ti. Prema njemu broj je temelj svake stvari... a čak je i njegovo podrijetlo izvanredno. Mladi Pitagora pokazuje vrlo rano iznimnu darovitost i posjećuje naj­ veće mudrace svojega vremena među kojima je Tales iz Mileta pa čak i Zaratustra. ko­ je doslovno znači "pitijski navještač". Uz njih stječe znanja iz matem­ atike. ali i glazba temelj i izraz te doktrine. geometrije.. Najprije neki učiteljev učenik školuje kandidata za "slušatelja". IT ĆES BESMRTAN. ali i ezoterična znanja poput orfijskih misterija i prakse pret­ varanja u božanstvo. Najbliži Pitagori nazivaju se "pitagorejcima". Nakon tog pokusnog razdoblja on je doista posvećen. Egipat. Zato su matematika." Ove riječi koje se pripisuju Pitagori. Njihovo društvo bilo je jedno od najplodnijih u Antici. Njegov nauk miješa tako temelje racionalne logike s vjerskom i ezoteričnom dimenzijom čije je središte vjera u seobe duša. Turban upućuje na njegove veze s Istokom. barem dok je neki pose­ ban režim postojanja ne oslobodi toga tereta. Putuje u Palestinu. Tako se priča da je Pitagora jednoga dana prepoznao u lavežu nekoga psa glas jednog od svojih nestalih prijatelja. no­ vak se zaklinje na tišinu za više od pet godina. Ugle­ dao je navodno svjetlo dana na otoku Samu oko 580."sve je broj" Za pitagorejce Dosegnuti besmrtnost duše mistikom brojeva ideal je onih koji su se okupili oko prvog proglašenog filozofa u grčkoj povijesti. općeni­ to podrijetlom iz plemićkih obitelji koje je učitelj prihvatio nakon temeljita ispi­ tivanja. Pitagora uosta­ lom obavlja na tom području kapitalna otkrića. To znanje otvara mu vrata skrivenih spoznaja. Ondje je po­ svećen u Ozirisov kult i ondje prima od boga Atum-Raa zlatnu ploču. veliki posvećenik Pitagora. Kr. ra­ zuman i mistik. Ime.. geometrija.

Priča se da se jednog dana jedan član te sekte razbolio putujući S IMBOLIKA BROJEVA TVORI SRŽ NAUKA između dvaju grčkih gradova. hram muza u Metaponteu gdje je navodno umro. čime je svjedočio o povezanosti članova bratstva.Za pitagorejce "sve je broj" tijela pitagorejci vježbaju duh kako bi uzdignuli dušu. Ovaj masonski duborez iz 19. prelazi iz antike kojoj zauvijek daje duhovni biljeg. PENTAGRAM Nasljedstvo pitagorejaca No zajednica je ubrzo počela izazivati ljubomoru. Mnogo tajnih društava gledalo je u Pitagori slavnog prethodnika. Njegovi su učenici za­ tim bili prognani iz južne Italije. religiji. matematici. uskoro su bili pri­ morani bježati i Pitagora se sklonio u pitagorejaca koji vrednuju određene geometrijske likove. onih koji su bili zaduženi za to da ih štite. velikog rene­ sansnog alkemičara pa i dalje. Pentagram je postao znak prepoznavanja Pitagorinih učenika. prepoznaje ih se lako kad se nađu u Crotoneu. politici. Pitagorizam ipak nije mrtav. Pitagorejski nauk nije prestajao fasci­ nirati sve do Paracelsusa. Nekoliko godina poslije neki je pitagorejac koji je tuda prolazio ugledao simbol i podmirio dug svojega pobratima dajući gostioničaru više nego svotu novca. . nakon sukoba u kojem su se sučelili gradovi Crotone i Sybaris stanovnici Crotonea uzeli su na zub pitagorejce. Odjevene u bijelo. stoljeća prikazuje njegovu inici­ jaciju u hramu u kojem vlada prava svjetlost. upisao je peterokut na jednu pločicu koju je dao gostioničaru uvjeravajući ga kako će netko doći i podmiriti dug. počevši od Platona i alegorije špilje (Republika) ... simbol čis­ toće. Zaustavio se u nekoj gostionicu gdje je pao u agoniju. a većina antičkih filozo­ fa duguju mu ovu ili onu ideju. Malo ima područja koje učitelj nije razmatrao. Prije nego što je umro. Konstrukcija tog lika sastavljena od tri umetnuta trokuta koji se upisuju u peterokut uključuje slavan zlatni broj koji se smatra jamstvom ravnoteže i ljepote. Oko 510. Unatoč naporima "akuzmatika". a to je razlog zbog kojeg se redovito okupljaju kako bi rasprav­ ljali o filozofiji. Tako je pentagram predmet posebnog obožavanja.

glava jarca. Počinju procesi. Vjerojatnije je da su se u tim pri­ godama slavili obredi orgijastičkoga tipa gdje je seks imao glavnu ulogu. Spiritisti. Tek se pot­ kraj srednjega vijeka širi ideja po kojoj oni tvore okultno bratstvo koje je sklo­ pilo pakt s vragom. vračevi. Smatra­ ju se parodijom rimokatoličke mise. Pape su više puta strogo osudili krivovjernike. Njezini svećenici.. Žrtve su obično žene iz naroda... stoljeća kad je protestant­ ska reforma podijelila Europu.) sas­ tavljena bula koja kaže kako "ti nesret­ nici vjeruju u sotonu. jednostavne prodavačice ljekovitog bilja ili pristaše te seoske magije koji miješaju kršćanske molitve i zazivanja nekog poganskog božanstva prekrštenog u Lucifera za tu priliku..) rješavajući se neprijatelja uz pomoć demona" (Izidora Seviljska). Više mitski nego stvarni ipak su ostavili tragova u povijesti.) dočarava žalosno ozračje zamišljenih okupljanja pod sotoninim znakom. modi su crne mise što ujedi­ njuju posvećene u čast vraga. Inkvizicija koja je stvorena da bi se bo­ rila protiv Katara. No pobjedom kršćanskih ideja poganski magijski postupci podignuti na stupanj dijaboličnih običaja shvaćeni su kao opasni i kažnjivi: čarobnjaci postaju predstavnici nečastivoga. Sve je tu svetogrđe: svećenik i njegovi poslužitelji nose mantije urešene so­ tonskim motivima. čarobnjaci. Danas. iako je sotonske grupe još slave. Priča se da neke crne mise pra­ te i ljudske žrtve. Prisustvuje se paljenju lo­ mača duž granica koje dijele katoličke zemlje i protestantska kraljevstva. Kr.. (1227. one otklanjaju svaki oblik žrtve. remete duh ljudi (. STOLJEĆE U . CRNA MISA Sabati i lomače Sredinom 16. Obredi se slave na tijelu gole žene koja je ispružena na oltaru. Početkom prošlog stoljeća pristaše su često bili adolescenti koji su tražili snažne emocije. N A PRIJELAZU IZ 19. Ljudska lubanja. katoličke vlasti pozorno prate i najmanje skreta­ nje s nauka.-1828. tisućljeću pr.-1241. Magovi i gataoci naselit će antički svijet.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Između sastanaka na mjesečini i misterioznog sabata vještica skupovi magova čine dio pučke kulture. magičari osum­ njičeni su "da zbunjuju ljude. kad se javlja nova disciplina: astrologi­ ja. Skupljena krv služi­ la je zato da se pozove neka mračna sila. Tako ie pod Grgurom IX. gataoci. Na svojoj slavnoj slici "Sabat" Francisco Goya (1746. Crna misa je dakle imala ulogu obreda transgresije u vrijeme kada je moralizam bio oba­ vezan. astrolozi tvore ezo­ teričnu zajednicu kojoj pribjegavaju svi asirski kraljevi.. preokrenuti križ katkad nadopunjuju dekor. RVI TRAGOVI ORGANIZIRANIH društava koja prakticiraju magiju otkriveni su u Mezo­ potamiji u 3. od proročica do haruspeksa preko keltskih druida nema civi­ lizacije bez njihova utjecaja. sporadični. pozabavila se brzo njihovim slučajem. smatraju ga stvoriteljem neba i nadaju se da će po njemu jednog dana steći vječnu sreću"... U 20.

usred 19. možda kao reakcija na racionalizam. proricati buduć­ nost. Naprotiv. kako se u 19. Najrašireniji su Picatrix. pripremajući pak­ lene juhe.. posebno u Sjedinjenim Državama gdje se neke sekte sastaju ka­ ko bi slavile slavu palog anđela. Pod vodstvom sotone. Pripadaju određenoj intelektualnoj gradskoj eliti koja je od 12.. Tvrdio je kako je "magija savršenstvo svih prirodnih znanosti".. Otada uspjeh sotonizma nije opovrgnut. predajući se čak kanibaliz­ mu. Veli­ ki i Mali Albert. Iako se takve priče danas čine fantazijama. one vjerojatno svjedoče o preživljavanju poganskih obreda koji se još slave na europskim selima. koji za tu priliku poprima lik jarca te žene se prepuštaju raspojasanom ponašanju sve do zore. jašući na metlama. Cornelius Aggripa (1486. . Druge spise su zatim razra­ dili kršćanski sljedbenici. stoljeću predstavljala vještica. stoljeća ima­ la pristup arapskim rukopisima o ma­ giji što su bili prevedeni na latinski. društva posvećenih koja se održavaju stoljećima. stoljeća. lik što ga je popularizirao Michelet u svojem istoimenom romanu.. Čarobnjaci i galimatijasi U stvarnosti daleko od sela i pučke magije postoje istinske grupe čarobnja­ ka.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci 82 Tvore li one ipak pravo tajno društvo? Nije li na njih projicirana izmišljena so­ tonska urota? U svakom slučaju u tom razdoblju rađa se mit o sabatu vještica. Prosvjetiteljstvo i vladavina razuma nisu načeli vjeru u učinkovitost magije.) utjelov­ ljuje sam lik čarobnjaka tražeći tajne stvaranja. tajna društva poput Zlatne zore ili As- trum Argentinum tvrde da su svojim posvećenima odali tajne obreda visoke magije.. Često pod zašti­ tom kneževa ti ljudi ostav­ ljaju svoje kabalističke spise onomu tko će htjeti slijediti njihovu potragu.. Pristaše te znanstvene magije tvore pra­ va društva u kojima svaki od članova pokušava zaklinjati duhove. tvoreći tako Čarobnica vješta u spremanju tajanstvenih eliksira s crnom mačkom. upoznati vrijednosti biljaka.-1535. koji se pogreš­ no pripisuju Albertu Velikom ili Crveni zmaj koji je vjerojatno hebrejskog podrijetla.

pokrenuo pustolovinu Prvog križarskog rata. no to je Krhka pobjeda koju treba učvrstiti. templari sudjeluju sve aktivnije u krvavim bor­ U plamenu lomače Udarci koje su Franci zadali u Svetoj zemlji najavljuju kraj templara. tako da su templari postali moćni bankari čije bogatstvo ne presta­ je poticati lakomost. godine papa Urban II.Templari jučer i danas Najmoćniji od viteških redova isto je tako nakon svojega okrutnog nestanka postao najtajanstvenijim. odijevati se jednostavno i jesti po dvojica iz iste zdjele. Posvećeni obrani hodočasnika i pu­ tova koji vode u Svetu zemlju. OŽJI SINE. vitez iz Champagne i osam njegovih drugo­ va predlažu da će posvetiti život zaštiti hodočasnika koji odlaze u Svetu zemlju. Tako nastaje ci­ jela mreža imanja koja su u isti mah utvrde i poljoprivredna dobra. Na vrhu reda velikom meštru pomaže vijeće. Na veliku štetu francuskoga kralja Filipa Lijepog koji nije zaboravio kako su templari 1250. obilježeno je ponajprije velikom strogošću: braća koja se prepoznaju po bijelom plastu s crvenim križem čine tri zavjeta: posluha. važno je da neodgodivo dođete u pomoć svojoj braći koji obitavaju u istoč­ nim zemljama. ezoterizmom i lovom za blagom. Darovi pritječu i jedan broj mladića iz boljih obitelji napušta sve kako bi popunio redove tog pobožnog viteštva. jeruzalemski kralj. Turci. Narod koji je došao iz Perzije. koje je imitacija cistercitskog pravila svetog Benedikta. u džamiji Al-Aksa sagrađenoj u zamje­ nu za Salomonov hram dobivaju pot­ poru Bernarda de Clairvauxa prije nego što je sabor u Trovesu 1128. redovnici-vojnici okružuju se mnogobrojnim osobljem: čuvarima oružja. Domoći se bogatstava reda nedvojbeno je pravi razlog njihove osude. kaptol i službenici. (Budite) odsad Kristovi vitezovi. Početkom 14. 83 Tajna inicijacijska društva . Godine 1118. stoljeća najma­ nje dvije tisuće imanja rasijano je po europskim kraljevstvima sve do Pales­ tine tvoreći tako široku i sigurnu mrežu sposobnu da spremi i da u optjecaj znatne svote. Hugues de Payns. Sljedeće godine Jeruzalem su oteli muslimani. Ti "siromašni Kristovi vitezovi" koje je osnovao Baudoin II. Svaki dan moraju prisustvovati misi. bama u kojima se sukobljavaju kršćani i muslimani. Ja vas pozivam i preklinjem da dođete u pomoć kršćanima i da od­ bacite taj zlokobni narod daleko od na­ ših teritorija. oni zapravo više nemaju razloga za postoja­ nje. Kako bi se prilagodili toj novoj ulozi. Još danas templari fasciniraju u potrazi za svetim Gralom. osvojio je njiho­ vu zemlju. Područja koja štite i kojima uskoro upravljaju templari po­ dijeljena su u pokrajine. Od de­ finitivnoga gubitka Palestine 1291. kojim se redu hospitalaca dodjeljuju templarska dobra. Bula pape Klementa V. siromaštva i neporočnosti." Tim riječima je 1098. a red se posvećuje samo obrani financijskih interesa. Siromaštvo vitezova i financijska moć reda Pravilo templara. odobrio pravilo o toj "Božjoj vojsci". odbili pozajmiti novac za otkup. ali isto tako i "područne crkve" zadužene da skupljaju novac namijenjen operacija­ ma na istoku. Viteški i vjerski ideal templara pobu­ đuje takvo poštovanje da se red osjetno obogatio. koji je tražen kako bi se oslobodio njegov djed Luj Sveti koji je pao u ruke muslimana. kapelanima i slugama.

među Templari. Tridesetšestorica vitezova umire u Tajna inicijacijska društva 84 . Pod mučenjima svi priz­ naju nepobožno ponašanje i svetogrdna djela zbog kojih su osuđeni. ratnici i ljudi vjere. Slučaj je povjeren jednom od vjernih kraljevih savjetnika Philippeu de Nogaretu koji je na više mjesta u kraljevstvu pokrenuo najspektakularniju policijsku akciju koja je ikad vođena. je listopada 1307. 13. Papa Klement V. Blizu stotinu dostojanstvenika reda. Ali Filip Lijepi se pokazuje neslomlji­ vim. pokušava posredovati u korist templara iako više njih sve to priznaje. u očima svojih suvremenika utjelovljuju viteški ideal svojega razdoblja. kojima i veliki meštar Jacques de Molaym uhićeno. isto je tako nadahnut iskrenom pobožnošću i ne ostaje neosjetljiv na stalne glasine koje kruže optužujući templare kao krivovjernike. upravitelji.Templari jučer i danas Iako suveren žudi za bogatstvima reda..

kralju Filipe. vi i vaše potomstvo!" Ove kletve dobačene oni­ ma koji su požurili njegov poraz izgo­ vara Jacques de Molay idući na stratište. Smatran nevjernikom . no nikada ni­ je nađen neki njegov trag ni na kakvom imanju.. Povijesni slučaj ili izvršenje proklet­ stva templara. Neki među njima priznali su na muka­ ma ne samo da su pljuvali na križ. S njim u plamenu inkvizicije nestaje najmoćniji vjerski i vojni red koji je imao srednji vijek. u drvu ili metalu. Kazna je izvršena 18. Sodomiti. Me­ đutim red je nedvojbeno bio isuviše moćan. (minijatura iz Villanijeve kronike. počinje dakle drugi život templara. a da bi se to učinilo. Osuđeni od Crkve i kralja dostojanstve­ nici reda Hrama pogibaju na lomači 1314. Luja XVIII. Jacques de Molay se pak povlači. je umro. ništa nije moglo biti učinkovi­ tije od najluđih optužbi koje su bile potvrđene nezgodnim priznanjima. viteže Guillaume de Nogaret. ožujka 1314. Prijeteće i upozoravajuće riječi: 42 da­ na poslije Klement V. a zatim je došao red na Guillaumea de Nogareta koji je nedvojbeno otrovan. opasan supar­ nik francuskoga kralja koji je odlučio dokopati se njegova bogatstva. Jer često se templari optu­ žuju za preveliku bliskost sa Saraceni­ ma. Neki su dozi­ vali kult tajanstvenog ideala Bafometa čiji opis varira od jednog svjedočanstva do drugog: demonski lik.i on je osuđen na smrt na lomači. okrutni suče. stoljeće). 14. nije vladalo. Isto je tako istina da su templari najgorim mukama koje su im dosudili. bafometanci i ezoteristi Proces templarima nije imao druge svr­ he nego da diskreditira red. čija je potpora do tada bila. Iako su vladala njegova tri sina. ni jedan od njih nije imao potomstva tako da se grana direktnih Kapetovića ugasila. i Karla X. Filip Lijepi.PROKLETSTVO TEMPLARA " P A P A K E E T nepravedni i LMN. nego da su se odali i sodomiji. prije godinu dana odredio sam vam rok da sazove­ te Božji sud. Sveta Stolica. pedesetčetvorica su spaljeni živi u svib­ nju 1310. nekoliko mjeseci poslije pridružio im se u smrti 29. dvospolac osoba. ilegalan i legendaran. prosinca 1314. 85 Tajna inicijacijska društva . Budite prokleti. Neki misle kako zaključni ka­ men svoda crkve Saint-Merry u Parizu predstavlja po crtama demona koji je u isti mah bradat i sisat Bafometa i da je njegovo ime iskrenuto ime poslanika Muhameda. a da bi potpuno nestao. neupitna odlučuje raspus­ titi red 1312.to jest optužen da je zapao u herezu počinivši priznanje . ranjen u nekoj nezgodi u lovu. Grana Valonaca nestat će također s trojicom braće koja su vladala jedan za drugim bez potom­ stva kao i ona direktnih Burbonaca jer ni jedno od djece Luja XVI.

zatim će primiti bijeli plašt s pâsom.7... Čin vjere u Boga Stvoritelja i nje­ gova Sina koji nije rođen. Mertzdorff: Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherren.. A. Kako se treba domoći osoba spremnih da prime inicijaciju? Treba im pokazati nedostatnost općeg zakona. Ivana Krstitelja u Ormetleu blizu Trevisa u Italiji. Nije li zapovjednik hrama u Laonu Gervais de Beauvais tijekom procesa podsjetio na postojanje tajnog pravila koje je poznato samo malom broju posvećenih? O tom navodnom tajnom pravilu neće se znati ništa do kraja 18.. Paris...) nikada neće biti stavljeni u ruke ni jednoga brata. ali u kojem se nazire dosta mističnih aspekata. stoljeću: "ČL 5.. stoljeća kada je kopenhaški biskup tvrdio da je pronašao opis u Ovaj templarski križ resi klaustar samostana sv. napokon u spolni organ. sliku muškog stvaralačkog načela.) ČL 13. pri­ vući ih izvan (. ČL11. Okružen dvanaestoricom templara on izgovara svoja tri zavjeta i priseže kleče­ ći nakon što je čuo zagonetnu formulu koja ga upozorava da "od našeg reda vi­ dite samo koru koja je izvana". kao što je resio većinu templarskih dobara. imaju pravo na tri konja. Stoljeća lova na blago Mnogo neobičnosti i tajanstvenosti okružuju sasvim sigurno red templara tako da se još i danas vjeruje u skri­ vanje tajne o kojoj treba svakako šutjeti. Stručnjaci su zatim ustanovili da se radi o krivotvorini.. koji nije umro. (. Tako budući vitez treba zatražiti triput svoj "ulazak u hram" prije nego što ga ondje prihvate.) Crkve čiji je nauk prazan.... jedu meso triput na tje­ dan. a ona pridonosi to­ mu da se zastor misterija koji okružuje TAJNO I HERETIČKO PRAVILO ga je otkrio Mertzdorff u 19. Za drugu navodnu tajnu potrošeno je isto tako dosta tinte. A kako bi se od tih vojnika-redovnika učinili čuvari teške tajne. Tajna inicijacijska društva 86 . Što se tiče geometrijskog lika istostraničnoga trokuta koji često ukra­ šava njihove kapelice. pripada li on kla­ sičnoj srednjovjekovnoj simbolici ili šifri koja krije ezoteričnu poruku? rukopisu sačuvanom u Vatikanu. taj će rukopis biti otet! Godine 1877. prise­ ga da će se čuvati tajna reda. obred sličan podjeli viteštva. ali na to je potrošeno mnogo tinte i time se obilno hranila mašta.6. Među njima i dekorativne simboličke i inicijacijske orijentalne motive koji su utjecali na nastajanje gotičke umjetnosti. potrebno je samo analizirati neobičan obred koji se obavlja pri ulasku u red. Th.Templari jučer i danas uvezli muslimanske graditeljske elemen­ te na zapad. ČL 16. ČL. 12. iz djela P. Tajan­ stveno je isto tako stalno pozivanje na simboliku brojki: templari imaju tri zavjeta. najmanja in­ diskrecija bit će kažnjena smrću. u posvećeni pleksus koji up­ ravlja stvaralačkom snagom. Crkva je samo Antikristova sinagoga. Neofit će zgaziti križ i pljunuti na njega.. 1990. Tajni pravilnici (. Obred primanja izabranih. Ali samo se odabrani uzdižu na visine istine. Odgojitelj će postupno ljubiti novaka u usta da mu prenese dah.. I ZVADAK IZ LAŽNOG TAJNOG PRAVILA STO u pupak. Otuda pa do toga da se od templarskih vitezova učine al­ kemičari vješti u orijentalnim tajnama samo je jedan korak. tri pri­ česti na dan. Robert Laffont. njemač­ ki erudit Mertzdorff izvukao je iz neke masonske lože u Hamburgu dokument koji nije ništa drugo nego slavno tajno pravilo templara. koji nije bio razapet na križu i nije uskrsnuo. Riffard l'Esoterisme. Halle 1877.

(Uvijek kompromitantne ljubavi Isusa i lijepe Marije Magdalene!) Neobično tajno Poput ove nadgrobne ploče u Courteixu mnoga svjedočanstva iz prošlosti reda bila su tumačena kao toliko indicija koji su omogu­ ćavali da se ponovno nađe legendarno blago. Nije li to blago templara koje je 1886. Dinastija Stuarta je zatim naslijedila taj teret. nije nađeno nikakvo blago ni u jednom od njihovih imanja. u En­ gleskoj.kako je dinastija Merovinga potekla iz ljubavi između Krista i Marije Magdalene i kako je tajni red.. Napoleon je upot­ punio ceremoniju pješačkim odredom nedvojbeno zato da bi kontrolirao djelovanja tih neobičnih templara. za vrijeme prvog križarskog rata.st. ožujka 1808. grofa de Beaujeua za svojega nasljednika. S nekoliko drugova koji su izbjegli hajku kraljevih vojnika sklonio se u Škotsku kako bi ondje nastavio templarsku tradiciju. Istina je da je red bio užasno bogat . postavši odjednom bogat? Potomstvo u isti mah neobično i tragično Miješajući viteški ideal križarskih rato­ va. trojica anglosaksonskih novinara objavili su Svetu zagonetku u kojoj tvrde . Fabré-Palaprat je išao 18. Godine 1982. Vjerojatno je Jakov II.. velikim meštrom reda koji će po njemu proći stoljeća u najvećoj diskre­ ciji pod vodstvom tako slavnih osoba kao što su Bertrand du Guesclin ili Grand Condé. vjersku zanesenost srednjim vijekom i izgled dobitka legenda o templarima potaknula je ve­ lik broj samoproglašenih nasljednika reda. NA KORIJENIMA Tijekom 18. Sionski priorat utemeljen 1099. u knjizi Da Vincijev kod Dana Browna..medu ostalim razrađenim znanstve­ nim istraživanjima . "Izmišljeni templar" nedavno je dao povoda novoj legendi koja je vitezove hrama učinila čuvarima Grala. fascinaciju orijentom. otkrio opat Sauières. Jesu li možda vitezovi obaviješteni o za­ vjeri koja se sprema protiv njih mogli pobjeći kako bi ostavili blago na sigurnom mjestu? Mnogi još kopaju. u Istočnoj šumi u Champagni. dobivši za to pristanak vlasti. uveo slobod>>> . u Auvergni. Isti Sionski priorat po­ novno se pojavio 2003. čak tako daleko da je s velikom pompom organizirao sjećanje na mučenja Jacquesa de Molaya. slobodno zidarstvo se širi Europom. Kruži legenda koja kaže kako je Jacques de Molay znajući da je izgubljen odredio svojega nećaka..pa iako su ta dobra i nekretnine prešli u suparnički red hospitalaca. Najslavniji je nedvojbeno Bernard Frabret-Palaprat. Samostan navodno i potječe od templara zaduže­ nih da čuvaju demonsku tajnu koja na­ vodno ugrožava kršćanstvo. Nadali su se da će ga naći u dvorcima Gisors ili Chinon gdje su bili zatočeni dostojanstvenici reda. župnik Rennes-Le Château. To je onaj nji­ hova bajoslovnoga blaga. Stuart tijekom svojega izgnanstva u Francuskoj od 1688. liječnik podrijetlom iz pariške masonske lože koji je uteme­ ljio templarsku organizaciju proglasivši se 22.bogatstvo koje se razlikuje od uništenja . čuvar svetoga Grala.87 Templari jučer i d a n a s templare još više zgusne.

(a ne 1099.. vizionara i mitomana čiji je pravilnik o udruživanju po zakonu iz 1901. ili Red sunčeva hrama. ušao je u povijest 1994. predan 7. osniva Strogi templarski red čiji se obredi i stup­ njevi nadahnjuju redom Hrama. i pape Eugena III. društvo učinilo je da je taj Sionski priorat rođen u mašti stanovitog Pierrea Plantarda. Za neke je krug zatvoren: slobodni zidari su tem­ plari novoga doba.). kad budu očišćeni vatrom..templara nastao je isto tako znatan broj sekti od kojih se na tužan način proslavio OTS. "slavi red templara i njima se nadahnjuje". Joseph Di Mambro i belgijski liječnik Luc Jouret.ili legendi . a i danas daje povo­ da brojnim mitovima. I tako savršeno javan red što su ga utemeljili čestiti i neporočni vitezovi nije prestajao tijekom stoljeća stvarati tajna i katkad opasna društva koja se pozivaju na njega. svibnja 1956. pod magisterijem Roberta de Bourguignona (slika F.SLOBODNOG ZIDARSTVA? no zidarstvo na kontinent. Pretpostavljajući da će se upisati u kontinuitet duhovnoga viteštva Hrama sastavljen od fanatika.. onaj viteza Kadosha. Tajna inicijacijska društva 88 . Oko legende .) u podprefekturu u Gornjoj Savoji. 1844. Graneta. postati autentični "taj­ ni učitelji Hrama". Tu tezu koja je danas odbačena posebno podupire njemački barun Karl von Hund koji 1751. Kaptol reda Hrama koji se održava u nazočnosti kralja Luja VII. Taj obred je poslije preuzet u Ispravljen škot­ ski obred i Star i prihvaćen škotski obred koji se oba još provode i čiji osamnaesti stupanj.. što su ga uteme­ ljili 1984. M. kolektivnim sa­ moubojstvom četrdesetosmero svojih članova koji su mislili da će.

Tri mjeseca poslije navod­ no je dobio kamen mudraca koji mu omogućava da pretvara kovine u zlato: "Napravio sam projekciju s crvenim ka­ menom na sličnu količinu žive (. Djelo sadrža­ va 21 list s nerazumljivim alkemičarskim tekstovima.. starog obraćenog židovskog liječnika. tijekom nekog hodočašća u Saint-Jacques-de-Compostelle Flamel susreće učitelja Canchesa. vrativši se u Pariz.Veliko djelo alkemičara Cilj alkemičara je naći tajnu kamena mudraca da bi se stvorilo zlata koliko te volja. Flamel je kupuje i počinje je čitati. zna o tome odsad dovoljno kako bi mogao slijediti svoja istraživanja. Taj u knjizi prepoznaje odraz kabalističke misli. ODINE 1417. 3 kapelice i pritekao u pomoć mnogim osobama. javlja da je pretvorio živu u srebro. Mnogi se pitaju o podrijetlu tog iznenadnog bogatstva. Time daje ključeve Flamelu koji. Čovjek skromna podrijetla nekoliko desetljeća prije stekao je malu knjižaru u baraci u Parizu. 17. Oni su u isti mah i prethodnici suvremenih kemičara i šarlatani i filozofi u potrazi za duhovnom obnovom. Knjižar tada provodi više od 20 godina pokušavajući odgonet­ nuti njihov smisao. UMIRE NICOLAS Flamel u dubokoj starosti od 87 godina. kada neki čovjek ulazi u njegovu trgovinu i pokazuje mu knjigu koju je potpisao Abraham Židov. siječnja 1382. Od 1382.. Sve počinje jednoga lijepog dana 1357. On napokon.) koje sam doista pretvorio u gotovo čisto 89 Tajna inicijacijska društva . on javno pokazuje za­ čuđujuće bogatstvo koje se očituje u njegovoj velikodušnoj rasipnosti: po­ mogao je da se osnuje čak 14 bolnica. Tek 1378. ali isto tako i produžio život. Flamel je ipak sam odgovorio na tu zagonetku u svojim spisima tvrdeći da je otkrio taj­ nu pretvaranja jeftinih kovina u zlato.

Međutim početkom naše ere u HERMETIZAM vojiva od hermetizma. nazvanom Trismegist. čuvarem pisma i skelarom tradicije kod Egipća­ na. nego isto tako da produlje život kako bi napokon postigli jedinstvo u okrilju božanstva. U srednjem vijeku njihovi radovi prolaze arapskim svijetom u ko­ jem je najslavniji alkemičar sufi Jâbir Rukopis Alkemije Nicolasa Flamela. nego je ukupnost svijeta sadržana u njemu. No na tragove alkemijskih postupaka naila­ zi se od najstarije antike i u drugim civi­ lizacijama. U tom djelu slavni srednjovjekovni alkemičar govori s mnogo simbola o svojem otkriću kamena mudraca. stoljeću naše ere prije nego što je počeo utjecati na zapadni ezoterizam. Ime potječe od Hermesa kojeg su Grci po­ istovjećivali s bogom Totom. D OKTRINA ALKEMIČARA JE NEOD- mediteranskom bazenu javlja se zapad­ na alkemija. stoljeća poput Zozimea. Pod zaštitom boga Herme­ sa aleksandrijski alkemičari iz 4." Od toga trenutka Flamel prema svojim riječima pripada uskoj skupini sljedbenika. ali po nji­ hovu shvaćanju komplementarna puta: ne samo kako da pretvore kovine u zla­ to. Hermesu. Stari postupak Pojam alkemija dolazi od arapske riječi al-ki-miya i odnosi se na "crnu zemlju". Ne samo da je čovjek dio svega. pripisuju se uređivanje mnogobrojnih djela koja čuvaju tajna znanja među kojima je slavna "smaragdna ploča". Tajna inicijacijska društva 90 . Ta je misao temeljna za alkemi­ čare. U Indiji se alkemija razvila na tragu tantrizma ko­ ji nizom tjelesnih postupaka nastoji preobraziti biće da ga očisti i učini slič­ na zlatu. Prema njima kamen mudraca nije ništa drugo do ponovno nađeno jedin­ stvo svih elemenata materije. Alkemičari su dugo komentirali taj tekst koji pro­ glašava da je "onaj koji je dolje kao on­ aj koji je gore". Zapravo hermetićka doktrina pretpostavlja da postoji pri­ marno jedinstvo koje otkriva mreža skrivenih podudarnosti. što znači "triput vrlo velik". Taj sm­ jer ideja rođen u antici doživio je zvjezdane trenutke u Aleksandriji u 3. a to je ime koje su Grci dali Egiptu. Tako su to u Kini bratstva kovača koja su utjecala na taoizam u smislu alkemijske mistike. Marije Židovke ili Sinezija istražuju tri različita. alkemičara koji su stigli do Velikoga djela. Tako je makrokozmos stvaranja predstavljen u mikrokozmosu koji je ljudsko biće jer "sve su stvari došle i dolaze od jedno­ ga".Veliko djelo alkemičara zlato. sasvim sigurno bolje nego obično zlato.

ali i Raymond Lulle (1235.). "Slavni švicarski liječnik" isticao se na svim područjima. Šaptači i pristaše Kada je potraga za kamenom mudraca potresla Europu. predratnog auto­ ra Misterija katedrala i Prebivališta filozofa. no njihov empirijski postupak i njihovo zanimanje za dobitak sljedbenici veoma preziru. Nepokolebljivi u svojem znanju. Alkemija gubi svoju vjerodos­ tojnost pred novonastalom kemijom. Umjesto toga nalaze se priče ili alegorijske slike koje često kriju misteriozne anagrame. Alke­ mičari. Neki su svoj poraz platili životom. (1552.dakle poprima oblik dugovječnog eliksira .) veo­ ma cijene to istraživanje. pas dah.-1716. Prema tek­ stovima koje posjedujemo ta priprema može biti tekuća .-1612. Roger Bacon (1214. stoljeće).-1727. U alkemijskim vračarskim knjigama nikad nisu točno naznačene faze u pripremi zlata. Danas su pristaše alkemije tek šačica ljudi.-1541. Njegova proizvodnja bit će duga i opasna.. Međutim s pros­ vjetiteljstvom i unatoč entuzijazmu što ga potiče Cagliostro alkemičari postaju sve rjeđi.to je kamen ili crveni i prozirni prah. 91 Tajna inicijacijska društva . vodeći isposnički. tvore pravo tajno društvo čiji članovi krstare Europom u potrazi za znanjima i savršenstvom.).-1280. Tek od 12.. Saturn olovo. Zato se oni brinu da pribjegnu ezoteričnom jeziku ispu­ njenom crtežima i simbolima koje može shvatiti samo posvećeni.) vjeruju u ide­ ju pretvorbe kovina. Šaptači su vješti zanatlije koji iza svojih peći miješaju sve vrste proizvoda. Albert Veliki (1193.ili kruta . i kovine i biljke u nadi da će dobiti zlato.. služe se pseudonimima poput tajan­ stvenoga Fulcanellija. Zlatno doba alkemičara Kraj srednjega vijeka i renesansa pred­ stavljaju vrhunac alkemijskog istraživa­ nja oko osoba kao što su Nicolas Flamel. stoljeća to znanje prodire na kršćanski zapad. dvorognim prekapnicama.) prima na praškom dvoru najug­ lednije pristaše svojeg vremena koje postavlja u "zlatnu uličicu" u srce češke pri­ jestolnice. Drugi su naprotiv dopustili kemijska otkrića. Za to se zanimaju najveći inte­ lektualci toga vremena. to je mjesto gdje se izrađuje kamen mudraca. a Ovaj portret Paracelsusa pripisuje se Janu van Scorelu (1495. Alkemićarske radionice cvjetaju tada u Europi i svi se sve do suverena da­ ju u potragu za ka­ menom mudraca.. pergamenata. Naslijedili su općenito svoje znanje od učitelja alkemičara ko­ ji ih je školovao ili vodio.. pećima. gotovo monaški život prista­ še rade u svojoj radionici punoj knjiga.) ili Leibniz (1646. šuplji hrast peć. Tako Krist ili pelikan naznačuju kamen mu­ draca.). ali pozivaju se isto tako i na svakojake rukopise. Često ih povezuju sa šarlatanima i oni su dugo osvajali zapadne suverene obećavajući im slavu i bogatstvo. ra­ zlikovala su se dva tipa alkemičara. a posebno švicarski liječnik Paracelsus (1493..-1294.) koji se služio načelima alkemije da bi priredio lijekove. Kad se to ipak dogodi. Još u kla­ sičnom stoljeću Newton (1642. Po nji­ hovu mišljenju alkemijsko znanje se ne otkriva svakomu.Veliko djelo alkemičara ibn Hayyân (8. Alkemičar mora najpri­ je izvući sirovinu iz dubine zemlje. Od praktične alkemije. posebno u alkemiji.-1562. U tom stanju može se "baciti" u pećnicu na kovinama i pretvoriti u golemu količi­ nu zlata. dakle. Tako car Rudolf II. Oni su mnogo diskretniji od onih prvih i pozivaju se na dugu inicijacijsku tradiciju.-1313. Kao zagonetne osobe oni se rijet­ ko pojavljuju.

Kad se to zagrije do bi­ jelog usijanja.. tako uska da se jedva nešto vidi kroz njih. To je nuž­ no potrebna faza na putu još većeg projekta: građenje sebe. i koja su ujedinjena u muško i u žensko tu se skupljaju da bi iznjedrili kamen mu­ draca. Među­ tim za neke alkemičare Veliko djelo ide još dalje.. do alkemijske mistike Za pristaše alkemija se ne svodi na jed­ nostavno preobrazbu kovina. Iz jaja se izlegnu muški pilići kao mladunčad kokica kojima nakon sedam dana narastu zmijski repovi. tu se sa svake strane stavlja je­ dan sloj tog pripravka i zatim se sve stavi na vatru. omogućujući da se veže sa stvaralačkim načelom.kruhom. kad soba ne bi imala kameni pod. Ovaj alkemijski manuskript iz renesanse opisuje spajanje crvenog sumpora i zelene žive što je ključna faza u Velikom djelu koje simbolizira okrunjeni hermafrodit.. stoljeća Teofil govori o originalnoj metodi proizvodnje zlata. ostaviti suvišnu vo­ du da se ispari kako bi se dobio žitak proizvod. Elementi se kuhaju u posebnoj posudi u obliku lopte koja se zove "filozofsko jaje". Kako bi se to spriječilo. Tako je alkemičar stručnjak koji osim hermetičnih znanja mora ovla­ dati i složenim tehnikama. skida se s vatre.. Ali malo je prista­ ša dosegnulo to stanje u kojem čovjek sudjeluje u božanstvu. a zatim odijeliti i očistiti svaki RECEPT ZA PROIZVODNJU ZLATA njemački monah iz 7. Tajna inicijacijska društva 92 . Njihove mistične koncepcije utjecale su na druga društva kao što je slobodno zi­ darstvo čiji se inicijacijski obred smatra sličnim alkemijskom očišćenju. jamstvom jedin­ stva stvari.Veliko djelo alkemičara zatim postupati u četiri faze: učiniti materiju tekućom.... napokon ujedi­ niti te čiste duhove kako bi se oblikovao kamen mudraca. To znači kako najnapredniji alkemičari traže da se pretvore u sebe same. oni se pare i nesu jaja. . Kad se to ohladi.. Zatim se pijetli maknu i stave se žabe da sjede na jajima. Pilići se hrane šest mjeseci finom zemljom koja pro­ dire kroz rupe. Suprotna načela koja simboliziraju sumpor i živu." U SVOJEM DJELU RAZNA UMIJEĆA od elemenata materije. hrani ih se. Kad se oni utove (.). oni tu stavljaju piliće začepljujući grliće poklopcima od bakra i zakapaju ih u zemlju. Pokret rosenkreuzera nadah­ njuje se tom teurgijskom koncepcijom praveći od svojega mitskog utemeljite­ lja Chistriana Rosenkreutza alkemičara bliskog Kristovu liku. dodaju trećinu krvi riđeg muškarca: ta osušena krv pretvo­ rit će se u prah. Tu stavlja­ ju dva stara pijetla od 12 i 15 godina i daju im dosta hrane. velike zapremnine koje su izbušene sa svih strana i čiji su grlići stegnuti. gasi i pere u istom pripravku: to se ponav­ lja sve dok pripravak ne izgrize bakar s jedne do druge strane i poprimi te­ žinu i boju zlata.) Uzimaju se veoma tanki noževi od veoma čistog crvenog bakra. "Alkemičari imaju pod zemljom sobu čiji su svi dijelovi od kamena s dva malena prozora. Filozofska potra­ ga istodobno kad je izvršena u radionici postaje metaforom unutarnje potrage. oni bi upali u zemlju. oni se povlače i pomno drobe. oni koji ih uzgajaju imaju okrugle posude od bronce. (. Nakon toga dižu pok­ lopce i pale vatru sve dok životinje unutra ne budu potpuno spaljene.

Čini se da se ni jedno prestižno gradilište ne može os­ tvariti bez njih.u više od šest tisuća poduzeća i raspoređeni me­ du tako različitim zanimanjima kao što su tesari. Jer njihova najnovija ostvarenja odjek su velikog djela gradi­ telja katedrala tijekom stoljeća.u Francuskoj. čak iako im se katkad sviđa da ljudi u to vje­ ruju. ali intimnija tajna koja se odnosi na njihov osobni angažman u sklopu bratstva koja stavlja u prvi plan ljubav za dobro obavljen posao i o čemu svje­ doči njihovo profesionalno znanje neće se . obnova baklje na Kipu slobode.Tajna lijepog djela kalfa Legenda je od njih učinila nasljednike graditelja katedrala. Iako čine gotovo aristo­ kratsku elitu umjetničkih zanimanja. ali is­ to tako i drugdje u svijetu . Ezote­ rične tajne koja je prethodila gradnji katedrala nedvojbeno nikada ni nije bi­ lo i kalfe ne prave od toga misterij. koji su sami nasljednici još starijih znanja što se ljubomorno čuvaju.. UGUJE IM SE KONSTRUKCIJA eif- felova tornja. vodoinstalateri. 93 Tajna inicijacijska društva . a politička moć poput Crkve uvijek se čuvala bratovštine koja je jedno od najstarijih inicijacijskih društava na zapadu.nikada otkriti. njihov je ugled to veći što je obavijen velom misterija. sudjelovali su u gradnji podzemne že­ ljeznice u Caracasu i probijanju tunela ispod La Manchea.. kolari. oko 20 000 osoba okupljenih u tri velike obitelji kalfinstva ne propuštaju oživjeti legendu. skela za vrh tornja opatije Mont-Saint-Michela i temelji piramide Louvrea. Jedan hram i tri utemeljitelja Svoj temeljni mit kalfe crpe iz Staroga zavjeta podsjećajući na gradnju Hrama namije- Otac Soubise je kao zaštitnik tesarskih djetića s kraljem Salomonom i majstorom Jacquesom jedan od trojice važnijih likova iz Kalfinskih zadaća.. staklari ili kožari. fasaderi.po prirodi stvari . Prisutni danas . Kažu kako su djetići čuvari tajni tih radnika kršćanstva. mon­ teri centralnog grijanja. pekari..

to je ponajprije udruga fizičkih radnika. takoreći blizanci.. Hiramove djetiće koji nakon izgradnje Hrama odlaze iz Jeruzalema u Francu­ sku.) Hiram je bio nad svim kulučarima. osamdeset tisuća kamenorezaca u gori. koja se proširila. otac Soubise postaje za­ štitnikom tesara. "Tada diže kralj Salomon kulučare iz svega Izraela (. Danas različite obitelji kalfa zauzimaju različita sta­ jališta u odnosu na slobodno zidar­ stvo koja sežu od blagonaklonosti do nepovjerenja. nuje dva lika: majstora Jacquesa i oca Soubisea. B LIZINA MITOVA. ipak je jasno da su neki djetići bili i slobodni zidari. Zajedničke simbole kao što su šestar i kutomjer iz operativne su tradicije prvi preuzeli slobodni zidari. SIMBOLA DJETIĆA I knjige o kraljevima znači za kalfe mitsko krštenje koje smješta njihovu inicijacijsku tradiciju duboko u judeo-kršćansko naslijeđe i pokazuje njihov ideal: tri stupnja zanatlija . nego djetiće smatrati praktičnim i konkretnim štitom za masonstvo ko­ je se smatra intelektualnijim i duhovnijim. čini se da je sada utvrđeno kako je mit o Hiramu najprije bio razrađen u ložama. Iako nisu potvrđene institucionalne veze. kalfe su mnogo stariji jer datiraju od srednjega vijeka. Drugi obred. dok prve masonske lože nastaju tek u 18. Na­ protiv. njih je bilo tri tisuće i tri stotine. Ništa ne bi bilo više pogre­ šno. dok masoni okupljaju osobe svih profesija. graditeljem hrama kojeg su ubili opaki djetići želeći se domoći njegovih tajni. obredu koji datira iz 19. postaje zaštitnik kamenorezaca i tesara. S jedne strane. jednim od velikih re­ formatora djetića. On od njih čini graditelje. No u stvarnosti najvažnija od njih nastala su prije. Tijekom putovanja jedna ih svađa razdvoji pa nastaju dvije grane kalfa: dok majstor Jacques postaje zaštinikom kamenorezaca. Tajna inicijacijska društva 94 .njenog čuvanju kovčega saveza. S druge strane. a da nisu ni u kakvoj posebnoj vezi s udrugama graditeljskih zanata." Ovaj citat iz Prve DJETIĆI I SLOBODNO ZIDARSTVO slobodnih zidara pobudili su ideju.. a upravljali su narodom zapo­ slenim na radovima. onaj Zadaće. Povezuju ga obično s likom Hirama. stoljeću. ne računa­ jući glavara službeničkih koji su uprav­ ljali poslovima. kako su ta dva inicijacijska društva bliska. stoljeća.rade brinući se maksimalno za savršenstvo pri stvara­ nju remek-djela. To je na primjer slučaj s Agricolom Perdiguierom. Tradicije djetića razli­ kuju se po značenju koje daju ovom ili onom liku zaštitnika. ka­ menoresci i majstori . a zatim je ušao u tradiciju kalfa. vred­ U kalfinskoj mašti gradnja katedrala smatra se jednim od temeljnih gradilišta reda. Tako Salomon u Zadaći slobode. Salomon je imao i sedam­ deset tisuća nosača tereta.šegrti.

Odbijajući naslov "majstora". tesare i bravare. U jednoj varijanti majstor Jacques nije bio nitko drugi nego Jacques de Molay.i privrženost načinu života za­ jednice koji će ih uskoro karakterizirati. i 15. apa­ nažu cehova koje kritiziraju ti zanatlije zadržavaju samo naslov compagnon. u zatvorenom i strogom svijetu cehova samo su najbogatiji mogli biti primljeni u taj visoki rang. 95 Tajna inicijacijska društva . Osim toga bilo im je gotovo nemoguće dobiti naslov majsto­ ra koji je omogućavao da se osamostale. če­ sto i zlostavljani. Kao reakcija na to stanje formiraju se na marginama službenih struktura za­ natski cehovi. Još danas je provansalski samostan mje­ sto hodočašća za sve Djetiće zadaće. To su pravi preteče sindikata kojima je cilj ne samo skrb za materijalne potrebe rad­ nika. čuvara nacrta Hrama. stoljeću na tragu veli­ kih gradilišta gradskih zdanja.Ponašanje Djetića zadaće koji se prepoznaju po karakterističnoj odjeći: uz crno odijelo nose cilindar i štap urešen vrpcama. Djetići i graditelji katedrala Majstora Jacquesa koji se povukao u samostan Sainte-Baume ubijaju Soubiseovi učenici nakon nekoliko godina. Ovi novi cehovi okupljaju tri zanima­ nja: kamenoresce. zadaće. dajući im redovit i čestit posao. utvrda ispred katedrala. kako ih tada zovu. obično su bili loše plaćeni. označavajući time svoje bratstvo . Do tada sudbina rad­ nika nije baš bila zavidna: ugnjetavani od gazde. posljednji veliki meštar templara koji su se obratili kalfama kako bi podigli Danas se čini kako je potvrđeno da su djetići srednjovjekovna tvorevina koja se javlja u 14. Od oca Soubisea legenda je učinila be­ nediktinskoga svećenika.po­ jam koji doslovno znači "onaj koji dijeli kruh" . njhove snažne tvrđave u Svetoj Zemlji.

Intimniji simboli usko su povezani s trima ceremonijama: prihvaćanje. jedin­ stveno djelo koje sažimlje i ilustrira njegovo vladanje umijećem. Moralna ispravnost i mjera. kapitalni je trenutak inicijaci­ je: kandidat se poziva tamo da simbo­ lički umre kako bi se ponovno rodio kao djetić.. Nakon pokus­ nog razdoblja od više mjeseci onaj tko im se želi pridružiti pušta se na ceremo­ niju koja se naziva "usvajanje". U potrazi za uomo universale Od svih simbola koje djetić susreće tije­ kom putovanja.Tajna lijepog djela kalfa 96 nego i da ih obrazuju i stručno i moral­ no. Rođeno je kalfinstvo. Napokon treći stupanj. Zatim ga zagr­ le iskusni djetići koji mu povjeravaju vrpcu u boji njegova ceha i štap. Od kandidata do svršenog djetića Djetići imaju inicijacijsko društvo čija se neizreciva tajna temelji kod svakog od članova na njegovu vlastitom struč­ nom i duhovnom putu. da zaniječe svoju vjeru kako bi dokazao svoju vrlinu. na kraju kojeg će onaj tko pokaže svoje umijeće i visoke moralne vrline biti "primljen djetić". pozivi da učini reda u vlastitu duhu ili podsjećanje na divovsko djelo koje je ostalo nezavršeno. "Vjernost Chartresa". Za njega počinje dugo putovanje po Francuskoj. Danas se od njega traži da jednostavno potvrdi svoj moralni angažman. da­ kle. Nakon nekoliko godina tijekom obreda Ovaj akvarel zazivajući "slavu graditelja svijeta" (ALAGDADL'U) slavi primanje novoga djetića koji se sada zove "Périgord ključ srdaca". Prijamna ceremonija. dva glavna su šestar i kutomjer. Sada može prenositi svoje znanje kako bi se održao neprekinuti lanac djetića. Ova dva li­ ka. U izvornim obredima predlagalo mu se da izradi lažni novac tj. tivna iskra predstavljaju sve to i još više. "Avignonac vrlina". zanatlija se okreće pre­ ma svijetu. tijekom koje se stavlja na kušnju. postaje pristupnik.. pri­ manje i završetak. on. Tijekom prve kandi­ dat dobiva tkaninu na kojoj su tiskani labirint i babilonski toranj. "završetak" produljuje inicijacijski put: kad postane "završeni djetić". koju katkad zovu "penjanje u sobu". Zatim se krsti i prima svoje kalfinsko ime: "Périgord odano srce". označavaju potragu za smislom koja će zaintrigirati mlado­ ga šegrta na putovima Tour de Francea. ljubav za dobro obavljen posao i krea­ Tajna inicijacijska društva 96 . Za to je tre­ bao ostvariti svoje "remek-djelo".

u kojem nalazimo slobodne mislioce i slobodne zidare. To ideološko Kalfe nisu izgubili ništa od svojeg prestiža. Tapšanje. Sa­ stojao se u tome da se izobliči izgovor riječi na način koji samo oni razumiju. Neki obredi postoje još i danas. o hramu. pljuskaju svi članovi skupa. prije nego što ga izbace udarcima nogu. Završenom dje­ tiću povjerava se novi simbol: peterokut u koji je ucrtan čovjek ka­ ko drži kutomjer i šestar. službeno zabranjivao sve profesionalne udruge. Napokon 1655. Posebno su se prakticirali na pogrebnim svečanostima. U 16. o grobu i katedrali. U sljedećem stoljeću Luj XIV. isprva blagonaklona. proganjani ili podi­ jeljeni u antagonističke tabore morali znati prepoznati ili komunicirati. ovi se amblemi različito tumače: no nema dvojbe da ovaj put predstavljaju dovršene spome­ nike koji podsjećaju na remek-djelo kandidata i pozivaju ga da razmišlja o pro­ laznosti života. oni bi se potapšali. a "slobodni članovi" prilaze reformaciji. Osim toga kad jedan od njih umre. Dru­ gi su obredi u vezi sa strogim pravilom koje upravlja životom djetića i zove se "ponašanje". jaukanje i lanac saveza Mnogi obredi koji na­ glašavaju život djetića naslijeđeni su od bivših običaja iz razdoblja kada su se Vrijeme kriza U 19. Na taj su se način predstavili jedan drugomu dogovorenim obrednim kretnja­ ma i dijalozima. Zbog toga je bez poteškoća nadživjelo Francusku revoluciju. Osim to­ ga Crkva. Tako se "ponašanje Grenoblea" primjenjuje kada neki djetić nešto ukrade. Zatim ga. Prema cehu kojem pripada zanatlija. To je po­ sebno slučaj s "lan­ cem saveza" koji se prak­ ticirao za vrijeme proslave za­ štitnika ili na gozbi. a da ih drugi ne razumiju. U istom duhu djetići su se služili tajnim jezikom koji zovu "jaukanje". la­ nac se prekida kako bi se pokazalo da nedo­ staje jedna karika. svetogr­ đem i praznovjerjem". Ta alegori­ ja označava uomo universalis — zavr­ šena čovjeka koji na­ stoji postati potpuni djetić. Osuđeno kalfinstvo Od samih početaka ili gotovo od samih početaka kalfinstvo se razjedinjavalo i istodobno pobuđivalo razne sumnje. Uvijek im se povjeravaju najuglednija gradilišta poput restauracije arkandela na Mont Saint-Michelu. zadaće koje ocjenjuju nepobožnima.Tajna lijepog djela kalfa primanja novom se djetiću prikazuju drugi simboli. . iako je Chapelierov zakon iz 1791. Zadaće slobode. ukida Nantski edikt čime se još jednom naglašavaju razdor i napetosti između katoličkih i hugenotskih kalfa. ubrzo postaje neprijateljski raspoložena pre­ ma tim bratovštinama koje se ujedinju­ ju skrivene od očiju javnosti kako bi prakticirale inicijacijske ceremonije. To je posebno bio slučaj za vrijeme putovanja Francus­ kom. dok njegov ugled izvrsnosti ne prestaje privlačiti mlade zanatlije kojih ima sve više. stoljeću suprotstavljaju se dva ve­ lika obreda: onaj Zadaće povezan s ka­ tolicizmom i onaj otvoreniji. Kazna izaziva obrnuti učinak od očekivanoga: kalfin­ stvo još više štiti tajnu svojih obreda. članovi cehova. Ako su dvojica muškaraca pripadali istom obre­ du. Svatko prekriži ruke kako bi uhvatio ruku svojega susjeda. tapšanje bi se završilo razm­ jenom čutura. Taj la­ nac simbolizira savez djeti­ ća koje samo smrt može prekinuti. teološki fakultet Pariš­ koga sveučilišta službeno osuđuje kal­ finstvo i njegova "društva tzv. Po­ zovu ga na gozbu gdje svi osim njega piju proklinjući kradljivce. Radi se o piramidi. stoljeću vjerski ratovi ne štede brat­ stvo koje se dijeli na dva ogranka: "neza­ sitni" pod dvostrukom zaštitom majstora Jacquesa i oca Subisea ostaju vjerni Ri­ mu. Kada bi se dvojica djetića sreli na ulici.

vo­ TOUR DE FRANCE U opatijskoj crkvi Saint-Gilles (Gard) kalfe su na zavojite stube urezali svoj "potpis". slobodni zidar. Društvo kalfa i pridruženih stolara i bravara Zadaće slobode te napokon društvo kalfa sobo­ slikara. iako čuvaju stoljetne tradicije. koja zna trajati više godina. kalfinstvu je prijetilo da bude raspušteno po zakonu od 13. katkad silovite kada bi "vuk" (kamenorezac iz Zadaća slobode) susreo "vukodlaka" (kamenoresca iz Zadaće). Na toj turneji. fasadera Tour de France. Okup­ lja pet društava: Društvo kalfa stolara zadaća Tour de France. jer nastava je ponajprije usmena. Dani rada nadopunjuju se učenjem koje se organizira u "odma­ ralištu". a danas tvori najvažni­ ji ogranak kalfmstva. mladi čovjek stanuje u kalfinskim konačištima. ne samo u obavljanju svojega zanata. Posljednja obitelj utemeljena 1952. Valja reći da je u to vrijeme kalfmstvo u krizi. tzv. a sindikalni pokret koji nastaje distancira se od organizacije ko­ ju smatra previše pomirljivom u odno­ su na poslodavce. To je bila česta paksa na putu Tour de Francea. Udruga veoma privržena tradiciji prak­ ticira samo obrede majstora Jacquesa i oca Subisea. nastala Radnička udruga Kalfa zadaće Tour de France. Tako je 1941. Perdiguier zvan "Avignonac Krepost" je stolarski djetić Zadaće slobode.-1875. J EDAN OD TEMELJNIH TRENUTAKA Tajna inicijacijska društva 98 . Tour de France. Inicijacijsko putovanje u pravom smislu (in itium znači "na putu"). u životu kalfa je putovanje Francuskom. Javlja se in­ dustrijski svijet koji sve više marginali­ zira zanatstvo. sastoji se od niza postaja ili etapa u različitim francuskim gradovima gdje se kandi­ dat usavršava u nekoj tehnici. Taj se put obično obavlja u smjeru kazaljke na satu. dvorani za kalfe. doinstalatera.). U prosincu 2004. Društvo djetića zidara i kamenorezaca zadaća Tour de France.razmimoilaženje često je eskaliralo u tučnjave. Najstarija je Kalfinska unija kalfa Tour de France ujedinjenih zadaća utemelje­ na 1889. U taj kontekst smješten je lik Agricola Perdiguiera (1805. što jamči tajnost prijenosa. koji je zabranjivao tajna društva. kolovoza 1940. prijatelj Georgea Sanda postao je neumorni zagovornik pomi­ renja između različitih ogranaka kalfinstva u nadi da će okupiti sve zadaće iako se njegov san nikada nije ostvario. Na isti način kao i slobodnom zi­ darstvu. To je fleksibilna organizacija. prvi su put u povijesti primili u svoje redove tri mlade žene "kalfice". nasljednica ideja Perdigui­ era koja okuplja razne zanate od kojih je svaki sačuvao vlastite obrede. prilagodili modernom svijetu. Druga je nastala tijekom Dru­ goga svjetskog rata u Vichyijevskoj vladi. Svi su se oni. Još danas je Tour de France kalfinska posebnost. nego i u obavljanju obreda i običaja kal­ fmstva. Tako su nakon duge rasprave koja će potrajati više od tri godine kalfe prestali biti isključivo muško društvo. Poslije rata su je potvrdile vlade Republike. limara. staklara zadaće Tour de France. Republikanac. krovopokrivača. U danima nakon dolaska putnik ima dužnost naći posao kako bi ostao u kontaktu s poslom. Između tradicija i moderne Danas su kalfe podijeljeni u tri obitelji. Svo­ jom aurom i svojim vizionarskim dje­ lom Perdiguier ostaje istaknuta ličnost kalfmskoga svijeta. No ipak ga je potvrdio maršal Pétain osobno. Svaki put pri­ ma ga žena koja je odgovorna za nje­ ga i koju zovu "majka". Društvo putuju­ ćih djetića. je Kalfinski savez gra­ diteljskih zanimanja.

da će se jedanput na godinu nalaziti u kući Duha Svetoga. utemeljitelja istoimene bratovštine početkom 15.) otkrilo je svije­ tu lik stanovitog Chris­ tiana Rosenkreutza. Christian se navodno rodio u Njemač­ koj 1378. Ondje su pronašli nedirnuto Christianovo tijelo Johann Valentin Andrea stvorio je na početku rosenkreuzerske mistifikacije mit duge i plodne budućnosti čiji ga je uspjeh nadživio. vrhun­ sku disciplinu koja mu je priskrbila bogatstvo i dobro zdravlje. čuvati tajnu o svojoj bratovštini jed­ no stoljeće. C. me­ dicinu i posebno alkemiju. Svi su se zakleli na vjernost prema šest načela: da će se bavi­ ti liječenjem bolesnika besplatno. Uspjeh njihove mistifikacije potaknut će dolazak jednog od najvažnijih suvremenih ezoteričnih pokreta.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Pokret Ruže i Križa nastao je u 17.). Confessio Fraternitati s (1615. GODINE NEOBIČNA je glasina kolala Svetim Rim­ skim Carstvom Njemačkoga Naroda i zapalila duhove: doći će vrijeme Ruže i Križa. služiti se inicijalima "R. stoljeća. stoljeću iz mašte skupine njemačkih studenata. OTKRAJ 1610." kao biljegom i lozinkom. da će se prilagoditi mjesnim običaji­ ma kako ne bi privlačili pozor­ nost na sebe. Pou­ čavao ih je tajnama alkemije i poslao ih u svijet da svoje izvanredne talente stave u službu ljudi i Boga. i napokon.. školovati oso­ bu koja će biti sposobna naslijediti ih. Nje­ gova iznimna dugovječnost ob­ jašnjavala se alkemičarskim talen­ tima.) i napokon Ke­ mijsko vjenčanje Chris­ tiana Rosenkreutza (1616. studirajući fiziku. U tekstovima se kaže da se Christian obogaćen tim znanjem vratio u Njemačku gdje je ute­ meljio bratstvo koje se sastojalo od pobožnih i visoko moralnih ljudi. Prema djelu Fama fraternitatis tek poslije sto dvadeset godina.Fa­ ma Fraternitatis (1614. žestokih boraca za moralnu i duhovnu reformu. vrije­ me "univerzalne reformacije" što će ga donijeti društvo dr­ žano u tajnosti već više od dva stoljeća. Predosjećaj pokopa Christian je navodno um­ ro 1484. 99 Tajna inicijacijska društva . zahvaljujući radovima obnove braća Ruže i Križa iskopali su grobnicu u kojoj su otkrili grob svojega utemeljitelja na kojem se nalazio proročki zapis: "Otvorit ću se za sto dvadeset godina". njemačkom prebivalištu što ga je ute­ meljio Christian vrativši se s istoka. 1604. u sto šestoj godini i bio pokopan u svojem bo­ ravištu na tajnom mjestu. i nakon samostan­ skog školovanja proputovao svijet od Arabije do Svete Zemlje. Nekoliko godi­ na prije pojavljivanje triju anonimnih djelca . prolazeći Jemenom i Marokom.

Inkvizicija uvećava broj suđenja vješticama dok se sprema sukob bez presedana. Tajna inicijacijska društva 100 .-1648.) gorljivo prakticira. U tom razdoblju obilježenom pesimiz­ mom ponovno izbija oduševljenje ezoterijom i hermetizmom. Keplera i Descartesa razvija se u klimi nasilja koje obuzima Europu u punoj vjerskoj i moralnoj krizi. nakon koje su slijedila djela Confessio i Kemijsko vjenčanje kako bi uza se vezali najzasluž­ nije vjernike svojega doba. osvaja novi pristup religije koji vred­ nuje duhovnost bližu Bogu. Velike du­ hove toga doba željne odgovora u svi­ jetu koji im se čini veoma zagonetnim. Tridesetogodiš­ nji rat (1618. alke­ mijskim tekstovima. Podvala Johanna Valentina Andreäe Otkad su objavljeni. To su otkriće njegovi učenici tumačili kao znak: činilo im se da je do­ šlo vrijeme da objave svijetu postojanje svojega bratstva. alkemija privlači više no ikad.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa okruženo neobičnim predmetima. Inicirani mora izabrati između plodova života slijeva i plodova smrti zdesna. Tako se ostvaruju otkrića sadržana u rosenkreuzerskim spisima. ti tekstovi pobuđu­ ju svakojaku znatiželju i izazivaju lavi­ nu publikacija od kojih vrlo mali broj dvoji u postojanje Ruže i Križa. P OČETAK 17. STOLJEĆA JE ZAMRŠENO Rosenkreuzerski prikaz biblijskoga stabla spoznaje dobra i zla. Njemačku je jedno stoljeće poslije Luthera ponov­ no zapuhnuo vjetar reformacije. Danas se čini da su ti tekstovi rezultat mistifikacije čiji je glavni inicijator bio mla­ di student teologije iz Württemberga.1612. Tada su navodno napi­ sali i objavili Fama fraternitatis. noseći sa sobom nadu u obnovu. kojima objav­ ljuju da će svatko "tko bude gajio prema njima ozbiljnost i srdačnost imati koristi za svoje dobro. za svoje tijelo i za svoju dušu".). Intelektualno vrenje obilježeno imenima Galilea. NEMIR OKO 1610. vjernom reproduk­ cijom kozmosa i rukopisom u kojem ga se predstavlja kao sjeme zakopano u Isu­ sovo srce. U tom kontekstu odjekuje apel Ruže i Križa. GODINE razdoblje. Pričalo se čak da je car Rudolf II Habsburški (1576.

U to je vrijeme bio osumnjičen da je on autor dijela Kemijskog vjenčanja. Druga dva spisa. cijela stavljena u Božju službu. nalik onoj koja je iznjedrila protestantizam u prethodnom stoljeću i za koju se činilo da se guši. Fama i Confessio. Andrea je disciplini preuzetoj iz poganstva dao kršćansku koheren­ tnost. sred­ njovjekovne gnoze i posebno radove švicarskog alkemičara Paracelsusa. 101 Tajna inicijacijska društva . alkemija je. Reciklira­ jući tradicije drevnoga Egipta. Tijesto se stavilo u dva kalupa iz kojih se rodio prinčevski par.-1654. Kemijsko vjenčanje Pravi rosenkreuzeri fasciniraju jednako koliko i plaše zato što se služe alkemijom. Ovaj medaljon iz rukopisa iz 18. Nakon niza kušnji pu­ štaju ga u društvo nekolicine drugih ljudi na pripreme alkemijskog vjenča­ nja. žestoko je to opovrgavao i tek je potkraj života priz­ nao. kojeg oživljava duh suverena koji­ ma su odrubljene glave. u to vrijeme modernom discipli­ nom koja lako poprima biljeg hereze. Napisao ju je Andrea koji je u to doba imao samo se­ damnaest godina. stoljeća prikazuje glavne rosenkreuzerske simbole: feniksa. Njego­ va se krv skuplja kako bi se rodio feniks. koji se. ali bo­ jeći se za svoju karijeru. Svi ti mladi ljudi dijelili su iste nade u "univerzalnu reformaciju". mit o Ruži i Križu se pokrenuo. što je aluzija na aikemičar­ ski kamen mudraca i simbol Krista. U nemirnom svijetu rosenkreuzerska sinteza pokušava ob­ noviti sklad oko zajednice ljudi odlu­ čnih da mudro rade za opće dobro. Gleda­ jući tako. preob­ razio u meko tijesto. ružu i križ. zvijezdu. U tom smislu nedvojbeno je najznakovitiji tekst Kemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreutza. Tako utemeljuje humanisti­ čki nauk Ruže i Križa o mogućoj obnovi svijeta prema Isusovoj poruci koju prepoznaje u najvi­ šem stupnju Velikog alkemijskog djela.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Johann Valentin Andrea (1586. Christian i njegovi drugovi dobivaju zlatno runo te postaju vitezovi zlatno­ ga kamena. inicijacijsko putova­ nje i kršćanski misticizam. Christian dolazi u dvorac smješten na vrhu brda ukrasivši se s četiri ruže.. a u kojem je Andrea bio veoma aktivan. rezultat su rada skupine luteranskih pri­ jatelja koje danas nazivaju "tubingenški krug". Ona obiluje aluzija­ ma na ezoterizam i hermetizam koji su od renesanse veoma u modi. stolje­ ća njihova prijevara otima se kontroli.). U njihovoj prisutnosti trima kra­ ljevskim parovima krvnik odrubljuje glavu. No nitko nije predvidio takav zanos. Odrastavši za nekoliko trenutaka. kralj i kraljica sjedi­ njuju se sedmoga dana pustolovine. a zatim i sam doživi isto.. čim se pretvorio u prah. to jest krajnje poznavanje prirode. Utjecaji i stapanja U priči Kemijsko vjenčanje u isti je mah sadržana alkemija. Za razliku od spisa Fama i Confessio to je svojevrsna alegorijska priča u kojoj anđeo poziva Christiana na kraljevski pir. Početkom 20-ih godina 17. Filozofija Ruže i Križa pro­ povijeda kako se treba popraviti u okrilju kršćanske riječi da bi se mogao preobraziti svijet.

Na čelu Starije braće Ruže i Križa nije ni manje ni više nego Imperator. stoljeću rođenje jednoga drugog bratstva. U 18. Prvi je bio stano­ viti Gaston de la Pierre Phoebus.obnavlja ezoterično znanje reda koje više nije bilo toliko traženo. Dakle.i pred­ bacuju rosenkreuzerima da se bave vra­ čanjem. u Škotskoj Bratstvo starije braće Ruže i Križa namijenjeno tomu da u najvećoj tajnosti .-1821.-1637. Njegov zemljak i suvreme­ nik Francis Bacon (1561. Mnogi su smatrali da je humanistička. teozofa i ute­ meljitelja Zlatne zore Williama Winna Westcotta.istina je da su pravi autori svi bili luterani . Zaljubljen u alkemiju. godine vratio u Pariz. Tajna inicijacijska društva 102 . na para­ doksalan način omogućuje idejama Ruže i Križa da opstanu. on žesto­ ko podupire ideju da bratstvo uistinu postoji i brani ga od optužbi za vrača­ nje ili savez s vragom koje se podižu protiv njega. N A RUBU GLAVNIH ROSENKREUZER- Pregača masonskoga stupnja Ruže i Križa koji je pripadao Josephu de Maistreu (1753. napadaju.) s duga bo­ ravka u njemačkoj zemlji donosi u En­ glesku elemente rosenkreuzerskoga nauka. koji su navodno izbjegli progone. Glavni masonski obredi imaju stupanj "viteza Ruže i Križa". brane. dok cvjetaju masonske lože. U tom je razdoblju Descartes prolazeći Njemačkom do te mjere zaintrigiran tim svađama da se želi susresti s članovima bratstva. antropozofa Rudolpha Steinera i neizbježnoga "maga" Aleistara Crowleyja. Neki medu nji­ ma.-1626. filozofsko nasli­ jeđe Johanna Valentina Andreäe ostaje živo. ne zaboravljajući uvesti neizbježne tem­ plare da interveniraju. refor­ matorska i kršćanska poruka Ruže i Križa u početku nadahnjivala spekula­ tivno zidarstvo. utemeljili su 1316. zavladali su oduševljenje i strah jer tajanstveni ogla­ NEIZBJEŽNI TEMPLARI skih organizacija mnogobroj­ na društva s povjerljivom publikom recikliraju s više ili manje sreće povi­ jesnu baštinu i kojekakve legende. Rosenkreuzerske ideje šire se dakle iz Njema­ čke prema Francuskoj. smatran u svoje doba kao nec si potvrđuju da "izaslanici nevidljivog kolegija Braće Ruže i Križa borave vid­ ljivo i nevidljivo u tom gradu zahvalju­ jući milosti Višnjega". Europu zapljuskuje pravi rosenkreuzerski val: rosenkreuzerske ideje se sučeljavaju. Među njegovim nasljednicima bile su osobe poznate u svijetu ezoterizma poput Eliphasa Lévija. Zato ga velik broj slobodnih zidara nastoji uključiti u svoje obrede. Njegov obred.) nadah­ njuje se rosenkreuzerskom tradicijom pišući glasovito djelo Nova Atlantida. I kad se Descartes 1623.što je samo po sebi razumljivo . slobodnog zidarstva. stolje­ ća stavlja na vrh svojih sedam stup­ njeva onaj "viteza Ruže i Križa". Protivnici ustraju na antipapinskom fonu proglasa .). Tako francuski kult utemeljen u drugoj polovici 18.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Mistifikacija poprima izraz Izvanredan uspjeh tih tekstova obašnjava se posebno time što su znali iskrista­ lizirati očekivanja ljudi uznemirenih zbog budućnosti. Znanstvenik Robert Fludd (1574. Najuvjereniji propovijedaju potrebnu reformu i podsjećaju na obećanje ču­ desnih sila koje čuvaju Christianovi učenici. Ruža i križ na počecima slobodnoga zidarstva? Mitsko rosenkreuzersko bratstvo iznje­ drilo je doista istinska ostvarenja. ali uzalud.

-1800. Poslije nekoliko desetljeća. Jurja. Malo poslije Stari i pri­ hvaćeni škotski obred daje svojem 18. Goethe će taj simbol preuzeti u svojoj pjesmi "Tajne". koji se dao nazivati Sincerus Renatus (doslovno "ponovno ro­ den").Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa TKO JE POVEZAO "RUŽE S KRIŽEM"? a od srednjeg vijeka označava Dje­ vicu Mariju koja se identificira s bijelom ružom bez trnja koje je pocrvenjela od krvi njezina sina.— 1803. Oko 1784. pela. U protestantskoj Nje­ mačkoj dobiva novo značenje jer Luther u svojem prijevodu Biblije . mačenje je vjerojatno i najjednostavnije: grb obitelji Andrea predstavljao je križ sv. to se posebno odnosi na red templarske Stroge opser­ vacije. da vuče korijene iz Biblije i antičkih sekti.) i Woellner (1732. dvojica ambicioznih berlinskih slobod­ nih zidara. tajnoga društva čije su ideje bliske rosenkreuzerskoj sintezi. utemeljio bratstvo zlatne Ruže i Križa koje se širi velikim njemačkim gradovima. a nje­ gov pečat prikazuje sliku feniksa koji se rada iz svojega pe­ Ovaj simbol iz jednog djela Roberta Fluda (13. podsjeća na ezoteričnu alkemijsku rosenkreuzersku poruku s početaka: u masonskom hramu nalaze se križ identičan onom Kris­ tovu. U istom razdoblju mnogo drugih masonskih i viteških obreda podsjeća na naslijede Ruže i Križa. Bischoffswerder (1714. ruža i poluotvorena grobnica koja podsjeća na uskrsnuće. Tvrdeći da potječe od naj­ starije antike. Njegovi članovi su si zadali cilj napraviti kamen mudraca koji će čuvati najviši predstavnici bratstva. preuzeo je obiteljski motiv nabijen vjer­ skim reminiscencijama i namijenio mu da slavi novoga reformatora. simbol vladajuće dinastije. Ono svojim članovima daje zvučne naslove i obećava im nevjero­ jatna otkrića u vezi s pretvorbom kovi- plus ultra zidar­ stva.) stvaraju novo bratstvo: zlatnu Ružu i Križ staro­ ga sustava. stoljeće) povezuje križ i ružu koja svoj nektar daje pčelama. 103 . slobodni zidar Goethe već je nekoliko godina član reda iluminata.izraz "ruža" često upotrebljava umjesto "ljiljan". utemeljene 1751. ili neke lyonske obrede koje prilagodava Jean-Baptiste Willermoz oko stupnja velikog meštra crnoga krila Ruže i Križa. Alkemijska potraga i iskrena obmana Nedostajalo je ipak autentičnih rosenkreuzera prije nego što je 1710. To društvo nailazi na velik uspjeh kod njemačkih plemića iako ga njegov politički konzervatizam udaljava od izvornoga rosenkreuzerskog du­ ha. ovo je društvo ustrojeno na strogo hijerarhijski i separatistički način. Znak toga stupnja predstavlja ta­ kođer križ i ružu. Andrije urešen s četiri crvene ruže. Kad je mladi Andrea početkom 17. stupnju u masonskoj piramidi prestižni naslov "vitez Ruže i Križa". odnosno daje duhovnu hranu čovječanstvu. No najprihvatljivije tu­ R UŽA SE NE SPOMINJE ČESTO U BIBLIJI. 1777. ob­ grlila križ sv. Na­ crtao ga je djed Johanna Valentina. zaštitnika engleskoga konjaništva. vje­ rojatno u čast Luthera čiji su grbovi prikazivali crvenu ružu s križem u sredi­ ni. neki čo­ vjek podrijetlom iz Šleske po imenu Samuel Richter. stoljeća tražio motiv za svojega junaka. Vezu između Ruže i Križa i dalje je teško odrediti. Za neke dolazi iz Engleske gdje je ruža.

U stvarnosti je projekt dvojice osnivača nešto sasvim drugo. ameri­ čkog liječnika koji se nakon otkrivenja bliskog onom Kemijskog vjenčanja. blizak je masonskim krugovima čije obrede prakticira i predlaže da se produbi nje­ gov nauk zahvaljujući dostignućima alkemije. To je goto­ va stvar kad svečano iniciraju nasljedni­ ka pruske krune Friedricha Wilhelma Drugog (1744. Nikad opovrgnuto oduševljenje Nakon poraza rosenkreuzerskih neovis­ nih pokreta u drugoj polovici 19. Društva Ruže i Križa imala su velik uspjeh u anglosaskom svijetu. Societas Rosicruciana in Anglia. otvorio se orijentalnim utjecajima. oni otkrivaju svoju obmanu jednostavno objavljujući da raspuštaju svoj red. Dok je industrijalizacija izmi­ jenila zapadni svijet i činilo se da je razum svemoguć.) u Londonu.-1878. AMORC je danas najvažniji rosenkreuzerski pokret. propovijeda veliku vjer­ sku snošljivost i traži pristup božanstvu prakticirajući meditaciju i molitvu. zaljubljenike u ezoterizam i dovoljne vjernike da se mogu okoristiti njihovom blagonaklonošću.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa na i produljenjem života. Woellner postaje državni ministar. Prilagodio se duhu vremena. stolje­ ća počinje renesansa rosenkreuzerskih društava. pod utjecajem H. U istom razdoblju rađaju se i druga bratstva: red Ezoterične Ruže i Križa u Njemačkoj ili kabalistički red Ruže i Križa u Francuskoj. neki duhovi reaktivi­ raju tradiciju Ruže i Križa u prilično tradicionalnom smislu. posebno temi reinkarnacije. dao u obnovu rosenkreuzerske poruke. koji je 1867. Godine 1786. Kada su im se ostvarile ambicije. Anticus mysticusque ordo rosae cruris (AMORC) ili "Stari i mistični red Ruže i Križa" nastao 1909.-1797. bliži je ekumenizmu new agea nego početnom luteranstvu. ute­ meljio Robert Wentworth Little (1840.—1939. Spencera Lewisa (1883.). Žele za sebe pridobiti njemačke kneževe. U tom je eklektičkom ponašanju možda poveznica između suvremenoga rosenkreuzerstva i onog o kojem su sanjah Johann Valentin Andrea i njegovi pri­ jatelji.) koji nekoliko go­ dina poslije toga stupa na prijestolje. Važniji je Unutrašnjost hrama u New Yorku koji pripada američkom Rosenkreuzerskom društvu. a Bischoffswerder ministar ra­ ta. .

Priča se da se na tim skupovima. Textes et pratiques (18. U IME VELIKE ENGLE- 105 Tajna inicijacijska društva . Židove." Vatikan prvi put osuđuje društvo koje je u Europi u znatnom zamahu. Nastalo je u 17.U ložama slobodnog zidarstva Premda neki tu elitističku bratovštinu optužuju za sva zla. Osuđuju ateizam. stoljeću u engleskom kraljevstvu opustošenom vjerskim ratovima. služeći se simbolima i hermetičkim jezikom za neinicirane. zvali su ih freestone masons ili freemasons. BIO JE zabrinut zbog širenja "nekih društava..druže ili razgovaraju o raz­ ličitim temama prema neobičnim običajima. Još je gore što te lože primaju ne samo katoli­ ke. a ako dobro razumije umijeće. La Fayette pa čak i Voltaire. "francs-maçons'. stoljeće). Služeći se mišlju. više diskretna nego tajna. lju­ di različitih slojeva ." "Andersenova konstitucija" citirana prema G. "Mason je zbog svojega naslova pri­ siljen pokoravati se moralnom zako­ nu. is­ kren. običaje starih zidarskih cehova od kojih su najtalentiraniji nekad znali rezati tvrdi kamen koji zovu free stone. šestar. PAPA KLEMENT XII..-19. O religiji konstitucija pokazuju znatnu toleranciju za to vrijeme. ostavljajući njima samima njihova posebna mišljenja. Zbog razloga koje je još teško objasniti. nego i protestante. La Franc-Maçonnerie française. smatra primjereni­ jim da ih se prisili samo da slijede reli­ giju po kojoj su svi ljudi suglasni.. ali hvale vjersku slobodu. Choderlos de Lac­ los. Nakon godinu dana u Francuskoj Luja XV. ključevi i mačevi. nikad neće biti glupi ateist niti nereligiozni slobodoumnik. rije­ čima više nego čekićem i dlijetom.. Pariz. ona već tri stoljeća. Folio 1991.od građana do članova najvišega plemstva preko sve­ ćenstva . D 1738. ske lože škotski pastor James Anderson sastavlja povelju u kojoj nabraja prava i zadaće svakog masona. iz čega proizlazi da je zidarstvo način da se pomiri iskreno prijateljstvo među osobama koje bez toga nikada ne bi mogle biti među­ sobno prisne. da će nepovredivom tišinom skrivati sve što čine u mraku tajne. Osim toga. ne prestaje intrigirati. skroman i čestit bez obzira po kakvoj se denominaciji ili posebnoj vjeri razlikuje. koje nazivaju "ložama". G ODINE 1723. utemeljitelji upotrebljavaju Vokabular i ANDERSENOVA KONSTITUCIJA Ovi masonski pečati pokazuju veliku raznolikost simbola kojima se služe lože: kutomjer. (. prisežući na Bibliju i pod najtežim mukama. Prema njoj čovjek treba biti dobar. te križ. Gayotu. U tom kontekstu ljudi oduševljeni tole­ rancijom osnivaju prostore slobodne riječi otvorene svim vjeroispovijestima. novi zidari rađaju ne više operativno nego spekulativno slobodno zidarstvo uteme- Više tolerancija nego vjerska svađa To je bratstvo ipak novo. u tome sudjeluju i istaknute ličnosti koje su često kritične prema društvu svojega doba: Montesquieu.). indiskrecija jednog člana bratstva o tajnim sastanci­ ma njegova reda pobudile su sumnje kraljevske vlasti. U stolje­ ću prosvjetiteljstva slobodno zidarstvo nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Danas se. a za neke je prava škola humanizma.) slobodnih masona u ko­ jima se ljudi svih religija obvezuju. pa čak i "muhamedance". osvijetljena delta. sastanaka (. skupova.

Utemeljitelji modernoga slobodnog zi­ darstva potraživali su nasljedstvo svih masona koji su im prethodili. Zbog njegova su ga otpora ubili.. ljeno na vrijednostima humanizma. Hiram. Na gradilištu su radnici prema svojim kvalifikacijama bili podi­ jeljeni u tri skupine: šegrti. kad su četiri engleske lože odlučile osnovati Veliku englesku ložu koja ujedinjuje sve lože u kraljevstvu. 1723. Graditelj hrama. utemeliiteljski akt suvremenoga slobodnog zidarstva datira iz 1717. tražeći izgubljenu majstorovu riječ. kalfe i maj­ stori. Službeno. dok se drugi odnosi na mjeru koju svaki ma­ son mora imati u svojem ponašanju. predlažući alat za moguće poboljšanje sebe samih. a njegovo tijelo zakopali. imao je običaj svakodnevno obilaziti gradilište. Da se masonstvo nadahnulo Biblijom. Poslije nekoliko godina. a strop obo­ jen u bijelo podcrtava nedovršenost i potiče svakog masona da radi na sebi samome. stoljeća. Taj operativni alat nadopunjuju lopatica. Pristupnik sjedi povezanih očiju spreman da se suoči s kušnjama koje ga čekaju prije nego što "primi svjetlo". Jednoga dana iznenadila su ga trojica kalfa koji su mu htjeli oteti tajne zana­ ta.Ceremonija inicijacije početkom 19. "Ovdje je sve simbol" Slobodno zidarstvo se hvali obiljem simbola koji moraju omogućiti mu­ škarcima i ženama da se razumiju izvan društvenih barijera. od gradi­ telja piramida do graditelja katedrala. Nezavršen Hram Poput svakog inicijacijskog društva slo­ bodno zidarstvo ima svoju priču o ute­ meljenju: to je legenda o Hiramu koji vodi gradnju Salomonova hrama u Je­ ruzalemu namijenjenog da primi ploče sa zakonima. to­ lerancije i bratstva. Iako je velik broj tih simbola naslijeđen iz kabale ili hermetizma. Izradili su inicijacijski put koji vodi od stupnja šegrta do stupnja majstora. Javljaju se i drugi simboli: Tajna inicijacijska društva 106 . novi red poprima konstituciju koja vrijedi još danas. Tako su kutomjer i šestar posvuda: prvi je pove­ zan s moralnom ispravnošću. a to je jamstvo masonskog univerzalizma. olovna nit i libela. kao da je kamen u zgradi ljud­ skog bratstva. Otada je Hram ostao nedovršen i smatra se da masoni rade na njegovu stalnom završetku. srž simboličkoga tijela pro­ izlazi iz alata kamenorezaca. Oni podsje­ ćaju na Salomonov hram. potvrđuju dva stupa koji ukrašavaju ulaz u lože.

Herder. Kipling. La Fayette.. 19. koja može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Duke Ellington. vode. Casanova. Postavši kalfa. jedan od njih drži predavanje ili "dasku". Nakon završetka SLAVNI MASONI otkriti sljedeća imena: Političari: Fridrik II. Poduzetnici: Ford. Giuseppe Garibaldi. Poli­ tičke i vjerske teme općenito su zabra­ njene u korist analize nekog simbola ili neke masonske vrijednosti. Fleming. Winston Churchill. Salvador Allende. emir Abd al-Kader. Emile Littré. doslovno "na putu"). Oscar Wilde. Inicijacija i masonski rad Inicijacija je proces kojim neki profani (pro fanum. Gerald Ford. Izlaganje upotpunjuje rasprava. Liszt. Sibelius. Stendhal. MEĐU POZNATIM OSOBAMA SA SIGURNOŠĆU MOŽEMO sunce i mjesec jer masoni rade "od pod­ neva do ponoći". doslovno "ispred hrama") postaje iniciran (in itium. Jules Vallès. kipar Bartholdi. Beethoven.. Veliki. Tijekom te faze. Walter Scott. Louise Michel. on se u potpunosti koristi pravom govora. Napokon kao majstor raspo­ laže svim potrebnim simboličnim ala­ tom i produbljuje svoj angažman. trokut čiji trojni oblik poziva na prevladavanje suprotnosti. Proudhon. Benjamin Franklin. Meyerbeer. Harry Truman. 107 Tajna inicijacijska društva . mora šutjeti kako bi shvatio pravila funkcioniranja lože. Stéphane Malar­ mé. Mirabeau.. Mark Twain. Count Basie. Onaj koji ulazi primljen je s povezom na očima i podvrgnut kušnja­ ma zemlje. vjetra i vatre prije nego što simbolički umre da bi se po­ novno rodio kao slobodni zidar: on je dakle šegrt. P OPIS SLAVNIH MASONA JE DUGAČAK. George Washington.. Glazbenici i drugi umjetnici: Mozart.. McAdam.. Emile Combes. markiz de Sade. maršal Joffre. organizatorsko načelo svijeta kojem ne­ ki masoni daju ime Boga. Citroen. Znanstvenici: braća Mongolfier. a katkad i na velikoga graditelja svemira. Chagall. Guillotin.. Voltaire. Franklin Roosevelt. Lyndon Johnson. Louis Armstrong. Rad u loži snažan je trenutak mason­ skoga života. Aleksandar Puškin.. Na sastancima koje ma­ soni održavaju dvaput na mjesec. Arthur Conan Doyle. Goethe. Eduard VII.U ložama slobodnog zidarstva Proslava masonskoga krštenja u francuskoj loži Velikog orijenta (duborez iz Ilustracije. stoljeće). Chrysler. Pisci i filozofi: Charles de Montesquieu. Pokriven okom podsjeća na spoznaju... Haydn. iz Engleske. Jules Ferry. Choderlos de Laclos. i Eduard VIII.

Tajna inicijacijska društva 108 . oni su isto tako obogatili ma­ sonsku baštinu znanstvenim ili slavnim referencijama. U prosvje­ titeljskoj Francuskoj masonski obredi bili su obilježeni modernim imaginar­ nim viteštvom.. Uostalom. stoljeća). većina loža prestaje se sasta­ jati tijekom Između zavjere i sotonizma Tijekom 18. U protestantskoj zemlji kraljevi ili kneževi nisu oklijevali uklju­ čiti se u lože.. stupnju). oni su oboga­ tili tu hijerarhiju piramidom visokih stupnjeva. stoljeća. stupnju) ili rosenkreuzere ("vitez Ruže i Križa" na 18. Katkad zbog stvarne brige za inicijaciju. U svojim Memoarima da posluže povi­ jesti jakobinizma. Svaki slobodni zidar koji želi djelovati u loži mora držati ruku ispod vrata pod pravim kutom kao da simbolički svladava svoju riječ naprama drugima (duborez iz 19. oni ne potvrđuju samo legendarnu srodnost.U ložama slobodnog zidarstva radova masoni se često neformalno na­ laze oko stola za vrijeme "agapa". Ti naslovi su posuđenice. Tako Stari i prihvaćeni škot­ ski obred. dok u katoličkim zemlja­ ma oštro protivljenje papinstva uskoro podiže Crkvu protiv masona i oni se posvuda smatraju sumnjivima. opat Augustin Baurrel. tako broj naslova podsjeća na templare ("veliki zapovjednik Hrama" na 27. ali i zbog ljubavi prema naslovima. Reakcije masona bile su veoma različite 1789. stoljeća nekim slobodnim zi­ darima činilo se da je stroga hijerarhija triju stupnjeva nedostatna. Ako je istina da su neke masonske lože bile laboratorij druželjubivosti koja je bila relativno otvorena i motor liberalnih ideja. objavljenima 1797. potvrđuje da je Francuska revolucija proistekla iz masonske zavjere. nekadašnji slobodni zidar. Stupnjevi i visoki stupnjevi Od 18. a danas najprakticiraniji u svi­ jetu. obuhvaća 33 stupnja: od učenika (prvi stupanj) do "suverenoga general­ noga velikog inspektora" (trideset treći stupanj) preko "velikog izabranog vite­ za Kadoša ili plemenitog masona" (tri­ deseti). formaliziran početkom 19. masonerija u cjelini nije potak­ nula nikakvu zavjeru. stoljeća slobodno zidarstvo razgranalo se kontinentom. sežući od iskrene potpore apsolutnoj mo­ narhiji sve do najnaprednijih demo­ kratskih ideja. Osim tih zvučnih kvalifikacija stvaranje novih stupnjeva omogućilo je da se uklopi određeni broj stranih čla­ nova u originalno zidarstvo.

nekadašnji slobodni zidar. stanoviti Léo Taxil. U tom djelu prvi se put javno pojavljuje ideja o "židovsko-masonskoj uroti". povjesničar i slobodni mason u svojoj Povijesti Francuske revolucije.znači da slobodni zidari ni­ su propustili angažirati se u političkoj raspravi svojega doba ili da se katkad miješaju u sfere moći. stoljeća ponovno pri­ hvatio Louis Blanc. političar. U 19. Barruelovo djelo pridonije­ lo je tome da se u duhovima usidri ide­ ja da braća zaštićeni tajnom kuju zavjeru. Tadašnji masoni u borbi za demokraciju protiv Drugoga carstva oduševljavaju se tako pretpo­ stavljenim revolucionarnim angažma­ nom svojih prethodnika. Joseph Bonaparte postaje 1805. Društvo u svojem stoljeću Ako pobuđuju toliko sumnje . laičku državu te su prisutni među političkim osobljem ljevice. obljetnici oslobađanja logora 2005.. U istom tom razdoblju javljaju se Protokoli sijamskih mudraca. veliki pomoćni meštar Velikog orijenta Francuske tijekom svečane komemoracije o 60. Godine 1885. U svojoj knjizi Braća triju točaka ističe kako je masone­ rija sotonske naravi. stoljeća poslužit će kao izlika u vladama totalitarnih drža­ va da progone jedne i druge. Težina slobodne masonerije je takva da se sma­ tra kako su u redovima radikalne stran­ ke tri senatora od četiri i gotovo polovica zastupnika braća. da sam vrag pred­ sjedava nekim sastancima dok se masoni posvećuju crnim misama. u Francuskoj su doživ­ jeli buđenje tijekom carstva. .. Masonerija pristaje uz laičku politiku Julesa Ferrvja ili antiklerikalne ideje Ernilea Combesa. Diskretni za vri­ jeme revolucije. veliki meštar Velikog orijenta u koji ulaze brojni maršali i ministri. no njegova braća jesu. objavlju­ je senzacionalna otkrića. Te teze koje se provlače ti­ jekom cijelog 20. Slobodni zidari su navodno igračke divovske zavjere koju su organi­ zirali Židovi. Taj republikanski angažman objašnjava strah kojeg će Stephan Meyer. Sam Na­ p o k o n nedvojbeno nikada nije bio ini­ ciran. stoljeću fran­ cuski slobodni zidari su većinom antiklerikalno raspoloženi i sudjeluju u borbama Republike za školu. Laž su stvorila dva tabora u službenoj verziji. dokument koji je isfabricirala carska policija kako bi opravdala pogrome počinjene u Rusiji. No optužbe za sotonizam nisu prestajale. Golem us­ pjeh! Ali slučaj skreće u drugom smjeru kada autor poslije tri godine otkriva da su njegovi spisi bili jednostavno šala.U ložama slobodnog zidarstva 109 Revolucije.odnos­ no mržnje . antiklerikal svježe obraćen na katolicizam. Barruelovu tezu je paradoksal­ no sredinom 19.

a od lipnja 1940. Tajna inicijacijska društva 110 . Otkrio ju je zato što ide u ložu. lansira snažnu antimasonsku kampanju. ali ako mreže doista postoje i ako su braća imala pro­ blema sa zakonom.. izdaje zapovijed da se raspuste francus­ ke masonske lože. Casanova je već u 18.. miješana podružnica koja je najvažnija. čiji su statuti i imena glavnih članova deponirani u policijskoj prefekturi. Ned­ vojbeno neki su vjerovali da se mogu koristiti njome kao klubom za politički ili gospodarski utjecaj. Razlikujemo dva oblika tajni: one obreda i pripadnosti.) nije ni od koga čuo. Tako ko­ munistička partija 1922. članovima svoje lože i masonskim vrijednostima. Prava masonska tajna je međutim ne­ što drugo. razmi­ šlja i zaključuje. Shvaćena kao široka mreža pomoći. razlikuje se po tradicionalnijem i konzervativnijem duhu. Velika loža ko­ ja je duhovnija. Na najmanje skretanje je­ dnog od članova strogo se reagira. stoljeću primije­ tio kako je "tajna masonstva" nepo­ vrediva po svojoj naravi jer je mason (. T EMELJNA MASONSKA TAJNA DIO JE slobodni zidari biti predmet. zabranjuje svojim članovima da budu slobodni zi­ dari. Velika nacionalna U jednoj londonskoj loži 1992.MASONSKA TAJNA prisege koju polaže svaki ma­ son pri inicijaciji. to znači da je slo­ bodno zidarstvo duboko ukotvljeno u svojem vremenu. izaziva znatiželju i fascinaciju. Danas se smatra da ima više od šest milijuna članova od kojih je većina u Sjedinjenim Država­ ma. Na čelu reda bili su i neki kraljevi. promatra. Velika ženska loža ili Ljudsko pravo. U Francuskoj masonske lože okup­ ljaju više od 120 000 masona i masonki u različitim podružnicama: Veliki orijent laičkoga usmjerenja. Njezino zazivanje pokazuje sve vrste maštarija i izmi­ šljotina. Tako brat može otkriti svoju pripadnost. sve je rela­ tivno. Prva je ot­ krivena prije otprilike tri stoljeća: bo­ gata literatura danas iznosi pojedinosti o masonskim tajnama. francuska loža. bliža engleskoj masone­ riji. prokazujući maštanja Léa Taxila. Što se tiče tajne tj. lože su u Francuskoj najvećim dijelom udruge prema zakonu iz 1901. skrivene na­ ravi masonskih sastanaka. a djelomično i njegov izraz. Druga se te­ melji na slobodi pojedinca. ona potiče kritike i maštu. Katolička crkva sa svoje strane po­ jačava ekskomunikacije koje su ukinute tek 1983. ali ni­ kada ne smije otkriti pripadnost treće osobe u odnosu na njezin privatni život. sumnja ostaje. Režim u Vichyju. U Ujedinjenom Kraljevstvu slobodno zidarstvo ima gotovo institucionalnu ulogu. Na kraju Drugoga svjetskog rata re­ dovi slobodnog zidarstva su desetkova­ ni i bit će potrebno više desetljeća da se ponovno konstituiraju. ona proizlazi iz intimnog odnosa koji svaki mason stvara tijekom godina sa samim sobom. To društvo koje tvrdi da je više di­ skretno nego tajno.

Willermoz koji je J EAN-BAPTISTE WILLERMOZ (1730. Martines de Pasqually. odabranih svećenika svijeta bio je pokretač paramasonskoga sustava teurgijske vokacije.) poslužiti". vitezovi Istoka. utemeljio je red Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers (vitezo­ va masona. OD MARTINIZMA DO TEMPLARA Sjediniti se s Bogom Utemeljenje reda odabranih svećenika odgovara kod Pasquallyja točnoj kozmogoničnoj viziji koja povezuje krš­ ćanske elemente sa židovskom kabalom i stanovitim utjecajima muslimanske središnji je lik u kršćanskom i ezote­ ričnom masonskom krajoliku 18. Njegov je cilj: ponovno uključiti čovjeka u božansko stvaranje.-1824. Vrlo brzo masoni su posvećeni u Pasquallyjev sustav. Lyonski trgovac. Utemeljitelj reda Vitezova masona. posebna vrsta slobodnog zidarstva Usred stoljeća prosvjetiteljstva dva čovjeka razrađuju teurgijski nauk... a prakticira se još i danas. zatim veliki graditelji.. mistike. Pasqually. Willermoz susreće Marti­ nesa de Pasquallyja 1766. Obred odabranih cohena otvoren samim ljudima uskoro se prakticira u cijelom francuskom kraljevstvu i broji dvanaestak loža za Pasquallyjeva života.. Poseb­ no pristupaju stupnju réau-croix Jean Baptiste Willermoz i Louis Claude de Saint-Martin. utemeljiteljem templarske Stroge opservacije.Martinizam. Fasciniran nje­ govom doktrinom. zapovjednici Istoka. po zanimanju slobodni zidar od 1750. nedvojbeno maran pretvo­ rivši se u žestoka katolika. kalfa i majstor. on se uspinje po stupnjevima sve dok nije postao réau-croix. postao je po­ znat kao čudotvorac neobičnih moći. on je svakako obilježen fascinantnom ka­ rizmom. dobiva služ­ beno priznanje svojeg obreda koji pre­ uzima ime Ispravljeni škotski obred. Kao slobodni zidar smatra svoje društvo zajednicom visokih ma­ sonskih stupnjeva utemeljenih na tri prva univerzalna stupnja. izabranih svećenika svijeta). 111 Tajne inicijacijska društva .?-1774. šegrt. kalfe coheni. stoljeća. Nakon smrti majstora lože odabra­ nih cohena propadaju. Iako je taj ugled zasigurno pretjeran. čiji je život dotad bio slabo poznat. postaju sustavno šegr­ ti coheni. MARTINES DE PAS- qually (1710. ODINE 1754.) stupio u vezu s njemačkim barunom Karlom von Hundom.). Predstavljajući se kao "slab in­ strument kojim se Bog želi (. Martines de Pasqu­ ally je prije svega teurg uvje­ ren u nužnost da nekoliko njih sjedini s Bogom. razra­ đuje masonski sustav koji spaja stečevine martinizma te viteški i templarski ideal do kojega toliko drži. Martines tvrdi da je uveo svoje pri­ staše u vezu s anđe­ lima koji potječu od Boga. On promatra red odabranih cohena (doslovno "sve­ ćenika") kao pravu sve­ ćeničku sektu čiji je cilj ostvariti to sjedinjenje: prikladnim i složenim obredima bliskim ma­ giji. Samo nekoliko njih pristupa najvišem stupnju majstora. koji su zajednički svakoj loži. budući Martinesov tajnik i nastavljač njegova djela.. Odsad utjecajna osoba u lyonskom području 1782. majstori coheni.

francuski liječnik obuzet okulti­ zmom i hermetizmom. nego i postupnom komunikacijom "utjecaja" sposobnog da podigne iniciranog u njegovu di­ menziju čovjeka-Boga. Tijekom sastanaka smatra se da se anđeoska bića prikazuju u obliku svjetlosnih prikaza. Jedno sto­ ljeće poslije Gérard Encausse (1865. Čini se da je nedavno red odabranih svećenika Martinesa de Pasquallyja ob­ novljen u izvornom obliku i da se martinistička teurgija iznova prakticira u vrlo tajnim kružocima. Od Cagliostra do Jean-Baptistea Willermoza. poznatiji pod imenom "Papus" reaktivira martinizam. Martinistički red ga je nadživio sve do naših dana. Red Martineza de Pasquallyja nestao je 1781. Isprva racionalist Encausse priča da je primio iluminaciju u kontaktu s jednim od svojih prijatelja koji ga je navodno inicirao. Zatim 1891.— 1916. Saint-Martinov i Willermozov Gérard Encausse. od Starog i prihvaćenog škotskog obreda do Ispravljenog škot­ skog obreda malo je masonskih loža iz prosvjetiteljskog stoljeća koje mu ne duguju neki element nauka ili obreda. posvećeni moraju stalno praktici­ rati molitvu i slijediti stroga pravi­ la prehrane.). utemeljuje martinistički red koji nastoji sintetizirati Pas­ quallyjev. Ta vizija pretpostavlja posebne kvalitete kod iniciranih. nauk. ne ostavivši potomstvo. Zato je važno podsjetiti svako­ ga da sudjeluje u božanskom stvaranju. bio je jedan od velikih likova francuskog ezoterizma. Njegov martinistički red ostvario je ša­ roliku sintezu različitih inicijacijskih tradicija. Od Pasquallyja do Papusa Pasquallyjev martinizam utjecao je na ve­ lik broj daljnjih društava ili ezoterijskih struja. nazvan Papus.Kako bi mogli primiti božansko. U svojem Traktatu o reinte­ graciji namijenjenom réau-croix Pasqually naučava kako je čovjek žrtva smrtne tvari u koju je zatvoren od Adamova pada. Tajna inicijacijska društva 112 .. Papus je stekao veliku slavu jer je neko vrijeme uživao naklonost cara Nikolaia II.. prije nego što ga je zamijenio slavni Rasputin. ali u kontekstu složene povijesti on je danas okružen ti­ sućama društava koja za sebe isto tako tvrde da su martinističkoga podrijetla. Osim novih obreda uključuje po­ sebno nošenje maske za koju se smatra da potiskuje ličnost kako bi bolje iz nie izašla bit koja je svojstvena svakomu. što uključuje da se stjecanje prvih stupnjeva cohena događa ne samo preko klasične inicijacije. ali kadgod i zvučnih.

njihov iskreni sljedbenik. 113 Tajna inicijacijska društva . obavlja ozbiljan i du­ bok ezoteričan posao. Tako se Cagliostro domogao dragulja tije­ kom "sotonskih iskustava". uzeo kalij iz Meke i posvetio ga u tajne Perzije. U Španjolskoj. izrađuje čarobne napitke za mladost i obogaćuje svoje točke kemijskim manipulacijama. protiv­ no svim očekivanjima. Počinje se predstavljati kao struč­ njak za "egipatske" tajne. inteligent­ na i ambiciozna nagovara Giuseppea da se više ne zadovoljava brzinskim cir­ kuskim točkama te ga krsti "grofom Cagliostrom". olakšavši putem nekoliko ple­ mića za njihova skupocjena blaga. Ušao je u sjemenište s dvanaest godina. ljepoticom Lorenzom Feliciani. koji je imao određenu naobrazbu. Proglasivši se "ve­ likim Koptom Azije i Europe" priča kako je on izgubljen sin kralja Trebizonda kojeg je. Kako bi to postigao. no izbačen je zbog sitnih krađa. Zatim ga otac šalje kao šegrta ljekarniku u neki samostan. Magnevalom i Saint-Costardom. kao sin nekog službenika. nekoj egipatskoj sekti prije nego što je bio podučen u alkemiju u Damasku i zatim u tajnim laboratorijima malteš­ kih vitezova. S dvo­ jicom lyonskih kalfa. magiju. Od najranije dobi mali Giu­ seppe je nemiran. Istodobno se okreće alkemiji i ezoterizmu te postaje. Postavši "mag". Uči umijeće opsjenarstva. Kći sitnog zanatlije. utemeljuje ma­ sonske lože kojima daje tzv. Zatim se usavršava u svjetlo dana u Palermu 1743. slobodno zidarstvo i rosenkreuzerski nauk oko baštine antičkog Egipta koji smatra kolijevkom ezoterizma. Engleskoj zatim Francuskoj par niže us­ pjehe. dok je bio dijete.. "egipatski obred" u vrijeme kada slobodno zidarstvo doživljava čude­ san uspon u Cagliostro. Ovdje zmija probodena strijelom podsjeća na matematičku beskonačnost. IUSEPPE BALSAMO. Iznenađuje publiku neobičnim talentima iscjelitelja i božanstva.. mi­ ješanje pudera i masti za mladića je ot­ kriće. Opremljen tim znanjem Cagliostro želi pomiriti religiju. Ona pak postaje Serafina. zagonetan i demonski grof Cagliostro nudi da će iniciranima otkriti znanje za koje tvrdi da seže duboko u antiku. UGLEDAO JE Egipatsko slobodno zidarstvo Čini se da se Cagliostro prvi put u živo­ tu zagrijao za svoja istraživanja. islama i In­ dije. Zajedno odlaze tražiti bogatstvo tamo gdje ih nitko ne poznaje. Ženi se 1768. manipulirao je alkemičarskim i hermetičkim referencijama iskovavši simbole za vlastitu uporabu.Egipatske lože grofa Cagliostra U sklopu masonskih loža za koje kaže da su "egipatske". iskorištava lakovjernost ljudi.

Francuskoj i kada je egiptomanija na vrhuncu: piramide i hijeroglifi sinoni­ mi su za mnogo tajni i ezoterizam. Proklamirane ambici­ je su ipak više od onih tradicionalnog slobodnog zidarstva jer se smatra da inicirani pristupaju ovladavanju čudo­ tvornim moćima koje bi im omogućile da obnove tijelo i dušu. a umire 1795. Pariz 1786. izvan vremena i prostora moje duhovno biće živi vječnim životom i ako uronim u svoju misao vraćajući se u tijek vremena. Visoka egipatska masonerija ubrzo počinje fascinirati: lože se množe i pri­ laze masoni medu kojima je i istaknuti kardinal Rohan. Uostalom. progoni ga papinstvo zbog njegovih sotonskih pseudoaktivnosti. Kako bi to uči­ nili. više miješa spoznaje iz alkemije.. kabale i astrologije. Obred ne sadržava mnogo pravih egipatskih elemenata. osim masonskih sastanaka članovi se moraju povući na četrdeset dana kako bi se očistili. 1990. Serafina. pa sam došao u odraslu dob i otada više nisam brojio. znakovi i pa­ rabole: dakle. Sva svjetlost dolazi s istoka. Godine 1784. Cagliostro mora hitno napustiti Fran­ cusku.Zlatna legenda o grofu Cagliostru.. A trebaju vam pojedinosti. Serafina. Tijekom masonskih skup­ ština događaju se iskustva s medijima. želim ignorirati. Tajna inicijacijska društva 114 . imao sam tri godine poput vas. Cagliostro u Lyonu ute­ meljuje prvu egipatsku ložu. postaje njegovom velikom svećenicom.. slušajte! Vratimo se daleko u prošlost jer vi to želite. "Pobjed­ nička mudrost". Još jedna originalnost egipatskog kulta: otvoren je ženama. u koju je bio upleten i kardinal. Pariz.A. No nakon afere s ogrli­ com.. zatim se­ dam godina. (Ime) kojim su me zvali pri ro­ B ALSAMO JE OD SEBE UČINIO ILUMINIRA- đenju." J. Egipatski kult na posljetku uopće ni­ je prakticirao. postajem onaj koji želim. ako čujem svoj duh prema uda­ ljenom načinu postojanja onoga kojega vi primjećujete. Mémoires pour le comte Cagiiosrlo. citirao P.) Mjesto. VÉsoterisme. "kraljica od Sabe" Cagliostro je koncipirao sustav "visok­ ih masonskih stupnjeva" koji se obraća svakom masonu. obitelj koju sam odabrao za to.. Thilorier. Tražim ime koje sam odabrao da se pojavim medu vama. Vrativši se u Italiju. ono koje su mi dali u mladosti odbacio sam kao što bih odbacio demodiranu i odsad nepotrebnu odjeću. Mistifikator je postao iskreni ezoterist koji je dugo utjecao na slobodno zidarstvo. "Ja nisam ni iz kojeg razdoblja i ni iz ko­ jeg mjesta.-Ch. U ovom odlomku obraća se svojim iniciranima. sat kad se moje materijalno tijelo prije 40-ak godina oblikovalo na ovoj zem­ lji. VELIKI KOPT CAGLIOSTRO O SEBI SAMOME nu ličnost preko ezoteričnog zna­ nja koje seže sve do drevnog Egipta. loseph Balsamo uči tajne alkemije uz svojeg učitelja Althotasa koji sasvim sigurno nikad nije postojao. (.. ali postao je primjer tako da mnogo ljudi danas raspravlja o nje­ govu naslijeđu. prekrštena u "kraljicu od Sabe". Sva inicijacija dolazi iz Egipta. Robert Laffont. Riffard. Zatočen je 1789.

nazvan Papus . U Francuskoj spiritizam popularizira Hyppolyte-Léon Rivail (1804. Neki čak tvrde da su ih uveli u vezu s mrtvima.-1875.-1930. NEKA ČUDNA PRIČA kružila je američkim gradi­ ćem Hydesillem. Tri sestre. stoljeća cvjetaju društva." Dakle.. od Praga do Londona preko Berlina.).). tajni kvasac svih intelek­ tualnih snaga. Okult­ ni mislilac par excellence je Alphonse-Louis Constant (1810. U svojim djelima koja se neprekidno ponovno objavljuju.. Käthe.-1869. "Vidio sam. zatim u Europi gdje brzo broje tisuće pristaša među kojima je i Arthur Conan Doyle (1859. a ipak mi razum ne vjeruje".. Zanimanje za društva i spiritističke fenomene početkom 20.) koji je pod imenom Eliphas Levi popularizirao te ideje tvrdeći kako "se čini da je okult­ na filozofija bila hraniteljica ili kuma svih religija. Probrani cvijet francuske znanosti sudjelovao je u jednom od nje­ zinih transova: kemičari Pierre i Marie Curie. Oduševljenje je golemo. Na groblju Père-Lachaise grob Allana Kardeca uvijek je urešen cvijećem što . uskoro nastaju prva spiritistič­ ka društva u Sjedinjenim Američkim Državama. Sam je po­ jam skovan oko 1840. astronom Camille Flammarion. katkad efemerna. On odgovara po­ vratku ideja prema kojima postoji znanje koje je prethodilo u odnosu na sva ostala. Sklonost prema okultnom U drugom planu spiritističkih fenome­ na je ponovno pojavljivanje okultizma koji karakterizira drugu polovicu 19. ali i veliki filozof Hanry Bergson. ODINE 1848. stoljeća uvelike je izlazilo izvan zatvore­ noga kruga pristaša. Tako su se protivno običaju neke seanse održavale u javnos­ ti.) i apsolutna kraljica društva u vrijeme kad je ono bilo eks­ kluzivno rezervirano za odgoj svećeni­ ka i kraljeva. neki inicirani mogu ponovno otkriti ovo skriveno znanje. Okultisti najčešće op­ sjedaju masonske ili paramasonske sku- je svjedočanstvo utjecaja koje još i danas ima kod mnogih sljedbenika. koje je prošlo kroz civilizacije od starog Egipta do naših dana. stoljeća i početak sljedećega. otac slavnoga Sherlocka Holmesa i neu­ morni apostol spiritističkog pokreta. on reinkarnaciju čini čak pravilom života. U nevjerici svi su prisustvovali levitaciji sto­ la pred kojim su se držali.. Gérard Encausse (1865.-1916. koja svojim sljedbenicima žele otkriti skrivene tajne. medij koji tvrdi da je u bivšem životu bio druid po imenu Allan Kardec i to ime preuzima 1850. martinistički red radi istraživanja okultnih znanja. Margaret i Leah Fox ispituju duhove posredstvom medija tvrdeći kako su došle u vezu s dušama pokojnika koja se očituje tako da se premještaju predmeti. oko medija Eusapie Palladino koja je potje­ cala iz Italije. (.po ime­ nu duha neopitagorejske medicine dao je konkretan oblik tom istraživanju utemeljivši 1891. godine. Njegov glavni učenik.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom U drugoj polovici 19.). U istom razdoblju cvjetaju okultistički krugovi posvuda u Europi. To je bio slučaj u Parizu 1906. komentirao je Pierre Curie.

spiritistička se druš­ tva često smatraju tajnima.. Kontemplacije. ponavlja iskustvo ne­ koliko puta sve dok ne počne "razgova­ rati" s Molièreom i Racineom. na groblju Père-Lachaise. Osim toga. . Maratoni. jesi li tu? Zbog tih postupaka rezerviranih za ne­ koliko iniciranih. Hugo je zbunjen. Moderni zapad.. Spiritističkih društava ima još neko­ liko stotina i ona oduševljeno održavaju naslijede Allana Kardeca. Dakako da okultizam nije spiritizam.! pine kao što je Societas Rosicruciana in Anglia što su ga 1867. ali i za jednu od najljepših pje­ sama. Kritički duše.. rujna. Čak je i val new agea preuzeo Kardecov nauk. No spiritističko iskustvo Victora Hugoa završava nakon dvije godine kad ga je jedan od sudionika neke seanse pokušao probosti. a druga traju kao Martinski red ili skupine rosenkreuzera. Te seanse "duhovne telegrafije" nadahnule su Hugoa za broj­ ne skice. i čak Napoleonom III. Val spiritizma zapljusnut će svijet. Delphinu de Girardin koja inicira ma­ lu zajednicu prognanih u spiritizam ko­ ji u Francuskoj odnedavna nailazi na veliko oduševljenje. Isprva suzdržan... bivšeg druida. postao je svojevrsnom novom religijom koja se pridružuje kršćanstvu. tehnološki napredan i racionalan protjerao je spi­ ritizam u rang simpatičnih zabava za adolescente vjernike. a stolovi što se okreću postali su rekviziti za predstave iluzionista.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom 116 HUGO I "SESTRINSKA DUŠA" Hugo je ondje pronašao 1853. Isusom Kristom i Galilejem. Divno po­ tomstvo ovoga može se mjeriti s rijeka­ ma pristaša na njegovu grobu. ali ovaj poslje­ dnji našao je načina da se proširi samo zahvaljujući tim postupcima. veza s duhovima i vjerovanje u vječnost duše pogoduju ovom približavanju. Shakespeareom koji mu diktira svoje stihove. To je otkriće! Njegova tragično nestala kći Leopoldine oglaša­ va se pod imenom "sestrinska duša". na grobu u obliku dolmena koji evocira bivši život učitelja.! Svaki od tih raz­ govora bit će pohranjen u Knjizi stolo­ va. Povrh toga. Rousseauom. Neka od tih društava su nestala. jednog petka 13.. naprotiv. utemeljili engleski okultisti Robert Wentworth Little i Ken­ neth Mackensie.. Eshilom i Machiavellijem. P ROTJERAN U IZGNANSTVO VICTOR mijenio. završene.. oduševljenje prvih godina brzo je splas­ nulo i spiritizam se zatim duboko pro­ Tri sestre Fox demonstriraju svoju sposobnost da čine da stvari levitiraju pred očima jednog zaprepaštenog američkog pastora. čini se da se "di­ jalog s mrtvima" mogao prakticirati sa­ mo u diskreciji koja pristaje toj vrsti konverzacije vi­ še nego kakvo javno mjesto. gdje broji milijune pristaša. pjesnik prihvaća da sudjeluje na prvoj seansi 11. "Što kažu usta sjene". U Brazilu.

naprasne smrti u njezinu okružju. 1888. slavnog spiritista. Zajedno su utemeljili Teozofsko društvo 1875. "LUČONOSAC" dila je da su je za njezinu gla­ vnu knjigu nadahnuli "gospodari mudrosti" koji žive na nevidljivim ra­ zinama. ezoteričnih i filozofskih. t. koje neki opovrgavaju. sjajni i blještavi Lucifer otvorio je oči automatu što ga je stvo­ rio Jehova. Rođena je u Ukrajini. rođena u punom okultističkom i spiritističkom valu nedvojbeno duguje uspjeh množini takvih svojih posudbi. HPB se udala sa 16 godina za 70-godišnjeg generala kojeg će napustiti nakon neko­ liko mjeseci i krenuti na putovanje svije­ tom. Ondje je stekla uvjerenje da će svijet biti spašen samo ženskim i miro­ ljubivim polom koji karakterizira orijen­ talne kultove. Theosophical University Press. II. stoljeća Helena Petrovna je poznata u mondenim krugovima zbog svojih vizija i svojih medijskih sposobnosti. odvelo ju je u Kinu gdje je navodno posvećena u misterije tantričnog budizma. No njezino ključno putovanje. nazvana HPB. H ELENA PETROVNA BLAVATSKY TVR- . Si­ gurno je da je teozofija stara disciplina. Po vlastitu svjedočenju. 'Glas­ nik svjetlosti'. što nije slučaj s HPB čiji put preuzima druge na­ čine. EUMORNA PUTNICA. bila je inicirana u velike ezoterične kultove kao što je Izidin u Egiptu.-1892. bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo'. Njezino je djetinjstvo obilježeno neobičnim feno­ menima koji mladoj ženi daju demon­ ski pečat. Ona prikazuje lik sotone kao osloboditelja što ilustrira etimologija riječi Lucifer koja znači "onaj koji nosi svjetlost": "Prirodno je vidjeti Sotonu. Njega se u potpu­ nosti može smatrati Spasiteljem." H. zmiju Postanka kao pravog stvoritelja i do­ bročinitelja. U Parizu susreće Allana Kardeca. Treba li vjerovati. tako se predstavlja Helena Petrovna Blavatsky (1831. INICIRANA U najokultnija znanja. ljudi poput Jakoba Böhmea. Svi su djelovali u sklopu kršćanstva.). obuzet ezoterizmom. oca duhovnog oca. istaknuta članica Teozofskoga društva koji su nazivali HPB. Blavatsky. i prvi je pro­ mrmljao: 'Onoga dana kada budete jeli voće. medij ko­ ji komunicira sa skrivenim i pradjedovskim snagama. Svedenborga. "Nevidljivi višnji" Sredinom 19. Louis-Claudea de Saint-Martina po­ kušavali su u svoje doba istražiti putove pristupa božanstvu kako bi bolje shva­ tili bit stvarnog i stekli mudrost. inicirana i pukovnik Henry Steel Olcott. Tajna doktrina.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Teozofija kao originalna sinteza različitih vjerskih struja. kako Elena Petrovna Blavatsky. SOTONA. kako se tvrdi. moć neupitne sugestije kojoj se pridružuju medijske sposobnosti. u isti mah i najviše osporavano. U Sjedinje­ nim Državama prisustvuje svečanostima vudua. P.

Teozofska doktrina koju je razvila HPB sinteza je elemenata izvu- Tajna inicijacijska društva 118 .oni 875. da je putovala u Kinu. ona tvrdi. sve je to sadržano u Ouroborusu. Oni tu slave produbljenje vjerskih spoznaja s ezoteričnog i sinkretičnog aspekta. ali s drugima — Feltom. Moguće je da se tandem već približio nekim tajnim društvima. zaljubljenikom u egiptologiju i Setom Pencostom. Deviza društva je sinkretična: "Nema religije veće od istine.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Ilustracija sinkretizma što ga propovijeda Teozofsko društvo. Amblem teozofa simbolizira tu potragu za skrivenim jedinstvom: u Salomonovu žigu nalazi se egipatski križ. uvjeren je u potrebu da objavi njezine ezoterične spoznaje s obzirom na to da u tom razdoblju po­ činju veoma neobične manifestacije." Budizam. je nalaze u New Yorku gdje je imala sudbonosni susret s pukovnikom Henryjem Steeleom Olcottom. simbol vječna života. na posljetku su 1876. kabalistom . što ona pripisuje neobičnim "nevidljivim višnjima". prije nego što su je preuzeli na­ cisti. odlučili da će prihvatiti sustav stupnjeva i inicijacijskih kultova od kojih masonski biljeg ne ostavlja nikakvu dvojbu. Opčaran nadnaravnim darovima HPB. radije utemeljuju vlas­ tito Teozofsko društvo. središta energije u budizmu. bila istočnjački sunčani simbol. me­ đu kojima je slavna Zlatna zora. prvi pristaše društva često su anglosaski masoni. Na vrhu napokon stoluje svastika koja je. u Tibet i Indiju? Ma što to bilo. Uostalom. zmiji koja sama sebi gri­ ze rep i također simbolizira slijed ciklu­ sa. Ova daska koja se rabi kod teozofa prikazuje sedam čakri. 1873. Helena prima pisma koja se pojavljuju misteriozno u njezinim džepovima. slobodno zidarstvo i sotonizam izmiješani Iako su utemeljitelji u početku bili od­ lučni da se distanciraju od slobodnog zidarstva.

on 1913.) i te kako osporavaju. Steiner definira dok­ trinu koja preuzima mnogo toga od teozofije i naći će svoju najsavršeniju primjenu u utemeljenju "Škole Steiner".).1888.Svađe oko nove duhovnosti Red dovoljno napreduje pa ga Olcott i Petrovna nastoje učvrstiti. Ali kriza je već počela. 119 Tajna inicijacijska društva .). odlaze u Indiju gdje kupuju palaču Advar blizu Madrasa koja je još danas sje­ dište Teozofskoga društva. reinkarnacija svih velikih iniciranih u prošlosti . u mješovitoj masonskoj loži Ljudskoga prava osniva u Advaru ložu. čenih iz budizma. prekida veze prije nego što je iste go­ dine osnovao Antropozofsko društvo.). ona objavljuje skup teza u svojem istak­ nutom djelu Tajna doktrina. Pedagog po struci. Prije smrti 1892. Godine 1882. Ona je prešla iz radikal­ nog ateizma na teozofski put nakon či­ tanja Tajne doktrine.-1925. Petrovna izjavljuje da ga je naslijedila od tajnih bića koja su joj ga priopćila dajući joj pristup "najstarijem rukopisu na svijetu" Knjizi Dzyana. Rising Sun koja funkcionira usporedno s Teozofskim društvom.-1933. S Annie Besant Teozofsko društvo dobiva ključni utjecaj u smislu sve izraženije orijentalizacije. I doista. Sve veći broj pristaša nije zadovoljan novom upravom. Pod utjecajem spiritizma ona osim toga brani ideju susljednih reinkarnacija prema kojima se pojedinac progresivno poboljšava i tvrdi da uči svoje pristaše elemente gnoze koja omogućuje da se oslobode zapreka materije. Nekoliko godina pri­ je već je Anna Bonus Kingsford (1846. Međutim posljednje godine Petrovne obilježene su skandalima što stavljaju pod znak pi­ tanja njezinu čestitost i njezine talente. Godine 1888. Goetheanum podignut u Dornachu u Švicarskoj prema Steinerovim modelima danas je sjedište Antropozofskoga društva i centra za izobrazbu. Inicirana 1891. hinduizma i triju monoteističkih religija. Među njima je i Rudolf Steiner (1861. to se vjerova­ nje baš ne podudara s pravoslavnim kršćanstvom koje HPB ne cijeni previ­ še. važna figura ženskog ezoterizma. neki mladi Indijac po imenu Krishnamurti. koje neki poput slavnoga spiritista Dunglasa Homea (1833. intelek­ tualac zadužen za njemački ogranak Teozofskoga društva. koje još danas obrazuju milijune djece diljem svijeta oko ideje sklada između bi­ ća i njegove sredine. Žaleći za njezinim konstantnim udaljavanjem od kršćanstva. Besant proglašava kako njezin štićenik. nije nitko dru­ gi nego toliko očekivan "učitelj svijeta". odredila je svoju nasljednicu u Annie Besant (1847. Ona hvali lik Lucifera prikazanog kao "spasitelja" koji donosi spoznaju. kojeg je usvojila.iako on odbija ulogu koju mu želi nametnuti njegova zaštitnica.-1886.

francuskim piscem Édouardom Schuréom. on odbija društvo koje smatra nihilističkim i is­ povijeda svoju vjeru u svjetlu buduć­ nost za čovječanstvo pod uvjetom da se pokrene duhovna revolucija. Tako su se isplele veoma uske veze između društva i međunarodnog spiritističkog i spiritualističkog kongresa. psihoanaliza. Poput njega pokret New age operira spajanjem do­ sta različitih elemenata koji dolaze sa zapada i istoka: yoga. Uronjen u teozofiju naučavao je kako se može približiti Bogu unutarnjim iskustvom. ali i industrijalcem Henryjem Fordom ili znanstvenikom Thomasom Edisonom. veliki broj pristaša HPB pripadao je istodobno drugim tajnim društvima u koja su unijeli teozofsku doktrinu.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva NEW AGE. Međutim. Razmimoilaženja koja su potresala društvo nisu začudo oslabila teze njego­ vih utemeljitelja. izvire prilično jasno iz teozofskoga smjera. Ono danas slijedi trostruku svrhu: "stvoriti jezgru univerzalnoga bratstva". To je bio slučaj sa slikarima Kandinskim ili Mondrianom. Nadahnjujući se teozofskim i antropozofskim idejama. Ezoterizam pokreta New age je neu­ pitan: taj je pokret stvorio i populari­ zirao ideju o "vremenu Vodenjaka" sinonimu oslobađanja mira i ljubavi u koji će svijet ući u 20. sufizam ili budizam poput pribjegavanja kon­ ceptu "globalnog sela" preuzetog od Kanađanina Marshalla McLuhana. "poticati komparativno prou­ čavanje religija" i "proučavati neobjašnjene zakone prirode i skrivene moći u čovjeku". Nedavno je teozofski sin­ kretizam ponovno preuzeo pokret New age čiji je uspjeh neupitan. a ogranci koji su se javljali pridonijeli su da se ona šire pod perom Steinera ili Kingsforda. ni­ je zato postalo manje intelektualno raskrižje. gnozu. stoljeću. danas se ideje New agea re­ dovito optužuju da su poslužile kao izlika za lukrativno iskorištavanje ko­ je nema mnogo veze s izvornim teza­ ma. stvara se novi pokret: New age. To vjerovanje u mogućnost novog zlat­ nog doba. ZADNJA JE PREOBRAZBA TEOZOFIJE niji. slično novom izdanku apokaliptične misli. P OTKRAJ 60-IH GODINA U KALIFOR- Važan utjecaj Iako je Teozofsko društvo trebalo na­ pustiti dio svojeg izvornog sadržaja. Jiddu Krishnamurti na seansi javnoga čitanja. Mnogo je ljudi bilo fascinirano pristupom i naukom Petrovne. koju je zapljusnuo val kontrakulture. Osim to­ ga. pozivanje na kabalu. paramasonsku orga­ nizaciju čiji je središnji značaj bio krš­ ćanski. napustila Teozofsko društvo i osnovala Hermetic Society. .

spoj rosenkreuzerizma i magije živjet će samo pola stoljeća. stvoritelju Drakule. Lik astrologa i znanstvenika Johna Deea (1527. malkut dok je svaki od njih pridružen jednoj obojenoj sferi i jednoj točki na tijelu. U tom trenutku smatralo se kako inici­ rani primjećuje ili vizualizira val na vrhu svoje lubanje koji kruži duž njego­ va tijela prema nekoj točnoj stazi. SEFIROT "STUPA SREDINE" obred Stupa sredine imao posebnu važnost. Napokon ideje koje su motor reda ned­ vojbeno osvajaju: masonske. korijeni reda koincidiraju s Westcottovim otkrićem šifriranog manuskripta čije kabalističke napise uspijeva dešifri­ rati Mathers. Bramu Stokeru. za- Ovi simboli su razlikovni znakovi različitih dužnosnika koji su uokvirivali radove u sklopu Zlatne zore. rosenkreuzerske i alkemičar- ske referencije usko su povezane s ele­ mentima kabale i tradicionalne magije. Bila to su­ gestija ili stvarnost. nije manje istinito da se pristaše često posvete toj vrsti vježbe. doktrine Zlatne zore bile su u savršenoj podudarnosti s ukusom vremena. a zatim svaka od njezinih etapa odgovara jednom sefirotu. William Wynn Westcott. Prema naznakama sadržanim u tom djelu kod nje je navodno bilo pohranjeno nasljed­ stvo originalnih rosenkreuzera koje je stoljećima prenosio tajni red pod ime­ nom Die goldene Dämmerung ("Zlatna zora"). Druga radikalna novina jest da se primaju žene i da su veoma zastupljene. Godine 1888. TO JE ZAJEDNIČKO VELIKOM PJES- niku W. autoru Otoka s blagom'? Osim zajedni­ čke pripadnosti svijetu britanske knji­ ževnosti sva su trojica bili članovi utjecajnog društva Golden down. Stojeći iii sjedeći izvršitelj bi morao vizualizirati njih pet keter. Zlatna zora prihva­ ća svakog profanog člana. No obilježit će svoje vrijeme i utjecati na istaknute ličnosti. otvoren je prvi hram u Londonu nakon kojeg su sli­ jedili hramovi u Edinbourghu i Parizu.-1608. Westcott stupa u vezu s njom i dobiva dopuštenje da utemelji engleski ogranak pod nazivom Hermetic Order of the Golden Down ("Hermetički red zlatne zoree").) ima ovdje središnju ulo­ gu: njegov sustav zazivanja duhova uve­ like su prihvatili članovi Zlatne zore. Proizlaze iz svih ezoteričnih tradicija. Samuel Liddel Mathers i William Robert Woodman koji su u isti mah bili slobodni zidari i rosenkreuzeri. daat. Č LANOVI DRUŠTVA PRAKTICIRALI SU BROJNE MAGIJSKE OBREDE MEĐU KOJIMA JE 121 Tajna inicijacijska društva . "Astralna projekcija" Adeptusa minora Uspjeh reda bio je brz djelomično i za­ to što je ulazak u nj relativno jednosta­ van: dok engleski red Ruže i Križa primaju samo majstore masone. oduševljeni ezoterizmom i starim magijskim knjigama. B. tifaret. Dee je doista mislio da je pronašao originalni Adamov jezik. Točnije. Ta je operacija bila popraćena zazivanjem jednog od imena bogova.Hermetički red Zlatna zora Zlatna zora. Napokon. To tajno društvo utemeljili su 1887. U razdoblju kada su spiritizam i magija fascinirali gomile. Dvojica ljudi ovdje dakle otkrivaju podatke o Njemici Anni Spren­ gel koja je živjela u Nürnbergu. jesod. koji su od toga učinili temelj svojih ma­ gičnih obreda. Yeatsu. Meditacija okićena terapeutskim vrijednostima nadahnjuje se kabalom. obred je preporučivao da se val da izliti sa svih strana po tijelu i da ude iznutra u kontinuirani val. i Robertu Louisu Stevensonu.

zatim Philosophicus uče se opća načela reda odabrana iz nekih obreda kao što je "stup sredine". sestra filozofa Henrija Berg- sona. Drugi ogranak. Mathers je utemeljio u Parizu bratstvo Alfa i omega kojim će poslije njegove smrti upravljati njegova žena Mina. Skandali i svađe Godine 1900. utemeljio je vlastiti red. Od 1903. ali efemernu. ne računaju se višestruke i ponovne pojave posvuda po svijetu. Mathers otkriva nekolicini bliž­ njih kako Westcott i on nikada nisu bili u vezi s bilo kim iz "trećega reda" i kako su oni sasvim dobronamjerno izmislili njemačku rosenkreuzersku granu za ko­ ju tvrde da od nje potječu. a Thelemic Order of the Gol­ den Down pojavio se u Sjedinjenim Ame­ ričkim Državama 1990. Zagonetni mag Aleister Crowley. najtajniji. mag i templar u isti mah sprema se slaviti obred visoke magije. Zlatna zora će na­ pokon doživjeti sudbinu koja odgovara njezinu imenu: sjajnu. Practicus.Samuela Liddela MacGregora Mathersa naslikala je njegova žena u svečanoj odjeći. kad su se istaknuti člano­ vi britanskoga svijeta kao što je pisac Yeats.. Francuska prima više "hramova" koji to traže. Iako je originalni red nestao. bio je rezer­ viran za trojicu utemeljitelja koji su jedini bili osposobljeni da budu u vezi s "tajnim majstorima". Dodajmo tim unutarnjim svađama i činjenicu da su osobe bliske tom društvu bile uhićene zbog prijevare 1901. Tu se osim toga poučava "astralna projekcija" koja je trebala omogućiti sljedbenicima da prođu druge razine stvarnosti. Stella Matutina bio je posebno aktivan i stupio je u vezu s Rudolfom Steinerom. izbila je kriza. No za to je znanje potrebna duga praksa. Faraon. Oko njezina se naslijeđa vode žestoke svađe. I na­ pokon treći red. Tije­ kom njihova suđenja više je puta spome­ nuto ime udruge pa je mnogo pristaša počelo sumnjati u nju. Postupak zazivanja poči­ nje u drugom redu od kojeg se praktici­ ra samo stupanj Adeptus minor. Zato je društvo veoma strogo hijerarhizirano u tri postupna reda. Theoricus. Suočena s tim neodrživim priznanjima Zlatna zora pu­ ca. Astrum Argentinum. pridružili redu. hvaljujući kojem je moguće zazivati du­ hove posrednike tijekom teurgijskih se­ ansi. utemeljiteljem antropozofije. iniciran 1900. U prvom gdje neofit postaje jedno za dru­ gim Zelator. Tajna inicijacijska društva 122 . teoretski njema­ čkim redom Ruže i Križa. ona je na umoru. budući dobitnik Nobelove nagra­ de za književnost.

odine 1947. Rođen 1875. Adeptus minor.Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Određeno potomstvo učinilo je od Aleistera Crowleyja jednog od najvažnijih magova 20. On nije suvremeni pjevač poput Micka Jaggera. on je toliko zadivio članove reda da mu je od­ mah dodijeljen najviši stupanj. Kao bogati nasljednik prekida studij i vodi dendijevski život zahvaljujući ko­ jem se druži s osobama ezoteričnoga Londona. Otkrića na Nilu Sljedeće godine još više uvode Crow­ leyja u inicijacijski svijet tajnih društa­ va. Po­ sljednje smrtno proročanstvo nekog li­ ka koji je čitav svoj život. U Knjizi zakona mag potvrđuje kako su "svaki muškarac i svaka žena zvi­ O PATIJA CROWLEYJEVE THELEME IZRAV- jezda".lucifersko ime koje si je volio dati kako bi zahtijevao svoj postupak crne magije. fascinacija ko­ ju vrši i na žene i na muškarce. Poput njega Crowleyjevo društvo novači muškarce i žene s ciljem da ih inicira u magijske obrede zahva­ ljujući kojima će se moći probuditi u svojem "višem biću". tražio od svojeg lije­ čnika morfij kako bi ublažio bol koja ga je nagrizala. stječe imanje u Škotskoj nedaleko od Loch Nessa. 123 Tajna inicijacijska društva .od one Françoisa Rabelaisa koji u svojem Gargantui (1535. Nedvojbeno zato što je razvrat koji je reklamirao u svojoj opatiji najavljivao seksualnu revoluciju. Nekoliko sati nakon smrti svojega pacijenta umro je i liječnik. umirući je još smogao snage i prokleo ga. čini se. Ozzyja Osbournea (i njegove pje­ sme "Mister Crowley") ili grupe Iron Maiden koji mu nisu odali počast niti ga spomenuli u svojem djelu u vezi s nekom kompozicijom. u imućnoj bri­ tanskoj obitelji. stoljeća. Onaj koji se još zove Edward Alexander Crowley postaje sada mag Aleister Crowley ili "životinja" . To je način da se legitimira razvrat koji postoji u njegovoj sicilijan­ skoj opatiji. najuglednijem inicijacijskom društvu u Velikoj Britaniji gdje susreće Brama Stokera. smatrajući tako da ljudska volja mora naći svoj put baš kao što se zvijez­ da premješta na nebu.barem po imenu . rada Astrum Argentinum. Aleister Crowley je umro. U kontaktu s njima inicira se u orgijastičke kultove koji će ga proslaviti. Kad je liječnik to odbio. privlače brojne nove članove. Godine 1898. No Crowley doda­ je seksualnu dimenziju koje nema u matičnom društvu. Uspjeh je bio kao naručen. Čovjek doista ima čime intrigirati tj. Vrativši se u Europu. U Indiji prakticira yogu i tantrizam koji teži za tim da obuzda seksualnu energiju kako bi se upoznalo "buđenje". Njegovi su obredi bliski onima Zlatne zore. Ondje prakticira magiju nauče­ nu u obredima Zlatne zore. fascinirati. Tako se 1909. Knjigu zakona za koju se smatra da na­ javljuje novu religiju kojoj će Crowley biti prorok. tijekom putovanja u Egipat.) zamišlja idealnu za­ jednicu gdje mladi muškarci i mlade djevojke žive u skladu uz devizu: "Čini što te volja". Javlja mu se biće nazvano Aiwass i diktira mu "ČINI ŠTO TE VOLJA" ILI IZOPAČENI RABELAIS no je preuzeta . Ovdje intervenira seksualna magija: sjedinjenje suprotnos­ ti koja se prenosi ljubavlju treba prema Crowleyju omogućiti svakomu da se ot­ krije i ostvari. bio nadahnut vragom. Ali Crowleyjeva thelema ("volja") daleko je od Rabelaisove humanističke utopije. Glavni do­ gađaj u njegovu životu zbio se 1904. počinje studirati u vjer­ skim ustanovama što ga je zauvijek skrenulo s puta vjere prije nego što je došao na ugledno sveučilište Cambrid­ ge. Crowleyjeva karizmatska ličnost. Putuje svijetom. kojega je život već dobrano načeo. Iniciran pod imenom Perturabo ("izdržat ću"). neki je čovjek. Tih godina kaže da je primio proročku poruku: neka vizija mu je ob­ javila da će mu se jednoga dana kazivati u pero Sveta knjiga. Dodaje da mu je za­ datak voditi Crowleyja u organizaciji inicijacijskoga reda koji će zamijeniti Zlatnu zoru. Međutim rijetki se odupiru tiraniji gospodara koji se hvali dugim fazama trapljenja nakon kojega slijede noći razuzdanosti. pristupa Zlat­ noj zori. autora Drakule s kojim će dugo ostati povezan. Misteriozni lik otkriva mu napokon da je živio u Kaldeji pod vlaš­ ću Hamurabija. U Rusiji stupa u vezu sa sektom klisti iz koje je potekao slavni Rasputin. ali njegova je poruka ostala.

vara se u dramu. Jedna član­ ica umire u zbunjujućim okolnostima. "životinja" pozira uz vračarsku knjigu urešenu pentagramom. Ali jedna od tih crnih misa pret­ Mistični pečat koji se upotrebljavao tijekom ceremonija u hramovima Astrum Argentinum. Tajna inicijacijska društva 124 . a zatim se hvali da je tvorac engleske pobjede. Crowley reformira Astrum Argentinum sa šačicom vjernika i naseljava se na Siciliji na staroj farmi ko­ ju pretvara u svetište nazvano "Opatija theleme". Otad Astrum Argentinum pada i Crowley napušta Siciliju. stoljeća. Kad je preminuo 1947. Orgije se zbivaju u dvorani čiji su zidovi bili oslikani zastrašujućim likovi­ ma i luciferskim zvijezdama petokraka­ ma. odvlačeći svoju zajednicu prema kolek­ tivnom ludilu tako što svi pribjegavaju drogi za koju pretpostavljaju da budi os­ jetila. On ondje nastavlja svoje seksomagijske postupke sve do ekscesa.Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Nova Opatija theleme Godine 1919.. S tim pokrivalom za glavu daje o sebi faličnu sliku koja odgovara njegovim orgijastičkim postupcima. Lijevo: Aleister Crowley. Ali uspomena na Aleistera Crowleyja trajno je obilježila pristaše magiie tijekom 20. ezo­ terični red je već davno pre­ stao postojati. Nalaze ga za vrijeme Drugoga svjetskog rata kako šalje talisman Churchillu.

smatrano do tada gotovo dvospolcem. društva zadržavaju svoje običaje u inicijacijskim bratstvima koja tvore jedan od temelja njihova identiteta. gdje se ob­ rezani ujedinjuju u komo. ljudsko meso za koje se smatra da povećava njegovu tjelesnu i duhovnu snagu. no njihova se znanja ezoterične naravi nikada ne priopćava­ ju. Na kraju toga teškog razdob­ lja posvećeni priseže da će čuvati tajnu o onome što je doživio i da prihvaća novo ime jer. Ovaj se mora povući na osam dana za koje vrijeme oni koji imaju naslov harskoj Africi gdje život sva­ koga od njih ne bi bio obilježen tradicionalnim ini­ cijacijskim obredima od kojih je najvaž­ niji nedvojbeno onaj prijelaza u odraslu dob. Katkad se iniciranoga podučava u jeziku koji je prikladan za njegov red a nerazumljiv profanima. Obred ulaska u ta društva kopija je obreda ini­ cijacije kojem je u neku ruku produ­ ljenje. Te skupine nisu tajne jer se zna za njihove članove. samo manjina napreduje više prije inicijacije koja ih uvodi u zatvorena bratstva. poziva k sebi sina ili najvjernijeg učenika i daje mu sisati svoj jezik kako bi ovaj stekao njegovo znanje. katkad žestokoj uz ri­ tam pjesama i misterioznih vradžbina. U drugim slučajevima obredi inicija­ cije stavljaju kandidata na tešku kušnju. a malo ih se uključuje u zadnje društvo kore za čije se članove smatra da stupaju u vezu s božanstvima. Zato se često uvodi u bratstvo. Obred sakačenja obilje­ žava općenito taj prijelaz: obrezivanje kod dječaka. Njihova je važnost takva da ima društava maski koje tvore specifična bratstva čije funkcije varira­ ju od naroda do naroda. nanošenje različitih ožiljaka. Simbolički maleno dijete. Gebasa-Tsotsu da on da svoje darove budućem po­ svećenom kako bi imao "talent dobrog govora" koji je potreban svakome čovje­ ku od zakona. Tijekom tih kušnji uzi­ manje droga olakšava kontakt sa svije­ tom bogova. odrastavši. a zatim se on sučeljava s ma­ skama odraslih s kojima se treba sukobiti U SENEGALU NA VISINAMA FOUTE DJA- u obrednoj borbi. narodi. Da bi mu se pristupilo. Spolna razlika ima temeljnu ulogu u toj fazi života i u trenutku puberteta događa se vrlo često prva inicijacija.. a najvažnija od tih ceremonija je inicijacija adoles­ centa u odraslu dob. kao što je to slu­ čaj kod Bambara iz Malija. postaje mu­ škarac ili žena. Primjerice kod Mitsogha ceh Evovi je ceh sudaca. nije više dijete nekoga para nego član klana. Svečanost u prisutnosti zajednice završava i mladi inicirani vode se u svete šume gdje će izolirani od ostatka svijeta nekoliko tjedana ulaziti u dodir s tajna­ ma njihova naroda. 125 Tajna inicijacijska društva . ekscizija kod djevojčice. EMA U O P Ć E NARODA U P O D S A - Zahtjevna inicijacija Iako većina ljudi počinje pripadati tak­ vim skupinama u odrasloj dobi. Čitanje iz utrobe pi­ jetla određuje najprije je li mladi Bassari spreman. nomadskog naroda iz zapadne Afrike.Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena Afrička plemena. POSVEĆENE ŠUME KAMELEONSKOGA NARODA lona narod Bassari obavlja ani­ mističke kultove predaka koji su omogućili tom manjinskom narodu da očuva kulturu staru nekoliko stoljeća. Kod Peula. Za to treba izdr­ žati sve vrste mučnih kušnji: lišavanje hrane. Pod vlašću kovača komotigija adolescenti se zadu­ žuju da čuvaju mitove i prakticiraju kult predaka štiteći jedinstvo zajednice. Na kraju te kušnje procjenjuje se je li di­ jete dostojno ili nije da započne inicija­ ciju.. Svakih šest godina život jednog pripa­ dnika naroda Bassarija obilježen je prije­ lazom u novi dobni razred. kada inicirani poglavar dosegne dob od 63 godine. sela. Kod Bambara inicijacija obuhvaća šest stup­ njeva. Evovi zazivaju Duha riječi. Maske igraju važnu ulogu označavajući funkciju koju preuzima nosilac ili sile kojima se želi okititi. zatvaranje. Bassariji su odabrali kameleona kao životinju fetiš. totem ko­ ji nedvojbeno simbolizira njihovu brigu da pred očima profanih prikriju misteri­ je svojih temeljnih mitova. Često je popraćen povlačenjem izvan sela gdje se mlad čovjek inicira u svoje buduće odgovornosti. kandidat treba najprije steći pravo ulas­ ka koje označava želju da ude u brat­ stvo. Osim klasičnih lišavanja on treba poje­ sti izmet tj.

maskirana u svečane kostime posvećuje se obrednim plesovima tijekom seoske svečanosti. stoljeću neka od tih tajnih vjerskih društava bila su skrenuta sa svoje misije kako bi postala skupine s političkim ciljem. onaj koji je stigao na vrh hijerar­ hije u smislu kompletne inicijacije uživa u znatnom prestižu.Tisuću i jedna funkcija bratstava Bitna funkcija tih inicijacijskih bratstava jest. održavati dugotrajnost njezina identiteta i njezine kulture. plodnost na grupu. Poglavar. Maska koré. kao uostalom posvuda. U Zairu Yake su dodije­ lili grupi N'gongi ulogu da stišava i pomiruje duhove predaka. Nositelji te maske jašu na drvenim štapovima za vrijeme inicijacijskih ceremonija. Tajna inicijacijska društva 126 . U njemu odjekuje odgovornost da uspostavi vezu između svijeta živih i svijeta mrtvih i zato ga se ljudi jednako tako boje kao što ga i poštuju. čarobnjak ili još "ko­ vač". U 20. kralj. Kod Mynyanka u Maliju bratstvo Nya zaduženo je da štiti članove pleme­ na od vračanja. Ne­ ka od njih mogu imati i precizniju ulo­ gu. najviši inicijacijski stupanj kod Bambara u Maliju. to je slučaj slavnih ljudi-leoparda koji su oboruža­ ni željeznim kandžama razdirali svoje neprijatelje i sijali strah u Zairu. održavati koheziju grupe. Ženske gru­ pe najčešće su zadužene za to da smiru­ ju sukobe u sklopu sela ili da privlače U zemlji Dogonu u Maliju skupina iniciranih na štulama.

.

Pribjegavajući najčešće nasilju. ona obično prestaju djelovati kad ostvare cilj. . odnosno infiltraciju.Tajna politička društva Tajna politička društva slijede veoma točan koncept. najčešće borbu protiv neke države ili protiv neke dominacije koja zahtijeva tajnovitost. U njihovu slučaju tajna nije konačna po sebi. prikrivanje. nego više nužno sredstvo u službi njihova projekta.

djelujući u sklopu tajne organizacije kojom su savršeno ovladali. štoviše moraju biti javni. Osim toga ništa ne plaši više javnost. suočene s moći koju prokazuju. No tajna ovdje prestaje. a katkad i usred bijela dana. sto­ ljeća kada su se pripadnici Ku Klux Klana po­ kazivali u kukuljici i bijelim kostimima kako bi zaplašili crno stanovništvo. ona izlažu jeftini političko-kulturni izlog kako bi zaveli eventualni pli­ jen. Točnije. Svi oni služili su se svim sredstvima kako bi pot­ kopali snage svojih protivnika. že suptilnim sredstvima. stoljeća ili današnje terorističke skupine. U tom kon­ tekstu mogu se spomenuti jednako tako sred­ njovjekovna sekta asasina i nihilisti s kraja 19. u New Yorku: činilo se kako prijetnja izvire sa svih strana jer je dolazila od tajne strukture za koju nitko ili gotovo nitko nikada nije čuo. Članovi sekte asasina znali su se već infiltrirati među redove svojih neprijatelja kako bi udarili iznutra. dok su njihovi ciljevi i njihove akcije daleko od toga da budu skriveni. Iznenadni napad ili aten­ tat također su značajka tih društava. listopada 1951.Tajna politička društva NA SU STARA. SUSREĆEMO IH ZAPRA­ VO svaki put kada neke manjinske ideje ulaze u sukob sa službenom vlašću te odaberu rad u ilegali kako bi nametnule svoj način gledanja. To je stari običaj. što je sijalo strah i trepet medu kršćanima i među muslimanima. Ove su organizacije. bio bi to kraj njihova utjecaja. Ta teatralna funkcija tajne može se isto tako izvesti obrednim uprizorenjima namijenje­ nim impresioniranju publike. Tajna je dakle condicio sine qua non njihove učinkovi­ tosti. napredovale u sjeni i od te su situ­ acije napravili oružje. žaleći za porazom ili proglašavajući pobjedu. povorka Ku Klux Klana na festivalu Pleasure Gardens u Londonu. vlast ili politički svijet nego ne­ moć da se razotkriju krivci za neki teroristički čin. I doista. Tijekom nasilja grupa se legiti­ mira preuzimajući odgovornost za svoju akci­ ju. Ta strategija obično krije opasne ideje ideoloških skupina ekstremne desnice. ostavlja dojam da se opasnost može po­ javiti svakog trenutka i pogoditi svakoga. Zato se neka od njih slu­ Fotografija na prethodnoj stranici: 6. Više vole zamaskiranost nego tajnu. Obred i kostim služe zaplašivanju neprijatelja. Ta društva nastoje pokazati svoju moć i oglasiti stvar za koju se bore. Najdrastičniji primjer je dakako atentat od 11. ovdje se radi o izrazitom proturječju jer ustroj tih bratstava u sjeni i identitet nji­ hovih članova ostaju za većinu tajna. 129 Tajna politička društva . Daje grupi potrebnu psihološku snagu koju zna upotrijebiti. To je bio slučaj na starom američkom jugu početkom 20. Tajna u tom slučaju generira strah. rujna 2001. No tajna poprima i drugo lice koje je svoj­ stveno političkim društvima: lice određene teatralizacije akcije. ako bi se objavile informacije o identitetu njihovih članova ili njihovim projek­ tima.

. 169 Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Izgubljeni vojnici OAS-a Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija . . orga­ niziraju ustanke ili pučeve: primjera ima od dekabrista do OAS-a.Sadržaj Politička društva vrlo često napreduju kada državna ili službena vlast slabi. Međutim. 137 Revolucionarni ideal karbonara 141 Urota dekabrista Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Belle Époque nihilista i anarhista Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Opasan nacionalizam Crne ruke Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Urota kagulara 163 165 157 153 147 149 145 Dijabolično carstvo Ku Klux Klana . Kao jamac diskrecije. bavarski iluminati. Kineski je primjer još frapantniji. Tako se u razdoblju između dva rata društvo Thule po­ nosilo da je obrazac nacizma i inspirator Trećega Reicha. . Ona se potvr­ đuju kao poluslužbena vlast funkcionirajući paralelno sa službenom vlašću. To je upravo bio slučaj kod jednog od najstarijih medu nji­ ma. ta je tehnika omogućila nekim tajnim društvima da u određenim razdoblji­ ma postanu prava država u državi. .. Tako su među svim tajnim društvima poli­ tička ona koja su očito najviše vršila pritisak i još danas nastavljaju utjecati na povijesne tokove. 181 Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice Svjetski terorizam al-Qaide 185 189 171 173 . . . 177 Oružana i ilegalna borba nacionalista. događa se da se oporba sukobi s političkim režimima.. U tom slučaju politička društva spremno postaju subverzivna.. 159 Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše . . preko Crne ruke ili Cagoule. narod na tajnim društvima". . Svetoj Vehmi koja se u srednjem vijeku izdigla u okultni sud dijeleći i izvršavajući pravdu pred carskom vlasti koja je trenutačno bila na izdisaju. . Ondje prema staroj poslovici "Službene vlasti temelje svoju moć na zakonu. ali i učinkovitosti. Pred sudom Svete Vehme Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini 133 131 Neprijatelji Crkve.

stoljeća. dok joj je zapravo jedini cilj bio da ih zamijeni. jamca stabilnosti. U načelu samo tri kuće smiju podupirati kandidata za prijestolje: Habsburgovci.. 131 Tajna politička društva . Tijekom tri stoljeća suci Svete Vehme sijat će strah u Njemačkoj. i 1438. slobodnih gradova. što znači "ceh" ili "udruga") ili Sveta Veh­ me jer tvrdi da radi u ime Svete Stolice i Svetoga Rimskoga Carstva. Umjesto nje­ ga nalazi se samo mnoštvo kraljevstava. počinje Sveto Rimsko Carstvo Nje­ mačke Nacije. Vehme je uglavnom sastavljena od porotnika.-1273.) i njegov nastavak pridonose dugo tomu da se car­ ska vlast lišava nasljedne potpore.Pred sudom Svete Vehme Opasno bratstvo uzdiže se u okultni i svemogući sud kako bi zamijenilo pravosuđe oslabljene carske vlasti. Tim političkim i dinastijskim nemirima pridružuju se pljačke na područjima koja pripadaju kruni što još više otežava situaciju. Napokon rubna područja Carstva kližu polako u francus­ ku ili talijansku sferu. Za razliku od ovih službeno izabranih pokušavaju se name­ tnuti i drugi kandidati što još više slabi autoritet careva. U toj nestabilnoj političkoj klimi rada se bratstvo Vehme (od nizozemskog veem. Vehme je organizirana po stro­ goj hijerarhiji: Frohnboten primjenjuju SVETO CARSTVO POTRESAJU NEMIRI nalni nemiri koji obilježavaju "ve­ liki interregnum" (1254. San o univerzalnom carstvu koje se identifi­ cira s kršćanstvom nestaje. razdoblje poli­ tičke anarhije koje završava tek dvadeset godina poslije. Služeći kao sud. Paralelna. Ali od 15. a gradovi prisvajaju povelje koje im jamče slobo­ du i oprost od svih carskih nameta.) sami dali devet od deset kraljeva izabranih između 1273. gradskih magistrata čiji se broj nadopunjava čla­ novima plemstva i slobodnih seljaka. Luksemburgovci i Wittelsbachovci koji su N EDOSTATAK SREDIŠNJE VLASTI IREGIO- Na sudu Svete Vehme mač pravde je kobno oružje koji napada osuđenike bez mogućnosti opoziva. Tu zajednicu čiji središnji sud zasjeda u slobodnom gradu Dortmundu tvori če­ trnaest sudaca (obično sedam plemića i sedam građana). Tijekom gotovo dvaju stoljeća održava se praksa rotacijskih izbora prema kojima se na prijestolju Svetoga Carstva izmjenjuju vladari iz različitih obitelji.. Tijekom te odsutnosti središnje vlasti područni kneževi stekli su veću političku autonomiju. HO- henstauovca 1254. Tek potkraj srednje­ ga vijeka Sveto Carstvo ponovno dobiva stari sjaj. stoljeća u tom su području aktivne stotine drugih sudova. MRĆU CARA CONRADA IV. imajući za cilj održa­ vanje reda i mira. (Minijatura iz 15. tj. vojvodstava koje se bore kako bi povećali vlastitu moć.

treći napokon nala­ ze ondje nezanemariv izvor prihoda jer mnogo je žrtava spremno platiti kako bi izbjegli osudu. Kotač. U tom razdoblju nemi­ ra važnost Svete Vehme postaje takva da njezinu jurisdikciju 1371.-1519. (1493. . a ostali se naprotiv kažnjavaju najvećom okrutnošću. priznaje čak i car Karlo IV. Za krađe. Ako je riječ o sitnijim prekr­ šajima. tako se moć Vehme demonstrira pred očima svih. Habsburgovaca (1519. oštra kliješta. oni se globe. većina optuže­ nih spremna je sve priznati kako bi iz­ maknuli žestokim mukama po čemu je Vehme poznata. opekline od vatre ili užarena smola.. vrijeđanjima ili brakolomstvu. koji nakon što se reaktivirao tijekom Tridesetogo­ dišnjeg rata (1618. Kneževi pak svojim podanicima zabranjuju sva­ ki kontakt s tajnim sudom.) i zatim Karla V. Još po­ četkom 19.). Počinjeni zločin i odluka suda objavljuju se na stablu obješenoga. seksualne zločine.Pred sudom Svete Vehme kazne koje određuju Freischöffen ("slo­ bodni suci").. stoljeća napokon nestaje. Iako ne zna­ mo koliko je osoba Sveta Vehme osudi­ la. potkraj 18. .-1648.i neumoljiva pravda Procesi poput vijećanja održavaju se u najvećoj tajnosti i za onoga tko se pojavi Charles le Téméraire pozvan je da se pojavi pred sudom Svete Vehme. Osoba osumnjičena za zločin sveča­ no se poziva pred Svetu Vehme i ima šest tjedana vremena da organizira ob­ ranu pozivajući se na svjedoke. krivovjerstvo i vračanje. ali i odavanje sudskih tajni obično se traži smrtna kazna. Kandidati za funkcije suca nemaju svi iste pobude: neki misle da mogu biti pravedniji od carskih ili crkvenih instancija. drugi se boje Vehme i pokušavaju se zaštititi ta­ ko što se učlanjuju...-1556. sigurno je da je ta institucija snažno obilježila njemački mentalitet. (Bakrorez prema Georgeu Cattermoleu za Sabrana djela Waltera Scotta.) pred tim izuzetnim sudom uopće nema nade da izbjegne kaznu koja se odmah izvršava. posebno svađama. stoljeća s ponovnom uspostavom car­ ske vlasti s carevima poput Maksimilijana I. raza­ pinjanje. umorstva. Aktivna tijekom posljednjega stolje­ ća srednjega vijeka Vehme slabi od 16. dok Stuhlherren ("pred­ sjedavajući") vode sjednice.. Među­ tim najčešće se pribjegava mučenju da bi se iznudilo priznanje. Smrtna kazna izvršava se vješanjem. stoljeća autori poput braće Grimm u svojim slavnim bajkama opi­ suju s pomalo morbidnom fascinacijom njezine aktivnosti.).

Zaklonjeni sirijskim planinama ti su fanatici sijali strah kod moćnika iz tog područja. 13.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini Njihov ugled upamćen po zlu trajao je stoljećima između povijesne stvarnosti i mitologije zločina. Već su se u prethodnom sto­ ljeću spominjale razne priče o njima. među ostalim. Starac s planine predsjeda prolijevanju vina u čast bogova sekte asasina pod utjecajem hašiša po kojem su dobili ime (Comeleranova litografija). O svojim neobičnim dogodov­ štinama pripovijeda u Knjizi čuda svijeta gdje ima određen broj neo­ bičnih. trebaju smaknuti onoga ili one koje on odredi. Ovaj novači hrabre mladiće koje odvodi na skriveno mjesto poznato samo njemu i nazvano "rajski vrtovi". ako ponovno žele upoznati te užit­ ke. Tako pripremljeni članovi sekte postajali su strašni ubojice sprem­ ni na sve kako bi služili Starcu iz planine. Tako je neki izaslanik njemačkoga cara Sinan. Odsječeni u čvrstim utvrdama visoko u sirijskim planinama dušom i tijelom su odani poglavaru nazvanom "Starac iz planine". a katkad i zabrinjavajućih priča u kojima. Svjedočanstva obojena strahom Marko Polo nije jedini koji spominje asasine. STOLJEĆU MARKO POLO kr- stari istokom do Kine. Starac im nasilno prekida tu ekstazu i daje im bo­ dež. 133 Tajna politička društva . Ondje se odaju uživanjima sa ženama i hašišom odakle im i ime hašašin koje su križari pretvorili u "asasin". spominje postojanje zločinačkog muslimanskog dru­ štva čiji se članovi nazivaju "asasini".

Čini se kako su im taj nadimak nadjenuli kršćani. Žive u planinama i imaju gospodara koji užas­ nim terorom udara na sve bliže ili dalje saracenske kneževe te susjedne kršćan­ ske gospodare jer ima običaj ubijati ih na neobičan način. odbi­ jaju priznati uzurpatora. Njegova zakonita nasljedni­ ka Nizara udaljuje vezir Al-Afdal u korist njegova mlađega brata. Iza zidova tih neosvojivih tvrđava organiziraju politička ubojstva svojih protivnika. rođaka i Poslanikova zeta te Fatime. Antiohije i Alepa u planinama postoji rasa Saracena koji se u svojem dijalektu nazivaju Heyssessini.Fridrika Barbarosse pisao kako na "gra­ nicama Damaska. Gospodari Alamuta razvijali su jednako tako ezoterični nauk koji je od njih činio imame jednake onima po­ tomaka Poslanika. tvrdeći da potječu od Alija. u palači izbi­ ja pobuna. jedva došavši na vlast proglasio se pred­ stavnikom skrivenog imama i u njegovo ime objavio kraj muslimanskog zakona usred Ramadana. Hasan. rođen je u Perziji početkom 12. S visine svoje tvr­ đave slao je svoje mlade sluge da napa­ daju ne samo križare koji su kolonizirali dio Bliskog istoka. ismailizma. Tu se radi o dalekom odjeku ukinuća zabrana vezanih uz šariju. Ljudi s planina Povijest sekte asasina zapravo je neod­ vojiva od jedne od većih vjerskih stru­ ja. nego i muslimanske velikodostojnike medu kojima je bio i sam Saladin koji je vladao velikim Tajna politička društva 134 . stoljeća otpravili su onamo jednog od svojih vjernika. "Starac s planine" Sinan. Takva utočišta omogućavala su asasinima da se dugo opiru svojim neprijateljima. njegove kćeri. oko utvrđenih mjesta kao što su ona u Masyafu u Siriji ili Alamut u Perziji što je političko i duhovno središte sek­ te. Tu doktrinu ponajprije zastupa dinastija kalifa Fatimida u Egiptu. jedu svinjsko meso što se protivi saracenskom zakonu i raspolažu svim ženama. Sinan. do 1171. Sinan. neobična. Oni koje su počeli zvati nizarima uspjeli su osnovati niz autonomnih kneževina izvan Egip­ ta. Održavali su uske veze sa svojom braćom u Siriji i potkraj 12. gotovo legendarna oso­ ba. Pridružio se nizaritima za vjerske revolucije u sklopu ismailizma. Sinana. Sirijska tvrđava Masyaf smještena na stjenovitom vrhu jedno je od uporišta nizara. Ovaj osjećaj uosta­ lom objašnjava zašto su te priče obojene pretjerivanjima i netočnostima: naime članovi sirijske sekte nikada sami sebe nisu zvali "asasinima". njegov ga je brat osudio da bude živ zazidan. Nizarovih pristaša. određen broj ismailaca. Međutim." Sva svjedočanstva idu u jednom smjeru i pokazuju da sekta tero­ rizira suvremenike. Takva ljudska rasa živi bez zakona. Sinana je Hasan poslao u Siriju u tvrđavu Masyaf kako bi ondje primijenio novi nauk. Nizar bježi u Aleksandriju gdje organizira kratkotrajni ustanak. Godine 1164. a na romanskom segnors de la montana. novi gospodar Alamuta. Me­ đu ostalim sluge Starca s planine nazi­ vali su se "nizari" ili "nizariti". doveo je sektu asasina do vr­ hunca organizirajući zločine o kojima se nije mnogo znalo. šiitskog islama. No kada 1094. obrazovan čovjek i odličan strateg. sto­ ljeća. Kako je bio prisi­ ljen vratiti se. Zato kršćanski teksto­ vi spominju muslimane koji jedu svi­ njetinu. umire Kalif Al-Mustansir. uključujući i svoje majke i sestre. Oni su vladali od 909.

Međutim on je asasinima ostavio relativnu autonomiju i koristio se čak i njihovim uslugama protiv nek­ ih svojih neprijatelja. Minuciozna strategija Asasini duguju svoje uspjehe svojoj iz­ vanrednoj organizaciji. označavao je aktivne ubojice koji su počinjali ubojstva izlažući živote i bili spremni žrtvovati se za svoju stvar. kao na primjer protiv sunita Saladina koji se žestoko borio protiv njih. Neki kroni­ čari čak bilježe kako je dovoljan jedan znak njegove ruke pa da se jedan od njegovih pristaša sunovrati u bezdan s vrha njegove tvrđave. Ovaj izraz. Više puta su asasini. Druga zgoda. koji doslovno znači "onaj koji daje svoj ži­ vot". Članovi sekte bili su podijeljeni u dvije skupine: da'ii koji su bili zaduženi da propovijedaju ismailski ideal i fida'i. povezana s nekim arapskim kro­ ničarom još je izrazitija.Po Sinanovu nalogu pristaše se ubijaju. Sinan se distancirao od gospodara Alamuta tako da su ga oni više puta poku­ šavali dati ubiti. što je još više pojačavalo osjećaj zastrašenosti kod suvremenika. Asasini jučer i danas Sinan umire 1193. Sirijske tvrđave su se dobro držale prije nego što su kapitu­ lirale pred napadima egipatskoga sulta­ na Bajbarsa. Asasini nisu oklijevali upotrijebiti me­ tode infiltracije. Kada se 1192. Njegovi nasljednici neumorno slijede njegovo djelo. 135 Tajna politička društva . koji su zauzeli sunitski Mongoli. Više stoljeća održavale kraljevstvom što se prostiralo od Mezo­ potamije do Egipta. zadr­ žavši kod sebe svoja dva tjelesna čuvara u koja je imao potpuno povjerenje. Jednoga dana Sinanov je emisar tražio da ga Saladin primi nasamo i on je to prihvatio. Svi su bili indoktrinirani od djetinjstva. Legende stvorene o asasinima uvelike su pridonijele stvaranju mita o kriminalnim fanaticima. Sinanova svemoć fascinira jednako kao i što zastrašuje. Nizariti su isko­ ristili taj mir da bi na istok poslali misionare koji su uspjeli zasnovati za­ jednicu u Indiji. Tada se sa strahom počinju spominjati priče "o Starcu s planine". ostaje da su pokazivali fanatičnu podložnost svoje­ mu gospodaru. upravo iza­ branom za jeruzalemskog kralja. Sekta nizarita bila je aktivna u Perziji sve do pada Alamuta 1256. Saladin. pa iako je teško znati je li legenda koju je donio Marko Polo istinita. Ma što bilo. smatrajući se sigurnim. i proburazilo ga. iznena­ dio se kad je vidio kako pristaju uz iza­ slanika koji ih je pitao jesu li spremni ubiti svojeg učitelja ako im to naredi Starac s planine. nekoliko asasina prerušenih u monahe približilo Conradu de Montferratu. prerušeni u muslimanske vojnike pokušavali ubiti ga i umalo nisu uspjeli. njihov je uspjeh protiv Franaka bio bombastičan.

ne napadajući nikada podređe­ ne. a još manje nevine.. U 19. nisu ni u kojem trenutku prijetili stanovništvu. Termin fida'i koji je nekoć označavao asasine. PRETEČE MODERNIH TERORISTA? metodama koje bismo danas oka­ rakterizirali kao terorističke. Iako se danas ni jedna islamska teroristička skupina služ­ beno ne hvali njima. Iako su učinkovi­ to širili užas. Perzije i Indije. su se veze između pristaša rasutih izme­ đu Sirije. možemo vidjeti da se neke od utvrda Hesbolaha nalaze među bivšim nizaritskim posjedima. četvrti Agha Khan Karim al-Husaym.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini ASASINI. I napokon neki su stručnjaci za islam skloni tražiti sličnosti između metoda al-Qaide i asasina. Assan Ali Sha koji je pobjegao u iranski grad Anjudan. poznat je na Zapadu po tome što pripada mondenoj kremi. . čekajući strpljivo pogodan trenutak da napadnu. danas se upotrebljava kako bi kvalificirao arapske teroriste koji se protive Izraelu. prije nego što je prebjegao u Indiju gdje je uz pomoć britanskih kolonizatora okupio važnu zajednicu dobio je od iranskoga šaha naslov Agha Khan.. spremnih da se žrtvuju za svoj ideal. nije oklijevala da napadne političke elite svojega vremena. Drugo važno naslijeđe je u riječima. stoljeću poglavar nizaritske sekte. koji ovdje posjećuje džamiju u Damasku. No asasini su određivali kao žrtve samo visoko rangirane političke i vojne poglavare. Nekada­ U VIŠE ASPEKATA ASASINI SU SE SLUŽILI šnje tvrđave služe još i danas. Ta malena skupina izvježbanih fanatičnih pojedina­ ca. infiltrirajući se na naj­ višu razinu. daleki nasljednik srednjovjekovnih per­ zijskih i sirijskih učitelja i nasljednik asasina osnovao je u Londonu Institute of Ismaili Studies. Godine 1977. Agha Khan. No svoje veliko bogatstvo stavio je u službu humanitarnih djela. Oni su ubija­ nje zamijenili produbljivanjem svoje vjerske doktrine.

nazvanih slobod­ nim zidarima". Adam Weis­ haupt (1748. Ne napuštajući svoj subverzivni politički projekt.. suprotstavljajući se katoličkoj dogmi koju su smatrali štetnim praznovjer­ jem. bavarski iluminati Pod krinkom slobodnoga zidarstva oni su se doista pokušavali boriti protiv rimskog mračnjaštva. otac astronomskoga teleskopa i žestoki pri­ staša heliocentrične teze. zato su se oni međusobno nazivali illuminati. Tako su ilu­ minati navodno nestali iz službene povijesti. D POJAVLJIVANJA USPJEŠNICE Dana Browna Anđeli i demo­ ni iluminati su popularni. .) i financirali svoj veliki koncept: novi svjetski laički poredak utemeljen na znanstvenom razumu. No prema američkom roma­ nopiscu "njih je prihvatilo jedno drugo tajno društvo. Gorljivi pred­ stavnik prosvjetiteljstva.Neprijatelji Crkve. Iluminati Valja konstatirati da potka romana Da­ na Browna ne odolijeva provjeri činje­ nica." Iluminati su navodno stoljećima imali tajno poli­ tičko društvo kujući u sjeni svjetsku zavjeru. Kratko postojanje iluminata dat će ipak čudesno i romantično potomstvo. Svi inicirani iz toga kruga navodno su dijelili istu vjeru u znanost.). mučila a zatim likvidirala. pristao je boriti se protiv rimokatoličke religije.no druge je Crkva neštedimice progonila.. Taj krug utemeljio je 1776. Weishaupt se ne suprotstavlja samo bavarskom kato- Utemeljitelj iluminata. Američki je pisac potku svo­ jeg romana temeljio na intrigama te sekte koju prikazuje pod misterioznim kutom i čije početke datira u vrijeme renesanse. "prosvijetljeni" istinskom znanošću koja je u suprotnosti s mra­ kom religije.-1830. profesor prava na sveučilištu u Ingolstadtu. Adam Weishaupt. oni su se navodno "služili globalnom mason­ skom mrežom da bi proširili svoj utje­ caj (. Međutim naš se pisac ne bez zlobe nadahnuo stvarnim bratstvom koje je djelovalo u germanskom prostoru u stoljeću prosvjetiteljstva: iluminatima. Prema Danu Brownu naj­ poznatiji iluminat bio je Galilej. ali njegova akcija osporava i autoritet države.iako se morao javno od­ reći potpore i širenja svojih ideja . bratstvo bogatih bavar­ skih kamenorezaca. Inkvizicija ga je poštedjela .

kako bi je obratilo na ideje napretka i razu­ ma.). von Knigge se. "Svećenik". Weishaupt i Von Knigge iskorištavaju tu situaciju. Medu prvim novacima primio je vrlo uglednog baruna Adolfa von Kniggea koji je do tada bio član lože Stroga opservacija. Weishaupt kao dobar učenik isusovaca crpio je bit svojih referencija iz grčke antike. Njegovo glavno djelo je traktat O ophođenju s ljudima (1782. a širi se njemačkim kneže­ vinama gdje nailazi na žestok otpor ilu­ minata. dok bi se on zadovo­ ljio dobrim deizmom. Razočaran različitim alke­ mijskim iskustvima. C ARL VON HUND i ALTENGROTKAU UTE- masonske stupnjeve viteških redova nadahnutih templarskom poviješću. s entuzijazmom pridružuje iluminatima donoseći sa sobom znanje i ugled.. druži se s Ajaksom. Ali regrutiranje stagnira: više desetaka članova maksimalno.-1796. izrazito kršćanska Stroga opservaci­ ja doživljava tešku unutarnju krizu. a zatim "pros­ vijećenog minervala" ili illuminatus mi­ nora. a posebno templarske Stroge opserva­ cije kojim se istinski oduševljavaju nje­ mačke elite. To je vrlo kršćanski red obilježen velikom duhovnošću.. Agatonom ili Tiberijem. Wielanda. templarsku Strogu opservaciju koja je utjecala na njemačko slobodno zidarstvo sve do 1780. U po­ četku ona se svodi na ložu Trima stupo­ vima čiji su se članovi sastajali u Kittlitzu u području Dresdena.. Weishaupt onima koji su mu se pridružili brzo predlaže putovanje u tri stupnja: od "novicijata" oni pristupaju stupnju "minervala". i teške krize 1782. red će opstati još deset godina prije nego što je propao. Jer Weishauptov projekt koji je poz­ navao on sam i njegovi prvi kalfe oku­ pljeni u "areopagu" nije inicijacijski nego subverzivan: radi se o tome da se obuzda vlast Crkve. Herdera. I dostojanstvenici reda su posudili svo­ ja imena iz grčko-rimskog razdoblja: Weishaupt je preimenovan u Spartaka. nego i razvoju kršćanskih i mističnih tajnih društava.. Barun je koncipirao niz visokih Tajna politička društva 138 ... Na svakoj od tih etapa moraju pročitati širok program autora koji su svi predstavnici prosvjetiteljstva: Lessinga. Misli da će se tako moći okoristiti masonskom mre­ žom za širenje svojih racionalističkih ideja. Ravensburg Teba. tako je prekrstio gradove u kojima djeluju ilu- minati: Inglolstadt je postao Eleuzina. licizmu koji smatra mračnim. Masonsko presađivanje Kako bi izgradio svoj red. to je slučaj zlatne Ruže i Križa. Tada Weishaupt pokušava presađivanje slo­ bodnog zidarstva u koje je bio iniciran 1777.Adolf von Knigge (1752. Ubr­ zo postaje utjecajni član iako je njegov odnos s Weishauptom bio buran: barun predbacuje pravniku njegov preveliki antiklerikalizam. Weishaupt se nada da će to štivo uvjeriti iluminate u dobru utemeljenost njegovih ideja. "Regent" i "Magnus Rex" U istom trenutku bliski neprijatelj ilumi­ nata. U tom kontekstu strogi profesor prava odlučuje se također os­ novati tajno društvo koje će duboko utjecati na elitu svojega vremena.). jedan od glavnih iluminata bio je i plodan pisac. Njezina je origi­ nalnost u tome što se oslanja na klasične amkeit (K razboritosti). München Atena. Nakon von Hundove smrti 1776. u münchenskoj loži Zur Behuts­ TEMPLARSKA STROGA OPSERVACIJA meljili su 1751. u najbo­ ljem slučaju stotinjak 1780.

Tu nalazimo mnogo dužnosnika. trokut već od baroknog razdoblja označava ne samo razum nego. Zaključujući dokazanu či­ njenicu kako su George Washingtona i Benjamin Franklin očevi nacije. koji jedini poznaje krajnji koncept bratstva. Herder. posebno piramidu i istostranični trokut urešen okom. objavljuju rat ilumina­ tima pod izgovorom da žele "zaustaviti kršćansku vjeru i učiniti od masonstva politički sustav". Njegovo regrutira­ nje je elitističko jer je crpio iz mason­ skoga rasadnika koji je to već bio.. posebno poslije poraza njegove organizacije. Neki čak odu­ ševljeno tvrde kako lik predstavljen na zelenoj novčanici nije nitko drugi nego sam Adam Weishaupt. stoljeću u modi je egiptologija i ne vida se rijetko da se tu i tamo evocira razdoblje piramida.Neprijatelji Crkve. Illuminatus ma­ jor. bankara. regent i Magnus Rex. Illuminatus dirigens. Podupire berlinske mason­ ske lože koje pripadaju Ruži i Križu kada one 1783. Progon i ilegala Ali iluminati ubrzo postaju žrtve svojeg uspjeha.. Navodni "masonsko-iluminatski" simboli mogu se zamijeniti u svojem kontekstu. bavarski iluminati DOLAR ILUMINATA Dan Brown tvrdi kako je mlada njemačka demokracija obećana zemlja iluminata. Umoran od rata. Češkoj. U 18. Boga.. nego i u Austriji. visoko pozicioniranih vojnih osoba pa čak i članova klera koje je zavarila masonska fasada reda. I kao dokaz: novčanica od jednog dolara sadržava navodno brojne sim­ bole. Von Knigge tu dodaje drugi razred visokih stupnjeva koji vode do areopaga koji upravlja: to su stupnjevi "svećenik". U SVO JEM ROMANU ANĐELI I DEMONI masonskih stupnjeva koji pokrivaju tri stupnja iluminata. Pridružili su mu se slavne ličnosti: voj­ vode Sachsen-Weimar i Sachsen-Gotha. Međutim valja priznati da je odjek koji je profesor iz Ingolstadta doživio u Sjedinjenim Državama ravan nuli. utjecajan je ne samo u Bavarskoj. Tomu se pridružuju naslovi slobodni zidar. Njihov uspon prema moći potiče jake otpore. imućnih trgovaca. Prije nego što je postao masonski simbol. Red sada ima blizu tri tisuće članova. da sprovodi novu strukturu. Goethe. Dva mjeseca poslije bavarski knez izbornik 139 Tajna politička društva . on podrazumijeva kako su mogli pripadati samo tajnom brat­ stvu. posebno određenih kneževa: Fridrik Vilim. bili slo­ bodni zidari. barun na­ pušta iluminate u travnju 1784. Osim to­ ga omogućuje aeropagu. Ta konstrukcija je genijalna jer omogućuje iluminatima da u nekoliko mjeseci privuku stotine masona koji su ostali bez Stroge opservacije. Mađarskoj. Međutim kriza dolazi iz samog reda: Weishaupt i von Knigge ne prestaju se suprotstavljati u pitanji­ ma vjere.. nasljednik pru­ skoga prijestolja i iniciran u zlatnu Ružu i Križ gaji prema njima tvrdokor­ nu mržnju.

Nakon Bodeove smr­ ti 1793. ali tragovi su zamr­ šeni. Od Weishaupta do Dana Browna. Ali pothvat propada. Johann Joachim Christoph Bode (1730. Karl Theodor proglašava edikt o zabra­ ni. Tu je temu spretno preuzeo i iskoristio Dan Brown u svojem romanu. i on je prošao cijelu hijerarhijsku ljestvicu tako da naslje­ đuje Weishaupta kada je ovaj prisiljen bježati. prima ga vojvo­ da Sachsen-Gotha koji mu pruža za­ štitu. Njegovi iluminati mnogo su toga preuzeli od svojih bavarskih rođa­ ka: racionalizam. iluminati su izgubili sjaj. ilumi­ nati ulaze u povijest tako što su poznati po tome kao moćno antikršćansko dru­ štvo. Odlazi posebno u Fran­ cusku 1787. Čvor je svezan. Protiv­ nici Francuske revolucije. Tajna politička društva 140 .. Crna legenda o iluminatima Bodeova ideja sastoji se u tome da se uvedu skupine iluminata izvan Njemačke čekajući da se situaci­ ja smiri.-1793. koji uopće nisu bili sposobni za urotu protiv mo­ narhije. Međutim teza je uspjela. Red je na izdisaju.-1820. mržnju prema Rimu i luciferski kult... subverziju. Još nekoliko godina neki će iluminati nastaviti raditi u najvećoj tajnosti.) najvažniji je medu njima: inicirao ga je von Knigge 1782. zalju­ bljeni u razum i neprija­ teljski raspoloženi prema katolicizmu stvorili 1789. od iluminata do iluminata ostaje napo­ kon samo zajednička sudbina: poraz po­ kušaja smišljenog da se prosvjetiteljske vrijednosti uspostave urotom.). medu kojima je opat Augu­ stin Barruel (1741. kult tajne. iluminate od sada smatraju zločinci­ ma i svi se progone. Teško je vjerovati kad se zna da filadelfi nisu brojili nika­ da više od nekoliko članova. a mnogi od njih poput Goethea upotrebljavaju se da bi minimalizirali njihov utjecaj u bratstvu. većina njegovih članova ga je napustila. gdje utemeljuje francuski ogranak pod ime­ nom Philadelphes. No njihova se povijest ne zaustavlja ovdje. šire ideju da su slobodni zidari i iluminati. gotovo sotonske biti kako je to po­ dupirao Barruel. Međutim Brown želi ispraviti tu zastrašu­ juću sliku za čitatelja precizirajući kako Lucifer nije nitko drugi nego "onaj koii nosi svjetlost" što je slika koju iluminati vole. Weishaupt mora pobjeći iz Ingolstadta..Sličnost između piramide iluminata (desno) i trokuta na dolarskoj novčanici (dolje) dala je povoda glasinama o utjecaju sekte u SAD-u.

Karbonari. oni nimalo ne napreduju i masovno privla­ če članstvo iskorištavajući nezadovolj­ stvo građanstva suočenog s ograničenjem vlasti. krivokletstvo".Revolucionarni ideal karbonara Karbonari. Knez Metternich. Kraj napoleonske do­ minacije ne znači i kraj karbonarizma. novim carinskim barijerama i porastom kriminala. dominira velikim dijelom poluotoka. uhićeni i utam­ ničeni. jednakosti i napretka. slijede slične ciljeve poput kar­ bonara i izjavljuju: "Doći će dan kad će talijanski narodi. Pobuna je na vrhuncu i tajna organizacija hitno stvara prvi projekt ustanka u crkvenim državama. sada još robovi. Dobar dio kar­ bonara izaziva isto tako najgori strah kod svih pobornika apsolutizma: go­ dine 1820. Njihov novi kredo je nacionalno jedinstvo: Liberi non sarem se non sima uniti! ("Bit ćemo slobodni samo ako se ujedinimo!"). Urotnici pred­ vođeni velikim meštrom Giacomom Papisom koriste se sudjelovanjem sta­ novnika grada. stoljeća još ras­ cjepkana tim parolama kar­ bonari pozivaju na ujedinjenje svojih zemalja. Tako gvelfi ili "prijatelji slobode" utemeljeni u Rimu 1813. Beč računa da ih ima više do 800 000 samo u Kraljevstvu dviju Si­ cilija. Prva antifrancuski raspolo­ žena bratstva rađaju se pod pokrovi­ teljstvom talijanskih časnika koji su uspostavili vezu s udrugama francuskih urotnika koje su se također suprotsta­ vile carevu jarmu. žrtvovati svoj život kako bi pobijedila načela slobode. No stvar se izjalovi jer su urotnici bili izdani. stoljeća šireći nezadrživ zamah reformi. Njihovi klevetnici. a novoiniciranih ima na tisuće (bakrorez Johna Murrava.). a zatim osuđeni na najteže kazne. liberalni urotnici organizirani u tajna društvo cvjetaju u Europi u prvoj trećini 19. otrov. prisutni u vojsci." Ven­ dite su okupljale dvadesetak iniciranih koji su si nadjevali znakovita imena nakon Napoleonova pada u Eu­ ropi potaknula je stvaranje brojnih sub­ verzivnih tajnih društava liberalne ili nacionalne orijentacije. Kako bi se zaštitili od opasnosti da se umiješa policija. Pogođeni nejednakošću. Talijan­ ski karbonarski pokret javlja se u vrijeme kada napoleonske vojske dominiraju Europom. Čak i u Italiji karbonerija je vezana uz druga društva koja katkad i apsorbira. svrgnu­ ti jaram stranca. U suprotnom taboru više se tajnih društava bori protiv karbonara: A PSOLUTISTIČKA REAKCIJA KOJA SLIJEDI 141 Tajna politička društva . jer svaki inicirani priseže da će posvetiti tj. spretan strateg i zakleti neprijatelj karbonara uspoređuje to tajno društvo s kugom "koja napada temelje društvenoga po­ retka i tvori prijetnju za sigurnost prije­ stolja i mir naroda". na važnim položajima državne uprave učinkovitom propagandom podupiru nezadovoljstvo i stalne nemire. uzvikuje romantični pisac Alessandro Manzoni. Na sastanku talijanskih karbonara nadmeću se težnjama za neovisnošću. 1821. "filadelfi" i federati italiani u Lombardiji. žestoki pobornici apsolutizma vide u njima neprijatelje poretka i božanske pravde za koje su dopuštena sva sredstva: "umorstvo. Karbonari će se okrenuti protiv novih vladara i Austrije koja od Bečkog kon­ gresa 1815. OBJEDA! SMRT TIRANIJI! ŽIVJELA sloboda!" U Italiji koja je početkom 19." Tu su još "adelfu" u Piemontu. austrijski kancelar. u Macerati u lipnju 1817. ove vendite nisu imale nikakve međusobne veze pa je tako pro­ matrač kojeg je poslao Metternich mo­ ga reći: "Ovi pripadnici sekte različitih mišljenja i načela međusobno se proka­ zuju i vjerojatno bi bili spremni sutra uzeti oružje jedni protiv drugih. CVJETANJE TAJNI Piramidalna "sekta" Pristaše "sekte" karbonara sastajale su se u venditama ("sastanci karbonara"). Karbonarski pokret ima čime uzbuniti sklad europskih moćnika koji su neprijateljski raspolo­ ženi prema svakom obliku zahtjeva li­ beralne orijentacije.

U Španjolskoj gotovo 40 000 karbonara prati generala Riegu koji maršira na Madrid u nadi da će dobiti ustav.Revolucionarni ideal karbonara 142 poput "Oslobođenje zemlje". . preljub i bogohuljenje. lopovi kojima upravlja neki raspop. mrtvačka gla­ va. DRUŠTAVA calderari ("kotlari"). Milanski domoljubi.). "prijatelji Tarquinije" ili "Svjetlost u noći". Unatoč njegovu neuspjehu. Karbonerija. Venditama iz iste pokrajine upravljala je alta vendita. svi članovi karbonerije uhićeni su 1820. Zatim tu su članovi "Mlade Italije" koju je utemeljio bivši karbonar Mazzini i koji će preuzeti baklju tali­ janskog jedinstva. trinitarci ili decisi. Drugdje u Europi karbonarski ideal prožima protivnike ap­ solutizma. uspo­ mena na taj pokret obilježava duboko sjećanje protivnika sve do proglašenja Španjolske Republike 1931. Osim toga morali su se pokoravali strogom moralnom kodeksu koji je za­ branjivao piće. a či­ je maskirane postrojbe siju strah i trepet po zemlji. "Seoska sloboda". st. "visoka vendita". a svaka od njih bila je pod nadzorom vrhovne uprave visoke vendite. Austrijska represija bit će žestoka (gravura iz 19. Inicirani su snažno militarizirani morali u svakoj prilici raspolagati oružjem na kojem je bio iskovan amblem društva.

Smrtna kazna protiv četvorice stražara odjeknula je u tisku i od njih učinila "mučenike slobode". listovi. Kandidat je gol do pasa. Tako su "veliki meštri veliki izabrani" trebali prisustvovati rekonstrukciji razapinjanja na križ dvojice lupeža simbolizirajući sudbinu rezerviranu za izdajice karbonarizma. osujetilo ustanak u La Rochelleu uhitivši četvoricu narednika 45. zavezanih oči­ ju bio svilenom užadi vezan za križ ka­ ko bi ondje primio "posvećene stigme". prema modelu njezine tali­ janske rođakinje se oslanja na gotovo 30 000 iniciranih raspoređenih u šezde­ set departmana ujedinjenih oko revolu­ cionarnog ideala i trobojnice. Njezina uprava se postupno uspostavlja u Genovi. RUJNA "Francuski bazar" ili "Sotonski filozofsko društvo". nazvani i "dobri rođaci" sastaju se u Baracci. "četvorica narednika iz La Rochelle" optužena za urotu protiv Luja XVIII. lanena nit. Francuska karbonerija neće preživjeti taj konačni udarac. Tri vrpce podsjećaju na boje društva: plava vrpca koja znači nadu da će se osvojiti nebo. sol. Ispod velikog raspela raspoređeni su obredni predmeti na bijelom platnu: posude u kojima gori ugljen. osva­ ja cijeli poluotok. pakla. Osim u slobodnom zidarstvu društva se stvaraju u redovima bonapartista koji utemeljuju "Crnu iglu". zemlja. Raoulx. Bories. crvena vrpca koja podsjeća na pravu vjeru koja izlazi u obliku jezičaca vatre na apostolima i crna vrpca kao simbol milosrđa. pa u Parizu pod zaštitom talijanskog urotni­ ka u izgnanstvu Philippea Buonarrotija. voda. U Francuskoj vlada ile­ galna oporba kraljevskoj vlasti: orga­ niziraju se tajna društva koristeći se nezadovoljstvom društvenih klasa pro­ tivnica reakcionarnoga režima restau­ racije. kruna od trnja. vendite tali­ janske karbonerije okupljaju se oko do­ moljubnog ideala i obreda koji su dijelom nadahnuti onim masonskih loža. Otkriva se kako oni pripadaju francuskom ogranku karbo­ nara koji se bori protiv apsolutističke vlasti Luja XVIII. ali velik broj političara obrazo­ van je u "venditama". žalosti. 143 Tajna politička društva . zelene grane i suhe gran­ čice. F RANCUSKO PRAVOSUĐE JE 21.Revolucionarni ideal karbonara MUČENIŠTVO ČETVORICE NAREDNIKA U LA ROCHELLEU 1822. Od poniznog karbonara do "velikih izabranih" Članovi svake vendite. četverokut noj strogo urešenoj dvorani koja je tre­ bala podsjetiti na skup karbonara u šumi. Unatoč krajnjem frakcionarstvu i katkad udaljenoj upravi. Režija ceremonija inicijacije u različite stup­ njeve nadahnjivala se istodobno borba­ ma za nacionalnu neovisnost i prizorima iz Kristove muke. Gaubin i Pommier. bojne pukovnije. Francuska karbonerija uteme­ ljena 1821. Tri udarca sjekirom po panju ot­ varaju sastanak koji je uvijek pod zaštit­ om svetog Teobalda. spremaju se popeti na lomaču. Urote potaknute u Saumuru ili Belfortu su osu­ jećene. rođena u napuljskom kraljevstvu. zaštitnika rudara.

u okovima lišeni svake brige. U Torinu Car­ lo-Felix žurno objavljuje edikt koji za­ branjuje dužnosnicima i vojnicima da sudjeluju u bilo kojem tajnom društvu. i kraj karbonara Karbonari su doživjeli trenutke slave u Kraljevstvu dviju Sicilija i u Piemontu između 1820. Dekret štiti od "duha zavođenja sekte" čiji se nauci "protive javnom dobru" i predviđa smrtnu kaznu za svakoga tko se pridruži karbonarima. a general Guglielmo Pepe na čelu vojske od 20 000 boraca trijumfalno ulazi u Napulj: poglavare sekte zasipane cvije­ ćem u prolazu prima sam princ nasljed­ nik. Tisuće karbonara prolazi ulicama grada ističući plavu. Karbonarizam se de­ finitivno gasi s razdobljem Risorgimenta i ostvarenjem jedinstva Italije. U Piemontu "ugljenari" osnaženi zbog potpore kneza nasljednika Karla Alberta Savojskog isto tako uspijevaju nametnuti ustav. sedam na lijevu i tri na lijevu dojku. kada su se eskadroni više karbonarskih časnika po­ bunili uz poklič "Bog. I napokon glavni poglavari koji nisu mogli pobjeći utamničeni su u Austriji u zlokobnom zatvoru Spielberg. da prihvati ustav. crvenu i crnu kokardu tajnoga društva. i 1821. Tajna politička društva 144 . kralj i ustav!" prisilivši u noći 7. Ondje su skončali izolirani u vlažnim ćelijama. srpnja 1820. I Ferdinanda napuljskoga i Carla-Felixa. Karbonari su dakle žrtve posebno teške represije: smrtne kazne ili doživotna tamnica tako su brojne da je karbonarizam gotovo potpuno srušen. Uz pomoć igle utisnuli su mu tri znaka na desnu ruku. Propale revolucije 1820. Međutim te su pob­ jede kratkotrajne. sardinskoga kralja. Trebalo je više od pola stoljeća borbe da bi se to ostvarilo. Fer­ dinanda IV. podupire u Torinu Austrija koja im pruža snažnu pomoć kako bi se okončao pokret ustanika. koja gleda kako se Talijani izjašnjavaju za talijansko jedinstvo. Kad su mu s očiju skinuli povez namočen krvlju. morao je sudje­ lovati u borbi upriličenoj između pobornika njihove stvari i protivnika prerušenih u njemačke vojnike. a vendite se šire. Karbonarska zastava vije se na vijećnici. Prima se u svoj stupanj kad mu je hrabrost dokazana i pobjeda osigurana.Alegorija plebiscita iz 1870.

bra­ tu pokojnog Aleksandra I. masovno spreman sudjelovati u pobuni. posljednji udar dolazi od srodnoga "Društva juga" koje zauzima grad Vasilkov i počinje marši­ rati prema Moskvi. Kardovskoga. PROSINCA 1825. Međutim loše pripremljeni žestoki časnici daju se prijeći. članovi te mlade inteligencije nisu više mogli zadovoljno gledati carevu apsolutisti­ čku vladavinu ili ropstvo nametnuto seljacima.u prvom stupnju . Pobuna je krvavo ugušena." kažu oni. Neki su čak inicirani u masonske lože koje su bile snažno obilježene ide­ jama prosvjetiteljstva i Francuske revo­ lucije. Vijest se širi brzinom munje. Način funkcioniranja preuzet je od masonskih loža s tajnim obredom. 1934. Daje zapovijed da se puca po urotnicima. Buntovna inteligencija "Ima karbonara i u Sankt Peterburgu!" dobacio je Metternich caru Aleksandru I. Ubrzo dolazi narod.obaviješten je o velikim ciljevima organizacije. "ali kako će to biti lijepa smrt!" Ruski pisac Aleksandar Puškin. prisustvuje sastanku dekabrista u Kamenici 1825. malena skupina časnika izaziva paniku na Se­ natskom trgu u Sankt Peterburgu. Ništa ni­ je davalo naslutiti kako su najveći rodoljubi medu plemstvom ruske garde bili pod utjecajem revolucionarnih ideja kojima je tada obilovala zapadna Euro­ pa.. Garda topće nogama dajući caru vremena da se organizira i da uzvrati protunapadom. To je kraj "Društva sjevera". Za pristaše revo­ lucije sve su nade dopuštene. stoljeća najsjajniji časnici ruske carske garde nadahnuti romantičnim i nacionalnim zanosom tvore tajno društvo kako bi srušili režim Romanovih. koji je malo bio u nevjerici. "muš­ karci" — u drugom stupnju . prisegom na vjernost i podjelom u tri stupnja.Urota dekabrista Početkom 19. DOK SU se carske postrojbe priprema­ le na prisegu novom caru svih Rusa Nikolaju Pavloviču. 28.). tajne udruge koja je pripremala ovaj pokušaj državnog udara. Inici­ rani . a vođe su najvećim dijelom uhićeni. No tijekom akcija protiv Napoleona ruski časnici su bili primani u intelek­ tualnim krugovima Pruske ili Francu­ ske. uznemiren zbog svojih liberalnih ideja. ZORU 14. Vrativši se na rodno tlo. Uglavnom se okupljaju u knji­ ževnim krugovima odakle se šire sub­ verzivne pjesme koje tajno kruže. prosinca. Zatim osnivaju tajna društva u reformističke ili revolucionarne svrhe: "Društvo rus­ kih vitezova" ili "Unija istinske i vjerne djece domovine" koja se dijeli u "Druš­ tvo sjevera" i "Društvo juga". Nekoliko dana poslije. (duborez D. Razočarani buntovnici stupaju is­ pred topova samo s bajunetom u ruka­ ma: "Poginut ćemo. Međutim ondje car­ ske postrojbe još lako izlaze na kraj s njim. Na poklič "Nikolaj otimač!" uspijevaju u nekoliko sati izolirati vladara i okupiti pobunjene pukovnije oko kipa Petra Velikoga.imaju 145 Tajna politička društva .

bio je da ustanove slo­ bodu tiska i vjere. Duh decembra Kad je jednom bila ugušena buna onih koje su zvali dekabristi "decembristi".Vlada koja ne poznaje cara. naš Gospodin. uspostave javnost sudskih postupaka. . Svaki član mora se isticati uzornim privatnim ži­ votom. da se pobunimo protiv tiranije i ugnjetavanja. a ne među velikima i carevima." 14. Čak ni pod mučenjima nisu priznali. Njihov cilj. Isus Krist. ali se čuo. Sve se to smatralo revolucijom i ubijanjem režima. osu­ da na robiju za stotinjak drugih. priznao je Batenkov. car Nikolaj se sam pobrinuo za velik broj ispitivanja. da prisegnemo da će uvijek biti samo jedan jedini kralj na nebu i na zemlji. da ukinu ropstvo.). D EKABRISTI SU 31. dekabristički ustanak u Sankt Peterburgu doživljava poraz pred postrojbama koje su ostale vjerne novom caru Nikolaju I.onaj "bojara". No oni nisu poricali svoj žestoki entuzijazam ni na lomači ni u ledenim sibirskim ravni­ cama gdje su preživjeli utemeljili škole namijenjene učenju djece seljaka.. stvore "minimum egzistencije"..) .Što naš sveti zakon zapovijeda ruskom narodu i vojsci? . .Zar Bog ne voli careve? . koji isključuje kocku i pijan­ čevanje te iskorištavanje robova. Glas slobode čuo se samo neko­ liko sati.Urota dekabrista VASILKOVA DEKLARACIJA užasnutom narodu Vasilkova objavili svoj katekizam: "U Ime Oca. da ukinu monopole. "bio je pokušaj političke revolucije.Koja je vlada slična božanskomu zakonu? .. prvi u Rusi­ ji (. urednik Selimanovski.Ne. pristup tajnim planovima". kao što će tvrditi tijekom procesa. Tu se nalaze najsjajniji duhovi onoga vreme­ na: pjesnik Riljejev. Nije trebalo mnogo pa da se urotnici osude na najteže kazne: degradacija i smrtna kazna za vođe.On nam zapovijeda da se pokajemo za naše ropstvo. Sina i Duha Svetoga! (. (Kuzmičeva slika). "Naš pothvat". skla­ datelj Glinka i mladi i sjajni Puškin. prosinca 1825. On ih je prokleo kao tlačitelje naroda. dok ute­ meljitelji i duhovni poglavari tvore naj­ viši stupanj .. Bog nas je sve stvorio jednakima i kad je Spasitelj došao na Zemlju odabrao je svoje apostole među malima. stvore "zastupnički dom naroda". Bog voli ljude. . gardijski časnik Batenkov. PROSINCA 1825.

RASPUTIN.Snaga eksplozije je takva da su mu od šoka utrnule noge. SIVA EMINENCIJA CARA stvenika pravoslavne crkve.. Vladar koji je čudom ostao neozlijeđen uspijeva se izvući iz kočije. Godine 1916.njegov sve veći utjecaj u poli­ tičkom životu. postaje ubrzo simbolom pokvarenosti carskoga dvora. od­ lučuje reorganizirati sve ruske obavje­ štajne službe koje su do tada ovisile o trećem odjelu ministarstva unutarnjih poslova. umire kad ga pokušavaju odvesti u Zimski dvorac. nazvanog Rasputin ("razuzdan"). u kočiji prolazi ulicama Sankt Peterburga kadli eks­ plodira bomba ozlijedivši kočijaše i zapregu. Onaj kojeg se katkad smatralo vragom umro je zato što je predobro igrao svoju ulogu. Zamjenjuje ih specijalnom taj­ nom policijom Ohranom. bačen je u Nevu. Čovjek zabrinjavajuća izgleda bio je u mladosti član klista. člano­ vi Crnih pojasova. STOLJEĆA DVA DOSTOIAN- bi nametnuli svoje ideale na najvišoj razi­ ni. tajne vjerske sekte čiji pristaše prakticiraju orgijastične kultove. ubojice su otkriveni: radi se o Članovima tajne terorističke udruge "Volja naroda". njegova pohlepa i egoizam učinili su ga napokon nepoželjnim u oči­ ma njegovih zaštitnika. Odmah suđeni i progla­ šeni krivima obješeni su u mjesecima poslije atentata. vidovnjak. 13. U tom trenutku neki čovjek izla­ zi iz gomile i baca caru pod noge bom­ bu.: savjetnik. Zrači velikom kariz­ mom koja fascinira sve koji mu se pri­ bliže.pripisuju mu vezu s caricom . prakticira medu ostalim hip­ nozu kojom je nekoliko puta liječio care­ vića Alekseja koji je bolovao od hemofilije. To je dar koji su mislili iskoristiti Crni pojasovi kako P OČETKOM 20. Njezini se čla­ novi pomno biraju i trebaju ovladati mnogim borbenim vještinama od skija­ nja do umijeća deminiranja. Otrovan.. Crni pojasovi organiziraju njegovo uboj­ stvo. uvode u carski dvor tajanstvena monaha demonskog ugleda. Nove tehnike Ta policija uvodi novine koristeći se znanstvenim metodama. Pomno se upisuju njihove fizičke i intelektualne sposobnosti kako bi ih se najučinkovitije Zagonetni monah Grigorij Jefimovič Rasputin. AR ALEKSANDAR II. caristička vlast če upotrijebiti ista oružja kao i njezini neprijatelji opremivši se opasnom i posebno učinkovitom tajnom policijom.Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Da bi se borili protiv ilegalnih terorističkih skupina koje prijete Rusiji. Rasputin se brzo pokazao nezamje­ njivim za cara Nikolaja II. U tom dramatičnom kontekstu novi car Aleksandar III. . OŽUIKA 1881. No njegovo ponašanje o kojem se naveliko govori . fotografiran u prosincu 1912. Nakon istrage koja je vođena uz veliku halabuku. izrešetan mecima.

Iako je knjiga samo splet laži i mukotrpnog ra­ da. stoljeća: Pro­ tokoli sionskih mudraca. ostavit će zločinačku avet tajnog imaginarnog društva. No tijekom godina organi­ zacija je počela pokazivati tendenciju da postane država u državi koja se koristi sredstvima svojih neprijatelja. za koji se smatra da je pripadao nekom visokom mason­ skom dužnosniku. Izmišljene "svjetske urote" Iz Ohrane je isto tako potekla naj­ slavnija krivotvorina 20. Medu brojnim revolucionarima o kojima su agenti Ohrane imali dosjee prepoznaje se (gore) Leon Trocki. ni jedne mreže. Taj dokument.moglo upotrijebiti u zadacima koje će trebati izvršavati. Jedan od najboljih agenata Ohrane zove se Ro­ man Malinovski. Židovi su žrtveni jarci jer nemaju mogućnosti da se brane.. Osim toga svi članovi Ohrane podvrgnuti su strogoj obuci ti­ jekom koje se upoznaju s političkim "znanostima"... Tako neza­ dovoljna reformama premijera Stolipina koje smatra preliberalnima naručuje nje­ govo ubojstvo 1911. Blizak je s Lenjinom. što je jedino sredstvo te tajne policije da raz­ otkrije intrige tajnih grupa. Terori­ stička opasnost traži nove metode borbe pa oni rade po fotografijama pretpo­ stavljenih članova tih skupina. reakcionarne. Dokument je sastavljen u Rusiji 1903. Od uboj­ stva Aleksandra II. brzo je doživjela golem uspjeh. Iako Ohrana i Crni pojasovi nisu pre­ živjeli burne događaje 1917. javno brani boljševističke ideje. valovi pogroma za­ pljuskuju carstvo. Ona je sebi dala u zadatak da obrani rusko carstvo od svake liberalne evolucije.. On se uspio ubaciti u redove sindikalista i "dopustio" je da ga izaberu za zastupnika u skupštinu Dumu 1912. potvrđuje kako neka tajna skupina sastavljena od Židova ku­ je zavjeru i sprema se ovladati svijetom infiltrirajući se u sve organe vlasti. ksenofobne i antisemitske: Crni pojasovi. sastavlja­ ju metodički dosje analizirajući svaki od atentata. Nema ni jedne skupine. Ohrana će se posebno ista­ knuti u užasno učinkovitom pribje­ gavanju dvostrukim agentima. Jedan od dosjea carske tajne policije. Umi­ ješala se navodno i u slobodo zidarstvo da bi lakše prošla neopaženo. dok potjano pribavlja obavještajnim službama mno­ štvo izvješća koja se odnose na kretanja revolucionarnih skupina u koje se infil­ trirao. Teza o židovsko-masonskoj zavjeri dugo je bila prisutna u europskim duhovima. Velike plaće osiguravaju vjernost tih agenata. ali proizlazi iz francuskog ogranka organizacije kojom upravlja Petar Ivanovič Račkovski. ni jednog smjera ideja koji im uskoro neće biti poznati. Tajna politička društva 148 . Oh­ rana i Crni pojasovi nastoje opravdati antisemitizam objavljujući tekst Pro­ tokola. On je uostalom član druge jedne tajne or­ ganizacije.

Parolama "Mir radnicima". Car Aleksandar II. osobne simpatije. puca na generala Trepova. poznat po liberalnim idejama... ugnjetenih. socijalnu. BAKUNJIN STVARA TAJNO luciju (. da će dati svoj život ne štedeći PROGRAM MEĐUNARODNE BRAĆE društvo koje će ojačati međuna­ rodni savez socijalističke demokracije.) kako bi svi ti mili­ juni jadnih ljudskih bića. Ona 5.. Taj tajni organ ima za cilj "pomagati ro­ đenje revolucije" i organizirati stožer namijenjen "da služi kao posrednik iz­ među revolucionarne ideje i popularnih instinkta". Pripadnica Vera Figner svjedoči o strogosti upisivanja medu narodnike: "Svaki član se svečano obvezao da će posvetiti svoje snage re­ voluciji. odgovornog za bičevanje desetaka buntovnih studenata od kojih je jedan bio član tajne organizacije Zemlja i sloboda. prevarenih. veljače 1878. Nekoliko primjera anarhističkih bombi koje su služile u atentatima što su ih osujetile snage reda i koji se danas čuvaju u Muzeju policije u Parizu. mlada žena je oslobođena uz odo­ bravanja gomile. RA ANARHISTIČKOGA TERORIZMA koja je zapalila Europu iz Belle Époque otvara se u Sankt Peterburgu gestom bogate i lije­ pe Vere Zasulič. članice tajnog društva Zemlja i volja (Zemlja i sloboda).. iskorištavanih. Udruga međunarodne braće želi u isti mah univerzalnu.). eksploatatorima i skrb­ nicima svih vrsta" želimo uništiti sve države i sve crkve (. da će zbog nje zaboraviti krvne veze. zatim u tajnom društvu izrazito terorističkih ciljeva Narodnaja volja (Volja naroda). To tješi one koje zovu narodniki.Belle Époque nihilista i anarhista Potkraj 19.. stoljeća sjena terorizma lebdi nad Europom. nije manje sup­ rotstavljen tim agitatorima za koje or­ ganizira represiju. studente i intelektualce nihi­ liste koji žele napustiti gradski i građan­ ski život kako bi promicali emancipaciju ruskih seljaka. mučenih. gospodarsku i političku revo­ G ODINE 1868. "Sloboda svim ugnjetavanima" i "Smrt gospodarima. 149 Tajna politička društva . os­ lobođenih svih svojih službenih i usluž­ nih upravljača i dobročinitelja udahnuli napokon potpunu slobodu. filozofsku. gradskog policijskog prefekta poznatog po ekspeditivnim i ok­ rutnim metodama. Grupice slobodarske ili nihilističke orijentacije napadaju građansko društvo s oružjem u ruci. Volja naroda ubija cara Najradikalniji iz skupine Zemlja i slo­ boda nalaze se u sklopu kružoka Slobo­ da ili smrt. koji je ukinuo ropstvo 1861. ljubav i pri­ jateljstvo. Iako je bila proglašena kri­ vom.

ubijajući časnike žandarmerije. lipnja 1894. propa­ ganda činjenicama ima lijepu perspek­ tivu. U cijeloj Europi slobodoumni pobornici žestoke akcije vide u tom atentatu pobjedu koja im otvara put. po cijenu teških kazni zatvora..Belle Époque nihilista i anarhista 150 ništa. povlače se u manjinski i ilegalni aktivizam zadržava­ jući "propagandu činjenicama". piše Kropotkin u le Révoltéu od 25. bo­ dežom. talijanski kralj Umberto I. Prva bomba eksplodira u luksuznom kabaretu u Lyonu. na čelu tridesetak naoru­ žanih militanata zauzimaju selo Lentino gdje spaljuju općinske arhive. što su ga razvili marksisti. studenoga 1893.). Izvršni odbor od deset do dvadeset oso­ ba strogo kontrolira otprilike petsto članova podijeljenih u dvije skupine. Te akcije izvelo je neko­ liko loše organiziranih bandi. dijele oružje i prihod od poreza. bombe i drugi eksplozivi. Budući da nije imao potporu naroda. tj. Au­ guste Vaillant ili Talijan Santo Caserio koji je nožem ubio francuskog pred­ sjednika Sadija Carnota 24. poginulo je 20 ljudi. Radi se o tome. do 1880. čis­ tite!" proglašava Radnička ideja 1888. "meso za zav­ jeru" s druge. do 1880. Unatoč Malatestinu porazu. anarhistički europski pokret pomalo se odalečuje od radničkih organizacija ko­ je su komunisti uvelike monopolizirali. puškom. da nema ništa što pripada samo njemu i da će se odreći vlastite volje.. Neki pobornici anarhije. izoli­ ranih pojedinaca koji nalaze prigodne supočinitelje medu anarhoidnim sim­ patizerima: Ravachol. paljenje kapelice. upropaštavajte. generale i kneževe po krvi i napokon 13." Volja naroda ne prepušta ništa slučaju. Na međunarodnoj sceni austrijska cari­ ca Elizabeta. Mjesec dana poslije Augsute Vaillant baca bombu na zastupnički dom. službeno je preporučuje dok anarhistički tisak u svojim "znanstvenim" rubrikama ob­ javljuje razrađene recepte "antiburžujskih proizvoda": zapaljivi materijali. pismom. samoga cara Aleksan­ dra II. Talijanski anarhisti Cafiero i Malatesta prvi su primijenili taj oblik antiautoritarnoga prepada. upravljači s jedne strane. Volja naroda provodi sve više brze i silovite akcije od 1878. nepovjerljivi prema revolucionarnom autoritarizmu. taj je poku­ šaj propao. "Pljačkajte. stvaraju tajnu organizaci­ ju koja podupire sporadične ustanke: Talijanski komitet za revoluciju. prosinca 1880. . da se daje prednost "trajnom revoltu riječju. provale u liturgijske objek­ te. Emile Henry.. dinamitom (... i predsjednik SAD-a McKinley padaju "Propaganda činjenicama" Tijekom tog desetljeća od 1870. uništavajte. Godine terora Od propagande činjenicama do terora samo je jedan korak koji neki francus­ ki anarhisti prelaze poslije ruskih nihilista 1882. sve­ mu što nije legalno". ožujka 1881. Zatim slavna Crna banda iz Montceau-les-Minesa gomila prijetnje poslane uglednim građanima. U travnju 1877. Godine 1872. U atentatu anarhista na kazalište Liceo u Barceloni 7. palite. Londonski kongres 1881.

ima barem 25 000 članova u anarhističkim savezima. Desetina plije­ na od 156 registriranih krađa u tri godine služi za financiranje anarhističkog tiska. sudaca ili vojnih dužnosnika te zaobilazeći one "korisnih" građana: liječ­ nika. civilna garda povećava broj saslušavanja. radije se dižem i borim prsa o prsa sa svojim neprijatelji­ ma ratujući s bogatima. Proces postaje tribuna anarhističkom banditu koji uzvikuje: konitima i velik broj pobornika se okre­ nuo tajnoj akciji: "Od toga dana" po­ tvrđuje neki manifest u lipnju 1874. pasti pod udarci­ ma nevidljive ruke. uhićenja ." Na margini saveza O KO 1900. Arsènea Lupina. U Rusiji tajne grupice "Crna za­ stava" i "Bez povoda" propovijedaju kampanju nemilosrdnog terora protiv buržoazije. Kao odgovor na­ preduju progoni: više od 2000 osoba je optuženo. BANDA NOĆNIH RADNIKA nika pod vodstvom istaknutog Alexandrea Jacoba zapljuskuje francuske pokrajine prazneći bogate stanove sve­ ćenika. ka­ zališta. napadajući nji­ hova dobra. trgovine i restorani povećava se. aristo­ krate. "svaki će eksploatator. povrat imovine. arhitekata ili pisaca. čime je odzvonilo revolucionarnoj aktivnosti na francus­ kom tlu. "nevidljiva ruka" španjolskog anarhizma Iberski poluotok je isto tako poprište operacija anarhističkih društava koja su brzo prešla u ilegalu. Posvuda je represija neposredna i bez opoziva.Belle Époque nihilista i anarhista također kao žrtve anarhističkih aten­ tatora. Banda Alexandrea Jacoba potpuno je raskrinkana 1903. Godine 1872.blizu 400 oso­ ba . uvjeren da neće biti kažnjen. Vlada ih proglašava protuza­ 151 Tajna politička društva .. broj eksplozija na elitnim iavnim mjestima kao što su kavane. umjesto da moljakam ono na što imam pravo. svaki besposličar koji živi od rente. a pravosuđe montira spektakularni "proces tridesetorici"." Noćni radnici utjelovljuju dakle angažman anarhističkih frakcija na putu prema ilegali i propagandi činjeni­ cama. tajna društva poput Los Desheredados ili Mano negra obvezuju se da budu ta ne­ vidljiva ruka pravde. para­ zit i hedonist koji će se. dok Jacob služi Mauriceu Lablancu kao model za njegova "džentlmena pro­ valnika". GODINE BANDA NOĆNIH RAD- "Krađa je restitucija. ogriješiti o nas teškom uvredom ili prekršiti naša prava. Napadaju poslodavce. Dvadesetih godina Mala- Mano negra. Sve do Prvoga svjetskog rata sustavna represija i likvidacije uza­ lud pokušavaju okončati anarhistička okupljanja. Umjesto da budem zatvoren u tvornici kao u kaznionici. kako mu to obećava drža­ va. šefove.i mučenja. svaki kapitalist. U Francuskoj Parlament izgla­ sava poznate zakone protiv slobode koji su se ubrzo nazvali "zločinačkim zakon­ ima".

anarhist Buenaventura Durruti preuzima zastavu tajnih or­ ganizacija. nazvanog Raymond-znanost. Ovaj mehaničar bez premca okuplja šačicu prijatelja.. dok se militanti mobili­ ziraju za odlazak na frontu. njihovo se bogatstvo približava svoti od 500 000 franaka. Ovi pri­ staše "pravedne krađe" jednim udarcem ubijaju dvije muhe: pune blagajne orga­ nizacija ili anarhističkih novina zaustav­ ljajući moral buržoazije. teoretičar i smion pustolov Buenaventura Durruti sudjelovao je aktivno u Španjolskom građanskom ratu. Zlatni dani "individualnog uzimanja" "Vlasništvo je krađa" izjavio je 1840. Skupina nepopustljivih specijalizira se za napad na vjerske zajed­ nice kako bi po vlastitu priznanju izvlastila samoga papu. Banda je raskrinkana. Tajna politička društva 152 . Durruti prisiljen na izgnanstvo nakon državnog udara Prima de Rivere osniva društvo "Lutalica" koje od Mek­ sika do Argentine napada poslodavce i pljačka banke kako bi napunilo blagaj­ ne anarhističkih grupa. To je skica lika "anarhističkoga bandita" što je epitet koji se pripisuje Ju- testin učenik. Takva su djela obična građanska. sindikaliste ili obične kolege poput Raymonda Caillemma. jedan od glavnih teoretičara anarhije. ističu anarhističke novine 1912. U nekoli­ ko mjeseci bilježe sve više ubojstava poli­ cajaca i pljački luksuznih vozila.. čitalaca novina L'anar­ chie. dezertere. Savez antidomoljuba ili Pantera Batignollea pljačkaju obi­ teljske kuće i banke kako bi otimali "zelenašima". Durruti i njegova banda pripremaju atentat na Alfonsa XIII.Velik lik međunarodnog anarhizma. Prvi put su osude iz anarhističkoga svijeta ne­ dvosmislene: "Takva djela nemaju ništa anarhističku. Godine 1889. Prvi svjetski rat raskrinkava posljed­ nje anarhističke grupice Belle Époque: političke stranke se pridružuju zamahu Svetoga saveza. Na prijelazu stoljeća nekoliko bandi preuzelo je doslovno tu formulu i na kradu odgovorilo krađom. Srca hrasta. i ubijaju kardi­ nala Soldevillu koji je usko vezan uz oli­ garhiju. lesu Bonnotu koji opravdava djela svoje bande svojim političkim angažmanom.". Proudhon. osuđujući tako pripadnike agre­ sivnog legalizma zbog nerazumijevanja anarhističkih doktrina. Njegova grupa Justicieros suprotstavlja se oružjem u ruci pistolerosima u službi poslodavaca koji sprem­ no ubijaju vođe radničkih sindikata. njihov šef ubijen. Taj tajni agita­ tor postat će poslije jedan od glavnih anarhističkih aktera Španjolskoga rata. Tako Ljudi kazne.

Utjecajna tajna društva ovdje postaju prava oporba. ljubomoran na taj uspjeh. Trija­ di. ODINE 1911." Iako ne­ ma ničega što bi potvrdilo izvornost ove Sun Yatsen. Sun Jat-sen domogao se vlasti i proglasio republiku kojoj je bio prvi predsjednik. cara Kangxija (1662. Njezino je podrijetlo legendarno. trijumfirat će nad pobunjeničkim ple­ menima središnje Azije koji su prijetili Kini. ŠIROK REVOLUCIO- narni pokret pomeo je kine­ sko carstvo dinastije Qing. Petorica svećenika koji su se spasili od krvoprolića našli su utočište u gradu Muyangu gdje su osnovali bratstvo čija je deviza bila i ostala: "Srušimo Qinge. "Društva starijih i starih" (Ge Lao Hui) koje se pridružilo najstarijem taj­ nom političkom društvu u Kini. snažna ličnost Guomindanga došao je na vlast u Kini uz potporu tajnih društava.) monasi iz samostana Shaolin.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Na prijelazu iz 19. Osim toga danas je ustanovljeno kako je on sam bio član jednoga od njih. No zna se da je "otac repub­ like" dobio potporu velikog broja tajnih društava koja su se opirala carskoj vlasti i bez kojih ne bi nikada ostvario svoje ciljeve. stoljeće vjetar revolucije zapuhnuo je Kinu koju razdiru unutarnje napetosti i europska kolonizacija. u 20. uspostavimo ponovno Minge. zapovjedio je da se sruši njihov samo­ stan.-1722. poznati po tome što vladaju ratnim vještinama. Potječe iz 17. Ali car. došao meditirati na grob dinastije Ming. Na ovoj fotografiji vidi se kako je 1923. Pod vladavinom njezina drugog pred­ stavnika. stoljeća kad je mandžurijska dinastija Qing srušila dinastiju Ming. .

janstvenici. legendanrnoj kolijevci Trijade. No to djelovanje zna zastraniti i u prava zločinačka djela. Neke kretnje omo­ gućuju njegovim članovima da se pre­ poznaju međusobno ma gdje bili. Novi inicirani zaklet će se napokon "da neće nikomu. 1965. si­ gurno je u svakom slu­ čaju da je taj pokret aktivan od tog razdoblja pod imenom San-he-hui. ispitali načela stare poezije. ta dvojica muškaraca su se prepoznala.i jednostavni ini­ cirani pod zagonetnim imenom "četr­ deset deveti". Zato se Trijada od svojih početa­ ka podizala u tajno društvo. (. Ona zapravo okuplja posebno muškarce i žene potekle iz narodnih slojeva. U gradovima gdje postoji. Društvo neba i zemlje ili Vrata Hounga. Osim tih distinktivnih znakova inicirani upotrebljavaju tajni jezik sastavljen od riječi. i 20.. Tijekom te ceremonije budući članovi odvode se da piju napi­ tak od alkohola pomiješan s njihovom vlastitom krvlju koji će učvrstiti njiho­ vo bratstvo s ostalim pristašama. Isto je tako istina da tijekom 19.." Tajna društva u Kini. bezuspješno Monah vježba kung-fu medu ruševinama samostana Shaolin u pokrajini Henan. Tako je način na koji se nudi lula. Crvena banda. "bijele lepeze" . riža. stoljeća Trijada destabi­ lizira kinesko carstvo to više što velik Citat prema J. O VAJ DIJALOG JE IZVADAK IZ INICI- Trijada. nje­ zini pristaše se sastaju u ložama čija je organizacija prilično slična zapadnim masonskim skupovima: njezini dosto­ skoj vlasti koju smatraju odgo­ vornom za svoje siromaštvo. zemlje i ljudi. stoljeće. "Trijada" ili "Društvo triju sjedinjenih elemena­ ta" tj. Pljačkaju i ucjenjuju neka područja koja su oduzela od Qinga. Društvo triju točaka."crvene palice". otimaju visoke dužnosnike režima i oslobađaju katkad određene Kine­ ze osuđene na teške kazne. 19. Pitanje: Kako i gdje ste stekli iskustvo u vojnom umijeću? Odgovor: U samosta­ nu Shaolin. neprijateljski raspoloženi prema mandžurij- "Učitelji s planine i tamjana" U tradicionalnoj Kini suprotstaviti se carskoj vlasti značilo je izložiti svoj život i život svoje obitelji pogi­ belji.. čaj ili koje drugo jelo ritualiziran. mijenja ime iz jedne regije u drugu. carske postrojbe "oluja" itd. Zlatan novac i Nain Trijada se ne suprotstavlja samo di­ nastiji Qing..Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu priče. Tajna politička društva 154 . Pariz Julliard. Chesneaux. SRUŠITI DINASTIJU QING jacijskog obreda Trijade: "Pitanje: Koji je vaš cilj kad ulazite k nama? Odgovor: Predstaviti vam određen broj novih hrabrih vojnika neumolji­ va srca koji žele biti primljeni u Dru­ štvo neba i zemlje. odati tajne društva". broj tajnih društava proizlazi iz nje ili joj se pridružuje. Pitanje: Koje je njezino značenje? Odgovor: Ponovno smo uspostavili poče­ tak. Pitanje: Kako možete to dokazati? Odgovor: leđnom strofom.) Pitanje: Zašto oni žele biti primljeni u Društvo neba i zemlje? Odgovor: 1er žele srušiti dinastiju Qing i uspostaviti dinastiju Ming. Tako su mnogi njezini članovi pravi "raz­ bojnici pravedni­ ci". ako nije član. ma tko to bio. neba. ona tvori šire političku oporbu koja je prekinula s ustaljenim redom. Kako bi poslušna i decentralizirana or­ ganizacija prošla nezapaženo. Policija posta­ je "propuh". Sada ćemo po­ novno uspostaviti carstvo u skladu s uputama poglava­ ra. Zvat će se Trijada. Svi oni koji žele u nju ući moraju proći ini­ cijaciju koja podsjeća na legendu o utemeljiteljima. glavnoga kineskog tajnog društva. "gospodari planine i tamja­ na" upravljaju ceremonijama na kojima zasjedaju braća nižih redova . Narod Qinga oteo je našu imovi­ nu. Ako se tije­ kom obroka jedan brat posluži trima prstima kako bi ponudio čaj i ako mu njegov gost pruži šalicu držeći je također trima prstima. To je posebno slučaj s "Društvom malenoga noža" osnovanim u Shangaju koje 1850. Pobunit ćemo se za vrijeme ove lijepe mjesečine i podići zastavu pa­ triotizma.

Druga tajna društva povezana s Trijadom pridružila su se pokretu: "Zlatan novac" u provin­ ciji Zhejiang i "Nianu" u sjevernoj Kini. Blundena i M. Ona proždire zemlju između 1851.. U njoj je poginulo između 20 000 i 100 000 ljudi.. Tako fanatizirani misle da ih je obuzeo Guandi. obožavaju narodna božanstva.). Pariz. Atlas de la Chine. to nije teško. ne poštuju ni jedno načelo odnosa među ljudima (. pokušava obnoviti dinastiju Ming. Elvina. To je zato što kršćanske crkve blokiraju nebo. bog rata. tlo je isušeno.) dinastije i kraj bijede.. Carska vlast 155 Tajna politička društva . bo­ govi su bijesni (. Ad. Boksači su izvjesili svoje ciljeve: "Ako su se Boksači podigli na nadnaravne sile (.. Engleski kolonizatori nazvali su ih Bok­ sačima prema njihovu simbolu. po­ sebno onoga boksačkog.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu ŽRTVOVATI KRŠĆANE Na pekinške zidine podignute protiv zapadne nazočnosti. a če­ sto se i podvrgavaju seansama hipnotskih transeva prije ratnih vježbi. stoljeća sastoji se od ilegal­ nih paravojnih skupina sastavljenih od Kineza. Pod utjecajem taoizma i budizma pristaše te sekte prakticiraju neku vrstu posvećenog boksa za koju vjeruju da ih vraća neranjive u borbu šakama. zatvo­ renoj šaci. Vrijeme boksača Pobuna Taiping je napokon ugušena u krvi. Carska vojska se su­ očava s pravim građanskim ratom koji je zarazio nekih 600 gradova. i 1864. 1986.. ali i hladnim oružjem. stručnjaka za vojne vještine. de la Martinière." Citat C. zanemaruju svoje pretke. Zato se ne stišavaju zah­ "Pedeset pet dana Pekinga" Trideset godina nakon pobune Taipinga Kina je promijenila lice. Nose zaštitne amulete. Njezini inicijatori traže promjenu tjevi pobunjeničkih tajnih društava. savjetuju se s medijima.). velika dinastija Qing moći će napredovati u miru. No najveći ustanak u koji je umiješana Tri­ jada u to vrijeme je pobuna Taiping čiji je jedan od šefova Tian-de bio iniciran. Ti ljudi ne poštuju ni bogove ni buddhe. to je samo zato da oslobode sjevernu ravnicu od demona koji su oteli nebo tjerajući Kineze da se spo­ je s kršćanstvom. Poznato od početka 19. prisiljavajući zapadne sile na krvavu represiju (gravura prema crtežu S. Iščupajte želje­ zničke pruge! Uništite parobrode! Ka­ da svi kršćani budu žrtvovani. Želite li otjerati demone. Boksački ustanak širi se Kinom od 1898. Kiša odbija padati. Besmrtnici su nezadovoljni..). Guastalle.

Pobunjenici isto tako opsjeda­ ju strana poslanstva tijekom tih po­ znatih "pedeset pet dana Pekinga". Pristaše sekte svaljuju krivicu ponajprije na kršćanske misionare. dok im "društvo velikih noževa" donosi potporu svojih članova. Ove skupine mu pomažu u osvajanju vlasti i od 1912. Era tajnih društava službeno završa­ va. ovaj Boksački ustanak. u stvarnosti revolucija. na vlast dolazi Mao Zedong: kineska komunis­ tička partija postaje jedinstvena stranka što tjera u ilegalu svaku drugu grupaci­ ju. Ali izlazeći iz sjene na svje­ tlo. No čini se da je nedavna ogorčenost kineskih vlasti protiv sekte Falun Gong trajno dokazala u Kini tu oporbu koja se razvija u sjeni službene vlasti.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu se raspada. a pojavili su se Europljani i inzistiraju na modernizaciji zemlje. priprema se u sklopu "Udruge za kine­ ski preporod" Sun Jat-sena. Pokret brzo prihvaćaju dio popu­ lacije i određene elite. Dodatni korak je učinjen kada 1949. Kineske vlasti oslabljene pobunom osim toga moraju platiti debelu odštetu zapadnim silama. ponajprije je obilje­ žen ksenofobijom i protuzapadnim ra­ sizmom. njegova stranka Guomindang (Narodna stranka) postaje lonac za taljenje u kojem se osnivaju ta sekularna bratstva. Boksači 1. lipnja ulaze u glavni grad i prijete sjedištu vlade koju sma­ traju beskrupuloznom u odnosu na ambicije zapadnih sila. . prva vojska sastavljena od desetaka tisuća Boksača kreće prema Pekingu napadajući sve kršćanske sim­ bole. radi se o tome da se pometu "strani vrago­ vi". koji počinje 1898. masakrirajući svećenike i rušeći crkve. Polazeći od sjevera Žute rijeke širi se na cijelu Kinu. ona gube ilegalni karakter. Skupljanje za republiku Međutim taj je poraz samo površina. Dio Kineza loše gleda na tu promjenu i traži pokajničke žrtve. on podsjeća na postojanje "tajnih revolu­ Pristaše sekte Falun Gong koja broji više od 80 milijuna simpatizera demonstriraju u Hong Kongu radi zaštite ljudskih prava u Kini. odsad povezana s Republikom. Godine 1900. Od 1908. narod na tajnim društvima" čini se da je uvijek aktualna. Preuzimanje zemlje izazvat će još više žrtava nego što su bile boksačke pljačke. On se nada da će pod tom zastavom okupiti sva ki­ neska tajna društva kako bi definitivno okončali tiraniju Qinga. Stara kineska poslovica "Službene vlasti te­ melje svoju moć na zakonu. U njihovoj borbi podupire ih Trijada. cionarnih društava čije je značenje bilo veliko u povijesti Kine i čija je akcija znatna u aktualnom pokretu. Prilično različit od pobune Taiping. Međutim međunarodna vojska pod visokim njemačkim zapovjedništvom napokon ih je raspršila.. ona pobjednička. Medu on­ im brojnima najmoćnije su neupitno udruga Stare braće i Tri točke Trijade".

srpsko kraljevstvo bilo je prisilje­ no prihvatiti austrijsku dominaciju nad Bosnom i Hercegovinom te ograničiti najradikalnije zahtjeve svojih zemljaka. "Krvlju mojih otaca" Utemeljitelji organizacije ustanovili su obred integracije bez premca. okupljala je od 1911.) radi osvajanja vlasti. odavati državne tajne (.. Naro­ dna odbrana sastavljena od civila i Cr­ na ruka paravojna tajna organizacija s terorističkim ciljevima.Opasan nacionalizam Crne ruke Početkom 20. Zapovijedi prenosi neposredni nadređeni koji za­ htijeva slijepu poslušnost: nakon i "Srbija pali vatru na barutu". nož i revolver. . znatan broj terorista." Nakon što je potpisao taj tekst. U tom kontekstu organiziraju se nacio­ nalistička društva: pokret Mlada Bosna koji okuplja uglavnom studente. karikatura objavljena ubrzo nakon sarajevskog atentata. stoljeća kad su se velika središnja carstva borila za premoć na Balkanu. potpuno od­ jevenim u crno.. srpske nacionalističke težnje nalaze najradikalniji izraz u terorističkim grupicama. na svoju čast i svoj život da ću se od ovog časa i do časa svoje smrti vjer­ no držati pravila ove organizacije i biti spreman za žrtve koje mi treba namet­ nuti. REMA STATUTU CRNE RUKE BILO je dopušteno ubijati. "Balkansko bure baruta" zaslužilo je to ime: zapalit će cijelu Europu. lipnja 1917. on ponavlja: "Sunca mi koje me grije. Ubojice kralje­ va doveli su na prijestolje suparničku dinastiju Karadorđeviča nadajući se da će voditi slobodniju protuaustrijsku politiku. Pred maskiranim muškarcem. Osim upravnog odbora uglavnom sastavljena od vojnika članovi nemaju međusobno nikakav kontakt. ubojstvom srpskoga kralja Aleksandra Obrenoviča. uništa­ vati. U spre­ mištu novina Piémont pristupnik mora prisegnuti pred stolom prekrivenim cr­ nim mrtvačkim pokrovom na kojem su bili postavljeni križ. Od 1908. Crna ruka." To je bila presuda što ju je donio srpski sud koji je 11. Ta tajna srpska organizacija zahvaljivala je svoje postojanje šačici časnika koji su se pro­ slavili 1903. zemlje mi koja me hrani. potpisao smrtnu presudu glavnim šefovima tajne organi­ zacije. novo iniciranom se dodjeljuje broj ko­ jim će od sada biti označen u društvu. Radilo se o tome da se suprot­ stave balkanskim ambicijama Habsburgovaca kako bi stvorili "Veliku Srbiju" koja bi okupljala južne Slavene. zaklinjem se pred Bogom krvlju svojih otaca. čije je pravo ime bilo "Ujedinjenje ili smrt".

rujna 1916." Želja mu je uslišana 1953. Pukovnik Dragutin Dimitrijević. Izvršitelji od kojih je Gavrilo Princip pucao. antiaustrijski raspoloženi. članovi društva Mlada Bo­ sna koji su već zabilježili nekoliko poku­ šaja ubojstava. i dakako Crnu ruku. "Mogao sam počiniti pogreške u izvršenju svoje zadaće". Princip je ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda i vojvotkinju. taj nekadašnji špi­ jun i profesor taktike ima samo jedan cilj: borbu za ujedinjenje južnih Slave­ na svim sredstvima. To su mladi egzaltirani ljudi. Nijemce. Neka mi Srbi oproste zbog mojih pogrešaka. nepogrešivo upravlja tom organizaci­ jom. kada Tito odlučuje rehabilitirati Crnu ruku koja je tada ušla u legendu borbe za ujedinjenje jugoslavenskih naroda. Tajna politička društva 158 . (Ilustracija objavljena u Le Petit Journaul. U kratko vrijeme organizacija broji tisuće pripadnika u Srbiji i Bosni. maso­ ne. Mreža je ubrzo dovoljno ustrojena kako bi se mogle početi razmatrati akcije velikih razmjera. poznat pod imenom Apis. "ali to je uvijek bilo s uvjerenjem da sam radio za dobro svo­ je zemlje. Ubr­ zo je razotkrivena. Međutim suoče­ na s opasnošću međunarodnog sukoba. Iako nije poticala sarajevski atentat. ali uzalud. uhi­ ćeni su i osuđeni sljedećih mjeseci. a njezini šefovi osu­ đeni.CRNA RUKA I SARAJEVSKI ATENTAT dinand i njegova žena ubijeni su 28. mecima na Appelovu ke­ ju u Sarajevu: započeo je zaplet koji je doveo do Prvoga svjetskog rata. čak i Habsburgovce. ona je pokušala uvjeriti mlade nacional­ iste da odustanu od djela. piše Apis u svojoj oporuci. Danas je utvrđeno da je Apisova organizacija opskrbljivala oružjem Prin­ cipa i njegove prijatelje. zamalo nije izbjegao atentat koji se pripisuje Crnoj ruci optuženoj da želi svrgnuti dinastiju u korist vojne diktature. Ubojice ili nacionalni junaci Svesrpska ideologija koja pokreće Crnu ruku zavela je dobar dio domoljuba. Atentati su usmjereni na vladu i osobe bliske kra­ lju. 11. Pobuna i subverzija potiču se svim sredstvima. do njega sigurno ne bi moglo doći bez njezine potpore. Govori se i o tome da se ukine upra­ vitelja Bosne i Hercegovine i grčkoga kralja. Knez Aleksandar. Na pitanje tko su bili pravi poticatelji atentata potrošeno je već A USTRIJSKI NADVOJVODA FRANJO FER- mnogo tinte. Šef obavještajne službe glavnoga stožera srpske vojske. Optuživali su srpskog pred­ sjednika vlade. sjena građanskoga rata nadvija se nad zemlju.) najmanjeg pogrešnog koraka nužno sli­ jedi smrt. Ubojstvo koje se dugo pripisivalo Crnoj ruci. lipnja 1914. nasljednik srp­ skoga prijestolja. Mađare. Crna ruka infiltrira se u druga nacionalistička društva kako bi preuzela kontrolu: Na­ rodna odbrana i studentske udruge kao rasadnik korisnih revolucionara.

nacionalističke i rasističke udruge i Ku Klux Klana. mučen a zatim strije­ ljan. Badnje večeri 1865. Lester i Reed utemeljuju udrugu braće po oružju čije ime u obli­ ku misteriozne aliteracije preuzima grčku riječ kyklos ("krug") povezanu s latinskom lux ("svjetlost"). Kennedy. (Crtež objavljen u Harper's Weeklyju. umotani u bijele plahte i šiljate kukuljice s otvorima samo za usta i oči. Sutradan ujutro njegovo tijelo nala­ zi se obješeno na vrata kuće sa zlosretnim potpisom ubojica na remenu: "KKK". Tijekom noć­ nih šetnji na konju ti muškarci prolaze gradom. zlostavljaju žene i djecu i ubijaju one koji im se po­ kušavaju suprotstaviti prije nego što se domognu onoga kojeg su izabrali kao žrtvu. pljački i privatnih osveta u ime superiornosti bijele rase. McCod. Njihova je organizacija usmjerena protiv crnaca. koja je ukinula ropstvo za gotovo četiri miliju­ na crnaca. nesretni Ku Klux Klan koji se dugo tolerirao utjelovljuje rasističke demone i ubojice bijele i puritanske Amerike. Zavezan za kolac. Ku Klux Klanovci postaju sve agresivniji.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana Roden u mašti nekoliko dokonih južnjačkih časnika. Provaljuju u kuću.) 159 Tajna politička društva . odlazeći na sve više kazne­ nih ekspedicija. okružen svojim maskiranim mučiteljima. Rođenje "nevidljiva imperija" Povijest Ku Klux Klana počinje lošom farsom bivših južnjačkih umirovljenih časnika. Njihovi ubilački pohodi siju strah u južnim saveznim državama. Cilj fantomskih konjanika koji su rasistički fundamentalisti jest plašiti crnačko sta­ novništvo koje smatraju odgovornima za poraz te gospodarsku krizu koja na­ pada regiju. stoljeća članovi Ku Klux Klana imaju sve više mrtvačkih scenari­ ja. SRED NOĆI NA STAROM AMERI- čkom jugu jedna postrojba konjanika u kukuljicama odje­ venih u dugačke bijele halje zaustavlja se pred stanom neke crnačke obitelji. ali i protiv onih koji bra­ ne "jednakost rasa" poput ravnatelja First Coloured School. u Pulaskiju (Tennessee) veterani Crowe. Georgije ili Mississippija formiraju se slične po­ strojbe neprijateljski raspoložene pre­ ma federalnoj vlasti na sjeveru. osvijetljenim bakljama. Johna Dunlapa koji je bio prognan iz države Mississippi udarcima biča. Njihovo prerušavanje sugerira povratak konfederacijskih vojnika koji su pogi­ nuli tijekom rata za odcjepljenje. Za nekoliko godi­ na "Veliko nevidljivo carstvo" okuplja gotovo 500 000 članova koje je teško "Gore od ropstva" ili savez Bijele lige. nesretnik je podvrgnut fan­ tomskom procesu. 1874. Vrlo brzo po uzoru na ove zlokobne konjaničke postrojbe u broj­ nim gradovima Alabame. Potkraj 19. Jones.

Teško je znati kako je došao na ideju da obnovi KKK. Ku Klux Klan koristi se svim sredstvima raspirujući mržnju protiv crnaca. nemarna i nestabilna. Ta vizija mu je zapovjedila da "oslo­ bodi Ameriku od stranaca". no metodistička crkva opisu­ je ga kao ne baš inteligentna čovjeka. U klimi općega straha. prosinca 1915. W Griffitha. vlada službeno organizacijom zajedno s Edwardom Yougom Clarkeom do 1922. K LAN SVOJU RENESANSU 1915. DUGU- kontrolirati. sve dok ga bivši metodistički propovjednik. organizacija dbiva program pogodan da podigne mase. Rođenje jedne nacije koji odobrava akciju KKK-a. iza nje je osta­ lo oko 4600 žrtava. Tog datuma počinje proces tijekom kojega ga snažno diskreditira neki Kligrapp ("tajnik") koji otkriva njegov alkoholizam i njegovu slabost u odno­ su na Clarkea.CARSKI ČAROBNJAK I PASTOR MRŽNJE je Williamu Josephu Simmonsu. Tu drugu verziju zadržao je za 15 učenika koje je 24. Okrenuta je prva stranica povijesti Ku Klux Klana. iskoristivši oduševljenje za film D. Simmons je izjavio kako je osmislio taj projekt nakon teške au­ tomobilske nesreće 1911. poveo sa sobom na vrh Stjenjaka. kad je vidio oblak kako prolazi iznad njegove kuće i pretvara se u kohortu konjanika odjevenih u bije­ lo. Forresta. Na visinama Stje­ njaka u Alabami proglasio je buđenje Nevidljivog carstva uz svjetlost velikoga vatrenog križa. Zamijenit će ga Hiram Wesley Evans. Roden 1882. prije nego što je upotrijebio kao argument dru­ gu verziju koja je u isti mah nadahnutija i ima veću težinu. Tajna politička društva 160 . prema kojoj je on navodno imao viziju božanskoga podrijetla koja mu je diktirala njego­ vo djelo. U Europi pučka mašta inzistira više na senzacionalizmu ceremonija Klana nego na tragičnoj stvarnosti linča. (Crtež objavljen u le Pelerinu 1923. Godine 1915. Samoproglašeni "car" Klana. u državi Alabami uzaludno pokušava postati propovje­ dnikom.) "Nečista životinja" rađa se iz svojega pepela U godinama koje slijede malo se čuje o Ku Klux Klanu. to mu je uskrsnuće izdiktirao Bog jedno­ ga dana 1901. ne­ kadašnjeg trgovca robovima i "velikog maga" Carstva da raspusti mračnu or­ ganizaciju.. usred svjet­ skog rata. Godine 1871. katolike. Senat izgla­ sava zakon protiv Ku Klux Klana koji tjera generala Nathana B. stigmatizirajući Židove. svećenik William Joseph Simmons nije obnovio jedne zimske večeri 1915. ali on je izvukao iz svoje funkcije kolosalno bogatstvo od više od 300 000 dolara. Prema Simmonsu. organizaciju kojoj je pripadao njegov otac. pravog ideologa Klana.

in body. in spirit and in life (u duši. Upravlja­ nje redom vraća se "carskom čarobnja­ ku" ili "caru" kojeg podupire "carsko vijeće" i zakonodavna skupština: "Car­ ska klovokacija" sastavljena od "Kloppersa". Prizor linča u Indiani 1930." Veliki Kiklop ih posvećuje s malo vode prolivene po čelu i ramenima izgovara­ jući formulu: In mind. nesreću i smrt. organiziraju konferencije. Uključeni u skupinu članova Klana sada smiju sudjelovati u zločini­ ma "osvetnika prava". Klan ima najmanje pet milijuna članova raspoređenih po cijeloj zemlji. pomažu mjesnim klanovima da se konstituiraju. primaju se noću ispred visokog zapaljenog križa koji osvjetljava oltar umotan u ameri­ čku zastavu na kojem se nalaze otvore­ na Biblija i isukani bodež. sreća. "zastrašujući". Članovi klana okupljaju se u "špiljama" ili klavernama gdje pripremaju svoje krvave ekspedicije odjeveni u bijele odore s crvenim križem sv. u tijelu. pred očima ravnodušnih gledatelja. "bijesan". bijelci. "fini­ je" i "vampirica". Inicirane povezuje tajni jezik: dani i mjeseci se prekrštavaju u "smrtan". Dobro ustrojen stožer vodi vojsku predstavnika koji raspoređu­ ju zemlju. kr­ vavi noćni pohodi. u duhu i u životu).pacifiste ili boljševike kao sindikate i sve one čiji im se moral čini bezbožnim. "oča­ jan". a da pre­ kršiti je znači sramotu. da je prisegnuta vjernost vjeri čast. protestanti. "krvav".rođeni na tlu Sjedinje­ nih Država. Desetljećima će bijela Amerika biti pasivni supočinitelj zločina Klana. "Ezoterično-sektaška organizacija" Ovaj program proizašao je iz obreda koji je kombinacija viteške inicijacije.. Članstvo raste: Gate City Manufacturing Co isporučuje u pro­ sjeku 600 kostima na dan. život. a oko 1925. Andrije na prsima. Okruženi mnoštvom ljudi u kukuljicama koji mole za spas cara odgovaraju na upit­ nik. Njima se pridružuju stupnjevi "kiklopa". svakom provincijom "veliki div". druge s papom na čelu sumnjiče da žele zemlju podvrgnuti pod svoju vlast. Svakom državom upravlja "veliki zmaj". religije i jeftinoga ezoterizma. Ku Klux Klan postaje dakle golemi financijski 161 Tajna politička društva . dijele pamflete. Kandidati. Vrhunac carstva mržnje Dvadesetih godina prošloga stoljeća Ku Klux Klan je postao velika politička i fi­ nancijska snaga. "strašan". a zatim prisežu: "Sjetite se u sva­ kom trenutku. paljenja katoličkih crkava šire se uskoro izvan tradicio­ nalnih granica juga.. "mračan". kažu im. obavezno stopostot­ ni Amerikanci . svakim distriktom "veliki titan". Tajni sudovi. Jedne smatraju krivima za kvarenje obi­ čaja.

Klasičnim kaznenim ekspedicijama.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana stroj koji obogaćuje vodeće članove. financijskih skandala i unutarnjih nesuglasica Ku Klux Klan gubi kredibilitet i znatno slabi potkraj tridesetih godina prošlog stoljeća. Vjerujem u potrebu da se zaštite ženska čistoća i vrlina. još uživa simpatije dijela Amerikanaca čiju kse­ nofobiju jača dolazak novih useljenika. posebno na "crnom jugu". Mississippi burning. Ovi novi agenti nevidljivoga carstva nastavljaju djelo svojih opasnih prethodnika u zemlji koja se trudi da se oslobodi svo­ jih demona." K U KLUX KLAN TRAŽI OD INICIRANIH Ceremonija je održana 1941. izjavljuje Clarke. sada smještena u Washingtonu. Malo-pomalo Klan se politi­ čki afirmira: jedanaest guvernera i velik broj senatora su inicirani. Klan koji broji gotovo 60 000 članova napokon je zabranjen. i 1966. a šest sjedište Klana. Organizacija. Na­ kon Drugoga svjetskog rata. sindikalne vođe. Vjerujem u sveukupnu nadmoć bijele rase. pridružuju se bombaški atentati. zagovornike borbe za građanska prava crnog sta­ novništva. Vjerujem da se trebaju uspostaviti uže veze između kapitala i rada. Roj uvijek aktivnih neonacističkih grupica No pod združenim utjecajem mnogo­ brojnih procesa. KREDO INICIRANOGA članova da prisegnu i ispovi­ jedaju sljedeći tekst. u New Jewrseyju prigodom raskida između Ku Klux Klana i Njemačko-američkog saveza. Vjerujem u red i zakon. u država­ ma Georgiji. Iz svoje "carske palače" u Atlanti car i nje­ govi pomoćnici određuju podjelu upi­ snina: od deset dolara četiri dobiva unovačitelj. No još danas se na lokalnoj razini obnavlja organizacija u obliku militantnih grupica neonacističkoga ti­ pa. organizator marketinga institucije. . Vjerujem u nužnost ograničavanja useljavanja. Ulazi u crnu legendu Amerike što se vidi u fil­ mu Alana Parkera iz 1989. nacističke organizacije koja se pridružila Klanu. demon­ strira silu tako što 30 000 konjanika defi­ lira ulicama saveznoga glavnoga grada. iako je izgubio velik broj pristaša. Za ne­ koliko godina samo su se troškovi pro­ pagande popeli na 35 milijuna dolara. Alabami i Mississippiju pogađaju katoličke crkve. "Amerika će biti spašena! Klan će biti spasitelj koji će je izvući iz toga kaosa". Stoti­ njak njih između 1954. imitaciju kreda: "Vjerujem u Boga i načela kršćanske vjere. Vjerujem da moja prava rođenog Ame­ rikanca u ovoj zemlji moraju biti jača od prava stranih stanovnika. Godine 1966. Vjerujem u trajnu odvojenost Crkve od države. Vjerujem u slobodnu i javnu školu kao kamen temeljac svake dobre vlasti. Vjerujem da ljubav prema američkoj zastavi dolazi odmah poslije ljubavi prema Bogu.

vodi računa o tome da upotrijebi tri boje: cr­ venu. Članovi društva Thule nisu mogli biti neosjetljivi na tu rasističku dimenziju. postaje simbol ot­ pora demokraciji. stoljeća društvo broji vjerojatno nekoliko stotina pristaša. stoljeća dalje. Eckart je elaborirao svoje teorije u taj­ noj bavarskoj skupini. koji uostalom sudjeluju 1920. Taj je mit hranio maštu nekih nje­ mačkih nacionalista od početka 20. Dvadesetih godina 20. društvu Thule čiji je bio radikalni član otkad ga je os­ novao barun Rudolf von Sebottendorff u studenom 1918. nalističke i antisemitske teze. zad­ njeg predstavnika dinastije i proglašenja Weimarske Republike. u prosincu 1918.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Nordijske mitologije. utje­ cat ću na povijest više od i jednoga dru­ gog Nijemca. Iza mitskog imena i jeftinog ezoterizma krije se u stvarnosti politički projekt obojen rasizmom i fanatizmom. Je li drevna i maštovita Thule izvor nacizma? ODINE 1923. Preživjeli su se navodno spasili na europskom kontinentu u germanskom prostoru. ali ne zna se mnogo o njihovim sastancima koji su održavani u najvećoj tajnosti u Münchenu u salonima hotela Vier Jahreszeit­ en. olakšava novačenje među neprijateljima Republike. želi povezati sve rasističke i pangermanske unije u regiji. Uostalom. a posebno nostalgičarima za carstvom. Hitler često posjeću­ je Eckarta. Doista brzo stvara pravu mrežu u službi nacističke stranke. plavoj kosi i pla­ vim očima. Dobar dio direktne Hitlerove okoline pripada toj grupaciji: to je slučaj s Eckartom i Rosenbergom. crnu i bijelu carske zastave. Tako Sebottendorff pokreće novine Völkischer Beobachter (doslovno "Pro­ matrač naroda") koje promiču nacio­ KUKASTI KRIŽ . Od abdikacije Vilima II. Na čelo dnevnika postavlja dva člana društva: Dietricha Eckarta kao direktora i Alfreda Rosenberga kao glavnog urednika. Čini se kako su njegovi članovi prakticirali obred koji veliča ratničke vrijednosti i poganstvo prvih Germana.. njih dvojica provode sate razmjenjujući gorljive riječi o sudbini 163 Tajna politička društva . Obojica populariziraju rasističke teze prema kojima su potomci naroda Thule Arijci koji se fizički mogu prepoznati po atletskom držanju. u utemeljenju nacističke stranke. Predodređeni su da osvoje potrebni "životni prostor" na štetu na­ roda srednje Europe koje smatraju "niže vrijednima". stoljeća. Na smrtnoj po­ stelji dobacuje onima koji bdiju uz njega: "Nemojte me žaliti. Ekstremno rasističko društvo Thule traži od svakog svojeg člana da predoče dokaze svojih "arijskih korijena" od naj­ manje tri naraštaja. ikona mlade nacisti­ čke stranke. UMIRE DIETRICH Eckart. stoljeća tumači se kao simbol "čistoće krvi". čistoća germanske rase bili su predmet zanimanja društva kojem je bio veoma blizak Adolf Hitler." Zlokobno pretkazanje kad se zna da se Eckart hvalio da je Adolfa Hitlera toliko naučio umijeću govora i u manipuliranju idejama da ga je nadahnuo za pisanje Mein Kampfa. kada Hitler od znaka društva oblikuje simbol nacističke partije. Naime kukasti križ (Hak­ enkreuz. ali drugi je razlog zbog kojeg su odabrali taj simbol. oružje Ho- S VASTIKA (KRIŽ SA SAVIJENIM KRAKO- henzolleronovaca od 11. Sunčev atribut koji podsjeća na život i plodnost u Njemačkoj od početka 20.CARSKI SIMBOL vima) stari je lik koji nalazimo i u tibetanskoj ravnici i u Europi od kameno­ ga doba. Njegovo prihvaćanje kao amblem društva Thule 1919. Svojevrsna nor­ dijska Atlantida Thule je bila ledeni kontinent koji je čuvao veliku i bogatu civilizaciju prije nego što je jednoga dana potonuo pod valovima. "križ s kukama") vjerojatno je aluzija na crveni i crni kotač. Službeno "Grupa za proučavanje njemačke starine" nazvana je po antičkoj Thuli koja je za grčke i rimske geografe označavala najsjeverni­ ji predio na Atlantiku. Između ezoteričnog folklora i političkog projekta Društvo Thule u početku se prikazuje kao bavarski ogranak veoma nacionali­ stičkog i ksenofobnog "reda Germana". Hitler pod utjecajem? Veze između društva Thule i nacizma vrlo su uske.

Njemačke. Rudolf Hess. iako je bio pozvan na više sasta­ naka. odsad simbol nacističkoga barbarstva. Hitler i on su stavljeni u isti zatvor gdje zajedno pišu Mein Kampf. Rosenberg postaje službeni teoretičar stranke nekoliko godina po­ slije. čini se da nije bio punopravni član skupine.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Svastika. nekoć simbol sunca spaja se s oružjem Hohenzollerovaca. Osim toga mnogo predstavnika utjecajnog bavarskoga građanstva dola­ zi na sastanke društva čije ideje zatim prenose u javno mnijenje. Što se tiče Hitlera. za tebe!" jedan od prvih oglasa nacionalsocijalističke partije. a posredstvom Thule postaje kukasti križ. tajnik i Hitlerova desna ruka. "Nijemče. je isto aktivni član tajne organizacije. Nakon neuspjela puča u Münchenu 1923. Tajna politička društva 164 . postat će i ostati zlosretni sim­ bol nacističkoga totalitarizma. No ona mu je posudila svoj amblem: kukasti križ koji je on prihva­ tio 1920.

zakleti neprijatelji republikanskog režima i komunizma izazivaju državni udar kako bi svrgnuli vladu Narodne fronte Léona Bluma. Svi žele srušiti "drolju" (kako pogrdno zovu Republiku). Rojalisti Francuske akcije nedvojbeno su naj­ žešći neprijatelji Francuske. Ljudi su se bojali da će u tome uspjeti kada 6... pobjeda Narodne fron­ te novi težak udarac za ultraše: moral­ nom raspadu Francuske kojom odsad Kad je urota kagulara razotkrivena. usrećivala je karikaturiste. njezi­ ni neprijatelji broje se na tisu­ će u redovima svih onih koji mrze "sramotni režim". i pripisat će im odgovornost za poraz od 6. No pothvat se izjalovio. manje sanjajući o restauraciji. Među "Kraljevim kamelotima".otkriveno je 16 poginulih Republika se zaljuljala. a više o snažnoj i autoritarnoj fašis­ tičkoj vlasti po uzoru na musolinijevsku Italiju. veljače. (Regards od 24.) 165 Tajna politička društva . na poziv Francuske akcije dese­ ci tisuća demonstranata "marširaju" prema Bourbonskoj palači. veljače 1938. EPUBLIKA IZMEĐU DVAJU RATOVA daleko da ima pristaše.Urota kagulara Stari članovi Francuske akcije. Opasnost je to veća jer je 1936. tvrdom krilu Francuske akcije razmišlja se o nužnosti da se ustroji organizacija spremna da se učinkovito bori protiv komunističke opasnosti. Mnogi će u Fran­ cuskoj akciji predbaciti svojim vođama Maurrasu i Léonu Daudetu kako su se pokazali previše ustrašenima 1934. ali i dovoljno brojni da se regrutiraju u savez ekstrem­ ne desnice kako bi ocrnili parlamentar­ ni režim. objavljuju novi­ ne koje šire uzbunu. Ovdje se vide urotnici koje podupiru industrijski magnati. velja­ če 1934. među ostalim režim pun svakovrsnih afera i skandala koji ga prate od njegova rođenja. Nakon oš­ trih sukoba s policijom na Place de la Concorde .

prvi ističe nužnost da se okupi što veći broj antiko­ munističkih grupica raširenih posvuda po Francuskoj. OSARN. On je imao opsesiju: infiltriranje komunista u vojnu ustanovu kako bi se suprotstavio okorjelom neprijatelju. koji se brzo nameće kao pravi organizator PNR-a. tri jedinice bataljun.. ali njegova najvjernija potpora u vojsci bila je mreža Corvignolles koju je 1936. nadjenuo je novinar krajnje desnice Maurice Pujo. "Židov neurotik". Tako su se Damandovi "vitezovi mača" u Nici. Uvjeren da je jedini vrijedan cilj srušiti Republiku. Nebulozna ilegala Jean Filliol. Po riječima samog Loustanau-Lacaua tako je razotkriveno najmanje 200 komunističkih ćelija. Eugène Deloncle. okup­ ljaju se u D ELONCLE JE ZNAO RAČUNATI NA PNR.: UCAD. zatim brigade i napokon divizije. "Vojna patriot­ ska grupacija" iz Toulousea. ćelije od desetak ljudi. Čak je postojao civilni ogranak mreže Corvi­ gnolles zadužen za zaštitu časnika u slučaju nasilja. pri­ družit će se spektar boljševizma. Nadimak "kagulari" (znači kukuljičar). otvorenih rojalista. Svima njima zajednička je mržnja prema komunizmu i njihova želja da rade s vi­ še odlučnosti što su do tada činili savezi.. Gabriel Jantet. dovodi stotinjak drugova i u prosincu 1935. glavni urednik novina Action Fran­ çaise koji poput velikog broja svojih prijatelja rojalista nije uvijek podupirao bom. Edmond Dusiegneur. osniva PNR. Taj će se neprijatelj . CSAR. Članovi koji su morali prisegnuti da neće nikada ništa otkriti od svojih aktivnosti ris­ kirajući stroge sankcije.. Dokumenti s procesa Cagouli dokazuje isto tako da se Eugène Deloncle koristio potporom drugog ureda.. Deloncle uvodi PNR u ilegalu i pretvara je u "Tajnu organizaciju revolucionarne nacionalne akcije". sekciju Kraljevih kamelota. Filliolu su se među ostalima pridružili: Jacques Corrèze. brzo se organizirala u pravo tajno dru­ štvo kako bi bolje maskirala svoje aktiv­ nosti.Urota kagulara vlada Léon Blum. "Odbor za antisovjetsko okupljanje" Marcela Bucarda ili "Krug nacionalnih studija" pridružili redovima PNR-a. Ali tijekom njihova procesa "kagulari" neće nikada spomenuti OSARN te će se pozivati sa­ mo na tajanstveni "Tajni odbor revolu­ cionarne akcije". ovaj put legalna i službena u studenome 1936. odgovoran za 17. Na svim Republike zbog domoljublja angažirati u Pokretu otpora i pasti pod mecima Gestapa.. pa je stvorio mrežu zaduženu da ih pozicionira i neutralizira. dis­ ciplinu. Organigram predviđa da tri ćelije tvore jedi­ nicu. "mozak" Cagoule. vojnom obavještajnom služ- Cagoule. Eugène Deloncle. Nacionalnu revolucionarnu stranku čiji je deklarirani cilj prema izjavi pohra­ njenoj u prefekturi "raditi za ekonom­ ski i nacionalni uspon zemlje i boriti se protiv vanjskih i unutarnjih utjecaja". Eugène Deloncle.. Cagoule.. uspostavio zapovjednik Loustanau-Lacau. koliko frakcija? OSARN. Tragič­ ni događaji u Španjolskoj to uostalom vrlo dobro pokazuju: prijeti građanski rat. tu podjelu u njihovim redovima te je među tim agitatorima vidio "urotnike iz opere comique'. četiri ureda tvorila su glavni stožer za­ dužen za prikupljanje informacija. odnosno CSAR. Iza tog paravana Cagoule poprima oblik pod Deloncleovom pali­ com koji je od nje učinio pravi paravojni aparat. bata­ ljuni su tvorili pukovnije. Stvorena je nova struktura. ali ta se brojka ne može provjeriti. MREŽA CORVIGNOLLES naklonost određenog broja viših dužnosnika. tj. Na čelu je bio upravni odbor koji je određivao političku orijentaciju. "Savez odbora obrambe­ ne akcije". CSAR. logistiku i dakako školovanje članova.. OSRN.

Kažu da je poginuo u borbama u Španjolskoj. Ali najvažnija akcija Cagoule ostaju atentati na Place d'Étoile. Dvije bombe eksplodiraju 11. na Porte d'Auteilu udarcima bajunete rasporio trbuh direktoru komercijalne banke za sjevernu Europu. 24. Sovjetu i slobodnom zidaru. siječnja 1937. Dimitriju Navašinu. u Toussus-le-Noble gdje su eksplodirali avioni namijenjeni španjolskim repu­ blikancima. Da bi se naoružala takva or­ ganizacija potrebna su znatna financijska sredstva za koja je inženjer i indus­ trijalac Eugène Deloncle pogrešno mislio da ih može namaknuti kod svojih poslovnih veza.. nađena probodena nožem nedaleko od Bagnoles-de-1'Ornea.. Cagoule treba ponajprije potporu fašističkih vlada. Mali ubojice medu fašistima. Građanski rat u Španjolskoj bit će poprište operacija za Cagoule koja donosi potporu frankistima. Kad je po­ trebno. a po­ sebno talijanske koju će brzo steći posredovanjem kapetana Navala.. bezdušni ubojica. Isti Filliol koji je nekoliko mjeseci prije. ali to je verzija u koju malo tko vjeruje. rujna 1937. Juifovo truplo pronađeno je gadno iznakaženo u Italiji. granata. šefa protuobavještajne službe u Rimu..razinama kultura tajne je totalna i nitko ne zna što se kuje u drugim ćelijama. lipnja 1937. kagulari znaju isto tako nemi­ losrdno kažnjavati i svoje istomišljenike ako su pogriješili. U skladu s planom kagulara sve desno novinstvo pripisuje odgovornost komunistima. kolovoza 1936. Filliol je 28. Deloncle mora svakako dati jamstva svojim zaštitnicima pa zato ubojice Ca­ goule postaju brzo fanatični pristaše Ducea. pušaka. Ne­ dvojbeno više tisuća. dvojicu protivnika Mussolinijeve politike čija su tijela 10. Na izravnu zapovijed talijanske vlade Cagoule likvidira braću Carla i Nella Rossellija. atentat. puškomitraljeza sve do protutenkovskih mina. Léon Jean-Baptiste i Maurice Juif zaduženi da nabave oruž­ je za Cagoule zgriješili su zbog pohlepe masno se nagradivši iz te lukrativne tr­ govine. a Jean-Baptiste je nestao. u Parizu digavši u zrak sjedišta Saveza metalur­ ške i rudarske industrije i općega sa­ veza poslodavaca ubivši dvojicu . Za taj posao bio je zadužen Jean Filliol. Isto se tako nikad neće sa sigur­ nošću znati koliko je članova Cagoule mogla okupiti. S njim Joseph Damand organizira iz Ni­ ce i Ventimigle pozamašnu tr­ govinu koja se odnosi na de­ setke tisuća Na Sjedište francuske udruge poslodava­ ca izvršen je u listopadu 1937.

posebno u paravojne postrojbe. Rat i vichyjevski režim daju priliku bivšim kagularima da ponovno uđu u službu.. nekadašnji deportirani tvrdi kako je njegovu eliminaciju tražilo više zemalja Arapske lige. Zašto taj cilj? Da se zaprepa­ sti javno mnijenje. "AFERA" L'ORÊAL Poraz "velike večeri" Deloncleova strategija odgovara pomno pripremanom cilju: uvjeriti Francuze u unutarnju opasnost i potaknuti građan­ ski rat kako bi se olakšao državni udar.. Policija u međuvremenu nije stajala mirno te se vrlo brzo infiltrirala u neke ćelije. otvara se pred porotnim sudom u Parizu suđenje kagularima. Mreže OSARN-a upotrebljavaju se u glavnom stožeru koji je uskoro uvjeren da se sprema puč. prijatelj drugog istaknutog kagulara: Eugènea Schuellera.. srpnja 1941.. Marx Dormoy. Izbija skandal u tvornici kozmetičkih proizvoda L'Oréal: lean Frydman. . Prema Frydmanu kozmetička tvrtka je godinama omogućavala da se na svim važnim mjestima recikliraju ne samo bivši kagulari. Deloncleov plan se sastoji u tome da se destabilizira vojska sa svoje strane uvjeravajući je kako se komunisti spremaju na udar. Cosmair će kupiti kompaniju Helena Rubinstein ili će Arap­ ska liga bojkotirati brojne tvrtke koje sudjeluju u izraelskom gospodarstvu. Eugènov brat je upravljao španjolskom filijalom L'Oréala u društvu s "ubojicom" Cagoule. notorni kagular.. kojem je režim u Vichyju odredio da živi u Montélimaru. kako vojska neće slijediti. planovi različitih ministarstava kojih se moraju domoći. listopada 1948. Ministar unutarnjih poslova Marx Dormoy 23..Urota kagulara policajaca. osnivača L'Oréala. Predsjednik Cosmairai To je lacques Corrèze. Nakon jedanaest godina istrage 11. Henri Deloncle. I doista u cijelom desnom novin­ stvu odjeknula je ta gnusna akcija za koju se duboko vjerovalo da su je poči­ nili boljševici. jedan od glavnih dioničara optužuje Francoisea Dallea. bliskog Françoisu Mitterandu. Godine 1987. ubijen je 26. Informacija o procesu bit će slo­ žena ponajprije zbog ilegalne naravi Cagoule. Deloncle otkazuje operaciju predviđenu za noć od 15. popis osoba koje treba uhititi. Mnogi poput Filliola pobjegli su u Španjolsku. a L'Oréal pak smatra da mu prijeti bojkot. izvlači se oružje. ameri­ čka filijala L'Oréala. A taj državni udar. Nitko ne dvoji da će ono imputirati te atentate komunisti­ ma. leanom Filliolom. No shvativši u posljednjem trenutku 1991. ali isto tako zbog kompromi­ tacije viših časnika i industrijalaca koji svakako čine sudske istrage osjetljivi­ O CAGOULI SE PONOVNO GOVORI Kompanija Helena Rubinstein jedna je od njih. a taj zločin nedvojbeno nosi potpis Cagoule. Damand je utam­ ničen nekoliko tjedana prije nego što je iskoristio obustavu postupka. Privedeno ih je pedesetak. na 16. nego i određen broj suradnika vichyjevskoga režima i nacista. dugogodišnjega predsjednikageneralnoga direktora L'Oréala da ga je na prijevaru istisnuo iz upravnoga vijeća. lean Frydman javno razotkriva sumnjivu proš­ lost L'Oréala. Afera je očito politička i diplomatska jer Frydman.. ma. studenoga javno objavljuje vijest o zavjeri čiji su vode uhićeni ili u bijegu. krajnji cilj kagolarške urote je spreman. Cagouline ćelije su spremne za rat. studenoga 1937. Duseigneur će biti privremeno oslobođen 1938. Eugène Deloncle bit će oslobođen 1939. Ljutit što je tako prevaren.

Vozeći se korakom među mnoštvom kraljevska povorka u pratnji dvojice časnika na ko­ nju probija si put duž Canebière kad se jedan čovjek istrgnuo medu mnoštvom vičući "Živio kralj!" Smatran fanatič­ nim obožavateljem bez problema se probio između novinara i policajaca. skočio na papuču Delagea i ispalio hice iz revolvera Mauser i Walter na Alek­ sandra I. Kralj pogiba na mjestu. hrvatski ustaše otkrivaju pravu narav dolaskom na vlast uz pomoć nacista. kaže kralj. Ju­ goslavenski kralj. Makedonca Dimitrova Kerina. . organizaciju koja propovijeda "propagandu akcijom" i čiji je cilj ruše- Hrvat Ante Pavelić (desno) šef ustaša pojavljuje se uz Mussolinija. hrvatski ustaše počinju najspektakularniji akciju.. Hrvati i Slovenci žive u istom kraljev­ stvu pod vodstvom srpske dinastije Karađordevića koja guši hrvatske na­ cionalističke težnje. Fran­ cuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou dočekuje ga u staroj luci u ot­ vorenom Delageu. FRANCUSKOJ 9.Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše Boreći se u ilegali kako bi se oslobodili srpskoga jarma. "tako otvorenom". ustaše su se odmah pridružile silama osovine. Istoga dana Hrvat Ante Pavelić. raspušta jugoslavenski parlament i proglašava osobnu diktatu­ ru. LISTOPADA 1934.. Srbin Alek­ sandar I. Svi su bili povezani s tajnim hrvatskim društvom nazvanim ustaše čijeg je šefa Antu Pavelića francusko pravosuđe u odsutnosti osudilo na smrt. Srbi. dok Louis Barthu umire nekoliko sati poslije. osobnog kraljeva prijatelja. Došavši na vlast 1941. kralj Aleksandar I. Težak suživot Srba i Hrvata Ustaše su rođeni u složenom kontekstu između dvaju ratova u Jugoslaviji. pobornicima federalističkog rješenja. stvara ustaše. Istraga koju je vodila francuska policija dovodi do brzog uhićenja trojice supočinitelja ubojstva. zaustavljen udarcima sablje nekog pot­ pukovnika na konju smrtno je ranjen opetovanim hicima policajaca. ministra Barthoua i generala Georgesa. Ubojica. na najveću nesreću Jugoslavena. Godine 1929. po zanimanju od­ vjetnik i nekadašnji zastupnik. osuđujući definitivno svaku moguć­ nost pomirbe s Hrvatima. dolazi u Marseille u službeni posjet namijenjen učvršćivanju francusko-jugoslavenskog prijateljstva. "da ostavlja dovoljno prosto­ ra onima koji me žele ubiti".

SUPOČINITELJI VMRO-a ustaša Ante Pavelić brani ma­ kedonsku stvar u nekoliko navrata. težila je za nacionalnim jedinstvom boreći se protiv Turaka. a zatim u Argentinu sa znatnim bogatstvom koje se sastojalo od zlata i dragulja. a poslije Balkanskih ratova od 1912. Pavelić. Židova i Roma. Ustaše su se okoristili umješnošću VMR-a i privrženošću njegovih člano­ va medu kojima je Dimitrov Kerin ubojica Aleksandra I. Kao što je predviđeno. Zauzvrat tajno makedonsko teroristi­ čko društvo VMRO nudi mu svoju dragocjenu pomoć. ministar bogoštov­ lja i nastave. Za nekoliko mjeseci ojačani darovima i vezama s unutarnjom makedonskom revolucionarnom organizacijom. Njemačka kapitulacija i Titova pobjeda označa­ vaju kraj ustaške diktature. samoproglašeni poglavnik ili "vrhovni poglavar" ustaša priprema ubojstvo Aleksandra I. krvoprolića i masovne depor­ tacije Srba. Pri učlanjenju prisežu na križ i revolver smještene između dviju svijeća da će se pokoravati Pavelićevim zapovijedima. Južnoj Americi. ob­ javljuje Mile Budak. Radi organizacije vlasti u Bosni ustaški režim angažirao je u travnju 1941. Ove udarne postrojbe sastavljene su od hrvatskih emigranata unovačenih silom ili milom u Italiji. U nekoliko godina ustaše izvode sve više bomba­ ških atentata dok Pavelić. Bugarske i Srbije koje su podijelile regiju. čiji projekt 22. Pavelić je pobjegao u Rim. H RVATSKI ODVJETNIK. Umire 1959. i osigurava potporu sila osovine. izbjeglica u Ita­ liji dobiva izravnu Mussolinijevu pot­ poru uz obećanje da će mu ustupiti Dalmaciju dok njegovu desnu ruku Perčeca prima mađarski regent Horty. Tajno društvo na vlasti nje Jugoslavije. Glavni še­ fovi organizacije nisu stradali od tog obrata situacije. Tajna politička društva 170 .: "Trećinu Srba treba pobiti. VMRUstaše izlaze iz ilegale uz pomoć Hitlerove pobjede nad jugoslavenskom vojskom. trećinu raseliti a trećinu pokrstiti i asimilirati u hrvatski element". Hajduci. UTEMELJITELJ -om. srpnja 1941. predsjednik Hrvatske seljačke stranke. Ostatke Pavelićeve vojske poubijale su Titove postrojbe u Mariboru 1945. Učinkovito organiziraju lokalne ustanke i atentate dok se komite zadužuju za uspostavu paralelne pravde bez milosti s izdajica­ ma i prikupljanje financijskih sredsta­ va. Unutarnja make­ donska revolucionarna organizacija stvorena 1893. Vladko Maček. Belgiji. osnovao dr. Hrvatsku građansku zaštitu. oni novače više tisuća ustaša ško­ lovanih za terorističke akcije u logorima Junka-puste u Mađarskoj i Borgotaru u Italiji. u Španjolskoj u svojem krevetu. protiv Grčke. do 1913. bor­ ci VMRO-a bili su nepogrešivo pove­ zani zakonom šutnje. Ondje organizira diktaturu po zapovijedi nacističke Nje­ mačke. Ustaše djeluju javno uz odobravanje katoličke hijerarhije i obavljaju prisilna pokršta­ vanja. Pavelić ustupa Dalmaciju Mussoliniju i u trav­ nju 1941. obrambenu organizaciju koju je 1933. postaje šefom "Nezavisne Države Hrvatske". Njemačkoj.

Na čelu udruge utemeljene početkom T ARIK RAMADAN JE NEDVOJBENO ATIPIČNI bratstva kojem za nekoliko godina daje nacionalni predznak. Pre­ ma njegovim riječima radi se o tome da se "okonča strani duh u kućama". blizak alterglobalističnim krugovima često intervenira u francuskim glasilima u ime sinteze između islama i Republike. "Mučenik je naš zavjet" Bratstvo ima dva različita aspekta: je­ dan je karitativan. odgajati mlade za Sveti rat (džihad). medij i kontroverzna ličnost.Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Vjersko društvo političkoga cilja. Imajući to u vidu svaki novi član priseže da će čuvati najapsolutniju tajnu o or­ ganizaciji bratstva. Muslimanska braća." Te je riječi izgo­ vorio 1929. prozelitski. stoljeća. on smatra da je povratak izvorima islama nužan kako bi Egipat ponovno pronašao svoj identitet.. Njegov je program otvoreno fundamentalistički: uskladiti politiku s kuranskim zakonom. a drugi tajni odnosi se na njegove aktivnosti destabilizacije koje žele ostvariti njegov 171 Tajna politička društva . projekt. džihad naš život. Tijekom go­ dina organizacija se ustrojava u potpuno ratničkoj orijentaciji. Hassan al-Banna je premješten u Kairo. Jedan od njih je i Hassan al-Banna (1906.-1949. Godine 1933. Ti­ jekom Drugoga svjetskog TARIK RAMADAN. Egipat je tek izašao iz duga razdoblja eu­ ropske dominacije pa neki vjerski dužnosnici traže reislamizaciju dru­ štva koje smatraju previše zapadnjačkim. egipat­ ski učitelj Ismailia Hassan al-Banna. mučenik naš zavjet".). Oni su nadahnuli tj. utemeljitelja Muslimanske bra­ će. izgradili dosta terorista tijekom druge polovice 20. Propovjednik i muslimanski teo­ log. Međutim njegovi protivnici motreći pom­ no razloge koje namjenjuje muslimanskoj zajednici vide u njemu opasna islamista na desnoj liniji njegova djeda po ocu Hassana al-Banna. ISLIM DA MUSLIMAN IMA ZADA- tak da oživi slavu islama promičući ponovno ro­ đenje njegovih na­ roda. NASLJEDNIK intelektualac. Osim toga mora prisegnuti vjernost pravilu koje potiče da je "Kur'an naš zakon. prototip su islamističke fundamentalističke organizacije. ponovno uspostaviti običaje koji odgovaraju naj­ radikalnijem islamu. To je cilj koji se priprema više od pola stoljeća.. Tu prenosi sjedište Amblem Muslimanske braće: dvije prekrižene sablje koje znače sveti rat islamskoga fundamentalizma. Vjerujem da islam­ ska zastava mora domi­ nirati čovječanstvom i da je zadatak svakoga muslimana odgajati svijet prema pravili­ ma islama. posebno glede že­ na. obnavljajući njegove zakone. U tom duhu on utemeljuje bratstvo Mu­ slimanske braće.

Isto tako 1988. Ondje pro­ miče određen broj stajališta o islamu u društvu koje poziva na islamizaciju Europe i koje je u suprotnosti sa slikom o umjere­ nosti koja im je dana u medijima. ali ostaje veoma kritična prema novom egipatskom lideru kojeg poku­ šava ubiti 1954. MUSLIMANSKE BRAĆE? 90-ih godina prošlog stoljeća pod imenom "Muslimani i muslimani Švicarske" održa­ va sve više javnih konferencija. koja dovodi Nasera na vlast. Tako u Siriji Mus­ limanska braća organiziraju atentate protiv stranke Baas Hafeza el-Assada koja je po njihovu mišljenju kriva što vodi previše laičku politiku. Iraka koje financira Saudijska Arabija. školovanje i obrazovanje članova. nastavlja igrati tajanstvenu ulogu u svojoj potpori islamističkom terorizmu? Sigurno je da se mozak i druga osoba po važnosti u al-Qaidi. Ciljevi i sredstva ostaju isti. ipak mu je u više navrata iskazao dirljivu počast posebno u svojim kritikama u odnosu na cionizam. Iako se Ramadan brani od svakog povezivanja između misli svojega djeda i svoje. iako u određenim arap­ skim zemljama javno. Na­ pokon u bazi red ima falange ratnika koje su mu podčinjene. Njezin vođa. Istodobno organizacija se širi i postaje pravi obrazac terorizma na Bliskom is­ toku. u Jordanu tijekom demonstracije potpore Iraku Saddama Huseina Muslimanska braća spaljuju izraelsku zastavu. Međutim koordinacija između matičnog bratstva u Egiptu i bratstva kćeri je teška jer ona želi autonomiju. Pomaže mu određen broj službi koje su raspoređene po terenu prema sekcijama odgovornim za propagandu prema stanovništvu. Muslimanska braća se posebno hvale aktivnom voj­ nom potporom protiv države Izrael utemeljene 1948. Reakcija je brza: Braća ubijaju predsjednika vlade al-Nokrachija u veljači 1949. na vratima Egipta. Ali vlada. Rada slične pokrete kao što su Braća Kuvajta. Priznanje neuspjeha ili vrhunska laž bratstva koje. odbija potvrditi da postoji me­ đunarodna organizacija Muslimanske braće. Situacija je danas takva da je organizacija više nalik nekoj difuznoj tvorevini nego strogo organizi­ ranom redu. zabranjuje red. utemeljuje organizaciju tajne vojske. Braća i terorizam Od 50-ih godina prošloga stoljeća orga­ nizacija je postala nepobitan čimbenik egipatskoga političkog života. Ayman al-Zawahiri školovao u njihovim redovima. Nakon rata njegov način funkcionira­ nja. časnici bliski redovima bratstva ubijaju pred­ sjednika Sadata koji je sam bio bivši član bratstva zbog njegova približavanja Izraelu. veoma strukturiran služi kao mo­ del velikom broju islamističkih pokreta: "vođa" upravlja bratstvom.rata podupire naciste antisemitizmom. U siječnju 1991. zabrinuta zbog njegova jačanja. Nekoliko dana poslije ubijen je i al-Banna. stanovnik Egipta. Sudjeluje u revoluciji 1959. Tajna politička društva 172 . Jordana.

Poginulo je 36 osoba. bivše pripadnike SS divizije Karlo Veli­ ki. OAS PRED zalo milostivim u odnosu na OAS-ove teroriste? Sudeći po brojkama jest. propao je. vjednik postaje Salan uz pomoć jednog drugog pučista. vrativši se na vlast 1958. zvan "monokl". čiji glavni zapo­ 173 Tajna politička društva . Optuženi nakon Tjedna barikada iskoristili su svoje pri­ vremenu slobodu da pobjegnu u Špa­ njolsku. prve amnestije progla­ šavaju se od 1964. ožujka 1962." koju vodi André Canal. u ožujku 1966.iako prokla­ mira iste ciljeve kao i njegova alžirska sestra . Nisu li već 1954. Nije li. student medicine neki su od takvih. petenovce.počinje razlikovati po članstvu. OAS "métro" vrlo se brzo . Vojnici koji su nakon propa­ log puča odlučili nastaviti borbu da bi sačuvali Alžir za Francusku dolaze u velikom broju kako bi ojačali redove OAS-a koji je do tada prema Susinijevim riječima bio "prazna školjka". a buntov­ nici nemaju drugog izbora nego da bježe i odu u ilegalu. Jean-Marie Bastien-Thiry. Salam i Susini potiču u Parizu stvaranje metropolskog ogranka koji su povjerili kapetanu Pierreu Sergentu.. počevši od članova opasne i tvrde "Misije III. nacionaliste revanšiste. General Salan koji J E LI SE FRANCUSKO PRAVOSUĐE POKA- "Izgubljeni vojnici" francuskog Alžira U Madridu je Susini stupio u vezu s generalom Raoulom Salanom. Nova oslobađanja do­ godila su se u prosincu 1965. ali to je neobična mješavina koja okuplja antidegaulliste. 26.Izgubljeni vojnici OAS-a Više od godine dana u Alžiru i u Parizu strepe od tri slova. Ustanak je propao. Roger Degueldre. Među njima ima mnogo ponosnih časnika koji ne podnose da vojska tako napusti s Alžirom dio domovine. Albert Dovecart i Claude Piegts. s tim da je za dvojicu po­ sljednjih utvrđeno da su krivi za ubojstvo inspektora Gavouryja. Za ostale brzo će stići pomilovanje.. OAS ulazi u očajnički smrtonosni otpor napuštanju francuskog Alžira. Zajedno će organizirati OAS. Tu još ima nekoliko vojnih osoba. Situacija će se od sada samo pogoršavati sve do "tjedna barika­ da" u siječnju 1960. i u ožujku 1968. i pokazati odluč­ nost aktivista. Pierre Lagaillarde. mnogo ih je predano zakonu.. ILO JE DOVOLJNO TELEVIZIJSKO obraćanje generala de Gaullea pa da bi se Francuze uvjerilo "da ne trebaju slijediti mrsku i glupu avanturu ustanika u Alžiru. U Madridu u siječnju 1961. Optuženo je 3680 osoba. Svi se sjećaju obećanja što ih je u više navrata ponav­ ljala vlada da će zadržati francuski Alžir te smatraju svojom zadaćom pružiti otpor tomu. sve pobornike reda i spremne da se za nj bore.. Najžešći pristaše francuskog Alžira ipak su na trenutak mogli vjerovati da ih general de Gaulle neće napustiti. generala Edmonda Jouhauda. travnja 1961. s padom Dien Bien Phua i gubitkom Indokine osjetili gorčinu odricanja? Kod alžirskih Francuza ima ih također mnogo koji u tom pothvatu "otpora" vide jedinstvenu i zadnju slamku spasa. utemeljuju još bez točnoga cilja "Orga­ nizaciju tajne vojske". ali mnogo ih je koji smatraju da pod svaku cijenu treba nastaviti borbu. rojaliste i antirepublikance. izjavio pred 500 000 okup­ ljenih Alžiraca koji su ga dočekali: "Razumio sam vas!"? Ali ubrzo će se ra­ diti o nerazumijevanju jer de Gaulle je učinio izbor. nekadašnji alžirski zastupnik i Jean-Jacques Susini. a više od 200 je ranjenih. sudovi su pro­ glasili 41 smrtnu kaznu od kojih su samo četiri izvršene. simpatizeri OAS-a demonstriraju u Alžiru pred velikom poštom i defiliraju po rue d'Isly gdje vojska otvara vatru. Svjesni da se borba može voditi samo u Alžiru. međutim čini se da je igra završena i da ništa neće zau­ staviti hod prema neovisnosti." Puč "šačice umirovljenih generala" izve­ den u noći 23. OAS.

O posljednjim točkama zakona žestoko će se raspravljati jer će François Mitterrand od Pierrea Bértégovoya zahtijevati da zatraži odgovornost svoje vlade. u Alžiru. travnja 1961. Godine 1982. donesen je nacrt zakona za potpunu amnestiju oso­ ba vezanih uz alžirski rat. pukovnici Gardes i Go­ dard. osuđen na istu kaznu oslobođenje 1967. nekoliko sati poslije puča.Izgubljeni vojnici OAS-a Strogi ustroj Oko Salaria i Jouhauda uspostavljeno je visoko vijeće OAS-a u kojem se nalaze general Gardy. Raoul Salan i Maurice Challe 23. a revolucionari rehabilitirani. za političku akciju i pro­ pagandu (APP) dodijeljen Susiniju te ured za informiranje i operacije (OPP koji je podijeljen u središnji informa­ tivni ured (BCR) i ured operativne akci­ je kojim upravlja pukovnik 1. a odnosila se na revizije karijera i primanja ustaničkih časnika u vojnu pričuvu. No uslijedila je živa polemika. Jouhaud. PRAVDOM je najprije osuđen na smrt. REP-a (strana padobranska pukovnija) Roger Degueldre. a od civila Susini i doktor Perez. Taj glavni stožer pokriva tri glavne strukture OAS-a: ured za organizaciju masa (OM). Tajna politička društva 174 . Tekst zakona će biti prihva­ ćen. zatim na do­ životnu kaznu zatvora bit će pomilovan 1968. stožerni član OAS-a na čelu Generali Edmond Jouhaud.

Pljačka alžirske banke u Oranu donijela im je najmanje 20 mi­ lijuna franaka. povećava se broj bombaških napada ko­ je prouzrokuju stotine žrtava. Djevojčica od četiri godine okrut­ no je iznakažena. Njegovi ci­ ljevi. njihovih simpatizera. pomoć u logistici. Sedmoga veljače 1962. de Gaulleova mini­ stra. U igri su velika financijska sredstva: OAS pro­ valjuje u banke katkad uz dobrohotnu pomoć nekoliko direktora. Jean Gorel. i 5. Očaj doseže vrhunac. sim­ bola francuske države. tj. Komandosi de Gueldreove Delte dolaze na loš glas zbog ubojstava više policijskih komesara i inspektora. Tijekom operacije "Rock n'Roll" 4. a OAS diskreditiran u očima francuskog stanovništva koje je sutradan masovno demonstriralo ispred Bastille. Čak i u vojsci OAS je zadržao dovoljno veza da može nabaviti oružje pa. ali može računati na potporu velikoga dijela alžirskih Francuza da dobiju zaštitu. Eksploziv je bio podmetnut u kuću Andréa Malrauxa. na alžirskim zidovima pojavljuju se na brzinu obojena tri slo­ va "OAS". a OAS će biti neu­ morno proganjan. . "Gdje želi. Namaknuli su i bogatstva iz svi­ jeta slavnih i poznatih pod prijetnjom odmazde. ali isto tako i gaullistička vlast i njezini predstavnici te šire alžir­ sko civilno stanovništvo kako bi posvu­ da zavladao teror u skladu sa sloganom objavljenim na zidovima: "OAS udara gdje želi.Izgubljeni vojnici OAS-a njegovih komandosa Delta... U Alžiru i u Parizu slijede "plave noći" tijekom kojih je katkad podmetnuto više od 30 bombi. osobne dokumente. on uvodi neku vrstu revolucionarnoga poreza naplaćujući subskripcije za koje su Francuzi u Alžiru zamoljeni da se oda­ zovu. atentati su prevršili svaku mjeru. ako je potrebno. OAS nedvojbeno okuplja više od ti­ suću članova stvarno aktivnih. Policija rastjerava povorke nečuvenom brutal­ nošću: u postaji podzemne željeznice Charonne nađeno je osmero poginulih. ožujka bilo je najmanje 120 aten­ tata za koje je odgovornost preuzeo OAS. ali organizacija vrlo brzo prelazi na akcije potpuno drugačijih razmjera: ubojstva i bombaški napadi i postaju argumenti OAS-a. Plakat OAS-a kojim se pozivaju Francuzi da odbace politiku generala de Gaulla i prepuste francuski Alžir u ruke Fronte za nacionalno oslobođenje Alžira. čak ga i proizvodi." Od travnja 1961. kada želi" Od ožujka 1961. ponajprije članovi FLN-a i njihovi simpatizeri. "Cimeter­ re" ima funkciju rizničara. a njima upravljaju potpukovnik Château-Jobert i general Jouhaud. kada želi. Drama je okončana. U Constantinu i Oranu stvaraju se delegacije.

Tajna politička društva 176 . Na putu ga čeka specijalna jedinica OAS-a u Petit-Clamartu nedaleko od Meudona. Hajka na aktiviste ipak donosi plodove i OAS je ozbiljno osla­ bljen. deseci alžirskih školskih usta­ nova dignuti su u zrak. Inženjer naoružanja. Medu onima koji su izbjegli policijskim racijama neki ekstre­ misti propovijedaju politiku spaljene zemlje. "Izvukli smo se". Povećavajući broj pljački protiv muslimana OAS se nada protunapadu FLN-a koji bi mo­ gao prisiliti vladu da reagira i možda razmotri svoju odluku. Dvadeset devetoga siječnja 1962. Barbouzes. predsjednička povorka se uspjela izvući i umaknuti. Dvadeset drugi je kolovoz 1962. povjerena je briga za organizaciju poseb­ ne neslužbene postrojbe koja će upo­ trijebiti sva sredstva. Za neke je službena misija C sudske poli­ cija bila samo paravan namijenjen ma­ skiranju toga protuprirodnog saveza. 150 čahura projektila pro­ nađene su na mjestu atentata. omiljena meta OAS-a. Jouhaud je uhićen 25. a 20. Njegov je glavni cilj srušiti generala de Gaulla. U malo više od godi­ nu dana postojanja ona je nedvojbeno izazvala smrt 1500 muslimana i više stotina Francuza. Louisa de Condéa. Pascala Bertina. Teško je utvrditi bilancu terorističkih aktivnosti OAS-a. nazvane "Talion".Nemilosrdna borba U borbi protiv OAS-a vlada ne štedi sredstva i angažira sve policijske i žandarmerijske službe s općim uputama. Jean-Marie Bastien-Thiry na čelu je skupine sastavljene od bivših pukovnika Alaina Bougreneta de la Tocnayea. na brdu Faronu. gotovo je 20 sati i general je izašao iz Elizejske palače uputivši se u zračnu luku Villacoublay. vjernom gaullistu... 14 metaka izrešetalo je predsjednički DS. tajni agenti te skupine. ATENTAT U PETIT-CLAMARTU " Bilo je tijesno. nji­ hov glavni stožer u zrak je dignula snaž­ na i smrtonosna eksplozija u kojoj je stradalo 19 osoba. Pucnjava je trajala samo neko­ liko sekundi. mučenjima i pod­ metanjima eksploziva. Zasjeda u Orléansvilleu u prosincu I960. ožujka 1962. Georgesa Watina i Jacquesa Prévosta. Taj atentat nije bio prvi pokušaj aktivista francuskog Alžira protiv de Gaulla. Razmotreno je mnogo scenarija. pokušava ustrojiti novo "Nacionalno vijeće otpora" sa Jacquesom Soustelleom. blizu Toulona. za­ duženi su da na teror odgovore terorom služeći se otmicama.." reći će general de Gaulle izvlačeći se iz predsjedničkog DS-a koji je upravo izdržao hice OAS-ovih ubojica. platit će težak obol u toj nemilosrdnoj borbi.. Najučinkovitiji će biti doušnici policije i neće se libiti da uspostave uske veze s FLN-om. DS. generalom Gardyjem i pukovnikom Argoudom. koji je zamijenio generala Salana na čelu OAS-a. U sudskoj policiji stvorena je "Misija C". Kada komandosi otvaraju vatru s dviju strana ceste. Atentati se intenziviraju u eks­ tremnoj i smrtonosnoj zadnjoj bitki za spas časti. posebno namije­ njena za razbijanje aktivističkih mreža. Degueldre dva tjedna poslije. a predsjednik je ostao neozlijeđen. Lucienu Bitterlinu. DST. Nekoliko tjedana poslije njihov novi glavni stožer smje­ šten u hotelu Radjah napadnut je raket­ nim bacačem. vojnu sigurnost. bomba u Comédie Française. Sergea Berniera i trojice Mađara: Laszla Varge.. trav­ nja pada Salan. Poslije pus­ tolovine u Petit-Clamartu OAS se neće ra­ zoružati i ponovno će pokušati u kolovozu 1963. napad kamionom samou­ bojicom na Elizejsku palaču uoči puča. Gyule Sarija i Lajosa Martona.. Pierrea Magadea.. inspektor otkriva pogotke mecima na predsjednički Barbouzes. Georges Bidault. zadovoljno će reći general dodajući: "Ta gospoda loše ciljaju!" Quai des Orfèvres.. Gérarda Buisinesa..

Andreasa Baadera. Deve­ toga ožujka napokon nalaze predsjed­ nikovo truplo izrešetano mecima u Renaultu 4. katkad izrazito. Djeca gospodar­ skog rasta i hladnoga rata zahtijevaju račune od generacije svojih roditelja i društva izobilja koje smatraju previše nejednakim. nje­ gova žena Margherita Cagol i Albert Francescini 1970. tadašnjega vođe Bri­ gada. Potvrđujući se kao predstav­ nici sindikalizma protiv poslodavaca. osnivaju frakciju Crvene armije (RAF). navodeći ih na pogrešne tragove. latinoameričkim pri­ mjerom. Protuzakonito uhićenje i smrt demokršćanskog lidera što su ih spret­ no inscenirale Crvene brigade duboko su uzdrmali Talijansku Republiku. ožujka 1978.. Pedeset pet dana Italija je izvan sebe. pri­ padaju generacije koja stigmatizira ponašanje njemačkoga naroda prema nacizmu smatrajući kako zlo još teče njemačkim žilama. Godine 1959. savršeno pripremljena devetorica muškaraca trenirana mjesecima. Mediji stalno izvješćuju stanovništvo u strahu pred očevidnom nemoći političke klase i policije: malena skupina ljudi uspijeva se sama oduprijeti moćnoj Italiji. U takvom se napetom ozračju stvaraju naoružane skupine na gotovo cijelom Aldo Moro otet je 16. On i njegova družica Gudrun Ensslin. Šesnaesti je ožujka. članovi Brigada podruguju se sna­ gama reda šaljući im Morina pisma. kojima se poslije pridružuje Urlike Meinhof. Tako se pri susretu ljevičarstva i Trećeg svijeta rađaju tajna društva ekstremne ljevice koja propovi­ jedaju nasilje kao sredstvo djelovanja poput svojih nihilističkih predaka ili anarhista iz prethodnog stoljeća. PROLJEĆE 1978. Po nalogu Marija Morettija. Skupina je zapamćena kao "Baaderova banda" po imenu svojega karizmatskog šefa. 177 Tajna politička društva . svibnja. Latinoamerički obrazac Ove europske grupe nadahnjuju se sve. revolucionarni lider Fidel Castro srušio je režim gene­ rala Batiste u Kubi. Nađen je mrtav u prtljažniku automobila u Rimu 9. hlad­ no ubijaju Morine tjelesne čuvare prije nego što njega otimaju. ITALIJA STREPI: Alda Mora.. U Njemačkoj se mladi stu­ denti također oslobađanju nametnutih ograda u zemlji koju smatraju da je obilježena nacizmom pa u lipnju 1970. predbacuju rukovodećoj klasi njezinu preveliku bliskost pa čak i nagodbu s kapitalom ako ne i s posljednjim ostaci­ ma fašizma. U Japanu se nalazi identično stajalište u mladeži koja osni­ va Japansku crvenu armiju. šefa demokršćanske stranke oteli su ko­ mandosi. Nasljednici nihilista? Toga datuma već deset godina većinu razvijenih zemalja ugrožavaju na najvi­ šoj razini grupice koje zazivaju "oru­ žanu borbu" kako bi nestali kapitalizam i sramotni liberalizam. U Ita­ liji troje studenata: Renato Curcio. ilegalne ljevičarske skupine os­ novane prije deset godina. pripadnici Crvenih brigada. a zatim su ga njegovi otmičari izložili pod zastavom Crvenih brigada. osnivaju Crvene bri­ gade (BR).Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Anarhisti i južnoameričke gerile pokazali su im put: za Crvene brigade ili Direktnu akciju te za Frakciju Crvene armije klasna borba treba biti ilegalna i snažna. Tako u Latinskoj Americi počinje borba medu vladama što ih podupiru Washington i paravojne postrojbe ekstremne ljevice koje poku­ šavaju proširiti "trajnu revoluciju".. smještenom usred glavno­ ga grada što je dodatno izrugivanje režimu.

ubila više od 30 000 ljudi. MODEL ZA EUROPSKE MILITANTE šlog stoljeća jedan je urugvajski pokret postao obrazac terorizma južnoameričke ekstremne ljevice: radi se o tupamarosima. Većina tih ile­ galnih naoružanih društava poražena je u svojem pothvatu osvajanja vlasti os­ im časne iznimke sandinista koji 1979. Sve su sastavljene od sa­ vršeno treniranih paravojnih postrojbi Tajna politička društva 178 . a ne smijemo zaboraviti ni Tupamarose u Urugvaju. urugvajske oružane snage proci­ jenile su kako tupamarosi formiraju "dvostruku vlast s vojnim aparatom od više tisuća boraca. No njihovo je razmišljanje imalo utjecaja na velik broj europskih skupina. ubijeni.koje brojčano nadilaze redovitu vojsku koja se suprotstavlja smrtonosnoj gerili. izumitelj koncepta "terorizma pročišćivača". Na njoj se temelji us­ pjeh njihovih operacija zaplašivanja. No njihov je uspjeh bio kratka vijeka. Tako je u Peruu "Staza svjetlosti" izme­ đu 1978. i 1992. uspijevaju srušiti nikaragvansku dinas­ tiju Somoza. Ta skupina nastala 1962. a neki su morali u izgnanstvo. Međutim veoma prag­ matični tupamarosi smatrali su kako se kubanski model ne može primije­ niti na državu i da bi trebali voditi intenzivnu gerilu kako bi se "pojavili kao vlast unutar druge vlasti". tako je nazvana u znak sjećanja na borbu Inka protiv španjolskih osvajača da bi odsad vodila revoluci­ onarnu borbu. Montonerosi u Argentini. Zbog toga im je tajna temeljni element. kada je uhićen njihov vođa Abimael Guzman. maoistički teo­ retičar. Fronta nacionalnog oslobođenja Farabunda Martija u Salvadoru ili gru­ pa Marighella u Brazilu. MIR Miguela Enriqueza u Čileu. U poče­ tku je ta strategija funkcionirala: 1972. zatočeni. ilegalnom orga­ nizacijom od više od 10 000 vojnika i strateškom političkom upravom koja izaziva divljenje zbog smionosti i pre­ ciznosti svojih terorističkih aktivno­ sti". Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja Nika­ ragve. T IJEKOM 60-ih I 70-ih GODINA PRO- južnoameričkom kontinentu. uvjereni u svoju snagu objavili su rat oružanim snaga­ ma: za nekoliko mjeseci bili su pobije­ đeni. Godine 1972. Teror i tajna kao sredstva djelovanja Ilegalne grupe ekstremne ljevice prihva­ ćaju različite strategije čija je zajednička crta zadati strah.

ravnatelj međunarodnih odnosa u Mini­ starstvu obrane i Georges Besse. Tim ilegalnim društvima poma­ gale su često druge skupine istoga tipa. Ali taj potpuni angažman nije do­ voljan. bivšega nacista. a ekstremna ljevica nije ih uistinu kritizirala unatoč tomu što su pribjegavali nasilju. Služiti stvari Iako je teško definirati tipičan profil članova političkih društava. Tako je FPLP Georgesa Habachea. šefa njemačkih po­ slodavaca. po­ čevši od vizije društva u smislu klasne borbe koja je zajednički nazivnik veli­ kom broju poziva. U Italiji moć komu­ nističke partije objašnjava kako su Crvene brigade dugo vremena imale velik broj pristaša. Tako je frakcija Crvene armije otela. jasno je da svi dijele određen broj vrijednosti. kako udariti na točno određeno mjesto u potkoljenicu da se slomi noga". Osim Crvenih brigada i bande Baader-Meinhof poznat je i slučaj FARC-a (Kolumbijske naoružane revo­ lucionarne snage). Jer stvar je važnija od sve­ ga. tijekom suđenja 1994. generalni direktor Renaulta ubijeni su jedan za drugim 1985. pred­ sjednik. Jean-Marc Rouillan. Većina članova prošla je neku obuku ili barem pripremu.Brojni atentati koje su počinile Crvene brigade ili banda Baader plod su kulta tajne povezane sa strategijom kaosa. Te skupine prakticiraju i bombaške aten­ tate i otmice. General Audran. da bi zatražio oslobađanje člano­ va RAF-a. Uporno su odbijali poreći svoja djela pred sudom. Danas se zna da je ta frakcija iskoristila pomoć druge terorističke mreže i potpore Stasija. bivši član organizaci­ je Prima Linea. Stoga još i danas mnogi odbijaju osuditi vlastito nasilje. "učili su vas kako znalački razbiti gubicu nekome. Očito je iskustvo nasilja neka vrsta inicijacijskog obreda. ute­ meljio je Jean-Mar Rouillan izvršava seriju smrtonosnih atentata 80-ih godi­ na prošloga stoljeća. članovi Direktne akcije. talijanske skupine pove­ zane s Crvenim brigadama. i 1987. Kao što izjavljuje Massimo Prandi. U Francuskoj skupina Izravne akcije koju je 1979. U početku jednostavne seljačke paravojne formaci­ je FARC je postao prava ilegalna solda­ teska za koju se danas smatra da broji 15 000 ljudi. Njihovo zatvorsko iskustvo nije bilo strano radikalizaciji njihovih zahtjeva i njihovih ak­ cija. 179 Tajna politička društva . U njihovu slučaju jasno je da su se okrenuli od svojih prvotnih ide­ ala ravnopravnosti svjedočeći o sve užim vezama s narkokartelima. poput članova Direktne akcije koji su u zatvoru od 1987. Nathalie Ménigon i Joëlle Aubron. i likvidirala Hanns-Martina Schleyera. istočnonjema­ čke tajne službe. Često su čla­ novi utemeljitelji tih skupina bili mladi studenti rođeni poslije rata. a zatim u rujnu 1977. Otimaju važne ličnosti po­ put Ingrid Bétancourt koju drže zatvo­ renu od 2002. Ovi geriljerosi bore se od 60-ih godina prošloga stoljeća protiv velikih zemljoposjednika. brani­ telja palestinske stvari oteo zrakoplov 1977.

Potkraj hladnoga rata gubi svoju potporu i napokon je izru­ čen francuskom pravosuđu koje ga 1997. U toj je fazi poraz Crvenih brigada poraz same hipoteze o oružanoj borbi u našoj zemlji. zapatistički pokret oživio borbeni plamen kod seljaka u Chiapasu koji su se suprot­ stavili državi koja ih prezire. rujna 2001. Zakuku­ ljeni lik subcomandantea Marcosa kako puši lulu postao je amblem novog obli­ ka borbe ekstremne ljevice koja se zna služiti nasiljem i medijima. roden 1949. RAF opstao. "koji su se ubili" tijekom boravka u zatvoru." Isto mišljenje prevladava u Nje­ mačkoj. Oružana borba je promašila sve političke i društvene cilje­ ve koje je objavljivala u deset godina... Odgovoran je za smrt više od 1500 lju­ di među kojima je i vlasnik Marks and Spencera 1973. u pi­ smu naslovljenom berlinskom dnevni­ ku Junge Welt ovi vode priznaju da je "koncept frakcije Crvene armije stvar prošlosti". "poglavlje BR-a je praktički zatvoreno. izazivao je policiju više od 20 go­ dina. kao Illitch Ramirez Sanchez u Vene­ zueli. i inspektori DST-a. OD MARKSIZMA-LENJINIZMA DO ISLAMIZMA terorizma Carlos. gdje je unatoč smrti utemelji­ telja. Kao znak vremena Carlos danas slijedi trag "revolucionarnog islamizma" nakon 11. Kao što je to pre­ poznao Enrico Fensi. mladi idealisti zavedeni u zločin. (Tjeralice njemačke policije 1972. jedan od ideologa Crvenih brigada. krajnji argument zbog očajničkih motiva. Školovao se za vrijeme hladnoga rata studirajući u Moskvi gdje je stupio u vezu sa Stasijem i podupirao pale­ stinsku stvar kojoj je služio oružjem. I drugdje se borba nastavlja kao u Meksiku gdje je od 1994.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Između poraza i obnove S odmakom valja konstatirati da se či­ ni kako su grupice ekstremne ljevice između 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća izgubile bitku. Ali 1996. Z AŠTITNI ZNAK MEĐUNARODNOGA Banda "Baader-Meinkopf ". također uzima kao taoce članove OPEC-a 1975. osuđuje na doživotni zatvor zbog serije ubojstava počinjenih u Parizu 1975.) Tajna politička društva 180 .

16 osuđeno na smrt. . U istom razdoblju Prizor iz ulice u Belfastu 1972. Irish Volunteers i Irish Republican Brotherhood (IRB) bacaju oko 1100 naoružanih ljudi u ustanak bez presedana protiv britanske vlasti. To je strašan "krvavi Uskrs". U Sjevernoj Irskoj više naraštaja znalo je samo za rat koji je suprotstavljao ilegalce IRA-e britanskoj kruni. Krvava i slijepa borba gdje se ideal gubi u velikom kriminalu.Oružana i ilegalna borba nacionalista IRA. dva ilegalna društva. više od 3000 uhićeno. FLNC. ponovno se pojavio potkraj 19. tajno unionističko društvo potpuno posvećeno slavi prote­ stantske Engleske. Britanska kruna ne šali se s irskim nacionalistima. tri kratice iza kojih se kriju pristaše angažirane borbe protiv navodnog tlačenja države. 1300 os­ oba je ranjeno. OTKRAJ TRAVNJA 1916. ETA. Oni su uostalom u 15. stoljeću stvorili oranijski red.. Iako je red zabranjen 1837. stoljeća te vlada kao gospodar u Ulsteru do te mjere da su neki govorili o "Oranijskoj državi". Na ulicama Dublina engleske postrojbe ubile su više od 300 ustanika. KADA JE većina i irskih i engleskih voj­ nika na fronti. Oduvijek su ti landlords tražili čvrstu potporu Londona i su­ protstavljali se svakom obliku autono­ mije. stoljeća naseljavala na sjever otoka drže ključeve poljoprivrednog i industrijskog bogat­ stva zemlje. prote­ stantski kolonizatori Škoti i Englezi koje je dinastija Tudor od 16.. to više što je situacija postala nerazmrsiva: s obzirom na stanovništvo koje je većim dijelom siromašno i katoličko..

. tj. U Europi se na tom planu proslavljaju tri skupine: IRA u Irskoj. Trebalo je čekati desetljeća prije nego što je vlada pristala pregovarati s irskim borcima za neovisnost. Iz ustanka iz 1916. bila je s 99 atentata najsilovitija. a zatim se stapaju sa šutljivom gomilom. Poraz ustanka iz 1916. stoljeću nalaze se i druga nacionalistička dru­ štva koja se rađaju u ilegali i ustrojava­ ju za borbu protiv dominacije sile koja se smatra neprijateljskom. Noć 19. Radi se o borbi za identitet. uglavnom su mladi proizašli iz katoličkih geta Sjeverne Irske ili studenti fanatici iz Dublina i Corka. a da se policija ili uprava IRA-e ne mogu infiltrirati u njih niti ih kontrolirati. Na otoku ljepote. kolovoza 1982. prosinca 1973. paravojna tajna skupina. Ti naoružani militanti. Sve su odabrale oružanu borbu povezujući terorizam i gerilu. Tako tijekom englesko-irskoga Ulster Volunteers Force. Istinska IRA raspolaže brojnim agentima u En­ gleskoj. proizlaze frontalne oporbe u su­ parničkim i tajnim skupinama. stvaranje drža­ ve koja odgovara baskofonom kultur­ nom entitetu. bori se i za afirmacije engle­ skih interesa u Irskoj. "Udarati do pobjede" Irski slučaj nije izoliran. službeno pri­ hvaćaju načela "revolucionarnog rata": 20.U TAJNI ISTINSKE IRA-E šačica boraca Privremene IRA-e koji su se suprotstavili mirovnom pro­ cesu između katolika i protestanata. Vrhovna instancija te ilegalne organizacije Army Council (AC) oku­ plja sedam članova. Zapovijed je "udarati do pobjede". Fronta za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) organizira od 1976. do 1921. U 20.) na kraju kojega jug otoka dobiva neovisnost. stvaranje IRA-e (Irish Republican Army) koja se proslavlja u ubojitom građan­ skom ratu (1919. kao što je naglasio Julien de Madriaga. potiče tri godine poslije građanskog rata ljudi u civilu ubijaju ulicama Dublina. utemelji­ telj baskijskog separatističkog pokreta: Tajna politička društva 182 . napadaju policijske postaje. čiji je cilj uvijek "rušiti fran­ cuski kolonijalizam". ubijaju predsjednika vlade i nasljednika generala Franca. U španjolskoj Baskiji separa­ tisti organizacije Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Paket bomba IRA-e ubila je pet osoba u Coventryju u kolovozu 1939. ilegalnim autonomnim jezgra­ ma koje izvode atentate. ETA u španjolskoj Baskiji i FLNC na Korzici. "plave no­ ći" tijekom kojih se dižu u zrak državne građevine. pet vojnih i dva civilna predstavnika Sinn Veina (vjero­ jatno bivši visoko rangirani članovi koji danas zasjedaju u regionalnoj skupštini Stormonta) koji odlučuju koju politiku treba prihvatiti u odno­ su na mirovne sporazume. osnovane 1959. I STINSKU IRA-u UTEMELJILA JE 1997. za koje se misli da ih ima oko 150. Luisa Carrera Bianca u središtu špa­ njolskoga glavnog grada.

ne znači da su bili jedin­ stveni u izboru sredstava i načina bor­ be. Potkraj 90-ih godina prošloga stoljeća prava IRA se potvrđu­ je kao glavno terorističko tajno društvo izvodeći atentate na slijepo. Prva od tih manifestacija je sveti za­ kon tišine koji je za ove ilegalne skupine pitanje preživljavanja: pravilo je da se nikada ne oda drug i da se radije ide u zatvor nego da se "izdaju ideal i dru­ govi". taj "baskijski identitet" za koji se dobro vidjelo da je slomljen. Paralelno je Irish National Lebration Army (INLA) isto tako oda­ brala terorizam prije nego što se raspala u mnoštvo grupica specijaliziranih za atentate."nacionalnom oslobođenju" . posebno u Francuskoj. Banda pljačka blagajne među ko­ jima je ona banke Crédit Lyoannais u Bastiji 1982.).. Osjećali smo potrebu da potražimo svoje korijene. 183 Tajna politička društva . Devedestih godina "Ujedinjavao nas je neodređeni osjećaj da živimo s olovnom kapom na glavi. Privremena IRA preuzela je zastavu nasilne akcije. Isto se tako udarne postrojbe IRA-e. namijenjenima da skrivaju teroriste u bi­ jegu ili da školuju komandose u očeki­ vanju akcije. Manje brojni članovi ETA-e podliježu jednako tako apsolutno tajnoj upravi koja se na­ lazi na vrhu piramidalnog ustroja. ali i o toj mafiji u sjeni čija je štetna moć nepobitna. ali su na kraju oslobođeni krivnje nakon što su na suce i porotu bili izvršeni pritisci. onaj tko je zadužen za njih mora ih i uništiti. otmice i iznude: Irish People Libaration Organization (IPLO). Pod pečatom ilegale Praksa tajne vidljiva je na svim razina­ ma.MAFIJA U NACIONALISTIČKOM SVIJETU na prijatelja koji imaju običaj nalaziti se u kavani "Morski povjeta­ rac" u staroj luci u Bastiji utemeljuje skupinu koja izgleda poput prave ma­ fije. Mnogi od njezinih članova optu­ ženi su za ubojstva. leteće kolone ili skupine od "12 aposto­ la" u najvećoj tajnosti zadužuju za osjet­ ljive napade ili ciljana ubojstva. Korzikanski slučaj je još očitiji. Tako je IRA potkraj 60-ih godina kad se angažirala u pomirbi s britan­ skom vladom.. čini se da su se od sredine 80-ih godina pro­ šlog stoljeća nacionalisti i mafijaši sporazumjeli kako bi točno razgrani­ čili svoja područja djelovanja. ili genovske banke 1990. (. Otada se npr. U redovima FLNC-a pod kukuljicama upute o funkcioniranju su jasne: "Svaki šef grupe mora preuzeti BI (interne biltene) koji se dijele. Radi više sigurnosti ETA je opremljena baza­ ma u inozemstvu. Catho­ lic Reaction Force (CRF) ili People's Re­ publican Army." Ulazak u ilegalu. Odabrani. Kad se jednom pročitaju i rasprave. Drugi običaj koji proizlazi iz tajne jest uspostavljanje decentraliziranih struktura čija je organizacija neprozirna pa se veoma teško infiltrirati u njih. kad je opljačkano 120 milijuna frana­ ka. To je posebno slučaj s irskim društvima koja dijele svoje postrojbe u bataljune koji primaju zapovijedi od vrhovnih vi­ jeća čiji se sastav i planovi drže u tajno­ sti. P OTKRAJ 70-ih GODINA MALA SKUPI- "Mišićava" konferencija za novinstvo koju organiziraju borci za neovisnost Korzike 1996. pribjegavanje nasilju smatrali su se jedinim načinom oču­ vanja toga ugroženoga identiteta. časni ili korumpirani moraju u isti mah vo­ diti računa o pritiscima grupa za neo­ visnost. Tijekom svih tih godina "Morski po­ vjetarac" je održavao veze s korzikanskim nacionalističkim tkivom. imala mnogo raskola." Unutarnje borbe i širenje tajnih struktura Iako se članovi nacionalističkih društa­ va nikad nisu međusobno dijelili prema cilju koji trebaju postići . Takve manifestacije mogle su se održati samo uz prešutni pristanak vlasti. Poput Sicilije Korzika je isto tako područje gdje se tajna društva nastoje konstituirati kao prava protuteža vlasti. ne napadaju više kamioni za transport fondova koje nadziru naci­ onalističke skupine.

Kako naglašava neki stručnjak za to. Ali povijest se ne zaustavlja ovdje. Clandestinu. "od ETE je ostala samo sumarna i manihejska ideologija rođena potkraj 19. Od samoproglašenih raskola politički krajolik otoka prilično je uzburkan: FLNC 5.koju neki smatraju "fašističkom". dok drugi igraju na metode trovanja odnosa. Resistenza i FLNC . Izdanci mafije Paralelno s tim drobljenjem nacionali­ stičkih skupina već se nekoliko godina konstatira tendencija k skretanju prema mafiji. Napokon čini se kako članovi organi­ zacije unatoč međunarodnim pritisci­ ma tvrdokorno odbijaju položiti oružje. pokazao je zloči­ načku narav organizacije. Fronte Patriotu Corsu i Aramata Corsa idu jedna uz drugu. Još je gore što je sada utvrđeno kako je IRA u kontaktu s međunarodnim tero­ rističkim organizacijama na Bliskom istoku ili u Latinskoj Americi . Sve su sastavljene od uvjerenih militanata. irsku političku stranku za neovisnost Irske služeći se za to reketom i zaplašivanjem. raspao sam. njihove su veze s talijanskom mafijom javna tajna. ETA nije nikad razoružana. Tako su nasilje. stoljeća sa ksenofobnim i rasisti­ čkim tendencijama koje uzdižu čistu krv Baska i njihova naslijeđena prava". iako je politika više puta bila blizu mi­ roljubivom rješenju.povijesni ka­ nal. koje su izvršili članovi IRA-e.uobičajeni ka­ nal koji se 1997. Osim silovitih rasističkih napada korzikanskih nacionalističkih skupina na stanovnike Magreba koji stanuju na otoku. Korzikanska revolucionarna oružana fronta (FARC).Oružana i ilegalna borba nacionalista prošloga stoljeća FLNC se podijelila u tri tajne službe: FLNC . Štoviše. no neki su spremni na više kompromisa u nadi za mir i političko rješenje korzikanskog pitanja. sravnjivanje međusobnih računa skrenuli te paravojne skupine od njihovih izvornih ciljeva političke borbe. Unatoč veoma okrutnim udarima što ih poduzima španjolska i francuska policija. Fronte ribellu.. ETA-i se predbacuju slična skretanja: grupa je nesmiljeno popustila rasističkoj napa­ sti. svibnja. banditizam. No malo-pomalo gubi povjerenje stanovništva. IRA je financirala i Sinn Fein. Gnusno ubojstvo katolika Rober­ ta McCartneyja u siječnju 2005..među kojima je opasni kolumbijski FARC ko­ ji je danas upleten u trgovinu drogom. a to su obi­ čaji koji se kose s početnim idealima. Situacija je posta­ la takva da većina irskih katolika danas želi raspuštanje ilegalne skupine . .

No od toga razdoblja okupljaju se neki nostalgični krugovi kako bi održali uspomenu na Treći Re­ ich. kandidat stranke ekstremne desnice MNR na lokalnim iz­ borima 2001.stu­ dentskoga sindikata stvorenoga kao opre­ ku pokretu iz svibnja 1968.. . svojim službenima gla­ silima. superiornost bijele rase. ali 70-ih godina prošloga stoljeća taj fenomen poprima šire razmjere. Nostalgija za Reichom i san o Zapadu Neposredno nakon Drugoga svjetskog rata europska ekstremna desnica je na umoru. kru­ žoci. rock grupama. organizacija se odmah ponovno rada iz pepela pod imenom Autentična mladost s internetskom stra­ nicom u SAD-u.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice One tvrde da su izabrane nasljednice tisućljetnog Zapada kolebajući se između jeftinog poganstva i integrirajućeg katolicizma. revolucionarni nacionalizam. veliki je obožavatelj Trećega Reicha.. Poraz sila osovine. U nekoliko godina stvorene su revije. Taj savez "nacionalnih revolucionara" okup­ lja od svih pomalo: pripadnike MNR-a. tvrda jezgra mišićavih i ksenofobnih na\ijača nogometnog kluba Pariz-Saint-Germain. srpnja 2002. sastav­ ljene više-manje legalno. One su samo izdanci zločinačkog nacizma za koji nikada ne treba misliti da je potpuno nestao. otkriće uža­ sa nacističkih logora. tako poprimaju višestruke oblike kako bi se prikrile da bolje mogu širiti svoje ideje. antisemitizam.grupe "identitetskoga rocka" ili "kop de Boulog­ ne". Mladić koji je pokušao pucati na njega zove se Maxime Brunerie. Iako nije bilo prave urote i čini se da je Maxime Brunerie djelovao sam. i član veoma opasne orga­ nizacije Radikalnoga jedinstva. Ova nebuloza sastavljena od 150 do 200 aktivnih militanata okuplja se oko ekstremističkih vrijednosti: rasizam. Grupice ekstremne desnice koje je teško identificirati. saveznički rad na čišćenju pobijedili su najveći dio Führerovih pobornika. autonomne organizacije kojima gravitira četrdesetak osoba okupljenih u "Društvu misli": Grupa za istraživanje 185 Tajna politička društva . REDSJEDNIK JACQUES CHIRAC 14. Iako ju je vlada raspustila. članove novog otpora ili GUD-a . intelektualci ekstremne desnice odluču­ ju osvajati elite i promicati obnovu zapada prodirući u krugove vlasti. Neki Internet je postao najučinkovitiji promidžbeni medij za mnoštvo fašističkih grupica koje na "zaslonu" mogu izbjeći ruci pravde. lju­ bitelj je SS glazbe. umalo nije izbje­ gao atentat kad je krenuo na tradicionalnu povorku na Elizejske poljane. istražitelji su raz­ mrsili cijelo klupko udruga i grupica ek­ stremne desnice koje su više ili manje usko vezane na Radikalno jedinstvo.

u Austriji. KINHEADSI S i proučavanje za europsku civilizaciju. Podijeljeni su između skinheadsa. ali koje lukavo tkaju platno. osmo slovo abecede. Razočarani Nacionalnom frontom neki skinheadsi osnivaju društvo Blood and honour što je ponavlja­ nje devize SS-a. Sadašnji Seminar Thule u uskoj vezi s članovima GRECE-a pro­ miče ideju o ponovnom rođenju "etni­ čki homogene" Europe. grupice krajnje desnice proširile su svoje članstvo i svoj način izražavanja u posljednjem deset­ ljeću. posebno u Bavarskoj.) koji se pozivaju na "krvnu zajednicu" ultranacionalisti (Francusko djelo ili petenovci). Belgija štiti brojne ultranacionalističke formacije koje se sve više ili ma­ nje kriju iza javne fasade Vlaams Bloka (Flamanskoga bloka). . dok huli­ gani bijesne obično na nogometnim stadionima ne libeći se usred utakmice pozdravljati Hitlerovim pozdravom. u Danskoj. Skinheadsi. društvenim darvi­ nizmom i autoritarizmom. Grensland. Ono što oni rado nazivaju "kultom skinheada" raz­ rađuje se oko obožavanja ikona nacizma. Ali pokret koji je u početku bio pacifističan. Posvuda u Europi nastaju srodna društva. pri čemu 8 označava H. nogometne utakmice. Neonacisti koji su uglav­ nom nastali u Elzasu vezani su uz njemačke grupice istoga tipa."skinzini" . razdraženog rasi­ zma i apologije nasilja. obilježena rasizmom. Ovi novi skinheadsi oblače se iz vojnih zaliha ističući bez skrupu­ la nacističko znakovlje.isto su tako znakovi raspoznavanja i način da se proizvedu protivnici i na europskom konti­ nentu i u Skandinaviji. Ovi mladići. specijalizirane novine . u Švedskoj gdje je stranka Ny démocratie (Nova demokracija) stablo koje skriva šumu grupica otvoreno neona­ cističke orijentacije poput Riksfronten ("Fronta Reicha") ili Viit ariskt motstand ("Bijeli arijski otpor"). Toliko formacija više ili manje struk­ turiranih sa slabo poznatim član­ stvom koje se nikad nisu povezale u savez. Glazba "technohate" ili "vikingrock" način odijevanja. identitetskih grupa (GUDD npr. Medu njima Seminar Thule. kolebajući se između poganstva izmiješanog s kelt­ skim obredima i fundamentalističkoga katolicizma. Raširena nebuloza Koristeći se nedvojbeno valom izbornih uspjeha što su ih izborile ekstremističke i populističke stranke. "konfiscirali" su ekstremisti koji će ga 70-ih godina skrenuti prema radikalnom nasilju i rasizmu. GRECE. U sklopu toga društva razvija se "nova desnica". nostalgičari Reicha i pristaše krajnjega nasilja napredovali su u cijeloj Europi izrugujući se nacionalnim zakonodavstvima koja su često nemoćna. multikulturalan i miješan. Ovaj je preuzeo ime od staroga tajnog društva Thule čiji je amblem bio kukasti križ i koji je dobrim dijelom nadahnuo Hitlera za njegov doktrinalni korpus. rekonstruirane nordij­ ske mitologije.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice TKO SU SKINHEADSI? (doslovno: "obrijane glave") pojavili su se u london­ skom East Endu potkraj 60-ih godina prošloga stoljeća. suprotstavili su se hipijima koji su nosili dugu kosu i odjeću s cvjetićima. ali i u SAD-u i Japanu. Računa se da u Francuskoj ima između 2500 i 3500 desnih ekstremista u sklopu različitih struktura. u Nizozemskoj. Isti fenomen javlja se u Njemačkoj. stranke ekstremne desnice osnovane 1978. veći­ nom sinovi radnika. neona­ cisti i huligani. Neformalne bande okupljaju se na koncertima glazbe "Oi!" skupina Screwdriver ili Legion 88. Osim jednos­ tavne provokacije to je način da jasno i glasno izraze svoj temeljni rasizam koji se izražava tijekom "pakibashinga" obrednih batinanja pakistanskih use­ ljenika. a dvostruki 88 znači "Heil Hitler!". Oranjejeugd (Oranijska mladež) ili Voorpost-Nationalistische actiegroepen (nacionalističke avangardne skupine za akcije) medu najaktivnijima su u tim formacijama. antiegilatarizmom.

npr. koje se izražavaju preko grupice Rodoljubnih mislilaca. . poli­ cijske službe su uspjele neutralizirati vode rasističkih i paravojnih organi­ zacija.. ultranacionalističke grupi­ ce u Québecu danas se poput europskih ekstremista nastoje usredotočiti na pot­ puno biološku koncepciju nacije. Posebno su se ljeti 2000. što je djelatnost koju su po­ sebno preuzeli članovi vrlo aktivnog Elsass Korpsa. a koji je vlada raspustila u svibnju 2005. neonacisti koji su bjesnjeli u bivšoj istočnoj Njemačkoj smatrali kriv­ ima za ubojstvo nekog Afrikanca u Jean-Marie Le Pen. Ove borbe nastavljaju se voditi u teškoj rasističkoj tradiciji obilježenoj nostalgijom za po­ litikom segregacije u odnosu na crno stanovništvo u državama staroga juga. S druge strane Atlantika borba ekstrem­ ne desnice usredotočena na White po­ wer što ga kanalizira Ku Klux Klan do kraja 60-ih godina postala je djelo neo­ nacističkih paravojnih grupica.. Usto osim sve više mete­ ža i kaznenih ekspedicija pri susretu sa stanovništvom stranoga podrijetla neki ne prežu pred ubojstvom. Neonacistička propaganda i šakanje Program akcije tih grupica ekstremne desnice jednostavan je i brutalan: širiti nacionalsocijalističku propagandu po­ sebno preko rock glazbe nazvane "identitetski rock". njemački neonacisti sastavili program nazvan Aktion Schulhof.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice I u Americi. čak i komandosa protiv pobačaja. Danas se računa da američkih ekstremističkih skupina ima oko 750 i da broje blizu 100 000 pristaša. u frankofonoj Kanadi grupe u Québecu poput Québec-Radical ili ka­ toličke fundamentalističke struje. predsjednik Nacionalne fronte u društvu Alaina Roberta. 150 000 primjeraka glazbene kompilacije sa zadahom SS-a podijeljeno je besplatno u školskim dvorištima. šefa GUD-a i Rolanda Gauchera. Provokacija je jednaka pi­ sanju grafita nadahnutih nacizmom na javnim zgradama ili oskvrnjivanjem grobova. Tako su 2004. Više na sjeveru. Nakon atentata 1995. predsjednika Stranke novih snaga 1977. Polazeći od straha da će nestati bijelo i frankofono stanovništvo. u kojem je ubijeno 168 ljudi. u Oklahoma Citvju. propovijedaju "Québec suveren i francuski po jeziku" strogo za­ tvorene za sve useljenike. brani­ telja nošenja vatrenog oružja.

Njima se ilegala sviđa jer im daje auru tajanstvenosti koja uznemiruje ljude. Šezdeset godina poslije pada Trećeg Reicha "smeđa kuga" nije ni izdaleka iskorijenjena. drugim riječima cijele četvrti kamo ne mogu ući stranci i ljevičari. U Francuskoj su se simpatizeri FN-a Jean-Marie Le Pena proslavili smrtonosnim kaznenim ekspedicijama. zatim da su počinili bombaški atentat na ruske useljenike u Düssel­ dorfu. Njihov zajed­ nički cilj jest "stvoriti oslobođene na­ cionalne zone". održavaju proslave ljetnog solsticija. Svake godine više od 50 000 posjetilaca dolazi iskazati počast Duceu dok se tajanstvena počasna garda od tri Dessauu. vole se praviti kao da to jesu. svetištu katarizma. a ono barem na najveću tajnost. tajni obredi Ovisno o različitim nacionalnim zako­ nodavstvima sve te skupine padaju više ili manje pod udar zakona što ih prisi­ ljava ako ne na ilegalu.Britansko vojno groblje u Nizozemskoj oskvrnuli su 1993. Maštanje o vječnom zapadu i ushićenost arijskom rasom potiču ih da u velikoj mitološkoj staretinarnici spoje ranoeuropsko poganstvo s katoli­ čkim konzervativizmom tijekom inicijacijskih ceremonija u kojima se rame uz rame nalaze druid i svećenik. Javne proslave. Tajna politička društva 188 . ili četiri skinheada odjevena u crno (ukupno ih ima oko 400) smjenjuje danju i noću ispred njegovih smrtnih ostataka. No to ih ne sprječava da se upuste u javne manifestacije kako bi se o njima govorilo. Isto su tako javne i manifestaci­ je što se organiziraju u Italiji u seocetu Predappio u kojem se nalazi Mussolinijev grob. lipnja u Montséguru. Tako se svake godine 22. U Bavarskoj je sjećanje na smrt Rudolfa Hessa u njego­ vu rodnom gradu Wunsiedelu prigoda za javna okupljanja nostalgičara Trećeg Reicha. pa iako ne čine tajna društva u pravom smislu riječi. U Španjolskoj borba protiv useljenika iz sieverne Afrike posebno mobilizira sku­ pine kao što su BBAA (autonomne baze) ili Radikalna akcija. neonacisti.

. svijet je čuo za postojanje al-Qaide i njezina vodu Osamu bin Ladena. U istom trenutku saznali su kako se jedan avion obrušio na Pentagon dok se drugi srušio blizu Pittsbourga u Pennsylvaniii. čiji službeni ateizam od njega čini istinskog neprijatelja. "baza" objavila je rat Zapadu. RUJNA U 8:45 PO MJE- snom vremenu Boeing kom­ panije American Airlines koji je prevozio 81 putnika udario : e punom brzinom u sjeverni toranj Svjetskog trgovinskoga centra u New Yorku. Odlazi u Afganistan gdje zahvaljujući osobnom bogatstvu ustro­ java i vodi udarnu postrojbu sastavljenu od dvadesetak tisuća ljudi novačenih u cijelom arapskom svijetu. prim. Od sutradan iedno ime i jedno lice kruže svim ekra­ nima svijeta. . Sve svjetske televizije prenose nešto poput vizije apokalipse. ] UTORAK 11. [ koja. .Svjetski terorizam al-Qaide U danima poslije 11. bin Laden se orijentirao prema najradikalnijem Svjetski neprijatelj br. U tom kontekstu on 1988. jedno je od pedeset 189 Tajna politička društva . Dobio je zapadnjački odgoj i obrazovanje po­ hađajući prestižna britanska sveučilišta gdje je studirao ekonomiju. Pod utjecajem vahabizma. ilegal­ nu strukturu koja je u isti mah mreža i mjesto novačenja i školovanja musli­ manskih boraca. Bush obraća se naciji i objavljuje kako su Sjedinjene Države žrtve terorističkoga napada do­ sad neviđenih razmjera. hladni rat bliži se kraju i Mihail Gorbačov zapovijeda povlačenje sovjetskih postrojbi iz Afganistana. Tajna ilegalna organizacija al-Qaida. Mladi Osa­ ma priprema se za poslovnu karijeru uz potporu saudijske kraljevske obitelji ko­ joj je blizak. preokrenula mu je život. Čim se organizirala prva pomoć. rujna 2001. lice Osame bin Ladena. saudijske vjerske struje obilježene velikim puritanstvom i doslovnim čitanjem Kur'ana. Sukob je izazvao duboku reislamizaciju u cijeloj jednoj generaciji boraca. Tijekom svih tih godina američka vlada vojno poma­ že bin Ladena. rođen 1957. nema nikakve veze sa tim napadom . Blizak islamističkim krugovima od 1973. Nekoliko minuta poslije drugi Boeing sa 65 putnika obrušio se na južni toranj. Zato što im je pomogao u borbi protiv Sovieta 80-ih godina prošloga stoljeća tije­ kom rata u Afganistanu. odlučuje poduprijeti afganistanske mu­ slimane protiv sovjetskog imperija.scan. Između 10:05 i 10:30 stanovnici New Yorka u nevjerici prisustvuju rušenju dviju većih zgrada na Manhattanu. vode tajne organizacije nepoznate široj iavnosti: al-Qaide. osniva al-Qaidu ("bazu"). usput rečeno (i dokazano). počela je istraga. Od sovjetskoga do američkoga sotone Godine 1989. Sovjetska invazija na Afga­ nistan 1979. 1 No osnivač al-Qaide je ipak dobro poz­ nat američkim tajnim službama. dok su oni koji su mogli napustili mjesto. Osama bin Laden. Dva golema požara zapalila su twin towers (dva tornja blizanca). Predsjednik George W. četvero djece prebogatoga saudijskog magnata podrijetlom iz Jemena.

. nego i protiv svih onih muslimana koje smatra nepobožnima. 1 i bivši čovjek CIA-e. svečano proglašavaju stvaranje "Islamske svjet­ ske fronte džihada protiv Židova i kršća­ na (zapadnjaka)". U razmacima od 10 minuta u dvije eks­ plozije poginulo je 200 ljudi. Zawahiri se "smatra" drugim. rujna 2001. U svojem priopćenju optužuju Sjedinjene Države da zauzi­ maju sveta islamska mjesta i potvrđuju kako je "ubijati Amerikance i njihove civilne i vojne saveznike individualna zadaća svakoga muslimana". No ustroj funkcionira učinkovito. državni neprijatelj br.Svjetski terorizam al-Qaide 11. ruina. Zato je prona­ šao čvrstog saveznika u Egipćaninu Aymanu al-Zawahiriju. Ideologija al-Qaide je apokaliptična: ona ne nastoji dobiti bilo što od neprijatelja. Al-Qaida (?) je uzdrmala krhku svjetsku ravnotežu. Milijuni muslimana diljem svijeta spremni su slijediti ga u njegovu križarskom pohodu. tek nekoliko mjeseci nakon što je bin Laden objavio rat Sjedinjenim Država­ ma. njegovi ljudi organiziraju dvostruki atentat na američka veleposlanstva u Nairobiju i Dar es Salamu u Tanzaniji. Taj do­ gađaj znači odluku bin Ladena da odsad radi protiv "nevjernika". Otada bin Osama bin Laden. islamizmu. bivšem musli­ manskom bratu i utemeljitelju "Islam­ skog džihada" u Egiptu. nego ga jednostavno želi potpuno uništiti. u prvom redu Meke. ali i pravim strategom samoubilačkih atentata od 11. Maglovita al-Qaida Do tada se ime al-Qaide malo upotreb­ ljavalo pa se čak i ne javlja u pozivu iz 1998. Kada laički i socijalistički Irak Saddama Huseina napada Kuvajt.: cijeli svijet prati izravan prijenos najstrašnijeg atentata počinjenog na američkom tlu. Dvojica ljudi bježe u progonstvo u Afganistan gdje u veljači 1998. bin Laden nudi pomoć saudijskoj vladi kako bi porazili Iračane. Tijekom prvoga Zaljevskog rata američki vojnici se smještaju u Saudijskoj Arabiji što za bin Ladena znači oskvrnuće najsvetijih obi­ čaja islama. Riyad odbija njegovu ponudu i radije se odlučuje za američke postrojbe. Odsad on propovijeda ne samo protiv nemuslimana prisutnih na muslimanskom tlu.

srpnja (više od 30 poginulih i stotine ranjenih). rujna talibansko leno bit će meta Sjedinjenih Američkih Država angažiranih u "križarskoj vojni protiv zla". netransparentno financiranje novcem plasiranim u porezne eldorade što joj omogućuje izbjegavanje kontrole. u Bagda­ du (kolovoz) i u dva navrata u Istanbulu. Prije američkog odgovora u Afganistanu (2000. Čamac s podmetnutim eksplozivom udario je o američki razarač USS-Cole u pristaništu u Adenu u lemenu ( 17 poginu­ lih i 42 ranjena). Nje­ zinu snagu čini jedan drugi element: potpuna posvećenost njezinih članova. ali uz njega Ayman al-Zawahiri predstavlja stratega i ideologa. sa­ moubilački atentati u prosincu protiv američkih vojnika u Iraku. Osim toga zna se da se organizacija sastoji od savjetodavno­ ga vjerskog vijeća i četiri odbora: voj­ nog. Njihova veza s vjerom često je novijega datuma što nji­ hovu islamizaciju čin još intenzivnijom. Atentati u Londonu 7. rujna našli pismo u ko­ jem svoje buduće žrtve naziva "nepri­ jateljima". 2003. ali i sa Zapada. 1995. jednog od protagonista atentata od 11.Svjetski terorizam al-Qaide Laden postaje jedan od desetorice najtraženijih ljudi na svijetu. Atentat u Khobaru u Saudijskoj Ara­ biji na američke ciljeve. članovi al-Qaide. Tu su dva naraštaja jedan uz drugi: prvi je onaj "Afganistanca" koji poput bin Laden potječu sa Srednjeg istoka i borili su se u Afganistanu pro­ tiv Sovjeta. vjerskog i medijskog. rujna u Afganistanu su zapovjed­ nika Massouda. Iako je teško naći al-Qiadu. Ona je u vezi s islamističkim sku­ pinama iz cijeloga svijeta medu kojima je i GIA ("Islamska naoružana skupi­ na") u Alžiru. 9. Poslije 11. Dva dana poslije atentati od 11. 2005. rujna imali su za posljedicu 3000 poginulih. u Džakarti ko­ lovoz) i na Baliju (listopad). Bin Laden je financijer i glasnogo­ vornik. Prvi je bio namijenjen ubojstvu pape koji je tada bio u službenom posjetu. Njezino se ime jednostavno mož­ da odnosi na "informatičku bazu" gru­ pirajući imena onih koji su se borili za afganistansku stvar. u Karačiju (svibanj). Atentati u Džerbi na sinagogu (tra­ vanj). 2004. Atenat u Riyadu u Saudijskoj Arabi­ ji (svibanj). Novounovačeni su često ljudi bez korijena koji dolaze iz arapskoga ATENTATI POVEZANI S AL-QAIDOM Svjetski trgovinski centar u New York (6 poginulih). Tako su u oporuci Muha­ meda Atte. nemuslimani su ovdje prikazani kao nevjernici za koje nema milosti. ona nije obično tajno društvo. protivnika bin Ladena ubila dva lažna novinara. ledan doku­ ment koji potječe od al-Qaide precizira . Drugi se stvorio nakon sukoba.-2002. Krvavi atentati u Madridu 11. Nema centralizi­ rani ustroj ni organigram i više se drži grada s predgrađima nego malenoga klana. Dobivaju vjersku poduku o načinu ideološkog novačenja. Školovanje i novačenje Članovi al-Qaide slični su "Božjim luđacima". 1996. Ta doktrina vodi do ideje o potrebi žrtvovanja sebe. 2002. Prvi uvjet koji se traži je njihova oda­ nost. 1 9 9 3 .) al-Qaida je raspolagala s dvadesetak kampova za obuku raspore­ đenih na području gdje živi više tisuća ljudi. 2000. svijeta. u Maroku (svibanj). financijskog. u Adanu u lemenu (listopad) i u Keniji (studeni). Trebaju raskinuti sve veze s obite­ lji. 2001. PRVI ATENTAT EKSPLOZIVOM NA U logoru za obuku al-Qaide u Afganistanu. Dva planirana atentata na čudan su način osujećena na Filipinima. ožuj­ ka (191 poginuli i 1400 ranjenih). Dvije eksplozije u Nairobiju (Keni­ ja) i Dar es Salamu (Tanzanija) u razmaku od 10 minuta odnijele su 224 žrtve. Članovi al-Qaide se pomno odabiru. 19 poginulih. Drugi je u Sjedinjenim Američkim Državama predviđao eksplo­ ziju 11 zrakoplova koji su krenuli iz Azije. 1998. Osjetljiva organizacija.

oni se žrtvuju. Tako su se neki članovi "odabrani" za atentat 11. svibnja 2003. No atentati su se nastavili. Tijekom te faze oni su "spavači" i slijede vrlo stroge upute kako ne bi pobudili sumnje u svojoj sre­ dini. tijekom druge Intifade počinile su velik broj atentata i nasil­ ničkih djela u Izraelu. Fanatizam organizacije. organizirale atentat na indijski parlament. dvije trećine šefova al-Qaide bili su ubi­ jeni ili uhićeni. koja je počela potkraj 2001. BRIGADE MUČENIKA AL-AQSE: Utemeljene 2000. u Casablanci bliska je al-Qaidi. iako niie nikada ubijala nevine. Utemeljena 90-ih godina prošloga stoljeća uvela je zemlju u teror povećavajući broj ubojstava u al­ žirskoj regiji. Pove­ zana s al-Qaidom odgovorna je za krva­ ve atentate na Baliju u listopadu 2002. To je bio slučaj u Baliju 2002. DŽAMAA ISLAMIJA: Sunitska skupi­ na u jugoistočnoj Aziji čiji je projekt stvoriti islamsku državu u regiji. stoljeću kako "mučeništvo omogućuje ostvare­ nje vjere svemogućeg Alaha na zemlji". muslimanska zajednica na brzinu osumnjičena da je partner al-Qaide stavljena je pod policijski nadzor. i u Londonu u srpnju 2005. Povezana je s al-Qaidom. izmijenjen entitet koji možda čini novo lice tajnih vjerskih društava u 21. Globalni terorizam Na kraju američke vojne intervencije u Afganistanu. Kad dođe trenutak da udare. ona povezuje diljem svi­ jeta ljude uvjerene da se treba boriti protiv Amerike i njezinih zapadnih sa­ veznika. M EĐU ISLAMISTIĆKIM TERORISTI- U svim zapadnim zemljama. rujna pripremali i Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su položili pilotske ispite. njezini pozivi na žrtvovanje nužno podsjećaju na sektu asasina koja je bjesnjela u libanonskim brdima tijekom križarskih ratova. "Baza" je po­ stala virtualna. SKUPINA ZARKAUI: Abu Musab al-Zarkaui predvodi terorističku skupinu koja tvori irački ogranak Al-Qaide. Uspjeh operacija temelji se na pom­ noj pripremi organiziranoj u najvećoj tajnosti koja može potrajati nekoliko mjeseci. Al-Qaida i dalje postoji. One su vjerojatno u prosincu 2001. Bin Laden se često javlja u eteru kako bi ko­ mentirao akciju svojih grupa. ISLAMSKA FRONTA BORACA ZA VELIKI ISTOK: Turska organizacija bli­ ska al-Qaidi koja je preuzela odgovor­ nost za atentate u Istanbulu u studenom 2003. Tajna politička društva 192 . pa i godina. kao ovdje u Londonu. JAISH-E MOHAMMAD I LASHKAR E-TAIBA: Te dvije organizacije bazirane u Pakistanu bore se protiv indijske na­ zočnosti u Kašmiru. ISLAMSKA NAORUŽANA SKUPINA: Alžirska GIA je naoružano krilo Islam­ ske fronte spasa (FIS). u Madridu u ožujku 2004. Danas se sve više čini kako organizacija dijeli svojevrsne povlastice mjesnim islam­ skim skupinama koji izvršavaju atentate u njezino ime.. SALAFISTIČKI DŽIHAD: Ova maro­ kanska skupina odgovorna za atentate od 16. od­ govornu za atentat na sjedište UN-a u Bagdadu u kolovozu 2003. Mislilo se da se svijet oslobodio bin Ladena.ISLAMSKI TERORIZAM čkim organizacijama posebno se ističu: ISLAMSKI DŽIHAD: Ovaj pokret što su ga 80-ih godina prošloga stoljeća os­ novali Palestinci propisuje nasilje protiv Izraela. u kojima je poginulo više od 200 osoba. Neki čak danas podupiru tezu kako al-Qaida nikad nije uistinu posto­ jala te da je to ime koje u stvarnosti oz­ načava nedohvatljiv. njezina nasilna sredstva.

.

Tajna zločinačka društva Ondje gdje se politička društva služe tajnom kao sredstvom kako bi osvojila vlast na kraju ilegalne aktivnosti. Njima je važno napredovati i to uvijek u sjeni. . Tajna je ujedno uvjet njihova preživljavanja. Rade na rubu službenoga gospodarstva skrečući jedan njegov tijek prema svojoj zaradi. njihova napretka i njihove dugovječnosti. zločinačka društva naprotiv čine od tajne svrhu samu po sebi.

kum ili narkotrgovac budu javno poznati.. zbog utaje poreza. Tako dakle tajna o pripadnosti. sicilijanska mafija ilustrira kako su nastajale prave razgra­ nate "hobotnice". U dru­ gom kontekstu nekim kolumbijskim ku­ movima droge poput Pabla Escobara. uspijevao izmicati godinama prije nego što je pao. bila već svo­ jevrsna tajna društva. Ali o kojoj se tajni radi? Čini se da je najočitija ona o identi­ tetu njihovih članova jer su aktivnosti zločinačkih društava po prirodi kažnjive. U stvarnosti veća je druga tajna: tajna mreža. Ma kako se to činilo čudnim. Dok su prvi uzimali posuđeni Fotografija na prethodnoj stranici: skitnice François Spirito i Paul Carbone uhićeni zbog smrti savjetnika Princea nakon puštanja iz zatvora na peronu kolodvora u Dijonu 1934. koje su od antike lutale uokolo i vrebale nesretne putnike. šefova zločinačkih društava nije uvijek ljubomorno čuvana tajna. Najpoznatiji primjer medu njima. drugi su se maskirali i djelovali skriveni od pogleda javnosti. ako po­ stoji. Vrlo često temelje se na određenom "kodeksu časti" koji ih ustro­ java piramidalno tako što se svaki član 195 Tajna zločinačka društva . U jednom drugom registru indijska sekta thuga ili ljudi-pantere iz Gvinejskoga zaljeva smatrali su se majstorima u prikrivanju. Do­ gađa se vrlo često da ubojica. hi­ neći da vode miran i diskretan život. Ali razotkriti ih bilo je nešto drugo. Važno je ka­ muflirati ne toliko identitet aktera koliko prirodu i prostor njihovih aktivnosti. No to bi značilo malo brzati i zaboraviti kako kriminalna društva s obzirom na veličinu tvore naj­ češće prave mreže koje nadilaze običnu skupinu od nekoliko ljudi. U Francuskoj je policija imala dosjee o najutjecajnijim predstavnicima kriminalnog miljea. koja ga je dobro poznavala. U svim slučajevima tajna je temeljna vrijednost tih udruga. što ih ne brine jer snage reda nemaju dokaze. Cost Nostri su se na tom području priključila brojna novija među­ narodna zločinačka društva. Tako je Al Capone čikaškoj poli­ ciji. identitet kako bi bolje uspavali budnost budućih žrtava. nezadovoljnima time što ih svi poznaju svi su aplaudirali i smatrali ih pravim "Robinima Hoodovima". dok su se njihovi ljudi bavili krvavim poslovi­ ma.tj.. identitet članova . nije pravilo. Tako su zločinačkim društvima objašnje­ ni sustavi funkcioniranja koji im jamče kvalitetan rad. ali sva veo­ ma opasna.. Stoga su se kumovi mafije uvijek brinuli da se stope sa svojim rodnim selima.Tajna zločinačka društva OGLO BI SE REĆI DA SU BANDE pljačkaša i lopova.. Ili su pak članovi tih društava profesionalci koji uspijevaju zbrisati sve tragove svojih zločina.

To je slučaj s mrežama sicilijanske ili italoameričke mafije. Više zločinačkih društava prakticira inicijaciju svojih članova. tajna koja ih okružuje njihova je najbolja zaštita od nacionalnih pravo­ suđa koja se trude da ih zauzdaju. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene Thugovi. Inicijacijska cere­ monija postaje trenutak kad se može tražiti od kandidata pred svjedocima i pod prisegom da šuti o svim aktivnosti­ ma uz koje će biti vezan kad jednom bude iniciran. on od svojih članova zahtije­ va i angažman i šutnju. Danas kontekst globalizacije nudi zloči­ načkim društvima neslućene perspektive razvoja. u kojem se tajna izvršava: to su obredi. što je neočekivano. Ostaje napokon jedno područje. sljedbenici božice Kali Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Sjena mafije Svemoć Cose Nostre U Panami ljudi iz kriminalnog miljea Babe turske mafije U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Mreže ruske mafije Gazde trgovinom drogom. kalabrijska N'drangheta. ali i yakuza gdje klan u potpunosti preuzima brigu za obitelj člana koji je pao umjesto njihova gospo­ dara. karteli 229 225 227 219 223 205 209 215 203 199 201 197 . To načelo nepropusnosti koje se posebno primjenjuje kod ruske mafije osigurava čuvanje tajne o aktivnostima. Porast razmjene udvostručen je rastom ilegalnih kretanja nad kojima ta društva vladaju poput gospodara i više nego ikad. a posebno i kineske trijade inicijacijska zločinačka društva. Proces školjkarima Nindže.Sadržaj angažira da štiti svojega pretpostavljenog. Tako su sicilijanska mafija. Nekad čak određena zločinačka društva podijele aktivnosti tako da ra­ zličite skupine koje ih čine ne znaju što rade druge. Za to postoji razlog: organizirani zločin nije bezopasan.

197 Tajna zločinačka društva .) vode razuzdan život" kako je to zabilježeno u jednom policij­ skom izvješću iz toga doba. jedu.Proces školjkarima 0 školjkarima. stoljeća).) ne rade ništa osim što piju. Ubrzo se posumnjalo u jednu bandu "kalfa. počinje voditi svoju istragu. zadužen za taj posao. lupeži i ubojice Bratstvo je razotkriveno i školjkari vrlo brzo prizna­ ju da su krivotvoritelji koji "prodaju lažne šipke". POPULARIZIRANO U uživajući u sadašnjem trenutku. lomovi. pričaju kako se ondje živi "bez vjere i zakona" D VORIŠTE ČUDA. Drugi sumnjiv je gradski brijač koji također priznaje kako su neki ljudi iz bande često dola­ zili k njemu na brijanje i kako je tom prilikom čuo za njihove opake planove. Zahvaljujući njegovu svjedočenju Robustel je dao uhititi više članova bande koji su sve priznali.. Prijavila ga je jedna od njegovih "djevojaka" koja je izjavila kako je "Jacquot de la Mer svaki dan s njima i zna sve njihove tajne". U Parizu je bilo više takvih mjesta. Jedno od nače­ la dvorišta jest da se novac nikada ne smije čuvati za sutradan. U DIJONU SE OTVARA dotad nepoznat proces "sekti školjke". kartaju i (. druga se sastoji od djece koja tvrde da su siročad. treća simulira najgore bolesti. U pokrajinama svaki je veliki grad imao barem jedno dvorište čuda. Potvrdili su da pripa­ daju bratstvu čiji se članovi međusobno nazivaju "školjkari" ili "prijatelji školjke". Ostali su zapamćeni kao jedno od najistaknutijih zločinačkih društava u srednjem vijeku. Jedno od njih nalazilo se blizu Ulice Saint-Denis.. u čiju tajnu nismo nikad prodrli. DVORIŠTE ČUDA Zvonaru crkve Notre-Dame Victora Hugoa je neupadljivo mjesto.. ožiljci i svatko može uživati u svojem dnevnom plijenu.. koji su se usudili ući. Tako se otkrilo da policajac po imenu Jacquot de la Mer drži javnu kuću u koju su običavali zalaziti neki članovi bande. velikoj bandi sastav­ ljenoj od lopova i ubojica. Šumski razbojnici. stoljeću. banditima i krivotvoriteljima uvelike se govori u Burgonji u 15. ubojicama. ODINE 1454. Nekoliko mjeseci prije toga tijekom policijske akcije otkrivena je radionica za krivotvorenje novca. Otkriva kako su neki gra­ đani Dijona štitili sumnjivu družinu i okoristili se njezinom darežljivošću. Svaka banda ima svoju posebnost: jedna prosi samo po krčmama. kocka­ ju. Nekolicina neu­ strašivih.. što je u ono vrijeme bio jedan od najtežih zločina jer je kovanje Poput mnogih skolara svojega vremena pjesnik François Villon zalazio je na ozloglašena mjesta u Latinskoj četvrti (bakrorez iz 15. Ta su se mjesta zadržala dobrano poslije srednjega vijeka jer se njihovi tragovi nalaze još za vladavine Luja XIV. skriveno od znatiželjnih pogleda u kojem se sku­ pljaju lopovi i prosjaci kad padne noć. Tada kao "čudom" nestaju tjelesne mane. mnogo troše. Jean Rabustel. bespo­ sličara i skitnica" koji (..

Kako to potvrđuju zapisnici s procesa. U svojoj Baladi u šatrovačkom ološarcu Villon je pokazao taj šatrovački govor. Savojci i drugi. Španjolci. Ni školjkari nisu bili iznim­ ka. Sekta školjke tvori pravi ceh zločina u kojem svatko ima svoju specijalnost: "provalnici u blagajne. Tajna zločinačka društva 198 . često zamjenjive nadimke koji ih čine teško prepoznatljivima: tako pri­ znanja koja su dobivena od Rabustela potječu uglavnom od stanovitoga "Nedjeljka Vuka". a mož­ da je čak bio i član. Tijekom dugih raz­ doblja primirja ovoga beskonačnoga sukoba jedan dio postrojba sastavljen od plaćenika smjestio se tamo kamo ga : e rat nanio i često se pretvarao u bande kradljivaca. Nji­ hovo je društvo imalo strogu hijerarhi­ ju: na čelu se nalazio "kralj školjke" koji upravlja bratstvom u kojem su bili maj­ stori i šegrti. Članovi društva imaju vrlo maštovita imena. Banda se širi iz Dijona koji ostaje njezino glavno ishodište. Brijač je ispričao da su pljačku u Bar-sur-Aubeu izveli prije nego što su stigli u Lorrainu kako bi stavili u optjecaj lažan novac. ali ni jedna nije imala razmjere sekte školjke čije ime za­ uvijek ostaje vezano uz Villonovo koji je. nego i po upotrebi misterioznoga iezika koji im omogućuje da razgovara­ ju između sebe. dok su drugi specijali­ zirani za kartanje i kockanje ili izradu lažnoga novca ili "lažnoga kamenja umjesto dijamanata. uz njih su "šumski razbojnici. Stogodišnji rat izbacio je plaćeničke čete koje siju strah po selima (obojena slika iz 16. taj je zajednički jezik ujedinja­ vao ljude skupljene sa svih strana svije­ ta.Proces školjkarima novca bilo isključivo pravo kralja. Bretonci.. dok su imena ostalih predana svim sudovima u Car­ stvu. što je rijetka či­ njenica za ono vrijeme. latinskim i drugim stranim iezicima. a da budu sigurni da ih drugi ne razumiju. Članovi su bili Francuzi. Tijekom 15. rubina i drugih dragulja". Teško je procijeniti koliko ih je bilo: tisuću. Tajanstveni jezik Podrijetlo tih ljudi treba tražiti u kaosu Stogodišnjega rata. stoljeća). sto ili se ograničavaju na onih četrdeset pet koje je brijač formalno identificirao? To nećemo nikada znati. Oni se razlikuju ne samo po svojoj organizaciji koja je strogo specijalizi­ rana. imao vremena da nam ostavi dojmljivo svjedočanstvo. Pikardijci. Mi taj jezik poznaje­ mo posredstvom francuskoga pjesnika Villona koji je zalazio u bratstvo. da su samo de­ setorica osuđena na smrt. stoljeća harale su dru­ ge bande kradljivaca. pomiješan s fran­ cuskim riječima kojima je izokrenut smisao. kovčege". No isto je tako točno. lupeži i ubojice". prije nego što je tajanstveno nestao 1463.

lutali sjevernim provin­ cijama i Korejom. biti pokretan. NINDŽE 20. glad. Prije nego što su ušli u maštu i legende. stoljeća. u 12. 199 Tajna zločinačka društva . Taj muzej prikazuje njihovu slavnu prošlost i čini od Hiroa Onode. INDŽE KAKVE V I Đ A M O DANAS U japanskim crtanim filmovi­ ma. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene U Japanu izmučenom potkraj razdoblja Heian vjerski ljudi iz Kvota razvijaju izvanredne borilačke tehnike koje se prenose u tajnosti plaćenih klanova gospodara rata. Morao je također naučiti podnosi­ ti bol. funkcioniranje i tehnike mnogo okultniji.Nindže. Vježbao je dugotrajno. U dobi od pet ili šest godina djeca su se podvrga­ vala zamornom fizičkom i psihološkom treningu. nakon što ih je car protjerao. telekomunikacija ili I GA. cjelovitih vježbi. pr. nedostatak sna. KOLIJEVKA PRVIH NINDŽA ČUVA DA- metoda sofisticiranog kodiranja. gibak. dar letenja. Javljaju se prvi put potkraj razdob­ lja Heian.. Kažu da to stanovni­ štvo potječe iz Kine i da su. kriminalistike. ali čiji su korijeni. Tu su u izolaciji strmih planina Ige utemeljili klan Hattori u kojem su se tajne umijeća nindža prenosile s koljena na koljeno. g. njegova prva gesta bila je da ode meditirati na grobove ratnih drugova pokopanih u Japanu. Onoda. ostao je ondje čekajući službeni nalog sve do . ti slavni ratnici iz sjene stvori­ li su klasu boraca koji se mogu uspore­ diti s onom samuraja. tajni agent obrazo­ van u akademiji u Nakanu bio je navod­ no "savršen nindža modernoga doba" povezujući savršeno vladanje ninjutsuom s vrhunskim spoznajama iz psiholo­ gije. Prema nekima nin­ dže potječu izravno od posljednjega nasljednika dinastije Qin koja je svr­ gnuta 206. mangama. brz. u isti mah tajni agent osposob­ ljen za preživljavanje u ekstremnim uvjeti­ ma i častan čovjek. Tijekom toga dugog izgnanstva stekli su znanja koja su nedostupna zajednici smrtnika. Za obožavatelje "duha nindža" Hiroo Onoda je nedvojbeno savršeno utjelovljenje nindža 20. morao je znati plivati zadržavajući dah mnogo minuta. 1974. Stigavši na kraj putovanja smjestili su se navod­ no južno od Kyota.. Cijela sela se prepoznaju po nevjerojatnoj bo­ rilačkoj vještini. Kr. časnik japanske vojske nakon povratka na otok Lubang na Filipinima gdje je još trideset godina nakon rata čekao zapovijedi svojih nadređenih. stoljeću naše ere. Kad se vratio kući pod budnim okom vlasti.. sposobnost da budu nevidljivi. drugog poručni­ ka carske vojske tijekom Drugoga svjet­ skog rata jednog od njihovih izravnih nasljednika. u kinu ili u videoigricama borci su obda­ reni nadnaravnim moćima: nepobjedi­ vost. EPOPEJA HIROA ONODE. Poslan na tajni zadatak na otok Lupang na Filipinima u prosincu 1944. ekstremne temperature. Umijeće pretvaranja bila je specijalnost nindža: prerušeni na naj- Umijeće da se bude nindža Postati nindža nije bilo lako. Mladi nindža je učio ovlada­ vati svojim tijelom koje je postalo gipko i snažno upornim prakticiranjem Hiroo Onoda. STOLJEĆA nas muzej koji im je posvećen. nedvojbeno na za­ htjev mjesnih vlasti.

Njihov skromni izgled razlikuje ih od samuraja i daje im drukčiju funkciju koju strateg Sun Tzu hvali u svojem Umijeću ratovanja: "Za leteće špijune moramo novačiti inte­ ligentne ljude koji imaju glup izgled i neustrašive ljude unatoč njihovu beza­ zlenu izgledu (. Između ratnih zadataka i banditizma Nindžama su se najprije koristili daimyo. kao špijunima i ubo­ jicama. gospodari. a izvršitelji su manje-više iskusni. Tre­ balo je najmanje 46 000 ljudi da izađu na kraj s 4000 nindža koji su preživjeli samo u legendi. Noću bi odijevali karakterističan crni kostim koji je ostao njihov distinktivni znak. Nindže su imali na raspolaganju cijelu seriju oružja koje se smatralo "ne­ plemenitim". čavlima s više oštrica koji su prelazili preko sandala progonitelja. 8 ili 10 naoštrenih zubaca. 6. Prvi. stoljeća povratak re­ du ostavio je nindže bez posla. Klasičnim bodežima i sabljama doda­ vali bi otrove.) Japan je podijeljen izme­ tu suparničkih klanova čiji se gospo­ dari posvećuju nemilosrdnim ratovima. jônin sastojao se najisku­ snijih članova. različitije načine morali su se znati predstaviti kod bilo kojeg neprijatelja. nindže su se morale podvrgnuti strogoj hijerarhiji u tri stupnja. napravljenim od užeta i bambusa s čvrstom kukom. služili su se makibisijima. zaduženih da razrade akciju. Drugi je bio chûnin koji je pripremao intervencije i. U tim feudalnim borbama nindže su dragocjeni pomoćnici koje su angažirali edni ili drugi kako bi otkrili nepri­ jateljske planove i ciljeve kad nisu jed­ nostavno ubijali. napokon..-1568. Kad su jed­ nom završili nauk. Postali su opasni lopovi i ubojice tako da je jed­ na postrojba 1581.Ratnik nindža predstavljen kako se izražava rukama u tajnom jeziku koji mu omogućuje da komunicira s drugim nindžama (drvorez iz 19. treći koji sliči geninu. shuriken." Od kraja 16. ali neupitne učinkovitosti. Kako bi se penjali po zidovima ili strmim padinama. shûko (željezne pandže).. Tajna zločinačka društva 200 . pomagali su se alatom nazvanim shinobi kumade.) Vojska bez tajnih agenata je poput čovjeka bez očiju i ušiju. zauzela regiju. s 4. stoljeća). Kako bi izbjegli njihov eventu­ alni bijeg. Tijekom razdoblja Sengoku 1467.

žena Shive prikazana u strašnom obliku i "žderačica vremena". Let ptice. Kad je Kali to primi­ jetila. Termin koji ih ozna­ čava potječe od sanskrtskoga korijena koji znači "prevariti". sljedbenici božice Kali Zbog sekte thugova između legende i stvarnosti proliveno je više tinte nego krvi. Njihova se metoda najče­ šće sastoji u tome da se predstavljaju kao trgovci ili hodočasnici kako bi se pridružili karavanama. opisuju svoje aktivnosti. goor i preklinje božicu da prihvati novoga vjernika šaljući mu znak. "opljačkati". akcije thugova dobivaju odjek. stoljeća). zanatlije ili poljoprivrednici okupljaju se u bande nekoliko tjedana na godinu. Vjerni svojem imenu. podmukli davitelji slu­ že crnoj božici razaranja Kali. Nakon što ih je Hollywood oživio." Thugovi. Thugovi. thugovi se više sma­ traju čarobnjacima koji se bave crnom magijom nego zločincima kakvi su ipak bili. Mladoga čovjeka koji želi ući u sektu treba najprije prihvatiti grupa koja mu zakazuje noćni sastanak. stoljeće kada se prvi put spominje. Tako je uz pomoć thugova napokon pobijedila paklenu vojsku. slu­ že se nekim užetom s petljom koje zna­ ju tako spretno baciti čovjeku oko vrata kad im je u dometu da nikada ne promaše. oni zadave svoj plijen odo­ strag uz pomoć komada tkanine s pet­ Kali. Na kraju te borbe zamolila je svoje nove sluge da nastave na zemlji njezino destruktivno djelo. uhićeni i zatvoreni. Zatim se novaku svečano povjerava roomal i mače­ ta. Kako ne bi ponovili njezinu pogrešku. Uostalom na­ kon njihovih zločina slijede ceremonije nazvane tuponee. ljom koji se zove roomal. Povijest te fascinantne i slabo po­ znate sekte seže u 13. Ljudi se čude.Thugovi. božanstvo indijskog panteona koje sije najviše straha (indijska minijatura iz 16. Ne­ koliko stoljeća poslije francuski putnik lean de Thévenot već ih obilježava kao opasne ubojice govoreći za njih da su "najspretniji (kradljivci) na svijetu. U pogodnom trenutku. TREBA BITI komad posvećenoga šećera.. kad je Indija pod britan­ skom vlašću. općenito daleko od svojega zavičaja i čine zločine. zapovjedila im je da uguše zloduhe bez prolijevanja krvi. boje se priča o barbarskim uboj­ stvima o kojima pričaju tamošnju emi­ sari. sjećanje na krvavu sektu koju su svi ili gotovo svi zaboravili: thugovi. služeći se lukavstvom i dvoličnošću varaju svoje žrtve kako bi im oteli imovinu u čast božice Kali koju zaziva­ ju u trenutku ubojstva. Naposljetku mu Kalin svećenik daje D A BI NETKO POSTAO THUG. Ona se jednom borila protiv opasnog zloduha i udarcem mačem prerezala ga napola. Mladi thug može dakle početi služiti kao pomoćnik: on vreba i onesposobljuje žrtve sve do dana kad će mu se povjeriti dužnost da ih sam ubije. krik životinje dovoljni su da označe njezin pristanak.. Uredni seljani. Ali iz svake kapi njegove krvi roden je novi neprijatelj. AHVALJUJUĆI REDATELJU STEVE- nu Spielbergu i njegovu slav­ nom arheologu Indiani Jonesu oživljeno je 1984. INICIJACIJA MLADOGA THUGA iniciran. od kapi znoja stvorila je thugove. za vrijeme kojih jedu smeđi šećer koji se smatra svetom hra­ nom moleći Kali i katkad joj žrtvujući 201 Tajna zločinačka društva . Nemilosrdni ubojice U 19. stoljeću. Cere­ monija počinje vjerskim čišćenjem nakon čega mu se stavlja nova odjeća. Ona je sijala strah i trepet u britanskoj Indiji sve dok je nije uništila kolonijalna vlast. posebno u metropoli.

No u Sleemanovoj akciji jedan za drugim padaju bastioni thu- gizma. Sleeman se baca na divovski policij­ ski pothvat. ponosno potvrđuje da je likvidirao kobnu zločinačku sektu. Uspijeva uvjeriti London o opasnostima koje bratstvo predstavlja. Smrtne kazne pljušte. stoljeća). Za­ to se povjesničari danas pitaju: Nije li Sleeman pod imenom "thugi" namjera­ vao pokupiti i članove sekte u pravom smislu i obične šumske razbojnike? Vr­ lo je teško to znati. Thugovi napadaju samo muškarce. Bri­ tanske vlasti su iznenađene hrabrošću thugova koji si u trenutku smrti sami stavljaju uže oko vrata kako bi po svo­ jem običaju dali na znanje da su se sa­ mi zadavili. a 1853. pukovnik Wil­ liam Sleeman imenovan je upraviteljem područja Jabalpur u središnjoj Indiji. Britance sustavno izbje­ gavaju u strahu od represija. Proslava u čast božice Kali. sljedbenici božice Kali janje. slijede uhićenja. Godine 1828. Ugled thugova prešao je granice na vrhuncu Britanskoga carstva u Indiji (bakrorez iz 19. Priča se osim toga da uklanjaju mrtvace divljački ih unakazujući uz po­ moć mačeta prije nego što ih uredno pokopaju. štede žene i djecu koje kat­ kad posvajaju. zatvaranja i priznanja. Stekao je uvjerenje kako je sekta univer­ zalno raširena u Indiji i odgovorna za sve nestanke o kojima ga izvješćuju iz ove ili one pokrajine. Promaknut u "generalnoga direktora zaduženog za represiju thugo­ va".Thugovi. ali vjerojatno je ka­ ko je tajnovitost koja okružuje thugove odgovorna za opčinjenost koju još da­ nas šire. Tajna zločinačka društva 202 . Crna legenda? No ipak je jedan Englez okončao teror thugova.

RIZOR SE DOGODIO U BELGIJ- skom Kongu u prosincu 1933. Otkriva se da je zločinačke radnje počinilo jedno od njih. Belgijske kolonijalne vlasti vode anketu u najgo­ rim uvjetima: lokalno stanovništvo u strahu odbija surađivati bojeći se krva­ vih represija. Ovo zločinačko društvo potječe od jedne inicijacijske sekte koja je postojala ne samo kod Ba­ pakombea. počeo je golemi val divljih zločina u pokrajini: pronađeni su deseci tijela razderanih i strašno iznakaženih tijela. Kad je ušao u pokojnikovu kuću. Jedva što se čulo za taj slučaj. morali su trenirati dizati teška Članovi jednoga plemena u Belgijskome Kongu fotografirani 1908. Osveta i inicijacija Krvoprolića između 1933. dugo je sijalo strah u Gvinejskom zaljevu sve do bivšega Belgijskoga Konga. valja priznati ono što je očito: jedna moćna zločinačka sekta hara pred nosom lokalnih vlasti. društvo Ijudi-leoparda. 203 Tajna zločinačka društva . Ondje su više mjeseci budući sljedbenici bili podvrg­ nuti okrutnim postupcima: redovito su ih tukli. Jedno od najpoznatijih. ustanovio je da mu je tijelo zarezano brojnim i dubokim ranama od oštrih predmeta. Wahokohoko ili ljudi-leopardi. Tijekom te ceremonije svećenici su određivali one među njima koji bi mogli postati Eahokohoko. Godine 1934. Najvještiji među njima bili su izvršitelji osvete ljudi-leoparda. Od 1921. Istraga je isto tako obećala Belgijancima da će doznati više o ljudima-leopardima. Ti su obavijestili svoje obitelji da moraju otići na dugo putovanje. U stvarnosti svećenici sekte su ih okupili u šumi daleko od sela. i 1934. Jedan belgijski teritorijalni upravitelj prolazi kroz selo Kitobi gdje oplakuju nekog pokojnika na način koji ga je zaintrigirao. nego i velikom broju pleme­ na koja su živjela između Konga tj. Zaira na jugoistoku i Gvineje na sjeve­ rozapadu.Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Crna Afrika oduvijek je obilovala tajnim društvima. policijska izvješća sastavljena nakon misterioznih smrti spominju "domo­ roce" prema kojima "ove nesreće nisu prouzročili leopardi. Policij­ ske snage i uprava otkrivaju potpuno novu nepoznatu Afriku: onu tajnih društava. Prvi su predbacivali drugima da su upa­ li na njihov teritorij. pove­ zana su sa suparništvom između dviju populacija: Bapakombea i Wanandea. U klanovima Bapakombea inicijacija se obavljala nekoliko dana nakon obrezivanja mladića. Ipak nakon mnogo mjeseci napora sumnjivci su uhićeni. nego banda uboji­ ca". Krvopro­ liće je trajalo blizu godinu dana.

. Ubijat će se još nakon vašega odlaska. nalaze se tragovi ljudi-lavova. ljudi-kajmani. No ta se sekta razlikovala od drugih dodajući obrednu i ma­ gijsku dimenziju svakom od svojih zločina. Čim se po­ javi truplo. Ako bi uspješ­ no prošli sve kušnje. Odjeveni u kostim od kože kajmana. Tajna zločinačka društva 204 . Godine 1945. Ti su lju­ di imali ulogu političkih ili pravosudnih struktura u rukama šefova klanova ili vračeva. međutim gubi joj se trag početkom 50-ih godina prošloga stoljeća kad Europljani napuštaju Afriku koju neće nikada razumjeti. brat ili muž žrtve dat će ubiti nekoga od svojega neprijatelja. pluća. Jer. tako se to događa kod nas. posebno na Obali Bje­ lokosti. nedovoljno poznata zapadnjacima u 20.." Praksa obredne osvete je potrajala. skakati s jedne ko­ libe na drugu izbjegavajući kišu lasa. ljudi-kajmana. bijelče. Tako sam ja poslao čovjeka-leoparda (da ubija u suprotnom klanu). Osim pripremanja lijekova željeli su se pomiriti s duhom mrtvaca kako bi postali moćniji. Zatim je došao dan kad su trebali dokazati svoju hrabrost hlad­ nokrvnim ubijanjem. ljudi-pantera. Prva žrtva im je uvijek bila žena ili dijete. Poput ljudi-leoparda ubijali su iz osvete. stavljali bi im masku od tučene i šarene kore što ih či­ ni sličnima zvijerima pa su bili primlje­ ni u društvo ljudi-leoparda. jedan čovjek-leopard izjavit će belgijskoj policiji da "kada se domorodac svađa s drugim do­ morocem oko zemlje. Knjige za mladež prenose klišeje koji pridonose nerazumijevanju. dat će ubiti brata ili ženu svojega protivnika.. oboružavali se željeznim kandžama te su si češljali tijelo ili navlačili leopardovu kožu. noseći pokrivalo za glavu izrađeno od životinjske glave. njegovi su članovi ubijali muškarce ili žene da im uzmu organe poput srca. No unatoč priznanji­ ma onih koji su pali u ruke policije. oboru­ žani kandžama. stoljeću. trčati s njima. Naučili su isto tako rukovati svim mo­ gućim oružjem. debla.Afrika. mjesno stanovništvo ostat će dugo mjereno kako vračevi doista imaju moć da se pretvore u kajmane. Sve su razmirice rješavale njiho­ vim posredovanjem. Tijekom jednog ispitivanja vođenog 1934. i tu priča o Wahokohoku nije završena.. mozga s ko­ jima su vračevi spravljali napitke za koje se smatralo da imaju veliku medi­ cinsku vrijednost. i dalje je zemlja misterija. bili su posebno nazočni u bivšem francu­ skom carstvu. U trenutku počinjenja zločina navlačili bi masku. jedan kongoanski sud je raskrinkao članove sekte koji su priznali svoje zločine. LJUDI-KAjMANI crne Afrike. J EDNO DRUGO ZLOČINAČKO DRUŠTVO Misteriozna Afrika U predkolonijalnoj Africi ima mnogo zločinačkih tajnih društava: osim ljudi-leoparda.

znakovi prepoznavanja. stoljeću." Zatim poreže prst i ulije nekoliko kapi vlastite krvi u prethodno pripremljen uvarak. Kodirani jezik. Svečano izgovara dugu prisegu od trideset šest članaka koji ga obvezuju da članove toga društva smatra braćom. Jedi­ na primjetna promjena je novijeg datu­ ma: Zbog sprječavanja bolesti ne traži se više od pristupnika da ulijevaju svo­ ju krv u kalež za prisegu. Lože trijade tako su postale bande lopova i ubojica. hrama. ali struktura ostaje. Događa se i danas u Hong Kongu. komunisti ih zabranju­ ju. Pristupnik zatim priseže da će biti vjeran "društvu Houng" koje ga prima. praksa tajne i svlada­ vanje borilačkih disciplina učinilo je njezine članove nedodirljivima. ljudi u kostimima pri­ maju mladoga čovjeka. daleke nasljednice tajnih društava proteklih stoljeća tvore moćnu mafiju čija se sudbina danas povezuje sa spektakularnim rastom Kine. A ZATVORENOM MJESTU.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Trijade. Da bi to učinilo. Njezini utemeljitelji bili su monasi manastira Shaolin gdje je izumljen i poučavan kung-fu. No 1949. U di­ mu tamjana i na svjetlosti svijeća odrubi se glava pijetlu čija se krv pomiješa s alkoholnim pićem. Ono što se sve više naziva trijada pruža zadnji put pomoć ustanku 1911. koji završava porazom Qinga i proglašenjem repu­ blike. Oni bježe u Narodnu Republiku Kinu kako bi se smjestili na obližnje kineske teritorije: Hong Kong. No decentralizirana organizacija reda u gole­ moj zemlji imala je kobne posljedice usitnjavanja društva. Tako se sredinom 19. Jer ako društva koja danas zovemo "trijadama" (San-he-hui) nemaju mnogo s originalnom trijadom. Taj prizor mogao se dogoditi u Kini u 18. Uostalom vlasti tih država vrlo se često oslanjaju u vlasti na trijade. stoljećima je podupiralo sve vrste pobuna protiv mandžurijskih uzurpatora. Domoljubno društvo namje­ ravalo je obnoviti staru dinastiju Ming. stoljeća već bilježe ekscesi: neki čla­ novi raskidajući s prvotnim idealom izvršavaju bezrazložna nasilja u službi samo svojih interesa i na štetu seljačko­ ga stanovništva. Njihova povijesna uloga tajnoga političkog društva slabi. da im po­ maže u svim prilikama i da ne odaje ni jednu tajnu organizacije. Svi nazočni moče svoja usta u kaležu kako bi zapečatili svoje obećanje: novi inicirani je odsad punopravni član trijade. SVETIŠTU Zmaj. to 205 Tajna zločinačka društva . stoljeća. Drevno društvo koje je skrenulo s puta Originalna trijada je drevno tajno druš­ tvo stvoreno protiv mandžurijske dina­ stije Qing potkraj 17. Više puta na­ glašava svoju dugu recitaciju mračnim upozorenjem: "Neka umrem proboden gomilom bodeža izdam li ovu prisegu. carski kineski simbol i zastava velikoga broja istočnjačkih zločinačkih društava poput trijade Crvenoga zmaja ili Zelenoga zmaja. sačuvala su obred inicijacije koji je ostao gotovo nedirnut stoljećima. Makao i Tajvan.

"zmajeva glava". Od gospodarskog otvaranja Kine ona ulaže milijune dolara u slobodne obalne zone kako bi oprala dio svoje S SUN YEE ON ("NOVA VRLINA I MIR") zarade za najveći profit Pekinga. Ta trijada je veoma aktivna u filmskoj industriji. No ota­ da su ta društva tek blijedi odsjaj svoje slavne prošlosti: njihovi postupci i nji­ hovi simboli stavljeni su samo u službu organiziranog kriminala. Na­ vodno su postojali kontakti između članova komunističke vlade i voda Sun Yee Ona. U palači Kineske četvrti u New Yorku kum trijade u SAD-u Benny Eng (desno) nazvan "Ujak Seven" sastaje se s tajvanskim diplomatom. One imaju snagu tradicije čija je učinkovitost poznata. Tako se mafijaške skupine dijele u tri razine kako je bilo u starim ložama.prisutna je u svim velikim američkim gradovima . nikad ne sudjeluje izravno u operacija­ ma. Na vrhu stoluje poglavar. posebno pornografiji koja u Kini doživljava pun gospodarski procvat.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada je slučaj u Tajvanu u vrijeme Čang Kai-šeka koji je i sam bio iniciran. u Sjedinjenim Američkim Državama . a da nije samo najvažnija od trijada. Malo ljudi zna njegov pravi identi­ tet.i u Kanadi. "Crvena palica" specijalizirana za ratne vještine zadužena je za poštivanje unu­ tarnjega zakona dok je "Slamnata san­ dala" u neku ruku zadužena za vanjske . nego je sa svojih 50 000 članova najbroj­ nija i najraširenija mafijaška skupina na svijetu. Osim toga ona je sačuvala tradicionalne obrede primitivne trijade dodajući joj neku vladu ograničenu na nekoliko članova kako bi dobila na učinkovitosti. On daje smjernice svojoj skupini. SUN YEE ON. Pod njegovim zapovjedništvom više je odgovornih koji su zadržali tradicio­ nalna imena dužnosnika lože: "Lepeza od bijeloga papira" bavi se financijama. NAJVAŽNIJA BANDA NA SVIJETU Teret naslijeđa Ostaje da stare strukture nastave orga­ nizirati većinu trijada. Iz svoje baze u Hong Kongu djeluje u cijeloj Aziji.

Ljudi i opij Trijade kao mješavina starinskog i su­ vremenog danas nezaobilazni su čim­ benici neslužbenoga gospodarstva u Aziji. Svjetska dijaspora Sve te aktivnosti danas se vode na pla­ netarnoj razini jer trijade se koriste ki­ neskom dijasporom koja je sa šezdeset milijuna ljudi najbrojnijja na svijetu. Svakoj funkciji odgovara brojčani kôd koji inicirani izražava jednostavnom kretnjom: 489 za "zmajevu glavu". 432 za slamnatu sandalu ili 49 za vojnike. Od tog broja četvrt milijuna ljudi su članovi trijada. bave se svodništvom. mafijama po duhu i funkcioniranju: prakticiraju reket u velikim razmjeri­ ma. Napokon naj­ brojniji članovi su "vojnici" koji su izvršitelji organizacije. dakako. U Zlatnom trokutu (Tajland-Birmanija-Laos) trijada kontrolira trgovinu drogom. uglavnom heroina. Trijade isto tako imaju veli­ ku ulogu u prometu opojnim drogama koje dolaze iz Zlatnoga trokuta. Lišeni svega. Ta re­ gija smještena u Laosu. Osim toga postala su stručnjaci u nekim aktivnostima . primorani su pre­ dati se mrežama krijumčara koje kon­ troliraju trijade. Daju fantastične svote tim krijumčarima i plaćaju ih često radeći godinama u tajnim radionicama smještenim u njihovim zemljama do­ maćinima. Ukorijenjene posebno u Aziji. "Gospodar tamjana" ima osjetljivu dužnost novačenja novih čla­ nova i čuvanja tradicije.da­ nas je jedna od najunosnijih trgovina ljudima povezana sa snažnim iseljava­ njem Kineza koji traže bolje životne uvjete. chinatowns) uspostavljaju lokalne veze za te aktivnosti u sklopu tongova. Te javne organizacije su svojevrsne zajednice za pomoć namijenjene prihvatu pridošlica i olakšavanju njihova smještaja: katkad znaju raspolagati i znatnim novčanim sredstvima. trgovinom krivotvorinama. danas se zanimaju za trgovinu kokainom i amfetaminima. Neke služe kao pokriće cen- .Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada poslove grupe. Ta zločinačka inicijacijska društva prilično su slična talijanskim U pušionici opijuma na sjeverozapadu Tajlanda. Tajlandu i Birmaniji proizvodi svake godine pola svjetske količine opijuma i njegovih derivata. proizvodi­ ma koji se uvelike troše na obližnjem japanskom tržištu. Njihovi sjevernoamerički i europski kolege smje­ šteni u kineskim četvrtima (tzv. Trijade nezadovoljne što nadziru tu trgovinu smrću. one ondje organiziraju bazu svih vrsta krijumčarskih poslova. ali i na svim velikim kon­ tinentima.

Prepoznat ću svakoga od svoje braće Houng kad budu pokazivali znakove prepoznavanja. Kad govorim nečlanovima. Ne smijem otkriti nijednu od adre­ sa gdje moja braća čuvaju svoja bogatstva pa čak ni gajiti zle misli u vezi s tom adresom. uglav­ nom u Hong Kongu. Početkom 21. Ujedinjeni bambus i Veliki krug. Trijade su neovisne jedne od drugih i ne pokriva ih ni jedna orga­ nizacija kao što je slučaj s američkom Cosom Nostrom.) 5. Mafias du Monde. Prema T. Njihovi uredi imaju sjedišta u velikim gradskim aglo­ meracijama u Europi.. (. Ban­ da četiriju mora. Kineski ideogrami najbolja su zaštita od istraga policije koja mora angažirati dvojezične struč­ njake kako bi ušla u trag kineskim mafijaškim kanalima. stoljeća bilo je poznato šest velikih kineskih tri­ jada: Sun Yee On. objavio 1995.. Pariz. 14 K..) 35. kako "nisu svi članovi trijada gangsteri. Policija uhićuje članove trijade 2004. PUF..) 29. Cetinu. Prizor koji slabo prikriva isprepletenost kineskih vlasti i tajnih društava. Neka me mu­ nja pogodi pet puta ako prekršim tu prisegu. Ako su dobri domoljubi. Tako je ministar kineske javne si­ gurnosti. Tajna zločinačka društva 208 . (. U tim okolnostima shvatljivo je da se NR Kina ne želi boriti protiv opasnosti od tih iznimno moćnih društava. Neka umrem proboden gomi­ lom bodeža izdam li ovu prisegu. Osim ove posljednje sve su smještene na rubovima NR Kine... Tao Siju. Ako saznam da vlada traži jednog od moje braće koji je stigao iz neke druge 1 NAKON ŠTO UĐEM U DRUŠTVO HO- provincije ili prekomorske zemlje. mo­ ram ga odmah obavijestiti kako bi mo­ gao pobjeći. Kineska vlast naime iskazuje iz­ nenađujuću popustljivost prema tri­ jadama jer je brzo shvatila da može izvući profit iz tih bogatih grupa koje velik dio svojega prljavog novca ulažu u Kinu.. moramo ih pošto­ vati". 2004. trima za pranje novca. (. Nikada neću odavati tajne za novac. Korisna društva? No ne treba se zavaravati izrazom "ki­ neska mafija". izazvalo je kod mafijaških šefova određene strahove koje je ubrzo smirila komunistička vlast. Neću odavati tajne obitelji Houng čak ni roditeljima ni prirodnoj braći ili ženi. moram paziti da nikad ne upotrebljavam formu­ le koje kolaju u društvu te da ne otkrivam njegove tajne jer bi iz toga mogle proizaći nevolje. Čak je istaknuo kako je "kineska vlada sretna što se ujedinila s njima". ako osiguravaju na­ predak Hong Konga.PRISEGA TRIJADE ung trebam postupati s roditelji­ ma) braćom i ženama moje braće kao članovima vlastite obitelji.) 4.) 22.. Pripajanje grada-države NR Kini 1997... (. Savez Wo. (.

U njemu je bio sudac Falcone. država je morala preurediti sud u Paler­ mu pretvorivši ga u divovski bunker pod zaštitom dvije tisuće karabinjera. pokajnici. Svi su poginuli na mjestu. kako je dugo samo sebe nazivalo. Svjedoci. pad Burbonaca koji su stoljećima vladali otokom dao Sicilijancima nadu u bolje dane.. U tom 23.. Kako bi se osigurali uvjeti maksimalne sigurnosti. Ali brzo će se razočarati s obzirom na mjere nove talijanske vlade koja šalje dužnosnike sa sjevera na otok i povećava porezni namet. Mafija. Mislilo se da je mafija obezglavljena. sve do Falconeova ubojstva. Mafija je nastala u kon­ tekstu talijanskoga ujedinjenja kada je 1860. nije uvijek bilo internacionala zločina. svibnja 1992. olupina vozila antiterorističkoga suca Giovannija Falconea kojem mafija . eks­ plodiralo je pri prolasku nekog vozila. Tommaso Buscetta. gotovo anarhičnom okružju organizira se službena protuvlast. broj razbojstava raste a središnja vlast je uskoro onespo­ sobljena. Nastaje opće nezadovoljstvo. Buscettina priznanja će omo­ gućiti policiji da ostvari raciju bez presedana u redovima mafije i da izvede desetke uhićenja. SVIBNJU 1992. "časno društvo" ili "Cosa Nostra" nazivi su koji označavaju najpoznatije zločinačko društvo koje je danas globalno razgranano. što vodi do zračne luke u Palermu. EKSPLOZIVNO PU- njenje skriveno u kanalizaciji ispod autoceste.nije dala nikakvu šansu. Talijanski zastupnik Crispi potvrđuje kako "sicilijansko stanov­ ništvo mrzi talijansku vladu". Ovaj tragični događaj je vrhunac jednog od najvažnijih procesa u talijanskoj povijesti. Kad je proces započeo 1986. "protudruštvo" "Časno društvo". Saslušanjima predsje­ dava nepotkupljiv sudac Giovanni Fal­ cone. prekr­ šio zakon šutnje nakon što je njegova obitelj bila desetkovana prilikom nekog obračuna. istaknu­ ta ličnost u borbi protiv mafije u pratnji žene i tjelesnih čuvara. Kad je izgla­ san zakon o vojnoj obvezi. velik broj muškaraca odlazi u ilegalu.koja želi podsjetiti na svoju nemoć .Sjena mafije "Hobotnica". Temeljena na mjesnim klanovima. suđeno je 475 osoba. Napokon na kraju maratonskoga procesa padaju teške zatvorske kazne.. mrežama sastav- 209 Tajna zločinačka društva . Jer prvi je put neki "kum". osoblje predmet su stalnoga nadzora.

Ubrzo te skupine kod stanovništva primjenjuju reket. da ih nikada neću izdati. Ako prekršim ri­ ječ." Na kra­ ju uzvikuje tri vrline mafijaškoga brata: "Čast. Proces pod strogim policijskim nadzorom 1993." Prisezi izgovo­ renoj na dan inicijacije pridružuje se određen broj tradicionalnih vrijednosti: poštovanje hijerarhije. tajne o aktivno­ stima grupe. u Rimu: kum Salvatore "Toto" Riina suočen je s najslavnijim pokajnikom Tommasom Buscettom. s druge favoriziraju izbor kandidata sjevera koji su im skloni. neka budem spaljen i pretvoren u pepeo poput slike ovoga sveca. Treba li u njoj gledati staru toskansku riječ koja znači "bijeda"? Ili arapsko naslijeđe? "Mafia" navodno potječe od riječi mahyàs. napla­ ćujući mu zaštitu. Te mreže s jedne strane kanaliziraju nasilja pljačkaša. nasilja.. "Časni ljudi" Samo podrijetlo riječi ostaje zagonetno.. kult muškosti. . Onaj koji želi ući u društvo obič­ no ima pokrovitelja. Rođena je mafija. sudi mu se i obično osuđuje na smrt.Sjena mafije ljenim posebno od mjesnih uglednika tvore malo-pomalo "paralelni sustav vlasti" koji postaje jedini jamac društve­ noga poretka. Časno zato što je ljudima koji ga tvore zajedničko da ga dijele i strogo primjenjuju kodeks časti nazvan omertà koja se uprizoruje u pravu inicijaciju kakva je na snazi još i danas. da ću im uvi­ jek priskočiti u pomoć. on potkraj 19. Kamen stavljen u usta mrtvaca znači da se radilo o doušniku. što znači štititi ili od rije­ či màhfal što znači skup. Ubrzo nadziru odre­ đenu trgovinu poput prodaje sladoleda ili šverc kave. Tijekom ceremoni­ je kandidat je sapet. vrh srednjega prsta mu se probode iglom. stoljeća ulazi u uporabu na Siciliji nadmećući se s poj­ mom "časnoga društva". Ma što značio taj pojam. a one koji im se pokušava­ ju suprotstaviti nemilosrdno ubijaju poput gradonačelnika Palerma 1893. a krv prolije po slici sveca koja se odmah spali. Ako neki od muškaraca izda organi­ zaciju. Nakon toga treba svečano izgovoriti prisegu: "Prisežem da ću biti odan svojoj braći. zadaća i hrabrost.

a da bi to učinio imenuje 1924. Amerikancima treba sigurno uporište na otoku kako bi im uspjelo iskrcavanje na Siciliji u srpnju 1943. Njegovi roditelji emigrirali su u Sjedinjene Američke Dr­ žave prije Prvoga svjetskog rata pa mladi Salvatore počinje u New Yorku život lu­ peža koji ga odvodi ravno u zatvor. Američke vlasti predlažu da ga oslobode ako im putem mafijaških mreža pomogne pripremiti savezničko iskrcavanje na Siciliji. U nekoliko go­ dina "željezni prefekt" u agresivnim akcijama na granici legalnosti udara na "časno društvo".. nakon što ju je iskoristio protiv komu­ nista. Najveći sicilijanski kumovi 20. . sretnik. Paradoksalno je što ie Drugi svjetski rat ponovno uspostavio organizaciju. PRAVIM IMENOM SAL- suparničkom bandom dospijeva u zatvor gdje je mučen.. sukobljuje se s Duceom koji štiti neke pokajnike koji su se distancirali i obratili na fašizam. Dvadesetak muškaraca tvore coscu (kliku) na čelu koje se nalazi capo. i to za svodništvo. poseb­ no s Luckyjem Lucianom koji je tada bio u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Dr­ žavama. čini se. Svoj spas zahvaljuje Drugom svjetskom ratu. Njegove aktiv­ nosti napreduju tijekom prohibicije i on postaje jednim od opasnih kumova ameri­ čke mafije. u okolici Palerma. rođen je na Siciliji 1897. To je bio slučaj s don Calogerom Vizzinijem kojeg su smatrali mirnim umirovljenikom. Između dva rata Do Prvoga svjetskog rata sicilijanska mafija čuva svoj tradicionalni izgled prije nego što je žestoko suparništvo suprotstavilo staru gardu novom nara­ štaju koji je bio pohlepniji i agresivniji. a čiji se dio iselio u Sjedinjene Američke Države. jedan od najokrutnijih kumova mafije nad kojom će kao gospodar vladati desetljećima. Tijekom obračuna sa L UCKY LUCIANO. Izašavši iz zatvora udru­ žuje se s nekima od njih i . Kako bi ušao u re­ dove organizacije. On pregovara o oslobađanju na kraju rata kao protuuslugu za svoju po­ moć da se uspostave bivše mafijaške mreže. Duce objašnjava kako želi "odu­ zeti toj udruzi lopova svaku poeziju i draž". Sutradan nakon sukoba oslobođen je i emigrira na Siciliju gdje potpuno nekažnjeno nastavlja uprav­ ljati svjetskim kriminalnim miljeom. prefekta Cesarea Morija. stoljeća doi­ mali su se poput stare časne i jednostavne gospode. osuđena na fatalnost orga­ niziranog zločina. Mori je smijenjen 1929. može se penjati u hijer­ arhiji. stvara bandu. Pred capom vodi uredan život. nazvan Lucky Luciano. No osuđen je tek 1936.Sjena mafije Kumovi Model mafijaške skupine ostaje obitelj po uzoru na odnos između kuma i kumčeta. Mafijaške bande su se okupljale po­ četkom 20. Uspostavljeni su tajni kontakti s određenim italoameričkim kumovima iz tog miljea. Iz te zgode dobiva nadimak "Lucky". ali mafija je izgubila mnogo. Mafija će znati iskoristiti tu situaciju do te mjere da su tri četvrtine sicilijanskih gradonačelnika koje su imenovali Amerikanci bili mafiosi. Zatim. ako se doka­ zao kao čovjek od povjerenja i preživio godine službe. Ondje sklapa trajna prijateljstva s drugim talijanskim gangsteri­ ma. U tom trenutku javljaju se i druge mafije i razvijaju se jednako na jugu Italije koja je. Mora obavljati određene ni­ ske poslove. glumeći krajnju jedno­ stavnost i čednost brđanina vladao je sicilijanskom mafijom željeznom rukom sve do svoje smrti 1954. Čes­ to loše obrijan. Umi­ re u Rimu 1962. mladi mafioso mora najprije dokazati da je pravi "častan muškarac". šef.. no na čudesan način izmiče svojim mučiteljima. od prikupljanja novca od reketa do zločina. stoljeća sve dok nisu postale piramidalne organizacije kojim je uprav­ ljao capo di tutti capi. Salvatore Luciano. častan i tek rijetko sudjeluje u protuza­ konitim radnjama. LUCKY LUCIANO vatore Luciana. "Srećković". Ta situacija objašnjava zašto je Mussolini pokušao iskorijeniti mafiju. No dok se sprema ulo­ viti njegove šefove.

koji se u Napulju odnosi na dvije tre­ ćine prodanih cigareta .Sjena mafije Napuljska Camorra Iako je Sicilija iznjedrila najmoćniju i najpoznatiju mafiju u Italiji. . Ta se mafija osjetno razlikuje od svoje sicilijanske rođakinje po tome sto je stasala u urbanoj sredini i nema piramidalnu organizaciju. ima ulogu paralelne vlasti.koji navodno pogađa polovicu trgovine i sva građevinska Krvavi obračun u Aciastellu blizu Katanije na Siciliji.). Zakon šutnje štiti klanove to više što je potrebna njihova potpora ako se želi otvoriti kakav dućan. kao i u prošlosti. Više od 80 klanova dijele si grad i predgrađa koji se prema svojim interesima povezuju ili suprotstavljaju što redovito izaziva krva­ ve obračune. To je slučaj na jugu poluotoka s napuljskom Camorrom. Camorra. i u drugim se regijama razvijaju društva bliska po funkcioniranju i akcijama.i od sveprisu­ tnoga reketa . naći smještaj ili jednostavno zaštiti vozilo od krađe. Dobar dio prihoda ostvaruje od šverca cigaretama . Pet zločinaca likvidirali su mafijaši (bakrorez iz 1895.

a on sam ovisi o pokrajin­ skoj komisiji. on je okružen s više zamjenika i savjet­ nika koji tvore njegovu blisku okolinu. Veoma dugo njezina apsolutno decentralizirana organizacija poticala je borbe klanova. kako su to svjedočili brojni atentati izvršeni protiv predstavnika talijanskoga 213 Tajna zločinačka društva . treba najprije počiniti hladnokrvno Selo Corleone na Siciliji. U nekoliko desetljeća N'dran­ gheta je prešla put od reketa trgovaca voćem i povrćem do šverca cigaretama pa trgovine drogom u vezi s proizvo­ đačima iz obližnje Albanije. kupola je. Tradicionalno njome upravlja capo podrijetlom iz mitskoga sela Corleonea. što znači "hrabar i pre­ preden čovjek". N'drangheta je nastala u Cosi Nostri kojoj je bliska kao reakcija na ujedinjenje Italije. Sastavljena je od krajnje zatvorenih klanova koja prakti­ ciraju endogamiju i raspoređena je po regiji tako da ništa ili gotovo ništa ne procuri o njezinim aktivnostima. I na posljetku na vrhu se nalazi kupola. nazvanoga U Curtu ("patuljak"). Svjetska hobotnica Poslije rata talijanska mafija je stasala pod dubokim utjecajem svoje američke rođakinje. iako oslabljena. Osim toga indirektno tako dobro nadzire teritorij putem općina da joj ni jedna etatistička politika nije stala na kraj. Salvatoerea Riine. poduzeća. uglav­ nom u Kolumbiji i Boliviji. mladi inicirani određeni za naj­ opasnije i najagresivnije zadatke. Deblo je srce i središte moći. jednoga od svojih povijesnih šefova.USTROJ COSE NOSTRE od početaka njezin strogo hi­ jerarhijski karakter. kao što je bio slučaj sa sinom američkoga magnata Paula Gettyja. Njezina najza­ nimljivija osobitost je njezin ezoterizam koji možda potječe od grčkih misterija iz antike. Bila je mnogo agresivnija. Ona je također zadužena da rješava sporove kojih ne nedostaje medu različitim sicilijan­ skim obiteljima. Ona odsad izvlači glavni­ nu sredstava iz te unosne trgovine koja se organizira u Latinskoj Americi. S NAGA SICILIJANSKE MAFIJE BILA JE Kalabrijska N'drangheta U Kalabriji vlada druga mafija: N'dran­ gheta čije ime potječe od grčke riječi andranghetos. Svaki capo mora priznati vlast nekog šefa okruga. Otuda je Cosa Nostra isplela svoju mrežu do najvećih američkih aglomeracija. njegove grane potvrđeni članovi. Tada se kandidat uključuje prema inicijacijskoj shemi koja društvo poistovjećuje sa stablom: njegove gran­ čice su novaci. capu. Ta stalna instancija utvrđuje velike orijentacije "časnoga društva" ostavljajući široku autono­ miju svakomu klanu. Listovi označavaju izdajice koji kad-tad padnu. ali sumnjiči ga da mirno boravi na Siciliji odakle upravlja globalnim ak­ tivnostima Cose Nostre. Kalabrija je uostalom talijan­ ska regija koja bilježi najvišu stopa uboj­ stava. Svi se moraju pokoravati šefu klana. mitska kolijevka mafije. ubojstvo. Unatoč uhićenju 1993. U bazi kojom upravljaju šefovi ekipe nalaze se voj­ nici. Da bi se postao član. Njezin sadašnji upravitelj iz Corleonea navodno se zove Bernardo Provenzano. Isto tako je postala poznata po otmicama i iznudama. Policija mu ne poznaje li­ ce. Klan ili obitelj temeljna je jedinica. No pod utjecajem Cose Nostre N'drangheta se danas počinje ustroja­ vati kako bi okončala te unutarnje svađe koje je oslabljuju. Njezino iskustvo u švercu duhana omogućilo joj je da lako prijeđe na trgovinu drogom 70-ih godina pro­ šloga stoljeća. preživjela.

oko 15% talijanskoga nacionalnog bruto proizvoda. Iako u teškim uvjetima. udomaćila u Kanadi dok je Camorra prisutna na sjeveru i jugu kontinenta. više desetljeća bio pozivan pred sud u procesu koji je želio pokaza­ ti njegove veze s organizacijom. ali i ilegalni useljenici koji bježe s Balkana opu­ stošenoga ratnim godinama. sedam puta predsjednik vlade. u zatvorskom miljeu. Najvažnija medu njima je Sacra Corona Unità koja je stvorena oko 1980. Ta nova mafija mističnog inicijacijskog obreda uspjela je preoblikovati lokalni i O SIM VELIKIH TRADICIONALNIH ORGA- stari banditizam u hijerarhijsku zločina­ čku mrežu s višestrukim aktivnostima. reket velikih razmjera i burzovne operacije postali su novi izvori zarade "časnoga društva" čiji bi prihod mogao danas doseći . Istodobno je uspostavila neprirodne veze s kršćanskim demo­ kratima tako da je 1992. Osim toga nje­ zina se aktivnost proširila: špekulacije nekretninama. Čini se da brojne afere koje se odnose na sadašnjega predsjednika vlade pokazuju da su se veze između političke moći i mafije održale. pravosuđa nakon 1970. Europa je očito povlašteno područje akcija. S jedne strane mafijaške skupine u kojima su pobrkane sve tendencije cjepkaju sve više svoje aktivnosti kako bi bile manje uočljive. . N'drangheta se posebno Šverc cigaretama oglašava se usred bijela dana na napuljskim ulicama gdje Camorra vodi paralelnu trgovinu od koje živi dio stanovništva. Otada cijela Europa trpi napade talijanskih mafijaških organi­ zacija. a jug Francuske je posebno bio pogođen 70-ih godina prošloga stoljeća kada je Francuska veza iz Marseillea proizvela talijansku junakinju za ame­ ričko tržište. Njihova pretvorba je poprimila takve razmjere da se talijanski suci od sada suočavaju s nečim što oni sami nazivaju "supermafija".Sjena mafije MLADE MAFIJE nizacija odavno udomaćenih na jugu Italije mlada mafija javlja se još i da­ nas. Giulio Andreotti. borba se nastavlja. posebno preko Belgije. Preko nje sada prelaze cigarete. Iako je napokon bio proglašen nevinim 2003.. To je slučaj u Pugliji gdje danas hara više mafijaških skupina nastalih tijekom posljednjih trideset godina. trgovina drogama. nezaobilazna ličnost talijanskoga poli­ tičkog života. S druge strane hobotnica je poprimila globalne razmjere. Osim toga kosovska ili albanska mafija opskrbljuju je drogom i oružjem koji se šalju u cijelu Europu.broj bez premca u svijetu . Znala je izvući koristi iz svojega zemljopi­ snoga položaja blizu obala bivše Jugosla­ vije. Sjedi­ njene Američke Države postale su povlašteno tržište: Cosa Nostra ondje već dugo održava veze sa svojim američkim ogrankom. ta je afera nedvojbeno narušila sliku talijanskoga političkog svijeta u javnom mnijenju.

. Nakon osam­ deset godina one su još ondje. od 1997. fotografiran ovdje 1932. a s njom i bogatstvo dvoji­ ce muškaraca koji organiziraju široku trgovinu u smjeru Chicaga. Posebno je postao poznat po krvavim djelima među kojima je "krvoproliće na Valentinovo" 14. nakon što je osuđen zbog utaje poreza. veljače 1929. Najslavniji od mafiosa. Zvali su ga Scarface. Od Mano nere do Cose Nostre Podrijetlo Cose Nostre seže od početka 20. zbog brazgo­ tine na licu. oslabljen uoči rata. trenutačno u zatvoru osuđen na doživotnu kaznu. ostaje ipak >>> M EĐU DVADESET I PET OBITELJI KOJE . Johna Torrija kojemu postaje desna ruka. Rođen je 1899. stoljeća kada se blizu dva milijuna Sicilijanaca tjerana siromaštvom iseljavaju u SAD. Provest će osam godina u zatvoru prije nego što umre. Često loše primani. No 20 godi­ na prije toga bio je neupitni i opasni šef čikaške mafije. ODINE 1947. kao veoma mlad pridružuje se bandi jednog od svojih prijatelja. Torrio je teško ranjen i Capone ga zamjenjuje. No Capone pada 1931.. zvan Al Capone. pet su potjecale iz New Yorka. Od "zlatnih godina" prohibicije ona utjelovljuje mračno lice Amerike. Računa se da okupljaju oko 700 članova kojima va­ lja pribrojiti više tisuća partnera. lice s ožiljkom. narkobiznisu i porno­ grafiji. Dok Torrio postaje čikaški kum ili boss. Beskrupulozno uklanjaju supar­ ničke bande i vladaju kao go­ spodari glavnim gra­ dom Velikih jezera. Godine 1918. zbog utaje poreza. Obitelj Gambino čiji je kum Arnold Squitieri od 2002. Pod njegovim je utjecajem italoamerička mafija postala ubilačka "hobotnica" od koje se strepi još i danas. Počinje pro­ hibicija.Svemoć Cose Nostre Cosa Nostra. PET OBITELJI su osnovale Komisiju 1931. Ali 1925. pristigli pre- Petnaest godina "Al" Capone bit će gospodar čikaškoga podzemlja. Capote je odgovoran za opskr­ bu alkoholom cijele zemlje. u početku običan ogranak sicilijanske mafije postala je prava internacionala zločina. Genovska obitelj pod vlašću Vincentea Gigantea. Otvaraju ilegalne barove i dovoze iz susjedne Kanade dragocjenu tvar zahvaljujući posredovanju krijumčara.. djeluje posebno u građevinarstvu. Godinu dana poslije zakon zabranju­ je svu proizvodnju i uvoz alkohola na američki teritorij. UMIRE POTPUNO ZA- boravljen Alphonso Capone. kada su sedmorica ljudi iz su­ parničke bande divljački likvidirani.

kasno za zlatnu groznicu, skloni su po­ novno uspostavljati mreže zaštite tali­ janske mafije. Sicilijansko-američka organizacija nazvana Mano nera ("Crna ruka") ucjenjuje talijanske trgovce i vlas­ nike dućana te nadzire trgovinu voćem i uljem. Posebno aktivna u New Yorku, Chicagu, ali i New Orleansu opasnija je od svoje talijanske sestre. Njezine se ak­ tivnosti brzo usmjeravaju prema unos­ nijim područjima kao što su trgovina alkoholom, drogom i prostitucija. No sta­ ra pravila časti koja vladaju na Siciliji još vrijede. Međutim prohibicija mijenja duh organizacije. S krvavim obračunima među suparničkim klanovima tradicio­ nalne vrijednosti ustupaju mjesto bor­ bama za prevlast. Mano nera postaje dakle mafija novoga tipa: Cosa Nostra.

Zemlja sustavno eksploatirana
Italoamerička mafija slična je pravom sindikatu zločina, koji je nakon pada Caponea organizirano novi jak čovjek iz kriminalnog miljea: Lucky Luciano. On vodi snažan rat protiv stare generacije mafijaša kako bi se dokopao vlasti. Po­ bijedivši 1931. utemeljuje "Komisiju" sastavljenu od 24 klana ili "obitelji" rasi­ pane po svim velikim američkim me­ tropolama medu kojima su New York, Chicago, Los Angeles, ali i Cleveland,

Pivske bačve su se uništavale tijekom prohibicije. Zakon izglasan 22. srpnja 1919., koji je zabranjivao prodaju alkohola, potičući unosnu ilegalnu trgovinu najavljuje zlatno doba podzemlja.

1957. i parlamentarnu istragu da tajna organizacija bude razotkrivena. Do tada su čak i šefovi CIA-e odbijali vjerovati u postojanje ilegalnog zločinačkog društva ustrojenog na razini zemlje.

NEW YORKA
aktivna u trgovini drogom, lučkim po­ slovima, graditeljstvu... Pod vodstvom Josepha Massina obitelj Bonanno se infiltrirala u sindikate te prakticira reket i trgovinu drogama. Obitelj Lucchese bliska Bonannovima u svojim aktivnostima pod kapom je Louisa Daidonea, utamničenog od 2001. S obitelji Colombo upravlja Joël "Joe Waverly" Cacace. Danas isključen iz Ko­ misije, do nove zapovijedi, ima nadzor nad kockarnicama, graditeljstvom, alko­ holom, prostitucijom.

New Orleans, Philadelphia... Komisija nije nalik upravi nego svojevrsnom sudu zaduženom da u slučaju sukoba intere­ sa presudi između obitelji. Zato mora ograničiti zemljopisno područje ak­ tivnosti obitelji. Pitanje je posebno teško u New Yorku gdje paralelno postoji pet klanova. Ona isto tako predstavlja mafi­ ju u inozemstvu kad se radi o tome da treba pregovarati o savezima ili trgovini sa stranim mafijama. U doba Luciana veze između Cose Nostre i njezine sicili­ janske rođakinje veoma su uske; često se radi o obiteljskim vezama. Svaka od obi­ telji usmjerena je prema bossu ili padroneu kojem pomažu pukovnici: to su inicirani, "ljudi časti" kojima gravitira velik broj naoružanih plaćenika. Iako je njezin utjecaj golem, trebat će pričekati

Velik posao
U istom tom razdoblju organizacija s mnogo krakova proširuje svoje djelat­ nosti. Kad je prohibicija 1933. ukinuta, italoamerička mafija ponovno se usre­ dotočuje na tradicionalna manje slavna područja: reket - u trgovini, građevi­ narstvu, ali i u sindikatima - kocku i prostituciju. Ovomu se pridružuju i druga isto tako isplativa područja. To je posebno slučaj s trgovinom drogom koja počinje poslije Drugoga svjetskog rata. Vlast nad lukama i dokovima važan je element te trgovine. Preuzima­ nje kontrole nad kockarnicama omogu­ ćilo je pranje fantastičnih svota novca koje se oslobađaju svake godine. Zato Las Vegas, kockarski raj, uživa status

Tajna zločinačka društva

216

MAFIJA I VELIKI EKRAN
zemlje Josefa von Sternberga, a zatim 1930. Mali Cezar Mervyna LeRoya s Douglasom Fairbanksom, ali Ho­ ward Hawks sa svojim Licem s ožiljkom (1932.) nedvojbeno je prvi na filmu iskoristio priliku koja je uvijek isplati­ va za Hollywood. Brian de Palma s Licem s ožiljkom (1983.), zatim Nedo­ dirljiva (1987.), Sergio Leone s Bilo jed­ nom u Americi (1984.), Martin Scorsese s Dobrim momcima (1990.) i Casinom (1996.), i ne zaboravimo trilogiju Kum Francisa Forda Coppole (1972., 1974., 1990.): svatko od njih na svoj način evocira sagu o Cosi Nostri gdje Al Capone ima dakako glavnu ulogu koju re­ dom glume Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro. Ako treba voditi raču­ na o legendi i istini u nečemu što nikad nije ništa drugo nego fikcija, neupitan uspjeh teme je isto tako uspjeh mita. Mita o zločinačkom društvu koje je jednako uznemirujuće kao i moćno, ali općenitije sam mit o cijeloj naciji. Ma­ fija se nametnula na velikom ekranu jer ona je slika i prilika zemlje gdje su na­ silje i financijski uspjeh useljenika od­ lučnih da "uspiju" sastavnice, uvjereni su u Americi. Cosa Nostra u kinemato­ grafiji utjelovljuje "mračnu stranu" američkoga sna kao što je western utje­ lovio epsku stranu.

G

ODINE 1927. SNIMLJEN JE FILM POD-

Crna legenda Bijele kuće
glumci bili povezani s Cosom Nostrom: Clark Gable, Howard Hawks, Marilyn Monroe, Ronald Reagan... Tijekom godina mafijaške aktivnosti postale su biznis koji je 90-ih godina prošloga stoljeća po procjenama stvorio desetke milijarda dolara godišnje profi­ ta. Kako bi upravljala tim novcem, ma­ fija se opremila velikom financijskom organizacijom. Od sada za nju rade računovođe, odvjetnici, brokeri, osobe bliske obiteljima ili potkupljeni. Nedvojbeno je da američki zločinački milje ne bi nikada stekao takvu moć da si nije vrlo rano znao pribaviti partnere u političkim sferama. Kao i u Italiji znao je iskoristiti gospodarsku stagnaciju da postane nužan, a kriza 30-ih godina omogućila mu je da kao financijski čim­ benik izbije u prvi plan. Novčana po­ moć, koja se velikodušno trošila za protuusluge, bila je snažan argument za policajca ili državnoga dužnosnika skromnih prihoda... Čini se da prvo partnerstvo između mafije i politike

Marlon Brando je Kum u filmu Francisa Forda Coppole (1972.) koji nakon mnogo drugih redatelja uprizoruje crnu legendu o američkom snu.

"otvorenoga grada". Svaka obitelj može se tu naseliti radi svojih poslova. Ma­ mac dobitka objašnjava isto tako da se američka mafija zainteresirala izbliza za Hollywood reketirajući glumce i produ­ cente. Javno je poznato kako su neki

217

Tajna zločinačka društva

Svemoć Cose Nostre

potječe iz 20. stoljeća iz Kansas Cityja gdje gradonačelnik Tom Pendergast us­ postavlja povlaštene veze sa šefovima mjesne mafije. Tijekom prohibicije grad se obogatio zahvaljujući ilegalnoj tr­ govini alkoholom kojoj je pogodovao čak i sam gradonačelnik. Nekoliko godi­ na poslije Pendergast lansira političku karijeru Harryja Trumana, kojega će po­ državati do njegove smrti 1945. iako je 1939. bio u zatvoru zbog prijevara. Takvih primjera ima sijaset. Tako je Joseph Kennedy, otac obitelji bio blizak prijatelj dvojice slavnih kumova, Sama Giancane iz Chicaga i Franka Costella iz New Yorka. Danas se čini da je utvrđeno kako se otac Kennedy služio tim vezama kako bi financirao kampanje svojega

sina i omogućio mu da bude izabran za predsjednika. Je li J. F. K. prihvatio tu praksu? Misterij još lebdi. U svakom slučaju sumnjiči se mafiju da je naruči­ lo njegovo umorstvo i umorstvo njegove ljubavnice Marilyn Monroe. I posljednji su američki predsjednici od Ronalda Reagana do Billa Clintona, u svojoj oko­ lini imali jednoga člana neke od obitelji.

Cosa Nostra plete mrežu... na internetu
Od reketa do trgovine drogom preko tržišta alkoholom tijekom prohibicije mafija se znala prilagoditi svim razdo­ bljima. Ona i u 21. stoljeću dokazuje tu začudnu elastičnost. Tako se šuška kako je znala izvući profit iz 11. rujna baveći se preprodajom stotina tona metala iz Twin Towersa. Na sasvim drugom po­ dručju široka policijska istraga pokre­ nuta 2001. utvrdila je da se Cosa Nostra znala savršeno infiltrirati u svijet burze

Krvoproliće na Valentinovo, 14. veljače 1929.: sedam članova irske bande Georgea "Bugsa" Morana hladno su ubijeni po nalogu Al Caponea.

kako bi ostvarila unosne poslove. Ona je očito od 1950. nazočna u finan­ cijskom području putem bankarskih grupa ili osiguranja, ali za burzovne operacije potrebne su nove strategije koje su mafijaši brzo počeli osmišljava­ ti: stvaranje fiktivnih društava navodno je u punom zamahu, uvođenje na burzu uz potporu korumpiranih brokera, za­ tim preprodaja kad dionice dosegnu najvišu vrijednost. Godine 1977. takav je posao oštetio milijune malih dioni­ čara. Na posljetku postoji područje na kojem mafija danas i te kako prosperi­ ra: pornografija. Ona ne financira samo brojne filmove, nego i industriju seksa koja od nje ovisi, posebno putem Inter­ neta. U SAD-u se smatra da je nemogu­ će raditi na tom području, a da se nema više-manje veze sa svijetom Cose Nostre. Taj ulazak u industriju seksa i interneta omogućuje mafiji da ima jednu nogu u svijetu vrhunske tehnologije koja ce iznjedriti bogatstvo budućnosti.

U Panami ljudi iz kriminalnog miljea
Od "razbojnika" s kraja 19. stoljeća do kumova Francuske veze, francuski kriminalni milje bilježio je trenutke slave. Između Marseillea i Pigallea "milje" je svijet noći sa svojim kodeksima, svojim obredima, svojim jezikom.
PROLJEĆE 1902. AFERA "ZLATNE

kacige" glavna je tema i izvla­ či profit iz žutih novina. U Parizu usred Bellevillea Leca 1 Manda svađaju se oko naklonosti svadljivice i provokantice Amélie Hélie, za javnost "Zlatne kacige". Ljepotica bujne kose počešljane poput psa je Mandina prodavačica ljubavi, njegova "ljubavni­ ca" i njegov izvor prihoda. On je neu­ strašivi "kralj apaša": u svojoj bilanci bilježi već nekoliko uboda nožem. Leca, Korzikanac, svodnik i šef bande u ulici Popincourt otima mu Amélie. Svađe za­ ljubljenih prelaze u rat bandi: bande se međusobno napadaju na starim pariš­ kim bedemima ili usred Pariza sve dok pravosuđe nije poslalo glavne protago­ niste na robiju u Gvajanu. To je možda liubavna priča, vjerojatno financijska afera, nedvojbeno afera časti. Sve se to rješava između ljudi i između više-manje organiziranih bandi: "Costauds de Belleville", "Saute-aux-pattes de la Glacière", Chevaliers du Sac" ili "Monte-en-l'air des Batignolles". To su u Parizu "apaši", u Marseilleu "nosači", u Lyonu "klokani". Svi se prepoznaju po određenom načinu života: odbijanje plaćenoga rada, smisao za duhan, dje­ vojke, apsint i plesove. Nose kačket, kratku jaknu, široke hlače i visoke čiz­ me sa zlatnom pucadi. Oni se prepo­ znaju, razmjenjuju signale i žive, kako je rekao već François Vidocq na početku 19. stoljeća, prema "zakonima koji nisu

Belle Époque je razdoblje "apaša" koji zavode teror po pariškim ulicama (crtež obavljen u Petit Journalu 1908.).

219

Tajna zločinačka društva

Tomu šefovi bandi dodaju kocku. Za Victora Hugoa šatrovački govor bio je "odjeća u koju se jezik prerušava kad mora učiniti nešto loše". Predratne bande poslane u \ erdun ili u bataljune za discipliniranje sjeverne Afrike preživjele su. Instrument chalimeau i automobil Traction avant za koji se brinu mehaničari iz kriminal­ noga miljea. čini se. Poput ološarca koji je nekoć opjevao Vil­ lon. izbjegao osudi pravde našavši utočište u književnosti." Javlja se kriminalni milje Apaše je Prvi svjetski rat dobrano desetkovao. nigdje napisani. pub­ likacijom Ne dirajte sivi novac! Alberta Si­ monina. zvanog "Lijepi Ficelle". on to zahvaljuje posebnom govoru. Oko 1925. I tako su šatrovački govor . oni Tajna zločinačka društva 220 .odnosno šatrovački govori . spajajući svodništvo. krađu i svakovr­ snu trgovinu na crno. iavlja se pravi kriminalni milje s neko­ liko ikona i raznolikim djelatnostima. Cabone (u sredni) i Spirito (desno). reket i svakovrsnu trgovinu. njihovi su najbolji rekvi­ ziti. Šira javnost ponovno ga je otkrila 1953. rođen na Korzici. a poseb­ no ne policija i doušnici. Carbone. šatrovački govor mogu razumjeti samo oni koji su inicirani u te nijanse što omogućuju da se prikrije informacija pa da je ne razumije velik broj ljudi.ŠATROVAČKI ILI GOVOR MUŠKARACA Nedvojbeno ona u potpunosti ima u sebi mitologije i pitoresknosti vezanih uz milje koji je. Kao vojnik dolazi u Egipat gdje susreće elegantnoga Spirita. ali koje u međuvreme­ nu znaju svi članovi udruge i koji se poštuju bolje nego oni koji vladaju u društvu. Ako ovaj sumnjivi i agresivni svijet bez imalo skru­ pula još danas obilježava kolektivno sje­ canje romantičnom nostalgijom. dva lika iz podzemlja Marseillea. Poprima šire raz­ mjere eksploatacijom mladih žena koje su bile poslane u Južnu Ameriku. fotografirani 1934. JEZIK KRIMINALNOGA MILJEA? stoljeća Aristide Bruant. Iako nisu stvorili pravo tajno društvo. a političari raču­ naju na njihovu pomoć tijekom izbora. pohađao je školu u četvrti Panier u Marseilleu gdje je stekao ugled "žestokoga" čak i prije nego što se vratio iz Verduna s voj­ ničkom medaljom.uvijek bili obilježje lingvistike onih koji su živjeli u podzemlju. Svi krimi­ nalci u gradu spremni su imati posla sa svojim izvršiteljima. ali opjevao ga je već početkom Š ATRA. U Marseilleu udruga Crabine i Spirito zauzima prostor ispred scene. Vrativši se u Marseille oni zajednički izgrađuju pravi imperij zločina. ali i u Kairo ili u Aleksandriju. Zauzvrat njihove veze s poslovnim lju­ dima i političarima osiguravaju im sta­ novitu nekažnjivost u pravosuđu. u društvu gradskoga dužnosnika Simona Sabianija. Svodništvo je uvijek baza posla. na rubu društva od kojeg su stalno bježali. mjesto naukovanja gangstera. šatrovačkom koji mu je prethodio nekoliko stoljeća.

Pučki izgled "dečki iz Mouffa" (ulica u Latinskoj četvrti Pari­ za) s kraja 19. Zakoni podzemlja Odjeća nije dovoljna da bi činila taj milje koji je ponajprije silovit i dijelom ilegalan svijet u koji ne može ući svatko. Sa svojini bratom "Méméom" nadzirao je sve vrste ilegalne trgovine između Korzike i Pigallea. stoljeća odjevenih u širo­ ke hlače (benardice). pomoćnik gradona­ čelnika Marseillea. Kraj jednoga kuma: Antoine Guérini ubijen je u Marseilleu 1982. Poprsja su im ukrašena golim ženama. životinjama fetišima. brojevi­ ma koje donose sreću. "obitelj". njemački velepo­ slanik Otto Abetz. a ne "papak" znači način djelovanja. Uostalom 1943. pjevačica Mistinguett. Kodeks časti temelji se ponaj­ prije na snazi i diskreciji. Kao u slučaju Zlatne kacige problemi se moraju rješavati među 221 Tajna zločinačka društva . Na vratu riječ fatalitas namijenjena je krvniku dok tri točke na člancima znače "smrt murjacima" i obraćaju se policiji. a govoriti znači "cinkati" policiji što gotovo neizbježno vodi u smrt. Nema potreba za ceremonije inicijacije. Nema inicijacije.. nema ni organigrama koji dodjeljuje svakomu njegovo mjesto. Biti "muškarac". ali rijetki su oni koji se primaju u bandu. urezana u meso. medu kojima i državni tajnik za informiranje. osveta u sluča­ ju izdaje. mudrim ili pro­ vokativnim izrekama. vjernost jednom čovjeku ili jednoj bandi. prava hulja se krasi znakovima prepoznavanja koji ne mogu zavarati. Ispod košulja muškarci su uglavnom pokriveni tetovažama. Ovdje iskustvo i izgled čine muškarca. kačkete. ali postoje pravila: poštovanje vlasništva i unutarnje hijerarhije. Tino Rossi. svi ostali su "papci". više od tri tisuće osoba gura se na Craboneovu sprovodu. ponašanja i pri­ kazivanja. široke pojasove i šarene šalove zamjenjuju građanskim. Muškarci i papci Priznati članovi francuskog podzemlja nazivaju se "muškarci". Dvadesetih godina elegan­ tna su trodijelna odijela i ogrtači u skla­ du s dvobojnim cipelama i neizbježnim šeširima polucilindrima.predstavljaju sav uspjeh dečki iz krimi­ nalnoga miljea koji sanjaju o građan­ skom životu i žele izaći u javnost sa svojim uspjehom. Ta praksa pomalo iščezava uoči Drugoga svjet­ skog rata: pripadnost bandi postala je veoma čitka za policiju jer se oglašavala javno. Bilo da je rođen na pločnici­ ma Pariza ili na Korzici. Hulja ima dovoljno. Tu je više nego igdje šutnja zlato.. zatim puste­ nim šeširima široka oboda koji pod­ sjećaju na one čikaških gangstera i nose se okrenuti odostrag.

kodeks časti nije više isti. Ako jedan ma­ kro otme djevojku drugomu. Olakotne okolnosti }eana Boyera. duh rođen s apašima u pariškim ili marseillskim predgrađima je prošlost: "Sramim se".. odlaze na iste plesove. Louis Jouvet. Ti "dlakavi momci". daleko od papaka i "murjaka" i uglavnom nasiljem. Serge Reggiani ili Simone Signoret (lijepa Amélie Hélie u Zlatnoj kacigi) glume zločince toga vremena. kinematografije. ako i postoji podzemlje. Kao sljedbenici najkićenijega šatrovačkog govora oni prakticiraju promjenjiv jezik razumljiv samo njima. Paralelno Fréhel. Žene rijetko ima­ ju pravo govora u tom muškom svijetu. Ako neki papak uđe u neku od četvrti rezer­ viranih za njih. jahte i vile na obali.. Albert Préjean i mnogi dru­ gi doživjeli su uspjeh s pjesmama s tekstovima poput "Jedan žestok. niti u napadima policije. Dorville. Bibi Slav­ ni. a da bi vodila računa o stvarnosti.. dok Jean Gabin. Međutim Francuska veza ne opstaje dugo niti u bratoubilačkim ratovima među Hanovi­ ma. Zbog brige o anonimnosti ili jednostav­ no zato što je jezik ulice šatrovački i sli­ kovit. Tek nakon Drugoga svjetskog rata makroi češće prakticiraju otkup ili kazne za onoga tko pogriješi. kako ih još zovu. Veliki Cari... Trgovina "bijelim prahom" krenula je i stvorila neslućene profite potičući internacio­ nalizaciju rada. Hôtel du Nord Marcela Carnéa ili Zlatna ka­ ciga Jacquesa Beckera posvećeni su kriminalnom miljeu. Ali poslije rata Amerikanci bdiju nad tim da francusko podzemlje zapriječi put ko­ munistima. nedvojbeno prelijepa.U Panami ljudi iz kriminalnog miljea muškarcima. jedan tetoviran". Ali kinematografija je veličala apaše. jedan prav.. S nemalim financijskim sredstvima braća Guérini. odijevaju se u istim trgovinama. Taj život u zatvorenom krugu je konstanta miljea. Fernandel. Mreže su raskrinkane početkom 70-ih godina i otada. posebno preko Latinske Amerike. Arletty. To je razdoblje Francuske veze." PODZEMLJE IMA SVOJU KINEMATOGRAFIJU Francuska veza Za vrijeme okupacije bande su odmah izabrale svoju stranu. za­ laze u iste kafiće. Damia. Pravila se više ne poštuju. Dédé Razbijeni Nos. znakovita tišina ih od­ mah otjera van. dovoljno je da počne obračun noževima ili revolve­ rima. "Ovo je moj žigolo" ili "U rupama mrak". Lijepi Fraisette. Ge­ orges Artiljerac ili Emile iz Grenellea. Même i Antoine zauzimaju visoko prvo mjesto sve do 60-ih godina. Francuski šefovi bandi koji se odaju tomu (neki poput braće Zemmo- slikovitim običajima fasciniralo je autore i kompozitore od Pariza Victora Hugoa ili Eugènea Suea sve do Simenonovih štrebera preko realistične šansone i. često prema pro­ fitima koji se mogu ostvariti. F RANCUSKO PODZEMLJE SA SVOJIM Simone Signoret u "Zlatnoj kacigi" 1952) Jacquesa Beckera. Nakon Drugoga svjetskog rata šansone Fran­ cisa Lemarquea s prizvukom nostalgije podsjećaju na plesove uz diple iz "Ulice Lappe". Maurce Chevalier. reći će stari gangster René la Canne in­ spektoru Le Taillantieru na ispitivanju. Jean-Paul Belmondo. ura odbijaju). "podzemlje više nema morala. posebno u marseillskoj lu­ ci. dakako. o njemu se ne govori. gomilaju luksuzne auto­ mobile. Andrex. Mistinguett. 222 . svaki član kriminalnog miljea ima nadimak koji je više-manje znakovit: to su Jo Ožiljak. Bernard Blier ili Lino Ventura na filmu pružaju komičnu i zabavnu sliku francuskog pod­ zemlja gdje pučki govor ima glavnu ulogu. široke i složene mreže ilegalne trgovine drogom koja vodi u SAD.

koji je zapljusnuo turski politički život i cijelo stanovništvo. posebno opijumom koji dolazi iz Zlatnoga trokuta (Iran. bivša miss. STUDENOME 1996. Bio je u društvu s Abdullahom Catlijem koji je sudjelovao u ubojstvima 70-ih i 80-ih godina i bio poznati narkodiler kojeg su tražile sve policije u Turskoj. U cijeloj zemlji izbijaju demonstracije koje traže istragu. U Palermu se droga ra­ finira i zatim odlazi u SAD. Kad su objavljena njihova imena. organizacije ekstremne desnice bliske mafiji kojom je upravljao Abdullah Catli. PRIMJER USKIH Srednjeg istoka.već ima u sebi uzbudljiv predznak. do 1995. Ali nakon Drugoga svjet­ skog rata ti ljudi su stvorili pravu maffiju čiji šefovi. služilo se uslugama počasnih zločinaca. sudjeluju u toj trgovini povezani s vlastima. Troje od četvero putnika pogi­ nulo je na mjestu. distribuira se na cijelom teritoriju preko mreže pizzerija. Agca je bio član Sivih vukova. Naći šefa policije u dru­ štvu poznatoga babe . Tako je lako u potpunoj diskreciji proknjižiti novac dobiven od ilegalne prodaje kroz računovodstva re­ storana. Afganistan. ali uzaludno. prethodnik današnje Turske. Kad jednom roba dođe u ruke italoameričke mafije. Treća žrtva je njegova ljubavnica. postala je danas "lijevak" koji hrani Europu drogama. Gonca Us.Babe turske mafije Turska. To su središnje osobe mafijaških društava. babe. Armenci ili Turci.. On je jedan od onih koji 223 Tajna zločinačka društva . započela je afera. Ta zadaća im je omogućavala da se lagodno bave kri­ jumčarenjem. nalaze se ljudi koje veže prisega i kult tajne i koji katkad imaju iste etničke korijene: Kurdi. kabada­ hija. tur­ ske premijerke od 1993. babe preuzimaju vod­ stvo. No ta trgovina je nakon višegodišnjeg na­ pora raskrinkana potkraj 80-ih godina prošlog stoljeća. Pakistan). Među babama posebno se ističe Bekir Celenk.to je turska riječ koja znači "otac" ili "djed". i Ali Agca koji ga je poku­ šao ubiti 1981. no može se prevesti i kao "kum" . oni gomilaju zarade od porasta ilegalne trgovine drogom. kako bi osigurali nadzor poštan­ skih i telegrafskih veza. IZBIO IE SKAN- dal u anatolskom gradiću Susurluku . vrata između zapada i istoka. Pranje novca je kratkotrajno. koji je bio drugi čovjek istanbulske policije. Ali još je gore nešto drugo: policija otkriva kod Catlija putovnicu i dozvolu za nošenje oružja potpisane rukom bivšeg ministra unu­ tarnjih poslova vlade Tansu Ciller. Vezana je uz ličnost Yasara Avnija Musullulua koji se od 70-ih godina smatra jed­ nim od najvećih turskih baba. PIZZA CONNECTION veza uspostavljenih između tur­ ske mafije i njezinih partnera u svijetu je krijumčarska organizacija velikih raz­ mjera koju su vlasti identificirale 1983. Inci­ dent u Susurluku otkriva ono što je cijeli narod predosjećao: prešutni dogo­ vor na najvišoj razini između svijeta zločina i svijeta politike. Od kabadahija do baba Te su veze zapravo dosta stare.. Moćan brodovlasnik koristi se pomorskom kom­ panijom za opskrbu sicilijanske Cose Nostre opojnim drogama koje dolaze sa P IZZA CONNECTION. Mjesni kumovi. Među njima se nalazio Hüseyin Kocadag. stoljeća Otomansko Carstvo. Po njihovim zapovijedima Ivan Pavao II. Toga dana blindirani au­ tomobil nad kojim je vozač izgubio kontrolu udario je svom snagom u ka­ mion. Od po­ četka 20.

Tema je ocijenjena kao previše osjetlji­ va. Početkom sljedećeg desetljeća spo­ minju ga čak kao jednog od naručitelja atentata na papu Ivana Pavla II. postao je zapravo posrednik između proizvođača opijuma na istoku i proizvođača oružja na zapadu. Oni su bliski određenim grupama ekstrem­ ne desnice kao što su Sivi vukovi. Isto su tako u vezi s kurdskim separatistima Radničke partije Kurdistana čijim po­ sredstvom nadziru prijevoz opijuma koji dolazi s Istoka. Jedna od njihovih specijalnosti je reket vlasnika automobi­ la: oni koji im odbiju platiti danak izlažu se opasnosti da više ne nađu svoje vozi­ lo. Na višoj razini čini se da je malo poli­ tičkih stranaka. Na lokalnoj razini bande vladaju cijelim četvrtima. zahvaljujući njemu. Najmanje desetak oklopnih vozila prešlo je. Diskretna i moćna Moć baba temelji se na širini njihovih mreža. Bekir Celenk. gradskih dužnosnika ili policajaca umaklo financijskim preduj­ movima mafije. Koncentracija te ilegalne trgovine je fenomenalna: četiri ili pet turskih klanova sami nadziru tri četvrtine britanskoga tržišta heroinom. čiji dobar dio članova navodno radi za policiju i turske tajne službe. Babe su danas usko povezane sa sicili­ janskom Cosom Nostrom u trgovini opojnim drogama.Babe turske mafije Irana. 1981. No utjecaj baba ide još i dalje. Ta simbioza s vlastima takva je da je navodno bilo zaustavljeno sastavljanje izvješće UN-a o toj temi. Usko povezan s obavještajnim službama istočnih zemalja osumnjičen je da je organizirao atentat na Ivana Pavla II. kum turske mafije. Postavši poznat potkraj 70-ih godina u trgovini oružjem. su turskoj mafiji dali međunarodnu di­ menziju. u dijelovima sa zapada u smjeru Tajvana ili Iraka koji se priprema na rat protiv .

Yakuze potječu izravno od profesionalnih kockara. Ali prava moć toga sindikata japanskoga zločina ostaje velikim dijelom okultna. Ameri­ kanci se služe mafijaškim mrežama kako bi oživjeli gospodarstvo.) na yakuze. Yakuze imaju svoju kuću u Osaki i pokazuju se u javnosti u uniformi. Riječ yakuza potječe uostalom od gubitne kombinacije u jednoj kartaškoj igri. Ali njihova dominacija u ilegalnom go­ spodarstvu potječe iz razdoblja nepo­ sredno nakon Drugoga svjetskog rata. Valja istaknuti kako su te mafijaške skupine koje zovu boryokudan prisutne u svim sektorima neslužbeno­ ga gospodarstva. I napokon u zemlji koja zabranjuje upotrebu oružja oni nadziru trgovinu oružjem.. Zna se spominjati razdoblje između 1945. yakuze su tijekom tih godina stekle službeno priznanje o svojem po­ stojanju u obliku udruga. objašnjava se njezi­ nom složenom poviješću. toliko su šefovi tih mreža bili povezani s vlastima.. . To strateško pozicioniranje omogućuje im isto tako da lako peru prljav novac." Ova tvrdnja potječe od jednog od najboljih stručnjaka za ja­ pansku mafiju. amfetaminom čija potrošnja ne prestaje rasti u Japanu koji je izložen krizi bez presedana. boryokudana. iznude i pro­ stitucija jednako su tako njihova zna­ čajka: yakuze opskrbljuju javne kuće na otočju mladim ženama iz veoma siro­ mašnih obitelji.U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Članovi japanskih dvjestogodišnjih mafijaških društava. To što je utjecaj japanske mafije dose­ gnuo takvo značenje. Teret povijesti Yakuze su jednako tako bliski centrima odlučivanja. bakuta koje su od 18. kao ono u kojem je vladalo pod­ zemlje. Kamatarenje. kao članovi brojnih upravnih vijeća prestižnih po­ duzeća ucjenjuju svoje članove ili napla­ ćuju svoju potporu tijekom osjetljivih glasovanja o financiranju. REGLEDAJTE RAČUNOVODSTVO bilo kojeg velikog japanskog poduzeća ili banke i nepogre­ šivo ćete se spotaknuti (. i 1947. Ona je odraz neizmjer­ nog značenja koje početkom 21. Osim toga razvili su originalan oblik reketa. posebno Liberalno-demokratskoj stranci na vlasti gotovo nepre­ kidno od kraja Drugoga svjetskog rata. Čuvajući tajnu o svojim aktivnostima i identitet svojih članova. yakuze opasni su ljudi koji su ovladali cijelim dijelovima japanskoga gospodarstva i utječu na politički život u zemlji. stoljeća ima japanska mafija čiji bi prihodi mo­ gli doseći blizu 20 milijarda dolara go­ dišnje za organizaciju od samo 80 000 članova. počevši od igara na sreću i trgovine "bijelim dijamantom". bakuti su isko­ ristili japanski gospodarski uzlet kako bi zagospodarili ilegalnom trgovinom. Veoma vješti u svakojakim prijevarama. Dok je Japan bio uništen i stavljen pod tutorstvo generala MacArthura. stoljeća poslodavci angažirali kako bi zaposlenici potrošili dio plaće na kocku.

oni su još pri­ sutni. mu poštovanje. stoljeća. Trebao bi dakle priznati svoju pogrešku na cere­ moniji yubitsumea tijekom koje krivac mora svojem nadređenom predati prvi zglob na svojem malom prstu. Ako se čini da se pristupnik. štiti i eventualno dolazi u pomoć njegovoj obitelji u sluča­ ju smrti ili odlaska u zatvor. dokazao. Osim toga novak mora slijediti određen broj moralnih preporuka: izbjegavati kon­ zumiranje droge ili alkohola. imati ljubavnu vezu sa ženom nekoga člana klana. vjernost i pokornost. Njegovu zastavu u obliku pozlaćenog romba poznaju svi. Njihov je utjecaj poli­ tička moć ocijenila nepodnošljivim i 1992. Iako sami upravljaju svojim poslovima. Često inici­ rani nose tetovažu koja označava njihovu pripadnost klanu. Svaki spor mora se rješavati interno: nikada ne smije pozivati policiju. svake godine moraju uplatiti svojem sjedištu određenu svotu svojih primanja. Tako svaki novi član mora obećati da će poštovati svojega šefa kojem će se slijepo pokoravati. smjesta bi izgubio ne samo posao. No kao što su dokazali brojni financijski skandali uoči 21. Obrana klana je također temeljna: mladi yaku­ za se obvezuje da će čuvati najapsolutniju tajnu o svojim aktivnostima i identitetu svojih drugova. što je odnos dijete-otac. Za­ uzvrat učitelj ga hrani. Yakuza mora poštovati veoma strog ko­ deks časti. sveča­ no se inicira na ceremoniji tijekom koje razmjenjuje čašu sakea sa svojim oyabunom.KODEKS ČASTI KOD YAKUZA melji se na poštovanju određe­ nih pravila. Odsad je on njegov čovjek. tajniji nego ikad. proglasila njihovo raspuštanje. duguje Znak sramote za toga Yakuzu koji nije izvršio svoje obveze. Najvažniji među njima je Yamaguchi-gumi. Odnos koji ga povezuje sa šefom svojega klana ili svoje bande teme­ lji se na japanskom modelu oyabun-kobuna. ako je potrebno i po cijenu života. Ako bi propustio izvršavati svo­ je obveze. Podrijetlom iz Kobea okup­ lja gotovo polovicu yakuza iz zemlje. Međutim onaj tko želi postati članom pomno se promatra prije nego što se primi u organizaciju. kobun. Tajna zločinačka društva 226 . nego i svaku priliku da prona­ đe novi na području Japana. U ČINKOVITOST BORYOKUDANA TE- Snaga veza od čovjeka čovjeku U tom razdoblju učvršćuju se prvi boryokudani koji još tvore sliku japanske mafije. U skladu s kodeksom časti njegova je pogreška kažnjena amputiranjem više zglobova na prstima. Klanovi su veoma decentralizirani.

REDINOM 90-IH GODINA PRO- šloga stoljeća ruski ministar unutarnjih poslova je izjavio da je 60% državnih poduze­ ća. žaleći što raspolaže slabim proraču­ nom. suzdržane u sovjet­ skom razdoblju. Staljin i njegovi na­ sljednici često su ih deportirali u gulage. GRUPA JAPONČIK ra sa svojega teritorija. Bivši klan lopova Iako ruska mafija skreće pozornost na sebe unatrag nekoliko godina. Njome vlada jedan avtoritet ("šef") kojem po­ mažu brigadiri.6 milijuna zločina i prijestupa". Iskustvo deportacije je osim to­ ga stvorilo čvrste veze medu određenim budućim vođama bandi. bratva (bratstva) koje zovu i "brigade". pokriva točno označen teritorij. Za primanje u mafiju nema inicijacije: traže se energičan tem­ perament i potpuna odsutnost skrupula. Sam ministar. izjavio je da na žalost "ne može reći ništa utješno" bojeći se da će delin­ kvencija ostati na godišnjoj stopi od "oko 2. Ondje stupa u vezu s Organi­ zacijom. No svaka od njih ima strogu hijerarhiju. Tako se u kon­ taktu sa staljinizmom njihov tradicio- 227 Tajna zločinačka društva . banaka i gotovo polovica privatnih poduzeća pod kontrolom mafije i orga­ niziranoga kriminala. nedvojbeno najvažnije od svih ruskih zločinačkih društava kojom up­ ravlja Vjačeslav Kirilovič Ivankov.Mreže ruske mafije Na ruševinama sovjetskog imperija ruska mafija prosperira u obliku mnogobrojnih i aktivnih bandi ne samo u Rusiji nego i na sve četiri strane svijeta. ruskom mafijaškom mrežom smještenom u četvrti Little Odessa u Brooklynu. U carskoj Rusiji postojalo je tajno društvo profesionalnih lopova. Ona više sliči nizu bandi. Ondje su se vory domogli neslužbene trgovine koja je vladala medu zatvore­ nicima. nadzire određen broj tržišta itd. ali shvativši naknadno kakva su Svakodnevan prizor u novoj Rusiji: pad sovjetskog imperija pridonio je stvaranju skorojevića čije iznenadno bogatstvo ne ostavlja iluzije. Zvali su ih vory-v-zakone ("kradljivci po zakonu"). Kao simbol sve veće inter­ nacionalizacije ruskih brigada ono 90-ih godina prošloga stoljeća ulaže milijarde dolara u trgovinu heroinom i kokainom ili naftom iz bivšega sovjetskog imperija. prozvanog "Japončik". Za nekoliko godina postao je jak čovjek toga društva. Za razliku od svoie sicilijanske ili latinoameričke rođakinje ruska mafija nije ni jedinstvena ni centralizirana. Mafijaške mreže. Međutim neke su postale prava transnacionalna društva čiji se zločinački ogranci šire po cijelome svijetu. To je bivši boksač koji je upoznao strahote gulaga. Služili su se šatrovačkim govorom. Njihovim su se talentima služili boljševici u borbi za osvajanje vlasti. opasnost ti ljudi. Svaka banda može imati do više tisuća ljudi. Od ostalih mafija na svijetu razlikuje ih jedna druga karakteristika: njihov stu­ panj obrazovanja koji im je omogućio da brzo ovladaju ilegalnom trgovinom ili složenim financijskim operacijama. Ilegalno je emi­ grirao u SAD 70-ih godina prošloga sto­ V ELIKA VEĆINA RUSKIH BRIGADA OPERI- ljeća. nazvan "mali Japanac". doživjele su zamah s padom SSSR-a 1991. po­ štovali strogi kodeks ponašanja. To je slučaj grupe Japončik. ona ima i tradiciju. tvorili su svojevrsnu aristokraciju pljačkaša. Tako danas u Rusi­ ji ima oko 6000 brigada sa 100 000 nao­ ružanih ljudi.

Aktivnosti u Rusiji i u svijetu Danas se ruske brigade još razlikuju po svojim aktivnostima.. Ruske mafijaške skupine imaju sjedišta u većini bogatih zemalja. industrijskim ribolovom...... Čečena ili Gruzijaca. . povezane s velikim narkokartelima Latinske Amerike pletu sve gušću mrežu. prostitucija. Vladaju na tržnicama velikih gradova to lakše što se sovjetska policija da lako kupiti. I doista reforme predsjednika Jeljcina provede­ ne poslije 1991. one se ističu u pljački sovjet­ ske baštine i prirodnih rus­ kih bogatstava. Napokon one pljačkaju prirodni potencijal Rusije: prisutne su u trgovini naftom. hrana. u karipskoi zoni. U stalnom kontaktu sa sovjetskom nomenklatu­ rom koja je tradicionalno korumpira­ na.. Osim klasičnih područja za takve organizacije reket. Azerbejdžanaca. drvom. osumnjičenog za suradnju s mafijom. Tako te skupine nadziru trgo­ vinu oružjem koja se razvila u vrijeme hladnoga rata.. plinom... Drugi jedan mo­ ment učinit će neobičnom rusku mafi­ ju 90-ih godina: udružuju se etnički klanovi poput Uzbeka.Mreže ruske mafije nalni kodeks vrijednosti polako brisao i ustupao mjesto političkim strategija­ ma i mamcu za dobitak. ilagalna tr­ govina drogom. ostacima bivše komunističke vlasti. šefovi bandi počinju organizirati trgovinu legalnom robom. žitarice.jedini vlasnici sredstava nasilja prema državi koja se umorila od toga da prisiljava na poštovanje zakona mogle domoći čitavih dijelova gospo­ darstva. U istom kontekstu šuška se da su odgovorne za trgovinu nukle­ arnim oružjem ili raketama. Vladimir Putin postavlja Simona Kukesa (slijeva) na čelo glavne ruske naftne kompanije nakon ostavke Mihaila Hodorovskoga. ali deficitar­ nom u vrijeme opće oskudice: cigarete. toliko su dezorganizira­ le mladu Rusiju da su se mafijaške sku­ pine . Bivše bande kradljivaca postale su obrazac zloči­ načke mafije koja izbija na svjetlo dana nakon 1991.

Međutim događa se da se neke medu njima otkriju. uzimanje talaca i korupcije. Za njih je Escobar primjer koji valja slijediti. Ta sjajna trgo­ vina brzo se organizirala. Te organizacije oslanjaju se i na sicariose. Te zločinačke bande ponajprije su zadužene da šalju robu i štite njezinu proizvodnju. Računa se da tre­ nutačno u svijetu ima najmanje 250 milijuna redovitih potrošača.Gospodari trgovinom drogom. u žargonu zvan "bijelo". Meksiko koji se nalazi na granici SAD-a postao je ne samo važan proizvođač. 229 Tajna zločinačka društva . Potječe iz Kolum­ bije odakle se izvozi tajnim kanalima. manjim. INDUSTRIJA ZAKLONJENA OD POGLEDA nju droge prave su alkemičarske radionice zaštićene od indiskretnih po­ gleda. Tri godine poslije uhićenje Gilberto Rodriguez Orejuetla. posebno prema Floridi. danas se misli kako je meksički pred­ sjednik Carlos Salinas razvio uske veze s kartelima kako bi njegova zemlja ima­ la koristi od njihova gospodarskoga dinamizma. oni se pokazuju u javnos­ ti u velikim automobilima s tjelesnim čuvarima koji se mogu lako primijetiti u zemljama u kojima vlada siromaštvo. Njihovo se carstvo danas prostire preko cijeloga planeta. što jača njihovu diskreciju. kad su kolumbijske policijske snage usred džungle otkrile podzemni labora­ torij izgrađen na tri razine. financijskim. Tijuanin i Matamorosov te napokon onaj iz pokrajine Sonora. glavni šef kartela u Caliju nazvan "šahist" zbog svojih organizacijskih sposobnosti. Osim naoružanim vojni­ cima raspolažu različitim sekcijama logističkom. Europi i uskoro Aziji. a i opasniji. Karteli i karteliti Najvažniji karteli nalaze se u Kolumbi­ ji i Meksiku. carinu i pravosuđe ili ih kupuju. No već desetak godina prim­ jećuje se tendencija koja zabrinjava stručnjake za trgovinu drogama: ve­ liki karteli koji su suviše vidljivi us­ tupaju mjesto cartelitosima. Ukorijenjenost u latinoamerička društva Tradicionalni karteli poput onih u Medellinu i Caliju stvoreni su s jedinom namjerom da preprodaju drogu. prodaju i pranje novca. nego i raskrižje trgovine koja dolazi iz Južne Amerike. Čak su i politički vođe sumnji­ vi. pravnom koje su neovisne jedne o drugima. Unatoč tim uspjesima čini se da je borba protiv ilegalnih organi­ zacija danas zastala. upravljao je najvećim svjetskim narkokartelom. Iako su organizacije ilegalne. Ondje M ODERNE TVORNICE ZA PROIZVOD- kemičari proizvode svake godine više tona kokaina. transport. diskretnijim koji su prava srednja po­ duzeća za droge. većinom u bogatim zemljama. njihove šefove stanovništvo često poznaje. Escobar je uspio kontrolirati pola kolumbijske trgovine koja je izno­ sila milijarde dolara. Unatoč kon­ kurenciji drugih kartela poput onoga u Caliju. Magnati droge čak zaključuju saveze s lokalnim geriljerosima kako bi im oni osigurali zaštitu proizvodnih pogona. šef bande skromnoga podrijetla Pablo Escobar dolazi na čelo te unosne trgovine nasi­ ljem i zaplašivanjem. Okupljeni u bande ili pandillase one vladaju cijelim četvrtima. Zapravo se sustavno infiltriraju u poli­ ciju. Neki od tih laboratorija čak su opremljeni poletno-sletnim staza­ ma. jednoj od velikih kolumbijskih aglome­ racija proizvođača droge. Ovdje je vlast podijeljena između četiriju velikih kartela: Juarezov. Njiho­ vi članovi slični su vojnicima koji nisu ni inicirani niti su obvezni poštovati bi­ lo koji kodeks časti. To se dogodilo 1999. Iz tih utvrda skrivenih u džungli droga se šalje prema velikim svjetskim tržištima: SAD-u. siromašne adolescente prepuštene same sebi koji ubijaju za komad kruha. R E D I N O M 70-IH G O D I N A PROŠ- loga stoljeća nova se droga pojavila na američkom tržiš­ tu: kokain. One isto tako potiču atmosferu terora u regijama po kojima pustoše primjenjujući mjere zaplašivanja. Sama trgovina drogom navodno iznosi 8% međuna­ rodne razmjene. Njegovi su učinci jači nego konoplje. Kad ga je policija likvidirala 1992. koji raspolaže mogućnošću prihvata više od sto osoba i energetski je potpuno neovisan. U Medellinu. Pridružiti se naoružanim bandama u službi kartela često je jedini mogući izlaz iz bijede u kojoj žive mladi u sirotinjskim četvrtima kolumbijskih gradova. vojsku. karteli Karteli u koje je jednako teško prodrijeti kao u južnoameričku džunglu gdje kriju svoje tajne laboratorije vladaju bezrezervno narkotržištem. Veliki karteli zapravo kon­ troliraju sve faze ilegalne trgovine dro­ gom: proizvodnju..

Ove nove strukture su fleksibilnije i ne vladaju svim etapama trgovine. One se specijaliziraju u jednoj od njih te uspo­ stavljaju pojedinačne veze s drugima. idealno je mjesto za tajne laboratorije koje specijalne snage pokušavaju razotkriti. posebno prema Europi. cartelitosi manje pribjegavaju zločinima. ali i da olakšaju mogućnosti pranja nov­ ca što zadaću vlasti čini još lakšom. Njihovi su šefovi često školovani. Osim toga globalizaciia je dopustila kartelima da prošire svo­ ja tržišta.Džungla u koju se teško može prodrijeti iz Južne Amerike. Budući da im je stalo do dobrih poslovnih rezultata i diskrecije. Tajna zločinačka društva 230 _~OO~ =THE END= . a više korupciji. borba protiv te ilegalne trgovine jedna je od velikih uloga novoga stoljeća. čak i biznismeni koji ponajprije traže za­ radu. "Majka svih borbi" (Vicente Fox .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful