P. 1
Hidraulika_IMT_539_-_5136

Hidraulika_IMT_539_-_5136

|Views: 3,271|Likes:
Published by Jože Kovač

More info:

Published by: Jože Kovač on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

INDUSTRIJA

MASINA

I TRAKTORA

SERVISNA SKOlA

PREDGOVOR Hidrawlika na traktorma proizvodnje IMT-a je savremene konstru1ccije koja traktoru omoqucaca svestmnu eksploataciju. Pra1csa je pokazala da pravilnim ru~1covanjem, a sa ispravno podesenim hidraulicnim podizacem, traktor pokazuje izvanredne vucne karakteristike. Ovaj servisni Bilten treba da pokaze rukovaocima traktora 'kako se pravilno koriste komandne rucice za vreme rada sa pojedinim orudirna koja se agregatiraju na traktorima IMT-539, 540, 560, 577, 5100, 5130 i njihovim odgovarajucim aplikacijama (npr. podaci za traktor IMT-540 oaze za traktore IMT-542, 545 Deluxe itd). Servisni i remontni melumuiari su u ovom Biltenu dobili jednostavno uputstvo kako se lako uocaoa kvar, pronalazi njegov uerok i isti otklanja. Opis i junkdja hidraulicnog sistema traktora IMT-5100 i IMT-5136 isti je kao kod traktora manjih snaga. Razlike u podesavanju koje postoje, proisticu. zbog toga sto je komanda hidraulika postavljena u kabini traktora, a ne na poklopcu hidraulike. Postupak podesavanja hidraulike kod ovih traktora obraden je na poslednjim stranicama ovog Biltena. SERVISNA 8KOLA IMT-a

SLIKA: 2 . Kontrola reagovanja. - Dizanje i spustanje. a rueica kon trole vuce u nulti Jili ispod njega vidi polozaj rucica sl. Transportovanje oruda. Ruk ovanje orudima vrsi se pomccu rucica: kontrole polozaja i kontwl€ vuce.·. . kod ko::::.koje su postavljene sa desn€ strane sedista traktortste.proizvodnje IMT upodizac. 2.i orude vezani u 3 tacke .~£V UUNOG VODA PUM PA SLIKA 1 HIDRAULICNI :'\ d PODIZAC KOORDINACIJA R'UCICA tr aktor ima . Kontrola polozaja. Snabdevanje spoljnih potrosaea uljem pod prttlskom.c'ne krutu vezu. Osiguranje sistema od preoptereeenja. Podizac sluzi na traktoru za obavljanje sledecih radnji: :::_'?cle:1 je hrdraulicni Pravilan rad sa rucicama za obavljanje napred navedenih radnji 1. sa traktor . Kontrola vuee. Time se autornatski =:'.. DIZANJE I SPUSTANJE a) Dizanje: rucica kontrole poloz aja postavlja se do krajnjeg gornjeg polozaja do granicn ika.ecava sila vuce traktora i smanjuje ~'izanje pogonskih tockova..

u gornjern delu kvadranta (sektor tpositlon) polozaj. pr. a rucica kontrole vuce u nulti Hi ispod njega ostvaruje se spustan ie vidi poloza] rueice s1. u oblasti reagovanja. ___Za tesku kl imastu drljacu. 3. k ultivator za povrs insku kul. SLIKA 6 3 . kao d na terenu sa dosta karnenja.tivaciju :Hd. da bi se dubina rada odrzala na optimalnoj velicin i. Dubinu orudase podesava pomocu rucice komande za polozaj. univerzalnu sejal icu.kad se ruclca kontrole tJostavi II donji polozaj. 5. a rucicu kontrole vuce ispod nultog polozaja sl 4. SLIKA 5 KONTROLA REAGOVANJA Kontrola reagovanja znuc: podesavanje brzme spustanja Ii dizanja na valovitom . TRANSPORTOVANJE ORUDA Rucicu kontrolo polozaja treba postaviti u lorajn]i gornji polozuj do grurncnfku. ~ Rucica komamde Za vucu mora bi ti postavljena ispod nul tog polozaja (dve obelczene tacke) u polozaju koje daje makslrnalne radne otpore. Pcstize se pomeranjem rucice poloza]a u sektoru kontrole reagovanja.terenu. kad treba da crude reaguje brze. pomeriti do gornjeg granicnika.i'Ozaja it': trnnspor+uoc b) Spustanjc: SLIKA 3 2. KONTROLA POLOZAJA Pri radu sa orudirna ciji Iradni ()l'gan.i ne ulaze u zernliu sri. SLIKA 4 3. Pri okretanju traktora Sa orudirna na uvratinama rucicu kontrole polozaja. 4. plevilicu.

4 SLIKA 8 . Na taj nacin moguce [e podesiti brzinu reagovanja za svaki tip oruda d sastav.TK i\ 7 6. 7. 6. rucicom komaride za polozaj odreduje se brzina reagovanja. radi okretanja traktora.z brazde.ra. Zbog toga Ie polozajem razvodnog venbila omogucena razlicita brzina isticanja ulja. KONTROLA VUCE Oranje i kultlivacija Prd radu sa: plugovirna.o)i "SLOW« (sporo). orude se :~. podr. 8. PLITKA KULTIVACIJA SA TESKIM ORUDIMA I RAD Pri radu sa tanjiracama. koja se podesi polozajem rucice kontrole polozaja Izmedu oznaka na kvaridrantu »FAST« (brz.ivaeem.ma za ljustenje strnista itd. sadilicorn krompi.ctize 11 transportn i polozai pomeranjcrn rucice za poloza] u kr ajnji gor:1ji polozaj. 5. kultivatorom sa oprugama.z1as.kui.-. kultivatorom sa clast'icnirn nosacima rnoticica kao 'i sa plugovi. a u zavisnosti od zeljene brzine reagovania hidraulika.aj koj] ornogucava poticbn u ~:ubinu oruda sl. Rucica -lmmaindeza' vucu -se takodo postavlja u donji doo svog kvadranta. da teska oruda imaju vecu brzinu reagovanja. a u poloz. a rucicom komande za vu'eu regulise se dubina radnih organa oruda sl. kad je u pitanju automatsko odrzava nje dubine rada. Na ~. zernljista prerna osecanju ruli iskustvu traktoriste 51. Sl. rueica komande za poloza] se postavlja u donji deo svog kvadran. vadi licorn krompiraitd.ta.Iz"-prakse se uocilo.

Kad se oseti da je orude naislo na neku prepreku odnosno kad traktor stane. SLIKA 9 3.kamel'll).stu pumpe hidraulikai to u polozaju najbrzcg praznjenj.omande zu vucu sep.ka. pa i do n.ostuvl:ja iznad :~LlKA 10 5 . krnjnji rezultat ovoga je zaustavljanje daljeg kretanja traktora usled totalnog klizanja pogonskih tockova traktora s lika 9.toru "F AST« (brzo). rucicom kornan de za polozaj se regulisezeljena brzima reagovania hidrauli. [UClCa l. Ovaj prekid omogucava naglo rasterecenie . kruta veza koja postoju izmedu traktora i prrkljucnog oruda. doci ce do naglog povecanja radriog otpora. Na taj riacin se autornatskl sprecava svako ostecenje radnih organa prikljucnth oruda. gde nije ugradena spoljna instalactju za oruda. visoki utovarac itd. OSIGURANJE SISTEMA OD PREOPTERECENJA AIm se pri radu sa orudima ('iji se radni orgarn krecu 'isp. SNABDEVANJE POTROSACA PRITISKOM Zadrzavanje koristi SPOLJNIH ULJEM POD poluga traktorskih U slucaju da se hidraulik traktora za napajanje hidraulicnih instalacrja prilkljucnih oruda. u sek.od povrsme tla.7.Ci i preci preko prepreke i nastaviti normalnirn radom.venu prepreku (karen drveta iii .zadnjeg mosta odnosno pogonskdh toekova traktora. dovesti do brzog pokretanja razvodnog vemtil a 'u kuci. cifindra podiznog uredaja. Na taj riacm ce se prekin un. sto predstavlja jednu od vrlo znacajnih karakteristikn ovog sistema u celmi. kioer prikolica. Ovo udarno opterecerije ce izazvati naglo sabijanjc baIansrie opruge i preko sistema poluge sa kulisama.. orude rtreba polll.og povecanja sale u gorrijo] traktorskoj poluzi. naide na rieku skri.jg[.

Zato pri demontazi i montazi treba pazljtvo raditi kako bi se izbeglo ostecerije zaptuvnih gumica. Ovi elementi su vezani elasticnim (gumenim) erevom p. Kad se rueica konmrole vuce pomer! ispred gran'icndika dolazi do spustanja i povracai ulija u centralno k uciste s1. Nnjdel ik atn ije mesto [e veza zupcasic pumpe i obrtnog supljeg prik ljucka. Od tog poloznja pomeranjem rucice uz kvadrant koliko dozvoljava granienik virsi se kipovanje. a ugradena je radi vece univerzalnosti traktora IMT i sastoji Se j z: zupcaste pumpe. razvodnika. cctui ili sest brzorazdvojivi spojmca. a vracanje rucice na granicnik zaustavlja se kipovanje.omocuodgovarajucih pr ik ljucaka. Komandovanje preko rnzvodmka instalacijom vrsi (A) slika 11. slavine i obrtnog pruk ljucka. dve. RUKOVANJE SA HIDRA:ULICNOM INSTALACIJOM ZA ORUDA Spoljna hidraulika Ovainskalaci" se konisti za rad sa orudirna koj i jmaju hidraulicke ureda- je. 10.nultog polozaja. se f(UCiCA RAZVODNKA SLIKA 11 6 . u takozvanom neutralnom koji odgovara polozaju neposrednom pocetku krpovanja.

g.zvodnilka u potr osac (cilindar oruda).rikljucika na razvodniku (na pr.Razvodnik irna tri karakteristicna polozaja. Kad Se ostvari dizanje rucicu treba pustiti da se vrati u neutralni poloza] (blokiranje). a rucicu >. B« postavlti u vertikalni polozaj (sl. rucdeu razvodnika »A« pomeriti riapred (u praveu kretanja tralctora). 2.azamj.tako da se nece ~ISltvar:iiui tzande ldonjlih :traikd torskdh po~uga. 1. Ako se zeliobav:i1li spustanje oruda u radrii poloza] ~'UCieu razvodrrika (A) treba pomerrti nazad radi vracanja ulja iz radnog eilindra preko razvodnika u centralno kueiste. DVa radna i jed. SLIKA 12 7 . a time se sprecava dolazak ulja ur. Ova slavin a je postavljena ria poklopcu hidraulika sa leve strano. tada su obadva creva razvodnuka.ansportni Iili izabrani polozaj). a ulk1olJi. a ne preko venrila sigurnost! cime se zastiouje ceo sistern.UJl1!10SIJlJOg ventila koji je srnesten u razvoduiku Protok ulja je 33 l/rnin. hidr'aulucni obrtni plug.z zadnjeg u prednji poloza] prema motoru. protok od· 51 l/min. Rucica za kontrolu vuce Ina kvadrarrtu treba da je ·tada u gornjern polozaju. ToO spajanje se postiZe preko rucice (C) obrtne slavi. a porneranjem ove rucice unazad ulje se odvodi sa zadnjeg p.iti u horizontalnom polozaju kako bi slavma »B« bHa zatvorena). Tada ulje prolazi kroz prednje creve sa ra. 11). ria slid 11. odnosno u zadnjem polozaju U pootivnorn ulje od klipne pumpe 16i ce preko razvodnika spoljne hidraulilke u kuciste. preko spojnica spojena sa crevirna potrosaca Komamdovanje rucicom »A« napred vrsi se odvodenje ulja priikljuCika na razvodniku sa prednjeg (na pr. Kada se radi sa p'roiik. Pnitisak hidraulicne dnstalacije za orude je ograniceno na max.kose zeli veci protok onda se spaia protok zupcastei kIipne purnpe na max. mora b.ljucnim orudem kod koga je ugraden radni cil'indar sa dVOSmeI1!1im dejstvom na pI'.ne :i. od 160 ba r pomocu Si. Tada uljei'z pumpe ide preko slavine sa rucice "B«. Spajanje protoka ovih dveju pumpi je moguce ako se ne . di- zanje ·u tr.adn<i cilinda!' hiidr'llul:icnog pcdizaca . Kad se radi sa priilkljucnim orudem.radt sa osnovnim hidraulikorn traktora. teska vucena tan j iraca i druga oruda. Napomena: Za vreme rada sa osnovnim hidraulfkom rucica (C) mora bi ti postavljena u polozaju kao sto je prdk. kod koga je ugraden radni cHindar sa jednosmermim dejstvom.an neutralni Neutralni polozaj je blolcirajuci.

Rucicom (C) vrsi se kornandovanje sa hidruulienim agregatima prikacenirn preko samozaptlvndh spojnica Sa leve strane traktora. Konstrukcija je dosta [ednostavna za eventualne illl.izanja sa 1500 na 2100 odnosno 1700 na 2300 daN (vidi sliku 11 t 12). a vraca preko donjih.o donjih samozaptivrnh spojnica. ulje se dovodi prck. a rucicorn (D) preko spojnica sa desne str ane tra. Pokretanjern rucica C i D u zadnju stranu.rtervencije.Jztara. o ovome treba vodi. a koristi ulje od klipne pumpe preko creva do ciJindra. a vraca proko gorrijih i obrnuto. traktoriste u kabini..irn podiznirn cflmdrom na pok lopcu hidraulienog podizaca.ti racuna pri povezivanju samozaptivnih spojnica kako bi komandovanje bilo saglasno c SLIKA 13 8 . Cilindar je usadejstvu sa osnovn. pokretanjem rucica u prednju stranu ulje se dovod preko gornje samozaptdvne spojnice. koja su slozenija j teza. Poznato [e da je moe dizanja na krajevirna donj:ih traktorskih poluga kod traktora IMT-577.HIDRAULIKA NOSIVOSTI POVECANE RUKOVANJE SA SPOLJNOM HIDRAULIKOM TRAKTORA IMT-5100. Da bi se omogucila primena oruda veceg zahvats. 1500 odnosno 1700 daN u zarvisnosti da li su poluge vezane za prve iIi drugerupe. ilZVtr:sena de ugiraJdinja jednog podiznog c'H:indra na desnom kuclstu poluosovine. Ugradnjom ovog cilindra povecava se moe d. 5136 Komandovamje se vrs! preko rucica C i D razvodndka koji je postavljen sa desrie strane sedist.

........... <C .... .. 0 ... tn t- tn .. tn . --......4 t- '" t. oci ~~ . .......c:S ~ ~ ..... p:j r..... .. 0 00 0 00 tn tn M '" .. ... 1:" M M M M 0 0 0 p:j . ---M M '" '" '" tn tn "'" "'" tn M -<. I~ ~ til 0 0 0 co . If> M 0 0 0 '" If> 0 <: p.... ~ ~ p.::...... ~.r: E-< oci~I .......... 00 t-t-'" '" t- ec '" tttn 80 p......c:: fIJ ~d S CO.. 0 '" t- 0 0 ~ r..." "'" "' 0 0 0 0 0 0 ... <.....<'> '" tn tn tn 0 ...podiznog hidraulisa kombinovaniem cnog sistema Za rad sa cilindrima dejstva rucice E i F treba dvosmernog da su iU gornjem polozaju... . .c:: ~.) I=l <: p.... .......". '" 0 0 tn 0 0 tn .... --. 0 0 '" '" 00 ---. . oci 0 .....c:: .. 25 0 0 0 0 0 0 '" 0 0 . tn co .. . t- If> t.~ "0 Mffi ~'O '" '" 0 0 0 tn 0 0 .t . ..---... N 1. . .:I . '" 0 '" co 0 .... . .... . M o....r: :... .. ~ o H E-< ril E-< M M co M til .. tn tn tn . 0 0 '" 00 '" '" ...'" t. .. ttM 'uj ~ '" tn tn '" ---0 .. t- If> .talaciji U (Sl....... .c:: :91 0 .........'" tM M M M M M 0 0 0 0 0 0 t- e-a o .... ---. C\j If> 0tn <P ... co co <C co co co co ...... . <C <C <C . .....-< .. Eo< rIJ..t.... '" ..... 0 tn 0 M 0 0 0 M 0 M 0 It> IN 0 ex.. .r: ~gz0:1 . tIf> ~ ex........."<..... ·S p... rIJ...... It> ...~ .... 0 0 == ~ ~ Q Il-< .... ..... 0 0 0 0 ~ .... co C'> M 0 0 '" '" 0 ~ .c:: "<... .....c:: :... '" ...... Na taj nacin se sprecava povratak ulja u cenbralno kuciste preko ventila sigurnosti stoO bi izazvalo zagrevanje ulja i pad prbtiska sistema hidrauldcnog Im. ......---0 0 0 0 tn 0 t- 0 0 0 0 .......r: a: H @<11.. 13)...r: p:........ C H E-< p............Z".. a prikljucivamje cilindra se izvod] preko donjih samozapti vrtih spojnica........ tn '" tn tn '" ..s::: .. 0 0 00 0 M 0 0 0 0 0 0 0 . ~ 'd '" tn 0 0 M M 0 t- 000 '" '" '" If> 0 0 0 t- It> 0 It> tn tn '" '" '" tn t- 0 t- ... Q 0 Il-< r.........~. ........ .. o: Z 'C....:I :E ex.. . t<0 It> 0 tn "'" '" tn tn 0 tn tn It> tntntn --...l Cil g::s o 0 Z co ~'O '" .... .....:I r. . t- t.:I 10 z N Z § ... ..._.. ~ ~ ~ Q ~ ss ~~ ..'" '" t'" t.::: E-< E-< . .~ 0 1:" 0 '" "" M 0 '" es '" '" '" '" .... :.

. 10 Izvaditi oprugu Iz poklopca hidraulicnog podizaea. a ne moze se ustanoviti uzrok. otpust iti uvrnuti zavrtanj M8 na desno] strani kucislta balansne opruge kako bi se olovna kuglica odbila Oldnavrtke. Rueicu kontrole vuce treba postaviti Izmedu dye tacke (nuIti polozaj) vidi sliku 1. Ako je oprug. ispravna zavijati viljusku na vreteno sa pecurkom dok se ISIk10p ne pribije.PODESAVANJE PODIZACA ". opruge po vretenu. veoma je vazno da se ceo sistern proveri sistematski ._-. Ukoliko se ustamovi da poston aksijalno pomeranje mora seizvaditi elasticna civija.. Proveriti mogucnost aksijalnog Ii radijalmog pomeranj. Kad hidruulicn! sistem ne funkcion ise pravilno. Proveriti rukom moguenost akaijalnog pomeranja ncoptereeene balansne opruge i ako postoji i najmanji zazor treba izvrsiti podesavanje. ali tako da se opruga moze okretati rukom oko vretena.i to ovim rcdorn : Otkaeitl orude sa traktora. -----_-- HIDRAULICNOG Rucicu kontrole polozaja postaviti u sektoru brzog spustanja (FAST) (brzo). treba skinuti dva specijalna zavrtnja sa klackallce. i time oslobodila navrtku dase slobodnije okrece kod odvijanja radi vadenja opruge iz svog sedista. s ttrn sto nrethodno treba proveritd polozaj uporrie . KONTROLE POLOZAJA SLIKA 1 1. PODE8AVANJE OPRUGE BALANSNE Da bi izvrsdl! podesavanje balansne opruge. Ubaciti civiju i vratiti sklop opruge na svode mesto. kada smo ustanovdli da postoji alksijalnl zazor.

aI10VE' smetnje treba ih otklorrit.83 daNm.i cine za. IV . (J) b) Pod e S a v a.5 mm 11 . te bi se oteza10 odvijanje navrtke (8tO je cest slupr.p do kraja uvucen u c. a kljucem OK 14 okretati navrtke na vodicama opruge dok se ne priblize vertikalne poluge ka kOI1ZQli. III .itisak caj).i pre mo 5tO bi se presto na sledeca podesavanja. FAST" (brzo) odnosno izrnedu dVe tacke. Ova ploca treba da je pravilno postavljena na prednjem delu cilindra kako bi si.AL~ GORNJA POL\lfu\ ~IPKA KONTROLE VUCE \ SLIKA 2 balansne opruge koja pr-ima pri preopterecenju. podlosko 2. 'I'reba irnat. bi se potpuno deformisala i 1'a51rila po navoiu navrtke.iOdvojiti Iin dar).~NSNA OPRUGA I UPO~NA POOLOSKA &~.itegriuti zavntanj M8 mornentom od 0. Ukoliko se ust. Zaviti navrtku tako da ne ostane ni najman ji zazor.0. prenosnih poluga i precistaca ulja da nije zaprljan.postaviti ga na radnj sto.pka k.Uti poklcpac hddruulicnog podizaca sa traktora i .zor na slicu sa ivicom konzole : .l'nu cev. Ukoliko bi ovaj zavrtanj bio jace pnitegnut osigurac (olovna kuglical. Pr. Ramena hidraulike postavitt u krajnje spustenom polozaju (k'li.aj vertikalnin poluga stlom od 1.orrnrole vuce prosla kroz rupu na ploci. Odvoj iti ekscemtar od kraka poluge (K) slika 3.1 -. V . tako da ramenai kvadrant sa rucioorn budu slobodni.ut] poklopac uljnog voda i izvacUti ventlka.Otpustitj navrfke sa ekscentra na vertrkalnoj poluzi za kontrolu polozaja. a zatirn navuci gumenu ogrllcu. Pre nego sto se prede ria sledece podesavanje treba sk inudj poklopac sa desne strane centralnog kucista i proveriti pomeranje razvodnika.Komaridne rucice postaviti na oznake kvadranta ».iSI~il1.t.Skin. izmedukompletne balansne opruge i kucist». II . u vidu da ce se zazcr pojaviti i kad je prcvise i kad je nedovoljno pritegnuta navrtku.Za traktore IMT-539 i 558 0. n j e Pojedinacno pornoou rucnog dinamornetra kao sto je prfkazano na sl:ici :3 treba vuci gorrijl kr.36 da'N. PODI"'.:8AVANJE VERTIKALNIH POLUGA ZA KONTROLlr POLOZAJA I VUCE a) P rip Ir em a podizne poluge od rameria hidraulaka.

Ako se pomeri ekscentar. 4) a ramen a sa kl'ipnjacom i klipom u polozaju uvucenog do dna pod'iznog cil'imdra. PODESAVANJE EKSCENTRA (J) Komandne rucice i ramena hioraulika i dalje su u istorn polozaju iz prethrodnog podesavan.2 . Napomena: SUa od 1. vertlkalne poluge prdmicu odnosno odrnicu od uvice proreza. Rucnirn dinamornetrom vuci vertdkalnu polugu kontrole polozaja silom 1.mm Ako vertiikalna poluga moze da se pri vuce do dvice proreza konzole bez pr itiska. Ako je navrtka previse otpustena bice potrebna veca sila od preporucene.Za traktore IMT-540.ia tj. 560 577 0.36 daN i kao kod podesavanja.83 daNm vodeci racuna da se ekscentar ne pomeri za vrerne pnitczanja. povecace se zazor izmedu vertilkalne poluge kontrole polozaja i proreza na nosacu konzole. zazora vertikalnih Ekscentricni valjak (J) treba oxretati. 11a ozn akama kvadranta »FAST« od nosno izmedu dvc tacke (s1.69 do 0.36 daN odgovaru radmom pri tisku opruge povratrrika ikoji dejstvuje na razvodnik kada je sklop ugraden u trakitor. 12 3.tegnut:i uz kontrolu dimarnornetrorn da bi se postiglo pravilno podesavanje. Ne treba gubit! iz vida da se zavijanjem ili odvijanjem navrtke. navrtku 110a odgovaraiucoj vodici treba otpustiti. Kad se posbigne trazema mera navotke breba osigur atd '11darcima unakrst odvrtacem po plasticno] masi. . a zatirn prategnuti navrtku za osiguranje silom ad 0. poluga. sleva udesno dok se ne osloni na krak (K) viljuske kontrole pol ozaja. zato se navotka mora pri.SLIKA 3 .

a zatim se stavlja bocn] poklopac na centralnorn kucistu. dok valjcic na gornjem delu dvolorake poluge no dodirne zadnji donjj deo vertikalruh poluga /-·"H bez prliti's!ka Itarlm ida se 'Valje:iC 's10bodno okrece.EYl Na traktoru IMT-539 i IMT-558 ovo podesavanje se Izvodi na sledeci nacin : .VIIJu§ko E-V. treba ponovlti podesavanje. D-Vlljuska E-Vertikalna F- po:o~?>~ poluga k cntr ole 1360gr . hidraulika vratr ti na ver'tikalne poluge (E) treba pocne pomerati unazad.ncke.?rtik~1 na po!ug~ knntr ole polot. PODESAVANJE DVOKRAKE POLUGE SA POTISKIYA(.kufis a n 8~\alIC'¢ C-Valjcr.ie unutrasnjs podesavan ie zavrseno kod gore pornenutih traktora (51.zaja u oblast reagovanja (»RESPONSE«) Kad donji rucica deo prede oznaku »FAST« da se znak da [e ekscentar dobro podcsen. DVOhf1AV~ POLJGA SA SLIKA 5 13 . poklopac uljnog voda vratiti na svoje mesto SL. 5).~l]tiC ceur e sa kr ak o m J ~ Ek s c e ntar stavitd ver.tiikalnu cev sa novom zaptivnorn igurnicom..Proveravanje taenosti podesavanja vrsi 5e pomer. Tada .:. rulice postaviti na 0»FAST«i izrncdu dve A-Ku[:sa B-VaLtr¢ c-\e!JC!c [).Komand:ne zn ake kvadranta ·~.Vertikalne poluge kornandnih r'ucica za polozaj i vucu postavitt ispred valjcica dvokrake poluge pune.3}a F-\r'IX"rca opr uc e e-ovocr eka pOlug~ sa PO~ISi<IVaCem f-l-B'eg rzb razdane caure sa :< rakorn J~ksce nta r K-~rak vrlju ske U-ValjCIC Kroz otvor sa desne strane centralnog kucista.anjern rucice polo. Po- vo dr ce cpr uqe H ~ Breg 12bra::dZl'1:? K-Krak vi~Juskc u-V.. svoje Poklopac mesto..IKA 4 4. To je J -~. pritezatd iIi otpustati navrtku (N) na uvrtnju koji izlazi iz zadrijeg poklopca. a ukoliko se ne ostvar] pomeranje poluge dli se ran'ije pocne pomerati.

Na slici 6. NAVRTKA VODIGA DVOKRAKE POLUGE POTISKIVAI: SLIKA 7 14 .razIlkuje od dvokrake poluge na pumpi traktora IMT-539. posto se J j SLIKA 6 • A" VOOICA OI.{)KRAKE FOLUGE DVOKRAKA POLUGA SAMO OSIGUR. 560 Dvokraka poluga se podesava pre ugradnje pumpe u traktor. 560. 577 DVOKRAKE NA TRAKTORll\fi\ dvokraka poluga po Ikonstrukciji . PODE8AVANJE POLUGE IMT-540. prikazana [e pumpa koja se ugraduje u traktorirna IMT-540.5.

v polugom koia rrije vezana sa potdsk'ivacem razvodnog ventdda.tore IMT-539 i 558. 560. sldka 7. Kad je nosae sa vodicom postavljen pravilrio. postavljeni. Napomena: VrIo je vazno da se dvokraka poluga postavi kao sto jeopisano jer oe u protivmom dod do preskakamja vertikalnih poluga preko dvokrake poluge j.pku preoniika 19 mm. b) Prfkaci. Zato se treba podesavati pre ugradmje u trakitor. mm. To je osnov za pravilno postavljanje i podesavanje dvokrake poluge. e) Puseiti motor da r'adi. Dvok raka poluga se podesava prjtezanjem ilii otpustanjem samoosdguravajuce navrtke »N« Ina zavrtmju. i 577 sa dvokrakom PODESAVANJE VISINE DIZANJA Odnosno gonnjeg grandcnika rucice komande za polozaj.truk. Pre postavljanja dvokr. f) Nekoldko puta Za traktore : IMT-539 IMT-540!560!577 IMT-558 IMT-5100 A A A A 300 296 315 730 mm. Upaliti motor i podizati rucicu komande za poloza] u sektoru dizanja »UP" dok se ne postigne ve ctilkalno rastojanje izmedu ose sLpke 'i ose osovrmce zgloba pod'izne poluge. d) Ruciea komandc za vucu "B« mora biti postavljena dzmedu dye tacke (NULTI POLOZAJ). Isto tako treba prekontrolisati ugao vodice u odnosu na nosac.Ji valjcica. mm. preko potiskivaca. pristupa se postavljaoju dvokr'ake poluge. Pre nego sto se pocne Sa ovim podesavanjem treba ucinati sledece: a) Proverrti rrivo ulja u cerrtralnom kue:istu.t] podizne poluge za ramena hidraulika.proverrti da li je te10 vodice postavljeno pod uglom od 90° u odnosu na nosae precistaca ulja. a za donje traktorske poluge okacrtd teret od 270 kg Hi dvobrazdni plug od 30 em za . da bi se ostvarila veza valjcica sa ve. 577 i 579.rivlienja potiskivaoa razvodnog ventila.anci na donjim tralotorsktrn polugama pravilno sa rucicorn komande za polozaj »A« podizati i spustati poluge hidraulika sa teretom da hi se ostvario vazduh iz sistema Skinuti sa centralnog kucista zglobnu osovirricu i na njeno mesto stavitl dugaoku si. a samirn tim 'i dosta ozbrljan kvar hidr'aulicnog podizaca. koH treba da li@1Jos[ 50°.ake poluge na vodicu iste treba . e) Proveriei da li SH l. slbka 8. clerk se gornji kra] dvokrake poluge ovlas ne oslorri 0 vodicu dvokrake poluge. T() dovodi do k.rtikalnim polugama (vidd sttku 7). mm SLIKA 8 15 . tako sto se duzi krak poluge postavlja okrenut na gore. a teret do 400 iii dvobrazdni pLug Old 40 em za traktor IMT-MO.

SLIKA 11 16 .i prltegriuti. U tom polozaju rucice. PODESAVANJE DONJEG Spustanje POLOZAJA GRANICNIKA navrbku donjeg granicnika pazljivo rucicu riadole kroz reagovanje (»RESPONSE«) sve dok 0. Zatrm pomerrti rucicu na gore dok donje poluge ne pocnu Iagano da se spustaju.Merenje treba da je sto precizmdje. 51. treba otpustrti po dva zavrtmja 'l1a krajevima podiznog vratila dok poluge ne poenu da padaju. Pritegnuti gornji grarricnik talco da je 0slonjen na zadmju ivicu rucice u gornjem polozaju. 9. PODESAVANJE PODIZNOG VRATILA U slucaju da podizne poluge ne mogu da padaju. 0810niti granicnik uz donju ivicu rucice . i pomeriti Otpustiti SLIKA 10 7. Pomocu sekaca moze se ovaj poloza] obcleziti na pololopcu i ramendrna hidraulika za kasrrije podesavanje.0nje poluge ne prestanu da se spustaju i otpocnu da se poddzu. a zatirn 05igurati zavrtnje limenim osiguracern. silika 10. SLIKA 9 6. s1. pod dejstvom sopstvens tezine. 11.

13A. 13A.varrje trolu polozaja 1. Nosac sa SI.58 koji su oslonjeni na nosaee (L) i povezani sa podizrrirn ramenima (C).snovna i pomocna) su dstovetne kao na klasicrrirn traktorima.navrtke (3) podositj da zazor dzrnedu kraja dvokrake polugo (2) i ivice zareza ria Iimenoj konzol i (4) iznosi 0. poklopac hidraulrka takode kao . Nosae gornje traktorske poluge F.Postaviti loomandne rucice na njihove oznaike na kvadrantima >.59 Je alat kojim se to.91. 13A. Dovodna creva L. kli- pnjacom i ~rzJb~aZldanom caurom sa krakom.tip podiznog sistema. kornaude za kon- Konzola 5.Na donji kraj dvokrake poluge (2) dejstvovati silom od 1. 13A.6 mm.59.59 . Podizno rame D.1.(1) . samoosteuravajuea navrtka 17 . Podizne poluge C.HIDRAULIK DIZANJA SA POVECANOM MOCI Opst e Trakrt:ori sa kocntcama potopljenim u ulju imaju i hidraulicni podizni sistern sa 'povecanom moci dizarija.1j llime ene sto ovde nema cilindra sa klipom.58 podizni sistern izgled zadnje strane traktora A.P'oluga o.Pod esa. Ekscentar . . Razlfke koje se IpIOj'alVI~jlUjiU su rUslov.0. Pumpe hidraulika (0.clJVr'tku .1 . posltiz'e) i odvrtanjern zavrtanjem samoosiguravajuce . 13A. Ii "DVE TACKE·H. OvprustirtJi '!1.i komandovanje preko kvadranta i poluga.'59 odrnaci ekscentar (5) od kuhse . Podizan]e trwk1i(}rskih poluga se ostvaruje pomocu dva cilindra (G) S1. 13A. Navrtka 2.36 daN (na sl. Ovo uslovljava Ii nesto izmenjen nacirr podesavanja hadraulacnih komandi sto ce ovde i bit! objasnjenje. Okrenuti ekscentar (5) u smeru ka.ooesavlIillje Ikomande za kontrolu poloza:j. Ulje dobijaju 'pre~D dovodrnh creva (4) koja su jedinim krajem vezana za poklopac hidraulika. Podizanjern khpnjace cildndra dizu se i traktorske poluge (A) preko podizrrih poluga (B). Sva objasnjenja izneta ranije vaze i za ovaj . Gornja podizna poluga E. Cilindri K.zaljke ria satu sve dok me nalegne na viljuske pa ga u tom polozaju osigurati pritezanjem navrtke (1). . - --'=--- ----~ S!. a drugirn za cillindre. Traktorske poluge B.a Pre podesavanja htdrauhenog sistema neophodno je izgr'adiei poklopac poddznog sistema liz traktora pa postupati na sledeci nacin : . P.Rame osovirrice postaviti U polazaj od 30° prema vertikali S1.FAST«. Stabilizatorski lanci G.

Podesavanje sipke komande za kontrolu polozaja: ._ 0. Podesavarije tramspontnog polozaja moze Se izvditi i na sledcoi nacin : Podizati polugc sve dok se k liipnjace rnaksirnalno ne izvuku.Postavit! kornandne rucic. Navrtka 2.> SI. Na donji kraj dvokr ake poluge (1) 81. Poluga 2.1 . .. Sl.Podesiti duzinu sipke (2) tako da se mofc spojiti sa lcrakom osovinicc (3). . a koja je pod uglom od 30°.60 dejstvovatl sdlorn od 1.61_ Podizna ramena 1.60 _ trolu vuce 1.Ramena podizna (1) Sl 13A.30 daN (na (1) S1. Konzola 3. Stpka 5. Rame 4.a zatim ograniciti hod. na nj ihove oznalke._--_.navrtke (3) podesitt da zazor izmedu kraja dvokrake poluge (1) iivice zareza na ljmenoj konzoli (2) Iznosi 0. 13A.da je poklopac podiznog sistema ugradcn na traktor i kad su komaride i krak osovimdce u podesavajucern polozaju treba po des hti sipku knmamde za kcntrolu polozaja. 13A. Navrtka Podesavanje kornande za kon- Podesavanje vuce: komande za kontrolu .60 [e alat koj im se to postize) i odvrtanjem/zavrtanjem . Smanjiti duzinu tzvlacenje kljpnjacc na 5 do 8 mm pemeranjem rucice ka donjern delu kvadranta i ogranicttt hod. 13A.Ka. Priovome ramena moraju bitd vezana za poluge.ia (visine ddzanja) Podizati rucicu za kontrolu polozaja sve dok se ne ostvari visina 700 mm mercno od osovmice na nosacu cilindra do osovimice na ramenu.61 spustiti u najn'izi polozaj. Podesavanje transportnog poloza.6 mm. Ekscentar 3. . '1'3A. Nosac 18 . Kral{ osovtnlce 6.

vuce Kulisa sklop Alat za podesavanje Krak kulise samoostgurnvajuea navrtka 1 / / / SLIKA 1 19 . :PODESAVANJE VERUKALNIH POLUGA ZA KONTROLU POLOZAJA I VUeE NA TRAKTORIMA IMT-5100 I 5136 1. poluga kont. poluga kont. 4. 12. 9. Ver tl ka ln a potozaja 2. 6. 10. 5. ~~ 7. 8. 11. vuce Konzola sklop Navrtka Ekscentar Poluga zatege Poluga zatege Poluga zatege Sipka kont. Vertikalna 3. 13.A.

8 daN prl po- Kodovog podesavania rie -reba skidati poklopac sa traktora vee se sve . . 2. tako sto se dinamomotrom povlaci domji kraj vertjkalnih poluga (1 i 2) silom F = 1. 3). .ije zazor izmedu ekscentra i k raka viljuske (12). 1) tako da vrhovi zavrtmia udu u rupe poluga (6. Old 0.0.Podesiti zazor i.i vertnkabnih pohrga u granicam. vidi sliku 2.otpustaju navrbke (13) na sipkama kompezacionih opruga sve dotle dok se ne dobije zazor 'izm.5 mm.na poklopcu kao k od traktora manjih snaga vee je postavljen u kabini. II PODESAVANJE VERTIKALNIH POLUGA BEZ ALATA savanju I vertikalnlh poluga (1 i 2).ikaln. .on trole vucc.1 do 0. kontrole polozaja u sektoru brzog spustamja (FAST) i rucice kontrole vuce izmedu dve taeke na IkvadranJtu. .Otpustiti ekscentar na vertikalnoj polugi kombrole polozaja.Rarnena hidraulicnog podizaca moraju biM spustena.Vertikalno po luge (1. 20 . 2) se podesavaju kada je poklopac skinut sa traktora. 7. 2. .69 .Skin uti poklopac vertikalne cevi iizvaditi ver. . 2) Otpustrti navrtku (4) i ekscentar (5) okrenuti suprotno skazaljkt ria satu i da se dob. pumpe hidraulika.o je uradi. Da bi se sk inuo pok lopac hidraulucnog podizaca sa centralnog kucista potrcbn.zmedu proreza na konzoli . poklopac se vraca Ina svoje mesto ta'ko da se vertikalne poluge postave dspred klaoka'lice na purrupi.t.1 do 0.aljcie osloni 0 zadnji deo vertikalnih poluga.Skinuti sediste traktora i poprccni mosac sa poklopca u kabirni.83 da Nrn (51. PODESAVANJE VERTIKALNIH POLUGA KINEMATIZMA RUCICA KONTROLE POLOZAJA I KONTROLE VUCE (1. . Ugradi se vertjkalna cev sa poklopcem i sve Sle pri teze zavrtnjima za centr-alno kudiste.1 do 0. a rucice i dalje stole u sektoru (FAST) Ii izmedu dve tacke Ina kvadrantu. .. navrtku (4) momentom od 0.edu prorezana U<onzOll:i3) i vert. .5 mm. Verttkalmu polugu kontrole polozaja vuci silorn F = 1.5 mm tada ekscentar (5) okretati u smeru satne skazaljko (sleva u desno) sve dok se ne oelon.Skinuti ventikalnu cev.alnu cev.Odvoj iti zatege od polugu rucica (1. a spojen je zategama za poluge kinematizma rucica kontrole polozaja i k.Odvoji ti dovodria (odvodna) creva uljnog voda.redom: . Napomena: Visina dizanja i brzina spustania se podesava kao kad se vrst podesavanje sa aJatom. Kad je zavrseno podesavanjo kimematizma poluga. 8) (sl.69 .Pojed'imacno podesitd vertikalnc poluge.83 daNm. . 1).tik.Okrenuti ekscentar u smeru satne skazaljke dok se ne osloni 0 krak viljuske i stegnuti navrtku momentom od 0.0.Oslobodiei slilIlku od potisk ivaca kontrole vuce i postavrtd je tako da njen kraj od pcklopca bude udaljen za 43 mm. 1) sto predstavlja poloza] rucice.Spo>j!irbi ve zatege sa polugama s osigurati Ih.8 daN. 1). a zatirn se pnitezu ili .Postavitd rucicu kontrole vuce izmedu dve tacke na kvadrantu. sledece: -. .Sk1nuti poklopac sa kinematizmom kroz kabimu i na njega postaviti spec ijalri i alat (11) (81. . .Postaviti rucicu kontrole polozaja u sektoru brzog spustanja (FAST) Ina kvadrantu.Podesiti dvokralcu polugu pumpe tako da se v. . el.izvodi na traktoru sledecim .Osloboditi zatege rucica na poklopcu i menjati im duzlimu dok tehnoloske rupe na polugama za alat ne zauzrnu vert:ikalni poloza].lo krak viljuske (12) i pritegnut. Posle ovih pniprema pristupa se pode- desenom zazoru ad 0. a sipku kontrol« vuce (9) fiksbratl rascepkom kroz vlrjusku alarta (s1. .ih ( poluga (1 i 2) od 0. a rnozc se podesavatn i kada je poklopac hi draul ionog podizaca na tralctoru Kvadrant sa rucicama nije postavljen .

ozaja »A« sa zategom (1) na poklopcu. a ramen a hidraulika spustena u radni poloza] . .B. Spoji ti polugu ruoiccJoontrole .anja (FAST).iti »A« poslipo- staviti Ll izrnedu brzog dve erte spustamja na k vadrantu (FAST) sektoru - ka 2. PODESAVANJE ZATEGA KOMANDI HIDRAULICl\IOG PODIZACA SA ALA TOM (sl. . .Po zavrsetku gore na:vedenih podesavanja proveriti pokretljivost celog k.iosiguraiti zategu. 2) spoj iti polugu rucice komtrolo vuce »B« sa zategorn (2) na poklopcu. tako da merna zazora u tom sklopu. talco da merna zazora u tom sklopu.Ramena hidraulika moraju spustena u krajnji donji po. 2).ad je rucica kontrole polozaja »A« postavIjema u sektoru brzog spust.ozaj.ti sa pol ugarna bez zazora k ao ria (sl. posle skinutog alata sa poklopca.imernatizma rucica na kvadranto.Ponistiti zazor izmedu potiskivaca i sipke kontrole vuce (4) kada je rucica kontrole vuce »B« postavljena izmedu dve tackc na kvadrantu .Postavit! alat na poklopac hidrauhcriog podizaca u predvidene otvore i frksirati poluge osovrnicn zavrtnjima alata (sl. 2) k. l. a zatirn osigucati zategu rascepkom. Rucicu kontrole polozaja b. Zategu (3) treba spoji. a zatim osiguraai zategu rascepkom.Rucicu kontrole vuce »B« postaviti izmedu dve tacke na kvadtan tu SLIKA 2 21 .

potrebno je otpustib. GI?AJVlC III/K.(VISINA OIZANJA) .v£ . Tada vracati rucicu niz kvadrant. uz kvadrant . PODESAVANJE TRANSPOItTNOG POLOZAJA . Startovati motor i rucicu komtrole polozaja pomeriti uz kvadrant sve dok se ne ostvari visina dizanja iamena hidraulika ad 730 mm mereno od osovuruce na nosacu cilindr a do osovinicc na podizmom ramenu (81. granicnik (sl 3) i oomeriti ga do ik1raja proreza ria kvactrantu.C. a zatim vratiti granionjk do rnCiice kontrole polozaja i dobro pr itegmuti eta se ne bi mogao pomerrtt prilikom pomeranja rueice. otpusti se granionfk i pomeri do kraja proreza na kvadrantu.Da bi se izvrsilo podesavanje visine dizanja traktorskrh poluga. V/SI. a time se kl ipnjaca uvlaci u ciltndar za 8 mm i u torn po1ozaju stavici grandcmk visirie dizamja i ogranic:iilli hod rucice.« podizati uz kvadrant sve dok se kl1ipnjacamaiksi1malno ne izvuce iz ciIimdr'a ventil sigurnosti treba da se cuje kako propusta u1je..l7/. kad motor radi pomeritd rucicu kontrole polozaja »A.Drugi postaipak podesavanja visine dizanja obav1ja se na sledeci naciri. 3).lANjA SLIKA 3 22 .

D. - .azljivo rucicu na dole niz kvadrant sve dok donje traktorske poluge ne prestanu da se spustaju i pocnu dOl se dizu. Orude treba da padne na zemlju za 5 sec. pa rucicu vratiti u neutraln! polozaj izmedu dve tacke na kvadrantu. Kontrola brzog spustanja Rudell komtrole polozaja postaviti u sektoru brzog spustanja (FAST) rucicom kontrole vuce podici crude u transportnl poloza].trole vuce podici orude u transpnrtni ooloza] izmedu dve .tacke na k vadrantu. PODESAV ANJE POLOZAJA DONJEG GRANICNIKA (SPUST AN JE) . »A« porneriti - Kontrola sporog spustanja Postaviti r-ucicu kontrole polozaj.i n a donj] gr anlcmk rucicom kor. U tom polozaju rucice postavlti gran icn'ik sa donje strane i pritegnuti (sl.ika i pomer iti op.Otpusti ti navntku donjeg granicn. 4). Orude treba da padne na zemlju Za 1 sec.Zatirn SLIKA'I 23 . rucicu kontro!e polozaia na gore dok dorije traktorske poluge ne pocnu lagano da se spustaju.

ao rczubtat ncispravnostl sistema. bucan lad pumpe i drugo. Namenno su izostavljeni kvurovi kao Mia su: . UTVRDIVANJE I OTKLANJANJE KVAROVA HIDRAULICNOG PODIZACA NA TRAKTORIMA PROIZVODNJE IMT-a U dato] tablici kvarova hi draulicnog podizaca nabroiani su kvarovi. uzrok a) poklopac pod rzaca ugr aden tako da su vert. savijene ili ostece ne prenosne pol uge. koj i su svojstveni za ova] hidrnulicni sistern. poglcd izglcdaju k. (cnrenje) d) Polomljene. 24 . mogu bifi direletna posledica dva druga uzroka : Prvi usled ncpravnlnog ruk. Pode~:ava. vertikalnu cev razvodnika i boone komore ventrla pumpe. b) Razvodnik bloktran. Otl<lanjanje kvara podi- 1. b) Sklnu(i bocni poklo pac centr alnog kucista i proveriti pomeranje razvodnika. d) Skinuti bocni poklopac i ustanoviti da Ii prenosne poluge pomeraju razvodnik unapred kada sc rucica komande za po. c) Propust. postavljamje komandn'lh rueica u gonnj i kr ajnj.loz aj podize.ikalne poluge srnes'te ne iza vadjci ca dvokrake poluge sa pottsktvacern..Propustanjo (curemje) ulja.iihovavez.aju nadole pod manjim opterecenjem zavrtnje S oprugama treba pritegnuti.od 1.ovanjr. Kcliko se rucice pomer. kad su rucice pojedinacno opterecene silom . sto je vee (manje vise) poznato.. Hi-drauEk orude. Treba napomenuti d. da bi se sto vise istakl a n. Ako ne. ad strane tralotoriste npr. koja imaju pojedime delove istrosene iIi o"ite6ene. moguci Red. Broj uzroci i otklarijanje istih.a sa pravrlnim radom sistema.oji se Vl1C\. a zatim navrtkom sa druge strane kvandranta osigurati. sktnuti poklopnc rridrnulfka i utvr dlt! II :?l'()l~.8. pogrcsno podesavan]e oruda rada sa orudim . ili usled Drugo. Ii va r ne podize Mogue.i nck i k varovi koji na prv. a) Ugraditi poklopac zaca pravilno.36 da N.anie ulja. polo7aj kvadranta i kacenje za klackalicu balansne opruge. 9. tercta J. Uk ol ilco je blok lran izvaditi gao c) SI<inuti bocni poklopac i proveriti sistem u raduo Proveriti cilindar podizn og uredaja. PODESAVANJE PRITEGNUTOSTI SAMOOSIGURAVAJUCIH NAVRTKI NA KOMANDN1M RUCICAMA Ovo podesavanje se ostvarujc pi-itezanjem ili otpustanjem mavrtk i.nje treba izvrsitj tako da se komundne rucice mogu pomeriti glatko (oez zaphnjanja). Zameniti zaptivne prstenove gde je to potrebno.

podizaca bloki- Podesiti zavrtke na krajevima podiznog vratita. g) Klip se cilindru. reagovan ia.ia usukani. h) Ramena g) Skinuti bocni poklopac i proveriti da Ii sigurnosni 'lentil produvava. Neravnomerno podizanje. b) Namestiti no. 2. proriaci uzrok i otkloniti gao b) ni k a razvodnika. Orude moze da se pod ize . dec tereta. f) prerna gao Polomlj eniili osteceni delovi pumpe obicno je praceno bucnirn radom pumpe. Sigurnosni ventil produvava kada se rucica komande za poloza] podigne u transportni (najviSi) polozaj. lance lance pravilpruvil- c) Lanei . a) Gornji pravilno grandcnl k postavljen. Ukolilw j e blokiran izvaditi purnpu iz kucistn. rnj e b) Lanei chznog donjlh pol uga poureda. i) Skinuti snusta. 5.vezani za donje ru pe nosaca (ispod ose prikljucnog vrattla. 25 .agl avlj uje u f) I' Polomljene iii ostedene delove pumpe zameniti. h) r ana. ostecena opruga povrat- b) Skinuti bocm poklopae eentralnog kucista i proveriti pomeranje razvod- ntk a. tako da se donje poluge spustaju pod dejstvom sopstvene teztne. a) Bar jedan ventil u bocnim komorama pumps ne rade ispravno. a) Izvaditi pumpu iz kuctsta i proveriti sediste potisnih ventila i videti da Ii ima nrlfavsttne iii stranih tela. ruje a) Podesiti donji grantenn.HHL lIroj Kvar MOgllCl uzrok sig urnosni e) otilianjan. a) Skinuti bocni poklopac eentralnog kucista i proveriti pomeranje razvodnika.ic Proveriti venti! potrebi kvara u radu i zameniti e) Neispravan ventil. d) Donje poluge ne obrnuto. granicnika. a) Proveriti poloza] go rnjeg gr anicntka i podesiti rastojanje od 300 mm za traktor IMT-539 i 577 296 mm. i) Tezina oruda je pre vise velika za hid. Orude se ne spu sta ili se podize kada se rucica komande za polozaj pomeri od donjcg postavl iepostnv- Namestiti luge. a ne maze da se a) Razvodrilk blokiran.rau!ii'ne poddzace. d) 4. Ukoliko je opruga osteceria izvaditi pumpu iz Icucista ustanoviti uzrok ostecenja i otkloniti gao 3. z. e) Namestiti no. u oblasti pravi lno po- a) oranicnuc ljen pravilno.

-u_st_e_n_a_.SPONSE«) c) Samoosig uravajuca navrtka na vodiei opr ugc za kontrolu polozaja je previse otP. a) Oprati prectstac zameniti. a) Znrneni1i tise. leonulja. Nepravilan rad hidraubalansne opruge. c) Ustanoviti nec!ostatke otkloniti gao a) Podesiti samoosiguravajucu navr-tku prema datim uputstvirna. _________________ 6. 9. Kontrola vuce.--------~~~~-~c_ e) ostecens prenosne poluge.seentar na dvokrakoj poluzd za kontrolu poIozaja nije pravilno postavljen u odnosu na viIjusku. zagtavljuje ekscentrtcan za u za b) U sluca] u potrebe zarnontu po t.tisak. Nemoguce je odrzavatt Iagano spustanje k ad a Se rueica komande za poloza] pomerf u oblasti reagovanja. a) Samoosiguravajuca navrtka na vodici opruge za kontrolu vuce prevl- a) Proveriti i otkloniti sij alni zaZ01".--. -----_-_. b) Valj cic za eksccnkou- kon- vntkom napostavljena U oblast kontrole polozaja posto je orude bilo prethoc!no podignu. preuputstvima. a) Postaviti iii ga ce- a) Zaprljan prcclstao a) Proveriti porozaj ructca. Ne podtzu se traktorske . b) Samoosiguravajuca navrtka na vomer opruge za kontrolu polozaja je previse pritegnuta posle podesavanja ekseentra. stvu. trolu iii se vuce kulise llustt vnjuske troiu vuce. Zupcasta pump a spoljne Mdraulike ne daju pri.PO datim uputstvirna.to. b) Podesiti prerna akciatim unutstvlma. 10. (»RE. po tsk lo p ku- se otpustena. 11. _ a) El<. c) Podesavanje ma datim izvrsit. ih pr ema uput- 26 .'aulikom.!tNt. za kontrotu vuce pre vise _~-p~~ri~t~egnuta.sk lo p ku l ise. a zatim ekscentar. 8. Broj Kvar Moguej b) Navrtka dvokrake uzruk za podcsavanic potuge._-----a) Podesiti ekseentar pravitno. lika ili slaba kontrola (pru radu sa kontrolom------------------------------b) s amoostguravajuca navuce) pri malom otporu vrtka na vodici opr uge Hi dstezanju 1I gor njoj poluzn. se vraca u isti polozaj k ada se rucica lcontrole komanc!e za polozaj vrati do granicnika sa nareckanom na- Orude a) Valjci6i k ulise t rol u polozaja tr lcn i.poluge traktora sa spoljnom hid. Othlanjanjc kvara b) Podesi!i dv ok ra k u polugu. b) Najpre podesiti samoosigu ravajucu navrttcu. a zatim proveriti tacnost polozaj a donjeg grarncruka u oblasti reagovanja. a) Postoji aksijalni zazor 7.

530 TCZ/J.PROTIVTEG ZA PODESAVANJE HIDRAULICNOG PODIZACA I RAD SA UTOV ARIV ACEM Prctivteg od betcna se okaai riastandardnu poteznicu 'tralotora pre podesavania visine dizanja.A TEGA 270 kG..IJA! --j . CRTEZ PROTIVTEGA ARMATURE SA SEMOM Iz orteza se vidi da se za protdvteg treba ..t.~ . a zatirn se postupa kao sto je opisano u poglavlju podesavanje gornjeg gramcrrika.. armirarri teg. armatura od betonskog gvozda 0 6 mm.od -- - _ -./ .izradie. eo ARMATURA NAPOME. Poloza] te armature i kuke U odnosu na oblik i ddmemzije protivtega Il{JjQ se !Lje od betona. -~- I I _i 27 ._/ + -f-- 6erOfJQ re o urad.

Tosin bunar 268 Telex: 11-518 YU IMT.Izdavac: INDUSTRIJA MASINA I TRAKTORA. godine BEOGRAD 28 . 11000 BEOGRAD. Marsala Birjuzova 3. 337 i 145 Prodaja rezervnih delova 011/156-360 lokal 311 Ser visna sluzba 011/156-360 10ikali 210 i 225 Tiraz : 2. Telegram: »TRAKTOR« Beograd Telef'oni : Pr odaja traktora 011/151-114 Centrala 011/156-360 lokaii 120.000 primeraka Stampa : NIRO »Privredni pregled« Beograd. rnaj 1988.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->