O KRSNOM ZNAKU

Jo{ su prvi hri{}ani po~iwali i zavr{avali svaku molitvu stavqaju}i na sebe znak krsta.

Jo{ su prvi hri{}ani po~iwali i zavr{avali svaku molitvu stavqaju}i na sebe znak krsta.

I ne samo molitvu ve} i svaki posao koji bi po~iwali ili zavr{avali.

To su ~inili: ustaju}i ili le`u}i u postequ, pre i posle jela, pre rada i posle wega.

..STRADAWE. .

....KRST....

....SMRT...

SIN BO@IJI JE NA KRSTU PRETRPEO SMRTNE MUKE...

Ali ga je potom Bog Otac, Duhom Svetim vaskrsao iz mrtvih!!!

... vaskrsao iz mrtvih!

....`ivot....

... vaskrsao iz mrtvih!

..

ra ..

o d

t s

.. ..

....`ivot....

... vaskrsao iz mrtvih!

..

ra ..

o d

..svetlost .. .. .. t s ....`ivot....

v .s . .

tl e

st o

..gde ti je smrti `alac, gde ti je pakle pobeda.. Sv.ap. Pavle

Zbog toga je krst za hri{}ane uvek bio simvol pobede nad smr}u - simvol VASKRSEWA.

KAKO SE TREBAMO PRAVILNO PREKRSTITI ?

KRSTIMO SE DESNOM RUKOM

Spojimo vrhove palca, ka`iprsta i sredweg prsta desne ruke....

Spojimo vrhove palca, ka`iprsta i sredweg prsta desne ruke....

.... a mali i domali prst prislonimo uz {aku.

Tri spojena prsta simvoli{u Svetu Trojicu a dva prislowena uz {aku simboli{u dve prirode u Isusu Hristu - Bo`ansku i

Postoji jo{ po jedna simvolika: Tri spojena prsta simvoli{u i SO jer je Gospod svojim u~enicima rekao : “Vi ste so zemqe”. A dva prislowena uz {aku simvoli{u i

Stavqamo spojene prste na ~elo govore}i: U IME OCA

Stavqamo spojene prste na ~elo govore}i: U IME OCA Spu{tamo ruku do ispod grudi govore}i: I SINA

Stavqamo spojene prste na ~elo govore}i: U IME OCA Spu{tamo ruku do ispod grudi govore}i: I SINA Podi`emo ruku na desno rame govore}i: I SVETOGA DUHA

Stavqamo spojene prste na ~elo govore}i: U IME OCA Spu{tamo ruku do ispod grudi govore}i: I SINA Podi`emo ruku na desno rame govore}i: I SVETOGA DUHA Krsni znak zavr{avamo na levom ramenu govore}i: AMIN.

1

U IME OCA

1

2

U IME OCA I SINA

1

2

3

U IME OCA I SINA I SVETOGA DUHA

1

2

3

4

U IME OCA I SINA I SVETOGA DUHA AMIN.

U IME OCA

U IME OCA

I SINA

U IME OCA

I SINA I SVETOGA DUHA.

U IME OCA AMIN.

I SINA I SVETOGA DUHA.

U IME OCA

U IME OCA

I SINA

U IME OCA

I SVETOGA DUHA

I SINA

U IME OCA

I SVETOGA DUHA

AMIN

I SINA

NE BISMO TREBALI...

NE BISMO TREBALI...

OKRETAT I KRST NAOPAK O

NE BISMO TREBALI...

BITI LEWI DA I POSLEDWI POTEZ RUKOM U^INIMO NA ISPRAVAN NA^IN

NE BISMO TREBALI...

FORMALNO MAHATI RUKOM ISPRED SEBE

JER JE KRST, KOJI RUKOM IZOBRA@AVAMO NA SEBI, SPOQA[WI IZRAZ NA[E UNUTRA[WE MOLITVE I RASPOLO@EWA PREMA BOGU PRED KOJIM STOJIMO

Autor : Stankovi} Ogwen, verou~iteq Asistirali: Aleksandar Milenkovi} i Mario Markovi} u~enici Sredwe umetni~ke {kole u Ni{u