TAJNA DRUŠTVA

PRIPREMIO

Jean-François Signier
U SURADNJI S

Renaud Thomazo
Naslov izvornika :

Les sociétatés secrètes

Copyright © 2005. LAROUSSE

* KOJU SU VJERU IMALI GALSKI DRUIDI? * ZAŠTO SE KABALA VRAĆA U MODU? * KAKVO JE PRAVO LICE TEMPLARA? * ODAKLE DOLAZI MAFIJA? * KAKO JE ORGANIZIRANA ZLOGLASNA AL-QAIDA? -o- -o- -o- -o- -oSVA TA PITANJA I JOŠ MNOGO DRUGIH - UKUPNO 70 - OBRAĐENA SU U OVOJ KNJIZI KOJA PRUŽA ISTODOBNO NAJNOVIJE SPOZNAJE O TIM TEMAMA I UŽITAK ČITANJA ŽIVE I ZANIMLJIVE PRIČE. -o- -o- -oKNJIGA OTKRIVA ČITATELJU SVIJET TAJANSTVENIH INICIJACIJA, OBREDA, POTRAGA I UROTA.

©

EQ°2007

Predgovor
ko želi podići veo s tajnih društava, brzo će shvatiti da su ona pratila povijest čovječanstva od samih početaka. U neolitskim skupinama čarobnjaci i šamani prenosili su malom broju odabranih povlasticu komuniciranja s duhovima. U antičkim gradovima živjeli su jedni uz druge službeni i javni kultovi s tajnama koje su bile nedostupne svjetovnjacima, a na rubu velikih religija uvijek su nastajale sekte u kojima je otkrivenje na para­ doksalan način trebalo ostati skriveno. Tajna koja ostaje skrivena često je duhov­ na, katkad ezoterična, ali politička sfera ne bježi od želje da se u sklopu društva koje sve više želi ovladavati svim aspektima postojanja izgradi druga organizaci­ ja, koja će zbog toga što se ne može staviti na mjesto države ili neke druge crkve, koje su sveprisutne, djelovati u ilegali.

T

U prirodi je tajnih društava i nedvojbeno u njihovoj funkciji da izbjegavaju povijest ili da se u njoj javljaju tek privremeno. S obzirom na tišinu koja je ukot­ vljena u praksi njihovih kultova i tajnost potrebnu za čuvanje znanja za koje tvrde da ga posjeduju, njih nema u povijesti ljudi, koja je ipak povijest društava. I sama ta činjenica čini ih tako fascinantnima. Fascinacija je to veća što svatko primjećuje da je određen broj njih imao važnu ulogu i da će za neke i dalje biti nejasni, ali utjecajni akteri u političkom, društvenom i duhovnom životu naših društava. Tu je dobro usidreno uvjerenje, mjesto svih maštanja i najluđih glasina, od "masonske urote" do pretpostavljenog utjecaja Opus Dei, od "velikoga djela" alkemije do sve­ moćne mafije. Činjenica što su tajna upućuje na zle namjere i potkrepljuje sum­ nju. I napokon, kako danas zanemariti presudnu ulogu carbonara u Europi 19. stoljeća ili moć američkoga Ku Klux Klana? U očima svjetovnoga čovjeka sve se to lagano miješa, dajući prednost najuzbud­ ljivijim ili najčudnijim tumačenjima. Templarski red koji je nestao u 14. stoljeću navodno je još među nama kao čuvar neizrecive tajne koju nedvojbeno dijele rosenkreuzeri ili članovi nekog ceha ili pak slobodni zidari, ako svi i ne sudjeluju u istoj i velikoj zavjeri... Zna se kako su još nedavno bile popularne te teze! Otkriti dio onoga što su bila i što još jesu određena tajna društva među onima najpoz­ natijima - što nije najmanji paradoks - znači osvijetliti mračnu stranu povijesti, ali i obnoviti neke potrebne istine.

>>>Tajna vjerska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 >>>Tajna inicijacijska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . .76 >>>Tajna politička društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . .130 >>>Tajna zločinačka društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . 196
Tajna Društva

2

Tajna vjerska društva
Ljudska društva, čak i ona najprimitivnija, uvijek su se ustrojavala zbog vjerovanja, dogmi, postupaka koji povezuju ljude s nekom transcendentnom vjerom. Postoji nešto ili netko tko izlazi iz uskog okvira čovječanstva i s njim je moguće stupiti u kontakt - poruka je koju daju vjere koje su preuzele i kodificirale dogme.

Tajna vjerska društva

N

A PUTU BOGA ILI BOGOVA UVIJEK SU

nice smrtnika. Tajna se očituje na različite na­ čine. Najočitija je tajna pripadnosti. To je pri­ mjerice slučaj kod druza ili alavita koji su stoljećima prakticirali taqiyu ili "dvoličnost" kako bi izbjegli progone, ali i da bi bolje očuvali svoj kult. Identitet članova Braće či­ stoće, izraelske sljedbe iz 10. stoljeća, koji su u međuvremenu stvorili važno književno djelo, još se danas ne zna. Ovdje nalazimo dvostru­ ku značajku koja je svojstvena tim skupinama. Zatvorena društva su često progonile službene religije iz kojih su ona više-manje proistekla i kojima su katkad mogla ugroziti autoritet i dominaciju. To je npr. slučaj s gnosticima koie su kršćanski autori snažno optuživali ili manihejcima koji su udaljili od sebe zoroastersko svećenstvo. S druge strane većina tih skupina iskazivala je veliki prezir prema drugim obre­ dima, pa otuda njihova želja da se u to ne mi­ ješaju. Zato su privrženici antičkoga orfizma redovito odbijali prisustvovati svetkovinama u grčkim gradovima. Prakticiranje tajne ne odnosi se samo na identitet članova nekoga vjerskog društva, nego se odnosi ponajprije možda na poruku kojoj su oni privrženi i čiji su isključivi korisnici. Ta poruka općenito proizlazi iz otkrivenja upu­ ćenog veoma malenom broju osoba. To je bio slučaj s gnostičkim sektama čiji su članovi tvr­ dili da su im povjerene skrivene tajne što ih je

postojale dvije staze. Prva, najraši­ renija, je egzoterična. Ona se sastoji od poruke namijenjene većem bro­

ju ljudi. Tri religije Knjige, judaizam, kršćan­ stvo i islam po prirodi su egzoterične religije; biblijski proroci Isus ili Muhamed bili su nosi­ telji božanske riječi svima pristupačne. Ali na rubu tih velikih kultova postoji druga staza pristupa božanskome, koju karakterizira nje­ zin ezoteričan i elitistički aspekt. Ezoteričan zasigurno, jer utrti put ima za cilj preobliko­ vati bića "iznutra", pretvarajući ih u posve­ ćene. Elitistički zato što su ti privrženici malobrojni i smatraju se šakom izabranih ko­ jima je namijenjen pravi spas. Pristaše ezote­ ričnoga puta svijet, uostalom, dijele na dvije kategorije osoba: posvećene, koji jedini mogu težiti pravoj istini, i ostatak ljudi koji se kva­ lificiraju kao "neznalice", "bezbožnici" ili jed­ nostavno "svjetovnjaci" koji nisu sposobni primiti božansko otkrivenje. Ta koncepcija navodi posvećene muškarce ili žene da se na­ laze u ezoteričnim i zatvorenim bratstvima koja čuvaju nauk i posebne obrede što je jam­ stvo najviše duhovne nagrade. Tako se tajna nalazi u središtu tih vjerskih društava. Ona je njihovo vezivno tkivo, temelj; bez nje nestaje dar povlaštene veze s božan­ stvom, a sljedbenici su izloženi sudbini zajed­
F T G A I A NA P E H D O STRANICI: Ovaj jedini preživjeli u O O R FJ RT O N J željezničkoj nesreći u Beninu je u punom transu kulta vudu. Obredi i moć te religije u isti mah privlače i zastrašuju.

5

Tajna vjerska društva

Sadržaj
Isus nakon uskrsnuća otkrio apostolu Ivanu. Samo se nekolicina onih koji su bili posvećeni u te tajne mogla nadati da će steći vječni ži­ vot. Ta shema vrijedi za velik dio starih tajnih društava koji su priopćavanje tajni učinili temeljem svojega nauka. I danas velik broj vjerskih sljedbi svojim članovima prikazuje u lijepom svjetlu priopćenje neizmjerne tajne, igrajući često na kartu njihove naivnosti ili očaja... Ima još jedno područje u kojem prevladava tajna: to je područje kultova. Religija obve­ zuje, slavljenje kulta je svojstvo većine tajnih vjerskih društava. Te ceremonije koje su neraz­ dvojne od poruke koja se odašilje privrženicima često su ostale neprobojne sve do naših dana. Možemo samo zamisliti prizor kojem je morao prisustvovati faraon, vrhovni svećenik upućen u arkane egipatske religije. O kultu eleuzinskih misterija, povezanih s Demetrinim ili Perzefoninim kultom, ne znamo ništa. Kao i kod velikih religija, obred osigurava ko­ heziju zajednice, a održavati ga skrivenim pred očima neposvećenih, znači dodati mu auru tajnovitosti koji napokon uvjerava sva­ kog člana da s ostalima dijeli iste kretnje, iste riječi što ih znaju samo oni, učvršćujući ga u njegovoj vjeri. U tišini egipatskih misterija Stroga duhovnost orfizma Orgijastičan Dionizov kult Eleuzinski misteriji Antički proroci i vračevi Kibela, Izida, Mitra... Tajanstveni istok u Rimu U srcu keltskoga svijeta, druidi Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? Gnostičke sekte i Kristova tajna Između sjene i svjetlosti borba manihejaca "Prava riječ" Shingonaa Duhovni grad Braće čistoće Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Već tisuću godina druzi Tarîqa, islamska tajna bratstva Kabalisti inicirani u tajne Biblije Vrteći derviši ili ples za molitvu Od hereze do legende, katari . . . Političke ambicije Bijeloga lotosa Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Utjecaj organizacije Opus Dei . . . . . U okrilju vjerskih sekti 61 65 ...... 69 59 31 33 35 37 39 43 47 51 53 57 19 23 27 29 07 11 13 15 17

U tišini egipatskih misterija
Majka svih inicijacija, stari Egipat, pruža bajoslovnu panoramu spomenika, slika i tekstova kojima odjekuju tajanstvene ceremonije vezane uz žive, ali i mrtve...
GIPĆANI P R I D O Š L I C A M A NISU po-

Ozirisovi misteriji
U svojoj priči grčki autor evocira naj­ slavnije egipatske misterije koji su se smatrali temeljnim mitom koji jamči vječni život. Legenda kaže da je Oziris bio ubijen, a zatim mu je njegov brat Set iščupao udove. Njegova sestra i žena Izida dala se u potragu za ostacima svo­ jega muža razbacanima na četiri strane svijeta. Uz strašnu borbu protiv Setovih saveznika uspjela je sastaviti Ozirisovo tijelo. Zatim je uz Tota, čuvara sveg zna­ nja o inicijaciji, otpratila ostatke svoje­ ga muža kako bi bio zakopan u Abidosu prije nego što se ponovno rodi. Smisao te priče kaže da svaki inicirani, kao što je Oziris, može nadživjeti smrt. Oziris je napokon bog života i raslinja; Egipćani su običavali zalijevati kipiće boga kako bi im ondje proklijalo žito. Najvažniji Ozirisov hram nalazio se u Abidosu gdje su se jedanput na godinu slavili veliki misteriji o kojima govori Herodot. Organizirali su ih svećenici, a sastojali su se od goleme predstave koja bi poprimila glavne elemente mita. Brod u kojem je bio sarkofag s ponovno sas­ tavljenim bogom vjernici su gurali do njegova hrama. Prateći lađu svećenici su oponašali borbu protiv Ozirisovih ne­ prijatelja koji su se protivili njegovu uskrsnuću. Ti su misteriji bili javni. Nji­ ma je prisustvovala velika gomila. No u sredini hrama tajni su misteriji okupljali samo svećenike i inicirane.

vjeravali tajne koje su posje­ dovali (...), nego su ih čuvali samo za one koji su trebali pristupiti kraljevstvu, a među sveće­ nicima za one koje su smatrali najis­ kusnijima po odgoju, obrazovanju i podrijetlu." Tim je riječima Klement Aleksandrijski u 2. stoljeću poslije Kri­ sta podsjećao na duboko inicijacijski karakter egipatske religije. Ali on je ne­ savršeno opisao svijet iniciranih. Daka­ ko da se svjetina morala zadovoljiti time da ostavlja milodare na ulazu u hram. No ipak je osim svećenika i fa­ raona i nekoliko sretnih odabranika imalo pristup u egipatske misterije. Čini se da je to bio slučaj s grčkim po­ vjesničarom Herodotom koji opisuje kako se u Ozirisovu hramu, smje­ štenom u Saisu na delti Nila, odvijala noć "prikazivanja njegove patnje ko­ ju su Egipćani nazivali misterijima. Ja znam više pojedinosti o tim predstava­ ma, ali šutimo radije o tome. Isto tako i o svečanostima inicijacije Demetre ko­ je Grci nazivaju tezmoforije." Što je, dakle, Herodot vidio u društvu drugih Egipćana, a nije želio otkriti svojim su­ vremenicima?

Oziris sa žezlom i bičem, kraljevskim znakovljem. Kao najvažnija osoba egipatskoga panteona, on je pravi bog inicijacija i predsjeda najpoznatijim misterijima antičkoga svijeta.

7

Inicirani, gospodar vječnosti
Ovi posljednji bili su jednog dana pro­ čišćeni i uvedeni u svetište kako bi on­ dje promatrali božanstvo. Taj im je kratak prolaz otvarao vrata vječnoga života. Postoji tekst koji kaže da je budući inicirani, mistagog, "ušao u Ozirisov hram (gdje je) otkrio velove onoga koji se tu nalazio", postajući tako "gospodarom vječnosti tvoreći jedno biće s Ozirisom." Takva su svjedočanst­ va na žalost rijetka jer je tajni karakter inicijacije i tih misterija bio ljubomorno čuvan. Evo zašto se egiptolozi trude pro­ drijeti u tajne iniciranih zajednica u to

KEOPSOVI IZRAČUNI
rađena u 27. stoljeću prije Krista na visoravni Gizi, od antike naj­ više zadivljuje i intrigira zbog svojih veličanstvenih dimenzija. I danas neki u tome vide više od jednostavne di­ vovske grobnice i zastupaju ideju da se radi o hermetičnom djelu. Ta je teza nastala tijekom iskapanja zdanja po­ četkom 19. stoljeća: dvojica Britanaca, nakladnik John Taylor i astronom Charles Piazzi Smith posvećuju se iz­ računima po nacrtima piramide. Pre­ ma toj dvojici proizlazi da je bila građena oko broja pi i zlatnoga broja koji je mnogo stoljeća poslije opisao Pitagora. Osim toga njezine su četiri strane savršeno orijentirane prema če­ tiri strane svijeta, a njezin glavni hod­ nik upisuje se u pravi kut koji tvori Zemlja sa zvijezdom Sjevernjačom. To je bilo dovoljno pa da sve vrste duho­ va povjeruju kako su u spomeniku otkrili ezoteričnu oporuku egipatskih astronoma i geometara. Mi danas znamo da su ovi posljednji dovoljno vladali matematičkim alatom i da konstrukcija ne duguje ništa nekoj vi­ šoj sili koja bi je nadahnula. Međutim ostaje nejasno je li to vrhunac inicijacijske arhitekture ili grob namijenjen veličanju kralja-boga. (grobnica definitivno nije)

O

D SVIH PIRAMIDA KEOPSOVA, sag-

Ozirisa je uhvatio u klopku njegov brat Set koji će ga zatvoriti u kovčeg i predati Nilu. Njegova smrt izvire iz egipatskih inicijacijskih obreda.

jevrsnoj svetinji nad svetinjama (naos). Inicirani je zatim morao poštovati određeni broj pravila: zabrana laganja, krađe ili otkrivanja sadržaja misterija... Osim toga podučili su ga nekim formu­ lama za dan kada će se suočiti sa smrću.

vrijeme. Čini se da je bio niz stupnjeva unutar njih, zna se također da su za vri­ jeme proslave misterija neki inicirani imali pravo zadržavati se u Ozirisovoj barki dok su je drugi napustili. U svakom slučaju, koliko se to danas može rekonstruirati, svi su proživjeli isti obred pranja koje čisti prije nego što su ušli u hram. Katkad tekstovi spominju posto­ janje nekoga čuvara koji ispituje uljeze o motivaciji prije nego što mogu početi promatrati kip božanstva skriven u svo­

Svećenici i faraon, veliki inicirani
Dugo su vremena inicirani vjerojatno bili svećenici i faraon i smatralo se da su samo oni sposobni da se približe božan­ stvu. Faraon, neprijeporni vladar izgle­ da kao potpuno iniciran: ratnik vješt u rukovanju oružjem i plemenitim vješti­ nama kao što su streličarstvo, lov i rat, on je također najveći egipatski svećenik.

Tajna vjerska društva

8

jezik i usta su mi vješti vodiči. ustajem. vodom. Ona. a ne može nikada poginuti. "Nalazim ponovno svoje srce. tko poznaje tu knjigu može izaći usred bijela dana i šetati zemljom medu živima. drugi kopneni .) Podižem se na lijevu stranu i premještam S MATRA SE DA MUMIFICIRANI POKOJNIK na desnu.9 U tišini egipatskih misterija Njegova ceremonija ustoličenja je prili­ ka da ga se inicira u Ozirisove misteri­ je.vo­ de na sveto mjesto gdje se nalaze Oziri­ sove spasilačke tekućine koje daju vječni život. . a svećenici i inicirani u boga mogli su potražiti savjet u njima kako bi se pripremili za smrt. "sluge božje" kojima su pomagali svakoga dana svećenici-uabi. Vrhovni svećenik samo je njegov zamjenik. Nakon što je pročišćen i okrunjen uvodi se u božje prebivalište u središte hrama: svećenici pred njim vjerojatno izvode glavne prizore iz mita. Na njihovoj razini slave službu božju "predstojnici misterija" čija se funkcija trebala sastojati u tome da se organizi­ raju inicijacijske ceremonije. rijekom. Tada fa­ raon postaje vrhovni vjerski lik u car­ stvu. trebalo se jedna­ ko tako pripremiti za drugi svijet s pomo­ ću svetih knjiga kojima su Egipćani pridavali najveću važnost. ona koju zovu "Knjiga dvaju pu­ tova" opisuje put koji treba slijediti. Tu se nalazi i točna karto­ grafija toga svijeta prepunog zamki: dva puta .. svoja usta. svoj srčani mišić. ali i spasonosne formule koje treba izgovoriti pred strogim čuvarima svijeta mrtvih." Prema Knjizi mrtvih." Te svete knjige ostale su očuvane u hramu. Knjige mudrosti Poruka egipatske inicijacije sažimlje se u nadi u život poslije smrti. krugu nalaze se obični svećenici. valom. Hor vodi mrtvaca prema Ozirisovu sudu. To se pokazalo učinkovitim milijun puta. otresam prašinu. U trećem PONAŠANJE KOJE TREBA SLIJEDITI NAKON SMRTI iniciran s onu stranu smrti ulazi u vječni život zahvaljujući popudbini kao što je Sveta knjiga. Ali inicijacija nije bila dovoljna za to. A oni su jednako korisni Ozirisu Ovaj izvadak iz Knjige mrtvih predstavlja suđenje pokojnicima: dok Anubis važe duše. nalazi se mnoštvo "proroka" zaduženih za manje važne službe. faraon u početku bio jedini koji je mo­ gao očekivati život poslije smrti. Točnije.. zaduženi da očiste hram paleći tamjan ili prinoseći u njemu žrtve ljevanice. Svi su svećenici bili inicirani u mis­ terije božanstva kojem su služili. ( i na sljedećoj strani ) kao i onima koji ih čitaju i onima koji ih promatraju na zemlji. velike ličnosti kad se radi o Amonu u Tebi ili Ozirisu u Abidosu. (sve) svoje udove kako rade. ima dužnost da organizira kult bogova kako bi zadržao svjetski pore­ dak. dižem se na svoju desnu stranu i premještam na lijevu. povjetarcem. Mogu raspolagati pogrebnim darovima. jer je on sam bio slika i prilika novog Ozirisa. Pariz. sjedam. Na jednom pa­ pirusu piše da je "Oziris vidio spise (kra­ lja) Raa. Svećenstvo egipatskoga hrama orga­ nizirano je po strogoj hijerarhiji: oko velikog svećenika. Čini se da je čovjek-bog. bit će nesmiljeno udaljen od ove potrage. (. "čisti". zamke. svoje noge. Le Cerf 1976. svoje ruke. Tko nije prošao to djelo.jedan vodeni.

spaja egipatskoga boga Tota i grčko­ ga Hermesa. U 2. Pomalo su se po ugledu na faraona najbogatiji ljudi dali balzamirati te su nosili u svoj lijes knji­ ge čiji ih sadržaj treba zaštiti od opas­ nosti drugoga svijeta.. Či­ njenica da su se oni održali tisućama godina očito je pridonijela tomu da su postali slavni i privlačili hodočasnike iz sredozemnoga prostora poput Herodota. među kojima je i slavna "Smarag­ dna ploča". Na posljetku Europu je obuzela prava egiptomanija od 18. Oko Hora. stoljeću Apulej u svojoj knjizi Zlatni magarac preko svojega junaka Lucija prikazuje uzbuđenje i zanos koji prate ini­ cijacije u Izidin kult. To je dje­ lo jedinstveno u svojem žanru jer nije bilo isključivo namijenjeno Ozirisovim posvećenicima. mogao je biti samo lonac za taljenje svih tradicionalnih znanja. majka inicijacijskih društava? Vrlo je rano primijećen duboko ezote­ ričan i inicijacijski karakter egipatske religije.posebno francuskih . stoljeću nakon ekspedicija . Slo­ bodno zidarstvo bit će odraz te mode: neki njegovi članovi rado će potvrditi kako su graditelji Salomonova hrama preuzeli dio svojega umijeća od gradi­ telja piramida.U tišini egipatskih misterija 10 Jedna druga knjiga doživjela je neo­ bičnu sudbinu: Knjiga mrtvih. . oni ko­ ji su od Pitagore. U tom slučaju inicijacija je održana poslije smrti. Čini se na posljetku da se religija demokratizi­ rala tijekom vremena. skup tekstova.u zemlju piramida. mogla se na­ baviti uz određenu svotu novca. koji se pripisuju osobi pod imenom Hermes Trismegist.. stoljeća i još više u 19. Egipat. Drugo naslijeđe koji će od Egipta učiniti domovinu ezoteri­ čnoga znanja Corpus hermeticum. Hermetizam je rođen u Aleksandriji za vrijeme helenizma i trajno je obilježio zapadnu povijest. U rimsko doba Izidini i Ozirisovi misteriji bili su također veoma popu­ larni kod naroda koji tu nalazi utjehu poruke nade poslije smrti. Egipat. koji se smatra najstarijom civilizacijom u povijesti. Ozirisovo i Izidino posmrče pomaže majci da svlada Seta i osveti ubojicu svojega oca. boga s tijelom čovjeka i glavom sokola. Grci su tu bili osjetljivi. po­ sebno kad je otkriven u renesansi. Naprotiv. ali i od Orfeja učinili posvećenike u egipatske misterije.

Ta je priča u središtu orfičkoga nauka. Pariz. Formula "Dijete sam zemlje i zvjezdanog neba" otkriva čuvaru izvo­ ra sjećanja da je duša mrtvaca inicira­ na u Orfejeve misterije i da ima pravo oteti se zaboravu i reinkarnaciji." Posvećeni uče da je zaboravljanje Perzefoninih savjeta prouzročilo gubitak Euridike. knjige Ezoterizam P. stoljeću prate sljedbenike orfizma u smrt. zaljubljuje se u lijepu nimfu Euridiku koja umire na dan njihova vjenčanja. Mit o Orfeju u uskoj je vezi s likom Dioniza. A. 4. No njegovo postojanje prije Dionizove smrti čini se kao mrlja. Na isti je način kod čovjeka zaborav njegove bo­ žanske naravi i dramatičnih okolnosti ZLATNI LISTIĆI matralo se da zlatni listići iskopani iz grčkih grobova u 19. uz izbjegavanje stalnoga ciklusa reinkarnacija. Lud od boli osmišljava misterije koji se temelje na njegovu is­ kustvu smrti i njegovoj preobrazbi pri­ je nego što je sam umro od ruku ljutih bakhantica zbog svoje isključive ljubavi. svježu vodu koja teče iz močvare sjećanja. a ti ćeš zatim vladati me­ ­u junacima. Na njih se pak sručio Zeusov bijes i iz njihova pepela rodila se ljudska vrsta." Citat iz. rezervirana za manjinu prema riječima samoga pjes­ nika: "Zatvorite vrata svima koji nisu posvećeni bez razlike.' I oni će ti dati piti iz božan­ skog izvora.5. Taj je kult prekinuo sa službenom religijom koja je prošla cijelu antiku. uz njega se uzdiže bijeli čempres. U traženju čistoće Od 6. stoljeće). ali ostaje tajna. Kr. sin muze Kaliope. S U klasičnom panteonu Doiniz daje muškarcima i ženama (desna stranica) sreću preko ekstaze (mozaik svile na Argosu u Grčkoj. 1990. Tu ćeš naći drugo. čuvari stoje pred njom.Stroga duhovnost orfizma Sljedbenicima orfizma obećava se život prepun sreće nakon smrti. Riffarda.. Orfička legenda učinila je od njega Zeusova i Perzefonina izvanbrač­ na sina i žrtvu ljubomorne Here koja će ga izručiti Titanima da ga raskomada­ ju. Shrvan od boli Orfej silazi u podzemlje gdje svo­ jim pjevanjem očara Hada i njegovu ženu Perzefonu. a da nikad ne nađe poči­ nak. Evo zašto je besmrtna čov­ jekova duša osuđena da se seli iz tijela u tijelo. 11 . Reci im: 'Ja sam dijete zemlje i zvjezdanoga neba: vi to sami dobro znate. RATIVŠI SE S PUTOVANJA S ARGO- nautima Orfej. Orfej zaboravi Perzefonin savjet i gubi Eu- ridiku zauvijek. Tako čovjek rođen od bogova ima dio božanske naravi. Osušen sam od žeđi i umirem. stoljeća pr. dajte mi smje­ sta svježe vode koja teče iz močvare sjećanja. "Naći ćeš u Hadovoj kući lijevo jedno vrelo. nauk koji se prip­ isuje Orfeju uvelike je rasprostranjen u Grčkoj. čuvaj se približiti se čak tom vrelu (zaborava). Vraćajući se. ishodivši od njih oslo­ bađanje svoje ljubljene pod uvjetom da se ne okreče prema njoj prije nego što stigne u svijet živih. Robert Laffont.

U prvim stoljećima poslije Isusa Krista orfička društva se formira­ ju u pitagorizmu prije nego što su nestala kad je jednom napokon uspo­ stavljena kršćanska era. orfici se udaljuju od društvenoga života kako bi bolje isprali mrlju svojega rođenja. donijelo određeni prezir filo­ zofa poput Platona ili drama­ tičara poput Euripida koji kritiziraju drskost orfeotelesta što obećavaju spas u zam­ jenu za korjenitu promjenu načina života. orfeotelesta. Tijekom tih ceremoni­ ja prisjećaju se Dionizove smrti. Sljedbenike se podučava geografija boravka mrtvaca. Muškarci. orfičari se okupljaju u bratstva nazvana "tijaze" gdje im se prenose inicijacijska znanja i gdje prakticiraju stal­ nu askezu. a posebno čistoću obilježenu apsolutnom zabranom prolijevanja kr­ vi i konzumiranja mesa. otkri­ va im se posebno lozinka koja će im omogućiti da se napiju s vrela sjećanja kako bi izbjegli beskrajan ciklus reinkarnacije. Kako bi nadopunili poduku u misteriji­ ma. oni osim toga imaju povlasticu da sudjeluju na inicijacijskim misterijima koje su im svojstvene i o kojima znamo ma­ lo. taj se listić ukapa uza njih kako bi poslužio kao popudbina u Had. savjetuje im se da ne piju vodu s vrela zaborava. Orfički misteriji Posvećeni u orfizam ne za­ dovoljavaju se da vode čist život. Kad oni umru. njegova rođenja uzrok njegovih stalnih utjelovljenja. Na posljetku prema njima duša oslo­ bođena od tijela u trenutku smrti pije iz vrela zaborava prije nego što se reinkarnira. To sektaško ponašanje im je. posvećenici dobivaju zlatni listić u koji su urezane te preporuke.Stroga duhovnost orfizma orfičari prekidaju s vjerskim obredima grada koji pristaju na krvave žrtve i gozbe u čast olimpskih bogova. Bareljef u mramoru iz klasičnoga razdoblja na kojem su imena dodana u renesansi. a zatim i u rimskom. uostalom. žene svih stanja. Ta tajna poduka jamči samim posvećenicima blaženstvo vječnoga života. no smatra se da se mi­ steriji sastoje samo od savjeta o ponašanju kojeg se treba pridržavati na drugom svije­ tu. Rastanak Orfeja i Euridike koje se Hermes sprema odvesti u podzemlje. Pod vodstvom inicijatora. Ta zabrana je bremenita značenjem jer uključuje da 12 . Samo orfičko otkrivanje može slo­ miti tu sudbinu zablude. bliži Pitagorinu nauku doživio je nepobitan uspjeh u grčkom svijetu. Orfizam koji se uvelike razlikuje od eleuzinskih misterija za koje se posveće­ nici vraćaju kući nakon inicijacije.

oslo­ bađanja i blagostanja. Ovaj veoma popularni grčki bog predmet je službenoga kulta u Ateni gdje se na velikim dionizijama svake godine u ožujku održavaju velebne pri­ redbe koje slave buđenje prirode. u središtu su Podignut ispred hrama u Delu u Kikladama taj golemi kameni falus bio je posvećen Dionizu. a "bakh­ antice". rizor se događa u Tebi. bajač je sa kovrčicam plavim. kriju se nasamo i zagrljaju muškome se odaju. kaplje maše grozdove.). što­ no tišti grad. Gdje ženske se na gozbi soka. da ..Dionisu. pije i prisustvuje kazališnim natjecanjima na kojima se ogledaju najbolji dramatičari toga do­ ba. ali isto tako i muške snage. tajni posvećeni krugovi čiji glavni likovi žene zazivaju Dioniza kao boga zanosa. a čarobnik. pro­ laze povorke. U tajni tijaza Nema hrama posvećenog Dionizu pa se zato njegovi vjernici okupljuju u tijazama. kako to naglašava Euripid. 13 . novom bogu. slavi se. "A za zlo novo čujem. vjerskim skupinama od nekoliko desetaka osoba koje slave božanstvo u nadi da će upoznati sreću na drugom svijetu. I lete kuda koja. (. tu prave. Rad l a ž n e slave boga Bakha prag nam naš svijet ženski pusti i pogori sjenatoj sad vrlja. Iz zemlje Lidije je.. žene koje napuštaju svoje ognjište da bi se bacale u tuđa naručja.. životinje divljački žrtvovane.Orgijastičan Dionizov kult Vino koje teče potocima za razuzdanih bakanija. Ali usporedno s tim javnim prosla­ vama i. zdrave službe božje nema već!" (prijevod Koloman Rac). došo nam tuđinac neki. Za razliku od društvenih običa­ ja onoga vremena robovi kao slobodni građani ondje su prihvaćeni. kosom miris­ nom.. Samo nekoliko posvećenih mogu prodrijeti u misterije grčkoga boga. Tako dramatičar Euripid evocira u svojoj tragediji Bakhantice Dionizov lik i demonski kult. posvećene žene. I dane noći skupa s njima boravi i momam' hvali svetu službu bakhovsku. bogu vinove loze i vina. kažu. unuk kralja Kamda razljutio se. Pentej.

stoljeća pr.). I vidjet bješe bedro. Kr. iza.. Kr.). tražeći divlje životinje koje progone pokazujući nasilje i okrutnost i čije svježe meso jedu. hrupi na junad.. "skandalom bakanalija" kad je mlada bludnica Hispala svjedočila pred rim­ skim senatom. Tako ukrašeni Dionizovi sljedbenici daju se u mahnitu trku kroz brda. njihov tajno i neumjereno ozračje PREMA EURIPIDU samo je povrijedilo rimski senat koji se bojao da bi takav kult mogao izmaknu­ nice. rukom golom. Nakon grčkih tijaza slijedile su bakanalije. Javit će se dva stoljeća poslije brže zgule. a one štapom .. pjesme. gdje gore. pr. de bakhička društva nestaju na neko bezbroj ruku mladih svali ih. prekrštena u Bakha. stoljeću kada kršćanstvo Euripid. plesovi. no vjeđu možeš zjeni pod carstvom prije njihove potpune za­ sklopit kraljevskoj. Bakanalije stalno ponav­ ljaju taj dramatični događaj koji je bio uvod u ponovno rođenje obećano posvećenima. Is mesa kožu vrijeme.trku ništa ti se ne ote (. Skandal bakanalija Bakhove svetkovine slave se u Rimu od 3. Represija je strašna: u Rimu je proglašeno opsadno stanje i u cijeloj Italiji izrečeno je na tisuće smrtnih kazni.. odem.tirsom stale mahat (. Freska u vili misterija u Pompejima predstavlja bakhanticu koja pleše tijekom inicijacije mlade žene na dionizijskim misterijima. (. stih 723-747 (hrvatski prijevod Kolomana Raca) postaje službenom religijom rimskih careva. I jedna od njih gojno tele popadne svojem snagom ruke svoje rika stoji ga. dolje se baca. Sva se gora pomami i zvjerad . Pod prijetnjom osu­ . Bakhe. Inicijacije sadržavaju nauk i šifrirane postupke kao što je izlaganje faličnih predmeta. Ekstatični pleso­ vi.slavi Bakhovoj. dok je još bio dijete. Nedavno posvećena u Bakhove misterije ona priča kako baka­ nalije nipošto nisu obična vjerska dru­ štva. trgat stale ju- K Takva djela počinjena u posvećenom kadru dokaz su teške ljage. što pasla travu. No najspektakularnija manifestacija Dionizova kulta nalazi se u orgijama (doslovno "tajni obredi") nazvanim i "bakanalijama" koje su se priređivale u sklopu tijaza od davnih vremena. Tim obredom vjernici se žele pri­ sjetiti zgode kad su Dioniza. Titani privukli. Slučaj bakanalija sličan je pokoravanju. One srni. raskomadali i zatim prožderali prije nego što se po­ novno rodio. nego poprišta razvrata. Tajna vjerska društva 14 . Širenje tih gru­ pa brutalno je zaustavljeno 186.. krune od bršljana ili bora i svaki izdiže tirs. zločina i silovanja uronjenih u vino i glazbu. A druge kidat. papak raskidan. Ti­ jekom tih bakhantskih orgija posvećeni stavljaju na sebe kože divljih životinja. Bakhički miste­ riji.) Po zemlj. bratstva koja također u najvećoj tajnosti štuju Dion­ BAKHIJSKE ORGIJE ad vrijeme dođe kolu.obreda.. žrtve ljevanice naglašavaju lov i krvavu gozbu dajući svetkovinama frenetičan izgled koji plaši suvreme­ nike. brane u 4.krvi kapi s njega cijede se. bičevanja isto tako običaji na koje podsjećaju slike u Pompejima. vrstu batine napravljenu od vinove loze ili bršljana. bez gvozda. visi komade sa jela ti kontroli države.

se brzo otvara Atenjanima.) Obećanja sreće Inicijacija eleuzinskih misterija otvore­ na je muškarcima i ženama svakog društvenog položaja pod uvjetom da nisu počinili zločin. imat će mjesto u kaljuži dok Demetra. među ljudima na zemlji. Samo prisega da će očuvati najveću tajnu o provođenju inicijacije sjedinjuje sljedbenike. i adolescentima. vi koji posjedujete mirisnu zemlju Eleuzinu (.ti. Ta mitska priča je alegorija o stalnom buđenju prirode: sjeme koje personifi­ cira Perzefona zasađeno je u zemlju da bi moglo klijati pod zaštitom Demetre. koja daješ lijepe darove godiš­ njih doba poput prekrasne Perzefone. STOLJEĆE PR. plemenita vladarice.. Onaj tko će doći u Had. smatrajući se "vi­ šima po zasluzi za sva djela koia se odnose na religiju" prema pov­ jesničaru Pauzaniji. božici poljoprivrede i plodnosti te njezinoj kćeri Perzefoni (ili Koreji) koju su iden­ tificirali sa sjemenom. utrti put koji će ga odvesti do blaženstva nakon smrti.. 15 Tajna vjerska društva * DRUGA POLOVICA SLIKE ----------> JE NA SLJEDEĆOJ STRANICI. i njezina kći Perzefona daju prvi klas žita mladom Tiptolemu kojeg su bogovi odabrali da ljude podučava uzgoju. svim Grcima. Stoljeće poslije robovi mogu sudjelovati u tome iako su im javni kultovi grada uvijek zatvoreni. D SVIH PRAKTIČKIH MISTERIJA U antičkoj Grčkoj eleuzinski su najvažniji. Obećanje o sreći na drugom svijetu da­ no je svima. Les Belles Lettres. Homerske himne. (. Taj mit koji je sav okrenut vjerovanju u obnovu iznjedrio je slavni kult najprije u Eleuzini gdje je boravila Demetra i gdje joj je podignut hram. Demetro.Eleuzinski misteriji Dvije tisuće godina u polusjeni hrama posvećenog božici Demetri inicirani u eleuzinske misterije obavljaju u najvećoj tajnosti obrede kulta koji obećava svojim sljedbenicima sreću u prebivalištu mrtvih.. te nedvojbeno. Humbert. Njihovo društvo nema ništa elitističko iako su njegovi članovi bili većinom atenski aristokrati. Eh. a zatim od 5.) slavi misterije što ih je stvo­ rila božica i svjedoči nadu u život posli­ je smrti. Inicijacija zapravo ne pos­ reduje ezoterično ili apstraktno znanje.. od najstarije dav­ nine posvećen je Demetri. "svemoguća grčka majka". Demetra je odlučila da se ne vrati na Olimp prije nego što nađe svo­ ju kćer i tijekom njezina lutanja zemlja te postala neplodna. Legenda kaže da je Perzefonu odgojio Had. grad smješten na obali mora dvadesetak ki­ lometara od Atene. ona više nastoji kod posvećenoga pobu­ diti emocije. 1997. a da nije bio iniciran ni pročišćen. stoljeća pr. bog pod­ zemlja. Zeus se zabrinuo te ie odlučio da od sada Perzefona ostane zimi sa svojim mužem u podzemlju prije nego što nade majku u proljeće. onaj koji nije posvećen u svete obrede i onaj koji uopće ne sudjeluje u njima nemaju sličnu sudbinu čak i kad umru u vlažnoj tami.) . Eleuzina. tvoje kćeri . Kr. Možete koristiti opciju PDF Preglednika >VIEW>PAGE DISPLAY>TWO UP.dajte mi dobrohotno uz ci­ jenu mojih pjesama život prema mojem srcu! A ja. ako vam je tekst pre sitan vratiti se natrag na opciju >VIEW>PAGE DISPLAY>SINGLE PAGE CONTINUOUS . ona T A HIMNA DEMETRI (7. posjeduje viziju tih misterija! Naprotiv. U početku rezervirana samo za stanovnike same Eleuzine. ja ću još misliti na tebe u dru­ gim pjesmama!" J. Pariz. "Sretan je onaj tko. MOLITVA KOJU POSVEĆENI UPUĆUJE DEMETRI Kr. a zatim.

U polusjeni Telesteriona u eleuzinskome svetištu neki se muškarac sprema da bude posvećen u kult božice Demetre (akvarel Petera Connollyja).. atenski hram posvećen misterijima gdje im se prikazuju obredni predmeti koji dolaze iz Eleuzine. "dvo­ rane za inicijaciju" smještene u eleuzinskom svetištu. oni koji su vidjeli. Kan­ didati se odvode u Eleusinion. Sada potpuno inicirani. odnijevši u zaborav točan sadržaj tajni pri­ općenih iniciranima. Nakon što su se očistili u moru. Za­ tim dolazi jaka svjetlost koja osvjetljava dvoranu gdje se proglašava rođenje dje­ teta. U tajni Telesteriona Inicijacija u eleuzinske misterije događa se u dva navrata. uvjerava Platon u svojem Fedonu. Slično Perzefoni i njih je Demetra izvukla iz tame koja im obeća­ va stanoviti oblik besmrtnosti. jer oni su promatrali prijelaz iz smrti u život. Najprije treba sudjelo­ vati u "malim misterijima" koji se odr­ žavaju u proljeće sastojeći se uglavnom od čišćenja koje iniciranima daje status mista.Eleuzinski misteriji 16 će onaj tko će biti pročišćen i posvećen sišavši jednom u Had boraviti blizu bo­ gova. Oni mogu prisustvovati "velikim misterijima" slavljenim u vrijeme sjetve u rujnu i listopadu. Zatim se budući inicirani trebaju držati jednodnevnoga posta ko­ ji će ih još više očistiti. posli­ je Krista kad je kršćanstvo postalo službenom vjerom Rimskoga Carstva. Malo se zna o točnom odvijanju ob­ reda: u polutami svećenici otkrivaju posvećene predmete izgovarajući for­ mule i obavljajući obredne kretnje.. Nakon pet godina svetište su opustošile postrojbe gotskoga kralja Alarika. misti božici žrtvuju ži­ votinju i počinje prava inicijacija. Misti postaju epopti. Sutradan se u prcesiji upućuju do Telesteriona. obećavaju da će za­ uvijek šutjeti o onome što su vidjeli. Eleuzinije su se slavile blizu 2000 go­ dina prije nego što su nestale 391. .

Osoblje u Delfima pravo je mikrodruštvo u Apolonovoj službi. 1890. Udiše posvećenu i 17 Tajna vjerska društva .). auguri i ostali proroci predlažu svojim suvremenicima da upoznaju budućnost. sibila koje daju proročanstva. Proroci kojima pomaže pet hosioi izvučenih kockom između velikih delfskih obitelji vode molitelje Pitiji. koji su zaduženi da slave važne svet­ kovine. Na pitanje koje im se postavlja. I drugdje ima proroči­ ca. nazvan Piton. Ali od svih proročišta najslavnije je ono Pitijino u Delfima. Tako su u Dodoni u Epiru selloi u službi Zeusa koji se izraža­ va meketanjem posvećene ovce. Kako bi se domogao toga mjes­ ta. RČKA I RIMSKA ANTIKA obilje- žena religioznošću daje na izbor mjesto proricanja bu­ dućnosti. Prema legendi delfski je hram na- vodno bio smješten u središtu svijeta: za Grke on simbolizira "pupak svijeta". ali i povlas­ ticu koja je dana malenom broju čije se znanje prenosi u tišini hramova posve­ ćenih bogovima. doživotno izabra­ ne. Apolon je ubio Pitona u junačkoj borbi a strvina nemani koja je tu strunula dala je ime mjestu . Na dan proročanstva Pitija se čisti obrednom kupelji i odijeva u sve­ čanu odjeću. Zatim su ih zami­ U središtu Apolonova hrama u Delfima Pitija daje proročište Grcima koji su je došli pitati nakon što su prinijeli žrtve bogu (slika Claudiusa Harpera. pretkazivači. napisano na olovnu ploči­ cu. Najprije nalazimo svećenike. Apolon se za­ tim pretvorio u delfina (Delfi) i skrenuo kretsku lađu čiji su članovi posade po­ stali prvi poslužitelji hrama. na zlatni tronožac.Antički proroci i vračevi Na pola puta između svijeta ljudi i svijeta bogova čiju volju samo oni poznaju. jenile žene od 50-ak godina koje su bile posvećene životu i potjecale iz časnih obitelji.što znači "činim te trunuti". odgovaraju usmeno nakon što po­ zorno osluškuju šuštanje hrastova lišća koje samo oni znaju tumačiti. umijeće koje stavlja u neki odnos ljude i bogove. Ona je središnja osoba koja daje proro­ čanstvo u ime boga. Bog obeća­ va da će doći svake godine savjetovati ljude. majkom svih stvari. Priča se da se nikada ne peru i čak spavaju na tlu kako bi bolje bili u dodiru sa zemljom.Pytho . Zeus se isto tako štuje u Olimpiji gdje lamidi izvlače proročanstva iz vatre i utroba svetih životinja. Kasta delfskih poslužitelja U Ilijadi nam Homer priča o osnutku hrama u Delfima. Smješta se u najdublji dio svetišta. U mračna vremena mjesto na kojem je bilo smješteno proročište posvećeno drevnoj božici Zem­ lje Gei čuvao je strašan zmaj. Prve pitije bile su mlade djevice sve do dana kad je jedna od njih bila silovana.

. Egipatski misteriji Pariz. (. Izvlači pretkazanja iz pokreta četveronožaca ili zmija te događaja koji se zbi­ vaju za vrijeme pretkazivanja. Haruspici su svećenici nižeg reda... To je bilo najslavnije proročište u grčkom svijetu u cijeloj antici. Oni prema etruščanskom običaju pro­ matraju životinjske iznutrice. srce. Les Belles Lettres. ubrzo su­ djelujemo u krajnjoj božjoj moći. Ba­ vi se i auspicijama (izraz koji znači "gledati pti­ ce") promatrajući tek svetih kokoši. ili se tijelo smatra podignutim ili proširenim ili nošenim u zrak kao na krilima ili se stvaraju suprotne pojave. Tajna vjerska društva 18 . a da se ne nasmiju. tako je to kod sazivanja i održavanja skup­ ština. a posebno jetra. S pomoću svinuta štapa augur definira na nebu ili na zemlji prostor (templum) gdje promatra ne­ beske znakove: meteorološke fe­ nomene ili na­ znake koje im daje ptičji let. smanjuje se u doba re­ publike.. drugi put nejednakost: katkad se zvukovi napinju i glazbeno opuštaju. vidi se velika jednakost glasova u odno­ su na snagu ili prema razmacima koje ra­ zlikuje znanost. stenje. Zatim pada u trans i dobiva Apolonov glas.) Ili zapravo bog nas drži. Filo­ zofi se rugaju gataocima kritizirajući njihovu ambiciju da se postavljaju kao jedini tumači bogova.. Na ovoj keramici s crvenim likovima prikazan je Zeus kako dolazi po savjet u delfsko proročište. Svakom javnom činu u Rimu treba pretho­ diti savjetovanje augura. U Rimu auguri i haruspici U Rimu su se profesionalci prorica­ nja isto tako konstituirali u kaste. katkad enigmatski onom koji traži savjet.. Često su se smatrali šarlatanima pa daju priliku moralistu Katonu za dosjetku: dvojica haruspika ne mogu se gledati. Ali stvarna UĆI U VEZU S BOGOVIMA ku oživljava veliku raznolikost bo­ žanskih nadahnuća što ih proživljavaju proroci. potpun mir tijela. J AMBLIQUE DE CHALCIS U OVOM ULOM- koreje. okupljeni u zbor koji ovisno o razdobljima broji izme­ đu šest i petnaest člano­ va. pjeva nerazumljive riječi koje sveće­ nik tumači da bi dao odgovor. posebno rogatih životinja. 1989. "Inia više vrsta božanskoga posjedova­ nja. Urla. odlaska vojski u rat. moć augura koja je bila velika za vrijeme kraljevstva.. skladne pripreme.) Prema tome značajke nadahnutih su vi­ šestruke: pokret tijela i određenih dijelo­ va. (.." Jamablique. želudac. Proučavaju pluća. Auguri su službeni stručnjaci. usklađeni glasovi ili oprečni zna­ kovi.Antički proroci i vračevi vjerojatno halucinogenu paru koja izla­ zi iz neke pukotine u tlu. a mi svi postajemo stvar boga ili izvršavamo svo­ ju aktivnost u zajednici s njim. stupanja na dužnost magistra­ ta. sle­ zenu. bubrege.

Kibelina religija je kult misterija čiji je obred inicijacije posebno spektaku­ laran.. Tajanstveni istok u Rimu U posljednjim stoljećima prije naše ere rimski svijet crpi iz Dalekog istoka izvore nove duhovnosti. a kult otada bilježi snažan uspjeh posebno kod na­ rodnih masa kojima donosi nadu u život poslije smrti. no zatim umire prije nego što ga ona oživi. KR. Kandidate odvode u jarak koji simbolizira njihov grob. PR. obavljaju isti taj obred samosakaćenja na dan svojega ređenja. U godinama koje su slijedile Rim je imao izvanredne žetve i napokon je uspio pobijediti Hanibalovu vojsku. U PUNOM jeku Punskoga rata između Rimske republike i Kartage izgubljeni Rimljani obraćaju se prorocima koji im daju proročan­ stvo: "Kada strani neprijatelj donese rat na italsko tlo.. ljeni zahvaljujući tom krvavom kršte­ nju. Mitra. krv koja šikne namijenjena je pročišćavanju posvećenih ili mista koji izlaze obnov­ Ova freska iz Herkulanuma opisuje prizor Izidina kulta: među akolitima jedan svećenik odjeven u bijelo platno diže posudu s posvećenom vodom. Krvavo krštenje U vrijeme Republike Kibelin kult veo­ ma je strogo čuvan jer mnoge Rimljane šokira nasiljem. Po uzoru na Atisa Kibelini svećenici. ali i kod veoma viso­ kih krugova. Kamen je ukrcan i poslan u Rim gdje ga je dočekala gomila koja se gu­ rala da vidi i otprati božicu prema nje­ zinu novom prebivalištu na brežuljku Palatinu gdje su joj bile priređene ras­ košne svečanosti. 19 Tajna vjerska društva . U Rimu cvjetaju kultovi misterija orijentalnoga podrijetla koji osvajaju i neke careve. moći će biti prognan i pobijeđen tek kad pramajka bude pre­ nesena iz Pesinunta u Rim. Istočnjačka božica. Izida. gali. prva takve vrste. Zatim božičini svećenici dovode bika kojeg zakolju. Za vrijeme car­ stva ta je praksa ukinuta. On se temelji na legen­ di njezina ljubavnika Atisa koji se za­ luđen ljubavlju kastrira kako bi se u potpunosti predao božici. sagradili su joj hram i posvetili igre. smjestila se u glavnom gra­ du. gdje poput bogova piju nektar.Kibela. simbolom egipatske božice. sve do nekih careva. Zatim su pozvani da sudjeluju u obroku koji ima sve značajke božanske gozbe. ODINE 205." Odmah je izaslanstvo uglednih rimskih građana otišlo u Pesinunt u Maloj Aziji gdje im je kralj Atal dao sveti kamen betil koji predstavlja pramajku u osobi božice Kibele.

Ova vjerska poruka kosi se s pesimizmom rimskoga drugoga svi­ jeta. stoljeća poslije Krista. No ono se oduprlo pokrštavanju i ostalo aktivno sve do 6. "vrata pakla". Napokon navečer misti sudjeluju u velikoj gozbi tijekom koje im se obećava vječnost. Da bi se ušlo u Izidin zbor. a potječu iz najstarijeg doba glavnoga grada. Tu se obavlja simulacija svadbe koja zauvijek veže posvećenoga s Kibelom. Za­ tim trče ulicama grada kako bi ga očistili. Izidin kult prelazi Sredozemlje i hvata korijen u Rimu. koji potječu iz dviju uglednih patricijskih obitelji Kvinktilija i Fabija. Mitra pobjeđuje bijeloga bika oplođujući tako zemlju.. veljače kako bi slavili luperkalije. smještene u podnožju Palatina. okupljaju 15. Luperci počinju žrtvovati koze koje raskomadaju kako bi se ogrnuli njihovim krznom. U tajnu inici­ jacije nismo ušli. iako Rimljanin Apulije piše kako su se bogovi mogli vidjeti i obožavati. Takvo je i mistično brat­ stvo luperka. odsad identificirani s Atisom. Nakon toga u Rimu su se ukorijenili ostali istočnjački kultovi. Ujutro novi posvećeni mi­ jenja svoju bijelu tuniku za višebojno odijelo urešeno maštovitim životinja­ ma. stoljeća). osim da se Rimljanima činilo arhaičnim i divljim. Oni se zatim trebaju izolirati i postiti deset dana. ona jača nade i nailazi na izvanred­ no oduševljenje.. Romula i Rema. Kao i u Kibelinu slučaju poruka egipatskog božanstva puna nade privlači ponajprije skromne di­ jelove pučanstva. Mitra. Egipat je osvojen. Putem bičuju stanovnike. kult plodnosti. Ne zna­ mo mnogo o tom bratstvu.. životom božica je predmet odanosti koju joj iskazuju zborovi posvećenih. Kr. Nakon te prve faze svećenik čisti sretnike u bazenu smještenom ispred božičina hrama. Povezana s tekućim elementom. Nakon toga se inicijacija nastavlja mis­ tičnim sjedinjenjem s božicom. stoljeću pr. prodiru u svojevrsnu sobu nakon što su dodirnuli spolni organ posvećenoga bika. Egipatski kult i Izidini zborovi U 1. Misti.Kibela. To mjesto za koje je poznato da se nalazi na granici između svijeta živih i mrtvih navodno je pružilo N A RUBU ISTOČNJAČKIH OBREDA po- zaklon vučici koja je mlijekom dojila osnivače Rima.Tajanstveni istok u Rimu LUPERKALIJE stoje tajna društva koja su potpu­ no rimska. Tajna vjerska društva 20 . Njegov ratnički izgled učinio ga je popularnim među Rimljanima (duborez iz 18. Slavlje počinje ispred špilje. Svake se godine njegovi čla­ novi. Treba ponajprije obavijestiti Izidina svećenika o svojoj želji i pričekati da astrolozi daju pris­ tanak. Na kraju tog boravka budući posvećeni odijeva čistu lanenu halju prije nego što ga odvode u Izidino svetište. krunom na glavi uspinje se na podij i svjedoči pred svi­ ma o svojem ulazu u Izidin zbor prisežući da nikad neće otkriti nje­ gove tajne. S bakljom u ruci. Obred ulaska zatvara se gozbom. Izida. posebno žene koje te godine žele roditi dijete. potrebno je strpljenja i žrtava.

pojavljuju se zlatna slova koja slave ponovni početak plovidbe. Od coraxa do patera. Prilično razli­ čit od drugih orijentalnih religija Mitrin kult daje veoma složenu mističnu ini­ cijaciju rezerviranu samo za muškarce. Gomi­ la pristaša puni tada lađu žrtvenim darovima kao što su začini. Mitrini učenici U 2. stoljeću poslije Krista rimski vojni­ ci koji su dugo bili stacionirani na gra­ nicama Carstva uvode u Rim vjerovanje u iranskoga boga Mitru. rimsko izaslanstvo donijelo je njezino posvećeno poprsje iz grada Pesinunta Mantegnina slika.Kibelin kult uveden je u Rimu uz veliku pompu. ali samo posvećeni i svećenici shvaćaju njezin duboki smisao. Pod vodstvom velikoga svećenika kreće ta povorka asketa: jedan nosi svjetiljku. Na kraju Carstva rim­ ska religija se orijentalizirala do te mjere da carevi više pribjegavaju egipatskim magovima nego vlastitim vračevima. Taj odlazak simboli­ zira smrt nabijenu nadom u nešto novo. njezini svećenici slave i carski kult. Od svih istočnjačkih religija Kibelina je u zavidnoj situaciji: uklopljena je u službene svetkovine. amfore. lađa se otiskuje na pučinu i nestaju na obzoru. žene su odjevene u veo. Kad stignu do morske obale. No fascinacija otkrivenjima koja se pri­ općavaju samo posvećenima brzo je po­ nukala neke careve da se pridruže vjernicima: Kaligula postaje Izidin sljed­ benik. Hadrijan. ožujka svake godine tijekom svečane procesije koja odgovara počet­ ku plovidbe morem. fasciniran tim religijama olakšava njiho­ vo širenje baš kao i Komod koji je istodobno posvećen Mitrinu i Kibelinu kultu. Muškarci imaju obrijanu lubanju. drugi prijenosni oltar. Na kraju se odvezuju si­ dreni lanci. Veliki svećenik izgovara ri­ ječi pročišćenja i posvećuje brod boži­ ci. vjer­ nici otkrivaju lađu urešenu egipatskim motivima.). za­ vjetni predmeti. RIMSKI CAREVI SUOČENI S ISTOČNJAČKIM KULTOVIMA dnos rimskih careva prema is­ točnjačkim misterijima prošao je postupno put od nepovjerenja do fascinacije. što je znak da su se predali božanstvu. Izidini sve­ ćenici i vjernici okrutno se protjeruju. Ta svetkovina je otvorena svima. Klaudije uvodi Kibeline svetkovi­ O ne u službeni rimski kalendar. Zatim svatko zauzima mjesto u povorci koja se upućuje prema Izidinu hramu radi gozbe. ostali obredne predmete koji se upo­ trebljavaju tijekom inicijacije. 21 Tajna vjerska društva . Te religije i njihovi posvećeni bili su ponajprije predmet progona pod Au­ gustom i Tiberijem koji nameću carski kult svim građanima Carstva. statisti utjelovljuju bogove hodajući uz sljedbe­ nike. ( i na sljedećoj strani) Izidina lađa Članovi Izidinih zborova štuju svoju božicu 5. Razapinju se jedra koja nadima vjetar. 1505. a Neron je posvećen u Mitrine misterije. Svi se okupljaju ujutro i formiraju svetu povorku.

heliodroomos. žigosanja že­ ljezom imaju za cilj utisnuti u tijelo posvećenoga svijest o muka­ ma koje mora podnijeti kako bi se približio bogu. Perzijanac. Ima ih sedam: Najprije se posta­ je corax. On je posrednik i u trenutku smrti jer se smatra da sudi mrt­ vima i daje spas nekima. njegov izabranik. tj. Misti slave simbolični obrok tijekom kojega se voda i kruh koji se jedu i piju identificiraju s krvi i tijelom bijeloga bika. božji glasnik. Ako ih se smatra dostojnima. prosinca. Pristupnici prisežu najprije da nikad neće širiti ono što će vidjeti i čuti. Slike sačuvane u mitreju prikazuju ga odjevenog u plašt i frigijsku kapicu kako stavlja šaku u srce bi­ ka. Obred inicijacije održava se u pri­ rodnoj ili umjetnoj špilji. Pater simbo­ lizira sklad koji pronalazi posve­ ćeni. Perses. Tajna vjerska društva 22 . što je uvjet za spas. zatvaranja. gavran. miles.Ona se sastoji od niza obreda kroz koje mist prolazi iz jednoga stupnja u drugi. lav. Njegov kult je svojevrsni monoteizam čija se glavna svečanost održava 25. dromos sa Suncem. dok se Perses identificira s Mjesecom a helio- Ovaj oltar koji prikazuje bikoborbu nosi ime osobe koja ja prinijela žrtvu bika u čast božice Kibele. sunčev glasnik i napokon otac. Pos­ toje fine simbolične podudarnosti iz­ među svakog stupnja i prirode: prva četiri podsjećaju na četiri elementa. napokon oslobođen zemaljskih pritisaka. nje­ gov vojnik. mitreju koji podsjeća da je Mitra "rođen iz stijene". Mitrin inicijacijski obred treba očito staviti u vezu s mitovima povezanim s tim bogom. zatim nymphus. One imaju odraza u priči prema kojoj je Mitru zadužilo jedno drugo iransko božanstvo da ubije bijeloga bi­ ka čija je prolivena krv zagnojila zem­ lju čineći od boga svojevrsnoga posrednika između svijeta bo­ žanstava i svijeta ljudi na zemlji. pater. od­ vode ih u špilju i prema stupnju koji žele podnose niz kušnji koje katkad znaju biti i okrutne: zadirkivanja. leo. Mitrin kult pokazuje i analogiju s krš­ ćanstvom. Taj običaj bio je čest u antici. Osim toga poput svih istočnjačkih kultova nudi nadu u spas poslije smrti. Freske što ukrašavaju zidove i ostali uresi sudjeluju u podučavanju tajni.

" Druidski odgoj obraća se samo manjini. On piše kako se ovi posljednji "bave vjerskim stvarima. Posvećuju se brojnim špekulacijama o zvijezdama i njihovim kretanjima. Iako ima 8000 godina. OBIVŠI ZADATAK OD RIMSKOGA senata. monumentalni krajolik Stonehengea daleko je od toga da je otkrio sve misterije..U srcu keltskoga svijeta. o prirodi stvari.. počinje legenda o druidima. sigurno znaju dio. o moći bogova i njihovim sposobnostima. Tako u vrijeme Cezara. fiziologija koja prikuplja medicinska znanja i teologija. Vlasnici znanja nisu dopustili da išta probije tajne njihova nauka." Do­ daje kako druidi održavaju svake go­ dine sastanke na nekom posvećenom mjestu.) jer oni ne žele da se njihov nauk širi". To dugačko naukovanje bilo je po­ trebno da se formiraju potpuni ljudi. predsjedaju javnim i privatnim žrtvovanjima i propisuju vjerske obrede. Druidi koji su od njega napravili kultno mjesto. Cezar se sprema os­ vojiti Gale. bilo u špiljama bilo u udaljenim šumama. Tajna i svetinja Cezarovu svjedočanstvu dodaje se odre­ đen broj antičkih izvora koji potvrđuju inicijacijski karakter i tajnu druidskoga nauka. o dimenzijama svijeta i Zemlje. druidi Zaklonjena u sjeni gustih šuma svećenička kasta druida tvori jedan od stupova keltske civilizacije. makar su mnoga djeca trebala imati pristup tim osnovama. . U svojem opisu tog velikog događaja spo­ minje postojanje svećeničke kaste koja ga toliko intrigira zato što se razlikuje od modela rimskoga svijeta. u zemlji Karnuta. u području oko današnjega Orléansa. Tim središnjim predmetima treba do­ dati i druga spoznajna područja: pjesni­ štvo. a to su druidi. graditeljstvo ili povijest te poduku koja se daje samo usmeno. MeĐu disciplinama koje su se naučavale bile su astronomija koja služi tome da se utvrdi kalendar. glazbu. Dalje bilježi kako dužnosnici toga reda "smatraju da religija ne dopušta da se pismu povjeri predmet njihova podučavanja (. Tako Pomponije Mela u prvom stoljeću naše ere primjećuje kako drui­ di "kriomice podučavaju mnogo stvari najplemenitijima u državi dvadeset go­ dina. tj. čak i kad Galija treba pasti pod rimsku vlast a tradicionalni keltski svijet je osuđen na propast.

Mnogo stoljeća poslije u pri­ čama o vitezovima okrugloga stola nala­ zimo odjek te prak­ se: Merlin određuje i odgaja mladoga Artura. Zato su morali upamtiti godine tijekom stotina priča i pjesama. Činjenica jest da oni misle kako je sve što raste na tim hrasto­ vima nebeskoga podrijetla i da je to znak da je stablo odabrao sam bog. Vjeruju da imela.) ništa svetije od imele i stabla na kojem raste pod uvjetom da je to hrast lužnjak. genea­ logiji. Osim vjerskih ili kultnih funkcija druidi održavaju uske veze s vlašću: keltsko društvo je smatralo da su im vlast kralja povjerili bogovi uz blagoslov.. Za razliku od barda znaju pisati i čitati znakove u prirodi. a kad se nađe. dovedu dva bijela bika vezanih rogova.što znači "veoma učen" . Rijetko je naći imelu u tim uvjetima. budućeg engleskog kralja. Plinije nam daje najstari­ je svjedočanstvo o tome. priča se da su znali prepoznati bolest od koje pati čovjek promatrajući dim koji izlazi iz njegova dim­ njaka. Historia naturae. knjiga XVI.ilustrira činjenicu da su njegovi predstavnici bili posvećeni tomu da izvršavaju temeljne zadatke u sklopu keltskoga društva koje je cijelo bilo or­ ganizirano oko svetinje." Plinije stariji. recitiranju legendi.. Oni nazi­ vaju imelu imenom koje znači "ona koji B RANJE IMELE IMALO JE VEOMA VAŽNU liječi sve". Druid oboružan zlatnim srpom za branje imele kako je predstavljan na slikama iz 19. bere se tijekom velike vjerske svetkovine.. vati i napokon pravi druidi koji tvore vrh te hijerarhije. Odjeven u bi­ jelu halju svećenik se penje na stablo. daje plodnost neplodnim životinjama i tvori lijek protiv svih otrova.U srcu keltskoga svijeta. stručnjaka za biljnu magiju. Ali tek odnedavno povjesničari počinju bolje suditi o njegovoj ulozi u keltskome svijetu. Razlikuju se tri tipa svećenika: bardi. Zatim zakolju žrtve moleći božanstvo da učini te žrtve ugodnima onomu komu se prinose. Bar­ di imaju široko usmeno znanje koje im omogućava da budu stručnjaci u veli­ kom broju disciplina: povijesti. . Nakon što obredno pripreme žrtvu i gozbu pod stablom. (. ali i u tehničkim znanjima kao što su medici­ na.. glazbi. Bardi. druidi 24 DRUDI I IMELA ulogu kod druida. a nije na sredini putanje. stoljeća. šestoga dana mjeseca.) Taj se dan oda­ bire zato što mjesec tada već ima znatnu snagu. Oni su zaduženi i za podučavanje. Oni koje katkad zovu "teološkim drui­ dima" rade na višoj ra­ zini. Vati su vješti u proricanju i medicini. diplomacija ili pravo­ suđe. kontrolu i savjet druida. arhitektura. vati i druidi Svjedočanstva koja su stigla do nas inzistiraju na strogo ustrojenoj svećeničkoj klasi druida koji se mogu prepoznati po bijeloj odjeći. ako se uzima kao piće. "Druidi nemaju (. reže zlatnim srpom imelu i skuplja je u bijelo platno. a pojam "druid" .

jer Halloween (Noć vještica) ko­ ji je stigao u SAD preko irskih useljeni­ ka čuva i danas uspomenu na to. Osim za žrtve čini se da su druidi struč­ njaci za ljekovite biljke. R. Tolkien također iskazao počast gal­ skim svećenicima. R. posebno za imelu od koje spremaju sve vrste napi­ taka čuvajući tajnu o njihovu pripre­ manju. mogli pretkazati buduć­ nost.. bit će krvave u drugom a na kraju biljne ili tekuće .seljaka ili za­ natlija . studenoga). grčki geograf Strabon spominje da su Gali imali obi­ čaj udariti nekog osuđenika mačem ka­ ko bi druidi. 25 Tajna vjerska društva . Premda su takve radnje potvrđene u arheologiji.radi se dakle o ljevanicama . Odjeven u bijelo. no nije nestala. Irske priče spominju da su najmoćniji druidi mogli zapovijedati elementima. čini se ipak da su bile iznimne. nosilac je tisućljetnoga znanja. nije li on i stvaralac kraljeva? No ubrzo se potis­ kuje njegov poganski aspekt. dok se čarobnjak na keltskom zove Myrdhin.u posljednjem slučaju. čarobnjak.. postaje najugledniji član skupine mudraca. Gandalfa Bijeloga. glumi Ian McKellen u ekranizaciji Petera Jacksona. U 12. Gandalf se prepoznaje pod vilenjačkim imenom Mithrandir. promatrajući grčeve umirućega. čarobnim moćima dakako. Svečanost Samaina prešla je poslije u kršćanstvo u obliku blagdana Svih Svetih. bard. ne­ dvojbeno je časni nasljednik druida: prorok. Tolkienov junak višestruko je blizak Merlinu: izgledom. ako je to potrebno. Ta­ ko je u srednjem vijeku lik Merlina preuzeo mnogo značajki od antičkih mudraca. neće biti krvave u prvom slučaju. Nedavno je britanski pisac J. R. jedan od središnjih likova njegove trilogije Gos­ podar prstenova. Mnogo su se kritizirale ljudske žrtve.OD MERLINA DO GANDALFA LIKA DRUIDA TRAJNO JE obilježavala europsku književnost. ratnika ili proizvođača . Mag Gandalf koji ne oklije­ va latiti se mača. Starac koji je živio u šumi Brocéliande u Bretanji. čini se kao da je iza­ šao ravno iz keltskoga svijeta. Već pre­ ma tome obraćaju li se klasi svećenika. kada se slavi prvi dan keltske godine (1. Istara koji se katkad sastaju na tajnim vijećima u srcu Međuzemlje. ali općenito imenom. stoljeću pisac Robert de Boron čini od njega sina djevice koju zlostavlja neča­ stivi pa on odlučuje staviti svoje iz­ vanredne darove u službu Boga. Gandalf. Tolkiena. S Žrtva prinesena bogovima Kelti misle da će prinoseći žrtve bogo­ vima ublažiti njihov bijes i steći njihovu zaštitu. Sigurno je svakako da su bili na čelu velikih vjerskih svečanosti po keltskom kalendaru kakva je Samain. ključni lik iz trilogije romana J.te žrtve poprimaju različite ob­ like. često pribjegavaju žrtvama ko­ je mogu prinositi samo druidi. iscjelitelj. R.

Ta struja traje do 18. stoljeća kada Englez John Toland (1670. pridonijela je da su ih neki autori uspo­ ređivali s pitagorejcima. reinkarnaciju. one svakako potvrđuju veliko poštovanje koje su drevni ljudi iskazivali keltskim svećenicima. Val romantiz­ ma i ponovno otkriće keltske antike u sljedećem stoljeću pojačat će to odušev­ ljenje. Neodrudizam. . nego nakon smrti prelaze iz jednoga tijela u drugo.) utemeljuje u Londonu Ancient Druid Order koji tvrdi da pre­ nosi svećeničku druidsku tradiciju od koje će neki članovi uspjeti sačuvati stoljećima bitan sadržaj. Dugo vremena pogrešno se smatralo kako je njihovo prirodno bo­ ravište šuma. dobro poznajemo ideje za koje su bili zaduženi da ih prenesu narodu. usmeni ob­ lik njihova nauka nije omogućavao njegovo prenošenje. Medu njima se nalaze sljed­ benici neodruidizma. a zatim i kršćanstvo ned­ vojbeno su porazili druide. to im se čini posebno prikladnim za poticanje hrab­ rosti jer time potiskuju strah od smrti". Treba napokon prekinuti s dugotrajnim legendama prema kojima su druidi služili bogovima u sjeni menhira. Još danas velik dio engleskih ili francuskih društava ili organizacija tvr­ di za sebe da su nosioci druidske baš­ tine. druidi 26 Od Pitagore do megalita Iako malo znamo o tajnom nauku drui­ da. Ako te usporedbe nisu utemeljene. Daleko od toga da su ostaci nekih misterioznih druidskih kultnih mjesta. Otada i za dugo vremena druidizam je postao povlasti­ ca fanatika. Suvremenici su također počinili određeni broj pogrešaka u vezi s druidima. to više što su u svojim postupcima astronomskih izra­ čuna spretno baratali matematikom. Karnutska šuma nikada nije bila mjesto međunarodnog okup­ ljanja Kelta premda se određeni broj druida tu okupljao svake godine kako bi dijelili pravdu. Tu je presudno Cezarovo svjedočanstvo. romantizam i folklor Rimska vlast. Tijekom ceremonije 1920. a da ih poslije ne posvoji.-1722. Prema njemu druidi naučavaju da "du­ še ne umiru. Ta vjera u seobu duša. a lokalitet Stonehenge sa svojim mističnim ozračjem ostaje najcjenjeni­ je mjesto okupljanja tih suvremenih druida koji ovjekovječuju nekadašnji folklor potresan neprekidnim prijepo­ rima o legitimnosti tog društva ili nji­ hovih društava. članovi druidskoga društva iz Londona pripremaju se posaditi hrast u čast jednoga od njih koji je nedavno umro.U srcu keltskoga svijeta. megaliti u Karnaku i oni u Stonehengeu stariji više od tisuću godina od keltske civilizacije koja sigurno nije propustila.

Okupljali su se izvan Jeruzalema. Blizak esenima. Njihov nauk propovijeda kako valja slijediti kneza svjetlosti. razdoblja kada su se neki. starijem oko 1000 godina od dotad poznatih. STOLJEĆU NAŠE ERE PALESTINU Knez svjetlosti i anđeo tame Esenska sekta potječe vjerojatno iz 2. spisi s Mrtvoga mora otkrili su u Palestini postojanje inicijacijske zajednice iz Isusova doba koja se nada skorom početku Mesijine vladavine. a ne anđela tame. Kumranski spis. mnogobrojnim obredima čišćenja. Kr. Brzo se ustanovilo da tekstovi potječu iz knjiž­ nice samostana za koji se čini da je bio sjedište esenske sekte. Još je neobičnije što su arheolozi otkrili nedaleko otuda ostatke drevnoga samostana. Tako im pravilo njihove za­ jednice nameće strog život obilježen jednostavnom hranom. od njih su proistekli rabini. Sve se odigralo slučajno na obalama Mrtvo­ ga mora. Vjerujući u dualizam tijela i duše. U to vri­ jeme više zajednica čine judaizam. Radi se o jednom od najstarijih pergamenata židovske Biblije. Uoči Isusova ro­ đenja očekivanje Mesije dosegnulo je vrhunac. i 1956. I oni očekuju Mesiju za kojega se nadaju da će povesti židov­ ski ustanak protiv Rimljana. po­ sebno kod židovskog pisca iz 1. promicanjem čednosti iako se njihova skupina sastoji od muškaraca i žena. eseni se pripremaju za to živeći u čistoći 27 Tajna vjerska društva . Valja još dodati krstiteljsku zajednicu čija je čelna osoba Ivan. I napo­ kon tu je izolirana sekta esena.. Sustavnija iskapanja obavljana su izme­ đu 1947. odvojili. nedaleko od Kumrana.. STOLJEĆA ESENI SU se tek rijetko spominjali. O SREDINE 20. Najbrojnija je skupina farizeja. i askezi. ponajprije u kumranskom samostanu gdje se njihov nauk jasno razlikuje od tradicionalnoga judaizma. iskopano je više stoti­ na rukopisa iz špilja. U l. Zeloti koji potječu iz Galileje naj­ žešći su protivnici rimske prisutnosti u Palestini. Najprije prodani nekom antikvaru u Betlehemu. Za nekoliko godi­ na otkriveno je bratstvo. veoma pobožni Židovi. Josipa Flavija. odbacivanjem bogatstava.Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? lako nisu odali sve svoje tajne. Pr­ va po rangu. svakodnevnim molitvama. stoljeća pr. zatim su bili povjereni Bib­ lijskoj školi u Jeruzalemu koja je pro­ cijenila da potječu iz Isusova doba. Oni se razlikuju od saduceja vjerom u dolazak Mesije. (i na sljedećoj strani) JUDAIZAM U ISUSOVO VRIJEME su zauzeli Rimljani. Neki beduin u potrazi za izgubljenom ovcom upao je u špilju i ondje otkrio zemljane posude koje su sadržavale pergamente. postavši veoma kritični u odnosu na kastu veli­ kih svećenika koje su smatrali pokva­ renima. plemićka kasta saduceja dala je Hramu u Jeruzalemu svoje ve­ like svećenike. stoljeća. nadajući se u dolazak Mesije osvetnika. Ivan Krstitelj slavi čišćenje krštenjem u očekivanju Mesije. toj skupini pripada Isus.

godine poslije Krista.. Ostaje da je esenski dualizam veo­ ma stran kršćanskoj doktrini. Okružen je vijećem od dvanaest odabranih članova. Isus. važnost koja se pridaje Božjoj milosti.. čak i ako relativna blizina između dviju poruka objašnjava zašto su se neki eseni obratili na kršćanstvo. zaduženi da rade za zajednicu. Računa se da su u Isusovo vrije­ me u Kumranu živjele četiri tisuće esena. poistovjete ga s "gospodarom pravde". Jer spisi iz Kumrana pokazuju nepobitne analogije s ranim kršćan­ stvom: čekanje Mesije.jer svi su pri­ segnuli na "tajnost u vezi s istinom mis­ terija spoznaje" .Pod palicom "gospodara pravde" Stroga hijerarhija sekte sastoji se od pr­ voga vanjskog kruga što ga tvore practici. Na vrhu bratstva tajanstveni "gospodar pravde" drži "čudesne i istin­ ske misterije". kontemplativci koji su pravi posvećeni i žive mediti­ rajući. tzv. ali prakticiraju isto tako umijeće liječništva u kojem ih smatraju struč­ njacima. "gospodar pravde" u sekti? Veoma rano su arheolozi. Zatim dolaze theoriciti. Pobornici te teze vole vidjeti u veoma kontroverznom izdanju spisa s Mrtvoga mora prste Vatikana koji bi sve učinio da spriječi otkrića što štete dog­ mi. Zato neki neće oklijevati da od Isusa učine člana zajed­ nice. post i nada u spas. Tajna vjerska društva 28 . Dobivaju također obećanje da će steći vječni život ako bu­ du u svim točkama poštovali svoja pra­ vila: molitva. Pogled na špilje u Kumranu gdje su slučajno otkrivene stotine starih tekstova zaboravljenih i očuvanih u velikim vrčevima. oštre kritike pro­ tiv svećenika u Hramu. Primanje u sektu jedno je od najtežih: potrebne su dvije do tri godine čekanja i kušnje kako bi se pristupilo prije nego što se krštenjem potvrdi ulazak novoga člana. dok su ostatak zajednice Rimljani rastjerali 70. Iako ne znamo mnogo o točnom sadržaju njihova nauka . tj.Josip Flavije nam spominje da se bave astrologijom i pro­ ricanjem iz snova. povjesničari i teolozi stali pitati o vezama između esenske zajednice i primitivnoga krš­ ćanstva. svici s Mrtvoga mora.

Rijetki izabrani Šimuna Maga smatraju tradicionalno prvim predstavnikom gnostičke struje. stoljeće pa da se vi­ di kako se taj pokret razmahao i kako stječe sljedbenike. toliko imena koja se odnose na ono što se danas zove gnosti­ cizmom. sus im je osim svoje javne poruke prenio i skriveno znanje.Gnostičke sekte i Kristova tajna Od prvih stoljeća naše ere skupine posvećenih slave kao jedino sredstvo spasa ezoterično čitanje biblijske poruke.. Slabo poznajemo njegov nauk. To se posebno odnosi na Jakovljevo >>> nastavak u istobojnoj kocki na sljedećoj stranici . Pod tom prizmom stvoreni svijet je zao. kamo idemo. godine utemeljio prvu gnostičku sektu u Aleksandriji. . ondje gdje su kršćanski autori prvih stoljeća vidjeli samo zastranjenja i krivovjerstvo. Karpokrata.. naslije- Kako bi se zaštitili od zla. Iza svoje velike razno­ likosti ove gnostičke skupine sve dijele istu intuiciju: judeo-kršćanska vjerska roruka krije drugu istinu koja je jedina rezervirana za neke odabrane i koju prenosi sam Krist. . Gnostičke sek­ te na neki način donose odgovor na ta pitanja preko otkrivenja danog posve­ ćenima koje poprima oblik mitskih priča.. što smo. No valja pričekati 2. APOKRIFNO TOMINO da Nag Hammadija u Gornjem Egiptu ostaci antičke knjižnice koja je sa­ državala veliki broj starih rukopisa. veoma raširen... Prvi je oko 125. stoljeća. Gnostici mis­ le da će izbjeći prokletstvo spoznajući istinsku stvarnost svijeta i Boga. babelognostici... 15).. >>> G ODINE 1945. gnostici često nose talismane poput ovoga koji dolazi iz Aleksandrije i svjedoči o jakom egipatskom utjecaju. Jedan dio do­ kumenata donosi Isusove ili apostolske ri­ ječi. Medu njima se nalazio odre­ đeni broj apokrifnih tekstova koje Crkva nije zadržala tijekom službene redakture Biblije potkraj 4. on zamjenjuje zlokobno stvorenje ovoga svijeta s višnjim Bogom. Ofita. svojem uče­ niku da mu otkrije "misterije od poče­ taka skrivane u tišini" i koje navodno odgovaraju na bitna pitanja što se po­ stavljaju svima: "Tko smo.. on sam je okaljan činjenicom da su mu duša i duh zatočeni u tijelo. tj. ali ostao je usmen. Njihova često zajednička potka temelji se na ključnom dualizmu koji suprotstavlja zle sile što su stvorile svi­ jet istinskomu Bogu. LJEDBENICI VALENTA. to je tamnica iz koje se može izaći samo ako se štuje istinski Bog. od čega smo očišćeni.. setovci. Iz svojega vrlo složenog sustava.. OTKRIVENI SU BLIZU gra- 29 Tajna vjerska društva . BAZILIDA. Što je još gore. Javljaju se posebno dva lika: Bazilid i Valentin. Što se tiče čovjeka. što je to stvaranje i ponovno stvaranje?" (Tomina djela. pogl. Tako jedan važni gnostićki tekst spominje da se Isus nakon smrti ukazao Ivanu. manihejci. za razliku od Valentinova koji nam donosi Evanđelje istine. Ubrzo se potvrdilo da je većina njih gnostičkoga podrijetla. tvrdi da je od apo­ stola Mateja primio tajne nauke koje mu je navodno otkrio Spasitelj.. .

poput Karpokratovih sljedbenika bili su obilježeni ne­ moralom jer su slavili oslobođenu spolnost kao sustav pobune protiv zlog svijeta. održavaju svoju baštinu u najvećoj tajnosti. EVANĐELJE apokrifno evanđelje. Razgovor sa Spasiteljem ili Djela Petra i dvanaest apostola. Svi još uvijek nisu redigirani. slična je kultu misterija nadahnutim Pitagorom što se tiče Bazilidovih sljedbenika: tijekom ceremonije mist se stavlja pod zaštitu Spasitelja utjelovljena u Kristu. a spominje ljubav Isusa i Marije-Magdalene. shvaća se da nam ništa nije ostalo ili gotovo samo gnostički obredi. Premda gnostičke sekte nestaju tijekom stoljeća. Inicijacija odabranih. Danas još mandejci. Isto tako određene gnostičke sekte priznaju neke sakramente. Filipovo. već prema svojem ponašanju te "duhov­ ni" kojima je otkrivena Spasiteljeva taj­ na i koji će jedini steći spas.đenog od sljedbenika Bazilida. "psihički" ( psyché grčki znači duša) spašeni ili ne. ali posebno na Tomino evanđe­ lje. oni zaključuju kako "nema potre­ be da se slavi misterij neizrecive i ne­ vidljive moći s pomoću vidljivih i pokvarljivih predmeta. Vjernik tako ponavlja kretnju čišćenja Ivana Krstitelja. njihovo je naslijede opstalo. zajednica koja živi na jugu Iraka. Prijetnja za Crkvu Ako je gnoza dovoljna za spas." Krštenje člana mandejske zajednice u vodama Tigrisa nedaleko od Bagdada. prilično su potresle kršćanstvo koje se tek rađalo jer se dosta kršćanskih auto­ ra tako snažno obrušava na njih da os­ taje dojam kao da su zavele velik broj osoba te da čak na određenim mjestima ugrožavaju pravovjerno kršćanstvo. proizlazi da postoje tri vrste ljudi u skladu s troj­ stvom tijelo/duša/duh: "materijalni" posvećeni konačnoj smrti. unatoč svojim izjavama. često mole i pjevaju himne i psalme." Ako se spas nalazi u poznavanju istinskoga Boga. a neki u tome vide znak da sadržavaju istine koje smetaju katoličkim vlastima pa se trude da ih ostave neotkrivenima. Drugi. To je pre­ ma valentincima "savršeno iskupljenje i poznavanje čak neopisive veličine. No znamo da valentinci. Tajna vjerska društva 30 . To je onaj tekst koji je postao slavan. Te tajanstvene zajednice. za koje teško možemo znati koliko su imale vjernika. Čini se da je sada prihvaćeno da su ti tekstovi bili poznati kao valentinski.

Taj nauk je suprostavljao supro­ tnosti i tražio kako da oslobodi svoje vjernike od utjecaja zla. ušao je s tri godine u židovsko-kršćansku sektu. godine U to vrijeme manihejstvo se već proširilo Babilonom. Sveo se na jed­ nostavnu igru binarnih suprotnosti.Između sjene i svjetlosti. EVOLUCIJA RIJEČI izrugivali su svi njegovi klevet­ nici. Ubrzo su se javile brojne za­ jednice u sjevernoj Africi. TAMNIČEN dvadeset i šest dana na milost perzijskoga kralja onaj koji se zvao "apo­ stolom Isusa Krista" i smatrao se posljednjim prorokom sprema se umrijeti. U teološkom rječniku izraz "Manihej" koji je označavao krivovjerstvo upotre­ bljavao se do kraja 16.na drugoj strani) 31 Tajna vjerska društva . Do tada se manihejski nauk poznavao samo na temelju vizije njegovih klevetnika. Danas označava sklonost duha da sudi u pojmovima dobra i zla što ih ka­ rakterizira jednostavni dualizam. Imenica "manihejstvo" javila se tek na kraju 17. stoljeća kad ga je zamijenio pojam "manihejac". Dječak će čekati još dvanaest dugih godina prije nego što mu se ponovno ukaže anđeo i objavi mu da je stigao čas. stoljeća. T IJEKOM STOLJEĆA MANIJEVU NAUKU Dio manihejskoga rukopisa pronađenog početkom 20. Roden u Ba­ bilonu. u Španjolskoj. bio je raskomadan a zatim pribijen na križ na jedna od vrata perzijske prijestolnice 277. ali i na granicama Azije sve do Kine. borba manihejaca Sekta manihejaca koju je Crkva nesmiljeno proganjala i protjerivala nije imala drugog izbora nego da tajno ispovijeda svoju vjeru u stalnoj borbi dobra protiv zla. stoljeća i uopće nema vjersku konotaci­ ju. (drugi dio slike . S 12 godina ima otkrivenje: posjećuje ga anđeo u ime "kralja vrtova svjetlosti" i objavljuje mu da će jednoga dana trebati napustiti svoju zajednicu. Tijekom godina Mani je neumorno krstario perzijskim carstvom kako bi širio svoju istinu. Utemeljio je zajednice i slao svoje učenike diljem svijeta. Mani je tada započeo dugi ži­ vot misija koje će ga odvesti do Indije gdje su mu dali nadimak "novi Bud­ dha". No raste protiv­ ljenje tradicionalnoga zoroastarskoga svećenstva i njegovi dostojanstvenici dobili su napokon od novoga kralja Bahrama smrtnu kaznu za Manija. Valja spomenuti da je tai čovjek uvjeren u svoj božanski izbor od svoje najmlađe dobi. Osuda bogumila i katara u ime manihejstva diskreditirala je te ideje na zapadu. Na­ kon što je podnosio dugo mučenje. Egiptom i Indijom.

stoljeća otkriće mani­ hejskih rukopisa omogućilo je da se bolje upozna to inicijacijsko vjersko društvo. Iz ove posljednje vadi sre­ dišnju ideju dualizma između svjetla i tame. Zajednice nisu znale za odmor jer ih je od 297. posuđuje od judaizma s mitom o Adamu kršćanstva . Sv. dok je kineski car Wu-tsong u 9. katekumene i grješnike. Ona svjedoči o širenju i uspjehu njegova nauka izvan iranske sfere odakle je proizašao. Poštovali su jednako tako i "pečat ruku" koji im je zabranjivao da pribjega­ vaju nasilju. . progo­ nio car Dioklecijan. I napokon najveći dio ljudi grješnici . U kršćanskom Sre­ dozemlju pokret se Proširio pod ime- nom "bogumili" u Bugarskoj i u bal­ kanskim zemljama. I napokon "pečat doj­ ke" nametao im je potpunu neporočnost. okupio u Saint-Félixu. Bogumilski biskup Niketas došao je onamo kako bi prenio svoju vlast zaređivanja predstavnicima lokalnoga katarizma. moguće je da je neki sabor 1167. Međutim malo-pomalo posljednje zajednice nestale su pod udarcima kršćanskoga pravoslavlja. Ako katarizam nije proistekao iz manihejstva. Pod tom prizmom Mani razliku­ je tri tipa ljudi: odabrane. oni tvore manihejsku svećen­ stvo. ali isto tako i da rade na zemlji ili da obavljaju neku javnu funk­ ciju. Prvima obećava život vječni budu li prakticirali stalnu askezu koja će ih udaljiti od svijeta da bi ih vratila svjetlosti. Bilo je prema tome lako razotkriti ih.ili od iranske religije. stoljeću ra­ zorio posljednje azijske zajednice. Manihejci. inicijacijski nauk rezerviran za malen broj.Između sjene i svjetlosti. Progoni su napokon porazili manihejstvo: U njegovu babilon­ skom ognjištu islam mu je zadao kobni udarac. put im je pokazan. oni ima­ ju i biskupe i svećenike. Danas ga po­ znajemo u grubim crtama zahvaljujući kasnom otkriću manihejskih tekstova jer Mani je mnogo pisao za svoje uče­ nike izlažući im sinkretski nauk koji Učitelja a trinaesti im je voda". vino ili fermentirano piće. No mogli su se prepoznati njihovi svećenici po činjenici što su poštovali stroge zabrane nazvane "pečati­ ma": "pečat usta" ih je obvezi­ vao da ne lažu i da ne jedu meso. bogumili i katari: isti zahtjev Tijekom stoljeća skupine manihe­ jaca prenosile su tajno nauk svo­ jega učitelja. kako se dugo tvrdilo. ali živeći u prljavštini svijeta. u Lauragaisu članove dvaju svećenstava. između materije i duha. a zatim u sljedećem stoljeću kršćanstvo. Morale su živjeti u sjeni povučene u sebe.namijenjeni su smrti i zabo­ ravu. Drugi su obični vjernici.Isus i apostoli se spominju više puta . borba manihejaca 32 Stalna borba između svjetla i tame Manihejstvo je gnoza. mogu se samo nadati da će se jednoga dana reinkarnirati u tijelo nekoga oda­ branoga. Početkom 20. Augustin koji je kao mlad pri­ padao jednoj zajednici manihejaca piše da se njihova crkva sastoji od "dvanaest Ova freska indijskoga podrijetla predstavlja Manija. katarskoga i bogumilskoga.

. Stu­ dent uči jednako reci­ tirati riječi. "veliki instruktor" nakon njegove 33 Tajna vjerska društva . prekinuo je studije nakon naglog nadahnuća i odlučio otići u Kinu kako bi ondje produbio svoje spoznaje. Na kraju tog razdoblja on nasljeđuje starca kao poglavar zajednice Zhenvana. Napokon 816. JAPANU JE POTKRAJ 8. ondje utemeljuje prvu školu Shingon (japanska transkripcija kines­ ke riječi Zhenyan). smrti . Prema vlastitu svjedočenju on ondje susreće sedmoga patrijarha Zhenvana. Nekoć ezoterična sekta budizma. stavljaju mandale.koja je postala Kôbô Dashi. U školi Kûkai ."Prava riječ" Shingona Shingon. naučava svoje pristaše nauk tajnih mantra i joge triju misterija. danas prima milijune vjernika. imaju temeljnu ulogu u ezoteričnom ponašanju: ti crteži podupiru meditaciju koja povezuje osjetilni svijet i svijet probuđenih. vraća se u Japan nakon dvije go­ dine. Njegov nauk doživio je izvanredan uspjeh tijekom stoljeća. ute­ meljuje glavni hram svojega reda na brdu Koya. Tako je svaki čovjek koji se želi uključiti u zajednicu najprije izložen posveće­ nom svijetu koji pred­ Kûkai prikazan s crtama budističkoga svećenika. mantre kojima će moći lakše pristupiti meditaciji. 806. "školu tajni" koja ga prima ovim riječima: "Znao sam da ćeš doći! Evo ga! Moj se život približava kraju i ne znam hoću li imati dovoljno vremena da ti prenesem svoj nauk. rođen u Japanu." Potrebno je samo nekoliko mjeseci da bi se u Kûkaiju asimilirala ne samo pravila zajednice nego i tajne patrijarha za kojega kaže da će "ovladati arkanama ezoteričnih nauka". Prema Kûkaiju "recitirajući svaki slog s jas- Ezoterizam mandale i mantre Posebnost Shingonova puta jest da je duboko ezoteri­ čan po uzoru na tibe­ tanski budizam.hijerarhija vezana uz kupnju inicijacijskih stupnjeva postavlja se ispred klasične organizacije u stupnje­ vima i monaškim naslovima. Zaštićen tom duhovnom vlasti. Potekao iz krugova visokih dužnosnika i predodređen za veliku karijeru. najčešće oslikani. STOLJEĆA neki mladić po imenu Kûkai došao u dodir s budističkim idejama. Ti grafički prikazi.

dok su Shingonovi hramovi nicali u Kini. Nudi svima da meditaci­ jom dosegnu nirvanu. Jed­ nom inicirani učenici mogu se posveti­ ti svim vrstama složenih obreda.BUDIZAM stoljeću pr. Od 1982. SAD-u i u Euro­ pi. Brinući se da reformira brah­ manizam koji je učinio od ljudske sudbine dugi slijed reinkarnacija (samsara) kako bi se postupno popra­ vila. Oni uče razli­ kovati četiri smisla u tradicionalnim Milijuni iniciranih Samostan Koya se širio kontinuirano sve dok nije brojio više od 100 000 svećenika. onu Tendaija koju je utemeljio Saicho. "ezoteričan budizam" čiji je glavni predstavnik Shingon s Tendaijom. posebno za najsiroma­ šnije kaste. Razlozi za to oduševljenje vjerojatno potječu od poruke samoga Kûkaija: u svoje vrijeme postavio je sliku ezoteričnih škola u deset stupnjeva: na vrhu spomenut kao "srce urešeno misteri­ jem" nalazio se Shingon. to je muzej posvećen ezoteričnoj školi koju je osnovao Kûkai. oko osobe Siddharte Guatame.. budističkim spisima i samo oni imaju pristup "najdublje tajnoj razini". prema njemu jedina škola spremna da vodi svoje sljedbenike na buđenje tijekom njihova života. stoljeća druga je najstarija građevina u Kyotu. Prema legendi Kûkai je dvaput stavio cvijet u puno središte mandale što je dokaz njegove izvanredne karizme. Shingonov nauk utjecao je na drugu ezoteričnu školu. Njegov uspjeh nije oslabio tijekom stoljeća tako da je inicijacijsko društvo postalo narodni pokret: danas se raču­ na da nema manje od 12 milijuna pri­ staša u Japanu. simbol pet stup­ njeva mudrosti." Inicijacije poprimaju isto tako druge oblike: obredom štrcanja učenik prima pet puta vodu. Japanski carevi koji su poka­ zivali određeno nepovjerenje prema Kûkaiju omogućili su mu napokon da postavi hram čak u prostor carske pala­ če u Kyotu. hidenom koji uči­ telj širi medu učenicima. Ovaj Shingonov hram s kraja 12. U Japanu su nicale brojne škole. Pre­ ma mjestu pada procjenjuje se njegov stupanj uzdizanja i daje mu se novo ime. B UDIZAM JE ROĐEN U INDIJI U 6. Kûkaijov suvremenik. Nakon smrti učitelja 835. zen budizam. vedrinu koja gasi strasti. godine pokret se podijelio na više smjerova. Siddharta predlaže izlaz iz tog beskrajnoga ciklusa koji se sastoji od stalnih patnji. nazvanog Buddha (sanskrtska riječ koja znači "probu­ đeni"). posebno yogi triju misterija zahva­ ljujući kojima se smatra da mogu doseći u ovom životu stupanj Buddhe koji je krajnji cilj Kûkaijeva nauka. Zatim mu se zavežu oči i on mora baciti cvijet na mandalu. Ti obredi se udvostručuju usmenim ezoteričnim naukom. Kr. Tajna vjerska društva 34 .. nim razumijevanjem možemo pokazati istinu. Taj nauk je doživio velik uspjeh u Indiji prije nego što se pro­ širio na Kinu a zatim i na cijelu Aziju. Nichirenov budizam kojem pripada Sokka Gakka?. a da se nije promije­ nio. Shingonov potomak bio je takav da mu se pridružio veliki broj svećenika iz Tendaija.

dok drugi smatraju jedinim legitimnim šefo­ vima potomke Alije i Fatime koje zovu K ORIJENI ISLAMA DOPIRU DO POČETKA "imamima". predstavnika dinastije koja je stoljećima bila duhovni poglavar ismailita. a zatim od 969. dosta brojni. stoljeća i Muhameda. Čini se da je bratstvo funkcioniralo kao tajno društvo u službi Fatimida i općenito ismailitskih ideja. iz njega su se izrodile dvije ra­ zličite struje. stoljeću u muslimanskom svijetu doga­ đa se politička i vjerska revolucija. zeta i rođaka proroka Muhameda. Ovaj posljednji je u po­ četku odredio svojega sina Ismaila da ga naslijedi. ( i na sljedećoj strani ) 35 Tajna vjerska društva . a oni koji prakticiraju prozeliti­ zam ljudi su najvišeg ranga koji najviše žele zazvati od Boga najvještije toj zadaći. "Braća čistoće" ili "Iskrena braća". sedmi imam.. Pristaše Ismailova sina obavili su raskol i stvorili novi vjerski pravac sličan sekti. (1877. nositelji neobične ezoterične doktrine bili su također žestoki pristaše fatimidske egipatske dinastije.-1957. ismailizam. stoljeću s dinastijom Fatimida. Strogo monoteistička religija okupljena oko Kur'ana i sune koja prenosi Prorokovu ri­ ječ.). U 10. ezo­ terične naravi. Počinje razdoblje krize za ismailizam koje traje stotinjak godina. koji su dovoljno većinski. Muhamed. najistinoljubivije. stoljeću naše ere tajanstveni autori koji su se nazivali "Ikhwân al-Safâ". Ova le­ genda koja se proširila među Braćom ilustrira strategiju obrata na ismailizam prije. ŠIITI I ISMAILITI 7. Asuanski mauzolej u Egiptu čuva posmrtne ostatke Age kana III. i šiiti s druge strane. obi­ telj Fatimida koja tvrdi da potječe od Fatime. shvatio je da je bio bolestan tijekom svih tih godina. Kako bi se učinkovitije organiziralo njihovo širenje. Ali 813. suniti s jedne strane. ali i poslije preuzimanja vlasti Fa­ timida u Egiptu. Tijekom cijelo­ ga tog razdoblja borbe sekta ismailita morala je apelirati na prozelite kao bi uvjerili sunitsko stanovništvo u legitim­ nost svojega nauka. Ali taj je umro dok mu je otac bio živ. Kad je čovjek napokon ozdravio. No islam je doživio težak raskol oko 680 godine. najsretni­ je.. dok nauk imama. Ti ljudi pripadaju ismailitskoj struji. U tom kontekstu rođena su Braća čistoće. Zadalo si je cilj širenja da'we koja se oslanjala na dâ 'i. najučenije.Duhovni grad Braće čistoće Pod tim zagonetnim imenom krije se tajno društvo čijim članovima ne znamo ni imena. Oni za­ jedno liječe ostale građane sve do dana kad se. koji se etabliralo u Egiptu u 10. Prorokove kćeri. Odluči izli­ ječiti nekog čovjeka dajući mu neki na­ pitak. misionare posebno školovane u tu svrhu. ROZELITIZAM je djelo koje najviše zaslužuje nagradu (. Prema prvima Muhamedovi nasljednici su kalifi zaduženi za primjenu sune. a da to ne znaju. Prema ismailitima Muhamed je došao donijeti ljudima egzoteričnu poruku izraženu u pismu Kur'ana. Obratiti večinu Braću poznajemo samo po njihovim spisima podijeljenim u pedeset dva pis­ ma. Pun zahvalnosti prema liječniku nudi mu svoje usluge. Izbila je svađa jer se nije znalo tre­ ba li novi imam biti Ismailov sin ili brat. u Egiptu. U okviru šiitske struje izbija drugi raskol kada umire šesti imam u slje­ dećem stoljeću. zahtijeva nasljedstvo posljednjega imama i preuzima vlast najprije u tadašnjem Tunisu 909. Jedna priča ilustrira njihovu me­ todu: neki liječnik dolazi jednoga dana do nekoga grada gdje svi ljudi pate.). Čini se da je lokalno stanovništvo pokazalo veliki otpor vjer­ skoj doktrini novih suverena. umire. mističnoj sekti koja potječe iz šiizma koji priznaje samo vlast imama koji potječe od Alija. Gorljivi ismailiti. otkrivaju javnosti i ne boje se primijeniti silu da bi dali napitak ostalim stanovnicima. od tajne bolesti." Taj poziv za obraćanje sastavili su u 10. nastoji otkriti tajni sadr­ žaj spisa. a da nije odredio nasljed­ nika.

Braća čistoće podijelila su se u četiri skupine prema svojem društvenom po­ drijetlu: kneževi. Zato se ismailitska vjerska promidžba odvija u obliku inicijacijskog i ezoteričnog nauka. S druge strane oni su bili Muhamed i Ali oslobađaju Kaabu njezinih idola. Važno im je dovesti sljedbenike do najvišeg stupnja moguće duhovnosti. "istinski". Funkcija pisama jest da vodi korak po korak ini­ ciranoga na put duhovnoga pročišćenja. Inicirani je najprije "zanatlija". astrologiju. Ako je danas teško izmjeriti važnost njihova djela obraćanja. Ali je najvažnija osoba šiizma. Ovaj nauk daje se pos­ tupno. zatim "službenik" kad je izbrusio razum. magiju i glazbu. Tajna vjerska društva 36 . Nadahnuta neoplatonizmom ona ob­ jašnjava da svijet izvire iz božanstva posredstvom intelekta i duše koja je stvorila materiju. Zbroj svih spoznaja Kod Braće čistoće. prvi u sklopu islama koji su stvorili cje­ lovit i ustrojen inicijacijski duhovni red. znanstvenici i umjetnici. Tako su oni za dva stoljeća preduhitrili rođenje muslimanskih bratstava (tariqa) koja su toliko obilježila islam sve do naših dana. Skup iniciranih tvori duhovni grad kojim upravlja imam koji jedini može dovesti ljude od spasenja. Svatko je u sklopu svoje sku­ pine imao zadatak da širi ismailitsku poruku bližnjima. islamskoga pravca u sklopu kojega su se iznjedrile brojne sekte. kad je upoznao tajne stvaranja i napokon "abdâl" blizak imamu i Pro­ roku. Doktrina Braće čistoće je originalna sin­ teza koja u isti mah povezuje medicinu. trgovci. sigurno je da su se Bra­ ća čistoće ubrajala među zanatlije ismailitskog širenja. da 'wa se ne svodi na sam prozelitizam. alkemiju.

Okrenuvši leđa dvo­ ličnosti koja ih je štitila proteklih sto­ ljeća. Druga teza koja je vjerojatnija povezuje ih s Muhamedom ben Nusairom. Tako ie bilo u 12. Turci i Kurdi. 37 Tajna vjerska društva . ali ih i odvojiti od islama. Perzijanci. do dolaska na vlast Hafez el-Assada. Preuzevši vlast 1970. stoljeću s bratstvom asasina koji sa zidina svojih probušenih utvrda organiziraju ubojstva protiv svojih neprijatelja. Pristaše ben Nusaira stvorili su prve nusairitske zajednice koje su pod vodstvom slavnih osoba polako pri- ALAVITSKA DRŽAVA Ovaj promidžbeni pano predstavlja Hafeza el-Assada i njegova dva sina. Skriveni tijekom dugih stoljeća. A LAVITSKO DRUŠTVO DIJELI SE NA hvaćali obrede i ezoterične postupke koje će ih obilježiti. često proganjani alaviti vladaju Sirijom od 1970. iračkim šiitom iz 9. Dvije druge sekte isto su tako našle azil u visokim sirijskim ma­ sivima: druzi i nusairiti koje zovu i alav­ iti. Otada se sudbina ove sekte i sudbina Sirije isprepleću. Podrijetlo te misteriozne zajednice je kontroverzno. područje je ponovno pripojeno Siriji unatoč zahtjevima nusairita za autonomijom. Prihvaća­ jući poraz alaviti su ipak uspjeli okre­ nuti situaciju u svoju korist preuzevši vlast u Siriji. oni službeno ispovijedaju domi­ nantnu sunitsku religiju. katkad tolerirani. stoljeća. ali praktički u stvarnosti njihov je kult tajni.Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Alaviti tvore veoma rijedak primjer tajnoga društva koje je došlo na vlast. uspjeli su zauzeti ključna mjesta sve do 1970. više klanova i plemena koji odražavaju različita etnička podrijet­ la svojih članova: tu se nalaze Arapi. Tijekom stoljeća nisairiti su poput druza prakticirali tagiyu ili "dvolič­ nost". alavitskog generala. Osim toga morali su brzo izbjeći u sjevernu Siriju kako bi umaknuli prvim vjerskim progonima čije su žrtve bili. bliskim jeda­ naestom imamu koji je proglasio božansku prirodu Alija i imama koji su ga naslijedili na čelu šiitskog pokreta od početka. Ta razno­ likost nije spriječila jak osjećaj jedin­ stva što su ga doživjeli Francuzi tijekom svoje vlasti nad Sirijom. Ali 1926. Francuzi su proglasili "Au­ tonomno područje alavita" koje čak postaje "državom" dvije godine posli­ je. Neki misle da su oni predstavnici staroga idolatrijskoga kul­ ta koji je uključio elemente monoteizma prisutne na Bliskom istoku. IRIJSKA BRDA VEĆ SU VIŠE OD 1000 godina sklonište ustaničkih zajednica koje traže tajnovitost ili sklonište. nametnuo je alavitsku upravu na čelo sirijske države. Go­ dine 1920.

nakon 30 godina vladavine umro je alavitski šef sirijske države. Zatim žrtvuju životinje koje jedu na gozbi zazivajući boga. ali i iranskih elemenata. Nakon toga od njega se traži da popije čašu vina u zdravlje "Amsa". Potrebno je imati najmanje 18 godina da bi se moglo pri­ sustvovati pristupnoj ceremoniji. posebno molitvama. No nji­ Odavanje počasti Hafezu el-Asadu u njegovu mauzoleju u Kardahi. bili su svrgnuti i poslani u svijet materije gdje im je suđeno da se reinkarniraju iz života u život. kršćanskih. Tajna vjerska društva 38 . a to je for­ mula koju ne može shvatiti toga trenut­ ka. Uči ih se osim toga da je nusairizam postojao i prije stvaranja svijeta. Naslijedio ga je sin Bachar. Mora također prisegnuti da će čuvati tajnu o tome što će naučiti. a kum koji ga vo­ di uči ga temeljima. Tog dana mladića prima skupština mudra­ ca koja mu naređuje da prizna jednog od njih kao kuma što čini tako da stavi na glavu cipelu onoga koga je odabrao. Napokon svaki član skupštine se diže i nazdravlja u čast novopridošloga. Sada je posvećen. židovskih. Nusairiti su živjeli u blizini boga u obliku svjetlosti. proroka Muhameda i Sakmana al-Farisija. Tri početna slova njihova imena tvore riječ "Ams" koju posvećeni zazivaju u svojim obredima. hova je nada da zahvaljujući inicijaciji i pobožnu životu uspiju izaći iz toga kru­ ga koji ih drži zatočene. obav­ ještava ga se da neće moći biti dosto­ janstveno pokopan ako prekrši tu prisegu. Različita religija Alavitska doktrina je sinkretizam mus­ limanskih. No budući da su sebe smatrali savršenima. Ona se temelji na vjeri u trojstvo koje se sastoji od Alija. Izvan tih svetkovina alaviti redovito slave misu tijekom koje posvećuju vino koje piju u čast starje­ šina svoje zajednice. Alaviti slave ve­ lik broj svetkovina preuzetih što od islama što od kršćanstva (Božić i Bogojavljenje) ili od perzijske religije (njiho­ va Nova godina). U tim prigodama oni se skupljaju u obitavalištu jednoga od njih i pod vodstvom šeika zajedno čita­ ju tekstove iz svoje liturgije. Godine 2000.U zdravlje Amsa Alavitska vjera predstavlja se kao ezo­ terični kult rezerviran za najnižu ma­ njinu posvećenih. bliskog prijatelja ovog posljednjega. prvog imama. No on ponajprije ovisi o šeiku koji je duhovni vođa mjesne zajednice i koji ima zadatak da naučava posvećene.

Abraham. Suvremeni slobodni zidari preuzeli su mnogo ideja od njih. i tem­ plarima.traže da ukine stare religije pri­ sutne u Egiptu.). Tijekom tog putovanja stupa u vezu s članovima tajne vjerske zajed­ nice. Druizam je kao vjerska i inicijacijska doktrina uspio očuvati tajnu svojega nauka više od tisuću godina.-1847. a kult al-Hakima se organizira. Proroci u čijem su rangu Noa. Hamza izjavljuje kako se kalif povukao. Sirije i Izraela. Mojsije. šarija. je objavljen. Prema njemu povijest je ciklična. U toj perspektivi Hamza se proglašava imamom. neumorni propovjednik objedinjuje sve kalifove pristaše koji u ovom posljed­ njem vidi emanaciju božanstva. okomljujući se na sina­ goge i crkve. suvremenik Gérarda de Nervala. ali da će se vratiti: poči- 39 Tajna vjerska društva . mani­ festaciju Jednoga. Druizam je nastao u Egiptu u 11. Isus i dakako Muha­ med širili su svoju riječ sve do novog utjelovljenja u osobi al-Hakima 408. Pravi otac nauka druza. Kao Europljanin donosi ideje koje su tada vrijedile: "Druzi su se postupno uspoređivali s pitagorejcima. OČETKOM 40-ih GODINA 19." Bilo bi vrlo teško stvoriti točnu ideju o druzima da Ner­ val nije precizirao "(njihova) religija ima nešto osobito da tvrdi kako je pos­ ljednja otkrivena na svijetu". Pokret druza ima važnu ulogu sve do 1021. stoljeću kad se fatimidski kalif al-Hakim (996.Već tisuću godina druzi Druzi danas tvore zajednicu od oko 500 000 osoba rasipanih između Libanona. jednog od najžešćih propagatora kalifa . gnosticima. a čini mi se. Iranca po imenu Hamza kojem al-Hakim iskazuje sve svoje povjerenje.sto- ljeća pjesnik Gérard de Ner­ val kreće na veliko putovanje koje ga dovodi do Bliskog is­ toka. druzima.od imena Darazi. Slikar Prosper Marilhat (1811. Njegovi sljed­ benici koje zovu druzi .-1201.).: te godine ti­ jekom šetnje Kairom al-Hakim misteri­ ozno nestaje.) proglasio "božanskim utjelovljenjem" prekidajući s ismailskom šiitskom stru­ jom iz koje je potekao. vođom i kalifovim glasnogovornikom. Sam islam ne odupire se tom revolucionarnom vjetru: islamski zakon." Dodaje da je "vjera druza samo sinkretizam svih religija i svih prethodnih filozofija. esenima. rosenkreuzerima. ona obraduje manifestacije i zatajivanja Jednoga koji se utjelovio nekoliko puta tijekom vre­ mena. daje romantičnu viziju ruševina džamije kalifa al-Hakima u Kairu. godine hegire (1017. Zatvorena i ezoterična zajednica Među prozelitima druzima ističe se lik Darazija.

Stoljeća dvoličnosti Nekoliko stoljeća druzi su živjeli u miru.Pomislite. prevedene i prokomentirane.. . samo oni mogu sudjelovati u vjerskim pro- nje nova faza skrivanja. Putovanje na Istok Jer svi prakticiraju "dvoličnost". (. Čini se da iz to­ ga razdoblja potječe gubitak utjecaja druza u Egiptu. Možda je shvatio da je u razdoblju kada Europa ima toliko T utjecaja na situaciju istočnjačkih naroda bolje malo napustiti tu ambiciju prema tajnom nauku koji se nije mogao odupri­ jeti prodoru naših znanstvenika. živeći povučeno u sirijskim i libanonskim planinama malo-pomalo se zatvaraju u sebe. taj susret i već sam se osjetio ganutim i smetenim više nego što to odgovara jed­ nostavno znatiželjnom posjetitelju: razu­ vjerio me jednostavan i povjerljiv šeikov prijem.. (. Ova fotografija skupštine druza snimljena je početkom 20. Kad je Hamza nestao. bilo protiv maronita morali su pomagati da se uspije objedi­ niti velik broj ovih rukopisa i da se na­ pravi neka ideja o cijeloj dogmi. Nisam se prevario.. bez mnogo razmišljanja.) Znajući koliko je bilo muke da se od druza dobe pojedinosti o njiho­ voj vjeri. taqiyu koja se sastoji u tome da se na površni prihvati dominantna religija kako bi se potajno bolje obavljali njihovi obredi. . Prvi se prepoznaju po bijelim ogrtačima. Za vrijeme ratova bilo protiv Turaka. i sigurno je da je u 15.) S druge strane te stvari bile su tajne za strance i druzi su skrivali brižno svoje knjige na najskrovitija mjesta u svojim kućama i hramovima. stoljeću druizam poprimio konačan oblik.. upotrebljavao sam jednostavno poluupitan oblik: Je li istina da? (. Zajednica je podijeljena u dvije glavne skupine: "mudrace" (ukkal) koji su sami posve­ ćeni u ezoterizam druza i njegove tajne i gomila "neznalica" (djuhhal). stoljeća u nekom selu u libanonskim planinama gdje oduvijek žive te zajednice. da mi u svojim knjižnicama imamo stoti­ njak vaših vjerskih knjiga koje su sve pročitane. "Želio sam." Gérard de Nerval. druzi ulaze u novu eru. No pokret se posred­ stvom svojih misionara proširio sve do Sirije. rekao sam mu.Već tisuću godina druzi 40 OTKRIVENE TAJNE DRUZA ijekom svog putovanja na istok Nerval je uspio susresti jednoga šeika druza kojeg je naučio da je Zapad proniknuo neke od njegovih tajni. miješajući se s lokalnim stanovništvom.. Stvorivši odsad ujedinjenu zajednicu.. dakle. onu čekanja povratka al-Hakima i njegova imama.) Pretpostavljao sam da će ga nacionalno samoljublje navesti da barem ispravlja či­ njenice koje su nepovoljne za njegov na­ rod.

to su najviši vjerski poglavari u zajednici. oni nose naslov amira koji ih razlikuje od ostatka "neznalica". posebno iranske. Muhamedove kćeri. Ismailisti smatraju osim toga da Ismailovo potomstvo postoji uvijek. kad je umro imam Jafar al-Sadiq. Neki šiiti su se ipak izjasnili kao pristaše sina Is­ maila koji je umro. Nakon dva stoljeća dinastija Fatimida u Egiptu zatražila je Alijevo nasljedstvo. da je skrive­ no i da će se iz njega iznjedriti madhi koji će doći obnoviti zakon i red na kraju vremena. Odmah u početku odredio je svojega najstarijeg sina Ismaila za nas­ ljednika. . Religija druza hranila se tim ismailitskim inicijarijskim hu­ musom kojem je dodala vanjske ele­ mente. Ismailizam ra­ zvija ezoterično tumačenje teksta Kur'ana koji suprotstavlja zâhir. Napokon postoji pravi pravilnik za članove plem­ stva koji nisu inicirani. iznutra i što samo inicirani mogu shvatiti. DRUZI I ISMAILITI okrilju fatimidske dinastije koja je do tada bila predstavnica ismailizma. onom što je skriveno.da se obožava kip ko­ ji predstavlja tele. R ELIGIJA DRUZA ROĐENA JE U Ovaj stari mudrac druza je šeik koji živi u Libanonu. Alijin po­ tomak. Ovi posljednji školuju se na mjestima koja se drže u tajnosti. Medu mudracima zajednice druza regrutiraju se članovi svećenstva . Taj vjerski pokret potekao je iz šiizma koji za razliku od prevladavajućeg sunizma priznaje kao jedinog zakonitog poglavara zajednice vjernika jednoga od Alijevih potomaka. rođaka i zeta Proroka i Fatime.a da ne zna­ mo o tome više .šeici. gdje mogu do mile volje konzultirati i prepisivati spise koji sadržavaju sveukupnost znanja što tvori njihovu vjeru. No taj je umro 762.41 Već tisuću godina druzi slavama koje se priređuju svakog petka i tijekom kojih je moguće . Islamski šiizam nastao je 765. stvorivši izvorni sinkretizam. vanjski smisao nekog dokumenta bâtimu. Posjedujući tajne nauke svojega naroda on je čuvar tradicionalnoga ezoterizma druza. Naslije­ dio ga je njegov mlađi sin. Najpismeniji među njima nose naslov rais.

No odnosi između druza i kršćana maronita pogoršavaju se kad teritorij dolazi pod vlast egipatskih prinčeva koji različito postupaju prema dvjema zajednicama. Osim toga moraju poštovati sedam zapovijedi koje zam­ jenjuju propali islamski zakon: moraju jedni prema drugima dokazati najveću iskrenost. stoljeću. Te zapovijedi primjenjuju se jednako. No oni odbijaju širiti sadržaj svojega nau­ ka. [pravo je i rekao. prihvatiti nje­ gove odluke i pokoravati se njegovim zapovijedima bez obzira na to priopćuju li se iz njegovih usta ili iz usta njegovih poslanika. i 17. obećati da će se braniti i međusobno pomagati. jamstvu spasa. Sve veće napetosti eskaliraju u tučnjave i razaranja maronitskih sela u 19. libanonski vođa druza 70-ih godina prošloga stoljeća. druzizam. Posvećeni svečano prisežu da neće nikada otkriti ni jedan dio svojega nauka. u mnogo je pogleda nastavak toga suko­ ba između kršćana maronita i druza.] Tajna vjerska društva 42 . Druizam s one strane stoljeća Tijekom 16. pristaša mora po­ kazati veliku volju za savršenstvo i vodi­ ti trijezan i pobožan život ako želi znati proučavati tajne knjige i biti primljen u krug "mudraca". oni od njih koji će voditi dosto­ janstven i pobožan život sudjelovati u vladanju svijetom kod boga.scan. Kemal Joumblat. priznavati al-Hakima kao Jednoga. Građanski rat koji je zakrvio Libanon od 1983. duše se beskonačno reinkarniraju. stoljeća druzi se izlažu više javnosti ne dopustivši nikad da procuri ijedna tajna. Prepoznatljivi po bijelom povezu svojega šefa ovi vojnici druzi podsjećaju na ulogu koju je imala njihova zajednica tijekom Libanonskoga rata pod zastavom socijalističkih snaga. Pod vlašću Turaka otomana uspijevaju dobiti široku au­ tonomiju. op. Moraju odusta­ ti i od svih ranijih vjerovanja.Inicijacija i kodeks ponašanja Svaki druz može biti posvećen poželi li to. kad će se vratiti al-Hakim i Hamza. ističe se po tome što ispovijeda vjeru u seobu duša. živeći bez problema sa sunitima i kršćanima u tom području. Druzi misle da će na kraju vre­ mena. U to doba jedan se dio ise­ ljava prema nekoj sirijskoj planini koja je prekrštena u djebel Druze. s manje strogoće na sve druze. osim ako nisu dosegnule savršenstvo. Danas se druzi više ne skrivaju kao što su to činili u povijesti i dio njihovih svetih tekstova poznaju zapadnjaci kako je to svojedobno svjedočio Nerval. Sinkretska vjera. Kušnje su teške. Zato onaj tko nije uspio u inicijaciji može ga­ jiti nadu da će uspjeti u budućem živo­ tu kako bi prišao mudrosti. iz­ javio je nekom novinaru kako nikada neće biti objavljeni najsvetiji tekstovi njihove zajednice jer "ne valja bacati biserje pred svinje".

Ibn al-'Arabi je uostalom član jedne od njih. islamska tajna bratstva Od prvih stoljeća islama neki muslimanski mudraci istražuju nove putove odnosa s Bogom.Tarîqa. počinje se organizirati u bratstva ( turîqa ) koja pod vodstvom jednoga učitelja počinju prenositi svo­ jim posvećenima tajne puta prema ekstazi. stoljeću neki mladić posjećuje derviša. motreći trenutak kad se njegova vrata otvaraju srcu koje samo po sebi ne posjeduje ništa. Njegova izjava ilustrira odlučan zaokret koji u to doba čini sufijski pokret." Tim riječima veliki mistik Obn al-'Arabi (1165. I dok je dosad bio zastupan s nekoliko velikih izoli­ ranih duhovnih figura. Shâdhiliyje koje je bilo jedno od prvih koje je pozivalo vjernike na svakodnevnu meditaciju.) podrijetlom iz Andaluzije izražava koncepciju koju dijele svi učitelji sufiji od početka islama: mo­ guće je stalnim radom na sebi koji po­ prima oblik duhovne borbe (u tome je smisao riječi džihad ) sjediniti se s Alahom. Privrženi unutarnjim iskustvima koja ih dovode do ekstaze prenosili su svoje postupke kroz dugi niz iniciranih. No Ibn al-'Arabi hita dodati da je prijateljstvo s Bogom rezervirano samo za neke odabrane koji tada po­ staju "pravi vođe čovječanstva".-1240. U Perziji u 17. . pustinjaka pre­ poznatljivih po vunenoj odjeći ( suf na arapskom). AŠA SRCA SE ZADOVOLJAVAJU DA ostanu nepokretna pred vra­ tima božanskoga veličan­ stva. nego je siromašno i bez ikakvih spoznaja. On živi izolirano poput svih sufijskih učitelja koji ne pripadaju ni jednoj tarîqi.

Maleziju ili crnu Afriku. 1835. M. velikog andaluzijskog gnostika na prijelazu iz 12. . U 19. Uspjeh Qâdiriye bio je ču­ desan jer se bratstvo proširilo ne samo u sredozemni bazen. spremnoj da poveže Istok i Zapad. nego i u Indiju. Šireći sufijski nauk. svojega poticatelja prije nego što je njegov pe­ peo bio vraćen u Alžir 1966.SUFIJSKI ŠEIK I SLOBODNI ZIDAR poznat je po svojem junačkom otporu francuskom osvajanju Alžira.).-1883. Pripisi­ vali su mu čudotvorne moći tako da su se nakon njegove smrti stvarala bratstva koja bi održala sjećanje na njega i nje­ gov nauk koji je težio tomu da poveže javni kult i sufijsku ekstazu. Iako se čini kako nikad nije vodio veo­ ma aktivan masonski život. No nakon kapitulacije 1847. Posvećen je vrlo rano u Qâdiriyu u kojoj mu je otac bio šeik.) Potomstvo Qâdiriye U stvarnosti određeni broj sufijskih škola postojao je od početka islama kao što je ona Ibn Karrâma (806. u 13. počinje drugi život označen produbljivanjem njegove duhovne potrage. izjavit će ipak poslije da se radi o "najdivnijoj in­ stituciji na zemlji".-1166. Žestoki musliman proglasio je 1832. stoljeću Qâdiriji su imali prvorazrednu ulogu u Alžiru suprotstavljajući se francuskim kolonizatorima. džihad protiv fran­ cuskih kolonizatora te postaje politički i vjerski vođa mlade alžirske nacije. Druga bratstva doživ­ jela su zanimljivu sudbinu. sma­ tran od svojih učenika svecem završio je život u sirijskoj prijestolnici i dao se pokopati uz Ibn al-Arabija. stoljeće čije boravište zauzima. Manje se zna da je bio veliki mistik. istodobno član više sufijskih bratstava i slobodni zidar. E MIR ABD EL-KADER (1808. Čuvar nje­ gova groba u Bagdadu bio je starješina Portret emira Abda el-Kadera u vrijeme kad je bio na čelu rata protiv francuskih postrojba u Alžiru (slika E. Jedno od najsta­ rijih je nedvojbeno Qâdiriya posvećena izuzetnom liku Abda al-Qâdira al-Jîlânija (1077. Ovaj posljednji živio je cijeloga života u Bagdadu gdje je bio i teolog i sufijski učitelj. Upravo u Damasku posredstvom ne­ kog libanonskog prijatelja približava se francuskom slobodnom zidarstvu.-868) ili ona al-Hallaja (858. stoljeća rođe­ na su bratstva namijenjena da potraju katkad do naših dana. ali one su se gasile često nakon smrti svojih uteme­ ljitelja. Shâdhilya čiji je utemeljitelj Abu Tajna vjerska društva 44 . reda dok je neki šeik vladao cjelinom jedne regije. Poslije se pridružio isto tako Naqshabandiyji i Shâdhilyji. Još danas njegov portret visi na istaknutom mjestu u prostorijama lože Velikog orijenta Francuske u Parizu gdje su ga svojedobno smatrali poveznicom iz­ među dviju sredozemnih obala. iniciran je u Ložu piramida.). Iz revolucije iz 12. Ti­ jekom jednoga putovanja u Aleksandriju 1864. Takvo je npr. Emigrira u Damask gdje utemeljuje školu mistike nadah­ nuta načelima Ibn al-'Arabija.-922. Godefroya.

Sufiji razlikuju između teksta u pravom smislu riječi. Tako. Takav je Jalâl al-dîn Rûmî. nego duhovne udruge čiji se članovi nazivaju "dervišima". božanskome. Duša islama Pod vidljivom različitošću tih redova krije se dosta zajedničkih točaka. bâtina koji može otkriti samo česta meditacija. stoljeće) marokanskoga podrijetla bio mudrac i čiji je nauk stvorio bratstvo cijelo okre­ nuto prema meditaciji. murîd. svaki se derviš veže uz taj lanac posredstvom vlastita učitelja. zâhira i njegova skrivenog smisla. šeiku koji će iskušati njegovu opredijeljenost name­ ćući mu vrlo strogo pravilo života obilježeno lišavanjem hrane. mladi učenik pristupa inicijacijskom obredu koji se 1-Hassan'Ali al-Shâdhili (13. kad su obav­ ljene ove prve kušnje. Sva se temelje na utjecaju jednoga čovjeka. Bratstvo nudi i prostor i metodu da se dosegne Bog mističnim putem koji daje prednost ekstatičkom sjedinjenju uz cijenu stalnog čišćenja tijela i duše.Afganistanski sufiji slave dhikr. dugim bdijenjima i obavlja­ njem nezahvalnih i mučnih dužnosti. čestim po­ stovima. utemeljitelj slavnoga reda derviša zanatlija koji je slavio potragu za božanskom ekstazom kroz ples i glazbu. se mora prikazati pogla­ varu mjesnoga reda. Neki članovi Shâdhliye stvorili su red Isâwiye u Maroku koji je poznat po tome što je kod svojih pristaša razvio neosjetljivost na vatru i oštro oružje. Samo postojanja bratstva temelji se na zamisli da ljudi moraju preuzeti put (to je i smisao ri­ ječi tarîqa ) da se dosegne božanstvo koje je djelomično otkriveno samo u tekstu Kur'ana. Tarîqa je zapravo put prema ekstazi koji se obavlja u etapama. No­ vak. Od njega se osim toga traži da bude ponizan i krepostan. Bratstvo koje se stvaralo imalo je tešku dužnost da prenosi nedirnut nauk uči­ telja nakon njegove smrti i to zahvalju­ jući "lancu jamaca" ( silsila ) kojima se dolazi do utemeljitelja bratstva. često iznimna značaja koji je razvio originalni put pristupa 45 Tajna vjerska društva . obrednu molitvu u kojoj neumorno ponavljaju ime boga. sufijskog učitelja. šeika. Brat­ stva nisu sekte. potreban je dug i mučan rad i zahtjevna inicijacija. Ibn'Arabi bio im je uostalom pridru­ žen. da stalno vježba meditaciju i molitvu koje će biti svakodnevica njegova budućeg života. Jedan od njih na koljenima pada u ekstatički trans. Zaborav sebe radi približavanja Bogu Da bi se postao derviš.

posebno dhikra. Osim toga neki među njima bili su inicirani. Međutim čak i oslabljene tarîqe su opstale još i danas u cijelom musli­ manskom svijetu. zahvaljujući kojoj lanac nastavlja postojati u vremenu od početaka. islamska tajna bratstva 46 razlikuje od reda do reda. to je slučaj s Allâwiyyom koju je utemeljio Ahmad Ibn al-Allâwi 1918.. šeika. molitve. Neke su čak nedavno nastale. Taj prizor događa se još i danas. ali i milosrđa on štiti zajednicu derviša pod odgo­ vornošću bilo njezina duhovnog vode. Zatim on spaja svoju šaku sa šakom svojega starješine kako bi uspostavio s njim i cijelom zajednicom sveti savez kojim će primiti blagoslov bratstva. nekadašnjoj sudanskoj prijestolnici. koja se obavlja vrlo često uz pomoć svojevrsne krunice. Tom postupku dodaje se pri­ bjegavanje glazbi i plesu (samâ') što je olakšavalo zaborav sebe i odnos prema božanstvu navodeći katkad derviša na spektakularne kretnje kao što su hod po užarenom ugljenu. stakla. Vlast šeika temelji se na baraki. Odsad derviš može sudjelo­ vati u potpunosti u životu svojega bratstva. Osim intelektualnoga pozna­ vanja doktrine utemeljitelja učitelj mo­ Derviši. U vrijeme kad su obiteljske veze bile krhke. zabijanje igla u tijelo. Taj obred za­ jednički svim sufijskim redovima sa­ stoji se od toga da recitira ime Boga pod različitim riječima prisutnim u Kur'anu. zâwiya na arapskom). članovi Qâdiriye mole pred džamijom u Omdourmanu. tarîqa su primale isto tako hodočasnike na no­ ćenje. Kao prostor života. ukinuti ih kao što je bio slučaj u Turskoj u doba Mustafe Kemala Atatürka. stoljeća sve dok nisu postali središnji element islama. Derviši ga mogu napustiti kako bi propovi­ jedali nauk svojeg učitelja. Tijekom vremena poli­ tička moć pokušavala je ovladati njima. mantiju (khirka) koja simbolizira konačan ula­ zak u red. muqaddama. Samostan je otvoren prostor.. molitvu koja može poprimiti individualni ili kolektivni oblik. bilo mjesnih predstavnika. Stavljaju mu vunenu halju. . tajanstvenoj auri koju zadržava od svojega prethodnika i koju će prenijeti svojem nasljedniku.Tarîqa. gutanje škorpi­ ona. Dolaze ovamo samo da bi sud­ jelovali u molitvama. Šeikov blagoslov Život svakoga bratstva upisuje se na jednom mjestu: samostanu (tekke na turskom. ra imati duboko iskustvo ekstaze koje od njega čini vođu za iniciranoga za kojeg je zadužen da ga vodi do Boga. Zato mu se čita ispovijedanje islamske vjere. u Mostaganemu i upoznao Europu sa sufizmom. Općenito novak se pojavi pred muqaddamom ili šeikom kojem priseže da će poštovati najveću tajnu o običajima reda. Samostani su se množili od 14. ali oni zadržavaju svoj posao i svoju obitelj vani. tj.

Počinje vladavina kabalista. Onima koji ne znaju čitati hebrejski prepo­ ručuje da nabave izvorni primjerak Zohara koji će im služiti poput talis­ zakon. Neki kabalisti pribjegavali su hiromantiji. Ta epizoda ute­ meljuje ezoteričnu narav judaiz­ ma. on nikada nije bio iniciran i može se pohvaliti samo jednim jednostavnim susretom s nekim učiteljem za boravka u Izraelu 1962. je kabala stekla pravo građanstva. stoljeća prvo pravo kabalističko djelo Sefer ha-Bahir (Knjiga jasnoće). Proglasivši se "najvećim kabalistom na svijetu". napustila centar kad su od nje zatražili 10% njezinih prihoda. No sve to nije bilo otkrive­ no tako jasno. što mu daje auru an­ tičkoga teksta. mističan je komentar Tore. Njezini vjernici prepoznaju se po crvenoj narukvici koju nose na ručnom zglobu. prvih pet knjiga Biblije koja fas­ cinira židovski svijet. a otkriva se samo rijetkima posvećenima u židovsku mistiku. ostaje da je kabala u strogom smislu riječi rođena u srednjem vijeku kao reakcija na racionalističku filozofiju Majmonida (1135. Njegova genijalna ideja sastojala se u tome da se otvore vrata kabale ženama i nežidovima. Tajanstven smisao ostao je skriven svjetovnjaku. Ali tek sa Sefer ha-Zoharom (Knjiga sjaja). Ako je Bergov cilj "po­ moći sljedbenicima da nađu put prema duhovnoj svjetlosti".) koji dominira židovskim intelektualnim krajolikom.Kabalisti inicirani u tajne Biblije Božji zakon koji se otkrio hebrejskom narodu prenesen je samo djelomično. Demi Moore ili Davida Beckhama ponose se svojom pripadnošću Centru kabale (Kabbalah Center) koji već konkurira scijentološkoj crkvi u Hollywoodu. Hebrejska ri­ ječ kabbala označava tu usmenu tradiciju za koju K ABALA JE DANAS VEOMA U MODI. srednju prirodnu.. OJSIJE KOJI JE SIŠAO S BRDA Sinaja donosi sa sobom ploče na kojima je Bog upi­ sao deset zapovijedi koje će od sada služiti židovskom narodu kao KABALA U HOLLYWOODU Zvijezde poput Madonne. Unatoč tomu Centar kabale bilježi sve veći uspjeh. valja prihvatiti da taj ima takvu cijenu da je Jerry Hall.. se smatra da se prenosila stoljećima. a Mojsije je bio i vlasnik poruke skri­ vene u svetim pismi­ ma kojima se usuđuju približiti samo rijetki posvećeni. stoljeća spominje nekoliko "linija": mentalnu.. U Provenci u Languedocu napisano je u posljed­ njoj trećini 12. životnu.-1204. Utemeljitelj centra Philip Berg danas je na čelu prave multinacionale čiji su najbolji predstavnici članovi iz showbusinessa. 47 Tajna vjerska društva . koji je napisan stoljeće poslije u Kastilji. biv­ ša žena Micka Jaggera.. Ovaj duborez izvu­ čen iz nekoga traktata iz 16. Zohar napisan na aramejskom jeziku.. mana zaštitnika. Ako je neupitno da je oduvijek postojao određeni židovski ezoterizam..

naselili u Palestini koja u 16. No kada su katolički kraljevi zauzeli Granadu 1492. Drugi kabalisti su više slični magičarima. Tajna vjerska društva 48 . škole koje brzo privlače mlade teologe željne simbolič­ noga čitanja svetih tekstova. Neki od njih zatim sami utemeljuju škole. Kabalisti su egzegeti Tore koja prema njima drži skriven nauk nedostupnim običnim smrtnici­ ma.-1620. Tako stvaraju vrlo diskretne kružoke. Brojni Kabalisti napuštaju Andaluziju da bi se Od "kraljevstva" do "krune" deset sefirota predstavljaju različite manifestacije Boga pod "obzorom vječnosti" (drvorez izvučen iz traktata iz 17. Zohar je uostalom plod kolektivnoga rada što ga prikupio Moses de Leon. Louria misli da kabalisti tragajući za Bogom mogu pridonijeti iskupljenju cijeloga židovskog naroda. stoljeća). oni prakticiraju teozofsku kabalu.). izrađuju sve vrste zaštitnih amuleta i posvećuju se isto tako hiromantiji. Tako se neprekinutim slijedom znanje pre­ nosi s naraštaja na naraštaj.). prakticirati strog judaizam. Ondje propovijeda nauk. sinteze magijskih postupaka što se primjenjuju u judaizmu.i vladati pri­ stojno teologijom.Kabalisti inicirani u tajne Biblije 48 Božja riječ i magijski postupci Posvećeni i tvrdokorni znanstvenici kabalisti prenose svoje ezoterično znanje samo malom broju osoba koje smatraju dostojnima da ga prime. Među školama koje se tu raz­ vijaju najuglednija je ona u Safedu što ju je osnovao Issac Louria (1534. po­ najprije usmeni koji poznajemo pos­ redstvom njegova učenika Haïma Vitala (1543.što općenito znači imati više od 40 godina . Sljedbenici kabale nazvane "prak­ som". Da bi netko postao kabalist. Njih preziru klasični kabalisti. Louria inicira važnu liniju kabalista u kojoj su Moses Cordovero i Joseph Caro. Nakon smrti počeo se smatrati svecem. doseći od­ ređenu zrelost . alkemiji i astrolo­ giji. to je poremetilo geografiju kabale. Održavanje tajne koja se odnosi na misterije (ra­ zim) ezoterične tradicije zajamčeno je jakom osobnom vezom koja sjedinjuje učitelja s njegovim učenikom. stoljeću postaje njihovom drugom obećanom zemljom. Obnavljajući španjolsku kabalu.— -1270. treba ispuniti određen broj uvjeta: biti muškarac. Strpljiv prijenos Prve škole teozofske kabale rađaju se na zapadu sredozemnoga bazena: od Languedoca one su se raširile po Španjol­ skoj. On je bio iniciran kod nekoga kairskog učitelja prije nego što se naselio u Galileji.-1572. što ie veoma rijetko u judaizmu. ali ima i mnogo drugih u Kataloniji i Kastilji čija je egzegetska proizvodnja znatna. Najpoznatija je Géronov krug kojim upravlja Nahmanide ( 1194. i kada su iste godine izgnani španjolski Židovi.).

"oblikovano po načelima Tore" ko­ je samo krije dušu. Ondje gdje većina svjetovnjaka sličnih "nevještima koji vidjevši čovjeka odje­ venog u njegovu halju (.. Tako se u kabalističkim školama ohrabruje postojan i stalan komentar tekstova iz kojega se Danas je kabala u modi. "pravu Toru".). tj.. mora pojaviti bolje razumijevanje Boga.ti­ jelo. nego jed­ nako traže ekstatično iskustvo. Teorija sefirota kaže kako Tora sadr­ žava skup zakona skrivenih od stvara­ nja. Složena igra simbo­ la povezuje jedne s drugima zahvalju­ jući kojoj kabalisti dobivaju određeno tumačenje svijeta. Broju deset dodjeljuju sukcesivna stanja u kojima se očituje božanstvo. najdublji smisao teksta.iza jednostavna teksta . Geburah (moć). Svaki se identificira jed­ nim dijelom tijela i jednim stanjem te imenom božanstva.-1292. Nezah (vječnost). Takav je slučaj velikoga španjolskog kabalista Abrahama Aboulafije (1240. Boga samoga. kabalist zna razlikovati . U ovom centru za učenje studenti željni ezoterične duhovnosti meditiraju o posvećenim tekstovima judaizma. Recitirati božanska imena No neki se kabalisti ne zadovoljavaju mističnim pristupom Bogu. kabalisti ne okli­ jevaju pribjeći numerologiji prema slo­ ženoj metodi guematrije.) vide u nje­ mu samo halju (. Deset sefirota ob­ likuju "sefirotsko stablo" koje tvori di­ namično jedinstvo preko kojega se božanstvo otkriva onomu tko ga je znao odgonetnuti. Hôd (slava).)". Da bi to učinili.. Tiferet (sjaj). Binah (inteligencija). ali u obliku koji mogu dešifrirati samo posvećeni. nazvanih sefirot": Keter (kruna). Gedullah (veličina). Yesôd (temelj) i Malkhut kraljevstvo). Hôkhmah (mudrost). Po­ lazeći od meditacije o simbolima sva- 49 Tajna vjerska društva .Sefiroti ili deset manifestacija Boga Što naučavaju kabalisti? Oni se osla­ njaju na središnji pojam sefirota.. U Zoharu se može čitati da je "stvar nad stvarima proizvela deset aspekata svoje Biti.

Napokon. alkemije doživjet će neočekivano oduševljenje potkraj 20.-1325. Ekstaza je tražen cilj: "Kad budeš osjetio da ti srce izgara uistinu tako što kombinira. On savjetuje da se recitira tetragram Yhvh psalmodirajući dvanaest mogućih kombinacija četiriju konsonanata koji tvore višestruka ime­ na Boga. znak da idu u paru. stoljeća s pojavom "teološko-kriminalističkog" romana. bit ćeš na­ pokon spreman primiti čudesan utje­ caj. on savjetuje da se treba opskrbiti talismanima kako bi se popratila ta molitva. Z-KH-R (Z=7. Tako riječi koje znače "muški" i "blaženstvo" imaju iden­ tičnu numeričku vrijednost. KH=20 i H=5).-1494. Tajna vjerska društva 50 ... Kabalistička bratstva su ga slijedila u stopu. (B-R-KH-H. Susret biblijskih egzegeza i ezoterizma. Priča­ jući o tradiciji prema kojoj je Mojsije primio tajni nauk na brdu Sinaju hu­ manist legitimira tajni i inicijacijski aspekt kabale. što je drugo ako ne bacanje svetinje na paši pred pse. kabalistu je dovoljno da usporedi vrijednost triju konsonanata riječi "muški". Prema kršćanskoj kabali Fascinacija koju je kabala širila izvan ži­ dovskih sredina ne može se zanijekati. tj. GUEMATRIJA ILI BOŽJI PRORAČUN logijom. bit će veza između židovske i kršćanske kabale. s B=2. Da bi to učinio. vrijednosti riječi sefer (knjiga) i chem (ime) su identične: To­ ra zapravo sadrži ime Boga. Detalj poda katedrale u Sienni. Kršćanska kabala što ju je postavio Pic de la Mirandole postaje jednom od temelja kršćanskog ezoterizma u budu­ ćim stoljećima.). izradio je šifri­ rani postupak recitacije različitih bo­ žanskih imena koji podsjeća na neke sufijske postupke. Nakon mnogo stoljeća kabalisti su po­ novno posegnuli za njom kako bi dešifrirali posvećeni tekst. Upotrijebivši broj koji ide od 1 do 400 s dvadeset dva suglasnika hebrejskoga jezika posvetili su K ABALA JE USKO POVEZANA S NUMERO- se svim vrstama izračuna stvarajući ori­ ginalnu egzegezu Tore. ukupno 227) s vri­ jednostima koje tvore pojam "blagoslov". "Staviti na javno mjesto najtajnije misterije i tajne vrhovnoga božanstva skrivene pod korom zakona i velikim ruhom riječi. Od antike numerologijom su se služi­ le civilizacije oko mediteranskoga bazena. Aboulafia naučava i gestiku­ laciju: ruku dignutih prema nebu treba balansirati glavom "u pokretu koji imi­ tira crtež vokala pridruženog izgovore­ nu slovu". Da bi došao do toga rezultata. legendarni otac hermetizma i alkemije. ali po Božjoj zapovijedi da je to sve skriveno svjetini kako bi se priopćilo samo savršenima. Najbolja ilustracija toga je djelo veliko­ ga kršćanskog humanista Pica de La Mirandolea (1463. Aboulafia je mislio da će moći primijetiti božanstvo i postići ekstazu. Prema starom vjerova­ nju koje nalazimo već kod Pitagore i njegovih učenika brojevi imaju mističnu vrijednost zahvaljujući kojoj možemo shvatiti svijet u njegovoj pravoj stvarno­ sti.) koji u rene­ sansi preuzima kabalističke teze." Prema tome Pic uvodi spajanje između Hermes Trismegist. Zato je to ljudska odluka. R=200. Joseph Gikatilia (1248. kršćanstva i kabale u trenutku kada njegov prijatelj Marsile Ficin daje prevoditi Platona i hermetičke spise koji se pripisuju Hermesu Trismegistu. KH=20 i R=200. Drugi primjer." Aboulafia je uspostavio originalni put u sklopu kabalističkog pokreta koji slijedi njegov najtalentiraniji učenik.Kabalisti inicirani u tajne Biblije koga pisma.

jedno od najnovijih bratstava. One po­ najprije ustraju na duhovnoj praksi zikra. Ono je bilo na početku stvara­ nja libijske države 1951. O D POČETKA ISLAMA NIKNULO JE VIŠE One slave umjereni mis­ ticizam koji teži više pošto­ vanju zakona nego potrazi za ekstazom. Slično zvijezdama okreću se u isti mah oko sebe i oko šejha premještajući se od istoka prema zapadu. oni osiguravaju ulogu posrednika preko kojega prenose ljudima ono što primaju od Boga. GLAZBE- nici se raspoređuju i pripre­ maju. Senusije. Der­ viši su zapravo mistici koji pripadaju muslimanskom bratstvu. Napokon. Neki pjevač deklamira svečanu pjesmu u čast posla­ nika Muhameda. stoljeću imaju duhovnoga vodu Ebua Medjana (12. Poput mno­ gih drugih. Tako se zove svaki član vjerskoga bratstva povezan sa sufizmom. U kontaktu sa Šemsom Rumi upoznaje ekstazu i sjedinjenje s Bogom. a lijevom prema zemlji.-1273. 51 Tajna vjerska društva . EREMONIJA ĆE POČETI. izraz je misticizma jednog od najstarijih islamskih bratstava. oni se rješavaju svojega ogrtača i pokazuju svoju bijelu tuniku. Iza toga sekularnog društva krije se lik jednog od najvećih mistika islama. Ono je prisutno u cijelom svijetu od Maroka do Indonezije. stoljeća bježeći pred upa­ dima Mongola teolog Behauddin Veled napušta sadašnji Izrael i sa svojom se obitelji naseljava u gradu Konji u srcu Anatolije. Kad kre­ tanje jednom započne.) koji oponaša korak svojega oca poput "oceana koji hoda iza jezera".). a danas ih ima pedesetak koja okupljaju pedesetak milijuna muslimana diljem svijeta. Napuštanje toge simbolizira tjelesnu smrt i ponovno rođenje u višoj i mističnoj duhovnosti. Nakon razdoblja izobrazbe u Halepu i Damasku mladić nasljeđuje oca. stoljeću zastupljene su u cijelom muslimanskom svijetu. On duguje svoj spas samo velikoj rijeci turista koji se dive tim iznimnim plesačima što im je omogućilo da se održe unatoč vlastima koje su bile neprijateljski raspoložene prema njima. stoljeće). Dželaluddina Rumija. Naj­ starije je Kadirije koje prenosi nauk Abdura Kadira Džilanija (1077. posebno prisutne u Indiji osnovao je Dijauddin Suhraverdij (umro 1167. u Turskoj.). Predaje u kuranskoj školi ili medre­ si do njegova ključna susreta s nekim Šemsom koji je bio derviš.-1166. Zatim dolaze plesači na scenu u pratnji svojega učitelja. a karakterizira ga odbijanje glazbe i plesa. Suhraverdije. Na zvuk violine. šejha koji se prepoznaje po crnom šalu. VELIKA SUFIJSKA BRATSTVA Često smatrani običnim plesačima vrteći derviši su u stvarnosti inicirani koji traže trans s Bogom preko svetoga plesa seme. stoljeću Ali al-Senusi. laička vlada Kemala Atatürka službeno je 1925. utemeljio je u 19. od dvjesto bratstava. zabranila njihov red. mu­ škarci započinju kružni ples koji se zove sema. Ocean koji hoda iza jezera Početkom 13. I kada derviši desnom rukom pokazuju prema nebu.Vrteći derviši ili ples za molitvu Više od običnoga spektakla nebeski balet vrtećih derviša u Konji. Šazilije koju je osnovao Ali Šazili u 13. Nakšibendije koje je utemeljio Behauddin Nakšibendi u 16. tamburina i neya. Na putu u progonstvo mno­ go je ljudi bilo zadivljeno mudrošću njegova mlađeg sina Dželaluddina Ru­ mija (1207.

On sada može u potpunosti sudjelovati na odredu plesa kojim se sjedinjuje s božanstvom. ljubomorni na po­ tomka staroga derviša zbog svojega učitelja. šejh mu daje crveni konični šešir. tj. što znači "naš učitelj". podigli su mu mauzolej u kojem je pokopan. očistiti zahode. Na tom mjestu se nekoć nalazio ružičnjak palače Seldžuka. šejh. mladog čovjeka od­ vode u njegovu ćeliju koju neće moći napustiti osamnaest dana. mladi novak morat će se prilagoditi za­ povijedima svojih starješina i izvršiti velik broj neugodnih zadataka: oprati rublje. Tajna vjerska društva 52 . Istodobno će biti iniciran u semu. Tisuću i jedan dan kušnje Bratstvo vrtećih derviša organizirao je Rumijev sin sultan Veled. voditi kućanstvo itd. No Šems jednoga dana misteriozno nestaje. bilo je ime što ga je Rumiju dao njegov učitelj) koje na zapadu zovu "vrteći derviši" i koji su ples i glazbu stavili u središte svoje liturgije. Sasvim sigurno da Rumi kod derviša promatra ples kao povlašteni način susreta s Bogom. Kada protekne tisuću i jedan dan. Tijekom tisuću i jednoga dana. Budući sljedbenik treba najprije otići u neki samostan derviša. Nakon tog roka. nazvan tekija gdje ga prima njegov duhovni poglavar. Rumi je tu naučavao mnoge godine.Mauzolej vrtećih derviša u Konji. možda ga ubijaju Rumijevi učenici. tri godine po lunarnom muslimanskom kalendaru. sikke koji od njega čini sasvim poseb­ noga šejha. ali zato treba pobijediti u odre­ đenom broju kušnji. Ono predlaže svojim sljedbenicima originalni pristup svetinji. On definitivno prestaje pouča­ vati i utemeljuje bratstvo Mevlana (Mevlana. Kada ona završi. Kad je umro. oba­ vještava se novaka da će sljedeći tjedan moći prisustvovati ceremoniji inicijaci­ je. Tada po­ činje dugo razdoblje kušnje.

Od hereze do legende, katari
Da bi ih pobijedila, Crkva je stvorila opasnu inkviziciju prije nego što su ih progutali plameni lomače. Tvrdokorni vjernici za jedne, čuvari svetoga Grala za druge, danas još žive u mašti u Languedocu.
A STRMOM STJENOVITOM vr-

huncu koji dominira dolinom Lasseta impozantne ruševine dvorca Montségur čini se da još čuvaju legende i veliku tajnu koje obavijaju katarsku epopeju. Isti dojam ostavlja citadela Peyrepertusea, jednog "od pet Carcassoneovih sinova" s Quéribusom, Puilaurensom, Termesom i Aguilarom. Ali u Montséguru najživlje je sjećanje na "albigensku" pustolovinu. Nakon višemjesečne opsade ovi su se heretici u ožujku 1244. predali postroj­ bama vojvode od Carcassonea u prisut­ nosti narbonskoga nadbiskupa, ali više od njih dvjesto radije je ustrajalo u svojoj vjeri te su poginuli na divovskoj lomači. Na veliku sreću mjesnoga turizma grad je danas postao mjesto različitih slavlja i povijesnih sjećanja. No rijetki su posjetitelji koji znaju da poznata citadela Montségura nije "katarski dvo­ rac", nego kraljevska tvrđava sagrađena više desetljeća nakon predaje heretika. U stvarnosti katari su pobjegli u castrum, utvrđeno selo od kojeg danas ne­ ma ni traga. Nedvojbeno trebao je prestižniji kadar, monumentalniji da bi se ukorijenio mit i dalo više širine epo­ peji koja nastavlja fascinirati i malo je reći da je katarsko potomstvo poticalo i još potiče brojne legende. Tko su mu­ škarci i žene koje tvore tu zajednicu, a čiji su se svećenici dali nazivati "savrše­ nima" i čiji prvi tragovi sežu u 12. stoljeće?

Osporavana crkva
Katari ulaze u povijest oko 1160. kada se u Porajnju umnožavaju lomače su­ srećući se sa sve brojnijim hereticima. Svećenik Eckbert iz Schönaua prvi upo­ trebljava izraz "katari". Njegove prisege i one drugih propovjednika - poput Evrevina iz Steinfelda - stigmatiziraju štetno bujanje pokreta koji cvatu u Eu­ ropi ugrožavajući katoličko pravovjerje. Jedna je regija više od drugih obilježena žigom hereze. Radi se o jugu Francuske,

Katarski križ pojavljuje se u mnogim selima u Languedocu kao što je slučaj ovdje u Avignonetu u Lauragaisu, lokalitetu smještenom između Toulousea i Carcassonnea.

feudu albigenza. U tim zemljama gdje je utjecaj francuskoga kralja slab, gdje gradovi uživaju velike slobode, katarska hereza nalazi pogodno tlo za širenje. Njezini članovi ne žive u tajnosti i tvore pravu crkvu s biskupima, svećenicima obreda i vjernicima. Ti muškarci i žene

53

Tajna vjerska društva

Od hereze do legende, katari

54

najčešće potječu iz imućnijih slojeva društva: plemstva, građanstva, učenih ljudi... i uživaju relativnu naklonost mjesnih kneževa. Katari iz Languedoca

ne tvore tajno društvo u pravom smislu riječi. Sličniji su nekoj vjerskoj sljedbi koja propovijeda radikalni dualizam po kojem je Stvaranje djelo nečastivoga, a

KATARSKO BLAGO

zgrnuli fantastično blago što su ga pohranili u Montséguru, posljednjoj utvrdi njihova otpora u Languedocu. Nije dakako nikada pronađen ni najmanji trag toga blaga, no to nije sprječavalo da bujna mašta nekih strastvenih zagovornika toga pohranjuje misteriozne glasine. Neki su spominjali čudnu zgodu što se zbila tijekom duge opsade Montségura. Kad su pregovori 1. ožujka 1244. doveli do predaje, ljudi pod opsadom su bez vidljiva razloga zatražili primirje od dva tjedna. Kad je 15. ožujka isteklo primirje, oni savršeni, neslomljivi našli su smrt na lomači. No četvorica njih, skri-

L

EGENDA PRIPOVIJEDA KAKO su KATARI

veni u podzemlju citadele, spasili su se

sutradan objesivši se na užad kako bi sišli niz vrtoglavi nagib zapadnoga pročelja lokaliteta. Ljudi su se pitali: koje je bogatstvo moglo prenijeti četvoricu ljudi samih i bez konja, ako to nije duhovno, a ne materijalno blago? Tako je nekoliko stoljeća poslije legenda o svetom Gralu ušla u povijest albigenza... Mnogi osporavaju te hazarderske hipoteze i još su u potrazi za zlatom za koje pretpostavljaju da je katarsko. Je li skriveno u špiljama koje okružuju Montségur ili je odneseno u Italiju, na što je upućivalo više povjesničara? Debata ostaje otvorena kao i potraga za tim nevjerojatnim blagom...

ne božanske. Za njih je Bog samo duh koji se nije mogao utjeloviti pa zato odbijaju euharistiju. Njihov dualistički pogled na svijet vodi ih tomu da optu­ žuju prijevaru i pokvarenost Crkve ljudi, a više poštuju Crkvu Krista, du­ hovnu i nebesku. I napokon oni vjeruju u seobu duša: duša koja nije dostojna da uđe u Kraljevstvo Božje osuđena je da se reinkarnira u tijelo drugoga čov­ jeka, čak i životinje. Katarizam nije, ka­ ko se često govorilo, popularna hereza, nego intelektualni nauk.

Oviseći o vikontu od Narbonne dvorac Peyrepertuse bio je katarska citadela prije nego što su ga osvojile kraljevske po­ strojbe u vrijeme križarskoga rata Albigenza.

55

Od hereze do legende, katari

Vjernici i savršeni
Katarska zajednica dijeli se u dvije sku­ pine: većina vjernika s jedne strane, "sa­ vršeni" s druge strane. Prvi slijede način života koji je, iako obilježen velikom stro­ goćom, dosta sličan onom rimokato­ lika. Međutim u trenutku smrti vjernici smiju primiti consolamentum, jedini sa­

krament koji priznaju katari. Ovo du­ hovno krštenje koje se daje polaganjem ruku oslobađa vjernika svih grijehova i takva posljednja pomast daje mu pravu putovnicu za drugi svijet. Katarski pastori - koje će inkvizicija nazivati "savršenima" - međusobno se nazivaju "dobri muškarci" ili "dobre žene". I oni su primili consolamentum, ali on ima

BOGUMILI I VALDENZI
nedostaje krivovjernika okup­ ljenih u više ili manje tajna društva jer su bili proganjani. Mnoštvo tih skupi­ na prenosi intenzivno duhovno vre­ nje, ali često i osporavanje političkoga sustava. U sjevernoj Europi mnogo je pokreta bilo proganjano od 11. stolje­ ća, a prva lomača na zapadu zapaljena je u Orléansu 1022. No u 12. i 13. sto­ ljeću bujaju heretičke skupine, poseb­ no u južnoj Italiji i Languedocu. Svi ti pokreti dijele dvojnu viziju svijeta u ime koje preziru zemaljske vrijedno­ sti. Neke od tih skupina čak su splele međusobne veze. To je posebno slučaj s bogumilima koji su smješteni na Balkanu i čiji je biskup Niketas bio na čelu katarskoga sabora 1167. Najtraj­ niji od tih heretičkih pokreta osim katarskih je onaj valdenza. Posvetio ga je 1170. Pierre Valdès u području Lyona. Tu skupinu propovjednika Crkva priznaje od početka. Međutim njiho­ va reformatorska revnost ubrzo po­ buđuje sumnju u očima Rima i oni postaju predmetom istraga i inkvizicijskih optužbi. U 16. stoljeću pri­ klanjaju se protestantskoj reformi u kojoj još danas tvore jedan od ma­ njinskih ogranaka.

U

SREDNJOVJEKOVNOM SVIJETU NE

vrijednost ređenja. Tom ceremonijom oni se podvrgavaju veoma striktnom pravilu. Apstinencija je obvezna, svako­ dnevne molitve namijenjene su čeličenju duše, dok post, zabrana mesnih jela i puštanje krvi oslabljuju tijelo što ga njihov nauk prezire. Okupljeni u zajed­ nicama, oni žive u svijetu nastavljajući obavljati svoj posao. Osim toga dio života provode propo­ vijedajući i pružajući utjehu umirući-

Ovaj duborez iz 19. stoljeća predstavlja dramatičnu smrt posljednjih katara, osuđenih zbog krivovjerstva na kraju opsade Montségura. U prvom planu dominikanci.

ma, postajući tako živi primjeri za vjer­ nike koji poštuju njihove visoke mo­ ralne vrijednosti. Katari im mnogo duguju za svoj uspjeh.

Lomača u Montséguru
Upravo oduševljenje katarskim idejama jednoga dijela društva u Languedocu zvoni na uzbunu u Crkvi. Oko 1200. papa šalje propovjednike; među njima se nalazi Dominique de Guzman koji će nekoliko godina poslije utemeljiti red Braće propovjednika, budućih domini­ kanaca. Ali neočekivani događaj daje tragičan obrat situaciji. Godine 1208. Pierrea de Castelnaua, papina izaslani­ ka, ubija sluga grofa od Toulousea koji je odan krivovjernim idejama. Papa Inocent III. odmah upućuje poziv križarima da krenu u rat protiv krivovjernih albigenza. Ponovno osvajanje Languedoca trajat će više od trideset godina. Najprije postrojbe Simona de Montforta, zatim inkvizicija i interven­ cija francuskoga kralja pobijedili su ot­ por katara. Kada je Montségur pao 1244., neke manjine napuštaju Fran­ cusku i odlaze u Italiju, ali može se reći da je hereza nestala početkom 14. sto­ ljeća kad je 1321. na lomači spaljen posljednji "savršeni".

povezuje s Arijcima, potomcima Vizi­ gota koji su upali u to područje u 5. stoljeću. Strastveni zaljubljenik u ger­ mansku mitologiju i uporni čitalac Parzivala Wolframa von Eschenbacha (13. stoljeće) Rahn prvi povezuje katare sa svetim Gralom. Po njemu katari su bili

Rođenje mita
Tragična povijest katara ne završava međutim u srednjem vijeku, nju je re­ aktivirao u 19. stoljeću Napoléon Peyrat, pastor iz Languedoca. Osjetljiv prema sudbini vjerskih manjina, on 1872. objavljuje divovsku Povijest albi­ genza koja prenosi u epopeju sudbinu "dobrih ljudi" iz Longuedoca i čini od Montségura mjesto mučenja, "zračni tabernakul koji skuplja krhotine Akvitanije na more krvi". Odsad je ciklus ka­ tara u modi. Tridesetih godina prošloga stoljeća Nijemac po imenu Otto Rahn seli se u Ariègeu. Uvjereni nacist, blizak Himmleru, očaran je katarima koje

čuvari kaleža u koji je Josip Arimatejac skupljao Kristovu krv. On isto tako mi­ sli kako gralov dvorac, nazvan Montsalvatge kod Wolframa nije ništa drugo nego Montségur. Križarski rat protiv albigenza nije imao drugu svrhu nego da im ugrabe grala, ali više "dobrih ljudi" uspjelo je pobjeći, odnoseći sa sobom basnoslovno blago. Taj mit lišen svakog temelja imao je izvanrednu sud­ binu sve do naših dana. Danas još na rubu uglednih povijesnih udruga po­

Još danas zadivljuje podsjećanje na katare. Ovo tkano platno što ga je stvorio "Quadratto" resi kuću-muzej Déodata Rochéa, pionira neokatarizma.

stoji određen broj neokatarskih društa­ va, više ili manje tajnih koja za sebe tvrde da prenose skrivene nauke posljednjih savršenih. Neki tvrde da čak udjeljuju pravi consolamentum koji donosi novac.

Tajna vjerska društva

56

Političke ambicije Bijeloga lotosa Rođeno pod pečatom budističke religije. ODRŽAVA SE U Šan- gaju konferencija protestant­ skih misija koja pokušava prekinuti prodor kršćanstva u Kinu. Pod imenom Bai-lian-jiao to je društvo predlagalo izvornu vjersku i duhovnu poruku čija se mitska priča o podrijetlu širi: njegovi očevi utemeljitelji bili su navodno jedan taoistički učitelj. Ako nije nas­ tao u 4. stoljeću. stoljeću. ODINE 1890. ne seže ni u 12. . Njezini se pristaše služe taoističkim elementima kao što su podudarnosti među vrlina­ ma. jedno od najstarijih i najvažnijih kineskih tajnih društava stoljećima je vršilo ključni utjecaj na politiku srednjeg carstva. Velečasni F. Kinesko društvo je već stoljeći­ ma ustrojeno skupom inicijacijskih i vjerskih bratovština koje izviru iz dviju glavnih obitelji: na jugu Trijada koja je utemeljena u 17. Ovdje se vidi Buddha okružen monasima i bodhisattvama. James izvještava pred zaprepaštenom javnošću kako u njegovoj provinciji Shandong ima naj­ manje sto tajnih organizacija koje kom­ biniraju vjersku doktrinu i političku akciju. Budistička sekta sinkretičkoga nau­ ka bilježi sve veći uspjeh. Isto tako prakticiraju magiju i najavljuju blizu reinkarnaciju Buddhe. kako to tvrdi legenda. Stručnjaci napokon naglaša­ vaju da je bratstvo obilježeno utjecajem manihejskih zajednica prisutnih u Kini. bićima obećanim buđenju (slika na svili iz 10. stoljeće. stoljeća). na sjeveru Bi­ jeli lotos koja je još starija. H. jedan pjesnik i jedan budistički svećenik koji su sva trojica štovala osloboditelja po imenu Amitâbha. boje i brojevi. Bijeli lotos se nadahnjuje budizmom.

uskoro proganjani i osuđiva­ ni na smrt. Otada pristaše Bijeloga lotosa. Osam dijagrama sudjeluje 1813. U LAZAK BIJELOGA LOTOSA zabranjuje društvo s obrazloženjem da se odaje "magijskim postupcima kojima vještice i čarobnjaci zapovijedaju sveci­ ma. Pod tim aspektom ulazi u politiku. pristaša sekte. Wang Song. ističe se prakticiranjem borilačkih umi­ jeća i potkraj 19. Tako će 1793. svih tajnih koje su nastaja­ le tijekom stoljeća. Ona osvaja seljačke mase koje su bile veoma nepri­ jateljski raspoložene prema mongolskoj dinastiji Yuan. I očito onaj koji je pod imenom Taizu postao prvi car Ming 1368. Dvadeset godina poslije pristaše će se uspjeti domoći Zabranjenoga grada. jedva što je stupio na vlast. koja je tako­ đer bila emanacija Bijeloga lotosa. organizirati ustanak velikih raz­ mjera i pokušati. Kako bi dobili na učinkovitosti.koji se uostalom koristio na njegovu veliku dobrobit. Taizu. te organizaciji velikih ustanaka. utemeljitelj dinastije Ming (1368. Među ostalim društvima koja pripadaju Bije­ lom lotosu možemo navesti i Nian. poslavši ga u ilegalu i političku borbu. njezini pristaše sudjeluju ak­ tivno u borbama koje će dovesti dinas­ tiju Ming na carsko prijestolje. Bi­ jeli lotos i njegove podruž­ nice i dalje su ponajprije vjerska društva. pišu uroke po vodi. zbaciti mandžurijsku dinastiju Qinga. No kako ih je dinastija Ming snažno osudila. nije nitko drugi nego stari budi­ stički svećenik. Bijeli lotos je u prvom redu zainteresiran za tu pobjedu.ŠIROKA MREŽA PODRUŽNICA u ilegalu izazvao je stvaranje brojnih podružnica.-1644. šef Bijeloga lotosa." Očito radilo se ponajprije o tome da se zaštiti jedna skupina koju je dobro poznavao i čiji je potencijal za političku destabilizaciju uočio . doduše bez uspjeha. Njegovi članovi podvrgavaju se različitim inicijacijskim kušnjama kako bi prešli iz ranga običnog vjernika u rang učitelja. sastavljen od seljaka koji su se borili protiv carskih postrojbi u sjevernoj Ki­ ni. oni pribjegavaju političkom otpo­ ru koji će se protegnuti na stoljeća i koji će pridonijeti padu dinastije Ming 1644.) bio je član Bijeloga lotosa prije nego što se okrenuo protiv njega. ali i na neprovidnosti. Juriš na vlast No u tom razdoblju sekta Bijeloga lo­ tosa još nije tajno društvo. Tajna akcija Prisiljeni da izrade zna­ kove prepoznavanja. organizirana na veoma hijerarhijski način koja du­ guje ime brojkama kojima su se služili taoisti da bi čitali budućnost. u os­ vajanju Zabranjenoga grada. nas­ tavljaju se okupljati u najvećoj tajnosti i nakon svakoga sastanaka obe­ ćavaju da će čuvati tajnu o svojim vjerskim i poli­ tičkim postupcima. a onaj tko bi je prekršio vidio bi "kako mu se tijelo pretvara u gnoj i krv za sto dana". stoljeća nastoji otje­ rati strance iz Kine. Jedna od najvažnijih je ona Osam dijagrama. član Trijade i blizak Bijelom lotosu. Čak je moguće da ime Ming. Tajna se pomno poštuje. žurno Tajna vjerska društva 58 . Novi car. Godine 1911. "svjetlost". sek­ ta se dijeli u malene mjesne ili regionalne skupine. odlaze u ilegalu. pot­ ječe od staroga manihejskog temelja Bi­ jeloga lotosa koji pripada imenu što je bilo dano proroku Maniju nazvanom "poslanik svjetlosti" (Mingshi). Slavna sekta boksača. dinastiju Ming je napo­ kon zbacio republikanski pokret što ga je vodio Sun Yat-sen.

odmah vidi u toj "spletki pobožnjaka" opasnost koju valja odalečiti. I Mazarin koji obnaša političku vlast u ime mladoga Luja XIV. Veoma pobožan. Valja spomenuti da je podupiru važne osobe. rastao se od žene da bi se posvetio svećeništvu. Družba je jedva iz­ makla zabrani. U to vrijeme bratstvo je moćno. ODINE 1609. imao je ideju o brat­ stvu koje bi ujedinilo laike i vjernike oko zajedničkog ideala visoke pobožnosti i konkretne akcije u svijetu. stoljeća). Izdaje zapovijed da se sastanci udruge smiju održavati samo uz prethodno kraljevo odobrenje. On potvrđuje da se kuje zavjera u sjeni tajnog društva. Sulpicija. FRANCUSKIM Kra- ljevstvom kružio je pamflet pod naslovom "Podsjetnik da se upozna duh i ponašanje družbe ustanovljene u gradu Caenu". ali i laike prvoga reda poput princa od Contija. Bossueta ili Jean-lacquesa Oliera. "Prilagoditi se skrivenom životu Isusa Krista" Družba Svetoga Sakramenta utemeljena je trideset godina prije na inicijativu Henrija de Lévisa. Među osobama koie su mu se pridružile nalazimo redov­ nike poput svetog Vincenta de Paula. Nadahnut iskrenom vjerom. ute­ meljitelja Družbe sv. 59 Tajna vjerska društva . vojvode od Ventadoura.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Pod izlikom da olakšava bijedu svojih suvremenika vrlo diskretna Družba Svetoga Sakramenta miješala se suviše blizu političkim metodama kraljevstva prije nego što se Mazarin zabrinuo zbog toga. Vjer­ ska bratstva su klasični oblici kršćanske Mašući pokaznicom s presvetim sakramentom zaklonjenom ispod baldahina članovi Družbe Presvetog Sakramenta u procesiji (duborez iz 17. počevši od kra­ ljice majke Ane Austrijske. to više što su mu neki članovi spomenute bratovštine već predbacili ponašanje koje nije baš u skladu s njezinim crkvenim statutom. Družbe Svetoga Sakra­ menta. vojvode od Nemoursa. predsjednika pariškoga parla­ menta. Fouqueta i Lamoignona.

dobio je zabranu izvođenja ko­ mada. tako radikalno. ali i libertince čiji ih običaji šokiraju. . Zato je upokoravanje 1660. M OLIÈRE JE BIO ZAKLETI NEPRI- Luj XIII. pa čak i u politički. ako je ono distinktivno obilježje bratstva. stih 365. U Tartuffeu on ismijava pobožnjake. Godinu dana poslije počinje vladati Luj XIV. traže da se zatvore neke pariške ustanove koje smatraju "nemo­ ralnima" kao što su javne izložbe ilus­ triranih knjiga. Ako su joj Richelieu i Luj XIII. Radikalna novina družbe jest da su se sastanci veoma brzo počeli održavati u najvećoj tajnosti.-376." Njegovi su članovi morali tajiti svoju pripadnost i djelovati u vlastito ime. Žele steći časti i ugled kod ljudi Prevrćući oči. kada mu umire majka. sta­ tuta: "Društvo će raditi u potpunoj taj­ nosti. Godine 1666. na prodaju roba. a temelj će mu biti duboka poniznost i milosrđe čime će što više oponašati Isusa Krista u svetom sakra­ mentu koji je tu skriven. Ta stega nametnuta je svima kako to potvrđuje članak 9. lupajuć si grudi Ljudi što ih snaga zanosa potresa.) koji je reafirmirao stvar­ nu nazočnost Krista u kruhu i vinu. a zabavu vole. Malo- -pomalo intervenira redovito u javni život. lažni. Svi se međusobno nazivaju "braćom" i nalaze se četvrtkom koji je posvećen štovanju presvetoga sakra­ menta kako bi zajedno molili. Družba se proširila po provinciji gdje 1660. Njegov ton je bio oštar: Sve im to ne vrijedi ni pišiva boba. i preuzima kraljevstvo u svoje ruke. MOLIÈRE I POBOŽNjACI jatelj te družbe. Osvetljivi. Po­ svuda gdje imaju moć i u najvećoj di­ skreciji nastoje nametnuti totalnu katolizaciju društva koje znatno nadi­ lazi početnu pobožnu i milosrdnu namjenu. on zapovijeda raspuštanje družbe. to više nisu Mazarin i Luj XIV. suci i odvjetnici. župnici. posebno protestante. Puni svetog žara milostinju mole. Nakon što je družba ukinuta. ono je veoma popularno od kraja 16. I napokon obrušavaju se na neke kraljeve podanike. Pobožnost im zanat. Opasan politički utjecaj Članovi bratstva regrutiraju se ponaj­ prije medu društvenom elitom: tu se susreću plemići. međutim 1664. janseniste. bili skloni u početku.. broji više od pedeset podružnica. Diskrecija njezinih članova i njihov utjecaj daju joj učinkovitost skupine za pritisak. To su te stalne intervencije u politički život zbog kojih družba postaje pomalo sumnjiva i smeta u očima kraljevske vlasti. Tako "braća" dobivaju zabra­ nu dvoboja i osudu huljenja u svakod­ nevnom jeziku.. što se tiče odanosti presve­ tom sakramentu.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta pobožnosti. Svjetuju tišinu. bio je uvijek sklon Družbi. Svoju mržnju zovu interesom neba Molière. stoljeća jer je imalo odjeka na Tridentskom saboru (1545. Tartuffe. Bore se protiv mode svojega vremena koju smatraju "bes­ ramnom". njegova žena Ana Austrijska i Gaston d'Orléans mole sveti sakrament koji se nalazi u pokaznici u obliku sunca. komad se napokon može igrati 1669. 1664. besavjesni biti. I vrlinom znadu opačinu skriti. biskupi.-1563. Što za blagom jure po stazi nebesa. Ako im koga uništiti treba.

Clairvius je sumnjao u jedno­ ga od svoje braće da je platio boka. ODINE 1980. na Haitiju jer su se odali nekom kanibalskom obredu. ali on ispunjava i važne društvene i političke funkcije na Haitiju i u Brazilu. Clairvius joj priča da se sjeća svoje "ag­ onije" i Angelinina plača. Priča da je. Ondje je u polukomatoznom stanju radio godinama kao "zombi" sve dok nije izmaknuo skrbništvu svojega učitelja. CLAIRVIUS NARCISSE ponovno se ukazao Angelini. jedna ekipa BBC-a pohitala na ta mjesta kako bi to ispita­ la. ča­ robnjaka koji prakticira vudu kako bi ga sveo na to stanje roba da bi on mo­ gao u potpunosti uživati nasljedstvo koje je priželjkivao. . svojoj sestri nakon osamna­ est godina odsutnosti. Taj je slučaj tako odjeknuo da je 1981. direktoru centra za psihijatriju u Port-au-Princeu koji se zanima za vudu od 50-ih godina prošloga stoljeća. Ona je ipak prisustvovala njegovim zadnjim trenucima u bolnici na Haitiju 1962. prekriva veća vjerska dimenzija. bio pokopan. a zatim iste večeri izvađen iz lijesa da bude odveden u okolicu Hait- skoga rta. budući da su ga smatrali mrtvim. Ekipa je potvrdila Clairviusove izjave da je on doista bio žrtva podvale u kojoj je inter­ venirao čarobnjak vudua da bi ga droPraksa vudua je katkad popraćena krvnim žrtvama.. Ovi pristaše su bili smaknuti 1864. Obratila se Lamarqueu Douvonu.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Vudu koji je opstao medu primitivnim afričkim kultovima što su ih "izvezli" crni robovi.

. po­ slije Haitiju. U to vrijeme milijuni Afrikanaca bili su uhvaćeni i prebačeni u novi svijet gdje rade na plantaža­ ma kao robovi. otrovnu tvar koja može poremetiti disanje. Nekima od tih robo­ va pridaju izvanredne moći: dar posvudašnjosti. S jednog kontinenta na drugi Haitski vudu uranja korijene u drevne kultove koji su stigli ravno iz Afrike. Tako dobivena mješavina izaziva uzetost koja sa sobom povlači potpunu nepokretnost tijekom ko­ je granica između smrti i života postaje neizvjesna. magijske moći. koje se počelo nazi­ vati crnci maroni. ostatke guštera. otrov koji se najčešće ulijevao u cipelu ili na leđa cilja­ ne osobe kako bi mu impregnirao kožu... "maronirati" kako se tada govo­ rilo. Kolonizatori su se pobrinuli da pomiješa­ ju narode kako bi spriječili svaki osjećaj jedinstva koji bi mogao dovesti do pobune. No njegova obitelj i njegovi pri­ jatelji neće ga htjeti nikada više vidjeti zbog straha da će prkositi ugledu čarob­ njaka.. poznati pod imenom vudu nastavljaju una­ toč otporu koji je pos­ tojao". francuske vlasti na otoku Saint-Domingue. Tu su se pridružile biljke ko­ je sadržavaju saponin. Za njih. kreolski.. Dodaju kako su strašne prisege čije izvrše­ nje može ugroziti javnu sigur­ nost spremljene među rukama onih koji predsjedaju tim or­ gijama" i zabranjuju okup­ ljanja u kojima se miješaju molitve i plesovi. Ova statuica iz Benina upotrebljava se kao fetiš u kultu vudua: za nju se smatra da može iscijeliti bolesnika na daljinu. "Tvornica zombija" je najspek­ takularniji i najpoznatiji aspekt kulta vudua. Me­ đutim dio robova nastoji pobjeći. Nedavna su istraživanja pokazala da taj pripravak sadržava ljudske kosti.. a prakticirali su ih narodi iz Benina i Toga Vudu vuče podrijetlo iz Afrike. girao. Oko tih propovjednika-čarobnjaka.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe "PRAH ZA ZOMBIJE" Istraživači su pretpostavili a zatim ustanovili da su haitski čarobnjaci upotrebljavali poseban prah kako bi pre­ tvorili svoje žrtve u zombije.. u žaru tih noćnih sastanaka stvaraju se tajna brat­ stva koji su živ izraz otpora kolonijal­ nom poretku. Ali za sociologe religije taj je fenomen još simptomatičniji: to je za njih slika trauma što su ih crnci pretr­ pjeli u vrijeme ropstva. veoma otrovne žabe koja se sva pretvo­ rila u prah. zabilježile u nekom izvještaju da "se opasni skupovi. Pre­ ma liječniku Wadeu Davisu sa Sveučilišta Harvard taj otrov što ga spravlja boko je to djelotvorniji što je žrtva više uvje­ rena u moći svojega mučitelja i stvar­ nost vudua. osušene kosture bufa marinusa. ostaje samo jedan izlaz: sastajati se u tajnosti kad padne mrak kako bi bili u duhovnoj vezi s mističnim silama za koje se pret­ postavlja da su više nego kod bijelaca. Religija crnaca marona Već su 1797. čak i za iskusne liječnike. Ona su to više spojena što crpe snagu i referencije u bogatoj afričkoj religijskoj baštini. Oni su uostalom skovali zajednički jezik.

Marinette. Oni se pokazuju ljudima na različite načine...CEREMONIJA U BAHIJI u hramu kako bi pitali duhove o budućnosti ili o nekoj drugoj temi. Njega zazivaju svećenici vudua . duh smrti i groblja. prinosi žrtvu bogovima. Marinette i Barun-Subota Nedvojbeno najpoznatiji kult vudu koji se prakticira na Haitiju dobro je očuvao veze s originalnim vôduom. Kada bubnjevi prestanu uda­ rati... pjesama i pleso­ va budućeg sljedbenika obuzima duh kojem se zavjetuje: on komunicira sa svijetom loa. To je i slučaj u Kubi gdje je neka tajna religi­ ja što je čuvaju narodi Calabara stekla ulogu sličnu onoj europskog slobodnog zidarstva. Kult vudua je inicijacijski. Neke crte predaka su se očuvale. Te ceremonije se obično događaju kad padne mrak. krase se atributima onoga ili one koji ih nastavaju i čekaju da budu is­ pitani: nije čudno vidjeti ih kako se oboružavaju teškim mačem. katkad božanske sjene istaknutih pokojnika koji se poko­ ravaju Mawuu.. Kad se jednom domognu ti­ jela. Priča se kako neki inicirani mogu steći dar da se transfor­ miraju u vukodlake ili drugu fantastič­ nu životinju. loaima. Napokon pod frenetič­ nim ritmom bubnjeva. kad je zadovoljan. U terreirosima makumbe Makumba je generički pojam koji oku­ plja različite brazilske kultove od kojih 63 Tajna vjerska društva . Ima ih mnogo koji najčešće nose pitoreskna imena: Tit-Jean. oni odgovaraju na pitanja onoga koji traži savjet koji. Iz­ vlače snagu iz krvavih žrtava što ih or­ ganiziraju svećenici svakoga plemena.. najčešće ulazeći u posjed nekog seljaka koji postaje njihov glasnogovornik u nekom trenutku. živad najčešće. počinju pje­ sme i udaranje u bubanj. dok su se druge promijenile pod utje­ cajem katolicizma. koji su štovali nevidljive sile nazvane vôdu. božanstva ili sjene mrtvih predaka. za­ tim se žrtvuju životinje posvećene loi. velikom bogu stvoritelju čiji su glasnici. Poslije preuzima novu ličnost tijekom inicijacije i mora služiti "učitelju-glavi loe" koji će preuzeti upravlja­ nje njegovim životom. Pod vod­ stvom majke ili oca svetaca inicirane osobe padaju u trans i daju da ih jašu duhovi. Među naj­ poznatijima može se spomenuti Barun-Subota.. To su duhovi. Kad onaj koji traži savjet ude u područje terreim. Vjernici vudua mogu se uticati svećeniku kako bi dobili zaštitu od zlih duhova nabavivši amulete i napitke svih vrsta. ma iznjedrilo makumbu koja jednako tako ima svoja bratstva iniciranih. metal­ nom kacigom ili kako poprimaju te­ žak glas ako je duh koji je u tom tijelu muški. U Brazilu je sinkretizam između crnih afričkih tradicija. Prešavši u Ameriku taj je kult evoluirao u tajnu noćnih okupljanja maronskih crnaca. mambom ako su to žene kada proizvode zombija.nazvani huganima ili bokima kad se radi o muš­ karcima.. katolicizma i spiritiz- Tit-Jean. U BRAZILU SE LJUDI CESTO SUSREĆU Ovaj beninski čarobnjak složio je na stol svoje kuće mnoštvo predmeta kako bi obavljao magijske obrede tipične za afrički kult vudua. Tako na Haitiju pod imenom vudua potomci robova ovjekovječuju afričku religiju svojih preda­ ka u sklopu spektakularnih inicijacija. Učitelj ga preuzima u vlasništvo tijekom ceremo­ nije koja se održava u tri faze: kandidat treba najprije pozdraviti posvećene predmete i zazvati Velikog učitelja. vrste zaštitničkog duha obitelji. Predstavlja bogat panteon s "Velikim učiteljem" na vrhu identificirajući se katkad s Bogom koji vlada nad duhovima. Nakon katoličkog krštenja sljedbenik se stavlja pod zaštitu svojega "korijena loe".

Pristaša mora zatim biti kršten u nekoj katoličkoj crkvi prije nego što se vrati u svoj dom. Izabrani se još mora suočiti s kušnjama inicijacije. 19. Vezivno tkivo društvenoga poretka Tijekom godina makumba ili vudu bili su dovedeni do toga da imaju ulogu poveznice između civilnoga društva koje je još u povojima i vlasti. Ova afro-brazilska vjerova­ nja štuju također vrhovnoga boga. Čini se da su ih uvjeti dramatičnog pojavljivanja tih inicijacijskih kultova i bratstava koja su im služila učinili zau­ vijek nerazdvojnima od afro-američkih društava kojih su oni sastavnica. Ceremonije se održavaju u hramovima nazvanim terreiros. nego i mladi obraćeni bijel­ ci. Okruženi palisadama. Još više iznenađuje što su ti kultovi postali elementi nužni za društvenu stabilnost. Uklopiti tu skupinu iniciranih znači biti odabran od duha.. oni su područje svećenika svetinje. To ih ne sprječava da upoznaju uzlet izvan svojih granica. . To inicijacijsko društvo ima bitnu ulogu jer tvori vezu između svije­ ta ljudi i svijeta bogova ili predaka. Otad po­ staje vezan uz hram gdje službeno nas­ tupa po zapovijedima oca ili majke svetaca. kultove i umijeće padanja u trans do dana prvoga posje­ da koji će potvrditi njegovu kvalitetu iniciranoga. Brazilske političke vlasti tražile su više puta da se zatvore neki terreirosi za ko­ je su procijenili da su opasni ili osporavateljski. ga legitimiraju vjerski dužnosnici. Politički diskurs često je vjerodostojan samo ako Pod zaštitom europskih kolonizatora robovi su plesali zazivajući duhove daleke Afrike ("Bambula na Antilima" F. Nakon što je ušao u vezu sa svećenikom. ali tu se isto tako nalazi kult nižih božanstava. Neke internetske stranice još danas predlažu inicijaciju on line. Njima pomažu plesači ili mediji koji tvore bratstvo u kojem većinu članova čine žene. ali morali su odustati od toga na zahtjev liječnika koji su vidjeli kako se povećava broj bolesnika koji pate od duševnih poremećaja i koji se u nor­ malno vrijeme ne bi obraćali duhovi­ ma. treba se nekoliko tjedana izolirati u nekom terreirou gdje će naučiti molitve. orixa koji nose afrič­ ka imena s dodanim katoličkim patronimima: Naša Gospa pomoraca.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe 64 je najvažniji candomblé koji se praktici­ ra u Bahiji. Gamain.. očevi ili majke svetaca. Oloruna. vudu odsad prakticiraju u Sjedinjenim Državama ne samo crni useljenici. sveti Antun ili čak Isus. stoljeće).

prilikom duhovnoga povlačenja mladi župnik imao je viziju. koju je papa Ivan-Pavao II. neuobičajene za. proglašen blaženim prije nego što je pristupio svetosti deset godi­ na poslije. Taj pravni status mu omogućuje da Diktatora Franca. iskreno govoreći. tu os­ taje sve do smrti 1975. Escrivâina organizacija. ostaje skromna. 65 Tajna vjerska društva . U listopadu 1928. a zapravo je "sveta mafija".. Zauzvrat on je pridonio uspjehu Opus Dei. Red koji nije poput drugih Povijest Opus Dei je nerazdvojna od ličnosti svojega utemeljitelja Josémarije Escrivâe de Balaguera (1902.-1994. Ta veoma zanim­ ljiva formula zanima Svetu Stolicu koja poziva Escrivâu u Rim 1947. a njegov nasljednik Alvaro del Portillo y Diez de Sollano (1914. ograničena u prvo vrijeme na Španjol­ sku. Djelo svakako i danas pobuđuje mnoga maš­ tanja: predbacuju mu da je sekta. Sastavljeno od propovjednika ima zadatak da duhovno angažira čla­ nove laike Opus Dei. U RIMU JE UZ veliku pompu kanoniziran Josémaria Escrivâ de Balaguer. dobro uvedeno u rimsku kuriju. i daje mu naslov "Prelat Njegove Svetosti". Samo se odre­ đene crkvene osobe uzbuđuju zbog re­ da čije ideje smatraju preradikalnima i za koje kanonizacija njegova vođe. svakako želio i organi­ zirao. tajno društvo koje radi kriomice za Rim i manipulira znatnim svotama novca. uvijek je podupirala španjolska nadbiskupija. dobilo je neprijepornu potporu crkvenih veledostojnika i više kardinala koji nisu krili svoju pripad­ nost redu počevši od Joaquina Navarro-Vallsa kojeg je papa Ivan-Pavao II. mahom u latin­ skim zemljama. Ta kanonizacija. Unatoč službenim odobrava­ njima neki nisu mogli suspregnuti iz­ nenađenost zbog brzine. zatim je 1992. poslije će ispričati kako mu je toga dana Bog naložio da osnuje red u kojem bi laici mogli voditi svakodnevni život težeći svetosti molitvom. LISTOPADU 2002. nije međutim stvarno popravila sliku Opus Dei u očima javnosti. Toga dana red je narastao.) postiže da Opus i Svećeničko društvo budu uzdignuti na rang "osobne prelature" kojoj on postaje počasni biskup. nije trebala biti prio­ ritet Crkve. No uspjeh je u pravom trenutku: Opus Dei danas broji otprilike 80 000 diljem svijeta. Okuplja neke laike obuzete svetošću koji posvećuju život katoličkom apostolatu.postupak sanktifikacije. Utemeljitelj organizacije Opus Dei umro je tek 1975. radom i djeli­ ma. Escrivâ im 1943. Djelo. Naziv družbe mu je došao onoga dana kad ga je njegov ispovjednik pitao gdje je to "Božje djelo" (Opus Dei na latinskom). pridružuje Svećeničko društvo Svetoga križa. Najprije je proglašen "prečasnim" 1990.-1975. ovdje u društvu madridskoga biskupa.Utjecaj organizacije Opus Dei "Djelo" uvedeno na dobrom mjestu u vatikanske tajne održava demonske odnose sa svijetom politike i novca pa bi se moglo reći da zaslužuje ime "sveta mafija". imenovao na diplomatsku dužnost i onu posebno osjetljivu vatikanskoga glasnogovornika.).

precizira: "Članovi numerariji i supranumerariji trebaju znati da će uvijek morati mudro šutje­ ti o imenima drugih članova. imala je za posljedicu sastavljanje no­ voga statuta. u kojem članak 191. a da pritom kriju da pripadaju Prelaturi. to je bio Hitler protiv komunizma. Odsad članovi Opus Dei neće sudjelovati kolektivno na javnim manifestacijama kulta kao što su procesije. priča kako je jednoga dana spomenuo to pitanje Balagueru koji mu je povjerio: "Hitler protiv Židova. Opus ima po­ vlašteni status u sklopu Crkve i uživa međunarodni ugled. Poznato je da je Caudillovu pobjedu nad snažno antiklerikalnim snagama ljevice s olakša­ njem primio velik broj španjolskih katolika među kojima i sam Escrivâ. Opus Dei očito nije sekta. Uostalom nekadašnji član Opus Dei. No prema orga­ nizaciji postoji određeno nepovjerenje čiji razlozi sežu u razdoblje njezina osnutka. i da neće smjeti nikada nikomu otkriti da sami pripadaju organizaciji Opus Dei'' Pre­ tvorba reda u osobnu prelaturu 1982.OD TAJNE DO DISKRECIJE PUS DEI se često smatra tajnim društvom od čega se odlučno brane njegovi članovi i simpatizeri. Portret Josemarije Escrivâe de Balaguera već u stanju duhovna savršenstva visi na počasnom mjestu u crkvi sv." Osim tih simpatija u kon­ tekstu rata čini se kako je frankistički režim crpio uvelike iz rasadnika Opus Dei iako se red izjašnjava kao apolitičan i neki od njegovih članova su bili žesto­ ki protivnici režima. Pedesetih godina Tajna vjerska društva 66 . Hitler protiv Slavena. kako se više puta tvrdilo. Eugena u Rimu nekoliko dana prije ceremonije njegove kanonizacije." To stajalište pre­ ma diskreciji objašnjava djelomično ugled tajne ustanove kojeg se red ne uspijeva osloboditi. U sjeni frankizma Organizacija rođena potkraj 20-ih go­ dina prošloga stoljeća rasla je u sjeni frankizma iako Escrivâ de Balaguer nikad nije bio Francov ispovjednik. Vladimir Felzmann. Statut je sastavljen 1950. javnog. Tridesetih godina prošloga stoljeća Franco i fašizam čine se najboljim be­ demima protiv ekspanzije komunizma koji je po definiciji ateističan. O izravno odgovara papi. Stvarnost je složena.

Taj postupak. Imperativ "posvećenja radom" ima tendenciju da privuče osobe koje su profesionalno uspješne. upravitelj velikog međunaro­ dnog konzorcija optužen za poreznu prijevaru. Originalna i osporavana duhovnost Duhovnost Opus Dei je zapravo posve originalna." Unatoč tomu tumačenju velik dio ka­ tolika ostaje neprijateljski raspoložen prema toj vrsti kažnjavanja. One nemaju nikakve veze s mazohizmom. laici i nev­ jenčani koji se potpuno posvećuju Opus Dei. nakon smrti premijera Franco se odvojio od njih. Milosrđe dobro raspoređeno. Sva okrenuta prema sanktifikaciji laika. a koja im omogućuje da lako izbjegnu granice zakona u korist reda. favorizira libe­ ralni kapitalizam i stanovit materijalni uspjeh. Opus tako. što je dosta paradoksalno. to su muškarci ili žene. po­ tiče se post i izvan korizme. To znači da su veze organizacije s financija­ ma veoma složene: ona raspolaže jakom mrežom banaka koju podupiru njezini članovi.. Na nesreću neke su afere podržale tu tezu. predmet koji je zaintrigirao mnoge čitaoce. što je Osim apologije boli u pravom smislu riječi. nije ni potvrđen. Neki se tako kažnjavaju više puta na tjedan. No tek 1973. ali žive u obiteljima. ona je nepobitno razlog uspjeha organizacije. s pomoću Ban­ co Popular Espanol imao 35% udjela. a desetorica drugih su simpatizeri. José Maria Ruiz Mateos. rizničar neovisnih republikanaca. Prema Escrivâi stalnim prakti­ ciranjem tih tjelesnih kažnjavanja duh se približa­ va Bogu. Njegov otac Edmond bio je na čelu ban­ ke u kojoj je Opus Dei. Pristaše Opusa udaraju se ovakvim bičem po slabinama i leđima. U jednoj od svojih knjiga on uostalom apostrofira čitatelja: "Što si mislio? Tu dolje bol je sol našega života. u celibatu ili braku koji povezuju ideal Djela sa svojim svakodnevnim životom. P LANETARNO SLAVAN ROMAN DANA (Vježbe kažnjavanja) pretpostavljaju kod onih koji im se predaju zrelost i osobnost prožetu duhovnim. premda nije čest medu čla­ novima Djela. ali sudjeluju u nekim aktivnostima. stranka Valéryja Giscarda d'Estainga. Osim toga nudi tri tipa pridruživanja ovisno o statusu i angažmana njezinih članova.. Ima i kandidata koji su laici. sedmorica su poznati DUHOVNOST PATNJE Browna Da Vincijev kod aluzija je na složenu i dvosmislenu sliku Opus Dei. Istraga je otkrila daje dijelom toga novca financirao Opus Dei. Sodetexom upravlja princ Jean de Broglie. Tako je 1982.Utjecaj organizacije Opus Dei prošloga stoljeća trojica ministra su nje­ govi članovi. članovi Opusa. Skandal Matesa je uostalom omogu­ ćio da se otkriju veoma čudne političko-financijske veze: luksemburškom podružnicom društva Matesa. Najbroj­ niji su supranumerariji: to su vjernici. odnosno kovine zavezane oko bubrega ili bokova čiji dodir gnječi meso. a druga trojica su simpa­ tizeri. u celibatu. Često se organizaciji predbacuje diskre­ cija." No njemački kardi­ nal Höffher nijansirao je domet te pat­ nje: "U asketskom smislu Opus Dei se smješta u sekularnu tradiciju naše Crkve.. Jedan od likova koji pripada redu nosi stalno "kostrijet".. Svima mogu osim toga pomagati pridruženi koji nisu članovi udruge. ako ne i tajna kojom se okružuju njezini članovi. a koji su često velikodušni i imućni. On se općenito uključuje u valorizaciju dolorizma koji je svojstven organizaciji. Odjek te afe­ re je takav da novinari objavljuju sastav vlade: od ukupno 19 mi­ nistara. Riječ je o pojasu od strune. Što se tiče numerarija. uskoro su im se pridružili i drugi članovi. izbija financijski skandal velikih razmjera. afera Matesa koja pogađa jednog od ministara koji su se pridružili Djelu. poseb- 67 Tajna vjerska društva . Godine 1969.

Petra kako bi izabrali nasljednika Ivana Pavla II. u 604 dnevnih novina. travnja 2005. revija i znanstvenih Sto petnaest se kardinala iz cijelog svijeta 18.Utjecaj organizacije Opus Dei 68 no darivanjem. red se obvezuje da će mu dati nauk. Premda to opovrgava. zabranjuje svako štivo za koje se smatra da je suprotno načelima Crkve. u travnju 2005. očito je kao u svim tak­ vim grupacijama. Da bi se ušlo u Opus.a on je nedvojbeno imao ulogu pri izboru pape Benedikta XVI. posebno uz pomoć članova Sve­ ćeničkoga društva Svetoga križa. izjavio kako "članovi Opusa rade na 475 sveučilišta i veleučilišta na pet kontinenata. neku vrstu "integralnog katoli­ čanstva" usmjerenog na poštivanje mo­ ralnih vrijednosti. Neki su čak govorili kako su im savjetovali da se udalje od svoje obitelji. okupljaju u Rimu u crkvi sv. na 52 radijska i TV kanala. Ova posljednja točka nije baš bezbolna: stari članovi su svjedočili da je njihovo umirivanje savjesti katkad slično ne­ kom obliku vrbovanja koje je veoma rezervirano u odnosu na vježbanje kri­ tičnoga duha. može li se onda govoriti o "opuskoj internacionali" kao što to neki ne propuštaju činiti? Zacijelo ne. Da te mreže postoje. Međutim Mgr del Portillo otkrio je između reda­ ka moć Opusa kad je 1979. Utjecajno društvo Uvjeti novačenja postavljaju pitanje koncepcije reda. koji je bio veliki zaštitnik Opus Dei. treba biti punoljetan. Članom se posta­ je prisegom pred svjedocima: dok kan­ didat obećava vjernost. ali to bi značilo pre­ zreti iskren i nezainteresiran angažman tisuća vjernika. ali koje je njegova praksa diskrecije učinila sumnjivim pred očima javnosti. Napokon Opus Dei iz­ ražava možda jednostavno najtradicionalniju duhovnost Rimokatoličke crkve. diskreciju i naravno strogost apostolskoga života. gospodarskih moćnika među članovi­ ma ili simpatizerima. Barata se imenima političkih." Ako je utjecaj reda neprijeporan . da će ga pratiti i podupirati u njegovu na­ pretku. . a da nije moguće provjeriti njihovu pripadnost. publikacija. bila ona katolička ili ne. Opus Dei ipak vodi prilično elitističku politiku.

Sekta davidijanaca što ju je 1934. Suo­ čene s novim strepnjama našega doba . par­ lamentarno istražno povjerenstvo dobilo je zadatak da predloži strogu definiciju pojma "sekte". Nakon što su razmotrili vjerske i filozofske kriterije. remećenje javno­ ga reda. Neki tu vide posljedicu slab­ ljenja velikih religija. Taj fenomen. zastupnici su se odlučili za pragmatičnije ponašanje. iako nije od jučer. Pojam "sekte" koji ih odre­ đuje ostaje dvosmislen: čini se kako riječ dolazi do latinskoga glagola koji znači "odvojiti" ali stručnjaci se danas slažu u tome da se tu vidi kori­ jen glagola "slijediti". Svi davidijanci morali su svakodnevno proučavati Bibliju. Sekta bi prema tome bila skupina koja slijedi načela nekog karizmatičnoga vođe. TRAVNJA 1993. Dok se razvijao doktrinarni korpus Crkve. No ta drama nipošto nije izolirana: u studenom 1978. kolektivnih samoubojstava sljedbenika Sunčanoga hrama. navođenje na prekid s izvornom sredinom. slijediti samo načela nekoga gurua znači odvojiti se zapravo od ostatka društva. F RANCUSKOJ JE POSEBNO TEŠKO DEFINIRATI POJAM SEKTE JER JE Ovaj amblem reda Sunčanoga hrama pripadao je Thierryju Hugueninu koji je jedini preživio krvoproliće pedesetak pristaša koje se dogodilo u listopadu 1994. ali is­ to se tako i podvrgnuti strogom paravojnom treningu.U okrilju vjerskih sekti Njihovi gurui su poznati. stoljeća. Ivana imao je sva prava nad privrženicima. Uostalom taj je vojnički aspekt zaintrigirao organe reda prije tragičnog raspleta. Devedesetih godina prošloga stoljeća osim dra­ me u Wacu. Danas svijet obiluje sektama. uvjerio je javno mnijenje i poli­ tičke čimbenike u opasnost kojom sek­ te prijete svojim pristašama i društvu. ne­ ke kršćanske zajednice tražile su vjersku autonomiju. posebno nad ženama koje je zlorabio po miloj volji. postalo potrebno pozabaviti se tim pitanjem. ali i atenta­ ta što ga je počinila sekta Aum u tokijskoj podzemnoj željez­ nici. doživio je zasigurno pogoršanje u drugoj polovici 20. ali ne bez rizika za pojedinca i društvo. više-manje antidruštveni diskurs. važnost pravnih sporova. osnovao bugarski useljenik Viktor Hutev najavila je prijetnju apokalipsom i predložila da se svijet na to pripremi. Početkom 90-ih godina prošloga sto­ ljeća David Koresh je postao vođa zajednice. Kao posljedica pucnjave ili vjerojatno kolektivnog samoubojstva izbija požar golemih razmjera u kojem je preživjelo osam osoba. prisutan već od prvih stoljeća kršćanstva. njihovi statuti javni. Da­ kle. znatni financijski zahtjevi. napadi na fizički integritet. Slike utvrde što su ih prenijele sve svjetske televizije otkrivaju još jednom opasnosti fanatiz­ ma sekti. . u kojem je ubijeno jeda­ naest osoba i ranjeno pet tisuća. gurua. pokušaji infiltracije medu tijela vlasti. Predstavljajući se kao "Janje" o kojem govori Otkrivenje sv. novačenje djece. eventualno skretanje tradicionalnih gospodarskih tijekova. a njihovi pristaše često žestoki prozeliti. Između nove vjere i lakovjernosti Fenomen sekti je prastar. Dotad se sekta definirala kao vjerska grupa koja odgovara na jedan ili više kriterija: duševna destabi­ lizacija. društvenom nesigurnosti. No kad je 1995. više od 900 pristaša sekte Hrama naroda koje je vodio Jim Jones otišli su u smrt otrovavši se u džungli u Gvajani.nezapo­ slenosti. upit­ nosti napretka javljaju se nove vjerske skupi­ ne da na­ domjeste ŠTO KAŽE FRANCUSKI ZAKON načelo laičke države koje znači neutralnost države u od­ nosu na sve vjere uvijek zabranjivalo vlastima da se miješaju u vjerske fenomene ili one koji tvrde da to jesu. specijalne snage FBI-a zauzele tvrđavu Waco gdje su se se­ dam tjedana držali David Ko­ resch i njegovih 95 učenika iz sekte davidijanaca. TEKSASU SU 19.

Širenje sekti potaknulo je političke vla­ sti da se zainteresiraju za taj fenomen.Postrojbe američke vojske uzalud su pokušavale evakuirati davidijance u Wacu prije nego što su poginuli u tragičnim okolnostima. Osim lakovjernosti. organizacija se smatra sektaškom. Sekte poput davidijanaca često ustraju točno na svojoj isključivoj sposobnosti da pruže spas rezerviran za malen broj odabranih. Tajna vjerska društva 70 . crkve koje su zakazale u tome da svojim pristašama ponude pomoć umirujućeg tumačenja svijeta. Kako nije moglo suditi o filozofskim idejama tih društava. Općenito je guru čuvar skrivenih tajni ili samoproglašeni pos­ rednik između božanstva i ljudi nepri­ jeporni vođa grupe i samo nekoliko članova može pristupiti posredničkim stupnjevima koji im omogućuju da se približe učitelju i njegovim tajnama. Psihoanaliza. članovi sekti su obično visoko školovane osobe. Medu najistak­ nutijim društvima navedene su sljedeće Guru Shoko Asahara poziva vjernike iz sekte Aum da se okupe. Sup­ rotno onome što se vrlo često smatra. Ta poruka upućuje na strogu hijerarhiju organizacije. Umirujuča slika skupine koja je počinila ubojstva u tokijskoj podzemnoj željeznici. pokušavalo je procijeniti ponašanje članova. Slijedom te definicije povjerenstvo je izbrojilo oko 200 udruga koje okupljaju više od 400 000 pristaša. U Francuskoj je parlamentarno povje­ renstvo iniciralo pokret brojeći pomno grupacije sa značajkama sljedbe.. psihološka ili socijalna ranjivost objašnjava njihovo prepuštanje ovoj ili onoj grupi.. ako je prirodno "na­ padati ljudska prava i društvenu ravno­ težu". spiritizam i svemirci.

Jehovini svjedoci. New Age. Inicijacija ili utjecaj na duhove? Većina tih sekti predlaže svojim prista­ šama alat kako bi članovi poboljšali sebe. ponajprije u ekonomskom uspjehu njezina uteme­ ljitelja svećenika Moona. nazvana "dianetičkom". Isto je tako kod raelijanaca: organi­ zacija prikuplja sredstva od svojih pri­ staša jer si je zadala cilj da izgradi divovsko veleposlanstvo dostojno da jednoga dana u budućnosti primi svemirce koji su prema guruu Raelu stvo­ rili ljudsku rasu.). Pariška scijen­ tološka crkva. stažiranja.-1986.. psihoanalitička (Scijentološka crkva) ili ufološka kad se hvale izvanzemaljskom inteligencijom (to je slučaj s raelijancima). Moona ili Soke Gakkaija). Svemirci su mu navodno otkrili kako su proizveli ljudsku vrstu u laboratoriju. "jasnoću".). djela svojega utemeljitelja. blizak budizmu. a ne više biti zaposlenik za pet centa po retku.) objavio je 1950. temelji se isto tako na korištenju aparata.. 71 Tajna vjerska društva . Konstatira se isto tako postojanje velikog broja gnostičkih ili ezoteričnih sekti koje slijede teozofiju. "elektropsihometra" ili "elektrometra" za koji se "sekte" kao prave: Vitezovi zlatnoga lotosa (ili Mandarom). Njezin utemeljitelj L. Hubbardov nauk. obećava inicijacijski put koji će pod vodstvom "slušatelja" omogućiti onima koji ga slijede da upoznaju stanje blaženstva. Uobičajeno je svrstavati sekte prema tipu poruke ko­ ju odašilju: milenarijska (davidijanci. Ta metoda... dok se njezini članovi redovito financijski pomažu.. Scijentolozi ima­ ju hramove u kojima prakticiraju re­ doviti kult i obred inicijacije kao što su rođenje. Neki isto tako vide dokaz uspjeha Crkve ujedinjenja koja se zove i "sekta Moon".SEKTE I NOVAC potiču pristaše da se odreknu svih svojih materijalnih dobara kako bi uvećali imutak svojega gurua. najbolje bi bilo osno­ vati neku crkvu!" Scijentološka crkva uistinu ne propušta naplaćivati veoma skupo svoje tečajeve. Z NAČAJKA SEKTI JEST DA SNAŽNO Claude Vorilhon. Moderna znanost o duševnom zdravlju u kojoj izlaže tobožnju revolucionarnu dok­ trinu tvrdeći kako je čovjek besmrtno biće čija se duša ne prestaje reinkarnirati. antropozofiju i spiritizam. To je posebno slučaj sa scijentološkom crkvom. nazvan Raël ispred makete NLO-a koji ga je navodno "uzdigao".. Ron Hubbard (1911. manifest nazvan Dianetika. iscjeliteljska (antoanisti. orijentalna (sljed­ benici Krišne. Francuski raelijanski pokret i Jehovini svjedoci koji sami okupljaju blizu polovice od ukupnog broja članova svih sekti. vjenčanje ili smrt. Ronu Hubbardu pripisuju apele kao što su: "Ako doista želite zaraditi milijun do­ lara.

Raelijanci se primjerice hvale "geniokracijom" koja bi dovela na vlast osobe odabrane prema natprosječno vi­ sokom kvocijentu inteligencije. . Tako se iz­ jave nekih gurua mogu shvatiti kao svjesni napadi protiv ljudskih prava u ime elite za koju tvrde da je oni ut­ jelovljuju. Ili. a u SAD-u je priznata kao religija. Te skupine kao zrcalo naših strahova i nesigurnos­ ti suvremenih društava nezaustavno se šire koncentrirajući strast tisuća vjerni­ ka i strahove milijuna drugih. autoselekciju ili će se degenerirati". Stoga je borba protiv sekti i drugih tajnih druš­ tava toga tipa danas postala jednim od prioriteta Europske unije. od kojeg se Scijentološka crkva brani. slušatelj može djelovati na duh sljedbenika tako da ga rastereti. Kad se one jednom iden­ tificiraju.. Kod Vitezo­ va zlatnoga lotosa ljestvica od sedamna­ est inicijacijskih stupnjeva omogućuje sljedbenicima da izraze božansko što je u njima. Po istoj logici je 1950. Opasnost za demokraciju Ima dovoljno različitih tragičnih činje­ nica koje ilustriraju opasnosti što su ih pretrpjele osobe uhvaćene u zamku ka­ kve sekte.... Druge zajednice pozivaju na put inicijacije poput Jehovinih svjedoka kojima je važno da se pripreme na kraj vremena." Nastavio je os­ tavljajući samo osobama koje je prema svojim kriterijima smatrao zdravima pravo da se žene i imaju djecu. Da bi to učinili. svemiraca ko­ ji su stvorili čovjeka u laboratoriju. sma­ tra se u Francuskoj sektom. kako oni tvrde.. Raelijanci prakticiraju "senzu­ alnu meditaciju" koja im nakon 24-satnog posta omogućuje da postignu "kozmički orgazam" kako bi se pripre­ mili na dolazak Elohima. Ron Hubbard već zabilježio u svojoj knjizi da će "u nekoj dalekoj budućnosti zakon možda davati građanska prava i državljanstvo samo osobama lišenim izobličenja. jer čov­ jek će. Upravo zbog tog utjecaja na duhove. članove se ohrabruje da prekinu određene društvene veze. da odbiju transfuziju krvi čak i u slučaju kad je to nužno potrebno.U okrilju vjerskih sekti 72 smatra da lokalizira zone straha i du­ hovne patnje.. Ali i vlasti moraju biti budne u odnosu na određene diskurse koji ugrožavaju cjelinu društva. "napraviti gensku Sotonske skupine slave još danas tajne crne mise u čast nečastivoga poput ovoga pristaše talijanske sekte "Sotonina djeca". kao npr. To je poželjno jer to će znatno povećati spo­ sobnost preživljavanja. spas će biti odobren samo neznatnoj manjini do 144 000 osoba što znači da svatko treba pokazati još više askeze u svojem životu.

.

dogmatskoga reda ili onoga koje potječe od otkrivenja. "na put". tj. Ona predlažu svojim sljedbenicima više sredstava za poboljšanje sebe ili društva smještavajući ih doslovno in itium. .Tajna inicijacijska društva Tajne inicijacijacijskih društava stare su gotovo kao i čovječanstvo. Za razliku od sličnih vjerskih društava ona ne tvrde da otkrivaju okultno znanje božanskoga.

Iako su neke od tih aktivnosti još danas ta­ janstvene . Isto tako kao što alkemičar može ostvariti djelo na crno 75 Tajna inicijacijska društva . ona su više diskretna nego tajna. inicijacija nije završetak nego početak. probuđenog u stanje više svije­ sti. iako su ovi posljed­ nji katkad skloni javnim demonstracijama svojih psihičkih ili medijskih moći. ali i slobodnih zi­ dara čije su lože u Francuskoj jednostavne udruge po zakonu od 1901. Inicijacija je u teoriji postupak kojim čovjek prolazi iz kvalitete svjetovnoga u kvalitetu posvećenoga. obredi Zlatne zore ili Ružina križa. Za pristaše inicijacijskih društava svijet je podijeljen u dvije kategorije osoba: posvećen na putu prema istini i profani koji je ostao doslovno "izvan hrama" (pro fanum). U tu svrhu inicijacijsko društvo se predstavlja kao matična stanica koja će omogućiti svakom od svojih članova da se rascvjeta. svi dijele tu kvalitetu koja je želja za FOTOGRAFIJA S PRETHODNE 2 STRANICE: U nekoj šumi blizu Moskve ruski šarnan Vera čisti svojega bolesnika od duhova zla bubnjajući uz pomoć svojega dungura (glazbalo u Sibiru). to jest savršenstvom.Tajna inicijacijska društva ećinu vremena ta društva nisu tajna. Raditi iskreno na sebi traži da se tijekom određenog trenutka napusti "svjetovni svijet". Šamani ili afrički vračevi imaju ključnu ulogu i nužno javnu u svojim plemenima.kao što su alkemički postupci. Ona traži od pridošlog rad za koji su potrebni dugi napori. čak i darova: veću osjetljivost na svijet posvećenoga. Ona okupljaju samo ma­ len broj izabranih. Neka od tih društava. Kao što kaže njezino ime. plod istinskog inicijacijskog puta koji je nužno napredan. više su tražila povučenost za svoje akcije: sjetimo se alkemičara ili spiritista. Međutim ne bi ga trebalo zamišljati kao kraj sam po sebi. No izvan te neizbježne različitosti funkcioniranja. usavršavanjem. obreda i doktrina svim tim društvima jedno je zajedničko. znakovima. Ovdje posvećeni uče i prakti­ ciraju redovito određeni broj tajnih obreda obilježenih riječima. Tako u nekim afričkim plemenima u trenutku cere­ monije prijelaza u odraslu dob mudraci otkri­ vaju mlade ljude podobne da budu inicirani. pokretima za koje se smatra da djeluju duboko na njih. obred inicijacije želi biti spektakularan ili dra­ matičan: simbolički stavlja na scenu smrt i ponovno rođenje pridošlog. visoke moralne vrline. Ali tajna isto tako skriva drugo lice. I možda treba pokazati određen broj kvalite­ ta. To je slučaj kod kalfa koji imaju svoj dom. da ostvari potragu za samim sobom. Kako bi se dobro obilježio taj prekid. neki dru­ gi su na neki način upali u javno područje kao što je slučaj sa slobodnim zidarstvom. svrha. određe­ nu hrabrost udvostručenu čvrstim tempera­ mentom i volju da se bude izvrstan u svojem umijeću: od kalfa do alkemičara preko Ružina križa.

" Sigurno je da taj­ na postoji. Svećenici. Treba inzistirati na stalnom nesporazumu kojim se brka diskrecija i traženje tajnosti koja bi bila gotovo pokriće za ilegalne ili perverzne ope­ racije. Nije da određena inicijacijska društva nikada nisu služila kao mreže nekim poje­ dincima koji su imali loše namjere. Otkrio ju je zbog toga što je išao u ložu. nego to jednostavno nije njihov poziv. posebna vrsta slobodnog zidarstva Egipatske lože grofa Cagliostra Spiritistička društva i ljubav prema okultnom Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Hermetički red Zlatna zora Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena 125 123 117 121 115 111 113 99 105 81 83 89 93 77 79 . Kao što je već primijetio Ca­ sanova. ali to nije nipošto ona koju svjetovnjak može predvidjeti prije nego što prođe kušnje inicijacije. traženja. promatrao. slušanja. Napokon se bolje shvaća zašto inicijacija i tajna idu zajedno. raz­ mišljao i izvodio zaključke. Taj polagani proces rada na sebi. vrači i iscjelitelji. šamani Za pitagorejce "sve je broj" Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Templari jučer i danas Veliko djelo alkemičara Tajna lijepog djela kalfa Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa U ložama slobodnog zidarstva Martinizam. pristaše Zlatne zore mogu uistinu raditi na sebi samo u okrilju hramova. posvećeni jedne venecijanske lože: "Tajna zidarstva je nedodirljiva po prirodi jer je zidar nije ni od koga naučio.Sadržaj samo u dubini svoje peći. S tim u vezi Astrum Argentinum Aleistera Crowleya s nje­ govim orgijastičkim obredima čini se kao skretanje ideala inicijacijskih društava. Samo ondje postaje moguće pos­ tavljati temeljna pitanja u nadi da će ondje dobiti nekoliko elemenata odgovora. ispitivanja teško se može priopćiti.

student etnologije na Kalifornijskom sveučilištu.jer će i posvećeni izvući svoje znanje iz putovanja u napola čovjek. napola životinja naslikano na zidovima špilje Trois-Frères u Ariègeu najstaripoznati prikaz šamana? To je vjerojatno jer se čini da šamani postoje jednako dugo kao i čovječanstvo. kao u Sibiru gdje unuk mora naslijedi­ ti šamana koji ima taj naslov nakon što je bio njegov učenik. ali i Afrika i Oceanija. Ako je novak pri­ hvati. a potječe od mongol­ skog korijena koji nedvojbeno znači "onaj koji zna" i označava muškarce . vrači i iscjelitelji. sjeverna Euro­ pa. a njihovi su postupci nedvojbeno svjedočanstvo početaka vjerskog osjećaja. Već prema regijama spominju se termini médecine man. započeo je razrađivati tezu o halucinogenim biljka­ ma. Riječ se poja­ vila tek nedavno. Obrnuto. E LI TO NEOBIČNO STVORENJE. Njegova istraživanja dovela su ga do Meksika gdje je u nekoliko navrata izme­ đu 1960. bit će šaman. Oni mogu trenutačno napustiti svoja tijela. kandidata biraju direktno duhovi koji komuniciraju s njim zahvaljujući snovima. U prostoru američkih Indi­ janaca ta provjera prolazi obično unošenjem u tijelo halucinogene tvari ili duhana. koji su češ­ ći. >>> U TRENUTKU KAD SE MISLILO DA ĆE kul- Drvena statua koja prikazuje šamana Inuita tijekom obreda prizivanja.Svećenici. Ali te pre­ dispozicije nisu dovoljne. Drugi su naprotiv potekli od šamana. Uz njega se nalazi bubanj i dvije životinje. i 1968. NEOŠAMANIZAM tura šamana nestati s američkog tla. sviiet duhova može djelovati na svijet lju­ di: svaki klimatski poremećaj. Osim toga postoji "drugi svijet" naseljen duhovima kojem mogu pristupiti ljudi pod određenim uvjeti­ ma. Među onima koji žele postati šamani. sjeverna Amerika. Carlos Castaneda. curandero (is­ cjelitelj) ili brujo (vrač). simboli prijateljskih duhova. arktička zona. šamani Od prapočetaka čovječanstva oni su skelari između svijeta ljudi i svijeta duhova. 77 Tajna inicijacijska društva . neki trebaju iskušavati tijelo i dušu pos­ tovima i dugim razdobljima izolacije. Indija. Zatim dolazi trenutak inicijacije.ili žene . Postati šaman Šamani su iznimne osobe zbog procesa koji ih razlikuje u njihovoj zajednici.koji obnašaju dužnost svećenika. I napokon u dru­ gim slučajevima. dokazima njegove prisnosti s drugim svijetom. vrača ili iscjelitelja u različitim zemljo­ pisnim područjima kao što su središnja Azija. svaka epidemija pripisuje se otimačini prvo­ ga nad drugim kao da božanstva napla­ ćuju ljudima namet u naturi. U tom složenom svijetu šaman intervenira na raskrižju dvaju svjetova: on je taj koji može posredovati od jednoga drugome kako bi možda uspostavio uvijek labavu ravnotežu. susreo Indijanca jakija po imenu Don Juan koji je za sebe tvrdio da je "čovjek znanja". u vrijeme sna. Već prema na­ rodima ona može biti veoma kratka . Funkcija šamana nerazdvojna je od dualističke koncepcije svijeta prema kojoi su čovjek i sve žive i nepokretne stvari sastavljene ne samo od tvari nego i od duhova. često treba novaka ili novaki­ nju odobriti iskusni šaman ko­ ji će sam znati prepoznati želje božanstava u odnosu na kandi­ data.

Učenik će umrijeti simbolično prije nego što primi torbu od krzna vidre. Obo­ ružavši se bubnjem odlazi k bo­ lesniku i zapjeva pjesmu kako bi bolje oslobodio njegov duh od njegova tijela.ili razrađenija . "putnika" u svim prilikama. I na­ U Sibiru šamani još danas prakticiraju znanje svojih predaka. Vjerojatno je zato i Castanedino djelo do­ živjelo tako velik uspjeh iz kojeg su proizašli neošamanski pokreti iako su neki stručnjaci posumnjali u istinitost njegova svjedočanstva.. Kod nekih meksičkih plemena šaman odvodi duh pokojnika u tijelo. zapadne ga da vodi duh mrtvih u sigurnu luku. Ljudi od njega traže i da im pretkazuje budućnost. kao kod kanadskih Algonquina. ona se ipak nastoji zbrisati u društvima koja su na putu prema akulturaciji. Kod Desana u Južnoj Americi smatra se da je bolest jedro koje pritišće boles­ nikovo tijelo. Iako je središnja uloga šamana da ne sumnja. obično nekog kukca nekoliko da­ na nakon njegove smrti kako bi mu mo­ gao dati nekoliko korisnih savjeta na njegovu putu u drugi svijet. Isto se tako često događa da lovci traže od šamana da im naznači gdje se nalazi divljač. Nikada nećemo doznati vi­ še. Šamanska praksa Šaman se koristi svojim ta­ lentima skelara. bratstvo ljudi vračeva pris­ tupit će inicijaciji u nekoliko stupnjeva pa će se ona protegnuti na nekoliko go­ dina. Na tim stranicama pred očima čitatelja oživljuje čitav šamanski svijet. pokon. Ovaj s pernatim šeširom udaranjem u bubanj slavi početak proljeća.tada se ra­ di o stvarnom i strpljivom nauku što ga stari šaman prenosi svojem mladom učeniku. Katkad. ali to je najčešće kako bi njegovao bolesnika kad ga se pozove. odnoseći Don Juanove tajne sa sobom. U kon­ taktu s njim Castaneda je doživio pravo inicijacijsko obraćenje iz kojeg je izvukao više djela. posvećene životinje u koju će za­ tim moći staviti vlastite lijekove. Castaneda je umro 1998. CARLOSA CASTANEDE Bio je iniciran i znao je dešifrirati znakove prirode te razgovarati s nevidljivim i pri­ jetećim silama koje nas okružuju. Tajna inicijacijska društva 78 . vraća se šamanu da ga razdere preklinjući duhove ži­ votinja kao što su vjeverica ili jegu­ lja.drugi svijet .

Kr. a čak je i njegovo podrijetlo izvanredno.. oni imaju povlasticu da dijele motrišta učitelja o uređenju svijeta. Turban upućuje na njegove veze s Istokom.. općeni­ to podrijetlom iz plemićkih obitelji koje je učitelj prihvatio nakon temeljita ispi­ tivanja. san. potječe od Pitije iz Delfa koja je navod­ no najavila njegovo blisko rođenje nje­ govu ocu. barem dok je neki pose­ ban režim postojanja ne oslobodi toga tereta.. Babilon. NEPOTKUPLJIVI bog i zauvijek oslobođen smr­ ti.. Osim discipline 79 Tajna inicijacijska društva . ko­ je doslovno znači "pitijski navještač". On je čak bio sin boga Hermesa u prethod­ nom životu. Ondje je po­ svećen u Ozirisov kult i ondje prima od boga Atum-Raa zlatnu ploču. Kr. Uz njih stječe znanja iz matem­ atike. Ovo Pitagorino poprsje nastalo je za života učitelja iz Crotonea. Ime. Najprije neki učiteljev učenik školuje kandidata za "slušatelja". među kojima je i slavni teorem koji nosi njegovo ime ili izračun glazbe­ nih intervala. no­ vak se zaklinje na tišinu za više od pet godina. čovjek i bog. neupitan gospodar sekte u Crotoneu ostaje zagonetna osoba. obećanje su dano čla­ novima zajednice. Prema njemu broj je temelj svake stvari. Pitagora uosta­ lom obavlja na tom području kapitalna otkrića. ali izbjegavaju po­ trošnju nekih mesa pod izlikom da se duša katkad može reinkarnirati u jed­ nostavne životinje. Nauk za koji svatko od posvećenih priseže da ga neće nikada otkriti. U tu svrhu pitagorejci vode asketski život pokušavajući obuzdati apetit. Putuje u Palestinu. Kao iniciran kaže da je u isto vrijeme geometar i čudotvorac. To znanje otvara mu vrata skrivenih spoznaja. sto­ ljeću pr. Arabiju. I ondje je prije­ nos znanja postupan. Pitagora. utemeljene u 6. povrćem. Zato su matematika. alat za razumijevanje svemira. veliki posvećenik Pitagora. IT ĆES BESMRTAN. geometrije. Njihovo društvo bilo je jedno od najplodnijih u Antici. koji se smatrao mjestom svih inicijacija u antici. Hrane se kruhom. godine pr. zatim se postaje "matema­ tičar" i dobiva Pitagorin nauk. ra­ zuman i mistik. Kad je jednom prihvaćen. Egipat. Najbliži Pitagori nazivaju se "pitagorejcima"." Ove riječi koje se pripisuju Pitagori. Nakon tog pokusnog razdoblja on je doista posvećen... Mladi Pitagora pokazuje vrlo rano iznimnu darovitost i posjećuje naj­ veće mudrace svojega vremena među kojima je Tales iz Mileta pa čak i Zaratustra. Ovdje se radi o jednom od prvih tajnih društava na zapadu koje je okup­ ljalo oko 600 muškaraca i žena. ali i ezoterična znanja poput orfijskih misterija i prakse pret­ varanja u božanstvo. požudu i bijes. blizu Crotonea u južnoj Italiji. ota­ da tvrdi da potječe od Apolona i potvr­ đuje da je njegova besmrtna duša doživjela i druga utjelovljenja prije ne­ go što se naselila u njegovo tijelo. Pitagora poučava da je čovjekova bes­ mrtna duša osuđena da vječno putuje iz tijela u tijelo."sve je broj" Za pitagorejce Dosegnuti besmrtnost duše mistikom brojeva ideal je onih koji su se okupili oko prvog proglašenog filozofa u grčkoj povijesti. geometrija. Tako se priča da je Pitagora jednoga dana prepoznao u lavežu nekoga psa glas jednog od svojih nestalih prijatelja. Njegov nauk miješa tako temelje racionalne logike s vjerskom i ezoteričnom dimenzijom čije je središte vjera u seobe duša. ali i glazba temelj i izraz te doktrine. Ugle­ dao je navodno svjetlo dana na otoku Samu oko 580.

simbol čis­ toće. . matematici. politici.Za pitagorejce "sve je broj" tijela pitagorejci vježbaju duh kako bi uzdignuli dušu. velikog rene­ sansnog alkemičara pa i dalje. Njegovi su učenici za­ tim bili prognani iz južne Italije. Prije nego što je umro. Pentagram je postao znak prepoznavanja Pitagorinih učenika. uskoro su bili pri­ morani bježati i Pitagora se sklonio u pitagorejaca koji vrednuju određene geometrijske likove. Nekoliko godina poslije neki je pitagorejac koji je tuda prolazio ugledao simbol i podmirio dug svojega pobratima dajući gostioničaru više nego svotu novca. Malo ima područja koje učitelj nije razmatrao. a većina antičkih filozo­ fa duguju mu ovu ili onu ideju. hram muza u Metaponteu gdje je navodno umro. prepoznaje ih se lako kad se nađu u Crotoneu. počevši od Platona i alegorije špilje (Republika) . Pitagorejski nauk nije prestajao fasci­ nirati sve do Paracelsusa. Konstrukcija tog lika sastavljena od tri umetnuta trokuta koji se upisuju u peterokut uključuje slavan zlatni broj koji se smatra jamstvom ravnoteže i ljepote.. Mnogo tajnih društava gledalo je u Pitagori slavnog prethodnika. čime je svjedočio o povezanosti članova bratstva.. stoljeća prikazuje njegovu inici­ jaciju u hramu u kojem vlada prava svjetlost. Priča se da se jednog dana jedan član te sekte razbolio putujući S IMBOLIKA BROJEVA TVORI SRŽ NAUKA između dvaju grčkih gradova. Ovaj masonski duborez iz 19. onih koji su bili zaduženi za to da ih štite. nakon sukoba u kojem su se sučelili gradovi Crotone i Sybaris stanovnici Crotonea uzeli su na zub pitagorejce. Odjevene u bijelo. a to je razlog zbog kojeg se redovito okupljaju kako bi rasprav­ ljali o filozofiji. Unatoč naporima "akuzmatika". Tako je pentagram predmet posebnog obožavanja. Oko 510. Pitagorizam ipak nije mrtav. PENTAGRAM Nasljedstvo pitagorejaca No zajednica je ubrzo počela izazivati ljubomoru. Zaustavio se u nekoj gostionicu gdje je pao u agoniju. religiji. upisao je peterokut na jednu pločicu koju je dao gostioničaru uvjeravajući ga kako će netko doći i podmiriti dug. prelazi iz antike kojoj zauvijek daje duhovni biljeg.

Više mitski nego stvarni ipak su ostavili tragova u povijesti. STOLJEĆE U . Na svojoj slavnoj slici "Sabat" Francisco Goya (1746. tisućljeću pr.. Inkvizicija koja je stvorena da bi se bo­ rila protiv Katara. smatraju ga stvoriteljem neba i nadaju se da će po njemu jednog dana steći vječnu sreću". Početkom prošlog stoljeća pristaše su često bili adolescenti koji su tražili snažne emocije. vračevi. preokrenuti križ katkad nadopunjuju dekor. CRNA MISA Sabati i lomače Sredinom 16.. (1227. jednostavne prodavačice ljekovitog bilja ili pristaše te seoske magije koji miješaju kršćanske molitve i zazivanja nekog poganskog božanstva prekrštenog u Lucifera za tu priliku. od proročica do haruspeksa preko keltskih druida nema civi­ lizacije bez njihova utjecaja. čarobnjaci. RVI TRAGOVI ORGANIZIRANIH društava koja prakticiraju magiju otkriveni su u Mezo­ potamiji u 3. katoličke vlasti pozorno prate i najmanje skreta­ nje s nauka. Skupljena krv služi­ la je zato da se pozove neka mračna sila.-1241. Sve je tu svetogrđe: svećenik i njegovi poslužitelji nose mantije urešene so­ tonskim motivima. Ljudska lubanja..) rješavajući se neprijatelja uz pomoć demona" (Izidora Seviljska).. Crna misa je dakle imala ulogu obreda transgresije u vrijeme kada je moralizam bio oba­ vezan. Pape su više puta strogo osudili krivovjernike.. sporadični. Tako ie pod Grgurom IX. glava jarca.. Tek se pot­ kraj srednjega vijeka širi ideja po kojoj oni tvore okultno bratstvo koje je sklo­ pilo pakt s vragom. one otklanjaju svaki oblik žrtve.. Počinju procesi. Smatra­ ju se parodijom rimokatoličke mise. Žrtve su obično žene iz naroda. Magovi i gataoci naselit će antički svijet.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Između sastanaka na mjesečini i misterioznog sabata vještica skupovi magova čine dio pučke kulture. Spiritisti. remete duh ljudi (. Kr.-1828.) sas­ tavljena bula koja kaže kako "ti nesret­ nici vjeruju u sotonu.) dočarava žalosno ozračje zamišljenih okupljanja pod sotoninim znakom. Danas.. kad se javlja nova disciplina: astrologi­ ja. Njezini svećenici. U 20. stoljeća kad je protestant­ ska reforma podijelila Europu. magičari osum­ njičeni su "da zbunjuju ljude. No pobjedom kršćanskih ideja poganski magijski postupci podignuti na stupanj dijaboličnih običaja shvaćeni su kao opasni i kažnjivi: čarobnjaci postaju predstavnici nečastivoga. modi su crne mise što ujedi­ njuju posvećene u čast vraga. Obredi se slave na tijelu gole žene koja je ispružena na oltaru. gataoci. astrolozi tvore ezo­ teričnu zajednicu kojoj pribjegavaju svi asirski kraljevi. iako je sotonske grupe još slave. Vjerojatnije je da su se u tim pri­ godama slavili obredi orgijastičkoga tipa gdje je seks imao glavnu ulogu. N A PRIJELAZU IZ 19. Prisustvuje se paljenju lo­ mača duž granica koje dijele katoličke zemlje i protestantska kraljevstva. pozabavila se brzo njihovim slučajem. Priča se da neke crne mise pra­ te i ljudske žrtve.

tajna društva poput Zlatne zore ili As- trum Argentinum tvrde da su svojim posvećenima odali tajne obreda visoke magije..Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci 82 Tvore li one ipak pravo tajno društvo? Nije li na njih projicirana izmišljena so­ tonska urota? U svakom slučaju u tom razdoblju rađa se mit o sabatu vještica.. kako se u 19. Veli­ ki i Mali Albert. Pod vodstvom sotone.) utjelov­ ljuje sam lik čarobnjaka tražeći tajne stvaranja. pripremajući pak­ lene juhe. stoljeća. usred 19. Naprotiv. proricati buduć­ nost. . jašući na metlama. Najrašireniji su Picatrix.. lik što ga je popularizirao Michelet u svojem istoimenom romanu. Čarobnjaci i galimatijasi U stvarnosti daleko od sela i pučke magije postoje istinske grupe čarobnja­ ka. Otada uspjeh sotonizma nije opovrgnut. koji za tu priliku poprima lik jarca te žene se prepuštaju raspojasanom ponašanju sve do zore. predajući se čak kanibaliz­ mu. koji se pogreš­ no pripisuju Albertu Velikom ili Crveni zmaj koji je vjerojatno hebrejskog podrijetla. upoznati vrijednosti biljaka. stoljeća ima­ la pristup arapskim rukopisima o ma­ giji što su bili prevedeni na latinski. Tvrdio je kako je "magija savršenstvo svih prirodnih znanosti". društva posvećenih koja se održavaju stoljećima. Druge spise su zatim razra­ dili kršćanski sljedbenici. Pripadaju određenoj intelektualnoj gradskoj eliti koja je od 12. posebno u Sjedinjenim Državama gdje se neke sekte sastaju ka­ ko bi slavile slavu palog anđela... Pristaše te znanstvene magije tvore pra­ va društva u kojima svaki od članova pokušava zaklinjati duhove. možda kao reakcija na racionalizam. tvoreći tako Čarobnica vješta u spremanju tajanstvenih eliksira s crnom mačkom. stoljeću predstavljala vještica.-1535. Često pod zašti­ tom kneževa ti ljudi ostav­ ljaju svoje kabalističke spise onomu tko će htjeti slijediti njihovu potragu. Cornelius Aggripa (1486. Prosvjetiteljstvo i vladavina razuma nisu načeli vjeru u učinkovitost magije. one vjerojatno svjedoče o preživljavanju poganskih obreda koji se još slave na europskim selima.. Iako se takve priče danas čine fantazijama.

Od de­ finitivnoga gubitka Palestine 1291. 83 Tajna inicijacijska društva . Sljedeće godine Jeruzalem su oteli muslimani. redovnici-vojnici okružuju se mnogobrojnim osobljem: čuvarima oružja. Narod koji je došao iz Perzije. osvojio je njiho­ vu zemlju. odobrio pravilo o toj "Božjoj vojsci". Turci. Još danas templari fasciniraju u potrazi za svetim Gralom. važno je da neodgodivo dođete u pomoć svojoj braći koji obitavaju u istoč­ nim zemljama. Ti "siromašni Kristovi vitezovi" koje je osnovao Baudoin II. kaptol i službenici. Siromaštvo vitezova i financijska moć reda Pravilo templara. kapelanima i slugama. kojim se redu hospitalaca dodjeljuju templarska dobra. koji je tražen kako bi se oslobodio njegov djed Luj Sveti koji je pao u ruke muslimana. vitez iz Champagne i osam njegovih drugo­ va predlažu da će posvetiti život zaštiti hodočasnika koji odlaze u Svetu zemlju. koje je imitacija cistercitskog pravila svetog Benedikta. Darovi pritječu i jedan broj mladića iz boljih obitelji napušta sve kako bi popunio redove tog pobožnog viteštva. Viteški i vjerski ideal templara pobu­ đuje takvo poštovanje da se red osjetno obogatio. u džamiji Al-Aksa sagrađenoj u zamje­ nu za Salomonov hram dobivaju pot­ poru Bernarda de Clairvauxa prije nego što je sabor u Trovesu 1128. Na vrhu reda velikom meštru pomaže vijeće. (Budite) odsad Kristovi vitezovi. siromaštva i neporočnosti. Hugues de Payns. pokrenuo pustolovinu Prvog križarskog rata. Domoći se bogatstava reda nedvojbeno je pravi razlog njihove osude. Svaki dan moraju prisustvovati misi. godine papa Urban II. jeruzalemski kralj. templari sudjeluju sve aktivnije u krvavim bor­ U plamenu lomače Udarci koje su Franci zadali u Svetoj zemlji najavljuju kraj templara. OŽJI SINE. Početkom 14. odbili pozajmiti novac za otkup.Templari jučer i danas Najmoćniji od viteških redova isto je tako nakon svojega okrutnog nestanka postao najtajanstvenijim. stoljeća najma­ nje dvije tisuće imanja rasijano je po europskim kraljevstvima sve do Pales­ tine tvoreći tako široku i sigurnu mrežu sposobnu da spremi i da u optjecaj znatne svote. ali isto tako i "područne crkve" zadužene da skupljaju novac namijenjen operacija­ ma na istoku. Godine 1118. Ja vas pozivam i preklinjem da dođete u pomoć kršćanima i da od­ bacite taj zlokobni narod daleko od na­ ših teritorija. tako da su templari postali moćni bankari čije bogatstvo ne presta­ je poticati lakomost. ezoterizmom i lovom za blagom. Kako bi se prilagodili toj novoj ulozi. Tako nastaje ci­ jela mreža imanja koja su u isti mah utvrde i poljoprivredna dobra. odijevati se jednostavno i jesti po dvojica iz iste zdjele. bama u kojima se sukobljavaju kršćani i muslimani. Na veliku štetu francuskoga kralja Filipa Lijepog koji nije zaboravio kako su templari 1250." Tim riječima je 1098. Bula pape Klementa V. obilježeno je ponajprije velikom strogošću: braća koja se prepoznaju po bijelom plastu s crvenim križem čine tri zavjeta: posluha. oni zapravo više nemaju razloga za postoja­ nje. no to je Krhka pobjeda koju treba učvrstiti. Posvećeni obrani hodočasnika i pu­ tova koji vode u Svetu zemlju. Područja koja štite i kojima uskoro upravljaju templari po­ dijeljena su u pokrajine. a red se posvećuje samo obrani financijskih interesa.

među Templari. Ali Filip Lijepi se pokazuje neslomlji­ vim. Slučaj je povjeren jednom od vjernih kraljevih savjetnika Philippeu de Nogaretu koji je na više mjesta u kraljevstvu pokrenuo najspektakularniju policijsku akciju koja je ikad vođena. Tridesetšestorica vitezova umire u Tajna inicijacijska društva 84 . je listopada 1307. Pod mučenjima svi priz­ naju nepobožno ponašanje i svetogrdna djela zbog kojih su osuđeni. ratnici i ljudi vjere. upravitelji. kojima i veliki meštar Jacques de Molaym uhićeno. u očima svojih suvremenika utjelovljuju viteški ideal svojega razdoblja. isto je tako nadahnut iskrenom pobožnošću i ne ostaje neosjetljiv na stalne glasine koje kruže optužujući templare kao krivovjernike.. Blizu stotinu dostojanstvenika reda. Papa Klement V. 13. pokušava posredovati u korist templara iako više njih sve to priznaje.Templari jučer i danas Iako suveren žudi za bogatstvima reda.

S njim u plamenu inkvizicije nestaje najmoćniji vjerski i vojni red koji je imao srednji vijek.PROKLETSTVO TEMPLARA " P A P A K E E T nepravedni i LMN. prije godinu dana odredio sam vam rok da sazove­ te Božji sud. Luja XVIII. Neki su dozi­ vali kult tajanstvenog ideala Bafometa čiji opis varira od jednog svjedočanstva do drugog: demonski lik. (minijatura iz Villanijeve kronike. Povijesni slučaj ili izvršenje proklet­ stva templara. ni jedan od njih nije imao potomstva tako da se grana direktnih Kapetovića ugasila. Jacques de Molay se pak povlači. prosinca 1314. ožujka 1314. Sodomiti. nekoliko mjeseci poslije pridružio im se u smrti 29. Neki među njima priznali su na muka­ ma ne samo da su pljuvali na križ. Jer često se templari optu­ žuju za preveliku bliskost sa Saraceni­ ma. Isto je tako istina da su templari najgorim mukama koje su im dosudili. okrutni suče. Budite prokleti.to jest optužen da je zapao u herezu počinivši priznanje . čija je potpora do tada bila. nego da su se odali i sodomiji. opasan supar­ nik francuskoga kralja koji je odlučio dokopati se njegova bogatstva. 14. vi i vaše potomstvo!" Ove kletve dobačene oni­ ma koji su požurili njegov poraz izgo­ vara Jacques de Molay idući na stratište. ništa nije moglo biti učinkovi­ tije od najluđih optužbi koje su bile potvrđene nezgodnim priznanjima. Prijeteće i upozoravajuće riječi: 42 da­ na poslije Klement V. bafometanci i ezoteristi Proces templarima nije imao druge svr­ he nego da diskreditira red. ilegalan i legendaran. Sveta Stolica. a da bi se to učinilo. dvospolac osoba. pedesetčetvorica su spaljeni živi u svib­ nju 1310. i Karla X. a da bi potpuno nestao. u drvu ili metalu. Osuđeni od Crkve i kralja dostojanstve­ nici reda Hrama pogibaju na lomači 1314. 85 Tajna inicijacijska društva . Smatran nevjernikom .i on je osuđen na smrt na lomači. Iako su vladala njegova tri sina.. Neki misle kako zaključni ka­ men svoda crkve Saint-Merry u Parizu predstavlja po crtama demona koji je u isti mah bradat i sisat Bafometa i da je njegovo ime iskrenuto ime poslanika Muhameda. kralju Filipe. nije vladalo. ranjen u nekoj nezgodi u lovu. a zatim je došao red na Guillaumea de Nogareta koji je nedvojbeno otrovan. Filip Lijepi. počinje dakle drugi život templara. stoljeće). no nikada ni­ je nađen neki njegov trag ni na kakvom imanju. je umro. neupitna odlučuje raspus­ titi red 1312. Grana Valonaca nestat će također s trojicom braće koja su vladala jedan za drugim bez potom­ stva kao i ona direktnih Burbonaca jer ni jedno od djece Luja XVI. Me­ đutim red je nedvojbeno bio isuviše moćan. viteže Guillaume de Nogaret. Kazna je izvršena 18.

. Nije li zapovjednik hrama u Laonu Gervais de Beauvais tijekom procesa podsjetio na postojanje tajnog pravila koje je poznato samo malom broju posvećenih? O tom navodnom tajnom pravilu neće se znati ništa do kraja 18.. A. ČL11. (. Što se tiče geometrijskog lika istostraničnoga trokuta koji često ukra­ šava njihove kapelice.. 12. koji nije bio razapet na križu i nije uskrsnuo. A kako bi se od tih vojnika-redovnika učinili čuvari teške tajne. iz djela P. Crkva je samo Antikristova sinagoga.. Obred primanja izabranih. ali na to je potrošeno mnogo tinte i time se obilno hranila mašta. a ona pridonosi to­ mu da se zastor misterija koji okružuje TAJNO I HERETIČKO PRAVILO ga je otkrio Mertzdorff u 19. Riffard l'Esoterisme.Templari jučer i danas uvezli muslimanske graditeljske elemen­ te na zapad. Tako budući vitez treba zatražiti triput svoj "ulazak u hram" prije nego što ga ondje prihvate. Tajna inicijacijska društva 86 . Odgojitelj će postupno ljubiti novaka u usta da mu prenese dah. stoljeću: "ČL 5. Ali samo se odabrani uzdižu na visine istine. 1990. Tajni pravilnici (. jedu meso triput na tje­ dan. Okružen dvanaestoricom templara on izgovara svoja tri zavjeta i priseže kleče­ ći nakon što je čuo zagonetnu formulu koja ga upozorava da "od našeg reda vi­ dite samo koru koja je izvana". Ivana Krstitelja u Ormetleu blizu Trevisa u Italiji.. najmanja in­ diskrecija bit će kažnjena smrću. Tajan­ stveno je isto tako stalno pozivanje na simboliku brojki: templari imaju tri zavjeta. Robert Laffont. Među njima i dekorativne simboličke i inicijacijske orijentalne motive koji su utjecali na nastajanje gotičke umjetnosti. Otuda pa do toga da se od templarskih vitezova učine al­ kemičari vješti u orijentalnim tajnama samo je jedan korak.6. koji nije umro. Za drugu navodnu tajnu potrošeno je isto tako dosta tinte. zatim će primiti bijeli plašt s pâsom. njemač­ ki erudit Mertzdorff izvukao je iz neke masonske lože u Hamburgu dokument koji nije ništa drugo nego slavno tajno pravilo templara. potrebno je samo analizirati neobičan obred koji se obavlja pri ulasku u red.. Kako se treba domoći osoba spremnih da prime inicijaciju? Treba im pokazati nedostatnost općeg zakona. imaju pravo na tri konja. stoljeća kada je kopenhaški biskup tvrdio da je pronašao opis u Ovaj templarski križ resi klaustar samostana sv...7.. ČL.) nikada neće biti stavljeni u ruke ni jednoga brata. I ZVADAK IZ LAŽNOG TAJNOG PRAVILA STO u pupak. kao što je resio većinu templarskih dobara. prise­ ga da će se čuvati tajna reda. Čin vjere u Boga Stvoritelja i nje­ gova Sina koji nije rođen. Neofit će zgaziti križ i pljunuti na njega.. ali u kojem se nazire dosta mističnih aspekata. Paris. Mertzdorff: Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherren. u posvećeni pleksus koji up­ ravlja stvaralačkom snagom... taj će rukopis biti otet! Godine 1877. napokon u spolni organ. sliku muškog stvaralačkog načela. tri pri­ česti na dan. pri­ vući ih izvan (. Stoljeća lova na blago Mnogo neobičnosti i tajanstvenosti okružuju sasvim sigurno red templara tako da se još i danas vjeruje u skri­ vanje tajne o kojoj treba svakako šutjeti. pripada li on kla­ sičnoj srednjovjekovnoj simbolici ili šifri koja krije ezoteričnu poruku? rukopisu sačuvanom u Vatikanu.) Crkve čiji je nauk prazan. Stručnjaci su zatim ustanovili da se radi o krivotvorini. ČL 16. Th.) ČL 13. Halle 1877.. obred sličan podjeli viteštva.

Sionski priorat utemeljen 1099. uveo slobod>>> . Dinastija Stuarta je zatim naslijedila taj teret. To je onaj nji­ hova bajoslovnoga blaga. Godine 1982.87 Templari jučer i d a n a s templare još više zgusne.. Isti Sionski priorat po­ novno se pojavio 2003. otkrio opat Sauières. vjersku zanesenost srednjim vijekom i izgled dobitka legenda o templarima potaknula je ve­ lik broj samoproglašenih nasljednika reda.. S nekoliko drugova koji su izbjegli hajku kraljevih vojnika sklonio se u Škotsku kako bi ondje nastavio templarsku tradiciju. čuvar svetoga Grala. postavši odjednom bogat? Potomstvo u isti mah neobično i tragično Miješajući viteški ideal križarskih rato­ va. Najslavniji je nedvojbeno Bernard Frabret-Palaprat. Vjerojatno je Jakov II. dobivši za to pristanak vlasti. Nije li to blago templara koje je 1886. liječnik podrijetlom iz pariške masonske lože koji je uteme­ ljio templarsku organizaciju proglasivši se 22. velikim meštrom reda koji će po njemu proći stoljeća u najvećoj diskre­ ciji pod vodstvom tako slavnih osoba kao što su Bertrand du Guesclin ili Grand Condé.st. Fabré-Palaprat je išao 18. NA KORIJENIMA Tijekom 18. čak tako daleko da je s velikom pompom organizirao sjećanje na mučenja Jacquesa de Molaya. za vrijeme prvog križarskog rata. trojica anglosaksonskih novinara objavili su Svetu zagonetku u kojoj tvrde ..medu ostalim razrađenim znanstve­ nim istraživanjima . u Auvergni.bogatstvo koje se razlikuje od uništenja . fascinaciju orijentom. Stuart tijekom svojega izgnanstva u Francuskoj od 1688. u knjizi Da Vincijev kod Dana Browna. ožujka 1808. Istina je da je red bio užasno bogat . (Uvijek kompromitantne ljubavi Isusa i lijepe Marije Magdalene!) Neobično tajno Poput ove nadgrobne ploče u Courteixu mnoga svjedočanstva iz prošlosti reda bila su tumačena kao toliko indicija koji su omogu­ ćavali da se ponovno nađe legendarno blago.. Napoleon je upot­ punio ceremoniju pješačkim odredom nedvojbeno zato da bi kontrolirao djelovanja tih neobičnih templara. grofa de Beaujeua za svojega nasljednika. župnik Rennes-Le Château. Jesu li možda vitezovi obaviješteni o za­ vjeri koja se sprema protiv njih mogli pobjeći kako bi ostavili blago na sigurnom mjestu? Mnogi još kopaju.pa iako su ta dobra i nekretnine prešli u suparnički red hospitalaca. nije nađeno nikakvo blago ni u jednom od njihovih imanja. u Istočnoj šumi u Champagni. slobodno zidarstvo se širi Europom. u En­ gleskoj. Kruži legenda koja kaže kako je Jacques de Molay znajući da je izgubljen odredio svojega nećaka.kako je dinastija Merovinga potekla iz ljubavi između Krista i Marije Magdalene i kako je tajni red. Nadali su se da će ga naći u dvorcima Gisors ili Chinon gdje su bili zatočeni dostojanstvenici reda. "Izmišljeni templar" nedavno je dao povoda novoj legendi koja je vitezove hrama učinila čuvarima Grala. Samostan navodno i potječe od templara zaduže­ nih da čuvaju demonsku tajnu koja na­ vodno ugrožava kršćanstvo.

I tako savršeno javan red što su ga utemeljili čestiti i neporočni vitezovi nije prestajao tijekom stoljeća stvarati tajna i katkad opasna društva koja se pozivaju na njega..SLOBODNOG ZIDARSTVA? no zidarstvo na kontinent. Kaptol reda Hrama koji se održava u nazočnosti kralja Luja VII. ušao je u povijest 1994. Graneta. kad budu očišćeni vatrom. (a ne 1099. M. Joseph Di Mambro i belgijski liječnik Luc Jouret. predan 7. 1844. što su ga uteme­ ljili 1984. a i danas daje povo­ da brojnim mitovima. kolektivnim sa­ moubojstvom četrdesetosmero svojih članova koji su mislili da će. Taj obred je poslije preuzet u Ispravljen škot­ ski obred i Star i prihvaćen škotski obred koji se oba još provode i čiji osamnaesti stupanj.. postati autentični "taj­ ni učitelji Hrama". društvo učinilo je da je taj Sionski priorat rođen u mašti stanovitog Pierrea Plantarda. Za neke je krug zatvoren: slobodni zidari su tem­ plari novoga doba.) u podprefekturu u Gornjoj Savoji. i pape Eugena III. vizionara i mitomana čiji je pravilnik o udruživanju po zakonu iz 1901. Tajna inicijacijska društva 88 . Tu tezu koja je danas odbačena posebno podupire njemački barun Karl von Hund koji 1751. ili Red sunčeva hrama. pod magisterijem Roberta de Bourguignona (slika F. svibnja 1956.). osniva Strogi templarski red čiji se obredi i stup­ njevi nadahnjuju redom Hrama.templara nastao je isto tako znatan broj sekti od kojih se na tužan način proslavio OTS. onaj viteza Kadosha.ili legendi . "slavi red templara i njima se nadahnjuje"... Pretpostavljajući da će se upisati u kontinuitet duhovnoga viteštva Hrama sastavljen od fanatika. Oko legende .

17. zna o tome odsad dovoljno kako bi mogao slijediti svoja istraživanja. kada neki čovjek ulazi u njegovu trgovinu i pokazuje mu knjigu koju je potpisao Abraham Židov. siječnja 1382. tijekom nekog hodočašća u Saint-Jacques-de-Compostelle Flamel susreće učitelja Canchesa. Taj u knjizi prepoznaje odraz kabalističke misli.) koje sam doista pretvorio u gotovo čisto 89 Tajna inicijacijska društva . on javno pokazuje za­ čuđujuće bogatstvo koje se očituje u njegovoj velikodušnoj rasipnosti: po­ mogao je da se osnuje čak 14 bolnica... vrativši se u Pariz. ODINE 1417. Mnogi se pitaju o podrijetlu tog iznenadnog bogatstva. Flamel je kupuje i počinje je čitati. Time daje ključeve Flamelu koji. Djelo sadrža­ va 21 list s nerazumljivim alkemičarskim tekstovima. Knjižar tada provodi više od 20 godina pokušavajući odgonet­ nuti njihov smisao. ali isto tako i produžio život. 3 kapelice i pritekao u pomoć mnogim osobama. Tri mjeseca poslije navod­ no je dobio kamen mudraca koji mu omogućava da pretvara kovine u zlato: "Napravio sam projekciju s crvenim ka­ menom na sličnu količinu žive (. Čovjek skromna podrijetla nekoliko desetljeća prije stekao je malu knjižaru u baraci u Parizu. On napokon.Veliko djelo alkemičara Cilj alkemičara je naći tajnu kamena mudraca da bi se stvorilo zlata koliko te volja. starog obraćenog židovskog liječnika. Flamel je ipak sam odgovorio na tu zagonetku u svojim spisima tvrdeći da je otkrio taj­ nu pretvaranja jeftinih kovina u zlato. Tek 1378. Oni su u isti mah i prethodnici suvremenih kemičara i šarlatani i filozofi u potrazi za duhovnom obnovom. javlja da je pretvorio živu u srebro. Od 1382. UMIRE NICOLAS Flamel u dubokoj starosti od 87 godina. Sve počinje jednoga lijepog dana 1357.

U Indiji se alkemija razvila na tragu tantrizma ko­ ji nizom tjelesnih postupaka nastoji preobraziti biće da ga očisti i učini slič­ na zlatu. sasvim sigurno bolje nego obično zlato. Tako su to u Kini bratstva kovača koja su utjecala na taoizam u smislu alkemijske mistike. Tako je makrokozmos stvaranja predstavljen u mikrokozmosu koji je ljudsko biće jer "sve su stvari došle i dolaze od jedno­ ga". čuvarem pisma i skelarom tradicije kod Egipća­ na. Ime potječe od Hermesa kojeg su Grci po­ istovjećivali s bogom Totom. stoljeću naše ere prije nego što je počeo utjecati na zapadni ezoterizam. nego isto tako da produlje život kako bi napokon postigli jedinstvo u okrilju božanstva. Tajna inicijacijska društva 90 . Taj sm­ jer ideja rođen u antici doživio je zvjezdane trenutke u Aleksandriji u 3. Prema njima kamen mudraca nije ništa drugo do ponovno nađeno jedin­ stvo svih elemenata materije. U tom djelu slavni srednjovjekovni alkemičar govori s mnogo simbola o svojem otkriću kamena mudraca. što znači "triput vrlo velik". Zapravo hermetićka doktrina pretpostavlja da postoji pri­ marno jedinstvo koje otkriva mreža skrivenih podudarnosti. a to je ime koje su Grci dali Egiptu. D OKTRINA ALKEMIČARA JE NEOD- mediteranskom bazenu javlja se zapad­ na alkemija. Stari postupak Pojam alkemija dolazi od arapske riječi al-ki-miya i odnosi se na "crnu zemlju". nego je ukupnost svijeta sadržana u njemu. pripisuju se uređivanje mnogobrojnih djela koja čuvaju tajna znanja među kojima je slavna "smaragdna ploča". Alkemičari su dugo komentirali taj tekst koji pro­ glašava da je "onaj koji je dolje kao on­ aj koji je gore". Ne samo da je čovjek dio svega. Ta je misao temeljna za alkemi­ čare." Od toga trenutka Flamel prema svojim riječima pripada uskoj skupini sljedbenika. nazvanom Trismegist. Hermesu.Veliko djelo alkemičara zlato. No na tragove alkemijskih postupaka naila­ zi se od najstarije antike i u drugim civi­ lizacijama. Pod zaštitom boga Herme­ sa aleksandrijski alkemičari iz 4. U srednjem vijeku njihovi radovi prolaze arapskim svijetom u ko­ jem je najslavniji alkemičar sufi Jâbir Rukopis Alkemije Nicolasa Flamela. Međutim početkom naše ere u HERMETIZAM vojiva od hermetizma. alkemičara koji su stigli do Velikoga djela. Marije Židovke ili Sinezija istražuju tri različita. stoljeća poput Zozimea. ali po nji­ hovu shvaćanju komplementarna puta: ne samo kako da pretvore kovine u zla­ to.

tvore pravo tajno društvo čiji članovi krstare Europom u potrazi za znanjima i savršenstvom. pećima. Alke­ mičari. Saturn olovo. no njihov empirijski postupak i njihovo zanimanje za dobitak sljedbenici veoma preziru. Zato se oni brinu da pribjegnu ezoteričnom jeziku ispu­ njenom crtežima i simbolima koje može shvatiti samo posvećeni.. Nepokolebljivi u svojem znanju.). Oni su mnogo diskretniji od onih prvih i pozivaju se na dugu inicijacijsku tradiciju. služe se pseudonimima poput tajan­ stvenoga Fulcanellija. to je mjesto gdje se izrađuje kamen mudraca.-1313.dakle poprima oblik dugovječnog eliksira ..).. vodeći isposnički..) ili Leibniz (1646. Po nji­ hovu mišljenju alkemijsko znanje se ne otkriva svakomu. šuplji hrast peć. i kovine i biljke u nadi da će dobiti zlato. Šaptači i pristaše Kada je potraga za kamenom mudraca potresla Europu.) veo­ ma cijene to istraživanje.to je kamen ili crveni i prozirni prah.. Prema tek­ stovima koje posjedujemo ta priprema može biti tekuća . Kao zagonetne osobe oni se rijet­ ko pojavljuju. dakle.) koji se služio načelima alkemije da bi priredio lijekove.-1727.-1294. posebno u alkemiji.-1280. ra­ zlikovala su se dva tipa alkemičara. ali pozivaju se isto tako i na svakojake rukopise. gotovo monaški život prista­ še rade u svojoj radionici punoj knjiga. (1552. Naslijedili su općenito svoje znanje od učitelja alkemičara ko­ ji ih je školovao ili vodio. Alkemičar mora najpri­ je izvući sirovinu iz dubine zemlje.) prima na praškom dvoru najug­ lednije pristaše svojeg vremena koje postavlja u "zlatnu uličicu" u srce češke pri­ jestolnice. dvorognim prekapnicama. pergamenata. Njegova proizvodnja bit će duga i opasna.ili kruta . Roger Bacon (1214. 91 Tajna inicijacijska društva . Često ih povezuju sa šarlatanima i oni su dugo osvajali zapadne suverene obećavajući im slavu i bogatstvo. Umjesto toga nalaze se priče ili alegorijske slike koje često kriju misteriozne anagrame.-1562. a Ovaj portret Paracelsusa pripisuje se Janu van Scorelu (1495. Međutim s pros­ vjetiteljstvom i unatoč entuzijazmu što ga potiče Cagliostro alkemičari postaju sve rjeđi. Alkemićarske radionice cvjetaju tada u Europi i svi se sve do suverena da­ ju u potragu za ka­ menom mudraca. stoljeća to znanje prodire na kršćanski zapad. "Slavni švicarski liječnik" isticao se na svim područjima. Zlatno doba alkemičara Kraj srednjega vijeka i renesansa pred­ stavljaju vrhunac alkemijskog istraživa­ nja oko osoba kao što su Nicolas Flamel. Neki su svoj poraz platili životom.-1716.Veliko djelo alkemičara ibn Hayyân (8..-1612. Tako Krist ili pelikan naznačuju kamen mu­ draca. Alkemija gubi svoju vjerodos­ tojnost pred novonastalom kemijom. Tek od 12. Šaptači su vješti zanatlije koji iza svojih peći miješaju sve vrste proizvoda. Za to se zanimaju najveći inte­ lektualci toga vremena. stoljeće). Kad se to ipak dogodi. pas dah.-1541. ali i Raymond Lulle (1235. Tako car Rudolf II. Još u kla­ sičnom stoljeću Newton (1642. U alkemijskim vračarskim knjigama nikad nisu točno naznačene faze u pripremi zlata. Od praktične alkemije. Drugi su naprotiv dopustili kemijska otkrića.). Albert Veliki (1193. U tom stanju može se "baciti" u pećnicu na kovinama i pretvoriti u golemu količi­ nu zlata. predratnog auto­ ra Misterija katedrala i Prebivališta filozofa.) vjeruju u ide­ ju pretvorbe kovina. a posebno švicarski liječnik Paracelsus (1493. Danas su pristaše alkemije tek šačica ljudi.

(.kruhom. dodaju trećinu krvi riđeg muškarca: ta osušena krv pretvo­ rit će se u prah. oni tu stavljaju piliće začepljujući grliće poklopcima od bakra i zakapaju ih u zemlju. Pokret rosenkreuzera nadah­ njuje se tom teurgijskom koncepcijom praveći od svojega mitskog utemeljite­ lja Chistriana Rosenkreutza alkemičara bliskog Kristovu liku. gasi i pere u istom pripravku: to se ponav­ lja sve dok pripravak ne izgrize bakar s jedne do druge strane i poprimi te­ žinu i boju zlata. Suprotna načela koja simboliziraju sumpor i živu. hrani ih se.. Elementi se kuhaju u posebnoj posudi u obliku lopte koja se zove "filozofsko jaje". Među­ tim za neke alkemičare Veliko djelo ide još dalje. skida se s vatre. omogućujući da se veže sa stvaralačkim načelom. oni bi upali u zemlju. tu se sa svake strane stavlja je­ dan sloj tog pripravka i zatim se sve stavi na vatru. Njihove mistične koncepcije utjecale su na druga društva kao što je slobodno zi­ darstvo čiji se inicijacijski obred smatra sličnim alkemijskom očišćenju. stoljeća Teofil govori o originalnoj metodi proizvodnje zlata. jamstvom jedin­ stva stvari." U SVOJEM DJELU RAZNA UMIJEĆA od elemenata materije.Veliko djelo alkemičara zatim postupati u četiri faze: učiniti materiju tekućom. Zatim se pijetli maknu i stave se žabe da sjede na jajima. Nakon toga dižu pok­ lopce i pale vatru sve dok životinje unutra ne budu potpuno spaljene. a zatim odijeliti i očistiti svaki RECEPT ZA PROIZVODNJU ZLATA njemački monah iz 7.. Tu stavlja­ ju dva stara pijetla od 12 i 15 godina i daju im dosta hrane. "Alkemičari imaju pod zemljom sobu čiji su svi dijelovi od kamena s dva malena prozora. do alkemijske mistike Za pristaše alkemija se ne svodi na jed­ nostavno preobrazbu kovina. Tako je alkemičar stručnjak koji osim hermetičnih znanja mora ovla­ dati i složenim tehnikama.. Filozofska potra­ ga istodobno kad je izvršena u radionici postaje metaforom unutarnje potrage. To znači kako najnapredniji alkemičari traže da se pretvore u sebe same. To je nuž­ no potrebna faza na putu još većeg projekta: građenje sebe.. Iz jaja se izlegnu muški pilići kao mladunčad kokica kojima nakon sedam dana narastu zmijski repovi. ostaviti suvišnu vo­ du da se ispari kako bi se dobio žitak proizvod. tako uska da se jedva nešto vidi kroz njih. Kad se to zagrije do bi­ jelog usijanja. i koja su ujedinjena u muško i u žensko tu se skupljaju da bi iznjedrili kamen mu­ draca. oni se povlače i pomno drobe.).. Pilići se hrane šest mjeseci finom zemljom koja pro­ dire kroz rupe. napokon ujedi­ niti te čiste duhove kako bi se oblikovao kamen mudraca. velike zapremnine koje su izbušene sa svih strana i čiji su grlići stegnuti. Kako bi se to spriječilo.) Uzimaju se veoma tanki noževi od veoma čistog crvenog bakra. oni se pare i nesu jaja. Ali malo je prista­ ša dosegnulo to stanje u kojem čovjek sudjeluje u božanstvu. kad soba ne bi imala kameni pod. Kad se oni utove (. . oni koji ih uzgajaju imaju okrugle posude od bronce.. Tajna inicijacijska društva 92 . Ovaj alkemijski manuskript iz renesanse opisuje spajanje crvenog sumpora i zelene žive što je ključna faza u Velikom djelu koje simbolizira okrunjeni hermafrodit.. Kad se to ohladi..

ali is­ to tako i drugdje u svijetu . oko 20 000 osoba okupljenih u tri velike obitelji kalfinstva ne propuštaju oživjeti legendu. skela za vrh tornja opatije Mont-Saint-Michela i temelji piramide Louvrea.Tajna lijepog djela kalfa Legenda je od njih učinila nasljednike graditelja katedrala. a politička moć poput Crkve uvijek se čuvala bratovštine koja je jedno od najstarijih inicijacijskih društava na zapadu... Jer njihova najnovija ostvarenja odjek su velikog djela gradi­ telja katedrala tijekom stoljeća.. Čini se da se ni jedno prestižno gradilište ne može os­ tvariti bez njih. vodoinstalateri. Prisutni danas . njihov je ugled to veći što je obavijen velom misterija. Kažu kako su djetići čuvari tajni tih radnika kršćanstva. kolari. Iako čine gotovo aristo­ kratsku elitu umjetničkih zanimanja. pekari.u Francuskoj. koji su sami nasljednici još starijih znanja što se ljubomorno čuvaju. fasaderi.. 93 Tajna inicijacijska društva . ali intimnija tajna koja se odnosi na njihov osobni angažman u sklopu bratstva koja stavlja u prvi plan ljubav za dobro obavljen posao i o čemu svje­ doči njihovo profesionalno znanje neće se . sudjelovali su u gradnji podzemne že­ ljeznice u Caracasu i probijanju tunela ispod La Manchea. obnova baklje na Kipu slobode.u više od šest tisuća poduzeća i raspoređeni me­ du tako različitim zanimanjima kao što su tesari.nikada otkriti. UGUJE IM SE KONSTRUKCIJA eif- felova tornja. čak iako im se katkad sviđa da ljudi u to vje­ ruju. mon­ teri centralnog grijanja.po prirodi stvari . Ezote­ rične tajne koja je prethodila gradnji katedrala nedvojbeno nikada ni nije bi­ lo i kalfe ne prave od toga misterij. staklari ili kožari. Jedan hram i tri utemeljitelja Svoj temeljni mit kalfe crpe iz Staroga zavjeta podsjećajući na gradnju Hrama namije- Otac Soubise je kao zaštitnik tesarskih djetića s kraljem Salomonom i majstorom Jacquesom jedan od trojice važnijih likova iz Kalfinskih zadaća.

rade brinući se maksimalno za savršenstvo pri stvara­ nju remek-djela. dok masoni okupljaju osobe svih profesija. Iako nisu potvrđene institucionalne veze. to je ponajprije udruga fizičkih radnika." Ovaj citat iz Prve DJETIĆI I SLOBODNO ZIDARSTVO slobodnih zidara pobudili su ideju. S jedne strane. čini se da je sada utvrđeno kako je mit o Hiramu najprije bio razrađen u ložama. On od njih čini graditelje. B LIZINA MITOVA. Povezuju ga obično s likom Hirama. onaj Zadaće. koja se proširila. Ništa ne bi bilo više pogre­ šno. Tradicije djetića razli­ kuju se po značenju koje daju ovom ili onom liku zaštitnika. nuje dva lika: majstora Jacquesa i oca Soubisea. Tako Salomon u Zadaći slobode. Hiramove djetiće koji nakon izgradnje Hrama odlaze iz Jeruzalema u Francu­ sku. otac Soubise postaje za­ štitnikom tesara. Tijekom putovanja jedna ih svađa razdvoji pa nastaju dvije grane kalfa: dok majstor Jacques postaje zaštinikom kamenorezaca. jednim od velikih re­ formatora djetića.) Hiram je bio nad svim kulučarima. a zatim je ušao u tradiciju kalfa. a upravljali su narodom zapo­ slenim na radovima. dok prve masonske lože nastaju tek u 18.njenog čuvanju kovčega saveza.. postaje zaštitnik kamenorezaca i tesara. Salomon je imao i sedam­ deset tisuća nosača tereta. stoljeću. osamdeset tisuća kamenorezaca u gori. S druge strane. Zajedničke simbole kao što su šestar i kutomjer iz operativne su tradicije prvi preuzeli slobodni zidari. SIMBOLA DJETIĆA I knjige o kraljevima znači za kalfe mitsko krštenje koje smješta njihovu inicijacijsku tradiciju duboko u judeo-kršćansko naslijeđe i pokazuje njihov ideal: tri stupnja zanatlija . To je na primjer slučaj s Agricolom Perdiguierom. nego djetiće smatrati praktičnim i konkretnim štitom za masonstvo ko­ je se smatra intelektualnijim i duhovnijim. ipak je jasno da su neki djetići bili i slobodni zidari. njih je bilo tri tisuće i tri stotine. Na­ protiv. Tajna inicijacijska društva 94 . kalfe su mnogo stariji jer datiraju od srednjega vijeka. ka­ menoresci i majstori . "Tada diže kralj Salomon kulučare iz svega Izraela (. graditeljem hrama kojeg su ubili opaki djetići želeći se domoći njegovih tajni.šegrti. No u stvarnosti najvažnija od njih nastala su prije. Drugi obred.. obredu koji datira iz 19. kako su ta dva inicijacijska društva bliska. takoreći blizanci. a da nisu ni u kakvoj posebnoj vezi s udrugama graditeljskih zanata. vred­ U kalfinskoj mašti gradnja katedrala smatra se jednim od temeljnih gradilišta reda. Danas različite obitelji kalfa zauzimaju različita sta­ jališta u odnosu na slobodno zidar­ stvo koja sežu od blagonaklonosti do nepovjerenja. stoljeća. ne računa­ jući glavara službeničkih koji su uprav­ ljali poslovima.

To su pravi preteče sindikata kojima je cilj ne samo skrb za materijalne potrebe rad­ nika.po­ jam koji doslovno znači "onaj koji dijeli kruh" . Ovi novi cehovi okupljaju tri zanima­ nja: kamenoresce. čuvara nacrta Hrama. če­ sto i zlostavljani. posljednji veliki meštar templara koji su se obratili kalfama kako bi podigli Danas se čini kako je potvrđeno da su djetići srednjovjekovna tvorevina koja se javlja u 14. njhove snažne tvrđave u Svetoj Zemlji. tesare i bravare. Od oca Soubisea legenda je učinila be­ nediktinskoga svećenika. utvrda ispred katedrala. zadaće. i 15. označavajući time svoje bratstvo . dajući im redovit i čestit posao. Do tada sudbina rad­ nika nije baš bila zavidna: ugnjetavani od gazde. kako ih tada zovu. u zatvorenom i strogom svijetu cehova samo su najbogatiji mogli biti primljeni u taj visoki rang.i privrženost načinu života za­ jednice koji će ih uskoro karakterizirati. Osim toga bilo im je gotovo nemoguće dobiti naslov majsto­ ra koji je omogućavao da se osamostale. Kao reakcija na to stanje formiraju se na marginama službenih struktura za­ natski cehovi. obično su bili loše plaćeni.Ponašanje Djetića zadaće koji se prepoznaju po karakterističnoj odjeći: uz crno odijelo nose cilindar i štap urešen vrpcama. stoljeću na tragu veli­ kih gradilišta gradskih zdanja. apa­ nažu cehova koje kritiziraju ti zanatlije zadržavaju samo naslov compagnon. Odbijajući naslov "majstora". Još danas je provansalski samostan mje­ sto hodočašća za sve Djetiće zadaće. Djetići i graditelji katedrala Majstora Jacquesa koji se povukao u samostan Sainte-Baume ubijaju Soubiseovi učenici nakon nekoliko godina. U jednoj varijanti majstor Jacques nije bio nitko drugi nego Jacques de Molay. 95 Tajna inicijacijska društva .

Sada može prenositi svoje znanje kako bi se održao neprekinuti lanac djetića. Ova dva li­ ka. Nakon nekoliko godina tijekom obreda Ovaj akvarel zazivajući "slavu graditelja svijeta" (ALAGDADL'U) slavi primanje novoga djetića koji se sada zove "Périgord ključ srdaca". Rođeno je kalfinstvo. Zatim se krsti i prima svoje kalfinsko ime: "Périgord odano srce". zanatlija se okreće pre­ ma svijetu. Danas se od njega traži da jednostavno potvrdi svoj moralni angažman. dva glavna su šestar i kutomjer. postaje pristupnik. "Vjernost Chartresa". "završetak" produljuje inicijacijski put: kad postane "završeni djetić".Tajna lijepog djela kalfa 96 nego i da ih obrazuju i stručno i moral­ no. U izvornim obredima predlagalo mu se da izradi lažni novac tj.. tijekom koje se stavlja na kušnju. Tijekom prve kandi­ dat dobiva tkaninu na kojoj su tiskani labirint i babilonski toranj. U potrazi za uomo universale Od svih simbola koje djetić susreće tije­ kom putovanja. označavaju potragu za smislom koja će zaintrigirati mlado­ ga šegrta na putovima Tour de Francea. Napokon treći stupanj. da­ kle. kapitalni je trenutak inicijaci­ je: kandidat se poziva tamo da simbo­ lički umre kako bi se ponovno rodio kao djetić. Zatim ga zagr­ le iskusni djetići koji mu povjeravaju vrpcu u boji njegova ceha i štap. Intimniji simboli usko su povezani s trima ceremonijama: prihvaćanje. da zaniječe svoju vjeru kako bi dokazao svoju vrlinu. on.. Moralna ispravnost i mjera. pri­ manje i završetak. Za to je tre­ bao ostvariti svoje "remek-djelo". pozivi da učini reda u vlastitu duhu ili podsjećanje na divovsko djelo koje je ostalo nezavršeno. jedin­ stveno djelo koje sažimlje i ilustrira njegovo vladanje umijećem. koju katkad zovu "penjanje u sobu". ljubav za dobro obavljen posao i krea­ Tajna inicijacijska društva 96 . Od kandidata do svršenog djetića Djetići imaju inicijacijsko društvo čija se neizreciva tajna temelji kod svakog od članova na njegovu vlastitom struč­ nom i duhovnom putu. Za njega počinje dugo putovanje po Francuskoj. "Avignonac vrlina". Prijamna ceremonija. tivna iskra predstavljaju sve to i još više. na kraju kojeg će onaj tko pokaže svoje umijeće i visoke moralne vrline biti "primljen djetić". Nakon pokus­ nog razdoblja od više mjeseci onaj tko im se želi pridružiti pušta se na ceremo­ niju koja se naziva "usvajanje".

To je po­ sebno slučaj s "lan­ cem saveza" koji se prak­ ticirao za vrijeme proslave za­ štitnika ili na gozbi. teološki fakultet Pariš­ koga sveučilišta službeno osuđuje kal­ finstvo i njegova "društva tzv. Osim toga kad jedan od njih umre. ovi se amblemi različito tumače: no nema dvojbe da ovaj put predstavljaju dovršene spome­ nike koji podsjećaju na remek-djelo kandidata i pozivaju ga da razmišlja o pro­ laznosti života. Tapšanje. pljuskaju svi članovi skupa. članovi cehova. Osim to­ ga Crkva. službeno zabranjivao sve profesionalne udruge. jaukanje i lanac saveza Mnogi obredi koji na­ glašavaju život djetića naslijeđeni su od bivših običaja iz razdoblja kada su se Vrijeme kriza U 19. dok njegov ugled izvrsnosti ne prestaje privlačiti mlade zanatlije kojih ima sve više. Posebno su se prakticirali na pogrebnim svečanostima. Uvijek im se povjeravaju najuglednija gradilišta poput restauracije arkandela na Mont Saint-Michelu. stoljeću vjerski ratovi ne štede brat­ stvo koje se dijeli na dva ogranka: "neza­ sitni" pod dvostrukom zaštitom majstora Jacquesa i oca Subisea ostaju vjerni Ri­ mu. u kojem nalazimo slobodne mislioce i slobodne zidare. U istom duhu djetići su se služili tajnim jezikom koji zovu "jaukanje". la­ nac se prekida kako bi se pokazalo da nedo­ staje jedna karika. Na taj su se način predstavili jedan drugomu dogovorenim obrednim kretnja­ ma i dijalozima. Kada bi se dvojica djetića sreli na ulici. U sljedećem stoljeću Luj XIV. Radi se o piramidi. a da ih drugi ne razumiju. oni bi se potapšali. To ideološko Kalfe nisu izgubili ništa od svojeg prestiža. Dru­ gi su obredi u vezi sa strogim pravilom koje upravlja životom djetića i zove se "ponašanje". Osuđeno kalfinstvo Od samih početaka ili gotovo od samih početaka kalfinstvo se razjedinjavalo i istodobno pobuđivalo razne sumnje. Taj la­ nac simbolizira savez djeti­ ća koje samo smrt može prekinuti. Prema cehu kojem pripada zanatlija. ukida Nantski edikt čime se još jednom naglašavaju razdor i napetosti između katoličkih i hugenotskih kalfa.Tajna lijepog djela kalfa primanja novom se djetiću prikazuju drugi simboli. isprva blagonaklona. Kazna izaziva obrnuti učinak od očekivanoga: kalfin­ stvo još više štiti tajnu svojih obreda. Tako se "ponašanje Grenoblea" primjenjuje kada neki djetić nešto ukrade. Neki obredi postoje još i danas. Po­ zovu ga na gozbu gdje svi osim njega piju proklinjući kradljivce. Ta alegori­ ja označava uomo universalis — zavr­ šena čovjeka koji na­ stoji postati potpuni djetić. . Zatim ga. o hramu. svetogr­ đem i praznovjerjem". Sa­ stojao se u tome da se izobliči izgovor riječi na način koji samo oni razumiju. proganjani ili podi­ jeljeni u antagonističke tabore morali znati prepoznati ili komunicirati. Svatko prekriži ruke kako bi uhvatio ruku svojega susjeda. ubrzo postaje neprijateljski raspoložena pre­ ma tim bratovštinama koje se ujedinju­ ju skrivene od očiju javnosti kako bi prakticirale inicijacijske ceremonije. To je posebno bio slučaj za vrijeme putovanja Francus­ kom. prije nego što ga izbace udarcima nogu. Završenom dje­ tiću povjerava se novi simbol: peterokut u koji je ucrtan čovjek ka­ ko drži kutomjer i šestar. U 16. stoljeću suprotstavljaju se dva ve­ lika obreda: onaj Zadaće povezan s ka­ tolicizmom i onaj otvoreniji. tapšanje bi se završilo razm­ jenom čutura. Ako su dvojica muškaraca pripadali istom obre­ du. Napokon 1655. zadaće koje ocjenjuju nepobožnima. o grobu i katedrali. Zadaće slobode. Zbog toga je bez poteškoća nadživjelo Francusku revoluciju. iako je Chapelierov zakon iz 1791. a "slobodni članovi" prilaze reformaciji.

Poslije rata su je potvrdile vlade Republike. fasadera Tour de France. vo­ TOUR DE FRANCE U opatijskoj crkvi Saint-Gilles (Gard) kalfe su na zavojite stube urezali svoj "potpis". a sindikalni pokret koji nastaje distancira se od organizacije ko­ ju smatra previše pomirljivom u odno­ su na poslodavce. Tako su nakon duge rasprave koja će potrajati više od tri godine kalfe prestali biti isključivo muško društvo. je Kalfinski savez gra­ diteljskih zanimanja. Valja reći da je u to vrijeme kalfmstvo u krizi. prvi su put u povijesti primili u svoje redove tri mlade žene "kalfice".). limara. Društvo putuju­ ćih djetića. Okup­ lja pet društava: Društvo kalfa stolara zadaća Tour de France. Druga je nastala tijekom Dru­ goga svjetskog rata u Vichyijevskoj vladi. Društvo kalfa i pridruženih stolara i bravara Zadaće slobode te napokon društvo kalfa sobo­ slikara. sastoji se od niza postaja ili etapa u različitim francuskim gradovima gdje se kandi­ dat usavršava u nekoj tehnici.-1875. Udruga veoma privržena tradiciji prak­ ticira samo obrede majstora Jacquesa i oca Subisea. krovopokrivača. nastala Radnička udruga Kalfa zadaće Tour de France. koja zna trajati više godina. kalfinstvu je prijetilo da bude raspušteno po zakonu od 13. U prosincu 2004. koji je zabranjivao tajna društva. Svo­ jom aurom i svojim vizionarskim dje­ lom Perdiguier ostaje istaknuta ličnost kalfmskoga svijeta. Perdiguier zvan "Avignonac Krepost" je stolarski djetić Zadaće slobode. Javlja se in­ dustrijski svijet koji sve više marginali­ zira zanatstvo. Republikanac. J EDAN OD TEMELJNIH TRENUTAKA Tajna inicijacijska društva 98 . Inicijacijsko putovanje u pravom smislu (in itium znači "na putu"). doinstalatera. nego i u obavljanju obreda i običaja kal­ fmstva. Na toj turneji. Društvo djetića zidara i kamenorezaca zadaća Tour de France. Svaki put pri­ ma ga žena koja je odgovorna za nje­ ga i koju zovu "majka". što jamči tajnost prijenosa. Najstarija je Kalfinska unija kalfa Tour de France ujedinjenih zadaća utemelje­ na 1889. ne samo u obavljanju svojega zanata. U danima nakon dolaska putnik ima dužnost naći posao kako bi ostao u kontaktu s poslom. Dani rada nadopunjuju se učenjem koje se organizira u "odma­ ralištu". nasljednica ideja Perdigui­ era koja okuplja razne zanate od kojih je svaki sačuvao vlastite obrede. Tour de France. Tako je 1941. kolovoza 1940. To je fleksibilna organizacija. Na isti način kao i slobodnom zi­ darstvu. dvorani za kalfe. staklara zadaće Tour de France. iako čuvaju stoljetne tradicije. u životu kalfa je putovanje Francuskom. prilagodili modernom svijetu. prijatelj Georgea Sanda postao je neumorni zagovornik pomi­ renja između različitih ogranaka kalfinstva u nadi da će okupiti sve zadaće iako se njegov san nikada nije ostvario. Posljednja obitelj utemeljena 1952. mladi čovjek stanuje u kalfinskim konačištima. Svi su se oni. No ipak ga je potvrdio maršal Pétain osobno. Između tradicija i moderne Danas su kalfe podijeljeni u tri obitelji. tzv.razmimoilaženje često je eskaliralo u tučnjave. Još danas je Tour de France kalfinska posebnost. To je bila česta paksa na putu Tour de Francea. jer nastava je ponajprije usmena. a danas tvori najvažni­ ji ogranak kalfmstva. U taj kontekst smješten je lik Agricola Perdiguiera (1805. slobodni zidar. katkad silovite kada bi "vuk" (kamenorezac iz Zadaća slobode) susreo "vukodlaka" (kamenoresca iz Zadaće). Taj se put obično obavlja u smjeru kazaljke na satu.

Nje­ gova iznimna dugovječnost ob­ jašnjavala se alkemičarskim talen­ tima. studirajući fiziku. vrije­ me "univerzalne reformacije" što će ga donijeti društvo dr­ žano u tajnosti već više od dva stoljeća. Christian se navodno rodio u Njemač­ koj 1378. 1604. prolazeći Jemenom i Marokom. utemeljitelja istoimene bratovštine početkom 15. u sto šestoj godini i bio pokopan u svojem bo­ ravištu na tajnom mjestu. i napokon. žestokih boraca za moralnu i duhovnu reformu. Confessio Fraternitati s (1615. Nekoliko godi­ na prije pojavljivanje triju anonimnih djelca .) i napokon Ke­ mijsko vjenčanje Chris­ tiana Rosenkreutza (1616. i nakon samostan­ skog školovanja proputovao svijet od Arabije do Svete Zemlje. OTKRAJ 1610. 99 Tajna inicijacijska društva . njemačkom prebivalištu što ga je ute­ meljio Christian vrativši se s istoka. da će se jedanput na godinu nalaziti u kući Duha Svetoga. stoljeću iz mašte skupine njemačkih studenata.. U tekstovima se kaže da se Christian obogaćen tim znanjem vratio u Njemačku gdje je ute­ meljio bratstvo koje se sastojalo od pobožnih i visoko moralnih ljudi. me­ dicinu i posebno alkemiju. da će se prilagoditi mjesnim običaji­ ma kako ne bi privlačili pozor­ nost na sebe. zahvaljujući radovima obnove braća Ruže i Križa iskopali su grobnicu u kojoj su otkrili grob svojega utemeljitelja na kojem se nalazio proročki zapis: "Otvorit ću se za sto dvadeset godina".). Uspjeh njihove mistifikacije potaknut će dolazak jednog od najvažnijih suvremenih ezoteričnih pokreta. stoljeća. Pou­ čavao ih je tajnama alkemije i poslao ih u svijet da svoje izvanredne talente stave u službu ljudi i Boga. služiti se inicijalima "R. vrhun­ sku disciplinu koja mu je priskrbila bogatstvo i dobro zdravlje. Svi su se zakleli na vjernost prema šest načela: da će se bavi­ ti liječenjem bolesnika besplatno. Prema djelu Fama fraternitatis tek poslije sto dvadeset godina. C. čuvati tajnu o svojoj bratovštini jed­ no stoljeće.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Pokret Ruže i Križa nastao je u 17. školovati oso­ bu koja će biti sposobna naslijediti ih.) otkrilo je svije­ tu lik stanovitog Chris­ tiana Rosenkreutza. Ondje su pronašli nedirnuto Christianovo tijelo Johann Valentin Andrea stvorio je na početku rosenkreuzerske mistifikacije mit duge i plodne budućnosti čiji ga je uspjeh nadživio. GODINE NEOBIČNA je glasina kolala Svetim Rim­ skim Carstvom Njemačkoga Naroda i zapalila duhove: doći će vrijeme Ruže i Križa." kao biljegom i lozinkom. Predosjećaj pokopa Christian je navodno um­ ro 1484.Fa­ ma Fraternitatis (1614.

Keplera i Descartesa razvija se u klimi nasilja koje obuzima Europu u punoj vjerskoj i moralnoj krizi. Tridesetogodiš­ nji rat (1618.) gorljivo prakticira. nakon koje su slijedila djela Confessio i Kemijsko vjenčanje kako bi uza se vezali najzasluž­ nije vjernike svojega doba.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa okruženo neobičnim predmetima. Tajna inicijacijska društva 100 . Pričalo se čak da je car Rudolf II Habsburški (1576. To su otkriće njegovi učenici tumačili kao znak: činilo im se da je do­ šlo vrijeme da objave svijetu postojanje svojega bratstva. Inicirani mora izabrati između plodova života slijeva i plodova smrti zdesna. alkemija privlači više no ikad. vjernom reproduk­ cijom kozmosa i rukopisom u kojem ga se predstavlja kao sjeme zakopano u Isu­ sovo srce. GODINE razdoblje. Velike du­ hove toga doba željne odgovora u svi­ jetu koji im se čini veoma zagonetnim.-1648. NEMIR OKO 1610. za svoje tijelo i za svoju dušu". kojima objav­ ljuju da će svatko "tko bude gajio prema njima ozbiljnost i srdačnost imati koristi za svoje dobro. Tada su navodno napi­ sali i objavili Fama fraternitatis. Inkvizicija uvećava broj suđenja vješticama dok se sprema sukob bez presedana.).1612. STOLJEĆA JE ZAMRŠENO Rosenkreuzerski prikaz biblijskoga stabla spoznaje dobra i zla. P OČETAK 17. Tako se ostvaruju otkrića sadržana u rosenkreuzerskim spisima. Njemačku je jedno stoljeće poslije Luthera ponov­ no zapuhnuo vjetar reformacije. U tom razdoblju obilježenom pesimiz­ mom ponovno izbija oduševljenje ezoterijom i hermetizmom. osvaja novi pristup religije koji vred­ nuje duhovnost bližu Bogu. Podvala Johanna Valentina Andreäe Otkad su objavljeni. Intelektualno vrenje obilježeno imenima Galilea. alke­ mijskim tekstovima. ti tekstovi pobuđu­ ju svakojaku znatiželju i izazivaju lavi­ nu publikacija od kojih vrlo mali broj dvoji u postojanje Ruže i Križa. Danas se čini da su ti tekstovi rezultat mistifikacije čiji je glavni inicijator bio mla­ di student teologije iz Württemberga. U tom kontekstu odjekuje apel Ruže i Križa. noseći sa sobom nadu u obnovu.

. Početkom 20-ih godina 17. mit o Ruži i Križu se pokrenuo. Ovaj medaljon iz rukopisa iz 18. Tako utemeljuje humanisti­ čki nauk Ruže i Križa o mogućoj obnovi svijeta prema Isusovoj poruci koju prepoznaje u najvi­ šem stupnju Velikog alkemijskog djela. kralj i kraljica sjedi­ njuju se sedmoga dana pustolovine. rezultat su rada skupine luteranskih pri­ jatelja koje danas nazivaju "tubingenški krug". što je aluzija na aikemičar­ ski kamen mudraca i simbol Krista.. a u kojem je Andrea bio veoma aktivan. Utjecaji i stapanja U priči Kemijsko vjenčanje u isti je mah sadržana alkemija. alkemija je. koji se. Tijesto se stavilo u dva kalupa iz kojih se rodio prinčevski par. ružu i križ. 101 Tajna inicijacijska društva .-1654. žestoko je to opovrgavao i tek je potkraj života priz­ nao. stolje­ ća njihova prijevara otima se kontroli. Kemijsko vjenčanje Pravi rosenkreuzeri fasciniraju jednako koliko i plaše zato što se služe alkemijom. stoljeća prikazuje glavne rosenkreuzerske simbole: feniksa. sred­ njovjekovne gnoze i posebno radove švicarskog alkemičara Paracelsusa. Christian i njegovi drugovi dobivaju zlatno runo te postaju vitezovi zlatno­ ga kamena. Fama i Confessio. a zatim i sam doživi isto. Nakon niza kušnji pu­ štaju ga u društvo nekolicine drugih ljudi na pripreme alkemijskog vjenča­ nja. Za razliku od spisa Fama i Confessio to je svojevrsna alegorijska priča u kojoj anđeo poziva Christiana na kraljevski pir. Odrastavši za nekoliko trenutaka. ali bo­ jeći se za svoju karijeru. U njihovoj prisutnosti trima kra­ ljevskim parovima krvnik odrubljuje glavu. Reciklira­ jući tradicije drevnoga Egipta. U to je vrijeme bio osumnjičen da je on autor dijela Kemijskog vjenčanja. čim se pretvorio u prah. nalik onoj koja je iznjedrila protestantizam u prethodnom stoljeću i za koju se činilo da se guši. Christian dolazi u dvorac smješten na vrhu brda ukrasivši se s četiri ruže. Napisao ju je Andrea koji je u to doba imao samo se­ damnaest godina. Svi ti mladi ljudi dijelili su iste nade u "univerzalnu reformaciju". inicijacijsko putova­ nje i kršćanski misticizam. Gleda­ jući tako. U tom smislu nedvojbeno je najznakovitiji tekst Kemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreutza. zvijezdu. u to vrijeme modernom discipli­ nom koja lako poprima biljeg hereze. preob­ razio u meko tijesto. U nemirnom svijetu rosenkreuzerska sinteza pokušava ob­ noviti sklad oko zajednice ljudi odlu­ čnih da mudro rade za opće dobro. Filozofija Ruže i Križa pro­ povijeda kako se treba popraviti u okrilju kršćanske riječi da bi se mogao preobraziti svijet. Ona obiluje aluzija­ ma na ezoterizam i hermetizam koji su od renesanse veoma u modi. to jest krajnje poznavanje prirode. Andrea je disciplini preuzetoj iz poganstva dao kršćansku koheren­ tnost.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Johann Valentin Andrea (1586.). cijela stavljena u Božju službu. Druga dva spisa. No nitko nije predvidio takav zanos. Njego­ va se krv skuplja kako bi se rodio feniks. kojeg oživljava duh suverena koji­ ma su odrubljene glave.

Protivnici ustraju na antipapinskom fonu proglasa . Ruža i križ na počecima slobodnoga zidarstva? Mitsko rosenkreuzersko bratstvo iznje­ drilo je doista istinska ostvarenja. godine vratio u Pariz. stolje­ ća stavlja na vrh svojih sedam stup­ njeva onaj "viteza Ruže i Križa". ali uzalud. Glavni masonski obredi imaju stupanj "viteza Ruže i Križa". teozofa i ute­ meljitelja Zlatne zore Williama Winna Westcotta. utemeljili su 1316. napadaju. Među njegovim nasljednicima bile su osobe poznate u svijetu ezoterizma poput Eliphasa Lévija. u Škotskoj Bratstvo starije braće Ruže i Križa namijenjeno tomu da u najvećoj tajnosti . slobodnog zidarstva.) s duga bo­ ravka u njemačkoj zemlji donosi u En­ glesku elemente rosenkreuzerskoga nauka. Tako francuski kult utemeljen u drugoj polovici 18. refor­ matorska i kršćanska poruka Ruže i Križa u početku nadahnjivala spekula­ tivno zidarstvo. dok cvjetaju masonske lože. koji su navodno izbjegli progone. Zaljubljen u alkemiju. Zato ga velik broj slobodnih zidara nastoji uključiti u svoje obrede.) nadah­ njuje se rosenkreuzerskom tradicijom pišući glasovito djelo Nova Atlantida. brane. Neki medu nji­ ma. na para­ doksalan način omogućuje idejama Ruže i Križa da opstanu.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Mistifikacija poprima izraz Izvanredan uspjeh tih tekstova obašnjava se posebno time što su znali iskrista­ lizirati očekivanja ljudi uznemirenih zbog budućnosti. Najuvjereniji propovijedaju potrebnu reformu i podsjećaju na obećanje ču­ desnih sila koje čuvaju Christianovi učenici. ne zaboravljajući uvesti neizbježne tem­ plare da interveniraju.).-1626. zavladali su oduševljenje i strah jer tajanstveni ogla­ NEIZBJEŽNI TEMPLARI skih organizacija mnogobroj­ na društva s povjerljivom publikom recikliraju s više ili manje sreće povi­ jesnu baštinu i kojekakve legende. Znanstvenik Robert Fludd (1574. Prvi je bio stano­ viti Gaston de la Pierre Phoebus. Njegov zemljak i suvreme­ nik Francis Bacon (1561. Na čelu Starije braće Ruže i Križa nije ni manje ni više nego Imperator. I kad se Descartes 1623. Mnogi su smatrali da je humanistička. smatran u svoje doba kao nec si potvrđuju da "izaslanici nevidljivog kolegija Braće Ruže i Križa borave vid­ ljivo i nevidljivo u tom gradu zahvalju­ jući milosti Višnjega". Tajna inicijacijska društva 102 .obnavlja ezoterično znanje reda koje više nije bilo toliko traženo. stoljeću rođenje jednoga drugog bratstva.i pred­ bacuju rosenkreuzerima da se bave vra­ čanjem. filozofsko nasli­ jeđe Johanna Valentina Andreäe ostaje živo. N A RUBU GLAVNIH ROSENKREUZER- Pregača masonskoga stupnja Ruže i Križa koji je pripadao Josephu de Maistreu (1753.-1637. Dakle. U tom je razdoblju Descartes prolazeći Njemačkom do te mjere zaintrigiran tim svađama da se želi susresti s članovima bratstva.istina je da su pravi autori svi bili luterani . Rosenkreuzerske ideje šire se dakle iz Njema­ čke prema Francuskoj. U 18. on žesto­ ko podupire ideju da bratstvo uistinu postoji i brani ga od optužbi za vrača­ nje ili savez s vragom koje se podižu protiv njega.-1821. Njegov obred.što je samo po sebi razumljivo . Europu zapljuskuje pravi rosenkreuzerski val: rosenkreuzerske ideje se sučeljavaju. antropozofa Rudolpha Steinera i neizbježnoga "maga" Aleistara Crowleyja.

Poslije nekoliko desetljeća. Goethe će taj simbol preuzeti u svojoj pjesmi "Tajne". Njegovi članovi su si zadali cilj napraviti kamen mudraca koji će čuvati najviši predstavnici bratstva. da vuče korijene iz Biblije i antičkih sekti. tajnoga društva čije su ideje bliske rosenkreuzerskoj sintezi. Kad je mladi Andrea početkom 17. neki čo­ vjek podrijetlom iz Šleske po imenu Samuel Richter. ruža i poluotvorena grobnica koja podsjeća na uskrsnuće. stupnju u masonskoj piramidi prestižni naslov "vitez Ruže i Križa".— 1803.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa TKO JE POVEZAO "RUŽE S KRIŽEM"? a od srednjeg vijeka označava Dje­ vicu Mariju koja se identificira s bijelom ružom bez trnja koje je pocrvenjela od krvi njezina sina. zaštitnika engleskoga konjaništva. Oko 1784. Malo poslije Stari i pri­ hvaćeni škotski obred daje svojem 18. pela. ili neke lyonske obrede koje prilagodava Jean-Baptiste Willermoz oko stupnja velikog meštra crnoga krila Ruže i Križa. Jurja. vje­ rojatno u čast Luthera čiji su grbovi prikazivali crvenu ružu s križem u sredi­ ni. slobodni zidar Goethe već je nekoliko godina član reda iluminata. Alkemijska potraga i iskrena obmana Nedostajalo je ipak autentičnih rosenkreuzera prije nego što je 1710. 1777. Znak toga stupnja predstavlja ta­ kođer križ i ružu. a nje­ gov pečat prikazuje sliku feniksa koji se rada iz svojega pe­ Ovaj simbol iz jednog djela Roberta Fluda (13. mačenje je vjerojatno i najjednostavnije: grb obitelji Andrea predstavljao je križ sv. Bischoffswerder (1714. preuzeo je obiteljski motiv nabijen vjer­ skim reminiscencijama i namijenio mu da slavi novoga reformatora.-1800. To društvo nailazi na velik uspjeh kod njemačkih plemića iako ga njegov politički konzervatizam udaljava od izvornoga rosenkreuzerskog du­ ha. simbol vladajuće dinastije. U protestantskoj Nje­ mačkoj dobiva novo značenje jer Luther u svojem prijevodu Biblije . U istom razdoblju mnogo drugih masonskih i viteških obreda podsjeća na naslijede Ruže i Križa. ob­ grlila križ sv. dvojica ambicioznih berlinskih slobod­ nih zidara. 103 . koji se dao nazivati Sincerus Renatus (doslovno "ponovno ro­ den").izraz "ruža" često upotrebljava umjesto "ljiljan". utemeljio bratstvo zlatne Ruže i Križa koje se širi velikim njemačkim gradovima. odnosno daje duhovnu hranu čovječanstvu. Andrije urešen s četiri crvene ruže. Vezu između Ruže i Križa i dalje je teško odrediti.) i Woellner (1732. podsjeća na ezoteričnu alkemijsku rosenkreuzersku poruku s početaka: u masonskom hramu nalaze se križ identičan onom Kris­ tovu. Za neke dolazi iz Engleske gdje je ruža. stoljeća tražio motiv za svojega junaka. ovo je društvo ustrojeno na strogo hijerarhijski i separatistički način. Ono svojim članovima daje zvučne naslove i obećava im nevjero­ jatna otkrića u vezi s pretvorbom kovi- plus ultra zidar­ stva. utemeljene 1751. stoljeće) povezuje križ i ružu koja svoj nektar daje pčelama. No najprihvatljivije tu­ R UŽA SE NE SPOMINJE ČESTO U BIBLIJI.) stvaraju novo bratstvo: zlatnu Ružu i Križ staro­ ga sustava. Tvrdeći da potječe od naj­ starije antike. Na­ crtao ga je djed Johanna Valentina. to se posebno odnosi na red templarske Stroge opser­ vacije.

Spencera Lewisa (1883. ute­ meljio Robert Wentworth Little (1840. U tom je eklektičkom ponašanju možda poveznica između suvremenoga rosenkreuzerstva i onog o kojem su sanjah Johann Valentin Andrea i njegovi pri­ jatelji. propovijeda veliku vjer­ sku snošljivost i traži pristup božanstvu prakticirajući meditaciju i molitvu.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa na i produljenjem života. koji je 1867. Dok je industrijalizacija izmi­ jenila zapadni svijet i činilo se da je razum svemoguć.—1939. oni otkrivaju svoju obmanu jednostavno objavljujući da raspuštaju svoj red. stolje­ ća počinje renesansa rosenkreuzerskih društava. a Bischoffswerder ministar ra­ ta. ameri­ čkog liječnika koji se nakon otkrivenja bliskog onom Kemijskog vjenčanja. Kada su im se ostvarile ambicije. Nikad opovrgnuto oduševljenje Nakon poraza rosenkreuzerskih neovis­ nih pokreta u drugoj polovici 19. zaljubljenike u ezoterizam i dovoljne vjernike da se mogu okoristiti njihovom blagonaklonošću. Važniji je Unutrašnjost hrama u New Yorku koji pripada američkom Rosenkreuzerskom društvu. Godine 1786. U istom razdoblju rađaju se i druga bratstva: red Ezoterične Ruže i Križa u Njemačkoj ili kabalistički red Ruže i Križa u Francuskoj. Društva Ruže i Križa imala su velik uspjeh u anglosaskom svijetu. dao u obnovu rosenkreuzerske poruke. . U stvarnosti je projekt dvojice osnivača nešto sasvim drugo. pod utjecajem H. bliži je ekumenizmu new agea nego početnom luteranstvu. Prilagodio se duhu vremena.) u Londonu. Žele za sebe pridobiti njemačke kneževe. To je goto­ va stvar kad svečano iniciraju nasljedni­ ka pruske krune Friedricha Wilhelma Drugog (1744. Anticus mysticusque ordo rosae cruris (AMORC) ili "Stari i mistični red Ruže i Križa" nastao 1909.-1797. Societas Rosicruciana in Anglia. neki duhovi reaktivi­ raju tradiciju Ruže i Križa u prilično tradicionalnom smislu. blizak je masonskim krugovima čije obrede prakticira i predlaže da se produbi nje­ gov nauk zahvaljujući dostignućima alkemije. AMORC je danas najvažniji rosenkreuzerski pokret. otvorio se orijentalnim utjecajima.) koji nekoliko go­ dina poslije toga stupa na prijestolje.). posebno temi reinkarnacije.-1878. Woellner postaje državni ministar.

ali hvale vjersku slobodu. indiskrecija jednog člana bratstva o tajnim sastanci­ ma njegova reda pobudile su sumnje kraljevske vlasti. Još je gore što te lože primaju ne samo katoli­ ke. utemeljitelji upotrebljavaju Vokabular i ANDERSENOVA KONSTITUCIJA Ovi masonski pečati pokazuju veliku raznolikost simbola kojima se služe lože: kutomjer. zvali su ih freestone masons ili freemasons. lju­ di različitih slojeva . ona već tri stoljeća. te križ.. Nakon godinu dana u Francuskoj Luja XV. ključevi i mačevi. Zbog razloga koje je još teško objasniti. šestar. nikad neće biti glupi ateist niti nereligiozni slobodoumnik. ske lože škotski pastor James Anderson sastavlja povelju u kojoj nabraja prava i zadaće svakog masona. O religiji konstitucija pokazuju znatnu toleranciju za to vrijeme. Prema njoj čovjek treba biti dobar. a ako dobro razumije umijeće. D 1738. is­ kren. Osim toga. U stolje­ ću prosvjetiteljstva slobodno zidarstvo nikoga ne ostavlja ravnodušnim." Vatikan prvi put osuđuje društvo koje je u Europi u znatnom zamahu. Židove.-19.). iz čega proizlazi da je zidarstvo način da se pomiri iskreno prijateljstvo među osobama koje bez toga nikada ne bi mogle biti među­ sobno prisne. Danas se.) slobodnih masona u ko­ jima se ljudi svih religija obvezuju. a za neke je prava škola humanizma.druže ili razgovaraju o raz­ ličitim temama prema neobičnim običajima. da će nepovredivom tišinom skrivati sve što čine u mraku tajne. U IME VELIKE ENGLE- 105 Tajna inicijacijska društva . stoljeću u engleskom kraljevstvu opustošenom vjerskim ratovima. koje nazivaju "ložama". "Mason je zbog svojega naslova pri­ siljen pokoravati se moralnom zako­ nu. osvijetljena delta. skroman i čestit bez obzira po kakvoj se denominaciji ili posebnoj vjeri razlikuje. Osuđuju ateizam. u tome sudjeluju i istaknute ličnosti koje su često kritične prema društvu svojega doba: Montesquieu." "Andersenova konstitucija" citirana prema G. BIO JE zabrinut zbog širenja "nekih društava.. Textes et pratiques (18. G ODINE 1723. Nastalo je u 17.U ložama slobodnog zidarstva Premda neki tu elitističku bratovštinu optužuju za sva zla. više diskretna nego tajna. nego i protestante. PAPA KLEMENT XII.. (. Choderlos de Lac­ los. Priča se da se na tim skupovima. Folio 1991. Gayotu.od građana do članova najvišega plemstva preko sve­ ćenstva . skupova.. smatra primjereni­ jim da ih se prisili samo da slijede reli­ giju po kojoj su svi ljudi suglasni. La Fayette pa čak i Voltaire. rije­ čima više nego čekićem i dlijetom. Služeći se mišlju. stoljeće). pa čak i "muhamedance". novi zidari rađaju ne više operativno nego spekulativno slobodno zidarstvo uteme- Više tolerancija nego vjerska svađa To je bratstvo ipak novo. ne prestaje intrigirati. sastanaka (. Pariz. U tom kontekstu ljudi oduševljeni tole­ rancijom osnivaju prostore slobodne riječi otvorene svim vjeroispovijestima. služeći se simbolima i hermetičkim jezikom za neinicirane. prisežući na Bibliju i pod najtežim mukama. La Franc-Maçonnerie française. običaje starih zidarskih cehova od kojih su najtalentiraniji nekad znali rezati tvrdi kamen koji zovu free stone. ostavljajući njima samima njihova posebna mišljenja. "francs-maçons'.

Tako su kutomjer i šestar posvuda: prvi je pove­ zan s moralnom ispravnošću. 1723. Pristupnik sjedi povezanih očiju spreman da se suoči s kušnjama koje ga čekaju prije nego što "primi svjetlo". utemeliiteljski akt suvremenoga slobodnog zidarstva datira iz 1717. Taj operativni alat nadopunjuju lopatica. od gradi­ telja piramida do graditelja katedrala.. olovna nit i libela.Ceremonija inicijacije početkom 19. Javljaju se i drugi simboli: Tajna inicijacijska društva 106 . "Ovdje je sve simbol" Slobodno zidarstvo se hvali obiljem simbola koji moraju omogućiti mu­ škarcima i ženama da se razumiju izvan društvenih barijera. novi red poprima konstituciju koja vrijedi još danas. Poslije nekoliko godina. stoljeća. dok se drugi odnosi na mjeru koju svaki ma­ son mora imati u svojem ponašanju. predlažući alat za moguće poboljšanje sebe samih. Da se masonstvo nadahnulo Biblijom. srž simboličkoga tijela pro­ izlazi iz alata kamenorezaca. Zbog njegova su ga otpora ubili. a to je jamstvo masonskog univerzalizma. a njegovo tijelo zakopali. kao da je kamen u zgradi ljud­ skog bratstva. ljeno na vrijednostima humanizma. Izradili su inicijacijski put koji vodi od stupnja šegrta do stupnja majstora. kad su četiri engleske lože odlučile osnovati Veliku englesku ložu koja ujedinjuje sve lože u kraljevstvu. Iako je velik broj tih simbola naslijeđen iz kabale ili hermetizma. kalfe i maj­ stori. potvrđuju dva stupa koji ukrašavaju ulaz u lože. a strop obo­ jen u bijelo podcrtava nedovršenost i potiče svakog masona da radi na sebi samome. Utemeljitelji modernoga slobodnog zi­ darstva potraživali su nasljedstvo svih masona koji su im prethodili. Oni podsje­ ćaju na Salomonov hram. Službeno. imao je običaj svakodnevno obilaziti gradilište. Nezavršen Hram Poput svakog inicijacijskog društva slo­ bodno zidarstvo ima svoju priču o ute­ meljenju: to je legenda o Hiramu koji vodi gradnju Salomonova hrama u Je­ ruzalemu namijenjenog da primi ploče sa zakonima. to­ lerancije i bratstva. Na gradilištu su radnici prema svojim kvalifikacijama bili podi­ jeljeni u tri skupine: šegrti. Otada je Hram ostao nedovršen i smatra se da masoni rade na njegovu stalnom završetku. Graditelj hrama. Jednoga dana iznenadila su ga trojica kalfa koji su mu htjeli oteti tajne zana­ ta. Hiram. tražeći izgubljenu majstorovu riječ.

Kipling. Glazbenici i drugi umjetnici: Mozart. Arthur Conan Doyle. on se u potpunosti koristi pravom govora.. Giuseppe Garibaldi. Guillotin. Emile Littré. Mark Twain. Lyndon Johnson. Na sastancima koje ma­ soni održavaju dvaput na mjesec. jedan od njih drži predavanje ili "dasku". doslovno "ispred hrama") postaje iniciran (in itium. Duke Ellington. doslovno "na putu"). Poli­ tičke i vjerske teme općenito su zabra­ njene u korist analize nekog simbola ili neke masonske vrijednosti. Voltaire. Harry Truman. Count Basie.. trokut čiji trojni oblik poziva na prevladavanje suprotnosti. maršal Joffre. organizatorsko načelo svijeta kojem ne­ ki masoni daju ime Boga. Meyerbeer. Benjamin Franklin. Aleksandar Puškin. vjetra i vatre prije nego što simbolički umre da bi se po­ novno rodio kao slobodni zidar: on je dakle šegrt. Citroen. Salvador Allende.U ložama slobodnog zidarstva Proslava masonskoga krštenja u francuskoj loži Velikog orijenta (duborez iz Ilustracije. Emile Combes. Winston Churchill. Walter Scott.. Sibelius. Mirabeau. La Fayette. koja može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.. Casanova. Izlaganje upotpunjuje rasprava. i Eduard VIII. Haydn. vode. George Washington. 19. Stendhal. MEĐU POZNATIM OSOBAMA SA SIGURNOŠĆU MOŽEMO sunce i mjesec jer masoni rade "od pod­ neva do ponoći". a katkad i na velikoga graditelja svemira. Oscar Wilde. Jules Vallès. mora šutjeti kako bi shvatio pravila funkcioniranja lože. Goethe. stoljeće).. 107 Tajna inicijacijska društva . Stéphane Malar­ mé. Herder. Fleming. Louis Armstrong. emir Abd al-Kader. Inicijacija i masonski rad Inicijacija je proces kojim neki profani (pro fanum. Rad u loži snažan je trenutak mason­ skoga života. Eduard VII. Proudhon. Tijekom te faze. Gerald Ford. Znanstvenici: braća Mongolfier. Chrysler. Franklin Roosevelt. Choderlos de Laclos. Liszt. Onaj koji ulazi primljen je s povezom na očima i podvrgnut kušnja­ ma zemlje.. Louise Michel.. Pisci i filozofi: Charles de Montesquieu. kipar Bartholdi. Jules Ferry. Pokriven okom podsjeća na spoznaju. markiz de Sade. Poduzetnici: Ford. Chagall. Beethoven. Veliki. McAdam.. Postavši kalfa. Napokon kao majstor raspo­ laže svim potrebnim simboličnim ala­ tom i produbljuje svoj angažman.. P OPIS SLAVNIH MASONA JE DUGAČAK.. Nakon završetka SLAVNI MASONI otkriti sljedeća imena: Političari: Fridrik II. iz Engleske.

ali i zbog ljubavi prema naslovima. dok u katoličkim zemlja­ ma oštro protivljenje papinstva uskoro podiže Crkvu protiv masona i oni se posvuda smatraju sumnjivima. U protestantskoj zemlji kraljevi ili kneževi nisu oklijevali uklju­ čiti se u lože. stoljeća nekim slobodnim zi­ darima činilo se da je stroga hijerarhija triju stupnjeva nedostatna. formaliziran početkom 19. Tako Stari i prihvaćeni škot­ ski obred. oni su oboga­ tili tu hijerarhiju piramidom visokih stupnjeva. nekadašnji slobodni zidar. stupnju) ili rosenkreuzere ("vitez Ruže i Križa" na 18. Osim tih zvučnih kvalifikacija stvaranje novih stupnjeva omogućilo je da se uklopi određeni broj stranih čla­ nova u originalno zidarstvo. većina loža prestaje se sasta­ jati tijekom Između zavjere i sotonizma Tijekom 18. U svojim Memoarima da posluže povi­ jesti jakobinizma. Reakcije masona bile su veoma različite 1789. tako broj naslova podsjeća na templare ("veliki zapovjednik Hrama" na 27.U ložama slobodnog zidarstva radova masoni se često neformalno na­ laze oko stola za vrijeme "agapa". Uostalom. Tajna inicijacijska društva 108 . Ako je istina da su neke masonske lože bile laboratorij druželjubivosti koja je bila relativno otvorena i motor liberalnih ideja. Svaki slobodni zidar koji želi djelovati u loži mora držati ruku ispod vrata pod pravim kutom kao da simbolički svladava svoju riječ naprama drugima (duborez iz 19. Stupnjevi i visoki stupnjevi Od 18. oni ne potvrđuju samo legendarnu srodnost.. obuhvaća 33 stupnja: od učenika (prvi stupanj) do "suverenoga general­ noga velikog inspektora" (trideset treći stupanj) preko "velikog izabranog vite­ za Kadoša ili plemenitog masona" (tri­ deseti). potvrđuje da je Francuska revolucija proistekla iz masonske zavjere. opat Augustin Baurrel. masonerija u cjelini nije potak­ nula nikakvu zavjeru. U prosvje­ titeljskoj Francuskoj masonski obredi bili su obilježeni modernim imaginar­ nim viteštvom. oni su isto tako obogatili ma­ sonsku baštinu znanstvenim ili slavnim referencijama. sežući od iskrene potpore apsolutnoj mo­ narhiji sve do najnaprednijih demo­ kratskih ideja. stupnju). stoljeća slobodno zidarstvo razgranalo se kontinentom. objavljenima 1797. a danas najprakticiraniji u svi­ jetu. stoljeća). Katkad zbog stvarne brige za inicijaciju. Ti naslovi su posuđenice.. stoljeća.

U ložama slobodnog zidarstva 109 Revolucije. stoljeća poslužit će kao izlika u vladama totalitarnih drža­ va da progone jedne i druge. Društvo u svojem stoljeću Ako pobuđuju toliko sumnje . Sam Na­ p o k o n nedvojbeno nikada nije bio ini­ ciran. stoljeću fran­ cuski slobodni zidari su većinom antiklerikalno raspoloženi i sudjeluju u borbama Republike za školu.odnos­ no mržnje . stanoviti Léo Taxil. U tom djelu prvi se put javno pojavljuje ideja o "židovsko-masonskoj uroti". veliki pomoćni meštar Velikog orijenta Francuske tijekom svečane komemoracije o 60. u Francuskoj su doživ­ jeli buđenje tijekom carstva. U 19. nekadašnji slobodni zidar. . laičku državu te su prisutni među političkim osobljem ljevice. U istom tom razdoblju javljaju se Protokoli sijamskih mudraca. Barruelovo djelo pridonije­ lo je tome da se u duhovima usidri ide­ ja da braća zaštićeni tajnom kuju zavjeru. Diskretni za vri­ jeme revolucije. Godine 1885. objavlju­ je senzacionalna otkrića. Golem us­ pjeh! Ali slučaj skreće u drugom smjeru kada autor poslije tri godine otkriva da su njegovi spisi bili jednostavno šala. političar. obljetnici oslobađanja logora 2005. Taj republikanski angažman objašnjava strah kojeg će Stephan Meyer. Težina slobodne masonerije je takva da se sma­ tra kako su u redovima radikalne stran­ ke tri senatora od četiri i gotovo polovica zastupnika braća. dokument koji je isfabricirala carska policija kako bi opravdala pogrome počinjene u Rusiji. Laž su stvorila dva tabora u službenoj verziji. antiklerikal svježe obraćen na katolicizam. stoljeća ponovno pri­ hvatio Louis Blanc. Barruelovu tezu je paradoksal­ no sredinom 19. Slobodni zidari su navodno igračke divovske zavjere koju su organi­ zirali Židovi.. no njegova braća jesu. No optužbe za sotonizam nisu prestajale. U svojoj knjizi Braća triju točaka ističe kako je masone­ rija sotonske naravi. Masonerija pristaje uz laičku politiku Julesa Ferrvja ili antiklerikalne ideje Ernilea Combesa.znači da slobodni zidari ni­ su propustili angažirati se u političkoj raspravi svojega doba ili da se katkad miješaju u sfere moći. da sam vrag pred­ sjedava nekim sastancima dok se masoni posvećuju crnim misama. povjesničar i slobodni mason u svojoj Povijesti Francuske revolucije. Tadašnji masoni u borbi za demokraciju protiv Drugoga carstva oduševljavaju se tako pretpo­ stavljenim revolucionarnim angažma­ nom svojih prethodnika. veliki meštar Velikog orijenta u koji ulaze brojni maršali i ministri. Te teze koje se provlače ti­ jekom cijelog 20. Joseph Bonaparte postaje 1805..

Velika loža ko­ ja je duhovnija. Katolička crkva sa svoje strane po­ jačava ekskomunikacije koje su ukinute tek 1983. Na čelu reda bili su i neki kraljevi. Tajna inicijacijska društva 110 . U Ujedinjenom Kraljevstvu slobodno zidarstvo ima gotovo institucionalnu ulogu. Na kraju Drugoga svjetskog rata re­ dovi slobodnog zidarstva su desetkova­ ni i bit će potrebno više desetljeća da se ponovno konstituiraju. a djelomično i njegov izraz. stoljeću primije­ tio kako je "tajna masonstva" nepo­ vrediva po svojoj naravi jer je mason (. Na najmanje skretanje je­ dnog od članova strogo se reagira. skrivene na­ ravi masonskih sastanaka. Njezino zazivanje pokazuje sve vrste maštarija i izmi­ šljotina... miješana podružnica koja je najvažnija. promatra. Shvaćena kao široka mreža pomoći. lože su u Francuskoj najvećim dijelom udruge prema zakonu iz 1901. članovima svoje lože i masonskim vrijednostima. prokazujući maštanja Léa Taxila. Casanova je već u 18. Prva je ot­ krivena prije otprilike tri stoljeća: bo­ gata literatura danas iznosi pojedinosti o masonskim tajnama. Velika nacionalna U jednoj londonskoj loži 1992. izaziva znatiželju i fascinaciju. ona proizlazi iz intimnog odnosa koji svaki mason stvara tijekom godina sa samim sobom. sve je rela­ tivno. ali ako mreže doista postoje i ako su braća imala pro­ blema sa zakonom. Prava masonska tajna je međutim ne­ što drugo. zabranjuje svojim članovima da budu slobodni zi­ dari. sumnja ostaje. a od lipnja 1940. Ned­ vojbeno neki su vjerovali da se mogu koristiti njome kao klubom za politički ili gospodarski utjecaj. čiji su statuti i imena glavnih članova deponirani u policijskoj prefekturi. T EMELJNA MASONSKA TAJNA DIO JE slobodni zidari biti predmet. Tako brat može otkriti svoju pripadnost. To društvo koje tvrdi da je više di­ skretno nego tajno. ali ni­ kada ne smije otkriti pripadnost treće osobe u odnosu na njezin privatni život. Razlikujemo dva oblika tajni: one obreda i pripadnosti. Velika ženska loža ili Ljudsko pravo. bliža engleskoj masone­ riji. lansira snažnu antimasonsku kampanju. Tako ko­ munistička partija 1922. razmi­ šlja i zaključuje.) nije ni od koga čuo. U Francuskoj masonske lože okup­ ljaju više od 120 000 masona i masonki u različitim podružnicama: Veliki orijent laičkoga usmjerenja. Režim u Vichyju. ona potiče kritike i maštu. Druga se te­ melji na slobodi pojedinca. to znači da je slo­ bodno zidarstvo duboko ukotvljeno u svojem vremenu. Danas se smatra da ima više od šest milijuna članova od kojih je većina u Sjedinjenim Država­ ma. Otkrio ju je zato što ide u ložu. izdaje zapovijed da se raspuste francus­ ke masonske lože.MASONSKA TAJNA prisege koju polaže svaki ma­ son pri inicijaciji. razlikuje se po tradicionalnijem i konzervativnijem duhu. francuska loža. Što se tiče tajne tj.

.. Willermoz koji je J EAN-BAPTISTE WILLERMOZ (1730. majstori coheni. Njegov je cilj: ponovno uključiti čovjeka u božansko stvaranje. kalfa i majstor. Martines de Pasqu­ ally je prije svega teurg uvje­ ren u nužnost da nekoliko njih sjedini s Bogom. Lyonski trgovac.) poslužiti". Martines tvrdi da je uveo svoje pri­ staše u vezu s anđe­ lima koji potječu od Boga. utemeljio je red Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers (vitezo­ va masona.Martinizam. koji su zajednički svakoj loži. Kao slobodni zidar smatra svoje društvo zajednicom visokih ma­ sonskih stupnjeva utemeljenih na tri prva univerzalna stupnja. budući Martinesov tajnik i nastavljač njegova djela. on je svakako obilježen fascinantnom ka­ rizmom. nedvojbeno maran pretvo­ rivši se u žestoka katolika. Samo nekoliko njih pristupa najvišem stupnju majstora. zapovjednici Istoka..) stupio u vezu s njemačkim barunom Karlom von Hundom. stoljeća.). postaju sustavno šegr­ ti coheni. postao je po­ znat kao čudotvorac neobičnih moći. on se uspinje po stupnjevima sve dok nije postao réau-croix. Pasqually. po zanimanju slobodni zidar od 1750. Martines de Pasqually. posebna vrsta slobodnog zidarstva Usred stoljeća prosvjetiteljstva dva čovjeka razrađuju teurgijski nauk. šegrt. 111 Tajne inicijacijska društva . Obred odabranih cohena otvoren samim ljudima uskoro se prakticira u cijelom francuskom kraljevstvu i broji dvanaestak loža za Pasquallyjeva života. utemeljiteljem templarske Stroge opservacije. razra­ đuje masonski sustav koji spaja stečevine martinizma te viteški i templarski ideal do kojega toliko drži. kalfe coheni. Predstavljajući se kao "slab in­ strument kojim se Bog želi (. MARTINES DE PAS- qually (1710. izabranih svećenika svijeta). čiji je život dotad bio slabo poznat. odabranih svećenika svijeta bio je pokretač paramasonskoga sustava teurgijske vokacije. ODINE 1754. OD MARTINIZMA DO TEMPLARA Sjediniti se s Bogom Utemeljenje reda odabranih svećenika odgovara kod Pasquallyja točnoj kozmogoničnoj viziji koja povezuje krš­ ćanske elemente sa židovskom kabalom i stanovitim utjecajima muslimanske središnji je lik u kršćanskom i ezote­ ričnom masonskom krajoliku 18. On promatra red odabranih cohena (doslovno "sve­ ćenika") kao pravu sve­ ćeničku sektu čiji je cilj ostvariti to sjedinjenje: prikladnim i složenim obredima bliskim ma­ giji. mistike.-1824. Fasciniran nje­ govom doktrinom. Odsad utjecajna osoba u lyonskom području 1782.. vitezovi Istoka. Vrlo brzo masoni su posvećeni u Pasquallyjev sustav. Utemeljitelj reda Vitezova masona. Willermoz susreće Marti­ nesa de Pasquallyja 1766. Poseb­ no pristupaju stupnju réau-croix Jean Baptiste Willermoz i Louis Claude de Saint-Martin. zatim veliki graditelji. a prakticira se još i danas. Nakon smrti majstora lože odabra­ nih cohena propadaju..?-1774. dobiva služ­ beno priznanje svojeg obreda koji pre­ uzima ime Ispravljeni škotski obred. Iako je taj ugled zasigurno pretjeran.

Tajna inicijacijska društva 112 . prije nego što ga je zamijenio slavni Rasputin. ali kadgod i zvučnih. Zato je važno podsjetiti svako­ ga da sudjeluje u božanskom stvaranju. Isprva racionalist Encausse priča da je primio iluminaciju u kontaktu s jednim od svojih prijatelja koji ga je navodno inicirao. od Starog i prihvaćenog škotskog obreda do Ispravljenog škot­ skog obreda malo je masonskih loža iz prosvjetiteljskog stoljeća koje mu ne duguju neki element nauka ili obreda.). nego i postupnom komunikacijom "utjecaja" sposobnog da podigne iniciranog u njegovu di­ menziju čovjeka-Boga. ne ostavivši potomstvo. Ta vizija pretpostavlja posebne kvalitete kod iniciranih. Tijekom sastanaka smatra se da se anđeoska bića prikazuju u obliku svjetlosnih prikaza. U svojem Traktatu o reinte­ graciji namijenjenom réau-croix Pasqually naučava kako je čovjek žrtva smrtne tvari u koju je zatvoren od Adamova pada. Od Pasquallyja do Papusa Pasquallyjev martinizam utjecao je na ve­ lik broj daljnjih društava ili ezoterijskih struja. francuski liječnik obuzet okulti­ zmom i hermetizmom. što uključuje da se stjecanje prvih stupnjeva cohena događa ne samo preko klasične inicijacije.. Osim novih obreda uključuje po­ sebno nošenje maske za koju se smatra da potiskuje ličnost kako bi bolje iz nie izašla bit koja je svojstvena svakomu. nazvan Papus. poznatiji pod imenom "Papus" reaktivira martinizam. Njegov martinistički red ostvario je ša­ roliku sintezu različitih inicijacijskih tradicija. bio je jedan od velikih likova francuskog ezoterizma. Čini se da je nedavno red odabranih svećenika Martinesa de Pasquallyja ob­ novljen u izvornom obliku i da se martinistička teurgija iznova prakticira u vrlo tajnim kružocima. utemeljuje martinistički red koji nastoji sintetizirati Pas­ quallyjev. Saint-Martinov i Willermozov Gérard Encausse. Jedno sto­ ljeće poslije Gérard Encausse (1865. Papus je stekao veliku slavu jer je neko vrijeme uživao naklonost cara Nikolaia II. ali u kontekstu složene povijesti on je danas okružen ti­ sućama društava koja za sebe isto tako tvrde da su martinističkoga podrijetla.Kako bi mogli primiti božansko. posvećeni moraju stalno praktici­ rati molitvu i slijediti stroga pravi­ la prehrane. nauk. Zatim 1891. Martinistički red ga je nadživio sve do naših dana. Red Martineza de Pasquallyja nestao je 1781.. Od Cagliostra do Jean-Baptistea Willermoza.— 1916.

U Španjolskoj. obavlja ozbiljan i du­ bok ezoteričan posao. Ona pak postaje Serafina. izrađuje čarobne napitke za mladost i obogaćuje svoje točke kemijskim manipulacijama.. manipulirao je alkemičarskim i hermetičkim referencijama iskovavši simbole za vlastitu uporabu. ljepoticom Lorenzom Feliciani. inteligent­ na i ambiciozna nagovara Giuseppea da se više ne zadovoljava brzinskim cir­ kuskim točkama te ga krsti "grofom Cagliostrom". kao sin nekog službenika. no izbačen je zbog sitnih krađa. Opremljen tim znanjem Cagliostro želi pomiriti religiju. Ušao je u sjemenište s dvanaest godina. Engleskoj zatim Francuskoj par niže us­ pjehe. njihov iskreni sljedbenik. Proglasivši se "ve­ likim Koptom Azije i Europe" priča kako je on izgubljen sin kralja Trebizonda kojeg je. mi­ ješanje pudera i masti za mladića je ot­ kriće. Kći sitnog zanatlije. uzeo kalij iz Meke i posvetio ga u tajne Perzije. dok je bio dijete. "egipatski obred" u vrijeme kada slobodno zidarstvo doživljava čude­ san uspon u Cagliostro. Od najranije dobi mali Giu­ seppe je nemiran. Ovdje zmija probodena strijelom podsjeća na matematičku beskonačnost. Zatim se usavršava u svjetlo dana u Palermu 1743. Zajedno odlaze tražiti bogatstvo tamo gdje ih nitko ne poznaje. slobodno zidarstvo i rosenkreuzerski nauk oko baštine antičkog Egipta koji smatra kolijevkom ezoterizma. Zatim ga otac šalje kao šegrta ljekarniku u neki samostan. Iznenađuje publiku neobičnim talentima iscjelitelja i božanstva. magiju. islama i In­ dije.. zagonetan i demonski grof Cagliostro nudi da će iniciranima otkriti znanje za koje tvrdi da seže duboko u antiku. Istodobno se okreće alkemiji i ezoterizmu te postaje. olakšavši putem nekoliko ple­ mića za njihova skupocjena blaga. IUSEPPE BALSAMO. Magnevalom i Saint-Costardom. Počinje se predstavljati kao struč­ njak za "egipatske" tajne. Ženi se 1768. Kako bi to postigao. Postavši "mag". utemeljuje ma­ sonske lože kojima daje tzv. Tako se Cagliostro domogao dragulja tije­ kom "sotonskih iskustava". S dvo­ jicom lyonskih kalfa. UGLEDAO JE Egipatsko slobodno zidarstvo Čini se da se Cagliostro prvi put u živo­ tu zagrijao za svoja istraživanja. 113 Tajna inicijacijska društva .Egipatske lože grofa Cagliostra U sklopu masonskih loža za koje kaže da su "egipatske". koji je imao određenu naobrazbu. nekoj egipatskoj sekti prije nego što je bio podučen u alkemiju u Damasku i zatim u tajnim laboratorijima malteš­ kih vitezova. Uči umijeće opsjenarstva. protiv­ no svim očekivanjima. iskorištava lakovjernost ljudi.

Thilorier. No nakon afere s ogrli­ com. Pariz 1786. "Ja nisam ni iz kojeg razdoblja i ni iz ko­ jeg mjesta. Uostalom. sat kad se moje materijalno tijelo prije 40-ak godina oblikovalo na ovoj zem­ lji. Još jedna originalnost egipatskog kulta: otvoren je ženama. progoni ga papinstvo zbog njegovih sotonskih pseudoaktivnosti.) Mjesto. VELIKI KOPT CAGLIOSTRO O SEBI SAMOME nu ličnost preko ezoteričnog zna­ nja koje seže sve do drevnog Egipta.. "kraljica od Sabe" Cagliostro je koncipirao sustav "visok­ ih masonskih stupnjeva" koji se obraća svakom masonu. A trebaju vam pojedinosti. postaje njegovom velikom svećenicom. Obred ne sadržava mnogo pravih egipatskih elemenata. pa sam došao u odraslu dob i otada više nisam brojio. Godine 1784. Egipatski kult na posljetku uopće ni­ je prakticirao. a umire 1795. Cagliostro u Lyonu ute­ meljuje prvu egipatsku ložu. u koju je bio upleten i kardinal. "Pobjed­ nička mudrost".. izvan vremena i prostora moje duhovno biće živi vječnim životom i ako uronim u svoju misao vraćajući se u tijek vremena. imao sam tri godine poput vas. 1990.. Cagliostro mora hitno napustiti Fran­ cusku.A. želim ignorirati. Zatočen je 1789. znakovi i pa­ rabole: dakle. Mémoires pour le comte Cagiiosrlo. (Ime) kojim su me zvali pri ro­ B ALSAMO JE OD SEBE UČINIO ILUMINIRA- đenju. Tajna inicijacijska društva 114 . ali postao je primjer tako da mnogo ljudi danas raspravlja o nje­ govu naslijeđu.. obitelj koju sam odabrao za to. (. ako čujem svoj duh prema uda­ ljenom načinu postojanja onoga kojega vi primjećujete. Robert Laffont.Zlatna legenda o grofu Cagliostru. Proklamirane ambici­ je su ipak više od onih tradicionalnog slobodnog zidarstva jer se smatra da inicirani pristupaju ovladavanju čudo­ tvornim moćima koje bi im omogućile da obnove tijelo i dušu. Riffard. Francuskoj i kada je egiptomanija na vrhuncu: piramide i hijeroglifi sinoni­ mi su za mnogo tajni i ezoterizam." J. ono koje su mi dali u mladosti odbacio sam kao što bih odbacio demodiranu i odsad nepotrebnu odjeću. postajem onaj koji želim. kabale i astrologije. prekrštena u "kraljicu od Sabe". loseph Balsamo uči tajne alkemije uz svojeg učitelja Althotasa koji sasvim sigurno nikad nije postojao. Serafina. Sva inicijacija dolazi iz Egipta. Tražim ime koje sam odabrao da se pojavim medu vama. Pariz. osim masonskih sastanaka članovi se moraju povući na četrdeset dana kako bi se očistili. zatim se­ dam godina. više miješa spoznaje iz alkemije. citirao P. Vrativši se u Italiju. Serafina. Visoka egipatska masonerija ubrzo počinje fascinirati: lože se množe i pri­ laze masoni medu kojima je i istaknuti kardinal Rohan.. Sva svjetlost dolazi s istoka.. Kako bi to uči­ nili. VÉsoterisme. U ovom odlomku obraća se svojim iniciranima. Mistifikator je postao iskreni ezoterist koji je dugo utjecao na slobodno zidarstvo.-Ch. slušajte! Vratimo se daleko u prošlost jer vi to želite. Tijekom masonskih skup­ ština događaju se iskustva s medijima.

"Vidio sam.. Tako su se protivno običaju neke seanse održavale u javnos­ ti.)... Oduševljenje je golemo.-1916. od Praga do Londona preko Berlina. tajni kvasac svih intelek­ tualnih snaga. U istom razdoblju cvjetaju okultistički krugovi posvuda u Europi. Käthe. medij koji tvrdi da je u bivšem životu bio druid po imenu Allan Kardec i to ime preuzima 1850. NEKA ČUDNA PRIČA kružila je američkim gradi­ ćem Hydesillem.) i apsolutna kraljica društva u vrijeme kad je ono bilo eks­ kluzivno rezervirano za odgoj svećeni­ ka i kraljeva. neki inicirani mogu ponovno otkriti ovo skriveno znanje. oko medija Eusapie Palladino koja je potje­ cala iz Italije. Okult­ ni mislilac par excellence je Alphonse-Louis Constant (1810. stoljeća uvelike je izlazilo izvan zatvore­ noga kruga pristaša. katkad efemerna. Njegov glavni učenik. koje je prošlo kroz civilizacije od starog Egipta do naših dana. stoljeća cvjetaju društva. Na groblju Père-Lachaise grob Allana Kardeca uvijek je urešen cvijećem što . Sam je po­ jam skovan oko 1840.). zatim u Europi gdje brzo broje tisuće pristaša među kojima je i Arthur Conan Doyle (1859. koja svojim sljedbenicima žele otkriti skrivene tajne.po ime­ nu duha neopitagorejske medicine dao je konkretan oblik tom istraživanju utemeljivši 1891. U Francuskoj spiritizam popularizira Hyppolyte-Léon Rivail (1804. martinistički red radi istraživanja okultnih znanja.-1875. To je bio slučaj u Parizu 1906." Dakle. otac slavnoga Sherlocka Holmesa i neu­ morni apostol spiritističkog pokreta. Tri sestre. U svojim djelima koja se neprekidno ponovno objavljuju.). On odgovara po­ vratku ideja prema kojima postoji znanje koje je prethodilo u odnosu na sva ostala.-1869. Neki čak tvrde da su ih uveli u vezu s mrtvima. a ipak mi razum ne vjeruje".) koji je pod imenom Eliphas Levi popularizirao te ideje tvrdeći kako "se čini da je okult­ na filozofija bila hraniteljica ili kuma svih religija. Zanimanje za društva i spiritističke fenomene početkom 20. uskoro nastaju prva spiritistič­ ka društva u Sjedinjenim Američkim Državama. U nevjerici svi su prisustvovali levitaciji sto­ la pred kojim su se držali. Probrani cvijet francuske znanosti sudjelovao je u jednom od nje­ zinih transova: kemičari Pierre i Marie Curie. ali i veliki filozof Hanry Bergson. Gérard Encausse (1865. nazvan Papus . godine. astronom Camille Flammarion. Okultisti najčešće op­ sjedaju masonske ili paramasonske sku- je svjedočanstvo utjecaja koje još i danas ima kod mnogih sljedbenika. komentirao je Pierre Curie. (. stoljeća i početak sljedećega..Spiritistička društva i ljubav prema okultnom U drugoj polovici 19. Sklonost prema okultnom U drugom planu spiritističkih fenome­ na je ponovno pojavljivanje okultizma koji karakterizira drugu polovicu 19. ODINE 1848. Margaret i Leah Fox ispituju duhove posredstvom medija tvrdeći kako su došle u vezu s dušama pokojnika koja se očituje tako da se premještaju predmeti.-1930. on reinkarnaciju čini čak pravilom života.

a druga traju kao Martinski red ili skupine rosenkreuzera. To je otkriće! Njegova tragično nestala kći Leopoldine oglaša­ va se pod imenom "sestrinska duša". Delphinu de Girardin koja inicira ma­ lu zajednicu prognanih u spiritizam ko­ ji u Francuskoj odnedavna nailazi na veliko oduševljenje. naprotiv. jednog petka 13. Spiritističkih društava ima još neko­ liko stotina i ona oduševljeno održavaju naslijede Allana Kardeca. gdje broji milijune pristaša. Isusom Kristom i Galilejem.. spiritistička se druš­ tva često smatraju tajnima. Kontemplacije. veza s duhovima i vjerovanje u vječnost duše pogoduju ovom približavanju. tehnološki napredan i racionalan protjerao je spi­ ritizam u rang simpatičnih zabava za adolescente vjernike. utemeljili engleski okultisti Robert Wentworth Little i Ken­ neth Mackensie. Dakako da okultizam nije spiritizam. Osim toga. ali i za jednu od najljepših pje­ sama. Rousseauom.. Te seanse "duhovne telegrafije" nadahnule su Hugoa za broj­ ne skice.. na grobu u obliku dolmena koji evocira bivši život učitelja. P ROTJERAN U IZGNANSTVO VICTOR mijenio. jesi li tu? Zbog tih postupaka rezerviranih za ne­ koliko iniciranih. U Brazilu. Povrh toga. No spiritističko iskustvo Victora Hugoa završava nakon dvije godine kad ga je jedan od sudionika neke seanse pokušao probosti. Val spiritizma zapljusnut će svijet. Neka od tih društava su nestala. Maratoni.! pine kao što je Societas Rosicruciana in Anglia što su ga 1867... čini se da se "di­ jalog s mrtvima" mogao prakticirati sa­ mo u diskreciji koja pristaje toj vrsti konverzacije vi­ še nego kakvo javno mjesto. rujna. "Što kažu usta sjene". Čak je i val new agea preuzeo Kardecov nauk. Divno po­ tomstvo ovoga može se mjeriti s rijeka­ ma pristaša na njegovu grobu.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom 116 HUGO I "SESTRINSKA DUŠA" Hugo je ondje pronašao 1853. postao je svojevrsnom novom religijom koja se pridružuje kršćanstvu. na groblju Père-Lachaise. Shakespeareom koji mu diktira svoje stihove. Isprva suzdržan. i čak Napoleonom III. ponavlja iskustvo ne­ koliko puta sve dok ne počne "razgova­ rati" s Molièreom i Racineom. Hugo je zbunjen. ali ovaj poslje­ dnji našao je načina da se proširi samo zahvaljujući tim postupcima. . pjesnik prihvaća da sudjeluje na prvoj seansi 11.. završene. oduševljenje prvih godina brzo je splas­ nulo i spiritizam se zatim duboko pro­ Tri sestre Fox demonstriraju svoju sposobnost da čine da stvari levitiraju pred očima jednog zaprepaštenog američkog pastora. bivšeg druida. Eshilom i Machiavellijem. a stolovi što se okreću postali su rekviziti za predstave iluzionista.. Kritički duše.! Svaki od tih raz­ govora bit će pohranjen u Knjizi stolo­ va. Moderni zapad..

Treba li vjerovati. Njezino je djetinjstvo obilježeno neobičnim feno­ menima koji mladoj ženi daju demon­ ski pečat. što nije slučaj s HPB čiji put preuzima druge na­ čine.). slavnog spiritista. U Sjedinje­ nim Državama prisustvuje svečanostima vudua. rođena u punom okultističkom i spiritističkom valu nedvojbeno duguje uspjeh množini takvih svojih posudbi. 1888. Svi su djelovali u sklopu kršćanstva. Si­ gurno je da je teozofija stara disciplina. tako se predstavlja Helena Petrovna Blavatsky (1831. naprasne smrti u njezinu okružju. II. t. odvelo ju je u Kinu gdje je navodno posvećena u misterije tantričnog budizma. 'Glas­ nik svjetlosti'. obuzet ezoterizmom. ezoteričnih i filozofskih. INICIRANA U najokultnija znanja." H. zmiju Postanka kao pravog stvoritelja i do­ bročinitelja. ljudi poput Jakoba Böhmea. nazvana HPB. koje neki opovrgavaju. Ondje je stekla uvjerenje da će svijet biti spašen samo ženskim i miro­ ljubivim polom koji karakterizira orijen­ talne kultove.-1892. HPB se udala sa 16 godina za 70-godišnjeg generala kojeg će napustiti nakon neko­ liko mjeseci i krenuti na putovanje svije­ tom. Louis-Claudea de Saint-Martina po­ kušavali su u svoje doba istražiti putove pristupa božanstvu kako bi bolje shva­ tili bit stvarnog i stekli mudrost. Theosophical University Press. kako Elena Petrovna Blavatsky. stoljeća Helena Petrovna je poznata u mondenim krugovima zbog svojih vizija i svojih medijskih sposobnosti. moć neupitne sugestije kojoj se pridružuju medijske sposobnosti. Rođena je u Ukrajini. No njezino ključno putovanje. Blavatsky. medij ko­ ji komunicira sa skrivenim i pradjedovskim snagama. SOTONA. Po vlastitu svjedočenju. bila je inicirana u velike ezoterične kultove kao što je Izidin u Egiptu. "LUČONOSAC" dila je da su je za njezinu gla­ vnu knjigu nadahnuli "gospodari mudrosti" koji žive na nevidljivim ra­ zinama. oca duhovnog oca. Zajedno su utemeljili Teozofsko društvo 1875. inicirana i pukovnik Henry Steel Olcott. Svedenborga. U Parizu susreće Allana Kardeca. P. "Nevidljivi višnji" Sredinom 19. u isti mah i najviše osporavano. Tajna doktrina. Ona prikazuje lik sotone kao osloboditelja što ilustrira etimologija riječi Lucifer koja znači "onaj koji nosi svjetlost": "Prirodno je vidjeti Sotonu. EUMORNA PUTNICA. bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo'.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Teozofija kao originalna sinteza različitih vjerskih struja. i prvi je pro­ mrmljao: 'Onoga dana kada budete jeli voće. H ELENA PETROVNA BLAVATSKY TVR- . sjajni i blještavi Lucifer otvorio je oči automatu što ga je stvo­ rio Jehova. kako se tvrdi. istaknuta članica Teozofskoga društva koji su nazivali HPB. Njega se u potpu­ nosti može smatrati Spasiteljem.

središta energije u budizmu. radije utemeljuju vlas­ tito Teozofsko društvo. zaljubljenikom u egiptologiju i Setom Pencostom." Budizam. je nalaze u New Yorku gdje je imala sudbonosni susret s pukovnikom Henryjem Steeleom Olcottom. kabalistom . bila istočnjački sunčani simbol. prije nego što su je preuzeli na­ cisti. Amblem teozofa simbolizira tu potragu za skrivenim jedinstvom: u Salomonovu žigu nalazi se egipatski križ. što ona pripisuje neobičnim "nevidljivim višnjima". Uostalom. uvjeren je u potrebu da objavi njezine ezoterične spoznaje s obzirom na to da u tom razdoblju po­ činju veoma neobične manifestacije.oni 875. ali s drugima — Feltom.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Ilustracija sinkretizma što ga propovijeda Teozofsko društvo. Oni tu slave produbljenje vjerskih spoznaja s ezoteričnog i sinkretičnog aspekta. Opčaran nadnaravnim darovima HPB. Na vrhu napokon stoluje svastika koja je. Helena prima pisma koja se pojavljuju misteriozno u njezinim džepovima. Teozofska doktrina koju je razvila HPB sinteza je elemenata izvu- Tajna inicijacijska društva 118 . Deviza društva je sinkretična: "Nema religije veće od istine. da je putovala u Kinu. prvi pristaše društva često su anglosaski masoni. ona tvrdi. slobodno zidarstvo i sotonizam izmiješani Iako su utemeljitelji u početku bili od­ lučni da se distanciraju od slobodnog zidarstva. na posljetku su 1876. odlučili da će prihvatiti sustav stupnjeva i inicijacijskih kultova od kojih masonski biljeg ne ostavlja nikakvu dvojbu. simbol vječna života. Ova daska koja se rabi kod teozofa prikazuje sedam čakri. u Tibet i Indiju? Ma što to bilo. 1873. zmiji koja sama sebi gri­ ze rep i također simbolizira slijed ciklu­ sa. Moguće je da se tandem već približio nekim tajnim društvima. sve je to sadržano u Ouroborusu. me­ đu kojima je slavna Zlatna zora.

Steiner definira dok­ trinu koja preuzima mnogo toga od teozofije i naći će svoju najsavršeniju primjenu u utemeljenju "Škole Steiner". I doista. Goetheanum podignut u Dornachu u Švicarskoj prema Steinerovim modelima danas je sjedište Antropozofskoga društva i centra za izobrazbu. Petrovna izjavljuje da ga je naslijedila od tajnih bića koja su joj ga priopćila dajući joj pristup "najstarijem rukopisu na svijetu" Knjizi Dzyana. Prije smrti 1892.).) i te kako osporavaju. Ona je prešla iz radikal­ nog ateizma na teozofski put nakon či­ tanja Tajne doktrine. Među njima je i Rudolf Steiner (1861. Pedagog po struci. u mješovitoj masonskoj loži Ljudskoga prava osniva u Advaru ložu. to se vjerova­ nje baš ne podudara s pravoslavnim kršćanstvom koje HPB ne cijeni previ­ še.1888. odlaze u Indiju gdje kupuju palaču Advar blizu Madrasa koja je još danas sje­ dište Teozofskoga društva.-1886. kojeg je usvojila. Rising Sun koja funkcionira usporedno s Teozofskim društvom. reinkarnacija svih velikih iniciranih u prošlosti . Ona hvali lik Lucifera prikazanog kao "spasitelja" koji donosi spoznaju. S Annie Besant Teozofsko društvo dobiva ključni utjecaj u smislu sve izraženije orijentalizacije. ona objavljuje skup teza u svojem istak­ nutom djelu Tajna doktrina. on 1913. Godine 1888.Svađe oko nove duhovnosti Red dovoljno napreduje pa ga Olcott i Petrovna nastoje učvrstiti. nije nitko dru­ gi nego toliko očekivan "učitelj svijeta".-1933. intelek­ tualac zadužen za njemački ogranak Teozofskoga društva. koje još danas obrazuju milijune djece diljem svijeta oko ideje sklada između bi­ ća i njegove sredine. Besant proglašava kako njezin štićenik. Sve veći broj pristaša nije zadovoljan novom upravom. hinduizma i triju monoteističkih religija. Žaleći za njezinim konstantnim udaljavanjem od kršćanstva. odredila je svoju nasljednicu u Annie Besant (1847. Međutim posljednje godine Petrovne obilježene su skandalima što stavljaju pod znak pi­ tanja njezinu čestitost i njezine talente.-1925. koje neki poput slavnoga spiritista Dunglasa Homea (1833. prekida veze prije nego što je iste go­ dine osnovao Antropozofsko društvo. Ali kriza je već počela.).). važna figura ženskog ezoterizma.iako on odbija ulogu koju mu želi nametnuti njegova zaštitnica. Pod utjecajem spiritizma ona osim toga brani ideju susljednih reinkarnacija prema kojima se pojedinac progresivno poboljšava i tvrdi da uči svoje pristaše elemente gnoze koja omogućuje da se oslobode zapreka materije. Inicirana 1891. Nekoliko godina pri­ je već je Anna Bonus Kingsford (1846. neki mladi Indijac po imenu Krishnamurti. 119 Tajna inicijacijska društva . Godine 1882. čenih iz budizma.

Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva NEW AGE. Razmimoilaženja koja su potresala društvo nisu začudo oslabila teze njego­ vih utemeljitelja. Nadahnjujući se teozofskim i antropozofskim idejama. ZADNJA JE PREOBRAZBA TEOZOFIJE niji. Mnogo je ljudi bilo fascinirano pristupom i naukom Petrovne. P OTKRAJ 60-IH GODINA U KALIFOR- Važan utjecaj Iako je Teozofsko društvo trebalo na­ pustiti dio svojeg izvornog sadržaja. ni­ je zato postalo manje intelektualno raskrižje. napustila Teozofsko društvo i osnovala Hermetic Society. . To vjerovanje u mogućnost novog zlat­ nog doba. izvire prilično jasno iz teozofskoga smjera. Ono danas slijedi trostruku svrhu: "stvoriti jezgru univerzalnoga bratstva". francuskim piscem Édouardom Schuréom. sufizam ili budizam poput pribjegavanja kon­ ceptu "globalnog sela" preuzetog od Kanađanina Marshalla McLuhana. Uronjen u teozofiju naučavao je kako se može približiti Bogu unutarnjim iskustvom. Poput njega pokret New age operira spajanjem do­ sta različitih elemenata koji dolaze sa zapada i istoka: yoga. ali i industrijalcem Henryjem Fordom ili znanstvenikom Thomasom Edisonom. paramasonsku orga­ nizaciju čiji je središnji značaj bio krš­ ćanski. Tako su se isplele veoma uske veze između društva i međunarodnog spiritističkog i spiritualističkog kongresa. slično novom izdanku apokaliptične misli. "poticati komparativno prou­ čavanje religija" i "proučavati neobjašnjene zakone prirode i skrivene moći u čovjeku". veliki broj pristaša HPB pripadao je istodobno drugim tajnim društvima u koja su unijeli teozofsku doktrinu. stvara se novi pokret: New age. koju je zapljusnuo val kontrakulture. To je bio slučaj sa slikarima Kandinskim ili Mondrianom. pozivanje na kabalu. gnozu. Osim to­ ga. Jiddu Krishnamurti na seansi javnoga čitanja. stoljeću. a ogranci koji su se javljali pridonijeli su da se ona šire pod perom Steinera ili Kingsforda. psihoanaliza. Ezoterizam pokreta New age je neu­ pitan: taj je pokret stvorio i populari­ zirao ideju o "vremenu Vodenjaka" sinonimu oslobađanja mira i ljubavi u koji će svijet ući u 20. Nedavno je teozofski sin­ kretizam ponovno preuzeo pokret New age čiji je uspjeh neupitan. on odbija društvo koje smatra nihilističkim i is­ povijeda svoju vjeru u svjetlu buduć­ nost za čovječanstvo pod uvjetom da se pokrene duhovna revolucija. Međutim. danas se ideje New agea re­ dovito optužuju da su poslužile kao izlika za lukrativno iskorištavanje ko­ je nema mnogo veze s izvornim teza­ ma.

U tom trenutku smatralo se kako inici­ rani primjećuje ili vizualizira val na vrhu svoje lubanje koji kruži duž njego­ va tijela prema nekoj točnoj stazi. Napokon. To tajno društvo utemeljili su 1887. Zlatna zora prihva­ ća svakog profanog člana. Samuel Liddel Mathers i William Robert Woodman koji su u isti mah bili slobodni zidari i rosenkreuzeri. spoj rosenkreuzerizma i magije živjet će samo pola stoljeća. obred je preporučivao da se val da izliti sa svih strana po tijelu i da ude iznutra u kontinuirani val. Ta je operacija bila popraćena zazivanjem jednog od imena bogova. B. Druga radikalna novina jest da se primaju žene i da su veoma zastupljene.-1608. korijeni reda koincidiraju s Westcottovim otkrićem šifriranog manuskripta čije kabalističke napise uspijeva dešifri­ rati Mathers. Stojeći iii sjedeći izvršitelj bi morao vizualizirati njih pet keter. autoru Otoka s blagom'? Osim zajedni­ čke pripadnosti svijetu britanske knji­ ževnosti sva su trojica bili članovi utjecajnog društva Golden down. SEFIROT "STUPA SREDINE" obred Stupa sredine imao posebnu važnost. No obilježit će svoje vrijeme i utjecati na istaknute ličnosti. Točnije. Dvojica ljudi ovdje dakle otkrivaju podatke o Njemici Anni Spren­ gel koja je živjela u Nürnbergu. Yeatsu. Lik astrologa i znanstvenika Johna Deea (1527. za- Ovi simboli su razlikovni znakovi različitih dužnosnika koji su uokvirivali radove u sklopu Zlatne zore. jesod. Godine 1888. daat. William Wynn Westcott. tifaret. Meditacija okićena terapeutskim vrijednostima nadahnjuje se kabalom. "Astralna projekcija" Adeptusa minora Uspjeh reda bio je brz djelomično i za­ to što je ulazak u nj relativno jednosta­ van: dok engleski red Ruže i Križa primaju samo majstore masone. a zatim svaka od njezinih etapa odgovara jednom sefirotu. rosenkreuzerske i alkemičar- ske referencije usko su povezane s ele­ mentima kabale i tradicionalne magije. oduševljeni ezoterizmom i starim magijskim knjigama. Napokon ideje koje su motor reda ned­ vojbeno osvajaju: masonske. Bila to su­ gestija ili stvarnost. Proizlaze iz svih ezoteričnih tradicija. Bramu Stokeru. Dee je doista mislio da je pronašao originalni Adamov jezik. U razdoblju kada su spiritizam i magija fascinirali gomile. nije manje istinito da se pristaše često posvete toj vrsti vježbe. doktrine Zlatne zore bile su u savršenoj podudarnosti s ukusom vremena.) ima ovdje središnju ulo­ gu: njegov sustav zazivanja duhova uve­ like su prihvatili članovi Zlatne zore. TO JE ZAJEDNIČKO VELIKOM PJES- niku W. malkut dok je svaki od njih pridružen jednoj obojenoj sferi i jednoj točki na tijelu. Č LANOVI DRUŠTVA PRAKTICIRALI SU BROJNE MAGIJSKE OBREDE MEĐU KOJIMA JE 121 Tajna inicijacijska društva . stvoritelju Drakule. koji su od toga učinili temelj svojih ma­ gičnih obreda. otvoren je prvi hram u Londonu nakon kojeg su sli­ jedili hramovi u Edinbourghu i Parizu. Prema naznakama sadržanim u tom djelu kod nje je navodno bilo pohranjeno nasljed­ stvo originalnih rosenkreuzera koje je stoljećima prenosio tajni red pod ime­ nom Die goldene Dämmerung ("Zlatna zora"). Westcott stupa u vezu s njom i dobiva dopuštenje da utemelji engleski ogranak pod nazivom Hermetic Order of the Golden Down ("Hermetički red zlatne zoree").Hermetički red Zlatna zora Zlatna zora. i Robertu Louisu Stevensonu.

Skandali i svađe Godine 1900. iniciran 1900. Zagonetni mag Aleister Crowley. Zlatna zora će na­ pokon doživjeti sudbinu koja odgovara njezinu imenu: sjajnu. ali efemernu. Tije­ kom njihova suđenja više je puta spome­ nuto ime udruge pa je mnogo pristaša počelo sumnjati u nju. utemeljiteljem antropozofije. Practicus. Tajna inicijacijska društva 122 . hvaljujući kojem je moguće zazivati du­ hove posrednike tijekom teurgijskih se­ ansi.Samuela Liddela MacGregora Mathersa naslikala je njegova žena u svečanoj odjeći. Oko njezina se naslijeđa vode žestoke svađe. teoretski njema­ čkim redom Ruže i Križa. I na­ pokon treći red. budući dobitnik Nobelove nagra­ de za književnost. a Thelemic Order of the Gol­ den Down pojavio se u Sjedinjenim Ame­ ričkim Državama 1990. ona je na umoru. utemeljio je vlastiti red. Drugi ogranak. Tu se osim toga poučava "astralna projekcija" koja je trebala omogućiti sljedbenicima da prođu druge razine stvarnosti. Theoricus. bio je rezer­ viran za trojicu utemeljitelja koji su jedini bili osposobljeni da budu u vezi s "tajnim majstorima". Mathers je utemeljio u Parizu bratstvo Alfa i omega kojim će poslije njegove smrti upravljati njegova žena Mina. Zato je društvo veoma strogo hijerarhizirano u tri postupna reda. pridružili redu. Stella Matutina bio je posebno aktivan i stupio je u vezu s Rudolfom Steinerom. Francuska prima više "hramova" koji to traže.. Postupak zazivanja poči­ nje u drugom redu od kojeg se praktici­ ra samo stupanj Adeptus minor. ne računaju se višestruke i ponovne pojave posvuda po svijetu. mag i templar u isti mah sprema se slaviti obred visoke magije. kad su se istaknuti člano­ vi britanskoga svijeta kao što je pisac Yeats. Od 1903. Iako je originalni red nestao. Faraon. Mathers otkriva nekolicini bliž­ njih kako Westcott i on nikada nisu bili u vezi s bilo kim iz "trećega reda" i kako su oni sasvim dobronamjerno izmislili njemačku rosenkreuzersku granu za ko­ ju tvrde da od nje potječu. zatim Philosophicus uče se opća načela reda odabrana iz nekih obreda kao što je "stup sredine". U prvom gdje neofit postaje jedno za dru­ gim Zelator. sestra filozofa Henrija Berg- sona. Suočena s tim neodrživim priznanjima Zlatna zora pu­ ca. No za to je znanje potrebna duga praksa. Astrum Argentinum. izbila je kriza. Dodajmo tim unutarnjim svađama i činjenicu da su osobe bliske tom društvu bile uhićene zbog prijevare 1901. najtajniji.

autora Drakule s kojim će dugo ostati povezan. čini se. Njegovi su obredi bliski onima Zlatne zore. Ali Crowleyjeva thelema ("volja") daleko je od Rabelaisove humanističke utopije. bio nadahnut vragom. 123 Tajna inicijacijska društva . Tako se 1909.Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Određeno potomstvo učinilo je od Aleistera Crowleyja jednog od najvažnijih magova 20. Putuje svijetom. Godine 1898. Ovdje intervenira seksualna magija: sjedinjenje suprotnos­ ti koja se prenosi ljubavlju treba prema Crowleyju omogućiti svakomu da se ot­ krije i ostvari. Javlja mu se biće nazvano Aiwass i diktira mu "ČINI ŠTO TE VOLJA" ILI IZOPAČENI RABELAIS no je preuzeta . Ondje prakticira magiju nauče­ nu u obredima Zlatne zore. Tih godina kaže da je primio proročku poruku: neka vizija mu je ob­ javila da će mu se jednoga dana kazivati u pero Sveta knjiga. stječe imanje u Škotskoj nedaleko od Loch Nessa. Knjigu zakona za koju se smatra da na­ javljuje novu religiju kojoj će Crowley biti prorok. Vrativši se u Europu. Dodaje da mu je za­ datak voditi Crowleyja u organizaciji inicijacijskoga reda koji će zamijeniti Zlatnu zoru. odine 1947. Kad je liječnik to odbio. pristupa Zlat­ noj zori. Nekoliko sati nakon smrti svojega pacijenta umro je i liječnik. To je način da se legitimira razvrat koji postoji u njegovoj sicilijan­ skoj opatiji. umirući je još smogao snage i prokleo ga. No Crowley doda­ je seksualnu dimenziju koje nema u matičnom društvu. fascinacija ko­ ju vrši i na žene i na muškarce. počinje studirati u vjer­ skim ustanovama što ga je zauvijek skrenulo s puta vjere prije nego što je došao na ugledno sveučilište Cambrid­ ge. tražio od svojeg lije­ čnika morfij kako bi ublažio bol koja ga je nagrizala. najuglednijem inicijacijskom društvu u Velikoj Britaniji gdje susreće Brama Stokera. Iniciran pod imenom Perturabo ("izdržat ću"). Poput njega Crowleyjevo društvo novači muškarce i žene s ciljem da ih inicira u magijske obrede zahva­ ljujući kojima će se moći probuditi u svojem "višem biću". tijekom putovanja u Egipat. Onaj koji se još zove Edward Alexander Crowley postaje sada mag Aleister Crowley ili "životinja" . rada Astrum Argentinum. privlače brojne nove članove. Rođen 1875.) zamišlja idealnu za­ jednicu gdje mladi muškarci i mlade djevojke žive u skladu uz devizu: "Čini što te volja". fascinirati. Po­ sljednje smrtno proročanstvo nekog li­ ka koji je čitav svoj život. u imućnoj bri­ tanskoj obitelji. Aleister Crowley je umro. Adeptus minor. Čovjek doista ima čime intrigirati tj. On nije suvremeni pjevač poput Micka Jaggera. neki je čovjek. U Knjizi zakona mag potvrđuje kako su "svaki muškarac i svaka žena zvi­ O PATIJA CROWLEYJEVE THELEME IZRAV- jezda". stoljeća. kojega je život već dobrano načeo.od one Françoisa Rabelaisa koji u svojem Gargantui (1535. Glavni do­ gađaj u njegovu životu zbio se 1904. Nedvojbeno zato što je razvrat koji je reklamirao u svojoj opatiji najavljivao seksualnu revoluciju. U Rusiji stupa u vezu sa sektom klisti iz koje je potekao slavni Rasputin. Otkrića na Nilu Sljedeće godine još više uvode Crow­ leyja u inicijacijski svijet tajnih društa­ va. U Indiji prakticira yogu i tantrizam koji teži za tim da obuzda seksualnu energiju kako bi se upoznalo "buđenje".lucifersko ime koje si je volio dati kako bi zahtijevao svoj postupak crne magije. Kao bogati nasljednik prekida studij i vodi dendijevski život zahvaljujući ko­ jem se druži s osobama ezoteričnoga Londona. Misteriozni lik otkriva mu napokon da je živio u Kaldeji pod vlaš­ ću Hamurabija. ali njegova je poruka ostala. Uspjeh je bio kao naručen. Ozzyja Osbournea (i njegove pje­ sme "Mister Crowley") ili grupe Iron Maiden koji mu nisu odali počast niti ga spomenuli u svojem djelu u vezi s nekom kompozicijom.barem po imenu . smatrajući tako da ljudska volja mora naći svoj put baš kao što se zvijez­ da premješta na nebu. on je toliko zadivio članove reda da mu je od­ mah dodijeljen najviši stupanj. U kontaktu s njima inicira se u orgijastičke kultove koji će ga proslaviti. Crowleyjeva karizmatska ličnost. Međutim rijetki se odupiru tiraniji gospodara koji se hvali dugim fazama trapljenja nakon kojega slijede noći razuzdanosti.

Tajna inicijacijska društva 124 . "životinja" pozira uz vračarsku knjigu urešenu pentagramom. vara se u dramu. Crowley reformira Astrum Argentinum sa šačicom vjernika i naseljava se na Siciliji na staroj farmi ko­ ju pretvara u svetište nazvano "Opatija theleme". Kad je preminuo 1947..Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Nova Opatija theleme Godine 1919. Ali jedna od tih crnih misa pret­ Mistični pečat koji se upotrebljavao tijekom ceremonija u hramovima Astrum Argentinum. Jedna član­ ica umire u zbunjujućim okolnostima. Ali uspomena na Aleistera Crowleyja trajno je obilježila pristaše magiie tijekom 20. Lijevo: Aleister Crowley. odvlačeći svoju zajednicu prema kolek­ tivnom ludilu tako što svi pribjegavaju drogi za koju pretpostavljaju da budi os­ jetila. Orgije se zbivaju u dvorani čiji su zidovi bili oslikani zastrašujućim likovi­ ma i luciferskim zvijezdama petokraka­ ma. ezo­ terični red je već davno pre­ stao postojati. Nalaze ga za vrijeme Drugoga svjetskog rata kako šalje talisman Churchillu. a zatim se hvali da je tvorac engleske pobjede. Otad Astrum Argentinum pada i Crowley napušta Siciliju. stoljeća. S tim pokrivalom za glavu daje o sebi faličnu sliku koja odgovara njegovim orgijastičkim postupcima. On ondje nastavlja svoje seksomagijske postupke sve do ekscesa.

nanošenje različitih ožiljaka. no njihova se znanja ezoterične naravi nikada ne priopćava­ ju. Obred sakačenja obilje­ žava općenito taj prijelaz: obrezivanje kod dječaka.. Ovaj se mora povući na osam dana za koje vrijeme oni koji imaju naslov harskoj Africi gdje život sva­ koga od njih ne bi bio obilježen tradicionalnim ini­ cijacijskim obredima od kojih je najvaž­ niji nedvojbeno onaj prijelaza u odraslu dob. katkad žestokoj uz ri­ tam pjesama i misterioznih vradžbina. Bassariji su odabrali kameleona kao životinju fetiš. kada inicirani poglavar dosegne dob od 63 godine. kao što je to slu­ čaj kod Bambara iz Malija. a malo ih se uključuje u zadnje društvo kore za čije se članove smatra da stupaju u vezu s božanstvima. Primjerice kod Mitsogha ceh Evovi je ceh sudaca. Te skupine nisu tajne jer se zna za njihove članove. EMA U O P Ć E NARODA U P O D S A - Zahtjevna inicijacija Iako većina ljudi počinje pripadati tak­ vim skupinama u odrasloj dobi. smatrano do tada gotovo dvospolcem. Za to treba izdr­ žati sve vrste mučnih kušnji: lišavanje hrane. Da bi mu se pristupilo. ljudsko meso za koje se smatra da povećava njegovu tjelesnu i duhovnu snagu. Pod vlašću kovača komotigija adolescenti se zadu­ žuju da čuvaju mitove i prakticiraju kult predaka štiteći jedinstvo zajednice. Gebasa-Tsotsu da on da svoje darove budućem po­ svećenom kako bi imao "talent dobrog govora" koji je potreban svakome čovje­ ku od zakona. Svečanost u prisutnosti zajednice završava i mladi inicirani vode se u svete šume gdje će izolirani od ostatka svijeta nekoliko tjedana ulaziti u dodir s tajna­ ma njihova naroda. nije više dijete nekoga para nego član klana. nomadskog naroda iz zapadne Afrike. zatvaranje. a zatim se on sučeljava s ma­ skama odraslih s kojima se treba sukobiti U SENEGALU NA VISINAMA FOUTE DJA- u obrednoj borbi. narodi. Njihova je važnost takva da ima društava maski koje tvore specifična bratstva čije funkcije varira­ ju od naroda do naroda. Na kraju te kušnje procjenjuje se je li di­ jete dostojno ili nije da započne inicija­ ciju. ekscizija kod djevojčice. POSVEĆENE ŠUME KAMELEONSKOGA NARODA lona narod Bassari obavlja ani­ mističke kultove predaka koji su omogućili tom manjinskom narodu da očuva kulturu staru nekoliko stoljeća. Spolna razlika ima temeljnu ulogu u toj fazi života i u trenutku puberteta događa se vrlo često prva inicijacija. društva zadržavaju svoje običaje u inicijacijskim bratstvima koja tvore jedan od temelja njihova identiteta. Simbolički maleno dijete. Osim klasičnih lišavanja on treba poje­ sti izmet tj. Zato se često uvodi u bratstvo. gdje se ob­ rezani ujedinjuju u komo. totem ko­ ji nedvojbeno simbolizira njihovu brigu da pred očima profanih prikriju misteri­ je svojih temeljnih mitova. Obred ulaska u ta društva kopija je obreda ini­ cijacije kojem je u neku ruku produ­ ljenje. postaje mu­ škarac ili žena. sela. Maske igraju važnu ulogu označavajući funkciju koju preuzima nosilac ili sile kojima se želi okititi. Čitanje iz utrobe pi­ jetla određuje najprije je li mladi Bassari spreman. odrastavši.Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena Afrička plemena. poziva k sebi sina ili najvjernijeg učenika i daje mu sisati svoj jezik kako bi ovaj stekao njegovo znanje. 125 Tajna inicijacijska društva . a najvažnija od tih ceremonija je inicijacija adoles­ centa u odraslu dob. samo manjina napreduje više prije inicijacije koja ih uvodi u zatvorena bratstva. Katkad se iniciranoga podučava u jeziku koji je prikladan za njegov red a nerazumljiv profanima. Na kraju toga teškog razdob­ lja posvećeni priseže da će čuvati tajnu o onome što je doživio i da prihvaća novo ime jer. Svakih šest godina život jednog pripa­ dnika naroda Bassarija obilježen je prije­ lazom u novi dobni razred. Kod Peula.. Često je popraćen povlačenjem izvan sela gdje se mlad čovjek inicira u svoje buduće odgovornosti. Kod Bambara inicijacija obuhvaća šest stup­ njeva. Tijekom tih kušnji uzi­ manje droga olakšava kontakt sa svije­ tom bogova. Evovi zazivaju Duha riječi. kandidat treba najprije steći pravo ulas­ ka koje označava želju da ude u brat­ stvo. U drugim slučajevima obredi inicija­ cije stavljaju kandidata na tešku kušnju.

Ne­ ka od njih mogu imati i precizniju ulo­ gu. maskirana u svečane kostime posvećuje se obrednim plesovima tijekom seoske svečanosti. to je slučaj slavnih ljudi-leoparda koji su oboruža­ ni željeznim kandžama razdirali svoje neprijatelje i sijali strah u Zairu. kralj. stoljeću neka od tih tajnih vjerskih društava bila su skrenuta sa svoje misije kako bi postala skupine s političkim ciljem. čarobnjak ili još "ko­ vač". Ženske gru­ pe najčešće su zadužene za to da smiru­ ju sukobe u sklopu sela ili da privlače U zemlji Dogonu u Maliju skupina iniciranih na štulama. Poglavar. Maska koré. Nositelji te maske jašu na drvenim štapovima za vrijeme inicijacijskih ceremonija. kao uostalom posvuda.Tisuću i jedna funkcija bratstava Bitna funkcija tih inicijacijskih bratstava jest. U 20. održavati koheziju grupe. onaj koji je stigao na vrh hijerar­ hije u smislu kompletne inicijacije uživa u znatnom prestižu. Tajna inicijacijska društva 126 . najviši inicijacijski stupanj kod Bambara u Maliju. plodnost na grupu. U njemu odjekuje odgovornost da uspostavi vezu između svijeta živih i svijeta mrtvih i zato ga se ljudi jednako tako boje kao što ga i poštuju. Kod Mynyanka u Maliju bratstvo Nya zaduženo je da štiti članove pleme­ na od vračanja. održavati dugotrajnost njezina identiteta i njezine kulture. U Zairu Yake su dodije­ lili grupi N'gongi ulogu da stišava i pomiruje duhove predaka.

.

Pribjegavajući najčešće nasilju. prikrivanje.Tajna politička društva Tajna politička društva slijede veoma točan koncept. U njihovu slučaju tajna nije konačna po sebi. najčešće borbu protiv neke države ili protiv neke dominacije koja zahtijeva tajnovitost. odnosno infiltraciju. nego više nužno sredstvo u službi njihova projekta. . ona obično prestaju djelovati kad ostvare cilj.

Ta društva nastoje pokazati svoju moć i oglasiti stvar za koju se bore. ovdje se radi o izrazitom proturječju jer ustroj tih bratstava u sjeni i identitet nji­ hovih članova ostaju za većinu tajna. rujna 2001. povorka Ku Klux Klana na festivalu Pleasure Gardens u Londonu. djelujući u sklopu tajne organizacije kojom su savršeno ovladali. Ta strategija obično krije opasne ideje ideoloških skupina ekstremne desnice. Tijekom nasilja grupa se legiti­ mira preuzimajući odgovornost za svoju akci­ ju. Obred i kostim služe zaplašivanju neprijatelja. No tajna ovdje prestaje. listopada 1951. a katkad i usred bijela dana. Tajna u tom slučaju generira strah. ako bi se objavile informacije o identitetu njihovih članova ili njihovim projek­ tima. u New Yorku: činilo se kako prijetnja izvire sa svih strana jer je dolazila od tajne strukture za koju nitko ili gotovo nitko nikada nije čuo. Daje grupi potrebnu psihološku snagu koju zna upotrijebiti. 129 Tajna politička društva . No tajna poprima i drugo lice koje je svoj­ stveno političkim društvima: lice određene teatralizacije akcije. Ove su organizacije. što je sijalo strah i trepet medu kršćanima i među muslimanima. I doista. Iznenadni napad ili aten­ tat također su značajka tih društava. suočene s moći koju prokazuju. ostavlja dojam da se opasnost može po­ javiti svakog trenutka i pogoditi svakoga. Svi oni služili su se svim sredstvima kako bi pot­ kopali snage svojih protivnika. To je stari običaj. Tajna je dakle condicio sine qua non njihove učinkovi­ tosti. dok su njihovi ciljevi i njihove akcije daleko od toga da budu skriveni. Točnije. stoljeća ili današnje terorističke skupine. že suptilnim sredstvima. Zato se neka od njih slu­ Fotografija na prethodnoj stranici: 6. ona izlažu jeftini političko-kulturni izlog kako bi zaveli eventualni pli­ jen. U tom kon­ tekstu mogu se spomenuti jednako tako sred­ njovjekovna sekta asasina i nihilisti s kraja 19. Ta teatralna funkcija tajne može se isto tako izvesti obrednim uprizorenjima namijenje­ nim impresioniranju publike. Članovi sekte asasina znali su se već infiltrirati među redove svojih neprijatelja kako bi udarili iznutra. Osim toga ništa ne plaši više javnost. sto­ ljeća kada su se pripadnici Ku Klux Klana po­ kazivali u kukuljici i bijelim kostimima kako bi zaplašili crno stanovništvo. bio bi to kraj njihova utjecaja. To je bio slučaj na starom američkom jugu početkom 20. Najdrastičniji primjer je dakako atentat od 11. žaleći za porazom ili proglašavajući pobjedu. Više vole zamaskiranost nego tajnu. vlast ili politički svijet nego ne­ moć da se razotkriju krivci za neki teroristički čin. SUSREĆEMO IH ZAPRA­ VO svaki put kada neke manjinske ideje ulaze u sukob sa službenom vlašću te odaberu rad u ilegali kako bi nametnule svoj način gledanja. napredovale u sjeni i od te su situ­ acije napravili oružje. štoviše moraju biti javni.Tajna politička društva NA SU STARA.

. . . . . Kineski je primjer još frapantniji. bavarski iluminati. ali i učinkovitosti. preko Crne ruke ili Cagoule. Pred sudom Svete Vehme Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini 133 131 Neprijatelji Crkve. . orga­ niziraju ustanke ili pučeve: primjera ima od dekabrista do OAS-a. Svetoj Vehmi koja se u srednjem vijeku izdigla u okultni sud dijeleći i izvršavajući pravdu pred carskom vlasti koja je trenutačno bila na izdisaju. U tom slučaju politička društva spremno postaju subverzivna. . događa se da se oporba sukobi s političkim režimima. 181 Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice Svjetski terorizam al-Qaide 185 189 171 173 .Sadržaj Politička društva vrlo često napreduju kada državna ili službena vlast slabi. narod na tajnim društvima". Ondje prema staroj poslovici "Službene vlasti temelje svoju moć na zakonu. Ona se potvr­ đuju kao poluslužbena vlast funkcionirajući paralelno sa službenom vlašću. . ta je tehnika omogućila nekim tajnim društvima da u određenim razdoblji­ ma postanu prava država u državi.. Tako se u razdoblju između dva rata društvo Thule po­ nosilo da je obrazac nacizma i inspirator Trećega Reicha. 177 Oružana i ilegalna borba nacionalista. Međutim. 169 Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Izgubljeni vojnici OAS-a Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija . .. 159 Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše . 137 Revolucionarni ideal karbonara 141 Urota dekabrista Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Belle Époque nihilista i anarhista Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Opasan nacionalizam Crne ruke Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Urota kagulara 163 165 157 153 147 149 145 Dijabolično carstvo Ku Klux Klana . Tako su među svim tajnim društvima poli­ tička ona koja su očito najviše vršila pritisak i još danas nastavljaju utjecati na povijesne tokove. Kao jamac diskrecije. . To je upravo bio slučaj kod jednog od najstarijih medu nji­ ma.

Luksemburgovci i Wittelsbachovci koji su N EDOSTATAK SREDIŠNJE VLASTI IREGIO- Na sudu Svete Vehme mač pravde je kobno oružje koji napada osuđenike bez mogućnosti opoziva. Umjesto nje­ ga nalazi se samo mnoštvo kraljevstava. što znači "ceh" ili "udruga") ili Sveta Veh­ me jer tvrdi da radi u ime Svete Stolice i Svetoga Rimskoga Carstva. stoljeća. razdoblje poli­ tičke anarhije koje završava tek dvadeset godina poslije. Za razliku od ovih službeno izabranih pokušavaju se name­ tnuti i drugi kandidati što još više slabi autoritet careva. MRĆU CARA CONRADA IV. (Minijatura iz 15. Vehme je uglavnom sastavljena od porotnika. i 1438.-1273. Tijekom gotovo dvaju stoljeća održava se praksa rotacijskih izbora prema kojima se na prijestolju Svetoga Carstva izmjenjuju vladari iz različitih obitelji.. gradskih magistrata čiji se broj nadopunjava čla­ novima plemstva i slobodnih seljaka. Paralelna. Tijekom tri stoljeća suci Svete Vehme sijat će strah u Njemačkoj. počinje Sveto Rimsko Carstvo Nje­ mačke Nacije. dok joj je zapravo jedini cilj bio da ih zamijeni. a gradovi prisvajaju povelje koje im jamče slobo­ du i oprost od svih carskih nameta. Tim političkim i dinastijskim nemirima pridružuju se pljačke na područjima koja pripadaju kruni što još više otežava situaciju. vojvodstava koje se bore kako bi povećali vlastitu moć.) i njegov nastavak pridonose dugo tomu da se car­ ska vlast lišava nasljedne potpore. 131 Tajna politička društva . Ali od 15. Vehme je organizirana po stro­ goj hijerarhiji: Frohnboten primjenjuju SVETO CARSTVO POTRESAJU NEMIRI nalni nemiri koji obilježavaju "ve­ liki interregnum" (1254. U toj nestabilnoj političkoj klimi rada se bratstvo Vehme (od nizozemskog veem. HO- henstauovca 1254. Napokon rubna područja Carstva kližu polako u francus­ ku ili talijansku sferu. stoljeća u tom su području aktivne stotine drugih sudova. tj. Tu zajednicu čiji središnji sud zasjeda u slobodnom gradu Dortmundu tvori če­ trnaest sudaca (obično sedam plemića i sedam građana)..Pred sudom Svete Vehme Opasno bratstvo uzdiže se u okultni i svemogući sud kako bi zamijenilo pravosuđe oslabljene carske vlasti. imajući za cilj održa­ vanje reda i mira. Tijekom te odsutnosti središnje vlasti područni kneževi stekli su veću političku autonomiju. slobodnih gradova. U načelu samo tri kuće smiju podupirati kandidata za prijestolje: Habsburgovci.) sami dali devet od deset kraljeva izabranih između 1273. Služeći kao sud. San o univerzalnom carstvu koje se identifi­ cira s kršćanstvom nestaje. Tek potkraj srednje­ ga vijeka Sveto Carstvo ponovno dobiva stari sjaj. jamca stabilnosti.

Smrtna kazna izvršava se vješanjem. posebno svađama. Za krađe. oštra kliješta. Kotač. . opekline od vatre ili užarena smola. sigurno je da je ta institucija snažno obilježila njemački mentalitet. Habsburgovaca (1519. stoljeća autori poput braće Grimm u svojim slavnim bajkama opi­ suju s pomalo morbidnom fascinacijom njezine aktivnosti. priznaje čak i car Karlo IV. (1493. Osoba osumnjičena za zločin sveča­ no se poziva pred Svetu Vehme i ima šest tjedana vremena da organizira ob­ ranu pozivajući se na svjedoke.) i zatim Karla V. Među­ tim najčešće se pribjegava mučenju da bi se iznudilo priznanje. Još po­ četkom 19. treći napokon nala­ ze ondje nezanemariv izvor prihoda jer mnogo je žrtava spremno platiti kako bi izbjegli osudu. drugi se boje Vehme i pokušavaju se zaštititi ta­ ko što se učlanjuju. Ako je riječ o sitnijim prekr­ šajima. Počinjeni zločin i odluka suda objavljuju se na stablu obješenoga. Kneževi pak svojim podanicima zabranjuju sva­ ki kontakt s tajnim sudom.-1556.). stoljeća s ponovnom uspostavom car­ ske vlasti s carevima poput Maksimilijana I. potkraj 18. Aktivna tijekom posljednjega stolje­ ća srednjega vijeka Vehme slabi od 16.. tako se moć Vehme demonstrira pred očima svih. . ali i odavanje sudskih tajni obično se traži smrtna kazna. Kandidati za funkcije suca nemaju svi iste pobude: neki misle da mogu biti pravedniji od carskih ili crkvenih instancija. umorstva. dok Stuhlherren ("pred­ sjedavajući") vode sjednice. oni se globe. a ostali se naprotiv kažnjavaju najvećom okrutnošću. krivovjerstvo i vračanje. koji nakon što se reaktivirao tijekom Tridesetogo­ dišnjeg rata (1618. seksualne zločine.. Iako ne zna­ mo koliko je osoba Sveta Vehme osudi­ la. vrijeđanjima ili brakolomstvu.i neumoljiva pravda Procesi poput vijećanja održavaju se u najvećoj tajnosti i za onoga tko se pojavi Charles le Téméraire pozvan je da se pojavi pred sudom Svete Vehme. raza­ pinjanje. U tom razdoblju nemi­ ra važnost Svete Vehme postaje takva da njezinu jurisdikciju 1371. stoljeća napokon nestaje..). većina optuže­ nih spremna je sve priznati kako bi iz­ maknuli žestokim mukama po čemu je Vehme poznata. (Bakrorez prema Georgeu Cattermoleu za Sabrana djela Waltera Scotta...Pred sudom Svete Vehme kazne koje određuju Freischöffen ("slo­ bodni suci").) pred tim izuzetnim sudom uopće nema nade da izbjegne kaznu koja se odmah izvršava.-1519.-1648.

Ovaj novači hrabre mladiće koje odvodi na skriveno mjesto poznato samo njemu i nazvano "rajski vrtovi". Zaklonjeni sirijskim planinama ti su fanatici sijali strah kod moćnika iz tog područja. Odsječeni u čvrstim utvrdama visoko u sirijskim planinama dušom i tijelom su odani poglavaru nazvanom "Starac iz planine". trebaju smaknuti onoga ili one koje on odredi. Tako pripremljeni članovi sekte postajali su strašni ubojice sprem­ ni na sve kako bi služili Starcu iz planine.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini Njihov ugled upamćen po zlu trajao je stoljećima između povijesne stvarnosti i mitologije zločina. STOLJEĆU MARKO POLO kr- stari istokom do Kine. Svjedočanstva obojena strahom Marko Polo nije jedini koji spominje asasine. ako ponovno žele upoznati te užit­ ke. 133 Tajna politička društva . a katkad i zabrinjavajućih priča u kojima. 13. O svojim neobičnim dogodov­ štinama pripovijeda u Knjizi čuda svijeta gdje ima određen broj neo­ bičnih. Starac s planine predsjeda prolijevanju vina u čast bogova sekte asasina pod utjecajem hašiša po kojem su dobili ime (Comeleranova litografija). među ostalim. Tako je neki izaslanik njemačkoga cara Sinan. Ondje se odaju uživanjima sa ženama i hašišom odakle im i ime hašašin koje su križari pretvorili u "asasin". Već su se u prethodnom sto­ ljeću spominjale razne priče o njima. spominje postojanje zločinačkog muslimanskog dru­ štva čiji se članovi nazivaju "asasini". Starac im nasilno prekida tu ekstazu i daje im bo­ dež.

Gospodari Alamuta razvijali su jednako tako ezoterični nauk koji je od njih činio imame jednake onima po­ tomaka Poslanika. neobična. Međutim. Hasan. Sinan. Antiohije i Alepa u planinama postoji rasa Saracena koji se u svojem dijalektu nazivaju Heyssessini. Godine 1164. njegove kćeri. Iza zidova tih neosvojivih tvrđava organiziraju politička ubojstva svojih protivnika. stoljeća otpravili su onamo jednog od svojih vjernika. Ljudi s planina Povijest sekte asasina zapravo je neod­ vojiva od jedne od većih vjerskih stru­ ja. No kada 1094.Fridrika Barbarosse pisao kako na "gra­ nicama Damaska. šiitskog islama. Zato kršćanski teksto­ vi spominju muslimane koji jedu svi­ njetinu. sto­ ljeća. a na romanskom segnors de la montana. Me­ đu ostalim sluge Starca s planine nazi­ vali su se "nizari" ili "nizariti". Sinana je Hasan poslao u Siriju u tvrđavu Masyaf kako bi ondje primijenio novi nauk. Ovaj osjećaj uosta­ lom objašnjava zašto su te priče obojene pretjerivanjima i netočnostima: naime članovi sirijske sekte nikada sami sebe nisu zvali "asasinima". Žive u planinama i imaju gospodara koji užas­ nim terorom udara na sve bliže ili dalje saracenske kneževe te susjedne kršćan­ ske gospodare jer ima običaj ubijati ih na neobičan način. Nizar bježi u Aleksandriju gdje organizira kratkotrajni ustanak. Takva utočišta omogućavala su asasinima da se dugo opiru svojim neprijateljima. S visine svoje tvr­ đave slao je svoje mlade sluge da napa­ daju ne samo križare koji su kolonizirali dio Bliskog istoka. Sinan." Sva svjedočanstva idu u jednom smjeru i pokazuju da sekta tero­ rizira suvremenike. doveo je sektu asasina do vr­ hunca organizirajući zločine o kojima se nije mnogo znalo. Pridružio se nizaritima za vjerske revolucije u sklopu ismailizma. oko utvrđenih mjesta kao što su ona u Masyafu u Siriji ili Alamut u Perziji što je političko i duhovno središte sek­ te. tvrdeći da potječu od Alija. rođaka i Poslanikova zeta te Fatime. Kako je bio prisi­ ljen vratiti se. Sirijska tvrđava Masyaf smještena na stjenovitom vrhu jedno je od uporišta nizara. novi gospodar Alamuta. "Starac s planine" Sinan. uključujući i svoje majke i sestre. Tu se radi o dalekom odjeku ukinuća zabrana vezanih uz šariju. Oni su vladali od 909. određen broj ismailaca. jedu svinjsko meso što se protivi saracenskom zakonu i raspolažu svim ženama. njegov ga je brat osudio da bude živ zazidan. Sinana. Nizarovih pristaša. nego i muslimanske velikodostojnike medu kojima je bio i sam Saladin koji je vladao velikim Tajna politička društva 134 . u palači izbi­ ja pobuna. jedva došavši na vlast proglasio se pred­ stavnikom skrivenog imama i u njegovo ime objavio kraj muslimanskog zakona usred Ramadana. umire Kalif Al-Mustansir. do 1171. Održavali su uske veze sa svojom braćom u Siriji i potkraj 12. Oni koje su počeli zvati nizarima uspjeli su osnovati niz autonomnih kneževina izvan Egip­ ta. Čini se kako su im taj nadimak nadjenuli kršćani. rođen je u Perziji početkom 12. odbi­ jaju priznati uzurpatora. obrazovan čovjek i odličan strateg. ismailizma. Njegova zakonita nasljedni­ ka Nizara udaljuje vezir Al-Afdal u korist njegova mlađega brata. gotovo legendarna oso­ ba. Tu doktrinu ponajprije zastupa dinastija kalifa Fatimida u Egiptu. Takva ljudska rasa živi bez zakona.

Međutim on je asasinima ostavio relativnu autonomiju i koristio se čak i njihovim uslugama protiv nek­ ih svojih neprijatelja. Sekta nizarita bila je aktivna u Perziji sve do pada Alamuta 1256. označavao je aktivne ubojice koji su počinjali ubojstva izlažući živote i bili spremni žrtvovati se za svoju stvar. kao na primjer protiv sunita Saladina koji se žestoko borio protiv njih. 135 Tajna politička društva . ostaje da su pokazivali fanatičnu podložnost svoje­ mu gospodaru. Asasini nisu oklijevali upotrijebiti me­ tode infiltracije. Više stoljeća održavale kraljevstvom što se prostiralo od Mezo­ potamije do Egipta. povezana s nekim arapskim kro­ ničarom još je izrazitija. Ma što bilo. Njegovi nasljednici neumorno slijede njegovo djelo. smatrajući se sigurnim. Članovi sekte bili su podijeljeni u dvije skupine: da'ii koji su bili zaduženi da propovijedaju ismailski ideal i fida'i. i proburazilo ga. koji doslovno znači "onaj koji daje svoj ži­ vot". Svi su bili indoktrinirani od djetinjstva. nekoliko asasina prerušenih u monahe približilo Conradu de Montferratu. Neki kroni­ čari čak bilježe kako je dovoljan jedan znak njegove ruke pa da se jedan od njegovih pristaša sunovrati u bezdan s vrha njegove tvrđave. zadr­ žavši kod sebe svoja dva tjelesna čuvara u koja je imao potpuno povjerenje. njihov je uspjeh protiv Franaka bio bombastičan. Legende stvorene o asasinima uvelike su pridonijele stvaranju mita o kriminalnim fanaticima. iznena­ dio se kad je vidio kako pristaju uz iza­ slanika koji ih je pitao jesu li spremni ubiti svojeg učitelja ako im to naredi Starac s planine. Jednoga dana Sinanov je emisar tražio da ga Saladin primi nasamo i on je to prihvatio. Druga zgoda. Ovaj izraz. pa iako je teško znati je li legenda koju je donio Marko Polo istinita. Asasini jučer i danas Sinan umire 1193. Nizariti su isko­ ristili taj mir da bi na istok poslali misionare koji su uspjeli zasnovati za­ jednicu u Indiji. što je još više pojačavalo osjećaj zastrašenosti kod suvremenika. Saladin. Sinan se distancirao od gospodara Alamuta tako da su ga oni više puta poku­ šavali dati ubiti. upravo iza­ branom za jeruzalemskog kralja. Kada se 1192. Sinanova svemoć fascinira jednako kao i što zastrašuje. Više puta su asasini.Po Sinanovu nalogu pristaše se ubijaju. Minuciozna strategija Asasini duguju svoje uspjehe svojoj iz­ vanrednoj organizaciji. koji su zauzeli sunitski Mongoli. Sirijske tvrđave su se dobro držale prije nego što su kapitu­ lirale pred napadima egipatskoga sulta­ na Bajbarsa. Tada se sa strahom počinju spominjati priče "o Starcu s planine". prerušeni u muslimanske vojnike pokušavali ubiti ga i umalo nisu uspjeli.

četvrti Agha Khan Karim al-Husaym. nisu ni u kojem trenutku prijetili stanovništvu. možemo vidjeti da se neke od utvrda Hesbolaha nalaze među bivšim nizaritskim posjedima. Ta malena skupina izvježbanih fanatičnih pojedina­ ca. PRETEČE MODERNIH TERORISTA? metodama koje bismo danas oka­ rakterizirali kao terorističke. Agha Khan. koji ovdje posjećuje džamiju u Damasku. U 19. ne napadajući nikada podređe­ ne. Iako su učinkovi­ to širili užas.. daleki nasljednik srednjovjekovnih per­ zijskih i sirijskih učitelja i nasljednik asasina osnovao je u Londonu Institute of Ismaili Studies.. stoljeću poglavar nizaritske sekte. čekajući strpljivo pogodan trenutak da napadnu. poznat je na Zapadu po tome što pripada mondenoj kremi. su se veze između pristaša rasutih izme­ đu Sirije. Iako se danas ni jedna islamska teroristička skupina služ­ beno ne hvali njima. Godine 1977. nije oklijevala da napadne političke elite svojega vremena. Oni su ubija­ nje zamijenili produbljivanjem svoje vjerske doktrine. No asasini su određivali kao žrtve samo visoko rangirane političke i vojne poglavare. a još manje nevine. Perzije i Indije. . No svoje veliko bogatstvo stavio je u službu humanitarnih djela. Assan Ali Sha koji je pobjegao u iranski grad Anjudan. infiltrirajući se na naj­ višu razinu. I napokon neki su stručnjaci za islam skloni tražiti sličnosti između metoda al-Qaide i asasina. Termin fida'i koji je nekoć označavao asasine. prije nego što je prebjegao u Indiju gdje je uz pomoć britanskih kolonizatora okupio važnu zajednicu dobio je od iranskoga šaha naslov Agha Khan. spremnih da se žrtvuju za svoj ideal.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini ASASINI. Nekada­ U VIŠE ASPEKATA ASASINI SU SE SLUŽILI šnje tvrđave služe još i danas. Drugo važno naslijeđe je u riječima. danas se upotrebljava kako bi kvalificirao arapske teroriste koji se protive Izraelu.

Tako su ilu­ minati navodno nestali iz službene povijesti. Međutim naš se pisac ne bez zlobe nadahnuo stvarnim bratstvom koje je djelovalo u germanskom prostoru u stoljeću prosvjetiteljstva: iluminatima. D POJAVLJIVANJA USPJEŠNICE Dana Browna Anđeli i demo­ ni iluminati su popularni. mučila a zatim likvidirala. Iluminati Valja konstatirati da potka romana Da­ na Browna ne odolijeva provjeri činje­ nica. bavarski iluminati Pod krinkom slobodnoga zidarstva oni su se doista pokušavali boriti protiv rimskog mračnjaštva. bratstvo bogatih bavar­ skih kamenorezaca.no druge je Crkva neštedimice progonila. Adam Weishaupt.-1830. Weishaupt se ne suprotstavlja samo bavarskom kato- Utemeljitelj iluminata." Iluminati su navodno stoljećima imali tajno poli­ tičko društvo kujući u sjeni svjetsku zavjeru. Adam Weis­ haupt (1748. oni su se navodno "služili globalnom mason­ skom mrežom da bi proširili svoj utje­ caj (. . Američki je pisac potku svo­ jeg romana temeljio na intrigama te sekte koju prikazuje pod misterioznim kutom i čije početke datira u vrijeme renesanse.). No prema američkom roma­ nopiscu "njih je prihvatilo jedno drugo tajno društvo. "prosvijetljeni" istinskom znanošću koja je u suprotnosti s mra­ kom religije. Prema Danu Brownu naj­ poznatiji iluminat bio je Galilej.) i financirali svoj veliki koncept: novi svjetski laički poredak utemeljen na znanstvenom razumu. nazvanih slobod­ nim zidarima". Taj krug utemeljio je 1776. Svi inicirani iz toga kruga navodno su dijelili istu vjeru u znanost. suprotstavljajući se katoličkoj dogmi koju su smatrali štetnim praznovjer­ jem. zato su se oni međusobno nazivali illuminati. profesor prava na sveučilištu u Ingolstadtu. Inkvizicija ga je poštedjela . pristao je boriti se protiv rimokatoličke religije. otac astronomskoga teleskopa i žestoki pri­ staša heliocentrične teze.Neprijatelji Crkve.iako se morao javno od­ reći potpore i širenja svojih ideja . Kratko postojanje iluminata dat će ipak čudesno i romantično potomstvo. Ne napuštajući svoj subverzivni politički projekt. Gorljivi pred­ stavnik prosvjetiteljstva.. ali njegova akcija osporava i autoritet države..

nego i razvoju kršćanskih i mističnih tajnih društava. Weishaupt se nada da će to štivo uvjeriti iluminate u dobru utemeljenost njegovih ideja. I dostojanstvenici reda su posudili svo­ ja imena iz grčko-rimskog razdoblja: Weishaupt je preimenovan u Spartaka. Masonsko presađivanje Kako bi izgradio svoj red.. Nakon von Hundove smrti 1776. Njegovo glavno djelo je traktat O ophođenju s ljudima (1782. a širi se njemačkim kneže­ vinama gdje nailazi na žestok otpor ilu­ minata. i teške krize 1782. Razočaran različitim alke­ mijskim iskustvima. "Svećenik". kako bi je obratilo na ideje napretka i razu­ ma.Adolf von Knigge (1752. jedan od glavnih iluminata bio je i plodan pisac. Medu prvim novacima primio je vrlo uglednog baruna Adolfa von Kniggea koji je do tada bio član lože Stroga opservacija. Ali regrutiranje stagnira: više desetaka članova maksimalno. Ubr­ zo postaje utjecajni član iako je njegov odnos s Weishauptom bio buran: barun predbacuje pravniku njegov preveliki antiklerikalizam. Jer Weishauptov projekt koji je poz­ navao on sam i njegovi prvi kalfe oku­ pljeni u "areopagu" nije inicijacijski nego subverzivan: radi se o tome da se obuzda vlast Crkve. Weishaupt onima koji su mu se pridružili brzo predlaže putovanje u tri stupnja: od "novicijata" oni pristupaju stupnju "minervala".-1796.). druži se s Ajaksom. Barun je koncipirao niz visokih Tajna politička društva 138 . To je vrlo kršćanski red obilježen velikom duhovnošću.). u najbo­ ljem slučaju stotinjak 1780. Tada Weishaupt pokušava presađivanje slo­ bodnog zidarstva u koje je bio iniciran 1777. von Knigge se. Agatonom ili Tiberijem. "Regent" i "Magnus Rex" U istom trenutku bliski neprijatelj ilumi­ nata. red će opstati još deset godina prije nego što je propao. to je slučaj zlatne Ruže i Križa. licizmu koji smatra mračnim. Ravensburg Teba. Njezina je origi­ nalnost u tome što se oslanja na klasične amkeit (K razboritosti). Weishaupt i Von Knigge iskorištavaju tu situaciju. a posebno templarske Stroge opserva­ cije kojim se istinski oduševljavaju nje­ mačke elite. München Atena. dok bi se on zadovo­ ljio dobrim deizmom. U po­ četku ona se svodi na ložu Trima stupo­ vima čiji su se članovi sastajali u Kittlitzu u području Dresdena... u münchenskoj loži Zur Behuts­ TEMPLARSKA STROGA OPSERVACIJA meljili su 1751. izrazito kršćanska Stroga opservaci­ ja doživljava tešku unutarnju krizu. C ARL VON HUND i ALTENGROTKAU UTE- masonske stupnjeve viteških redova nadahnutih templarskom poviješću.. Weishaupt kao dobar učenik isusovaca crpio je bit svojih referencija iz grčke antike. a zatim "pros­ vijećenog minervala" ili illuminatus mi­ nora.. Na svakoj od tih etapa moraju pročitati širok program autora koji su svi predstavnici prosvjetiteljstva: Lessinga.. Wielanda. U tom kontekstu strogi profesor prava odlučuje se također os­ novati tajno društvo koje će duboko utjecati na elitu svojega vremena. s entuzijazmom pridružuje iluminatima donoseći sa sobom znanje i ugled. Herdera. Misli da će se tako moći okoristiti masonskom mre­ žom za širenje svojih racionalističkih ideja. templarsku Strogu opservaciju koja je utjecala na njemačko slobodno zidarstvo sve do 1780. tako je prekrstio gradove u kojima djeluju ilu- minati: Inglolstadt je postao Eleuzina.

posebno poslije poraza njegove organizacije. Goethe. koji jedini poznaje krajnji koncept bratstva. Navodni "masonsko-iluminatski" simboli mogu se zamijeniti u svojem kontekstu. Njegovo regrutira­ nje je elitističko jer je crpio iz mason­ skoga rasadnika koji je to već bio. bankara. Međutim kriza dolazi iz samog reda: Weishaupt i von Knigge ne prestaju se suprotstavljati u pitanji­ ma vjere. nego i u Austriji. Boga. U 18.. Neki čak odu­ ševljeno tvrde kako lik predstavljen na zelenoj novčanici nije nitko drugi nego sam Adam Weishaupt. nasljednik pru­ skoga prijestolja i iniciran u zlatnu Ružu i Križ gaji prema njima tvrdokor­ nu mržnju. Progon i ilegala Ali iluminati ubrzo postaju žrtve svojeg uspjeha. Osim to­ ga omogućuje aeropagu.. regent i Magnus Rex.. visoko pozicioniranih vojnih osoba pa čak i članova klera koje je zavarila masonska fasada reda. I kao dokaz: novčanica od jednog dolara sadržava navodno brojne sim­ bole. Illuminatus ma­ jor. Von Knigge tu dodaje drugi razred visokih stupnjeva koji vode do areopaga koji upravlja: to su stupnjevi "svećenik". utjecajan je ne samo u Bavarskoj. Pridružili su mu se slavne ličnosti: voj­ vode Sachsen-Weimar i Sachsen-Gotha. on podrazumijeva kako su mogli pripadati samo tajnom brat­ stvu. U SVO JEM ROMANU ANĐELI I DEMONI masonskih stupnjeva koji pokrivaju tri stupnja iluminata. Tu nalazimo mnogo dužnosnika. Zaključujući dokazanu či­ njenicu kako su George Washingtona i Benjamin Franklin očevi nacije. Umoran od rata. Podupire berlinske mason­ ske lože koje pripadaju Ruži i Križu kada one 1783. Prije nego što je postao masonski simbol. Illuminatus dirigens. barun na­ pušta iluminate u travnju 1784. Češkoj. imućnih trgovaca. Međutim valja priznati da je odjek koji je profesor iz Ingolstadta doživio u Sjedinjenim Državama ravan nuli. bili slo­ bodni zidari.. posebno određenih kneževa: Fridrik Vilim. Mađarskoj. bavarski iluminati DOLAR ILUMINATA Dan Brown tvrdi kako je mlada njemačka demokracija obećana zemlja iluminata. objavljuju rat ilumina­ tima pod izgovorom da žele "zaustaviti kršćansku vjeru i učiniti od masonstva politički sustav". stoljeću u modi je egiptologija i ne vida se rijetko da se tu i tamo evocira razdoblje piramida. Tomu se pridružuju naslovi slobodni zidar. da sprovodi novu strukturu. Herder. Dva mjeseca poslije bavarski knez izbornik 139 Tajna politička društva . Red sada ima blizu tri tisuće članova. Njihov uspon prema moći potiče jake otpore.Neprijatelji Crkve. posebno piramidu i istostranični trokut urešen okom. Ta konstrukcija je genijalna jer omogućuje iluminatima da u nekoliko mjeseci privuku stotine masona koji su ostali bez Stroge opservacije. trokut već od baroknog razdoblja označava ne samo razum nego.

od iluminata do iluminata ostaje napo­ kon samo zajednička sudbina: poraz po­ kušaja smišljenog da se prosvjetiteljske vrijednosti uspostave urotom. Tajna politička društva 140 . koji uopće nisu bili sposobni za urotu protiv mo­ narhije..).. Teško je vjerovati kad se zna da filadelfi nisu brojili nika­ da više od nekoliko članova. šire ideju da su slobodni zidari i iluminati. Crna legenda o iluminatima Bodeova ideja sastoji se u tome da se uvedu skupine iluminata izvan Njemačke čekajući da se situaci­ ja smiri. subverziju. većina njegovih članova ga je napustila. Red je na izdisaju. mržnju prema Rimu i luciferski kult.) najvažniji je medu njima: inicirao ga je von Knigge 1782. iluminate od sada smatraju zločinci­ ma i svi se progone. Weishaupt mora pobjeći iz Ingolstadta.-1820. Od Weishaupta do Dana Browna.-1793. a mnogi od njih poput Goethea upotrebljavaju se da bi minimalizirali njihov utjecaj u bratstvu. Odlazi posebno u Fran­ cusku 1787. Protiv­ nici Francuske revolucije. ali tragovi su zamr­ šeni. gdje utemeljuje francuski ogranak pod ime­ nom Philadelphes. iluminati su izgubili sjaj. medu kojima je opat Augu­ stin Barruel (1741. No njihova se povijest ne zaustavlja ovdje. Nakon Bodeove smr­ ti 1793. gotovo sotonske biti kako je to po­ dupirao Barruel.. Njegovi iluminati mnogo su toga preuzeli od svojih bavarskih rođa­ ka: racionalizam. Međutim teza je uspjela. Čvor je svezan. Karl Theodor proglašava edikt o zabra­ ni. prima ga vojvo­ da Sachsen-Gotha koji mu pruža za­ štitu. Međutim Brown želi ispraviti tu zastrašu­ juću sliku za čitatelja precizirajući kako Lucifer nije nitko drugi nego "onaj koii nosi svjetlost" što je slika koju iluminati vole. i on je prošao cijelu hijerarhijsku ljestvicu tako da naslje­ đuje Weishaupta kada je ovaj prisiljen bježati. zalju­ bljeni u razum i neprija­ teljski raspoloženi prema katolicizmu stvorili 1789.. Johann Joachim Christoph Bode (1730. Tu je temu spretno preuzeo i iskoristio Dan Brown u svojem romanu. kult tajne. Ali pothvat propada. Još nekoliko godina neki će iluminati nastaviti raditi u najvećoj tajnosti. ilumi­ nati ulaze u povijest tako što su poznati po tome kao moćno antikršćansko dru­ štvo.Sličnost između piramide iluminata (desno) i trokuta na dolarskoj novčanici (dolje) dala je povoda glasinama o utjecaju sekte u SAD-u.

a zatim osuđeni na najteže kazne. Knez Metternich. uzvikuje romantični pisac Alessandro Manzoni. u Macerati u lipnju 1817. jednakosti i napretka. Karbonarski pokret ima čime uzbuniti sklad europskih moćnika koji su neprijateljski raspolo­ ženi prema svakom obliku zahtjeva li­ beralne orijentacije. Čak i u Italiji karbonerija je vezana uz druga društva koja katkad i apsorbira." Ven­ dite su okupljale dvadesetak iniciranih koji su si nadjevali znakovita imena nakon Napoleonova pada u Eu­ ropi potaknula je stvaranje brojnih sub­ verzivnih tajnih društava liberalne ili nacionalne orijentacije." Tu su još "adelfu" u Piemontu. jer svaki inicirani priseže da će posvetiti tj. spretan strateg i zakleti neprijatelj karbonara uspoređuje to tajno društvo s kugom "koja napada temelje društvenoga po­ retka i tvori prijetnju za sigurnost prije­ stolja i mir naroda". a novoiniciranih ima na tisuće (bakrorez Johna Murrava. Tako gvelfi ili "prijatelji slobode" utemeljeni u Rimu 1813. Prva antifrancuski raspolo­ žena bratstva rađaju se pod pokrovi­ teljstvom talijanskih časnika koji su uspostavili vezu s udrugama francuskih urotnika koje su se također suprotsta­ vile carevu jarmu. 1821. sada još robovi. Kako bi se zaštitili od opasnosti da se umiješa policija. oni nimalo ne napreduju i masovno privla­ če članstvo iskorištavajući nezadovolj­ stvo građanstva suočenog s ograničenjem vlasti. U suprotnom taboru više se tajnih društava bori protiv karbonara: A PSOLUTISTIČKA REAKCIJA KOJA SLIJEDI 141 Tajna politička društva . Na sastanku talijanskih karbonara nadmeću se težnjama za neovisnošću. OBJEDA! SMRT TIRANIJI! ŽIVJELA sloboda!" U Italiji koja je početkom 19. Karbonari će se okrenuti protiv novih vladara i Austrije koja od Bečkog kon­ gresa 1815. Pobuna je na vrhuncu i tajna organizacija hitno stvara prvi projekt ustanka u crkvenim državama. dominira velikim dijelom poluotoka. liberalni urotnici organizirani u tajna društvo cvjetaju u Europi u prvoj trećini 19. žestoki pobornici apsolutizma vide u njima neprijatelje poretka i božanske pravde za koje su dopuštena sva sredstva: "umorstvo. CVJETANJE TAJNI Piramidalna "sekta" Pristaše "sekte" karbonara sastajale su se u venditama ("sastanci karbonara"). svrgnu­ ti jaram stranca. "filadelfi" i federati italiani u Lombardiji. Karbonari. slijede slične ciljeve poput kar­ bonara i izjavljuju: "Doći će dan kad će talijanski narodi.). žrtvovati svoj život kako bi pobijedila načela slobode. Beč računa da ih ima više do 800 000 samo u Kraljevstvu dviju Si­ cilija. uhićeni i utam­ ničeni. Njihov novi kredo je nacionalno jedinstvo: Liberi non sarem se non sima uniti! ("Bit ćemo slobodni samo ako se ujedinimo!"). krivokletstvo". Dobar dio kar­ bonara izaziva isto tako najgori strah kod svih pobornika apsolutizma: go­ dine 1820. Talijan­ ski karbonarski pokret javlja se u vrijeme kada napoleonske vojske dominiraju Europom. austrijski kancelar. na važnim položajima državne uprave učinkovitom propagandom podupiru nezadovoljstvo i stalne nemire.Revolucionarni ideal karbonara Karbonari. Urotnici pred­ vođeni velikim meštrom Giacomom Papisom koriste se sudjelovanjem sta­ novnika grada. novim carinskim barijerama i porastom kriminala. prisutni u vojsci. Pogođeni nejednakošću. Kraj napoleonske do­ minacije ne znači i kraj karbonarizma. stoljeća šireći nezadrživ zamah reformi. Njihovi klevetnici. No stvar se izjalovi jer su urotnici bili izdani. ove vendite nisu imale nikakve međusobne veze pa je tako pro­ matrač kojeg je poslao Metternich mo­ ga reći: "Ovi pripadnici sekte različitih mišljenja i načela međusobno se proka­ zuju i vjerojatno bi bili spremni sutra uzeti oružje jedni protiv drugih. otrov. stoljeća još ras­ cjepkana tim parolama kar­ bonari pozivaju na ujedinjenje svojih zemalja.

Zatim tu su članovi "Mlade Italije" koju je utemeljio bivši karbonar Mazzini i koji će preuzeti baklju tali­ janskog jedinstva. . Venditama iz iste pokrajine upravljala je alta vendita. Inicirani su snažno militarizirani morali u svakoj prilici raspolagati oružjem na kojem je bio iskovan amblem društva.). "visoka vendita". U Španjolskoj gotovo 40 000 karbonara prati generala Riegu koji maršira na Madrid u nadi da će dobiti ustav. st. "prijatelji Tarquinije" ili "Svjetlost u noći". Karbonerija. DRUŠTAVA calderari ("kotlari"). Austrijska represija bit će žestoka (gravura iz 19. mrtvačka gla­ va. preljub i bogohuljenje. svi članovi karbonerije uhićeni su 1820. trinitarci ili decisi. Osim toga morali su se pokoravali strogom moralnom kodeksu koji je za­ branjivao piće. Drugdje u Europi karbonarski ideal prožima protivnike ap­ solutizma. a či­ je maskirane postrojbe siju strah i trepet po zemlji. lopovi kojima upravlja neki raspop. a svaka od njih bila je pod nadzorom vrhovne uprave visoke vendite.Revolucionarni ideal karbonara 142 poput "Oslobođenje zemlje". Milanski domoljubi. uspo­ mena na taj pokret obilježava duboko sjećanje protivnika sve do proglašenja Španjolske Republike 1931. Unatoč njegovu neuspjehu. "Seoska sloboda".

zemlja. crvena vrpca koja podsjeća na pravu vjeru koja izlazi u obliku jezičaca vatre na apostolima i crna vrpca kao simbol milosrđa. Njezina uprava se postupno uspostavlja u Genovi. vendite tali­ janske karbonerije okupljaju se oko do­ moljubnog ideala i obreda koji su dijelom nadahnuti onim masonskih loža.Revolucionarni ideal karbonara MUČENIŠTVO ČETVORICE NAREDNIKA U LA ROCHELLEU 1822. Bories. zavezanih oči­ ju bio svilenom užadi vezan za križ ka­ ko bi ondje primio "posvećene stigme". Francuska karbonerija uteme­ ljena 1821. 143 Tajna politička društva . lanena nit. Urote potaknute u Saumuru ili Belfortu su osu­ jećene. F RANCUSKO PRAVOSUĐE JE 21. nazvani i "dobri rođaci" sastaju se u Baracci. osujetilo ustanak u La Rochelleu uhitivši četvoricu narednika 45. Tri udarca sjekirom po panju ot­ varaju sastanak koji je uvijek pod zaštit­ om svetog Teobalda. četverokut noj strogo urešenoj dvorani koja je tre­ bala podsjetiti na skup karbonara u šumi. rođena u napuljskom kraljevstvu. Ispod velikog raspela raspoređeni su obredni predmeti na bijelom platnu: posude u kojima gori ugljen. zaštitnika rudara. Osim u slobodnom zidarstvu društva se stvaraju u redovima bonapartista koji utemeljuju "Crnu iglu". Otkriva se kako oni pripadaju francuskom ogranku karbo­ nara koji se bori protiv apsolutističke vlasti Luja XVIII. spremaju se popeti na lomaču. Režija ceremonija inicijacije u različite stup­ njeve nadahnjivala se istodobno borba­ ma za nacionalnu neovisnost i prizorima iz Kristove muke. RUJNA "Francuski bazar" ili "Sotonski filozofsko društvo". Tri vrpce podsjećaju na boje društva: plava vrpca koja znači nadu da će se osvojiti nebo. zelene grane i suhe gran­ čice. U Francuskoj vlada ile­ galna oporba kraljevskoj vlasti: orga­ niziraju se tajna društva koristeći se nezadovoljstvom društvenih klasa pro­ tivnica reakcionarnoga režima restau­ racije. pa u Parizu pod zaštitom talijanskog urotni­ ka u izgnanstvu Philippea Buonarrotija. Od poniznog karbonara do "velikih izabranih" Članovi svake vendite. osva­ ja cijeli poluotok. Kandidat je gol do pasa. bojne pukovnije. kruna od trnja. voda. Gaubin i Pommier. Raoulx. sol. Francuska karbonerija neće preživjeti taj konačni udarac. prema modelu njezine tali­ janske rođakinje se oslanja na gotovo 30 000 iniciranih raspoređenih u šezde­ set departmana ujedinjenih oko revolu­ cionarnog ideala i trobojnice. ali velik broj političara obrazo­ van je u "venditama". Tako su "veliki meštri veliki izabrani" trebali prisustvovati rekonstrukciji razapinjanja na križ dvojice lupeža simbolizirajući sudbinu rezerviranu za izdajice karbonarizma. Unatoč krajnjem frakcionarstvu i katkad udaljenoj upravi. "četvorica narednika iz La Rochelle" optužena za urotu protiv Luja XVIII. Smrtna kazna protiv četvorice stražara odjeknula je u tisku i od njih učinila "mučenike slobode". listovi. žalosti. pakla.

a general Guglielmo Pepe na čelu vojske od 20 000 boraca trijumfalno ulazi u Napulj: poglavare sekte zasipane cvije­ ćem u prolazu prima sam princ nasljed­ nik. morao je sudje­ lovati u borbi upriličenoj između pobornika njihove stvari i protivnika prerušenih u njemačke vojnike. crvenu i crnu kokardu tajnoga društva. srpnja 1820. Propale revolucije 1820. Karbonarizam se de­ finitivno gasi s razdobljem Risorgimenta i ostvarenjem jedinstva Italije. Fer­ dinanda IV.Alegorija plebiscita iz 1870. Prima se u svoj stupanj kad mu je hrabrost dokazana i pobjeda osigurana. I Ferdinanda napuljskoga i Carla-Felixa. I napokon glavni poglavari koji nisu mogli pobjeći utamničeni su u Austriji u zlokobnom zatvoru Spielberg. Dekret štiti od "duha zavođenja sekte" čiji se nauci "protive javnom dobru" i predviđa smrtnu kaznu za svakoga tko se pridruži karbonarima. kada su se eskadroni više karbonarskih časnika po­ bunili uz poklič "Bog. i 1821. koja gleda kako se Talijani izjašnjavaju za talijansko jedinstvo. Ondje su skončali izolirani u vlažnim ćelijama. kralj i ustav!" prisilivši u noći 7. a vendite se šire. Tisuće karbonara prolazi ulicama grada ističući plavu. sardinskoga kralja. sedam na lijevu i tri na lijevu dojku. Kad su mu s očiju skinuli povez namočen krvlju. Trebalo je više od pola stoljeća borbe da bi se to ostvarilo. Međutim te su pob­ jede kratkotrajne. Tajna politička društva 144 . Karbonarska zastava vije se na vijećnici. Uz pomoć igle utisnuli su mu tri znaka na desnu ruku. da prihvati ustav. i kraj karbonara Karbonari su doživjeli trenutke slave u Kraljevstvu dviju Sicilija i u Piemontu između 1820. u okovima lišeni svake brige. U Torinu Car­ lo-Felix žurno objavljuje edikt koji za­ branjuje dužnosnicima i vojnicima da sudjeluju u bilo kojem tajnom društvu. Karbonari su dakle žrtve posebno teške represije: smrtne kazne ili doživotna tamnica tako su brojne da je karbonarizam gotovo potpuno srušen. U Piemontu "ugljenari" osnaženi zbog potpore kneza nasljednika Karla Alberta Savojskog isto tako uspijevaju nametnuti ustav. podupire u Torinu Austrija koja im pruža snažnu pomoć kako bi se okončao pokret ustanika.

posljednji udar dolazi od srodnoga "Društva juga" koje zauzima grad Vasilkov i počinje marši­ rati prema Moskvi.u prvom stupnju . tajne udruge koja je pripremala ovaj pokušaj državnog udara. Garda topće nogama dajući caru vremena da se organizira i da uzvrati protunapadom.. uznemiren zbog svojih liberalnih ideja. stoljeća najsjajniji časnici ruske carske garde nadahnuti romantičnim i nacionalnim zanosom tvore tajno društvo kako bi srušili režim Romanovih. No tijekom akcija protiv Napoleona ruski časnici su bili primani u intelek­ tualnim krugovima Pruske ili Francu­ ske.). Pobuna je krvavo ugušena. Na poklič "Nikolaj otimač!" uspijevaju u nekoliko sati izolirati vladara i okupiti pobunjene pukovnije oko kipa Petra Velikoga. "ali kako će to biti lijepa smrt!" Ruski pisac Aleksandar Puškin. koji je malo bio u nevjerici. (duborez D. Daje zapovijed da se puca po urotnicima. Međutim ondje car­ ske postrojbe još lako izlaze na kraj s njim. "muš­ karci" — u drugom stupnju . Inici­ rani . Za pristaše revo­ lucije sve su nade dopuštene. malena skupina časnika izaziva paniku na Se­ natskom trgu u Sankt Peterburgu. 28. Uglavnom se okupljaju u knji­ ževnim krugovima odakle se šire sub­ verzivne pjesme koje tajno kruže. Vijest se širi brzinom munje. Način funkcioniranja preuzet je od masonskih loža s tajnim obredom.imaju 145 Tajna politička društva . a vođe su najvećim dijelom uhićeni. Međutim loše pripremljeni žestoki časnici daju se prijeći. Zatim osnivaju tajna društva u reformističke ili revolucionarne svrhe: "Društvo rus­ kih vitezova" ili "Unija istinske i vjerne djece domovine" koja se dijeli u "Druš­ tvo sjevera" i "Društvo juga". Buntovna inteligencija "Ima karbonara i u Sankt Peterburgu!" dobacio je Metternich caru Aleksandru I. PROSINCA 1825. Kardovskoga. DOK SU se carske postrojbe priprema­ le na prisegu novom caru svih Rusa Nikolaju Pavloviču. 1934. Vrativši se na rodno tlo. masovno spreman sudjelovati u pobuni. Neki su čak inicirani u masonske lože koje su bile snažno obilježene ide­ jama prosvjetiteljstva i Francuske revo­ lucije.obaviješten je o velikim ciljevima organizacije. To je kraj "Društva sjevera". Ubrzo dolazi narod. Ništa ni­ je davalo naslutiti kako su najveći rodoljubi medu plemstvom ruske garde bili pod utjecajem revolucionarnih ideja kojima je tada obilovala zapadna Euro­ pa. bra­ tu pokojnog Aleksandra I." kažu oni. ZORU 14. Nekoliko dana poslije. Razočarani buntovnici stupaju is­ pred topova samo s bajunetom u ruka­ ma: "Poginut ćemo. prisustvuje sastanku dekabrista u Kamenici 1825. prisegom na vjernost i podjelom u tri stupnja. članovi te mlade inteligencije nisu više mogli zadovoljno gledati carevu apsolutisti­ čku vladavinu ili ropstvo nametnuto seljacima. prosinca.Urota dekabrista Početkom 19.

D EKABRISTI SU 31. Sina i Duha Svetoga! (. da prisegnemo da će uvijek biti samo jedan jedini kralj na nebu i na zemlji. PROSINCA 1825. . gardijski časnik Batenkov. "bio je pokušaj političke revolucije. bio je da ustanove slo­ bodu tiska i vjere.onaj "bojara". Duh decembra Kad je jednom bila ugušena buna onih koje su zvali dekabristi "decembristi". stvore "zastupnički dom naroda"..Vlada koja ne poznaje cara. "Naš pothvat". skla­ datelj Glinka i mladi i sjajni Puškin.) .. prosinca 1825. Bog nas je sve stvorio jednakima i kad je Spasitelj došao na Zemlju odabrao je svoje apostole među malima. car Nikolaj se sam pobrinuo za velik broj ispitivanja.. Čak ni pod mučenjima nisu priznali. urednik Selimanovski. pristup tajnim planovima". No oni nisu poricali svoj žestoki entuzijazam ni na lomači ni u ledenim sibirskim ravni­ cama gdje su preživjeli utemeljili škole namijenjene učenju djece seljaka. On ih je prokleo kao tlačitelje naroda. ali se čuo. da se pobunimo protiv tiranije i ugnjetavanja. Glas slobode čuo se samo neko­ liko sati. uspostave javnost sudskih postupaka.On nam zapovijeda da se pokajemo za naše ropstvo. koji isključuje kocku i pijan­ čevanje te iskorištavanje robova. a ne među velikima i carevima. Njihov cilj. Isus Krist.Koja je vlada slična božanskomu zakonu? . osu­ da na robiju za stotinjak drugih.Urota dekabrista VASILKOVA DEKLARACIJA užasnutom narodu Vasilkova objavili svoj katekizam: "U Ime Oca. dok ute­ meljitelji i duhovni poglavari tvore naj­ viši stupanj . Svaki član mora se isticati uzornim privatnim ži­ votom. . naš Gospodin. Tu se nalaze najsjajniji duhovi onoga vreme­ na: pjesnik Riljejev. kao što će tvrditi tijekom procesa.. (Kuzmičeva slika). da ukinu ropstvo. dekabristički ustanak u Sankt Peterburgu doživljava poraz pred postrojbama koje su ostale vjerne novom caru Nikolaju I. .Što naš sveti zakon zapovijeda ruskom narodu i vojsci? . priznao je Batenkov. da ukinu monopole. Sve se to smatralo revolucijom i ubijanjem režima. prvi u Rusi­ ji (." 14.Zar Bog ne voli careve? . Nije trebalo mnogo pa da se urotnici osude na najteže kazne: degradacija i smrtna kazna za vođe. Bog voli ljude.Ne. stvore "minimum egzistencije".).

nazvanog Rasputin ("razuzdan").Snaga eksplozije je takva da su mu od šoka utrnule noge. Vladar koji je čudom ostao neozlijeđen uspijeva se izvući iz kočije. U tom trenutku neki čovjek izla­ zi iz gomile i baca caru pod noge bom­ bu. Nakon istrage koja je vođena uz veliku halabuku. Otrovan.njegov sve veći utjecaj u poli­ tičkom životu. prakticira medu ostalim hip­ nozu kojom je nekoliko puta liječio care­ vića Alekseja koji je bolovao od hemofilije.Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Da bi se borili protiv ilegalnih terorističkih skupina koje prijete Rusiji. umire kad ga pokušavaju odvesti u Zimski dvorac. To je dar koji su mislili iskoristiti Crni pojasovi kako P OČETKOM 20. Pomno se upisuju njihove fizičke i intelektualne sposobnosti kako bi ih se najučinkovitije Zagonetni monah Grigorij Jefimovič Rasputin.: savjetnik. ubojice su otkriveni: radi se o Članovima tajne terorističke udruge "Volja naroda". caristička vlast če upotrijebiti ista oružja kao i njezini neprijatelji opremivši se opasnom i posebno učinkovitom tajnom policijom. od­ lučuje reorganizirati sve ruske obavje­ štajne službe koje su do tada ovisile o trećem odjelu ministarstva unutarnjih poslova. Nove tehnike Ta policija uvodi novine koristeći se znanstvenim metodama. Rasputin se brzo pokazao nezamje­ njivim za cara Nikolaja II. Čovjek zabrinjavajuća izgleda bio je u mladosti član klista. AR ALEKSANDAR II. SIVA EMINENCIJA CARA stvenika pravoslavne crkve. Godine 1916. Odmah suđeni i progla­ šeni krivima obješeni su u mjesecima poslije atentata.pripisuju mu vezu s caricom . bačen je u Nevu. Zrači velikom kariz­ mom koja fascinira sve koji mu se pri­ bliže. njegova pohlepa i egoizam učinili su ga napokon nepoželjnim u oči­ ma njegovih zaštitnika. OŽUIKA 1881. tajne vjerske sekte čiji pristaše prakticiraju orgijastične kultove. RASPUTIN. u kočiji prolazi ulicama Sankt Peterburga kadli eks­ plodira bomba ozlijedivši kočijaše i zapregu. Onaj kojeg se katkad smatralo vragom umro je zato što je predobro igrao svoju ulogu. Njezini se čla­ novi pomno biraju i trebaju ovladati mnogim borbenim vještinama od skija­ nja do umijeća deminiranja. STOLJEĆA DVA DOSTOIAN- bi nametnuli svoje ideale na najvišoj razi­ ni. postaje ubrzo simbolom pokvarenosti carskoga dvora.. člano­ vi Crnih pojasova. 13. U tom dramatičnom kontekstu novi car Aleksandar III. izrešetan mecima. uvode u carski dvor tajanstvena monaha demonskog ugleda.. Crni pojasovi organiziraju njegovo uboj­ stvo. No njegovo ponašanje o kojem se naveliko govori . Zamjenjuje ih specijalnom taj­ nom policijom Ohranom. vidovnjak. . fotografiran u prosincu 1912.

Tajna politička društva 148 . Židovi su žrtveni jarci jer nemaju mogućnosti da se brane. dok potjano pribavlja obavještajnim službama mno­ štvo izvješća koja se odnose na kretanja revolucionarnih skupina u koje se infil­ trirao. valovi pogroma za­ pljuskuju carstvo. Jedan od dosjea carske tajne policije. reakcionarne. Iako je knjiga samo splet laži i mukotrpnog ra­ da. Izmišljene "svjetske urote" Iz Ohrane je isto tako potekla naj­ slavnija krivotvorina 20. Oh­ rana i Crni pojasovi nastoje opravdati antisemitizam objavljujući tekst Pro­ tokola. On se uspio ubaciti u redove sindikalista i "dopustio" je da ga izaberu za zastupnika u skupštinu Dumu 1912. Terori­ stička opasnost traži nove metode borbe pa oni rade po fotografijama pretpo­ stavljenih članova tih skupina. Medu brojnim revolucionarima o kojima su agenti Ohrane imali dosjee prepoznaje se (gore) Leon Trocki. ali proizlazi iz francuskog ogranka organizacije kojom upravlja Petar Ivanovič Račkovski.. Tako neza­ dovoljna reformama premijera Stolipina koje smatra preliberalnima naručuje nje­ govo ubojstvo 1911. On je uostalom član druge jedne tajne or­ ganizacije. Iako Ohrana i Crni pojasovi nisu pre­ živjeli burne događaje 1917.. sastavlja­ ju metodički dosje analizirajući svaki od atentata. Velike plaće osiguravaju vjernost tih agenata. brzo je doživjela golem uspjeh. No tijekom godina organi­ zacija je počela pokazivati tendenciju da postane država u državi koja se koristi sredstvima svojih neprijatelja. Taj dokument.. Nema ni jedne skupine. Od uboj­ stva Aleksandra II. ksenofobne i antisemitske: Crni pojasovi. Dokument je sastavljen u Rusiji 1903. javno brani boljševističke ideje. Umi­ ješala se navodno i u slobodo zidarstvo da bi lakše prošla neopaženo. što je jedino sredstvo te tajne policije da raz­ otkrije intrige tajnih grupa. za koji se smatra da je pripadao nekom visokom mason­ skom dužnosniku. ni jednog smjera ideja koji im uskoro neće biti poznati. Ohrana će se posebno ista­ knuti u užasno učinkovitom pribje­ gavanju dvostrukim agentima. Ona je sebi dala u zadatak da obrani rusko carstvo od svake liberalne evolucije. Blizak je s Lenjinom. Jedan od najboljih agenata Ohrane zove se Ro­ man Malinovski. stoljeća: Pro­ tokoli sionskih mudraca. Osim toga svi članovi Ohrane podvrgnuti su strogoj obuci ti­ jekom koje se upoznaju s političkim "znanostima". ostavit će zločinačku avet tajnog imaginarnog društva. potvrđuje kako neka tajna skupina sastavljena od Židova ku­ je zavjeru i sprema se ovladati svijetom infiltrirajući se u sve organe vlasti. ni jedne mreže.moglo upotrijebiti u zadacima koje će trebati izvršavati. Teza o židovsko-masonskoj zavjeri dugo je bila prisutna u europskim duhovima..

iskorištavanih. mlada žena je oslobođena uz odo­ bravanja gomile. puca na generala Trepova. ljubav i pri­ jateljstvo. filozofsku. ugnjetenih. mučenih. stoljeća sjena terorizma lebdi nad Europom. veljače 1878. gradskog policijskog prefekta poznatog po ekspeditivnim i ok­ rutnim metodama. os­ lobođenih svih svojih službenih i usluž­ nih upravljača i dobročinitelja udahnuli napokon potpunu slobodu.). Pripadnica Vera Figner svjedoči o strogosti upisivanja medu narodnike: "Svaki član se svečano obvezao da će posvetiti svoje snage re­ voluciji. prevarenih. zatim u tajnom društvu izrazito terorističkih ciljeva Narodnaja volja (Volja naroda).Belle Époque nihilista i anarhista Potkraj 19. BAKUNJIN STVARA TAJNO luciju (. Taj tajni organ ima za cilj "pomagati ro­ đenje revolucije" i organizirati stožer namijenjen "da služi kao posrednik iz­ među revolucionarne ideje i popularnih instinkta". poznat po liberalnim idejama... Nekoliko primjera anarhističkih bombi koje su služile u atentatima što su ih osujetile snage reda i koji se danas čuvaju u Muzeju policije u Parizu. koji je ukinuo ropstvo 1861. osobne simpatije.. da će zbog nje zaboraviti krvne veze. Iako je bila proglašena kri­ vom. 149 Tajna politička društva .) kako bi svi ti mili­ juni jadnih ljudskih bića. Grupice slobodarske ili nihilističke orijentacije napadaju građansko društvo s oružjem u ruci. Volja naroda ubija cara Najradikalniji iz skupine Zemlja i slo­ boda nalaze se u sklopu kružoka Slobo­ da ili smrt. Parolama "Mir radnicima". Ona 5. odgovornog za bičevanje desetaka buntovnih studenata od kojih je jedan bio član tajne organizacije Zemlja i sloboda. To tješi one koje zovu narodniki. da će dati svoj život ne štedeći PROGRAM MEĐUNARODNE BRAĆE društvo koje će ojačati međuna­ rodni savez socijalističke demokracije. RA ANARHISTIČKOGA TERORIZMA koja je zapalila Europu iz Belle Époque otvara se u Sankt Peterburgu gestom bogate i lije­ pe Vere Zasulič. "Sloboda svim ugnjetavanima" i "Smrt gospodarima.. gospodarsku i političku revo­ G ODINE 1868.. eksploatatorima i skrb­ nicima svih vrsta" želimo uništiti sve države i sve crkve (. članice tajnog društva Zemlja i volja (Zemlja i sloboda). Car Aleksandar II. Udruga međunarodne braće želi u isti mah univerzalnu. studente i intelektualce nihi­ liste koji žele napustiti gradski i građan­ ski život kako bi promicali emancipaciju ruskih seljaka. nije manje sup­ rotstavljen tim agitatorima za koje or­ ganizira represiju. socijalnu.

ožujka 1881. . paljenje kapelice. anarhistički europski pokret pomalo se odalečuje od radničkih organizacija ko­ je su komunisti uvelike monopolizirali. dinamitom (. na čelu tridesetak naoru­ žanih militanata zauzimaju selo Lentino gdje spaljuju općinske arhive. službeno je preporučuje dok anarhistički tisak u svojim "znanstvenim" rubrikama ob­ javljuje razrađene recepte "antiburžujskih proizvoda": zapaljivi materijali. puškom.. dijele oružje i prihod od poreza. upropaštavajte. "Pljačkajte. "meso za zav­ jeru" s druge.. bo­ dežom. Prva bomba eksplodira u luksuznom kabaretu u Lyonu. do 1880. sve­ mu što nije legalno". pismom. U travnju 1877. palite. Zatim slavna Crna banda iz Montceau-les-Minesa gomila prijetnje poslane uglednim građanima. talijanski kralj Umberto I. prosinca 1880. Talijanski anarhisti Cafiero i Malatesta prvi su primijenili taj oblik antiautoritarnoga prepada. Godine 1872.. da nema ništa što pripada samo njemu i da će se odreći vlastite volje. poginulo je 20 ljudi.. ubijajući časnike žandarmerije. Londonski kongres 1881. lipnja 1894. da se daje prednost "trajnom revoltu riječju. Unatoč Malatestinu porazu. Mjesec dana poslije Augsute Vaillant baca bombu na zastupnički dom. izoli­ ranih pojedinaca koji nalaze prigodne supočinitelje medu anarhoidnim sim­ patizerima: Ravachol. čis­ tite!" proglašava Radnička ideja 1888. provale u liturgijske objek­ te. Izvršni odbor od deset do dvadeset oso­ ba strogo kontrolira otprilike petsto članova podijeljenih u dvije skupine. povlače se u manjinski i ilegalni aktivizam zadržava­ jući "propagandu činjenicama". Neki pobornici anarhije. U cijeloj Europi slobodoumni pobornici žestoke akcije vide u tom atentatu pobjedu koja im otvara put. nepovjerljivi prema revolucionarnom autoritarizmu.Belle Époque nihilista i anarhista 150 ništa. stvaraju tajnu organizaci­ ju koja podupire sporadične ustanke: Talijanski komitet za revoluciju. taj je poku­ šaj propao. što su ga razvili marksisti. Te akcije izvelo je neko­ liko loše organiziranih bandi. Godine terora Od propagande činjenicama do terora samo je jedan korak koji neki francus­ ki anarhisti prelaze poslije ruskih nihilista 1882. samoga cara Aleksan­ dra II. U atentatu anarhista na kazalište Liceo u Barceloni 7. Radi se o tome. Au­ guste Vaillant ili Talijan Santo Caserio koji je nožem ubio francuskog pred­ sjednika Sadija Carnota 24. propa­ ganda činjenicama ima lijepu perspek­ tivu. tj. Volja naroda provodi sve više brze i silovite akcije od 1878. Na međunarodnoj sceni austrijska cari­ ca Elizabeta. piše Kropotkin u le Révoltéu od 25. i predsjednik SAD-a McKinley padaju "Propaganda činjenicama" Tijekom tog desetljeća od 1870.)." Volja naroda ne prepušta ništa slučaju. bombe i drugi eksplozivi. do 1880. generale i kneževe po krvi i napokon 13. uništavajte. Budući da nije imao potporu naroda. upravljači s jedne strane. po cijenu teških kazni zatvora. studenoga 1893.. Emile Henry.

para­ zit i hedonist koji će se. ka­ zališta. "svaki će eksploatator." Noćni radnici utjelovljuju dakle angažman anarhističkih frakcija na putu prema ilegali i propagandi činjeni­ cama. arhitekata ili pisaca. Godine 1872. civilna garda povećava broj saslušavanja. GODINE BANDA NOĆNIH RAD- "Krađa je restitucija. aristo­ krate. trgovine i restorani povećava se.Belle Époque nihilista i anarhista također kao žrtve anarhističkih aten­ tatora. Desetina plije­ na od 156 registriranih krađa u tri godine služi za financiranje anarhističkog tiska. ogriješiti o nas teškom uvredom ili prekršiti naša prava. uhićenja . čime je odzvonilo revolucionarnoj aktivnosti na francus­ kom tlu. "nevidljiva ruka" španjolskog anarhizma Iberski poluotok je isto tako poprište operacija anarhističkih društava koja su brzo prešla u ilegalu. šefove. Posvuda je represija neposredna i bez opoziva.blizu 400 oso­ ba . Sve do Prvoga svjetskog rata sustavna represija i likvidacije uza­ lud pokušavaju okončati anarhistička okupljanja. povrat imovine. Napadaju poslodavce. U Francuskoj Parlament izgla­ sava poznate zakone protiv slobode koji su se ubrzo nazvali "zločinačkim zakon­ ima". Umjesto da budem zatvoren u tvornici kao u kaznionici. pasti pod udarci­ ma nevidljive ruke. uvjeren da neće biti kažnjen. dok Jacob služi Mauriceu Lablancu kao model za njegova "džentlmena pro­ valnika". napadajući nji­ hova dobra. Proces postaje tribuna anarhističkom banditu koji uzvikuje: konitima i velik broj pobornika se okre­ nuo tajnoj akciji: "Od toga dana" po­ tvrđuje neki manifest u lipnju 1874. Banda Alexandrea Jacoba potpuno je raskrinkana 1903." Na margini saveza O KO 1900. broj eksplozija na elitnim iavnim mjestima kao što su kavane. U Rusiji tajne grupice "Crna za­ stava" i "Bez povoda" propovijedaju kampanju nemilosrdnog terora protiv buržoazije. sudaca ili vojnih dužnosnika te zaobilazeći one "korisnih" građana: liječ­ nika. Dvadesetih godina Mala- Mano negra. svaki kapitalist. umjesto da moljakam ono na što imam pravo. radije se dižem i borim prsa o prsa sa svojim neprijatelji­ ma ratujući s bogatima. ima barem 25 000 članova u anarhističkim savezima.i mučenja. svaki besposličar koji živi od rente. Arsènea Lupina. kako mu to obećava drža­ va. Vlada ih proglašava protuza­ 151 Tajna politička društva . BANDA NOĆNIH RADNIKA nika pod vodstvom istaknutog Alexandrea Jacoba zapljuskuje francuske pokrajine prazneći bogate stanove sve­ ćenika.. a pravosuđe montira spektakularni "proces tridesetorici". tajna društva poput Los Desheredados ili Mano negra obvezuju se da budu ta ne­ vidljiva ruka pravde. Kao odgovor na­ preduju progoni: više od 2000 osoba je optuženo.

teoretičar i smion pustolov Buenaventura Durruti sudjelovao je aktivno u Španjolskom građanskom ratu. Ovi pri­ staše "pravedne krađe" jednim udarcem ubijaju dvije muhe: pune blagajne orga­ nizacija ili anarhističkih novina zaustav­ ljajući moral buržoazije. Durruti i njegova banda pripremaju atentat na Alfonsa XIII. U nekoli­ ko mjeseci bilježe sve više ubojstava poli­ cajaca i pljački luksuznih vozila.". anarhist Buenaventura Durruti preuzima zastavu tajnih or­ ganizacija. Zlatni dani "individualnog uzimanja" "Vlasništvo je krađa" izjavio je 1840. Njegova grupa Justicieros suprotstavlja se oružjem u ruci pistolerosima u službi poslodavaca koji sprem­ no ubijaju vođe radničkih sindikata.Velik lik međunarodnog anarhizma. To je skica lika "anarhističkoga bandita" što je epitet koji se pripisuje Ju- testin učenik. nazvanog Raymond-znanost. dezertere. Prvi svjetski rat raskrinkava posljed­ nje anarhističke grupice Belle Époque: političke stranke se pridružuju zamahu Svetoga saveza. Srca hrasta.. sindikaliste ili obične kolege poput Raymonda Caillemma. Durruti prisiljen na izgnanstvo nakon državnog udara Prima de Rivere osniva društvo "Lutalica" koje od Mek­ sika do Argentine napada poslodavce i pljačka banke kako bi napunilo blagaj­ ne anarhističkih grupa. Tako Ljudi kazne. Godine 1889.. jedan od glavnih teoretičara anarhije. Tajna politička društva 152 . Proudhon. dok se militanti mobili­ ziraju za odlazak na frontu. ističu anarhističke novine 1912. čitalaca novina L'anar­ chie. osuđujući tako pripadnike agre­ sivnog legalizma zbog nerazumijevanja anarhističkih doktrina. Takva su djela obična građanska. Prvi put su osude iz anarhističkoga svijeta ne­ dvosmislene: "Takva djela nemaju ništa anarhističku. Skupina nepopustljivih specijalizira se za napad na vjerske zajed­ nice kako bi po vlastitu priznanju izvlastila samoga papu. Ovaj mehaničar bez premca okuplja šačicu prijatelja. Savez antidomoljuba ili Pantera Batignollea pljačkaju obi­ teljske kuće i banke kako bi otimali "zelenašima". i ubijaju kardi­ nala Soldevillu koji je usko vezan uz oli­ garhiju. njihovo se bogatstvo približava svoti od 500 000 franaka. njihov šef ubijen. Na prijelazu stoljeća nekoliko bandi preuzelo je doslovno tu formulu i na kradu odgovorilo krađom. lesu Bonnotu koji opravdava djela svoje bande svojim političkim angažmanom. Taj tajni agita­ tor postat će poslije jedan od glavnih anarhističkih aktera Španjolskoga rata. Banda je raskrinkana.

Osim toga danas je ustanovljeno kako je on sam bio član jednoga od njih. uspostavimo ponovno Minge. . snažna ličnost Guomindanga došao je na vlast u Kini uz potporu tajnih društava. Sun Jat-sen domogao se vlasti i proglasio republiku kojoj je bio prvi predsjednik. Ali car." Iako ne­ ma ničega što bi potvrdilo izvornost ove Sun Yatsen. ljubomoran na taj uspjeh. Njezino je podrijetlo legendarno. poznati po tome što vladaju ratnim vještinama. Pod vladavinom njezina drugog pred­ stavnika. Potječe iz 17.-1722. Trija­ di. u 20. No zna se da je "otac repub­ like" dobio potporu velikog broja tajnih društava koja su se opirala carskoj vlasti i bez kojih ne bi nikada ostvario svoje ciljeve.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Na prijelazu iz 19. zapovjedio je da se sruši njihov samo­ stan. Na ovoj fotografiji vidi se kako je 1923. stoljeće vjetar revolucije zapuhnuo je Kinu koju razdiru unutarnje napetosti i europska kolonizacija. Petorica svećenika koji su se spasili od krvoprolića našli su utočište u gradu Muyangu gdje su osnovali bratstvo čija je deviza bila i ostala: "Srušimo Qinge.) monasi iz samostana Shaolin. Utjecajna tajna društva ovdje postaju prava oporba. došao meditirati na grob dinastije Ming. trijumfirat će nad pobunjeničkim ple­ menima središnje Azije koji su prijetili Kini. stoljeća kad je mandžurijska dinastija Qing srušila dinastiju Ming. "Društva starijih i starih" (Ge Lao Hui) koje se pridružilo najstarijem taj­ nom političkom društvu u Kini. ODINE 1911. cara Kangxija (1662. ŠIROK REVOLUCIO- narni pokret pomeo je kine­ sko carstvo dinastije Qing.

. nje­ zini pristaše se sastaju u ložama čija je organizacija prilično slična zapadnim masonskim skupovima: njezini dosto­ skoj vlasti koju smatraju odgo­ vornom za svoje siromaštvo. O VAJ DIJALOG JE IZVADAK IZ INICI- Trijada. Tijekom te ceremonije budući članovi odvode se da piju napi­ tak od alkohola pomiješan s njihovom vlastitom krvlju koji će učvrstiti njiho­ vo bratstvo s ostalim pristašama. Crvena banda. Chesneaux. Tako su mnogi njezini članovi pravi "raz­ bojnici pravedni­ ci".i jednostavni ini­ cirani pod zagonetnim imenom "četr­ deset deveti". Isto je tako istina da tijekom 19. Društvo neba i zemlje ili Vrata Hounga. SRUŠITI DINASTIJU QING jacijskog obreda Trijade: "Pitanje: Koji je vaš cilj kad ulazite k nama? Odgovor: Predstaviti vam određen broj novih hrabrih vojnika neumolji­ va srca koji žele biti primljeni u Dru­ štvo neba i zemlje. zemlje i ljudi. No to djelovanje zna zastraniti i u prava zločinačka djela. Tajna politička društva 154 . Ona zapravo okuplja posebno muškarce i žene potekle iz narodnih slojeva. riža. bezuspješno Monah vježba kung-fu medu ruševinama samostana Shaolin u pokrajini Henan. ta dvojica muškaraca su se prepoznala. U gradovima gdje postoji. To je posebno slučaj s "Društvom malenoga noža" osnovanim u Shangaju koje 1850. Sada ćemo po­ novno uspostaviti carstvo u skladu s uputama poglava­ ra. "gospodari planine i tamja­ na" upravljaju ceremonijama na kojima zasjedaju braća nižih redova . Novi inicirani zaklet će se napokon "da neće nikomu. stoljeće. stoljeća Trijada destabi­ lizira kinesko carstvo to više što velik Citat prema J. Kako bi poslušna i decentralizirana or­ ganizacija prošla nezapaženo. ona tvori šire političku oporbu koja je prekinula s ustaljenim redom. janstvenici. legendanrnoj kolijevci Trijade..) Pitanje: Zašto oni žele biti primljeni u Društvo neba i zemlje? Odgovor: 1er žele srušiti dinastiju Qing i uspostaviti dinastiju Ming. Pitanje: Kako možete to dokazati? Odgovor: leđnom strofom. Zvat će se Trijada. neprijateljski raspoloženi prema mandžurij- "Učitelji s planine i tamjana" U tradicionalnoj Kini suprotstaviti se carskoj vlasti značilo je izložiti svoj život i život svoje obitelji pogi­ belji." Tajna društva u Kini. glavnoga kineskog tajnog društva. si­ gurno je u svakom slu­ čaju da je taj pokret aktivan od tog razdoblja pod imenom San-he-hui. i 20. (. neba. odati tajne društva". Narod Qinga oteo je našu imovi­ nu. 19. ma tko to bio. mijenja ime iz jedne regije u drugu. Pitanje: Koje je njezino značenje? Odgovor: Ponovno smo uspostavili poče­ tak."crvene palice".. Neke kretnje omo­ gućuju njegovim članovima da se pre­ poznaju međusobno ma gdje bili. Pljačkaju i ucjenjuju neka područja koja su oduzela od Qinga. Pitanje: Kako i gdje ste stekli iskustvo u vojnom umijeću? Odgovor: U samosta­ nu Shaolin. Tako je način na koji se nudi lula.. čaj ili koje drugo jelo ritualiziran. Osim tih distinktivnih znakova inicirani upotrebljavaju tajni jezik sastavljen od riječi.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu priče. otimaju visoke dužnosnike režima i oslobađaju katkad određene Kine­ ze osuđene na teške kazne. Policija posta­ je "propuh". Društvo triju točaka. Zlatan novac i Nain Trijada se ne suprotstavlja samo di­ nastiji Qing. ispitali načela stare poezije. Pobunit ćemo se za vrijeme ove lijepe mjesečine i podići zastavu pa­ triotizma. broj tajnih društava proizlazi iz nje ili joj se pridružuje. Pariz Julliard. 1965. "Trijada" ili "Društvo triju sjedinjenih elemena­ ta" tj. Svi oni koji žele u nju ući moraju proći ini­ cijaciju koja podsjeća na legendu o utemeljiteljima. Ako se tije­ kom obroka jedan brat posluži trima prstima kako bi ponudio čaj i ako mu njegov gost pruži šalicu držeći je također trima prstima. Zato se Trijada od svojih početa­ ka podizala u tajno društvo. ako nije član. carske postrojbe "oluja" itd. "bijele lepeze" .

po­ sebno onoga boksačkog. Carska vlast 155 Tajna politička društva ." Citat C. Elvina. savjetuju se s medijima. Tako fanatizirani misle da ih je obuzeo Guandi. Ad. Pod utjecajem taoizma i budizma pristaše te sekte prakticiraju neku vrstu posvećenog boksa za koju vjeruju da ih vraća neranjive u borbu šakama... bo­ govi su bijesni (...). Carska vojska se su­ očava s pravim građanskim ratom koji je zarazio nekih 600 gradova.. ne poštuju ni jedno načelo odnosa među ljudima (. Kiša odbija padati. Iščupajte želje­ zničke pruge! Uništite parobrode! Ka­ da svi kršćani budu žrtvovani. Boksački ustanak širi se Kinom od 1898. Engleski kolonizatori nazvali su ih Bok­ sačima prema njihovu simbolu. stoljeća sastoji se od ilegal­ nih paravojnih skupina sastavljenih od Kineza. velika dinastija Qing moći će napredovati u miru. bog rata. Želite li otjerati demone. stručnjaka za vojne vještine. Besmrtnici su nezadovoljni. Atlas de la Chine. 1986. i 1864. U njoj je poginulo između 20 000 i 100 000 ljudi.). Nose zaštitne amulete. Vrijeme boksača Pobuna Taiping je napokon ugušena u krvi. Boksači su izvjesili svoje ciljeve: "Ako su se Boksači podigli na nadnaravne sile (. No najveći ustanak u koji je umiješana Tri­ jada u to vrijeme je pobuna Taiping čiji je jedan od šefova Tian-de bio iniciran. Blundena i M.) dinastije i kraj bijede. Ti ljudi ne poštuju ni bogove ni buddhe.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu ŽRTVOVATI KRŠĆANE Na pekinške zidine podignute protiv zapadne nazočnosti. a če­ sto se i podvrgavaju seansama hipnotskih transeva prije ratnih vježbi. Zato se ne stišavaju zah­ "Pedeset pet dana Pekinga" Trideset godina nakon pobune Taipinga Kina je promijenila lice. to nije teško. zanemaruju svoje pretke. Pariz.. pokušava obnoviti dinastiju Ming. To je zato što kršćanske crkve blokiraju nebo. obožavaju narodna božanstva. Druga tajna društva povezana s Trijadom pridružila su se pokretu: "Zlatan novac" u provin­ ciji Zhejiang i "Nianu" u sjevernoj Kini. Ona proždire zemlju između 1851. zatvo­ renoj šaci. ali i hladnim oružjem.). Poznato od početka 19. Njezini inicijatori traže promjenu tjevi pobunjeničkih tajnih društava. de la Martinière. prisiljavajući zapadne sile na krvavu represiju (gravura prema crtežu S. to je samo zato da oslobode sjevernu ravnicu od demona koji su oteli nebo tjerajući Kineze da se spo­ je s kršćanstvom. Guastalle. tlo je isušeno.

Pobunjenici isto tako opsjeda­ ju strana poslanstva tijekom tih po­ znatih "pedeset pet dana Pekinga". Medu on­ im brojnima najmoćnije su neupitno udruga Stare braće i Tri točke Trijade". ovaj Boksački ustanak. priprema se u sklopu "Udruge za kine­ ski preporod" Sun Jat-sena. lipnja ulaze u glavni grad i prijete sjedištu vlade koju sma­ traju beskrupuloznom u odnosu na ambicije zapadnih sila. Međutim međunarodna vojska pod visokim njemačkim zapovjedništvom napokon ih je raspršila. Era tajnih društava službeno završa­ va. On se nada da će pod tom zastavom okupiti sva ki­ neska tajna društva kako bi definitivno okončali tiraniju Qinga. njegova stranka Guomindang (Narodna stranka) postaje lonac za taljenje u kojem se osnivaju ta sekularna bratstva. Dodatni korak je učinjen kada 1949. U njihovoj borbi podupire ih Trijada. Dio Kineza loše gleda na tu promjenu i traži pokajničke žrtve. ponajprije je obilje­ žen ksenofobijom i protuzapadnim ra­ sizmom. Pokret brzo prihvaćaju dio popu­ lacije i određene elite. ona gube ilegalni karakter. masakrirajući svećenike i rušeći crkve.. u stvarnosti revolucija. cionarnih društava čije je značenje bilo veliko u povijesti Kine i čija je akcija znatna u aktualnom pokretu. Boksači 1. Godine 1900. koji počinje 1898. on podsjeća na postojanje "tajnih revolu­ Pristaše sekte Falun Gong koja broji više od 80 milijuna simpatizera demonstriraju u Hong Kongu radi zaštite ljudskih prava u Kini.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu se raspada. Stara kineska poslovica "Službene vlasti te­ melje svoju moć na zakonu. odsad povezana s Republikom. Preuzimanje zemlje izazvat će još više žrtava nego što su bile boksačke pljačke. No čini se da je nedavna ogorčenost kineskih vlasti protiv sekte Falun Gong trajno dokazala u Kini tu oporbu koja se razvija u sjeni službene vlasti. Prilično različit od pobune Taiping. Skupljanje za republiku Međutim taj je poraz samo površina. Od 1908. Ali izlazeći iz sjene na svje­ tlo. Polazeći od sjevera Žute rijeke širi se na cijelu Kinu. radi se o tome da se pometu "strani vrago­ vi". Pristaše sekte svaljuju krivicu ponajprije na kršćanske misionare. narod na tajnim društvima" čini se da je uvijek aktualna. dok im "društvo velikih noževa" donosi potporu svojih članova. ona pobjednička. prva vojska sastavljena od desetaka tisuća Boksača kreće prema Pekingu napadajući sve kršćanske sim­ bole. . a pojavili su se Europljani i inzistiraju na modernizaciji zemlje. Ove skupine mu pomažu u osvajanju vlasti i od 1912. Kineske vlasti oslabljene pobunom osim toga moraju platiti debelu odštetu zapadnim silama. na vlast dolazi Mao Zedong: kineska komunis­ tička partija postaje jedinstvena stranka što tjera u ilegalu svaku drugu grupaci­ ju.

Naro­ dna odbrana sastavljena od civila i Cr­ na ruka paravojna tajna organizacija s terorističkim ciljevima. karikatura objavljena ubrzo nakon sarajevskog atentata. potpisao smrtnu presudu glavnim šefovima tajne organi­ zacije. ubojstvom srpskoga kralja Aleksandra Obrenoviča. Crna ruka.. . Osim upravnog odbora uglavnom sastavljena od vojnika članovi nemaju međusobno nikakav kontakt. okupljala je od 1911. Pred maskiranim muškarcem. "Balkansko bure baruta" zaslužilo je to ime: zapalit će cijelu Europu.) radi osvajanja vlasti. srpsko kraljevstvo bilo je prisilje­ no prihvatiti austrijsku dominaciju nad Bosnom i Hercegovinom te ograničiti najradikalnije zahtjeve svojih zemljaka. čije je pravo ime bilo "Ujedinjenje ili smrt". on ponavlja: "Sunca mi koje me grije. Ubojice kralje­ va doveli su na prijestolje suparničku dinastiju Karadorđeviča nadajući se da će voditi slobodniju protuaustrijsku politiku. Od 1908. srpske nacionalističke težnje nalaze najradikalniji izraz u terorističkim grupicama. znatan broj terorista. uništa­ vati. nož i revolver. potpuno od­ jevenim u crno. Radilo se o tome da se suprot­ stave balkanskim ambicijama Habsburgovaca kako bi stvorili "Veliku Srbiju" koja bi okupljala južne Slavene.. "Krvlju mojih otaca" Utemeljitelji organizacije ustanovili su obred integracije bez premca. zaklinjem se pred Bogom krvlju svojih otaca. lipnja 1917." To je bila presuda što ju je donio srpski sud koji je 11. REMA STATUTU CRNE RUKE BILO je dopušteno ubijati. odavati državne tajne (. U spre­ mištu novina Piémont pristupnik mora prisegnuti pred stolom prekrivenim cr­ nim mrtvačkim pokrovom na kojem su bili postavljeni križ. U tom kontekstu organiziraju se nacio­ nalistička društva: pokret Mlada Bosna koji okuplja uglavnom studente. novo iniciranom se dodjeljuje broj ko­ jim će od sada biti označen u društvu. na svoju čast i svoj život da ću se od ovog časa i do časa svoje smrti vjer­ no držati pravila ove organizacije i biti spreman za žrtve koje mi treba namet­ nuti.Opasan nacionalizam Crne ruke Početkom 20." Nakon što je potpisao taj tekst. zemlje mi koja me hrani. Zapovijedi prenosi neposredni nadređeni koji za­ htijeva slijepu poslušnost: nakon i "Srbija pali vatru na barutu". stoljeća kad su se velika središnja carstva borila za premoć na Balkanu. Ta tajna srpska organizacija zahvaljivala je svoje postojanje šačici časnika koji su se pro­ slavili 1903.

ali uzalud. Međutim suoče­ na s opasnošću međunarodnog sukoba. Danas je utvrđeno da je Apisova organizacija opskrbljivala oružjem Prin­ cipa i njegove prijatelje. Na pitanje tko su bili pravi poticatelji atentata potrošeno je već A USTRIJSKI NADVOJVODA FRANJO FER- mnogo tinte. rujna 1916. Mreža je ubrzo dovoljno ustrojena kako bi se mogle početi razmatrati akcije velikih razmjera. lipnja 1914. To su mladi egzaltirani ljudi. nasljednik srp­ skoga prijestolja. Mađare. Ubojice ili nacionalni junaci Svesrpska ideologija koja pokreće Crnu ruku zavela je dobar dio domoljuba. Nijemce. Optuživali su srpskog pred­ sjednika vlade. a njezini šefovi osu­ đeni. uhi­ ćeni su i osuđeni sljedećih mjeseci." Želja mu je uslišana 1953.) najmanjeg pogrešnog koraka nužno sli­ jedi smrt. Iako nije poticala sarajevski atentat. članovi društva Mlada Bo­ sna koji su već zabilježili nekoliko poku­ šaja ubojstava.CRNA RUKA I SARAJEVSKI ATENTAT dinand i njegova žena ubijeni su 28. piše Apis u svojoj oporuci. čak i Habsburgovce. Knez Aleksandar. maso­ ne. Ubojstvo koje se dugo pripisivalo Crnoj ruci. nepogrešivo upravlja tom organizaci­ jom. poznat pod imenom Apis. Crna ruka infiltrira se u druga nacionalistička društva kako bi preuzela kontrolu: Na­ rodna odbrana i studentske udruge kao rasadnik korisnih revolucionara. i dakako Crnu ruku. Neka mi Srbi oproste zbog mojih pogrešaka. (Ilustracija objavljena u Le Petit Journaul. "ali to je uvijek bilo s uvjerenjem da sam radio za dobro svo­ je zemlje. sjena građanskoga rata nadvija se nad zemlju. ona je pokušala uvjeriti mlade nacional­ iste da odustanu od djela. Pobuna i subverzija potiču se svim sredstvima. Šef obavještajne službe glavnoga stožera srpske vojske. taj nekadašnji špi­ jun i profesor taktike ima samo jedan cilj: borbu za ujedinjenje južnih Slave­ na svim sredstvima. antiaustrijski raspoloženi. do njega sigurno ne bi moglo doći bez njezine potpore. Govori se i o tome da se ukine upra­ vitelja Bosne i Hercegovine i grčkoga kralja. "Mogao sam počiniti pogreške u izvršenju svoje zadaće". kada Tito odlučuje rehabilitirati Crnu ruku koja je tada ušla u legendu borbe za ujedinjenje jugoslavenskih naroda. Princip je ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda i vojvotkinju. mecima na Appelovu ke­ ju u Sarajevu: započeo je zaplet koji je doveo do Prvoga svjetskog rata. zamalo nije izbjegao atentat koji se pripisuje Crnoj ruci optuženoj da želi svrgnuti dinastiju u korist vojne diktature. Tajna politička društva 158 . 11. Izvršitelji od kojih je Gavrilo Princip pucao. Pukovnik Dragutin Dimitrijević. U kratko vrijeme organizacija broji tisuće pripadnika u Srbiji i Bosni. Ubr­ zo je razotkrivena. Atentati su usmjereni na vladu i osobe bliske kra­ lju.

osvijetljenim bakljama. Rođenje "nevidljiva imperija" Povijest Ku Klux Klana počinje lošom farsom bivših južnjačkih umirovljenih časnika.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana Roden u mašti nekoliko dokonih južnjačkih časnika. u Pulaskiju (Tennessee) veterani Crowe. ali i protiv onih koji bra­ ne "jednakost rasa" poput ravnatelja First Coloured School. Njihovi ubilački pohodi siju strah u južnim saveznim državama. mučen a zatim strije­ ljan. umotani u bijele plahte i šiljate kukuljice s otvorima samo za usta i oči. SRED NOĆI NA STAROM AMERI- čkom jugu jedna postrojba konjanika u kukuljicama odje­ venih u dugačke bijele halje zaustavlja se pred stanom neke crnačke obitelji. nesretnik je podvrgnut fan­ tomskom procesu. Johna Dunlapa koji je bio prognan iz države Mississippi udarcima biča. Georgije ili Mississippija formiraju se slične po­ strojbe neprijateljski raspoložene pre­ ma federalnoj vlasti na sjeveru. okružen svojim maskiranim mučiteljima.) 159 Tajna politička društva . Vrlo brzo po uzoru na ove zlokobne konjaničke postrojbe u broj­ nim gradovima Alabame. (Crtež objavljen u Harper's Weeklyju. koja je ukinula ropstvo za gotovo četiri miliju­ na crnaca. Tijekom noć­ nih šetnji na konju ti muškarci prolaze gradom. Cilj fantomskih konjanika koji su rasistički fundamentalisti jest plašiti crnačko sta­ novništvo koje smatraju odgovornima za poraz te gospodarsku krizu koja na­ pada regiju. Sutradan ujutro njegovo tijelo nala­ zi se obješeno na vrata kuće sa zlosretnim potpisom ubojica na remenu: "KKK". Njihovo prerušavanje sugerira povratak konfederacijskih vojnika koji su pogi­ nuli tijekom rata za odcjepljenje. Za nekoliko godi­ na "Veliko nevidljivo carstvo" okuplja gotovo 500 000 članova koje je teško "Gore od ropstva" ili savez Bijele lige. odlazeći na sve više kazne­ nih ekspedicija. Njihova je organizacija usmjerena protiv crnaca. Jones. Lester i Reed utemeljuju udrugu braće po oružju čije ime u obli­ ku misteriozne aliteracije preuzima grčku riječ kyklos ("krug") povezanu s latinskom lux ("svjetlost"). 1874. Potkraj 19. Badnje večeri 1865. Provaljuju u kuću. nesretni Ku Klux Klan koji se dugo tolerirao utjelovljuje rasističke demone i ubojice bijele i puritanske Amerike. McCod. stoljeća članovi Ku Klux Klana imaju sve više mrtvačkih scenari­ ja. pljački i privatnih osveta u ime superiornosti bijele rase. Zavezan za kolac. zlostavljaju žene i djecu i ubijaju one koji im se po­ kušavaju suprotstaviti prije nego što se domognu onoga kojeg su izabrali kao žrtvu. nacionalističke i rasističke udruge i Ku Klux Klana. Ku Klux Klanovci postaju sve agresivniji. Kennedy.

Godine 1871. Teško je znati kako je došao na ideju da obnovi KKK. u državi Alabami uzaludno pokušava postati propovje­ dnikom. Rođenje jedne nacije koji odobrava akciju KKK-a. K LAN SVOJU RENESANSU 1915. prije nego što je upotrijebio kao argument dru­ gu verziju koja je u isti mah nadahnutija i ima veću težinu. ali on je izvukao iz svoje funkcije kolosalno bogatstvo od više od 300 000 dolara. Prema Simmonsu. Roden 1882. kad je vidio oblak kako prolazi iznad njegove kuće i pretvara se u kohortu konjanika odjevenih u bije­ lo. nemarna i nestabilna. svećenik William Joseph Simmons nije obnovio jedne zimske večeri 1915.CARSKI ČAROBNJAK I PASTOR MRŽNJE je Williamu Josephu Simmonsu. Okrenuta je prva stranica povijesti Ku Klux Klana. sve dok ga bivši metodistički propovjednik. pravog ideologa Klana. prema kojoj je on navodno imao viziju božanskoga podrijetla koja mu je diktirala njego­ vo djelo. organizaciju kojoj je pripadao njegov otac. no metodistička crkva opisu­ je ga kao ne baš inteligentna čovjeka. Tajna politička društva 160 . vlada službeno organizacijom zajedno s Edwardom Yougom Clarkeom do 1922.. iskoristivši oduševljenje za film D. katolike. Senat izgla­ sava zakon protiv Ku Klux Klana koji tjera generala Nathana B. U klimi općega straha. DUGU- kontrolirati. Tu drugu verziju zadržao je za 15 učenika koje je 24. Simmons je izjavio kako je osmislio taj projekt nakon teške au­ tomobilske nesreće 1911.) "Nečista životinja" rađa se iz svojega pepela U godinama koje slijede malo se čuje o Ku Klux Klanu. W Griffitha. U Europi pučka mašta inzistira više na senzacionalizmu ceremonija Klana nego na tragičnoj stvarnosti linča. iza nje je osta­ lo oko 4600 žrtava. Ku Klux Klan koristi se svim sredstvima raspirujući mržnju protiv crnaca. stigmatizirajući Židove. Forresta. to mu je uskrsnuće izdiktirao Bog jedno­ ga dana 1901. (Crtež objavljen u le Pelerinu 1923. organizacija dbiva program pogodan da podigne mase. Ta vizija mu je zapovjedila da "oslo­ bodi Ameriku od stranaca". poveo sa sobom na vrh Stjenjaka. Samoproglašeni "car" Klana. Zamijenit će ga Hiram Wesley Evans. ne­ kadašnjeg trgovca robovima i "velikog maga" Carstva da raspusti mračnu or­ ganizaciju. prosinca 1915. Tog datuma počinje proces tijekom kojega ga snažno diskreditira neki Kligrapp ("tajnik") koji otkriva njegov alkoholizam i njegovu slabost u odno­ su na Clarkea. usred svjet­ skog rata. Na visinama Stje­ njaka u Alabami proglasio je buđenje Nevidljivog carstva uz svjetlost velikoga vatrenog križa. Godine 1915.

in body. nesreću i smrt. Andrije na prsima.. "bijesan". Prizor linča u Indiani 1930. druge s papom na čelu sumnjiče da žele zemlju podvrgnuti pod svoju vlast. "strašan". "zastrašujući". kr­ vavi noćni pohodi.pacifiste ili boljševike kao sindikate i sve one čiji im se moral čini bezbožnim. život. a da pre­ kršiti je znači sramotu. in spirit and in life (u duši. Dobro ustrojen stožer vodi vojsku predstavnika koji raspoređu­ ju zemlju. Klan ima najmanje pet milijuna članova raspoređenih po cijeloj zemlji. a zatim prisežu: "Sjetite se u sva­ kom trenutku. dijele pamflete. Inicirane povezuje tajni jezik: dani i mjeseci se prekrštavaju u "smrtan". religije i jeftinoga ezoterizma. Desetljećima će bijela Amerika biti pasivni supočinitelj zločina Klana. Kandidati. organiziraju konferencije. Ku Klux Klan postaje dakle golemi financijski 161 Tajna politička društva . u tijelu. u duhu i u životu). Okruženi mnoštvom ljudi u kukuljicama koji mole za spas cara odgovaraju na upit­ nik. "fini­ je" i "vampirica". Članstvo raste: Gate City Manufacturing Co isporučuje u pro­ sjeku 600 kostima na dan. sreća. kažu im.. protestanti.rođeni na tlu Sjedinje­ nih Država. Upravlja­ nje redom vraća se "carskom čarobnja­ ku" ili "caru" kojeg podupire "carsko vijeće" i zakonodavna skupština: "Car­ ska klovokacija" sastavljena od "Kloppersa". "krvav". obavezno stopostot­ ni Amerikanci . "Ezoterično-sektaška organizacija" Ovaj program proizašao je iz obreda koji je kombinacija viteške inicijacije. Tajni sudovi. primaju se noću ispred visokog zapaljenog križa koji osvjetljava oltar umotan u ameri­ čku zastavu na kojem se nalaze otvore­ na Biblija i isukani bodež. "mračan". Jedne smatraju krivima za kvarenje obi­ čaja." Veliki Kiklop ih posvećuje s malo vode prolivene po čelu i ramenima izgovara­ jući formulu: In mind. Članovi klana okupljaju se u "špiljama" ili klavernama gdje pripremaju svoje krvave ekspedicije odjeveni u bijele odore s crvenim križem sv. pred očima ravnodušnih gledatelja. svakim distriktom "veliki titan". Njima se pridružuju stupnjevi "kiklopa". bijelci. pomažu mjesnim klanovima da se konstituiraju. svakom provincijom "veliki div". a oko 1925. Vrhunac carstva mržnje Dvadesetih godina prošloga stoljeća Ku Klux Klan je postao velika politička i fi­ nancijska snaga. paljenja katoličkih crkava šire se uskoro izvan tradicio­ nalnih granica juga. "oča­ jan". Svakom državom upravlja "veliki zmaj". da je prisegnuta vjernost vjeri čast. Uključeni u skupinu članova Klana sada smiju sudjelovati u zločini­ ma "osvetnika prava".

Vjerujem u sveukupnu nadmoć bijele rase. Vjerujem u potrebu da se zaštite ženska čistoća i vrlina. Stoti­ njak njih između 1954. Godine 1966. imitaciju kreda: "Vjerujem u Boga i načela kršćanske vjere. Ulazi u crnu legendu Amerike što se vidi u fil­ mu Alana Parkera iz 1989. nacističke organizacije koja se pridružila Klanu. Roj uvijek aktivnih neonacističkih grupica No pod združenim utjecajem mnogo­ brojnih procesa. Na­ kon Drugoga svjetskog rata.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana stroj koji obogaćuje vodeće članove. Vjerujem da se trebaju uspostaviti uže veze između kapitala i rada. posebno na "crnom jugu". još uživa simpatije dijela Amerikanaca čiju kse­ nofobiju jača dolazak novih useljenika. Za ne­ koliko godina samo su se troškovi pro­ pagande popeli na 35 milijuna dolara. Vjerujem u red i zakon. i 1966. "Amerika će biti spašena! Klan će biti spasitelj koji će je izvući iz toga kaosa". Klan koji broji gotovo 60 000 članova napokon je zabranjen. Vjerujem u nužnost ograničavanja useljavanja. Vjerujem da ljubav prema američkoj zastavi dolazi odmah poslije ljubavi prema Bogu. . organizator marketinga institucije. Iz svoje "carske palače" u Atlanti car i nje­ govi pomoćnici određuju podjelu upi­ snina: od deset dolara četiri dobiva unovačitelj. KREDO INICIRANOGA članova da prisegnu i ispovi­ jedaju sljedeći tekst. Alabami i Mississippiju pogađaju katoličke crkve. Ovi novi agenti nevidljivoga carstva nastavljaju djelo svojih opasnih prethodnika u zemlji koja se trudi da se oslobodi svo­ jih demona. Organizacija. a šest sjedište Klana. Vjerujem u slobodnu i javnu školu kao kamen temeljac svake dobre vlasti. sada smještena u Washingtonu. izjavljuje Clarke. Mississippi burning. Vjerujem u trajnu odvojenost Crkve od države. u država­ ma Georgiji. iako je izgubio velik broj pristaša. Klasičnim kaznenim ekspedicijama. financijskih skandala i unutarnjih nesuglasica Ku Klux Klan gubi kredibilitet i znatno slabi potkraj tridesetih godina prošlog stoljeća. Malo-pomalo Klan se politi­ čki afirmira: jedanaest guvernera i velik broj senatora su inicirani. sindikalne vođe." K U KLUX KLAN TRAŽI OD INICIRANIH Ceremonija je održana 1941. No još danas se na lokalnoj razini obnavlja organizacija u obliku militantnih grupica neonacističkoga ti­ pa. u New Jewrseyju prigodom raskida između Ku Klux Klana i Njemačko-američkog saveza. pridružuju se bombaški atentati. Vjerujem da moja prava rođenog Ame­ rikanca u ovoj zemlji moraju biti jača od prava stranih stanovnika. zagovornike borbe za građanska prava crnog sta­ novništva. demon­ strira silu tako što 30 000 konjanika defi­ lira ulicama saveznoga glavnoga grada.

želi povezati sve rasističke i pangermanske unije u regiji. Svojevrsna nor­ dijska Atlantida Thule je bila ledeni kontinent koji je čuvao veliku i bogatu civilizaciju prije nego što je jednoga dana potonuo pod valovima. crnu i bijelu carske zastave. stoljeća društvo broji vjerojatno nekoliko stotina pristaša. Je li drevna i maštovita Thule izvor nacizma? ODINE 1923. Njegovo prihvaćanje kao amblem društva Thule 1919. Uostalom. stoljeća dalje. Hitler pod utjecajem? Veze između društva Thule i nacizma vrlo su uske. stoljeća tumači se kao simbol "čistoće krvi". Obojica populariziraju rasističke teze prema kojima su potomci naroda Thule Arijci koji se fizički mogu prepoznati po atletskom držanju. njih dvojica provode sate razmjenjujući gorljive riječi o sudbini 163 Tajna politička društva . Između ezoteričnog folklora i političkog projekta Društvo Thule u početku se prikazuje kao bavarski ogranak veoma nacionali­ stičkog i ksenofobnog "reda Germana". čistoća germanske rase bili su predmet zanimanja društva kojem je bio veoma blizak Adolf Hitler. Dvadesetih godina 20. Članovi društva Thule nisu mogli biti neosjetljivi na tu rasističku dimenziju. Dobar dio direktne Hitlerove okoline pripada toj grupaciji: to je slučaj s Eckartom i Rosenbergom. oružje Ho- S VASTIKA (KRIŽ SA SAVIJENIM KRAKO- henzolleronovaca od 11. plavoj kosi i pla­ vim očima. Službeno "Grupa za proučavanje njemačke starine" nazvana je po antičkoj Thuli koja je za grčke i rimske geografe označavala najsjeverni­ ji predio na Atlantiku. Preživjeli su se navodno spasili na europskom kontinentu u germanskom prostoru. u prosincu 1918. Čini se kako su njegovi članovi prakticirali obred koji veliča ratničke vrijednosti i poganstvo prvih Germana. Naime kukasti križ (Hak­ enkreuz. društvu Thule čiji je bio radikalni član otkad ga je os­ novao barun Rudolf von Sebottendorff u studenom 1918. Ekstremno rasističko društvo Thule traži od svakog svojeg člana da predoče dokaze svojih "arijskih korijena" od naj­ manje tri naraštaja. koji uostalom sudjeluju 1920. Tako Sebottendorff pokreće novine Völkischer Beobachter (doslovno "Pro­ matrač naroda") koje promiču nacio­ KUKASTI KRIŽ . Eckart je elaborirao svoje teorije u taj­ noj bavarskoj skupini. Predodređeni su da osvoje potrebni "životni prostor" na štetu na­ roda srednje Europe koje smatraju "niže vrijednima". Sunčev atribut koji podsjeća na život i plodnost u Njemačkoj od početka 20. UMIRE DIETRICH Eckart. Od abdikacije Vilima II. ali ne zna se mnogo o njihovim sastancima koji su održavani u najvećoj tajnosti u Münchenu u salonima hotela Vier Jahreszeit­ en. u utemeljenju nacističke stranke. Na čelo dnevnika postavlja dva člana društva: Dietricha Eckarta kao direktora i Alfreda Rosenberga kao glavnog urednika. postaje simbol ot­ pora demokraciji.CARSKI SIMBOL vima) stari je lik koji nalazimo i u tibetanskoj ravnici i u Europi od kameno­ ga doba. nalističke i antisemitske teze. Hitler često posjeću­ je Eckarta. Taj je mit hranio maštu nekih nje­ mačkih nacionalista od početka 20. Iza mitskog imena i jeftinog ezoterizma krije se u stvarnosti politički projekt obojen rasizmom i fanatizmom. kada Hitler od znaka društva oblikuje simbol nacističke partije. olakšava novačenje među neprijateljima Republike.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Nordijske mitologije." Zlokobno pretkazanje kad se zna da se Eckart hvalio da je Adolfa Hitlera toliko naučio umijeću govora i u manipuliranju idejama da ga je nadahnuo za pisanje Mein Kampfa. ali drugi je razlog zbog kojeg su odabrali taj simbol. Doista brzo stvara pravu mrežu u službi nacističke stranke. "križ s kukama") vjerojatno je aluzija na crveni i crni kotač. a posebno nostalgičarima za carstvom. Na smrtnoj po­ stelji dobacuje onima koji bdiju uz njega: "Nemojte me žaliti. ikona mlade nacisti­ čke stranke. zad­ njeg predstavnika dinastije i proglašenja Weimarske Republike.. vodi računa o tome da upotrijebi tri boje: cr­ venu. stoljeća. utje­ cat ću na povijest više od i jednoga dru­ gog Nijemca.

čini se da nije bio punopravni član skupine. postat će i ostati zlosretni sim­ bol nacističkoga totalitarizma. Hitler i on su stavljeni u isti zatvor gdje zajedno pišu Mein Kampf. Nakon neuspjela puča u Münchenu 1923. "Nijemče. odsad simbol nacističkoga barbarstva. Tajna politička društva 164 . je isto aktivni član tajne organizacije. iako je bio pozvan na više sasta­ naka. Rosenberg postaje službeni teoretičar stranke nekoliko godina po­ slije. Što se tiče Hitlera.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Svastika. Osim toga mnogo predstavnika utjecajnog bavarskoga građanstva dola­ zi na sastanke društva čije ideje zatim prenose u javno mnijenje. No ona mu je posudila svoj amblem: kukasti križ koji je on prihva­ tio 1920. Rudolf Hess. nekoć simbol sunca spaja se s oružjem Hohenzollerovaca. za tebe!" jedan od prvih oglasa nacionalsocijalističke partije. tajnik i Hitlerova desna ruka. Njemačke. a posredstvom Thule postaje kukasti križ.

zakleti neprijatelji republikanskog režima i komunizma izazivaju državni udar kako bi svrgnuli vladu Narodne fronte Léona Bluma. Svi žele srušiti "drolju" (kako pogrdno zovu Republiku). EPUBLIKA IZMEĐU DVAJU RATOVA daleko da ima pristaše. tvrdom krilu Francuske akcije razmišlja se o nužnosti da se ustroji organizacija spremna da se učinkovito bori protiv komunističke opasnosti. Mnogi će u Fran­ cuskoj akciji predbaciti svojim vođama Maurrasu i Léonu Daudetu kako su se pokazali previše ustrašenima 1934.) 165 Tajna politička društva .. na poziv Francuske akcije dese­ ci tisuća demonstranata "marširaju" prema Bourbonskoj palači. Ljudi su se bojali da će u tome uspjeti kada 6.otkriveno je 16 poginulih Republika se zaljuljala. Ovdje se vide urotnici koje podupiru industrijski magnati. Opasnost je to veća jer je 1936. njezi­ ni neprijatelji broje se na tisu­ će u redovima svih onih koji mrze "sramotni režim". među ostalim režim pun svakovrsnih afera i skandala koji ga prate od njegova rođenja.. a više o snažnoj i autoritarnoj fašis­ tičkoj vlasti po uzoru na musolinijevsku Italiju. manje sanjajući o restauraciji. Među "Kraljevim kamelotima". velja­ če 1934. veljače.Urota kagulara Stari članovi Francuske akcije. veljače 1938. i pripisat će im odgovornost za poraz od 6. No pothvat se izjalovio. objavljuju novi­ ne koje šire uzbunu. pobjeda Narodne fron­ te novi težak udarac za ultraše: moral­ nom raspadu Francuske kojom odsad Kad je urota kagulara razotkrivena. Nakon oš­ trih sukoba s policijom na Place de la Concorde . Rojalisti Francuske akcije nedvojbeno su naj­ žešći neprijatelji Francuske. ali i dovoljno brojni da se regrutiraju u savez ekstrem­ ne desnice kako bi ocrnili parlamentar­ ni režim. usrećivala je karikaturiste. (Regards od 24.

uspostavio zapovjednik Loustanau-Lacau. ovaj put legalna i službena u studenome 1936. ali njegova najvjernija potpora u vojsci bila je mreža Corvignolles koju je 1936. nadjenuo je novinar krajnje desnice Maurice Pujo. Tako su se Damandovi "vitezovi mača" u Nici.. Stvorena je nova struktura. OSARN. Nacionalnu revolucionarnu stranku čiji je deklarirani cilj prema izjavi pohra­ njenoj u prefekturi "raditi za ekonom­ ski i nacionalni uspon zemlje i boriti se protiv vanjskih i unutarnjih utjecaja". glavni urednik novina Action Fran­ çaise koji poput velikog broja svojih prijatelja rojalista nije uvijek podupirao bom. ali ta se brojka ne može provjeriti. Eugène Deloncle. CSAR. "Savez odbora obrambe­ ne akcije".. Organigram predviđa da tri ćelije tvore jedi­ nicu. brzo se organizirala u pravo tajno dru­ štvo kako bi bolje maskirala svoje aktiv­ nosti. Eugène Deloncle. tu podjelu u njihovim redovima te je među tim agitatorima vidio "urotnike iz opere comique'. Dokumenti s procesa Cagouli dokazuje isto tako da se Eugène Deloncle koristio potporom drugog ureda. Uvjeren da je jedini vrijedan cilj srušiti Republiku. bata­ ljuni su tvorili pukovnije. Gabriel Jantet. On je imao opsesiju: infiltriranje komunista u vojnu ustanovu kako bi se suprotstavio okorjelom neprijatelju. Na čelu je bio upravni odbor koji je određivao političku orijentaciju. odgovoran za 17. MREŽA CORVIGNOLLES naklonost određenog broja viših dužnosnika. "Odbor za antisovjetsko okupljanje" Marcela Bucarda ili "Krug nacionalnih studija" pridružili redovima PNR-a.. Nadimak "kagulari" (znači kukuljičar). dis­ ciplinu. ćelije od desetak ljudi. Taj će se neprijatelj . CSAR. "mozak" Cagoule.: UCAD. Članovi koji su morali prisegnuti da neće nikada ništa otkriti od svojih aktivnosti ris­ kirajući stroge sankcije.Urota kagulara vlada Léon Blum. Po riječima samog Loustanau-Lacaua tako je razotkriveno najmanje 200 komunističkih ćelija. Iza tog paravana Cagoule poprima oblik pod Deloncleovom pali­ com koji je od nje učinio pravi paravojni aparat. sekciju Kraljevih kamelota. Nebulozna ilegala Jean Filliol. osniva PNR. pa je stvorio mrežu zaduženu da ih pozicionira i neutralizira. Tragič­ ni događaji u Španjolskoj to uostalom vrlo dobro pokazuju: prijeti građanski rat. logistiku i dakako školovanje članova. Filliolu su se među ostalima pridružili: Jacques Corrèze. Ali tijekom njihova procesa "kagulari" neće nikada spomenuti OSARN te će se pozivati sa­ mo na tajanstveni "Tajni odbor revolu­ cionarne akcije". tj. otvorenih rojalista. "Židov neurotik". okup­ ljaju se u D ELONCLE JE ZNAO RAČUNATI NA PNR. Eugène Deloncle. Edmond Dusiegneur. pri­ družit će se spektar boljševizma. četiri ureda tvorila su glavni stožer za­ dužen za prikupljanje informacija. odnosno CSAR.. vojnom obavještajnom služ- Cagoule. dovodi stotinjak drugova i u prosincu 1935. Cagoule. OSRN. Svima njima zajednička je mržnja prema komunizmu i njihova želja da rade s vi­ še odlučnosti što su do tada činili savezi. Na svim Republike zbog domoljublja angažirati u Pokretu otpora i pasti pod mecima Gestapa.. zatim brigade i napokon divizije. Deloncle uvodi PNR u ilegalu i pretvara je u "Tajnu organizaciju revolucionarne nacionalne akcije". koji se brzo nameće kao pravi organizator PNR-a. prvi ističe nužnost da se okupi što veći broj antiko­ munističkih grupica raširenih posvuda po Francuskoj.. Čak je postojao civilni ogranak mreže Corvi­ gnolles zadužen za zaštitu časnika u slučaju nasilja. "Vojna patriot­ ska grupacija" iz Toulousea. koliko frakcija? OSARN. tri jedinice bataljun...

u Toussus-le-Noble gdje su eksplodirali avioni namijenjeni španjolskim repu­ blikancima. 24. pušaka. Kad je po­ trebno. lipnja 1937. puškomitraljeza sve do protutenkovskih mina. Cagoule treba ponajprije potporu fašističkih vlada. U skladu s planom kagulara sve desno novinstvo pripisuje odgovornost komunistima. dvojicu protivnika Mussolinijeve politike čija su tijela 10. a Jean-Baptiste je nestao. a po­ sebno talijanske koju će brzo steći posredovanjem kapetana Navala. Isto se tako nikad neće sa sigur­ nošću znati koliko je članova Cagoule mogla okupiti. Za taj posao bio je zadužen Jean Filliol. Dimitriju Navašinu. ali to je verzija u koju malo tko vjeruje. siječnja 1937. Dvije bombe eksplodiraju 11. Građanski rat u Španjolskoj bit će poprište operacija za Cagoule koja donosi potporu frankistima. rujna 1937.. Mali ubojice medu fašistima. Na izravnu zapovijed talijanske vlade Cagoule likvidira braću Carla i Nella Rossellija. kagulari znaju isto tako nemi­ losrdno kažnjavati i svoje istomišljenike ako su pogriješili. bezdušni ubojica. Filliol je 28. Léon Jean-Baptiste i Maurice Juif zaduženi da nabave oruž­ je za Cagoule zgriješili su zbog pohlepe masno se nagradivši iz te lukrativne tr­ govine... Isti Filliol koji je nekoliko mjeseci prije. Ali najvažnija akcija Cagoule ostaju atentati na Place d'Étoile.razinama kultura tajne je totalna i nitko ne zna što se kuje u drugim ćelijama. atentat. Deloncle mora svakako dati jamstva svojim zaštitnicima pa zato ubojice Ca­ goule postaju brzo fanatični pristaše Ducea. Sovjetu i slobodnom zidaru. granata.. šefa protuobavještajne službe u Rimu. Juifovo truplo pronađeno je gadno iznakaženo u Italiji. u Parizu digavši u zrak sjedišta Saveza metalur­ ške i rudarske industrije i općega sa­ veza poslodavaca ubivši dvojicu . Ne­ dvojbeno više tisuća. na Porte d'Auteilu udarcima bajunete rasporio trbuh direktoru komercijalne banke za sjevernu Europu. Da bi se naoružala takva or­ ganizacija potrebna su znatna financijska sredstva za koja je inženjer i indus­ trijalac Eugène Deloncle pogrešno mislio da ih može namaknuti kod svojih poslovnih veza. nađena probodena nožem nedaleko od Bagnoles-de-1'Ornea. S njim Joseph Damand organizira iz Ni­ ce i Ventimigle pozamašnu tr­ govinu koja se odnosi na de­ setke tisuća Na Sjedište francuske udruge poslodava­ ca izvršen je u listopadu 1937. kolovoza 1936. Kažu da je poginuo u borbama u Španjolskoj.

srpnja 1941. Deloncleov plan se sastoji u tome da se destabilizira vojska sa svoje strane uvjeravajući je kako se komunisti spremaju na udar. Eugènov brat je upravljao španjolskom filijalom L'Oréala u društvu s "ubojicom" Cagoule. otvara se pred porotnim sudom u Parizu suđenje kagularima. Izbija skandal u tvornici kozmetičkih proizvoda L'Oréal: lean Frydman. notorni kagular. Deloncle otkazuje operaciju predviđenu za noć od 15. studenoga 1937. izvlači se oružje.. ma. Marx Dormoy. Eugène Deloncle bit će oslobođen 1939. Damand je utam­ ničen nekoliko tjedana prije nego što je iskoristio obustavu postupka. I doista u cijelom desnom novin­ stvu odjeknula je ta gnusna akcija za koju se duboko vjerovalo da su je poči­ nili boljševici.. Mnogi poput Filliola pobjegli su u Španjolsku. krajnji cilj kagolarške urote je spreman.. a L'Oréal pak smatra da mu prijeti bojkot. Policija u međuvremenu nije stajala mirno te se vrlo brzo infiltrirala u neke ćelije. "AFERA" L'ORÊAL Poraz "velike večeri" Deloncleova strategija odgovara pomno pripremanom cilju: uvjeriti Francuze u unutarnju opasnost i potaknuti građan­ ski rat kako bi se olakšao državni udar.Urota kagulara policajaca. Zašto taj cilj? Da se zaprepa­ sti javno mnijenje. prijatelj drugog istaknutog kagulara: Eugènea Schuellera. Godine 1987. leanom Filliolom. kojem je režim u Vichyju odredio da živi u Montélimaru. Prema Frydmanu kozmetička tvrtka je godinama omogućavala da se na svim važnim mjestima recikliraju ne samo bivši kagulari. nekadašnji deportirani tvrdi kako je njegovu eliminaciju tražilo više zemalja Arapske lige.. dugogodišnjega predsjednikageneralnoga direktora L'Oréala da ga je na prijevaru istisnuo iz upravnoga vijeća. Ljutit što je tako prevaren. kako vojska neće slijediti. Rat i vichyjevski režim daju priliku bivšim kagularima da ponovno uđu u službu. Henri Deloncle. studenoga javno objavljuje vijest o zavjeri čiji su vode uhićeni ili u bijegu. nego i određen broj suradnika vichyjevskoga režima i nacista. . Predsjednik Cosmairai To je lacques Corrèze. Informacija o procesu bit će slo­ žena ponajprije zbog ilegalne naravi Cagoule. Cagouline ćelije su spremne za rat.. Nitko ne dvoji da će ono imputirati te atentate komunisti­ ma. osnivača L'Oréala. Cosmair će kupiti kompaniju Helena Rubinstein ili će Arap­ ska liga bojkotirati brojne tvrtke koje sudjeluju u izraelskom gospodarstvu. A taj državni udar. ali isto tako zbog kompromi­ tacije viših časnika i industrijalaca koji svakako čine sudske istrage osjetljivi­ O CAGOULI SE PONOVNO GOVORI Kompanija Helena Rubinstein jedna je od njih. planovi različitih ministarstava kojih se moraju domoći. jedan od glavnih dioničara optužuje Francoisea Dallea. Mreže OSARN-a upotrebljavaju se u glavnom stožeru koji je uskoro uvjeren da se sprema puč. listopada 1948. Afera je očito politička i diplomatska jer Frydman. No shvativši u posljednjem trenutku 1991. ameri­ čka filijala L'Oréala. bliskog Françoisu Mitterandu.. ubijen je 26. Ministar unutarnjih poslova Marx Dormoy 23. Nakon jedanaest godina istrage 11.. Duseigneur će biti privremeno oslobođen 1938. posebno u paravojne postrojbe. Privedeno ih je pedesetak. popis osoba koje treba uhititi. lean Frydman javno razotkriva sumnjivu proš­ lost L'Oréala. na 16. a taj zločin nedvojbeno nosi potpis Cagoule.

po zanimanju od­ vjetnik i nekadašnji zastupnik. Fran­ cuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou dočekuje ga u staroj luci u ot­ vorenom Delageu. hrvatski ustaše počinju najspektakularniji akciju. na najveću nesreću Jugoslavena. Svi su bili povezani s tajnim hrvatskim društvom nazvanim ustaše čijeg je šefa Antu Pavelića francusko pravosuđe u odsutnosti osudilo na smrt. Vozeći se korakom među mnoštvom kraljevska povorka u pratnji dvojice časnika na ko­ nju probija si put duž Canebière kad se jedan čovjek istrgnuo medu mnoštvom vičući "Živio kralj!" Smatran fanatič­ nim obožavateljem bez problema se probio između novinara i policajaca. ustaše su se odmah pridružile silama osovine. osobnog kraljeva prijatelja.. Srbi. stvara ustaše. Istoga dana Hrvat Ante Pavelić. Hrvati i Slovenci žive u istom kraljev­ stvu pod vodstvom srpske dinastije Karađordevića koja guši hrvatske na­ cionalističke težnje. Godine 1929. "tako otvorenom". Ubojica. Istraga koju je vodila francuska policija dovodi do brzog uhićenja trojice supočinitelja ubojstva. hrvatski ustaše otkrivaju pravu narav dolaskom na vlast uz pomoć nacista. "da ostavlja dovoljno prosto­ ra onima koji me žele ubiti". dolazi u Marseille u službeni posjet namijenjen učvršćivanju francusko-jugoslavenskog prijateljstva. skočio na papuču Delagea i ispalio hice iz revolvera Mauser i Walter na Alek­ sandra I. pobornicima federalističkog rješenja. Došavši na vlast 1941. raspušta jugoslavenski parlament i proglašava osobnu diktatu­ ru. Težak suživot Srba i Hrvata Ustaše su rođeni u složenom kontekstu između dvaju ratova u Jugoslaviji. kaže kralj. Makedonca Dimitrova Kerina. . zaustavljen udarcima sablje nekog pot­ pukovnika na konju smrtno je ranjen opetovanim hicima policajaca. kralj Aleksandar I. organizaciju koja propovijeda "propagandu akcijom" i čiji je cilj ruše- Hrvat Ante Pavelić (desno) šef ustaša pojavljuje se uz Mussolinija. FRANCUSKOJ 9. Srbin Alek­ sandar I. ministra Barthoua i generala Georgesa.. osuđujući definitivno svaku moguć­ nost pomirbe s Hrvatima. LISTOPADA 1934. Kralj pogiba na mjestu.Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše Boreći se u ilegali kako bi se oslobodili srpskoga jarma. Ju­ goslavenski kralj. dok Louis Barthu umire nekoliko sati poslije.

Unutarnja make­ donska revolucionarna organizacija stvorena 1893. a zatim u Argentinu sa znatnim bogatstvom koje se sastojalo od zlata i dragulja. srpnja 1941. U nekoliko godina ustaše izvode sve više bomba­ ških atentata dok Pavelić. u Španjolskoj u svojem krevetu. Kao što je predviđeno. Bugarske i Srbije koje su podijelile regiju. izbjeglica u Ita­ liji dobiva izravnu Mussolinijevu pot­ poru uz obećanje da će mu ustupiti Dalmaciju dok njegovu desnu ruku Perčeca prima mađarski regent Horty. samoproglašeni poglavnik ili "vrhovni poglavar" ustaša priprema ubojstvo Aleksandra I. Hajduci. Pri učlanjenju prisežu na križ i revolver smještene između dviju svijeća da će se pokoravati Pavelićevim zapovijedima. Belgiji. Njemačka kapitulacija i Titova pobjeda označa­ vaju kraj ustaške diktature. a poslije Balkanskih ratova od 1912. Pavelić. Južnoj Americi. Njemačkoj. čiji projekt 22. i osigurava potporu sila osovine. trećinu raseliti a trećinu pokrstiti i asimilirati u hrvatski element". Umire 1959. H RVATSKI ODVJETNIK. Ostatke Pavelićeve vojske poubijale su Titove postrojbe u Mariboru 1945. Tajna politička društva 170 . Židova i Roma. Glavni še­ fovi organizacije nisu stradali od tog obrata situacije. krvoprolića i masovne depor­ tacije Srba. osnovao dr. protiv Grčke.: "Trećinu Srba treba pobiti. Za nekoliko mjeseci ojačani darovima i vezama s unutarnjom makedonskom revolucionarnom organizacijom.SUPOČINITELJI VMRO-a ustaša Ante Pavelić brani ma­ kedonsku stvar u nekoliko navrata. Ondje organizira diktaturu po zapovijedi nacističke Nje­ mačke. Pavelić ustupa Dalmaciju Mussoliniju i u trav­ nju 1941. oni novače više tisuća ustaša ško­ lovanih za terorističke akcije u logorima Junka-puste u Mađarskoj i Borgotaru u Italiji. težila je za nacionalnim jedinstvom boreći se protiv Turaka. do 1913. Učinkovito organiziraju lokalne ustanke i atentate dok se komite zadužuju za uspostavu paralelne pravde bez milosti s izdajica­ ma i prikupljanje financijskih sredsta­ va. obrambenu organizaciju koju je 1933. Vladko Maček. Pavelić je pobjegao u Rim. VMRUstaše izlaze iz ilegale uz pomoć Hitlerove pobjede nad jugoslavenskom vojskom. ob­ javljuje Mile Budak. ministar bogoštov­ lja i nastave. Ustaše su se okoristili umješnošću VMR-a i privrženošću njegovih člano­ va medu kojima je Dimitrov Kerin ubojica Aleksandra I. Tajno društvo na vlasti nje Jugoslavije. Radi organizacije vlasti u Bosni ustaški režim angažirao je u travnju 1941. UTEMELJITELJ -om. postaje šefom "Nezavisne Države Hrvatske". Ove udarne postrojbe sastavljene su od hrvatskih emigranata unovačenih silom ili milom u Italiji. bor­ ci VMRO-a bili su nepogrešivo pove­ zani zakonom šutnje. predsjednik Hrvatske seljačke stranke. Hrvatsku građansku zaštitu. Zauzvrat tajno makedonsko teroristi­ čko društvo VMRO nudi mu svoju dragocjenu pomoć. Ustaše djeluju javno uz odobravanje katoličke hijerarhije i obavljaju prisilna pokršta­ vanja.

izgradili dosta terorista tijekom druge polovice 20. U tom duhu on utemeljuje bratstvo Mu­ slimanske braće." Te je riječi izgo­ vorio 1929. odgajati mlade za Sveti rat (džihad). Jedan od njih je i Hassan al-Banna (1906. Muslimanska braća. Egipat je tek izašao iz duga razdoblja eu­ ropske dominacije pa neki vjerski dužnosnici traže reislamizaciju dru­ štva koje smatraju previše zapadnjačkim. Godine 1933. egipat­ ski učitelj Ismailia Hassan al-Banna.Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Vjersko društvo političkoga cilja. ISLIM DA MUSLIMAN IMA ZADA- tak da oživi slavu islama promičući ponovno ro­ đenje njegovih na­ roda. Imajući to u vidu svaki novi član priseže da će čuvati najapsolutniju tajnu o or­ ganizaciji bratstva. ponovno uspostaviti običaje koji odgovaraju naj­ radikalnijem islamu. posebno glede že­ na. Hassan al-Banna je premješten u Kairo. To je cilj koji se priprema više od pola stoljeća. a drugi tajni odnosi se na njegove aktivnosti destabilizacije koje žele ostvariti njegov 171 Tajna politička društva .. Tu prenosi sjedište Amblem Muslimanske braće: dvije prekrižene sablje koje znače sveti rat islamskoga fundamentalizma.). obnavljajući njegove zakone. "Mučenik je naš zavjet" Bratstvo ima dva različita aspekta: je­ dan je karitativan. Pre­ ma njegovim riječima radi se o tome da se "okonča strani duh u kućama". Vjerujem da islam­ ska zastava mora domi­ nirati čovječanstvom i da je zadatak svakoga muslimana odgajati svijet prema pravili­ ma islama. Propovjednik i muslimanski teo­ log. Osim toga mora prisegnuti vjernost pravilu koje potiče da je "Kur'an naš zakon.-1949. medij i kontroverzna ličnost. Njegov je program otvoreno fundamentalistički: uskladiti politiku s kuranskim zakonom. NASLJEDNIK intelektualac. Oni su nadahnuli tj. projekt. prototip su islamističke fundamentalističke organizacije. Na čelu udruge utemeljene početkom T ARIK RAMADAN JE NEDVOJBENO ATIPIČNI bratstva kojem za nekoliko godina daje nacionalni predznak. Međutim njegovi protivnici motreći pom­ no razloge koje namjenjuje muslimanskoj zajednici vide u njemu opasna islamista na desnoj liniji njegova djeda po ocu Hassana al-Banna. džihad naš život. Tijekom go­ dina organizacija se ustrojava u potpuno ratničkoj orijentaciji. Ti­ jekom Drugoga svjetskog TARIK RAMADAN. mučenik naš zavjet". utemeljitelja Muslimanske bra­ će. stoljeća. prozelitski. blizak alterglobalističnim krugovima često intervenira u francuskim glasilima u ime sinteze između islama i Republike. on smatra da je povratak izvorima islama nužan kako bi Egipat ponovno pronašao svoj identitet..

Njezin vođa. Priznanje neuspjeha ili vrhunska laž bratstva koje. utemeljuje organizaciju tajne vojske. Tajna politička društva 172 . odbija potvrditi da postoji me­ đunarodna organizacija Muslimanske braće. Ciljevi i sredstva ostaju isti. Tako u Siriji Mus­ limanska braća organiziraju atentate protiv stranke Baas Hafeza el-Assada koja je po njihovu mišljenju kriva što vodi previše laičku politiku. stanovnik Egipta. časnici bliski redovima bratstva ubijaju pred­ sjednika Sadata koji je sam bio bivši član bratstva zbog njegova približavanja Izraelu. Reakcija je brza: Braća ubijaju predsjednika vlade al-Nokrachija u veljači 1949. Braća i terorizam Od 50-ih godina prošloga stoljeća orga­ nizacija je postala nepobitan čimbenik egipatskoga političkog života. Rada slične pokrete kao što su Braća Kuvajta. Iraka koje financira Saudijska Arabija. Isto tako 1988. ali ostaje veoma kritična prema novom egipatskom lideru kojeg poku­ šava ubiti 1954. školovanje i obrazovanje članova. U siječnju 1991. Međutim koordinacija između matičnog bratstva u Egiptu i bratstva kćeri je teška jer ona želi autonomiju. zabrinuta zbog njegova jačanja. Sudjeluje u revoluciji 1959. iako u određenim arap­ skim zemljama javno. u Jordanu tijekom demonstracije potpore Iraku Saddama Huseina Muslimanska braća spaljuju izraelsku zastavu. Muslimanska braća se posebno hvale aktivnom voj­ nom potporom protiv države Izrael utemeljene 1948. Na­ pokon u bazi red ima falange ratnika koje su mu podčinjene.rata podupire naciste antisemitizmom. Nekoliko dana poslije ubijen je i al-Banna. Istodobno organizacija se širi i postaje pravi obrazac terorizma na Bliskom is­ toku. Jordana. Nakon rata njegov način funkcionira­ nja. Situacija je danas takva da je organizacija više nalik nekoj difuznoj tvorevini nego strogo organizi­ ranom redu. Ondje pro­ miče određen broj stajališta o islamu u društvu koje poziva na islamizaciju Europe i koje je u suprotnosti sa slikom o umjere­ nosti koja im je dana u medijima. veoma strukturiran služi kao mo­ del velikom broju islamističkih pokreta: "vođa" upravlja bratstvom. na vratima Egipta. Pomaže mu određen broj službi koje su raspoređene po terenu prema sekcijama odgovornim za propagandu prema stanovništvu. nastavlja igrati tajanstvenu ulogu u svojoj potpori islamističkom terorizmu? Sigurno je da se mozak i druga osoba po važnosti u al-Qaidi. koja dovodi Nasera na vlast. Iako se Ramadan brani od svakog povezivanja između misli svojega djeda i svoje. zabranjuje red. Ayman al-Zawahiri školovao u njihovim redovima. Ali vlada. MUSLIMANSKE BRAĆE? 90-ih godina prošlog stoljeća pod imenom "Muslimani i muslimani Švicarske" održa­ va sve više javnih konferencija. ipak mu je u više navrata iskazao dirljivu počast posebno u svojim kritikama u odnosu na cionizam.

nekadašnji alžirski zastupnik i Jean-Jacques Susini.. utemeljuju još bez točnoga cilja "Orga­ nizaciju tajne vojske". Situacija će se od sada samo pogoršavati sve do "tjedna barika­ da" u siječnju 1960.. s tim da je za dvojicu po­ sljednjih utvrđeno da su krivi za ubojstvo inspektora Gavouryja. OAS. i u ožujku 1968. propao je. OAS "métro" vrlo se brzo . OAS ulazi u očajnički smrtonosni otpor napuštanju francuskog Alžira. 26. Nije li. nacionaliste revanšiste. travnja 1961. izjavio pred 500 000 okup­ ljenih Alžiraca koji su ga dočekali: "Razumio sam vas!"? Ali ubrzo će se ra­ diti o nerazumijevanju jer de Gaulle je učinio izbor. a više od 200 je ranjenih. Za ostale brzo će stići pomilovanje. Albert Dovecart i Claude Piegts. rojaliste i antirepublikance.. Poginulo je 36 osoba. Svjesni da se borba može voditi samo u Alžiru. simpatizeri OAS-a demonstriraju u Alžiru pred velikom poštom i defiliraju po rue d'Isly gdje vojska otvara vatru.počinje razlikovati po članstvu. Vojnici koji su nakon propa­ log puča odlučili nastaviti borbu da bi sačuvali Alžir za Francusku dolaze u velikom broju kako bi ojačali redove OAS-a koji je do tada prema Susinijevim riječima bio "prazna školjka". Optuženo je 3680 osoba. čiji glavni zapo­ 173 Tajna politička društva . mnogo ih je predano zakonu. Najžešći pristaše francuskog Alžira ipak su na trenutak mogli vjerovati da ih general de Gaulle neće napustiti. ILO JE DOVOLJNO TELEVIZIJSKO obraćanje generala de Gaullea pa da bi se Francuze uvjerilo "da ne trebaju slijediti mrsku i glupu avanturu ustanika u Alžiru. OAS PRED zalo milostivim u odnosu na OAS-ove teroriste? Sudeći po brojkama jest. Nisu li već 1954. Pierre Lagaillarde. vjednik postaje Salan uz pomoć jednog drugog pučista. Nova oslobađanja do­ godila su se u prosincu 1965. a buntov­ nici nemaju drugog izbora nego da bježe i odu u ilegalu. ožujka 1962. Jean-Marie Bastien-Thiry.. Ustanak je propao. student medicine neki su od takvih. u ožujku 1966. bivše pripadnike SS divizije Karlo Veli­ ki. sve pobornike reda i spremne da se za nj bore." Puč "šačice umirovljenih generala" izve­ den u noći 23. Zajedno će organizirati OAS. s padom Dien Bien Phua i gubitkom Indokine osjetili gorčinu odricanja? Kod alžirskih Francuza ima ih također mnogo koji u tom pothvatu "otpora" vide jedinstvenu i zadnju slamku spasa. Tu još ima nekoliko vojnih osoba.iako prokla­ mira iste ciljeve kao i njegova alžirska sestra . Svi se sjećaju obećanja što ih je u više navrata ponav­ ljala vlada da će zadržati francuski Alžir te smatraju svojom zadaćom pružiti otpor tomu. prve amnestije progla­ šavaju se od 1964. vrativši se na vlast 1958. zvan "monokl". General Salan koji J E LI SE FRANCUSKO PRAVOSUĐE POKA- "Izgubljeni vojnici" francuskog Alžira U Madridu je Susini stupio u vezu s generalom Raoulom Salanom. sudovi su pro­ glasili 41 smrtnu kaznu od kojih su samo četiri izvršene. međutim čini se da je igra završena i da ništa neće zau­ staviti hod prema neovisnosti. i pokazati odluč­ nost aktivista." koju vodi André Canal. Među njima ima mnogo ponosnih časnika koji ne podnose da vojska tako napusti s Alžirom dio domovine. ali mnogo ih je koji smatraju da pod svaku cijenu treba nastaviti borbu. Roger Degueldre. ali to je neobična mješavina koja okuplja antidegaulliste. petenovce. Optuženi nakon Tjedna barikada iskoristili su svoje pri­ vremenu slobodu da pobjegnu u Špa­ njolsku.Izgubljeni vojnici OAS-a Više od godine dana u Alžiru i u Parizu strepe od tri slova. generala Edmonda Jouhauda. počevši od članova opasne i tvrde "Misije III. U Madridu u siječnju 1961. Salam i Susini potiču u Parizu stvaranje metropolskog ogranka koji su povjerili kapetanu Pierreu Sergentu.

a revolucionari rehabilitirani. donesen je nacrt zakona za potpunu amnestiju oso­ ba vezanih uz alžirski rat. Godine 1982. PRAVDOM je najprije osuđen na smrt. Taj glavni stožer pokriva tri glavne strukture OAS-a: ured za organizaciju masa (OM). travnja 1961.Izgubljeni vojnici OAS-a Strogi ustroj Oko Salaria i Jouhauda uspostavljeno je visoko vijeće OAS-a u kojem se nalaze general Gardy. Tekst zakona će biti prihva­ ćen. a od civila Susini i doktor Perez. za političku akciju i pro­ pagandu (APP) dodijeljen Susiniju te ured za informiranje i operacije (OPP koji je podijeljen u središnji informa­ tivni ured (BCR) i ured operativne akci­ je kojim upravlja pukovnik 1. zatim na do­ životnu kaznu zatvora bit će pomilovan 1968. Tajna politička društva 174 . u Alžiru. REP-a (strana padobranska pukovnija) Roger Degueldre. osuđen na istu kaznu oslobođenje 1967. No uslijedila je živa polemika. O posljednjim točkama zakona žestoko će se raspravljati jer će François Mitterrand od Pierrea Bértégovoya zahtijevati da zatraži odgovornost svoje vlade. pukovnici Gardes i Go­ dard. Raoul Salan i Maurice Challe 23. a odnosila se na revizije karijera i primanja ustaničkih časnika u vojnu pričuvu. nekoliko sati poslije puča. Jouhaud. stožerni član OAS-a na čelu Generali Edmond Jouhaud.

Jean Gorel. ako je potrebno. njihovih simpatizera. "Cimeter­ re" ima funkciju rizničara. U Constantinu i Oranu stvaraju se delegacije. . i 5. on uvodi neku vrstu revolucionarnoga poreza naplaćujući subskripcije za koje su Francuzi u Alžiru zamoljeni da se oda­ zovu. ali organizacija vrlo brzo prelazi na akcije potpuno drugačijih razmjera: ubojstva i bombaški napadi i postaju argumenti OAS-a. OAS nedvojbeno okuplja više od ti­ suću članova stvarno aktivnih.Izgubljeni vojnici OAS-a njegovih komandosa Delta. kada želi" Od ožujka 1961. kada želi. Policija rastjerava povorke nečuvenom brutal­ nošću: u postaji podzemne željeznice Charonne nađeno je osmero poginulih. pomoć u logistici. ponajprije članovi FLN-a i njihovi simpatizeri. Sedmoga veljače 1962.. Eksploziv je bio podmetnut u kuću Andréa Malrauxa.. Očaj doseže vrhunac. Njegovi ci­ ljevi. Namaknuli su i bogatstva iz svi­ jeta slavnih i poznatih pod prijetnjom odmazde. tj. na alžirskim zidovima pojavljuju se na brzinu obojena tri slo­ va "OAS". sim­ bola francuske države. osobne dokumente. "Gdje želi. Komandosi de Gueldreove Delte dolaze na loš glas zbog ubojstava više policijskih komesara i inspektora. povećava se broj bombaških napada ko­ je prouzrokuju stotine žrtava. Čak i u vojsci OAS je zadržao dovoljno veza da može nabaviti oružje pa." Od travnja 1961. Pljačka alžirske banke u Oranu donijela im je najmanje 20 mi­ lijuna franaka. atentati su prevršili svaku mjeru. ožujka bilo je najmanje 120 aten­ tata za koje je odgovornost preuzeo OAS. U Alžiru i u Parizu slijede "plave noći" tijekom kojih je katkad podmetnuto više od 30 bombi. a OAS diskreditiran u očima francuskog stanovništva koje je sutradan masovno demonstriralo ispred Bastille. Drama je okončana. de Gaulleova mini­ stra. a OAS će biti neu­ morno proganjan. Tijekom operacije "Rock n'Roll" 4. čak ga i proizvodi. Plakat OAS-a kojim se pozivaju Francuzi da odbace politiku generala de Gaulla i prepuste francuski Alžir u ruke Fronte za nacionalno oslobođenje Alžira. a njima upravljaju potpukovnik Château-Jobert i general Jouhaud. ali može računati na potporu velikoga dijela alžirskih Francuza da dobiju zaštitu. ali isto tako i gaullistička vlast i njezini predstavnici te šire alžir­ sko civilno stanovništvo kako bi posvu­ da zavladao teror u skladu sa sloganom objavljenim na zidovima: "OAS udara gdje želi. U igri su velika financijska sredstva: OAS pro­ valjuje u banke katkad uz dobrohotnu pomoć nekoliko direktora. Djevojčica od četiri godine okrut­ no je iznakažena.

Sergea Berniera i trojice Mađara: Laszla Varge. gotovo je 20 sati i general je izašao iz Elizejske palače uputivši se u zračnu luku Villacoublay. Jouhaud je uhićen 25. Kada komandosi otvaraju vatru s dviju strana ceste. Gérarda Buisinesa. a predsjednik je ostao neozlijeđen. Poslije pus­ tolovine u Petit-Clamartu OAS se neće ra­ zoružati i ponovno će pokušati u kolovozu 1963.Nemilosrdna borba U borbi protiv OAS-a vlada ne štedi sredstva i angažira sve policijske i žandarmerijske službe s općim uputama. Degueldre dva tjedna poslije. tajni agenti te skupine. Pascala Bertina. Louisa de Condéa. 14 metaka izrešetalo je predsjednički DS. "Izvukli smo se". Dvadeset drugi je kolovoz 1962.. Pierrea Magadea. Njegov je glavni cilj srušiti generala de Gaulla. napad kamionom samou­ bojicom na Elizejsku palaču uoči puča.. povjerena je briga za organizaciju poseb­ ne neslužbene postrojbe koja će upo­ trijebiti sva sredstva. posebno namije­ njena za razbijanje aktivističkih mreža. zadovoljno će reći general dodajući: "Ta gospoda loše ciljaju!" Quai des Orfèvres. Inženjer naoružanja. mučenjima i pod­ metanjima eksploziva. Hajka na aktiviste ipak donosi plodove i OAS je ozbiljno osla­ bljen. Lucienu Bitterlinu. trav­ nja pada Salan. Jean-Marie Bastien-Thiry na čelu je skupine sastavljene od bivših pukovnika Alaina Bougreneta de la Tocnayea. Za neke je službena misija C sudske poli­ cija bila samo paravan namijenjen ma­ skiranju toga protuprirodnog saveza. predsjednička povorka se uspjela izvući i umaknuti. vjernom gaullistu. U sudskoj policiji stvorena je "Misija C". Najučinkovitiji će biti doušnici policije i neće se libiti da uspostave uske veze s FLN-om. Razmotreno je mnogo scenarija. deseci alžirskih školskih usta­ nova dignuti su u zrak. inspektor otkriva pogotke mecima na predsjednički Barbouzes. 150 čahura projektila pro­ nađene su na mjestu atentata.. Na putu ga čeka specijalna jedinica OAS-a u Petit-Clamartu nedaleko od Meudona.. DST. Barbouzes. Georges Bidault. Gyule Sarija i Lajosa Martona... bomba u Comédie Française. blizu Toulona. Taj atentat nije bio prvi pokušaj aktivista francuskog Alžira protiv de Gaulla. Povećavajući broj pljački protiv muslimana OAS se nada protunapadu FLN-a koji bi mo­ gao prisiliti vladu da reagira i možda razmotri svoju odluku. Atentati se intenziviraju u eks­ tremnoj i smrtonosnoj zadnjoj bitki za spas časti. Zasjeda u Orléansvilleu u prosincu I960. Nekoliko tjedana poslije njihov novi glavni stožer smje­ šten u hotelu Radjah napadnut je raket­ nim bacačem. pokušava ustrojiti novo "Nacionalno vijeće otpora" sa Jacquesom Soustelleom.. ožujka 1962. Medu onima koji su izbjegli policijskim racijama neki ekstre­ misti propovijedaju politiku spaljene zemlje. vojnu sigurnost. Teško je utvrditi bilancu terorističkih aktivnosti OAS-a. koji je zamijenio generala Salana na čelu OAS-a. Pucnjava je trajala samo neko­ liko sekundi. DS.. Dvadeset devetoga siječnja 1962. nazvane "Talion". Georgesa Watina i Jacquesa Prévosta. ATENTAT U PETIT-CLAMARTU " Bilo je tijesno. na brdu Faronu." reći će general de Gaulle izvlačeći se iz predsjedničkog DS-a koji je upravo izdržao hice OAS-ovih ubojica. a 20.. nji­ hov glavni stožer u zrak je dignula snaž­ na i smrtonosna eksplozija u kojoj je stradalo 19 osoba. generalom Gardyjem i pukovnikom Argoudom. Tajna politička društva 176 . platit će težak obol u toj nemilosrdnoj borbi. omiljena meta OAS-a. U malo više od godi­ nu dana postojanja ona je nedvojbeno izazvala smrt 1500 muslimana i više stotina Francuza. za­ duženi su da na teror odgovore terorom služeći se otmicama.

Andreasa Baadera. kojima se poslije pridružuje Urlike Meinhof. On i njegova družica Gudrun Ensslin. Godine 1959. Pedeset pet dana Italija je izvan sebe.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Anarhisti i južnoameričke gerile pokazali su im put: za Crvene brigade ili Direktnu akciju te za Frakciju Crvene armije klasna borba treba biti ilegalna i snažna. Djeca gospodar­ skog rasta i hladnoga rata zahtijevaju račune od generacije svojih roditelja i društva izobilja koje smatraju previše nejednakim. Tako u Latinskoj Americi počinje borba medu vladama što ih podupiru Washington i paravojne postrojbe ekstremne ljevice koje poku­ šavaju proširiti "trajnu revoluciju". svibnja.. šefa demokršćanske stranke oteli su ko­ mandosi. Nasljednici nihilista? Toga datuma već deset godina većinu razvijenih zemalja ugrožavaju na najvi­ šoj razini grupice koje zazivaju "oru­ žanu borbu" kako bi nestali kapitalizam i sramotni liberalizam. predbacuju rukovodećoj klasi njezinu preveliku bliskost pa čak i nagodbu s kapitalom ako ne i s posljednjim ostaci­ ma fašizma. U takvom se napetom ozračju stvaraju naoružane skupine na gotovo cijelom Aldo Moro otet je 16. katkad izrazito. osnivaju Crvene bri­ gade (BR). ITALIJA STREPI: Alda Mora. Protuzakonito uhićenje i smrt demokršćanskog lidera što su ih spret­ no inscenirale Crvene brigade duboko su uzdrmali Talijansku Republiku. smještenom usred glavno­ ga grada što je dodatno izrugivanje režimu. revolucionarni lider Fidel Castro srušio je režim gene­ rala Batiste u Kubi. U Japanu se nalazi identično stajalište u mladeži koja osni­ va Japansku crvenu armiju. Šesnaesti je ožujka. Tako se pri susretu ljevičarstva i Trećeg svijeta rađaju tajna društva ekstremne ljevice koja propovi­ jedaju nasilje kao sredstvo djelovanja poput svojih nihilističkih predaka ili anarhista iz prethodnog stoljeća. nje­ gova žena Margherita Cagol i Albert Francescini 1970. a zatim su ga njegovi otmičari izložili pod zastavom Crvenih brigada. hlad­ no ubijaju Morine tjelesne čuvare prije nego što njega otimaju. Potvrđujući se kao predstav­ nici sindikalizma protiv poslodavaca. Po nalogu Marija Morettija. Deve­ toga ožujka napokon nalaze predsjed­ nikovo truplo izrešetano mecima u Renaultu 4. članovi Brigada podruguju se sna­ gama reda šaljući im Morina pisma. navodeći ih na pogrešne tragove. osnivaju frakciju Crvene armije (RAF). 177 Tajna politička društva . Latinoamerički obrazac Ove europske grupe nadahnjuju se sve. ilegalne ljevičarske skupine os­ novane prije deset godina. PROLJEĆE 1978. tadašnjega vođe Bri­ gada. U Ita­ liji troje studenata: Renato Curcio.. latinoameričkim pri­ mjerom. savršeno pripremljena devetorica muškaraca trenirana mjesecima. pri­ padaju generacije koja stigmatizira ponašanje njemačkoga naroda prema nacizmu smatrajući kako zlo još teče njemačkim žilama. Mediji stalno izvješćuju stanovništvo u strahu pred očevidnom nemoći političke klase i policije: malena skupina ljudi uspijeva se sama oduprijeti moćnoj Italiji.. U Njemačkoj se mladi stu­ denti također oslobađanju nametnutih ograda u zemlji koju smatraju da je obilježena nacizmom pa u lipnju 1970. Skupina je zapamćena kao "Baaderova banda" po imenu svojega karizmatskog šefa. Nađen je mrtav u prtljažniku automobila u Rimu 9. ožujka 1978. pripadnici Crvenih brigada.

ubila više od 30 000 ljudi. Teror i tajna kao sredstva djelovanja Ilegalne grupe ekstremne ljevice prihva­ ćaju različite strategije čija je zajednička crta zadati strah. Na njoj se temelji us­ pjeh njihovih operacija zaplašivanja.koje brojčano nadilaze redovitu vojsku koja se suprotstavlja smrtonosnoj gerili. ilegalnom orga­ nizacijom od više od 10 000 vojnika i strateškom političkom upravom koja izaziva divljenje zbog smionosti i pre­ ciznosti svojih terorističkih aktivno­ sti". Većina tih ile­ galnih naoružanih društava poražena je u svojem pothvatu osvajanja vlasti os­ im časne iznimke sandinista koji 1979. No njihovo je razmišljanje imalo utjecaja na velik broj europskih skupina. izumitelj koncepta "terorizma pročišćivača". urugvajske oružane snage proci­ jenile su kako tupamarosi formiraju "dvostruku vlast s vojnim aparatom od više tisuća boraca. Godine 1972. U poče­ tku je ta strategija funkcionirala: 1972. uspijevaju srušiti nikaragvansku dinas­ tiju Somoza. Montonerosi u Argentini. MIR Miguela Enriqueza u Čileu. uvjereni u svoju snagu objavili su rat oružanim snaga­ ma: za nekoliko mjeseci bili su pobije­ đeni. Fronta nacionalnog oslobođenja Farabunda Martija u Salvadoru ili gru­ pa Marighella u Brazilu. Zbog toga im je tajna temeljni element. Ta skupina nastala 1962. T IJEKOM 60-ih I 70-ih GODINA PRO- južnoameričkom kontinentu. Tako je u Peruu "Staza svjetlosti" izme­ đu 1978. No njihov je uspjeh bio kratka vijeka. a ne smijemo zaboraviti ni Tupamarose u Urugvaju. Međutim veoma prag­ matični tupamarosi smatrali su kako se kubanski model ne može primije­ niti na državu i da bi trebali voditi intenzivnu gerilu kako bi se "pojavili kao vlast unutar druge vlasti". maoistički teo­ retičar. MODEL ZA EUROPSKE MILITANTE šlog stoljeća jedan je urugvajski pokret postao obrazac terorizma južnoameričke ekstremne ljevice: radi se o tupamarosima. tako je nazvana u znak sjećanja na borbu Inka protiv španjolskih osvajača da bi odsad vodila revoluci­ onarnu borbu. a neki su morali u izgnanstvo. i 1992. zatočeni. Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja Nika­ ragve. ubijeni. kada je uhićen njihov vođa Abimael Guzman. Sve su sastavljene od sa­ vršeno treniranih paravojnih postrojbi Tajna politička društva 178 .

generalni direktor Renaulta ubijeni su jedan za drugim 1985. Tim ilegalnim društvima poma­ gale su često druge skupine istoga tipa. kako udariti na točno određeno mjesto u potkoljenicu da se slomi noga". da bi zatražio oslobađanje člano­ va RAF-a. U njihovu slučaju jasno je da su se okrenuli od svojih prvotnih ide­ ala ravnopravnosti svjedočeći o sve užim vezama s narkokartelima. šefa njemačkih po­ slodavaca. po­ čevši od vizije društva u smislu klasne borbe koja je zajednički nazivnik veli­ kom broju poziva. bivšega nacista. Većina članova prošla je neku obuku ili barem pripremu. U Francuskoj skupina Izravne akcije koju je 1979. poput članova Direktne akcije koji su u zatvoru od 1987. Nathalie Ménigon i Joëlle Aubron. bivši član organizaci­ je Prima Linea. članovi Direktne akcije. a zatim u rujnu 1977. a ekstremna ljevica nije ih uistinu kritizirala unatoč tomu što su pribjegavali nasilju. General Audran. "učili su vas kako znalački razbiti gubicu nekome. Danas se zna da je ta frakcija iskoristila pomoć druge terorističke mreže i potpore Stasija. U Italiji moć komu­ nističke partije objašnjava kako su Crvene brigade dugo vremena imale velik broj pristaša. Otimaju važne ličnosti po­ put Ingrid Bétancourt koju drže zatvo­ renu od 2002. Njihovo zatvorsko iskustvo nije bilo strano radikalizaciji njihovih zahtjeva i njihovih ak­ cija. istočnonjema­ čke tajne službe. jasno je da svi dijele određen broj vrijednosti.Brojni atentati koje su počinile Crvene brigade ili banda Baader plod su kulta tajne povezane sa strategijom kaosa. Očito je iskustvo nasilja neka vrsta inicijacijskog obreda. Te skupine prakticiraju i bombaške aten­ tate i otmice. brani­ telja palestinske stvari oteo zrakoplov 1977. ravnatelj međunarodnih odnosa u Mini­ starstvu obrane i Georges Besse. Služiti stvari Iako je teško definirati tipičan profil članova političkih društava. Jean-Marc Rouillan. Ovi geriljerosi bore se od 60-ih godina prošloga stoljeća protiv velikih zemljoposjednika. ute­ meljio je Jean-Mar Rouillan izvršava seriju smrtonosnih atentata 80-ih godi­ na prošloga stoljeća. i 1987. 179 Tajna politička društva . Ali taj potpuni angažman nije do­ voljan. Tako je FPLP Georgesa Habachea. tijekom suđenja 1994. i likvidirala Hanns-Martina Schleyera. Tako je frakcija Crvene armije otela. Stoga još i danas mnogi odbijaju osuditi vlastito nasilje. Uporno su odbijali poreći svoja djela pred sudom. Kao što izjavljuje Massimo Prandi. pred­ sjednik. Jer stvar je važnija od sve­ ga. Često su čla­ novi utemeljitelji tih skupina bili mladi studenti rođeni poslije rata. U početku jednostavne seljačke paravojne formaci­ je FARC je postao prava ilegalna solda­ teska za koju se danas smatra da broji 15 000 ljudi. Osim Crvenih brigada i bande Baader-Meinhof poznat je i slučaj FARC-a (Kolumbijske naoružane revo­ lucionarne snage). talijanske skupine pove­ zane s Crvenim brigadama.

jedan od ideologa Crvenih brigada. Odgovoran je za smrt više od 1500 lju­ di među kojima je i vlasnik Marks and Spencera 1973." Isto mišljenje prevladava u Nje­ mačkoj. i inspektori DST-a. roden 1949. izazivao je policiju više od 20 go­ dina. Z AŠTITNI ZNAK MEĐUNARODNOGA Banda "Baader-Meinkopf ". također uzima kao taoce članove OPEC-a 1975. "poglavlje BR-a je praktički zatvoreno. RAF opstao. osuđuje na doživotni zatvor zbog serije ubojstava počinjenih u Parizu 1975. zapatistički pokret oživio borbeni plamen kod seljaka u Chiapasu koji su se suprot­ stavili državi koja ih prezire. Školovao se za vrijeme hladnoga rata studirajući u Moskvi gdje je stupio u vezu sa Stasijem i podupirao pale­ stinsku stvar kojoj je služio oružjem. Kao što je to pre­ poznao Enrico Fensi. Kao znak vremena Carlos danas slijedi trag "revolucionarnog islamizma" nakon 11. U toj je fazi poraz Crvenih brigada poraz same hipoteze o oružanoj borbi u našoj zemlji. kao Illitch Ramirez Sanchez u Vene­ zueli. Oružana borba je promašila sve političke i društvene cilje­ ve koje je objavljivala u deset godina. mladi idealisti zavedeni u zločin. OD MARKSIZMA-LENJINIZMA DO ISLAMIZMA terorizma Carlos. rujna 2001. krajnji argument zbog očajničkih motiva.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Između poraza i obnove S odmakom valja konstatirati da se či­ ni kako su grupice ekstremne ljevice između 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća izgubile bitku.. Zakuku­ ljeni lik subcomandantea Marcosa kako puši lulu postao je amblem novog obli­ ka borbe ekstremne ljevice koja se zna služiti nasiljem i medijima.) Tajna politička društva 180 . Potkraj hladnoga rata gubi svoju potporu i napokon je izru­ čen francuskom pravosuđu koje ga 1997. (Tjeralice njemačke policije 1972.. gdje je unatoč smrti utemelji­ telja. u pi­ smu naslovljenom berlinskom dnevni­ ku Junge Welt ovi vode priznaju da je "koncept frakcije Crvene armije stvar prošlosti". I drugdje se borba nastavlja kao u Meksiku gdje je od 1994. "koji su se ubili" tijekom boravka u zatvoru. Ali 1996.

U istom razdoblju Prizor iz ulice u Belfastu 1972. Iako je red zabranjen 1837. OTKRAJ TRAVNJA 1916.. To je strašan "krvavi Uskrs". tajno unionističko društvo potpuno posvećeno slavi prote­ stantske Engleske.. Oduvijek su ti landlords tražili čvrstu potporu Londona i su­ protstavljali se svakom obliku autono­ mije. 1300 os­ oba je ranjeno. Krvava i slijepa borba gdje se ideal gubi u velikom kriminalu. tri kratice iza kojih se kriju pristaše angažirane borbe protiv navodnog tlačenja države. ponovno se pojavio potkraj 19. Irish Volunteers i Irish Republican Brotherhood (IRB) bacaju oko 1100 naoružanih ljudi u ustanak bez presedana protiv britanske vlasti. ETA. Na ulicama Dublina engleske postrojbe ubile su više od 300 ustanika. više od 3000 uhićeno. KADA JE većina i irskih i engleskih voj­ nika na fronti.. prote­ stantski kolonizatori Škoti i Englezi koje je dinastija Tudor od 16. U Sjevernoj Irskoj više naraštaja znalo je samo za rat koji je suprotstavljao ilegalce IRA-e britanskoj kruni. to više što je situacija postala nerazmrsiva: s obzirom na stanovništvo koje je većim dijelom siromašno i katoličko. Oni su uostalom u 15. stoljeću stvorili oranijski red. dva ilegalna društva. 16 osuđeno na smrt. FLNC. stoljeća te vlada kao gospodar u Ulsteru do te mjere da su neki govorili o "Oranijskoj državi". Britanska kruna ne šali se s irskim nacionalistima.Oružana i ilegalna borba nacionalista IRA. stoljeća naseljavala na sjever otoka drže ključeve poljoprivrednog i industrijskog bogat­ stva zemlje. .

uglavnom su mladi proizašli iz katoličkih geta Sjeverne Irske ili studenti fanatici iz Dublina i Corka. službeno pri­ hvaćaju načela "revolucionarnog rata": 20. bori se i za afirmacije engle­ skih interesa u Irskoj.) na kraju kojega jug otoka dobiva neovisnost. prosinca 1973. a zatim se stapaju sa šutljivom gomilom.. paravojna tajna skupina. za koje se misli da ih ima oko 150. tj.U TAJNI ISTINSKE IRA-E šačica boraca Privremene IRA-e koji su se suprotstavili mirovnom pro­ cesu između katolika i protestanata. čiji je cilj uvijek "rušiti fran­ cuski kolonijalizam". "Udarati do pobjede" Irski slučaj nije izoliran. potiče tri godine poslije građanskog rata ljudi u civilu ubijaju ulicama Dublina. Radi se o borbi za identitet. U španjolskoj Baskiji separa­ tisti organizacije Euskadi Ta Askatasuna (ETA). osnovane 1959. do 1921. proizlaze frontalne oporbe u su­ parničkim i tajnim skupinama. I STINSKU IRA-u UTEMELJILA JE 1997. Fronta za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) organizira od 1976. Ti naoružani militanti. pet vojnih i dva civilna predstavnika Sinn Veina (vjero­ jatno bivši visoko rangirani članovi koji danas zasjedaju u regionalnoj skupštini Stormonta) koji odlučuju koju politiku treba prihvatiti u odno­ su na mirovne sporazume. Zapovijed je "udarati do pobjede". a da se policija ili uprava IRA-e ne mogu infiltrirati u njih niti ih kontrolirati. ubijaju predsjednika vlade i nasljednika generala Franca. utemelji­ telj baskijskog separatističkog pokreta: Tajna politička društva 182 . Luisa Carrera Bianca u središtu špa­ njolskoga glavnog grada. kolovoza 1982. Iz ustanka iz 1916. bila je s 99 atentata najsilovitija. stoljeću nalaze se i druga nacionalistička dru­ štva koja se rađaju u ilegali i ustrojava­ ju za borbu protiv dominacije sile koja se smatra neprijateljskom. Trebalo je čekati desetljeća prije nego što je vlada pristala pregovarati s irskim borcima za neovisnost. napadaju policijske postaje. Poraz ustanka iz 1916. U Europi se na tom planu proslavljaju tri skupine: IRA u Irskoj. Paket bomba IRA-e ubila je pet osoba u Coventryju u kolovozu 1939. ilegalnim autonomnim jezgra­ ma koje izvode atentate. Noć 19. U 20. Vrhovna instancija te ilegalne organizacije Army Council (AC) oku­ plja sedam članova. Sve su odabrale oružanu borbu povezujući terorizam i gerilu. Na otoku ljepote. "plave no­ ći" tijekom kojih se dižu u zrak državne građevine. Istinska IRA raspolaže brojnim agentima u En­ gleskoj. stvaranje IRA-e (Irish Republican Army) koja se proslavlja u ubojitom građan­ skom ratu (1919. kao što je naglasio Julien de Madriaga. ETA u španjolskoj Baskiji i FLNC na Korzici. Tako tijekom englesko-irskoga Ulster Volunteers Force. stvaranje drža­ ve koja odgovara baskofonom kultur­ nom entitetu.

leteće kolone ili skupine od "12 aposto­ la" u najvećoj tajnosti zadužuju za osjet­ ljive napade ili ciljana ubojstva. imala mnogo raskola. Radi više sigurnosti ETA je opremljena baza­ ma u inozemstvu. 183 Tajna politička društva . ali su na kraju oslobođeni krivnje nakon što su na suce i porotu bili izvršeni pritisci. taj "baskijski identitet" za koji se dobro vidjelo da je slomljen. P OTKRAJ 70-ih GODINA MALA SKUPI- "Mišićava" konferencija za novinstvo koju organiziraju borci za neovisnost Korzike 1996. Paralelno je Irish National Lebration Army (INLA) isto tako oda­ brala terorizam prije nego što se raspala u mnoštvo grupica specijaliziranih za atentate. Korzikanski slučaj je još očitiji. posebno u Francuskoj. Drugi običaj koji proizlazi iz tajne jest uspostavljanje decentraliziranih struktura čija je organizacija neprozirna pa se veoma teško infiltrirati u njih." Unutarnje borbe i širenje tajnih struktura Iako se članovi nacionalističkih društa­ va nikad nisu međusobno dijelili prema cilju koji trebaju postići . Poput Sicilije Korzika je isto tako područje gdje se tajna društva nastoje konstituirati kao prava protuteža vlasti. namijenjenima da skrivaju teroriste u bi­ jegu ili da školuju komandose u očeki­ vanju akcije. čini se da su se od sredine 80-ih godina pro­ šlog stoljeća nacionalisti i mafijaši sporazumjeli kako bi točno razgrani­ čili svoja područja djelovanja. otmice i iznude: Irish People Libaration Organization (IPLO). pribjegavanje nasilju smatrali su se jedinim načinom oču­ vanja toga ugroženoga identiteta. onaj tko je zadužen za njih mora ih i uništiti. (.). Tijekom svih tih godina "Morski po­ vjetarac" je održavao veze s korzikanskim nacionalističkim tkivom. Tako je IRA potkraj 60-ih godina kad se angažirala u pomirbi s britan­ skom vladom. ali i o toj mafiji u sjeni čija je štetna moć nepobitna. Odabrani. Banda pljačka blagajne među ko­ jima je ona banke Crédit Lyoannais u Bastiji 1982. ili genovske banke 1990. časni ili korumpirani moraju u isti mah vo­ diti računa o pritiscima grupa za neo­ visnost.MAFIJA U NACIONALISTIČKOM SVIJETU na prijatelja koji imaju običaj nalaziti se u kavani "Morski povjeta­ rac" u staroj luci u Bastiji utemeljuje skupinu koja izgleda poput prave ma­ fije." Ulazak u ilegalu. Takve manifestacije mogle su se održati samo uz prešutni pristanak vlasti. Manje brojni članovi ETA-e podliježu jednako tako apsolutno tajnoj upravi koja se na­ lazi na vrhu piramidalnog ustroja. Prva od tih manifestacija je sveti za­ kon tišine koji je za ove ilegalne skupine pitanje preživljavanja: pravilo je da se nikada ne oda drug i da se radije ide u zatvor nego da se "izdaju ideal i dru­ govi". Privremena IRA preuzela je zastavu nasilne akcije. Osjećali smo potrebu da potražimo svoje korijene. Otada se npr. Mnogi od njezinih članova optu­ ženi su za ubojstva. Kad se jednom pročitaju i rasprave.. To je posebno slučaj s irskim društvima koja dijele svoje postrojbe u bataljune koji primaju zapovijedi od vrhovnih vi­ jeća čiji se sastav i planovi drže u tajno­ sti. kad je opljačkano 120 milijuna frana­ ka..ne znači da su bili jedin­ stveni u izboru sredstava i načina bor­ be. ne napadaju više kamioni za transport fondova koje nadziru naci­ onalističke skupine. Isto se tako udarne postrojbe IRA-e. Pod pečatom ilegale Praksa tajne vidljiva je na svim razina­ ma. Potkraj 90-ih godina prošloga stoljeća prava IRA se potvrđu­ je kao glavno terorističko tajno društvo izvodeći atentate na slijepo."nacionalnom oslobođenju" . U redovima FLNC-a pod kukuljicama upute o funkcioniranju su jasne: "Svaki šef grupe mora preuzeti BI (interne biltene) koji se dijele. Devedestih godina "Ujedinjavao nas je neodređeni osjećaj da živimo s olovnom kapom na glavi. Catho­ lic Reaction Force (CRF) ili People's Re­ publican Army.

irsku političku stranku za neovisnost Irske služeći se za to reketom i zaplašivanjem. Fronte ribellu.Oružana i ilegalna borba nacionalista prošloga stoljeća FLNC se podijelila u tri tajne službe: FLNC . Ali povijest se ne zaustavlja ovdje.povijesni ka­ nal. . koje su izvršili članovi IRA-e. Sve su sastavljene od uvjerenih militanata. ETA nije nikad razoružana. iako je politika više puta bila blizu mi­ roljubivom rješenju. Napokon čini se kako članovi organi­ zacije unatoč međunarodnim pritisci­ ma tvrdokorno odbijaju položiti oružje. raspao sam. Korzikanska revolucionarna oružana fronta (FARC). ETA-i se predbacuju slična skretanja: grupa je nesmiljeno popustila rasističkoj napa­ sti. Resistenza i FLNC . Osim silovitih rasističkih napada korzikanskih nacionalističkih skupina na stanovnike Magreba koji stanuju na otoku. Clandestinu. Kako naglašava neki stručnjak za to. Fronte Patriotu Corsu i Aramata Corsa idu jedna uz drugu. no neki su spremni na više kompromisa u nadi za mir i političko rješenje korzikanskog pitanja. Gnusno ubojstvo katolika Rober­ ta McCartneyja u siječnju 2005. a to su obi­ čaji koji se kose s početnim idealima. No malo-pomalo gubi povjerenje stanovništva.koju neki smatraju "fašističkom".među kojima je opasni kolumbijski FARC ko­ ji je danas upleten u trgovinu drogom. sravnjivanje međusobnih računa skrenuli te paravojne skupine od njihovih izvornih ciljeva političke borbe. Još je gore što je sada utvrđeno kako je IRA u kontaktu s međunarodnim tero­ rističkim organizacijama na Bliskom istoku ili u Latinskoj Americi .. dok drugi igraju na metode trovanja odnosa. IRA je financirala i Sinn Fein.uobičajeni ka­ nal koji se 1997. Od samoproglašenih raskola politički krajolik otoka prilično je uzburkan: FLNC 5. "od ETE je ostala samo sumarna i manihejska ideologija rođena potkraj 19. svibnja. pokazao je zloči­ načku narav organizacije. Izdanci mafije Paralelno s tim drobljenjem nacionali­ stičkih skupina već se nekoliko godina konstatira tendencija k skretanju prema mafiji. njihove su veze s talijanskom mafijom javna tajna. Unatoč veoma okrutnim udarima što ih poduzima španjolska i francuska policija. Situacija je posta­ la takva da većina irskih katolika danas želi raspuštanje ilegalne skupine . banditizam. Štoviše.. Tako su nasilje. stoljeća sa ksenofobnim i rasisti­ čkim tendencijama koje uzdižu čistu krv Baska i njihova naslijeđena prava".

saveznički rad na čišćenju pobijedili su najveći dio Führerovih pobornika. Poraz sila osovine. antisemitizam. Iako ju je vlada raspustila. kandidat stranke ekstremne desnice MNR na lokalnim iz­ borima 2001. intelektualci ekstremne desnice odluču­ ju osvajati elite i promicati obnovu zapada prodirući u krugove vlasti.grupe "identitetskoga rocka" ili "kop de Boulog­ ne". Neki Internet je postao najučinkovitiji promidžbeni medij za mnoštvo fašističkih grupica koje na "zaslonu" mogu izbjeći ruci pravde. superiornost bijele rase. lju­ bitelj je SS glazbe. revolucionarni nacionalizam. srpnja 2002. Mladić koji je pokušao pucati na njega zove se Maxime Brunerie. kru­ žoci. članove novog otpora ili GUD-a . svojim službenima gla­ silima. sastav­ ljene više-manje legalno. tako poprimaju višestruke oblike kako bi se prikrile da bolje mogu širiti svoje ideje. . Iako nije bilo prave urote i čini se da je Maxime Brunerie djelovao sam.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice One tvrde da su izabrane nasljednice tisućljetnog Zapada kolebajući se između jeftinog poganstva i integrirajućeg katolicizma. ali 70-ih godina prošloga stoljeća taj fenomen poprima šire razmjere. Taj savez "nacionalnih revolucionara" okup­ lja od svih pomalo: pripadnike MNR-a. Nostalgija za Reichom i san o Zapadu Neposredno nakon Drugoga svjetskog rata europska ekstremna desnica je na umoru. istražitelji su raz­ mrsili cijelo klupko udruga i grupica ek­ stremne desnice koje su više ili manje usko vezane na Radikalno jedinstvo. REDSJEDNIK JACQUES CHIRAC 14. veliki je obožavatelj Trećega Reicha..stu­ dentskoga sindikata stvorenoga kao opre­ ku pokretu iz svibnja 1968. tvrda jezgra mišićavih i ksenofobnih na\ijača nogometnog kluba Pariz-Saint-Germain. organizacija se odmah ponovno rada iz pepela pod imenom Autentična mladost s internetskom stra­ nicom u SAD-u. Ova nebuloza sastavljena od 150 do 200 aktivnih militanata okuplja se oko ekstremističkih vrijednosti: rasizam. autonomne organizacije kojima gravitira četrdesetak osoba okupljenih u "Društvu misli": Grupa za istraživanje 185 Tajna politička društva . umalo nije izbje­ gao atentat kad je krenuo na tradicionalnu povorku na Elizejske poljane. U nekoliko godina stvorene su revije. One su samo izdanci zločinačkog nacizma za koji nikada ne treba misliti da je potpuno nestao. Grupice ekstremne desnice koje je teško identificirati. rock grupama.. otkriće uža­ sa nacističkih logora. No od toga razdoblja okupljaju se neki nostalgični krugovi kako bi održali uspomenu na Treći Re­ ich. i član veoma opasne orga­ nizacije Radikalnoga jedinstva.

Posvuda u Europi nastaju srodna društva. veći­ nom sinovi radnika. ali koje lukavo tkaju platno. neona­ cisti i huligani. Sadašnji Seminar Thule u uskoj vezi s članovima GRECE-a pro­ miče ideju o ponovnom rođenju "etni­ čki homogene" Europe. obilježena rasizmom. pri čemu 8 označava H. Oranjejeugd (Oranijska mladež) ili Voorpost-Nationalistische actiegroepen (nacionalističke avangardne skupine za akcije) medu najaktivnijima su u tim formacijama. ali i u SAD-u i Japanu.isto su tako znakovi raspoznavanja i način da se proizvedu protivnici i na europskom konti­ nentu i u Skandinaviji. GRECE. Računa se da u Francuskoj ima između 2500 i 3500 desnih ekstremista u sklopu različitih struktura. U sklopu toga društva razvija se "nova desnica". u Danskoj. dok huli­ gani bijesne obično na nogometnim stadionima ne libeći se usred utakmice pozdravljati Hitlerovim pozdravom. suprotstavili su se hipijima koji su nosili dugu kosu i odjeću s cvjetićima. Grensland. kolebajući se između poganstva izmiješanog s kelt­ skim obredima i fundamentalističkoga katolicizma. društvenim darvi­ nizmom i autoritarizmom. multikulturalan i miješan. Ali pokret koji je u početku bio pacifističan. razdraženog rasi­ zma i apologije nasilja. Raširena nebuloza Koristeći se nedvojbeno valom izbornih uspjeha što su ih izborile ekstremističke i populističke stranke.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice TKO SU SKINHEADSI? (doslovno: "obrijane glave") pojavili su se u london­ skom East Endu potkraj 60-ih godina prošloga stoljeća. Belgija štiti brojne ultranacionalističke formacije koje se sve više ili ma­ nje kriju iza javne fasade Vlaams Bloka (Flamanskoga bloka). Isti fenomen javlja se u Njemačkoj. Podijeljeni su između skinheadsa. Glazba "technohate" ili "vikingrock" način odijevanja. nostalgičari Reicha i pristaše krajnjega nasilja napredovali su u cijeloj Europi izrugujući se nacionalnim zakonodavstvima koja su često nemoćna. Skinheadsi. grupice krajnje desnice proširile su svoje članstvo i svoj način izražavanja u posljednjem deset­ ljeću. osmo slovo abecede."skinzini" . Medu njima Seminar Thule. rekonstruirane nordij­ ske mitologije. . stranke ekstremne desnice osnovane 1978. identitetskih grupa (GUDD npr. Ovi mladići. Ovi novi skinheadsi oblače se iz vojnih zaliha ističući bez skrupu­ la nacističko znakovlje. posebno u Bavarskoj. u Austriji. specijalizirane novine . Toliko formacija više ili manje struk­ turiranih sa slabo poznatim član­ stvom koje se nikad nisu povezale u savez. Neonacisti koji su uglav­ nom nastali u Elzasu vezani su uz njemačke grupice istoga tipa. Ovaj je preuzeo ime od staroga tajnog društva Thule čiji je amblem bio kukasti križ i koji je dobrim dijelom nadahnuo Hitlera za njegov doktrinalni korpus. u Švedskoj gdje je stranka Ny démocratie (Nova demokracija) stablo koje skriva šumu grupica otvoreno neona­ cističke orijentacije poput Riksfronten ("Fronta Reicha") ili Viit ariskt motstand ("Bijeli arijski otpor"). Ono što oni rado nazivaju "kultom skinheada" raz­ rađuje se oko obožavanja ikona nacizma. nogometne utakmice. a dvostruki 88 znači "Heil Hitler!". Neformalne bande okupljaju se na koncertima glazbe "Oi!" skupina Screwdriver ili Legion 88. antiegilatarizmom. Razočarani Nacionalnom frontom neki skinheadsi osnivaju društvo Blood and honour što je ponavlja­ nje devize SS-a. u Nizozemskoj.) koji se pozivaju na "krvnu zajednicu" ultranacionalisti (Francusko djelo ili petenovci). Osim jednos­ tavne provokacije to je način da jasno i glasno izraze svoj temeljni rasizam koji se izražava tijekom "pakibashinga" obrednih batinanja pakistanskih use­ ljenika. "konfiscirali" su ekstremisti koji će ga 70-ih godina skrenuti prema radikalnom nasilju i rasizmu. KINHEADSI S i proučavanje za europsku civilizaciju.

Provokacija je jednaka pi­ sanju grafita nadahnutih nacizmom na javnim zgradama ili oskvrnjivanjem grobova. Polazeći od straha da će nestati bijelo i frankofono stanovništvo. neonacisti koji su bjesnjeli u bivšoj istočnoj Njemačkoj smatrali kriv­ ima za ubojstvo nekog Afrikanca u Jean-Marie Le Pen. što je djelatnost koju su po­ sebno preuzeli članovi vrlo aktivnog Elsass Korpsa.. u Oklahoma Citvju. Nakon atentata 1995. Danas se računa da američkih ekstremističkih skupina ima oko 750 i da broje blizu 100 000 pristaša. Ove borbe nastavljaju se voditi u teškoj rasističkoj tradiciji obilježenoj nostalgijom za po­ litikom segregacije u odnosu na crno stanovništvo u državama staroga juga. poli­ cijske službe su uspjele neutralizirati vode rasističkih i paravojnih organi­ zacija. Posebno su se ljeti 2000. koje se izražavaju preko grupice Rodoljubnih mislilaca. Usto osim sve više mete­ ža i kaznenih ekspedicija pri susretu sa stanovništvom stranoga podrijetla neki ne prežu pred ubojstvom. propovijedaju "Québec suveren i francuski po jeziku" strogo za­ tvorene za sve useljenike. 150 000 primjeraka glazbene kompilacije sa zadahom SS-a podijeljeno je besplatno u školskim dvorištima. a koji je vlada raspustila u svibnju 2005. .. Više na sjeveru. predsjednika Stranke novih snaga 1977. čak i komandosa protiv pobačaja. u frankofonoj Kanadi grupe u Québecu poput Québec-Radical ili ka­ toličke fundamentalističke struje. u kojem je ubijeno 168 ljudi. Tako su 2004. Neonacistička propaganda i šakanje Program akcije tih grupica ekstremne desnice jednostavan je i brutalan: širiti nacionalsocijalističku propagandu po­ sebno preko rock glazbe nazvane "identitetski rock". njemački neonacisti sastavili program nazvan Aktion Schulhof. šefa GUD-a i Rolanda Gauchera. ultranacionalističke grupi­ ce u Québecu danas se poput europskih ekstremista nastoje usredotočiti na pot­ puno biološku koncepciju nacije. npr.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice I u Americi. S druge strane Atlantika borba ekstrem­ ne desnice usredotočena na White po­ wer što ga kanalizira Ku Klux Klan do kraja 60-ih godina postala je djelo neo­ nacističkih paravojnih grupica. brani­ telja nošenja vatrenog oružja. predsjednik Nacionalne fronte u društvu Alaina Roberta.

Javne proslave. Tako se svake godine 22. Isto su tako javne i manifestaci­ je što se organiziraju u Italiji u seocetu Predappio u kojem se nalazi Mussolinijev grob. neonacisti. U Bavarskoj je sjećanje na smrt Rudolfa Hessa u njego­ vu rodnom gradu Wunsiedelu prigoda za javna okupljanja nostalgičara Trećeg Reicha. Tajna politička društva 188 . ili četiri skinheada odjevena u crno (ukupno ih ima oko 400) smjenjuje danju i noću ispred njegovih smrtnih ostataka. Maštanje o vječnom zapadu i ushićenost arijskom rasom potiču ih da u velikoj mitološkoj staretinarnici spoje ranoeuropsko poganstvo s katoli­ čkim konzervativizmom tijekom inicijacijskih ceremonija u kojima se rame uz rame nalaze druid i svećenik. Njihov zajed­ nički cilj jest "stvoriti oslobođene na­ cionalne zone". U Francuskoj su se simpatizeri FN-a Jean-Marie Le Pena proslavili smrtonosnim kaznenim ekspedicijama. zatim da su počinili bombaški atentat na ruske useljenike u Düssel­ dorfu. tajni obredi Ovisno o različitim nacionalnim zako­ nodavstvima sve te skupine padaju više ili manje pod udar zakona što ih prisi­ ljava ako ne na ilegalu. Njima se ilegala sviđa jer im daje auru tajanstvenosti koja uznemiruje ljude. No to ih ne sprječava da se upuste u javne manifestacije kako bi se o njima govorilo. vole se praviti kao da to jesu. lipnja u Montséguru. U Španjolskoj borba protiv useljenika iz sieverne Afrike posebno mobilizira sku­ pine kao što su BBAA (autonomne baze) ili Radikalna akcija. svetištu katarizma. pa iako ne čine tajna društva u pravom smislu riječi. Šezdeset godina poslije pada Trećeg Reicha "smeđa kuga" nije ni izdaleka iskorijenjena. Svake godine više od 50 000 posjetilaca dolazi iskazati počast Duceu dok se tajanstvena počasna garda od tri Dessauu. drugim riječima cijele četvrti kamo ne mogu ući stranci i ljevičari.Britansko vojno groblje u Nizozemskoj oskvrnuli su 1993. a ono barem na najveću tajnost. održavaju proslave ljetnog solsticija.

scan. RUJNA U 8:45 PO MJE- snom vremenu Boeing kom­ panije American Airlines koji je prevozio 81 putnika udario : e punom brzinom u sjeverni toranj Svjetskog trgovinskoga centra u New Yorku. dok su oni koji su mogli napustili mjesto. usput rečeno (i dokazano). ilegal­ nu strukturu koja je u isti mah mreža i mjesto novačenja i školovanja musli­ manskih boraca. saudijske vjerske struje obilježene velikim puritanstvom i doslovnim čitanjem Kur'ana. odlučuje poduprijeti afganistanske mu­ slimane protiv sovjetskog imperija. "baza" objavila je rat Zapadu. prim. počela je istraga. čiji službeni ateizam od njega čini istinskog neprijatelja. Sukob je izazvao duboku reislamizaciju u cijeloj jednoj generaciji boraca. svijet je čuo za postojanje al-Qaide i njezina vodu Osamu bin Ladena. rođen 1957. lice Osame bin Ladena.. preokrenula mu je život. Dva golema požara zapalila su twin towers (dva tornja blizanca). [ koja. Od sovjetskoga do američkoga sotone Godine 1989. Pod utjecajem vahabizma. U tom kontekstu on 1988. jedno je od pedeset 189 Tajna politička društva . Od sutradan iedno ime i jedno lice kruže svim ekra­ nima svijeta. Nekoliko minuta poslije drugi Boeing sa 65 putnika obrušio se na južni toranj. ] UTORAK 11. vode tajne organizacije nepoznate široj iavnosti: al-Qaide. Dobio je zapadnjački odgoj i obrazovanje po­ hađajući prestižna britanska sveučilišta gdje je studirao ekonomiju. . hladni rat bliži se kraju i Mihail Gorbačov zapovijeda povlačenje sovjetskih postrojbi iz Afganistana. nema nikakve veze sa tim napadom . Zato što im je pomogao u borbi protiv Sovieta 80-ih godina prošloga stoljeća tije­ kom rata u Afganistanu. Blizak islamističkim krugovima od 1973. rujna 2001. Bush obraća se naciji i objavljuje kako su Sjedinjene Države žrtve terorističkoga napada do­ sad neviđenih razmjera. osniva al-Qaidu ("bazu"). Čim se organizirala prva pomoć. Sovjetska invazija na Afga­ nistan 1979. Odlazi u Afganistan gdje zahvaljujući osobnom bogatstvu ustro­ java i vodi udarnu postrojbu sastavljenu od dvadesetak tisuća ljudi novačenih u cijelom arapskom svijetu. Tijekom svih tih godina američka vlada vojno poma­ že bin Ladena. Predsjednik George W. Sve svjetske televizije prenose nešto poput vizije apokalipse. četvero djece prebogatoga saudijskog magnata podrijetlom iz Jemena.Svjetski terorizam al-Qaide U danima poslije 11. bin Laden se orijentirao prema najradikalnijem Svjetski neprijatelj br. Osama bin Laden. 1 No osnivač al-Qaide je ipak dobro poz­ nat američkim tajnim službama. Tajna ilegalna organizacija al-Qaida. Između 10:05 i 10:30 stanovnici New Yorka u nevjerici prisustvuju rušenju dviju većih zgrada na Manhattanu. U istom trenutku saznali su kako se jedan avion obrušio na Pentagon dok se drugi srušio blizu Pittsbourga u Pennsylvaniii. Mladi Osa­ ma priprema se za poslovnu karijeru uz potporu saudijske kraljevske obitelji ko­ joj je blizak. .

njegovi ljudi organiziraju dvostruki atentat na američka veleposlanstva u Nairobiju i Dar es Salamu u Tanzaniji. u prvom redu Meke. Zato je prona­ šao čvrstog saveznika u Egipćaninu Aymanu al-Zawahiriju. ali i pravim strategom samoubilačkih atentata od 11. Dvojica ljudi bježe u progonstvo u Afganistan gdje u veljači 1998. U svojem priopćenju optužuju Sjedinjene Države da zauzi­ maju sveta islamska mjesta i potvrđuju kako je "ubijati Amerikance i njihove civilne i vojne saveznike individualna zadaća svakoga muslimana". nego ga jednostavno želi potpuno uništiti. bivšem musli­ manskom bratu i utemeljitelju "Islam­ skog džihada" u Egiptu. Riyad odbija njegovu ponudu i radije se odlučuje za američke postrojbe. islamizmu. Milijuni muslimana diljem svijeta spremni su slijediti ga u njegovu križarskom pohodu. ruina. Taj do­ gađaj znači odluku bin Ladena da odsad radi protiv "nevjernika".: cijeli svijet prati izravan prijenos najstrašnijeg atentata počinjenog na američkom tlu. Al-Qaida (?) je uzdrmala krhku svjetsku ravnotežu. Zawahiri se "smatra" drugim.Svjetski terorizam al-Qaide 11. Ideologija al-Qaide je apokaliptična: ona ne nastoji dobiti bilo što od neprijatelja. Otada bin Osama bin Laden. svečano proglašavaju stvaranje "Islamske svjet­ ske fronte džihada protiv Židova i kršća­ na (zapadnjaka)". rujna 2001. Kada laički i socijalistički Irak Saddama Huseina napada Kuvajt. No ustroj funkcionira učinkovito. Maglovita al-Qaida Do tada se ime al-Qaide malo upotreb­ ljavalo pa se čak i ne javlja u pozivu iz 1998. tek nekoliko mjeseci nakon što je bin Laden objavio rat Sjedinjenim Država­ ma. Tijekom prvoga Zaljevskog rata američki vojnici se smještaju u Saudijskoj Arabiji što za bin Ladena znači oskvrnuće najsvetijih obi­ čaja islama. državni neprijatelj br. . 1 i bivši čovjek CIA-e. U razmacima od 10 minuta u dvije eks­ plozije poginulo je 200 ljudi. nego i protiv svih onih muslimana koje smatra nepobožnima. Odsad on propovijeda ne samo protiv nemuslimana prisutnih na muslimanskom tlu. bin Laden nudi pomoć saudijskoj vladi kako bi porazili Iračane.

2001. Tu su dva naraštaja jedan uz drugi: prvi je onaj "Afganistanca" koji poput bin Laden potječu sa Srednjeg istoka i borili su se u Afganistanu pro­ tiv Sovjeta. svijeta. rujna imali su za posljedicu 3000 poginulih. protivnika bin Ladena ubila dva lažna novinara. Njezino se ime jednostavno mož­ da odnosi na "informatičku bazu" gru­ pirajući imena onih koji su se borili za afganistansku stvar. Ta doktrina vodi do ideje o potrebi žrtvovanja sebe. Dobivaju vjersku poduku o načinu ideološkog novačenja. rujna talibansko leno bit će meta Sjedinjenih Američkih Država angažiranih u "križarskoj vojni protiv zla". u Džakarti ko­ lovoz) i na Baliju (listopad). 2004. vjerskog i medijskog. Osim toga zna se da se organizacija sastoji od savjetodavno­ ga vjerskog vijeća i četiri odbora: voj­ nog. Krvavi atentati u Madridu 11. ali i sa Zapada. ožuj­ ka (191 poginuli i 1400 ranjenih). 2002. srpnja (više od 30 poginulih i stotine ranjenih). Bin Laden je financijer i glasnogo­ vornik. financijskog. Poslije 11. Dvije eksplozije u Nairobiju (Keni­ ja) i Dar es Salamu (Tanzanija) u razmaku od 10 minuta odnijele su 224 žrtve. Novounovačeni su često ljudi bez korijena koji dolaze iz arapskoga ATENTATI POVEZANI S AL-QAIDOM Svjetski trgovinski centar u New York (6 poginulih). netransparentno financiranje novcem plasiranim u porezne eldorade što joj omogućuje izbjegavanje kontrole. 9. Nema centralizi­ rani ustroj ni organigram i više se drži grada s predgrađima nego malenoga klana.) al-Qaida je raspolagala s dvadesetak kampova za obuku raspore­ đenih na području gdje živi više tisuća ljudi. rujna u Afganistanu su zapovjed­ nika Massouda. Atentati u Džerbi na sinagogu (tra­ vanj). Školovanje i novačenje Članovi al-Qaide slični su "Božjim luđacima".-2002. 1995. 2003. Dva dana poslije atentati od 11. 2005. Drugi se stvorio nakon sukoba. Osjetljiva organizacija.Svjetski terorizam al-Qaide Laden postaje jedan od desetorice najtraženijih ljudi na svijetu. Prije američkog odgovora u Afganistanu (2000. Tako su u oporuci Muha­ meda Atte. u Maroku (svibanj). nemuslimani su ovdje prikazani kao nevjernici za koje nema milosti. 1998. Nje­ zinu snagu čini jedan drugi element: potpuna posvećenost njezinih članova. ledan doku­ ment koji potječe od al-Qaide precizira . 1996. Atentat u Khobaru u Saudijskoj Ara­ biji na američke ciljeve. 1 9 9 3 . u Karačiju (svibanj). u Adanu u lemenu (listopad) i u Keniji (studeni). 2000. članovi al-Qaide. Čamac s podmetnutim eksplozivom udario je o američki razarač USS-Cole u pristaništu u Adenu u lemenu ( 17 poginu­ lih i 42 ranjena). Iako je teško naći al-Qiadu. Trebaju raskinuti sve veze s obite­ lji. Članovi al-Qaide se pomno odabiru. ali uz njega Ayman al-Zawahiri predstavlja stratega i ideologa. ona nije obično tajno društvo. u Bagda­ du (kolovoz) i u dva navrata u Istanbulu. rujna našli pismo u ko­ jem svoje buduće žrtve naziva "nepri­ jateljima". Atenat u Riyadu u Saudijskoj Arabi­ ji (svibanj). Njihova veza s vjerom često je novijega datuma što nji­ hovu islamizaciju čin još intenzivnijom. Atentati u Londonu 7. Ona je u vezi s islamističkim sku­ pinama iz cijeloga svijeta medu kojima je i GIA ("Islamska naoružana skupi­ na") u Alžiru. Drugi je u Sjedinjenim Američkim Državama predviđao eksplo­ ziju 11 zrakoplova koji su krenuli iz Azije. Dva planirana atentata na čudan su način osujećena na Filipinima. jednog od protagonista atentata od 11. sa­ moubilački atentati u prosincu protiv američkih vojnika u Iraku. Prvi je bio namijenjen ubojstvu pape koji je tada bio u službenom posjetu. 19 poginulih. PRVI ATENTAT EKSPLOZIVOM NA U logoru za obuku al-Qaide u Afganistanu. Prvi uvjet koji se traži je njihova oda­ nost.

dvije trećine šefova al-Qaide bili su ubi­ jeni ili uhićeni. organizirale atentat na indijski parlament. Al-Qaida i dalje postoji. kao ovdje u Londonu. To je bio slučaj u Baliju 2002. No atentati su se nastavili. tijekom druge Intifade počinile su velik broj atentata i nasil­ ničkih djela u Izraelu. i u Londonu u srpnju 2005. stoljeću kako "mučeništvo omogućuje ostvare­ nje vjere svemogućeg Alaha na zemlji". Kad dođe trenutak da udare. rujna pripremali i Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su položili pilotske ispite. SKUPINA ZARKAUI: Abu Musab al-Zarkaui predvodi terorističku skupinu koja tvori irački ogranak Al-Qaide. ona povezuje diljem svi­ jeta ljude uvjerene da se treba boriti protiv Amerike i njezinih zapadnih sa­ veznika. od­ govornu za atentat na sjedište UN-a u Bagdadu u kolovozu 2003. Danas se sve više čini kako organizacija dijeli svojevrsne povlastice mjesnim islam­ skim skupinama koji izvršavaju atentate u njezino ime. pa i godina. Fanatizam organizacije. njezina nasilna sredstva. koja je počela potkraj 2001. iako niie nikada ubijala nevine. BRIGADE MUČENIKA AL-AQSE: Utemeljene 2000. muslimanska zajednica na brzinu osumnjičena da je partner al-Qaide stavljena je pod policijski nadzor. u kojima je poginulo više od 200 osoba. Tako su se neki članovi "odabrani" za atentat 11. "Baza" je po­ stala virtualna. ISLAMSKA NAORUŽANA SKUPINA: Alžirska GIA je naoružano krilo Islam­ ske fronte spasa (FIS). One su vjerojatno u prosincu 2001. Utemeljena 90-ih godina prošloga stoljeća uvela je zemlju u teror povećavajući broj ubojstava u al­ žirskoj regiji.ISLAMSKI TERORIZAM čkim organizacijama posebno se ističu: ISLAMSKI DŽIHAD: Ovaj pokret što su ga 80-ih godina prošloga stoljeća os­ novali Palestinci propisuje nasilje protiv Izraela. Pove­ zana s al-Qaidom odgovorna je za krva­ ve atentate na Baliju u listopadu 2002. DŽAMAA ISLAMIJA: Sunitska skupi­ na u jugoistočnoj Aziji čiji je projekt stvoriti islamsku državu u regiji. SALAFISTIČKI DŽIHAD: Ova maro­ kanska skupina odgovorna za atentate od 16. Neki čak danas podupiru tezu kako al-Qaida nikad nije uistinu posto­ jala te da je to ime koje u stvarnosti oz­ načava nedohvatljiv. Tijekom te faze oni su "spavači" i slijede vrlo stroge upute kako ne bi pobudili sumnje u svojoj sre­ dini.. izmijenjen entitet koji možda čini novo lice tajnih vjerskih društava u 21. Globalni terorizam Na kraju američke vojne intervencije u Afganistanu. ISLAMSKA FRONTA BORACA ZA VELIKI ISTOK: Turska organizacija bli­ ska al-Qaidi koja je preuzela odgovor­ nost za atentate u Istanbulu u studenom 2003. oni se žrtvuju. u Casablanci bliska je al-Qaidi. Povezana je s al-Qaidom. M EĐU ISLAMISTIĆKIM TERORISTI- U svim zapadnim zemljama. JAISH-E MOHAMMAD I LASHKAR E-TAIBA: Te dvije organizacije bazirane u Pakistanu bore se protiv indijske na­ zočnosti u Kašmiru. njezini pozivi na žrtvovanje nužno podsjećaju na sektu asasina koja je bjesnjela u libanonskim brdima tijekom križarskih ratova. Uspjeh operacija temelji se na pom­ noj pripremi organiziranoj u najvećoj tajnosti koja može potrajati nekoliko mjeseci. u Madridu u ožujku 2004. Bin Laden se često javlja u eteru kako bi ko­ mentirao akciju svojih grupa. Mislilo se da se svijet oslobodio bin Ladena. svibnja 2003. Tajna politička društva 192 .

.

Tajna zločinačka društva Ondje gdje se politička društva služe tajnom kao sredstvom kako bi osvojila vlast na kraju ilegalne aktivnosti. Njima je važno napredovati i to uvijek u sjeni. . Tajna je ujedno uvjet njihova preživljavanja. zločinačka društva naprotiv čine od tajne svrhu samu po sebi. Rade na rubu službenoga gospodarstva skrečući jedan njegov tijek prema svojoj zaradi. njihova napretka i njihove dugovječnosti.

Ma kako se to činilo čudnim. bila već svo­ jevrsna tajna društva. Najpoznatiji primjer medu njima. koja ga je dobro poznavala. dok su se njihovi ljudi bavili krvavim poslovi­ ma. drugi su se maskirali i djelovali skriveni od pogleda javnosti. Dok su prvi uzimali posuđeni Fotografija na prethodnoj stranici: skitnice François Spirito i Paul Carbone uhićeni zbog smrti savjetnika Princea nakon puštanja iz zatvora na peronu kolodvora u Dijonu 1934. sicilijanska mafija ilustrira kako su nastajale prave razgra­ nate "hobotnice". identitet članova . U stvarnosti veća je druga tajna: tajna mreža. Ali o kojoj se tajni radi? Čini se da je najočitija ona o identi­ tetu njihovih članova jer su aktivnosti zločinačkih društava po prirodi kažnjive. Ali razotkriti ih bilo je nešto drugo. Do­ gađa se vrlo često da ubojica. identitet kako bi bolje uspavali budnost budućih žrtava. nezadovoljnima time što ih svi poznaju svi su aplaudirali i smatrali ih pravim "Robinima Hoodovima"..Tajna zločinačka društva OGLO BI SE REĆI DA SU BANDE pljačkaša i lopova. Tako dakle tajna o pripadnosti. No to bi značilo malo brzati i zaboraviti kako kriminalna društva s obzirom na veličinu tvore naj­ češće prave mreže koje nadilaze običnu skupinu od nekoliko ljudi. zbog utaje poreza. što ih ne brine jer snage reda nemaju dokaze. koje su od antike lutale uokolo i vrebale nesretne putnike.tj. šefova zločinačkih društava nije uvijek ljubomorno čuvana tajna. Ili su pak članovi tih društava profesionalci koji uspijevaju zbrisati sve tragove svojih zločina. Tako su zločinačkim društvima objašnje­ ni sustavi funkcioniranja koji im jamče kvalitetan rad. U jednom drugom registru indijska sekta thuga ili ljudi-pantere iz Gvinejskoga zaljeva smatrali su se majstorima u prikrivanju. kum ili narkotrgovac budu javno poznati.. ali sva veo­ ma opasna. Stoga su se kumovi mafije uvijek brinuli da se stope sa svojim rodnim selima. hi­ neći da vode miran i diskretan život. Cost Nostri su se na tom području priključila brojna novija među­ narodna zločinačka društva... U svim slučajevima tajna je temeljna vrijednost tih udruga. Važno je ka­ muflirati ne toliko identitet aktera koliko prirodu i prostor njihovih aktivnosti. nije pravilo. Tako je Al Capone čikaškoj poli­ ciji. U Francuskoj je policija imala dosjee o najutjecajnijim predstavnicima kriminalnog miljea. U dru­ gom kontekstu nekim kolumbijskim ku­ movima droge poput Pabla Escobara. ako po­ stoji. uspijevao izmicati godinama prije nego što je pao. Vrlo često temelje se na određenom "kodeksu časti" koji ih ustro­ java piramidalno tako što se svaki član 195 Tajna zločinačka društva .

u kojem se tajna izvršava: to su obredi. tajna koja ih okružuje njihova je najbolja zaštita od nacionalnih pravo­ suđa koja se trude da ih zauzdaju. Za to postoji razlog: organizirani zločin nije bezopasan. Inicijacijska cere­ monija postaje trenutak kad se može tražiti od kandidata pred svjedocima i pod prisegom da šuti o svim aktivnosti­ ma uz koje će biti vezan kad jednom bude iniciran. Više zločinačkih društava prakticira inicijaciju svojih članova. karteli 229 225 227 219 223 205 209 215 203 199 201 197 . Porast razmjene udvostručen je rastom ilegalnih kretanja nad kojima ta društva vladaju poput gospodara i više nego ikad. Nekad čak određena zločinačka društva podijele aktivnosti tako da ra­ zličite skupine koje ih čine ne znaju što rade druge. Danas kontekst globalizacije nudi zloči­ načkim društvima neslućene perspektive razvoja. To je slučaj s mrežama sicilijanske ili italoameričke mafije. on od svojih članova zahtije­ va i angažman i šutnju. Ostaje napokon jedno područje. Proces školjkarima Nindže. Tako su sicilijanska mafija. ali i yakuza gdje klan u potpunosti preuzima brigu za obitelj člana koji je pao umjesto njihova gospo­ dara. To načelo nepropusnosti koje se posebno primjenjuje kod ruske mafije osigurava čuvanje tajne o aktivnostima. a posebno i kineske trijade inicijacijska zločinačka društva. kalabrijska N'drangheta. što je neočekivano. sljedbenici božice Kali Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Sjena mafije Svemoć Cose Nostre U Panami ljudi iz kriminalnog miljea Babe turske mafije U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Mreže ruske mafije Gazde trgovinom drogom.Sadržaj angažira da štiti svojega pretpostavljenog. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene Thugovi.

. Ostali su zapamćeni kao jedno od najistaknutijih zločinačkih društava u srednjem vijeku. ODINE 1454. treća simulira najgore bolesti. zadužen za taj posao. POPULARIZIRANO U uživajući u sadašnjem trenutku. velikoj bandi sastav­ ljenoj od lopova i ubojica. stoljeću. u čiju tajnu nismo nikad prodrli. što je u ono vrijeme bio jedan od najtežih zločina jer je kovanje Poput mnogih skolara svojega vremena pjesnik François Villon zalazio je na ozloglašena mjesta u Latinskoj četvrti (bakrorez iz 15. Jean Rabustel. pričaju kako se ondje živi "bez vjere i zakona" D VORIŠTE ČUDA. ubojicama. Jedno od njih nalazilo se blizu Ulice Saint-Denis.. Prijavila ga je jedna od njegovih "djevojaka" koja je izjavila kako je "Jacquot de la Mer svaki dan s njima i zna sve njihove tajne". Zahvaljujući njegovu svjedočenju Robustel je dao uhititi više članova bande koji su sve priznali.) vode razuzdan život" kako je to zabilježeno u jednom policij­ skom izvješću iz toga doba. banditima i krivotvoriteljima uvelike se govori u Burgonji u 15. U DIJONU SE OTVARA dotad nepoznat proces "sekti školjke". Šumski razbojnici. Jedno od nače­ la dvorišta jest da se novac nikada ne smije čuvati za sutradan.. Ta su se mjesta zadržala dobrano poslije srednjega vijeka jer se njihovi tragovi nalaze još za vladavine Luja XIV. koji su se usudili ući.. Tada kao "čudom" nestaju tjelesne mane. U pokrajinama svaki je veliki grad imao barem jedno dvorište čuda. kocka­ ju. skriveno od znatiželjnih pogleda u kojem se sku­ pljaju lopovi i prosjaci kad padne noć.) ne rade ništa osim što piju.Proces školjkarima 0 školjkarima. Otkriva kako su neki gra­ đani Dijona štitili sumnjivu družinu i okoristili se njezinom darežljivošću. bespo­ sličara i skitnica" koji (. 197 Tajna zločinačka društva . Ubrzo se posumnjalo u jednu bandu "kalfa.. kartaju i (. mnogo troše.. Drugi sumnjiv je gradski brijač koji također priznaje kako su neki ljudi iz bande često dola­ zili k njemu na brijanje i kako je tom prilikom čuo za njihove opake planove. Tako se otkrilo da policajac po imenu Jacquot de la Mer drži javnu kuću u koju su običavali zalaziti neki članovi bande. lupeži i ubojice Bratstvo je razotkriveno i školjkari vrlo brzo prizna­ ju da su krivotvoritelji koji "prodaju lažne šipke". počinje voditi svoju istragu. ožiljci i svatko može uživati u svojem dnevnom plijenu. Nekolicina neu­ strašivih. druga se sastoji od djece koja tvrde da su siročad. stoljeća). DVORIŠTE ČUDA Zvonaru crkve Notre-Dame Victora Hugoa je neupadljivo mjesto. U Parizu je bilo više takvih mjesta. jedu. Potvrdili su da pripa­ daju bratstvu čiji se članovi međusobno nazivaju "školjkari" ili "prijatelji školjke". Nekoliko mjeseci prije toga tijekom policijske akcije otkrivena je radionica za krivotvorenje novca. lomovi. Svaka banda ima svoju posebnost: jedna prosi samo po krčmama.

Bretonci. nego i po upotrebi misterioznoga iezika koji im omogućuje da razgovara­ ju između sebe. Članovi su bili Francuzi. Nji­ hovo je društvo imalo strogu hijerarhi­ ju: na čelu se nalazio "kralj školjke" koji upravlja bratstvom u kojem su bili maj­ stori i šegrti. dok su drugi specijali­ zirani za kartanje i kockanje ili izradu lažnoga novca ili "lažnoga kamenja umjesto dijamanata. Ni školjkari nisu bili iznim­ ka. lupeži i ubojice". Tajna zločinačka društva 198 . rubina i drugih dragulja". imao vremena da nam ostavi dojmljivo svjedočanstvo. Sekta školjke tvori pravi ceh zločina u kojem svatko ima svoju specijalnost: "provalnici u blagajne. Pikardijci. Savojci i drugi. a mož­ da je čak bio i član. U svojoj Baladi u šatrovačkom ološarcu Villon je pokazao taj šatrovački govor. sto ili se ograničavaju na onih četrdeset pet koje je brijač formalno identificirao? To nećemo nikada znati. taj je zajednički jezik ujedinja­ vao ljude skupljene sa svih strana svije­ ta. dok su imena ostalih predana svim sudovima u Car­ stvu. uz njih su "šumski razbojnici. Mi taj jezik poznaje­ mo posredstvom francuskoga pjesnika Villona koji je zalazio u bratstvo. Tijekom dugih raz­ doblja primirja ovoga beskonačnoga sukoba jedan dio postrojba sastavljen od plaćenika smjestio se tamo kamo ga : e rat nanio i često se pretvarao u bande kradljivaca. Banda se širi iz Dijona koji ostaje njezino glavno ishodište. Tijekom 15. Oni se razlikuju ne samo po svojoj organizaciji koja je strogo specijalizi­ rana. prije nego što je tajanstveno nestao 1463. da su samo de­ setorica osuđena na smrt. kovčege". a da budu sigurni da ih drugi ne razumiju.. Stogodišnji rat izbacio je plaćeničke čete koje siju strah po selima (obojena slika iz 16. Španjolci. Tajanstveni jezik Podrijetlo tih ljudi treba tražiti u kaosu Stogodišnjega rata.Proces školjkarima novca bilo isključivo pravo kralja. često zamjenjive nadimke koji ih čine teško prepoznatljivima: tako pri­ znanja koja su dobivena od Rabustela potječu uglavnom od stanovitoga "Nedjeljka Vuka". Članovi društva imaju vrlo maštovita imena. Kako to potvrđuju zapisnici s procesa. ali ni jedna nije imala razmjere sekte školjke čije ime za­ uvijek ostaje vezano uz Villonovo koji je. pomiješan s fran­ cuskim riječima kojima je izokrenut smisao. Brijač je ispričao da su pljačku u Bar-sur-Aubeu izveli prije nego što su stigli u Lorrainu kako bi stavili u optjecaj lažan novac. stoljeća harale su dru­ ge bande kradljivaca. što je rijetka či­ njenica za ono vrijeme. latinskim i drugim stranim iezicima. Teško je procijeniti koliko ih je bilo: tisuću. stoljeća). No isto je tako točno.

g. Za obožavatelje "duha nindža" Hiroo Onoda je nedvojbeno savršeno utjelovljenje nindža 20. Tu su u izolaciji strmih planina Ige utemeljili klan Hattori u kojem su se tajne umijeća nindža prenosile s koljena na koljeno. biti pokretan. stoljeću naše ere. pr. tajni agent obrazo­ van u akademiji u Nakanu bio je navod­ no "savršen nindža modernoga doba" povezujući savršeno vladanje ninjutsuom s vrhunskim spoznajama iz psiholo­ gije. u 12. Kr.Nindže. funkcioniranje i tehnike mnogo okultniji. časnik japanske vojske nakon povratka na otok Lubang na Filipinima gdje je još trideset godina nakon rata čekao zapovijedi svojih nadređenih. nakon što ih je car protjerao. Prema nekima nin­ dže potječu izravno od posljednjega nasljednika dinastije Qin koja je svr­ gnuta 206. NINDŽE 20. dar letenja. sposobnost da budu nevidljivi. glad. Javljaju se prvi put potkraj razdob­ lja Heian. Kad se vratio kući pod budnim okom vlasti. KOLIJEVKA PRVIH NINDŽA ČUVA DA- metoda sofisticiranog kodiranja. Kažu da to stanovni­ štvo potječe iz Kine i da su. kriminalistike. Morao je također naučiti podnosi­ ti bol. ti slavni ratnici iz sjene stvori­ li su klasu boraca koji se mogu uspore­ diti s onom samuraja.. u kinu ili u videoigricama borci su obda­ reni nadnaravnim moćima: nepobjedi­ vost. Onoda. EPOPEJA HIROA ONODE.. Cijela sela se prepoznaju po nevjerojatnoj bo­ rilačkoj vještini. Taj muzej prikazuje njihovu slavnu prošlost i čini od Hiroa Onode. gibak.. 199 Tajna zločinačka društva . cjelovitih vježbi. Stigavši na kraj putovanja smjestili su se navod­ no južno od Kyota. Tijekom toga dugog izgnanstva stekli su znanja koja su nedostupna zajednici smrtnika. Poslan na tajni zadatak na otok Lupang na Filipinima u prosincu 1944. INDŽE KAKVE V I Đ A M O DANAS U japanskim crtanim filmovi­ ma. ostao je ondje čekajući službeni nalog sve do . brz. u isti mah tajni agent osposob­ ljen za preživljavanje u ekstremnim uvjeti­ ma i častan čovjek. nedvojbeno na za­ htjev mjesnih vlasti. njegova prva gesta bila je da ode meditirati na grobove ratnih drugova pokopanih u Japanu. ali čiji su korijeni. nedostatak sna. Umijeće pretvaranja bila je specijalnost nindža: prerušeni na naj- Umijeće da se bude nindža Postati nindža nije bilo lako. Prije nego što su ušli u maštu i legende. U dobi od pet ili šest godina djeca su se podvrga­ vala zamornom fizičkom i psihološkom treningu. drugog poručni­ ka carske vojske tijekom Drugoga svjet­ skog rata jednog od njihovih izravnih nasljednika. STOLJEĆA nas muzej koji im je posvećen. Vježbao je dugotrajno. ekstremne temperature. Mladi nindža je učio ovlada­ vati svojim tijelom koje je postalo gipko i snažno upornim prakticiranjem Hiroo Onoda. morao je znati plivati zadržavajući dah mnogo minuta. telekomunikacija ili I GA. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene U Japanu izmučenom potkraj razdoblja Heian vjerski ljudi iz Kvota razvijaju izvanredne borilačke tehnike koje se prenose u tajnosti plaćenih klanova gospodara rata. mangama. lutali sjevernim provin­ cijama i Korejom. stoljeća. 1974.

napravljenim od užeta i bambusa s čvrstom kukom. Kako bi izbjegli njihov eventu­ alni bijeg. gospodari. 6. napokon. treći koji sliči geninu. Nindže su imali na raspolaganju cijelu seriju oružja koje se smatralo "ne­ plemenitim".-1568. služili su se makibisijima. čavlima s više oštrica koji su prelazili preko sandala progonitelja. Postali su opasni lopovi i ubojice tako da je jed­ na postrojba 1581. nindže su se morale podvrgnuti strogoj hijerarhiji u tri stupnja." Od kraja 16. zaduženih da razrade akciju. Tajna zločinačka društva 200 . Noću bi odijevali karakterističan crni kostim koji je ostao njihov distinktivni znak. kao špijunima i ubo­ jicama. Između ratnih zadataka i banditizma Nindžama su se najprije koristili daimyo. U tim feudalnim borbama nindže su dragocjeni pomoćnici koje su angažirali edni ili drugi kako bi otkrili nepri­ jateljske planove i ciljeve kad nisu jed­ nostavno ubijali. s 4. stoljeća povratak re­ du ostavio je nindže bez posla. a izvršitelji su manje-više iskusni. Kad su jed­ nom završili nauk.Ratnik nindža predstavljen kako se izražava rukama u tajnom jeziku koji mu omogućuje da komunicira s drugim nindžama (drvorez iz 19. stoljeća). Njihov skromni izgled razlikuje ih od samuraja i daje im drukčiju funkciju koju strateg Sun Tzu hvali u svojem Umijeću ratovanja: "Za leteće špijune moramo novačiti inte­ ligentne ljude koji imaju glup izgled i neustrašive ljude unatoč njihovu beza­ zlenu izgledu (. pomagali su se alatom nazvanim shinobi kumade. Tre­ balo je najmanje 46 000 ljudi da izađu na kraj s 4000 nindža koji su preživjeli samo u legendi.) Japan je podijeljen izme­ tu suparničkih klanova čiji se gospo­ dari posvećuju nemilosrdnim ratovima. jônin sastojao se najisku­ snijih članova. različitije načine morali su se znati predstaviti kod bilo kojeg neprijatelja. Tijekom razdoblja Sengoku 1467. zauzela regiju. 8 ili 10 naoštrenih zubaca. Klasičnim bodežima i sabljama doda­ vali bi otrove.. shûko (željezne pandže).) Vojska bez tajnih agenata je poput čovjeka bez očiju i ušiju.. Kako bi se penjali po zidovima ili strmim padinama. ali neupitne učinkovitosti. shuriken. Prvi. Drugi je bio chûnin koji je pripremao intervencije i.

žena Shive prikazana u strašnom obliku i "žderačica vremena". Na kraju te borbe zamolila je svoje nove sluge da nastave na zemlji njezino destruktivno djelo. sljedbenici božice Kali Zbog sekte thugova između legende i stvarnosti proliveno je više tinte nego krvi. boje se priča o barbarskim uboj­ stvima o kojima pričaju tamošnju emi­ sari. thugovi se više sma­ traju čarobnjacima koji se bave crnom magijom nego zločincima kakvi su ipak bili. Ljudi se čude. služeći se lukavstvom i dvoličnošću varaju svoje žrtve kako bi im oteli imovinu u čast božice Kali koju zaziva­ ju u trenutku ubojstva.. slu­ že se nekim užetom s petljom koje zna­ ju tako spretno baciti čovjeku oko vrata kad im je u dometu da nikada ne promaše. za vrijeme kojih jedu smeđi šećer koji se smatra svetom hra­ nom moleći Kali i katkad joj žrtvujući 201 Tajna zločinačka društva .. Vjerni svojem imenu. TREBA BITI komad posvećenoga šećera. U pogodnom trenutku. božanstvo indijskog panteona koje sije najviše straha (indijska minijatura iz 16. Ne­ koliko stoljeća poslije francuski putnik lean de Thévenot već ih obilježava kao opasne ubojice govoreći za njih da su "najspretniji (kradljivci) na svijetu. oni zadave svoj plijen odo­ strag uz pomoć komada tkanine s pet­ Kali. Kad je Kali to primi­ jetila. "opljačkati". stoljeće kada se prvi put spominje. opisuju svoje aktivnosti. Ali iz svake kapi njegove krvi roden je novi neprijatelj. Povijest te fascinantne i slabo po­ znate sekte seže u 13. zanatlije ili poljoprivrednici okupljaju se u bande nekoliko tjedana na godinu. Cere­ monija počinje vjerskim čišćenjem nakon čega mu se stavlja nova odjeća. od kapi znoja stvorila je thugove. Kako ne bi ponovili njezinu pogrešku. AHVALJUJUĆI REDATELJU STEVE- nu Spielbergu i njegovu slav­ nom arheologu Indiani Jonesu oživljeno je 1984. Nemilosrdni ubojice U 19. Termin koji ih ozna­ čava potječe od sanskrtskoga korijena koji znači "prevariti". Njihova se metoda najče­ šće sastoji u tome da se predstavljaju kao trgovci ili hodočasnici kako bi se pridružili karavanama. Mladi thug može dakle početi služiti kao pomoćnik: on vreba i onesposobljuje žrtve sve do dana kad će mu se povjeriti dužnost da ih sam ubije. ljom koji se zove roomal. akcije thugova dobivaju odjek. posebno u metropoli. Let ptice. krik životinje dovoljni su da označe njezin pristanak. stoljeću. Thugovi. Tako je uz pomoć thugova napokon pobijedila paklenu vojsku. INICIJACIJA MLADOGA THUGA iniciran. Uostalom na­ kon njihovih zločina slijede ceremonije nazvane tuponee. zapovjedila im je da uguše zloduhe bez prolijevanja krvi. Ona se jednom borila protiv opasnog zloduha i udarcem mačem prerezala ga napola. sjećanje na krvavu sektu koju su svi ili gotovo svi zaboravili: thugovi. Uredni seljani. Nakon što ih je Hollywood oživio. goor i preklinje božicu da prihvati novoga vjernika šaljući mu znak. stoljeća). Zatim se novaku svečano povjerava roomal i mače­ ta. kad je Indija pod britan­ skom vlašću. Ona je sijala strah i trepet u britanskoj Indiji sve dok je nije uništila kolonijalna vlast. podmukli davitelji slu­ že crnoj božici razaranja Kali. Naposljetku mu Kalin svećenik daje D A BI NETKO POSTAO THUG. Mladoga čovjeka koji želi ući u sektu treba najprije prihvatiti grupa koja mu zakazuje noćni sastanak.Thugovi." Thugovi. uhićeni i zatvoreni. općenito daleko od svojega zavičaja i čine zločine.

Promaknut u "generalnoga direktora zaduženog za represiju thugo­ va". pukovnik Wil­ liam Sleeman imenovan je upraviteljem područja Jabalpur u središnjoj Indiji. zatvaranja i priznanja. štede žene i djecu koje kat­ kad posvajaju. No u Sleemanovoj akciji jedan za drugim padaju bastioni thu- gizma. ponosno potvrđuje da je likvidirao kobnu zločinačku sektu. sljedbenici božice Kali janje. Ugled thugova prešao je granice na vrhuncu Britanskoga carstva u Indiji (bakrorez iz 19. Stekao je uvjerenje kako je sekta univer­ zalno raširena u Indiji i odgovorna za sve nestanke o kojima ga izvješćuju iz ove ili one pokrajine. Bri­ tanske vlasti su iznenađene hrabrošću thugova koji si u trenutku smrti sami stavljaju uže oko vrata kako bi po svo­ jem običaju dali na znanje da su se sa­ mi zadavili. Za­ to se povjesničari danas pitaju: Nije li Sleeman pod imenom "thugi" namjera­ vao pokupiti i članove sekte u pravom smislu i obične šumske razbojnike? Vr­ lo je teško to znati.Thugovi. stoljeća). Sleeman se baca na divovski policij­ ski pothvat. Priča se osim toga da uklanjaju mrtvace divljački ih unakazujući uz po­ moć mačeta prije nego što ih uredno pokopaju. Crna legenda? No ipak je jedan Englez okončao teror thugova. ali vjerojatno je ka­ ko je tajnovitost koja okružuje thugove odgovorna za opčinjenost koju još da­ nas šire. Britance sustavno izbje­ gavaju u strahu od represija. Tajna zločinačka društva 202 . Thugovi napadaju samo muškarce. slijede uhićenja. a 1853. Uspijeva uvjeriti London o opasnostima koje bratstvo predstavlja. Proslava u čast božice Kali. Godine 1828. Smrtne kazne pljušte.

Jedno od najpoznatijih. Belgijske kolonijalne vlasti vode anketu u najgo­ rim uvjetima: lokalno stanovništvo u strahu odbija surađivati bojeći se krva­ vih represija. morali su trenirati dizati teška Članovi jednoga plemena u Belgijskome Kongu fotografirani 1908. Policij­ ske snage i uprava otkrivaju potpuno novu nepoznatu Afriku: onu tajnih društava. Tijekom te ceremonije svećenici su određivali one među njima koji bi mogli postati Eahokohoko. Godine 1934. nego banda uboji­ ca". Osveta i inicijacija Krvoprolića između 1933.Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Crna Afrika oduvijek je obilovala tajnim društvima. Istraga je isto tako obećala Belgijancima da će doznati više o ljudima-leopardima. Jedan belgijski teritorijalni upravitelj prolazi kroz selo Kitobi gdje oplakuju nekog pokojnika na način koji ga je zaintrigirao. Jedva što se čulo za taj slučaj. Wahokohoko ili ljudi-leopardi. nego i velikom broju pleme­ na koja su živjela između Konga tj. valja priznati ono što je očito: jedna moćna zločinačka sekta hara pred nosom lokalnih vlasti. i 1934. pove­ zana su sa suparništvom između dviju populacija: Bapakombea i Wanandea. U stvarnosti svećenici sekte su ih okupili u šumi daleko od sela. Ipak nakon mnogo mjeseci napora sumnjivci su uhićeni. Prvi su predbacivali drugima da su upa­ li na njihov teritorij. Od 1921. počeo je golemi val divljih zločina u pokrajini: pronađeni su deseci tijela razderanih i strašno iznakaženih tijela. Otkriva se da je zločinačke radnje počinilo jedno od njih. Ovo zločinačko društvo potječe od jedne inicijacijske sekte koja je postojala ne samo kod Ba­ pakombea. Ti su obavijestili svoje obitelji da moraju otići na dugo putovanje. društvo Ijudi-leoparda. U klanovima Bapakombea inicijacija se obavljala nekoliko dana nakon obrezivanja mladića. Najvještiji među njima bili su izvršitelji osvete ljudi-leoparda. Kad je ušao u pokojnikovu kuću. Zaira na jugoistoku i Gvineje na sjeve­ rozapadu. RIZOR SE DOGODIO U BELGIJ- skom Kongu u prosincu 1933. policijska izvješća sastavljena nakon misterioznih smrti spominju "domo­ roce" prema kojima "ove nesreće nisu prouzročili leopardi. Krvopro­ liće je trajalo blizu godinu dana. Ondje su više mjeseci budući sljedbenici bili podvrg­ nuti okrutnim postupcima: redovito su ih tukli. ustanovio je da mu je tijelo zarezano brojnim i dubokim ranama od oštrih predmeta. dugo je sijalo strah u Gvinejskom zaljevu sve do bivšega Belgijskoga Konga. 203 Tajna zločinačka društva .

Osim pripremanja lijekova željeli su se pomiriti s duhom mrtvaca kako bi postali moćniji. dat će ubiti brata ili ženu svojega protivnika. Tajna zločinačka društva 204 . bijelče. Odjeveni u kostim od kože kajmana. jedan čovjek-leopard izjavit će belgijskoj policiji da "kada se domorodac svađa s drugim do­ morocem oko zemlje. Prva žrtva im je uvijek bila žena ili dijete. Zatim je došao dan kad su trebali dokazati svoju hrabrost hlad­ nokrvnim ubijanjem. oboružavali se željeznim kandžama te su si češljali tijelo ili navlačili leopardovu kožu. Sve su razmirice rješavale njiho­ vim posredovanjem. Ako bi uspješ­ no prošli sve kušnje. Ubijat će se još nakon vašega odlaska. No unatoč priznanji­ ma onih koji su pali u ruke policije. Čim se po­ javi truplo. i dalje je zemlja misterija. nalaze se tragovi ljudi-lavova.. ljudi-kajmani. pluća. U trenutku počinjenja zločina navlačili bi masku.. Tijekom jednog ispitivanja vođenog 1934. oboru­ žani kandžama. mjesno stanovništvo ostat će dugo mjereno kako vračevi doista imaju moć da se pretvore u kajmane. skakati s jedne ko­ libe na drugu izbjegavajući kišu lasa. ljudi-kajmana. bili su posebno nazočni u bivšem francu­ skom carstvu. tako se to događa kod nas. No ta se sekta razlikovala od drugih dodajući obrednu i ma­ gijsku dimenziju svakom od svojih zločina. noseći pokrivalo za glavu izrađeno od životinjske glave. Poput ljudi-leoparda ubijali su iz osvete. njegovi su članovi ubijali muškarce ili žene da im uzmu organe poput srca. J EDNO DRUGO ZLOČINAČKO DRUŠTVO Misteriozna Afrika U predkolonijalnoj Africi ima mnogo zločinačkih tajnih društava: osim ljudi-leoparda.Afrika. Godine 1945. i tu priča o Wahokohoku nije završena. Tako sam ja poslao čovjeka-leoparda (da ubija u suprotnom klanu). Jer. stavljali bi im masku od tučene i šarene kore što ih či­ ni sličnima zvijerima pa su bili primlje­ ni u društvo ljudi-leoparda." Praksa obredne osvete je potrajala. ljudi-pantera. Knjige za mladež prenose klišeje koji pridonose nerazumijevanju. nedovoljno poznata zapadnjacima u 20. posebno na Obali Bje­ lokosti. brat ili muž žrtve dat će ubiti nekoga od svojega neprijatelja. debla. jedan kongoanski sud je raskrinkao članove sekte koji su priznali svoje zločine. Naučili su isto tako rukovati svim mo­ gućim oružjem. trčati s njima. međutim gubi joj se trag početkom 50-ih godina prošloga stoljeća kad Europljani napuštaju Afriku koju neće nikada razumjeti. Ti su lju­ di imali ulogu političkih ili pravosudnih struktura u rukama šefova klanova ili vračeva. mozga s ko­ jima su vračevi spravljali napitke za koje se smatralo da imaju veliku medi­ cinsku vrijednost.. LJUDI-KAjMANI crne Afrike.. stoljeću.

Svečano izgovara dugu prisegu od trideset šest članaka koji ga obvezuju da članove toga društva smatra braćom." Zatim poreže prst i ulije nekoliko kapi vlastite krvi u prethodno pripremljen uvarak. Domoljubno društvo namje­ ravalo je obnoviti staru dinastiju Ming.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Trijade. stoljeću. SVETIŠTU Zmaj. Svi nazočni moče svoja usta u kaležu kako bi zapečatili svoje obećanje: novi inicirani je odsad punopravni član trijade. Njihova povijesna uloga tajnoga političkog društva slabi. Tako se sredinom 19. Uostalom vlasti tih država vrlo se često oslanjaju u vlasti na trijade. stoljeća već bilježe ekscesi: neki čla­ novi raskidajući s prvotnim idealom izvršavaju bezrazložna nasilja u službi samo svojih interesa i na štetu seljačko­ ga stanovništva. stoljeća. znakovi prepoznavanja. praksa tajne i svlada­ vanje borilačkih disciplina učinilo je njezine članove nedodirljivima. sačuvala su obred inicijacije koji je ostao gotovo nedirnut stoljećima. Makao i Tajvan. U di­ mu tamjana i na svjetlosti svijeća odrubi se glava pijetlu čija se krv pomiješa s alkoholnim pićem. to 205 Tajna zločinačka društva . daleke nasljednice tajnih društava proteklih stoljeća tvore moćnu mafiju čija se sudbina danas povezuje sa spektakularnim rastom Kine. Lože trijade tako su postale bande lopova i ubojica. No 1949. Pristupnik zatim priseže da će biti vjeran "društvu Houng" koje ga prima. Kodirani jezik. ali struktura ostaje. No decentralizirana organizacija reda u gole­ moj zemlji imala je kobne posljedice usitnjavanja društva. Oni bježe u Narodnu Republiku Kinu kako bi se smjestili na obližnje kineske teritorije: Hong Kong. carski kineski simbol i zastava velikoga broja istočnjačkih zločinačkih društava poput trijade Crvenoga zmaja ili Zelenoga zmaja. hrama. ljudi u kostimima pri­ maju mladoga čovjeka. Jer ako društva koja danas zovemo "trijadama" (San-he-hui) nemaju mnogo s originalnom trijadom. A ZATVORENOM MJESTU. Ono što se sve više naziva trijada pruža zadnji put pomoć ustanku 1911. Jedi­ na primjetna promjena je novijeg datu­ ma: Zbog sprječavanja bolesti ne traži se više od pristupnika da ulijevaju svo­ ju krv u kalež za prisegu. stoljećima je podupiralo sve vrste pobuna protiv mandžurijskih uzurpatora. komunisti ih zabranju­ ju. Njezini utemeljitelji bili su monasi manastira Shaolin gdje je izumljen i poučavan kung-fu. Više puta na­ glašava svoju dugu recitaciju mračnim upozorenjem: "Neka umrem proboden gomilom bodeža izdam li ovu prisegu. Drevno društvo koje je skrenulo s puta Originalna trijada je drevno tajno druš­ tvo stvoreno protiv mandžurijske dina­ stije Qing potkraj 17. Događa se i danas u Hong Kongu. da im po­ maže u svim prilikama i da ne odaje ni jednu tajnu organizacije. koji završava porazom Qinga i proglašenjem repu­ blike. Da bi to učinilo. Taj prizor mogao se dogoditi u Kini u 18.

Malo ljudi zna njegov pravi identi­ tet. No ota­ da su ta društva tek blijedi odsjaj svoje slavne prošlosti: njihovi postupci i nji­ hovi simboli stavljeni su samo u službu organiziranog kriminala. Pod njegovim zapovjedništvom više je odgovornih koji su zadržali tradicio­ nalna imena dužnosnika lože: "Lepeza od bijeloga papira" bavi se financijama. "Crvena palica" specijalizirana za ratne vještine zadužena je za poštivanje unu­ tarnjega zakona dok je "Slamnata san­ dala" u neku ruku zadužena za vanjske . One imaju snagu tradicije čija je učinkovitost poznata.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada je slučaj u Tajvanu u vrijeme Čang Kai-šeka koji je i sam bio iniciran. a da nije samo najvažnija od trijada. "zmajeva glava".i u Kanadi. Iz svoje baze u Hong Kongu djeluje u cijeloj Aziji. NAJVAŽNIJA BANDA NA SVIJETU Teret naslijeđa Ostaje da stare strukture nastave orga­ nizirati većinu trijada. SUN YEE ON. Osim toga ona je sačuvala tradicionalne obrede primitivne trijade dodajući joj neku vladu ograničenu na nekoliko članova kako bi dobila na učinkovitosti. Od gospodarskog otvaranja Kine ona ulaže milijune dolara u slobodne obalne zone kako bi oprala dio svoje S SUN YEE ON ("NOVA VRLINA I MIR") zarade za najveći profit Pekinga. nikad ne sudjeluje izravno u operacija­ ma. On daje smjernice svojoj skupini.prisutna je u svim velikim američkim gradovima . U palači Kineske četvrti u New Yorku kum trijade u SAD-u Benny Eng (desno) nazvan "Ujak Seven" sastaje se s tajvanskim diplomatom. Na­ vodno su postojali kontakti između članova komunističke vlade i voda Sun Yee Ona. nego je sa svojih 50 000 članova najbroj­ nija i najraširenija mafijaška skupina na svijetu. Ta trijada je veoma aktivna u filmskoj industriji. Na vrhu stoluje poglavar. u Sjedinjenim Američkim Državama . Tako se mafijaške skupine dijele u tri razine kako je bilo u starim ložama. posebno pornografiji koja u Kini doživljava pun gospodarski procvat.

Osim toga postala su stručnjaci u nekim aktivnostima . Od tog broja četvrt milijuna ljudi su članovi trijada.da­ nas je jedna od najunosnijih trgovina ljudima povezana sa snažnim iseljava­ njem Kineza koji traže bolje životne uvjete. Ukorijenjene posebno u Aziji. Te javne organizacije su svojevrsne zajednice za pomoć namijenjene prihvatu pridošlica i olakšavanju njihova smještaja: katkad znaju raspolagati i znatnim novčanim sredstvima. Ta re­ gija smještena u Laosu. U Zlatnom trokutu (Tajland-Birmanija-Laos) trijada kontrolira trgovinu drogom. Trijade nezadovoljne što nadziru tu trgovinu smrću. chinatowns) uspostavljaju lokalne veze za te aktivnosti u sklopu tongova. 432 za slamnatu sandalu ili 49 za vojnike. Napokon naj­ brojniji članovi su "vojnici" koji su izvršitelji organizacije. Daju fantastične svote tim krijumčarima i plaćaju ih često radeći godinama u tajnim radionicama smještenim u njihovim zemljama do­ maćinima. Neke služe kao pokriće cen- . Lišeni svega. danas se zanimaju za trgovinu kokainom i amfetaminima. Svjetska dijaspora Sve te aktivnosti danas se vode na pla­ netarnoj razini jer trijade se koriste ki­ neskom dijasporom koja je sa šezdeset milijuna ljudi najbrojnijja na svijetu. proizvodi­ ma koji se uvelike troše na obližnjem japanskom tržištu. one ondje organiziraju bazu svih vrsta krijumčarskih poslova. ali i na svim velikim kon­ tinentima. Ljudi i opij Trijade kao mješavina starinskog i su­ vremenog danas nezaobilazni su čim­ benici neslužbenoga gospodarstva u Aziji. Tajlandu i Birmaniji proizvodi svake godine pola svjetske količine opijuma i njegovih derivata. Ta zločinačka inicijacijska društva prilično su slična talijanskim U pušionici opijuma na sjeverozapadu Tajlanda. bave se svodništvom. "Gospodar tamjana" ima osjetljivu dužnost novačenja novih čla­ nova i čuvanja tradicije. Trijade isto tako imaju veli­ ku ulogu u prometu opojnim drogama koje dolaze iz Zlatnoga trokuta. primorani su pre­ dati se mrežama krijumčara koje kon­ troliraju trijade.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada poslove grupe. trgovinom krivotvorinama. Svakoj funkciji odgovara brojčani kôd koji inicirani izražava jednostavnom kretnjom: 489 za "zmajevu glavu". Njihovi sjevernoamerički i europski kolege smje­ šteni u kineskim četvrtima (tzv. dakako. mafijama po duhu i funkcioniranju: prakticiraju reket u velikim razmjeri­ ma. uglavnom heroina.

(. kako "nisu svi članovi trijada gangsteri. Prepoznat ću svakoga od svoje braće Houng kad budu pokazivali znakove prepoznavanja. Pripajanje grada-države NR Kini 1997. Savez Wo. Ako su dobri domoljubi. moram paziti da nikad ne upotrebljavam formu­ le koje kolaju u društvu te da ne otkrivam njegove tajne jer bi iz toga mogle proizaći nevolje. mo­ ram ga odmah obavijestiti kako bi mo­ gao pobjeći.) 22.. Čak je istaknuo kako je "kineska vlada sretna što se ujedinila s njima". ako osiguravaju na­ predak Hong Konga.. stoljeća bilo je poznato šest velikih kineskih tri­ jada: Sun Yee On. Policija uhićuje članove trijade 2004.. objavio 1995.. Početkom 21. Ako saznam da vlada traži jednog od moje braće koji je stigao iz neke druge 1 NAKON ŠTO UĐEM U DRUŠTVO HO- provincije ili prekomorske zemlje. Mafias du Monde. (. Neka me mu­ nja pogodi pet puta ako prekršim tu prisegu. (.) 5. Neću odavati tajne obitelji Houng čak ni roditeljima ni prirodnoj braći ili ženi. Ne smijem otkriti nijednu od adre­ sa gdje moja braća čuvaju svoja bogatstva pa čak ni gajiti zle misli u vezi s tom adresom. Ban­ da četiriju mora. Tajna zločinačka društva 208 . uglav­ nom u Hong Kongu. Kineska vlast naime iskazuje iz­ nenađujuću popustljivost prema tri­ jadama jer je brzo shvatila da može izvući profit iz tih bogatih grupa koje velik dio svojega prljavog novca ulažu u Kinu.. izazvalo je kod mafijaških šefova određene strahove koje je ubrzo smirila komunistička vlast... Osim ove posljednje sve su smještene na rubovima NR Kine. PUF.. Prizor koji slabo prikriva isprepletenost kineskih vlasti i tajnih društava. Kineski ideogrami najbolja su zaštita od istraga policije koja mora angažirati dvojezične struč­ njake kako bi ušla u trag kineskim mafijaškim kanalima.) 29.) 4. Prema T. Cetinu. Pariz. (. Njihovi uredi imaju sjedišta u velikim gradskim aglo­ meracijama u Europi.. (. Tako je ministar kineske javne si­ gurnosti. U tim okolnostima shvatljivo je da se NR Kina ne želi boriti protiv opasnosti od tih iznimno moćnih društava. Neka umrem proboden gomi­ lom bodeža izdam li ovu prisegu.PRISEGA TRIJADE ung trebam postupati s roditelji­ ma) braćom i ženama moje braće kao članovima vlastite obitelji. 2004. Ujedinjeni bambus i Veliki krug..) 35. Nikada neću odavati tajne za novac. Korisna društva? No ne treba se zavaravati izrazom "ki­ neska mafija". Tao Siju. moramo ih pošto­ vati". trima za pranje novca. Kad govorim nečlanovima. 14 K. Trijade su neovisne jedne od drugih i ne pokriva ih ni jedna orga­ nizacija kao što je slučaj s američkom Cosom Nostrom.

broj razbojstava raste a središnja vlast je uskoro onespo­ sobljena. Nastaje opće nezadovoljstvo. Temeljena na mjesnim klanovima. EKSPLOZIVNO PU- njenje skriveno u kanalizaciji ispod autoceste. "protudruštvo" "Časno društvo". kako je dugo samo sebe nazivalo. Buscettina priznanja će omo­ gućiti policiji da ostvari raciju bez presedana u redovima mafije i da izvede desetke uhićenja. Mafija je nastala u kon­ tekstu talijanskoga ujedinjenja kada je 1860.. Mislilo se da je mafija obezglavljena. Svi su poginuli na mjestu. pokajnici. svibnja 1992. nije uvijek bilo internacionala zločina. eks­ plodiralo je pri prolasku nekog vozila.. država je morala preurediti sud u Paler­ mu pretvorivši ga u divovski bunker pod zaštitom dvije tisuće karabinjera.Sjena mafije "Hobotnica". Jer prvi je put neki "kum". Kako bi se osigurali uvjeti maksimalne sigurnosti. U njemu je bio sudac Falcone. prekr­ šio zakon šutnje nakon što je njegova obitelj bila desetkovana prilikom nekog obračuna.koja želi podsjetiti na svoju nemoć . SVIBNJU 1992. pad Burbonaca koji su stoljećima vladali otokom dao Sicilijancima nadu u bolje dane. Ali brzo će se razočarati s obzirom na mjere nove talijanske vlade koja šalje dužnosnike sa sjevera na otok i povećava porezni namet. Ovaj tragični događaj je vrhunac jednog od najvažnijih procesa u talijanskoj povijesti. Svjedoci. Mafija. Tommaso Buscetta. velik broj muškaraca odlazi u ilegalu. osoblje predmet su stalnoga nadzora. sve do Falconeova ubojstva. gotovo anarhičnom okružju organizira se službena protuvlast. Saslušanjima predsje­ dava nepotkupljiv sudac Giovanni Fal­ cone. Kad je izgla­ san zakon o vojnoj obvezi. "časno društvo" ili "Cosa Nostra" nazivi su koji označavaju najpoznatije zločinačko društvo koje je danas globalno razgranano. U tom 23. Napokon na kraju maratonskoga procesa padaju teške zatvorske kazne. što vodi do zračne luke u Palermu..nije dala nikakvu šansu. mrežama sastav- 209 Tajna zločinačka društva . Kad je proces započeo 1986. suđeno je 475 osoba. Talijanski zastupnik Crispi potvrđuje kako "sicilijansko stanov­ ništvo mrzi talijansku vladu". olupina vozila antiterorističkoga suca Giovannija Falconea kojem mafija . istaknu­ ta ličnost u borbi protiv mafije u pratnji žene i tjelesnih čuvara.

Ako prekršim ri­ ječ. Proces pod strogim policijskim nadzorom 1993. napla­ ćujući mu zaštitu. Treba li u njoj gledati staru toskansku riječ koja znači "bijeda"? Ili arapsko naslijeđe? "Mafia" navodno potječe od riječi mahyàs. da ih nikada neću izdati. Onaj koji želi ući u društvo obič­ no ima pokrovitelja.. Tijekom ceremoni­ je kandidat je sapet.. on potkraj 19. . s druge favoriziraju izbor kandidata sjevera koji su im skloni. Ubrzo nadziru odre­ đenu trgovinu poput prodaje sladoleda ili šverc kave. zadaća i hrabrost. Te mreže s jedne strane kanaliziraju nasilja pljačkaša. da ću im uvi­ jek priskočiti u pomoć. neka budem spaljen i pretvoren u pepeo poput slike ovoga sveca. Rođena je mafija. a one koji im se pokušava­ ju suprotstaviti nemilosrdno ubijaju poput gradonačelnika Palerma 1893. tajne o aktivno­ stima grupe. kult muškosti. nasilja.Sjena mafije ljenim posebno od mjesnih uglednika tvore malo-pomalo "paralelni sustav vlasti" koji postaje jedini jamac društve­ noga poretka. vrh srednjega prsta mu se probode iglom. a krv prolije po slici sveca koja se odmah spali. Ma što značio taj pojam. Ako neki od muškaraca izda organi­ zaciju. sudi mu se i obično osuđuje na smrt. Kamen stavljen u usta mrtvaca znači da se radilo o doušniku. "Časni ljudi" Samo podrijetlo riječi ostaje zagonetno. stoljeća ulazi u uporabu na Siciliji nadmećući se s poj­ mom "časnoga društva". Nakon toga treba svečano izgovoriti prisegu: "Prisežem da ću biti odan svojoj braći. Časno zato što je ljudima koji ga tvore zajedničko da ga dijele i strogo primjenjuju kodeks časti nazvan omertà koja se uprizoruje u pravu inicijaciju kakva je na snazi još i danas. u Rimu: kum Salvatore "Toto" Riina suočen je s najslavnijim pokajnikom Tommasom Buscettom." Na kra­ ju uzvikuje tri vrline mafijaškoga brata: "Čast. što znači štititi ili od rije­ či màhfal što znači skup." Prisezi izgovo­ renoj na dan inicijacije pridružuje se određen broj tradicionalnih vrijednosti: poštovanje hijerarhije. Ubrzo te skupine kod stanovništva primjenjuju reket.

Amerikancima treba sigurno uporište na otoku kako bi im uspjelo iskrcavanje na Siciliji u srpnju 1943. stoljeća sve dok nisu postale piramidalne organizacije kojim je uprav­ ljao capo di tutti capi. To je bio slučaj s don Calogerom Vizzinijem kojeg su smatrali mirnim umirovljenikom. Izašavši iz zatvora udru­ žuje se s nekima od njih i . Američke vlasti predlažu da ga oslobode ako im putem mafijaških mreža pomogne pripremiti savezničko iskrcavanje na Siciliji. poseb­ no s Luckyjem Lucianom koji je tada bio u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Dr­ žavama. LUCKY LUCIANO vatore Luciana. glumeći krajnju jedno­ stavnost i čednost brđanina vladao je sicilijanskom mafijom željeznom rukom sve do svoje smrti 1954. No osuđen je tek 1936. stoljeća doi­ mali su se poput stare časne i jednostavne gospode. No dok se sprema ulo­ viti njegove šefove. U tom trenutku javljaju se i druge mafije i razvijaju se jednako na jugu Italije koja je. i to za svodništvo. Njegove aktiv­ nosti napreduju tijekom prohibicije i on postaje jednim od opasnih kumova ameri­ čke mafije. On pregovara o oslobađanju na kraju rata kao protuuslugu za svoju po­ moć da se uspostave bivše mafijaške mreže. Čes­ to loše obrijan. Mafijaške bande su se okupljale po­ četkom 20. Paradoksalno je što ie Drugi svjetski rat ponovno uspostavio organizaciju. a da bi to učinio imenuje 1924. Između dva rata Do Prvoga svjetskog rata sicilijanska mafija čuva svoj tradicionalni izgled prije nego što je žestoko suparništvo suprotstavilo staru gardu novom nara­ štaju koji je bio pohlepniji i agresivniji. Sutradan nakon sukoba oslobođen je i emigrira na Siciliju gdje potpuno nekažnjeno nastavlja uprav­ ljati svjetskim kriminalnim miljeom. od prikupljanja novca od reketa do zločina. šef. Dvadesetak muškaraca tvore coscu (kliku) na čelu koje se nalazi capo. nazvan Lucky Luciano. Ta situacija objašnjava zašto je Mussolini pokušao iskorijeniti mafiju. nakon što ju je iskoristio protiv komu­ nista. ali mafija je izgubila mnogo. mladi mafioso mora najprije dokazati da je pravi "častan muškarac". Ondje sklapa trajna prijateljstva s drugim talijanskim gangsteri­ ma. Uspostavljeni su tajni kontakti s određenim italoameričkim kumovima iz tog miljea. Mafija će znati iskoristiti tu situaciju do te mjere da su tri četvrtine sicilijanskih gradonačelnika koje su imenovali Amerikanci bili mafiosi. sukobljuje se s Duceom koji štiti neke pokajnike koji su se distancirali i obratili na fašizam. a čiji se dio iselio u Sjedinjene Američke Države. U nekoliko go­ dina "željezni prefekt" u agresivnim akcijama na granici legalnosti udara na "časno društvo". Iz te zgode dobiva nadimak "Lucky".. osuđena na fatalnost orga­ niziranog zločina. Mora obavljati određene ni­ ske poslove. Tijekom obračuna sa L UCKY LUCIANO. Mori je smijenjen 1929. sretnik. Salvatore Luciano. ako se doka­ zao kao čovjek od povjerenja i preživio godine službe. Umi­ re u Rimu 1962. Pred capom vodi uredan život. Zatim. . u okolici Palerma. čini se.. stvara bandu.Sjena mafije Kumovi Model mafijaške skupine ostaje obitelj po uzoru na odnos između kuma i kumčeta. može se penjati u hijer­ arhiji. Njegovi roditelji emigrirali su u Sjedinjene Američke Dr­ žave prije Prvoga svjetskog rata pa mladi Salvatore počinje u New Yorku život lu­ peža koji ga odvodi ravno u zatvor. "Srećković". jedan od najokrutnijih kumova mafije nad kojom će kao gospodar vladati desetljećima. Svoj spas zahvaljuje Drugom svjetskom ratu. PRAVIM IMENOM SAL- suparničkom bandom dospijeva u zatvor gdje je mučen. Duce objašnjava kako želi "odu­ zeti toj udruzi lopova svaku poeziju i draž". častan i tek rijetko sudjeluje u protuza­ konitim radnjama. Kako bi ušao u re­ dove organizacije. prefekta Cesarea Morija. no na čudesan način izmiče svojim mučiteljima. rođen je na Siciliji 1897.. Najveći sicilijanski kumovi 20.

koji se u Napulju odnosi na dvije tre­ ćine prodanih cigareta . Zakon šutnje štiti klanove to više što je potrebna njihova potpora ako se želi otvoriti kakav dućan. naći smještaj ili jednostavno zaštiti vozilo od krađe. ima ulogu paralelne vlasti. .koji navodno pogađa polovicu trgovine i sva građevinska Krvavi obračun u Aciastellu blizu Katanije na Siciliji. Dobar dio prihoda ostvaruje od šverca cigaretama . Više od 80 klanova dijele si grad i predgrađa koji se prema svojim interesima povezuju ili suprotstavljaju što redovito izaziva krva­ ve obračune.Sjena mafije Napuljska Camorra Iako je Sicilija iznjedrila najmoćniju i najpoznatiju mafiju u Italiji.). i u drugim se regijama razvijaju društva bliska po funkcioniranju i akcijama. Camorra. To je slučaj na jugu poluotoka s napuljskom Camorrom. Pet zločinaca likvidirali su mafijaši (bakrorez iz 1895.i od sveprisu­ tnoga reketa . Ta se mafija osjetno razlikuje od svoje sicilijanske rođakinje po tome sto je stasala u urbanoj sredini i nema piramidalnu organizaciju. kao i u prošlosti.

Tada se kandidat uključuje prema inicijacijskoj shemi koja društvo poistovjećuje sa stablom: njegove gran­ čice su novaci. Da bi se postao član. Salvatoerea Riine. Ona odsad izvlači glavni­ nu sredstava iz te unosne trgovine koja se organizira u Latinskoj Americi. mladi inicirani određeni za naj­ opasnije i najagresivnije zadatke. Njezina najza­ nimljivija osobitost je njezin ezoterizam koji možda potječe od grčkih misterija iz antike. Svi se moraju pokoravati šefu klana. njegove grane potvrđeni članovi. capu. No pod utjecajem Cose Nostre N'drangheta se danas počinje ustroja­ vati kako bi okončala te unutarnje svađe koje je oslabljuju. ubojstvo. treba najprije počiniti hladnokrvno Selo Corleone na Siciliji. Policija mu ne poznaje li­ ce. Veoma dugo njezina apsolutno decentralizirana organizacija poticala je borbe klanova. Svaki capo mora priznati vlast nekog šefa okruga. U nekoliko desetljeća N'dran­ gheta je prešla put od reketa trgovaca voćem i povrćem do šverca cigaretama pa trgovine drogom u vezi s proizvo­ đačima iz obližnje Albanije. preživjela. mitska kolijevka mafije. Njezino iskustvo u švercu duhana omogućilo joj je da lako prijeđe na trgovinu drogom 70-ih godina pro­ šloga stoljeća. kupola je. Osim toga indirektno tako dobro nadzire teritorij putem općina da joj ni jedna etatistička politika nije stala na kraj. N'drangheta je nastala u Cosi Nostri kojoj je bliska kao reakcija na ujedinjenje Italije. kako su to svjedočili brojni atentati izvršeni protiv predstavnika talijanskoga 213 Tajna zločinačka društva . Otuda je Cosa Nostra isplela svoju mrežu do najvećih američkih aglomeracija. S NAGA SICILIJANSKE MAFIJE BILA JE Kalabrijska N'drangheta U Kalabriji vlada druga mafija: N'dran­ gheta čije ime potječe od grčke riječi andranghetos. ali sumnjiči ga da mirno boravi na Siciliji odakle upravlja globalnim ak­ tivnostima Cose Nostre. a on sam ovisi o pokrajin­ skoj komisiji. Kalabrija je uostalom talijan­ ska regija koja bilježi najvišu stopa uboj­ stava. Njezin sadašnji upravitelj iz Corleonea navodno se zove Bernardo Provenzano. kao što je bio slučaj sa sinom američkoga magnata Paula Gettyja. Unatoč uhićenju 1993. iako oslabljena. Deblo je srce i središte moći. Tradicionalno njome upravlja capo podrijetlom iz mitskoga sela Corleonea. nazvanoga U Curtu ("patuljak"). U bazi kojom upravljaju šefovi ekipe nalaze se voj­ nici. uglav­ nom u Kolumbiji i Boliviji. on je okružen s više zamjenika i savjet­ nika koji tvore njegovu blisku okolinu. Klan ili obitelj temeljna je jedinica. Svjetska hobotnica Poslije rata talijanska mafija je stasala pod dubokim utjecajem svoje američke rođakinje. Sastavljena je od krajnje zatvorenih klanova koja prakti­ ciraju endogamiju i raspoređena je po regiji tako da ništa ili gotovo ništa ne procuri o njezinim aktivnostima.USTROJ COSE NOSTRE od početaka njezin strogo hi­ jerarhijski karakter. Ona je također zadužena da rješava sporove kojih ne nedostaje medu različitim sicilijan­ skim obiteljima. što znači "hrabar i pre­ preden čovjek". Listovi označavaju izdajice koji kad-tad padnu. Ta stalna instancija utvrđuje velike orijentacije "časnoga društva" ostavljajući široku autono­ miju svakomu klanu. Isto tako je postala poznata po otmicama i iznudama. Bila je mnogo agresivnija. poduzeća. I na posljetku na vrhu se nalazi kupola. jednoga od svojih povijesnih šefova.

S jedne strane mafijaške skupine u kojima su pobrkane sve tendencije cjepkaju sve više svoje aktivnosti kako bi bile manje uočljive. Giulio Andreotti.Sjena mafije MLADE MAFIJE nizacija odavno udomaćenih na jugu Italije mlada mafija javlja se još i da­ nas. ta je afera nedvojbeno narušila sliku talijanskoga političkog svijeta u javnom mnijenju. pravosuđa nakon 1970. borba se nastavlja. a jug Francuske je posebno bio pogođen 70-ih godina prošloga stoljeća kada je Francuska veza iz Marseillea proizvela talijansku junakinju za ame­ ričko tržište. Preko nje sada prelaze cigarete. To je slučaj u Pugliji gdje danas hara više mafijaških skupina nastalih tijekom posljednjih trideset godina. Čini se da brojne afere koje se odnose na sadašnjega predsjednika vlade pokazuju da su se veze između političke moći i mafije održale. Otada cijela Europa trpi napade talijanskih mafijaških organi­ zacija. . Znala je izvući koristi iz svojega zemljopi­ snoga položaja blizu obala bivše Jugosla­ vije. nezaobilazna ličnost talijanskoga poli­ tičkog života. sedam puta predsjednik vlade. udomaćila u Kanadi dok je Camorra prisutna na sjeveru i jugu kontinenta. više desetljeća bio pozivan pred sud u procesu koji je želio pokaza­ ti njegove veze s organizacijom.. Osim toga nje­ zina se aktivnost proširila: špekulacije nekretninama. posebno preko Belgije. u zatvorskom miljeu. N'drangheta se posebno Šverc cigaretama oglašava se usred bijela dana na napuljskim ulicama gdje Camorra vodi paralelnu trgovinu od koje živi dio stanovništva. Njihova pretvorba je poprimila takve razmjere da se talijanski suci od sada suočavaju s nečim što oni sami nazivaju "supermafija". Europa je očito povlašteno područje akcija.broj bez premca u svijetu . reket velikih razmjera i burzovne operacije postali su novi izvori zarade "časnoga društva" čiji bi prihod mogao danas doseći . S druge strane hobotnica je poprimila globalne razmjere. Najvažnija medu njima je Sacra Corona Unità koja je stvorena oko 1980. Iako je napokon bio proglašen nevinim 2003. Istodobno je uspostavila neprirodne veze s kršćanskim demo­ kratima tako da je 1992. Osim toga kosovska ili albanska mafija opskrbljuju je drogom i oružjem koji se šalju u cijelu Europu. Ta nova mafija mističnog inicijacijskog obreda uspjela je preoblikovati lokalni i O SIM VELIKIH TRADICIONALNIH ORGA- stari banditizam u hijerarhijsku zločina­ čku mrežu s višestrukim aktivnostima. Sjedi­ njene Američke Države postale su povlašteno tržište: Cosa Nostra ondje već dugo održava veze sa svojim američkim ogrankom. trgovina drogama.oko 15% talijanskoga nacionalnog bruto proizvoda. ali i ilegalni useljenici koji bježe s Balkana opu­ stošenoga ratnim godinama. Iako u teškim uvjetima.

Obitelj Gambino čiji je kum Arnold Squitieri od 2002. zbog brazgo­ tine na licu. fotografiran ovdje 1932. kada su sedmorica ljudi iz su­ parničke bande divljački likvidirani. Genovska obitelj pod vlašću Vincentea Gigantea. a s njom i bogatstvo dvoji­ ce muškaraca koji organiziraju široku trgovinu u smjeru Chicaga. Posebno je postao poznat po krvavim djelima među kojima je "krvoproliće na Valentinovo" 14. kao veoma mlad pridružuje se bandi jednog od svojih prijatelja. No 20 godi­ na prije toga bio je neupitni i opasni šef čikaške mafije. Pod njegovim je utjecajem italoamerička mafija postala ubilačka "hobotnica" od koje se strepi još i danas. Torrio je teško ranjen i Capone ga zamjenjuje.. Počinje pro­ hibicija. Rođen je 1899. UMIRE POTPUNO ZA- boravljen Alphonso Capone.. Računa se da okupljaju oko 700 članova kojima va­ lja pribrojiti više tisuća partnera. PET OBITELJI su osnovale Komisiju 1931. pristigli pre- Petnaest godina "Al" Capone bit će gospodar čikaškoga podzemlja. lice s ožiljkom. Godinu dana poslije zakon zabranju­ je svu proizvodnju i uvoz alkohola na američki teritorij. Capote je odgovoran za opskr­ bu alkoholom cijele zemlje. Zvali su ga Scarface. ODINE 1947.Svemoć Cose Nostre Cosa Nostra. nakon što je osuđen zbog utaje poreza. Ali 1925. oslabljen uoči rata. Beskrupulozno uklanjaju supar­ ničke bande i vladaju kao go­ spodari glavnim gra­ dom Velikih jezera. narkobiznisu i porno­ grafiji. veljače 1929. Često loše primani. No Capone pada 1931. ostaje ipak >>> M EĐU DVADESET I PET OBITELJI KOJE . Otvaraju ilegalne barove i dovoze iz susjedne Kanade dragocjenu tvar zahvaljujući posredovanju krijumčara. pet su potjecale iz New Yorka.. Godine 1918. Nakon osam­ deset godina one su još ondje. trenutačno u zatvoru osuđen na doživotnu kaznu. Od Mano nere do Cose Nostre Podrijetlo Cose Nostre seže od početka 20. stoljeća kada se blizu dva milijuna Sicilijanaca tjerana siromaštvom iseljavaju u SAD. u početku običan ogranak sicilijanske mafije postala je prava internacionala zločina. Od "zlatnih godina" prohibicije ona utjelovljuje mračno lice Amerike. od 1997. Provest će osam godina u zatvoru prije nego što umre. djeluje posebno u građevinarstvu. zbog utaje poreza. zvan Al Capone. Dok Torrio postaje čikaški kum ili boss. Johna Torrija kojemu postaje desna ruka. Najslavniji od mafiosa.

kasno za zlatnu groznicu, skloni su po­ novno uspostavljati mreže zaštite tali­ janske mafije. Sicilijansko-američka organizacija nazvana Mano nera ("Crna ruka") ucjenjuje talijanske trgovce i vlas­ nike dućana te nadzire trgovinu voćem i uljem. Posebno aktivna u New Yorku, Chicagu, ali i New Orleansu opasnija je od svoje talijanske sestre. Njezine se ak­ tivnosti brzo usmjeravaju prema unos­ nijim područjima kao što su trgovina alkoholom, drogom i prostitucija. No sta­ ra pravila časti koja vladaju na Siciliji još vrijede. Međutim prohibicija mijenja duh organizacije. S krvavim obračunima među suparničkim klanovima tradicio­ nalne vrijednosti ustupaju mjesto bor­ bama za prevlast. Mano nera postaje dakle mafija novoga tipa: Cosa Nostra.

Zemlja sustavno eksploatirana
Italoamerička mafija slična je pravom sindikatu zločina, koji je nakon pada Caponea organizirano novi jak čovjek iz kriminalnog miljea: Lucky Luciano. On vodi snažan rat protiv stare generacije mafijaša kako bi se dokopao vlasti. Po­ bijedivši 1931. utemeljuje "Komisiju" sastavljenu od 24 klana ili "obitelji" rasi­ pane po svim velikim američkim me­ tropolama medu kojima su New York, Chicago, Los Angeles, ali i Cleveland,

Pivske bačve su se uništavale tijekom prohibicije. Zakon izglasan 22. srpnja 1919., koji je zabranjivao prodaju alkohola, potičući unosnu ilegalnu trgovinu najavljuje zlatno doba podzemlja.

1957. i parlamentarnu istragu da tajna organizacija bude razotkrivena. Do tada su čak i šefovi CIA-e odbijali vjerovati u postojanje ilegalnog zločinačkog društva ustrojenog na razini zemlje.

NEW YORKA
aktivna u trgovini drogom, lučkim po­ slovima, graditeljstvu... Pod vodstvom Josepha Massina obitelj Bonanno se infiltrirala u sindikate te prakticira reket i trgovinu drogama. Obitelj Lucchese bliska Bonannovima u svojim aktivnostima pod kapom je Louisa Daidonea, utamničenog od 2001. S obitelji Colombo upravlja Joël "Joe Waverly" Cacace. Danas isključen iz Ko­ misije, do nove zapovijedi, ima nadzor nad kockarnicama, graditeljstvom, alko­ holom, prostitucijom.

New Orleans, Philadelphia... Komisija nije nalik upravi nego svojevrsnom sudu zaduženom da u slučaju sukoba intere­ sa presudi između obitelji. Zato mora ograničiti zemljopisno područje ak­ tivnosti obitelji. Pitanje je posebno teško u New Yorku gdje paralelno postoji pet klanova. Ona isto tako predstavlja mafi­ ju u inozemstvu kad se radi o tome da treba pregovarati o savezima ili trgovini sa stranim mafijama. U doba Luciana veze između Cose Nostre i njezine sicili­ janske rođakinje veoma su uske; često se radi o obiteljskim vezama. Svaka od obi­ telji usmjerena je prema bossu ili padroneu kojem pomažu pukovnici: to su inicirani, "ljudi časti" kojima gravitira velik broj naoružanih plaćenika. Iako je njezin utjecaj golem, trebat će pričekati

Velik posao
U istom tom razdoblju organizacija s mnogo krakova proširuje svoje djelat­ nosti. Kad je prohibicija 1933. ukinuta, italoamerička mafija ponovno se usre­ dotočuje na tradicionalna manje slavna područja: reket - u trgovini, građevi­ narstvu, ali i u sindikatima - kocku i prostituciju. Ovomu se pridružuju i druga isto tako isplativa područja. To je posebno slučaj s trgovinom drogom koja počinje poslije Drugoga svjetskog rata. Vlast nad lukama i dokovima važan je element te trgovine. Preuzima­ nje kontrole nad kockarnicama omogu­ ćilo je pranje fantastičnih svota novca koje se oslobađaju svake godine. Zato Las Vegas, kockarski raj, uživa status

Tajna zločinačka društva

216

MAFIJA I VELIKI EKRAN
zemlje Josefa von Sternberga, a zatim 1930. Mali Cezar Mervyna LeRoya s Douglasom Fairbanksom, ali Ho­ ward Hawks sa svojim Licem s ožiljkom (1932.) nedvojbeno je prvi na filmu iskoristio priliku koja je uvijek isplati­ va za Hollywood. Brian de Palma s Licem s ožiljkom (1983.), zatim Nedo­ dirljiva (1987.), Sergio Leone s Bilo jed­ nom u Americi (1984.), Martin Scorsese s Dobrim momcima (1990.) i Casinom (1996.), i ne zaboravimo trilogiju Kum Francisa Forda Coppole (1972., 1974., 1990.): svatko od njih na svoj način evocira sagu o Cosi Nostri gdje Al Capone ima dakako glavnu ulogu koju re­ dom glume Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro. Ako treba voditi raču­ na o legendi i istini u nečemu što nikad nije ništa drugo nego fikcija, neupitan uspjeh teme je isto tako uspjeh mita. Mita o zločinačkom društvu koje je jednako uznemirujuće kao i moćno, ali općenitije sam mit o cijeloj naciji. Ma­ fija se nametnula na velikom ekranu jer ona je slika i prilika zemlje gdje su na­ silje i financijski uspjeh useljenika od­ lučnih da "uspiju" sastavnice, uvjereni su u Americi. Cosa Nostra u kinemato­ grafiji utjelovljuje "mračnu stranu" američkoga sna kao što je western utje­ lovio epsku stranu.

G

ODINE 1927. SNIMLJEN JE FILM POD-

Crna legenda Bijele kuće
glumci bili povezani s Cosom Nostrom: Clark Gable, Howard Hawks, Marilyn Monroe, Ronald Reagan... Tijekom godina mafijaške aktivnosti postale su biznis koji je 90-ih godina prošloga stoljeća po procjenama stvorio desetke milijarda dolara godišnje profi­ ta. Kako bi upravljala tim novcem, ma­ fija se opremila velikom financijskom organizacijom. Od sada za nju rade računovođe, odvjetnici, brokeri, osobe bliske obiteljima ili potkupljeni. Nedvojbeno je da američki zločinački milje ne bi nikada stekao takvu moć da si nije vrlo rano znao pribaviti partnere u političkim sferama. Kao i u Italiji znao je iskoristiti gospodarsku stagnaciju da postane nužan, a kriza 30-ih godina omogućila mu je da kao financijski čim­ benik izbije u prvi plan. Novčana po­ moć, koja se velikodušno trošila za protuusluge, bila je snažan argument za policajca ili državnoga dužnosnika skromnih prihoda... Čini se da prvo partnerstvo između mafije i politike

Marlon Brando je Kum u filmu Francisa Forda Coppole (1972.) koji nakon mnogo drugih redatelja uprizoruje crnu legendu o američkom snu.

"otvorenoga grada". Svaka obitelj može se tu naseliti radi svojih poslova. Ma­ mac dobitka objašnjava isto tako da se američka mafija zainteresirala izbliza za Hollywood reketirajući glumce i produ­ cente. Javno je poznato kako su neki

217

Tajna zločinačka društva

Svemoć Cose Nostre

potječe iz 20. stoljeća iz Kansas Cityja gdje gradonačelnik Tom Pendergast us­ postavlja povlaštene veze sa šefovima mjesne mafije. Tijekom prohibicije grad se obogatio zahvaljujući ilegalnoj tr­ govini alkoholom kojoj je pogodovao čak i sam gradonačelnik. Nekoliko godi­ na poslije Pendergast lansira političku karijeru Harryja Trumana, kojega će po­ državati do njegove smrti 1945. iako je 1939. bio u zatvoru zbog prijevara. Takvih primjera ima sijaset. Tako je Joseph Kennedy, otac obitelji bio blizak prijatelj dvojice slavnih kumova, Sama Giancane iz Chicaga i Franka Costella iz New Yorka. Danas se čini da je utvrđeno kako se otac Kennedy služio tim vezama kako bi financirao kampanje svojega

sina i omogućio mu da bude izabran za predsjednika. Je li J. F. K. prihvatio tu praksu? Misterij još lebdi. U svakom slučaju sumnjiči se mafiju da je naruči­ lo njegovo umorstvo i umorstvo njegove ljubavnice Marilyn Monroe. I posljednji su američki predsjednici od Ronalda Reagana do Billa Clintona, u svojoj oko­ lini imali jednoga člana neke od obitelji.

Cosa Nostra plete mrežu... na internetu
Od reketa do trgovine drogom preko tržišta alkoholom tijekom prohibicije mafija se znala prilagoditi svim razdo­ bljima. Ona i u 21. stoljeću dokazuje tu začudnu elastičnost. Tako se šuška kako je znala izvući profit iz 11. rujna baveći se preprodajom stotina tona metala iz Twin Towersa. Na sasvim drugom po­ dručju široka policijska istraga pokre­ nuta 2001. utvrdila je da se Cosa Nostra znala savršeno infiltrirati u svijet burze

Krvoproliće na Valentinovo, 14. veljače 1929.: sedam članova irske bande Georgea "Bugsa" Morana hladno su ubijeni po nalogu Al Caponea.

kako bi ostvarila unosne poslove. Ona je očito od 1950. nazočna u finan­ cijskom području putem bankarskih grupa ili osiguranja, ali za burzovne operacije potrebne su nove strategije koje su mafijaši brzo počeli osmišljava­ ti: stvaranje fiktivnih društava navodno je u punom zamahu, uvođenje na burzu uz potporu korumpiranih brokera, za­ tim preprodaja kad dionice dosegnu najvišu vrijednost. Godine 1977. takav je posao oštetio milijune malih dioni­ čara. Na posljetku postoji područje na kojem mafija danas i te kako prosperi­ ra: pornografija. Ona ne financira samo brojne filmove, nego i industriju seksa koja od nje ovisi, posebno putem Inter­ neta. U SAD-u se smatra da je nemogu­ će raditi na tom području, a da se nema više-manje veze sa svijetom Cose Nostre. Taj ulazak u industriju seksa i interneta omogućuje mafiji da ima jednu nogu u svijetu vrhunske tehnologije koja ce iznjedriti bogatstvo budućnosti.

U Panami ljudi iz kriminalnog miljea
Od "razbojnika" s kraja 19. stoljeća do kumova Francuske veze, francuski kriminalni milje bilježio je trenutke slave. Između Marseillea i Pigallea "milje" je svijet noći sa svojim kodeksima, svojim obredima, svojim jezikom.
PROLJEĆE 1902. AFERA "ZLATNE

kacige" glavna je tema i izvla­ či profit iz žutih novina. U Parizu usred Bellevillea Leca 1 Manda svađaju se oko naklonosti svadljivice i provokantice Amélie Hélie, za javnost "Zlatne kacige". Ljepotica bujne kose počešljane poput psa je Mandina prodavačica ljubavi, njegova "ljubavni­ ca" i njegov izvor prihoda. On je neu­ strašivi "kralj apaša": u svojoj bilanci bilježi već nekoliko uboda nožem. Leca, Korzikanac, svodnik i šef bande u ulici Popincourt otima mu Amélie. Svađe za­ ljubljenih prelaze u rat bandi: bande se međusobno napadaju na starim pariš­ kim bedemima ili usred Pariza sve dok pravosuđe nije poslalo glavne protago­ niste na robiju u Gvajanu. To je možda liubavna priča, vjerojatno financijska afera, nedvojbeno afera časti. Sve se to rješava između ljudi i između više-manje organiziranih bandi: "Costauds de Belleville", "Saute-aux-pattes de la Glacière", Chevaliers du Sac" ili "Monte-en-l'air des Batignolles". To su u Parizu "apaši", u Marseilleu "nosači", u Lyonu "klokani". Svi se prepoznaju po određenom načinu života: odbijanje plaćenoga rada, smisao za duhan, dje­ vojke, apsint i plesove. Nose kačket, kratku jaknu, široke hlače i visoke čiz­ me sa zlatnom pucadi. Oni se prepo­ znaju, razmjenjuju signale i žive, kako je rekao već François Vidocq na početku 19. stoljeća, prema "zakonima koji nisu

Belle Époque je razdoblje "apaša" koji zavode teror po pariškim ulicama (crtež obavljen u Petit Journalu 1908.).

219

Tajna zločinačka društva

Za Victora Hugoa šatrovački govor bio je "odjeća u koju se jezik prerušava kad mora učiniti nešto loše". pub­ likacijom Ne dirajte sivi novac! Alberta Si­ monina. rođen na Korzici. ali opjevao ga je već početkom Š ATRA. I tako su šatrovački govor . Kao vojnik dolazi u Egipat gdje susreće elegantnoga Spirita. čini se. JEZIK KRIMINALNOGA MILJEA? stoljeća Aristide Bruant. Vrativši se u Marseille oni zajednički izgrađuju pravi imperij zločina. na rubu društva od kojeg su stalno bježali. ali i u Kairo ili u Aleksandriju. Iako nisu stvorili pravo tajno društvo.odnosno šatrovački govori .uvijek bili obilježje lingvistike onih koji su živjeli u podzemlju. Predratne bande poslane u \ erdun ili u bataljune za discipliniranje sjeverne Afrike preživjele su. on to zahvaljuje posebnom govoru. iavlja se pravi kriminalni milje s neko­ liko ikona i raznolikim djelatnostima. a poseb­ no ne policija i doušnici. ali koje u međuvreme­ nu znaju svi članovi udruge i koji se poštuju bolje nego oni koji vladaju u društvu. Zauzvrat njihove veze s poslovnim lju­ dima i političarima osiguravaju im sta­ novitu nekažnjivost u pravosuđu. Svodništvo je uvijek baza posla. Svi krimi­ nalci u gradu spremni su imati posla sa svojim izvršiteljima. Poprima šire raz­ mjere eksploatacijom mladih žena koje su bile poslane u Južnu Ameriku. reket i svakovrsnu trgovinu. Tomu šefovi bandi dodaju kocku. Oko 1925. krađu i svakovr­ snu trgovinu na crno. u društvu gradskoga dužnosnika Simona Sabianija. a političari raču­ naju na njihovu pomoć tijekom izbora. Poput ološarca koji je nekoć opjevao Vil­ lon. pohađao je školu u četvrti Panier u Marseilleu gdje je stekao ugled "žestokoga" čak i prije nego što se vratio iz Verduna s voj­ ničkom medaljom. njihovi su najbolji rekvi­ ziti. spajajući svodništvo. Šira javnost ponovno ga je otkrila 1953. Ako ovaj sumnjivi i agresivni svijet bez imalo skru­ pula još danas obilježava kolektivno sje­ canje romantičnom nostalgijom. U Marseilleu udruga Crabine i Spirito zauzima prostor ispred scene. zvanog "Lijepi Ficelle". šatrovačkom koji mu je prethodio nekoliko stoljeća. nigdje napisani. oni Tajna zločinačka društva 220 . mjesto naukovanja gangstera. Instrument chalimeau i automobil Traction avant za koji se brinu mehaničari iz kriminal­ noga miljea. dva lika iz podzemlja Marseillea.ŠATROVAČKI ILI GOVOR MUŠKARACA Nedvojbeno ona u potpunosti ima u sebi mitologije i pitoresknosti vezanih uz milje koji je. izbjegao osudi pravde našavši utočište u književnosti. šatrovački govor mogu razumjeti samo oni koji su inicirani u te nijanse što omogućuju da se prikrije informacija pa da je ne razumije velik broj ljudi. Carbone. fotografirani 1934." Javlja se kriminalni milje Apaše je Prvi svjetski rat dobrano desetkovao. Cabone (u sredni) i Spirito (desno).

Kraj jednoga kuma: Antoine Guérini ubijen je u Marseilleu 1982. medu kojima i državni tajnik za informiranje. Kodeks časti temelji se ponaj­ prije na snazi i diskreciji. a ne "papak" znači način djelovanja. Na vratu riječ fatalitas namijenjena je krvniku dok tri točke na člancima znače "smrt murjacima" i obraćaju se policiji. Pučki izgled "dečki iz Mouffa" (ulica u Latinskoj četvrti Pari­ za) s kraja 19. Nema potreba za ceremonije inicijacije. "obitelj". vjernost jednom čovjeku ili jednoj bandi. kačkete. Biti "muškarac". Ispod košulja muškarci su uglavnom pokriveni tetovažama. Poprsja su im ukrašena golim ženama. Ovdje iskustvo i izgled čine muškarca. a govoriti znači "cinkati" policiji što gotovo neizbježno vodi u smrt.. osveta u sluča­ ju izdaje. ponašanja i pri­ kazivanja. prava hulja se krasi znakovima prepoznavanja koji ne mogu zavarati. široke pojasove i šarene šalove zamjenjuju građanskim. Nema inicijacije. Tino Rossi. ali rijetki su oni koji se primaju u bandu. Hulja ima dovoljno.predstavljaju sav uspjeh dečki iz krimi­ nalnoga miljea koji sanjaju o građan­ skom životu i žele izaći u javnost sa svojim uspjehom. Muškarci i papci Priznati članovi francuskog podzemlja nazivaju se "muškarci". životinjama fetišima.. Ta praksa pomalo iščezava uoči Drugoga svjet­ skog rata: pripadnost bandi postala je veoma čitka za policiju jer se oglašavala javno. ali postoje pravila: poštovanje vlasništva i unutarnje hijerarhije. Dvadesetih godina elegan­ tna su trodijelna odijela i ogrtači u skla­ du s dvobojnim cipelama i neizbježnim šeširima polucilindrima. više od tri tisuće osoba gura se na Craboneovu sprovodu. Bilo da je rođen na pločnici­ ma Pariza ili na Korzici. svi ostali su "papci". njemački velepo­ slanik Otto Abetz. Zakoni podzemlja Odjeća nije dovoljna da bi činila taj milje koji je ponajprije silovit i dijelom ilegalan svijet u koji ne može ući svatko. Sa svojini bratom "Méméom" nadzirao je sve vrste ilegalne trgovine između Korzike i Pigallea. pomoćnik gradona­ čelnika Marseillea. urezana u meso. mudrim ili pro­ vokativnim izrekama. brojevi­ ma koje donose sreću. nema ni organigrama koji dodjeljuje svakomu njegovo mjesto. pjevačica Mistinguett. zatim puste­ nim šeširima široka oboda koji pod­ sjećaju na one čikaških gangstera i nose se okrenuti odostrag. Uostalom 1943. stoljeća odjevenih u širo­ ke hlače (benardice). Kao u slučaju Zlatne kacige problemi se moraju rješavati među 221 Tajna zločinačka društva . Tu je više nego igdje šutnja zlato.

gomilaju luksuzne auto­ mobile. Ako jedan ma­ kro otme djevojku drugomu. Zbog brige o anonimnosti ili jednostav­ no zato što je jezik ulice šatrovački i sli­ kovit. daleko od papaka i "murjaka" i uglavnom nasiljem. "Ovo je moj žigolo" ili "U rupama mrak".. To je razdoblje Francuske veze. Mreže su raskrinkane početkom 70-ih godina i otada. ako i postoji podzemlje. Andrex. odlaze na iste plesove. Serge Reggiani ili Simone Signoret (lijepa Amélie Hélie u Zlatnoj kacigi) glume zločince toga vremena. svaki član kriminalnog miljea ima nadimak koji je više-manje znakovit: to su Jo Ožiljak. Francuski šefovi bandi koji se odaju tomu (neki poput braće Zemmo- slikovitim običajima fasciniralo je autore i kompozitore od Pariza Victora Hugoa ili Eugènea Suea sve do Simenonovih štrebera preko realistične šansone i. duh rođen s apašima u pariškim ili marseillskim predgrađima je prošlost: "Sramim se". o njemu se ne govori. Ge­ orges Artiljerac ili Emile iz Grenellea. Pravila se više ne poštuju. a da bi vodila računa o stvarnosti. za­ laze u iste kafiće.. posebno u marseillskoj lu­ ci. Žene rijetko ima­ ju pravo govora u tom muškom svijetu. Veliki Cari. reći će stari gangster René la Canne in­ spektoru Le Taillantieru na ispitivanju. Albert Préjean i mnogi dru­ gi doživjeli su uspjeh s pjesmama s tekstovima poput "Jedan žestok. F RANCUSKO PODZEMLJE SA SVOJIM Simone Signoret u "Zlatnoj kacigi" 1952) Jacquesa Beckera. ura odbijaju). Ali poslije rata Amerikanci bdiju nad tim da francusko podzemlje zapriječi put ko­ munistima. Trgovina "bijelim prahom" krenula je i stvorila neslućene profite potičući internacio­ nalizaciju rada. S nemalim financijskim sredstvima braća Guérini. "podzemlje više nema morala. Međutim Francuska veza ne opstaje dugo niti u bratoubilačkim ratovima među Hanovi­ ma. dok Jean Gabin. Bernard Blier ili Lino Ventura na filmu pružaju komičnu i zabavnu sliku francuskog pod­ zemlja gdje pučki govor ima glavnu ulogu. 222 . nedvojbeno prelijepa. dovoljno je da počne obračun noževima ili revolve­ rima. kinematografije. Ako neki papak uđe u neku od četvrti rezer­ viranih za njih. Tek nakon Drugoga svjetskog rata makroi češće prakticiraju otkup ili kazne za onoga tko pogriješi. Nakon Drugoga svjetskog rata šansone Fran­ cisa Lemarquea s prizvukom nostalgije podsjećaju na plesove uz diple iz "Ulice Lappe".. znakovita tišina ih od­ mah otjera van. Arletty.U Panami ljudi iz kriminalnog miljea muškarcima. Louis Jouvet. često prema pro­ fitima koji se mogu ostvariti. dakako. Dorville. Dédé Razbijeni Nos. niti u napadima policije. Jean-Paul Belmondo. Kao sljedbenici najkićenijega šatrovačkog govora oni prakticiraju promjenjiv jezik razumljiv samo njima. posebno preko Latinske Amerike... Bibi Slav­ ni. jedan tetoviran". Maurce Chevalier. jahte i vile na obali. Taj život u zatvorenom krugu je konstanta miljea. Ali kinematografija je veličala apaše. kako ih još zovu. Fernandel. Damia. Olakotne okolnosti }eana Boyera. Hôtel du Nord Marcela Carnéa ili Zlatna ka­ ciga Jacquesa Beckera posvećeni su kriminalnom miljeu. odijevaju se u istim trgovinama." PODZEMLJE IMA SVOJU KINEMATOGRAFIJU Francuska veza Za vrijeme okupacije bande su odmah izabrale svoju stranu. Lijepi Fraisette. jedan prav. široke i složene mreže ilegalne trgovine drogom koja vodi u SAD.. kodeks časti nije više isti. Mistinguett. Ti "dlakavi momci". Paralelno Fréhel. Même i Antoine zauzimaju visoko prvo mjesto sve do 60-ih godina.

do 1995. Kad jednom roba dođe u ruke italoameričke mafije. Pranje novca je kratkotrajno. koji je bio drugi čovjek istanbulske policije. Ta zadaća im je omogućavala da se lagodno bave kri­ jumčarenjem. započela je afera. bivša miss. PRIMJER USKIH Srednjeg istoka. stoljeća Otomansko Carstvo. To su središnje osobe mafijaških društava. distribuira se na cijelom teritoriju preko mreže pizzerija. Ali nakon Drugoga svjet­ skog rata ti ljudi su stvorili pravu maffiju čiji šefovi. U Palermu se droga ra­ finira i zatim odlazi u SAD. babe. Pakistan). Naći šefa policije u dru­ štvu poznatoga babe . Od kabadahija do baba Te su veze zapravo dosta stare. vrata između zapada i istoka.Babe turske mafije Turska. nalaze se ljudi koje veže prisega i kult tajne i koji katkad imaju iste etničke korijene: Kurdi. ali uzaludno.već ima u sebi uzbudljiv predznak. Vezana je uz ličnost Yasara Avnija Musullulua koji se od 70-ih godina smatra jed­ nim od najvećih turskih baba. U cijeloj zemlji izbijaju demonstracije koje traže istragu. prethodnik današnje Turske. Ali još je gore nešto drugo: policija otkriva kod Catlija putovnicu i dozvolu za nošenje oružja potpisane rukom bivšeg ministra unu­ tarnjih poslova vlade Tansu Ciller. Tako je lako u potpunoj diskreciji proknjižiti novac dobiven od ilegalne prodaje kroz računovodstva re­ storana. babe preuzimaju vod­ stvo.. posebno opijumom koji dolazi iz Zlatnoga trokuta (Iran. Troje od četvero putnika pogi­ nulo je na mjestu. Po njihovim zapovijedima Ivan Pavao II. kako bi osigurali nadzor poštan­ skih i telegrafskih veza. postala je danas "lijevak" koji hrani Europu drogama. sudjeluju u toj trgovini povezani s vlastima. Treća žrtva je njegova ljubavnica.to je turska riječ koja znači "otac" ili "djed". kabada­ hija. tur­ ske premijerke od 1993. Bio je u društvu s Abdullahom Catlijem koji je sudjelovao u ubojstvima 70-ih i 80-ih godina i bio poznati narkodiler kojeg su tražile sve policije u Turskoj. Kad su objavljena njihova imena. Inci­ dent u Susurluku otkriva ono što je cijeli narod predosjećao: prešutni dogo­ vor na najvišoj razini između svijeta zločina i svijeta politike. i Ali Agca koji ga je poku­ šao ubiti 1981. Armenci ili Turci. Toga dana blindirani au­ tomobil nad kojim je vozač izgubio kontrolu udario je svom snagom u ka­ mion. Afganistan. Od po­ četka 20. Među babama posebno se ističe Bekir Celenk. oni gomilaju zarade od porasta ilegalne trgovine drogom. no može se prevesti i kao "kum" . organizacije ekstremne desnice bliske mafiji kojom je upravljao Abdullah Catli. Agca je bio član Sivih vukova. No ta trgovina je nakon višegodišnjeg na­ pora raskrinkana potkraj 80-ih godina prošlog stoljeća. PIZZA CONNECTION veza uspostavljenih između tur­ ske mafije i njezinih partnera u svijetu je krijumčarska organizacija velikih raz­ mjera koju su vlasti identificirale 1983. Gonca Us. On je jedan od onih koji 223 Tajna zločinačka društva . služilo se uslugama počasnih zločinaca.koji je zapljusnuo turski politički život i cijelo stanovništvo. Mjesni kumovi. Među njima se nalazio Hüseyin Kocadag. Moćan brodovlasnik koristi se pomorskom kom­ panijom za opskrbu sicilijanske Cose Nostre opojnim drogama koje dolaze sa P IZZA CONNECTION. STUDENOME 1996.. IZBIO IE SKAN- dal u anatolskom gradiću Susurluku .

su turskoj mafiji dali međunarodnu di­ menziju. Početkom sljedećeg desetljeća spo­ minju ga čak kao jednog od naručitelja atentata na papu Ivana Pavla II. Ta simbioza s vlastima takva je da je navodno bilo zaustavljeno sastavljanje izvješće UN-a o toj temi. Isto su tako u vezi s kurdskim separatistima Radničke partije Kurdistana čijim po­ sredstvom nadziru prijevoz opijuma koji dolazi s Istoka. 1981. postao je zapravo posrednik između proizvođača opijuma na istoku i proizvođača oružja na zapadu. Najmanje desetak oklopnih vozila prešlo je. Postavši poznat potkraj 70-ih godina u trgovini oružjem. Na višoj razini čini se da je malo poli­ tičkih stranaka. Tema je ocijenjena kao previše osjetlji­ va. Koncentracija te ilegalne trgovine je fenomenalna: četiri ili pet turskih klanova sami nadziru tri četvrtine britanskoga tržišta heroinom. kum turske mafije. Babe su danas usko povezane sa sicili­ janskom Cosom Nostrom u trgovini opojnim drogama. Diskretna i moćna Moć baba temelji se na širini njihovih mreža.Babe turske mafije Irana. No utjecaj baba ide još i dalje. gradskih dužnosnika ili policajaca umaklo financijskim preduj­ movima mafije. Usko povezan s obavještajnim službama istočnih zemalja osumnjičen je da je organizirao atentat na Ivana Pavla II. Jedna od njihovih specijalnosti je reket vlasnika automobi­ la: oni koji im odbiju platiti danak izlažu se opasnosti da više ne nađu svoje vozi­ lo. Bekir Celenk. zahvaljujući njemu. Na lokalnoj razini bande vladaju cijelim četvrtima. čiji dobar dio članova navodno radi za policiju i turske tajne službe. Oni su bliski određenim grupama ekstrem­ ne desnice kao što su Sivi vukovi. u dijelovima sa zapada u smjeru Tajvana ili Iraka koji se priprema na rat protiv .

Dok je Japan bio uništen i stavljen pod tutorstvo generala MacArthura. Yakuze potječu izravno od profesionalnih kockara. Kamatarenje. iznude i pro­ stitucija jednako su tako njihova zna­ čajka: yakuze opskrbljuju javne kuće na otočju mladim ženama iz veoma siro­ mašnih obitelji. Teret povijesti Yakuze su jednako tako bliski centrima odlučivanja. To strateško pozicioniranje omogućuje im isto tako da lako peru prljav novac. kao ono u kojem je vladalo pod­ zemlje.) na yakuze. To što je utjecaj japanske mafije dose­ gnuo takvo značenje. I napokon u zemlji koja zabranjuje upotrebu oružja oni nadziru trgovinu oružjem.U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Članovi japanskih dvjestogodišnjih mafijaških društava. Ameri­ kanci se služe mafijaškim mrežama kako bi oživjeli gospodarstvo.. Zna se spominjati razdoblje između 1945. kao članovi brojnih upravnih vijeća prestižnih po­ duzeća ucjenjuju svoje članove ili napla­ ćuju svoju potporu tijekom osjetljivih glasovanja o financiranju. toliko su šefovi tih mreža bili povezani s vlastima. počevši od igara na sreću i trgovine "bijelim dijamantom". Ali njihova dominacija u ilegalnom go­ spodarstvu potječe iz razdoblja nepo­ sredno nakon Drugoga svjetskog rata. stoljeća poslodavci angažirali kako bi zaposlenici potrošili dio plaće na kocku. Čuvajući tajnu o svojim aktivnostima i identitet svojih članova. yakuze su tijekom tih godina stekle službeno priznanje o svojem po­ stojanju u obliku udruga. bakuta koje su od 18. REGLEDAJTE RAČUNOVODSTVO bilo kojeg velikog japanskog poduzeća ili banke i nepogre­ šivo ćete se spotaknuti (. Valja istaknuti kako su te mafijaške skupine koje zovu boryokudan prisutne u svim sektorima neslužbeno­ ga gospodarstva. i 1947." Ova tvrdnja potječe od jednog od najboljih stručnjaka za ja­ pansku mafiju. . Veoma vješti u svakojakim prijevarama. boryokudana. posebno Liberalno-demokratskoj stranci na vlasti gotovo nepre­ kidno od kraja Drugoga svjetskog rata. objašnjava se njezi­ nom složenom poviješću. amfetaminom čija potrošnja ne prestaje rasti u Japanu koji je izložen krizi bez presedana. Osim toga razvili su originalan oblik reketa. Yakuze imaju svoju kuću u Osaki i pokazuju se u javnosti u uniformi. yakuze opasni su ljudi koji su ovladali cijelim dijelovima japanskoga gospodarstva i utječu na politički život u zemlji. Ona je odraz neizmjer­ nog značenja koje početkom 21. stoljeća ima japanska mafija čiji bi prihodi mo­ gli doseći blizu 20 milijarda dolara go­ dišnje za organizaciju od samo 80 000 članova. Ali prava moć toga sindikata japanskoga zločina ostaje velikim dijelom okultna. Riječ yakuza potječe uostalom od gubitne kombinacije u jednoj kartaškoj igri.. bakuti su isko­ ristili japanski gospodarski uzlet kako bi zagospodarili ilegalnom trgovinom.

Klanovi su veoma decentralizirani. No kao što su dokazali brojni financijski skandali uoči 21. Odsad je on njegov čovjek. vjernost i pokornost. Za­ uzvrat učitelj ga hrani. Ako bi propustio izvršavati svo­ je obveze. stoljeća.KODEKS ČASTI KOD YAKUZA melji se na poštovanju određe­ nih pravila. Svaki spor mora se rješavati interno: nikada ne smije pozivati policiju. proglasila njihovo raspuštanje. duguje Znak sramote za toga Yakuzu koji nije izvršio svoje obveze. kobun. Iako sami upravljaju svojim poslovima. U skladu s kodeksom časti njegova je pogreška kažnjena amputiranjem više zglobova na prstima. tajniji nego ikad. Najvažniji među njima je Yamaguchi-gumi. Tako svaki novi član mora obećati da će poštovati svojega šefa kojem će se slijepo pokoravati. ako je potrebno i po cijenu života. Obrana klana je također temeljna: mladi yaku­ za se obvezuje da će čuvati najapsolutniju tajnu o svojim aktivnostima i identitetu svojih drugova. Ako se čini da se pristupnik. Yakuza mora poštovati veoma strog ko­ deks časti. Tajna zločinačka društva 226 . oni su još pri­ sutni. nego i svaku priliku da prona­ đe novi na području Japana. Podrijetlom iz Kobea okup­ lja gotovo polovicu yakuza iz zemlje. Odnos koji ga povezuje sa šefom svojega klana ili svoje bande teme­ lji se na japanskom modelu oyabun-kobuna. smjesta bi izgubio ne samo posao. Međutim onaj tko želi postati članom pomno se promatra prije nego što se primi u organizaciju. dokazao. sveča­ no se inicira na ceremoniji tijekom koje razmjenjuje čašu sakea sa svojim oyabunom. Njegovu zastavu u obliku pozlaćenog romba poznaju svi. svake godine moraju uplatiti svojem sjedištu određenu svotu svojih primanja. Osim toga novak mora slijediti određen broj moralnih preporuka: izbjegavati kon­ zumiranje droge ili alkohola. imati ljubavnu vezu sa ženom nekoga člana klana. što je odnos dijete-otac. U ČINKOVITOST BORYOKUDANA TE- Snaga veza od čovjeka čovjeku U tom razdoblju učvršćuju se prvi boryokudani koji još tvore sliku japanske mafije. Često inici­ rani nose tetovažu koja označava njihovu pripadnost klanu. mu poštovanje. Njihov je utjecaj poli­ tička moć ocijenila nepodnošljivim i 1992. štiti i eventualno dolazi u pomoć njegovoj obitelji u sluča­ ju smrti ili odlaska u zatvor. Trebao bi dakle priznati svoju pogrešku na cere­ moniji yubitsumea tijekom koje krivac mora svojem nadređenom predati prvi zglob na svojem malom prstu.

To je slučaj grupe Japončik. bratva (bratstva) koje zovu i "brigade".Mreže ruske mafije Na ruševinama sovjetskog imperija ruska mafija prosperira u obliku mnogobrojnih i aktivnih bandi ne samo u Rusiji nego i na sve četiri strane svijeta. nadzire određen broj tržišta itd. Svaka banda može imati do više tisuća ljudi. Iskustvo deportacije je osim to­ ga stvorilo čvrste veze medu određenim budućim vođama bandi.6 milijuna zločina i prijestupa". izjavio je da na žalost "ne može reći ništa utješno" bojeći se da će delin­ kvencija ostati na godišnjoj stopi od "oko 2. Tako se u kon­ taktu sa staljinizmom njihov tradicio- 227 Tajna zločinačka društva . prozvanog "Japončik". Služili su se šatrovačkim govorom. Od ostalih mafija na svijetu razlikuje ih jedna druga karakteristika: njihov stu­ panj obrazovanja koji im je omogućio da brzo ovladaju ilegalnom trgovinom ili složenim financijskim operacijama. Ondje stupa u vezu s Organi­ zacijom. suzdržane u sovjet­ skom razdoblju. ruskom mafijaškom mrežom smještenom u četvrti Little Odessa u Brooklynu. Bivši klan lopova Iako ruska mafija skreće pozornost na sebe unatrag nekoliko godina. GRUPA JAPONČIK ra sa svojega teritorija. U carskoj Rusiji postojalo je tajno društvo profesionalnih lopova. Staljin i njegovi na­ sljednici često su ih deportirali u gulage. REDINOM 90-IH GODINA PRO- šloga stoljeća ruski ministar unutarnjih poslova je izjavio da je 60% državnih poduze­ ća. Međutim neke su postale prava transnacionalna društva čiji se zločinački ogranci šire po cijelome svijetu. Za primanje u mafiju nema inicijacije: traže se energičan tem­ perament i potpuna odsutnost skrupula. banaka i gotovo polovica privatnih poduzeća pod kontrolom mafije i orga­ niziranoga kriminala. Ilegalno je emi­ grirao u SAD 70-ih godina prošloga sto­ V ELIKA VEĆINA RUSKIH BRIGADA OPERI- ljeća. nedvojbeno najvažnije od svih ruskih zločinačkih društava kojom up­ ravlja Vjačeslav Kirilovič Ivankov. Njome vlada jedan avtoritet ("šef") kojem po­ mažu brigadiri. Ondje su se vory domogli neslužbene trgovine koja je vladala medu zatvore­ nicima. doživjele su zamah s padom SSSR-a 1991. tvorili su svojevrsnu aristokraciju pljačkaša. opasnost ti ljudi. Za nekoliko godina postao je jak čovjek toga društva. ona ima i tradiciju. Za razliku od svoie sicilijanske ili latinoameričke rođakinje ruska mafija nije ni jedinstvena ni centralizirana. nazvan "mali Japanac". po­ štovali strogi kodeks ponašanja. Zvali su ih vory-v-zakone ("kradljivci po zakonu"). žaleći što raspolaže slabim proraču­ nom. Kao simbol sve veće inter­ nacionalizacije ruskih brigada ono 90-ih godina prošloga stoljeća ulaže milijarde dolara u trgovinu heroinom i kokainom ili naftom iz bivšega sovjetskog imperija. To je bivši boksač koji je upoznao strahote gulaga. ali shvativši naknadno kakva su Svakodnevan prizor u novoj Rusiji: pad sovjetskog imperija pridonio je stvaranju skorojevića čije iznenadno bogatstvo ne ostavlja iluzije. Ona više sliči nizu bandi. Tako danas u Rusi­ ji ima oko 6000 brigada sa 100 000 nao­ ružanih ljudi. Mafijaške mreže. No svaka od njih ima strogu hijerarhiju. pokriva točno označen teritorij. Njihovim su se talentima služili boljševici u borbi za osvajanje vlasti. Sam ministar.

.Mreže ruske mafije nalni kodeks vrijednosti polako brisao i ustupao mjesto političkim strategija­ ma i mamcu za dobitak.. žitarice.. I doista reforme predsjednika Jeljcina provede­ ne poslije 1991. . Drugi jedan mo­ ment učinit će neobičnom rusku mafi­ ju 90-ih godina: udružuju se etnički klanovi poput Uzbeka. Bivše bande kradljivaca postale su obrazac zloči­ načke mafije koja izbija na svjetlo dana nakon 1991. osumnjičenog za suradnju s mafijom.. Čečena ili Gruzijaca. Vladimir Putin postavlja Simona Kukesa (slijeva) na čelo glavne ruske naftne kompanije nakon ostavke Mihaila Hodorovskoga... Azerbejdžanaca. Aktivnosti u Rusiji i u svijetu Danas se ruske brigade još razlikuju po svojim aktivnostima. U istom kontekstu šuška se da su odgovorne za trgovinu nukle­ arnim oružjem ili raketama. toliko su dezorganizira­ le mladu Rusiju da su se mafijaške sku­ pine . povezane s velikim narkokartelima Latinske Amerike pletu sve gušću mrežu. drvom. industrijskim ribolovom. plinom. ostacima bivše komunističke vlasti. one se ističu u pljački sovjet­ ske baštine i prirodnih rus­ kih bogatstava. Osim klasičnih područja za takve organizacije reket.. ali deficitar­ nom u vrijeme opće oskudice: cigarete... ilagalna tr­ govina drogom. U stalnom kontaktu sa sovjetskom nomenklatu­ rom koja je tradicionalno korumpira­ na.jedini vlasnici sredstava nasilja prema državi koja se umorila od toga da prisiljava na poštovanje zakona mogle domoći čitavih dijelova gospo­ darstva. Tako te skupine nadziru trgo­ vinu oružjem koja se razvila u vrijeme hladnoga rata. Ruske mafijaške skupine imaju sjedišta u većini bogatih zemalja. šefovi bandi počinju organizirati trgovinu legalnom robom.. Napokon one pljačkaju prirodni potencijal Rusije: prisutne su u trgovini naftom. u karipskoi zoni. prostitucija. Vladaju na tržnicama velikih gradova to lakše što se sovjetska policija da lako kupiti. hrana.

oni se pokazuju u javnos­ ti u velikim automobilima s tjelesnim čuvarima koji se mogu lako primijetiti u zemljama u kojima vlada siromaštvo. Unatoč tim uspjesima čini se da je borba protiv ilegalnih organi­ zacija danas zastala. siromašne adolescente prepuštene same sebi koji ubijaju za komad kruha. No već desetak godina prim­ jećuje se tendencija koja zabrinjava stručnjake za trgovinu drogama: ve­ liki karteli koji su suviše vidljivi us­ tupaju mjesto cartelitosima. posebno prema Floridi.Gospodari trgovinom drogom. jednoj od velikih kolumbijskih aglome­ racija proizvođača droge. Pridružiti se naoružanim bandama u službi kartela često je jedini mogući izlaz iz bijede u kojoj žive mladi u sirotinjskim četvrtima kolumbijskih gradova. Potječe iz Kolum­ bije odakle se izvozi tajnim kanalima. Njiho­ vi članovi slični su vojnicima koji nisu ni inicirani niti su obvezni poštovati bi­ lo koji kodeks časti. Europi i uskoro Aziji. Ondje M ODERNE TVORNICE ZA PROIZVOD- kemičari proizvode svake godine više tona kokaina. Veliki karteli zapravo kon­ troliraju sve faze ilegalne trgovine dro­ gom: proizvodnju. Međutim događa se da se neke medu njima otkriju. manjim. Te zločinačke bande ponajprije su zadužene da šalju robu i štite njezinu proizvodnju. Tijuanin i Matamorosov te napokon onaj iz pokrajine Sonora. njihove šefove stanovništvo često poznaje. Escobar je uspio kontrolirati pola kolumbijske trgovine koja je izno­ sila milijarde dolara. a i opasniji. Osim naoružanim vojni­ cima raspolažu različitim sekcijama logističkom. Tri godine poslije uhićenje Gilberto Rodriguez Orejuetla. većinom u bogatim zemljama. koji raspolaže mogućnošću prihvata više od sto osoba i energetski je potpuno neovisan. carinu i pravosuđe ili ih kupuju. Njegovi su učinci jači nego konoplje. transport. U Medellinu. glavni šef kartela u Caliju nazvan "šahist" zbog svojih organizacijskih sposobnosti. financijskim. u žargonu zvan "bijelo". diskretnijim koji su prava srednja po­ duzeća za droge. Za njih je Escobar primjer koji valja slijediti. upravljao je najvećim svjetskim narkokartelom. Karteli i karteliti Najvažniji karteli nalaze se u Kolumbi­ ji i Meksiku. pravnom koje su neovisne jedne o drugima. nego i raskrižje trgovine koja dolazi iz Južne Amerike. prodaju i pranje novca. INDUSTRIJA ZAKLONJENA OD POGLEDA nju droge prave su alkemičarske radionice zaštićene od indiskretnih po­ gleda. One isto tako potiču atmosferu terora u regijama po kojima pustoše primjenjujući mjere zaplašivanja. Čak su i politički vođe sumnji­ vi. Iz tih utvrda skrivenih u džungli droga se šalje prema velikim svjetskim tržištima: SAD-u. 229 Tajna zločinačka društva . što jača njihovu diskreciju. vojsku. uzimanje talaca i korupcije. Magnati droge čak zaključuju saveze s lokalnim geriljerosima kako bi im oni osigurali zaštitu proizvodnih pogona.. Sama trgovina drogom navodno iznosi 8% međuna­ rodne razmjene. kad su kolumbijske policijske snage usred džungle otkrile podzemni labora­ torij izgrađen na tri razine. Te organizacije oslanjaju se i na sicariose. Iako su organizacije ilegalne. danas se misli kako je meksički pred­ sjednik Carlos Salinas razvio uske veze s kartelima kako bi njegova zemlja ima­ la koristi od njihova gospodarskoga dinamizma. Njihovo se carstvo danas prostire preko cijeloga planeta. Unatoč kon­ kurenciji drugih kartela poput onoga u Caliju. Meksiko koji se nalazi na granici SAD-a postao je ne samo važan proizvođač. Ovdje je vlast podijeljena između četiriju velikih kartela: Juarezov. Ta sjajna trgo­ vina brzo se organizirala. Okupljeni u bande ili pandillase one vladaju cijelim četvrtima. Računa se da tre­ nutačno u svijetu ima najmanje 250 milijuna redovitih potrošača. Kad ga je policija likvidirala 1992. R E D I N O M 70-IH G O D I N A PROŠ- loga stoljeća nova se droga pojavila na američkom tržiš­ tu: kokain. Ukorijenjenost u latinoamerička društva Tradicionalni karteli poput onih u Medellinu i Caliju stvoreni su s jedinom namjerom da preprodaju drogu. Zapravo se sustavno infiltriraju u poli­ ciju. šef bande skromnoga podrijetla Pablo Escobar dolazi na čelo te unosne trgovine nasi­ ljem i zaplašivanjem. To se dogodilo 1999. karteli Karteli u koje je jednako teško prodrijeti kao u južnoameričku džunglu gdje kriju svoje tajne laboratorije vladaju bezrezervno narkotržištem. Neki od tih laboratorija čak su opremljeni poletno-sletnim staza­ ma.

ali i da olakšaju mogućnosti pranja nov­ ca što zadaću vlasti čini još lakšom. One se specijaliziraju u jednoj od njih te uspo­ stavljaju pojedinačne veze s drugima. posebno prema Europi.Džungla u koju se teško može prodrijeti iz Južne Amerike. a više korupciji. idealno je mjesto za tajne laboratorije koje specijalne snage pokušavaju razotkriti. "Majka svih borbi" (Vicente Fox . Ove nove strukture su fleksibilnije i ne vladaju svim etapama trgovine. Osim toga globalizaciia je dopustila kartelima da prošire svo­ ja tržišta. cartelitosi manje pribjegavaju zločinima. čak i biznismeni koji ponajprije traže za­ radu. Tajna zločinačka društva 230 _~OO~ =THE END= . borba protiv te ilegalne trgovine jedna je od velikih uloga novoga stoljeća. Budući da im je stalo do dobrih poslovnih rezultata i diskrecije. Njihovi su šefovi često školovani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful