PITANJA ZA MODULARNI TEST

1. Podjela trgovine? 2. Funkcije trgovine? 3. Šta je prodavnica? 4. Karakteristike prodaje robe u klasičnoj prodavnici? 5. Nabrojati opšte faktore lokacije? 6. Za koje prodavniec su karakteristični specifični faktori lokacije? 7. Podjela prodavnica prema njihovoj veličini (objasni ). 8. Podjela prodavnica prema organizicionom obliku? 9. Objasniti šta je firma kao spoljno obilježje prodavnice? 10.Objasnite šta je izlog kao spoljno obilježje prodavnice? 11.Šta čini prodajni prostor prodavnice? 12.Objasniti pomoćne prostorije prodavnice? 13.Šta čini namještaj u klasičnim prodavnicama? 14.Šta je tezga? (objasni) 15.Nabrojati namještaj u samouslugama? 16.Objasniti gondole i pečurke? 17.Šta čini namještaj u samoizboru? 18.Koji su principi koje oprema mora zadovoljiti? 19.Kako se raspoređuje oprema u klasičnim prodavnicama? 20.Kako se raspoređuje oprema u samouslugama? 21.Šta čini opremu prodavnice? 22.Objasniti instrumente za mjerenje mase opreme? 23.Nabrojati vrste vaga i za šta koja služi? 24.Instrumenti za mjerenje zapremine? 25.Instrumenti za mjerenje dužine? 26.Šta čini alat i pribor? 27.Kako se dijele tehnički uređaji? 28.Za šta služe uređaji za osvjetljenje i zagrijavanje? 29.Alarmni uređaji? 30.Uređaji za unutrašnji transport?