TAJNA DRUŠTVA

PRIPREMIO

Jean-François Signier
U SURADNJI S

Renaud Thomazo
Naslov izvornika :

Les sociétatés secrètes

Copyright © 2005. LAROUSSE

* KOJU SU VJERU IMALI GALSKI DRUIDI? * ZAŠTO SE KABALA VRAĆA U MODU? * KAKVO JE PRAVO LICE TEMPLARA? * ODAKLE DOLAZI MAFIJA? * KAKO JE ORGANIZIRANA ZLOGLASNA AL-QAIDA? -o- -o- -o- -o- -oSVA TA PITANJA I JOŠ MNOGO DRUGIH - UKUPNO 70 - OBRAĐENA SU U OVOJ KNJIZI KOJA PRUŽA ISTODOBNO NAJNOVIJE SPOZNAJE O TIM TEMAMA I UŽITAK ČITANJA ŽIVE I ZANIMLJIVE PRIČE. -o- -o- -oKNJIGA OTKRIVA ČITATELJU SVIJET TAJANSTVENIH INICIJACIJA, OBREDA, POTRAGA I UROTA.

©

EQ°2007

Predgovor
ko želi podići veo s tajnih društava, brzo će shvatiti da su ona pratila povijest čovječanstva od samih početaka. U neolitskim skupinama čarobnjaci i šamani prenosili su malom broju odabranih povlasticu komuniciranja s duhovima. U antičkim gradovima živjeli su jedni uz druge službeni i javni kultovi s tajnama koje su bile nedostupne svjetovnjacima, a na rubu velikih religija uvijek su nastajale sekte u kojima je otkrivenje na para­ doksalan način trebalo ostati skriveno. Tajna koja ostaje skrivena često je duhov­ na, katkad ezoterična, ali politička sfera ne bježi od želje da se u sklopu društva koje sve više želi ovladavati svim aspektima postojanja izgradi druga organizaci­ ja, koja će zbog toga što se ne može staviti na mjesto države ili neke druge crkve, koje su sveprisutne, djelovati u ilegali.

T

U prirodi je tajnih društava i nedvojbeno u njihovoj funkciji da izbjegavaju povijest ili da se u njoj javljaju tek privremeno. S obzirom na tišinu koja je ukot­ vljena u praksi njihovih kultova i tajnost potrebnu za čuvanje znanja za koje tvrde da ga posjeduju, njih nema u povijesti ljudi, koja je ipak povijest društava. I sama ta činjenica čini ih tako fascinantnima. Fascinacija je to veća što svatko primjećuje da je određen broj njih imao važnu ulogu i da će za neke i dalje biti nejasni, ali utjecajni akteri u političkom, društvenom i duhovnom životu naših društava. Tu je dobro usidreno uvjerenje, mjesto svih maštanja i najluđih glasina, od "masonske urote" do pretpostavljenog utjecaja Opus Dei, od "velikoga djela" alkemije do sve­ moćne mafije. Činjenica što su tajna upućuje na zle namjere i potkrepljuje sum­ nju. I napokon, kako danas zanemariti presudnu ulogu carbonara u Europi 19. stoljeća ili moć američkoga Ku Klux Klana? U očima svjetovnoga čovjeka sve se to lagano miješa, dajući prednost najuzbud­ ljivijim ili najčudnijim tumačenjima. Templarski red koji je nestao u 14. stoljeću navodno je još među nama kao čuvar neizrecive tajne koju nedvojbeno dijele rosenkreuzeri ili članovi nekog ceha ili pak slobodni zidari, ako svi i ne sudjeluju u istoj i velikoj zavjeri... Zna se kako su još nedavno bile popularne te teze! Otkriti dio onoga što su bila i što još jesu određena tajna društva među onima najpoz­ natijima - što nije najmanji paradoks - znači osvijetliti mračnu stranu povijesti, ali i obnoviti neke potrebne istine.

>>>Tajna vjerska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 >>>Tajna inicijacijska društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . .76 >>>Tajna politička društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . . .130 >>>Tajna zločinačka društva (sadržaj) . . . . . . . . . . . . . 196
Tajna Društva

2

Tajna vjerska društva
Ljudska društva, čak i ona najprimitivnija, uvijek su se ustrojavala zbog vjerovanja, dogmi, postupaka koji povezuju ljude s nekom transcendentnom vjerom. Postoji nešto ili netko tko izlazi iz uskog okvira čovječanstva i s njim je moguće stupiti u kontakt - poruka je koju daju vjere koje su preuzele i kodificirale dogme.

Tajna vjerska društva

N

A PUTU BOGA ILI BOGOVA UVIJEK SU

nice smrtnika. Tajna se očituje na različite na­ čine. Najočitija je tajna pripadnosti. To je pri­ mjerice slučaj kod druza ili alavita koji su stoljećima prakticirali taqiyu ili "dvoličnost" kako bi izbjegli progone, ali i da bi bolje očuvali svoj kult. Identitet članova Braće či­ stoće, izraelske sljedbe iz 10. stoljeća, koji su u međuvremenu stvorili važno književno djelo, još se danas ne zna. Ovdje nalazimo dvostru­ ku značajku koja je svojstvena tim skupinama. Zatvorena društva su često progonile službene religije iz kojih su ona više-manje proistekla i kojima su katkad mogla ugroziti autoritet i dominaciju. To je npr. slučaj s gnosticima koie su kršćanski autori snažno optuživali ili manihejcima koji su udaljili od sebe zoroastersko svećenstvo. S druge strane većina tih skupina iskazivala je veliki prezir prema drugim obre­ dima, pa otuda njihova želja da se u to ne mi­ ješaju. Zato su privrženici antičkoga orfizma redovito odbijali prisustvovati svetkovinama u grčkim gradovima. Prakticiranje tajne ne odnosi se samo na identitet članova nekoga vjerskog društva, nego se odnosi ponajprije možda na poruku kojoj su oni privrženi i čiji su isključivi korisnici. Ta poruka općenito proizlazi iz otkrivenja upu­ ćenog veoma malenom broju osoba. To je bio slučaj s gnostičkim sektama čiji su članovi tvr­ dili da su im povjerene skrivene tajne što ih je

postojale dvije staze. Prva, najraši­ renija, je egzoterična. Ona se sastoji od poruke namijenjene većem bro­

ju ljudi. Tri religije Knjige, judaizam, kršćan­ stvo i islam po prirodi su egzoterične religije; biblijski proroci Isus ili Muhamed bili su nosi­ telji božanske riječi svima pristupačne. Ali na rubu tih velikih kultova postoji druga staza pristupa božanskome, koju karakterizira nje­ zin ezoteričan i elitistički aspekt. Ezoteričan zasigurno, jer utrti put ima za cilj preobliko­ vati bića "iznutra", pretvarajući ih u posve­ ćene. Elitistički zato što su ti privrženici malobrojni i smatraju se šakom izabranih ko­ jima je namijenjen pravi spas. Pristaše ezote­ ričnoga puta svijet, uostalom, dijele na dvije kategorije osoba: posvećene, koji jedini mogu težiti pravoj istini, i ostatak ljudi koji se kva­ lificiraju kao "neznalice", "bezbožnici" ili jed­ nostavno "svjetovnjaci" koji nisu sposobni primiti božansko otkrivenje. Ta koncepcija navodi posvećene muškarce ili žene da se na­ laze u ezoteričnim i zatvorenim bratstvima koja čuvaju nauk i posebne obrede što je jam­ stvo najviše duhovne nagrade. Tako se tajna nalazi u središtu tih vjerskih društava. Ona je njihovo vezivno tkivo, temelj; bez nje nestaje dar povlaštene veze s božan­ stvom, a sljedbenici su izloženi sudbini zajed­
F T G A I A NA P E H D O STRANICI: Ovaj jedini preživjeli u O O R FJ RT O N J željezničkoj nesreći u Beninu je u punom transu kulta vudu. Obredi i moć te religije u isti mah privlače i zastrašuju.

5

Tajna vjerska društva

Sadržaj
Isus nakon uskrsnuća otkrio apostolu Ivanu. Samo se nekolicina onih koji su bili posvećeni u te tajne mogla nadati da će steći vječni ži­ vot. Ta shema vrijedi za velik dio starih tajnih društava koji su priopćavanje tajni učinili temeljem svojega nauka. I danas velik broj vjerskih sljedbi svojim članovima prikazuje u lijepom svjetlu priopćenje neizmjerne tajne, igrajući često na kartu njihove naivnosti ili očaja... Ima još jedno područje u kojem prevladava tajna: to je područje kultova. Religija obve­ zuje, slavljenje kulta je svojstvo većine tajnih vjerskih društava. Te ceremonije koje su neraz­ dvojne od poruke koja se odašilje privrženicima često su ostale neprobojne sve do naših dana. Možemo samo zamisliti prizor kojem je morao prisustvovati faraon, vrhovni svećenik upućen u arkane egipatske religije. O kultu eleuzinskih misterija, povezanih s Demetrinim ili Perzefoninim kultom, ne znamo ništa. Kao i kod velikih religija, obred osigurava ko­ heziju zajednice, a održavati ga skrivenim pred očima neposvećenih, znači dodati mu auru tajnovitosti koji napokon uvjerava sva­ kog člana da s ostalima dijeli iste kretnje, iste riječi što ih znaju samo oni, učvršćujući ga u njegovoj vjeri. U tišini egipatskih misterija Stroga duhovnost orfizma Orgijastičan Dionizov kult Eleuzinski misteriji Antički proroci i vračevi Kibela, Izida, Mitra... Tajanstveni istok u Rimu U srcu keltskoga svijeta, druidi Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? Gnostičke sekte i Kristova tajna Između sjene i svjetlosti borba manihejaca "Prava riječ" Shingonaa Duhovni grad Braće čistoće Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Već tisuću godina druzi Tarîqa, islamska tajna bratstva Kabalisti inicirani u tajne Biblije Vrteći derviši ili ples za molitvu Od hereze do legende, katari . . . Političke ambicije Bijeloga lotosa Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Utjecaj organizacije Opus Dei . . . . . U okrilju vjerskih sekti 61 65 ...... 69 59 31 33 35 37 39 43 47 51 53 57 19 23 27 29 07 11 13 15 17

U tišini egipatskih misterija
Majka svih inicijacija, stari Egipat, pruža bajoslovnu panoramu spomenika, slika i tekstova kojima odjekuju tajanstvene ceremonije vezane uz žive, ali i mrtve...
GIPĆANI P R I D O Š L I C A M A NISU po-

Ozirisovi misteriji
U svojoj priči grčki autor evocira naj­ slavnije egipatske misterije koji su se smatrali temeljnim mitom koji jamči vječni život. Legenda kaže da je Oziris bio ubijen, a zatim mu je njegov brat Set iščupao udove. Njegova sestra i žena Izida dala se u potragu za ostacima svo­ jega muža razbacanima na četiri strane svijeta. Uz strašnu borbu protiv Setovih saveznika uspjela je sastaviti Ozirisovo tijelo. Zatim je uz Tota, čuvara sveg zna­ nja o inicijaciji, otpratila ostatke svoje­ ga muža kako bi bio zakopan u Abidosu prije nego što se ponovno rodi. Smisao te priče kaže da svaki inicirani, kao što je Oziris, može nadživjeti smrt. Oziris je napokon bog života i raslinja; Egipćani su običavali zalijevati kipiće boga kako bi im ondje proklijalo žito. Najvažniji Ozirisov hram nalazio se u Abidosu gdje su se jedanput na godinu slavili veliki misteriji o kojima govori Herodot. Organizirali su ih svećenici, a sastojali su se od goleme predstave koja bi poprimila glavne elemente mita. Brod u kojem je bio sarkofag s ponovno sas­ tavljenim bogom vjernici su gurali do njegova hrama. Prateći lađu svećenici su oponašali borbu protiv Ozirisovih ne­ prijatelja koji su se protivili njegovu uskrsnuću. Ti su misteriji bili javni. Nji­ ma je prisustvovala velika gomila. No u sredini hrama tajni su misteriji okupljali samo svećenike i inicirane.

vjeravali tajne koje su posje­ dovali (...), nego su ih čuvali samo za one koji su trebali pristupiti kraljevstvu, a među sveće­ nicima za one koje su smatrali najis­ kusnijima po odgoju, obrazovanju i podrijetlu." Tim je riječima Klement Aleksandrijski u 2. stoljeću poslije Kri­ sta podsjećao na duboko inicijacijski karakter egipatske religije. Ali on je ne­ savršeno opisao svijet iniciranih. Daka­ ko da se svjetina morala zadovoljiti time da ostavlja milodare na ulazu u hram. No ipak je osim svećenika i fa­ raona i nekoliko sretnih odabranika imalo pristup u egipatske misterije. Čini se da je to bio slučaj s grčkim po­ vjesničarom Herodotom koji opisuje kako se u Ozirisovu hramu, smje­ štenom u Saisu na delti Nila, odvijala noć "prikazivanja njegove patnje ko­ ju su Egipćani nazivali misterijima. Ja znam više pojedinosti o tim predstava­ ma, ali šutimo radije o tome. Isto tako i o svečanostima inicijacije Demetre ko­ je Grci nazivaju tezmoforije." Što je, dakle, Herodot vidio u društvu drugih Egipćana, a nije želio otkriti svojim su­ vremenicima?

Oziris sa žezlom i bičem, kraljevskim znakovljem. Kao najvažnija osoba egipatskoga panteona, on je pravi bog inicijacija i predsjeda najpoznatijim misterijima antičkoga svijeta.

7

Inicirani, gospodar vječnosti
Ovi posljednji bili su jednog dana pro­ čišćeni i uvedeni u svetište kako bi on­ dje promatrali božanstvo. Taj im je kratak prolaz otvarao vrata vječnoga života. Postoji tekst koji kaže da je budući inicirani, mistagog, "ušao u Ozirisov hram (gdje je) otkrio velove onoga koji se tu nalazio", postajući tako "gospodarom vječnosti tvoreći jedno biće s Ozirisom." Takva su svjedočanst­ va na žalost rijetka jer je tajni karakter inicijacije i tih misterija bio ljubomorno čuvan. Evo zašto se egiptolozi trude pro­ drijeti u tajne iniciranih zajednica u to

KEOPSOVI IZRAČUNI
rađena u 27. stoljeću prije Krista na visoravni Gizi, od antike naj­ više zadivljuje i intrigira zbog svojih veličanstvenih dimenzija. I danas neki u tome vide više od jednostavne di­ vovske grobnice i zastupaju ideju da se radi o hermetičnom djelu. Ta je teza nastala tijekom iskapanja zdanja po­ četkom 19. stoljeća: dvojica Britanaca, nakladnik John Taylor i astronom Charles Piazzi Smith posvećuju se iz­ računima po nacrtima piramide. Pre­ ma toj dvojici proizlazi da je bila građena oko broja pi i zlatnoga broja koji je mnogo stoljeća poslije opisao Pitagora. Osim toga njezine su četiri strane savršeno orijentirane prema če­ tiri strane svijeta, a njezin glavni hod­ nik upisuje se u pravi kut koji tvori Zemlja sa zvijezdom Sjevernjačom. To je bilo dovoljno pa da sve vrste duho­ va povjeruju kako su u spomeniku otkrili ezoteričnu oporuku egipatskih astronoma i geometara. Mi danas znamo da su ovi posljednji dovoljno vladali matematičkim alatom i da konstrukcija ne duguje ništa nekoj vi­ šoj sili koja bi je nadahnula. Međutim ostaje nejasno je li to vrhunac inicijacijske arhitekture ili grob namijenjen veličanju kralja-boga. (grobnica definitivno nije)

O

D SVIH PIRAMIDA KEOPSOVA, sag-

Ozirisa je uhvatio u klopku njegov brat Set koji će ga zatvoriti u kovčeg i predati Nilu. Njegova smrt izvire iz egipatskih inicijacijskih obreda.

jevrsnoj svetinji nad svetinjama (naos). Inicirani je zatim morao poštovati određeni broj pravila: zabrana laganja, krađe ili otkrivanja sadržaja misterija... Osim toga podučili su ga nekim formu­ lama za dan kada će se suočiti sa smrću.

vrijeme. Čini se da je bio niz stupnjeva unutar njih, zna se također da su za vri­ jeme proslave misterija neki inicirani imali pravo zadržavati se u Ozirisovoj barki dok su je drugi napustili. U svakom slučaju, koliko se to danas može rekonstruirati, svi su proživjeli isti obred pranja koje čisti prije nego što su ušli u hram. Katkad tekstovi spominju posto­ janje nekoga čuvara koji ispituje uljeze o motivaciji prije nego što mogu početi promatrati kip božanstva skriven u svo­

Svećenici i faraon, veliki inicirani
Dugo su vremena inicirani vjerojatno bili svećenici i faraon i smatralo se da su samo oni sposobni da se približe božan­ stvu. Faraon, neprijeporni vladar izgle­ da kao potpuno iniciran: ratnik vješt u rukovanju oružjem i plemenitim vješti­ nama kao što su streličarstvo, lov i rat, on je također najveći egipatski svećenik.

Tajna vjerska društva

8

Svećenstvo egipatskoga hrama orga­ nizirano je po strogoj hijerarhiji: oko velikog svećenika. ima dužnost da organizira kult bogova kako bi zadržao svjetski pore­ dak. U trećem PONAŠANJE KOJE TREBA SLIJEDITI NAKON SMRTI iniciran s onu stranu smrti ulazi u vječni život zahvaljujući popudbini kao što je Sveta knjiga. rijekom. Pariz. trebalo se jedna­ ko tako pripremiti za drugi svijet s pomo­ ću svetih knjiga kojima su Egipćani pridavali najveću važnost. (. Tko nije prošao to djelo. ( i na sljedećoj strani ) kao i onima koji ih čitaju i onima koji ih promatraju na zemlji. krugu nalaze se obični svećenici. valom. svoje ruke. "čisti". svoje noge. Na njihovoj razini slave službu božju "predstojnici misterija" čija se funkcija trebala sastojati u tome da se organizi­ raju inicijacijske ceremonije.9 U tišini egipatskih misterija Njegova ceremonija ustoličenja je prili­ ka da ga se inicira u Ozirisove misteri­ je. jezik i usta su mi vješti vodiči. ona koju zovu "Knjiga dvaju pu­ tova" opisuje put koji treba slijediti. faraon u početku bio jedini koji je mo­ gao očekivati život poslije smrti. Svi su svećenici bili inicirani u mis­ terije božanstva kojem su služili..vo­ de na sveto mjesto gdje se nalaze Oziri­ sove spasilačke tekućine koje daju vječni život. ali i spasonosne formule koje treba izgovoriti pred strogim čuvarima svijeta mrtvih. Vrhovni svećenik samo je njegov zamjenik. Nakon što je pročišćen i okrunjen uvodi se u božje prebivalište u središte hrama: svećenici pred njim vjerojatno izvode glavne prizore iz mita. dižem se na svoju desnu stranu i premještam na lijevu. vodom. drugi kopneni . zamke. sjedam. Hor vodi mrtvaca prema Ozirisovu sudu.. ustajem. Na jednom pa­ pirusu piše da je "Oziris vidio spise (kra­ lja) Raa. "sluge božje" kojima su pomagali svakoga dana svećenici-uabi. bit će nesmiljeno udaljen od ove potrage. jer je on sam bio slika i prilika novog Ozirisa. svoja usta. Mogu raspolagati pogrebnim darovima. Ali inicijacija nije bila dovoljna za to. zaduženi da očiste hram paleći tamjan ili prinoseći u njemu žrtve ljevanice.) Podižem se na lijevu stranu i premještam S MATRA SE DA MUMIFICIRANI POKOJNIK na desnu. svoj srčani mišić. .jedan vodeni. Tu se nalazi i točna karto­ grafija toga svijeta prepunog zamki: dva puta . povjetarcem. a ne može nikada poginuti. (sve) svoje udove kako rade. A oni su jednako korisni Ozirisu Ovaj izvadak iz Knjige mrtvih predstavlja suđenje pokojnicima: dok Anubis važe duše. a svećenici i inicirani u boga mogli su potražiti savjet u njima kako bi se pripremili za smrt." Te svete knjige ostale su očuvane u hramu. "Nalazim ponovno svoje srce. Ona. Čini se da je čovjek-bog. otresam prašinu. Knjige mudrosti Poruka egipatske inicijacije sažimlje se u nadi u život poslije smrti. Le Cerf 1976. nalazi se mnoštvo "proroka" zaduženih za manje važne službe. tko poznaje tu knjigu može izaći usred bijela dana i šetati zemljom medu živima. Tada fa­ raon postaje vrhovni vjerski lik u car­ stvu. velike ličnosti kad se radi o Amonu u Tebi ili Ozirisu u Abidosu." Prema Knjizi mrtvih. To se pokazalo učinkovitim milijun puta. Točnije.

. Či­ njenica da su se oni održali tisućama godina očito je pridonijela tomu da su postali slavni i privlačili hodočasnike iz sredozemnoga prostora poput Herodota. Ozirisovo i Izidino posmrče pomaže majci da svlada Seta i osveti ubojicu svojega oca. koji se smatra najstarijom civilizacijom u povijesti. To je dje­ lo jedinstveno u svojem žanru jer nije bilo isključivo namijenjeno Ozirisovim posvećenicima. U rimsko doba Izidini i Ozirisovi misteriji bili su također veoma popu­ larni kod naroda koji tu nalazi utjehu poruke nade poslije smrti. Pomalo su se po ugledu na faraona najbogatiji ljudi dali balzamirati te su nosili u svoj lijes knji­ ge čiji ih sadržaj treba zaštiti od opas­ nosti drugoga svijeta. Naprotiv. Čini se na posljetku da se religija demokratizi­ rala tijekom vremena. spaja egipatskoga boga Tota i grčko­ ga Hermesa. mogla se na­ baviti uz određenu svotu novca. Hermetizam je rođen u Aleksandriji za vrijeme helenizma i trajno je obilježio zapadnu povijest. Na posljetku Europu je obuzela prava egiptomanija od 18. Oko Hora. Drugo naslijeđe koji će od Egipta učiniti domovinu ezoteri­ čnoga znanja Corpus hermeticum. ali i od Orfeja učinili posvećenike u egipatske misterije. . U 2.U tišini egipatskih misterija 10 Jedna druga knjiga doživjela je neo­ bičnu sudbinu: Knjiga mrtvih. U tom slučaju inicijacija je održana poslije smrti. stoljeća i još više u 19. stoljeću nakon ekspedicija . Slo­ bodno zidarstvo bit će odraz te mode: neki njegovi članovi rado će potvrditi kako su graditelji Salomonova hrama preuzeli dio svojega umijeća od gradi­ telja piramida. Egipat. boga s tijelom čovjeka i glavom sokola. po­ sebno kad je otkriven u renesansi. stoljeću Apulej u svojoj knjizi Zlatni magarac preko svojega junaka Lucija prikazuje uzbuđenje i zanos koji prate ini­ cijacije u Izidin kult.u zemlju piramida. oni ko­ ji su od Pitagore. među kojima je i slavna "Smarag­ dna ploča".. mogao je biti samo lonac za taljenje svih tradicionalnih znanja. majka inicijacijskih društava? Vrlo je rano primijećen duboko ezote­ ričan i inicijacijski karakter egipatske religije. Egipat. skup tekstova. Grci su tu bili osjetljivi.posebno francuskih . koji se pripisuju osobi pod imenom Hermes Trismegist.

uz izbjegavanje stalnoga ciklusa reinkarnacija. Reci im: 'Ja sam dijete zemlje i zvjezdanoga neba: vi to sami dobro znate. Shrvan od boli Orfej silazi u podzemlje gdje svo­ jim pjevanjem očara Hada i njegovu ženu Perzefonu. čuvaj se približiti se čak tom vrelu (zaborava). Lud od boli osmišljava misterije koji se temelje na njegovu is­ kustvu smrti i njegovoj preobrazbi pri­ je nego što je sam umro od ruku ljutih bakhantica zbog svoje isključive ljubavi.' I oni će ti dati piti iz božan­ skog izvora. U traženju čistoće Od 6.Stroga duhovnost orfizma Sljedbenicima orfizma obećava se život prepun sreće nakon smrti. Orfej zaboravi Perzefonin savjet i gubi Eu- ridiku zauvijek. Vraćajući se.5. 1990. Pariz. Na njih se pak sručio Zeusov bijes i iz njihova pepela rodila se ljudska vrsta. nauk koji se prip­ isuje Orfeju uvelike je rasprostranjen u Grčkoj. Riffarda. ishodivši od njih oslo­ bađanje svoje ljubljene pod uvjetom da se ne okreče prema njoj prije nego što stigne u svijet živih. A." Posvećeni uče da je zaboravljanje Perzefoninih savjeta prouzročilo gubitak Euridike. Tu ćeš naći drugo. Kr. rezervirana za manjinu prema riječima samoga pjes­ nika: "Zatvorite vrata svima koji nisu posvećeni bez razlike. Tako čovjek rođen od bogova ima dio božanske naravi. 4. Ta je priča u središtu orfičkoga nauka. "Naći ćeš u Hadovoj kući lijevo jedno vrelo. 11 . knjige Ezoterizam P. a ti ćeš zatim vladati me­ ­u junacima.. RATIVŠI SE S PUTOVANJA S ARGO- nautima Orfej. stoljeće). Taj je kult prekinuo sa službenom religijom koja je prošla cijelu antiku. zaljubljuje se u lijepu nimfu Euridiku koja umire na dan njihova vjenčanja. ali ostaje tajna. Formula "Dijete sam zemlje i zvjezdanog neba" otkriva čuvaru izvo­ ra sjećanja da je duša mrtvaca inicira­ na u Orfejeve misterije i da ima pravo oteti se zaboravu i reinkarnaciji. Orfička legenda učinila je od njega Zeusova i Perzefonina izvanbrač­ na sina i žrtvu ljubomorne Here koja će ga izručiti Titanima da ga raskomada­ ju. Na isti je način kod čovjeka zaborav njegove bo­ žanske naravi i dramatičnih okolnosti ZLATNI LISTIĆI matralo se da zlatni listići iskopani iz grčkih grobova u 19. Evo zašto je besmrtna čov­ jekova duša osuđena da se seli iz tijela u tijelo. stoljeću prate sljedbenike orfizma u smrt. stoljeća pr. sin muze Kaliope. svježu vodu koja teče iz močvare sjećanja. a da nikad ne nađe poči­ nak. Robert Laffont. No njegovo postojanje prije Dionizove smrti čini se kao mrlja. dajte mi smje­ sta svježe vode koja teče iz močvare sjećanja. Osušen sam od žeđi i umirem. čuvari stoje pred njom. uz njega se uzdiže bijeli čempres. S U klasičnom panteonu Doiniz daje muškarcima i ženama (desna stranica) sreću preko ekstaze (mozaik svile na Argosu u Grčkoj. Mit o Orfeju u uskoj je vezi s likom Dioniza." Citat iz.

orfeotelesta. oni osim toga imaju povlasticu da sudjeluju na inicijacijskim misterijima koje su im svojstvene i o kojima znamo ma­ lo. U prvim stoljećima poslije Isusa Krista orfička društva se formira­ ju u pitagorizmu prije nego što su nestala kad je jednom napokon uspo­ stavljena kršćanska era. To sektaško ponašanje im je. a posebno čistoću obilježenu apsolutnom zabranom prolijevanja kr­ vi i konzumiranja mesa. Samo orfičko otkrivanje može slo­ miti tu sudbinu zablude. no smatra se da se mi­ steriji sastoje samo od savjeta o ponašanju kojeg se treba pridržavati na drugom svije­ tu. Muškarci. a zatim i u rimskom. Pod vodstvom inicijatora. orfičari se okupljaju u bratstva nazvana "tijaze" gdje im se prenose inicijacijska znanja i gdje prakticiraju stal­ nu askezu. Ta tajna poduka jamči samim posvećenicima blaženstvo vječnoga života. uostalom.Stroga duhovnost orfizma orfičari prekidaju s vjerskim obredima grada koji pristaju na krvave žrtve i gozbe u čast olimpskih bogova. posvećenici dobivaju zlatni listić u koji su urezane te preporuke. Na posljetku prema njima duša oslo­ bođena od tijela u trenutku smrti pije iz vrela zaborava prije nego što se reinkarnira. Orfizam koji se uvelike razlikuje od eleuzinskih misterija za koje se posveće­ nici vraćaju kući nakon inicijacije. Orfički misteriji Posvećeni u orfizam ne za­ dovoljavaju se da vode čist život. orfici se udaljuju od društvenoga života kako bi bolje isprali mrlju svojega rođenja. savjetuje im se da ne piju vodu s vrela zaborava. bliži Pitagorinu nauku doživio je nepobitan uspjeh u grčkom svijetu. Kako bi nadopunili poduku u misteriji­ ma. donijelo određeni prezir filo­ zofa poput Platona ili drama­ tičara poput Euripida koji kritiziraju drskost orfeotelesta što obećavaju spas u zam­ jenu za korjenitu promjenu načina života. Bareljef u mramoru iz klasičnoga razdoblja na kojem su imena dodana u renesansi. otkri­ va im se posebno lozinka koja će im omogućiti da se napiju s vrela sjećanja kako bi izbjegli beskrajan ciklus reinkarnacije. Sljedbenike se podučava geografija boravka mrtvaca. Ta zabrana je bremenita značenjem jer uključuje da 12 . taj se listić ukapa uza njih kako bi poslužio kao popudbina u Had. Rastanak Orfeja i Euridike koje se Hermes sprema odvesti u podzemlje. žene svih stanja. njegova rođenja uzrok njegovih stalnih utjelovljenja. Tijekom tih ceremoni­ ja prisjećaju se Dionizove smrti. Kad oni umru.

oslo­ bađanja i blagostanja. Iz zemlje Lidije je. bogu vinove loze i vina. rizor se događa u Tebi.). unuk kralja Kamda razljutio se. životinje divljački žrtvovane. došo nam tuđinac neki. 13 . I dane noći skupa s njima boravi i momam' hvali svetu službu bakhovsku. I lete kuda koja. "A za zlo novo čujem.. Za razliku od društvenih običa­ ja onoga vremena robovi kao slobodni građani ondje su prihvaćeni. kriju se nasamo i zagrljaju muškome se odaju. bajač je sa kovrčicam plavim. Rad l a ž n e slave boga Bakha prag nam naš svijet ženski pusti i pogori sjenatoj sad vrlja. posvećene žene. kaplje maše grozdove. kažu. zdrave službe božje nema već!" (prijevod Koloman Rac). Samo nekoliko posvećenih mogu prodrijeti u misterije grčkoga boga. novom bogu.. žene koje napuštaju svoje ognjište da bi se bacale u tuđa naručja.Orgijastičan Dionizov kult Vino koje teče potocima za razuzdanih bakanija. da . a "bakh­ antice". u središtu su Podignut ispred hrama u Delu u Kikladama taj golemi kameni falus bio je posvećen Dionizu. Pentej. kosom miris­ nom. tajni posvećeni krugovi čiji glavni likovi žene zazivaju Dioniza kao boga zanosa.Dionisu.. tu prave. pije i prisustvuje kazališnim natjecanjima na kojima se ogledaju najbolji dramatičari toga do­ ba. vjerskim skupinama od nekoliko desetaka osoba koje slave božanstvo u nadi da će upoznati sreću na drugom svijetu. što­ no tišti grad. a čarobnik. ali isto tako i muške snage. pro­ laze povorke. Gdje ženske se na gozbi soka. Tako dramatičar Euripid evocira u svojoj tragediji Bakhantice Dionizov lik i demonski kult.. (. kako to naglašava Euripid. Ovaj veoma popularni grčki bog predmet je službenoga kulta u Ateni gdje se na velikim dionizijama svake godine u ožujku održavaju velebne pri­ redbe koje slave buđenje prirode. slavi se. Ali usporedno s tim javnim prosla­ vama i. U tajni tijaza Nema hrama posvećenog Dionizu pa se zato njegovi vjernici okupljuju u tijazama.

No najspektakularnija manifestacija Dionizova kulta nalazi se u orgijama (doslovno "tajni obredi") nazvanim i "bakanalijama" koje su se priređivale u sklopu tijaza od davnih vremena. Inicijacije sadržavaju nauk i šifrirane postupke kao što je izlaganje faličnih predmeta. pjesme. Ti­ jekom tih bakhantskih orgija posvećeni stavljaju na sebe kože divljih životinja. Širenje tih gru­ pa brutalno je zaustavljeno 186. stoljeća pr. Skandal bakanalija Bakhove svetkovine slave se u Rimu od 3.. Ekstatični pleso­ vi. stoljeću kada kršćanstvo Euripid.) Po zemlj. trgat stale ju- K Takva djela počinjena u posvećenom kadru dokaz su teške ljage. Nedavno posvećena u Bakhove misterije ona priča kako baka­ nalije nipošto nisu obična vjerska dru­ štva.tirsom stale mahat (. krune od bršljana ili bora i svaki izdiže tirs. Bakhički miste­ riji. žrtve ljevanice naglašavaju lov i krvavu gozbu dajući svetkovinama frenetičan izgled koji plaši suvreme­ nike. dolje se baca. bratstva koja također u najvećoj tajnosti štuju Dion­ BAKHIJSKE ORGIJE ad vrijeme dođe kolu. hrupi na junad.. Tako ukrašeni Dionizovi sljedbenici daju se u mahnitu trku kroz brda. zločina i silovanja uronjenih u vino i glazbu. (.. "skandalom bakanalija" kad je mlada bludnica Hispala svjedočila pred rim­ skim senatom. Is mesa kožu vrijeme. visi komade sa jela ti kontroli države. Kr. tražeći divlje životinje koje progone pokazujući nasilje i okrutnost i čije svježe meso jedu. Tajna vjerska društva 14 . stih 723-747 (hrvatski prijevod Kolomana Raca) postaje službenom religijom rimskih careva.trku ništa ti se ne ote (. de bakhička društva nestaju na neko bezbroj ruku mladih svali ih.. pr. Slučaj bakanalija sličan je pokoravanju. prekrštena u Bakha. gdje gore. što pasla travu.). Javit će se dva stoljeća poslije brže zgule. Bakhe. a one štapom . dok je još bio dijete. Kr. Pod prijetnjom osu­ . Freska u vili misterija u Pompejima predstavlja bakhanticu koja pleše tijekom inicijacije mlade žene na dionizijskim misterijima. I vidjet bješe bedro.krvi kapi s njega cijede se. One srni. njihov tajno i neumjereno ozračje PREMA EURIPIDU samo je povrijedilo rimski senat koji se bojao da bi takav kult mogao izmaknu­ nice. Titani privukli. nego poprišta razvrata. bičevanja isto tako običaji na koje podsjećaju slike u Pompejima. raskomadali i zatim prožderali prije nego što se po­ novno rodio.. brane u 4. iza. rukom golom. bez gvozda.obreda. odem.). Bakanalije stalno ponav­ ljaju taj dramatični događaj koji je bio uvod u ponovno rođenje obećano posvećenima. Nakon grčkih tijaza slijedile su bakanalije. plesovi.slavi Bakhovoj. Sva se gora pomami i zvjerad . I jedna od njih gojno tele popadne svojem snagom ruke svoje rika stoji ga. papak raskidan. Represija je strašna: u Rimu je proglašeno opsadno stanje i u cijeloj Italiji izrečeno je na tisuće smrtnih kazni. no vjeđu možeš zjeni pod carstvom prije njihove potpune za­ sklopit kraljevskoj. Tim obredom vjernici se žele pri­ sjetiti zgode kad su Dioniza. A druge kidat. vrstu batine napravljenu od vinove loze ili bršljana..

i adolescentima. 1997. Njihovo društvo nema ništa elitističko iako su njegovi članovi bili većinom atenski aristokrati. vi koji posjedujete mirisnu zemlju Eleuzinu (.Eleuzinski misteriji Dvije tisuće godina u polusjeni hrama posvećenog božici Demetri inicirani u eleuzinske misterije obavljaju u najvećoj tajnosti obrede kulta koji obećava svojim sljedbenicima sreću u prebivalištu mrtvih.) slavi misterije što ih je stvo­ rila božica i svjedoči nadu u život posli­ je smrti.dajte mi dobrohotno uz ci­ jenu mojih pjesama život prema mojem srcu! A ja.ti. (. tvoje kćeri . Ta mitska priča je alegorija o stalnom buđenju prirode: sjeme koje personifi­ cira Perzefona zasađeno je u zemlju da bi moglo klijati pod zaštitom Demetre. Eleuzina. Pariz. a zatim od 5. imat će mjesto u kaljuži dok Demetra. ona T A HIMNA DEMETRI (7. Homerske himne. se brzo otvara Atenjanima. Stoljeće poslije robovi mogu sudjelovati u tome iako su im javni kultovi grada uvijek zatvoreni. Možete koristiti opciju PDF Preglednika >VIEW>PAGE DISPLAY>TWO UP. a zatim. Inicijacija zapravo ne pos­ reduje ezoterično ili apstraktno znanje. božici poljoprivrede i plodnosti te njezinoj kćeri Perzefoni (ili Koreji) koju su iden­ tificirali sa sjemenom. onaj koji nije posvećen u svete obrede i onaj koji uopće ne sudjeluje u njima nemaju sličnu sudbinu čak i kad umru u vlažnoj tami.) . D SVIH PRAKTIČKIH MISTERIJA U antičkoj Grčkoj eleuzinski su najvažniji. STOLJEĆE PR. Obećanje o sreći na drugom svijetu da­ no je svima.. Taj mit koji je sav okrenut vjerovanju u obnovu iznjedrio je slavni kult najprije u Eleuzini gdje je boravila Demetra i gdje joj je podignut hram. Zeus se zabrinuo te ie odlučio da od sada Perzefona ostane zimi sa svojim mužem u podzemlju prije nego što nade majku u proljeće. "svemoguća grčka majka". smatrajući se "vi­ šima po zasluzi za sva djela koia se odnose na religiju" prema pov­ jesničaru Pauzaniji. 15 Tajna vjerska društva * DRUGA POLOVICA SLIKE ----------> JE NA SLJEDEĆOJ STRANICI. Samo prisega da će očuvati najveću tajnu o provođenju inicijacije sjedinjuje sljedbenike. stoljeća pr. ona više nastoji kod posvećenoga pobu­ diti emocije. bog pod­ zemlja. Kr. "Sretan je onaj tko. ako vam je tekst pre sitan vratiti se natrag na opciju >VIEW>PAGE DISPLAY>SINGLE PAGE CONTINUOUS . utrti put koji će ga odvesti do blaženstva nakon smrti. grad smješten na obali mora dvadesetak ki­ lometara od Atene. Onaj tko će doći u Had. Legenda kaže da je Perzefonu odgojio Had. i njezina kći Perzefona daju prvi klas žita mladom Tiptolemu kojeg su bogovi odabrali da ljude podučava uzgoju. koja daješ lijepe darove godiš­ njih doba poput prekrasne Perzefone. ja ću još misliti na tebe u dru­ gim pjesmama!" J. te nedvojbeno. Demetra je odlučila da se ne vrati na Olimp prije nego što nađe svo­ ju kćer i tijekom njezina lutanja zemlja te postala neplodna. Humbert... među ljudima na zemlji. plemenita vladarice.) Obećanja sreće Inicijacija eleuzinskih misterija otvore­ na je muškarcima i ženama svakog društvenog položaja pod uvjetom da nisu počinili zločin. Les Belles Lettres. svim Grcima. MOLITVA KOJU POSVEĆENI UPUĆUJE DEMETRI Kr. od najstarije dav­ nine posvećen je Demetri. U početku rezervirana samo za stanovnike same Eleuzine.. a da nije bio iniciran ni pročišćen. Eh. posjeduje viziju tih misterija! Naprotiv. Demetro.

obećavaju da će za­ uvijek šutjeti o onome što su vidjeli. Nakon što su se očistili u moru. Eleuzinije su se slavile blizu 2000 go­ dina prije nego što su nestale 391. Najprije treba sudjelo­ vati u "malim misterijima" koji se odr­ žavaju u proljeće sastojeći se uglavnom od čišćenja koje iniciranima daje status mista. Sutradan se u prcesiji upućuju do Telesteriona. misti božici žrtvuju ži­ votinju i počinje prava inicijacija. . atenski hram posvećen misterijima gdje im se prikazuju obredni predmeti koji dolaze iz Eleuzine. Malo se zna o točnom odvijanju ob­ reda: u polutami svećenici otkrivaju posvećene predmete izgovarajući for­ mule i obavljajući obredne kretnje. Kan­ didati se odvode u Eleusinion. Misti postaju epopti.. odnijevši u zaborav točan sadržaj tajni pri­ općenih iniciranima. Nakon pet godina svetište su opustošile postrojbe gotskoga kralja Alarika.Eleuzinski misteriji 16 će onaj tko će biti pročišćen i posvećen sišavši jednom u Had boraviti blizu bo­ gova.. Sada potpuno inicirani. Slično Perzefoni i njih je Demetra izvukla iz tame koja im obeća­ va stanoviti oblik besmrtnosti. Oni mogu prisustvovati "velikim misterijima" slavljenim u vrijeme sjetve u rujnu i listopadu. Za­ tim dolazi jaka svjetlost koja osvjetljava dvoranu gdje se proglašava rođenje dje­ teta. jer oni su promatrali prijelaz iz smrti u život. uvjerava Platon u svojem Fedonu. posli­ je Krista kad je kršćanstvo postalo službenom vjerom Rimskoga Carstva. U tajni Telesteriona Inicijacija u eleuzinske misterije događa se u dva navrata. "dvo­ rane za inicijaciju" smještene u eleuzinskom svetištu. oni koji su vidjeli. Zatim se budući inicirani trebaju držati jednodnevnoga posta ko­ ji će ih još više očistiti. U polusjeni Telesteriona u eleuzinskome svetištu neki se muškarac sprema da bude posvećen u kult božice Demetre (akvarel Petera Connollyja).

). sibila koje daju proročanstva. umijeće koje stavlja u neki odnos ljude i bogove. RČKA I RIMSKA ANTIKA obilje- žena religioznošću daje na izbor mjesto proricanja bu­ dućnosti. Najprije nalazimo svećenike. doživotno izabra­ ne. Priča se da se nikada ne peru i čak spavaju na tlu kako bi bolje bili u dodiru sa zemljom. Tako su u Dodoni u Epiru selloi u službi Zeusa koji se izraža­ va meketanjem posvećene ovce.Pytho . jenile žene od 50-ak godina koje su bile posvećene životu i potjecale iz časnih obitelji. I drugdje ima proroči­ ca. ali i povlas­ ticu koja je dana malenom broju čije se znanje prenosi u tišini hramova posve­ ćenih bogovima. na zlatni tronožac. Prve pitije bile su mlade djevice sve do dana kad je jedna od njih bila silovana. napisano na olovnu ploči­ cu.što znači "činim te trunuti". nazvan Piton. Kako bi se domogao toga mjes­ ta. odgovaraju usmeno nakon što po­ zorno osluškuju šuštanje hrastova lišća koje samo oni znaju tumačiti.Antički proroci i vračevi Na pola puta između svijeta ljudi i svijeta bogova čiju volju samo oni poznaju. Ona je središnja osoba koja daje proro­ čanstvo u ime boga. koji su zaduženi da slave važne svet­ kovine. U mračna vremena mjesto na kojem je bilo smješteno proročište posvećeno drevnoj božici Zem­ lje Gei čuvao je strašan zmaj. Kasta delfskih poslužitelja U Ilijadi nam Homer priča o osnutku hrama u Delfima. Smješta se u najdublji dio svetišta. Apolon se za­ tim pretvorio u delfina (Delfi) i skrenuo kretsku lađu čiji su članovi posade po­ stali prvi poslužitelji hrama. Ali od svih proročišta najslavnije je ono Pitijino u Delfima. Na pitanje koje im se postavlja. Proroci kojima pomaže pet hosioi izvučenih kockom između velikih delfskih obitelji vode molitelje Pitiji. pretkazivači. 1890. Osoblje u Delfima pravo je mikrodruštvo u Apolonovoj službi. Zatim su ih zami­ U središtu Apolonova hrama u Delfima Pitija daje proročište Grcima koji su je došli pitati nakon što su prinijeli žrtve bogu (slika Claudiusa Harpera. majkom svih stvari. Prema legendi delfski je hram na- vodno bio smješten u središtu svijeta: za Grke on simbolizira "pupak svijeta". Apolon je ubio Pitona u junačkoj borbi a strvina nemani koja je tu strunula dala je ime mjestu . Zeus se isto tako štuje u Olimpiji gdje lamidi izvlače proročanstva iz vatre i utroba svetih životinja. auguri i ostali proroci predlažu svojim suvremenicima da upoznaju budućnost. Na dan proročanstva Pitija se čisti obrednom kupelji i odijeva u sve­ čanu odjeću. Bog obeća­ va da će doći svake godine savjetovati ljude. Udiše posvećenu i 17 Tajna vjerska društva .

katkad enigmatski onom koji traži savjet." Jamablique. a mi svi postajemo stvar boga ili izvršavamo svo­ ju aktivnost u zajednici s njim. želudac. Filo­ zofi se rugaju gataocima kritizirajući njihovu ambiciju da se postavljaju kao jedini tumači bogova. Ali stvarna UĆI U VEZU S BOGOVIMA ku oživljava veliku raznolikost bo­ žanskih nadahnuća što ih proživljavaju proroci. Haruspici su svećenici nižeg reda.) Ili zapravo bog nas drži. "Inia više vrsta božanskoga posjedova­ nja. (...Antički proroci i vračevi vjerojatno halucinogenu paru koja izla­ zi iz neke pukotine u tlu. Egipatski misteriji Pariz. Svakom javnom činu u Rimu treba pretho­ diti savjetovanje augura. moć augura koja je bila velika za vrijeme kraljevstva. S pomoću svinuta štapa augur definira na nebu ili na zemlji prostor (templum) gdje promatra ne­ beske znakove: meteorološke fe­ nomene ili na­ znake koje im daje ptičji let. ubrzo su­ djelujemo u krajnjoj božjoj moći. odlaska vojski u rat. 1989. (. Les Belles Lettres. posebno rogatih životinja. pjeva nerazumljive riječi koje sveće­ nik tumači da bi dao odgovor. Proučavaju pluća. smanjuje se u doba re­ publike. stenje. Auguri su službeni stručnjaci. tako je to kod sazivanja i održavanja skup­ ština. Oni prema etruščanskom običaju pro­ matraju životinjske iznutrice..) Prema tome značajke nadahnutih su vi­ šestruke: pokret tijela i određenih dijelo­ va. stupanja na dužnost magistra­ ta. a posebno jetra. ili se tijelo smatra podignutim ili proširenim ili nošenim u zrak kao na krilima ili se stvaraju suprotne pojave. a da se ne nasmiju. Često su se smatrali šarlatanima pa daju priliku moralistu Katonu za dosjetku: dvojica haruspika ne mogu se gledati.. skladne pripreme.. Tajna vjerska društva 18 .. bubrege. drugi put nejednakost: katkad se zvukovi napinju i glazbeno opuštaju. Ba­ vi se i auspicijama (izraz koji znači "gledati pti­ ce") promatrajući tek svetih kokoši. Urla. srce. Izvlači pretkazanja iz pokreta četveronožaca ili zmija te događaja koji se zbi­ vaju za vrijeme pretkazivanja. Zatim pada u trans i dobiva Apolonov glas. To je bilo najslavnije proročište u grčkom svijetu u cijeloj antici. J AMBLIQUE DE CHALCIS U OVOM ULOM- koreje. potpun mir tijela. Na ovoj keramici s crvenim likovima prikazan je Zeus kako dolazi po savjet u delfsko proročište. U Rimu auguri i haruspici U Rimu su se profesionalci prorica­ nja isto tako konstituirali u kaste. sle­ zenu. vidi se velika jednakost glasova u odno­ su na snagu ili prema razmacima koje ra­ zlikuje znanost... usklađeni glasovi ili oprečni zna­ kovi. okupljeni u zbor koji ovisno o razdobljima broji izme­ đu šest i petnaest člano­ va.

Kibelina religija je kult misterija čiji je obred inicijacije posebno spektaku­ laran. Kamen je ukrcan i poslan u Rim gdje ga je dočekala gomila koja se gu­ rala da vidi i otprati božicu prema nje­ zinu novom prebivalištu na brežuljku Palatinu gdje su joj bile priređene ras­ košne svečanosti. smjestila se u glavnom gra­ du. KR. Krvavo krštenje U vrijeme Republike Kibelin kult veo­ ma je strogo čuvan jer mnoge Rimljane šokira nasiljem. ljeni zahvaljujući tom krvavom kršte­ nju. simbolom egipatske božice.. U Rimu cvjetaju kultovi misterija orijentalnoga podrijetla koji osvajaju i neke careve. sve do nekih careva. ali i kod veoma viso­ kih krugova. Istočnjačka božica. On se temelji na legen­ di njezina ljubavnika Atisa koji se za­ luđen ljubavlju kastrira kako bi se u potpunosti predao božici. Mitra. prva takve vrste. Izida. obavljaju isti taj obred samosakaćenja na dan svojega ređenja. 19 Tajna vjerska društva . no zatim umire prije nego što ga ona oživi.. ODINE 205.Kibela. U godinama koje su slijedile Rim je imao izvanredne žetve i napokon je uspio pobijediti Hanibalovu vojsku. sagradili su joj hram i posvetili igre. moći će biti prognan i pobijeđen tek kad pramajka bude pre­ nesena iz Pesinunta u Rim. PR. U PUNOM jeku Punskoga rata između Rimske republike i Kartage izgubljeni Rimljani obraćaju se prorocima koji im daju proročan­ stvo: "Kada strani neprijatelj donese rat na italsko tlo. Tajanstveni istok u Rimu U posljednjim stoljećima prije naše ere rimski svijet crpi iz Dalekog istoka izvore nove duhovnosti. Zatim božičini svećenici dovode bika kojeg zakolju. gdje poput bogova piju nektar. Po uzoru na Atisa Kibelini svećenici. Kandidate odvode u jarak koji simbolizira njihov grob. a kult otada bilježi snažan uspjeh posebno kod na­ rodnih masa kojima donosi nadu u život poslije smrti. krv koja šikne namijenjena je pročišćavanju posvećenih ili mista koji izlaze obnov­ Ova freska iz Herkulanuma opisuje prizor Izidina kulta: među akolitima jedan svećenik odjeven u bijelo platno diže posudu s posvećenom vodom. Za vrijeme car­ stva ta je praksa ukinuta. gali." Odmah je izaslanstvo uglednih rimskih građana otišlo u Pesinunt u Maloj Aziji gdje im je kralj Atal dao sveti kamen betil koji predstavlja pramajku u osobi božice Kibele. Zatim su pozvani da sudjeluju u obroku koji ima sve značajke božanske gozbe.

Kao i u Kibelinu slučaju poruka egipatskog božanstva puna nade privlači ponajprije skromne di­ jelove pučanstva. okupljaju 15. Kr. S bakljom u ruci. Izidin kult prelazi Sredozemlje i hvata korijen u Rimu.Kibela. No ono se oduprlo pokrštavanju i ostalo aktivno sve do 6. prodiru u svojevrsnu sobu nakon što su dodirnuli spolni organ posvećenoga bika. veljače kako bi slavili luperkalije. "vrata pakla". Takvo je i mistično brat­ stvo luperka.. ona jača nade i nailazi na izvanred­ no oduševljenje. Romula i Rema. U tajnu inici­ jacije nismo ušli. kult plodnosti. Misti. Mitra. stoljeća poslije Krista. Svake se godine njegovi čla­ novi. krunom na glavi uspinje se na podij i svjedoči pred svi­ ma o svojem ulazu u Izidin zbor prisežući da nikad neće otkriti nje­ gove tajne. Luperci počinju žrtvovati koze koje raskomadaju kako bi se ogrnuli njihovim krznom. potrebno je strpljenja i žrtava. posebno žene koje te godine žele roditi dijete.. smještene u podnožju Palatina. Slavlje počinje ispred špilje. stoljeću pr. stoljeća). Ova vjerska poruka kosi se s pesimizmom rimskoga drugoga svi­ jeta. odsad identificirani s Atisom. Tu se obavlja simulacija svadbe koja zauvijek veže posvećenoga s Kibelom. Nakon te prve faze svećenik čisti sretnike u bazenu smještenom ispred božičina hrama. Obred ulaska zatvara se gozbom. Ne zna­ mo mnogo o tom bratstvu. osim da se Rimljanima činilo arhaičnim i divljim. Njegov ratnički izgled učinio ga je popularnim među Rimljanima (duborez iz 18. iako Rimljanin Apulije piše kako su se bogovi mogli vidjeti i obožavati. Povezana s tekućim elementom. Mitra pobjeđuje bijeloga bika oplođujući tako zemlju. Oni se zatim trebaju izolirati i postiti deset dana. a potječu iz najstarijeg doba glavnoga grada. životom božica je predmet odanosti koju joj iskazuju zborovi posvećenih. Na kraju tog boravka budući posvećeni odijeva čistu lanenu halju prije nego što ga odvode u Izidino svetište. Tajna vjerska društva 20 . Egipat je osvojen. Nakon toga se inicijacija nastavlja mis­ tičnim sjedinjenjem s božicom. Egipatski kult i Izidini zborovi U 1. Ujutro novi posvećeni mi­ jenja svoju bijelu tuniku za višebojno odijelo urešeno maštovitim životinja­ ma. To mjesto za koje je poznato da se nalazi na granici između svijeta živih i mrtvih navodno je pružilo N A RUBU ISTOČNJAČKIH OBREDA po- zaklon vučici koja je mlijekom dojila osnivače Rima. Da bi se ušlo u Izidin zbor. Za­ tim trče ulicama grada kako bi ga očistili. Treba ponajprije obavijestiti Izidina svećenika o svojoj želji i pričekati da astrolozi daju pris­ tanak. Napokon navečer misti sudjeluju u velikoj gozbi tijekom koje im se obećava vječnost..Tajanstveni istok u Rimu LUPERKALIJE stoje tajna društva koja su potpu­ no rimska. Nakon toga u Rimu su se ukorijenili ostali istočnjački kultovi. Izida. Putem bičuju stanovnike. koji potječu iz dviju uglednih patricijskih obitelji Kvinktilija i Fabija.

Kad stignu do morske obale. Na kraju se odvezuju si­ dreni lanci. Taj odlazak simboli­ zira smrt nabijenu nadom u nešto novo. Mitrini učenici U 2. No fascinacija otkrivenjima koja se pri­ općavaju samo posvećenima brzo je po­ nukala neke careve da se pridruže vjernicima: Kaligula postaje Izidin sljed­ benik. statisti utjelovljuju bogove hodajući uz sljedbe­ nike.). Na kraju Carstva rim­ ska religija se orijentalizirala do te mjere da carevi više pribjegavaju egipatskim magovima nego vlastitim vračevima. Od coraxa do patera. rimsko izaslanstvo donijelo je njezino posvećeno poprsje iz grada Pesinunta Mantegnina slika. vjer­ nici otkrivaju lađu urešenu egipatskim motivima. Gomi­ la pristaša puni tada lađu žrtvenim darovima kao što su začini. Pod vodstvom velikoga svećenika kreće ta povorka asketa: jedan nosi svjetiljku. Hadrijan. Razapinju se jedra koja nadima vjetar. Svi se okupljaju ujutro i formiraju svetu povorku. Prilično razli­ čit od drugih orijentalnih religija Mitrin kult daje veoma složenu mističnu ini­ cijaciju rezerviranu samo za muškarce. Muškarci imaju obrijanu lubanju. Zatim svatko zauzima mjesto u povorci koja se upućuje prema Izidinu hramu radi gozbe. pojavljuju se zlatna slova koja slave ponovni početak plovidbe. 1505. Od svih istočnjačkih religija Kibelina je u zavidnoj situaciji: uklopljena je u službene svetkovine. žene su odjevene u veo. ostali obredne predmete koji se upo­ trebljavaju tijekom inicijacije. lađa se otiskuje na pučinu i nestaju na obzoru. što je znak da su se predali božanstvu. a Neron je posvećen u Mitrine misterije. Klaudije uvodi Kibeline svetkovi­ O ne u službeni rimski kalendar. njezini svećenici slave i carski kult. Izidini sve­ ćenici i vjernici okrutno se protjeruju. amfore. drugi prijenosni oltar. Veliki svećenik izgovara ri­ ječi pročišćenja i posvećuje brod boži­ ci.Kibelin kult uveden je u Rimu uz veliku pompu. fasciniran tim religijama olakšava njiho­ vo širenje baš kao i Komod koji je istodobno posvećen Mitrinu i Kibelinu kultu. ožujka svake godine tijekom svečane procesije koja odgovara počet­ ku plovidbe morem. stoljeću poslije Krista rimski vojni­ ci koji su dugo bili stacionirani na gra­ nicama Carstva uvode u Rim vjerovanje u iranskoga boga Mitru. za­ vjetni predmeti. Ta svetkovina je otvorena svima. Te religije i njihovi posvećeni bili su ponajprije predmet progona pod Au­ gustom i Tiberijem koji nameću carski kult svim građanima Carstva. 21 Tajna vjerska društva . ali samo posvećeni i svećenici shvaćaju njezin duboki smisao. RIMSKI CAREVI SUOČENI S ISTOČNJAČKIM KULTOVIMA dnos rimskih careva prema is­ točnjačkim misterijima prošao je postupno put od nepovjerenja do fascinacije. ( i na sljedećoj strani) Izidina lađa Članovi Izidinih zborova štuju svoju božicu 5.

tj. Osim toga poput svih istočnjačkih kultova nudi nadu u spas poslije smrti. gavran. pater. On je posrednik i u trenutku smrti jer se smatra da sudi mrt­ vima i daje spas nekima. božji glasnik. One imaju odraza u priči prema kojoj je Mitru zadužilo jedno drugo iransko božanstvo da ubije bijeloga bi­ ka čija je prolivena krv zagnojila zem­ lju čineći od boga svojevrsnoga posrednika između svijeta bo­ žanstava i svijeta ljudi na zemlji. dromos sa Suncem. Perzijanac. Slike sačuvane u mitreju prikazuju ga odjevenog u plašt i frigijsku kapicu kako stavlja šaku u srce bi­ ka. zatvaranja. žigosanja že­ ljezom imaju za cilj utisnuti u tijelo posvećenoga svijest o muka­ ma koje mora podnijeti kako bi se približio bogu. Misti slave simbolični obrok tijekom kojega se voda i kruh koji se jedu i piju identificiraju s krvi i tijelom bijeloga bika. što je uvjet za spas. napokon oslobođen zemaljskih pritisaka. Ako ih se smatra dostojnima. Pos­ toje fine simbolične podudarnosti iz­ među svakog stupnja i prirode: prva četiri podsjećaju na četiri elementa.Ona se sastoji od niza obreda kroz koje mist prolazi iz jednoga stupnja u drugi. njegov izabranik. Pristupnici prisežu najprije da nikad neće širiti ono što će vidjeti i čuti. Taj običaj bio je čest u antici. Mitrin inicijacijski obred treba očito staviti u vezu s mitovima povezanim s tim bogom. Ima ih sedam: Najprije se posta­ je corax. prosinca. leo. Tajna vjerska društva 22 . Obred inicijacije održava se u pri­ rodnoj ili umjetnoj špilji. Njegov kult je svojevrsni monoteizam čija se glavna svečanost održava 25. lav. Freske što ukrašavaju zidove i ostali uresi sudjeluju u podučavanju tajni. Mitrin kult pokazuje i analogiju s krš­ ćanstvom. sunčev glasnik i napokon otac. Perses. dok se Perses identificira s Mjesecom a helio- Ovaj oltar koji prikazuje bikoborbu nosi ime osobe koja ja prinijela žrtvu bika u čast božice Kibele. zatim nymphus. nje­ gov vojnik. Pater simbo­ lizira sklad koji pronalazi posve­ ćeni. heliodroomos. od­ vode ih u špilju i prema stupnju koji žele podnose niz kušnji koje katkad znaju biti i okrutne: zadirkivanja. miles. mitreju koji podsjeća da je Mitra "rođen iz stijene".

." Do­ daje kako druidi održavaju svake go­ dine sastanke na nekom posvećenom mjestu. Tajna i svetinja Cezarovu svjedočanstvu dodaje se odre­ đen broj antičkih izvora koji potvrđuju inicijacijski karakter i tajnu druidskoga nauka. Cezar se sprema os­ vojiti Gale. sigurno znaju dio. Dalje bilježi kako dužnosnici toga reda "smatraju da religija ne dopušta da se pismu povjeri predmet njihova podučavanja (. fiziologija koja prikuplja medicinska znanja i teologija. počinje legenda o druidima. Tako Pomponije Mela u prvom stoljeću naše ere primjećuje kako drui­ di "kriomice podučavaju mnogo stvari najplemenitijima u državi dvadeset go­ dina. makar su mnoga djeca trebala imati pristup tim osnovama.) jer oni ne žele da se njihov nauk širi". monumentalni krajolik Stonehengea daleko je od toga da je otkrio sve misterije. MeĐu disciplinama koje su se naučavale bile su astronomija koja služi tome da se utvrdi kalendar.U srcu keltskoga svijeta. tj. o prirodi stvari. Vlasnici znanja nisu dopustili da išta probije tajne njihova nauka. u području oko današnjega Orléansa.. Druidi koji su od njega napravili kultno mjesto. u zemlji Karnuta. On piše kako se ovi posljednji "bave vjerskim stvarima. glazbu. Iako ima 8000 godina. OBIVŠI ZADATAK OD RIMSKOGA senata. U svojem opisu tog velikog događaja spo­ minje postojanje svećeničke kaste koja ga toliko intrigira zato što se razlikuje od modela rimskoga svijeta. To dugačko naukovanje bilo je po­ trebno da se formiraju potpuni ljudi. Tim središnjim predmetima treba do­ dati i druga spoznajna područja: pjesni­ štvo. bilo u špiljama bilo u udaljenim šumama. čak i kad Galija treba pasti pod rimsku vlast a tradicionalni keltski svijet je osuđen na propast. o dimenzijama svijeta i Zemlje." Druidski odgoj obraća se samo manjini. a to su druidi. Tako u vrijeme Cezara. graditeljstvo ili povijest te poduku koja se daje samo usmeno. o moći bogova i njihovim sposobnostima. predsjedaju javnim i privatnim žrtvovanjima i propisuju vjerske obrede. Posvećuju se brojnim špekulacijama o zvijezdama i njihovim kretanjima.. druidi Zaklonjena u sjeni gustih šuma svećenička kasta druida tvori jedan od stupova keltske civilizacije.

Nakon što obredno pripreme žrtvu i gozbu pod stablom. a nije na sredini putanje. knjiga XVI. Oni koje katkad zovu "teološkim drui­ dima" rade na višoj ra­ zini. Za razliku od barda znaju pisati i čitati znakove u prirodi.. Vjeruju da imela. dovedu dva bijela bika vezanih rogova. budućeg engleskog kralja. Zato su morali upamtiti godine tijekom stotina priča i pjesama.što znači "veoma učen" . Razlikuju se tri tipa svećenika: bardi. Činjenica jest da oni misle kako je sve što raste na tim hrasto­ vima nebeskoga podrijetla i da je to znak da je stablo odabrao sam bog. stručnjaka za biljnu magiju. "Druidi nemaju (. Bardi. šestoga dana mjeseca.U srcu keltskoga svijeta. Historia naturae. stoljeća. druidi 24 DRUDI I IMELA ulogu kod druida. vati i napokon pravi druidi koji tvore vrh te hijerarhije. Odjeven u bi­ jelu halju svećenik se penje na stablo. vati i druidi Svjedočanstva koja su stigla do nas inzistiraju na strogo ustrojenoj svećeničkoj klasi druida koji se mogu prepoznati po bijeloj odjeći. ali i u tehničkim znanjima kao što su medici­ na.. Oni nazi­ vaju imelu imenom koje znači "ona koji B RANJE IMELE IMALO JE VEOMA VAŽNU liječi sve". Oni su zaduženi i za podučavanje. reže zlatnim srpom imelu i skuplja je u bijelo platno.ilustrira činjenicu da su njegovi predstavnici bili posvećeni tomu da izvršavaju temeljne zadatke u sklopu keltskoga društva koje je cijelo bilo or­ ganizirano oko svetinje. Bar­ di imaju široko usmeno znanje koje im omogućava da budu stručnjaci u veli­ kom broju disciplina: povijesti.. Rijetko je naći imelu u tim uvjetima. (. Zatim zakolju žrtve moleći božanstvo da učini te žrtve ugodnima onomu komu se prinose. Vati su vješti u proricanju i medicini.) ništa svetije od imele i stabla na kojem raste pod uvjetom da je to hrast lužnjak. priča se da su znali prepoznati bolest od koje pati čovjek promatrajući dim koji izlazi iz njegova dim­ njaka. Plinije nam daje najstari­ je svjedočanstvo o tome. a pojam "druid" . daje plodnost neplodnim životinjama i tvori lijek protiv svih otrova. bere se tijekom velike vjerske svetkovine. a kad se nađe. glazbi. genea­ logiji. Ali tek odnedavno povjesničari počinju bolje suditi o njegovoj ulozi u keltskome svijetu.) Taj se dan oda­ bire zato što mjesec tada već ima znatnu snagu. Mnogo stoljeća poslije u pri­ čama o vitezovima okrugloga stola nala­ zimo odjek te prak­ se: Merlin određuje i odgaja mladoga Artura. . arhitektura. diplomacija ili pravo­ suđe. kontrolu i savjet druida. ako se uzima kao piće. Osim vjerskih ili kultnih funkcija druidi održavaju uske veze s vlašću: keltsko društvo je smatralo da su im vlast kralja povjerili bogovi uz blagoslov. Druid oboružan zlatnim srpom za branje imele kako je predstavljan na slikama iz 19. recitiranju legendi." Plinije stariji..

kada se slavi prvi dan keltske godine (1. nije li on i stvaralac kraljeva? No ubrzo se potis­ kuje njegov poganski aspekt. jedan od središnjih likova njegove trilogije Gos­ podar prstenova. ako je to potrebno. bard. Sigurno je svakako da su bili na čelu velikih vjerskih svečanosti po keltskom kalendaru kakva je Samain. R. posebno za imelu od koje spremaju sve vrste napi­ taka čuvajući tajnu o njihovu pripre­ manju.seljaka ili za­ natlija .radi se dakle o ljevanicama . Svečanost Samaina prešla je poslije u kršćanstvo u obliku blagdana Svih Svetih. iscjelitelj. Nedavno je britanski pisac J. ali općenito imenom. nosilac je tisućljetnoga znanja. Mnogo su se kritizirale ljudske žrtve. Već pre­ ma tome obraćaju li se klasi svećenika. čini se kao da je iza­ šao ravno iz keltskoga svijeta. R.OD MERLINA DO GANDALFA LIKA DRUIDA TRAJNO JE obilježavala europsku književnost. R. Gandalf se prepoznaje pod vilenjačkim imenom Mithrandir. Premda su takve radnje potvrđene u arheologiji. često pribjegavaju žrtvama ko­ je mogu prinositi samo druidi. S Žrtva prinesena bogovima Kelti misle da će prinoseći žrtve bogo­ vima ublažiti njihov bijes i steći njihovu zaštitu.. grčki geograf Strabon spominje da su Gali imali obi­ čaj udariti nekog osuđenika mačem ka­ ko bi druidi. čarobnjak. Odjeven u bijelo. stoljeću pisac Robert de Boron čini od njega sina djevice koju zlostavlja neča­ stivi pa on odlučuje staviti svoje iz­ vanredne darove u službu Boga. studenoga). bit će krvave u drugom a na kraju biljne ili tekuće . postaje najugledniji član skupine mudraca. Irske priče spominju da su najmoćniji druidi mogli zapovijedati elementima. dok se čarobnjak na keltskom zove Myrdhin. promatrajući grčeve umirućega. Mag Gandalf koji ne oklije­ va latiti se mača. neće biti krvave u prvom slučaju. Tolkiena. Gandalf. čarobnim moćima dakako. ratnika ili proizvođača . ključni lik iz trilogije romana J. jer Halloween (Noć vještica) ko­ ji je stigao u SAD preko irskih useljeni­ ka čuva i danas uspomenu na to. U 12. Ta­ ko je u srednjem vijeku lik Merlina preuzeo mnogo značajki od antičkih mudraca. Gandalfa Bijeloga.te žrtve poprimaju različite ob­ like. Tolkienov junak višestruko je blizak Merlinu: izgledom. Istara koji se katkad sastaju na tajnim vijećima u srcu Međuzemlje. ne­ dvojbeno je časni nasljednik druida: prorok.u posljednjem slučaju. glumi Ian McKellen u ekranizaciji Petera Jacksona. no nije nestala. 25 Tajna vjerska društva . čini se ipak da su bile iznimne.. Tolkien također iskazao počast gal­ skim svećenicima. Osim za žrtve čini se da su druidi struč­ njaci za ljekovite biljke. R. Starac koji je živio u šumi Brocéliande u Bretanji. mogli pretkazati buduć­ nost.

nego nakon smrti prelaze iz jednoga tijela u drugo. Još danas velik dio engleskih ili francuskih društava ili organizacija tvr­ di za sebe da su nosioci druidske baš­ tine. Karnutska šuma nikada nije bila mjesto međunarodnog okup­ ljanja Kelta premda se određeni broj druida tu okupljao svake godine kako bi dijelili pravdu. Ta struja traje do 18. Otada i za dugo vremena druidizam je postao povlasti­ ca fanatika. a zatim i kršćanstvo ned­ vojbeno su porazili druide. Tu je presudno Cezarovo svjedočanstvo. Ako te usporedbe nisu utemeljene. to više što su u svojim postupcima astronomskih izra­ čuna spretno baratali matematikom. Medu njima se nalaze sljed­ benici neodruidizma.) utemeljuje u Londonu Ancient Druid Order koji tvrdi da pre­ nosi svećeničku druidsku tradiciju od koje će neki članovi uspjeti sačuvati stoljećima bitan sadržaj. Val romantiz­ ma i ponovno otkriće keltske antike u sljedećem stoljeću pojačat će to odušev­ ljenje. Neodrudizam. Dugo vremena pogrešno se smatralo kako je njihovo prirodno bo­ ravište šuma. to im se čini posebno prikladnim za poticanje hrab­ rosti jer time potiskuju strah od smrti".-1722. one svakako potvrđuju veliko poštovanje koje su drevni ljudi iskazivali keltskim svećenicima. Ta vjera u seobu duša. a da ih poslije ne posvoji. usmeni ob­ lik njihova nauka nije omogućavao njegovo prenošenje. Prema njemu druidi naučavaju da "du­ še ne umiru. dobro poznajemo ideje za koje su bili zaduženi da ih prenesu narodu. članovi druidskoga društva iz Londona pripremaju se posaditi hrast u čast jednoga od njih koji je nedavno umro. stoljeća kada Englez John Toland (1670. reinkarnaciju. . Treba napokon prekinuti s dugotrajnim legendama prema kojima su druidi služili bogovima u sjeni menhira. romantizam i folklor Rimska vlast. pridonijela je da su ih neki autori uspo­ ređivali s pitagorejcima. druidi 26 Od Pitagore do megalita Iako malo znamo o tajnom nauku drui­ da. megaliti u Karnaku i oni u Stonehengeu stariji više od tisuću godina od keltske civilizacije koja sigurno nije propustila. Suvremenici su također počinili određeni broj pogrešaka u vezi s druidima. a lokalitet Stonehenge sa svojim mističnim ozračjem ostaje najcjenjeni­ je mjesto okupljanja tih suvremenih druida koji ovjekovječuju nekadašnji folklor potresan neprekidnim prijepo­ rima o legitimnosti tog društva ili nji­ hovih društava. Daleko od toga da su ostaci nekih misterioznih druidskih kultnih mjesta.U srcu keltskoga svijeta. Tijekom ceremonije 1920.

STOLJEĆU NAŠE ERE PALESTINU Knez svjetlosti i anđeo tame Esenska sekta potječe vjerojatno iz 2. Najbrojnija je skupina farizeja. Blizak esenima. Njihov nauk propovijeda kako valja slijediti kneza svjetlosti. a ne anđela tame. nedaleko od Kumrana. stoljeća pr. svakodnevnim molitvama. toj skupini pripada Isus.. Zeloti koji potječu iz Galileje naj­ žešći su protivnici rimske prisutnosti u Palestini. (i na sljedećoj strani) JUDAIZAM U ISUSOVO VRIJEME su zauzeli Rimljani. spisi s Mrtvoga mora otkrili su u Palestini postojanje inicijacijske zajednice iz Isusova doba koja se nada skorom početku Mesijine vladavine. Tako im pravilo njihove za­ jednice nameće strog život obilježen jednostavnom hranom. STOLJEĆA ESENI SU se tek rijetko spominjali. Ivan Krstitelj slavi čišćenje krštenjem u očekivanju Mesije. Josipa Flavija. nadajući se u dolazak Mesije osvetnika. Uoči Isusova ro­ đenja očekivanje Mesije dosegnulo je vrhunac. veoma pobožni Židovi. eseni se pripremaju za to živeći u čistoći 27 Tajna vjerska društva . odbacivanjem bogatstava. plemićka kasta saduceja dala je Hramu u Jeruzalemu svoje ve­ like svećenike. I oni očekuju Mesiju za kojega se nadaju da će povesti židov­ ski ustanak protiv Rimljana. O SREDINE 20. postavši veoma kritični u odnosu na kastu veli­ kih svećenika koje su smatrali pokva­ renima. Kr. iskopano je više stoti­ na rukopisa iz špilja. ponajprije u kumranskom samostanu gdje se njihov nauk jasno razlikuje od tradicionalnoga judaizma. Sve se odigralo slučajno na obalama Mrtvo­ ga mora. stoljeća. Sustavnija iskapanja obavljana su izme­ đu 1947. promicanjem čednosti iako se njihova skupina sastoji od muškaraca i žena. i askezi. mnogobrojnim obredima čišćenja. po­ sebno kod židovskog pisca iz 1.Eseni: sekta na izvorima kršćanstva? lako nisu odali sve svoje tajne. starijem oko 1000 godina od dotad poznatih. razdoblja kada su se neki. Za nekoliko godi­ na otkriveno je bratstvo. Kumranski spis.. Neki beduin u potrazi za izgubljenom ovcom upao je u špilju i ondje otkrio zemljane posude koje su sadržavale pergamente. Najprije prodani nekom antikvaru u Betlehemu. Okupljali su se izvan Jeruzalema. odvojili. Valja još dodati krstiteljsku zajednicu čija je čelna osoba Ivan. I napo­ kon tu je izolirana sekta esena. od njih su proistekli rabini. Radi se o jednom od najstarijih pergamenata židovske Biblije. Pr­ va po rangu. U l. U to vri­ jeme više zajednica čine judaizam. Još je neobičnije što su arheolozi otkrili nedaleko otuda ostatke drevnoga samostana. Oni se razlikuju od saduceja vjerom u dolazak Mesije. Brzo se ustanovilo da tekstovi potječu iz knjiž­ nice samostana za koji se čini da je bio sjedište esenske sekte. i 1956. zatim su bili povjereni Bib­ lijskoj školi u Jeruzalemu koja je pro­ cijenila da potječu iz Isusova doba. Vjerujući u dualizam tijela i duše.

Pod palicom "gospodara pravde" Stroga hijerarhija sekte sastoji se od pr­ voga vanjskog kruga što ga tvore practici. čak i ako relativna blizina između dviju poruka objašnjava zašto su se neki eseni obratili na kršćanstvo. tj. Ostaje da je esenski dualizam veo­ ma stran kršćanskoj doktrini. poistovjete ga s "gospodarom pravde". Na vrhu bratstva tajanstveni "gospodar pravde" drži "čudesne i istin­ ske misterije". oštre kritike pro­ tiv svećenika u Hramu. Tajna vjerska društva 28 . povjesničari i teolozi stali pitati o vezama između esenske zajednice i primitivnoga krš­ ćanstva. Jer spisi iz Kumrana pokazuju nepobitne analogije s ranim kršćan­ stvom: čekanje Mesije. Pobornici te teze vole vidjeti u veoma kontroverznom izdanju spisa s Mrtvoga mora prste Vatikana koji bi sve učinio da spriječi otkrića što štete dog­ mi. godine poslije Krista.. Okružen je vijećem od dvanaest odabranih članova. Računa se da su u Isusovo vrije­ me u Kumranu živjele četiri tisuće esena. Isus. Zatim dolaze theoriciti. svici s Mrtvoga mora. ali prakticiraju isto tako umijeće liječništva u kojem ih smatraju struč­ njacima.. tzv. "gospodar pravde" u sekti? Veoma rano su arheolozi.jer svi su pri­ segnuli na "tajnost u vezi s istinom mis­ terija spoznaje" . dok su ostatak zajednice Rimljani rastjerali 70. Primanje u sektu jedno je od najtežih: potrebne su dvije do tri godine čekanja i kušnje kako bi se pristupilo prije nego što se krštenjem potvrdi ulazak novoga člana.Josip Flavije nam spominje da se bave astrologijom i pro­ ricanjem iz snova. kontemplativci koji su pravi posvećeni i žive mediti­ rajući. Iako ne znamo mnogo o točnom sadržaju njihova nauka . Pogled na špilje u Kumranu gdje su slučajno otkrivene stotine starih tekstova zaboravljenih i očuvanih u velikim vrčevima. post i nada u spas. važnost koja se pridaje Božjoj milosti. Zato neki neće oklijevati da od Isusa učine člana zajed­ nice. Dobivaju također obećanje da će steći vječni život ako bu­ du u svim točkama poštovali svoja pra­ vila: molitva. zaduženi da rade za zajednicu.

Što je još gore. to je tamnica iz koje se može izaći samo ako se štuje istinski Bog. babelognostici.. Medu njima se nalazio odre­ đeni broj apokrifnih tekstova koje Crkva nije zadržala tijekom službene redakture Biblije potkraj 4.. on sam je okaljan činjenicom da su mu duša i duh zatočeni u tijelo. Gnostičke sek­ te na neki način donose odgovor na ta pitanja preko otkrivenja danog posve­ ćenima koje poprima oblik mitskih priča. naslije- Kako bi se zaštitili od zla. što smo. stoljeće pa da se vi­ di kako se taj pokret razmahao i kako stječe sljedbenike. setovci. Gnostici mis­ le da će izbjeći prokletstvo spoznajući istinsku stvarnost svijeta i Boga.. >>> G ODINE 1945. tvrdi da je od apo­ stola Mateja primio tajne nauke koje mu je navodno otkrio Spasitelj. 15). Javljaju se posebno dva lika: Bazilid i Valentin. Što se tiče čovjeka. No valja pričekati 2. što je to stvaranje i ponovno stvaranje?" (Tomina djela. ondje gdje su kršćanski autori prvih stoljeća vidjeli samo zastranjenja i krivovjerstvo. Prvi je oko 125. Iz svojega vrlo složenog sustava. . APOKRIFNO TOMINO da Nag Hammadija u Gornjem Egiptu ostaci antičke knjižnice koja je sa­ državala veliki broj starih rukopisa. . Tako jedan važni gnostićki tekst spominje da se Isus nakon smrti ukazao Ivanu. pogl. Njihova često zajednička potka temelji se na ključnom dualizmu koji suprotstavlja zle sile što su stvorile svi­ jet istinskomu Bogu... Slabo poznajemo njegov nauk. toliko imena koja se odnose na ono što se danas zove gnosti­ cizmom. godine utemeljio prvu gnostičku sektu u Aleksandriji. ali ostao je usmen. veoma raširen. To se posebno odnosi na Jakovljevo >>> nastavak u istobojnoj kocki na sljedećoj stranici . OTKRIVENI SU BLIZU gra- 29 Tajna vjerska društva . gnostici često nose talismane poput ovoga koji dolazi iz Aleksandrije i svjedoči o jakom egipatskom utjecaju. tj. Iza svoje velike razno­ likosti ove gnostičke skupine sve dijele istu intuiciju: judeo-kršćanska vjerska roruka krije drugu istinu koja je jedina rezervirana za neke odabrane i koju prenosi sam Krist.. on zamjenjuje zlokobno stvorenje ovoga svijeta s višnjim Bogom. Rijetki izabrani Šimuna Maga smatraju tradicionalno prvim predstavnikom gnostičke struje..Gnostičke sekte i Kristova tajna Od prvih stoljeća naše ere skupine posvećenih slave kao jedino sredstvo spasa ezoterično čitanje biblijske poruke.. Ubrzo se potvrdilo da je većina njih gnostičkoga podrijetla. . Ofita. kamo idemo.. sus im je osim svoje javne poruke prenio i skriveno znanje. BAZILIDA. svojem uče­ niku da mu otkrije "misterije od poče­ taka skrivane u tišini" i koje navodno odgovaraju na bitna pitanja što se po­ stavljaju svima: "Tko smo. Pod tom prizmom stvoreni svijet je zao. Karpokrata. za razliku od Valentinova koji nam donosi Evanđelje istine.. Jedan dio do­ kumenata donosi Isusove ili apostolske ri­ ječi.. manihejci.. LJEDBENICI VALENTA. od čega smo očišćeni. stoljeća.

Drugi. slična je kultu misterija nadahnutim Pitagorom što se tiče Bazilidovih sljedbenika: tijekom ceremonije mist se stavlja pod zaštitu Spasitelja utjelovljena u Kristu. To je onaj tekst koji je postao slavan. To je pre­ ma valentincima "savršeno iskupljenje i poznavanje čak neopisive veličine. održavaju svoju baštinu u najvećoj tajnosti." Ako se spas nalazi u poznavanju istinskoga Boga. često mole i pjevaju himne i psalme. ali posebno na Tomino evanđe­ lje. poput Karpokratovih sljedbenika bili su obilježeni ne­ moralom jer su slavili oslobođenu spolnost kao sustav pobune protiv zlog svijeta. Vjernik tako ponavlja kretnju čišćenja Ivana Krstitelja. već prema svojem ponašanju te "duhov­ ni" kojima je otkrivena Spasiteljeva taj­ na i koji će jedini steći spas. "psihički" ( psyché grčki znači duša) spašeni ili ne. EVANĐELJE apokrifno evanđelje. prilično su potresle kršćanstvo koje se tek rađalo jer se dosta kršćanskih auto­ ra tako snažno obrušava na njih da os­ taje dojam kao da su zavele velik broj osoba te da čak na određenim mjestima ugrožavaju pravovjerno kršćanstvo. a spominje ljubav Isusa i Marije-Magdalene. proizlazi da postoje tri vrste ljudi u skladu s troj­ stvom tijelo/duša/duh: "materijalni" posvećeni konačnoj smrti. Inicijacija odabranih. njihovo je naslijede opstalo. zajednica koja živi na jugu Iraka. oni zaključuju kako "nema potre­ be da se slavi misterij neizrecive i ne­ vidljive moći s pomoću vidljivih i pokvarljivih predmeta. shvaća se da nam ništa nije ostalo ili gotovo samo gnostički obredi.đenog od sljedbenika Bazilida. Filipovo. Razgovor sa Spasiteljem ili Djela Petra i dvanaest apostola. Isto tako određene gnostičke sekte priznaju neke sakramente. Tajna vjerska društva 30 ." Krštenje člana mandejske zajednice u vodama Tigrisa nedaleko od Bagdada. za koje teško možemo znati koliko su imale vjernika. Svi još uvijek nisu redigirani. Prijetnja za Crkvu Ako je gnoza dovoljna za spas. a neki u tome vide znak da sadržavaju istine koje smetaju katoličkim vlastima pa se trude da ih ostave neotkrivenima. Čini se da je sada prihvaćeno da su ti tekstovi bili poznati kao valentinski. Premda gnostičke sekte nestaju tijekom stoljeća. Te tajanstvene zajednice. unatoč svojim izjavama. No znamo da valentinci. Danas još mandejci.

Roden u Ba­ bilonu. borba manihejaca Sekta manihejaca koju je Crkva nesmiljeno proganjala i protjerivala nije imala drugog izbora nego da tajno ispovijeda svoju vjeru u stalnoj borbi dobra protiv zla. godine U to vrijeme manihejstvo se već proširilo Babilonom. Valja spomenuti da je tai čovjek uvjeren u svoj božanski izbor od svoje najmlađe dobi. ali i na granicama Azije sve do Kine. Do tada se manihejski nauk poznavao samo na temelju vizije njegovih klevetnika. Egiptom i Indijom. ušao je s tri godine u židovsko-kršćansku sektu.na drugoj strani) 31 Tajna vjerska društva . Imenica "manihejstvo" javila se tek na kraju 17. Tijekom godina Mani je neumorno krstario perzijskim carstvom kako bi širio svoju istinu. T IJEKOM STOLJEĆA MANIJEVU NAUKU Dio manihejskoga rukopisa pronađenog početkom 20. TAMNIČEN dvadeset i šest dana na milost perzijskoga kralja onaj koji se zvao "apo­ stolom Isusa Krista" i smatrao se posljednjim prorokom sprema se umrijeti. Osuda bogumila i katara u ime manihejstva diskreditirala je te ideje na zapadu. Utemeljio je zajednice i slao svoje učenike diljem svijeta. u Španjolskoj. Danas označava sklonost duha da sudi u pojmovima dobra i zla što ih ka­ rakterizira jednostavni dualizam. Dječak će čekati još dvanaest dugih godina prije nego što mu se ponovno ukaže anđeo i objavi mu da je stigao čas. stoljeća. bio je raskomadan a zatim pribijen na križ na jedna od vrata perzijske prijestolnice 277. Ubrzo su se javile brojne za­ jednice u sjevernoj Africi. (drugi dio slike .Između sjene i svjetlosti. S 12 godina ima otkrivenje: posjećuje ga anđeo u ime "kralja vrtova svjetlosti" i objavljuje mu da će jednoga dana trebati napustiti svoju zajednicu. stoljeća i uopće nema vjersku konotaci­ ju. Na­ kon što je podnosio dugo mučenje. Taj nauk je suprostavljao supro­ tnosti i tražio kako da oslobodi svoje vjernike od utjecaja zla. U teološkom rječniku izraz "Manihej" koji je označavao krivovjerstvo upotre­ bljavao se do kraja 16. stoljeća kad ga je zamijenio pojam "manihejac". Sveo se na jed­ nostavnu igru binarnih suprotnosti. EVOLUCIJA RIJEČI izrugivali su svi njegovi klevet­ nici. No raste protiv­ ljenje tradicionalnoga zoroastarskoga svećenstva i njegovi dostojanstvenici dobili su napokon od novoga kralja Bahrama smrtnu kaznu za Manija. Mani je tada započeo dugi ži­ vot misija koje će ga odvesti do Indije gdje su mu dali nadimak "novi Bud­ dha".

namijenjeni su smrti i zabo­ ravu. Poštovali su jednako tako i "pečat ruku" koji im je zabranjivao da pribjega­ vaju nasilju. kako se dugo tvrdilo. Zajednice nisu znale za odmor jer ih je od 297. Danas ga po­ znajemo u grubim crtama zahvaljujući kasnom otkriću manihejskih tekstova jer Mani je mnogo pisao za svoje uče­ nike izlažući im sinkretski nauk koji Učitelja a trinaesti im je voda". put im je pokazan. Bogumilski biskup Niketas došao je onamo kako bi prenio svoju vlast zaređivanja predstavnicima lokalnoga katarizma. Sv. ali živeći u prljavštini svijeta. progo­ nio car Dioklecijan. katekumene i grješnike. U kršćanskom Sre­ dozemlju pokret se Proširio pod ime- nom "bogumili" u Bugarskoj i u bal­ kanskim zemljama. Bilo je prema tome lako razotkriti ih. stoljeću ra­ zorio posljednje azijske zajednice. . stoljeća otkriće mani­ hejskih rukopisa omogućilo je da se bolje upozna to inicijacijsko vjersko društvo. vino ili fermentirano piće. oni tvore manihejsku svećen­ stvo. u Lauragaisu članove dvaju svećenstava. Augustin koji je kao mlad pri­ padao jednoj zajednici manihejaca piše da se njihova crkva sastoji od "dvanaest Ova freska indijskoga podrijetla predstavlja Manija. Iz ove posljednje vadi sre­ dišnju ideju dualizma između svjetla i tame. a zatim u sljedećem stoljeću kršćanstvo. bogumili i katari: isti zahtjev Tijekom stoljeća skupine manihe­ jaca prenosile su tajno nauk svo­ jega učitelja. moguće je da je neki sabor 1167. oni ima­ ju i biskupe i svećenike. dok je kineski car Wu-tsong u 9. I napokon "pečat doj­ ke" nametao im je potpunu neporočnost. Pod tom prizmom Mani razliku­ je tri tipa ljudi: odabrane. Ona svjedoči o širenju i uspjehu njegova nauka izvan iranske sfere odakle je proizašao. Morale su živjeti u sjeni povučene u sebe. okupio u Saint-Félixu. Prvima obećava život vječni budu li prakticirali stalnu askezu koja će ih udaljiti od svijeta da bi ih vratila svjetlosti. borba manihejaca 32 Stalna borba između svjetla i tame Manihejstvo je gnoza.Između sjene i svjetlosti. Međutim malo-pomalo posljednje zajednice nestale su pod udarcima kršćanskoga pravoslavlja. između materije i duha. Manihejci. inicijacijski nauk rezerviran za malen broj. Progoni su napokon porazili manihejstvo: U njegovu babilon­ skom ognjištu islam mu je zadao kobni udarac. mogu se samo nadati da će se jednoga dana reinkarnirati u tijelo nekoga oda­ branoga. Početkom 20. Drugi su obični vjernici. katarskoga i bogumilskoga. I napokon najveći dio ljudi grješnici . posuđuje od judaizma s mitom o Adamu kršćanstva . ali isto tako i da rade na zemlji ili da obavljaju neku javnu funk­ ciju.Isus i apostoli se spominju više puta . Ako katarizam nije proistekao iz manihejstva.ili od iranske religije. No mogli su se prepoznati njihovi svećenici po činjenici što su poštovali stroge zabrane nazvane "pečati­ ma": "pečat usta" ih je obvezi­ vao da ne lažu i da ne jedu meso.

mantre kojima će moći lakše pristupiti meditaciji. Ti grafički prikazi. Tako je svaki čovjek koji se želi uključiti u zajednicu najprije izložen posveće­ nom svijetu koji pred­ Kûkai prikazan s crtama budističkoga svećenika. U školi Kûkai . ondje utemeljuje prvu školu Shingon (japanska transkripcija kines­ ke riječi Zhenyan). "školu tajni" koja ga prima ovim riječima: "Znao sam da ćeš doći! Evo ga! Moj se život približava kraju i ne znam hoću li imati dovoljno vremena da ti prenesem svoj nauk. smrti . ute­ meljuje glavni hram svojega reda na brdu Koya. Prema vlastitu svjedočenju on ondje susreće sedmoga patrijarha Zhenvana. Nekoć ezoterična sekta budizma.hijerarhija vezana uz kupnju inicijacijskih stupnjeva postavlja se ispred klasične organizacije u stupnje­ vima i monaškim naslovima. stavljaju mandale. "veliki instruktor" nakon njegove 33 Tajna vjerska društva . Zaštićen tom duhovnom vlasti. naučava svoje pristaše nauk tajnih mantra i joge triju misterija. prekinuo je studije nakon naglog nadahnuća i odlučio otići u Kinu kako bi ondje produbio svoje spoznaje. danas prima milijune vjernika." Potrebno je samo nekoliko mjeseci da bi se u Kûkaiju asimilirala ne samo pravila zajednice nego i tajne patrijarha za kojega kaže da će "ovladati arkanama ezoteričnih nauka". Prema Kûkaiju "recitirajući svaki slog s jas- Ezoterizam mandale i mantre Posebnost Shingonova puta jest da je duboko ezoteri­ čan po uzoru na tibe­ tanski budizam. STOLJEĆA neki mladić po imenu Kûkai došao u dodir s budističkim idejama."Prava riječ" Shingona Shingon. JAPANU JE POTKRAJ 8. Stu­ dent uči jednako reci­ tirati riječi. Napokon 816.koja je postala Kôbô Dashi. Njegov nauk doživio je izvanredan uspjeh tijekom stoljeća. Potekao iz krugova visokih dužnosnika i predodređen za veliku karijeru. 806.. najčešće oslikani. Na kraju tog razdoblja on nasljeđuje starca kao poglavar zajednice Zhenvana. rođen u Japanu. imaju temeljnu ulogu u ezoteričnom ponašanju: ti crteži podupiru meditaciju koja povezuje osjetilni svijet i svijet probuđenih. vraća se u Japan nakon dvije go­ dine.

Siddharta predlaže izlaz iz tog beskrajnoga ciklusa koji se sastoji od stalnih patnji. nim razumijevanjem možemo pokazati istinu. Njegov uspjeh nije oslabio tijekom stoljeća tako da je inicijacijsko društvo postalo narodni pokret: danas se raču­ na da nema manje od 12 milijuna pri­ staša u Japanu.BUDIZAM stoljeću pr. Brinući se da reformira brah­ manizam koji je učinio od ljudske sudbine dugi slijed reinkarnacija (samsara) kako bi se postupno popra­ vila.. Razlozi za to oduševljenje vjerojatno potječu od poruke samoga Kûkaija: u svoje vrijeme postavio je sliku ezoteričnih škola u deset stupnjeva: na vrhu spomenut kao "srce urešeno misteri­ jem" nalazio se Shingon. "ezoteričan budizam" čiji je glavni predstavnik Shingon s Tendaijom. godine pokret se podijelio na više smjerova. to je muzej posvećen ezoteričnoj školi koju je osnovao Kûkai. Japanski carevi koji su poka­ zivali određeno nepovjerenje prema Kûkaiju omogućili su mu napokon da postavi hram čak u prostor carske pala­ če u Kyotu. Kûkaijov suvremenik." Inicijacije poprimaju isto tako druge oblike: obredom štrcanja učenik prima pet puta vodu. onu Tendaija koju je utemeljio Saicho. simbol pet stup­ njeva mudrosti. Shingonov potomak bio je takav da mu se pridružio veliki broj svećenika iz Tendaija. Pre­ ma mjestu pada procjenjuje se njegov stupanj uzdizanja i daje mu se novo ime. Nakon smrti učitelja 835. dok su Shingonovi hramovi nicali u Kini. Od 1982. Nichirenov budizam kojem pripada Sokka Gakka?. Taj nauk je doživio velik uspjeh u Indiji prije nego što se pro­ širio na Kinu a zatim i na cijelu Aziju. Kr. Prema legendi Kûkai je dvaput stavio cvijet u puno središte mandale što je dokaz njegove izvanredne karizme. Nudi svima da meditaci­ jom dosegnu nirvanu. posebno yogi triju misterija zahva­ ljujući kojima se smatra da mogu doseći u ovom životu stupanj Buddhe koji je krajnji cilj Kûkaijeva nauka. prema njemu jedina škola spremna da vodi svoje sljedbenike na buđenje tijekom njihova života. a da se nije promije­ nio. zen budizam. Zatim mu se zavežu oči i on mora baciti cvijet na mandalu. Ti obredi se udvostručuju usmenim ezoteričnim naukom. oko osobe Siddharte Guatame. budističkim spisima i samo oni imaju pristup "najdublje tajnoj razini". Jed­ nom inicirani učenici mogu se posveti­ ti svim vrstama složenih obreda. SAD-u i u Euro­ pi. Tajna vjerska društva 34 . stoljeća druga je najstarija građevina u Kyotu. Shingonov nauk utjecao je na drugu ezoteričnu školu. posebno za najsiroma­ šnije kaste. B UDIZAM JE ROĐEN U INDIJI U 6. nazvanog Buddha (sanskrtska riječ koja znači "probu­ đeni"). Ovaj Shingonov hram s kraja 12.. Oni uče razli­ kovati četiri smisla u tradicionalnim Milijuni iniciranih Samostan Koya se širio kontinuirano sve dok nije brojio više od 100 000 svećenika. vedrinu koja gasi strasti. hidenom koji uči­ telj širi medu učenicima. U Japanu su nicale brojne škole.

predstavnika dinastije koja je stoljećima bila duhovni poglavar ismailita. a zatim od 969. Pun zahvalnosti prema liječniku nudi mu svoje usluge. Obratiti večinu Braću poznajemo samo po njihovim spisima podijeljenim u pedeset dva pis­ ma." Taj poziv za obraćanje sastavili su u 10. suniti s jedne strane. Asuanski mauzolej u Egiptu čuva posmrtne ostatke Age kana III. Kako bi se učinkovitije organiziralo njihovo širenje. Muhamed. ŠIITI I ISMAILITI 7. iz njega su se izrodile dvije ra­ zličite struje. Gorljivi ismailiti. stoljeću u muslimanskom svijetu doga­ đa se politička i vjerska revolucija. Počinje razdoblje krize za ismailizam koje traje stotinjak godina. Zadalo si je cilj širenja da'we koja se oslanjala na dâ 'i.-1957. Oni za­ jedno liječe ostale građane sve do dana kad se. ismailizam. koji su dovoljno većinski. nositelji neobične ezoterične doktrine bili su također žestoki pristaše fatimidske egipatske dinastije. No islam je doživio težak raskol oko 680 godine. Tijekom cijelo­ ga tog razdoblja borbe sekta ismailita morala je apelirati na prozelite kao bi uvjerili sunitsko stanovništvo u legitim­ nost svojega nauka. dosta brojni.. Strogo monoteistička religija okupljena oko Kur'ana i sune koja prenosi Prorokovu ri­ ječ. umire. ali i poslije preuzimanja vlasti Fa­ timida u Egiptu. i šiiti s druge strane. Čini se da je lokalno stanovništvo pokazalo veliki otpor vjer­ skoj doktrini novih suverena. (1877. Pristaše Ismailova sina obavili su raskol i stvorili novi vjerski pravac sličan sekti. Ovaj posljednji je u po­ četku odredio svojega sina Ismaila da ga naslijedi. otkrivaju javnosti i ne boje se primijeniti silu da bi dali napitak ostalim stanovnicima. najsretni­ je. U okviru šiitske struje izbija drugi raskol kada umire šesti imam u slje­ dećem stoljeću. stoljeća i Muhameda. koji se etabliralo u Egiptu u 10. a da nije odredio nasljed­ nika. najistinoljubivije. U tom kontekstu rođena su Braća čistoće. mističnoj sekti koja potječe iz šiizma koji priznaje samo vlast imama koji potječe od Alija. Jedna priča ilustrira njihovu me­ todu: neki liječnik dolazi jednoga dana do nekoga grada gdje svi ljudi pate. a oni koji prakticiraju prozeliti­ zam ljudi su najvišeg ranga koji najviše žele zazvati od Boga najvještije toj zadaći.Duhovni grad Braće čistoće Pod tim zagonetnim imenom krije se tajno društvo čijim članovima ne znamo ni imena. ROZELITIZAM je djelo koje najviše zaslužuje nagradu (. Kad je čovjek napokon ozdravio.). misionare posebno školovane u tu svrhu. ( i na sljedećoj strani ) 35 Tajna vjerska društva . najučenije. u Egiptu. Izbila je svađa jer se nije znalo tre­ ba li novi imam biti Ismailov sin ili brat. od tajne bolesti. Prema prvima Muhamedovi nasljednici su kalifi zaduženi za primjenu sune. "Braća čistoće" ili "Iskrena braća". Ti ljudi pripadaju ismailitskoj struji. Ova le­ genda koja se proširila među Braćom ilustrira strategiju obrata na ismailizam prije. obi­ telj Fatimida koja tvrdi da potječe od Fatime. Odluči izli­ ječiti nekog čovjeka dajući mu neki na­ pitak. zeta i rođaka proroka Muhameda.. Ali taj je umro dok mu je otac bio živ. dok nauk imama. ezo­ terične naravi. shvatio je da je bio bolestan tijekom svih tih godina. nastoji otkriti tajni sadr­ žaj spisa. a da to ne znaju. U 10. Čini se da je bratstvo funkcioniralo kao tajno društvo u službi Fatimida i općenito ismailitskih ideja. Ali 813.). dok drugi smatraju jedinim legitimnim šefo­ vima potomke Alije i Fatime koje zovu K ORIJENI ISLAMA DOPIRU DO POČETKA "imamima". Prema ismailitima Muhamed je došao donijeti ljudima egzoteričnu poruku izraženu u pismu Kur'ana. stoljeću s dinastijom Fatimida. stoljeću naše ere tajanstveni autori koji su se nazivali "Ikhwân al-Safâ". zahtijeva nasljedstvo posljednjega imama i preuzima vlast najprije u tadašnjem Tunisu 909. Prorokove kćeri. sedmi imam.

Braća čistoće podijelila su se u četiri skupine prema svojem društvenom po­ drijetlu: kneževi. islamskoga pravca u sklopu kojega su se iznjedrile brojne sekte. Nadahnuta neoplatonizmom ona ob­ jašnjava da svijet izvire iz božanstva posredstvom intelekta i duše koja je stvorila materiju. trgovci. Zato se ismailitska vjerska promidžba odvija u obliku inicijacijskog i ezoteričnog nauka. magiju i glazbu. prvi u sklopu islama koji su stvorili cje­ lovit i ustrojen inicijacijski duhovni red. kad je upoznao tajne stvaranja i napokon "abdâl" blizak imamu i Pro­ roku. Tajna vjerska društva 36 . alkemiju. da 'wa se ne svodi na sam prozelitizam. sigurno je da su se Bra­ ća čistoće ubrajala među zanatlije ismailitskog širenja. S druge strane oni su bili Muhamed i Ali oslobađaju Kaabu njezinih idola. Tako su oni za dva stoljeća preduhitrili rođenje muslimanskih bratstava (tariqa) koja su toliko obilježila islam sve do naših dana. znanstvenici i umjetnici. Ali je najvažnija osoba šiizma. "istinski". Skup iniciranih tvori duhovni grad kojim upravlja imam koji jedini može dovesti ljude od spasenja. Zbroj svih spoznaja Kod Braće čistoće. Inicirani je najprije "zanatlija". Ovaj nauk daje se pos­ tupno. Funkcija pisama jest da vodi korak po korak ini­ ciranoga na put duhovnoga pročišćenja. astrologiju. zatim "službenik" kad je izbrusio razum. Važno im je dovesti sljedbenike do najvišeg stupnja moguće duhovnosti. Doktrina Braće čistoće je originalna sin­ teza koja u isti mah povezuje medicinu. Svatko je u sklopu svoje sku­ pine imao zadatak da širi ismailitsku poruku bližnjima. Ako je danas teško izmjeriti važnost njihova djela obraćanja.

Neki misle da su oni predstavnici staroga idolatrijskoga kul­ ta koji je uključio elemente monoteizma prisutne na Bliskom istoku. Tijekom stoljeća nisairiti su poput druza prakticirali tagiyu ili "dvolič­ nost". iračkim šiitom iz 9. Preuzevši vlast 1970. nametnuo je alavitsku upravu na čelo sirijske države. više klanova i plemena koji odražavaju različita etnička podrijet­ la svojih članova: tu se nalaze Arapi. stoljeću s bratstvom asasina koji sa zidina svojih probušenih utvrda organiziraju ubojstva protiv svojih neprijatelja. Ta razno­ likost nije spriječila jak osjećaj jedin­ stva što su ga doživjeli Francuzi tijekom svoje vlasti nad Sirijom. Perzijanci. ali ih i odvojiti od islama. Okrenuvši leđa dvo­ ličnosti koja ih je štitila proteklih sto­ ljeća. katkad tolerirani. Druga teza koja je vjerojatnija povezuje ih s Muhamedom ben Nusairom. Francuzi su proglasili "Au­ tonomno područje alavita" koje čak postaje "državom" dvije godine posli­ je. do dolaska na vlast Hafez el-Assada. alavitskog generala. Osim toga morali su brzo izbjeći u sjevernu Siriju kako bi umaknuli prvim vjerskim progonima čije su žrtve bili. stoljeća. Ali 1926. Prihvaća­ jući poraz alaviti su ipak uspjeli okre­ nuti situaciju u svoju korist preuzevši vlast u Siriji. Dvije druge sekte isto su tako našle azil u visokim sirijskim ma­ sivima: druzi i nusairiti koje zovu i alav­ iti. Skriveni tijekom dugih stoljeća. Podrijetlo te misteriozne zajednice je kontroverzno. Otada se sudbina ove sekte i sudbina Sirije isprepleću. Tako ie bilo u 12. 37 Tajna vjerska društva . oni službeno ispovijedaju domi­ nantnu sunitsku religiju. IRIJSKA BRDA VEĆ SU VIŠE OD 1000 godina sklonište ustaničkih zajednica koje traže tajnovitost ili sklonište. Pristaše ben Nusaira stvorili su prve nusairitske zajednice koje su pod vodstvom slavnih osoba polako pri- ALAVITSKA DRŽAVA Ovaj promidžbeni pano predstavlja Hafeza el-Assada i njegova dva sina. područje je ponovno pripojeno Siriji unatoč zahtjevima nusairita za autonomijom. A LAVITSKO DRUŠTVO DIJELI SE NA hvaćali obrede i ezoterične postupke koje će ih obilježiti. Go­ dine 1920. ali praktički u stvarnosti njihov je kult tajni. uspjeli su zauzeti ključna mjesta sve do 1970.Iz sjene brda na vrh moći: alaviti Alaviti tvore veoma rijedak primjer tajnoga društva koje je došlo na vlast. bliskim jeda­ naestom imamu koji je proglasio božansku prirodu Alija i imama koji su ga naslijedili na čelu šiitskog pokreta od početka. Turci i Kurdi. često proganjani alaviti vladaju Sirijom od 1970.

Zatim žrtvuju životinje koje jedu na gozbi zazivajući boga. Izvan tih svetkovina alaviti redovito slave misu tijekom koje posvećuju vino koje piju u čast starje­ šina svoje zajednice. židovskih. Mora također prisegnuti da će čuvati tajnu o tome što će naučiti.U zdravlje Amsa Alavitska vjera predstavlja se kao ezo­ terični kult rezerviran za najnižu ma­ njinu posvećenih. No budući da su sebe smatrali savršenima. obav­ ještava ga se da neće moći biti dosto­ janstveno pokopan ako prekrši tu prisegu. Nakon toga od njega se traži da popije čašu vina u zdravlje "Amsa". Godine 2000. posebno molitvama. Nusairiti su živjeli u blizini boga u obliku svjetlosti. nakon 30 godina vladavine umro je alavitski šef sirijske države. Alaviti slave ve­ lik broj svetkovina preuzetih što od islama što od kršćanstva (Božić i Bogojavljenje) ili od perzijske religije (njiho­ va Nova godina). bili su svrgnuti i poslani u svijet materije gdje im je suđeno da se reinkarniraju iz života u život. Sada je posvećen. a to je for­ mula koju ne može shvatiti toga trenut­ ka. ali i iranskih elemenata. prvog imama. bliskog prijatelja ovog posljednjega. Uči ih se osim toga da je nusairizam postojao i prije stvaranja svijeta. Napokon svaki član skupštine se diže i nazdravlja u čast novopridošloga. No nji­ Odavanje počasti Hafezu el-Asadu u njegovu mauzoleju u Kardahi. hova je nada da zahvaljujući inicijaciji i pobožnu životu uspiju izaći iz toga kru­ ga koji ih drži zatočene. Tri početna slova njihova imena tvore riječ "Ams" koju posvećeni zazivaju u svojim obredima. Tog dana mladića prima skupština mudra­ ca koja mu naređuje da prizna jednog od njih kao kuma što čini tako da stavi na glavu cipelu onoga koga je odabrao. proroka Muhameda i Sakmana al-Farisija. kršćanskih. No on ponajprije ovisi o šeiku koji je duhovni vođa mjesne zajednice i koji ima zadatak da naučava posvećene. a kum koji ga vo­ di uči ga temeljima. U tim prigodama oni se skupljaju u obitavalištu jednoga od njih i pod vodstvom šeika zajedno čita­ ju tekstove iz svoje liturgije. Ona se temelji na vjeri u trojstvo koje se sastoji od Alija. Potrebno je imati najmanje 18 godina da bi se moglo pri­ sustvovati pristupnoj ceremoniji. Naslijedio ga je sin Bachar. Različita religija Alavitska doktrina je sinkretizam mus­ limanskih. Tajna vjerska društva 38 .

esenima. Tijekom tog putovanja stupa u vezu s članovima tajne vjerske zajed­ nice. Slikar Prosper Marilhat (1811. Mojsije. Zatvorena i ezoterična zajednica Među prozelitima druzima ističe se lik Darazija. Suvremeni slobodni zidari preuzeli su mnogo ideja od njih. Isus i dakako Muha­ med širili su svoju riječ sve do novog utjelovljenja u osobi al-Hakima 408.traže da ukine stare religije pri­ sutne u Egiptu. jednog od najžešćih propagatora kalifa . Sirije i Izraela. Iranca po imenu Hamza kojem al-Hakim iskazuje sve svoje povjerenje. Kao Europljanin donosi ideje koje su tada vrijedile: "Druzi su se postupno uspoređivali s pitagorejcima.). okomljujući se na sina­ goge i crkve.). je objavljen. Druizam je kao vjerska i inicijacijska doktrina uspio očuvati tajnu svojega nauka više od tisuću godina. rosenkreuzerima.od imena Darazi. stoljeću kad se fatimidski kalif al-Hakim (996. Sam islam ne odupire se tom revolucionarnom vjetru: islamski zakon.Već tisuću godina druzi Druzi danas tvore zajednicu od oko 500 000 osoba rasipanih između Libanona. Druizam je nastao u Egiptu u 11. neumorni propovjednik objedinjuje sve kalifove pristaše koji u ovom posljed­ njem vidi emanaciju božanstva. Proroci u čijem su rangu Noa.: te godine ti­ jekom šetnje Kairom al-Hakim misteri­ ozno nestaje. vođom i kalifovim glasnogovornikom. Pravi otac nauka druza." Bilo bi vrlo teško stvoriti točnu ideju o druzima da Ner­ val nije precizirao "(njihova) religija ima nešto osobito da tvrdi kako je pos­ ljednja otkrivena na svijetu". a kult al-Hakima se organizira." Dodaje da je "vjera druza samo sinkretizam svih religija i svih prethodnih filozofija. šarija. i tem­ plarima. gnosticima. suvremenik Gérarda de Nervala. a čini mi se. ali da će se vratiti: poči- 39 Tajna vjerska društva . Pokret druza ima važnu ulogu sve do 1021.sto- ljeća pjesnik Gérard de Ner­ val kreće na veliko putovanje koje ga dovodi do Bliskog is­ toka. daje romantičnu viziju ruševina džamije kalifa al-Hakima u Kairu. OČETKOM 40-ih GODINA 19. U toj perspektivi Hamza se proglašava imamom.) proglasio "božanskim utjelovljenjem" prekidajući s ismailskom šiitskom stru­ jom iz koje je potekao. mani­ festaciju Jednoga. Njegovi sljed­ benici koje zovu druzi .-1201. Hamza izjavljuje kako se kalif povukao. Prema njemu povijest je ciklična. druzima.-1847. ona obraduje manifestacije i zatajivanja Jednoga koji se utjelovio nekoliko puta tijekom vre­ mena. godine hegire (1017. Abraham.

da mi u svojim knjižnicama imamo stoti­ njak vaših vjerskih knjiga koje su sve pročitane. Stvorivši odsad ujedinjenu zajednicu.Pomislite." Gérard de Nerval.. . (. No pokret se posred­ stvom svojih misionara proširio sve do Sirije.. prevedene i prokomentirane. Možda je shvatio da je u razdoblju kada Europa ima toliko T utjecaja na situaciju istočnjačkih naroda bolje malo napustiti tu ambiciju prema tajnom nauku koji se nije mogao odupri­ jeti prodoru naših znanstvenika. druzi ulaze u novu eru. "Želio sam. Čini se da iz to­ ga razdoblja potječe gubitak utjecaja druza u Egiptu. taqiyu koja se sastoji u tome da se na površni prihvati dominantna religija kako bi se potajno bolje obavljali njihovi obredi.. .) Znajući koliko je bilo muke da se od druza dobe pojedinosti o njiho­ voj vjeri. Za vrijeme ratova bilo protiv Turaka. i sigurno je da je u 15. živeći povučeno u sirijskim i libanonskim planinama malo-pomalo se zatvaraju u sebe. stoljeću druizam poprimio konačan oblik. (. Kad je Hamza nestao.. miješajući se s lokalnim stanovništvom. samo oni mogu sudjelovati u vjerskim pro- nje nova faza skrivanja. bilo protiv maronita morali su pomagati da se uspije objedi­ niti velik broj ovih rukopisa i da se na­ pravi neka ideja o cijeloj dogmi.Već tisuću godina druzi 40 OTKRIVENE TAJNE DRUZA ijekom svog putovanja na istok Nerval je uspio susresti jednoga šeika druza kojeg je naučio da je Zapad proniknuo neke od njegovih tajni.. Stoljeća dvoličnosti Nekoliko stoljeća druzi su živjeli u miru. taj susret i već sam se osjetio ganutim i smetenim više nego što to odgovara jed­ nostavno znatiželjnom posjetitelju: razu­ vjerio me jednostavan i povjerljiv šeikov prijem. Putovanje na Istok Jer svi prakticiraju "dvoličnost". Nisam se prevario. Zajednica je podijeljena u dvije glavne skupine: "mudrace" (ukkal) koji su sami posve­ ćeni u ezoterizam druza i njegove tajne i gomila "neznalica" (djuhhal). dakle.. stoljeća u nekom selu u libanonskim planinama gdje oduvijek žive te zajednice.) S druge strane te stvari bile su tajne za strance i druzi su skrivali brižno svoje knjige na najskrovitija mjesta u svojim kućama i hramovima. rekao sam mu. bez mnogo razmišljanja. upotrebljavao sam jednostavno poluupitan oblik: Je li istina da? (. Ova fotografija skupštine druza snimljena je početkom 20. onu čekanja povratka al-Hakima i njegova imama. Prvi se prepoznaju po bijelim ogrtačima.) Pretpostavljao sam da će ga nacionalno samoljublje navesti da barem ispravlja či­ njenice koje su nepovoljne za njegov na­ rod.

DRUZI I ISMAILITI okrilju fatimidske dinastije koja je do tada bila predstavnica ismailizma.da se obožava kip ko­ ji predstavlja tele. stvorivši izvorni sinkretizam. Posjedujući tajne nauke svojega naroda on je čuvar tradicionalnoga ezoterizma druza. Islamski šiizam nastao je 765.šeici. Ovi posljednji školuju se na mjestima koja se drže u tajnosti. iznutra i što samo inicirani mogu shvatiti. oni nose naslov amira koji ih razlikuje od ostatka "neznalica". Muhamedove kćeri. Religija druza hranila se tim ismailitskim inicijarijskim hu­ musom kojem je dodala vanjske ele­ mente. Napokon postoji pravi pravilnik za članove plem­ stva koji nisu inicirani. posebno iranske. kad je umro imam Jafar al-Sadiq.a da ne zna­ mo o tome više . Nakon dva stoljeća dinastija Fatimida u Egiptu zatražila je Alijevo nasljedstvo. gdje mogu do mile volje konzultirati i prepisivati spise koji sadržavaju sveukupnost znanja što tvori njihovu vjeru. Taj vjerski pokret potekao je iz šiizma koji za razliku od prevladavajućeg sunizma priznaje kao jedinog zakonitog poglavara zajednice vjernika jednoga od Alijevih potomaka. Medu mudracima zajednice druza regrutiraju se članovi svećenstva . onom što je skriveno.41 Već tisuću godina druzi slavama koje se priređuju svakog petka i tijekom kojih je moguće . rođaka i zeta Proroka i Fatime. to su najviši vjerski poglavari u zajednici. No taj je umro 762. Ismailisti smatraju osim toga da Ismailovo potomstvo postoji uvijek. Najpismeniji među njima nose naslov rais. vanjski smisao nekog dokumenta bâtimu. Naslije­ dio ga je njegov mlađi sin. Ismailizam ra­ zvija ezoterično tumačenje teksta Kur'ana koji suprotstavlja zâhir. R ELIGIJA DRUZA ROĐENA JE U Ovaj stari mudrac druza je šeik koji živi u Libanonu. Alijin po­ tomak. Neki šiiti su se ipak izjasnili kao pristaše sina Is­ maila koji je umro. da je skrive­ no i da će se iz njega iznjedriti madhi koji će doći obnoviti zakon i red na kraju vremena. Odmah u početku odredio je svojega najstarijeg sina Ismaila za nas­ ljednika. .

i 17. Kušnje su teške. Druzi misle da će na kraju vre­ mena.] Tajna vjerska društva 42 . oni od njih koji će voditi dosto­ janstven i pobožan život sudjelovati u vladanju svijetom kod boga. osim ako nisu dosegnule savršenstvo. u mnogo je pogleda nastavak toga suko­ ba između kršćana maronita i druza. Sve veće napetosti eskaliraju u tučnjave i razaranja maronitskih sela u 19. s manje strogoće na sve druze. [pravo je i rekao. iz­ javio je nekom novinaru kako nikada neće biti objavljeni najsvetiji tekstovi njihove zajednice jer "ne valja bacati biserje pred svinje".Inicijacija i kodeks ponašanja Svaki druz može biti posvećen poželi li to. Te zapovijedi primjenjuju se jednako. priznavati al-Hakima kao Jednoga. obećati da će se braniti i međusobno pomagati. stoljeća druzi se izlažu više javnosti ne dopustivši nikad da procuri ijedna tajna. Građanski rat koji je zakrvio Libanon od 1983. U to doba jedan se dio ise­ ljava prema nekoj sirijskoj planini koja je prekrštena u djebel Druze. op. pristaša mora po­ kazati veliku volju za savršenstvo i vodi­ ti trijezan i pobožan život ako želi znati proučavati tajne knjige i biti primljen u krug "mudraca". No oni odbijaju širiti sadržaj svojega nau­ ka. Pod vlašću Turaka otomana uspijevaju dobiti široku au­ tonomiju. duše se beskonačno reinkarniraju. Druizam s one strane stoljeća Tijekom 16. živeći bez problema sa sunitima i kršćanima u tom području. Osim toga moraju poštovati sedam zapovijedi koje zam­ jenjuju propali islamski zakon: moraju jedni prema drugima dokazati najveću iskrenost. prihvatiti nje­ gove odluke i pokoravati se njegovim zapovijedima bez obzira na to priopćuju li se iz njegovih usta ili iz usta njegovih poslanika. libanonski vođa druza 70-ih godina prošloga stoljeća. druzizam. Kemal Joumblat. stoljeću. No odnosi između druza i kršćana maronita pogoršavaju se kad teritorij dolazi pod vlast egipatskih prinčeva koji različito postupaju prema dvjema zajednicama. kad će se vratiti al-Hakim i Hamza. Danas se druzi više ne skrivaju kao što su to činili u povijesti i dio njihovih svetih tekstova poznaju zapadnjaci kako je to svojedobno svjedočio Nerval. Posvećeni svečano prisežu da neće nikada otkriti ni jedan dio svojega nauka. Zato onaj tko nije uspio u inicijaciji može ga­ jiti nadu da će uspjeti u budućem živo­ tu kako bi prišao mudrosti.scan. ističe se po tome što ispovijeda vjeru u seobu duša. Prepoznatljivi po bijelom povezu svojega šefa ovi vojnici druzi podsjećaju na ulogu koju je imala njihova zajednica tijekom Libanonskoga rata pod zastavom socijalističkih snaga. jamstvu spasa. Moraju odusta­ ti i od svih ranijih vjerovanja. Sinkretska vjera.

islamska tajna bratstva Od prvih stoljeća islama neki muslimanski mudraci istražuju nove putove odnosa s Bogom. motreći trenutak kad se njegova vrata otvaraju srcu koje samo po sebi ne posjeduje ništa. No Ibn al-'Arabi hita dodati da je prijateljstvo s Bogom rezervirano samo za neke odabrane koji tada po­ staju "pravi vođe čovječanstva". nego je siromašno i bez ikakvih spoznaja. U Perziji u 17. AŠA SRCA SE ZADOVOLJAVAJU DA ostanu nepokretna pred vra­ tima božanskoga veličan­ stva. Shâdhiliyje koje je bilo jedno od prvih koje je pozivalo vjernike na svakodnevnu meditaciju.-1240. Njegova izjava ilustrira odlučan zaokret koji u to doba čini sufijski pokret. . pustinjaka pre­ poznatljivih po vunenoj odjeći ( suf na arapskom).) podrijetlom iz Andaluzije izražava koncepciju koju dijele svi učitelji sufiji od početka islama: mo­ guće je stalnim radom na sebi koji po­ prima oblik duhovne borbe (u tome je smisao riječi džihad ) sjediniti se s Alahom.Tarîqa. stoljeću neki mladić posjećuje derviša. Ibn al-'Arabi je uostalom član jedne od njih. Privrženi unutarnjim iskustvima koja ih dovode do ekstaze prenosili su svoje postupke kroz dugi niz iniciranih. On živi izolirano poput svih sufijskih učitelja koji ne pripadaju ni jednoj tarîqi. počinje se organizirati u bratstva ( turîqa ) koja pod vodstvom jednoga učitelja počinju prenositi svo­ jim posvećenima tajne puta prema ekstazi." Tim riječima veliki mistik Obn al-'Arabi (1165. I dok je dosad bio zastupan s nekoliko velikih izoli­ ranih duhovnih figura.

ali one su se gasile često nakon smrti svojih uteme­ ljitelja.-868) ili ona al-Hallaja (858. Šireći sufijski nauk.-1883. reda dok je neki šeik vladao cjelinom jedne regije.-1166. počinje drugi život označen produbljivanjem njegove duhovne potrage. Takvo je npr. Posvećen je vrlo rano u Qâdiriyu u kojoj mu je otac bio šeik. stoljeće čije boravište zauzima. stoljeću Qâdiriji su imali prvorazrednu ulogu u Alžiru suprotstavljajući se francuskim kolonizatorima. spremnoj da poveže Istok i Zapad. izjavit će ipak poslije da se radi o "najdivnijoj in­ stituciji na zemlji". istodobno član više sufijskih bratstava i slobodni zidar.SUFIJSKI ŠEIK I SLOBODNI ZIDAR poznat je po svojem junačkom otporu francuskom osvajanju Alžira. Emigrira u Damask gdje utemeljuje školu mistike nadah­ nuta načelima Ibn al-'Arabija. Pripisi­ vali su mu čudotvorne moći tako da su se nakon njegove smrti stvarala bratstva koja bi održala sjećanje na njega i nje­ gov nauk koji je težio tomu da poveže javni kult i sufijsku ekstazu. džihad protiv fran­ cuskih kolonizatora te postaje politički i vjerski vođa mlade alžirske nacije. Godefroya. Čuvar nje­ gova groba u Bagdadu bio je starješina Portret emira Abda el-Kadera u vrijeme kad je bio na čelu rata protiv francuskih postrojba u Alžiru (slika E. Iako se čini kako nikad nije vodio veo­ ma aktivan masonski život. Manje se zna da je bio veliki mistik. . Uspjeh Qâdiriye bio je ču­ desan jer se bratstvo proširilo ne samo u sredozemni bazen. Poslije se pridružio isto tako Naqshabandiyji i Shâdhilyji. Jedno od najsta­ rijih je nedvojbeno Qâdiriya posvećena izuzetnom liku Abda al-Qâdira al-Jîlânija (1077. M. Maleziju ili crnu Afriku. Upravo u Damasku posredstvom ne­ kog libanonskog prijatelja približava se francuskom slobodnom zidarstvu.).) Potomstvo Qâdiriye U stvarnosti određeni broj sufijskih škola postojao je od početka islama kao što je ona Ibn Karrâma (806. Druga bratstva doživ­ jela su zanimljivu sudbinu. U 19. svojega poticatelja prije nego što je njegov pe­ peo bio vraćen u Alžir 1966. Žestoki musliman proglasio je 1832. Iz revolucije iz 12.-922. Shâdhilya čiji je utemeljitelj Abu Tajna vjerska društva 44 . u 13. No nakon kapitulacije 1847.). iniciran je u Ložu piramida. Ti­ jekom jednoga putovanja u Aleksandriju 1864. Ovaj posljednji živio je cijeloga života u Bagdadu gdje je bio i teolog i sufijski učitelj. 1835. E MIR ABD EL-KADER (1808. nego i u Indiju. stoljeća rođe­ na su bratstva namijenjena da potraju katkad do naših dana. Još danas njegov portret visi na istaknutom mjestu u prostorijama lože Velikog orijenta Francuske u Parizu gdje su ga svojedobno smatrali poveznicom iz­ među dviju sredozemnih obala. velikog andaluzijskog gnostika na prijelazu iz 12. sma­ tran od svojih učenika svecem završio je život u sirijskoj prijestolnici i dao se pokopati uz Ibn al-Arabija.

čestim po­ stovima.Afganistanski sufiji slave dhikr. bâtina koji može otkriti samo česta meditacija. Zaborav sebe radi približavanja Bogu Da bi se postao derviš. Duša islama Pod vidljivom različitošću tih redova krije se dosta zajedničkih točaka. Jedan od njih na koljenima pada u ekstatički trans. Bratstvo koje se stvaralo imalo je tešku dužnost da prenosi nedirnut nauk uči­ telja nakon njegove smrti i to zahvalju­ jući "lancu jamaca" ( silsila ) kojima se dolazi do utemeljitelja bratstva. zâhira i njegova skrivenog smisla. mladi učenik pristupa inicijacijskom obredu koji se 1-Hassan'Ali al-Shâdhili (13. se mora prikazati pogla­ varu mjesnoga reda. šeika. svaki se derviš veže uz taj lanac posredstvom vlastita učitelja. sufijskog učitelja. Bratstvo nudi i prostor i metodu da se dosegne Bog mističnim putem koji daje prednost ekstatičkom sjedinjenju uz cijenu stalnog čišćenja tijela i duše. Ibn'Arabi bio im je uostalom pridru­ žen. Neki članovi Shâdhliye stvorili su red Isâwiye u Maroku koji je poznat po tome što je kod svojih pristaša razvio neosjetljivost na vatru i oštro oružje. stoljeće) marokanskoga podrijetla bio mudrac i čiji je nauk stvorio bratstvo cijelo okre­ nuto prema meditaciji. Sufiji razlikuju između teksta u pravom smislu riječi. dugim bdijenjima i obavlja­ njem nezahvalnih i mučnih dužnosti. Od njega se osim toga traži da bude ponizan i krepostan. šeiku koji će iskušati njegovu opredijeljenost name­ ćući mu vrlo strogo pravilo života obilježeno lišavanjem hrane. Brat­ stva nisu sekte. No­ vak. Tako. utemeljitelj slavnoga reda derviša zanatlija koji je slavio potragu za božanskom ekstazom kroz ples i glazbu. Tarîqa je zapravo put prema ekstazi koji se obavlja u etapama. da stalno vježba meditaciju i molitvu koje će biti svakodnevica njegova budućeg života. nego duhovne udruge čiji se članovi nazivaju "dervišima". Samo postojanja bratstva temelji se na zamisli da ljudi moraju preuzeti put (to je i smisao ri­ ječi tarîqa ) da se dosegne božanstvo koje je djelomično otkriveno samo u tekstu Kur'ana. često iznimna značaja koji je razvio originalni put pristupa 45 Tajna vjerska društva . Takav je Jalâl al-dîn Rûmî. potreban je dug i mučan rad i zahtjevna inicijacija. murîd. kad su obav­ ljene ove prve kušnje. obrednu molitvu u kojoj neumorno ponavljaju ime boga. Sva se temelje na utjecaju jednoga čovjeka. božanskome.

nekadašnjoj sudanskoj prijestolnici. članovi Qâdiriye mole pred džamijom u Omdourmanu. Tom postupku dodaje se pri­ bjegavanje glazbi i plesu (samâ') što je olakšavalo zaborav sebe i odnos prema božanstvu navodeći katkad derviša na spektakularne kretnje kao što su hod po užarenom ugljenu. to je slučaj s Allâwiyyom koju je utemeljio Ahmad Ibn al-Allâwi 1918. muqaddama. molitve. tj. stakla. Međutim čak i oslabljene tarîqe su opstale još i danas u cijelom musli­ manskom svijetu. Taj obred za­ jednički svim sufijskim redovima sa­ stoji se od toga da recitira ime Boga pod različitim riječima prisutnim u Kur'anu. Kao prostor života. Samostani su se množili od 14. ra imati duboko iskustvo ekstaze koje od njega čini vođu za iniciranoga za kojeg je zadužen da ga vodi do Boga. Šeikov blagoslov Život svakoga bratstva upisuje se na jednom mjestu: samostanu (tekke na turskom. Derviši ga mogu napustiti kako bi propovi­ jedali nauk svojeg učitelja. Vlast šeika temelji se na baraki.. koja se obavlja vrlo često uz pomoć svojevrsne krunice. Neke su čak nedavno nastale. šeika. ali oni zadržavaju svoj posao i svoju obitelj vani. ali i milosrđa on štiti zajednicu derviša pod odgo­ vornošću bilo njezina duhovnog vode. islamska tajna bratstva 46 razlikuje od reda do reda. u Mostaganemu i upoznao Europu sa sufizmom. Općenito novak se pojavi pred muqaddamom ili šeikom kojem priseže da će poštovati najveću tajnu o običajima reda. mantiju (khirka) koja simbolizira konačan ula­ zak u red. Odsad derviš može sudjelo­ vati u potpunosti u životu svojega bratstva. zabijanje igla u tijelo. gutanje škorpi­ ona.Tarîqa. zâwiya na arapskom). Osim intelektualnoga pozna­ vanja doktrine utemeljitelja učitelj mo­ Derviši. ukinuti ih kao što je bio slučaj u Turskoj u doba Mustafe Kemala Atatürka. Dolaze ovamo samo da bi sud­ jelovali u molitvama. stoljeća sve dok nisu postali središnji element islama. . Taj prizor događa se još i danas. tajanstvenoj auri koju zadržava od svojega prethodnika i koju će prenijeti svojem nasljedniku. zahvaljujući kojoj lanac nastavlja postojati u vremenu od početaka. tarîqa su primale isto tako hodočasnike na no­ ćenje. U vrijeme kad su obiteljske veze bile krhke. molitvu koja može poprimiti individualni ili kolektivni oblik. Osim toga neki među njima bili su inicirani. Zatim on spaja svoju šaku sa šakom svojega starješine kako bi uspostavio s njim i cijelom zajednicom sveti savez kojim će primiti blagoslov bratstva. Samostan je otvoren prostor. posebno dhikra. bilo mjesnih predstavnika. Stavljaju mu vunenu halju. Tijekom vremena poli­ tička moć pokušavala je ovladati njima.. Zato mu se čita ispovijedanje islamske vjere.

Počinje vladavina kabalista. što mu daje auru an­ tičkoga teksta. Njegova genijalna ideja sastojala se u tome da se otvore vrata kabale ženama i nežidovima..) koji dominira židovskim intelektualnim krajolikom. stoljeća spominje nekoliko "linija": mentalnu. a otkriva se samo rijetkima posvećenima u židovsku mistiku. Neki kabalisti pribjegavali su hiromantiji. Ali tek sa Sefer ha-Zoharom (Knjiga sjaja). Tajanstven smisao ostao je skriven svjetovnjaku. mističan je komentar Tore. Ta epizoda ute­ meljuje ezoteričnu narav judaiz­ ma. Njezini vjernici prepoznaju se po crvenoj narukvici koju nose na ručnom zglobu.. Hebrejska ri­ ječ kabbala označava tu usmenu tradiciju za koju K ABALA JE DANAS VEOMA U MODI. valja prihvatiti da taj ima takvu cijenu da je Jerry Hall. biv­ ša žena Micka Jaggera... koji je napisan stoljeće poslije u Kastilji. ostaje da je kabala u strogom smislu riječi rođena u srednjem vijeku kao reakcija na racionalističku filozofiju Majmonida (1135. prvih pet knjiga Biblije koja fas­ cinira židovski svijet. se smatra da se prenosila stoljećima.. U Provenci u Languedocu napisano je u posljed­ njoj trećini 12. Demi Moore ili Davida Beckhama ponose se svojom pripadnošću Centru kabale (Kabbalah Center) koji već konkurira scijentološkoj crkvi u Hollywoodu.Kabalisti inicirani u tajne Biblije Božji zakon koji se otkrio hebrejskom narodu prenesen je samo djelomično. srednju prirodnu.. Onima koji ne znaju čitati hebrejski prepo­ ručuje da nabave izvorni primjerak Zohara koji će im služiti poput talis­ zakon. Zohar napisan na aramejskom jeziku. No sve to nije bilo otkrive­ no tako jasno. stoljeća prvo pravo kabalističko djelo Sefer ha-Bahir (Knjiga jasnoće). Proglasivši se "najvećim kabalistom na svijetu". Utemeljitelj centra Philip Berg danas je na čelu prave multinacionale čiji su najbolji predstavnici članovi iz showbusinessa. OJSIJE KOJI JE SIŠAO S BRDA Sinaja donosi sa sobom ploče na kojima je Bog upi­ sao deset zapovijedi koje će od sada služiti židovskom narodu kao KABALA U HOLLYWOODU Zvijezde poput Madonne.-1204. Ako je Bergov cilj "po­ moći sljedbenicima da nađu put prema duhovnoj svjetlosti". mana zaštitnika. on nikada nije bio iniciran i može se pohvaliti samo jednim jednostavnim susretom s nekim učiteljem za boravka u Izraelu 1962. Ako je neupitno da je oduvijek postojao određeni židovski ezoterizam. a Mojsije je bio i vlasnik poruke skri­ vene u svetim pismi­ ma kojima se usuđuju približiti samo rijetki posvećeni. životnu. 47 Tajna vjerska društva . napustila centar kad su od nje zatražili 10% njezinih prihoda. Ovaj duborez izvu­ čen iz nekoga traktata iz 16. je kabala stekla pravo građanstva. Unatoč tomu Centar kabale bilježi sve veći uspjeh.

Da bi netko postao kabalist. On je bio iniciran kod nekoga kairskog učitelja prije nego što se naselio u Galileji. alkemiji i astrolo­ giji. Ondje propovijeda nauk.-1620. Drugi kabalisti su više slični magičarima. Najpoznatija je Géronov krug kojim upravlja Nahmanide ( 1194. Strpljiv prijenos Prve škole teozofske kabale rađaju se na zapadu sredozemnoga bazena: od Languedoca one su se raširile po Španjol­ skoj. po­ najprije usmeni koji poznajemo pos­ redstvom njegova učenika Haïma Vitala (1543.i vladati pri­ stojno teologijom. Obnavljajući španjolsku kabalu. naselili u Palestini koja u 16. No kada su katolički kraljevi zauzeli Granadu 1492.što općenito znači imati više od 40 godina .).).— -1270. doseći od­ ređenu zrelost . oni prakticiraju teozofsku kabalu. Njih preziru klasični kabalisti.). Među školama koje se tu raz­ vijaju najuglednija je ona u Safedu što ju je osnovao Issac Louria (1534. Kabalisti su egzegeti Tore koja prema njima drži skriven nauk nedostupnim običnim smrtnici­ ma.-1572. Louria misli da kabalisti tragajući za Bogom mogu pridonijeti iskupljenju cijeloga židovskog naroda. i kada su iste godine izgnani španjolski Židovi. Neki od njih zatim sami utemeljuju škole. Održavanje tajne koja se odnosi na misterije (ra­ zim) ezoterične tradicije zajamčeno je jakom osobnom vezom koja sjedinjuje učitelja s njegovim učenikom. sinteze magijskih postupaka što se primjenjuju u judaizmu. stoljeću postaje njihovom drugom obećanom zemljom. treba ispuniti određen broj uvjeta: biti muškarac. Sljedbenici kabale nazvane "prak­ som". stoljeća). prakticirati strog judaizam. izrađuju sve vrste zaštitnih amuleta i posvećuju se isto tako hiromantiji. Tajna vjerska društva 48 . Tako stvaraju vrlo diskretne kružoke. to je poremetilo geografiju kabale. Nakon smrti počeo se smatrati svecem. Zohar je uostalom plod kolektivnoga rada što ga prikupio Moses de Leon. Tako se neprekinutim slijedom znanje pre­ nosi s naraštaja na naraštaj.Kabalisti inicirani u tajne Biblije 48 Božja riječ i magijski postupci Posvećeni i tvrdokorni znanstvenici kabalisti prenose svoje ezoterično znanje samo malom broju osoba koje smatraju dostojnima da ga prime. što ie veoma rijetko u judaizmu. Louria inicira važnu liniju kabalista u kojoj su Moses Cordovero i Joseph Caro. ali ima i mnogo drugih u Kataloniji i Kastilji čija je egzegetska proizvodnja znatna. Brojni Kabalisti napuštaju Andaluziju da bi se Od "kraljevstva" do "krune" deset sefirota predstavljaju različite manifestacije Boga pod "obzorom vječnosti" (drvorez izvučen iz traktata iz 17. škole koje brzo privlače mlade teologe željne simbolič­ noga čitanja svetih tekstova.

Tako se u kabalističkim školama ohrabruje postojan i stalan komentar tekstova iz kojega se Danas je kabala u modi. nego jed­ nako traže ekstatično iskustvo. Složena igra simbo­ la povezuje jedne s drugima zahvalju­ jući kojoj kabalisti dobivaju određeno tumačenje svijeta. Binah (inteligencija). tj. U Zoharu se može čitati da je "stvar nad stvarima proizvela deset aspekata svoje Biti.iza jednostavna teksta . Ondje gdje većina svjetovnjaka sličnih "nevještima koji vidjevši čovjeka odje­ venog u njegovu halju (.. kabalist zna razlikovati .). "pravu Toru". Broju deset dodjeljuju sukcesivna stanja u kojima se očituje božanstvo..-1292. Deset sefirota ob­ likuju "sefirotsko stablo" koje tvori di­ namično jedinstvo preko kojega se božanstvo otkriva onomu tko ga je znao odgonetnuti. Nezah (vječnost). Teorija sefirota kaže kako Tora sadr­ žava skup zakona skrivenih od stvara­ nja. U ovom centru za učenje studenti željni ezoterične duhovnosti meditiraju o posvećenim tekstovima judaizma. mora pojaviti bolje razumijevanje Boga.)". Gedullah (veličina). Hôkhmah (mudrost).Sefiroti ili deset manifestacija Boga Što naučavaju kabalisti? Oni se osla­ njaju na središnji pojam sefirota. Svaki se identificira jed­ nim dijelom tijela i jednim stanjem te imenom božanstva.ti­ jelo.) vide u nje­ mu samo halju (. Hôd (slava). najdublji smisao teksta. nazvanih sefirot": Keter (kruna). ali u obliku koji mogu dešifrirati samo posvećeni. Takav je slučaj velikoga španjolskog kabalista Abrahama Aboulafije (1240.. Tiferet (sjaj). Recitirati božanska imena No neki se kabalisti ne zadovoljavaju mističnim pristupom Bogu. "oblikovano po načelima Tore" ko­ je samo krije dušu.. Boga samoga. Po­ lazeći od meditacije o simbolima sva- 49 Tajna vjerska društva . Da bi to učinili. Yesôd (temelj) i Malkhut kraljevstvo). kabalisti ne okli­ jevaju pribjeći numerologiji prema slo­ ženoj metodi guematrije. Geburah (moć).

). izradio je šifri­ rani postupak recitacije različitih bo­ žanskih imena koji podsjeća na neke sufijske postupke. Zato je to ljudska odluka. znak da idu u paru. Tajna vjerska društva 50 . Ekstaza je tražen cilj: "Kad budeš osjetio da ti srce izgara uistinu tako što kombinira. "Staviti na javno mjesto najtajnije misterije i tajne vrhovnoga božanstva skrivene pod korom zakona i velikim ruhom riječi.Kabalisti inicirani u tajne Biblije koga pisma. KH=20 i H=5). Drugi primjer. Susret biblijskih egzegeza i ezoterizma." Prema tome Pic uvodi spajanje između Hermes Trismegist. On savjetuje da se recitira tetragram Yhvh psalmodirajući dvanaest mogućih kombinacija četiriju konsonanata koji tvore višestruka ime­ na Boga. Najbolja ilustracija toga je djelo veliko­ ga kršćanskog humanista Pica de La Mirandolea (1463. Da bi to učinio. Kršćanska kabala što ju je postavio Pic de la Mirandole postaje jednom od temelja kršćanskog ezoterizma u budu­ ćim stoljećima. kršćanstva i kabale u trenutku kada njegov prijatelj Marsile Ficin daje prevoditi Platona i hermetičke spise koji se pripisuju Hermesu Trismegistu. stoljeća s pojavom "teološko-kriminalističkog" romana.-1494. on savjetuje da se treba opskrbiti talismanima kako bi se popratila ta molitva. Upotrijebivši broj koji ide od 1 do 400 s dvadeset dva suglasnika hebrejskoga jezika posvetili su K ABALA JE USKO POVEZANA S NUMERO- se svim vrstama izračuna stvarajući ori­ ginalnu egzegezu Tore. Od antike numerologijom su se služi­ le civilizacije oko mediteranskoga bazena. Detalj poda katedrale u Sienni. Joseph Gikatilia (1248.. Da bi došao do toga rezultata. (B-R-KH-H. legendarni otac hermetizma i alkemije. alkemije doživjet će neočekivano oduševljenje potkraj 20. Aboulafia naučava i gestiku­ laciju: ruku dignutih prema nebu treba balansirati glavom "u pokretu koji imi­ tira crtež vokala pridruženog izgovore­ nu slovu". KH=20 i R=200.-1325. Tako riječi koje znače "muški" i "blaženstvo" imaju iden­ tičnu numeričku vrijednost. bit će veza između židovske i kršćanske kabale. R=200." Aboulafia je uspostavio originalni put u sklopu kabalističkog pokreta koji slijedi njegov najtalentiraniji učenik. Napokon. ali po Božjoj zapovijedi da je to sve skriveno svjetini kako bi se priopćilo samo savršenima. Aboulafia je mislio da će moći primijetiti božanstvo i postići ekstazu. ukupno 227) s vri­ jednostima koje tvore pojam "blagoslov". kabalistu je dovoljno da usporedi vrijednost triju konsonanata riječi "muški"..) koji u rene­ sansi preuzima kabalističke teze. Priča­ jući o tradiciji prema kojoj je Mojsije primio tajni nauk na brdu Sinaju hu­ manist legitimira tajni i inicijacijski aspekt kabale. Prema starom vjerova­ nju koje nalazimo već kod Pitagore i njegovih učenika brojevi imaju mističnu vrijednost zahvaljujući kojoj možemo shvatiti svijet u njegovoj pravoj stvarno­ sti. GUEMATRIJA ILI BOŽJI PRORAČUN logijom. Kabalistička bratstva su ga slijedila u stopu. što je drugo ako ne bacanje svetinje na paši pred pse. vrijednosti riječi sefer (knjiga) i chem (ime) su identične: To­ ra zapravo sadrži ime Boga. tj. Prema kršćanskoj kabali Fascinacija koju je kabala širila izvan ži­ dovskih sredina ne može se zanijekati. bit ćeš na­ pokon spreman primiti čudesan utje­ caj. Nakon mnogo stoljeća kabalisti su po­ novno posegnuli za njom kako bi dešifrirali posvećeni tekst. s B=2. Z-KH-R (Z=7.

Ono je prisutno u cijelom svijetu od Maroka do Indonezije. Slično zvijezdama okreću se u isti mah oko sebe i oko šejha premještajući se od istoka prema zapadu. stoljeća bježeći pred upa­ dima Mongola teolog Behauddin Veled napušta sadašnji Izrael i sa svojom se obitelji naseljava u gradu Konji u srcu Anatolije. Iza toga sekularnog društva krije se lik jednog od najvećih mistika islama. tamburina i neya. a lijevom prema zemlji. GLAZBE- nici se raspoređuju i pripre­ maju. stoljeće). Dželaluddina Rumija. I kada derviši desnom rukom pokazuju prema nebu. Napokon. Zatim dolaze plesači na scenu u pratnji svojega učitelja. Naj­ starije je Kadirije koje prenosi nauk Abdura Kadira Džilanija (1077. stoljeću Ali al-Senusi. Predaje u kuranskoj školi ili medre­ si do njegova ključna susreta s nekim Šemsom koji je bio derviš. EREMONIJA ĆE POČETI. a karakterizira ga odbijanje glazbe i plesa. stoljeću imaju duhovnoga vodu Ebua Medjana (12. Šazilije koju je osnovao Ali Šazili u 13. One po­ najprije ustraju na duhovnoj praksi zikra. Napuštanje toge simbolizira tjelesnu smrt i ponovno rođenje u višoj i mističnoj duhovnosti.).Vrteći derviši ili ples za molitvu Više od običnoga spektakla nebeski balet vrtećih derviša u Konji. posebno prisutne u Indiji osnovao je Dijauddin Suhraverdij (umro 1167. Ono je bilo na početku stvara­ nja libijske države 1951. Nakšibendije koje je utemeljio Behauddin Nakšibendi u 16. u Turskoj. Neki pjevač deklamira svečanu pjesmu u čast posla­ nika Muhameda. Kad kre­ tanje jednom započne. Ocean koji hoda iza jezera Početkom 13. On duguje svoj spas samo velikoj rijeci turista koji se dive tim iznimnim plesačima što im je omogućilo da se održe unatoč vlastima koje su bile neprijateljski raspoložene prema njima. utemeljio je u 19.-1273. jedno od najnovijih bratstava. Tako se zove svaki član vjerskoga bratstva povezan sa sufizmom. Na putu u progonstvo mno­ go je ljudi bilo zadivljeno mudrošću njegova mlađeg sina Dželaluddina Ru­ mija (1207. O D POČETKA ISLAMA NIKNULO JE VIŠE One slave umjereni mis­ ticizam koji teži više pošto­ vanju zakona nego potrazi za ekstazom. stoljeću zastupljene su u cijelom muslimanskom svijetu. Der­ viši su zapravo mistici koji pripadaju muslimanskom bratstvu. U kontaktu sa Šemsom Rumi upoznaje ekstazu i sjedinjenje s Bogom. zabranila njihov red. VELIKA SUFIJSKA BRATSTVA Često smatrani običnim plesačima vrteći derviši su u stvarnosti inicirani koji traže trans s Bogom preko svetoga plesa seme. oni se rješavaju svojega ogrtača i pokazuju svoju bijelu tuniku. od dvjesto bratstava. Poput mno­ gih drugih. šejha koji se prepoznaje po crnom šalu. 51 Tajna vjerska društva . mu­ škarci započinju kružni ples koji se zove sema. izraz je misticizma jednog od najstarijih islamskih bratstava. Na zvuk violine.-1166.). Nakon razdoblja izobrazbe u Halepu i Damasku mladić nasljeđuje oca. Suhraverdije. a danas ih ima pedesetak koja okupljaju pedesetak milijuna muslimana diljem svijeta. laička vlada Kemala Atatürka službeno je 1925.) koji oponaša korak svojega oca poput "oceana koji hoda iza jezera". oni osiguravaju ulogu posrednika preko kojega prenose ljudima ono što primaju od Boga. Senusije.

Tijekom tisuću i jednoga dana. šejh mu daje crveni konični šešir. Nakon tog roka. Na tom mjestu se nekoć nalazio ružičnjak palače Seldžuka. ljubomorni na po­ tomka staroga derviša zbog svojega učitelja. On sada može u potpunosti sudjelovati na odredu plesa kojim se sjedinjuje s božanstvom. oba­ vještava se novaka da će sljedeći tjedan moći prisustvovati ceremoniji inicijaci­ je. Rumi je tu naučavao mnoge godine. ali zato treba pobijediti u odre­ đenom broju kušnji. Tajna vjerska društva 52 . možda ga ubijaju Rumijevi učenici. mladog čovjeka od­ vode u njegovu ćeliju koju neće moći napustiti osamnaest dana. On definitivno prestaje pouča­ vati i utemeljuje bratstvo Mevlana (Mevlana. šejh. mladi novak morat će se prilagoditi za­ povijedima svojih starješina i izvršiti velik broj neugodnih zadataka: oprati rublje. No Šems jednoga dana misteriozno nestaje. Tisuću i jedan dan kušnje Bratstvo vrtećih derviša organizirao je Rumijev sin sultan Veled. voditi kućanstvo itd. Sasvim sigurno da Rumi kod derviša promatra ples kao povlašteni način susreta s Bogom. bilo je ime što ga je Rumiju dao njegov učitelj) koje na zapadu zovu "vrteći derviši" i koji su ples i glazbu stavili u središte svoje liturgije. Kada protekne tisuću i jedan dan. Istodobno će biti iniciran u semu. tj. podigli su mu mauzolej u kojem je pokopan. nazvan tekija gdje ga prima njegov duhovni poglavar. što znači "naš učitelj". očistiti zahode. Ono predlaže svojim sljedbenicima originalni pristup svetinji. Kad je umro. sikke koji od njega čini sasvim poseb­ noga šejha.Mauzolej vrtećih derviša u Konji. Tada po­ činje dugo razdoblje kušnje. Kada ona završi. Budući sljedbenik treba najprije otići u neki samostan derviša. tri godine po lunarnom muslimanskom kalendaru.

Od hereze do legende, katari
Da bi ih pobijedila, Crkva je stvorila opasnu inkviziciju prije nego što su ih progutali plameni lomače. Tvrdokorni vjernici za jedne, čuvari svetoga Grala za druge, danas još žive u mašti u Languedocu.
A STRMOM STJENOVITOM vr-

huncu koji dominira dolinom Lasseta impozantne ruševine dvorca Montségur čini se da još čuvaju legende i veliku tajnu koje obavijaju katarsku epopeju. Isti dojam ostavlja citadela Peyrepertusea, jednog "od pet Carcassoneovih sinova" s Quéribusom, Puilaurensom, Termesom i Aguilarom. Ali u Montséguru najživlje je sjećanje na "albigensku" pustolovinu. Nakon višemjesečne opsade ovi su se heretici u ožujku 1244. predali postroj­ bama vojvode od Carcassonea u prisut­ nosti narbonskoga nadbiskupa, ali više od njih dvjesto radije je ustrajalo u svojoj vjeri te su poginuli na divovskoj lomači. Na veliku sreću mjesnoga turizma grad je danas postao mjesto različitih slavlja i povijesnih sjećanja. No rijetki su posjetitelji koji znaju da poznata citadela Montségura nije "katarski dvo­ rac", nego kraljevska tvrđava sagrađena više desetljeća nakon predaje heretika. U stvarnosti katari su pobjegli u castrum, utvrđeno selo od kojeg danas ne­ ma ni traga. Nedvojbeno trebao je prestižniji kadar, monumentalniji da bi se ukorijenio mit i dalo više širine epo­ peji koja nastavlja fascinirati i malo je reći da je katarsko potomstvo poticalo i još potiče brojne legende. Tko su mu­ škarci i žene koje tvore tu zajednicu, a čiji su se svećenici dali nazivati "savrše­ nima" i čiji prvi tragovi sežu u 12. stoljeće?

Osporavana crkva
Katari ulaze u povijest oko 1160. kada se u Porajnju umnožavaju lomače su­ srećući se sa sve brojnijim hereticima. Svećenik Eckbert iz Schönaua prvi upo­ trebljava izraz "katari". Njegove prisege i one drugih propovjednika - poput Evrevina iz Steinfelda - stigmatiziraju štetno bujanje pokreta koji cvatu u Eu­ ropi ugrožavajući katoličko pravovjerje. Jedna je regija više od drugih obilježena žigom hereze. Radi se o jugu Francuske,

Katarski križ pojavljuje se u mnogim selima u Languedocu kao što je slučaj ovdje u Avignonetu u Lauragaisu, lokalitetu smještenom između Toulousea i Carcassonnea.

feudu albigenza. U tim zemljama gdje je utjecaj francuskoga kralja slab, gdje gradovi uživaju velike slobode, katarska hereza nalazi pogodno tlo za širenje. Njezini članovi ne žive u tajnosti i tvore pravu crkvu s biskupima, svećenicima obreda i vjernicima. Ti muškarci i žene

53

Tajna vjerska društva

Od hereze do legende, katari

54

najčešće potječu iz imućnijih slojeva društva: plemstva, građanstva, učenih ljudi... i uživaju relativnu naklonost mjesnih kneževa. Katari iz Languedoca

ne tvore tajno društvo u pravom smislu riječi. Sličniji su nekoj vjerskoj sljedbi koja propovijeda radikalni dualizam po kojem je Stvaranje djelo nečastivoga, a

KATARSKO BLAGO

zgrnuli fantastično blago što su ga pohranili u Montséguru, posljednjoj utvrdi njihova otpora u Languedocu. Nije dakako nikada pronađen ni najmanji trag toga blaga, no to nije sprječavalo da bujna mašta nekih strastvenih zagovornika toga pohranjuje misteriozne glasine. Neki su spominjali čudnu zgodu što se zbila tijekom duge opsade Montségura. Kad su pregovori 1. ožujka 1244. doveli do predaje, ljudi pod opsadom su bez vidljiva razloga zatražili primirje od dva tjedna. Kad je 15. ožujka isteklo primirje, oni savršeni, neslomljivi našli su smrt na lomači. No četvorica njih, skri-

L

EGENDA PRIPOVIJEDA KAKO su KATARI

veni u podzemlju citadele, spasili su se

sutradan objesivši se na užad kako bi sišli niz vrtoglavi nagib zapadnoga pročelja lokaliteta. Ljudi su se pitali: koje je bogatstvo moglo prenijeti četvoricu ljudi samih i bez konja, ako to nije duhovno, a ne materijalno blago? Tako je nekoliko stoljeća poslije legenda o svetom Gralu ušla u povijest albigenza... Mnogi osporavaju te hazarderske hipoteze i još su u potrazi za zlatom za koje pretpostavljaju da je katarsko. Je li skriveno u špiljama koje okružuju Montségur ili je odneseno u Italiju, na što je upućivalo više povjesničara? Debata ostaje otvorena kao i potraga za tim nevjerojatnim blagom...

ne božanske. Za njih je Bog samo duh koji se nije mogao utjeloviti pa zato odbijaju euharistiju. Njihov dualistički pogled na svijet vodi ih tomu da optu­ žuju prijevaru i pokvarenost Crkve ljudi, a više poštuju Crkvu Krista, du­ hovnu i nebesku. I napokon oni vjeruju u seobu duša: duša koja nije dostojna da uđe u Kraljevstvo Božje osuđena je da se reinkarnira u tijelo drugoga čov­ jeka, čak i životinje. Katarizam nije, ka­ ko se često govorilo, popularna hereza, nego intelektualni nauk.

Oviseći o vikontu od Narbonne dvorac Peyrepertuse bio je katarska citadela prije nego što su ga osvojile kraljevske po­ strojbe u vrijeme križarskoga rata Albigenza.

55

Od hereze do legende, katari

Vjernici i savršeni
Katarska zajednica dijeli se u dvije sku­ pine: većina vjernika s jedne strane, "sa­ vršeni" s druge strane. Prvi slijede način života koji je, iako obilježen velikom stro­ goćom, dosta sličan onom rimokato­ lika. Međutim u trenutku smrti vjernici smiju primiti consolamentum, jedini sa­

krament koji priznaju katari. Ovo du­ hovno krštenje koje se daje polaganjem ruku oslobađa vjernika svih grijehova i takva posljednja pomast daje mu pravu putovnicu za drugi svijet. Katarski pastori - koje će inkvizicija nazivati "savršenima" - međusobno se nazivaju "dobri muškarci" ili "dobre žene". I oni su primili consolamentum, ali on ima

BOGUMILI I VALDENZI
nedostaje krivovjernika okup­ ljenih u više ili manje tajna društva jer su bili proganjani. Mnoštvo tih skupi­ na prenosi intenzivno duhovno vre­ nje, ali često i osporavanje političkoga sustava. U sjevernoj Europi mnogo je pokreta bilo proganjano od 11. stolje­ ća, a prva lomača na zapadu zapaljena je u Orléansu 1022. No u 12. i 13. sto­ ljeću bujaju heretičke skupine, poseb­ no u južnoj Italiji i Languedocu. Svi ti pokreti dijele dvojnu viziju svijeta u ime koje preziru zemaljske vrijedno­ sti. Neke od tih skupina čak su splele međusobne veze. To je posebno slučaj s bogumilima koji su smješteni na Balkanu i čiji je biskup Niketas bio na čelu katarskoga sabora 1167. Najtraj­ niji od tih heretičkih pokreta osim katarskih je onaj valdenza. Posvetio ga je 1170. Pierre Valdès u području Lyona. Tu skupinu propovjednika Crkva priznaje od početka. Međutim njiho­ va reformatorska revnost ubrzo po­ buđuje sumnju u očima Rima i oni postaju predmetom istraga i inkvizicijskih optužbi. U 16. stoljeću pri­ klanjaju se protestantskoj reformi u kojoj još danas tvore jedan od ma­ njinskih ogranaka.

U

SREDNJOVJEKOVNOM SVIJETU NE

vrijednost ređenja. Tom ceremonijom oni se podvrgavaju veoma striktnom pravilu. Apstinencija je obvezna, svako­ dnevne molitve namijenjene su čeličenju duše, dok post, zabrana mesnih jela i puštanje krvi oslabljuju tijelo što ga njihov nauk prezire. Okupljeni u zajed­ nicama, oni žive u svijetu nastavljajući obavljati svoj posao. Osim toga dio života provode propo­ vijedajući i pružajući utjehu umirući-

Ovaj duborez iz 19. stoljeća predstavlja dramatičnu smrt posljednjih katara, osuđenih zbog krivovjerstva na kraju opsade Montségura. U prvom planu dominikanci.

ma, postajući tako živi primjeri za vjer­ nike koji poštuju njihove visoke mo­ ralne vrijednosti. Katari im mnogo duguju za svoj uspjeh.

Lomača u Montséguru
Upravo oduševljenje katarskim idejama jednoga dijela društva u Languedocu zvoni na uzbunu u Crkvi. Oko 1200. papa šalje propovjednike; među njima se nalazi Dominique de Guzman koji će nekoliko godina poslije utemeljiti red Braće propovjednika, budućih domini­ kanaca. Ali neočekivani događaj daje tragičan obrat situaciji. Godine 1208. Pierrea de Castelnaua, papina izaslani­ ka, ubija sluga grofa od Toulousea koji je odan krivovjernim idejama. Papa Inocent III. odmah upućuje poziv križarima da krenu u rat protiv krivovjernih albigenza. Ponovno osvajanje Languedoca trajat će više od trideset godina. Najprije postrojbe Simona de Montforta, zatim inkvizicija i interven­ cija francuskoga kralja pobijedili su ot­ por katara. Kada je Montségur pao 1244., neke manjine napuštaju Fran­ cusku i odlaze u Italiju, ali može se reći da je hereza nestala početkom 14. sto­ ljeća kad je 1321. na lomači spaljen posljednji "savršeni".

povezuje s Arijcima, potomcima Vizi­ gota koji su upali u to područje u 5. stoljeću. Strastveni zaljubljenik u ger­ mansku mitologiju i uporni čitalac Parzivala Wolframa von Eschenbacha (13. stoljeće) Rahn prvi povezuje katare sa svetim Gralom. Po njemu katari su bili

Rođenje mita
Tragična povijest katara ne završava međutim u srednjem vijeku, nju je re­ aktivirao u 19. stoljeću Napoléon Peyrat, pastor iz Languedoca. Osjetljiv prema sudbini vjerskih manjina, on 1872. objavljuje divovsku Povijest albi­ genza koja prenosi u epopeju sudbinu "dobrih ljudi" iz Longuedoca i čini od Montségura mjesto mučenja, "zračni tabernakul koji skuplja krhotine Akvitanije na more krvi". Odsad je ciklus ka­ tara u modi. Tridesetih godina prošloga stoljeća Nijemac po imenu Otto Rahn seli se u Ariègeu. Uvjereni nacist, blizak Himmleru, očaran je katarima koje

čuvari kaleža u koji je Josip Arimatejac skupljao Kristovu krv. On isto tako mi­ sli kako gralov dvorac, nazvan Montsalvatge kod Wolframa nije ništa drugo nego Montségur. Križarski rat protiv albigenza nije imao drugu svrhu nego da im ugrabe grala, ali više "dobrih ljudi" uspjelo je pobjeći, odnoseći sa sobom basnoslovno blago. Taj mit lišen svakog temelja imao je izvanrednu sud­ binu sve do naših dana. Danas još na rubu uglednih povijesnih udruga po­

Još danas zadivljuje podsjećanje na katare. Ovo tkano platno što ga je stvorio "Quadratto" resi kuću-muzej Déodata Rochéa, pionira neokatarizma.

stoji određen broj neokatarskih društa­ va, više ili manje tajnih koja za sebe tvrde da prenose skrivene nauke posljednjih savršenih. Neki tvrde da čak udjeljuju pravi consolamentum koji donosi novac.

Tajna vjerska društva

56

Političke ambicije Bijeloga lotosa Rođeno pod pečatom budističke religije. H. Njezini se pristaše služe taoističkim elementima kao što su podudarnosti među vrlina­ ma. . bićima obećanim buđenju (slika na svili iz 10. stoljeću. Kinesko društvo je već stoljeći­ ma ustrojeno skupom inicijacijskih i vjerskih bratovština koje izviru iz dviju glavnih obitelji: na jugu Trijada koja je utemeljena u 17. Velečasni F. jedan pjesnik i jedan budistički svećenik koji su sva trojica štovala osloboditelja po imenu Amitâbha. boje i brojevi. Pod imenom Bai-lian-jiao to je društvo predlagalo izvornu vjersku i duhovnu poruku čija se mitska priča o podrijetlu širi: njegovi očevi utemeljitelji bili su navodno jedan taoistički učitelj. na sjeveru Bi­ jeli lotos koja je još starija. ne seže ni u 12. kako to tvrdi legenda. Ako nije nas­ tao u 4. stoljeća). Stručnjaci napokon naglaša­ vaju da je bratstvo obilježeno utjecajem manihejskih zajednica prisutnih u Kini. Ovdje se vidi Buddha okružen monasima i bodhisattvama. ODINE 1890. ODRŽAVA SE U Šan- gaju konferencija protestant­ skih misija koja pokušava prekinuti prodor kršćanstva u Kinu. Bijeli lotos se nadahnjuje budizmom. Budistička sekta sinkretičkoga nau­ ka bilježi sve veći uspjeh. stoljeće. stoljeću. Isto tako prakticiraju magiju i najavljuju blizu reinkarnaciju Buddhe. jedno od najstarijih i najvažnijih kineskih tajnih društava stoljećima je vršilo ključni utjecaj na politiku srednjeg carstva. James izvještava pred zaprepaštenom javnošću kako u njegovoj provinciji Shandong ima naj­ manje sto tajnih organizacija koje kom­ biniraju vjersku doktrinu i političku akciju.

Tajna se pomno poštuje. svih tajnih koje su nastaja­ le tijekom stoljeća. nas­ tavljaju se okupljati u najvećoj tajnosti i nakon svakoga sastanaka obe­ ćavaju da će čuvati tajnu o svojim vjerskim i poli­ tičkim postupcima. Pod tim aspektom ulazi u politiku. "svjetlost". njezini pristaše sudjeluju ak­ tivno u borbama koje će dovesti dinas­ tiju Ming na carsko prijestolje. Njegovi članovi podvrgavaju se različitim inicijacijskim kušnjama kako bi prešli iz ranga običnog vjernika u rang učitelja. organizirana na veoma hijerarhijski način koja du­ guje ime brojkama kojima su se služili taoisti da bi čitali budućnost. organizirati ustanak velikih raz­ mjera i pokušati. Jedna od najvažnijih je ona Osam dijagrama. Čak je moguće da ime Ming.-1644. Među ostalim društvima koja pripadaju Bije­ lom lotosu možemo navesti i Nian. Novi car. Bi­ jeli lotos i njegove podruž­ nice i dalje su ponajprije vjerska društva. Tajna akcija Prisiljeni da izrade zna­ kove prepoznavanja. koja je tako­ đer bila emanacija Bijeloga lotosa. ali i na neprovidnosti. I očito onaj koji je pod imenom Taizu postao prvi car Ming 1368. odlaze u ilegalu. sek­ ta se dijeli u malene mjesne ili regionalne skupine. član Trijade i blizak Bijelom lotosu. U LAZAK BIJELOGA LOTOSA zabranjuje društvo s obrazloženjem da se odaje "magijskim postupcima kojima vještice i čarobnjaci zapovijedaju sveci­ ma.) bio je član Bijeloga lotosa prije nego što se okrenuo protiv njega. stoljeća nastoji otje­ rati strance iz Kine. pristaša sekte. Otada pristaše Bijeloga lotosa. Godine 1911. dinastiju Ming je napo­ kon zbacio republikanski pokret što ga je vodio Sun Yat-sen. Juriš na vlast No u tom razdoblju sekta Bijeloga lo­ tosa još nije tajno društvo. nije nitko drugi nego stari budi­ stički svećenik. Bijeli lotos je u prvom redu zainteresiran za tu pobjedu. pišu uroke po vodi. zbaciti mandžurijsku dinastiju Qinga. ističe se prakticiranjem borilačkih umi­ jeća i potkraj 19. poslavši ga u ilegalu i političku borbu. žurno Tajna vjerska društva 58 . sastavljen od seljaka koji su se borili protiv carskih postrojbi u sjevernoj Ki­ ni. Dvadeset godina poslije pristaše će se uspjeti domoći Zabranjenoga grada. Wang Song. u os­ vajanju Zabranjenoga grada. uskoro proganjani i osuđiva­ ni na smrt.ŠIROKA MREŽA PODRUŽNICA u ilegalu izazvao je stvaranje brojnih podružnica." Očito radilo se ponajprije o tome da se zaštiti jedna skupina koju je dobro poznavao i čiji je potencijal za političku destabilizaciju uočio . Ona osvaja seljačke mase koje su bile veoma nepri­ jateljski raspoložene prema mongolskoj dinastiji Yuan. a onaj tko bi je prekršio vidio bi "kako mu se tijelo pretvara u gnoj i krv za sto dana". Osam dijagrama sudjeluje 1813. No kako ih je dinastija Ming snažno osudila. Slavna sekta boksača. pot­ ječe od staroga manihejskog temelja Bi­ jeloga lotosa koji pripada imenu što je bilo dano proroku Maniju nazvanom "poslanik svjetlosti" (Mingshi). Kako bi dobili na učinkovitosti. doduše bez uspjeha. jedva što je stupio na vlast.koji se uostalom koristio na njegovu veliku dobrobit. te organizaciji velikih ustanaka. utemeljitelj dinastije Ming (1368. šef Bijeloga lotosa. oni pribjegavaju političkom otpo­ ru koji će se protegnuti na stoljeća i koji će pridonijeti padu dinastije Ming 1644. Taizu. Tako će 1793.

Među osobama koie su mu se pridružile nalazimo redov­ nike poput svetog Vincenta de Paula. Bossueta ili Jean-lacquesa Oliera. to više što su mu neki članovi spomenute bratovštine već predbacili ponašanje koje nije baš u skladu s njezinim crkvenim statutom. 59 Tajna vjerska društva . Vjer­ ska bratstva su klasični oblici kršćanske Mašući pokaznicom s presvetim sakramentom zaklonjenom ispod baldahina članovi Družbe Presvetog Sakramenta u procesiji (duborez iz 17. Družbe Svetoga Sakra­ menta. Družba je jedva iz­ makla zabrani. U to vrijeme bratstvo je moćno. On potvrđuje da se kuje zavjera u sjeni tajnog društva. ute­ meljitelja Družbe sv. Izdaje zapovijed da se sastanci udruge smiju održavati samo uz prethodno kraljevo odobrenje. Veoma pobožan. počevši od kra­ ljice majke Ane Austrijske. ODINE 1609. FRANCUSKIM Kra- ljevstvom kružio je pamflet pod naslovom "Podsjetnik da se upozna duh i ponašanje družbe ustanovljene u gradu Caenu". vojvode od Ventadoura. vojvode od Nemoursa. Nadahnut iskrenom vjerom. rastao se od žene da bi se posvetio svećeništvu. stoljeća). imao je ideju o brat­ stvu koje bi ujedinilo laike i vjernike oko zajedničkog ideala visoke pobožnosti i konkretne akcije u svijetu. Fouqueta i Lamoignona.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta Pod izlikom da olakšava bijedu svojih suvremenika vrlo diskretna Družba Svetoga Sakramenta miješala se suviše blizu političkim metodama kraljevstva prije nego što se Mazarin zabrinuo zbog toga. odmah vidi u toj "spletki pobožnjaka" opasnost koju valja odalečiti. Sulpicija. ali i laike prvoga reda poput princa od Contija. Valja spomenuti da je podupiru važne osobe. I Mazarin koji obnaša političku vlast u ime mladoga Luja XIV. predsjednika pariškoga parla­ menta. "Prilagoditi se skrivenom životu Isusa Krista" Družba Svetoga Sakramenta utemeljena je trideset godina prije na inicijativu Henrija de Lévisa.

To su te stalne intervencije u politički život zbog kojih družba postaje pomalo sumnjiva i smeta u očima kraljevske vlasti. stoljeća jer je imalo odjeka na Tridentskom saboru (1545. biskupi.Sumnjivo dobrotvorstvo Družbe Svetoga Sakramenta pobožnosti. posebno protestante. Opasan politički utjecaj Članovi bratstva regrutiraju se ponaj­ prije medu društvenom elitom: tu se susreću plemići. i preuzima kraljevstvo u svoje ruke. Družba se proširila po provinciji gdje 1660. bili skloni u početku. suci i odvjetnici. pa čak i u politički. traže da se zatvore neke pariške ustanove koje smatraju "nemo­ ralnima" kao što su javne izložbe ilus­ triranih knjiga. Svjetuju tišinu.. tako radikalno. Zato je upokoravanje 1660. dobio je zabranu izvođenja ko­ mada.-1563. ali i libertince čiji ih običaji šokiraju. Radikalna novina družbe jest da su se sastanci veoma brzo počeli održavati u najvećoj tajnosti. Tartuffe. Tako "braća" dobivaju zabra­ nu dvoboja i osudu huljenja u svakod­ nevnom jeziku. 1664. a temelj će mu biti duboka poniznost i milosrđe čime će što više oponašati Isusa Krista u svetom sakra­ mentu koji je tu skriven. što se tiče odanosti presve­ tom sakramentu. kada mu umire majka. Ako im koga uništiti treba. M OLIÈRE JE BIO ZAKLETI NEPRI- Luj XIII." Njegovi su članovi morali tajiti svoju pripadnost i djelovati u vlastito ime. U Tartuffeu on ismijava pobožnjake. župnici.-376. lupajuć si grudi Ljudi što ih snaga zanosa potresa. Svi se međusobno nazivaju "braćom" i nalaze se četvrtkom koji je posvećen štovanju presvetoga sakra­ menta kako bi zajedno molili. a zabavu vole. Po­ svuda gdje imaju moć i u najvećoj di­ skreciji nastoje nametnuti totalnu katolizaciju društva koje znatno nadi­ lazi početnu pobožnu i milosrdnu namjenu. stih 365. sta­ tuta: "Društvo će raditi u potpunoj taj­ nosti. Godinu dana poslije počinje vladati Luj XIV. Godine 1666. janseniste. lažni. Ako su joj Richelieu i Luj XIII. to više nisu Mazarin i Luj XIV. Osvetljivi. Pobožnost im zanat. na prodaju roba. Žele steći časti i ugled kod ljudi Prevrćući oči. Diskrecija njezinih članova i njihov utjecaj daju joj učinkovitost skupine za pritisak. besavjesni biti. Bore se protiv mode svojega vremena koju smatraju "bes­ ramnom". Što za blagom jure po stazi nebesa. I vrlinom znadu opačinu skriti. ako je ono distinktivno obilježje bratstva. Ta stega nametnuta je svima kako to potvrđuje članak 9. Svoju mržnju zovu interesom neba Molière. on zapovijeda raspuštanje družbe. komad se napokon može igrati 1669. Malo- -pomalo intervenira redovito u javni život. Puni svetog žara milostinju mole. ono je veoma popularno od kraja 16. njegova žena Ana Austrijska i Gaston d'Orléans mole sveti sakrament koji se nalazi u pokaznici u obliku sunca. I napokon obrušavaju se na neke kraljeve podanike. .. bio je uvijek sklon Družbi. broji više od pedeset podružnica.) koji je reafirmirao stvar­ nu nazočnost Krista u kruhu i vinu. međutim 1664. Nakon što je družba ukinuta. Njegov ton je bio oštar: Sve im to ne vrijedi ni pišiva boba. MOLIÈRE I POBOŽNjACI jatelj te družbe.

CLAIRVIUS NARCISSE ponovno se ukazao Angelini. Ona je ipak prisustvovala njegovim zadnjim trenucima u bolnici na Haitiju 1962. Clairvius joj priča da se sjeća svoje "ag­ onije" i Angelinina plača. Clairvius je sumnjao u jedno­ ga od svoje braće da je platio boka.. Priča da je. ODINE 1980. ali on ispunjava i važne društvene i političke funkcije na Haitiju i u Brazilu. direktoru centra za psihijatriju u Port-au-Princeu koji se zanima za vudu od 50-ih godina prošloga stoljeća. Taj je slučaj tako odjeknuo da je 1981. a zatim iste večeri izvađen iz lijesa da bude odveden u okolicu Hait- skoga rta. Ondje je u polukomatoznom stanju radio godinama kao "zombi" sve dok nije izmaknuo skrbništvu svojega učitelja. Obratila se Lamarqueu Douvonu. Ekipa je potvrdila Clairviusove izjave da je on doista bio žrtva podvale u kojoj je inter­ venirao čarobnjak vudua da bi ga droPraksa vudua je katkad popraćena krvnim žrtvama. jedna ekipa BBC-a pohitala na ta mjesta kako bi to ispita­ la. na Haitiju jer su se odali nekom kanibalskom obredu. budući da su ga smatrali mrtvim. Ovi pristaše su bili smaknuti 1864. ča­ robnjaka koji prakticira vudu kako bi ga sveo na to stanje roba da bi on mo­ gao u potpunosti uživati nasljedstvo koje je priželjkivao. prekriva veća vjerska dimenzija. .Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe Vudu koji je opstao medu primitivnim afričkim kultovima što su ih "izvezli" crni robovi. svojoj sestri nakon osamna­ est godina odsutnosti. bio pokopan.

Nekima od tih robo­ va pridaju izvanredne moći: dar posvudašnjosti. ostaje samo jedan izlaz: sastajati se u tajnosti kad padne mrak kako bi bili u duhovnoj vezi s mističnim silama za koje se pret­ postavlja da su više nego kod bijelaca. Nedavna su istraživanja pokazala da taj pripravak sadržava ljudske kosti. koje se počelo nazi­ vati crnci maroni..Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe "PRAH ZA ZOMBIJE" Istraživači su pretpostavili a zatim ustanovili da su haitski čarobnjaci upotrebljavali poseban prah kako bi pre­ tvorili svoje žrtve u zombije. Ali za sociologe religije taj je fenomen još simptomatičniji: to je za njih slika trauma što su ih crnci pretr­ pjeli u vrijeme ropstva. Religija crnaca marona Već su 1797. otrov koji se najčešće ulijevao u cipelu ili na leđa cilja­ ne osobe kako bi mu impregnirao kožu. poznati pod imenom vudu nastavljaju una­ toč otporu koji je pos­ tojao". Pre­ ma liječniku Wadeu Davisu sa Sveučilišta Harvard taj otrov što ga spravlja boko je to djelotvorniji što je žrtva više uvje­ rena u moći svojega mučitelja i stvar­ nost vudua. zabilježile u nekom izvještaju da "se opasni skupovi. a prakticirali su ih narodi iz Benina i Toga Vudu vuče podrijetlo iz Afrike. U to vrijeme milijuni Afrikanaca bili su uhvaćeni i prebačeni u novi svijet gdje rade na plantaža­ ma kao robovi. čak i za iskusne liječnike. kreolski. ostatke guštera. Ova statuica iz Benina upotrebljava se kao fetiš u kultu vudua: za nju se smatra da može iscijeliti bolesnika na daljinu... u žaru tih noćnih sastanaka stvaraju se tajna brat­ stva koji su živ izraz otpora kolonijal­ nom poretku. Ona su to više spojena što crpe snagu i referencije u bogatoj afričkoj religijskoj baštini. "maronirati" kako se tada govo­ rilo. Dodaju kako su strašne prisege čije izvrše­ nje može ugroziti javnu sigur­ nost spremljene među rukama onih koji predsjedaju tim or­ gijama" i zabranjuju okup­ ljanja u kojima se miješaju molitve i plesovi. "Tvornica zombija" je najspek­ takularniji i najpoznatiji aspekt kulta vudua.. Oko tih propovjednika-čarobnjaka.. S jednog kontinenta na drugi Haitski vudu uranja korijene u drevne kultove koji su stigli ravno iz Afrike. veoma otrovne žabe koja se sva pretvo­ rila u prah. Za njih. osušene kosture bufa marinusa. Tu su se pridružile biljke ko­ je sadržavaju saponin. Me­ đutim dio robova nastoji pobjeći. francuske vlasti na otoku Saint-Domingue. girao. Kolonizatori su se pobrinuli da pomiješa­ ju narode kako bi spriječili svaki osjećaj jedinstva koji bi mogao dovesti do pobune. Tako dobivena mješavina izaziva uzetost koja sa sobom povlači potpunu nepokretnost tijekom ko­ je granica između smrti i života postaje neizvjesna. po­ slije Haitiju. . Oni su uostalom skovali zajednički jezik. No njegova obitelj i njegovi pri­ jatelji neće ga htjeti nikada više vidjeti zbog straha da će prkositi ugledu čarob­ njaka. magijske moći.. otrovnu tvar koja može poremetiti disanje.

velikom bogu stvoritelju čiji su glasnici. duh smrti i groblja. katkad božanske sjene istaknutih pokojnika koji se poko­ ravaju Mawuu. Marinette i Barun-Subota Nedvojbeno najpoznatiji kult vudu koji se prakticira na Haitiju dobro je očuvao veze s originalnim vôduom. To su duhovi.. katolicizma i spiritiz- Tit-Jean. Marinette. Te ceremonije se obično događaju kad padne mrak. Neke crte predaka su se očuvale.CEREMONIJA U BAHIJI u hramu kako bi pitali duhove o budućnosti ili o nekoj drugoj temi. pjesama i pleso­ va budućeg sljedbenika obuzima duh kojem se zavjetuje: on komunicira sa svijetom loa. Kult vudua je inicijacijski. Poslije preuzima novu ličnost tijekom inicijacije i mora služiti "učitelju-glavi loe" koji će preuzeti upravlja­ nje njegovim životom. Iz­ vlače snagu iz krvavih žrtava što ih or­ ganiziraju svećenici svakoga plemena. Tako na Haitiju pod imenom vudua potomci robova ovjekovječuju afričku religiju svojih preda­ ka u sklopu spektakularnih inicijacija. najčešće ulazeći u posjed nekog seljaka koji postaje njihov glasnogovornik u nekom trenutku. Pod vod­ stvom majke ili oca svetaca inicirane osobe padaju u trans i daju da ih jašu duhovi. Priča se kako neki inicirani mogu steći dar da se transfor­ miraju u vukodlake ili drugu fantastič­ nu životinju. Vjernici vudua mogu se uticati svećeniku kako bi dobili zaštitu od zlih duhova nabavivši amulete i napitke svih vrsta.. U Brazilu je sinkretizam između crnih afričkih tradicija.. Kada bubnjevi prestanu uda­ rati. U BRAZILU SE LJUDI CESTO SUSREĆU Ovaj beninski čarobnjak složio je na stol svoje kuće mnoštvo predmeta kako bi obavljao magijske obrede tipične za afrički kult vudua. Oni se pokazuju ljudima na različite načine... Prešavši u Ameriku taj je kult evoluirao u tajnu noćnih okupljanja maronskih crnaca. prinosi žrtvu bogovima. To je i slučaj u Kubi gdje je neka tajna religi­ ja što je čuvaju narodi Calabara stekla ulogu sličnu onoj europskog slobodnog zidarstva. Među naj­ poznatijima može se spomenuti Barun-Subota. U terreirosima makumbe Makumba je generički pojam koji oku­ plja različite brazilske kultove od kojih 63 Tajna vjerska društva . Učitelj ga preuzima u vlasništvo tijekom ceremo­ nije koja se održava u tri faze: kandidat treba najprije pozdraviti posvećene predmete i zazvati Velikog učitelja. Njega zazivaju svećenici vudua .. za­ tim se žrtvuju životinje posvećene loi. živad najčešće. koji su štovali nevidljive sile nazvane vôdu. Kad se jednom domognu ti­ jela. dok su se druge promijenile pod utje­ cajem katolicizma. Nakon katoličkog krštenja sljedbenik se stavlja pod zaštitu svojega "korijena loe".. mambom ako su to žene kada proizvode zombija. loaima. božanstva ili sjene mrtvih predaka. Predstavlja bogat panteon s "Velikim učiteljem" na vrhu identificirajući se katkad s Bogom koji vlada nad duhovima. Napokon pod frenetič­ nim ritmom bubnjeva. metal­ nom kacigom ili kako poprimaju te­ žak glas ako je duh koji je u tom tijelu muški. ma iznjedrilo makumbu koja jednako tako ima svoja bratstva iniciranih..nazvani huganima ili bokima kad se radi o muš­ karcima. krase se atributima onoga ili one koji ih nastavaju i čekaju da budu is­ pitani: nije čudno vidjeti ih kako se oboružavaju teškim mačem. Ima ih mnogo koji najčešće nose pitoreskna imena: Tit-Jean. kad je zadovoljan. Kad onaj koji traži savjet ude u područje terreim. vrste zaštitničkog duha obitelji. oni odgovaraju na pitanja onoga koji traži savjet koji. počinju pje­ sme i udaranje u bubanj.

treba se nekoliko tjedana izolirati u nekom terreirou gdje će naučiti molitve. ali tu se isto tako nalazi kult nižih božanstava. Oloruna. Brazilske političke vlasti tražile su više puta da se zatvore neki terreirosi za ko­ je su procijenili da su opasni ili osporavateljski. Okruženi palisadama. . Pristaša mora zatim biti kršten u nekoj katoličkoj crkvi prije nego što se vrati u svoj dom. ga legitimiraju vjerski dužnosnici. nego i mladi obraćeni bijel­ ci. Otad po­ staje vezan uz hram gdje službeno nas­ tupa po zapovijedima oca ili majke svetaca. Uklopiti tu skupinu iniciranih znači biti odabran od duha. Vezivno tkivo društvenoga poretka Tijekom godina makumba ili vudu bili su dovedeni do toga da imaju ulogu poveznice između civilnoga društva koje je još u povojima i vlasti. vudu odsad prakticiraju u Sjedinjenim Državama ne samo crni useljenici. očevi ili majke svetaca. Još više iznenađuje što su ti kultovi postali elementi nužni za društvenu stabilnost. Gamain. 19. stoljeće). Izabrani se još mora suočiti s kušnjama inicijacije. Neke internetske stranice još danas predlažu inicijaciju on line. orixa koji nose afrič­ ka imena s dodanim katoličkim patronimima: Naša Gospa pomoraca. Njima pomažu plesači ili mediji koji tvore bratstvo u kojem većinu članova čine žene. Ceremonije se održavaju u hramovima nazvanim terreiros. ali morali su odustati od toga na zahtjev liječnika koji su vidjeli kako se povećava broj bolesnika koji pate od duševnih poremećaja i koji se u nor­ malno vrijeme ne bi obraćali duhovi­ ma. To ih ne sprječava da upoznaju uzlet izvan svojih granica.. kultove i umijeće padanja u trans do dana prvoga posje­ da koji će potvrditi njegovu kvalitetu iniciranoga. Čini se da su ih uvjeti dramatičnog pojavljivanja tih inicijacijskih kultova i bratstava koja su im služila učinili zau­ vijek nerazdvojnima od afro-američkih društava kojih su oni sastavnica. oni su područje svećenika svetinje. Nakon što je ušao u vezu sa svećenikom. sveti Antun ili čak Isus. Politički diskurs često je vjerodostojan samo ako Pod zaštitom europskih kolonizatora robovi su plesali zazivajući duhove daleke Afrike ("Bambula na Antilima" F. Ova afro-brazilska vjerova­ nja štuju također vrhovnoga boga. To inicijacijsko društvo ima bitnu ulogu jer tvori vezu između svije­ ta ljudi i svijeta bogova ili predaka..Propovjednici-čarobnjaci vudua i makumbe 64 je najvažniji candomblé koji se praktici­ ra u Bahiji.

) postiže da Opus i Svećeničko društvo budu uzdignuti na rang "osobne prelature" kojoj on postaje počasni biskup. Ta veoma zanim­ ljiva formula zanima Svetu Stolicu koja poziva Escrivâu u Rim 1947. nije međutim stvarno popravila sliku Opus Dei u očima javnosti. Ta kanonizacija.-1975. LISTOPADU 2002. U RIMU JE UZ veliku pompu kanoniziran Josémaria Escrivâ de Balaguer.Utjecaj organizacije Opus Dei "Djelo" uvedeno na dobrom mjestu u vatikanske tajne održava demonske odnose sa svijetom politike i novca pa bi se moglo reći da zaslužuje ime "sveta mafija". Okuplja neke laike obuzete svetošću koji posvećuju život katoličkom apostolatu. Najprije je proglašen "prečasnim" 1990. Sastavljeno od propovjednika ima zadatak da duhovno angažira čla­ nove laike Opus Dei. Utemeljitelj organizacije Opus Dei umro je tek 1975. tajno društvo koje radi kriomice za Rim i manipulira znatnim svotama novca. iskreno govoreći. a njegov nasljednik Alvaro del Portillo y Diez de Sollano (1914. Taj pravni status mu omogućuje da Diktatora Franca. svakako želio i organi­ zirao. koju je papa Ivan-Pavao II. i daje mu naslov "Prelat Njegove Svetosti". Naziv družbe mu je došao onoga dana kad ga je njegov ispovjednik pitao gdje je to "Božje djelo" (Opus Dei na latinskom). ostaje skromna. mahom u latin­ skim zemljama. a zapravo je "sveta mafija". Samo se odre­ đene crkvene osobe uzbuđuju zbog re­ da čije ideje smatraju preradikalnima i za koje kanonizacija njegova vođe. 65 Tajna vjerska društva . Toga dana red je narastao. dobilo je neprijepornu potporu crkvenih veledostojnika i više kardinala koji nisu krili svoju pripad­ nost redu počevši od Joaquina Navarro-Vallsa kojeg je papa Ivan-Pavao II. tu os­ taje sve do smrti 1975. dobro uvedeno u rimsku kuriju. nije trebala biti prio­ ritet Crkve. Red koji nije poput drugih Povijest Opus Dei je nerazdvojna od ličnosti svojega utemeljitelja Josémarije Escrivâe de Balaguera (1902. Djelo. ograničena u prvo vrijeme na Španjol­ sku. proglašen blaženim prije nego što je pristupio svetosti deset godi­ na poslije. U listopadu 1928. prilikom duhovnoga povlačenja mladi župnik imao je viziju. Escrivâ im 1943.-1994. zatim je 1992. imenovao na diplomatsku dužnost i onu posebno osjetljivu vatikanskoga glasnogovornika. Escrivâina organizacija. pridružuje Svećeničko društvo Svetoga križa.). poslije će ispričati kako mu je toga dana Bog naložio da osnuje red u kojem bi laici mogli voditi svakodnevni život težeći svetosti molitvom. ovdje u društvu madridskoga biskupa. neuobičajene za. Zauzvrat on je pridonio uspjehu Opus Dei. radom i djeli­ ma..postupak sanktifikacije. No uspjeh je u pravom trenutku: Opus Dei danas broji otprilike 80 000 diljem svijeta. Djelo svakako i danas pobuđuje mnoga maš­ tanja: predbacuju mu da je sekta. Unatoč službenim odobrava­ njima neki nisu mogli suspregnuti iz­ nenađenost zbog brzine. uvijek je podupirala španjolska nadbiskupija.

Tridesetih godina prošloga stoljeća Franco i fašizam čine se najboljim be­ demima protiv ekspanzije komunizma koji je po definiciji ateističan." To stajalište pre­ ma diskreciji objašnjava djelomično ugled tajne ustanove kojeg se red ne uspijeva osloboditi. Uostalom nekadašnji član Opus Dei. Hitler protiv Slavena. U sjeni frankizma Organizacija rođena potkraj 20-ih go­ dina prošloga stoljeća rasla je u sjeni frankizma iako Escrivâ de Balaguer nikad nije bio Francov ispovjednik. javnog. Eugena u Rimu nekoliko dana prije ceremonije njegove kanonizacije. Portret Josemarije Escrivâe de Balaguera već u stanju duhovna savršenstva visi na počasnom mjestu u crkvi sv. imala je za posljedicu sastavljanje no­ voga statuta. Vladimir Felzmann. Stvarnost je složena. Statut je sastavljen 1950. Opus ima po­ vlašteni status u sklopu Crkve i uživa međunarodni ugled. Opus Dei očito nije sekta. No prema orga­ nizaciji postoji određeno nepovjerenje čiji razlozi sežu u razdoblje njezina osnutka." Osim tih simpatija u kon­ tekstu rata čini se kako je frankistički režim crpio uvelike iz rasadnika Opus Dei iako se red izjašnjava kao apolitičan i neki od njegovih članova su bili žesto­ ki protivnici režima. i da neće smjeti nikada nikomu otkriti da sami pripadaju organizaciji Opus Dei'' Pre­ tvorba reda u osobnu prelaturu 1982. to je bio Hitler protiv komunizma. kako se više puta tvrdilo.OD TAJNE DO DISKRECIJE PUS DEI se često smatra tajnim društvom od čega se odlučno brane njegovi članovi i simpatizeri. precizira: "Članovi numerariji i supranumerariji trebaju znati da će uvijek morati mudro šutje­ ti o imenima drugih članova. Pedesetih godina Tajna vjerska društva 66 . priča kako je jednoga dana spomenuo to pitanje Balagueru koji mu je povjerio: "Hitler protiv Židova. O izravno odgovara papi. Odsad članovi Opus Dei neće sudjelovati kolektivno na javnim manifestacijama kulta kao što su procesije. a da pritom kriju da pripadaju Prelaturi. Poznato je da je Caudillovu pobjedu nad snažno antiklerikalnim snagama ljevice s olakša­ njem primio velik broj španjolskih katolika među kojima i sam Escrivâ. u kojem članak 191.

upravitelj velikog međunaro­ dnog konzorcija optužen za poreznu prijevaru. a koji su često velikodušni i imućni. Osim toga nudi tri tipa pridruživanja ovisno o statusu i angažmana njezinih članova. laici i nev­ jenčani koji se potpuno posvećuju Opus Dei. Odjek te afe­ re je takav da novinari objavljuju sastav vlade: od ukupno 19 mi­ nistara. rizničar neovisnih republikanaca. što je Osim apologije boli u pravom smislu riječi. što je dosta paradoksalno. Originalna i osporavana duhovnost Duhovnost Opus Dei je zapravo posve originalna. Često se organizaciji predbacuje diskre­ cija. Sva okrenuta prema sanktifikaciji laika. poseb- 67 Tajna vjerska društva . Pristaše Opusa udaraju se ovakvim bičem po slabinama i leđima. Taj postupak. No tek 1973." Unatoč tomu tumačenju velik dio ka­ tolika ostaje neprijateljski raspoložen prema toj vrsti kažnjavanja. Što se tiče numerarija. nije ni potvrđen. predmet koji je zaintrigirao mnoge čitaoce. To znači da su veze organizacije s financija­ ma veoma složene: ona raspolaže jakom mrežom banaka koju podupiru njezini članovi. stranka Valéryja Giscarda d'Estainga. One nemaju nikakve veze s mazohizmom. odnosno kovine zavezane oko bubrega ili bokova čiji dodir gnječi meso. favorizira libe­ ralni kapitalizam i stanovit materijalni uspjeh. uskoro su im se pridružili i drugi članovi. članovi Opusa. ali sudjeluju u nekim aktivnostima. nakon smrti premijera Franco se odvojio od njih. Godine 1969. sedmorica su poznati DUHOVNOST PATNJE Browna Da Vincijev kod aluzija je na složenu i dvosmislenu sliku Opus Dei.Utjecaj organizacije Opus Dei prošloga stoljeća trojica ministra su nje­ govi članovi. U jednoj od svojih knjiga on uostalom apostrofira čitatelja: "Što si mislio? Tu dolje bol je sol našega života." No njemački kardi­ nal Höffher nijansirao je domet te pat­ nje: "U asketskom smislu Opus Dei se smješta u sekularnu tradiciju naše Crkve. Opus tako.. ako ne i tajna kojom se okružuju njezini članovi. a druga trojica su simpa­ tizeri.. a desetorica drugih su simpatizeri. On se općenito uključuje u valorizaciju dolorizma koji je svojstven organizaciji. to su muškarci ili žene. Tako je 1982. po­ tiče se post i izvan korizme. premda nije čest medu čla­ novima Djela. Ima i kandidata koji su laici. Riječ je o pojasu od strune. Na nesreću neke su afere podržale tu tezu. Jedan od likova koji pripada redu nosi stalno "kostrijet". ali žive u obiteljima. u celibatu. u celibatu ili braku koji povezuju ideal Djela sa svojim svakodnevnim životom. izbija financijski skandal velikih razmjera. José Maria Ruiz Mateos. Sodetexom upravlja princ Jean de Broglie. Najbroj­ niji su supranumerariji: to su vjernici. Imperativ "posvećenja radom" ima tendenciju da privuče osobe koje su profesionalno uspješne.. Svima mogu osim toga pomagati pridruženi koji nisu članovi udruge. Prema Escrivâi stalnim prakti­ ciranjem tih tjelesnih kažnjavanja duh se približa­ va Bogu. s pomoću Ban­ co Popular Espanol imao 35% udjela. afera Matesa koja pogađa jednog od ministara koji su se pridružili Djelu. ona je nepobitno razlog uspjeha organizacije. Njegov otac Edmond bio je na čelu ban­ ke u kojoj je Opus Dei. Istraga je otkrila daje dijelom toga novca financirao Opus Dei. Neki se tako kažnjavaju više puta na tjedan. P LANETARNO SLAVAN ROMAN DANA (Vježbe kažnjavanja) pretpostavljaju kod onih koji im se predaju zrelost i osobnost prožetu duhovnim. Skandal Matesa je uostalom omogu­ ćio da se otkriju veoma čudne političko-financijske veze: luksemburškom podružnicom društva Matesa. Milosrđe dobro raspoređeno. a koja im omogućuje da lako izbjegnu granice zakona u korist reda..

travnja 2005. red se obvezuje da će mu dati nauk. u travnju 2005. bila ona katolička ili ne." Ako je utjecaj reda neprijeporan . Neki su čak govorili kako su im savjetovali da se udalje od svoje obitelji. Članom se posta­ je prisegom pred svjedocima: dok kan­ didat obećava vjernost. Barata se imenima političkih. diskreciju i naravno strogost apostolskoga života. posebno uz pomoć članova Sve­ ćeničkoga društva Svetoga križa. izjavio kako "članovi Opusa rade na 475 sveučilišta i veleučilišta na pet kontinenata. treba biti punoljetan. da će ga pratiti i podupirati u njegovu na­ pretku. Utjecajno društvo Uvjeti novačenja postavljaju pitanje koncepcije reda. ali koje je njegova praksa diskrecije učinila sumnjivim pred očima javnosti. revija i znanstvenih Sto petnaest se kardinala iz cijelog svijeta 18. u 604 dnevnih novina. neku vrstu "integralnog katoli­ čanstva" usmjerenog na poštivanje mo­ ralnih vrijednosti. okupljaju u Rimu u crkvi sv. može li se onda govoriti o "opuskoj internacionali" kao što to neki ne propuštaju činiti? Zacijelo ne. Opus Dei ipak vodi prilično elitističku politiku. na 52 radijska i TV kanala. Ova posljednja točka nije baš bezbolna: stari članovi su svjedočili da je njihovo umirivanje savjesti katkad slično ne­ kom obliku vrbovanja koje je veoma rezervirano u odnosu na vježbanje kri­ tičnoga duha. . gospodarskih moćnika među članovi­ ma ili simpatizerima. Petra kako bi izabrali nasljednika Ivana Pavla II. očito je kao u svim tak­ vim grupacijama.Utjecaj organizacije Opus Dei 68 no darivanjem. koji je bio veliki zaštitnik Opus Dei. publikacija. ali to bi značilo pre­ zreti iskren i nezainteresiran angažman tisuća vjernika.a on je nedvojbeno imao ulogu pri izboru pape Benedikta XVI. Napokon Opus Dei iz­ ražava možda jednostavno najtradicionalniju duhovnost Rimokatoličke crkve. Međutim Mgr del Portillo otkrio je između reda­ ka moć Opusa kad je 1979. zabranjuje svako štivo za koje se smatra da je suprotno načelima Crkve. Premda to opovrgava. a da nije moguće provjeriti njihovu pripadnost. Da bi se ušlo u Opus. Da te mreže postoje.

Taj fenomen. pokušaji infiltracije medu tijela vlasti. remećenje javno­ ga reda. Između nove vjere i lakovjernosti Fenomen sekti je prastar. ali i atenta­ ta što ga je počinila sekta Aum u tokijskoj podzemnoj željez­ nici. novačenje djece. gurua. zastupnici su se odlučili za pragmatičnije ponašanje. napadi na fizički integritet. Ivana imao je sva prava nad privrženicima. specijalne snage FBI-a zauzele tvrđavu Waco gdje su se se­ dam tjedana držali David Ko­ resch i njegovih 95 učenika iz sekte davidijanaca. Početkom 90-ih godina prošloga sto­ ljeća David Koresh je postao vođa zajednice. eventualno skretanje tradicionalnih gospodarskih tijekova. ali ne bez rizika za pojedinca i društvo. stoljeća. TRAVNJA 1993. Danas svijet obiluje sektama. Kao posljedica pucnjave ili vjerojatno kolektivnog samoubojstva izbija požar golemih razmjera u kojem je preživjelo osam osoba. u kojem je ubijeno jeda­ naest osoba i ranjeno pet tisuća. Slike utvrde što su ih prenijele sve svjetske televizije otkrivaju još jednom opasnosti fanatiz­ ma sekti. slijediti samo načela nekoga gurua znači odvojiti se zapravo od ostatka društva. F RANCUSKOJ JE POSEBNO TEŠKO DEFINIRATI POJAM SEKTE JER JE Ovaj amblem reda Sunčanoga hrama pripadao je Thierryju Hugueninu koji je jedini preživio krvoproliće pedesetak pristaša koje se dogodilo u listopadu 1994. više-manje antidruštveni diskurs. iako nije od jučer. Da­ kle. doživio je zasigurno pogoršanje u drugoj polovici 20. Suo­ čene s novim strepnjama našega doba . No ta drama nipošto nije izolirana: u studenom 1978. No kad je 1995. Dok se razvijao doktrinarni korpus Crkve. Sekta bi prema tome bila skupina koja slijedi načela nekog karizmatičnoga vođe. Dotad se sekta definirala kao vjerska grupa koja odgovara na jedan ili više kriterija: duševna destabi­ lizacija. njihovi statuti javni.nezapo­ slenosti. ali is­ to se tako i podvrgnuti strogom paravojnom treningu. Predstavljajući se kao "Janje" o kojem govori Otkrivenje sv. kolektivnih samoubojstava sljedbenika Sunčanoga hrama. društvenom nesigurnosti. Devedesetih godina prošloga stoljeća osim dra­ me u Wacu. upit­ nosti napretka javljaju se nove vjerske skupi­ ne da na­ domjeste ŠTO KAŽE FRANCUSKI ZAKON načelo laičke države koje znači neutralnost države u od­ nosu na sve vjere uvijek zabranjivalo vlastima da se miješaju u vjerske fenomene ili one koji tvrde da to jesu. navođenje na prekid s izvornom sredinom. prisutan već od prvih stoljeća kršćanstva. Nakon što su razmotrili vjerske i filozofske kriterije. par­ lamentarno istražno povjerenstvo dobilo je zadatak da predloži strogu definiciju pojma "sekte". Sekta davidijanaca što ju je 1934. znatni financijski zahtjevi. uvjerio je javno mnijenje i poli­ tičke čimbenike u opasnost kojom sek­ te prijete svojim pristašama i društvu. Neki tu vide posljedicu slab­ ljenja velikih religija. TEKSASU SU 19. više od 900 pristaša sekte Hrama naroda koje je vodio Jim Jones otišli su u smrt otrovavši se u džungli u Gvajani. Svi davidijanci morali su svakodnevno proučavati Bibliju. a njihovi pristaše često žestoki prozeliti. Pojam "sekte" koji ih odre­ đuje ostaje dvosmislen: čini se kako riječ dolazi do latinskoga glagola koji znači "odvojiti" ali stručnjaci se danas slažu u tome da se tu vidi kori­ jen glagola "slijediti".U okrilju vjerskih sekti Njihovi gurui su poznati. osnovao bugarski useljenik Viktor Hutev najavila je prijetnju apokalipsom i predložila da se svijet na to pripremi. važnost pravnih sporova. . Uostalom taj je vojnički aspekt zaintrigirao organe reda prije tragičnog raspleta. posebno nad ženama koje je zlorabio po miloj volji. ne­ ke kršćanske zajednice tražile su vjersku autonomiju. postalo potrebno pozabaviti se tim pitanjem.

psihološka ili socijalna ranjivost objašnjava njihovo prepuštanje ovoj ili onoj grupi. crkve koje su zakazale u tome da svojim pristašama ponude pomoć umirujućeg tumačenja svijeta. pokušavalo je procijeniti ponašanje članova. Tajna vjerska društva 70 . Sup­ rotno onome što se vrlo često smatra.. ako je prirodno "na­ padati ljudska prava i društvenu ravno­ težu". članovi sekti su obično visoko školovane osobe. Sekte poput davidijanaca često ustraju točno na svojoj isključivoj sposobnosti da pruže spas rezerviran za malen broj odabranih. organizacija se smatra sektaškom. Slijedom te definicije povjerenstvo je izbrojilo oko 200 udruga koje okupljaju više od 400 000 pristaša.. Kako nije moglo suditi o filozofskim idejama tih društava. spiritizam i svemirci. Umirujuča slika skupine koja je počinila ubojstva u tokijskoj podzemnoj željeznici. U Francuskoj je parlamentarno povje­ renstvo iniciralo pokret brojeći pomno grupacije sa značajkama sljedbe. Psihoanaliza. Medu najistak­ nutijim društvima navedene su sljedeće Guru Shoko Asahara poziva vjernike iz sekte Aum da se okupe.Postrojbe američke vojske uzalud su pokušavale evakuirati davidijance u Wacu prije nego što su poginuli u tragičnim okolnostima. Ta poruka upućuje na strogu hijerarhiju organizacije. Širenje sekti potaknulo je političke vla­ sti da se zainteresiraju za taj fenomen. Osim lakovjernosti. Općenito je guru čuvar skrivenih tajni ili samoproglašeni pos­ rednik između božanstva i ljudi nepri­ jeporni vođa grupe i samo nekoliko članova može pristupiti posredničkim stupnjevima koji im omogućuju da se približe učitelju i njegovim tajnama.

. iscjeliteljska (antoanisti... Ron Hubbard (1911.. Neki isto tako vide dokaz uspjeha Crkve ujedinjenja koja se zove i "sekta Moon".). Ta metoda. Moona ili Soke Gakkaija). "jasnoću". 71 Tajna vjerska društva . stažiranja. temelji se isto tako na korištenju aparata. a ne više biti zaposlenik za pet centa po retku. "elektropsihometra" ili "elektrometra" za koji se "sekte" kao prave: Vitezovi zlatnoga lotosa (ili Mandarom).-1986. New Age.SEKTE I NOVAC potiču pristaše da se odreknu svih svojih materijalnih dobara kako bi uvećali imutak svojega gurua. orijentalna (sljed­ benici Krišne. Konstatira se isto tako postojanje velikog broja gnostičkih ili ezoteričnih sekti koje slijede teozofiju. Jehovini svjedoci. ponajprije u ekonomskom uspjehu njezina uteme­ ljitelja svećenika Moona. Uobičajeno je svrstavati sekte prema tipu poruke ko­ ju odašilju: milenarijska (davidijanci. antropozofiju i spiritizam. blizak budizmu. Scijentolozi ima­ ju hramove u kojima prakticiraju re­ doviti kult i obred inicijacije kao što su rođenje. Isto je tako kod raelijanaca: organi­ zacija prikuplja sredstva od svojih pri­ staša jer si je zadala cilj da izgradi divovsko veleposlanstvo dostojno da jednoga dana u budućnosti primi svemirce koji su prema guruu Raelu stvo­ rili ljudsku rasu. Svemirci su mu navodno otkrili kako su proizveli ljudsku vrstu u laboratoriju. Moderna znanost o duševnom zdravlju u kojoj izlaže tobožnju revolucionarnu dok­ trinu tvrdeći kako je čovjek besmrtno biće čija se duša ne prestaje reinkarnirati. Pariška scijen­ tološka crkva. Inicijacija ili utjecaj na duhove? Većina tih sekti predlaže svojim prista­ šama alat kako bi članovi poboljšali sebe. nazvan Raël ispred makete NLO-a koji ga je navodno "uzdigao". obećava inicijacijski put koji će pod vodstvom "slušatelja" omogućiti onima koji ga slijede da upoznaju stanje blaženstva. manifest nazvan Dianetika. To je posebno slučaj sa scijentološkom crkvom. Njezin utemeljitelj L. psihoanalitička (Scijentološka crkva) ili ufološka kad se hvale izvanzemaljskom inteligencijom (to je slučaj s raelijancima). Francuski raelijanski pokret i Jehovini svjedoci koji sami okupljaju blizu polovice od ukupnog broja članova svih sekti. vjenčanje ili smrt. Hubbardov nauk..) objavio je 1950. Z NAČAJKA SEKTI JEST DA SNAŽNO Claude Vorilhon. nazvana "dianetičkom". djela svojega utemeljitelja.. najbolje bi bilo osno­ vati neku crkvu!" Scijentološka crkva uistinu ne propušta naplaćivati veoma skupo svoje tečajeve. Ronu Hubbardu pripisuju apele kao što su: "Ako doista želite zaraditi milijun do­ lara. dok se njezini članovi redovito financijski pomažu.).

U okrilju vjerskih sekti 72 smatra da lokalizira zone straha i du­ hovne patnje. kao npr. Kod Vitezo­ va zlatnoga lotosa ljestvica od sedamna­ est inicijacijskih stupnjeva omogućuje sljedbenicima da izraze božansko što je u njima. Stoga je borba protiv sekti i drugih tajnih druš­ tava toga tipa danas postala jednim od prioriteta Europske unije." Nastavio je os­ tavljajući samo osobama koje je prema svojim kriterijima smatrao zdravima pravo da se žene i imaju djecu. slušatelj može djelovati na duh sljedbenika tako da ga rastereti. Opasnost za demokraciju Ima dovoljno različitih tragičnih činje­ nica koje ilustriraju opasnosti što su ih pretrpjele osobe uhvaćene u zamku ka­ kve sekte. . Te skupine kao zrcalo naših strahova i nesigurnos­ ti suvremenih društava nezaustavno se šire koncentrirajući strast tisuća vjerni­ ka i strahove milijuna drugih. kako oni tvrde.. Raelijanci prakticiraju "senzu­ alnu meditaciju" koja im nakon 24-satnog posta omogućuje da postignu "kozmički orgazam" kako bi se pripre­ mili na dolazak Elohima. od kojeg se Scijentološka crkva brani. spas će biti odobren samo neznatnoj manjini do 144 000 osoba što znači da svatko treba pokazati još više askeze u svojem životu. svemiraca ko­ ji su stvorili čovjeka u laboratoriju. Upravo zbog tog utjecaja na duhove. jer čov­ jek će. da odbiju transfuziju krvi čak i u slučaju kad je to nužno potrebno. Ali i vlasti moraju biti budne u odnosu na određene diskurse koji ugrožavaju cjelinu društva.. a u SAD-u je priznata kao religija.. To je poželjno jer to će znatno povećati spo­ sobnost preživljavanja. članove se ohrabruje da prekinu određene društvene veze. "napraviti gensku Sotonske skupine slave još danas tajne crne mise u čast nečastivoga poput ovoga pristaše talijanske sekte "Sotonina djeca". Po istoj logici je 1950.. Druge zajednice pozivaju na put inicijacije poput Jehovinih svjedoka kojima je važno da se pripreme na kraj vremena. Raelijanci se primjerice hvale "geniokracijom" koja bi dovela na vlast osobe odabrane prema natprosječno vi­ sokom kvocijentu inteligencije.. Kad se one jednom iden­ tificiraju.. Da bi to učinili. Tako se iz­ jave nekih gurua mogu shvatiti kao svjesni napadi protiv ljudskih prava u ime elite za koju tvrde da je oni ut­ jelovljuju. Ron Hubbard već zabilježio u svojoj knjizi da će "u nekoj dalekoj budućnosti zakon možda davati građanska prava i državljanstvo samo osobama lišenim izobličenja. Ili. sma­ tra se u Francuskoj sektom. autoselekciju ili će se degenerirati".

.

Tajna inicijacijska društva Tajne inicijacijacijskih društava stare su gotovo kao i čovječanstvo. . dogmatskoga reda ili onoga koje potječe od otkrivenja. tj. Ona predlažu svojim sljedbenicima više sredstava za poboljšanje sebe ili društva smještavajući ih doslovno in itium. "na put". Za razliku od sličnih vjerskih društava ona ne tvrde da otkrivaju okultno znanje božanskoga.

usavršavanjem. Ovdje posvećeni uče i prakti­ ciraju redovito određeni broj tajnih obreda obilježenih riječima. ali i slobodnih zi­ dara čije su lože u Francuskoj jednostavne udruge po zakonu od 1901. čak i darova: veću osjetljivost na svijet posvećenoga. određe­ nu hrabrost udvostručenu čvrstim tempera­ mentom i volju da se bude izvrstan u svojem umijeću: od kalfa do alkemičara preko Ružina križa. svi dijele tu kvalitetu koja je želja za FOTOGRAFIJA S PRETHODNE 2 STRANICE: U nekoj šumi blizu Moskve ruski šarnan Vera čisti svojega bolesnika od duhova zla bubnjajući uz pomoć svojega dungura (glazbalo u Sibiru). Kako bi se dobro obilježio taj prekid. inicijacija nije završetak nego početak.Tajna inicijacijska društva ećinu vremena ta društva nisu tajna. plod istinskog inicijacijskog puta koji je nužno napredan. Šamani ili afrički vračevi imaju ključnu ulogu i nužno javnu u svojim plemenima. To je slučaj kod kalfa koji imaju svoj dom. Inicijacija je u teoriji postupak kojim čovjek prolazi iz kvalitete svjetovnoga u kvalitetu posvećenoga. U tu svrhu inicijacijsko društvo se predstavlja kao matična stanica koja će omogućiti svakom od svojih članova da se rascvjeta. Isto tako kao što alkemičar može ostvariti djelo na crno 75 Tajna inicijacijska društva . više su tražila povučenost za svoje akcije: sjetimo se alkemičara ili spiritista. Kao što kaže njezino ime. No izvan te neizbježne različitosti funkcioniranja. probuđenog u stanje više svije­ sti. Međutim ne bi ga trebalo zamišljati kao kraj sam po sebi. Iako su neke od tih aktivnosti još danas ta­ janstvene . ona su više diskretna nego tajna. svrha. obredi Zlatne zore ili Ružina križa. Raditi iskreno na sebi traži da se tijekom određenog trenutka napusti "svjetovni svijet". iako su ovi posljed­ nji katkad skloni javnim demonstracijama svojih psihičkih ili medijskih moći. to jest savršenstvom. obred inicijacije želi biti spektakularan ili dra­ matičan: simbolički stavlja na scenu smrt i ponovno rođenje pridošlog. visoke moralne vrline.kao što su alkemički postupci. Za pristaše inicijacijskih društava svijet je podijeljen u dvije kategorije osoba: posvećen na putu prema istini i profani koji je ostao doslovno "izvan hrama" (pro fanum). I možda treba pokazati određen broj kvalite­ ta. Tako u nekim afričkim plemenima u trenutku cere­ monije prijelaza u odraslu dob mudraci otkri­ vaju mlade ljude podobne da budu inicirani. da ostvari potragu za samim sobom. pokretima za koje se smatra da djeluju duboko na njih. Ona traži od pridošlog rad za koji su potrebni dugi napori. Ali tajna isto tako skriva drugo lice. Neka od tih društava. obreda i doktrina svim tim društvima jedno je zajedničko. znakovima. Ona okupljaju samo ma­ len broj izabranih. neki dru­ gi su na neki način upali u javno područje kao što je slučaj sa slobodnim zidarstvom.

vrači i iscjelitelji. traženja. Taj polagani proces rada na sebi. Svećenici." Sigurno je da taj­ na postoji. ali to nije nipošto ona koju svjetovnjak može predvidjeti prije nego što prođe kušnje inicijacije. Samo ondje postaje moguće pos­ tavljati temeljna pitanja u nadi da će ondje dobiti nekoliko elemenata odgovora. raz­ mišljao i izvodio zaključke. Nije da određena inicijacijska društva nikada nisu služila kao mreže nekim poje­ dincima koji su imali loše namjere. šamani Za pitagorejce "sve je broj" Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Templari jučer i danas Veliko djelo alkemičara Tajna lijepog djela kalfa Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa U ložama slobodnog zidarstva Martinizam. Treba inzistirati na stalnom nesporazumu kojim se brka diskrecija i traženje tajnosti koja bi bila gotovo pokriće za ilegalne ili perverzne ope­ racije. posebna vrsta slobodnog zidarstva Egipatske lože grofa Cagliostra Spiritistička društva i ljubav prema okultnom Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Hermetički red Zlatna zora Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena 125 123 117 121 115 111 113 99 105 81 83 89 93 77 79 . promatrao.Sadržaj samo u dubini svoje peći. ispitivanja teško se može priopćiti. nego to jednostavno nije njihov poziv. S tim u vezi Astrum Argentinum Aleistera Crowleya s nje­ govim orgijastičkim obredima čini se kao skretanje ideala inicijacijskih društava. Otkrio ju je zbog toga što je išao u ložu. Napokon se bolje shvaća zašto inicijacija i tajna idu zajedno. slušanja. Kao što je već primijetio Ca­ sanova. posvećeni jedne venecijanske lože: "Tajna zidarstva je nedodirljiva po prirodi jer je zidar nije ni od koga naučio. pristaše Zlatne zore mogu uistinu raditi na sebi samo u okrilju hramova.

NEOŠAMANIZAM tura šamana nestati s američkog tla. a potječe od mongol­ skog korijena koji nedvojbeno znači "onaj koji zna" i označava muškarce . E LI TO NEOBIČNO STVORENJE. neki trebaju iskušavati tijelo i dušu pos­ tovima i dugim razdobljima izolacije. 77 Tajna inicijacijska društva . Ako je novak pri­ hvati. vrači i iscjelitelji. Funkcija šamana nerazdvojna je od dualističke koncepcije svijeta prema kojoi su čovjek i sve žive i nepokretne stvari sastavljene ne samo od tvari nego i od duhova. kandidata biraju direktno duhovi koji komuniciraju s njim zahvaljujući snovima. Već prema na­ rodima ona može biti veoma kratka . a njihovi su postupci nedvojbeno svjedočanstvo početaka vjerskog osjećaja. Ali te pre­ dispozicije nisu dovoljne. i 1968. sviiet duhova može djelovati na svijet lju­ di: svaki klimatski poremećaj.jer će i posvećeni izvući svoje znanje iz putovanja u napola čovjek. koji su češ­ ći. Indija. simboli prijateljskih duhova. Riječ se poja­ vila tek nedavno. U prostoru američkih Indi­ janaca ta provjera prolazi obično unošenjem u tijelo halucinogene tvari ili duhana. kao u Sibiru gdje unuk mora naslijedi­ ti šamana koji ima taj naslov nakon što je bio njegov učenik. Njegova istraživanja dovela su ga do Meksika gdje je u nekoliko navrata izme­ đu 1960. I napokon u dru­ gim slučajevima. arktička zona. Osim toga postoji "drugi svijet" naseljen duhovima kojem mogu pristupiti ljudi pod određenim uvjeti­ ma. započeo je razrađivati tezu o halucinogenim biljka­ ma.Svećenici. Zatim dolazi trenutak inicijacije. U tom složenom svijetu šaman intervenira na raskrižju dvaju svjetova: on je taj koji može posredovati od jednoga drugome kako bi možda uspostavio uvijek labavu ravnotežu. Uz njega se nalazi bubanj i dvije životinje. Postati šaman Šamani su iznimne osobe zbog procesa koji ih razlikuje u njihovoj zajednici.ili žene . svaka epidemija pripisuje se otimačini prvo­ ga nad drugim kao da božanstva napla­ ćuju ljudima namet u naturi. bit će šaman. curandero (is­ cjelitelj) ili brujo (vrač). ali i Afrika i Oceanija. napola životinja naslikano na zidovima špilje Trois-Frères u Ariègeu najstaripoznati prikaz šamana? To je vjerojatno jer se čini da šamani postoje jednako dugo kao i čovječanstvo.koji obnašaju dužnost svećenika. Obrnuto. Drugi su naprotiv potekli od šamana. Oni mogu trenutačno napustiti svoja tijela. Među onima koji žele postati šamani. student etnologije na Kalifornijskom sveučilištu. susreo Indijanca jakija po imenu Don Juan koji je za sebe tvrdio da je "čovjek znanja". vrača ili iscjelitelja u različitim zemljo­ pisnim područjima kao što su središnja Azija. često treba novaka ili novaki­ nju odobriti iskusni šaman ko­ ji će sam znati prepoznati želje božanstava u odnosu na kandi­ data. šamani Od prapočetaka čovječanstva oni su skelari između svijeta ljudi i svijeta duhova. sjeverna Euro­ pa. Već prema regijama spominju se termini médecine man. dokazima njegove prisnosti s drugim svijetom. >>> U TRENUTKU KAD SE MISLILO DA ĆE kul- Drvena statua koja prikazuje šamana Inuita tijekom obreda prizivanja. Carlos Castaneda. u vrijeme sna. sjeverna Amerika.

ali to je najčešće kako bi njegovao bolesnika kad ga se pozove. ona se ipak nastoji zbrisati u društvima koja su na putu prema akulturaciji. Kod Desana u Južnoj Americi smatra se da je bolest jedro koje pritišće boles­ nikovo tijelo. bratstvo ljudi vračeva pris­ tupit će inicijaciji u nekoliko stupnjeva pa će se ona protegnuti na nekoliko go­ dina. Castaneda je umro 1998. Na tim stranicama pred očima čitatelja oživljuje čitav šamanski svijet. CARLOSA CASTANEDE Bio je iniciran i znao je dešifrirati znakove prirode te razgovarati s nevidljivim i pri­ jetećim silama koje nas okružuju. Učenik će umrijeti simbolično prije nego što primi torbu od krzna vidre. Nikada nećemo doznati vi­ še.drugi svijet . Ljudi od njega traže i da im pretkazuje budućnost.. U kon­ taktu s njim Castaneda je doživio pravo inicijacijsko obraćenje iz kojeg je izvukao više djela. pokon. Vjerojatno je zato i Castanedino djelo do­ živjelo tako velik uspjeh iz kojeg su proizašli neošamanski pokreti iako su neki stručnjaci posumnjali u istinitost njegova svjedočanstva. Iako je središnja uloga šamana da ne sumnja. vraća se šamanu da ga razdere preklinjući duhove ži­ votinja kao što su vjeverica ili jegu­ lja. Katkad. "putnika" u svim prilikama. posvećene životinje u koju će za­ tim moći staviti vlastite lijekove. I na­ U Sibiru šamani još danas prakticiraju znanje svojih predaka. Šamanska praksa Šaman se koristi svojim ta­ lentima skelara. Obo­ ružavši se bubnjem odlazi k bo­ lesniku i zapjeva pjesmu kako bi bolje oslobodio njegov duh od njegova tijela.tada se ra­ di o stvarnom i strpljivom nauku što ga stari šaman prenosi svojem mladom učeniku. kao kod kanadskih Algonquina. obično nekog kukca nekoliko da­ na nakon njegove smrti kako bi mu mo­ gao dati nekoliko korisnih savjeta na njegovu putu u drugi svijet. Isto se tako često događa da lovci traže od šamana da im naznači gdje se nalazi divljač.ili razrađenija . Tajna inicijacijska društva 78 . Kod nekih meksičkih plemena šaman odvodi duh pokojnika u tijelo. odnoseći Don Juanove tajne sa sobom. Ovaj s pernatim šeširom udaranjem u bubanj slavi početak proljeća. zapadne ga da vodi duh mrtvih u sigurnu luku.

"sve je broj" Za pitagorejce Dosegnuti besmrtnost duše mistikom brojeva ideal je onih koji su se okupili oko prvog proglašenog filozofa u grčkoj povijesti. Mladi Pitagora pokazuje vrlo rano iznimnu darovitost i posjećuje naj­ veće mudrace svojega vremena među kojima je Tales iz Mileta pa čak i Zaratustra. blizu Crotonea u južnoj Italiji. IT ĆES BESMRTAN. povrćem. Pitagora poučava da je čovjekova bes­ mrtna duša osuđena da vječno putuje iz tijela u tijelo. Uz njih stječe znanja iz matem­ atike. Ovo Pitagorino poprsje nastalo je za života učitelja iz Crotonea.. potječe od Pitije iz Delfa koja je navod­ no najavila njegovo blisko rođenje nje­ govu ocu. obećanje su dano čla­ novima zajednice. među kojima je i slavni teorem koji nosi njegovo ime ili izračun glazbe­ nih intervala. ali i ezoterična znanja poput orfijskih misterija i prakse pret­ varanja u božanstvo. Putuje u Palestinu. godine pr. zatim se postaje "matema­ tičar" i dobiva Pitagorin nauk. Najprije neki učiteljev učenik školuje kandidata za "slušatelja". a čak je i njegovo podrijetlo izvanredno. Kao iniciran kaže da je u isto vrijeme geometar i čudotvorac. Njihovo društvo bilo je jedno od najplodnijih u Antici. Arabiju. Nauk za koji svatko od posvećenih priseže da ga neće nikada otkriti. On je čak bio sin boga Hermesa u prethod­ nom životu. neupitan gospodar sekte u Crotoneu ostaje zagonetna osoba. ko­ je doslovno znači "pitijski navještač". Ondje je po­ svećen u Ozirisov kult i ondje prima od boga Atum-Raa zlatnu ploču. Najbliži Pitagori nazivaju se "pitagorejcima". ota­ da tvrdi da potječe od Apolona i potvr­ đuje da je njegova besmrtna duša doživjela i druga utjelovljenja prije ne­ go što se naselila u njegovo tijelo. koji se smatrao mjestom svih inicijacija u antici. geometrije. Osim discipline 79 Tajna inicijacijska društva . NEPOTKUPLJIVI bog i zauvijek oslobođen smr­ ti. Tako se priča da je Pitagora jednoga dana prepoznao u lavežu nekoga psa glas jednog od svojih nestalih prijatelja. Prema njemu broj je temelj svake stvari. ali izbjegavaju po­ trošnju nekih mesa pod izlikom da se duša katkad može reinkarnirati u jed­ nostavne životinje. Zato su matematika. Egipat. općeni­ to podrijetlom iz plemićkih obitelji koje je učitelj prihvatio nakon temeljita ispi­ tivanja. no­ vak se zaklinje na tišinu za više od pet godina. Babilon. Ime. Kr. utemeljene u 6. ali i glazba temelj i izraz te doktrine... I ondje je prije­ nos znanja postupan. sto­ ljeću pr." Ove riječi koje se pripisuju Pitagori. Hrane se kruhom. barem dok je neki pose­ ban režim postojanja ne oslobodi toga tereta. Kr. veliki posvećenik Pitagora. U tu svrhu pitagorejci vode asketski život pokušavajući obuzdati apetit. geometrija. Nakon tog pokusnog razdoblja on je doista posvećen.. san. To znanje otvara mu vrata skrivenih spoznaja. Ovdje se radi o jednom od prvih tajnih društava na zapadu koje je okup­ ljalo oko 600 muškaraca i žena. alat za razumijevanje svemira. Njegov nauk miješa tako temelje racionalne logike s vjerskom i ezoteričnom dimenzijom čije je središte vjera u seobe duša. čovjek i bog. požudu i bijes. Kad je jednom prihvaćen. oni imaju povlasticu da dijele motrišta učitelja o uređenju svijeta. Pitagora.. Turban upućuje na njegove veze s Istokom.. Ugle­ dao je navodno svjetlo dana na otoku Samu oko 580. ra­ zuman i mistik. Pitagora uosta­ lom obavlja na tom području kapitalna otkrića.

počevši od Platona i alegorije špilje (Republika) .. Malo ima područja koje učitelj nije razmatrao. Ovaj masonski duborez iz 19. politici. religiji.Za pitagorejce "sve je broj" tijela pitagorejci vježbaju duh kako bi uzdignuli dušu. Pitagorejski nauk nije prestajao fasci­ nirati sve do Paracelsusa. simbol čis­ toće. a to je razlog zbog kojeg se redovito okupljaju kako bi rasprav­ ljali o filozofiji. Tako je pentagram predmet posebnog obožavanja. onih koji su bili zaduženi za to da ih štite. Pitagorizam ipak nije mrtav. stoljeća prikazuje njegovu inici­ jaciju u hramu u kojem vlada prava svjetlost. velikog rene­ sansnog alkemičara pa i dalje. Pentagram je postao znak prepoznavanja Pitagorinih učenika. prepoznaje ih se lako kad se nađu u Crotoneu. PENTAGRAM Nasljedstvo pitagorejaca No zajednica je ubrzo počela izazivati ljubomoru. upisao je peterokut na jednu pločicu koju je dao gostioničaru uvjeravajući ga kako će netko doći i podmiriti dug.. Nekoliko godina poslije neki je pitagorejac koji je tuda prolazio ugledao simbol i podmirio dug svojega pobratima dajući gostioničaru više nego svotu novca. prelazi iz antike kojoj zauvijek daje duhovni biljeg. Odjevene u bijelo. Priča se da se jednog dana jedan član te sekte razbolio putujući S IMBOLIKA BROJEVA TVORI SRŽ NAUKA između dvaju grčkih gradova. hram muza u Metaponteu gdje je navodno umro. Zaustavio se u nekoj gostionicu gdje je pao u agoniju. a većina antičkih filozo­ fa duguju mu ovu ili onu ideju. Unatoč naporima "akuzmatika". nakon sukoba u kojem su se sučelili gradovi Crotone i Sybaris stanovnici Crotonea uzeli su na zub pitagorejce. čime je svjedočio o povezanosti članova bratstva. Prije nego što je umro. Oko 510. Njegovi su učenici za­ tim bili prognani iz južne Italije. Konstrukcija tog lika sastavljena od tri umetnuta trokuta koji se upisuju u peterokut uključuje slavan zlatni broj koji se smatra jamstvom ravnoteže i ljepote. uskoro su bili pri­ morani bježati i Pitagora se sklonio u pitagorejaca koji vrednuju određene geometrijske likove. . matematici. Mnogo tajnih društava gledalo je u Pitagori slavnog prethodnika.

katoličke vlasti pozorno prate i najmanje skreta­ nje s nauka. CRNA MISA Sabati i lomače Sredinom 16.-1241. preokrenuti križ katkad nadopunjuju dekor.. smatraju ga stvoriteljem neba i nadaju se da će po njemu jednog dana steći vječnu sreću". U 20. Prisustvuje se paljenju lo­ mača duž granica koje dijele katoličke zemlje i protestantska kraljevstva. astrolozi tvore ezo­ teričnu zajednicu kojoj pribjegavaju svi asirski kraljevi. od proročica do haruspeksa preko keltskih druida nema civi­ lizacije bez njihova utjecaja.-1828.. Kr.. jednostavne prodavačice ljekovitog bilja ili pristaše te seoske magije koji miješaju kršćanske molitve i zazivanja nekog poganskog božanstva prekrštenog u Lucifera za tu priliku..) dočarava žalosno ozračje zamišljenih okupljanja pod sotoninim znakom. Spiritisti. Žrtve su obično žene iz naroda. No pobjedom kršćanskih ideja poganski magijski postupci podignuti na stupanj dijaboličnih običaja shvaćeni su kao opasni i kažnjivi: čarobnjaci postaju predstavnici nečastivoga. glava jarca. pozabavila se brzo njihovim slučajem. N A PRIJELAZU IZ 19. Početkom prošlog stoljeća pristaše su često bili adolescenti koji su tražili snažne emocije. Smatra­ ju se parodijom rimokatoličke mise. modi su crne mise što ujedi­ njuju posvećene u čast vraga. RVI TRAGOVI ORGANIZIRANIH društava koja prakticiraju magiju otkriveni su u Mezo­ potamiji u 3. Magovi i gataoci naselit će antički svijet.. stoljeća kad je protestant­ ska reforma podijelila Europu. remete duh ljudi (.Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci Između sastanaka na mjesečini i misterioznog sabata vještica skupovi magova čine dio pučke kulture.) rješavajući se neprijatelja uz pomoć demona" (Izidora Seviljska). Vjerojatnije je da su se u tim pri­ godama slavili obredi orgijastičkoga tipa gdje je seks imao glavnu ulogu. gataoci. Inkvizicija koja je stvorena da bi se bo­ rila protiv Katara. vračevi. sporadični. Tako ie pod Grgurom IX. Priča se da neke crne mise pra­ te i ljudske žrtve.. iako je sotonske grupe još slave. Sve je tu svetogrđe: svećenik i njegovi poslužitelji nose mantije urešene so­ tonskim motivima. Ljudska lubanja. magičari osum­ njičeni su "da zbunjuju ljude. čarobnjaci. Skupljena krv služi­ la je zato da se pozove neka mračna sila. one otklanjaju svaki oblik žrtve. Na svojoj slavnoj slici "Sabat" Francisco Goya (1746. Danas... Obredi se slave na tijelu gole žene koja je ispružena na oltaru. Tek se pot­ kraj srednjega vijeka širi ideja po kojoj oni tvore okultno bratstvo koje je sklo­ pilo pakt s vragom. Crna misa je dakle imala ulogu obreda transgresije u vrijeme kada je moralizam bio oba­ vezan. Počinju procesi. tisućljeću pr. (1227. Njezini svećenici. kad se javlja nova disciplina: astrologi­ ja. Pape su više puta strogo osudili krivovjernike. Više mitski nego stvarni ipak su ostavili tragova u povijesti. STOLJEĆE U .) sas­ tavljena bula koja kaže kako "ti nesret­ nici vjeruju u sotonu.

upoznati vrijednosti biljaka.. Čarobnjaci i galimatijasi U stvarnosti daleko od sela i pučke magije postoje istinske grupe čarobnja­ ka. Iako se takve priče danas čine fantazijama. usred 19.. one vjerojatno svjedoče o preživljavanju poganskih obreda koji se još slave na europskim selima. Tvrdio je kako je "magija savršenstvo svih prirodnih znanosti". stoljeća. . koji za tu priliku poprima lik jarca te žene se prepuštaju raspojasanom ponašanju sve do zore. Često pod zašti­ tom kneževa ti ljudi ostav­ ljaju svoje kabalističke spise onomu tko će htjeti slijediti njihovu potragu. možda kao reakcija na racionalizam. Pripadaju određenoj intelektualnoj gradskoj eliti koja je od 12. Naprotiv. pripremajući pak­ lene juhe. predajući se čak kanibaliz­ mu.. lik što ga je popularizirao Michelet u svojem istoimenom romanu. posebno u Sjedinjenim Državama gdje se neke sekte sastaju ka­ ko bi slavile slavu palog anđela. Najrašireniji su Picatrix. stoljeća ima­ la pristup arapskim rukopisima o ma­ giji što su bili prevedeni na latinski. kako se u 19..Astrolozi ili sotonisti: magovi i čarobnjaci 82 Tvore li one ipak pravo tajno društvo? Nije li na njih projicirana izmišljena so­ tonska urota? U svakom slučaju u tom razdoblju rađa se mit o sabatu vještica. društva posvećenih koja se održavaju stoljećima.-1535. Cornelius Aggripa (1486.) utjelov­ ljuje sam lik čarobnjaka tražeći tajne stvaranja. stoljeću predstavljala vještica. proricati buduć­ nost. tvoreći tako Čarobnica vješta u spremanju tajanstvenih eliksira s crnom mačkom. tajna društva poput Zlatne zore ili As- trum Argentinum tvrde da su svojim posvećenima odali tajne obreda visoke magije. Veli­ ki i Mali Albert. koji se pogreš­ no pripisuju Albertu Velikom ili Crveni zmaj koji je vjerojatno hebrejskog podrijetla. Prosvjetiteljstvo i vladavina razuma nisu načeli vjeru u učinkovitost magije.. Otada uspjeh sotonizma nije opovrgnut. Druge spise su zatim razra­ dili kršćanski sljedbenici. jašući na metlama.. Pristaše te znanstvene magije tvore pra­ va društva u kojima svaki od članova pokušava zaklinjati duhove. Pod vodstvom sotone.

Na vrhu reda velikom meštru pomaže vijeće. Ja vas pozivam i preklinjem da dođete u pomoć kršćanima i da od­ bacite taj zlokobni narod daleko od na­ ših teritorija. Kako bi se prilagodili toj novoj ulozi. jeruzalemski kralj.Templari jučer i danas Najmoćniji od viteških redova isto je tako nakon svojega okrutnog nestanka postao najtajanstvenijim. važno je da neodgodivo dođete u pomoć svojoj braći koji obitavaju u istoč­ nim zemljama. templari sudjeluju sve aktivnije u krvavim bor­ U plamenu lomače Udarci koje su Franci zadali u Svetoj zemlji najavljuju kraj templara. Svaki dan moraju prisustvovati misi. bama u kojima se sukobljavaju kršćani i muslimani. Od de­ finitivnoga gubitka Palestine 1291. Sljedeće godine Jeruzalem su oteli muslimani. koji je tražen kako bi se oslobodio njegov djed Luj Sveti koji je pao u ruke muslimana. Početkom 14. odijevati se jednostavno i jesti po dvojica iz iste zdjele. ezoterizmom i lovom za blagom. tako da su templari postali moćni bankari čije bogatstvo ne presta­ je poticati lakomost. redovnici-vojnici okružuju se mnogobrojnim osobljem: čuvarima oružja. Siromaštvo vitezova i financijska moć reda Pravilo templara. Na veliku štetu francuskoga kralja Filipa Lijepog koji nije zaboravio kako su templari 1250. osvojio je njiho­ vu zemlju. ali isto tako i "područne crkve" zadužene da skupljaju novac namijenjen operacija­ ma na istoku. odobrio pravilo o toj "Božjoj vojsci". u džamiji Al-Aksa sagrađenoj u zamje­ nu za Salomonov hram dobivaju pot­ poru Bernarda de Clairvauxa prije nego što je sabor u Trovesu 1128. no to je Krhka pobjeda koju treba učvrstiti. vitez iz Champagne i osam njegovih drugo­ va predlažu da će posvetiti život zaštiti hodočasnika koji odlaze u Svetu zemlju. Tako nastaje ci­ jela mreža imanja koja su u isti mah utvrde i poljoprivredna dobra." Tim riječima je 1098. stoljeća najma­ nje dvije tisuće imanja rasijano je po europskim kraljevstvima sve do Pales­ tine tvoreći tako široku i sigurnu mrežu sposobnu da spremi i da u optjecaj znatne svote. obilježeno je ponajprije velikom strogošću: braća koja se prepoznaju po bijelom plastu s crvenim križem čine tri zavjeta: posluha. Posvećeni obrani hodočasnika i pu­ tova koji vode u Svetu zemlju. pokrenuo pustolovinu Prvog križarskog rata. Bula pape Klementa V. Područja koja štite i kojima uskoro upravljaju templari po­ dijeljena su u pokrajine. a red se posvećuje samo obrani financijskih interesa. (Budite) odsad Kristovi vitezovi. kapelanima i slugama. kaptol i službenici. siromaštva i neporočnosti. Godine 1118. Ti "siromašni Kristovi vitezovi" koje je osnovao Baudoin II. Hugues de Payns. Narod koji je došao iz Perzije. godine papa Urban II. Darovi pritječu i jedan broj mladića iz boljih obitelji napušta sve kako bi popunio redove tog pobožnog viteštva. oni zapravo više nemaju razloga za postoja­ nje. Domoći se bogatstava reda nedvojbeno je pravi razlog njihove osude. odbili pozajmiti novac za otkup. Viteški i vjerski ideal templara pobu­ đuje takvo poštovanje da se red osjetno obogatio. kojim se redu hospitalaca dodjeljuju templarska dobra. koje je imitacija cistercitskog pravila svetog Benedikta. 83 Tajna inicijacijska društva . Turci. OŽJI SINE. Još danas templari fasciniraju u potrazi za svetim Gralom.

pokušava posredovati u korist templara iako više njih sve to priznaje. upravitelji. Slučaj je povjeren jednom od vjernih kraljevih savjetnika Philippeu de Nogaretu koji je na više mjesta u kraljevstvu pokrenuo najspektakularniju policijsku akciju koja je ikad vođena.. Ali Filip Lijepi se pokazuje neslomlji­ vim. među Templari.Templari jučer i danas Iako suveren žudi za bogatstvima reda. u očima svojih suvremenika utjelovljuju viteški ideal svojega razdoblja. ratnici i ljudi vjere. Pod mučenjima svi priz­ naju nepobožno ponašanje i svetogrdna djela zbog kojih su osuđeni. je listopada 1307. kojima i veliki meštar Jacques de Molaym uhićeno. Blizu stotinu dostojanstvenika reda. isto je tako nadahnut iskrenom pobožnošću i ne ostaje neosjetljiv na stalne glasine koje kruže optužujući templare kao krivovjernike. Tridesetšestorica vitezova umire u Tajna inicijacijska društva 84 . Papa Klement V. 13.

ilegalan i legendaran. stoljeće). S njim u plamenu inkvizicije nestaje najmoćniji vjerski i vojni red koji je imao srednji vijek. ožujka 1314. je umro. 85 Tajna inicijacijska društva . Budite prokleti. Filip Lijepi. Kazna je izvršena 18. bafometanci i ezoteristi Proces templarima nije imao druge svr­ he nego da diskreditira red.to jest optužen da je zapao u herezu počinivši priznanje . Isto je tako istina da su templari najgorim mukama koje su im dosudili. Iako su vladala njegova tri sina. nekoliko mjeseci poslije pridružio im se u smrti 29. nego da su se odali i sodomiji. prosinca 1314. dvospolac osoba. viteže Guillaume de Nogaret.. (minijatura iz Villanijeve kronike. Prijeteće i upozoravajuće riječi: 42 da­ na poslije Klement V. a da bi se to učinilo. Jacques de Molay se pak povlači. opasan supar­ nik francuskoga kralja koji je odlučio dokopati se njegova bogatstva. i Karla X. pedesetčetvorica su spaljeni živi u svib­ nju 1310. Povijesni slučaj ili izvršenje proklet­ stva templara.i on je osuđen na smrt na lomači. ništa nije moglo biti učinkovi­ tije od najluđih optužbi koje su bile potvrđene nezgodnim priznanjima. ni jedan od njih nije imao potomstva tako da se grana direktnih Kapetovića ugasila. prije godinu dana odredio sam vam rok da sazove­ te Božji sud.PROKLETSTVO TEMPLARA " P A P A K E E T nepravedni i LMN. Me­ đutim red je nedvojbeno bio isuviše moćan. 14. kralju Filipe. vi i vaše potomstvo!" Ove kletve dobačene oni­ ma koji su požurili njegov poraz izgo­ vara Jacques de Molay idući na stratište. Jer često se templari optu­ žuju za preveliku bliskost sa Saraceni­ ma. Smatran nevjernikom . no nikada ni­ je nađen neki njegov trag ni na kakvom imanju. Neki su dozi­ vali kult tajanstvenog ideala Bafometa čiji opis varira od jednog svjedočanstva do drugog: demonski lik. Neki misle kako zaključni ka­ men svoda crkve Saint-Merry u Parizu predstavlja po crtama demona koji je u isti mah bradat i sisat Bafometa i da je njegovo ime iskrenuto ime poslanika Muhameda. Sveta Stolica. okrutni suče. Grana Valonaca nestat će također s trojicom braće koja su vladala jedan za drugim bez potom­ stva kao i ona direktnih Burbonaca jer ni jedno od djece Luja XVI. a da bi potpuno nestao. Luja XVIII. čija je potpora do tada bila. a zatim je došao red na Guillaumea de Nogareta koji je nedvojbeno otrovan. nije vladalo. Neki među njima priznali su na muka­ ma ne samo da su pljuvali na križ. neupitna odlučuje raspus­ titi red 1312. počinje dakle drugi život templara. u drvu ili metalu. Sodomiti. Osuđeni od Crkve i kralja dostojanstve­ nici reda Hrama pogibaju na lomači 1314. ranjen u nekoj nezgodi u lovu.

Templari jučer i danas uvezli muslimanske graditeljske elemen­ te na zapad. stoljeću: "ČL 5. njemač­ ki erudit Mertzdorff izvukao je iz neke masonske lože u Hamburgu dokument koji nije ništa drugo nego slavno tajno pravilo templara. Crkva je samo Antikristova sinagoga. tri pri­ česti na dan..7. koji nije bio razapet na križu i nije uskrsnuo. Nije li zapovjednik hrama u Laonu Gervais de Beauvais tijekom procesa podsjetio na postojanje tajnog pravila koje je poznato samo malom broju posvećenih? O tom navodnom tajnom pravilu neće se znati ništa do kraja 18. Okružen dvanaestoricom templara on izgovara svoja tri zavjeta i priseže kleče­ ći nakon što je čuo zagonetnu formulu koja ga upozorava da "od našeg reda vi­ dite samo koru koja je izvana". Među njima i dekorativne simboličke i inicijacijske orijentalne motive koji su utjecali na nastajanje gotičke umjetnosti. Halle 1877. iz djela P. Otuda pa do toga da se od templarskih vitezova učine al­ kemičari vješti u orijentalnim tajnama samo je jedan korak. ali na to je potrošeno mnogo tinte i time se obilno hranila mašta.) ČL 13. stoljeća kada je kopenhaški biskup tvrdio da je pronašao opis u Ovaj templarski križ resi klaustar samostana sv.) Crkve čiji je nauk prazan. Neofit će zgaziti križ i pljunuti na njega. ali u kojem se nazire dosta mističnih aspekata. Robert Laffont. ČL.. Ivana Krstitelja u Ormetleu blizu Trevisa u Italiji. u posvećeni pleksus koji up­ ravlja stvaralačkom snagom. Čin vjere u Boga Stvoritelja i nje­ gova Sina koji nije rođen.. koji nije umro. Tajan­ stveno je isto tako stalno pozivanje na simboliku brojki: templari imaju tri zavjeta. Stoljeća lova na blago Mnogo neobičnosti i tajanstvenosti okružuju sasvim sigurno red templara tako da se još i danas vjeruje u skri­ vanje tajne o kojoj treba svakako šutjeti.. Ali samo se odabrani uzdižu na visine istine.. Za drugu navodnu tajnu potrošeno je isto tako dosta tinte. Paris. ČL11. a ona pridonosi to­ mu da se zastor misterija koji okružuje TAJNO I HERETIČKO PRAVILO ga je otkrio Mertzdorff u 19. sliku muškog stvaralačkog načela. Što se tiče geometrijskog lika istostraničnoga trokuta koji često ukra­ šava njihove kapelice. Odgojitelj će postupno ljubiti novaka u usta da mu prenese dah. zatim će primiti bijeli plašt s pâsom. pri­ vući ih izvan (. 12. imaju pravo na tri konja. Riffard l'Esoterisme. najmanja in­ diskrecija bit će kažnjena smrću.... napokon u spolni organ. potrebno je samo analizirati neobičan obred koji se obavlja pri ulasku u red. Tajna inicijacijska društva 86 . prise­ ga da će se čuvati tajna reda. Tajni pravilnici (.. Mertzdorff: Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherren.6. I ZVADAK IZ LAŽNOG TAJNOG PRAVILA STO u pupak.) nikada neće biti stavljeni u ruke ni jednoga brata. Obred primanja izabranih. (. taj će rukopis biti otet! Godine 1877. Tako budući vitez treba zatražiti triput svoj "ulazak u hram" prije nego što ga ondje prihvate.. obred sličan podjeli viteštva.. ČL 16.. 1990.. pripada li on kla­ sičnoj srednjovjekovnoj simbolici ili šifri koja krije ezoteričnu poruku? rukopisu sačuvanom u Vatikanu. A kako bi se od tih vojnika-redovnika učinili čuvari teške tajne. kao što je resio većinu templarskih dobara. Kako se treba domoći osoba spremnih da prime inicijaciju? Treba im pokazati nedostatnost općeg zakona. Stručnjaci su zatim ustanovili da se radi o krivotvorini. Th. jedu meso triput na tje­ dan. A.

. otkrio opat Sauières. Godine 1982.pa iako su ta dobra i nekretnine prešli u suparnički red hospitalaca. "Izmišljeni templar" nedavno je dao povoda novoj legendi koja je vitezove hrama učinila čuvarima Grala.87 Templari jučer i d a n a s templare još više zgusne. u knjizi Da Vincijev kod Dana Browna. Nije li to blago templara koje je 1886. Stuart tijekom svojega izgnanstva u Francuskoj od 1688. NA KORIJENIMA Tijekom 18..st. Napoleon je upot­ punio ceremoniju pješačkim odredom nedvojbeno zato da bi kontrolirao djelovanja tih neobičnih templara. dobivši za to pristanak vlasti. za vrijeme prvog križarskog rata. grofa de Beaujeua za svojega nasljednika. fascinaciju orijentom. Kruži legenda koja kaže kako je Jacques de Molay znajući da je izgubljen odredio svojega nećaka. postavši odjednom bogat? Potomstvo u isti mah neobično i tragično Miješajući viteški ideal križarskih rato­ va. Najslavniji je nedvojbeno Bernard Frabret-Palaprat. vjersku zanesenost srednjim vijekom i izgled dobitka legenda o templarima potaknula je ve­ lik broj samoproglašenih nasljednika reda. trojica anglosaksonskih novinara objavili su Svetu zagonetku u kojoj tvrde . To je onaj nji­ hova bajoslovnoga blaga. S nekoliko drugova koji su izbjegli hajku kraljevih vojnika sklonio se u Škotsku kako bi ondje nastavio templarsku tradiciju. Fabré-Palaprat je išao 18. Jesu li možda vitezovi obaviješteni o za­ vjeri koja se sprema protiv njih mogli pobjeći kako bi ostavili blago na sigurnom mjestu? Mnogi još kopaju. u En­ gleskoj. Samostan navodno i potječe od templara zaduže­ nih da čuvaju demonsku tajnu koja na­ vodno ugrožava kršćanstvo. Sionski priorat utemeljen 1099. Istina je da je red bio užasno bogat . čuvar svetoga Grala. ožujka 1808.bogatstvo koje se razlikuje od uništenja . župnik Rennes-Le Château. slobodno zidarstvo se širi Europom. Isti Sionski priorat po­ novno se pojavio 2003.kako je dinastija Merovinga potekla iz ljubavi između Krista i Marije Magdalene i kako je tajni red. Dinastija Stuarta je zatim naslijedila taj teret.. u Auvergni. (Uvijek kompromitantne ljubavi Isusa i lijepe Marije Magdalene!) Neobično tajno Poput ove nadgrobne ploče u Courteixu mnoga svjedočanstva iz prošlosti reda bila su tumačena kao toliko indicija koji su omogu­ ćavali da se ponovno nađe legendarno blago. čak tako daleko da je s velikom pompom organizirao sjećanje na mučenja Jacquesa de Molaya. uveo slobod>>> . nije nađeno nikakvo blago ni u jednom od njihovih imanja.. liječnik podrijetlom iz pariške masonske lože koji je uteme­ ljio templarsku organizaciju proglasivši se 22. u Istočnoj šumi u Champagni. Vjerojatno je Jakov II. velikim meštrom reda koji će po njemu proći stoljeća u najvećoj diskre­ ciji pod vodstvom tako slavnih osoba kao što su Bertrand du Guesclin ili Grand Condé. Nadali su se da će ga naći u dvorcima Gisors ili Chinon gdje su bili zatočeni dostojanstvenici reda.medu ostalim razrađenim znanstve­ nim istraživanjima .

što su ga uteme­ ljili 1984. Oko legende . predan 7. Pretpostavljajući da će se upisati u kontinuitet duhovnoga viteštva Hrama sastavljen od fanatika. 1844. M. postati autentični "taj­ ni učitelji Hrama". (a ne 1099.SLOBODNOG ZIDARSTVA? no zidarstvo na kontinent. onaj viteza Kadosha. Graneta. a i danas daje povo­ da brojnim mitovima.). društvo učinilo je da je taj Sionski priorat rođen u mašti stanovitog Pierrea Plantarda. "slavi red templara i njima se nadahnjuje".. ušao je u povijest 1994. Kaptol reda Hrama koji se održava u nazočnosti kralja Luja VII.ili legendi . I tako savršeno javan red što su ga utemeljili čestiti i neporočni vitezovi nije prestajao tijekom stoljeća stvarati tajna i katkad opasna društva koja se pozivaju na njega. vizionara i mitomana čiji je pravilnik o udruživanju po zakonu iz 1901.. Tu tezu koja je danas odbačena posebno podupire njemački barun Karl von Hund koji 1751. Taj obred je poslije preuzet u Ispravljen škot­ ski obred i Star i prihvaćen škotski obred koji se oba još provode i čiji osamnaesti stupanj. kolektivnim sa­ moubojstvom četrdesetosmero svojih članova koji su mislili da će.templara nastao je isto tako znatan broj sekti od kojih se na tužan način proslavio OTS. svibnja 1956. Za neke je krug zatvoren: slobodni zidari su tem­ plari novoga doba.) u podprefekturu u Gornjoj Savoji. i pape Eugena III. osniva Strogi templarski red čiji se obredi i stup­ njevi nadahnjuju redom Hrama. Tajna inicijacijska društva 88 .. pod magisterijem Roberta de Bourguignona (slika F. ili Red sunčeva hrama. Joseph Di Mambro i belgijski liječnik Luc Jouret.. kad budu očišćeni vatrom.

Mnogi se pitaju o podrijetlu tog iznenadnog bogatstva..Veliko djelo alkemičara Cilj alkemičara je naći tajnu kamena mudraca da bi se stvorilo zlata koliko te volja. 3 kapelice i pritekao u pomoć mnogim osobama. kada neki čovjek ulazi u njegovu trgovinu i pokazuje mu knjigu koju je potpisao Abraham Židov. Čovjek skromna podrijetla nekoliko desetljeća prije stekao je malu knjižaru u baraci u Parizu.. vrativši se u Pariz.) koje sam doista pretvorio u gotovo čisto 89 Tajna inicijacijska društva . Flamel je kupuje i počinje je čitati. ODINE 1417. Knjižar tada provodi više od 20 godina pokušavajući odgonet­ nuti njihov smisao. siječnja 1382. Djelo sadrža­ va 21 list s nerazumljivim alkemičarskim tekstovima. Flamel je ipak sam odgovorio na tu zagonetku u svojim spisima tvrdeći da je otkrio taj­ nu pretvaranja jeftinih kovina u zlato. on javno pokazuje za­ čuđujuće bogatstvo koje se očituje u njegovoj velikodušnoj rasipnosti: po­ mogao je da se osnuje čak 14 bolnica. ali isto tako i produžio život. On napokon. Taj u knjizi prepoznaje odraz kabalističke misli. Time daje ključeve Flamelu koji. Od 1382. starog obraćenog židovskog liječnika. zna o tome odsad dovoljno kako bi mogao slijediti svoja istraživanja. Sve počinje jednoga lijepog dana 1357. javlja da je pretvorio živu u srebro. Tri mjeseca poslije navod­ no je dobio kamen mudraca koji mu omogućava da pretvara kovine u zlato: "Napravio sam projekciju s crvenim ka­ menom na sličnu količinu žive (. Oni su u isti mah i prethodnici suvremenih kemičara i šarlatani i filozofi u potrazi za duhovnom obnovom. Tek 1378. 17. UMIRE NICOLAS Flamel u dubokoj starosti od 87 godina. tijekom nekog hodočašća u Saint-Jacques-de-Compostelle Flamel susreće učitelja Canchesa.

Međutim početkom naše ere u HERMETIZAM vojiva od hermetizma. Ta je misao temeljna za alkemi­ čare. Marije Židovke ili Sinezija istražuju tri različita. nego je ukupnost svijeta sadržana u njemu. što znači "triput vrlo velik". D OKTRINA ALKEMIČARA JE NEOD- mediteranskom bazenu javlja se zapad­ na alkemija. pripisuju se uređivanje mnogobrojnih djela koja čuvaju tajna znanja među kojima je slavna "smaragdna ploča". Tajna inicijacijska društva 90 . Tako je makrokozmos stvaranja predstavljen u mikrokozmosu koji je ljudsko biće jer "sve su stvari došle i dolaze od jedno­ ga". Ne samo da je čovjek dio svega.Veliko djelo alkemičara zlato. U srednjem vijeku njihovi radovi prolaze arapskim svijetom u ko­ jem je najslavniji alkemičar sufi Jâbir Rukopis Alkemije Nicolasa Flamela. Pod zaštitom boga Herme­ sa aleksandrijski alkemičari iz 4. sasvim sigurno bolje nego obično zlato. Alkemičari su dugo komentirali taj tekst koji pro­ glašava da je "onaj koji je dolje kao on­ aj koji je gore". Taj sm­ jer ideja rođen u antici doživio je zvjezdane trenutke u Aleksandriji u 3. U Indiji se alkemija razvila na tragu tantrizma ko­ ji nizom tjelesnih postupaka nastoji preobraziti biće da ga očisti i učini slič­ na zlatu. ali po nji­ hovu shvaćanju komplementarna puta: ne samo kako da pretvore kovine u zla­ to. a to je ime koje su Grci dali Egiptu. Hermesu. nego isto tako da produlje život kako bi napokon postigli jedinstvo u okrilju božanstva. Zapravo hermetićka doktrina pretpostavlja da postoji pri­ marno jedinstvo koje otkriva mreža skrivenih podudarnosti. alkemičara koji su stigli do Velikoga djela. U tom djelu slavni srednjovjekovni alkemičar govori s mnogo simbola o svojem otkriću kamena mudraca. Stari postupak Pojam alkemija dolazi od arapske riječi al-ki-miya i odnosi se na "crnu zemlju". čuvarem pisma i skelarom tradicije kod Egipća­ na. stoljeća poput Zozimea. Tako su to u Kini bratstva kovača koja su utjecala na taoizam u smislu alkemijske mistike. nazvanom Trismegist. Prema njima kamen mudraca nije ništa drugo do ponovno nađeno jedin­ stvo svih elemenata materije." Od toga trenutka Flamel prema svojim riječima pripada uskoj skupini sljedbenika. stoljeću naše ere prije nego što je počeo utjecati na zapadni ezoterizam. Ime potječe od Hermesa kojeg su Grci po­ istovjećivali s bogom Totom. No na tragove alkemijskih postupaka naila­ zi se od najstarije antike i u drugim civi­ lizacijama.

) ili Leibniz (1646.-1541.to je kamen ili crveni i prozirni prah. Zato se oni brinu da pribjegnu ezoteričnom jeziku ispu­ njenom crtežima i simbolima koje može shvatiti samo posvećeni. to je mjesto gdje se izrađuje kamen mudraca. a posebno švicarski liječnik Paracelsus (1493.ili kruta .-1294. vodeći isposnički.). stoljeće). Alkemija gubi svoju vjerodos­ tojnost pred novonastalom kemijom. tvore pravo tajno društvo čiji članovi krstare Europom u potrazi za znanjima i savršenstvom. Alkemičar mora najpri­ je izvući sirovinu iz dubine zemlje. predratnog auto­ ra Misterija katedrala i Prebivališta filozofa. U tom stanju može se "baciti" u pećnicu na kovinama i pretvoriti u golemu količi­ nu zlata. a Ovaj portret Paracelsusa pripisuje se Janu van Scorelu (1495. no njihov empirijski postupak i njihovo zanimanje za dobitak sljedbenici veoma preziru. Oni su mnogo diskretniji od onih prvih i pozivaju se na dugu inicijacijsku tradiciju.) veo­ ma cijene to istraživanje... Prema tek­ stovima koje posjedujemo ta priprema može biti tekuća . Kao zagonetne osobe oni se rijet­ ko pojavljuju.-1612.Veliko djelo alkemičara ibn Hayyân (8.) vjeruju u ide­ ju pretvorbe kovina. Umjesto toga nalaze se priče ili alegorijske slike koje često kriju misteriozne anagrame. Kad se to ipak dogodi. Danas su pristaše alkemije tek šačica ljudi. Tek od 12. Alkemićarske radionice cvjetaju tada u Europi i svi se sve do suverena da­ ju u potragu za ka­ menom mudraca. šuplji hrast peć.. pas dah. Alke­ mičari. Drugi su naprotiv dopustili kemijska otkrića.-1280. Po nji­ hovu mišljenju alkemijsko znanje se ne otkriva svakomu. Naslijedili su općenito svoje znanje od učitelja alkemičara ko­ ji ih je školovao ili vodio. Njegova proizvodnja bit će duga i opasna. dakle. U alkemijskim vračarskim knjigama nikad nisu točno naznačene faze u pripremi zlata.). ali i Raymond Lulle (1235. dvorognim prekapnicama. gotovo monaški život prista­ še rade u svojoj radionici punoj knjiga. Albert Veliki (1193. Šaptači su vješti zanatlije koji iza svojih peći miješaju sve vrste proizvoda. Saturn olovo. Tako car Rudolf II. Često ih povezuju sa šarlatanima i oni su dugo osvajali zapadne suverene obećavajući im slavu i bogatstvo. ali pozivaju se isto tako i na svakojake rukopise.. Tako Krist ili pelikan naznačuju kamen mu­ draca. Nepokolebljivi u svojem znanju. Još u kla­ sičnom stoljeću Newton (1642. i kovine i biljke u nadi da će dobiti zlato. posebno u alkemiji.). "Slavni švicarski liječnik" isticao se na svim područjima. Od praktične alkemije.dakle poprima oblik dugovječnog eliksira .-1313.. Zlatno doba alkemičara Kraj srednjega vijeka i renesansa pred­ stavljaju vrhunac alkemijskog istraživa­ nja oko osoba kao što su Nicolas Flamel. 91 Tajna inicijacijska društva . Roger Bacon (1214. (1552. Šaptači i pristaše Kada je potraga za kamenom mudraca potresla Europu.-1727.) koji se služio načelima alkemije da bi priredio lijekove.-1562. Međutim s pros­ vjetiteljstvom i unatoč entuzijazmu što ga potiče Cagliostro alkemičari postaju sve rjeđi. Za to se zanimaju najveći inte­ lektualci toga vremena.-1716. pećima. stoljeća to znanje prodire na kršćanski zapad.. pergamenata. Neki su svoj poraz platili životom.) prima na praškom dvoru najug­ lednije pristaše svojeg vremena koje postavlja u "zlatnu uličicu" u srce češke pri­ jestolnice. ra­ zlikovala su se dva tipa alkemičara. služe se pseudonimima poput tajan­ stvenoga Fulcanellija.

Suprotna načela koja simboliziraju sumpor i živu. jamstvom jedin­ stva stvari.Veliko djelo alkemičara zatim postupati u četiri faze: učiniti materiju tekućom. oni se povlače i pomno drobe. ostaviti suvišnu vo­ du da se ispari kako bi se dobio žitak proizvod. kad soba ne bi imala kameni pod. oni bi upali u zemlju. stoljeća Teofil govori o originalnoj metodi proizvodnje zlata. Kako bi se to spriječilo.. Iz jaja se izlegnu muški pilići kao mladunčad kokica kojima nakon sedam dana narastu zmijski repovi. To znači kako najnapredniji alkemičari traže da se pretvore u sebe same." U SVOJEM DJELU RAZNA UMIJEĆA od elemenata materije. skida se s vatre. Među­ tim za neke alkemičare Veliko djelo ide još dalje. Zatim se pijetli maknu i stave se žabe da sjede na jajima... To je nuž­ no potrebna faza na putu još većeg projekta: građenje sebe..).. (. . Kad se to ohladi. Tajna inicijacijska društva 92 . gasi i pere u istom pripravku: to se ponav­ lja sve dok pripravak ne izgrize bakar s jedne do druge strane i poprimi te­ žinu i boju zlata. Ovaj alkemijski manuskript iz renesanse opisuje spajanje crvenog sumpora i zelene žive što je ključna faza u Velikom djelu koje simbolizira okrunjeni hermafrodit. a zatim odijeliti i očistiti svaki RECEPT ZA PROIZVODNJU ZLATA njemački monah iz 7. i koja su ujedinjena u muško i u žensko tu se skupljaju da bi iznjedrili kamen mu­ draca. Tako je alkemičar stručnjak koji osim hermetičnih znanja mora ovla­ dati i složenim tehnikama. oni tu stavljaju piliće začepljujući grliće poklopcima od bakra i zakapaju ih u zemlju.kruhom. Kad se to zagrije do bi­ jelog usijanja. dodaju trećinu krvi riđeg muškarca: ta osušena krv pretvo­ rit će se u prah. Njihove mistične koncepcije utjecale su na druga društva kao što je slobodno zi­ darstvo čiji se inicijacijski obred smatra sličnim alkemijskom očišćenju. Nakon toga dižu pok­ lopce i pale vatru sve dok životinje unutra ne budu potpuno spaljene. Ali malo je prista­ ša dosegnulo to stanje u kojem čovjek sudjeluje u božanstvu. do alkemijske mistike Za pristaše alkemija se ne svodi na jed­ nostavno preobrazbu kovina. "Alkemičari imaju pod zemljom sobu čiji su svi dijelovi od kamena s dva malena prozora. hrani ih se. napokon ujedi­ niti te čiste duhove kako bi se oblikovao kamen mudraca. oni se pare i nesu jaja.) Uzimaju se veoma tanki noževi od veoma čistog crvenog bakra. Kad se oni utove (.. omogućujući da se veže sa stvaralačkim načelom. tu se sa svake strane stavlja je­ dan sloj tog pripravka i zatim se sve stavi na vatru.. velike zapremnine koje su izbušene sa svih strana i čiji su grlići stegnuti. tako uska da se jedva nešto vidi kroz njih. Pilići se hrane šest mjeseci finom zemljom koja pro­ dire kroz rupe. Elementi se kuhaju u posebnoj posudi u obliku lopte koja se zove "filozofsko jaje".. oni koji ih uzgajaju imaju okrugle posude od bronce. Filozofska potra­ ga istodobno kad je izvršena u radionici postaje metaforom unutarnje potrage. Pokret rosenkreuzera nadah­ njuje se tom teurgijskom koncepcijom praveći od svojega mitskog utemeljite­ lja Chistriana Rosenkreutza alkemičara bliskog Kristovu liku. Tu stavlja­ ju dva stara pijetla od 12 i 15 godina i daju im dosta hrane.

u više od šest tisuća poduzeća i raspoređeni me­ du tako različitim zanimanjima kao što su tesari. staklari ili kožari.. pekari. skela za vrh tornja opatije Mont-Saint-Michela i temelji piramide Louvrea. a politička moć poput Crkve uvijek se čuvala bratovštine koja je jedno od najstarijih inicijacijskih društava na zapadu.Tajna lijepog djela kalfa Legenda je od njih učinila nasljednike graditelja katedrala.. čak iako im se katkad sviđa da ljudi u to vje­ ruju.nikada otkriti. Jedan hram i tri utemeljitelja Svoj temeljni mit kalfe crpe iz Staroga zavjeta podsjećajući na gradnju Hrama namije- Otac Soubise je kao zaštitnik tesarskih djetića s kraljem Salomonom i majstorom Jacquesom jedan od trojice važnijih likova iz Kalfinskih zadaća. Kažu kako su djetići čuvari tajni tih radnika kršćanstva. Ezote­ rične tajne koja je prethodila gradnji katedrala nedvojbeno nikada ni nije bi­ lo i kalfe ne prave od toga misterij. fasaderi. obnova baklje na Kipu slobode. koji su sami nasljednici još starijih znanja što se ljubomorno čuvaju. vodoinstalateri.po prirodi stvari . Iako čine gotovo aristo­ kratsku elitu umjetničkih zanimanja.u Francuskoj. Prisutni danas . Čini se da se ni jedno prestižno gradilište ne može os­ tvariti bez njih. Jer njihova najnovija ostvarenja odjek su velikog djela gradi­ telja katedrala tijekom stoljeća. oko 20 000 osoba okupljenih u tri velike obitelji kalfinstva ne propuštaju oživjeti legendu. mon­ teri centralnog grijanja.. UGUJE IM SE KONSTRUKCIJA eif- felova tornja. kolari.. ali is­ to tako i drugdje u svijetu . 93 Tajna inicijacijska društva . njihov je ugled to veći što je obavijen velom misterija. ali intimnija tajna koja se odnosi na njihov osobni angažman u sklopu bratstva koja stavlja u prvi plan ljubav za dobro obavljen posao i o čemu svje­ doči njihovo profesionalno znanje neće se . sudjelovali su u gradnji podzemne že­ ljeznice u Caracasu i probijanju tunela ispod La Manchea.

jednim od velikih re­ formatora djetića. a zatim je ušao u tradiciju kalfa. Na­ protiv. kako su ta dva inicijacijska društva bliska. dok prve masonske lože nastaju tek u 18.) Hiram je bio nad svim kulučarima.rade brinući se maksimalno za savršenstvo pri stvara­ nju remek-djela. Povezuju ga obično s likom Hirama. Salomon je imao i sedam­ deset tisuća nosača tereta. to je ponajprije udruga fizičkih radnika. onaj Zadaće. Tako Salomon u Zadaći slobode. obredu koji datira iz 19." Ovaj citat iz Prve DJETIĆI I SLOBODNO ZIDARSTVO slobodnih zidara pobudili su ideju. Tajna inicijacijska društva 94 . B LIZINA MITOVA. On od njih čini graditelje. osamdeset tisuća kamenorezaca u gori. nego djetiće smatrati praktičnim i konkretnim štitom za masonstvo ko­ je se smatra intelektualnijim i duhovnijim. graditeljem hrama kojeg su ubili opaki djetići želeći se domoći njegovih tajni.. SIMBOLA DJETIĆA I knjige o kraljevima znači za kalfe mitsko krštenje koje smješta njihovu inicijacijsku tradiciju duboko u judeo-kršćansko naslijeđe i pokazuje njihov ideal: tri stupnja zanatlija . vred­ U kalfinskoj mašti gradnja katedrala smatra se jednim od temeljnih gradilišta reda. S jedne strane. ipak je jasno da su neki djetići bili i slobodni zidari. "Tada diže kralj Salomon kulučare iz svega Izraela (. a da nisu ni u kakvoj posebnoj vezi s udrugama graditeljskih zanata. postaje zaštitnik kamenorezaca i tesara. koja se proširila. ne računa­ jući glavara službeničkih koji su uprav­ ljali poslovima. To je na primjer slučaj s Agricolom Perdiguierom. nuje dva lika: majstora Jacquesa i oca Soubisea.njenog čuvanju kovčega saveza. a upravljali su narodom zapo­ slenim na radovima. Zajedničke simbole kao što su šestar i kutomjer iz operativne su tradicije prvi preuzeli slobodni zidari.. Tradicije djetića razli­ kuju se po značenju koje daju ovom ili onom liku zaštitnika. kalfe su mnogo stariji jer datiraju od srednjega vijeka. Danas različite obitelji kalfa zauzimaju različita sta­ jališta u odnosu na slobodno zidar­ stvo koja sežu od blagonaklonosti do nepovjerenja. Iako nisu potvrđene institucionalne veze. S druge strane. čini se da je sada utvrđeno kako je mit o Hiramu najprije bio razrađen u ložama. njih je bilo tri tisuće i tri stotine. Hiramove djetiće koji nakon izgradnje Hrama odlaze iz Jeruzalema u Francu­ sku. Ništa ne bi bilo više pogre­ šno. Tijekom putovanja jedna ih svađa razdvoji pa nastaju dvije grane kalfa: dok majstor Jacques postaje zaštinikom kamenorezaca. takoreći blizanci. otac Soubise postaje za­ štitnikom tesara. No u stvarnosti najvažnija od njih nastala su prije. dok masoni okupljaju osobe svih profesija. stoljeću. Drugi obred. stoljeća.šegrti. ka­ menoresci i majstori .

označavajući time svoje bratstvo . Kao reakcija na to stanje formiraju se na marginama službenih struktura za­ natski cehovi. njhove snažne tvrđave u Svetoj Zemlji. Ovi novi cehovi okupljaju tri zanima­ nja: kamenoresce. tesare i bravare. posljednji veliki meštar templara koji su se obratili kalfama kako bi podigli Danas se čini kako je potvrđeno da su djetići srednjovjekovna tvorevina koja se javlja u 14. obično su bili loše plaćeni. Djetići i graditelji katedrala Majstora Jacquesa koji se povukao u samostan Sainte-Baume ubijaju Soubiseovi učenici nakon nekoliko godina. Od oca Soubisea legenda je učinila be­ nediktinskoga svećenika. 95 Tajna inicijacijska društva . u zatvorenom i strogom svijetu cehova samo su najbogatiji mogli biti primljeni u taj visoki rang. To su pravi preteče sindikata kojima je cilj ne samo skrb za materijalne potrebe rad­ nika. stoljeću na tragu veli­ kih gradilišta gradskih zdanja. čuvara nacrta Hrama.i privrženost načinu života za­ jednice koji će ih uskoro karakterizirati. kako ih tada zovu. Osim toga bilo im je gotovo nemoguće dobiti naslov majsto­ ra koji je omogućavao da se osamostale. U jednoj varijanti majstor Jacques nije bio nitko drugi nego Jacques de Molay. apa­ nažu cehova koje kritiziraju ti zanatlije zadržavaju samo naslov compagnon.Ponašanje Djetića zadaće koji se prepoznaju po karakterističnoj odjeći: uz crno odijelo nose cilindar i štap urešen vrpcama. dajući im redovit i čestit posao. Odbijajući naslov "majstora". Do tada sudbina rad­ nika nije baš bila zavidna: ugnjetavani od gazde. i 15.po­ jam koji doslovno znači "onaj koji dijeli kruh" . Još danas je provansalski samostan mje­ sto hodočašća za sve Djetiće zadaće. zadaće. utvrda ispred katedrala. če­ sto i zlostavljani.

on. Napokon treći stupanj. kapitalni je trenutak inicijaci­ je: kandidat se poziva tamo da simbo­ lički umre kako bi se ponovno rodio kao djetić. Sada može prenositi svoje znanje kako bi se održao neprekinuti lanac djetića. da­ kle. tivna iskra predstavljaju sve to i još više. Za njega počinje dugo putovanje po Francuskoj. Danas se od njega traži da jednostavno potvrdi svoj moralni angažman. "Vjernost Chartresa". označavaju potragu za smislom koja će zaintrigirati mlado­ ga šegrta na putovima Tour de Francea. Za to je tre­ bao ostvariti svoje "remek-djelo". postaje pristupnik. Ova dva li­ ka. jedin­ stveno djelo koje sažimlje i ilustrira njegovo vladanje umijećem. Nakon pokus­ nog razdoblja od više mjeseci onaj tko im se želi pridružiti pušta se na ceremo­ niju koja se naziva "usvajanje". Od kandidata do svršenog djetića Djetići imaju inicijacijsko društvo čija se neizreciva tajna temelji kod svakog od članova na njegovu vlastitom struč­ nom i duhovnom putu. na kraju kojeg će onaj tko pokaže svoje umijeće i visoke moralne vrline biti "primljen djetić". Prijamna ceremonija. Tijekom prve kandi­ dat dobiva tkaninu na kojoj su tiskani labirint i babilonski toranj. Rođeno je kalfinstvo. zanatlija se okreće pre­ ma svijetu. Zatim se krsti i prima svoje kalfinsko ime: "Périgord odano srce". Moralna ispravnost i mjera. pozivi da učini reda u vlastitu duhu ili podsjećanje na divovsko djelo koje je ostalo nezavršeno. tijekom koje se stavlja na kušnju. "Avignonac vrlina". U potrazi za uomo universale Od svih simbola koje djetić susreće tije­ kom putovanja. "završetak" produljuje inicijacijski put: kad postane "završeni djetić". U izvornim obredima predlagalo mu se da izradi lažni novac tj. koju katkad zovu "penjanje u sobu". pri­ manje i završetak...Tajna lijepog djela kalfa 96 nego i da ih obrazuju i stručno i moral­ no. ljubav za dobro obavljen posao i krea­ Tajna inicijacijska društva 96 . da zaniječe svoju vjeru kako bi dokazao svoju vrlinu. Intimniji simboli usko su povezani s trima ceremonijama: prihvaćanje. dva glavna su šestar i kutomjer. Nakon nekoliko godina tijekom obreda Ovaj akvarel zazivajući "slavu graditelja svijeta" (ALAGDADL'U) slavi primanje novoga djetića koji se sada zove "Périgord ključ srdaca". Zatim ga zagr­ le iskusni djetići koji mu povjeravaju vrpcu u boji njegova ceha i štap.

Radi se o piramidi. Kazna izaziva obrnuti učinak od očekivanoga: kalfin­ stvo još više štiti tajnu svojih obreda. prije nego što ga izbace udarcima nogu. Na taj su se način predstavili jedan drugomu dogovorenim obrednim kretnja­ ma i dijalozima. isprva blagonaklona. Svatko prekriži ruke kako bi uhvatio ruku svojega susjeda. Sa­ stojao se u tome da se izobliči izgovor riječi na način koji samo oni razumiju. Zadaće slobode. tapšanje bi se završilo razm­ jenom čutura. ovi se amblemi različito tumače: no nema dvojbe da ovaj put predstavljaju dovršene spome­ nike koji podsjećaju na remek-djelo kandidata i pozivaju ga da razmišlja o pro­ laznosti života. To je po­ sebno slučaj s "lan­ cem saveza" koji se prak­ ticirao za vrijeme proslave za­ štitnika ili na gozbi.Tajna lijepog djela kalfa primanja novom se djetiću prikazuju drugi simboli. Zatim ga. Po­ zovu ga na gozbu gdje svi osim njega piju proklinjući kradljivce. Završenom dje­ tiću povjerava se novi simbol: peterokut u koji je ucrtan čovjek ka­ ko drži kutomjer i šestar. Neki obredi postoje još i danas. Osuđeno kalfinstvo Od samih početaka ili gotovo od samih početaka kalfinstvo se razjedinjavalo i istodobno pobuđivalo razne sumnje. Prema cehu kojem pripada zanatlija. službeno zabranjivao sve profesionalne udruge. . članovi cehova. U istom duhu djetići su se služili tajnim jezikom koji zovu "jaukanje". a "slobodni članovi" prilaze reformaciji. Osim to­ ga Crkva. Dru­ gi su obredi u vezi sa strogim pravilom koje upravlja životom djetića i zove se "ponašanje". svetogr­ đem i praznovjerjem". dok njegov ugled izvrsnosti ne prestaje privlačiti mlade zanatlije kojih ima sve više. Tapšanje. ubrzo postaje neprijateljski raspoložena pre­ ma tim bratovštinama koje se ujedinju­ ju skrivene od očiju javnosti kako bi prakticirale inicijacijske ceremonije. U sljedećem stoljeću Luj XIV. u kojem nalazimo slobodne mislioce i slobodne zidare. stoljeću suprotstavljaju se dva ve­ lika obreda: onaj Zadaće povezan s ka­ tolicizmom i onaj otvoreniji. iako je Chapelierov zakon iz 1791. o grobu i katedrali. Posebno su se prakticirali na pogrebnim svečanostima. stoljeću vjerski ratovi ne štede brat­ stvo koje se dijeli na dva ogranka: "neza­ sitni" pod dvostrukom zaštitom majstora Jacquesa i oca Subisea ostaju vjerni Ri­ mu. o hramu. Taj la­ nac simbolizira savez djeti­ ća koje samo smrt može prekinuti. U 16. To je posebno bio slučaj za vrijeme putovanja Francus­ kom. oni bi se potapšali. ukida Nantski edikt čime se još jednom naglašavaju razdor i napetosti između katoličkih i hugenotskih kalfa. Ako su dvojica muškaraca pripadali istom obre­ du. pljuskaju svi članovi skupa. Ta alegori­ ja označava uomo universalis — zavr­ šena čovjeka koji na­ stoji postati potpuni djetić. proganjani ili podi­ jeljeni u antagonističke tabore morali znati prepoznati ili komunicirati. teološki fakultet Pariš­ koga sveučilišta službeno osuđuje kal­ finstvo i njegova "društva tzv. Tako se "ponašanje Grenoblea" primjenjuje kada neki djetić nešto ukrade. Uvijek im se povjeravaju najuglednija gradilišta poput restauracije arkandela na Mont Saint-Michelu. la­ nac se prekida kako bi se pokazalo da nedo­ staje jedna karika. a da ih drugi ne razumiju. Kada bi se dvojica djetića sreli na ulici. Zbog toga je bez poteškoća nadživjelo Francusku revoluciju. jaukanje i lanac saveza Mnogi obredi koji na­ glašavaju život djetića naslijeđeni su od bivših običaja iz razdoblja kada su se Vrijeme kriza U 19. Osim toga kad jedan od njih umre. zadaće koje ocjenjuju nepobožnima. To ideološko Kalfe nisu izgubili ništa od svojeg prestiža. Napokon 1655.

Tour de France. vo­ TOUR DE FRANCE U opatijskoj crkvi Saint-Gilles (Gard) kalfe su na zavojite stube urezali svoj "potpis". a danas tvori najvažni­ ji ogranak kalfmstva. limara. Udruga veoma privržena tradiciji prak­ ticira samo obrede majstora Jacquesa i oca Subisea. kolovoza 1940. kalfinstvu je prijetilo da bude raspušteno po zakonu od 13.-1875. koja zna trajati više godina. Druga je nastala tijekom Dru­ goga svjetskog rata u Vichyijevskoj vladi. prvi su put u povijesti primili u svoje redove tri mlade žene "kalfice". što jamči tajnost prijenosa. Okup­ lja pet društava: Društvo kalfa stolara zadaća Tour de France. Republikanac. fasadera Tour de France. Javlja se in­ dustrijski svijet koji sve više marginali­ zira zanatstvo. nasljednica ideja Perdigui­ era koja okuplja razne zanate od kojih je svaki sačuvao vlastite obrede. staklara zadaće Tour de France. Na isti način kao i slobodnom zi­ darstvu. Svaki put pri­ ma ga žena koja je odgovorna za nje­ ga i koju zovu "majka". prilagodili modernom svijetu. Tako su nakon duge rasprave koja će potrajati više od tri godine kalfe prestali biti isključivo muško društvo. Taj se put obično obavlja u smjeru kazaljke na satu. Svo­ jom aurom i svojim vizionarskim dje­ lom Perdiguier ostaje istaknuta ličnost kalfmskoga svijeta. U taj kontekst smješten je lik Agricola Perdiguiera (1805. Društvo putuju­ ćih djetića. mladi čovjek stanuje u kalfinskim konačištima. Tako je 1941. Najstarija je Kalfinska unija kalfa Tour de France ujedinjenih zadaća utemelje­ na 1889. Perdiguier zvan "Avignonac Krepost" je stolarski djetić Zadaće slobode. krovopokrivača. Poslije rata su je potvrdile vlade Republike. Inicijacijsko putovanje u pravom smislu (in itium znači "na putu"). jer nastava je ponajprije usmena.razmimoilaženje često je eskaliralo u tučnjave. Društvo djetića zidara i kamenorezaca zadaća Tour de France. Posljednja obitelj utemeljena 1952. nego i u obavljanju obreda i običaja kal­ fmstva. je Kalfinski savez gra­ diteljskih zanimanja. To je bila česta paksa na putu Tour de Francea. u životu kalfa je putovanje Francuskom. No ipak ga je potvrdio maršal Pétain osobno. koji je zabranjivao tajna društva. tzv. prijatelj Georgea Sanda postao je neumorni zagovornik pomi­ renja između različitih ogranaka kalfinstva u nadi da će okupiti sve zadaće iako se njegov san nikada nije ostvario. Još danas je Tour de France kalfinska posebnost. doinstalatera. nastala Radnička udruga Kalfa zadaće Tour de France. sastoji se od niza postaja ili etapa u različitim francuskim gradovima gdje se kandi­ dat usavršava u nekoj tehnici. Valja reći da je u to vrijeme kalfmstvo u krizi. Između tradicija i moderne Danas su kalfe podijeljeni u tri obitelji. ne samo u obavljanju svojega zanata. U danima nakon dolaska putnik ima dužnost naći posao kako bi ostao u kontaktu s poslom. iako čuvaju stoljetne tradicije. Društvo kalfa i pridruženih stolara i bravara Zadaće slobode te napokon društvo kalfa sobo­ slikara. To je fleksibilna organizacija. a sindikalni pokret koji nastaje distancira se od organizacije ko­ ju smatra previše pomirljivom u odno­ su na poslodavce. Na toj turneji. katkad silovite kada bi "vuk" (kamenorezac iz Zadaća slobode) susreo "vukodlaka" (kamenoresca iz Zadaće). U prosincu 2004.). dvorani za kalfe. Svi su se oni. J EDAN OD TEMELJNIH TRENUTAKA Tajna inicijacijska društva 98 . slobodni zidar. Dani rada nadopunjuju se učenjem koje se organizira u "odma­ ralištu".

Pou­ čavao ih je tajnama alkemije i poslao ih u svijet da svoje izvanredne talente stave u službu ljudi i Boga. čuvati tajnu o svojoj bratovštini jed­ no stoljeće. U tekstovima se kaže da se Christian obogaćen tim znanjem vratio u Njemačku gdje je ute­ meljio bratstvo koje se sastojalo od pobožnih i visoko moralnih ljudi. me­ dicinu i posebno alkemiju. školovati oso­ bu koja će biti sposobna naslijediti ih. Prema djelu Fama fraternitatis tek poslije sto dvadeset godina.) otkrilo je svije­ tu lik stanovitog Chris­ tiana Rosenkreutza. 1604. Christian se navodno rodio u Njemač­ koj 1378. Svi su se zakleli na vjernost prema šest načela: da će se bavi­ ti liječenjem bolesnika besplatno. njemačkom prebivalištu što ga je ute­ meljio Christian vrativši se s istoka. GODINE NEOBIČNA je glasina kolala Svetim Rim­ skim Carstvom Njemačkoga Naroda i zapalila duhove: doći će vrijeme Ruže i Križa. i nakon samostan­ skog školovanja proputovao svijet od Arabije do Svete Zemlje.. vrhun­ sku disciplinu koja mu je priskrbila bogatstvo i dobro zdravlje.Fa­ ma Fraternitatis (1614. utemeljitelja istoimene bratovštine početkom 15. stoljeća. stoljeću iz mašte skupine njemačkih studenata.) i napokon Ke­ mijsko vjenčanje Chris­ tiana Rosenkreutza (1616." kao biljegom i lozinkom. Nje­ gova iznimna dugovječnost ob­ jašnjavala se alkemičarskim talen­ tima. Uspjeh njihove mistifikacije potaknut će dolazak jednog od najvažnijih suvremenih ezoteričnih pokreta. Ondje su pronašli nedirnuto Christianovo tijelo Johann Valentin Andrea stvorio je na početku rosenkreuzerske mistifikacije mit duge i plodne budućnosti čiji ga je uspjeh nadživio. vrije­ me "univerzalne reformacije" što će ga donijeti društvo dr­ žano u tajnosti već više od dva stoljeća. da će se prilagoditi mjesnim običaji­ ma kako ne bi privlačili pozor­ nost na sebe.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Pokret Ruže i Križa nastao je u 17. prolazeći Jemenom i Marokom. žestokih boraca za moralnu i duhovnu reformu. služiti se inicijalima "R. OTKRAJ 1610. da će se jedanput na godinu nalaziti u kući Duha Svetoga. zahvaljujući radovima obnove braća Ruže i Križa iskopali su grobnicu u kojoj su otkrili grob svojega utemeljitelja na kojem se nalazio proročki zapis: "Otvorit ću se za sto dvadeset godina". 99 Tajna inicijacijska društva .). Nekoliko godi­ na prije pojavljivanje triju anonimnih djelca . i napokon. Confessio Fraternitati s (1615. studirajući fiziku. u sto šestoj godini i bio pokopan u svojem bo­ ravištu na tajnom mjestu. Predosjećaj pokopa Christian je navodno um­ ro 1484. C.

ti tekstovi pobuđu­ ju svakojaku znatiželju i izazivaju lavi­ nu publikacija od kojih vrlo mali broj dvoji u postojanje Ruže i Križa. noseći sa sobom nadu u obnovu.) gorljivo prakticira. Podvala Johanna Valentina Andreäe Otkad su objavljeni. Pričalo se čak da je car Rudolf II Habsburški (1576. alkemija privlači više no ikad. Inicirani mora izabrati između plodova života slijeva i plodova smrti zdesna. Velike du­ hove toga doba željne odgovora u svi­ jetu koji im se čini veoma zagonetnim. U tom razdoblju obilježenom pesimiz­ mom ponovno izbija oduševljenje ezoterijom i hermetizmom.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa okruženo neobičnim predmetima. NEMIR OKO 1610.-1648. za svoje tijelo i za svoju dušu". Tada su navodno napi­ sali i objavili Fama fraternitatis. nakon koje su slijedila djela Confessio i Kemijsko vjenčanje kako bi uza se vezali najzasluž­ nije vjernike svojega doba. P OČETAK 17. Tako se ostvaruju otkrića sadržana u rosenkreuzerskim spisima. Tajna inicijacijska društva 100 . Danas se čini da su ti tekstovi rezultat mistifikacije čiji je glavni inicijator bio mla­ di student teologije iz Württemberga.1612. GODINE razdoblje. Intelektualno vrenje obilježeno imenima Galilea. kojima objav­ ljuju da će svatko "tko bude gajio prema njima ozbiljnost i srdačnost imati koristi za svoje dobro. vjernom reproduk­ cijom kozmosa i rukopisom u kojem ga se predstavlja kao sjeme zakopano u Isu­ sovo srce. alke­ mijskim tekstovima. Inkvizicija uvećava broj suđenja vješticama dok se sprema sukob bez presedana. U tom kontekstu odjekuje apel Ruže i Križa. Keplera i Descartesa razvija se u klimi nasilja koje obuzima Europu u punoj vjerskoj i moralnoj krizi. Njemačku je jedno stoljeće poslije Luthera ponov­ no zapuhnuo vjetar reformacije. To su otkriće njegovi učenici tumačili kao znak: činilo im se da je do­ šlo vrijeme da objave svijetu postojanje svojega bratstva.). Tridesetogodiš­ nji rat (1618. osvaja novi pristup religije koji vred­ nuje duhovnost bližu Bogu. STOLJEĆA JE ZAMRŠENO Rosenkreuzerski prikaz biblijskoga stabla spoznaje dobra i zla.

stoljeća prikazuje glavne rosenkreuzerske simbole: feniksa. Filozofija Ruže i Križa pro­ povijeda kako se treba popraviti u okrilju kršćanske riječi da bi se mogao preobraziti svijet. kralj i kraljica sjedi­ njuju se sedmoga dana pustolovine. to jest krajnje poznavanje prirode. inicijacijsko putova­ nje i kršćanski misticizam. Kemijsko vjenčanje Pravi rosenkreuzeri fasciniraju jednako koliko i plaše zato što se služe alkemijom. stolje­ ća njihova prijevara otima se kontroli. Ona obiluje aluzija­ ma na ezoterizam i hermetizam koji su od renesanse veoma u modi. U nemirnom svijetu rosenkreuzerska sinteza pokušava ob­ noviti sklad oko zajednice ljudi odlu­ čnih da mudro rade za opće dobro. U to je vrijeme bio osumnjičen da je on autor dijela Kemijskog vjenčanja. mit o Ruži i Križu se pokrenuo. Svi ti mladi ljudi dijelili su iste nade u "univerzalnu reformaciju". ali bo­ jeći se za svoju karijeru. U tom smislu nedvojbeno je najznakovitiji tekst Kemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreutza. Napisao ju je Andrea koji je u to doba imao samo se­ damnaest godina.. Njego­ va se krv skuplja kako bi se rodio feniks. Christian i njegovi drugovi dobivaju zlatno runo te postaju vitezovi zlatno­ ga kamena. Fama i Confessio.. žestoko je to opovrgavao i tek je potkraj života priz­ nao.-1654. preob­ razio u meko tijesto. Ovaj medaljon iz rukopisa iz 18. rezultat su rada skupine luteranskih pri­ jatelja koje danas nazivaju "tubingenški krug". sred­ njovjekovne gnoze i posebno radove švicarskog alkemičara Paracelsusa. Christian dolazi u dvorac smješten na vrhu brda ukrasivši se s četiri ruže. No nitko nije predvidio takav zanos. Andrea je disciplini preuzetoj iz poganstva dao kršćansku koheren­ tnost. nalik onoj koja je iznjedrila protestantizam u prethodnom stoljeću i za koju se činilo da se guši. 101 Tajna inicijacijska društva .Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Johann Valentin Andrea (1586. u to vrijeme modernom discipli­ nom koja lako poprima biljeg hereze. a zatim i sam doživi isto. Utjecaji i stapanja U priči Kemijsko vjenčanje u isti je mah sadržana alkemija. a u kojem je Andrea bio veoma aktivan. Za razliku od spisa Fama i Confessio to je svojevrsna alegorijska priča u kojoj anđeo poziva Christiana na kraljevski pir. cijela stavljena u Božju službu. Tijesto se stavilo u dva kalupa iz kojih se rodio prinčevski par. U njihovoj prisutnosti trima kra­ ljevskim parovima krvnik odrubljuje glavu. Reciklira­ jući tradicije drevnoga Egipta. što je aluzija na aikemičar­ ski kamen mudraca i simbol Krista. Odrastavši za nekoliko trenutaka.). koji se. čim se pretvorio u prah. Druga dva spisa. ružu i križ. Gleda­ jući tako. Početkom 20-ih godina 17. Nakon niza kušnji pu­ štaju ga u društvo nekolicine drugih ljudi na pripreme alkemijskog vjenča­ nja. alkemija je. kojeg oživljava duh suverena koji­ ma su odrubljene glave. zvijezdu. Tako utemeljuje humanisti­ čki nauk Ruže i Križa o mogućoj obnovi svijeta prema Isusovoj poruci koju prepoznaje u najvi­ šem stupnju Velikog alkemijskog djela.

stolje­ ća stavlja na vrh svojih sedam stup­ njeva onaj "viteza Ruže i Križa". Dakle.-1637. Tako francuski kult utemeljen u drugoj polovici 18. koji su navodno izbjegli progone. Europu zapljuskuje pravi rosenkreuzerski val: rosenkreuzerske ideje se sučeljavaju. brane.) nadah­ njuje se rosenkreuzerskom tradicijom pišući glasovito djelo Nova Atlantida. Neki medu nji­ ma. antropozofa Rudolpha Steinera i neizbježnoga "maga" Aleistara Crowleyja. teozofa i ute­ meljitelja Zlatne zore Williama Winna Westcotta.obnavlja ezoterično znanje reda koje više nije bilo toliko traženo. Tajna inicijacijska društva 102 . Na čelu Starije braće Ruže i Križa nije ni manje ni više nego Imperator. Njegov zemljak i suvreme­ nik Francis Bacon (1561. napadaju. Najuvjereniji propovijedaju potrebnu reformu i podsjećaju na obećanje ču­ desnih sila koje čuvaju Christianovi učenici. U tom je razdoblju Descartes prolazeći Njemačkom do te mjere zaintrigiran tim svađama da se želi susresti s članovima bratstva. filozofsko nasli­ jeđe Johanna Valentina Andreäe ostaje živo.). Prvi je bio stano­ viti Gaston de la Pierre Phoebus. Znanstvenik Robert Fludd (1574. ali uzalud. ne zaboravljajući uvesti neizbježne tem­ plare da interveniraju. u Škotskoj Bratstvo starije braće Ruže i Križa namijenjeno tomu da u najvećoj tajnosti .-1821. zavladali su oduševljenje i strah jer tajanstveni ogla­ NEIZBJEŽNI TEMPLARI skih organizacija mnogobroj­ na društva s povjerljivom publikom recikliraju s više ili manje sreće povi­ jesnu baštinu i kojekakve legende.što je samo po sebi razumljivo . smatran u svoje doba kao nec si potvrđuju da "izaslanici nevidljivog kolegija Braće Ruže i Križa borave vid­ ljivo i nevidljivo u tom gradu zahvalju­ jući milosti Višnjega". na para­ doksalan način omogućuje idejama Ruže i Križa da opstanu. Među njegovim nasljednicima bile su osobe poznate u svijetu ezoterizma poput Eliphasa Lévija. U 18.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa Mistifikacija poprima izraz Izvanredan uspjeh tih tekstova obašnjava se posebno time što su znali iskrista­ lizirati očekivanja ljudi uznemirenih zbog budućnosti.i pred­ bacuju rosenkreuzerima da se bave vra­ čanjem. stoljeću rođenje jednoga drugog bratstva. Rosenkreuzerske ideje šire se dakle iz Njema­ čke prema Francuskoj. dok cvjetaju masonske lože. Protivnici ustraju na antipapinskom fonu proglasa . Mnogi su smatrali da je humanistička. N A RUBU GLAVNIH ROSENKREUZER- Pregača masonskoga stupnja Ruže i Križa koji je pripadao Josephu de Maistreu (1753.-1626. Glavni masonski obredi imaju stupanj "viteza Ruže i Križa". Njegov obred.) s duga bo­ ravka u njemačkoj zemlji donosi u En­ glesku elemente rosenkreuzerskoga nauka. on žesto­ ko podupire ideju da bratstvo uistinu postoji i brani ga od optužbi za vrača­ nje ili savez s vragom koje se podižu protiv njega. Zaljubljen u alkemiju. refor­ matorska i kršćanska poruka Ruže i Križa u početku nadahnjivala spekula­ tivno zidarstvo. Zato ga velik broj slobodnih zidara nastoji uključiti u svoje obrede. I kad se Descartes 1623. Ruža i križ na počecima slobodnoga zidarstva? Mitsko rosenkreuzersko bratstvo iznje­ drilo je doista istinska ostvarenja.istina je da su pravi autori svi bili luterani . godine vratio u Pariz. utemeljili su 1316. slobodnog zidarstva.

Ono svojim članovima daje zvučne naslove i obećava im nevjero­ jatna otkrića u vezi s pretvorbom kovi- plus ultra zidar­ stva. mačenje je vjerojatno i najjednostavnije: grb obitelji Andrea predstavljao je križ sv. ob­ grlila križ sv. utemeljene 1751. Kad je mladi Andrea početkom 17. Tvrdeći da potječe od naj­ starije antike.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa TKO JE POVEZAO "RUŽE S KRIŽEM"? a od srednjeg vijeka označava Dje­ vicu Mariju koja se identificira s bijelom ružom bez trnja koje je pocrvenjela od krvi njezina sina. neki čo­ vjek podrijetlom iz Šleske po imenu Samuel Richter. odnosno daje duhovnu hranu čovječanstvu. Alkemijska potraga i iskrena obmana Nedostajalo je ipak autentičnih rosenkreuzera prije nego što je 1710. simbol vladajuće dinastije. koji se dao nazivati Sincerus Renatus (doslovno "ponovno ro­ den"). a nje­ gov pečat prikazuje sliku feniksa koji se rada iz svojega pe­ Ovaj simbol iz jednog djela Roberta Fluda (13. Za neke dolazi iz Engleske gdje je ruža. Poslije nekoliko desetljeća. Znak toga stupnja predstavlja ta­ kođer križ i ružu. stoljeća tražio motiv za svojega junaka. pela. 103 . vje­ rojatno u čast Luthera čiji su grbovi prikazivali crvenu ružu s križem u sredi­ ni. ovo je društvo ustrojeno na strogo hijerarhijski i separatistički način. Jurja. stupnju u masonskoj piramidi prestižni naslov "vitez Ruže i Križa". Malo poslije Stari i pri­ hvaćeni škotski obred daje svojem 18. podsjeća na ezoteričnu alkemijsku rosenkreuzersku poruku s početaka: u masonskom hramu nalaze se križ identičan onom Kris­ tovu. Bischoffswerder (1714. U protestantskoj Nje­ mačkoj dobiva novo značenje jer Luther u svojem prijevodu Biblije .) i Woellner (1732. stoljeće) povezuje križ i ružu koja svoj nektar daje pčelama. to se posebno odnosi na red templarske Stroge opser­ vacije. Andrije urešen s četiri crvene ruže. 1777. da vuče korijene iz Biblije i antičkih sekti.izraz "ruža" često upotrebljava umjesto "ljiljan". slobodni zidar Goethe već je nekoliko godina član reda iluminata.) stvaraju novo bratstvo: zlatnu Ružu i Križ staro­ ga sustava.— 1803. Vezu između Ruže i Križa i dalje je teško odrediti. dvojica ambicioznih berlinskih slobod­ nih zidara. utemeljio bratstvo zlatne Ruže i Križa koje se širi velikim njemačkim gradovima. tajnoga društva čije su ideje bliske rosenkreuzerskoj sintezi.-1800. Oko 1784. ruža i poluotvorena grobnica koja podsjeća na uskrsnuće. To društvo nailazi na velik uspjeh kod njemačkih plemića iako ga njegov politički konzervatizam udaljava od izvornoga rosenkreuzerskog du­ ha. ili neke lyonske obrede koje prilagodava Jean-Baptiste Willermoz oko stupnja velikog meštra crnoga krila Ruže i Križa. zaštitnika engleskoga konjaništva. preuzeo je obiteljski motiv nabijen vjer­ skim reminiscencijama i namijenio mu da slavi novoga reformatora. No najprihvatljivije tu­ R UŽA SE NE SPOMINJE ČESTO U BIBLIJI. Na­ crtao ga je djed Johanna Valentina. U istom razdoblju mnogo drugih masonskih i viteških obreda podsjeća na naslijede Ruže i Križa. Goethe će taj simbol preuzeti u svojoj pjesmi "Tajne". Njegovi članovi su si zadali cilj napraviti kamen mudraca koji će čuvati najviši predstavnici bratstva.

ameri­ čkog liječnika koji se nakon otkrivenja bliskog onom Kemijskog vjenčanja. propovijeda veliku vjer­ sku snošljivost i traži pristup božanstvu prakticirajući meditaciju i molitvu.-1797. Dok je industrijalizacija izmi­ jenila zapadni svijet i činilo se da je razum svemoguć. pod utjecajem H.—1939.) koji nekoliko go­ dina poslije toga stupa na prijestolje. To je goto­ va stvar kad svečano iniciraju nasljedni­ ka pruske krune Friedricha Wilhelma Drugog (1744. U istom razdoblju rađaju se i druga bratstva: red Ezoterične Ruže i Križa u Njemačkoj ili kabalistički red Ruže i Križa u Francuskoj. U tom je eklektičkom ponašanju možda poveznica između suvremenoga rosenkreuzerstva i onog o kojem su sanjah Johann Valentin Andrea i njegovi pri­ jatelji. AMORC je danas najvažniji rosenkreuzerski pokret. U stvarnosti je projekt dvojice osnivača nešto sasvim drugo. Žele za sebe pridobiti njemačke kneževe. otvorio se orijentalnim utjecajima. bliži je ekumenizmu new agea nego početnom luteranstvu. Societas Rosicruciana in Anglia. posebno temi reinkarnacije. neki duhovi reaktivi­ raju tradiciju Ruže i Križa u prilično tradicionalnom smislu. Društva Ruže i Križa imala su velik uspjeh u anglosaskom svijetu. a Bischoffswerder ministar ra­ ta.-1878. Nikad opovrgnuto oduševljenje Nakon poraza rosenkreuzerskih neovis­ nih pokreta u drugoj polovici 19. ute­ meljio Robert Wentworth Little (1840. Kada su im se ostvarile ambicije.Mistifikacije i alkemičarski misteriji vitezova Ruže i Križa na i produljenjem života. Važniji je Unutrašnjost hrama u New Yorku koji pripada američkom Rosenkreuzerskom društvu. stolje­ ća počinje renesansa rosenkreuzerskih društava. Woellner postaje državni ministar. Godine 1786. oni otkrivaju svoju obmanu jednostavno objavljujući da raspuštaju svoj red. Spencera Lewisa (1883.). zaljubljenike u ezoterizam i dovoljne vjernike da se mogu okoristiti njihovom blagonaklonošću. .) u Londonu. Anticus mysticusque ordo rosae cruris (AMORC) ili "Stari i mistični red Ruže i Križa" nastao 1909. dao u obnovu rosenkreuzerske poruke. Prilagodio se duhu vremena. koji je 1867. blizak je masonskim krugovima čije obrede prakticira i predlaže da se produbi nje­ gov nauk zahvaljujući dostignućima alkemije.

novi zidari rađaju ne više operativno nego spekulativno slobodno zidarstvo uteme- Više tolerancija nego vjerska svađa To je bratstvo ipak novo. ske lože škotski pastor James Anderson sastavlja povelju u kojoj nabraja prava i zadaće svakog masona. utemeljitelji upotrebljavaju Vokabular i ANDERSENOVA KONSTITUCIJA Ovi masonski pečati pokazuju veliku raznolikost simbola kojima se služe lože: kutomjer. Osuđuju ateizam.od građana do članova najvišega plemstva preko sve­ ćenstva . G ODINE 1723. ključevi i mačevi.-19. "Mason je zbog svojega naslova pri­ siljen pokoravati se moralnom zako­ nu. stoljeće).druže ili razgovaraju o raz­ ličitim temama prema neobičnim običajima. indiskrecija jednog člana bratstva o tajnim sastanci­ ma njegova reda pobudile su sumnje kraljevske vlasti. Nakon godinu dana u Francuskoj Luja XV.. nikad neće biti glupi ateist niti nereligiozni slobodoumnik.. BIO JE zabrinut zbog širenja "nekih društava. Choderlos de Lac­ los. PAPA KLEMENT XII. Gayotu. a za neke je prava škola humanizma. O religiji konstitucija pokazuju znatnu toleranciju za to vrijeme.. U stolje­ ću prosvjetiteljstva slobodno zidarstvo nikoga ne ostavlja ravnodušnim.U ložama slobodnog zidarstva Premda neki tu elitističku bratovštinu optužuju za sva zla. služeći se simbolima i hermetičkim jezikom za neinicirane. lju­ di različitih slojeva . Služeći se mišlju. iz čega proizlazi da je zidarstvo način da se pomiri iskreno prijateljstvo među osobama koje bez toga nikada ne bi mogle biti među­ sobno prisne.) slobodnih masona u ko­ jima se ljudi svih religija obvezuju. skroman i čestit bez obzira po kakvoj se denominaciji ili posebnoj vjeri razlikuje. te križ. Danas se. rije­ čima više nego čekićem i dlijetom. običaje starih zidarskih cehova od kojih su najtalentiraniji nekad znali rezati tvrdi kamen koji zovu free stone. zvali su ih freestone masons ili freemasons. više diskretna nego tajna. da će nepovredivom tišinom skrivati sve što čine u mraku tajne. Textes et pratiques (18. ostavljajući njima samima njihova posebna mišljenja. stoljeću u engleskom kraljevstvu opustošenom vjerskim ratovima." "Andersenova konstitucija" citirana prema G. koje nazivaju "ložama". sastanaka (. pa čak i "muhamedance". (. U tom kontekstu ljudi oduševljeni tole­ rancijom osnivaju prostore slobodne riječi otvorene svim vjeroispovijestima. u tome sudjeluju i istaknute ličnosti koje su često kritične prema društvu svojega doba: Montesquieu. ne prestaje intrigirati. U IME VELIKE ENGLE- 105 Tajna inicijacijska društva . D 1738. smatra primjereni­ jim da ih se prisili samo da slijede reli­ giju po kojoj su svi ljudi suglasni. skupova. Još je gore što te lože primaju ne samo katoli­ ke. Zbog razloga koje je još teško objasniti. is­ kren. La Franc-Maçonnerie française. La Fayette pa čak i Voltaire. osvijetljena delta. a ako dobro razumije umijeće. Nastalo je u 17. Židove.). "francs-maçons'. Pariz. Prema njoj čovjek treba biti dobar. Folio 1991. ali hvale vjersku slobodu. Priča se da se na tim skupovima. Osim toga. šestar. prisežući na Bibliju i pod najtežim mukama. nego i protestante. ona već tri stoljeća.." Vatikan prvi put osuđuje društvo koje je u Europi u znatnom zamahu.

Ceremonija inicijacije početkom 19. "Ovdje je sve simbol" Slobodno zidarstvo se hvali obiljem simbola koji moraju omogućiti mu­ škarcima i ženama da se razumiju izvan društvenih barijera. Na gradilištu su radnici prema svojim kvalifikacijama bili podi­ jeljeni u tri skupine: šegrti. Službeno. kao da je kamen u zgradi ljud­ skog bratstva. tražeći izgubljenu majstorovu riječ. predlažući alat za moguće poboljšanje sebe samih. utemeliiteljski akt suvremenoga slobodnog zidarstva datira iz 1717. od gradi­ telja piramida do graditelja katedrala. 1723. Zbog njegova su ga otpora ubili. kalfe i maj­ stori. imao je običaj svakodnevno obilaziti gradilište. Utemeljitelji modernoga slobodnog zi­ darstva potraživali su nasljedstvo svih masona koji su im prethodili. Taj operativni alat nadopunjuju lopatica. stoljeća.. a strop obo­ jen u bijelo podcrtava nedovršenost i potiče svakog masona da radi na sebi samome. Oni podsje­ ćaju na Salomonov hram. Tako su kutomjer i šestar posvuda: prvi je pove­ zan s moralnom ispravnošću. Da se masonstvo nadahnulo Biblijom. a njegovo tijelo zakopali. Nezavršen Hram Poput svakog inicijacijskog društva slo­ bodno zidarstvo ima svoju priču o ute­ meljenju: to je legenda o Hiramu koji vodi gradnju Salomonova hrama u Je­ ruzalemu namijenjenog da primi ploče sa zakonima. ljeno na vrijednostima humanizma. Iako je velik broj tih simbola naslijeđen iz kabale ili hermetizma. Graditelj hrama. Otada je Hram ostao nedovršen i smatra se da masoni rade na njegovu stalnom završetku. novi red poprima konstituciju koja vrijedi još danas. Hiram. a to je jamstvo masonskog univerzalizma. Izradili su inicijacijski put koji vodi od stupnja šegrta do stupnja majstora. Poslije nekoliko godina. srž simboličkoga tijela pro­ izlazi iz alata kamenorezaca. olovna nit i libela. to­ lerancije i bratstva. Javljaju se i drugi simboli: Tajna inicijacijska društva 106 . Pristupnik sjedi povezanih očiju spreman da se suoči s kušnjama koje ga čekaju prije nego što "primi svjetlo". Jednoga dana iznenadila su ga trojica kalfa koji su mu htjeli oteti tajne zana­ ta. kad su četiri engleske lože odlučile osnovati Veliku englesku ložu koja ujedinjuje sve lože u kraljevstvu. potvrđuju dva stupa koji ukrašavaju ulaz u lože. dok se drugi odnosi na mjeru koju svaki ma­ son mora imati u svojem ponašanju.

. Meyerbeer. Kipling. Izlaganje upotpunjuje rasprava. Herder. La Fayette. Goethe. George Washington. iz Engleske. Chagall. Jules Ferry. Emile Combes. Winston Churchill. Louis Armstrong. doslovno "na putu"). kipar Bartholdi. Stéphane Malar­ mé. Citroen. Eduard VII. doslovno "ispred hrama") postaje iniciran (in itium. Jules Vallès. on se u potpunosti koristi pravom govora. Sibelius. Casanova. emir Abd al-Kader.. vjetra i vatre prije nego što simbolički umre da bi se po­ novno rodio kao slobodni zidar: on je dakle šegrt.. Veliki. vode. Pisci i filozofi: Charles de Montesquieu. Stendhal. Beethoven. jedan od njih drži predavanje ili "dasku". 19. Napokon kao majstor raspo­ laže svim potrebnim simboličnim ala­ tom i produbljuje svoj angažman. Benjamin Franklin. trokut čiji trojni oblik poziva na prevladavanje suprotnosti. Nakon završetka SLAVNI MASONI otkriti sljedeća imena: Političari: Fridrik II. stoljeće). McAdam. Tijekom te faze.. Haydn. Giuseppe Garibaldi. Proudhon. Salvador Allende. mora šutjeti kako bi shvatio pravila funkcioniranja lože. Mirabeau. Glazbenici i drugi umjetnici: Mozart. Guillotin.. Aleksandar Puškin. Franklin Roosevelt.. Poduzetnici: Ford... koja može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Harry Truman. Lyndon Johnson. Znanstvenici: braća Mongolfier. Choderlos de Laclos. Voltaire. Walter Scott.U ložama slobodnog zidarstva Proslava masonskoga krštenja u francuskoj loži Velikog orijenta (duborez iz Ilustracije. Arthur Conan Doyle. organizatorsko načelo svijeta kojem ne­ ki masoni daju ime Boga. Rad u loži snažan je trenutak mason­ skoga života. Pokriven okom podsjeća na spoznaju. Duke Ellington.. Poli­ tičke i vjerske teme općenito su zabra­ njene u korist analize nekog simbola ili neke masonske vrijednosti. 107 Tajna inicijacijska društva . Postavši kalfa. Onaj koji ulazi primljen je s povezom na očima i podvrgnut kušnja­ ma zemlje. i Eduard VIII. Inicijacija i masonski rad Inicijacija je proces kojim neki profani (pro fanum. Louise Michel. Liszt. Fleming. Mark Twain. P OPIS SLAVNIH MASONA JE DUGAČAK. Oscar Wilde. Gerald Ford. Chrysler. Na sastancima koje ma­ soni održavaju dvaput na mjesec. markiz de Sade. MEĐU POZNATIM OSOBAMA SA SIGURNOŠĆU MOŽEMO sunce i mjesec jer masoni rade "od pod­ neva do ponoći". maršal Joffre. Emile Littré. Count Basie.. a katkad i na velikoga graditelja svemira.

nekadašnji slobodni zidar. Uostalom. Tako Stari i prihvaćeni škot­ ski obred. Osim tih zvučnih kvalifikacija stvaranje novih stupnjeva omogućilo je da se uklopi određeni broj stranih čla­ nova u originalno zidarstvo. formaliziran početkom 19. oni su oboga­ tili tu hijerarhiju piramidom visokih stupnjeva. tako broj naslova podsjeća na templare ("veliki zapovjednik Hrama" na 27. sežući od iskrene potpore apsolutnoj mo­ narhiji sve do najnaprednijih demo­ kratskih ideja. Katkad zbog stvarne brige za inicijaciju. Reakcije masona bile su veoma različite 1789. stoljeća nekim slobodnim zi­ darima činilo se da je stroga hijerarhija triju stupnjeva nedostatna. Stupnjevi i visoki stupnjevi Od 18. većina loža prestaje se sasta­ jati tijekom Između zavjere i sotonizma Tijekom 18. masonerija u cjelini nije potak­ nula nikakvu zavjeru. stupnju). oni ne potvrđuju samo legendarnu srodnost. stupnju) ili rosenkreuzere ("vitez Ruže i Križa" na 18. Ako je istina da su neke masonske lože bile laboratorij druželjubivosti koja je bila relativno otvorena i motor liberalnih ideja. U protestantskoj zemlji kraljevi ili kneževi nisu oklijevali uklju­ čiti se u lože. Svaki slobodni zidar koji želi djelovati u loži mora držati ruku ispod vrata pod pravim kutom kao da simbolički svladava svoju riječ naprama drugima (duborez iz 19. dok u katoličkim zemlja­ ma oštro protivljenje papinstva uskoro podiže Crkvu protiv masona i oni se posvuda smatraju sumnjivima. a danas najprakticiraniji u svi­ jetu. opat Augustin Baurrel. U prosvje­ titeljskoj Francuskoj masonski obredi bili su obilježeni modernim imaginar­ nim viteštvom.U ložama slobodnog zidarstva radova masoni se često neformalno na­ laze oko stola za vrijeme "agapa". objavljenima 1797.. stoljeća slobodno zidarstvo razgranalo se kontinentom.. ali i zbog ljubavi prema naslovima. U svojim Memoarima da posluže povi­ jesti jakobinizma. Tajna inicijacijska društva 108 . potvrđuje da je Francuska revolucija proistekla iz masonske zavjere. Ti naslovi su posuđenice. stoljeća. oni su isto tako obogatili ma­ sonsku baštinu znanstvenim ili slavnim referencijama. stoljeća). obuhvaća 33 stupnja: od učenika (prvi stupanj) do "suverenoga general­ noga velikog inspektora" (trideset treći stupanj) preko "velikog izabranog vite­ za Kadoša ili plemenitog masona" (tri­ deseti).

da sam vrag pred­ sjedava nekim sastancima dok se masoni posvećuju crnim misama. stoljeća ponovno pri­ hvatio Louis Blanc. Težina slobodne masonerije je takva da se sma­ tra kako su u redovima radikalne stran­ ke tri senatora od četiri i gotovo polovica zastupnika braća.znači da slobodni zidari ni­ su propustili angažirati se u političkoj raspravi svojega doba ili da se katkad miješaju u sfere moći. veliki pomoćni meštar Velikog orijenta Francuske tijekom svečane komemoracije o 60. Taj republikanski angažman objašnjava strah kojeg će Stephan Meyer. laičku državu te su prisutni među političkim osobljem ljevice. Golem us­ pjeh! Ali slučaj skreće u drugom smjeru kada autor poslije tri godine otkriva da su njegovi spisi bili jednostavno šala. stanoviti Léo Taxil. Joseph Bonaparte postaje 1805. No optužbe za sotonizam nisu prestajale. obljetnici oslobađanja logora 2005. U tom djelu prvi se put javno pojavljuje ideja o "židovsko-masonskoj uroti". Laž su stvorila dva tabora u službenoj verziji. objavlju­ je senzacionalna otkrića. U istom tom razdoblju javljaju se Protokoli sijamskih mudraca. U 19. Masonerija pristaje uz laičku politiku Julesa Ferrvja ili antiklerikalne ideje Ernilea Combesa. stoljeća poslužit će kao izlika u vladama totalitarnih drža­ va da progone jedne i druge. Slobodni zidari su navodno igračke divovske zavjere koju su organi­ zirali Židovi. Sam Na­ p o k o n nedvojbeno nikada nije bio ini­ ciran. u Francuskoj su doživ­ jeli buđenje tijekom carstva.U ložama slobodnog zidarstva 109 Revolucije. . no njegova braća jesu. Te teze koje se provlače ti­ jekom cijelog 20. Diskretni za vri­ jeme revolucije. Tadašnji masoni u borbi za demokraciju protiv Drugoga carstva oduševljavaju se tako pretpo­ stavljenim revolucionarnim angažma­ nom svojih prethodnika. Barruelovu tezu je paradoksal­ no sredinom 19. povjesničar i slobodni mason u svojoj Povijesti Francuske revolucije.. dokument koji je isfabricirala carska policija kako bi opravdala pogrome počinjene u Rusiji. U svojoj knjizi Braća triju točaka ističe kako je masone­ rija sotonske naravi. antiklerikal svježe obraćen na katolicizam. veliki meštar Velikog orijenta u koji ulaze brojni maršali i ministri. Godine 1885. Društvo u svojem stoljeću Ako pobuđuju toliko sumnje . stoljeću fran­ cuski slobodni zidari su većinom antiklerikalno raspoloženi i sudjeluju u borbama Republike za školu. nekadašnji slobodni zidar. političar.. Barruelovo djelo pridonije­ lo je tome da se u duhovima usidri ide­ ja da braća zaštićeni tajnom kuju zavjeru.odnos­ no mržnje .

Prava masonska tajna je međutim ne­ što drugo. ona potiče kritike i maštu. Danas se smatra da ima više od šest milijuna članova od kojih je većina u Sjedinjenim Država­ ma. Casanova je već u 18. Velika ženska loža ili Ljudsko pravo. lansira snažnu antimasonsku kampanju. članovima svoje lože i masonskim vrijednostima. Na najmanje skretanje je­ dnog od članova strogo se reagira. Njezino zazivanje pokazuje sve vrste maštarija i izmi­ šljotina. zabranjuje svojim članovima da budu slobodni zi­ dari. To društvo koje tvrdi da je više di­ skretno nego tajno. U Ujedinjenom Kraljevstvu slobodno zidarstvo ima gotovo institucionalnu ulogu. Na kraju Drugoga svjetskog rata re­ dovi slobodnog zidarstva su desetkova­ ni i bit će potrebno više desetljeća da se ponovno konstituiraju. izaziva znatiželju i fascinaciju. a djelomično i njegov izraz. promatra. Prva je ot­ krivena prije otprilike tri stoljeća: bo­ gata literatura danas iznosi pojedinosti o masonskim tajnama. stoljeću primije­ tio kako je "tajna masonstva" nepo­ vrediva po svojoj naravi jer je mason (. U Francuskoj masonske lože okup­ ljaju više od 120 000 masona i masonki u različitim podružnicama: Veliki orijent laičkoga usmjerenja. francuska loža. skrivene na­ ravi masonskih sastanaka. ali ako mreže doista postoje i ako su braća imala pro­ blema sa zakonom. Druga se te­ melji na slobodi pojedinca. to znači da je slo­ bodno zidarstvo duboko ukotvljeno u svojem vremenu.) nije ni od koga čuo. ona proizlazi iz intimnog odnosa koji svaki mason stvara tijekom godina sa samim sobom. Shvaćena kao široka mreža pomoći. lože su u Francuskoj najvećim dijelom udruge prema zakonu iz 1901. Tako ko­ munistička partija 1922. Tako brat može otkriti svoju pripadnost. ali ni­ kada ne smije otkriti pripadnost treće osobe u odnosu na njezin privatni život. Otkrio ju je zato što ide u ložu. a od lipnja 1940. Razlikujemo dva oblika tajni: one obreda i pripadnosti. čiji su statuti i imena glavnih članova deponirani u policijskoj prefekturi. Ned­ vojbeno neki su vjerovali da se mogu koristiti njome kao klubom za politički ili gospodarski utjecaj. miješana podružnica koja je najvažnija. prokazujući maštanja Léa Taxila.MASONSKA TAJNA prisege koju polaže svaki ma­ son pri inicijaciji. Na čelu reda bili su i neki kraljevi. sve je rela­ tivno.. Što se tiče tajne tj.. T EMELJNA MASONSKA TAJNA DIO JE slobodni zidari biti predmet. Katolička crkva sa svoje strane po­ jačava ekskomunikacije koje su ukinute tek 1983. razmi­ šlja i zaključuje. izdaje zapovijed da se raspuste francus­ ke masonske lože. bliža engleskoj masone­ riji. razlikuje se po tradicionalnijem i konzervativnijem duhu. Velika nacionalna U jednoj londonskoj loži 1992. sumnja ostaje. Velika loža ko­ ja je duhovnija. Tajna inicijacijska društva 110 . Režim u Vichyju.

utemeljio je red Chevaliers Maçons Élus Cohen de l'Univers (vitezo­ va masona. vitezovi Istoka. razra­ đuje masonski sustav koji spaja stečevine martinizma te viteški i templarski ideal do kojega toliko drži. posebna vrsta slobodnog zidarstva Usred stoljeća prosvjetiteljstva dva čovjeka razrađuju teurgijski nauk. Vrlo brzo masoni su posvećeni u Pasquallyjev sustav. Pasqually. MARTINES DE PAS- qually (1710.). Willermoz koji je J EAN-BAPTISTE WILLERMOZ (1730. Samo nekoliko njih pristupa najvišem stupnju majstora. Willermoz susreće Marti­ nesa de Pasquallyja 1766. Odsad utjecajna osoba u lyonskom području 1782. on je svakako obilježen fascinantnom ka­ rizmom. Utemeljitelj reda Vitezova masona. Lyonski trgovac. kalfe coheni. Martines tvrdi da je uveo svoje pri­ staše u vezu s anđe­ lima koji potječu od Boga.-1824. nedvojbeno maran pretvo­ rivši se u žestoka katolika.. a prakticira se još i danas. kalfa i majstor. On promatra red odabranih cohena (doslovno "sve­ ćenika") kao pravu sve­ ćeničku sektu čiji je cilj ostvariti to sjedinjenje: prikladnim i složenim obredima bliskim ma­ giji. odabranih svećenika svijeta bio je pokretač paramasonskoga sustava teurgijske vokacije. zatim veliki graditelji. stoljeća. Martines de Pasqu­ ally je prije svega teurg uvje­ ren u nužnost da nekoliko njih sjedini s Bogom. Kao slobodni zidar smatra svoje društvo zajednicom visokih ma­ sonskih stupnjeva utemeljenih na tri prva univerzalna stupnja. postaju sustavno šegr­ ti coheni.. Nakon smrti majstora lože odabra­ nih cohena propadaju.. utemeljiteljem templarske Stroge opservacije. majstori coheni. Fasciniran nje­ govom doktrinom.Martinizam.. dobiva služ­ beno priznanje svojeg obreda koji pre­ uzima ime Ispravljeni škotski obred. zapovjednici Istoka.?-1774.) stupio u vezu s njemačkim barunom Karlom von Hundom. šegrt. čiji je život dotad bio slabo poznat. Iako je taj ugled zasigurno pretjeran. Martines de Pasqually. Predstavljajući se kao "slab in­ strument kojim se Bog želi (. 111 Tajne inicijacijska društva . OD MARTINIZMA DO TEMPLARA Sjediniti se s Bogom Utemeljenje reda odabranih svećenika odgovara kod Pasquallyja točnoj kozmogoničnoj viziji koja povezuje krš­ ćanske elemente sa židovskom kabalom i stanovitim utjecajima muslimanske središnji je lik u kršćanskom i ezote­ ričnom masonskom krajoliku 18. Obred odabranih cohena otvoren samim ljudima uskoro se prakticira u cijelom francuskom kraljevstvu i broji dvanaestak loža za Pasquallyjeva života. Poseb­ no pristupaju stupnju réau-croix Jean Baptiste Willermoz i Louis Claude de Saint-Martin. mistike. izabranih svećenika svijeta). on se uspinje po stupnjevima sve dok nije postao réau-croix.) poslužiti". po zanimanju slobodni zidar od 1750. budući Martinesov tajnik i nastavljač njegova djela. Njegov je cilj: ponovno uključiti čovjeka u božansko stvaranje.. postao je po­ znat kao čudotvorac neobičnih moći. ODINE 1754. koji su zajednički svakoj loži.

Čini se da je nedavno red odabranih svećenika Martinesa de Pasquallyja ob­ novljen u izvornom obliku i da se martinistička teurgija iznova prakticira u vrlo tajnim kružocima.Kako bi mogli primiti božansko. Od Cagliostra do Jean-Baptistea Willermoza. nego i postupnom komunikacijom "utjecaja" sposobnog da podigne iniciranog u njegovu di­ menziju čovjeka-Boga.. francuski liječnik obuzet okulti­ zmom i hermetizmom. ali kadgod i zvučnih. ne ostavivši potomstvo. Isprva racionalist Encausse priča da je primio iluminaciju u kontaktu s jednim od svojih prijatelja koji ga je navodno inicirao.). Papus je stekao veliku slavu jer je neko vrijeme uživao naklonost cara Nikolaia II. Red Martineza de Pasquallyja nestao je 1781. prije nego što ga je zamijenio slavni Rasputin. bio je jedan od velikih likova francuskog ezoterizma. što uključuje da se stjecanje prvih stupnjeva cohena događa ne samo preko klasične inicijacije. od Starog i prihvaćenog škotskog obreda do Ispravljenog škot­ skog obreda malo je masonskih loža iz prosvjetiteljskog stoljeća koje mu ne duguju neki element nauka ili obreda. poznatiji pod imenom "Papus" reaktivira martinizam. Zato je važno podsjetiti svako­ ga da sudjeluje u božanskom stvaranju.. Saint-Martinov i Willermozov Gérard Encausse. nazvan Papus. posvećeni moraju stalno praktici­ rati molitvu i slijediti stroga pravi­ la prehrane. Martinistički red ga je nadživio sve do naših dana. Zatim 1891. U svojem Traktatu o reinte­ graciji namijenjenom réau-croix Pasqually naučava kako je čovjek žrtva smrtne tvari u koju je zatvoren od Adamova pada. Od Pasquallyja do Papusa Pasquallyjev martinizam utjecao je na ve­ lik broj daljnjih društava ili ezoterijskih struja. Tajna inicijacijska društva 112 . Tijekom sastanaka smatra se da se anđeoska bića prikazuju u obliku svjetlosnih prikaza. nauk. Jedno sto­ ljeće poslije Gérard Encausse (1865. Osim novih obreda uključuje po­ sebno nošenje maske za koju se smatra da potiskuje ličnost kako bi bolje iz nie izašla bit koja je svojstvena svakomu. utemeljuje martinistički red koji nastoji sintetizirati Pas­ quallyjev.— 1916. ali u kontekstu složene povijesti on je danas okružen ti­ sućama društava koja za sebe isto tako tvrde da su martinističkoga podrijetla. Njegov martinistički red ostvario je ša­ roliku sintezu različitih inicijacijskih tradicija. Ta vizija pretpostavlja posebne kvalitete kod iniciranih.

protiv­ no svim očekivanjima. slobodno zidarstvo i rosenkreuzerski nauk oko baštine antičkog Egipta koji smatra kolijevkom ezoterizma. Uči umijeće opsjenarstva. UGLEDAO JE Egipatsko slobodno zidarstvo Čini se da se Cagliostro prvi put u živo­ tu zagrijao za svoja istraživanja. islama i In­ dije. olakšavši putem nekoliko ple­ mića za njihova skupocjena blaga. no izbačen je zbog sitnih krađa. koji je imao određenu naobrazbu. zagonetan i demonski grof Cagliostro nudi da će iniciranima otkriti znanje za koje tvrdi da seže duboko u antiku. Zajedno odlaze tražiti bogatstvo tamo gdje ih nitko ne poznaje. Počinje se predstavljati kao struč­ njak za "egipatske" tajne. inteligent­ na i ambiciozna nagovara Giuseppea da se više ne zadovoljava brzinskim cir­ kuskim točkama te ga krsti "grofom Cagliostrom". izrađuje čarobne napitke za mladost i obogaćuje svoje točke kemijskim manipulacijama. magiju. dok je bio dijete. "egipatski obred" u vrijeme kada slobodno zidarstvo doživljava čude­ san uspon u Cagliostro. Postavši "mag". Zatim se usavršava u svjetlo dana u Palermu 1743. U Španjolskoj. Ovdje zmija probodena strijelom podsjeća na matematičku beskonačnost. Engleskoj zatim Francuskoj par niže us­ pjehe. Tako se Cagliostro domogao dragulja tije­ kom "sotonskih iskustava". iskorištava lakovjernost ljudi. Iznenađuje publiku neobičnim talentima iscjelitelja i božanstva. uzeo kalij iz Meke i posvetio ga u tajne Perzije. Kako bi to postigao. mi­ ješanje pudera i masti za mladića je ot­ kriće. utemeljuje ma­ sonske lože kojima daje tzv. manipulirao je alkemičarskim i hermetičkim referencijama iskovavši simbole za vlastitu uporabu. Ona pak postaje Serafina. Proglasivši se "ve­ likim Koptom Azije i Europe" priča kako je on izgubljen sin kralja Trebizonda kojeg je. kao sin nekog službenika. Magnevalom i Saint-Costardom.. Opremljen tim znanjem Cagliostro želi pomiriti religiju.Egipatske lože grofa Cagliostra U sklopu masonskih loža za koje kaže da su "egipatske". nekoj egipatskoj sekti prije nego što je bio podučen u alkemiju u Damasku i zatim u tajnim laboratorijima malteš­ kih vitezova. Ušao je u sjemenište s dvanaest godina.. Ženi se 1768. Istodobno se okreće alkemiji i ezoterizmu te postaje. IUSEPPE BALSAMO. ljepoticom Lorenzom Feliciani. Kći sitnog zanatlije. S dvo­ jicom lyonskih kalfa. njihov iskreni sljedbenik. obavlja ozbiljan i du­ bok ezoteričan posao. 113 Tajna inicijacijska društva . Zatim ga otac šalje kao šegrta ljekarniku u neki samostan. Od najranije dobi mali Giu­ seppe je nemiran.

Kako bi to uči­ nili. Tražim ime koje sam odabrao da se pojavim medu vama. Sva inicijacija dolazi iz Egipta.. "Pobjed­ nička mudrost". Cagliostro u Lyonu ute­ meljuje prvu egipatsku ložu. Uostalom. Zatočen je 1789. osim masonskih sastanaka članovi se moraju povući na četrdeset dana kako bi se očistili. "kraljica od Sabe" Cagliostro je koncipirao sustav "visok­ ih masonskih stupnjeva" koji se obraća svakom masonu. VELIKI KOPT CAGLIOSTRO O SEBI SAMOME nu ličnost preko ezoteričnog zna­ nja koje seže sve do drevnog Egipta. Pariz. ono koje su mi dali u mladosti odbacio sam kao što bih odbacio demodiranu i odsad nepotrebnu odjeću. Tijekom masonskih skup­ ština događaju se iskustva s medijima.Zlatna legenda o grofu Cagliostru." J. Obred ne sadržava mnogo pravih egipatskih elemenata. Sva svjetlost dolazi s istoka. sat kad se moje materijalno tijelo prije 40-ak godina oblikovalo na ovoj zem­ lji. Proklamirane ambici­ je su ipak više od onih tradicionalnog slobodnog zidarstva jer se smatra da inicirani pristupaju ovladavanju čudo­ tvornim moćima koje bi im omogućile da obnove tijelo i dušu. Robert Laffont. Vrativši se u Italiju. postajem onaj koji želim. pa sam došao u odraslu dob i otada više nisam brojio. izvan vremena i prostora moje duhovno biće živi vječnim životom i ako uronim u svoju misao vraćajući se u tijek vremena. više miješa spoznaje iz alkemije. Visoka egipatska masonerija ubrzo počinje fascinirati: lože se množe i pri­ laze masoni medu kojima je i istaknuti kardinal Rohan. Mistifikator je postao iskreni ezoterist koji je dugo utjecao na slobodno zidarstvo. imao sam tri godine poput vas. obitelj koju sam odabrao za to. Serafina. Cagliostro mora hitno napustiti Fran­ cusku. kabale i astrologije. VÉsoterisme. Pariz 1786. postaje njegovom velikom svećenicom. Tajna inicijacijska društva 114 . slušajte! Vratimo se daleko u prošlost jer vi to želite. loseph Balsamo uči tajne alkemije uz svojeg učitelja Althotasa koji sasvim sigurno nikad nije postojao.. No nakon afere s ogrli­ com. citirao P. 1990. Riffard. Mémoires pour le comte Cagiiosrlo. U ovom odlomku obraća se svojim iniciranima. znakovi i pa­ rabole: dakle.A. u koju je bio upleten i kardinal. a umire 1795. Još jedna originalnost egipatskog kulta: otvoren je ženama. prekrštena u "kraljicu od Sabe".-Ch. Egipatski kult na posljetku uopće ni­ je prakticirao... A trebaju vam pojedinosti. (.. ali postao je primjer tako da mnogo ljudi danas raspravlja o nje­ govu naslijeđu.) Mjesto. zatim se­ dam godina. Francuskoj i kada je egiptomanija na vrhuncu: piramide i hijeroglifi sinoni­ mi su za mnogo tajni i ezoterizam. Serafina. ako čujem svoj duh prema uda­ ljenom načinu postojanja onoga kojega vi primjećujete. Thilorier. Godine 1784. progoni ga papinstvo zbog njegovih sotonskih pseudoaktivnosti. želim ignorirati. "Ja nisam ni iz kojeg razdoblja i ni iz ko­ jeg mjesta. (Ime) kojim su me zvali pri ro­ B ALSAMO JE OD SEBE UČINIO ILUMINIRA- đenju..

). Neki čak tvrde da su ih uveli u vezu s mrtvima.).-1875. On odgovara po­ vratku ideja prema kojima postoji znanje koje je prethodilo u odnosu na sva ostala.).-1869. Käthe. U nevjerici svi su prisustvovali levitaciji sto­ la pred kojim su se držali. Gérard Encausse (1865. stoljeća uvelike je izlazilo izvan zatvore­ noga kruga pristaša. stoljeća cvjetaju društva.po ime­ nu duha neopitagorejske medicine dao je konkretan oblik tom istraživanju utemeljivši 1891. astronom Camille Flammarion.." Dakle.-1916. stoljeća i početak sljedećega..) koji je pod imenom Eliphas Levi popularizirao te ideje tvrdeći kako "se čini da je okult­ na filozofija bila hraniteljica ili kuma svih religija. Tri sestre. "Vidio sam. uskoro nastaju prva spiritistič­ ka društva u Sjedinjenim Američkim Državama. zatim u Europi gdje brzo broje tisuće pristaša među kojima je i Arthur Conan Doyle (1859. Zanimanje za društva i spiritističke fenomene početkom 20.. martinistički red radi istraživanja okultnih znanja. Tako su se protivno običaju neke seanse održavale u javnos­ ti. komentirao je Pierre Curie.) i apsolutna kraljica društva u vrijeme kad je ono bilo eks­ kluzivno rezervirano za odgoj svećeni­ ka i kraljeva. koje je prošlo kroz civilizacije od starog Egipta do naših dana. koja svojim sljedbenicima žele otkriti skrivene tajne. U svojim djelima koja se neprekidno ponovno objavljuju. Okultisti najčešće op­ sjedaju masonske ili paramasonske sku- je svjedočanstvo utjecaja koje još i danas ima kod mnogih sljedbenika. Probrani cvijet francuske znanosti sudjelovao je u jednom od nje­ zinih transova: kemičari Pierre i Marie Curie. Na groblju Père-Lachaise grob Allana Kardeca uvijek je urešen cvijećem što . Sklonost prema okultnom U drugom planu spiritističkih fenome­ na je ponovno pojavljivanje okultizma koji karakterizira drugu polovicu 19. nazvan Papus .-1930. godine. ODINE 1848. Okult­ ni mislilac par excellence je Alphonse-Louis Constant (1810.. katkad efemerna. U Francuskoj spiritizam popularizira Hyppolyte-Léon Rivail (1804. tajni kvasac svih intelek­ tualnih snaga. medij koji tvrdi da je u bivšem životu bio druid po imenu Allan Kardec i to ime preuzima 1850. Margaret i Leah Fox ispituju duhove posredstvom medija tvrdeći kako su došle u vezu s dušama pokojnika koja se očituje tako da se premještaju predmeti. a ipak mi razum ne vjeruje". on reinkarnaciju čini čak pravilom života. Sam je po­ jam skovan oko 1840. neki inicirani mogu ponovno otkriti ovo skriveno znanje. Njegov glavni učenik. Oduševljenje je golemo. otac slavnoga Sherlocka Holmesa i neu­ morni apostol spiritističkog pokreta. U istom razdoblju cvjetaju okultistički krugovi posvuda u Europi. (.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom U drugoj polovici 19. ali i veliki filozof Hanry Bergson. oko medija Eusapie Palladino koja je potje­ cala iz Italije. od Praga do Londona preko Berlina. To je bio slučaj u Parizu 1906. NEKA ČUDNA PRIČA kružila je američkim gradi­ ćem Hydesillem.

To je otkriće! Njegova tragično nestala kći Leopoldine oglaša­ va se pod imenom "sestrinska duša". Divno po­ tomstvo ovoga može se mjeriti s rijeka­ ma pristaša na njegovu grobu. naprotiv.. Rousseauom. Maratoni. a stolovi što se okreću postali su rekviziti za predstave iluzionista. Povrh toga.. i čak Napoleonom III. Delphinu de Girardin koja inicira ma­ lu zajednicu prognanih u spiritizam ko­ ji u Francuskoj odnedavna nailazi na veliko oduševljenje. završene. Osim toga. Hugo je zbunjen.. na grobu u obliku dolmena koji evocira bivši život učitelja. Shakespeareom koji mu diktira svoje stihove. utemeljili engleski okultisti Robert Wentworth Little i Ken­ neth Mackensie. "Što kažu usta sjene". jesi li tu? Zbog tih postupaka rezerviranih za ne­ koliko iniciranih.Spiritistička društva i ljubav prema okultnom 116 HUGO I "SESTRINSKA DUŠA" Hugo je ondje pronašao 1853. Te seanse "duhovne telegrafije" nadahnule su Hugoa za broj­ ne skice. Eshilom i Machiavellijem. gdje broji milijune pristaša. Čak je i val new agea preuzeo Kardecov nauk. No spiritističko iskustvo Victora Hugoa završava nakon dvije godine kad ga je jedan od sudionika neke seanse pokušao probosti. U Brazilu. čini se da se "di­ jalog s mrtvima" mogao prakticirati sa­ mo u diskreciji koja pristaje toj vrsti konverzacije vi­ še nego kakvo javno mjesto. Isusom Kristom i Galilejem. veza s duhovima i vjerovanje u vječnost duše pogoduju ovom približavanju. postao je svojevrsnom novom religijom koja se pridružuje kršćanstvu.! pine kao što je Societas Rosicruciana in Anglia što su ga 1867. Moderni zapad. bivšeg druida. na groblju Père-Lachaise. ali ovaj poslje­ dnji našao je načina da se proširi samo zahvaljujući tim postupcima. Kontemplacije.. Dakako da okultizam nije spiritizam.. oduševljenje prvih godina brzo je splas­ nulo i spiritizam se zatim duboko pro­ Tri sestre Fox demonstriraju svoju sposobnost da čine da stvari levitiraju pred očima jednog zaprepaštenog američkog pastora. jednog petka 13. ali i za jednu od najljepših pje­ sama. Val spiritizma zapljusnut će svijet. a druga traju kao Martinski red ili skupine rosenkreuzera. spiritistička se druš­ tva često smatraju tajnima. tehnološki napredan i racionalan protjerao je spi­ ritizam u rang simpatičnih zabava za adolescente vjernike. Neka od tih društava su nestala.. rujna. Isprva suzdržan. Kritički duše. P ROTJERAN U IZGNANSTVO VICTOR mijenio. Spiritističkih društava ima još neko­ liko stotina i ona oduševljeno održavaju naslijede Allana Kardeca. ponavlja iskustvo ne­ koliko puta sve dok ne počne "razgova­ rati" s Molièreom i Racineom. pjesnik prihvaća da sudjeluje na prvoj seansi 11. ..! Svaki od tih raz­ govora bit će pohranjen u Knjizi stolo­ va..

Treba li vjerovati. U Sjedinje­ nim Državama prisustvuje svečanostima vudua. No njezino ključno putovanje. koje neki opovrgavaju.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Teozofija kao originalna sinteza različitih vjerskih struja.-1892. Louis-Claudea de Saint-Martina po­ kušavali su u svoje doba istražiti putove pristupa božanstvu kako bi bolje shva­ tili bit stvarnog i stekli mudrost. "LUČONOSAC" dila je da su je za njezinu gla­ vnu knjigu nadahnuli "gospodari mudrosti" koji žive na nevidljivim ra­ zinama. Rođena je u Ukrajini. H ELENA PETROVNA BLAVATSKY TVR- . inicirana i pukovnik Henry Steel Olcott. EUMORNA PUTNICA. medij ko­ ji komunicira sa skrivenim i pradjedovskim snagama." H. rođena u punom okultističkom i spiritističkom valu nedvojbeno duguje uspjeh množini takvih svojih posudbi. 'Glas­ nik svjetlosti'. Ondje je stekla uvjerenje da će svijet biti spašen samo ženskim i miro­ ljubivim polom koji karakterizira orijen­ talne kultove. Blavatsky. obuzet ezoterizmom. odvelo ju je u Kinu gdje je navodno posvećena u misterije tantričnog budizma. i prvi je pro­ mrmljao: 'Onoga dana kada budete jeli voće. bila je inicirana u velike ezoterične kultove kao što je Izidin u Egiptu. Si­ gurno je da je teozofija stara disciplina. zmiju Postanka kao pravog stvoritelja i do­ bročinitelja. što nije slučaj s HPB čiji put preuzima druge na­ čine. ljudi poput Jakoba Böhmea. kako Elena Petrovna Blavatsky. oca duhovnog oca. naprasne smrti u njezinu okružju. sjajni i blještavi Lucifer otvorio je oči automatu što ga je stvo­ rio Jehova. Njega se u potpu­ nosti može smatrati Spasiteljem. P. stoljeća Helena Petrovna je poznata u mondenim krugovima zbog svojih vizija i svojih medijskih sposobnosti. Svedenborga. slavnog spiritista. II. u isti mah i najviše osporavano. Theosophical University Press. "Nevidljivi višnji" Sredinom 19. tako se predstavlja Helena Petrovna Blavatsky (1831. SOTONA. ezoteričnih i filozofskih. Svi su djelovali u sklopu kršćanstva. bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo'. t. Zajedno su utemeljili Teozofsko društvo 1875. Tajna doktrina. INICIRANA U najokultnija znanja.). moć neupitne sugestije kojoj se pridružuju medijske sposobnosti. HPB se udala sa 16 godina za 70-godišnjeg generala kojeg će napustiti nakon neko­ liko mjeseci i krenuti na putovanje svije­ tom. istaknuta članica Teozofskoga društva koji su nazivali HPB. nazvana HPB. Po vlastitu svjedočenju. Njezino je djetinjstvo obilježeno neobičnim feno­ menima koji mladoj ženi daju demon­ ski pečat. 1888. kako se tvrdi. U Parizu susreće Allana Kardeca. Ona prikazuje lik sotone kao osloboditelja što ilustrira etimologija riječi Lucifer koja znači "onaj koji nosi svjetlost": "Prirodno je vidjeti Sotonu.

Uostalom. sve je to sadržano u Ouroborusu. kabalistom . što ona pripisuje neobičnim "nevidljivim višnjima". uvjeren je u potrebu da objavi njezine ezoterične spoznaje s obzirom na to da u tom razdoblju po­ činju veoma neobične manifestacije. Opčaran nadnaravnim darovima HPB. Na vrhu napokon stoluje svastika koja je. Ova daska koja se rabi kod teozofa prikazuje sedam čakri. na posljetku su 1876. Oni tu slave produbljenje vjerskih spoznaja s ezoteričnog i sinkretičnog aspekta. je nalaze u New Yorku gdje je imala sudbonosni susret s pukovnikom Henryjem Steeleom Olcottom. središta energije u budizmu. zmiji koja sama sebi gri­ ze rep i također simbolizira slijed ciklu­ sa. bila istočnjački sunčani simbol. Moguće je da se tandem već približio nekim tajnim društvima. ona tvrdi.oni 875. Deviza društva je sinkretična: "Nema religije veće od istine. odlučili da će prihvatiti sustav stupnjeva i inicijacijskih kultova od kojih masonski biljeg ne ostavlja nikakvu dvojbu. Teozofska doktrina koju je razvila HPB sinteza je elemenata izvu- Tajna inicijacijska društva 118 . da je putovala u Kinu. radije utemeljuju vlas­ tito Teozofsko društvo. me­ đu kojima je slavna Zlatna zora. 1873. Amblem teozofa simbolizira tu potragu za skrivenim jedinstvom: u Salomonovu žigu nalazi se egipatski križ. prvi pristaše društva često su anglosaski masoni. prije nego što su je preuzeli na­ cisti." Budizam. u Tibet i Indiju? Ma što to bilo. simbol vječna života. slobodno zidarstvo i sotonizam izmiješani Iako su utemeljitelji u početku bili od­ lučni da se distanciraju od slobodnog zidarstva. zaljubljenikom u egiptologiju i Setom Pencostom. ali s drugima — Feltom.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva Ilustracija sinkretizma što ga propovijeda Teozofsko društvo. Helena prima pisma koja se pojavljuju misteriozno u njezinim džepovima.

on 1913. Godine 1882. kojeg je usvojila. Inicirana 1891. to se vjerova­ nje baš ne podudara s pravoslavnim kršćanstvom koje HPB ne cijeni previ­ še. Žaleći za njezinim konstantnim udaljavanjem od kršćanstva. Ali kriza je već počela. Godine 1888. prekida veze prije nego što je iste go­ dine osnovao Antropozofsko društvo. Pedagog po struci. Pod utjecajem spiritizma ona osim toga brani ideju susljednih reinkarnacija prema kojima se pojedinac progresivno poboljšava i tvrdi da uči svoje pristaše elemente gnoze koja omogućuje da se oslobode zapreka materije. važna figura ženskog ezoterizma. Prije smrti 1892. odredila je svoju nasljednicu u Annie Besant (1847. u mješovitoj masonskoj loži Ljudskoga prava osniva u Advaru ložu.). Ona hvali lik Lucifera prikazanog kao "spasitelja" koji donosi spoznaju. neki mladi Indijac po imenu Krishnamurti. hinduizma i triju monoteističkih religija. 119 Tajna inicijacijska društva . Steiner definira dok­ trinu koja preuzima mnogo toga od teozofije i naći će svoju najsavršeniju primjenu u utemeljenju "Škole Steiner".iako on odbija ulogu koju mu želi nametnuti njegova zaštitnica.Svađe oko nove duhovnosti Red dovoljno napreduje pa ga Olcott i Petrovna nastoje učvrstiti. Među njima je i Rudolf Steiner (1861. ona objavljuje skup teza u svojem istak­ nutom djelu Tajna doktrina. Nekoliko godina pri­ je već je Anna Bonus Kingsford (1846. I doista. nije nitko dru­ gi nego toliko očekivan "učitelj svijeta". reinkarnacija svih velikih iniciranih u prošlosti . Rising Sun koja funkcionira usporedno s Teozofskim društvom. Sve veći broj pristaša nije zadovoljan novom upravom. Goetheanum podignut u Dornachu u Švicarskoj prema Steinerovim modelima danas je sjedište Antropozofskoga društva i centra za izobrazbu.-1925.-1886.).) i te kako osporavaju. odlaze u Indiju gdje kupuju palaču Advar blizu Madrasa koja je još danas sje­ dište Teozofskoga društva. intelek­ tualac zadužen za njemački ogranak Teozofskoga društva. Petrovna izjavljuje da ga je naslijedila od tajnih bića koja su joj ga priopćila dajući joj pristup "najstarijem rukopisu na svijetu" Knjizi Dzyana.1888. Međutim posljednje godine Petrovne obilježene su skandalima što stavljaju pod znak pi­ tanja njezinu čestitost i njezine talente.).-1933. Ona je prešla iz radikal­ nog ateizma na teozofski put nakon či­ tanja Tajne doktrine. koje neki poput slavnoga spiritista Dunglasa Homea (1833. koje još danas obrazuju milijune djece diljem svijeta oko ideje sklada između bi­ ća i njegove sredine. S Annie Besant Teozofsko društvo dobiva ključni utjecaj u smislu sve izraženije orijentalizacije. Besant proglašava kako njezin štićenik. čenih iz budizma.

Tako su se isplele veoma uske veze između društva i međunarodnog spiritističkog i spiritualističkog kongresa. napustila Teozofsko društvo i osnovala Hermetic Society.Veliki univerzalni sinkretizam teozofskog društva NEW AGE. To je bio slučaj sa slikarima Kandinskim ili Mondrianom. stoljeću. veliki broj pristaša HPB pripadao je istodobno drugim tajnim društvima u koja su unijeli teozofsku doktrinu. Mnogo je ljudi bilo fascinirano pristupom i naukom Petrovne. danas se ideje New agea re­ dovito optužuju da su poslužile kao izlika za lukrativno iskorištavanje ko­ je nema mnogo veze s izvornim teza­ ma. sufizam ili budizam poput pribjegavanja kon­ ceptu "globalnog sela" preuzetog od Kanađanina Marshalla McLuhana. stvara se novi pokret: New age. Međutim. ZADNJA JE PREOBRAZBA TEOZOFIJE niji. izvire prilično jasno iz teozofskoga smjera. on odbija društvo koje smatra nihilističkim i is­ povijeda svoju vjeru u svjetlu buduć­ nost za čovječanstvo pod uvjetom da se pokrene duhovna revolucija. Nedavno je teozofski sin­ kretizam ponovno preuzeo pokret New age čiji je uspjeh neupitan. slično novom izdanku apokaliptične misli. . Jiddu Krishnamurti na seansi javnoga čitanja. ni­ je zato postalo manje intelektualno raskrižje. koju je zapljusnuo val kontrakulture. francuskim piscem Édouardom Schuréom. "poticati komparativno prou­ čavanje religija" i "proučavati neobjašnjene zakone prirode i skrivene moći u čovjeku". To vjerovanje u mogućnost novog zlat­ nog doba. Nadahnjujući se teozofskim i antropozofskim idejama. Ono danas slijedi trostruku svrhu: "stvoriti jezgru univerzalnoga bratstva". Razmimoilaženja koja su potresala društvo nisu začudo oslabila teze njego­ vih utemeljitelja. P OTKRAJ 60-IH GODINA U KALIFOR- Važan utjecaj Iako je Teozofsko društvo trebalo na­ pustiti dio svojeg izvornog sadržaja. ali i industrijalcem Henryjem Fordom ili znanstvenikom Thomasom Edisonom. a ogranci koji su se javljali pridonijeli su da se ona šire pod perom Steinera ili Kingsforda. Uronjen u teozofiju naučavao je kako se može približiti Bogu unutarnjim iskustvom. Poput njega pokret New age operira spajanjem do­ sta različitih elemenata koji dolaze sa zapada i istoka: yoga. gnozu. pozivanje na kabalu. paramasonsku orga­ nizaciju čiji je središnji značaj bio krš­ ćanski. psihoanaliza. Osim to­ ga. Ezoterizam pokreta New age je neu­ pitan: taj je pokret stvorio i populari­ zirao ideju o "vremenu Vodenjaka" sinonimu oslobađanja mira i ljubavi u koji će svijet ući u 20.

autoru Otoka s blagom'? Osim zajedni­ čke pripadnosti svijetu britanske knji­ ževnosti sva su trojica bili članovi utjecajnog društva Golden down. i Robertu Louisu Stevensonu. obred je preporučivao da se val da izliti sa svih strana po tijelu i da ude iznutra u kontinuirani val. oduševljeni ezoterizmom i starim magijskim knjigama. Yeatsu. Bila to su­ gestija ili stvarnost. otvoren je prvi hram u Londonu nakon kojeg su sli­ jedili hramovi u Edinbourghu i Parizu. Dee je doista mislio da je pronašao originalni Adamov jezik. B. U razdoblju kada su spiritizam i magija fascinirali gomile. SEFIROT "STUPA SREDINE" obred Stupa sredine imao posebnu važnost. Napokon ideje koje su motor reda ned­ vojbeno osvajaju: masonske. jesod. TO JE ZAJEDNIČKO VELIKOM PJES- niku W. Bramu Stokeru. William Wynn Westcott. Stojeći iii sjedeći izvršitelj bi morao vizualizirati njih pet keter. koji su od toga učinili temelj svojih ma­ gičnih obreda. To tajno društvo utemeljili su 1887. nije manje istinito da se pristaše često posvete toj vrsti vježbe. Točnije. Lik astrologa i znanstvenika Johna Deea (1527.-1608. Druga radikalna novina jest da se primaju žene i da su veoma zastupljene. daat. Zlatna zora prihva­ ća svakog profanog člana. za- Ovi simboli su razlikovni znakovi različitih dužnosnika koji su uokvirivali radove u sklopu Zlatne zore. Prema naznakama sadržanim u tom djelu kod nje je navodno bilo pohranjeno nasljed­ stvo originalnih rosenkreuzera koje je stoljećima prenosio tajni red pod ime­ nom Die goldene Dämmerung ("Zlatna zora"). Meditacija okićena terapeutskim vrijednostima nadahnjuje se kabalom. korijeni reda koincidiraju s Westcottovim otkrićem šifriranog manuskripta čije kabalističke napise uspijeva dešifri­ rati Mathers. Proizlaze iz svih ezoteričnih tradicija. doktrine Zlatne zore bile su u savršenoj podudarnosti s ukusom vremena. Napokon. Samuel Liddel Mathers i William Robert Woodman koji su u isti mah bili slobodni zidari i rosenkreuzeri.Hermetički red Zlatna zora Zlatna zora. Westcott stupa u vezu s njom i dobiva dopuštenje da utemelji engleski ogranak pod nazivom Hermetic Order of the Golden Down ("Hermetički red zlatne zoree"). Č LANOVI DRUŠTVA PRAKTICIRALI SU BROJNE MAGIJSKE OBREDE MEĐU KOJIMA JE 121 Tajna inicijacijska društva .) ima ovdje središnju ulo­ gu: njegov sustav zazivanja duhova uve­ like su prihvatili članovi Zlatne zore. malkut dok je svaki od njih pridružen jednoj obojenoj sferi i jednoj točki na tijelu. tifaret. spoj rosenkreuzerizma i magije živjet će samo pola stoljeća. a zatim svaka od njezinih etapa odgovara jednom sefirotu. Dvojica ljudi ovdje dakle otkrivaju podatke o Njemici Anni Spren­ gel koja je živjela u Nürnbergu. Ta je operacija bila popraćena zazivanjem jednog od imena bogova. Godine 1888. No obilježit će svoje vrijeme i utjecati na istaknute ličnosti. U tom trenutku smatralo se kako inici­ rani primjećuje ili vizualizira val na vrhu svoje lubanje koji kruži duž njego­ va tijela prema nekoj točnoj stazi. stvoritelju Drakule. rosenkreuzerske i alkemičar- ske referencije usko su povezane s ele­ mentima kabale i tradicionalne magije. "Astralna projekcija" Adeptusa minora Uspjeh reda bio je brz djelomično i za­ to što je ulazak u nj relativno jednosta­ van: dok engleski red Ruže i Križa primaju samo majstore masone.

Mathers otkriva nekolicini bliž­ njih kako Westcott i on nikada nisu bili u vezi s bilo kim iz "trećega reda" i kako su oni sasvim dobronamjerno izmislili njemačku rosenkreuzersku granu za ko­ ju tvrde da od nje potječu. Suočena s tim neodrživim priznanjima Zlatna zora pu­ ca. Oko njezina se naslijeđa vode žestoke svađe. U prvom gdje neofit postaje jedno za dru­ gim Zelator. Zlatna zora će na­ pokon doživjeti sudbinu koja odgovara njezinu imenu: sjajnu. sestra filozofa Henrija Berg- sona.. mag i templar u isti mah sprema se slaviti obred visoke magije. kad su se istaknuti člano­ vi britanskoga svijeta kao što je pisac Yeats. ali efemernu.Samuela Liddela MacGregora Mathersa naslikala je njegova žena u svečanoj odjeći. Zato je društvo veoma strogo hijerarhizirano u tri postupna reda. Zagonetni mag Aleister Crowley. Tajna inicijacijska društva 122 . hvaljujući kojem je moguće zazivati du­ hove posrednike tijekom teurgijskih se­ ansi. Mathers je utemeljio u Parizu bratstvo Alfa i omega kojim će poslije njegove smrti upravljati njegova žena Mina. Practicus. a Thelemic Order of the Gol­ den Down pojavio se u Sjedinjenim Ame­ ričkim Državama 1990. Tije­ kom njihova suđenja više je puta spome­ nuto ime udruge pa je mnogo pristaša počelo sumnjati u nju. Tu se osim toga poučava "astralna projekcija" koja je trebala omogućiti sljedbenicima da prođu druge razine stvarnosti. Skandali i svađe Godine 1900. izbila je kriza. budući dobitnik Nobelove nagra­ de za književnost. Stella Matutina bio je posebno aktivan i stupio je u vezu s Rudolfom Steinerom. bio je rezer­ viran za trojicu utemeljitelja koji su jedini bili osposobljeni da budu u vezi s "tajnim majstorima". Dodajmo tim unutarnjim svađama i činjenicu da su osobe bliske tom društvu bile uhićene zbog prijevare 1901. No za to je znanje potrebna duga praksa. teoretski njema­ čkim redom Ruže i Križa. Theoricus. Od 1903. Iako je originalni red nestao. Faraon. iniciran 1900. I na­ pokon treći red. najtajniji. pridružili redu. ona je na umoru. utemeljio je vlastiti red. zatim Philosophicus uče se opća načela reda odabrana iz nekih obreda kao što je "stup sredine". Drugi ogranak. Francuska prima više "hramova" koji to traže. ne računaju se višestruke i ponovne pojave posvuda po svijetu. Postupak zazivanja poči­ nje u drugom redu od kojeg se praktici­ ra samo stupanj Adeptus minor. utemeljiteljem antropozofije. Astrum Argentinum.

U Indiji prakticira yogu i tantrizam koji teži za tim da obuzda seksualnu energiju kako bi se upoznalo "buđenje". Čovjek doista ima čime intrigirati tj. odine 1947. fascinirati. počinje studirati u vjer­ skim ustanovama što ga je zauvijek skrenulo s puta vjere prije nego što je došao na ugledno sveučilište Cambrid­ ge. Godine 1898.Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Određeno potomstvo učinilo je od Aleistera Crowleyja jednog od najvažnijih magova 20. kojega je život već dobrano načeo. autora Drakule s kojim će dugo ostati povezan. U kontaktu s njima inicira se u orgijastičke kultove koji će ga proslaviti. Ali Crowleyjeva thelema ("volja") daleko je od Rabelaisove humanističke utopije. Glavni do­ gađaj u njegovu životu zbio se 1904. stječe imanje u Škotskoj nedaleko od Loch Nessa. tražio od svojeg lije­ čnika morfij kako bi ublažio bol koja ga je nagrizala. u imućnoj bri­ tanskoj obitelji. Poput njega Crowleyjevo društvo novači muškarce i žene s ciljem da ih inicira u magijske obrede zahva­ ljujući kojima će se moći probuditi u svojem "višem biću". 123 Tajna inicijacijska društva . Knjigu zakona za koju se smatra da na­ javljuje novu religiju kojoj će Crowley biti prorok. To je način da se legitimira razvrat koji postoji u njegovoj sicilijan­ skoj opatiji. umirući je još smogao snage i prokleo ga. Ovdje intervenira seksualna magija: sjedinjenje suprotnos­ ti koja se prenosi ljubavlju treba prema Crowleyju omogućiti svakomu da se ot­ krije i ostvari. tijekom putovanja u Egipat. čini se. on je toliko zadivio članove reda da mu je od­ mah dodijeljen najviši stupanj.) zamišlja idealnu za­ jednicu gdje mladi muškarci i mlade djevojke žive u skladu uz devizu: "Čini što te volja". privlače brojne nove članove. Onaj koji se još zove Edward Alexander Crowley postaje sada mag Aleister Crowley ili "životinja" . Nekoliko sati nakon smrti svojega pacijenta umro je i liječnik. Crowleyjeva karizmatska ličnost. Kad je liječnik to odbio. Rođen 1875. stoljeća.od one Françoisa Rabelaisa koji u svojem Gargantui (1535. Po­ sljednje smrtno proročanstvo nekog li­ ka koji je čitav svoj život. Misteriozni lik otkriva mu napokon da je živio u Kaldeji pod vlaš­ ću Hamurabija. Vrativši se u Europu. Njegovi su obredi bliski onima Zlatne zore. Uspjeh je bio kao naručen. Adeptus minor. neki je čovjek. Aleister Crowley je umro. rada Astrum Argentinum. Kao bogati nasljednik prekida studij i vodi dendijevski život zahvaljujući ko­ jem se druži s osobama ezoteričnoga Londona. U Knjizi zakona mag potvrđuje kako su "svaki muškarac i svaka žena zvi­ O PATIJA CROWLEYJEVE THELEME IZRAV- jezda". ali njegova je poruka ostala. pristupa Zlat­ noj zori. U Rusiji stupa u vezu sa sektom klisti iz koje je potekao slavni Rasputin. Nedvojbeno zato što je razvrat koji je reklamirao u svojoj opatiji najavljivao seksualnu revoluciju. najuglednijem inicijacijskom društvu u Velikoj Britaniji gdje susreće Brama Stokera. Ondje prakticira magiju nauče­ nu u obredima Zlatne zore. Ozzyja Osbournea (i njegove pje­ sme "Mister Crowley") ili grupe Iron Maiden koji mu nisu odali počast niti ga spomenuli u svojem djelu u vezi s nekom kompozicijom. smatrajući tako da ljudska volja mora naći svoj put baš kao što se zvijez­ da premješta na nebu. Iniciran pod imenom Perturabo ("izdržat ću"). On nije suvremeni pjevač poput Micka Jaggera. Tih godina kaže da je primio proročku poruku: neka vizija mu je ob­ javila da će mu se jednoga dana kazivati u pero Sveta knjiga. Javlja mu se biće nazvano Aiwass i diktira mu "ČINI ŠTO TE VOLJA" ILI IZOPAČENI RABELAIS no je preuzeta .barem po imenu . Putuje svijetom. No Crowley doda­ je seksualnu dimenziju koje nema u matičnom društvu.lucifersko ime koje si je volio dati kako bi zahtijevao svoj postupak crne magije. fascinacija ko­ ju vrši i na žene i na muškarce. Međutim rijetki se odupiru tiraniji gospodara koji se hvali dugim fazama trapljenja nakon kojega slijede noći razuzdanosti. Dodaje da mu je za­ datak voditi Crowleyja u organizaciji inicijacijskoga reda koji će zamijeniti Zlatnu zoru. bio nadahnut vragom. Otkrića na Nilu Sljedeće godine još više uvode Crow­ leyja u inicijacijski svijet tajnih društa­ va. Tako se 1909.

"životinja" pozira uz vračarsku knjigu urešenu pentagramom. Kad je preminuo 1947. S tim pokrivalom za glavu daje o sebi faličnu sliku koja odgovara njegovim orgijastičkim postupcima. Orgije se zbivaju u dvorani čiji su zidovi bili oslikani zastrašujućim likovi­ ma i luciferskim zvijezdama petokraka­ ma. Ali jedna od tih crnih misa pret­ Mistični pečat koji se upotrebljavao tijekom ceremonija u hramovima Astrum Argentinum. Tajna inicijacijska društva 124 . Crowley reformira Astrum Argentinum sa šačicom vjernika i naseljava se na Siciliji na staroj farmi ko­ ju pretvara u svetište nazvano "Opatija theleme". ezo­ terični red je već davno pre­ stao postojati. vara se u dramu. Ali uspomena na Aleistera Crowleyja trajno je obilježila pristaše magiie tijekom 20. On ondje nastavlja svoje seksomagijske postupke sve do ekscesa. stoljeća.Orgijski kultovi i seksualna magija u Astrum Argentinum Nova Opatija theleme Godine 1919. Jedna član­ ica umire u zbunjujućim okolnostima. Otad Astrum Argentinum pada i Crowley napušta Siciliju. odvlačeći svoju zajednicu prema kolek­ tivnom ludilu tako što svi pribjegavaju drogi za koju pretpostavljaju da budi os­ jetila. Nalaze ga za vrijeme Drugoga svjetskog rata kako šalje talisman Churchillu. Lijevo: Aleister Crowley. a zatim se hvali da je tvorac engleske pobjede..

kao što je to slu­ čaj kod Bambara iz Malija. Zato se često uvodi u bratstvo. zatvaranje. nije više dijete nekoga para nego član klana. Obred sakačenja obilje­ žava općenito taj prijelaz: obrezivanje kod dječaka.Inicijacijska bratstva afričkih naroda i plemena Afrička plemena. samo manjina napreduje više prije inicijacije koja ih uvodi u zatvorena bratstva. sela. Na kraju toga teškog razdob­ lja posvećeni priseže da će čuvati tajnu o onome što je doživio i da prihvaća novo ime jer. Obred ulaska u ta društva kopija je obreda ini­ cijacije kojem je u neku ruku produ­ ljenje. katkad žestokoj uz ri­ tam pjesama i misterioznih vradžbina. društva zadržavaju svoje običaje u inicijacijskim bratstvima koja tvore jedan od temelja njihova identiteta. Bassariji su odabrali kameleona kao životinju fetiš. POSVEĆENE ŠUME KAMELEONSKOGA NARODA lona narod Bassari obavlja ani­ mističke kultove predaka koji su omogućili tom manjinskom narodu da očuva kulturu staru nekoliko stoljeća. Ovaj se mora povući na osam dana za koje vrijeme oni koji imaju naslov harskoj Africi gdje život sva­ koga od njih ne bi bio obilježen tradicionalnim ini­ cijacijskim obredima od kojih je najvaž­ niji nedvojbeno onaj prijelaza u odraslu dob. Maske igraju važnu ulogu označavajući funkciju koju preuzima nosilac ili sile kojima se želi okititi. kandidat treba najprije steći pravo ulas­ ka koje označava želju da ude u brat­ stvo. Da bi mu se pristupilo. Kod Bambara inicijacija obuhvaća šest stup­ njeva. gdje se ob­ rezani ujedinjuju u komo. kada inicirani poglavar dosegne dob od 63 godine. nanošenje različitih ožiljaka. EMA U O P Ć E NARODA U P O D S A - Zahtjevna inicijacija Iako većina ljudi počinje pripadati tak­ vim skupinama u odrasloj dobi. Svečanost u prisutnosti zajednice završava i mladi inicirani vode se u svete šume gdje će izolirani od ostatka svijeta nekoliko tjedana ulaziti u dodir s tajna­ ma njihova naroda. a najvažnija od tih ceremonija je inicijacija adoles­ centa u odraslu dob. Primjerice kod Mitsogha ceh Evovi je ceh sudaca. Za to treba izdr­ žati sve vrste mučnih kušnji: lišavanje hrane. Evovi zazivaju Duha riječi. a malo ih se uključuje u zadnje društvo kore za čije se članove smatra da stupaju u vezu s božanstvima. smatrano do tada gotovo dvospolcem. no njihova se znanja ezoterične naravi nikada ne priopćava­ ju. Simbolički maleno dijete. Kod Peula. Katkad se iniciranoga podučava u jeziku koji je prikladan za njegov red a nerazumljiv profanima. a zatim se on sučeljava s ma­ skama odraslih s kojima se treba sukobiti U SENEGALU NA VISINAMA FOUTE DJA- u obrednoj borbi. Na kraju te kušnje procjenjuje se je li di­ jete dostojno ili nije da započne inicija­ ciju. Tijekom tih kušnji uzi­ manje droga olakšava kontakt sa svije­ tom bogova. ljudsko meso za koje se smatra da povećava njegovu tjelesnu i duhovnu snagu. poziva k sebi sina ili najvjernijeg učenika i daje mu sisati svoj jezik kako bi ovaj stekao njegovo znanje. Pod vlašću kovača komotigija adolescenti se zadu­ žuju da čuvaju mitove i prakticiraju kult predaka štiteći jedinstvo zajednice. narodi. nomadskog naroda iz zapadne Afrike. Svakih šest godina život jednog pripa­ dnika naroda Bassarija obilježen je prije­ lazom u novi dobni razred. totem ko­ ji nedvojbeno simbolizira njihovu brigu da pred očima profanih prikriju misteri­ je svojih temeljnih mitova. 125 Tajna inicijacijska društva . Gebasa-Tsotsu da on da svoje darove budućem po­ svećenom kako bi imao "talent dobrog govora" koji je potreban svakome čovje­ ku od zakona. postaje mu­ škarac ili žena.. Spolna razlika ima temeljnu ulogu u toj fazi života i u trenutku puberteta događa se vrlo često prva inicijacija. Njihova je važnost takva da ima društava maski koje tvore specifična bratstva čije funkcije varira­ ju od naroda do naroda. Te skupine nisu tajne jer se zna za njihove članove. odrastavši. Čitanje iz utrobe pi­ jetla određuje najprije je li mladi Bassari spreman. U drugim slučajevima obredi inicija­ cije stavljaju kandidata na tešku kušnju.. Često je popraćen povlačenjem izvan sela gdje se mlad čovjek inicira u svoje buduće odgovornosti. ekscizija kod djevojčice. Osim klasičnih lišavanja on treba poje­ sti izmet tj.

U njemu odjekuje odgovornost da uspostavi vezu između svijeta živih i svijeta mrtvih i zato ga se ljudi jednako tako boje kao što ga i poštuju. kralj. maskirana u svečane kostime posvećuje se obrednim plesovima tijekom seoske svečanosti. plodnost na grupu. U 20. najviši inicijacijski stupanj kod Bambara u Maliju. to je slučaj slavnih ljudi-leoparda koji su oboruža­ ni željeznim kandžama razdirali svoje neprijatelje i sijali strah u Zairu. Nositelji te maske jašu na drvenim štapovima za vrijeme inicijacijskih ceremonija. održavati dugotrajnost njezina identiteta i njezine kulture. Ne­ ka od njih mogu imati i precizniju ulo­ gu. Poglavar.Tisuću i jedna funkcija bratstava Bitna funkcija tih inicijacijskih bratstava jest. Kod Mynyanka u Maliju bratstvo Nya zaduženo je da štiti članove pleme­ na od vračanja. onaj koji je stigao na vrh hijerar­ hije u smislu kompletne inicijacije uživa u znatnom prestižu. Ženske gru­ pe najčešće su zadužene za to da smiru­ ju sukobe u sklopu sela ili da privlače U zemlji Dogonu u Maliju skupina iniciranih na štulama. U Zairu Yake su dodije­ lili grupi N'gongi ulogu da stišava i pomiruje duhove predaka. Tajna inicijacijska društva 126 . Maska koré. čarobnjak ili još "ko­ vač". stoljeću neka od tih tajnih vjerskih društava bila su skrenuta sa svoje misije kako bi postala skupine s političkim ciljem. održavati koheziju grupe. kao uostalom posvuda.

.

Tajna politička društva Tajna politička društva slijede veoma točan koncept. nego više nužno sredstvo u službi njihova projekta. najčešće borbu protiv neke države ili protiv neke dominacije koja zahtijeva tajnovitost. . ona obično prestaju djelovati kad ostvare cilj. odnosno infiltraciju. Pribjegavajući najčešće nasilju. prikrivanje. U njihovu slučaju tajna nije konačna po sebi.

Tajna politička društva NA SU STARA. Ta društva nastoje pokazati svoju moć i oglasiti stvar za koju se bore. No tajna ovdje prestaje. u New Yorku: činilo se kako prijetnja izvire sa svih strana jer je dolazila od tajne strukture za koju nitko ili gotovo nitko nikada nije čuo. što je sijalo strah i trepet medu kršćanima i među muslimanima. napredovale u sjeni i od te su situ­ acije napravili oružje. dok su njihovi ciljevi i njihove akcije daleko od toga da budu skriveni. stoljeća ili današnje terorističke skupine. SUSREĆEMO IH ZAPRA­ VO svaki put kada neke manjinske ideje ulaze u sukob sa službenom vlašću te odaberu rad u ilegali kako bi nametnule svoj način gledanja. ostavlja dojam da se opasnost može po­ javiti svakog trenutka i pogoditi svakoga. Više vole zamaskiranost nego tajnu. Zato se neka od njih slu­ Fotografija na prethodnoj stranici: 6. Daje grupi potrebnu psihološku snagu koju zna upotrijebiti. Osim toga ništa ne plaši više javnost. Ove su organizacije. U tom kon­ tekstu mogu se spomenuti jednako tako sred­ njovjekovna sekta asasina i nihilisti s kraja 19. ako bi se objavile informacije o identitetu njihovih članova ili njihovim projek­ tima. štoviše moraju biti javni. že suptilnim sredstvima. I doista. vlast ili politički svijet nego ne­ moć da se razotkriju krivci za neki teroristički čin. Tajna je dakle condicio sine qua non njihove učinkovi­ tosti. No tajna poprima i drugo lice koje je svoj­ stveno političkim društvima: lice određene teatralizacije akcije. ovdje se radi o izrazitom proturječju jer ustroj tih bratstava u sjeni i identitet nji­ hovih članova ostaju za većinu tajna. listopada 1951. To je stari običaj. a katkad i usred bijela dana. rujna 2001. Tajna u tom slučaju generira strah. Iznenadni napad ili aten­ tat također su značajka tih društava. djelujući u sklopu tajne organizacije kojom su savršeno ovladali. suočene s moći koju prokazuju. Obred i kostim služe zaplašivanju neprijatelja. 129 Tajna politička društva . Točnije. žaleći za porazom ili proglašavajući pobjedu. sto­ ljeća kada su se pripadnici Ku Klux Klana po­ kazivali u kukuljici i bijelim kostimima kako bi zaplašili crno stanovništvo. povorka Ku Klux Klana na festivalu Pleasure Gardens u Londonu. Tijekom nasilja grupa se legiti­ mira preuzimajući odgovornost za svoju akci­ ju. ona izlažu jeftini političko-kulturni izlog kako bi zaveli eventualni pli­ jen. To je bio slučaj na starom američkom jugu početkom 20. Najdrastičniji primjer je dakako atentat od 11. bio bi to kraj njihova utjecaja. Ta teatralna funkcija tajne može se isto tako izvesti obrednim uprizorenjima namijenje­ nim impresioniranju publike. Ta strategija obično krije opasne ideje ideoloških skupina ekstremne desnice. Članovi sekte asasina znali su se već infiltrirati među redove svojih neprijatelja kako bi udarili iznutra. Svi oni služili su se svim sredstvima kako bi pot­ kopali snage svojih protivnika.

177 Oružana i ilegalna borba nacionalista. . . Kao jamac diskrecije. preko Crne ruke ili Cagoule. ali i učinkovitosti.. U tom slučaju politička društva spremno postaju subverzivna. To je upravo bio slučaj kod jednog od najstarijih medu nji­ ma.. Ondje prema staroj poslovici "Službene vlasti temelje svoju moć na zakonu. događa se da se oporba sukobi s političkim režimima. bavarski iluminati. Kineski je primjer još frapantniji. 169 Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Izgubljeni vojnici OAS-a Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija . 137 Revolucionarni ideal karbonara 141 Urota dekabrista Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Belle Époque nihilista i anarhista Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Opasan nacionalizam Crne ruke Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Urota kagulara 163 165 157 153 147 149 145 Dijabolično carstvo Ku Klux Klana . . Međutim. Svetoj Vehmi koja se u srednjem vijeku izdigla u okultni sud dijeleći i izvršavajući pravdu pred carskom vlasti koja je trenutačno bila na izdisaju. 181 Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice Svjetski terorizam al-Qaide 185 189 171 173 .Sadržaj Politička društva vrlo često napreduju kada državna ili službena vlast slabi. . Ona se potvr­ đuju kao poluslužbena vlast funkcionirajući paralelno sa službenom vlašću. Tako se u razdoblju između dva rata društvo Thule po­ nosilo da je obrazac nacizma i inspirator Trećega Reicha. . . narod na tajnim društvima".. ta je tehnika omogućila nekim tajnim društvima da u određenim razdoblji­ ma postanu prava država u državi. Pred sudom Svete Vehme Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini 133 131 Neprijatelji Crkve. . . orga­ niziraju ustanke ili pučeve: primjera ima od dekabrista do OAS-a. . Tako su među svim tajnim društvima poli­ tička ona koja su očito najviše vršila pritisak i još danas nastavljaju utjecati na povijesne tokove. 159 Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše .

Vehme je organizirana po stro­ goj hijerarhiji: Frohnboten primjenjuju SVETO CARSTVO POTRESAJU NEMIRI nalni nemiri koji obilježavaju "ve­ liki interregnum" (1254. jamca stabilnosti. Napokon rubna područja Carstva kližu polako u francus­ ku ili talijansku sferu.. stoljeća. Tijekom te odsutnosti središnje vlasti područni kneževi stekli su veću političku autonomiju. stoljeća u tom su području aktivne stotine drugih sudova. MRĆU CARA CONRADA IV. Ali od 15.) i njegov nastavak pridonose dugo tomu da se car­ ska vlast lišava nasljedne potpore.) sami dali devet od deset kraljeva izabranih između 1273. Tijekom tri stoljeća suci Svete Vehme sijat će strah u Njemačkoj.. Vehme je uglavnom sastavljena od porotnika. Tijekom gotovo dvaju stoljeća održava se praksa rotacijskih izbora prema kojima se na prijestolju Svetoga Carstva izmjenjuju vladari iz različitih obitelji. (Minijatura iz 15. Tim političkim i dinastijskim nemirima pridružuju se pljačke na područjima koja pripadaju kruni što još više otežava situaciju. dok joj je zapravo jedini cilj bio da ih zamijeni. U toj nestabilnoj političkoj klimi rada se bratstvo Vehme (od nizozemskog veem. što znači "ceh" ili "udruga") ili Sveta Veh­ me jer tvrdi da radi u ime Svete Stolice i Svetoga Rimskoga Carstva. i 1438. tj. vojvodstava koje se bore kako bi povećali vlastitu moć. Tu zajednicu čiji središnji sud zasjeda u slobodnom gradu Dortmundu tvori če­ trnaest sudaca (obično sedam plemića i sedam građana). a gradovi prisvajaju povelje koje im jamče slobo­ du i oprost od svih carskih nameta. slobodnih gradova. 131 Tajna politička društva . razdoblje poli­ tičke anarhije koje završava tek dvadeset godina poslije. San o univerzalnom carstvu koje se identifi­ cira s kršćanstvom nestaje. Tek potkraj srednje­ ga vijeka Sveto Carstvo ponovno dobiva stari sjaj. gradskih magistrata čiji se broj nadopunjava čla­ novima plemstva i slobodnih seljaka. imajući za cilj održa­ vanje reda i mira. Paralelna. počinje Sveto Rimsko Carstvo Nje­ mačke Nacije. Služeći kao sud.-1273. HO- henstauovca 1254. Umjesto nje­ ga nalazi se samo mnoštvo kraljevstava. U načelu samo tri kuće smiju podupirati kandidata za prijestolje: Habsburgovci. Za razliku od ovih službeno izabranih pokušavaju se name­ tnuti i drugi kandidati što još više slabi autoritet careva. Luksemburgovci i Wittelsbachovci koji su N EDOSTATAK SREDIŠNJE VLASTI IREGIO- Na sudu Svete Vehme mač pravde je kobno oružje koji napada osuđenike bez mogućnosti opoziva.Pred sudom Svete Vehme Opasno bratstvo uzdiže se u okultni i svemogući sud kako bi zamijenilo pravosuđe oslabljene carske vlasti.

. priznaje čak i car Karlo IV. dok Stuhlherren ("pred­ sjedavajući") vode sjednice. raza­ pinjanje. Kotač. Za krađe.. stoljeća autori poput braće Grimm u svojim slavnim bajkama opi­ suju s pomalo morbidnom fascinacijom njezine aktivnosti. opekline od vatre ili užarena smola. većina optuže­ nih spremna je sve priznati kako bi iz­ maknuli žestokim mukama po čemu je Vehme poznata.) pred tim izuzetnim sudom uopće nema nade da izbjegne kaznu koja se odmah izvršava. . (Bakrorez prema Georgeu Cattermoleu za Sabrana djela Waltera Scotta. Iako ne zna­ mo koliko je osoba Sveta Vehme osudi­ la. Osoba osumnjičena za zločin sveča­ no se poziva pred Svetu Vehme i ima šest tjedana vremena da organizira ob­ ranu pozivajući se na svjedoke.. umorstva. stoljeća napokon nestaje. Počinjeni zločin i odluka suda objavljuju se na stablu obješenoga. (1493.).Pred sudom Svete Vehme kazne koje određuju Freischöffen ("slo­ bodni suci"). oštra kliješta. vrijeđanjima ili brakolomstvu. Aktivna tijekom posljednjega stolje­ ća srednjega vijeka Vehme slabi od 16. Među­ tim najčešće se pribjegava mučenju da bi se iznudilo priznanje. koji nakon što se reaktivirao tijekom Tridesetogo­ dišnjeg rata (1618. Smrtna kazna izvršava se vješanjem..i neumoljiva pravda Procesi poput vijećanja održavaju se u najvećoj tajnosti i za onoga tko se pojavi Charles le Téméraire pozvan je da se pojavi pred sudom Svete Vehme. seksualne zločine.. a ostali se naprotiv kažnjavaju najvećom okrutnošću. treći napokon nala­ ze ondje nezanemariv izvor prihoda jer mnogo je žrtava spremno platiti kako bi izbjegli osudu. Kandidati za funkcije suca nemaju svi iste pobude: neki misle da mogu biti pravedniji od carskih ili crkvenih instancija.-1556. Habsburgovaca (1519.). sigurno je da je ta institucija snažno obilježila njemački mentalitet. Kneževi pak svojim podanicima zabranjuju sva­ ki kontakt s tajnim sudom.-1648. Još po­ četkom 19. drugi se boje Vehme i pokušavaju se zaštititi ta­ ko što se učlanjuju. stoljeća s ponovnom uspostavom car­ ske vlasti s carevima poput Maksimilijana I. U tom razdoblju nemi­ ra važnost Svete Vehme postaje takva da njezinu jurisdikciju 1371. Ako je riječ o sitnijim prekr­ šajima. oni se globe. krivovjerstvo i vračanje. tako se moć Vehme demonstrira pred očima svih.-1519.) i zatim Karla V. posebno svađama. ali i odavanje sudskih tajni obično se traži smrtna kazna. potkraj 18..

Već su se u prethodnom sto­ ljeću spominjale razne priče o njima. STOLJEĆU MARKO POLO kr- stari istokom do Kine. Svjedočanstva obojena strahom Marko Polo nije jedini koji spominje asasine. Tako je neki izaslanik njemačkoga cara Sinan. spominje postojanje zločinačkog muslimanskog dru­ štva čiji se članovi nazivaju "asasini". 13. Odsječeni u čvrstim utvrdama visoko u sirijskim planinama dušom i tijelom su odani poglavaru nazvanom "Starac iz planine". ako ponovno žele upoznati te užit­ ke. Starac s planine predsjeda prolijevanju vina u čast bogova sekte asasina pod utjecajem hašiša po kojem su dobili ime (Comeleranova litografija). među ostalim. O svojim neobičnim dogodov­ štinama pripovijeda u Knjizi čuda svijeta gdje ima određen broj neo­ bičnih. Ondje se odaju uživanjima sa ženama i hašišom odakle im i ime hašašin koje su križari pretvorili u "asasin". Ovaj novači hrabre mladiće koje odvodi na skriveno mjesto poznato samo njemu i nazvano "rajski vrtovi". 133 Tajna politička društva . Starac im nasilno prekida tu ekstazu i daje im bo­ dež.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini Njihov ugled upamćen po zlu trajao je stoljećima između povijesne stvarnosti i mitologije zločina. Zaklonjeni sirijskim planinama ti su fanatici sijali strah kod moćnika iz tog područja. Tako pripremljeni članovi sekte postajali su strašni ubojice sprem­ ni na sve kako bi služili Starcu iz planine. a katkad i zabrinjavajućih priča u kojima. trebaju smaknuti onoga ili one koje on odredi.

Zato kršćanski teksto­ vi spominju muslimane koji jedu svi­ njetinu. Ovaj osjećaj uosta­ lom objašnjava zašto su te priče obojene pretjerivanjima i netočnostima: naime članovi sirijske sekte nikada sami sebe nisu zvali "asasinima". ismailizma. S visine svoje tvr­ đave slao je svoje mlade sluge da napa­ daju ne samo križare koji su kolonizirali dio Bliskog istoka. Čini se kako su im taj nadimak nadjenuli kršćani. uključujući i svoje majke i sestre. Godine 1164. Me­ đu ostalim sluge Starca s planine nazi­ vali su se "nizari" ili "nizariti". Gospodari Alamuta razvijali su jednako tako ezoterični nauk koji je od njih činio imame jednake onima po­ tomaka Poslanika. Žive u planinama i imaju gospodara koji užas­ nim terorom udara na sve bliže ili dalje saracenske kneževe te susjedne kršćan­ ske gospodare jer ima običaj ubijati ih na neobičan način. Međutim. Antiohije i Alepa u planinama postoji rasa Saracena koji se u svojem dijalektu nazivaju Heyssessini. gotovo legendarna oso­ ba. Njegova zakonita nasljedni­ ka Nizara udaljuje vezir Al-Afdal u korist njegova mlađega brata. Takva ljudska rasa živi bez zakona.Fridrika Barbarosse pisao kako na "gra­ nicama Damaska. sto­ ljeća. a na romanskom segnors de la montana. Nizar bježi u Aleksandriju gdje organizira kratkotrajni ustanak. do 1171. Takva utočišta omogućavala su asasinima da se dugo opiru svojim neprijateljima. "Starac s planine" Sinan. Oni koje su počeli zvati nizarima uspjeli su osnovati niz autonomnih kneževina izvan Egip­ ta. odbi­ jaju priznati uzurpatora. No kada 1094. Iza zidova tih neosvojivih tvrđava organiziraju politička ubojstva svojih protivnika. neobična. obrazovan čovjek i odličan strateg." Sva svjedočanstva idu u jednom smjeru i pokazuju da sekta tero­ rizira suvremenike. Sinana je Hasan poslao u Siriju u tvrđavu Masyaf kako bi ondje primijenio novi nauk. tvrdeći da potječu od Alija. Tu doktrinu ponajprije zastupa dinastija kalifa Fatimida u Egiptu. Oni su vladali od 909. Sirijska tvrđava Masyaf smještena na stjenovitom vrhu jedno je od uporišta nizara. Sinana. Ljudi s planina Povijest sekte asasina zapravo je neod­ vojiva od jedne od većih vjerskih stru­ ja. novi gospodar Alamuta. njegov ga je brat osudio da bude živ zazidan. Pridružio se nizaritima za vjerske revolucije u sklopu ismailizma. Nizarovih pristaša. Kako je bio prisi­ ljen vratiti se. Tu se radi o dalekom odjeku ukinuća zabrana vezanih uz šariju. Održavali su uske veze sa svojom braćom u Siriji i potkraj 12. jedu svinjsko meso što se protivi saracenskom zakonu i raspolažu svim ženama. umire Kalif Al-Mustansir. Sinan. Sinan. jedva došavši na vlast proglasio se pred­ stavnikom skrivenog imama i u njegovo ime objavio kraj muslimanskog zakona usred Ramadana. u palači izbi­ ja pobuna. rođaka i Poslanikova zeta te Fatime. nego i muslimanske velikodostojnike medu kojima je bio i sam Saladin koji je vladao velikim Tajna politička društva 134 . doveo je sektu asasina do vr­ hunca organizirajući zločine o kojima se nije mnogo znalo. šiitskog islama. rođen je u Perziji početkom 12. oko utvrđenih mjesta kao što su ona u Masyafu u Siriji ili Alamut u Perziji što je političko i duhovno središte sek­ te. određen broj ismailaca. njegove kćeri. Hasan. stoljeća otpravili su onamo jednog od svojih vjernika.

Minuciozna strategija Asasini duguju svoje uspjehe svojoj iz­ vanrednoj organizaciji. Međutim on je asasinima ostavio relativnu autonomiju i koristio se čak i njihovim uslugama protiv nek­ ih svojih neprijatelja. iznena­ dio se kad je vidio kako pristaju uz iza­ slanika koji ih je pitao jesu li spremni ubiti svojeg učitelja ako im to naredi Starac s planine. Neki kroni­ čari čak bilježe kako je dovoljan jedan znak njegove ruke pa da se jedan od njegovih pristaša sunovrati u bezdan s vrha njegove tvrđave. Njegovi nasljednici neumorno slijede njegovo djelo. 135 Tajna politička društva . smatrajući se sigurnim. Članovi sekte bili su podijeljeni u dvije skupine: da'ii koji su bili zaduženi da propovijedaju ismailski ideal i fida'i. i proburazilo ga. prerušeni u muslimanske vojnike pokušavali ubiti ga i umalo nisu uspjeli. kao na primjer protiv sunita Saladina koji se žestoko borio protiv njih. Sekta nizarita bila je aktivna u Perziji sve do pada Alamuta 1256. Sinanova svemoć fascinira jednako kao i što zastrašuje. označavao je aktivne ubojice koji su počinjali ubojstva izlažući živote i bili spremni žrtvovati se za svoju stvar. Saladin.Po Sinanovu nalogu pristaše se ubijaju. Jednoga dana Sinanov je emisar tražio da ga Saladin primi nasamo i on je to prihvatio. Tada se sa strahom počinju spominjati priče "o Starcu s planine". pa iako je teško znati je li legenda koju je donio Marko Polo istinita. što je još više pojačavalo osjećaj zastrašenosti kod suvremenika. Više puta su asasini. Kada se 1192. Legende stvorene o asasinima uvelike su pridonijele stvaranju mita o kriminalnim fanaticima. Sirijske tvrđave su se dobro držale prije nego što su kapitu­ lirale pred napadima egipatskoga sulta­ na Bajbarsa. zadr­ žavši kod sebe svoja dva tjelesna čuvara u koja je imao potpuno povjerenje. ostaje da su pokazivali fanatičnu podložnost svoje­ mu gospodaru. Asasini jučer i danas Sinan umire 1193. Druga zgoda. njihov je uspjeh protiv Franaka bio bombastičan. upravo iza­ branom za jeruzalemskog kralja. koji su zauzeli sunitski Mongoli. Ovaj izraz. Više stoljeća održavale kraljevstvom što se prostiralo od Mezo­ potamije do Egipta. Nizariti su isko­ ristili taj mir da bi na istok poslali misionare koji su uspjeli zasnovati za­ jednicu u Indiji. Asasini nisu oklijevali upotrijebiti me­ tode infiltracije. Ma što bilo. Sinan se distancirao od gospodara Alamuta tako da su ga oni više puta poku­ šavali dati ubiti. povezana s nekim arapskim kro­ ničarom još je izrazitija. koji doslovno znači "onaj koji daje svoj ži­ vot". nekoliko asasina prerušenih u monahe približilo Conradu de Montferratu. Svi su bili indoktrinirani od djetinjstva.

a još manje nevine. Assan Ali Sha koji je pobjegao u iranski grad Anjudan. PRETEČE MODERNIH TERORISTA? metodama koje bismo danas oka­ rakterizirali kao terorističke. su se veze između pristaša rasutih izme­ đu Sirije. U 19. Termin fida'i koji je nekoć označavao asasine. koji ovdje posjećuje džamiju u Damasku. stoljeću poglavar nizaritske sekte. . No svoje veliko bogatstvo stavio je u službu humanitarnih djela. možemo vidjeti da se neke od utvrda Hesbolaha nalaze među bivšim nizaritskim posjedima.. Godine 1977.. Oni su ubija­ nje zamijenili produbljivanjem svoje vjerske doktrine. spremnih da se žrtvuju za svoj ideal. poznat je na Zapadu po tome što pripada mondenoj kremi. Agha Khan. Perzije i Indije. prije nego što je prebjegao u Indiju gdje je uz pomoć britanskih kolonizatora okupio važnu zajednicu dobio je od iranskoga šaha naslov Agha Khan. Iako su učinkovi­ to širili užas. četvrti Agha Khan Karim al-Husaym. nisu ni u kojem trenutku prijetili stanovništvu.Rajski vrtovi Starca iz planine i njegovi asasini ASASINI. No asasini su određivali kao žrtve samo visoko rangirane političke i vojne poglavare. nije oklijevala da napadne političke elite svojega vremena. Ta malena skupina izvježbanih fanatičnih pojedina­ ca. danas se upotrebljava kako bi kvalificirao arapske teroriste koji se protive Izraelu. Iako se danas ni jedna islamska teroristička skupina služ­ beno ne hvali njima. Drugo važno naslijeđe je u riječima. ne napadajući nikada podređe­ ne. čekajući strpljivo pogodan trenutak da napadnu. infiltrirajući se na naj­ višu razinu. Nekada­ U VIŠE ASPEKATA ASASINI SU SE SLUŽILI šnje tvrđave služe još i danas. I napokon neki su stručnjaci za islam skloni tražiti sličnosti između metoda al-Qaide i asasina. daleki nasljednik srednjovjekovnih per­ zijskih i sirijskih učitelja i nasljednik asasina osnovao je u Londonu Institute of Ismaili Studies.

" Iluminati su navodno stoljećima imali tajno poli­ tičko društvo kujući u sjeni svjetsku zavjeru.). Iluminati Valja konstatirati da potka romana Da­ na Browna ne odolijeva provjeri činje­ nica.. Adam Weis­ haupt (1748. mučila a zatim likvidirala. D POJAVLJIVANJA USPJEŠNICE Dana Browna Anđeli i demo­ ni iluminati su popularni. bratstvo bogatih bavar­ skih kamenorezaca. Međutim naš se pisac ne bez zlobe nadahnuo stvarnim bratstvom koje je djelovalo u germanskom prostoru u stoljeću prosvjetiteljstva: iluminatima. pristao je boriti se protiv rimokatoličke religije. No prema američkom roma­ nopiscu "njih je prihvatilo jedno drugo tajno društvo.) i financirali svoj veliki koncept: novi svjetski laički poredak utemeljen na znanstvenom razumu. otac astronomskoga teleskopa i žestoki pri­ staša heliocentrične teze. Taj krug utemeljio je 1776. Adam Weishaupt. "prosvijetljeni" istinskom znanošću koja je u suprotnosti s mra­ kom religije. profesor prava na sveučilištu u Ingolstadtu. zato su se oni međusobno nazivali illuminati.. Svi inicirani iz toga kruga navodno su dijelili istu vjeru u znanost.Neprijatelji Crkve. Inkvizicija ga je poštedjela . nazvanih slobod­ nim zidarima".-1830. bavarski iluminati Pod krinkom slobodnoga zidarstva oni su se doista pokušavali boriti protiv rimskog mračnjaštva. suprotstavljajući se katoličkoj dogmi koju su smatrali štetnim praznovjer­ jem. Prema Danu Brownu naj­ poznatiji iluminat bio je Galilej. Weishaupt se ne suprotstavlja samo bavarskom kato- Utemeljitelj iluminata.no druge je Crkva neštedimice progonila.iako se morao javno od­ reći potpore i širenja svojih ideja . Američki je pisac potku svo­ jeg romana temeljio na intrigama te sekte koju prikazuje pod misterioznim kutom i čije početke datira u vrijeme renesanse. oni su se navodno "služili globalnom mason­ skom mrežom da bi proširili svoj utje­ caj (. . Gorljivi pred­ stavnik prosvjetiteljstva. Kratko postojanje iluminata dat će ipak čudesno i romantično potomstvo. ali njegova akcija osporava i autoritet države. Tako su ilu­ minati navodno nestali iz službene povijesti. Ne napuštajući svoj subverzivni politički projekt.

a posebno templarske Stroge opserva­ cije kojim se istinski oduševljavaju nje­ mačke elite. a širi se njemačkim kneže­ vinama gdje nailazi na žestok otpor ilu­ minata. u münchenskoj loži Zur Behuts­ TEMPLARSKA STROGA OPSERVACIJA meljili su 1751. red će opstati još deset godina prije nego što je propao. Jer Weishauptov projekt koji je poz­ navao on sam i njegovi prvi kalfe oku­ pljeni u "areopagu" nije inicijacijski nego subverzivan: radi se o tome da se obuzda vlast Crkve. Weishaupt onima koji su mu se pridružili brzo predlaže putovanje u tri stupnja: od "novicijata" oni pristupaju stupnju "minervala". to je slučaj zlatne Ruže i Križa. Ubr­ zo postaje utjecajni član iako je njegov odnos s Weishauptom bio buran: barun predbacuje pravniku njegov preveliki antiklerikalizam. nego i razvoju kršćanskih i mističnih tajnih društava. Njezina je origi­ nalnost u tome što se oslanja na klasične amkeit (K razboritosti). Weishaupt se nada da će to štivo uvjeriti iluminate u dobru utemeljenost njegovih ideja. Nakon von Hundove smrti 1776. Barun je koncipirao niz visokih Tajna politička društva 138 .-1796. kako bi je obratilo na ideje napretka i razu­ ma.. To je vrlo kršćanski red obilježen velikom duhovnošću. Razočaran različitim alke­ mijskim iskustvima. U po­ četku ona se svodi na ložu Trima stupo­ vima čiji su se članovi sastajali u Kittlitzu u području Dresdena. i teške krize 1782.. Tada Weishaupt pokušava presađivanje slo­ bodnog zidarstva u koje je bio iniciran 1777. Weishaupt kao dobar učenik isusovaca crpio je bit svojih referencija iz grčke antike. a zatim "pros­ vijećenog minervala" ili illuminatus mi­ nora. s entuzijazmom pridružuje iluminatima donoseći sa sobom znanje i ugled. Herdera. dok bi se on zadovo­ ljio dobrim deizmom. Ravensburg Teba. u najbo­ ljem slučaju stotinjak 1780. Masonsko presađivanje Kako bi izgradio svoj red. Njegovo glavno djelo je traktat O ophođenju s ljudima (1782. "Svećenik". U tom kontekstu strogi profesor prava odlučuje se također os­ novati tajno društvo koje će duboko utjecati na elitu svojega vremena. Na svakoj od tih etapa moraju pročitati širok program autora koji su svi predstavnici prosvjetiteljstva: Lessinga. Weishaupt i Von Knigge iskorištavaju tu situaciju. jedan od glavnih iluminata bio je i plodan pisac. izrazito kršćanska Stroga opservaci­ ja doživljava tešku unutarnju krizu.. templarsku Strogu opservaciju koja je utjecala na njemačko slobodno zidarstvo sve do 1780.).. C ARL VON HUND i ALTENGROTKAU UTE- masonske stupnjeve viteških redova nadahnutih templarskom poviješću.. licizmu koji smatra mračnim.Adolf von Knigge (1752. druži se s Ajaksom..). tako je prekrstio gradove u kojima djeluju ilu- minati: Inglolstadt je postao Eleuzina. München Atena. "Regent" i "Magnus Rex" U istom trenutku bliski neprijatelj ilumi­ nata. Wielanda. Medu prvim novacima primio je vrlo uglednog baruna Adolfa von Kniggea koji je do tada bio član lože Stroga opservacija. I dostojanstvenici reda su posudili svo­ ja imena iz grčko-rimskog razdoblja: Weishaupt je preimenovan u Spartaka. Misli da će se tako moći okoristiti masonskom mre­ žom za širenje svojih racionalističkih ideja. Agatonom ili Tiberijem. Ali regrutiranje stagnira: više desetaka članova maksimalno. von Knigge se.

bavarski iluminati DOLAR ILUMINATA Dan Brown tvrdi kako je mlada njemačka demokracija obećana zemlja iluminata. trokut već od baroknog razdoblja označava ne samo razum nego. Navodni "masonsko-iluminatski" simboli mogu se zamijeniti u svojem kontekstu. I kao dokaz: novčanica od jednog dolara sadržava navodno brojne sim­ bole. Dva mjeseca poslije bavarski knez izbornik 139 Tajna politička društva . Umoran od rata. Goethe. koji jedini poznaje krajnji koncept bratstva.. imućnih trgovaca. utjecajan je ne samo u Bavarskoj. Pridružili su mu se slavne ličnosti: voj­ vode Sachsen-Weimar i Sachsen-Gotha. Njegovo regrutira­ nje je elitističko jer je crpio iz mason­ skoga rasadnika koji je to već bio. objavljuju rat ilumina­ tima pod izgovorom da žele "zaustaviti kršćansku vjeru i učiniti od masonstva politički sustav". Zaključujući dokazanu či­ njenicu kako su George Washingtona i Benjamin Franklin očevi nacije. Osim to­ ga omogućuje aeropagu. Češkoj. posebno poslije poraza njegove organizacije. nasljednik pru­ skoga prijestolja i iniciran u zlatnu Ružu i Križ gaji prema njima tvrdokor­ nu mržnju. bankara.. Međutim valja priznati da je odjek koji je profesor iz Ingolstadta doživio u Sjedinjenim Državama ravan nuli. Illuminatus ma­ jor. Boga. barun na­ pušta iluminate u travnju 1784. on podrazumijeva kako su mogli pripadati samo tajnom brat­ stvu. Tomu se pridružuju naslovi slobodni zidar. Neki čak odu­ ševljeno tvrde kako lik predstavljen na zelenoj novčanici nije nitko drugi nego sam Adam Weishaupt. Red sada ima blizu tri tisuće članova. nego i u Austriji. U SVO JEM ROMANU ANĐELI I DEMONI masonskih stupnjeva koji pokrivaju tri stupnja iluminata. visoko pozicioniranih vojnih osoba pa čak i članova klera koje je zavarila masonska fasada reda. Illuminatus dirigens. posebno određenih kneževa: Fridrik Vilim. da sprovodi novu strukturu. Von Knigge tu dodaje drugi razred visokih stupnjeva koji vode do areopaga koji upravlja: to su stupnjevi "svećenik".Neprijatelji Crkve. U 18. bili slo­ bodni zidari. Herder.. Prije nego što je postao masonski simbol. Podupire berlinske mason­ ske lože koje pripadaju Ruži i Križu kada one 1783. Progon i ilegala Ali iluminati ubrzo postaju žrtve svojeg uspjeha. regent i Magnus Rex. stoljeću u modi je egiptologija i ne vida se rijetko da se tu i tamo evocira razdoblje piramida. Mađarskoj. Ta konstrukcija je genijalna jer omogućuje iluminatima da u nekoliko mjeseci privuku stotine masona koji su ostali bez Stroge opservacije. posebno piramidu i istostranični trokut urešen okom. Njihov uspon prema moći potiče jake otpore.. Tu nalazimo mnogo dužnosnika. Međutim kriza dolazi iz samog reda: Weishaupt i von Knigge ne prestaju se suprotstavljati u pitanji­ ma vjere.

. Red je na izdisaju. Čvor je svezan. prima ga vojvo­ da Sachsen-Gotha koji mu pruža za­ štitu. a mnogi od njih poput Goethea upotrebljavaju se da bi minimalizirali njihov utjecaj u bratstvu. mržnju prema Rimu i luciferski kult. Ali pothvat propada.). kult tajne. No njihova se povijest ne zaustavlja ovdje. Od Weishaupta do Dana Browna. Međutim Brown želi ispraviti tu zastrašu­ juću sliku za čitatelja precizirajući kako Lucifer nije nitko drugi nego "onaj koii nosi svjetlost" što je slika koju iluminati vole. Tu je temu spretno preuzeo i iskoristio Dan Brown u svojem romanu. ilumi­ nati ulaze u povijest tako što su poznati po tome kao moćno antikršćansko dru­ štvo.) najvažniji je medu njima: inicirao ga je von Knigge 1782. gdje utemeljuje francuski ogranak pod ime­ nom Philadelphes. ali tragovi su zamr­ šeni.. šire ideju da su slobodni zidari i iluminati. koji uopće nisu bili sposobni za urotu protiv mo­ narhije. Johann Joachim Christoph Bode (1730. Odlazi posebno u Fran­ cusku 1787. iluminati su izgubili sjaj. Tajna politička društva 140 . većina njegovih članova ga je napustila.-1820.. i on je prošao cijelu hijerarhijsku ljestvicu tako da naslje­ đuje Weishaupta kada je ovaj prisiljen bježati. Nakon Bodeove smr­ ti 1793. iluminate od sada smatraju zločinci­ ma i svi se progone.. zalju­ bljeni u razum i neprija­ teljski raspoloženi prema katolicizmu stvorili 1789. medu kojima je opat Augu­ stin Barruel (1741. subverziju. Weishaupt mora pobjeći iz Ingolstadta. Karl Theodor proglašava edikt o zabra­ ni.Sličnost između piramide iluminata (desno) i trokuta na dolarskoj novčanici (dolje) dala je povoda glasinama o utjecaju sekte u SAD-u. Crna legenda o iluminatima Bodeova ideja sastoji se u tome da se uvedu skupine iluminata izvan Njemačke čekajući da se situaci­ ja smiri. Međutim teza je uspjela.-1793. Teško je vjerovati kad se zna da filadelfi nisu brojili nika­ da više od nekoliko članova. Njegovi iluminati mnogo su toga preuzeli od svojih bavarskih rođa­ ka: racionalizam. od iluminata do iluminata ostaje napo­ kon samo zajednička sudbina: poraz po­ kušaja smišljenog da se prosvjetiteljske vrijednosti uspostave urotom. gotovo sotonske biti kako je to po­ dupirao Barruel. Još nekoliko godina neki će iluminati nastaviti raditi u najvećoj tajnosti. Protiv­ nici Francuske revolucije.

Karbonarski pokret ima čime uzbuniti sklad europskih moćnika koji su neprijateljski raspolo­ ženi prema svakom obliku zahtjeva li­ beralne orijentacije. Prva antifrancuski raspolo­ žena bratstva rađaju se pod pokrovi­ teljstvom talijanskih časnika koji su uspostavili vezu s udrugama francuskih urotnika koje su se također suprotsta­ vile carevu jarmu." Ven­ dite su okupljale dvadesetak iniciranih koji su si nadjevali znakovita imena nakon Napoleonova pada u Eu­ ropi potaknula je stvaranje brojnih sub­ verzivnih tajnih društava liberalne ili nacionalne orijentacije. Na sastanku talijanskih karbonara nadmeću se težnjama za neovisnošću. stoljeća šireći nezadrživ zamah reformi. krivokletstvo". Karbonari." Tu su još "adelfu" u Piemontu. CVJETANJE TAJNI Piramidalna "sekta" Pristaše "sekte" karbonara sastajale su se u venditama ("sastanci karbonara"). uhićeni i utam­ ničeni. novim carinskim barijerama i porastom kriminala. OBJEDA! SMRT TIRANIJI! ŽIVJELA sloboda!" U Italiji koja je početkom 19. U suprotnom taboru više se tajnih društava bori protiv karbonara: A PSOLUTISTIČKA REAKCIJA KOJA SLIJEDI 141 Tajna politička društva . dominira velikim dijelom poluotoka. Karbonari će se okrenuti protiv novih vladara i Austrije koja od Bečkog kon­ gresa 1815. "filadelfi" i federati italiani u Lombardiji. Čak i u Italiji karbonerija je vezana uz druga društva koja katkad i apsorbira. Talijan­ ski karbonarski pokret javlja se u vrijeme kada napoleonske vojske dominiraju Europom. u Macerati u lipnju 1817. Kraj napoleonske do­ minacije ne znači i kraj karbonarizma. Tako gvelfi ili "prijatelji slobode" utemeljeni u Rimu 1813. žrtvovati svoj život kako bi pobijedila načela slobode. spretan strateg i zakleti neprijatelj karbonara uspoređuje to tajno društvo s kugom "koja napada temelje društvenoga po­ retka i tvori prijetnju za sigurnost prije­ stolja i mir naroda". No stvar se izjalovi jer su urotnici bili izdani. Kako bi se zaštitili od opasnosti da se umiješa policija. žestoki pobornici apsolutizma vide u njima neprijatelje poretka i božanske pravde za koje su dopuštena sva sredstva: "umorstvo. Njihov novi kredo je nacionalno jedinstvo: Liberi non sarem se non sima uniti! ("Bit ćemo slobodni samo ako se ujedinimo!"). 1821. uzvikuje romantični pisac Alessandro Manzoni. a zatim osuđeni na najteže kazne. jednakosti i napretka. jer svaki inicirani priseže da će posvetiti tj. ove vendite nisu imale nikakve međusobne veze pa je tako pro­ matrač kojeg je poslao Metternich mo­ ga reći: "Ovi pripadnici sekte različitih mišljenja i načela međusobno se proka­ zuju i vjerojatno bi bili spremni sutra uzeti oružje jedni protiv drugih. a novoiniciranih ima na tisuće (bakrorez Johna Murrava. Urotnici pred­ vođeni velikim meštrom Giacomom Papisom koriste se sudjelovanjem sta­ novnika grada. oni nimalo ne napreduju i masovno privla­ če članstvo iskorištavajući nezadovolj­ stvo građanstva suočenog s ograničenjem vlasti. sada još robovi. Knez Metternich. na važnim položajima državne uprave učinkovitom propagandom podupiru nezadovoljstvo i stalne nemire. austrijski kancelar. Njihovi klevetnici.). Pobuna je na vrhuncu i tajna organizacija hitno stvara prvi projekt ustanka u crkvenim državama. otrov. prisutni u vojsci. Beč računa da ih ima više do 800 000 samo u Kraljevstvu dviju Si­ cilija. slijede slične ciljeve poput kar­ bonara i izjavljuju: "Doći će dan kad će talijanski narodi. svrgnu­ ti jaram stranca. liberalni urotnici organizirani u tajna društvo cvjetaju u Europi u prvoj trećini 19. Dobar dio kar­ bonara izaziva isto tako najgori strah kod svih pobornika apsolutizma: go­ dine 1820. Pogođeni nejednakošću. stoljeća još ras­ cjepkana tim parolama kar­ bonari pozivaju na ujedinjenje svojih zemalja.Revolucionarni ideal karbonara Karbonari.

Karbonerija. mrtvačka gla­ va. trinitarci ili decisi. svi članovi karbonerije uhićeni su 1820. Venditama iz iste pokrajine upravljala je alta vendita. "Seoska sloboda". uspo­ mena na taj pokret obilježava duboko sjećanje protivnika sve do proglašenja Španjolske Republike 1931. Unatoč njegovu neuspjehu.Revolucionarni ideal karbonara 142 poput "Oslobođenje zemlje". Zatim tu su članovi "Mlade Italije" koju je utemeljio bivši karbonar Mazzini i koji će preuzeti baklju tali­ janskog jedinstva. "prijatelji Tarquinije" ili "Svjetlost u noći". st. U Španjolskoj gotovo 40 000 karbonara prati generala Riegu koji maršira na Madrid u nadi da će dobiti ustav. a či­ je maskirane postrojbe siju strah i trepet po zemlji. DRUŠTAVA calderari ("kotlari"). Drugdje u Europi karbonarski ideal prožima protivnike ap­ solutizma. . lopovi kojima upravlja neki raspop. "visoka vendita". Inicirani su snažno militarizirani morali u svakoj prilici raspolagati oružjem na kojem je bio iskovan amblem društva. preljub i bogohuljenje.). Austrijska represija bit će žestoka (gravura iz 19. Osim toga morali su se pokoravali strogom moralnom kodeksu koji je za­ branjivao piće. a svaka od njih bila je pod nadzorom vrhovne uprave visoke vendite. Milanski domoljubi.

Urote potaknute u Saumuru ili Belfortu su osu­ jećene. Tri udarca sjekirom po panju ot­ varaju sastanak koji je uvijek pod zaštit­ om svetog Teobalda. sol. RUJNA "Francuski bazar" ili "Sotonski filozofsko društvo". osujetilo ustanak u La Rochelleu uhitivši četvoricu narednika 45. pa u Parizu pod zaštitom talijanskog urotni­ ka u izgnanstvu Philippea Buonarrotija. osva­ ja cijeli poluotok. rođena u napuljskom kraljevstvu. četverokut noj strogo urešenoj dvorani koja je tre­ bala podsjetiti na skup karbonara u šumi. Ispod velikog raspela raspoređeni su obredni predmeti na bijelom platnu: posude u kojima gori ugljen.Revolucionarni ideal karbonara MUČENIŠTVO ČETVORICE NAREDNIKA U LA ROCHELLEU 1822. nazvani i "dobri rođaci" sastaju se u Baracci. Tako su "veliki meštri veliki izabrani" trebali prisustvovati rekonstrukciji razapinjanja na križ dvojice lupeža simbolizirajući sudbinu rezerviranu za izdajice karbonarizma. Od poniznog karbonara do "velikih izabranih" Članovi svake vendite. listovi. Unatoč krajnjem frakcionarstvu i katkad udaljenoj upravi. voda. Bories. crvena vrpca koja podsjeća na pravu vjeru koja izlazi u obliku jezičaca vatre na apostolima i crna vrpca kao simbol milosrđa. zelene grane i suhe gran­ čice. pakla. Kandidat je gol do pasa. U Francuskoj vlada ile­ galna oporba kraljevskoj vlasti: orga­ niziraju se tajna društva koristeći se nezadovoljstvom društvenih klasa pro­ tivnica reakcionarnoga režima restau­ racije. zemlja. Tri vrpce podsjećaju na boje društva: plava vrpca koja znači nadu da će se osvojiti nebo. vendite tali­ janske karbonerije okupljaju se oko do­ moljubnog ideala i obreda koji su dijelom nadahnuti onim masonskih loža. spremaju se popeti na lomaču. Gaubin i Pommier. bojne pukovnije. Raoulx. Francuska karbonerija neće preživjeti taj konačni udarac. Režija ceremonija inicijacije u različite stup­ njeve nadahnjivala se istodobno borba­ ma za nacionalnu neovisnost i prizorima iz Kristove muke. žalosti. zavezanih oči­ ju bio svilenom užadi vezan za križ ka­ ko bi ondje primio "posvećene stigme". zaštitnika rudara. "četvorica narednika iz La Rochelle" optužena za urotu protiv Luja XVIII. F RANCUSKO PRAVOSUĐE JE 21. Osim u slobodnom zidarstvu društva se stvaraju u redovima bonapartista koji utemeljuju "Crnu iglu". Smrtna kazna protiv četvorice stražara odjeknula je u tisku i od njih učinila "mučenike slobode". 143 Tajna politička društva . Francuska karbonerija uteme­ ljena 1821. lanena nit. Njezina uprava se postupno uspostavlja u Genovi. ali velik broj političara obrazo­ van je u "venditama". prema modelu njezine tali­ janske rođakinje se oslanja na gotovo 30 000 iniciranih raspoređenih u šezde­ set departmana ujedinjenih oko revolu­ cionarnog ideala i trobojnice. kruna od trnja. Otkriva se kako oni pripadaju francuskom ogranku karbo­ nara koji se bori protiv apsolutističke vlasti Luja XVIII.

Karbonari su dakle žrtve posebno teške represije: smrtne kazne ili doživotna tamnica tako su brojne da je karbonarizam gotovo potpuno srušen. kralj i ustav!" prisilivši u noći 7. da prihvati ustav. Propale revolucije 1820. srpnja 1820. u okovima lišeni svake brige. I napokon glavni poglavari koji nisu mogli pobjeći utamničeni su u Austriji u zlokobnom zatvoru Spielberg. Tajna politička društva 144 . sardinskoga kralja. Ondje su skončali izolirani u vlažnim ćelijama. Međutim te su pob­ jede kratkotrajne. Fer­ dinanda IV. Dekret štiti od "duha zavođenja sekte" čiji se nauci "protive javnom dobru" i predviđa smrtnu kaznu za svakoga tko se pridruži karbonarima. podupire u Torinu Austrija koja im pruža snažnu pomoć kako bi se okončao pokret ustanika. a general Guglielmo Pepe na čelu vojske od 20 000 boraca trijumfalno ulazi u Napulj: poglavare sekte zasipane cvije­ ćem u prolazu prima sam princ nasljed­ nik. Prima se u svoj stupanj kad mu je hrabrost dokazana i pobjeda osigurana. a vendite se šire. U Torinu Car­ lo-Felix žurno objavljuje edikt koji za­ branjuje dužnosnicima i vojnicima da sudjeluju u bilo kojem tajnom društvu. Karbonarizam se de­ finitivno gasi s razdobljem Risorgimenta i ostvarenjem jedinstva Italije. Trebalo je više od pola stoljeća borbe da bi se to ostvarilo. Karbonarska zastava vije se na vijećnici. sedam na lijevu i tri na lijevu dojku. U Piemontu "ugljenari" osnaženi zbog potpore kneza nasljednika Karla Alberta Savojskog isto tako uspijevaju nametnuti ustav. kada su se eskadroni više karbonarskih časnika po­ bunili uz poklič "Bog. koja gleda kako se Talijani izjašnjavaju za talijansko jedinstvo. I Ferdinanda napuljskoga i Carla-Felixa. i kraj karbonara Karbonari su doživjeli trenutke slave u Kraljevstvu dviju Sicilija i u Piemontu između 1820.Alegorija plebiscita iz 1870. i 1821. Tisuće karbonara prolazi ulicama grada ističući plavu. morao je sudje­ lovati u borbi upriličenoj između pobornika njihove stvari i protivnika prerušenih u njemačke vojnike. Kad su mu s očiju skinuli povez namočen krvlju. crvenu i crnu kokardu tajnoga društva. Uz pomoć igle utisnuli su mu tri znaka na desnu ruku.

Daje zapovijed da se puca po urotnicima. članovi te mlade inteligencije nisu više mogli zadovoljno gledati carevu apsolutisti­ čku vladavinu ili ropstvo nametnuto seljacima. Vijest se širi brzinom munje. bra­ tu pokojnog Aleksandra I." kažu oni. tajne udruge koja je pripremala ovaj pokušaj državnog udara. Buntovna inteligencija "Ima karbonara i u Sankt Peterburgu!" dobacio je Metternich caru Aleksandru I. Uglavnom se okupljaju u knji­ ževnim krugovima odakle se šire sub­ verzivne pjesme koje tajno kruže. Razočarani buntovnici stupaju is­ pred topova samo s bajunetom u ruka­ ma: "Poginut ćemo. uznemiren zbog svojih liberalnih ideja. Neki su čak inicirani u masonske lože koje su bile snažno obilježene ide­ jama prosvjetiteljstva i Francuske revo­ lucije. Nekoliko dana poslije. Način funkcioniranja preuzet je od masonskih loža s tajnim obredom. ZORU 14. DOK SU se carske postrojbe priprema­ le na prisegu novom caru svih Rusa Nikolaju Pavloviču. No tijekom akcija protiv Napoleona ruski časnici su bili primani u intelek­ tualnim krugovima Pruske ili Francu­ ske. To je kraj "Društva sjevera". prisustvuje sastanku dekabrista u Kamenici 1825.Urota dekabrista Početkom 19. (duborez D.obaviješten je o velikim ciljevima organizacije. Ubrzo dolazi narod. masovno spreman sudjelovati u pobuni. 28. 1934. Zatim osnivaju tajna društva u reformističke ili revolucionarne svrhe: "Društvo rus­ kih vitezova" ili "Unija istinske i vjerne djece domovine" koja se dijeli u "Druš­ tvo sjevera" i "Društvo juga". Pobuna je krvavo ugušena. PROSINCA 1825. Međutim ondje car­ ske postrojbe još lako izlaze na kraj s njim.. malena skupina časnika izaziva paniku na Se­ natskom trgu u Sankt Peterburgu. "ali kako će to biti lijepa smrt!" Ruski pisac Aleksandar Puškin. "muš­ karci" — u drugom stupnju . posljednji udar dolazi od srodnoga "Društva juga" koje zauzima grad Vasilkov i počinje marši­ rati prema Moskvi.). koji je malo bio u nevjerici. stoljeća najsjajniji časnici ruske carske garde nadahnuti romantičnim i nacionalnim zanosom tvore tajno društvo kako bi srušili režim Romanovih. Ništa ni­ je davalo naslutiti kako su najveći rodoljubi medu plemstvom ruske garde bili pod utjecajem revolucionarnih ideja kojima je tada obilovala zapadna Euro­ pa. Međutim loše pripremljeni žestoki časnici daju se prijeći.u prvom stupnju . Na poklič "Nikolaj otimač!" uspijevaju u nekoliko sati izolirati vladara i okupiti pobunjene pukovnije oko kipa Petra Velikoga. Inici­ rani . prosinca. Za pristaše revo­ lucije sve su nade dopuštene.imaju 145 Tajna politička društva . Vrativši se na rodno tlo. prisegom na vjernost i podjelom u tri stupnja. Garda topće nogama dajući caru vremena da se organizira i da uzvrati protunapadom. Kardovskoga. a vođe su najvećim dijelom uhićeni.

skla­ datelj Glinka i mladi i sjajni Puškin. Sve se to smatralo revolucijom i ubijanjem režima. Bog voli ljude. naš Gospodin.onaj "bojara". pristup tajnim planovima". uspostave javnost sudskih postupaka.Vlada koja ne poznaje cara. No oni nisu poricali svoj žestoki entuzijazam ni na lomači ni u ledenim sibirskim ravni­ cama gdje su preživjeli utemeljili škole namijenjene učenju djece seljaka. a ne među velikima i carevima.Koja je vlada slična božanskomu zakonu? .Urota dekabrista VASILKOVA DEKLARACIJA užasnutom narodu Vasilkova objavili svoj katekizam: "U Ime Oca. Čak ni pod mučenjima nisu priznali.Što naš sveti zakon zapovijeda ruskom narodu i vojsci? . ali se čuo. prosinca 1825. ." 14. bio je da ustanove slo­ bodu tiska i vjere. gardijski časnik Batenkov. Njihov cilj. D EKABRISTI SU 31.. Nije trebalo mnogo pa da se urotnici osude na najteže kazne: degradacija i smrtna kazna za vođe. dok ute­ meljitelji i duhovni poglavari tvore naj­ viši stupanj . . (Kuzmičeva slika). PROSINCA 1825.) . car Nikolaj se sam pobrinuo za velik broj ispitivanja. "bio je pokušaj političke revolucije.. "Naš pothvat". On ih je prokleo kao tlačitelje naroda. stvore "minimum egzistencije".Zar Bog ne voli careve? . kao što će tvrditi tijekom procesa.. Bog nas je sve stvorio jednakima i kad je Spasitelj došao na Zemlju odabrao je svoje apostole među malima. da se pobunimo protiv tiranije i ugnjetavanja. urednik Selimanovski. Duh decembra Kad je jednom bila ugušena buna onih koje su zvali dekabristi "decembristi".). Sina i Duha Svetoga! (. stvore "zastupnički dom naroda". prvi u Rusi­ ji (. Svaki član mora se isticati uzornim privatnim ži­ votom. koji isključuje kocku i pijan­ čevanje te iskorištavanje robova. da ukinu ropstvo.On nam zapovijeda da se pokajemo za naše ropstvo. Isus Krist. . priznao je Batenkov.Ne. Glas slobode čuo se samo neko­ liko sati. dekabristički ustanak u Sankt Peterburgu doživljava poraz pred postrojbama koje su ostale vjerne novom caru Nikolaju I. Tu se nalaze najsjajniji duhovi onoga vreme­ na: pjesnik Riljejev. da prisegnemo da će uvijek biti samo jedan jedini kralj na nebu i na zemlji. da ukinu monopole.. osu­ da na robiju za stotinjak drugih.

Otrovan. fotografiran u prosincu 1912. No njegovo ponašanje o kojem se naveliko govori . Odmah suđeni i progla­ šeni krivima obješeni su u mjesecima poslije atentata. Pomno se upisuju njihove fizičke i intelektualne sposobnosti kako bi ih se najučinkovitije Zagonetni monah Grigorij Jefimovič Rasputin. To je dar koji su mislili iskoristiti Crni pojasovi kako P OČETKOM 20. prakticira medu ostalim hip­ nozu kojom je nekoliko puta liječio care­ vića Alekseja koji je bolovao od hemofilije. Nakon istrage koja je vođena uz veliku halabuku. Crni pojasovi organiziraju njegovo uboj­ stvo. U tom dramatičnom kontekstu novi car Aleksandar III. Zrači velikom kariz­ mom koja fascinira sve koji mu se pri­ bliže. postaje ubrzo simbolom pokvarenosti carskoga dvora.Ohrana i crni pojasovi "izmišljaju" svjetsku zavjeru Da bi se borili protiv ilegalnih terorističkih skupina koje prijete Rusiji. od­ lučuje reorganizirati sve ruske obavje­ štajne službe koje su do tada ovisile o trećem odjelu ministarstva unutarnjih poslova.Snaga eksplozije je takva da su mu od šoka utrnule noge.njegov sve veći utjecaj u poli­ tičkom životu. ubojice su otkriveni: radi se o Članovima tajne terorističke udruge "Volja naroda". Zamjenjuje ih specijalnom taj­ nom policijom Ohranom. SIVA EMINENCIJA CARA stvenika pravoslavne crkve. uvode u carski dvor tajanstvena monaha demonskog ugleda.pripisuju mu vezu s caricom . umire kad ga pokušavaju odvesti u Zimski dvorac. RASPUTIN. . AR ALEKSANDAR II. Rasputin se brzo pokazao nezamje­ njivim za cara Nikolaja II. Vladar koji je čudom ostao neozlijeđen uspijeva se izvući iz kočije. OŽUIKA 1881.. 13.: savjetnik. nazvanog Rasputin ("razuzdan"). Onaj kojeg se katkad smatralo vragom umro je zato što je predobro igrao svoju ulogu. vidovnjak. Nove tehnike Ta policija uvodi novine koristeći se znanstvenim metodama. Njezini se čla­ novi pomno biraju i trebaju ovladati mnogim borbenim vještinama od skija­ nja do umijeća deminiranja. Čovjek zabrinjavajuća izgleda bio je u mladosti član klista. STOLJEĆA DVA DOSTOIAN- bi nametnuli svoje ideale na najvišoj razi­ ni.. njegova pohlepa i egoizam učinili su ga napokon nepoželjnim u oči­ ma njegovih zaštitnika. bačen je u Nevu. Godine 1916. tajne vjerske sekte čiji pristaše prakticiraju orgijastične kultove. izrešetan mecima. caristička vlast če upotrijebiti ista oružja kao i njezini neprijatelji opremivši se opasnom i posebno učinkovitom tajnom policijom. u kočiji prolazi ulicama Sankt Peterburga kadli eks­ plodira bomba ozlijedivši kočijaše i zapregu. člano­ vi Crnih pojasova. U tom trenutku neki čovjek izla­ zi iz gomile i baca caru pod noge bom­ bu.

Jedan od najboljih agenata Ohrane zove se Ro­ man Malinovski.. Umi­ ješala se navodno i u slobodo zidarstvo da bi lakše prošla neopaženo. stoljeća: Pro­ tokoli sionskih mudraca. On je uostalom član druge jedne tajne or­ ganizacije. što je jedino sredstvo te tajne policije da raz­ otkrije intrige tajnih grupa. Iako Ohrana i Crni pojasovi nisu pre­ živjeli burne događaje 1917.. Blizak je s Lenjinom. Tajna politička društva 148 .. Medu brojnim revolucionarima o kojima su agenti Ohrane imali dosjee prepoznaje se (gore) Leon Trocki. ni jedne mreže. javno brani boljševističke ideje. Dokument je sastavljen u Rusiji 1903. za koji se smatra da je pripadao nekom visokom mason­ skom dužnosniku. Nema ni jedne skupine. ali proizlazi iz francuskog ogranka organizacije kojom upravlja Petar Ivanovič Račkovski. potvrđuje kako neka tajna skupina sastavljena od Židova ku­ je zavjeru i sprema se ovladati svijetom infiltrirajući se u sve organe vlasti. Terori­ stička opasnost traži nove metode borbe pa oni rade po fotografijama pretpo­ stavljenih članova tih skupina. reakcionarne. Oh­ rana i Crni pojasovi nastoje opravdati antisemitizam objavljujući tekst Pro­ tokola. Taj dokument. Izmišljene "svjetske urote" Iz Ohrane je isto tako potekla naj­ slavnija krivotvorina 20. sastavlja­ ju metodički dosje analizirajući svaki od atentata. Velike plaće osiguravaju vjernost tih agenata. Od uboj­ stva Aleksandra II. No tijekom godina organi­ zacija je počela pokazivati tendenciju da postane država u državi koja se koristi sredstvima svojih neprijatelja. Židovi su žrtveni jarci jer nemaju mogućnosti da se brane. brzo je doživjela golem uspjeh. ostavit će zločinačku avet tajnog imaginarnog društva. ni jednog smjera ideja koji im uskoro neće biti poznati. Jedan od dosjea carske tajne policije.moglo upotrijebiti u zadacima koje će trebati izvršavati. Teza o židovsko-masonskoj zavjeri dugo je bila prisutna u europskim duhovima. Osim toga svi članovi Ohrane podvrgnuti su strogoj obuci ti­ jekom koje se upoznaju s političkim "znanostima". ksenofobne i antisemitske: Crni pojasovi. Iako je knjiga samo splet laži i mukotrpnog ra­ da. Tako neza­ dovoljna reformama premijera Stolipina koje smatra preliberalnima naručuje nje­ govo ubojstvo 1911. dok potjano pribavlja obavještajnim službama mno­ štvo izvješća koja se odnose na kretanja revolucionarnih skupina u koje se infil­ trirao.. Ohrana će se posebno ista­ knuti u užasno učinkovitom pribje­ gavanju dvostrukim agentima. Ona je sebi dala u zadatak da obrani rusko carstvo od svake liberalne evolucije. On se uspio ubaciti u redove sindikalista i "dopustio" je da ga izaberu za zastupnika u skupštinu Dumu 1912. valovi pogroma za­ pljuskuju carstvo.

Belle Époque nihilista i anarhista Potkraj 19. Car Aleksandar II. mlada žena je oslobođena uz odo­ bravanja gomile.). eksploatatorima i skrb­ nicima svih vrsta" želimo uništiti sve države i sve crkve (. prevarenih. da će dati svoj život ne štedeći PROGRAM MEĐUNARODNE BRAĆE društvo koje će ojačati međuna­ rodni savez socijalističke demokracije. puca na generala Trepova. osobne simpatije. socijalnu.. Grupice slobodarske ili nihilističke orijentacije napadaju građansko društvo s oružjem u ruci. 149 Tajna politička društva . RA ANARHISTIČKOGA TERORIZMA koja je zapalila Europu iz Belle Époque otvara se u Sankt Peterburgu gestom bogate i lije­ pe Vere Zasulič. Volja naroda ubija cara Najradikalniji iz skupine Zemlja i slo­ boda nalaze se u sklopu kružoka Slobo­ da ili smrt. Taj tajni organ ima za cilj "pomagati ro­ đenje revolucije" i organizirati stožer namijenjen "da služi kao posrednik iz­ među revolucionarne ideje i popularnih instinkta". Parolama "Mir radnicima". Udruga međunarodne braće želi u isti mah univerzalnu. Pripadnica Vera Figner svjedoči o strogosti upisivanja medu narodnike: "Svaki član se svečano obvezao da će posvetiti svoje snage re­ voluciji. ljubav i pri­ jateljstvo. To tješi one koje zovu narodniki.) kako bi svi ti mili­ juni jadnih ljudskih bića... nije manje sup­ rotstavljen tim agitatorima za koje or­ ganizira represiju. veljače 1878.. Iako je bila proglašena kri­ vom. gospodarsku i političku revo­ G ODINE 1868. gradskog policijskog prefekta poznatog po ekspeditivnim i ok­ rutnim metodama. iskorištavanih. koji je ukinuo ropstvo 1861. zatim u tajnom društvu izrazito terorističkih ciljeva Narodnaja volja (Volja naroda). os­ lobođenih svih svojih službenih i usluž­ nih upravljača i dobročinitelja udahnuli napokon potpunu slobodu. stoljeća sjena terorizma lebdi nad Europom.. da će zbog nje zaboraviti krvne veze. odgovornog za bičevanje desetaka buntovnih studenata od kojih je jedan bio član tajne organizacije Zemlja i sloboda. BAKUNJIN STVARA TAJNO luciju (. ugnjetenih. Nekoliko primjera anarhističkih bombi koje su služile u atentatima što su ih osujetile snage reda i koji se danas čuvaju u Muzeju policije u Parizu. Ona 5. članice tajnog društva Zemlja i volja (Zemlja i sloboda). poznat po liberalnim idejama. filozofsku. "Sloboda svim ugnjetavanima" i "Smrt gospodarima. mučenih. studente i intelektualce nihi­ liste koji žele napustiti gradski i građan­ ski život kako bi promicali emancipaciju ruskih seljaka.

. provale u liturgijske objek­ te. poginulo je 20 ljudi.. studenoga 1893. stvaraju tajnu organizaci­ ju koja podupire sporadične ustanke: Talijanski komitet za revoluciju. Emile Henry. upravljači s jedne strane.Belle Époque nihilista i anarhista 150 ništa. Budući da nije imao potporu naroda. tj. bo­ dežom. Unatoč Malatestinu porazu. Talijanski anarhisti Cafiero i Malatesta prvi su primijenili taj oblik antiautoritarnoga prepada. službeno je preporučuje dok anarhistički tisak u svojim "znanstvenim" rubrikama ob­ javljuje razrađene recepte "antiburžujskih proizvoda": zapaljivi materijali. Au­ guste Vaillant ili Talijan Santo Caserio koji je nožem ubio francuskog pred­ sjednika Sadija Carnota 24. sve­ mu što nije legalno". propa­ ganda činjenicama ima lijepu perspek­ tivu. .. da se daje prednost "trajnom revoltu riječju. Zatim slavna Crna banda iz Montceau-les-Minesa gomila prijetnje poslane uglednim građanima. generale i kneževe po krvi i napokon 13. do 1880. pismom.. U atentatu anarhista na kazalište Liceo u Barceloni 7. Neki pobornici anarhije. Mjesec dana poslije Augsute Vaillant baca bombu na zastupnički dom. prosinca 1880. Radi se o tome. upropaštavajte. uništavajte. izoli­ ranih pojedinaca koji nalaze prigodne supočinitelje medu anarhoidnim sim­ patizerima: Ravachol. Londonski kongres 1881. lipnja 1894. po cijenu teških kazni zatvora. U cijeloj Europi slobodoumni pobornici žestoke akcije vide u tom atentatu pobjedu koja im otvara put. piše Kropotkin u le Révoltéu od 25. U travnju 1877. povlače se u manjinski i ilegalni aktivizam zadržava­ jući "propagandu činjenicama". Godine 1872. bombe i drugi eksplozivi.). talijanski kralj Umberto I. na čelu tridesetak naoru­ žanih militanata zauzimaju selo Lentino gdje spaljuju općinske arhive. Volja naroda provodi sve više brze i silovite akcije od 1878. da nema ništa što pripada samo njemu i da će se odreći vlastite volje. i predsjednik SAD-a McKinley padaju "Propaganda činjenicama" Tijekom tog desetljeća od 1870. "Pljačkajte.. što su ga razvili marksisti. Izvršni odbor od deset do dvadeset oso­ ba strogo kontrolira otprilike petsto članova podijeljenih u dvije skupine. ubijajući časnike žandarmerije." Volja naroda ne prepušta ništa slučaju. paljenje kapelice. Godine terora Od propagande činjenicama do terora samo je jedan korak koji neki francus­ ki anarhisti prelaze poslije ruskih nihilista 1882. dinamitom (. Prva bomba eksplodira u luksuznom kabaretu u Lyonu. puškom. čis­ tite!" proglašava Radnička ideja 1888. nepovjerljivi prema revolucionarnom autoritarizmu. palite. ožujka 1881. dijele oružje i prihod od poreza. anarhistički europski pokret pomalo se odalečuje od radničkih organizacija ko­ je su komunisti uvelike monopolizirali. do 1880. taj je poku­ šaj propao. samoga cara Aleksan­ dra II. Te akcije izvelo je neko­ liko loše organiziranih bandi. "meso za zav­ jeru" s druge. Na međunarodnoj sceni austrijska cari­ ca Elizabeta.

blizu 400 oso­ ba . Arsènea Lupina. čime je odzvonilo revolucionarnoj aktivnosti na francus­ kom tlu. napadajući nji­ hova dobra. U Francuskoj Parlament izgla­ sava poznate zakone protiv slobode koji su se ubrzo nazvali "zločinačkim zakon­ ima". Sve do Prvoga svjetskog rata sustavna represija i likvidacije uza­ lud pokušavaju okončati anarhistička okupljanja.Belle Époque nihilista i anarhista također kao žrtve anarhističkih aten­ tatora. a pravosuđe montira spektakularni "proces tridesetorici". GODINE BANDA NOĆNIH RAD- "Krađa je restitucija. arhitekata ili pisaca. U Rusiji tajne grupice "Crna za­ stava" i "Bez povoda" propovijedaju kampanju nemilosrdnog terora protiv buržoazije. tajna društva poput Los Desheredados ili Mano negra obvezuju se da budu ta ne­ vidljiva ruka pravde. radije se dižem i borim prsa o prsa sa svojim neprijatelji­ ma ratujući s bogatima. civilna garda povećava broj saslušavanja. svaki besposličar koji živi od rente. aristo­ krate. "svaki će eksploatator. šefove. broj eksplozija na elitnim iavnim mjestima kao što su kavane. Kao odgovor na­ preduju progoni: više od 2000 osoba je optuženo. umjesto da moljakam ono na što imam pravo. uhićenja . ka­ zališta. Desetina plije­ na od 156 registriranih krađa u tri godine služi za financiranje anarhističkog tiska.. para­ zit i hedonist koji će se. pasti pod udarci­ ma nevidljive ruke.i mučenja. BANDA NOĆNIH RADNIKA nika pod vodstvom istaknutog Alexandrea Jacoba zapljuskuje francuske pokrajine prazneći bogate stanove sve­ ćenika. trgovine i restorani povećava se." Noćni radnici utjelovljuju dakle angažman anarhističkih frakcija na putu prema ilegali i propagandi činjeni­ cama. sudaca ili vojnih dužnosnika te zaobilazeći one "korisnih" građana: liječ­ nika. Proces postaje tribuna anarhističkom banditu koji uzvikuje: konitima i velik broj pobornika se okre­ nuo tajnoj akciji: "Od toga dana" po­ tvrđuje neki manifest u lipnju 1874. Napadaju poslodavce. uvjeren da neće biti kažnjen. svaki kapitalist. Dvadesetih godina Mala- Mano negra. kako mu to obećava drža­ va. "nevidljiva ruka" španjolskog anarhizma Iberski poluotok je isto tako poprište operacija anarhističkih društava koja su brzo prešla u ilegalu. povrat imovine. Godine 1872. Vlada ih proglašava protuza­ 151 Tajna politička društva . Umjesto da budem zatvoren u tvornici kao u kaznionici. ogriješiti o nas teškom uvredom ili prekršiti naša prava." Na margini saveza O KO 1900. dok Jacob služi Mauriceu Lablancu kao model za njegova "džentlmena pro­ valnika". Banda Alexandrea Jacoba potpuno je raskrinkana 1903. ima barem 25 000 članova u anarhističkim savezima. Posvuda je represija neposredna i bez opoziva.

Takva su djela obična građanska. Durruti prisiljen na izgnanstvo nakon državnog udara Prima de Rivere osniva društvo "Lutalica" koje od Mek­ sika do Argentine napada poslodavce i pljačka banke kako bi napunilo blagaj­ ne anarhističkih grupa. i ubijaju kardi­ nala Soldevillu koji je usko vezan uz oli­ garhiju. Taj tajni agita­ tor postat će poslije jedan od glavnih anarhističkih aktera Španjolskoga rata. To je skica lika "anarhističkoga bandita" što je epitet koji se pripisuje Ju- testin učenik. Na prijelazu stoljeća nekoliko bandi preuzelo je doslovno tu formulu i na kradu odgovorilo krađom. Godine 1889. ističu anarhističke novine 1912. sindikaliste ili obične kolege poput Raymonda Caillemma. Prvi put su osude iz anarhističkoga svijeta ne­ dvosmislene: "Takva djela nemaju ništa anarhističku. Njegova grupa Justicieros suprotstavlja se oružjem u ruci pistolerosima u službi poslodavaca koji sprem­ no ubijaju vođe radničkih sindikata. Prvi svjetski rat raskrinkava posljed­ nje anarhističke grupice Belle Époque: političke stranke se pridružuju zamahu Svetoga saveza. njihovo se bogatstvo približava svoti od 500 000 franaka. Durruti i njegova banda pripremaju atentat na Alfonsa XIII. lesu Bonnotu koji opravdava djela svoje bande svojim političkim angažmanom. nazvanog Raymond-znanost. jedan od glavnih teoretičara anarhije. čitalaca novina L'anar­ chie. Ovi pri­ staše "pravedne krađe" jednim udarcem ubijaju dvije muhe: pune blagajne orga­ nizacija ili anarhističkih novina zaustav­ ljajući moral buržoazije. Banda je raskrinkana.. teoretičar i smion pustolov Buenaventura Durruti sudjelovao je aktivno u Španjolskom građanskom ratu. Savez antidomoljuba ili Pantera Batignollea pljačkaju obi­ teljske kuće i banke kako bi otimali "zelenašima". U nekoli­ ko mjeseci bilježe sve više ubojstava poli­ cajaca i pljački luksuznih vozila. dezertere. Tajna politička društva 152 . Proudhon. osuđujući tako pripadnike agre­ sivnog legalizma zbog nerazumijevanja anarhističkih doktrina. Tako Ljudi kazne. Zlatni dani "individualnog uzimanja" "Vlasništvo je krađa" izjavio je 1840. dok se militanti mobili­ ziraju za odlazak na frontu.Velik lik međunarodnog anarhizma. anarhist Buenaventura Durruti preuzima zastavu tajnih or­ ganizacija. Srca hrasta.". Skupina nepopustljivih specijalizira se za napad na vjerske zajed­ nice kako bi po vlastitu priznanju izvlastila samoga papu. Ovaj mehaničar bez premca okuplja šačicu prijatelja. njihov šef ubijen..

poznati po tome što vladaju ratnim vještinama. uspostavimo ponovno Minge. stoljeća kad je mandžurijska dinastija Qing srušila dinastiju Ming. Potječe iz 17. Na ovoj fotografiji vidi se kako je 1923. cara Kangxija (1662. došao meditirati na grob dinastije Ming. Ali car.) monasi iz samostana Shaolin. snažna ličnost Guomindanga došao je na vlast u Kini uz potporu tajnih društava." Iako ne­ ma ničega što bi potvrdilo izvornost ove Sun Yatsen. Trija­ di. ŠIROK REVOLUCIO- narni pokret pomeo je kine­ sko carstvo dinastije Qing. zapovjedio je da se sruši njihov samo­ stan. Njezino je podrijetlo legendarno. Osim toga danas je ustanovljeno kako je on sam bio član jednoga od njih. Pod vladavinom njezina drugog pred­ stavnika. "Društva starijih i starih" (Ge Lao Hui) koje se pridružilo najstarijem taj­ nom političkom društvu u Kini. Sun Jat-sen domogao se vlasti i proglasio republiku kojoj je bio prvi predsjednik. Utjecajna tajna društva ovdje postaju prava oporba.-1722. stoljeće vjetar revolucije zapuhnuo je Kinu koju razdiru unutarnje napetosti i europska kolonizacija. ODINE 1911.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu Na prijelazu iz 19. Petorica svećenika koji su se spasili od krvoprolića našli su utočište u gradu Muyangu gdje su osnovali bratstvo čija je deviza bila i ostala: "Srušimo Qinge. ljubomoran na taj uspjeh. trijumfirat će nad pobunjeničkim ple­ menima središnje Azije koji su prijetili Kini. No zna se da je "otac repub­ like" dobio potporu velikog broja tajnih društava koja su se opirala carskoj vlasti i bez kojih ne bi nikada ostvario svoje ciljeve. u 20. .

stoljeća Trijada destabi­ lizira kinesko carstvo to više što velik Citat prema J. Pobunit ćemo se za vrijeme ove lijepe mjesečine i podići zastavu pa­ triotizma. broj tajnih društava proizlazi iz nje ili joj se pridružuje.. "bijele lepeze" . Ona zapravo okuplja posebno muškarce i žene potekle iz narodnih slojeva. Kako bi poslušna i decentralizirana or­ ganizacija prošla nezapaženo.. bezuspješno Monah vježba kung-fu medu ruševinama samostana Shaolin u pokrajini Henan. neprijateljski raspoloženi prema mandžurij- "Učitelji s planine i tamjana" U tradicionalnoj Kini suprotstaviti se carskoj vlasti značilo je izložiti svoj život i život svoje obitelji pogi­ belji. (. Društvo neba i zemlje ili Vrata Hounga. čaj ili koje drugo jelo ritualiziran. Policija posta­ je "propuh". ako nije član. 1965. Tijekom te ceremonije budući članovi odvode se da piju napi­ tak od alkohola pomiješan s njihovom vlastitom krvlju koji će učvrstiti njiho­ vo bratstvo s ostalim pristašama. glavnoga kineskog tajnog društva. odati tajne društva".. Pitanje: Koje je njezino značenje? Odgovor: Ponovno smo uspostavili poče­ tak. Tako su mnogi njezini članovi pravi "raz­ bojnici pravedni­ ci". Zvat će se Trijada. stoljeće. neba. Narod Qinga oteo je našu imovi­ nu. SRUŠITI DINASTIJU QING jacijskog obreda Trijade: "Pitanje: Koji je vaš cilj kad ulazite k nama? Odgovor: Predstaviti vam određen broj novih hrabrih vojnika neumolji­ va srca koji žele biti primljeni u Dru­ štvo neba i zemlje. 19. riža."crvene palice". To je posebno slučaj s "Društvom malenoga noža" osnovanim u Shangaju koje 1850. ma tko to bio. No to djelovanje zna zastraniti i u prava zločinačka djela. mijenja ime iz jedne regije u drugu. si­ gurno je u svakom slu­ čaju da je taj pokret aktivan od tog razdoblja pod imenom San-he-hui.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu priče. i 20. O VAJ DIJALOG JE IZVADAK IZ INICI- Trijada. Sada ćemo po­ novno uspostaviti carstvo u skladu s uputama poglava­ ra. carske postrojbe "oluja" itd. "gospodari planine i tamja­ na" upravljaju ceremonijama na kojima zasjedaju braća nižih redova . Ako se tije­ kom obroka jedan brat posluži trima prstima kako bi ponudio čaj i ako mu njegov gost pruži šalicu držeći je također trima prstima. ona tvori šire političku oporbu koja je prekinula s ustaljenim redom. Pariz Julliard. U gradovima gdje postoji. Chesneaux. Pljačkaju i ucjenjuju neka područja koja su oduzela od Qinga. nje­ zini pristaše se sastaju u ložama čija je organizacija prilično slična zapadnim masonskim skupovima: njezini dosto­ skoj vlasti koju smatraju odgo­ vornom za svoje siromaštvo. zemlje i ljudi. Tako je način na koji se nudi lula. Društvo triju točaka. Crvena banda. Pitanje: Kako možete to dokazati? Odgovor: leđnom strofom. janstvenici. Tajna politička društva 154 .) Pitanje: Zašto oni žele biti primljeni u Društvo neba i zemlje? Odgovor: 1er žele srušiti dinastiju Qing i uspostaviti dinastiju Ming.. Pitanje: Kako i gdje ste stekli iskustvo u vojnom umijeću? Odgovor: U samosta­ nu Shaolin. Zato se Trijada od svojih početa­ ka podizala u tajno društvo. otimaju visoke dužnosnike režima i oslobađaju katkad određene Kine­ ze osuđene na teške kazne. ispitali načela stare poezije. Isto je tako istina da tijekom 19. Svi oni koji žele u nju ući moraju proći ini­ cijaciju koja podsjeća na legendu o utemeljiteljima. Neke kretnje omo­ gućuju njegovim članovima da se pre­ poznaju međusobno ma gdje bili. Osim tih distinktivnih znakova inicirani upotrebljavaju tajni jezik sastavljen od riječi." Tajna društva u Kini. ta dvojica muškaraca su se prepoznala. legendanrnoj kolijevci Trijade. Zlatan novac i Nain Trijada se ne suprotstavlja samo di­ nastiji Qing. Novi inicirani zaklet će se napokon "da neće nikomu.i jednostavni ini­ cirani pod zagonetnim imenom "četr­ deset deveti". "Trijada" ili "Društvo triju sjedinjenih elemena­ ta" tj.

Besmrtnici su nezadovoljni. Carska vojska se su­ očava s pravim građanskim ratom koji je zarazio nekih 600 gradova.. Carska vlast 155 Tajna politička društva . No najveći ustanak u koji je umiješana Tri­ jada u to vrijeme je pobuna Taiping čiji je jedan od šefova Tian-de bio iniciran. Blundena i M. bog rata. Boksači su izvjesili svoje ciljeve: "Ako su se Boksači podigli na nadnaravne sile (. to nije teško.). pokušava obnoviti dinastiju Ming. Nose zaštitne amulete. Druga tajna društva povezana s Trijadom pridružila su se pokretu: "Zlatan novac" u provin­ ciji Zhejiang i "Nianu" u sjevernoj Kini. To je zato što kršćanske crkve blokiraju nebo. Vrijeme boksača Pobuna Taiping je napokon ugušena u krvi. stoljeća sastoji se od ilegal­ nih paravojnih skupina sastavljenih od Kineza. stručnjaka za vojne vještine. Ad. Kiša odbija padati.). Njezini inicijatori traže promjenu tjevi pobunjeničkih tajnih društava. Zato se ne stišavaju zah­ "Pedeset pet dana Pekinga" Trideset godina nakon pobune Taipinga Kina je promijenila lice. Želite li otjerati demone. Pariz. savjetuju se s medijima. prisiljavajući zapadne sile na krvavu represiju (gravura prema crtežu S. po­ sebno onoga boksačkog. obožavaju narodna božanstva.. Elvina. U njoj je poginulo između 20 000 i 100 000 ljudi.). Atlas de la Chine. Pod utjecajem taoizma i budizma pristaše te sekte prakticiraju neku vrstu posvećenog boksa za koju vjeruju da ih vraća neranjive u borbu šakama. Tako fanatizirani misle da ih je obuzeo Guandi. Ona proždire zemlju između 1851. bo­ govi su bijesni (. Ti ljudi ne poštuju ni bogove ni buddhe.. de la Martinière.. Boksački ustanak širi se Kinom od 1898. Engleski kolonizatori nazvali su ih Bok­ sačima prema njihovu simbolu. Poznato od početka 19. tlo je isušeno. Guastalle. ali i hladnim oružjem. zatvo­ renoj šaci. velika dinastija Qing moći će napredovati u miru. a če­ sto se i podvrgavaju seansama hipnotskih transeva prije ratnih vježbi.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu ŽRTVOVATI KRŠĆANE Na pekinške zidine podignute protiv zapadne nazočnosti. zanemaruju svoje pretke. to je samo zato da oslobode sjevernu ravnicu od demona koji su oteli nebo tjerajući Kineze da se spo­ je s kršćanstvom. ne poštuju ni jedno načelo odnosa među ljudima (. i 1864. Iščupajte želje­ zničke pruge! Uništite parobrode! Ka­ da svi kršćani budu žrtvovani... 1986." Citat C.) dinastije i kraj bijede.

on podsjeća na postojanje "tajnih revolu­ Pristaše sekte Falun Gong koja broji više od 80 milijuna simpatizera demonstriraju u Hong Kongu radi zaštite ljudskih prava u Kini. Dodatni korak je učinjen kada 1949. ponajprije je obilje­ žen ksenofobijom i protuzapadnim ra­ sizmom. Polazeći od sjevera Žute rijeke širi se na cijelu Kinu. lipnja ulaze u glavni grad i prijete sjedištu vlade koju sma­ traju beskrupuloznom u odnosu na ambicije zapadnih sila.. Ove skupine mu pomažu u osvajanju vlasti i od 1912. Pristaše sekte svaljuju krivicu ponajprije na kršćanske misionare. dok im "društvo velikih noževa" donosi potporu svojih članova. narod na tajnim društvima" čini se da je uvijek aktualna. Ali izlazeći iz sjene na svje­ tlo. ona pobjednička. Međutim međunarodna vojska pod visokim njemačkim zapovjedništvom napokon ih je raspršila. prva vojska sastavljena od desetaka tisuća Boksača kreće prema Pekingu napadajući sve kršćanske sim­ bole. On se nada da će pod tom zastavom okupiti sva ki­ neska tajna društva kako bi definitivno okončali tiraniju Qinga. a pojavili su se Europljani i inzistiraju na modernizaciji zemlje. Medu on­ im brojnima najmoćnije su neupitno udruga Stare braće i Tri točke Trijade". radi se o tome da se pometu "strani vrago­ vi". Skupljanje za republiku Međutim taj je poraz samo površina. Pokret brzo prihvaćaju dio popu­ lacije i određene elite. U njihovoj borbi podupire ih Trijada. u stvarnosti revolucija.Tisuću i jedno tajno društvo u Srednjem carstvu se raspada. Era tajnih društava službeno završa­ va. Kineske vlasti oslabljene pobunom osim toga moraju platiti debelu odštetu zapadnim silama. ona gube ilegalni karakter. Od 1908. Pobunjenici isto tako opsjeda­ ju strana poslanstva tijekom tih po­ znatih "pedeset pet dana Pekinga". Godine 1900. odsad povezana s Republikom. Dio Kineza loše gleda na tu promjenu i traži pokajničke žrtve. Stara kineska poslovica "Službene vlasti te­ melje svoju moć na zakonu. koji počinje 1898. No čini se da je nedavna ogorčenost kineskih vlasti protiv sekte Falun Gong trajno dokazala u Kini tu oporbu koja se razvija u sjeni službene vlasti. . priprema se u sklopu "Udruge za kine­ ski preporod" Sun Jat-sena. na vlast dolazi Mao Zedong: kineska komunis­ tička partija postaje jedinstvena stranka što tjera u ilegalu svaku drugu grupaci­ ju. masakrirajući svećenike i rušeći crkve. Boksači 1. ovaj Boksački ustanak. njegova stranka Guomindang (Narodna stranka) postaje lonac za taljenje u kojem se osnivaju ta sekularna bratstva. cionarnih društava čije je značenje bilo veliko u povijesti Kine i čija je akcija znatna u aktualnom pokretu. Preuzimanje zemlje izazvat će još više žrtava nego što su bile boksačke pljačke. Prilično različit od pobune Taiping.

nož i revolver. "Balkansko bure baruta" zaslužilo je to ime: zapalit će cijelu Europu. ubojstvom srpskoga kralja Aleksandra Obrenoviča. zaklinjem se pred Bogom krvlju svojih otaca. Zapovijedi prenosi neposredni nadređeni koji za­ htijeva slijepu poslušnost: nakon i "Srbija pali vatru na barutu". znatan broj terorista. Ubojice kralje­ va doveli su na prijestolje suparničku dinastiju Karadorđeviča nadajući se da će voditi slobodniju protuaustrijsku politiku. Radilo se o tome da se suprot­ stave balkanskim ambicijama Habsburgovaca kako bi stvorili "Veliku Srbiju" koja bi okupljala južne Slavene. novo iniciranom se dodjeljuje broj ko­ jim će od sada biti označen u društvu. U spre­ mištu novina Piémont pristupnik mora prisegnuti pred stolom prekrivenim cr­ nim mrtvačkim pokrovom na kojem su bili postavljeni križ. potpisao smrtnu presudu glavnim šefovima tajne organi­ zacije.Opasan nacionalizam Crne ruke Početkom 20. Naro­ dna odbrana sastavljena od civila i Cr­ na ruka paravojna tajna organizacija s terorističkim ciljevima. Pred maskiranim muškarcem.. "Krvlju mojih otaca" Utemeljitelji organizacije ustanovili su obred integracije bez premca. odavati državne tajne (. REMA STATUTU CRNE RUKE BILO je dopušteno ubijati. potpuno od­ jevenim u crno. okupljala je od 1911. karikatura objavljena ubrzo nakon sarajevskog atentata. Osim upravnog odbora uglavnom sastavljena od vojnika članovi nemaju međusobno nikakav kontakt. stoljeća kad su se velika središnja carstva borila za premoć na Balkanu. uništa­ vati. lipnja 1917. srpsko kraljevstvo bilo je prisilje­ no prihvatiti austrijsku dominaciju nad Bosnom i Hercegovinom te ograničiti najradikalnije zahtjeve svojih zemljaka.. Ta tajna srpska organizacija zahvaljivala je svoje postojanje šačici časnika koji su se pro­ slavili 1903. Crna ruka. zemlje mi koja me hrani. čije je pravo ime bilo "Ujedinjenje ili smrt". on ponavlja: "Sunca mi koje me grije." To je bila presuda što ju je donio srpski sud koji je 11. U tom kontekstu organiziraju se nacio­ nalistička društva: pokret Mlada Bosna koji okuplja uglavnom studente." Nakon što je potpisao taj tekst. na svoju čast i svoj život da ću se od ovog časa i do časa svoje smrti vjer­ no držati pravila ove organizacije i biti spreman za žrtve koje mi treba namet­ nuti. Od 1908.) radi osvajanja vlasti. . srpske nacionalističke težnje nalaze najradikalniji izraz u terorističkim grupicama.

mecima na Appelovu ke­ ju u Sarajevu: započeo je zaplet koji je doveo do Prvoga svjetskog rata. Crna ruka infiltrira se u druga nacionalistička društva kako bi preuzela kontrolu: Na­ rodna odbrana i studentske udruge kao rasadnik korisnih revolucionara. To su mladi egzaltirani ljudi. Knez Aleksandar. Iako nije poticala sarajevski atentat. uhi­ ćeni su i osuđeni sljedećih mjeseci. i dakako Crnu ruku. Ubojstvo koje se dugo pripisivalo Crnoj ruci. Na pitanje tko su bili pravi poticatelji atentata potrošeno je već A USTRIJSKI NADVOJVODA FRANJO FER- mnogo tinte. "ali to je uvijek bilo s uvjerenjem da sam radio za dobro svo­ je zemlje. Neka mi Srbi oproste zbog mojih pogrešaka. Govori se i o tome da se ukine upra­ vitelja Bosne i Hercegovine i grčkoga kralja. čak i Habsburgovce. Šef obavještajne službe glavnoga stožera srpske vojske. antiaustrijski raspoloženi. Pukovnik Dragutin Dimitrijević. Tajna politička društva 158 . "Mogao sam počiniti pogreške u izvršenju svoje zadaće". članovi društva Mlada Bo­ sna koji su već zabilježili nekoliko poku­ šaja ubojstava." Želja mu je uslišana 1953. Princip je ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda i vojvotkinju. Nijemce. do njega sigurno ne bi moglo doći bez njezine potpore. ona je pokušala uvjeriti mlade nacional­ iste da odustanu od djela. rujna 1916. Međutim suoče­ na s opasnošću međunarodnog sukoba.) najmanjeg pogrešnog koraka nužno sli­ jedi smrt. Pobuna i subverzija potiču se svim sredstvima.CRNA RUKA I SARAJEVSKI ATENTAT dinand i njegova žena ubijeni su 28. nasljednik srp­ skoga prijestolja. Izvršitelji od kojih je Gavrilo Princip pucao. U kratko vrijeme organizacija broji tisuće pripadnika u Srbiji i Bosni. sjena građanskoga rata nadvija se nad zemlju. 11. (Ilustracija objavljena u Le Petit Journaul. Optuživali su srpskog pred­ sjednika vlade. kada Tito odlučuje rehabilitirati Crnu ruku koja je tada ušla u legendu borbe za ujedinjenje jugoslavenskih naroda. taj nekadašnji špi­ jun i profesor taktike ima samo jedan cilj: borbu za ujedinjenje južnih Slave­ na svim sredstvima. a njezini šefovi osu­ đeni. Mreža je ubrzo dovoljno ustrojena kako bi se mogle početi razmatrati akcije velikih razmjera. Ubojice ili nacionalni junaci Svesrpska ideologija koja pokreće Crnu ruku zavela je dobar dio domoljuba. zamalo nije izbjegao atentat koji se pripisuje Crnoj ruci optuženoj da želi svrgnuti dinastiju u korist vojne diktature. Mađare. poznat pod imenom Apis. lipnja 1914. Danas je utvrđeno da je Apisova organizacija opskrbljivala oružjem Prin­ cipa i njegove prijatelje. Atentati su usmjereni na vladu i osobe bliske kra­ lju. ali uzalud. Ubr­ zo je razotkrivena. nepogrešivo upravlja tom organizaci­ jom. piše Apis u svojoj oporuci. maso­ ne.

Badnje večeri 1865. okružen svojim maskiranim mučiteljima.) 159 Tajna politička društva . mučen a zatim strije­ ljan. Zavezan za kolac. Rođenje "nevidljiva imperija" Povijest Ku Klux Klana počinje lošom farsom bivših južnjačkih umirovljenih časnika. u Pulaskiju (Tennessee) veterani Crowe. (Crtež objavljen u Harper's Weeklyju. Johna Dunlapa koji je bio prognan iz države Mississippi udarcima biča. Sutradan ujutro njegovo tijelo nala­ zi se obješeno na vrata kuće sa zlosretnim potpisom ubojica na remenu: "KKK". SRED NOĆI NA STAROM AMERI- čkom jugu jedna postrojba konjanika u kukuljicama odje­ venih u dugačke bijele halje zaustavlja se pred stanom neke crnačke obitelji. 1874. Kennedy. ali i protiv onih koji bra­ ne "jednakost rasa" poput ravnatelja First Coloured School.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana Roden u mašti nekoliko dokonih južnjačkih časnika. nesretnik je podvrgnut fan­ tomskom procesu. Georgije ili Mississippija formiraju se slične po­ strojbe neprijateljski raspoložene pre­ ma federalnoj vlasti na sjeveru. Provaljuju u kuću. Njihovi ubilački pohodi siju strah u južnim saveznim državama. Cilj fantomskih konjanika koji su rasistički fundamentalisti jest plašiti crnačko sta­ novništvo koje smatraju odgovornima za poraz te gospodarsku krizu koja na­ pada regiju. nesretni Ku Klux Klan koji se dugo tolerirao utjelovljuje rasističke demone i ubojice bijele i puritanske Amerike. umotani u bijele plahte i šiljate kukuljice s otvorima samo za usta i oči. nacionalističke i rasističke udruge i Ku Klux Klana. koja je ukinula ropstvo za gotovo četiri miliju­ na crnaca. stoljeća članovi Ku Klux Klana imaju sve više mrtvačkih scenari­ ja. Tijekom noć­ nih šetnji na konju ti muškarci prolaze gradom. McCod. zlostavljaju žene i djecu i ubijaju one koji im se po­ kušavaju suprotstaviti prije nego što se domognu onoga kojeg su izabrali kao žrtvu. Vrlo brzo po uzoru na ove zlokobne konjaničke postrojbe u broj­ nim gradovima Alabame. odlazeći na sve više kazne­ nih ekspedicija. Jones. Njihova je organizacija usmjerena protiv crnaca. osvijetljenim bakljama. pljački i privatnih osveta u ime superiornosti bijele rase. Potkraj 19. Njihovo prerušavanje sugerira povratak konfederacijskih vojnika koji su pogi­ nuli tijekom rata za odcjepljenje. Lester i Reed utemeljuju udrugu braće po oružju čije ime u obli­ ku misteriozne aliteracije preuzima grčku riječ kyklos ("krug") povezanu s latinskom lux ("svjetlost"). Za nekoliko godi­ na "Veliko nevidljivo carstvo" okuplja gotovo 500 000 članova koje je teško "Gore od ropstva" ili savez Bijele lige. Ku Klux Klanovci postaju sve agresivniji.

K LAN SVOJU RENESANSU 1915.CARSKI ČAROBNJAK I PASTOR MRŽNJE je Williamu Josephu Simmonsu. organizacija dbiva program pogodan da podigne mase. pravog ideologa Klana. Forresta. Okrenuta je prva stranica povijesti Ku Klux Klana. Samoproglašeni "car" Klana.. organizaciju kojoj je pripadao njegov otac. Teško je znati kako je došao na ideju da obnovi KKK.) "Nečista životinja" rađa se iz svojega pepela U godinama koje slijede malo se čuje o Ku Klux Klanu. DUGU- kontrolirati. (Crtež objavljen u le Pelerinu 1923. ali on je izvukao iz svoje funkcije kolosalno bogatstvo od više od 300 000 dolara. svećenik William Joseph Simmons nije obnovio jedne zimske večeri 1915. stigmatizirajući Židove. Roden 1882. poveo sa sobom na vrh Stjenjaka. vlada službeno organizacijom zajedno s Edwardom Yougom Clarkeom do 1922. prosinca 1915. u državi Alabami uzaludno pokušava postati propovje­ dnikom. Godine 1915. nemarna i nestabilna. Tog datuma počinje proces tijekom kojega ga snažno diskreditira neki Kligrapp ("tajnik") koji otkriva njegov alkoholizam i njegovu slabost u odno­ su na Clarkea. sve dok ga bivši metodistički propovjednik. Tu drugu verziju zadržao je za 15 učenika koje je 24. to mu je uskrsnuće izdiktirao Bog jedno­ ga dana 1901. Godine 1871. Zamijenit će ga Hiram Wesley Evans. iza nje je osta­ lo oko 4600 žrtava. prema kojoj je on navodno imao viziju božanskoga podrijetla koja mu je diktirala njego­ vo djelo. Senat izgla­ sava zakon protiv Ku Klux Klana koji tjera generala Nathana B. prije nego što je upotrijebio kao argument dru­ gu verziju koja je u isti mah nadahnutija i ima veću težinu. iskoristivši oduševljenje za film D. no metodistička crkva opisu­ je ga kao ne baš inteligentna čovjeka. katolike. W Griffitha. usred svjet­ skog rata. U klimi općega straha. ne­ kadašnjeg trgovca robovima i "velikog maga" Carstva da raspusti mračnu or­ ganizaciju. Simmons je izjavio kako je osmislio taj projekt nakon teške au­ tomobilske nesreće 1911. kad je vidio oblak kako prolazi iznad njegove kuće i pretvara se u kohortu konjanika odjevenih u bije­ lo. U Europi pučka mašta inzistira više na senzacionalizmu ceremonija Klana nego na tragičnoj stvarnosti linča. Ku Klux Klan koristi se svim sredstvima raspirujući mržnju protiv crnaca. Rođenje jedne nacije koji odobrava akciju KKK-a. Ta vizija mu je zapovjedila da "oslo­ bodi Ameriku od stranaca". Tajna politička društva 160 . Na visinama Stje­ njaka u Alabami proglasio je buđenje Nevidljivog carstva uz svjetlost velikoga vatrenog križa. Prema Simmonsu.

Tajni sudovi. "zastrašujući". "strašan". Upravlja­ nje redom vraća se "carskom čarobnja­ ku" ili "caru" kojeg podupire "carsko vijeće" i zakonodavna skupština: "Car­ ska klovokacija" sastavljena od "Kloppersa". a oko 1925.. "oča­ jan". organiziraju konferencije. Njima se pridružuju stupnjevi "kiklopa". religije i jeftinoga ezoterizma. Ku Klux Klan postaje dakle golemi financijski 161 Tajna politička društva . primaju se noću ispred visokog zapaljenog križa koji osvjetljava oltar umotan u ameri­ čku zastavu na kojem se nalaze otvore­ na Biblija i isukani bodež. "krvav". paljenja katoličkih crkava šire se uskoro izvan tradicio­ nalnih granica juga. Okruženi mnoštvom ljudi u kukuljicama koji mole za spas cara odgovaraju na upit­ nik. Andrije na prsima. "Ezoterično-sektaška organizacija" Ovaj program proizašao je iz obreda koji je kombinacija viteške inicijacije. dijele pamflete. u duhu i u životu). Članovi klana okupljaju se u "špiljama" ili klavernama gdje pripremaju svoje krvave ekspedicije odjeveni u bijele odore s crvenim križem sv. Članstvo raste: Gate City Manufacturing Co isporučuje u pro­ sjeku 600 kostima na dan. Uključeni u skupinu članova Klana sada smiju sudjelovati u zločini­ ma "osvetnika prava". bijelci. obavezno stopostot­ ni Amerikanci . a da pre­ kršiti je znači sramotu. "fini­ je" i "vampirica". Dobro ustrojen stožer vodi vojsku predstavnika koji raspoređu­ ju zemlju. svakim distriktom "veliki titan". protestanti. da je prisegnuta vjernost vjeri čast.. pred očima ravnodušnih gledatelja." Veliki Kiklop ih posvećuje s malo vode prolivene po čelu i ramenima izgovara­ jući formulu: In mind. sreća. in spirit and in life (u duši. "bijesan". svakom provincijom "veliki div". a zatim prisežu: "Sjetite se u sva­ kom trenutku. Inicirane povezuje tajni jezik: dani i mjeseci se prekrštavaju u "smrtan". pomažu mjesnim klanovima da se konstituiraju. nesreću i smrt. druge s papom na čelu sumnjiče da žele zemlju podvrgnuti pod svoju vlast.pacifiste ili boljševike kao sindikate i sve one čiji im se moral čini bezbožnim. Jedne smatraju krivima za kvarenje obi­ čaja.rođeni na tlu Sjedinje­ nih Država. Vrhunac carstva mržnje Dvadesetih godina prošloga stoljeća Ku Klux Klan je postao velika politička i fi­ nancijska snaga. Desetljećima će bijela Amerika biti pasivni supočinitelj zločina Klana. u tijelu. "mračan". kažu im. Klan ima najmanje pet milijuna članova raspoređenih po cijeloj zemlji. kr­ vavi noćni pohodi. in body. Svakom državom upravlja "veliki zmaj". život. Prizor linča u Indiani 1930. Kandidati.

financijskih skandala i unutarnjih nesuglasica Ku Klux Klan gubi kredibilitet i znatno slabi potkraj tridesetih godina prošlog stoljeća. sindikalne vođe." K U KLUX KLAN TRAŽI OD INICIRANIH Ceremonija je održana 1941. Vjerujem da ljubav prema američkoj zastavi dolazi odmah poslije ljubavi prema Bogu. zagovornike borbe za građanska prava crnog sta­ novništva. imitaciju kreda: "Vjerujem u Boga i načela kršćanske vjere.Dijabolično carstvo Ku Klux Klana stroj koji obogaćuje vodeće članove. Malo-pomalo Klan se politi­ čki afirmira: jedanaest guvernera i velik broj senatora su inicirani. Organizacija. izjavljuje Clarke. "Amerika će biti spašena! Klan će biti spasitelj koji će je izvući iz toga kaosa". No još danas se na lokalnoj razini obnavlja organizacija u obliku militantnih grupica neonacističkoga ti­ pa. Stoti­ njak njih između 1954. Vjerujem u nužnost ograničavanja useljavanja. Ovi novi agenti nevidljivoga carstva nastavljaju djelo svojih opasnih prethodnika u zemlji koja se trudi da se oslobodi svo­ jih demona. iako je izgubio velik broj pristaša. Godine 1966. organizator marketinga institucije. KREDO INICIRANOGA članova da prisegnu i ispovi­ jedaju sljedeći tekst. Roj uvijek aktivnih neonacističkih grupica No pod združenim utjecajem mnogo­ brojnih procesa. Vjerujem da se trebaju uspostaviti uže veze između kapitala i rada. Iz svoje "carske palače" u Atlanti car i nje­ govi pomoćnici određuju podjelu upi­ snina: od deset dolara četiri dobiva unovačitelj. posebno na "crnom jugu". Klan koji broji gotovo 60 000 članova napokon je zabranjen. Klasičnim kaznenim ekspedicijama. Na­ kon Drugoga svjetskog rata. pridružuju se bombaški atentati. . u država­ ma Georgiji. Vjerujem u sveukupnu nadmoć bijele rase. u New Jewrseyju prigodom raskida između Ku Klux Klana i Njemačko-američkog saveza. Vjerujem u slobodnu i javnu školu kao kamen temeljac svake dobre vlasti. a šest sjedište Klana. Mississippi burning. Alabami i Mississippiju pogađaju katoličke crkve. demon­ strira silu tako što 30 000 konjanika defi­ lira ulicama saveznoga glavnoga grada. Vjerujem da moja prava rođenog Ame­ rikanca u ovoj zemlji moraju biti jača od prava stranih stanovnika. Za ne­ koliko godina samo su se troškovi pro­ pagande popeli na 35 milijuna dolara. nacističke organizacije koja se pridružila Klanu. Vjerujem u trajnu odvojenost Crkve od države. Vjerujem u potrebu da se zaštite ženska čistoća i vrlina. sada smještena u Washingtonu. Vjerujem u red i zakon. Ulazi u crnu legendu Amerike što se vidi u fil­ mu Alana Parkera iz 1989. i 1966. još uživa simpatije dijela Amerikanaca čiju kse­ nofobiju jača dolazak novih useljenika.

u utemeljenju nacističke stranke. koji uostalom sudjeluju 1920. stoljeća društvo broji vjerojatno nekoliko stotina pristaša. u prosincu 1918. Njegovo prihvaćanje kao amblem društva Thule 1919. Čini se kako su njegovi članovi prakticirali obred koji veliča ratničke vrijednosti i poganstvo prvih Germana. olakšava novačenje među neprijateljima Republike. postaje simbol ot­ pora demokraciji. crnu i bijelu carske zastave. čistoća germanske rase bili su predmet zanimanja društva kojem je bio veoma blizak Adolf Hitler. Doista brzo stvara pravu mrežu u službi nacističke stranke. Predodređeni su da osvoje potrebni "životni prostor" na štetu na­ roda srednje Europe koje smatraju "niže vrijednima". Hitler pod utjecajem? Veze između društva Thule i nacizma vrlo su uske. Taj je mit hranio maštu nekih nje­ mačkih nacionalista od početka 20. utje­ cat ću na povijest više od i jednoga dru­ gog Nijemca. Naime kukasti križ (Hak­ enkreuz. stoljeća dalje. Hitler često posjeću­ je Eckarta. želi povezati sve rasističke i pangermanske unije u regiji. Ekstremno rasističko društvo Thule traži od svakog svojeg člana da predoče dokaze svojih "arijskih korijena" od naj­ manje tri naraštaja. UMIRE DIETRICH Eckart. društvu Thule čiji je bio radikalni član otkad ga je os­ novao barun Rudolf von Sebottendorff u studenom 1918. Eckart je elaborirao svoje teorije u taj­ noj bavarskoj skupini. Preživjeli su se navodno spasili na europskom kontinentu u germanskom prostoru. a posebno nostalgičarima za carstvom.CARSKI SIMBOL vima) stari je lik koji nalazimo i u tibetanskoj ravnici i u Europi od kameno­ ga doba. Dobar dio direktne Hitlerove okoline pripada toj grupaciji: to je slučaj s Eckartom i Rosenbergom. Obojica populariziraju rasističke teze prema kojima su potomci naroda Thule Arijci koji se fizički mogu prepoznati po atletskom držanju. zad­ njeg predstavnika dinastije i proglašenja Weimarske Republike.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Nordijske mitologije." Zlokobno pretkazanje kad se zna da se Eckart hvalio da je Adolfa Hitlera toliko naučio umijeću govora i u manipuliranju idejama da ga je nadahnuo za pisanje Mein Kampfa. Od abdikacije Vilima II. Sunčev atribut koji podsjeća na život i plodnost u Njemačkoj od početka 20. Službeno "Grupa za proučavanje njemačke starine" nazvana je po antičkoj Thuli koja je za grčke i rimske geografe označavala najsjeverni­ ji predio na Atlantiku. "križ s kukama") vjerojatno je aluzija na crveni i crni kotač. Uostalom. ali ne zna se mnogo o njihovim sastancima koji su održavani u najvećoj tajnosti u Münchenu u salonima hotela Vier Jahreszeit­ en. plavoj kosi i pla­ vim očima. Između ezoteričnog folklora i političkog projekta Društvo Thule u početku se prikazuje kao bavarski ogranak veoma nacionali­ stičkog i ksenofobnog "reda Germana". stoljeća tumači se kao simbol "čistoće krvi". nalističke i antisemitske teze. vodi računa o tome da upotrijebi tri boje: cr­ venu. stoljeća. Je li drevna i maštovita Thule izvor nacizma? ODINE 1923. Iza mitskog imena i jeftinog ezoterizma krije se u stvarnosti politički projekt obojen rasizmom i fanatizmom. oružje Ho- S VASTIKA (KRIŽ SA SAVIJENIM KRAKO- henzolleronovaca od 11. kada Hitler od znaka društva oblikuje simbol nacističke partije. Na čelo dnevnika postavlja dva člana društva: Dietricha Eckarta kao direktora i Alfreda Rosenberga kao glavnog urednika. Tako Sebottendorff pokreće novine Völkischer Beobachter (doslovno "Pro­ matrač naroda") koje promiču nacio­ KUKASTI KRIŽ . Svojevrsna nor­ dijska Atlantida Thule je bila ledeni kontinent koji je čuvao veliku i bogatu civilizaciju prije nego što je jednoga dana potonuo pod valovima. Članovi društva Thule nisu mogli biti neosjetljivi na tu rasističku dimenziju. ali drugi je razlog zbog kojeg su odabrali taj simbol. ikona mlade nacisti­ čke stranke. Na smrtnoj po­ stelji dobacuje onima koji bdiju uz njega: "Nemojte me žaliti.. njih dvojica provode sate razmjenjujući gorljive riječi o sudbini 163 Tajna politička društva . Dvadesetih godina 20.

nekoć simbol sunca spaja se s oružjem Hohenzollerovaca. "Nijemče. odsad simbol nacističkoga barbarstva. postat će i ostati zlosretni sim­ bol nacističkoga totalitarizma. tajnik i Hitlerova desna ruka. čini se da nije bio punopravni član skupine. Njemačke. Što se tiče Hitlera. Osim toga mnogo predstavnika utjecajnog bavarskoga građanstva dola­ zi na sastanke društva čije ideje zatim prenose u javno mnijenje. Tajna politička društva 164 . Hitler i on su stavljeni u isti zatvor gdje zajedno pišu Mein Kampf. Rudolf Hess. Rosenberg postaje službeni teoretičar stranke nekoliko godina po­ slije. Nakon neuspjela puča u Münchenu 1923. a posredstvom Thule postaje kukasti križ. je isto aktivni član tajne organizacije. za tebe!" jedan od prvih oglasa nacionalsocijalističke partije. No ona mu je posudila svoj amblem: kukasti križ koji je on prihva­ tio 1920.Od skandinavske legende do kukastog križa: Thule Svastika. iako je bio pozvan na više sasta­ naka.

otkriveno je 16 poginulih Republika se zaljuljala. veljače 1938. i pripisat će im odgovornost za poraz od 6. Ovdje se vide urotnici koje podupiru industrijski magnati.Urota kagulara Stari članovi Francuske akcije. EPUBLIKA IZMEĐU DVAJU RATOVA daleko da ima pristaše. njezi­ ni neprijatelji broje se na tisu­ će u redovima svih onih koji mrze "sramotni režim". manje sanjajući o restauraciji. tvrdom krilu Francuske akcije razmišlja se o nužnosti da se ustroji organizacija spremna da se učinkovito bori protiv komunističke opasnosti.. Mnogi će u Fran­ cuskoj akciji predbaciti svojim vođama Maurrasu i Léonu Daudetu kako su se pokazali previše ustrašenima 1934. objavljuju novi­ ne koje šire uzbunu. među ostalim režim pun svakovrsnih afera i skandala koji ga prate od njegova rođenja. a više o snažnoj i autoritarnoj fašis­ tičkoj vlasti po uzoru na musolinijevsku Italiju. Ljudi su se bojali da će u tome uspjeti kada 6.) 165 Tajna politička društva . Među "Kraljevim kamelotima". Svi žele srušiti "drolju" (kako pogrdno zovu Republiku). velja­ če 1934. veljače. Nakon oš­ trih sukoba s policijom na Place de la Concorde . na poziv Francuske akcije dese­ ci tisuća demonstranata "marširaju" prema Bourbonskoj palači. ali i dovoljno brojni da se regrutiraju u savez ekstrem­ ne desnice kako bi ocrnili parlamentar­ ni režim. usrećivala je karikaturiste. (Regards od 24. Rojalisti Francuske akcije nedvojbeno su naj­ žešći neprijatelji Francuske. No pothvat se izjalovio. pobjeda Narodne fron­ te novi težak udarac za ultraše: moral­ nom raspadu Francuske kojom odsad Kad je urota kagulara razotkrivena. Opasnost je to veća jer je 1936.. zakleti neprijatelji republikanskog režima i komunizma izazivaju državni udar kako bi svrgnuli vladu Narodne fronte Léona Bluma.

Nadimak "kagulari" (znači kukuljičar). pri­ družit će se spektar boljševizma. ćelije od desetak ljudi. koji se brzo nameće kao pravi organizator PNR-a. ovaj put legalna i službena u studenome 1936. "Odbor za antisovjetsko okupljanje" Marcela Bucarda ili "Krug nacionalnih studija" pridružili redovima PNR-a. On je imao opsesiju: infiltriranje komunista u vojnu ustanovu kako bi se suprotstavio okorjelom neprijatelju. Uvjeren da je jedini vrijedan cilj srušiti Republiku. Tragič­ ni događaji u Španjolskoj to uostalom vrlo dobro pokazuju: prijeti građanski rat. okup­ ljaju se u D ELONCLE JE ZNAO RAČUNATI NA PNR. prvi ističe nužnost da se okupi što veći broj antiko­ munističkih grupica raširenih posvuda po Francuskoj. Eugène Deloncle. "Savez odbora obrambe­ ne akcije". pa je stvorio mrežu zaduženu da ih pozicionira i neutralizira.: UCAD. bata­ ljuni su tvorili pukovnije.. Čak je postojao civilni ogranak mreže Corvi­ gnolles zadužen za zaštitu časnika u slučaju nasilja. Gabriel Jantet. Po riječima samog Loustanau-Lacaua tako je razotkriveno najmanje 200 komunističkih ćelija. brzo se organizirala u pravo tajno dru­ štvo kako bi bolje maskirala svoje aktiv­ nosti. Nacionalnu revolucionarnu stranku čiji je deklarirani cilj prema izjavi pohra­ njenoj u prefekturi "raditi za ekonom­ ski i nacionalni uspon zemlje i boriti se protiv vanjskih i unutarnjih utjecaja". odnosno CSAR. Taj će se neprijatelj . tu podjelu u njihovim redovima te je među tim agitatorima vidio "urotnike iz opere comique'. dovodi stotinjak drugova i u prosincu 1935. zatim brigade i napokon divizije. nadjenuo je novinar krajnje desnice Maurice Pujo. Tako su se Damandovi "vitezovi mača" u Nici.. Organigram predviđa da tri ćelije tvore jedi­ nicu. "Vojna patriot­ ska grupacija" iz Toulousea... tj. "Židov neurotik". ali ta se brojka ne može provjeriti.. osniva PNR. uspostavio zapovjednik Loustanau-Lacau. Eugène Deloncle. CSAR. Stvorena je nova struktura. sekciju Kraljevih kamelota. OSARN. Filliolu su se među ostalima pridružili: Jacques Corrèze. Dokumenti s procesa Cagouli dokazuje isto tako da se Eugène Deloncle koristio potporom drugog ureda. Članovi koji su morali prisegnuti da neće nikada ništa otkriti od svojih aktivnosti ris­ kirajući stroge sankcije. Cagoule. Svima njima zajednička je mržnja prema komunizmu i njihova želja da rade s vi­ še odlučnosti što su do tada činili savezi. "mozak" Cagoule. vojnom obavještajnom služ- Cagoule. Eugène Deloncle.Urota kagulara vlada Léon Blum. Edmond Dusiegneur. CSAR. koliko frakcija? OSARN. Deloncle uvodi PNR u ilegalu i pretvara je u "Tajnu organizaciju revolucionarne nacionalne akcije". Iza tog paravana Cagoule poprima oblik pod Deloncleovom pali­ com koji je od nje učinio pravi paravojni aparat. Nebulozna ilegala Jean Filliol. četiri ureda tvorila su glavni stožer za­ dužen za prikupljanje informacija. OSRN... odgovoran za 17. Na svim Republike zbog domoljublja angažirati u Pokretu otpora i pasti pod mecima Gestapa. glavni urednik novina Action Fran­ çaise koji poput velikog broja svojih prijatelja rojalista nije uvijek podupirao bom. Na čelu je bio upravni odbor koji je određivao političku orijentaciju. dis­ ciplinu.. tri jedinice bataljun. Ali tijekom njihova procesa "kagulari" neće nikada spomenuti OSARN te će se pozivati sa­ mo na tajanstveni "Tajni odbor revolu­ cionarne akcije". logistiku i dakako školovanje članova. otvorenih rojalista. MREŽA CORVIGNOLLES naklonost određenog broja viših dužnosnika. ali njegova najvjernija potpora u vojsci bila je mreža Corvignolles koju je 1936.

Za taj posao bio je zadužen Jean Filliol. u Toussus-le-Noble gdje su eksplodirali avioni namijenjeni španjolskim repu­ blikancima. Građanski rat u Španjolskoj bit će poprište operacija za Cagoule koja donosi potporu frankistima. S njim Joseph Damand organizira iz Ni­ ce i Ventimigle pozamašnu tr­ govinu koja se odnosi na de­ setke tisuća Na Sjedište francuske udruge poslodava­ ca izvršen je u listopadu 1937. atentat. na Porte d'Auteilu udarcima bajunete rasporio trbuh direktoru komercijalne banke za sjevernu Europu. Sovjetu i slobodnom zidaru. granata. Kažu da je poginuo u borbama u Španjolskoj.. dvojicu protivnika Mussolinijeve politike čija su tijela 10. Da bi se naoružala takva or­ ganizacija potrebna su znatna financijska sredstva za koja je inženjer i indus­ trijalac Eugène Deloncle pogrešno mislio da ih može namaknuti kod svojih poslovnih veza... a Jean-Baptiste je nestao. Na izravnu zapovijed talijanske vlade Cagoule likvidira braću Carla i Nella Rossellija. Isto se tako nikad neće sa sigur­ nošću znati koliko je članova Cagoule mogla okupiti. Mali ubojice medu fašistima. pušaka. rujna 1937. ali to je verzija u koju malo tko vjeruje. puškomitraljeza sve do protutenkovskih mina.. Léon Jean-Baptiste i Maurice Juif zaduženi da nabave oruž­ je za Cagoule zgriješili su zbog pohlepe masno se nagradivši iz te lukrativne tr­ govine. Isti Filliol koji je nekoliko mjeseci prije. Ne­ dvojbeno više tisuća. Filliol je 28. Juifovo truplo pronađeno je gadno iznakaženo u Italiji. Ali najvažnija akcija Cagoule ostaju atentati na Place d'Étoile.razinama kultura tajne je totalna i nitko ne zna što se kuje u drugim ćelijama. kagulari znaju isto tako nemi­ losrdno kažnjavati i svoje istomišljenike ako su pogriješili. bezdušni ubojica. Cagoule treba ponajprije potporu fašističkih vlada. siječnja 1937. kolovoza 1936. a po­ sebno talijanske koju će brzo steći posredovanjem kapetana Navala. lipnja 1937. Dimitriju Navašinu. Deloncle mora svakako dati jamstva svojim zaštitnicima pa zato ubojice Ca­ goule postaju brzo fanatični pristaše Ducea. nađena probodena nožem nedaleko od Bagnoles-de-1'Ornea. Dvije bombe eksplodiraju 11. šefa protuobavještajne službe u Rimu. Kad je po­ trebno. 24. u Parizu digavši u zrak sjedišta Saveza metalur­ ške i rudarske industrije i općega sa­ veza poslodavaca ubivši dvojicu . U skladu s planom kagulara sve desno novinstvo pripisuje odgovornost komunistima.

Ljutit što je tako prevaren. notorni kagular.. ameri­ čka filijala L'Oréala.. a taj zločin nedvojbeno nosi potpis Cagoule. nego i određen broj suradnika vichyjevskoga režima i nacista.. Afera je očito politička i diplomatska jer Frydman. Nitko ne dvoji da će ono imputirati te atentate komunisti­ ma. a L'Oréal pak smatra da mu prijeti bojkot. osnivača L'Oréala. Eugène Deloncle bit će oslobođen 1939.. Nakon jedanaest godina istrage 11. ali isto tako zbog kompromi­ tacije viših časnika i industrijalaca koji svakako čine sudske istrage osjetljivi­ O CAGOULI SE PONOVNO GOVORI Kompanija Helena Rubinstein jedna je od njih. Deloncle otkazuje operaciju predviđenu za noć od 15. studenoga javno objavljuje vijest o zavjeri čiji su vode uhićeni ili u bijegu. dugogodišnjega predsjednikageneralnoga direktora L'Oréala da ga je na prijevaru istisnuo iz upravnoga vijeća. krajnji cilj kagolarške urote je spreman.. Damand je utam­ ničen nekoliko tjedana prije nego što je iskoristio obustavu postupka. prijatelj drugog istaknutog kagulara: Eugènea Schuellera.. Marx Dormoy. posebno u paravojne postrojbe. Cosmair će kupiti kompaniju Helena Rubinstein ili će Arap­ ska liga bojkotirati brojne tvrtke koje sudjeluju u izraelskom gospodarstvu. na 16. Duseigneur će biti privremeno oslobođen 1938. otvara se pred porotnim sudom u Parizu suđenje kagularima. listopada 1948. Mreže OSARN-a upotrebljavaju se u glavnom stožeru koji je uskoro uvjeren da se sprema puč. Godine 1987.Urota kagulara policajaca. No shvativši u posljednjem trenutku 1991. Rat i vichyjevski režim daju priliku bivšim kagularima da ponovno uđu u službu. leanom Filliolom. Privedeno ih je pedesetak. kojem je režim u Vichyju odredio da živi u Montélimaru. kako vojska neće slijediti. . Prema Frydmanu kozmetička tvrtka je godinama omogućavala da se na svim važnim mjestima recikliraju ne samo bivši kagulari. nekadašnji deportirani tvrdi kako je njegovu eliminaciju tražilo više zemalja Arapske lige. ubijen je 26. planovi različitih ministarstava kojih se moraju domoći. A taj državni udar. Predsjednik Cosmairai To je lacques Corrèze. ma. Eugènov brat je upravljao španjolskom filijalom L'Oréala u društvu s "ubojicom" Cagoule. bliskog Françoisu Mitterandu. jedan od glavnih dioničara optužuje Francoisea Dallea. Mnogi poput Filliola pobjegli su u Španjolsku. Deloncleov plan se sastoji u tome da se destabilizira vojska sa svoje strane uvjeravajući je kako se komunisti spremaju na udar. Izbija skandal u tvornici kozmetičkih proizvoda L'Oréal: lean Frydman.. Policija u međuvremenu nije stajala mirno te se vrlo brzo infiltrirala u neke ćelije. Cagouline ćelije su spremne za rat. Informacija o procesu bit će slo­ žena ponajprije zbog ilegalne naravi Cagoule. popis osoba koje treba uhititi. izvlači se oružje. srpnja 1941. "AFERA" L'ORÊAL Poraz "velike večeri" Deloncleova strategija odgovara pomno pripremanom cilju: uvjeriti Francuze u unutarnju opasnost i potaknuti građan­ ski rat kako bi se olakšao državni udar. Zašto taj cilj? Da se zaprepa­ sti javno mnijenje. studenoga 1937. I doista u cijelom desnom novin­ stvu odjeknula je ta gnusna akcija za koju se duboko vjerovalo da su je poči­ nili boljševici. lean Frydman javno razotkriva sumnjivu proš­ lost L'Oréala. Ministar unutarnjih poslova Marx Dormoy 23. Henri Deloncle.

dok Louis Barthu umire nekoliko sati poslije. Istoga dana Hrvat Ante Pavelić. FRANCUSKOJ 9.Iz sjene na tragičnu svjetlost: ustaše Boreći se u ilegali kako bi se oslobodili srpskoga jarma. osobnog kraljeva prijatelja. Vozeći se korakom među mnoštvom kraljevska povorka u pratnji dvojice časnika na ko­ nju probija si put duž Canebière kad se jedan čovjek istrgnuo medu mnoštvom vičući "Živio kralj!" Smatran fanatič­ nim obožavateljem bez problema se probio između novinara i policajaca. na najveću nesreću Jugoslavena. pobornicima federalističkog rješenja. organizaciju koja propovijeda "propagandu akcijom" i čiji je cilj ruše- Hrvat Ante Pavelić (desno) šef ustaša pojavljuje se uz Mussolinija. stvara ustaše. raspušta jugoslavenski parlament i proglašava osobnu diktatu­ ru. LISTOPADA 1934. Makedonca Dimitrova Kerina. hrvatski ustaše počinju najspektakularniji akciju. . "tako otvorenom". ustaše su se odmah pridružile silama osovine. "da ostavlja dovoljno prosto­ ra onima koji me žele ubiti". Godine 1929.. Hrvati i Slovenci žive u istom kraljev­ stvu pod vodstvom srpske dinastije Karađordevića koja guši hrvatske na­ cionalističke težnje. Težak suživot Srba i Hrvata Ustaše su rođeni u složenom kontekstu između dvaju ratova u Jugoslaviji. Došavši na vlast 1941. hrvatski ustaše otkrivaju pravu narav dolaskom na vlast uz pomoć nacista. kaže kralj. Istraga koju je vodila francuska policija dovodi do brzog uhićenja trojice supočinitelja ubojstva. osuđujući definitivno svaku moguć­ nost pomirbe s Hrvatima.. Kralj pogiba na mjestu. Srbi. Ju­ goslavenski kralj. ministra Barthoua i generala Georgesa. dolazi u Marseille u službeni posjet namijenjen učvršćivanju francusko-jugoslavenskog prijateljstva. Srbin Alek­ sandar I. Fran­ cuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou dočekuje ga u staroj luci u ot­ vorenom Delageu. Svi su bili povezani s tajnim hrvatskim društvom nazvanim ustaše čijeg je šefa Antu Pavelića francusko pravosuđe u odsutnosti osudilo na smrt. Ubojica. zaustavljen udarcima sablje nekog pot­ pukovnika na konju smrtno je ranjen opetovanim hicima policajaca. skočio na papuču Delagea i ispalio hice iz revolvera Mauser i Walter na Alek­ sandra I. po zanimanju od­ vjetnik i nekadašnji zastupnik. kralj Aleksandar I.

protiv Grčke. Njemačka kapitulacija i Titova pobjeda označa­ vaju kraj ustaške diktature. srpnja 1941. Južnoj Americi. Ondje organizira diktaturu po zapovijedi nacističke Nje­ mačke. a poslije Balkanskih ratova od 1912. VMRUstaše izlaze iz ilegale uz pomoć Hitlerove pobjede nad jugoslavenskom vojskom. Ostatke Pavelićeve vojske poubijale su Titove postrojbe u Mariboru 1945. U nekoliko godina ustaše izvode sve više bomba­ ških atentata dok Pavelić. ob­ javljuje Mile Budak. Ove udarne postrojbe sastavljene su od hrvatskih emigranata unovačenih silom ili milom u Italiji. trećinu raseliti a trećinu pokrstiti i asimilirati u hrvatski element". u Španjolskoj u svojem krevetu. a zatim u Argentinu sa znatnim bogatstvom koje se sastojalo od zlata i dragulja. izbjeglica u Ita­ liji dobiva izravnu Mussolinijevu pot­ poru uz obećanje da će mu ustupiti Dalmaciju dok njegovu desnu ruku Perčeca prima mađarski regent Horty. težila je za nacionalnim jedinstvom boreći se protiv Turaka. Pavelić ustupa Dalmaciju Mussoliniju i u trav­ nju 1941. Bugarske i Srbije koje su podijelile regiju. Židova i Roma. Pavelić je pobjegao u Rim. krvoprolića i masovne depor­ tacije Srba. postaje šefom "Nezavisne Države Hrvatske". predsjednik Hrvatske seljačke stranke. Učinkovito organiziraju lokalne ustanke i atentate dok se komite zadužuju za uspostavu paralelne pravde bez milosti s izdajica­ ma i prikupljanje financijskih sredsta­ va. i osigurava potporu sila osovine. Ustaše djeluju javno uz odobravanje katoličke hijerarhije i obavljaju prisilna pokršta­ vanja. Pri učlanjenju prisežu na križ i revolver smještene između dviju svijeća da će se pokoravati Pavelićevim zapovijedima. Hrvatsku građansku zaštitu. Hajduci. ministar bogoštov­ lja i nastave. Pavelić. bor­ ci VMRO-a bili su nepogrešivo pove­ zani zakonom šutnje. oni novače više tisuća ustaša ško­ lovanih za terorističke akcije u logorima Junka-puste u Mađarskoj i Borgotaru u Italiji. H RVATSKI ODVJETNIK. Tajna politička društva 170 . Vladko Maček. Belgiji. Umire 1959. Njemačkoj. Glavni še­ fovi organizacije nisu stradali od tog obrata situacije. samoproglašeni poglavnik ili "vrhovni poglavar" ustaša priprema ubojstvo Aleksandra I.SUPOČINITELJI VMRO-a ustaša Ante Pavelić brani ma­ kedonsku stvar u nekoliko navrata. Tajno društvo na vlasti nje Jugoslavije. osnovao dr. do 1913.: "Trećinu Srba treba pobiti. Radi organizacije vlasti u Bosni ustaški režim angažirao je u travnju 1941. Kao što je predviđeno. Za nekoliko mjeseci ojačani darovima i vezama s unutarnjom makedonskom revolucionarnom organizacijom. Ustaše su se okoristili umješnošću VMR-a i privrženošću njegovih člano­ va medu kojima je Dimitrov Kerin ubojica Aleksandra I. Unutarnja make­ donska revolucionarna organizacija stvorena 1893. čiji projekt 22. UTEMELJITELJ -om. Zauzvrat tajno makedonsko teroristi­ čko društvo VMRO nudi mu svoju dragocjenu pomoć. obrambenu organizaciju koju je 1933.

medij i kontroverzna ličnost.-1949. Vjerujem da islam­ ska zastava mora domi­ nirati čovječanstvom i da je zadatak svakoga muslimana odgajati svijet prema pravili­ ma islama. "Mučenik je naš zavjet" Bratstvo ima dva različita aspekta: je­ dan je karitativan. Propovjednik i muslimanski teo­ log. Jedan od njih je i Hassan al-Banna (1906. izgradili dosta terorista tijekom druge polovice 20. Međutim njegovi protivnici motreći pom­ no razloge koje namjenjuje muslimanskoj zajednici vide u njemu opasna islamista na desnoj liniji njegova djeda po ocu Hassana al-Banna. obnavljajući njegove zakone. egipat­ ski učitelj Ismailia Hassan al-Banna. blizak alterglobalističnim krugovima često intervenira u francuskim glasilima u ime sinteze između islama i Republike. Na čelu udruge utemeljene početkom T ARIK RAMADAN JE NEDVOJBENO ATIPIČNI bratstva kojem za nekoliko godina daje nacionalni predznak. posebno glede že­ na. ponovno uspostaviti običaje koji odgovaraju naj­ radikalnijem islamu. Godine 1933. prozelitski.. Tijekom go­ dina organizacija se ustrojava u potpuno ratničkoj orijentaciji. Njegov je program otvoreno fundamentalistički: uskladiti politiku s kuranskim zakonom. prototip su islamističke fundamentalističke organizacije. U tom duhu on utemeljuje bratstvo Mu­ slimanske braće. Hassan al-Banna je premješten u Kairo. projekt. Imajući to u vidu svaki novi član priseže da će čuvati najapsolutniju tajnu o or­ ganizaciji bratstva. odgajati mlade za Sveti rat (džihad). Egipat je tek izašao iz duga razdoblja eu­ ropske dominacije pa neki vjerski dužnosnici traže reislamizaciju dru­ štva koje smatraju previše zapadnjačkim. a drugi tajni odnosi se na njegove aktivnosti destabilizacije koje žele ostvariti njegov 171 Tajna politička društva .Na Bliskom istoku diskretan utjecaj Muslimanske braće Vjersko društvo političkoga cilja. NASLJEDNIK intelektualac. ISLIM DA MUSLIMAN IMA ZADA- tak da oživi slavu islama promičući ponovno ro­ đenje njegovih na­ roda. džihad naš život.). Muslimanska braća. Tu prenosi sjedište Amblem Muslimanske braće: dvije prekrižene sablje koje znače sveti rat islamskoga fundamentalizma. mučenik naš zavjet". Osim toga mora prisegnuti vjernost pravilu koje potiče da je "Kur'an naš zakon. utemeljitelja Muslimanske bra­ će. Oni su nadahnuli tj. on smatra da je povratak izvorima islama nužan kako bi Egipat ponovno pronašao svoj identitet. Pre­ ma njegovim riječima radi se o tome da se "okonča strani duh u kućama". Ti­ jekom Drugoga svjetskog TARIK RAMADAN." Te je riječi izgo­ vorio 1929.. To je cilj koji se priprema više od pola stoljeća. stoljeća.

Ali vlada. ali ostaje veoma kritična prema novom egipatskom lideru kojeg poku­ šava ubiti 1954. U siječnju 1991. koja dovodi Nasera na vlast. Ondje pro­ miče određen broj stajališta o islamu u društvu koje poziva na islamizaciju Europe i koje je u suprotnosti sa slikom o umjere­ nosti koja im je dana u medijima. Ayman al-Zawahiri školovao u njihovim redovima. Međutim koordinacija između matičnog bratstva u Egiptu i bratstva kćeri je teška jer ona želi autonomiju.rata podupire naciste antisemitizmom. Iraka koje financira Saudijska Arabija. Isto tako 1988. zabranjuje red. Ciljevi i sredstva ostaju isti. na vratima Egipta. Nekoliko dana poslije ubijen je i al-Banna. Njezin vođa. veoma strukturiran služi kao mo­ del velikom broju islamističkih pokreta: "vođa" upravlja bratstvom. Muslimanska braća se posebno hvale aktivnom voj­ nom potporom protiv države Izrael utemeljene 1948. utemeljuje organizaciju tajne vojske. Priznanje neuspjeha ili vrhunska laž bratstva koje. časnici bliski redovima bratstva ubijaju pred­ sjednika Sadata koji je sam bio bivši član bratstva zbog njegova približavanja Izraelu. Pomaže mu određen broj službi koje su raspoređene po terenu prema sekcijama odgovornim za propagandu prema stanovništvu. stanovnik Egipta. Braća i terorizam Od 50-ih godina prošloga stoljeća orga­ nizacija je postala nepobitan čimbenik egipatskoga političkog života. MUSLIMANSKE BRAĆE? 90-ih godina prošlog stoljeća pod imenom "Muslimani i muslimani Švicarske" održa­ va sve više javnih konferencija. Na­ pokon u bazi red ima falange ratnika koje su mu podčinjene. Iako se Ramadan brani od svakog povezivanja između misli svojega djeda i svoje. Nakon rata njegov način funkcionira­ nja. Tajna politička društva 172 . u Jordanu tijekom demonstracije potpore Iraku Saddama Huseina Muslimanska braća spaljuju izraelsku zastavu. Rada slične pokrete kao što su Braća Kuvajta. Tako u Siriji Mus­ limanska braća organiziraju atentate protiv stranke Baas Hafeza el-Assada koja je po njihovu mišljenju kriva što vodi previše laičku politiku. nastavlja igrati tajanstvenu ulogu u svojoj potpori islamističkom terorizmu? Sigurno je da se mozak i druga osoba po važnosti u al-Qaidi. iako u određenim arap­ skim zemljama javno. Reakcija je brza: Braća ubijaju predsjednika vlade al-Nokrachija u veljači 1949. odbija potvrditi da postoji me­ đunarodna organizacija Muslimanske braće. Jordana. Situacija je danas takva da je organizacija više nalik nekoj difuznoj tvorevini nego strogo organizi­ ranom redu. školovanje i obrazovanje članova. ipak mu je u više navrata iskazao dirljivu počast posebno u svojim kritikama u odnosu na cionizam. Istodobno organizacija se širi i postaje pravi obrazac terorizma na Bliskom is­ toku. Sudjeluje u revoluciji 1959. zabrinuta zbog njegova jačanja.

i u ožujku 1968. Vojnici koji su nakon propa­ log puča odlučili nastaviti borbu da bi sačuvali Alžir za Francusku dolaze u velikom broju kako bi ojačali redove OAS-a koji je do tada prema Susinijevim riječima bio "prazna školjka". ožujka 1962. petenovce. Najžešći pristaše francuskog Alžira ipak su na trenutak mogli vjerovati da ih general de Gaulle neće napustiti. Optuženi nakon Tjedna barikada iskoristili su svoje pri­ vremenu slobodu da pobjegnu u Špa­ njolsku. Za ostale brzo će stići pomilovanje. Svi se sjećaju obećanja što ih je u više navrata ponav­ ljala vlada da će zadržati francuski Alžir te smatraju svojom zadaćom pružiti otpor tomu. a buntov­ nici nemaju drugog izbora nego da bježe i odu u ilegalu. General Salan koji J E LI SE FRANCUSKO PRAVOSUĐE POKA- "Izgubljeni vojnici" francuskog Alžira U Madridu je Susini stupio u vezu s generalom Raoulom Salanom. Poginulo je 36 osoba. i pokazati odluč­ nost aktivista. OAS. propao je. vjednik postaje Salan uz pomoć jednog drugog pučista. Salam i Susini potiču u Parizu stvaranje metropolskog ogranka koji su povjerili kapetanu Pierreu Sergentu. OAS PRED zalo milostivim u odnosu na OAS-ove teroriste? Sudeći po brojkama jest. Optuženo je 3680 osoba. rojaliste i antirepublikance." koju vodi André Canal. čiji glavni zapo­ 173 Tajna politička društva . nekadašnji alžirski zastupnik i Jean-Jacques Susini. prve amnestije progla­ šavaju se od 1964. OAS "métro" vrlo se brzo . ali mnogo ih je koji smatraju da pod svaku cijenu treba nastaviti borbu. sudovi su pro­ glasili 41 smrtnu kaznu od kojih su samo četiri izvršene. Situacija će se od sada samo pogoršavati sve do "tjedna barika­ da" u siječnju 1960. sve pobornike reda i spremne da se za nj bore. 26. mnogo ih je predano zakonu.počinje razlikovati po članstvu." Puč "šačice umirovljenih generala" izve­ den u noći 23. s padom Dien Bien Phua i gubitkom Indokine osjetili gorčinu odricanja? Kod alžirskih Francuza ima ih također mnogo koji u tom pothvatu "otpora" vide jedinstvenu i zadnju slamku spasa. travnja 1961. Jean-Marie Bastien-Thiry. utemeljuju još bez točnoga cilja "Orga­ nizaciju tajne vojske". Albert Dovecart i Claude Piegts. međutim čini se da je igra završena i da ništa neće zau­ staviti hod prema neovisnosti. Pierre Lagaillarde. nacionaliste revanšiste.iako prokla­ mira iste ciljeve kao i njegova alžirska sestra . izjavio pred 500 000 okup­ ljenih Alžiraca koji su ga dočekali: "Razumio sam vas!"? Ali ubrzo će se ra­ diti o nerazumijevanju jer de Gaulle je učinio izbor. zvan "monokl"... OAS ulazi u očajnički smrtonosni otpor napuštanju francuskog Alžira. Nova oslobađanja do­ godila su se u prosincu 1965. Nisu li već 1954. ILO JE DOVOLJNO TELEVIZIJSKO obraćanje generala de Gaullea pa da bi se Francuze uvjerilo "da ne trebaju slijediti mrsku i glupu avanturu ustanika u Alžiru. u ožujku 1966. s tim da je za dvojicu po­ sljednjih utvrđeno da su krivi za ubojstvo inspektora Gavouryja. Tu još ima nekoliko vojnih osoba. Ustanak je propao.Izgubljeni vojnici OAS-a Više od godine dana u Alžiru i u Parizu strepe od tri slova. a više od 200 je ranjenih. vrativši se na vlast 1958. počevši od članova opasne i tvrde "Misije III. bivše pripadnike SS divizije Karlo Veli­ ki. Svjesni da se borba može voditi samo u Alžiru. ali to je neobična mješavina koja okuplja antidegaulliste. U Madridu u siječnju 1961. student medicine neki su od takvih. simpatizeri OAS-a demonstriraju u Alžiru pred velikom poštom i defiliraju po rue d'Isly gdje vojska otvara vatru. generala Edmonda Jouhauda. Roger Degueldre. Nije li. Među njima ima mnogo ponosnih časnika koji ne podnose da vojska tako napusti s Alžirom dio domovine.. Zajedno će organizirati OAS..

O posljednjim točkama zakona žestoko će se raspravljati jer će François Mitterrand od Pierrea Bértégovoya zahtijevati da zatraži odgovornost svoje vlade. Raoul Salan i Maurice Challe 23. Tajna politička društva 174 . nekoliko sati poslije puča. zatim na do­ životnu kaznu zatvora bit će pomilovan 1968.Izgubljeni vojnici OAS-a Strogi ustroj Oko Salaria i Jouhauda uspostavljeno je visoko vijeće OAS-a u kojem se nalaze general Gardy. REP-a (strana padobranska pukovnija) Roger Degueldre. stožerni član OAS-a na čelu Generali Edmond Jouhaud. Jouhaud. a odnosila se na revizije karijera i primanja ustaničkih časnika u vojnu pričuvu. No uslijedila je živa polemika. travnja 1961. pukovnici Gardes i Go­ dard. za političku akciju i pro­ pagandu (APP) dodijeljen Susiniju te ured za informiranje i operacije (OPP koji je podijeljen u središnji informa­ tivni ured (BCR) i ured operativne akci­ je kojim upravlja pukovnik 1. osuđen na istu kaznu oslobođenje 1967. PRAVDOM je najprije osuđen na smrt. donesen je nacrt zakona za potpunu amnestiju oso­ ba vezanih uz alžirski rat. Tekst zakona će biti prihva­ ćen. u Alžiru. a revolucionari rehabilitirani. Taj glavni stožer pokriva tri glavne strukture OAS-a: ured za organizaciju masa (OM). a od civila Susini i doktor Perez. Godine 1982.

i 5. ali organizacija vrlo brzo prelazi na akcije potpuno drugačijih razmjera: ubojstva i bombaški napadi i postaju argumenti OAS-a. "Cimeter­ re" ima funkciju rizničara. ali isto tako i gaullistička vlast i njezini predstavnici te šire alžir­ sko civilno stanovništvo kako bi posvu­ da zavladao teror u skladu sa sloganom objavljenim na zidovima: "OAS udara gdje želi.Izgubljeni vojnici OAS-a njegovih komandosa Delta. na alžirskim zidovima pojavljuju se na brzinu obojena tri slo­ va "OAS"." Od travnja 1961. ali može računati na potporu velikoga dijela alžirskih Francuza da dobiju zaštitu. Pljačka alžirske banke u Oranu donijela im je najmanje 20 mi­ lijuna franaka.. osobne dokumente.. kada želi. sim­ bola francuske države. ponajprije članovi FLN-a i njihovi simpatizeri. Očaj doseže vrhunac. njihovih simpatizera. OAS nedvojbeno okuplja više od ti­ suću članova stvarno aktivnih. ožujka bilo je najmanje 120 aten­ tata za koje je odgovornost preuzeo OAS. Sedmoga veljače 1962. povećava se broj bombaških napada ko­ je prouzrokuju stotine žrtava. pomoć u logistici. Policija rastjerava povorke nečuvenom brutal­ nošću: u postaji podzemne željeznice Charonne nađeno je osmero poginulih. Namaknuli su i bogatstva iz svi­ jeta slavnih i poznatih pod prijetnjom odmazde. a njima upravljaju potpukovnik Château-Jobert i general Jouhaud. Jean Gorel. de Gaulleova mini­ stra. kada želi" Od ožujka 1961. Drama je okončana. U Constantinu i Oranu stvaraju se delegacije. Tijekom operacije "Rock n'Roll" 4. tj. Eksploziv je bio podmetnut u kuću Andréa Malrauxa. on uvodi neku vrstu revolucionarnoga poreza naplaćujući subskripcije za koje su Francuzi u Alžiru zamoljeni da se oda­ zovu. čak ga i proizvodi. ako je potrebno. a OAS će biti neu­ morno proganjan. Plakat OAS-a kojim se pozivaju Francuzi da odbace politiku generala de Gaulla i prepuste francuski Alžir u ruke Fronte za nacionalno oslobođenje Alžira. U igri su velika financijska sredstva: OAS pro­ valjuje u banke katkad uz dobrohotnu pomoć nekoliko direktora. a OAS diskreditiran u očima francuskog stanovništva koje je sutradan masovno demonstriralo ispred Bastille. Njegovi ci­ ljevi. U Alžiru i u Parizu slijede "plave noći" tijekom kojih je katkad podmetnuto više od 30 bombi. Djevojčica od četiri godine okrut­ no je iznakažena. "Gdje želi. atentati su prevršili svaku mjeru. . Čak i u vojsci OAS je zadržao dovoljno veza da može nabaviti oružje pa. Komandosi de Gueldreove Delte dolaze na loš glas zbog ubojstava više policijskih komesara i inspektora.

pokušava ustrojiti novo "Nacionalno vijeće otpora" sa Jacquesom Soustelleom. Na putu ga čeka specijalna jedinica OAS-a u Petit-Clamartu nedaleko od Meudona. Jouhaud je uhićen 25. Georges Bidault. napad kamionom samou­ bojicom na Elizejsku palaču uoči puča. Teško je utvrditi bilancu terorističkih aktivnosti OAS-a. Gyule Sarija i Lajosa Martona. Dvadeset drugi je kolovoz 1962. povjerena je briga za organizaciju poseb­ ne neslužbene postrojbe koja će upo­ trijebiti sva sredstva. Barbouzes. inspektor otkriva pogotke mecima na predsjednički Barbouzes. Jean-Marie Bastien-Thiry na čelu je skupine sastavljene od bivših pukovnika Alaina Bougreneta de la Tocnayea. za­ duženi su da na teror odgovore terorom služeći se otmicama. blizu Toulona. Hajka na aktiviste ipak donosi plodove i OAS je ozbiljno osla­ bljen. omiljena meta OAS-a. generalom Gardyjem i pukovnikom Argoudom. Kada komandosi otvaraju vatru s dviju strana ceste. Za neke je službena misija C sudske poli­ cija bila samo paravan namijenjen ma­ skiranju toga protuprirodnog saveza. Povećavajući broj pljački protiv muslimana OAS se nada protunapadu FLN-a koji bi mo­ gao prisiliti vladu da reagira i možda razmotri svoju odluku. nazvane "Talion". predsjednička povorka se uspjela izvući i umaknuti. na brdu Faronu. "Izvukli smo se"." reći će general de Gaulle izvlačeći se iz predsjedničkog DS-a koji je upravo izdržao hice OAS-ovih ubojica.Nemilosrdna borba U borbi protiv OAS-a vlada ne štedi sredstva i angažira sve policijske i žandarmerijske službe s općim uputama. tajni agenti te skupine. ATENTAT U PETIT-CLAMARTU " Bilo je tijesno.. vojnu sigurnost. Inženjer naoružanja. 14 metaka izrešetalo je predsjednički DS. a predsjednik je ostao neozlijeđen. trav­ nja pada Salan. Taj atentat nije bio prvi pokušaj aktivista francuskog Alžira protiv de Gaulla. mučenjima i pod­ metanjima eksploziva.. U sudskoj policiji stvorena je "Misija C". vjernom gaullistu. Tajna politička društva 176 . Zasjeda u Orléansvilleu u prosincu I960.. nji­ hov glavni stožer u zrak je dignula snaž­ na i smrtonosna eksplozija u kojoj je stradalo 19 osoba. Razmotreno je mnogo scenarija. bomba u Comédie Française. koji je zamijenio generala Salana na čelu OAS-a. Lucienu Bitterlinu. zadovoljno će reći general dodajući: "Ta gospoda loše ciljaju!" Quai des Orfèvres. Atentati se intenziviraju u eks­ tremnoj i smrtonosnoj zadnjoj bitki za spas časti. Sergea Berniera i trojice Mađara: Laszla Varge. Njegov je glavni cilj srušiti generala de Gaulla. Poslije pus­ tolovine u Petit-Clamartu OAS se neće ra­ zoružati i ponovno će pokušati u kolovozu 1963. Nekoliko tjedana poslije njihov novi glavni stožer smje­ šten u hotelu Radjah napadnut je raket­ nim bacačem. Dvadeset devetoga siječnja 1962. a 20. ožujka 1962. gotovo je 20 sati i general je izašao iz Elizejske palače uputivši se u zračnu luku Villacoublay. Gérarda Buisinesa. Degueldre dva tjedna poslije. deseci alžirskih školskih usta­ nova dignuti su u zrak... Pascala Bertina. Pierrea Magadea.. U malo više od godi­ nu dana postojanja ona je nedvojbeno izazvala smrt 1500 muslimana i više stotina Francuza. posebno namije­ njena za razbijanje aktivističkih mreža. Pucnjava je trajala samo neko­ liko sekundi. Louisa de Condéa. DST. Medu onima koji su izbjegli policijskim racijama neki ekstre­ misti propovijedaju politiku spaljene zemlje. 150 čahura projektila pro­ nađene su na mjestu atentata. Georgesa Watina i Jacquesa Prévosta. DS.. platit će težak obol u toj nemilosrdnoj borbi. Najučinkovitiji će biti doušnici policije i neće se libiti da uspostave uske veze s FLN-om...

Tako u Latinskoj Americi počinje borba medu vladama što ih podupiru Washington i paravojne postrojbe ekstremne ljevice koje poku­ šavaju proširiti "trajnu revoluciju". Pedeset pet dana Italija je izvan sebe.. Skupina je zapamćena kao "Baaderova banda" po imenu svojega karizmatskog šefa. U Ita­ liji troje studenata: Renato Curcio. osnivaju Crvene bri­ gade (BR).Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Anarhisti i južnoameričke gerile pokazali su im put: za Crvene brigade ili Direktnu akciju te za Frakciju Crvene armije klasna borba treba biti ilegalna i snažna. revolucionarni lider Fidel Castro srušio je režim gene­ rala Batiste u Kubi. Latinoamerički obrazac Ove europske grupe nadahnjuju se sve. Protuzakonito uhićenje i smrt demokršćanskog lidera što su ih spret­ no inscenirale Crvene brigade duboko su uzdrmali Talijansku Republiku. Šesnaesti je ožujka. smještenom usred glavno­ ga grada što je dodatno izrugivanje režimu. predbacuju rukovodećoj klasi njezinu preveliku bliskost pa čak i nagodbu s kapitalom ako ne i s posljednjim ostaci­ ma fašizma. nje­ gova žena Margherita Cagol i Albert Francescini 1970.. hlad­ no ubijaju Morine tjelesne čuvare prije nego što njega otimaju. U Japanu se nalazi identično stajalište u mladeži koja osni­ va Japansku crvenu armiju. Potvrđujući se kao predstav­ nici sindikalizma protiv poslodavaca. osnivaju frakciju Crvene armije (RAF). Tako se pri susretu ljevičarstva i Trećeg svijeta rađaju tajna društva ekstremne ljevice koja propovi­ jedaju nasilje kao sredstvo djelovanja poput svojih nihilističkih predaka ili anarhista iz prethodnog stoljeća. ilegalne ljevičarske skupine os­ novane prije deset godina. ožujka 1978. pripadnici Crvenih brigada. katkad izrazito. članovi Brigada podruguju se sna­ gama reda šaljući im Morina pisma. Djeca gospodar­ skog rasta i hladnoga rata zahtijevaju račune od generacije svojih roditelja i društva izobilja koje smatraju previše nejednakim. pri­ padaju generacije koja stigmatizira ponašanje njemačkoga naroda prema nacizmu smatrajući kako zlo još teče njemačkim žilama. a zatim su ga njegovi otmičari izložili pod zastavom Crvenih brigada. Deve­ toga ožujka napokon nalaze predsjed­ nikovo truplo izrešetano mecima u Renaultu 4. Godine 1959. svibnja. PROLJEĆE 1978. Po nalogu Marija Morettija. ITALIJA STREPI: Alda Mora.. On i njegova družica Gudrun Ensslin. navodeći ih na pogrešne tragove. Mediji stalno izvješćuju stanovništvo u strahu pred očevidnom nemoći političke klase i policije: malena skupina ljudi uspijeva se sama oduprijeti moćnoj Italiji. savršeno pripremljena devetorica muškaraca trenirana mjesecima. U takvom se napetom ozračju stvaraju naoružane skupine na gotovo cijelom Aldo Moro otet je 16. 177 Tajna politička društva . U Njemačkoj se mladi stu­ denti također oslobađanju nametnutih ograda u zemlji koju smatraju da je obilježena nacizmom pa u lipnju 1970. tadašnjega vođe Bri­ gada. Andreasa Baadera. Nasljednici nihilista? Toga datuma već deset godina većinu razvijenih zemalja ugrožavaju na najvi­ šoj razini grupice koje zazivaju "oru­ žanu borbu" kako bi nestali kapitalizam i sramotni liberalizam. latinoameričkim pri­ mjerom. Nađen je mrtav u prtljažniku automobila u Rimu 9. šefa demokršćanske stranke oteli su ko­ mandosi. kojima se poslije pridružuje Urlike Meinhof.

MIR Miguela Enriqueza u Čileu. tako je nazvana u znak sjećanja na borbu Inka protiv španjolskih osvajača da bi odsad vodila revoluci­ onarnu borbu. uvjereni u svoju snagu objavili su rat oružanim snaga­ ma: za nekoliko mjeseci bili su pobije­ đeni. kada je uhićen njihov vođa Abimael Guzman. No njihovo je razmišljanje imalo utjecaja na velik broj europskih skupina. Ta skupina nastala 1962. a ne smijemo zaboraviti ni Tupamarose u Urugvaju. U poče­ tku je ta strategija funkcionirala: 1972. Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja Nika­ ragve. zatočeni. Većina tih ile­ galnih naoružanih društava poražena je u svojem pothvatu osvajanja vlasti os­ im časne iznimke sandinista koji 1979. i 1992. a neki su morali u izgnanstvo. Međutim veoma prag­ matični tupamarosi smatrali su kako se kubanski model ne može primije­ niti na državu i da bi trebali voditi intenzivnu gerilu kako bi se "pojavili kao vlast unutar druge vlasti". Godine 1972. Montonerosi u Argentini. MODEL ZA EUROPSKE MILITANTE šlog stoljeća jedan je urugvajski pokret postao obrazac terorizma južnoameričke ekstremne ljevice: radi se o tupamarosima. Sve su sastavljene od sa­ vršeno treniranih paravojnih postrojbi Tajna politička društva 178 . Fronta nacionalnog oslobođenja Farabunda Martija u Salvadoru ili gru­ pa Marighella u Brazilu. ilegalnom orga­ nizacijom od više od 10 000 vojnika i strateškom političkom upravom koja izaziva divljenje zbog smionosti i pre­ ciznosti svojih terorističkih aktivno­ sti". urugvajske oružane snage proci­ jenile su kako tupamarosi formiraju "dvostruku vlast s vojnim aparatom od više tisuća boraca. Tako je u Peruu "Staza svjetlosti" izme­ đu 1978. ubijeni. T IJEKOM 60-ih I 70-ih GODINA PRO- južnoameričkom kontinentu.koje brojčano nadilaze redovitu vojsku koja se suprotstavlja smrtonosnoj gerili. Teror i tajna kao sredstva djelovanja Ilegalne grupe ekstremne ljevice prihva­ ćaju različite strategije čija je zajednička crta zadati strah. Zbog toga im je tajna temeljni element. No njihov je uspjeh bio kratka vijeka. uspijevaju srušiti nikaragvansku dinas­ tiju Somoza. maoistički teo­ retičar. Na njoj se temelji us­ pjeh njihovih operacija zaplašivanja. ubila više od 30 000 ljudi. izumitelj koncepta "terorizma pročišćivača".

članovi Direktne akcije. a zatim u rujnu 1977. Uporno su odbijali poreći svoja djela pred sudom. generalni direktor Renaulta ubijeni su jedan za drugim 1985. jasno je da svi dijele određen broj vrijednosti. ravnatelj međunarodnih odnosa u Mini­ starstvu obrane i Georges Besse. Tim ilegalnim društvima poma­ gale su često druge skupine istoga tipa. Te skupine prakticiraju i bombaške aten­ tate i otmice. Jer stvar je važnija od sve­ ga. Ali taj potpuni angažman nije do­ voljan. i likvidirala Hanns-Martina Schleyera. General Audran. Jean-Marc Rouillan. Otimaju važne ličnosti po­ put Ingrid Bétancourt koju drže zatvo­ renu od 2002. U njihovu slučaju jasno je da su se okrenuli od svojih prvotnih ide­ ala ravnopravnosti svjedočeći o sve užim vezama s narkokartelima. Često su čla­ novi utemeljitelji tih skupina bili mladi studenti rođeni poslije rata. bivši član organizaci­ je Prima Linea. U Francuskoj skupina Izravne akcije koju je 1979. Nathalie Ménigon i Joëlle Aubron. istočnonjema­ čke tajne službe. bivšega nacista. ute­ meljio je Jean-Mar Rouillan izvršava seriju smrtonosnih atentata 80-ih godi­ na prošloga stoljeća. po­ čevši od vizije društva u smislu klasne borbe koja je zajednički nazivnik veli­ kom broju poziva. i 1987. Očito je iskustvo nasilja neka vrsta inicijacijskog obreda. a ekstremna ljevica nije ih uistinu kritizirala unatoč tomu što su pribjegavali nasilju. talijanske skupine pove­ zane s Crvenim brigadama. tijekom suđenja 1994. Njihovo zatvorsko iskustvo nije bilo strano radikalizaciji njihovih zahtjeva i njihovih ak­ cija. poput članova Direktne akcije koji su u zatvoru od 1987. U Italiji moć komu­ nističke partije objašnjava kako su Crvene brigade dugo vremena imale velik broj pristaša. Tako je frakcija Crvene armije otela. Tako je FPLP Georgesa Habachea. Ovi geriljerosi bore se od 60-ih godina prošloga stoljeća protiv velikih zemljoposjednika. šefa njemačkih po­ slodavaca. Danas se zna da je ta frakcija iskoristila pomoć druge terorističke mreže i potpore Stasija. U početku jednostavne seljačke paravojne formaci­ je FARC je postao prava ilegalna solda­ teska za koju se danas smatra da broji 15 000 ljudi.Brojni atentati koje su počinile Crvene brigade ili banda Baader plod su kulta tajne povezane sa strategijom kaosa. "učili su vas kako znalački razbiti gubicu nekome. Služiti stvari Iako je teško definirati tipičan profil članova političkih društava. da bi zatražio oslobađanje člano­ va RAF-a. pred­ sjednik. Kao što izjavljuje Massimo Prandi. kako udariti na točno određeno mjesto u potkoljenicu da se slomi noga". Osim Crvenih brigada i bande Baader-Meinhof poznat je i slučaj FARC-a (Kolumbijske naoružane revo­ lucionarne snage). brani­ telja palestinske stvari oteo zrakoplov 1977. Stoga još i danas mnogi odbijaju osuditi vlastito nasilje. 179 Tajna politička društva . Većina članova prošla je neku obuku ili barem pripremu.

Školovao se za vrijeme hladnoga rata studirajući u Moskvi gdje je stupio u vezu sa Stasijem i podupirao pale­ stinsku stvar kojoj je služio oružjem. RAF opstao.. rujna 2001. Kao znak vremena Carlos danas slijedi trag "revolucionarnog islamizma" nakon 11." Isto mišljenje prevladava u Nje­ mačkoj. kao Illitch Ramirez Sanchez u Vene­ zueli.. "koji su se ubili" tijekom boravka u zatvoru. Oružana borba je promašila sve političke i društvene cilje­ ve koje je objavljivala u deset godina. izazivao je policiju više od 20 go­ dina. Z AŠTITNI ZNAK MEĐUNARODNOGA Banda "Baader-Meinkopf ". također uzima kao taoce članove OPEC-a 1975. (Tjeralice njemačke policije 1972. roden 1949. Zakuku­ ljeni lik subcomandantea Marcosa kako puši lulu postao je amblem novog obli­ ka borbe ekstremne ljevice koja se zna služiti nasiljem i medijima. gdje je unatoč smrti utemelji­ telja. I drugdje se borba nastavlja kao u Meksiku gdje je od 1994. zapatistički pokret oživio borbeni plamen kod seljaka u Chiapasu koji su se suprot­ stavili državi koja ih prezire. u pi­ smu naslovljenom berlinskom dnevni­ ku Junge Welt ovi vode priznaju da je "koncept frakcije Crvene armije stvar prošlosti". jedan od ideologa Crvenih brigada. U toj je fazi poraz Crvenih brigada poraz same hipoteze o oružanoj borbi u našoj zemlji. Potkraj hladnoga rata gubi svoju potporu i napokon je izru­ čen francuskom pravosuđu koje ga 1997.Terorizam ekstremne ljevice: Izgubljena poslijeratna generacija Između poraza i obnove S odmakom valja konstatirati da se či­ ni kako su grupice ekstremne ljevice između 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća izgubile bitku. OD MARKSIZMA-LENJINIZMA DO ISLAMIZMA terorizma Carlos. osuđuje na doživotni zatvor zbog serije ubojstava počinjenih u Parizu 1975. mladi idealisti zavedeni u zločin. i inspektori DST-a. Kao što je to pre­ poznao Enrico Fensi. Ali 1996. krajnji argument zbog očajničkih motiva. "poglavlje BR-a je praktički zatvoreno.) Tajna politička društva 180 . Odgovoran je za smrt više od 1500 lju­ di među kojima je i vlasnik Marks and Spencera 1973.

1300 os­ oba je ranjeno. OTKRAJ TRAVNJA 1916. FLNC. U istom razdoblju Prizor iz ulice u Belfastu 1972. Krvava i slijepa borba gdje se ideal gubi u velikom kriminalu. to više što je situacija postala nerazmrsiva: s obzirom na stanovništvo koje je većim dijelom siromašno i katoličko. stoljeću stvorili oranijski red. tri kratice iza kojih se kriju pristaše angažirane borbe protiv navodnog tlačenja države. tajno unionističko društvo potpuno posvećeno slavi prote­ stantske Engleske. Iako je red zabranjen 1837. ETA. Oduvijek su ti landlords tražili čvrstu potporu Londona i su­ protstavljali se svakom obliku autono­ mije. stoljeća naseljavala na sjever otoka drže ključeve poljoprivrednog i industrijskog bogat­ stva zemlje. dva ilegalna društva.. stoljeća te vlada kao gospodar u Ulsteru do te mjere da su neki govorili o "Oranijskoj državi". Oni su uostalom u 15.Oružana i ilegalna borba nacionalista IRA. ponovno se pojavio potkraj 19. U Sjevernoj Irskoj više naraštaja znalo je samo za rat koji je suprotstavljao ilegalce IRA-e britanskoj kruni. . prote­ stantski kolonizatori Škoti i Englezi koje je dinastija Tudor od 16. KADA JE većina i irskih i engleskih voj­ nika na fronti. 16 osuđeno na smrt. Britanska kruna ne šali se s irskim nacionalistima. Na ulicama Dublina engleske postrojbe ubile su više od 300 ustanika. više od 3000 uhićeno... Irish Volunteers i Irish Republican Brotherhood (IRB) bacaju oko 1100 naoružanih ljudi u ustanak bez presedana protiv britanske vlasti. To je strašan "krvavi Uskrs".

a zatim se stapaju sa šutljivom gomilom. potiče tri godine poslije građanskog rata ljudi u civilu ubijaju ulicama Dublina. ubijaju predsjednika vlade i nasljednika generala Franca. Tako tijekom englesko-irskoga Ulster Volunteers Force. Na otoku ljepote. ilegalnim autonomnim jezgra­ ma koje izvode atentate. do 1921. Poraz ustanka iz 1916. Paket bomba IRA-e ubila je pet osoba u Coventryju u kolovozu 1939. "plave no­ ći" tijekom kojih se dižu u zrak državne građevine. stoljeću nalaze se i druga nacionalistička dru­ štva koja se rađaju u ilegali i ustrojava­ ju za borbu protiv dominacije sile koja se smatra neprijateljskom. Vrhovna instancija te ilegalne organizacije Army Council (AC) oku­ plja sedam članova. Radi se o borbi za identitet. pet vojnih i dva civilna predstavnika Sinn Veina (vjero­ jatno bivši visoko rangirani članovi koji danas zasjedaju u regionalnoj skupštini Stormonta) koji odlučuju koju politiku treba prihvatiti u odno­ su na mirovne sporazume. Luisa Carrera Bianca u središtu špa­ njolskoga glavnog grada. kolovoza 1982. bila je s 99 atentata najsilovitija. bori se i za afirmacije engle­ skih interesa u Irskoj. službeno pri­ hvaćaju načela "revolucionarnog rata": 20. U španjolskoj Baskiji separa­ tisti organizacije Euskadi Ta Askatasuna (ETA). U 20. uglavnom su mladi proizašli iz katoličkih geta Sjeverne Irske ili studenti fanatici iz Dublina i Corka. Fronta za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) organizira od 1976. a da se policija ili uprava IRA-e ne mogu infiltrirati u njih niti ih kontrolirati. prosinca 1973. proizlaze frontalne oporbe u su­ parničkim i tajnim skupinama. stvaranje drža­ ve koja odgovara baskofonom kultur­ nom entitetu. osnovane 1959. tj. kao što je naglasio Julien de Madriaga. čiji je cilj uvijek "rušiti fran­ cuski kolonijalizam". paravojna tajna skupina. Trebalo je čekati desetljeća prije nego što je vlada pristala pregovarati s irskim borcima za neovisnost. Zapovijed je "udarati do pobjede". Noć 19. I STINSKU IRA-u UTEMELJILA JE 1997.U TAJNI ISTINSKE IRA-E šačica boraca Privremene IRA-e koji su se suprotstavili mirovnom pro­ cesu između katolika i protestanata. U Europi se na tom planu proslavljaju tri skupine: IRA u Irskoj. napadaju policijske postaje. stvaranje IRA-e (Irish Republican Army) koja se proslavlja u ubojitom građan­ skom ratu (1919. Istinska IRA raspolaže brojnim agentima u En­ gleskoj. Iz ustanka iz 1916. ETA u španjolskoj Baskiji i FLNC na Korzici.. "Udarati do pobjede" Irski slučaj nije izoliran. Sve su odabrale oružanu borbu povezujući terorizam i gerilu. za koje se misli da ih ima oko 150. Ti naoružani militanti. utemelji­ telj baskijskog separatističkog pokreta: Tajna politička društva 182 .) na kraju kojega jug otoka dobiva neovisnost.

ali su na kraju oslobođeni krivnje nakon što su na suce i porotu bili izvršeni pritisci. Radi više sigurnosti ETA je opremljena baza­ ma u inozemstvu. ali i o toj mafiji u sjeni čija je štetna moć nepobitna. P OTKRAJ 70-ih GODINA MALA SKUPI- "Mišićava" konferencija za novinstvo koju organiziraju borci za neovisnost Korzike 1996. Isto se tako udarne postrojbe IRA-e.. Drugi običaj koji proizlazi iz tajne jest uspostavljanje decentraliziranih struktura čija je organizacija neprozirna pa se veoma teško infiltrirati u njih. čini se da su se od sredine 80-ih godina pro­ šlog stoljeća nacionalisti i mafijaši sporazumjeli kako bi točno razgrani­ čili svoja područja djelovanja. Kad se jednom pročitaju i rasprave. imala mnogo raskola. Otada se npr. Poput Sicilije Korzika je isto tako područje gdje se tajna društva nastoje konstituirati kao prava protuteža vlasti. Tako je IRA potkraj 60-ih godina kad se angažirala u pomirbi s britan­ skom vladom. Osjećali smo potrebu da potražimo svoje korijene. Prva od tih manifestacija je sveti za­ kon tišine koji je za ove ilegalne skupine pitanje preživljavanja: pravilo je da se nikada ne oda drug i da se radije ide u zatvor nego da se "izdaju ideal i dru­ govi". ne napadaju više kamioni za transport fondova koje nadziru naci­ onalističke skupine. Devedestih godina "Ujedinjavao nas je neodređeni osjećaj da živimo s olovnom kapom na glavi. namijenjenima da skrivaju teroriste u bi­ jegu ili da školuju komandose u očeki­ vanju akcije. Manje brojni članovi ETA-e podliježu jednako tako apsolutno tajnoj upravi koja se na­ lazi na vrhu piramidalnog ustroja. Privremena IRA preuzela je zastavu nasilne akcije. taj "baskijski identitet" za koji se dobro vidjelo da je slomljen. časni ili korumpirani moraju u isti mah vo­ diti računa o pritiscima grupa za neo­ visnost.ne znači da su bili jedin­ stveni u izboru sredstava i načina bor­ be. ili genovske banke 1990. pribjegavanje nasilju smatrali su se jedinim načinom oču­ vanja toga ugroženoga identiteta. Paralelno je Irish National Lebration Army (INLA) isto tako oda­ brala terorizam prije nego što se raspala u mnoštvo grupica specijaliziranih za atentate. (. leteće kolone ili skupine od "12 aposto­ la" u najvećoj tajnosti zadužuju za osjet­ ljive napade ili ciljana ubojstva.MAFIJA U NACIONALISTIČKOM SVIJETU na prijatelja koji imaju običaj nalaziti se u kavani "Morski povjeta­ rac" u staroj luci u Bastiji utemeljuje skupinu koja izgleda poput prave ma­ fije. posebno u Francuskoj. Takve manifestacije mogle su se održati samo uz prešutni pristanak vlasti."nacionalnom oslobođenju" . Odabrani. Potkraj 90-ih godina prošloga stoljeća prava IRA se potvrđu­ je kao glavno terorističko tajno društvo izvodeći atentate na slijepo. Banda pljačka blagajne među ko­ jima je ona banke Crédit Lyoannais u Bastiji 1982.). Tijekom svih tih godina "Morski po­ vjetarac" je održavao veze s korzikanskim nacionalističkim tkivom. kad je opljačkano 120 milijuna frana­ ka. onaj tko je zadužen za njih mora ih i uništiti." Unutarnje borbe i širenje tajnih struktura Iako se članovi nacionalističkih društa­ va nikad nisu međusobno dijelili prema cilju koji trebaju postići . otmice i iznude: Irish People Libaration Organization (IPLO)." Ulazak u ilegalu. Mnogi od njezinih članova optu­ ženi su za ubojstva. To je posebno slučaj s irskim društvima koja dijele svoje postrojbe u bataljune koji primaju zapovijedi od vrhovnih vi­ jeća čiji se sastav i planovi drže u tajno­ sti. 183 Tajna politička društva .. Pod pečatom ilegale Praksa tajne vidljiva je na svim razina­ ma. Catho­ lic Reaction Force (CRF) ili People's Re­ publican Army. U redovima FLNC-a pod kukuljicama upute o funkcioniranju su jasne: "Svaki šef grupe mora preuzeti BI (interne biltene) koji se dijele. Korzikanski slučaj je još očitiji.

koje su izvršili članovi IRA-e. no neki su spremni na više kompromisa u nadi za mir i političko rješenje korzikanskog pitanja. Sve su sastavljene od uvjerenih militanata. "od ETE je ostala samo sumarna i manihejska ideologija rođena potkraj 19. Napokon čini se kako članovi organi­ zacije unatoč međunarodnim pritisci­ ma tvrdokorno odbijaju položiti oružje. Još je gore što je sada utvrđeno kako je IRA u kontaktu s međunarodnim tero­ rističkim organizacijama na Bliskom istoku ili u Latinskoj Americi .među kojima je opasni kolumbijski FARC ko­ ji je danas upleten u trgovinu drogom. Clandestinu. a to su obi­ čaji koji se kose s početnim idealima.povijesni ka­ nal. sravnjivanje međusobnih računa skrenuli te paravojne skupine od njihovih izvornih ciljeva političke borbe. Kako naglašava neki stručnjak za to. Osim silovitih rasističkih napada korzikanskih nacionalističkih skupina na stanovnike Magreba koji stanuju na otoku. Štoviše. Ali povijest se ne zaustavlja ovdje. raspao sam. Od samoproglašenih raskola politički krajolik otoka prilično je uzburkan: FLNC 5.uobičajeni ka­ nal koji se 1997. dok drugi igraju na metode trovanja odnosa. Resistenza i FLNC . Tako su nasilje. pokazao je zloči­ načku narav organizacije. IRA je financirala i Sinn Fein. banditizam. ETA-i se predbacuju slična skretanja: grupa je nesmiljeno popustila rasističkoj napa­ sti. Unatoč veoma okrutnim udarima što ih poduzima španjolska i francuska policija. Fronte Patriotu Corsu i Aramata Corsa idu jedna uz drugu. Fronte ribellu.Oružana i ilegalna borba nacionalista prošloga stoljeća FLNC se podijelila u tri tajne službe: FLNC .. ETA nije nikad razoružana. irsku političku stranku za neovisnost Irske služeći se za to reketom i zaplašivanjem.koju neki smatraju "fašističkom". Korzikanska revolucionarna oružana fronta (FARC).. . Gnusno ubojstvo katolika Rober­ ta McCartneyja u siječnju 2005. Izdanci mafije Paralelno s tim drobljenjem nacionali­ stičkih skupina već se nekoliko godina konstatira tendencija k skretanju prema mafiji. njihove su veze s talijanskom mafijom javna tajna. svibnja. Situacija je posta­ la takva da većina irskih katolika danas želi raspuštanje ilegalne skupine . No malo-pomalo gubi povjerenje stanovništva. iako je politika više puta bila blizu mi­ roljubivom rješenju. stoljeća sa ksenofobnim i rasisti­ čkim tendencijama koje uzdižu čistu krv Baska i njihova naslijeđena prava".

lju­ bitelj je SS glazbe. antisemitizam. tvrda jezgra mišićavih i ksenofobnih na\ijača nogometnog kluba Pariz-Saint-Germain. i član veoma opasne orga­ nizacije Radikalnoga jedinstva. saveznički rad na čišćenju pobijedili su najveći dio Führerovih pobornika.. članove novog otpora ili GUD-a . otkriće uža­ sa nacističkih logora. organizacija se odmah ponovno rada iz pepela pod imenom Autentična mladost s internetskom stra­ nicom u SAD-u. U nekoliko godina stvorene su revije. One su samo izdanci zločinačkog nacizma za koji nikada ne treba misliti da je potpuno nestao. superiornost bijele rase. Iako nije bilo prave urote i čini se da je Maxime Brunerie djelovao sam. umalo nije izbje­ gao atentat kad je krenuo na tradicionalnu povorku na Elizejske poljane.. veliki je obožavatelj Trećega Reicha.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice One tvrde da su izabrane nasljednice tisućljetnog Zapada kolebajući se između jeftinog poganstva i integrirajućeg katolicizma. Taj savez "nacionalnih revolucionara" okup­ lja od svih pomalo: pripadnike MNR-a. intelektualci ekstremne desnice odluču­ ju osvajati elite i promicati obnovu zapada prodirući u krugove vlasti. sastav­ ljene više-manje legalno. Mladić koji je pokušao pucati na njega zove se Maxime Brunerie. Neki Internet je postao najučinkovitiji promidžbeni medij za mnoštvo fašističkih grupica koje na "zaslonu" mogu izbjeći ruci pravde. revolucionarni nacionalizam. Iako ju je vlada raspustila. srpnja 2002.grupe "identitetskoga rocka" ili "kop de Boulog­ ne". kru­ žoci. REDSJEDNIK JACQUES CHIRAC 14. ali 70-ih godina prošloga stoljeća taj fenomen poprima šire razmjere.stu­ dentskoga sindikata stvorenoga kao opre­ ku pokretu iz svibnja 1968. autonomne organizacije kojima gravitira četrdesetak osoba okupljenih u "Društvu misli": Grupa za istraživanje 185 Tajna politička društva . istražitelji su raz­ mrsili cijelo klupko udruga i grupica ek­ stremne desnice koje su više ili manje usko vezane na Radikalno jedinstvo. Poraz sila osovine. svojim službenima gla­ silima. rock grupama. No od toga razdoblja okupljaju se neki nostalgični krugovi kako bi održali uspomenu na Treći Re­ ich. . Grupice ekstremne desnice koje je teško identificirati. tako poprimaju višestruke oblike kako bi se prikrile da bolje mogu širiti svoje ideje. Ova nebuloza sastavljena od 150 do 200 aktivnih militanata okuplja se oko ekstremističkih vrijednosti: rasizam. Nostalgija za Reichom i san o Zapadu Neposredno nakon Drugoga svjetskog rata europska ekstremna desnica je na umoru. kandidat stranke ekstremne desnice MNR na lokalnim iz­ borima 2001.

multikulturalan i miješan. specijalizirane novine . Ali pokret koji je u početku bio pacifističan. Medu njima Seminar Thule. pri čemu 8 označava H. ali koje lukavo tkaju platno. Razočarani Nacionalnom frontom neki skinheadsi osnivaju društvo Blood and honour što je ponavlja­ nje devize SS-a. neona­ cisti i huligani. Sadašnji Seminar Thule u uskoj vezi s članovima GRECE-a pro­ miče ideju o ponovnom rođenju "etni­ čki homogene" Europe.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice TKO SU SKINHEADSI? (doslovno: "obrijane glave") pojavili su se u london­ skom East Endu potkraj 60-ih godina prošloga stoljeća. nogometne utakmice. veći­ nom sinovi radnika. posebno u Bavarskoj. U sklopu toga društva razvija se "nova desnica". u Austriji. Toliko formacija više ili manje struk­ turiranih sa slabo poznatim član­ stvom koje se nikad nisu povezale u savez. Grensland. Neonacisti koji su uglav­ nom nastali u Elzasu vezani su uz njemačke grupice istoga tipa. identitetskih grupa (GUDD npr.) koji se pozivaju na "krvnu zajednicu" ultranacionalisti (Francusko djelo ili petenovci). kolebajući se između poganstva izmiješanog s kelt­ skim obredima i fundamentalističkoga katolicizma. ali i u SAD-u i Japanu. u Nizozemskoj. u Danskoj. Ovi mladići. "konfiscirali" su ekstremisti koji će ga 70-ih godina skrenuti prema radikalnom nasilju i rasizmu. Isti fenomen javlja se u Njemačkoj. stranke ekstremne desnice osnovane 1978. nostalgičari Reicha i pristaše krajnjega nasilja napredovali su u cijeloj Europi izrugujući se nacionalnim zakonodavstvima koja su često nemoćna. dok huli­ gani bijesne obično na nogometnim stadionima ne libeći se usred utakmice pozdravljati Hitlerovim pozdravom. razdraženog rasi­ zma i apologije nasilja. KINHEADSI S i proučavanje za europsku civilizaciju. Podijeljeni su između skinheadsa. obilježena rasizmom. GRECE. Skinheadsi. Oranjejeugd (Oranijska mladež) ili Voorpost-Nationalistische actiegroepen (nacionalističke avangardne skupine za akcije) medu najaktivnijima su u tim formacijama. suprotstavili su se hipijima koji su nosili dugu kosu i odjeću s cvjetićima. Osim jednos­ tavne provokacije to je način da jasno i glasno izraze svoj temeljni rasizam koji se izražava tijekom "pakibashinga" obrednih batinanja pakistanskih use­ ljenika. Ovaj je preuzeo ime od staroga tajnog društva Thule čiji je amblem bio kukasti križ i koji je dobrim dijelom nadahnuo Hitlera za njegov doktrinalni korpus. u Švedskoj gdje je stranka Ny démocratie (Nova demokracija) stablo koje skriva šumu grupica otvoreno neona­ cističke orijentacije poput Riksfronten ("Fronta Reicha") ili Viit ariskt motstand ("Bijeli arijski otpor"). društvenim darvi­ nizmom i autoritarizmom.isto su tako znakovi raspoznavanja i način da se proizvedu protivnici i na europskom konti­ nentu i u Skandinaviji. Računa se da u Francuskoj ima između 2500 i 3500 desnih ekstremista u sklopu različitih struktura. Ono što oni rado nazivaju "kultom skinheada" raz­ rađuje se oko obožavanja ikona nacizma. Neformalne bande okupljaju se na koncertima glazbe "Oi!" skupina Screwdriver ili Legion 88. Raširena nebuloza Koristeći se nedvojbeno valom izbornih uspjeha što su ih izborile ekstremističke i populističke stranke. Belgija štiti brojne ultranacionalističke formacije koje se sve više ili ma­ nje kriju iza javne fasade Vlaams Bloka (Flamanskoga bloka)."skinzini" . Glazba "technohate" ili "vikingrock" način odijevanja. grupice krajnje desnice proširile su svoje članstvo i svoj način izražavanja u posljednjem deset­ ljeću. Ovi novi skinheadsi oblače se iz vojnih zaliha ističući bez skrupu­ la nacističko znakovlje. . a dvostruki 88 znači "Heil Hitler!". rekonstruirane nordij­ ske mitologije. osmo slovo abecede. antiegilatarizmom. Posvuda u Europi nastaju srodna društva.

ultranacionalističke grupi­ ce u Québecu danas se poput europskih ekstremista nastoje usredotočiti na pot­ puno biološku koncepciju nacije. šefa GUD-a i Rolanda Gauchera. npr.. Ove borbe nastavljaju se voditi u teškoj rasističkoj tradiciji obilježenoj nostalgijom za po­ litikom segregacije u odnosu na crno stanovništvo u državama staroga juga. u Oklahoma Citvju. Posebno su se ljeti 2000. u kojem je ubijeno 168 ljudi. Provokacija je jednaka pi­ sanju grafita nadahnutih nacizmom na javnim zgradama ili oskvrnjivanjem grobova. predsjednika Stranke novih snaga 1977. predsjednik Nacionalne fronte u društvu Alaina Roberta. čak i komandosa protiv pobačaja.. Neonacistička propaganda i šakanje Program akcije tih grupica ekstremne desnice jednostavan je i brutalan: širiti nacionalsocijalističku propagandu po­ sebno preko rock glazbe nazvane "identitetski rock". 150 000 primjeraka glazbene kompilacije sa zadahom SS-a podijeljeno je besplatno u školskim dvorištima. a koji je vlada raspustila u svibnju 2005. Više na sjeveru. neonacisti koji su bjesnjeli u bivšoj istočnoj Njemačkoj smatrali kriv­ ima za ubojstvo nekog Afrikanca u Jean-Marie Le Pen. Usto osim sve više mete­ ža i kaznenih ekspedicija pri susretu sa stanovništvom stranoga podrijetla neki ne prežu pred ubojstvom. poli­ cijske službe su uspjele neutralizirati vode rasističkih i paravojnih organi­ zacija. Tako su 2004. . Danas se računa da američkih ekstremističkih skupina ima oko 750 i da broje blizu 100 000 pristaša. S druge strane Atlantika borba ekstrem­ ne desnice usredotočena na White po­ wer što ga kanalizira Ku Klux Klan do kraja 60-ih godina postala je djelo neo­ nacističkih paravojnih grupica. Polazeći od straha da će nestati bijelo i frankofono stanovništvo. propovijedaju "Québec suveren i francuski po jeziku" strogo za­ tvorene za sve useljenike. Nakon atentata 1995. brani­ telja nošenja vatrenog oružja. što je djelatnost koju su po­ sebno preuzeli članovi vrlo aktivnog Elsass Korpsa. u frankofonoj Kanadi grupe u Québecu poput Québec-Radical ili ka­ toličke fundamentalističke struje. njemački neonacisti sastavili program nazvan Aktion Schulhof. koje se izražavaju preko grupice Rodoljubnih mislilaca.Najdublja mržnja: grupice ekstremne desnice I u Americi.

Javne proslave. No to ih ne sprječava da se upuste u javne manifestacije kako bi se o njima govorilo. ili četiri skinheada odjevena u crno (ukupno ih ima oko 400) smjenjuje danju i noću ispred njegovih smrtnih ostataka. neonacisti. održavaju proslave ljetnog solsticija. svetištu katarizma. U Bavarskoj je sjećanje na smrt Rudolfa Hessa u njego­ vu rodnom gradu Wunsiedelu prigoda za javna okupljanja nostalgičara Trećeg Reicha. Svake godine više od 50 000 posjetilaca dolazi iskazati počast Duceu dok se tajanstvena počasna garda od tri Dessauu. U Francuskoj su se simpatizeri FN-a Jean-Marie Le Pena proslavili smrtonosnim kaznenim ekspedicijama. Isto su tako javne i manifestaci­ je što se organiziraju u Italiji u seocetu Predappio u kojem se nalazi Mussolinijev grob. Tajna politička društva 188 . U Španjolskoj borba protiv useljenika iz sieverne Afrike posebno mobilizira sku­ pine kao što su BBAA (autonomne baze) ili Radikalna akcija. Šezdeset godina poslije pada Trećeg Reicha "smeđa kuga" nije ni izdaleka iskorijenjena. pa iako ne čine tajna društva u pravom smislu riječi. tajni obredi Ovisno o različitim nacionalnim zako­ nodavstvima sve te skupine padaju više ili manje pod udar zakona što ih prisi­ ljava ako ne na ilegalu. Njima se ilegala sviđa jer im daje auru tajanstvenosti koja uznemiruje ljude.Britansko vojno groblje u Nizozemskoj oskvrnuli su 1993. vole se praviti kao da to jesu. Maštanje o vječnom zapadu i ushićenost arijskom rasom potiču ih da u velikoj mitološkoj staretinarnici spoje ranoeuropsko poganstvo s katoli­ čkim konzervativizmom tijekom inicijacijskih ceremonija u kojima se rame uz rame nalaze druid i svećenik. zatim da su počinili bombaški atentat na ruske useljenike u Düssel­ dorfu. lipnja u Montséguru. Tako se svake godine 22. a ono barem na najveću tajnost. Njihov zajed­ nički cilj jest "stvoriti oslobođene na­ cionalne zone". drugim riječima cijele četvrti kamo ne mogu ući stranci i ljevičari.

U tom kontekstu on 1988. odlučuje poduprijeti afganistanske mu­ slimane protiv sovjetskog imperija.Svjetski terorizam al-Qaide U danima poslije 11. "baza" objavila je rat Zapadu. rođen 1957. Odlazi u Afganistan gdje zahvaljujući osobnom bogatstvu ustro­ java i vodi udarnu postrojbu sastavljenu od dvadesetak tisuća ljudi novačenih u cijelom arapskom svijetu. ] UTORAK 11. bin Laden se orijentirao prema najradikalnijem Svjetski neprijatelj br. prim. Tijekom svih tih godina američka vlada vojno poma­ že bin Ladena. Tajna ilegalna organizacija al-Qaida. Sve svjetske televizije prenose nešto poput vizije apokalipse. . preokrenula mu je život. Između 10:05 i 10:30 stanovnici New Yorka u nevjerici prisustvuju rušenju dviju većih zgrada na Manhattanu. čiji službeni ateizam od njega čini istinskog neprijatelja. Mladi Osa­ ma priprema se za poslovnu karijeru uz potporu saudijske kraljevske obitelji ko­ joj je blizak. nema nikakve veze sa tim napadom . Bush obraća se naciji i objavljuje kako su Sjedinjene Države žrtve terorističkoga napada do­ sad neviđenih razmjera. počela je istraga. . hladni rat bliži se kraju i Mihail Gorbačov zapovijeda povlačenje sovjetskih postrojbi iz Afganistana. četvero djece prebogatoga saudijskog magnata podrijetlom iz Jemena. Blizak islamističkim krugovima od 1973. Sukob je izazvao duboku reislamizaciju u cijeloj jednoj generaciji boraca. ilegal­ nu strukturu koja je u isti mah mreža i mjesto novačenja i školovanja musli­ manskih boraca. vode tajne organizacije nepoznate široj iavnosti: al-Qaide. Pod utjecajem vahabizma.scan. Osama bin Laden. jedno je od pedeset 189 Tajna politička društva . usput rečeno (i dokazano). Zato što im je pomogao u borbi protiv Sovieta 80-ih godina prošloga stoljeća tije­ kom rata u Afganistanu. 1 No osnivač al-Qaide je ipak dobro poz­ nat američkim tajnim službama. Čim se organizirala prva pomoć. lice Osame bin Ladena. saudijske vjerske struje obilježene velikim puritanstvom i doslovnim čitanjem Kur'ana. Nekoliko minuta poslije drugi Boeing sa 65 putnika obrušio se na južni toranj. dok su oni koji su mogli napustili mjesto. Od sutradan iedno ime i jedno lice kruže svim ekra­ nima svijeta. RUJNA U 8:45 PO MJE- snom vremenu Boeing kom­ panije American Airlines koji je prevozio 81 putnika udario : e punom brzinom u sjeverni toranj Svjetskog trgovinskoga centra u New Yorku. Sovjetska invazija na Afga­ nistan 1979. rujna 2001. Predsjednik George W. U istom trenutku saznali su kako se jedan avion obrušio na Pentagon dok se drugi srušio blizu Pittsbourga u Pennsylvaniii.. svijet je čuo za postojanje al-Qaide i njezina vodu Osamu bin Ladena. osniva al-Qaidu ("bazu"). Dobio je zapadnjački odgoj i obrazovanje po­ hađajući prestižna britanska sveučilišta gdje je studirao ekonomiju. Od sovjetskoga do američkoga sotone Godine 1989. Dva golema požara zapalila su twin towers (dva tornja blizanca). [ koja.

U razmacima od 10 minuta u dvije eks­ plozije poginulo je 200 ljudi. Riyad odbija njegovu ponudu i radije se odlučuje za američke postrojbe. Taj do­ gađaj znači odluku bin Ladena da odsad radi protiv "nevjernika". ali i pravim strategom samoubilačkih atentata od 11. islamizmu. Al-Qaida (?) je uzdrmala krhku svjetsku ravnotežu. Kada laički i socijalistički Irak Saddama Huseina napada Kuvajt. nego i protiv svih onih muslimana koje smatra nepobožnima. U svojem priopćenju optužuju Sjedinjene Države da zauzi­ maju sveta islamska mjesta i potvrđuju kako je "ubijati Amerikance i njihove civilne i vojne saveznike individualna zadaća svakoga muslimana". nego ga jednostavno želi potpuno uništiti. Zawahiri se "smatra" drugim. bivšem musli­ manskom bratu i utemeljitelju "Islam­ skog džihada" u Egiptu. svečano proglašavaju stvaranje "Islamske svjet­ ske fronte džihada protiv Židova i kršća­ na (zapadnjaka)". 1 i bivši čovjek CIA-e. No ustroj funkcionira učinkovito. Dvojica ljudi bježe u progonstvo u Afganistan gdje u veljači 1998. Odsad on propovijeda ne samo protiv nemuslimana prisutnih na muslimanskom tlu. njegovi ljudi organiziraju dvostruki atentat na američka veleposlanstva u Nairobiju i Dar es Salamu u Tanzaniji.: cijeli svijet prati izravan prijenos najstrašnijeg atentata počinjenog na američkom tlu. . ruina. rujna 2001. Ideologija al-Qaide je apokaliptična: ona ne nastoji dobiti bilo što od neprijatelja. u prvom redu Meke. Maglovita al-Qaida Do tada se ime al-Qaide malo upotreb­ ljavalo pa se čak i ne javlja u pozivu iz 1998.Svjetski terorizam al-Qaide 11. Tijekom prvoga Zaljevskog rata američki vojnici se smještaju u Saudijskoj Arabiji što za bin Ladena znači oskvrnuće najsvetijih obi­ čaja islama. bin Laden nudi pomoć saudijskoj vladi kako bi porazili Iračane. Zato je prona­ šao čvrstog saveznika u Egipćaninu Aymanu al-Zawahiriju. Otada bin Osama bin Laden. Milijuni muslimana diljem svijeta spremni su slijediti ga u njegovu križarskom pohodu. tek nekoliko mjeseci nakon što je bin Laden objavio rat Sjedinjenim Država­ ma. državni neprijatelj br.

2005. u Karačiju (svibanj).-2002. Dvije eksplozije u Nairobiju (Keni­ ja) i Dar es Salamu (Tanzanija) u razmaku od 10 minuta odnijele su 224 žrtve. Njihova veza s vjerom često je novijega datuma što nji­ hovu islamizaciju čin još intenzivnijom. Bin Laden je financijer i glasnogo­ vornik. nemuslimani su ovdje prikazani kao nevjernici za koje nema milosti. Novounovačeni su često ljudi bez korijena koji dolaze iz arapskoga ATENTATI POVEZANI S AL-QAIDOM Svjetski trgovinski centar u New York (6 poginulih). rujna talibansko leno bit će meta Sjedinjenih Američkih Država angažiranih u "križarskoj vojni protiv zla". 1 9 9 3 . Tu su dva naraštaja jedan uz drugi: prvi je onaj "Afganistanca" koji poput bin Laden potječu sa Srednjeg istoka i borili su se u Afganistanu pro­ tiv Sovjeta. Prvi uvjet koji se traži je njihova oda­ nost. rujna našli pismo u ko­ jem svoje buduće žrtve naziva "nepri­ jateljima". ona nije obično tajno društvo. Dobivaju vjersku poduku o načinu ideološkog novačenja. članovi al-Qaide. u Džakarti ko­ lovoz) i na Baliju (listopad). ali uz njega Ayman al-Zawahiri predstavlja stratega i ideologa. Ona je u vezi s islamističkim sku­ pinama iz cijeloga svijeta medu kojima je i GIA ("Islamska naoružana skupi­ na") u Alžiru. u Bagda­ du (kolovoz) i u dva navrata u Istanbulu. Nema centralizi­ rani ustroj ni organigram i više se drži grada s predgrađima nego malenoga klana. svijeta. Čamac s podmetnutim eksplozivom udario je o američki razarač USS-Cole u pristaništu u Adenu u lemenu ( 17 poginu­ lih i 42 ranjena). ali i sa Zapada. u Maroku (svibanj). PRVI ATENTAT EKSPLOZIVOM NA U logoru za obuku al-Qaide u Afganistanu. sa­ moubilački atentati u prosincu protiv američkih vojnika u Iraku. Atenat u Riyadu u Saudijskoj Arabi­ ji (svibanj). srpnja (više od 30 poginulih i stotine ranjenih). Atentati u Džerbi na sinagogu (tra­ vanj). rujna imali su za posljedicu 3000 poginulih. Poslije 11.) al-Qaida je raspolagala s dvadesetak kampova za obuku raspore­ đenih na području gdje živi više tisuća ljudi. Školovanje i novačenje Članovi al-Qaide slični su "Božjim luđacima". Drugi je u Sjedinjenim Američkim Državama predviđao eksplo­ ziju 11 zrakoplova koji su krenuli iz Azije. u Adanu u lemenu (listopad) i u Keniji (studeni). ožuj­ ka (191 poginuli i 1400 ranjenih). Dva planirana atentata na čudan su način osujećena na Filipinima. Prije američkog odgovora u Afganistanu (2000. ledan doku­ ment koji potječe od al-Qaide precizira . Njezino se ime jednostavno mož­ da odnosi na "informatičku bazu" gru­ pirajući imena onih koji su se borili za afganistansku stvar. Atentati u Londonu 7. 19 poginulih. protivnika bin Ladena ubila dva lažna novinara. rujna u Afganistanu su zapovjed­ nika Massouda. Članovi al-Qaide se pomno odabiru. vjerskog i medijskog. 2004. 1998. Tako su u oporuci Muha­ meda Atte. Iako je teško naći al-Qiadu. Ta doktrina vodi do ideje o potrebi žrtvovanja sebe. Krvavi atentati u Madridu 11. 1995. 2002. Osim toga zna se da se organizacija sastoji od savjetodavno­ ga vjerskog vijeća i četiri odbora: voj­ nog. Atentat u Khobaru u Saudijskoj Ara­ biji na američke ciljeve. Prvi je bio namijenjen ubojstvu pape koji je tada bio u službenom posjetu. 1996. Drugi se stvorio nakon sukoba. financijskog. 2003. netransparentno financiranje novcem plasiranim u porezne eldorade što joj omogućuje izbjegavanje kontrole. 9. Trebaju raskinuti sve veze s obite­ lji. Nje­ zinu snagu čini jedan drugi element: potpuna posvećenost njezinih članova.Svjetski terorizam al-Qaide Laden postaje jedan od desetorice najtraženijih ljudi na svijetu. Osjetljiva organizacija. Dva dana poslije atentati od 11. jednog od protagonista atentata od 11. 2000. 2001.

stoljeću kako "mučeništvo omogućuje ostvare­ nje vjere svemogućeg Alaha na zemlji". Povezana je s al-Qaidom. dvije trećine šefova al-Qaide bili su ubi­ jeni ili uhićeni. svibnja 2003. muslimanska zajednica na brzinu osumnjičena da je partner al-Qaide stavljena je pod policijski nadzor. tijekom druge Intifade počinile su velik broj atentata i nasil­ ničkih djela u Izraelu. izmijenjen entitet koji možda čini novo lice tajnih vjerskih društava u 21. Danas se sve više čini kako organizacija dijeli svojevrsne povlastice mjesnim islam­ skim skupinama koji izvršavaju atentate u njezino ime. ISLAMSKA NAORUŽANA SKUPINA: Alžirska GIA je naoružano krilo Islam­ ske fronte spasa (FIS). To je bio slučaj u Baliju 2002. njezina nasilna sredstva. rujna pripremali i Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su položili pilotske ispite. Mislilo se da se svijet oslobodio bin Ladena. Tajna politička društva 192 .ISLAMSKI TERORIZAM čkim organizacijama posebno se ističu: ISLAMSKI DŽIHAD: Ovaj pokret što su ga 80-ih godina prošloga stoljeća os­ novali Palestinci propisuje nasilje protiv Izraela. Al-Qaida i dalje postoji. pa i godina. SKUPINA ZARKAUI: Abu Musab al-Zarkaui predvodi terorističku skupinu koja tvori irački ogranak Al-Qaide. SALAFISTIČKI DŽIHAD: Ova maro­ kanska skupina odgovorna za atentate od 16. u Madridu u ožujku 2004. oni se žrtvuju. Tijekom te faze oni su "spavači" i slijede vrlo stroge upute kako ne bi pobudili sumnje u svojoj sre­ dini. Neki čak danas podupiru tezu kako al-Qaida nikad nije uistinu posto­ jala te da je to ime koje u stvarnosti oz­ načava nedohvatljiv. ISLAMSKA FRONTA BORACA ZA VELIKI ISTOK: Turska organizacija bli­ ska al-Qaidi koja je preuzela odgovor­ nost za atentate u Istanbulu u studenom 2003. i u Londonu u srpnju 2005. od­ govornu za atentat na sjedište UN-a u Bagdadu u kolovozu 2003.. No atentati su se nastavili. ona povezuje diljem svi­ jeta ljude uvjerene da se treba boriti protiv Amerike i njezinih zapadnih sa­ veznika. BRIGADE MUČENIKA AL-AQSE: Utemeljene 2000. One su vjerojatno u prosincu 2001. Uspjeh operacija temelji se na pom­ noj pripremi organiziranoj u najvećoj tajnosti koja može potrajati nekoliko mjeseci. Globalni terorizam Na kraju američke vojne intervencije u Afganistanu. Kad dođe trenutak da udare. Fanatizam organizacije. koja je počela potkraj 2001. kao ovdje u Londonu. Bin Laden se često javlja u eteru kako bi ko­ mentirao akciju svojih grupa. JAISH-E MOHAMMAD I LASHKAR E-TAIBA: Te dvije organizacije bazirane u Pakistanu bore se protiv indijske na­ zočnosti u Kašmiru. njezini pozivi na žrtvovanje nužno podsjećaju na sektu asasina koja je bjesnjela u libanonskim brdima tijekom križarskih ratova. M EĐU ISLAMISTIĆKIM TERORISTI- U svim zapadnim zemljama. u Casablanci bliska je al-Qaidi. Tako su se neki članovi "odabrani" za atentat 11. iako niie nikada ubijala nevine. DŽAMAA ISLAMIJA: Sunitska skupi­ na u jugoistočnoj Aziji čiji je projekt stvoriti islamsku državu u regiji. Pove­ zana s al-Qaidom odgovorna je za krva­ ve atentate na Baliju u listopadu 2002. "Baza" je po­ stala virtualna. Utemeljena 90-ih godina prošloga stoljeća uvela je zemlju u teror povećavajući broj ubojstava u al­ žirskoj regiji. u kojima je poginulo više od 200 osoba. organizirale atentat na indijski parlament.

.

njihova napretka i njihove dugovječnosti. . zločinačka društva naprotiv čine od tajne svrhu samu po sebi. Rade na rubu službenoga gospodarstva skrečući jedan njegov tijek prema svojoj zaradi. Njima je važno napredovati i to uvijek u sjeni.Tajna zločinačka društva Ondje gdje se politička društva služe tajnom kao sredstvom kako bi osvojila vlast na kraju ilegalne aktivnosti. Tajna je ujedno uvjet njihova preživljavanja.

Tako dakle tajna o pripadnosti... Tako je Al Capone čikaškoj poli­ ciji.tj.Tajna zločinačka društva OGLO BI SE REĆI DA SU BANDE pljačkaša i lopova. dok su se njihovi ljudi bavili krvavim poslovi­ ma. Ali razotkriti ih bilo je nešto drugo. nije pravilo. drugi su se maskirali i djelovali skriveni od pogleda javnosti. identitet kako bi bolje uspavali budnost budućih žrtava. uspijevao izmicati godinama prije nego što je pao.. ako po­ stoji. šefova zločinačkih društava nije uvijek ljubomorno čuvana tajna. Cost Nostri su se na tom području priključila brojna novija među­ narodna zločinačka društva. No to bi značilo malo brzati i zaboraviti kako kriminalna društva s obzirom na veličinu tvore naj­ češće prave mreže koje nadilaze običnu skupinu od nekoliko ljudi. Tako su zločinačkim društvima objašnje­ ni sustavi funkcioniranja koji im jamče kvalitetan rad. što ih ne brine jer snage reda nemaju dokaze. Vrlo često temelje se na određenom "kodeksu časti" koji ih ustro­ java piramidalno tako što se svaki član 195 Tajna zločinačka društva . U jednom drugom registru indijska sekta thuga ili ljudi-pantere iz Gvinejskoga zaljeva smatrali su se majstorima u prikrivanju. ali sva veo­ ma opasna. U Francuskoj je policija imala dosjee o najutjecajnijim predstavnicima kriminalnog miljea. Važno je ka­ muflirati ne toliko identitet aktera koliko prirodu i prostor njihovih aktivnosti. Ma kako se to činilo čudnim. kum ili narkotrgovac budu javno poznati. Ili su pak članovi tih društava profesionalci koji uspijevaju zbrisati sve tragove svojih zločina.. sicilijanska mafija ilustrira kako su nastajale prave razgra­ nate "hobotnice". Najpoznatiji primjer medu njima. koje su od antike lutale uokolo i vrebale nesretne putnike. identitet članova . koja ga je dobro poznavala. nezadovoljnima time što ih svi poznaju svi su aplaudirali i smatrali ih pravim "Robinima Hoodovima". Do­ gađa se vrlo često da ubojica. Stoga su se kumovi mafije uvijek brinuli da se stope sa svojim rodnim selima. U svim slučajevima tajna je temeljna vrijednost tih udruga. Ali o kojoj se tajni radi? Čini se da je najočitija ona o identi­ tetu njihovih članova jer su aktivnosti zločinačkih društava po prirodi kažnjive. Dok su prvi uzimali posuđeni Fotografija na prethodnoj stranici: skitnice François Spirito i Paul Carbone uhićeni zbog smrti savjetnika Princea nakon puštanja iz zatvora na peronu kolodvora u Dijonu 1934. U stvarnosti veća je druga tajna: tajna mreža. hi­ neći da vode miran i diskretan život. zbog utaje poreza. bila već svo­ jevrsna tajna društva. U dru­ gom kontekstu nekim kolumbijskim ku­ movima droge poput Pabla Escobara.

Za to postoji razlog: organizirani zločin nije bezopasan. Proces školjkarima Nindže. kalabrijska N'drangheta. Porast razmjene udvostručen je rastom ilegalnih kretanja nad kojima ta društva vladaju poput gospodara i više nego ikad. To načelo nepropusnosti koje se posebno primjenjuje kod ruske mafije osigurava čuvanje tajne o aktivnostima. sljedbenici božice Kali Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Sjena mafije Svemoć Cose Nostre U Panami ljudi iz kriminalnog miljea Babe turske mafije U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Mreže ruske mafije Gazde trgovinom drogom. Ostaje napokon jedno područje. To je slučaj s mrežama sicilijanske ili italoameričke mafije. Danas kontekst globalizacije nudi zloči­ načkim društvima neslućene perspektive razvoja. što je neočekivano. tajna koja ih okružuje njihova je najbolja zaštita od nacionalnih pravo­ suđa koja se trude da ih zauzdaju. Nekad čak određena zločinačka društva podijele aktivnosti tako da ra­ zličite skupine koje ih čine ne znaju što rade druge. u kojem se tajna izvršava: to su obredi. Više zločinačkih društava prakticira inicijaciju svojih članova. karteli 229 225 227 219 223 205 209 215 203 199 201 197 . a posebno i kineske trijade inicijacijska zločinačka društva. ali i yakuza gdje klan u potpunosti preuzima brigu za obitelj člana koji je pao umjesto njihova gospo­ dara. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene Thugovi.Sadržaj angažira da štiti svojega pretpostavljenog. Tako su sicilijanska mafija. on od svojih članova zahtije­ va i angažman i šutnju. Inicijacijska cere­ monija postaje trenutak kad se može tražiti od kandidata pred svjedocima i pod prisegom da šuti o svim aktivnosti­ ma uz koje će biti vezan kad jednom bude iniciran.

mnogo troše. Drugi sumnjiv je gradski brijač koji također priznaje kako su neki ljudi iz bande često dola­ zili k njemu na brijanje i kako je tom prilikom čuo za njihove opake planove. ubojicama. lomovi. DVORIŠTE ČUDA Zvonaru crkve Notre-Dame Victora Hugoa je neupadljivo mjesto. Prijavila ga je jedna od njegovih "djevojaka" koja je izjavila kako je "Jacquot de la Mer svaki dan s njima i zna sve njihove tajne". jedu. treća simulira najgore bolesti. Nekoliko mjeseci prije toga tijekom policijske akcije otkrivena je radionica za krivotvorenje novca. Jedno od njih nalazilo se blizu Ulice Saint-Denis. pričaju kako se ondje živi "bez vjere i zakona" D VORIŠTE ČUDA. U Parizu je bilo više takvih mjesta. ožiljci i svatko može uživati u svojem dnevnom plijenu. kartaju i (. koji su se usudili ući. lupeži i ubojice Bratstvo je razotkriveno i školjkari vrlo brzo prizna­ ju da su krivotvoritelji koji "prodaju lažne šipke". skriveno od znatiželjnih pogleda u kojem se sku­ pljaju lopovi i prosjaci kad padne noć. stoljeća). što je u ono vrijeme bio jedan od najtežih zločina jer je kovanje Poput mnogih skolara svojega vremena pjesnik François Villon zalazio je na ozloglašena mjesta u Latinskoj četvrti (bakrorez iz 15. kocka­ ju.) ne rade ništa osim što piju..) vode razuzdan život" kako je to zabilježeno u jednom policij­ skom izvješću iz toga doba. Šumski razbojnici. Potvrdili su da pripa­ daju bratstvu čiji se članovi međusobno nazivaju "školjkari" ili "prijatelji školjke". Tada kao "čudom" nestaju tjelesne mane. Nekolicina neu­ strašivih. Jedno od nače­ la dvorišta jest da se novac nikada ne smije čuvati za sutradan. Tako se otkrilo da policajac po imenu Jacquot de la Mer drži javnu kuću u koju su običavali zalaziti neki članovi bande. bespo­ sličara i skitnica" koji (. Zahvaljujući njegovu svjedočenju Robustel je dao uhititi više članova bande koji su sve priznali. počinje voditi svoju istragu. Ta su se mjesta zadržala dobrano poslije srednjega vijeka jer se njihovi tragovi nalaze još za vladavine Luja XIV. ODINE 1454. Ostali su zapamćeni kao jedno od najistaknutijih zločinačkih društava u srednjem vijeku. stoljeću.. Jean Rabustel.. zadužen za taj posao.Proces školjkarima 0 školjkarima. druga se sastoji od djece koja tvrde da su siročad.. U pokrajinama svaki je veliki grad imao barem jedno dvorište čuda. u čiju tajnu nismo nikad prodrli.. Ubrzo se posumnjalo u jednu bandu "kalfa.. POPULARIZIRANO U uživajući u sadašnjem trenutku. velikoj bandi sastav­ ljenoj od lopova i ubojica. Otkriva kako su neki gra­ đani Dijona štitili sumnjivu družinu i okoristili se njezinom darežljivošću. U DIJONU SE OTVARA dotad nepoznat proces "sekti školjke". banditima i krivotvoriteljima uvelike se govori u Burgonji u 15. Svaka banda ima svoju posebnost: jedna prosi samo po krčmama. 197 Tajna zločinačka društva .

dok su imena ostalih predana svim sudovima u Car­ stvu. Španjolci. Tijekom 15. imao vremena da nam ostavi dojmljivo svjedočanstvo. latinskim i drugim stranim iezicima. Tajna zločinačka društva 198 . Kako to potvrđuju zapisnici s procesa. Sekta školjke tvori pravi ceh zločina u kojem svatko ima svoju specijalnost: "provalnici u blagajne. dok su drugi specijali­ zirani za kartanje i kockanje ili izradu lažnoga novca ili "lažnoga kamenja umjesto dijamanata. stoljeća harale su dru­ ge bande kradljivaca. Pikardijci. No isto je tako točno. Banda se širi iz Dijona koji ostaje njezino glavno ishodište. prije nego što je tajanstveno nestao 1463. uz njih su "šumski razbojnici. rubina i drugih dragulja". Članovi su bili Francuzi. Nji­ hovo je društvo imalo strogu hijerarhi­ ju: na čelu se nalazio "kralj školjke" koji upravlja bratstvom u kojem su bili maj­ stori i šegrti. pomiješan s fran­ cuskim riječima kojima je izokrenut smisao. lupeži i ubojice". Bretonci. Savojci i drugi. a mož­ da je čak bio i član. nego i po upotrebi misterioznoga iezika koji im omogućuje da razgovara­ ju između sebe. Ni školjkari nisu bili iznim­ ka. često zamjenjive nadimke koji ih čine teško prepoznatljivima: tako pri­ znanja koja su dobivena od Rabustela potječu uglavnom od stanovitoga "Nedjeljka Vuka". U svojoj Baladi u šatrovačkom ološarcu Villon je pokazao taj šatrovački govor. ali ni jedna nije imala razmjere sekte školjke čije ime za­ uvijek ostaje vezano uz Villonovo koji je. a da budu sigurni da ih drugi ne razumiju. stoljeća). što je rijetka či­ njenica za ono vrijeme. Brijač je ispričao da su pljačku u Bar-sur-Aubeu izveli prije nego što su stigli u Lorrainu kako bi stavili u optjecaj lažan novac. taj je zajednički jezik ujedinja­ vao ljude skupljene sa svih strana svije­ ta. Teško je procijeniti koliko ih je bilo: tisuću. Stogodišnji rat izbacio je plaćeničke čete koje siju strah po selima (obojena slika iz 16. Članovi društva imaju vrlo maštovita imena. Oni se razlikuju ne samo po svojoj organizaciji koja je strogo specijalizi­ rana.. da su samo de­ setorica osuđena na smrt. Tajanstveni jezik Podrijetlo tih ljudi treba tražiti u kaosu Stogodišnjega rata.Proces školjkarima novca bilo isključivo pravo kralja. Tijekom dugih raz­ doblja primirja ovoga beskonačnoga sukoba jedan dio postrojba sastavljen od plaćenika smjestio se tamo kamo ga : e rat nanio i često se pretvarao u bande kradljivaca. kovčege". Mi taj jezik poznaje­ mo posredstvom francuskoga pjesnika Villona koji je zalazio u bratstvo. sto ili se ograničavaju na onih četrdeset pet koje je brijač formalno identificirao? To nećemo nikada znati.

ti slavni ratnici iz sjene stvori­ li su klasu boraca koji se mogu uspore­ diti s onom samuraja. srednjovjekovni japanski ratnici iz sjene U Japanu izmučenom potkraj razdoblja Heian vjerski ljudi iz Kvota razvijaju izvanredne borilačke tehnike koje se prenose u tajnosti plaćenih klanova gospodara rata. 1974.. Kažu da to stanovni­ štvo potječe iz Kine i da su. STOLJEĆA nas muzej koji im je posvećen. Poslan na tajni zadatak na otok Lupang na Filipinima u prosincu 1944. ekstremne temperature. ali čiji su korijeni. dar letenja. nedostatak sna. Stigavši na kraj putovanja smjestili su se navod­ no južno od Kyota. cjelovitih vježbi. glad. njegova prva gesta bila je da ode meditirati na grobove ratnih drugova pokopanih u Japanu. ostao je ondje čekajući službeni nalog sve do . nedvojbeno na za­ htjev mjesnih vlasti. Umijeće pretvaranja bila je specijalnost nindža: prerušeni na naj- Umijeće da se bude nindža Postati nindža nije bilo lako. Javljaju se prvi put potkraj razdob­ lja Heian. časnik japanske vojske nakon povratka na otok Lubang na Filipinima gdje je još trideset godina nakon rata čekao zapovijedi svojih nadređenih. tajni agent obrazo­ van u akademiji u Nakanu bio je navod­ no "savršen nindža modernoga doba" povezujući savršeno vladanje ninjutsuom s vrhunskim spoznajama iz psiholo­ gije. Kr. EPOPEJA HIROA ONODE. Taj muzej prikazuje njihovu slavnu prošlost i čini od Hiroa Onode. 199 Tajna zločinačka društva . KOLIJEVKA PRVIH NINDŽA ČUVA DA- metoda sofisticiranog kodiranja. kriminalistike. gibak.Nindže. Prije nego što su ušli u maštu i legende. g. u 12. brz. morao je znati plivati zadržavajući dah mnogo minuta. NINDŽE 20. pr. Kad se vratio kući pod budnim okom vlasti. stoljeću naše ere. telekomunikacija ili I GA. Vježbao je dugotrajno. lutali sjevernim provin­ cijama i Korejom. Cijela sela se prepoznaju po nevjerojatnoj bo­ rilačkoj vještini. funkcioniranje i tehnike mnogo okultniji. Tijekom toga dugog izgnanstva stekli su znanja koja su nedostupna zajednici smrtnika. Morao je također naučiti podnosi­ ti bol. biti pokretan. nakon što ih je car protjerao. sposobnost da budu nevidljivi.. Prema nekima nin­ dže potječu izravno od posljednjega nasljednika dinastije Qin koja je svr­ gnuta 206. Mladi nindža je učio ovlada­ vati svojim tijelom koje je postalo gipko i snažno upornim prakticiranjem Hiroo Onoda. drugog poručni­ ka carske vojske tijekom Drugoga svjet­ skog rata jednog od njihovih izravnih nasljednika. u kinu ili u videoigricama borci su obda­ reni nadnaravnim moćima: nepobjedi­ vost. mangama. stoljeća. Za obožavatelje "duha nindža" Hiroo Onoda je nedvojbeno savršeno utjelovljenje nindža 20. U dobi od pet ili šest godina djeca su se podvrga­ vala zamornom fizičkom i psihološkom treningu. INDŽE KAKVE V I Đ A M O DANAS U japanskim crtanim filmovi­ ma. Tu su u izolaciji strmih planina Ige utemeljili klan Hattori u kojem su se tajne umijeća nindža prenosile s koljena na koljeno.. Onoda. u isti mah tajni agent osposob­ ljen za preživljavanje u ekstremnim uvjeti­ ma i častan čovjek.

s 4. Nindže su imali na raspolaganju cijelu seriju oružja koje se smatralo "ne­ plemenitim". čavlima s više oštrica koji su prelazili preko sandala progonitelja. a izvršitelji su manje-više iskusni. različitije načine morali su se znati predstaviti kod bilo kojeg neprijatelja.Ratnik nindža predstavljen kako se izražava rukama u tajnom jeziku koji mu omogućuje da komunicira s drugim nindžama (drvorez iz 19. treći koji sliči geninu. zaduženih da razrade akciju. napokon. napravljenim od užeta i bambusa s čvrstom kukom. Kad su jed­ nom završili nauk. 6.) Japan je podijeljen izme­ tu suparničkih klanova čiji se gospo­ dari posvećuju nemilosrdnim ratovima. stoljeća). Prvi. Između ratnih zadataka i banditizma Nindžama su se najprije koristili daimyo. jônin sastojao se najisku­ snijih članova. služili su se makibisijima.. shuriken. Tajna zločinačka društva 200 .. Noću bi odijevali karakterističan crni kostim koji je ostao njihov distinktivni znak.-1568. Kako bi se penjali po zidovima ili strmim padinama. Tre­ balo je najmanje 46 000 ljudi da izađu na kraj s 4000 nindža koji su preživjeli samo u legendi. nindže su se morale podvrgnuti strogoj hijerarhiji u tri stupnja. stoljeća povratak re­ du ostavio je nindže bez posla.) Vojska bez tajnih agenata je poput čovjeka bez očiju i ušiju." Od kraja 16. U tim feudalnim borbama nindže su dragocjeni pomoćnici koje su angažirali edni ili drugi kako bi otkrili nepri­ jateljske planove i ciljeve kad nisu jed­ nostavno ubijali. ali neupitne učinkovitosti. 8 ili 10 naoštrenih zubaca. gospodari. Postali su opasni lopovi i ubojice tako da je jed­ na postrojba 1581. zauzela regiju. Klasičnim bodežima i sabljama doda­ vali bi otrove. kao špijunima i ubo­ jicama. Drugi je bio chûnin koji je pripremao intervencije i. pomagali su se alatom nazvanim shinobi kumade. Tijekom razdoblja Sengoku 1467. Kako bi izbjegli njihov eventu­ alni bijeg. Njihov skromni izgled razlikuje ih od samuraja i daje im drukčiju funkciju koju strateg Sun Tzu hvali u svojem Umijeću ratovanja: "Za leteće špijune moramo novačiti inte­ ligentne ljude koji imaju glup izgled i neustrašive ljude unatoč njihovu beza­ zlenu izgledu (. shûko (željezne pandže).

boje se priča o barbarskim uboj­ stvima o kojima pričaju tamošnju emi­ sari. Na kraju te borbe zamolila je svoje nove sluge da nastave na zemlji njezino destruktivno djelo. AHVALJUJUĆI REDATELJU STEVE- nu Spielbergu i njegovu slav­ nom arheologu Indiani Jonesu oživljeno je 1984. kad je Indija pod britan­ skom vlašću. Uostalom na­ kon njihovih zločina slijede ceremonije nazvane tuponee. Thugovi. slu­ že se nekim užetom s petljom koje zna­ ju tako spretno baciti čovjeku oko vrata kad im je u dometu da nikada ne promaše. zanatlije ili poljoprivrednici okupljaju se u bande nekoliko tjedana na godinu. sljedbenici božice Kali Zbog sekte thugova između legende i stvarnosti proliveno je više tinte nego krvi. Ona se jednom borila protiv opasnog zloduha i udarcem mačem prerezala ga napola. sjećanje na krvavu sektu koju su svi ili gotovo svi zaboravili: thugovi. thugovi se više sma­ traju čarobnjacima koji se bave crnom magijom nego zločincima kakvi su ipak bili. Termin koji ih ozna­ čava potječe od sanskrtskoga korijena koji znači "prevariti". ljom koji se zove roomal. božanstvo indijskog panteona koje sije najviše straha (indijska minijatura iz 16. Kako ne bi ponovili njezinu pogrešku. krik životinje dovoljni su da označe njezin pristanak. Ona je sijala strah i trepet u britanskoj Indiji sve dok je nije uništila kolonijalna vlast. općenito daleko od svojega zavičaja i čine zločine. podmukli davitelji slu­ že crnoj božici razaranja Kali. goor i preklinje božicu da prihvati novoga vjernika šaljući mu znak. žena Shive prikazana u strašnom obliku i "žderačica vremena". U pogodnom trenutku. Mladoga čovjeka koji želi ući u sektu treba najprije prihvatiti grupa koja mu zakazuje noćni sastanak. Nakon što ih je Hollywood oživio. Ali iz svake kapi njegove krvi roden je novi neprijatelj. Let ptice.. Ne­ koliko stoljeća poslije francuski putnik lean de Thévenot već ih obilježava kao opasne ubojice govoreći za njih da su "najspretniji (kradljivci) na svijetu. Naposljetku mu Kalin svećenik daje D A BI NETKO POSTAO THUG. Zatim se novaku svečano povjerava roomal i mače­ ta. Ljudi se čude. Njihova se metoda najče­ šće sastoji u tome da se predstavljaju kao trgovci ili hodočasnici kako bi se pridružili karavanama. služeći se lukavstvom i dvoličnošću varaju svoje žrtve kako bi im oteli imovinu u čast božice Kali koju zaziva­ ju u trenutku ubojstva.Thugovi. stoljeća). Tako je uz pomoć thugova napokon pobijedila paklenu vojsku. TREBA BITI komad posvećenoga šećera. od kapi znoja stvorila je thugove. zapovjedila im je da uguše zloduhe bez prolijevanja krvi. oni zadave svoj plijen odo­ strag uz pomoć komada tkanine s pet­ Kali. stoljeće kada se prvi put spominje. INICIJACIJA MLADOGA THUGA iniciran. Mladi thug može dakle početi služiti kao pomoćnik: on vreba i onesposobljuje žrtve sve do dana kad će mu se povjeriti dužnost da ih sam ubije. za vrijeme kojih jedu smeđi šećer koji se smatra svetom hra­ nom moleći Kali i katkad joj žrtvujući 201 Tajna zločinačka društva . posebno u metropoli. "opljačkati"." Thugovi. opisuju svoje aktivnosti. Vjerni svojem imenu. akcije thugova dobivaju odjek. stoljeću. Nemilosrdni ubojice U 19. Povijest te fascinantne i slabo po­ znate sekte seže u 13. uhićeni i zatvoreni. Cere­ monija počinje vjerskim čišćenjem nakon čega mu se stavlja nova odjeća.. Uredni seljani. Kad je Kali to primi­ jetila.

ponosno potvrđuje da je likvidirao kobnu zločinačku sektu. Uspijeva uvjeriti London o opasnostima koje bratstvo predstavlja. stoljeća). Priča se osim toga da uklanjaju mrtvace divljački ih unakazujući uz po­ moć mačeta prije nego što ih uredno pokopaju. Britance sustavno izbje­ gavaju u strahu od represija. Sleeman se baca na divovski policij­ ski pothvat. Ugled thugova prešao je granice na vrhuncu Britanskoga carstva u Indiji (bakrorez iz 19. zatvaranja i priznanja. pukovnik Wil­ liam Sleeman imenovan je upraviteljem područja Jabalpur u središnjoj Indiji.Thugovi. Godine 1828. slijede uhićenja. štede žene i djecu koje kat­ kad posvajaju. Tajna zločinačka društva 202 . Stekao je uvjerenje kako je sekta univer­ zalno raširena u Indiji i odgovorna za sve nestanke o kojima ga izvješćuju iz ove ili one pokrajine. Smrtne kazne pljušte. No u Sleemanovoj akciji jedan za drugim padaju bastioni thu- gizma. a 1853. ali vjerojatno je ka­ ko je tajnovitost koja okružuje thugove odgovorna za opčinjenost koju još da­ nas šire. Za­ to se povjesničari danas pitaju: Nije li Sleeman pod imenom "thugi" namjera­ vao pokupiti i članove sekte u pravom smislu i obične šumske razbojnike? Vr­ lo je teško to znati. Crna legenda? No ipak je jedan Englez okončao teror thugova. Promaknut u "generalnoga direktora zaduženog za represiju thugo­ va". Thugovi napadaju samo muškarce. Bri­ tanske vlasti su iznenađene hrabrošću thugova koji si u trenutku smrti sami stavljaju uže oko vrata kako bi po svo­ jem običaju dali na znanje da su se sa­ mi zadavili. sljedbenici božice Kali janje. Proslava u čast božice Kali.

U klanovima Bapakombea inicijacija se obavljala nekoliko dana nakon obrezivanja mladića. i 1934. Ipak nakon mnogo mjeseci napora sumnjivci su uhićeni. pove­ zana su sa suparništvom između dviju populacija: Bapakombea i Wanandea. Od 1921. Zaira na jugoistoku i Gvineje na sjeve­ rozapadu. Jedan belgijski teritorijalni upravitelj prolazi kroz selo Kitobi gdje oplakuju nekog pokojnika na način koji ga je zaintrigirao. Policij­ ske snage i uprava otkrivaju potpuno novu nepoznatu Afriku: onu tajnih društava. Prvi su predbacivali drugima da su upa­ li na njihov teritorij. Belgijske kolonijalne vlasti vode anketu u najgo­ rim uvjetima: lokalno stanovništvo u strahu odbija surađivati bojeći se krva­ vih represija. Ovo zločinačko društvo potječe od jedne inicijacijske sekte koja je postojala ne samo kod Ba­ pakombea. Tijekom te ceremonije svećenici su određivali one među njima koji bi mogli postati Eahokohoko. U stvarnosti svećenici sekte su ih okupili u šumi daleko od sela. Ti su obavijestili svoje obitelji da moraju otići na dugo putovanje. Wahokohoko ili ljudi-leopardi. valja priznati ono što je očito: jedna moćna zločinačka sekta hara pred nosom lokalnih vlasti. nego banda uboji­ ca". počeo je golemi val divljih zločina u pokrajini: pronađeni su deseci tijela razderanih i strašno iznakaženih tijela. društvo Ijudi-leoparda. RIZOR SE DOGODIO U BELGIJ- skom Kongu u prosincu 1933. Otkriva se da je zločinačke radnje počinilo jedno od njih. Jedva što se čulo za taj slučaj. 203 Tajna zločinačka društva . Godine 1934. Kad je ušao u pokojnikovu kuću. dugo je sijalo strah u Gvinejskom zaljevu sve do bivšega Belgijskoga Konga. ustanovio je da mu je tijelo zarezano brojnim i dubokim ranama od oštrih predmeta. Krvopro­ liće je trajalo blizu godinu dana. nego i velikom broju pleme­ na koja su živjela između Konga tj. Ondje su više mjeseci budući sljedbenici bili podvrg­ nuti okrutnim postupcima: redovito su ih tukli. Jedno od najpoznatijih. Osveta i inicijacija Krvoprolića između 1933. Istraga je isto tako obećala Belgijancima da će doznati više o ljudima-leopardima.Osveta i zločin kod Ijudi-leoparda Crna Afrika oduvijek je obilovala tajnim društvima. Najvještiji među njima bili su izvršitelji osvete ljudi-leoparda. policijska izvješća sastavljena nakon misterioznih smrti spominju "domo­ roce" prema kojima "ove nesreće nisu prouzročili leopardi. morali su trenirati dizati teška Članovi jednoga plemena u Belgijskome Kongu fotografirani 1908.

tako se to događa kod nas. bijelče. ljudi-pantera. Ubijat će se još nakon vašega odlaska. Ako bi uspješ­ no prošli sve kušnje. njegovi su članovi ubijali muškarce ili žene da im uzmu organe poput srca. Tako sam ja poslao čovjeka-leoparda (da ubija u suprotnom klanu). Odjeveni u kostim od kože kajmana. Osim pripremanja lijekova željeli su se pomiriti s duhom mrtvaca kako bi postali moćniji. Godine 1945. stavljali bi im masku od tučene i šarene kore što ih či­ ni sličnima zvijerima pa su bili primlje­ ni u društvo ljudi-leoparda. oboružavali se željeznim kandžama te su si češljali tijelo ili navlačili leopardovu kožu. Tajna zločinačka društva 204 . U trenutku počinjenja zločina navlačili bi masku. No unatoč priznanji­ ma onih koji su pali u ruke policije. oboru­ žani kandžama. pluća. jedan čovjek-leopard izjavit će belgijskoj policiji da "kada se domorodac svađa s drugim do­ morocem oko zemlje. No ta se sekta razlikovala od drugih dodajući obrednu i ma­ gijsku dimenziju svakom od svojih zločina. trčati s njima. mjesno stanovništvo ostat će dugo mjereno kako vračevi doista imaju moć da se pretvore u kajmane. Poput ljudi-leoparda ubijali su iz osvete. noseći pokrivalo za glavu izrađeno od životinjske glave. Naučili su isto tako rukovati svim mo­ gućim oružjem. J EDNO DRUGO ZLOČINAČKO DRUŠTVO Misteriozna Afrika U predkolonijalnoj Africi ima mnogo zločinačkih tajnih društava: osim ljudi-leoparda.. međutim gubi joj se trag početkom 50-ih godina prošloga stoljeća kad Europljani napuštaju Afriku koju neće nikada razumjeti. Prva žrtva im je uvijek bila žena ili dijete. i tu priča o Wahokohoku nije završena. LJUDI-KAjMANI crne Afrike." Praksa obredne osvete je potrajala. Ti su lju­ di imali ulogu političkih ili pravosudnih struktura u rukama šefova klanova ili vračeva. Jer. skakati s jedne ko­ libe na drugu izbjegavajući kišu lasa. brat ili muž žrtve dat će ubiti nekoga od svojega neprijatelja. nalaze se tragovi ljudi-lavova. Knjige za mladež prenose klišeje koji pridonose nerazumijevanju. Sve su razmirice rješavale njiho­ vim posredovanjem. dat će ubiti brata ili ženu svojega protivnika. ljudi-kajmana. ljudi-kajmani. Zatim je došao dan kad su trebali dokazati svoju hrabrost hlad­ nokrvnim ubijanjem.. bili su posebno nazočni u bivšem francu­ skom carstvu. Čim se po­ javi truplo.Afrika. Tijekom jednog ispitivanja vođenog 1934. debla. mozga s ko­ jima su vračevi spravljali napitke za koje se smatralo da imaju veliku medi­ cinsku vrijednost. stoljeću.. nedovoljno poznata zapadnjacima u 20.. i dalje je zemlja misterija. posebno na Obali Bje­ lokosti. jedan kongoanski sud je raskrinkao članove sekte koji su priznali svoje zločine.

Događa se i danas u Hong Kongu. koji završava porazom Qinga i proglašenjem repu­ blike. A ZATVORENOM MJESTU. No decentralizirana organizacija reda u gole­ moj zemlji imala je kobne posljedice usitnjavanja društva. ali struktura ostaje. komunisti ih zabranju­ ju. Oni bježe u Narodnu Republiku Kinu kako bi se smjestili na obližnje kineske teritorije: Hong Kong. Da bi to učinilo. hrama. praksa tajne i svlada­ vanje borilačkih disciplina učinilo je njezine članove nedodirljivima. Kodirani jezik. to 205 Tajna zločinačka društva . Drevno društvo koje je skrenulo s puta Originalna trijada je drevno tajno druš­ tvo stvoreno protiv mandžurijske dina­ stije Qing potkraj 17. Njihova povijesna uloga tajnoga političkog društva slabi. Više puta na­ glašava svoju dugu recitaciju mračnim upozorenjem: "Neka umrem proboden gomilom bodeža izdam li ovu prisegu. stoljeća. Taj prizor mogao se dogoditi u Kini u 18. Svi nazočni moče svoja usta u kaležu kako bi zapečatili svoje obećanje: novi inicirani je odsad punopravni član trijade. SVETIŠTU Zmaj. Njezini utemeljitelji bili su monasi manastira Shaolin gdje je izumljen i poučavan kung-fu. Jedi­ na primjetna promjena je novijeg datu­ ma: Zbog sprječavanja bolesti ne traži se više od pristupnika da ulijevaju svo­ ju krv u kalež za prisegu. Uostalom vlasti tih država vrlo se često oslanjaju u vlasti na trijade. Makao i Tajvan. da im po­ maže u svim prilikama i da ne odaje ni jednu tajnu organizacije. Ono što se sve više naziva trijada pruža zadnji put pomoć ustanku 1911. stoljeću. Domoljubno društvo namje­ ravalo je obnoviti staru dinastiju Ming. znakovi prepoznavanja. Jer ako društva koja danas zovemo "trijadama" (San-he-hui) nemaju mnogo s originalnom trijadom. U di­ mu tamjana i na svjetlosti svijeća odrubi se glava pijetlu čija se krv pomiješa s alkoholnim pićem. daleke nasljednice tajnih društava proteklih stoljeća tvore moćnu mafiju čija se sudbina danas povezuje sa spektakularnim rastom Kine. Tako se sredinom 19. ljudi u kostimima pri­ maju mladoga čovjeka. carski kineski simbol i zastava velikoga broja istočnjačkih zločinačkih društava poput trijade Crvenoga zmaja ili Zelenoga zmaja. Lože trijade tako su postale bande lopova i ubojica. No 1949. stoljećima je podupiralo sve vrste pobuna protiv mandžurijskih uzurpatora." Zatim poreže prst i ulije nekoliko kapi vlastite krvi u prethodno pripremljen uvarak. Svečano izgovara dugu prisegu od trideset šest članaka koji ga obvezuju da članove toga društva smatra braćom.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada Trijade. Pristupnik zatim priseže da će biti vjeran "društvu Houng" koje ga prima. stoljeća već bilježe ekscesi: neki čla­ novi raskidajući s prvotnim idealom izvršavaju bezrazložna nasilja u službi samo svojih interesa i na štetu seljačko­ ga stanovništva. sačuvala su obred inicijacije koji je ostao gotovo nedirnut stoljećima.

"Crvena palica" specijalizirana za ratne vještine zadužena je za poštivanje unu­ tarnjega zakona dok je "Slamnata san­ dala" u neku ruku zadužena za vanjske . SUN YEE ON.i u Kanadi. Iz svoje baze u Hong Kongu djeluje u cijeloj Aziji. Pod njegovim zapovjedništvom više je odgovornih koji su zadržali tradicio­ nalna imena dužnosnika lože: "Lepeza od bijeloga papira" bavi se financijama. Ta trijada je veoma aktivna u filmskoj industriji. Na vrhu stoluje poglavar. nego je sa svojih 50 000 članova najbroj­ nija i najraširenija mafijaška skupina na svijetu.prisutna je u svim velikim američkim gradovima . Tako se mafijaške skupine dijele u tri razine kako je bilo u starim ložama. "zmajeva glava". nikad ne sudjeluje izravno u operacija­ ma. Na­ vodno su postojali kontakti između članova komunističke vlade i voda Sun Yee Ona. Malo ljudi zna njegov pravi identi­ tet. Od gospodarskog otvaranja Kine ona ulaže milijune dolara u slobodne obalne zone kako bi oprala dio svoje S SUN YEE ON ("NOVA VRLINA I MIR") zarade za najveći profit Pekinga. a da nije samo najvažnija od trijada. On daje smjernice svojoj skupini. posebno pornografiji koja u Kini doživljava pun gospodarski procvat. No ota­ da su ta društva tek blijedi odsjaj svoje slavne prošlosti: njihovi postupci i nji­ hovi simboli stavljeni su samo u službu organiziranog kriminala.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada je slučaj u Tajvanu u vrijeme Čang Kai-šeka koji je i sam bio iniciran. NAJVAŽNIJA BANDA NA SVIJETU Teret naslijeđa Ostaje da stare strukture nastave orga­ nizirati većinu trijada. One imaju snagu tradicije čija je učinkovitost poznata. u Sjedinjenim Američkim Državama . Osim toga ona je sačuvala tradicionalne obrede primitivne trijade dodajući joj neku vladu ograničenu na nekoliko članova kako bi dobila na učinkovitosti. U palači Kineske četvrti u New Yorku kum trijade u SAD-u Benny Eng (desno) nazvan "Ujak Seven" sastaje se s tajvanskim diplomatom.

U Zlatnom trokutu (Tajland-Birmanija-Laos) trijada kontrolira trgovinu drogom. Njihovi sjevernoamerički i europski kolege smje­ šteni u kineskim četvrtima (tzv.da­ nas je jedna od najunosnijih trgovina ljudima povezana sa snažnim iseljava­ njem Kineza koji traže bolje životne uvjete. mafijama po duhu i funkcioniranju: prakticiraju reket u velikim razmjeri­ ma. Svakoj funkciji odgovara brojčani kôd koji inicirani izražava jednostavnom kretnjom: 489 za "zmajevu glavu". trgovinom krivotvorinama. Ukorijenjene posebno u Aziji. "Gospodar tamjana" ima osjetljivu dužnost novačenja novih čla­ nova i čuvanja tradicije. Ta re­ gija smještena u Laosu. Ljudi i opij Trijade kao mješavina starinskog i su­ vremenog danas nezaobilazni su čim­ benici neslužbenoga gospodarstva u Aziji. Osim toga postala su stručnjaci u nekim aktivnostima . chinatowns) uspostavljaju lokalne veze za te aktivnosti u sklopu tongova. danas se zanimaju za trgovinu kokainom i amfetaminima. 432 za slamnatu sandalu ili 49 za vojnike. Lišeni svega. Od tog broja četvrt milijuna ljudi su članovi trijada. one ondje organiziraju bazu svih vrsta krijumčarskih poslova. bave se svodništvom. Trijade nezadovoljne što nadziru tu trgovinu smrću. dakako. primorani su pre­ dati se mrežama krijumčara koje kon­ troliraju trijade. proizvodi­ ma koji se uvelike troše na obližnjem japanskom tržištu. Tajlandu i Birmaniji proizvodi svake godine pola svjetske količine opijuma i njegovih derivata. Svjetska dijaspora Sve te aktivnosti danas se vode na pla­ netarnoj razini jer trijade se koriste ki­ neskom dijasporom koja je sa šezdeset milijuna ljudi najbrojnijja na svijetu. Napokon naj­ brojniji članovi su "vojnici" koji su izvršitelji organizacije. Neke služe kao pokriće cen- . uglavnom heroina. Daju fantastične svote tim krijumčarima i plaćaju ih često radeći godinama u tajnim radionicama smještenim u njihovim zemljama do­ maćinima. Trijade isto tako imaju veli­ ku ulogu u prometu opojnim drogama koje dolaze iz Zlatnoga trokuta. ali i na svim velikim kon­ tinentima. Te javne organizacije su svojevrsne zajednice za pomoć namijenjene prihvatu pridošlica i olakšavanju njihova smještaja: katkad znaju raspolagati i znatnim novčanim sredstvima. Ta zločinačka inicijacijska društva prilično su slična talijanskim U pušionici opijuma na sjeverozapadu Tajlanda.Vojnici i "zmajeve glave" kineskih trijada poslove grupe.

. Nikada neću odavati tajne za novac..) 22. Prizor koji slabo prikriva isprepletenost kineskih vlasti i tajnih društava. Pariz. Čak je istaknuo kako je "kineska vlada sretna što se ujedinila s njima". Pripajanje grada-države NR Kini 1997. 14 K. Neka umrem proboden gomi­ lom bodeža izdam li ovu prisegu. Policija uhićuje članove trijade 2004. Prema T. moram paziti da nikad ne upotrebljavam formu­ le koje kolaju u društvu te da ne otkrivam njegove tajne jer bi iz toga mogle proizaći nevolje. Kineska vlast naime iskazuje iz­ nenađujuću popustljivost prema tri­ jadama jer je brzo shvatila da može izvući profit iz tih bogatih grupa koje velik dio svojega prljavog novca ulažu u Kinu. Kineski ideogrami najbolja su zaštita od istraga policije koja mora angažirati dvojezične struč­ njake kako bi ušla u trag kineskim mafijaškim kanalima.) 29.) 4. Tako je ministar kineske javne si­ gurnosti. Osim ove posljednje sve su smještene na rubovima NR Kine. kako "nisu svi članovi trijada gangsteri. Ne smijem otkriti nijednu od adre­ sa gdje moja braća čuvaju svoja bogatstva pa čak ni gajiti zle misli u vezi s tom adresom. objavio 1995. Ban­ da četiriju mora.PRISEGA TRIJADE ung trebam postupati s roditelji­ ma) braćom i ženama moje braće kao članovima vlastite obitelji.. izazvalo je kod mafijaških šefova određene strahove koje je ubrzo smirila komunistička vlast. Korisna društva? No ne treba se zavaravati izrazom "ki­ neska mafija"..) 5. Njihovi uredi imaju sjedišta u velikim gradskim aglo­ meracijama u Europi. (. moramo ih pošto­ vati". Ako su dobri domoljubi. Trijade su neovisne jedne od drugih i ne pokriva ih ni jedna orga­ nizacija kao što je slučaj s američkom Cosom Nostrom. (. uglav­ nom u Hong Kongu. trima za pranje novca. stoljeća bilo je poznato šest velikih kineskih tri­ jada: Sun Yee On. Ako saznam da vlada traži jednog od moje braće koji je stigao iz neke druge 1 NAKON ŠTO UĐEM U DRUŠTVO HO- provincije ili prekomorske zemlje. Kad govorim nečlanovima. 2004. Tajna zločinačka društva 208 . ako osiguravaju na­ predak Hong Konga. (. Neka me mu­ nja pogodi pet puta ako prekršim tu prisegu.. (... PUF.) 35. Početkom 21. Prepoznat ću svakoga od svoje braće Houng kad budu pokazivali znakove prepoznavanja. Cetinu. mo­ ram ga odmah obavijestiti kako bi mo­ gao pobjeći... Tao Siju. Mafias du Monde. Neću odavati tajne obitelji Houng čak ni roditeljima ni prirodnoj braći ili ženi. Ujedinjeni bambus i Veliki krug. Savez Wo. (. U tim okolnostima shvatljivo je da se NR Kina ne želi boriti protiv opasnosti od tih iznimno moćnih društava..

velik broj muškaraca odlazi u ilegalu. Ali brzo će se razočarati s obzirom na mjere nove talijanske vlade koja šalje dužnosnike sa sjevera na otok i povećava porezni namet. "protudruštvo" "Časno društvo".nije dala nikakvu šansu.. država je morala preurediti sud u Paler­ mu pretvorivši ga u divovski bunker pod zaštitom dvije tisuće karabinjera. U tom 23.Sjena mafije "Hobotnica". U njemu je bio sudac Falcone. Ovaj tragični događaj je vrhunac jednog od najvažnijih procesa u talijanskoj povijesti. Nastaje opće nezadovoljstvo. Mislilo se da je mafija obezglavljena. Kad je proces započeo 1986. svibnja 1992. "časno društvo" ili "Cosa Nostra" nazivi su koji označavaju najpoznatije zločinačko društvo koje je danas globalno razgranano. eks­ plodiralo je pri prolasku nekog vozila.. pokajnici. Kad je izgla­ san zakon o vojnoj obvezi.koja želi podsjetiti na svoju nemoć . Svjedoci. SVIBNJU 1992.. broj razbojstava raste a središnja vlast je uskoro onespo­ sobljena. Talijanski zastupnik Crispi potvrđuje kako "sicilijansko stanov­ ništvo mrzi talijansku vladu". kako je dugo samo sebe nazivalo. suđeno je 475 osoba. nije uvijek bilo internacionala zločina. prekr­ šio zakon šutnje nakon što je njegova obitelj bila desetkovana prilikom nekog obračuna. Tommaso Buscetta. osoblje predmet su stalnoga nadzora. Saslušanjima predsje­ dava nepotkupljiv sudac Giovanni Fal­ cone. Buscettina priznanja će omo­ gućiti policiji da ostvari raciju bez presedana u redovima mafije i da izvede desetke uhićenja. Napokon na kraju maratonskoga procesa padaju teške zatvorske kazne. što vodi do zračne luke u Palermu. Kako bi se osigurali uvjeti maksimalne sigurnosti. gotovo anarhičnom okružju organizira se službena protuvlast. Jer prvi je put neki "kum". istaknu­ ta ličnost u borbi protiv mafije u pratnji žene i tjelesnih čuvara. sve do Falconeova ubojstva. Mafija je nastala u kon­ tekstu talijanskoga ujedinjenja kada je 1860. Mafija. Svi su poginuli na mjestu. pad Burbonaca koji su stoljećima vladali otokom dao Sicilijancima nadu u bolje dane. olupina vozila antiterorističkoga suca Giovannija Falconea kojem mafija . EKSPLOZIVNO PU- njenje skriveno u kanalizaciji ispod autoceste. mrežama sastav- 209 Tajna zločinačka društva . Temeljena na mjesnim klanovima.

Ubrzo te skupine kod stanovništva primjenjuju reket. Ako prekršim ri­ ječ. u Rimu: kum Salvatore "Toto" Riina suočen je s najslavnijim pokajnikom Tommasom Buscettom. sudi mu se i obično osuđuje na smrt. Ma što značio taj pojam. nasilja. s druge favoriziraju izbor kandidata sjevera koji su im skloni. on potkraj 19. Rođena je mafija. Onaj koji želi ući u društvo obič­ no ima pokrovitelja." Prisezi izgovo­ renoj na dan inicijacije pridružuje se određen broj tradicionalnih vrijednosti: poštovanje hijerarhije.Sjena mafije ljenim posebno od mjesnih uglednika tvore malo-pomalo "paralelni sustav vlasti" koji postaje jedini jamac društve­ noga poretka. a one koji im se pokušava­ ju suprotstaviti nemilosrdno ubijaju poput gradonačelnika Palerma 1893. Kamen stavljen u usta mrtvaca znači da se radilo o doušniku.. da ću im uvi­ jek priskočiti u pomoć. Ubrzo nadziru odre­ đenu trgovinu poput prodaje sladoleda ili šverc kave. što znači štititi ili od rije­ či màhfal što znači skup. a krv prolije po slici sveca koja se odmah spali. Časno zato što je ljudima koji ga tvore zajedničko da ga dijele i strogo primjenjuju kodeks časti nazvan omertà koja se uprizoruje u pravu inicijaciju kakva je na snazi još i danas. neka budem spaljen i pretvoren u pepeo poput slike ovoga sveca. Ako neki od muškaraca izda organi­ zaciju. Tijekom ceremoni­ je kandidat je sapet. zadaća i hrabrost. Nakon toga treba svečano izgovoriti prisegu: "Prisežem da ću biti odan svojoj braći. kult muškosti.. "Časni ljudi" Samo podrijetlo riječi ostaje zagonetno. Te mreže s jedne strane kanaliziraju nasilja pljačkaša. da ih nikada neću izdati. vrh srednjega prsta mu se probode iglom." Na kra­ ju uzvikuje tri vrline mafijaškoga brata: "Čast. stoljeća ulazi u uporabu na Siciliji nadmećući se s poj­ mom "časnoga društva". . Proces pod strogim policijskim nadzorom 1993. napla­ ćujući mu zaštitu. tajne o aktivno­ stima grupe. Treba li u njoj gledati staru toskansku riječ koja znači "bijeda"? Ili arapsko naslijeđe? "Mafia" navodno potječe od riječi mahyàs.

osuđena na fatalnost orga­ niziranog zločina.. Svoj spas zahvaljuje Drugom svjetskom ratu. može se penjati u hijer­ arhiji. u okolici Palerma. Dvadesetak muškaraca tvore coscu (kliku) na čelu koje se nalazi capo. Mafija će znati iskoristiti tu situaciju do te mjere da su tri četvrtine sicilijanskih gradonačelnika koje su imenovali Amerikanci bili mafiosi.. no na čudesan način izmiče svojim mučiteljima. Uspostavljeni su tajni kontakti s određenim italoameričkim kumovima iz tog miljea. Njegove aktiv­ nosti napreduju tijekom prohibicije i on postaje jednim od opasnih kumova ameri­ čke mafije. Amerikancima treba sigurno uporište na otoku kako bi im uspjelo iskrcavanje na Siciliji u srpnju 1943. i to za svodništvo. Umi­ re u Rimu 1962. No dok se sprema ulo­ viti njegove šefove. nazvan Lucky Luciano. rođen je na Siciliji 1897. Duce objašnjava kako želi "odu­ zeti toj udruzi lopova svaku poeziju i draž". sukobljuje se s Duceom koji štiti neke pokajnike koji su se distancirali i obratili na fašizam. PRAVIM IMENOM SAL- suparničkom bandom dospijeva u zatvor gdje je mučen. nakon što ju je iskoristio protiv komu­ nista. Najveći sicilijanski kumovi 20. . stoljeća sve dok nisu postale piramidalne organizacije kojim je uprav­ ljao capo di tutti capi. ali mafija je izgubila mnogo. stoljeća doi­ mali su se poput stare časne i jednostavne gospode. sretnik. mladi mafioso mora najprije dokazati da je pravi "častan muškarac". stvara bandu. U nekoliko go­ dina "željezni prefekt" u agresivnim akcijama na granici legalnosti udara na "časno društvo". glumeći krajnju jedno­ stavnost i čednost brđanina vladao je sicilijanskom mafijom željeznom rukom sve do svoje smrti 1954. prefekta Cesarea Morija. poseb­ no s Luckyjem Lucianom koji je tada bio u zatvoru u Sjedinjenim Američkim Dr­ žavama. Izašavši iz zatvora udru­ žuje se s nekima od njih i . Između dva rata Do Prvoga svjetskog rata sicilijanska mafija čuva svoj tradicionalni izgled prije nego što je žestoko suparništvo suprotstavilo staru gardu novom nara­ štaju koji je bio pohlepniji i agresivniji. častan i tek rijetko sudjeluje u protuza­ konitim radnjama. Paradoksalno je što ie Drugi svjetski rat ponovno uspostavio organizaciju. No osuđen je tek 1936. Pred capom vodi uredan život. Ta situacija objašnjava zašto je Mussolini pokušao iskorijeniti mafiju. šef. Mora obavljati određene ni­ ske poslove. On pregovara o oslobađanju na kraju rata kao protuuslugu za svoju po­ moć da se uspostave bivše mafijaške mreže. Salvatore Luciano. čini se. U tom trenutku javljaju se i druge mafije i razvijaju se jednako na jugu Italije koja je. Čes­ to loše obrijan. Ondje sklapa trajna prijateljstva s drugim talijanskim gangsteri­ ma. ako se doka­ zao kao čovjek od povjerenja i preživio godine službe. Njegovi roditelji emigrirali su u Sjedinjene Američke Dr­ žave prije Prvoga svjetskog rata pa mladi Salvatore počinje u New Yorku život lu­ peža koji ga odvodi ravno u zatvor. Mori je smijenjen 1929. od prikupljanja novca od reketa do zločina. jedan od najokrutnijih kumova mafije nad kojom će kao gospodar vladati desetljećima. Kako bi ušao u re­ dove organizacije. LUCKY LUCIANO vatore Luciana. Iz te zgode dobiva nadimak "Lucky". Zatim.Sjena mafije Kumovi Model mafijaške skupine ostaje obitelj po uzoru na odnos između kuma i kumčeta. Sutradan nakon sukoba oslobođen je i emigrira na Siciliju gdje potpuno nekažnjeno nastavlja uprav­ ljati svjetskim kriminalnim miljeom. Tijekom obračuna sa L UCKY LUCIANO. To je bio slučaj s don Calogerom Vizzinijem kojeg su smatrali mirnim umirovljenikom. a da bi to učinio imenuje 1924. Američke vlasti predlažu da ga oslobode ako im putem mafijaških mreža pomogne pripremiti savezničko iskrcavanje na Siciliji. "Srećković".. Mafijaške bande su se okupljale po­ četkom 20. a čiji se dio iselio u Sjedinjene Američke Države.

Zakon šutnje štiti klanove to više što je potrebna njihova potpora ako se želi otvoriti kakav dućan. Pet zločinaca likvidirali su mafijaši (bakrorez iz 1895.koji navodno pogađa polovicu trgovine i sva građevinska Krvavi obračun u Aciastellu blizu Katanije na Siciliji. kao i u prošlosti. Ta se mafija osjetno razlikuje od svoje sicilijanske rođakinje po tome sto je stasala u urbanoj sredini i nema piramidalnu organizaciju.). Više od 80 klanova dijele si grad i predgrađa koji se prema svojim interesima povezuju ili suprotstavljaju što redovito izaziva krva­ ve obračune. . Camorra. To je slučaj na jugu poluotoka s napuljskom Camorrom. ima ulogu paralelne vlasti.i od sveprisu­ tnoga reketa .koji se u Napulju odnosi na dvije tre­ ćine prodanih cigareta .Sjena mafije Napuljska Camorra Iako je Sicilija iznjedrila najmoćniju i najpoznatiju mafiju u Italiji. Dobar dio prihoda ostvaruje od šverca cigaretama . i u drugim se regijama razvijaju društva bliska po funkcioniranju i akcijama. naći smještaj ili jednostavno zaštiti vozilo od krađe.

N'drangheta je nastala u Cosi Nostri kojoj je bliska kao reakcija na ujedinjenje Italije. što znači "hrabar i pre­ preden čovjek". nazvanoga U Curtu ("patuljak"). treba najprije počiniti hladnokrvno Selo Corleone na Siciliji. Da bi se postao član. Osim toga indirektno tako dobro nadzire teritorij putem općina da joj ni jedna etatistička politika nije stala na kraj. mladi inicirani određeni za naj­ opasnije i najagresivnije zadatke. jednoga od svojih povijesnih šefova. Njezino iskustvo u švercu duhana omogućilo joj je da lako prijeđe na trgovinu drogom 70-ih godina pro­ šloga stoljeća. on je okružen s više zamjenika i savjet­ nika koji tvore njegovu blisku okolinu. Listovi označavaju izdajice koji kad-tad padnu. Otuda je Cosa Nostra isplela svoju mrežu do najvećih američkih aglomeracija. Njezin sadašnji upravitelj iz Corleonea navodno se zove Bernardo Provenzano. kupola je. Tradicionalno njome upravlja capo podrijetlom iz mitskoga sela Corleonea. mitska kolijevka mafije. U nekoliko desetljeća N'dran­ gheta je prešla put od reketa trgovaca voćem i povrćem do šverca cigaretama pa trgovine drogom u vezi s proizvo­ đačima iz obližnje Albanije. kako su to svjedočili brojni atentati izvršeni protiv predstavnika talijanskoga 213 Tajna zločinačka društva . preživjela. a on sam ovisi o pokrajin­ skoj komisiji. Ona odsad izvlači glavni­ nu sredstava iz te unosne trgovine koja se organizira u Latinskoj Americi. uglav­ nom u Kolumbiji i Boliviji. Svi se moraju pokoravati šefu klana. iako oslabljena. ali sumnjiči ga da mirno boravi na Siciliji odakle upravlja globalnim ak­ tivnostima Cose Nostre. I na posljetku na vrhu se nalazi kupola. Policija mu ne poznaje li­ ce. Kalabrija je uostalom talijan­ ska regija koja bilježi najvišu stopa uboj­ stava. Svaki capo mora priznati vlast nekog šefa okruga. kao što je bio slučaj sa sinom američkoga magnata Paula Gettyja. poduzeća. Svjetska hobotnica Poslije rata talijanska mafija je stasala pod dubokim utjecajem svoje američke rođakinje. Tada se kandidat uključuje prema inicijacijskoj shemi koja društvo poistovjećuje sa stablom: njegove gran­ čice su novaci. ubojstvo. U bazi kojom upravljaju šefovi ekipe nalaze se voj­ nici. Njezina najza­ nimljivija osobitost je njezin ezoterizam koji možda potječe od grčkih misterija iz antike. njegove grane potvrđeni članovi. Isto tako je postala poznata po otmicama i iznudama. Klan ili obitelj temeljna je jedinica. Salvatoerea Riine. Unatoč uhićenju 1993. Ta stalna instancija utvrđuje velike orijentacije "časnoga društva" ostavljajući široku autono­ miju svakomu klanu. Veoma dugo njezina apsolutno decentralizirana organizacija poticala je borbe klanova. Sastavljena je od krajnje zatvorenih klanova koja prakti­ ciraju endogamiju i raspoređena je po regiji tako da ništa ili gotovo ništa ne procuri o njezinim aktivnostima. Ona je također zadužena da rješava sporove kojih ne nedostaje medu različitim sicilijan­ skim obiteljima. No pod utjecajem Cose Nostre N'drangheta se danas počinje ustroja­ vati kako bi okončala te unutarnje svađe koje je oslabljuju. Bila je mnogo agresivnija. capu. Deblo je srce i središte moći. S NAGA SICILIJANSKE MAFIJE BILA JE Kalabrijska N'drangheta U Kalabriji vlada druga mafija: N'dran­ gheta čije ime potječe od grčke riječi andranghetos.USTROJ COSE NOSTRE od početaka njezin strogo hi­ jerarhijski karakter.

Znala je izvući koristi iz svojega zemljopi­ snoga položaja blizu obala bivše Jugosla­ vije. a jug Francuske je posebno bio pogođen 70-ih godina prošloga stoljeća kada je Francuska veza iz Marseillea proizvela talijansku junakinju za ame­ ričko tržište. trgovina drogama. Ta nova mafija mističnog inicijacijskog obreda uspjela je preoblikovati lokalni i O SIM VELIKIH TRADICIONALNIH ORGA- stari banditizam u hijerarhijsku zločina­ čku mrežu s višestrukim aktivnostima.Sjena mafije MLADE MAFIJE nizacija odavno udomaćenih na jugu Italije mlada mafija javlja se još i da­ nas. Osim toga kosovska ili albanska mafija opskrbljuju je drogom i oružjem koji se šalju u cijelu Europu. sedam puta predsjednik vlade. ta je afera nedvojbeno narušila sliku talijanskoga političkog svijeta u javnom mnijenju. nezaobilazna ličnost talijanskoga poli­ tičkog života. Čini se da brojne afere koje se odnose na sadašnjega predsjednika vlade pokazuju da su se veze između političke moći i mafije održale. Istodobno je uspostavila neprirodne veze s kršćanskim demo­ kratima tako da je 1992.broj bez premca u svijetu . Iako u teškim uvjetima. N'drangheta se posebno Šverc cigaretama oglašava se usred bijela dana na napuljskim ulicama gdje Camorra vodi paralelnu trgovinu od koje živi dio stanovništva. Otada cijela Europa trpi napade talijanskih mafijaških organi­ zacija. borba se nastavlja. Najvažnija medu njima je Sacra Corona Unità koja je stvorena oko 1980. Njihova pretvorba je poprimila takve razmjere da se talijanski suci od sada suočavaju s nečim što oni sami nazivaju "supermafija". Sjedi­ njene Američke Države postale su povlašteno tržište: Cosa Nostra ondje već dugo održava veze sa svojim američkim ogrankom. S druge strane hobotnica je poprimila globalne razmjere. Iako je napokon bio proglašen nevinim 2003. pravosuđa nakon 1970. u zatvorskom miljeu. Preko nje sada prelaze cigarete. posebno preko Belgije. Giulio Andreotti. ali i ilegalni useljenici koji bježe s Balkana opu­ stošenoga ratnim godinama.oko 15% talijanskoga nacionalnog bruto proizvoda. .. Europa je očito povlašteno područje akcija. To je slučaj u Pugliji gdje danas hara više mafijaških skupina nastalih tijekom posljednjih trideset godina. Osim toga nje­ zina se aktivnost proširila: špekulacije nekretninama. više desetljeća bio pozivan pred sud u procesu koji je želio pokaza­ ti njegove veze s organizacijom. udomaćila u Kanadi dok je Camorra prisutna na sjeveru i jugu kontinenta. S jedne strane mafijaške skupine u kojima su pobrkane sve tendencije cjepkaju sve više svoje aktivnosti kako bi bile manje uočljive. reket velikih razmjera i burzovne operacije postali su novi izvori zarade "časnoga društva" čiji bi prihod mogao danas doseći .

PET OBITELJI su osnovale Komisiju 1931. a s njom i bogatstvo dvoji­ ce muškaraca koji organiziraju široku trgovinu u smjeru Chicaga. Počinje pro­ hibicija. narkobiznisu i porno­ grafiji. zvan Al Capone. Torrio je teško ranjen i Capone ga zamjenjuje. Johna Torrija kojemu postaje desna ruka.Svemoć Cose Nostre Cosa Nostra. Nakon osam­ deset godina one su još ondje. Zvali su ga Scarface.. kao veoma mlad pridružuje se bandi jednog od svojih prijatelja. Posebno je postao poznat po krvavim djelima među kojima je "krvoproliće na Valentinovo" 14. ostaje ipak >>> M EĐU DVADESET I PET OBITELJI KOJE . u početku običan ogranak sicilijanske mafije postala je prava internacionala zločina. oslabljen uoči rata. Godinu dana poslije zakon zabranju­ je svu proizvodnju i uvoz alkohola na američki teritorij. pristigli pre- Petnaest godina "Al" Capone bit će gospodar čikaškoga podzemlja. Godine 1918. No Capone pada 1931. kada su sedmorica ljudi iz su­ parničke bande divljački likvidirani. UMIRE POTPUNO ZA- boravljen Alphonso Capone. pet su potjecale iz New Yorka. Rođen je 1899. Capote je odgovoran za opskr­ bu alkoholom cijele zemlje. nakon što je osuđen zbog utaje poreza. djeluje posebno u građevinarstvu. Beskrupulozno uklanjaju supar­ ničke bande i vladaju kao go­ spodari glavnim gra­ dom Velikih jezera. zbog utaje poreza. No 20 godi­ na prije toga bio je neupitni i opasni šef čikaške mafije. Otvaraju ilegalne barove i dovoze iz susjedne Kanade dragocjenu tvar zahvaljujući posredovanju krijumčara. Računa se da okupljaju oko 700 članova kojima va­ lja pribrojiti više tisuća partnera. Obitelj Gambino čiji je kum Arnold Squitieri od 2002. Često loše primani. Dok Torrio postaje čikaški kum ili boss. od 1997.. fotografiran ovdje 1932. veljače 1929. trenutačno u zatvoru osuđen na doživotnu kaznu. Provest će osam godina u zatvoru prije nego što umre. zbog brazgo­ tine na licu. stoljeća kada se blizu dva milijuna Sicilijanaca tjerana siromaštvom iseljavaju u SAD. Od Mano nere do Cose Nostre Podrijetlo Cose Nostre seže od početka 20. ODINE 1947. lice s ožiljkom. Najslavniji od mafiosa. Pod njegovim je utjecajem italoamerička mafija postala ubilačka "hobotnica" od koje se strepi još i danas. Genovska obitelj pod vlašću Vincentea Gigantea.. Ali 1925. Od "zlatnih godina" prohibicije ona utjelovljuje mračno lice Amerike.

kasno za zlatnu groznicu, skloni su po­ novno uspostavljati mreže zaštite tali­ janske mafije. Sicilijansko-američka organizacija nazvana Mano nera ("Crna ruka") ucjenjuje talijanske trgovce i vlas­ nike dućana te nadzire trgovinu voćem i uljem. Posebno aktivna u New Yorku, Chicagu, ali i New Orleansu opasnija je od svoje talijanske sestre. Njezine se ak­ tivnosti brzo usmjeravaju prema unos­ nijim područjima kao što su trgovina alkoholom, drogom i prostitucija. No sta­ ra pravila časti koja vladaju na Siciliji još vrijede. Međutim prohibicija mijenja duh organizacije. S krvavim obračunima među suparničkim klanovima tradicio­ nalne vrijednosti ustupaju mjesto bor­ bama za prevlast. Mano nera postaje dakle mafija novoga tipa: Cosa Nostra.

Zemlja sustavno eksploatirana
Italoamerička mafija slična je pravom sindikatu zločina, koji je nakon pada Caponea organizirano novi jak čovjek iz kriminalnog miljea: Lucky Luciano. On vodi snažan rat protiv stare generacije mafijaša kako bi se dokopao vlasti. Po­ bijedivši 1931. utemeljuje "Komisiju" sastavljenu od 24 klana ili "obitelji" rasi­ pane po svim velikim američkim me­ tropolama medu kojima su New York, Chicago, Los Angeles, ali i Cleveland,

Pivske bačve su se uništavale tijekom prohibicije. Zakon izglasan 22. srpnja 1919., koji je zabranjivao prodaju alkohola, potičući unosnu ilegalnu trgovinu najavljuje zlatno doba podzemlja.

1957. i parlamentarnu istragu da tajna organizacija bude razotkrivena. Do tada su čak i šefovi CIA-e odbijali vjerovati u postojanje ilegalnog zločinačkog društva ustrojenog na razini zemlje.

NEW YORKA
aktivna u trgovini drogom, lučkim po­ slovima, graditeljstvu... Pod vodstvom Josepha Massina obitelj Bonanno se infiltrirala u sindikate te prakticira reket i trgovinu drogama. Obitelj Lucchese bliska Bonannovima u svojim aktivnostima pod kapom je Louisa Daidonea, utamničenog od 2001. S obitelji Colombo upravlja Joël "Joe Waverly" Cacace. Danas isključen iz Ko­ misije, do nove zapovijedi, ima nadzor nad kockarnicama, graditeljstvom, alko­ holom, prostitucijom.

New Orleans, Philadelphia... Komisija nije nalik upravi nego svojevrsnom sudu zaduženom da u slučaju sukoba intere­ sa presudi između obitelji. Zato mora ograničiti zemljopisno područje ak­ tivnosti obitelji. Pitanje je posebno teško u New Yorku gdje paralelno postoji pet klanova. Ona isto tako predstavlja mafi­ ju u inozemstvu kad se radi o tome da treba pregovarati o savezima ili trgovini sa stranim mafijama. U doba Luciana veze između Cose Nostre i njezine sicili­ janske rođakinje veoma su uske; često se radi o obiteljskim vezama. Svaka od obi­ telji usmjerena je prema bossu ili padroneu kojem pomažu pukovnici: to su inicirani, "ljudi časti" kojima gravitira velik broj naoružanih plaćenika. Iako je njezin utjecaj golem, trebat će pričekati

Velik posao
U istom tom razdoblju organizacija s mnogo krakova proširuje svoje djelat­ nosti. Kad je prohibicija 1933. ukinuta, italoamerička mafija ponovno se usre­ dotočuje na tradicionalna manje slavna područja: reket - u trgovini, građevi­ narstvu, ali i u sindikatima - kocku i prostituciju. Ovomu se pridružuju i druga isto tako isplativa područja. To je posebno slučaj s trgovinom drogom koja počinje poslije Drugoga svjetskog rata. Vlast nad lukama i dokovima važan je element te trgovine. Preuzima­ nje kontrole nad kockarnicama omogu­ ćilo je pranje fantastičnih svota novca koje se oslobađaju svake godine. Zato Las Vegas, kockarski raj, uživa status

Tajna zločinačka društva

216

MAFIJA I VELIKI EKRAN
zemlje Josefa von Sternberga, a zatim 1930. Mali Cezar Mervyna LeRoya s Douglasom Fairbanksom, ali Ho­ ward Hawks sa svojim Licem s ožiljkom (1932.) nedvojbeno je prvi na filmu iskoristio priliku koja je uvijek isplati­ va za Hollywood. Brian de Palma s Licem s ožiljkom (1983.), zatim Nedo­ dirljiva (1987.), Sergio Leone s Bilo jed­ nom u Americi (1984.), Martin Scorsese s Dobrim momcima (1990.) i Casinom (1996.), i ne zaboravimo trilogiju Kum Francisa Forda Coppole (1972., 1974., 1990.): svatko od njih na svoj način evocira sagu o Cosi Nostri gdje Al Capone ima dakako glavnu ulogu koju re­ dom glume Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro. Ako treba voditi raču­ na o legendi i istini u nečemu što nikad nije ništa drugo nego fikcija, neupitan uspjeh teme je isto tako uspjeh mita. Mita o zločinačkom društvu koje je jednako uznemirujuće kao i moćno, ali općenitije sam mit o cijeloj naciji. Ma­ fija se nametnula na velikom ekranu jer ona je slika i prilika zemlje gdje su na­ silje i financijski uspjeh useljenika od­ lučnih da "uspiju" sastavnice, uvjereni su u Americi. Cosa Nostra u kinemato­ grafiji utjelovljuje "mračnu stranu" američkoga sna kao što je western utje­ lovio epsku stranu.

G

ODINE 1927. SNIMLJEN JE FILM POD-

Crna legenda Bijele kuće
glumci bili povezani s Cosom Nostrom: Clark Gable, Howard Hawks, Marilyn Monroe, Ronald Reagan... Tijekom godina mafijaške aktivnosti postale su biznis koji je 90-ih godina prošloga stoljeća po procjenama stvorio desetke milijarda dolara godišnje profi­ ta. Kako bi upravljala tim novcem, ma­ fija se opremila velikom financijskom organizacijom. Od sada za nju rade računovođe, odvjetnici, brokeri, osobe bliske obiteljima ili potkupljeni. Nedvojbeno je da američki zločinački milje ne bi nikada stekao takvu moć da si nije vrlo rano znao pribaviti partnere u političkim sferama. Kao i u Italiji znao je iskoristiti gospodarsku stagnaciju da postane nužan, a kriza 30-ih godina omogućila mu je da kao financijski čim­ benik izbije u prvi plan. Novčana po­ moć, koja se velikodušno trošila za protuusluge, bila je snažan argument za policajca ili državnoga dužnosnika skromnih prihoda... Čini se da prvo partnerstvo između mafije i politike

Marlon Brando je Kum u filmu Francisa Forda Coppole (1972.) koji nakon mnogo drugih redatelja uprizoruje crnu legendu o američkom snu.

"otvorenoga grada". Svaka obitelj može se tu naseliti radi svojih poslova. Ma­ mac dobitka objašnjava isto tako da se američka mafija zainteresirala izbliza za Hollywood reketirajući glumce i produ­ cente. Javno je poznato kako su neki

217

Tajna zločinačka društva

Svemoć Cose Nostre

potječe iz 20. stoljeća iz Kansas Cityja gdje gradonačelnik Tom Pendergast us­ postavlja povlaštene veze sa šefovima mjesne mafije. Tijekom prohibicije grad se obogatio zahvaljujući ilegalnoj tr­ govini alkoholom kojoj je pogodovao čak i sam gradonačelnik. Nekoliko godi­ na poslije Pendergast lansira političku karijeru Harryja Trumana, kojega će po­ državati do njegove smrti 1945. iako je 1939. bio u zatvoru zbog prijevara. Takvih primjera ima sijaset. Tako je Joseph Kennedy, otac obitelji bio blizak prijatelj dvojice slavnih kumova, Sama Giancane iz Chicaga i Franka Costella iz New Yorka. Danas se čini da je utvrđeno kako se otac Kennedy služio tim vezama kako bi financirao kampanje svojega

sina i omogućio mu da bude izabran za predsjednika. Je li J. F. K. prihvatio tu praksu? Misterij još lebdi. U svakom slučaju sumnjiči se mafiju da je naruči­ lo njegovo umorstvo i umorstvo njegove ljubavnice Marilyn Monroe. I posljednji su američki predsjednici od Ronalda Reagana do Billa Clintona, u svojoj oko­ lini imali jednoga člana neke od obitelji.

Cosa Nostra plete mrežu... na internetu
Od reketa do trgovine drogom preko tržišta alkoholom tijekom prohibicije mafija se znala prilagoditi svim razdo­ bljima. Ona i u 21. stoljeću dokazuje tu začudnu elastičnost. Tako se šuška kako je znala izvući profit iz 11. rujna baveći se preprodajom stotina tona metala iz Twin Towersa. Na sasvim drugom po­ dručju široka policijska istraga pokre­ nuta 2001. utvrdila je da se Cosa Nostra znala savršeno infiltrirati u svijet burze

Krvoproliće na Valentinovo, 14. veljače 1929.: sedam članova irske bande Georgea "Bugsa" Morana hladno su ubijeni po nalogu Al Caponea.

kako bi ostvarila unosne poslove. Ona je očito od 1950. nazočna u finan­ cijskom području putem bankarskih grupa ili osiguranja, ali za burzovne operacije potrebne su nove strategije koje su mafijaši brzo počeli osmišljava­ ti: stvaranje fiktivnih društava navodno je u punom zamahu, uvođenje na burzu uz potporu korumpiranih brokera, za­ tim preprodaja kad dionice dosegnu najvišu vrijednost. Godine 1977. takav je posao oštetio milijune malih dioni­ čara. Na posljetku postoji područje na kojem mafija danas i te kako prosperi­ ra: pornografija. Ona ne financira samo brojne filmove, nego i industriju seksa koja od nje ovisi, posebno putem Inter­ neta. U SAD-u se smatra da je nemogu­ će raditi na tom području, a da se nema više-manje veze sa svijetom Cose Nostre. Taj ulazak u industriju seksa i interneta omogućuje mafiji da ima jednu nogu u svijetu vrhunske tehnologije koja ce iznjedriti bogatstvo budućnosti.

U Panami ljudi iz kriminalnog miljea
Od "razbojnika" s kraja 19. stoljeća do kumova Francuske veze, francuski kriminalni milje bilježio je trenutke slave. Između Marseillea i Pigallea "milje" je svijet noći sa svojim kodeksima, svojim obredima, svojim jezikom.
PROLJEĆE 1902. AFERA "ZLATNE

kacige" glavna je tema i izvla­ či profit iz žutih novina. U Parizu usred Bellevillea Leca 1 Manda svađaju se oko naklonosti svadljivice i provokantice Amélie Hélie, za javnost "Zlatne kacige". Ljepotica bujne kose počešljane poput psa je Mandina prodavačica ljubavi, njegova "ljubavni­ ca" i njegov izvor prihoda. On je neu­ strašivi "kralj apaša": u svojoj bilanci bilježi već nekoliko uboda nožem. Leca, Korzikanac, svodnik i šef bande u ulici Popincourt otima mu Amélie. Svađe za­ ljubljenih prelaze u rat bandi: bande se međusobno napadaju na starim pariš­ kim bedemima ili usred Pariza sve dok pravosuđe nije poslalo glavne protago­ niste na robiju u Gvajanu. To je možda liubavna priča, vjerojatno financijska afera, nedvojbeno afera časti. Sve se to rješava između ljudi i između više-manje organiziranih bandi: "Costauds de Belleville", "Saute-aux-pattes de la Glacière", Chevaliers du Sac" ili "Monte-en-l'air des Batignolles". To su u Parizu "apaši", u Marseilleu "nosači", u Lyonu "klokani". Svi se prepoznaju po određenom načinu života: odbijanje plaćenoga rada, smisao za duhan, dje­ vojke, apsint i plesove. Nose kačket, kratku jaknu, široke hlače i visoke čiz­ me sa zlatnom pucadi. Oni se prepo­ znaju, razmjenjuju signale i žive, kako je rekao već François Vidocq na početku 19. stoljeća, prema "zakonima koji nisu

Belle Époque je razdoblje "apaša" koji zavode teror po pariškim ulicama (crtež obavljen u Petit Journalu 1908.).

219

Tajna zločinačka društva

a političari raču­ naju na njihovu pomoć tijekom izbora. ali opjevao ga je već početkom Š ATRA. ali i u Kairo ili u Aleksandriju. Poput ološarca koji je nekoć opjevao Vil­ lon. čini se. Šira javnost ponovno ga je otkrila 1953. pohađao je školu u četvrti Panier u Marseilleu gdje je stekao ugled "žestokoga" čak i prije nego što se vratio iz Verduna s voj­ ničkom medaljom.odnosno šatrovački govori . u društvu gradskoga dužnosnika Simona Sabianija. na rubu društva od kojeg su stalno bježali. Za Victora Hugoa šatrovački govor bio je "odjeća u koju se jezik prerušava kad mora učiniti nešto loše". Predratne bande poslane u \ erdun ili u bataljune za discipliniranje sjeverne Afrike preživjele su." Javlja se kriminalni milje Apaše je Prvi svjetski rat dobrano desetkovao. pub­ likacijom Ne dirajte sivi novac! Alberta Si­ monina. Oko 1925. ali koje u međuvreme­ nu znaju svi članovi udruge i koji se poštuju bolje nego oni koji vladaju u društvu. zvanog "Lijepi Ficelle". šatrovačkom koji mu je prethodio nekoliko stoljeća. fotografirani 1934. I tako su šatrovački govor . šatrovački govor mogu razumjeti samo oni koji su inicirani u te nijanse što omogućuju da se prikrije informacija pa da je ne razumije velik broj ljudi. nigdje napisani. Svi krimi­ nalci u gradu spremni su imati posla sa svojim izvršiteljima. Zauzvrat njihove veze s poslovnim lju­ dima i političarima osiguravaju im sta­ novitu nekažnjivost u pravosuđu. Svodništvo je uvijek baza posla. Carbone. Instrument chalimeau i automobil Traction avant za koji se brinu mehaničari iz kriminal­ noga miljea. a poseb­ no ne policija i doušnici. spajajući svodništvo. on to zahvaljuje posebnom govoru. iavlja se pravi kriminalni milje s neko­ liko ikona i raznolikim djelatnostima. rođen na Korzici. Vrativši se u Marseille oni zajednički izgrađuju pravi imperij zločina. U Marseilleu udruga Crabine i Spirito zauzima prostor ispred scene. dva lika iz podzemlja Marseillea. Iako nisu stvorili pravo tajno društvo.uvijek bili obilježje lingvistike onih koji su živjeli u podzemlju. mjesto naukovanja gangstera.ŠATROVAČKI ILI GOVOR MUŠKARACA Nedvojbeno ona u potpunosti ima u sebi mitologije i pitoresknosti vezanih uz milje koji je. izbjegao osudi pravde našavši utočište u književnosti. Poprima šire raz­ mjere eksploatacijom mladih žena koje su bile poslane u Južnu Ameriku. Tomu šefovi bandi dodaju kocku. krađu i svakovr­ snu trgovinu na crno. oni Tajna zločinačka društva 220 . reket i svakovrsnu trgovinu. Ako ovaj sumnjivi i agresivni svijet bez imalo skru­ pula još danas obilježava kolektivno sje­ canje romantičnom nostalgijom. njihovi su najbolji rekvi­ ziti. Kao vojnik dolazi u Egipat gdje susreće elegantnoga Spirita. JEZIK KRIMINALNOGA MILJEA? stoljeća Aristide Bruant. Cabone (u sredni) i Spirito (desno).

široke pojasove i šarene šalove zamjenjuju građanskim. Poprsja su im ukrašena golim ženama. ponašanja i pri­ kazivanja. ali rijetki su oni koji se primaju u bandu. Zakoni podzemlja Odjeća nije dovoljna da bi činila taj milje koji je ponajprije silovit i dijelom ilegalan svijet u koji ne može ući svatko. Kraj jednoga kuma: Antoine Guérini ubijen je u Marseilleu 1982. Nema potreba za ceremonije inicijacije. zatim puste­ nim šeširima široka oboda koji pod­ sjećaju na one čikaških gangstera i nose se okrenuti odostrag. prava hulja se krasi znakovima prepoznavanja koji ne mogu zavarati. Kodeks časti temelji se ponaj­ prije na snazi i diskreciji. a ne "papak" znači način djelovanja. Hulja ima dovoljno. ali postoje pravila: poštovanje vlasništva i unutarnje hijerarhije. više od tri tisuće osoba gura se na Craboneovu sprovodu. životinjama fetišima. svi ostali su "papci". Tu je više nego igdje šutnja zlato. Nema inicijacije. Bilo da je rođen na pločnici­ ma Pariza ili na Korzici. Ispod košulja muškarci su uglavnom pokriveni tetovažama. Dvadesetih godina elegan­ tna su trodijelna odijela i ogrtači u skla­ du s dvobojnim cipelama i neizbježnim šeširima polucilindrima. pjevačica Mistinguett. Ta praksa pomalo iščezava uoči Drugoga svjet­ skog rata: pripadnost bandi postala je veoma čitka za policiju jer se oglašavala javno. Kao u slučaju Zlatne kacige problemi se moraju rješavati među 221 Tajna zločinačka društva . kačkete.. urezana u meso. nema ni organigrama koji dodjeljuje svakomu njegovo mjesto. pomoćnik gradona­ čelnika Marseillea. Na vratu riječ fatalitas namijenjena je krvniku dok tri točke na člancima znače "smrt murjacima" i obraćaju se policiji.. Sa svojini bratom "Méméom" nadzirao je sve vrste ilegalne trgovine između Korzike i Pigallea. njemački velepo­ slanik Otto Abetz. brojevi­ ma koje donose sreću. osveta u sluča­ ju izdaje. medu kojima i državni tajnik za informiranje. a govoriti znači "cinkati" policiji što gotovo neizbježno vodi u smrt. "obitelj". Tino Rossi. Ovdje iskustvo i izgled čine muškarca. Muškarci i papci Priznati članovi francuskog podzemlja nazivaju se "muškarci". Pučki izgled "dečki iz Mouffa" (ulica u Latinskoj četvrti Pari­ za) s kraja 19. Uostalom 1943. Biti "muškarac". mudrim ili pro­ vokativnim izrekama. stoljeća odjevenih u širo­ ke hlače (benardice). vjernost jednom čovjeku ili jednoj bandi.predstavljaju sav uspjeh dečki iz krimi­ nalnoga miljea koji sanjaju o građan­ skom životu i žele izaći u javnost sa svojim uspjehom.

Ako jedan ma­ kro otme djevojku drugomu.U Panami ljudi iz kriminalnog miljea muškarcima. Maurce Chevalier. Paralelno Fréhel. nedvojbeno prelijepa. Međutim Francuska veza ne opstaje dugo niti u bratoubilačkim ratovima među Hanovi­ ma. Dédé Razbijeni Nos. ura odbijaju). "podzemlje više nema morala. posebno u marseillskoj lu­ ci.. jahte i vile na obali. posebno preko Latinske Amerike. a da bi vodila računa o stvarnosti. Albert Préjean i mnogi dru­ gi doživjeli su uspjeh s pjesmama s tekstovima poput "Jedan žestok. Mreže su raskrinkane početkom 70-ih godina i otada. reći će stari gangster René la Canne in­ spektoru Le Taillantieru na ispitivanju. Tek nakon Drugoga svjetskog rata makroi češće prakticiraju otkup ili kazne za onoga tko pogriješi. odijevaju se u istim trgovinama." PODZEMLJE IMA SVOJU KINEMATOGRAFIJU Francuska veza Za vrijeme okupacije bande su odmah izabrale svoju stranu. "Ovo je moj žigolo" ili "U rupama mrak". Mistinguett. kodeks časti nije više isti. često prema pro­ fitima koji se mogu ostvariti. S nemalim financijskim sredstvima braća Guérini. Jean-Paul Belmondo. dakako. znakovita tišina ih od­ mah otjera van. Même i Antoine zauzimaju visoko prvo mjesto sve do 60-ih godina. Francuski šefovi bandi koji se odaju tomu (neki poput braće Zemmo- slikovitim običajima fasciniralo je autore i kompozitore od Pariza Victora Hugoa ili Eugènea Suea sve do Simenonovih štrebera preko realistične šansone i.. dok Jean Gabin. Fernandel. Ge­ orges Artiljerac ili Emile iz Grenellea. Nakon Drugoga svjetskog rata šansone Fran­ cisa Lemarquea s prizvukom nostalgije podsjećaju na plesove uz diple iz "Ulice Lappe". Damia. Andrex. Arletty. gomilaju luksuzne auto­ mobile. duh rođen s apašima u pariškim ili marseillskim predgrađima je prošlost: "Sramim se". za­ laze u iste kafiće. Lijepi Fraisette.. 222 .. Trgovina "bijelim prahom" krenula je i stvorila neslućene profite potičući internacio­ nalizaciju rada. Olakotne okolnosti }eana Boyera. Ako neki papak uđe u neku od četvrti rezer­ viranih za njih. kako ih još zovu. Serge Reggiani ili Simone Signoret (lijepa Amélie Hélie u Zlatnoj kacigi) glume zločince toga vremena. Taj život u zatvorenom krugu je konstanta miljea. daleko od papaka i "murjaka" i uglavnom nasiljem. Žene rijetko ima­ ju pravo govora u tom muškom svijetu. kinematografije. svaki član kriminalnog miljea ima nadimak koji je više-manje znakovit: to su Jo Ožiljak. Zbog brige o anonimnosti ili jednostav­ no zato što je jezik ulice šatrovački i sli­ kovit. dovoljno je da počne obračun noževima ili revolve­ rima. jedan tetoviran". Ti "dlakavi momci". Veliki Cari. niti u napadima policije.. Ali poslije rata Amerikanci bdiju nad tim da francusko podzemlje zapriječi put ko­ munistima. Dorville. Bernard Blier ili Lino Ventura na filmu pružaju komičnu i zabavnu sliku francuskog pod­ zemlja gdje pučki govor ima glavnu ulogu. Kao sljedbenici najkićenijega šatrovačkog govora oni prakticiraju promjenjiv jezik razumljiv samo njima. To je razdoblje Francuske veze. F RANCUSKO PODZEMLJE SA SVOJIM Simone Signoret u "Zlatnoj kacigi" 1952) Jacquesa Beckera. Ali kinematografija je veličala apaše.. Bibi Slav­ ni. Louis Jouvet. Pravila se više ne poštuju. jedan prav. Hôtel du Nord Marcela Carnéa ili Zlatna ka­ ciga Jacquesa Beckera posvećeni su kriminalnom miljeu. ako i postoji podzemlje. odlaze na iste plesove. o njemu se ne govori. široke i složene mreže ilegalne trgovine drogom koja vodi u SAD.

. distribuira se na cijelom teritoriju preko mreže pizzerija. no može se prevesti i kao "kum" . Bio je u društvu s Abdullahom Catlijem koji je sudjelovao u ubojstvima 70-ih i 80-ih godina i bio poznati narkodiler kojeg su tražile sve policije u Turskoj. kabada­ hija. Ali nakon Drugoga svjet­ skog rata ti ljudi su stvorili pravu maffiju čiji šefovi.koji je zapljusnuo turski politički život i cijelo stanovništvo.već ima u sebi uzbudljiv predznak. On je jedan od onih koji 223 Tajna zločinačka društva . Troje od četvero putnika pogi­ nulo je na mjestu. Pranje novca je kratkotrajno. kako bi osigurali nadzor poštan­ skih i telegrafskih veza. PRIMJER USKIH Srednjeg istoka. Moćan brodovlasnik koristi se pomorskom kom­ panijom za opskrbu sicilijanske Cose Nostre opojnim drogama koje dolaze sa P IZZA CONNECTION. Kad jednom roba dođe u ruke italoameričke mafije. Toga dana blindirani au­ tomobil nad kojim je vozač izgubio kontrolu udario je svom snagom u ka­ mion. U Palermu se droga ra­ finira i zatim odlazi u SAD. Od po­ četka 20. oni gomilaju zarade od porasta ilegalne trgovine drogom. koji je bio drugi čovjek istanbulske policije. Tako je lako u potpunoj diskreciji proknjižiti novac dobiven od ilegalne prodaje kroz računovodstva re­ storana. U cijeloj zemlji izbijaju demonstracije koje traže istragu. nalaze se ljudi koje veže prisega i kult tajne i koji katkad imaju iste etničke korijene: Kurdi. započela je afera. Ta zadaća im je omogućavala da se lagodno bave kri­ jumčarenjem. vrata između zapada i istoka. Među babama posebno se ističe Bekir Celenk. Po njihovim zapovijedima Ivan Pavao II.Babe turske mafije Turska. No ta trgovina je nakon višegodišnjeg na­ pora raskrinkana potkraj 80-ih godina prošlog stoljeća. bivša miss. IZBIO IE SKAN- dal u anatolskom gradiću Susurluku . Inci­ dent u Susurluku otkriva ono što je cijeli narod predosjećao: prešutni dogo­ vor na najvišoj razini između svijeta zločina i svijeta politike. STUDENOME 1996. organizacije ekstremne desnice bliske mafiji kojom je upravljao Abdullah Catli. Afganistan. služilo se uslugama počasnih zločinaca. posebno opijumom koji dolazi iz Zlatnoga trokuta (Iran. To su središnje osobe mafijaških društava. ali uzaludno. sudjeluju u toj trgovini povezani s vlastima. stoljeća Otomansko Carstvo. tur­ ske premijerke od 1993. Vezana je uz ličnost Yasara Avnija Musullulua koji se od 70-ih godina smatra jed­ nim od najvećih turskih baba. babe preuzimaju vod­ stvo. i Ali Agca koji ga je poku­ šao ubiti 1981. Agca je bio član Sivih vukova. Ali još je gore nešto drugo: policija otkriva kod Catlija putovnicu i dozvolu za nošenje oružja potpisane rukom bivšeg ministra unu­ tarnjih poslova vlade Tansu Ciller. Mjesni kumovi. Armenci ili Turci. postala je danas "lijevak" koji hrani Europu drogama.. babe. Naći šefa policije u dru­ štvu poznatoga babe . Među njima se nalazio Hüseyin Kocadag. Gonca Us. do 1995. prethodnik današnje Turske. Kad su objavljena njihova imena. PIZZA CONNECTION veza uspostavljenih između tur­ ske mafije i njezinih partnera u svijetu je krijumčarska organizacija velikih raz­ mjera koju su vlasti identificirale 1983. Pakistan). Treća žrtva je njegova ljubavnica.to je turska riječ koja znači "otac" ili "djed". Od kabadahija do baba Te su veze zapravo dosta stare.

čiji dobar dio članova navodno radi za policiju i turske tajne službe. kum turske mafije. Isto su tako u vezi s kurdskim separatistima Radničke partije Kurdistana čijim po­ sredstvom nadziru prijevoz opijuma koji dolazi s Istoka. Tema je ocijenjena kao previše osjetlji­ va. Bekir Celenk. gradskih dužnosnika ili policajaca umaklo financijskim preduj­ movima mafije. u dijelovima sa zapada u smjeru Tajvana ili Iraka koji se priprema na rat protiv . postao je zapravo posrednik između proizvođača opijuma na istoku i proizvođača oružja na zapadu. Jedna od njihovih specijalnosti je reket vlasnika automobi­ la: oni koji im odbiju platiti danak izlažu se opasnosti da više ne nađu svoje vozi­ lo. zahvaljujući njemu. Usko povezan s obavještajnim službama istočnih zemalja osumnjičen je da je organizirao atentat na Ivana Pavla II. Postavši poznat potkraj 70-ih godina u trgovini oružjem. Koncentracija te ilegalne trgovine je fenomenalna: četiri ili pet turskih klanova sami nadziru tri četvrtine britanskoga tržišta heroinom. su turskoj mafiji dali međunarodnu di­ menziju.Babe turske mafije Irana. Na višoj razini čini se da je malo poli­ tičkih stranaka. Najmanje desetak oklopnih vozila prešlo je. Ta simbioza s vlastima takva je da je navodno bilo zaustavljeno sastavljanje izvješće UN-a o toj temi. 1981. Početkom sljedećeg desetljeća spo­ minju ga čak kao jednog od naručitelja atentata na papu Ivana Pavla II. No utjecaj baba ide još i dalje. Oni su bliski određenim grupama ekstrem­ ne desnice kao što su Sivi vukovi. Babe su danas usko povezane sa sicili­ janskom Cosom Nostrom u trgovini opojnim drogama. Diskretna i moćna Moć baba temelji se na širini njihovih mreža. Na lokalnoj razini bande vladaju cijelim četvrtima.

amfetaminom čija potrošnja ne prestaje rasti u Japanu koji je izložen krizi bez presedana. objašnjava se njezi­ nom složenom poviješću. Dok je Japan bio uništen i stavljen pod tutorstvo generala MacArthura. Osim toga razvili su originalan oblik reketa. počevši od igara na sreću i trgovine "bijelim dijamantom". Ona je odraz neizmjer­ nog značenja koje početkom 21. Veoma vješti u svakojakim prijevarama. posebno Liberalno-demokratskoj stranci na vlasti gotovo nepre­ kidno od kraja Drugoga svjetskog rata. I napokon u zemlji koja zabranjuje upotrebu oružja oni nadziru trgovinu oružjem. Teret povijesti Yakuze su jednako tako bliski centrima odlučivanja.) na yakuze. kao članovi brojnih upravnih vijeća prestižnih po­ duzeća ucjenjuju svoje članove ili napla­ ćuju svoju potporu tijekom osjetljivih glasovanja o financiranju. Zna se spominjati razdoblje između 1945." Ova tvrdnja potječe od jednog od najboljih stručnjaka za ja­ pansku mafiju. Ali prava moć toga sindikata japanskoga zločina ostaje velikim dijelom okultna.. bakuti su isko­ ristili japanski gospodarski uzlet kako bi zagospodarili ilegalnom trgovinom. yakuze su tijekom tih godina stekle službeno priznanje o svojem po­ stojanju u obliku udruga. stoljeća ima japanska mafija čiji bi prihodi mo­ gli doseći blizu 20 milijarda dolara go­ dišnje za organizaciju od samo 80 000 članova. Yakuze imaju svoju kuću u Osaki i pokazuju se u javnosti u uniformi.. iznude i pro­ stitucija jednako su tako njihova zna­ čajka: yakuze opskrbljuju javne kuće na otočju mladim ženama iz veoma siro­ mašnih obitelji. To što je utjecaj japanske mafije dose­ gnuo takvo značenje. Valja istaknuti kako su te mafijaške skupine koje zovu boryokudan prisutne u svim sektorima neslužbeno­ ga gospodarstva. REGLEDAJTE RAČUNOVODSTVO bilo kojeg velikog japanskog poduzeća ili banke i nepogre­ šivo ćete se spotaknuti (. To strateško pozicioniranje omogućuje im isto tako da lako peru prljav novac. i 1947. bakuta koje su od 18. stoljeća poslodavci angažirali kako bi zaposlenici potrošili dio plaće na kocku.U zemlji izlazećeg sunca moć yakuza Članovi japanskih dvjestogodišnjih mafijaških društava. boryokudana. Ali njihova dominacija u ilegalnom go­ spodarstvu potječe iz razdoblja nepo­ sredno nakon Drugoga svjetskog rata. toliko su šefovi tih mreža bili povezani s vlastima. Riječ yakuza potječe uostalom od gubitne kombinacije u jednoj kartaškoj igri. Čuvajući tajnu o svojim aktivnostima i identitet svojih članova. kao ono u kojem je vladalo pod­ zemlje. Kamatarenje. Ameri­ kanci se služe mafijaškim mrežama kako bi oživjeli gospodarstvo. yakuze opasni su ljudi koji su ovladali cijelim dijelovima japanskoga gospodarstva i utječu na politički život u zemlji. Yakuze potječu izravno od profesionalnih kockara. .

mu poštovanje. Osim toga novak mora slijediti određen broj moralnih preporuka: izbjegavati kon­ zumiranje droge ili alkohola. što je odnos dijete-otac. Svaki spor mora se rješavati interno: nikada ne smije pozivati policiju. dokazao.KODEKS ČASTI KOD YAKUZA melji se na poštovanju određe­ nih pravila. Njegovu zastavu u obliku pozlaćenog romba poznaju svi. Najvažniji među njima je Yamaguchi-gumi. smjesta bi izgubio ne samo posao. Tako svaki novi član mora obećati da će poštovati svojega šefa kojem će se slijepo pokoravati. štiti i eventualno dolazi u pomoć njegovoj obitelji u sluča­ ju smrti ili odlaska u zatvor. Odnos koji ga povezuje sa šefom svojega klana ili svoje bande teme­ lji se na japanskom modelu oyabun-kobuna. duguje Znak sramote za toga Yakuzu koji nije izvršio svoje obveze. Odsad je on njegov čovjek. Njihov je utjecaj poli­ tička moć ocijenila nepodnošljivim i 1992. Često inici­ rani nose tetovažu koja označava njihovu pripadnost klanu. kobun. proglasila njihovo raspuštanje. stoljeća. oni su još pri­ sutni. Klanovi su veoma decentralizirani. svake godine moraju uplatiti svojem sjedištu određenu svotu svojih primanja. Ako se čini da se pristupnik. imati ljubavnu vezu sa ženom nekoga člana klana. U skladu s kodeksom časti njegova je pogreška kažnjena amputiranjem više zglobova na prstima. Međutim onaj tko želi postati članom pomno se promatra prije nego što se primi u organizaciju. vjernost i pokornost. Ako bi propustio izvršavati svo­ je obveze. Iako sami upravljaju svojim poslovima. sveča­ no se inicira na ceremoniji tijekom koje razmjenjuje čašu sakea sa svojim oyabunom. Yakuza mora poštovati veoma strog ko­ deks časti. Za­ uzvrat učitelj ga hrani. U ČINKOVITOST BORYOKUDANA TE- Snaga veza od čovjeka čovjeku U tom razdoblju učvršćuju se prvi boryokudani koji još tvore sliku japanske mafije. Obrana klana je također temeljna: mladi yaku­ za se obvezuje da će čuvati najapsolutniju tajnu o svojim aktivnostima i identitetu svojih drugova. tajniji nego ikad. ako je potrebno i po cijenu života. Trebao bi dakle priznati svoju pogrešku na cere­ moniji yubitsumea tijekom koje krivac mora svojem nadređenom predati prvi zglob na svojem malom prstu. Tajna zločinačka društva 226 . nego i svaku priliku da prona­ đe novi na području Japana. No kao što su dokazali brojni financijski skandali uoči 21. Podrijetlom iz Kobea okup­ lja gotovo polovicu yakuza iz zemlje.

Zvali su ih vory-v-zakone ("kradljivci po zakonu"). nadzire određen broj tržišta itd. opasnost ti ljudi. suzdržane u sovjet­ skom razdoblju. tvorili su svojevrsnu aristokraciju pljačkaša. Svaka banda može imati do više tisuća ljudi. Međutim neke su postale prava transnacionalna društva čiji se zločinački ogranci šire po cijelome svijetu. Za nekoliko godina postao je jak čovjek toga društva. Mafijaške mreže. Iskustvo deportacije je osim to­ ga stvorilo čvrste veze medu određenim budućim vođama bandi. Za primanje u mafiju nema inicijacije: traže se energičan tem­ perament i potpuna odsutnost skrupula. No svaka od njih ima strogu hijerarhiju. Za razliku od svoie sicilijanske ili latinoameričke rođakinje ruska mafija nije ni jedinstvena ni centralizirana. Sam ministar. Ondje stupa u vezu s Organi­ zacijom. prozvanog "Japončik". Služili su se šatrovačkim govorom. Ondje su se vory domogli neslužbene trgovine koja je vladala medu zatvore­ nicima. Ona više sliči nizu bandi. ali shvativši naknadno kakva su Svakodnevan prizor u novoj Rusiji: pad sovjetskog imperija pridonio je stvaranju skorojevića čije iznenadno bogatstvo ne ostavlja iluzije. Njihovim su se talentima služili boljševici u borbi za osvajanje vlasti. žaleći što raspolaže slabim proraču­ nom. bratva (bratstva) koje zovu i "brigade". Tako danas u Rusi­ ji ima oko 6000 brigada sa 100 000 nao­ ružanih ljudi. GRUPA JAPONČIK ra sa svojega teritorija. nedvojbeno najvažnije od svih ruskih zločinačkih društava kojom up­ ravlja Vjačeslav Kirilovič Ivankov. Staljin i njegovi na­ sljednici često su ih deportirali u gulage. U carskoj Rusiji postojalo je tajno društvo profesionalnih lopova. Njome vlada jedan avtoritet ("šef") kojem po­ mažu brigadiri. Kao simbol sve veće inter­ nacionalizacije ruskih brigada ono 90-ih godina prošloga stoljeća ulaže milijarde dolara u trgovinu heroinom i kokainom ili naftom iz bivšega sovjetskog imperija. ona ima i tradiciju. izjavio je da na žalost "ne može reći ništa utješno" bojeći se da će delin­ kvencija ostati na godišnjoj stopi od "oko 2. po­ štovali strogi kodeks ponašanja. Ilegalno je emi­ grirao u SAD 70-ih godina prošloga sto­ V ELIKA VEĆINA RUSKIH BRIGADA OPERI- ljeća.Mreže ruske mafije Na ruševinama sovjetskog imperija ruska mafija prosperira u obliku mnogobrojnih i aktivnih bandi ne samo u Rusiji nego i na sve četiri strane svijeta. Od ostalih mafija na svijetu razlikuje ih jedna druga karakteristika: njihov stu­ panj obrazovanja koji im je omogućio da brzo ovladaju ilegalnom trgovinom ili složenim financijskim operacijama. Bivši klan lopova Iako ruska mafija skreće pozornost na sebe unatrag nekoliko godina. nazvan "mali Japanac". To je bivši boksač koji je upoznao strahote gulaga. doživjele su zamah s padom SSSR-a 1991. REDINOM 90-IH GODINA PRO- šloga stoljeća ruski ministar unutarnjih poslova je izjavio da je 60% državnih poduze­ ća.6 milijuna zločina i prijestupa". ruskom mafijaškom mrežom smještenom u četvrti Little Odessa u Brooklynu. Tako se u kon­ taktu sa staljinizmom njihov tradicio- 227 Tajna zločinačka društva . To je slučaj grupe Japončik. banaka i gotovo polovica privatnih poduzeća pod kontrolom mafije i orga­ niziranoga kriminala. pokriva točno označen teritorij.

toliko su dezorganizira­ le mladu Rusiju da su se mafijaške sku­ pine . I doista reforme predsjednika Jeljcina provede­ ne poslije 1991... hrana. plinom. osumnjičenog za suradnju s mafijom. industrijskim ribolovom. Ruske mafijaške skupine imaju sjedišta u većini bogatih zemalja... Čečena ili Gruzijaca. U istom kontekstu šuška se da su odgovorne za trgovinu nukle­ arnim oružjem ili raketama.... šefovi bandi počinju organizirati trgovinu legalnom robom. u karipskoi zoni. Drugi jedan mo­ ment učinit će neobičnom rusku mafi­ ju 90-ih godina: udružuju se etnički klanovi poput Uzbeka. . Aktivnosti u Rusiji i u svijetu Danas se ruske brigade još razlikuju po svojim aktivnostima. Azerbejdžanaca.Mreže ruske mafije nalni kodeks vrijednosti polako brisao i ustupao mjesto političkim strategija­ ma i mamcu za dobitak.. ali deficitar­ nom u vrijeme opće oskudice: cigarete.jedini vlasnici sredstava nasilja prema državi koja se umorila od toga da prisiljava na poštovanje zakona mogle domoći čitavih dijelova gospo­ darstva. Napokon one pljačkaju prirodni potencijal Rusije: prisutne su u trgovini naftom. Osim klasičnih područja za takve organizacije reket. žitarice.. one se ističu u pljački sovjet­ ske baštine i prirodnih rus­ kih bogatstava. Tako te skupine nadziru trgo­ vinu oružjem koja se razvila u vrijeme hladnoga rata. ostacima bivše komunističke vlasti. Vladaju na tržnicama velikih gradova to lakše što se sovjetska policija da lako kupiti. Vladimir Putin postavlja Simona Kukesa (slijeva) na čelo glavne ruske naftne kompanije nakon ostavke Mihaila Hodorovskoga. prostitucija. ilagalna tr­ govina drogom. drvom. Bivše bande kradljivaca postale su obrazac zloči­ načke mafije koja izbija na svjetlo dana nakon 1991. U stalnom kontaktu sa sovjetskom nomenklatu­ rom koja je tradicionalno korumpira­ na.. povezane s velikim narkokartelima Latinske Amerike pletu sve gušću mrežu.

Ta sjajna trgo­ vina brzo se organizirala..Gospodari trgovinom drogom. prodaju i pranje novca. Iz tih utvrda skrivenih u džungli droga se šalje prema velikim svjetskim tržištima: SAD-u. 229 Tajna zločinačka društva . Magnati droge čak zaključuju saveze s lokalnim geriljerosima kako bi im oni osigurali zaštitu proizvodnih pogona. kad su kolumbijske policijske snage usred džungle otkrile podzemni labora­ torij izgrađen na tri razine. Međutim događa se da se neke medu njima otkriju. vojsku. oni se pokazuju u javnos­ ti u velikim automobilima s tjelesnim čuvarima koji se mogu lako primijetiti u zemljama u kojima vlada siromaštvo. Ukorijenjenost u latinoamerička društva Tradicionalni karteli poput onih u Medellinu i Caliju stvoreni su s jedinom namjerom da preprodaju drogu. a i opasniji. Njihovo se carstvo danas prostire preko cijeloga planeta. Potječe iz Kolum­ bije odakle se izvozi tajnim kanalima. transport. U Medellinu. carinu i pravosuđe ili ih kupuju. koji raspolaže mogućnošću prihvata više od sto osoba i energetski je potpuno neovisan. Karteli i karteliti Najvažniji karteli nalaze se u Kolumbi­ ji i Meksiku. Čak su i politički vođe sumnji­ vi. Neki od tih laboratorija čak su opremljeni poletno-sletnim staza­ ma. Tri godine poslije uhićenje Gilberto Rodriguez Orejuetla. Te organizacije oslanjaju se i na sicariose. Unatoč tim uspjesima čini se da je borba protiv ilegalnih organi­ zacija danas zastala. upravljao je najvećim svjetskim narkokartelom. No već desetak godina prim­ jećuje se tendencija koja zabrinjava stručnjake za trgovinu drogama: ve­ liki karteli koji su suviše vidljivi us­ tupaju mjesto cartelitosima. glavni šef kartela u Caliju nazvan "šahist" zbog svojih organizacijskih sposobnosti. manjim. Njiho­ vi članovi slični su vojnicima koji nisu ni inicirani niti su obvezni poštovati bi­ lo koji kodeks časti. Veliki karteli zapravo kon­ troliraju sve faze ilegalne trgovine dro­ gom: proizvodnju. One isto tako potiču atmosferu terora u regijama po kojima pustoše primjenjujući mjere zaplašivanja. diskretnijim koji su prava srednja po­ duzeća za droge. To se dogodilo 1999. Kad ga je policija likvidirala 1992. R E D I N O M 70-IH G O D I N A PROŠ- loga stoljeća nova se droga pojavila na američkom tržiš­ tu: kokain. Za njih je Escobar primjer koji valja slijediti. u žargonu zvan "bijelo". njihove šefove stanovništvo često poznaje. Meksiko koji se nalazi na granici SAD-a postao je ne samo važan proizvođač. karteli Karteli u koje je jednako teško prodrijeti kao u južnoameričku džunglu gdje kriju svoje tajne laboratorije vladaju bezrezervno narkotržištem. Unatoč kon­ kurenciji drugih kartela poput onoga u Caliju. posebno prema Floridi. Iako su organizacije ilegalne. Računa se da tre­ nutačno u svijetu ima najmanje 250 milijuna redovitih potrošača. nego i raskrižje trgovine koja dolazi iz Južne Amerike. danas se misli kako je meksički pred­ sjednik Carlos Salinas razvio uske veze s kartelima kako bi njegova zemlja ima­ la koristi od njihova gospodarskoga dinamizma. Te zločinačke bande ponajprije su zadužene da šalju robu i štite njezinu proizvodnju. siromašne adolescente prepuštene same sebi koji ubijaju za komad kruha. Europi i uskoro Aziji. financijskim. što jača njihovu diskreciju. Ondje M ODERNE TVORNICE ZA PROIZVOD- kemičari proizvode svake godine više tona kokaina. Escobar je uspio kontrolirati pola kolumbijske trgovine koja je izno­ sila milijarde dolara. Okupljeni u bande ili pandillase one vladaju cijelim četvrtima. Osim naoružanim vojni­ cima raspolažu različitim sekcijama logističkom. Sama trgovina drogom navodno iznosi 8% međuna­ rodne razmjene. pravnom koje su neovisne jedne o drugima. uzimanje talaca i korupcije. jednoj od velikih kolumbijskih aglome­ racija proizvođača droge. većinom u bogatim zemljama. Zapravo se sustavno infiltriraju u poli­ ciju. Ovdje je vlast podijeljena između četiriju velikih kartela: Juarezov. INDUSTRIJA ZAKLONJENA OD POGLEDA nju droge prave su alkemičarske radionice zaštićene od indiskretnih po­ gleda. šef bande skromnoga podrijetla Pablo Escobar dolazi na čelo te unosne trgovine nasi­ ljem i zaplašivanjem. Tijuanin i Matamorosov te napokon onaj iz pokrajine Sonora. Njegovi su učinci jači nego konoplje. Pridružiti se naoružanim bandama u službi kartela često je jedini mogući izlaz iz bijede u kojoj žive mladi u sirotinjskim četvrtima kolumbijskih gradova.

a više korupciji. "Majka svih borbi" (Vicente Fox . cartelitosi manje pribjegavaju zločinima. Osim toga globalizaciia je dopustila kartelima da prošire svo­ ja tržišta. idealno je mjesto za tajne laboratorije koje specijalne snage pokušavaju razotkriti. ali i da olakšaju mogućnosti pranja nov­ ca što zadaću vlasti čini još lakšom. Tajna zločinačka društva 230 _~OO~ =THE END= . One se specijaliziraju u jednoj od njih te uspo­ stavljaju pojedinačne veze s drugima. čak i biznismeni koji ponajprije traže za­ radu. posebno prema Europi.Džungla u koju se teško može prodrijeti iz Južne Amerike. Budući da im je stalo do dobrih poslovnih rezultata i diskrecije. Ove nove strukture su fleksibilnije i ne vladaju svim etapama trgovine. Njihovi su šefovi često školovani. borba protiv te ilegalne trgovine jedna je od velikih uloga novoga stoljeća.