P. 1
Hidraulika_IMT_539_-_5136

Hidraulika_IMT_539_-_5136

|Views: 3,320|Likes:
Published by Jože Kovač

More info:

Published by: Jože Kovač on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

INDUSTRIJA

MASINA

I TRAKTORA

SERVISNA SKOlA

PREDGOVOR Hidrawlika na traktorma proizvodnje IMT-a je savremene konstru1ccije koja traktoru omoqucaca svestmnu eksploataciju. Pra1csa je pokazala da pravilnim ru~1covanjem, a sa ispravno podesenim hidraulicnim podizacem, traktor pokazuje izvanredne vucne karakteristike. Ovaj servisni Bilten treba da pokaze rukovaocima traktora 'kako se pravilno koriste komandne rucice za vreme rada sa pojedinim orudirna koja se agregatiraju na traktorima IMT-539, 540, 560, 577, 5100, 5130 i njihovim odgovarajucim aplikacijama (npr. podaci za traktor IMT-540 oaze za traktore IMT-542, 545 Deluxe itd). Servisni i remontni melumuiari su u ovom Biltenu dobili jednostavno uputstvo kako se lako uocaoa kvar, pronalazi njegov uerok i isti otklanja. Opis i junkdja hidraulicnog sistema traktora IMT-5100 i IMT-5136 isti je kao kod traktora manjih snaga. Razlike u podesavanju koje postoje, proisticu. zbog toga sto je komanda hidraulika postavljena u kabini traktora, a ne na poklopcu hidraulike. Postupak podesavanja hidraulike kod ovih traktora obraden je na poslednjim stranicama ovog Biltena. SERVISNA 8KOLA IMT-a

SLIKA: 2 . Kontrola reagovanja.proizvodnje IMT upodizac. sa traktor . Time se autornatski =:'. Ruk ovanje orudima vrsi se pomccu rucica: kontrole polozaja i kontwl€ vuce.ecava sila vuce traktora i smanjuje ~'izanje pogonskih tockova. Transportovanje oruda. Kontrola vuee. Osiguranje sistema od preoptereeenja. Kontrola polozaja. 2.c'ne krutu vezu.~£V UUNOG VODA PUM PA SLIKA 1 HIDRAULICNI :'\ d PODIZAC KOORDINACIJA R'UCICA tr aktor ima .koje su postavljene sa desn€ strane sedista traktortste. . Snabdevanje spoljnih potrosaea uljem pod prttlskom. Podizac sluzi na traktoru za obavljanje sledecih radnji: :::_'?cle:1 je hrdraulicni Pravilan rad sa rucicama za obavljanje napred navedenih radnji 1.i orude vezani u 3 tacke . kod ko::::... - Dizanje i spustanje.·. DIZANJE I SPUSTANJE a) Dizanje: rucica kontrole poloz aja postavlja se do krajnjeg gornjeg polozaja do granicn ika. a rueica kon trole vuce u nulti Jili ispod njega vidi polozaj rucica sl.

kad treba da crude reaguje brze. pr. 4.i ne ulaze u zernliu sri.tivaciju :Hd.terenu. SLIKA 4 3. a rucicu kontrole vuce ispod nultog polozaja sl 4. ~ Rucica komamde Za vucu mora bi ti postavljena ispod nul tog polozaja (dve obelczene tacke) u polozaju koje daje makslrnalne radne otpore. TRANSPORTOVANJE ORUDA Rucicu kontrolo polozaja treba postaviti u lorajn]i gornji polozuj do grurncnfku.i'Ozaja it': trnnspor+uoc b) Spustanjc: SLIKA 3 2. Dubinu orudase podesava pomocu rucice komande za polozaj. k ultivator za povrs insku kul. pomeriti do gornjeg granicnika. 3. SLIKA 6 3 .kad se ruclca kontrole tJostavi II donji polozaj. KONTROLA POLOZAJA Pri radu sa orudirna ciji Iradni ()l'gan. a rucica kontrole vuce u nulti Hi ispod njega ostvaruje se spustan ie vidi poloza] rueice s1. plevilicu. SLIKA 5 KONTROLA REAGOVANJA Kontrola reagovanja znuc: podesavanje brzme spustanja Ii dizanja na valovitom . ___Za tesku kl imastu drljacu. univerzalnu sejal icu. 5. kao d na terenu sa dosta karnenja. Pcstize se pomeranjem rucice poloza]a u sektoru kontrole reagovanja. da bi se dubina rada odrzala na optimalnoj velicin i. u oblasti reagovanja. u gornjern delu kvadranta (sektor tpositlon) polozaj. Pri okretanju traktora Sa orudirna na uvratinama rucicu kontrole polozaja.

4 SLIKA 8 . 5.ta. radi okretanja traktora.ra. KONTROLA VUCE Oranje i kultlivacija Prd radu sa: plugovirna. rueica komande za poloza] se postavlja u donji deo svog kvadran. rucicom komaride za polozaj odreduje se brzina reagovanja. Na ~. a rucicom komande za vu'eu regulise se dubina radnih organa oruda sl.ma za ljustenje strnista itd. 7. sadilicorn krompi. 8. orude se :~. Na taj nacin moguce [e podesiti brzinu reagovanja za svaki tip oruda d sastav.ivaeem. da teska oruda imaju vecu brzinu reagovanja. Zbog toga Ie polozajem razvodnog venbila omogucena razlicita brzina isticanja ulja. vadi licorn krompiraitd. a u poloz.TK i\ 7 6.kui. kad je u pitanju automatsko odrzava nje dubine rada. koja se podesi polozajem rucice kontrole polozaja Izmedu oznaka na kvaridrantu »FAST« (brz. 6. PLITKA KULTIVACIJA SA TESKIM ORUDIMA I RAD Pri radu sa tanjiracama.o)i "SLOW« (sporo).z1as. Rucica -lmmaindeza' vucu -se takodo postavlja u donji doo svog kvadranta.aj koj] ornogucava poticbn u ~:ubinu oruda sl.-.z brazde.Iz"-prakse se uocilo. Sl. kultivatorom sa oprugama. kultivatorom sa clast'icnirn nosacima rnoticica kao 'i sa plugovi. a u zavisnosti od zeljene brzine reagovania hidraulika.ctize 11 transportn i polozai pomeranjcrn rucice za poloza] u kr ajnji gor:1ji polozaj. zernljista prerna osecanju ruli iskustvu traktoriste 51. podr.

Na taj riacin se autornatskl sprecava svako ostecenje radnih organa prikljucnth oruda. Na taj riacm ce se prekin un. u sek.stu pumpe hidraulikai to u polozaju najbrzcg praznjenj. SLIKA 9 3.kamel'll). Kad se oseti da je orude naislo na neku prepreku odnosno kad traktor stane. naide na rieku skri.od povrsme tla. doci ce do naglog povecanja radriog otpora. krnjnji rezultat ovoga je zaustavljanje daljeg kretanja traktora usled totalnog klizanja pogonskih tockova traktora s lika 9.ostuvl:ja iznad :~LlKA 10 5 . pa i do n.og povecanja sale u gorrijo] traktorskoj poluzi. rucicom kornan de za polozaj se regulisezeljena brzima reagovania hidrauli. SNABDEVANJE POTROSACA PRITISKOM Zadrzavanje koristi SPOLJNIH ULJEM POD poluga traktorskih U slucaju da se hidraulik traktora za napajanje hidraulicnih instalacrja prilkljucnih oruda.ka.. kruta veza koja postoju izmedu traktora i prrkljucnog oruda. kioer prikolica. gde nije ugradena spoljna instalactju za oruda.Ci i preci preko prepreke i nastaviti normalnirn radom. [UClCa l. sto predstavlja jednu od vrlo znacajnih karakteristikn ovog sistema u celmi.zadnjeg mosta odnosno pogonskdh toekova traktora. OSIGURANJE SISTEMA OD PREOPTERECENJA AIm se pri radu sa orudima ('iji se radni orgarn krecu 'isp. Ovo udarno opterecerije ce izazvati naglo sabijanjc baIansrie opruge i preko sistema poluge sa kulisama.venu prepreku (karen drveta iii .jg[. cifindra podiznog uredaja.7. visoki utovarac itd.omande zu vucu sep. Ovaj prekid omogucava naglo rasterecenie . orude rtreba polll.toru "F AST« (brzo). dovesti do brzog pokretanja razvodnog vemtil a 'u kuci.

omocuodgovarajucih pr ik ljucaka. Kad se rueica konmrole vuce pomer! ispred gran'icndika dolazi do spustanja i povracai ulija u centralno k uciste s1. razvodnika. slavine i obrtnog pruk ljucka. dve. se f(UCiCA RAZVODNKA SLIKA 11 6 . u takozvanom neutralnom koji odgovara polozaju neposrednom pocetku krpovanja. 10. RUKOVANJE SA HIDRA:ULICNOM INSTALACIJOM ZA ORUDA Spoljna hidraulika Ovainskalaci" se konisti za rad sa orudirna koj i jmaju hidraulicke ureda- je. Nnjdel ik atn ije mesto [e veza zupcasic pumpe i obrtnog supljeg prik ljucka.nultog polozaja. Komandovanje preko rnzvodmka instalacijom vrsi (A) slika 11. Od tog poloznja pomeranjem rucice uz kvadrant koliko dozvoljava granienik virsi se kipovanje. cctui ili sest brzorazdvojivi spojmca. a vracanje rucice na granicnik zaustavlja se kipovanje. Ovi elementi su vezani elasticnim (gumenim) erevom p. a ugradena je radi vece univerzalnosti traktora IMT i sastoji Se j z: zupcaste pumpe. Zato pri demontazi i montazi treba pazljtvo raditi kako bi se izbeglo ostecerije zaptuvnih gumica.

Tada ulje prolazi kroz prednje creve sa ra.iti u horizontalnom polozaju kako bi slavma »B« bHa zatvorena). a ne preko venrila sigurnost! cime se zastiouje ceo sistern. DVa radna i jed.kose zeli veci protok onda se spaia protok zupcastei kIipne purnpe na max. SLIKA 12 7 . rucdeu razvodnika »A« pomeriti riapred (u praveu kretanja tralctora). Tada uljei'z pumpe ide preko slavine sa rucice "B«. Pnitisak hidraulicne dnstalacije za orude je ograniceno na max. 2. odnosno u zadnjem polozaju U pootivnorn ulje od klipne pumpe 16i ce preko razvodnika spoljne hidraulilke u kuciste.an neutralni Neutralni polozaj je blolcirajuci. preko spojnica spojena sa crevirna potrosaca Komamdovanje rucicom »A« napred vrsi se odvodenje ulja priikljuCika na razvodniku sa prednjeg (na pr. Napomena: Za vreme rada sa osnovnim hidraulfkom rucica (C) mora bi ti postavljena u polozaju kao sto je prdk. a porneranjem ove rucice unazad ulje se odvodi sa zadnjeg p. Ova slavin a je postavljena ria poklopcu hidraulika sa leve strano.ansportni Iili izabrani polozaj). tada su obadva creva razvodnuka. teska vucena tan j iraca i druga oruda. a ulk1olJi. kod koga je ugraden radni cHindar sa jednosmermim dejstvom. Kada se radi sa p'roiik. ria slid 11. od 160 ba r pomocu Si. Ako se zeliobav:i1li spustanje oruda u radrii poloza] ~'UCieu razvodrrika (A) treba pomerrti nazad radi vracanja ulja iz radnog eilindra preko razvodnika u centralno kueiste.ne :i. Kad se radi sa priilkljucnim orudem.tako da se nece ~ISltvar:iiui tzande ldonjlih :traikd torskdh po~uga. mora b. Kad Se ostvari dizanje rucicu treba pustiti da se vrati u neutralni poloza] (blokiranje). Spajanje protoka ovih dveju pumpi je moguce ako se ne . Rucica za kontrolu vuce Ina kvadrarrtu treba da je ·tada u gornjern polozaju. hidr'aulucni obrtni plug. a rucicu >.g. B« postavlti u vertikalni polozaj (sl.UJl1!10SIJlJOg ventila koji je srnesten u razvoduiku Protok ulja je 33 l/rnin.radt sa osnovnim hidraulikorn traktora.azamj.rikljucika na razvodniku (na pr. 11).adn<i cilinda!' hiidr'llul:icnog pcdizaca .z zadnjeg u prednji poloza] prema motoru. protok od· 51 l/min.Razvodnik irna tri karakteristicna polozaja. a time se sprecava dolazak ulja ur. di- zanje ·u tr.zvodnilka u potr osac (cilindar oruda). ToO spajanje se postiZe preko rucice (C) obrtne slavi.ljucnim orudem kod koga je ugraden radni cil'indar sa dVOSmeI1!1im dejstvom na pI'. 1.

a vraca preko donjih.irn podiznirn cflmdrom na pok lopcu hidraulienog podizaca. koja su slozenija j teza.Jztara. Poznato [e da je moe dizanja na krajevirna donj:ih traktorskih poluga kod traktora IMT-577.HIDRAULIKA NOSIVOSTI POVECANE RUKOVANJE SA SPOLJNOM HIDRAULIKOM TRAKTORA IMT-5100. pokretanjem rucica u prednju stranu ulje se dovod preko gornje samozaptdvne spojnice.ti racuna pri povezivanju samozaptivnih spojnica kako bi komandovanje bilo saglasno c SLIKA 13 8 . Konstrukcija je dosta [ednostavna za eventualne illl.rtervencije.izanja sa 1500 na 2100 odnosno 1700 na 2300 daN (vidi sliku 11 t 12). a vraca proko gorrijih i obrnuto.o donjih samozaptivrnh spojnica. ulje se dovodi prck. Cilindar je usadejstvu sa osnovn. Rucicom (C) vrsi se kornandovanje sa hidruulienim agregatima prikacenirn preko samozaptlvndh spojnica Sa leve strane traktora. ilZVtr:sena de ugiraJdinja jednog podiznog c'H:indra na desnom kuclstu poluosovine. Pokretanjern rucica C i D u zadnju stranu. traktoriste u kabini. o ovome treba vodi.. a koristi ulje od klipne pumpe preko creva do ciJindra. Da bi se omogucila primena oruda veceg zahvats. a rucicorn (D) preko spojnica sa desne str ane tra. Ugradnjom ovog cilindra povecava se moe d. 5136 Komandovamje se vrs! preko rucica C i D razvodndka koji je postavljen sa desrie strane sedist. 1500 odnosno 1700 daN u zarvisnosti da li su poluge vezane za prve iIi drugerupe.

..... rIJ.~ 0 1:" 0 '" "" M 0 '" es '" '" '" '" . '" ..c:: :91 0 . 0 ... .4 t- '" t........ tn ...c:S ~ ~ .....---.......<'> '" tn tn tn 0 .c:: fIJ ~d S CO... Eo< rIJ...... ~ o H E-< ril E-< M M co M til .."...... M o......... 0 0 '" '" 00 ---...... .. a prikljucivamje cilindra se izvod] preko donjih samozapti vrtih spojnica...... .r: a: H @<11..... 0 '" t- 0 0 ~ r.... .. <. .. p:j r......'" '" t'" t. ·S p...:I 10 z N Z § . ~ ~ p......... 0 0 0 0 ~ .. ... :... C\j If> 0tn <P ..... .:I r..~ "0 Mffi ~'O '" '" 0 0 0 tn 0 0 ....::: E-< E-< ..) I=l <: p. ~ ~ ~ Q ~ ss ~~ ..r: ~gz0:1 . t<0 It> 0 tn "'" '" tn tn 0 tn tn It> tntntn --.... . .. ...:I .::...... C H E-< p.....talaciji U (Sl...... t- If> t..........c:: "<. . ...'" tM M M M M M 0 0 0 0 0 0 t- e-a o .. If> M 0 0 0 '" If> 0 <: p... It> ...t ..c:: ~..... .. ~. tn t- tn .. t- t......~.. <C ..r: :..." "'" "' 0 0 0 0 0 0 . tIf> ~ ex..... 13). --... 25 0 0 0 0 0 0 '" 0 0 ....c:: .... co co <C co co co co ... ._.............. N 1... .......... 0 0 '" 00 '" '" .... '" . ..Z". '" 0 0 tn 0 0 tn .......... I~ ~ til 0 0 0 co .... oci 0 .. ---.... . o: Z 'C. oci ~~ ..:I :E ex.s::: . ..podiznog hidraulisa kombinovaniem cnog sistema Za rad sa cilindrima dejstva rucice E i F treba dvosmernog da su iU gornjem polozaju. '" 0 '" co 0 ....t.. 0 0 00 0 M 0 0 0 0 0 0 0 ......-< . .... tn '" tn tn '" . 0 0 == ~ ~ Q Il-< . Q 0 Il-< r..~ .c:: :... ---M M '" '" '" tn tn "'" "'" tn M -<. 0 tn 0 M 0 0 0 M 0 M 0 It> IN 0 ex. ~ 'd '" tn 0 0 M M 0 t- 000 '" '" '" If> 0 0 0 t- It> 0 It> tn tn '" '" '" tn t- 0 t- . ....'" t... ....... . <C <C <C .. tn co .l Cil g::s o 0 Z co ~'O '" .... 0 00 0 00 tn tn M '" . ."<... .. Na taj nacin se sprecava povratak ulja u cenbralno kuciste preko ventila sigurnosti stoO bi izazvalo zagrevanje ulja i pad prbtiska sistema hidrauldcnog Im.... co C'> M 0 0 '" '" 0 ~ .......---0 0 0 0 tn 0 t- 0 0 0 0 .. 1:" M M M M 0 0 0 p:j ...... tn tn tn .... 00 t-t-'" '" t- ec '" tttn 80 p. .. .. . ttM 'uj ~ '" tn tn '" ---0 . --..r: p:.... .. ..r: E-< oci~I ...... t- If> . .........

a ne moze se ustanoviti uzrok. Rueicu kontrole vuce treba postaviti Izmedu dye tacke (nuIti polozaj) vidi sliku 1. kada smo ustanovdli da postoji alksijalnl zazor. Ukoliko se ustamovi da poston aksijalno pomeranje mora seizvaditi elasticna civija. veoma je vazno da se ceo sistern proveri sistematski .PODESAVANJE PODIZACA ". PODE8AVANJE OPRUGE BALANSNE Da bi izvrsdl! podesavanje balansne opruge.. otpust iti uvrnuti zavrtanj M8 na desno] strani kucislta balansne opruge kako bi se olovna kuglica odbila Oldnavrtke. Kad hidruulicn! sistem ne funkcion ise pravilno. Proveriti rukom moguenost akaijalnog pomeranja ncoptereeene balansne opruge i ako postoji i najmanji zazor treba izvrsiti podesavanje. KONTROLE POLOZAJA SLIKA 1 1.i to ovim rcdorn : Otkaeitl orude sa traktora. i time oslobodila navrtku dase slobodnije okrece kod odvijanja radi vadenja opruge iz svog sedista. opruge po vretenu.. ali tako da se opruga moze okretati rukom oko vretena. Proveriti mogucnost aksijalnog Ii radijalmog pomeranj. s ttrn sto nrethodno treba proveritd polozaj uporrie . -----_-- HIDRAULICNOG Rucicu kontrole polozaja postaviti u sektoru brzog spustanja (FAST) (brzo). treba skinuti dva specijalna zavrtnja sa klackallce. Ako je oprug. 10 Izvaditi oprugu Iz poklopca hidraulicnog podizaea. ispravna zavijati viljusku na vreteno sa pecurkom dok se ISIk10p ne pribije. Ubaciti civiju i vratiti sklop opruge na svode mesto._-.

pka k.0.aj vertikalnin poluga stlom od 1. Ukoliko bi ovaj zavrtanj bio jace pnitegnut osigurac (olovna kuglical. te bi se oteza10 odvijanje navrtke (8tO je cest slupr. prenosnih poluga i precistaca ulja da nije zaprljan. izmedukompletne balansne opruge i kucist».1 -. podlosko 2. Pr. IV .p do kraja uvucen u c. FAST" (brzo) odnosno izrnedu dVe tacke. tako da ramenai kvadrant sa rucioorn budu slobodni. a kljucem OK 14 okretati navrtke na vodicama opruge dok se ne priblize vertikalne poluge ka kOI1ZQli.36 da'N. Ukoliko se ust. II .Uti poklcpac hddruulicnog podizaca sa traktora i . n j e Pojedinacno pornoou rucnog dinamornetra kao sto je prfkazano na sl:ici :3 treba vuci gorrijl kr.postaviti ga na radnj sto.zor na slicu sa ivicom konzole : .ut] poklopac uljnog voda i izvacUti ventlka. III . V .Otpustitj navrfke sa ekscentra na vertrkalnoj poluzi za kontrolu polozaja.orrnrole vuce prosla kroz rupu na ploci.aI10VE' smetnje treba ih otklorrit. Ramena hidraulike postavitt u krajnje spustenom polozaju (k'li. PODI"'.Za traktore IMT-539 i 558 0.iOdvojiti Iin dar).i pre mo 5tO bi se presto na sledeca podesavanja.i cine za.:8AVANJE VERTIKALNIH POLUGA ZA KONTROLlr POLOZAJA I VUCE a) P rip Ir em a podizne poluge od rameria hidraulaka. 'I'reba irnat. bi se potpuno deformisala i 1'a51rila po navoiu navrtke.itisak caj).itegriuti zavntanj M8 mornentom od 0. Ova ploca treba da je pravilno postavljena na prednjem delu cilindra kako bi si.Skin.Komaridne rucice postaviti na oznake kvadranta ». (J) b) Pod e S a v a.iSI~il1.5 mm 11 .83 daNm.~NSNA OPRUGA I UPO~NA POOLOSKA &~. u vidu da ce se zazcr pojaviti i kad je prcvise i kad je nedovoljno pritegnuta navrtku.t. a zatirn navuci gumenu ogrllcu.l'nu cev. Odvoj iti ekscemtar od kraka poluge (K) slika 3. Pre nego sto se prede ria sledece podesavanje treba sk inudj poklopac sa desne strane centralnog kucista i proveriti pomeranje razvodnika. Zaviti navrtku tako da ne ostane ni najman ji zazor.AL~ GORNJA POL\lfu\ ~IPKA KONTROLE VUCE \ SLIKA 2 balansne opruge koja pr-ima pri preopterecenju.

Ako je navrtka previse otpustena bice potrebna veca sila od preporucene.2 .mm Ako vertiikalna poluga moze da se pri vuce do dvice proreza konzole bez pr itiska. zazora vertikalnih Ekscentricni valjak (J) treba oxretati.36 daN odgovaru radmom pri tisku opruge povratrrika ikoji dejstvuje na razvodnik kada je sklop ugraden u trakitor.ia tj. . zato se navotka mora pri.36 daN i kao kod podesavanja.SLIKA 3 . a zatirn prategnuti navrtku za osiguranje silom ad 0.69 do 0. 11a ozn akama kvadranta »FAST« od nosno izmedu dvc tacke (s1. poluga.83 daNm vodeci racuna da se ekscentar ne pomeri za vrerne pnitczanja. Napomena: SUa od 1. 560 577 0.tegnut:i uz kontrolu dimarnornetrorn da bi se postiglo pravilno podesavanje. sleva udesno dok se ne osloni na krak (K) viljuske kontrole pol ozaja. Kad se posbigne trazema mera navotke breba osigur atd '11darcima unakrst odvrtacem po plasticno] masi. navrtku 110a odgovaraiucoj vodici treba otpustiti.Za traktore IMT-540. PODESAVANJE EKSCENTRA (J) Komandne rucice i ramena hioraulika i dalje su u istorn polozaju iz prethrodnog podesavan. vertlkalne poluge prdmicu odnosno odrnicu od uvice proreza. Ne treba gubit! iz vida da se zavijanjem ili odvijanjem navrtke. povecace se zazor izmedu vertilkalne poluge kontrole polozaja i proreza na nosacu konzole. Rucnirn dinamornetrom vuci vertdkalnu polugu kontrole polozaja silom 1. 12 3. 4) a ramen a sa kl'ipnjacom i klipom u polozaju uvucenog do dna pod'iznog cil'imdra. Ako se pomeri ekscentar.

5). PODESAVANJE DVOKRAKE POLUGE SA POTISKIYA(. pritezatd iIi otpustati navrtku (N) na uvrtnju koji izlazi iz zadrijeg poklopca. poklopac uljnog voda vratiti na svoje mesto SL..kufis a n 8~\alIC'¢ C-Valjcr.Vertikalne poluge kornandnih r'ucica za polozaj i vucu postavitt ispred valjcica dvokrake poluge pune..Proveravanje taenosti podesavanja vrsi 5e pomer. DVOhf1AV~ POLJGA SA SLIKA 5 13 .Komand:ne zn ake kvadranta ·~.ie unutrasnjs podesavan ie zavrseno kod gore pornenutih traktora (51. svoje Poklopac mesto. hidraulika vratr ti na ver'tikalne poluge (E) treba pocne pomerati unazad. treba ponovlti podesavanje.3}a F-\r'IX"rca opr uc e e-ovocr eka pOlug~ sa PO~ISi<IVaCem f-l-B'eg rzb razdane caure sa :< rakorn J~ksce nta r K-~rak vrlju ske U-ValjCIC Kroz otvor sa desne strane centralnog kucista. D-Vlljuska E-Vertikalna F- po:o~?>~ poluga k cntr ole 1360gr .tiikalnu cev sa novom zaptivnorn igurnicom. Tada .zaja u oblast reagovanja (»RESPONSE«) Kad donji rucica deo prede oznaku »FAST« da se znak da [e ekscentar dobro podcsen.. a zatim se stavlja bocn] poklopac na centralnorn kucistu. a ukoliko se ne ostvar] pomeranje poluge dli se ran'ije pocne pomerati.~l]tiC ceur e sa kr ak o m J ~ Ek s c e ntar stavitd ver.VIIJu§ko E-V. Po- vo dr ce cpr uqe H ~ Breg 12bra::dZl'1:? K-Krak vi~Juskc u-V.anjern rucice polo. dok valjcic na gornjem delu dvolorake poluge no dodirne zadnji donjj deo vertikalruh poluga /-·"H bez prliti's!ka Itarlm ida se 'Valje:iC 's10bodno okrece.?rtik~1 na po!ug~ knntr ole polot.IKA 4 4.EYl Na traktoru IMT-539 i IMT-558 ovo podesavanje se Izvodi na sledeci nacin : .:. To je J -~.ncke. rulice postaviti na 0»FAST«i izrncdu dve A-Ku[:sa B-VaLtr¢ c-\e!JC!c [).

PODE8AVANJE POLUGE IMT-540. Na slici 6.razIlkuje od dvokrake poluge na pumpi traktora IMT-539. prikazana [e pumpa koja se ugraduje u traktorirna IMT-540.{)KRAKE FOLUGE DVOKRAKA POLUGA SAMO OSIGUR. 560. 577 DVOKRAKE NA TRAKTORll\fi\ dvokraka poluga po Ikonstrukciji . posto se J j SLIKA 6 • A" VOOICA OI. 560 Dvokraka poluga se podesava pre ugradnje pumpe u traktor. NAVRTKA VODIGA DVOKRAKE POLUGE POTISKIVAI: SLIKA 7 14 .5.

mm SLIKA 8 15 .tore IMT-539 i 558. a za donje traktorske poluge okacrtd teret od 270 kg Hi dvobrazdni plug od 30 em za . T() dovodi do k.ake poluge na vodicu iste treba .rtikalnim polugama (vidd sttku 7). Kad je nosae sa vodicom postavljen pravilrio. 560. Isto tako treba prekontrolisati ugao vodice u odnosu na nosac. i 577 sa dvokrakom PODESAVANJE VISINE DIZANJA Odnosno gonnjeg grandcnika rucice komande za polozaj. preko potiskivaca.v polugom koia rrije vezana sa potdsk'ivacem razvodnog ventdda. Upaliti motor i podizati rucicu komande za poloza] u sektoru dizanja »UP" dok se ne postigne ve ctilkalno rastojanje izmedu ose sLpke 'i ose osovrmce zgloba pod'izne poluge. tako sto se duzi krak poluge postavlja okrenut na gore. Pre postavljanja dvokr.t] podizne poluge za ramena hidraulika.anci na donjim tralotorsktrn polugama pravilno sa rucicorn komande za polozaj »A« podizati i spustati poluge hidraulika sa teretom da hi se ostvario vazduh iz sistema Skinuti sa centralnog kucista zglobnu osovirricu i na njeno mesto stavitl dugaoku si. a teret do 400 iii dvobrazdni pLug Old 40 em za traktor IMT-MO.proverrti da li je te10 vodice postavljeno pod uglom od 90° u odnosu na nosae precistaca ulja.Ji valjcica. Dvok raka poluga se podesava prjtezanjem ilii otpustanjem samoosdguravajuce navrtke »N« Ina zavrtmju. e) Puseiti motor da r'adi. To je osnov za pravilno postavljanje i podesavanje dvokrake poluge. b) Prfkaci. f) Nekoldko puta Za traktore : IMT-539 IMT-540!560!577 IMT-558 IMT-5100 A A A A 300 296 315 730 mm. a samirn tim 'i dosta ozbrljan kvar hidr'aulicnog podizaca. 577 i 579. d) Ruciea komandc za vucu "B« mora biti postavljena dzmedu dye tacke (NULTI POLOZAJ).pku preoniika 19 mm. Zato se treba podesavati pre ugradmje u trakitor. Napomena: VrIo je vazno da se dvokraka poluga postavi kao sto jeopisano jer oe u protivmom dod do preskakamja vertikalnih poluga preko dvokrake poluge j. da bi se ostvarila veza valjcica sa ve. clerk se gornji kra] dvokrake poluge ovlas ne oslorri 0 vodicu dvokrake poluge.rivlienja potiskivaoa razvodnog ventila. mm. mm.truk. Pre nego sto se pocne Sa ovim podesavanjem treba ucinati sledece: a) Proverrti rrivo ulja u cerrtralnom kue:istu. slbka 8. postavljeni. e) Proveriei da li SH l. sldka 7. pristupa se postavljaoju dvokr'ake poluge. koH treba da li@1Jos[ 50°.

Pomocu sekaca moze se ovaj poloza] obcleziti na pololopcu i ramendrna hidraulika za kasrrije podesavanje. treba otpustrti po dva zavrtmja 'l1a krajevima podiznog vratila dok poluge ne poenu da padaju. Zatrm pomerrti rucicu na gore dok donje poluge ne pocnu Iagano da se spustaju. 51. silika 10. SLIKA 11 16 . PODESAVANJE PODIZNOG VRATILA U slucaju da podizne poluge ne mogu da padaju. 11. SLIKA 9 6.0nje poluge ne prestanu da se spustaju i otpocnu da se poddzu. 9.Merenje treba da je sto precizmdje. Pritegnuti gornji grarricnik talco da je 0slonjen na zadmju ivicu rucice u gornjem polozaju. U tom polozaju rucice. 0810niti granicnik uz donju ivicu rucice . i pomeriti Otpustiti SLIKA 10 7. a zatirn 05igurati zavrtnje limenim osiguracern. s1. pod dejstvom sopstvens tezine. PODESAVANJE DONJEG Spustanje POLOZAJA GRANICNIKA navrbku donjeg granicnika pazljivo rucicu riadole kroz reagovanje (»RESPONSE«) sve dok 0.i prltegriuti.

Ekscentar .Postaviti loomandne rucice na njihove oznaike na kvadrantima >. Stabilizatorski lanci G. kornaude za kon- Konzola 5.Rame osovirrice postaviti U polazaj od 30° prema vertikali S1. Cilindri K.59 Je alat kojim se to. Ii "DVE TACKE·H. Razlfke koje se IpIOj'alVI~jlUjiU su rUslov.navrtke (3) podositj da zazor dzrnedu kraja dvokrake polugo (2) i ivice zareza ria Iimenoj konzol i (4) iznosi 0. .6 mm. 13A.ooesavlIillje Ikomande za kontrolu poloza:j. 13A.36 daN (na sl. kli- pnjacom i ~rzJb~aZldanom caurom sa krakom.(1) . 13A.58 koji su oslonjeni na nosaee (L) i povezani sa podizrrirn ramenima (C).59.HIDRAULIK DIZANJA SA POVECANOM MOCI Opst e Trakrt:ori sa kocntcama potopljenim u ulju imaju i hidraulicni podizni sistern sa 'povecanom moci dizarija. a drugirn za cillindre.P'oluga o.i komandovanje preko kvadranta i poluga.1j llime ene sto ovde nema cilindra sa klipom. poklopac hidraulrka takode kao . P. posltiz'e) i odvrtanjern zavrtanjem samoosiguravajuce . Navrtka 2. Podizan]e trwk1i(}rskih poluga se ostvaruje pomocu dva cilindra (G) S1. Podizanjern khpnjace cildndra dizu se i traktorske poluge (A) preko podizrrih poluga (B).Pod esa. Nosac sa SI. Ovo uslovljava Ii nesto izmenjen nacirr podesavanja hadraulacnih komandi sto ce ovde i bit! objasnjenje. Gornja podizna poluga E. OvprustirtJi '!1. 13A.FAST«. Sva objasnjenja izneta ranije vaze i za ovaj . Pumpe hidraulika (0. Okrenuti ekscentar (5) u smeru ka. Podizno rame D. Podizne poluge C.1.a Pre podesavanja htdrauhenog sistema neophodno je izgr'adiei poklopac poddznog sistema liz traktora pa postupati na sledeci nacin : . samoosteuravajuea navrtka 17 . - --'=--- ----~ S!.59 . 13A.'59 odrnaci ekscentar (5) od kuhse .clJVr'tku .Na donji kraj dvokrake poluge (2) dejstvovati silom od 1.zaljke ria satu sve dok me nalegne na viljuske pa ga u tom polozaju osigurati pritezanjem navrtke (1). 13A. Ulje dobijaju 'pre~D dovodrnh creva (4) koja su jedinim krajem vezana za poklopac hidraulika.58 podizni sistern izgled zadnje strane traktora A. Nosae gornje traktorske poluge F. .snovna i pomocna) su dstovetne kao na klasicrrirn traktorima.0.tip podiznog sistema. Dovodna creva L. Traktorske poluge B.91.1 .varrje trolu polozaja 1.

. Poluga 2. Stpka 5. Na donji kraj dvokr ake poluge (1) 81. 13A. Nosac 18 .Postavit! kornandne rucic. .1 ._ 0. a koja je pod uglom od 30°.61_ Podizna ramena 1. Podesavanje transportnog poloza.Ka.Podesiti duzinu sipke (2) tako da se mofc spojiti sa lcrakom osovinicc (3). Kral{ osovtnlce 6. . Ekscentar 3.60 dejstvovatl sdlorn od 1.60 _ trolu vuce 1. na nj ihove oznalke.30 daN (na (1) S1. Konzola 3.navrtke (3) podesitt da zazor izmedu kraja dvokrake poluge (1) iivice zareza na ljmenoj konzoli (2) Iznosi 0.ia (visine ddzanja) Podizati rucicu za kontrolu polozaja sve dok se ne ostvari visina 700 mm mercno od osovmice na nosacu cilindra do osovimice na ramenu.a zatim ograniciti hod.61 spustiti u najn'izi polozaj.da je poklopac podiznog sistema ugradcn na traktor i kad su komaride i krak osovimdce u podesavajucern polozaju treba po des hti sipku knmamde za kcntrolu polozaja. 13A._--_.6 mm. Podesavanje sipke komande za kontrolu polozaja: .Ramena podizna (1) Sl 13A. 13A. '1'3A. . Rame 4. Navrtka Podesavanje kornande za kon- Podesavanje vuce: komande za kontrolu .60 [e alat koj im se to postize) i odvrtanjem/zavrtanjem .> SI. Priovome ramena moraju bitd vezana za poluge. Navrtka 2. Sl. Podesavarije tramspontnog polozaja moze Se izvditi i na sledcoi nacin : Podizati polugc sve dok se k liipnjace rnaksirnalno ne izvuku. Smanjiti duzinu tzvlacenje kljpnjacc na 5 do 8 mm pemeranjem rucice ka donjern delu kvadranta i ogranicttt hod.

~~ 7. Vertikalna 3. 13. 5. poluga kont. vuce Kulisa sklop Alat za podesavanje Krak kulise samoostgurnvajuea navrtka 1 / / / SLIKA 1 19 . 11. poluga kont. 10. 12. :PODESAVANJE VERUKALNIH POLUGA ZA KONTROLU POLOZAJA I VUeE NA TRAKTORIMA IMT-5100 I 5136 1. vuce Konzola sklop Navrtka Ekscentar Poluga zatege Poluga zatege Poluga zatege Sipka kont. Ver tl ka ln a potozaja 2. 6.A. 4. 9. 8.

8) (sl.Oslobodiei slilIlku od potisk ivaca kontrole vuce i postavrtd je tako da njen kraj od pcklopca bude udaljen za 43 mm.69 . a spojen je zategama za poluge kinematizma rucica kontrole polozaja i k. Posle ovih pniprema pristupa se pode- desenom zazoru ad 0. 1).5 mm tada ekscentar (5) okretati u smeru satne skazaljko (sleva u desno) sve dok se ne oelon.ikaln. . 2.alnu cev. PODESAVANJE VERTIKALNIH POLUGA KINEMATIZMA RUCICA KONTROLE POLOZAJA I KONTROLE VUCE (1.o je uradi.83 daNm. poklopac se vraca Ina svoje mesto ta'ko da se vertikalne poluge postave dspred klaoka'lice na purrupi.edu prorezana U<onzOll:i3) i vert. vidi sliku 2. Ugradi se vertjkalna cev sa poklopcem i sve Sle pri teze zavrtnjima za centr-alno kudiste. .8 daN prl po- Kodovog podesavania rie -reba skidati poklopac sa traktora vee se sve . Verttkalmu polugu kontrole polozaja vuci silorn F = 1. Da bi se sk inuo pok lopac hidraulucnog podizaca sa centralnog kucista potrcbn.on trole vucc.Skin uti poklopac vertikalne cevi iizvaditi ver.t. .69 . 2) Otpustrti navrtku (4) i ekscentar (5) okrenuti suprotno skazaljkt ria satu i da se dob.izvodi na traktoru sledecim . II PODESAVANJE VERTIKALNIH POLUGA BEZ ALATA savanju I vertikalnlh poluga (1 i 2).Vertikalno po luge (1. a zatirn se pnitezu ili . 2) se podesavaju kada je poklopac skinut sa traktora. 2. 20 .redom: .0.Odvoji ti dovodria (odvodna) creva uljnog voda.Otpustiti ekscentar na vertikalnoj polugi kombrole polozaja.i vertnkabnih pohrga u granicam. .Spo>j!irbi ve zatege sa polugama s osigurati Ih. Old 0. kontrole polozaja u sektoru brzog spustamja (FAST) i rucice kontrole vuce izmedu dve taeke na IkvadranJtu. .5 mm.Odvoj iti zatege od polugu rucica (1. 1) sto predstavlja poloza] rucice.1 do 0. . pumpe hidraulika.ih ( poluga (1 i 2) od 0. 1) tako da vrhovi zavrtmia udu u rupe poluga (6.Pojed'imacno podesitd vertikalnc poluge.tik.otpustaju navrbke (13) na sipkama kompezacionih opruga sve dotle dok se ne dobije zazor 'izm. tako sto se dinamomotrom povlaci domji kraj vertjkalnih poluga (1 i 2) silom F = 1.Skinuti ventikalnu cev. . el.Osloboditi zatege rucica na poklopcu i menjati im duzlimu dok tehnoloske rupe na polugama za alat ne zauzrnu vert:ikalni poloza].na poklopcu kao k od traktora manjih snaga vee je postavljen u kabini. .Sk1nuti poklopac sa kinematizmom kroz kabimu i na njega postaviti spec ijalri i alat (11) (81. a sipku kontrol« vuce (9) fiksbratl rascepkom kroz vlrjusku alarta (s1.Podesiti dvokralcu polugu pumpe tako da se v.. .5 mm. sledece: -.aljcie osloni 0 zadnji deo vertikalnih poluga. Kad je zavrseno podesavanjo kimematizma poluga. .8 daN.lo krak viljuske (12) i pritegnut.0. .Podesiti zazor i.ije zazor izmedu ekscentra i k raka viljuske (12). 3). . 1). a rnozc se podesavatn i kada je poklopac hi draul ionog podizaca na tralctoru Kvadrant sa rucicama nije postavljen .83 da Nrn (51.Postavitd rucicu kontrole vuce izmedu dve tacke na kvadrantu.1 do 0.zmedu proreza na konzoli .Postaviti rucicu kontrole polozaja u sektoru brzog spustanja (FAST) Ina kvadrantu. a rucice i dalje stole u sektoru (FAST) Ii izmedu dve tacke Ina kvadrantu.1 do 0. 7. Napomena: Visina dizanja i brzina spustania se podesava kao kad se vrst podesavanje sa aJatom. . . . navrtku (4) momentom od 0.Okrenuti ekscentar u smeru satne skazaljke dok se ne osloni 0 krak viljuske i stegnuti navrtku momentom od 0.Rarnena hidraulicnog podizaca moraju biM spustena.Skinuti sediste traktora i poprccni mosac sa poklopca u kabirni.

ad je rucica kontrole polozaja »A« postavIjema u sektoru brzog spust. Zategu (3) treba spoji.anja (FAST).iti »A« poslipo- staviti Ll izrnedu brzog dve erte spustamja na k vadrantu (FAST) sektoru - ka 2. posle skinutog alata sa poklopca. .ozaja »A« sa zategom (1) na poklopcu. 2). a zatirn osigucati zategu rascepkom.imernatizma rucica na kvadranto. . PODESAVANJE ZATEGA KOMANDI HIDRAULICl\IOG PODIZACA SA ALA TOM (sl. 2) spoj iti polugu rucice komtrolo vuce »B« sa zategorn (2) na poklopcu.ozaj. a zatim osiguraai zategu rascepkom. . tako da merna zazora u tom sklopu.Rucicu kontrole vuce »B« postaviti izmedu dve tacke na kvadtan tu SLIKA 2 21 .Postavit! alat na poklopac hidrauhcriog podizaca u predvidene otvore i frksirati poluge osovrnicn zavrtnjima alata (sl. a ramen a hidraulika spustena u radni poloza] .ti sa pol ugarna bez zazora k ao ria (sl. l. talco da merna zazora u tom sklopu.Po zavrsetku gore na:vedenih podesavanja proveriti pokretljivost celog k. 2) k.Ramena hidraulika moraju spustena u krajnji donji po. Spoji ti polugu ruoiccJoontrole . Rucicu kontrole polozaja b.iosiguraiti zategu.B.Ponistiti zazor izmedu potiskivaca i sipke kontrole vuce (4) kada je rucica kontrole vuce »B« postavljena izmedu dve tackc na kvadrantu .

GI?AJVlC III/K. potrebno je otpustib.. PODESAVANJE TRANSPOItTNOG POLOZAJA . Startovati motor i rucicu komtrole polozaja pomeriti uz kvadrant sve dok se ne ostvari visina dizanja iamena hidraulika ad 730 mm mereno od osovuruce na nosacu cilindr a do osovinicc na podizmom ramenu (81. a time se kl ipnjaca uvlaci u ciltndar za 8 mm i u torn po1ozaju stavici grandcmk visirie dizamja i ogranic:iilli hod rucice. otpusti se granionfk i pomeri do kraja proreza na kvadrantu.Drugi postaipak podesavanja visine dizanja obav1ja se na sledeci naciri. 3).l7/.Da bi se izvrsilo podesavanje visine dizanja traktorskrh poluga.« podizati uz kvadrant sve dok se kl1ipnjacamaiksi1malno ne izvuce iz ciIimdr'a ventil sigurnosti treba da se cuje kako propusta u1je. V/SI. uz kvadrant .lANjA SLIKA 3 22 . Tada vracati rucicu niz kvadrant. granicnik (sl 3) i oomeriti ga do ik1raja proreza ria kvactrantu.C.(VISINA OIZANJA) . a zatim vratiti granionjk do rnCiice kontrole polozaja i dobro pr itegmuti eta se ne bi mogao pomerrtt prilikom pomeranja rueice.v£ . kad motor radi pomeritd rucicu kontrole polozaja »A.

D. Kontrola brzog spustanja Rudell komtrole polozaja postaviti u sektoru brzog spustanja (FAST) rucicom kontrole vuce podici crude u transportnl poloza].tacke na k vadrantu. Orude treba da padne na zemlju Za 1 sec. - . rucicu kontro!e polozaia na gore dok dorije traktorske poluge ne pocnu lagano da se spustaju.trole vuce podici orude u transpnrtni ooloza] izmedu dve . Orude treba da padne na zemlju za 5 sec. PODESAV ANJE POLOZAJA DONJEG GRANICNIKA (SPUST AN JE) . 4). U tom polozaju rucice postavlti gran icn'ik sa donje strane i pritegnuti (sl.Otpusti ti navntku donjeg granicn.azljivo rucicu na dole niz kvadrant sve dok donje traktorske poluge ne prestanu da se spustaju i pocnu dOl se dizu.ika i pomer iti op. pa rucicu vratiti u neutraln! polozaj izmedu dve tacke na kvadrantu. »A« porneriti - Kontrola sporog spustanja Postaviti r-ucicu kontrole polozaj.Zatirn SLIKA'I 23 .i n a donj] gr anlcmk rucicom kor.

Uk ol ilco je blok lran izvaditi gao c) SI<inuti bocni poklopac i proveriti sistem u raduo Proveriti cilindar podizn og uredaja. koja imaju pojedime delove istrosene iIi o"ite6ene. poglcd izglcdaju k. ili usled Drugo. 24 . ad strane tralotoriste npr. d) Skinuti bocni poklopac i ustanoviti da Ii prenosne poluge pomeraju razvodnik unapred kada sc rucica komande za po.aju nadole pod manjim opterecenjem zavrtnje S oprugama treba pritegnuti. uzrok a) poklopac pod rzaca ugr aden tako da su vert. da bi se sto vise istakl a n. 9. c) Propust. bucan lad pumpe i drugo.oji se Vl1C\. Ii va r ne podize Mogue. kad su rucice pojedinacno opterecene silom .nje treba izvrsitj tako da se komundne rucice mogu pomeriti glatko (oez zaphnjanja). UTVRDIVANJE I OTKLANJANJE KVAROVA HIDRAULICNOG PODIZACA NA TRAKTORIMA PROIZVODNJE IMT-a U dato] tablici kvarova hi draulicnog podizaca nabroiani su kvarovi.. Broj uzroci i otklarijanje istih. moguci Red.. b) Razvodnik bloktran. Treba napomenuti d.ovanjr. koj i su svojstveni za ova] hidrnulicni sistern. Otl<lanjanje kvara podi- 1. a) Ugraditi poklopac zaca pravilno.i nck i k varovi koji na prv. b) Sklnu(i bocni poklo pac centr alnog kucista i proveriti pomeranje razvodnika.ikalne poluge srnes'te ne iza vadjci ca dvokrake poluge sa pottsktvacern. tercta J.Propustanjo (curemje) ulja. Kcliko se rucice pomer. Namenno su izostavljeni kvurovi kao Mia su: . vertikalnu cev razvodnika i boone komore ventrla pumpe.a sa pravrlnim radom sistema. (cnrenje) d) Polomljene.ao rczubtat ncispravnostl sistema. Ako ne. sto je vee (manje vise) poznato. pogrcsno podesavan]e oruda rada sa orudim . PODESAVANJE PRITEGNUTOSTI SAMOOSIGURAVAJUCIH NAVRTKI NA KOMANDN1M RUCICAMA Ovo podesavanje se ostvarujc pi-itezanjem ili otpustanjem mavrtk i. postavljamje komandn'lh rueica u gonnj i kr ajnj. Zameniti zaptivne prstenove gde je to potrebno.od 1. a zatim navrtkom sa druge strane kvandranta osigurati.loz aj podize.36 da N. Hi-drauEk orude.iihovavez. mogu bifi direletna posledica dva druga uzroka : Prvi usled ncpravnlnog ruk.8. Pode~:ava.anie ulja. polo7aj kvadranta i kacenje za klackalicu balansne opruge. savijene ili ostece ne prenosne pol uge. sktnuti poklopnc rridrnulfka i utvr dlt! II :?l'()l~.

i) Skinuti snusta. a) Proveriti poloza] go rnjeg gr anicntka i podesiti rastojanje od 300 mm za traktor IMT-539 i 577 296 mm. f) prerna gao Polomlj eniili osteceni delovi pumpe obicno je praceno bucnirn radom pumpe. dec tereta. lance lance pravilpruvil- c) Lanei . g) Klip se cilindru.rau!ii'ne poddzace. e) Namestiti no. h) r ana. podizaca bloki- Podesiti zavrtke na krajevima podiznog vratita. proriaci uzrok i otkloniti gao b) ni k a razvodnika. 2. a) Gornji pravilno grandcnl k postavljen. z. d) 4. ruje a) Podesiti donji grantenn. a) Skinuti bocni poklopac eentralnog kucista i proveriti pomeranje razvodnika. Ukolilw j e blokiran izvaditi purnpu iz kucistn. 25 . a ne maze da se a) Razvodrilk blokiran. reagovan ia. Ukoliko je opruga osteceria izvaditi pumpu iz Icucista ustanoviti uzrok ostecenja i otkloniti gao 3.ia usukani.ic Proveriti venti! potrebi kvara u radu i zameniti e) Neispravan ventil. u oblasti pravi lno po- a) oranicnuc ljen pravilno. h) Ramena g) Skinuti bocni poklopac i proveriti da Ii sigurnosni 'lentil produvava. 5. d) Donje poluge ne obrnuto. granicnika. a) Izvaditi pumpu iz kuctsta i proveriti sediste potisnih ventila i videti da Ii ima nrlfavsttne iii stranih tela. Orude moze da se pod ize . a) Bar jedan ventil u bocnim komorama pumps ne rade ispravno. rnj e b) Lanei chznog donjlh pol uga poureda.agl avlj uje u f) I' Polomljene iii ostedene delove pumpe zameniti. tako da se donje poluge spustaju pod dejstvom sopstvene teztne.vezani za donje ru pe nosaca (ispod ose prikljucnog vrattla. b) Namestiti no. ostecena opruga povrat- b) Skinuti bocm poklopae eentralnog kucista i proveriti pomeranje razvod- ntk a.HHL lIroj Kvar MOgllCl uzrok sig urnosni e) otilianjan. i) Tezina oruda je pre vise velika za hid. Orude se ne spu sta ili se podize kada se rucica komande za polozaj pomeri od donjcg postavl iepostnv- Namestiti luge. Neravnomerno podizanje. Sigurnosni ventil produvava kada se rucica komande za poloza] podigne u transportni (najviSi) polozaj.

a) Oprati prectstac zameniti.tisak. a) Postaviti iii ga ce- a) Zaprljan prcclstao a) Proveriti porozaj ructca. lika ili slaba kontrola (pru radu sa kontrolom------------------------------b) s amoostguravajuca navuce) pri malom otporu vrtka na vodici opr uge Hi dstezanju 1I gor njoj poluzn. b) Valj cic za eksccnkou- kon- vntkom napostavljena U oblast kontrole polozaja posto je orude bilo prethoc!no podignu.--.seentar na dvokrakoj poluzd za kontrolu poIozaja nije pravilno postavljen u odnosu na viIjusku. a) Znrneni1i tise. 9.-u_st_e_n_a_._-----a) Podesiti ekseentar pravitno. b) Najpre podesiti samoosigu ravajucu navrttcu.PO datim uputstvirna.SPONSE«) c) Samoosig uravajuca navrtka na vodiei opr ugc za kontrolu polozaja je previse otP. b) Samoosiguravajuca navrtka na vomer opruge za kontrolu polozaja je previse pritegnuta posle podesavanja ekseentra. (»RE. Othlanjanjc kvara b) Podesi!i dv ok ra k u polugu. a) Samoosiguravajuca navrtka na vodici opruge za kontrolu vuce prevl- a) Proveriti i otkloniti sij alni zaZ01".poluge traktora sa spoljnom hid. ih pr ema uput- 26 . zagtavljuje ekscentrtcan za u za b) U sluca] u potrebe zarnontu po t. -----_-_.!tNt. Nepravilan rad hidraubalansne opruge. 11. Ne podtzu se traktorske . c) Podesavanje ma datim izvrsit.to. a) Postoji aksijalni zazor 7. preuputstvima. a zatim ekscentar.'aulikom. 10. a zatim proveriti tacnost polozaj a donjeg grarncruka u oblasti reagovanja. Kontrola vuce. trolu iii se vuce kulise llustt vnjuske troiu vuce. 8. stvu. _________________ 6. c) Ustanoviti nec!ostatke otkloniti gao a) Podesiti samoosiguravajucu navr-tku prema datim uputstvirna. _ a) El<. leonulja.sk lo p ku l ise. se vraca u isti polozaj k ada se rucica lcontrole komanc!e za polozaj vrati do granicnika sa nareckanom na- Orude a) Valjci6i k ulise t rol u polozaja tr lcn i. Zupcasta pump a spoljne Mdraulike ne daju pri. Broj Kvar Moguej b) Navrtka dvokrake uzruk za podcsavanic potuge. b) Podesiti prerna akciatim unutstvlma. Nemoguce je odrzavatt Iagano spustanje k ad a Se rueica komande za poloza] pomerf u oblasti reagovanja. za kontrotu vuce pre vise _~-p~~ri~t~egnuta. po tsk lo p ku- se otpustena.--------~~~~-~c_ e) ostecens prenosne poluge.

PROTIVTEG ZA PODESAVANJE HIDRAULICNOG PODIZACA I RAD SA UTOV ARIV ACEM Prctivteg od betcna se okaai riastandardnu poteznicu 'tralotora pre podesavania visine dizanja.~ . eo ARMATURA NAPOME.IJA! --j . armirarri teg. armatura od betonskog gvozda 0 6 mm./ . CRTEZ PROTIVTEGA ARMATURE SA SEMOM Iz orteza se vidi da se za protdvteg treba .A TEGA 270 kG. -~- I I _i 27 . Poloza] te armature i kuke U odnosu na oblik i ddmemzije protivtega Il{JjQ se !Lje od betona._/ + -f-- 6erOfJQ re o urad... a zatirn se postupa kao sto je opisano u poglavlju podesavanje gornjeg gramcrrika..od -- - _ -. 530 TCZ/J.izradie.t.

Telegram: »TRAKTOR« Beograd Telef'oni : Pr odaja traktora 011/151-114 Centrala 011/156-360 lokaii 120. Marsala Birjuzova 3. Tosin bunar 268 Telex: 11-518 YU IMT. rnaj 1988.000 primeraka Stampa : NIRO »Privredni pregled« Beograd. 11000 BEOGRAD. 337 i 145 Prodaja rezervnih delova 011/156-360 lokal 311 Ser visna sluzba 011/156-360 10ikali 210 i 225 Tiraz : 2. godine BEOGRAD 28 .Izdavac: INDUSTRIJA MASINA I TRAKTORA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->