SVEUČILIŠTE U SPLITU SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

SEMINARSKI RAD

TEMA: MOTIVACIJA KOLEGIJ: PONAŠANJE POTROŠAČA STUDENTICA: SANJA BRALO

ZAPOSLENIKA...............MOGUĆNOST PODJELE MOTIVA..................................................................3 B............................ZAKLJUČAK....2 A..................................10 1.......8 E................................................................................13 F........................................................................................................................................................... ... ZAKLJUČAK BI BIO DA MOTIVI I MOTIVACIJA NISU JEDNOSTAVNI ZA DEFINIRATI...................................16 U DANAŠNJE VRIJEME MARKETARI I MANAGERI SU UVIDJELI VELIKU VAŽNOST MOTIVA I MOTIVACIJE POTENCIJALNIH POTROŠAČA..4 C........................................................... RAZLIČITE I SPECIFIČNE........ POTREBNO JE JAKO DOBRO POZNAVATI NEKOGA DA BI GA SE MOGLO MOTIVIRATI I USMJERITI KA NEKOM ILI NEČEM................................................ POSTOJE MNOGE TEORIJE.............................................. MOTIVACIJA SE DEFINIRA KAO PROCES ILI AKCIJA U KOJOJ MI NASTOJIMO ZADOVOLJITI POTREBU ILI OSTVARITI NEKI SVOJ CILJ.......................16 NA TEMELJU IZRADE OVOG SEMINARSKOG RADA... I POTIČE NAS NA ZADOVOLJENJE NEKE POTREBE... NITI SE JEDNA TE ISTA MOŽE PRIMJENJIVATI NA SVE LJUDE...................................................................................1...........16 LJUDI SU INDIVIDUE..................1....Primjene potrošačeve uključenosti u marketingu.................................................................................................... Suvremena podjela motiva..................14 1.................MOTIVI I MOTIVACIJA ...........1.1..................................................................12 E................... ALI SVAKA OD NJIH POLAZI DA JE MOTIV NEKAKAV ČIMBENIK KOJI DOLAZI IZNUTRA.........................Motivacija 2 Sadržaj SADRŽAJ...........................6 1.................................. DEFINICIJE I OBJAŠNJENJA.. ...................MOTIVACIJSKI KONFLIKTI............MANAGERI I MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA.................1.........................................................5 D..................... NASTOJE UTJECATI NA NJIHOVE NAVIKE..................15 G......................................... TAKO NI MOTIVI NI MOTIVACIJA KOD SVAKOG OD NAS NIJE ISTA.........................................Rangovi motiva u nekim zemljama.........................................UTJECAJ DRUŠTVA NA FORMIRANJE MOTIVA...............................................Potrošačeva uključenost.....................................UVOD....... ODLUKE I SAMI Sanja Bralo ....................................

.. Motivacija je u zadnje vrijeme postala jako zanimljiva i maketarima kao i psiholozima. Oni se često poistovjećuju sa nekim sličnim ili donekle sličnim riječima..16 LITERATURA.. Nije niti malo jednostavno otkriti išta to nas potiče............... Uvod U ovom seminarskom radu ću pokušati jasno definirati pojam motivacije i motive...... želja je svima da otkriju išta to čovjeka potiče da nešto napravi ili da nekako odreagira.............................. Navest ću i neke od podjela motiva i kako oni utječu na potrošače i njihovo ponašanje pri kupnji..... taj.. motivira jer svi smo različiti i svatko ima neke jedinstvene prioritete i potrebe.................................................. njihovim značenjima..... cilja........17 A. nagona i motivacije....Motivacija 3 PROCES KUPNJE........ DOK MANAGERI NASTOJE UTJECATI NA ZAPOSLENIKE DA BI ŠTO BOLJE OBAVLJALI SVOJE RADNE ZADATKE...... Jasno ću pokušati objasniti razliku između potrebe.. Sanja Bralo ..... taj......

Motivi i motivacija Postoje različite definicije i objašnjenja za motiv i motivaciju. Kao što se i vidi cilj jedini predstavlja vanjski stimulans.Motivacija 4 B. Motivacija je stanje organizma u kojem je ljudska energija pokrenuta i usmjerena prema stanju stvari ili prema nekom cilju. Nagon je unutarnji stimulans koji plotiće aktivnost i predisponira organizam za mogućnost različite reakcije u nastojanju da se zadovolji neka potreba. Cilj je vanjski stimulans prema kojem se pojedinac orijentira u želji da bi ispunio neku svoju potrebu. Ona se objašnjava kao nedostatak nečega u organizmu ili čovjekovoj psihi. Svi ovi pojmovi se često koriste za objašnjenje jedne stvari. Potreba je izvor motiva i ona kao takva nemože se poistovjetiti sa motivom. Psiholozi smatraju da su motivi interne konstrukcije koje nastaju kao rezultat interakcije psiholoških i fizioloških procesa u čovjekovom organizmu. dok ostali predstavaljaju unutarnje stimulanse. oni usmjeravaju i njome upravljaju. ali oni imaju različite definicije. Motivi su unutarnji čimbenici koji pokreću na aktivnost. koji nije ovisan o procesima u ljudskom organizmu. Maketari na motive gledaju kao nešto što utječe na specifično ponašanje pojedinca ili grupa na tržištu. Sanja Bralo .

Činjenica je da ljude svih društava karakteriziraju motivi gladi. žeđi. Urođeni motivi su samo u osnovi urođeni. čine osnovnu pokretačku snagu društvenog ponašanja pojedinca. Sanja Bralo . navika. ali način na koji će oni biti zadovoljeni ovise o specifičnosti društvenih normi. Utjecaj na urođene motive je neizravan i manifestira se u načinima i oblicima njihova zadovoljavanja. nekih vanjskih shvaćanja i kojekakvih drugih čimbenika. Utjecaj društva na formiranje motiva Utjecaj društva je jako izražen i ne možemo ga zanemariti. znači utjecaj društva na njih je jako izražen i izravan.Motivacija 5 C. koji su rezultat socijalizacije pojedinca u nekom društvu. Stečeni motivi čine mnogo veću grupu motiva. Oni mogu biti osobni ili društveni i bez obzira na tu podjelu. Za društvo je izuzetno važno da preko posrednika socijalizacije može utjecati na formiranje društveno poželjnih i sprječavanje nastajanje društveno nepoželjnih motiva. jer njihovo zadovoljavanje ovisi o specifičnosti grupe ili društva u kojem se nalazimo. običaja.

Maslow je prvi uvidio tu istinu i napravio hijerarhijsku ljestvicu motiva. pa po njegovom pojedinac tek nakon što njih zadovolji nastoji zadovoljiti motiv sigurnosti. A. Maslowljeva hijerarhijska ljestvica motiva Psihološki motivi Motivi samodokazivanja Motivi samopoštovanja i statusa Motivi pripadništva Motivi sigurnosti Fiziološki motivi Fiziološki motivi Društveni motivi On daje prednost fiziološkim potrebama. Sanja Bralo . tako kroz cijeli svoj život. nastoji zadovoljiti i društvene i osobne potrebe. Slika 1. Mogućnost podjele motiva Ponašanje pojedinca ja jako složeno i ne možemo reći da je jedna akcija uvijek usmjerena na ostvarenje samo jednog motiva. prema kojoj pojedinac nakon zadovoljenja bioloških. od rođenja do smrti. Činjenica je da uvijek postoje motivi koji imaju veću važnost i imaju prioritet nad ostalim motivima. Neminovno je da čovjek ostvarenjem jedne potrebe teži ostvarenju nove potrebe.Motivacija 6 D.

motivi usmjereni prema sebi kao osobi i oni koji se kategoriziraju kao osobni motivi. Društveni motivi su oni koji su usmjereni prema drugim ljudima. nazivaju se društveni motivi. Na primjer. društveni i osobni. motiv za uspjehom u nekoj od interesantnih oblasti. samopoštovanjem. Većina društvenih motiva se temelji na stečenim. iako sve biološke potrebe ne moraju biti urođene. Oni motivi koji se temelje na psihološkim potrebama.Motivacija U sljedeću kategoriju predstavljaju motivi za ugledom. Oni su u pravilu urođeni motivi. motiv poštovanja zahtjeva uključenje drugih ljudi da bi se motiv pojedinca mogao ostvariti. Osobni motivi kao osnovu ima motiv za samopotvrđivanjem i on se manifestira u sljedećim oblicima: • • • • motiv za ugledom koji se ogleda u nastojanju pojedinca da istakne u svojoj sredini. motiv za postizanjem samostalnosti i motiv za samodokazivanjem i stvaralaštvom koji se ogleda u težnji pojedinca da iskoristi svoje urođene sposobnosti usmjeravajući ih prema pojedinim oblastima ljudske aktivnosti. Sanja Bralo . Zadovoljenje društvenih motiva zahtjeva uključenost pojedinca u pojedine grupe. društvenim i profesionalnim uspjehom. Najčešća podjela motiva je: • • • biološki. Na vrhu hijerarhijske ljestvice nalaze se motivi za samodokazivanje koji proizlaze iz potrebe za maksimalnim dostignućima pojedinca. 7 Biološki motivi se temelje na fiziološkim potrebama ljudskog organizma. a samo neki od njih na urođenim potrebama. a za čije je ostvarivanje nužan kontakt s ljudima.

emocionalne. Ne možemo to smatrati točnim. Suvremena podjela motiva Funkcionlani Simbolički Hedonistički Motive dijelimo i na društvene i nedruštvene.Motivacija Za marketinške potrebe. zadovoljstvo… 8 Racionalni motivi se temelje na razumu. kao ugled. Ova podjela bi u pravilu trebala značiti da racionalni motivi ne sadrže emocije. pa ni emocionalni motivi ne sadrže racionalnost.1. koji su potaknuti motivima koristi. Suvremena podjela motiva Slika 2. 1. ponos. a emocionalni se pokreću osjetilima. motivi se najčešće dijele na: • • racionalne. jer se motivi stvaraju unutar pojedinca. pa prema tome imaju u sebi dozu emocija. kao i dozu razumnog u sebi. Sanja Bralo . koji su potaknuti psihološkim i hedonističkim ciljevima.

jer zahtijevaju kupnju i korištenje proizvoda i usluga.potreba za konzumiranjem luksuznih proizvoda. posla.konzumiranje proizvoda radi potvrđivanja idealne predodžbe o sebi. statusa.potreba da se konzumiraju proizvodi uz izbjegavanje opasnosti pri njihovom korištenju i uz zaštitu okoliša.Motivacija Društveni su u velike usmjereni prema ljudima.potreba za konzumiranjem materijalne vrijednosti. materijalna sigurnost. Sanja Bralo . To su motiv za snom. kućanstva. Funkcionalni motivi se definiraju kao oni koji motiviraju traženje proizvoda s ciljem zadovoljenja funkcioniranja osobe. Ovi motivi u velikoj mjeri utječu na kupovinu i konzumiranje proizvoda i usluga. za razumijevanjem. sol. kao i društveni su jako interesantni kao pokretači ponašanja potrošača. 7 motiva koji nabolje objašnjavaju ponašanje potrošača: • • • • • • • fizička sigurnost. Hedonistički motivi su vezani uz osjećaj zadovoljstva kada je motiv zadovoljen. Ovi motivi. za novostima. Motivi za izbjegavanjem odbijanja. Motivi za 9 igrom. prepoznavanje.potreba sa se utječe na kupovinu i konzumiranje drugih potrošača. Simbolički motivi su oni motivi koji spadaju u motive postignuća. materijalni ugođaj. pozicija uloga. utjecaj nad drugima.konzumiranje proizvoda s ciljem stjecanja statusa u društvu. za kontrolom i sol. a nedruštveni su oni koji ne zahtijevaju odobrenje grupe ili društvenog okružja i u načelu se konzumiraju u osami. motivi samodokazivanja.potreba za konzumiranjem proizvoda s ciljem asocijacija s drugim ljudima. egzibicijonizma. pripadanja. prihvaćanje od drugih. osobni uspjeh. odmorom. spoznajom i emotivnim zadovoljstvima spadaju u tu kategoriju. grupnog članstva ili pozicioniranja u grupi. predstavljaju simboličke podjednako kao i društvene motive.

izbjegavanje : dovodi potrošača u sukob sa pozitivnim i negativnim aspektima kupnje nekog proizvoda. Motivacijski konflikt izbjegavanje. Motivacija koja propisuje obilježavanje naziva se atribucijska motivacija. Primjer: potrošač pušač koji je zabrinut za svoje zdravlje se u načelu susreće sa ovim motivacijskim konfliktom. Neki su skloniji novim proizvodima. neke promjene u vlastitom ponašanju ili općenito nekom ponašanju. sluhom.predstavlja temeljnu ljudsku potrebu koja izaziva mnogo ponašanja. njuhom i dodirom. Ljudi kao najrazvijenija živa vrsta imaju sposobnost interpretacije informacija i identifikacije akcije koja će najbolje odgovarati aktualnom motivu. pa im novosti i nisu jako zanimljive.Motivacija 10 Podjela potreba koja je korisna za marketing: • potreba za novošću. Motivacijski konflikt prihvaćanje. • potreba za davanjem obilježja (atribucija).prihvaćanje : dovodi potrošača u situaciju kada bira između dvije jednako atraktivne alternative. E. a neki se lojalni starim proizvodima.ljudi imaju potrebu za odgovorom na pitanje. Primjer: kod održavanja Sanja Bralo .izbjegavanje : ona se javlja kada se potrošač nalazi u situaciji da bira između dvije jednako neatraktivne alternative.svi ljudi imaju potrebu za informacijama. Informacije primamo pomoću svojim pet čula: okusom. vidom. zašto? Obilježavanje sadržava u sebi niz zaključaka i spoznaja na temelju nastalog događaja. Motivacijski konflikti Motivacijski konflikt prihvaćanje. njihovim prikupljanjem i obradom na neki svoj specifičan način. • potreba za jasnoćom. Primjer: kada neko dobije na lutriji veliki iznos novca i onda ne zna da li da potroši novac na put oko svijeta ili na skupocjeni automobil.

Motivacija kućanskih tehničkih aparata. ili ćemo ih redovito održavati ili ćemo na karaju morati kupiti novi stroj. 11 Sanja Bralo .

pretpostavlja razmišljanje u procesu obrade informacija koje su vezane za predmet donošenje odluke.Motivacija 12 1. • kognitivna. marke. Oblici uključenosti: • trajna. Jednostavno rečeno osjećaj uključenosti je rezultat motivacije. čitati časopise. oglase. odluke i aktivnosti. Kupnja poklona za blagdane pretpostavlja kupnju uz osjećaje. medije. • afektivna. Potrošač može biti uključen u različite kupovne ciljeve uključujući kategorije proizvode. Primjer: kod kupovine automobila.predstavlja dugoročan interes potrošača za određenim proizvodom. Ona nastaje na temelju individualnog izbora za nekim specifičnim područjem. i sol. • situacijska. Potrošačeva uključenost Potrošačeva uključenost se može definirati kao ishod motivacije u psihološkom stanju potrošača. zahtijevaju veći stupanj informacija i učenje. i sol. Oni koji su zaiteresirani za automobile prikuplja će informacije o njima. Onaj proizvod ili usluga koja na razmatranju za kupovinu. uključivanje osjećaja u proces kupnje.pretpostavlja uključivanje osjećaja pri odlučivanju o kupnji proizvoda ili usluge. Sanja Bralo . Kompleksniji proizvodi ili oni skuplji. odnosno veću kognitivnu uključenost.1.ona je izravno povezana s procesom odlučivanja o kupovini nekog proizvoda. taj. kuće ili tehničke opreme. Svaka od ovih specifičnosti utječe na potrošačevu uključenost u proces odlučivanja i ishod konačne odluke. potiče kod kupca potrebu za informacijama radi lakše odluke. posječiva izložbe.

ali je sklon i eksperimentiranju s markama. Proces kojim se dolazi do cilja je ujedno i rješenje problema kod većine slučajeva. nego nagoni.1. jedanput postignut cilj prestaje biti izvor motiviranog ponašanja. Primjene potrošačeve uključenosti u marketingu Visoku stupanj uključenosti: kada je potrošač visoko uključen u kupovinu.Motivacija 13 E. pa se i motivi ovisno o tome mijenjaju. pa taka da se greške skoro i ne događaju. Potrošači koji se nalaze u ovoj kategoriji detaljno analiziraju sve informacije u svim fazama odlučivanja. Potrošač iz ove skupine pažljivo vrednuje alternative. motivi su češće ciljevi. nastojanje da se cilj ostvari čine pokušaji i pogreške.1. spreman je na učenje o novim alternativama za buduće kupovne odluke. obilježja proizvoda i sve aspekte koji su vezani uz proizvod i kupovnu situaciju. potrošač je i individualan i društvena osoba. kada potrošača kupuje u polu svjesnom stanju po rutinskoj inerciji proizvode na koje je navikao ili za koje je čuo nekim od oblika komunikacije. U današnje vrijeme postoji problem preopterećenošću informacijama. On je više sklon nekim specifičnim markama. on je spreman više uložiti u proces kupovine. Niski stupanj uključenosti: najveći broj proizvoda svakodnevne potrošnje spada u ovu kategoriju kupovine. Motivi i ponašanje potrošača Osnova karakteristika ponašanja potrošača je usmjerenost prema cilju. potrošači imaju golem kapacitet za pribavljanje motiva. motivirano je. a da sam proces se sastoji od aktivnosti i prerade informacija. Sanja Bralo . ali i prodavač ulaže više. pa se javlja potreba za pojednostavljenjem prodajnog procesa. Ponašanje potrošača je obilježeno sljedećim osobinama: • • • • • • • orijentirano je cilju.

nedovoljna ili prekomjerna količina posla na radnom mjestu. izostanak pohvala kod uspješno obavljenih projekata. hrabrenjem. komuniciranjem. razvijanjem i treniranjem. Najvažniji zadatak. pribavljanjem povratnih informacija. informiranjem. izvješćivanjem. Dobar manager mora poznavati svoje zaposlenike.Motivacija 14 F. Manageri i motivacija zaposlenika Managerima je najvažniji ili jedan od važnijih zadataka motivirati zaposlenike da zajedničkim snagama postignu željeni cilj. stvaranjem izazova. Sanja Bralo . i usmjeriti prema radu na ostvarenju cilja. mobbing. zamisli i prijedlozi skupljaju se u ladicama. i potaknuti ih da svi streme ka istom cilju. da daju što je moguće više od sebe da bi se posao obavljao što efikasnije i efektivnije. pretjerana kontrola nadređenog. karijere se ne potiču kvalifikacijama. da bi ih mogao što bolje motivirati. Nije lako motivirati različite tipove ljudi. je moguće ostvariti: • • • • • • • • • • davanjem primjera. osiguravanjem pravednog nagrađivanja. Najčešći uzroci demotiviranosti zaposlenika su: • • • • • • • strah od gubitka radnog mjesta. uključivanjem drugih u posao. motivaciju.

-uvjeti rada. Tablica 1. -zanimljivost posla.… Japan -identifikacija s poduzećem.Motivacija 15 1. motive i ciljeve zaposlenih ovisi njihov angažman. a time i konačni poslovni rezultat. -plaća.1. od čovjeka do čovjeka su motivatori razlikuju.… SAD -stalnost posla. -međuljudski odnosi. -uvjeti rada. Važno je znati da su zaposleni u poduzeću različite osobe i da je optimalan rezultat moguć jedino kombinacijom motivacije. -plaća. -međuljudski odnosi. -potvrđivanje sposobnosti. -prihvaćanje kolega. -mogućnost napredovanja.… Od zemlje do zemlje. nije moguće iste motivatore primijeniti na sve zapsolenike. O managerovoj sposobnosti da prepozna želje. -međuljudski odnosi. -dobri rukovoditelji. Sanja Bralo . Rangovi motiva u nekim zemljama Hrvatska -plaća. -zanimljivost posla. -mogućnost za napredovanje. -potvrđivanje sposobnosti. -stalnost i sugurnost posla. -odgovornost. -sudjelovanje u dobiti.… Velika Britanija -stalnost posla. -prihvaćanje kolega. -dobrobit zemlje. -odgovornost. -odogovrnost. -dobri rukovoditelji. -međuljudski odnosi. -plaća. -školovanje uz rad.

Motivacija 16 G. zaključak bi bio da motivi i motivacija nisu jednostavni za definirati. U današnje vrijeme marketari i manageri su uvidjeli veliku važnost motiva i motivacije potencijalnih potrošača. odluke i sami proces kupnje. dok manageri nastoje utjecati na zaposlenike da bi što bolje obavljali svoje radne zadatke. Postoje mnoge teorije. Motivacija se definira kao proces ili akcija u kojoj mi nastojimo zadovoljiti potrebu ili ostvariti neki svoj cilj. Zaključak Na temelju izrade ovog seminarskog rada. i potiče nas na zadovoljenje neke potrebe. tako ni motivi ni motivacija kod svakog od nas nije ista. različite i specifične. ali svaka od njih polazi da je motiv nekakav čimbenik koji dolazi iznutra. Sanja Bralo . zaposlenika. Nastoje utjecati na njihove navike. Ljudi su individue. niti se jedna te ista može primjenjivati na sve ljude. definicije i objašnjenja. Potrebno je jako dobro poznavati nekoga da bi ga se moglo motivirati i usmjeriti ka nekom ili nečem.

Opinion d.hr Sanja Bralo .poslovniforum. 2. 2006 Internetske starnice: 1.o.Motivacija 17 Literatura Knjiga: Kesić.o. Web stranice časopisa poslovni forum na adresi www.hr (03/2010) 2. T.wikipedija. Ponašanje potrošača.slobodne enciklopedije na adresi www.izmijenjeno i dopunjeno izdanje.. Web stranice Wikipedije. Zagreb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful