Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 17/97 i 24/2000. Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se Nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godišnjim stopama amortizacije (u daljem tekstu: Nomenklatura), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 2. Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe i delove amortizacionih grupa propisane u Nomenklaturi. U Nomenklaturi, u koloni prvoj, amortizacione grupe obeležene su arapskim brojevima, a delovi amortizacionih grupa - arapskim brojevima sa zagradom, slovima i alinejama. U koloni drugoj navedeni su nazivi amortizacionih grupa i delova amortizacionih grupa, a u koloni trećoj - godišnje stope amortizacije. Član 3. Osnovna sredstva koja po nazivu ili bližem opisu naziva nisu navedena u Nomenklaturi, pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe, odnosno delove amortizacionih grupa u koje su raspoređena njima najsličnija osnovna sredstva. Sličnost osnovnih sredstava određuje se prema nameni kojoj služe, a u okviru iste namene - prema vrsti materijala upotrebljenog za njihovu izgradnju, odnosno izradu. Ako je za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva upotrebljen različit materijal, za određivanje sličnosti uzima se materijal koji je pretežno upotrebljen, a pretežnost se izračunava prema vrednosti tog materijala u odnosu na druge materijale upotrebljene za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva. Član 4. Pravna lica, u skladu sa opštim aktom, utvrđuju godišnje stope amortizacije za alat i inventar za koji te stope nisu propisane u Nomenklaturi ako im je vek upotrebe duži od jedne godine, tj. ako se kalkulativno otpisuju. Godišnja stopa amortizacije iz stava 1. ovog člana ne može biti manja od 20%. Član 5. Alat i inventar čiji je vek upotrebe do jedne godine, odnosno koji se otpisuje stavljanjem u upotrebu (jednokratno) smatra se zalihama. Član 6. Knjige i časopisi u bibliotekama (koje obavljaju delatnost u skladu sa zakonom) ne podležu redovnom otpisivanju. Ostale knjige i časopisi raspoređuju se i otpisuju u skladu sa čl. 4. i 5. ovog pravilnika. Član 7. Godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi odgovaraju korišćenju osnovnih sredstava do dve smene. Smatra se da se osnovno sredstvo koristi do dve smene ako je godišnje bilo u upotrebi do 4.400 sati (uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraćaju - ako su godišnje prešla do 60.000 kilometara. Član 7a Pravno lice može odlučiti da propisane godišnje stope amortizacije za sva ili pojedina osnovna sredstva, umanji do 50% ako ih ne koristi većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u jednoj smeni. Smatra se da se osnovno sredstvo koristi u jednoj smeni ako je godišnje bilo u upotrebi do 2.200 sati (uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraćaju - ako su godišnje prešla do 30.000 kilometara. + Vidi:

čl. 1. Pravilnika - SL SRJ, 24/2000-1. Član 8. Za osnovna sredstva koja su u Nomenklaturi raspoređena u amortizacione grupe 33 do 51 i 65 do 77, amortizacionu grupu 98 i amortizacionu grupu 100 tačka 9, ako su u obračunskom periodu korišćena većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u dve smene, godišnja stopa amortizacije propisana u Nomenklaturi uvećava se srazmerno njihovom većem korišćenju od intenziteta rada koji odgovara radu u dve smene, a najviše do 50% iznad godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi. Ovako uvećane stope amortizacije za ta osnovna sredstva smatraju se stopom amortizacije utvrđenom Nomenklaturom. Član 9. Godišnjim stopama amortizacije koje proističu iz procenjenog trajanja korišćenja smatraju se i godišnje stope amortizacije iz Nomenklature ako rok korišćenja nije utvrđen ugovorom. Pravno lice u skladu sa opštim aktom utvrđuje godišnju stopu amortizacije za ulaganje iznad knjigovodstvene vrednosti - goodwill najmanje u visini prosečne godišnje stope po kojoj je pravno lice otpisalo sadašnju vrednost osnovnih sredstava (otpis na preostali vek trajanja) u godini u kojoj je izvršeno ulaganje u goodnjill. Član 10. Odredbe čl. 4. i 5. ovog pravilnika primenjuju se na alat i inventar koji je pribavljen do dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Član 11. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ". NOMENKLATURA SREDSTAVA ZA AMORTIZACIJU Redni broj amortizacione grupe 1 I. 1. Građevinski objekti Objekti za vršenje proizvodnje uglja, rude metala i nemetala: 1) Za hidrološka, seizmološka i druga ispitivanja 2) Za utvrđivanje količina i kvaliteta uglja, rude metala i rude nemetala (za obavljanje istražnih pripremnih radova) 3) Za otklanjanje i za površinske kopove uglja, metala i nemetala (osim rudnika soli) 4) Podzemne prostorije za eksploataciju uglja, metala i nemetala 5) Objekti rudnika soli: - bunari i ostale eksploatacione bušotine za proizvodnju slane vode - objekti za transport slane vode - eksploatacioni tornjevi i ostali objekti za proizvodnju soli 20 6 5,5 Naziv sredstva amortizacionih grupa i delova tih grupa 2 Godišnja amortizaciona stopa 3

5

8

5 10

6) Objekti za oplemenjivanje i preradu uglja 7) Ostali (nepomenuti) objekti za vršenje delatnosti rudnika 2. Objekti za proizvodnju i prenos nafte i gasa: 1) Za seizmološka i druga ispitivanja i objekti istražnog i otkrivenog bušenja i naftnih i gasnih bušotina 2) Sabirno-otpremni objekti na naftnim i gasnim poljima (kotlovnice, vatrogasnice, pumpaonice, priručna skladišta i ostali objekti za sabiranje i otpremanje nafte i gasa) 3) Naftovodi i gasovodi: - za daljinski transport nafte i gasa - za transport naftnih derivata i gasa - za transport nafte i gasa u okviru naftnih i gasnih polja i između naftnih i gasnih polja - naftovodi i gasovodi u moru 4) Nepomenuti objekti za proizvodnju ili prenos nafte i gasa 3. Elektroprivredni i vodoprivredni objekti i objekti vodovoda i kanalizacije: 1) Brane (vodojaže) i nasipi: - zemljane - betonske i visoke betonske 2) Crpne stanice: - betonske i zidne - montažne - pokretne 3) Kanali (dovodni, odvodni, razvodni) i prateći objekti na njima (tuneli, akvadukti i priključne klizne građevine): - zemljani i zemljano-stabilizovani - betonski - obloženi betonom ili kamenom

7 6

10

10

5 5,5 7

10 8

1 1,5

1,5 2,5 5

1,5 2 2,5

- obloženi plastikom ili drugim materijalom 4) Cevovodni (pod pritiskom i ostali): - betonski - čelični - plastični - aluminijumski - azbestno-cementni, liveno-gvozdeni i keramički - ostali 5) Brodske prevodnice i betonski kolektori (gravitacioni i ostali) 6) Pragovi, betonske ustave, betonski bazeni i taložnici 7) Naperi i paralelne građevine 8) Kaskade i bujične pregrade 9) Propusti: - betonski i zidani - ostali 10) Objekti za iskorišćavanje i upotrebu vode: - horizontalne cevne drenaže - vertikalne cevne drenaže (bunari) - kaptažne građevine 11) Objekti za pripremanje, filtriranje, omekšavanje i demineralizaciju vode 12) Ostali objekti u vodoprivredi 13) Zgrade i druge građevine hidroelektrana: - od betona - od ostalog materijala 14) Zgrade i druge građevine termoelektrana:

3,3

2 3,5 8 7 2,5 3,3 1,5

1,3 1,7 2,5

2 3,3

5 10 2 4

2,5

1,5 2

- od betona - od ostalog materijala 15) Zgrade i druge građevine nuklearnih elektrana: - od betona - od ostalog materijala 16) Objekti za prenos električne energije: - dalekovodi (betonski i čelični) - zgrade trafostanica i ostalih razvodnih postrojenja dispečerskih centara 17) Objekti za distribuciju električne energije: - nadzemni vodovi od 110 kV i viših napona struje sa betonskim i gvozdenim stubovima i kablovski vodovi od 110 kV i viših napona struje - nadzemni vodovi srednjeg napona i niskonaponske mreže na betonskim gvozdenim stubovima, objekti mreže javne rasvete, trafostanice na gvozdenim stubovima i trafostanice u zatvorenih građevinama - nadzemni vodovi srednjeg napona na drvenim stubovima i trafostanice na drvenim stubovima - kablovski vodovi srednjeg i niskog napona i signalnokomandni kablovski vodovi - niskonaponska mreža i mreža za javnu rasvetu na drvenim stubovima i krovni zidni nosači - ostali objekti za distribuciju električne energije 18) Ostali (nepomenuti) objekti za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije 19) Objekti dovodne i objekti razvodne vodovodne mreže: - betonski - azbestno-cementni, liveno-gvozdeni i keramički - čelični i ostali 20) Objekti kanalizacije i objekti prečišćavanja otpadnih voda: 2 3 3 5

4

3,3 5

2

5

6,7

4

8,3

2 4

2,5 3,3

- betonski - azbestno-cementni i keramički - od ostalog materijala 21) Zgrade i druge građevine za proizvodnju i za prenos toplotne energije: - od betona - od ostalog materijala 4. Fabričke hale i ostale građevine za vršenje delatnosti iz oblasti industrije i za vršenje delatnosti iz oblasti građevinarstva: - od tvrdog materijala (beton, beton i metal, kamen i opeka) - od metala - od drveta i ostalog materijala 5. Zgrade i druge građevine za vršenje delatnosti iz oblasti poljoprivrede i šumarstva: 1) Za smeštaj i ishranu stoke (staje, hranilice, pojilice i dr.): - od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka) - od metala - od drveta i ostalog materijala 2) Za proizvodnju, spremanje i održavanje poljoprivrednog i šumskog sadnog i rasadnog materijala: - od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka) - od metala - od drveta i ostalog materijala 3) Za proizvodnju ranog i sezonskog povrća i voća: - staklenici - plastenici 4) Za skladištenje, sušenje, sortiranje i pakovanje poljoprivrednih i šumskih proizvoda:

2 2,5 3,3

4 5

2,5 3 4

2,5 3,5 5

3 4 6

7 12,5

- od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka) - od metala - od drveta i ostalog materijala 6. Objekti za vršenje delatnosti ribarstva i odgoj divljači: 1) Objekti za vršenje delatnosti ribarstva: - za proizvodnju i odgoj ribljeg mlađa (mrestilišta) - za uzgoj ribe - ostalo 2) Objekti za odgoj divljači: - od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka) - od metala - od drveta i ostalog materijala 7. Gornji slojevi puteva (uključujući i ulice i trgove) i ostalih izgrađenih putnih površina, kao i objekti na putevima: 1) Auto-putevi 2) Putevi za javni saobraćaj (i ulice i trgovi u naseljima): - sa kolovozom od betona - sa kolovozom od asfalta - ostali 3) Putevi koji nisu kategorisani: - sa kolovozom od betona - sa kolovozom od asfalta - sa kolovozom od kocke - ostali 4) Putne staze i ostale izgrađene putne površine: - od betona, asfalta i kocke

2 3,5 5

3 4 5

2 3,5 5

7

3 4 6

2 3 4 5

5

- ostali 5) Mostovi i vijadukti (nadvožnjaci i podvožnjaci) i tuneli i galerije na putevima: - od betona i kamena - od metala - ostali 6) Objekti za zaštitu i regulaciju saobraćaja na putevima, ulicama, stazama i drugim izgrađenim putnim površinama: - od betona i kamena - ostali 7) Zgrade i ostale građevine na autobuskim stanicama i za ostala vozila drumskog saobraćaja: - od betona, kamena i opeke - ostali 8) Objekti za promet naftnih derivata na putevima i drugim mestima (benzinske stanice) 9) Ostali (nepomenuti) objekti na putevima 8. Objekti železničkog saobraćaja i ostalog saobraćaja na šinama: 1) Gornji slojevi železničkih pruga i objekti na železničkim prugama: a) podložni deo na nasipni trup železničkih pruga b) koloseci i ostale izgrađene površine gornjeg stroja železničkih pruga v) mostovi i vijadukti (nadvožnjaci i podvožnjaci), tuneli i galerije na železničkim prugama: - od betona i kamena - ostali 2) Objekti za električnu vuču vozova: - za kontaktnu mrežu na železničkim prugama

4

1,5 2,5 10

5 8

2,5 4 7

3

1 4

1,5 2

4

- za elektroenergetska postrojenja električne vuče (elektrovučne podstanice i podstanice za sekcionisanje) - za daljinsko upravljanje elektrovučnim podstanicama i postrojenjima za sekcionisanje 3) Objekti za signalno-sigurnosna postrojenja: - za stanične pružne relejne signalno-sigurnosne uređaje sa kablovskim postrojenjima - za mehaničke i elektromehaničke signalno-sigurnosne uređaje - za postrojenja telekomandi za ranžirne stanice i ostale signalno-sigurnosne uređaje sa elektronikom - za spoljašnja signalno-sigurnosna postrojenja (skretničke postavne sprave, signale, uređaje automatskog pružnog bloka i uređaje putnih prelaza) 4) Objekti za telekomunikaciona postrojenja u železničkom saobraćaju: - za pružne signalno-telekomunikacione kablove - za smeštaj i rad železničkih telefonskih i telegrafskih centara, dispečerskih pružnih telefonskih uređaja, registrafona, interfona, satnih i razglasnih uređaja - za radio-uređaje (radio-dispečerske uređaje KT i UHF ) - za prenosne i pokretne radio-uređaje 5) Zgrade železničkih stanica, depoi, vodostanice i ostale građevine na železničkim stanicama: - od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka) - od metala - od drveta i ostalog materijala 6) Tramvajske pruge sa pratećim objektima: - koloseci - kontaktna mreža i ostalo 7) Nepomenuti objekti za obavljanje železničkog saobraćaja i ostalog saobraćaja na šinama 9. Objekti za pomorski, rečni i jezerski saobraćaj:

5

6

6

4

10

6,3

6 8,3

7 10

1,8 2,5 4,5

4 6 4

1) Zgrade pristaništa i luka, lukobrani kao zaštitni pojas i pristaništa, staze, kanali i bazeni u lukama i pristaništima 2) Izgrađene operativne površine za utovar, istovar i smeštaj materijala u pristaništima i lukama 3) Skladišta, rezervoari i ostali nepomenuti objekti u lukama i pristaništima: - zidani od betona i ostalog tvrdog materijala (kamen, opeka) - čelični - plastični i od drugog materijala 4) Nepomenuti objekti za vršenje pomorskog, rečnog i jezerskog saobraćaja: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od ostalog materijala 10. Objekti za vazdušni saobraćaj: 1) Pristanišne zgrade i ostale građevine na aerodromima (tornjevi za kontrolu i usmeravanje letova, hangari i radionice za popravku vazduhoplova i ostale opreme): - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od metala - od drveta i ostalog materijala 2) Poletno-sletne staze, rulne staze i spojnice, platforme i ostali objekti za sletanje, stajanje i uzletanje aviona i helikoptera 3) Ostali građevinski objekti za vršenje delatnosti vazdušnog saobraćaja: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od ostalog materijala 11. Objekti PTT saobraćaja, radio i TV saobraćaja: 1) Objekti za smeštaj i rad telefonskih i telegrafskih centrala, radio-stanica, TV stanica, radio i TV centara i radio i TV studija: - od tvrdog materijala (betona, betona i metala, kamena i opeke)

2

3,3

1,5 2,5 4

4 5

1,5 3,5 4 2,5

2,5 4

1,8

- od metala - od drveta i ostalog materijala 2) Kablovske kanalizacije (nadzemne i podzemne), antenski stubovi i vodovi 3) Ostali (nepomenuti) objekti za vršenje delatnosti PTT saobraćaja i radio i TV saobraćaja 12. Objekti za smeštaj, čuvanje i prodaju robe i drugih proizvoda i ostali objekti za vršenje delatnosti trgovine: - od betona - od tvrdog materijala (betona i metala, kamena i opeke) - od metala - od drveta i ostalog materijala 13. Hoteli, moteli, restorani, kafane, bifei, kamp-kućice i ostale građevine za obavljanje delatnosti ugostiteljstva i turizma: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od metala - od drveta - od ostalog materijala 14. Zgrade i ostale građevine za rad škola, fakulteta, akademija i univerziteta: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od metala - od drveta i ostalog materijala 15. Zgrade i druge građevine za vršenje delatnosti nauke, kulture (pozorišta, opere, muzeji, galerije, biblioteke, arhivi i dr.) i informacija: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od metala - od drveta i ostalog materijala

3 5 5

4

1,5 1,8 3 6

1,8 3,5 10 5

1,5 3,5 5

1,5 3,5 5

16.

Zgrade i drugi objekti za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu: 1) Zgrade za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od metala - od drveta i ostalog materijala 2) Fudbalski stadioni i igrališta za male sportove: - od betona, armiranog betona, kamena ili opeke - ostali 3) Bob-staze i staze za sankanje: - od betona - od ostalog materijala 4) Piste i ostale izgrađene površine za klizanje i druge sportove na ledu: - od betona - ostale 5) Skakaonice i druge izgrađene površine za skijanje: - od betona i metala - od plastike - ostale 6) Ostali objekti za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu: - od betona - ostali 1,5 2 1 2,5 2 1 2 1 2 1,5 2,5 1,5 3,5 4

17.

Zgrade i druge građevine za pružanje zdravstvene i socijalne zaštite: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od metala 1,5 4

- od drveta i ostalog materijala 18. Upravne zgrade, zgrade banaka i drugih finansijskih organizacija, zgrade pošta i drugih saobraćajnih organizacija, zgrade društvenih organizacija i samoupravnih interesnih zajednica i zgrade ostalih korisnika za vršenje kancelarijskih poslova: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od metala - od drveta i ostalog materijala 19. Objekti za vršenje komunalnih delatnosti, delatnosti uređenja naselja i prostora i delatnosti zanatstva: - od betona - od betona i metala - od kamena i opeke - od metala - od drveta - od ostalog materijala 20. Stambene zgrade (uključujući i domove učenika i studenata i samačke hotele): 1) Prizemne i spratne zgrade: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od metala - od drveta i ostalog materijala 2) Višespratne zgrade, uključujući i solitere: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od metala 21. Montažne zgrade i ostali objekti od montažnih elemenata koji služe za vršenje privrednih i drugih delatnosti: - od betonskih elemenata - od metala

5

1,3 3 4

1,5 1,3 2 2,5 10 5

1,3 2,5 4

1,5 3,5

2 4

- od drveta - od ostalog materijala 22. Barake i ostali objekti za privremeni smeštaj na gradilištima i drugim radilištima: - od betonskih elemenata - od drveta - od ostalog materijala 23. Ostali građevinski objekti: 1) Industrijski, rudarski, šumarski i ostali koloseci 2) Žičare i uspinjače: - za prevoz materijala i proizvoda - za prevoz putnika - za prevoz u rudnicima uglja i rudnicima metala i nemetala 3) Ski-liftovi 4) Marine 5) Navozi i ostali nepomenuti građevinski objekti: - od betona, betona i metala, kamena i opeke - od metala - od drveta i ostalog materijala II . Oprema za vršenje delatnosti rudnika i za istraživanje, proizvodnju i prenos nafte i gasa Oprema za proizvodnju uglja i za proizvodnju koksa: 1) Oprema za proizvodnju uglja: - za pripremu i proizvodnju u otkopima i jamama - za pripremu i proizvodnju uglja na površinskim kopovima - bušaće garniture i kompresori (stabilni i pokretni) u rudnicima uglja

10 8

7 15 12,5

4

6 4 5 4 3,3

1,5 3,5 5

24.

15 12,5 10

- za separaciju i ostala prečišćavanja uglja, za sušenje uglja, za preradu uglja u rudnicima (briketiranje, gasifikacija i sl.) - za vertikalni transport uglja i drugog materijala u rudnicima osim transporta žičarama - za horizontalni i kosi transport u rudnicima uglja osim transporta žičarama - za ventilaciju i za zaštitu 2) Oprema za proizvodnju koksa: - za pripremanje uglja i proizvodnju koksa - za proizvodnju nusprodukata u koksarama - ostala oprema za rad koksara 3) Ostala (nepomenuta) oprema za vršenje delatnosti proizvodnje uglja ili za vršenje delatnosti proizvodnje koksa 25. Oprema za istraživanje, proizvodnju i prevoz nafte i gasa: 1) Za seizmološka i druga ispitivanja 2) Za istraživanje i otkrivanje nafte i gasa na kopnu: - bušaće garniture i garniture za ispitivanje i osvajanje bušotina (za radove pod pritiskom i turbing) - aparati i agregati za radove na naftnim i gasnim bušotinama 3) Za istraživanje i otkrivanje nafte i gasa na moru: - platforme za bušenje i za proizvodnju nafte i gasa na moru 4) Oprema naftnih i gasnih polja i sabirno-otpremnog sistema naftnih i gasnih polja (elektropostrojenja i elektrovodovi, upravljački sistemi, oprema za separaciju i razdeljivanje, pripremu aditiva i dr.) 5) Ostala (nepomenuta) oprema za istraživanje, proizvodnju i prenos nafte i gasa

8,5

5

11

16,6

8 10 8 11

15

15

16

16 10

12,5

Drugi deo -Nomenklatura od grupe 25. do 121. 25. Oprema za istraživanje, proizvodnju i prevoz nafte i gasa: 1) Za seizmološka i druga ispitivanja 15

2) Za istraživanje i otkrivanje nafte i gasa na kopnu: - bušaće garniture i garniture za ispitivanje i osvajanje bušotina (za radove pod pritiskom i turbing) - aparati i agregati za radove na naftnim i gasnim bušotinama 3) Za istraživanje i otkrivanje nafte i gasa na moru: - platforme za bušenje i za proizvodnju nafte i gasa na moru 4) Oprema naftnih i gasnih polja i sabirno-otpremnog sistema naftnih i gasnih polja (elektropostrojenja i elektrovodovi, upravljački sistemi, oprema za separaciju i razdeljivanje, pripremu aditiva i dr.) 5) Ostala (nepomenuta) oprema za istraživanje, proizvodnju i prenos nafte i gasa 26. Oprema rudnika metala (osim rudnika antimona): - bušaće garniture i ostale bušilice, stabilni i pokretni kompresori i ventilatori - za separaciju i prečišćavanje ruda - jamske lokomotive, vagoneti i ostala transportna sredstva za jamske i površinske kopove - ostala oprema rudnika metala 27. Oprema rudnika antimona: - bušaće garniture - stabilni kompresori i ventilatori - mašine, uređaji i druga oprema za eksploataciju i transport ruda u rudnicima sa jamskim kopom - za površinsku eksploataciju - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju rude antimona 28. Oprema za proizvodnju nemetalnih minerala, soli, kamena, šljunka i peska: 1) Oprema za proizvodnju nemetalnih minerala: - bušaće garniture, bušaći i otkopni čekići, stabilni ventilatori 12 12 8 13 13 16 10 15

16

12,5

9 15

8

17 12

- pokretni kompresori, separatni ventilatori, oprema sistema za prečišćavanje i oprema sistema za vazduh - jamske lokomotive, vagoneti, pumpe za odvodnjavanje i ostala oprema transporta u rudnicima nemetala - za oplemenjivanje nemetala filtri sistema za vazduh i ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju nemetalnih minerala 2) Oprema za proizvodnju soli: - za separaciju soli - elektrooprema u rudnicima za proizvodnju soli - ostala oprema za proizvodnju soli 3) Oprema za proizvodnju kamena, šljunka i peska: - za proizvodnju i obradu kamena - za proizvodnju šljunka i peska - za proizvodnju sirovog gipsa - ostala oprema za proizvodnju kamena, šljunka ili peska III . Oprema vodoprivrede, elektroprivrede, vodovoda i kanalizacije Oprema za iskorišćavanje i upotrebu vode, zaštitu od štetnih dejstava vode i zaštitu vode od zagađivanja: 1) Za iskorišćenje vode za navodnjavanje: - crpke - ostala oprema 2) Za zaštitu od poplava, od erozije i bujica za odvodnjavanje zemljišta: - crpke - ustave - zatvarači sa pogonskim mehanizmima - za drenažu - za upravljanje i regulaciju 8 4 6 7 6 8 4

13

15

9

13 10 11

10 13 11 10

29.

- ostala oprema 3) Za zaštitu vode od zagađivanja: - ustave - crpke - rešetke - čistilice - ostala oprema 30. Oprema na objektima vodovoda i kanalizacije: - hidromehanička i elektromašinska oprema na kapitalnim objektima i na objektima za preradu vode za piće - hidromehanička i elektromašinska oprema na objektima za kanalizaciju - oprema za regulaciju na kapitalnim objektima, objektima za preradu vode za piće i objektima za kanalizaciju - ostala oprema 31. Oprema za proizvodnju i prenos električne i toplotne energije: 1) Oprema hidroelektrana: - proizvodni agregati (hidrogeneratori i motorgeneratori sa uređajima za pokretanje), hidroturbine i pumpne turbine sa regulatorom brzine i pripadajućim zatvaračima i transformatori sa razvodnim postrojenjima - mašinski deo cevovoda pod pritiskom, rešetke, zatvarači sa pogonskim mehanizmom, čelične obloge, čistilice i druga hidromehanička oprema - oprema pomoćnih sistema (za drenažu, za vazduh, za podmazivanje, za gašenje požara i dr.) i ostala oprema za rad hidroelektrana 2) Oprema termoelektrana:

5

5 8 10 7 6

8

7

10

8

5

3,3

6,5

- energetski parni kotlovi sa prinudnom cirkulacijom parne turbine (kondenzacione i toplifikacione), kondenzatori postrojenja za zagrevanje vode, postrojenja za napajanje kotlova i pumpna postrojenja - energetski parni kotlovi sa prirodnom cirkulacijom postrojenja za pripremu goriva za loženje (mlinovi za ugalj, dodavači uglja, ubacivači uglja u kotao, za pripremu i doziranje tečnog i gasovitog goriva), ventilatorska postrojenja, postrojenja za dopremanje i pripremu dodatne i rashladne vode, prečistači dimnih gasova i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda - industrijski grejni parni kotlovi (srednjih i niskih parametara i vodogrejni kotlovi) - energetski parni kotlovi sa parametrima sa topljenom šljakom 3) Oprema nuklearnih elektrana: - nuklearni reaktori sa rashladnim i ostalim uređajima, sigurnosnim i pomoćnim sistemima - za radioaktivne otpatke - za radiološku zaštitu i ostala oprema za proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama 4) Oprema za prenos električne energije: - transformatori i aparati i uređaji u postrojenjima - oprema za dalekovode od 110 k W i viših napona 5) Oprema za distribuciju električne energije: a) energetski transformatori: - u rudnicima i na gradilištima - ostali b) brojila električne energije, uklopni satovi, mrežno-tonfrekventni i komandni prijemnici i oprema baždarnica i ispitnih laboratorija v) prenosni merni instrumenti 10 natkritičnim

5

5,6

4,6

6,3

4

8 10

5 4

7 5 7

6) Oprema za upravljanje u procesima proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije (dispečerski centri) 7) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju, prenos ili distribuciju električne energije: - dizel i ostali agregati za proizvodnju struje - ostalo 32. Oprema za proizvodnju i prenos toplotne energije (industrijske, komunalne i ostale toplane): - parni kotlovi i ostala oprema za zagrevanje vode sa uređajima za loženje - oprema za prenos i distribuciju toplotne energije - ostala oprema IV . 33. Oprema za vršenje delatnosti industrije Oprema za proizvodnju gvožđa i čelika (crna metalurgija): 1) Oprema za proizvodnju sirovog gvožđa: - za pripremu i oplemenjivanje ruda - za spremanje rude za topljenje (aglomerisanje i peletiziranje) - visoke peći, elektroredukcione peći, peći za direktnu redukciju i ostale peći 2) Oprema za proizvodnju čelika (peći, konvertori i uređaji) 3) Oprema valjaonica i kovačnica čelika: - za zagrevanje uloška i termičku obradu čelika - za toplo valjanje polufabrikata, čeličnih profila, traka, limova i bešavnih cevi i za kovanje čelika - za hladno valjanje profila traka, limova i cevi, proizvodnju pocinkovanih proizvoda, proizvodnju šavnih cevi i za plastifikaciju traka, limova i cevi - za proizvodnju vučnog, brušenog i ljuštenog čelika i za proizvodnju cevi i obloženih elektroda

12,5

11 10

10

11 9

6,6 8,3

6,8

8,3

7 7,7

6,6

10

4) Oprema za proizvodnju ferolegura: - mašina i postrojenja - ostala oprema 5) Oprema za proizvodnju metalurškog kreča, za izradu, pocinkovanje i zaštitu cevi i spojnica za preradu trske 6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju gvožđa i za proizvodnju čelika 34. Oprema za proizvodnju i preradu bakra i legura bakra: 1) Za proizvodnju sirovog i rafinisanog bakra, za otprašivanje, za prečišćavanje bakra i za odvajanje bakra po kvalitetu 2) Za polukontinuirano livenje blokova i trupaca i za glodanje trupaca; za sečenje katoda; za pakovanje otpadaka, pripremu strugotina i mlevenje šljake; za obradu trupaca, za glodanje traka i ploča; za hladno valjanje i brušenje valjaka; za premošćavanje traka i za kontrolu oblika i bajcovanje presovanih proizvoda 3) Za kontinuirano livenje blokova, trupaca, traka, žice, šipki i cevi, peći za zagrevanje blokova sa tečnim i gasovitim gorivom; za žarenje i bajcovanje traka; za ravnanje i sečenje limova; za uzdužno rasecanje lamela; za izvlačenje cevi u koturu, žica i profila; za ravnanje i sečenje šipki i šina; vučna klupa za izvlačenje šipki, cevi i šina; za izvlačenje u koturu; za šiljenje vrhova pre izvlačenja; za ravnanje cevi, šipki i šina, za premošćavanje cevi u koturu i za ispitivanje kvaliteta proizvoda 4) Za kontinuirano livenje žice; za sečenje otpadaka; za topljenje, livenje i valjanje traka i ploča; za toplo valjanje žice; za zagrevanje blokova; za sečenje ploča i lamela; za specijalno žarenje traka; za izbijanje oblika; za presovanje trupaca i za sečenje presovanih proizvoda 5) Lonci za livenje 6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju bakra i preradu bakra i legura od bakra 35. Oprema za proizvodnju i preradu olova i cinka: 1) Oprema za proizvodnju i preradu olova i cinka: 7 7 8 8

9

8,5

9

7

20 12,5

- za aglomerizaciona pražnjenja; za srazmerno dodavanje; za ventilaciju i uduvavanje; koksni pregrejači, kondenzatori i dezintegratori za peskarenje; hladnjaci za kiselinu; za sušenje i ventilaciju, sita, drobilice, gasovodi, dodavači i kranovi za punjenje - pumpe za vodu; lonci za odsrebrinjavanje; peći za topljenje sa mehanizmom za punjenje; mešalice i uređaji za ventilaciju; šipke, odvajači i otprašivači za kisele gasove; uređaji za cementaciju i pregrejači 2) Oprema za preradu olova i cinka: - za mešanje i pravljenje koncentrata za aglomeraciju i za hlađenje; šahtne peći i šaržirna zvona; oprema za proizvodnju kadmijuma i za proizvodnju sumporne kiseline; elektrofilteri i konvertori sa izmenjivačima toplote i povratni aglomerati - za pripremu šarže i obradu aglomerata za šahtne peći; za prethodnu rafinaciju cinka i baznu rafinaciju kadmijuma - sistemi za uzorkovanje; vrećasti filtri; šahtne retortne i kupolne peći; kule za pranje gasova; separatori vlage; postrojenja za pirometaluršku rafinaciju olova; za vazdušno usisavanje bakarnih čestica; za vakuumsko pocinkavanje; za preradu srebrne pene; za livenje; tračne testere; uređaji za zamuljivanje i luženje; za pranje i filtriranje; za jonsku izmenu i za livenje tegova - kratkobubnjaste peći, sintl-mašine, uređaji za preradu čestica, hladnjaci, vrećasti filtri; za proizvodnju olovnih cevi i tegova i cevi za zagrevanje - dodavači za vodu, lomilice pretpećnice, šaržirne kade, izmenjivači i izdvajači sa kondenzatorima, lonci za rafinaciju i za topljenje cementiranog kalmijuma 3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju, odnosno preradu olova i cinka 36. Oprema za proizvodnju glinice i za proizvodnju i preradu aluminijuma: 1) Oprema za pripremu i mlevenje boksita - vibro, pločasti i ostali dodavači za pripremu i mlevenje boksita

10

16,5

8,5

11

7,5

7

30

9

7

- drobilice i mlinovi u procesu - sita, utovarivači i hidrocikloni - otprašivači - magnetni odvijači - ostala oprema 2) Oprema za raščišćavanje i pripremanje za proizvodnju aluminijuma: - kompresori i hodrofori, razblaživači i uređaji za podmazivanje - autoklavi, kondenzacioni lonci, eksplanderi, baloni sigurnosti i otprašivači - gasilice kreča i kidalice vreća - pumpe visokog pritiska, izmenjivači toplote i ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju aluminijuma 3) Oprema za razmeravanje, za otpremanje crvenog mulja, za kaustifikaciju, uparivanje i crvenu filtraciju: - razmerivači za pripremu mešavina, razdelni sanduci, komandni pultovi, upaljivači i ekspanderi, kondenzatori, rezervoari slabe i jake lužine i rezervoari za vodu za pranje i pražnjenje - bazeni crvenog mulja - ostala oprema 4) Oprema za izlučivanje: belu filtraciju, kalcinaciju i

8 20 5 10 12,5

7

5

10 20

20

5 7

- elektrolitne peći, elektro-provodnici, probijači kora, kontaktni uređaji i druga oprema za proizvodnju aluminijuma; peći za kalcinaciju i hidraulične peći; izmenjivači toplote; drobilice, sita, dodavači, cevasti i disk-filtri; hladnjače, multicikloni i grejne pumpe, prihvatni koševi i otprašivači - centrifugalne pumpe - prese za izmenjivače

7

10 4

5) Oprema za proizvodnju anoda i katoda: - za proizvodnju sirovih anoda za kontinuirano doziranje materijala i prenos materijala u procesu rada, za prečišćavanje dimnih gasova; za odvajanje i recirkulaciju liva za četkanje šipki; palete i kokile za liv; detektori za kolica; lonci za zalivanje katodnih blokova i instrumenti i pribor za ispitivanje anoda - za analizu i merenje granulacija, nivoa i protoka; za zavarivanje u zaštitnoj atmosferi, za grejanje peći i automatsku regulaciju grejanja, za pripremu katodnih blokova i šina i za zalivanje i za grejanje katodnih blokova i šina - za merenje u procesu rada i termoelementi platina - komorne peći za pečenje anoda - industrijski usisivači, pećice za grejanje, sanduci za katodnu masu, za skladištenje anoda i za prevoz anodnih ostataka, za obnavljanje cirkulacije kupke i za anodne ostatke - ostala oprema za proizvodnju anoda 6) Oprema za preradu aluminijuma: za topljenje, održavanje temperature, polukontinuirano livenje, zagrevanje odlivaka, toplo i hladno valjanje, žarenje, šaržiranje, hlorovanje i za površinsku obradu - za eloksažu, poliranje i hlađenje - za presovanje otpadaka, zavarivanje cevi, frezovanje i sečenje odlivaka, prevrtanje traka, odlaganje valjaka, profilisanje limova, kontinuirano livenje trupaca, presovanje, izvlačenje i vučenje i za sečenje trupaca - ostala oprema za preradu aluminijuma 7) Ostala oprema za proizvodnju i preradu glinica i aluminijuma: - uređaji za istovar i transport sode putem cevovoda, rezervoari kiselina i kompresori - za hlorne stanice i hemijsko pripremanje i hladnjaci pare 10 8,5 7

10

50 25 20

5

9 7

8

7

- turbine, generatori, reducir-stanice, brzi reaktori, peščani i ostali filtri za demineralizaciju vode za hlađenje i pripremu vode i termo i klima-podstanice 37. Oprema za preradu ostalih obojenih metala (antimon, živa, kalaj, nikl, zlato, srebro, bizmut, selen, platina, kobalt, magnezijum, kalcijum i drugi obojeni metali): - za pripremu (prečišćavanje) materijala, drobilice, mlinovi, separatori i oprema za filtriranje - peći i ostali agregati za proizvodnju ostalih obojenih metala (valjaonice, topionice i dr.) - oprema za preradu ostalih obojenih metala 38. Oprema za proizvodnju ravnog ambalažnog i ostalog stakla: - kada za topljenje stakla - za pripremu i mešavine stakla i odgrejavanje stakla - za izvlačenje ravnog stakla - za formiranje šupljeg (ambalažnog) stakla i za lomljenje i rezanje stakla - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju stakla 39. Oprema za proizvodnju vatrostalnog materijala: - rotacione peći i sušare za proizvodnju sintera gline, magnezita, dolomita - tunelske i komorne peći drobilice (čeljusne, konusne i ostale), mlinovi i mešalice za pripremanje sirovine i prese (mehaničke, hidraulične i pneumatičke) - gasogeneratori - za otprašivanje - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju vatrostalnog materijala 40. Oprema za proizvodnju porculana i keramike: - drobilice, mlinovi, mešalice, atomizeri i prese (mehaničke, hidraulične i pneumatske)

5

7

6

10

12,5 6,5 7 10

11

6

8,3

7 10 11

9

- tunelske komorne i potisne peći i sušare - za otprašivanje - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju porculana i keramike 41. Oprema za proizvodnju azbestnih proizvoda, ugljenografitnih proizvoda i za ostalu preradu nemetala (brusova, brusnog papira, liskuna, mineralnih vlakana i sl.): 1) Za proizvodnju frakcionog materijala na bazi azbesta (obloge kočnica i obloge spojnica): - za oblikovanje (prese, motalice) i za funkcionalno ispitivanje - za mehaničku obradu za signiranje i za ventilaciju - komore i vertikalne sušare, drobilice i mlinovi 2) Oprema za proizvodnju azbestnog prediva, platna i traka, pletenice i konfekcije: - za pripremanje azbestne mešavine: za proizvodnju ravnih zaptivača - vlačare za pletenje i za tkanje platna i traka za dubliranje i za ventilaciju i otprašivanje 3) Za proizvodnju filter-masa na bazi azbesta (kade za ispiranje azbesta, mlinovi za mlevenje azbesta) 4) Za proizvodnju prirodnih i veštačkih brusova, brusnog papira i brusnog platna: - za obradu brusova za odmotavanje, za nanose veziva i abraziva i za namotavanje - za sušenje i pečenje, za kontrolu brusova, za signiranje i za pakovanje brusova - za razrez i za otprašivanje i ventilaciju 5) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju azbestnih proizvoda, ugljenografitnih proizvoda i za ostalu preradu nemetala 42. Oprema livnica i kovačnica:

8,3 10 11

12,5

10 8,3

10

8,3

16,5

12,5

8,3

10 11

- peći za pregrevanje šarže, kupolne peći za topli vazduh, elektroindukcione lančane peći, mrežne i povišene frekvencije, nagibne lančane peći, na tečno gorivo, elektrootporne lančane peći, multiplikatori frekvencija, tiristorski multiplikatori frekvencija, kanalne peći za livenje i uređaji za izlivanje metala u kalup, mašine za izradu kalupa i mašine za livenje u metalnim kalupima, uređaji za okretanje kalupa, mašine za livenje pod pritiskom i kontrapritiskom, poluautomati za izradu kalupa, stabilne jednostrane brusilice, mašine za izradu školjki u jezgru nasipanjem, gasne stanice za proizvodnju gasova, katalizatori i manipulatori za brušenje, prese (mehaničke, hidraulične, pneumatske) i mašine za kuvanje i oblikovanje - kupolne peći za hlađenje vazduha, koritaste peći za tečna goriva, elektrorotacione peći za tečno gorivo, elektrolučne peći, receptori, višestepeni transformatori, kanalne peći i uređaji za kontinuirano livenje i mašine za centrifugalno livenje - ostala oprema livnica i kovačnica 43. Oprema za proizvodnju alata, metalne ambalaže, kotrljajućih ležaja i ostalog reprodukcionog materijala od metala: hinter-strugovi, poluautomatski strugovi, automatske brusilice, mašine za tupo zavarivanje i lemljenje; doradni i univerzalni strugovi i rendisaljke - brusilice za fino brušenje i makaze za rezanje lima - ostala oprema 44. Oprema za proizvodnju kablova i provodnika, žice, valjaka, zakovica i ostale žičane robe i eksera: 1) Oprema za proizvodnju kablova i provodnika: - za proizvodnju kablova - za proizvodnju višepolnih i ostalih priključaka - ostala oprema 2) Oprema za proizvodnju vučene i ostale žice za proizvodnju ostale žičane robe (ekseri, zakovice, pletena žičana roba i sl.):

8,3

6,5

12,5

12,5

8,3 10

11 14 12,5

- za izvlačenje žica, za površinsku obradu žica, za izradu profilne i srebrne žice, za usukivanje žice, za namotavanje žice za izradu omči i za izradu čelične užadi - za usukivanje žice i použavanje užadi i za použavanje vlaknastih uložaka 3) Oprema za proizvodnju vijaka, elektroda, lanaca i žičanih uložaka; za pletenje i tkanje žica; za izradu žičanih opruga i jezgra za preradu žice: - za hladno i toplo predenje vijaka, navrtki i zakovica za pripremu i proizvodnju elektroda, za izradu lanaca postupkom toplog kovanja; za elektrootporno zavarivanje i žičano pletivo, za bodljikavu žicu i za žičane opruge; za termičku i hemijsku obradu površina žice i žičanih proizvoda - za izradu i doradu vijaka i elemenata; za izradu lanaca postupkom savijanja i zavarivanja; za ravnanje žice; za izradu eksera; za pletenje i tkanje žice; za luženje žice i za izradu žičane galanterije - za savijanje žice 4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju kablova i provodnika, žice, vijaka, zakovica i druge žičane robe 45. Oprema za izradu metalnih građevinskih i ostalih metalnih konstrukcija: - za izradu delova metalnih konstrukcija (mostova, industrijskih hala, rezervoara i sl.) - za termičku i drugu obradu metalnih konstrukcija (peći za kaljenje, kovačke peći, elektropeći, peći za topljenje metala, parni kotlovi i sudovi pod pritiskom) - za rezanje, savijanje i lemljenje konstrukcija - ostala oprema 46. Oprema za proizvodnju metalnih proizvoda za široku potrošnju (metalno posuđe, pribor i aparati, metalni nameštaj i sl.): 1) Oprema za proizvodnju posuđa, pribora i ostale metalne robe za široku potrošnju: - za proizvodnju posuđa i pribora za nanošenje i izvlačenje emajla

10

8,3

10

12,5

8,3 11

12,5

10

10,5 11

12

- ostala oprema 2) Oprema za proizvodnju štednjaka, metalne ambalaže, metalnog nameštaja, šivaćih mašina i ostalih proizvoda za široku potrošnju od metala: - mašine, uređaji i postrojenja - instrumenti, pribor i aparati - ostala oprema 47. Oprema za proizvodnju energetskih, građevinskih i rudarskih mašina i uređaja: - za pripremu materijala i za presovanje i oblikovanje - za sečenje i savijanje limova i cevi i za uobličavanje, valjanje i izvlačenje delova - za sklapanje delova za zavarivanje i za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta, kao i za peskarenje i finu obradu proizvoda - strugovi sa programskim upravljanjem, peći za tehnološko zagrevanje i pneumatski, hidraulični i električni aparati i uređaji - ostala oprema 48. Oprema za proizvodnju mašina za obradu metala i za proizvodnju ostalih mašina i uređaja (bez električnih i poljoprivrednih mašina): - za rezanje, sečenje, abrazivnu i erozivnu obradu metala i za obradu metala skidanjem strugotina sa ručnim upravljanjem; hidraulične, stubne i ostale prese i automatizovani sistemi za oblikovanje predmeta iz limenih traka i profilisanih materijala; za kovanje metala; za obradu metala i drugih materijala deformacijom sa ručnim upravljanjem - za obradu metala skidanjem strugotina glodanjem i brušenjem - strugovi, bušilice, glodalice i brusilice sa numeričkim upravljačem - za obradu metala i manipulaciju sa numeričkim upravljanjem; ekscentar-prese, polužne, zavojne i laktaste prese

10

11 14,3 7

10

12,5

15

20

14,3

10

7,5

12,5

16,5

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju mašina za obradu metala i za proizvodnju ostalih mašina i uređaja 49. Oprema za proizvodnju poljoprivrednih mašina: - frakcione testere za odsecanje materijala i za sečenje materijala; mašine za savijanje cevi, za probijanje i konturno sečenje lima; komorne peći sa tečnim i gasovitim gorivom; revolver-strugovi za obradu metala i horizontalne bušilice i glodalice za obradu materijala, sa numeričkim upravljanjem; vazdušni čekić za zakivanje; oprema za osnovno i finalno bojenje prskanjem i nanošenjem galvanskih prevlaka; oprema za montažu delova i funkcionalno ispitivanje skupova - kružne i okvirne testere i makaze za sečenje materijala; mašine za ravnanje i savijanje limova, traka i profila; poluatomatski strugovi za obradu metala; kopirne glodalice i glodalice za izradu zupčanika; oprema za lemljenje i zavarivanje; mašine za peskarenje, montažu i ispitivanje proizvoda; mašine za odmotavanje, sečenje i savijanje traka i ostale mašine za proizvodnju točkova - mehaničke hidraulične mašine i prese za sečenje i presavijanje lima; protočne, komorne i jamske elektropeći za tehničku obradu materijala; revolver i ostali strugovi za obradu metala i rezanje navoja; viševretene i horizontalne brusilice i glodalice za obradu metala; alatne glodalice i glodalice za izradu navoja; rendisanje za zupčanike; brusilice za spoljno i unutrašnje bušenje i za oštrenje alata; mašine za elektroforetsko i elektrostatično bojenje i pranje delova; uređaji za ispitivanje kočnice i hidraulične i pneumatske instalacije - makaze za sečenje gredica i profilisanih šipki; ekscentar-prese, kolenaste prese i hidraulične prese za obradu metala; prese za izradu sita; komorne peći sa obrtnim dnom; kovačke prese, prese za krzanje i frikcione prese za obradu metala; vazdušni čekići i čekići sa protivudarnim dejstvom; mašine za indukciono kaljenje; univerzalni i kopirni strugovi za obradu metala; spone stubne, višestubne i radijalne bušilice za obradu; horizontalne, vertikalne i univerzalne glodalice za obradu metala; horizontalne i vertikalne kratkohodne i dugohodne rendisaljke; brusilice za ravno brušenje za brušenje bez šiljaka i za unutrašnje i spoljno provlačenje; prese za zakivanje pri spajanju delova; vertikalne i horizontalne glodalice i bušilice; mašine za razvlačenje, profilisanje i doterivanje naplataka - ostala oprema

11

12,5

10

8

7

10

50.

Oprema za proizvodnju i opravku šinskih vozila: - za proizvodnju električnih, dizel-električnih i drugih lokomotiva - za proizvodnju železničkih i tramvajskih kola i za proizvodnju delova za železnička i tramvajska kola - za opravku lokomotiva, železničkih i tramvajskih kola - ostala oprema 11,5

11

12,5

10

51.

Oprema za proizvodnju drumskih vozila, delova i pribora za drumska vozila: - prese za oblikovanje i obradu materijala za drumska vozila - alatne mašine (strugovi, bušilice i brusilice, rendisaljke, glodalice, testere i dr.) - peći i ostala oprema za termičku obradu materijala - oprema za transport u procesu proizvodnje i za zavarivanje sklopova i delova - za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sklopova i delova i za montažu delova - kabina za farbanje i za dopremanje boja - za nanošenje boja i laka - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju drumskih vozila i delova za drumska vozila 5

15

6,5 14,3

20

10 20 16,5

52.

Oprema za proizvodnju aviona i avionskih motora, helikoptera i ostale opreme za vazdušni saobraćaj: - za oblikovanje i grubu obradu materijala (prese) - alatne mašine - za termičku obradu materijala - za zavarivanje sklopova i delova - za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sklopova i delova i za montažu sklopova i delova - za tapaciranje, farbanje i lakiranje 8 16,5 10 14,3 25

20

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju aviona i helikoptera i ostale opreme za vazdušni saobraćaj 53. Oprema za proizvodnju brodova i ostalih plovila za pomorski, rečni i jezerski saobraćaj: 1) Postrojenja: - za centralno grejanje, za sušenje, sačmarenje i bojadisanje limova i profila za regeneraciju livničkog peska i za izradu panela - za prečišćavanje vode 2) Uređaji: - za porinuće brodova i okretaljke - za numeričko rezanje limova i profila i oprema ispitnih stanica - za ispitivanje pogonskih i ostalih motora za brodove - za automatsko zavarivanje samohodne dizalice i samohodne platforme - za savijanje i oblikovanje limova - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju brodova i ostalih plovila 54. Oprema za proizvodnju električnih mašina, aparata i uređaja: 1) Oprema za rezanje, sečenje, abrazivnu i erozivnu obradu metala: - za rezanje traka i limova - za abrazivnu i erozivnu obradu metala 2) Alatne mašine i ostala oprema za obradu metala sa ručnim upravljanjem: - teške alatne mašine (strugovi, bušilice, glodalice, brusilice i dr.) sa preko 20 tona mase - lake alatne mašine (strugovi, bušilice, glodalice, brusilice i dr.) i mašine za obradu rendisanjem i za provlačenje i završnu obradu metala

15

10

7

20 10

8

12,5

7 8

10 20

7,5

10

- automati za obradu metala skidanjem strugotina i za izradu zupčanika 3) Alatne mašine i ostala oprema sa numeričkim upravljanjem i programerima: - strugovi, bušilice, glodalice, centri obrade, brusilice - manipulatori, roboti, transfer-linije, mašine za obradu izolacionog materijala, mašine za baždarenje i balansiranje i za termičku obradu materijala i obradu ultrazvukom 4) Oprema za obradu metala i drugog materijala deformacijom i za lakiranje, farbanje, odmašćivanje i plastifikaciju: - prese, čekići i ostala oprema za oblikovanje predmeta iz limenih traka i profila za lakiranje, impregnaciju, sušenje, pranje, odmašćivanje, farbanje, plastifikaciju, vakuumiranje i montažu - za galvanizaciju 5) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju električnih mašina, aparata i uređaja 55. Oprema za proizvodnju elektronskih i telekomunikacionih uređaja, radio i TV prijemnika i elektroakustičnih aparata i uređaja: 1) Postrojenja: - za pasivne i aktivne elektronske komponente za proizvodnju magnetofona - za transformatore i za elektrotehniku - za radio-prijemnike, TV prijemnike, električne gramofone, zvučnike i štampana kola, antene, mikrofone i sl. 2) Mašine: - za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije - za hladnu preradu limova i preradu plastičnih masa 3) Ostala oprema 56. Oprema za proizvodnju delova elektronskih aparata i uređaja:

12,5

12,5

16,5

10

12,5 16,5

20

16,5 14

20

14 14

1) Postrojenja: - difuzne peći za montažu poluprovodnika, za merenje, za obeležavanje i pakovanje poluproizvoda - za klimatizaciju i specijalne fluide i za pečenje pločica 2) Uređaji: - za foto-maske i foto-procese, za izradu tonskih filmova i ostalih filmova za mikrohemijske procese i za procesno merenje i kontrolu poluproizvoda - za kontrolu poluprovodnih komponenti, za galvansku zaštitu komponenti, za proizvodnju srebrne paste, za proizvodnju frite i za proizvodnju keramičkih kondenzatora 3) Za izvlačenje i mehaničku obradu materijala i za zavarivanje kontakata 4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju delova elektronskih aparata i uređaja 57. Oprema za proizvodnju komunikacionih uređaja i aparata: 1) Postrojenja i uređaji: - za kućne centrale, faksimile elektromehaničkih elemenata uređaja i 20 14 14

10

12,5

12

11

- za proizvodnju telefonskih centrala i telefonskih aparata 2) Mašine: - za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije - za hladnu preradu metalnih limova i preradu plastičnih masa 3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju komunikacionih uređaja i aparata 58. Oprema za proizvodnju merne i regulacione opreme, sredstva za upravljanje i automatizaciju u industriji i saobraćaju: 1) Postrojenja i uređaji:

15,5

20

14

16,5

- za električne satove i stepenišne automate - za kontaktne satove i vremenska brojila, za preklopne časovnike i mrežno-tonske komandne prijemnike 2) Mašine: - za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije - za hladnu preradu metalnih limova i preradu plastičnih masa 3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju merne i regulacione opreme 59. Oprema za proizvodnju termičkih aparata, rashladnih aparata i uređaja, aparata i uređaja za pranje i sušenje i ostalih aparata za domaćinstvo (električni mlinovi, mešalice, za brijanje i šišanje i sl.): 1) Postrojenja i uređaji: - za programatore, usisivačke jedinice i električne fenove - za aparate za brijanje 2) Mašine: - za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije - za hladnu preradu metalnih limova i preradu plastičnih masa 3) Ostala oprema 60. Oprema za proizvodnju elektroinstalacionog materijala, proizvodnju sijalica i luminiscentnih cevi, proizvodnju akumulatora i galvanskih elemenata i proizvodnju nepomenutih elektrotehničkih proizvoda: 1) Postrojenja: - za pripremu anodne i katodne mase i baterije, za auto-diname i alternatore, za naponske regulatore, magnetne upravljače, kaleme i releje - za džepne svetiljke, zapalne i žarilne svećice

20 16,5

20

14

15,5

20

33

20

14

20

20

16,5

- za baterije i auto-sijallice i galvanski primarne elemente 2) Mašine: - za preradu masa - ostale mašine 3) Ostala oprema 61. Oprema za proizvodnju hemikalija, veštačkih đubriva, plastičnih masa, hemijskih vlakana, eksploziva i tehničkih gasova: 1) Za proizvodnju baznih hemikalija i petrohemikalija (petrohemikalije, organske i neorganske kiseline, neorganske baze i soli, hloroalkalni proizvodi, oksidi, alkoholi i ekstrakti); za proizvodnju veštačkih đubriva; za proizvodnju plastičnih masa i za ubrizgavanje plastičnih masa, za proizvodnju celuloznih i sintetičkih vlakana i za proizvodnju eksploziva 2) Za proizvodnju farmaceutskih sirovina 3) Za tehničke gasove: - za proizvodnju tehničkih gasova - za smeštaj i čuvanje tehničkih gasova do isporuke 4) Ostala (nepomenuta) oprema: - mašine, uređaji i postrojenja - aparati, instrumenti, pribori 62. Oprema za proizvodnju lekova i farmaceutskih materijala: - postrojenja, uređaji i mašine za proizvodnju sirovina, destilaciju i sterilizaciju, razmeravanje, punjenje i pakovanje lekova, ekstraktori, kotlovi i sušionice - mlinovi, centrifuge, mešalice, filtri i ostala oprema u proizvodnji lekova i sanitetskog materijala 63. Oprema za proizvodnju sredstava za pranje i kozmetičkih preparata i za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja:

14

14 20 14

12,5

16,5

14,3 8

11 10

16,5

14,3

- za proizvodnju sredstava za pranje i kozmetičkih preparata - za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja - ostala (nepomenuta) oprema 64. Oprema za proizvodnju premaznih sredstava, oprema za preradu plastičnih masa i ostalih proizvoda hemijske industrije: - za proizvodnju premaznih sredstava - za preradu plastičnih masa i za preradu ostalih hemijskih proizvoda - za proizvodnju čađi - ostala (nepomenuta) oprema 65. Oprema za proizvodnju i preradu kaučuka: - za proizvodnju (izradu) gumenih smesa i regeneratora - za izradu guma za vozila - za izradu ostalih gumenih proizvoda - za konfekcioniranje i vulkanizaciju gumenih proizvoda - kalupi za vulkanizaciju - ostala (nepomenuta) oprema 66. Oprema za proizvodnju naftnih derivata: - za proizvodnju benzina, špiritusa i petroleja - za proizvodnju motornih i ostalih tehničkih ulja i masti - za proizvodnju ostalih produkata (parafina, bitumena, vazelina i dr.) - ostala (nepomenuta) oprema 67. Oprema za proizvodnju građevinskog materijala: 1) Oprema za kreč i gips

16,5

12,5 14,3

12,5 12,5

12,5 14,3

12,5

11 10 14,3

25 14,3

12,5 11

10

14,3

7

2) Oprema za proizvodnju cementa: - peći, mlinovi i drobilice, naprave homogenizaciju, transportne i dozirne i pakovanje cementa za za 7

- sušare, ložišta, elektrofiltri i ostali filtri, komandni i signalni ormari, kompresori i kranovi - mobilna mehanizacija za lomljenje kamena, za klasiranje materijala za mlevenje i za rušenje opeke - ostala oprema 3) Oprema za proizvodnju cigle, blokova i crepa: - peći, mlinovi i drobilice za pripremu, transport i doziranje materijala - za finalnu izradu cigle, crepa i blokova - ostala oprema 4) Oprema za proizvodnju azbestno-cementnih proizvoda: - za proizvodnju azbestno-cementnih cevi i ploča, prese, štancle i autoklavi i čelični modeli za azbestno-cementne cevi - za doziranje azbestno-cementnih proizvoda, čelični modeli za azbestno-cementne ploče, vakuum-pumpe i kompresori - komandni i signalni ormari, kranovi i liftovi i oprema za regulaciju procesa - ostala oprema 5) Oprema za proizvodnju ostalog građevinskog materijala: - za proizvodnju prefabrikovanih građevinskih elemenata - za proizvodnju bitumenske mase i emulzije, krovne lepenke, bitumenskog papira, bitumenske jute i drugog bitumenskog materijala - ostala oprema 68. Oprema za proizvodnju rezane drvne građe i ploča:

10

16,5

8

11

12,5 10

7

14,3

10

12,5

10

11

12

1) Oprema za proizvodnju rezane građe: - za pripremu, sortiranje i transport trupaca; višelisne pile za dvostrano krojenje i za jednolinijske sortirnice - za uzdužno, poprečno i kružno rezanje, pranje i krojenje (rezane vrste jednolisnih pila); za sortiranje i egaliziranje građe; za pripremu i obradu građe - za sušenje i pakovanje rezane građe 2) Oprema za proizvodnju furnira i šper-ploča: - za pripremu i transport materijala - za proizvodnju ljuštenog furnira i šper-ploča; za sušenje furnira i za presovanje (oblikovanje) ploča - za obradu suvog furnira, za manipulaciju i deponovanje furnirskih rolni; za pripremu i transport lepila i nanaošenje lepila; za spajanje furnira i ploča i za obrezivanje furnira i ploča 3) Oprema za proizvodnju panel-ploča: - za proizvodnju površinskog i ljuštenog furnira; za sušenje i spajanje furnira; za sastavljanje slojeva, presovanje i obradu ploča i za pripremu i održavanje alata - za obradu sirovog i suvog furnira i za manipulaciju i deponovanje furnirskih ploča 4) Oprema za proizvodnju lesonit-ploča i ploča i iverica: - za proizvodnju i deponovanje sečki; za transport sirovina; za termičku obradu ploča i za navlaživanje ploča - za formiranje traka i za proizvodnju i sortiranje iverica za pripremu, transport i nanos lepila; za presovanje, brušenje, rashlađivanje i raskrajanje ploča; za formiranje i finalnu obradu sirovih ploča i za pripremu i održavanje alata u procesu rada - za sušenje ploča 5) Oprema za impregnaciju (hemijsku preradu) drveta: - za impregnaciju jamskog drveta i železničkih rezanih i tesanih pragova 14 12,5 8 12,5 11 12,5

9

8,5

10

10

11

8,3

- za impregnaciju ostalog rezanog i oblog drveta 6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju rezane građe i ploča 69. Oprema za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta: 1) Oprema za proizvodnju nameštaja, ambalaže, građevinskih elemenata i ostalih proizvoda od drveta: - testere (bočne i kružne), rendisaljke, oštrilice za noževe i oštrilice za kružne testere - bušilice, brusilice, mašine za nanošenje laka, mašine za furniranje ivica i oštrilice - glodalice, pištolji za lak i mašine za furniranje - za krojenje furnira i nanošenje lepka, za nalivaanje laka, strugovi, rendisaljke, ekshansterski uređaji, montažne sušare i perionice - automatske prese, mešalice za lepak, tuneli za sušenje laka, korpus-prese, pneumatski stolovi i transporteri u procesu rada - višeetažne prese, prese za hladno presovanje, zidane sušare i perionice 2) Oprema za proizvodnju tapetarskih proizvoda: - programirane šivaće mašine - industrijske šivaće mašine bez programera i krojači sunđera - mašine za krojenje i mašine za prošivanje rubova - mašine za prošivanje tapetarskih elemenata, za sečenje tekstila, za krojenje i drobljenje sunđera - za odmotavanje štofa, za presvlačenje jastuka i ostala presvlačenja - za prišivanje dugmadi 3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta 70. Oprema za proizvodnju celuloze i papira:

12 10

12,5

14,3

16,5 16

8,3

6,5

20 14,3

12,5 11

8,3

7 11

1) Oprema za proizvodnju celuloze: - za obradu i sečenje drveta i pripremu ostalog materijala - za proizvodnju drvenjače (mlinovi za masu, prečistači, brusači) i za proizvodnju celuloze (mešalice, kotlovi, peći, regulatori, odvijači vode i sušionice) 2) Oprema za proizvodnju papira, kartona i lepenke: - za izradu i glačanje papira, kartona i lepenke - za rezanje i namotavanje papira i za proizvodnju kartona 3) Oprema za preradu papira: - za proizvodnju vreća, proizvodnju i premotavanje rolni i za rezanje i obrezivanje papira - za proizvodnju papirne, kartonske i talasaste kartonske ambalaže i za proizvodnju papirne i papirne higijenske konfekcije 4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju celuloze, drvenjače i papira 71. Oprema za proizvodnju tekstilnog prediva i tkanina i za proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda: 1) Oprema predionica: - za predionice vlakana za pripremanje, čišćenje, grebenanje, češljanje, pretpredenje, predenje, ispitivanje kvaliteta i kontrolu vlakana i sl., za proizvodnju sintetičkih vlakana i filamenta (priprema mase za predenje, stvaranje vlakana i filamenta, obrada vlakana i filamenta, ispitivanje i kontrolu u proizvodnji) - za doradu sintetičkih vlakana i filamenta (lepljenje vlakana na filament-pređu, zalepljivanje vlakana jednih na druge, vrtloženje vlakana sa filamentpređom, obavijanje vlakana filament-pređom) - za pripremu vune za predenje (tegljenje, pranje, bojenje, mešanje, sušenje); za predenje vune; za preradu pređe za testuriranje i končanje; za obradu vlaknaste pređe i za ispitivanje i kontrolu kvaliteta u proizvodnji 7 12,5 8 9 10

8

20

14,3

6,5

12

2) Oprema za proizvodnju sirovih tkanina i doradu tkanina (tkani i netkani tekstil): - za premotavanje i čišćenje prediva; za osnivanje, za skrobljenje, za pripremu skrobne mase, za odlaganje valjaka, za uvlačenje, vezenje i umetanje lamela; za nametanje potke i čišćenje cevki i pripremu za tkanje traka - za lister i žakard (čunkovi, povlačni čunkovi, projektili, šipkasti hvatač, tračni hvatač, pneumatske sapnice, hidraulične sapnice, kombinovani sistemi, kolone nosača, potke, kružne tkalačke mašine, specijalne tkalačke mašine, tkalačke mašine za beskonačno tkanje sa čunkovima i iglama, ručne tkalačke mašine); za nadovezivanje osnove; za pregled, čišćenje i slaganje tkanina i za bušenje i vezenje karata - za suvu i mokru apreturu, kao i za ostalu doradu tkanina; za proizvodnju slojevitog materijala; za pregled, dubliranje i ađustažu gotovih tkanina; za beljenje, bojenje, mercerizovanje, štampanje, pripremu boja i štamparske mase 3) Oprema za proizvodnju trikotaže i čarapa: - za proizvodnju pletene robe; za proizvodnju zavojnog materijala; za proizvodnju čipke i veza i za proizvodnju trikotaže - za proizvodnju veziva; za beljenje, bojenje, štampanje, pripremu boje za štamparsku masu; za suvu i mokru apreturu i za ostalu doradu trikotaže i čarapa 4) Oprema za proizvodnju konfekcije: - za pripremu, za krojenje, za šivenje (obične šivaće višeiglene i specijalne šivaće mašine, automatske i agregatne šivaće mašine i razna pomagala pri šivenju); za doradu i ađustažu (parni sudovi i parne prese, elektroprese, transportni uređaji) - za peglanje, pakovanje i štampanje etiketa za konfekciju 5) Oprema za pozamanteriju, vezenje, krepiranje i izradu tuljaka, šešira i bereta: - za teksturiziranje i prepletanje sa šetalicama; za mešanje i čišćenje životinjskih dlaka; za oblikovanje, fircanje, valjanje i ribanje životinjskih dlaka tuljaka; za oblikovanje, ribanje, presovanje, izradu oboda i obrezivanje šešira i bereta svih vrsta 12,5 12,5 10 10

8,3

6,5

8,3

10

- za bojenje i beljenje traka i čipki za namotavanje kalema, dodavanje zavoja, doradu traka i za vezenje, končanje, bušenje i obnavljanje karata, za obrezivanje vezenih tkanina; za popravljanje grešaka i navijanje dubina za čunkove - za odmotavanje gumenih niti i ostale mašine za pozamanteriju, vezenje, krepiranje i izradu tuljaka, šešira i bereta 6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju tekstilnog prediva i tkanina i za proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda 72. Oprema za proizvodnju kože i krzna, za proizvodnju kožne obuće, kožne galanterije i kožne i krznene konfekcije: - za preradu kože (krupne svinjske, sitne) i za preradu krzna - za izradu, sastavljanje i šivenje gornjih delova obuće, za izradu galanterije i konfekcije, za brizganje i vulkanizaciju obuće i delova obuće - za isecanje delova za obuću, galanteriju i konfekciju - za obradu donjih delova, sastavljanje i dovršavanje kožne obuće - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju kožne obuće, kožne galanterije i kožne, krznene konfekcije 73. Oprema za obavljanje delatnosti prehrambene industrije, proizvodnje pića i proizvodnje stone hrane: 1) Oprema za silosnu, mlinsku i pekarsku industriju i industriju testenina: - za čišćenje i pripremanje žitarica - za mlevenje žitarica

10

8

11

11

10

8,3

12,5

11

10 5

- za smeštaj brašna u siloćelije i pripremanje za 7,7 proizvodnju hleba i peciva - za smeštaj, preradu, ambalažiranje, pripremanje, 12,5 prihvatanje i obradu sirovina i testenina i za pečenje, skladištenje i pakovanje hleba i peciva 2) Oprema za preradu voća, povrća i grožđa:

- za pripremu, izradu i razlivanje rastvora i za 16,5 pogonsku kontrolu tehničkog procesa - za pripremu i punjenje, zatvaranje i pakovanje 10 gotovih proizvoda i za konzerviranje proizvoda - za koncentraciju, pasterizaciju i sterilizaciju 7,5 proizvoda; za sušenje, hlađenje i zamrzavanje proizvoda od voća, povrća i grožđa 3) Oprema za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa: - za proizvodnju mesa i za primarnu obradu stoke za 10 klanje; za pakovanje, za hlađenje i smrzavanje mesa - za rasecanje, usitnjavanje i soljenje mesa i za 12,5 pogonsku kontrolu - za preradu i konzerviranje mesa i za termičku 8,3 obradu proizvoda od mesa 4) Oprema za preradu i konzerviranje ribe: - za ulov ribe 20

- za preradu ribe, preradu ribljeg brašna i doradu 14,3 proizvoda od ribe - za pakovanje i omotavanje ribljih konzervi 5) Za preradu i konzerviranje mleka: - za hlađenje, prevoz i prijem mleka, pasterizaciju, 14,3 sterilizaciju i za sve vrste ambalažiranja mleka, mlečnih proizvoda i sladoleda, za industrijsku proizvodnju sladoleda i smrznutih mlečnih proizvoda - za proizvodnju sireva i topljenje sireva i za 12,5 proizvodnju maslaca i mleka u prahu - za skladištenje mleka i mlečnih proizvoda 6) Oprema za proizvodnju šećera: - za istovar, uskladištenje i plevljenje repe, za 7 sušenje i skladištenje - za čišćenje, zagrevanje, uparivanje soka i sirupa 6 11 10

- za ekstrakciju soka i za proizvodnju kreča i 6,5 krečnog mleka

- za centrifugiranje šećera 7) Oprema za proizvodnju konditornih proizvoda:

10

- za proizvodnju bombona, kakao-proizvoda, keksa i 10 ostalih srodnih proizvoda - za pakovanje bombona, kakao-proizvoda, keksa i 12,5 ostalih proizvoda 8) Oprema za proizvodnju ulja i masti: a) Oprema za pripremu i presovanje semena i ekstrakciju ulja: - ljuštilice, mlinovi za drobljenje i dobijanje ljuspica 8,3 i za mleveni materijal i za grubo i fino prečišćavanje sirovog ulja; za otparivanje rastvarača, zagrevanje, sušenje i hlađenje sačmi i za destilcaciju rastvora ulja i za obnavljanje rastvora - hermetički i ostali transporteri za ekstrakciju ulja b) Oprema za rafinisanje, punjenje i pakovanje ulja: - za predrafinaciju i neutralizaciju ulja; za 10 proizvodnju i preradu masnih kiselina; za proizvodnju plastičnih boca i zatvarača i za pranje ambalaže, etiketiranje i pakovanje ulja - za beljenje, hlađenje i dezodorizaciju ulja 8,3 (otklanjanje mirisa ulja) 9) Oprema za proizvodnju margarina, masti, majoneza i proteina: - za proizvodnju i skladištenje vodonika; za 8,3 pripremanje dodataka, predsmesa i smesa; za kristalizaciju i za manipulaciju - za skladištenje sirovina i dodataka, ambalažiranje, 11 proizvodnju brašna, griza i stukturiranog proteina 10) Proizvodnja skroba, skrobnog sirupa, dekstrina, začina i kavovina: - za proizvodnju skroba 10 20

- za izradu prerađevina od skroba i za proizvodnju 7 začina, kvasca, kavovina i drugih sličnih proizvoda 1 1) Oprema za bezalkoholnih pića: proizvodnju alkoholnih i

- za mešanje sirovina, za odležavanje i doradu 7 sirovina, za kuvanje, filtriranje i lagerovanje - za depaletizaciju, za pranje, sušenje, pakovanje, 10 špricanje i izduvavanje vazduha i za raspakivanje - za centrifugalne i ostale pumpe u proizvodnji 14,3 alkoholnih i bezalkoholnih pića 1 2) Oprema za proizvodnju alkoholnog, voćnog i vinskog sirćeta: - generatori i acetatori - ostalo 1 3) Oprema za proizvodnju mineralnih voda: - za dubinske pumpe za mineralnu vodu, pumpe za 10 običnu vodu i kompresori za vazduh - ostale pumpe za mineralnu vodu 20 5 20

- oprema za punjenje flaša i oprema ispravljačkih 11 stanica 1 4) Oprema za proizvodnju stočne hrane: - za prijem i čišćenje sirovina za finalizaciju 12,5 proizvoda i za prečišćavanje - za meljavu, mešanje i dodavanje tečnih materijala, 11 za granulisanje, pakovanje i otpremanje - za sušenje zrna i zelene krme - za preradu otpadaka 1 14,5 14

5) Ostala (nepomenuta) oprema za vršenje 14,3 prehrambene industrije, proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i proizvodnju stočne hrane Oprema za proizvodnju i preradu duvana: - za sušenje, obradu i fermentaciju sirovog duvana 10 (sušare, stolovi za razlistavanje i kondicioniranje); prese za baliranje duvana; za nizanje duvana; za vlaženje duvana u balama; za presovanje i rezanje duvana; za izradu filter-cigareta; za pakovanje cigareta; za izradu filter-štapića i za duvanske folije

74.

- za razlistavanje, sortiranje, mešanje i sušenje i za 8,3 odvajanje rebra od lista duvana i dotur rezanog duvana - filtri i ventilatori 16,5

- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju i 12,5 preradu duvana 75. Oprema za vršenje grafičke delatnosti: - za slaganje slova, za livenje pojedinačnih slova za 9 matrični slog, za izradu forme za visoku štampu, za izradu forme za dubinsku štampu; rotacione mašine za mehanografske obrasce u visokoj štampi, dubokoj štampi i ofset-štampi; rotacione mašine za mehanografske obrasce, mašine za savijanje i perforiranje, knjigovezačke mašine i ostale mašine za ručnu slagačnicu i prelom - za livenje redova, za slaganje pojedinih slova i 8 livaće mašine, za stereotipiju, rotacione mašine (za visoku štampu, duboku štampu i ofset-štampu) - fotoslagaće mašine, mašine za kopiranje i izradu 10 fotopolimerne forme, mašine za izradu forme za ravnu štampu, mašine za izradu forme za duboku štampu, fotografski uređaji za snimanje, reprodukcione kamere, reprofotografski i elektronski uređaji za selekciju boja - ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje grafičke 11 delatnosti 76. Oprema za proizvodnju gramofonskih ploča i zvučnih kaseta: - za automatske i poluautomatske prese za long-plej 10 ploče, mlinovi i električni uređaji za hlađenje tehnološke vode, bušilice, strugovi i rezači - mikseri, eho-uređaji, frekventni analizatori, ofset- 12 mašine, automatske prese za singl-ploče, ekstruderi, sušare za etikete, mašine za štampanje etiketa za galvanizaciju i za poliranje - za snimanje i konfekcioniranje kaseta, jamski 20 filtri, aparati za destilaciju i brusilice - mašine za pakovanje i studijski magnetofoni - ostala (nepomenuta) oprema 14,3 12,5

77.

Oprema za vršenje ostalih delatnosti iz oblasti industrije: - oprema radionica za opravku i održavanje opreme 12,5

- oprema za ispitivanje i kontrolu kvaliteta sirovina i 14,3 drugih materijala, poluproizvoda, delova i gotovih proizvoda (laboratorijska oprema) za istraživačkorazvojni rad - oprema za proizvodnju školskih učila i školskog 11 pribora - oprema za proizvodnju fiskulturnih rekvizita i 10,5 sprava - oprema za proizvodnju šibica - oprema za proizvodnju nakita - oprema za proizvodnju dečjih igračaka 10 11 10

- oprema za proizvodnju naočara, ortopedskih 12,5 sprava i pribora - oprema industrija) za proizvodnju filmova (filmska 12,5

- oprema za proizvodnju ostalih industrijskih 10 proizvoda (veštačkog cveća, abažura, privezaka, četaka i metli metalnih i gumenih pečata i dr.) V. Oprema za vršenje delatnosti poljoprivrede, ribarstva i šumarstva iz oblasti

78.

Oprema za vršenje delatnosti ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i za pružanje poljoprivrednih usluga: 1) Mašine i oruđa za osnovnu obradu zemlje: - traktori dvoosovinski (točkaši i guseničari) - traktori jednoosovinski - plugovi, tanjirače i podrivači 14,3 16,5 13,5

- uređaji, pribor i aparati koji kao priključci traktora 12,5 ili drugih poljoprivrednih mašina služe za osnovnu obradu zemlje 2) Mašine i oruđa za dopunsku obradu zemlje:

- frezeri i ostale stvari opreme za drobljenje i 20 usitnjavanje zemlje - valjci, drljači i ravnjači kao i sitnilice biljnih 12,5 ostataka i ostala oprema za pripremu setve - uređaji, pribor i aparati koji kao priključci traktora 11 ili drugih poljoprivrednih mašina služe za dopunsku obradu zemlje 3) Mašina i oruđa za setvu, negu i zaštitu useva: - prskalice, atomizeri i zaprašivači - sejalice i sadilice - rasturači veštačkih đubriva - rasturači stajskog đubriva - kopačice i kultivatori 20 14,3 20 16,5 15

- uređaji, pribor i aparati koji kao priključci traktora 15,5 ili drugih poljoprivrednih mašina služe za setvu, negu ili zaštitu useva 4) Mašine i oruđa za žetvu i berbu useva: - kombajni samohodni - kombajni za berbu grožđa - kombajni i ostali berači, vučeni 15 12,5 11

- žetelice, vadilice, sekači, vršilice, kosačice, 13 grabulje, senoprevrtači, prese i elevatori - uređaji, pribor i aparati koji kao priključci 14,3 poljoprivrednih mašina služe za žetvu i berbu useva 5) Mašine i uređaji za čišćenje, sortiranje i 9 pakovanje (selektori, trijeri, vetrenjače, sortirači, ljuštilice, krunjači, mašine za pakovanje, kvasilice i aspiratori) poljoprivrednih proizvoda 6) Mašine i uređaji za spremanje i raznošenje stočne hrane: - sečke i prekrupači - mešalice i doturači stočne hrane - hranilice i pojilice 12,5 9 10

- uređaji, pribor i aparati koji služe za spremanje ili 12,5 raznošenje i doturanje stočne hrane radi ishrane stoke 7) Ostala (nepomenuta) oprema za vršenje delatnosti ratarstva, voćarstva i vinogradarstva i za pružanje poljoprivrednih usluga 79. Oprema za vršenje delatnosti stočarstva: - muzilice, cisterne i ostala oprema za čuvanje i 12,5 transport mleka i hladnjaci za mleko - oprema za ishranu i pojenje stoke u štalama i na 13 pašnjacima - oprema za izđubrivanje u stajama - mašine za šišanje ovaca i mašine za ceđenje meda - inkubatori i grejalice (veštačke kvočke i ostalo) 14,3 11 14,3

- oprema za gajenje pčela, svilenih buba i ptica i za 15,5 proizvodnju meda, voska i sl. - posude za smeštaj i opremanje stočne hrane, sa 12,5 uređajima i aparatima, kao i ostala (nepomenuta) oprema za vršenje delatnosti stočarstva 80. Oprema za vršenje delatnosti uzgoja i zaštite i iskorišćavanje šuma i uzgoj i lov divljači: - motorne testere i ostali sekači - specijalni šumski transporteri - hidraulične utovarivači dizalice i 40 20 mehaničko-električni 16,5

- oprema za uzgoj i lov divljači - ostala oprema 81. VI . Oprema za uzgoj i tovljenje ribe Oprema za vršenje delatnosti (građevinska mehanizacija) građevinarstva

14,3 15 14,3

82.

Oprema za zemljane i druge radove na gradilištima: 1) Bageri: a) Bageri guseničari i bageri točkaši:

- snage motora do 75 kW - snage motora od 75 kW - snage motora preko 150 kW b) Bageri guseničari sajlaši: - snage motora do 75 kW - snage motora od 75 kW - snage motora preko 150 kW 2) Buldožeri: a) Buldožeri točkaši: - snage motora do 150 kW - snage motora preko 150 kW b) Buldožeri guseničari: - snage motora do 75 kW - snage motora od 75 kW - snage motora preko 150 kW 3) Utovarivači: a) Utovarivači točkaši: - snage motora do 75 kW - snage motora od 75 kW - snage motora preko 150 kW b) Utovarivači guseničari: - snage motora do 75 kW - snage motora preko 75 kW

20 14,3 11

16,5 12,5 10

16,5 12,5

20 14,3 11

20 14,3 12,5

16,6 12,5

4) Ostala oprema za zemljane i druge radove pri 14,3 otpočinjanju i završavanju rada na gradilištima 83. Oprema za spremanje materijala za gradnju:

1) Drobilice: a) Čeljusne drobilice: - čeljusne drobilice, kapaciteta do 30 t/h - čeljusne drobilice, kapaciteta preko 30 t/h b) Konusne (rotacione) drobilice: - konusne drobilice, kapaciteta do 20 t/h - konusne drobilice, kapaciteta preko 20 t/h v) Udarne čeljusne drobilice i granulatori: - udarne čeljusne drobilice, kapaciteta do 30 t/h - udarne čeljusne drobilice, kapaciteta preko 30 t/h - udarni granulatori, kapaciteta do 10 t/h - udarni granulatori, kapaciteta preko 10 t/h 2) Mlinovi: - čekićari, kapaciteta do 10 t/h 20 16,6 12,5 20 14,3 12,5 10 12,5 10

- čekićari, kapaciteta preko 10 t/h i šipkasti mlinovi, 16,6 kapaciteta do 20 t/h - šipkasti mlinovi, kapaciteta preko 20 t/h 3) Sita: a) Vibraciona: - vibraciona sita, kapaciteta do 20 m3/h - vibraciona sita, kapaciteta od 20 m3/h do 60 m3/h - vibraciona sita, kapaciteta preko 60 m3/h b) Rezonantna: - rezonantna sita, kapaciteta do 60 m3/h - rezonantna sita, kapaciteta preko 60 m3/h 4) Klasireri fine frakcije (dehidratori): 20 14,3 20 14,3 11 12,5

- klasireri, kapaciteta do 15 m3/h - klasireri, kapaciteta preko 15 m3/h

16,6 12,5

- hidroseparatori (muljne pumpe sa hidrociklinom), 14,3 kapaciteta do 10 m3/h i uređaji za pranje i pretpranje agregata, kapaciteta do 30 m3/h - hidroseparatori (muljne pumpe sa hidrociklinom), 20 kapaciteta preko 60 m3/h i uređaji za pranje i pretpranje agregata, kapaciteta preko 30 m3/h 5) Elementi-postrojenja za spravljanje betona: a) Mešalice: - mešalice, kapaciteta do 15 m3/h - mešalice, kapaciteta od 15 m3/h do 30 m3/h - mešalice, kapaciteta preko 30 m3/h b) Doturači agregata: - transporteri za cement do 15 m3/h - pužni transporteri za cement preko 15 m3/h 20 14,3 20 14,3 11

- uređaj za odmeravanje agregata cementa i 16,5 dodataka 6) Sudovi za cement za agregat i beton: a) Silosi za cement: - silosi za cement, sadržine do 60 m 3 - silosi za cement, sadržine od 60 do 100 m3 - silosi za cement, zapremine od 100 do 300 m3 - silosi za cement, zapremine preko 300 m3 b) Silosi za agregat: - silosi za agregat, zapremine do 100 m3 - silosi za agregat, zapremine od 100 do 500 m3 - silosi za agregat, zapremine preko 500 m3 12,5 10 8,3 12,5 10 8,3 6,6

v) Korpe za prenos betona (kranske): - korpe za prenos betona, zapremine do 1 m3 - korpe za prenos betona, zapremine od 1 do 3 m3 - korpe za prenos betona, zapremine preko 3 m3 g) Pretovarni silosi za beton: - pretovarni silosi, zapremine do 3 m3 - pretovarni silosi, zapremine preko 3 m3 7) Pumpe za beton: a) Klipne pumpe: - klipne pumpe vučene, kapaciteta do 50 m3/h i 20 klipne auto-pumpe kapaciteta do 50 m3/h - klipne pumpe vučene, kapaciteta od 50 do 70 m3/h 16,6 - klipne pumpe vučene, kapaciteta preko 70 m3/h - klipne auto-pumpe, kapaciteta preko 50 m3/h b) Besklipne pumpe: - besklipne auto-pumpe sa rotirajućim planetarnim 20 uređajem - pneumatske pumpe (betonski top) 8) Asfaltne baze: - asfaltne baze, kapaciteta do 100 t/h - asfaltne baze, kapaciteta preko 100 t/h 12,5 10 16,6 12,5 14,3 16,6 12,5 50 25 16,5

9) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju 13 materijala za gradnju 84. Oprema za gradilištima: prenos i prevoz materijala na

1) Damper-kiperi: - pikolo-damperi, snage motora do 11 kW - damper-kiperi, snage motora od 11 do 200 kW 20 14,3

- damper-kiperi, snage motora preko 200 kW 2) Skreperi: a) Skreperi-elevatorski b) Skreperi sa guračem: - skreperi sa guračem, snage motora do 200 kW - skreperi sa guračem, snage motora preko 200 kW 3) Grejleri: - snage motora do 75 kW - snage motora od 75 do 150 kW - snage motora preko 150 kW 4) Vozila u građevinarstvu: - auto-mikseri preko 150 kW

12,5

16,6

14,3 12,5

20 14,3 12,5

14,3

- auto-mikseri do 150 kW , auto-cisterne (za vodu i 20 gorivo), dostavna i servisna vozila do 150 kW - dostavna i servisna vozila, preko 150 kW 5) Transportne trake: a) Ravne trake: - ravne trake, kapaciteta do 30 - ravne trake, kapaciteta od 30 do 100 m3/h - ravne trake, kapaciteta preko 100 m3/h b) Rebraste trake: - rebraste trake, kapaciteta do 30 m3/h - rebraste trake, kapaciteta preko 30 m3/h 6) Elevatori: a) Trakasti elevatori: - trakasti elevatori, kapaciteta do 30 m3/h 20 20 16,6 16,6 12,5 10 16,6

- trakasti elevatori, kapaciteta od 30 do 100 m3/h b) Lančani elevatori: - lančani elevatori, kapaciteta do 30 m3/h - lančani elevatori, kapaciteta preko 30 m3/h

14,3

20 14,3

7) Ostala (nepomenuta) oprema za prenos materijala 16,5 na gradilištima 85. Oprema za izvođenje nadzemne gradnje: 1) Mašine za sabijanje tla: a) Pneumovaljci b) Glatki valjci: - glatki valjci statički - vučeni i glatki valjci statički 12,5 samohodni do 10 t - glatki valjci statički - samohodni, preko 10 t 10 16,7 radova kod objekata

- glatki valjci vibracioni - vučeni i glatki valjci 16,5 vibracioni - samohodni do 18 kW - glatki valjci vibracioni - samohodni, preko 18 kW v) Ježevi: - ježevi statički - vučeni 10 12,5

- ježevi statički - samohodni i ježevi vibracioni - 12,5 vučeni - ježevi vibracioni - samohodni g) Vibro-ploče: - vibro-ploče, snage motora do 10 kW - vibro-ploče, snage motora preko 10 kW d) Vibro-nabijači (žabe); - vibro-nabijači, do 500 kg - vibro-nabijači, preko 500 kg 20 14,3 16,5 12,5 14,3

2) Mašine za malter (mašine za malter i za 14,3 nanošenje maltera) 3) Mašine za pripremu armature: - mašine za ispravljanje betonskog čelika 12,5 (rotacione) sa 3 0 do 3 16, mašine za sečenje čelika i mašine za savijanje čelika do 3 20 mm - mašine za savijanje čelika, preko 3 20 mm - mašine za čeono zavarivanje 16,5 20

- mašine za sečenje mrežaste armature i mašine za 12,5 savijanje mrežaste armature - armirački stolovi, nepokretni - armirački stolovi, pokretni 4) Dizalice: a) Autodizalice: - autodizalice-guseničari, snage motora od 147 do 10 220 kW - autodizalice-guseničari, snage motora preko 220 8 kW autodizalice-točkaši, sa rešetkastom 14,3 konstrukcijom, snage motora do 147 kW - autodizalice-guseničari, snage motora do 147 kW i 12,5 autodizalice-točkaši sa rešetkastom konstrukcijom strele, snage motora preko 220 kW - autodizalice-točkaši, sa rešetkastom konstrukcijom 11 strele, snage motora od 147 kW do 220 kW - autodizalice-točkaši, sa teleskopskom strelom, 16,6 snage motora do 147 kW - autodizalice-točkaši, sa teleskopskom strelom, 12 snage motora od 147 do 220 kW - autodizalice-točkaši, sa teleskopskom strelom, 10 snage motora preko 220 kW b) Toranjske dizalice: - toranjske dizalice, do 490 kNm 12,5 11 14,3

- toranjske dizalice, od 490 do 1470 kNm - toranjske dizalice, preko 1470 kNm - ostale toranjske dizalice (sa jednom ili dve korpe) v) Mosne dizalice: - mosne dizalice, nosivosti do 49 kN - mosne dizalice, nosivosti od 49 do 98 kN - mosne dizalice, nosivosti preko 98 kN g) Portalne dizalice: - portalne dizalice, nosivosti do 49 kN - portalne dizalice, nosivosti od 49 do 98 kN - portalne dizalice, nosivosti preko 98 kN d) Konzolne dizalice:

10 8 12,5

10 8,3 6,6

12,5 10 8,3

- konzolne stubne dizalice i pokretni laki direr- 16,6 kranovi - konzolne dizalice - prozorske f) Liftovi-građevinski: - stubni liftovi - liftori sa korpama (skip-korpe) - ramovski (šahtni) liftovi e) Skele (viseće fasadne i motorne stubne) 5) Dodavači (dozatori): - ekscentorski, kapaciteta do 30 m3/h - ekscentorski, kapaciteta preko 30 m3/h - vibracioni, kapaciteta do 30 m3/h - vibracioni, kapaciteta preko 30 m3/h 6) Aparati za prskanje betona (torkret-aparati): 16,6 20 20 14,3 20 16,6 12,5 12,5 20

- torkret-aparati, kapaciteta do 15 m3/h - torkret-aparati, kapaciteta preko 15 m3/h 7) Mašine za vibriranje betona: a) Spoljni vibratori: - oplatni vibratori - vibro-stolovi i vibro-baterije b) Unutrašnji vibratori (igličasti previbratori): - previbratori na električni pogon - pretvarači frekvencija - previbratori pokretni, sa motorom - previbratori vazduhom 8) Pumpe za vodu: a) Centrifugalne pumpe: - centrifugalne pumpe, niskog pritiska (do 30 m) - centrifugalne pumpe, srednjeg pritiska (30 do 100 m)16,6 pokretni, sa

25 16,6

20 12,5

25 12,5 20 komprimiranim 16,6

12,5

- centrifugalne pumpe, visokog pritiska (preko 100 20 m) b) Potapajuće pumpe (sa automatskim uključivanjem): - potapajuće pumpe, kapaciteta do 40 m3/h - potapajuće pumpe, kapaciteta preko 40 m3/h b) Pumpe sa membranom (za prljave i zamuljane tečnosti): - pumpe sa membranom, kapaciteta do 50 m3/h - pumpe sa membranom, kapaciteta preko 50 m3/h g) Dubinske pumpe: - dubinske pumpe, kapaciteta do 120 m3/h 20 25 16,6 20 14,3

- dubinske pumpe, kapaciteta preko 120 m3/h 9) Kompresori stabilni: a) Klipni kompresori: - klipni kompresori za fabrike betona - klipni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min. - klipni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min. b) Rotacioni kompresori: - rotacioni kompresori, kapaciteta do 5 m3/min. - rotacioni kompresori, kapaciteta preko 5 m3/min. v) Spiralni (vijčani) kompresori: - spiralni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min. - spiralni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min. 10) Kompresori pokretni: a) Klipni pokretni kompresori:

14,3

25 16,6 12,5

20 14,3

16,6 12,5

- klipni pokretni kompresori, kapaciteta do 10 20 m3/min - klipni pokretni kompresori, kapaciteta preko 10 14,3 m3/min b) Spiralni pokretni kompresori: - spiralni pokretni kompresori, kapaciteta do 10 20 m3/min. - spiralni pokretni kompresori, kapaciteta preko 10 14,3 m3/min. 1 1) Duvaljke: - duvaljke, kapaciteta do 200 l/min. - duvaljke, kapaciteta preko 200 l/min. 1 2) Mašine za izgradnju asfaltnih slojeva: a) Mašine za spremanje i prenos asfaltne mase: 25 16,6

- finišeri guseničari do 75 kW i finišeri točkaši, 14,3 snage do 75 kW - finišeri guseničari preko 75 kW i finišeri točkaši 12,5 snage motora preko 75 kW , prskalice za bitumensku i ostalu emulziju - samohodne, kazani za spravljanje livenog asfalta i kazani za topljenje bitumena - prskalice za bitumensku i ostalu emulziju - vučene b) Mašine za razastiranje materijala i asfalta: - razastirači šljunka i tucanika - guseničari 14,3 10

- razastirači šljunka i tucanika, šinski i postrojenja 12,5 za polaganje i obradu betonskog kolovoza - sekači fuga, sa motorom - sekači fuga, sa elektromotorom v) Mašine za stabilizaciju tla: - razastirači (kreča, cementa i sl.) - vučeni - razastirači (kreča, cementa i sl.) - samohodni - foto-frezeri, snage motora do 40 kW - foto-frezeri, snage motora preko 40 kW 1 3) Oprema za staklarske radove u građevinarstvu: - za obradu i preradu i ugradnju ravnog stakla - za obradu i ugradnju izolacionog stakla i ogledala - ostala oprema građevinarstvu 1 za staklarsku delatnost 10 12,5 u 14,3 14,3 16,5 20 16,6 20 16,5

4) Oprema za montažno-instalaterske radove u građevinarstvu: - električne i pneumatske bušilice i brusilice - pneumatski i eksplozivni pištolji za zakivanje - za sečenje, savijanje i obradu lima 12,5 15,5 14,3

- za izradu navoja na cevima za zavarivanje i 12,5 sečenje

- za stvaranje pritiska u instalacijama - oprema za ostale montažno-instalaterske radove 1

11 14,3

5) Ostala (nepomenuta) oprema za izvođenje 13 građevinskih radova na objektima nadzemne gradnje Oprema za izgradnju tunela i drugih objekata podzemne gradnje: - mašine za bušenje tunela sa rotacionom glavom za 20 meke materijale, lefetne bušilice, rivači - šinski, vagoneti za izvoz materijala, prevrtači vagoneta, električne tunelske lokomotive, tunelske oplate i ventilatori za izvlačenje prašine iz tunela - uređaji za bušenje 12

86.

- mašine za bušenje tunela sa rotacionom glavom za 16,5 meke materijale, lefetne bušilice sa dve i više platformi, tunelski utovarivači sa utovarom preko glave, šinski tunelski utovarivači sa utovarom preko glave - točkaši, tunelske lokomotive pokretne i tunelske skele - ostala (nepomenuta) oprema za podzemne gradnje 87. Oprema za izgradnju mostova: - plovne dizalice - motorni čamci - drveno korito - tegljači - šleperi - uređaji za izradu bušenih šipova 5 10 6,6 4 10 14,3

- vibratori za pobijanje i vađenje čeličnih talpi i 12,5 dizel-čekića za pobijanje talpi i šipova - ostala (nepomenuta) oprema za gradnju mostova 88. Oprema za izgradnju hidroelektrana i izgradnju vodoputeva: 1) Oprema za izgradnju hidroelektrana: - kabel-kranovi, drobilice i separacije velikih 16,6 kapaciteta i fabrike betona velikih kapaciteta 11

- kiperi za prevoz betona - toranjske dizalice, preko 1900 kNm

25 16,6

- klizne oplate i korpe za prenos betona, sa 20 hidrauličkim otvaranjem 2) Oprema za izgradnju vodoputeva: a) Plovni gliboderi (bageri), plovne transportne trake: - plovni vedričari 5

- plovni bageri sa krutom kašikom i plovni bageri sa 5,5 grabilicom - plovne transportne trake b) Plovni sisavci (refuleri), potisni cevovodi, plovni istovarivači: - plovni sisavci, sa sekačem i bez sekača (frez) - mali rasklopivi plovni sisavci 5 8,3 10

- agregati potisnih crpki i pontoni potisnog 10 cevovoda - plovni elevatori v) Ostala tehnička plovina (plovne dizalice, plovne makare, plovni kamenolomi i plovni pristaci) g) Mahune, tegljenice, pontoni: - mahune, klepete ili skeneri za šljunak i pesak: 5,5 ravne blatljače i zatvoreni pontoni - mahune, klepete ili skeneri za kamen - tegljenice - šlepovi - otvorene jednozidne mahune - pontoni - ćelijasti pontoni - brodska i dizalička vitla 8 5 10 8,3 16,6 5 5

3) Ostala (nepomenuta) oprema za izgradnju 15,5 hidroelektrana i za izgradnju vodoputeva

89.

Elektrooprema građevinarstvu:

za

obavljanje

delatnosti

u

- transformatori za grejanje betona i prenosne 7 transformatorske stanice za gradilišta - mrežni - uljani transformatori za transformaciju na 5 0,4 kV spoljne ili unutrašnje montaže svih vrsta - dizel-elektroagregati do 40 kWa - dizel-elektroagregati od 40 do 100 kWa - ostala elektrooprema u građevinarstvu VII . Oprema za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam i oprema za zanatstvo i komunalne usluge Oprema za trgovinu: - rafovi, tezge, ormari, stalaže, gondole, police i 10 pultovi za izlaganje, prodaju i pakovanje robe - rashladni uređaji, vitrine, komore, frižideri i ostala 18 oprema za hlađenje i za održavanje proizvoda - registar-kase (mehaničke i elektronske), vage 15 (mehaničke i elektronske) i mašine za mlevenje i sečenje mesa i drugih proizvoda - ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje 14,3 delatnosti trgovine 91. Oprema za ugostiteljstvo i turizam: 1) Sobni nameštaj u hotelima, motelima, odmaralištima i naseljima i u ostalim ugostiteljskim i turističkim objektima: - od drveta - od ostalog materijala 2) Nameštaj za restorane, kafane i bifee: - od metala - od drveta - od plastike i ostalog materijala 3) Nameštaj u kuhinjama i nameštaj u točionicama alkoholnih i bezalkoholnih pića: 10 11 12,5 11 10 16,5 12,5 25

90.

- od drveta - od emajla - od ostalog materijala 4) Oprema za proizvodnju hrane i za serviranje hrane i pića:

10 15 12,5

- štednjaci, frižideri i ostali rashladni uređaji, 15 kazani, kotlovi, kuhinjski pribor i automati za spremanje ili čuvanje hrane - servisno posuđe od kristala i drugog plemenitog 12,5 materijala - servisno posuđe od porculana i keramike - servisno posuđe od metala - servisno posuđe od ostalog materijala 5) Oprema za proizvodnju i održavanje leda i sladoleda i za održavanje jela i pića: - za proizvodnju i održavanje leda i sladoleda - za hlađenje i održavanje jela, pića i dr. 6) Ostala oprema za ugostiteljstvo i turizam: - recepcijski i ostali pultovi, izložbeni ormari i 10 police, vitrine, kalkulatori i kompleti za samoposluživanje - metalni ormari za dragocenosti i oprema za 7 čišćenje snega oko objekata - lusteri, montažne saune, bilijarski stolovi i stolovi 5 za igru i razonodu - garniture i ostali nameštaj za sedenje u holovima i 15 na terasama; mašine za pranje posuđa i za pranje rublja; razglasni i audiovizuelni uređaji i aparati - usisivači za prašinu, glancalice, infra i kvarc- 20 lampe, grilovi, muzički automati i automati za igru, automatski fenovi, prodajni automati i automati za čišćenje obuće - oprema za kuglanje, oprema za bilijar, oprema za 10 tenis i drugu razonodu 10 12,5 15 10 11

7) Kamp-prikolice za odmor u kampovima i drugim 12,5 turističkim naseljima 8) Ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje 14,3 delatnosti ugostiteljstva i turizma 92. Oprema za obavljanje zanatskih i komunalnih usluga: - za izradu zanatskih predmeta od metala i za 12,5 opravku metalnih proizvoda - za izradu i opravku elektrotehničkih proizvoda - za izradu i opravku predmeta od drveta 15 14,3

- za izradu i opravku predmeta od tekstila, kože i 11 gume - za izradu prehrambenih proizvoda 12,5

- za izradu i opravku ostalih (nepomenutih) 11 proizvoda - za obavljanje berberskih, frizerskih i drugih ličnih 16,5 usluga i usluga u domaćinstvima - uređivanje naselja i prostora, za održavanje ulica i 14,3 saobraćajnica i za održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina - za održavanje čistoće u gradovima i naseljima i za 18 sakupljanje smeća - ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje 12 zanatskih i komunalnih usluga VIII . 93. Oprema za obavljanje društvenih delatnosti Oprema za rad škola, fakulteta, univerziteta i drugih organizacija za obrazovanje i vaspitanje: 1) Nameštaj u učionicama, kabinetima i ostalim prostorijama: - od drveta - od metala i ostalog materijala 2) Školska učila: - elektronska 20 12,5 11

- mehanička - ostala 94. Oprema za obavljanje naučno-istraživačkog rada i istraživačko-razvojnog rada: - za rad u laboratorijama - ostala oprema 95. Oprema za obavljanje delatnosti kulture i umetnosti: - ormari, plakari, stolovi i drugi nameštaj - sprave, registratori, instrumenti, pribor i aparati

14,3 12,5

20 12,5

10 12,5

- oprema za prikazivanje filmova i oprema za 12,5 pripremanje i održavanje pozorišnih predstava - muzički uređaji, razglasni uređaji i ostala muzička 14,3 oprema i oprema razglasnih stanica - ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje 11 delatnosti kulture, umetnosti i informacija 96. Oprema za fizičku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu: 1) Mašine i uređaji: - za uređivanje smučarskih staza, bob-staza i staza 8 za sankanje i za uređivanje ledenih površina - za proizvodnju veštačkog snega (snežni topovi i 5 dr.) - za održavanje ledenih povrišna - za ventilaciju i ostale namene 2) Aparati i instrumenti: - elektronski - mehanički - ostali 3) Sportski pribor, sprave i rekviziti: - od metala 12,5 20 12,5 10 10 12,5

- od drveta - ostali

14,3 13

4) Ostala (nepomenuta) oprema za fizičku kulturu i 11 sport i za rekreaciju i razonodu 97. Oprema za zdravstvenu i socijalnu zaštitu: - elektronski medicinski uređaji, instrumenti, pribor 20 i aparati - mehanički i ostali medicinski uređaji, instrumenti, 14,3 pribor i aparati - nameštaj u stacionarnim ustanovama za smeštaj 11 bolesnika i nameštaj u ordinacijama - nameštaj u kuhinjama i perionicama 13

- kuhinjsko i servisno posuđe u stacionarnim 15 ustanovama - ostala oprema za pružanje zdravstvene i socijalne 12,5 zaštite i oprema za rad apoteka (za spremanje, čuvanje i izdavanje lekova) IX . Oprema za saobraćaj i veze i utovarno-istovarna i transportna mehanizacija Transportna sredstva u drumskom saobraćaju: 1) Autobusi: - za međumesni saobraćaj 15,5

98.

- za gradski i prigradski saobraćaj (sa prikolicama i 16 bez prikolica) - za izdavanje u zakup bez vozača 2) Trolejbusi za gradski i prigradski saobraćaj: - bez prikolica - sa prikolicama 3) Kamioni, cisterne i vučna vozila: - tegljači - za izdavanje u zakup bez vozača 14,3 20 12 11 20

4) Putnički automobili: - taksi automobili i automobili za obuku vozača 25

- za službu hitne pomoći ako su registrovani kao 30 sanitetska vozila - za izdavanje u zakup bez vozača (rent-a-car) - ostali automobili 5) DŽipovi i kombi-vozila: - za prevoz zbog obavljanja poslova na terenu i za 25 izdavanje u zakup bez vozača - ostali 6) Prikolice: - kamionske - putničkih automobila - traktorske i ostale 7) Ostala vozila u drumskom saobraćaju: - motocikli i mopedi - bicikli - ostalo 99. Vozila i ostala oprema za železnički saobraćaj i ostali saobraćaj na šinama: 1) Lokomotive: - električne i dizel - parne 2) Električni i motorni vozovi i motorne dresine 3) Putnička kola: - putnička kola svih vrsta 5 10 8 8,3 14,3 12,5 11 14,3 10 12,5 14,3 30 15,5

- merna kola za ispitivanje objekata i za ispitivanje 5,5 vozila i postrojenja

4) Teretna kola: - otvorena, plato, cisterne i hladnjače 5,5

- zatvorena specijalna kola (pomoćni voz za 5 stanovanje radnika, grejanje voza i ostala) i specijalna vozila (ralice, snežna grtala i ostala) - kontejneri za prevoz tereta železnicom 10

5) Mašine za radove na gornjem i donjem stroju 12,5 pruga 6) Tramvaji i tramvajske prikolice 5,5

7) Ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje 11 železničkog saobraćaja ili tramvajskog saobraćaja 100. Vozila i ostala oprema za prevoz u pomorskom, rečnom i jezerskom saobraćaju: 1) Putnički pomorski brodovi: - za prevoz putnika u međunarodnoj i obalnoj 4 plovidbi - za prevoz putnika i vozila u međunarodnoj i 6,3 obalnoj plovidbi - hidrobusi i hidrokrilni brodovi 2) Teretni pomorski brodovi: - duge linijske plovidbe, duge slobodne plovidbe, 6,3 mediteranske plovidbe i tankerske plovidbe - male obalne plovidbe 3) Pomorsko-rečni brodovi 4) Ostali brodovi pomorske plovidbe: - remorkeri, snabdevači, transporteri, brodovi za 6,3 spasavanje - za morska istraživanja - plovne dizalice 5) Putnički brodovi rečne i jezerske plovidbe: - hidrokrilci i hidrobusi 12,5 12,5 5 5 6,3 10

- ostali 6) Teretni brodovi (sa vlastitim pogonom) rečne i jezerske plovidbe: - potiskivači

7

4

- tegljači, teretnjaci za suve terete i teretnjaci za 5 petrohemijske proizvode - teretnjaci za tečne terete 7) Tegljenice i potisnice rečne i jezerske plovidbe: - tegljenice otvorene i tegljenice za petrohemijske 4 proizvode - tegljenice zatvorene i potisnice za tečne terete - tegljenice za tečne terete - potisnice otvorene 8) Ploveće naprave i ostala plovna sredstva rečne i jezerske plovidbe: - bageri i elevatori - dokovi i pristani - stambene lađe - motorni čamci - drveni i skele drvene - ostali čamci i druge ploveće naprave 9) Oprema i uređaji luka, pristaništa i terminala u pomorskom, rečnom i jezerskom saobraćaju: - kontejneri - kontejnerske dizalice i brodoiskrcivači 20 8,3 5,8 3,3 5 10 6,6 3,3 2,8 5 3,3

- oprema za bezbednost u pomorskoj i unutrašnjoj 10 plovidbi 10) Ostala (nepomenuta) oprema za pomorski, rečni 12,5 i jezerski saobraćaj 101. Oprema za vazdušni saobraćaj: - avioni za prevoz putnika i tereta 10

- helikopteri (putnički i teretni)

9

- poljoprivredni avioni, sportski avioni, kao i 12,5 uređaji, postrojenja i aparati za kontrolu letova u vazdušnom saobraćaju - avio-mostovi i transportni sistemi i oprema u 8,3 sastavu zgrada i drugih građevina na aerodromima - specijalna radionička oprema za održavanje i 14,3 ispitivanje vazduhoplova: lift-platforme, starteri za avione, oprema za utovar i istovar putnika i tereta, mašine za čišćenje aerodromskih površina - za prijem, pregled i otpremanje putnika i prtljaga, 12,5 za carinsku i drugu kontrolu putnika na aerodromima, za održavanje i uređivanje aerodromskih površina i ostala (nepomenuta) oprema za vršenje delatnosti aerodroma 102. Oprema za PTT saobraćaj: 1) Telefonske i telegrafske centrale i pripadajući 7 uređaji, aparati i pribor (uključujući i interne telefonske i telegrafske centrale) 2) Telefonske garniture i telefonski aparati 10 (uključujući i telefonske razvodne i priključne kutije na mreži) 3) Koncentratori 4) Teleprinteri: - mehanički - poluelektronski - elektronski 5) Visokofrekventni uređaji: - u cevnoj tehnici - u poluprovodničkoj tehnici 6) Radio-relejni uređaji: - u cevnoj tehnici - u poluprovodničkoj tehnici 10 8 10 8 12,5 8,3 6,7 8

7) Antene, talasovodi sa priborom i pasivni 8 reflektori 8) Oprema satelitskih stanica: - niskošumni prijemnik 12,5

- pretpojačivači i pojačivači, niskošumni prijemnici 10 za termo-električno hlađenje, spejid-uređaji i antenski sistemi 9) Uređaji i automati za prodaju poštanskih maraka i 6,7 drugih poštanskih vrednosnica, za žigosanje i za unutrašnji transport poštanskih pošiljaka i ostalih PTT usluga 103. Oprema za radio i TV saobraćaj: - radio-frekvetno-modulacioni predajnici i radio- 10 val-prijemnici i interfonske centrale sa pripadajućim aparatima, pecaljke za mikrofon, instalirani i akustični paravani - televizori (portabl, monitor i ostali), kola za radio- 20 veze i ventilatori napona - reporterski auto-radio sa zvučnicima, telefonske 20 miksete i punktovi, mikrofoni, režijski stolovi za prenose, magnetofoni, velike eho-ploče, agregati za fotokopiranje, oprema elektrostudija i tehničke režije radio VHF i TV pretvarača (VHF/UHF i UHV/UHF) - pojačivači i producentski stolovi, stabilizatori i 12 servostabilizatori, terenski magnetofoni, antene i antenski sistemi (za radio, televiziju, radio-relejne veze, fiksne veze i servisne veze) - kasetofoni, eho-uređaji, elektronski i sa trakom, 20 pisači modulacije i širokopojasne mobilne veze - oprema televizijskih stanica, centara i studija i 20 oprema za proizvodnju, prenos i emitovanje programa - specijalni studijski nameštaj i vozila za održavanje 50

- ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje radio- 11 saobraćaja ili TV saobraćaja 104. Oprema za utovar, pretovar i istovar robe i materijala za obavljanje transporta u procesu rada:

- utovarivači, dizalice, pokretne trake i ostala 12,5 mehanizacija za utovar i istovar i prenos materijala, delova, poluproizvoda i gotovih proizvoda u vršenju procesa rada u delatnostima iz oblasti industrije, zanatstva i komunalnih usluga - utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za 14,3 utovar, istovar i prenos materijala i proizvoda u delatnostima iz oblasti vodoprivrede, poljoprivrede i ribarstva - utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za 13 utovar, istovar i pretovar u delatnostima iz oblasti drumskog, rečnog, jezerskog, pomorskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja - utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za 16,5 utovar, istovar i prevoz robe u skladištima, magacinima i drugim objektima u delatnostima iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma - utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za 18 utovar i istovar drvne građe i drugog materijala u delatnostima iz oblasti šumarstva - utovarivači, dizalice i ostala mehanizacija za 12,5 utovar, istovar i prenos materijala i proizvoda u ostalim (nepomenutim) delatnostima X. Specijalni i univerzalni alat, oprema za upravljanje procesima rada i oprema za održavanje i opravku mašina, postrojenja, uređaja, instrumenata i pribora, kao i za opravku i održavanje vozila i drugih transportnih sredstava Specijalni i univerzalni alat: - elektronski - električni - mehanički - ostali 106. Računari i ostala oprema pojedinim procesima rada: za upravljanje 20 14,3 12,5 11

105.

- za obavljanje delatnosti u oblasti saobraćaja u 20 elektroprivredi - za obavljanje ostalih delatnosti 18

107.

Oprema za servisiranje i održavanje mašina, uređaja i postrojenja, osim stvari koje čine specijalni ili univerzalni alat: - za servisiranje, održavanje i opravku industrijskih, 12,5 rudarskih i građevinskih mašina, uređaja i postrojenja - za servisiranje, održavanje i opravku saobraćajnih 14,3 sredstava i sredstava veza - za servisiranje, održavanje i opravku aviona i 16 drugih letilica kao i servisiranje, održavanje i opravku brodova i drugih plovila - za servisiranje, održavanje i opravku aparata za 12,5 domaćinstvo i opreme za obavljanje društvenih delatnosti - ostala oprema za servisiranje, održavanje i 11 opravku mašina, uređaja, postrojenja ili druge opreme

XI.

Oprema za uređenje i održavanje kancelarijskih i drugih prostorija, za obavljanje kancelarijskih poslova i za obavljanje tehničkih, poslovnih i finansijskih usluga Oprema za zagrevanje, ventilaciju i održavanje postrojenja: - klima-uređaji i ostala oprema za ventilaciju 16,5

108.

- uređaji i ostala oprema za čišćenje i održavanje 20 prostorija (uključujući i opremu za čišćenje i održavanje unutrašnjeg prostora pojedinih saobraćajnih vozila) - peći (na čvrsta goriva), termoakumulacione, naftne 12,5 i dr. i ostala oprema za zagrevanje prostorija - ćilimi, tepisi, slike i ostale stvari za ukrašavanje 12,5 kancelarijskih i ostalih prostorija 109. Kancelarijski, pogonski i ostali nameštaj i druga oprema za obavljanje kancelarijskih poslova: 1) Nameštaj: - od drveta - od metala - od ostalog materijala 12,5 10 11

2) Pisaće i računske mašine: - električne pisaće mašine - mehaničke pisaće mašine - električne računske mašine - ostale računske mašine 14,3 12,5 16,5 14,3

3) Elektronski računari i ostala oprema za obradu 20 podataka 4) Oprema za snimanje i umnožavanje 14,3 kancelarijskog (pisanog, kucanog, štampanog i crtanog) materijala 5) Oprema za prijem, čuvanje i rukovanje novcem i 15,5 vrednosnim papirima i za vršenje ostalih finansijskih usluga 6) Magnetofoni i diktafoni, kasetofoni, muzički 12,5 instrumenti i aparati, TV i radio-prijemnici 7) Oprema za izradu i umnožavanje projekata i 14,3 pružanje drugih tehničkih usluga i oprema za pružanje poslovnih usluga 8) Ostala (nepomenuta) oprema 110. Vatrogasna oprema i ostala oprema za društvenu samozaštitu: - vatrogasna vozila 15,5 11

- sprave, aparati, pribor i ostala oprema za 12,5 protivpožarnu zaštitu i suzbijanje požara - ostala vatrogasna oprema i oprema za ostalu 14,3 društvenu samozaštitu 111. Merni i kontrolni uređaji, instrumenti, pribor i aparati: - elektronski - električni i mehanički - ostali XII. 112. Voćnjaci, vinogradi i hmeljnici Voćnjaci: 20 16,6 12,5

1) Šljive, trešnje, višnje i dunje: - u navodnjavanju - bez navodnjavanja 2) Jabuke: - na generativnoj podlozi - na vegetativnoj podlozi 3) Kruške: - na generativnoj podlozi - na vegetativnoj podlozi 4) Breskve: - u navodnjavanju - bez navodnjavanja 5) Kajsije 6) Orasi 7) Maline, kupine i ribizle 8) Pomorandže 9) Masline 10) Ostalo voće 113. Vinogradi i hmeljnici: - vinogradi, špalirani - vinogradi, gusta sadnja - hmeljnici 114. Brzorastuće drveće: - topole, vrbe i ostalo drveće za kombinovanu 8 proizvodnju trupaca i celuloznog drveta - topole, vrbe i ostalo drveće za proizvodnju 10 celuloznog drveta 6,5 8,5 5,5 10,5 13 10,5 4 21 14 8 10 5 6,5 6 5 5 6

- topole i vrbe za proizvodnju celuloze drveta - drveće za energetske potrebe (namene) - ostalo brzorastuće drveće XIII . 115. Radna i priplodna stoka Goveda: - bikovi - krave - radni volovi 116. Konji: - pastuvi - kobile - radni konji 117. Mazge, magarci i mule: - mazge i mule - magarci 118. Svinje: - nerasti - krmače za priplod 119. Ovce i koze: - ovnovi i jarci - ovce i koze za mleko i rasplod 120. Ostala stoka: - kokoši i druga živina - pčelinja društva - ostala (nepomenuta) stoka XIV . Ostala ulaganja

10 25 12

25,5 20,5 13

13 10,5 9

8 10

25 33

25 20

40 25 50

121.

Nematerijalna ulaganja: - osnivačka ulaganja - ulaganja u istraživanje i razvoj - ulaganja u probnu proizvodnju - patenti i licence - uzorci i modeli - ulaganja za višegodišnji zakup - ulaganja za sprovođenje komasacije - ulaganja za sprovođenje arondacije - ostalo 20 25 33,3 20 30 20 20 20 20

IZMENE Pravilnik o dopuni Pravilnika o Nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije Pravilnik je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 24/2000. Član 1. U Pravilniku o Nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije ("Službeni list SRJ", br. 17/97) posle člana 7. dodaje se novi član 7a, koji glasi: "Član 7a Pravno lice može odlučiti da propisane godišnje stope amortizacije za sva ili pojedina osnovna sredstva, umanji do 50% ako ih ne koristi većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u jednoj smeni. Smatra se da se osnovno sredstvo koristi u jednoj smeni ako je godišnje bilo u upotrebi do 2.200 sati (uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraćaju - ako su godišnje prešla do 30.000 kilometara.". Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".