TAJNA DRUŠTVA

PRIPREMIO

Jean-François Signier
U SURADNJI S

Renaud Thomazo
Naslov izvornika :

Les sociétatés secrètes

Copyright © 2005. LAROUSSE

* KOJU SU VJERU IMALI GALSKI DRUIDI? * ZAŠTO SE KABALA VRAĆA U MODU? * KAKVO JE PRAVO LICE TEMPLARA? * ODAKLE DOLAZI MAFIJA? * KAKO JE ORGANIZIRANA ZLOGLASNA AL-QAIDA? -o- -o- -o- -o- -oSVA TA PITANJA I JOŠ MNOGO DRUGIH - UKUPNO 70 - OBRAĐENA SU U OVOJ KNJIZI KOJA PRUŽA ISTODOBNO NAJNOVIJE SPOZNAJE O TIM TEMAMA I UŽITAK ČITANJA ŽIVE I ZANIMLJIVE PRIČE. -o- -o- -oKNJIGA OTKRIVA ČITATELJU SVIJET TAJANSTVENIH INICIJACIJA, OBREDA, POTRAGA I UROTA.

©

EQ°2007

Predgovor
ko želi podići veo s tajnih društava, brzo će shvatiti da su ona pratila povijest čovječanstva od samih početaka. U neolitskim skupinama čarobnjaci i šamani prenosili su malom broju odabranih povlasticu komuniciranja s duhovima. U antičkim gradovima živjeli su jedni uz druge službeni i javni kultovi s tajnama koje su bile nedostupne svjetovnjacima, a na rubu velikih religija uvijek su nastajale sekte u kojima je otkrivenje na para­ doksalan način trebalo ostati skriveno. Tajna koja ostaje skrivena često je duhov­ na, katkad ezoterična, ali politička sfera ne bježi od želje da se u sklopu društva koje sve više želi ovladavati svim aspektima postojanja izgradi druga organizaci­ ja, koja će zbog toga što se ne može staviti na mjesto države ili neke druge crkve, koje su sveprisutne, djelovati u ilegali.

T

U prirodi je tajnih društava i nedvojbeno u njihovoj funkciji da izbjegavaju povijest ili da se u njoj javljaju tek privremeno. S obzirom na tišinu koja je ukot­ vljena u praksi njihovih kultova i tajnost potrebnu za čuvanje znanja za koje tvrde da ga posjeduju, njih nema u povijesti ljudi, koja je ipak povijest društava. I sama ta činjenica čini ih tako fascinantnima. Fascinacija je to veća što svatko primjećuje da je određen broj njih imao važnu ulogu i da će za neke i dalje biti nejasni, ali utjecajni akteri u političkom, društvenom i duhovnom životu naših društava. Tu je dobro usidreno uvjerenje, mjesto svih maštanja i najluđih glasina, od "masonske urote" do pretpostavljenog utjecaja Opus Dei, od "velikoga djela" alkemije do sve­ moćne mafije. Činjenica što su tajna upućuje na zle namjere i potkrepljuje sum­ nju. I napokon, kako danas zanemariti presudnu ulogu carbonara u Europi 19. stoljeća ili moć američkoga Ku Klux Klana? U očima svjetovnoga čovjeka sve se to lagano miješa, dajući prednost najuzbud­ ljivijim ili najčudnijim tumačenjima. Templarski red koji je nestao u 14. stoljeću navodno je još među nama kao čuvar neizrecive tajne koju nedvojbeno dijele rosenkreuzeri ili članovi nekog ceha ili pak slobodni zidari, ako svi i ne sudjeluju u istoj i velikoj zavjeri... Zna se kako su još nedavno bile popularne te teze! Otkriti dio onoga što su bila i što još jesu određena tajna društva među onima najpoz­ natijima - što nije najmanji paradoks - znači osvijetliti mračnu stranu povijesti, ali i obnoviti neke potrebne istine.

>>>Tajna vjerska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 >>>Tajna inicijacijska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . .76 >>>Tajna politička društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . .130 >>>Tajna zločinačka društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . 196
Tajna Društva

2

Tajna vjerska društva
Ljudska društva, čak i ona najprimitivnija, uvijek su se ustrojavala zbog vjerovanja, dogmi, postupaka koji povezuju ljude s nekom transcendentnom vjerom. Postoji nešto ili netko tko izlazi iz uskog okvira čovječanstva i s njim je moguće stupiti u kontakt - poruka je koju daju vjere koje su preuzele i kodificirale dogme.

Tajna vjerska društva

N

A PUTU BOGA ILI BOGOVA UVIJEK SU

nice smrtnika. Tajna se očituje na različite na­ čine. Najočitija je tajna pripadnosti. To je pri­ mjerice slučaj kod druza ili alavita koji su stoljećima prakticirali taqiyu ili "dvoličnost" kako bi izbjegli progone, ali i da bi bolje očuvali svoj kult. Identitet članova Braće či­ stoće, izraelske sljedbe iz 10. stoljeća, koji su u međuvremenu stvorili važno književno djelo, još se danas ne zna. Ovdje nalazimo dvostru­ ku značajku koja je svojstvena tim skupinama. Zatvorena društva su često progonile službene religije iz kojih su ona više-manje proistekla i kojima su katkad mogla ugroziti autoritet i dominaciju. To je npr. slučaj s gnosticima koie su kršćanski autori snažno optuživali ili manihejcima koji su udaljili od sebe zoroastersko svećenstvo. S druge strane većina tih skupina iskazivala je veliki prezir prema drugim obre­ dima, pa otuda njihova želja da se u to ne mi­ ješaju. Zato su privrženici antičkoga orfizma redovito odbijali prisustvovati svetkovinama u grčkim gradovima. Prakticiranje tajne ne odnosi se samo na identitet članova nekoga vjerskog društva, nego se odnosi ponajprije možda na poruku kojoj su oni privrženi i čiji su isključivi korisnici. Ta poruka općenito proizlazi iz otkrivenja upu­ ćenog veoma malenom broju osoba. To je bio slučaj s gnostičkim sektama čiji su članovi tvr­ dili da su im povjerene skrivene tajne što ih je

postojale dvije staze. Prva, najraši­ renija, je egzoterična. Ona se sastoji od poruke namijenjene većem bro­

ju ljudi. Tri religije Knjige, judaizam, kršćan­ stvo i islam po prirodi su egzoterične religije; biblijski proroci Isus ili Muhamed bili su nosi­ telji božanske riječi svima pristupačne. Ali na rubu tih velikih kultova postoji druga staza pristupa božanskome, koju karakterizira nje­ zin ezoteričan i elitistički aspekt. Ezoteričan zasigurno, jer utrti put ima za cilj preobliko­ vati bića "iznutra", pretvarajući ih u posve­ ćene. Elitistički zato što su ti privrženici malobrojni i smatraju se šakom izabranih ko­ jima je namijenjen pravi spas. Pristaše ezote­ ričnoga puta svijet, uostalom, dijele na dvije kategorije osoba: posvećene, koji jedini mogu težiti pravoj istini, i ostatak ljudi koji se kva­ lificiraju kao "neznalice", "bezbožnici" ili jed­ nostavno "svjetovnjaci" koji nisu sposobni primiti božansko otkrivenje. Ta koncepcija navodi posvećene muškarce ili žene da se na­ laze u ezoteričnim i zatvorenim bratstvima koja čuvaju nauk i posebne obrede što je jam­ stvo najviše duhovne nagrade. Tako se tajna nalazi u središtu tih vjerskih društava. Ona je njihovo vezivno tkivo, temelj; bez nje nestaje dar povlaštene veze s božan­ stvom, a sljedbenici su izloženi sudbini zajed­
F T G A I A NA P E H D O STRANICI: Ovaj jedini preživjeli u O O R FJ RT O N J željezničkoj nesreći u Beninu je u punom transu kulta vudu. Obredi i moć te religije u isti mah privlače i zastrašuju.

5

Tajna vjerska društva

Sadržaj
Isus nakon uskrsnuća otkrio apostolu Ivanu. Samo se nekolicina onih koji su bili posvećeni u te tajne mogla nadati da će steći vječni ži­ vot. Ta shema vrijedi za velik dio starih tajnih društava koji su priopćavanje tajni učinili temeljem svojega nauka. I danas velik broj vjerskih sljedbi svojim članovima prikazuje u lijepom svjetlu priopćenje neizmjerne tajne, igrajući često na kartu njihove naivnosti ili očaja... Ima još jedno područje u kojem prevladava tajna: to je područje kultova. Religija obve­ zuje, slavljenje kulta je svojstvo većine tajnih vjerskih društava. Te ceremonije koje su neraz­ dvojne od poruke koja se odašilje privrženicima često su ostale neprobojne sve do naših dana. Možemo samo zamisliti prizor kojem je morao prisustvovati faraon, vrhovni svećenik upućen u arkane egipatske religije. O kultu eleuzinskih misterija, povezanih s Demetrinim ili Perzefoninim kultom, ne znamo ništa. Kao i kod velikih religija, obred osigurava ko­ heziju zajednice, a održavati ga skrivenim pred očima neposvećenih, znači dodati mu auru tajnovitosti koji napokon uvjerava sva­ kog člana da s ostalima dijeli iste kretnje, iste riječi što ih znaju samo oni, učvršćujući ga u njegovoj vjeri. U tišini egipatskih misterija Stroga duhovnost orfizma Orgijastičan Dionizov kult Eleuzinski misteriji Antički proroci i vračevi Kibela, Izida, Mitra... Tajanstveni istok u Rimu U srcu keltskoga svijeta, druidi Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? Gnostičke sekte i Kristova tajna Između sjene i svjetlosti borba manihejaca "Prava riječ" Shingonaa Duhovni grad Braće čistoće Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Već tisuću godina druzi Tarîqa, islamska tajna bratstva Kabalisti inicirani u tajne Biblije Vrteći derviši ili ples za molitvu Od hereze do legende, katari . . . Političke ambicije Bijeloga lotosa Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Utjecaj organizacije Opus Dei . . . . . U okrilju vjerskih sekti 61 65 ...... 69 59 31 33 35 37 39 43 47 51 53 57 19 23 27 29 07 11 13 15 17

U tišini egipatskih misterija
Majka svih inicijacija, stari Egipat, pruža bajoslovnu panoramu spomenika, slika i tekstova kojima odjekuju tajanstvene ceremonije vezane uz žive, ali i mrtve...
GIPĆANI P R I D O Š L I C A M A NISU po-

Ozirisovi misteriji
U svojoj priči grčki autor evocira naj­ slavnije egipatske misterije koji su se smatrali temeljnim mitom koji jamči vječni život. Legenda kaže da je Oziris bio ubijen, a zatim mu je njegov brat Set iščupao udove. Njegova sestra i žena Izida dala se u potragu za ostacima svo­ jega muža razbacanima na četiri strane svijeta. Uz strašnu borbu protiv Setovih saveznika uspjela je sastaviti Ozirisovo tijelo. Zatim je uz Tota, čuvara sveg zna­ nja o inicijaciji, otpratila ostatke svoje­ ga muža kako bi bio zakopan u Abidosu prije nego što se ponovno rodi. Smisao te priče kaže da svaki inicirani, kao što je Oziris, može nadživjeti smrt. Oziris je napokon bog života i raslinja; Egipćani su običavali zalijevati kipiće boga kako bi im ondje proklijalo žito. Najvažniji Ozirisov hram nalazio se u Abidosu gdje su se jedanput na godinu slavili veliki misteriji o kojima govori Herodot. Organizirali su ih svećenici, a sastojali su se od goleme predstave koja bi poprimila glavne elemente mita. Brod u kojem je bio sarkofag s ponovno sas­ tavljenim bogom vjernici su gurali do njegova hrama. Prateći lađu svećenici su oponašali borbu protiv Ozirisovih ne­ prijatelja koji su se protivili njegovu uskrsnuću. Ti su misteriji bili javni. Nji­ ma je prisustvovala velika gomila. No u sredini hrama tajni su misteriji okupljali samo svećenike i inicirane.

vjeravali tajne koje su posje­ dovali (...), nego su ih čuvali samo za one koji su trebali pristupiti kraljevstvu, a među sveće­ nicima za one koje su smatrali najis­ kusnijima po odgoju, obrazovanju i podrijetlu." Tim je riječima Klement Aleksandrijski u 2. stoljeću poslije Kri­ sta podsjećao na duboko inicijacijski karakter egipatske religije. Ali on je ne­ savršeno opisao svijet iniciranih. Daka­ ko da se svjetina morala zadovoljiti time da ostavlja milodare na ulazu u hram. No ipak je osim svećenika i fa­ raona i nekoliko sretnih odabranika imalo pristup u egipatske misterije. Čini se da je to bio slučaj s grčkim po­ vjesničarom Herodotom koji opisuje kako se u Ozirisovu hramu, smje­ štenom u Saisu na delti Nila, odvijala noć "prikazivanja njegove patnje ko­ ju su Egipćani nazivali misterijima. Ja znam više pojedinosti o tim predstava­ ma, ali šutimo radije o tome. Isto tako i o svečanostima inicijacije Demetre ko­ je Grci nazivaju tezmoforije." Što je, dakle, Herodot vidio u društvu drugih Egipćana, a nije želio otkriti svojim su­ vremenicima?

Oziris sa žezlom i bičem, kraljevskim znakovljem. Kao najvažnija osoba egipatskoga panteona, on je pravi bog inicijacija i predsjeda najpoznatijim misterijima antičkoga svijeta.

7

Inicirani, gospodar vječnosti
Ovi posljednji bili su jednog dana pro­ čišćeni i uvedeni u svetište kako bi on­ dje promatrali božanstvo. Taj im je kratak prolaz otvarao vrata vječnoga života. Postoji tekst koji kaže da je budući inicirani, mistagog, "ušao u Ozirisov hram (gdje je) otkrio velove onoga koji se tu nalazio", postajući tako "gospodarom vječnosti tvoreći jedno biće s Ozirisom." Takva su svjedočanst­ va na žalost rijetka jer je tajni karakter inicijacije i tih misterija bio ljubomorno čuvan. Evo zašto se egiptolozi trude pro­ drijeti u tajne iniciranih zajednica u to

KEOPSOVI IZRAČUNI
rađena u 27. stoljeću prije Krista na visoravni Gizi, od antike naj­ više zadivljuje i intrigira zbog svojih veličanstvenih dimenzija. I danas neki u tome vide više od jednostavne di­ vovske grobnice i zastupaju ideju da se radi o hermetičnom djelu. Ta je teza nastala tijekom iskapanja zdanja po­ četkom 19. stoljeća: dvojica Britanaca, nakladnik John Taylor i astronom Charles Piazzi Smith posvećuju se iz­ računima po nacrtima piramide. Pre­ ma toj dvojici proizlazi da je bila građena oko broja pi i zlatnoga broja koji je mnogo stoljeća poslije opisao Pitagora. Osim toga njezine su četiri strane savršeno orijentirane prema če­ tiri strane svijeta, a njezin glavni hod­ nik upisuje se u pravi kut koji tvori Zemlja sa zvijezdom Sjevernjačom. To je bilo dovoljno pa da sve vrste duho­ va povjeruju kako su u spomeniku otkrili ezoteričnu oporuku egipatskih astronoma i geometara. Mi danas znamo da su ovi posljednji dovoljno vladali matematičkim alatom i da konstrukcija ne duguje ništa nekoj vi­ šoj sili koja bi je nadahnula. Međutim ostaje nejasno je li to vrhunac inicijacijske arhitekture ili grob namijenjen veličanju kralja-boga. (grobnica definitivno nije)

O

D SVIH PIRAMIDA KEOPSOVA, sag-

Ozirisa je uhvatio u klopku njegov brat Set koji će ga zatvoriti u kovčeg i predati Nilu. Njegova smrt izvire iz egipatskih inicijacijskih obreda.

jevrsnoj svetinji nad svetinjama (naos). Inicirani je zatim morao poštovati određeni broj pravila: zabrana laganja, krađe ili otkrivanja sadržaja misterija... Osim toga podučili su ga nekim formu­ lama za dan kada će se suočiti sa smrću.

vrijeme. Čini se da je bio niz stupnjeva unutar njih, zna se također da su za vri­ jeme proslave misterija neki inicirani imali pravo zadržavati se u Ozirisovoj barki dok su je drugi napustili. U svakom slučaju, koliko se to danas može rekonstruirati, svi su proživjeli isti obred pranja koje čisti prije nego što su ušli u hram. Katkad tekstovi spominju posto­ janje nekoga čuvara koji ispituje uljeze o motivaciji prije nego što mogu početi promatrati kip božanstva skriven u svo­

Svećenici i faraon, veliki inicirani
Dugo su vremena inicirani vjerojatno bili svećenici i faraon i smatralo se da su samo oni sposobni da se približe božan­ stvu. Faraon, neprijeporni vladar izgle­ da kao potpuno iniciran: ratnik vješt u rukovanju oružjem i plemenitim vješti­ nama kao što su streličarstvo, lov i rat, on je također najveći egipatski svećenik.

Tajna vjerska društva

8

Le Cerf 1976. To se pokazalo učinkovitim milijun puta. ima dužnost da organizira kult bogova kako bi zadržao svjetski pore­ dak. Knjige mudrosti Poruka egipatske inicijacije sažimlje se u nadi u život poslije smrti. velike ličnosti kad se radi o Amonu u Tebi ili Ozirisu u Abidosu. nalazi se mnoštvo "proroka" zaduženih za manje važne službe. Na njihovoj razini slave službu božju "predstojnici misterija" čija se funkcija trebala sastojati u tome da se organizi­ raju inicijacijske ceremonije. svoje ruke. rijekom. a ne može nikada poginuti. krugu nalaze se obični svećenici. dižem se na svoju desnu stranu i premještam na lijevu. "sluge božje" kojima su pomagali svakoga dana svećenici-uabi. bit će nesmiljeno udaljen od ove potrage. (sve) svoje udove kako rade. Nakon što je pročišćen i okrunjen uvodi se u božje prebivalište u središte hrama: svećenici pred njim vjerojatno izvode glavne prizore iz mita. Tu se nalazi i točna karto­ grafija toga svijeta prepunog zamki: dva puta . Svećenstvo egipatskoga hrama orga­ nizirano je po strogoj hijerarhiji: oko velikog svećenika. Svi su svećenici bili inicirani u mis­ terije božanstva kojem su služili. zaduženi da očiste hram paleći tamjan ili prinoseći u njemu žrtve ljevanice. Mogu raspolagati pogrebnim darovima. a svećenici i inicirani u boga mogli su potražiti savjet u njima kako bi se pripremili za smrt.jedan vodeni. Pariz. Tada fa­ raon postaje vrhovni vjerski lik u car­ stvu. sjedam. drugi kopneni . (. valom. jezik i usta su mi vješti vodiči. zamke. ( i na sljedećoj strani ) kao i onima koji ih čitaju i onima koji ih promatraju na zemlji. tko poznaje tu knjigu može izaći usred bijela dana i šetati zemljom medu živima. ustajem. jer je on sam bio slika i prilika novog Ozirisa. svoje noge. Točnije. ali i spasonosne formule koje treba izgovoriti pred strogim čuvarima svijeta mrtvih. otresam prašinu. U trećem PONAŠANJE KOJE TREBA SLIJEDITI NAKON SMRTI iniciran s onu stranu smrti ulazi u vječni život zahvaljujući popudbini kao što je Sveta knjiga. Hor vodi mrtvaca prema Ozirisovu sudu. svoja usta. Vrhovni svećenik samo je njegov zamjenik. Tko nije prošao to djelo.." Prema Knjizi mrtvih. Ali inicijacija nije bila dovoljna za to.) Podižem se na lijevu stranu i premještam S MATRA SE DA MUMIFICIRANI POKOJNIK na desnu. Ona. svoj srčani mišić.." Te svete knjige ostale su očuvane u hramu. A oni su jednako korisni Ozirisu Ovaj izvadak iz Knjige mrtvih predstavlja suđenje pokojnicima: dok Anubis važe duše. povjetarcem. Na jednom pa­ pirusu piše da je "Oziris vidio spise (kra­ lja) Raa. ona koju zovu "Knjiga dvaju pu­ tova" opisuje put koji treba slijediti. vodom. . Čini se da je čovjek-bog. faraon u početku bio jedini koji je mo­ gao očekivati život poslije smrti. "Nalazim ponovno svoje srce. trebalo se jedna­ ko tako pripremiti za drugi svijet s pomo­ ću svetih knjiga kojima su Egipćani pridavali najveću važnost.9 U tišini egipatskih misterija Njegova ceremonija ustoličenja je prili­ ka da ga se inicira u Ozirisove misteri­ je.vo­ de na sveto mjesto gdje se nalaze Oziri­ sove spasilačke tekućine koje daju vječni život. "čisti".

Ozirisovo i Izidino posmrče pomaže majci da svlada Seta i osveti ubojicu svojega oca. mogao je biti samo lonac za taljenje svih tradicionalnih znanja. među kojima je i slavna "Smarag­ dna ploča". U tom slučaju inicijacija je održana poslije smrti. . koji se pripisuju osobi pod imenom Hermes Trismegist. Egipat.posebno francuskih . stoljeću Apulej u svojoj knjizi Zlatni magarac preko svojega junaka Lucija prikazuje uzbuđenje i zanos koji prate ini­ cijacije u Izidin kult. Oko Hora. skup tekstova. stoljeća i još više u 19. U 2. Drugo naslijeđe koji će od Egipta učiniti domovinu ezoteri­ čnoga znanja Corpus hermeticum. koji se smatra najstarijom civilizacijom u povijesti. ali i od Orfeja učinili posvećenike u egipatske misterije. majka inicijacijskih društava? Vrlo je rano primijećen duboko ezote­ ričan i inicijacijski karakter egipatske religije. Grci su tu bili osjetljivi.. Pomalo su se po ugledu na faraona najbogatiji ljudi dali balzamirati te su nosili u svoj lijes knji­ ge čiji ih sadržaj treba zaštiti od opas­ nosti drugoga svijeta. oni ko­ ji su od Pitagore. stoljeću nakon ekspedicija .. Egipat. Či­ njenica da su se oni održali tisućama godina očito je pridonijela tomu da su postali slavni i privlačili hodočasnike iz sredozemnoga prostora poput Herodota. Hermetizam je rođen u Aleksandriji za vrijeme helenizma i trajno je obilježio zapadnu povijest. Naprotiv. boga s tijelom čovjeka i glavom sokola. po­ sebno kad je otkriven u renesansi. Čini se na posljetku da se religija demokratizi­ rala tijekom vremena.u zemlju piramida.U tišini egipatskih misterija 10 Jedna druga knjiga doživjela je neo­ bičnu sudbinu: Knjiga mrtvih. U rimsko doba Izidini i Ozirisovi misteriji bili su također veoma popu­ larni kod naroda koji tu nalazi utjehu poruke nade poslije smrti. To je dje­ lo jedinstveno u svojem žanru jer nije bilo isključivo namijenjeno Ozirisovim posvećenicima. Na posljetku Europu je obuzela prava egiptomanija od 18. spaja egipatskoga boga Tota i grčko­ ga Hermesa. Slo­ bodno zidarstvo bit će odraz te mode: neki njegovi članovi rado će potvrditi kako su graditelji Salomonova hrama preuzeli dio svojega umijeća od gradi­ telja piramida. mogla se na­ baviti uz određenu svotu novca.

5. Vraćajući se.Stroga duhovnost orfizma Sljedbenicima orfizma obećava se život prepun sreće nakon smrti. knjige Ezoterizam P. Robert Laffont. a ti ćeš zatim vladati me­ ­u junacima. Pariz. ali ostaje tajna. čuvari stoje pred njom. No njegovo postojanje prije Dionizove smrti čini se kao mrlja. nauk koji se prip­ isuje Orfeju uvelike je rasprostranjen u Grčkoj. Kr." Posvećeni uče da je zaboravljanje Perzefoninih savjeta prouzročilo gubitak Euridike. Shrvan od boli Orfej silazi u podzemlje gdje svo­ jim pjevanjem očara Hada i njegovu ženu Perzefonu. uz izbjegavanje stalnoga ciklusa reinkarnacija. Reci im: 'Ja sam dijete zemlje i zvjezdanoga neba: vi to sami dobro znate. Orfička legenda učinila je od njega Zeusova i Perzefonina izvanbrač­ na sina i žrtvu ljubomorne Here koja će ga izručiti Titanima da ga raskomada­ ju. stoljeću prate sljedbenike orfizma u smrt. Tako čovjek rođen od bogova ima dio božanske naravi. "Naći ćeš u Hadovoj kući lijevo jedno vrelo. RATIVŠI SE S PUTOVANJA S ARGO- nautima Orfej. stoljeća pr.' I oni će ti dati piti iz božan­ skog izvora. stoljeće). U traženju čistoće Od 6. Osušen sam od žeđi i umirem. Mit o Orfeju u uskoj je vezi s likom Dioniza. uz njega se uzdiže bijeli čempres. Tu ćeš naći drugo. Evo zašto je besmrtna čov­ jekova duša osuđena da se seli iz tijela u tijelo. 11 . 4. rezervirana za manjinu prema riječima samoga pjes­ nika: "Zatvorite vrata svima koji nisu posvećeni bez razlike. svježu vodu koja teče iz močvare sjećanja." Citat iz. a da nikad ne nađe poči­ nak. Orfej zaboravi Perzefonin savjet i gubi Eu- ridiku zauvijek. Formula "Dijete sam zemlje i zvjezdanog neba" otkriva čuvaru izvo­ ra sjećanja da je duša mrtvaca inicira­ na u Orfejeve misterije i da ima pravo oteti se zaboravu i reinkarnaciji. sin muze Kaliope. Taj je kult prekinuo sa službenom religijom koja je prošla cijelu antiku. zaljubljuje se u lijepu nimfu Euridiku koja umire na dan njihova vjenčanja. Lud od boli osmišljava misterije koji se temelje na njegovu is­ kustvu smrti i njegovoj preobrazbi pri­ je nego što je sam umro od ruku ljutih bakhantica zbog svoje isključive ljubavi. Na njih se pak sručio Zeusov bijes i iz njihova pepela rodila se ljudska vrsta.. A. Ta je priča u središtu orfičkoga nauka. ishodivši od njih oslo­ bađanje svoje ljubljene pod uvjetom da se ne okreče prema njoj prije nego što stigne u svijet živih. dajte mi smje­ sta svježe vode koja teče iz močvare sjećanja. 1990. čuvaj se približiti se čak tom vrelu (zaborava). Riffarda. Na isti je način kod čovjeka zaborav njegove bo­ žanske naravi i dramatičnih okolnosti ZLATNI LISTIĆI matralo se da zlatni listići iskopani iz grčkih grobova u 19. S U klasičnom panteonu Doiniz daje muškarcima i ženama (desna stranica) sreću preko ekstaze (mozaik svile na Argosu u Grčkoj.

Rastanak Orfeja i Euridike koje se Hermes sprema odvesti u podzemlje. no smatra se da se mi­ steriji sastoje samo od savjeta o ponašanju kojeg se treba pridržavati na drugom svije­ tu. Kako bi nadopunili poduku u misteriji­ ma. a posebno čistoću obilježenu apsolutnom zabranom prolijevanja kr­ vi i konzumiranja mesa. Bareljef u mramoru iz klasičnoga razdoblja na kojem su imena dodana u renesansi. Kad oni umru. Muškarci. taj se listić ukapa uza njih kako bi poslužio kao popudbina u Had. Orfički misteriji Posvećeni u orfizam ne za­ dovoljavaju se da vode čist život. žene svih stanja. njegova rođenja uzrok njegovih stalnih utjelovljenja. donijelo određeni prezir filo­ zofa poput Platona ili drama­ tičara poput Euripida koji kritiziraju drskost orfeotelesta što obećavaju spas u zam­ jenu za korjenitu promjenu načina života. oni osim toga imaju povlasticu da sudjeluju na inicijacijskim misterijima koje su im svojstvene i o kojima znamo ma­ lo. Sljedbenike se podučava geografija boravka mrtvaca. Pod vodstvom inicijatora.Stroga duhovnost orfizma orfičari prekidaju s vjerskim obredima grada koji pristaju na krvave žrtve i gozbe u čast olimpskih bogova. uostalom. otkri­ va im se posebno lozinka koja će im omogućiti da se napiju s vrela sjećanja kako bi izbjegli beskrajan ciklus reinkarnacije. Orfizam koji se uvelike razlikuje od eleuzinskih misterija za koje se posveće­ nici vraćaju kući nakon inicijacije. Ta zabrana je bremenita značenjem jer uključuje da 12 . bliži Pitagorinu nauku doživio je nepobitan uspjeh u grčkom svijetu. Na posljetku prema njima duša oslo­ bođena od tijela u trenutku smrti pije iz vrela zaborava prije nego što se reinkarnira. Ta tajna poduka jamči samim posvećenicima blaženstvo vječnoga života. To sektaško ponašanje im je. posvećenici dobivaju zlatni listić u koji su urezane te preporuke. Tijekom tih ceremoni­ ja prisjećaju se Dionizove smrti. a zatim i u rimskom. orfeotelesta. orfičari se okupljaju u bratstva nazvana "tijaze" gdje im se prenose inicijacijska znanja i gdje prakticiraju stal­ nu askezu. U prvim stoljećima poslije Isusa Krista orfička društva se formira­ ju u pitagorizmu prije nego što su nestala kad je jednom napokon uspo­ stavljena kršćanska era. Samo orfičko otkrivanje može slo­ miti tu sudbinu zablude. orfici se udaljuju od društvenoga života kako bi bolje isprali mrlju svojega rođenja. savjetuje im se da ne piju vodu s vrela zaborava.

a čarobnik. Rad l a ž n e slave boga Bakha prag nam naš svijet ženski pusti i pogori sjenatoj sad vrlja. kako to naglašava Euripid. Ovaj veoma popularni grčki bog predmet je službenoga kulta u Ateni gdje se na velikim dionizijama svake godine u ožujku održavaju velebne pri­ redbe koje slave buđenje prirode. kažu.. unuk kralja Kamda razljutio se. Za razliku od društvenih običa­ ja onoga vremena robovi kao slobodni građani ondje su prihvaćeni. došo nam tuđinac neki. vjerskim skupinama od nekoliko desetaka osoba koje slave božanstvo u nadi da će upoznati sreću na drugom svijetu. tu prave. 13 . a "bakh­ antice". U tajni tijaza Nema hrama posvećenog Dionizu pa se zato njegovi vjernici okupljuju u tijazama. kosom miris­ nom.Dionisu. Samo nekoliko posvećenih mogu prodrijeti u misterije grčkoga boga. novom bogu. kriju se nasamo i zagrljaju muškome se odaju. što­ no tišti grad.. zdrave službe božje nema već!" (prijevod Koloman Rac). rizor se događa u Tebi. slavi se. bogu vinove loze i vina. Ali usporedno s tim javnim prosla­ vama i.. Tako dramatičar Euripid evocira u svojoj tragediji Bakhantice Dionizov lik i demonski kult. Gdje ženske se na gozbi soka. I dane noći skupa s njima boravi i momam' hvali svetu službu bakhovsku. posvećene žene. Iz zemlje Lidije je. pro­ laze povorke. u središtu su Podignut ispred hrama u Delu u Kikladama taj golemi kameni falus bio je posvećen Dionizu. da . kaplje maše grozdove. bajač je sa kovrčicam plavim. oslo­ bađanja i blagostanja. Pentej. pije i prisustvuje kazališnim natjecanjima na kojima se ogledaju najbolji dramatičari toga do­ ba. žene koje napuštaju svoje ognjište da bi se bacale u tuđa naručja. I lete kuda koja. tajni posvećeni krugovi čiji glavni likovi žene zazivaju Dioniza kao boga zanosa. "A za zlo novo čujem. ali isto tako i muške snage.Orgijastičan Dionizov kult Vino koje teče potocima za razuzdanih bakanija..). (. životinje divljački žrtvovane.

Skandal bakanalija Bakhove svetkovine slave se u Rimu od 3. stoljeća pr. Slučaj bakanalija sličan je pokoravanju. One srni. I jedna od njih gojno tele popadne svojem snagom ruke svoje rika stoji ga..tirsom stale mahat (. A druge kidat. gdje gore. Bakhički miste­ riji. bez gvozda.obreda. nego poprišta razvrata. "skandalom bakanalija" kad je mlada bludnica Hispala svjedočila pred rim­ skim senatom. Kr. žrtve ljevanice naglašavaju lov i krvavu gozbu dajući svetkovinama frenetičan izgled koji plaši suvreme­ nike. dok je još bio dijete. brane u 4. raskomadali i zatim prožderali prije nego što se po­ novno rodio. Nakon grčkih tijaza slijedile su bakanalije. Is mesa kožu vrijeme. Ti­ jekom tih bakhantskih orgija posvećeni stavljaju na sebe kože divljih životinja. bičevanja isto tako običaji na koje podsjećaju slike u Pompejima.. prekrštena u Bakha.krvi kapi s njega cijede se.slavi Bakhovoj.) Po zemlj. Širenje tih gru­ pa brutalno je zaustavljeno 186. I vidjet bješe bedro. bratstva koja također u najvećoj tajnosti štuju Dion­ BAKHIJSKE ORGIJE ad vrijeme dođe kolu. tražeći divlje životinje koje progone pokazujući nasilje i okrutnost i čije svježe meso jedu. njihov tajno i neumjereno ozračje PREMA EURIPIDU samo je povrijedilo rimski senat koji se bojao da bi takav kult mogao izmaknu­ nice. Tajna vjerska društva 14 . Kr.. što pasla travu. hrupi na junad. zločina i silovanja uronjenih u vino i glazbu. Titani privukli. Javit će se dva stoljeća poslije brže zgule.). Ekstatični pleso­ vi. vrstu batine napravljenu od vinove loze ili bršljana. stih 723-747 (hrvatski prijevod Kolomana Raca) postaje službenom religijom rimskih careva. no vjeđu možeš zjeni pod carstvom prije njihove potpune za­ sklopit kraljevskoj.. dolje se baca. No najspektakularnija manifestacija Dionizova kulta nalazi se u orgijama (doslovno "tajni obredi") nazvanim i "bakanalijama" koje su se priređivale u sklopu tijaza od davnih vremena. Bakhe.trku ništa ti se ne ote (. trgat stale ju- K Takva djela počinjena u posvećenom kadru dokaz su teške ljage. papak raskidan. iza. Sva se gora pomami i zvjerad . Tako ukrašeni Dionizovi sljedbenici daju se u mahnitu trku kroz brda. odem. pr. Represija je strašna: u Rimu je proglašeno opsadno stanje i u cijeloj Italiji izrečeno je na tisuće smrtnih kazni. Freska u vili misterija u Pompejima predstavlja bakhanticu koja pleše tijekom inicijacije mlade žene na dionizijskim misterijima. pjesme. plesovi. de bakhička društva nestaju na neko bezbroj ruku mladih svali ih. Inicijacije sadržavaju nauk i šifrirane postupke kao što je izlaganje faličnih predmeta. Bakanalije stalno ponav­ ljaju taj dramatični događaj koji je bio uvod u ponovno rođenje obećano posvećenima. visi komade sa jela ti kontroli države. rukom golom.. stoljeću kada kršćanstvo Euripid.). Pod prijetnjom osu­ . Nedavno posvećena u Bakhove misterije ona priča kako baka­ nalije nipošto nisu obična vjerska dru­ štva.. a one štapom . (. Tim obredom vjernici se žele pri­ sjetiti zgode kad su Dioniza. krune od bršljana ili bora i svaki izdiže tirs.

STOLJEĆE PR. među ljudima na zemlji.ti. utrti put koji će ga odvesti do blaženstva nakon smrti. "svemoguća grčka majka". koja daješ lijepe darove godiš­ njih doba poput prekrasne Perzefone. posjeduje viziju tih misterija! Naprotiv. 15 Tajna vjerska društva * DRUGA POLOVICA SLIKE ----------> JE NA SLJEDEĆOJ STRANICI. Pariz.dajte mi dobrohotno uz ci­ jenu mojih pjesama život prema mojem srcu! A ja.) slavi misterije što ih je stvo­ rila božica i svjedoči nadu u život posli­ je smrti. Obećanje o sreći na drugom svijetu da­ no je svima. a da nije bio iniciran ni pročišćen. ona više nastoji kod posvećenoga pobu­ diti emocije.Eleuzinski misteriji Dvije tisuće godina u polusjeni hrama posvećenog božici Demetri inicirani u eleuzinske misterije obavljaju u najvećoj tajnosti obrede kulta koji obećava svojim sljedbenicima sreću u prebivalištu mrtvih. Legenda kaže da je Perzefonu odgojio Had. od najstarije dav­ nine posvećen je Demetri. tvoje kćeri .) Obećanja sreće Inicijacija eleuzinskih misterija otvore­ na je muškarcima i ženama svakog društvenog položaja pod uvjetom da nisu počinili zločin. Inicijacija zapravo ne pos­ reduje ezoterično ili apstraktno znanje. ako vam je tekst pre sitan vratiti se natrag na opciju >VIEW>PAGE DISPLAY>SINGLE PAGE CONTINUOUS .. grad smješten na obali mora dvadesetak ki­ lometara od Atene. Onaj tko će doći u Had. smatrajući se "vi­ šima po zasluzi za sva djela koia se odnose na religiju" prema pov­ jesničaru Pauzaniji. Eh. Kr. Humbert.. se brzo otvara Atenjanima. Ta mitska priča je alegorija o stalnom buđenju prirode: sjeme koje personifi­ cira Perzefona zasađeno je u zemlju da bi moglo klijati pod zaštitom Demetre. Eleuzina. a zatim. Možete koristiti opciju PDF Preglednika >VIEW>PAGE DISPLAY>TWO UP. MOLITVA KOJU POSVEĆENI UPUĆUJE DEMETRI Kr. U početku rezervirana samo za stanovnike same Eleuzine. stoljeća pr.. D SVIH PRAKTIČKIH MISTERIJA U antičkoj Grčkoj eleuzinski su najvažniji. a zatim od 5. i adolescentima. ja ću još misliti na tebe u dru­ gim pjesmama!" J. Njihovo društvo nema ništa elitističko iako su njegovi članovi bili većinom atenski aristokrati. Samo prisega da će očuvati najveću tajnu o provođenju inicijacije sjedinjuje sljedbenike.) . božici poljoprivrede i plodnosti te njezinoj kćeri Perzefoni (ili Koreji) koju su iden­ tificirali sa sjemenom. Zeus se zabrinuo te ie odlučio da od sada Perzefona ostane zimi sa svojim mužem u podzemlju prije nego što nade majku u proljeće. vi koji posjedujete mirisnu zemlju Eleuzinu (. ona T A HIMNA DEMETRI (7. (. "Sretan je onaj tko.. Demetra je odlučila da se ne vrati na Olimp prije nego što nađe svo­ ju kćer i tijekom njezina lutanja zemlja te postala neplodna. plemenita vladarice. Taj mit koji je sav okrenut vjerovanju u obnovu iznjedrio je slavni kult najprije u Eleuzini gdje je boravila Demetra i gdje joj je podignut hram. 1997. Homerske himne. svim Grcima. Stoljeće poslije robovi mogu sudjelovati u tome iako su im javni kultovi grada uvijek zatvoreni. i njezina kći Perzefona daju prvi klas žita mladom Tiptolemu kojeg su bogovi odabrali da ljude podučava uzgoju. bog pod­ zemlja. Demetro. te nedvojbeno. Les Belles Lettres. imat će mjesto u kaljuži dok Demetra. onaj koji nije posvećen u svete obrede i onaj koji uopće ne sudjeluje u njima nemaju sličnu sudbinu čak i kad umru u vlažnoj tami.

Zatim se budući inicirani trebaju držati jednodnevnoga posta ko­ ji će ih još više očistiti. Najprije treba sudjelo­ vati u "malim misterijima" koji se odr­ žavaju u proljeće sastojeći se uglavnom od čišćenja koje iniciranima daje status mista. Oni mogu prisustvovati "velikim misterijima" slavljenim u vrijeme sjetve u rujnu i listopadu. Eleuzinije su se slavile blizu 2000 go­ dina prije nego što su nestale 391. obećavaju da će za­ uvijek šutjeti o onome što su vidjeli.. Malo se zna o točnom odvijanju ob­ reda: u polutami svećenici otkrivaju posvećene predmete izgovarajući for­ mule i obavljajući obredne kretnje. . uvjerava Platon u svojem Fedonu. U tajni Telesteriona Inicijacija u eleuzinske misterije događa se u dva navrata. Misti postaju epopti. atenski hram posvećen misterijima gdje im se prikazuju obredni predmeti koji dolaze iz Eleuzine. oni koji su vidjeli. "dvo­ rane za inicijaciju" smještene u eleuzinskom svetištu.. misti božici žrtvuju ži­ votinju i počinje prava inicijacija. Sutradan se u prcesiji upućuju do Telesteriona. odnijevši u zaborav točan sadržaj tajni pri­ općenih iniciranima. U polusjeni Telesteriona u eleuzinskome svetištu neki se muškarac sprema da bude posvećen u kult božice Demetre (akvarel Petera Connollyja). Nakon što su se očistili u moru. jer oni su promatrali prijelaz iz smrti u život. posli­ je Krista kad je kršćanstvo postalo službenom vjerom Rimskoga Carstva.Eleuzinski misteriji 16 će onaj tko će biti pročišćen i posvećen sišavši jednom u Had boraviti blizu bo­ gova. Sada potpuno inicirani. Kan­ didati se odvode u Eleusinion. Slično Perzefoni i njih je Demetra izvukla iz tame koja im obeća­ va stanoviti oblik besmrtnosti. Nakon pet godina svetište su opustošile postrojbe gotskoga kralja Alarika. Za­ tim dolazi jaka svjetlost koja osvjetljava dvoranu gdje se proglašava rođenje dje­ teta.

nazvan Piton. Proroci kojima pomaže pet hosioi izvučenih kockom između velikih delfskih obitelji vode molitelje Pitiji. Prve pitije bile su mlade djevice sve do dana kad je jedna od njih bila silovana. doživotno izabra­ ne. Prema legendi delfski je hram na- vodno bio smješten u središtu svijeta: za Grke on simbolizira "pupak svijeta". auguri i ostali proroci predlažu svojim suvremenicima da upoznaju budućnost. Ali od svih proročišta najslavnije je ono Pitijino u Delfima. Zatim su ih zami­ U središtu Apolonova hrama u Delfima Pitija daje proročište Grcima koji su je došli pitati nakon što su prinijeli žrtve bogu (slika Claudiusa Harpera. Apolon se za­ tim pretvorio u delfina (Delfi) i skrenuo kretsku lađu čiji su članovi posade po­ stali prvi poslužitelji hrama. Na dan proročanstva Pitija se čisti obrednom kupelji i odijeva u sve­ čanu odjeću.Antički proroci i vračevi Na pola puta između svijeta ljudi i svijeta bogova čiju volju samo oni poznaju. RČKA I RIMSKA ANTIKA obilje- žena religioznošću daje na izbor mjesto proricanja bu­ dućnosti. odgovaraju usmeno nakon što po­ zorno osluškuju šuštanje hrastova lišća koje samo oni znaju tumačiti. napisano na olovnu ploči­ cu. U mračna vremena mjesto na kojem je bilo smješteno proročište posvećeno drevnoj božici Zem­ lje Gei čuvao je strašan zmaj.što znači "činim te trunuti". Bog obeća­ va da će doći svake godine savjetovati ljude. Najprije nalazimo svećenike.Pytho . Priča se da se nikada ne peru i čak spavaju na tlu kako bi bolje bili u dodiru sa zemljom. sibila koje daju proročanstva. Kako bi se domogao toga mjes­ ta. Ona je središnja osoba koja daje proro­ čanstvo u ime boga. Udiše posvećenu i 17 Tajna vjerska društva . na zlatni tronožac. I drugdje ima proroči­ ca. Zeus se isto tako štuje u Olimpiji gdje lamidi izvlače proročanstva iz vatre i utroba svetih životinja. Apolon je ubio Pitona u junačkoj borbi a strvina nemani koja je tu strunula dala je ime mjestu . 1890. Tako su u Dodoni u Epiru selloi u službi Zeusa koji se izraža­ va meketanjem posvećene ovce. Smješta se u najdublji dio svetišta. ali i povlas­ ticu koja je dana malenom broju čije se znanje prenosi u tišini hramova posve­ ćenih bogovima. koji su zaduženi da slave važne svet­ kovine. Na pitanje koje im se postavlja. majkom svih stvari. jenile žene od 50-ak godina koje su bile posvećene životu i potjecale iz časnih obitelji. Osoblje u Delfima pravo je mikrodruštvo u Apolonovoj službi.). pretkazivači. umijeće koje stavlja u neki odnos ljude i bogove. Kasta delfskih poslužitelja U Ilijadi nam Homer priča o osnutku hrama u Delfima.

pjeva nerazumljive riječi koje sveće­ nik tumači da bi dao odgovor. (. "Inia više vrsta božanskoga posjedova­ nja. želudac. bubrege. Svakom javnom činu u Rimu treba pretho­ diti savjetovanje augura.. Les Belles Lettres. Egipatski misteriji Pariz. smanjuje se u doba re­ publike. 1989. J AMBLIQUE DE CHALCIS U OVOM ULOM- koreje. Proučavaju pluća... a mi svi postajemo stvar boga ili izvršavamo svo­ ju aktivnost u zajednici s njim. (.Antički proroci i vračevi vjerojatno halucinogenu paru koja izla­ zi iz neke pukotine u tlu. sle­ zenu. odlaska vojski u rat. Urla.. Haruspici su svećenici nižeg reda..) Prema tome značajke nadahnutih su vi­ šestruke: pokret tijela i određenih dijelo­ va. Zatim pada u trans i dobiva Apolonov glas.. Ali stvarna UĆI U VEZU S BOGOVIMA ku oživljava veliku raznolikost bo­ žanskih nadahnuća što ih proživljavaju proroci. a posebno jetra. Ba­ vi se i auspicijama (izraz koji znači "gledati pti­ ce") promatrajući tek svetih kokoši. tako je to kod sazivanja i održavanja skup­ ština. usklađeni glasovi ili oprečni zna­ kovi. Auguri su službeni stručnjaci.. potpun mir tijela. vidi se velika jednakost glasova u odno­ su na snagu ili prema razmacima koje ra­ zlikuje znanost. Na ovoj keramici s crvenim likovima prikazan je Zeus kako dolazi po savjet u delfsko proročište. ili se tijelo smatra podignutim ili proširenim ili nošenim u zrak kao na krilima ili se stvaraju suprotne pojave. Tajna vjerska društva 18 . srce. moć augura koja je bila velika za vrijeme kraljevstva. ubrzo su­ djelujemo u krajnjoj božjoj moći." Jamablique. Često su se smatrali šarlatanima pa daju priliku moralistu Katonu za dosjetku: dvojica haruspika ne mogu se gledati. katkad enigmatski onom koji traži savjet. To je bilo najslavnije proročište u grčkom svijetu u cijeloj antici.) Ili zapravo bog nas drži. S pomoću svinuta štapa augur definira na nebu ili na zemlji prostor (templum) gdje promatra ne­ beske znakove: meteorološke fe­ nomene ili na­ znake koje im daje ptičji let. okupljeni u zbor koji ovisno o razdobljima broji izme­ đu šest i petnaest člano­ va. drugi put nejednakost: katkad se zvukovi napinju i glazbeno opuštaju.. posebno rogatih životinja. U Rimu auguri i haruspici U Rimu su se profesionalci prorica­ nja isto tako konstituirali u kaste. stupanja na dužnost magistra­ ta. a da se ne nasmiju. skladne pripreme. Izvlači pretkazanja iz pokreta četveronožaca ili zmija te događaja koji se zbi­ vaju za vrijeme pretkazivanja. stenje. Filo­ zofi se rugaju gataocima kritizirajući njihovu ambiciju da se postavljaju kao jedini tumači bogova. Oni prema etruščanskom običaju pro­ matraju životinjske iznutrice.

sagradili su joj hram i posvetili igre. Istočnjačka božica. sve do nekih careva. Kibelina religija je kult misterija čiji je obred inicijacije posebno spektaku­ laran. a kult otada bilježi snažan uspjeh posebno kod na­ rodnih masa kojima donosi nadu u život poslije smrti. 19 Tajna vjerska društva . Kamen je ukrcan i poslan u Rim gdje ga je dočekala gomila koja se gu­ rala da vidi i otprati božicu prema nje­ zinu novom prebivalištu na brežuljku Palatinu gdje su joj bile priređene ras­ košne svečanosti. gdje poput bogova piju nektar. obavljaju isti taj obred samosakaćenja na dan svojega ređenja.Kibela. no zatim umire prije nego što ga ona oživi. U Rimu cvjetaju kultovi misterija orijentalnoga podrijetla koji osvajaju i neke careve.. Mitra. smjestila se u glavnom gra­ du. U PUNOM jeku Punskoga rata između Rimske republike i Kartage izgubljeni Rimljani obraćaju se prorocima koji im daju proročan­ stvo: "Kada strani neprijatelj donese rat na italsko tlo. moći će biti prognan i pobijeđen tek kad pramajka bude pre­ nesena iz Pesinunta u Rim. gali." Odmah je izaslanstvo uglednih rimskih građana otišlo u Pesinunt u Maloj Aziji gdje im je kralj Atal dao sveti kamen betil koji predstavlja pramajku u osobi božice Kibele. Za vrijeme car­ stva ta je praksa ukinuta. Krvavo krštenje U vrijeme Republike Kibelin kult veo­ ma je strogo čuvan jer mnoge Rimljane šokira nasiljem. Zatim su pozvani da sudjeluju u obroku koji ima sve značajke božanske gozbe. Tajanstveni istok u Rimu U posljednjim stoljećima prije naše ere rimski svijet crpi iz Dalekog istoka izvore nove duhovnosti. U godinama koje su slijedile Rim je imao izvanredne žetve i napokon je uspio pobijediti Hanibalovu vojsku. ali i kod veoma viso­ kih krugova. PR. prva takve vrste. ljeni zahvaljujući tom krvavom kršte­ nju. Kandidate odvode u jarak koji simbolizira njihov grob.. Po uzoru na Atisa Kibelini svećenici. Zatim božičini svećenici dovode bika kojeg zakolju. KR. krv koja šikne namijenjena je pročišćavanju posvećenih ili mista koji izlaze obnov­ Ova freska iz Herkulanuma opisuje prizor Izidina kulta: među akolitima jedan svećenik odjeven u bijelo platno diže posudu s posvećenom vodom. simbolom egipatske božice. ODINE 205. Izida. On se temelji na legen­ di njezina ljubavnika Atisa koji se za­ luđen ljubavlju kastrira kako bi se u potpunosti predao božici.

smještene u podnožju Palatina.Tajanstveni istok u Rimu LUPERKALIJE stoje tajna društva koja su potpu­ no rimska. stoljeću pr. veljače kako bi slavili luperkalije. Putem bičuju stanovnike. Tu se obavlja simulacija svadbe koja zauvijek veže posvećenoga s Kibelom. Povezana s tekućim elementom. Treba ponajprije obavijestiti Izidina svećenika o svojoj želji i pričekati da astrolozi daju pris­ tanak. Za­ tim trče ulicama grada kako bi ga očistili. stoljeća). Da bi se ušlo u Izidin zbor. Kao i u Kibelinu slučaju poruka egipatskog božanstva puna nade privlači ponajprije skromne di­ jelove pučanstva. posebno žene koje te godine žele roditi dijete. Na kraju tog boravka budući posvećeni odijeva čistu lanenu halju prije nego što ga odvode u Izidino svetište. koji potječu iz dviju uglednih patricijskih obitelji Kvinktilija i Fabija. kult plodnosti. U tajnu inici­ jacije nismo ušli. krunom na glavi uspinje se na podij i svjedoči pred svi­ ma o svojem ulazu u Izidin zbor prisežući da nikad neće otkriti nje­ gove tajne. Romula i Rema. "vrata pakla". Egipat je osvojen. Svake se godine njegovi čla­ novi. To mjesto za koje je poznato da se nalazi na granici između svijeta živih i mrtvih navodno je pružilo N A RUBU ISTOČNJAČKIH OBREDA po- zaklon vučici koja je mlijekom dojila osnivače Rima.Kibela. Mitra pobjeđuje bijeloga bika oplođujući tako zemlju. okupljaju 15. Obred ulaska zatvara se gozbom. ona jača nade i nailazi na izvanred­ no oduševljenje. Tajna vjerska društva 20 . osim da se Rimljanima činilo arhaičnim i divljim. Napokon navečer misti sudjeluju u velikoj gozbi tijekom koje im se obećava vječnost. Slavlje počinje ispred špilje. potrebno je strpljenja i žrtava. odsad identificirani s Atisom. Ova vjerska poruka kosi se s pesimizmom rimskoga drugoga svi­ jeta. Luperci počinju žrtvovati koze koje raskomadaju kako bi se ogrnuli njihovim krznom. Mitra. Nakon te prve faze svećenik čisti sretnike u bazenu smještenom ispred božičina hrama. životom božica je predmet odanosti koju joj iskazuju zborovi posvećenih.. Ujutro novi posvećeni mi­ jenja svoju bijelu tuniku za višebojno odijelo urešeno maštovitim životinja­ ma. Takvo je i mistično brat­ stvo luperka. iako Rimljanin Apulije piše kako su se bogovi mogli vidjeti i obožavati. Oni se zatim trebaju izolirati i postiti deset dana. Izida. Nakon toga se inicijacija nastavlja mis­ tičnim sjedinjenjem s božicom. stoljeća poslije Krista. Ne zna­ mo mnogo o tom bratstvu. Misti. Nakon toga u Rimu su se ukorijenili ostali istočnjački kultovi... No ono se oduprlo pokrštavanju i ostalo aktivno sve do 6. S bakljom u ruci. Egipatski kult i Izidini zborovi U 1. a potječu iz najstarijeg doba glavnoga grada. Kr. Njegov ratnički izgled učinio ga je popularnim među Rimljanima (duborez iz 18. prodiru u svojevrsnu sobu nakon što su dodirnuli spolni organ posvećenoga bika. Izidin kult prelazi Sredozemlje i hvata korijen u Rimu.

za­ vjetni predmeti. Te religije i njihovi posvećeni bili su ponajprije predmet progona pod Au­ gustom i Tiberijem koji nameću carski kult svim građanima Carstva. Na kraju Carstva rim­ ska religija se orijentalizirala do te mjere da carevi više pribjegavaju egipatskim magovima nego vlastitim vračevima. Prilično razli­ čit od drugih orijentalnih religija Mitrin kult daje veoma složenu mističnu ini­ cijaciju rezerviranu samo za muškarce. vjer­ nici otkrivaju lađu urešenu egipatskim motivima. Pod vodstvom velikoga svećenika kreće ta povorka asketa: jedan nosi svjetiljku. žene su odjevene u veo. Izidini sve­ ćenici i vjernici okrutno se protjeruju. a Neron je posvećen u Mitrine misterije. 1505. ali samo posvećeni i svećenici shvaćaju njezin duboki smisao. Kad stignu do morske obale. ( i na sljedećoj strani) Izidina lađa Članovi Izidinih zborova štuju svoju božicu 5. pojavljuju se zlatna slova koja slave ponovni početak plovidbe. lađa se otiskuje na pučinu i nestaju na obzoru. Mitrini učenici U 2. ostali obredne predmete koji se upo­ trebljavaju tijekom inicijacije. Na kraju se odvezuju si­ dreni lanci. Od svih istočnjačkih religija Kibelina je u zavidnoj situaciji: uklopljena je u službene svetkovine. Zatim svatko zauzima mjesto u povorci koja se upućuje prema Izidinu hramu radi gozbe. Klaudije uvodi Kibeline svetkovi­ O ne u službeni rimski kalendar. Gomi­ la pristaša puni tada lađu žrtvenim darovima kao što su začini. amfore.Kibelin kult uveden je u Rimu uz veliku pompu. drugi prijenosni oltar. RIMSKI CAREVI SUOČENI S ISTOČNJAČKIM KULTOVIMA dnos rimskih careva prema is­ točnjačkim misterijima prošao je postupno put od nepovjerenja do fascinacije. Svi se okupljaju ujutro i formiraju svetu povorku. njezini svećenici slave i carski kult. Muškarci imaju obrijanu lubanju. Razapinju se jedra koja nadima vjetar. što je znak da su se predali božanstvu. Hadrijan. Ta svetkovina je otvorena svima. Veliki svećenik izgovara ri­ ječi pročišćenja i posvećuje brod boži­ ci. statisti utjelovljuju bogove hodajući uz sljedbe­ nike. Taj odlazak simboli­ zira smrt nabijenu nadom u nešto novo. No fascinacija otkrivenjima koja se pri­ općavaju samo posvećenima brzo je po­ nukala neke careve da se pridruže vjernicima: Kaligula postaje Izidin sljed­ benik. fasciniran tim religijama olakšava njiho­ vo širenje baš kao i Komod koji je istodobno posvećen Mitrinu i Kibelinu kultu. stoljeću poslije Krista rimski vojni­ ci koji su dugo bili stacionirani na gra­ nicama Carstva uvode u Rim vjerovanje u iranskoga boga Mitru.). rimsko izaslanstvo donijelo je njezino posvećeno poprsje iz grada Pesinunta Mantegnina slika. Od coraxa do patera. ožujka svake godine tijekom svečane procesije koja odgovara počet­ ku plovidbe morem. 21 Tajna vjerska društva .

Pater simbo­ lizira sklad koji pronalazi posve­ ćeni. Taj običaj bio je čest u antici. Slike sačuvane u mitreju prikazuju ga odjevenog u plašt i frigijsku kapicu kako stavlja šaku u srce bi­ ka. zatim nymphus. zatvaranja. Obred inicijacije održava se u pri­ rodnoj ili umjetnoj špilji. Ako ih se smatra dostojnima. nje­ gov vojnik. gavran. On je posrednik i u trenutku smrti jer se smatra da sudi mrt­ vima i daje spas nekima. Mitrin inicijacijski obred treba očito staviti u vezu s mitovima povezanim s tim bogom. tj. dok se Perses identificira s Mjesecom a helio- Ovaj oltar koji prikazuje bikoborbu nosi ime osobe koja ja prinijela žrtvu bika u čast božice Kibele. prosinca. heliodroomos. miles. od­ vode ih u špilju i prema stupnju koji žele podnose niz kušnji koje katkad znaju biti i okrutne: zadirkivanja. One imaju odraza u priči prema kojoj je Mitru zadužilo jedno drugo iransko božanstvo da ubije bijeloga bi­ ka čija je prolivena krv zagnojila zem­ lju čineći od boga svojevrsnoga posrednika između svijeta bo­ žanstava i svijeta ljudi na zemlji. Mitrin kult pokazuje i analogiju s krš­ ćanstvom. leo. Freske što ukrašavaju zidove i ostali uresi sudjeluju u podučavanju tajni. pater. Perses. Njegov kult je svojevrsni monoteizam čija se glavna svečanost održava 25. mitreju koji podsjeća da je Mitra "rođen iz stijene". Tajna vjerska društva 22 . dromos sa Suncem. žigosanja že­ ljezom imaju za cilj utisnuti u tijelo posvećenoga svijest o muka­ ma koje mora podnijeti kako bi se približio bogu. Ima ih sedam: Najprije se posta­ je corax. božji glasnik. Perzijanac. Misti slave simbolični obrok tijekom kojega se voda i kruh koji se jedu i piju identificiraju s krvi i tijelom bijeloga bika. lav.Ona se sastoji od niza obreda kroz koje mist prolazi iz jednoga stupnja u drugi. sunčev glasnik i napokon otac. što je uvjet za spas. Pristupnici prisežu najprije da nikad neće širiti ono što će vidjeti i čuti. napokon oslobođen zemaljskih pritisaka. njegov izabranik. Osim toga poput svih istočnjačkih kultova nudi nadu u spas poslije smrti. Pos­ toje fine simbolične podudarnosti iz­ među svakog stupnja i prirode: prva četiri podsjećaju na četiri elementa.

OBIVŠI ZADATAK OD RIMSKOGA senata. bilo u špiljama bilo u udaljenim šumama. glazbu. čak i kad Galija treba pasti pod rimsku vlast a tradicionalni keltski svijet je osuđen na propast. sigurno znaju dio. Tako Pomponije Mela u prvom stoljeću naše ere primjećuje kako drui­ di "kriomice podučavaju mnogo stvari najplemenitijima u državi dvadeset go­ dina. druidi Zaklonjena u sjeni gustih šuma svećenička kasta druida tvori jedan od stupova keltske civilizacije. predsjedaju javnim i privatnim žrtvovanjima i propisuju vjerske obrede. Tako u vrijeme Cezara. a to su druidi. Dalje bilježi kako dužnosnici toga reda "smatraju da religija ne dopušta da se pismu povjeri predmet njihova podučavanja (. Posvećuju se brojnim špekulacijama o zvijezdama i njihovim kretanjima. u području oko današnjega Orléansa. u zemlji Karnuta. On piše kako se ovi posljednji "bave vjerskim stvarima. U svojem opisu tog velikog događaja spo­ minje postojanje svećeničke kaste koja ga toliko intrigira zato što se razlikuje od modela rimskoga svijeta. makar su mnoga djeca trebala imati pristup tim osnovama. o prirodi stvari.U srcu keltskoga svijeta.. o moći bogova i njihovim sposobnostima. Cezar se sprema os­ vojiti Gale. MeĐu disciplinama koje su se naučavale bile su astronomija koja služi tome da se utvrdi kalendar. počinje legenda o druidima. fiziologija koja prikuplja medicinska znanja i teologija. Iako ima 8000 godina." Druidski odgoj obraća se samo manjini.) jer oni ne žele da se njihov nauk širi". ." Do­ daje kako druidi održavaju svake go­ dine sastanke na nekom posvećenom mjestu. To dugačko naukovanje bilo je po­ trebno da se formiraju potpuni ljudi. o dimenzijama svijeta i Zemlje. tj.. monumentalni krajolik Stonehengea daleko je od toga da je otkrio sve misterije. graditeljstvo ili povijest te poduku koja se daje samo usmeno. Tim središnjim predmetima treba do­ dati i druga spoznajna područja: pjesni­ štvo. Vlasnici znanja nisu dopustili da išta probije tajne njihova nauka. Tajna i svetinja Cezarovu svjedočanstvu dodaje se odre­ đen broj antičkih izvora koji potvrđuju inicijacijski karakter i tajnu druidskoga nauka. Druidi koji su od njega napravili kultno mjesto.

Vati su vješti u proricanju i medicini. bere se tijekom velike vjerske svetkovine. stoljeća. Činjenica jest da oni misle kako je sve što raste na tim hrasto­ vima nebeskoga podrijetla i da je to znak da je stablo odabrao sam bog. ali i u tehničkim znanjima kao što su medici­ na. Druid oboružan zlatnim srpom za branje imele kako je predstavljan na slikama iz 19. a pojam "druid" .) Taj se dan oda­ bire zato što mjesec tada već ima znatnu snagu. Oni koje katkad zovu "teološkim drui­ dima" rade na višoj ra­ zini. a kad se nađe. Zatim zakolju žrtve moleći božanstvo da učini te žrtve ugodnima onomu komu se prinose. Osim vjerskih ili kultnih funkcija druidi održavaju uske veze s vlašću: keltsko društvo je smatralo da su im vlast kralja povjerili bogovi uz blagoslov. ako se uzima kao piće. Mnogo stoljeća poslije u pri­ čama o vitezovima okrugloga stola nala­ zimo odjek te prak­ se: Merlin određuje i odgaja mladoga Artura. Rijetko je naći imelu u tim uvjetima. knjiga XVI. druidi 24 DRUDI I IMELA ulogu kod druida. Bar­ di imaju široko usmeno znanje koje im omogućava da budu stručnjaci u veli­ kom broju disciplina: povijesti. šestoga dana mjeseca. daje plodnost neplodnim životinjama i tvori lijek protiv svih otrova. Zato su morali upamtiti godine tijekom stotina priča i pjesama. Razlikuju se tri tipa svećenika: bardi. arhitektura.U srcu keltskoga svijeta. Plinije nam daje najstari­ je svjedočanstvo o tome. glazbi. Historia naturae. Ali tek odnedavno povjesničari počinju bolje suditi o njegovoj ulozi u keltskome svijetu. diplomacija ili pravo­ suđe. budućeg engleskog kralja.. Odjeven u bi­ jelu halju svećenik se penje na stablo.) ništa svetije od imele i stabla na kojem raste pod uvjetom da je to hrast lužnjak.. kontrolu i savjet druida. . recitiranju legendi. "Druidi nemaju (. (. Bardi. vati i druidi Svjedočanstva koja su stigla do nas inzistiraju na strogo ustrojenoj svećeničkoj klasi druida koji se mogu prepoznati po bijeloj odjeći. Oni nazi­ vaju imelu imenom koje znači "ona koji B RANJE IMELE IMALO JE VEOMA VAŽNU liječi sve".što znači "veoma učen" .." Plinije stariji. dovedu dva bijela bika vezanih rogova. reže zlatnim srpom imelu i skuplja je u bijelo platno. priča se da su znali prepoznati bolest od koje pati čovjek promatrajući dim koji izlazi iz njegova dim­ njaka. Vjeruju da imela. stručnjaka za biljnu magiju. genea­ logiji.ilustrira činjenicu da su njegovi predstavnici bili posvećeni tomu da izvršavaju temeljne zadatke u sklopu keltskoga društva koje je cijelo bilo or­ ganizirano oko svetinje.. Nakon što obredno pripreme žrtvu i gozbu pod stablom. vati i napokon pravi druidi koji tvore vrh te hijerarhije. Oni su zaduženi i za podučavanje. a nije na sredini putanje. Za razliku od barda znaju pisati i čitati znakove u prirodi.

ne­ dvojbeno je časni nasljednik druida: prorok. ključni lik iz trilogije romana J. Premda su takve radnje potvrđene u arheologiji. jedan od središnjih likova njegove trilogije Gos­ podar prstenova. nije li on i stvaralac kraljeva? No ubrzo se potis­ kuje njegov poganski aspekt. R. Ta­ ko je u srednjem vijeku lik Merlina preuzeo mnogo značajki od antičkih mudraca. R. Osim za žrtve čini se da su druidi struč­ njaci za ljekovite biljke. bit će krvave u drugom a na kraju biljne ili tekuće . bard. U 12. Već pre­ ma tome obraćaju li se klasi svećenika. nosilac je tisućljetnoga znanja. Mag Gandalf koji ne oklije­ va latiti se mača. jer Halloween (Noć vještica) ko­ ji je stigao u SAD preko irskih useljeni­ ka čuva i danas uspomenu na to. ratnika ili proizvođača . ako je to potrebno. Istara koji se katkad sastaju na tajnim vijećima u srcu Međuzemlje.te žrtve poprimaju različite ob­ like. glumi Ian McKellen u ekranizaciji Petera Jacksona. promatrajući grčeve umirućega. grčki geograf Strabon spominje da su Gali imali obi­ čaj udariti nekog osuđenika mačem ka­ ko bi druidi. Tolkienov junak višestruko je blizak Merlinu: izgledom. R. Gandalfa Bijeloga. studenoga). Svečanost Samaina prešla je poslije u kršćanstvo u obliku blagdana Svih Svetih. 25 Tajna vjerska društva . čarobnjak. čarobnim moćima dakako.seljaka ili za­ natlija . Tolkien također iskazao počast gal­ skim svećenicima.OD MERLINA DO GANDALFA LIKA DRUIDA TRAJNO JE obilježavala europsku književnost. ali općenito imenom. Tolkiena. Gandalf se prepoznaje pod vilenjačkim imenom Mithrandir. Sigurno je svakako da su bili na čelu velikih vjerskih svečanosti po keltskom kalendaru kakva je Samain. Gandalf. R. Nedavno je britanski pisac J. kada se slavi prvi dan keltske godine (1. S Žrtva prinesena bogovima Kelti misle da će prinoseći žrtve bogo­ vima ublažiti njihov bijes i steći njihovu zaštitu. dok se čarobnjak na keltskom zove Myrdhin. često pribjegavaju žrtvama ko­ je mogu prinositi samo druidi. no nije nestala. čini se kao da je iza­ šao ravno iz keltskoga svijeta.. posebno za imelu od koje spremaju sve vrste napi­ taka čuvajući tajnu o njihovu pripre­ manju. neće biti krvave u prvom slučaju. stoljeću pisac Robert de Boron čini od njega sina djevice koju zlostavlja neča­ stivi pa on odlučuje staviti svoje iz­ vanredne darove u službu Boga. postaje najugledniji član skupine mudraca. mogli pretkazati buduć­ nost. čini se ipak da su bile iznimne. iscjelitelj. Mnogo su se kritizirale ljudske žrtve. Odjeven u bijelo.. Irske priče spominju da su najmoćniji druidi mogli zapovijedati elementima. Starac koji je živio u šumi Brocéliande u Bretanji.u posljednjem slučaju.radi se dakle o ljevanicama .

. to im se čini posebno prikladnim za poticanje hrab­ rosti jer time potiskuju strah od smrti". Daleko od toga da su ostaci nekih misterioznih druidskih kultnih mjesta. Ako te usporedbe nisu utemeljene. to više što su u svojim postupcima astronomskih izra­ čuna spretno baratali matematikom. Medu njima se nalaze sljed­ benici neodruidizma. stoljeća kada Englez John Toland (1670. dobro poznajemo ideje za koje su bili zaduženi da ih prenesu narodu. Dugo vremena pogrešno se smatralo kako je njihovo prirodno bo­ ravište šuma. Karnutska šuma nikada nije bila mjesto međunarodnog okup­ ljanja Kelta premda se određeni broj druida tu okupljao svake godine kako bi dijelili pravdu. romantizam i folklor Rimska vlast. Suvremenici su također počinili određeni broj pogrešaka u vezi s druidima. Treba napokon prekinuti s dugotrajnim legendama prema kojima su druidi služili bogovima u sjeni menhira. Tu je presudno Cezarovo svjedočanstvo. one svakako potvrđuju veliko poštovanje koje su drevni ljudi iskazivali keltskim svećenicima. megaliti u Karnaku i oni u Stonehengeu stariji više od tisuću godina od keltske civilizacije koja sigurno nije propustila. Otada i za dugo vremena druidizam je postao povlasti­ ca fanatika. a zatim i kršćanstvo ned­ vojbeno su porazili druide. nego nakon smrti prelaze iz jednoga tijela u drugo. druidi 26 Od Pitagore do megalita Iako malo znamo o tajnom nauku drui­ da. Još danas velik dio engleskih ili francuskih društava ili organizacija tvr­ di za sebe da su nosioci druidske baš­ tine. a lokalitet Stonehenge sa svojim mističnim ozračjem ostaje najcjenjeni­ je mjesto okupljanja tih suvremenih druida koji ovjekovječuju nekadašnji folklor potresan neprekidnim prijepo­ rima o legitimnosti tog društva ili nji­ hovih društava. Val romantiz­ ma i ponovno otkriće keltske antike u sljedećem stoljeću pojačat će to odušev­ ljenje. Neodrudizam. Tijekom ceremonije 1920.-1722. reinkarnaciju. članovi druidskoga društva iz Londona pripremaju se posaditi hrast u čast jednoga od njih koji je nedavno umro. Prema njemu druidi naučavaju da "du­ še ne umiru. Ta vjera u seobu duša.U srcu keltskoga svijeta. pridonijela je da su ih neki autori uspo­ ređivali s pitagorejcima. usmeni ob­ lik njihova nauka nije omogućavao njegovo prenošenje. Ta struja traje do 18.) utemeljuje u Londonu Ancient Druid Order koji tvrdi da pre­ nosi svećeničku druidsku tradiciju od koje će neki članovi uspjeti sačuvati stoljećima bitan sadržaj. a da ih poslije ne posvoji.

STOLJEĆU NAŠE ERE PALESTINU Knez svjetlosti i anđeo tame Esenska sekta potječe vjerojatno iz 2. Pr­ va po rangu. O SREDINE 20. postavši veoma kritični u odnosu na kastu veli­ kih svećenika koje su smatrali pokva­ renima. Najbrojnija je skupina farizeja. odvojili. odbacivanjem bogatstava. Neki beduin u potrazi za izgubljenom ovcom upao je u špilju i ondje otkrio zemljane posude koje su sadržavale pergamente. razdoblja kada su se neki. starijem oko 1000 godina od dotad poznatih. Vjerujući u dualizam tijela i duše.Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? lako nisu odali sve svoje tajne. Još je neobičnije što su arheolozi otkrili nedaleko otuda ostatke drevnoga samostana. Josipa Flavija. Radi se o jednom od najstarijih pergamenata židovske Biblije. spisi s Mrtvoga mora otkrili su u Palestini postojanje inicijacijske zajednice iz Isusova doba koja se nada skorom početku Mesijine vladavine. STOLJEĆA ESENI SU se tek rijetko spominjali.. Kumranski spis. i askezi. Oni se razlikuju od saduceja vjerom u dolazak Mesije. I napo­ kon tu je izolirana sekta esena. Zeloti koji potječu iz Galileje naj­ žešći su protivnici rimske prisutnosti u Palestini. veoma pobožni Židovi. od njih su proistekli rabini. ponajprije u kumranskom samostanu gdje se njihov nauk jasno razlikuje od tradicionalnoga judaizma. Ivan Krstitelj slavi čišćenje krštenjem u očekivanju Mesije. toj skupini pripada Isus. nadajući se u dolazak Mesije osvetnika. Kr. U l. Okupljali su se izvan Jeruzalema. Za nekoliko godi­ na otkriveno je bratstvo. Sve se odigralo slučajno na obalama Mrtvo­ ga mora. a ne anđela tame. Najprije prodani nekom antikvaru u Betlehemu. po­ sebno kod židovskog pisca iz 1. promicanjem čednosti iako se njihova skupina sastoji od muškaraca i žena. stoljeća. iskopano je više stoti­ na rukopisa iz špilja. svakodnevnim molitvama. stoljeća pr. Tako im pravilo njihove za­ jednice nameće strog život obilježen jednostavnom hranom. i 1956. Sustavnija iskapanja obavljana su izme­ đu 1947. Blizak esenima. Njihov nauk propovijeda kako valja slijediti kneza svjetlosti. U to vri­ jeme više zajednica čine judaizam. (i na sljedećoj strani) JUDAIZAM U ISUSOVO VRIJEME su zauzeli Rimljani. Uoči Isusova ro­ đenja očekivanje Mesije dosegnulo je vrhunac. plemićka kasta saduceja dala je Hramu u Jeruzalemu svoje ve­ like svećenike. nedaleko od Kumrana. mnogobrojnim obredima čišćenja. zatim su bili povjereni Bib­ lijskoj školi u Jeruzalemu koja je pro­ cijenila da potječu iz Isusova doba. Valja još dodati krstiteljsku zajednicu čija je čelna osoba Ivan. Brzo se ustanovilo da tekstovi potječu iz knjiž­ nice samostana za koji se čini da je bio sjedište esenske sekte. I oni očekuju Mesiju za kojega se nadaju da će povesti židov­ ski ustanak protiv Rimljana.. eseni se pripremaju za to živeći u čistoći 27 Tajna vjerska društva .

Jer spisi iz Kumrana pokazuju nepobitne analogije s ranim kršćan­ stvom: čekanje Mesije. Računa se da su u Isusovo vrije­ me u Kumranu živjele četiri tisuće esena. Dobivaju također obećanje da će steći vječni život ako bu­ du u svim točkama poštovali svoja pra­ vila: molitva. ali prakticiraju isto tako umijeće liječništva u kojem ih smatraju struč­ njacima. post i nada u spas. Pogled na špilje u Kumranu gdje su slučajno otkrivene stotine starih tekstova zaboravljenih i očuvanih u velikim vrčevima. Zatim dolaze theoriciti. "gospodar pravde" u sekti? Veoma rano su arheolozi. Tajna vjerska društva 28 . zaduženi da rade za zajednicu. Primanje u sektu jedno je od najtežih: potrebne su dvije do tri godine čekanja i kušnje kako bi se pristupilo prije nego što se krštenjem potvrdi ulazak novoga člana. Zato neki neće oklijevati da od Isusa učine člana zajed­ nice. kontemplativci koji su pravi posvećeni i žive mediti­ rajući. povjesničari i teolozi stali pitati o vezama između esenske zajednice i primitivnoga krš­ ćanstva.Pod palicom "gospodara pravde" Stroga hijerarhija sekte sastoji se od pr­ voga vanjskog kruga što ga tvore practici. poistovjete ga s "gospodarom pravde". godine poslije Krista. Isus.. oštre kritike pro­ tiv svećenika u Hramu. čak i ako relativna blizina između dviju poruka objašnjava zašto su se neki eseni obratili na kršćanstvo. svici s Mrtvoga mora. Okružen je vijećem od dvanaest odabranih članova. Na vrhu bratstva tajanstveni "gospodar pravde" drži "čudesne i istin­ ske misterije".. dok su ostatak zajednice Rimljani rastjerali 70. Pobornici te teze vole vidjeti u veoma kontroverznom izdanju spisa s Mrtvoga mora prste Vatikana koji bi sve učinio da spriječi otkrića što štete dog­ mi.Josip Flavije nam spominje da se bave astrologijom i pro­ ricanjem iz snova.jer svi su pri­ segnuli na "tajnost u vezi s istinom mis­ terija spoznaje" . tj. Iako ne znamo mnogo o točnom sadržaju njihova nauka . tzv. važnost koja se pridaje Božjoj milosti. Ostaje da je esenski dualizam veo­ ma stran kršćanskoj doktrini.

to je tamnica iz koje se može izaći samo ako se štuje istinski Bog. Što je još gore. .. Karpokrata. stoljeća. setovci. godine utemeljio prvu gnostičku sektu u Aleksandriji. toliko imena koja se odnose na ono što se danas zove gnosti­ cizmom. Prvi je oko 125... To se posebno odnosi na Jakovljevo >>> nastavak u istobojnoj kocki na sljedećoj stranici . Ofita. Pod tom prizmom stvoreni svijet je zao. APOKRIFNO TOMINO da Nag Hammadija u Gornjem Egiptu ostaci antičke knjižnice koja je sa­ državala veliki broj starih rukopisa. Njihova često zajednička potka temelji se na ključnom dualizmu koji suprotstavlja zle sile što su stvorile svi­ jet istinskomu Bogu. Ubrzo se potvrdilo da je većina njih gnostičkoga podrijetla...Gnostičke sekte i Kristova tajna Od prvih stoljeća naše ere skupine posvećenih slave kao jedino sredstvo spasa ezoterično čitanje biblijske poruke. ondje gdje su kršćanski autori prvih stoljeća vidjeli samo zastranjenja i krivovjerstvo. ali ostao je usmen. pogl. gnostici često nose talismane poput ovoga koji dolazi iz Aleksandrije i svjedoči o jakom egipatskom utjecaju.. BAZILIDA. on zamjenjuje zlokobno stvorenje ovoga svijeta s višnjim Bogom.. Medu njima se nalazio odre­ đeni broj apokrifnih tekstova koje Crkva nije zadržala tijekom službene redakture Biblije potkraj 4. Iza svoje velike razno­ likosti ove gnostičke skupine sve dijele istu intuiciju: judeo-kršćanska vjerska roruka krije drugu istinu koja je jedina rezervirana za neke odabrane i koju prenosi sam Krist. što je to stvaranje i ponovno stvaranje?" (Tomina djela. Rijetki izabrani Šimuna Maga smatraju tradicionalno prvim predstavnikom gnostičke struje. tj. Iz svojega vrlo složenog sustava. Tako jedan važni gnostićki tekst spominje da se Isus nakon smrti ukazao Ivanu. Slabo poznajemo njegov nauk. OTKRIVENI SU BLIZU gra- 29 Tajna vjerska društva .. kamo idemo. >>> G ODINE 1945. . od čega smo očišćeni. za razliku od Valentinova koji nam donosi Evanđelje istine. naslije- Kako bi se zaštitili od zla.. veoma raširen.. tvrdi da je od apo­ stola Mateja primio tajne nauke koje mu je navodno otkrio Spasitelj.. 15). babelognostici. Jedan dio do­ kumenata donosi Isusove ili apostolske ri­ ječi. on sam je okaljan činjenicom da su mu duša i duh zatočeni u tijelo. LJEDBENICI VALENTA. Gnostici mis­ le da će izbjeći prokletstvo spoznajući istinsku stvarnost svijeta i Boga. Što se tiče čovjeka. . No valja pričekati 2. sus im je osim svoje javne poruke prenio i skriveno znanje. svojem uče­ niku da mu otkrije "misterije od poče­ taka skrivane u tišini" i koje navodno odgovaraju na bitna pitanja što se po­ stavljaju svima: "Tko smo. što smo. manihejci. Javljaju se posebno dva lika: Bazilid i Valentin.. Gnostičke sek­ te na neki način donose odgovor na ta pitanja preko otkrivenja danog posve­ ćenima koje poprima oblik mitskih priča. stoljeće pa da se vi­ di kako se taj pokret razmahao i kako stječe sljedbenike.

održavaju svoju baštinu u najvećoj tajnosti. Premda gnostičke sekte nestaju tijekom stoljeća." Krštenje člana mandejske zajednice u vodama Tigrisa nedaleko od Bagdada. njihovo je naslijede opstalo. oni zaključuju kako "nema potre­ be da se slavi misterij neizrecive i ne­ vidljive moći s pomoću vidljivih i pokvarljivih predmeta. unatoč svojim izjavama. No znamo da valentinci. Svi još uvijek nisu redigirani. shvaća se da nam ništa nije ostalo ili gotovo samo gnostički obredi. Prijetnja za Crkvu Ako je gnoza dovoljna za spas.đenog od sljedbenika Bazilida. za koje teško možemo znati koliko su imale vjernika." Ako se spas nalazi u poznavanju istinskoga Boga. Vjernik tako ponavlja kretnju čišćenja Ivana Krstitelja. ali posebno na Tomino evanđe­ lje. a spominje ljubav Isusa i Marije-Magdalene. Inicijacija odabranih. zajednica koja živi na jugu Iraka. Filipovo. Drugi. proizlazi da postoje tri vrste ljudi u skladu s troj­ stvom tijelo/duša/duh: "materijalni" posvećeni konačnoj smrti. "psihički" ( psyché grčki znači duša) spašeni ili ne. To je onaj tekst koji je postao slavan. već prema svojem ponašanju te "duhov­ ni" kojima je otkrivena Spasiteljeva taj­ na i koji će jedini steći spas. prilično su potresle kršćanstvo koje se tek rađalo jer se dosta kršćanskih auto­ ra tako snažno obrušava na njih da os­ taje dojam kao da su zavele velik broj osoba te da čak na određenim mjestima ugrožavaju pravovjerno kršćanstvo. slična je kultu misterija nadahnutim Pitagorom što se tiče Bazilidovih sljedbenika: tijekom ceremonije mist se stavlja pod zaštitu Spasitelja utjelovljena u Kristu. To je pre­ ma valentincima "savršeno iskupljenje i poznavanje čak neopisive veličine. Isto tako određene gnostičke sekte priznaju neke sakramente. poput Karpokratovih sljedbenika bili su obilježeni ne­ moralom jer su slavili oslobođenu spolnost kao sustav pobune protiv zlog svijeta. često mole i pjevaju himne i psalme. Razgovor sa Spasiteljem ili Djela Petra i dvanaest apostola. a neki u tome vide znak da sadržavaju istine koje smetaju katoličkim vlastima pa se trude da ih ostave neotkrivenima. Čini se da je sada prihvaćeno da su ti tekstovi bili poznati kao valentinski. Danas još mandejci. Tajna vjerska društva 30 . EVANĐELJE apokrifno evanđelje. Te tajanstvene zajednice.

Ubrzo su se javile brojne za­ jednice u sjevernoj Africi. No raste protiv­ ljenje tradicionalnoga zoroastarskoga svećenstva i njegovi dostojanstvenici dobili su napokon od novoga kralja Bahrama smrtnu kaznu za Manija. stoljeća kad ga je zamijenio pojam "manihejac". Egiptom i Indijom. borba manihejaca Sekta manihejaca koju je Crkva nesmiljeno proganjala i protjerivala nije imala drugog izbora nego da tajno ispovijeda svoju vjeru u stalnoj borbi dobra protiv zla. Dječak će čekati još dvanaest dugih godina prije nego što mu se ponovno ukaže anđeo i objavi mu da je stigao čas. (drugi dio slike . ušao je s tri godine u židovsko-kršćansku sektu. godine U to vrijeme manihejstvo se već proširilo Babilonom. U teološkom rječniku izraz "Manihej" koji je označavao krivovjerstvo upotre­ bljavao se do kraja 16. Valja spomenuti da je tai čovjek uvjeren u svoj božanski izbor od svoje najmlađe dobi. Danas označava sklonost duha da sudi u pojmovima dobra i zla što ih ka­ rakterizira jednostavni dualizam. u Španjolskoj. stoljeća i uopće nema vjersku konotaci­ ju. Osuda bogumila i katara u ime manihejstva diskreditirala je te ideje na zapadu. TAMNIČEN dvadeset i šest dana na milost perzijskoga kralja onaj koji se zvao "apo­ stolom Isusa Krista" i smatrao se posljednjim prorokom sprema se umrijeti. Mani je tada započeo dugi ži­ vot misija koje će ga odvesti do Indije gdje su mu dali nadimak "novi Bud­ dha".na drugoj strani) 31 Tajna vjerska društva . bio je raskomadan a zatim pribijen na križ na jedna od vrata perzijske prijestolnice 277. Tijekom godina Mani je neumorno krstario perzijskim carstvom kako bi širio svoju istinu. Utemeljio je zajednice i slao svoje učenike diljem svijeta. EVOLUCIJA RIJEČI izrugivali su svi njegovi klevet­ nici. Taj nauk je suprostavljao supro­ tnosti i tražio kako da oslobodi svoje vjernike od utjecaja zla.Između sjene i svjetlosti. Roden u Ba­ bilonu. Imenica "manihejstvo" javila se tek na kraju 17. S 12 godina ima otkrivenje: posjećuje ga anđeo u ime "kralja vrtova svjetlosti" i objavljuje mu da će jednoga dana trebati napustiti svoju zajednicu. stoljeća. T IJEKOM STOLJEĆA MANIJEVU NAUKU Dio manihejskoga rukopisa pronađenog početkom 20. Sveo se na jed­ nostavnu igru binarnih suprotnosti. ali i na granicama Azije sve do Kine. Do tada se manihejski nauk poznavao samo na temelju vizije njegovih klevetnika. Na­ kon što je podnosio dugo mučenje.

Drugi su obični vjernici. progo­ nio car Dioklecijan. Bilo je prema tome lako razotkriti ih. No mogli su se prepoznati njihovi svećenici po činjenici što su poštovali stroge zabrane nazvane "pečati­ ma": "pečat usta" ih je obvezi­ vao da ne lažu i da ne jedu meso. Ako katarizam nije proistekao iz manihejstva. između materije i duha. I napokon najveći dio ljudi grješnici . oni ima­ ju i biskupe i svećenike. Zajednice nisu znale za odmor jer ih je od 297.Između sjene i svjetlosti. Sv. kako se dugo tvrdilo. vino ili fermentirano piće. Augustin koji je kao mlad pri­ padao jednoj zajednici manihejaca piše da se njihova crkva sastoji od "dvanaest Ova freska indijskoga podrijetla predstavlja Manija. Međutim malo-pomalo posljednje zajednice nestale su pod udarcima kršćanskoga pravoslavlja. Progoni su napokon porazili manihejstvo: U njegovu babilon­ skom ognjištu islam mu je zadao kobni udarac.Isus i apostoli se spominju više puta . Iz ove posljednje vadi sre­ dišnju ideju dualizma između svjetla i tame. U kršćanskom Sre­ dozemlju pokret se Proširio pod ime- nom "bogumili" u Bugarskoj i u bal­ kanskim zemljama. Ona svjedoči o širenju i uspjehu njegova nauka izvan iranske sfere odakle je proizašao. a zatim u sljedećem stoljeću kršćanstvo. Manihejci. borba manihejaca 32 Stalna borba između svjetla i tame Manihejstvo je gnoza. Poštovali su jednako tako i "pečat ruku" koji im je zabranjivao da pribjega­ vaju nasilju. stoljeća otkriće mani­ hejskih rukopisa omogućilo je da se bolje upozna to inicijacijsko vjersko društvo. Danas ga po­ znajemo u grubim crtama zahvaljujući kasnom otkriću manihejskih tekstova jer Mani je mnogo pisao za svoje uče­ nike izlažući im sinkretski nauk koji Učitelja a trinaesti im je voda". put im je pokazan. I napokon "pečat doj­ ke" nametao im je potpunu neporočnost. ali isto tako i da rade na zemlji ili da obavljaju neku javnu funk­ ciju. moguće je da je neki sabor 1167.namijenjeni su smrti i zabo­ ravu. oni tvore manihejsku svećen­ stvo. dok je kineski car Wu-tsong u 9. Početkom 20. posuđuje od judaizma s mitom o Adamu kršćanstva . bogumili i katari: isti zahtjev Tijekom stoljeća skupine manihe­ jaca prenosile su tajno nauk svo­ jega učitelja. okupio u Saint-Félixu. Prvima obećava život vječni budu li prakticirali stalnu askezu koja će ih udaljiti od svijeta da bi ih vratila svjetlosti. mogu se samo nadati da će se jednoga dana reinkarnirati u tijelo nekoga oda­ branoga. ali živeći u prljavštini svijeta. . u Lauragaisu članove dvaju svećenstava. Bogumilski biskup Niketas došao je onamo kako bi prenio svoju vlast zaređivanja predstavnicima lokalnoga katarizma. Pod tom prizmom Mani razliku­ je tri tipa ljudi: odabrane. Morale su živjeti u sjeni povučene u sebe. katekumene i grješnike. katarskoga i bogumilskoga.ili od iranske religije. inicijacijski nauk rezerviran za malen broj. stoljeću ra­ zorio posljednje azijske zajednice.

. 806. danas prima milijune vjernika. ondje utemeljuje prvu školu Shingon (japanska transkripcija kines­ ke riječi Zhenyan). Prema vlastitu svjedočenju on ondje susreće sedmoga patrijarha Zhenvana. imaju temeljnu ulogu u ezoteričnom ponašanju: ti crteži podupiru meditaciju koja povezuje osjetilni svijet i svijet probuđenih. "školu tajni" koja ga prima ovim riječima: "Znao sam da ćeš doći! Evo ga! Moj se život približava kraju i ne znam hoću li imati dovoljno vremena da ti prenesem svoj nauk. U školi Kûkai . Napokon 816. Prema Kûkaiju "recitirajući svaki slog s jas- Ezoterizam mandale i mantre Posebnost Shingonova puta jest da je duboko ezoteri­ čan po uzoru na tibe­ tanski budizam. naučava svoje pristaše nauk tajnih mantra i joge triju misterija. rođen u Japanu. STOLJEĆA neki mladić po imenu Kûkai došao u dodir s budističkim idejama." Potrebno je samo nekoliko mjeseci da bi se u Kûkaiju asimilirala ne samo pravila zajednice nego i tajne patrijarha za kojega kaže da će "ovladati arkanama ezoteričnih nauka". prekinuo je studije nakon naglog nadahnuća i odlučio otići u Kinu kako bi ondje produbio svoje spoznaje. ute­ meljuje glavni hram svojega reda na brdu Koya. Zaštićen tom duhovnom vlasti. mantre kojima će moći lakše pristupiti meditaciji. Ti grafički prikazi. Potekao iz krugova visokih dužnosnika i predodređen za veliku karijeru. smrti . Nekoć ezoterična sekta budizma.koja je postala Kôbô Dashi. Tako je svaki čovjek koji se želi uključiti u zajednicu najprije izložen posveće­ nom svijetu koji pred­ Kûkai prikazan s crtama budističkoga svećenika. Na kraju tog razdoblja on nasljeđuje starca kao poglavar zajednice Zhenvana.hijerarhija vezana uz kupnju inicijacijskih stupnjeva postavlja se ispred klasične organizacije u stupnje­ vima i monaškim naslovima. vraća se u Japan nakon dvije go­ dine. JAPANU JE POTKRAJ 8."Prava riječ" Shingona Shingon. najčešće oslikani. Stu­ dent uči jednako reci­ tirati riječi. Njegov nauk doživio je izvanredan uspjeh tijekom stoljeća. stavljaju mandale. "veliki instruktor" nakon njegove 33 Tajna vjerska društva .

." Inicijacije poprimaju isto tako druge oblike: obredom štrcanja učenik prima pet puta vodu. vedrinu koja gasi strasti. Od 1982. oko osobe Siddharte Guatame. U Japanu su nicale brojne škole. Taj nauk je doživio velik uspjeh u Indiji prije nego što se pro­ širio na Kinu a zatim i na cijelu Aziju.BUDIZAM stoljeću pr. "ezoteričan budizam" čiji je glavni predstavnik Shingon s Tendaijom. Zatim mu se zavežu oči i on mora baciti cvijet na mandalu. a da se nije promije­ nio. godine pokret se podijelio na više smjerova. Tajna vjerska društva 34 . SAD-u i u Euro­ pi. Razlozi za to oduševljenje vjerojatno potječu od poruke samoga Kûkaija: u svoje vrijeme postavio je sliku ezoteričnih škola u deset stupnjeva: na vrhu spomenut kao "srce urešeno misteri­ jem" nalazio se Shingon. Jed­ nom inicirani učenici mogu se posveti­ ti svim vrstama složenih obreda. Japanski carevi koji su poka­ zivali određeno nepovjerenje prema Kûkaiju omogućili su mu napokon da postavi hram čak u prostor carske pala­ če u Kyotu. Pre­ ma mjestu pada procjenjuje se njegov stupanj uzdizanja i daje mu se novo ime. Kûkaijov suvremenik. Shingonov nauk utjecao je na drugu ezoteričnu školu. prema njemu jedina škola spremna da vodi svoje sljedbenike na buđenje tijekom njihova života. Nichirenov budizam kojem pripada Sokka Gakka?. stoljeća druga je najstarija građevina u Kyotu. to je muzej posvećen ezoteričnoj školi koju je osnovao Kûkai. Ti obredi se udvostručuju usmenim ezoteričnim naukom. hidenom koji uči­ telj širi medu učenicima. Prema legendi Kûkai je dvaput stavio cvijet u puno središte mandale što je dokaz njegove izvanredne karizme. posebno za najsiroma­ šnije kaste. simbol pet stup­ njeva mudrosti. posebno yogi triju misterija zahva­ ljujući kojima se smatra da mogu doseći u ovom životu stupanj Buddhe koji je krajnji cilj Kûkaijeva nauka. dok su Shingonovi hramovi nicali u Kini. Nudi svima da meditaci­ jom dosegnu nirvanu. Oni uče razli­ kovati četiri smisla u tradicionalnim Milijuni iniciranih Samostan Koya se širio kontinuirano sve dok nije brojio više od 100 000 svećenika. nazvanog Buddha (sanskrtska riječ koja znači "probu­ đeni").. onu Tendaija koju je utemeljio Saicho. zen budizam. Ovaj Shingonov hram s kraja 12. Nakon smrti učitelja 835. Siddharta predlaže izlaz iz tog beskrajnoga ciklusa koji se sastoji od stalnih patnji. B UDIZAM JE ROĐEN U INDIJI U 6. Njegov uspjeh nije oslabio tijekom stoljeća tako da je inicijacijsko društvo postalo narodni pokret: danas se raču­ na da nema manje od 12 milijuna pri­ staša u Japanu. budističkim spisima i samo oni imaju pristup "najdublje tajnoj razini". Kr. nim razumijevanjem možemo pokazati istinu. Brinući se da reformira brah­ manizam koji je učinio od ljudske sudbine dugi slijed reinkarnacija (samsara) kako bi se postupno popra­ vila. Shingonov potomak bio je takav da mu se pridružio veliki broj svećenika iz Tendaija.

Prema ismailitima Muhamed je došao donijeti ljudima egzoteričnu poruku izraženu u pismu Kur'ana. Ovaj posljednji je u po­ četku odredio svojega sina Ismaila da ga naslijedi. a da to ne znaju. No islam je doživio težak raskol oko 680 godine.). zeta i rođaka proroka Muhameda. stoljeću naše ere tajanstveni autori koji su se nazivali "Ikhwân al-Safâ". Asuanski mauzolej u Egiptu čuva posmrtne ostatke Age kana III. zahtijeva nasljedstvo posljednjega imama i preuzima vlast najprije u tadašnjem Tunisu 909. Jedna priča ilustrira njihovu me­ todu: neki liječnik dolazi jednoga dana do nekoga grada gdje svi ljudi pate. umire. Pristaše Ismailova sina obavili su raskol i stvorili novi vjerski pravac sličan sekti. dok nauk imama. mističnoj sekti koja potječe iz šiizma koji priznaje samo vlast imama koji potječe od Alija. Pun zahvalnosti prema liječniku nudi mu svoje usluge. suniti s jedne strane. Zadalo si je cilj širenja da'we koja se oslanjala na dâ 'i. a oni koji prakticiraju prozeliti­ zam ljudi su najvišeg ranga koji najviše žele zazvati od Boga najvještije toj zadaći. Muhamed. U tom kontekstu rođena su Braća čistoće. Počinje razdoblje krize za ismailizam koje traje stotinjak godina." Taj poziv za obraćanje sastavili su u 10. najistinoljubivije. otkrivaju javnosti i ne boje se primijeniti silu da bi dali napitak ostalim stanovnicima. ŠIITI I ISMAILITI 7. Kako bi se učinkovitije organiziralo njihovo širenje. ( i na sljedećoj strani ) 35 Tajna vjerska društva . Čini se da je bratstvo funkcioniralo kao tajno društvo u službi Fatimida i općenito ismailitskih ideja. stoljeću u muslimanskom svijetu doga­ đa se politička i vjerska revolucija. "Braća čistoće" ili "Iskrena braća". od tajne bolesti. nositelji neobične ezoterične doktrine bili su također žestoki pristaše fatimidske egipatske dinastije. dok drugi smatraju jedinim legitimnim šefo­ vima potomke Alije i Fatime koje zovu K ORIJENI ISLAMA DOPIRU DO POČETKA "imamima". u Egiptu. Ova le­ genda koja se proširila među Braćom ilustrira strategiju obrata na ismailizam prije. predstavnika dinastije koja je stoljećima bila duhovni poglavar ismailita. Prema prvima Muhamedovi nasljednici su kalifi zaduženi za primjenu sune. nastoji otkriti tajni sadr­ žaj spisa. Ti ljudi pripadaju ismailitskoj struji. Odluči izli­ ječiti nekog čovjeka dajući mu neki na­ pitak. Kad je čovjek napokon ozdravio. U okviru šiitske struje izbija drugi raskol kada umire šesti imam u slje­ dećem stoljeću. Ali taj je umro dok mu je otac bio živ. stoljeću s dinastijom Fatimida.). Prorokove kćeri. Izbila je svađa jer se nije znalo tre­ ba li novi imam biti Ismailov sin ili brat. Gorljivi ismailiti.-1957. U 10. najučenije. koji se etabliralo u Egiptu u 10. ali i poslije preuzimanja vlasti Fa­ timida u Egiptu. Strogo monoteistička religija okupljena oko Kur'ana i sune koja prenosi Prorokovu ri­ ječ. sedmi imam. koji su dovoljno većinski. obi­ telj Fatimida koja tvrdi da potječe od Fatime. Oni za­ jedno liječe ostale građane sve do dana kad se. misionare posebno školovane u tu svrhu. ROZELITIZAM je djelo koje najviše zaslužuje nagradu (. ezo­ terične naravi. shvatio je da je bio bolestan tijekom svih tih godina. i šiiti s druge strane.. ismailizam. iz njega su se izrodile dvije ra­ zličite struje. Ali 813. Tijekom cijelo­ ga tog razdoblja borbe sekta ismailita morala je apelirati na prozelite kao bi uvjerili sunitsko stanovništvo u legitim­ nost svojega nauka. Obratiti večinu Braću poznajemo samo po njihovim spisima podijeljenim u pedeset dva pis­ ma.Duhovni grad Braće čistoće Pod tim zagonetnim imenom krije se tajno društvo čijim članovima ne znamo ni imena. a zatim od 969. a da nije odredio nasljed­ nika. Čini se da je lokalno stanovništvo pokazalo veliki otpor vjer­ skoj doktrini novih suverena. dosta brojni. najsretni­ je.. stoljeća i Muhameda. (1877.

Braća čistoće podijelila su se u četiri skupine prema svojem društvenom po­ drijetlu: kneževi. trgovci. da 'wa se ne svodi na sam prozelitizam. Važno im je dovesti sljedbenike do najvišeg stupnja moguće duhovnosti. prvi u sklopu islama koji su stvorili cje­ lovit i ustrojen inicijacijski duhovni red. Doktrina Braće čistoće je originalna sin­ teza koja u isti mah povezuje medicinu. sigurno je da su se Bra­ ća čistoće ubrajala među zanatlije ismailitskog širenja. Funkcija pisama jest da vodi korak po korak ini­ ciranoga na put duhovnoga pročišćenja. Tako su oni za dva stoljeća preduhitrili rođenje muslimanskih bratstava (tariqa) koja su toliko obilježila islam sve do naših dana. zatim "službenik" kad je izbrusio razum. znanstvenici i umjetnici. Ovaj nauk daje se pos­ tupno. alkemiju. islamskoga pravca u sklopu kojega su se iznjedrile brojne sekte. Inicirani je najprije "zanatlija". Ali je najvažnija osoba šiizma. Nadahnuta neoplatonizmom ona ob­ jašnjava da svijet izvire iz božanstva posredstvom intelekta i duše koja je stvorila materiju. astrologiju. "istinski". Tajna vjerska društva 36 . Zbroj svih spoznaja Kod Braće čistoće. Skup iniciranih tvori duhovni grad kojim upravlja imam koji jedini može dovesti ljude od spasenja. Zato se ismailitska vjerska promidžba odvija u obliku inicijacijskog i ezoteričnog nauka. magiju i glazbu. S druge strane oni su bili Muhamed i Ali oslobađaju Kaabu njezinih idola. kad je upoznao tajne stvaranja i napokon "abdâl" blizak imamu i Pro­ roku. Ako je danas teško izmjeriti važnost njihova djela obraćanja. Svatko je u sklopu svoje sku­ pine imao zadatak da širi ismailitsku poruku bližnjima.

bliskim jeda­ naestom imamu koji je proglasio božansku prirodu Alija i imama koji su ga naslijedili na čelu šiitskog pokreta od početka. Podrijetlo te misteriozne zajednice je kontroverzno. Druga teza koja je vjerojatnija povezuje ih s Muhamedom ben Nusairom. IRIJSKA BRDA VEĆ SU VIŠE OD 1000 godina sklonište ustaničkih zajednica koje traže tajnovitost ili sklonište. Perzijanci. Dvije druge sekte isto su tako našle azil u visokim sirijskim ma­ sivima: druzi i nusairiti koje zovu i alav­ iti. područje je ponovno pripojeno Siriji unatoč zahtjevima nusairita za autonomijom. Skriveni tijekom dugih stoljeća. alavitskog generala. ali praktički u stvarnosti njihov je kult tajni. 37 Tajna vjerska društva . Okrenuvši leđa dvo­ ličnosti koja ih je štitila proteklih sto­ ljeća. stoljeću s bratstvom asasina koji sa zidina svojih probušenih utvrda organiziraju ubojstva protiv svojih neprijatelja. oni službeno ispovijedaju domi­ nantnu sunitsku religiju. A LAVITSKO DRUŠTVO DIJELI SE NA hvaćali obrede i ezoterične postupke koje će ih obilježiti. ali ih i odvojiti od islama. nametnuo je alavitsku upravu na čelo sirijske države. katkad tolerirani. Ali 1926. Tijekom stoljeća nisairiti su poput druza prakticirali tagiyu ili "dvolič­ nost". iračkim šiitom iz 9. Ta razno­ likost nije spriječila jak osjećaj jedin­ stva što su ga doživjeli Francuzi tijekom svoje vlasti nad Sirijom. Turci i Kurdi. Otada se sudbina ove sekte i sudbina Sirije isprepleću. Pristaše ben Nusaira stvorili su prve nusairitske zajednice koje su pod vodstvom slavnih osoba polako pri- ALAVITSKA DRŽAVA Ovaj promidžbeni pano predstavlja Hafeza el-Assada i njegova dva sina. Prihvaća­ jući poraz alaviti su ipak uspjeli okre­ nuti situaciju u svoju korist preuzevši vlast u Siriji. Go­ dine 1920. često proganjani alaviti vladaju Sirijom od 1970. više klanova i plemena koji odražavaju različita etnička podrijet­ la svojih članova: tu se nalaze Arapi.Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Alaviti tvore veoma rijedak primjer tajnoga društva koje je došlo na vlast. do dolaska na vlast Hafez el-Assada. uspjeli su zauzeti ključna mjesta sve do 1970. stoljeća. Preuzevši vlast 1970. Tako ie bilo u 12. Osim toga morali su brzo izbjeći u sjevernu Siriju kako bi umaknuli prvim vjerskim progonima čije su žrtve bili. Francuzi su proglasili "Au­ tonomno područje alavita" koje čak postaje "državom" dvije godine posli­ je. Neki misle da su oni predstavnici staroga idolatrijskoga kul­ ta koji je uključio elemente monoteizma prisutne na Bliskom istoku.

Ona se temelji na vjeri u trojstvo koje se sastoji od Alija. kršćanskih. Zatim žrtvuju životinje koje jedu na gozbi zazivajući boga. Nakon toga od njega se traži da popije čašu vina u zdravlje "Amsa". Tajna vjerska društva 38 . posebno molitvama. nakon 30 godina vladavine umro je alavitski šef sirijske države. Godine 2000. Tog dana mladića prima skupština mudra­ ca koja mu naređuje da prizna jednog od njih kao kuma što čini tako da stavi na glavu cipelu onoga koga je odabrao. prvog imama. a kum koji ga vo­ di uči ga temeljima. Različita religija Alavitska doktrina je sinkretizam mus­ limanskih. U tim prigodama oni se skupljaju u obitavalištu jednoga od njih i pod vodstvom šeika zajedno čita­ ju tekstove iz svoje liturgije. Tri početna slova njihova imena tvore riječ "Ams" koju posvećeni zazivaju u svojim obredima. bliskog prijatelja ovog posljednjega. Napokon svaki član skupštine se diže i nazdravlja u čast novopridošloga. Naslijedio ga je sin Bachar. Alaviti slave ve­ lik broj svetkovina preuzetih što od islama što od kršćanstva (Božić i Bogojavljenje) ili od perzijske religije (njiho­ va Nova godina). No budući da su sebe smatrali savršenima. No nji­ Odavanje počasti Hafezu el-Asadu u njegovu mauzoleju u Kardahi. Nusairiti su živjeli u blizini boga u obliku svjetlosti. Mora također prisegnuti da će čuvati tajnu o tome što će naučiti. obav­ ještava ga se da neće moći biti dosto­ janstveno pokopan ako prekrši tu prisegu. židovskih. bili su svrgnuti i poslani u svijet materije gdje im je suđeno da se reinkarniraju iz života u život. No on ponajprije ovisi o šeiku koji je duhovni vođa mjesne zajednice i koji ima zadatak da naučava posvećene.U zdravlje Amsa Alavitska vjera predstavlja se kao ezo­ terični kult rezerviran za najnižu ma­ njinu posvećenih. proroka Muhameda i Sakmana al-Farisija. Uči ih se osim toga da je nusairizam postojao i prije stvaranja svijeta. Izvan tih svetkovina alaviti redovito slave misu tijekom koje posvećuju vino koje piju u čast starje­ šina svoje zajednice. Potrebno je imati najmanje 18 godina da bi se moglo pri­ sustvovati pristupnoj ceremoniji. a to je for­ mula koju ne može shvatiti toga trenut­ ka. hova je nada da zahvaljujući inicijaciji i pobožnu životu uspiju izaći iz toga kru­ ga koji ih drži zatočene. ali i iranskih elemenata. Sada je posvećen.

neumorni propovjednik objedinjuje sve kalifove pristaše koji u ovom posljed­ njem vidi emanaciju božanstva. Suvremeni slobodni zidari preuzeli su mnogo ideja od njih. Sam islam ne odupire se tom revolucionarnom vjetru: islamski zakon. esenima. druzima. Pravi otac nauka druza. Iranca po imenu Hamza kojem al-Hakim iskazuje sve svoje povjerenje. vođom i kalifovim glasnogovornikom. Proroci u čijem su rangu Noa. Tijekom tog putovanja stupa u vezu s članovima tajne vjerske zajed­ nice. suvremenik Gérarda de Nervala.od imena Darazi.). godine hegire (1017. Mojsije.sto- ljeća pjesnik Gérard de Ner­ val kreće na veliko putovanje koje ga dovodi do Bliskog is­ toka. stoljeću kad se fatimidski kalif al-Hakim (996. OČETKOM 40-ih GODINA 19.traže da ukine stare religije pri­ sutne u Egiptu. U toj perspektivi Hamza se proglašava imamom. i tem­ plarima. Njegovi sljed­ benici koje zovu druzi ." Bilo bi vrlo teško stvoriti točnu ideju o druzima da Ner­ val nije precizirao "(njihova) religija ima nešto osobito da tvrdi kako je pos­ ljednja otkrivena na svijetu". a čini mi se. šarija.). Druizam je kao vjerska i inicijacijska doktrina uspio očuvati tajnu svojega nauka više od tisuću godina. Pokret druza ima važnu ulogu sve do 1021. ona obraduje manifestacije i zatajivanja Jednoga koji se utjelovio nekoliko puta tijekom vre­ mena. Zatvorena i ezoterična zajednica Među prozelitima druzima ističe se lik Darazija. okomljujući se na sina­ goge i crkve. je objavljen. Hamza izjavljuje kako se kalif povukao." Dodaje da je "vjera druza samo sinkretizam svih religija i svih prethodnih filozofija. Kao Europljanin donosi ideje koje su tada vrijedile: "Druzi su se postupno uspoređivali s pitagorejcima. daje romantičnu viziju ruševina džamije kalifa al-Hakima u Kairu.-1847. Isus i dakako Muha­ med širili su svoju riječ sve do novog utjelovljenja u osobi al-Hakima 408.: te godine ti­ jekom šetnje Kairom al-Hakim misteri­ ozno nestaje. Slikar Prosper Marilhat (1811.Već tisuću godina druzi Druzi danas tvore zajednicu od oko 500 000 osoba rasipanih između Libanona. gnosticima. Prema njemu povijest je ciklična. jednog od najžešćih propagatora kalifa . ali da će se vratiti: poči- 39 Tajna vjerska društva .-1201. Sirije i Izraela. mani­ festaciju Jednoga. rosenkreuzerima. Druizam je nastao u Egiptu u 11.) proglasio "božanskim utjelovljenjem" prekidajući s ismailskom šiitskom stru­ jom iz koje je potekao. a kult al-Hakima se organizira. Abraham.

Zajednica je podijeljena u dvije glavne skupine: "mudrace" (ukkal) koji su sami posve­ ćeni u ezoterizam druza i njegove tajne i gomila "neznalica" (djuhhal). "Želio sam. (.Već tisuću godina druzi 40 OTKRIVENE TAJNE DRUZA ijekom svog putovanja na istok Nerval je uspio susresti jednoga šeika druza kojeg je naučio da je Zapad proniknuo neke od njegovih tajni... rekao sam mu. (..) Znajući koliko je bilo muke da se od druza dobe pojedinosti o njiho­ voj vjeri. upotrebljavao sam jednostavno poluupitan oblik: Je li istina da? (. Prvi se prepoznaju po bijelim ogrtačima. Čini se da iz to­ ga razdoblja potječe gubitak utjecaja druza u Egiptu.) Pretpostavljao sam da će ga nacionalno samoljublje navesti da barem ispravlja či­ njenice koje su nepovoljne za njegov na­ rod. Putovanje na Istok Jer svi prakticiraju "dvoličnost". Kad je Hamza nestao." Gérard de Nerval. bilo protiv maronita morali su pomagati da se uspije objedi­ niti velik broj ovih rukopisa i da se na­ pravi neka ideja o cijeloj dogmi. prevedene i prokomentirane. Stoljeća dvoličnosti Nekoliko stoljeća druzi su živjeli u miru. .. . stoljeću druizam poprimio konačan oblik. miješajući se s lokalnim stanovništvom. taqiyu koja se sastoji u tome da se na površni prihvati dominantna religija kako bi se potajno bolje obavljali njihovi obredi. živeći povučeno u sirijskim i libanonskim planinama malo-pomalo se zatvaraju u sebe. da mi u svojim knjižnicama imamo stoti­ njak vaših vjerskih knjiga koje su sve pročitane.Pomislite. taj susret i već sam se osjetio ganutim i smetenim više nego što to odgovara jed­ nostavno znatiželjnom posjetitelju: razu­ vjerio me jednostavan i povjerljiv šeikov prijem. Nisam se prevario. Stvorivši odsad ujedinjenu zajednicu...) S druge strane te stvari bile su tajne za strance i druzi su skrivali brižno svoje knjige na najskrovitija mjesta u svojim kućama i hramovima. No pokret se posred­ stvom svojih misionara proširio sve do Sirije. stoljeća u nekom selu u libanonskim planinama gdje oduvijek žive te zajednice. dakle. Ova fotografija skupštine druza snimljena je početkom 20. i sigurno je da je u 15. onu čekanja povratka al-Hakima i njegova imama. bez mnogo razmišljanja. druzi ulaze u novu eru. samo oni mogu sudjelovati u vjerskim pro- nje nova faza skrivanja. Možda je shvatio da je u razdoblju kada Europa ima toliko T utjecaja na situaciju istočnjačkih naroda bolje malo napustiti tu ambiciju prema tajnom nauku koji se nije mogao odupri­ jeti prodoru naših znanstvenika. Za vrijeme ratova bilo protiv Turaka.

Alijin po­ tomak. da je skrive­ no i da će se iz njega iznjedriti madhi koji će doći obnoviti zakon i red na kraju vremena.da se obožava kip ko­ ji predstavlja tele. Religija druza hranila se tim ismailitskim inicijarijskim hu­ musom kojem je dodala vanjske ele­ mente. kad je umro imam Jafar al-Sadiq. No taj je umro 762. iznutra i što samo inicirani mogu shvatiti. to su najviši vjerski poglavari u zajednici. Naslije­ dio ga je njegov mlađi sin. Ovi posljednji školuju se na mjestima koja se drže u tajnosti. DRUZI I ISMAILITI okrilju fatimidske dinastije koja je do tada bila predstavnica ismailizma. stvorivši izvorni sinkretizam. Ismailisti smatraju osim toga da Ismailovo potomstvo postoji uvijek. Taj vjerski pokret potekao je iz šiizma koji za razliku od prevladavajućeg sunizma priznaje kao jedinog zakonitog poglavara zajednice vjernika jednoga od Alijevih potomaka.a da ne zna­ mo o tome više . onom što je skriveno. gdje mogu do mile volje konzultirati i prepisivati spise koji sadržavaju sveukupnost znanja što tvori njihovu vjeru. Nakon dva stoljeća dinastija Fatimida u Egiptu zatražila je Alijevo nasljedstvo. R ELIGIJA DRUZA ROĐENA JE U Ovaj stari mudrac druza je šeik koji živi u Libanonu. Napokon postoji pravi pravilnik za članove plem­ stva koji nisu inicirani. Odmah u početku odredio je svojega najstarijeg sina Ismaila za nas­ ljednika. vanjski smisao nekog dokumenta bâtimu. Islamski šiizam nastao je 765.41 Već tisuću godina druzi slavama koje se priređuju svakog petka i tijekom kojih je moguće . rođaka i zeta Proroka i Fatime. Neki šiiti su se ipak izjasnili kao pristaše sina Is­ maila koji je umro. oni nose naslov amira koji ih razlikuje od ostatka "neznalica". . Najpismeniji među njima nose naslov rais. Medu mudracima zajednice druza regrutiraju se članovi svećenstva . Ismailizam ra­ zvija ezoterično tumačenje teksta Kur'ana koji suprotstavlja zâhir. Muhamedove kćeri.šeici. posebno iranske. Posjedujući tajne nauke svojega naroda on je čuvar tradicionalnoga ezoterizma druza.

i 17. No odnosi između druza i kršćana maronita pogoršavaju se kad teritorij dolazi pod vlast egipatskih prinčeva koji različito postupaju prema dvjema zajednicama. Osim toga moraju poštovati sedam zapovijedi koje zam­ jenjuju propali islamski zakon: moraju jedni prema drugima dokazati najveću iskrenost.] Tajna vjerska društva 42 . osim ako nisu dosegnule savršenstvo. Kemal Joumblat. obećati da će se braniti i međusobno pomagati. Zato onaj tko nije uspio u inicijaciji može ga­ jiti nadu da će uspjeti u budućem živo­ tu kako bi prišao mudrosti. Druzi misle da će na kraju vre­ mena. stoljeću. prihvatiti nje­ gove odluke i pokoravati se njegovim zapovijedima bez obzira na to priopćuju li se iz njegovih usta ili iz usta njegovih poslanika. Kušnje su teške. druzizam. Pod vlašću Turaka otomana uspijevaju dobiti široku au­ tonomiju. živeći bez problema sa sunitima i kršćanima u tom području. pristaša mora po­ kazati veliku volju za savršenstvo i vodi­ ti trijezan i pobožan život ako želi znati proučavati tajne knjige i biti primljen u krug "mudraca". oni od njih koji će voditi dosto­ janstven i pobožan život sudjelovati u vladanju svijetom kod boga. libanonski vođa druza 70-ih godina prošloga stoljeća. Moraju odusta­ ti i od svih ranijih vjerovanja. stoljeća druzi se izlažu više javnosti ne dopustivši nikad da procuri ijedna tajna. jamstvu spasa. Prepoznatljivi po bijelom povezu svojega šefa ovi vojnici druzi podsjećaju na ulogu koju je imala njihova zajednica tijekom Libanonskoga rata pod zastavom socijalističkih snaga. Sve veće napetosti eskaliraju u tučnjave i razaranja maronitskih sela u 19. [pravo je i rekao. U to doba jedan se dio ise­ ljava prema nekoj sirijskoj planini koja je prekrštena u djebel Druze. Posvećeni svečano prisežu da neće nikada otkriti ni jedan dio svojega nauka. op. Te zapovijedi primjenjuju se jednako. duše se beskonačno reinkarniraju. priznavati al-Hakima kao Jednoga. Danas se druzi više ne skrivaju kao što su to činili u povijesti i dio njihovih svetih tekstova poznaju zapadnjaci kako je to svojedobno svjedočio Nerval. iz­ javio je nekom novinaru kako nikada neće biti objavljeni najsvetiji tekstovi njihove zajednice jer "ne valja bacati biserje pred svinje".scan. No oni odbijaju širiti sadržaj svojega nau­ ka. s manje strogoće na sve druze. kad će se vratiti al-Hakim i Hamza. Druizam s one strane stoljeća Tijekom 16. u mnogo je pogleda nastavak toga suko­ ba između kršćana maronita i druza. Građanski rat koji je zakrvio Libanon od 1983.Inicijacija i kodeks ponašanja Svaki druz može biti posvećen poželi li to. Sinkretska vjera. ističe se po tome što ispovijeda vjeru u seobu duša.

nego je siromašno i bez ikakvih spoznaja. Ibn al-'Arabi je uostalom član jedne od njih." Tim riječima veliki mistik Obn al-'Arabi (1165. islamska tajna bratstva Od prvih stoljeća islama neki muslimanski mudraci istražuju nove putove odnosa s Bogom. No Ibn al-'Arabi hita dodati da je prijateljstvo s Bogom rezervirano samo za neke odabrane koji tada po­ staju "pravi vođe čovječanstva".) podrijetlom iz Andaluzije izražava koncepciju koju dijele svi učitelji sufiji od početka islama: mo­ guće je stalnim radom na sebi koji po­ prima oblik duhovne borbe (u tome je smisao riječi džihad ) sjediniti se s Alahom.Tarîqa. Shâdhiliyje koje je bilo jedno od prvih koje je pozivalo vjernike na svakodnevnu meditaciju.-1240. počinje se organizirati u bratstva ( turîqa ) koja pod vodstvom jednoga učitelja počinju prenositi svo­ jim posvećenima tajne puta prema ekstazi. On živi izolirano poput svih sufijskih učitelja koji ne pripadaju ni jednoj tarîqi. U Perziji u 17. Njegova izjava ilustrira odlučan zaokret koji u to doba čini sufijski pokret. stoljeću neki mladić posjećuje derviša. I dok je dosad bio zastupan s nekoliko velikih izoli­ ranih duhovnih figura. . motreći trenutak kad se njegova vrata otvaraju srcu koje samo po sebi ne posjeduje ništa. pustinjaka pre­ poznatljivih po vunenoj odjeći ( suf na arapskom). Privrženi unutarnjim iskustvima koja ih dovode do ekstaze prenosili su svoje postupke kroz dugi niz iniciranih. AŠA SRCA SE ZADOVOLJAVAJU DA ostanu nepokretna pred vra­ tima božanskoga veličan­ stva.

reda dok je neki šeik vladao cjelinom jedne regije. 1835. Emigrira u Damask gdje utemeljuje školu mistike nadah­ nuta načelima Ibn al-'Arabija. Druga bratstva doživ­ jela su zanimljivu sudbinu.-1883. No nakon kapitulacije 1847. stoljeće čije boravište zauzima. Takvo je npr.SUFIJSKI ŠEIK I SLOBODNI ZIDAR poznat je po svojem junačkom otporu francuskom osvajanju Alžira. sma­ tran od svojih učenika svecem završio je život u sirijskoj prijestolnici i dao se pokopati uz Ibn al-Arabija. M.). svojega poticatelja prije nego što je njegov pe­ peo bio vraćen u Alžir 1966.-868) ili ona al-Hallaja (858.-1166. velikog andaluzijskog gnostika na prijelazu iz 12. Maleziju ili crnu Afriku. Šireći sufijski nauk. Uspjeh Qâdiriye bio je ču­ desan jer se bratstvo proširilo ne samo u sredozemni bazen. Pripisi­ vali su mu čudotvorne moći tako da su se nakon njegove smrti stvarala bratstva koja bi održala sjećanje na njega i nje­ gov nauk koji je težio tomu da poveže javni kult i sufijsku ekstazu.). Jedno od najsta­ rijih je nedvojbeno Qâdiriya posvećena izuzetnom liku Abda al-Qâdira al-Jîlânija (1077. džihad protiv fran­ cuskih kolonizatora te postaje politički i vjerski vođa mlade alžirske nacije. Shâdhilya čiji je utemeljitelj Abu Tajna vjerska društva 44 . Ovaj posljednji živio je cijeloga života u Bagdadu gdje je bio i teolog i sufijski učitelj.) Potomstvo Qâdiriye U stvarnosti određeni broj sufijskih škola postojao je od početka islama kao što je ona Ibn Karrâma (806. Još danas njegov portret visi na istaknutom mjestu u prostorijama lože Velikog orijenta Francuske u Parizu gdje su ga svojedobno smatrali poveznicom iz­ među dviju sredozemnih obala. istodobno član više sufijskih bratstava i slobodni zidar. . Čuvar nje­ gova groba u Bagdadu bio je starješina Portret emira Abda el-Kadera u vrijeme kad je bio na čelu rata protiv francuskih postrojba u Alžiru (slika E. ali one su se gasile često nakon smrti svojih uteme­ ljitelja. počinje drugi život označen produbljivanjem njegove duhovne potrage.-922. E MIR ABD EL-KADER (1808. Posvećen je vrlo rano u Qâdiriyu u kojoj mu je otac bio šeik. U 19. Poslije se pridružio isto tako Naqshabandiyji i Shâdhilyji. Iz revolucije iz 12. Žestoki musliman proglasio je 1832. Ti­ jekom jednoga putovanja u Aleksandriju 1864. iniciran je u Ložu piramida. Godefroya. nego i u Indiju. Upravo u Damasku posredstvom ne­ kog libanonskog prijatelja približava se francuskom slobodnom zidarstvu. spremnoj da poveže Istok i Zapad. Iako se čini kako nikad nije vodio veo­ ma aktivan masonski život. izjavit će ipak poslije da se radi o "najdivnijoj in­ stituciji na zemlji". Manje se zna da je bio veliki mistik. stoljeća rođe­ na su bratstva namijenjena da potraju katkad do naših dana. u 13. stoljeću Qâdiriji su imali prvorazrednu ulogu u Alžiru suprotstavljajući se francuskim kolonizatorima.

šeika. stoljeće) marokanskoga podrijetla bio mudrac i čiji je nauk stvorio bratstvo cijelo okre­ nuto prema meditaciji. Tarîqa je zapravo put prema ekstazi koji se obavlja u etapama. često iznimna značaja koji je razvio originalni put pristupa 45 Tajna vjerska društva . Ibn'Arabi bio im je uostalom pridru­ žen. božanskome. se mora prikazati pogla­ varu mjesnoga reda. Samo postojanja bratstva temelji se na zamisli da ljudi moraju preuzeti put (to je i smisao ri­ ječi tarîqa ) da se dosegne božanstvo koje je djelomično otkriveno samo u tekstu Kur'ana. svaki se derviš veže uz taj lanac posredstvom vlastita učitelja. Brat­ stva nisu sekte. Takav je Jalâl al-dîn Rûmî. zâhira i njegova skrivenog smisla. mladi učenik pristupa inicijacijskom obredu koji se 1-Hassan'Ali al-Shâdhili (13. sufijskog učitelja. potreban je dug i mučan rad i zahtjevna inicijacija. obrednu molitvu u kojoj neumorno ponavljaju ime boga. Bratstvo koje se stvaralo imalo je tešku dužnost da prenosi nedirnut nauk uči­ telja nakon njegove smrti i to zahvalju­ jući "lancu jamaca" ( silsila ) kojima se dolazi do utemeljitelja bratstva. da stalno vježba meditaciju i molitvu koje će biti svakodnevica njegova budućeg života. bâtina koji može otkriti samo česta meditacija. Duša islama Pod vidljivom različitošću tih redova krije se dosta zajedničkih točaka.Afganistanski sufiji slave dhikr. Sufiji razlikuju između teksta u pravom smislu riječi. Neki članovi Shâdhliye stvorili su red Isâwiye u Maroku koji je poznat po tome što je kod svojih pristaša razvio neosjetljivost na vatru i oštro oružje. nego duhovne udruge čiji se članovi nazivaju "dervišima". Zaborav sebe radi približavanja Bogu Da bi se postao derviš. No­ vak. Jedan od njih na koljenima pada u ekstatički trans. Bratstvo nudi i prostor i metodu da se dosegne Bog mističnim putem koji daje prednost ekstatičkom sjedinjenju uz cijenu stalnog čišćenja tijela i duše. kad su obav­ ljene ove prve kušnje. murîd. Tako. Od njega se osim toga traži da bude ponizan i krepostan. Sva se temelje na utjecaju jednoga čovjeka. šeiku koji će iskušati njegovu opredijeljenost name­ ćući mu vrlo strogo pravilo života obilježeno lišavanjem hrane. dugim bdijenjima i obavlja­ njem nezahvalnih i mučnih dužnosti. čestim po­ stovima. utemeljitelj slavnoga reda derviša zanatlija koji je slavio potragu za božanskom ekstazom kroz ples i glazbu.

Zato mu se čita ispovijedanje islamske vjere. Osim toga neki među njima bili su inicirani. tarîqa su primale isto tako hodočasnike na no­ ćenje. molitve. molitvu koja može poprimiti individualni ili kolektivni oblik. zâwiya na arapskom). nekadašnjoj sudanskoj prijestolnici. to je slučaj s Allâwiyyom koju je utemeljio Ahmad Ibn al-Allâwi 1918. U vrijeme kad su obiteljske veze bile krhke. Neke su čak nedavno nastale. Općenito novak se pojavi pred muqaddamom ili šeikom kojem priseže da će poštovati najveću tajnu o običajima reda. ukinuti ih kao što je bio slučaj u Turskoj u doba Mustafe Kemala Atatürka. Derviši ga mogu napustiti kako bi propovi­ jedali nauk svojeg učitelja. ali i milosrđa on štiti zajednicu derviša pod odgo­ vornošću bilo njezina duhovnog vode.. Taj obred za­ jednički svim sufijskim redovima sa­ stoji se od toga da recitira ime Boga pod različitim riječima prisutnim u Kur'anu. Samostani su se množili od 14. Dolaze ovamo samo da bi sud­ jelovali u molitvama.. mantiju (khirka) koja simbolizira konačan ula­ zak u red. gutanje škorpi­ ona. zahvaljujući kojoj lanac nastavlja postojati u vremenu od početaka. zabijanje igla u tijelo. Odsad derviš može sudjelo­ vati u potpunosti u životu svojega bratstva. Taj prizor događa se još i danas.Tarîqa. šeika. Zatim on spaja svoju šaku sa šakom svojega starješine kako bi uspostavio s njim i cijelom zajednicom sveti savez kojim će primiti blagoslov bratstva. stakla. Tom postupku dodaje se pri­ bjegavanje glazbi i plesu (samâ') što je olakšavalo zaborav sebe i odnos prema božanstvu navodeći katkad derviša na spektakularne kretnje kao što su hod po užarenom ugljenu. stoljeća sve dok nisu postali središnji element islama. Međutim čak i oslabljene tarîqe su opstale još i danas u cijelom musli­ manskom svijetu. bilo mjesnih predstavnika. islamska tajna bratstva 46 razlikuje od reda do reda. Samostan je otvoren prostor. . Tijekom vremena poli­ tička moć pokušavala je ovladati njima. Vlast šeika temelji se na baraki. ra imati duboko iskustvo ekstaze koje od njega čini vođu za iniciranoga za kojeg je zadužen da ga vodi do Boga. Kao prostor života. tajanstvenoj auri koju zadržava od svojega prethodnika i koju će prenijeti svojem nasljedniku. ali oni zadržavaju svoj posao i svoju obitelj vani. posebno dhikra. tj. koja se obavlja vrlo često uz pomoć svojevrsne krunice. članovi Qâdiriye mole pred džamijom u Omdourmanu. Stavljaju mu vunenu halju. u Mostaganemu i upoznao Europu sa sufizmom. muqaddama. Šeikov blagoslov Život svakoga bratstva upisuje se na jednom mjestu: samostanu (tekke na turskom. Osim intelektualnoga pozna­ vanja doktrine utemeljitelja učitelj mo­ Derviši.

OJSIJE KOJI JE SIŠAO S BRDA Sinaja donosi sa sobom ploče na kojima je Bog upi­ sao deset zapovijedi koje će od sada služiti židovskom narodu kao KABALA U HOLLYWOODU Zvijezde poput Madonne. srednju prirodnu. Tajanstven smisao ostao je skriven svjetovnjaku. stoljeća prvo pravo kabalističko djelo Sefer ha-Bahir (Knjiga jasnoće). valja prihvatiti da taj ima takvu cijenu da je Jerry Hall. on nikada nije bio iniciran i može se pohvaliti samo jednim jednostavnim susretom s nekim učiteljem za boravka u Izraelu 1962.. No sve to nije bilo otkrive­ no tako jasno. Njegova genijalna ideja sastojala se u tome da se otvore vrata kabale ženama i nežidovima. Neki kabalisti pribjegavali su hiromantiji. a Mojsije je bio i vlasnik poruke skri­ vene u svetim pismi­ ma kojima se usuđuju približiti samo rijetki posvećeni. Hebrejska ri­ ječ kabbala označava tu usmenu tradiciju za koju K ABALA JE DANAS VEOMA U MODI. mističan je komentar Tore. koji je napisan stoljeće poslije u Kastilji. Ovaj duborez izvu­ čen iz nekoga traktata iz 16. Proglasivši se "najvećim kabalistom na svijetu".Kabalisti inicirani u tajne Biblije Božji zakon koji se otkrio hebrejskom narodu prenesen je samo djelomično. prvih pet knjiga Biblije koja fas­ cinira židovski svijet. Ta epizoda ute­ meljuje ezoteričnu narav judaiz­ ma.-1204. 47 Tajna vjerska društva . biv­ ša žena Micka Jaggera. Ali tek sa Sefer ha-Zoharom (Knjiga sjaja). Onima koji ne znaju čitati hebrejski prepo­ ručuje da nabave izvorni primjerak Zohara koji će im služiti poput talis­ zakon... Unatoč tomu Centar kabale bilježi sve veći uspjeh.. Zohar napisan na aramejskom jeziku. Ako je neupitno da je oduvijek postojao određeni židovski ezoterizam. Utemeljitelj centra Philip Berg danas je na čelu prave multinacionale čiji su najbolji predstavnici članovi iz showbusinessa. mana zaštitnika. napustila centar kad su od nje zatražili 10% njezinih prihoda. ostaje da je kabala u strogom smislu riječi rođena u srednjem vijeku kao reakcija na racionalističku filozofiju Majmonida (1135. Počinje vladavina kabalista. se smatra da se prenosila stoljećima. je kabala stekla pravo građanstva.. životnu. što mu daje auru an­ tičkoga teksta. Njezini vjernici prepoznaju se po crvenoj narukvici koju nose na ručnom zglobu. a otkriva se samo rijetkima posvećenima u židovsku mistiku.) koji dominira židovskim intelektualnim krajolikom.. stoljeća spominje nekoliko "linija": mentalnu. Ako je Bergov cilj "po­ moći sljedbenicima da nađu put prema duhovnoj svjetlosti". U Provenci u Languedocu napisano je u posljed­ njoj trećini 12. Demi Moore ili Davida Beckhama ponose se svojom pripadnošću Centru kabale (Kabbalah Center) koji već konkurira scijentološkoj crkvi u Hollywoodu.

No kada su katolički kraljevi zauzeli Granadu 1492. Louria misli da kabalisti tragajući za Bogom mogu pridonijeti iskupljenju cijeloga židovskog naroda. Drugi kabalisti su više slični magičarima. Strpljiv prijenos Prve škole teozofske kabale rađaju se na zapadu sredozemnoga bazena: od Languedoca one su se raširile po Španjol­ skoj.). po­ najprije usmeni koji poznajemo pos­ redstvom njegova učenika Haïma Vitala (1543. to je poremetilo geografiju kabale. Neki od njih zatim sami utemeljuju škole.što općenito znači imati više od 40 godina . doseći od­ ređenu zrelost . Tako se neprekinutim slijedom znanje pre­ nosi s naraštaja na naraštaj. Tako stvaraju vrlo diskretne kružoke. On je bio iniciran kod nekoga kairskog učitelja prije nego što se naselio u Galileji. Održavanje tajne koja se odnosi na misterije (ra­ zim) ezoterične tradicije zajamčeno je jakom osobnom vezom koja sjedinjuje učitelja s njegovim učenikom.-1620. Među školama koje se tu raz­ vijaju najuglednija je ona u Safedu što ju je osnovao Issac Louria (1534. Tajna vjerska društva 48 . stoljeću postaje njihovom drugom obećanom zemljom. Obnavljajući španjolsku kabalu.). sinteze magijskih postupaka što se primjenjuju u judaizmu. oni prakticiraju teozofsku kabalu. treba ispuniti određen broj uvjeta: biti muškarac. alkemiji i astrolo­ giji. stoljeća). Kabalisti su egzegeti Tore koja prema njima drži skriven nauk nedostupnim običnim smrtnici­ ma.i vladati pri­ stojno teologijom. izrađuju sve vrste zaštitnih amuleta i posvećuju se isto tako hiromantiji.). Nakon smrti počeo se smatrati svecem. što ie veoma rijetko u judaizmu. ali ima i mnogo drugih u Kataloniji i Kastilji čija je egzegetska proizvodnja znatna. Da bi netko postao kabalist.— -1270. škole koje brzo privlače mlade teologe željne simbolič­ noga čitanja svetih tekstova. Louria inicira važnu liniju kabalista u kojoj su Moses Cordovero i Joseph Caro. naselili u Palestini koja u 16. i kada su iste godine izgnani španjolski Židovi. Njih preziru klasični kabalisti.-1572. Zohar je uostalom plod kolektivnoga rada što ga prikupio Moses de Leon. Brojni Kabalisti napuštaju Andaluziju da bi se Od "kraljevstva" do "krune" deset sefirota predstavljaju različite manifestacije Boga pod "obzorom vječnosti" (drvorez izvučen iz traktata iz 17.Kabalisti inicirani u tajne Biblije 48 Božja riječ i magijski postupci Posvećeni i tvrdokorni znanstvenici kabalisti prenose svoje ezoterično znanje samo malom broju osoba koje smatraju dostojnima da ga prime. Sljedbenici kabale nazvane "prak­ som". Ondje propovijeda nauk. prakticirati strog judaizam. Najpoznatija je Géronov krug kojim upravlja Nahmanide ( 1194.

Tiferet (sjaj). Gedullah (veličina). "oblikovano po načelima Tore" ko­ je samo krije dušu. Nezah (vječnost). Teorija sefirota kaže kako Tora sadr­ žava skup zakona skrivenih od stvara­ nja.) vide u nje­ mu samo halju (. nego jed­ nako traže ekstatično iskustvo. Ondje gdje većina svjetovnjaka sličnih "nevještima koji vidjevši čovjeka odje­ venog u njegovu halju (.. Svaki se identificira jed­ nim dijelom tijela i jednim stanjem te imenom božanstva. kabalist zna razlikovati .Sefiroti ili deset manifestacija Boga Što naučavaju kabalisti? Oni se osla­ njaju na središnji pojam sefirota.ti­ jelo.. Boga samoga. Deset sefirota ob­ likuju "sefirotsko stablo" koje tvori di­ namično jedinstvo preko kojega se božanstvo otkriva onomu tko ga je znao odgonetnuti.. Složena igra simbo­ la povezuje jedne s drugima zahvalju­ jući kojoj kabalisti dobivaju određeno tumačenje svijeta. tj. Recitirati božanska imena No neki se kabalisti ne zadovoljavaju mističnim pristupom Bogu.-1292. Yesôd (temelj) i Malkhut kraljevstvo). U ovom centru za učenje studenti željni ezoterične duhovnosti meditiraju o posvećenim tekstovima judaizma.. U Zoharu se može čitati da je "stvar nad stvarima proizvela deset aspekata svoje Biti.)".iza jednostavna teksta . Tako se u kabalističkim školama ohrabruje postojan i stalan komentar tekstova iz kojega se Danas je kabala u modi. Takav je slučaj velikoga španjolskog kabalista Abrahama Aboulafije (1240. kabalisti ne okli­ jevaju pribjeći numerologiji prema slo­ ženoj metodi guematrije. najdublji smisao teksta. "pravu Toru". Po­ lazeći od meditacije o simbolima sva- 49 Tajna vjerska društva .). Broju deset dodjeljuju sukcesivna stanja u kojima se očituje božanstvo. Binah (inteligencija). Hôd (slava). Da bi to učinili. ali u obliku koji mogu dešifrirati samo posvećeni. nazvanih sefirot": Keter (kruna). Hôkhmah (mudrost). mora pojaviti bolje razumijevanje Boga. Geburah (moć).

Zato je to ljudska odluka. stoljeća s pojavom "teološko-kriminalističkog" romana. Tajna vjerska društva 50 . on savjetuje da se treba opskrbiti talismanima kako bi se popratila ta molitva. Prema kršćanskoj kabali Fascinacija koju je kabala širila izvan ži­ dovskih sredina ne može se zanijekati. Drugi primjer. kabalistu je dovoljno da usporedi vrijednost triju konsonanata riječi "muški". Susret biblijskih egzegeza i ezoterizma. Prema starom vjerova­ nju koje nalazimo već kod Pitagore i njegovih učenika brojevi imaju mističnu vrijednost zahvaljujući kojoj možemo shvatiti svijet u njegovoj pravoj stvarno­ sti. s B=2. Da bi došao do toga rezultata. Ekstaza je tražen cilj: "Kad budeš osjetio da ti srce izgara uistinu tako što kombinira. Upotrijebivši broj koji ide od 1 do 400 s dvadeset dva suglasnika hebrejskoga jezika posvetili su K ABALA JE USKO POVEZANA S NUMERO- se svim vrstama izračuna stvarajući ori­ ginalnu egzegezu Tore. Aboulafia naučava i gestiku­ laciju: ruku dignutih prema nebu treba balansirati glavom "u pokretu koji imi­ tira crtež vokala pridruženog izgovore­ nu slovu". alkemije doživjet će neočekivano oduševljenje potkraj 20. što je drugo ako ne bacanje svetinje na paši pred pse. Aboulafia je mislio da će moći primijetiti božanstvo i postići ekstazu.). (B-R-KH-H. R=200. GUEMATRIJA ILI BOŽJI PRORAČUN logijom. ukupno 227) s vri­ jednostima koje tvore pojam "blagoslov".-1494. znak da idu u paru. Da bi to učinio. kršćanstva i kabale u trenutku kada njegov prijatelj Marsile Ficin daje prevoditi Platona i hermetičke spise koji se pripisuju Hermesu Trismegistu. On savjetuje da se recitira tetragram Yhvh psalmodirajući dvanaest mogućih kombinacija četiriju konsonanata koji tvore višestruka ime­ na Boga. bit će veza između židovske i kršćanske kabale.. KH=20 i H=5).Kabalisti inicirani u tajne Biblije koga pisma.. Napokon. ali po Božjoj zapovijedi da je to sve skriveno svjetini kako bi se priopćilo samo savršenima. bit ćeš na­ pokon spreman primiti čudesan utje­ caj. izradio je šifri­ rani postupak recitacije različitih bo­ žanskih imena koji podsjeća na neke sufijske postupke. Detalj poda katedrale u Sienni. "Staviti na javno mjesto najtajnije misterije i tajne vrhovnoga božanstva skrivene pod korom zakona i velikim ruhom riječi. Kršćanska kabala što ju je postavio Pic de la Mirandole postaje jednom od temelja kršćanskog ezoterizma u budu­ ćim stoljećima." Prema tome Pic uvodi spajanje između Hermes Trismegist. Nakon mnogo stoljeća kabalisti su po­ novno posegnuli za njom kako bi dešifrirali posvećeni tekst.-1325. tj.) koji u rene­ sansi preuzima kabalističke teze." Aboulafia je uspostavio originalni put u sklopu kabalističkog pokreta koji slijedi njegov najtalentiraniji učenik. Od antike numerologijom su se služi­ le civilizacije oko mediteranskoga bazena. Priča­ jući o tradiciji prema kojoj je Mojsije primio tajni nauk na brdu Sinaju hu­ manist legitimira tajni i inicijacijski aspekt kabale. Joseph Gikatilia (1248. Z-KH-R (Z=7. Najbolja ilustracija toga je djelo veliko­ ga kršćanskog humanista Pica de La Mirandolea (1463. legendarni otac hermetizma i alkemije. Tako riječi koje znače "muški" i "blaženstvo" imaju iden­ tičnu numeričku vrijednost. vrijednosti riječi sefer (knjiga) i chem (ime) su identične: To­ ra zapravo sadrži ime Boga. Kabalistička bratstva su ga slijedila u stopu. KH=20 i R=200.

mu­ škarci započinju kružni ples koji se zove sema. stoljeću imaju duhovnoga vodu Ebua Medjana (12. laička vlada Kemala Atatürka službeno je 1925.-1166. Suhraverdije. Predaje u kuranskoj školi ili medre­ si do njegova ključna susreta s nekim Šemsom koji je bio derviš. utemeljio je u 19. stoljeća bježeći pred upa­ dima Mongola teolog Behauddin Veled napušta sadašnji Izrael i sa svojom se obitelji naseljava u gradu Konji u srcu Anatolije. Šazilije koju je osnovao Ali Šazili u 13. Napokon. Nakšibendije koje je utemeljio Behauddin Nakšibendi u 16. Ono je bilo na početku stvara­ nja libijske države 1951. Slično zvijezdama okreću se u isti mah oko sebe i oko šejha premještajući se od istoka prema zapadu. Neki pjevač deklamira svečanu pjesmu u čast posla­ nika Muhameda. Dželaluddina Rumija. Na putu u progonstvo mno­ go je ljudi bilo zadivljeno mudrošću njegova mlađeg sina Dželaluddina Ru­ mija (1207. Ocean koji hoda iza jezera Početkom 13. šejha koji se prepoznaje po crnom šalu. O D POČETKA ISLAMA NIKNULO JE VIŠE One slave umjereni mis­ ticizam koji teži više pošto­ vanju zakona nego potrazi za ekstazom. Na zvuk violine.Vrteći derviši ili ples za molitvu Više od običnoga spektakla nebeski balet vrtećih derviša u Konji. One po­ najprije ustraju na duhovnoj praksi zikra. a lijevom prema zemlji. u Turskoj. VELIKA SUFIJSKA BRATSTVA Često smatrani običnim plesačima vrteći derviši su u stvarnosti inicirani koji traže trans s Bogom preko svetoga plesa seme. Der­ viši su zapravo mistici koji pripadaju muslimanskom bratstvu.). stoljeću zastupljene su u cijelom muslimanskom svijetu. GLAZBE- nici se raspoređuju i pripre­ maju. On duguje svoj spas samo velikoj rijeci turista koji se dive tim iznimnim plesačima što im je omogućilo da se održe unatoč vlastima koje su bile neprijateljski raspoložene prema njima. 51 Tajna vjerska društva . zabranila njihov red.) koji oponaša korak svojega oca poput "oceana koji hoda iza jezera". U kontaktu sa Šemsom Rumi upoznaje ekstazu i sjedinjenje s Bogom. jedno od najnovijih bratstava. Senusije. Napuštanje toge simbolizira tjelesnu smrt i ponovno rođenje u višoj i mističnoj duhovnosti. Nakon razdoblja izobrazbe u Halepu i Damasku mladić nasljeđuje oca. posebno prisutne u Indiji osnovao je Dijauddin Suhraverdij (umro 1167. Kad kre­ tanje jednom započne. Tako se zove svaki član vjerskoga bratstva povezan sa sufizmom. tamburina i neya. Naj­ starije je Kadirije koje prenosi nauk Abdura Kadira Džilanija (1077. EREMONIJA ĆE POČETI. I kada derviši desnom rukom pokazuju prema nebu.). stoljeće). oni se rješavaju svojega ogrtača i pokazuju svoju bijelu tuniku. oni osiguravaju ulogu posrednika preko kojega prenose ljudima ono što primaju od Boga.-1273. Zatim dolaze plesači na scenu u pratnji svojega učitelja. Ono je prisutno u cijelom svijetu od Maroka do Indonezije. stoljeću Ali al-Senusi. Poput mno­ gih drugih. a karakterizira ga odbijanje glazbe i plesa. Iza toga sekularnog društva krije se lik jednog od najvećih mistika islama. od dvjesto bratstava. a danas ih ima pedesetak koja okupljaju pedesetak milijuna muslimana diljem svijeta. izraz je misticizma jednog od najstarijih islamskih bratstava.

ljubomorni na po­ tomka staroga derviša zbog svojega učitelja.Mauzolej vrtećih derviša u Konji. Budući sljedbenik treba najprije otići u neki samostan derviša. mladog čovjeka od­ vode u njegovu ćeliju koju neće moći napustiti osamnaest dana. Na tom mjestu se nekoć nalazio ružičnjak palače Seldžuka. sikke koji od njega čini sasvim poseb­ noga šejha. Kada protekne tisuću i jedan dan. On definitivno prestaje pouča­ vati i utemeljuje bratstvo Mevlana (Mevlana. šejh mu daje crveni konični šešir. Kad je umro. bilo je ime što ga je Rumiju dao njegov učitelj) koje na zapadu zovu "vrteći derviši" i koji su ples i glazbu stavili u središte svoje liturgije. Kada ona završi. Tijekom tisuću i jednoga dana. možda ga ubijaju Rumijevi učenici. Istodobno će biti iniciran u semu. podigli su mu mauzolej u kojem je pokopan. Ono predlaže svojim sljedbenicima originalni pristup svetinji. oba­ vještava se novaka da će sljedeći tjedan moći prisustvovati ceremoniji inicijaci­ je. ali zato treba pobijediti u odre­ đenom broju kušnji. tj. mladi novak morat će se prilagoditi za­ povijedima svojih starješina i izvršiti velik broj neugodnih zadataka: oprati rublje. šejh. Tada po­ činje dugo razdoblje kušnje. Tajna vjerska društva 52 . voditi kućanstvo itd. Rumi je tu naučavao mnoge godine. Nakon tog roka. što znači "naš učitelj". Tisuću i jedan dan kušnje Bratstvo vrtećih derviša organizirao je Rumijev sin sultan Veled. Sasvim sigurno da Rumi kod derviša promatra ples kao povlašteni način susreta s Bogom. nazvan tekija gdje ga prima njegov duhovni poglavar. On sada može u potpunosti sudjelovati na odredu plesa kojim se sjedinjuje s božanstvom. No Šems jednoga dana misteriozno nestaje. očistiti zahode. tri godine po lunarnom muslimanskom kalendaru.

Od hereze do legende, katari
Da bi ih pobijedila, Crkva je stvorila opasnu inkviziciju prije nego što su ih progutali plameni lomače. Tvrdokorni vjernici za jedne, čuvari svetoga Grala za druge, danas još žive u mašti u Languedocu.
A STRMOM STJENOVITOM vr-

huncu koji dominira dolinom Lasseta impozantne ruševine dvorca Montségur čini se da još čuvaju legende i veliku tajnu koje obavijaju katarsku epopeju. Isti dojam ostavlja citadela Peyrepertusea, jednog "od pet Carcassoneovih sinova" s Quéribusom, Puilaurensom, Termesom i Aguilarom. Ali u Montséguru najživlje je sjećanje na "albigensku" pustolovinu. Nakon višemjesečne opsade ovi su se heretici u ožujku 1244. predali postroj­ bama vojvode od Carcassonea u prisut­ nosti narbonskoga nadbiskupa, ali više od njih dvjesto radije je ustrajalo u svojoj vjeri te su poginuli na divovskoj lomači. Na veliku sreću mjesnoga turizma grad je danas postao mjesto različitih slavlja i povijesnih sjećanja. No rijetki su posjetitelji koji znaju da poznata citadela Montségura nije "katarski dvo­ rac", nego kraljevska tvrđava sagrađena više desetljeća nakon predaje heretika. U stvarnosti katari su pobjegli u castrum, utvrđeno selo od kojeg danas ne­ ma ni traga. Nedvojbeno trebao je prestižniji kadar, monumentalniji da bi se ukorijenio mit i dalo više širine epo­ peji koja nastavlja fascinirati i malo je reći da je katarsko potomstvo poticalo i još potiče brojne legende. Tko su mu­ škarci i žene koje tvore tu zajednicu, a čiji su se svećenici dali nazivati "savrše­ nima" i čiji prvi tragovi sežu u 12. stoljeće?

Osporavana crkva
Katari ulaze u povijest oko 1160. kada se u Porajnju umnožavaju lomače su­ srećući se sa sve brojnijim hereticima. Svećenik Eckbert iz Schönaua prvi upo­ trebljava izraz "katari". Njegove prisege i one drugih propovjednika - poput Evrevina iz Steinfelda - stigmatiziraju štetno bujanje pokreta koji cvatu u Eu­ ropi ugrožavajući katoličko pravovjerje. Jedna je regija više od drugih obilježena žigom hereze. Radi se o jugu Francuske,

Katarski križ pojavljuje se u mnogim selima u Languedocu kao što je slučaj ovdje u Avignonetu u Lauragaisu, lokalitetu smještenom između Toulousea i Carcassonnea.

feudu albigenza. U tim zemljama gdje je utjecaj francuskoga kralja slab, gdje gradovi uživaju velike slobode, katarska hereza nalazi pogodno tlo za širenje. Njezini članovi ne žive u tajnosti i tvore pravu crkvu s biskupima, svećenicima obreda i vjernicima. Ti muškarci i žene

53

Tajna vjerska društva

Od hereze do legende, katari

54

najčešće potječu iz imućnijih slojeva društva: plemstva, građanstva, učenih ljudi... i uživaju relativnu naklonost mjesnih kneževa. Katari iz Languedoca

ne tvore tajno društvo u pravom smislu riječi. Sličniji su nekoj vjerskoj sljedbi koja propovijeda radikalni dualizam po kojem je Stvaranje djelo nečastivoga, a

KATARSKO BLAGO

zgrnuli fantastično blago što su ga pohranili u Montséguru, posljednjoj utvrdi njihova otpora u Languedocu. Nije dakako nikada pronađen ni najmanji trag toga blaga, no to nije sprječavalo da bujna mašta nekih strastvenih zagovornika toga pohranjuje misteriozne glasine. Neki su spominjali čudnu zgodu što se zbila tijekom duge opsade Montségura. Kad su pregovori 1. ožujka 1244. doveli do predaje, ljudi pod opsadom su bez vidljiva razloga zatražili primirje od dva tjedna. Kad je 15. ožujka isteklo primirje, oni savršeni, neslomljivi našli su smrt na lomači. No četvorica njih, skri-

L

EGENDA PRIPOVIJEDA KAKO su KATARI

veni u podzemlju citadele, spasili su se

sutradan objesivši se na užad kako bi sišli niz vrtoglavi nagib zapadnoga pročelja lokaliteta. Ljudi su se pitali: koje je bogatstvo moglo prenijeti četvoricu ljudi samih i bez konja, ako to nije duhovno, a ne materijalno blago? Tako je nekoliko stoljeća poslije legenda o svetom Gralu ušla u povijest albigenza... Mnogi osporavaju te hazarderske hipoteze i još su u potrazi za zlatom za koje pretpostavljaju da je katarsko. Je li skriveno u špiljama koje okružuju Montségur ili je odneseno u Italiju, na što je upućivalo više povjesničara? Debata ostaje otvorena kao i potraga za tim nevjerojatnim blagom...

ne božanske. Za njih je Bog samo duh koji se nije mogao utjeloviti pa zato odbijaju euharistiju. Njihov dualistički pogled na svijet vodi ih tomu da optu­ žuju prijevaru i pokvarenost Crkve ljudi, a više poštuju Crkvu Krista, du­ hovnu i nebesku. I napokon oni vjeruju u seobu duša: duša koja nije dostojna da uđe u Kraljevstvo Božje osuđena je da se reinkarnira u tijelo drugoga čov­ jeka, čak i životinje. Katarizam nije, ka­ ko se često govorilo, popularna hereza, nego intelektualni nauk.

Oviseći o vikontu od Narbonne dvorac Peyrepertuse bio je katarska citadela prije nego što su ga osvojile kraljevske po­ strojbe u vrijeme križarskoga rata Albigenza.

55

Od hereze do legende, katari

Vjernici i savršeni
Katarska zajednica dijeli se u dvije sku­ pine: većina vjernika s jedne strane, "sa­ vršeni" s druge strane. Prvi slijede način života koji je, iako obilježen velikom stro­ goćom, dosta sličan onom rimokato­ lika. Međutim u trenutku smrti vjernici smiju primiti consolamentum, jedini sa­

krament koji priznaju katari. Ovo du­ hovno krštenje koje se daje polaganjem ruku oslobađa vjernika svih grijehova i takva posljednja pomast daje mu pravu putovnicu za drugi svijet. Katarski pastori - koje će inkvizicija nazivati "savršenima" - međusobno se nazivaju "dobri muškarci" ili "dobre žene". I oni su primili consolamentum, ali on ima

BOGUMILI I VALDENZI
nedostaje krivovjernika okup­ ljenih u više ili manje tajna društva jer su bili proganjani. Mnoštvo tih skupi­ na prenosi intenzivno duhovno vre­ nje, ali često i osporavanje političkoga sustava. U sjevernoj Europi mnogo je pokreta bilo proganjano od 11. stolje­ ća, a prva lomača na zapadu zapaljena je u Orléansu 1022. No u 12. i 13. sto­ ljeću bujaju heretičke skupine, poseb­ no u južnoj Italiji i Languedocu. Svi ti pokreti dijele dvojnu viziju svijeta u ime koje preziru zemaljske vrijedno­ sti. Neke od tih skupina čak su splele međusobne veze. To je posebno slučaj s bogumilima koji su smješteni na Balkanu i čiji je biskup Niketas bio na čelu katarskoga sabora 1167. Najtraj­ niji od tih heretičkih pokreta osim katarskih je onaj valdenza. Posvetio ga je 1170. Pierre Valdès u području Lyona. Tu skupinu propovjednika Crkva priznaje od početka. Međutim njiho­ va reformatorska revnost ubrzo po­ buđuje sumnju u očima Rima i oni postaju predmetom istraga i inkvizicijskih optužbi. U 16. stoljeću pri­ klanjaju se protestantskoj reformi u kojoj još danas tvore jedan od ma­ njinskih ogranaka.

U

SREDNJOVJEKOVNOM SVIJETU NE

vrijednost ređenja. Tom ceremonijom oni se podvrgavaju veoma striktnom pravilu. Apstinencija je obvezna, svako­ dnevne molitve namijenjene su čeličenju duše, dok post, zabrana mesnih jela i puštanje krvi oslabljuju tijelo što ga njihov nauk prezire. Okupljeni u zajed­ nicama, oni žive u svijetu nastavljajući obavljati svoj posao. Osim toga dio života provode propo­ vijedajući i pružajući utjehu umirući-

Ovaj duborez iz 19. stoljeća predstavlja dramatičnu smrt posljednjih katara, osuđenih zbog krivovjerstva na kraju opsade Montségura. U prvom planu dominikanci.

ma, postajući tako živi primjeri za vjer­ nike koji poštuju njihove visoke mo­ ralne vrijednosti. Katari im mnogo duguju za svoj uspjeh.

Lomača u Montséguru
Upravo oduševljenje katarskim idejama jednoga dijela društva u Languedocu zvoni na uzbunu u Crkvi. Oko 1200. papa šalje propovjednike; među njima se nalazi Dominique de Guzman koji će nekoliko godina poslije utemeljiti red Braće propovjednika, budućih domini­ kanaca. Ali neočekivani događaj daje tragičan obrat situaciji. Godine 1208. Pierrea de Castelnaua, papina izaslani­ ka, ubija sluga grofa od Toulousea koji je odan krivovjernim idejama. Papa Inocent III. odmah upućuje poziv križarima da krenu u rat protiv krivovjernih albigenza. Ponovno osvajanje Languedoca trajat će više od trideset godina. Najprije postrojbe Simona de Montforta, zatim inkvizicija i interven­ cija francuskoga kralja pobijedili su ot­ por katara. Kada je Montségur pao 1244., neke manjine napuštaju Fran­ cusku i odlaze u Italiju, ali može se reći da je hereza nestala početkom 14. sto­ ljeća kad je 1321. na lomači spaljen posljednji "savršeni".

povezuje s Arijcima, potomcima Vizi­ gota koji su upali u to područje u 5. stoljeću. Strastveni zaljubljenik u ger­ mansku mitologiju i uporni čitalac Parzivala Wolframa von Eschenbacha (13. stoljeće) Rahn prvi povezuje katare sa svetim Gralom. Po njemu katari su bili

Rođenje mita
Tragična povijest katara ne završava međutim u srednjem vijeku, nju je re­ aktivirao u 19. stoljeću Napoléon Peyrat, pastor iz Languedoca. Osjetljiv prema sudbini vjerskih manjina, on 1872. objavljuje divovsku Povijest albi­ genza koja prenosi u epopeju sudbinu "dobrih ljudi" iz Longuedoca i čini od Montségura mjesto mučenja, "zračni tabernakul koji skuplja krhotine Akvitanije na more krvi". Odsad je ciklus ka­ tara u modi. Tridesetih godina prošloga stoljeća Nijemac po imenu Otto Rahn seli se u Ariègeu. Uvjereni nacist, blizak Himmleru, očaran je katarima koje

čuvari kaleža u koji je Josip Arimatejac skupljao Kristovu krv. On isto tako mi­ sli kako gralov dvorac, nazvan Montsalvatge kod Wolframa nije ništa drugo nego Montségur. Križarski rat protiv albigenza nije imao drugu svrhu nego da im ugrabe grala, ali više "dobrih ljudi" uspjelo je pobjeći, odnoseći sa sobom basnoslovno blago. Taj mit lišen svakog temelja imao je izvanrednu sud­ binu sve do naših dana. Danas još na rubu uglednih povijesnih udruga po­

Još danas zadivljuje podsjećanje na katare. Ovo tkano platno što ga je stvorio "Quadratto" resi kuću-muzej Déodata Rochéa, pionira neokatarizma.

stoji određen broj neokatarskih društa­ va, više ili manje tajnih koja za sebe tvrde da prenose skrivene nauke posljednjih savršenih. Neki tvrde da čak udjeljuju pravi consolamentum koji donosi novac.

Tajna vjerska društva

56

Velečasni F. James izvještava pred zaprepaštenom javnošću kako u njegovoj provinciji Shandong ima naj­ manje sto tajnih organizacija koje kom­ biniraju vjersku doktrinu i političku akciju. Budistička sekta sinkretičkoga nau­ ka bilježi sve veći uspjeh. Kinesko društvo je već stoljeći­ ma ustrojeno skupom inicijacijskih i vjerskih bratovština koje izviru iz dviju glavnih obitelji: na jugu Trijada koja je utemeljena u 17. . Njezini se pristaše služe taoističkim elementima kao što su podudarnosti među vrlina­ ma. kako to tvrdi legenda. Isto tako prakticiraju magiju i najavljuju blizu reinkarnaciju Buddhe. Stručnjaci napokon naglaša­ vaju da je bratstvo obilježeno utjecajem manihejskih zajednica prisutnih u Kini. jedno od najstarijih i najvažnijih kineskih tajnih društava stoljećima je vršilo ključni utjecaj na politiku srednjeg carstva. ODRŽAVA SE U Šan- gaju konferencija protestant­ skih misija koja pokušava prekinuti prodor kršćanstva u Kinu. Bijeli lotos se nadahnjuje budizmom. stoljeću.Političke ambicije Bijeloga lotosa Rođeno pod pečatom budističke religije. ne seže ni u 12. jedan pjesnik i jedan budistički svećenik koji su sva trojica štovala osloboditelja po imenu Amitâbha. Pod imenom Bai-lian-jiao to je društvo predlagalo izvornu vjersku i duhovnu poruku čija se mitska priča o podrijetlu širi: njegovi očevi utemeljitelji bili su navodno jedan taoistički učitelj. boje i brojevi. na sjeveru Bi­ jeli lotos koja je još starija. stoljeću. Ako nije nas­ tao u 4. stoljeća). Ovdje se vidi Buddha okružen monasima i bodhisattvama. ODINE 1890. stoljeće. H. bićima obećanim buđenju (slika na svili iz 10.

žurno Tajna vjerska društva 58 . Među ostalim društvima koja pripadaju Bije­ lom lotosu možemo navesti i Nian. pristaša sekte. Tajna se pomno poštuje. organizirana na veoma hijerarhijski način koja du­ guje ime brojkama kojima su se služili taoisti da bi čitali budućnost. zbaciti mandžurijsku dinastiju Qinga. ali i na neprovidnosti. Juriš na vlast No u tom razdoblju sekta Bijeloga lo­ tosa još nije tajno društvo. U LAZAK BIJELOGA LOTOSA zabranjuje društvo s obrazloženjem da se odaje "magijskim postupcima kojima vještice i čarobnjaci zapovijedaju sveci­ ma. odlaze u ilegalu. a onaj tko bi je prekršio vidio bi "kako mu se tijelo pretvara u gnoj i krv za sto dana". Pod tim aspektom ulazi u politiku. pišu uroke po vodi. u os­ vajanju Zabranjenoga grada. jedva što je stupio na vlast. svih tajnih koje su nastaja­ le tijekom stoljeća. član Trijade i blizak Bijelom lotosu. Tako će 1793. koja je tako­ đer bila emanacija Bijeloga lotosa. njezini pristaše sudjeluju ak­ tivno u borbama koje će dovesti dinas­ tiju Ming na carsko prijestolje. uskoro proganjani i osuđiva­ ni na smrt. Bijeli lotos je u prvom redu zainteresiran za tu pobjedu. sek­ ta se dijeli u malene mjesne ili regionalne skupine. "svjetlost". nije nitko drugi nego stari budi­ stički svećenik. te organizaciji velikih ustanaka. Otada pristaše Bijeloga lotosa. nas­ tavljaju se okupljati u najvećoj tajnosti i nakon svakoga sastanaka obe­ ćavaju da će čuvati tajnu o svojim vjerskim i poli­ tičkim postupcima. Bi­ jeli lotos i njegove podruž­ nice i dalje su ponajprije vjerska društva. Tajna akcija Prisiljeni da izrade zna­ kove prepoznavanja. oni pribjegavaju političkom otpo­ ru koji će se protegnuti na stoljeća i koji će pridonijeti padu dinastije Ming 1644. No kako ih je dinastija Ming snažno osudila. dinastiju Ming je napo­ kon zbacio republikanski pokret što ga je vodio Sun Yat-sen.-1644. Wang Song. sastavljen od seljaka koji su se borili protiv carskih postrojbi u sjevernoj Ki­ ni. Godine 1911. Novi car. Čak je moguće da ime Ming. pot­ ječe od staroga manihejskog temelja Bi­ jeloga lotosa koji pripada imenu što je bilo dano proroku Maniju nazvanom "poslanik svjetlosti" (Mingshi). šef Bijeloga lotosa. organizirati ustanak velikih raz­ mjera i pokušati. Osam dijagrama sudjeluje 1813. poslavši ga u ilegalu i političku borbu. Njegovi članovi podvrgavaju se različitim inicijacijskim kušnjama kako bi prešli iz ranga običnog vjernika u rang učitelja." Očito radilo se ponajprije o tome da se zaštiti jedna skupina koju je dobro poznavao i čiji je potencijal za političku destabilizaciju uočio . Jedna od najvažnijih je ona Osam dijagrama. Slavna sekta boksača. Ona osvaja seljačke mase koje su bile veoma nepri­ jateljski raspoložene prema mongolskoj dinastiji Yuan. utemeljitelj dinastije Ming (1368. doduše bez uspjeha. Dvadeset godina poslije pristaše će se uspjeti domoći Zabranjenoga grada. ističe se prakticiranjem borilačkih umi­ jeća i potkraj 19.koji se uostalom koristio na njegovu veliku dobrobit.ŠIROKA MREŽA PODRUŽNICA u ilegalu izazvao je stvaranje brojnih podružnica. Kako bi dobili na učinkovitosti.) bio je član Bijeloga lotosa prije nego što se okrenuo protiv njega. stoljeća nastoji otje­ rati strance iz Kine. I očito onaj koji je pod imenom Taizu postao prvi car Ming 1368. Taizu.

predsjednika pariškoga parla­ menta. Izdaje zapovijed da se sastanci udruge smiju održavati samo uz prethodno kraljevo odobrenje. Sulpicija. Veoma pobožan. vojvode od Ventadoura. ODINE 1609. vojvode od Nemoursa. Družba je jedva iz­ makla zabrani. FRANCUSKIM Kra- ljevstvom kružio je pamflet pod naslovom "Podsjetnik da se upozna duh i ponašanje družbe ustanovljene u gradu Caenu". rastao se od žene da bi se posvetio svećeništvu.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Pod izlikom da olakšava bijedu svojih suvremenika vrlo diskretna Družba Svetoga Sakramenta miješala se suviše blizu političkim metodama kraljevstva prije nego što se Mazarin zabrinuo zbog toga. ute­ meljitelja Družbe sv. počevši od kra­ ljice majke Ane Austrijske. to više što su mu neki članovi spomenute bratovštine već predbacili ponašanje koje nije baš u skladu s njezinim crkvenim statutom. Nadahnut iskrenom vjerom. Među osobama koie su mu se pridružile nalazimo redov­ nike poput svetog Vincenta de Paula. stoljeća). Bossueta ili Jean-lacquesa Oliera. ali i laike prvoga reda poput princa od Contija. U to vrijeme bratstvo je moćno. Fouqueta i Lamoignona. imao je ideju o brat­ stvu koje bi ujedinilo laike i vjernike oko zajedničkog ideala visoke pobožnosti i konkretne akcije u svijetu. "Prilagoditi se skrivenom životu Isusa Krista" Družba Svetoga Sakramenta utemeljena je trideset godina prije na inicijativu Henrija de Lévisa. Vjer­ ska bratstva su klasični oblici kršćanske Mašući pokaznicom s presvetim sakramentom zaklonjenom ispod baldahina članovi Družbe Presvetog Sakramenta u procesiji (duborez iz 17. 59 Tajna vjerska društva . On potvrđuje da se kuje zavjera u sjeni tajnog društva. Valja spomenuti da je podupiru važne osobe. Družbe Svetoga Sakra­ menta. odmah vidi u toj "spletki pobožnjaka" opasnost koju valja odalečiti. I Mazarin koji obnaša političku vlast u ime mladoga Luja XIV.

Tako "braća" dobivaju zabra­ nu dvoboja i osudu huljenja u svakod­ nevnom jeziku. I napokon obrušavaju se na neke kraljeve podanike. Što za blagom jure po stazi nebesa. lažni. Svi se međusobno nazivaju "braćom" i nalaze se četvrtkom koji je posvećen štovanju presvetoga sakra­ menta kako bi zajedno molili. na prodaju roba. Godine 1666. M OLIÈRE JE BIO ZAKLETI NEPRI- Luj XIII. pa čak i u politički. To su te stalne intervencije u politički život zbog kojih družba postaje pomalo sumnjiva i smeta u očima kraljevske vlasti. Njegov ton je bio oštar: Sve im to ne vrijedi ni pišiva boba. sta­ tuta: "Društvo će raditi u potpunoj taj­ nosti. Zato je upokoravanje 1660.) koji je reafirmirao stvar­ nu nazočnost Krista u kruhu i vinu. Žele steći časti i ugled kod ljudi Prevrćući oči. Bore se protiv mode svojega vremena koju smatraju "bes­ ramnom". Svoju mržnju zovu interesom neba Molière. a zabavu vole. MOLIÈRE I POBOŽNjACI jatelj te družbe. biskupi. broji više od pedeset podružnica. bili skloni u početku. a temelj će mu biti duboka poniznost i milosrđe čime će što više oponašati Isusa Krista u svetom sakra­ mentu koji je tu skriven. Opasan politički utjecaj Članovi bratstva regrutiraju se ponaj­ prije medu društvenom elitom: tu se susreću plemići. Tartuffe. komad se napokon može igrati 1669. besavjesni biti. međutim 1664. Družba se proširila po provinciji gdje 1660. Osvetljivi. I vrlinom znadu opačinu skriti. tako radikalno. ali i libertince čiji ih običaji šokiraju. stoljeća jer je imalo odjeka na Tridentskom saboru (1545. Ako im koga uništiti treba. dobio je zabranu izvođenja ko­ mada. Ta stega nametnuta je svima kako to potvrđuje članak 9. kada mu umire majka. 1664. Puni svetog žara milostinju mole. njegova žena Ana Austrijska i Gaston d'Orléans mole sveti sakrament koji se nalazi u pokaznici u obliku sunca. bio je uvijek sklon Družbi.. Radikalna novina družbe jest da su se sastanci veoma brzo počeli održavati u najvećoj tajnosti. ako je ono distinktivno obilježje bratstva. župnici. posebno protestante. janseniste. Malo- -pomalo intervenira redovito u javni život. suci i odvjetnici. Nakon što je družba ukinuta.. Ako su joj Richelieu i Luj XIII." Njegovi su članovi morali tajiti svoju pripadnost i djelovati u vlastito ime. Diskrecija njezinih članova i njihov utjecaj daju joj učinkovitost skupine za pritisak. . ono je veoma popularno od kraja 16. on zapovijeda raspuštanje družbe.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta pobožnosti. Po­ svuda gdje imaju moć i u najvećoj di­ skreciji nastoje nametnuti totalnu katolizaciju društva koje znatno nadi­ lazi početnu pobožnu i milosrdnu namjenu. to više nisu Mazarin i Luj XIV. i preuzima kraljevstvo u svoje ruke. lupajuć si grudi Ljudi što ih snaga zanosa potresa. U Tartuffeu on ismijava pobožnjake. Svjetuju tišinu. traže da se zatvore neke pariške ustanove koje smatraju "nemo­ ralnima" kao što su javne izložbe ilus­ triranih knjiga.-376. što se tiče odanosti presve­ tom sakramentu. Godinu dana poslije počinje vladati Luj XIV.-1563. stih 365. Pobožnost im zanat.

Ona je ipak prisustvovala njegovim zadnjim trenucima u bolnici na Haitiju 1962. Ekipa je potvrdila Clairviusove izjave da je on doista bio žrtva podvale u kojoj je inter­ venirao čarobnjak vudua da bi ga droPraksa vudua je katkad popraćena krvnim žrtvama. Ondje je u polukomatoznom stanju radio godinama kao "zombi" sve dok nije izmaknuo skrbništvu svojega učitelja.. ča­ robnjaka koji prakticira vudu kako bi ga sveo na to stanje roba da bi on mo­ gao u potpunosti uživati nasljedstvo koje je priželjkivao. Obratila se Lamarqueu Douvonu. ODINE 1980. ali on ispunjava i važne društvene i političke funkcije na Haitiju i u Brazilu. Ovi pristaše su bili smaknuti 1864. budući da su ga smatrali mrtvim. prekriva veća vjerska dimenzija.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Vudu koji je opstao medu primitivnim afričkim kultovima što su ih "izvezli" crni robovi. Priča da je. direktoru centra za psihijatriju u Port-au-Princeu koji se zanima za vudu od 50-ih godina prošloga stoljeća. Clairvius joj priča da se sjeća svoje "ag­ onije" i Angelinina plača. jedna ekipa BBC-a pohitala na ta mjesta kako bi to ispita­ la. a zatim iste večeri izvađen iz lijesa da bude odveden u okolicu Hait- skoga rta. Clairvius je sumnjao u jedno­ ga od svoje braće da je platio boka. . Taj je slučaj tako odjeknuo da je 1981. bio pokopan. svojoj sestri nakon osamna­ est godina odsutnosti. CLAIRVIUS NARCISSE ponovno se ukazao Angelini. na Haitiju jer su se odali nekom kanibalskom obredu.

Dodaju kako su strašne prisege čije izvrše­ nje može ugroziti javnu sigur­ nost spremljene među rukama onih koji predsjedaju tim or­ gijama" i zabranjuju okup­ ljanja u kojima se miješaju molitve i plesovi. čak i za iskusne liječnike... Tako dobivena mješavina izaziva uzetost koja sa sobom povlači potpunu nepokretnost tijekom ko­ je granica između smrti i života postaje neizvjesna. otrovnu tvar koja može poremetiti disanje. Za njih.. "Tvornica zombija" je najspek­ takularniji i najpoznatiji aspekt kulta vudua. po­ slije Haitiju. kreolski. Oni su uostalom skovali zajednički jezik.. "maronirati" kako se tada govo­ rilo. osušene kosture bufa marinusa. francuske vlasti na otoku Saint-Domingue. ostatke guštera. veoma otrovne žabe koja se sva pretvo­ rila u prah. magijske moći. koje se počelo nazi­ vati crnci maroni. poznati pod imenom vudu nastavljaju una­ toč otporu koji je pos­ tojao". Tu su se pridružile biljke ko­ je sadržavaju saponin. girao.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe "PRAH ZA ZOMBIJE" Istraživači su pretpostavili a zatim ustanovili da su haitski čarobnjaci upotrebljavali poseban prah kako bi pre­ tvorili svoje žrtve u zombije. Kolonizatori su se pobrinuli da pomiješa­ ju narode kako bi spriječili svaki osjećaj jedinstva koji bi mogao dovesti do pobune. U to vrijeme milijuni Afrikanaca bili su uhvaćeni i prebačeni u novi svijet gdje rade na plantaža­ ma kao robovi. Nedavna su istraživanja pokazala da taj pripravak sadržava ljudske kosti. a prakticirali su ih narodi iz Benina i Toga Vudu vuče podrijetlo iz Afrike. Nekima od tih robo­ va pridaju izvanredne moći: dar posvudašnjosti. Religija crnaca marona Već su 1797.. Ali za sociologe religije taj je fenomen još simptomatičniji: to je za njih slika trauma što su ih crnci pretr­ pjeli u vrijeme ropstva. u žaru tih noćnih sastanaka stvaraju se tajna brat­ stva koji su živ izraz otpora kolonijal­ nom poretku. Me­ đutim dio robova nastoji pobjeći. ostaje samo jedan izlaz: sastajati se u tajnosti kad padne mrak kako bi bili u duhovnoj vezi s mističnim silama za koje se pret­ postavlja da su više nego kod bijelaca. S jednog kontinenta na drugi Haitski vudu uranja korijene u drevne kultove koji su stigli ravno iz Afrike. zabilježile u nekom izvještaju da "se opasni skupovi. otrov koji se najčešće ulijevao u cipelu ili na leđa cilja­ ne osobe kako bi mu impregnirao kožu. . Ova statuica iz Benina upotrebljava se kao fetiš u kultu vudua: za nju se smatra da može iscijeliti bolesnika na daljinu. Oko tih propovjednika-čarobnjaka. Pre­ ma liječniku Wadeu Davisu sa Sveučilišta Harvard taj otrov što ga spravlja boko je to djelotvorniji što je žrtva više uvje­ rena u moći svojega mučitelja i stvar­ nost vudua. No njegova obitelj i njegovi pri­ jatelji neće ga htjeti nikada više vidjeti zbog straha da će prkositi ugledu čarob­ njaka.. Ona su to više spojena što crpe snagu i referencije u bogatoj afričkoj religijskoj baštini.

CEREMONIJA U BAHIJI u hramu kako bi pitali duhove o budućnosti ili o nekoj drugoj temi. živad najčešće. vrste zaštitničkog duha obitelji. Među naj­ poznatijima može se spomenuti Barun-Subota. Kada bubnjevi prestanu uda­ rati. koji su štovali nevidljive sile nazvane vôdu. ma iznjedrilo makumbu koja jednako tako ima svoja bratstva iniciranih. Nakon katoličkog krštenja sljedbenik se stavlja pod zaštitu svojega "korijena loe".. Predstavlja bogat panteon s "Velikim učiteljem" na vrhu identificirajući se katkad s Bogom koji vlada nad duhovima... Prešavši u Ameriku taj je kult evoluirao u tajnu noćnih okupljanja maronskih crnaca. Oni se pokazuju ljudima na različite načine. Iz­ vlače snagu iz krvavih žrtava što ih or­ ganiziraju svećenici svakoga plemena. božanstva ili sjene mrtvih predaka. Pod vod­ stvom majke ili oca svetaca inicirane osobe padaju u trans i daju da ih jašu duhovi. pjesama i pleso­ va budućeg sljedbenika obuzima duh kojem se zavjetuje: on komunicira sa svijetom loa. katkad božanske sjene istaknutih pokojnika koji se poko­ ravaju Mawuu. To su duhovi.. U Brazilu je sinkretizam između crnih afričkih tradicija. Te ceremonije se obično događaju kad padne mrak. katolicizma i spiritiz- Tit-Jean. metal­ nom kacigom ili kako poprimaju te­ žak glas ako je duh koji je u tom tijelu muški. najčešće ulazeći u posjed nekog seljaka koji postaje njihov glasnogovornik u nekom trenutku. krase se atributima onoga ili one koji ih nastavaju i čekaju da budu is­ pitani: nije čudno vidjeti ih kako se oboružavaju teškim mačem. Ima ih mnogo koji najčešće nose pitoreskna imena: Tit-Jean. Učitelj ga preuzima u vlasništvo tijekom ceremo­ nije koja se održava u tri faze: kandidat treba najprije pozdraviti posvećene predmete i zazvati Velikog učitelja. Vjernici vudua mogu se uticati svećeniku kako bi dobili zaštitu od zlih duhova nabavivši amulete i napitke svih vrsta. Poslije preuzima novu ličnost tijekom inicijacije i mora služiti "učitelju-glavi loe" koji će preuzeti upravlja­ nje njegovim životom.. počinju pje­ sme i udaranje u bubanj. Kad onaj koji traži savjet ude u područje terreim.. loaima.. Neke crte predaka su se očuvale.. Marinette.nazvani huganima ili bokima kad se radi o muš­ karcima. duh smrti i groblja. Priča se kako neki inicirani mogu steći dar da se transfor­ miraju u vukodlake ili drugu fantastič­ nu životinju. za­ tim se žrtvuju životinje posvećene loi. U BRAZILU SE LJUDI CESTO SUSREĆU Ovaj beninski čarobnjak složio je na stol svoje kuće mnoštvo predmeta kako bi obavljao magijske obrede tipične za afrički kult vudua. mambom ako su to žene kada proizvode zombija. Kult vudua je inicijacijski. kad je zadovoljan. Njega zazivaju svećenici vudua . Marinette i Barun-Subota Nedvojbeno najpoznatiji kult vudu koji se prakticira na Haitiju dobro je očuvao veze s originalnim vôduom. U terreirosima makumbe Makumba je generički pojam koji oku­ plja različite brazilske kultove od kojih 63 Tajna vjerska društva . Kad se jednom domognu ti­ jela. velikom bogu stvoritelju čiji su glasnici. Tako na Haitiju pod imenom vudua potomci robova ovjekovječuju afričku religiju svojih preda­ ka u sklopu spektakularnih inicijacija. prinosi žrtvu bogovima. oni odgovaraju na pitanja onoga koji traži savjet koji. Napokon pod frenetič­ nim ritmom bubnjeva. dok su se druge promijenile pod utje­ cajem katolicizma. To je i slučaj u Kubi gdje je neka tajna religi­ ja što je čuvaju narodi Calabara stekla ulogu sličnu onoj europskog slobodnog zidarstva.

. Nakon što je ušao u vezu sa svećenikom. Gamain. vudu odsad prakticiraju u Sjedinjenim Državama ne samo crni useljenici. Oloruna.. oni su područje svećenika svetinje. 19. Ceremonije se održavaju u hramovima nazvanim terreiros. kultove i umijeće padanja u trans do dana prvoga posje­ da koji će potvrditi njegovu kvalitetu iniciranoga. Pristaša mora zatim biti kršten u nekoj katoličkoj crkvi prije nego što se vrati u svoj dom. Neke internetske stranice još danas predlažu inicijaciju on line. Brazilske političke vlasti tražile su više puta da se zatvore neki terreirosi za ko­ je su procijenili da su opasni ili osporavateljski. treba se nekoliko tjedana izolirati u nekom terreirou gdje će naučiti molitve. Ova afro-brazilska vjerova­ nja štuju također vrhovnoga boga. očevi ili majke svetaca. orixa koji nose afrič­ ka imena s dodanim katoličkim patronimima: Naša Gospa pomoraca. . Vezivno tkivo društvenoga poretka Tijekom godina makumba ili vudu bili su dovedeni do toga da imaju ulogu poveznice između civilnoga društva koje je još u povojima i vlasti. sveti Antun ili čak Isus. ali tu se isto tako nalazi kult nižih božanstava. nego i mladi obraćeni bijel­ ci. ga legitimiraju vjerski dužnosnici. Čini se da su ih uvjeti dramatičnog pojavljivanja tih inicijacijskih kultova i bratstava koja su im služila učinili zau­ vijek nerazdvojnima od afro-američkih društava kojih su oni sastavnica. Još više iznenađuje što su ti kultovi postali elementi nužni za društvenu stabilnost. Uklopiti tu skupinu iniciranih znači biti odabran od duha. Otad po­ staje vezan uz hram gdje službeno nas­ tupa po zapovijedima oca ili majke svetaca. Okruženi palisadama. To ih ne sprječava da upoznaju uzlet izvan svojih granica. ali morali su odustati od toga na zahtjev liječnika koji su vidjeli kako se povećava broj bolesnika koji pate od duševnih poremećaja i koji se u nor­ malno vrijeme ne bi obraćali duhovi­ ma.Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe 64 je najvažniji candomblé koji se praktici­ ra u Bahiji. Izabrani se još mora suočiti s kušnjama inicijacije. To inicijacijsko društvo ima bitnu ulogu jer tvori vezu između svije­ ta ljudi i svijeta bogova ili predaka. stoljeće). Politički diskurs često je vjerodostojan samo ako Pod zaštitom europskih kolonizatora robovi su plesali zazivajući duhove daleke Afrike ("Bambula na Antilima" F. Njima pomažu plesači ili mediji koji tvore bratstvo u kojem većinu članova čine žene.

i daje mu naslov "Prelat Njegove Svetosti". Sastavljeno od propovjednika ima zadatak da duhovno angažira čla­ nove laike Opus Dei. LISTOPADU 2002. svakako želio i organi­ zirao. Ta veoma zanim­ ljiva formula zanima Svetu Stolicu koja poziva Escrivâu u Rim 1947. U RIMU JE UZ veliku pompu kanoniziran Josémaria Escrivâ de Balaguer. nije trebala biti prio­ ritet Crkve. Taj pravni status mu omogućuje da Diktatora Franca.postupak sanktifikacije.-1975. U listopadu 1928. Okuplja neke laike obuzete svetošću koji posvećuju život katoličkom apostolatu. ovdje u društvu madridskoga biskupa. Djelo svakako i danas pobuđuje mnoga maš­ tanja: predbacuju mu da je sekta. Escrivâina organizacija. poslije će ispričati kako mu je toga dana Bog naložio da osnuje red u kojem bi laici mogli voditi svakodnevni život težeći svetosti molitvom. mahom u latin­ skim zemljama. Red koji nije poput drugih Povijest Opus Dei je nerazdvojna od ličnosti svojega utemeljitelja Josémarije Escrivâe de Balaguera (1902. a njegov nasljednik Alvaro del Portillo y Diez de Sollano (1914. Naziv družbe mu je došao onoga dana kad ga je njegov ispovjednik pitao gdje je to "Božje djelo" (Opus Dei na latinskom). a zapravo je "sveta mafija". Najprije je proglašen "prečasnim" 1990. Escrivâ im 1943. Zauzvrat on je pridonio uspjehu Opus Dei. Djelo. koju je papa Ivan-Pavao II. pridružuje Svećeničko društvo Svetoga križa. imenovao na diplomatsku dužnost i onu posebno osjetljivu vatikanskoga glasnogovornika. prilikom duhovnoga povlačenja mladi župnik imao je viziju.Utjecaj organizacije Opus Dei "Djelo" uvedeno na dobrom mjestu u vatikanske tajne održava demonske odnose sa svijetom politike i novca pa bi se moglo reći da zaslužuje ime "sveta mafija".) postiže da Opus i Svećeničko društvo budu uzdignuti na rang "osobne prelature" kojoj on postaje počasni biskup. Unatoč službenim odobrava­ njima neki nisu mogli suspregnuti iz­ nenađenost zbog brzine. Ta kanonizacija. Utemeljitelj organizacije Opus Dei umro je tek 1975.-1994. Toga dana red je narastao. No uspjeh je u pravom trenutku: Opus Dei danas broji otprilike 80 000 diljem svijeta. ograničena u prvo vrijeme na Španjol­ sku.. neuobičajene za. zatim je 1992. proglašen blaženim prije nego što je pristupio svetosti deset godi­ na poslije. dobilo je neprijepornu potporu crkvenih veledostojnika i više kardinala koji nisu krili svoju pripad­ nost redu počevši od Joaquina Navarro-Vallsa kojeg je papa Ivan-Pavao II. dobro uvedeno u rimsku kuriju. Samo se odre­ đene crkvene osobe uzbuđuju zbog re­ da čije ideje smatraju preradikalnima i za koje kanonizacija njegova vođe. iskreno govoreći. tajno društvo koje radi kriomice za Rim i manipulira znatnim svotama novca. 65 Tajna vjerska društva .). radom i djeli­ ma. nije međutim stvarno popravila sliku Opus Dei u očima javnosti. tu os­ taje sve do smrti 1975. ostaje skromna. uvijek je podupirala španjolska nadbiskupija.

Pedesetih godina Tajna vjerska društva 66 . Stvarnost je složena.OD TAJNE DO DISKRECIJE PUS DEI se često smatra tajnim društvom od čega se odlučno brane njegovi članovi i simpatizeri." Osim tih simpatija u kon­ tekstu rata čini se kako je frankistički režim crpio uvelike iz rasadnika Opus Dei iako se red izjašnjava kao apolitičan i neki od njegovih članova su bili žesto­ ki protivnici režima. imala je za posljedicu sastavljanje no­ voga statuta. Portret Josemarije Escrivâe de Balaguera već u stanju duhovna savršenstva visi na počasnom mjestu u crkvi sv. Hitler protiv Slavena. U sjeni frankizma Organizacija rođena potkraj 20-ih go­ dina prošloga stoljeća rasla je u sjeni frankizma iako Escrivâ de Balaguer nikad nije bio Francov ispovjednik. kako se više puta tvrdilo. Odsad članovi Opus Dei neće sudjelovati kolektivno na javnim manifestacijama kulta kao što su procesije. u kojem članak 191. No prema orga­ nizaciji postoji određeno nepovjerenje čiji razlozi sežu u razdoblje njezina osnutka. precizira: "Članovi numerariji i supranumerariji trebaju znati da će uvijek morati mudro šutje­ ti o imenima drugih članova. Statut je sastavljen 1950. Opus ima po­ vlašteni status u sklopu Crkve i uživa međunarodni ugled. Vladimir Felzmann. Uostalom nekadašnji član Opus Dei. Eugena u Rimu nekoliko dana prije ceremonije njegove kanonizacije. Poznato je da je Caudillovu pobjedu nad snažno antiklerikalnim snagama ljevice s olakša­ njem primio velik broj španjolskih katolika među kojima i sam Escrivâ. Tridesetih godina prošloga stoljeća Franco i fašizam čine se najboljim be­ demima protiv ekspanzije komunizma koji je po definiciji ateističan. Opus Dei očito nije sekta. priča kako je jednoga dana spomenuo to pitanje Balagueru koji mu je povjerio: "Hitler protiv Židova. O izravno odgovara papi. i da neće smjeti nikada nikomu otkriti da sami pripadaju organizaciji Opus Dei'' Pre­ tvorba reda u osobnu prelaturu 1982. to je bio Hitler protiv komunizma. a da pritom kriju da pripadaju Prelaturi." To stajalište pre­ ma diskreciji objašnjava djelomično ugled tajne ustanove kojeg se red ne uspijeva osloboditi. javnog.

Opus tako. u celibatu ili braku koji povezuju ideal Djela sa svojim svakodnevnim životom. afera Matesa koja pogađa jednog od ministara koji su se pridružili Djelu. nije ni potvrđen. po­ tiče se post i izvan korizme. ali sudjeluju u nekim aktivnostima. José Maria Ruiz Mateos. premda nije čest medu čla­ novima Djela. a desetorica drugih su simpatizeri.. Najbroj­ niji su supranumerariji: to su vjernici." Unatoč tomu tumačenju velik dio ka­ tolika ostaje neprijateljski raspoložen prema toj vrsti kažnjavanja. a druga trojica su simpa­ tizeri. nakon smrti premijera Franco se odvojio od njih.Utjecaj organizacije Opus Dei prošloga stoljeća trojica ministra su nje­ govi članovi. Osim toga nudi tri tipa pridruživanja ovisno o statusu i angažmana njezinih članova. Na nesreću neke su afere podržale tu tezu. Pristaše Opusa udaraju se ovakvim bičem po slabinama i leđima.. što je dosta paradoksalno. Neki se tako kažnjavaju više puta na tjedan. a koji su često velikodušni i imućni. laici i nev­ jenčani koji se potpuno posvećuju Opus Dei. Godine 1969. One nemaju nikakve veze s mazohizmom. a koja im omogućuje da lako izbjegnu granice zakona u korist reda. favorizira libe­ ralni kapitalizam i stanovit materijalni uspjeh. sedmorica su poznati DUHOVNOST PATNJE Browna Da Vincijev kod aluzija je na složenu i dvosmislenu sliku Opus Dei. što je Osim apologije boli u pravom smislu riječi. Sva okrenuta prema sanktifikaciji laika. Riječ je o pojasu od strune. ako ne i tajna kojom se okružuju njezini članovi. Milosrđe dobro raspoređeno. Sodetexom upravlja princ Jean de Broglie. P LANETARNO SLAVAN ROMAN DANA (Vježbe kažnjavanja) pretpostavljaju kod onih koji im se predaju zrelost i osobnost prožetu duhovnim. Jedan od likova koji pripada redu nosi stalno "kostrijet". to su muškarci ili žene. članovi Opusa. Njegov otac Edmond bio je na čelu ban­ ke u kojoj je Opus Dei. ali žive u obiteljima. u celibatu. upravitelj velikog međunaro­ dnog konzorcija optužen za poreznu prijevaru. Taj postupak. Originalna i osporavana duhovnost Duhovnost Opus Dei je zapravo posve originalna." No njemački kardi­ nal Höffher nijansirao je domet te pat­ nje: "U asketskom smislu Opus Dei se smješta u sekularnu tradiciju naše Crkve. To znači da su veze organizacije s financija­ ma veoma složene: ona raspolaže jakom mrežom banaka koju podupiru njezini članovi. rizničar neovisnih republikanaca. Tako je 1982. odnosno kovine zavezane oko bubrega ili bokova čiji dodir gnječi meso. No tek 1973. Često se organizaciji predbacuje diskre­ cija. izbija financijski skandal velikih razmjera. U jednoj od svojih knjiga on uostalom apostrofira čitatelja: "Što si mislio? Tu dolje bol je sol našega života. predmet koji je zaintrigirao mnoge čitaoce.. Odjek te afe­ re je takav da novinari objavljuju sastav vlade: od ukupno 19 mi­ nistara. Ima i kandidata koji su laici. Svima mogu osim toga pomagati pridruženi koji nisu članovi udruge. uskoro su im se pridružili i drugi članovi.. Što se tiče numerarija. Istraga je otkrila daje dijelom toga novca financirao Opus Dei. Prema Escrivâi stalnim prakti­ ciranjem tih tjelesnih kažnjavanja duh se približa­ va Bogu. Skandal Matesa je uostalom omogu­ ćio da se otkriju veoma čudne političko-financijske veze: luksemburškom podružnicom društva Matesa. s pomoću Ban­ co Popular Espanol imao 35% udjela. Imperativ "posvećenja radom" ima tendenciju da privuče osobe koje su profesionalno uspješne. stranka Valéryja Giscarda d'Estainga. poseb- 67 Tajna vjerska društva . On se općenito uključuje u valorizaciju dolorizma koji je svojstven organizaciji. ona je nepobitno razlog uspjeha organizacije.

bila ona katolička ili ne. a da nije moguće provjeriti njihovu pripadnost. Članom se posta­ je prisegom pred svjedocima: dok kan­ didat obećava vjernost. treba biti punoljetan. red se obvezuje da će mu dati nauk. Barata se imenima političkih.a on je nedvojbeno imao ulogu pri izboru pape Benedikta XVI. Ova posljednja točka nije baš bezbolna: stari članovi su svjedočili da je njihovo umirivanje savjesti katkad slično ne­ kom obliku vrbovanja koje je veoma rezervirano u odnosu na vježbanje kri­ tičnoga duha. može li se onda govoriti o "opuskoj internacionali" kao što to neki ne propuštaju činiti? Zacijelo ne. Napokon Opus Dei iz­ ražava možda jednostavno najtradicionalniju duhovnost Rimokatoličke crkve. okupljaju u Rimu u crkvi sv. neku vrstu "integralnog katoli­ čanstva" usmjerenog na poštivanje mo­ ralnih vrijednosti. da će ga pratiti i podupirati u njegovu na­ pretku. zabranjuje svako štivo za koje se smatra da je suprotno načelima Crkve. diskreciju i naravno strogost apostolskoga života. Petra kako bi izabrali nasljednika Ivana Pavla II. izjavio kako "članovi Opusa rade na 475 sveučilišta i veleučilišta na pet kontinenata.Utjecaj organizacije Opus Dei 68 no darivanjem. ali to bi značilo pre­ zreti iskren i nezainteresiran angažman tisuća vjernika. koji je bio veliki zaštitnik Opus Dei. očito je kao u svim tak­ vim grupacijama. gospodarskih moćnika među članovi­ ma ili simpatizerima. Međutim Mgr del Portillo otkrio je između reda­ ka moć Opusa kad je 1979. Utjecajno društvo Uvjeti novačenja postavljaju pitanje koncepcije reda. ali koje je njegova praksa diskrecije učinila sumnjivim pred očima javnosti. posebno uz pomoć članova Sve­ ćeničkoga društva Svetoga križa. Neki su čak govorili kako su im savjetovali da se udalje od svoje obitelji. na 52 radijska i TV kanala. Premda to opovrgava. Opus Dei ipak vodi prilično elitističku politiku. . u travnju 2005. Da bi se ušlo u Opus. revija i znanstvenih Sto petnaest se kardinala iz cijelog svijeta 18. publikacija. Da te mreže postoje." Ako je utjecaj reda neprijeporan . u 604 dnevnih novina. travnja 2005.

pokušaji infiltracije medu tijela vlasti. posebno nad ženama koje je zlorabio po miloj volji. novačenje djece. Pojam "sekte" koji ih odre­ đuje ostaje dvosmislen: čini se kako riječ dolazi do latinskoga glagola koji znači "odvojiti" ali stručnjaci se danas slažu u tome da se tu vidi kori­ jen glagola "slijediti". navođenje na prekid s izvornom sredinom. Sekta bi prema tome bila skupina koja slijedi načela nekog karizmatičnoga vođe. TEKSASU SU 19. par­ lamentarno istražno povjerenstvo dobilo je zadatak da predloži strogu definiciju pojma "sekte". Sekta davidijanaca što ju je 1934. njihovi statuti javni. Između nove vjere i lakovjernosti Fenomen sekti je prastar. Dotad se sekta definirala kao vjerska grupa koja odgovara na jedan ili više kriterija: duševna destabi­ lizacija. Uostalom taj je vojnički aspekt zaintrigirao organe reda prije tragičnog raspleta. eventualno skretanje tradicionalnih gospodarskih tijekova. upit­ nosti napretka javljaju se nove vjerske skupi­ ne da na­ domjeste ŠTO KAŽE FRANCUSKI ZAKON načelo laičke države koje znači neutralnost države u od­ nosu na sve vjere uvijek zabranjivalo vlastima da se miješaju u vjerske fenomene ili one koji tvrde da to jesu. specijalne snage FBI-a zauzele tvrđavu Waco gdje su se se­ dam tjedana držali David Ko­ resch i njegovih 95 učenika iz sekte davidijanaca. TRAVNJA 1993. iako nije od jučer. F RANCUSKOJ JE POSEBNO TEŠKO DEFINIRATI POJAM SEKTE JER JE Ovaj amblem reda Sunčanoga hrama pripadao je Thierryju Hugueninu koji je jedini preživio krvoproliće pedesetak pristaša koje se dogodilo u listopadu 1994. uvjerio je javno mnijenje i poli­ tičke čimbenike u opasnost kojom sek­ te prijete svojim pristašama i društvu. ali ne bez rizika za pojedinca i društvo. Da­ kle. društvenom nesigurnosti. Danas svijet obiluje sektama. slijediti samo načela nekoga gurua znači odvojiti se zapravo od ostatka društva. zastupnici su se odlučili za pragmatičnije ponašanje. Slike utvrde što su ih prenijele sve svjetske televizije otkrivaju još jednom opasnosti fanatiz­ ma sekti. Predstavljajući se kao "Janje" o kojem govori Otkrivenje sv. stoljeća.U okrilju vjerskih sekti Njihovi gurui su poznati. No kad je 1995. više-manje antidruštveni diskurs. Ivana imao je sva prava nad privrženicima. Devedesetih godina prošloga stoljeća osim dra­ me u Wacu. Svi davidijanci morali su svakodnevno proučavati Bibliju. više od 900 pristaša sekte Hrama naroda koje je vodio Jim Jones otišli su u smrt otrovavši se u džungli u Gvajani. a njihovi pristaše često žestoki prozeliti. Nakon što su razmotrili vjerske i filozofske kriterije. Dok se razvijao doktrinarni korpus Crkve. znatni financijski zahtjevi. doživio je zasigurno pogoršanje u drugoj polovici 20. napadi na fizički integritet. Taj fenomen.nezapo­ slenosti. ne­ ke kršćanske zajednice tražile su vjersku autonomiju. prisutan već od prvih stoljeća kršćanstva. Kao posljedica pucnjave ili vjerojatno kolektivnog samoubojstva izbija požar golemih razmjera u kojem je preživjelo osam osoba. remećenje javno­ ga reda. Suo­ čene s novim strepnjama našega doba . osnovao bugarski useljenik Viktor Hutev najavila je prijetnju apokalipsom i predložila da se svijet na to pripremi. važnost pravnih sporova. No ta drama nipošto nije izolirana: u studenom 1978. Početkom 90-ih godina prošloga sto­ ljeća David Koresh je postao vođa zajednice. ali is­ to se tako i podvrgnuti strogom paravojnom treningu. . ali i atenta­ ta što ga je počinila sekta Aum u tokijskoj podzemnoj željez­ nici. kolektivnih samoubojstava sljedbenika Sunčanoga hrama. gurua. postalo potrebno pozabaviti se tim pitanjem. Neki tu vide posljedicu slab­ ljenja velikih religija. u kojem je ubijeno jeda­ naest osoba i ranjeno pet tisuća.

Psihoanaliza. Umirujuča slika skupine koja je počinila ubojstva u tokijskoj podzemnoj željeznici.Postrojbe američke vojske uzalud su pokušavale evakuirati davidijance u Wacu prije nego što su poginuli u tragičnim okolnostima.. Kako nije moglo suditi o filozofskim idejama tih društava. ako je prirodno "na­ padati ljudska prava i društvenu ravno­ težu". Osim lakovjernosti. Ta poruka upućuje na strogu hijerarhiju organizacije. Sekte poput davidijanaca često ustraju točno na svojoj isključivoj sposobnosti da pruže spas rezerviran za malen broj odabranih. crkve koje su zakazale u tome da svojim pristašama ponude pomoć umirujućeg tumačenja svijeta. Sup­ rotno onome što se vrlo često smatra. članovi sekti su obično visoko školovane osobe. Općenito je guru čuvar skrivenih tajni ili samoproglašeni pos­ rednik između božanstva i ljudi nepri­ jeporni vođa grupe i samo nekoliko članova može pristupiti posredničkim stupnjevima koji im omogućuju da se približe učitelju i njegovim tajnama. Tajna vjerska društva 70 . spiritizam i svemirci. psihološka ili socijalna ranjivost objašnjava njihovo prepuštanje ovoj ili onoj grupi.. pokušavalo je procijeniti ponašanje članova. organizacija se smatra sektaškom. Medu najistak­ nutijim društvima navedene su sljedeće Guru Shoko Asahara poziva vjernike iz sekte Aum da se okupe. Slijedom te definicije povjerenstvo je izbrojilo oko 200 udruga koje okupljaju više od 400 000 pristaša. Širenje sekti potaknulo je političke vla­ sti da se zainteresiraju za taj fenomen. U Francuskoj je parlamentarno povje­ renstvo iniciralo pokret brojeći pomno grupacije sa značajkama sljedbe.

Ta metoda. djela svojega utemeljitelja. "elektropsihometra" ili "elektrometra" za koji se "sekte" kao prave: Vitezovi zlatnoga lotosa (ili Mandarom). Inicijacija ili utjecaj na duhove? Većina tih sekti predlaže svojim prista­ šama alat kako bi članovi poboljšali sebe. a ne više biti zaposlenik za pet centa po retku. Francuski raelijanski pokret i Jehovini svjedoci koji sami okupljaju blizu polovice od ukupnog broja članova svih sekti. Njezin utemeljitelj L. temelji se isto tako na korištenju aparata. Ronu Hubbardu pripisuju apele kao što su: "Ako doista želite zaraditi milijun do­ lara. iscjeliteljska (antoanisti. Z NAČAJKA SEKTI JEST DA SNAŽNO Claude Vorilhon.SEKTE I NOVAC potiču pristaše da se odreknu svih svojih materijalnih dobara kako bi uvećali imutak svojega gurua.. nazvan Raël ispred makete NLO-a koji ga je navodno "uzdigao". vjenčanje ili smrt.. Hubbardov nauk. To je posebno slučaj sa scijentološkom crkvom. stažiranja.. New Age. ponajprije u ekonomskom uspjehu njezina uteme­ ljitelja svećenika Moona. blizak budizmu. Svemirci su mu navodno otkrili kako su proizveli ljudsku vrstu u laboratoriju. Neki isto tako vide dokaz uspjeha Crkve ujedinjenja koja se zove i "sekta Moon". orijentalna (sljed­ benici Krišne.). psihoanalitička (Scijentološka crkva) ili ufološka kad se hvale izvanzemaljskom inteligencijom (to je slučaj s raelijancima). Pariška scijen­ tološka crkva.). dok se njezini članovi redovito financijski pomažu. obećava inicijacijski put koji će pod vodstvom "slušatelja" omogućiti onima koji ga slijede da upoznaju stanje blaženstva.-1986..) objavio je 1950. "jasnoću". manifest nazvan Dianetika. Ron Hubbard (1911. nazvana "dianetičkom". najbolje bi bilo osno­ vati neku crkvu!" Scijentološka crkva uistinu ne propušta naplaćivati veoma skupo svoje tečajeve. Moona ili Soke Gakkaija). antropozofiju i spiritizam. 71 Tajna vjerska društva . Uobičajeno je svrstavati sekte prema tipu poruke ko­ ju odašilju: milenarijska (davidijanci. Isto je tako kod raelijanaca: organi­ zacija prikuplja sredstva od svojih pri­ staša jer si je zadala cilj da izgradi divovsko veleposlanstvo dostojno da jednoga dana u budućnosti primi svemirce koji su prema guruu Raelu stvo­ rili ljudsku rasu.. Scijentolozi ima­ ju hramove u kojima prakticiraju re­ doviti kult i obred inicijacije kao što su rođenje. Jehovini svjedoci.. Konstatira se isto tako postojanje velikog broja gnostičkih ili ezoteričnih sekti koje slijede teozofiju. Moderna znanost o duševnom zdravlju u kojoj izlaže tobožnju revolucionarnu dok­ trinu tvrdeći kako je čovjek besmrtno biće čija se duša ne prestaje reinkarnirati.

Kad se one jednom iden­ tificiraju. kako oni tvrde. autoselekciju ili će se degenerirati".. kao npr. sma­ tra se u Francuskoj sektom.. Raelijanci prakticiraju "senzu­ alnu meditaciju" koja im nakon 24-satnog posta omogućuje da postignu "kozmički orgazam" kako bi se pripre­ mili na dolazak Elohima.. Stoga je borba protiv sekti i drugih tajnih druš­ tava toga tipa danas postala jednim od prioriteta Europske unije. Ali i vlasti moraju biti budne u odnosu na određene diskurse koji ugrožavaju cjelinu društva. Kod Vitezo­ va zlatnoga lotosa ljestvica od sedamna­ est inicijacijskih stupnjeva omogućuje sljedbenicima da izraze božansko što je u njima. od kojeg se Scijentološka crkva brani. Te skupine kao zrcalo naših strahova i nesigurnos­ ti suvremenih društava nezaustavno se šire koncentrirajući strast tisuća vjerni­ ka i strahove milijuna drugih. spas će biti odobren samo neznatnoj manjini do 144 000 osoba što znači da svatko treba pokazati još više askeze u svojem životu.. Upravo zbog tog utjecaja na duhove. "napraviti gensku Sotonske skupine slave još danas tajne crne mise u čast nečastivoga poput ovoga pristaše talijanske sekte "Sotonina djeca"." Nastavio je os­ tavljajući samo osobama koje je prema svojim kriterijima smatrao zdravima pravo da se žene i imaju djecu.. da odbiju transfuziju krvi čak i u slučaju kad je to nužno potrebno. Opasnost za demokraciju Ima dovoljno različitih tragičnih činje­ nica koje ilustriraju opasnosti što su ih pretrpjele osobe uhvaćene u zamku ka­ kve sekte. Raelijanci se primjerice hvale "geniokracijom" koja bi dovela na vlast osobe odabrane prema natprosječno vi­ sokom kvocijentu inteligencije.U okrilju vjerskih sekti 72 smatra da lokalizira zone straha i du­ hovne patnje. Ili. Da bi to učinili. Po istoj logici je 1950. Tako se iz­ jave nekih gurua mogu shvatiti kao svjesni napadi protiv ljudskih prava u ime elite za koju tvrde da je oni ut­ jelovljuju. slušatelj može djelovati na duh sljedbenika tako da ga rastereti.. svemiraca ko­ ji su stvorili čovjeka u laboratoriju. članove se ohrabruje da prekinu određene društvene veze. To je poželjno jer to će znatno povećati spo­ sobnost preživljavanja. jer čov­ jek će. Druge zajednice pozivaju na put inicijacije poput Jehovinih svjedoka kojima je važno da se pripreme na kraj vremena. . Ron Hubbard već zabilježio u svojoj knjizi da će "u nekoj dalekoj budućnosti zakon možda davati građanska prava i državljanstvo samo osobama lišenim izobličenja. a u SAD-u je priznata kao religija.

.

tj. Ona predlažu svojim sljedbenicima više sredstava za poboljšanje sebe ili društva smještavajući ih doslovno in itium. . "na put".Tajna inicijacijska društva Tajne inicijacijacijskih društava stare su gotovo kao i čovječanstvo. Za razliku od sličnih vjerskih društava ona ne tvrde da otkrivaju okultno znanje božanskoga. dogmatskoga reda ili onoga koje potječe od otkrivenja.

znakovima. iako su ovi posljed­ nji katkad skloni javnim demonstracijama svojih psihičkih ili medijskih moći.kao što su alkemički postupci. To je slučaj kod kalfa koji imaju svoj dom. Ona okupljaju samo ma­ len broj izabranih. Ona traži od pridošlog rad za koji su potrebni dugi napori. Raditi iskreno na sebi traži da se tijekom određenog trenutka napusti "svjetovni svijet". neki dru­ gi su na neki način upali u javno područje kao što je slučaj sa slobodnim zidarstvom. probuđenog u stanje više svije­ sti. Isto tako kao što alkemičar može ostvariti djelo na crno 75 Tajna inicijacijska društva . Tako u nekim afričkim plemenima u trenutku cere­ monije prijelaza u odraslu dob mudraci otkri­ vaju mlade ljude podobne da budu inicirani. usavršavanjem. da ostvari potragu za samim sobom. ona su više diskretna nego tajna. svi dijele tu kvalitetu koja je želja za FOTOGRAFIJA S PRETHODNE 2 STRANICE: U nekoj šumi blizu Moskve ruski šarnan Vera čisti svojega bolesnika od duhova zla bubnjajući uz pomoć svojega dungura (glazbalo u Sibiru). Iako su neke od tih aktivnosti još danas ta­ janstvene . svrha. više su tražila povučenost za svoje akcije: sjetimo se alkemičara ili spiritista. to jest savršenstvom. ali i slobodnih zi­ dara čije su lože u Francuskoj jednostavne udruge po zakonu od 1901. Inicijacija je u teoriji postupak kojim čovjek prolazi iz kvalitete svjetovnoga u kvalitetu posvećenoga. I možda treba pokazati određen broj kvalite­ ta. obred inicijacije želi biti spektakularan ili dra­ matičan: simbolički stavlja na scenu smrt i ponovno rođenje pridošlog. Neka od tih društava. Međutim ne bi ga trebalo zamišljati kao kraj sam po sebi. određe­ nu hrabrost udvostručenu čvrstim tempera­ mentom i volju da se bude izvrstan u svojem umijeću: od kalfa do alkemičara preko Ružina križa. Kako bi se dobro obilježio taj prekid. Za pristaše inicijacijskih društava svijet je podijeljen u dvije kategorije osoba: posvećen na putu prema istini i profani koji je ostao doslovno "izvan hrama" (pro fanum). čak i darova: veću osjetljivost na svijet posvećenoga. Ali tajna isto tako skriva drugo lice. Ovdje posvećeni uče i prakti­ ciraju redovito određeni broj tajnih obreda obilježenih riječima. plod istinskog inicijacijskog puta koji je nužno napredan. Šamani ili afrički vračevi imaju ključnu ulogu i nužno javnu u svojim plemenima. No izvan te neizbježne različitosti funkcioniranja. obredi Zlatne zore ili Ružina križa. obreda i doktrina svim tim društvima jedno je zajedničko. U tu svrhu inicijacijsko društvo se predstavlja kao matična stanica koja će omogućiti svakom od svojih članova da se rascvjeta. pokretima za koje se smatra da djeluju duboko na njih. inicijacija nije završetak nego početak. Kao što kaže njezino ime. visoke moralne vrline.Tajna inicijacijska društva ećinu vremena ta društva nisu tajna.

posebna vrsta slobodnog zidarstva Egipatske lože grofa Cagliostra Spiritistička društva i ljubav prema okultnom Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Hermetički red Zlatna zora Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena 125 123 117 121 115 111 113 99 105 81 83 89 93 77 79 . ali to nije nipošto ona koju svjetovnjak može predvidjeti prije nego što prođe kušnje inicijacije. nego to jednostavno nije njihov poziv. vrači i iscjelitelji. Napokon se bolje shvaća zašto inicijacija i tajna idu zajedno. ispitivanja teško se može priopćiti. Taj polagani proces rada na sebi. Samo ondje postaje moguće pos­ tavljati temeljna pitanja u nadi da će ondje dobiti nekoliko elemenata odgovora. Treba inzistirati na stalnom nesporazumu kojim se brka diskrecija i traženje tajnosti koja bi bila gotovo pokriće za ilegalne ili perverzne ope­ racije. šamani Za pitagorejce "sve je broj" Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Templari jučer i danas Veliko djelo alkemičara Tajna lijepog djela kalfa Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa U ložama slobodnog zidarstva Martinizam. traženja. Kao što je već primijetio Ca­ sanova. S tim u vezi Astrum Argentinum Aleistera Crowleya s nje­ govim orgijastičkim obredima čini se kao skretanje ideala inicijacijskih društava. raz­ mišljao i izvodio zaključke. Nije da određena inicijacijska društva nikada nisu služila kao mreže nekim poje­ dincima koji su imali loše namjere. Otkrio ju je zbog toga što je išao u ložu. promatrao." Sigurno je da taj­ na postoji.Sadržaj samo u dubini svoje peći. slušanja. Svećenici. pristaše Zlatne zore mogu uistinu raditi na sebi samo u okrilju hramova. posvećeni jedne venecijanske lože: "Tajna zidarstva je nedodirljiva po prirodi jer je zidar nije ni od koga naučio.

koji su češ­ ći. a potječe od mongol­ skog korijena koji nedvojbeno znači "onaj koji zna" i označava muškarce . susreo Indijanca jakija po imenu Don Juan koji je za sebe tvrdio da je "čovjek znanja".jer će i posvećeni izvući svoje znanje iz putovanja u napola čovjek. dokazima njegove prisnosti s drugim svijetom. u vrijeme sna. Indija. sviiet duhova može djelovati na svijet lju­ di: svaki klimatski poremećaj. Carlos Castaneda. Zatim dolazi trenutak inicijacije. Drugi su naprotiv potekli od šamana. Riječ se poja­ vila tek nedavno. curandero (is­ cjelitelj) ili brujo (vrač). svaka epidemija pripisuje se otimačini prvo­ ga nad drugim kao da božanstva napla­ ćuju ljudima namet u naturi.koji obnašaju dužnost svećenika. Ako je novak pri­ hvati. Među onima koji žele postati šamani. student etnologije na Kalifornijskom sveučilištu. sjeverna Euro­ pa. ali i Afrika i Oceanija. >>> U TRENUTKU KAD SE MISLILO DA ĆE kul- Drvena statua koja prikazuje šamana Inuita tijekom obreda prizivanja. često treba novaka ili novaki­ nju odobriti iskusni šaman ko­ ji će sam znati prepoznati želje božanstava u odnosu na kandi­ data. Osim toga postoji "drugi svijet" naseljen duhovima kojem mogu pristupiti ljudi pod određenim uvjeti­ ma. Oni mogu trenutačno napustiti svoja tijela. kandidata biraju direktno duhovi koji komuniciraju s njim zahvaljujući snovima. NEOŠAMANIZAM tura šamana nestati s američkog tla. bit će šaman. simboli prijateljskih duhova. kao u Sibiru gdje unuk mora naslijedi­ ti šamana koji ima taj naslov nakon što je bio njegov učenik. arktička zona. započeo je razrađivati tezu o halucinogenim biljka­ ma. šamani Od prapočetaka čovječanstva oni su skelari između svijeta ljudi i svijeta duhova. napola životinja naslikano na zidovima špilje Trois-Frères u Ariègeu najstaripoznati prikaz šamana? To je vjerojatno jer se čini da šamani postoje jednako dugo kao i čovječanstvo. 77 Tajna inicijacijska društva .ili žene . neki trebaju iskušavati tijelo i dušu pos­ tovima i dugim razdobljima izolacije. Uz njega se nalazi bubanj i dvije životinje. Već prema regijama spominju se termini médecine man. Njegova istraživanja dovela su ga do Meksika gdje je u nekoliko navrata izme­ đu 1960. U prostoru američkih Indi­ janaca ta provjera prolazi obično unošenjem u tijelo halucinogene tvari ili duhana. Ali te pre­ dispozicije nisu dovoljne. i 1968. I napokon u dru­ gim slučajevima. Obrnuto. E LI TO NEOBIČNO STVORENJE. vrači i iscjelitelji. Funkcija šamana nerazdvojna je od dualističke koncepcije svijeta prema kojoi su čovjek i sve žive i nepokretne stvari sastavljene ne samo od tvari nego i od duhova. U tom složenom svijetu šaman intervenira na raskrižju dvaju svjetova: on je taj koji može posredovati od jednoga drugome kako bi možda uspostavio uvijek labavu ravnotežu. Već prema na­ rodima ona može biti veoma kratka . vrača ili iscjelitelja u različitim zemljo­ pisnim područjima kao što su središnja Azija. Postati šaman Šamani su iznimne osobe zbog procesa koji ih razlikuje u njihovoj zajednici. a njihovi su postupci nedvojbeno svjedočanstvo početaka vjerskog osjećaja.Svećenici. sjeverna Amerika.

. odnoseći Don Juanove tajne sa sobom. I na­ U Sibiru šamani još danas prakticiraju znanje svojih predaka. Tajna inicijacijska društva 78 . Vjerojatno je zato i Castanedino djelo do­ živjelo tako velik uspjeh iz kojeg su proizašli neošamanski pokreti iako su neki stručnjaci posumnjali u istinitost njegova svjedočanstva. Ovaj s pernatim šeširom udaranjem u bubanj slavi početak proljeća. bratstvo ljudi vračeva pris­ tupit će inicijaciji u nekoliko stupnjeva pa će se ona protegnuti na nekoliko go­ dina. Šamanska praksa Šaman se koristi svojim ta­ lentima skelara. "putnika" u svim prilikama. kao kod kanadskih Algonquina.tada se ra­ di o stvarnom i strpljivom nauku što ga stari šaman prenosi svojem mladom učeniku.drugi svijet . Kod Desana u Južnoj Americi smatra se da je bolest jedro koje pritišće boles­ nikovo tijelo. obično nekog kukca nekoliko da­ na nakon njegove smrti kako bi mu mo­ gao dati nekoliko korisnih savjeta na njegovu putu u drugi svijet. CARLOSA CASTANEDE Bio je iniciran i znao je dešifrirati znakove prirode te razgovarati s nevidljivim i pri­ jetećim silama koje nas okružuju. pokon. Isto se tako često događa da lovci traže od šamana da im naznači gdje se nalazi divljač. vraća se šamanu da ga razdere preklinjući duhove ži­ votinja kao što su vjeverica ili jegu­ lja. posvećene životinje u koju će za­ tim moći staviti vlastite lijekove. U kon­ taktu s njim Castaneda je doživio pravo inicijacijsko obraćenje iz kojeg je izvukao više djela. ona se ipak nastoji zbrisati u društvima koja su na putu prema akulturaciji. Kod nekih meksičkih plemena šaman odvodi duh pokojnika u tijelo.ili razrađenija . Castaneda je umro 1998. Učenik će umrijeti simbolično prije nego što primi torbu od krzna vidre. Katkad. Obo­ ružavši se bubnjem odlazi k bo­ lesniku i zapjeva pjesmu kako bi bolje oslobodio njegov duh od njegova tijela. Na tim stranicama pred očima čitatelja oživljuje čitav šamanski svijet. ali to je najčešće kako bi njegovao bolesnika kad ga se pozove. zapadne ga da vodi duh mrtvih u sigurnu luku. Iako je središnja uloga šamana da ne sumnja. Ljudi od njega traže i da im pretkazuje budućnost. Nikada nećemo doznati vi­ še.

Njegov nauk miješa tako temelje racionalne logike s vjerskom i ezoteričnom dimenzijom čije je središte vjera u seobe duša. Najprije neki učiteljev učenik školuje kandidata za "slušatelja". Ovo Pitagorino poprsje nastalo je za života učitelja iz Crotonea. no­ vak se zaklinje na tišinu za više od pet godina. ali izbjegavaju po­ trošnju nekih mesa pod izlikom da se duša katkad može reinkarnirati u jed­ nostavne životinje. Kad je jednom prihvaćen. Najbliži Pitagori nazivaju se "pitagorejcima".. Babilon." Ove riječi koje se pripisuju Pitagori. Hrane se kruhom. općeni­ to podrijetlom iz plemićkih obitelji koje je učitelj prihvatio nakon temeljita ispi­ tivanja. Putuje u Palestinu. povrćem. Zato su matematika. Tako se priča da je Pitagora jednoga dana prepoznao u lavežu nekoga psa glas jednog od svojih nestalih prijatelja. To znanje otvara mu vrata skrivenih spoznaja.. blizu Crotonea u južnoj Italiji. Egipat. Pitagora. I ondje je prije­ nos znanja postupan. oni imaju povlasticu da dijele motrišta učitelja o uređenju svijeta.. Pitagora poučava da je čovjekova bes­ mrtna duša osuđena da vječno putuje iz tijela u tijelo. Nakon tog pokusnog razdoblja on je doista posvećen. Arabiju. potječe od Pitije iz Delfa koja je navod­ no najavila njegovo blisko rođenje nje­ govu ocu. Kr. Nauk za koji svatko od posvećenih priseže da ga neće nikada otkriti. san. Pitagora uosta­ lom obavlja na tom području kapitalna otkrića. utemeljene u 6. ali i glazba temelj i izraz te doktrine. NEPOTKUPLJIVI bog i zauvijek oslobođen smr­ ti. ota­ da tvrdi da potječe od Apolona i potvr­ đuje da je njegova besmrtna duša doživjela i druga utjelovljenja prije ne­ go što se naselila u njegovo tijelo. zatim se postaje "matema­ tičar" i dobiva Pitagorin nauk. među kojima je i slavni teorem koji nosi njegovo ime ili izračun glazbe­ nih intervala. koji se smatrao mjestom svih inicijacija u antici. Ime. Uz njih stječe znanja iz matem­ atike. Ugle­ dao je navodno svjetlo dana na otoku Samu oko 580. sto­ ljeću pr. barem dok je neki pose­ ban režim postojanja ne oslobodi toga tereta.. IT ĆES BESMRTAN. geometrije. U tu svrhu pitagorejci vode asketski život pokušavajući obuzdati apetit.. godine pr. Ovdje se radi o jednom od prvih tajnih društava na zapadu koje je okup­ ljalo oko 600 muškaraca i žena. obećanje su dano čla­ novima zajednice. a čak je i njegovo podrijetlo izvanredno. čovjek i bog. ali i ezoterična znanja poput orfijskih misterija i prakse pret­ varanja u božanstvo. Njihovo društvo bilo je jedno od najplodnijih u Antici. Ondje je po­ svećen u Ozirisov kult i ondje prima od boga Atum-Raa zlatnu ploču."sve je broj" Za pitagorejce Dosegnuti besmrtnost duše mistikom brojeva ideal je onih koji su se okupili oko prvog proglašenog filozofa u grčkoj povijesti. Prema njemu broj je temelj svake stvari. Turban upućuje na njegove veze s Istokom. Kr. alat za razumijevanje svemira. On je čak bio sin boga Hermesa u prethod­ nom životu. geometrija. veliki posvećenik Pitagora. neupitan gospodar sekte u Crotoneu ostaje zagonetna osoba. ko­ je doslovno znači "pitijski navještač".. požudu i bijes. Osim discipline 79 Tajna inicijacijska društva . ra­ zuman i mistik. Mladi Pitagora pokazuje vrlo rano iznimnu darovitost i posjećuje naj­ veće mudrace svojega vremena među kojima je Tales iz Mileta pa čak i Zaratustra. Kao iniciran kaže da je u isto vrijeme geometar i čudotvorac.

. upisao je peterokut na jednu pločicu koju je dao gostioničaru uvjeravajući ga kako će netko doći i podmiriti dug.. Malo ima područja koje učitelj nije razmatrao. Unatoč naporima "akuzmatika". Pitagorejski nauk nije prestajao fasci­ nirati sve do Paracelsusa. prepoznaje ih se lako kad se nađu u Crotoneu. Pentagram je postao znak prepoznavanja Pitagorinih učenika. Konstrukcija tog lika sastavljena od tri umetnuta trokuta koji se upisuju u peterokut uključuje slavan zlatni broj koji se smatra jamstvom ravnoteže i ljepote. PENTAGRAM Nasljedstvo pitagorejaca No zajednica je ubrzo počela izazivati ljubomoru. Oko 510. stoljeća prikazuje njegovu inici­ jaciju u hramu u kojem vlada prava svjetlost. hram muza u Metaponteu gdje je navodno umro. Ovaj masonski duborez iz 19. Tako je pentagram predmet posebnog obožavanja. Njegovi su učenici za­ tim bili prognani iz južne Italije. onih koji su bili zaduženi za to da ih štite. čime je svjedočio o povezanosti članova bratstva. uskoro su bili pri­ morani bježati i Pitagora se sklonio u pitagorejaca koji vrednuju određene geometrijske likove. Nekoliko godina poslije neki je pitagorejac koji je tuda prolazio ugledao simbol i podmirio dug svojega pobratima dajući gostioničaru više nego svotu novca. matematici. Pitagorizam ipak nije mrtav. religiji. Odjevene u bijelo. nakon sukoba u kojem su se sučelili gradovi Crotone i Sybaris stanovnici Crotonea uzeli su na zub pitagorejce. Prije nego što je umro. prelazi iz antike kojoj zauvijek daje duhovni biljeg. a većina antičkih filozo­ fa duguju mu ovu ili onu ideju. simbol čis­ toće. velikog rene­ sansnog alkemičara pa i dalje. počevši od Platona i alegorije špilje (Republika) . a to je razlog zbog kojeg se redovito okupljaju kako bi rasprav­ ljali o filozofiji.Za pitagorejce "sve je broj" tijela pitagorejci vježbaju duh kako bi uzdignuli dušu. Mnogo tajnih društava gledalo je u Pitagori slavnog prethodnika. politici. Zaustavio se u nekoj gostionicu gdje je pao u agoniju. Priča se da se jednog dana jedan član te sekte razbolio putujući S IMBOLIKA BROJEVA TVORI SRŽ NAUKA između dvaju grčkih gradova..

..) rješavajući se neprijatelja uz pomoć demona" (Izidora Seviljska). čarobnjaci. CRNA MISA Sabati i lomače Sredinom 16.) sas­ tavljena bula koja kaže kako "ti nesret­ nici vjeruju u sotonu. preokrenuti križ katkad nadopunjuju dekor. Kr. Tako ie pod Grgurom IX. one otklanjaju svaki oblik žrtve. U 20. Tek se pot­ kraj srednjega vijeka širi ideja po kojoj oni tvore okultno bratstvo koje je sklo­ pilo pakt s vragom. STOLJEĆE U . Vjerojatnije je da su se u tim pri­ godama slavili obredi orgijastičkoga tipa gdje je seks imao glavnu ulogu. remete duh ljudi (. gataoci. tisućljeću pr. Magovi i gataoci naselit će antički svijet.-1828. Pape su više puta strogo osudili krivovjernike. katoličke vlasti pozorno prate i najmanje skreta­ nje s nauka.) dočarava žalosno ozračje zamišljenih okupljanja pod sotoninim znakom. jednostavne prodavačice ljekovitog bilja ili pristaše te seoske magije koji miješaju kršćanske molitve i zazivanja nekog poganskog božanstva prekrštenog u Lucifera za tu priliku. pozabavila se brzo njihovim slučajem. No pobjedom kršćanskih ideja poganski magijski postupci podignuti na stupanj dijaboličnih običaja shvaćeni su kao opasni i kažnjivi: čarobnjaci postaju predstavnici nečastivoga.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Između sastanaka na mjesečini i misterioznog sabata vještica skupovi magova čine dio pučke kulture. Smatra­ ju se parodijom rimokatoličke mise. Početkom prošlog stoljeća pristaše su često bili adolescenti koji su tražili snažne emocije. kad se javlja nova disciplina: astrologi­ ja. Počinju procesi. Danas... Crna misa je dakle imala ulogu obreda transgresije u vrijeme kada je moralizam bio oba­ vezan. Priča se da neke crne mise pra­ te i ljudske žrtve. (1227.. astrolozi tvore ezo­ teričnu zajednicu kojoj pribjegavaju svi asirski kraljevi.. vračevi. modi su crne mise što ujedi­ njuju posvećene u čast vraga. Na svojoj slavnoj slici "Sabat" Francisco Goya (1746. Prisustvuje se paljenju lo­ mača duž granica koje dijele katoličke zemlje i protestantska kraljevstva. Sve je tu svetogrđe: svećenik i njegovi poslužitelji nose mantije urešene so­ tonskim motivima. glava jarca. Njezini svećenici.. Obredi se slave na tijelu gole žene koja je ispružena na oltaru. Spiritisti. Više mitski nego stvarni ipak su ostavili tragova u povijesti.. smatraju ga stvoriteljem neba i nadaju se da će po njemu jednog dana steći vječnu sreću". iako je sotonske grupe još slave. stoljeća kad je protestant­ ska reforma podijelila Europu. Ljudska lubanja. magičari osum­ njičeni su "da zbunjuju ljude. RVI TRAGOVI ORGANIZIRANIH društava koja prakticiraju magiju otkriveni su u Mezo­ potamiji u 3. Skupljena krv služi­ la je zato da se pozove neka mračna sila. Žrtve su obično žene iz naroda. Inkvizicija koja je stvorena da bi se bo­ rila protiv Katara. N A PRIJELAZU IZ 19.-1241. sporadični. od proročica do haruspeksa preko keltskih druida nema civi­ lizacije bez njihova utjecaja.

Pristaše te znanstvene magije tvore pra­ va društva u kojima svaki od članova pokušava zaklinjati duhove. Čarobnjaci i galimatijasi U stvarnosti daleko od sela i pučke magije postoje istinske grupe čarobnja­ ka.. one vjerojatno svjedoče o preživljavanju poganskih obreda koji se još slave na europskim selima. Često pod zašti­ tom kneževa ti ljudi ostav­ ljaju svoje kabalističke spise onomu tko će htjeti slijediti njihovu potragu..Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci 82 Tvore li one ipak pravo tajno društvo? Nije li na njih projicirana izmišljena so­ tonska urota? U svakom slučaju u tom razdoblju rađa se mit o sabatu vještica. . kako se u 19. koji za tu priliku poprima lik jarca te žene se prepuštaju raspojasanom ponašanju sve do zore. Otada uspjeh sotonizma nije opovrgnut. Iako se takve priče danas čine fantazijama. stoljeća ima­ la pristup arapskim rukopisima o ma­ giji što su bili prevedeni na latinski. možda kao reakcija na racionalizam. Pod vodstvom sotone. stoljeća. stoljeću predstavljala vještica.) utjelov­ ljuje sam lik čarobnjaka tražeći tajne stvaranja. Pripadaju određenoj intelektualnoj gradskoj eliti koja je od 12. Cornelius Aggripa (1486.. pripremajući pak­ lene juhe. Druge spise su zatim razra­ dili kršćanski sljedbenici. tajna društva poput Zlatne zore ili As- trum Argentinum tvrde da su svojim posvećenima odali tajne obreda visoke magije. koji se pogreš­ no pripisuju Albertu Velikom ili Crveni zmaj koji je vjerojatno hebrejskog podrijetla.. Prosvjetiteljstvo i vladavina razuma nisu načeli vjeru u učinkovitost magije. Tvrdio je kako je "magija savršenstvo svih prirodnih znanosti". upoznati vrijednosti biljaka. Veli­ ki i Mali Albert.. Najrašireniji su Picatrix.-1535. usred 19. društva posvećenih koja se održavaju stoljećima. proricati buduć­ nost. jašući na metlama. posebno u Sjedinjenim Državama gdje se neke sekte sastaju ka­ ko bi slavile slavu palog anđela.. predajući se čak kanibaliz­ mu. tvoreći tako Čarobnica vješta u spremanju tajanstvenih eliksira s crnom mačkom. Naprotiv. lik što ga je popularizirao Michelet u svojem istoimenom romanu.

redovnici-vojnici okružuju se mnogobrojnim osobljem: čuvarima oružja. 83 Tajna inicijacijska društva . Još danas templari fasciniraju u potrazi za svetim Gralom." Tim riječima je 1098. OŽJI SINE. templari sudjeluju sve aktivnije u krvavim bor­ U plamenu lomače Udarci koje su Franci zadali u Svetoj zemlji najavljuju kraj templara. (Budite) odsad Kristovi vitezovi. u džamiji Al-Aksa sagrađenoj u zamje­ nu za Salomonov hram dobivaju pot­ poru Bernarda de Clairvauxa prije nego što je sabor u Trovesu 1128. godine papa Urban II. Područja koja štite i kojima uskoro upravljaju templari po­ dijeljena su u pokrajine. vitez iz Champagne i osam njegovih drugo­ va predlažu da će posvetiti život zaštiti hodočasnika koji odlaze u Svetu zemlju. Bula pape Klementa V. siromaštva i neporočnosti. odijevati se jednostavno i jesti po dvojica iz iste zdjele. odbili pozajmiti novac za otkup. jeruzalemski kralj. Svaki dan moraju prisustvovati misi. Narod koji je došao iz Perzije. no to je Krhka pobjeda koju treba učvrstiti. oni zapravo više nemaju razloga za postoja­ nje. Ja vas pozivam i preklinjem da dođete u pomoć kršćanima i da od­ bacite taj zlokobni narod daleko od na­ ših teritorija. važno je da neodgodivo dođete u pomoć svojoj braći koji obitavaju u istoč­ nim zemljama. tako da su templari postali moćni bankari čije bogatstvo ne presta­ je poticati lakomost. kapelanima i slugama. pokrenuo pustolovinu Prvog križarskog rata. Početkom 14. Sljedeće godine Jeruzalem su oteli muslimani. Domoći se bogatstava reda nedvojbeno je pravi razlog njihove osude. odobrio pravilo o toj "Božjoj vojsci". Viteški i vjerski ideal templara pobu­ đuje takvo poštovanje da se red osjetno obogatio. Hugues de Payns. Na vrhu reda velikom meštru pomaže vijeće. ali isto tako i "područne crkve" zadužene da skupljaju novac namijenjen operacija­ ma na istoku. Tako nastaje ci­ jela mreža imanja koja su u isti mah utvrde i poljoprivredna dobra.Templari jučer i danas Najmoćniji od viteških redova isto je tako nakon svojega okrutnog nestanka postao najtajanstvenijim. Ti "siromašni Kristovi vitezovi" koje je osnovao Baudoin II. koji je tražen kako bi se oslobodio njegov djed Luj Sveti koji je pao u ruke muslimana. stoljeća najma­ nje dvije tisuće imanja rasijano je po europskim kraljevstvima sve do Pales­ tine tvoreći tako široku i sigurnu mrežu sposobnu da spremi i da u optjecaj znatne svote. Darovi pritječu i jedan broj mladića iz boljih obitelji napušta sve kako bi popunio redove tog pobožnog viteštva. kaptol i službenici. bama u kojima se sukobljavaju kršćani i muslimani. obilježeno je ponajprije velikom strogošću: braća koja se prepoznaju po bijelom plastu s crvenim križem čine tri zavjeta: posluha. Na veliku štetu francuskoga kralja Filipa Lijepog koji nije zaboravio kako su templari 1250. koje je imitacija cistercitskog pravila svetog Benedikta. Siromaštvo vitezova i financijska moć reda Pravilo templara. kojim se redu hospitalaca dodjeljuju templarska dobra. Posvećeni obrani hodočasnika i pu­ tova koji vode u Svetu zemlju. a red se posvećuje samo obrani financijskih interesa. Godine 1118. Turci. ezoterizmom i lovom za blagom. Kako bi se prilagodili toj novoj ulozi. osvojio je njiho­ vu zemlju. Od de­ finitivnoga gubitka Palestine 1291.

Pod mučenjima svi priz­ naju nepobožno ponašanje i svetogrdna djela zbog kojih su osuđeni.Templari jučer i danas Iako suveren žudi za bogatstvima reda. Blizu stotinu dostojanstvenika reda. kojima i veliki meštar Jacques de Molaym uhićeno. pokušava posredovati u korist templara iako više njih sve to priznaje. Papa Klement V. ratnici i ljudi vjere. upravitelji. je listopada 1307. isto je tako nadahnut iskrenom pobožnošću i ne ostaje neosjetljiv na stalne glasine koje kruže optužujući templare kao krivovjernike. u očima svojih suvremenika utjelovljuju viteški ideal svojega razdoblja. Tridesetšestorica vitezova umire u Tajna inicijacijska društva 84 . 13. među Templari. Slučaj je povjeren jednom od vjernih kraljevih savjetnika Philippeu de Nogaretu koji je na više mjesta u kraljevstvu pokrenuo najspektakularniju policijsku akciju koja je ikad vođena. Ali Filip Lijepi se pokazuje neslomlji­ vim..

i on je osuđen na smrt na lomači. vi i vaše potomstvo!" Ove kletve dobačene oni­ ma koji su požurili njegov poraz izgo­ vara Jacques de Molay idući na stratište. Osuđeni od Crkve i kralja dostojanstve­ nici reda Hrama pogibaju na lomači 1314. ništa nije moglo biti učinkovi­ tije od najluđih optužbi koje su bile potvrđene nezgodnim priznanjima. ilegalan i legendaran.. opasan supar­ nik francuskoga kralja koji je odlučio dokopati se njegova bogatstva. Budite prokleti. Neki misle kako zaključni ka­ men svoda crkve Saint-Merry u Parizu predstavlja po crtama demona koji je u isti mah bradat i sisat Bafometa i da je njegovo ime iskrenuto ime poslanika Muhameda. dvospolac osoba. a zatim je došao red na Guillaumea de Nogareta koji je nedvojbeno otrovan. Kazna je izvršena 18. 85 Tajna inicijacijska društva . (minijatura iz Villanijeve kronike. pedesetčetvorica su spaljeni živi u svib­ nju 1310. Smatran nevjernikom . Iako su vladala njegova tri sina. i Karla X. Sveta Stolica. ožujka 1314. Me­ đutim red je nedvojbeno bio isuviše moćan. Neki su dozi­ vali kult tajanstvenog ideala Bafometa čiji opis varira od jednog svjedočanstva do drugog: demonski lik. Povijesni slučaj ili izvršenje proklet­ stva templara. prosinca 1314. ranjen u nekoj nezgodi u lovu. stoljeće). Neki među njima priznali su na muka­ ma ne samo da su pljuvali na križ. a da bi se to učinilo. Luja XVIII. počinje dakle drugi život templara.PROKLETSTVO TEMPLARA " P A P A K E E T nepravedni i LMN. kralju Filipe. viteže Guillaume de Nogaret. u drvu ili metalu. neupitna odlučuje raspus­ titi red 1312. S njim u plamenu inkvizicije nestaje najmoćniji vjerski i vojni red koji je imao srednji vijek.to jest optužen da je zapao u herezu počinivši priznanje . okrutni suče. no nikada ni­ je nađen neki njegov trag ni na kakvom imanju. Filip Lijepi. nije vladalo. ni jedan od njih nije imao potomstva tako da se grana direktnih Kapetovića ugasila. 14. Prijeteće i upozoravajuće riječi: 42 da­ na poslije Klement V. Jer često se templari optu­ žuju za preveliku bliskost sa Saraceni­ ma. Isto je tako istina da su templari najgorim mukama koje su im dosudili. nekoliko mjeseci poslije pridružio im se u smrti 29. bafometanci i ezoteristi Proces templarima nije imao druge svr­ he nego da diskreditira red. je umro. a da bi potpuno nestao. Sodomiti. nego da su se odali i sodomiji. prije godinu dana odredio sam vam rok da sazove­ te Božji sud. Grana Valonaca nestat će također s trojicom braće koja su vladala jedan za drugim bez potom­ stva kao i ona direktnih Burbonaca jer ni jedno od djece Luja XVI. Jacques de Molay se pak povlači. čija je potpora do tada bila.

) ČL 13. Odgojitelj će postupno ljubiti novaka u usta da mu prenese dah. Riffard l'Esoterisme. Obred primanja izabranih. ČL11.. njemač­ ki erudit Mertzdorff izvukao je iz neke masonske lože u Hamburgu dokument koji nije ništa drugo nego slavno tajno pravilo templara. Tajna inicijacijska društva 86 . Th. Stručnjaci su zatim ustanovili da se radi o krivotvorini. Tajan­ stveno je isto tako stalno pozivanje na simboliku brojki: templari imaju tri zavjeta... sliku muškog stvaralačkog načela.) Crkve čiji je nauk prazan. stoljeća kada je kopenhaški biskup tvrdio da je pronašao opis u Ovaj templarski križ resi klaustar samostana sv. ali na to je potrošeno mnogo tinte i time se obilno hranila mašta. 12. pri­ vući ih izvan (. a ona pridonosi to­ mu da se zastor misterija koji okružuje TAJNO I HERETIČKO PRAVILO ga je otkrio Mertzdorff u 19. Nije li zapovjednik hrama u Laonu Gervais de Beauvais tijekom procesa podsjetio na postojanje tajnog pravila koje je poznato samo malom broju posvećenih? O tom navodnom tajnom pravilu neće se znati ništa do kraja 18. kao što je resio većinu templarskih dobara. Tajni pravilnici (.. Paris. pripada li on kla­ sičnoj srednjovjekovnoj simbolici ili šifri koja krije ezoteričnu poruku? rukopisu sačuvanom u Vatikanu. jedu meso triput na tje­ dan. Što se tiče geometrijskog lika istostraničnoga trokuta koji često ukra­ šava njihove kapelice.. Robert Laffont.7. Halle 1877. ČL. A. Među njima i dekorativne simboličke i inicijacijske orijentalne motive koji su utjecali na nastajanje gotičke umjetnosti. Kako se treba domoći osoba spremnih da prime inicijaciju? Treba im pokazati nedostatnost općeg zakona. stoljeću: "ČL 5. Tako budući vitez treba zatražiti triput svoj "ulazak u hram" prije nego što ga ondje prihvate. Čin vjere u Boga Stvoritelja i nje­ gova Sina koji nije rođen. ČL 16. imaju pravo na tri konja.6. Ali samo se odabrani uzdižu na visine istine. taj će rukopis biti otet! Godine 1877. 1990. potrebno je samo analizirati neobičan obred koji se obavlja pri ulasku u red. Za drugu navodnu tajnu potrošeno je isto tako dosta tinte. iz djela P. zatim će primiti bijeli plašt s pâsom... napokon u spolni organ. obred sličan podjeli viteštva. (. najmanja in­ diskrecija bit će kažnjena smrću. ali u kojem se nazire dosta mističnih aspekata. I ZVADAK IZ LAŽNOG TAJNOG PRAVILA STO u pupak. A kako bi se od tih vojnika-redovnika učinili čuvari teške tajne.. tri pri­ česti na dan.Templari jučer i danas uvezli muslimanske graditeljske elemen­ te na zapad. Otuda pa do toga da se od templarskih vitezova učine al­ kemičari vješti u orijentalnim tajnama samo je jedan korak. Crkva je samo Antikristova sinagoga.. Mertzdorff: Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherren. Okružen dvanaestoricom templara on izgovara svoja tri zavjeta i priseže kleče­ ći nakon što je čuo zagonetnu formulu koja ga upozorava da "od našeg reda vi­ dite samo koru koja je izvana"... Ivana Krstitelja u Ormetleu blizu Trevisa u Italiji.) nikada neće biti stavljeni u ruke ni jednoga brata. koji nije umro... prise­ ga da će se čuvati tajna reda. u posvećeni pleksus koji up­ ravlja stvaralačkom snagom. Neofit će zgaziti križ i pljunuti na njega. koji nije bio razapet na križu i nije uskrsnuo. Stoljeća lova na blago Mnogo neobičnosti i tajanstvenosti okružuju sasvim sigurno red templara tako da se još i danas vjeruje u skri­ vanje tajne o kojoj treba svakako šutjeti.

Fabré-Palaprat je išao 18. čuvar svetoga Grala. Najslavniji je nedvojbeno Bernard Frabret-Palaprat. slobodno zidarstvo se širi Europom. liječnik podrijetlom iz pariške masonske lože koji je uteme­ ljio templarsku organizaciju proglasivši se 22. Napoleon je upot­ punio ceremoniju pješačkim odredom nedvojbeno zato da bi kontrolirao djelovanja tih neobičnih templara. (Uvijek kompromitantne ljubavi Isusa i lijepe Marije Magdalene!) Neobično tajno Poput ove nadgrobne ploče u Courteixu mnoga svjedočanstva iz prošlosti reda bila su tumačena kao toliko indicija koji su omogu­ ćavali da se ponovno nađe legendarno blago.medu ostalim razrađenim znanstve­ nim istraživanjima . trojica anglosaksonskih novinara objavili su Svetu zagonetku u kojoj tvrde . ožujka 1808. Nadali su se da će ga naći u dvorcima Gisors ili Chinon gdje su bili zatočeni dostojanstvenici reda.. župnik Rennes-Le Château.bogatstvo koje se razlikuje od uništenja . Godine 1982. Dinastija Stuarta je zatim naslijedila taj teret. uveo slobod>>> . u En­ gleskoj. dobivši za to pristanak vlasti.87 Templari jučer i d a n a s templare još više zgusne.. nije nađeno nikakvo blago ni u jednom od njihovih imanja.pa iako su ta dobra i nekretnine prešli u suparnički red hospitalaca. Stuart tijekom svojega izgnanstva u Francuskoj od 1688. Sionski priorat utemeljen 1099. u Istočnoj šumi u Champagni. vjersku zanesenost srednjim vijekom i izgled dobitka legenda o templarima potaknula je ve­ lik broj samoproglašenih nasljednika reda. postavši odjednom bogat? Potomstvo u isti mah neobično i tragično Miješajući viteški ideal križarskih rato­ va.. Nije li to blago templara koje je 1886. To je onaj nji­ hova bajoslovnoga blaga. S nekoliko drugova koji su izbjegli hajku kraljevih vojnika sklonio se u Škotsku kako bi ondje nastavio templarsku tradiciju. Samostan navodno i potječe od templara zaduže­ nih da čuvaju demonsku tajnu koja na­ vodno ugrožava kršćanstvo. čak tako daleko da je s velikom pompom organizirao sjećanje na mučenja Jacquesa de Molaya. za vrijeme prvog križarskog rata.kako je dinastija Merovinga potekla iz ljubavi između Krista i Marije Magdalene i kako je tajni red. NA KORIJENIMA Tijekom 18. Vjerojatno je Jakov II. grofa de Beaujeua za svojega nasljednika. velikim meštrom reda koji će po njemu proći stoljeća u najvećoj diskre­ ciji pod vodstvom tako slavnih osoba kao što su Bertrand du Guesclin ili Grand Condé. Kruži legenda koja kaže kako je Jacques de Molay znajući da je izgubljen odredio svojega nećaka. fascinaciju orijentom. Istina je da je red bio užasno bogat .. "Izmišljeni templar" nedavno je dao povoda novoj legendi koja je vitezove hrama učinila čuvarima Grala. u Auvergni. otkrio opat Sauières. Isti Sionski priorat po­ novno se pojavio 2003. u knjizi Da Vincijev kod Dana Browna.st. Jesu li možda vitezovi obaviješteni o za­ vjeri koja se sprema protiv njih mogli pobjeći kako bi ostavili blago na sigurnom mjestu? Mnogi još kopaju.

ili Red sunčeva hrama. I tako savršeno javan red što su ga utemeljili čestiti i neporočni vitezovi nije prestajao tijekom stoljeća stvarati tajna i katkad opasna društva koja se pozivaju na njega. ušao je u povijest 1994. onaj viteza Kadosha. a i danas daje povo­ da brojnim mitovima. i pape Eugena III. svibnja 1956. predan 7. Tu tezu koja je danas odbačena posebno podupire njemački barun Karl von Hund koji 1751. kolektivnim sa­ moubojstvom četrdesetosmero svojih članova koji su mislili da će. što su ga uteme­ ljili 1984. Tajna inicijacijska društva 88 . postati autentični "taj­ ni učitelji Hrama". kad budu očišćeni vatrom. "slavi red templara i njima se nadahnjuje". Oko legende .). Taj obred je poslije preuzet u Ispravljen škot­ ski obred i Star i prihvaćen škotski obred koji se oba još provode i čiji osamnaesti stupanj.SLOBODNOG ZIDARSTVA? no zidarstvo na kontinent. Kaptol reda Hrama koji se održava u nazočnosti kralja Luja VII. društvo učinilo je da je taj Sionski priorat rođen u mašti stanovitog Pierrea Plantarda. Pretpostavljajući da će se upisati u kontinuitet duhovnoga viteštva Hrama sastavljen od fanatika.. Za neke je krug zatvoren: slobodni zidari su tem­ plari novoga doba. vizionara i mitomana čiji je pravilnik o udruživanju po zakonu iz 1901. 1844. M.. (a ne 1099.. pod magisterijem Roberta de Bourguignona (slika F.. osniva Strogi templarski red čiji se obredi i stup­ njevi nadahnjuju redom Hrama.) u podprefekturu u Gornjoj Savoji. Joseph Di Mambro i belgijski liječnik Luc Jouret.ili legendi .templara nastao je isto tako znatan broj sekti od kojih se na tužan način proslavio OTS. Graneta.

zna o tome odsad dovoljno kako bi mogao slijediti svoja istraživanja. tijekom nekog hodočašća u Saint-Jacques-de-Compostelle Flamel susreće učitelja Canchesa. Djelo sadrža­ va 21 list s nerazumljivim alkemičarskim tekstovima. Flamel je ipak sam odgovorio na tu zagonetku u svojim spisima tvrdeći da je otkrio taj­ nu pretvaranja jeftinih kovina u zlato. Oni su u isti mah i prethodnici suvremenih kemičara i šarlatani i filozofi u potrazi za duhovnom obnovom. ali isto tako i produžio život. Sve počinje jednoga lijepog dana 1357. on javno pokazuje za­ čuđujuće bogatstvo koje se očituje u njegovoj velikodušnoj rasipnosti: po­ mogao je da se osnuje čak 14 bolnica.. Tek 1378.) koje sam doista pretvorio u gotovo čisto 89 Tajna inicijacijska društva . javlja da je pretvorio živu u srebro. Čovjek skromna podrijetla nekoliko desetljeća prije stekao je malu knjižaru u baraci u Parizu.. 17. UMIRE NICOLAS Flamel u dubokoj starosti od 87 godina. On napokon. Od 1382. 3 kapelice i pritekao u pomoć mnogim osobama. kada neki čovjek ulazi u njegovu trgovinu i pokazuje mu knjigu koju je potpisao Abraham Židov. starog obraćenog židovskog liječnika.Veliko djelo alkemičara Cilj alkemičara je naći tajnu kamena mudraca da bi se stvorilo zlata koliko te volja. ODINE 1417. Flamel je kupuje i počinje je čitati. siječnja 1382. Taj u knjizi prepoznaje odraz kabalističke misli. vrativši se u Pariz. Knjižar tada provodi više od 20 godina pokušavajući odgonet­ nuti njihov smisao. Time daje ključeve Flamelu koji. Mnogi se pitaju o podrijetlu tog iznenadnog bogatstva. Tri mjeseca poslije navod­ no je dobio kamen mudraca koji mu omogućava da pretvara kovine u zlato: "Napravio sam projekciju s crvenim ka­ menom na sličnu količinu žive (.

Tako je makrokozmos stvaranja predstavljen u mikrokozmosu koji je ljudsko biće jer "sve su stvari došle i dolaze od jedno­ ga". U Indiji se alkemija razvila na tragu tantrizma ko­ ji nizom tjelesnih postupaka nastoji preobraziti biće da ga očisti i učini slič­ na zlatu. D OKTRINA ALKEMIČARA JE NEOD- mediteranskom bazenu javlja se zapad­ na alkemija. Zapravo hermetićka doktrina pretpostavlja da postoji pri­ marno jedinstvo koje otkriva mreža skrivenih podudarnosti. Tajna inicijacijska društva 90 . stoljeću naše ere prije nego što je počeo utjecati na zapadni ezoterizam. nazvanom Trismegist. Ne samo da je čovjek dio svega. ali po nji­ hovu shvaćanju komplementarna puta: ne samo kako da pretvore kovine u zla­ to. sasvim sigurno bolje nego obično zlato. Pod zaštitom boga Herme­ sa aleksandrijski alkemičari iz 4. Stari postupak Pojam alkemija dolazi od arapske riječi al-ki-miya i odnosi se na "crnu zemlju". čuvarem pisma i skelarom tradicije kod Egipća­ na. Taj sm­ jer ideja rođen u antici doživio je zvjezdane trenutke u Aleksandriji u 3. Međutim početkom naše ere u HERMETIZAM vojiva od hermetizma. Hermesu. Alkemičari su dugo komentirali taj tekst koji pro­ glašava da je "onaj koji je dolje kao on­ aj koji je gore". nego isto tako da produlje život kako bi napokon postigli jedinstvo u okrilju božanstva. Prema njima kamen mudraca nije ništa drugo do ponovno nađeno jedin­ stvo svih elemenata materije. Ime potječe od Hermesa kojeg su Grci po­ istovjećivali s bogom Totom. a to je ime koje su Grci dali Egiptu. stoljeća poput Zozimea. No na tragove alkemijskih postupaka naila­ zi se od najstarije antike i u drugim civi­ lizacijama. U tom djelu slavni srednjovjekovni alkemičar govori s mnogo simbola o svojem otkriću kamena mudraca.Veliko djelo alkemičara zlato." Od toga trenutka Flamel prema svojim riječima pripada uskoj skupini sljedbenika. nego je ukupnost svijeta sadržana u njemu. što znači "triput vrlo velik". U srednjem vijeku njihovi radovi prolaze arapskim svijetom u ko­ jem je najslavniji alkemičar sufi Jâbir Rukopis Alkemije Nicolasa Flamela. Tako su to u Kini bratstva kovača koja su utjecala na taoizam u smislu alkemijske mistike. pripisuju se uređivanje mnogobrojnih djela koja čuvaju tajna znanja među kojima je slavna "smaragdna ploča". alkemičara koji su stigli do Velikoga djela. Ta je misao temeljna za alkemi­ čare. Marije Židovke ili Sinezija istražuju tri različita.

šuplji hrast peć.to je kamen ili crveni i prozirni prah. Neki su svoj poraz platili životom. stoljeća to znanje prodire na kršćanski zapad. predratnog auto­ ra Misterija katedrala i Prebivališta filozofa. Zlatno doba alkemičara Kraj srednjega vijeka i renesansa pred­ stavljaju vrhunac alkemijskog istraživa­ nja oko osoba kao što su Nicolas Flamel.-1294.. dvorognim prekapnicama.dakle poprima oblik dugovječnog eliksira . to je mjesto gdje se izrađuje kamen mudraca. gotovo monaški život prista­ še rade u svojoj radionici punoj knjiga.. Međutim s pros­ vjetiteljstvom i unatoč entuzijazmu što ga potiče Cagliostro alkemičari postaju sve rjeđi.) ili Leibniz (1646.) veo­ ma cijene to istraživanje. 91 Tajna inicijacijska društva .-1313.-1562. a posebno švicarski liječnik Paracelsus (1493.). tvore pravo tajno društvo čiji članovi krstare Europom u potrazi za znanjima i savršenstvom. Šaptači i pristaše Kada je potraga za kamenom mudraca potresla Europu. Drugi su naprotiv dopustili kemijska otkrića. Alkemićarske radionice cvjetaju tada u Europi i svi se sve do suverena da­ ju u potragu za ka­ menom mudraca. ali i Raymond Lulle (1235. dakle.. pećima. a Ovaj portret Paracelsusa pripisuje se Janu van Scorelu (1495..) vjeruju u ide­ ju pretvorbe kovina.. Tako car Rudolf II.) koji se služio načelima alkemije da bi priredio lijekove. (1552. stoljeće). Albert Veliki (1193.Veliko djelo alkemičara ibn Hayyân (8. Njegova proizvodnja bit će duga i opasna. no njihov empirijski postupak i njihovo zanimanje za dobitak sljedbenici veoma preziru. Oni su mnogo diskretniji od onih prvih i pozivaju se na dugu inicijacijsku tradiciju. Često ih povezuju sa šarlatanima i oni su dugo osvajali zapadne suverene obećavajući im slavu i bogatstvo. Alkemičar mora najpri­ je izvući sirovinu iz dubine zemlje. ra­ zlikovala su se dva tipa alkemičara. U alkemijskim vračarskim knjigama nikad nisu točno naznačene faze u pripremi zlata. Tako Krist ili pelikan naznačuju kamen mu­ draca. vodeći isposnički.-1716. Saturn olovo.-1280. pas dah. Alke­ mičari..ili kruta . Umjesto toga nalaze se priče ili alegorijske slike koje često kriju misteriozne anagrame. Još u kla­ sičnom stoljeću Newton (1642. Od praktične alkemije. Kad se to ipak dogodi. Prema tek­ stovima koje posjedujemo ta priprema može biti tekuća . Po nji­ hovu mišljenju alkemijsko znanje se ne otkriva svakomu. U tom stanju može se "baciti" u pećnicu na kovinama i pretvoriti u golemu količi­ nu zlata. Za to se zanimaju najveći inte­ lektualci toga vremena. Zato se oni brinu da pribjegnu ezoteričnom jeziku ispu­ njenom crtežima i simbolima koje može shvatiti samo posvećeni. Kao zagonetne osobe oni se rijet­ ko pojavljuju.). Alkemija gubi svoju vjerodos­ tojnost pred novonastalom kemijom.) prima na praškom dvoru najug­ lednije pristaše svojeg vremena koje postavlja u "zlatnu uličicu" u srce češke pri­ jestolnice. Roger Bacon (1214.-1612. ali pozivaju se isto tako i na svakojake rukopise. služe se pseudonimima poput tajan­ stvenoga Fulcanellija.). pergamenata.-1727. Danas su pristaše alkemije tek šačica ljudi. Naslijedili su općenito svoje znanje od učitelja alkemičara ko­ ji ih je školovao ili vodio. Tek od 12. Šaptači su vješti zanatlije koji iza svojih peći miješaju sve vrste proizvoda. Nepokolebljivi u svojem znanju. posebno u alkemiji.-1541. i kovine i biljke u nadi da će dobiti zlato. "Slavni švicarski liječnik" isticao se na svim područjima.

Kad se oni utove (. kad soba ne bi imala kameni pod. Pokret rosenkreuzera nadah­ njuje se tom teurgijskom koncepcijom praveći od svojega mitskog utemeljite­ lja Chistriana Rosenkreutza alkemičara bliskog Kristovu liku... Tajna inicijacijska društva 92 .Veliko djelo alkemičara zatim postupati u četiri faze: učiniti materiju tekućom. skida se s vatre. (. a zatim odijeliti i očistiti svaki RECEPT ZA PROIZVODNJU ZLATA njemački monah iz 7. hrani ih se. Ovaj alkemijski manuskript iz renesanse opisuje spajanje crvenog sumpora i zelene žive što je ključna faza u Velikom djelu koje simbolizira okrunjeni hermafrodit. oni bi upali u zemlju. Tu stavlja­ ju dva stara pijetla od 12 i 15 godina i daju im dosta hrane. Zatim se pijetli maknu i stave se žabe da sjede na jajima.. tu se sa svake strane stavlja je­ dan sloj tog pripravka i zatim se sve stavi na vatru. Kad se to zagrije do bi­ jelog usijanja.. Elementi se kuhaju u posebnoj posudi u obliku lopte koja se zove "filozofsko jaje". To je nuž­ no potrebna faza na putu još većeg projekta: građenje sebe." U SVOJEM DJELU RAZNA UMIJEĆA od elemenata materije.. stoljeća Teofil govori o originalnoj metodi proizvodnje zlata. oni tu stavljaju piliće začepljujući grliće poklopcima od bakra i zakapaju ih u zemlju. Njihove mistične koncepcije utjecale su na druga društva kao što je slobodno zi­ darstvo čiji se inicijacijski obred smatra sličnim alkemijskom očišćenju. omogućujući da se veže sa stvaralačkim načelom. velike zapremnine koje su izbušene sa svih strana i čiji su grlići stegnuti. Kako bi se to spriječilo. Filozofska potra­ ga istodobno kad je izvršena u radionici postaje metaforom unutarnje potrage. Suprotna načela koja simboliziraju sumpor i živu. .). jamstvom jedin­ stva stvari. Nakon toga dižu pok­ lopce i pale vatru sve dok životinje unutra ne budu potpuno spaljene. Kad se to ohladi.. Među­ tim za neke alkemičare Veliko djelo ide još dalje.kruhom.. gasi i pere u istom pripravku: to se ponav­ lja sve dok pripravak ne izgrize bakar s jedne do druge strane i poprimi te­ žinu i boju zlata. Pilići se hrane šest mjeseci finom zemljom koja pro­ dire kroz rupe. dodaju trećinu krvi riđeg muškarca: ta osušena krv pretvo­ rit će se u prah. Tako je alkemičar stručnjak koji osim hermetičnih znanja mora ovla­ dati i složenim tehnikama. Ali malo je prista­ ša dosegnulo to stanje u kojem čovjek sudjeluje u božanstvu. i koja su ujedinjena u muško i u žensko tu se skupljaju da bi iznjedrili kamen mu­ draca. oni koji ih uzgajaju imaju okrugle posude od bronce.. "Alkemičari imaju pod zemljom sobu čiji su svi dijelovi od kamena s dva malena prozora. do alkemijske mistike Za pristaše alkemija se ne svodi na jed­ nostavno preobrazbu kovina. ostaviti suvišnu vo­ du da se ispari kako bi se dobio žitak proizvod. napokon ujedi­ niti te čiste duhove kako bi se oblikovao kamen mudraca. Iz jaja se izlegnu muški pilići kao mladunčad kokica kojima nakon sedam dana narastu zmijski repovi. oni se pare i nesu jaja. oni se povlače i pomno drobe. tako uska da se jedva nešto vidi kroz njih. To znači kako najnapredniji alkemičari traže da se pretvore u sebe same.) Uzimaju se veoma tanki noževi od veoma čistog crvenog bakra.

a politička moć poput Crkve uvijek se čuvala bratovštine koja je jedno od najstarijih inicijacijskih društava na zapadu.. mon­ teri centralnog grijanja. Ezote­ rične tajne koja je prethodila gradnji katedrala nedvojbeno nikada ni nije bi­ lo i kalfe ne prave od toga misterij. Prisutni danas . Iako čine gotovo aristo­ kratsku elitu umjetničkih zanimanja. obnova baklje na Kipu slobode. sudjelovali su u gradnji podzemne že­ ljeznice u Caracasu i probijanju tunela ispod La Manchea.po prirodi stvari . ali is­ to tako i drugdje u svijetu . pekari. Čini se da se ni jedno prestižno gradilište ne može os­ tvariti bez njih. koji su sami nasljednici još starijih znanja što se ljubomorno čuvaju.nikada otkriti. fasaderi. njihov je ugled to veći što je obavijen velom misterija.. 93 Tajna inicijacijska društva . kolari. Kažu kako su djetići čuvari tajni tih radnika kršćanstva. UGUJE IM SE KONSTRUKCIJA eif- felova tornja.u Francuskoj. Jer njihova najnovija ostvarenja odjek su velikog djela gradi­ telja katedrala tijekom stoljeća. ali intimnija tajna koja se odnosi na njihov osobni angažman u sklopu bratstva koja stavlja u prvi plan ljubav za dobro obavljen posao i o čemu svje­ doči njihovo profesionalno znanje neće se . oko 20 000 osoba okupljenih u tri velike obitelji kalfinstva ne propuštaju oživjeti legendu..Tajna lijepog djela kalfa Legenda je od njih učinila nasljednike graditelja katedrala.. vodoinstalateri. čak iako im se katkad sviđa da ljudi u to vje­ ruju. skela za vrh tornja opatije Mont-Saint-Michela i temelji piramide Louvrea. Jedan hram i tri utemeljitelja Svoj temeljni mit kalfe crpe iz Staroga zavjeta podsjećajući na gradnju Hrama namije- Otac Soubise je kao zaštitnik tesarskih djetića s kraljem Salomonom i majstorom Jacquesom jedan od trojice važnijih likova iz Kalfinskih zadaća. staklari ili kožari.u više od šest tisuća poduzeća i raspoređeni me­ du tako različitim zanimanjima kao što su tesari.

Tijekom putovanja jedna ih svađa razdvoji pa nastaju dvije grane kalfa: dok majstor Jacques postaje zaštinikom kamenorezaca. Zajedničke simbole kao što su šestar i kutomjer iz operativne su tradicije prvi preuzeli slobodni zidari. Povezuju ga obično s likom Hirama. ipak je jasno da su neki djetići bili i slobodni zidari. S jedne strane. Salomon je imao i sedam­ deset tisuća nosača tereta. koja se proširila.. No u stvarnosti najvažnija od njih nastala su prije. dok masoni okupljaju osobe svih profesija. otac Soubise postaje za­ štitnikom tesara. Iako nisu potvrđene institucionalne veze. stoljeća. obredu koji datira iz 19. to je ponajprije udruga fizičkih radnika.) Hiram je bio nad svim kulučarima. nego djetiće smatrati praktičnim i konkretnim štitom za masonstvo ko­ je se smatra intelektualnijim i duhovnijim.njenog čuvanju kovčega saveza. postaje zaštitnik kamenorezaca i tesara. čini se da je sada utvrđeno kako je mit o Hiramu najprije bio razrađen u ložama. Hiramove djetiće koji nakon izgradnje Hrama odlaze iz Jeruzalema u Francu­ sku. graditeljem hrama kojeg su ubili opaki djetići želeći se domoći njegovih tajni.. Tako Salomon u Zadaći slobode. To je na primjer slučaj s Agricolom Perdiguierom. Tradicije djetića razli­ kuju se po značenju koje daju ovom ili onom liku zaštitnika. a zatim je ušao u tradiciju kalfa. onaj Zadaće. jednim od velikih re­ formatora djetića. "Tada diže kralj Salomon kulučare iz svega Izraela (. On od njih čini graditelje. Drugi obred. Ništa ne bi bilo više pogre­ šno. dok prve masonske lože nastaju tek u 18. osamdeset tisuća kamenorezaca u gori. SIMBOLA DJETIĆA I knjige o kraljevima znači za kalfe mitsko krštenje koje smješta njihovu inicijacijsku tradiciju duboko u judeo-kršćansko naslijeđe i pokazuje njihov ideal: tri stupnja zanatlija .rade brinući se maksimalno za savršenstvo pri stvara­ nju remek-djela. stoljeću.šegrti. a da nisu ni u kakvoj posebnoj vezi s udrugama graditeljskih zanata. ka­ menoresci i majstori . njih je bilo tri tisuće i tri stotine. kalfe su mnogo stariji jer datiraju od srednjega vijeka. nuje dva lika: majstora Jacquesa i oca Soubisea. B LIZINA MITOVA. ne računa­ jući glavara službeničkih koji su uprav­ ljali poslovima. Tajna inicijacijska društva 94 . S druge strane. Danas različite obitelji kalfa zauzimaju različita sta­ jališta u odnosu na slobodno zidar­ stvo koja sežu od blagonaklonosti do nepovjerenja." Ovaj citat iz Prve DJETIĆI I SLOBODNO ZIDARSTVO slobodnih zidara pobudili su ideju. takoreći blizanci. a upravljali su narodom zapo­ slenim na radovima. kako su ta dva inicijacijska društva bliska. Na­ protiv. vred­ U kalfinskoj mašti gradnja katedrala smatra se jednim od temeljnih gradilišta reda.

Osim toga bilo im je gotovo nemoguće dobiti naslov majsto­ ra koji je omogućavao da se osamostale. To su pravi preteče sindikata kojima je cilj ne samo skrb za materijalne potrebe rad­ nika. obično su bili loše plaćeni. stoljeću na tragu veli­ kih gradilišta gradskih zdanja. i 15. kako ih tada zovu. če­ sto i zlostavljani. označavajući time svoje bratstvo . Djetići i graditelji katedrala Majstora Jacquesa koji se povukao u samostan Sainte-Baume ubijaju Soubiseovi učenici nakon nekoliko godina. U jednoj varijanti majstor Jacques nije bio nitko drugi nego Jacques de Molay. zadaće. Odbijajući naslov "majstora". apa­ nažu cehova koje kritiziraju ti zanatlije zadržavaju samo naslov compagnon. Još danas je provansalski samostan mje­ sto hodočašća za sve Djetiće zadaće.po­ jam koji doslovno znači "onaj koji dijeli kruh" . utvrda ispred katedrala. čuvara nacrta Hrama. tesare i bravare. u zatvorenom i strogom svijetu cehova samo su najbogatiji mogli biti primljeni u taj visoki rang. Od oca Soubisea legenda je učinila be­ nediktinskoga svećenika. Do tada sudbina rad­ nika nije baš bila zavidna: ugnjetavani od gazde.Ponašanje Djetića zadaće koji se prepoznaju po karakterističnoj odjeći: uz crno odijelo nose cilindar i štap urešen vrpcama. Kao reakcija na to stanje formiraju se na marginama službenih struktura za­ natski cehovi. 95 Tajna inicijacijska društva . Ovi novi cehovi okupljaju tri zanima­ nja: kamenoresce. posljednji veliki meštar templara koji su se obratili kalfama kako bi podigli Danas se čini kako je potvrđeno da su djetići srednjovjekovna tvorevina koja se javlja u 14. njhove snažne tvrđave u Svetoj Zemlji. dajući im redovit i čestit posao.i privrženost načinu života za­ jednice koji će ih uskoro karakterizirati.

. on. Nakon nekoliko godina tijekom obreda Ovaj akvarel zazivajući "slavu graditelja svijeta" (ALAGDADL'U) slavi primanje novoga djetića koji se sada zove "Périgord ključ srdaca". Za to je tre­ bao ostvariti svoje "remek-djelo". pri­ manje i završetak. dva glavna su šestar i kutomjer. jedin­ stveno djelo koje sažimlje i ilustrira njegovo vladanje umijećem. kapitalni je trenutak inicijaci­ je: kandidat se poziva tamo da simbo­ lički umre kako bi se ponovno rodio kao djetić. Zatim ga zagr­ le iskusni djetići koji mu povjeravaju vrpcu u boji njegova ceha i štap. Prijamna ceremonija. ljubav za dobro obavljen posao i krea­ Tajna inicijacijska društva 96 . postaje pristupnik. da­ kle. Zatim se krsti i prima svoje kalfinsko ime: "Périgord odano srce".. Sada može prenositi svoje znanje kako bi se održao neprekinuti lanac djetića. zanatlija se okreće pre­ ma svijetu. Od kandidata do svršenog djetića Djetići imaju inicijacijsko društvo čija se neizreciva tajna temelji kod svakog od članova na njegovu vlastitom struč­ nom i duhovnom putu. Za njega počinje dugo putovanje po Francuskoj. tivna iskra predstavljaju sve to i još više. pozivi da učini reda u vlastitu duhu ili podsjećanje na divovsko djelo koje je ostalo nezavršeno. Napokon treći stupanj. "Avignonac vrlina". koju katkad zovu "penjanje u sobu". Danas se od njega traži da jednostavno potvrdi svoj moralni angažman. "Vjernost Chartresa". Intimniji simboli usko su povezani s trima ceremonijama: prihvaćanje. Rođeno je kalfinstvo.Tajna lijepog djela kalfa 96 nego i da ih obrazuju i stručno i moral­ no. U izvornim obredima predlagalo mu se da izradi lažni novac tj. Nakon pokus­ nog razdoblja od više mjeseci onaj tko im se želi pridružiti pušta se na ceremo­ niju koja se naziva "usvajanje". da zaniječe svoju vjeru kako bi dokazao svoju vrlinu. Ova dva li­ ka. označavaju potragu za smislom koja će zaintrigirati mlado­ ga šegrta na putovima Tour de Francea. "završetak" produljuje inicijacijski put: kad postane "završeni djetić". U potrazi za uomo universale Od svih simbola koje djetić susreće tije­ kom putovanja. Tijekom prve kandi­ dat dobiva tkaninu na kojoj su tiskani labirint i babilonski toranj. na kraju kojeg će onaj tko pokaže svoje umijeće i visoke moralne vrline biti "primljen djetić". tijekom koje se stavlja na kušnju. Moralna ispravnost i mjera.

isprva blagonaklona. oni bi se potapšali. . proganjani ili podi­ jeljeni u antagonističke tabore morali znati prepoznati ili komunicirati. Dru­ gi su obredi u vezi sa strogim pravilom koje upravlja životom djetića i zove se "ponašanje". Zatim ga. svetogr­ đem i praznovjerjem". Osim toga kad jedan od njih umre. U istom duhu djetići su se služili tajnim jezikom koji zovu "jaukanje". stoljeću suprotstavljaju se dva ve­ lika obreda: onaj Zadaće povezan s ka­ tolicizmom i onaj otvoreniji. tapšanje bi se završilo razm­ jenom čutura. Na taj su se način predstavili jedan drugomu dogovorenim obrednim kretnja­ ma i dijalozima. Ako su dvojica muškaraca pripadali istom obre­ du. a da ih drugi ne razumiju.Tajna lijepog djela kalfa primanja novom se djetiću prikazuju drugi simboli. zadaće koje ocjenjuju nepobožnima. teološki fakultet Pariš­ koga sveučilišta službeno osuđuje kal­ finstvo i njegova "društva tzv. Zbog toga je bez poteškoća nadživjelo Francusku revoluciju. prije nego što ga izbace udarcima nogu. a "slobodni članovi" prilaze reformaciji. ukida Nantski edikt čime se još jednom naglašavaju razdor i napetosti između katoličkih i hugenotskih kalfa. pljuskaju svi članovi skupa. iako je Chapelierov zakon iz 1791. Neki obredi postoje još i danas. Posebno su se prakticirali na pogrebnim svečanostima. Završenom dje­ tiću povjerava se novi simbol: peterokut u koji je ucrtan čovjek ka­ ko drži kutomjer i šestar. Napokon 1655. Osuđeno kalfinstvo Od samih početaka ili gotovo od samih početaka kalfinstvo se razjedinjavalo i istodobno pobuđivalo razne sumnje. stoljeću vjerski ratovi ne štede brat­ stvo koje se dijeli na dva ogranka: "neza­ sitni" pod dvostrukom zaštitom majstora Jacquesa i oca Subisea ostaju vjerni Ri­ mu. U sljedećem stoljeću Luj XIV. To je posebno bio slučaj za vrijeme putovanja Francus­ kom. Po­ zovu ga na gozbu gdje svi osim njega piju proklinjući kradljivce. Prema cehu kojem pripada zanatlija. članovi cehova. službeno zabranjivao sve profesionalne udruge. o grobu i katedrali. jaukanje i lanac saveza Mnogi obredi koji na­ glašavaju život djetića naslijeđeni su od bivših običaja iz razdoblja kada su se Vrijeme kriza U 19. Kazna izaziva obrnuti učinak od očekivanoga: kalfin­ stvo još više štiti tajnu svojih obreda. la­ nac se prekida kako bi se pokazalo da nedo­ staje jedna karika. To je po­ sebno slučaj s "lan­ cem saveza" koji se prak­ ticirao za vrijeme proslave za­ štitnika ili na gozbi. Kada bi se dvojica djetića sreli na ulici. u kojem nalazimo slobodne mislioce i slobodne zidare. o hramu. dok njegov ugled izvrsnosti ne prestaje privlačiti mlade zanatlije kojih ima sve više. Osim to­ ga Crkva. Tako se "ponašanje Grenoblea" primjenjuje kada neki djetić nešto ukrade. Tapšanje. Ta alegori­ ja označava uomo universalis — zavr­ šena čovjeka koji na­ stoji postati potpuni djetić. ovi se amblemi različito tumače: no nema dvojbe da ovaj put predstavljaju dovršene spome­ nike koji podsjećaju na remek-djelo kandidata i pozivaju ga da razmišlja o pro­ laznosti života. Svatko prekriži ruke kako bi uhvatio ruku svojega susjeda. Sa­ stojao se u tome da se izobliči izgovor riječi na način koji samo oni razumiju. ubrzo postaje neprijateljski raspoložena pre­ ma tim bratovštinama koje se ujedinju­ ju skrivene od očiju javnosti kako bi prakticirale inicijacijske ceremonije. To ideološko Kalfe nisu izgubili ništa od svojeg prestiža. Taj la­ nac simbolizira savez djeti­ ća koje samo smrt može prekinuti. Radi se o piramidi. Uvijek im se povjeravaju najuglednija gradilišta poput restauracije arkandela na Mont Saint-Michelu. Zadaće slobode. U 16.

jer nastava je ponajprije usmena. kalfinstvu je prijetilo da bude raspušteno po zakonu od 13. Valja reći da je u to vrijeme kalfmstvo u krizi. katkad silovite kada bi "vuk" (kamenorezac iz Zadaća slobode) susreo "vukodlaka" (kamenoresca iz Zadaće). Još danas je Tour de France kalfinska posebnost. krovopokrivača. U taj kontekst smješten je lik Agricola Perdiguiera (1805. Društvo putuju­ ćih djetića. To je bila česta paksa na putu Tour de Francea. slobodni zidar. U danima nakon dolaska putnik ima dužnost naći posao kako bi ostao u kontaktu s poslom. sastoji se od niza postaja ili etapa u različitim francuskim gradovima gdje se kandi­ dat usavršava u nekoj tehnici. To je fleksibilna organizacija. nastala Radnička udruga Kalfa zadaće Tour de France. Tako je 1941. Perdiguier zvan "Avignonac Krepost" je stolarski djetić Zadaće slobode. mladi čovjek stanuje u kalfinskim konačištima. Republikanac. Između tradicija i moderne Danas su kalfe podijeljeni u tri obitelji. Inicijacijsko putovanje u pravom smislu (in itium znači "na putu"). u životu kalfa je putovanje Francuskom. fasadera Tour de France.razmimoilaženje često je eskaliralo u tučnjave. koja zna trajati više godina. a sindikalni pokret koji nastaje distancira se od organizacije ko­ ju smatra previše pomirljivom u odno­ su na poslodavce. vo­ TOUR DE FRANCE U opatijskoj crkvi Saint-Gilles (Gard) kalfe su na zavojite stube urezali svoj "potpis". doinstalatera.-1875. Dani rada nadopunjuju se učenjem koje se organizira u "odma­ ralištu". Najstarija je Kalfinska unija kalfa Tour de France ujedinjenih zadaća utemelje­ na 1889. Posljednja obitelj utemeljena 1952. Na toj turneji. prilagodili modernom svijetu. je Kalfinski savez gra­ diteljskih zanimanja. Društvo djetića zidara i kamenorezaca zadaća Tour de France. tzv. Poslije rata su je potvrdile vlade Republike. prvi su put u povijesti primili u svoje redove tri mlade žene "kalfice". iako čuvaju stoljetne tradicije. Društvo kalfa i pridruženih stolara i bravara Zadaće slobode te napokon društvo kalfa sobo­ slikara. Na isti način kao i slobodnom zi­ darstvu. Taj se put obično obavlja u smjeru kazaljke na satu. Udruga veoma privržena tradiciji prak­ ticira samo obrede majstora Jacquesa i oca Subisea. U prosincu 2004. Okup­ lja pet društava: Društvo kalfa stolara zadaća Tour de France. Javlja se in­ dustrijski svijet koji sve više marginali­ zira zanatstvo. dvorani za kalfe. Svi su se oni. Svaki put pri­ ma ga žena koja je odgovorna za nje­ ga i koju zovu "majka". kolovoza 1940.). Tako su nakon duge rasprave koja će potrajati više od tri godine kalfe prestali biti isključivo muško društvo. a danas tvori najvažni­ ji ogranak kalfmstva. limara. Tour de France. No ipak ga je potvrdio maršal Pétain osobno. J EDAN OD TEMELJNIH TRENUTAKA Tajna inicijacijska društva 98 . što jamči tajnost prijenosa. koji je zabranjivao tajna društva. nego i u obavljanju obreda i običaja kal­ fmstva. prijatelj Georgea Sanda postao je neumorni zagovornik pomi­ renja između različitih ogranaka kalfinstva u nadi da će okupiti sve zadaće iako se njegov san nikada nije ostvario. ne samo u obavljanju svojega zanata. nasljednica ideja Perdigui­ era koja okuplja razne zanate od kojih je svaki sačuvao vlastite obrede. staklara zadaće Tour de France. Svo­ jom aurom i svojim vizionarskim dje­ lom Perdiguier ostaje istaknuta ličnost kalfmskoga svijeta. Druga je nastala tijekom Dru­ goga svjetskog rata u Vichyijevskoj vladi.

žestokih boraca za moralnu i duhovnu reformu.) i napokon Ke­ mijsko vjenčanje Chris­ tiana Rosenkreutza (1616. OTKRAJ 1610. zahvaljujući radovima obnove braća Ruže i Križa iskopali su grobnicu u kojoj su otkrili grob svojega utemeljitelja na kojem se nalazio proročki zapis: "Otvorit ću se za sto dvadeset godina".. stoljeća. vrhun­ sku disciplinu koja mu je priskrbila bogatstvo i dobro zdravlje. U tekstovima se kaže da se Christian obogaćen tim znanjem vratio u Njemačku gdje je ute­ meljio bratstvo koje se sastojalo od pobožnih i visoko moralnih ljudi. me­ dicinu i posebno alkemiju. Svi su se zakleli na vjernost prema šest načela: da će se bavi­ ti liječenjem bolesnika besplatno. i nakon samostan­ skog školovanja proputovao svijet od Arabije do Svete Zemlje. Christian se navodno rodio u Njemač­ koj 1378. Nje­ gova iznimna dugovječnost ob­ jašnjavala se alkemičarskim talen­ tima. Pou­ čavao ih je tajnama alkemije i poslao ih u svijet da svoje izvanredne talente stave u službu ljudi i Boga." kao biljegom i lozinkom. studirajući fiziku. da će se jedanput na godinu nalaziti u kući Duha Svetoga. Uspjeh njihove mistifikacije potaknut će dolazak jednog od najvažnijih suvremenih ezoteričnih pokreta. Confessio Fraternitati s (1615. školovati oso­ bu koja će biti sposobna naslijediti ih. stoljeću iz mašte skupine njemačkih studenata.Fa­ ma Fraternitatis (1614. da će se prilagoditi mjesnim običaji­ ma kako ne bi privlačili pozor­ nost na sebe. čuvati tajnu o svojoj bratovštini jed­ no stoljeće.). njemačkom prebivalištu što ga je ute­ meljio Christian vrativši se s istoka. 99 Tajna inicijacijska društva . služiti se inicijalima "R. u sto šestoj godini i bio pokopan u svojem bo­ ravištu na tajnom mjestu. GODINE NEOBIČNA je glasina kolala Svetim Rim­ skim Carstvom Njemačkoga Naroda i zapalila duhove: doći će vrijeme Ruže i Križa. i napokon. 1604. prolazeći Jemenom i Marokom. Predosjećaj pokopa Christian je navodno um­ ro 1484.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Pokret Ruže i Križa nastao je u 17. C. Nekoliko godi­ na prije pojavljivanje triju anonimnih djelca . Prema djelu Fama fraternitatis tek poslije sto dvadeset godina. utemeljitelja istoimene bratovštine početkom 15.) otkrilo je svije­ tu lik stanovitog Chris­ tiana Rosenkreutza. Ondje su pronašli nedirnuto Christianovo tijelo Johann Valentin Andrea stvorio je na početku rosenkreuzerske mistifikacije mit duge i plodne budućnosti čiji ga je uspjeh nadživio. vrije­ me "univerzalne reformacije" što će ga donijeti društvo dr­ žano u tajnosti već više od dva stoljeća.

U tom kontekstu odjekuje apel Ruže i Križa. To su otkriće njegovi učenici tumačili kao znak: činilo im se da je do­ šlo vrijeme da objave svijetu postojanje svojega bratstva. alke­ mijskim tekstovima.-1648. noseći sa sobom nadu u obnovu. Danas se čini da su ti tekstovi rezultat mistifikacije čiji je glavni inicijator bio mla­ di student teologije iz Württemberga. osvaja novi pristup religije koji vred­ nuje duhovnost bližu Bogu. Inicirani mora izabrati između plodova života slijeva i plodova smrti zdesna.). P OČETAK 17. Tajna inicijacijska društva 100 . Tridesetogodiš­ nji rat (1618. NEMIR OKO 1610. Intelektualno vrenje obilježeno imenima Galilea. STOLJEĆA JE ZAMRŠENO Rosenkreuzerski prikaz biblijskoga stabla spoznaje dobra i zla. Pričalo se čak da je car Rudolf II Habsburški (1576. Tada su navodno napi­ sali i objavili Fama fraternitatis. U tom razdoblju obilježenom pesimiz­ mom ponovno izbija oduševljenje ezoterijom i hermetizmom. ti tekstovi pobuđu­ ju svakojaku znatiželju i izazivaju lavi­ nu publikacija od kojih vrlo mali broj dvoji u postojanje Ruže i Križa.) gorljivo prakticira. GODINE razdoblje. Njemačku je jedno stoljeće poslije Luthera ponov­ no zapuhnuo vjetar reformacije. kojima objav­ ljuju da će svatko "tko bude gajio prema njima ozbiljnost i srdačnost imati koristi za svoje dobro. nakon koje su slijedila djela Confessio i Kemijsko vjenčanje kako bi uza se vezali najzasluž­ nije vjernike svojega doba. Podvala Johanna Valentina Andreäe Otkad su objavljeni. Velike du­ hove toga doba željne odgovora u svi­ jetu koji im se čini veoma zagonetnim. Keplera i Descartesa razvija se u klimi nasilja koje obuzima Europu u punoj vjerskoj i moralnoj krizi. za svoje tijelo i za svoju dušu".Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa okruženo neobičnim predmetima. Tako se ostvaruju otkrića sadržana u rosenkreuzerskim spisima.1612. vjernom reproduk­ cijom kozmosa i rukopisom u kojem ga se predstavlja kao sjeme zakopano u Isu­ sovo srce. Inkvizicija uvećava broj suđenja vješticama dok se sprema sukob bez presedana. alkemija privlači više no ikad.

U tom smislu nedvojbeno je najznakovitiji tekst Kemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreutza. Početkom 20-ih godina 17.. Fama i Confessio. Ovaj medaljon iz rukopisa iz 18. Reciklira­ jući tradicije drevnoga Egipta. Gleda­ jući tako. Odrastavši za nekoliko trenutaka. Andrea je disciplini preuzetoj iz poganstva dao kršćansku koheren­ tnost. Za razliku od spisa Fama i Confessio to je svojevrsna alegorijska priča u kojoj anđeo poziva Christiana na kraljevski pir. inicijacijsko putova­ nje i kršćanski misticizam. Christian i njegovi drugovi dobivaju zlatno runo te postaju vitezovi zlatno­ ga kamena. Njego­ va se krv skuplja kako bi se rodio feniks. nalik onoj koja je iznjedrila protestantizam u prethodnom stoljeću i za koju se činilo da se guši. Kemijsko vjenčanje Pravi rosenkreuzeri fasciniraju jednako koliko i plaše zato što se služe alkemijom. mit o Ruži i Križu se pokrenuo. ali bo­ jeći se za svoju karijeru. čim se pretvorio u prah. sred­ njovjekovne gnoze i posebno radove švicarskog alkemičara Paracelsusa.). Napisao ju je Andrea koji je u to doba imao samo se­ damnaest godina. ružu i križ. u to vrijeme modernom discipli­ nom koja lako poprima biljeg hereze.-1654. koji se. Druga dva spisa. žestoko je to opovrgavao i tek je potkraj života priz­ nao. rezultat su rada skupine luteranskih pri­ jatelja koje danas nazivaju "tubingenški krug".. Ona obiluje aluzija­ ma na ezoterizam i hermetizam koji su od renesanse veoma u modi. Tijesto se stavilo u dva kalupa iz kojih se rodio prinčevski par. preob­ razio u meko tijesto. Nakon niza kušnji pu­ štaju ga u društvo nekolicine drugih ljudi na pripreme alkemijskog vjenča­ nja. a zatim i sam doživi isto. a u kojem je Andrea bio veoma aktivan. Christian dolazi u dvorac smješten na vrhu brda ukrasivši se s četiri ruže. U njihovoj prisutnosti trima kra­ ljevskim parovima krvnik odrubljuje glavu. stoljeća prikazuje glavne rosenkreuzerske simbole: feniksa.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Johann Valentin Andrea (1586. U to je vrijeme bio osumnjičen da je on autor dijela Kemijskog vjenčanja. kralj i kraljica sjedi­ njuju se sedmoga dana pustolovine. zvijezdu. cijela stavljena u Božju službu. kojeg oživljava duh suverena koji­ ma su odrubljene glave. No nitko nije predvidio takav zanos. Tako utemeljuje humanisti­ čki nauk Ruže i Križa o mogućoj obnovi svijeta prema Isusovoj poruci koju prepoznaje u najvi­ šem stupnju Velikog alkemijskog djela. to jest krajnje poznavanje prirode. U nemirnom svijetu rosenkreuzerska sinteza pokušava ob­ noviti sklad oko zajednice ljudi odlu­ čnih da mudro rade za opće dobro. Svi ti mladi ljudi dijelili su iste nade u "univerzalnu reformaciju". stolje­ ća njihova prijevara otima se kontroli. Utjecaji i stapanja U priči Kemijsko vjenčanje u isti je mah sadržana alkemija. Filozofija Ruže i Križa pro­ povijeda kako se treba popraviti u okrilju kršćanske riječi da bi se mogao preobraziti svijet. 101 Tajna inicijacijska društva . alkemija je. što je aluzija na aikemičar­ ski kamen mudraca i simbol Krista.

-1626. na para­ doksalan način omogućuje idejama Ruže i Križa da opstanu. N A RUBU GLAVNIH ROSENKREUZER- Pregača masonskoga stupnja Ruže i Križa koji je pripadao Josephu de Maistreu (1753.obnavlja ezoterično znanje reda koje više nije bilo toliko traženo. slobodnog zidarstva. teozofa i ute­ meljitelja Zlatne zore Williama Winna Westcotta. Njegov zemljak i suvreme­ nik Francis Bacon (1561. ne zaboravljajući uvesti neizbježne tem­ plare da interveniraju. Rosenkreuzerske ideje šire se dakle iz Njema­ čke prema Francuskoj. zavladali su oduševljenje i strah jer tajanstveni ogla­ NEIZBJEŽNI TEMPLARI skih organizacija mnogobroj­ na društva s povjerljivom publikom recikliraju s više ili manje sreće povi­ jesnu baštinu i kojekakve legende. on žesto­ ko podupire ideju da bratstvo uistinu postoji i brani ga od optužbi za vrača­ nje ili savez s vragom koje se podižu protiv njega. Europu zapljuskuje pravi rosenkreuzerski val: rosenkreuzerske ideje se sučeljavaju. napadaju. Mnogi su smatrali da je humanistička. Ruža i križ na počecima slobodnoga zidarstva? Mitsko rosenkreuzersko bratstvo iznje­ drilo je doista istinska ostvarenja. Zaljubljen u alkemiju. utemeljili su 1316. U 18. Neki medu nji­ ma.).Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Mistifikacija poprima izraz Izvanredan uspjeh tih tekstova obašnjava se posebno time što su znali iskrista­ lizirati očekivanja ljudi uznemirenih zbog budućnosti.-1821. dok cvjetaju masonske lože. stoljeću rođenje jednoga drugog bratstva. Dakle. stolje­ ća stavlja na vrh svojih sedam stup­ njeva onaj "viteza Ruže i Križa". refor­ matorska i kršćanska poruka Ruže i Križa u početku nadahnjivala spekula­ tivno zidarstvo. Prvi je bio stano­ viti Gaston de la Pierre Phoebus. Tajna inicijacijska društva 102 .-1637. Zato ga velik broj slobodnih zidara nastoji uključiti u svoje obrede. u Škotskoj Bratstvo starije braće Ruže i Križa namijenjeno tomu da u najvećoj tajnosti . Najuvjereniji propovijedaju potrebnu reformu i podsjećaju na obećanje ču­ desnih sila koje čuvaju Christianovi učenici. filozofsko nasli­ jeđe Johanna Valentina Andreäe ostaje živo. smatran u svoje doba kao nec si potvrđuju da "izaslanici nevidljivog kolegija Braće Ruže i Križa borave vid­ ljivo i nevidljivo u tom gradu zahvalju­ jući milosti Višnjega". Tako francuski kult utemeljen u drugoj polovici 18. Glavni masonski obredi imaju stupanj "viteza Ruže i Križa". U tom je razdoblju Descartes prolazeći Njemačkom do te mjere zaintrigiran tim svađama da se želi susresti s članovima bratstva. koji su navodno izbjegli progone. Znanstvenik Robert Fludd (1574. godine vratio u Pariz.istina je da su pravi autori svi bili luterani . Protivnici ustraju na antipapinskom fonu proglasa . ali uzalud. antropozofa Rudolpha Steinera i neizbježnoga "maga" Aleistara Crowleyja.što je samo po sebi razumljivo .i pred­ bacuju rosenkreuzerima da se bave vra­ čanjem. brane. Među njegovim nasljednicima bile su osobe poznate u svijetu ezoterizma poput Eliphasa Lévija. I kad se Descartes 1623.) s duga bo­ ravka u njemačkoj zemlji donosi u En­ glesku elemente rosenkreuzerskoga nauka. Njegov obred. Na čelu Starije braće Ruže i Križa nije ni manje ni više nego Imperator.) nadah­ njuje se rosenkreuzerskom tradicijom pišući glasovito djelo Nova Atlantida.

stoljeće) povezuje križ i ružu koja svoj nektar daje pčelama. Malo poslije Stari i pri­ hvaćeni škotski obred daje svojem 18.-1800. dvojica ambicioznih berlinskih slobod­ nih zidara. Alkemijska potraga i iskrena obmana Nedostajalo je ipak autentičnih rosenkreuzera prije nego što je 1710. Goethe će taj simbol preuzeti u svojoj pjesmi "Tajne". neki čo­ vjek podrijetlom iz Šleske po imenu Samuel Richter. to se posebno odnosi na red templarske Stroge opser­ vacije. odnosno daje duhovnu hranu čovječanstvu.) stvaraju novo bratstvo: zlatnu Ružu i Križ staro­ ga sustava. To društvo nailazi na velik uspjeh kod njemačkih plemića iako ga njegov politički konzervatizam udaljava od izvornoga rosenkreuzerskog du­ ha. pela. podsjeća na ezoteričnu alkemijsku rosenkreuzersku poruku s početaka: u masonskom hramu nalaze se križ identičan onom Kris­ tovu. ili neke lyonske obrede koje prilagodava Jean-Baptiste Willermoz oko stupnja velikog meštra crnoga krila Ruže i Križa. Znak toga stupnja predstavlja ta­ kođer križ i ružu. Tvrdeći da potječe od naj­ starije antike. Ono svojim članovima daje zvučne naslove i obećava im nevjero­ jatna otkrića u vezi s pretvorbom kovi- plus ultra zidar­ stva. tajnoga društva čije su ideje bliske rosenkreuzerskoj sintezi.izraz "ruža" često upotrebljava umjesto "ljiljan". No najprihvatljivije tu­ R UŽA SE NE SPOMINJE ČESTO U BIBLIJI. zaštitnika engleskoga konjaništva. ruža i poluotvorena grobnica koja podsjeća na uskrsnuće.— 1803. stupnju u masonskoj piramidi prestižni naslov "vitez Ruže i Križa". mačenje je vjerojatno i najjednostavnije: grb obitelji Andrea predstavljao je križ sv. preuzeo je obiteljski motiv nabijen vjer­ skim reminiscencijama i namijenio mu da slavi novoga reformatora. Oko 1784. vje­ rojatno u čast Luthera čiji su grbovi prikazivali crvenu ružu s križem u sredi­ ni. slobodni zidar Goethe već je nekoliko godina član reda iluminata. Andrije urešen s četiri crvene ruže. stoljeća tražio motiv za svojega junaka. 103 . ovo je društvo ustrojeno na strogo hijerarhijski i separatistički način. utemeljio bratstvo zlatne Ruže i Križa koje se širi velikim njemačkim gradovima. U protestantskoj Nje­ mačkoj dobiva novo značenje jer Luther u svojem prijevodu Biblije . Bischoffswerder (1714. U istom razdoblju mnogo drugih masonskih i viteških obreda podsjeća na naslijede Ruže i Križa. Njegovi članovi su si zadali cilj napraviti kamen mudraca koji će čuvati najviši predstavnici bratstva. Za neke dolazi iz Engleske gdje je ruža. Jurja. Na­ crtao ga je djed Johanna Valentina.) i Woellner (1732.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa TKO JE POVEZAO "RUŽE S KRIŽEM"? a od srednjeg vijeka označava Dje­ vicu Mariju koja se identificira s bijelom ružom bez trnja koje je pocrvenjela od krvi njezina sina. koji se dao nazivati Sincerus Renatus (doslovno "ponovno ro­ den"). Kad je mladi Andrea početkom 17. utemeljene 1751. Vezu između Ruže i Križa i dalje je teško odrediti. simbol vladajuće dinastije. da vuče korijene iz Biblije i antičkih sekti. 1777. Poslije nekoliko desetljeća. ob­ grlila križ sv. a nje­ gov pečat prikazuje sliku feniksa koji se rada iz svojega pe­ Ovaj simbol iz jednog djela Roberta Fluda (13.

zaljubljenike u ezoterizam i dovoljne vjernike da se mogu okoristiti njihovom blagonaklonošću. Žele za sebe pridobiti njemačke kneževe. Woellner postaje državni ministar. ute­ meljio Robert Wentworth Little (1840.) u Londonu. a Bischoffswerder ministar ra­ ta. Društva Ruže i Križa imala su velik uspjeh u anglosaskom svijetu. Spencera Lewisa (1883. U stvarnosti je projekt dvojice osnivača nešto sasvim drugo. Prilagodio se duhu vremena.) koji nekoliko go­ dina poslije toga stupa na prijestolje. dao u obnovu rosenkreuzerske poruke. Anticus mysticusque ordo rosae cruris (AMORC) ili "Stari i mistični red Ruže i Križa" nastao 1909. Societas Rosicruciana in Anglia. Kada su im se ostvarile ambicije. propovijeda veliku vjer­ sku snošljivost i traži pristup božanstvu prakticirajući meditaciju i molitvu. oni otkrivaju svoju obmanu jednostavno objavljujući da raspuštaju svoj red.-1878. stolje­ ća počinje renesansa rosenkreuzerskih društava. koji je 1867.—1939. bliži je ekumenizmu new agea nego početnom luteranstvu. Nikad opovrgnuto oduševljenje Nakon poraza rosenkreuzerskih neovis­ nih pokreta u drugoj polovici 19. AMORC je danas najvažniji rosenkreuzerski pokret.-1797. To je goto­ va stvar kad svečano iniciraju nasljedni­ ka pruske krune Friedricha Wilhelma Drugog (1744. ameri­ čkog liječnika koji se nakon otkrivenja bliskog onom Kemijskog vjenčanja. posebno temi reinkarnacije.). otvorio se orijentalnim utjecajima. pod utjecajem H. neki duhovi reaktivi­ raju tradiciju Ruže i Križa u prilično tradicionalnom smislu. U tom je eklektičkom ponašanju možda poveznica između suvremenoga rosenkreuzerstva i onog o kojem su sanjah Johann Valentin Andrea i njegovi pri­ jatelji.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa na i produljenjem života. Dok je industrijalizacija izmi­ jenila zapadni svijet i činilo se da je razum svemoguć. U istom razdoblju rađaju se i druga bratstva: red Ezoterične Ruže i Križa u Njemačkoj ili kabalistički red Ruže i Križa u Francuskoj. Važniji je Unutrašnjost hrama u New Yorku koji pripada američkom Rosenkreuzerskom društvu. blizak je masonskim krugovima čije obrede prakticira i predlaže da se produbi nje­ gov nauk zahvaljujući dostignućima alkemije. . Godine 1786.

Služeći se mišlju. ne prestaje intrigirati. te križ.. is­ kren. skupova. osvijetljena delta. La Fayette pa čak i Voltaire. Textes et pratiques (18.od građana do članova najvišega plemstva preko sve­ ćenstva . ostavljajući njima samima njihova posebna mišljenja. utemeljitelji upotrebljavaju Vokabular i ANDERSENOVA KONSTITUCIJA Ovi masonski pečati pokazuju veliku raznolikost simbola kojima se služe lože: kutomjer. U IME VELIKE ENGLE- 105 Tajna inicijacijska društva . nego i protestante. običaje starih zidarskih cehova od kojih su najtalentiraniji nekad znali rezati tvrdi kamen koji zovu free stone. "francs-maçons'. zvali su ih freestone masons ili freemasons. iz čega proizlazi da je zidarstvo način da se pomiri iskreno prijateljstvo među osobama koje bez toga nikada ne bi mogle biti među­ sobno prisne.U ložama slobodnog zidarstva Premda neki tu elitističku bratovštinu optužuju za sva zla. BIO JE zabrinut zbog širenja "nekih društava." "Andersenova konstitucija" citirana prema G. Folio 1991.. D 1738. Osim toga. Još je gore što te lože primaju ne samo katoli­ ke. Zbog razloga koje je još teško objasniti. a za neke je prava škola humanizma.-19. stoljeće).). U tom kontekstu ljudi oduševljeni tole­ rancijom osnivaju prostore slobodne riječi otvorene svim vjeroispovijestima. La Franc-Maçonnerie française. šestar. skroman i čestit bez obzira po kakvoj se denominaciji ili posebnoj vjeri razlikuje. Pariz. U stolje­ ću prosvjetiteljstva slobodno zidarstvo nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Choderlos de Lac­ los. prisežući na Bibliju i pod najtežim mukama. Prema njoj čovjek treba biti dobar." Vatikan prvi put osuđuje društvo koje je u Europi u znatnom zamahu. rije­ čima više nego čekićem i dlijetom. "Mason je zbog svojega naslova pri­ siljen pokoravati se moralnom zako­ nu. Nakon godinu dana u Francuskoj Luja XV. smatra primjereni­ jim da ih se prisili samo da slijede reli­ giju po kojoj su svi ljudi suglasni. Osuđuju ateizam.druže ili razgovaraju o raz­ ličitim temama prema neobičnim običajima. više diskretna nego tajna. PAPA KLEMENT XII. služeći se simbolima i hermetičkim jezikom za neinicirane. Gayotu. ona već tri stoljeća. Nastalo je u 17. lju­ di različitih slojeva . ali hvale vjersku slobodu. Danas se. indiskrecija jednog člana bratstva o tajnim sastanci­ ma njegova reda pobudile su sumnje kraljevske vlasti.. pa čak i "muhamedance". G ODINE 1723. nikad neće biti glupi ateist niti nereligiozni slobodoumnik. u tome sudjeluju i istaknute ličnosti koje su često kritične prema društvu svojega doba: Montesquieu. (. novi zidari rađaju ne više operativno nego spekulativno slobodno zidarstvo uteme- Više tolerancija nego vjerska svađa To je bratstvo ipak novo. ključevi i mačevi. ske lože škotski pastor James Anderson sastavlja povelju u kojoj nabraja prava i zadaće svakog masona. Židove. da će nepovredivom tišinom skrivati sve što čine u mraku tajne. koje nazivaju "ložama". O religiji konstitucija pokazuju znatnu toleranciju za to vrijeme.) slobodnih masona u ko­ jima se ljudi svih religija obvezuju. Priča se da se na tim skupovima. sastanaka (. stoljeću u engleskom kraljevstvu opustošenom vjerskim ratovima.. a ako dobro razumije umijeće.

"Ovdje je sve simbol" Slobodno zidarstvo se hvali obiljem simbola koji moraju omogućiti mu­ škarcima i ženama da se razumiju izvan društvenih barijera. Jednoga dana iznenadila su ga trojica kalfa koji su mu htjeli oteti tajne zana­ ta. Tako su kutomjer i šestar posvuda: prvi je pove­ zan s moralnom ispravnošću.Ceremonija inicijacije početkom 19. Zbog njegova su ga otpora ubili. Izradili su inicijacijski put koji vodi od stupnja šegrta do stupnja majstora. dok se drugi odnosi na mjeru koju svaki ma­ son mora imati u svojem ponašanju. Hiram. utemeliiteljski akt suvremenoga slobodnog zidarstva datira iz 1717. ljeno na vrijednostima humanizma. Nezavršen Hram Poput svakog inicijacijskog društva slo­ bodno zidarstvo ima svoju priču o ute­ meljenju: to je legenda o Hiramu koji vodi gradnju Salomonova hrama u Je­ ruzalemu namijenjenog da primi ploče sa zakonima. Da se masonstvo nadahnulo Biblijom. Pristupnik sjedi povezanih očiju spreman da se suoči s kušnjama koje ga čekaju prije nego što "primi svjetlo". od gradi­ telja piramida do graditelja katedrala. Taj operativni alat nadopunjuju lopatica. a njegovo tijelo zakopali. a strop obo­ jen u bijelo podcrtava nedovršenost i potiče svakog masona da radi na sebi samome. Poslije nekoliko godina. kao da je kamen u zgradi ljud­ skog bratstva. Iako je velik broj tih simbola naslijeđen iz kabale ili hermetizma. imao je običaj svakodnevno obilaziti gradilište. Službeno. Na gradilištu su radnici prema svojim kvalifikacijama bili podi­ jeljeni u tri skupine: šegrti. Utemeljitelji modernoga slobodnog zi­ darstva potraživali su nasljedstvo svih masona koji su im prethodili. predlažući alat za moguće poboljšanje sebe samih. stoljeća. Javljaju se i drugi simboli: Tajna inicijacijska društva 106 . 1723. novi red poprima konstituciju koja vrijedi još danas.. to­ lerancije i bratstva. potvrđuju dva stupa koji ukrašavaju ulaz u lože. Oni podsje­ ćaju na Salomonov hram. Otada je Hram ostao nedovršen i smatra se da masoni rade na njegovu stalnom završetku. tražeći izgubljenu majstorovu riječ. a to je jamstvo masonskog univerzalizma. Graditelj hrama. kalfe i maj­ stori. kad su četiri engleske lože odlučile osnovati Veliku englesku ložu koja ujedinjuje sve lože u kraljevstvu. srž simboličkoga tijela pro­ izlazi iz alata kamenorezaca. olovna nit i libela.

Haydn. Na sastancima koje ma­ soni održavaju dvaput na mjesec. Herder. Poduzetnici: Ford. Inicijacija i masonski rad Inicijacija je proces kojim neki profani (pro fanum. Citroen.. Emile Combes.U ložama slobodnog zidarstva Proslava masonskoga krštenja u francuskoj loži Velikog orijenta (duborez iz Ilustracije. Izlaganje upotpunjuje rasprava. Veliki. Franklin Roosevelt. Kipling. Beethoven. La Fayette. P OPIS SLAVNIH MASONA JE DUGAČAK. Rad u loži snažan je trenutak mason­ skoga života. Chrysler. Fleming. doslovno "ispred hrama") postaje iniciran (in itium. Jules Vallès. Benjamin Franklin. stoljeće). mora šutjeti kako bi shvatio pravila funkcioniranja lože. Salvador Allende. Eduard VII.. iz Engleske.. Arthur Conan Doyle. Duke Ellington... Jules Ferry. Chagall. jedan od njih drži predavanje ili "dasku". MEĐU POZNATIM OSOBAMA SA SIGURNOŠĆU MOŽEMO sunce i mjesec jer masoni rade "od pod­ neva do ponoći". 107 Tajna inicijacijska društva . emir Abd al-Kader. trokut čiji trojni oblik poziva na prevladavanje suprotnosti. koja može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Pokriven okom podsjeća na spoznaju. Poli­ tičke i vjerske teme općenito su zabra­ njene u korist analize nekog simbola ili neke masonske vrijednosti. Count Basie. Meyerbeer. doslovno "na putu"). Aleksandar Puškin. Stéphane Malar­ mé. McAdam. i Eduard VIII. Mark Twain. on se u potpunosti koristi pravom govora. Glazbenici i drugi umjetnici: Mozart. Sibelius. Stendhal. Znanstvenici: braća Mongolfier. vode. kipar Bartholdi. George Washington. Emile Littré. Lyndon Johnson.. Walter Scott. Winston Churchill. Proudhon. a katkad i na velikoga graditelja svemira. Goethe. Louise Michel. Nakon završetka SLAVNI MASONI otkriti sljedeća imena: Političari: Fridrik II. Oscar Wilde. Postavši kalfa. Liszt. Napokon kao majstor raspo­ laže svim potrebnim simboličnim ala­ tom i produbljuje svoj angažman. Louis Armstrong. Mirabeau. Voltaire. markiz de Sade. Gerald Ford. Pisci i filozofi: Charles de Montesquieu. Choderlos de Laclos.. Giuseppe Garibaldi. vjetra i vatre prije nego što simbolički umre da bi se po­ novno rodio kao slobodni zidar: on je dakle šegrt. Tijekom te faze. Guillotin. Onaj koji ulazi primljen je s povezom na očima i podvrgnut kušnja­ ma zemlje.. 19. maršal Joffre.. Casanova.. organizatorsko načelo svijeta kojem ne­ ki masoni daju ime Boga. Harry Truman.

U svojim Memoarima da posluže povi­ jesti jakobinizma. formaliziran početkom 19. a danas najprakticiraniji u svi­ jetu. oni ne potvrđuju samo legendarnu srodnost. stoljeća. masonerija u cjelini nije potak­ nula nikakvu zavjeru. Stupnjevi i visoki stupnjevi Od 18. stoljeća nekim slobodnim zi­ darima činilo se da je stroga hijerarhija triju stupnjeva nedostatna. Katkad zbog stvarne brige za inicijaciju. tako broj naslova podsjeća na templare ("veliki zapovjednik Hrama" na 27. U prosvje­ titeljskoj Francuskoj masonski obredi bili su obilježeni modernim imaginar­ nim viteštvom. stoljeća slobodno zidarstvo razgranalo se kontinentom.. obuhvaća 33 stupnja: od učenika (prvi stupanj) do "suverenoga general­ noga velikog inspektora" (trideset treći stupanj) preko "velikog izabranog vite­ za Kadoša ili plemenitog masona" (tri­ deseti).U ložama slobodnog zidarstva radova masoni se često neformalno na­ laze oko stola za vrijeme "agapa". nekadašnji slobodni zidar. Ako je istina da su neke masonske lože bile laboratorij druželjubivosti koja je bila relativno otvorena i motor liberalnih ideja. Reakcije masona bile su veoma različite 1789. objavljenima 1797. Ti naslovi su posuđenice. Svaki slobodni zidar koji želi djelovati u loži mora držati ruku ispod vrata pod pravim kutom kao da simbolički svladava svoju riječ naprama drugima (duborez iz 19. Tajna inicijacijska društva 108 . potvrđuje da je Francuska revolucija proistekla iz masonske zavjere. oni su oboga­ tili tu hijerarhiju piramidom visokih stupnjeva. stoljeća). sežući od iskrene potpore apsolutnoj mo­ narhiji sve do najnaprednijih demo­ kratskih ideja. dok u katoličkim zemlja­ ma oštro protivljenje papinstva uskoro podiže Crkvu protiv masona i oni se posvuda smatraju sumnjivima. Osim tih zvučnih kvalifikacija stvaranje novih stupnjeva omogućilo je da se uklopi određeni broj stranih čla­ nova u originalno zidarstvo. Tako Stari i prihvaćeni škot­ ski obred. ali i zbog ljubavi prema naslovima. stupnju). stupnju) ili rosenkreuzere ("vitez Ruže i Križa" na 18. oni su isto tako obogatili ma­ sonsku baštinu znanstvenim ili slavnim referencijama. Uostalom.. U protestantskoj zemlji kraljevi ili kneževi nisu oklijevali uklju­ čiti se u lože. opat Augustin Baurrel. većina loža prestaje se sasta­ jati tijekom Između zavjere i sotonizma Tijekom 18.

stoljeća poslužit će kao izlika u vladama totalitarnih drža­ va da progone jedne i druge. Društvo u svojem stoljeću Ako pobuđuju toliko sumnje . političar. Barruelovo djelo pridonije­ lo je tome da se u duhovima usidri ide­ ja da braća zaštićeni tajnom kuju zavjeru. veliki pomoćni meštar Velikog orijenta Francuske tijekom svečane komemoracije o 60. U svojoj knjizi Braća triju točaka ističe kako je masone­ rija sotonske naravi. Te teze koje se provlače ti­ jekom cijelog 20. no njegova braća jesu. obljetnici oslobađanja logora 2005. laičku državu te su prisutni među političkim osobljem ljevice. povjesničar i slobodni mason u svojoj Povijesti Francuske revolucije. dokument koji je isfabricirala carska policija kako bi opravdala pogrome počinjene u Rusiji.U ložama slobodnog zidarstva 109 Revolucije. Masonerija pristaje uz laičku politiku Julesa Ferrvja ili antiklerikalne ideje Ernilea Combesa. Godine 1885. antiklerikal svježe obraćen na katolicizam.. Tadašnji masoni u borbi za demokraciju protiv Drugoga carstva oduševljavaju se tako pretpo­ stavljenim revolucionarnim angažma­ nom svojih prethodnika. u Francuskoj su doživ­ jeli buđenje tijekom carstva. Težina slobodne masonerije je takva da se sma­ tra kako su u redovima radikalne stran­ ke tri senatora od četiri i gotovo polovica zastupnika braća. veliki meštar Velikog orijenta u koji ulaze brojni maršali i ministri. No optužbe za sotonizam nisu prestajale.. U 19. U istom tom razdoblju javljaju se Protokoli sijamskih mudraca. Joseph Bonaparte postaje 1805. stanoviti Léo Taxil. Laž su stvorila dva tabora u službenoj verziji. nekadašnji slobodni zidar. Barruelovu tezu je paradoksal­ no sredinom 19.odnos­ no mržnje . objavlju­ je senzacionalna otkrića. Slobodni zidari su navodno igračke divovske zavjere koju su organi­ zirali Židovi. . stoljeća ponovno pri­ hvatio Louis Blanc. U tom djelu prvi se put javno pojavljuje ideja o "židovsko-masonskoj uroti". stoljeću fran­ cuski slobodni zidari su većinom antiklerikalno raspoloženi i sudjeluju u borbama Republike za školu. Golem us­ pjeh! Ali slučaj skreće u drugom smjeru kada autor poslije tri godine otkriva da su njegovi spisi bili jednostavno šala. da sam vrag pred­ sjedava nekim sastancima dok se masoni posvećuju crnim misama. Diskretni za vri­ jeme revolucije. Sam Na­ p o k o n nedvojbeno nikada nije bio ini­ ciran.znači da slobodni zidari ni­ su propustili angažirati se u političkoj raspravi svojega doba ili da se katkad miješaju u sfere moći. Taj republikanski angažman objašnjava strah kojeg će Stephan Meyer.

stoljeću primije­ tio kako je "tajna masonstva" nepo­ vrediva po svojoj naravi jer je mason (. to znači da je slo­ bodno zidarstvo duboko ukotvljeno u svojem vremenu. francuska loža. lansira snažnu antimasonsku kampanju.MASONSKA TAJNA prisege koju polaže svaki ma­ son pri inicijaciji. Casanova je već u 18. Druga se te­ melji na slobodi pojedinca. Na čelu reda bili su i neki kraljevi. Velika nacionalna U jednoj londonskoj loži 1992. Ned­ vojbeno neki su vjerovali da se mogu koristiti njome kao klubom za politički ili gospodarski utjecaj. T EMELJNA MASONSKA TAJNA DIO JE slobodni zidari biti predmet. Režim u Vichyju. prokazujući maštanja Léa Taxila. ona potiče kritike i maštu. Danas se smatra da ima više od šest milijuna članova od kojih je većina u Sjedinjenim Država­ ma. ali ako mreže doista postoje i ako su braća imala pro­ blema sa zakonom. razmi­ šlja i zaključuje. Što se tiče tajne tj. Tajna inicijacijska društva 110 . Tako brat može otkriti svoju pripadnost. U Francuskoj masonske lože okup­ ljaju više od 120 000 masona i masonki u različitim podružnicama: Veliki orijent laičkoga usmjerenja.) nije ni od koga čuo. Velika ženska loža ili Ljudsko pravo.. zabranjuje svojim članovima da budu slobodni zi­ dari. promatra. Tako ko­ munistička partija 1922. Razlikujemo dva oblika tajni: one obreda i pripadnosti. lože su u Francuskoj najvećim dijelom udruge prema zakonu iz 1901. članovima svoje lože i masonskim vrijednostima. bliža engleskoj masone­ riji. Njezino zazivanje pokazuje sve vrste maštarija i izmi­ šljotina. Prava masonska tajna je međutim ne­ što drugo. izdaje zapovijed da se raspuste francus­ ke masonske lože. ona proizlazi iz intimnog odnosa koji svaki mason stvara tijekom godina sa samim sobom. razlikuje se po tradicionalnijem i konzervativnijem duhu. U Ujedinjenom Kraljevstvu slobodno zidarstvo ima gotovo institucionalnu ulogu. a djelomično i njegov izraz. sve je rela­ tivno. Velika loža ko­ ja je duhovnija. Na najmanje skretanje je­ dnog od članova strogo se reagira. Otkrio ju je zato što ide u ložu. Na kraju Drugoga svjetskog rata re­ dovi slobodnog zidarstva su desetkova­ ni i bit će potrebno više desetljeća da se ponovno konstituiraju. Katolička crkva sa svoje strane po­ jačava ekskomunikacije koje su ukinute tek 1983. Shvaćena kao široka mreža pomoći. miješana podružnica koja je najvažnija. sumnja ostaje. skrivene na­ ravi masonskih sastanaka. Prva je ot­ krivena prije otprilike tri stoljeća: bo­ gata literatura danas iznosi pojedinosti o masonskim tajnama. izaziva znatiželju i fascinaciju. čiji su statuti i imena glavnih članova deponirani u policijskoj prefekturi. a od lipnja 1940.. To društvo koje tvrdi da je više di­ skretno nego tajno. ali ni­ kada ne smije otkriti pripadnost treće osobe u odnosu na njezin privatni život.

?-1774. Samo nekoliko njih pristupa najvišem stupnju majstora. Utemeljitelj reda Vitezova masona. koji su zajednički svakoj loži. Njegov je cilj: ponovno uključiti čovjeka u božansko stvaranje. ODINE 1754. majstori coheni. Iako je taj ugled zasigurno pretjeran. odabranih svećenika svijeta bio je pokretač paramasonskoga sustava teurgijske vokacije. Vrlo brzo masoni su posvećeni u Pasquallyjev sustav. a prakticira se još i danas. kalfa i majstor. zatim veliki graditelji. utemeljiteljem templarske Stroge opservacije. utemeljio je red Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers (vitezo­ va masona. nedvojbeno maran pretvo­ rivši se u žestoka katolika. Fasciniran nje­ govom doktrinom. dobiva služ­ beno priznanje svojeg obreda koji pre­ uzima ime Ispravljeni škotski obred. vitezovi Istoka. izabranih svećenika svijeta). Lyonski trgovac... Martines de Pasqually..Martinizam. Obred odabranih cohena otvoren samim ljudima uskoro se prakticira u cijelom francuskom kraljevstvu i broji dvanaestak loža za Pasquallyjeva života. kalfe coheni. stoljeća. Martines tvrdi da je uveo svoje pri­ staše u vezu s anđe­ lima koji potječu od Boga. zapovjednici Istoka.) poslužiti". 111 Tajne inicijacijska društva . Willermoz susreće Marti­ nesa de Pasquallyja 1766.) stupio u vezu s njemačkim barunom Karlom von Hundom. Predstavljajući se kao "slab in­ strument kojim se Bog želi (. Poseb­ no pristupaju stupnju réau-croix Jean Baptiste Willermoz i Louis Claude de Saint-Martin. šegrt. budući Martinesov tajnik i nastavljač njegova djela. mistike. MARTINES DE PAS- qually (1710. čiji je život dotad bio slabo poznat. Nakon smrti majstora lože odabra­ nih cohena propadaju. Willermoz koji je J EAN-BAPTISTE WILLERMOZ (1730. OD MARTINIZMA DO TEMPLARA Sjediniti se s Bogom Utemeljenje reda odabranih svećenika odgovara kod Pasquallyja točnoj kozmogoničnoj viziji koja povezuje krš­ ćanske elemente sa židovskom kabalom i stanovitim utjecajima muslimanske središnji je lik u kršćanskom i ezote­ ričnom masonskom krajoliku 18. Martines de Pasqu­ ally je prije svega teurg uvje­ ren u nužnost da nekoliko njih sjedini s Bogom. postaju sustavno šegr­ ti coheni. postao je po­ znat kao čudotvorac neobičnih moći. On promatra red odabranih cohena (doslovno "sve­ ćenika") kao pravu sve­ ćeničku sektu čiji je cilj ostvariti to sjedinjenje: prikladnim i složenim obredima bliskim ma­ giji. on je svakako obilježen fascinantnom ka­ rizmom. Odsad utjecajna osoba u lyonskom području 1782. Pasqually. po zanimanju slobodni zidar od 1750.. Kao slobodni zidar smatra svoje društvo zajednicom visokih ma­ sonskih stupnjeva utemeljenih na tri prva univerzalna stupnja.-1824.). razra­ đuje masonski sustav koji spaja stečevine martinizma te viteški i templarski ideal do kojega toliko drži.. on se uspinje po stupnjevima sve dok nije postao réau-croix. posebna vrsta slobodnog zidarstva Usred stoljeća prosvjetiteljstva dva čovjeka razrađuju teurgijski nauk.

ne ostavivši potomstvo. Tajna inicijacijska društva 112 . Od Cagliostra do Jean-Baptistea Willermoza. Isprva racionalist Encausse priča da je primio iluminaciju u kontaktu s jednim od svojih prijatelja koji ga je navodno inicirao. poznatiji pod imenom "Papus" reaktivira martinizam. Ta vizija pretpostavlja posebne kvalitete kod iniciranih. od Starog i prihvaćenog škotskog obreda do Ispravljenog škot­ skog obreda malo je masonskih loža iz prosvjetiteljskog stoljeća koje mu ne duguju neki element nauka ili obreda. Martinistički red ga je nadživio sve do naših dana. ali kadgod i zvučnih. posvećeni moraju stalno praktici­ rati molitvu i slijediti stroga pravi­ la prehrane. nauk. prije nego što ga je zamijenio slavni Rasputin.— 1916. Jedno sto­ ljeće poslije Gérard Encausse (1865. U svojem Traktatu o reinte­ graciji namijenjenom réau-croix Pasqually naučava kako je čovjek žrtva smrtne tvari u koju je zatvoren od Adamova pada. što uključuje da se stjecanje prvih stupnjeva cohena događa ne samo preko klasične inicijacije. Osim novih obreda uključuje po­ sebno nošenje maske za koju se smatra da potiskuje ličnost kako bi bolje iz nie izašla bit koja je svojstvena svakomu. ali u kontekstu složene povijesti on je danas okružen ti­ sućama društava koja za sebe isto tako tvrde da su martinističkoga podrijetla.).. Red Martineza de Pasquallyja nestao je 1781. bio je jedan od velikih likova francuskog ezoterizma.. nazvan Papus. Njegov martinistički red ostvario je ša­ roliku sintezu različitih inicijacijskih tradicija. nego i postupnom komunikacijom "utjecaja" sposobnog da podigne iniciranog u njegovu di­ menziju čovjeka-Boga. Saint-Martinov i Willermozov Gérard Encausse. Od Pasquallyja do Papusa Pasquallyjev martinizam utjecao je na ve­ lik broj daljnjih društava ili ezoterijskih struja. Zato je važno podsjetiti svako­ ga da sudjeluje u božanskom stvaranju. Čini se da je nedavno red odabranih svećenika Martinesa de Pasquallyja ob­ novljen u izvornom obliku i da se martinistička teurgija iznova prakticira u vrlo tajnim kružocima.Kako bi mogli primiti božansko. utemeljuje martinistički red koji nastoji sintetizirati Pas­ quallyjev. Papus je stekao veliku slavu jer je neko vrijeme uživao naklonost cara Nikolaia II. Zatim 1891. Tijekom sastanaka smatra se da se anđeoska bića prikazuju u obliku svjetlosnih prikaza. francuski liječnik obuzet okulti­ zmom i hermetizmom.

nekoj egipatskoj sekti prije nego što je bio podučen u alkemiju u Damasku i zatim u tajnim laboratorijima malteš­ kih vitezova. uzeo kalij iz Meke i posvetio ga u tajne Perzije. Postavši "mag". Proglasivši se "ve­ likim Koptom Azije i Europe" priča kako je on izgubljen sin kralja Trebizonda kojeg je. izrađuje čarobne napitke za mladost i obogaćuje svoje točke kemijskim manipulacijama. Kći sitnog zanatlije. Engleskoj zatim Francuskoj par niže us­ pjehe. olakšavši putem nekoliko ple­ mića za njihova skupocjena blaga. utemeljuje ma­ sonske lože kojima daje tzv. kao sin nekog službenika. Iznenađuje publiku neobičnim talentima iscjelitelja i božanstva. Istodobno se okreće alkemiji i ezoterizmu te postaje. 113 Tajna inicijacijska društva . Zatim se usavršava u svjetlo dana u Palermu 1743.. U Španjolskoj. protiv­ no svim očekivanjima. islama i In­ dije. Opremljen tim znanjem Cagliostro želi pomiriti religiju. no izbačen je zbog sitnih krađa. magiju. Kako bi to postigao. slobodno zidarstvo i rosenkreuzerski nauk oko baštine antičkog Egipta koji smatra kolijevkom ezoterizma. Počinje se predstavljati kao struč­ njak za "egipatske" tajne. Uči umijeće opsjenarstva. Od najranije dobi mali Giu­ seppe je nemiran. dok je bio dijete. Zajedno odlaze tražiti bogatstvo tamo gdje ih nitko ne poznaje. Ženi se 1768.Egipatske lože grofa Cagliostra U sklopu masonskih loža za koje kaže da su "egipatske". zagonetan i demonski grof Cagliostro nudi da će iniciranima otkriti znanje za koje tvrdi da seže duboko u antiku. Tako se Cagliostro domogao dragulja tije­ kom "sotonskih iskustava". koji je imao određenu naobrazbu. S dvo­ jicom lyonskih kalfa. Ona pak postaje Serafina. IUSEPPE BALSAMO. inteligent­ na i ambiciozna nagovara Giuseppea da se više ne zadovoljava brzinskim cir­ kuskim točkama te ga krsti "grofom Cagliostrom". Ušao je u sjemenište s dvanaest godina. ljepoticom Lorenzom Feliciani.. UGLEDAO JE Egipatsko slobodno zidarstvo Čini se da se Cagliostro prvi put u živo­ tu zagrijao za svoja istraživanja. Ovdje zmija probodena strijelom podsjeća na matematičku beskonačnost. iskorištava lakovjernost ljudi. mi­ ješanje pudera i masti za mladića je ot­ kriće. Zatim ga otac šalje kao šegrta ljekarniku u neki samostan. njihov iskreni sljedbenik. manipulirao je alkemičarskim i hermetičkim referencijama iskovavši simbole za vlastitu uporabu. "egipatski obred" u vrijeme kada slobodno zidarstvo doživljava čude­ san uspon u Cagliostro. obavlja ozbiljan i du­ bok ezoteričan posao. Magnevalom i Saint-Costardom.

ali postao je primjer tako da mnogo ljudi danas raspravlja o nje­ govu naslijeđu. a umire 1795.. citirao P. Robert Laffont. u koju je bio upleten i kardinal. Vrativši se u Italiju. Serafina. prekrštena u "kraljicu od Sabe". Tijekom masonskih skup­ ština događaju se iskustva s medijima. Kako bi to uči­ nili. Mémoires pour le comte Cagiiosrlo. progoni ga papinstvo zbog njegovih sotonskih pseudoaktivnosti. obitelj koju sam odabrao za to. Riffard. Serafina. A trebaju vam pojedinosti. 1990.-Ch. više miješa spoznaje iz alkemije. Tražim ime koje sam odabrao da se pojavim medu vama. Obred ne sadržava mnogo pravih egipatskih elemenata. pa sam došao u odraslu dob i otada više nisam brojio. U ovom odlomku obraća se svojim iniciranima. izvan vremena i prostora moje duhovno biće živi vječnim životom i ako uronim u svoju misao vraćajući se u tijek vremena. postaje njegovom velikom svećenicom. Još jedna originalnost egipatskog kulta: otvoren je ženama." J. znakovi i pa­ rabole: dakle.. "kraljica od Sabe" Cagliostro je koncipirao sustav "visok­ ih masonskih stupnjeva" koji se obraća svakom masonu. Pariz 1786. Francuskoj i kada je egiptomanija na vrhuncu: piramide i hijeroglifi sinoni­ mi su za mnogo tajni i ezoterizam. Sva svjetlost dolazi s istoka. Sva inicijacija dolazi iz Egipta.. (. Cagliostro u Lyonu ute­ meljuje prvu egipatsku ložu. želim ignorirati. osim masonskih sastanaka članovi se moraju povući na četrdeset dana kako bi se očistili. slušajte! Vratimo se daleko u prošlost jer vi to želite. Pariz. imao sam tri godine poput vas... Thilorier. VELIKI KOPT CAGLIOSTRO O SEBI SAMOME nu ličnost preko ezoteričnog zna­ nja koje seže sve do drevnog Egipta. "Ja nisam ni iz kojeg razdoblja i ni iz ko­ jeg mjesta. VÉsoterisme. Proklamirane ambici­ je su ipak više od onih tradicionalnog slobodnog zidarstva jer se smatra da inicirani pristupaju ovladavanju čudo­ tvornim moćima koje bi im omogućile da obnove tijelo i dušu. ako čujem svoj duh prema uda­ ljenom načinu postojanja onoga kojega vi primjećujete.) Mjesto. sat kad se moje materijalno tijelo prije 40-ak godina oblikovalo na ovoj zem­ lji. "Pobjed­ nička mudrost". No nakon afere s ogrli­ com.Zlatna legenda o grofu Cagliostru. Mistifikator je postao iskreni ezoterist koji je dugo utjecao na slobodno zidarstvo.A. Zatočen je 1789. ono koje su mi dali u mladosti odbacio sam kao što bih odbacio demodiranu i odsad nepotrebnu odjeću. Tajna inicijacijska društva 114 . kabale i astrologije. loseph Balsamo uči tajne alkemije uz svojeg učitelja Althotasa koji sasvim sigurno nikad nije postojao. (Ime) kojim su me zvali pri ro­ B ALSAMO JE OD SEBE UČINIO ILUMINIRA- đenju. zatim se­ dam godina.. Visoka egipatska masonerija ubrzo počinje fascinirati: lože se množe i pri­ laze masoni medu kojima je i istaknuti kardinal Rohan. Cagliostro mora hitno napustiti Fran­ cusku. Godine 1784. Uostalom. Egipatski kult na posljetku uopće ni­ je prakticirao. postajem onaj koji želim.

U nevjerici svi su prisustvovali levitaciji sto­ la pred kojim su se držali. oko medija Eusapie Palladino koja je potje­ cala iz Italije.. On odgovara po­ vratku ideja prema kojima postoji znanje koje je prethodilo u odnosu na sva ostala.). stoljeća cvjetaju društva.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom U drugoj polovici 19. on reinkarnaciju čini čak pravilom života. Na groblju Père-Lachaise grob Allana Kardeca uvijek je urešen cvijećem što . a ipak mi razum ne vjeruje". stoljeća i početak sljedećega. Käthe. martinistički red radi istraživanja okultnih znanja. (. Neki čak tvrde da su ih uveli u vezu s mrtvima. katkad efemerna. "Vidio sam. uskoro nastaju prva spiritistič­ ka društva u Sjedinjenim Američkim Državama. U Francuskoj spiritizam popularizira Hyppolyte-Léon Rivail (1804. Okultisti najčešće op­ sjedaju masonske ili paramasonske sku- je svjedočanstvo utjecaja koje još i danas ima kod mnogih sljedbenika. ODINE 1848.).po ime­ nu duha neopitagorejske medicine dao je konkretan oblik tom istraživanju utemeljivši 1891. neki inicirani mogu ponovno otkriti ovo skriveno znanje.. stoljeća uvelike je izlazilo izvan zatvore­ noga kruga pristaša.) koji je pod imenom Eliphas Levi popularizirao te ideje tvrdeći kako "se čini da je okult­ na filozofija bila hraniteljica ili kuma svih religija.) i apsolutna kraljica društva u vrijeme kad je ono bilo eks­ kluzivno rezervirano za odgoj svećeni­ ka i kraljeva." Dakle. Njegov glavni učenik. koja svojim sljedbenicima žele otkriti skrivene tajne. medij koji tvrdi da je u bivšem životu bio druid po imenu Allan Kardec i to ime preuzima 1850. Zanimanje za društva i spiritističke fenomene početkom 20. Okult­ ni mislilac par excellence je Alphonse-Louis Constant (1810.-1869.). zatim u Europi gdje brzo broje tisuće pristaša među kojima je i Arthur Conan Doyle (1859. Oduševljenje je golemo. Tri sestre. koje je prošlo kroz civilizacije od starog Egipta do naših dana. Tako su se protivno običaju neke seanse održavale u javnos­ ti. Sklonost prema okultnom U drugom planu spiritističkih fenome­ na je ponovno pojavljivanje okultizma koji karakterizira drugu polovicu 19. godine. nazvan Papus . komentirao je Pierre Curie. otac slavnoga Sherlocka Holmesa i neu­ morni apostol spiritističkog pokreta. U svojim djelima koja se neprekidno ponovno objavljuju. od Praga do Londona preko Berlina. ali i veliki filozof Hanry Bergson. To je bio slučaj u Parizu 1906. Probrani cvijet francuske znanosti sudjelovao je u jednom od nje­ zinih transova: kemičari Pierre i Marie Curie.. Gérard Encausse (1865.-1930. astronom Camille Flammarion. NEKA ČUDNA PRIČA kružila je američkim gradi­ ćem Hydesillem..-1875.-1916. U istom razdoblju cvjetaju okultistički krugovi posvuda u Europi. Margaret i Leah Fox ispituju duhove posredstvom medija tvrdeći kako su došle u vezu s dušama pokojnika koja se očituje tako da se premještaju predmeti. tajni kvasac svih intelek­ tualnih snaga. Sam je po­ jam skovan oko 1840.

Kritički duše. jednog petka 13. Rousseauom. Kontemplacije.! Svaki od tih raz­ govora bit će pohranjen u Knjizi stolo­ va. gdje broji milijune pristaša. Moderni zapad. Divno po­ tomstvo ovoga može se mjeriti s rijeka­ ma pristaša na njegovu grobu. Spiritističkih društava ima još neko­ liko stotina i ona oduševljeno održavaju naslijede Allana Kardeca.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom 116 HUGO I "SESTRINSKA DUŠA" Hugo je ondje pronašao 1853. spiritistička se druš­ tva često smatraju tajnima. Eshilom i Machiavellijem. utemeljili engleski okultisti Robert Wentworth Little i Ken­ neth Mackensie..! pine kao što je Societas Rosicruciana in Anglia što su ga 1867. a stolovi što se okreću postali su rekviziti za predstave iluzionista. Neka od tih društava su nestala. na groblju Père-Lachaise. P ROTJERAN U IZGNANSTVO VICTOR mijenio. tehnološki napredan i racionalan protjerao je spi­ ritizam u rang simpatičnih zabava za adolescente vjernike. ali i za jednu od najljepših pje­ sama. Povrh toga... Isusom Kristom i Galilejem. završene. Maratoni. oduševljenje prvih godina brzo je splas­ nulo i spiritizam se zatim duboko pro­ Tri sestre Fox demonstriraju svoju sposobnost da čine da stvari levitiraju pred očima jednog zaprepaštenog američkog pastora. Shakespeareom koji mu diktira svoje stihove... naprotiv. i čak Napoleonom III. Te seanse "duhovne telegrafije" nadahnule su Hugoa za broj­ ne skice. Delphinu de Girardin koja inicira ma­ lu zajednicu prognanih u spiritizam ko­ ji u Francuskoj odnedavna nailazi na veliko oduševljenje. "Što kažu usta sjene". bivšeg druida. Hugo je zbunjen. rujna. Val spiritizma zapljusnut će svijet. . a druga traju kao Martinski red ili skupine rosenkreuzera. jesi li tu? Zbog tih postupaka rezerviranih za ne­ koliko iniciranih. Čak je i val new agea preuzeo Kardecov nauk. veza s duhovima i vjerovanje u vječnost duše pogoduju ovom približavanju. No spiritističko iskustvo Victora Hugoa završava nakon dvije godine kad ga je jedan od sudionika neke seanse pokušao probosti.. Isprva suzdržan. čini se da se "di­ jalog s mrtvima" mogao prakticirati sa­ mo u diskreciji koja pristaje toj vrsti konverzacije vi­ še nego kakvo javno mjesto. na grobu u obliku dolmena koji evocira bivši život učitelja.. ali ovaj poslje­ dnji našao je načina da se proširi samo zahvaljujući tim postupcima. ponavlja iskustvo ne­ koliko puta sve dok ne počne "razgova­ rati" s Molièreom i Racineom. postao je svojevrsnom novom religijom koja se pridružuje kršćanstvu. To je otkriće! Njegova tragično nestala kći Leopoldine oglaša­ va se pod imenom "sestrinska duša". Dakako da okultizam nije spiritizam. pjesnik prihvaća da sudjeluje na prvoj seansi 11. U Brazilu.. Osim toga.

HPB se udala sa 16 godina za 70-godišnjeg generala kojeg će napustiti nakon neko­ liko mjeseci i krenuti na putovanje svije­ tom. EUMORNA PUTNICA. Rođena je u Ukrajini. u isti mah i najviše osporavano. Njezino je djetinjstvo obilježeno neobičnim feno­ menima koji mladoj ženi daju demon­ ski pečat. 'Glas­ nik svjetlosti'.-1892. Theosophical University Press. ljudi poput Jakoba Böhmea. "LUČONOSAC" dila je da su je za njezinu gla­ vnu knjigu nadahnuli "gospodari mudrosti" koji žive na nevidljivim ra­ zinama. bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo'. H ELENA PETROVNA BLAVATSKY TVR- . No njezino ključno putovanje. Zajedno su utemeljili Teozofsko društvo 1875. "Nevidljivi višnji" Sredinom 19. što nije slučaj s HPB čiji put preuzima druge na­ čine. Po vlastitu svjedočenju. rođena u punom okultističkom i spiritističkom valu nedvojbeno duguje uspjeh množini takvih svojih posudbi. t. nazvana HPB. slavnog spiritista. zmiju Postanka kao pravog stvoritelja i do­ bročinitelja. Ondje je stekla uvjerenje da će svijet biti spašen samo ženskim i miro­ ljubivim polom koji karakterizira orijen­ talne kultove. Svedenborga. II. tako se predstavlja Helena Petrovna Blavatsky (1831. Svi su djelovali u sklopu kršćanstva. i prvi je pro­ mrmljao: 'Onoga dana kada budete jeli voće. Tajna doktrina. U Sjedinje­ nim Državama prisustvuje svečanostima vudua. P. moć neupitne sugestije kojoj se pridružuju medijske sposobnosti. Louis-Claudea de Saint-Martina po­ kušavali su u svoje doba istražiti putove pristupa božanstvu kako bi bolje shva­ tili bit stvarnog i stekli mudrost. Treba li vjerovati.). ezoteričnih i filozofskih. sjajni i blještavi Lucifer otvorio je oči automatu što ga je stvo­ rio Jehova. kako se tvrdi. obuzet ezoterizmom. kako Elena Petrovna Blavatsky. bila je inicirana u velike ezoterične kultove kao što je Izidin u Egiptu. SOTONA. odvelo ju je u Kinu gdje je navodno posvećena u misterije tantričnog budizma. INICIRANA U najokultnija znanja. medij ko­ ji komunicira sa skrivenim i pradjedovskim snagama. Ona prikazuje lik sotone kao osloboditelja što ilustrira etimologija riječi Lucifer koja znači "onaj koji nosi svjetlost": "Prirodno je vidjeti Sotonu. inicirana i pukovnik Henry Steel Olcott. oca duhovnog oca. stoljeća Helena Petrovna je poznata u mondenim krugovima zbog svojih vizija i svojih medijskih sposobnosti. koje neki opovrgavaju. 1888. naprasne smrti u njezinu okružju. U Parizu susreće Allana Kardeca. Njega se u potpu­ nosti može smatrati Spasiteljem. istaknuta članica Teozofskoga društva koji su nazivali HPB.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Teozofija kao originalna sinteza različitih vjerskih struja. Blavatsky." H. Si­ gurno je da je teozofija stara disciplina.

zaljubljenikom u egiptologiju i Setom Pencostom. na posljetku su 1876. prije nego što su je preuzeli na­ cisti. slobodno zidarstvo i sotonizam izmiješani Iako su utemeljitelji u početku bili od­ lučni da se distanciraju od slobodnog zidarstva. radije utemeljuju vlas­ tito Teozofsko društvo. odlučili da će prihvatiti sustav stupnjeva i inicijacijskih kultova od kojih masonski biljeg ne ostavlja nikakvu dvojbu. Uostalom. prvi pristaše društva često su anglosaski masoni. je nalaze u New Yorku gdje je imala sudbonosni susret s pukovnikom Henryjem Steeleom Olcottom. me­ đu kojima je slavna Zlatna zora. ali s drugima — Feltom. zmiji koja sama sebi gri­ ze rep i također simbolizira slijed ciklu­ sa. ona tvrdi. Deviza društva je sinkretična: "Nema religije veće od istine. bila istočnjački sunčani simbol. u Tibet i Indiju? Ma što to bilo.oni 875. Teozofska doktrina koju je razvila HPB sinteza je elemenata izvu- Tajna inicijacijska društva 118 .Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Ilustracija sinkretizma što ga propovijeda Teozofsko društvo. simbol vječna života." Budizam. Amblem teozofa simbolizira tu potragu za skrivenim jedinstvom: u Salomonovu žigu nalazi se egipatski križ. uvjeren je u potrebu da objavi njezine ezoterične spoznaje s obzirom na to da u tom razdoblju po­ činju veoma neobične manifestacije. kabalistom . Oni tu slave produbljenje vjerskih spoznaja s ezoteričnog i sinkretičnog aspekta. Moguće je da se tandem već približio nekim tajnim društvima. Helena prima pisma koja se pojavljuju misteriozno u njezinim džepovima. Na vrhu napokon stoluje svastika koja je. da je putovala u Kinu. što ona pripisuje neobičnim "nevidljivim višnjima". sve je to sadržano u Ouroborusu. 1873. središta energije u budizmu. Ova daska koja se rabi kod teozofa prikazuje sedam čakri. Opčaran nadnaravnim darovima HPB.

Ali kriza je već počela. u mješovitoj masonskoj loži Ljudskoga prava osniva u Advaru ložu. hinduizma i triju monoteističkih religija. Godine 1882. odredila je svoju nasljednicu u Annie Besant (1847. 119 Tajna inicijacijska društva .) i te kako osporavaju.1888. prekida veze prije nego što je iste go­ dine osnovao Antropozofsko društvo.Svađe oko nove duhovnosti Red dovoljno napreduje pa ga Olcott i Petrovna nastoje učvrstiti. Rising Sun koja funkcionira usporedno s Teozofskim društvom. odlaze u Indiju gdje kupuju palaču Advar blizu Madrasa koja je još danas sje­ dište Teozofskoga društva. Prije smrti 1892. koje još danas obrazuju milijune djece diljem svijeta oko ideje sklada između bi­ ća i njegove sredine. neki mladi Indijac po imenu Krishnamurti.-1925. Među njima je i Rudolf Steiner (1861. ona objavljuje skup teza u svojem istak­ nutom djelu Tajna doktrina. Goetheanum podignut u Dornachu u Švicarskoj prema Steinerovim modelima danas je sjedište Antropozofskoga društva i centra za izobrazbu. Žaleći za njezinim konstantnim udaljavanjem od kršćanstva. S Annie Besant Teozofsko društvo dobiva ključni utjecaj u smislu sve izraženije orijentalizacije.).iako on odbija ulogu koju mu želi nametnuti njegova zaštitnica. I doista. čenih iz budizma. Nekoliko godina pri­ je već je Anna Bonus Kingsford (1846.). reinkarnacija svih velikih iniciranih u prošlosti . intelek­ tualac zadužen za njemački ogranak Teozofskoga društva. Sve veći broj pristaša nije zadovoljan novom upravom. Međutim posljednje godine Petrovne obilježene su skandalima što stavljaju pod znak pi­ tanja njezinu čestitost i njezine talente. koje neki poput slavnoga spiritista Dunglasa Homea (1833. nije nitko dru­ gi nego toliko očekivan "učitelj svijeta". Steiner definira dok­ trinu koja preuzima mnogo toga od teozofije i naći će svoju najsavršeniju primjenu u utemeljenju "Škole Steiner".-1886. Besant proglašava kako njezin štićenik. Pedagog po struci. Petrovna izjavljuje da ga je naslijedila od tajnih bića koja su joj ga priopćila dajući joj pristup "najstarijem rukopisu na svijetu" Knjizi Dzyana. Godine 1888. Ona je prešla iz radikal­ nog ateizma na teozofski put nakon či­ tanja Tajne doktrine. kojeg je usvojila. to se vjerova­ nje baš ne podudara s pravoslavnim kršćanstvom koje HPB ne cijeni previ­ še. Pod utjecajem spiritizma ona osim toga brani ideju susljednih reinkarnacija prema kojima se pojedinac progresivno poboljšava i tvrdi da uči svoje pristaše elemente gnoze koja omogućuje da se oslobode zapreka materije. on 1913.). Inicirana 1891. važna figura ženskog ezoterizma.-1933. Ona hvali lik Lucifera prikazanog kao "spasitelja" koji donosi spoznaju.

Uronjen u teozofiju naučavao je kako se može približiti Bogu unutarnjim iskustvom. Međutim. ZADNJA JE PREOBRAZBA TEOZOFIJE niji. koju je zapljusnuo val kontrakulture. gnozu. paramasonsku orga­ nizaciju čiji je središnji značaj bio krš­ ćanski. Osim to­ ga. Jiddu Krishnamurti na seansi javnoga čitanja. Razmimoilaženja koja su potresala društvo nisu začudo oslabila teze njego­ vih utemeljitelja. Mnogo je ljudi bilo fascinirano pristupom i naukom Petrovne. Poput njega pokret New age operira spajanjem do­ sta različitih elemenata koji dolaze sa zapada i istoka: yoga. stoljeću. "poticati komparativno prou­ čavanje religija" i "proučavati neobjašnjene zakone prirode i skrivene moći u čovjeku". ni­ je zato postalo manje intelektualno raskrižje. napustila Teozofsko društvo i osnovala Hermetic Society. . danas se ideje New agea re­ dovito optužuju da su poslužile kao izlika za lukrativno iskorištavanje ko­ je nema mnogo veze s izvornim teza­ ma. a ogranci koji su se javljali pridonijeli su da se ona šire pod perom Steinera ili Kingsforda. on odbija društvo koje smatra nihilističkim i is­ povijeda svoju vjeru u svjetlu buduć­ nost za čovječanstvo pod uvjetom da se pokrene duhovna revolucija. stvara se novi pokret: New age. Ono danas slijedi trostruku svrhu: "stvoriti jezgru univerzalnoga bratstva". francuskim piscem Édouardom Schuréom. Nedavno je teozofski sin­ kretizam ponovno preuzeo pokret New age čiji je uspjeh neupitan. veliki broj pristaša HPB pripadao je istodobno drugim tajnim društvima u koja su unijeli teozofsku doktrinu. To je bio slučaj sa slikarima Kandinskim ili Mondrianom. Ezoterizam pokreta New age je neu­ pitan: taj je pokret stvorio i populari­ zirao ideju o "vremenu Vodenjaka" sinonimu oslobađanja mira i ljubavi u koji će svijet ući u 20.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva NEW AGE. psihoanaliza. slično novom izdanku apokaliptične misli. Nadahnjujući se teozofskim i antropozofskim idejama. To vjerovanje u mogućnost novog zlat­ nog doba. sufizam ili budizam poput pribjegavanja kon­ ceptu "globalnog sela" preuzetog od Kanađanina Marshalla McLuhana. izvire prilično jasno iz teozofskoga smjera. pozivanje na kabalu. Tako su se isplele veoma uske veze između društva i međunarodnog spiritističkog i spiritualističkog kongresa. P OTKRAJ 60-IH GODINA U KALIFOR- Važan utjecaj Iako je Teozofsko društvo trebalo na­ pustiti dio svojeg izvornog sadržaja. ali i industrijalcem Henryjem Fordom ili znanstvenikom Thomasom Edisonom.

Lik astrologa i znanstvenika Johna Deea (1527. Zlatna zora prihva­ ća svakog profanog člana. daat. "Astralna projekcija" Adeptusa minora Uspjeh reda bio je brz djelomično i za­ to što je ulazak u nj relativno jednosta­ van: dok engleski red Ruže i Križa primaju samo majstore masone. koji su od toga učinili temelj svojih ma­ gičnih obreda. a zatim svaka od njezinih etapa odgovara jednom sefirotu. jesod. Prema naznakama sadržanim u tom djelu kod nje je navodno bilo pohranjeno nasljed­ stvo originalnih rosenkreuzera koje je stoljećima prenosio tajni red pod ime­ nom Die goldene Dämmerung ("Zlatna zora"). tifaret. Dvojica ljudi ovdje dakle otkrivaju podatke o Njemici Anni Spren­ gel koja je živjela u Nürnbergu. za- Ovi simboli su razlikovni znakovi različitih dužnosnika koji su uokvirivali radove u sklopu Zlatne zore. Godine 1888. oduševljeni ezoterizmom i starim magijskim knjigama. Proizlaze iz svih ezoteričnih tradicija. B.-1608. malkut dok je svaki od njih pridružen jednoj obojenoj sferi i jednoj točki na tijelu. Č LANOVI DRUŠTVA PRAKTICIRALI SU BROJNE MAGIJSKE OBREDE MEĐU KOJIMA JE 121 Tajna inicijacijska društva . William Wynn Westcott. i Robertu Louisu Stevensonu. Samuel Liddel Mathers i William Robert Woodman koji su u isti mah bili slobodni zidari i rosenkreuzeri. TO JE ZAJEDNIČKO VELIKOM PJES- niku W. otvoren je prvi hram u Londonu nakon kojeg su sli­ jedili hramovi u Edinbourghu i Parizu. No obilježit će svoje vrijeme i utjecati na istaknute ličnosti. SEFIROT "STUPA SREDINE" obred Stupa sredine imao posebnu važnost. rosenkreuzerske i alkemičar- ske referencije usko su povezane s ele­ mentima kabale i tradicionalne magije. Bramu Stokeru. Meditacija okićena terapeutskim vrijednostima nadahnjuje se kabalom. Napokon. U tom trenutku smatralo se kako inici­ rani primjećuje ili vizualizira val na vrhu svoje lubanje koji kruži duž njego­ va tijela prema nekoj točnoj stazi. Westcott stupa u vezu s njom i dobiva dopuštenje da utemelji engleski ogranak pod nazivom Hermetic Order of the Golden Down ("Hermetički red zlatne zoree"). stvoritelju Drakule. Točnije. Napokon ideje koje su motor reda ned­ vojbeno osvajaju: masonske. Yeatsu. autoru Otoka s blagom'? Osim zajedni­ čke pripadnosti svijetu britanske knji­ ževnosti sva su trojica bili članovi utjecajnog društva Golden down. korijeni reda koincidiraju s Westcottovim otkrićem šifriranog manuskripta čije kabalističke napise uspijeva dešifri­ rati Mathers. Druga radikalna novina jest da se primaju žene i da su veoma zastupljene. U razdoblju kada su spiritizam i magija fascinirali gomile. spoj rosenkreuzerizma i magije živjet će samo pola stoljeća. To tajno društvo utemeljili su 1887.Hermetički red Zlatna zora Zlatna zora. Dee je doista mislio da je pronašao originalni Adamov jezik. Stojeći iii sjedeći izvršitelj bi morao vizualizirati njih pet keter. obred je preporučivao da se val da izliti sa svih strana po tijelu i da ude iznutra u kontinuirani val. nije manje istinito da se pristaše često posvete toj vrsti vježbe. Bila to su­ gestija ili stvarnost. Ta je operacija bila popraćena zazivanjem jednog od imena bogova. doktrine Zlatne zore bile su u savršenoj podudarnosti s ukusom vremena.) ima ovdje središnju ulo­ gu: njegov sustav zazivanja duhova uve­ like su prihvatili članovi Zlatne zore.

pridružili redu. Tajna inicijacijska društva 122 . No za to je znanje potrebna duga praksa. Suočena s tim neodrživim priznanjima Zlatna zora pu­ ca. Oko njezina se naslijeđa vode žestoke svađe. ona je na umoru. Iako je originalni red nestao. najtajniji. U prvom gdje neofit postaje jedno za dru­ gim Zelator. a Thelemic Order of the Gol­ den Down pojavio se u Sjedinjenim Ame­ ričkim Državama 1990.Samuela Liddela MacGregora Mathersa naslikala je njegova žena u svečanoj odjeći. Faraon.. ne računaju se višestruke i ponovne pojave posvuda po svijetu. Practicus. iniciran 1900. zatim Philosophicus uče se opća načela reda odabrana iz nekih obreda kao što je "stup sredine". Mathers otkriva nekolicini bliž­ njih kako Westcott i on nikada nisu bili u vezi s bilo kim iz "trećega reda" i kako su oni sasvim dobronamjerno izmislili njemačku rosenkreuzersku granu za ko­ ju tvrde da od nje potječu. Mathers je utemeljio u Parizu bratstvo Alfa i omega kojim će poslije njegove smrti upravljati njegova žena Mina. Francuska prima više "hramova" koji to traže. Stella Matutina bio je posebno aktivan i stupio je u vezu s Rudolfom Steinerom. ali efemernu. utemeljio je vlastiti red. Tu se osim toga poučava "astralna projekcija" koja je trebala omogućiti sljedbenicima da prođu druge razine stvarnosti. Zlatna zora će na­ pokon doživjeti sudbinu koja odgovara njezinu imenu: sjajnu. izbila je kriza. mag i templar u isti mah sprema se slaviti obred visoke magije. I na­ pokon treći red. Od 1903. utemeljiteljem antropozofije. kad su se istaknuti člano­ vi britanskoga svijeta kao što je pisac Yeats. Skandali i svađe Godine 1900. bio je rezer­ viran za trojicu utemeljitelja koji su jedini bili osposobljeni da budu u vezi s "tajnim majstorima". Zato je društvo veoma strogo hijerarhizirano u tri postupna reda. hvaljujući kojem je moguće zazivati du­ hove posrednike tijekom teurgijskih se­ ansi. sestra filozofa Henrija Berg- sona. Astrum Argentinum. Postupak zazivanja poči­ nje u drugom redu od kojeg se praktici­ ra samo stupanj Adeptus minor. budući dobitnik Nobelove nagra­ de za književnost. Theoricus. Zagonetni mag Aleister Crowley. Tije­ kom njihova suđenja više je puta spome­ nuto ime udruge pa je mnogo pristaša počelo sumnjati u nju. Drugi ogranak. teoretski njema­ čkim redom Ruže i Križa. Dodajmo tim unutarnjim svađama i činjenicu da su osobe bliske tom društvu bile uhićene zbog prijevare 1901.

Vrativši se u Europu. Kao bogati nasljednik prekida studij i vodi dendijevski život zahvaljujući ko­ jem se druži s osobama ezoteričnoga Londona. No Crowley doda­ je seksualnu dimenziju koje nema u matičnom društvu. Kad je liječnik to odbio.Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Određeno potomstvo učinilo je od Aleistera Crowleyja jednog od najvažnijih magova 20. U kontaktu s njima inicira se u orgijastičke kultove koji će ga proslaviti. neki je čovjek. odine 1947. umirući je još smogao snage i prokleo ga. Tako se 1909. bio nadahnut vragom. autora Drakule s kojim će dugo ostati povezan. To je način da se legitimira razvrat koji postoji u njegovoj sicilijan­ skoj opatiji. U Rusiji stupa u vezu sa sektom klisti iz koje je potekao slavni Rasputin. kojega je život već dobrano načeo.od one Françoisa Rabelaisa koji u svojem Gargantui (1535. Misteriozni lik otkriva mu napokon da je živio u Kaldeji pod vlaš­ ću Hamurabija. stoljeća. fascinacija ko­ ju vrši i na žene i na muškarce. Putuje svijetom. Ovdje intervenira seksualna magija: sjedinjenje suprotnos­ ti koja se prenosi ljubavlju treba prema Crowleyju omogućiti svakomu da se ot­ krije i ostvari. smatrajući tako da ljudska volja mora naći svoj put baš kao što se zvijez­ da premješta na nebu.) zamišlja idealnu za­ jednicu gdje mladi muškarci i mlade djevojke žive u skladu uz devizu: "Čini što te volja". Rođen 1875. Čovjek doista ima čime intrigirati tj. Ali Crowleyjeva thelema ("volja") daleko je od Rabelaisove humanističke utopije. tijekom putovanja u Egipat. Crowleyjeva karizmatska ličnost. fascinirati. privlače brojne nove članove. Otkrića na Nilu Sljedeće godine još više uvode Crow­ leyja u inicijacijski svijet tajnih društa­ va. on je toliko zadivio članove reda da mu je od­ mah dodijeljen najviši stupanj. U Indiji prakticira yogu i tantrizam koji teži za tim da obuzda seksualnu energiju kako bi se upoznalo "buđenje". Međutim rijetki se odupiru tiraniji gospodara koji se hvali dugim fazama trapljenja nakon kojega slijede noći razuzdanosti. u imućnoj bri­ tanskoj obitelji. pristupa Zlat­ noj zori. 123 Tajna inicijacijska društva . Adeptus minor. Godine 1898. tražio od svojeg lije­ čnika morfij kako bi ublažio bol koja ga je nagrizala. Ozzyja Osbournea (i njegove pje­ sme "Mister Crowley") ili grupe Iron Maiden koji mu nisu odali počast niti ga spomenuli u svojem djelu u vezi s nekom kompozicijom. Po­ sljednje smrtno proročanstvo nekog li­ ka koji je čitav svoj život. Nekoliko sati nakon smrti svojega pacijenta umro je i liječnik. U Knjizi zakona mag potvrđuje kako su "svaki muškarac i svaka žena zvi­ O PATIJA CROWLEYJEVE THELEME IZRAV- jezda". Tih godina kaže da je primio proročku poruku: neka vizija mu je ob­ javila da će mu se jednoga dana kazivati u pero Sveta knjiga. Javlja mu se biće nazvano Aiwass i diktira mu "ČINI ŠTO TE VOLJA" ILI IZOPAČENI RABELAIS no je preuzeta . Njegovi su obredi bliski onima Zlatne zore.barem po imenu . stječe imanje u Škotskoj nedaleko od Loch Nessa. On nije suvremeni pjevač poput Micka Jaggera. Aleister Crowley je umro. Poput njega Crowleyjevo društvo novači muškarce i žene s ciljem da ih inicira u magijske obrede zahva­ ljujući kojima će se moći probuditi u svojem "višem biću". najuglednijem inicijacijskom društvu u Velikoj Britaniji gdje susreće Brama Stokera. Uspjeh je bio kao naručen. Dodaje da mu je za­ datak voditi Crowleyja u organizaciji inicijacijskoga reda koji će zamijeniti Zlatnu zoru. počinje studirati u vjer­ skim ustanovama što ga je zauvijek skrenulo s puta vjere prije nego što je došao na ugledno sveučilište Cambrid­ ge. Nedvojbeno zato što je razvrat koji je reklamirao u svojoj opatiji najavljivao seksualnu revoluciju. Iniciran pod imenom Perturabo ("izdržat ću"). Knjigu zakona za koju se smatra da na­ javljuje novu religiju kojoj će Crowley biti prorok. rada Astrum Argentinum. Ondje prakticira magiju nauče­ nu u obredima Zlatne zore. čini se.lucifersko ime koje si je volio dati kako bi zahtijevao svoj postupak crne magije. ali njegova je poruka ostala. Glavni do­ gađaj u njegovu životu zbio se 1904. Onaj koji se još zove Edward Alexander Crowley postaje sada mag Aleister Crowley ili "životinja" .

Ali uspomena na Aleistera Crowleyja trajno je obilježila pristaše magiie tijekom 20. Tajna inicijacijska društva 124 . Otad Astrum Argentinum pada i Crowley napušta Siciliju. Nalaze ga za vrijeme Drugoga svjetskog rata kako šalje talisman Churchillu.. "životinja" pozira uz vračarsku knjigu urešenu pentagramom. a zatim se hvali da je tvorac engleske pobjede. Jedna član­ ica umire u zbunjujućim okolnostima. S tim pokrivalom za glavu daje o sebi faličnu sliku koja odgovara njegovim orgijastičkim postupcima. stoljeća. odvlačeći svoju zajednicu prema kolek­ tivnom ludilu tako što svi pribjegavaju drogi za koju pretpostavljaju da budi os­ jetila. Lijevo: Aleister Crowley.Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Nova Opatija theleme Godine 1919. vara se u dramu. Crowley reformira Astrum Argentinum sa šačicom vjernika i naseljava se na Siciliji na staroj farmi ko­ ju pretvara u svetište nazvano "Opatija theleme". On ondje nastavlja svoje seksomagijske postupke sve do ekscesa. ezo­ terični red je već davno pre­ stao postojati. Kad je preminuo 1947. Ali jedna od tih crnih misa pret­ Mistični pečat koji se upotrebljavao tijekom ceremonija u hramovima Astrum Argentinum. Orgije se zbivaju u dvorani čiji su zidovi bili oslikani zastrašujućim likovi­ ma i luciferskim zvijezdama petokraka­ ma.

. a malo ih se uključuje u zadnje društvo kore za čije se članove smatra da stupaju u vezu s božanstvima. Često je popraćen povlačenjem izvan sela gdje se mlad čovjek inicira u svoje buduće odgovornosti. Primjerice kod Mitsogha ceh Evovi je ceh sudaca. Bassariji su odabrali kameleona kao životinju fetiš. kao što je to slu­ čaj kod Bambara iz Malija. EMA U O P Ć E NARODA U P O D S A - Zahtjevna inicijacija Iako većina ljudi počinje pripadati tak­ vim skupinama u odrasloj dobi. Ovaj se mora povući na osam dana za koje vrijeme oni koji imaju naslov harskoj Africi gdje život sva­ koga od njih ne bi bio obilježen tradicionalnim ini­ cijacijskim obredima od kojih je najvaž­ niji nedvojbeno onaj prijelaza u odraslu dob. a najvažnija od tih ceremonija je inicijacija adoles­ centa u odraslu dob. Maske igraju važnu ulogu označavajući funkciju koju preuzima nosilac ili sile kojima se želi okititi. Svakih šest godina život jednog pripa­ dnika naroda Bassarija obilježen je prije­ lazom u novi dobni razred. kandidat treba najprije steći pravo ulas­ ka koje označava želju da ude u brat­ stvo. no njihova se znanja ezoterične naravi nikada ne priopćava­ ju. Osim klasičnih lišavanja on treba poje­ sti izmet tj. samo manjina napreduje više prije inicijacije koja ih uvodi u zatvorena bratstva. odrastavši. Katkad se iniciranoga podučava u jeziku koji je prikladan za njegov red a nerazumljiv profanima. postaje mu­ škarac ili žena. Te skupine nisu tajne jer se zna za njihove članove. katkad žestokoj uz ri­ tam pjesama i misterioznih vradžbina. Zato se često uvodi u bratstvo. zatvaranje. nomadskog naroda iz zapadne Afrike. društva zadržavaju svoje običaje u inicijacijskim bratstvima koja tvore jedan od temelja njihova identiteta. Čitanje iz utrobe pi­ jetla određuje najprije je li mladi Bassari spreman. sela. Za to treba izdr­ žati sve vrste mučnih kušnji: lišavanje hrane. Svečanost u prisutnosti zajednice završava i mladi inicirani vode se u svete šume gdje će izolirani od ostatka svijeta nekoliko tjedana ulaziti u dodir s tajna­ ma njihova naroda. Na kraju te kušnje procjenjuje se je li di­ jete dostojno ili nije da započne inicija­ ciju. Evovi zazivaju Duha riječi. Spolna razlika ima temeljnu ulogu u toj fazi života i u trenutku puberteta događa se vrlo često prva inicijacija. smatrano do tada gotovo dvospolcem. Njihova je važnost takva da ima društava maski koje tvore specifična bratstva čije funkcije varira­ ju od naroda do naroda. Kod Peula. Gebasa-Tsotsu da on da svoje darove budućem po­ svećenom kako bi imao "talent dobrog govora" koji je potreban svakome čovje­ ku od zakona. nanošenje različitih ožiljaka. 125 Tajna inicijacijska društva . poziva k sebi sina ili najvjernijeg učenika i daje mu sisati svoj jezik kako bi ovaj stekao njegovo znanje. Simbolički maleno dijete. nije više dijete nekoga para nego član klana. U drugim slučajevima obredi inicija­ cije stavljaju kandidata na tešku kušnju. Pod vlašću kovača komotigija adolescenti se zadu­ žuju da čuvaju mitove i prakticiraju kult predaka štiteći jedinstvo zajednice. Da bi mu se pristupilo. ljudsko meso za koje se smatra da povećava njegovu tjelesnu i duhovnu snagu. totem ko­ ji nedvojbeno simbolizira njihovu brigu da pred očima profanih prikriju misteri­ je svojih temeljnih mitova. a zatim se on sučeljava s ma­ skama odraslih s kojima se treba sukobiti U SENEGALU NA VISINAMA FOUTE DJA- u obrednoj borbi. narodi. kada inicirani poglavar dosegne dob od 63 godine. gdje se ob­ rezani ujedinjuju u komo. Kod Bambara inicijacija obuhvaća šest stup­ njeva.. Obred sakačenja obilje­ žava općenito taj prijelaz: obrezivanje kod dječaka. Tijekom tih kušnji uzi­ manje droga olakšava kontakt sa svije­ tom bogova.Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena Afrička plemena. Na kraju toga teškog razdob­ lja posvećeni priseže da će čuvati tajnu o onome što je doživio i da prihvaća novo ime jer. Obred ulaska u ta društva kopija je obreda ini­ cijacije kojem je u neku ruku produ­ ljenje. POSVEĆENE ŠUME KAMELEONSKOGA NARODA lona narod Bassari obavlja ani­ mističke kultove predaka koji su omogućili tom manjinskom narodu da očuva kulturu staru nekoliko stoljeća. ekscizija kod djevojčice.

održavati dugotrajnost njezina identiteta i njezine kulture. Kod Mynyanka u Maliju bratstvo Nya zaduženo je da štiti članove pleme­ na od vračanja. kralj. maskirana u svečane kostime posvećuje se obrednim plesovima tijekom seoske svečanosti. stoljeću neka od tih tajnih vjerskih društava bila su skrenuta sa svoje misije kako bi postala skupine s političkim ciljem. čarobnjak ili još "ko­ vač". Ne­ ka od njih mogu imati i precizniju ulo­ gu. Tajna inicijacijska društva 126 . najviši inicijacijski stupanj kod Bambara u Maliju. Ženske gru­ pe najčešće su zadužene za to da smiru­ ju sukobe u sklopu sela ili da privlače U zemlji Dogonu u Maliju skupina iniciranih na štulama.Tisuću i jedna funkcija bratstava Bitna funkcija tih inicijacijskih bratstava jest. plodnost na grupu. kao uostalom posvuda. U Zairu Yake su dodije­ lili grupi N'gongi ulogu da stišava i pomiruje duhove predaka. Poglavar. U 20. održavati koheziju grupe. Nositelji te maske jašu na drvenim štapovima za vrijeme inicijacijskih ceremonija. U njemu odjekuje odgovornost da uspostavi vezu između svijeta živih i svijeta mrtvih i zato ga se ljudi jednako tako boje kao što ga i poštuju. to je slučaj slavnih ljudi-leoparda koji su oboruža­ ni željeznim kandžama razdirali svoje neprijatelje i sijali strah u Zairu. onaj koji je stigao na vrh hijerar­ hije u smislu kompletne inicijacije uživa u znatnom prestižu. Maska koré.

.

odnosno infiltraciju. nego više nužno sredstvo u službi njihova projekta. Pribjegavajući najčešće nasilju.Tajna politička društva Tajna politička društva slijede veoma točan koncept. najčešće borbu protiv neke države ili protiv neke dominacije koja zahtijeva tajnovitost. ona obično prestaju djelovati kad ostvare cilj. prikrivanje. . U njihovu slučaju tajna nije konačna po sebi.

rujna 2001. I doista. Obred i kostim služe zaplašivanju neprijatelja.Tajna politička društva NA SU STARA. Iznenadni napad ili aten­ tat također su značajka tih društava. Tijekom nasilja grupa se legiti­ mira preuzimajući odgovornost za svoju akci­ ju. No tajna poprima i drugo lice koje je svoj­ stveno političkim društvima: lice određene teatralizacije akcije. dok su njihovi ciljevi i njihove akcije daleko od toga da budu skriveni. To je bio slučaj na starom američkom jugu početkom 20. sto­ ljeća kada su se pripadnici Ku Klux Klana po­ kazivali u kukuljici i bijelim kostimima kako bi zaplašili crno stanovništvo. Ta društva nastoje pokazati svoju moć i oglasiti stvar za koju se bore. bio bi to kraj njihova utjecaja. ako bi se objavile informacije o identitetu njihovih članova ili njihovim projek­ tima. To je stari običaj. stoljeća ili današnje terorističke skupine. ovdje se radi o izrazitom proturječju jer ustroj tih bratstava u sjeni i identitet nji­ hovih članova ostaju za većinu tajna. Zato se neka od njih slu­ Fotografija na prethodnoj stranici: 6. Ove su organizacije. žaleći za porazom ili proglašavajući pobjedu. No tajna ovdje prestaje. Tajna u tom slučaju generira strah. Točnije. Tajna je dakle condicio sine qua non njihove učinkovi­ tosti. Više vole zamaskiranost nego tajnu. Ta teatralna funkcija tajne može se isto tako izvesti obrednim uprizorenjima namijenje­ nim impresioniranju publike. suočene s moći koju prokazuju. djelujući u sklopu tajne organizacije kojom su savršeno ovladali. Svi oni služili su se svim sredstvima kako bi pot­ kopali snage svojih protivnika. ona izlažu jeftini političko-kulturni izlog kako bi zaveli eventualni pli­ jen. SUSREĆEMO IH ZAPRA­ VO svaki put kada neke manjinske ideje ulaze u sukob sa službenom vlašću te odaberu rad u ilegali kako bi nametnule svoj način gledanja. vlast ili politički svijet nego ne­ moć da se razotkriju krivci za neki teroristički čin. 129 Tajna politička društva . Daje grupi potrebnu psihološku snagu koju zna upotrijebiti. napredovale u sjeni i od te su situ­ acije napravili oružje. ostavlja dojam da se opasnost može po­ javiti svakog trenutka i pogoditi svakoga. povorka Ku Klux Klana na festivalu Pleasure Gardens u Londonu. u New Yorku: činilo se kako prijetnja izvire sa svih strana jer je dolazila od tajne strukture za koju nitko ili gotovo nitko nikada nije čuo. U tom kon­ tekstu mogu se spomenuti jednako tako sred­ njovjekovna sekta asasina i nihilisti s kraja 19. Ta strategija obično krije opasne ideje ideoloških skupina ekstremne desnice. Osim toga ništa ne plaši više javnost. a katkad i usred bijela dana. štoviše moraju biti javni. že suptilnim sredstvima. listopada 1951. što je sijalo strah i trepet medu kršćanima i među muslimanima. Najdrastičniji primjer je dakako atentat od 11. Članovi sekte asasina znali su se već infiltrirati među redove svojih neprijatelja kako bi udarili iznutra.

Pred sudom Svete Vehme Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini 133 131 Neprijatelji Crkve. Tako su među svim tajnim društvima poli­ tička ona koja su očito najviše vršila pritisak i još danas nastavljaju utjecati na povijesne tokove. U tom slučaju politička društva spremno postaju subverzivna. . ali i učinkovitosti. 137 Revolucionarni ideal karbonara 141 Urota dekabrista Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Belle Époque nihilista i anarhista Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Opasan nacionalizam Crne ruke Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Urota kagulara 163 165 157 153 147 149 145 Dijabolično carstvo Ku Klux Klana . . . . Tako se u razdoblju između dva rata društvo Thule po­ nosilo da je obrazac nacizma i inspirator Trećega Reicha. . preko Crne ruke ili Cagoule. Svetoj Vehmi koja se u srednjem vijeku izdigla u okultni sud dijeleći i izvršavajući pravdu pred carskom vlasti koja je trenutačno bila na izdisaju. 177 Oružana i ilegalna borba nacionalista. . 169 Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Izgubljeni vojnici OAS-a Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija .Sadržaj Politička društva vrlo često napreduju kada državna ili službena vlast slabi. Ona se potvr­ đuju kao poluslužbena vlast funkcionirajući paralelno sa službenom vlašću.. narod na tajnim društvima". Kao jamac diskrecije. 181 Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice Svjetski terorizam al-Qaide 185 189 171 173 . . događa se da se oporba sukobi s političkim režimima. To je upravo bio slučaj kod jednog od najstarijih medu nji­ ma. Ondje prema staroj poslovici "Službene vlasti temelje svoju moć na zakonu. bavarski iluminati. . 159 Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše . Međutim.. Kineski je primjer još frapantniji. ta je tehnika omogućila nekim tajnim društvima da u određenim razdoblji­ ma postanu prava država u državi. orga­ niziraju ustanke ili pučeve: primjera ima od dekabrista do OAS-a.. .

Paralelna. i 1438. U toj nestabilnoj političkoj klimi rada se bratstvo Vehme (od nizozemskog veem.Pred sudom Svete Vehme Opasno bratstvo uzdiže se u okultni i svemogući sud kako bi zamijenilo pravosuđe oslabljene carske vlasti. stoljeća.-1273. počinje Sveto Rimsko Carstvo Nje­ mačke Nacije. Tijekom tri stoljeća suci Svete Vehme sijat će strah u Njemačkoj. a gradovi prisvajaju povelje koje im jamče slobo­ du i oprost od svih carskih nameta.. tj. razdoblje poli­ tičke anarhije koje završava tek dvadeset godina poslije. što znači "ceh" ili "udruga") ili Sveta Veh­ me jer tvrdi da radi u ime Svete Stolice i Svetoga Rimskoga Carstva. Umjesto nje­ ga nalazi se samo mnoštvo kraljevstava. 131 Tajna politička društva . stoljeća u tom su području aktivne stotine drugih sudova. Ali od 15. Za razliku od ovih službeno izabranih pokušavaju se name­ tnuti i drugi kandidati što još više slabi autoritet careva. gradskih magistrata čiji se broj nadopunjava čla­ novima plemstva i slobodnih seljaka. Vehme je organizirana po stro­ goj hijerarhiji: Frohnboten primjenjuju SVETO CARSTVO POTRESAJU NEMIRI nalni nemiri koji obilježavaju "ve­ liki interregnum" (1254. jamca stabilnosti. Tu zajednicu čiji središnji sud zasjeda u slobodnom gradu Dortmundu tvori če­ trnaest sudaca (obično sedam plemića i sedam građana). dok joj je zapravo jedini cilj bio da ih zamijeni. vojvodstava koje se bore kako bi povećali vlastitu moć. San o univerzalnom carstvu koje se identifi­ cira s kršćanstvom nestaje. U načelu samo tri kuće smiju podupirati kandidata za prijestolje: Habsburgovci. Tim političkim i dinastijskim nemirima pridružuju se pljačke na područjima koja pripadaju kruni što još više otežava situaciju. slobodnih gradova. MRĆU CARA CONRADA IV. Vehme je uglavnom sastavljena od porotnika. Služeći kao sud.) sami dali devet od deset kraljeva izabranih između 1273. Luksemburgovci i Wittelsbachovci koji su N EDOSTATAK SREDIŠNJE VLASTI IREGIO- Na sudu Svete Vehme mač pravde je kobno oružje koji napada osuđenike bez mogućnosti opoziva. Tijekom gotovo dvaju stoljeća održava se praksa rotacijskih izbora prema kojima se na prijestolju Svetoga Carstva izmjenjuju vladari iz različitih obitelji. (Minijatura iz 15.) i njegov nastavak pridonose dugo tomu da se car­ ska vlast lišava nasljedne potpore. Napokon rubna područja Carstva kližu polako u francus­ ku ili talijansku sferu. Tek potkraj srednje­ ga vijeka Sveto Carstvo ponovno dobiva stari sjaj.. Tijekom te odsutnosti središnje vlasti područni kneževi stekli su veću političku autonomiju. HO- henstauovca 1254. imajući za cilj održa­ vanje reda i mira.

-1556. Smrtna kazna izvršava se vješanjem. ... Ako je riječ o sitnijim prekr­ šajima. Osoba osumnjičena za zločin sveča­ no se poziva pred Svetu Vehme i ima šest tjedana vremena da organizira ob­ ranu pozivajući se na svjedoke. U tom razdoblju nemi­ ra važnost Svete Vehme postaje takva da njezinu jurisdikciju 1371. (Bakrorez prema Georgeu Cattermoleu za Sabrana djela Waltera Scotta.. drugi se boje Vehme i pokušavaju se zaštititi ta­ ko što se učlanjuju. ali i odavanje sudskih tajni obično se traži smrtna kazna.. Počinjeni zločin i odluka suda objavljuju se na stablu obješenoga. oštra kliješta. oni se globe. seksualne zločine. stoljeća napokon nestaje. posebno svađama. tako se moć Vehme demonstrira pred očima svih. a ostali se naprotiv kažnjavaju najvećom okrutnošću.) i zatim Karla V. stoljeća s ponovnom uspostavom car­ ske vlasti s carevima poput Maksimilijana I.). Još po­ četkom 19. dok Stuhlherren ("pred­ sjedavajući") vode sjednice.-1519. opekline od vatre ili užarena smola.). Među­ tim najčešće se pribjegava mučenju da bi se iznudilo priznanje. Iako ne zna­ mo koliko je osoba Sveta Vehme osudi­ la. Kandidati za funkcije suca nemaju svi iste pobude: neki misle da mogu biti pravedniji od carskih ili crkvenih instancija. priznaje čak i car Karlo IV. Habsburgovaca (1519. Kneževi pak svojim podanicima zabranjuju sva­ ki kontakt s tajnim sudom. . krivovjerstvo i vračanje. većina optuže­ nih spremna je sve priznati kako bi iz­ maknuli žestokim mukama po čemu je Vehme poznata. sigurno je da je ta institucija snažno obilježila njemački mentalitet.i neumoljiva pravda Procesi poput vijećanja održavaju se u najvećoj tajnosti i za onoga tko se pojavi Charles le Téméraire pozvan je da se pojavi pred sudom Svete Vehme. treći napokon nala­ ze ondje nezanemariv izvor prihoda jer mnogo je žrtava spremno platiti kako bi izbjegli osudu. potkraj 18. Kotač.) pred tim izuzetnim sudom uopće nema nade da izbjegne kaznu koja se odmah izvršava. koji nakon što se reaktivirao tijekom Tridesetogo­ dišnjeg rata (1618. Za krađe.. umorstva.Pred sudom Svete Vehme kazne koje određuju Freischöffen ("slo­ bodni suci"). stoljeća autori poput braće Grimm u svojim slavnim bajkama opi­ suju s pomalo morbidnom fascinacijom njezine aktivnosti. vrijeđanjima ili brakolomstvu. Aktivna tijekom posljednjega stolje­ ća srednjega vijeka Vehme slabi od 16. (1493.-1648. raza­ pinjanje.

među ostalim. STOLJEĆU MARKO POLO kr- stari istokom do Kine. Starac im nasilno prekida tu ekstazu i daje im bo­ dež. O svojim neobičnim dogodov­ štinama pripovijeda u Knjizi čuda svijeta gdje ima određen broj neo­ bičnih. Svjedočanstva obojena strahom Marko Polo nije jedini koji spominje asasine. 13. Odsječeni u čvrstim utvrdama visoko u sirijskim planinama dušom i tijelom su odani poglavaru nazvanom "Starac iz planine". Starac s planine predsjeda prolijevanju vina u čast bogova sekte asasina pod utjecajem hašiša po kojem su dobili ime (Comeleranova litografija). Tako pripremljeni članovi sekte postajali su strašni ubojice sprem­ ni na sve kako bi služili Starcu iz planine. 133 Tajna politička društva . Zaklonjeni sirijskim planinama ti su fanatici sijali strah kod moćnika iz tog područja. trebaju smaknuti onoga ili one koje on odredi. a katkad i zabrinjavajućih priča u kojima. spominje postojanje zločinačkog muslimanskog dru­ štva čiji se članovi nazivaju "asasini".Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini Njihov ugled upamćen po zlu trajao je stoljećima između povijesne stvarnosti i mitologije zločina. Ondje se odaju uživanjima sa ženama i hašišom odakle im i ime hašašin koje su križari pretvorili u "asasin". Ovaj novači hrabre mladiće koje odvodi na skriveno mjesto poznato samo njemu i nazvano "rajski vrtovi". ako ponovno žele upoznati te užit­ ke. Već su se u prethodnom sto­ ljeću spominjale razne priče o njima. Tako je neki izaslanik njemačkoga cara Sinan.

Ljudi s planina Povijest sekte asasina zapravo je neod­ vojiva od jedne od većih vjerskih stru­ ja. obrazovan čovjek i odličan strateg. Međutim. Iza zidova tih neosvojivih tvrđava organiziraju politička ubojstva svojih protivnika. Sinana. stoljeća otpravili su onamo jednog od svojih vjernika. oko utvrđenih mjesta kao što su ona u Masyafu u Siriji ili Alamut u Perziji što je političko i duhovno središte sek­ te. sto­ ljeća. rođen je u Perziji početkom 12. Ovaj osjećaj uosta­ lom objašnjava zašto su te priče obojene pretjerivanjima i netočnostima: naime članovi sirijske sekte nikada sami sebe nisu zvali "asasinima". S visine svoje tvr­ đave slao je svoje mlade sluge da napa­ daju ne samo križare koji su kolonizirali dio Bliskog istoka. Sinana je Hasan poslao u Siriju u tvrđavu Masyaf kako bi ondje primijenio novi nauk. Čini se kako su im taj nadimak nadjenuli kršćani. novi gospodar Alamuta. rođaka i Poslanikova zeta te Fatime. njegov ga je brat osudio da bude živ zazidan. njegove kćeri. Održavali su uske veze sa svojom braćom u Siriji i potkraj 12. Sirijska tvrđava Masyaf smještena na stjenovitom vrhu jedno je od uporišta nizara. jedu svinjsko meso što se protivi saracenskom zakonu i raspolažu svim ženama. Me­ đu ostalim sluge Starca s planine nazi­ vali su se "nizari" ili "nizariti". do 1171. Njegova zakonita nasljedni­ ka Nizara udaljuje vezir Al-Afdal u korist njegova mlađega brata. Tu se radi o dalekom odjeku ukinuća zabrana vezanih uz šariju. Sinan. Zato kršćanski teksto­ vi spominju muslimane koji jedu svi­ njetinu. Oni su vladali od 909. tvrdeći da potječu od Alija. Hasan. određen broj ismailaca. jedva došavši na vlast proglasio se pred­ stavnikom skrivenog imama i u njegovo ime objavio kraj muslimanskog zakona usred Ramadana. Tu doktrinu ponajprije zastupa dinastija kalifa Fatimida u Egiptu. a na romanskom segnors de la montana. doveo je sektu asasina do vr­ hunca organizirajući zločine o kojima se nije mnogo znalo. Kako je bio prisi­ ljen vratiti se. Pridružio se nizaritima za vjerske revolucije u sklopu ismailizma. Takva ljudska rasa živi bez zakona." Sva svjedočanstva idu u jednom smjeru i pokazuju da sekta tero­ rizira suvremenike. odbi­ jaju priznati uzurpatora. uključujući i svoje majke i sestre. Oni koje su počeli zvati nizarima uspjeli su osnovati niz autonomnih kneževina izvan Egip­ ta. ismailizma. "Starac s planine" Sinan. neobična. nego i muslimanske velikodostojnike medu kojima je bio i sam Saladin koji je vladao velikim Tajna politička društva 134 . Sinan. u palači izbi­ ja pobuna. Nizar bježi u Aleksandriju gdje organizira kratkotrajni ustanak. šiitskog islama. No kada 1094. Gospodari Alamuta razvijali su jednako tako ezoterični nauk koji je od njih činio imame jednake onima po­ tomaka Poslanika.Fridrika Barbarosse pisao kako na "gra­ nicama Damaska. gotovo legendarna oso­ ba. Takva utočišta omogućavala su asasinima da se dugo opiru svojim neprijateljima. Godine 1164. Žive u planinama i imaju gospodara koji užas­ nim terorom udara na sve bliže ili dalje saracenske kneževe te susjedne kršćan­ ske gospodare jer ima običaj ubijati ih na neobičan način. Antiohije i Alepa u planinama postoji rasa Saracena koji se u svojem dijalektu nazivaju Heyssessini. Nizarovih pristaša. umire Kalif Al-Mustansir.

Nizariti su isko­ ristili taj mir da bi na istok poslali misionare koji su uspjeli zasnovati za­ jednicu u Indiji. nekoliko asasina prerušenih u monahe približilo Conradu de Montferratu. prerušeni u muslimanske vojnike pokušavali ubiti ga i umalo nisu uspjeli. koji su zauzeli sunitski Mongoli. Sinan se distancirao od gospodara Alamuta tako da su ga oni više puta poku­ šavali dati ubiti. pa iako je teško znati je li legenda koju je donio Marko Polo istinita. Ovaj izraz. koji doslovno znači "onaj koji daje svoj ži­ vot". Neki kroni­ čari čak bilježe kako je dovoljan jedan znak njegove ruke pa da se jedan od njegovih pristaša sunovrati u bezdan s vrha njegove tvrđave. Tada se sa strahom počinju spominjati priče "o Starcu s planine". Kada se 1192. ostaje da su pokazivali fanatičnu podložnost svoje­ mu gospodaru. i proburazilo ga. Jednoga dana Sinanov je emisar tražio da ga Saladin primi nasamo i on je to prihvatio. upravo iza­ branom za jeruzalemskog kralja.Po Sinanovu nalogu pristaše se ubijaju. Članovi sekte bili su podijeljeni u dvije skupine: da'ii koji su bili zaduženi da propovijedaju ismailski ideal i fida'i. kao na primjer protiv sunita Saladina koji se žestoko borio protiv njih. Više puta su asasini. Više stoljeća održavale kraljevstvom što se prostiralo od Mezo­ potamije do Egipta. smatrajući se sigurnim. Sekta nizarita bila je aktivna u Perziji sve do pada Alamuta 1256. Međutim on je asasinima ostavio relativnu autonomiju i koristio se čak i njihovim uslugama protiv nek­ ih svojih neprijatelja. Sinanova svemoć fascinira jednako kao i što zastrašuje. Minuciozna strategija Asasini duguju svoje uspjehe svojoj iz­ vanrednoj organizaciji. povezana s nekim arapskim kro­ ničarom još je izrazitija. Sirijske tvrđave su se dobro držale prije nego što su kapitu­ lirale pred napadima egipatskoga sulta­ na Bajbarsa. njihov je uspjeh protiv Franaka bio bombastičan. zadr­ žavši kod sebe svoja dva tjelesna čuvara u koja je imao potpuno povjerenje. 135 Tajna politička društva . Svi su bili indoktrinirani od djetinjstva. Saladin. označavao je aktivne ubojice koji su počinjali ubojstva izlažući živote i bili spremni žrtvovati se za svoju stvar. Druga zgoda. Legende stvorene o asasinima uvelike su pridonijele stvaranju mita o kriminalnim fanaticima. što je još više pojačavalo osjećaj zastrašenosti kod suvremenika. Ma što bilo. Asasini nisu oklijevali upotrijebiti me­ tode infiltracije. Njegovi nasljednici neumorno slijede njegovo djelo. iznena­ dio se kad je vidio kako pristaju uz iza­ slanika koji ih je pitao jesu li spremni ubiti svojeg učitelja ako im to naredi Starac s planine. Asasini jučer i danas Sinan umire 1193.

prije nego što je prebjegao u Indiju gdje je uz pomoć britanskih kolonizatora okupio važnu zajednicu dobio je od iranskoga šaha naslov Agha Khan. Nekada­ U VIŠE ASPEKATA ASASINI SU SE SLUŽILI šnje tvrđave služe još i danas. čekajući strpljivo pogodan trenutak da napadnu. Termin fida'i koji je nekoć označavao asasine. I napokon neki su stručnjaci za islam skloni tražiti sličnosti između metoda al-Qaide i asasina. Oni su ubija­ nje zamijenili produbljivanjem svoje vjerske doktrine. danas se upotrebljava kako bi kvalificirao arapske teroriste koji se protive Izraelu. Godine 1977. Iako se danas ni jedna islamska teroristička skupina služ­ beno ne hvali njima. spremnih da se žrtvuju za svoj ideal. Iako su učinkovi­ to širili užas. koji ovdje posjećuje džamiju u Damasku. a još manje nevine. Ta malena skupina izvježbanih fanatičnih pojedina­ ca.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini ASASINI... nisu ni u kojem trenutku prijetili stanovništvu. ne napadajući nikada podređe­ ne. U 19. No asasini su određivali kao žrtve samo visoko rangirane političke i vojne poglavare. nije oklijevala da napadne političke elite svojega vremena. poznat je na Zapadu po tome što pripada mondenoj kremi. Perzije i Indije. stoljeću poglavar nizaritske sekte. . četvrti Agha Khan Karim al-Husaym. možemo vidjeti da se neke od utvrda Hesbolaha nalaze među bivšim nizaritskim posjedima. su se veze između pristaša rasutih izme­ đu Sirije. PRETEČE MODERNIH TERORISTA? metodama koje bismo danas oka­ rakterizirali kao terorističke. Drugo važno naslijeđe je u riječima. daleki nasljednik srednjovjekovnih per­ zijskih i sirijskih učitelja i nasljednik asasina osnovao je u Londonu Institute of Ismaili Studies. infiltrirajući se na naj­ višu razinu. Assan Ali Sha koji je pobjegao u iranski grad Anjudan. Agha Khan. No svoje veliko bogatstvo stavio je u službu humanitarnih djela.

pristao je boriti se protiv rimokatoličke religije. Adam Weis­ haupt (1748.) i financirali svoj veliki koncept: novi svjetski laički poredak utemeljen na znanstvenom razumu. . otac astronomskoga teleskopa i žestoki pri­ staša heliocentrične teze. Inkvizicija ga je poštedjela . Prema Danu Brownu naj­ poznatiji iluminat bio je Galilej. bratstvo bogatih bavar­ skih kamenorezaca. zato su se oni međusobno nazivali illuminati. Kratko postojanje iluminata dat će ipak čudesno i romantično potomstvo. bavarski iluminati Pod krinkom slobodnoga zidarstva oni su se doista pokušavali boriti protiv rimskog mračnjaštva. suprotstavljajući se katoličkoj dogmi koju su smatrali štetnim praznovjer­ jem. oni su se navodno "služili globalnom mason­ skom mrežom da bi proširili svoj utje­ caj (.).iako se morao javno od­ reći potpore i širenja svojih ideja . Tako su ilu­ minati navodno nestali iz službene povijesti.Neprijatelji Crkve. D POJAVLJIVANJA USPJEŠNICE Dana Browna Anđeli i demo­ ni iluminati su popularni." Iluminati su navodno stoljećima imali tajno poli­ tičko društvo kujući u sjeni svjetsku zavjeru. "prosvijetljeni" istinskom znanošću koja je u suprotnosti s mra­ kom religije. Adam Weishaupt.. profesor prava na sveučilištu u Ingolstadtu.-1830. ali njegova akcija osporava i autoritet države. Međutim naš se pisac ne bez zlobe nadahnuo stvarnim bratstvom koje je djelovalo u germanskom prostoru u stoljeću prosvjetiteljstva: iluminatima. Taj krug utemeljio je 1776.no druge je Crkva neštedimice progonila. Svi inicirani iz toga kruga navodno su dijelili istu vjeru u znanost. Ne napuštajući svoj subverzivni politički projekt. Američki je pisac potku svo­ jeg romana temeljio na intrigama te sekte koju prikazuje pod misterioznim kutom i čije početke datira u vrijeme renesanse. No prema američkom roma­ nopiscu "njih je prihvatilo jedno drugo tajno društvo. Gorljivi pred­ stavnik prosvjetiteljstva.. Weishaupt se ne suprotstavlja samo bavarskom kato- Utemeljitelj iluminata. mučila a zatim likvidirala. nazvanih slobod­ nim zidarima". Iluminati Valja konstatirati da potka romana Da­ na Browna ne odolijeva provjeri činje­ nica.

Weishaupt se nada da će to štivo uvjeriti iluminate u dobru utemeljenost njegovih ideja. Nakon von Hundove smrti 1776. "Regent" i "Magnus Rex" U istom trenutku bliski neprijatelj ilumi­ nata. "Svećenik". Ravensburg Teba. to je slučaj zlatne Ruže i Križa. Tada Weishaupt pokušava presađivanje slo­ bodnog zidarstva u koje je bio iniciran 1777. Weishaupt i Von Knigge iskorištavaju tu situaciju. von Knigge se. druži se s Ajaksom. Razočaran različitim alke­ mijskim iskustvima. To je vrlo kršćanski red obilježen velikom duhovnošću. Misli da će se tako moći okoristiti masonskom mre­ žom za širenje svojih racionalističkih ideja.. jedan od glavnih iluminata bio je i plodan pisac. U tom kontekstu strogi profesor prava odlučuje se također os­ novati tajno društvo koje će duboko utjecati na elitu svojega vremena. a širi se njemačkim kneže­ vinama gdje nailazi na žestok otpor ilu­ minata. U po­ četku ona se svodi na ložu Trima stupo­ vima čiji su se članovi sastajali u Kittlitzu u području Dresdena. Ubr­ zo postaje utjecajni član iako je njegov odnos s Weishauptom bio buran: barun predbacuje pravniku njegov preveliki antiklerikalizam. u münchenskoj loži Zur Behuts­ TEMPLARSKA STROGA OPSERVACIJA meljili su 1751. dok bi se on zadovo­ ljio dobrim deizmom. Na svakoj od tih etapa moraju pročitati širok program autora koji su svi predstavnici prosvjetiteljstva: Lessinga. Agatonom ili Tiberijem.). Wielanda.. a zatim "pros­ vijećenog minervala" ili illuminatus mi­ nora. Njegovo glavno djelo je traktat O ophođenju s ljudima (1782.. Herdera. i teške krize 1782. u najbo­ ljem slučaju stotinjak 1780.). kako bi je obratilo na ideje napretka i razu­ ma. izrazito kršćanska Stroga opservaci­ ja doživljava tešku unutarnju krizu. nego i razvoju kršćanskih i mističnih tajnih društava. licizmu koji smatra mračnim. I dostojanstvenici reda su posudili svo­ ja imena iz grčko-rimskog razdoblja: Weishaupt je preimenovan u Spartaka. C ARL VON HUND i ALTENGROTKAU UTE- masonske stupnjeve viteških redova nadahnutih templarskom poviješću. Barun je koncipirao niz visokih Tajna politička društva 138 .. a posebno templarske Stroge opserva­ cije kojim se istinski oduševljavaju nje­ mačke elite. red će opstati još deset godina prije nego što je propao. Njezina je origi­ nalnost u tome što se oslanja na klasične amkeit (K razboritosti). Weishaupt onima koji su mu se pridružili brzo predlaže putovanje u tri stupnja: od "novicijata" oni pristupaju stupnju "minervala". Masonsko presađivanje Kako bi izgradio svoj red. Medu prvim novacima primio je vrlo uglednog baruna Adolfa von Kniggea koji je do tada bio član lože Stroga opservacija. s entuzijazmom pridružuje iluminatima donoseći sa sobom znanje i ugled. templarsku Strogu opservaciju koja je utjecala na njemačko slobodno zidarstvo sve do 1780... Weishaupt kao dobar učenik isusovaca crpio je bit svojih referencija iz grčke antike.-1796. München Atena. Jer Weishauptov projekt koji je poz­ navao on sam i njegovi prvi kalfe oku­ pljeni u "areopagu" nije inicijacijski nego subverzivan: radi se o tome da se obuzda vlast Crkve. Ali regrutiranje stagnira: više desetaka članova maksimalno.Adolf von Knigge (1752. tako je prekrstio gradove u kojima djeluju ilu- minati: Inglolstadt je postao Eleuzina.

Progon i ilegala Ali iluminati ubrzo postaju žrtve svojeg uspjeha. Umoran od rata. da sprovodi novu strukturu. Red sada ima blizu tri tisuće članova. bili slo­ bodni zidari. barun na­ pušta iluminate u travnju 1784. nego i u Austriji. Neki čak odu­ ševljeno tvrde kako lik predstavljen na zelenoj novčanici nije nitko drugi nego sam Adam Weishaupt. objavljuju rat ilumina­ tima pod izgovorom da žele "zaustaviti kršćansku vjeru i učiniti od masonstva politički sustav". Međutim kriza dolazi iz samog reda: Weishaupt i von Knigge ne prestaju se suprotstavljati u pitanji­ ma vjere. posebno poslije poraza njegove organizacije. Međutim valja priznati da je odjek koji je profesor iz Ingolstadta doživio u Sjedinjenim Državama ravan nuli. Njihov uspon prema moći potiče jake otpore.Neprijatelji Crkve. Illuminatus dirigens. imućnih trgovaca. Podupire berlinske mason­ ske lože koje pripadaju Ruži i Križu kada one 1783. posebno određenih kneževa: Fridrik Vilim. Češkoj. koji jedini poznaje krajnji koncept bratstva. Goethe. Pridružili su mu se slavne ličnosti: voj­ vode Sachsen-Weimar i Sachsen-Gotha. posebno piramidu i istostranični trokut urešen okom. utjecajan je ne samo u Bavarskoj. Osim to­ ga omogućuje aeropagu. Mađarskoj. Navodni "masonsko-iluminatski" simboli mogu se zamijeniti u svojem kontekstu. Von Knigge tu dodaje drugi razred visokih stupnjeva koji vode do areopaga koji upravlja: to su stupnjevi "svećenik". Ta konstrukcija je genijalna jer omogućuje iluminatima da u nekoliko mjeseci privuku stotine masona koji su ostali bez Stroge opservacije. Tomu se pridružuju naslovi slobodni zidar. Herder. regent i Magnus Rex. bankara. Tu nalazimo mnogo dužnosnika. Dva mjeseca poslije bavarski knez izbornik 139 Tajna politička društva . I kao dokaz: novčanica od jednog dolara sadržava navodno brojne sim­ bole... Zaključujući dokazanu či­ njenicu kako su George Washingtona i Benjamin Franklin očevi nacije. trokut već od baroknog razdoblja označava ne samo razum nego. Illuminatus ma­ jor. stoljeću u modi je egiptologija i ne vida se rijetko da se tu i tamo evocira razdoblje piramida. bavarski iluminati DOLAR ILUMINATA Dan Brown tvrdi kako je mlada njemačka demokracija obećana zemlja iluminata. Prije nego što je postao masonski simbol. Boga. U 18. visoko pozicioniranih vojnih osoba pa čak i članova klera koje je zavarila masonska fasada reda.. Njegovo regrutira­ nje je elitističko jer je crpio iz mason­ skoga rasadnika koji je to već bio. on podrazumijeva kako su mogli pripadati samo tajnom brat­ stvu.. nasljednik pru­ skoga prijestolja i iniciran u zlatnu Ružu i Križ gaji prema njima tvrdokor­ nu mržnju. U SVO JEM ROMANU ANĐELI I DEMONI masonskih stupnjeva koji pokrivaju tri stupnja iluminata.

-1820. kult tajne. Karl Theodor proglašava edikt o zabra­ ni. No njihova se povijest ne zaustavlja ovdje. gotovo sotonske biti kako je to po­ dupirao Barruel. Njegovi iluminati mnogo su toga preuzeli od svojih bavarskih rođa­ ka: racionalizam.Sličnost između piramide iluminata (desno) i trokuta na dolarskoj novčanici (dolje) dala je povoda glasinama o utjecaju sekte u SAD-u. iluminate od sada smatraju zločinci­ ma i svi se progone. ilumi­ nati ulaze u povijest tako što su poznati po tome kao moćno antikršćansko dru­ štvo. šire ideju da su slobodni zidari i iluminati. mržnju prema Rimu i luciferski kult.. subverziju. Weishaupt mora pobjeći iz Ingolstadta. od iluminata do iluminata ostaje napo­ kon samo zajednička sudbina: poraz po­ kušaja smišljenog da se prosvjetiteljske vrijednosti uspostave urotom. medu kojima je opat Augu­ stin Barruel (1741. ali tragovi su zamr­ šeni. iluminati su izgubili sjaj.-1793. koji uopće nisu bili sposobni za urotu protiv mo­ narhije.. Tu je temu spretno preuzeo i iskoristio Dan Brown u svojem romanu. prima ga vojvo­ da Sachsen-Gotha koji mu pruža za­ štitu. Crna legenda o iluminatima Bodeova ideja sastoji se u tome da se uvedu skupine iluminata izvan Njemačke čekajući da se situaci­ ja smiri. Čvor je svezan. Johann Joachim Christoph Bode (1730. Protiv­ nici Francuske revolucije. a mnogi od njih poput Goethea upotrebljavaju se da bi minimalizirali njihov utjecaj u bratstvu. Od Weishaupta do Dana Browna. Red je na izdisaju.. Odlazi posebno u Fran­ cusku 1787. većina njegovih članova ga je napustila. Ali pothvat propada. gdje utemeljuje francuski ogranak pod ime­ nom Philadelphes. zalju­ bljeni u razum i neprija­ teljski raspoloženi prema katolicizmu stvorili 1789. Još nekoliko godina neki će iluminati nastaviti raditi u najvećoj tajnosti. Međutim Brown želi ispraviti tu zastrašu­ juću sliku za čitatelja precizirajući kako Lucifer nije nitko drugi nego "onaj koii nosi svjetlost" što je slika koju iluminati vole.. Teško je vjerovati kad se zna da filadelfi nisu brojili nika­ da više od nekoliko članova.) najvažniji je medu njima: inicirao ga je von Knigge 1782. i on je prošao cijelu hijerarhijsku ljestvicu tako da naslje­ đuje Weishaupta kada je ovaj prisiljen bježati.). Tajna politička društva 140 . Međutim teza je uspjela. Nakon Bodeove smr­ ti 1793.

Njihovi klevetnici. novim carinskim barijerama i porastom kriminala. liberalni urotnici organizirani u tajna društvo cvjetaju u Europi u prvoj trećini 19. OBJEDA! SMRT TIRANIJI! ŽIVJELA sloboda!" U Italiji koja je početkom 19. oni nimalo ne napreduju i masovno privla­ če članstvo iskorištavajući nezadovolj­ stvo građanstva suočenog s ograničenjem vlasti. Beč računa da ih ima više do 800 000 samo u Kraljevstvu dviju Si­ cilija. stoljeća još ras­ cjepkana tim parolama kar­ bonari pozivaju na ujedinjenje svojih zemalja." Ven­ dite su okupljale dvadesetak iniciranih koji su si nadjevali znakovita imena nakon Napoleonova pada u Eu­ ropi potaknula je stvaranje brojnih sub­ verzivnih tajnih društava liberalne ili nacionalne orijentacije.Revolucionarni ideal karbonara Karbonari. CVJETANJE TAJNI Piramidalna "sekta" Pristaše "sekte" karbonara sastajale su se u venditama ("sastanci karbonara"). Čak i u Italiji karbonerija je vezana uz druga društva koja katkad i apsorbira. uhićeni i utam­ ničeni. stoljeća šireći nezadrživ zamah reformi. u Macerati u lipnju 1817. 1821. Dobar dio kar­ bonara izaziva isto tako najgori strah kod svih pobornika apsolutizma: go­ dine 1820. Karbonari. U suprotnom taboru više se tajnih društava bori protiv karbonara: A PSOLUTISTIČKA REAKCIJA KOJA SLIJEDI 141 Tajna politička društva . austrijski kancelar. "filadelfi" i federati italiani u Lombardiji. prisutni u vojsci. Kraj napoleonske do­ minacije ne znači i kraj karbonarizma. Pogođeni nejednakošću. Prva antifrancuski raspolo­ žena bratstva rađaju se pod pokrovi­ teljstvom talijanskih časnika koji su uspostavili vezu s udrugama francuskih urotnika koje su se također suprotsta­ vile carevu jarmu. jednakosti i napretka. Talijan­ ski karbonarski pokret javlja se u vrijeme kada napoleonske vojske dominiraju Europom." Tu su još "adelfu" u Piemontu. uzvikuje romantični pisac Alessandro Manzoni. No stvar se izjalovi jer su urotnici bili izdani. Tako gvelfi ili "prijatelji slobode" utemeljeni u Rimu 1813. žestoki pobornici apsolutizma vide u njima neprijatelje poretka i božanske pravde za koje su dopuštena sva sredstva: "umorstvo. spretan strateg i zakleti neprijatelj karbonara uspoređuje to tajno društvo s kugom "koja napada temelje društvenoga po­ retka i tvori prijetnju za sigurnost prije­ stolja i mir naroda". ove vendite nisu imale nikakve međusobne veze pa je tako pro­ matrač kojeg je poslao Metternich mo­ ga reći: "Ovi pripadnici sekte različitih mišljenja i načela međusobno se proka­ zuju i vjerojatno bi bili spremni sutra uzeti oružje jedni protiv drugih. Urotnici pred­ vođeni velikim meštrom Giacomom Papisom koriste se sudjelovanjem sta­ novnika grada. krivokletstvo". Kako bi se zaštitili od opasnosti da se umiješa policija. dominira velikim dijelom poluotoka. sada još robovi. jer svaki inicirani priseže da će posvetiti tj. svrgnu­ ti jaram stranca.). Njihov novi kredo je nacionalno jedinstvo: Liberi non sarem se non sima uniti! ("Bit ćemo slobodni samo ako se ujedinimo!"). Karbonari će se okrenuti protiv novih vladara i Austrije koja od Bečkog kon­ gresa 1815. Pobuna je na vrhuncu i tajna organizacija hitno stvara prvi projekt ustanka u crkvenim državama. a zatim osuđeni na najteže kazne. Karbonarski pokret ima čime uzbuniti sklad europskih moćnika koji su neprijateljski raspolo­ ženi prema svakom obliku zahtjeva li­ beralne orijentacije. otrov. na važnim položajima državne uprave učinkovitom propagandom podupiru nezadovoljstvo i stalne nemire. Na sastanku talijanskih karbonara nadmeću se težnjama za neovisnošću. Knez Metternich. žrtvovati svoj život kako bi pobijedila načela slobode. slijede slične ciljeve poput kar­ bonara i izjavljuju: "Doći će dan kad će talijanski narodi. a novoiniciranih ima na tisuće (bakrorez Johna Murrava.

Osim toga morali su se pokoravali strogom moralnom kodeksu koji je za­ branjivao piće. Unatoč njegovu neuspjehu. a či­ je maskirane postrojbe siju strah i trepet po zemlji. DRUŠTAVA calderari ("kotlari"). U Španjolskoj gotovo 40 000 karbonara prati generala Riegu koji maršira na Madrid u nadi da će dobiti ustav. mrtvačka gla­ va.Revolucionarni ideal karbonara 142 poput "Oslobođenje zemlje". st. Austrijska represija bit će žestoka (gravura iz 19. Milanski domoljubi. Zatim tu su članovi "Mlade Italije" koju je utemeljio bivši karbonar Mazzini i koji će preuzeti baklju tali­ janskog jedinstva. uspo­ mena na taj pokret obilježava duboko sjećanje protivnika sve do proglašenja Španjolske Republike 1931. a svaka od njih bila je pod nadzorom vrhovne uprave visoke vendite.). Drugdje u Europi karbonarski ideal prožima protivnike ap­ solutizma. Karbonerija. Inicirani su snažno militarizirani morali u svakoj prilici raspolagati oružjem na kojem je bio iskovan amblem društva. . trinitarci ili decisi. "Seoska sloboda". Venditama iz iste pokrajine upravljala je alta vendita. lopovi kojima upravlja neki raspop. "prijatelji Tarquinije" ili "Svjetlost u noći". "visoka vendita". preljub i bogohuljenje. svi članovi karbonerije uhićeni su 1820.

Francuska karbonerija uteme­ ljena 1821. četverokut noj strogo urešenoj dvorani koja je tre­ bala podsjetiti na skup karbonara u šumi. Ispod velikog raspela raspoređeni su obredni predmeti na bijelom platnu: posude u kojima gori ugljen. listovi. ali velik broj političara obrazo­ van je u "venditama". zavezanih oči­ ju bio svilenom užadi vezan za križ ka­ ko bi ondje primio "posvećene stigme". Unatoč krajnjem frakcionarstvu i katkad udaljenoj upravi. Tako su "veliki meštri veliki izabrani" trebali prisustvovati rekonstrukciji razapinjanja na križ dvojice lupeža simbolizirajući sudbinu rezerviranu za izdajice karbonarizma. Otkriva se kako oni pripadaju francuskom ogranku karbo­ nara koji se bori protiv apsolutističke vlasti Luja XVIII. spremaju se popeti na lomaču. pa u Parizu pod zaštitom talijanskog urotni­ ka u izgnanstvu Philippea Buonarrotija. Tri vrpce podsjećaju na boje društva: plava vrpca koja znači nadu da će se osvojiti nebo. lanena nit. Francuska karbonerija neće preživjeti taj konačni udarac. osva­ ja cijeli poluotok. zemlja. F RANCUSKO PRAVOSUĐE JE 21. RUJNA "Francuski bazar" ili "Sotonski filozofsko društvo". rođena u napuljskom kraljevstvu. zaštitnika rudara. bojne pukovnije. Smrtna kazna protiv četvorice stražara odjeknula je u tisku i od njih učinila "mučenike slobode". Režija ceremonija inicijacije u različite stup­ njeve nadahnjivala se istodobno borba­ ma za nacionalnu neovisnost i prizorima iz Kristove muke. Osim u slobodnom zidarstvu društva se stvaraju u redovima bonapartista koji utemeljuju "Crnu iglu".Revolucionarni ideal karbonara MUČENIŠTVO ČETVORICE NAREDNIKA U LA ROCHELLEU 1822. Urote potaknute u Saumuru ili Belfortu su osu­ jećene. Bories. žalosti. Tri udarca sjekirom po panju ot­ varaju sastanak koji je uvijek pod zaštit­ om svetog Teobalda. Raoulx. 143 Tajna politička društva . crvena vrpca koja podsjeća na pravu vjeru koja izlazi u obliku jezičaca vatre na apostolima i crna vrpca kao simbol milosrđa. Kandidat je gol do pasa. osujetilo ustanak u La Rochelleu uhitivši četvoricu narednika 45. Gaubin i Pommier. vendite tali­ janske karbonerije okupljaju se oko do­ moljubnog ideala i obreda koji su dijelom nadahnuti onim masonskih loža. Od poniznog karbonara do "velikih izabranih" Članovi svake vendite. U Francuskoj vlada ile­ galna oporba kraljevskoj vlasti: orga­ niziraju se tajna društva koristeći se nezadovoljstvom društvenih klasa pro­ tivnica reakcionarnoga režima restau­ racije. kruna od trnja. zelene grane i suhe gran­ čice. sol. pakla. prema modelu njezine tali­ janske rođakinje se oslanja na gotovo 30 000 iniciranih raspoređenih u šezde­ set departmana ujedinjenih oko revolu­ cionarnog ideala i trobojnice. voda. nazvani i "dobri rođaci" sastaju se u Baracci. "četvorica narednika iz La Rochelle" optužena za urotu protiv Luja XVIII. Njezina uprava se postupno uspostavlja u Genovi.

I Ferdinanda napuljskoga i Carla-Felixa. Tisuće karbonara prolazi ulicama grada ističući plavu. morao je sudje­ lovati u borbi upriličenoj između pobornika njihove stvari i protivnika prerušenih u njemačke vojnike. Kad su mu s očiju skinuli povez namočen krvlju. U Torinu Car­ lo-Felix žurno objavljuje edikt koji za­ branjuje dužnosnicima i vojnicima da sudjeluju u bilo kojem tajnom društvu. Tajna politička društva 144 . crvenu i crnu kokardu tajnoga društva. a vendite se šire. kralj i ustav!" prisilivši u noći 7. kada su se eskadroni više karbonarskih časnika po­ bunili uz poklič "Bog. sedam na lijevu i tri na lijevu dojku. Karbonarska zastava vije se na vijećnici. srpnja 1820. Uz pomoć igle utisnuli su mu tri znaka na desnu ruku. Dekret štiti od "duha zavođenja sekte" čiji se nauci "protive javnom dobru" i predviđa smrtnu kaznu za svakoga tko se pridruži karbonarima. Prima se u svoj stupanj kad mu je hrabrost dokazana i pobjeda osigurana. i kraj karbonara Karbonari su doživjeli trenutke slave u Kraljevstvu dviju Sicilija i u Piemontu između 1820. I napokon glavni poglavari koji nisu mogli pobjeći utamničeni su u Austriji u zlokobnom zatvoru Spielberg. Karbonarizam se de­ finitivno gasi s razdobljem Risorgimenta i ostvarenjem jedinstva Italije. podupire u Torinu Austrija koja im pruža snažnu pomoć kako bi se okončao pokret ustanika. u okovima lišeni svake brige. a general Guglielmo Pepe na čelu vojske od 20 000 boraca trijumfalno ulazi u Napulj: poglavare sekte zasipane cvije­ ćem u prolazu prima sam princ nasljed­ nik. U Piemontu "ugljenari" osnaženi zbog potpore kneza nasljednika Karla Alberta Savojskog isto tako uspijevaju nametnuti ustav. da prihvati ustav. koja gleda kako se Talijani izjašnjavaju za talijansko jedinstvo. i 1821.Alegorija plebiscita iz 1870. Fer­ dinanda IV. Trebalo je više od pola stoljeća borbe da bi se to ostvarilo. Međutim te su pob­ jede kratkotrajne. Propale revolucije 1820. Karbonari su dakle žrtve posebno teške represije: smrtne kazne ili doživotna tamnica tako su brojne da je karbonarizam gotovo potpuno srušen. sardinskoga kralja. Ondje su skončali izolirani u vlažnim ćelijama.

prosinca. tajne udruge koja je pripremala ovaj pokušaj državnog udara. To je kraj "Društva sjevera". Inici­ rani . Uglavnom se okupljaju u knji­ ževnim krugovima odakle se šire sub­ verzivne pjesme koje tajno kruže. Daje zapovijed da se puca po urotnicima..imaju 145 Tajna politička društva . posljednji udar dolazi od srodnoga "Društva juga" koje zauzima grad Vasilkov i počinje marši­ rati prema Moskvi. članovi te mlade inteligencije nisu više mogli zadovoljno gledati carevu apsolutisti­ čku vladavinu ili ropstvo nametnuto seljacima. ZORU 14. a vođe su najvećim dijelom uhićeni.). koji je malo bio u nevjerici. Zatim osnivaju tajna društva u reformističke ili revolucionarne svrhe: "Društvo rus­ kih vitezova" ili "Unija istinske i vjerne djece domovine" koja se dijeli u "Druš­ tvo sjevera" i "Društvo juga". Razočarani buntovnici stupaju is­ pred topova samo s bajunetom u ruka­ ma: "Poginut ćemo.u prvom stupnju . Za pristaše revo­ lucije sve su nade dopuštene. Međutim ondje car­ ske postrojbe još lako izlaze na kraj s njim. Vrativši se na rodno tlo. uznemiren zbog svojih liberalnih ideja.obaviješten je o velikim ciljevima organizacije. 28. Neki su čak inicirani u masonske lože koje su bile snažno obilježene ide­ jama prosvjetiteljstva i Francuske revo­ lucije. PROSINCA 1825. No tijekom akcija protiv Napoleona ruski časnici su bili primani u intelek­ tualnim krugovima Pruske ili Francu­ ske. Nekoliko dana poslije. Garda topće nogama dajući caru vremena da se organizira i da uzvrati protunapadom." kažu oni. (duborez D. stoljeća najsjajniji časnici ruske carske garde nadahnuti romantičnim i nacionalnim zanosom tvore tajno društvo kako bi srušili režim Romanovih. Način funkcioniranja preuzet je od masonskih loža s tajnim obredom. prisustvuje sastanku dekabrista u Kamenici 1825. bra­ tu pokojnog Aleksandra I.Urota dekabrista Početkom 19. prisegom na vjernost i podjelom u tri stupnja. Na poklič "Nikolaj otimač!" uspijevaju u nekoliko sati izolirati vladara i okupiti pobunjene pukovnije oko kipa Petra Velikoga. "ali kako će to biti lijepa smrt!" Ruski pisac Aleksandar Puškin. Ubrzo dolazi narod. Buntovna inteligencija "Ima karbonara i u Sankt Peterburgu!" dobacio je Metternich caru Aleksandru I. 1934. Kardovskoga. Ništa ni­ je davalo naslutiti kako su najveći rodoljubi medu plemstvom ruske garde bili pod utjecajem revolucionarnih ideja kojima je tada obilovala zapadna Euro­ pa. malena skupina časnika izaziva paniku na Se­ natskom trgu u Sankt Peterburgu. masovno spreman sudjelovati u pobuni. "muš­ karci" — u drugom stupnju . Vijest se širi brzinom munje. Međutim loše pripremljeni žestoki časnici daju se prijeći. Pobuna je krvavo ugušena. DOK SU se carske postrojbe priprema­ le na prisegu novom caru svih Rusa Nikolaju Pavloviču.

. osu­ da na robiju za stotinjak drugih. da prisegnemo da će uvijek biti samo jedan jedini kralj na nebu i na zemlji. Bog voli ljude. No oni nisu poricali svoj žestoki entuzijazam ni na lomači ni u ledenim sibirskim ravni­ cama gdje su preživjeli utemeljili škole namijenjene učenju djece seljaka. car Nikolaj se sam pobrinuo za velik broj ispitivanja.On nam zapovijeda da se pokajemo za naše ropstvo. da ukinu monopole. D EKABRISTI SU 31. uspostave javnost sudskih postupaka. (Kuzmičeva slika). Svaki član mora se isticati uzornim privatnim ži­ votom. Nije trebalo mnogo pa da se urotnici osude na najteže kazne: degradacija i smrtna kazna za vođe. pristup tajnim planovima". gardijski časnik Batenkov.Što naš sveti zakon zapovijeda ruskom narodu i vojsci? . da se pobunimo protiv tiranije i ugnjetavanja.onaj "bojara". On ih je prokleo kao tlačitelje naroda. Duh decembra Kad je jednom bila ugušena buna onih koje su zvali dekabristi "decembristi". a ne među velikima i carevima.).. naš Gospodin. priznao je Batenkov. da ukinu ropstvo." 14. dekabristički ustanak u Sankt Peterburgu doživljava poraz pred postrojbama koje su ostale vjerne novom caru Nikolaju I. dok ute­ meljitelji i duhovni poglavari tvore naj­ viši stupanj .. Tu se nalaze najsjajniji duhovi onoga vreme­ na: pjesnik Riljejev. ali se čuo. Glas slobode čuo se samo neko­ liko sati. "Naš pothvat". Njihov cilj. skla­ datelj Glinka i mladi i sjajni Puškin. prvi u Rusi­ ji (. .Zar Bog ne voli careve? . stvore "zastupnički dom naroda". Čak ni pod mučenjima nisu priznali.Vlada koja ne poznaje cara.Urota dekabrista VASILKOVA DEKLARACIJA užasnutom narodu Vasilkova objavili svoj katekizam: "U Ime Oca.. bio je da ustanove slo­ bodu tiska i vjere.Ne. prosinca 1825. koji isključuje kocku i pijan­ čevanje te iskorištavanje robova. Sve se to smatralo revolucijom i ubijanjem režima. . Bog nas je sve stvorio jednakima i kad je Spasitelj došao na Zemlju odabrao je svoje apostole među malima.Koja je vlada slična božanskomu zakonu? . stvore "minimum egzistencije". . PROSINCA 1825. "bio je pokušaj političke revolucije. Sina i Duha Svetoga! (. kao što će tvrditi tijekom procesa. Isus Krist. urednik Selimanovski.) .

prakticira medu ostalim hip­ nozu kojom je nekoliko puta liječio care­ vića Alekseja koji je bolovao od hemofilije. postaje ubrzo simbolom pokvarenosti carskoga dvora. tajne vjerske sekte čiji pristaše prakticiraju orgijastične kultove. od­ lučuje reorganizirati sve ruske obavje­ štajne službe koje su do tada ovisile o trećem odjelu ministarstva unutarnjih poslova. Vladar koji je čudom ostao neozlijeđen uspijeva se izvući iz kočije. Onaj kojeg se katkad smatralo vragom umro je zato što je predobro igrao svoju ulogu. nazvanog Rasputin ("razuzdan"). Godine 1916. U tom trenutku neki čovjek izla­ zi iz gomile i baca caru pod noge bom­ bu. uvode u carski dvor tajanstvena monaha demonskog ugleda. Njezini se čla­ novi pomno biraju i trebaju ovladati mnogim borbenim vještinama od skija­ nja do umijeća deminiranja. Odmah suđeni i progla­ šeni krivima obješeni su u mjesecima poslije atentata. člano­ vi Crnih pojasova. Nakon istrage koja je vođena uz veliku halabuku. ubojice su otkriveni: radi se o Članovima tajne terorističke udruge "Volja naroda". u kočiji prolazi ulicama Sankt Peterburga kadli eks­ plodira bomba ozlijedivši kočijaše i zapregu. Pomno se upisuju njihove fizičke i intelektualne sposobnosti kako bi ih se najučinkovitije Zagonetni monah Grigorij Jefimovič Rasputin. Otrovan. caristička vlast če upotrijebiti ista oružja kao i njezini neprijatelji opremivši se opasnom i posebno učinkovitom tajnom policijom. STOLJEĆA DVA DOSTOIAN- bi nametnuli svoje ideale na najvišoj razi­ ni.: savjetnik. U tom dramatičnom kontekstu novi car Aleksandar III. RASPUTIN. 13.. izrešetan mecima. SIVA EMINENCIJA CARA stvenika pravoslavne crkve. umire kad ga pokušavaju odvesti u Zimski dvorac. OŽUIKA 1881. .Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Da bi se borili protiv ilegalnih terorističkih skupina koje prijete Rusiji.pripisuju mu vezu s caricom . To je dar koji su mislili iskoristiti Crni pojasovi kako P OČETKOM 20. No njegovo ponašanje o kojem se naveliko govori . Zamjenjuje ih specijalnom taj­ nom policijom Ohranom. Čovjek zabrinjavajuća izgleda bio je u mladosti član klista.njegov sve veći utjecaj u poli­ tičkom životu. bačen je u Nevu. Nove tehnike Ta policija uvodi novine koristeći se znanstvenim metodama. Crni pojasovi organiziraju njegovo uboj­ stvo. fotografiran u prosincu 1912. AR ALEKSANDAR II. njegova pohlepa i egoizam učinili su ga napokon nepoželjnim u oči­ ma njegovih zaštitnika.Snaga eksplozije je takva da su mu od šoka utrnule noge. Zrači velikom kariz­ mom koja fascinira sve koji mu se pri­ bliže.. vidovnjak. Rasputin se brzo pokazao nezamje­ njivim za cara Nikolaja II.

ni jednog smjera ideja koji im uskoro neće biti poznati. On je uostalom član druge jedne tajne or­ ganizacije. ostavit će zločinačku avet tajnog imaginarnog društva.. što je jedino sredstvo te tajne policije da raz­ otkrije intrige tajnih grupa. ksenofobne i antisemitske: Crni pojasovi. ni jedne mreže. Velike plaće osiguravaju vjernost tih agenata. Osim toga svi članovi Ohrane podvrgnuti su strogoj obuci ti­ jekom koje se upoznaju s političkim "znanostima". sastavlja­ ju metodički dosje analizirajući svaki od atentata.. Medu brojnim revolucionarima o kojima su agenti Ohrane imali dosjee prepoznaje se (gore) Leon Trocki. No tijekom godina organi­ zacija je počela pokazivati tendenciju da postane država u državi koja se koristi sredstvima svojih neprijatelja. Izmišljene "svjetske urote" Iz Ohrane je isto tako potekla naj­ slavnija krivotvorina 20. Nema ni jedne skupine. valovi pogroma za­ pljuskuju carstvo. Umi­ ješala se navodno i u slobodo zidarstvo da bi lakše prošla neopaženo. brzo je doživjela golem uspjeh. za koji se smatra da je pripadao nekom visokom mason­ skom dužnosniku. Iako je knjiga samo splet laži i mukotrpnog ra­ da. Blizak je s Lenjinom. Teza o židovsko-masonskoj zavjeri dugo je bila prisutna u europskim duhovima. reakcionarne. Ohrana će se posebno ista­ knuti u užasno učinkovitom pribje­ gavanju dvostrukim agentima. Tako neza­ dovoljna reformama premijera Stolipina koje smatra preliberalnima naručuje nje­ govo ubojstvo 1911. Jedan od dosjea carske tajne policije. Od uboj­ stva Aleksandra II. javno brani boljševističke ideje.moglo upotrijebiti u zadacima koje će trebati izvršavati. Židovi su žrtveni jarci jer nemaju mogućnosti da se brane. Tajna politička društva 148 . dok potjano pribavlja obavještajnim službama mno­ štvo izvješća koja se odnose na kretanja revolucionarnih skupina u koje se infil­ trirao. On se uspio ubaciti u redove sindikalista i "dopustio" je da ga izaberu za zastupnika u skupštinu Dumu 1912. Oh­ rana i Crni pojasovi nastoje opravdati antisemitizam objavljujući tekst Pro­ tokola. Ona je sebi dala u zadatak da obrani rusko carstvo od svake liberalne evolucije. ali proizlazi iz francuskog ogranka organizacije kojom upravlja Petar Ivanovič Račkovski. Jedan od najboljih agenata Ohrane zove se Ro­ man Malinovski.. Terori­ stička opasnost traži nove metode borbe pa oni rade po fotografijama pretpo­ stavljenih članova tih skupina. potvrđuje kako neka tajna skupina sastavljena od Židova ku­ je zavjeru i sprema se ovladati svijetom infiltrirajući se u sve organe vlasti. Taj dokument. Iako Ohrana i Crni pojasovi nisu pre­ živjeli burne događaje 1917. Dokument je sastavljen u Rusiji 1903. stoljeća: Pro­ tokoli sionskih mudraca..

puca na generala Trepova. veljače 1878. studente i intelektualce nihi­ liste koji žele napustiti gradski i građan­ ski život kako bi promicali emancipaciju ruskih seljaka. Car Aleksandar II. "Sloboda svim ugnjetavanima" i "Smrt gospodarima. mučenih. Grupice slobodarske ili nihilističke orijentacije napadaju građansko društvo s oružjem u ruci.. Ona 5.. 149 Tajna politička društva . mlada žena je oslobođena uz odo­ bravanja gomile. gradskog policijskog prefekta poznatog po ekspeditivnim i ok­ rutnim metodama. odgovornog za bičevanje desetaka buntovnih studenata od kojih je jedan bio član tajne organizacije Zemlja i sloboda.. Iako je bila proglašena kri­ vom. nije manje sup­ rotstavljen tim agitatorima za koje or­ ganizira represiju.). Parolama "Mir radnicima". stoljeća sjena terorizma lebdi nad Europom. članice tajnog društva Zemlja i volja (Zemlja i sloboda).Belle Époque nihilista i anarhista Potkraj 19.. prevarenih. RA ANARHISTIČKOGA TERORIZMA koja je zapalila Europu iz Belle Époque otvara se u Sankt Peterburgu gestom bogate i lije­ pe Vere Zasulič. To tješi one koje zovu narodniki. ugnjetenih. BAKUNJIN STVARA TAJNO luciju (. da će zbog nje zaboraviti krvne veze. osobne simpatije. zatim u tajnom društvu izrazito terorističkih ciljeva Narodnaja volja (Volja naroda). socijalnu. Nekoliko primjera anarhističkih bombi koje su služile u atentatima što su ih osujetile snage reda i koji se danas čuvaju u Muzeju policije u Parizu.. iskorištavanih. Udruga međunarodne braće želi u isti mah univerzalnu. Volja naroda ubija cara Najradikalniji iz skupine Zemlja i slo­ boda nalaze se u sklopu kružoka Slobo­ da ili smrt.) kako bi svi ti mili­ juni jadnih ljudskih bića. poznat po liberalnim idejama. eksploatatorima i skrb­ nicima svih vrsta" želimo uništiti sve države i sve crkve (. ljubav i pri­ jateljstvo. Taj tajni organ ima za cilj "pomagati ro­ đenje revolucije" i organizirati stožer namijenjen "da služi kao posrednik iz­ među revolucionarne ideje i popularnih instinkta". gospodarsku i političku revo­ G ODINE 1868. da će dati svoj život ne štedeći PROGRAM MEĐUNARODNE BRAĆE društvo koje će ojačati međuna­ rodni savez socijalističke demokracije. filozofsku. Pripadnica Vera Figner svjedoči o strogosti upisivanja medu narodnike: "Svaki član se svečano obvezao da će posvetiti svoje snage re­ voluciji. koji je ukinuo ropstvo 1861. os­ lobođenih svih svojih službenih i usluž­ nih upravljača i dobročinitelja udahnuli napokon potpunu slobodu.

bo­ dežom. generale i kneževe po krvi i napokon 13. palite. po cijenu teških kazni zatvora. i predsjednik SAD-a McKinley padaju "Propaganda činjenicama" Tijekom tog desetljeća od 1870. talijanski kralj Umberto I. sve­ mu što nije legalno". tj. puškom. anarhistički europski pokret pomalo se odalečuje od radničkih organizacija ko­ je su komunisti uvelike monopolizirali. na čelu tridesetak naoru­ žanih militanata zauzimaju selo Lentino gdje spaljuju općinske arhive. do 1880. upropaštavajte. upravljači s jedne strane. stvaraju tajnu organizaci­ ju koja podupire sporadične ustanke: Talijanski komitet za revoluciju. službeno je preporučuje dok anarhistički tisak u svojim "znanstvenim" rubrikama ob­ javljuje razrađene recepte "antiburžujskih proizvoda": zapaljivi materijali. Te akcije izvelo je neko­ liko loše organiziranih bandi. Budući da nije imao potporu naroda. Talijanski anarhisti Cafiero i Malatesta prvi su primijenili taj oblik antiautoritarnoga prepada. Mjesec dana poslije Augsute Vaillant baca bombu na zastupnički dom. provale u liturgijske objek­ te. Radi se o tome. U travnju 1877. piše Kropotkin u le Révoltéu od 25. povlače se u manjinski i ilegalni aktivizam zadržava­ jući "propagandu činjenicama". izoli­ ranih pojedinaca koji nalaze prigodne supočinitelje medu anarhoidnim sim­ patizerima: Ravachol. bombe i drugi eksplozivi. Godine terora Od propagande činjenicama do terora samo je jedan korak koji neki francus­ ki anarhisti prelaze poslije ruskih nihilista 1882. uništavajte. Prva bomba eksplodira u luksuznom kabaretu u Lyonu. U atentatu anarhista na kazalište Liceo u Barceloni 7.. "Pljačkajte.. da nema ništa što pripada samo njemu i da će se odreći vlastite volje. ožujka 1881. Volja naroda provodi sve više brze i silovite akcije od 1878. lipnja 1894. paljenje kapelice. do 1880. Godine 1872. Londonski kongres 1881. samoga cara Aleksan­ dra II. Izvršni odbor od deset do dvadeset oso­ ba strogo kontrolira otprilike petsto članova podijeljenih u dvije skupine. da se daje prednost "trajnom revoltu riječju. Unatoč Malatestinu porazu. Zatim slavna Crna banda iz Montceau-les-Minesa gomila prijetnje poslane uglednim građanima. propa­ ganda činjenicama ima lijepu perspek­ tivu. pismom." Volja naroda ne prepušta ništa slučaju. .. dinamitom (. nepovjerljivi prema revolucionarnom autoritarizmu. "meso za zav­ jeru" s druge. taj je poku­ šaj propao. Emile Henry. U cijeloj Europi slobodoumni pobornici žestoke akcije vide u tom atentatu pobjedu koja im otvara put. dijele oružje i prihod od poreza..Belle Époque nihilista i anarhista 150 ništa. prosinca 1880. ubijajući časnike žandarmerije. studenoga 1893. poginulo je 20 ljudi. čis­ tite!" proglašava Radnička ideja 1888.. Au­ guste Vaillant ili Talijan Santo Caserio koji je nožem ubio francuskog pred­ sjednika Sadija Carnota 24. Na međunarodnoj sceni austrijska cari­ ca Elizabeta. Neki pobornici anarhije. što su ga razvili marksisti.).

"svaki će eksploatator. a pravosuđe montira spektakularni "proces tridesetorici". radije se dižem i borim prsa o prsa sa svojim neprijatelji­ ma ratujući s bogatima. Proces postaje tribuna anarhističkom banditu koji uzvikuje: konitima i velik broj pobornika se okre­ nuo tajnoj akciji: "Od toga dana" po­ tvrđuje neki manifest u lipnju 1874. Arsènea Lupina. ogriješiti o nas teškom uvredom ili prekršiti naša prava. napadajući nji­ hova dobra. Posvuda je represija neposredna i bez opoziva. Umjesto da budem zatvoren u tvornici kao u kaznionici.blizu 400 oso­ ba . Desetina plije­ na od 156 registriranih krađa u tri godine služi za financiranje anarhističkog tiska. svaki kapitalist. dok Jacob služi Mauriceu Lablancu kao model za njegova "džentlmena pro­ valnika". BANDA NOĆNIH RADNIKA nika pod vodstvom istaknutog Alexandrea Jacoba zapljuskuje francuske pokrajine prazneći bogate stanove sve­ ćenika. šefove. U Rusiji tajne grupice "Crna za­ stava" i "Bez povoda" propovijedaju kampanju nemilosrdnog terora protiv buržoazije.i mučenja. aristo­ krate." Noćni radnici utjelovljuju dakle angažman anarhističkih frakcija na putu prema ilegali i propagandi činjeni­ cama. uvjeren da neće biti kažnjen. pasti pod udarci­ ma nevidljive ruke. trgovine i restorani povećava se. svaki besposličar koji živi od rente. Godine 1872. Banda Alexandrea Jacoba potpuno je raskrinkana 1903.Belle Époque nihilista i anarhista također kao žrtve anarhističkih aten­ tatora. arhitekata ili pisaca. civilna garda povećava broj saslušavanja. Sve do Prvoga svjetskog rata sustavna represija i likvidacije uza­ lud pokušavaju okončati anarhistička okupljanja. Vlada ih proglašava protuza­ 151 Tajna politička društva . GODINE BANDA NOĆNIH RAD- "Krađa je restitucija.. ka­ zališta. ima barem 25 000 članova u anarhističkim savezima. umjesto da moljakam ono na što imam pravo. Kao odgovor na­ preduju progoni: više od 2000 osoba je optuženo. Napadaju poslodavce. čime je odzvonilo revolucionarnoj aktivnosti na francus­ kom tlu. tajna društva poput Los Desheredados ili Mano negra obvezuju se da budu ta ne­ vidljiva ruka pravde. kako mu to obećava drža­ va." Na margini saveza O KO 1900. "nevidljiva ruka" španjolskog anarhizma Iberski poluotok je isto tako poprište operacija anarhističkih društava koja su brzo prešla u ilegalu. U Francuskoj Parlament izgla­ sava poznate zakone protiv slobode koji su se ubrzo nazvali "zločinačkim zakon­ ima". broj eksplozija na elitnim iavnim mjestima kao što su kavane. uhićenja . Dvadesetih godina Mala- Mano negra. povrat imovine. para­ zit i hedonist koji će se. sudaca ili vojnih dužnosnika te zaobilazeći one "korisnih" građana: liječ­ nika.

nazvanog Raymond-znanost. Zlatni dani "individualnog uzimanja" "Vlasništvo je krađa" izjavio je 1840.. osuđujući tako pripadnike agre­ sivnog legalizma zbog nerazumijevanja anarhističkih doktrina. Tako Ljudi kazne. Njegova grupa Justicieros suprotstavlja se oružjem u ruci pistolerosima u službi poslodavaca koji sprem­ no ubijaju vođe radničkih sindikata.. sindikaliste ili obične kolege poput Raymonda Caillemma. Tajna politička društva 152 . Savez antidomoljuba ili Pantera Batignollea pljačkaju obi­ teljske kuće i banke kako bi otimali "zelenašima". Ovi pri­ staše "pravedne krađe" jednim udarcem ubijaju dvije muhe: pune blagajne orga­ nizacija ili anarhističkih novina zaustav­ ljajući moral buržoazije. jedan od glavnih teoretičara anarhije. Godine 1889. anarhist Buenaventura Durruti preuzima zastavu tajnih or­ ganizacija. teoretičar i smion pustolov Buenaventura Durruti sudjelovao je aktivno u Španjolskom građanskom ratu. U nekoli­ ko mjeseci bilježe sve više ubojstava poli­ cajaca i pljački luksuznih vozila. Durruti prisiljen na izgnanstvo nakon državnog udara Prima de Rivere osniva društvo "Lutalica" koje od Mek­ sika do Argentine napada poslodavce i pljačka banke kako bi napunilo blagaj­ ne anarhističkih grupa.". Skupina nepopustljivih specijalizira se za napad na vjerske zajed­ nice kako bi po vlastitu priznanju izvlastila samoga papu. Durruti i njegova banda pripremaju atentat na Alfonsa XIII. Proudhon. i ubijaju kardi­ nala Soldevillu koji je usko vezan uz oli­ garhiju. Takva su djela obična građanska. lesu Bonnotu koji opravdava djela svoje bande svojim političkim angažmanom. Taj tajni agita­ tor postat će poslije jedan od glavnih anarhističkih aktera Španjolskoga rata. Prvi svjetski rat raskrinkava posljed­ nje anarhističke grupice Belle Époque: političke stranke se pridružuju zamahu Svetoga saveza. Ovaj mehaničar bez premca okuplja šačicu prijatelja. Prvi put su osude iz anarhističkoga svijeta ne­ dvosmislene: "Takva djela nemaju ništa anarhističku. njihov šef ubijen. Na prijelazu stoljeća nekoliko bandi preuzelo je doslovno tu formulu i na kradu odgovorilo krađom. čitalaca novina L'anar­ chie.Velik lik međunarodnog anarhizma. dezertere. ističu anarhističke novine 1912. Banda je raskrinkana. njihovo se bogatstvo približava svoti od 500 000 franaka. To je skica lika "anarhističkoga bandita" što je epitet koji se pripisuje Ju- testin učenik. dok se militanti mobili­ ziraju za odlazak na frontu. Srca hrasta.

Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Na prijelazu iz 19. Potječe iz 17. stoljeća kad je mandžurijska dinastija Qing srušila dinastiju Ming. ODINE 1911. Trija­ di. Sun Jat-sen domogao se vlasti i proglasio republiku kojoj je bio prvi predsjednik. Njezino je podrijetlo legendarno. ŠIROK REVOLUCIO- narni pokret pomeo je kine­ sko carstvo dinastije Qing. cara Kangxija (1662. No zna se da je "otac repub­ like" dobio potporu velikog broja tajnih društava koja su se opirala carskoj vlasti i bez kojih ne bi nikada ostvario svoje ciljeve. Na ovoj fotografiji vidi se kako je 1923. poznati po tome što vladaju ratnim vještinama. stoljeće vjetar revolucije zapuhnuo je Kinu koju razdiru unutarnje napetosti i europska kolonizacija. Utjecajna tajna društva ovdje postaju prava oporba. Osim toga danas je ustanovljeno kako je on sam bio član jednoga od njih." Iako ne­ ma ničega što bi potvrdilo izvornost ove Sun Yatsen. snažna ličnost Guomindanga došao je na vlast u Kini uz potporu tajnih društava.-1722. u 20. . Petorica svećenika koji su se spasili od krvoprolića našli su utočište u gradu Muyangu gdje su osnovali bratstvo čija je deviza bila i ostala: "Srušimo Qinge. došao meditirati na grob dinastije Ming. Ali car. "Društva starijih i starih" (Ge Lao Hui) koje se pridružilo najstarijem taj­ nom političkom društvu u Kini.) monasi iz samostana Shaolin. ljubomoran na taj uspjeh. Pod vladavinom njezina drugog pred­ stavnika. zapovjedio je da se sruši njihov samo­ stan. trijumfirat će nad pobunjeničkim ple­ menima središnje Azije koji su prijetili Kini. uspostavimo ponovno Minge.

stoljeće. Pljačkaju i ucjenjuju neka područja koja su oduzela od Qinga. Tijekom te ceremonije budući članovi odvode se da piju napi­ tak od alkohola pomiješan s njihovom vlastitom krvlju koji će učvrstiti njiho­ vo bratstvo s ostalim pristašama. "Trijada" ili "Društvo triju sjedinjenih elemena­ ta" tj. Policija posta­ je "propuh". Društvo triju točaka. ona tvori šire političku oporbu koja je prekinula s ustaljenim redom..." Tajna društva u Kini. neba.i jednostavni ini­ cirani pod zagonetnim imenom "četr­ deset deveti". broj tajnih društava proizlazi iz nje ili joj se pridružuje. Pitanje: Kako i gdje ste stekli iskustvo u vojnom umijeću? Odgovor: U samosta­ nu Shaolin. janstvenici. čaj ili koje drugo jelo ritualiziran. carske postrojbe "oluja" itd. No to djelovanje zna zastraniti i u prava zločinačka djela. riža.) Pitanje: Zašto oni žele biti primljeni u Društvo neba i zemlje? Odgovor: 1er žele srušiti dinastiju Qing i uspostaviti dinastiju Ming. Tako su mnogi njezini članovi pravi "raz­ bojnici pravedni­ ci". stoljeća Trijada destabi­ lizira kinesko carstvo to više što velik Citat prema J.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu priče. Pobunit ćemo se za vrijeme ove lijepe mjesečine i podići zastavu pa­ triotizma. Zvat će se Trijada. "gospodari planine i tamja­ na" upravljaju ceremonijama na kojima zasjedaju braća nižih redova . O VAJ DIJALOG JE IZVADAK IZ INICI- Trijada. 1965. ispitali načela stare poezije. Pitanje: Kako možete to dokazati? Odgovor: leđnom strofom. Chesneaux. ma tko to bio. Isto je tako istina da tijekom 19. Osim tih distinktivnih znakova inicirani upotrebljavaju tajni jezik sastavljen od riječi. Ona zapravo okuplja posebno muškarce i žene potekle iz narodnih slojeva. otimaju visoke dužnosnike režima i oslobađaju katkad određene Kine­ ze osuđene na teške kazne. odati tajne društva". neprijateljski raspoloženi prema mandžurij- "Učitelji s planine i tamjana" U tradicionalnoj Kini suprotstaviti se carskoj vlasti značilo je izložiti svoj život i život svoje obitelji pogi­ belji. ako nije član. Pitanje: Koje je njezino značenje? Odgovor: Ponovno smo uspostavili poče­ tak. legendanrnoj kolijevci Trijade."crvene palice".. Ako se tije­ kom obroka jedan brat posluži trima prstima kako bi ponudio čaj i ako mu njegov gost pruži šalicu držeći je također trima prstima. SRUŠITI DINASTIJU QING jacijskog obreda Trijade: "Pitanje: Koji je vaš cilj kad ulazite k nama? Odgovor: Predstaviti vam određen broj novih hrabrih vojnika neumolji­ va srca koji žele biti primljeni u Dru­ štvo neba i zemlje. glavnoga kineskog tajnog društva. Svi oni koji žele u nju ući moraju proći ini­ cijaciju koja podsjeća na legendu o utemeljiteljima. Zato se Trijada od svojih početa­ ka podizala u tajno društvo.. Pariz Julliard. To je posebno slučaj s "Društvom malenoga noža" osnovanim u Shangaju koje 1850. Zlatan novac i Nain Trijada se ne suprotstavlja samo di­ nastiji Qing. Neke kretnje omo­ gućuju njegovim članovima da se pre­ poznaju međusobno ma gdje bili. zemlje i ljudi. Narod Qinga oteo je našu imovi­ nu. Kako bi poslušna i decentralizirana or­ ganizacija prošla nezapaženo. Tajna politička društva 154 . si­ gurno je u svakom slu­ čaju da je taj pokret aktivan od tog razdoblja pod imenom San-he-hui. "bijele lepeze" . i 20. Crvena banda. Društvo neba i zemlje ili Vrata Hounga. Tako je način na koji se nudi lula. mijenja ime iz jedne regije u drugu. 19. Novi inicirani zaklet će se napokon "da neće nikomu. bezuspješno Monah vježba kung-fu medu ruševinama samostana Shaolin u pokrajini Henan. ta dvojica muškaraca su se prepoznala. Sada ćemo po­ novno uspostaviti carstvo u skladu s uputama poglava­ ra. U gradovima gdje postoji. nje­ zini pristaše se sastaju u ložama čija je organizacija prilično slična zapadnim masonskim skupovima: njezini dosto­ skoj vlasti koju smatraju odgo­ vornom za svoje siromaštvo. (.

Elvina. Njezini inicijatori traže promjenu tjevi pobunjeničkih tajnih društava. No najveći ustanak u koji je umiješana Tri­ jada u to vrijeme je pobuna Taiping čiji je jedan od šefova Tian-de bio iniciran. to je samo zato da oslobode sjevernu ravnicu od demona koji su oteli nebo tjerajući Kineze da se spo­ je s kršćanstvom... 1986. bog rata. Carska vojska se su­ očava s pravim građanskim ratom koji je zarazio nekih 600 gradova.). Kiša odbija padati. prisiljavajući zapadne sile na krvavu represiju (gravura prema crtežu S.) dinastije i kraj bijede. Boksački ustanak širi se Kinom od 1898. Carska vlast 155 Tajna politička društva . Druga tajna društva povezana s Trijadom pridružila su se pokretu: "Zlatan novac" u provin­ ciji Zhejiang i "Nianu" u sjevernoj Kini. to nije teško. zanemaruju svoje pretke. Atlas de la Chine. Poznato od početka 19. de la Martinière. Besmrtnici su nezadovoljni.).). Pariz. zatvo­ renoj šaci. i 1864. savjetuju se s medijima. bo­ govi su bijesni (. Blundena i M.. pokušava obnoviti dinastiju Ming.. Guastalle. stručnjaka za vojne vještine. po­ sebno onoga boksačkog. Ad.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu ŽRTVOVATI KRŠĆANE Na pekinške zidine podignute protiv zapadne nazočnosti. ne poštuju ni jedno načelo odnosa među ljudima (. Nose zaštitne amulete. Pod utjecajem taoizma i budizma pristaše te sekte prakticiraju neku vrstu posvećenog boksa za koju vjeruju da ih vraća neranjive u borbu šakama. Iščupajte želje­ zničke pruge! Uništite parobrode! Ka­ da svi kršćani budu žrtvovani. Želite li otjerati demone. U njoj je poginulo između 20 000 i 100 000 ljudi." Citat C. Zato se ne stišavaju zah­ "Pedeset pet dana Pekinga" Trideset godina nakon pobune Taipinga Kina je promijenila lice. Engleski kolonizatori nazvali su ih Bok­ sačima prema njihovu simbolu. tlo je isušeno. obožavaju narodna božanstva. a če­ sto se i podvrgavaju seansama hipnotskih transeva prije ratnih vježbi.. Vrijeme boksača Pobuna Taiping je napokon ugušena u krvi. To je zato što kršćanske crkve blokiraju nebo. Tako fanatizirani misle da ih je obuzeo Guandi. Ti ljudi ne poštuju ni bogove ni buddhe. Ona proždire zemlju između 1851.. ali i hladnim oružjem. stoljeća sastoji se od ilegal­ nih paravojnih skupina sastavljenih od Kineza. velika dinastija Qing moći će napredovati u miru. Boksači su izvjesili svoje ciljeve: "Ako su se Boksači podigli na nadnaravne sile (.

prva vojska sastavljena od desetaka tisuća Boksača kreće prema Pekingu napadajući sve kršćanske sim­ bole. Era tajnih društava službeno završa­ va. Prilično različit od pobune Taiping. ponajprije je obilje­ žen ksenofobijom i protuzapadnim ra­ sizmom. Pokret brzo prihvaćaju dio popu­ lacije i određene elite. priprema se u sklopu "Udruge za kine­ ski preporod" Sun Jat-sena. masakrirajući svećenike i rušeći crkve. Ove skupine mu pomažu u osvajanju vlasti i od 1912. odsad povezana s Republikom. Kineske vlasti oslabljene pobunom osim toga moraju platiti debelu odštetu zapadnim silama. Pristaše sekte svaljuju krivicu ponajprije na kršćanske misionare. Godine 1900. . Stara kineska poslovica "Službene vlasti te­ melje svoju moć na zakonu. Skupljanje za republiku Međutim taj je poraz samo površina. a pojavili su se Europljani i inzistiraju na modernizaciji zemlje. lipnja ulaze u glavni grad i prijete sjedištu vlade koju sma­ traju beskrupuloznom u odnosu na ambicije zapadnih sila.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu se raspada. ona gube ilegalni karakter. cionarnih društava čije je značenje bilo veliko u povijesti Kine i čija je akcija znatna u aktualnom pokretu. Polazeći od sjevera Žute rijeke širi se na cijelu Kinu. Medu on­ im brojnima najmoćnije su neupitno udruga Stare braće i Tri točke Trijade". dok im "društvo velikih noževa" donosi potporu svojih članova. narod na tajnim društvima" čini se da je uvijek aktualna. Od 1908. Preuzimanje zemlje izazvat će još više žrtava nego što su bile boksačke pljačke. radi se o tome da se pometu "strani vrago­ vi". na vlast dolazi Mao Zedong: kineska komunis­ tička partija postaje jedinstvena stranka što tjera u ilegalu svaku drugu grupaci­ ju. Međutim međunarodna vojska pod visokim njemačkim zapovjedništvom napokon ih je raspršila. ovaj Boksački ustanak. Pobunjenici isto tako opsjeda­ ju strana poslanstva tijekom tih po­ znatih "pedeset pet dana Pekinga". Ali izlazeći iz sjene na svje­ tlo. Dio Kineza loše gleda na tu promjenu i traži pokajničke žrtve. on podsjeća na postojanje "tajnih revolu­ Pristaše sekte Falun Gong koja broji više od 80 milijuna simpatizera demonstriraju u Hong Kongu radi zaštite ljudskih prava u Kini.. No čini se da je nedavna ogorčenost kineskih vlasti protiv sekte Falun Gong trajno dokazala u Kini tu oporbu koja se razvija u sjeni službene vlasti. u stvarnosti revolucija. Boksači 1. U njihovoj borbi podupire ih Trijada. njegova stranka Guomindang (Narodna stranka) postaje lonac za taljenje u kojem se osnivaju ta sekularna bratstva. koji počinje 1898. Dodatni korak je učinjen kada 1949. On se nada da će pod tom zastavom okupiti sva ki­ neska tajna društva kako bi definitivno okončali tiraniju Qinga. ona pobjednička.

potpisao smrtnu presudu glavnim šefovima tajne organi­ zacije. Naro­ dna odbrana sastavljena od civila i Cr­ na ruka paravojna tajna organizacija s terorističkim ciljevima. lipnja 1917. Crna ruka. Od 1908. okupljala je od 1911. Pred maskiranim muškarcem.. zaklinjem se pred Bogom krvlju svojih otaca. U tom kontekstu organiziraju se nacio­ nalistička društva: pokret Mlada Bosna koji okuplja uglavnom studente. nož i revolver.Opasan nacionalizam Crne ruke Početkom 20. on ponavlja: "Sunca mi koje me grije. srpske nacionalističke težnje nalaze najradikalniji izraz u terorističkim grupicama. srpsko kraljevstvo bilo je prisilje­ no prihvatiti austrijsku dominaciju nad Bosnom i Hercegovinom te ograničiti najradikalnije zahtjeve svojih zemljaka. na svoju čast i svoj život da ću se od ovog časa i do časa svoje smrti vjer­ no držati pravila ove organizacije i biti spreman za žrtve koje mi treba namet­ nuti. zemlje mi koja me hrani. potpuno od­ jevenim u crno. stoljeća kad su se velika središnja carstva borila za premoć na Balkanu. "Krvlju mojih otaca" Utemeljitelji organizacije ustanovili su obred integracije bez premca. REMA STATUTU CRNE RUKE BILO je dopušteno ubijati. "Balkansko bure baruta" zaslužilo je to ime: zapalit će cijelu Europu. Ubojice kralje­ va doveli su na prijestolje suparničku dinastiju Karadorđeviča nadajući se da će voditi slobodniju protuaustrijsku politiku.." Nakon što je potpisao taj tekst. Osim upravnog odbora uglavnom sastavljena od vojnika članovi nemaju međusobno nikakav kontakt. karikatura objavljena ubrzo nakon sarajevskog atentata." To je bila presuda što ju je donio srpski sud koji je 11. Radilo se o tome da se suprot­ stave balkanskim ambicijama Habsburgovaca kako bi stvorili "Veliku Srbiju" koja bi okupljala južne Slavene. novo iniciranom se dodjeljuje broj ko­ jim će od sada biti označen u društvu. uništa­ vati. znatan broj terorista.) radi osvajanja vlasti. Ta tajna srpska organizacija zahvaljivala je svoje postojanje šačici časnika koji su se pro­ slavili 1903. Zapovijedi prenosi neposredni nadređeni koji za­ htijeva slijepu poslušnost: nakon i "Srbija pali vatru na barutu". odavati državne tajne (. . ubojstvom srpskoga kralja Aleksandra Obrenoviča. U spre­ mištu novina Piémont pristupnik mora prisegnuti pred stolom prekrivenim cr­ nim mrtvačkim pokrovom na kojem su bili postavljeni križ. čije je pravo ime bilo "Ujedinjenje ili smrt".

antiaustrijski raspoloženi. (Ilustracija objavljena u Le Petit Journaul. Šef obavještajne službe glavnoga stožera srpske vojske. Mađare. do njega sigurno ne bi moglo doći bez njezine potpore. Pukovnik Dragutin Dimitrijević.) najmanjeg pogrešnog koraka nužno sli­ jedi smrt. nepogrešivo upravlja tom organizaci­ jom. ali uzalud. maso­ ne. sjena građanskoga rata nadvija se nad zemlju. Govori se i o tome da se ukine upra­ vitelja Bosne i Hercegovine i grčkoga kralja. piše Apis u svojoj oporuci. i dakako Crnu ruku. "Mogao sam počiniti pogreške u izvršenju svoje zadaće". nasljednik srp­ skoga prijestolja. Neka mi Srbi oproste zbog mojih pogrešaka. rujna 1916. uhi­ ćeni su i osuđeni sljedećih mjeseci." Želja mu je uslišana 1953. Nijemce. taj nekadašnji špi­ jun i profesor taktike ima samo jedan cilj: borbu za ujedinjenje južnih Slave­ na svim sredstvima. 11. kada Tito odlučuje rehabilitirati Crnu ruku koja je tada ušla u legendu borbe za ujedinjenje jugoslavenskih naroda. To su mladi egzaltirani ljudi. Izvršitelji od kojih je Gavrilo Princip pucao. Princip je ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda i vojvotkinju. Na pitanje tko su bili pravi poticatelji atentata potrošeno je već A USTRIJSKI NADVOJVODA FRANJO FER- mnogo tinte. čak i Habsburgovce. ona je pokušala uvjeriti mlade nacional­ iste da odustanu od djela. Mreža je ubrzo dovoljno ustrojena kako bi se mogle početi razmatrati akcije velikih razmjera. zamalo nije izbjegao atentat koji se pripisuje Crnoj ruci optuženoj da želi svrgnuti dinastiju u korist vojne diktature. Iako nije poticala sarajevski atentat. Ubojice ili nacionalni junaci Svesrpska ideologija koja pokreće Crnu ruku zavela je dobar dio domoljuba. Atentati su usmjereni na vladu i osobe bliske kra­ lju. Ubojstvo koje se dugo pripisivalo Crnoj ruci. poznat pod imenom Apis.CRNA RUKA I SARAJEVSKI ATENTAT dinand i njegova žena ubijeni su 28. a njezini šefovi osu­ đeni. Međutim suoče­ na s opasnošću međunarodnog sukoba. U kratko vrijeme organizacija broji tisuće pripadnika u Srbiji i Bosni. Pobuna i subverzija potiču se svim sredstvima. mecima na Appelovu ke­ ju u Sarajevu: započeo je zaplet koji je doveo do Prvoga svjetskog rata. Optuživali su srpskog pred­ sjednika vlade. Ubr­ zo je razotkrivena. članovi društva Mlada Bo­ sna koji su već zabilježili nekoliko poku­ šaja ubojstava. lipnja 1914. Tajna politička društva 158 . Danas je utvrđeno da je Apisova organizacija opskrbljivala oružjem Prin­ cipa i njegove prijatelje. Crna ruka infiltrira se u druga nacionalistička društva kako bi preuzela kontrolu: Na­ rodna odbrana i studentske udruge kao rasadnik korisnih revolucionara. Knez Aleksandar. "ali to je uvijek bilo s uvjerenjem da sam radio za dobro svo­ je zemlje.

koja je ukinula ropstvo za gotovo četiri miliju­ na crnaca. mučen a zatim strije­ ljan. osvijetljenim bakljama. Provaljuju u kuću. Sutradan ujutro njegovo tijelo nala­ zi se obješeno na vrata kuće sa zlosretnim potpisom ubojica na remenu: "KKK". Rođenje "nevidljiva imperija" Povijest Ku Klux Klana počinje lošom farsom bivših južnjačkih umirovljenih časnika. stoljeća članovi Ku Klux Klana imaju sve više mrtvačkih scenari­ ja. 1874. Georgije ili Mississippija formiraju se slične po­ strojbe neprijateljski raspoložene pre­ ma federalnoj vlasti na sjeveru. Jones. zlostavljaju žene i djecu i ubijaju one koji im se po­ kušavaju suprotstaviti prije nego što se domognu onoga kojeg su izabrali kao žrtvu.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana Roden u mašti nekoliko dokonih južnjačkih časnika. nesretnik je podvrgnut fan­ tomskom procesu. Kennedy. okružen svojim maskiranim mučiteljima. Njihova je organizacija usmjerena protiv crnaca.) 159 Tajna politička društva . umotani u bijele plahte i šiljate kukuljice s otvorima samo za usta i oči. Potkraj 19. pljački i privatnih osveta u ime superiornosti bijele rase. Zavezan za kolac. Tijekom noć­ nih šetnji na konju ti muškarci prolaze gradom. Ku Klux Klanovci postaju sve agresivniji. Lester i Reed utemeljuju udrugu braće po oružju čije ime u obli­ ku misteriozne aliteracije preuzima grčku riječ kyklos ("krug") povezanu s latinskom lux ("svjetlost"). (Crtež objavljen u Harper's Weeklyju. u Pulaskiju (Tennessee) veterani Crowe. Johna Dunlapa koji je bio prognan iz države Mississippi udarcima biča. Za nekoliko godi­ na "Veliko nevidljivo carstvo" okuplja gotovo 500 000 članova koje je teško "Gore od ropstva" ili savez Bijele lige. nacionalističke i rasističke udruge i Ku Klux Klana. Vrlo brzo po uzoru na ove zlokobne konjaničke postrojbe u broj­ nim gradovima Alabame. nesretni Ku Klux Klan koji se dugo tolerirao utjelovljuje rasističke demone i ubojice bijele i puritanske Amerike. Njihovi ubilački pohodi siju strah u južnim saveznim državama. odlazeći na sve više kazne­ nih ekspedicija. Badnje večeri 1865. ali i protiv onih koji bra­ ne "jednakost rasa" poput ravnatelja First Coloured School. Njihovo prerušavanje sugerira povratak konfederacijskih vojnika koji su pogi­ nuli tijekom rata za odcjepljenje. Cilj fantomskih konjanika koji su rasistički fundamentalisti jest plašiti crnačko sta­ novništvo koje smatraju odgovornima za poraz te gospodarsku krizu koja na­ pada regiju. McCod. SRED NOĆI NA STAROM AMERI- čkom jugu jedna postrojba konjanika u kukuljicama odje­ venih u dugačke bijele halje zaustavlja se pred stanom neke crnačke obitelji.

U Europi pučka mašta inzistira više na senzacionalizmu ceremonija Klana nego na tragičnoj stvarnosti linča. svećenik William Joseph Simmons nije obnovio jedne zimske večeri 1915. Okrenuta je prva stranica povijesti Ku Klux Klana. vlada službeno organizacijom zajedno s Edwardom Yougom Clarkeom do 1922. prema kojoj je on navodno imao viziju božanskoga podrijetla koja mu je diktirala njego­ vo djelo. Prema Simmonsu. Ta vizija mu je zapovjedila da "oslo­ bodi Ameriku od stranaca". Simmons je izjavio kako je osmislio taj projekt nakon teške au­ tomobilske nesreće 1911. pravog ideologa Klana. sve dok ga bivši metodistički propovjednik. U klimi općega straha. iskoristivši oduševljenje za film D. Tog datuma počinje proces tijekom kojega ga snažno diskreditira neki Kligrapp ("tajnik") koji otkriva njegov alkoholizam i njegovu slabost u odno­ su na Clarkea. prije nego što je upotrijebio kao argument dru­ gu verziju koja je u isti mah nadahnutija i ima veću težinu.. to mu je uskrsnuće izdiktirao Bog jedno­ ga dana 1901. Rođenje jedne nacije koji odobrava akciju KKK-a. K LAN SVOJU RENESANSU 1915. Godine 1915. ne­ kadašnjeg trgovca robovima i "velikog maga" Carstva da raspusti mračnu or­ ganizaciju. organizacija dbiva program pogodan da podigne mase. iza nje je osta­ lo oko 4600 žrtava. usred svjet­ skog rata. u državi Alabami uzaludno pokušava postati propovje­ dnikom. Roden 1882.) "Nečista životinja" rađa se iz svojega pepela U godinama koje slijede malo se čuje o Ku Klux Klanu. Tajna politička društva 160 . Na visinama Stje­ njaka u Alabami proglasio je buđenje Nevidljivog carstva uz svjetlost velikoga vatrenog križa. Zamijenit će ga Hiram Wesley Evans. Samoproglašeni "car" Klana. ali on je izvukao iz svoje funkcije kolosalno bogatstvo od više od 300 000 dolara. DUGU- kontrolirati. nemarna i nestabilna. katolike. Ku Klux Klan koristi se svim sredstvima raspirujući mržnju protiv crnaca. no metodistička crkva opisu­ je ga kao ne baš inteligentna čovjeka. Teško je znati kako je došao na ideju da obnovi KKK.CARSKI ČAROBNJAK I PASTOR MRŽNJE je Williamu Josephu Simmonsu. poveo sa sobom na vrh Stjenjaka. (Crtež objavljen u le Pelerinu 1923. Tu drugu verziju zadržao je za 15 učenika koje je 24. W Griffitha. prosinca 1915. Senat izgla­ sava zakon protiv Ku Klux Klana koji tjera generala Nathana B. kad je vidio oblak kako prolazi iznad njegove kuće i pretvara se u kohortu konjanika odjevenih u bije­ lo. Godine 1871. organizaciju kojoj je pripadao njegov otac. stigmatizirajući Židove. Forresta.

. svakim distriktom "veliki titan". protestanti. Članovi klana okupljaju se u "špiljama" ili klavernama gdje pripremaju svoje krvave ekspedicije odjeveni u bijele odore s crvenim križem sv. "Ezoterično-sektaška organizacija" Ovaj program proizašao je iz obreda koji je kombinacija viteške inicijacije. u duhu i u životu). primaju se noću ispred visokog zapaljenog križa koji osvjetljava oltar umotan u ameri­ čku zastavu na kojem se nalaze otvore­ na Biblija i isukani bodež. obavezno stopostot­ ni Amerikanci . bijelci. Upravlja­ nje redom vraća se "carskom čarobnja­ ku" ili "caru" kojeg podupire "carsko vijeće" i zakonodavna skupština: "Car­ ska klovokacija" sastavljena od "Kloppersa". u tijelu. in body. "krvav". "strašan". nesreću i smrt. paljenja katoličkih crkava šire se uskoro izvan tradicio­ nalnih granica juga. a oko 1925.pacifiste ili boljševike kao sindikate i sve one čiji im se moral čini bezbožnim. sreća." Veliki Kiklop ih posvećuje s malo vode prolivene po čelu i ramenima izgovara­ jući formulu: In mind. organiziraju konferencije. "zastrašujući". Svakom državom upravlja "veliki zmaj". kažu im. dijele pamflete. pomažu mjesnim klanovima da se konstituiraju. Kandidati. Inicirane povezuje tajni jezik: dani i mjeseci se prekrštavaju u "smrtan". Članstvo raste: Gate City Manufacturing Co isporučuje u pro­ sjeku 600 kostima na dan. Desetljećima će bijela Amerika biti pasivni supočinitelj zločina Klana. Andrije na prsima. Jedne smatraju krivima za kvarenje obi­ čaja. Vrhunac carstva mržnje Dvadesetih godina prošloga stoljeća Ku Klux Klan je postao velika politička i fi­ nancijska snaga. da je prisegnuta vjernost vjeri čast. "bijesan". Njima se pridružuju stupnjevi "kiklopa". kr­ vavi noćni pohodi. Uključeni u skupinu članova Klana sada smiju sudjelovati u zločini­ ma "osvetnika prava". "fini­ je" i "vampirica". "oča­ jan". pred očima ravnodušnih gledatelja. a zatim prisežu: "Sjetite se u sva­ kom trenutku. svakom provincijom "veliki div". Okruženi mnoštvom ljudi u kukuljicama koji mole za spas cara odgovaraju na upit­ nik. Tajni sudovi. druge s papom na čelu sumnjiče da žele zemlju podvrgnuti pod svoju vlast. Klan ima najmanje pet milijuna članova raspoređenih po cijeloj zemlji. život. Prizor linča u Indiani 1930. religije i jeftinoga ezoterizma.. Dobro ustrojen stožer vodi vojsku predstavnika koji raspoređu­ ju zemlju.rođeni na tlu Sjedinje­ nih Država. "mračan". a da pre­ kršiti je znači sramotu. Ku Klux Klan postaje dakle golemi financijski 161 Tajna politička društva . in spirit and in life (u duši.

sada smještena u Washingtonu. Vjerujem u potrebu da se zaštite ženska čistoća i vrlina. još uživa simpatije dijela Amerikanaca čiju kse­ nofobiju jača dolazak novih useljenika. Klan koji broji gotovo 60 000 članova napokon je zabranjen. Iz svoje "carske palače" u Atlanti car i nje­ govi pomoćnici određuju podjelu upi­ snina: od deset dolara četiri dobiva unovačitelj. iako je izgubio velik broj pristaša. "Amerika će biti spašena! Klan će biti spasitelj koji će je izvući iz toga kaosa". . Na­ kon Drugoga svjetskog rata. zagovornike borbe za građanska prava crnog sta­ novništva. No još danas se na lokalnoj razini obnavlja organizacija u obliku militantnih grupica neonacističkoga ti­ pa. KREDO INICIRANOGA članova da prisegnu i ispovi­ jedaju sljedeći tekst. financijskih skandala i unutarnjih nesuglasica Ku Klux Klan gubi kredibilitet i znatno slabi potkraj tridesetih godina prošlog stoljeća. Mississippi burning. Vjerujem u trajnu odvojenost Crkve od države. Ovi novi agenti nevidljivoga carstva nastavljaju djelo svojih opasnih prethodnika u zemlji koja se trudi da se oslobodi svo­ jih demona.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana stroj koji obogaćuje vodeće članove. Klasičnim kaznenim ekspedicijama. Vjerujem da se trebaju uspostaviti uže veze između kapitala i rada. sindikalne vođe. demon­ strira silu tako što 30 000 konjanika defi­ lira ulicama saveznoga glavnoga grada. Vjerujem da moja prava rođenog Ame­ rikanca u ovoj zemlji moraju biti jača od prava stranih stanovnika. u New Jewrseyju prigodom raskida između Ku Klux Klana i Njemačko-američkog saveza. Vjerujem u slobodnu i javnu školu kao kamen temeljac svake dobre vlasti. izjavljuje Clarke. pridružuju se bombaški atentati. Vjerujem u sveukupnu nadmoć bijele rase." K U KLUX KLAN TRAŽI OD INICIRANIH Ceremonija je održana 1941. Organizacija. posebno na "crnom jugu". a šest sjedište Klana. Roj uvijek aktivnih neonacističkih grupica No pod združenim utjecajem mnogo­ brojnih procesa. Ulazi u crnu legendu Amerike što se vidi u fil­ mu Alana Parkera iz 1989. nacističke organizacije koja se pridružila Klanu. Vjerujem da ljubav prema američkoj zastavi dolazi odmah poslije ljubavi prema Bogu. Malo-pomalo Klan se politi­ čki afirmira: jedanaest guvernera i velik broj senatora su inicirani. Vjerujem u nužnost ograničavanja useljavanja. Alabami i Mississippiju pogađaju katoličke crkve. organizator marketinga institucije. Stoti­ njak njih između 1954. u država­ ma Georgiji. i 1966. Vjerujem u red i zakon. Za ne­ koliko godina samo su se troškovi pro­ pagande popeli na 35 milijuna dolara. imitaciju kreda: "Vjerujem u Boga i načela kršćanske vjere. Godine 1966.

. Dobar dio direktne Hitlerove okoline pripada toj grupaciji: to je slučaj s Eckartom i Rosenbergom. stoljeća tumači se kao simbol "čistoće krvi"." Zlokobno pretkazanje kad se zna da se Eckart hvalio da je Adolfa Hitlera toliko naučio umijeću govora i u manipuliranju idejama da ga je nadahnuo za pisanje Mein Kampfa. "križ s kukama") vjerojatno je aluzija na crveni i crni kotač. u prosincu 1918. Preživjeli su se navodno spasili na europskom kontinentu u germanskom prostoru. čistoća germanske rase bili su predmet zanimanja društva kojem je bio veoma blizak Adolf Hitler.CARSKI SIMBOL vima) stari je lik koji nalazimo i u tibetanskoj ravnici i u Europi od kameno­ ga doba. Sunčev atribut koji podsjeća na život i plodnost u Njemačkoj od početka 20. Čini se kako su njegovi članovi prakticirali obred koji veliča ratničke vrijednosti i poganstvo prvih Germana. oružje Ho- S VASTIKA (KRIŽ SA SAVIJENIM KRAKO- henzolleronovaca od 11. crnu i bijelu carske zastave. nalističke i antisemitske teze. zad­ njeg predstavnika dinastije i proglašenja Weimarske Republike. Na smrtnoj po­ stelji dobacuje onima koji bdiju uz njega: "Nemojte me žaliti. Uostalom. Ekstremno rasističko društvo Thule traži od svakog svojeg člana da predoče dokaze svojih "arijskih korijena" od naj­ manje tri naraštaja. Doista brzo stvara pravu mrežu u službi nacističke stranke. Iza mitskog imena i jeftinog ezoterizma krije se u stvarnosti politički projekt obojen rasizmom i fanatizmom. kada Hitler od znaka društva oblikuje simbol nacističke partije. koji uostalom sudjeluju 1920. stoljeća društvo broji vjerojatno nekoliko stotina pristaša. Eckart je elaborirao svoje teorije u taj­ noj bavarskoj skupini. utje­ cat ću na povijest više od i jednoga dru­ gog Nijemca. Na čelo dnevnika postavlja dva člana društva: Dietricha Eckarta kao direktora i Alfreda Rosenberga kao glavnog urednika. stoljeća dalje. Od abdikacije Vilima II. želi povezati sve rasističke i pangermanske unije u regiji. ali ne zna se mnogo o njihovim sastancima koji su održavani u najvećoj tajnosti u Münchenu u salonima hotela Vier Jahreszeit­ en. vodi računa o tome da upotrijebi tri boje: cr­ venu. Njegovo prihvaćanje kao amblem društva Thule 1919. Taj je mit hranio maštu nekih nje­ mačkih nacionalista od početka 20. Službeno "Grupa za proučavanje njemačke starine" nazvana je po antičkoj Thuli koja je za grčke i rimske geografe označavala najsjeverni­ ji predio na Atlantiku. društvu Thule čiji je bio radikalni član otkad ga je os­ novao barun Rudolf von Sebottendorff u studenom 1918. plavoj kosi i pla­ vim očima. ikona mlade nacisti­ čke stranke. UMIRE DIETRICH Eckart.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Nordijske mitologije. Tako Sebottendorff pokreće novine Völkischer Beobachter (doslovno "Pro­ matrač naroda") koje promiču nacio­ KUKASTI KRIŽ . ali drugi je razlog zbog kojeg su odabrali taj simbol. a posebno nostalgičarima za carstvom. olakšava novačenje među neprijateljima Republike. Između ezoteričnog folklora i političkog projekta Društvo Thule u početku se prikazuje kao bavarski ogranak veoma nacionali­ stičkog i ksenofobnog "reda Germana". Dvadesetih godina 20. postaje simbol ot­ pora demokraciji. njih dvojica provode sate razmjenjujući gorljive riječi o sudbini 163 Tajna politička društva . Hitler često posjeću­ je Eckarta. Obojica populariziraju rasističke teze prema kojima su potomci naroda Thule Arijci koji se fizički mogu prepoznati po atletskom držanju. Je li drevna i maštovita Thule izvor nacizma? ODINE 1923. stoljeća. Članovi društva Thule nisu mogli biti neosjetljivi na tu rasističku dimenziju. Predodređeni su da osvoje potrebni "životni prostor" na štetu na­ roda srednje Europe koje smatraju "niže vrijednima". Naime kukasti križ (Hak­ enkreuz. Svojevrsna nor­ dijska Atlantida Thule je bila ledeni kontinent koji je čuvao veliku i bogatu civilizaciju prije nego što je jednoga dana potonuo pod valovima. Hitler pod utjecajem? Veze između društva Thule i nacizma vrlo su uske. u utemeljenju nacističke stranke.

Hitler i on su stavljeni u isti zatvor gdje zajedno pišu Mein Kampf. iako je bio pozvan na više sasta­ naka. Rudolf Hess. Rosenberg postaje službeni teoretičar stranke nekoliko godina po­ slije.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Svastika. za tebe!" jedan od prvih oglasa nacionalsocijalističke partije. No ona mu je posudila svoj amblem: kukasti križ koji je on prihva­ tio 1920. je isto aktivni član tajne organizacije. nekoć simbol sunca spaja se s oružjem Hohenzollerovaca. odsad simbol nacističkoga barbarstva. Osim toga mnogo predstavnika utjecajnog bavarskoga građanstva dola­ zi na sastanke društva čije ideje zatim prenose u javno mnijenje. tajnik i Hitlerova desna ruka. "Nijemče. postat će i ostati zlosretni sim­ bol nacističkoga totalitarizma. a posredstvom Thule postaje kukasti križ. čini se da nije bio punopravni član skupine. Nakon neuspjela puča u Münchenu 1923. Njemačke. Tajna politička društva 164 . Što se tiče Hitlera.

veljače 1938. pobjeda Narodne fron­ te novi težak udarac za ultraše: moral­ nom raspadu Francuske kojom odsad Kad je urota kagulara razotkrivena. EPUBLIKA IZMEĐU DVAJU RATOVA daleko da ima pristaše.. veljače. a više o snažnoj i autoritarnoj fašis­ tičkoj vlasti po uzoru na musolinijevsku Italiju.) 165 Tajna politička društva . njezi­ ni neprijatelji broje se na tisu­ će u redovima svih onih koji mrze "sramotni režim". Mnogi će u Fran­ cuskoj akciji predbaciti svojim vođama Maurrasu i Léonu Daudetu kako su se pokazali previše ustrašenima 1934. Svi žele srušiti "drolju" (kako pogrdno zovu Republiku). zakleti neprijatelji republikanskog režima i komunizma izazivaju državni udar kako bi svrgnuli vladu Narodne fronte Léona Bluma. usrećivala je karikaturiste. objavljuju novi­ ne koje šire uzbunu. Među "Kraljevim kamelotima". Ljudi su se bojali da će u tome uspjeti kada 6. na poziv Francuske akcije dese­ ci tisuća demonstranata "marširaju" prema Bourbonskoj palači. Opasnost je to veća jer je 1936.. manje sanjajući o restauraciji.Urota kagulara Stari članovi Francuske akcije. Nakon oš­ trih sukoba s policijom na Place de la Concorde . ali i dovoljno brojni da se regrutiraju u savez ekstrem­ ne desnice kako bi ocrnili parlamentar­ ni režim. (Regards od 24. No pothvat se izjalovio.otkriveno je 16 poginulih Republika se zaljuljala. i pripisat će im odgovornost za poraz od 6. Ovdje se vide urotnici koje podupiru industrijski magnati. velja­ če 1934. tvrdom krilu Francuske akcije razmišlja se o nužnosti da se ustroji organizacija spremna da se učinkovito bori protiv komunističke opasnosti. Rojalisti Francuske akcije nedvojbeno su naj­ žešći neprijatelji Francuske. među ostalim režim pun svakovrsnih afera i skandala koji ga prate od njegova rođenja.

Nadimak "kagulari" (znači kukuljičar). odgovoran za 17. glavni urednik novina Action Fran­ çaise koji poput velikog broja svojih prijatelja rojalista nije uvijek podupirao bom. Na čelu je bio upravni odbor koji je određivao političku orijentaciju. "Odbor za antisovjetsko okupljanje" Marcela Bucarda ili "Krug nacionalnih studija" pridružili redovima PNR-a. dis­ ciplinu. Eugène Deloncle. Članovi koji su morali prisegnuti da neće nikada ništa otkriti od svojih aktivnosti ris­ kirajući stroge sankcije.. brzo se organizirala u pravo tajno dru­ štvo kako bi bolje maskirala svoje aktiv­ nosti. uspostavio zapovjednik Loustanau-Lacau. Na svim Republike zbog domoljublja angažirati u Pokretu otpora i pasti pod mecima Gestapa. Nacionalnu revolucionarnu stranku čiji je deklarirani cilj prema izjavi pohra­ njenoj u prefekturi "raditi za ekonom­ ski i nacionalni uspon zemlje i boriti se protiv vanjskih i unutarnjih utjecaja". ali ta se brojka ne može provjeriti.. koliko frakcija? OSARN. Taj će se neprijatelj . zatim brigade i napokon divizije. OSARN.. Ali tijekom njihova procesa "kagulari" neće nikada spomenuti OSARN te će se pozivati sa­ mo na tajanstveni "Tajni odbor revolu­ cionarne akcije". Cagoule. Gabriel Jantet. CSAR. ali njegova najvjernija potpora u vojsci bila je mreža Corvignolles koju je 1936. On je imao opsesiju: infiltriranje komunista u vojnu ustanovu kako bi se suprotstavio okorjelom neprijatelju. Filliolu su se među ostalima pridružili: Jacques Corrèze. Iza tog paravana Cagoule poprima oblik pod Deloncleovom pali­ com koji je od nje učinio pravi paravojni aparat. "mozak" Cagoule. bata­ ljuni su tvorili pukovnije. Deloncle uvodi PNR u ilegalu i pretvara je u "Tajnu organizaciju revolucionarne nacionalne akcije". vojnom obavještajnom služ- Cagoule.: UCAD. ćelije od desetak ljudi. tri jedinice bataljun. Svima njima zajednička je mržnja prema komunizmu i njihova želja da rade s vi­ še odlučnosti što su do tada činili savezi. koji se brzo nameće kao pravi organizator PNR-a. MREŽA CORVIGNOLLES naklonost određenog broja viših dužnosnika... Stvorena je nova struktura. tj. Tako su se Damandovi "vitezovi mača" u Nici. Tragič­ ni događaji u Španjolskoj to uostalom vrlo dobro pokazuju: prijeti građanski rat. Dokumenti s procesa Cagouli dokazuje isto tako da se Eugène Deloncle koristio potporom drugog ureda. Eugène Deloncle. OSRN. dovodi stotinjak drugova i u prosincu 1935. "Savez odbora obrambe­ ne akcije". Uvjeren da je jedini vrijedan cilj srušiti Republiku. pri­ družit će se spektar boljševizma. Nebulozna ilegala Jean Filliol. "Židov neurotik". okup­ ljaju se u D ELONCLE JE ZNAO RAČUNATI NA PNR. četiri ureda tvorila su glavni stožer za­ dužen za prikupljanje informacija. logistiku i dakako školovanje članova. otvorenih rojalista.. CSAR. Čak je postojao civilni ogranak mreže Corvi­ gnolles zadužen za zaštitu časnika u slučaju nasilja. ovaj put legalna i službena u studenome 1936. tu podjelu u njihovim redovima te je među tim agitatorima vidio "urotnike iz opere comique'. Po riječima samog Loustanau-Lacaua tako je razotkriveno najmanje 200 komunističkih ćelija. Edmond Dusiegneur. prvi ističe nužnost da se okupi što veći broj antiko­ munističkih grupica raširenih posvuda po Francuskoj. osniva PNR. odnosno CSAR. Eugène Deloncle.Urota kagulara vlada Léon Blum... nadjenuo je novinar krajnje desnice Maurice Pujo. sekciju Kraljevih kamelota. pa je stvorio mrežu zaduženu da ih pozicionira i neutralizira. Organigram predviđa da tri ćelije tvore jedi­ nicu. "Vojna patriot­ ska grupacija" iz Toulousea.

24. šefa protuobavještajne službe u Rimu. Dvije bombe eksplodiraju 11. u Toussus-le-Noble gdje su eksplodirali avioni namijenjeni španjolskim repu­ blikancima. Mali ubojice medu fašistima. Léon Jean-Baptiste i Maurice Juif zaduženi da nabave oruž­ je za Cagoule zgriješili su zbog pohlepe masno se nagradivši iz te lukrativne tr­ govine. dvojicu protivnika Mussolinijeve politike čija su tijela 10. na Porte d'Auteilu udarcima bajunete rasporio trbuh direktoru komercijalne banke za sjevernu Europu. Na izravnu zapovijed talijanske vlade Cagoule likvidira braću Carla i Nella Rossellija. Isti Filliol koji je nekoliko mjeseci prije. pušaka. nađena probodena nožem nedaleko od Bagnoles-de-1'Ornea. Ali najvažnija akcija Cagoule ostaju atentati na Place d'Étoile. rujna 1937. Deloncle mora svakako dati jamstva svojim zaštitnicima pa zato ubojice Ca­ goule postaju brzo fanatični pristaše Ducea. puškomitraljeza sve do protutenkovskih mina. Ne­ dvojbeno više tisuća.. S njim Joseph Damand organizira iz Ni­ ce i Ventimigle pozamašnu tr­ govinu koja se odnosi na de­ setke tisuća Na Sjedište francuske udruge poslodava­ ca izvršen je u listopadu 1937. ali to je verzija u koju malo tko vjeruje. atentat. bezdušni ubojica. Građanski rat u Španjolskoj bit će poprište operacija za Cagoule koja donosi potporu frankistima. Kad je po­ trebno.razinama kultura tajne je totalna i nitko ne zna što se kuje u drugim ćelijama. Za taj posao bio je zadužen Jean Filliol. a po­ sebno talijanske koju će brzo steći posredovanjem kapetana Navala. Kažu da je poginuo u borbama u Španjolskoj. Dimitriju Navašinu. lipnja 1937. Isto se tako nikad neće sa sigur­ nošću znati koliko je članova Cagoule mogla okupiti. kolovoza 1936. U skladu s planom kagulara sve desno novinstvo pripisuje odgovornost komunistima. Filliol je 28. Cagoule treba ponajprije potporu fašističkih vlada. Sovjetu i slobodnom zidaru.. a Jean-Baptiste je nestao. siječnja 1937.. granata.. Da bi se naoružala takva or­ ganizacija potrebna su znatna financijska sredstva za koja je inženjer i indus­ trijalac Eugène Deloncle pogrešno mislio da ih može namaknuti kod svojih poslovnih veza. u Parizu digavši u zrak sjedišta Saveza metalur­ ške i rudarske industrije i općega sa­ veza poslodavaca ubivši dvojicu . kagulari znaju isto tako nemi­ losrdno kažnjavati i svoje istomišljenike ako su pogriješili. Juifovo truplo pronađeno je gadno iznakaženo u Italiji.

popis osoba koje treba uhititi. ameri­ čka filijala L'Oréala. izvlači se oružje. "AFERA" L'ORÊAL Poraz "velike večeri" Deloncleova strategija odgovara pomno pripremanom cilju: uvjeriti Francuze u unutarnju opasnost i potaknuti građan­ ski rat kako bi se olakšao državni udar. Ljutit što je tako prevaren.. A taj državni udar. Mnogi poput Filliola pobjegli su u Španjolsku. Eugène Deloncle bit će oslobođen 1939. prijatelj drugog istaknutog kagulara: Eugènea Schuellera. Nitko ne dvoji da će ono imputirati te atentate komunisti­ ma. planovi različitih ministarstava kojih se moraju domoći. lean Frydman javno razotkriva sumnjivu proš­ lost L'Oréala. Mreže OSARN-a upotrebljavaju se u glavnom stožeru koji je uskoro uvjeren da se sprema puč. a L'Oréal pak smatra da mu prijeti bojkot. Damand je utam­ ničen nekoliko tjedana prije nego što je iskoristio obustavu postupka. Henri Deloncle. No shvativši u posljednjem trenutku 1991. jedan od glavnih dioničara optužuje Francoisea Dallea. bliskog Françoisu Mitterandu.. Afera je očito politička i diplomatska jer Frydman. ubijen je 26. Predsjednik Cosmairai To je lacques Corrèze. Izbija skandal u tvornici kozmetičkih proizvoda L'Oréal: lean Frydman. Eugènov brat je upravljao španjolskom filijalom L'Oréala u društvu s "ubojicom" Cagoule. Zašto taj cilj? Da se zaprepa­ sti javno mnijenje. Deloncleov plan se sastoji u tome da se destabilizira vojska sa svoje strane uvjeravajući je kako se komunisti spremaju na udar. Prema Frydmanu kozmetička tvrtka je godinama omogućavala da se na svim važnim mjestima recikliraju ne samo bivši kagulari. studenoga 1937. studenoga javno objavljuje vijest o zavjeri čiji su vode uhićeni ili u bijegu. otvara se pred porotnim sudom u Parizu suđenje kagularima. nekadašnji deportirani tvrdi kako je njegovu eliminaciju tražilo više zemalja Arapske lige.. kojem je režim u Vichyju odredio da živi u Montélimaru... ma. ali isto tako zbog kompromi­ tacije viših časnika i industrijalaca koji svakako čine sudske istrage osjetljivi­ O CAGOULI SE PONOVNO GOVORI Kompanija Helena Rubinstein jedna je od njih. Nakon jedanaest godina istrage 11. Deloncle otkazuje operaciju predviđenu za noć od 15. leanom Filliolom. Marx Dormoy. notorni kagular. Rat i vichyjevski režim daju priliku bivšim kagularima da ponovno uđu u službu. Duseigneur će biti privremeno oslobođen 1938. Informacija o procesu bit će slo­ žena ponajprije zbog ilegalne naravi Cagoule. a taj zločin nedvojbeno nosi potpis Cagoule. . Ministar unutarnjih poslova Marx Dormoy 23. posebno u paravojne postrojbe. Policija u međuvremenu nije stajala mirno te se vrlo brzo infiltrirala u neke ćelije. I doista u cijelom desnom novin­ stvu odjeknula je ta gnusna akcija za koju se duboko vjerovalo da su je poči­ nili boljševici. na 16. osnivača L'Oréala. Cosmair će kupiti kompaniju Helena Rubinstein ili će Arap­ ska liga bojkotirati brojne tvrtke koje sudjeluju u izraelskom gospodarstvu. dugogodišnjega predsjednikageneralnoga direktora L'Oréala da ga je na prijevaru istisnuo iz upravnoga vijeća.Urota kagulara policajaca. nego i određen broj suradnika vichyjevskoga režima i nacista.. kako vojska neće slijediti. krajnji cilj kagolarške urote je spreman. Cagouline ćelije su spremne za rat. Godine 1987.. Privedeno ih je pedesetak. listopada 1948. srpnja 1941.

kaže kralj.. Godine 1929. dok Louis Barthu umire nekoliko sati poslije. dolazi u Marseille u službeni posjet namijenjen učvršćivanju francusko-jugoslavenskog prijateljstva. organizaciju koja propovijeda "propagandu akcijom" i čiji je cilj ruše- Hrvat Ante Pavelić (desno) šef ustaša pojavljuje se uz Mussolinija. osuđujući definitivno svaku moguć­ nost pomirbe s Hrvatima. skočio na papuču Delagea i ispalio hice iz revolvera Mauser i Walter na Alek­ sandra I. Fran­ cuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou dočekuje ga u staroj luci u ot­ vorenom Delageu. Ju­ goslavenski kralj. na najveću nesreću Jugoslavena. Svi su bili povezani s tajnim hrvatskim društvom nazvanim ustaše čijeg je šefa Antu Pavelića francusko pravosuđe u odsutnosti osudilo na smrt. Došavši na vlast 1941. Istoga dana Hrvat Ante Pavelić. ministra Barthoua i generala Georgesa. stvara ustaše. Hrvati i Slovenci žive u istom kraljev­ stvu pod vodstvom srpske dinastije Karađordevića koja guši hrvatske na­ cionalističke težnje. Ubojica. Vozeći se korakom među mnoštvom kraljevska povorka u pratnji dvojice časnika na ko­ nju probija si put duž Canebière kad se jedan čovjek istrgnuo medu mnoštvom vičući "Živio kralj!" Smatran fanatič­ nim obožavateljem bez problema se probio između novinara i policajaca. pobornicima federalističkog rješenja. hrvatski ustaše počinju najspektakularniji akciju. Srbin Alek­ sandar I. LISTOPADA 1934. raspušta jugoslavenski parlament i proglašava osobnu diktatu­ ru.Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše Boreći se u ilegali kako bi se oslobodili srpskoga jarma.. zaustavljen udarcima sablje nekog pot­ pukovnika na konju smrtno je ranjen opetovanim hicima policajaca. osobnog kraljeva prijatelja. Srbi. hrvatski ustaše otkrivaju pravu narav dolaskom na vlast uz pomoć nacista. ustaše su se odmah pridružile silama osovine. "da ostavlja dovoljno prosto­ ra onima koji me žele ubiti". Kralj pogiba na mjestu. FRANCUSKOJ 9. kralj Aleksandar I. Težak suživot Srba i Hrvata Ustaše su rođeni u složenom kontekstu između dvaju ratova u Jugoslaviji. . Makedonca Dimitrova Kerina. po zanimanju od­ vjetnik i nekadašnji zastupnik. Istraga koju je vodila francuska policija dovodi do brzog uhićenja trojice supočinitelja ubojstva. "tako otvorenom".

i osigurava potporu sila osovine. Ove udarne postrojbe sastavljene su od hrvatskih emigranata unovačenih silom ili milom u Italiji. predsjednik Hrvatske seljačke stranke. osnovao dr. do 1913. Njemačkoj. H RVATSKI ODVJETNIK. UTEMELJITELJ -om. izbjeglica u Ita­ liji dobiva izravnu Mussolinijevu pot­ poru uz obećanje da će mu ustupiti Dalmaciju dok njegovu desnu ruku Perčeca prima mađarski regent Horty. Glavni še­ fovi organizacije nisu stradali od tog obrata situacije. krvoprolića i masovne depor­ tacije Srba. samoproglašeni poglavnik ili "vrhovni poglavar" ustaša priprema ubojstvo Aleksandra I. Južnoj Americi. Pavelić je pobjegao u Rim. Za nekoliko mjeseci ojačani darovima i vezama s unutarnjom makedonskom revolucionarnom organizacijom. Umire 1959. trećinu raseliti a trećinu pokrstiti i asimilirati u hrvatski element". Ostatke Pavelićeve vojske poubijale su Titove postrojbe u Mariboru 1945. Ustaše su se okoristili umješnošću VMR-a i privrženošću njegovih člano­ va medu kojima je Dimitrov Kerin ubojica Aleksandra I. čiji projekt 22. Hrvatsku građansku zaštitu. ob­ javljuje Mile Budak. Tajno društvo na vlasti nje Jugoslavije. a poslije Balkanskih ratova od 1912. a zatim u Argentinu sa znatnim bogatstvom koje se sastojalo od zlata i dragulja. Učinkovito organiziraju lokalne ustanke i atentate dok se komite zadužuju za uspostavu paralelne pravde bez milosti s izdajica­ ma i prikupljanje financijskih sredsta­ va. Bugarske i Srbije koje su podijelile regiju. U nekoliko godina ustaše izvode sve više bomba­ ških atentata dok Pavelić. Pavelić ustupa Dalmaciju Mussoliniju i u trav­ nju 1941. Ustaše djeluju javno uz odobravanje katoličke hijerarhije i obavljaju prisilna pokršta­ vanja. srpnja 1941. u Španjolskoj u svojem krevetu. ministar bogoštov­ lja i nastave. postaje šefom "Nezavisne Države Hrvatske". Zauzvrat tajno makedonsko teroristi­ čko društvo VMRO nudi mu svoju dragocjenu pomoć. Pavelić. Pri učlanjenju prisežu na križ i revolver smještene između dviju svijeća da će se pokoravati Pavelićevim zapovijedima. Radi organizacije vlasti u Bosni ustaški režim angažirao je u travnju 1941. bor­ ci VMRO-a bili su nepogrešivo pove­ zani zakonom šutnje.: "Trećinu Srba treba pobiti.SUPOČINITELJI VMRO-a ustaša Ante Pavelić brani ma­ kedonsku stvar u nekoliko navrata. obrambenu organizaciju koju je 1933. Židova i Roma. Hajduci. Ondje organizira diktaturu po zapovijedi nacističke Nje­ mačke. protiv Grčke. Njemačka kapitulacija i Titova pobjeda označa­ vaju kraj ustaške diktature. težila je za nacionalnim jedinstvom boreći se protiv Turaka. Tajna politička društva 170 . oni novače više tisuća ustaša ško­ lovanih za terorističke akcije u logorima Junka-puste u Mađarskoj i Borgotaru u Italiji. VMRUstaše izlaze iz ilegale uz pomoć Hitlerove pobjede nad jugoslavenskom vojskom. Unutarnja make­ donska revolucionarna organizacija stvorena 1893. Belgiji. Vladko Maček. Kao što je predviđeno.

odgajati mlade za Sveti rat (džihad). Vjerujem da islam­ ska zastava mora domi­ nirati čovječanstvom i da je zadatak svakoga muslimana odgajati svijet prema pravili­ ma islama. Međutim njegovi protivnici motreći pom­ no razloge koje namjenjuje muslimanskoj zajednici vide u njemu opasna islamista na desnoj liniji njegova djeda po ocu Hassana al-Banna. projekt. džihad naš život. Hassan al-Banna je premješten u Kairo. Muslimanska braća. Na čelu udruge utemeljene početkom T ARIK RAMADAN JE NEDVOJBENO ATIPIČNI bratstva kojem za nekoliko godina daje nacionalni predznak. utemeljitelja Muslimanske bra­ će. a drugi tajni odnosi se na njegove aktivnosti destabilizacije koje žele ostvariti njegov 171 Tajna politička društva . on smatra da je povratak izvorima islama nužan kako bi Egipat ponovno pronašao svoj identitet. Imajući to u vidu svaki novi član priseže da će čuvati najapsolutniju tajnu o or­ ganizaciji bratstva. Njegov je program otvoreno fundamentalistički: uskladiti politiku s kuranskim zakonom. Jedan od njih je i Hassan al-Banna (1906. To je cilj koji se priprema više od pola stoljeća.. Tu prenosi sjedište Amblem Muslimanske braće: dvije prekrižene sablje koje znače sveti rat islamskoga fundamentalizma. Pre­ ma njegovim riječima radi se o tome da se "okonča strani duh u kućama". U tom duhu on utemeljuje bratstvo Mu­ slimanske braće. NASLJEDNIK intelektualac.. stoljeća. prototip su islamističke fundamentalističke organizacije. obnavljajući njegove zakone. egipat­ ski učitelj Ismailia Hassan al-Banna. prozelitski. Godine 1933.). ponovno uspostaviti običaje koji odgovaraju naj­ radikalnijem islamu. Osim toga mora prisegnuti vjernost pravilu koje potiče da je "Kur'an naš zakon. posebno glede že­ na. Propovjednik i muslimanski teo­ log. blizak alterglobalističnim krugovima često intervenira u francuskim glasilima u ime sinteze između islama i Republike. "Mučenik je naš zavjet" Bratstvo ima dva različita aspekta: je­ dan je karitativan. mučenik naš zavjet". Oni su nadahnuli tj.Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Vjersko društvo političkoga cilja." Te je riječi izgo­ vorio 1929. Tijekom go­ dina organizacija se ustrojava u potpuno ratničkoj orijentaciji. Egipat je tek izašao iz duga razdoblja eu­ ropske dominacije pa neki vjerski dužnosnici traže reislamizaciju dru­ štva koje smatraju previše zapadnjačkim. ISLIM DA MUSLIMAN IMA ZADA- tak da oživi slavu islama promičući ponovno ro­ đenje njegovih na­ roda. medij i kontroverzna ličnost.-1949. izgradili dosta terorista tijekom druge polovice 20. Ti­ jekom Drugoga svjetskog TARIK RAMADAN.

školovanje i obrazovanje članova. Međutim koordinacija između matičnog bratstva u Egiptu i bratstva kćeri je teška jer ona želi autonomiju. Ayman al-Zawahiri školovao u njihovim redovima. Reakcija je brza: Braća ubijaju predsjednika vlade al-Nokrachija u veljači 1949. Njezin vođa. Ciljevi i sredstva ostaju isti. Muslimanska braća se posebno hvale aktivnom voj­ nom potporom protiv države Izrael utemeljene 1948. stanovnik Egipta. Tako u Siriji Mus­ limanska braća organiziraju atentate protiv stranke Baas Hafeza el-Assada koja je po njihovu mišljenju kriva što vodi previše laičku politiku. Na­ pokon u bazi red ima falange ratnika koje su mu podčinjene. Tajna politička društva 172 .rata podupire naciste antisemitizmom. časnici bliski redovima bratstva ubijaju pred­ sjednika Sadata koji je sam bio bivši član bratstva zbog njegova približavanja Izraelu. zabranjuje red. Situacija je danas takva da je organizacija više nalik nekoj difuznoj tvorevini nego strogo organizi­ ranom redu. Ondje pro­ miče određen broj stajališta o islamu u društvu koje poziva na islamizaciju Europe i koje je u suprotnosti sa slikom o umjere­ nosti koja im je dana u medijima. ali ostaje veoma kritična prema novom egipatskom lideru kojeg poku­ šava ubiti 1954. Braća i terorizam Od 50-ih godina prošloga stoljeća orga­ nizacija je postala nepobitan čimbenik egipatskoga političkog života. Istodobno organizacija se širi i postaje pravi obrazac terorizma na Bliskom is­ toku. Isto tako 1988. U siječnju 1991. na vratima Egipta. veoma strukturiran služi kao mo­ del velikom broju islamističkih pokreta: "vođa" upravlja bratstvom. Rada slične pokrete kao što su Braća Kuvajta. utemeljuje organizaciju tajne vojske. iako u određenim arap­ skim zemljama javno. Pomaže mu određen broj službi koje su raspoređene po terenu prema sekcijama odgovornim za propagandu prema stanovništvu. Iako se Ramadan brani od svakog povezivanja između misli svojega djeda i svoje. Sudjeluje u revoluciji 1959. nastavlja igrati tajanstvenu ulogu u svojoj potpori islamističkom terorizmu? Sigurno je da se mozak i druga osoba po važnosti u al-Qaidi. Iraka koje financira Saudijska Arabija. Jordana. Ali vlada. Nekoliko dana poslije ubijen je i al-Banna. odbija potvrditi da postoji me­ đunarodna organizacija Muslimanske braće. zabrinuta zbog njegova jačanja. MUSLIMANSKE BRAĆE? 90-ih godina prošlog stoljeća pod imenom "Muslimani i muslimani Švicarske" održa­ va sve više javnih konferencija. Priznanje neuspjeha ili vrhunska laž bratstva koje. ipak mu je u više navrata iskazao dirljivu počast posebno u svojim kritikama u odnosu na cionizam. Nakon rata njegov način funkcionira­ nja. u Jordanu tijekom demonstracije potpore Iraku Saddama Huseina Muslimanska braća spaljuju izraelsku zastavu. koja dovodi Nasera na vlast.

a više od 200 je ranjenih. u ožujku 1966. s padom Dien Bien Phua i gubitkom Indokine osjetili gorčinu odricanja? Kod alžirskih Francuza ima ih također mnogo koji u tom pothvatu "otpora" vide jedinstvenu i zadnju slamku spasa. Poginulo je 36 osoba. Među njima ima mnogo ponosnih časnika koji ne podnose da vojska tako napusti s Alžirom dio domovine. Optuženo je 3680 osoba. OAS "métro" vrlo se brzo . nekadašnji alžirski zastupnik i Jean-Jacques Susini. Ustanak je propao.. ali mnogo ih je koji smatraju da pod svaku cijenu treba nastaviti borbu. student medicine neki su od takvih. rojaliste i antirepublikance. mnogo ih je predano zakonu. a buntov­ nici nemaju drugog izbora nego da bježe i odu u ilegalu. Zajedno će organizirati OAS. i pokazati odluč­ nost aktivista. OAS ulazi u očajnički smrtonosni otpor napuštanju francuskog Alžira." Puč "šačice umirovljenih generala" izve­ den u noći 23. ožujka 1962. sudovi su pro­ glasili 41 smrtnu kaznu od kojih su samo četiri izvršene. Situacija će se od sada samo pogoršavati sve do "tjedna barika­ da" u siječnju 1960. vrativši se na vlast 1958. Jean-Marie Bastien-Thiry. simpatizeri OAS-a demonstriraju u Alžiru pred velikom poštom i defiliraju po rue d'Isly gdje vojska otvara vatru. Salam i Susini potiču u Parizu stvaranje metropolskog ogranka koji su povjerili kapetanu Pierreu Sergentu. OAS. bivše pripadnike SS divizije Karlo Veli­ ki. travnja 1961. nacionaliste revanšiste. Roger Degueldre. OAS PRED zalo milostivim u odnosu na OAS-ove teroriste? Sudeći po brojkama jest. vjednik postaje Salan uz pomoć jednog drugog pučista. međutim čini se da je igra završena i da ništa neće zau­ staviti hod prema neovisnosti. prve amnestije progla­ šavaju se od 1964. Pierre Lagaillarde. Za ostale brzo će stići pomilovanje. počevši od članova opasne i tvrde "Misije III. Svi se sjećaju obećanja što ih je u više navrata ponav­ ljala vlada da će zadržati francuski Alžir te smatraju svojom zadaćom pružiti otpor tomu." koju vodi André Canal. petenovce. Albert Dovecart i Claude Piegts.. Optuženi nakon Tjedna barikada iskoristili su svoje pri­ vremenu slobodu da pobjegnu u Špa­ njolsku. Tu još ima nekoliko vojnih osoba.Izgubljeni vojnici OAS-a Više od godine dana u Alžiru i u Parizu strepe od tri slova.iako prokla­ mira iste ciljeve kao i njegova alžirska sestra . sve pobornike reda i spremne da se za nj bore. generala Edmonda Jouhauda. U Madridu u siječnju 1961. Vojnici koji su nakon propa­ log puča odlučili nastaviti borbu da bi sačuvali Alžir za Francusku dolaze u velikom broju kako bi ojačali redove OAS-a koji je do tada prema Susinijevim riječima bio "prazna školjka". Nisu li već 1954. s tim da je za dvojicu po­ sljednjih utvrđeno da su krivi za ubojstvo inspektora Gavouryja. General Salan koji J E LI SE FRANCUSKO PRAVOSUĐE POKA- "Izgubljeni vojnici" francuskog Alžira U Madridu je Susini stupio u vezu s generalom Raoulom Salanom. i u ožujku 1968.. Nova oslobađanja do­ godila su se u prosincu 1965.. čiji glavni zapo­ 173 Tajna politička društva . zvan "monokl". Nije li. Svjesni da se borba može voditi samo u Alžiru. utemeljuju još bez točnoga cilja "Orga­ nizaciju tajne vojske". 26. ali to je neobična mješavina koja okuplja antidegaulliste. Najžešći pristaše francuskog Alžira ipak su na trenutak mogli vjerovati da ih general de Gaulle neće napustiti.počinje razlikovati po članstvu. izjavio pred 500 000 okup­ ljenih Alžiraca koji su ga dočekali: "Razumio sam vas!"? Ali ubrzo će se ra­ diti o nerazumijevanju jer de Gaulle je učinio izbor. propao je. ILO JE DOVOLJNO TELEVIZIJSKO obraćanje generala de Gaullea pa da bi se Francuze uvjerilo "da ne trebaju slijediti mrsku i glupu avanturu ustanika u Alžiru.

REP-a (strana padobranska pukovnija) Roger Degueldre. pukovnici Gardes i Go­ dard. donesen je nacrt zakona za potpunu amnestiju oso­ ba vezanih uz alžirski rat. zatim na do­ životnu kaznu zatvora bit će pomilovan 1968. PRAVDOM je najprije osuđen na smrt. Taj glavni stožer pokriva tri glavne strukture OAS-a: ured za organizaciju masa (OM). stožerni član OAS-a na čelu Generali Edmond Jouhaud. Jouhaud. O posljednjim točkama zakona žestoko će se raspravljati jer će François Mitterrand od Pierrea Bértégovoya zahtijevati da zatraži odgovornost svoje vlade. Godine 1982. a revolucionari rehabilitirani. u Alžiru. osuđen na istu kaznu oslobođenje 1967. a od civila Susini i doktor Perez.Izgubljeni vojnici OAS-a Strogi ustroj Oko Salaria i Jouhauda uspostavljeno je visoko vijeće OAS-a u kojem se nalaze general Gardy. a odnosila se na revizije karijera i primanja ustaničkih časnika u vojnu pričuvu. Tekst zakona će biti prihva­ ćen. travnja 1961. nekoliko sati poslije puča. Tajna politička društva 174 . za političku akciju i pro­ pagandu (APP) dodijeljen Susiniju te ured za informiranje i operacije (OPP koji je podijeljen u središnji informa­ tivni ured (BCR) i ured operativne akci­ je kojim upravlja pukovnik 1. No uslijedila je živa polemika. Raoul Salan i Maurice Challe 23.

njihovih simpatizera.. ali isto tako i gaullistička vlast i njezini predstavnici te šire alžir­ sko civilno stanovništvo kako bi posvu­ da zavladao teror u skladu sa sloganom objavljenim na zidovima: "OAS udara gdje želi. . Jean Gorel. a OAS će biti neu­ morno proganjan.Izgubljeni vojnici OAS-a njegovih komandosa Delta. atentati su prevršili svaku mjeru. Djevojčica od četiri godine okrut­ no je iznakažena. de Gaulleova mini­ stra. i 5. a njima upravljaju potpukovnik Château-Jobert i general Jouhaud. on uvodi neku vrstu revolucionarnoga poreza naplaćujući subskripcije za koje su Francuzi u Alžiru zamoljeni da se oda­ zovu. Policija rastjerava povorke nečuvenom brutal­ nošću: u postaji podzemne željeznice Charonne nađeno je osmero poginulih. osobne dokumente. "Cimeter­ re" ima funkciju rizničara." Od travnja 1961. na alžirskim zidovima pojavljuju se na brzinu obojena tri slo­ va "OAS". Očaj doseže vrhunac. U Constantinu i Oranu stvaraju se delegacije. Sedmoga veljače 1962. Čak i u vojsci OAS je zadržao dovoljno veza da može nabaviti oružje pa. povećava se broj bombaških napada ko­ je prouzrokuju stotine žrtava. Tijekom operacije "Rock n'Roll" 4. ožujka bilo je najmanje 120 aten­ tata za koje je odgovornost preuzeo OAS. čak ga i proizvodi. Pljačka alžirske banke u Oranu donijela im je najmanje 20 mi­ lijuna franaka. sim­ bola francuske države. Eksploziv je bio podmetnut u kuću Andréa Malrauxa. ali organizacija vrlo brzo prelazi na akcije potpuno drugačijih razmjera: ubojstva i bombaški napadi i postaju argumenti OAS-a. "Gdje želi. Plakat OAS-a kojim se pozivaju Francuzi da odbace politiku generala de Gaulla i prepuste francuski Alžir u ruke Fronte za nacionalno oslobođenje Alžira. a OAS diskreditiran u očima francuskog stanovništva koje je sutradan masovno demonstriralo ispred Bastille. ponajprije članovi FLN-a i njihovi simpatizeri.. kada želi. U igri su velika financijska sredstva: OAS pro­ valjuje u banke katkad uz dobrohotnu pomoć nekoliko direktora. Namaknuli su i bogatstva iz svi­ jeta slavnih i poznatih pod prijetnjom odmazde. U Alžiru i u Parizu slijede "plave noći" tijekom kojih je katkad podmetnuto više od 30 bombi. kada želi" Od ožujka 1961. ako je potrebno. Njegovi ci­ ljevi. pomoć u logistici. Drama je okončana. tj. OAS nedvojbeno okuplja više od ti­ suću članova stvarno aktivnih. Komandosi de Gueldreove Delte dolaze na loš glas zbog ubojstava više policijskih komesara i inspektora. ali može računati na potporu velikoga dijela alžirskih Francuza da dobiju zaštitu.

Gérarda Buisinesa. zadovoljno će reći general dodajući: "Ta gospoda loše ciljaju!" Quai des Orfèvres. Atentati se intenziviraju u eks­ tremnoj i smrtonosnoj zadnjoj bitki za spas časti. tajni agenti te skupine. 14 metaka izrešetalo je predsjednički DS. Povećavajući broj pljački protiv muslimana OAS se nada protunapadu FLN-a koji bi mo­ gao prisiliti vladu da reagira i možda razmotri svoju odluku. Sergea Berniera i trojice Mađara: Laszla Varge. bomba u Comédie Française. U sudskoj policiji stvorena je "Misija C". Zasjeda u Orléansvilleu u prosincu I960. "Izvukli smo se". ožujka 1962. Jean-Marie Bastien-Thiry na čelu je skupine sastavljene od bivših pukovnika Alaina Bougreneta de la Tocnayea. posebno namije­ njena za razbijanje aktivističkih mreža. generalom Gardyjem i pukovnikom Argoudom. 150 čahura projektila pro­ nađene su na mjestu atentata. blizu Toulona. nji­ hov glavni stožer u zrak je dignula snaž­ na i smrtonosna eksplozija u kojoj je stradalo 19 osoba. Inženjer naoružanja.. Georges Bidault. na brdu Faronu. U malo više od godi­ nu dana postojanja ona je nedvojbeno izazvala smrt 1500 muslimana i više stotina Francuza. predsjednička povorka se uspjela izvući i umaknuti. gotovo je 20 sati i general je izašao iz Elizejske palače uputivši se u zračnu luku Villacoublay. Tajna politička društva 176 . Nekoliko tjedana poslije njihov novi glavni stožer smje­ šten u hotelu Radjah napadnut je raket­ nim bacačem... ATENTAT U PETIT-CLAMARTU " Bilo je tijesno. Gyule Sarija i Lajosa Martona. koji je zamijenio generala Salana na čelu OAS-a. Pucnjava je trajala samo neko­ liko sekundi. Medu onima koji su izbjegli policijskim racijama neki ekstre­ misti propovijedaju politiku spaljene zemlje. povjerena je briga za organizaciju poseb­ ne neslužbene postrojbe koja će upo­ trijebiti sva sredstva. Poslije pus­ tolovine u Petit-Clamartu OAS se neće ra­ zoružati i ponovno će pokušati u kolovozu 1963. Teško je utvrditi bilancu terorističkih aktivnosti OAS-a.. Razmotreno je mnogo scenarija. Louisa de Condéa. vjernom gaullistu. trav­ nja pada Salan.. Degueldre dva tjedna poslije. Georgesa Watina i Jacquesa Prévosta. Na putu ga čeka specijalna jedinica OAS-a u Petit-Clamartu nedaleko od Meudona. DS. Taj atentat nije bio prvi pokušaj aktivista francuskog Alžira protiv de Gaulla. Njegov je glavni cilj srušiti generala de Gaulla. Za neke je službena misija C sudske poli­ cija bila samo paravan namijenjen ma­ skiranju toga protuprirodnog saveza. Barbouzes. Najučinkovitiji će biti doušnici policije i neće se libiti da uspostave uske veze s FLN-om. za­ duženi su da na teror odgovore terorom služeći se otmicama.. vojnu sigurnost. pokušava ustrojiti novo "Nacionalno vijeće otpora" sa Jacquesom Soustelleom. Kada komandosi otvaraju vatru s dviju strana ceste. napad kamionom samou­ bojicom na Elizejsku palaču uoči puča.Nemilosrdna borba U borbi protiv OAS-a vlada ne štedi sredstva i angažira sve policijske i žandarmerijske službe s općim uputama.. nazvane "Talion". inspektor otkriva pogotke mecima na predsjednički Barbouzes." reći će general de Gaulle izvlačeći se iz predsjedničkog DS-a koji je upravo izdržao hice OAS-ovih ubojica. Dvadeset drugi je kolovoz 1962. DST. Hajka na aktiviste ipak donosi plodove i OAS je ozbiljno osla­ bljen.. Pierrea Magadea. Jouhaud je uhićen 25. Dvadeset devetoga siječnja 1962. deseci alžirskih školskih usta­ nova dignuti su u zrak. a predsjednik je ostao neozlijeđen. a 20. platit će težak obol u toj nemilosrdnoj borbi. Pascala Bertina. mučenjima i pod­ metanjima eksploziva.. Lucienu Bitterlinu. omiljena meta OAS-a.

ITALIJA STREPI: Alda Mora. pripadnici Crvenih brigada. Tako u Latinskoj Americi počinje borba medu vladama što ih podupiru Washington i paravojne postrojbe ekstremne ljevice koje poku­ šavaju proširiti "trajnu revoluciju". Andreasa Baadera. ilegalne ljevičarske skupine os­ novane prije deset godina. Godine 1959.. Po nalogu Marija Morettija. U Japanu se nalazi identično stajalište u mladeži koja osni­ va Japansku crvenu armiju. Nasljednici nihilista? Toga datuma već deset godina većinu razvijenih zemalja ugrožavaju na najvi­ šoj razini grupice koje zazivaju "oru­ žanu borbu" kako bi nestali kapitalizam i sramotni liberalizam. Potvrđujući se kao predstav­ nici sindikalizma protiv poslodavaca. Tako se pri susretu ljevičarstva i Trećeg svijeta rađaju tajna društva ekstremne ljevice koja propovi­ jedaju nasilje kao sredstvo djelovanja poput svojih nihilističkih predaka ili anarhista iz prethodnog stoljeća. Skupina je zapamćena kao "Baaderova banda" po imenu svojega karizmatskog šefa. hlad­ no ubijaju Morine tjelesne čuvare prije nego što njega otimaju. ožujka 1978. Deve­ toga ožujka napokon nalaze predsjed­ nikovo truplo izrešetano mecima u Renaultu 4. tadašnjega vođe Bri­ gada. katkad izrazito. 177 Tajna politička društva . članovi Brigada podruguju se sna­ gama reda šaljući im Morina pisma. Djeca gospodar­ skog rasta i hladnoga rata zahtijevaju račune od generacije svojih roditelja i društva izobilja koje smatraju previše nejednakim. šefa demokršćanske stranke oteli su ko­ mandosi. Mediji stalno izvješćuju stanovništvo u strahu pred očevidnom nemoći političke klase i policije: malena skupina ljudi uspijeva se sama oduprijeti moćnoj Italiji. savršeno pripremljena devetorica muškaraca trenirana mjesecima. Pedeset pet dana Italija je izvan sebe. latinoameričkim pri­ mjerom. pri­ padaju generacije koja stigmatizira ponašanje njemačkoga naroda prema nacizmu smatrajući kako zlo još teče njemačkim žilama. PROLJEĆE 1978. Šesnaesti je ožujka. navodeći ih na pogrešne tragove. smještenom usred glavno­ ga grada što je dodatno izrugivanje režimu. a zatim su ga njegovi otmičari izložili pod zastavom Crvenih brigada. revolucionarni lider Fidel Castro srušio je režim gene­ rala Batiste u Kubi. Latinoamerički obrazac Ove europske grupe nadahnjuju se sve.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Anarhisti i južnoameričke gerile pokazali su im put: za Crvene brigade ili Direktnu akciju te za Frakciju Crvene armije klasna borba treba biti ilegalna i snažna. On i njegova družica Gudrun Ensslin. U takvom se napetom ozračju stvaraju naoružane skupine na gotovo cijelom Aldo Moro otet je 16. osnivaju Crvene bri­ gade (BR). Nađen je mrtav u prtljažniku automobila u Rimu 9. U Njemačkoj se mladi stu­ denti također oslobađanju nametnutih ograda u zemlji koju smatraju da je obilježena nacizmom pa u lipnju 1970. kojima se poslije pridružuje Urlike Meinhof. svibnja. nje­ gova žena Margherita Cagol i Albert Francescini 1970. osnivaju frakciju Crvene armije (RAF). predbacuju rukovodećoj klasi njezinu preveliku bliskost pa čak i nagodbu s kapitalom ako ne i s posljednjim ostaci­ ma fašizma... U Ita­ liji troje studenata: Renato Curcio. Protuzakonito uhićenje i smrt demokršćanskog lidera što su ih spret­ no inscenirale Crvene brigade duboko su uzdrmali Talijansku Republiku.

No njihovo je razmišljanje imalo utjecaja na velik broj europskih skupina. T IJEKOM 60-ih I 70-ih GODINA PRO- južnoameričkom kontinentu. uspijevaju srušiti nikaragvansku dinas­ tiju Somoza. i 1992. a ne smijemo zaboraviti ni Tupamarose u Urugvaju. tako je nazvana u znak sjećanja na borbu Inka protiv španjolskih osvajača da bi odsad vodila revoluci­ onarnu borbu. zatočeni. Na njoj se temelji us­ pjeh njihovih operacija zaplašivanja. No njihov je uspjeh bio kratka vijeka.koje brojčano nadilaze redovitu vojsku koja se suprotstavlja smrtonosnoj gerili. Ta skupina nastala 1962. izumitelj koncepta "terorizma pročišćivača". ilegalnom orga­ nizacijom od više od 10 000 vojnika i strateškom političkom upravom koja izaziva divljenje zbog smionosti i pre­ ciznosti svojih terorističkih aktivno­ sti". a neki su morali u izgnanstvo. Tako je u Peruu "Staza svjetlosti" izme­ đu 1978. Većina tih ile­ galnih naoružanih društava poražena je u svojem pothvatu osvajanja vlasti os­ im časne iznimke sandinista koji 1979. Fronta nacionalnog oslobođenja Farabunda Martija u Salvadoru ili gru­ pa Marighella u Brazilu. Sve su sastavljene od sa­ vršeno treniranih paravojnih postrojbi Tajna politička društva 178 . maoistički teo­ retičar. Teror i tajna kao sredstva djelovanja Ilegalne grupe ekstremne ljevice prihva­ ćaju različite strategije čija je zajednička crta zadati strah. urugvajske oružane snage proci­ jenile su kako tupamarosi formiraju "dvostruku vlast s vojnim aparatom od više tisuća boraca. Zbog toga im je tajna temeljni element. MODEL ZA EUROPSKE MILITANTE šlog stoljeća jedan je urugvajski pokret postao obrazac terorizma južnoameričke ekstremne ljevice: radi se o tupamarosima. ubila više od 30 000 ljudi. Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja Nika­ ragve. ubijeni. Godine 1972. U poče­ tku je ta strategija funkcionirala: 1972. Međutim veoma prag­ matični tupamarosi smatrali su kako se kubanski model ne može primije­ niti na državu i da bi trebali voditi intenzivnu gerilu kako bi se "pojavili kao vlast unutar druge vlasti". MIR Miguela Enriqueza u Čileu. uvjereni u svoju snagu objavili su rat oružanim snaga­ ma: za nekoliko mjeseci bili su pobije­ đeni. Montonerosi u Argentini. kada je uhićen njihov vođa Abimael Guzman.

Tako je frakcija Crvene armije otela. Uporno su odbijali poreći svoja djela pred sudom. U njihovu slučaju jasno je da su se okrenuli od svojih prvotnih ide­ ala ravnopravnosti svjedočeći o sve užim vezama s narkokartelima. Jean-Marc Rouillan. Kao što izjavljuje Massimo Prandi. generalni direktor Renaulta ubijeni su jedan za drugim 1985. Osim Crvenih brigada i bande Baader-Meinhof poznat je i slučaj FARC-a (Kolumbijske naoružane revo­ lucionarne snage). 179 Tajna politička društva . brani­ telja palestinske stvari oteo zrakoplov 1977. Tako je FPLP Georgesa Habachea. istočnonjema­ čke tajne službe. Nathalie Ménigon i Joëlle Aubron. da bi zatražio oslobađanje člano­ va RAF-a. članovi Direktne akcije. ravnatelj međunarodnih odnosa u Mini­ starstvu obrane i Georges Besse. talijanske skupine pove­ zane s Crvenim brigadama. Većina članova prošla je neku obuku ili barem pripremu. po­ čevši od vizije društva u smislu klasne borbe koja je zajednički nazivnik veli­ kom broju poziva.Brojni atentati koje su počinile Crvene brigade ili banda Baader plod su kulta tajne povezane sa strategijom kaosa. Danas se zna da je ta frakcija iskoristila pomoć druge terorističke mreže i potpore Stasija. Služiti stvari Iako je teško definirati tipičan profil članova političkih društava. tijekom suđenja 1994. i 1987. Te skupine prakticiraju i bombaške aten­ tate i otmice. Ovi geriljerosi bore se od 60-ih godina prošloga stoljeća protiv velikih zemljoposjednika. Jer stvar je važnija od sve­ ga. Stoga još i danas mnogi odbijaju osuditi vlastito nasilje. šefa njemačkih po­ slodavaca. Često su čla­ novi utemeljitelji tih skupina bili mladi studenti rođeni poslije rata. a ekstremna ljevica nije ih uistinu kritizirala unatoč tomu što su pribjegavali nasilju. jasno je da svi dijele određen broj vrijednosti. Tim ilegalnim društvima poma­ gale su često druge skupine istoga tipa. pred­ sjednik. ute­ meljio je Jean-Mar Rouillan izvršava seriju smrtonosnih atentata 80-ih godi­ na prošloga stoljeća. General Audran. bivši član organizaci­ je Prima Linea. U Francuskoj skupina Izravne akcije koju je 1979. Očito je iskustvo nasilja neka vrsta inicijacijskog obreda. kako udariti na točno određeno mjesto u potkoljenicu da se slomi noga". Ali taj potpuni angažman nije do­ voljan. poput članova Direktne akcije koji su u zatvoru od 1987. Otimaju važne ličnosti po­ put Ingrid Bétancourt koju drže zatvo­ renu od 2002. i likvidirala Hanns-Martina Schleyera. U početku jednostavne seljačke paravojne formaci­ je FARC je postao prava ilegalna solda­ teska za koju se danas smatra da broji 15 000 ljudi. a zatim u rujnu 1977. bivšega nacista. "učili su vas kako znalački razbiti gubicu nekome. U Italiji moć komu­ nističke partije objašnjava kako su Crvene brigade dugo vremena imale velik broj pristaša. Njihovo zatvorsko iskustvo nije bilo strano radikalizaciji njihovih zahtjeva i njihovih ak­ cija.

gdje je unatoč smrti utemelji­ telja. kao Illitch Ramirez Sanchez u Vene­ zueli.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Između poraza i obnove S odmakom valja konstatirati da se či­ ni kako su grupice ekstremne ljevice između 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća izgubile bitku. mladi idealisti zavedeni u zločin.. I drugdje se borba nastavlja kao u Meksiku gdje je od 1994. u pi­ smu naslovljenom berlinskom dnevni­ ku Junge Welt ovi vode priznaju da je "koncept frakcije Crvene armije stvar prošlosti". izazivao je policiju više od 20 go­ dina. zapatistički pokret oživio borbeni plamen kod seljaka u Chiapasu koji su se suprot­ stavili državi koja ih prezire. (Tjeralice njemačke policije 1972.. Oružana borba je promašila sve političke i društvene cilje­ ve koje je objavljivala u deset godina. U toj je fazi poraz Crvenih brigada poraz same hipoteze o oružanoj borbi u našoj zemlji. Zakuku­ ljeni lik subcomandantea Marcosa kako puši lulu postao je amblem novog obli­ ka borbe ekstremne ljevice koja se zna služiti nasiljem i medijima.) Tajna politička društva 180 . Potkraj hladnoga rata gubi svoju potporu i napokon je izru­ čen francuskom pravosuđu koje ga 1997. OD MARKSIZMA-LENJINIZMA DO ISLAMIZMA terorizma Carlos. i inspektori DST-a. Školovao se za vrijeme hladnoga rata studirajući u Moskvi gdje je stupio u vezu sa Stasijem i podupirao pale­ stinsku stvar kojoj je služio oružjem. roden 1949. također uzima kao taoce članove OPEC-a 1975. osuđuje na doživotni zatvor zbog serije ubojstava počinjenih u Parizu 1975." Isto mišljenje prevladava u Nje­ mačkoj. krajnji argument zbog očajničkih motiva. RAF opstao. jedan od ideologa Crvenih brigada. rujna 2001. Kao znak vremena Carlos danas slijedi trag "revolucionarnog islamizma" nakon 11. Kao što je to pre­ poznao Enrico Fensi. Ali 1996. Odgovoran je za smrt više od 1500 lju­ di među kojima je i vlasnik Marks and Spencera 1973. "poglavlje BR-a je praktički zatvoreno. "koji su se ubili" tijekom boravka u zatvoru. Z AŠTITNI ZNAK MEĐUNARODNOGA Banda "Baader-Meinkopf ".

dva ilegalna društva. U istom razdoblju Prizor iz ulice u Belfastu 1972. Iako je red zabranjen 1837. stoljeću stvorili oranijski red. To je strašan "krvavi Uskrs". OTKRAJ TRAVNJA 1916. to više što je situacija postala nerazmrsiva: s obzirom na stanovništvo koje je većim dijelom siromašno i katoličko. FLNC. U Sjevernoj Irskoj više naraštaja znalo je samo za rat koji je suprotstavljao ilegalce IRA-e britanskoj kruni.. 16 osuđeno na smrt.. stoljeća te vlada kao gospodar u Ulsteru do te mjere da su neki govorili o "Oranijskoj državi". 1300 os­ oba je ranjeno. Oni su uostalom u 15. . ETA. Britanska kruna ne šali se s irskim nacionalistima.Oružana i ilegalna borba nacionalista IRA. KADA JE većina i irskih i engleskih voj­ nika na fronti. Oduvijek su ti landlords tražili čvrstu potporu Londona i su­ protstavljali se svakom obliku autono­ mije. Krvava i slijepa borba gdje se ideal gubi u velikom kriminalu.. prote­ stantski kolonizatori Škoti i Englezi koje je dinastija Tudor od 16. tajno unionističko društvo potpuno posvećeno slavi prote­ stantske Engleske. ponovno se pojavio potkraj 19. Irish Volunteers i Irish Republican Brotherhood (IRB) bacaju oko 1100 naoružanih ljudi u ustanak bez presedana protiv britanske vlasti. Na ulicama Dublina engleske postrojbe ubile su više od 300 ustanika. tri kratice iza kojih se kriju pristaše angažirane borbe protiv navodnog tlačenja države. stoljeća naseljavala na sjever otoka drže ključeve poljoprivrednog i industrijskog bogat­ stva zemlje. više od 3000 uhićeno.

Vrhovna instancija te ilegalne organizacije Army Council (AC) oku­ plja sedam članova.) na kraju kojega jug otoka dobiva neovisnost.U TAJNI ISTINSKE IRA-E šačica boraca Privremene IRA-e koji su se suprotstavili mirovnom pro­ cesu između katolika i protestanata. Radi se o borbi za identitet. kao što je naglasio Julien de Madriaga. potiče tri godine poslije građanskog rata ljudi u civilu ubijaju ulicama Dublina. Poraz ustanka iz 1916. ilegalnim autonomnim jezgra­ ma koje izvode atentate. utemelji­ telj baskijskog separatističkog pokreta: Tajna politička društva 182 . ubijaju predsjednika vlade i nasljednika generala Franca. "plave no­ ći" tijekom kojih se dižu u zrak državne građevine. stvaranje drža­ ve koja odgovara baskofonom kultur­ nom entitetu. Noć 19. bila je s 99 atentata najsilovitija. Iz ustanka iz 1916. bori se i za afirmacije engle­ skih interesa u Irskoj. Paket bomba IRA-e ubila je pet osoba u Coventryju u kolovozu 1939. ETA u španjolskoj Baskiji i FLNC na Korzici. pet vojnih i dva civilna predstavnika Sinn Veina (vjero­ jatno bivši visoko rangirani članovi koji danas zasjedaju u regionalnoj skupštini Stormonta) koji odlučuju koju politiku treba prihvatiti u odno­ su na mirovne sporazume. čiji je cilj uvijek "rušiti fran­ cuski kolonijalizam". Na otoku ljepote. kolovoza 1982. Luisa Carrera Bianca u središtu špa­ njolskoga glavnog grada. stvaranje IRA-e (Irish Republican Army) koja se proslavlja u ubojitom građan­ skom ratu (1919. službeno pri­ hvaćaju načela "revolucionarnog rata": 20. "Udarati do pobjede" Irski slučaj nije izoliran. Istinska IRA raspolaže brojnim agentima u En­ gleskoj. Zapovijed je "udarati do pobjede". osnovane 1959. Ti naoružani militanti. U Europi se na tom planu proslavljaju tri skupine: IRA u Irskoj. Sve su odabrale oružanu borbu povezujući terorizam i gerilu. Tako tijekom englesko-irskoga Ulster Volunteers Force. za koje se misli da ih ima oko 150. U 20. U španjolskoj Baskiji separa­ tisti organizacije Euskadi Ta Askatasuna (ETA). a zatim se stapaju sa šutljivom gomilom. prosinca 1973. paravojna tajna skupina. napadaju policijske postaje. Fronta za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) organizira od 1976. Trebalo je čekati desetljeća prije nego što je vlada pristala pregovarati s irskim borcima za neovisnost. I STINSKU IRA-u UTEMELJILA JE 1997. uglavnom su mladi proizašli iz katoličkih geta Sjeverne Irske ili studenti fanatici iz Dublina i Corka. proizlaze frontalne oporbe u su­ parničkim i tajnim skupinama.. tj. stoljeću nalaze se i druga nacionalistička dru­ štva koja se rađaju u ilegali i ustrojava­ ju za borbu protiv dominacije sile koja se smatra neprijateljskom. a da se policija ili uprava IRA-e ne mogu infiltrirati u njih niti ih kontrolirati. do 1921.

P OTKRAJ 70-ih GODINA MALA SKUPI- "Mišićava" konferencija za novinstvo koju organiziraju borci za neovisnost Korzike 1996.). Drugi običaj koji proizlazi iz tajne jest uspostavljanje decentraliziranih struktura čija je organizacija neprozirna pa se veoma teško infiltrirati u njih. Osjećali smo potrebu da potražimo svoje korijene. Tijekom svih tih godina "Morski po­ vjetarac" je održavao veze s korzikanskim nacionalističkim tkivom. leteće kolone ili skupine od "12 aposto­ la" u najvećoj tajnosti zadužuju za osjet­ ljive napade ili ciljana ubojstva. Otada se npr. čini se da su se od sredine 80-ih godina pro­ šlog stoljeća nacionalisti i mafijaši sporazumjeli kako bi točno razgrani­ čili svoja područja djelovanja. Privremena IRA preuzela je zastavu nasilne akcije. taj "baskijski identitet" za koji se dobro vidjelo da je slomljen.ne znači da su bili jedin­ stveni u izboru sredstava i načina bor­ be. Poput Sicilije Korzika je isto tako područje gdje se tajna društva nastoje konstituirati kao prava protuteža vlasti."nacionalnom oslobođenju" . Prva od tih manifestacija je sveti za­ kon tišine koji je za ove ilegalne skupine pitanje preživljavanja: pravilo je da se nikada ne oda drug i da se radije ide u zatvor nego da se "izdaju ideal i dru­ govi". Korzikanski slučaj je još očitiji. ili genovske banke 1990. Banda pljačka blagajne među ko­ jima je ona banke Crédit Lyoannais u Bastiji 1982. To je posebno slučaj s irskim društvima koja dijele svoje postrojbe u bataljune koji primaju zapovijedi od vrhovnih vi­ jeća čiji se sastav i planovi drže u tajno­ sti. Kad se jednom pročitaju i rasprave. otmice i iznude: Irish People Libaration Organization (IPLO). 183 Tajna politička društva . Isto se tako udarne postrojbe IRA-e. Paralelno je Irish National Lebration Army (INLA) isto tako oda­ brala terorizam prije nego što se raspala u mnoštvo grupica specijaliziranih za atentate." Ulazak u ilegalu. ali su na kraju oslobođeni krivnje nakon što su na suce i porotu bili izvršeni pritisci. Mnogi od njezinih članova optu­ ženi su za ubojstva. posebno u Francuskoj. ne napadaju više kamioni za transport fondova koje nadziru naci­ onalističke skupine. Manje brojni članovi ETA-e podliježu jednako tako apsolutno tajnoj upravi koja se na­ lazi na vrhu piramidalnog ustroja. namijenjenima da skrivaju teroriste u bi­ jegu ili da školuju komandose u očeki­ vanju akcije. Devedestih godina "Ujedinjavao nas je neodređeni osjećaj da živimo s olovnom kapom na glavi. Odabrani. Catho­ lic Reaction Force (CRF) ili People's Re­ publican Army. pribjegavanje nasilju smatrali su se jedinim načinom oču­ vanja toga ugroženoga identiteta. Potkraj 90-ih godina prošloga stoljeća prava IRA se potvrđu­ je kao glavno terorističko tajno društvo izvodeći atentate na slijepo. imala mnogo raskola.. ali i o toj mafiji u sjeni čija je štetna moć nepobitna. časni ili korumpirani moraju u isti mah vo­ diti računa o pritiscima grupa za neo­ visnost. Tako je IRA potkraj 60-ih godina kad se angažirala u pomirbi s britan­ skom vladom." Unutarnje borbe i širenje tajnih struktura Iako se članovi nacionalističkih društa­ va nikad nisu međusobno dijelili prema cilju koji trebaju postići . (. Radi više sigurnosti ETA je opremljena baza­ ma u inozemstvu..MAFIJA U NACIONALISTIČKOM SVIJETU na prijatelja koji imaju običaj nalaziti se u kavani "Morski povjeta­ rac" u staroj luci u Bastiji utemeljuje skupinu koja izgleda poput prave ma­ fije. kad je opljačkano 120 milijuna frana­ ka. U redovima FLNC-a pod kukuljicama upute o funkcioniranju su jasne: "Svaki šef grupe mora preuzeti BI (interne biltene) koji se dijele. onaj tko je zadužen za njih mora ih i uništiti. Takve manifestacije mogle su se održati samo uz prešutni pristanak vlasti. Pod pečatom ilegale Praksa tajne vidljiva je na svim razina­ ma.

No malo-pomalo gubi povjerenje stanovništva. Fronte ribellu. Unatoč veoma okrutnim udarima što ih poduzima španjolska i francuska policija. Osim silovitih rasističkih napada korzikanskih nacionalističkih skupina na stanovnike Magreba koji stanuju na otoku. Izdanci mafije Paralelno s tim drobljenjem nacionali­ stičkih skupina već se nekoliko godina konstatira tendencija k skretanju prema mafiji. Tako su nasilje. irsku političku stranku za neovisnost Irske služeći se za to reketom i zaplašivanjem. iako je politika više puta bila blizu mi­ roljubivom rješenju.. Ali povijest se ne zaustavlja ovdje. koje su izvršili članovi IRA-e. no neki su spremni na više kompromisa u nadi za mir i političko rješenje korzikanskog pitanja. Napokon čini se kako članovi organi­ zacije unatoč međunarodnim pritisci­ ma tvrdokorno odbijaju položiti oružje. svibnja. Korzikanska revolucionarna oružana fronta (FARC). Resistenza i FLNC . Sve su sastavljene od uvjerenih militanata. dok drugi igraju na metode trovanja odnosa. a to su obi­ čaji koji se kose s početnim idealima. stoljeća sa ksenofobnim i rasisti­ čkim tendencijama koje uzdižu čistu krv Baska i njihova naslijeđena prava". ETA nije nikad razoružana. Gnusno ubojstvo katolika Rober­ ta McCartneyja u siječnju 2005. "od ETE je ostala samo sumarna i manihejska ideologija rođena potkraj 19. Clandestinu. IRA je financirala i Sinn Fein. .koju neki smatraju "fašističkom".Oružana i ilegalna borba nacionalista prošloga stoljeća FLNC se podijelila u tri tajne službe: FLNC . Još je gore što je sada utvrđeno kako je IRA u kontaktu s međunarodnim tero­ rističkim organizacijama na Bliskom istoku ili u Latinskoj Americi . Od samoproglašenih raskola politički krajolik otoka prilično je uzburkan: FLNC 5. Situacija je posta­ la takva da većina irskih katolika danas želi raspuštanje ilegalne skupine . sravnjivanje međusobnih računa skrenuli te paravojne skupine od njihovih izvornih ciljeva političke borbe. njihove su veze s talijanskom mafijom javna tajna.uobičajeni ka­ nal koji se 1997. banditizam. Štoviše. raspao sam. ETA-i se predbacuju slična skretanja: grupa je nesmiljeno popustila rasističkoj napa­ sti.povijesni ka­ nal. Kako naglašava neki stručnjak za to.među kojima je opasni kolumbijski FARC ko­ ji je danas upleten u trgovinu drogom. Fronte Patriotu Corsu i Aramata Corsa idu jedna uz drugu. pokazao je zloči­ načku narav organizacije..

srpnja 2002. i član veoma opasne orga­ nizacije Radikalnoga jedinstva. Grupice ekstremne desnice koje je teško identificirati.. kru­ žoci. superiornost bijele rase. revolucionarni nacionalizam. organizacija se odmah ponovno rada iz pepela pod imenom Autentična mladost s internetskom stra­ nicom u SAD-u. Ova nebuloza sastavljena od 150 do 200 aktivnih militanata okuplja se oko ekstremističkih vrijednosti: rasizam. Iako ju je vlada raspustila. Neki Internet je postao najučinkovitiji promidžbeni medij za mnoštvo fašističkih grupica koje na "zaslonu" mogu izbjeći ruci pravde. ali 70-ih godina prošloga stoljeća taj fenomen poprima šire razmjere. intelektualci ekstremne desnice odluču­ ju osvajati elite i promicati obnovu zapada prodirući u krugove vlasti. istražitelji su raz­ mrsili cijelo klupko udruga i grupica ek­ stremne desnice koje su više ili manje usko vezane na Radikalno jedinstvo. One su samo izdanci zločinačkog nacizma za koji nikada ne treba misliti da je potpuno nestao. umalo nije izbje­ gao atentat kad je krenuo na tradicionalnu povorku na Elizejske poljane. U nekoliko godina stvorene su revije. kandidat stranke ekstremne desnice MNR na lokalnim iz­ borima 2001. lju­ bitelj je SS glazbe. Iako nije bilo prave urote i čini se da je Maxime Brunerie djelovao sam. autonomne organizacije kojima gravitira četrdesetak osoba okupljenih u "Društvu misli": Grupa za istraživanje 185 Tajna politička društva . Poraz sila osovine. sastav­ ljene više-manje legalno. članove novog otpora ili GUD-a . . tvrda jezgra mišićavih i ksenofobnih na\ijača nogometnog kluba Pariz-Saint-Germain. Nostalgija za Reichom i san o Zapadu Neposredno nakon Drugoga svjetskog rata europska ekstremna desnica je na umoru.. svojim službenima gla­ silima. rock grupama. No od toga razdoblja okupljaju se neki nostalgični krugovi kako bi održali uspomenu na Treći Re­ ich. REDSJEDNIK JACQUES CHIRAC 14. Taj savez "nacionalnih revolucionara" okup­ lja od svih pomalo: pripadnike MNR-a. Mladić koji je pokušao pucati na njega zove se Maxime Brunerie.grupe "identitetskoga rocka" ili "kop de Boulog­ ne". tako poprimaju višestruke oblike kako bi se prikrile da bolje mogu širiti svoje ideje. saveznički rad na čišćenju pobijedili su najveći dio Führerovih pobornika. otkriće uža­ sa nacističkih logora. antisemitizam. veliki je obožavatelj Trećega Reicha.stu­ dentskoga sindikata stvorenoga kao opre­ ku pokretu iz svibnja 1968.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice One tvrde da su izabrane nasljednice tisućljetnog Zapada kolebajući se između jeftinog poganstva i integrirajućeg katolicizma.

posebno u Bavarskoj. rekonstruirane nordij­ ske mitologije.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice TKO SU SKINHEADSI? (doslovno: "obrijane glave") pojavili su se u london­ skom East Endu potkraj 60-ih godina prošloga stoljeća. razdraženog rasi­ zma i apologije nasilja. Glazba "technohate" ili "vikingrock" način odijevanja. Posvuda u Europi nastaju srodna društva. Raširena nebuloza Koristeći se nedvojbeno valom izbornih uspjeha što su ih izborile ekstremističke i populističke stranke. multikulturalan i miješan. u Švedskoj gdje je stranka Ny démocratie (Nova demokracija) stablo koje skriva šumu grupica otvoreno neona­ cističke orijentacije poput Riksfronten ("Fronta Reicha") ili Viit ariskt motstand ("Bijeli arijski otpor"). Skinheadsi. Ovi novi skinheadsi oblače se iz vojnih zaliha ističući bez skrupu­ la nacističko znakovlje. Podijeljeni su između skinheadsa. dok huli­ gani bijesne obično na nogometnim stadionima ne libeći se usred utakmice pozdravljati Hitlerovim pozdravom. Oranjejeugd (Oranijska mladež) ili Voorpost-Nationalistische actiegroepen (nacionalističke avangardne skupine za akcije) medu najaktivnijima su u tim formacijama. specijalizirane novine . Isti fenomen javlja se u Njemačkoj. neona­ cisti i huligani. "konfiscirali" su ekstremisti koji će ga 70-ih godina skrenuti prema radikalnom nasilju i rasizmu. ali koje lukavo tkaju platno. U sklopu toga društva razvija se "nova desnica". Računa se da u Francuskoj ima između 2500 i 3500 desnih ekstremista u sklopu različitih struktura. grupice krajnje desnice proširile su svoje članstvo i svoj način izražavanja u posljednjem deset­ ljeću. Ovaj je preuzeo ime od staroga tajnog društva Thule čiji je amblem bio kukasti križ i koji je dobrim dijelom nadahnuo Hitlera za njegov doktrinalni korpus. Neformalne bande okupljaju se na koncertima glazbe "Oi!" skupina Screwdriver ili Legion 88. Sadašnji Seminar Thule u uskoj vezi s članovima GRECE-a pro­ miče ideju o ponovnom rođenju "etni­ čki homogene" Europe. GRECE. suprotstavili su se hipijima koji su nosili dugu kosu i odjeću s cvjetićima. društvenim darvi­ nizmom i autoritarizmom. u Nizozemskoj. ali i u SAD-u i Japanu. kolebajući se između poganstva izmiješanog s kelt­ skim obredima i fundamentalističkoga katolicizma. . identitetskih grupa (GUDD npr. Ovi mladići. Osim jednos­ tavne provokacije to je način da jasno i glasno izraze svoj temeljni rasizam koji se izražava tijekom "pakibashinga" obrednih batinanja pakistanskih use­ ljenika. Belgija štiti brojne ultranacionalističke formacije koje se sve više ili ma­ nje kriju iza javne fasade Vlaams Bloka (Flamanskoga bloka). Grensland. pri čemu 8 označava H. u Danskoj. veći­ nom sinovi radnika. Toliko formacija više ili manje struk­ turiranih sa slabo poznatim član­ stvom koje se nikad nisu povezale u savez. osmo slovo abecede. Ono što oni rado nazivaju "kultom skinheada" raz­ rađuje se oko obožavanja ikona nacizma. Neonacisti koji su uglav­ nom nastali u Elzasu vezani su uz njemačke grupice istoga tipa. stranke ekstremne desnice osnovane 1978. u Austriji.isto su tako znakovi raspoznavanja i način da se proizvedu protivnici i na europskom konti­ nentu i u Skandinaviji. obilježena rasizmom. antiegilatarizmom. Medu njima Seminar Thule. nogometne utakmice. nostalgičari Reicha i pristaše krajnjega nasilja napredovali su u cijeloj Europi izrugujući se nacionalnim zakonodavstvima koja su često nemoćna. Ali pokret koji je u početku bio pacifističan. a dvostruki 88 znači "Heil Hitler!".) koji se pozivaju na "krvnu zajednicu" ultranacionalisti (Francusko djelo ili petenovci). KINHEADSI S i proučavanje za europsku civilizaciju. Razočarani Nacionalnom frontom neki skinheadsi osnivaju društvo Blood and honour što je ponavlja­ nje devize SS-a."skinzini" .

ultranacionalističke grupi­ ce u Québecu danas se poput europskih ekstremista nastoje usredotočiti na pot­ puno biološku koncepciju nacije. S druge strane Atlantika borba ekstrem­ ne desnice usredotočena na White po­ wer što ga kanalizira Ku Klux Klan do kraja 60-ih godina postala je djelo neo­ nacističkih paravojnih grupica. poli­ cijske službe su uspjele neutralizirati vode rasističkih i paravojnih organi­ zacija. 150 000 primjeraka glazbene kompilacije sa zadahom SS-a podijeljeno je besplatno u školskim dvorištima. Ove borbe nastavljaju se voditi u teškoj rasističkoj tradiciji obilježenoj nostalgijom za po­ litikom segregacije u odnosu na crno stanovništvo u državama staroga juga. u frankofonoj Kanadi grupe u Québecu poput Québec-Radical ili ka­ toličke fundamentalističke struje. Danas se računa da američkih ekstremističkih skupina ima oko 750 i da broje blizu 100 000 pristaša. šefa GUD-a i Rolanda Gauchera. npr.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice I u Americi. predsjednik Nacionalne fronte u društvu Alaina Roberta.. u Oklahoma Citvju. Nakon atentata 1995. što je djelatnost koju su po­ sebno preuzeli članovi vrlo aktivnog Elsass Korpsa. predsjednika Stranke novih snaga 1977. Polazeći od straha da će nestati bijelo i frankofono stanovništvo. brani­ telja nošenja vatrenog oružja. Posebno su se ljeti 2000. u kojem je ubijeno 168 ljudi. koje se izražavaju preko grupice Rodoljubnih mislilaca. čak i komandosa protiv pobačaja. . Usto osim sve više mete­ ža i kaznenih ekspedicija pri susretu sa stanovništvom stranoga podrijetla neki ne prežu pred ubojstvom. Neonacistička propaganda i šakanje Program akcije tih grupica ekstremne desnice jednostavan je i brutalan: širiti nacionalsocijalističku propagandu po­ sebno preko rock glazbe nazvane "identitetski rock". Provokacija je jednaka pi­ sanju grafita nadahnutih nacizmom na javnim zgradama ili oskvrnjivanjem grobova. neonacisti koji su bjesnjeli u bivšoj istočnoj Njemačkoj smatrali kriv­ ima za ubojstvo nekog Afrikanca u Jean-Marie Le Pen. propovijedaju "Québec suveren i francuski po jeziku" strogo za­ tvorene za sve useljenike. a koji je vlada raspustila u svibnju 2005. Tako su 2004. njemački neonacisti sastavili program nazvan Aktion Schulhof.. Više na sjeveru.

U Španjolskoj borba protiv useljenika iz sieverne Afrike posebno mobilizira sku­ pine kao što su BBAA (autonomne baze) ili Radikalna akcija. neonacisti. ili četiri skinheada odjevena u crno (ukupno ih ima oko 400) smjenjuje danju i noću ispred njegovih smrtnih ostataka. lipnja u Montséguru. Maštanje o vječnom zapadu i ushićenost arijskom rasom potiču ih da u velikoj mitološkoj staretinarnici spoje ranoeuropsko poganstvo s katoli­ čkim konzervativizmom tijekom inicijacijskih ceremonija u kojima se rame uz rame nalaze druid i svećenik. pa iako ne čine tajna društva u pravom smislu riječi. Njima se ilegala sviđa jer im daje auru tajanstvenosti koja uznemiruje ljude. Tajna politička društva 188 . Njihov zajed­ nički cilj jest "stvoriti oslobođene na­ cionalne zone". U Francuskoj su se simpatizeri FN-a Jean-Marie Le Pena proslavili smrtonosnim kaznenim ekspedicijama. tajni obredi Ovisno o različitim nacionalnim zako­ nodavstvima sve te skupine padaju više ili manje pod udar zakona što ih prisi­ ljava ako ne na ilegalu. Svake godine više od 50 000 posjetilaca dolazi iskazati počast Duceu dok se tajanstvena počasna garda od tri Dessauu. Isto su tako javne i manifestaci­ je što se organiziraju u Italiji u seocetu Predappio u kojem se nalazi Mussolinijev grob. U Bavarskoj je sjećanje na smrt Rudolfa Hessa u njego­ vu rodnom gradu Wunsiedelu prigoda za javna okupljanja nostalgičara Trećeg Reicha. a ono barem na najveću tajnost.Britansko vojno groblje u Nizozemskoj oskvrnuli su 1993. drugim riječima cijele četvrti kamo ne mogu ući stranci i ljevičari. Javne proslave. No to ih ne sprječava da se upuste u javne manifestacije kako bi se o njima govorilo. Šezdeset godina poslije pada Trećeg Reicha "smeđa kuga" nije ni izdaleka iskorijenjena. održavaju proslave ljetnog solsticija. zatim da su počinili bombaški atentat na ruske useljenike u Düssel­ dorfu. svetištu katarizma. vole se praviti kao da to jesu. Tako se svake godine 22.

. . Zato što im je pomogao u borbi protiv Sovieta 80-ih godina prošloga stoljeća tije­ kom rata u Afganistanu.scan. čiji službeni ateizam od njega čini istinskog neprijatelja. Odlazi u Afganistan gdje zahvaljujući osobnom bogatstvu ustro­ java i vodi udarnu postrojbu sastavljenu od dvadesetak tisuća ljudi novačenih u cijelom arapskom svijetu.Svjetski terorizam al-Qaide U danima poslije 11. počela je istraga. Tajna ilegalna organizacija al-Qaida. Sukob je izazvao duboku reislamizaciju u cijeloj jednoj generaciji boraca. bin Laden se orijentirao prema najradikalnijem Svjetski neprijatelj br. četvero djece prebogatoga saudijskog magnata podrijetlom iz Jemena. prim. Sovjetska invazija na Afga­ nistan 1979. Osama bin Laden. preokrenula mu je život. "baza" objavila je rat Zapadu. Od sovjetskoga do američkoga sotone Godine 1989. Bush obraća se naciji i objavljuje kako su Sjedinjene Države žrtve terorističkoga napada do­ sad neviđenih razmjera. Pod utjecajem vahabizma. svijet je čuo za postojanje al-Qaide i njezina vodu Osamu bin Ladena. hladni rat bliži se kraju i Mihail Gorbačov zapovijeda povlačenje sovjetskih postrojbi iz Afganistana. vode tajne organizacije nepoznate široj iavnosti: al-Qaide. ] UTORAK 11. osniva al-Qaidu ("bazu"). rođen 1957. ilegal­ nu strukturu koja je u isti mah mreža i mjesto novačenja i školovanja musli­ manskih boraca. Od sutradan iedno ime i jedno lice kruže svim ekra­ nima svijeta. dok su oni koji su mogli napustili mjesto. odlučuje poduprijeti afganistanske mu­ slimane protiv sovjetskog imperija. nema nikakve veze sa tim napadom . Sve svjetske televizije prenose nešto poput vizije apokalipse. Dva golema požara zapalila su twin towers (dva tornja blizanca). usput rečeno (i dokazano). U tom kontekstu on 1988. rujna 2001. . Dobio je zapadnjački odgoj i obrazovanje po­ hađajući prestižna britanska sveučilišta gdje je studirao ekonomiju. Tijekom svih tih godina američka vlada vojno poma­ že bin Ladena. [ koja. Mladi Osa­ ma priprema se za poslovnu karijeru uz potporu saudijske kraljevske obitelji ko­ joj je blizak. 1 No osnivač al-Qaide je ipak dobro poz­ nat američkim tajnim službama. lice Osame bin Ladena. U istom trenutku saznali su kako se jedan avion obrušio na Pentagon dok se drugi srušio blizu Pittsbourga u Pennsylvaniii. RUJNA U 8:45 PO MJE- snom vremenu Boeing kom­ panije American Airlines koji je prevozio 81 putnika udario : e punom brzinom u sjeverni toranj Svjetskog trgovinskoga centra u New Yorku. Nekoliko minuta poslije drugi Boeing sa 65 putnika obrušio se na južni toranj. Čim se organizirala prva pomoć. Blizak islamističkim krugovima od 1973. Predsjednik George W. saudijske vjerske struje obilježene velikim puritanstvom i doslovnim čitanjem Kur'ana. Između 10:05 i 10:30 stanovnici New Yorka u nevjerici prisustvuju rušenju dviju većih zgrada na Manhattanu. jedno je od pedeset 189 Tajna politička društva .

Al-Qaida (?) je uzdrmala krhku svjetsku ravnotežu. Ideologija al-Qaide je apokaliptična: ona ne nastoji dobiti bilo što od neprijatelja. nego i protiv svih onih muslimana koje smatra nepobožnima. Zawahiri se "smatra" drugim. . U razmacima od 10 minuta u dvije eks­ plozije poginulo je 200 ljudi. Kada laički i socijalistički Irak Saddama Huseina napada Kuvajt. njegovi ljudi organiziraju dvostruki atentat na američka veleposlanstva u Nairobiju i Dar es Salamu u Tanzaniji. ali i pravim strategom samoubilačkih atentata od 11. Taj do­ gađaj znači odluku bin Ladena da odsad radi protiv "nevjernika". Riyad odbija njegovu ponudu i radije se odlučuje za američke postrojbe. rujna 2001. Zato je prona­ šao čvrstog saveznika u Egipćaninu Aymanu al-Zawahiriju. Milijuni muslimana diljem svijeta spremni su slijediti ga u njegovu križarskom pohodu. državni neprijatelj br. bivšem musli­ manskom bratu i utemeljitelju "Islam­ skog džihada" u Egiptu. Tijekom prvoga Zaljevskog rata američki vojnici se smještaju u Saudijskoj Arabiji što za bin Ladena znači oskvrnuće najsvetijih obi­ čaja islama. ruina. Odsad on propovijeda ne samo protiv nemuslimana prisutnih na muslimanskom tlu. Maglovita al-Qaida Do tada se ime al-Qaide malo upotreb­ ljavalo pa se čak i ne javlja u pozivu iz 1998. No ustroj funkcionira učinkovito. tek nekoliko mjeseci nakon što je bin Laden objavio rat Sjedinjenim Država­ ma.: cijeli svijet prati izravan prijenos najstrašnijeg atentata počinjenog na američkom tlu. 1 i bivši čovjek CIA-e.Svjetski terorizam al-Qaide 11. Otada bin Osama bin Laden. nego ga jednostavno želi potpuno uništiti. U svojem priopćenju optužuju Sjedinjene Države da zauzi­ maju sveta islamska mjesta i potvrđuju kako je "ubijati Amerikance i njihove civilne i vojne saveznike individualna zadaća svakoga muslimana". u prvom redu Meke. Dvojica ljudi bježe u progonstvo u Afganistan gdje u veljači 1998. svečano proglašavaju stvaranje "Islamske svjet­ ske fronte džihada protiv Židova i kršća­ na (zapadnjaka)". islamizmu. bin Laden nudi pomoć saudijskoj vladi kako bi porazili Iračane.

netransparentno financiranje novcem plasiranim u porezne eldorade što joj omogućuje izbjegavanje kontrole. Bin Laden je financijer i glasnogo­ vornik. Iako je teško naći al-Qiadu. Njezino se ime jednostavno mož­ da odnosi na "informatičku bazu" gru­ pirajući imena onih koji su se borili za afganistansku stvar. Nje­ zinu snagu čini jedan drugi element: potpuna posvećenost njezinih članova. rujna imali su za posljedicu 3000 poginulih. 1998. 1 9 9 3 . svijeta. Novounovačeni su često ljudi bez korijena koji dolaze iz arapskoga ATENTATI POVEZANI S AL-QAIDOM Svjetski trgovinski centar u New York (6 poginulih). Prvi je bio namijenjen ubojstvu pape koji je tada bio u službenom posjetu.-2002. ali i sa Zapada. Krvavi atentati u Madridu 11. Prvi uvjet koji se traži je njihova oda­ nost. Atentat u Khobaru u Saudijskoj Ara­ biji na američke ciljeve. Atentati u Džerbi na sinagogu (tra­ vanj). 1996. Drugi se stvorio nakon sukoba. Tu su dva naraštaja jedan uz drugi: prvi je onaj "Afganistanca" koji poput bin Laden potječu sa Srednjeg istoka i borili su se u Afganistanu pro­ tiv Sovjeta. Nema centralizi­ rani ustroj ni organigram i više se drži grada s predgrađima nego malenoga klana. vjerskog i medijskog. 2005. Dobivaju vjersku poduku o načinu ideološkog novačenja. Tako su u oporuci Muha­ meda Atte. Osim toga zna se da se organizacija sastoji od savjetodavno­ ga vjerskog vijeća i četiri odbora: voj­ nog. srpnja (više od 30 poginulih i stotine ranjenih). ožuj­ ka (191 poginuli i 1400 ranjenih). rujna našli pismo u ko­ jem svoje buduće žrtve naziva "nepri­ jateljima". Čamac s podmetnutim eksplozivom udario je o američki razarač USS-Cole u pristaništu u Adenu u lemenu ( 17 poginu­ lih i 42 ranjena). Trebaju raskinuti sve veze s obite­ lji. 2001. Drugi je u Sjedinjenim Američkim Državama predviđao eksplo­ ziju 11 zrakoplova koji su krenuli iz Azije. Poslije 11. 2004. Njihova veza s vjerom često je novijega datuma što nji­ hovu islamizaciju čin još intenzivnijom. Atentati u Londonu 7. u Adanu u lemenu (listopad) i u Keniji (studeni). članovi al-Qaide. 2000. u Karačiju (svibanj).) al-Qaida je raspolagala s dvadesetak kampova za obuku raspore­ đenih na području gdje živi više tisuća ljudi.Svjetski terorizam al-Qaide Laden postaje jedan od desetorice najtraženijih ljudi na svijetu. 19 poginulih. Ta doktrina vodi do ideje o potrebi žrtvovanja sebe. ledan doku­ ment koji potječe od al-Qaide precizira . Ona je u vezi s islamističkim sku­ pinama iz cijeloga svijeta medu kojima je i GIA ("Islamska naoružana skupi­ na") u Alžiru. 1995. 2002. u Maroku (svibanj). 2003. jednog od protagonista atentata od 11. u Džakarti ko­ lovoz) i na Baliju (listopad). Školovanje i novačenje Članovi al-Qaide slični su "Božjim luđacima". 9. ali uz njega Ayman al-Zawahiri predstavlja stratega i ideologa. financijskog. Osjetljiva organizacija. Dva dana poslije atentati od 11. rujna talibansko leno bit će meta Sjedinjenih Američkih Država angažiranih u "križarskoj vojni protiv zla". sa­ moubilački atentati u prosincu protiv američkih vojnika u Iraku. nemuslimani su ovdje prikazani kao nevjernici za koje nema milosti. Atenat u Riyadu u Saudijskoj Arabi­ ji (svibanj). Dvije eksplozije u Nairobiju (Keni­ ja) i Dar es Salamu (Tanzanija) u razmaku od 10 minuta odnijele su 224 žrtve. PRVI ATENTAT EKSPLOZIVOM NA U logoru za obuku al-Qaide u Afganistanu. Članovi al-Qaide se pomno odabiru. Prije američkog odgovora u Afganistanu (2000. ona nije obično tajno društvo. rujna u Afganistanu su zapovjed­ nika Massouda. Dva planirana atentata na čudan su način osujećena na Filipinima. u Bagda­ du (kolovoz) i u dva navrata u Istanbulu. protivnika bin Ladena ubila dva lažna novinara.

JAISH-E MOHAMMAD I LASHKAR E-TAIBA: Te dvije organizacije bazirane u Pakistanu bore se protiv indijske na­ zočnosti u Kašmiru. Tijekom te faze oni su "spavači" i slijede vrlo stroge upute kako ne bi pobudili sumnje u svojoj sre­ dini. Uspjeh operacija temelji se na pom­ noj pripremi organiziranoj u najvećoj tajnosti koja može potrajati nekoliko mjeseci. DŽAMAA ISLAMIJA: Sunitska skupi­ na u jugoistočnoj Aziji čiji je projekt stvoriti islamsku državu u regiji. muslimanska zajednica na brzinu osumnjičena da je partner al-Qaide stavljena je pod policijski nadzor. Danas se sve više čini kako organizacija dijeli svojevrsne povlastice mjesnim islam­ skim skupinama koji izvršavaju atentate u njezino ime. "Baza" je po­ stala virtualna. iako niie nikada ubijala nevine. u Casablanci bliska je al-Qaidi. i u Londonu u srpnju 2005. Mislilo se da se svijet oslobodio bin Ladena. Tajna politička društva 192 . od­ govornu za atentat na sjedište UN-a u Bagdadu u kolovozu 2003. ISLAMSKA NAORUŽANA SKUPINA: Alžirska GIA je naoružano krilo Islam­ ske fronte spasa (FIS). u Madridu u ožujku 2004. koja je počela potkraj 2001. Fanatizam organizacije. organizirale atentat na indijski parlament. svibnja 2003. Utemeljena 90-ih godina prošloga stoljeća uvela je zemlju u teror povećavajući broj ubojstava u al­ žirskoj regiji. njezini pozivi na žrtvovanje nužno podsjećaju na sektu asasina koja je bjesnjela u libanonskim brdima tijekom križarskih ratova. u kojima je poginulo više od 200 osoba. Povezana je s al-Qaidom. tijekom druge Intifade počinile su velik broj atentata i nasil­ ničkih djela u Izraelu.. One su vjerojatno u prosincu 2001. Bin Laden se često javlja u eteru kako bi ko­ mentirao akciju svojih grupa. SKUPINA ZARKAUI: Abu Musab al-Zarkaui predvodi terorističku skupinu koja tvori irački ogranak Al-Qaide. Neki čak danas podupiru tezu kako al-Qaida nikad nije uistinu posto­ jala te da je to ime koje u stvarnosti oz­ načava nedohvatljiv.ISLAMSKI TERORIZAM čkim organizacijama posebno se ističu: ISLAMSKI DŽIHAD: Ovaj pokret što su ga 80-ih godina prošloga stoljeća os­ novali Palestinci propisuje nasilje protiv Izraela. Tako su se neki članovi "odabrani" za atentat 11. Al-Qaida i dalje postoji. Globalni terorizam Na kraju američke vojne intervencije u Afganistanu. ona povezuje diljem svi­ jeta ljude uvjerene da se treba boriti protiv Amerike i njezinih zapadnih sa­ veznika. njezina nasilna sredstva. stoljeću kako "mučeništvo omogućuje ostvare­ nje vjere svemogućeg Alaha na zemlji". oni se žrtvuju. To je bio slučaj u Baliju 2002. ISLAMSKA FRONTA BORACA ZA VELIKI ISTOK: Turska organizacija bli­ ska al-Qaidi koja je preuzela odgovor­ nost za atentate u Istanbulu u studenom 2003. Pove­ zana s al-Qaidom odgovorna je za krva­ ve atentate na Baliju u listopadu 2002. pa i godina. M EĐU ISLAMISTIĆKIM TERORISTI- U svim zapadnim zemljama. kao ovdje u Londonu. Kad dođe trenutak da udare. BRIGADE MUČENIKA AL-AQSE: Utemeljene 2000. rujna pripremali i Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su položili pilotske ispite. izmijenjen entitet koji možda čini novo lice tajnih vjerskih društava u 21. SALAFISTIČKI DŽIHAD: Ova maro­ kanska skupina odgovorna za atentate od 16. dvije trećine šefova al-Qaide bili su ubi­ jeni ili uhićeni. No atentati su se nastavili.

.

zločinačka društva naprotiv čine od tajne svrhu samu po sebi.Tajna zločinačka društva Ondje gdje se politička društva služe tajnom kao sredstvom kako bi osvojila vlast na kraju ilegalne aktivnosti. Rade na rubu službenoga gospodarstva skrečući jedan njegov tijek prema svojoj zaradi. . Tajna je ujedno uvjet njihova preživljavanja. Njima je važno napredovati i to uvijek u sjeni. njihova napretka i njihove dugovječnosti.

Ali o kojoj se tajni radi? Čini se da je najočitija ona o identi­ tetu njihovih članova jer su aktivnosti zločinačkih društava po prirodi kažnjive. ako po­ stoji. uspijevao izmicati godinama prije nego što je pao.tj. drugi su se maskirali i djelovali skriveni od pogleda javnosti.. zbog utaje poreza. U Francuskoj je policija imala dosjee o najutjecajnijim predstavnicima kriminalnog miljea. U stvarnosti veća je druga tajna: tajna mreža. šefova zločinačkih društava nije uvijek ljubomorno čuvana tajna. nezadovoljnima time što ih svi poznaju svi su aplaudirali i smatrali ih pravim "Robinima Hoodovima".Tajna zločinačka društva OGLO BI SE REĆI DA SU BANDE pljačkaša i lopova.. Stoga su se kumovi mafije uvijek brinuli da se stope sa svojim rodnim selima. U dru­ gom kontekstu nekim kolumbijskim ku­ movima droge poput Pabla Escobara. Cost Nostri su se na tom području priključila brojna novija među­ narodna zločinačka društva. hi­ neći da vode miran i diskretan život. identitet članova . Tako dakle tajna o pripadnosti. koja ga je dobro poznavala. Dok su prvi uzimali posuđeni Fotografija na prethodnoj stranici: skitnice François Spirito i Paul Carbone uhićeni zbog smrti savjetnika Princea nakon puštanja iz zatvora na peronu kolodvora u Dijonu 1934. No to bi značilo malo brzati i zaboraviti kako kriminalna društva s obzirom na veličinu tvore naj­ češće prave mreže koje nadilaze običnu skupinu od nekoliko ljudi. dok su se njihovi ljudi bavili krvavim poslovi­ ma. U svim slučajevima tajna je temeljna vrijednost tih udruga.. Najpoznatiji primjer medu njima. Ma kako se to činilo čudnim. kum ili narkotrgovac budu javno poznati. ali sva veo­ ma opasna. Ili su pak članovi tih društava profesionalci koji uspijevaju zbrisati sve tragove svojih zločina. bila već svo­ jevrsna tajna društva. identitet kako bi bolje uspavali budnost budućih žrtava. U jednom drugom registru indijska sekta thuga ili ljudi-pantere iz Gvinejskoga zaljeva smatrali su se majstorima u prikrivanju. Vrlo često temelje se na određenom "kodeksu časti" koji ih ustro­ java piramidalno tako što se svaki član 195 Tajna zločinačka društva . Do­ gađa se vrlo često da ubojica. Važno je ka­ muflirati ne toliko identitet aktera koliko prirodu i prostor njihovih aktivnosti.. nije pravilo. Tako su zločinačkim društvima objašnje­ ni sustavi funkcioniranja koji im jamče kvalitetan rad. koje su od antike lutale uokolo i vrebale nesretne putnike. Tako je Al Capone čikaškoj poli­ ciji. što ih ne brine jer snage reda nemaju dokaze. Ali razotkriti ih bilo je nešto drugo. sicilijanska mafija ilustrira kako su nastajale prave razgra­ nate "hobotnice".

karteli 229 225 227 219 223 205 209 215 203 199 201 197 . Porast razmjene udvostručen je rastom ilegalnih kretanja nad kojima ta društva vladaju poput gospodara i više nego ikad. Nekad čak određena zločinačka društva podijele aktivnosti tako da ra­ zličite skupine koje ih čine ne znaju što rade druge. u kojem se tajna izvršava: to su obredi. Ostaje napokon jedno područje. kalabrijska N'drangheta. Za to postoji razlog: organizirani zločin nije bezopasan. a posebno i kineske trijade inicijacijska zločinačka društva.Sadržaj angažira da štiti svojega pretpostavljenog. Više zločinačkih društava prakticira inicijaciju svojih članova. To je slučaj s mrežama sicilijanske ili italoameričke mafije. tajna koja ih okružuje njihova je najbolja zaštita od nacionalnih pravo­ suđa koja se trude da ih zauzdaju. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene Thugovi. sljedbenici božice Kali Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Sjena mafije Svemoć Cose Nostre U Panami ljudi iz kriminalnog miljea Babe turske mafije U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Mreže ruske mafije Gazde trgovinom drogom. Proces školjkarima Nindže. Inicijacijska cere­ monija postaje trenutak kad se može tražiti od kandidata pred svjedocima i pod prisegom da šuti o svim aktivnosti­ ma uz koje će biti vezan kad jednom bude iniciran. Danas kontekst globalizacije nudi zloči­ načkim društvima neslućene perspektive razvoja. Tako su sicilijanska mafija. To načelo nepropusnosti koje se posebno primjenjuje kod ruske mafije osigurava čuvanje tajne o aktivnostima. što je neočekivano. ali i yakuza gdje klan u potpunosti preuzima brigu za obitelj člana koji je pao umjesto njihova gospo­ dara. on od svojih članova zahtije­ va i angažman i šutnju.

kartaju i (. Jean Rabustel.) vode razuzdan život" kako je to zabilježeno u jednom policij­ skom izvješću iz toga doba. U Parizu je bilo više takvih mjesta. Otkriva kako su neki gra­ đani Dijona štitili sumnjivu družinu i okoristili se njezinom darežljivošću. kocka­ ju... lupeži i ubojice Bratstvo je razotkriveno i školjkari vrlo brzo prizna­ ju da su krivotvoritelji koji "prodaju lažne šipke".. banditima i krivotvoriteljima uvelike se govori u Burgonji u 15. u čiju tajnu nismo nikad prodrli. U pokrajinama svaki je veliki grad imao barem jedno dvorište čuda. skriveno od znatiželjnih pogleda u kojem se sku­ pljaju lopovi i prosjaci kad padne noć. ODINE 1454. Tada kao "čudom" nestaju tjelesne mane. što je u ono vrijeme bio jedan od najtežih zločina jer je kovanje Poput mnogih skolara svojega vremena pjesnik François Villon zalazio je na ozloglašena mjesta u Latinskoj četvrti (bakrorez iz 15. mnogo troše. jedu. Jedno od njih nalazilo se blizu Ulice Saint-Denis. U DIJONU SE OTVARA dotad nepoznat proces "sekti školjke". Ubrzo se posumnjalo u jednu bandu "kalfa. Nekoliko mjeseci prije toga tijekom policijske akcije otkrivena je radionica za krivotvorenje novca. druga se sastoji od djece koja tvrde da su siročad. Drugi sumnjiv je gradski brijač koji također priznaje kako su neki ljudi iz bande često dola­ zili k njemu na brijanje i kako je tom prilikom čuo za njihove opake planove. ožiljci i svatko može uživati u svojem dnevnom plijenu. Ostali su zapamćeni kao jedno od najistaknutijih zločinačkih društava u srednjem vijeku. Zahvaljujući njegovu svjedočenju Robustel je dao uhititi više članova bande koji su sve priznali. lomovi. Svaka banda ima svoju posebnost: jedna prosi samo po krčmama. treća simulira najgore bolesti. Ta su se mjesta zadržala dobrano poslije srednjega vijeka jer se njihovi tragovi nalaze još za vladavine Luja XIV. DVORIŠTE ČUDA Zvonaru crkve Notre-Dame Victora Hugoa je neupadljivo mjesto. stoljeću. koji su se usudili ući. Jedno od nače­ la dvorišta jest da se novac nikada ne smije čuvati za sutradan. Tako se otkrilo da policajac po imenu Jacquot de la Mer drži javnu kuću u koju su običavali zalaziti neki članovi bande. zadužen za taj posao. počinje voditi svoju istragu... stoljeća).. bespo­ sličara i skitnica" koji (. Nekolicina neu­ strašivih.Proces školjkarima 0 školjkarima. Šumski razbojnici. ubojicama. Prijavila ga je jedna od njegovih "djevojaka" koja je izjavila kako je "Jacquot de la Mer svaki dan s njima i zna sve njihove tajne". pričaju kako se ondje živi "bez vjere i zakona" D VORIŠTE ČUDA. POPULARIZIRANO U uživajući u sadašnjem trenutku. 197 Tajna zločinačka društva . Potvrdili su da pripa­ daju bratstvu čiji se članovi međusobno nazivaju "školjkari" ili "prijatelji školjke".) ne rade ništa osim što piju. velikoj bandi sastav­ ljenoj od lopova i ubojica.

lupeži i ubojice". prije nego što je tajanstveno nestao 1463. Banda se širi iz Dijona koji ostaje njezino glavno ishodište. pomiješan s fran­ cuskim riječima kojima je izokrenut smisao. Kako to potvrđuju zapisnici s procesa. što je rijetka či­ njenica za ono vrijeme. Tajanstveni jezik Podrijetlo tih ljudi treba tražiti u kaosu Stogodišnjega rata. imao vremena da nam ostavi dojmljivo svjedočanstvo. ali ni jedna nije imala razmjere sekte školjke čije ime za­ uvijek ostaje vezano uz Villonovo koji je. Nji­ hovo je društvo imalo strogu hijerarhi­ ju: na čelu se nalazio "kralj školjke" koji upravlja bratstvom u kojem su bili maj­ stori i šegrti. Španjolci. No isto je tako točno. Pikardijci. a da budu sigurni da ih drugi ne razumiju. uz njih su "šumski razbojnici.. Mi taj jezik poznaje­ mo posredstvom francuskoga pjesnika Villona koji je zalazio u bratstvo. dok su drugi specijali­ zirani za kartanje i kockanje ili izradu lažnoga novca ili "lažnoga kamenja umjesto dijamanata. a mož­ da je čak bio i član. Teško je procijeniti koliko ih je bilo: tisuću. Tijekom dugih raz­ doblja primirja ovoga beskonačnoga sukoba jedan dio postrojba sastavljen od plaćenika smjestio se tamo kamo ga : e rat nanio i često se pretvarao u bande kradljivaca. dok su imena ostalih predana svim sudovima u Car­ stvu. sto ili se ograničavaju na onih četrdeset pet koje je brijač formalno identificirao? To nećemo nikada znati. Tijekom 15. Članovi društva imaju vrlo maštovita imena. često zamjenjive nadimke koji ih čine teško prepoznatljivima: tako pri­ znanja koja su dobivena od Rabustela potječu uglavnom od stanovitoga "Nedjeljka Vuka". kovčege". Ni školjkari nisu bili iznim­ ka. Članovi su bili Francuzi. Stogodišnji rat izbacio je plaćeničke čete koje siju strah po selima (obojena slika iz 16.Proces školjkarima novca bilo isključivo pravo kralja. Tajna zločinačka društva 198 . Sekta školjke tvori pravi ceh zločina u kojem svatko ima svoju specijalnost: "provalnici u blagajne. stoljeća). Brijač je ispričao da su pljačku u Bar-sur-Aubeu izveli prije nego što su stigli u Lorrainu kako bi stavili u optjecaj lažan novac. Savojci i drugi. latinskim i drugim stranim iezicima. taj je zajednički jezik ujedinja­ vao ljude skupljene sa svih strana svije­ ta. Bretonci. Oni se razlikuju ne samo po svojoj organizaciji koja je strogo specijalizi­ rana. nego i po upotrebi misterioznoga iezika koji im omogućuje da razgovara­ ju između sebe. rubina i drugih dragulja". da su samo de­ setorica osuđena na smrt. stoljeća harale su dru­ ge bande kradljivaca. U svojoj Baladi u šatrovačkom ološarcu Villon je pokazao taj šatrovački govor.

tajni agent obrazo­ van u akademiji u Nakanu bio je navod­ no "savršen nindža modernoga doba" povezujući savršeno vladanje ninjutsuom s vrhunskim spoznajama iz psiholo­ gije. pr. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene U Japanu izmučenom potkraj razdoblja Heian vjerski ljudi iz Kvota razvijaju izvanredne borilačke tehnike koje se prenose u tajnosti plaćenih klanova gospodara rata. glad. u isti mah tajni agent osposob­ ljen za preživljavanje u ekstremnim uvjeti­ ma i častan čovjek. njegova prva gesta bila je da ode meditirati na grobove ratnih drugova pokopanih u Japanu. ali čiji su korijeni. Poslan na tajni zadatak na otok Lupang na Filipinima u prosincu 1944. EPOPEJA HIROA ONODE. Za obožavatelje "duha nindža" Hiroo Onoda je nedvojbeno savršeno utjelovljenje nindža 20. Tijekom toga dugog izgnanstva stekli su znanja koja su nedostupna zajednici smrtnika. NINDŽE 20.. Kažu da to stanovni­ štvo potječe iz Kine i da su. KOLIJEVKA PRVIH NINDŽA ČUVA DA- metoda sofisticiranog kodiranja. Umijeće pretvaranja bila je specijalnost nindža: prerušeni na naj- Umijeće da se bude nindža Postati nindža nije bilo lako. Onoda. u kinu ili u videoigricama borci su obda­ reni nadnaravnim moćima: nepobjedi­ vost.. Tu su u izolaciji strmih planina Ige utemeljili klan Hattori u kojem su se tajne umijeća nindža prenosile s koljena na koljeno. ekstremne temperature. Stigavši na kraj putovanja smjestili su se navod­ no južno od Kyota. nakon što ih je car protjerao. morao je znati plivati zadržavajući dah mnogo minuta. Mladi nindža je učio ovlada­ vati svojim tijelom koje je postalo gipko i snažno upornim prakticiranjem Hiroo Onoda.Nindže. INDŽE KAKVE V I Đ A M O DANAS U japanskim crtanim filmovi­ ma. telekomunikacija ili I GA. U dobi od pet ili šest godina djeca su se podvrga­ vala zamornom fizičkom i psihološkom treningu. 199 Tajna zločinačka društva . Cijela sela se prepoznaju po nevjerojatnoj bo­ rilačkoj vještini. funkcioniranje i tehnike mnogo okultniji. g.. drugog poručni­ ka carske vojske tijekom Drugoga svjet­ skog rata jednog od njihovih izravnih nasljednika. časnik japanske vojske nakon povratka na otok Lubang na Filipinima gdje je još trideset godina nakon rata čekao zapovijedi svojih nadređenih. nedostatak sna. gibak. Vježbao je dugotrajno. Morao je također naučiti podnosi­ ti bol. biti pokretan. dar letenja. ti slavni ratnici iz sjene stvori­ li su klasu boraca koji se mogu uspore­ diti s onom samuraja. Kr. Prije nego što su ušli u maštu i legende. Taj muzej prikazuje njihovu slavnu prošlost i čini od Hiroa Onode. kriminalistike. STOLJEĆA nas muzej koji im je posvećen. lutali sjevernim provin­ cijama i Korejom. Javljaju se prvi put potkraj razdob­ lja Heian. Prema nekima nin­ dže potječu izravno od posljednjega nasljednika dinastije Qin koja je svr­ gnuta 206. u 12. 1974. brz. sposobnost da budu nevidljivi. mangama. stoljeću naše ere. Kad se vratio kući pod budnim okom vlasti. nedvojbeno na za­ htjev mjesnih vlasti. cjelovitih vježbi. ostao je ondje čekajući službeni nalog sve do . stoljeća.

ali neupitne učinkovitosti. a izvršitelji su manje-više iskusni. Između ratnih zadataka i banditizma Nindžama su se najprije koristili daimyo..) Japan je podijeljen izme­ tu suparničkih klanova čiji se gospo­ dari posvećuju nemilosrdnim ratovima.) Vojska bez tajnih agenata je poput čovjeka bez očiju i ušiju. Njihov skromni izgled razlikuje ih od samuraja i daje im drukčiju funkciju koju strateg Sun Tzu hvali u svojem Umijeću ratovanja: "Za leteće špijune moramo novačiti inte­ ligentne ljude koji imaju glup izgled i neustrašive ljude unatoč njihovu beza­ zlenu izgledu (. služili su se makibisijima. stoljeća). Tijekom razdoblja Sengoku 1467. Prvi. Tajna zločinačka društva 200 . shûko (željezne pandže). shuriken. stoljeća povratak re­ du ostavio je nindže bez posla. s 4. napravljenim od užeta i bambusa s čvrstom kukom. Tre­ balo je najmanje 46 000 ljudi da izađu na kraj s 4000 nindža koji su preživjeli samo u legendi. Kako bi izbjegli njihov eventu­ alni bijeg. zauzela regiju. Nindže su imali na raspolaganju cijelu seriju oružja koje se smatralo "ne­ plemenitim".-1568. nindže su se morale podvrgnuti strogoj hijerarhiji u tri stupnja. Kako bi se penjali po zidovima ili strmim padinama. gospodari.. zaduženih da razrade akciju. Noću bi odijevali karakterističan crni kostim koji je ostao njihov distinktivni znak. 6.Ratnik nindža predstavljen kako se izražava rukama u tajnom jeziku koji mu omogućuje da komunicira s drugim nindžama (drvorez iz 19. pomagali su se alatom nazvanim shinobi kumade. čavlima s više oštrica koji su prelazili preko sandala progonitelja. različitije načine morali su se znati predstaviti kod bilo kojeg neprijatelja. Klasičnim bodežima i sabljama doda­ vali bi otrove. Kad su jed­ nom završili nauk. U tim feudalnim borbama nindže su dragocjeni pomoćnici koje su angažirali edni ili drugi kako bi otkrili nepri­ jateljske planove i ciljeve kad nisu jed­ nostavno ubijali. Drugi je bio chûnin koji je pripremao intervencije i." Od kraja 16. jônin sastojao se najisku­ snijih članova. napokon. treći koji sliči geninu. kao špijunima i ubo­ jicama. Postali su opasni lopovi i ubojice tako da je jed­ na postrojba 1581. 8 ili 10 naoštrenih zubaca.

služeći se lukavstvom i dvoličnošću varaju svoje žrtve kako bi im oteli imovinu u čast božice Kali koju zaziva­ ju u trenutku ubojstva. TREBA BITI komad posvećenoga šećera. Povijest te fascinantne i slabo po­ znate sekte seže u 13. Cere­ monija počinje vjerskim čišćenjem nakon čega mu se stavlja nova odjeća. opisuju svoje aktivnosti. sljedbenici božice Kali Zbog sekte thugova između legende i stvarnosti proliveno je više tinte nego krvi. Uredni seljani. od kapi znoja stvorila je thugove. Njihova se metoda najče­ šće sastoji u tome da se predstavljaju kao trgovci ili hodočasnici kako bi se pridružili karavanama. općenito daleko od svojega zavičaja i čine zločine. Nakon što ih je Hollywood oživio. božanstvo indijskog panteona koje sije najviše straha (indijska minijatura iz 16. ljom koji se zove roomal. akcije thugova dobivaju odjek. Tako je uz pomoć thugova napokon pobijedila paklenu vojsku. Termin koji ih ozna­ čava potječe od sanskrtskoga korijena koji znači "prevariti". Let ptice. stoljeće kada se prvi put spominje. slu­ že se nekim užetom s petljom koje zna­ ju tako spretno baciti čovjeku oko vrata kad im je u dometu da nikada ne promaše. Na kraju te borbe zamolila je svoje nove sluge da nastave na zemlji njezino destruktivno djelo. zanatlije ili poljoprivrednici okupljaju se u bande nekoliko tjedana na godinu.. uhićeni i zatvoreni. podmukli davitelji slu­ že crnoj božici razaranja Kali. posebno u metropoli. Ona je sijala strah i trepet u britanskoj Indiji sve dok je nije uništila kolonijalna vlast. stoljeća). Thugovi. Mladoga čovjeka koji želi ući u sektu treba najprije prihvatiti grupa koja mu zakazuje noćni sastanak. Kad je Kali to primi­ jetila. zapovjedila im je da uguše zloduhe bez prolijevanja krvi. AHVALJUJUĆI REDATELJU STEVE- nu Spielbergu i njegovu slav­ nom arheologu Indiani Jonesu oživljeno je 1984. žena Shive prikazana u strašnom obliku i "žderačica vremena". Uostalom na­ kon njihovih zločina slijede ceremonije nazvane tuponee. Ne­ koliko stoljeća poslije francuski putnik lean de Thévenot već ih obilježava kao opasne ubojice govoreći za njih da su "najspretniji (kradljivci) na svijetu. Ona se jednom borila protiv opasnog zloduha i udarcem mačem prerezala ga napola. Zatim se novaku svečano povjerava roomal i mače­ ta. za vrijeme kojih jedu smeđi šećer koji se smatra svetom hra­ nom moleći Kali i katkad joj žrtvujući 201 Tajna zločinačka društva . U pogodnom trenutku.. kad je Indija pod britan­ skom vlašću. stoljeću.Thugovi. Vjerni svojem imenu. Mladi thug može dakle početi služiti kao pomoćnik: on vreba i onesposobljuje žrtve sve do dana kad će mu se povjeriti dužnost da ih sam ubije. boje se priča o barbarskim uboj­ stvima o kojima pričaju tamošnju emi­ sari. sjećanje na krvavu sektu koju su svi ili gotovo svi zaboravili: thugovi. INICIJACIJA MLADOGA THUGA iniciran. Ali iz svake kapi njegove krvi roden je novi neprijatelj. krik životinje dovoljni su da označe njezin pristanak. thugovi se više sma­ traju čarobnjacima koji se bave crnom magijom nego zločincima kakvi su ipak bili. "opljačkati". Nemilosrdni ubojice U 19. oni zadave svoj plijen odo­ strag uz pomoć komada tkanine s pet­ Kali. Naposljetku mu Kalin svećenik daje D A BI NETKO POSTAO THUG." Thugovi. Kako ne bi ponovili njezinu pogrešku. goor i preklinje božicu da prihvati novoga vjernika šaljući mu znak. Ljudi se čude.

Thugovi napadaju samo muškarce. stoljeća). slijede uhićenja. Sleeman se baca na divovski policij­ ski pothvat. Crna legenda? No ipak je jedan Englez okončao teror thugova. Priča se osim toga da uklanjaju mrtvace divljački ih unakazujući uz po­ moć mačeta prije nego što ih uredno pokopaju. Tajna zločinačka društva 202 . Ugled thugova prešao je granice na vrhuncu Britanskoga carstva u Indiji (bakrorez iz 19. Smrtne kazne pljušte. ponosno potvrđuje da je likvidirao kobnu zločinačku sektu. Promaknut u "generalnoga direktora zaduženog za represiju thugo­ va". pukovnik Wil­ liam Sleeman imenovan je upraviteljem područja Jabalpur u središnjoj Indiji. Bri­ tanske vlasti su iznenađene hrabrošću thugova koji si u trenutku smrti sami stavljaju uže oko vrata kako bi po svo­ jem običaju dali na znanje da su se sa­ mi zadavili. Godine 1828.Thugovi. Proslava u čast božice Kali. Stekao je uvjerenje kako je sekta univer­ zalno raširena u Indiji i odgovorna za sve nestanke o kojima ga izvješćuju iz ove ili one pokrajine. štede žene i djecu koje kat­ kad posvajaju. sljedbenici božice Kali janje. a 1853. zatvaranja i priznanja. No u Sleemanovoj akciji jedan za drugim padaju bastioni thu- gizma. Uspijeva uvjeriti London o opasnostima koje bratstvo predstavlja. ali vjerojatno je ka­ ko je tajnovitost koja okružuje thugove odgovorna za opčinjenost koju još da­ nas šire. Britance sustavno izbje­ gavaju u strahu od represija. Za­ to se povjesničari danas pitaju: Nije li Sleeman pod imenom "thugi" namjera­ vao pokupiti i članove sekte u pravom smislu i obične šumske razbojnike? Vr­ lo je teško to znati.

Tijekom te ceremonije svećenici su određivali one među njima koji bi mogli postati Eahokohoko. ustanovio je da mu je tijelo zarezano brojnim i dubokim ranama od oštrih predmeta. Ti su obavijestili svoje obitelji da moraju otići na dugo putovanje. Ipak nakon mnogo mjeseci napora sumnjivci su uhićeni. Zaira na jugoistoku i Gvineje na sjeve­ rozapadu. policijska izvješća sastavljena nakon misterioznih smrti spominju "domo­ roce" prema kojima "ove nesreće nisu prouzročili leopardi. Prvi su predbacivali drugima da su upa­ li na njihov teritorij. Jedan belgijski teritorijalni upravitelj prolazi kroz selo Kitobi gdje oplakuju nekog pokojnika na način koji ga je zaintrigirao. RIZOR SE DOGODIO U BELGIJ- skom Kongu u prosincu 1933. Belgijske kolonijalne vlasti vode anketu u najgo­ rim uvjetima: lokalno stanovništvo u strahu odbija surađivati bojeći se krva­ vih represija. nego banda uboji­ ca". pove­ zana su sa suparništvom između dviju populacija: Bapakombea i Wanandea. Godine 1934. 203 Tajna zločinačka društva . počeo je golemi val divljih zločina u pokrajini: pronađeni su deseci tijela razderanih i strašno iznakaženih tijela. Jedva što se čulo za taj slučaj. U stvarnosti svećenici sekte su ih okupili u šumi daleko od sela. Osveta i inicijacija Krvoprolića između 1933. dugo je sijalo strah u Gvinejskom zaljevu sve do bivšega Belgijskoga Konga. Policij­ ske snage i uprava otkrivaju potpuno novu nepoznatu Afriku: onu tajnih društava. i 1934. nego i velikom broju pleme­ na koja su živjela između Konga tj. Istraga je isto tako obećala Belgijancima da će doznati više o ljudima-leopardima. U klanovima Bapakombea inicijacija se obavljala nekoliko dana nakon obrezivanja mladića. Kad je ušao u pokojnikovu kuću. Jedno od najpoznatijih. morali su trenirati dizati teška Članovi jednoga plemena u Belgijskome Kongu fotografirani 1908. Od 1921. Najvještiji među njima bili su izvršitelji osvete ljudi-leoparda. Otkriva se da je zločinačke radnje počinilo jedno od njih. valja priznati ono što je očito: jedna moćna zločinačka sekta hara pred nosom lokalnih vlasti. Krvopro­ liće je trajalo blizu godinu dana.Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Crna Afrika oduvijek je obilovala tajnim društvima. Ovo zločinačko društvo potječe od jedne inicijacijske sekte koja je postojala ne samo kod Ba­ pakombea. društvo Ijudi-leoparda. Ondje su više mjeseci budući sljedbenici bili podvrg­ nuti okrutnim postupcima: redovito su ih tukli. Wahokohoko ili ljudi-leopardi.

nalaze se tragovi ljudi-lavova. tako se to događa kod nas... Poput ljudi-leoparda ubijali su iz osvete. bijelče. Tako sam ja poslao čovjeka-leoparda (da ubija u suprotnom klanu). Tijekom jednog ispitivanja vođenog 1934. Tajna zločinačka društva 204 . Knjige za mladež prenose klišeje koji pridonose nerazumijevanju. pluća. LJUDI-KAjMANI crne Afrike. debla. Ubijat će se još nakon vašega odlaska. mozga s ko­ jima su vračevi spravljali napitke za koje se smatralo da imaju veliku medi­ cinsku vrijednost. Osim pripremanja lijekova željeli su se pomiriti s duhom mrtvaca kako bi postali moćniji. ljudi-kajmana. brat ili muž žrtve dat će ubiti nekoga od svojega neprijatelja. bili su posebno nazočni u bivšem francu­ skom carstvu. jedan kongoanski sud je raskrinkao članove sekte koji su priznali svoje zločine. Čim se po­ javi truplo. Odjeveni u kostim od kože kajmana. U trenutku počinjenja zločina navlačili bi masku. Ako bi uspješ­ no prošli sve kušnje. njegovi su članovi ubijali muškarce ili žene da im uzmu organe poput srca. i dalje je zemlja misterija. No unatoč priznanji­ ma onih koji su pali u ruke policije. Prva žrtva im je uvijek bila žena ili dijete. dat će ubiti brata ili ženu svojega protivnika. Godine 1945. jedan čovjek-leopard izjavit će belgijskoj policiji da "kada se domorodac svađa s drugim do­ morocem oko zemlje. i tu priča o Wahokohoku nije završena. trčati s njima. mjesno stanovništvo ostat će dugo mjereno kako vračevi doista imaju moć da se pretvore u kajmane. stoljeću. noseći pokrivalo za glavu izrađeno od životinjske glave. ljudi-kajmani. Jer. međutim gubi joj se trag početkom 50-ih godina prošloga stoljeća kad Europljani napuštaju Afriku koju neće nikada razumjeti.Afrika. stavljali bi im masku od tučene i šarene kore što ih či­ ni sličnima zvijerima pa su bili primlje­ ni u društvo ljudi-leoparda. Sve su razmirice rješavale njiho­ vim posredovanjem.. Zatim je došao dan kad su trebali dokazati svoju hrabrost hlad­ nokrvnim ubijanjem." Praksa obredne osvete je potrajala. Ti su lju­ di imali ulogu političkih ili pravosudnih struktura u rukama šefova klanova ili vračeva. posebno na Obali Bje­ lokosti. ljudi-pantera. Naučili su isto tako rukovati svim mo­ gućim oružjem. oboružavali se željeznim kandžama te su si češljali tijelo ili navlačili leopardovu kožu.. No ta se sekta razlikovala od drugih dodajući obrednu i ma­ gijsku dimenziju svakom od svojih zločina. J EDNO DRUGO ZLOČINAČKO DRUŠTVO Misteriozna Afrika U predkolonijalnoj Africi ima mnogo zločinačkih tajnih društava: osim ljudi-leoparda. nedovoljno poznata zapadnjacima u 20. skakati s jedne ko­ libe na drugu izbjegavajući kišu lasa. oboru­ žani kandžama.

No 1949." Zatim poreže prst i ulije nekoliko kapi vlastite krvi u prethodno pripremljen uvarak. znakovi prepoznavanja. SVETIŠTU Zmaj. A ZATVORENOM MJESTU. Oni bježe u Narodnu Republiku Kinu kako bi se smjestili na obližnje kineske teritorije: Hong Kong. ali struktura ostaje. koji završava porazom Qinga i proglašenjem repu­ blike. stoljeću. U di­ mu tamjana i na svjetlosti svijeća odrubi se glava pijetlu čija se krv pomiješa s alkoholnim pićem. Svi nazočni moče svoja usta u kaležu kako bi zapečatili svoje obećanje: novi inicirani je odsad punopravni član trijade. Lože trijade tako su postale bande lopova i ubojica. Događa se i danas u Hong Kongu. stoljeća. da im po­ maže u svim prilikama i da ne odaje ni jednu tajnu organizacije. Makao i Tajvan. sačuvala su obred inicijacije koji je ostao gotovo nedirnut stoljećima. Jer ako društva koja danas zovemo "trijadama" (San-he-hui) nemaju mnogo s originalnom trijadom.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Trijade. Više puta na­ glašava svoju dugu recitaciju mračnim upozorenjem: "Neka umrem proboden gomilom bodeža izdam li ovu prisegu. stoljeća već bilježe ekscesi: neki čla­ novi raskidajući s prvotnim idealom izvršavaju bezrazložna nasilja u službi samo svojih interesa i na štetu seljačko­ ga stanovništva. carski kineski simbol i zastava velikoga broja istočnjačkih zločinačkih društava poput trijade Crvenoga zmaja ili Zelenoga zmaja. to 205 Tajna zločinačka društva . Tako se sredinom 19. stoljećima je podupiralo sve vrste pobuna protiv mandžurijskih uzurpatora. Ono što se sve više naziva trijada pruža zadnji put pomoć ustanku 1911. Jedi­ na primjetna promjena je novijeg datu­ ma: Zbog sprječavanja bolesti ne traži se više od pristupnika da ulijevaju svo­ ju krv u kalež za prisegu. Taj prizor mogao se dogoditi u Kini u 18. Kodirani jezik. Domoljubno društvo namje­ ravalo je obnoviti staru dinastiju Ming. No decentralizirana organizacija reda u gole­ moj zemlji imala je kobne posljedice usitnjavanja društva. Pristupnik zatim priseže da će biti vjeran "društvu Houng" koje ga prima. praksa tajne i svlada­ vanje borilačkih disciplina učinilo je njezine članove nedodirljivima. hrama. Njihova povijesna uloga tajnoga političkog društva slabi. Njezini utemeljitelji bili su monasi manastira Shaolin gdje je izumljen i poučavan kung-fu. Svečano izgovara dugu prisegu od trideset šest članaka koji ga obvezuju da članove toga društva smatra braćom. Da bi to učinilo. Drevno društvo koje je skrenulo s puta Originalna trijada je drevno tajno druš­ tvo stvoreno protiv mandžurijske dina­ stije Qing potkraj 17. daleke nasljednice tajnih društava proteklih stoljeća tvore moćnu mafiju čija se sudbina danas povezuje sa spektakularnim rastom Kine. ljudi u kostimima pri­ maju mladoga čovjeka. komunisti ih zabranju­ ju. Uostalom vlasti tih država vrlo se često oslanjaju u vlasti na trijade.

Od gospodarskog otvaranja Kine ona ulaže milijune dolara u slobodne obalne zone kako bi oprala dio svoje S SUN YEE ON ("NOVA VRLINA I MIR") zarade za najveći profit Pekinga. "zmajeva glava". U palači Kineske četvrti u New Yorku kum trijade u SAD-u Benny Eng (desno) nazvan "Ujak Seven" sastaje se s tajvanskim diplomatom. Iz svoje baze u Hong Kongu djeluje u cijeloj Aziji. Na vrhu stoluje poglavar. Ta trijada je veoma aktivna u filmskoj industriji. SUN YEE ON. a da nije samo najvažnija od trijada. No ota­ da su ta društva tek blijedi odsjaj svoje slavne prošlosti: njihovi postupci i nji­ hovi simboli stavljeni su samo u službu organiziranog kriminala. Malo ljudi zna njegov pravi identi­ tet.i u Kanadi. One imaju snagu tradicije čija je učinkovitost poznata. Osim toga ona je sačuvala tradicionalne obrede primitivne trijade dodajući joj neku vladu ograničenu na nekoliko članova kako bi dobila na učinkovitosti. u Sjedinjenim Američkim Državama . Na­ vodno su postojali kontakti između članova komunističke vlade i voda Sun Yee Ona. Pod njegovim zapovjedništvom više je odgovornih koji su zadržali tradicio­ nalna imena dužnosnika lože: "Lepeza od bijeloga papira" bavi se financijama. On daje smjernice svojoj skupini.prisutna je u svim velikim američkim gradovima . "Crvena palica" specijalizirana za ratne vještine zadužena je za poštivanje unu­ tarnjega zakona dok je "Slamnata san­ dala" u neku ruku zadužena za vanjske . NAJVAŽNIJA BANDA NA SVIJETU Teret naslijeđa Ostaje da stare strukture nastave orga­ nizirati većinu trijada. Tako se mafijaške skupine dijele u tri razine kako je bilo u starim ložama. posebno pornografiji koja u Kini doživljava pun gospodarski procvat. nikad ne sudjeluje izravno u operacija­ ma.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada je slučaj u Tajvanu u vrijeme Čang Kai-šeka koji je i sam bio iniciran. nego je sa svojih 50 000 članova najbroj­ nija i najraširenija mafijaška skupina na svijetu.

primorani su pre­ dati se mrežama krijumčara koje kon­ troliraju trijade. Svjetska dijaspora Sve te aktivnosti danas se vode na pla­ netarnoj razini jer trijade se koriste ki­ neskom dijasporom koja je sa šezdeset milijuna ljudi najbrojnijja na svijetu. Trijade nezadovoljne što nadziru tu trgovinu smrću. one ondje organiziraju bazu svih vrsta krijumčarskih poslova. Tajlandu i Birmaniji proizvodi svake godine pola svjetske količine opijuma i njegovih derivata. Lišeni svega.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada poslove grupe. Te javne organizacije su svojevrsne zajednice za pomoć namijenjene prihvatu pridošlica i olakšavanju njihova smještaja: katkad znaju raspolagati i znatnim novčanim sredstvima. Ukorijenjene posebno u Aziji. Trijade isto tako imaju veli­ ku ulogu u prometu opojnim drogama koje dolaze iz Zlatnoga trokuta. 432 za slamnatu sandalu ili 49 za vojnike. proizvodi­ ma koji se uvelike troše na obližnjem japanskom tržištu. trgovinom krivotvorinama. U Zlatnom trokutu (Tajland-Birmanija-Laos) trijada kontrolira trgovinu drogom. chinatowns) uspostavljaju lokalne veze za te aktivnosti u sklopu tongova. Ljudi i opij Trijade kao mješavina starinskog i su­ vremenog danas nezaobilazni su čim­ benici neslužbenoga gospodarstva u Aziji. Njihovi sjevernoamerički i europski kolege smje­ šteni u kineskim četvrtima (tzv. Daju fantastične svote tim krijumčarima i plaćaju ih često radeći godinama u tajnim radionicama smještenim u njihovim zemljama do­ maćinima.da­ nas je jedna od najunosnijih trgovina ljudima povezana sa snažnim iseljava­ njem Kineza koji traže bolje životne uvjete. Od tog broja četvrt milijuna ljudi su članovi trijada. Ta re­ gija smještena u Laosu. uglavnom heroina. "Gospodar tamjana" ima osjetljivu dužnost novačenja novih čla­ nova i čuvanja tradicije. bave se svodništvom. Osim toga postala su stručnjaci u nekim aktivnostima . danas se zanimaju za trgovinu kokainom i amfetaminima. Svakoj funkciji odgovara brojčani kôd koji inicirani izražava jednostavnom kretnjom: 489 za "zmajevu glavu". Ta zločinačka inicijacijska društva prilično su slična talijanskim U pušionici opijuma na sjeverozapadu Tajlanda. mafijama po duhu i funkcioniranju: prakticiraju reket u velikim razmjeri­ ma. Napokon naj­ brojniji članovi su "vojnici" koji su izvršitelji organizacije. Neke služe kao pokriće cen- . dakako. ali i na svim velikim kon­ tinentima.

Ujedinjeni bambus i Veliki krug. Ne smijem otkriti nijednu od adre­ sa gdje moja braća čuvaju svoja bogatstva pa čak ni gajiti zle misli u vezi s tom adresom. Ako su dobri domoljubi.. 2004. Tao Siju. uglav­ nom u Hong Kongu. mo­ ram ga odmah obavijestiti kako bi mo­ gao pobjeći.. PUF. Kad govorim nečlanovima.. Savez Wo. Neka umrem proboden gomi­ lom bodeža izdam li ovu prisegu. Policija uhićuje članove trijade 2004. moram paziti da nikad ne upotrebljavam formu­ le koje kolaju u društvu te da ne otkrivam njegove tajne jer bi iz toga mogle proizaći nevolje. 14 K. Prizor koji slabo prikriva isprepletenost kineskih vlasti i tajnih društava.. (. Osim ove posljednje sve su smještene na rubovima NR Kine. Prepoznat ću svakoga od svoje braće Houng kad budu pokazivali znakove prepoznavanja. Njihovi uredi imaju sjedišta u velikim gradskim aglo­ meracijama u Europi. Korisna društva? No ne treba se zavaravati izrazom "ki­ neska mafija". (. ako osiguravaju na­ predak Hong Konga. stoljeća bilo je poznato šest velikih kineskih tri­ jada: Sun Yee On... Mafias du Monde. Čak je istaknuo kako je "kineska vlada sretna što se ujedinila s njima". U tim okolnostima shvatljivo je da se NR Kina ne želi boriti protiv opasnosti od tih iznimno moćnih društava. (. Nikada neću odavati tajne za novac. Kineski ideogrami najbolja su zaštita od istraga policije koja mora angažirati dvojezične struč­ njake kako bi ušla u trag kineskim mafijaškim kanalima.. Tajna zločinačka društva 208 . Neka me mu­ nja pogodi pet puta ako prekršim tu prisegu. Ako saznam da vlada traži jednog od moje braće koji je stigao iz neke druge 1 NAKON ŠTO UĐEM U DRUŠTVO HO- provincije ili prekomorske zemlje. Pariz. Početkom 21.) 22.PRISEGA TRIJADE ung trebam postupati s roditelji­ ma) braćom i ženama moje braće kao članovima vlastite obitelji.) 4. Tako je ministar kineske javne si­ gurnosti. izazvalo je kod mafijaških šefova određene strahove koje je ubrzo smirila komunistička vlast. trima za pranje novca. (.. Neću odavati tajne obitelji Houng čak ni roditeljima ni prirodnoj braći ili ženi.) 35.. kako "nisu svi članovi trijada gangsteri. Pripajanje grada-države NR Kini 1997. Kineska vlast naime iskazuje iz­ nenađujuću popustljivost prema tri­ jadama jer je brzo shvatila da može izvući profit iz tih bogatih grupa koje velik dio svojega prljavog novca ulažu u Kinu. (.. moramo ih pošto­ vati". objavio 1995.) 29. Cetinu. Trijade su neovisne jedne od drugih i ne pokriva ih ni jedna orga­ nizacija kao što je slučaj s američkom Cosom Nostrom. Prema T.) 5. Ban­ da četiriju mora.

istaknu­ ta ličnost u borbi protiv mafije u pratnji žene i tjelesnih čuvara. olupina vozila antiterorističkoga suca Giovannija Falconea kojem mafija .. Jer prvi je put neki "kum". Saslušanjima predsje­ dava nepotkupljiv sudac Giovanni Fal­ cone. prekr­ šio zakon šutnje nakon što je njegova obitelj bila desetkovana prilikom nekog obračuna.. osoblje predmet su stalnoga nadzora.. mrežama sastav- 209 Tajna zločinačka društva . Talijanski zastupnik Crispi potvrđuje kako "sicilijansko stanov­ ništvo mrzi talijansku vladu". Nastaje opće nezadovoljstvo. EKSPLOZIVNO PU- njenje skriveno u kanalizaciji ispod autoceste. nije uvijek bilo internacionala zločina. SVIBNJU 1992. eks­ plodiralo je pri prolasku nekog vozila. U tom 23. broj razbojstava raste a središnja vlast je uskoro onespo­ sobljena. Svjedoci. svibnja 1992. Kad je proces započeo 1986. suđeno je 475 osoba. Temeljena na mjesnim klanovima. kako je dugo samo sebe nazivalo. Napokon na kraju maratonskoga procesa padaju teške zatvorske kazne. Kad je izgla­ san zakon o vojnoj obvezi.nije dala nikakvu šansu. Mislilo se da je mafija obezglavljena. Kako bi se osigurali uvjeti maksimalne sigurnosti. Ovaj tragični događaj je vrhunac jednog od najvažnijih procesa u talijanskoj povijesti. Mafija. što vodi do zračne luke u Palermu. Svi su poginuli na mjestu. gotovo anarhičnom okružju organizira se službena protuvlast. Buscettina priznanja će omo­ gućiti policiji da ostvari raciju bez presedana u redovima mafije i da izvede desetke uhićenja. pad Burbonaca koji su stoljećima vladali otokom dao Sicilijancima nadu u bolje dane. Mafija je nastala u kon­ tekstu talijanskoga ujedinjenja kada je 1860. Ali brzo će se razočarati s obzirom na mjere nove talijanske vlade koja šalje dužnosnike sa sjevera na otok i povećava porezni namet.Sjena mafije "Hobotnica". "protudruštvo" "Časno društvo". država je morala preurediti sud u Paler­ mu pretvorivši ga u divovski bunker pod zaštitom dvije tisuće karabinjera. U njemu je bio sudac Falcone.koja želi podsjetiti na svoju nemoć . velik broj muškaraca odlazi u ilegalu. pokajnici. "časno društvo" ili "Cosa Nostra" nazivi su koji označavaju najpoznatije zločinačko društvo koje je danas globalno razgranano. sve do Falconeova ubojstva. Tommaso Buscetta.

Ubrzo nadziru odre­ đenu trgovinu poput prodaje sladoleda ili šverc kave. Nakon toga treba svečano izgovoriti prisegu: "Prisežem da ću biti odan svojoj braći. Treba li u njoj gledati staru toskansku riječ koja znači "bijeda"? Ili arapsko naslijeđe? "Mafia" navodno potječe od riječi mahyàs. Rođena je mafija. sudi mu se i obično osuđuje na smrt. što znači štititi ili od rije­ či màhfal što znači skup.. Časno zato što je ljudima koji ga tvore zajedničko da ga dijele i strogo primjenjuju kodeks časti nazvan omertà koja se uprizoruje u pravu inicijaciju kakva je na snazi još i danas. Onaj koji želi ući u društvo obič­ no ima pokrovitelja. neka budem spaljen i pretvoren u pepeo poput slike ovoga sveca. tajne o aktivno­ stima grupe. s druge favoriziraju izbor kandidata sjevera koji su im skloni. Ma što značio taj pojam. kult muškosti. Ako prekršim ri­ ječ. vrh srednjega prsta mu se probode iglom." Na kra­ ju uzvikuje tri vrline mafijaškoga brata: "Čast. a one koji im se pokušava­ ju suprotstaviti nemilosrdno ubijaju poput gradonačelnika Palerma 1893.Sjena mafije ljenim posebno od mjesnih uglednika tvore malo-pomalo "paralelni sustav vlasti" koji postaje jedini jamac društve­ noga poretka. Tijekom ceremoni­ je kandidat je sapet. Te mreže s jedne strane kanaliziraju nasilja pljačkaša. "Časni ljudi" Samo podrijetlo riječi ostaje zagonetno. on potkraj 19. u Rimu: kum Salvatore "Toto" Riina suočen je s najslavnijim pokajnikom Tommasom Buscettom. zadaća i hrabrost. Ubrzo te skupine kod stanovništva primjenjuju reket. Ako neki od muškaraca izda organi­ zaciju. Proces pod strogim policijskim nadzorom 1993. a krv prolije po slici sveca koja se odmah spali." Prisezi izgovo­ renoj na dan inicijacije pridružuje se određen broj tradicionalnih vrijednosti: poštovanje hijerarhije. Kamen stavljen u usta mrtvaca znači da se radilo o doušniku. napla­ ćujući mu zaštitu.. nasilja. da ih nikada neću izdati. stoljeća ulazi u uporabu na Siciliji nadmećući se s poj­ mom "časnoga društva". . da ću im uvi­ jek priskočiti u pomoć.

jedan od najokrutnijih kumova mafije nad kojom će kao gospodar vladati desetljećima. glumeći krajnju jedno­ stavnost i čednost brđanina vladao je sicilijanskom mafijom željeznom rukom sve do svoje smrti 1954.. No osuđen je tek 1936. šef. Uspostavljeni su tajni kontakti s određenim italoameričkim kumovima iz tog miljea. U tom trenutku javljaju se i druge mafije i razvijaju se jednako na jugu Italije koja je. Čes­ to loše obrijan. no na čudesan način izmiče svojim mučiteljima. rođen je na Siciliji 1897. Dvadesetak muškaraca tvore coscu (kliku) na čelu koje se nalazi capo. Paradoksalno je što ie Drugi svjetski rat ponovno uspostavio organizaciju. Kako bi ušao u re­ dove organizacije. Ondje sklapa trajna prijateljstva s drugim talijanskim gangsteri­ ma. PRAVIM IMENOM SAL- suparničkom bandom dospijeva u zatvor gdje je mučen. stoljeća doi­ mali su se poput stare časne i jednostavne gospode. Mafijaške bande su se okupljale po­ četkom 20. No dok se sprema ulo­ viti njegove šefove. Izašavši iz zatvora udru­ žuje se s nekima od njih i . Duce objašnjava kako želi "odu­ zeti toj udruzi lopova svaku poeziju i draž". On pregovara o oslobađanju na kraju rata kao protuuslugu za svoju po­ moć da se uspostave bivše mafijaške mreže. ali mafija je izgubila mnogo. ako se doka­ zao kao čovjek od povjerenja i preživio godine službe. od prikupljanja novca od reketa do zločina. prefekta Cesarea Morija. Svoj spas zahvaljuje Drugom svjetskom ratu.. nakon što ju je iskoristio protiv komu­ nista. Mori je smijenjen 1929. a čiji se dio iselio u Sjedinjene Američke Države. može se penjati u hijer­ arhiji. nazvan Lucky Luciano. Njegovi roditelji emigrirali su u Sjedinjene Američke Dr­ žave prije Prvoga svjetskog rata pa mladi Salvatore počinje u New Yorku život lu­ peža koji ga odvodi ravno u zatvor. čini se. LUCKY LUCIANO vatore Luciana. Najveći sicilijanski kumovi 20. Zatim. Pred capom vodi uredan život. mladi mafioso mora najprije dokazati da je pravi "častan muškarac". Umi­ re u Rimu 1962. a da bi to učinio imenuje 1924. stoljeća sve dok nisu postale piramidalne organizacije kojim je uprav­ ljao capo di tutti capi. stvara bandu. Njegove aktiv­ nosti napreduju tijekom prohibicije i on postaje jednim od opasnih kumova ameri­ čke mafije. Salvatore Luciano. Američke vlasti predlažu da ga oslobode ako im putem mafijaških mreža pomogne pripremiti savezničko iskrcavanje na Siciliji. osuđena na fatalnost orga­ niziranog zločina. Mafija će znati iskoristiti tu situaciju do te mjere da su tri četvrtine sicilijanskih gradonačelnika koje su imenovali Amerikanci bili mafiosi. Tijekom obračuna sa L UCKY LUCIANO. . U nekoliko go­ dina "željezni prefekt" u agresivnim akcijama na granici legalnosti udara na "časno društvo". u okolici Palerma. Amerikancima treba sigurno uporište na otoku kako bi im uspjelo iskrcavanje na Siciliji u srpnju 1943. Između dva rata Do Prvoga svjetskog rata sicilijanska mafija čuva svoj tradicionalni izgled prije nego što je žestoko suparništvo suprotstavilo staru gardu novom nara­ štaju koji je bio pohlepniji i agresivniji.. "Srećković".Sjena mafije Kumovi Model mafijaške skupine ostaje obitelj po uzoru na odnos između kuma i kumčeta. Iz te zgode dobiva nadimak "Lucky". Ta situacija objašnjava zašto je Mussolini pokušao iskorijeniti mafiju. Sutradan nakon sukoba oslobođen je i emigrira na Siciliju gdje potpuno nekažnjeno nastavlja uprav­ ljati svjetskim kriminalnim miljeom. i to za svodništvo. sretnik. sukobljuje se s Duceom koji štiti neke pokajnike koji su se distancirali i obratili na fašizam. poseb­ no s Luckyjem Lucianom koji je tada bio u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Dr­ žavama. častan i tek rijetko sudjeluje u protuza­ konitim radnjama. Mora obavljati određene ni­ ske poslove. To je bio slučaj s don Calogerom Vizzinijem kojeg su smatrali mirnim umirovljenikom.

koji navodno pogađa polovicu trgovine i sva građevinska Krvavi obračun u Aciastellu blizu Katanije na Siciliji. Ta se mafija osjetno razlikuje od svoje sicilijanske rođakinje po tome sto je stasala u urbanoj sredini i nema piramidalnu organizaciju. Dobar dio prihoda ostvaruje od šverca cigaretama . Camorra. Pet zločinaca likvidirali su mafijaši (bakrorez iz 1895.i od sveprisu­ tnoga reketa . naći smještaj ili jednostavno zaštiti vozilo od krađe.). ima ulogu paralelne vlasti.Sjena mafije Napuljska Camorra Iako je Sicilija iznjedrila najmoćniju i najpoznatiju mafiju u Italiji.koji se u Napulju odnosi na dvije tre­ ćine prodanih cigareta . . To je slučaj na jugu poluotoka s napuljskom Camorrom. Zakon šutnje štiti klanove to više što je potrebna njihova potpora ako se želi otvoriti kakav dućan. i u drugim se regijama razvijaju društva bliska po funkcioniranju i akcijama. kao i u prošlosti. Više od 80 klanova dijele si grad i predgrađa koji se prema svojim interesima povezuju ili suprotstavljaju što redovito izaziva krva­ ve obračune.

uglav­ nom u Kolumbiji i Boliviji. jednoga od svojih povijesnih šefova. Kalabrija je uostalom talijan­ ska regija koja bilježi najvišu stopa uboj­ stava. ali sumnjiči ga da mirno boravi na Siciliji odakle upravlja globalnim ak­ tivnostima Cose Nostre. I na posljetku na vrhu se nalazi kupola. on je okružen s više zamjenika i savjet­ nika koji tvore njegovu blisku okolinu. mitska kolijevka mafije. capu. Otuda je Cosa Nostra isplela svoju mrežu do najvećih američkih aglomeracija. Njezina najza­ nimljivija osobitost je njezin ezoterizam koji možda potječe od grčkih misterija iz antike. kako su to svjedočili brojni atentati izvršeni protiv predstavnika talijanskoga 213 Tajna zločinačka društva . Svi se moraju pokoravati šefu klana. Klan ili obitelj temeljna je jedinica. N'drangheta je nastala u Cosi Nostri kojoj je bliska kao reakcija na ujedinjenje Italije. Svaki capo mora priznati vlast nekog šefa okruga. Svjetska hobotnica Poslije rata talijanska mafija je stasala pod dubokim utjecajem svoje američke rođakinje. poduzeća. kao što je bio slučaj sa sinom američkoga magnata Paula Gettyja. Da bi se postao član. Osim toga indirektno tako dobro nadzire teritorij putem općina da joj ni jedna etatistička politika nije stala na kraj. treba najprije počiniti hladnokrvno Selo Corleone na Siciliji. S NAGA SICILIJANSKE MAFIJE BILA JE Kalabrijska N'drangheta U Kalabriji vlada druga mafija: N'dran­ gheta čije ime potječe od grčke riječi andranghetos. Ta stalna instancija utvrđuje velike orijentacije "časnoga društva" ostavljajući široku autono­ miju svakomu klanu. Njezin sadašnji upravitelj iz Corleonea navodno se zove Bernardo Provenzano. Tradicionalno njome upravlja capo podrijetlom iz mitskoga sela Corleonea. Ona odsad izvlači glavni­ nu sredstava iz te unosne trgovine koja se organizira u Latinskoj Americi. U bazi kojom upravljaju šefovi ekipe nalaze se voj­ nici. što znači "hrabar i pre­ preden čovjek". U nekoliko desetljeća N'dran­ gheta je prešla put od reketa trgovaca voćem i povrćem do šverca cigaretama pa trgovine drogom u vezi s proizvo­ đačima iz obližnje Albanije. Bila je mnogo agresivnija. Njezino iskustvo u švercu duhana omogućilo joj je da lako prijeđe na trgovinu drogom 70-ih godina pro­ šloga stoljeća. kupola je. iako oslabljena. a on sam ovisi o pokrajin­ skoj komisiji. Veoma dugo njezina apsolutno decentralizirana organizacija poticala je borbe klanova. Unatoč uhićenju 1993. Listovi označavaju izdajice koji kad-tad padnu. nazvanoga U Curtu ("patuljak"). Ona je također zadužena da rješava sporove kojih ne nedostaje medu različitim sicilijan­ skim obiteljima. Deblo je srce i središte moći. Tada se kandidat uključuje prema inicijacijskoj shemi koja društvo poistovjećuje sa stablom: njegove gran­ čice su novaci. No pod utjecajem Cose Nostre N'drangheta se danas počinje ustroja­ vati kako bi okončala te unutarnje svađe koje je oslabljuju. ubojstvo. Sastavljena je od krajnje zatvorenih klanova koja prakti­ ciraju endogamiju i raspoređena je po regiji tako da ništa ili gotovo ništa ne procuri o njezinim aktivnostima. Salvatoerea Riine. mladi inicirani određeni za naj­ opasnije i najagresivnije zadatke. preživjela. Isto tako je postala poznata po otmicama i iznudama. Policija mu ne poznaje li­ ce. njegove grane potvrđeni članovi.USTROJ COSE NOSTRE od početaka njezin strogo hi­ jerarhijski karakter.

Osim toga nje­ zina se aktivnost proširila: špekulacije nekretninama. N'drangheta se posebno Šverc cigaretama oglašava se usred bijela dana na napuljskim ulicama gdje Camorra vodi paralelnu trgovinu od koje živi dio stanovništva. ta je afera nedvojbeno narušila sliku talijanskoga političkog svijeta u javnom mnijenju. reket velikih razmjera i burzovne operacije postali su novi izvori zarade "časnoga društva" čiji bi prihod mogao danas doseći . Ta nova mafija mističnog inicijacijskog obreda uspjela je preoblikovati lokalni i O SIM VELIKIH TRADICIONALNIH ORGA- stari banditizam u hijerarhijsku zločina­ čku mrežu s višestrukim aktivnostima.Sjena mafije MLADE MAFIJE nizacija odavno udomaćenih na jugu Italije mlada mafija javlja se još i da­ nas. više desetljeća bio pozivan pred sud u procesu koji je želio pokaza­ ti njegove veze s organizacijom. Osim toga kosovska ili albanska mafija opskrbljuju je drogom i oružjem koji se šalju u cijelu Europu. borba se nastavlja.oko 15% talijanskoga nacionalnog bruto proizvoda. Europa je očito povlašteno područje akcija. a jug Francuske je posebno bio pogođen 70-ih godina prošloga stoljeća kada je Francuska veza iz Marseillea proizvela talijansku junakinju za ame­ ričko tržište. . Giulio Andreotti. Znala je izvući koristi iz svojega zemljopi­ snoga položaja blizu obala bivše Jugosla­ vije.. Iako u teškim uvjetima. Čini se da brojne afere koje se odnose na sadašnjega predsjednika vlade pokazuju da su se veze između političke moći i mafije održale. pravosuđa nakon 1970. S druge strane hobotnica je poprimila globalne razmjere. u zatvorskom miljeu. Najvažnija medu njima je Sacra Corona Unità koja je stvorena oko 1980. ali i ilegalni useljenici koji bježe s Balkana opu­ stošenoga ratnim godinama. sedam puta predsjednik vlade. Preko nje sada prelaze cigarete. udomaćila u Kanadi dok je Camorra prisutna na sjeveru i jugu kontinenta. Sjedi­ njene Američke Države postale su povlašteno tržište: Cosa Nostra ondje već dugo održava veze sa svojim američkim ogrankom. Otada cijela Europa trpi napade talijanskih mafijaških organi­ zacija. Istodobno je uspostavila neprirodne veze s kršćanskim demo­ kratima tako da je 1992. trgovina drogama. nezaobilazna ličnost talijanskoga poli­ tičkog života. Iako je napokon bio proglašen nevinim 2003. Njihova pretvorba je poprimila takve razmjere da se talijanski suci od sada suočavaju s nečim što oni sami nazivaju "supermafija". posebno preko Belgije.broj bez premca u svijetu . To je slučaj u Pugliji gdje danas hara više mafijaških skupina nastalih tijekom posljednjih trideset godina. S jedne strane mafijaške skupine u kojima su pobrkane sve tendencije cjepkaju sve više svoje aktivnosti kako bi bile manje uočljive.

nakon što je osuđen zbog utaje poreza. lice s ožiljkom. kada su sedmorica ljudi iz su­ parničke bande divljački likvidirani. Pod njegovim je utjecajem italoamerička mafija postala ubilačka "hobotnica" od koje se strepi još i danas. a s njom i bogatstvo dvoji­ ce muškaraca koji organiziraju široku trgovinu u smjeru Chicaga. Godine 1918. pristigli pre- Petnaest godina "Al" Capone bit će gospodar čikaškoga podzemlja. Dok Torrio postaje čikaški kum ili boss. Računa se da okupljaju oko 700 članova kojima va­ lja pribrojiti više tisuća partnera. zvan Al Capone. zbog utaje poreza. djeluje posebno u građevinarstvu. u početku običan ogranak sicilijanske mafije postala je prava internacionala zločina. No Capone pada 1931. Provest će osam godina u zatvoru prije nego što umre.. No 20 godi­ na prije toga bio je neupitni i opasni šef čikaške mafije. Beskrupulozno uklanjaju supar­ ničke bande i vladaju kao go­ spodari glavnim gra­ dom Velikih jezera. UMIRE POTPUNO ZA- boravljen Alphonso Capone. Najslavniji od mafiosa. stoljeća kada se blizu dva milijuna Sicilijanaca tjerana siromaštvom iseljavaju u SAD. veljače 1929. Rođen je 1899. od 1997. zbog brazgo­ tine na licu. Johna Torrija kojemu postaje desna ruka. Obitelj Gambino čiji je kum Arnold Squitieri od 2002. Posebno je postao poznat po krvavim djelima među kojima je "krvoproliće na Valentinovo" 14. Od Mano nere do Cose Nostre Podrijetlo Cose Nostre seže od početka 20. Nakon osam­ deset godina one su još ondje. pet su potjecale iz New Yorka. Genovska obitelj pod vlašću Vincentea Gigantea. Zvali su ga Scarface. PET OBITELJI su osnovale Komisiju 1931. Otvaraju ilegalne barove i dovoze iz susjedne Kanade dragocjenu tvar zahvaljujući posredovanju krijumčara. Capote je odgovoran za opskr­ bu alkoholom cijele zemlje. trenutačno u zatvoru osuđen na doživotnu kaznu. Često loše primani.Svemoć Cose Nostre Cosa Nostra. oslabljen uoči rata.. Počinje pro­ hibicija. ODINE 1947. Ali 1925. Od "zlatnih godina" prohibicije ona utjelovljuje mračno lice Amerike.. fotografiran ovdje 1932. kao veoma mlad pridružuje se bandi jednog od svojih prijatelja. narkobiznisu i porno­ grafiji. Godinu dana poslije zakon zabranju­ je svu proizvodnju i uvoz alkohola na američki teritorij. Torrio je teško ranjen i Capone ga zamjenjuje. ostaje ipak >>> M EĐU DVADESET I PET OBITELJI KOJE .

kasno za zlatnu groznicu, skloni su po­ novno uspostavljati mreže zaštite tali­ janske mafije. Sicilijansko-američka organizacija nazvana Mano nera ("Crna ruka") ucjenjuje talijanske trgovce i vlas­ nike dućana te nadzire trgovinu voćem i uljem. Posebno aktivna u New Yorku, Chicagu, ali i New Orleansu opasnija je od svoje talijanske sestre. Njezine se ak­ tivnosti brzo usmjeravaju prema unos­ nijim područjima kao što su trgovina alkoholom, drogom i prostitucija. No sta­ ra pravila časti koja vladaju na Siciliji još vrijede. Međutim prohibicija mijenja duh organizacije. S krvavim obračunima među suparničkim klanovima tradicio­ nalne vrijednosti ustupaju mjesto bor­ bama za prevlast. Mano nera postaje dakle mafija novoga tipa: Cosa Nostra.

Zemlja sustavno eksploatirana
Italoamerička mafija slična je pravom sindikatu zločina, koji je nakon pada Caponea organizirano novi jak čovjek iz kriminalnog miljea: Lucky Luciano. On vodi snažan rat protiv stare generacije mafijaša kako bi se dokopao vlasti. Po­ bijedivši 1931. utemeljuje "Komisiju" sastavljenu od 24 klana ili "obitelji" rasi­ pane po svim velikim američkim me­ tropolama medu kojima su New York, Chicago, Los Angeles, ali i Cleveland,

Pivske bačve su se uništavale tijekom prohibicije. Zakon izglasan 22. srpnja 1919., koji je zabranjivao prodaju alkohola, potičući unosnu ilegalnu trgovinu najavljuje zlatno doba podzemlja.

1957. i parlamentarnu istragu da tajna organizacija bude razotkrivena. Do tada su čak i šefovi CIA-e odbijali vjerovati u postojanje ilegalnog zločinačkog društva ustrojenog na razini zemlje.

NEW YORKA
aktivna u trgovini drogom, lučkim po­ slovima, graditeljstvu... Pod vodstvom Josepha Massina obitelj Bonanno se infiltrirala u sindikate te prakticira reket i trgovinu drogama. Obitelj Lucchese bliska Bonannovima u svojim aktivnostima pod kapom je Louisa Daidonea, utamničenog od 2001. S obitelji Colombo upravlja Joël "Joe Waverly" Cacace. Danas isključen iz Ko­ misije, do nove zapovijedi, ima nadzor nad kockarnicama, graditeljstvom, alko­ holom, prostitucijom.

New Orleans, Philadelphia... Komisija nije nalik upravi nego svojevrsnom sudu zaduženom da u slučaju sukoba intere­ sa presudi između obitelji. Zato mora ograničiti zemljopisno područje ak­ tivnosti obitelji. Pitanje je posebno teško u New Yorku gdje paralelno postoji pet klanova. Ona isto tako predstavlja mafi­ ju u inozemstvu kad se radi o tome da treba pregovarati o savezima ili trgovini sa stranim mafijama. U doba Luciana veze između Cose Nostre i njezine sicili­ janske rođakinje veoma su uske; često se radi o obiteljskim vezama. Svaka od obi­ telji usmjerena je prema bossu ili padroneu kojem pomažu pukovnici: to su inicirani, "ljudi časti" kojima gravitira velik broj naoružanih plaćenika. Iako je njezin utjecaj golem, trebat će pričekati

Velik posao
U istom tom razdoblju organizacija s mnogo krakova proširuje svoje djelat­ nosti. Kad je prohibicija 1933. ukinuta, italoamerička mafija ponovno se usre­ dotočuje na tradicionalna manje slavna područja: reket - u trgovini, građevi­ narstvu, ali i u sindikatima - kocku i prostituciju. Ovomu se pridružuju i druga isto tako isplativa područja. To je posebno slučaj s trgovinom drogom koja počinje poslije Drugoga svjetskog rata. Vlast nad lukama i dokovima važan je element te trgovine. Preuzima­ nje kontrole nad kockarnicama omogu­ ćilo je pranje fantastičnih svota novca koje se oslobađaju svake godine. Zato Las Vegas, kockarski raj, uživa status

Tajna zločinačka društva

216

MAFIJA I VELIKI EKRAN
zemlje Josefa von Sternberga, a zatim 1930. Mali Cezar Mervyna LeRoya s Douglasom Fairbanksom, ali Ho­ ward Hawks sa svojim Licem s ožiljkom (1932.) nedvojbeno je prvi na filmu iskoristio priliku koja je uvijek isplati­ va za Hollywood. Brian de Palma s Licem s ožiljkom (1983.), zatim Nedo­ dirljiva (1987.), Sergio Leone s Bilo jed­ nom u Americi (1984.), Martin Scorsese s Dobrim momcima (1990.) i Casinom (1996.), i ne zaboravimo trilogiju Kum Francisa Forda Coppole (1972., 1974., 1990.): svatko od njih na svoj način evocira sagu o Cosi Nostri gdje Al Capone ima dakako glavnu ulogu koju re­ dom glume Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro. Ako treba voditi raču­ na o legendi i istini u nečemu što nikad nije ništa drugo nego fikcija, neupitan uspjeh teme je isto tako uspjeh mita. Mita o zločinačkom društvu koje je jednako uznemirujuće kao i moćno, ali općenitije sam mit o cijeloj naciji. Ma­ fija se nametnula na velikom ekranu jer ona je slika i prilika zemlje gdje su na­ silje i financijski uspjeh useljenika od­ lučnih da "uspiju" sastavnice, uvjereni su u Americi. Cosa Nostra u kinemato­ grafiji utjelovljuje "mračnu stranu" američkoga sna kao što je western utje­ lovio epsku stranu.

G

ODINE 1927. SNIMLJEN JE FILM POD-

Crna legenda Bijele kuće
glumci bili povezani s Cosom Nostrom: Clark Gable, Howard Hawks, Marilyn Monroe, Ronald Reagan... Tijekom godina mafijaške aktivnosti postale su biznis koji je 90-ih godina prošloga stoljeća po procjenama stvorio desetke milijarda dolara godišnje profi­ ta. Kako bi upravljala tim novcem, ma­ fija se opremila velikom financijskom organizacijom. Od sada za nju rade računovođe, odvjetnici, brokeri, osobe bliske obiteljima ili potkupljeni. Nedvojbeno je da američki zločinački milje ne bi nikada stekao takvu moć da si nije vrlo rano znao pribaviti partnere u političkim sferama. Kao i u Italiji znao je iskoristiti gospodarsku stagnaciju da postane nužan, a kriza 30-ih godina omogućila mu je da kao financijski čim­ benik izbije u prvi plan. Novčana po­ moć, koja se velikodušno trošila za protuusluge, bila je snažan argument za policajca ili državnoga dužnosnika skromnih prihoda... Čini se da prvo partnerstvo između mafije i politike

Marlon Brando je Kum u filmu Francisa Forda Coppole (1972.) koji nakon mnogo drugih redatelja uprizoruje crnu legendu o američkom snu.

"otvorenoga grada". Svaka obitelj može se tu naseliti radi svojih poslova. Ma­ mac dobitka objašnjava isto tako da se američka mafija zainteresirala izbliza za Hollywood reketirajući glumce i produ­ cente. Javno je poznato kako su neki

217

Tajna zločinačka društva

Svemoć Cose Nostre

potječe iz 20. stoljeća iz Kansas Cityja gdje gradonačelnik Tom Pendergast us­ postavlja povlaštene veze sa šefovima mjesne mafije. Tijekom prohibicije grad se obogatio zahvaljujući ilegalnoj tr­ govini alkoholom kojoj je pogodovao čak i sam gradonačelnik. Nekoliko godi­ na poslije Pendergast lansira političku karijeru Harryja Trumana, kojega će po­ državati do njegove smrti 1945. iako je 1939. bio u zatvoru zbog prijevara. Takvih primjera ima sijaset. Tako je Joseph Kennedy, otac obitelji bio blizak prijatelj dvojice slavnih kumova, Sama Giancane iz Chicaga i Franka Costella iz New Yorka. Danas se čini da je utvrđeno kako se otac Kennedy služio tim vezama kako bi financirao kampanje svojega

sina i omogućio mu da bude izabran za predsjednika. Je li J. F. K. prihvatio tu praksu? Misterij još lebdi. U svakom slučaju sumnjiči se mafiju da je naruči­ lo njegovo umorstvo i umorstvo njegove ljubavnice Marilyn Monroe. I posljednji su američki predsjednici od Ronalda Reagana do Billa Clintona, u svojoj oko­ lini imali jednoga člana neke od obitelji.

Cosa Nostra plete mrežu... na internetu
Od reketa do trgovine drogom preko tržišta alkoholom tijekom prohibicije mafija se znala prilagoditi svim razdo­ bljima. Ona i u 21. stoljeću dokazuje tu začudnu elastičnost. Tako se šuška kako je znala izvući profit iz 11. rujna baveći se preprodajom stotina tona metala iz Twin Towersa. Na sasvim drugom po­ dručju široka policijska istraga pokre­ nuta 2001. utvrdila je da se Cosa Nostra znala savršeno infiltrirati u svijet burze

Krvoproliće na Valentinovo, 14. veljače 1929.: sedam članova irske bande Georgea "Bugsa" Morana hladno su ubijeni po nalogu Al Caponea.

kako bi ostvarila unosne poslove. Ona je očito od 1950. nazočna u finan­ cijskom području putem bankarskih grupa ili osiguranja, ali za burzovne operacije potrebne su nove strategije koje su mafijaši brzo počeli osmišljava­ ti: stvaranje fiktivnih društava navodno je u punom zamahu, uvođenje na burzu uz potporu korumpiranih brokera, za­ tim preprodaja kad dionice dosegnu najvišu vrijednost. Godine 1977. takav je posao oštetio milijune malih dioni­ čara. Na posljetku postoji područje na kojem mafija danas i te kako prosperi­ ra: pornografija. Ona ne financira samo brojne filmove, nego i industriju seksa koja od nje ovisi, posebno putem Inter­ neta. U SAD-u se smatra da je nemogu­ će raditi na tom području, a da se nema više-manje veze sa svijetom Cose Nostre. Taj ulazak u industriju seksa i interneta omogućuje mafiji da ima jednu nogu u svijetu vrhunske tehnologije koja ce iznjedriti bogatstvo budućnosti.

U Panami ljudi iz kriminalnog miljea
Od "razbojnika" s kraja 19. stoljeća do kumova Francuske veze, francuski kriminalni milje bilježio je trenutke slave. Između Marseillea i Pigallea "milje" je svijet noći sa svojim kodeksima, svojim obredima, svojim jezikom.
PROLJEĆE 1902. AFERA "ZLATNE

kacige" glavna je tema i izvla­ či profit iz žutih novina. U Parizu usred Bellevillea Leca 1 Manda svađaju se oko naklonosti svadljivice i provokantice Amélie Hélie, za javnost "Zlatne kacige". Ljepotica bujne kose počešljane poput psa je Mandina prodavačica ljubavi, njegova "ljubavni­ ca" i njegov izvor prihoda. On je neu­ strašivi "kralj apaša": u svojoj bilanci bilježi već nekoliko uboda nožem. Leca, Korzikanac, svodnik i šef bande u ulici Popincourt otima mu Amélie. Svađe za­ ljubljenih prelaze u rat bandi: bande se međusobno napadaju na starim pariš­ kim bedemima ili usred Pariza sve dok pravosuđe nije poslalo glavne protago­ niste na robiju u Gvajanu. To je možda liubavna priča, vjerojatno financijska afera, nedvojbeno afera časti. Sve se to rješava između ljudi i između više-manje organiziranih bandi: "Costauds de Belleville", "Saute-aux-pattes de la Glacière", Chevaliers du Sac" ili "Monte-en-l'air des Batignolles". To su u Parizu "apaši", u Marseilleu "nosači", u Lyonu "klokani". Svi se prepoznaju po određenom načinu života: odbijanje plaćenoga rada, smisao za duhan, dje­ vojke, apsint i plesove. Nose kačket, kratku jaknu, široke hlače i visoke čiz­ me sa zlatnom pucadi. Oni se prepo­ znaju, razmjenjuju signale i žive, kako je rekao već François Vidocq na početku 19. stoljeća, prema "zakonima koji nisu

Belle Époque je razdoblje "apaša" koji zavode teror po pariškim ulicama (crtež obavljen u Petit Journalu 1908.).

219

Tajna zločinačka društva

zvanog "Lijepi Ficelle". nigdje napisani. Poprima šire raz­ mjere eksploatacijom mladih žena koje su bile poslane u Južnu Ameriku. dva lika iz podzemlja Marseillea. u društvu gradskoga dužnosnika Simona Sabianija. Vrativši se u Marseille oni zajednički izgrađuju pravi imperij zločina. rođen na Korzici. Ako ovaj sumnjivi i agresivni svijet bez imalo skru­ pula još danas obilježava kolektivno sje­ canje romantičnom nostalgijom. a poseb­ no ne policija i doušnici. pub­ likacijom Ne dirajte sivi novac! Alberta Si­ monina. izbjegao osudi pravde našavši utočište u književnosti.odnosno šatrovački govori . Oko 1925. Iako nisu stvorili pravo tajno društvo. šatrovačkom koji mu je prethodio nekoliko stoljeća. Svodništvo je uvijek baza posla. Tomu šefovi bandi dodaju kocku. ali i u Kairo ili u Aleksandriju. reket i svakovrsnu trgovinu. I tako su šatrovački govor . JEZIK KRIMINALNOGA MILJEA? stoljeća Aristide Bruant. šatrovački govor mogu razumjeti samo oni koji su inicirani u te nijanse što omogućuju da se prikrije informacija pa da je ne razumije velik broj ljudi. Kao vojnik dolazi u Egipat gdje susreće elegantnoga Spirita. Predratne bande poslane u \ erdun ili u bataljune za discipliniranje sjeverne Afrike preživjele su. njihovi su najbolji rekvi­ ziti. Carbone. Poput ološarca koji je nekoć opjevao Vil­ lon. spajajući svodništvo. Šira javnost ponovno ga je otkrila 1953. Cabone (u sredni) i Spirito (desno)." Javlja se kriminalni milje Apaše je Prvi svjetski rat dobrano desetkovao. Za Victora Hugoa šatrovački govor bio je "odjeća u koju se jezik prerušava kad mora učiniti nešto loše". U Marseilleu udruga Crabine i Spirito zauzima prostor ispred scene. Instrument chalimeau i automobil Traction avant za koji se brinu mehaničari iz kriminal­ noga miljea.uvijek bili obilježje lingvistike onih koji su živjeli u podzemlju. a političari raču­ naju na njihovu pomoć tijekom izbora. fotografirani 1934.ŠATROVAČKI ILI GOVOR MUŠKARACA Nedvojbeno ona u potpunosti ima u sebi mitologije i pitoresknosti vezanih uz milje koji je. on to zahvaljuje posebnom govoru. iavlja se pravi kriminalni milje s neko­ liko ikona i raznolikim djelatnostima. pohađao je školu u četvrti Panier u Marseilleu gdje je stekao ugled "žestokoga" čak i prije nego što se vratio iz Verduna s voj­ ničkom medaljom. mjesto naukovanja gangstera. na rubu društva od kojeg su stalno bježali. Svi krimi­ nalci u gradu spremni su imati posla sa svojim izvršiteljima. oni Tajna zločinačka društva 220 . Zauzvrat njihove veze s poslovnim lju­ dima i političarima osiguravaju im sta­ novitu nekažnjivost u pravosuđu. ali opjevao ga je već početkom Š ATRA. krađu i svakovr­ snu trgovinu na crno. ali koje u međuvreme­ nu znaju svi članovi udruge i koji se poštuju bolje nego oni koji vladaju u društvu. čini se.

životinjama fetišima. Kraj jednoga kuma: Antoine Guérini ubijen je u Marseilleu 1982.predstavljaju sav uspjeh dečki iz krimi­ nalnoga miljea koji sanjaju o građan­ skom životu i žele izaći u javnost sa svojim uspjehom. Poprsja su im ukrašena golim ženama. a govoriti znači "cinkati" policiji što gotovo neizbježno vodi u smrt. stoljeća odjevenih u širo­ ke hlače (benardice). vjernost jednom čovjeku ili jednoj bandi. više od tri tisuće osoba gura se na Craboneovu sprovodu. Kao u slučaju Zlatne kacige problemi se moraju rješavati među 221 Tajna zločinačka društva . urezana u meso. medu kojima i državni tajnik za informiranje. Tu je više nego igdje šutnja zlato. Nema inicijacije. a ne "papak" znači način djelovanja. Nema potreba za ceremonije inicijacije. široke pojasove i šarene šalove zamjenjuju građanskim. nema ni organigrama koji dodjeljuje svakomu njegovo mjesto. pomoćnik gradona­ čelnika Marseillea. prava hulja se krasi znakovima prepoznavanja koji ne mogu zavarati. ali postoje pravila: poštovanje vlasništva i unutarnje hijerarhije. "obitelj". osveta u sluča­ ju izdaje. pjevačica Mistinguett. Sa svojini bratom "Méméom" nadzirao je sve vrste ilegalne trgovine između Korzike i Pigallea. Na vratu riječ fatalitas namijenjena je krvniku dok tri točke na člancima znače "smrt murjacima" i obraćaju se policiji. Ispod košulja muškarci su uglavnom pokriveni tetovažama. njemački velepo­ slanik Otto Abetz. mudrim ili pro­ vokativnim izrekama. zatim puste­ nim šeširima široka oboda koji pod­ sjećaju na one čikaških gangstera i nose se okrenuti odostrag. Muškarci i papci Priznati članovi francuskog podzemlja nazivaju se "muškarci". svi ostali su "papci". Biti "muškarac". kačkete. Bilo da je rođen na pločnici­ ma Pariza ili na Korzici. Pučki izgled "dečki iz Mouffa" (ulica u Latinskoj četvrti Pari­ za) s kraja 19. Ta praksa pomalo iščezava uoči Drugoga svjet­ skog rata: pripadnost bandi postala je veoma čitka za policiju jer se oglašavala javno. brojevi­ ma koje donose sreću.. Hulja ima dovoljno. ali rijetki su oni koji se primaju u bandu. Tino Rossi. Kodeks časti temelji se ponaj­ prije na snazi i diskreciji. Dvadesetih godina elegan­ tna su trodijelna odijela i ogrtači u skla­ du s dvobojnim cipelama i neizbježnim šeširima polucilindrima. Zakoni podzemlja Odjeća nije dovoljna da bi činila taj milje koji je ponajprije silovit i dijelom ilegalan svijet u koji ne može ući svatko. ponašanja i pri­ kazivanja. Uostalom 1943.. Ovdje iskustvo i izgled čine muškarca.

svaki član kriminalnog miljea ima nadimak koji je više-manje znakovit: to su Jo Ožiljak.. Ako jedan ma­ kro otme djevojku drugomu. dovoljno je da počne obračun noževima ili revolve­ rima. Kao sljedbenici najkićenijega šatrovačkog govora oni prakticiraju promjenjiv jezik razumljiv samo njima. Žene rijetko ima­ ju pravo govora u tom muškom svijetu. kodeks časti nije više isti. Arletty. Lijepi Fraisette. Nakon Drugoga svjetskog rata šansone Fran­ cisa Lemarquea s prizvukom nostalgije podsjećaju na plesove uz diple iz "Ulice Lappe". To je razdoblje Francuske veze. Albert Préjean i mnogi dru­ gi doživjeli su uspjeh s pjesmama s tekstovima poput "Jedan žestok. a da bi vodila računa o stvarnosti. Mistinguett.. ako i postoji podzemlje. "Ovo je moj žigolo" ili "U rupama mrak". Veliki Cari.. Louis Jouvet. S nemalim financijskim sredstvima braća Guérini. Même i Antoine zauzimaju visoko prvo mjesto sve do 60-ih godina. često prema pro­ fitima koji se mogu ostvariti. kako ih još zovu. o njemu se ne govori. 222 . duh rođen s apašima u pariškim ili marseillskim predgrađima je prošlost: "Sramim se"." PODZEMLJE IMA SVOJU KINEMATOGRAFIJU Francuska veza Za vrijeme okupacije bande su odmah izabrale svoju stranu. nedvojbeno prelijepa. F RANCUSKO PODZEMLJE SA SVOJIM Simone Signoret u "Zlatnoj kacigi" 1952) Jacquesa Beckera. gomilaju luksuzne auto­ mobile. Francuski šefovi bandi koji se odaju tomu (neki poput braće Zemmo- slikovitim običajima fasciniralo je autore i kompozitore od Pariza Victora Hugoa ili Eugènea Suea sve do Simenonovih štrebera preko realistične šansone i. Damia. dok Jean Gabin. Andrex. Pravila se više ne poštuju. Hôtel du Nord Marcela Carnéa ili Zlatna ka­ ciga Jacquesa Beckera posvećeni su kriminalnom miljeu. Bernard Blier ili Lino Ventura na filmu pružaju komičnu i zabavnu sliku francuskog pod­ zemlja gdje pučki govor ima glavnu ulogu. Zbog brige o anonimnosti ili jednostav­ no zato što je jezik ulice šatrovački i sli­ kovit. Taj život u zatvorenom krugu je konstanta miljea. reći će stari gangster René la Canne in­ spektoru Le Taillantieru na ispitivanju. niti u napadima policije. posebno preko Latinske Amerike. Trgovina "bijelim prahom" krenula je i stvorila neslućene profite potičući internacio­ nalizaciju rada. Fernandel.. Serge Reggiani ili Simone Signoret (lijepa Amélie Hélie u Zlatnoj kacigi) glume zločince toga vremena.U Panami ljudi iz kriminalnog miljea muškarcima. Dorville. Ali poslije rata Amerikanci bdiju nad tim da francusko podzemlje zapriječi put ko­ munistima.. odijevaju se u istim trgovinama. Dédé Razbijeni Nos. posebno u marseillskoj lu­ ci. Jean-Paul Belmondo. dakako. Ali kinematografija je veličala apaše. kinematografije. široke i složene mreže ilegalne trgovine drogom koja vodi u SAD. Međutim Francuska veza ne opstaje dugo niti u bratoubilačkim ratovima među Hanovi­ ma. Tek nakon Drugoga svjetskog rata makroi češće prakticiraju otkup ili kazne za onoga tko pogriješi.. ura odbijaju). Paralelno Fréhel. Olakotne okolnosti }eana Boyera. Bibi Slav­ ni. Mreže su raskrinkane početkom 70-ih godina i otada. jedan prav. "podzemlje više nema morala. za­ laze u iste kafiće. Ti "dlakavi momci". jahte i vile na obali. Ako neki papak uđe u neku od četvrti rezer­ viranih za njih. jedan tetoviran". znakovita tišina ih od­ mah otjera van. daleko od papaka i "murjaka" i uglavnom nasiljem. odlaze na iste plesove. Maurce Chevalier. Ge­ orges Artiljerac ili Emile iz Grenellea.

Afganistan. Ta zadaća im je omogućavala da se lagodno bave kri­ jumčarenjem. Ali nakon Drugoga svjet­ skog rata ti ljudi su stvorili pravu maffiju čiji šefovi. STUDENOME 1996. do 1995. vrata između zapada i istoka. Treća žrtva je njegova ljubavnica. no može se prevesti i kao "kum" . Mjesni kumovi. tur­ ske premijerke od 1993. kabada­ hija. Od po­ četka 20. posebno opijumom koji dolazi iz Zlatnoga trokuta (Iran.već ima u sebi uzbudljiv predznak.. prethodnik današnje Turske.to je turska riječ koja znači "otac" ili "djed".koji je zapljusnuo turski politički život i cijelo stanovništvo. Armenci ili Turci. Bio je u društvu s Abdullahom Catlijem koji je sudjelovao u ubojstvima 70-ih i 80-ih godina i bio poznati narkodiler kojeg su tražile sve policije u Turskoj. oni gomilaju zarade od porasta ilegalne trgovine drogom. IZBIO IE SKAN- dal u anatolskom gradiću Susurluku .. U cijeloj zemlji izbijaju demonstracije koje traže istragu. Pakistan). distribuira se na cijelom teritoriju preko mreže pizzerija. Među njima se nalazio Hüseyin Kocadag. babe. Od kabadahija do baba Te su veze zapravo dosta stare. nalaze se ljudi koje veže prisega i kult tajne i koji katkad imaju iste etničke korijene: Kurdi. To su središnje osobe mafijaških društava. Toga dana blindirani au­ tomobil nad kojim je vozač izgubio kontrolu udario je svom snagom u ka­ mion. bivša miss. Inci­ dent u Susurluku otkriva ono što je cijeli narod predosjećao: prešutni dogo­ vor na najvišoj razini između svijeta zločina i svijeta politike. On je jedan od onih koji 223 Tajna zločinačka društva . Kad su objavljena njihova imena. Kad jednom roba dođe u ruke italoameričke mafije. Naći šefa policije u dru­ štvu poznatoga babe . Gonca Us.Babe turske mafije Turska. organizacije ekstremne desnice bliske mafiji kojom je upravljao Abdullah Catli. služilo se uslugama počasnih zločinaca. sudjeluju u toj trgovini povezani s vlastima. PRIMJER USKIH Srednjeg istoka. U Palermu se droga ra­ finira i zatim odlazi u SAD. Moćan brodovlasnik koristi se pomorskom kom­ panijom za opskrbu sicilijanske Cose Nostre opojnim drogama koje dolaze sa P IZZA CONNECTION. postala je danas "lijevak" koji hrani Europu drogama. Vezana je uz ličnost Yasara Avnija Musullulua koji se od 70-ih godina smatra jed­ nim od najvećih turskih baba. Agca je bio član Sivih vukova. Među babama posebno se ističe Bekir Celenk. Po njihovim zapovijedima Ivan Pavao II. Ali još je gore nešto drugo: policija otkriva kod Catlija putovnicu i dozvolu za nošenje oružja potpisane rukom bivšeg ministra unu­ tarnjih poslova vlade Tansu Ciller. započela je afera. Troje od četvero putnika pogi­ nulo je na mjestu. stoljeća Otomansko Carstvo. Pranje novca je kratkotrajno. babe preuzimaju vod­ stvo. No ta trgovina je nakon višegodišnjeg na­ pora raskrinkana potkraj 80-ih godina prošlog stoljeća. kako bi osigurali nadzor poštan­ skih i telegrafskih veza. i Ali Agca koji ga je poku­ šao ubiti 1981. PIZZA CONNECTION veza uspostavljenih između tur­ ske mafije i njezinih partnera u svijetu je krijumčarska organizacija velikih raz­ mjera koju su vlasti identificirale 1983. ali uzaludno. koji je bio drugi čovjek istanbulske policije. Tako je lako u potpunoj diskreciji proknjižiti novac dobiven od ilegalne prodaje kroz računovodstva re­ storana.

zahvaljujući njemu. kum turske mafije. u dijelovima sa zapada u smjeru Tajvana ili Iraka koji se priprema na rat protiv . 1981. gradskih dužnosnika ili policajaca umaklo financijskim preduj­ movima mafije. Početkom sljedećeg desetljeća spo­ minju ga čak kao jednog od naručitelja atentata na papu Ivana Pavla II.Babe turske mafije Irana. Babe su danas usko povezane sa sicili­ janskom Cosom Nostrom u trgovini opojnim drogama. No utjecaj baba ide još i dalje. Na lokalnoj razini bande vladaju cijelim četvrtima. su turskoj mafiji dali međunarodnu di­ menziju. postao je zapravo posrednik između proizvođača opijuma na istoku i proizvođača oružja na zapadu. Na višoj razini čini se da je malo poli­ tičkih stranaka. Bekir Celenk. Ta simbioza s vlastima takva je da je navodno bilo zaustavljeno sastavljanje izvješće UN-a o toj temi. Jedna od njihovih specijalnosti je reket vlasnika automobi­ la: oni koji im odbiju platiti danak izlažu se opasnosti da više ne nađu svoje vozi­ lo. Postavši poznat potkraj 70-ih godina u trgovini oružjem. čiji dobar dio članova navodno radi za policiju i turske tajne službe. Najmanje desetak oklopnih vozila prešlo je. Isto su tako u vezi s kurdskim separatistima Radničke partije Kurdistana čijim po­ sredstvom nadziru prijevoz opijuma koji dolazi s Istoka. Oni su bliski određenim grupama ekstrem­ ne desnice kao što su Sivi vukovi. Tema je ocijenjena kao previše osjetlji­ va. Koncentracija te ilegalne trgovine je fenomenalna: četiri ili pet turskih klanova sami nadziru tri četvrtine britanskoga tržišta heroinom. Diskretna i moćna Moć baba temelji se na širini njihovih mreža. Usko povezan s obavještajnim službama istočnih zemalja osumnjičen je da je organizirao atentat na Ivana Pavla II.

Kamatarenje. yakuze su tijekom tih godina stekle službeno priznanje o svojem po­ stojanju u obliku udruga. amfetaminom čija potrošnja ne prestaje rasti u Japanu koji je izložen krizi bez presedana. Valja istaknuti kako su te mafijaške skupine koje zovu boryokudan prisutne u svim sektorima neslužbeno­ ga gospodarstva. I napokon u zemlji koja zabranjuje upotrebu oružja oni nadziru trgovinu oružjem. kao članovi brojnih upravnih vijeća prestižnih po­ duzeća ucjenjuju svoje članove ili napla­ ćuju svoju potporu tijekom osjetljivih glasovanja o financiranju. REGLEDAJTE RAČUNOVODSTVO bilo kojeg velikog japanskog poduzeća ili banke i nepogre­ šivo ćete se spotaknuti (. bakuta koje su od 18. stoljeća ima japanska mafija čiji bi prihodi mo­ gli doseći blizu 20 milijarda dolara go­ dišnje za organizaciju od samo 80 000 članova. Osim toga razvili su originalan oblik reketa. stoljeća poslodavci angažirali kako bi zaposlenici potrošili dio plaće na kocku. Yakuze potječu izravno od profesionalnih kockara.. posebno Liberalno-demokratskoj stranci na vlasti gotovo nepre­ kidno od kraja Drugoga svjetskog rata. Čuvajući tajnu o svojim aktivnostima i identitet svojih članova.) na yakuze. yakuze opasni su ljudi koji su ovladali cijelim dijelovima japanskoga gospodarstva i utječu na politički život u zemlji. Ali njihova dominacija u ilegalnom go­ spodarstvu potječe iz razdoblja nepo­ sredno nakon Drugoga svjetskog rata. bakuti su isko­ ristili japanski gospodarski uzlet kako bi zagospodarili ilegalnom trgovinom. To što je utjecaj japanske mafije dose­ gnuo takvo značenje.U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Članovi japanskih dvjestogodišnjih mafijaških društava. kao ono u kojem je vladalo pod­ zemlje. Ona je odraz neizmjer­ nog značenja koje početkom 21." Ova tvrdnja potječe od jednog od najboljih stručnjaka za ja­ pansku mafiju. iznude i pro­ stitucija jednako su tako njihova zna­ čajka: yakuze opskrbljuju javne kuće na otočju mladim ženama iz veoma siro­ mašnih obitelji. toliko su šefovi tih mreža bili povezani s vlastima. Riječ yakuza potječe uostalom od gubitne kombinacije u jednoj kartaškoj igri. Ameri­ kanci se služe mafijaškim mrežama kako bi oživjeli gospodarstvo.. boryokudana. Veoma vješti u svakojakim prijevarama. Ali prava moć toga sindikata japanskoga zločina ostaje velikim dijelom okultna. Dok je Japan bio uništen i stavljen pod tutorstvo generala MacArthura. počevši od igara na sreću i trgovine "bijelim dijamantom". Yakuze imaju svoju kuću u Osaki i pokazuju se u javnosti u uniformi. objašnjava se njezi­ nom složenom poviješću. . i 1947. Zna se spominjati razdoblje između 1945. Teret povijesti Yakuze su jednako tako bliski centrima odlučivanja. To strateško pozicioniranje omogućuje im isto tako da lako peru prljav novac.

Za­ uzvrat učitelj ga hrani. Međutim onaj tko želi postati članom pomno se promatra prije nego što se primi u organizaciju. proglasila njihovo raspuštanje. sveča­ no se inicira na ceremoniji tijekom koje razmjenjuje čašu sakea sa svojim oyabunom. oni su još pri­ sutni. Tajna zločinačka društva 226 . ako je potrebno i po cijenu života. smjesta bi izgubio ne samo posao. Najvažniji među njima je Yamaguchi-gumi. Često inici­ rani nose tetovažu koja označava njihovu pripadnost klanu. Ako se čini da se pristupnik. Podrijetlom iz Kobea okup­ lja gotovo polovicu yakuza iz zemlje. dokazao. Obrana klana je također temeljna: mladi yaku­ za se obvezuje da će čuvati najapsolutniju tajnu o svojim aktivnostima i identitetu svojih drugova. vjernost i pokornost. Tako svaki novi član mora obećati da će poštovati svojega šefa kojem će se slijepo pokoravati. Njegovu zastavu u obliku pozlaćenog romba poznaju svi. Odnos koji ga povezuje sa šefom svojega klana ili svoje bande teme­ lji se na japanskom modelu oyabun-kobuna. tajniji nego ikad. stoljeća. svake godine moraju uplatiti svojem sjedištu određenu svotu svojih primanja. Klanovi su veoma decentralizirani. U ČINKOVITOST BORYOKUDANA TE- Snaga veza od čovjeka čovjeku U tom razdoblju učvršćuju se prvi boryokudani koji još tvore sliku japanske mafije. No kao što su dokazali brojni financijski skandali uoči 21. Trebao bi dakle priznati svoju pogrešku na cere­ moniji yubitsumea tijekom koje krivac mora svojem nadređenom predati prvi zglob na svojem malom prstu. štiti i eventualno dolazi u pomoć njegovoj obitelji u sluča­ ju smrti ili odlaska u zatvor. što je odnos dijete-otac. mu poštovanje. Yakuza mora poštovati veoma strog ko­ deks časti. kobun. Ako bi propustio izvršavati svo­ je obveze. imati ljubavnu vezu sa ženom nekoga člana klana.KODEKS ČASTI KOD YAKUZA melji se na poštovanju određe­ nih pravila. Odsad je on njegov čovjek. Osim toga novak mora slijediti određen broj moralnih preporuka: izbjegavati kon­ zumiranje droge ili alkohola. Iako sami upravljaju svojim poslovima. duguje Znak sramote za toga Yakuzu koji nije izvršio svoje obveze. Svaki spor mora se rješavati interno: nikada ne smije pozivati policiju. nego i svaku priliku da prona­ đe novi na području Japana. U skladu s kodeksom časti njegova je pogreška kažnjena amputiranjem više zglobova na prstima. Njihov je utjecaj poli­ tička moć ocijenila nepodnošljivim i 1992.

pokriva točno označen teritorij. Za primanje u mafiju nema inicijacije: traže se energičan tem­ perament i potpuna odsutnost skrupula. Svaka banda može imati do više tisuća ljudi. izjavio je da na žalost "ne može reći ništa utješno" bojeći se da će delin­ kvencija ostati na godišnjoj stopi od "oko 2. prozvanog "Japončik". To je slučaj grupe Japončik. GRUPA JAPONČIK ra sa svojega teritorija. bratva (bratstva) koje zovu i "brigade". Od ostalih mafija na svijetu razlikuje ih jedna druga karakteristika: njihov stu­ panj obrazovanja koji im je omogućio da brzo ovladaju ilegalnom trgovinom ili složenim financijskim operacijama. Zvali su ih vory-v-zakone ("kradljivci po zakonu"). Služili su se šatrovačkim govorom. Kao simbol sve veće inter­ nacionalizacije ruskih brigada ono 90-ih godina prošloga stoljeća ulaže milijarde dolara u trgovinu heroinom i kokainom ili naftom iz bivšega sovjetskog imperija. To je bivši boksač koji je upoznao strahote gulaga. banaka i gotovo polovica privatnih poduzeća pod kontrolom mafije i orga­ niziranoga kriminala. Ondje stupa u vezu s Organi­ zacijom. Međutim neke su postale prava transnacionalna društva čiji se zločinački ogranci šire po cijelome svijetu. Ona više sliči nizu bandi. Bivši klan lopova Iako ruska mafija skreće pozornost na sebe unatrag nekoliko godina. Njome vlada jedan avtoritet ("šef") kojem po­ mažu brigadiri. opasnost ti ljudi. nedvojbeno najvažnije od svih ruskih zločinačkih društava kojom up­ ravlja Vjačeslav Kirilovič Ivankov. Njihovim su se talentima služili boljševici u borbi za osvajanje vlasti. Za nekoliko godina postao je jak čovjek toga društva. Ondje su se vory domogli neslužbene trgovine koja je vladala medu zatvore­ nicima. žaleći što raspolaže slabim proraču­ nom. po­ štovali strogi kodeks ponašanja. Tako se u kon­ taktu sa staljinizmom njihov tradicio- 227 Tajna zločinačka društva . doživjele su zamah s padom SSSR-a 1991. U carskoj Rusiji postojalo je tajno društvo profesionalnih lopova. No svaka od njih ima strogu hijerarhiju. Sam ministar. suzdržane u sovjet­ skom razdoblju. Ilegalno je emi­ grirao u SAD 70-ih godina prošloga sto­ V ELIKA VEĆINA RUSKIH BRIGADA OPERI- ljeća. ali shvativši naknadno kakva su Svakodnevan prizor u novoj Rusiji: pad sovjetskog imperija pridonio je stvaranju skorojevića čije iznenadno bogatstvo ne ostavlja iluzije.6 milijuna zločina i prijestupa". Mafijaške mreže. Staljin i njegovi na­ sljednici često su ih deportirali u gulage. ona ima i tradiciju. Iskustvo deportacije je osim to­ ga stvorilo čvrste veze medu određenim budućim vođama bandi. Za razliku od svoie sicilijanske ili latinoameričke rođakinje ruska mafija nije ni jedinstvena ni centralizirana.Mreže ruske mafije Na ruševinama sovjetskog imperija ruska mafija prosperira u obliku mnogobrojnih i aktivnih bandi ne samo u Rusiji nego i na sve četiri strane svijeta. nazvan "mali Japanac". nadzire određen broj tržišta itd. REDINOM 90-IH GODINA PRO- šloga stoljeća ruski ministar unutarnjih poslova je izjavio da je 60% državnih poduze­ ća. tvorili su svojevrsnu aristokraciju pljačkaša. ruskom mafijaškom mrežom smještenom u četvrti Little Odessa u Brooklynu. Tako danas u Rusi­ ji ima oko 6000 brigada sa 100 000 nao­ ružanih ljudi.

.. I doista reforme predsjednika Jeljcina provede­ ne poslije 1991. povezane s velikim narkokartelima Latinske Amerike pletu sve gušću mrežu... plinom. Tako te skupine nadziru trgo­ vinu oružjem koja se razvila u vrijeme hladnoga rata. Ruske mafijaške skupine imaju sjedišta u većini bogatih zemalja. toliko su dezorganizira­ le mladu Rusiju da su se mafijaške sku­ pine . . hrana. U istom kontekstu šuška se da su odgovorne za trgovinu nukle­ arnim oružjem ili raketama. Aktivnosti u Rusiji i u svijetu Danas se ruske brigade još razlikuju po svojim aktivnostima. prostitucija.jedini vlasnici sredstava nasilja prema državi koja se umorila od toga da prisiljava na poštovanje zakona mogle domoći čitavih dijelova gospo­ darstva. Osim klasičnih područja za takve organizacije reket. Čečena ili Gruzijaca.. Drugi jedan mo­ ment učinit će neobičnom rusku mafi­ ju 90-ih godina: udružuju se etnički klanovi poput Uzbeka. osumnjičenog za suradnju s mafijom. ilagalna tr­ govina drogom.. industrijskim ribolovom. U stalnom kontaktu sa sovjetskom nomenklatu­ rom koja je tradicionalno korumpira­ na. šefovi bandi počinju organizirati trgovinu legalnom robom. drvom.. ali deficitar­ nom u vrijeme opće oskudice: cigarete. Napokon one pljačkaju prirodni potencijal Rusije: prisutne su u trgovini naftom.. ostacima bivše komunističke vlasti. Vladaju na tržnicama velikih gradova to lakše što se sovjetska policija da lako kupiti.. žitarice. Azerbejdžanaca.. u karipskoi zoni. Bivše bande kradljivaca postale su obrazac zloči­ načke mafije koja izbija na svjetlo dana nakon 1991. Vladimir Putin postavlja Simona Kukesa (slijeva) na čelo glavne ruske naftne kompanije nakon ostavke Mihaila Hodorovskoga. one se ističu u pljački sovjet­ ske baštine i prirodnih rus­ kih bogatstava.Mreže ruske mafije nalni kodeks vrijednosti polako brisao i ustupao mjesto političkim strategija­ ma i mamcu za dobitak.

Osim naoružanim vojni­ cima raspolažu različitim sekcijama logističkom. pravnom koje su neovisne jedne o drugima. šef bande skromnoga podrijetla Pablo Escobar dolazi na čelo te unosne trgovine nasi­ ljem i zaplašivanjem. carinu i pravosuđe ili ih kupuju. što jača njihovu diskreciju. siromašne adolescente prepuštene same sebi koji ubijaju za komad kruha. oni se pokazuju u javnos­ ti u velikim automobilima s tjelesnim čuvarima koji se mogu lako primijetiti u zemljama u kojima vlada siromaštvo. Računa se da tre­ nutačno u svijetu ima najmanje 250 milijuna redovitih potrošača. No već desetak godina prim­ jećuje se tendencija koja zabrinjava stručnjake za trgovinu drogama: ve­ liki karteli koji su suviše vidljivi us­ tupaju mjesto cartelitosima. Ta sjajna trgo­ vina brzo se organizirala. Magnati droge čak zaključuju saveze s lokalnim geriljerosima kako bi im oni osigurali zaštitu proizvodnih pogona. Europi i uskoro Aziji. Iz tih utvrda skrivenih u džungli droga se šalje prema velikim svjetskim tržištima: SAD-u. Unatoč tim uspjesima čini se da je borba protiv ilegalnih organi­ zacija danas zastala. Tijuanin i Matamorosov te napokon onaj iz pokrajine Sonora. nego i raskrižje trgovine koja dolazi iz Južne Amerike. U Medellinu. njihove šefove stanovništvo često poznaje. Iako su organizacije ilegalne. Za njih je Escobar primjer koji valja slijediti. To se dogodilo 1999. One isto tako potiču atmosferu terora u regijama po kojima pustoše primjenjujući mjere zaplašivanja. Pridružiti se naoružanim bandama u službi kartela često je jedini mogući izlaz iz bijede u kojoj žive mladi u sirotinjskim četvrtima kolumbijskih gradova. jednoj od velikih kolumbijskih aglome­ racija proizvođača droge. Meksiko koji se nalazi na granici SAD-a postao je ne samo važan proizvođač. Veliki karteli zapravo kon­ troliraju sve faze ilegalne trgovine dro­ gom: proizvodnju. diskretnijim koji su prava srednja po­ duzeća za droge. 229 Tajna zločinačka društva .. uzimanje talaca i korupcije. koji raspolaže mogućnošću prihvata više od sto osoba i energetski je potpuno neovisan. većinom u bogatim zemljama. vojsku. kad su kolumbijske policijske snage usred džungle otkrile podzemni labora­ torij izgrađen na tri razine. Karteli i karteliti Najvažniji karteli nalaze se u Kolumbi­ ji i Meksiku. Zapravo se sustavno infiltriraju u poli­ ciju. Potječe iz Kolum­ bije odakle se izvozi tajnim kanalima. financijskim. Okupljeni u bande ili pandillase one vladaju cijelim četvrtima. danas se misli kako je meksički pred­ sjednik Carlos Salinas razvio uske veze s kartelima kako bi njegova zemlja ima­ la koristi od njihova gospodarskoga dinamizma. Kad ga je policija likvidirala 1992.Gospodari trgovinom drogom. INDUSTRIJA ZAKLONJENA OD POGLEDA nju droge prave su alkemičarske radionice zaštićene od indiskretnih po­ gleda. Ondje M ODERNE TVORNICE ZA PROIZVOD- kemičari proizvode svake godine više tona kokaina. Neki od tih laboratorija čak su opremljeni poletno-sletnim staza­ ma. Njihovo se carstvo danas prostire preko cijeloga planeta. Te organizacije oslanjaju se i na sicariose. glavni šef kartela u Caliju nazvan "šahist" zbog svojih organizacijskih sposobnosti. Njegovi su učinci jači nego konoplje. posebno prema Floridi. Ukorijenjenost u latinoamerička društva Tradicionalni karteli poput onih u Medellinu i Caliju stvoreni su s jedinom namjerom da preprodaju drogu. a i opasniji. Sama trgovina drogom navodno iznosi 8% međuna­ rodne razmjene. R E D I N O M 70-IH G O D I N A PROŠ- loga stoljeća nova se droga pojavila na američkom tržiš­ tu: kokain. Međutim događa se da se neke medu njima otkriju. Ovdje je vlast podijeljena između četiriju velikih kartela: Juarezov. Čak su i politički vođe sumnji­ vi. manjim. Te zločinačke bande ponajprije su zadužene da šalju robu i štite njezinu proizvodnju. Escobar je uspio kontrolirati pola kolumbijske trgovine koja je izno­ sila milijarde dolara. Unatoč kon­ kurenciji drugih kartela poput onoga u Caliju. Tri godine poslije uhićenje Gilberto Rodriguez Orejuetla. prodaju i pranje novca. upravljao je najvećim svjetskim narkokartelom. karteli Karteli u koje je jednako teško prodrijeti kao u južnoameričku džunglu gdje kriju svoje tajne laboratorije vladaju bezrezervno narkotržištem. transport. u žargonu zvan "bijelo". Njiho­ vi članovi slični su vojnicima koji nisu ni inicirani niti su obvezni poštovati bi­ lo koji kodeks časti.

Džungla u koju se teško može prodrijeti iz Južne Amerike. cartelitosi manje pribjegavaju zločinima. borba protiv te ilegalne trgovine jedna je od velikih uloga novoga stoljeća. Tajna zločinačka društva 230 _~OO~ =THE END= . "Majka svih borbi" (Vicente Fox . Osim toga globalizaciia je dopustila kartelima da prošire svo­ ja tržišta. Njihovi su šefovi često školovani. čak i biznismeni koji ponajprije traže za­ radu. idealno je mjesto za tajne laboratorije koje specijalne snage pokušavaju razotkriti. One se specijaliziraju u jednoj od njih te uspo­ stavljaju pojedinačne veze s drugima. ali i da olakšaju mogućnosti pranja nov­ ca što zadaću vlasti čini još lakšom. a više korupciji. Ove nove strukture su fleksibilnije i ne vladaju svim etapama trgovine. posebno prema Europi. Budući da im je stalo do dobrih poslovnih rezultata i diskrecije.