P. 1
1260204409

1260204409

|Views: 467|Likes:
Published by Mihailo Bogdanović

More info:

Published by: Mihailo Bogdanović on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET CRNE GORE EKONOMSKI FAKULTET

Prof dr Gordana Đurović

CRNA GORA:
OD SPOLJNOTRGOVINSKE KA EVROPSKOJ INTEGRACIJI

Podgorica, Decembar 2008

UVOD
Pripremljeni materijal, koji čini sadržaj ove skripte, namijenjen je prvenstveno studentima ekonomskog i fakulteta političkih nauka, kao dopuna osnovnoj literaturi za predmete Privredni razvoj i Medjunarodni ekonomski odnosi, kao i za potpuno novu grupu predmeta koji su posvećeni procesu evropskih integracija Crne Gore - predmeta koji se poslednjih godina profilišu na dodiplomskom i postdiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Materijal predstavlja sistematizovan prikaz postupnog kreiranja nove spoljnotrgovinske politike Crne Gore i politike pridruživanja EU, u skladu sa razvojem savremenih medjunarodnih ekonomskih odnosa i sa aktuelnim procesom evropskih integracija koji su strateški prioritet svih zemalja Zapadnog Balkana. Prvi dio skripte posvećen je analizi savremenih spoljnotrgovinskih tokova, Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, odnosno reintegraciji Crne Gore u sistem savremenih medjunarodnih ekonomskih odnosa. Drugi dio skripte posvećen je analizi do sada ostvarenog procesa evropskih integracija Crne Gore, koji se kreće postepeno od evropske ekonomske integracije ka potpunom prihvatanju „evropskog modela“ organizacije države, tj. ka sveobuhvatnom prihvatanju evropskog zakonodavnog okvira i izgradnji savremene države prava, koja će omogućiti punopravno članstvo Crne Gore u velikoj evropskoj porodici. Prethodno, dat je kraći pregled razvojnog koncepta Crne Gore tokom cijelog prethodnog stoljeća, do obnove crnogorske državnosti. Do punopravnog članstva u EU, pred Crnom Gorom je dug put. Podrazumijva punu implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisanog 15. oktobra 2007.godine u Luksemburgu, sticanje statusa zemlje kandidata i složen proces pregovora o punopravnom članstvu. Ovaj proces prati i proces jačanja regionalne saradnje, ali i čitav set aktivnosti koji podrazumijevaju ispunjavanje tzv. Kriterijuma iz Kopenhagena, bez čega nema punopravnog članstva. Stoga je sveobuhvatan proces realizacije evropske agende Crne Gore - proces uskladjivanja zakonodavstva i implementacije novih propisa, kao i proces izgradnje snažnih institucija koje će biti sposobne da sprovode zajedničke evropske politike, bilo potrebno staviti u jedan jedinstven okvirni razvojni dokument, a to je Nacionalni program za integraciju Crne Gore u EU. On je definisan za period 2008-12.godina Imajući u vidu ove važne momente koji stoje pred Crnom Gorom, na strateškom putu pridruživanja, pa potom pristupanja EU, priprema novih učila za studente Univerziteta Crne Gore je, u ovom vremenu dinamičnih promjena, poseban izazov za nastavni kadar na našim društvenim fakultetima, koja treba da doprinesu boljem razumijevanju procesa integracija, analizi i projekciji evropskih perspektiva Crne Gore. To je osnovni motiv pripreme i ove skripte. Podgorica, 15.decembar 2008.g. Prof. dr Gordana Djurović

2

CRNA GORA: Od spoljnotrgovinske ka evropskoj integraciji SADRŽAJ
Uvod 2 5 6 6 10 10 12 16 17 18 20 21 25 28 35 36 37 38 40 45 46 48 48 52 54 56 59 59 61 62 63 65 69 70 71

DIO PRVI: REINTEGRACIJA CRNE GORE U SISTEM MEDJUNARODNE TRGOVINE...... I
GLOBALNI SPOLJNOTRGOVINSKI TOKOVI I ULOGA WTO..............................................
1. Rastući značaj spoljne trgovine u svijetu............................................................................................. 2. Svjetska trgovinska organizacija (WTO) ............................................................................................ 2.1. Od GATT-a do WTO ................................................................................................................... 2.2. WTO kao subjekt savremenog multilateralnog sistema .............................................................. 2.3. Pravni osnov WTO ...................................................................................................................... 2.4. Organizaciona struktura i proces donošenja odluka u WTO ...................................................... 2.5. Prednosti trgovinskog sistema WTO .......................................................................................... 2.6. WTO podrška za zemlje u razvoju .............................................................................................. 2.7. Rješavanje sporova u okviru WTO sistema ............................................................................... 2.8. Pristupanje WTO......................................................................................................................... 2.9. Pristupanje Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji …………………………………………. 2.10. Aktuelni trendovi u procesu pristupanja I WTO plus ................................................................. 3. Regionalna integracija u svjetskoj privredi ........................................................................................

II

PAKT STABILNOSTI I PODSTICANJE SARADNJE U REGIONU JIE.................................

II

SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI U REGIONU I POZICIJA CRNE GORE ..............
1. Nastanak mreže bilateralnih trgovinskih sporazuma u regionu JIE .................................................... 2. Sporazumi o slobodnoj trgovini izmedju SCG i zemalja JIE................................................................ 3. Robna razmjena u regionu JIE............................................................................................................ 4. Jedinstveni sporazum o slobodnoj trgovini u regionu - „CEFTA 2006“ .............................................

1. Osnivanje Pakta stabilnosti ............................................................................................................... 2. Radni stolovi Pakta stabilnosti ............................................................................................................ 3. Ostvareni rezultati i perspektive ........................................................................................................ 4. Crna Gora i Pakt stabilnosti ................................................................................................................

III

ANALIZA SPOLJNOTRGOVINSKIH TOKOVA CRNE GORE................................................

1. Spoljnotrgovinski tokovi u periodu 1989-2004.g. ............................................................................... 1.1. Izvoz ostvaren po zemljama i grupacijama zemalja .................................................................. 1.2. Uvoz ostvaren po zemljama i grupacijama zemalja .................................................................. 1.3. Struktura uvoza i izvoza po grupama proizvoda ....................................................................... 2. Robna razmjena u 2005-06.godini ................................................................................................... 3. Jačanje ekonomske razmjene sa EU ................................................................................................ 4. Trgovinski režim i instrumenti spoljnotrgovinske politike ....................................................................

DIO DRUGI: CRNA GORA i PROCES EVROPSKIH INTEGRACIJA...................................
I

KRATAK OSVRT NA PROFIL PRIVREDNE RAZVIJENOSTI I RAZVOJNU POLITIKU CRNE GORE ………………………………………………………………………………………...
1. Okvir privredne razvijenosti Crne Gore u prvoj polovini XX vijeka .................................................... 2. Profil privredne razvijenosti Crne Gore u poslijeratnom razvojnom periodu Jugoslavije do disolucije SFRJ (1991) ........................................................................................................................................... 2.1. Osvrt na razvojni koncept, modele planiranja i strukturne promjene u privredi ..........................

72 72 74

3

....................................... 10................. 4 ....... 3.............................................................. Unapredjenje institucionalnog okvira za proces evropskih integracija (2003). 2................................................................................................... Upravljanje razvojem........................................................................................... 8.......................................... 3................................................................................................................... 4................................. 1....... Prvi program obuke državne administracije za proces evropskih integracija (2005) ................................ Finansijska pomoć kroz program CARDS .................... Ostvarivanje evropskog partnerstva ..................................... 3.............................. 12............................................................... 13.................................................................. ANEKS – Skupštinske deklaracije i rezolucije..................................... Peto proširenje (2004........................................................................refleksije na politiku proširenja ……. 9............................. Proces pristupanja EU ............................ 6........... Pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2005-06) . 14...................................... 4.. 1.............. 7.......................................................... 8................ 5...... 4........................... Novi okvir politike pridruživanja Evropske unije .......................................................................................................................... Proces jačanja administrativnih kapaciteta za evrpske integracije .............................................................. 5............................................................... 6............................................................................. Rezolucija o ispunjavanju obaveza Crne Gore u okviru SSP (2007) .................... Ostale aktivnosti vezane za proces stabilizacije i pridruživanja tokom prethodnog perioda .................................. 7....................... Nacionalni program za integraciju Crne Gore u Eu za period 2008-12................................................................. Novi instrument predpristupne pomoći ............................................................................ Programi Zajednice . strateško planiranje i makroekonomska politika u Crnoj Gori u savremenim uslovima .......................................................... 4......................................... 3....................... Potreba unutrašnje konsolidacije i institucionalne reforme .......... Evropska ekonomska zajednica i Euroatom …………………………………………………………….............. 82 90 93 93 93 95 95 98 99 100 101 103 103 104 105 106 108 108 111 112 114 115 121 126 127 138 142 145 147 154 164 167 167 169 171 III POLITIKA PROŠIRENJA EU I ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA .......... Profil privredne razvijenosti Crne Gore i ograničenja upravljanja razvojem u SRJ (1992-2002) ...............godina .......II NASTANAK EU I POLITIKA PROŠIRENJA ........... Trasiranje evropskog puta.............................................................. Prikaz Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pridruživanja Crne Gore EU.......................... II CRNA GORA U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA ..................................................................... 11.......... 2................ Evropska zajednica za ugalj i čelik ………………………………………………………………………… 2..................... Deklaracija o pridruživanju EU (2005) ............................................................................................. Evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana:stabilizacija regiona kroz proces pridruživanja EU .......IPA . Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ........................................................................................................................................................ Proces stabilizacije i pridruživanja .... 2007) ......................................... Rezolucija o neophodnosti ubrzanja procesa integracije Crne Gore u evropske i evroatlantske strukture (2008) ............................. Prvo proširenje (1973) .............................................. Drugo proširenje (1981) ...................... Četvrto proširenje (1995) ......................................... 1....................... Razvoj i primjena modela „dvostrukog kolosjeka“.................................................................. Treće proširenje (1986) .............................................................

PRVI DIO: REINTEGRACIJA CRNE GORE U SISTEM MEDJUNARODNE TRGOVINE 5 .

2008. Spoljna trgovina je privredna aktivnost koja podrazumijeva razmjenu roba. 2003. dok je stopa rasta GDP bila ispod 3%. Prometej. Ne može se ni voditi adekvatna politika privrednog razvoja na bazi modela zatvorene privrede.I GLOBALJNI SPOLJNOTRGOVINSKI TOKOVI I ULOGA SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE Privredni razvoj neke države ne se može analizirati nezavisno od međunarodnog okruženja i međunarodne podjele rada. usluga i proizvoda ljudskog duha (intelektualne svojine) koja se obavlja između preduzeća iz različitih država. 1 Bjelić dr Predrag. a svakako i najmasovniji i najrazvijeniji oblik ekonomske saradnje jedne zemlje sa inostranstvom. Činjenica je takođe da u međunarodnim relacijama. to je najstariji. 1. Beograd.. več spoljnoekonomska politika.7 6 . str. pri čemu je prosječna stopa rasta izvoza za cijeli period bila oko 5. Izvor: WTO Report. Grafik 1 – Prosječne stope rasta svjetske proizvodnje i trgovine (izvoza) u periodu 1997-2007. Ekonomika međunarodnih odnosa.1 Ujedno.5%. RASTUĆI ZNAČAJ SPOLJNE TRGOVINE U SVIJETU Spoljna trgovina je hronološki najstariji. sve više dobija na značaju u ukupnoj razvojnoj politici zemlje. privredni razvoj postaje sve neravnomerniji proces i pored okolnosti što svjetska privreda tokom poslednjih decenija poprima oblike globalizacije i transnacionalizacije privređivanja. može se konstatovati da se svjetska trgovina dugoročno brže povećava nego proizvodnja u svijetu (mjerana rastom GDP). Imajući u vidu dugoročne trendove u medjunarodnoj trgovini.godine. u funkciji vremena. do 2007. što je bio trend u čitavom poslijeratnom periodu. Na slijedećem grafiku vidi se da je taj trend karakterističan i za period od 1996. najmasovniji i najrazvijeniji oblik ekonomske saradnje jedne zemlje sa inostranstvom.

Amerika Brazil 3.2007 IZVOZ ROBA REGIONI I IZABRANE ZEMLJE udio pojedinih grupa i zemalja u svjetskom izvozu roba (%) Prosj.9 4.2 1.3 13.Britanija 4.4 2.1 2.5 11 2 „Strategija podsticanja izvoza“.1 25. stopa rasta uvoza usluga 2000-07 Svijet A.2 9.2 2.570 mlrd $ 13.7 11 7 7 7 7 12 12 12 12 11 9 9 24 26 15 17 16 13 23 7 23 9 100 3.6 2.5 5.2 Tabela 1 – Svjetski izvoz roba i usluga po regionima i izabranim zemljama .3 12 6 6 6 7 15 17 12 12 13 8 6 20 19 16 13 15 13 25 6 19 10 100. Afrika Juzna Afrika 6. rastući trend.4 39.5 2.6 6. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije.1 2.0 1. Evropa EU 27 Njemacka Francuska Vel.0 3. stopa rasta izvoza roba 2000-07 UVOZ ROBA udio pojedinih grupa i zemalja u svjetskom uvozu roba (%) Prosj.2 3.6 3.7 2.5 4.9 1. snaženje spoljne trgovine.4 5.5 0.3 0.Drugim riječima. globalan je.2 42.3 28. Izvor: World Trade Report. 11 7. Juzna i cen. Sjeverna Amerika SAD Kanada Meksiko B.7 3.0 46.6 0.4 22.5 12 7 7 7 4 10 14 13 13 14 7 12 20 22 15 15 13 13 9 100 3.9 0.6 0.0 13.9 4.6 3. 7 .3 6.060 mlrd $ 14.0 4.9 43.5 11 7 7 9 5 8 12 12 12 9 11 10 21 20 15 16 14 11 5 Indija 1. stopa rasta izvoza usluga 2000-07 U V O Z USLUGA udio pojedinih grupa i zemalja u svjetskom uvozu usluga (%) Prosj.1 4.0 3.0 8.1 0.1 3. Koreja.7 8. kao i veza između savremenih ekonomskih sistema.0 2.8 0.940 mlrd $ 19.7 8.260 mlrd $ 16.0 9.7 1.0 13.9 43.Singapur.4 4.8 4.8 2.5 39.4 14.4 11.6 4. 2008.3 2. ZND Rusija 5.5 1.1 3.7 1.5 2. veći od stope rasta proizvodnje. WTO. Bliski Istok 7.2 0.Tajvan.8 3.2 3.9 1.2 2.1 Novoindustrijalizov ane ekonomije* 6.9 7.9 3.3 25. Azija sa Okeanijom Kina Japan 100. stopa rasta uvoza roba 2000-07 I Z V O Z USLUGA udio pojedinih grupa i zemalja u svjetskom izvozu usluga (%) Prosj.1 46. Podgorica 2006.7 51.4 6.6 7.9 6.9 *Hong-Kong.9 2.0 5.4 2.

1%). Kao posljedica stvaranja različitih 3 4 Udio SAD je u svjetskom izvozu 1948.Tajvan). za zemljeBliskog Istoga – izvoznice nafte 5. Statička korist nastaje pri otvaranju do tada zatvorene privrede koja je (dijelom neefikasno) proizvodila sve za svoje potrebe..7%. Slijede SAD i Kina. učešće u vrijednosti ukupnog svjetskog robnog izvoza bilo za region Sjeverne Amerike 13. velikog obima za svjetsko tržište.7 10 11 ‘03 5. do 1975.1%. tzv.Kretanje GDP i trgovine za tranzicione ekonomije 1995-20034 (stope rasta) TRANZICIONE EKONOMIJE BDP ‘95-00 2. koju država može podsticati i odredjenim setom instrumenata ukupne spoljnoekonomske politike. Afrike 2.6% (SAD 8.3 4 12 ‘03 7. RUSKA FEDERACIJA ‘95-00 1. Kanada itd. u godini koja prethodi njihovom punom pridruživanju EU.Najveći svjetski trgovac je EU sa gotovo 40% učešća u svjetskom izvozu roba i preko 46% u izvozu usluga.5 15 11 ‘03 3. Rast razmjene poljoprivrednih dobara i proizvoda rudarstva se daleko sporije povećavao. kao i grupacija zemalja izvoznica-nafte sa Bliskog istoka. prvenstveno u proizvodne mreže automobilske i elektronske industrije sa EU-15. Promet proizvoda rudarstva se za period 1950-2002 povećao za devet puta. novoindustrijalizovane azijske ekonomije (Hong-Kong.3 25 23 Izvoz 7 Uvoz 4 Izvor: www. što se vezuje za intenziviranje procesa ekonomskih integracija. a poljoprivrednih proizvoda za osam puta. ali i uvoza. dok spoljna trgovina podrazumijeva trgovinu jedne zemlje sa svijetom. podstiču i rast ukupne proizvodnje u nacionalnoj ekonomiji . Dinamičke koristi nastaju iz neprekidnog poboljšanja upotrebe faktora proizvodnje (alokacije resursa) napuštanjem neefikasnih proizvodnji i ulaganjem resursa u najefikasniju upotrebu.5 5 11 ‘02 3. godine udesetostručila. Ako posmatramo 2003.8 30 28 II. iako ne sa istim efektom. Ona se od 1950.3%. koji već četvrtu godinu zaredom premašuje rast svjetskog GDP-ja ( 3% u 2003). Japan 5.6%.8% u 2003. godine još povećana za 7. baziran na komparativnim prednostima odredjenje zemlje. zatim Azija. Rast otvorenosti nacionalnih ekonomija i rastući trend medjunarodne razmjene. Razmjena usluga je porasla za vise od 15%. Najbrži rast ukupne svjetske robne razmjene bio je u periodu 1950-1973. godini i kod uvoza (27%) i kod izvoza (28%). Latinske Amerike 12. Specijalizovana proizvodnja. pa Japan. Trgovinska razmjena industrijskih proizvoda je porasla za četvrtinu. ZND i Afrike 3. čak od 16%. Daleko najbrže je rasla razmjena industrijskih proizvoda. Tempo rasta fizičkog obima svjetske robne razmene nije bio ujednačen po kategorijama proizvoda.6% (Brazil 1.4%. naviša stopa rasta izvoza. Koreja.2 8 9 ‘00 3. Trend rasta spoljne trgovine ima i svoju specifičnu regionalnu dimenziju.8 28 27 I. T2 .”Internal trade statistics”.5 puta. kao i porast produktivnosti rada u pojedinim nacionalnim ekonomijama. Tranzicione zemlje su zabilježile dvocifren rast u 2003.dozvoljava podjelu rada i specijalizaciju u proizvodnji. Ukupno kretanje trgovine izmedju svih zemalja u svijetu.wto. Time se moguća potrošnja u zemlji povećava. EU je.3% i zemlje Azije i Okeanije 28% (Kina 9%. i zajedno sa uslugama čini najznačajniju stavku u razmjeni usluga u zemljama tranzicione ekonomije.5% (EU 39.3 ‘00 7 26 14 ‘01 4. Kasnije usporavanje rasta je rezultat skromnijeg rasta prometa proizvoda rudarstva i poljoprivrede.g. Evrope 42.Singapur. Azije 13. Tako je.g bio je 27.org Tranzicione zemlje su zabilježile ubjedljivo najveći rast GDP-ja od 5. CENTRALNA I ISTOČNA EVROPA ‘95-00 3. Sveukupnost odnosa na jedinstvenom svjetskom tržištu predstavlja medjunarodnu trgovinu. zabilježena je u grupaciji zemalja Centralne i Istočne Evrope. 2004 8 . Južne i Centralne Amerike 3. smanjenje jediničnih troškova i porast konkurentnosti. odnosno 3. Tada se izvozom mogu platiti jeftiniji uvozni proizvodi koji zamjenjuju neefikasno proizvođena domaća dobra.godini . u 2007. tj. donosi ekonomiju obima.6 5 -6 ‘00 10 40 13 ‘01 5 -2 20 ‘02 4.3%)3.5%). Rast prihoda od turizma i putovanja je zabilježio najveći rast. Od takvog uključivanja u svjetsko tržište nastaju statičke i dinamičke koristi.8 14 13 ‘01 2. do danas. Evrope 6%.7 12 9 ‘02 2.1%). ostvarila najveću ekspanziju izvoza. WTO.7%. a zatim je do 2002.

5 1.600 2. sa prilivom investicija u taj region. smanjivanjem tržišnih barijera u regionu. komision.405 SRBIJA 16. Trade Flows in South-East Europe. zastupništvo. 7 Izvor podataka za region www.060) 14. Tako nizak nivo međusobne trgovinske razmjene doveo je do stvaranja pogrešne slike. Crna Gora – Italija.944 672 1. navedeni preduslovi.) 6 T3 – Izabrani makroekonomski indikatori zemalja Regiona7 (2003) Mil € ALB GDP (Eur milion) GDP/pc Stopa rasta GDP (%) Ivoz (u mil ) Uvoz Trgovinski bilans Inflacija(%) SDI ( million) 5.700 9.2 177 ROM 2.914 5 2. računarski softver. kulture i WTO.710 6 396 1. očekuje se dalji porast trgovine u ovom regionu od 6.8 200 BUL 17. Ostali oblici međunarodnog poslovanja obuhvataju: b) medjunarodno kretanje usluga .421 3. informativne i štamparske usluge.189 6. kao i dodatnim prilivima SDI koji treba da dovrše proces prtivatizacije u tranzicionim ekonomijama. usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta robe.499 1. medjunarodne bankarske usluge. Ona.202 CRNA GORA 1. u periodu od 1991 – 1999. poslove dorade. naučno-istraživačke i razvojne usluge. usluge trgovine (posredništvo. Zapadnog Balkana. u smislu da se zemlje JIE neće međusobno ekonomski povezati.614 19. slobodne carinske prodavnice). izvoz.5 1. doveli su do porasta sive ekonomije u regionu kao cjelini.5 1.249 4.3 5. lizing.316 2. Obim trgovinske razmjene novih članica EU neposredno prije priključenja. posljednje dekade proteklog vijeka.najčešći oblisi su: medjunarodni transport robe.267 1. sa trgovinskim vezama na nivou tradicionalne ekonomske saradnje (Hrvatska – Njemačka. medjunarodno osiguranje.254 CRO 25. popeo se na nivo od 66% ukupne razmjene. nijesu imale karakter regiona.8%.oktobar 2005.047 3. u širem kontekstu obuhvata: uvoz.org. malogranični i susjedni prekomorski promet i dugoročnu proizvodnu kooperaciju. Na bazi iskustava razvoja bilateralnih ekonomskih odnosa u regionu jugistočne Evrope.375 2. može se konstatovati da je.273 1. 2004 Izvor: WIIW.569 (3. pa se može reći da obuhvata slijedeće oblike: a) svjetska trgovina koja u fokusu ima medjunarodno kretanje roba.6 1. revizorske i advokatske usluge.175) 1. reeksportne i tranzitne poslove.283) 7.stabilitypact.7 39 Oblici medjunarodnih ekonomskih transakcija Struktura savremenih medjunarodnih ekonomskih transakcija postala je veoma kompleksna i znatno šira od medjunarodnog kretanja roba.231 2. Albanija – Grčka. sa stanovišta medjunarodne trgovine. samo je jedan od mnogih oblika međunarodnih ekonomskih odnosa danas. dolazi do rasta spoljnotrgovinske razmjene sa EU. obrade i prerade.460 5.065 2.5 U navedenim trendovima može se zapaziti direktna veza između procesa pridruživanja zemalja Centralne i Istočne Evrope ka EU. usluge marketinga. 5 6 9 .090) 1. medjunarodna špedicija (posrednički i pomoćni poslovi u medjunarodnom prometu). kreiranjem zone slobodne trgovine. Obrada MEOIEI. Zemlje JIE.766 MAK 4.3 6. već da će egzistirati kao male periferne ekonomije.332 4.2 1. medjutim.557 (7. ukidanjem carinskih barijera i smanjenjem ostalih transakcionih troškova.166 4.079 4.600 (2.472 (4.oblika sporazuma o slobodnoj trgovini. identičan nivou koji imaju i zemlje EU između sebe. izvodjenje gradjevinskih radova u inostranstvu. sajamske kompenzacione poslove. putnika i prenos pošte i vijesti.900) 5. zbog kriznih političkih (i ratnih) događanja koji su duži period negativno uticali na privredni razvoj regiona u cjelini.341 (3. Sa druge strane.8 1.644 (1. kompenzacione poslove.5 305 713 (408) 6.326 1. turističke usluge. Nov.248) 4 157 BiH 5. uslge iz oblasti zdravstva.2 15. podaci za Crnu Goru i Srbiju dati su odvojeno. došlo do gotovo potpunog prekida regularne ekonomske saradnje u regionu. jer je međusobna trgovina u ovom periodu bila mnogo niža od one koja se mogla očekivati od zemalja koje su geografski upućena jedna na drugu. posebno među zemljama tzv.”Internal Trade Statistics”. godine.2004. obrazovanja.467 12. kada.

10 . nakon neuspjelog pokušaja osnivanja Međunarodne trgovinske organizacije (ITO). kvalitet i identitet proizvoda. Ne potcjenjujući potrebu detaljnijeg izučavanja svih navedenih oblika medjunarodnih ekonomskih transakcija. Nokia. Logo. švajcarski sirevi…). str. Kroz direktne strane investicije (Opširnije: Unković Milorad. po kojima je taj proizvod prepoznatljiv (npr. koja obuhvataju autorska prava u oblasti tzv. trendovima liberalizacije u ovoj oblast i institucionalizaciji medjunarodne trgovine danas kroz sistem Svjetske trgovinske organizacije. Franšizing se zasniva na posebnom sistemu poslovne saradnje. ali važio je više od pet decenija. gdje se ista moće i prodati nakon isteka ugovora. b) srodna prava. fonografske industrije. Patent je pravo koje se priznaje za pronalazak iz bilo koje oblasti nauke – novog proizvoda ili novog postupka. bilo je sprečavanje ponavljanje velike krize 30-ih9 godina XX vijeka.Za razumijevanje osnovnih oblika medjunarodnog transfera tehnologije podsjetimo se. Microsoft isl. portfolio plasmana. Savremena medjunarodna trgovina. pored prodaje. Lizing se najčešće ugovara kroz zakup odredjene opreme. dok se transfer tehnologije se ostvaruje i kroz različite oblike zajedničkih ulaganja. d) medjunarodni transfer tehnologije . akcija i obveznica na tržištu kapitala. Žigovi se mogu prodavati klasično. Za ekonomske transakcije važni su različiti oblici industrijske svojine. miris ili kombinacija boja i zvukova) Njime se štiti originalnost. Žig je tradicionalni oblik industrijske svojine. komercijalne banke i organizacije za finansiranje izvoznih poslova. osnivanjem GATTa. odnosno topografije zvuka i podataka i c) industrijsku svojinu. GATT iz 1947. arhitektonska djela. Poznati žigovi (brendovi) sun pr. 2004. različite usluge državnih institucija (sudovi.1. uz plaćanje adekvatne naknade. vize. slogan. kao i na bazi lizinga i franšizinga. grafična likovna i skulptorska djela. Konsalting-om se najčešće prenose tehnološka iskustva proizašla iz poslovne tajne. boja. u daljem dijelu ovog poglavlja. Coca-Cola. tzv. po kome davalac franšize ustupa primaocu. Od GATT-a do WTO Liberalizacija svjetske trgovine ostvaruje se kroz proces carinske erozije i ukidanje mjera necarinske zaštite. djela primijenjene umjetnosti. c) medjunarodno kretanje kapitala (zajmovi i krediti koje daju medjunarodne finansijske institucije. koji bi bio na snazi do osnivanja organizacije kojom bi se na međunarodnom nivo regulisala trgovina. kompjuterski softver. prijave i odjave boravka itd. i direktne strane investicije kroz – spajanje i akviziciju. kao i ulaganje kapitala stranih lica u postojeća preduzeća). Beogradska knjiga. symbol koji potrošaću prenosi poruku o proizvodu koji želi da kupi (može biti riječ. trebao je biti privremeni Sporazum. preko kojih se pretežno ostvaruje medjunarodni transfer tehnologije. pravo da u svom poslovanju koristi njegovu robu (usluge). npr. SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA 2. na 3% u 2000 ). izvodjenje investicionih radova. Kooperacija predstavlja zajedničku saradnju na proizvodnji komponenti koje se ugradjuju u isti proizvod. lizing i franšizing8. Najčešće je predmet prenosta i naplate tehnologije žig kao zaštićeno ime vlasnika franšize.godine. licenci. su: ustupanje patenta.Geografska oznaka porijekla je potvrda da je proizvod proizvedene na odredjenom području i da ima specifična svojstva. da intelektualna svojina. francuska vina. znaka pod tačno propisanim uslovima. tj. Naše vino Vranac. I f) medjunarodnu migraciju radne snage (zapošljavanje gradjana jedne zemlje u nekoj drugoj zemlji). trgovinsko ime. Rezultat te liberalizacije prvenstveno je navedeni dinamičan rast međunarodne razmjene u posljednjih 50-ak godina (proces ekonomske globalizacije. portfolio investicije. “know-how”-a kroz konsaltnig. najčešći oblici transfera tehnologije. putne isprave.sporta. Jedan od najvažnijih razloga za pristupanje GATT-u. Mali patent je samo tehnolška inovacija. kao dijela intelektualne svojine. 2. promet tzv. zajedničko ulaganje sa domaćom firomom. tako se prosječna carinska tarifa za industrijski sektor u razvijenim zemljama se smanjila sa 40% u 1947.) i ostale usluge. koje direktno utiču na razvojnu performansu privrede jedne nacionalne ekonomije. Joint venture. teče proces intenzivne trgovinske liberalizacije. više pažnje posvetićemo slobodnom protoku roba. LIzing sadrži i tehnologiju upotrebe i primjene iznajmljene opreme. obuhvata prvenstveno slijedeće oblike nematerijalnih prava: a) autorska prava – književna i naučna djela.Od 1947. 74-127) 8 9 Smatralo se da je ova kriza dovela do ograničenja trgovine i do produbljenja ekonomske i političke nestabilnosti kao i da je jedan od uzročnika Drugog svjetskog rata. a montaža se vrši u jednoj ili drugoj zemlji partneru kooperacije. ukratko. proizvodne kooperacije.

WTO Publications. funkcionisao kao međunarodni sporazum a ne kao institucija. započeta je u Urugvaju-Punta del Esteu i trajala je od 1986. Ženeva . bilo je snižavanje carina. intelektualna svojina. u cilju snižavanja carina i regulisanja pitanja vezanih za povoljnije uslove trgovine između strana ugovornica.GATT /General Agreement of Tariffs and Trade. Opšti sporazum o carinama i trgovini/ se razvijao kroz runde pregovora10. Sporazum je obezbjeđivao samo djelimičnu regulativu pravila ponašanja. 1956. Preostale dvije runde. tekstil. “Trading into the Future”. čime je postignuta ukupna redukcija carina od 25% u odnosnu (Torquay) na nivo iz 1947. trgovina uslugama i pravo intelektualne svojine po prvi put p ostaju predmet pregovaranja i postignutih specifičnih sporazuma . trgoivini mliječn im proizvodima. Ženeva . usvojen Antidampinški kodeks 1973-1979. Neophodnost pregovora javila se kao posljedica12: sve većeg odstupanja od pravila propisanih GATT-om koja su prijetila da uruše sistem. Institut računovođa i revizora Crne Gore. beziran na zajedničkoj spoljnj carini (Dillon EEZ Round) 1964-1967. poznatija kao Urugvajska (UR). rješavanje sporova.000 carinskih ustupaka i preuzete obaveze za buduće “runde” pregovora (o carinama) 1949. Do osnivanja WTO.dogovoreno 45.teme: carine. 12 Obradović mr Biljana. Činjenica da je GATT. “Svjetska trgovinska organizacija i strane direktne investicije”. 11 . tekstil i odjeća nijesu bili obuhvaćeni i regulisani pravilima GATT-a. Pregled ključnih postignuća u okviru GATT-a. Geneva.investciona politika povezana sa trgoivinom.postignuti sporazumi o tehničkim preprekama trgoivni. trgovini govedjim mesom. u periodu funkcionisanja samo GATT-a. godine. subencijama i protivmjerama.000 carinskih ustupaka. Na dnevnom redu našle su se necarinske barijere i druga sistemska pitanja. zaključeni posebni ugovori o žitaricama i Round) hemijskim proizvodima.dogovoreni dalji carinski ustupci u vrijednosti od 2. Predmet pregovora. Geneva 2005. 11 World Trade Organization. pravila. 2003 p.g. WTO Publications. Posljednja (okončana) runda pregovora. Anesi . Takođe.5 mlrd $ 1960-1961. Ženeva . Ženeva . takođe je uslovila pokretanje ove runde pregovora. (Uruguay poljoprivreda – učestvuje 125 država Round) . odredjivanju carinske vrijednsoti.12-13. civilnim vazduhoplovima. podrazumijevaju se pregovori između država ugovornica GATT-a. čime je stvaran snažan multilateralni trgovinski sistem. Torki . potpisivanja različitih bilateralnih sporazuma i formiranje regionalnih integracija kojima su se kršili principi liberalizacije i otežavan pristup tržištima. razmatrana i antidampiška procedura11. koje čine 75% svjetske trgovine (Kennedy . 2002.dogovoreni dalji carinski ustupci. bez kvalitetno riješenog pitanja kontinuiranog 10 Pod rundama pregovora. prvih pet. usluge.7% Round) . a izmijenjen je i Kodeks o antidampingu 1986-1994. necarinske mjere. javnim nabavkama. rasta broja ograničenja u trgovini. do osnivanja WTO. Ženeva 23 države potpisnice – osnivači WTO (Geneva) . Podgorica. Tek je Kenedijevom rundom (1964-1967) uz sniženje carina. a odobreno je članstvo za 10 novih (Annecy) država 1951. str. organizovano je osam rundi pregovora.dogovoren jedinstveni raspored ustupaka novonastaloj EEZ.ugovorne strane razmjenjuju oko 5.carine. postupcima licenciranja uvoza. godine do 1994. kao i česti sukobi i trgovinske nesuglasica jer poljoprivredni proizvodi. To je imalo za posljedicu određene probleme jer su promjene zahtijevale saglasnost zemalja ugovornica. Ženeva .članstvo u GATTU raste na 50 država potpisnica.razgovori o carinama i antidampinškim mjerama. nacarinske mjere i okvirni sporazumi (Tokyo . “Understanding the WTO”.prosječna carinska stopa na industrijske proizvode smanjena sa 7% na 4.8.uspostavljena je WTO (sa pojačanim Mehanizmom za mirno rješavanje sporova) Izvor: World Trade Organization. dat je u slijedećoj tabeli: Tabela 4 – Pregled rundi pregovora GATT-a Period Lokacija Predmet pregovora / naziv 1947. bile su mnogo ambicioznije.

čime su pregovori i okončani.8%.18-21. prihvatanje i potpisivanje Finalnog akt i Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije.praćenja svih aspekata međunarodne trgovine. 12 . fiksnim rokovima i unaprijed definisanim procesom sprovođenja i rješavanja sporova. sporazumi u okviru WTO su multilateralni (svi osim dva) pa se kao takvi odnose na sve članice. izvršile liberalizaciju svojih nacionalnih politika i na taj način pokazale spremnost i dobru volju za uspješnim okončanjem pregovora. godine). Glavni i najočigledniji rezultati pregovora su13: stimulisanje primjene carinskih stopa kao jedinog legitimnog instrumenta zaštite. Najviše nesuglasica i sporova tokom pregovora. smanjenje broja proizvoda koji su opterećeni visokim carinskim stopama kao i definisanje Lista koncesija. GATS-a. Pregovori su za rezultat imali i zaključenje Sporazuma o poljoprivredi. WTO ima osnivački akt i stalne organe organizacije. WTO je međunarodna organizacija14 sa svim konstiutivnim elementima međunarodne organizacije (države kao osnivači ili tipične članice. kao i da je najznačajni rezultat pregovora. · · · 13 World Trade Organization. Tokijska runda pregovora. p. (dopunjen dogovorima i tumačenjima 1994. precizno određene oblasti djelovanja-funkcije. kao jedna od rundi pregovora GATT-a.15-29. GATT kao međunarodni ugovor zaključen 1947. U poređenju sa GATT-om. Takođe. Pogledati: Račić dr Obrad i Dimitrijević dr Vojin. bilo je u oblasti liberalizacije trgovine poljoprivrednih proizvoda i usluga. status pravnog lica i međunarodno pravni subjektivitet). mnoge zemlje u razvoju. S druge strane. Sa druge strane. godine. može se bez prejudiciranja reći da je dovela do najozbiljnije reforme sistema svjetske trgovine od vremena GATT-a. WTO Publications. su neposredno po otpočetom pregovaračkom procesu. Nasuprot tome. Geneva 2005. Beograd. može reći da su to bili najobimniji pregovori do tada vođeni iz domena međunarodnih trgovinskih odnosa.3% pala na 3. Zasnovan je na jednostavnim i detaljnijim pravilima. Sistem rješavanja sporova u okviru WTO uvodi stalno Apelaciono tijelo. za rezultat je imala seriju novih plurilateralnih sporazuma koji su imali dejstvo samo na one države koje su te sporazume potpisale. dok sporazumi WTO obuhvataju šire područje djelovanja. Takođe. blagovremenog reagovanja ili eventualnog sankcionisanja u slučaju kršenja pravila. 14 Prema opštoj teriji međunarodnih organizacija. Na taj način u značajnoj mjeri je omogućeno regulisanje međunarodne trgovine. U pregovorima UR učestvovale su 123 države. za Urugvajsku rundu trgovinskih pregovora. · Opšti sporazum o carinama i trgovini kao što se iz naziva može vidjeti je međunarodni sporazum (ugovor). između Evrope unije i Sjedinjenih Američkih Država. uslugama i intelektualnu svojinu po prvi put uvelo u okvire unaprijed definisanih pravila. Savremena administracija. 1988. “Međunarodne organizacije”. rast broja industrijskih proizvoda koji se uvoze bez naplate carine (duty-free režim). koje i danas primjenjuju značajane subvencije u poljoprivredi. što je trgovinu poljoprivrednim proizvodima. tako da se po broju zemalja učesnica i sveobuhvatnosti materije koja je pregovarna. Svjetska trgovinska organizacija obezbjeđuje lakše rješavanje trgovinskih sporova između zemalja članica. sniženje od oko 40% u domenu carinske zaštite na industrijske proizvode tako da je prosječna carinska stopa sa 6. bitno je napomenuti da su pravilima GATT-a regulisana samo međunarodna trgovina robama. Glavne razlike između Opšteg sporazuma o carinama i trgovini i Svjetske trgovinske organizacije mogu se najkraće prikazati na sljedeći način. str. “Understanding the WTO”. posebno ako se zna da WTO ima veći broja članice nego što je GATT imao ugovornica. inkorporiran je u pravni sistem WTO kao Aneks 1A uz Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije. TRIPS-a i drugih WTO sporazuma.

čini tri najvažnija stuba savremenog multilateralnog sistema 15. eliminiše politiku zaštite u izvjesnim „osjetljiim“ područjima (postepeni dogovori za tekstil. Novi Sad. MFN) i jednaki tretman uvoznih i domaćih proizvoda na domaćem tržištu (nacionalni tretman – National treatment. Opšti sporazum o carinama i trgovini/. januara 1995. GATT-om je stvaran snažan i prosperitetan multilateralni trgovinski sistem. i medjunarodnoj trgovini posebno. izradjujući brojne stručne analize i studije. 16 Sama Urugvajska runda multilateralnih trgovinskih pregovora trajala je 1986-93. intelektualna svojina. pružajući im istovremeno pomoć i saradnju u obuci kadrova 17. Ujedinjavanjem Opšteg sporazuma o carinama i trgovni (GATT 1947) i svih sporazuma i dogovora zaključenih pod njegovim nadzorom do 1994. godine.g. Sekretarijat WTO pomaže manje razvijenim zemljama u tumačenju i primjeni rezultata trgovinskih pregovora. Osnivanjem WTO kao otvorenog multilateralnog sistema postavljeni su temelji za novo razdoblje globalne trgovinske (i ekonomske) saradnje u svijetu. usvajanjem i potpisivanjem Finalnog akta Urugvajske runde multilateralnih trgovinskih pregovora i donošenjem odluke o prihvatanju i pristupanju Sporazumu o osnivanju svjetske trgovinske organizacije16. i što je veoma bitno posledjih godina.1994. godine prerastao u Svjetsku trgovinsku organizaciju (STO). Ekonomski i pravni stručnjaci Sekretarijata WTO prate dogadjaje i promjene u svjetskoj globalnjoj ekonomiji.decembra 1994. Medjunarodni ekonomski odnosi. koji treba da omogući više konkurencije. 17 Dr Djurica Acin. str. u Marakešu /Maroko/. zatim Opšteg sporazuma o trgovni uslugama i Sporazuma o trgovinskim aspektima prava na intelektualnu svojinu. uslugama i trgovinskim aspekatima intelektualne svojine. koja je održana 12-15. sve do 1994. 259-260 15 13 . nivo agrarnog protekcionizma. koji nije uspio i rezultirao je pristupanjem 23 države Opštem sporazumu o carinama i trgovini (GATT) u Ženevi. jer danas. dobrovoljna ograničenja izvoza). Pigmalion. Tokom 47 godina. a sjedište Organizacije je u Ženevi. Multilateral Trade Negotiations: The Uruguay Round – Trade Negotiations Committee: “Final Act Embodying the Resulst of the Urugay Round of Multilateral Trade Negotiations“.g. i kroz četiri runde pregovora. Sa radom je počela 1. potpisalo 76 zemalja učesnica Ministarske konferencije. usluge.2. zajedno sa Svjetskom bankom (WB) i Međunarodnim monetarnim fondom(IMF). predstavlja medjunarodnu organizaciju sa svim pravima i obavezama koje iz tog statusa proizilaze. Kompletirana je trijada svjetskog ekonomskog poretka. u WTO je zaokružen treći glavni oslonac poslijeratnog ekonomskog poretka. WTO postaje generalni konsultant za problematiku svjetske trgovine. kao jedne od Bretton Woodskih institucija. Odluka o osnivanju postala je pravosnažna nakon što je Sporazum o prihvatanju i pristupanju WTO do 30. Podsjetimo se pokušaja stvaranja Međunarodne trgovinske organizacije (ITO) 1948.WTO) predstavlja institucionalni pravni okvir multilateralnog trgovinskog sistema u područjima carina i trgovine robama. (GATT 1994). godine. investicije).g. 2003. godine. WTO je nasljednik Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT). a manje konfrontacije u medjunarodnim ekonomskim odnosima uopšte. uvodi se tretman nediskriminacije (klauzula najpovlašćenije nacije – Most favourable nation. WTO kao subjekt savremenog multilateralnog sistema Svjetska trgovinska organizacija (The World Trade Organization . ima šire područje dejstva (trgovina robom. NT). WTO. Od inicijalno 50 država čija je namjera bila osnivanje specijalizovane agencije UN (Međunarodne trgovinske organizacije). Istakli smo već da.2.g. WTO okuplja znatno veći broj zemalja. WTO je formalno osnovana na Ministarskoj konferenciji zemalja ugovornica GATT-a /General Agreement of Tariffs and Trade. Marrakesh. 23 države su potpisale GATT i pokrenule postepenu trgovinsku liberalizaciju i uklanjanje protekcionističkih mjera u trgovini robom. u odnosu na GATT.aprila 1994. koji je 1995. koji je nastao poslije Drugog svjetskog rata i jedna je od najmlađih međunarodnih organizacija.

kako bi se postigla veća koherentnost u kreiranju globalne ekonomske politike. 19 World Trade Organization.5. WTO Publications. obezbjeđivanje održivog razvoja i zaštite životne sredine uz optimalno korišćenje svjetskih rezervi. Osnovni principi21 na kojima funkcioniše WTO su: 1. principa i obaveza pruzetih učlanjenjem u WTO.bg. 2. određivanje minimalnih uvoznih cijena (onemogućavanje uvoza robe po cijeni koja je ispod određene granice). između ostalog omogućava smanjenje transakcionih troškova i na taj način doprinosi privrednom rastu i lakšem sprovođenju zakona i podzakonskih akata.Liberalizacije trgovine podrazumjeva smanjenje barijera u trgovini. Japana i Kanade je predmet revizije svake dvije godine. a) Prvi dio podrazumijeva uklanjanje necarinskih trgovinskih barijera. p. Čine ga klauzula najpovlašćenije nacije i princip nacionalnog tretmana. 18 Zubić-Petrović Snežana. Stalna primjena istih ili dobro poznatih pravila. potrošači ili posrednici u prometu. 1996. 10-13. povećanje proizvodnje i spoljnotrgovinske razmjene roba i usluga. jasne i nedvosmislene procedure i pravila znače da svi učesnici na tržištu. Danica “Svetska trgovinska organizacija: četiri principa. transparentnost . osiguranje veće zaposlenosti. i predstavlja mehanizam ispitivanja trgovinske politike članica. Kako bi se obezbijedila nesmetana aktivnost Organizacije i postizanje pobrojanih ciljeva. 7. Todorović Bojana. stabilan rast realnih prihoda i efektivne tražnje. Geneva 2005 p. Periodična revizija22 trgovinskih politika ima za cilj dosljednu primjenu pravila. 20 Posebno MMF i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj i njihovim podružnim agencijama. “The Legal Texts-The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negations”. Cambridge 2004. prelevmani (uvozne dažbine koje se određuju u odnosu na pojedinačne isporuke da bi vrijednost robe koja se uvozi dostigla određenu ciljnu vrijednost). i ekonomski razvoj članica usklađen sa potrebama i interesima zemalja na različitim nivoima razvijenosti.popovic.Transparentne tj. 21 World Trade Organization. Milivojević Radmila. trgovina bez diskriminacije. Kvalitetna saradnja sa drugim20 međunarodnim organizacijama. a ostalih članica svakih šest. djelovanje i unapređenje ciljeva svih WTO sporazuma. str. Ova regulativa je predmet ispitivanja i revizije.Ekonomski fakultet i Centar za liberalnodemokratske studije. http://danica. To je složen proces koji se sastoji iz dva dijela23. administriranje. već i obavezu zvanične notifikacije u WTO. “Rezultati Urugvajske runde multilateralnih trgovinskih pregovora”. bili oni proizvođači. Službeni list).yu 14 . Sporazumom o osnivanju WTO u članu III.ac. definisane su sljedeće funkcije19 Svjetske trgovinske organizacije : · · · · Omogućavanje primjene. University Press. “Understanding the WTO”.ekof. Kao ciljevi koji su definisani Sporazumom o osnivanju WTO18 mogu se još navesti: povećanje životnog standarda. Objavljivanje ne podrazumijeva samo oglašavanje u nacionalnim glasilima (npr. a ne samo jedan” . liberalizacija trgovine i promovisanje konkurencije . Administriranje Dogovora o pravilima i procedurama za rješavanje sporova i Mehanizma ispitivanja trgovinskih politika. Obezbjeđenje foruma za pregovore kao i okvir za primjenu rezultata takvih pregovora. revizija trgovinske politike zemalja sa velikim učećem u svjetskoj trgovini vrši se svake četri godine. U necarinske barijere spadaju uvozne kvote (količinska ograničenja uvoza bilo da se radi o obimu ili vrijednosti). 22 Trgovinska politika Sjedinjenih Američkih Država.prvim i najvažnijim principom. 3. Ovaj princip omogućava i predvidivost međunarodne trgovine. uslugama i trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine. trgovina bez diskriminacije . garantuje se primjena različitih odredaba obuhvaćenih multilateralnim sporazimima o trgovini robom.WTO je osnovana sa ciljem da obezbijedi da se međunarodna trgovina odvija na slobodan i predvidiv način i u tom smislu nudi solidnu pravnu osnovu. znaju šta se od njih očekuje. S druge strane. Beograd. 23 Popović prof. Institut ekonomskih nauka. Evropske unije. jer sve članice WTO imaju obavezu javnog objavljivanja zakonske i druge regulative koja ima veze sa trgovinom.

podsticanje razvoja i ekonomskih reformi . Takodje. Deklaracijom iz Marakeša posebno se naglašava aktivna uloga koju su zemlje u razvoju imale tokom Urugvajske runde pregovora. b) Pod liberalizacijom međunarodne trgovine podrazumijeva se ne samo ukidanje necarinskih barijera već i snižavanje carina i carinskog ekvivalenta necarinskih barijera tj. PRIKAZ OSNOVNIH OBAVEZA/PRINCIPA WTO (GATT-A.24Svjetska trgovinska organizacija ima značajnu ulogu ne samo na polju liberalizacije trgovine već i u dijelu promovisanja korektne konkurencije između zemalja članica i to kroz sistem pravila. smanjenje broja proizvoda na uvoznim i izvoznim dozvolama. ako čla nica WTO daje veće povlastice jednoj članici 24 Smanjenje nivoa carineske zaštite kao jedanog od preduslova liberalizacije trgovine. gdje se između ostalog napominje da je osnivanjem WTO obilježena istorijska etapa na putu ka uravnoteženom i integrisanom globalnom trgovinskom partnerstvu. stvar je pregovora između zemlje kandidata i članica Svjetske trgovinske organizacije. godine. 15 . Geneva 2004. postoje i izuzeci. kao što su na primjer odredbe o dužim tranzicionim periodima za implementaciju sporazuma i preuzetih obaveza. četvrti dio GATT-a (trgovina i razvoj) sadrži principe. kroz uvođenje jednostavnijih carinskih procedura. kada države koje potpišu sporazum o slobodnoj trgovini i primjenjuju ga na robu porijeklom iz te grupe država. jedan od osnovnih principa sadržan u sporazumima WTO jeste i smanjenje svih formalnosti vezanih za spoljnotrgovinske aktivnosti. p. Koliko će to smanjenje biti ili/i koliki će biti nivo obavezujuće carinske zaštite.25 Kao rezultat takvog stava.30. 25 Deklaracija iz Marakeša od 15. biće detaljnije objašnjeni kasnije u radu. kao npr. diskriminatorne necarinske mjere koje se sprovode preko državnih trgovinskih preduzeća i druge zaštitne mjere na granici osim carina. 4. naplatu naknade za kontrolu i rad carinske službe u nivou stvarne cijene koštanja usluge i dr. interesi zemalja u razvoju su na razne načine uzeti u obzir u sporazumima Svjetske trgovinske organizacije. principa i različitih WTO sporazuma na kojima se zasniva funkcionisanje ove Organizacije. WTO Publications.aprila 1994. a diskriminišu svu ostalu robu. tj. Pa tako. GATS-A I TRIPS-A) Obaveze/principi Klauzula najpovlašćenije nacije MFN Nacionalni tretman Transparentnost Opšte ukidanje kvantitativnoig ograničenja (QRs) GATT I III X XI GATS II XVII III XVI:2 XX TRIPS 4 3 63 - Liste koncesije/obaveza II Izvor: WTO “WTO Introduction”. Međutim. I drugi sporazumi. sadrže odredbe koje predviđaju poseban i različit tretman zemalja u razvoju. da se sve prednosti i povlastice dogovorene između jedne ili više država moraju automatski priznati i svim drugim članicama WTO-a. Načela funkcionisanja WTO-a mogu se sistematizovati i na slijedeći način: · Klauzula najpovlašćenije nacije (Most-favoured nation–MFN) – primjena MFN tretmana. zatim kada kada razvijene države daju preferencijalni pristup robi iz nerazvijenih država i sl. tarifikacija. T-5.preko tri četvrtine članica WTO su zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje. Obavezujuće carinske stope članica definisane su u Listama koncesija. Drugim riječima. obaveze i posebne odredbe o zajedničkom djelovanju članica u cilju razvoja privreda članicazemalja u razvoju.diskreciono izdavanje dozvola (uskraćivanje/ne izdavanje dozvola za uvoz kako bi se postigao ili pospješio neki ekonomski cilj).

međutim nedovoljno razvijene i najmanje razvijene ekonomije trebaju više fleksibilnosti u implementaciji sporazuma. Nacionalni tretman ima i šire značenje. dok se od 1980. ona mora dati istovjetne povlastice svim drugim članicama WTO26. Osnovna pravila po kojima ona funkcioniše utvrđena su odgovarajućim sporazumima. Sporazumi Svjetske trgovinske organizacije dozvoljavaju određene izuzetke od ovog principa. i u tom smislu. Oni su najvidljiviji u slučaju carinskih unija i zona slobodne trgovine (GATT) i u listama izuzeća članica (GATS) . ista stopa za taj proizvod mora biti odobrena i svim drugim članicama WTO. nakon ulaska na tržište zemlje članice WTO. koje je dogovorila. kojim je osnovana WTO i kojim se reguliše njen institucionalni rad je Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (Sporazum o WTO) sa aneksima27: ANEKS 1 ANEKS 1A: Multilateralni sporazum o trgovini robama · Opšti sporazum o carinama i trgovini (GATT 1994) · Sporazum o poljoprivredi · Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera · Sporazum o tekstilu i odjeći · Sporazum o tehničkim preprekama trgovini · Sporazum o uslovima za strana ulaganja koji utiču na trgovinu 26 Npr. u zaivsnosti od oblasti primjene (nacionalni tretman kod stranih ulaganja. Podsticanje razvoja i ekonomskih reformi – multilateralni sistem WTO-a doprinosi ukupnom razvoju. Raković A. usluge i nosioca prava intelektualne svojine.).Pravni istrumenti i savremene tendencije”. Ministarstvo za međunarodne ekonomse odnose Srbije i Crne Gore. Ovaj princip podrazumijeva. odnosno uživati ista prava. a deveta (Doha Development Agenda DDA) je još u toku. kod prava osnivanja preduzeća itd. Postupna implementacija slobodne trgovine vrši se kroz pregovore: snižavanje trgovinskih barijera je jedna od najznačajnijih mjera za podsticanje trgovine.ili više njih. širi izbor robe i pristupačnije/niže cijene. zapošljavanje iomogućuju potrošačima punu korist od povećanja konkurencije. Prve su runde pregovora uglavnom bile fokusirane na snižavanje carina. kao jedne od ključnih pretpostavki stvaranja konkurentnog privrednog ambijenta. · Nacionalni tretman – Princip “nacionalnog tretmana” podrazumijeva da nema diskriminacije između domaće i strane robe. str. 27 Zubić-Petrović S. da uvezena i domaća roba (uključujući usluge.3. Pravila nediskriminacije . 16 . Predvidljivost i transparentnost – stabilnost i predvidljivost podstiču investicije. Beograd. godine sve veća pažnja pridaje uslugama i intelektualnom vlasništvu. “Svjetska trgovinska organizacija . Od stvaranja GATT-a bilo je osam rundi pregovora . tj. žigove i dr.33. preferiraju pregovore i kroz udruživanje u regionalne integracije · · · · 2. Pravni osnov WTO Svjetska trgovinska organizacija je jedina međunarodna institucija koja se bavi pravilima međunarodne trgovine.promovisanje fer konkurencije: MFN i nacionalni tretman kreirani su u svrhu osiguranja fer uslova trgovanja. a zatim i potpisala većina svjetskih trgovinskih nacija. Sporazum. 2005. ako se jednoj zemlji članici odobre niže carinske stope za uvoz nekog proizvoda.) mora imati isti tretman.

dok se u GATS-u Listom specifičnih obaveza u oblasti usluga definiše u kolikoj je mjeri pristup tržištu dozvoljen inostranim pružaocima usluga u konkretnim sektorima. Listom obaveza u trgovini robom. Prometej. Zadužen je za funkcionisanje WTO u periodima između dva sastanaka Ministarske konferencije. Generalni savjet može zasijedati u svojstvu Tijela za rješavanje sporova31 i Tijela nadležnog za ispitivanje trgovinske politike i u tom svojstvu ispitivati trgovinske mjere članica u skladu sa Mehanizmom ispitivanja trgovinskih politika. Sjednice Ministarske konferencije.111. obično jednom u dva mjeseca. 2. Sporazum o kontroli robe prije isporuke Sporazum o pravilima o porijeklu robe Sporazum o procedurama izdavanja uvoznih dozvola Sporazum o subvencijama i kompenzatornim mjerama Sporazum o zaštitnom sistemu ANEKS 1B: Opšti sporazum o trgovini uslugama (GATS) i aneksi ANEKS 1C: Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine.· · · · · · · · · · · Sporazum o primjeni Člana VI Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. General Council. On rukovodi radom WTO i donosi odluke značajne za njeno funkcionisanje u okviru smjernica koje odredi Ministarska konferencija. 31 Kada preuzima nadležnosti Tijela za rješavanje sporova i obavlja funkcije za koje je u skladu sa Dogovorom o rješavanju sporova nadležno to tijelo. obuhvatajući spisak usluga u kojima pojedine članice neće primjenjivati princip “najpovlašćenije nacije” (izuzeća). djeluje u njeno ime i odgovara joj za svoj rad. koja je sastavni dio GATT-a. Inicijator donošenja odluka može biti bilo koja članica WTO. 30 Engl.TRIPS ANEKS 2: Dogovor o pravilima i procedurama za rješavanje sporova ANEKS 3: Mehanizam ispitivanja trgovinskih politika ANEKS 4: Plurilateralni trgovinski sporazumi Sporazum o trgovini civilnim vazduhoplovima Sporazum o javnim nabavkama Međunarodni sporazum o mlijeku i mliječnim proizvodima (prestao da važi 1997) Međunarodni sporazum o goveđem mesu (prestao da važi 1997) Pored pobrojanog. “Svetska trgovinska organizacija”. Sporazum o primjeni Člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. str. održavaju se najmanje jednom u dvije godine. “Finalni akt” koji uobličava rezultate Urugvajske runde pregovora (čini ga oko 60 sporazuma. pravnu podlogu WTO čine: osnovni pravni tekst tzv. 28 Engl. 2002. Sastoji se od predstavnika svih zemalja članica. Organizaciona struktura i proces donošenja odluka u WTO Ministarska konferencija28 je najviši organ WTO i predstavlja “diplomatsku konferenciju”29. predviđena je gornja granica obavezujućih carinskih stopa za trgovinu robama za sve stavke carinske tarife. Generalni savjet30 je sastavljen od predstavnika svih zemalja članica. Ovlašćena je da obavlja i preduzima sve mjere neophodne za funkcionisanje WTO.4. i donosi odluke o svim pitanjima koja su regulisana multilateralnim trgovinskim sporazumima. Sastaje se redovno. Beograd. dogovora i tumačenja). 29 Bjelić mr Predrag. definišu način pristupa domaćem tržištu za inostrane proizvode i pružaoce usluga. 17 . Liste koncesija (obaveza-ustupaka koje su definisane za svaku zemlju. Ministarske deklaracije koje je donijela Ministarska konferencija kao najveći organ WTO i detaljne liste koncesija (obaveza/ustupaka) za svaku članicu pojedinačno. a za EU jedinstveno za 27 zemalja). Ministerial Conference. Pa tako.

usmjerene su i na olakšavanje primjene i sprovođenja svih WTO sporazuma. ostvaruje kontakte sa medijima. Tako na primjer. Komitet za platno-bilansne restrikcije i Komitet za budžetska. kao i da omogućava postizanje proklamovanih ciljeva i funkcija. obezbjeđivanje foruma za multilateralne trgovinske pregovore i sprovođenje rezultata pregovora. WIPO (World Intelectual Property Rights Organisations – svjetska organizacija za zaštitu prava intelektualne svojine). 5. kada se primjenjuju principi odlučivanja o prijedlogu dvotrećinskom većinom.Pod okriljem Generalnog savjeta djeluju Savjet za trgovinu robom32. osnovan je i Komitet za elektronsku trgovinu. vrši analizu kretanja međunarodne trgovine. kroz veću dosljednost u pravilima različitih međunarodnih institucija i stvaranju globalne ekonomske politike. osim ukoliko nije drugačije predviđeno Sporazumom o osnivanju WTO i Multilateralnim trgovinskim sporazumima36. Proces donošenja odluka . Mehanizam za ispitivanje trgovinskih politika ima za posljedicu postizanje višeg nivoa transparentnosti i razumijevanja trgovinskih politika i mjera zemalja članica. doprinoseći na taj način liberalizaciji trgovine. 33 Engl. kao odgovor na savremeni razvoj tehnologije i njenu sve veću i široku primjenu u međunarodnoj trgovini. U skladu sa odredbama Sporazuma o WTO. formalno ne suprtostavlja predloženoj odluci. 34 Engl. za razliku od Svjetske banke i MMF-a. koji je orgainizovan u direkcije. biće donošene isključivo u saglasnosti sa odredbom iz stava 4 Člana 2 Dogovora o pravilima i procedurama koje rukovode rješavanjem sporova. Članovi komiteta mogu biti predstavnici svih zemalja članica WTO. Savjet za trgovinu uslugama33 i Savjet za trgovinske aspekte prava intelektualne svojine34 (Savjet za TRIPS). 2. Konsenzus je takav način donošenja odluke. objavljuje studije i drugu stručnu literaturu iz oblasti svog djelovanja. Odluke se donose na sastancima Ministarske konferencije i Generalnog savjeta i svaka članica ima jedan glas. Prednosti trgovinskog sistema WTO 32 Engl. Iz prethodno rečenog. 36 Odluke koje Generalni Savjet bude donosio kada djeluje kao Organ za rješavanje sporova. kojih danas ima preko 250 u svijetu). Aktivnosti Sekretarijata. Takođe. Sastaju se prema potrebi i otvoreni su za predstavnike svih članica. značajno mjesto u organizacionoj strukturi Svjetske trgovinske organizacije zauzimaju tri glavna komiteta: Komitet za trgovinu i razvoj. godine. Generalni savjet formirao je još dva komiteta koji mu podnose izvještaje: Komitet za trgovinu i prirodnu sredinu i Komitet za regionalne trgovinske sporazume (WTO prati regionalne sporazume o slobodnoj trgovini. Council for Trade in Goods. 18 . 35 Sve članice mogu učestvovati u radu svih WTO organa. Njegov osnovni zadatak je da pruža tehničku pomoć. obavljaju poslove iz nadležnosti utvrđenih odgovarajućim sporazumima. Svjetska banka. gdje se težina glasa određuje procentom finansjskog udjela u članarini. prihvatljivom i situacija u kojoj se ne može postići konsenzus. Ovakav način odlučivanja je demokratski jer uvažava princip jedna zemlja jedan glas. jedana od funkcije WTO. da se zaključiti da je organizaciona struktura postavljena tako da postoji jasno definisana uloga i način rada organa WTO35. Mehanizam između ostalog omogućava i da se članice dosljedno pridržavaju pravila i preuzetih obaveza čime se ujedno postiže i olakšano funkcionisanje čitavog multilaternog sistema. kad se ni jedna članica prisutna na sastanku na kome se odlučuje. kao i one poslove koje odredi Generalni savjet. administrativna i finansijska pitanja. Ova tri savjeta.Svjetska trgovinska organizacija nastavlja praksu odlučivanja konsenzusom koja je bila prihvaćena GATT-om iz 1947. Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. kao što je IMF. Council for Trade in Services. Na Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije održanoj u Ženevi 1998. Smatra se međutim. Sekretarijat Svjetske trgovinske organizacije je administrativni organ i nije ovlašćen za donošenje odluka. Svetska trgovinska organizacija ima kvalitetnu saradnju sa međunarodnim institucijama.

širenju WTO članstva i činjenici da zemlje imaju povjerenja u ovaj sistem koji treba da riješi razlike među njima. Sistem zasnovan na pravilima. što govori o jačanju ekonomskih veza u svijetu. u sistemu WTO rješavaju na miran i konstruktivan način. Ovakav način postizanja dogovora. One nastavljaju da opadaju. U julu 2008. dajući manjim zemljama veće pravo glasa. Rješavanje sporova na konstrukivan i miran način Obzirom da broj proizvoda. a na globalnom nivou. smanjuje trgovinske barijere. 4. WTO je imala 153 članice. Za manje zemlje rezultat ovakvog odlučivanja je povećana pregovaračka moć. država i kompanija koje učestvuju u spoljnoj trgovini neprestano raste. dok bi manje zemlje morale da se bore sa svakom od velikih ekonomskih sila pojedinačno. Smanjeni troškovi života Globalni sistem WTO uz pomoć pregovora i primjenom principa nediskriminacije. pristupanje WTO predstavlja važan element razvojne strategije kako zemalja u tranziciji tako i zemalja u razvoju. nižim troškovima života. 2. Osnovne prednosti članstva u WTO su sljedeće: 1. za razliku od ostalih međunarodnih institucija gdje odluke donose samo članovi odbora direktora. Takođe je i neophodan korak u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj Uniji. u Evropi je razvijena međunarodna saradnja u industriji uglja.godine. Međutim. a jedan od najupečatljivijih je trgovinski rat 30-tih godina XX vijeka koji je doveo do pogoršanja Velike depresije. Od 1995. godine. a ne na moći U okviru WTO odluke se donose konsenzusom. neposredno poslije II svjetskog rata. što rezultira smanjenjem troškova proizvodnje (uvezena roba koja se koristi za proizvodnju je jeftinija). sačinjen je Opšti sporazum o carinama i trgovini (GATT). a svi od toga profitiraju. logično. smanjenjem cijena finalnog proizvoda i usluga. tj. 3. 19 . gvožđa i čelika. koji su kasnije prerasli u Evropsku Uniju i Svjetsku trgovinsku organizaciju . i na kraju. kada je nastala WTO države su se skoro 200 puta obratile organizaciji za rješenje svojih sporova. dok u isto vrijeme najveće ekonomske sile oslobađa obaveze da utvrđuju trgovinske sporazume sa svakim od svojih brojnih trgovinskih partnera. Za to vrijeme je održano 8 velikih rundi trgovinskih pregovora. Male zemlje mogu biti efikasnije ako iskoriste priliku da stvore saveznike i ujedine resurse. Sistem koji je sada povjeren WTO. funkcioniše preko 60 godina.Članstvo u WTO jedan je od ključnih koraka integracije zemlje u moderne međunarodne ekonomske odnose i istovremeno važan element podrške procesu unutrašnjih ekonomskih reformi. a trgovinske barijere širom svijeta su niže više nego ikada u istoriji moderne spoljnotrgovinske razmjene. WTO ovim putem smanjuje neke neravnopravnosti. Održavanje mira Puno je primjera iz prošlosti u kojima su trgovinske nesuglasice prerasle u rat. gdje je potrebna saglasnost svih 149 članica. može biti veoma otežan. Kako bi se izbjegle ponovne tenzije. U suprotnom. moćnije zemlje bi mogle lakše i unilateralno da nametnu volju svom manjem trgovinskom partneru. velike su mogućnosti za pojavu trgovinskih nesuglasica koje se putem precizno definisanih pravila spoljno trgovinske razmjene.

5. Ukoliko tokom trgovinskih pregovora GATT/WTO. Iz ovih primjera je jasno trgovina povećava prihode. i to stvaranjem operativnog i efikasnog multilateralnog trgovinskog 20 . uloga WTO kao promotera mira i bržeg ekonomskog razvoja evidentna je u Avganistanu i Iraku. Doprinos WTO ekonomskoj i političkoj stabilnosti u regionu se naročito ističe u posljednje vrijeme . obrazlažući svoju odluku da joj je potreban sporazum širokog spektra od kojeg će koristi imati svi sektori ekonomije. Svjetska trgovinska organizacija utiče kako na unutrašnje tako i spoljne odnose jedne zemlje što pokazuju primjeri novoprimljenih članica. A Evropska komisija (EU) izračunala je da je u periodu između 1989.1-1. ka Evropskoj uniji. Veći izbor i bolji kvalitet roba i usluga Uvoz omogućava veći izbor i kvalitet roba i usluga koje se nude potrošaču. što utiče na dohotke u svim sektorima. Međutim.5% više nego što bi iznosio da Unija nije imala jedinstveno tržište. godine. Primjer su Makedonija i Hrvatska na Balkanu. 7. po proračunima STO-a. Čak se i kvalitet domaćih proizvoda može popraviti usljed konkurencije nastale zbog uvoza. svi ostali moraju odjeću da plate skuplje. a kako se uvoze i materijali.-1993. povećavajući izbor modela dostupnih potrošaču kao i spektar roba i usluga koje se proizvode odnosno pružaju na lokalnom nivou. jedna interesna grupa insistira da ih njihova vlada smatra posebnim slučajem kome je potrebna zaštita. Tokom 15-godišnjeg procesa pristupanja Kina je postala jedna od zemalja sa najbržim privrednim rastom. Protekcionizam se takođe može proširiti van granica jedne zemlje. To je doprinjelo i pozitivnim pomacima na planu drugih integracija. komponente i oprema za potrebe domaće proizvodnje. Na primjer.-te. ograničavanje uvoza izgleda kao efikasan način podržavanja pojedinih ekonomskih sektora. ostali aspekti "trgovinskih olakšica". od 1994. Spoljno trgovinska razmjena povećava prihode Uticaj Urugvajske runde trgovinskih pregovora. ako država štiti svoju industriju odjeće. Sistem štiti vlade od uskih interesa Na prvi pogled. kao i nediskriminacija. pošto druge zemlje na prepreke odgovaraju podizanjem sopstvenih trgovinskih barijera. pomažu smanjivanju korupcije i boljem upravljanju. doveo je. ovim putem se umanjuje značaj drugih sektora. Borba protiv korupcije Mnoge oblasti sporazuma WTO. uspjeh uvezenog proizvoda ili usluge na domaćem tržištu može podstaći nove domaće proizvođače na takmičenje. 8. povećava se izbor finalnog proizvoda i usluga koje nude domaći proizvođači. do povećanja svjetskih prihoda u rasponu od 109 do 510 milijardi $ (tačna suma zavisi od procjena u kalkulaciji i dozvoljenih granica greške). kao i izbor tehnologija koje koriste. dok je početak procesa pristupanja značio prestanak izolacije za Libiju i Iran. dohodak EU iznosio 1. Transparentnost (poput davanja na uvid svih informacija vezanih za trgovinske propise). kao sto je slučaj Estonije. Litvanije i Letonije. Takođe. preuzela obavezu da značajno otvori svoje tržište i liberalizuje ekonomski i trgovinski režim. jasniji kriterijumi propisa koji se odnose na sigurnost i standarde proizvoda. vlada može odbiti protekcionistički pritisak. mnoge zemlje u tranziciji su preduzele reforme orijentisane na transformaciju unutrašnjeg tržišta u efikasnu tržišnu privredu. Takođe. Osnovni cilj Svjetske trgovinske organizacije je da obezbijedi da se međunarodna trgovina odvija na slobodan i predvidiv način. 6. smanjuju mogućnost prevara i proizvoljnog donošenja odluka.

Mehanizam za rješavanje sporova postojao je i u GATT-u iz 1947. WTO Publications. tržišna ekonomija. i sl. Ti novi pregovori nazvani su – Doha razvojna runda. mjere koje će uticati na povećavaje mogućnosti trgovine. Dogovor o rješavanju sporova (Dispute Settlement Procedures) u okviru WTO. WTO Komitet za trgovinu i razvoj. Saglasile su se da bi prvi i najvažniji cilj trebalo da bude poboljšanje životnog standarda i postizanje pune zaposlenosti.WTO organizuje oko 100 misija godišnje za tehničku saradnju za zemlje u razvoju. prema Sporazumu iz Marakeša. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes. 2. Tehnička pomoć i obuka . Za razliku od GATT-a. 38 Engl. Za ove zemlje u okviru WTO sporazuma postoje specijalne odredbe. obezbjeđuje jasnu i jednostavnu proceduru sa unaprijed definisanim rokovima i velikim stepenom automatizma u funkcionisanju. Rješavanje sporova u okviru WTO sistema Jedna od funkcija WTO. kao i specijalizovani kursevi u Ženevi za zemlje u razvoju na teme. sadržanog u Aneksu 238 ovog sporazum. “Trading into the future”. koji je praktično potvrđen u praksi bio je da je teret dokazivanja na tuženoj strani i na njega su se pozivale većina tužilačkih strana40. 37 Dogovor o rješavanju sporova ili DSU. Geneva p. podrazumijeva sveobuhvatan sistem za rješavanje sporova između zemalja članica. posebno obraćaju pažnju na specijalne potrebe zemalja u razvoju.6. Članice su stoga usmjerile svoje snage ka liberalizaciji i olakšanju međunarodne trgovine da bi obezbijedile održiv privredni rast. a postojala je i mogućnost blokade procesa što je dovodilo do odugovlačenja u rješavanju sporova39.sistema. U njihovoj nadležnosti je praćenje primjene sporazuma. definisana članom III stav 3. je administriranje Dogovora o pravilima i procedurama koje rukovode rješavanjem sporova37. podrška za izgradnju njihove infrastrukture. Jedan od principa. rješavanje sporova. primjena tehničkih standarda.43. p. ali pokazalo se da je imao značajne nedostatke. ona mora svoju zaštitnu mjeru da promijeni ili ukine. U tom smislu. kao što su centralizovano planiranje. WTO podrška za zemlje u razvoju Razvoj i trgovina . 40 Johan H. Ministarska konferencija u Dohi 2001.preko tri četvrtine članica WTO su zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje.. koje uključuju duži vremenski period za implementaciju sporazuma i preuzetih obaveza. mirno rješavanje sporova.43. STO nudi solidnu pravnu osnovu zasnovanu na saglasnosti svojih članica koje su pravila i discipline ove organizacije uvele u svoj domaći pravni sistem. 2. Godišnje se u prosjeku organizuju tri kursa u Ženevi za različite vladine zvaničnike. uz pomoć podkomiteta za nerazvijene zemlje. tehnička pomoć i povećanje učešća zemalja u razvoju u trgovinskom sistemu. 21 . 39 World Trade Organization.7. Ovaj pristup je podrazumijevao da ukoliko tužena strana ne uspije da dokaže da njena trgovinska mjera ne ugrožava drugu stranu. GATT nije predviđao fiksne rokove za rješavanje sporova. Tako na primjer. odredbe kojima se štite trgovinski interesi zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja.Jackson “The WTO Dispute Settlement Procedures: A Preliminary Appraisal” 1998. godine je postavila pred članice WTO neke zadatke koji uključuju pregovore o velikom broju pitanja prije svega vezanih za zemlje u razvoju. Ujedno se organizuju regionalni seminari iz različitih oblasti.

posredovanje i arbitraža. 44 Panel se sastoji od tri panelista. i njegov rad je povjerljive prirode. usvajanje izvještaja panela i Apelacionog tijela. Bilo koja članica koja ima znatan interes u sporu. 3. odgovarajućih kvalifikacija i iskustava. i koja je notifikovala svoj interes kod 41 World Trade Organization. Sekretarijat će predložiti stranama u sporu lica za izbor paneliste. Osnivanje panela. Donošenje finalnog izvještaja panela. Svaki panel ima pravo da traži informacije i tehničke savjete od bilo kog lica iz organa ili institucije koje smatra odgovarajućom. DSB obavještava nadležne savjete i komitete o sporovima i sastaje se kad god je to neophodno. utvrditi sastav panela. U slučaju da spor ne bude riješen. University Press. može da podnese zahtjev za konsultacije. Strane u sporu mogu dobrovoljno da pristanu na primjenu alternativnih metoda za rješavanje sporova. U slučaju da strana u sporu notifikuju kod DSB svoju odluku da se žali na finalni izveštaj panela. 6. U toku cijelog postupka pred panelom vodi se računa o interesima strana u sporu. a na zahtjev podnosioca zahtjeva postupak se može ubrzati. 2.43-98. osim ako se strane u sporu ne dogovore u roku od 10 dana od osnivanja panela da panel sačinjava pet panelista. kao što su dobre usluge. generalni direktor će u konsultacijama sa predsjednikom DSB i predsjednikom odgovarajućeg Savjeta ili Komiteta. Zahtjev za osnivanje panela daje se u pismenoj formi i panel se formira/osniva na prvom narednom sastanku DSB (osim ako se na stanku konsenzusom ne odluči da se panel ne formira). Naredna faza u postupku rješavanja spora je ispitivanje slučaja u okviru panela. Ako strane u sporu ne postignu dogovor o panelistima u roku od 20 dana od osnivanja panela. vršenje nadzora nad primjenom odluka i preporuka. p. 7. uključujući identifikovanu nedozvoljenu mjeru sa naznakom pravne osnove tužbe. Cambridge 2004. podnosilac zahtjeva može da traži formiranje panela.DSB). na osnovu analiza iznijetih činjenica i njihove saglasnosti sa relevantnim WTO sporazumima. Sekretarijat WTO raspolaže sa listama osoba koji mogu biti članovi panela. Kao panelisti ne mogu se javiti predstavnici zemalja u sporu. 42 Konsultacije su povjerljivog karaktera i ne štete pravima bilo koje članice u daljem postupku.Za sprovođenje pravila i procedura iz Dogovora. broja faza u postupku rješavanja spora je nešto veći (vidi Grafik 1: Postupak odlučivanja u sporu). U slučajevima koji nalažu hitno postupanje43. “A Handbook on the WTO Dispute Settlement System “. Usvajanje finalnog izvještaja. Članica koja traži konsultacije svoj zahtjev mora notifikovati i podnijeti u pismenoj formi sa obrazloženjem. Paneli imaju funkciju da pomognu Organu za rješavanje sporova u vršenju njegovih obaveza. Članovi panela44 (panelisti) su visokokvalifikovani vladini i nevladini službenici. smatra da druga članica krši neki od WTO sporazuma i/ili preuzetu obavezu. davanje preporuka za suspenziju koncesija. Postupak rješavanje trgovinskih sporova između članica se sastoji iz sljedećih osnovnih faza: 1. Konsultacije su prva faza u postupku rješavanja spora42. kao i za druge obaveze propisane Dogovorom. Primjena odluke i preporuka. u slučaju lako kvarljive robe. na zahtjev bilo koje strane. Svaka članica WTO koja smatra da je oštećena nekim aktivnostima druge članice. Ovaj organ nadležan je za: formiranje panela. 43 Npr. Konsultacije. 4. Ispitivanje slučaja u okviru panela. Donošenje privremenog izvještaja panela. dužna je da odgovori u roku od 10 dana od prijema zahtjeva i da pristupi konsultacijama najkasnije 30 dana od dana prijema zahtjeva. Članica kojoj je upućen zahtjev za konsultacije. 22 . Postupak rješavanja sporova41 Spor nastaje u slučaju kada jedna članica. mirenje. tako što će da procjeni slučaj i donese objektivan sud. osnovan je poseban Organ za rješavanje sporova (Dispute Settlement Body . u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za konsultacije. 5.

Postupak pred panelom treba da bude dovoljno fleksibilan kako bi se obazbijedio visok kvalitet izveštaja panela. Grafik 2. i kako se proces ne bi odugovlačio bez razloga. kao i da podnese pismene predstavke.DSB (tzv. POSTUPAK ODLUČIVANJA U SPORU 23 . "treća strana") ima mogućnost da se njena gledišta i činjenično stanje čuju pred panelom. Ovi podnesci se daju stranama u sporu i moraju imati odraz na izveštaj panela.

24 .Izvor: World Trade Organization. Cambridge 2004. p. “A Handbook on the WTO Dispute Settlement System “.44. University Press.

Generalni direktor može u cilju pomoći članicama da riješe spor i ukoliko se strane u sporu saglase postupajući po službenoj dužnosti. u roku koji panel unaprijed utvrdi. nalaz i zaključke panela. koncesije se suspenduju u istom sektoru za koji je vezan nastanak spora. U slučaju da sporazum nije postignut. mirenje ili posredovanje) Svjetska trgovinska organizacija pored prethodno opisane procedure za rješavanje sporova. Međutim.Dogovor o pravilima i proceduri za rješavanje sporova. Ova rotacija se utvrđuje u radnoj proceduri Apelacionog tijela. o tome i o razlozima zbog kojih ne može da se donese odluku u predviđenom roku mora obavijestiti DSB pismenim putem. Po pravilu. U principu. Strane u sporu mogu ponovo da zahtijevaju (pismenim putem) da panel revidira pojedine aspekte privremenog izvještaja. svoju odluku da se žali. Ako je strana u sporu notifikovala kod DSB. postupak ne može trajati duže od 90 dana. 25 . Organ za rješavanje sporova prati primjenu odluka i preporuka u cilju efikasnog rješavanja sporova. ili. Šta više. u roku od tri mjeseca. panel dostavlja privremeni izvještaj. strana u sporu može zahtijevati da joj DSB odobri suspenziju koncesija ili drugih obaveza u odnosu na tuženu stranu. saziva stalno Apelaciono tijelo kao drugostepeni organ u postupku. ali ne duže od 12 mjeseci. izvještaj se usvaja. U roku od 60 dana od dostavljanja konačnog izvještaja. žalbeni postupak ne traje duže od 60 dana48 od dana kad je strana formalno notifikovala svoju odluku da se žali. 46 Koncept žalbenog postupka je jedna od bitnih karakteristika Dogovor o rješavanju sporova. 47 Lica koja učestvuju u drugostepenom organu se rotiraju. DSB daje takvo odobrenje 30 dana po isteku roka za primjenu odluke ili preporuke. Izvještaj 49 apelacionog tijela usvaja DSB i strane u sporu ga moraju bezuslovno prihvatiti. U predviđenim rokovima strane mogu pregovarati i saglasiti se o međusobno prihvatljivoj kompenzaciji. 49 Kada panel ili drugostepeni organ zaključe da mjera nije u skladu sa obuhvaćenim sporazumom. a ne i treća lica. Panel može da obustavi svoj rad na zahtjev strane koja je podnijela žalbu. Ukoliko ni jedna od strana u sporu ne dostavi komentare u predviđenom roku. 48 Međutim. jer negativan konsenzus sprečava blokiranje usvajanja izvještaja panela od strane tužene strane. ponuditi dobre usluge. Apelaciono tijelo može potvrditi. Alternativni načini rješavanja sporova (dobre usluge. DSB u cilju rješavanja spora. Po ispitivanju priloženih dokaza i usmenih izjava. U svakom slučaju. Predmet žalbe mogu biti samo pravna pitanja i pravna tumačenja sadržana u izvještaju panela. Ovakav pristup predstavlja jednu od najznačajnijih novina u sistemu rješavanja sporova. 45 Kada panel smatra da ne može da sačini izvještaj u predviđenom roku o tome će pismeno obavijestiti DSB sa obrazloženjem. Ukoliko to nije moguće ili efikasno. na koji one mogu da dostave svoje komentare u pismenoj formi. ali i u oblasti regulisanoj drugim sporazumom ukoliko ozbiljnost razloga govori tome u prilog. izmijeniti ili ukinuti nalaz panela. Hitnost sprovođenja odluka je neophodna kako bi se obezbijedila efkasnost rješavanja sporova u korist svih članica. suspenzija se može dozvoliti i u drugom sektoru istog sporazuma. propisuje pravila i postupke po kojima je predviđeno da panel treba da završi svoj rad u roku od šest mjeseci45. mirenje ili posredovanje. u slučaju hitnosti. koje se sastavlja od sedam lica. panel dostavlja nacrt izvještaja stranama u sporu. pri čemu podnošenje izvještaja ne može biti duže od 9 mjeseci. panel ili Drugostepeni organ mogu sugerisati načine kako da članica sprovede preporuku. procedurama i sporazumima. predviđa i druge alternativne načine za rješavanje sporova. ukoliko Apelaciono tijelo smatra da nije u mogućnosti da donese odluku u roku od 60 dana. sve dok se žalbeni postupak46 ne okonča. preporučiće članici na koju se odnose preporuke da uskladi mjeru sa pravilima. koji uključuje opisni dio. podnijeta žalba ne osporava pravo članica da izraze svoja mišljenja u vezi sa izvještajem panela. kao i održavanje sastanaka panela vezano za pitanja identifikovana u pismenim komentarima na privremeni izvještaj. izveštaj panela se neće razmatrati od strane DSB u cilju usvajanja. uz procjenu roka potrebnog za podnošenje izvještaja. Po isteku ovog roka. Pravo na žalbu imaju samo strane u sporu. od kojih su tri stalna člana47. osim ako neka strana u sporu formalno ne izjavi žalbu ili DSB konsenzusom odluči da se izvještaj ne usvoji. Drugostepenom organu podnosi se žalba u vezi spora pred panelom. privremeni izvještaj postaje finalni izvještaj i dostavlja se članicama na razmatranje.

8. takođe je alternativno sredstvo rješavanja sporova. i to prije početka arbitražnog postuka. Arbitraža . mirenjem ili posredovanjem.52 Nakon formiranja Radne grupe. Ekonomski fakultet. Japan. Postupci sprovedeni u vezi sa dobrim uslugama. Može se koristiti u skladu sa međusobnim dogovorom strana u sporu. podnosilac zahtjeva. Strana. Članstvo u Radnoj grupi je otvoreno za sve članice WTO i najčešće je čine: EU. slijedi formiranje Radne grupe51 (RG) i biranje predsjedavajućeg u konsultacijama sa članicama Radne grupe i zemljom kandidatom. su tajni. zatim Saudiske Arabije-52 člana. U slučaju kada je postupak vezan za dobre usluge. str. mirenje i posredovanje započet unutar roka od 60 dana od dana prijema zahtjeva za konsultacije. Pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji Procedura50 Država proces učlanjenja započinje podnošenjem Zahtjeva za prijem. a posebno iznijeti stavovi strana u sporu. Status posmatrača u Radnoj grupi na osnovu sporazuma sa WTO imaju MMF. primjenjuju se i na arbitražne odluke. Druge članice WTO mogu učestvovati u arbitražnom postupku uz saglasnost strana koje su rješavanje međusobnog spora prepustile arbitraži. Ukoliko je postupak okončan prije nego što je spor riješen. ali samo pod uslovom da je predmet spora jasno definisan i da su strane saglasne da priznaju arbitražnu odluku.) Generalni direktor verifikuje zahtjev i dostavlja ga Generalnom savjetu (Ministarskoj konferenciji). SAD. koji se na sljedećem sastanku razmatra. 2007. Najveća RG je formirana prilikom pristupanja Rusije-65 članova. mirenjem i posredovanjem nije doveo do rješenja spora. na osnovu kojih se stiče jasna slika o svim aspektima spoljnotrgovinske i ekonomske Detaljnije: Mr Aida Salagić-Cekovic. UN i UNCTAD. Kanada. Working Party. 2. zemlja u procesu pristupanja ima obavezu da dostavi niz informacija. koje se odnose na praćenje primjene preporuka i odluka. Podgorica. Generalnom direktoru WTO. i nemaju uticaja na prava bilo koje od strana u eventualno budućem postupku. strana koja je podnijela zahtjev može zahtijevati formiranje panela tek po isteku 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za konsultacije. izvještaja i podataka. U slučaju prihvatanja zatjeva. kompenzacija i suspenzije koncesija (članovi 21 i 22). ukoliko strane u sporu zajednički konstatuju da postupak u vezi sa dobrim uslugama. strana koja se smatra oštećenom može podnijeti zahtjev za formiranje panela. Odredbe Dogovora. 50 26 . (Istom izjavom se može aplicirati i za status posmatrača. Značaj lista koncesija u oblasti roba u procesu pristupanja STO. kao i da od njih odustane u bilo kom trenutku. 12-24 51 Engl. Strane u sporu moraju blagovremeno obavijestiti članice o rješavanju spora putem arbitraže.Svaka strana u sporu ima prava da traži alternativna sredstva rješavanja sporova. može zahtijevati formiranje panela i prije isteka roka od 60 dana.Arbitraža u okviru WTO. O arbitražnim odlukama mora biti obaviješten Organ za rješavanje sporova i Savjet ili Komitet nadležan za odgovarajući sporazum. 52 Broj članova Radne grupe varira. Svjetska banka. susjedne države zemlje kandidata i glavni trgovinski partneri. Zahtjev treba da sadrži nedvosmislenu izjavu da zemlja želi da pristupi Organizaciji u skladu sa članom XII Sporazuma o osnivanju WTO.

6. Na prvom sastanku. kao sveobuhvatan dokument. Aspekt koji se odnose na režim trgovine uslugama. Aneks 3: Informacije o proceduri dodijele dozvola. Članicama se prvo dostavlja Memorandum o spoljnotrgovinskom režimu sa pratećim aneksima. Izvještaj o subvencijama pri izvozu i Izvještaj o domaćoj podršci poljoprivrede-WT/ACC/4. traže objašnjenja i pojašnjenja na tekst Memoranduma. Pored već pobrojanog dostavljaju se i tekstovi važećih propisa i zakona. Ove informacije i podaci treba da budu dostavljeni u standardizovanoj formi dokumenta. Podaci o uslugama-WT/ACC/5. Matrica usaglašenosti sa sanitarnim i fitosanitarnim mjerama i Sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini -WT/ACC/8. Mora biti napisan na jednom od radnih jezika Organizacije (engleski/francuski/španski) i sastoji se iz sedam djelova i osam aneksa. WT/ACC/5 i dr. Aneksi: Aneks 1: Statistika i publikacije. Na kraju svakog sastanka.wto. ovi dokumenti su javni i mogu se naći na vebsajtu WTO (www. slijedi sazivanje i održavanje prvog sastanka Radne grupe.politike zemlje kandidata. Sve članice. distribuira se članicama preko Sekretarijata. 5. Zakonodavni okvir za trgovinu robama i uslugama. Aneks 8: Spisak međunarodnih i dvostranih trgovinskih ugovora. WT/ACC/4. bez obzira na to da li imaju ili ne spoljnotrgovinskog ili bilo kog drugog interesa imaju pravo na postavljanje pitanja. komentariše se tekst Memoranduma i dodatno pojašnjavaju pitanja koja su ostala nerazjašnjena (ukoliko takvih ima). Sadržaj Memoranduma o spoljnotrgovinskom režimu 1. ekonomska politika i spoljna trgovina. 3. kada je stvorena odgovarajuća “dokumentaciona osnova” za pregovore. kojim se daje kompletan presjek ukupnog ekonomskog stanja. 53 Zvanični dokumenti koje ispituje RG tokom procesa pristupanja smatraju se tajnim sve do završetka postupka.53 Dokumenta koje treba dostaviti su: · · · · · · Memorandum o spoljnotrgovinskom režimu-WT/ACC/1. Aneks 5: Informacije o tehničkim preprekama u trgovini. plan privatizacije. Odgovori zemalje kandidata. moraju biti onoliko detaljni koliko to zemlje članice zahtijevaju i oni imaju pravo na slanje dodatnih pitanja dok god odgovori ne budu u potpunosti konkretni i jasni. 2. Aneks 2: Spisak zakona i propisa. Memorandum kao i ostala dokumenta. Politika spoljne trgovine roboma. Trgovinski aspekt režima intelektualne svojine. 27 . Aneks 7: Klasifikacija sektora usluga. Nakon dostavljanja Memoranduma. Uvod.org) 54 Neka dokumenta mogu se i naknadno dostaviti tokom procesa pristupanja npr. odgovori na pitanja zemalja članica (Q/A). Poslije toga. Aneks 4: Informacije o primjeni i nadzoru nad sporazumom o carinskom vrednovanju. 4. 7. Institucionalni okvira za trgovinu i ekonomske odnose sa trećim zemljama. Aneks 6: Informacije o trgovanju državnih preduzeća. kao i druga tražena dokumenta i informacije. podaci o carinskim stopama i carinska tarifa. Trgovinski aspekt Sporazuma o intelektualnoj svojini –WT/ACC/9. Privreda. odgovora na pitanja zemalja članica i drugih potrebnih i traženih dokumenta54 tj.

Po završetku pregovora. Pristup tržištu (roba i usluga) predstavlja najkritičniji element procesa pristupanja. Na osnovu ovih zahtjeva. usaglašavanja zakonske regulative. Različite faze pregovora mogu da se preklapaju i teku paralelno. Kako je u praksi često veći broj članica WTO zaintresovan za iste koncesije. Država kandidat pristupa Svjetskoj trgovinskoj orgnizacij. Radna grupa usvaja: · · · Izvještaj56 koji predstavlja rezime diskusija sa sastanaka Radne grupe. Radna grupa dostavlja Generalnom savjetu (Ministarskoj konferenciji) na odobrenje i predlaže pristupanje zemlje kandidata. Naredni korak. Pregovori su na multilateralnom nivou i traju sve do momenta dok se ne utvrdi da je zemlja kandidat uskladila režim spoljne trgovine sa pravilima WTO. Ova faza procesa pristupanja. a koje treba ispuniti do narednog sastanka. pripreme i zakazivanja narednog sastanka Radne grupe na kome se evoluira postignuto55. Sastancima Radne grupe može da prisustvuje bilo koja članica WTO. 55 Između sastanaka RG ne prekidaju se konsultacija zemlje kandidata sa članicama. kad je u pitanju podrška poljoprivredi i izvoznim subvenicijama. Ova faza pregovora završava se sačinjavanjem Liste koncesija u oblasti roba (za industrijske i poljoprivredne proizvode) i Lista specifičnih obaveza u oblasti usluga. međutim. Ovaj paket dokumenata.Report of the Working Party on Accession 28 . Protokol postaje sastavni dio Sporazuma o WTO. Odluka o pristupanju donosi se dvotrećinskom većinom glasova članica i time Protokol stupa na snagu. 56 Engl. a Liste koncesija sastavni djelovi GATT-a iz 1994. preduzimaju se konkretni koraci u cilju izrade traženih dokumenta. (za robe) i GATS-a (za usluge). . Navedene liste prilažu se kao aneksi i predstavljaju sastavni dio nacrta Protokola o pristupanju. poljoprivredi i uslugama. bilateralni pregovori najčešće se iniciranju kad je faza ispitivanja trgovinskog režima dovoljno odmakla. odnosi se na pristup tržištu i pregovori se vode o carinskim stopama. pregovori se vode i na plulateralnom nivou. i sadrže uslove pristupanja koji su dogovoreni sa zemljom kandidatom.predsjedavajući iznosi glavne zaključke i daje zadatke predstavnicima zemlje koja je u procesu pristupa. u procesu pristupanja su bilateralni pregovori. vode se samo sa članicama koje za to iskažu interes jer se spoljnotrgovinski interesi zemalja članica nekada znatno razlikuju. trideset dana nakon potpisivanja Protokola ili deponovanjem instrumenta ratifikacije. nacrt Odluke o pristupanju i nacrt Protokola o pristupanju. Pregovori bilateralnog karaktera. jer članice žele da se osiguraju da će ustupci koje odobrava Vlada zemlje kandidata biti uporedivi sa prednostima koje proističu iz članstva u WTO.

odnosno Državna zajednica SCG aplicirala je za prijem u WTO 2003. čijom disolucijom je novonastala SRJ izgubila taj status. a zajedno sa Rusijom i Bjelorusijom. ostvarila je jedino Slovenija.g.. Ukrajina je postala članica WTO maja 2008. Poslati odgovori na pitanja članica WTO vezani za naše trgovnske režime. Poslije dugih 29 .9. Hrvatska i Makedonija aplicirale su za punopravno članstvo u WTO i to su uspješno završile 2000. PROCES PRISTUPANJA SVJETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI Izvor: Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije. proces pristupanja SCG u WTO bio je zamrznut.g. 2006. posebno u uslovima ekonomskih sankcija koje su uslijedile 1992. bilo je teško harmonizovati različite spoljnotrgovinske i carinske politike.godini. već je potpisala marakeški sporazum u grupaciji 128 zemalja. jedino Srbija. odnosno 2003. Bosna i Hercegovina i Crna Gora nisu članice WTO. SRJ. i jedine u Evropi. Kontinuitet članstva. u regionu Jugoistočne Evrope. Pristupanje Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji Bivša Jugoslavija (SFRJ) bila je potpisnica GATT-a. kroz participaciju u kreiranju WTO. da bi se omogućilo dinamično pristupanje. ali zbog razlika u ekonomskim sistemima. i nije morala posebno aplicirati. U 2008.Grafik 3. (interna dokumenta). 2.godine. pokazali su svu našu različitost i na odredjeni način.godine. koja je članica WTO od njenog osnivanja.

pregovora, i paralelno za uvodjenjem modela dvostrukog kolosjeka57, a u skladu sa Statutom WTO, ova situacija je prevazidjena i omogućeno je odvojeno apliciranje za punopravno članstvo u WTO posebno za Crnu Goru, posebno za Srbiju. Predlog odluke izmedju država članica SCG usaglašen je na bazi jasno definisanih ekonomskih interesa i nije prejudicirao budući državnopravni status Crne Gore. Shodno odredbama člana XII GATT-a58, Republika Crna Gora I Republika Srbija decembra 2004. godine dogovorile su se da, u skladu sa modelom dvostrukog kolosjeka, pokrenu proceduru za odvojeno, tj. samostalno pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Odluka o pristupanju Crne Gore u Svjetsku trgovnsku organizaciju, koja je pridruženi član Organizacije UN, donijeta je na sastanku Generalnog savjeta WTO u Ženevi 15.februara 2005.godine. Formiranja je Radna grupa za pristupanje WTO, koju predvodi Ambasador Slovenije pri stalnoj misiji Slovenije pri UN u Ženevi, a Vlada RCG je svojom Odlukom formirala medjuresorsku Radnu grupu za pristupanje Crne Gore u sto, na čijem čelu je Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije RCG. Za Crnu Goru, članstvo u WTO predstavlja jedan od ključnih koraka integracije u moderne međunarodne ekonomske odnose i ključnu polugu spoljnotrgovinske i ukupne ekonomske (re)integracije Crne Gore u medjunarodnu ekonomiju. To je istovremeno i važan element podrške procesu unutrašnjih ekonomskih reformi, kao i neophodan korak u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. Definisan je Akcioni plan za pristupanje Crne Gore u WTO, nosioci ključnih aktivnosti, kao i rokovi za realizaciju planiranih zadataka na putu pristupanja. Pristupanje WTO postalo je na taj način integralni dio i procesa evropskih integracija, strateškog proriteta Crne Gore. Sa stvaranjem unutrašnjih preduslova, u Crnoj Gori predano je rađeno na postizanju sljedećeg: - političke podrške procesu pristupanja, odnosno pune podrške Vlade – resornih ministarstava i povezanih institucija, kao i biznis asocijacija, kako bi se, pored ostalog, omogućilo da pregovarački tim ima mogućnost direktnog i efikasnog učešća u reformi propisa važnih za pristupanje STO, - realizacije efektivnih reformi na planu spoljnotrgovinskog i carinskog sistema, kao i reformskog zakonodavstva u cjelini, u cilju stvaranja tržišne privrede i pravnog sistema koji je uporediv sa sistemima razvijenih tržišnih privreda, - informisanja cjelokupne javnosti u zemlji – poslovnih i naučnih krugova, asocijacije potrošača, članova parlamenta, medija, kako bi se obezbijedio nacionalni konsenzus o važnosti što skorijeg pristupanja ovoj organizaciji, - finansijsko-materijalnog i kadrovskog jačanja institucija koje nose proces pripreme i pregovora za pristupanje, kao i ispunjavanja preuzetih obaveza.

11.oktobra 2004.g. Savjet ministara EU donio je odluku o uvodjenju modela dvostrukog kolosjeka u procesu pridruživanja SCG prema EU, dajući mnogo veću autonomiju državama članicama. Da se dalje približavanje EU sprovodi samostalno u oblasti spoljnotrgovinske i carinske politike, sektorskih politika i ostalih povezanih ekonomskih tema. 58 “Svaka država ili posebna carinska teritorija, koja ima punu autonomiju u primjeni trgovinske politike može pristupiti STO pod uslovima koji su dogovoreni između te zemlje i članica STO” / www.wto.org /

57

30

Hronologija aktivnosti u procesu pristupanja Crne Gore u WTO Aktivnosti na pristupanju Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji odvijale su se sljedeći redosljedom:
· · · · 23.12.2004. zahtjev za samostalno pristupanje Crne Gore STO-u dostavljen je Generalnom direktoru WTO, gdinu Supachai Panitchpakdi-u, Istog dana povučen je zahtjev za pristupanje SCG u WTO; 03.02.2005. Vlada RCG usvojila je Memorandum o spoljnotrgovinskom režimu Crne Gore i odredila Glavnog pregovarača a zamjenika šefa Misije SCG u Ženevi za stalnog predstavnika Crne Gore u WTO 15.02.2005. na Generalnom savjetu WTO usvojen je zahtjev Republike Crne Gore za samostalno članstvo u WTO i data saglasnost za formiranje Radne grupe za pristup Crne Gore STO-u. Istom prilikom predat je Memorandum o spoljnotrgovinskom režimu Crne Gore 04.03.2005. poslat je set zakona vezanih za zaštitu prava intelektualne svojine: o Zakon o žigovima, Sl list SCG, 61/04. o Zakon o patentima, Sl list SCG,15/04 o Zakon o zaštiti topografske šeme integrisanih kola, Sl list SCG, 61/04. o Zakon o zaštiti dizajna, Sl list SCG, 61/04. o Zakon o autorskim i srodnim pravima, Sl list SCG, 61/04. o Zakon SRJ o geografskim oznakama, Sl list SRJ, 15/95. 24.03.2005. upućena je ponuda Republici Sloveniji da presjedava Radnom grupom za pristup Crne Gore 11.04.2005. Sekretarijatu WTO poslat dokument ACC/4 koji predstavlja izvještaj o agrobudžetu, i izvještaj o sektoru usluga tzv. ACC/5 14.04.2005. g-din dr Dimitrij Rupel, Ministar inostranih poslova Republike Slovenije izrazio je spremnost Republike Slovenije da predsjedava Radnom grupom 25.04.2005. primljena prva gupra pitanja EU vezana za Memorandum o spoljnotrgovinskom režimu RCG 25.04.2005. sastanak Komisije za koordinaciju procesa pristupanja STO-u povodom Ponude za usluge 25.05.2005. primljena prva grupa pitanja pitanja SAD-a vezana za Memorandum o spoljnotrgovinskom režimu RCG 25.05.2005. na Generalnom savjetu STO-a jednoglasno je odlučeno da na čelu Radne grupe za pristupanje Crne Gore STO-u bude g-din Aljaž Gosnar, Ambasador i stalni predstavnik Republike Slovenije pri UN i STO u Ženevi 25.05.2005. održan II sastanak Komisije za koordinaciju procesa pristupanja STO-u povodom Ponude za usluge 01.06.2005. Sekretarijatu STO-a dostavljeni o Zakon o spoljnoj trgovini, Sl list RCG, 28/04, o Uredba o implementaciji zakona o spoljnoj trgovini, Sl list RCG, 52/04, 03.06.2005. dostavljeni su: o Carinski zakon usvojen Sl list RCG, 31/03, o Uredba za sprovođenje carinskog zakona (djelovi koji se odnose na carinsko vrednovanje i porijeklo robe), Sl list RCG, 15/03, o Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Sl list RCG, 21/03, o Zakon o akcizama, Sl list RCG, 12/02, o Zakon o stranim ulaganjima, Sl list RCG, 52/00, o Zakon o slobodnim zonama, Sl list RCG, 42/04, o Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da se njome povređuju prava intelektualne svojine, Sl list RCG, 25/05 23.06.2005. usvojeni su na Vladi i dostavljeni Sekretarijatu STO-a: o Lista specifičnih obaveza za usluge –inicijalni prijedlog (Initial Service Offer59) i

· · · · · · · · · ·

·

Sekretarijatu WTO prethodno je već dostavljen dokument ACC5 , koji daje prikaz pravne regulative u oblasti usluga u Crnoj Gori, kao I set najvažnijih zakona u oblasti usluga. Kada je u pitanju pristup tržištu u dijelu specifičnih obaveza u oblasti trgovine uslugama, do sada su Sekretarijatu WTO dostavljeni ACC/5 (dokument koji prikazuje pravnu regulativu u oblasti usluga), inicijalna verzija Ponude za usluge (juna 2005. godine), revidirane Ponude za usluge (juna 2006. i jula 2007. godine i januara 2008. godine) kao i set najvažnijih zakona u oblasti usluga. Na osnovu predatih dokumenata, od članica WTO se očekuje, na tokom procesa pregovaranja o prustupanju, u

59

31

· · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · ·

o Odgovori na pitanja Evropske Unije 11.07.2005. primljena I runda pitanja SAD na zakone RCG 18.07.2005. primljena II runda pitanja SAD na zakone RCG 22.07.2005. usvojeni na Vladi odgovori na pitanja SAD-a na Memorandum o spoljnotrgovinskom režimu RCG 27.07.2005. Sekretarijatu STO-a dostavljeni su: o odgovori na pitanja SAD-a o HS 96 i HS 2002 (stara i nova carinska tarifa) 02.08.2005. primljeno pismo Peter Carl-a, Generalnog Direktora DG Trade, EC, Brisel, vezano za Ponudu za usluge 01.09.2005. Vlada usvojila odgovore na pitanja SAD-a o pojedinim zakonima RCG 02.09.2005. poslat odgovor na pismo EC (Peter Carl) 02.09.2005. poslati Sekretarijatu STO-a odgovori na pitanja SAD-a o pojedinim zakonima RCG 26.09.2005. Okrugli sto na temu “Crna Gora i WTO -početak pregovora za pristupanje“ i posjeta Arifa Hussain-a Crnoj Gori, direktora Direktorata za pristupanje WTO 27.09.2005. sastanak Komisije za koordinaciju procesa pristupanja WTO i g-dina Arifa Hussaina 27.09.2005. Sekretarijatu WTO dostavljeni su slijedeći dokumenti: o Nacrt Zakona o carinskoj tarifi o Zakon o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, Sl. List RCG 45/05 o Zakon o genetički modifikovanim organizmima, Sl. List SRJ 21/01 o Zakon o kinematografiji, Sl. List RCG 45/05 o Zakon o veterinarstvu, Sl. List RCG 80/04 o Zakon o duvanu, Sl. list RCG 80/04, 5/05 o Naredba o preduzimanju mjera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti životinja spongiformne encefalopatije goveda (BSE) u Republiku Crnu Goru, Sl. list 23/05 o Odluka o Kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe, Sl. list RCG 44/04 04.10.2005. Prva Radna Grupa za pristup CG STO-u u Ženevi 05.10.2005. Sastanak delegacije CG sa predstavnicima DG Trade u Briselu 06.10.2005. sugestije Evropske komisije na Ponudu za usluge 13.10.2005. pitanja Australije 14.11.2005. komentari Japana na početnu verziju Ponude za usluge 15.11.2005. usvojeni su na Vladi: · Revidirana Ponuda za usluge · Informacija o statusu procesa pregovaranja za pristupanje RCG Svjetskoj trgovinskoj organizaciji 25.11.2005. dodatne sugestije EC na početnu verziju Ponude za usluge /intenzivna komunikacija sa Direktoratom za trgovinu oko definisanja ključnih elemenata u ponudi za usluge/ 13.-18.2005. u Hong Kongu održana Ministarska konferencija WTO Januar 2006. Andrej Logar, novi Ambasador i stalni predstavnik Republike Slovenije pri UN i STO u Ženevi, zamjenjuje Aljaž Gosnara na čelu Radne grupe za pristupanje Crne Gore STO-u 14.03.2006. poslata Evropskoj komisiji incijalna verzija Ponude za robe (Initial Goods Offer) 19.04.2006. - treća runda komentara EC na Ponudu za usluge; 25-26.04.2006. - radna posjeta Evropskoj komisiji; 11.05.2006.- komentari USA na inicijalnu Ponudu za usluge; 12.05.2006. – proslijedjeni u Sekretarijat STO

okviru pojedinih sektora usluga, postavljaju čitav niz pitanja koja se odnose na tretman stranih lica kao pružalaca usluga, i pristup tržištu u pojedinim sektorima. Poteškoće u pregovorima predstavlja činjenica da je Crna Gora bila prinuđena da u većini sektora, kao buduća članica EU, prihvati obaveze koje su usklađene sa zakonodavstvom i praksom EU, tj. Crna Gora je u svoju pregovaračku platfomu morala istovremeno da ugradi i sopstvene interese, ali i da predvidi i štiti interese EU, čijem članstvu teži. Time pregovori postaju znatno komplikovaniji, jer se simulira i pregovaranje sa EU, a ne samo sa najmanjom zemljom iz našeg Regiona sa kojima sve članice WTO, osim EU i susjeda, imaju veoma mali obim trgovinske razmjene i prisustva na našem tržištu. Takodje, crnogorski sektor usluga, već u samom startu, bio je veoma liberalan (najliberalniji u regionu), što je trebalo da olakša finalizaciju pregovora. Medjutim, pregovori su bili veoma detaljni i složeni, i zahtjevali su dodatnu liberalizaciju, posebno u horizontalnim pitanjima, sektoru javnih servisa i komunalnih usluga, bankarskom i sektoru osiguranja.

32

. Zakon o opštem upravnom postupku. ACC4 for 2005. 5. ono što se da kao »ustupak« jednoj zemlji.Constitution of Montenegro. Kanada) .. Decision on Veterinary inspection fees. 23. postaje dostupno svim zemljama članicama WTO.2006.2006.Inovirana Odluka o kontrolnoj listi za uvoz. Zakon o zaštiti bilja .Q&A. 26. 28/06. a tiču se prvenstveno dodatnih zahtjeva za koncesijama (tj.. – U vladinu proceduru upućene su: Revidirana ponuda za robe i Informacija o procesu pristupanja Januara 2007. ustupcima) u slobodi pristupa tržištu roba i slobodi pristupa tržištu usluga u Crnoj Gori. SAD. 21/03. list RCG.12. · Zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja Sl.. draft Law on Geographical Indications. 28/06.poslata Revidirana ponuda za robe na komentar EU.bilateralni sastanci/pregovori61 (EU.komentari SAD na Ponudu za robe. Plan privatizacije i Akcioni plan zakonodavstva . SCG zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem. Military Equipment and Goods of Dual Use. vojnom opremom i robom dvostruke namjene the Law on Foreign Trade in Weapons. br. br.2006. 27/06 i · Zakon o geografskim oznakama porijekla 08.2006. 08.07. – poslata Revidirana ponuda za usluge.Sastanci u Ženevi sa SAD-om.2006. 38/02. distriburan je dokumet koji se odnosi na SPS i TBT62. br.07.2006. – Kanada dostavila pitanja vezano za Ponudu za usluge.Subsidies notifications for 2004 and 2005. WIPO.2006. na kraju procesa pristupanja. III sastanak Radne grupe. 29/05.EU pitanja.01. – pitanja SAD.. set zakona iz oblasti intelektualne svojine koji je usvojen na nivou SCG . 31/03. list RCG.07. 07.2006. Svaka država ima pravo da »pokuša da ostvari dodatni nivo liberalizacije« koji se tiču prvenstveno njenog ličnog ekonomskog interesa i globalnog dijaloga o liberalizaciji trgovine koji se kontinuirano vodi u WTO. predsjedavajućim Radne grupe i odeljenjem za pristupanje Sekretarijata. · Carinski zakon sa amandmanima Sl. distribuirana je revidirana Ponuda za robe.12. 12.Criteria for Establishment of Health Status of Plant Shipments o 30.06.Usaglašena Revidirana ponuda za robe sa EU.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · Odgovori na pitanja US .2007. br.2006. konsoliduju se u jedinstveni završni predlog – drugim riječima.Customs Tariff Law. Februara 2007. · Zakon o prestanku važenja Zakona o društvenoj kontroli cijena Sl. Februara 2007. the Law on General Administrative Procedure. list RCG. na kraju procesa. i za robe i za usluge.ACC/8 . 18.Decision on Control List. Nacrt Ustava . Australia . Februara 2007. svi potpisani bilaterealni pregovori. Februara 2007. 21-23. 04. Izmjene carinskog zakona . o Annex IV. održani su bilateralni sastanci sa SAD i Kanadom. – poslata u Sekretarija WTO Inicijalna ponuda za robe. 24..ACC9. 72/02.komentari SAD na Ponudu za usluge. 07/02.Plant Protection Law. dostavljen je Akcioni plan zakonodavstva. Februara 2007. · Zakon o sadnom materijalu Sl. izvoz i transit roba . o 14.Privatization report and Legislation Action Plan o Annex III.07..08. tehnicke prepreke trgovini (TBT) 33 . EU · Revidirani akcioni plan zakonodavstva. Izvještaj o subvenicijama .druga Radna grupa za pristup RCG STO.01.Q&A60. – Sekretarijatu dostavljeno u cilju zakazivanja treće Radne grupe: · Odgovori na pitanja SAD. Medjutim. 66/06.2006 . Annex I. 18. 6.the Law on Topographies of Integrated Circuits. o o o o 60 Bilateralni pregovori se otvaraju na zahtjev države članice WTO. Februara 2007. list RCG. poslati komentari na revidiranu Ponudu na usluge na zahtjev SAD. 62 61 Q&A – pitanja I odgovori Sanitarne I fitosanitarne mjere (SPS).2006.09.Economic Reform Agenda (Agenda ekonomski reformi) Annex II. the Law on Administrative Dispute.2007.2006.11. održani su plurilateralni pregovori o poljoprivredi i agrobudžetu.05.07.

Zakon o patentima (A). Zakon o sredstvima za ishranu bilja . Zakon o slobodnim zonama (A). 64 Interna dokumentacija Ministarstva za ekonomski razvoj. Kanadom i Japanom. 15. Zakon o standardizaciji. Juna 2007. Kako je stepen crnogorske legistative u velikoj mjeri usklađen sa STO sporazumina. prezentiran je dokument: Nacrt Izvještaja o pristupanju Crne Gore. Zakon o standardizaciji. Jula 2007. Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima. Draft Final Report ) koji predstavlja osnov za zavrsetak procesa pregovora. šesti sastanak radne grupe potrebno je do prečistiti tekst Izvještaja. Brisel – potpisan prvi bilateralni sporarazum .tzv. Brisel – konsultacije sa EK u Generalnom direktoratu za trgovinu oko revidiranja ponude za robe i ponude za usluge Januara 2008. četvrti sastanak Radne grupe za pristupanje RCG WTO63. Japana i Švajcarske tokom (već) trogodisnjeg procesa pristupanja od februara 2005.2007. februara 2008. Zakon o genetički modifikovanim organizmima.. dostavljeni su Izvještaj o domaćoj podršci u poljoprivredi za 2006. Novembar 2008 34 . Zakon o izmjenama zakona o duvanu (A). analizirana je usklađenost spoljotrgovinskog režima Crne Gore sa relevantninm sporazumina WTO. godine. Norveške. Kanade. Intenzivirati okončanje bilateralnih pregovora. Peti sastanak Radne grupe za pristupanje Crne Gore u WTO. Jula 2007. godinu. Sad i Japana vezana za revidirane ponude za robei usluge64 4. Maja 2007. Zakon o privrednim društvima (A) . Protokol izmedju Crne Gore i Evropske Komsije (ispred 27 država članica EU) o pristupanju CG u WTO. Zakon o zaštiti biljnih sorti. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtjevima. na kom je prvi put prezentiran Rezime o dosadašnjim pregovorima (tzv. dostavljen novi set zakona. Evropskom komisijom. kao i izmjene postojećih zakona (A – amandmani) . · · · · · · CG održala na marginama Ragne grupe novu rundu bilateralnih sastanaka i odgovarala na sva postavljena pitanja predstavnika SAD. Zakon o o geografskim oznakama porijekla (A). Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona. kao i zahtjevi Norveške. godinu i Izvještaj o subvencijama za 2006. Izvještaj o subvencijama i Izvještaj o domaćoj podršci poljoprivredi za prethodnu godinu (agrobudžet).12. Nacrt Zakona o pesticidima. Uredba za sprovođenje Zakona o spoljnoj trgovini (A) . Za slijedeći. na marginama Radne grupe. otvaranje bilateralnih pregovora najavila i Norveška. Carinski zakon (A). distribuiran je revidirani Akcioni plan zakonodavstva. dostavljeni su odgovori na pitanja EU. samo u oblasti ponude za robe.godine. sa obrazloženjem kada počinje da se primjenjuje i koj su efekti). Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode. koji je pripremljen u Sekretarijatu za pristupanje. dopuniti ga sa obrazloženjem svih novih zakonskih rijšenja(dati za svaki Zakon .. održane su nove runde bilateralnih sastanaka sa SAD. pripremiti novu verziju stepena realizacije Akocionog plana zakonodavstva. Nacrt Zakona o zapošljavanju i radu stranaca.. Jula 2007. Factual Summary Report pripremljen od strane Sekretarijata WTO. 19. zaključkom sjednice Radne grupe definisano je da će Sekretarijat prići izradi Nacrta završnog izvještaja o pristupanju Crne Gore WTO (tzv. na bazi zahtjeva država članica WTO: Predlog Zakona o bankama. uvoz i tranziit robe (A). 28. Nacrt Zakona o sredstvima za ishranu bilja . Zakon o spoljnoj trgovini . Zakon o stranim ulaganjima (A). u saradnji sa Vladom. po prvi put. EU. Nacrt Zakona o svojinsko-pravnim odnosima (dio o svojinskim pravima stranaca). Maja 2007. Odluka o kontrolnoj listi za izvoz. aprila 2008. Evropska komisija najavila da je bilateralne pregovore uspješno okončala i da će uskoro potpisati Bilateralni protokol EK-CG o pristupanju CG u WTO. Uredba o kontroli cijene ljekova. Odluka o procedurama notifikacije za SPS i Odluka o procedurama notifikacije za TBT. Predlog Zakona o elektronskim komunikacijama. Na temelju tog dokumenta. distribuirani su odgovori na pitanja SAD. Švajcarskom. Zakon o zaštiti povjerljivih podataka (neobjavljenih informacija). Septembra/oktobra 2007 godine primljena su dodatna pitanja SAD. održan prvi bilateralni sastanak o pristupanju CG. Nacrt Zakona o trgovini. Zakon o administrativnim taksama (A).datum usvajanja u Parlamentu i dan stupanja na snagu. Na zahtjev Kine. dostavljene su druga revidirana Ponuda za robe i druga revidirana Ponuda za usluge.· · · · · · Maja 2007. Zakon o bezbjednosti hrane. u okviru pripreme slijedećeg sastanka Radne grupe. Predmet razmatranja bio je i sadržaj odgovora na pitanja članica. Osnov za potpisivanje Protokola bila je TREĆA revidirana Ponuda za robe i TREĆA revidirana ponuda za usluge · 63 Na IV Radnoj grupi razmatrani su slijedeci zakoni: Zakon o carinskoj tarifi HS 2007.

Zakon o akcizama (A). čiji sastanak je zakazan za 3. To je jedna od najosjetljivijih i najslabijih karika u procesu pristupanja. uz kontinuiranu koordinaciju sa EU. što treba da usvoji Parlament CG. s obzirom da želi (konačno) da završi pregovore. Primljena dodatna pitanja US vezano za finalizaciju multilateralnih pregovora i dodatne neophodne zakonodavne reforme u Akcionom planu zakonodavstva. Sekretarijatu WTO podnosi se instrument o ratifikaciji u kom se navodi datum stupanja na snagu istog. 28. Jul – Novembar 2008. 7. Norveška. proslijediće se na odlučivanja Generalnom savjetu WTO. i on se usvoji. USTR. novi pregovarač Brazil) posjete pojedinim zemljama. kao i odgovori na pitanja u vezi sa trgovinskim pravima. bilateralni pregovori postali su sve detaljniji I teži za pregovaranje I zaključivanje. ili previsoke zahtjeve koje pokušavaju da ostvare kroz bilateralu. parafirani sa Norveškom. koriste povoljniju poziciju „onoga koji traži“ i pokušavaju da ostvare znatno viši nivo liberalizacije u zemlji koja pristupa. prezentacija progresa ostvarenog u reformi zakonodavstva i drugo čitanje Nacrta izvještaja o pristupanju. jer članice WTO imaju ponekad i suprotstavljene interese.godine. novembar 2008 – potpisivanje bilateralnog sporazuma sa Kanadom i Japanom. i Japanom. Zakon o slobodnim zonama (A).· · · · · · · · · · 20-21. Kanadom. koji je distribuiran državama članicama na saglasnost. Zakon o ratifikaciji konvencije o zaštiti bilja. 65 35 . Njom se definišu carinske dažbine i carinske stope iznad kojih zemlja u budućnosti neće povećavati svoju carinsku zaštitu. ne može se tokom procesa pregovaranja povlačiti. a završni sastanak radne grupe za 21. održana nova runda bilateralnih pregovora sa US. kada bi se mogla donijeti odluka o pristupanju Crne Gore u WTO. Iako to formalno može. Odluka o sadržini elaborata o osnivanju slobodnih zona (A). 8. ponekad i dodatnim koncesijama. agrobudžetom. 24. sa Sekretarijatom za pristupanje WTO. u saradnji sa Vladom CG. jer zemlja koja pristupa. Pregovori podrazumijevaju revidiranje dokumenta po više puta. uslijedila je veoma Intenzivna komunikacija sa svim zemljama sa kojima je Crna Gora otvorila bilateralne pregovore – frekventna korespondencija sa svim zemljama (US. septembar 2008. Zakon o sredstvima za ishranu bilja (A). Neformalni sastanak radne grupe zakazan za sredinu januara 2009. Brazilom i Švajcarskom. I pored toga što se pregovori vode samo sa zainteresovanim članicama. u toj situaciji. formalno berem. kako bi se cijeli proces okončao do kraja 2008.. vlasničkom strukturom preduzeća. dok i sam u toj oblasti imaju višu zaštitu. Lista koncesija u oblasti roba je obavezujući dokument. automatski se primjenjuju i na sve ostale članice. 18. Pregovori se završavaju sačinjavanjem Liste koncesija u oblasti roba. januar 2009. novembar 2008 – sastanci sa predstavnicima US i EK oko finalizacije multilateralnog. u skladu sa Klauzulom najpovlašćenije nacije (MFN-Most Favoured Nation). već pokušava da to samostalno završi. carinskim vrednovanjem. – Sedmi sastanak radne grupe za pristupanje CG u WTO – treće čitanje Nacrta izvještaja o pristupanju.Šesti sastanak radne grupe za pristupanje CG u WTO i nove runde bilateralnih pregovora sa sedam zemalja. Zakon o duvanu (A). završnog Izvještaja o pristupanju. Japanom. juna 2008 – nova runda bilateralnih pregovora65 u Ženevi sa Norveškom. Primljen zahtjev za bilateralne pregovore sa Švajcarskom. Zakon o neotkrivenim informacijama (A). zaštiti od ovakvih situacija). što znači da se treba fokusirati na završetak bilateralnih pregovora. razgovori sa njihovim ambasadorima u CG. novembar 2008. Bez obzira na stavarni ili formalni nivo liberalizacije u svojoj zemlji. odnosno smanjivati). učešću preduzeća sa pretežnim državnim vlasništvom u uvozu i izvozu i ostali zahtjevi. 8. Održan konsultativni sastanak sa EK. Kanadom. Dostavljeni novi propisi: Zakon o patentima. opšta ocjena – multilateralni pregovori gotovo okončani. Japan. konačni predlog Izvještaja o pristupanju Crne Gore u WTO. zemlja u procesu pristupanja često o tome ne obavještava Sekretarijat (koji bi trebao da je. nalazi se u znatno nepovoljnijem položaju i sa smanjenim pregovaračkim kapacitetom. stepenom privatizacije.sve dok se nisu okončali i preostali bilateralni pregovori. Kina. Zakon o upravljanju otpadom (A). – potpisan bilateralni Protokol o pristupanju CG u WTO sa NR Kinom. omogućavajući na taj način jednak tretman svima. Kanada. povlastice i privilegije date jednoj članici ili više njih. decembar 2008 – Sekretarijat za pristupanje WTO pripremio. a svaka naredna Ponuda ne smije da bude manje liberalna u odnosu na prethodnu (princip “standstill” – liberalizacija koja je ponudjena od strane zemlje. Norveškom.Odluka o kontrolnoj listi (A). Zakon o administrativnim taksama (A). . Nakon toga.godine.godine. potpisani Protokoli o pristupanju sa Brazilom i Švajcarskom. Vlada priprema predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristupanju WTO. Kanadom i Japanom. Naknadno dostavljeno pojašnjenje u vezi stepena uskladjenosti Zakon o autorskim i srodnim pravima i Zakona o žigovima sa TRIPS-om i Bernskom konvencijom. jul 2008 . Na sastanku radne grupe saopšteno da su svi bilateralni pregovori uspješno završeni. avgust 2008 – „call conference“ pregovori sa delegacijom Kanade (učesnici iz Podgorice i Otave. uključivanje bilateralnih sastanaka i od strane Stalne misije CG pri UN u Ženevi u proces direktnih konsultacija. februar 2009. 19. mnoge države članice WTO. uz uključenje stalnih misija obje zemlje iz Ženeve). Ako ne bude prigovora na tekst Izvještaja. i konačno. Švajcarska. S obzirom da se postepeno ulazilo u finalizaciju procesa pristupanja. tehnički zaključeni sa US.

kao i sve druge članice. kao “svoj” doprinos daljoj liberalizaciji trgovine u svijetu. 36 . principima i sporazumima prije pristupanja. fiskalna politika. već se insistira i na pristupanju nekim plurilateralnim trgovinskim sporazumima (civilni vazduhoplovi. kojim je regulisana međunarodna trgovina robama. politika cijena. Drugim riječima. · mora početi sa primjenom uslova na koje se obavezala. Veći nivo liberalizacije pojedinih privrednih sektora i generalno viši nivo otvorenosti pristupu tržita roba i usluga. ne samo da su pooštreni kriterijumi koje zemlja kandidat mora da ispuni kako bi postala članica WTO. tzv. Pa otuda. Konačno. usaglasi sa WTO pravilima. odnosno znala da dalje pregovara i štiti svoja prava. Sporazum o vladinim nabavkama i/ili Sporazum o trgovini civilnim vazduhoplovima. nije dovoljno usklađivanje samo zakonske legislative koja reguliše režim spoljne trgovine već se traži i stvaranje adekvatnog zakonodavnog ambijenta neophodnog za funkcionisanje i domaćih i stranih privrednih subjekata. · Posebno je bitno da zemlja ozbiljno shvati organizaciju čiji član postaje i počne.10. a može ugovoriti i postepeno spuštanje carinskih stopa za odredjene periode u tranzicionom periodu. uvodjenja fer uslova trgovanja i eliminasanja barijera trgovini. ukoliko to nije već uradila. zemlja može ispregovarati da dodje odmah nakon pristupanja WTO. nivo carina prema svim članicama ne smije biti viši od obavezujućeg koji je ispregovaran. periodičnog ispitivanja njene trgovinske politike. nižeg niova carina. mora preuzeti obavezu notifikacije i podnošenja izvještaja za određeni period u cilju povremenog. Da se tokom procesa pristupanja detaljno ispita ne samo spoljnotrgovinski režim zemlje kandidata već i proces privatizacije. Od novih kandidata očekuje se: · · · Da svoj ekonomski i spoljnotrgovinski režim.. · Takođe. članice WTO. Tako npr. a takvih je danas veoma malo. tj. tokom samih pregovora. Da unaprijed preuzme većinu dogovorenih obaveze bez tranzicionih perioda. tj. konkurencija i dr.2. Aktuelni trendovi u procesu pristupanja I WTO plus Novim pravilima. uslugama i zaštita prava intelekualne svojine. informacione tehnologije i druge sektorske inicijative za smanjenje carinskih stopa za pojedine grupe proizvoda). · To nadalje podrazumijeva i aktivno učešće u komitetima i tijelima WTO gdje se pregovara o budućem procesu podsticanja medjunarodne trgovine. razlike izmedju primjenjene carinske stope i ugovorenog niova obavezujuće stope. sve više koriste svoju značajnu pregovaračku moć dovodeći na taj način u neravnopravan položaj zemlju u procesu pristupanja. Češći slučaj je naravno da zemlja ima ispregovarano odredjeno smanjenje carinskih stopa. u slučaju otvaranja mehanizma za rješavanje sporova. Prihvatanje sporazuma koji imaju plurilateralni karakter kao npr. koji se obično kreće od 4 do 7 godina. “WTO plus”. Crna Gora. obuku kadrova u potrebnim oblastima kako bi iz spoljnotrgovinskih odnosa i članstva u WTO izvukla što veću korist. Do tog. “Stara” lista carina može još jedino važiti za zemlje koje nisu članice STO. · · · Šta nakon pristupa? Nakon pristupanja. zemlja može do nivoa obavezujuće stope da podigne svoju carinu. ako ima prostora. npr.

37 . Regionalni trgovinski sporazumi se stvaraju i u cilju zaštite privreda zemalja članica. prekomjernog uvoza nekog proizvoda koji može izazvati poremećaj na domaćem tržištu i sl. kao i veću transparentnost u trgovinskim politikama i poslovnim predviđanjima. nakon stvaranja zone slobodne trgovine politika zemlje pristupnice nemaju pravo da primjenjuju veće carine i restriktivnije trgovinske mjere prema trećim zemljama u odnosu na uslove koji su važili prije formiranja ove zone. 5. odnosno: a. kao i na globalnom nivou. jeftiniju saradnju nego što je moguće u multilateralnim odnosima. državne monopole. b. da postojeći RTA postave vremenski plan postepene. zaštitu intelektualnog vlasništva. To se odnosi na slučaje platnobilansnih teškoća. U svjetskom trgovinskom sistemu sve je veći udio regionalnih trgovinskih sporazuma (Regional Trade Agreement . regionalnom i međuregionalnom. Mogućnosti multilaterane saradnje mogu biti otežane. Uzroci regionalizma su različiti. Ovim principom je omogućena svim ugovornim stranama jednaka korist. povećanje međusobnih ulaganja.Sekretarijat WTO prikuplja podatke o svim RTA u cilju da se ima snimak mreže međusobnih odnosa regionalnih trgovinskih sporazuma na podregionalnom. na multilateralnoj osnovi. Odobravanjem carinskih povlastica ili bescarinskog tretmana proizvodima iz zemalja članica. Za razliku od carinske unije. Zonu slobodne trgovine čine dva ili više carinskih područja unutar kojih su ukinute sve carine i druga trgovinska ograničenja na gotovu svu robu porijeklom iz tih područja koja se međusobno razmjenjuje.RTA). Regionalni trgovinski sporazumi ponekad služe za spriječavanje marginalizacije zemalja ili za povećanje njihove pregovaračke moći u svjetskim trgovinskim odnosima. Ugovorima o slobodnoj trgovini dozvoljena je primjena samozaštitnih mjera u opravdanim slučajevima. 3. a države žele bržu. Međusobne olakšice se odobravaju samo za proizvode porijeklom iz zemalja koje sačinjavaju zonu slobodne trgovine. Mnoštvo RTA će neizbježno izazvati izvjesnu mjeru "skretanja" trgovine (smanjenje razmjene sa trećim zemljama). liberalizacijom trgovine unutar zone samo najosjetljiviji proizvodi mogu biti izuzeti. RTA mogu da povećaju regionalnu bezbjednost i pouzdanost ispunjenja obaveza država nego u multilateralnom kontekstu. WTO za prevazilaženje tog stanja predlaže primjenu dva principa. rastući broj RTA takođe može da bude prepreka tome. Principi koji se moraju poštovati prilikom formiranja zone slobodne trgovine su: 1. Ugovori o slobodnoj trgovini uređuju i druga pitanja koja se odnose na unutrašnje oporezivanje. Kako bi ovaj princip bio ispoštovan sastavni dio ugovora o slobodnoj trgovini je Protokol o pravilima o porijeklu. po troškovima. pravila konkurencije. rast trgovine među ugovornim stranama. efikasniju i. dolazi do povećanja njihove međusobne razmjene. zemlje pristupnice zoni slobodne trgovine zadržavaju vlastitu carinsku tarifu prema trećim zemljama.FTA) koji se zaključuju između dvije ili više zemalja imaju za cilj uklanjanje carinskih i necarinskih barijera u međusobnoj trgovini.3. da zemlje ne stvaraju RTA sa međusobnim povlasticama koje ne bi bile spremne da odobre i drugim zemljama. nediskriminatorne multilateralne primjene međusobno odobrenih povlastica. Prvo. antidampinške mjere. Međutim. Regionalizam bi mogao da bude prolazna faza ka daljoj liberalizaciji trgovine na multilateralnom nivou. REGIONALNA INTEGRACIJA U SVJETSKOJ PRIVREDI Ugovori o stvaranju zone slobodne trgovine (Free Trade Area Agreements . Stvaranje zona slobodne trgovine mora biti potpuno u skladu sa članom XXIV GATT-a. Zone slobodne trgovine moraju po pravilu biti recipročne. a što se najvećoj mjeri odnosi na poljoprivredne proizvode. Drugo. državnu pomoć. Preklapanje velikog broja RTA može da pravila razmjene učini nepreglednijim i time ugrozi osnovne principe WTO. 4. 2.

centralnoevropsku i tri Baltičke zemlje. tj. Slobodne trgovinske zone. Carinske unije. regionalnom i međuregionalnom. Pregled regionalnih trgovinskih sporazuma67 Regionalni trgovinski sporazumi se međusobno razlikuju po obuhvatu. WTO prati stanje regionalnih trgovinskih sporazuma u pet geografskih grupa: 1. izuzev u Africi. 2000. obezbjeđuju razmjenu preferencijala na ograničeni broj proizvoda između dvije ili više strana sporazuma. zatim.godine ili su u pregovorima. slična mreža sporazuma potpisana od strane Evropske asocijacije slobodne trgovine (EFTA). sporazum sklopljen između Evropske unije i Evro-mediteranskih zemalja) ili slobodno-trgovinsih zona (npr. kao sporazumi između dvije ili više strana. Carinske unije generalno obezbjeđuju postepeno uvođenje zajedničkih spoljnih carina u velikom broju faza koje će se ostvariti tokom vremena. carinskih unija (CU) ili sporazuma koji vode stvaranju jednog od ova dva. Azija i Pacifik. bilo da su na snazi od 31.jula 2000. Mapping of Regional Trade Agreements. intelektualna svojina i konkurencija. 2. usluge. sjevernu Afriku i srednji Istok). plurilateralni sporazum koji ujedinjuje tri ili više strana. Sekretarijat WTO prikuplja podatke o svim RTA u cilju da se ima snimak mreže međusobnih odnosa regionalnih trgovinskih sporazuma na podregionalnom. tj. Sjeverna i Južna Amerika. Pod-saharska Afrika. koji su poznati Sekretarijatu WTO a koji imaju oblik slobodnotrgovinskih zona (FTA). u kojima se razmjenjuju recipročni carinski preferencijali (povlastice.Uključeni su sledeći tipovi regionalnih sporazuma66. koje dozvoljavaju jednoj ili više strana (obično onim manje razvijenim ili ekonomijama u tranziciji) duži preiod tranzicije kako bi izvršile redukcije carinskih stopa. 38 . 67 World Trade Organization. 2. definisane kao regionalni trgovinski sporazumi sa zajedničkom eksternom carinskom tarifom. Istočna Evropa i Centralna Azija (koje uključuju i zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza izuzev tri Baltičke zemlje). Zone slobodne trgovine generalno. Većina obezbeđuje eliminaciju i redukciju već postojećih carina. 66 Za Carinske unije ili slobodno-trgovinske zone se pretpostavlja da stupaju na snagu onda kada je sporazum potpisan i ovjeren. Najjednostavija konfiguracija je bilateralni sporazum formiran između dvije strane. 5. Treba imati na umu da ovo ne znači obavezno da su sve odredbe sporazuma u potpunosti izvršene. sa varirajućim stepenom izuzetaka. Malo zona slobodne trgovine obezbeđuje kompletnu eliminaciju svih carina i necarinskih mera između svojih članica. Podaci se odnose na sve regionalne sporazume. smanjenje carine). 4. kao i na globalnom nivou. Evro-mediteranska (podijeljena na zapadnoevropsku. bilo da su na snazi ili su u planu: 1. nego je i njihova konfiguracija različita. Slobodne trgovinske zone i carinske unije koje su po prirodi asimetrične. Kompleksniji su oni sporazumi u kojima jedna ili više strana sporazuma čini regionalnu trgovinsku oblast (RTS). Ovo se može desiti bilo u slučaju carinske unije (npr. Sa druge strane. One čine gotovo 90% svih regionalnih trgovinskih sporazuma. 3. mnogo više su zastupljene nego carinske unije. U njihovoj najjednostavnijoj formi. oni mogu da liberalizuju suštinski cijelu trgovinu i sadrže trgovinske mjere koje će se proširiti daleko izvan tradicionalne eliminacije carina na oblasti kao što su standardi. Ne samo da se regionalni trgovinski sporazumi značajno razlikuju po obimu.

Liban. formiranje Pakta stabilnosti se definiše i kao politička platforma za rekonstrukciju regiona Balkana. godine u Kolonju (Njemačka). Nakon toga. u Kelnu. kao i politiku intervenisanja. jula 2008. Preostalih 68 definisani su kao oni koji su u pregovorima. 1997. tako što su suspendovale bilateralne regionalne trgovinske sporazume. što je oko 70%. juna 1999. EU će.godine. ali i sve zemlje kandidate i potencijalne konadidate za članstvo u EU. koja je nastala sa ciljem da ubrza obnovu ratom zahvaćenih područja. kroz Uniju za Mediteran. kulture i ljudskih prava. Mapa regionalnih trgovinskih sporazuma . koji podrazumijeva stvaranje političkih i ekonomskih uslova za razvoj bilateralnih odnosa zemalja Jugoistočne Evrope (JIE). koji ima velike zasluge u potpisivanju bilateralnih sporazuma i ponovnom povezivanje regiona jugoistočne Evrope u jednu cjelinu. poštovanje ljudskih prava i ekonomski prosperitet. EFTA planira da zaključi posebne regionalne trgovinski sporazum sa Tunisom. Ideja je bila da se zemljama Jugoistočne Evrope. Stvaranje zone slobodne trgovine i jedinstvenog tržišta u regionu Jugoistočne Evrope pokazuje čvrstu opredijeljenost ovih zemalja za jačanje međusobne ekonomske saradnje na putu pridruživanja EU. 39 . od kojih je 172. II PAKT STABILNOSTI I PODSTICANJE SARADNJE U REGIONU JIE Složen proces političke stabilizacije i ekonomske reintegracije zemalja našeg regiona započeo je Rojamontskim procesom.godine. sa ciljem uspostavljanja opšte stabilnosti. to je ujedno i test koji Evropska unija stavlja pred ovaj region kako bi sagledala stvarne mogućnosti ovih zemalja u pogledu harmonizacija njihovih tržišita. Osnivanje Pakta stabilnosti za JIE Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu nastao je na inicijativu SR Nemačke. uključujući i one sa azijskog kontinenta. od 2004. demokratiju. sa ciljem smirivanja konflikata na području bivše SFRJ. su automatski postale članice postojeće mreže trgovinnskih sporazuma EU. Egiptom. www. Formiranje Pakta stabilnosti predstavlja prvi ozbiljan pokušaj međunarodne zajednice da krizu u području zapadnog Balkana.godine.Ukupan broj regionalnih trgovinskih sporazuma (2005) identifikovanih u STO je 240. Poces se bazirao na promociji regionalnih projekata u oblasti civilnog društva. na snazi od jula 2000. olakša tranzicioni period i doprinese cjelokupnoj integraciji regiona u političke i ekonomske strukture razvijenog sveta.org. Tom prilikom više od 40 zemalja i organizacija je dalo podršku zemljama regiona u njihovim naporima da unaprijede mir. Sve nove članice EU. formiran je Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu. Libanom. Albanijom i Makedonijom. proširiti svoju mrežu na Alžir. godine. Posmatrano u cjelini. Jordanom. da podrška ponovnom uspostavljanju mira i međusobne saradnje. ekonomskih propisa. ali i sve druge zemlje koje izlaze na Mediteran. godine prihvaćen je regionalni pristup. Stvaranje jedinstvenog tržišnog prostora treba da doprinese procesu pridruživanja. zamijene konstruktivnom preventivnom strategijom. u junu 1999. kao i međusobne saradnje.godine između EU i Evropske slobodno-trgovinske asocijacije (EFTA) sa drugim zemljama Evromediteranskog regiona definisan je čitav niz dodatnih trgovinskih aranžmana i dodatnih koncesija u okviru njih. 10. Egipat i Siriju. kao predsjedavajućeg u tom periodu Evropskom unijom. 1. koje su devedesetih godina bile raskinule sve međusobne veze. kao i poboljšanju položaja i uloge ovih država na polju međunarodnih ekonomskih odnosa. 68 “Pakt za stabilnost Jugoistočne Evrope“. koja je osnovana 13.Euro-mediteranska zona slobodne trgovine Do 2005. i 2007.68 Takođe. koji je bio prva inicijativa Evropske unije.skgo. U tom cilju.

UN. Norveška. kao i da koordiniše postojeće i buduće inicijative u regionu. Osnovni ciljevi definisani prilikom osnivanja Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu su: . Evropska investiciona banka .EIB. po prvi put su na istoj ravni sa predstavnicima međunarodnih organizacija i finansijskih institucija.CES. Ponovno povezivanje Zapadnog Balkana predstavljalo je jedan od najbitnijih koraka u cilju stabilizacije čitavog regiona. Specijalni koordinator69 zajedno sa timom od trideset saradnika predsjedava Paktom stabilnosti. Svetska banka .EBRD. godine zemlje u regijon su primile više od 25 milijardi eura pomoći. Austrija. regionalne inicijative . pravosuđe i unutrašnji poslovi. Takođe. Posle ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije uspostavljanje trgovinskih veza predstavljalo je prvi veliki uspjeh Pakta. saradnja i razvoj. međunarodne finansijske organizacije – Međunarodni monetarni fond . Ideja je bila da se putem izgradnje regionalne infrastrukture i suzbijanjem organizovanog kriminala dođe do privredog rasta.Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi . Inicijativa za saradnju u jugoistočnoj Evropi . 40 .Regionalnim stolom. Visoki komesarijat UN za izbeglice (UNHCR).WB. Pakt stabilnosti predstavlja neprofitnu međunarodnu organizaciju. Najznačajniji donatori su: zemlje članice i institucije Evropske unije. Time je dat i prvi veliki dokaz o važnosti i opravdanosti postojanja ove organizacije. Crnomorska ekonomska saradnja . već ih pribavlja na bazi donacija država i organizacija koje su učestvovale u njegovom formiranju. što je ujedno i najvitalniji pokretač ekonomskih aktivnosti.IMF.Pakt stabilnosti je neprofitna organizacija. Osnovni postulat na kome počiva poslovanje ove organizacije je prevencija konflikata i izgradnja mira. Japan. Banka za razvoj Saveta Evrope. a koji jedino mogu biti uspješni istovremenim razvojem uslova opšte bezbjednosti i održivih demokratskih sistema.SEECP. NATO. Kanada. predstavnici zemalja Jugoistočne Evrope. Savet ministara odbrane JIE. podsticanje regionalne saradnje i stvaranje zone slobodne trgovine ima za cilj povećanje evropske sposobnosti zemalja ovog regiona. Evropska banka za obnovu i razvoj . Centralnoevropska inicijativa .Ruska Federacija. koja ne posjeduje svoja finansijska sredstva. Radni sto III: Bezbjednosna pitanja: bezbjednost i odbrana. a od toga je samo za infrastrukturne mjere odobreno 6 milijardi eura. neke od članica G-8 grupe . OEBS. sa kojima donose odluke o budućnosti regiona i definišu prioritete koji se tiču sadržaja sva tri radna stola. SAD. Savet Evrope. Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu je baziran na iskustvima i lekcijama međunarodnog kriznog menadžmenta. Od 1999. kao i podsticanjem ekonomskog razvoja i društvenog blagostanja. koja svoja sredstva pribavlja putem donacija. Pakt stabilnosti je politička izjava o posvećenosti i okvirni sporazum o međunarodnoj saradnji koji treba da dovede do stabilnosti i privrednog razvoja regiona Jugoistočne Evrope. Njegova najznačajnija obaveza je da usaglasi političke strategije svih članica.SEKI. Organizaciono posmatrano. Pored Regionalnog stola Pakt sačinjavaju i tri radna stola: Radni sto I: Demokratizacija i ljudska prava. čime se dolazi do zaključka da Pakt dopunjava Proces stabilizacije i pridruživanja u području regionalne saradnje. OECD. Kancelarija specijalnog koordinatora nalazi se u Briselu i predsjedava najznačajnijim političkim instrumentom Pakta stabilnosti . U okviru Regionalnog i radnih stolova.CEI. Švajcarska.sprečavanje i okončavanje napetosti i kriza. 69 U ovom mandatu Erhard Busek. Radni sto II: Ekonomska rekonstrukcija.

Kroz ovu oblast dolazi se do povezivanja svih ključnih učesnika u demokratizaciji medijskih sistema JIE.70 Imajući u vidu sve navedeno. Oblasti obuhvaćene ovim radnim stolom su: . 2001. . godine 35 projekata je dobilo sredstva kao direktan rezultat kooperacije u okviru ove inicijative. gradnjom povjerenja i mehanizama pomirenja. očuvanje multinacionalne i multietničke različitosti zemalja u regionu i zaštita manjina.- ostvarivanje stvarnih demokratskih političkih procesa.34. veći pristup javnim informacijama u borbi protiv korupcije i reforme zakona kako bi se ograničio senzacionalizam i neetičko izvještavanje. korupcije i terorizma i svih kriminalnih i protivzakonitih aktivnosti.. djelotvornih i transparentnih carinskih komercijalnih/regulatornih režima. vladavini prava. Mediji – Jedan od šest osnovnih ciljeva koji su definisani prilikom osnivanja Pakta stabilnosti je razvoj nezavisnih i profesionalnih medija. Sarajevo. Od 1999. sprečavanje prisilnog raseljavanja stanovništva izazvanog ratom. poštovanje ljudskih prava i ekonomski prosperitet zemalja regiona zapadnog Balkana. jačanje nezavisnosti javne radio–difuzne kompanije i regulatornih agencija.Parlamentarna saradnja i . Time su se stekli uslovi da dođe do konačne tranzicije ka punom regionalnom vlasništvu. Radni stolovi Pakta stabilnosti a) Radni sto I: Demokratizacija i ljudska prava Radni sto I pokrivao je najkompleksnije područje u okviru Pakta stabilnosti. čiji rezultati mogu biti postignuti jedino kroz dugoročni proces i jaku uključenost civilnog društva.Jednakost polova. . da se zaključiti da su globalni ciljevi Pakta stabilnosti uspostavljanje mira. stvaranje uslova za punu integraciju zemalja Jugoistočne Evrope u političke. razvoj privredne saradnje u regionu i saradnja regiona sa Evropskom unijom. promocija nesmetanih kontakata izmedu građana. progonom i patnjom. Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.. stvaranje miroljubivih dobrosusjedskih odnosa u regionu. osiguranje slobodnog i nesmetanog povratka svih izbjeglica i raseljenih lica svojim domovima.Lokalna demokratija i međugranična saradnja. .Obrazovanje i mladi. 41 . ekonomske i bezbjedonosne strukture po svom izboru. uključujući i slobodne trgovinske zone. 70 Vidi: dr Vesna Bojičić-Dželilović i dr. kao i migracija izazvanih siromaštvom. kao i profesionalnih centara za razvijanje programa za strukturalnu obuku novinara. osnivanje samo-regulativnih tijela za medije. razvoj demokratije. tržišta otvorenih ka obimnijoj spoljnoj trgovini i investiranju u privatni sektor. str.Mediji. 2. borba protiv organizovanog kriminala. Osnovni ciljevi Radne grupe za medije su bili: približavanje zakonske legislative evropskim standardima. stvaranje naprednih tržišnih privreda zasnovanih na zdravim makropolitikama. Na ovaj način težilo se obezbjeđenju zajedničkog pristupa koji definiše referentne tačke za reformu medija i razvoj u zemljama regiona. potpunom poštovanju ljudskih prava i temeljnih sloboda. Politike međunarodne podrške zemljama jugoistočne Evrope – (ne)naučene lekcije u Bosni i Hercegovini. zasnovanih na slobodnim i fer izborima.

Lokalne vlasti su uvijek imale veliki doprinos u razvoju i prosperitetu Evrope. olakšanje trgovine energijom ili promovisanje integrisanja telekomunikacionih sistema).Obrazovanje i mladi – Osnovi cilj u okviru ove oblasti bilo je jačanje postojeće obrazovne infrastrukture i uvođenje zemalja JIE u širu organizaciju Evropsku oblast obrazovanja. Poslovno savjetodavno tijelo. za zemlje Jugoistične Evrope održiva rešenja mogu biti ostvarena samo kroz unaprijeđeno lokalno vlasništvo. 2. trgovine i investicija. Evropski savjet i OEBS). Investicioni sporazum. Inicijativa za socijalnu koheziju. Parlamentarna saradnja – Radna grupa za saradnju među parlamentima promovisala je demokratiju jačanjem uloga parlamenata u regionu. Nije moguće ostvariti stvaran socijalni i ekonomski razvoj. Elektronska Jugoistočna Evropa. kroz razvoj i implementaciju regionalnih strategija u oblasti infrastukture. koje još nisu kandidati za priključenje. čiji ciljevi su: 1. 42 . Bugarskoj i Srbiji. sa direktnim uticajem na kvalitet života stanovnika. saradnja i razvoj Osnovni ciljevi Radnoga stola II bili su stimulisanje ekonomskog rasta i zaposlenosti u Jugoistočnoj Evropi. Inicijativa basena Save. bliska koordinacija aktivnosti sa „parlamentarnom trojkom“ (Parlament Evropske unije. Osnovne oblasti koje su pokrivene Radnim stolom II su: Regionalna infrastruktura. s obzirom da je saradnja parlamenta od izuzetne važnosti prilikom predlaganja zakona koji se tiču zaštite ljudskih prava i prava manjina. b) Radni sto II: Ekonomska rekonstrukcija. Zapravo. Trgovinska liberalizacija i olakšice. dalju demokratizaciju i stabilizaciju regiona JIE. Jednakost polova je postala dio osnovne političke agende u zemljama JIE. Lokalna demokratija i prekogranična saradnja – Lokalna demokratija i prekogranična saradnja su oblasti koje treba posmatrati zajedno i kao takve ih razvijati. što u krajnjem slučaju utiče na dalji razvoj trgovine. Procenat žena koje se nalaze u državnim parlamentima je povećan. Važan elemenat ovako definisanog cilja je da se omoguće ekonomske reforme potpomognute adekvatnom socijalnom politikom. a da se u proces direktno ne uključe lokalne vlasti. Nerazvijenost komunikacionih sredstava građanima različitih zemalja otežava međusoban kontakt. 3. jačanje demokratije u parlamentima zemalja JIE. Regionalno tržište energetike. Naseljavanje i urbani menadžment i Razvoj preduzeća i stvaranje novih radnih mjesta Regionalna infrastruktura – Stepen ekonomskog razvoja jedne zemlje posmatra se i kroz nivo razvijenosti infrastrukture u oblasti transporta. Prekogranična saradnja kao sredstvo usaglašavanja i regionalnog razvoja primjenjuje se prema pisanim dokumentima od 50-ih godina prošlog vijeka i pokazala se kao važno oruđe u integracionim procesima poslije II svjetskog rata. promovisanje bilateralne i multilateralne saradnje među parlamentima Jugoistočne Evrope. To je razlog zbog čega se smatraju ključnim činiocem u stvaranju preduslova za evropske integracije. Tako je Evropska investiciona banka zajedno sa ostalim međunarodnim finansijskim institucijama i Evropskom komisijom razvila kompletan program za unapređenje regionalne infrastrukture. Istovremeno. Po prvi put je mehanizam jednakosti polova uspostavljen u Bosni i Hercegovini. Učešće u radu radne grupe imale su međunarodne parlamentarne institucije. 4. zbližavanje zemalja u regionu. Osnovni cilj Pakta stabilnosti je poboljšanje kvaliteta infrastrukturnih usluga u Jugoistočnoj Evropi. Pored investicija u regionalnu infrastrukturu vrlo je važno sprovesti poboljšanje regulative (kroz poboljšanje kontrole leta. bez adekvatnih sistema transporta ne može doći do razvoja trgovine. kao i nevladine organizacije. gdje je došlo do povezivanja vlada i građanskih grupa za zaštitu ženskih prava. nacionalni parlamenti. energetike. kao i procenat koji se odnosi na broj žena koje su postavljene na najviše rukovodeće položaje. telekomunikacija i vodosnadbijevanja. a i definisanja pravnog okvira za razvoj ekonomije. parlamentarnim strukturama Evropske unije. Očuvanje okoline. Razvoj u privatnom sektoru.

Investicioni sporazum – Cilj ovog sporazuma bio je da položi temelje ekonomske i strukturne politike za stalan rast i razvoj JIE. kao što je to predstavljeno od strane Evropske banke za obnovu i razvoj. Sporazumom su obuhvaćeni zahtjevi za reformu politike koje zemlje regiona moraju da sprovedu sa ciljem da kreiraju zdrave i održive tržišne ekonomije i da ohrabre povećanje domaćih i stranih investicija. otvaranjem novih malih i srednjih preduzeća. Ekonomska integracija država potpisnica sporazuma treba da dovede do ekonomskog prosperiteta i ekonomske stabilnosti regiona u cjelini. Polazeći od već postojećih aktivnosti koje sprovode vlade i međunarodne organizacije na planu socijalne politike. čime se ponovo uspostavlja i razvija međunarodno prepoznatljivo partnerstvo između četiri zemlje. politike zapošljavanja i volontiranja. socijalnog dijaloga i stanovanja. Očuvanje okoline – Imajući u vidu značaj očuvanja životne sredine i njegov uticaj na živi svijet JIE. Regionalna inicijativa za privatni sektor. ne samo unutar granica regiona. Trgovinska liberalizacija i olakšice – Trgovinska inicijativa Pakta stabilnosti fokusirala je svoje napore na liberalizaciji i olakšavanju trgovine kroz regionalni pristup smanjivanju i eliminisanju tarifnih i netarifnih barijera trgovini u regionu Jugoistočne Evrope. Slovenija. cilj inicijative je veće uključivanju 43 . kao vodeća agencija na ovom polju. a naročito sa EU. Ovim se željela podstaknuti trgovina na raznim nivoima. regionalna kooperacija. Evropska banka za obnovu i razvoj je. Tom inicijativom Pakta stabilnosti ponovo je dat prioritet ovom basenu. već i šire. intenziviraće se privredni rast i stvoriti uslovi za nove investicije. godine potpisana je Zajednička izjava o daljem razvoju informacionog društva eSEE. Na Ministarskoj konferenciji u Budimpešti februara 2004. Ovo je bio korak naprijed ka punoj integraciji energetskog tržišta zemalja Jugoistočne Evrope u energetsko tržište Evropske unije. oktobra 2005. kojom se postiže bolja integracija zemalja JIE. neophodno je bilo pratiti i rješavati mnoge probleme vezane za ovu problematiku. nizak životni standard i siromašna socijalna infrastruktura su zajednički problemi većine ovih zemalja. socijalne zaštite. godine. godine) počinje da egzistira energetska zajednica na ovom području. promovišući kreiranje odgovarajućeg institucionalnog okvira u regionu. U cilju realizacije ovih kretanja neophodno je stvarati jak privatni sektor koji razmjenjuje dobra i investira slobodno. kao i jačanje uloge lokalne vlasti i civilnog društva. sastavila kompletan program u kojem se navode inicijative koje su već kao prioritetne bile usaglašene u međunarodnim finansijskim institucijama. u Beogradu. Hrvatska. razvoj civilnog društva i podrška nacionalnim prioritetnim projekima. model definisan za druge međunarodne rijeke je uspješno primijenjen. Visoka nezaposlenost. razvojem tržišta i efikasnije javne i privatne infrastrukture. Prioritetna područja u Regionalnom programu rekonsturkcije životne sredine bila su infrastrukturni razvoj. godine. Srbija) nakon raspada bivše Jugoslavije privukle su interesovanje Pakta stabilnosti koji je obezbijedio pomoć u kooridnaciji napora za definisanje i organizovanje najboljeg korišćenja voda basena rijeke Save i njenih pritoka Drine i Une. može se podijeliti na dva tipa programa: promocija prekogranične trgovine investicija i regionalna podrška razvoju malih i srednjih preduzeća. a u skladu sa politikom Evropske unije. ozvaničena je inicijativa Pakta stabilnosti za elektronsku Jugoistočnu Evropu (eSEE). Inicijativa basena Save – Velike političke i ekonomske promjene koje su se desile u zemljama basena Save (Bosna i Hercegovina. Inicijativa za socijalnu koheziju – Glavni cilj ove inicijative bio je rješavanje problema vezanih za socijalna pitanja sa kojima se svakodnevno susreću građani JIE u oblasti zdravlja. oktobra 2002.Regionalno tržište energetike – Potpisivanjem Ugovora o energetici između Evropske unije i Jugoistočne Evrope (25. program ima za cilj ispravke ratnih šteta u području bivše Jugoslavije. Elektronska Jugoistočna Evropa – Potpisivanjem zajedničke izjave u Ljubljani. nakon čega je potpisana Agenda za razvoj informacionog društva. juna 2002. ne samo u okviru regije već i šire. Razvoj u privatnom sektoru – Nakon dužeg perioda stagnacije. Takođe. Naime. Paktu stabilnosti u ostvarivanju ovog cilja pomaže projekt pod nazivom Informatičko društvo. Takođe je veoma značajno bilo unaprijediti upravljanje očuvanjem životne sredine u regionu.

sa ciljem razrade. Socijalna kohezija i razvoj predstavljaju osnovne faktore koji dovode do političke i socijalne stabilnosti. dorade i unapređenja postojeće inicijative u oblastima kao što su „Ugovori o investicijama“ koje vodi OECD. 44 . razvoj i saradnja u JIE ova inicijativa promovisala je održivi razvoj urbanih sredina i stambene politike. Inače Radni sto III bio je podijeljen na dva podstola i to: Podsto za odbranu i reforme sektora sigurnosti Promjena sistema odbrane. c) Radni sto III: Bezbjednosna pitanja: bezbjednost i odbrana. kao i preusmjeravanje vojnog istraživanja i razvoja.Postkonfliktno stanje i kompletno izmijenjeno socio-ekonomsko okruženje traži i novi pristup stambenoj politici. prestruktuiranje/smanjivanje vojne industrije. Stambena politika i urbani menadžment . Navedene reforme ostaju ključne komponente za približavanje Evropskoj uniji i NATOu. „Evropska povelja o malim preduzećima“ i „Inicijativa za socijalno jedinstvo“. a što je jedan od preduslova za buduće evropske integracije.socijalnih standarda u ekonomski razvoj u regionu. Promjene u okviru sistema odbrane koje su realizovane su: doobuka prekobrojnog vojnog personala. Takođe se na radnom stolu promovisala i regionalna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. BSEC. Pripremljenost na elementarne nepogode i njihova prevencija. Tijelo se sastojalo od oko 40 biznismena iz 20 različitih zemalja (donatora i zemalja regiona). Zemljama Jugoistočne Evrope da prevaziđu prepreke u ovoj oblasti i da se ohrabri razmjenu informacija o svim relevantnim stvarima koje se tiču ove problematike među zemljama regiona Razvoj preduzeća i stvaranje novih radnih mjesta – Jedna od aktivnosti u okviru Pakta stabilnosti bila je formiranje foruma koji su okupljali stručnjake iz društvenih i ekonomskih oblasti. gdje su se razmjenjivala iskustva i donosile smjernice za buduće kooridinirane akcije vezane za problematiku razvoja preduzeća i stvaranja novih radnih mjesta. Poslovno savjetodavno tijelo . Policija. CEI). uz poštovanje principa finansijske rekonstrukcije. planiranju i urbanom menadžmentu. konverzija vojnih baza i postrojenja. Na osnovu cilljeva definisanih na Radnom stolu II.Uloga savjetodavnog tijela ogledala se u davanju savjeta privatnom poslovnom sektoru za projekte Pakta stabilnosti. kao i pridruženih članova. azile i izbjeglice. kao i inicijative (OECD. njenom finansiranju. a predstavljaju i osnovu mnogo šireg procesa reformi. Podsto za pravo i unutrašnje poslove Organizovani kriminal. kao i ekonomskog razvoja. Tema „Razvoj preduzeća i stvaranje radnih mjesta“ je usvojena u decembru 2003.godine. kao i saradnja u migracionim kretanjima. Promjene sistema odbrane – Jedan od glavnih izazova sa kojima se sreće sektor odbrane u Jugoistočnoj Evropi je rekonstrukcija i smanjenje vojne snage. a sve u cilju uspostavljanja stabilnosti i sigurnosti u regionu. Lako naoružanje. Poseban akcenat je dat na politiku zapošljavanja i socijalni dijalog. pravosuđe i unutrašnji poslovi Radni sto III bavio se pitanjima unutrašnje i spoljnje bezbjednosti. Pitanja koja se tiču i jednog i drugog stola Upravljanje graničnim službama i sigurnost na granicama. Anti korupcija. uz istovremeno prilagođavanje novonastaloj situaciji iz oblasti sigurnosti i ekonomskoj realnosti u regionu. da se unaprijedi ekonomska rekonstrukcija. Centar za pomoć i implementaciju regionalne kontrole naoružanja. Regionalna inicijativa za migraciju. međunarodne organizacije. koji su predstavljali različite međunarodne finansijske institucije. prodaja ili uništenje viška vojne opreme i oružja.

NATO. promovisanje aktivnog civilnog društva. Pripremljenost na elementarne nepogode i njihova prevencija (DPPI) – Region JIE je sklon elementarnim nepogodama koje prelaze kako granice pojedine zemlje tako i njene mogućnosti da sanira posljedice. Takođe je iniciran dijalog između predstavnika međunarodnih i regionalnih pravnih. između ostalog. podrivajući demokratizaciju. Spremnost za eliminisanje elementarnih nepogoda i njihova prevencija je pravi primjer regionalnog vlasništva. Međutim. SRSA Sweden). da se 45 . a samim tim stvoriti uslove za međunarodnu saradnju u regionu. Regionalnim centrom za pomoć u verifikaciji i implementaciji kontrole naoružanja. Inače. IFRC. između ostalog. unapređenje transparentnosti i integriteta u poslovnim operacijama i borba protiv podmićivanja javnih službenika. Antikorupcijska inicijativa (SPAI) – Negativno djelovanje korupcije na vladavinu zakona. što se negativno odražava na ukupan ekonomski razvoj i socijalnu stabilnost. U ovu organizaciju uključile su se 23 države. Lako naoružanje – Jedan od prioritetnih zadataka Radnog stola III bio je i poboljšanje ljudske sigurnosti samanjivanjem nekontrolisanog širenja i cirkulacije lakog naoružanja. Nivo spremnosti i prevencije u slučaju prirodnih nepogoda ili onih koje je izazvao čovjek varira od zemlje do zemlje. ojačavanje legislative i unapređenje vladavine zakona. nedozvoljena trgovina lakim naoružanjem i organizovani kriminal doprinose povećanju rizika od terorizma.godine bio je jačanje kapaciteta zemalja regiona za borbu protiv organizovanog kriminala. novembra 2002. usmjerava svoje djelatnosti na monitoring programa koji se tiču penzionisanja prekobrojnog vojnog personala i konverziju vojnih objekata u zemljama Jugoistočne Evrope. Inicijativa za borbu protiv organizovanog kriminala (SPOC) –Cilj osnivanja ove inicijative 2002. koji se infiltrirao u pojedine državne strukture zemalja JIE tokom 80-ih i 90-ih godina i zadržao do današnjih dana. Naime. što je uticalo na uzaludno trošenje ekonomskih resursa i sprečavanje ekonomskog razvoja. a koji ima podršku međunarodnih organizacija i agencija (UNDP. dovelo je do ugrožavanja osnovnih ljudskih prava i slobode i gubljenja povjerenja građana u pošten i nezavisan rad javne administracije. sve ovo se negativno odrazilo na uslove poslovanja. Ova inicijativa Pakta stabilnosti imala je za cilj identifikaciju svih aktivnosti koje će dovesti do povećanja efikasnosti nacionalnih sistema za upravljanje prilikom elementarnih nepogoda. Naime. uključujući i medije. u koji su uključene sve zemlje regiona. Istraživanja koja je sproveo Pakt stabilnosti pokazala su da je međunarodni organizovani kriminal jedan od najozbiljnijih problema unutar regiona.NATO. Zajednički projekat UNDP i Pakta stabilnosti Centra za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi (SEESAC) je bio vodeći program u borbi protiv opasnosti koju čine nekontrolisano i prekobrojno lako naoružanje u regionu. Stoga je jedan od glavnih prioriteta Pakta stabilnosti bila borba protiv korupcije. Članice NATOa takođe rade sa partnerima u regionu na unapređenju njihove mogućnosti da sarađuju sa savezom. promovisanje dobrih vlada i pouzdane javne administracije. Zbog svega toga. agenda Pakta stabilnosti o lakom naoružanju blisko je povezana. što je izazvalo veliku štetu u zemljama JIE. godine. akademskih i donatorskih krugova. Nekoliko članica NATOa su pokrenule bilateralne programe u regionu koji naglašavaju probleme kao što su: penzionisanje osoblja iz sektora odbrane i uništavanje municije i lakog naoružanja. Inicijativom za upravljanje i sigurnost granica (poznata kao Ohridski granični proces). godine sa ciljem da postane mjesto regionalnog dijaloga i kooperacije u primjeni raznih mjera u kontroli naoružanja i izgradnju međusobnog povjerenja i sigurnosti u regionu. poznato je da ova borba ne može biti uspješna bez jakog angažovanja civilnog društva i nevladinih organizacija. Definisane smjernice u toj borbi su: implementacija evropskih i međunarodnih antikorupcijskih instrumenata. ljudska prava i poštovanje zakona. zemlje JIE su potpisale Londonsku izjavu kojom su se. Centar za pomoć i implementaciju regionalne kontrole naoružanja (RACVIAC) osnovan je 2000. sa Inicijativom za borbu protiv organizovanog kriminala i Policijskim forumom za Jugoistočnu Evropu. kao vodeća snaga inicijative za promjenu sistema odbrane. Nedostatak koordinirane akcije je uzrokovao da organizovani kriminal dostigne razarajući nivo. obeshrabrujući domaće i strane investitore za ulaganja. u skladu sa međunarodnim standardima i standardima EU. obavezale da razvijaju i implementiraju nacionalne antikorupcijske planove i antikorupcijske zakone.

trgovine ljudima. podržan je razvoj i harmonizacija pravne regulative. Imajući u vidu značaj i složenost migracionih procesa. što je uticalo da Pakt stabilnosti definiše dalje smjernice za rješavanje ovih problema. a koji se odnose na pravdu i unutrašnje poslove i koji promovišu nacionalne reforme među zemljama Jugoistočne Evrope kroz regionalnu saradnju i bliže međunarodne veze. što je omogućilo dogovor vlada Hrvatske. Ostvareni rezultati i perspektive Važna uloga Pakta stabilnosti. U okviru azila. Rumunija i Bugarska su ulaskom u Evropsku uniju istupile iz sporazuma. Kroz Pakt stabilnosti stvoreno je regionalno tržište energije. bilo da se radi o osobama koje odluče da se vrate u ranija mjesta boravka ili se pak opredijele da se integrišu u neku drugu zajednicu u Zapadnom Balkanu. vladavina zakona. a u cilju suzbijanja korupcije. azili i povratak izbjeglica – Neregularna kretanja populacije i neriješeni problemi u vezi sa raseljenim licima predstavljaju destabilizujuće faktore za čitav region. Ovaj proces predstavljao je jedan od osnovnih ciljeva Pakta stabilnosti koji se tiče upravljanja i stabilizacije kretanja stanovništva. Više vidi na www. U okviru ove problematike bio je obuhvaćen i granični menadžment. slobodnim izborima. Evropske unije. ljudska prava. Mreža obuke za borbu protiv organizovanog kriminala i Projekat ukradenih kola. Regionalna saradnja naročito na polju izgradnje kapaciteta. oružjem i švercovanja dobara.org. jedan od glavnih činilaca u borbi protiv neregularne migracije.71 3.. odnosno u privredni razvoj područja sa oko 3072 milion stanovnika. Takođe su se promovisala trajna rješenja za izbjeglice i raseljene osobe u zemljama zapadnog Balkana. suzbijanju organizovanog kriminala. te sada tržište koje obuhvaćeno ovim sporazumom čini oko 30 miliona stanovnika. Pakt stabilnosti i dalje pomaže raseljenim licima da se vrate u svoje domove. kao i procedura za određivanje statusa i prijem onih koji traže azil. Migracije. Pakt stabilnosti se takodje zalagao za slobodan protok ljudi sa ciljem ukidanja viznog režima za građane koji putuju između zemalja zapadnog Balkana. drogama. NATOa i Pakta stabilnosti u rješavanju problema graničnog menadžmenta i sigurnosti na granicama. Hrvatska. uz poštovanje međunarodnih standarda. društveni i ekonomski kodeks što doprinosi daljim evropskim integracijama. obezbjeđujući obnovu njihove uništene imovine uz istovremeno pomaganje onima koji su se odlučili za nastavak življenja u novoj sredini. prvenstveno se ogledala u povećanju i poboljšanju cjelokupne situacije u Jugoistočnoj Evropi. povećanju demokratizacije. Zaslugom Pakta ponovo je zaživjela prekogranična saradnja. Potpisivanjem sporazuma bilo je stvoreno tržište od oko 60 miliona stanovnika. Makedonija i Srbija i Crna Gora). Tri važna projekta su realizovana: Regionalna policijska obuka za više policijske činovnike. OEBS. U svom radu SPAI je nastojao da promoviše prevenciju i kontrolu korupcije kao sredstva kojim će se ojačati demokratija. Radna grupa za policiju – Policijska obuka i regionalna saradnja policije i pograničnih policijskih snaga uživa veliku podršku partnera Pakta stabilnosti. Ovakve tendencije predstavljaju važan signal investitorima da što veće iznose kapitala usmjeravaju na tržište Jugoistočne Evrope. Paktom stabilnosti se podržava razvoj regionalnog partnerstva uz insistiranje na poštovanju standarda prihvaćenih u EU. Ohridski poces u vezi sa sigurnošću i upravljanjem na granicama je zajednički pokušaj pet zemalja zapadnog Balkana(Albanija. Bosna i Hercegovina. Pakt stabilnosti je doprinio povećanju sigurnosne situacije u cjelokupnoj regiji.uključe u sudsku mrežu i druge vidove regionalne saradnje. slobodi štampe. a u procesu razvoja je zona slobodne trgovine. od njegovog osnivanja. suzbijanju korupcije i sl. 71 72 46 . obuke kadrova i razmjene informacija bili su ključni za postizanje ovih ciljeva. Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o povrataku hiljada izbjeglica.stabilitypact. U okviru ove oblasti formiran je Policijski forum koji je uspješno doprinosio ukupnim ciljevima Pakta stabilnosti. Kroz projekte uništavanja mina i kontrole naoružanja i oružja omogućen je normalan život ljudi u područjima koja su bila zahvaćena ratom.

Na ovaj način. bezbjednosnu saradnju. ne dovodeći u pitanje održivost tih inicijativa. parlamentarnu saradnju i sl. Pakt stabilnosti je dostigao stadijum kada se više ne može računati na pomoć donatora za realizaciju i dalju implementaciju njegovih inicijativa. pospješivanju svih oblika saradnje. zemlje Jugoistočne Evrope napravile su još jedan korak u pravcu stvaranja novog regionalnog okvira za saradnju koji je postepeno preuzeo nadležnosti Pakta stabilnosti. Međutim. pravosuđe i unutrašnje poslove. od 2008. u Bukureštu. Crna Gora i Pakt stabilnosti Imajući u vidu značaj i ulogu Pakta stabilnosti na području Jugoistočne Evrope. 73 „Podsjetnik za Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu (PSJIE)“. kojim je predsjedavao dr Erhard Busek. i posebno obezbjeđenje efikasne i dostupne ekspertske pomoći. koje će. Iako nije neposredno obezbjeđivao finansijska sredstva. te parlamentarnu saradnju.73 Posljednji sastanak Regionalnog stola.godine. kao što su radne grupe za medije. a izabrani predstavnici Crne Gore aktivno su učestvovali u radu sva tri radna stola. dalje nastaviti da podržava budući Regionalni savjet za saradnju (RCC). str. odnosno da njime upravljaju zemlje regiona. Ministarstvo inostranih poslova. Rad Regionalnog savjeta za saradnju biće fokusiran na šest prioritetnih oblasti i to na: ekonomski i socijalni razvoj. potencijala. U cilju što efikasnijeg rada radnih tijela došlo je do formiranja neophodnih radnih grupa u Crnoj Gori. da se zaključiti da su se sva pozitivna kretanja odrazila i na Crnu Goru. Pakt je stvorio mehanizam za mobilisanje donatorske pomoći. kao najvišeg organa Pakta za donošenje odluka. novembra 2006. U principu. kao oblast koja je povezana sa svakom od navedenih prioritetnih oblasti. Zato se promoviše novi princip „regionalnog vlasništva“.7 47 . jun 2006. Republika Crna Gora. što je doprinijelo. Međutim. infrastrukturu. Tom prilikom Crna Gora će izdvajati za budžet Sekretarijata 40 000 eura na godišnjem nivou.Zbog svega toga došlo se do opšte konstatacije da je Pakt izvršio svoj zadatak: započet je i unaprijeđen dijalog između zemalja koje su nekada jedna drugoj bile ratno okruženje. imaju budućnost. organizacija i međunarodnih finansijskih institucija saglasili su se oko funkcionisanja 25 aktuelnih inicijativa i radnih grupa Pakta stabilnosti. po njihovom mišljenju. Na posljednjem Regionalnom sastanku Pakta stabilnosti postignut je dogovor o djelimičnom finansiranju Sekretarijata Regionalnog savjeta za saradnju u iznosu od 1 milion eura godišnje za period 2008-2010. Sticanjem nezavisnosti Crna Gora je postala punopravan član Pakta stabilnosti. koncept regionalnog vlasništva još uvijek nije dovoljno ojačao da bi se snažna podrška koju su zemlje regiona dobijale od Pakta mogla lako nadomjestiti. Aktivnosti crnogorskih predstavnika u radu Radnog stola I bile su: Radna grupa za medije Crne Gore je izradila Akcioni plan kojim se definišu glavne smjernice i principi za transformaciju medija u Crnoj Gori u skladu sa Poveljom o medijima Pakta stabilnosti i strategijom Pakta u ovoj oblasti. vođenju i finansiranju pojedinih inicijativa. 4. kao i učešća zemalja regiona u planiranju. obrazovanje. Novoosnovani Regionalni savjet za saradnju postaje okvir za regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi i u cilju što veće racionalizacije i efikasnosti. razvoj ljudskih resursa. Oko 250 predstavnika iz više od 80 zemalja. Pakt je predstavljao forum za sakupljanje i prezentaciju potreba pojedinačnih projekata ili projekata grupa zemalja. projekata. održan je 16. Koncept regionalnog vlasništva koji je postao aktuelan sa nastankom Pakta stabilnosti doveo je do jačanja odgovornosti. godine. specijalni koordinator Pakta stabilnosti za JIE. u krajnjoj liniji. kako bi svaka od zemalja Jugoistočne Evrope definisala svoje prioritete i dala svoj predlog za finansiranje i institucionalizaciju onih inicijativa. jednakost polova. u smislu promocije i unapredjenja crnogorskih institucija. koje. Podgorica.

obrazovanja i zaštite životne sredine. ekonomije. ekonomski razvoj na lokalnom nivou i socijalnu koheziju.oktobra 2005. godine u Luksemburgu. Crna Gora je potvrdila značaj koji pridaje unapređenju saradnje parlamenata država regiona. Ovim ugovorom došlo je do unapređenja regionalne saradnje. fiskalnu decentralizaciju. predstavljaju jedan od ciljeva Pakta stabilnosti. jer njime postaje dio slobodne zone koja se stvara na prostoru Jugoistočne Evrope. godine je održana konferencija posvećena kreiranju novog sporazuma CEFTA 2006 i na njoj je potpisana Politička deklaracija od strane premijera svih uključenih država. tj.usvojiti i implementirati pravne infrastrukture za eSEE u skladu sa odgovornostima ustanovljenim u okviru EU. Za Crnu Goru ovo je veoma važan sporazum. Radna grupa za liberalizaciju olakšanje trgovine. Organizovanjem sastanaka predsjednika parlamenata i parlamentarnih komiteta na temu spoljne politike. odnosno uključivanje u političke procese. Procjenjuje se da će ovaj sektor doprinijeti smanjenju nezaposlenosti koja se prepoznaje kao veliki problem u zemljama regiona. Veoma značajan je i Sporazum o zajedničkom evropskom avio-prostoru koji su potpisale zemlje Jugoistočne Evrope. konkretnim parlamentarnim odborima i kroz promovisanje bilateralne i multilateralne saradnje parlamenata Jugoistočne Evrope. čije se aktivnosti zasnivaju na Memorandumu o saglasnosti potpisanom od strane ministara obrazovanja zemalja Jugoistočne Evrope. U okviru Radnog stola II Crna Gora bila je predstavljena u svim tijelima i to: U okviru Regionalnog tržišta energetike veliki napredak je postignut potpisivanjem međunarodnog ugovora između EU i zemalja Jugoistočne Evrope o Energetskoj zajednici u Atini 25.04. . koji su u centru pažnje brojnih finansijskih institucija.uspostaviti regionalnu saradnju i implementaciju državnih mehanizama i promocije razvoja eSEE.preuzeti konkretne aktivnosti u oblastima usvajanja politike i strategije za eSEE. Radna grupa za jednakost polova u Crnoj Gori trenutno se zalaže za povećanju uloge žena u procesu donošenja odluka kako na lokalnom. Potpisivanjem Zajedničke izjave o daljem razvoju informacionog društva Crna Gora se obavezala da će: . Edukacija i naučno istraživanje su teme koje su u središtu evroatlanskih integracija zemalja Jugoistočne Evrope. Vlada Crne Gore poseban akcenat daje razvoju malih i srednjih preduzeća.2006. u čijem radu takođe učestvuju predstavnici Crne Gore. u sklopu Cetinjskog parlamentarnog foruma. uvođenja elektronskih komunikacija i razmjene podataka u radu administracije na nacionalnom i lokalnom nivou. je zaslužna za potpisivanje jednistvenog sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA 2006. juna 2006. Radna grupa za parlamentarna saradnju zemalja u Regionu ima za cilj postizanje što veće efikasnosti rada parlamenta kroz rad sa zaposlenima. kao i sprovođenje koncepta eGovernment. Razvoj lokalne demokratije i prekogranične saradnje uz podsticanje procesa donošenja odluka na lokalnom nivou.74 čime je uključena u regionalne programe koji će obuhvatiti jačanje kapaciteta. tako i na nacionalnom nivou. Crna Gora je potpisala Memorandum o razumijevanju i Političku deklaraciju. U Bukureštu 6. 74 48 . ekonomskih reformi i integraciji zemalja ovog regiona u EU i međunarodne strukture. odbrane. .Radna grupa za obrazovanje je dovela do uspješne primjene Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi. uključujući i pružanje podrške ženama za kandidovanje na izborima. pa je stoga neophodno njihovo dalje jačanje u Crnoj Gori.

1. privrede bivših jugoslovenskih republika. usluga i kapitala). juna 2001. tokom posljednjih godina ekonomskog oporavka. III SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI U REGIONU I POZICIJA CRNE GORE Početkom devedesetih godina prošlog vijeka. čime je pokazala svoju spremnost i opredijeljnost za saradnju sa Savjetom Evrope. Prvenstveni cilj ove inicijative je jačanje regionalne saradnje i stvaranje zajedničkih pristupa u vezi sa pitanjima viza i migracija. veoma značajna. godine dat je predlog da regionalni sekretarijat Antikorupcijske inicijative PSJIE (SPAI) bude smješten u Crnoj Gori. OEBSom i Evropskom unijom. U oblasti bezbjednosnih i odbrambenih pitanja najveća pažnja se poklanja Inicijativi za prevenciju i pripremljenost pred prirodnim katastrofama (DPPI) i aktivnostima Regionalnog centra za kontrolu lakog naoružanja (SEESAC). Uspostavljanje zone slobodne trgovine u regionu JIE. Na Regionalnom stolu PSJIE u Beogradu. otežano kretanje ljudi. NASTANAK MREŽE BILATERALNIH TRGOVINSKIH SPORAZUMA U REGIONU JIE Postepeno.zasnovan je na Memorandumu o liberalizaciji i olakšanju uslova trgovine (MoU). Zemlje potpisnice Memoranduma su: 49 . kao rezultat koordiniranih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Crne Gore i ministarstava unutrašnjih poslova susjednih zemalja. kao šefa kancelarije Regionalnog sekretarijata SPAI u Sarajevu. definisani su programi ekonomskih reformi u svim navedenim zemljama. roba.maja 2006. sankcije i rat u okruženju. istakli obnavljanje trgovinske i ukupne ekonomske saradnje sa susjedima.Aktivnosti Crne Goru u okviru Radnog stola III bile su: Inicijativa za borbu protiv organizovanog kriminala (SPOC) imala je veliki uspjeh u prevenciji i suzbijanju svih oblika organizovanog kriminala. Crna Gora u ovoj inicijativi ima svog predstavnika. čime su stvoreni uslovi za efikasnu borbu protiv korupcije. ostavili su dugoročne posljedice na ekonomski razvoj cijelog regiona i oslabili ekonomske veze medju novim susjedima (prekid komunikacija. Raspad SFRJ. na jedinstvenom ekonomskom prostoru. na tržištu od blizu 55 mil potrošača. uloga ove Inicijative je u podržavanju razvoja mreže javnih tužilaca specijalizovanih za organizovani kriminal u regionu. kao jedan od prioriteta. Pored ovoga. realizovan je u okviru inicijative Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu (PS JIE). azil i izbjegla i raseljena lica Pakta stabilnosti (MARRI). u okviru aktivnosti PS JIE. U skladu sa zahtjevima Antikorupcijske inicijative Pakta stabilnosti (SPAI) Vlada Crne Gore je formirala Agenciju za antikorupciju. stvorili su se uslovi za uspostavljanje novih političkih i ekonomskih veza između zemalja regiona. međusobno su razmjenjivale u prosjeku oko 30% roba proizvedenih na svojoj teritoriji. kao pretpostavku budućih evropskih integracija. 30. potpisanom 27. Pored toga. tranzicije i otvaranja procesa pridruživanja EU. izvršena je reforma crnogorskog krivičnog zakonodavstva. Stabilizacijom političkih i ekonomskih prilika u Regionu kao cjelini. Zajednički interes Regiona. što je odraz spremnosti Crne Gore da u punoj mjeri pruži svoj doprinos jačanju regionalne saradnje kao preduslova za normalizaciju i stabilizaciju prilika u regionu i njegovu evropsku perspektivu Crna Gora je sa posebnim uspjehom učestvovala u radu Regionalne Inicijative za migracije. koji su. godine u Briselu.

imajući u vidu da opšta pravila GATTa nigde procentualno ne regulišu zahtjev da slobodna trgovina obuhvati “najveći deo” razmjene između dvije strane. i to: . Rumunija 5 Republika Bugarska 6. 50 .76 U toku 2004.org 77 Najpovlašćenija nacija – princip kojim sve zemlje uključene u pregovore GATTa primjenjuju iste tarifne stope kao zemlja sa najnižim tarifnim stopama. Sporazumi o slobodnoj trgovini zasnovani su na principima Opšteg sporazuma o trgovini i carinama (GATT1994) i Sporazuma o osnivanju Svjetske Trgovinske Organizacije (WTO). Republika Hrvatska 4.uvozne carine i dažbine ukinuće se najmanje za 90% od vrijednosti uzajamne trgovine ugovornih strana i carinskih pozicija.uzajamna saradnja na primjeni standarda. . Time je postala obaveznom primjena načela nediskriminacije kojim su obuvaćeni načelo nacionalnog tretmana i najpovlašćenije nacije77.ukidanje kvantitativnih ograničenja i mjera koje imaju takva dejstva. državne pomoći i monopola. . Savezna Republika Jugoslavija Memorandumom su definisani su osnovni principi. godine započete su aktivnosti na potpunijem uključivanju UNMIK-a/Kosovo u proces liberalizacije regionalne trgovine u skladu sa UN Rezolucijom Savjeta bezbjednosti 1244. a izuzeća od zabrane moraju biti selektivna i vremenski ograničena.primjena preferencijalnog pravila o porijeklu robe. nakon što one pređu granicu. fizičkoj osobi ili usluzi u odnosu na uvozne proizvode. osobe ili usluge. testiranja metrologije i akreditacionih sistema na međunarodnim principima. . Bosna i Hercegovina 3. koji moraju postojati u svim sporazumima o slobodnoj trgovini. Primjena carine po načelu najpovlašćenije nacije 75 Ovo je vrlo značajna i pomalo kontroverzna odredba.stabilitypact.liberalizacija trgovine uslugama. . kako bi u potpunosti bili usklađeni sa navedenim principima iz Memoranduma. tehničkih propisa. Naplata carine ne smatra se povredom ovog pravila. Republika Moldavija 8.transparentna i nediskriminatorska pravila i praksa u oblasti javnih nabavki. životinja i biljaka.75 .Republika Makedonija 2. Memorandumom o saglasnosti i trenutnim statusom Kosova. i na bezbjednost i zaštitu životne sredine sa međunarodnim standardima.harmonizacija propisa u oblasti finansija sa zakonodavstvom Evropske unije. dok se trenutno radi na pregovoranju sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom.1. .zaštita intelektualne svojine u skladu sa međunarodnim standardima. Nacionalni tretman znači da zemlje članice STO ne smiju davati povoljniji tretman domaćem proizvodu. . . .usklađivanje propisa koji se odnose na zdravlje ljudi.pojednostavljenje carinske procedure na graničnim prelazima. kompenzatorskih i zaštitnih mjera sa pravilima STO. Do sada su potpisana i primjenjuju se dva sporazuma o slobodnoj trgovini UNMIK-Kosova i to sa Republikom Albanijom i Makedonijom.nove izvozne carine ili druge dažbine neće se uvoditi od dana stupanja sporazuma na snagu. . Republika Albanija 7.preispitivanje postojećih sporazuma o slobodnoj trgovini.usaglašavanje odredbi sporazuma o slobodnoj trgovini.harmonizacija metodologije za prikupljanje podataka o trgovini. s tim da se za veći dio proizvoda ukidanje izvrši odmah po stupanju sporazuma na snagu. . koja je izazvala dosta diskusije u toku pregovora o tekstu Memoranduma. a za najosjetljivije robe u prelaznom periodu od šest godina. a ukinuće se i sve izvozne carine ili druge dažbine. Bugarskom i Hrvatskom. 76 ) www. pravnoj osobi. . . koje se odnose na primjenu antidampinških.

2004 07. 81 ) Opredijeljenost vlada . 22. definisan zaključno sa 2007.01. godine. Sporazum o izmjeni sporazuma o slobodnoj trgovini između SCG i Republike Hrvatske ) Revidirani Sporazum potpisan je 2005. tj.2003. do 01.(eng. prvenstveno u oblasti carinske procedure.09.07.01.2007.08.2007.2004 01. bez prelaznog perioda bez prelaznog perioda do 01. Bez obzira na tu činjenicu. 78 79 ) 80 51 . Pored ovoga države potpisnice Memoranduma obavezale su se na aktivnu sarađuju na harmonizaciji svojih zakona i propisa.2004. na snagu 01. / 14. najdalje do 01.2004 01.06.10.01. Uspostavljena je mreža od 28 bilateralnih sporazuma o liberalizaciji trgovinskih režima izmedju zemalja koji povezuju Balkan u jedinstveni investicioni prostor81).2002. Prepreke u ovom sektoru su mnogobrojne. 13. telekomunikacijama. finansijama i javnim službama. kao i dva sporazuma izmedju država i privremene administracije UNMIK/Kosovo.2003 23. na površini od preko 650. pravila konkurencije. o čemu svjedoči i ukupan obim FDI (tržište od oko 60 mil stanovnika.2003. usluga. uticala je na mnoge investitore da prošire svoje ulaganje u Region.01.godinom. bilateralni sporazumi nisu međusobno sasvim usklađeni. zona slobodne trgovine postaće to u punom smislu tek sa liberalizacijom sektora usluga.potpisnica sporazuma da se stvori zona slobodne trgovine Balkana.01. T 1: Pregled zemalja sa kojima je SCG potpisala i ratifikovala sporazum kao i datumi njihovog stupanja na snagu Zemlja Republika Albanija Bosna i Hercegovina Republika Bugarska Republika Hrvatska Republika Makedonija80 Republika Moldavija Rumunija Datum potpisivanja 13.2007. nakon čega će najmanje 90% vrijednosti uzajamne trgovine biti liberalizovano.2002. ujednačavanju procedura i standarda.09.01. koje često predstavljaju veće prepreke u trgovini nego same carine. poreskog i bankarskog sistema.12. do 01. U prelaznom periodu takođe se očekivalo smanjenje i ukidanje necarinskih barijera.2004 01.11.07.1996. što je rezultat pojedinačnih bilateralnih pregovora u toku kojih su postignuti različiti stepeni liberalizacije trgovine između pojedinih zemalja.1996 01. Takođe neophodno je izvršiti i harmonizaciju propisa sa propisima EU. ) U Crnoj Gori se primjenjuje od septembra 2003. Bilateralni sporazumi predviđali su i određeni prelazni period. 01.11. odnosno da se za uvoz nekog proizvoda iz svih zemalja članica STO mora naplaćivati ista carina.200278 01. kao i modernizaciji infrastrukture koja će to obezbijediti. posebno u saobraćaju.000 km²).most favoured nation . moguć je dogovor između zemalja članica o primjeni nižih carinskih stopa od MFN carina.11. Međutim.MFN) znači da se zemlje članice STO ne smiju diskriminisati putem carina.2004. što je predmet bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. poljoprivrede.02.2004 Prelazni period do 01. doći će do zaokruženja ideje slobodne trgovine u regionu. Očekivalo se da će istekom ovog perioda biti liberalizovano oko 90% robne razmjene u regionu. kao i obezbjeđenje sveobuhvatnog sistema zaštite prava intelektualne svojine u skladu sa standardima EU i STO.79 04. 13. rada i kapitala. sa druge strane.06.12.2003 Datum stup.2007. Bilateralni sporazumi se primjenjuju na robe porijeklom iz zemalja potpisnica i predviđaju postupno i fazno smanjenje carina u prelaznom periodu. do 01. Međutim. koja će otvoriti lokalna tržišta kao cjelinu i omogućiti lakši protok roba.2007.01.

. uvođenje savremenih tehnologija i poštovanje međunarodnih standarda. koje u praksi mogu biti veća smetnja od carina. . Liberalizacija trgovine treba da donese mnogobrojne prednosti svakoj od zemalja pojedinačno i regionu u cjelini. 52 .unapređenja svih oblika međusobne saradnje.smanjenje troškova proizvodnje.poboljšanje situacije u platnim bilansima zemalja. Budući da su sporazumi o slobodnoj trgovini zasnovani na pravilima WTO.unapređenje investicionog ambijenta.povećanje i poboljšanje razmjene.Bilateralni Sporazumi o slobodnoj trgovini Jugoistočne Evrope Albania AL Primjena od 01/12/04 STO Primjena od 01/09/03 STO Primjenjuje se od 01/06/03 STO Primjenjuje se od 15/07/02 STO Primjenjuje se od 01/11/04 STO Primjenjuje se od 01/01/04 STO Primjena od 01/08/04 STO Primjena od 01/10/03 STO Primjena od 01/12/04 STO Primjenjuje se od 01/01/05 STO Primjenjuje se od 01/07/02 STO Primjenjuje se od 01/05/04 STO Primjenjuje se od 01/12/04 STO Primjenjuje se od 01/06/02 Iniciran 15/02/06 BiH Primjena od 01/12/04 STO Bulgaria Primjena od 01/09/03 STO Primjenjuje se od 01/12/04 STO Croatia Primjena od 01/06/03 STO Primjenjuje se od 01/01/05 STO CEFTA 01/03/03 STO Macedonia Primjena od 15/07/02 STO Primjenjuje se od 01/07/02 STO Primjena od 01/01/00 STO Primjena od 11/06/97 Izmijenjen 11/06/02 Primjena od 11/07/02 STO Moldova* Primjena od 01/11/04 STO Primjenjuje se od 01/05/04 STO Primjenjuje se od 01/11/04 STO Primjenjuje se od 01/10/04 STO Romania Primjena od 01/01/04 STO Primjenjuje se od 01/12/04 STO CEFTA 01/07/97 STO CEFTA 01/03/03 STO SCG Primjena od 01/08/04 STO Primjenjuje se od 01/06/02 Primjena od 1/06/2004 STO Primjenjuje se od 01/07/04 STO Primjenjuje se od 01/05/06 STO Primjenjuje se od 01/09/04 STO Primjenjuje se od 01/07/04 STO UNMIK/ Kosovo Primjena od 01/10/03 STO Iniciran 15/02/06 U toku U toku BiH BG HR CEFTA 1/03/2003 STO MK Primjenjuje se od 01/01/00 STO MO Primjenjuje se od 01/11/04 STO CEFTA 01/07/97 STO Primjena od 01/06/2004 STO U toku Primjena od 11/06/97 Izmijenjen 11/06/02 Primjena od 11/07/02 STO Primjenjuje se od 01/10/04 STO CEFTA 01/03/2003 STO Primjenjuje se od 01/07/04 STO U toku Primjenjuje se od 01/01/05 STO Primjenjuje se od 01/01/04 STO Primjenjuje se od 17/11/94 STO Primjenjuje se od 02/02/06 Primjenjuje se od 01/01/05 STO Primjenjuje se od 01/01/04 STO Primjenjuje se od 01/05/06 STO Primjenjuje se od 02/02/06 Primjenjuje se od 17/11/1994 STO Primjenjuje se od 01/09/04 STO RU SCG UNMIK/ Kosovo Primjena od 01/07/04 STO Ciljevi formiranja zone slobodne trgovine u regionu su: . korupcije.podsticanje privrednog razvoja i procesa stabilizacije i pridruživanja zemalja EU i WTO. . obavezna je primjena načela nediskriminacije.T2 .poštovanje pravila fer konkurencije i uklanjanje trgovinskih barijera. . Najzad.direktan protok roba i usluga. . Memorandumom je utvrđena i obaveza postepenog suzbijanja necarinskih barijera.ubrzanje ekonomskog razvoja zemalja. .povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda. nepotrebnih procedura i tehničkih barijera. . kao i ukidanja restriktivnog viznog režima. . . koje obuhvata načelo nacionalnog tretmana i načelo najpovlašćenije nacije.

uskraćuje dio prihoda za budžet (carine). kao i količine proizvoda iznad nivoa utvrđenog carinskom kvotom. 82 83 Izraz 84 53 . godine do 2007.stupanjem sporazuma na snagu na 80% osnovne carine. HS. trgovinske povlastice za ove proizvode su uglavnom ograničenog dometa. po sledećoj dinamici: . Osnovna carina za svaki proizvod. januara 2007. kvalitetniju i jeftiniju robu. Turska ima potpisan ugovor o slobodnoj trgovini sa BiH. Trgovinske olakšice. Takođe od juna 2004. Poseban sporazum o slobodnoj trgovini Turska ima sa EU. Izraz "industrijski proizvodi" označava proizvode obuhvaćene u glavama 25. u dokumentima Pakta stabilnosti. kratkoročno posmatrano. koje ima potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini sa Albanijom. a) Kod industrijskih proizvoda po pravilu se postiže veća liberalizacija. u matrici slobodne trgovine regiona nalazi se i Kosovo.Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Albanije potpisan je 13. godine. 11/04 86 Carinska stopa 0%. na koji se primjenjuju postepene olakšice date sporazumima o slobodnoj trgovini. Međutim. do 97.2003. dugoročnije posmatrano.1. REPUBLIKA ALBANIJA .godine.85 Razmjena industrijskih proizvoda odvija se slobodno86 osim za dvije liste osjetljivih industrijskih proizvoda. a tranzicioni period sniženja carina za industrijske proizvode je okončan 01. b) Zbog posebne osjetljivosti poljoprivrednog sektora. U zavisnosti od strukture razmjene sa odnosnom zemljom. ili na neki drugi dogovoreni datum. o snižavanje carina stupanjem sporazuma na snagu ili tokom prelaznog perioda. Ostali proizvodi se smatraju osjetljivim i liberalizacija trgovine se vrši postepenim snižavanjem osnovnih carina na godišnjem nivou. godine. pored zemalja koje su navedene u narednoj tabeli.11. 2006. u prelaznom periodu ne dužem od šest godina. do 24. MEOIEI. koje se daju sporazumima o slobodnoj trgovini razlikuju se za industrijske i poljoprivredne proizvode. Za poljoprivredne proizvode primjenjuju se sljedeći modeli liberalizacije trgovine: o potpuno ukidanje carina stupanjem sporazuma na snagu ili tokom prelaznog perioda. za koje je predviđeno postepeno snižavanje carina u periodu od 2004. ) Izvještaji o realizaciji sporazuma o slobodnoj trgovini. Makedonijom i Rumunijom. "poljoprivredni proizvodi" označava proizvode obuhvaćene u glavama 1. 85 ''Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori''. godine u Rimu i stupio je na snagu 01. o ukidanje ili snižavanje carina za ograničene količine proizvoda (tzv. Makedonijom i Rumunijom. Sporazumima su obuhvaćeni industrijski82 i poljoprivredni proizvodi83. je definisana u skladu sa načelom najpovlašćenije nacije (MFN). Hrvatskom. dobijaju i država i proizvođači. što se dokazuje podnošenjem uvjerenja o porijeklu robe EUR1. 2. Sporazum ima simetrični model međusobne trgovine.Slobodna trgovina. Dogovorene trgovinske povlastice odnose se samo na proizvode porijeklom iz strana ugovornica. a posebno potrošači kroz bolju ponudu. br. prosječno od 50% do 90% uzajamne trgovine je obuhvaćeno bescarinskim režimom. koji nijesu obuhvaćeni nijednim od navedenih modela. HS.2004. SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SCG I ZEMALJA JIE84 2. vrši se po MFN carinama. Trgovina poljoprivrednim proizvodima. a koja važi na dan potpisivanja ili stupanja sporazuma na snagu. U najnovijoj matrici slobodne trgovine regiona Jugoistične Evrope. Bugarskom. a pregovara o istom sa BiH.g.08.carinska kvota). figurira i Turska.

U sprovođenju Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Republikom Albanijom. a stupio je na snagu 1. Prva lista predstavlja zajedničku listu na kojoj su proizvodi za koje važi slobodan tretman.1. Carina i dažbine za carinsko evidentiranje na uvoz derivata nafte. . juna 2004. benzin i derivati nafte. godine počinje uvoz bez plaćanja carine.2003. kao što su: carina. 54 . čija je raspodjela dogovorena između Srbije i Crne Gore. sirove kože.2007. hemijski proizvodi. derivati nafte. 87 ''Službeni 88 list SRJ – Međunarodni ugovori''. šipke i žice od gvožđa i čelika. BUGARSKA .2003. hladno dobijena žica od gvožđa i čelika i šipke od gvožđa i čelika. sezonske carine. Prema sporazumu Albanija je postupno ukidala carine na sledeće proizvode koji se uvoze iz Srbije i Crne Gore: so. žice od bakra. na 60%. Za poljoprivredne proizvode dogovorene su tri liste.Sporazum o slobodnoj trgovini između SR Jugoslavije i Republike Bugarske potpisan je 13. Prelazni period postepenog smanjivanja i ukidanja carina za osjetljive industrijske proizvode planiran je bio do 1.2004.SR Jugoslavija je sa Bosnom i Hercegovinom potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini 01. protektiranih i upotrebljavanih pneumatskih guma. sljedećom dinamikom: .godine.2002. Po iskorišćenju kvota na uvoz ovih proizvoda primjenjuje se redovan spoljnotrgovinski i carinski režim u skladu sa zakonodavstvom strana ugovornica. i postepeno su se smanjivale. godine. građevinska stolarija. BOSNA I HERCEGOVINA . za robu koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine88 počeo je da važi slobodan tretman. U Sporazumu je zastupljen simetričan model međusobne trgovine. godine. na osnovu informacija dobijenih od relevantnih institucija. toplo valjana žica od gvožđa i čelika. od 1. koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu primjenjivale su se: uvozne carine. godine i primjenjuje se od 01. polovne gume. novembra 2003. Primjena ovog Sporazuma podrazumijeva identičan tretman svih pravnih i fizičkih lica. đubriva. takse jednakog dejstva kao carine i ostale takse fiskalne prirode. sukcesivno se smanjivala na sljedeći način: . cement. godine. što znači da je prekinuta naplata uvoznih dažbina.na dan stupanja na snagu na 60% njihovog iznosa. . cigle i crepovi. koji je ratifikovan je 26. nijesu primijećeni problemi u njegovom sprovođenju.2002.02. Na robu porijeklom iz SR Jugoslavije.3. protektiranih i upotrebljavanih pneumatskih guma porijeklom iz Bosne i Hercegovine.januara 2006.2003. polovne gume. Preostale dvije liste predstavljaju osjetljive proizvode za čiju su razmjenu predviđene koncesije u formi godišnjih bescarinskih kvota. Srbija i Crna Gora su postepeno ukidali carinu na sledeće proizvode iz Albanije: so. proizvodi od plastičnih masa. 2. 4/02 Osim derivata nafte. svih vrste benzina. godine na 40% njihovog iznosa i . dažbina za carinsko evidentiranje i posebna dažbina za uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.na dan stupanja na snagu na 60% njihovog iznosa. godine u potpunosti se ukidaju. br. roba i usluga iz svih entiteta Bosne i Hercegovine. sa posebnim aneksima za liste industrijskih i poljoprivrednih proizvoda. na 0%. dizela i lož-ulja. u skladu sa sporazumom. Na uvoz poljoprivrednih proizvoda koji nisu sadržani u navedenim listama primjenjuju se redovne carinske stope.januara 2005. od 1. ekseri i namještaj. godine.04.- od 1.2004. obuća.2002.06. koje se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. drvo i proizvodi od drveta. godine. Sporazumom je predviđeno da su se ugovorne strane saglasile da će u okviru Mješovite komisije inicirati proširenje trgovinskih odnosa na području trgovine uslugama. Stupanjem na snagu ovog sporazuma.09. 2. godine na 40% njihovog iznosa i .januara 2007. na 40% .2. Sa druge strane.87 U Crnoj Gori stupio je na snagu 01.

kao i liberalizacijom trgovine i smanjivanjem necarinskih barijera kroz inicijative Pakta stabilnosti. koji je u primjeni od 7. godine. 2. BiH. postepeno dolazi do porasta ekonomske saradnje. Postepenom stablizacijom ekonomskih i političkih prilika u regionu. U sporazumu je zastupljen simetrični model međusobne trgovine. REPUBLIKA MAKEDONIJA . godine.septembra 2004. godine i stupio na snagu 1. jula 2004. RUMUNIJA . Od stupanja na snagu ovog Sporazuma nije dolazilo do problema u njegovoj primjeni.6. uključujući Kosovo. Bugarska. do 1. Na jednoj se nalaze poljoprivredni proizvodi koji se razmjenjuju sa carinskom stopom 0%.4. januara 2004. sa izuzetkom pojedinih proizvoda za čiji uvoz su predviđene godišnje kvote sa preferencijalnim carinama.oktobra 1996. 2.Razmjena većine industrijskih proizvoda odvijala se slobodno. U junu 2005. koji bi svojim odredbama pratio pravila i principe STO. REPUBLIKA HRVATSKA . godine.septembra 1996. 55 . godine. Ostali industrijski proizvodi nalaze se na tzv. a na drugoj proizvodi koji se razmjenjuju sa preferencijalnom carinom unutar kvote. U sprovođenju Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Moldavijom nije bilo problema. U dijelu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda ovo je jedini sporazum koji obuhvata sve proizvode iz glava 1-24 Carinske tarife. tj. o trgovinskoj liberalizaciji i olakšicama u trgovini u okviru Pakta stabilnosti JIE. godine. godine. Ovaj Sporazum u kojem je zastupljen simetričan model međusobne trgovine. izuzev roba sa dvije liste osjetljivih industrijskih proizvoda (po dvije po zemlji) za koje je predviđeno postepeno sniženje carina (sa ubrzanom i usporenom dinamikom sniženja) u periodu od stupanja sporazuma na snagu pa do 2007. Za oblast poljoprivredno-prehrambenih proizvoda postignuta je skoro potpuna liberalizacija. Makedonija i Srbija i Crna Gora.Sporazum o slobodnoj trgovini između Rumunije i SR Jugoslavije potpisan je 23. Po iskorišćenju kvota na dalji uvoz tih proizvoda primjenjuju se pune carine. U Sporazumu je zastupljen simetričan model međusobne trgovine. osjetljivim listama i na njihov uvoz predviđeno je smanjivanje carina u tranzicionom periodu. stupio je na snagu 1. Sporazum je usaglašen sa zahtjevima WTO i EU.godine dogovoren je tekst novog Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije. Prvim aneksom predviđena je razmjena određenih roba sa carinskom stopom 0%. Nije bilo nepravilnosti u sprovođenju ovog Sporazuma. drugim aneksom predviđeno je smanjivanje ili ukidanje carina u prelaznom periodu.Sporazum o slobodnoj trgovini sa Moldavijom potpisan je 13. godine.Sa Republikom Hrvatskom Sporazum o slobodnoj trgovini je potpisan 23. u fokusu su nam Albanija. Memorandumom o razumijevanju. dok su na drugoj osjetljivi proizvodi koji se razmjenjuju po preferencijelnoj carini u okviru utvrđene količinske kvote. U oblasti industrijskih proizvoda Sporazumom se obezbjeđuje razmjena roba bez plaćanja carina za oko 70% industrijskih proizvoda.Za poljoprivredne proizvode postoje dvije zajedničke liste. Rumunija. ROBNA RAZMJENA U REGIONU JUGOISTOČNE EVROPE Ako posmatramo region. decembra 2003. Zbog velike asimetričnosti u pogledu uslova trgovine u korist makedonske strane. decembra 2002. ako govorimo o trgovinskoj razmjeni u regionu. 2. jula iste godine. a trećim razmjena po preferencijalnoj stopi u okviru količinskih kvota. godine. 4. a primjenjuje se od 1.5. Tretman uvoza poljoprivrednih proizvoda definisan je kroz tri Aneksa.januara 2007. decembra 2003.7. SCG je inisistirala na revidiranju postojećeg sporazuma sa ciljem zaštite određenih grupa poljoprivrednih proizvoda. godine. na jednoj se nalaze proizvodi koji se razmjenjuju sa carinskom stopom 0%. 3. a izmjene i dopune istog 14.Sa Republikom Makedonijom SR Jugoslavija je zaključila Sporazum o trgovini. U sprovođenju Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Bugarskom nije bilo problema. REPUBLIKA MOLDAVIJA . 2. Hrvatska. Za poljoprivredne proizvode su formirane dvije liste. Danom stupanja na snagu Sporazuma dogovoreno je recipročno ukidanje carina za industrijske proizvode. ili donošenju i potpisivanju novog Sporazuma.

6 12.89 Inicijative sa smanjenje netarifnih barijera trgovini Saglasno Memorandumom o liberalizaciji i olakšavanju uslova trgovine. Hrvatska 3. Hrvatska 3.9%. budući da se ove zemlje baziraju na uvozu iz EU. Najizraženiji problem deficita bilansa plaćanja ima BiH .. sa proracunima (WIIW.5% podsjeća na zemlje nove članice EU.7 31. zatim Program o bezbjednosti hrane i standardima koji finansira Švedska agencija za razvoj (Sida) i Program SPS koji je iniciran od strane Programa za razvoj trgovinskog zakonodavstva. Albanija 6.9%. SiCG 13.47%.4 2000 2.1 2. g. Odjeljenja za trgovinu SAD (CLDP). Bosna i Hercegovina ostvaruje procentualno najveći uvoz iz regiona i on iznosi 32.4% GDP-a).7%.0 9.7 20. mada je to i očekivano.2 9. koji je prije svega uzrokovan visokim spoljnotrgovinskim deficitom (u 2004.8 31. Njihovim uklanjanjem se olakšava trgovina u regionu i smanjuju administrativni troškovi. Prema podacima o ostvaremom uvozu zamalja u regionu. zatim Srbija.Izvoz zemalja Regiona u sami Region kao procenat ukupnog izvoza Zemlja ALB BiH BUL CRO MAK Godina 1998 2. koji daje tehničku pomoć.0 32.2 37. SiCG 13. zatim Makedonija (20.4 38.0 16.6 14.8%).3% i spada u red umjerenih deficita platnog bilansa u regionu.56% u 2003. Bugarska 3% i Rumunija svega 0.3 3.5 12.4 19. Bugarska oko 10%.9 2.2 9.g. ostaće i dalje krupno strukturno razvojno ograničenje u ovim ekonomijama.g. T3 . SCG i Makedonija imaju oko trećinu ukupnog izvoza ostvarenu u regionu.1 S&M 33.8 17. je izuzetno komplikovana i na taj način predstavlja jednu od najznačajnijih trgovinskih barijera regiona. što se vidi iz slijedećeg pregleda. u prosjeku iznosio 23.7%.7%.1 30. Ukoliko se sagleda struktura platnog bilanasa zemlja u regionu JIE uočava se da jedino Rumunija sa deficitom spoljnotrgovinskog bilansa od 9% GDP-a i deficitom platnog bilansa od 7.9 2. bio 7.g.1 42. ROM 2. ICEC Euro Centar Forecast .3 54. postepeno raste učešće regionalne trgovine. registracija i standardizacija proizvoda. Ovom problematikom se bavi CARDS program. Hrvatska oko 20%.3 2002 2.Prema podacima Instituta za međunarodne ekonomske studije iz Beča (WIIW). dok je deficit platnog bilansa Crne Gore u 2003.29.10. Albanija 6.9 2001 2. od ukupno ostvarenog izvoza navedenih zemalja. Bugarska 3% i Rumunija svega 0. Radna grupa za liberalizaciju i olakšavanje trgovine je definisala tri grupe trgovinskih barijera: 1.2 28.5% ukupnog uvoza.1 7.9 8.9% u 2003. Visok deficit bilansa plaćanja koji je karakterističan za zemlje regiona (u prosjeku 10% GDP-a). kroz aktivnosti Pakta stabilnosti.6 Izvor:IMF.1 30.3 19. Najmanji uvoz iz zemalja regiona je zabilježen kod Rumunije i Bugarske.com ) 89 56 . dok Albanija i Rumunija predstavljaju zemlje koje su najmanje integrisane u regionalnu trgovinsku saradnju (ispod 4%).9 3. zatim Makedonija (20. 2004).7%.9% u 2003.7 BiH. uključujući proceduru koja se odnosi na izdavanje certifikata i testiranje. fitosanitarne i sanitarne mjere (SPS). koji je analizirao spoljnotrgovinsku razmjenu Regiona u periodu 1998-2003.0 2003 4.5%).2 1999 2.5 32. kao i tehničke barijere u trgovini (TBT).8%). Na strani uvoza.0 33.0 19.0 30.eurocentar. najveću “zavisnost” od uvoza iz regiona ima BiH (32. posebna pažnja je posvećena eliminisanju netarifnih barijera. odnosno izdavanje i priznavanje certifikata – veterinarske.2 20.8 28. 2005 ( za detalje posjetiti www. trgovinska baza .

a završili se tokom 2006. Moldavije. što predstavlja treću trgovinsku barijeru. Program saradnje carina u okviru Evropske komisije i nedavno iniciran Projekat SAD o olakšanju trgovine na graničnim prelazima.zadrži i proširi stepen liberalizacije obezbijeđene bilateralnim sporazumima slobodne trgovine. procedure na graničnim prelazima – Procedure koje se odvijaju na graničnim prelazima su jako duge. Bugarske. JEDINSTVENI SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI U REGIONU – „CEFTA 2006„ Na Ministarskoj konferenciji u Sofiji. 4. ministri i predstavnici odgovorni za ekonomiju iz Albanije.se gradi na već postojećim bilateralnim sporazumima o slobodnoj trgovini. 3. 57 . Jedinstveni sporazum treba da : . . Takođe je dogovoreno.bude u potpunosti prilagođen Memorandumu o razumijevanju (MoU). . BJR Makedonije i UNMIK/Kosovo su usvojili deklaraciju kojom su se obavezali da započnu sa pripremama jedinstvenog sporazuma. definisali određene principe: . Bosne i Hercegovine.razvoj odnosa sa EU. Hrvatske.olakšanje režima vezanih za trgovinu i bolje iskorišćenje ograničenih sredstava.poboljšanje transparentnosti u poslovanju. . kao i diskusija koje su vođene na sastancima. posebno sa ukidanjem kontingenata. .povećanje stepena usaglašenosti pravila i odredbi Sporazuma među potpisnicama. dovode do usporavanje protoka robe i predstavljaju drugu definisanu trgovinsku barijeru regiona. uz povećanje obima spoljne trgovine i direktnih investicija u zemljama potpisnicama. posebno u poslovnim uslugama i investicijama. predstavnici Radne grupe za liberalizaciju i olakšavanje trgovine su na osnovu finalnog izvještaja eksperata Evropske kosmisije i Švajcarske. vizni režim i mjere koje utiču na transport robe .Procedura za dobijanje viza za poslovne ljude i profesionalne vozače je komplikovana i skupa. 10. Osnovni ciljevi Jedinstvenog sporazuma o slobodnoj trgovini su : . godine. uz smanjenje broja trgovinskih sporova. godine. Sa ciljem da identifikuju. izvoznih carina i sa izmjenom Zakona o akcizama (ukidanjem kvalitetnih grupa za duvan).2. da je u cilju kvalitetnije realizacije bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini i implementacije principa otvorenog tržišta. Crna Gora je u ovim aktivnostima postigla značajan napredak.bude baziran na modernizovanom i poboljšanom sporazumu u okviru CEFTA i bude u potpunosti prilagođen pravilima i procedurama STO. . dok bi sinergija između trgovine i investicija doprinijela kreiranju novih radnih mjesta i ekonomskom prosperitetu.povećanje stepena liberalizacije trgovine u regionu. neophodno kontinuirano pratiti unutrašnje procedure koje su povezane sa netarifnim barijerama i aktivnosti na njihovom uklanjanju. Rumunije.osnovna uloga Radne grupe za liberalizaciju i olakšavanje trgovine je da nadgleda napredak zemalja regiona u cilju smanjivanja i eliminacije netarifnih barijera i tamo gdje je potrebno da obezbijedi pomoć. juna 2005. Ovom problematikom se bavi TTFSE Projekat Svjetske banke. Ministri su dali mandat Radnoj grupi za liberalizaciju i olakšavanje trgovine u okviru Pakta stabilnosti jugoistočne Evrope da razmotri na koji način treba zamijeniti mrežu od 30 bilateralnih sporazuma jednim jedinstvenim sporazumom. . SECIPRO je jedan od foruma na kome se ova pitanja razmatraju. . . Srbije i Crne Gore. pri čemu bi pregovori startovali početkom. predstave i eliminišu netarifne barijere u regionu.glavna odgovornost za smanjenje i eliminaciju netarifnih barijera je na samim zemljama regiona.

strane će postepeno smanjivati i ukinuti carine na uvoz. godine potpisale: Albanija.godine u Bukureštu. Crne Gore90.Ovaj Sporazum definiše ukidanje svih carina na uvoz. maja 2007. Bilo je predviđeno da stupi na snagu 1. godine i deponovala instrument ratifikacije kod Vlade Republike Hrvatske. Bugarska.. Za proizvode navedene u Aneksu 2. Potpisivanje sporazuma CEFTA 2006 od velikog je značaja za Crnu Goru. kao i za BiH. 91 Poljoprivredni proizvodi. kao i harmonizacija i transparentnost zakonodavstva uticati na proizvođače da povećaju produktivnost i iskoriste prednosti ekonomije obima i optimalnog korišćenja proizvodnih faktora. Makedonija. Crna Gora. Potpisnice su sve zemlje i teritorije uključene u prethodnu mrežu bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. UMNIK/Kosovo. taksi sa jednakim dejstvom i drugih uvoznih taksi fiskalne prirode u trgovini među stranama ugovornicama danom stupanja na snagu Sporazuma. Makedonija. CEFTA 2006 su u Bukureštu. Sa jedne strane. proizvodna preduzeća primjenom novih pravila o porijeklu dijagonalne kumulacije su u prilici da nabavljaju sirovine i repromaterijale bez plaćanja carina.obuhvati jasne i efikasne procedure u rješavanju sporova .godine. Za Hrvatsku Sporazum je stupio na snagu 22. termin “industrijski proizvod” označava proizvode obuhvaćene glavama od 25 do 97 Carinske tarife. Sporazum je potpisan na Ministarskoj konferenciji zemalja regiona. izuzev proizvoda navedenih u Aneksu 191. definisano je da se nakon dvije godine od potpisivanja Sporazuma date koncesije preispitaju i da se po mogućnosti poveća stepen liberalizacije.harmonizuje bilateralne sporazume i poveća transparentnost. Međutim. očekuje se da će povećanje konkurencije. marta 2007. izuzev onih koji su predmet bilateralnih koncesija navedenih u Aneksu 2. takse sa jednakim dejstvom i druge uvozne takse fiskalne prirode. jer se njegovom primjenom predviđaju brojni pozitivni efekti. što bi trebalo da omogući nove šanse i bolju poziciju crnogorskim proizvođačima na reginalnom tržištu. godine za pet potpisnica koje su ratifikovale Sporazum i dostavile instrumente ratifikacije depozitaru. list RCG 18/07) usvojila 21. Kako do tada nisu bili ispunjeni uslovi za stupanje na snagu Sporazuma. Industrija U smislu Sporazuma CEFTA 2006. prema rasporedu navedenom u tom Aneksu. Crna Gora.decembra 2006.novembra 2007. Srbijom. Makedonijom i Kosovom. do isteka tranzicionog perioda. Za razliku od industrijskih proizvoda. i kako je zaključno sa majem ove godine ratifikovan od strane Albanije. u skladu sa UNSCR 1244. Moldavija. Poljoprivreda U smislu ovog Sporazuma. termin “poljoprivredni proizvod” označava proizvode obuhvaćene glavama od 1 do 24 Carinske tarife i proizvode navedene u Aneksu 1. To su Albanija. 58 . Srbija i Privremena administrativna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu u ime Kosova. UMNIK-a/Kosovo i Hrvatske. Kad je u pitanju Crna Gora već danas postoji potpuna liberalizacija trgovine sa Bosnom i Hercegovinom. koja vrši funkciju depozitara. Hrvatska. Rumunija. Takođe. Makedonije. koja je održana 19. Dok je sporazumom CEFTA 2006 dogovorena veća liberalizacija sa Hrvatskom i Albanijom. Moldavije. jula 2007. stekli su se uslovi da mreža bilateralnih sporazuma bude zamijenjena jedinstvenim sporazumom. decembra 2006. II radnog stola Pakta stabilnosti. Bosna i Hercegovina. za potpunu liberalizaciju trgovine poljoprivrednim proizvodima nije unaprijed utvrđen rok. Izrada nacrta jedinstvenog sporazuma o slobodnoj trgovini odvijala se pod pokroviteljstvom Radne grupe za trgovinu i olakšavanje trgovine. Moldavija. godine. a za Srbiju 1. ali i realizuju gotove proizvode bez 90 Crna Gora je Zakon o ratifikaciji Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini – CEFTA 2006 (Sl. . avgusta. Sporazum CEFTA 2006 je stupio na snagu 26.

plaćanja carine. Pored pobrojanih prednosti za preduzeća. efikasnost i konkurentnost. zamalje EFTA92 i EU93. Crna Gora nakon potpisivanja Sporazuma. vrlo važno je napomenuti da su potrošači ti kojima Sporazum omogućava rast standarda kroz raznovrsniju ponudu kvalitetnijih i jeftinijih proizvoda za koje se neće naplaćivati carina. Ova pogodnos se ne odnosi samo na potpisnice CEFTA sporazuma. Predviđa se da će strane direktne investicije doprinjeti modernizaciji proizvodnje. već i Tursku. postaje mnogo privlačnija za strane investitore. 92 Na osnovu preferencijalnih pravila o porijeklu robe. uz povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj. Ovo je ujedno i prvi test koji Crna Gora mora izdržati na putu ka znatno široj i složenijoj integraciji koju predstavlja integracija u Evropsku uniju i članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Sa druge strane. 93 Stupanjem na snagu Interima . ubrzati privredni rast. povećati produktivnost.privremenog Sporazum (trgovinski dio Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju) 59 . određuje se da li se na robu može primijeniti preferencijalni tretman u skladu sa ugovornim ili autonomnim trgovinskim režimom. Sporazum CEFTA 2006 u dijelu pravila o porijeklu odnosi se i na zemlje EFTA i Tursku.

što je dovelo do smanjenja ukupne privredne aktivnosti. (ukupni izvoz je bio 516 mil $. posebno za vrijeme ekonomskih sankcija.. Došlo je do smanjenja trgovinskih tokova i razlika u spoljnotrgovinskim i carinskim politikama (po procjenama za 2000-01. Međutim. ( 78% u strukturi robnog uvoza su sirovine i repromaterijal. visoki troškovi tekućeg i investicionog održavanja. ali uz nediverzifikovanu izvoznu strukturu. SPOLJNOTRGOVINSKI TOKOVI U PERIODU 1989-2004.51 94. pomorska privreda).6% svojih roba plasirala u Crnu Goru. rata u okruženju i sankcija međunarodne zajednice. pa je raspadom SFRJ i izolacijom. nediverzifikovane strukture. npr u 1989. Spoljnotrgovinsku politiku u periodu 2001-2004 karakteriše postrepeno preuzimanje nadležnosti u oblasti vođenja spoljnotrgovinske i carinske politike. Kruta i preindustrijalizovana privredna struktura. činili su 20% BDP. Istovremeno. tako i usluga (turizam. Kroz sporazume o slobodnoj trgovini i trgovinu sa EU. što ukazuje na i tada visoku otvorenost Crne Gore prema drugim tržištima. uz stepen otvorenosti od 63%). uvoz 278 mil $. Crna Gora je »prodavala« 27. poslednja iskušenja tokom perioda 1997-2001. sa visokim koeficijentom uvozne zavisnosti.g. kako roba (industrija).). Konkuretnost naših proizvoda na međunarodnom tržištu umnogome je smanjena. dolazi do postepenog. nedovoljne fleksibilnosti za brza prilagođavanja i strategiju osvanja alternativnih tržišta). Da bi se ostvario 1 $ robnog izvoza. a od nje kupovala ispod 11%). Veoma visoka uvozna zavisnost.. prvenstveno od turizma i pomorske privrede.godine Spoljnotrgovinski promet krajem osamdesetih karakterisao je suficit u razmjeni. odnosi razmjene su se znatno povećali i dobrim dijelom odvijali i u neformalnom sektoru. bila je izrazito neprilagodjena prema unutrašnjoj i spoljnoj tražnji.4% svojih roba. S druge strane. dok je Srbija 3. udio izvoza roba DP Crne Gore bio je 18%. krajem osamdesetih (spomenimo samo karakteristike privrednih kapaciteta kao što su: visoka potrošnja električne energije. Pojedina preduzeća imala su ovaj koeficijent i preko 2). Tokom devedesetih. Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za posmatrani period data je je na slijedećem grafiku:. 95 Glavni industrijski kapaciteti u CG izgradjeni su najvećim dijelom za dalju reprodukcionu potrošnju u drugim republikama SFRJ. kao i liberalizacija trgovine u regionu. Krajem osamdesetih. koja bi mogla u kraćem vremenskom periodu da značajno smanji spoljnotrgovinski deficit i podstakne domaće proizvođače na veći izvoz. ali još uvijek nedovoljnog povratka Crne Gore u međunarodne trgovinske tokove. a roba i usluga skoro 40%. Taj izvoz je bio (i ostao) skup.g. Dinamično se mijenjala ukupna privredna struktura. Glavni uzroci poznati su i prvenstveno su posljedica tri ključna faktora: raspada države SFRJ i njenog jedinstvenog tržišta. teško se moglo govoriti o organizovanoj spoljnotrgovinskoj politici. U navedenim okolnostima. bio 0. kroz autonomne trgovinske olakšice. u ukupnoj robnoj proizvodnji. bilo je potrebno uvesti 0. Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore posljednjih deset godina bilježi negativan saldo. jer je koeficijent uvozne zavisnosti veoma visok. CG je plasirala u Srbiju svega 4. 60 . a standardi sve viši. i visok stepen zavisnosti u odnosu na bivše republike SFRJ95. Zaostali smo nekoliko tehnoloških generacija. CG bila jedna od republika koja je imala najveći negativni efekat na pad proizvodnje.Željezara. Srbije i Kosova. Po matrici međusobne razmjene iz 1986.Obod). Posebno ograničenje predstavljali su neuređeni odnosi na internom tržištu Crne Gore.51 $ neophodnih robnih inputa iz uvoza. drastične redukcije ekonomskih veza sa inostranstvom i smanjenja izvoza. donijele su sve veće razlike u ekonomskim prioritetima i ekonomskim politikama. gotovo 50% plasirano je u bivše republike SFRJ. 94 ) Odnos Uvoza proizvoda za reprodukciju i izvoza roba. koju je teško supstituisati domaćom proizvodnjom. pokrivenost uvoza izvozom bila je 1.85.% svojih roba na tržište Srbije (uključujući Kosovo). Prihodi od usluga.VI ANALIZA SPOLJNOTRGOVINSKIH TOKOVA CRNE GORE 1. uslovi na međunarodnom tržištu sve su strožiji. Međutim. 70% robnog izvoza bilo je skoncentrisano u tri preduzeća (KAP.

56%. je opao za 15.96 51.35 76. što predstavlja povećanje od oko 16. – 2004.4% u BDP-u Visoka uvozno izvozna zavisnost – rast izvoza uslovljava rast uvoza.G-1 Uporedni prikaz uvoza i izvoza Crne Gore za period 1998.relativno brži rast izvoza od rasta uvoza doveo je do povećanja stepena pokrivenosti sa 42. iako je relativni porast spojnotrgovinskog deficita bio 16. Ovaj podatak postaje značajniji ukoliko se uzme u obzir da je stepen pokrivenosti izvoza uvozom u 2001.8 miliona € u 2003.g.6 1540.1% u odnosu na predhodnu godinu i iznosio je 452.49 85. (359.6 -12.2 38. 1000 900 800 700 Milioni Eur-a 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 Godine 2002 2003 2004 Uvoz Izvoz Na prethodnom grafiku vidi se jasna veza između dinamičnog procesa liberalizacije spoljne trgovine. tako da se zaključuje da Crna Gora konstantno od 2001.14 mil €.1% u odnosu na 2003. došlo je do blagog porasta učešća spoljnotrgovinskog robnog deficita97. bilježeći rast od 38. U 2004. dostavljeno 10.89 24. Nizak nivo pokrivenosti uvoza izvozom ..g.56 41. koji je iznosio 722. godini. godini spoljnotrgovinski deficit je iznosio 27.77 19.45 722. CBCG Na bazi navedenih indikatora možemo zaključiti: · Crna Gora predstavlja otvoren ekonomski sistem (stepen otvorenosti u 2004. godine. i počiva na velikoj uvoznoj zavisnosti. €-a.g. bio svega 32.g).1% u odnosu na predhodnu godinu.6 452.8 629.09% u apsolutnom iznosu u odnosu na spoljnotrgovinski deficit ostvaren u 2003. blagog oporavka BDP i stope rasta uvoza.9 Izvor :Godišnji izvještaj Glavnog Ekonomiste . koji po prvi put probija 50% uvoza u 2004. godini od 67.9 869.godine: T1-Trgovinski bilans i učešce u BDP-u Crne Gore GODINA mil.maja 2005.41 235.96% (ostvaren u 2003. znatno porastao probijajući granicu od 850 mil.6 67. ima uzlazni trend pokrivenosti uvoza izvozom. Uporedo sa rastom uvoza došlo je do porasta izvoza u 2004.245 1.4 742.4 odnosno 742.1 8.Eur Izvoz roba Mil € Stopa rasta izvoza % učešća izvoza u BDP Stepen otvorenosti Stepen pokrivenosti uvoza roba izvozom BDP Uvoz roba Mil € Stopa rasta uvoza % uvoza u BDP 2001* 2002* 2003* 2004*96 1.81 56.4 mil €) ili nešto više od četvrtine GDP-ja.2 %.6 270. sa učešćem od 56. i 2002.2 309.g. da bi u 2004.14 31.1 58. U 2004 .19 65.68 29.3% u 2004.8%).8 -15.8 32. /revidirani podaci 61 .3 mil €) koji je iznosio 25.1% BDP-a (417.02 59.250 1431.92 84. · · · · 96 Izvor: CBCG. je bio 85.61 2.68 42. godini.42 45.9% (ostvaren u 2004. U slijedećoj tabeli dat je prikaz glavnih indikatora u spoljnoj trgovini u odnosu na BDP u periodu 2000 do 2004.1%. Konstantno visok uvoz u 2001.) na 51. godini. on je u velikoj mjeri inhibiran pozitivnim saldom usluga koji je zabilježio porast od 28.

(15.6 Švajcarska + SiK 72.3%. a u 2003. godini zbog čega je izvoz u ovu zemlju dospio na četvrto mjesto.godini Top 2.. Ovakva diverzifikacija plasiranja aluminijuma i njegovih proizvoda na različita tržišta predstavlja pozitivan pomak. jer onemogućava zavisnost najvećeg dijela izvoza Crne Gore o jednom tržištu . prema kojoj je u 2004. Indeks izvoza Crne Gore u 2003. bilo je 18.1%.g. €. Učešće Srbije kao eksportnog tržišta Crne Gore u 2002. Učešće Kosova u ukupnom izvozu u 2002. Usvajanjem Zakona o akcionom planu harmonizacije dva ekonomska sistema država članica Srbije i Crne Gore (15. Sa Španijom je ostvaren najveći relativni rast izvoza u 2004. njih opredjeljuje izvoz aluminijuma.godini Ostali 27.avgust 2003. G-2 Najznačajniji izvozni partneri Crne Gore u 2003.4% Ostali 33% SiK+Italija 67% Drugo veoma značajno izvozno tržište crnogorskih proizvoda bile su zemlje EU. Top 2. na osnovu linearne regresije zaključuje se da spoljnotrgovinski deficit u perodu od 2001-04 opada u prosjeku za 28. Takođe.6% u ukupnom crnogorskom izvozu. prema učešću u ostvarenom izvozu Republike.5 mil.8%. U odnosu na posmatrani period 2003.4%. i 2004. spoljnotrgovinski deficit zajedno sa visokom nezaposlenošću predstavlja najjznačajniji izvor makroekonomske nestabilnosti . gdje je ostvarena značajna dinamika u 2004. Izvoz u Italiju veći je za oko pet puta (G-3). godinu.g. Izvoz ostvaren po zemljama i grupacijama zemalja Srbija i Kosovo predstavljali su u ovom periodu najznačajnije eksportno tržište Crne Gore. godini ova zemlja gubi mjesto najznačajnijeg izvoznog tržišta. Takođe.21mil € godišnje.2%). 4. godini. 62 . godine) došlo je do značajnog preusmjeravanja dijela izvoza ka Srbiji.g. 97 Trenutno.2% u ukupno ostvarenom izvozu Crne Gore. Ostvareni izvoz vrijedan 192. sa učešćem od 24. izvoz na ovo tržište veći je za 107.95% godišnje. godine. pokrivenost uvoza izvozom rasla u prosjeku svega 5.Na osnovu linearnog trenda pokrivenosti zaključuje se da je u periodu 2001-2004. godine.7%) u odnosu na 2003. 29. ili gotovo 8 puta u odnosu na uporedni period.g. kao rezultat preusmjeravanja isporuka aluminijuma. Što se tiče strukture zemalja koji su najveći uvoznici. € u 2004. Ukoliko bi se sabrale vrijednosti spoljnotrgovinskog deficita u poljednje tri godine vidi se da je iz Crne Gore odliv sredstva po osnovu spoljnotrgovinskog deficita približan BDP-u CG iz 2002. godini i učestvuje sa 42.1.9%. na trećem mjestu nalazi se Grčka. godini bilo je svega 8.Index izvoza Crne Gore u 2004. a u 2003. Istovremeno.zemlji. Preusmjeravanjem izvoza aluminijuma sa tržišta Švajcarske na tržište Italije u 2004. 1.g. godini (39. izvoz porastao za 35. Italija postaje drugo izvozno tržište po ostvarenoj vrijednosti.97 mil.

953 2.09 98. ukazuje na postepeno osvajanje .94 733.824 0.62 Zemlje u tranziciji Srbija i Kosovo 92.Indeks Top 2. Trend rasta uvoza iz Srbije. a strukturu uvoza čine proizvodi naftne industrije.10 547.5%.65 2.093 1. odnosno u Crnoj Gori.12 Ostale 8.109 1. Poslednjih godina uvoz iz EU-25 je na nivou od oko 40%.1 118.8% uvoza. godinu (sa 72.0 15. kao i roba čija je vrijednost u procesu proizvodnje uvećana najmanje za 51%.godini u Švajcarsku i Srbiju i Kosovo.64 64. Najznačajniji trgovinski partneri su: Bosna i Hercegovina.80 5.89 41.37 192.20 6. na 67% u 2004. Grčka.647 3. 1.08 Švajcarska 102.236 1. 26/03 (Prilog 2 Zakona o akcionom planu).00 2004 452.16 Velika Britanija 394 0.34 Slovenija 2. energenti.501 0. godini. naknada za rad ostalih službi i taksa ( Uredba o postuku sa robom i putnicima na granici izmedju Crne Gore i Srbije «Sl.4% u odnosu na 2003. što je prevashodno rezultat realizacije Sporazuma o slobodnoj trgovini.5% na blizu 8. poboljša odnos pokrivenosti uvoza izvozom.376 1. doveli su do prosječnog povećanja carinskih stopa u Crnoj Gori sa oko 3. Njemačka i Austrija.15 5.12 107.02 247.2.378 1.63 63.78 438.53 140.85 803. Porasta izvoza u zemlje Zapadnog Balkana.95 7. automobilskaj i elektronska industrija.38 109.6 9.171 0.00 Index 167.33 1292. godini koliko je iznosio izvoz u Srbiju i Kosovo i Italiju).4 6. naknade za rad carinske službe.02 207.04 25.u Srbiji.052 1.55 Španija 268 0.79 2.275 1.386 1.72 Izvor: Podaci na osnovu carinskih deklaracija i statistike platnog prometa sa inostranstvom CBCG.970 7.63 Albanija 2.7% u posmatranom periodu. Uvoz ostvaren po zemljama i grupacijama zemalja Najznačajniji uvozni partner Crne Gore su zemlje EU.075 9.139 0.67 2. Treće značajno izvozno tržište su zemlje Zapadnog Balkana.povratak na tržišta u regionu i povećanje konkurentnosti crnogorskih roba.20 Grcka 5. Drugim riječima.41 Mađarska 2.32 16.19 Makedonija 888 0.14 250.05 16. 63 .869 0.824 0.7 Zapadni Balkan 25. koliko je iznosio izvoz u 2003. Drugo važno uvozno tržište je Srbija i Kosovo što predstavlja 34. posebno je izražen poslije usvajanja Zakona o akcionom planu harmonizacije dva ekonomska sistema država članica SiCG.2 179. Tabela 2: Izvoz Crne Gore po zemljama IZVOZ UKUPNO 2003 270.405 24.594 42.839 3. Ukupan uvoz sa ovog tržišta porastao je za 39.31 304. Od najznačajnih uvoznih partnera iz zemalja EU su: Italija.473 1. Pozitivnu promjenu u 2004. što je dovelo do favorizovanja uvoza iz Srbije u odnosu na druga tržišta98.091 6. Hrvatska i Albanija.60 Bosna i Hercegovina 17.6 39.list RCG» br.33 Holandija 714 0.420 0.08 132.55 Kipar 5. zahtjevi interne harmoniizacije u formi definisanja zajedničke tarife.14 137.999 34. gdje je ostvaren kumulativni rast izvoza u 2004.147 u 000 € i % % 100.574 % 100.13 Djevičanska Ostrva 4.995 1. izvoznika Crne Gore ukazuje na smanjenje koncentracije izvoza za 5.89 6. Slovenija. posebnih dadžbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambeni proizvoda.63 Njemačka 1.10 5.33 562 0.72 Hrvatska 5.114 5.40 2236. odnosno u Crnoj Gori) oslobodjena je plaćanja carina.97 24.68 Grupe zemalja EU-25 41.4%.5 30.6 Razvijene zemlje Italija 19.26 5.920 38.godini predstavlja i činjenica da je Crna Gora uspjela da sa gotovo svim zemljama iz okruženja (sa kojima ostvaruje intezivniju robnu razmjenu). 98) Roba sa domaćim statusom (ona koja je proizvedena u Srbiji.036 2.

00 I .689 8.224 42.08 0.70 189.012 8. dok se na trećem mjestu po vrijednosti ostvarenog izvoza nalazi i sektor drvne industrije (8%)99.82 235.5% crnogorskog uvoza.050 20.00 (u 000 €) Index 8.824 13.51 135.3.948 75. T-3 Struktura uvoza roba po zemljama .815 34.100 99 100 Podaci su dati na nivou carinske glave U tom smislu izvoz Crne Gore podsjeća na izvoz karakteristićan zemlje “trećeg svijeta”.385 24.711 5.40 10.9 354.92 2.58 5. godine ubjedljivo najveće učesće u izvozu Crne Gore je ostvareno u sektoru metalne industrije (62%).5 4.86 I .15 0. U drvnoj industriji najvažnije stavke u izvozu proizvoda ove industrije predstavljaju prosto obrađeno drvo (2.501 63.865 53.42 4.70 1.807 % 100.91 0.47 77.786 34.904 51.813 25. niske dodate vrijednosti.596 15.Treća grupa uvoznih zemalja su zemlje Zapadnog Balkana na koje se odnosi 13.420 11.57 149. Neznatan uvoz zabilježen je iz SAD-a i Djevičanskih ostrva.93 0.XII 2003 629.82 81.44 7.82 3. dok ostale zemlje u ukupnom uvozu učestvuju sa 8.5 40.94 239.523 68. * Pod stavkom Ostale su obuhvaćene sve druge zemlje. od čega izvoz nelegiranog aluminijuma iznosi 41%.718 6.055 7.593 43.99 0.74 13.880 48.307 2.07 1.6%. trgovinski partneri Crne Gore 1.66 142.4 41.07 0.09 1.11 0.505 38.24 118.uporedna analiza 2003-2004 UVOZ UKUPNO Razvijene zemlje Italija Grčka Slovenija Njemačka Austrija Kipar Švajcarska Mađarska Francuska SAD Češka Zemlje u tranziciji Srbija i Kosovo Bosna i Hercegovina Hrvatska Rumunija BJR Makedonija Bugarska Albanija Ostale* Grupe zemalja EU-25 Zapadni Balkan 261.691 12.07 183.767 6. zatim sektor proizvodnje pića i duvana (18%).169 46.24 2.822 4.22 8.766 10. Što inidicira na činjenicu da su crnogorski izvozni proizvodi niskog stepena obrade.05 6.72 Izvor: Podaci na osnovu carinskih deklaracija. CBCG.30 1. a prema podacima iz 2004.23 8.89 118.32 4. što se može vidjeti iz slijedeće tabele.315 9.60 1.610 74.36 143.98 4.00 4.XII 2004 869.80 8.3 117.89% ukupnog izvoza) ili neobrađeno drvo (0. Struktura izvoza i uvoza po grupama proizvoda Izvozna proizvodna struktura Crne Gore.54 1.528 43.68 0.03 1.35 216.5 12.58 190.585 15.82 1.08 109.902 1.46 78.319 36. često zasnovani na nedovoljno produktivnom korišćenju postojećih prirodnih resursa.37 1.902 10.98%). Crna Gora ima izuzetno nediverzifikovan izvozni proizvod.173 6. Crnogorski izvoz se bazira prvenstveno na proizvodima tri sektora: proizvodnja i obrada metala.098 30.87 1. poljoprivredni proizvodi i proizvodi drvne industrije.72 139.83 5.2 81.490 3.009 % 100.72 192.6 144.13 302. 64 .86 148.55 199.04 0.97 235.

974. umjetnička djela) Izvor: UCCG 2004101 Naziv proizvoda 1. koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu Drvna i kozna industrija Drvo obrađeno po dužini rezanjem.885 1. u Crnoj Gori u€ i % Obim izvoza 156.579.79% 1. od duvana ili zamjene duvana Vino od svježeg grožđa. uključujući ojačana vina 6.74% 1.84% 0. Pod pojmom "tarifni broj" podrazumijeva se naimenovanje robe.942 1.020 4.416 18.21% 1.415.24% 1. aluminijum oksid. artičoke.hidroksid Izvor: UCCG.867.14% 3.64 Mil € 3. fotografski i optički aparti.4 Mil € 2.994.6 Mil € 5.429.176 17.335. uključujući i rendisano.274.735. kolači.077.429. Vještački korund. Drvo obrađeno po dužini rezanjem. Drvo neobrađeno sa korom ili bez kore ili bjeljike ili grubo obrađeno 5.43% 0.52 3.goveđi butovi .67 Mil € 1.206. Lijekovi. cigarilosi i cigarete.71% 1.g.579. elektrode i slični proizvodi.732 0. samo kovane.742.42% 3.180.380 4. u ingotima ili drugim primarnim oblicima Neelektrične i električne mašine i uređaji. glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem.836 939. 65 .755.074 2.18% 1.867. 2005 Vrijednost 5. uključujući ojačana vina Pivo dobijeno od slada Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa: Minerali i goriva Vještački korund. aluminijum oksid.742 5. sirovi Toplo valjana žica u koturovima. kod koje prva dva broja označavaju broj glave kojoj tarifni broj pripada.g/ u mil € i % Naziv proizvoda Svjeza hrana i poljoprivredni proizvodi Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi(svinjski.12% 5.021.51% 0.72% 1.074 11.71% 1.60% 0.66% 0.869. osim gagata: Farmaceutski proizvodi i proizvodi hemijske industrije Lijekovi.112.7 Mil € 1.664.56 Mil € 1.123.21% 101 Klasifikacija najznačajnije grupe izvoznih proizvoda je rađena na nivou tarifnog broja.579.925 1. brušeno.70% 3. cjepanicama.415. Vino od svježeg grožđa. elektronika i automobilska industrija Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i kolenasta vratila) i krivaje.533 3. Aluminijum.54 3. koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu 8.673 1.860.860. namještaj. aglomerisan ili neaglomerisan.176 17.76% 1.) Prerađivački poljoprivredni proizvodi Proizvodi od šećera(uključujući bijelu čokoladu)bez kakaa Hljeb.429.380 4. brušeno.T-4 Najvažnije izvozne grupe proizvoda i njihovo učešće u ukupnom izvozu za 2004.627.438 12.04% 2. madraci.40% 0.755.52% 62.33 Mil € 12. alumin.65% 0. Proizvodi od čelika i gvožđa.974.234.427.51% T-5 Najvažniji izvozne grupe proizvoda u 2004. hemijski određen ili neodređen. iverice i slične ploče (npr. biskviti i ostali pekarski proizvodi Industrija proizvodnje pića.735 8.29 8.6 Mil € Učešće 1.62 Mil € 194. a druga dva redni broj tarifnog broja u toj glavi.994 3.67% 2.39% 0. koje obuhvata jedan proizvod ili više proizvoda i koji je označen četvorocifrenom oznakom. glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem. 3.79% 8.99% 1. itd) Povrće.31% 50.124 1.24% 3. šipke.09% 3. čeono spojeno Drvo neobrađeno sa korom ili bez kore ili bjeljike ili grubo obrađeno Sirove krupne i sitne goveđe kože Ploče.55 8.164 25. alkohola i duvana i pripremljene hrane za zivotinje Cigare.021. granama. patliđzan.06 Mil € 156.09% 3.12% 8. aluminijum hidroksid Mrki ugalj i lignit.74% 6. peciva.429.00% 0.35% 1. čeono spojeno 4b.164 3.296 2.529 11.99% 1.30% 0.412 % 50.711 1.416 3.17 11.438.67% 2. uključujući i rendisano. od duvana ili zamjene duvana 4a.253. ploče. toplo valjane Toplo valjani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika Gvožđe i nelegirani čelik.8% 6.82% 0. cijevi.18% 0. Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa: 9. plećke. cigarilosi i cigarete. Cigare. snopovima ili sličnim oblicima Tekstilna industrija i proizvodi od tekstila Gotovi tekstilni i keramički proizvodi Metalna industrija i proizvodi od metala Aluminijum.7 Mil € 18.89 11. hemijski određen ili neodređen. ploče zvane "oriented strand board" i "wafer-board") od drveta ili drugih drvenastih (ligninskih) materijala Ogrijevno drvo u oblicama.427.029.itd. svježe ili rashlađeno(Pečurke .412.41% 0. kućišta za ležaje i klizni ležaji Žica. od prostih metala ili metalnih karbida Djelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa putničkim automobilima Razni gotovi proizvodi (igračke.. Pivo dobijeno od slada 7.42% 0.36% 14. od gvožđa ili nelegiranog čelika: Šipke od gvožđa ili nelegiranog čelika. sirovi 2.141 45.

9. 2.32% . medjutim.81 2.764 15.140 18. Osnovni razlozi ovako visokog deficita su značajna građevinska aktivnost (rekonstrukcije dva aerodroma.231 16.15% u odnosu na prethodnu godinu. 66 .146 17. T-6 Proizvodna struktura uvoza Crne Gore za 2004. sem maslaca Motorna vozila za prevoz robe Telekomunikaciona oprema UVOZ 45.58 2. iznosila je 1898.70 mil.godini Ukupno ostvarena robna razmjena Crne Gore sa inostranstvom u 2006. godine. građevinski materijal Elekt.13%. uglavnom kroz proces privatizacije. Kreč. ukupna robna razmjena za prethodnu godinu iznosila je 1434. Za domaćinstvo Mlijeko i proizvodi. 8. dok je snabdjevenost domaćeg tržišta robama iz uvoza povećana za 44. Ova uvoz balansira se rastom suficita usektoru usluga. 5. rast cijena energenata i rast apsolutnog uvoza ovih roba na domaće tržište zbog rasta potrošnje. Izvozna aktivnost Crne Gore povećana je za 7.00 1. Robni deficit u 2006.33 3.75 1. Uvozna proizvodna struktura Crne Gore .93 1.nn Električna energija Bezalkoholna pića Namještaji i djelovi Proizvodi od žitarica.49 mil. U ovom periodu ostvaren je izvoz u vrijednosti od 493. dok je uvoz iznosio 1405.810 28.759 13.58 1.09 2. Njen uvoz je diverzifikovan (Harfandalov indeks diverzifikacije uvoza je 0.60 mil. i nepovoljno utiče na njihovu regionalnu konkurentnost.416 17. godini ostvaren značajan rast robnog prometa i to za 32. Robna razmjena u 2005-2006.22 %. cemenat. proizvodi visoke obrade iz oblasti automobilske industrije (5. i neelektro. 14. €. rast uvoza trajnih potrošnih dobara zbog povećane tražnje/potrošnje na domaćem tržištu. izgradnja i renoviranje velikog broja turističkih objekata i sl.32 2.548 44.945 13.25 6. koji imaju već razrađeni program izvoza ili su tradicionalno vezani za pojedina tržišta. S druge strane. godini iznosio je 911.176 13. Ostali značajni proizvodi koji učestvuju u uvozu su proizvodi pored uvoza ulja od nafte i minerala. €. farmaceutske industrije (3.15 3.95 mil.15% u odnosu na 2005.godinu Naziv proizvoda 1. Opr. a kompanije koje ih proizvode predstavljaju pozitivne primjere stranih ili domaćih ulaganja. što se može vidjeti iz naredne tabele /CBCG 2005/.4125 koji ukazuje na visoku diverzifikovanost uvoznih proizvoda).24%).195 22.33%) i ostali gotovi proizvodi (3. €.58 2. a dvije najvažnije stavke predstavljaju uvoz električne energije (6.U crnogorskom izvozu dominantno mjesto zauzimaju veliki sistemi.754 (u 000 €) UCEŠĆE % 5. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 35. Poslednjih godina. što povećava cijenu proizvoda crnogorskih proizvoda. 6. a značajnim dijelom finansira se iz priliva stranih direktnih investicija.60 1.292 59. unapređenje putne infrastrukture. klizeći ležajevi) koji već čine zanačajan dio izvoza u zemlje zahtijevnih tržišta (Eurozona). 13.15%). 4. 7. 15. sa razvojem privatnog sektora javljaju se pojedinačni primjeri izvoza gotovih proizvoda ili proizvoda sa visokim stepenom tehnološke obrade (namještaj.98 1.936 28. 11.24 5.10 mil €.).25) koji imaju visoku dodatu vrijednost /“value added”/. 3. 12.81%) kao i gorivo (5. što predstavlja smanjenje za 12. brašna Meso ostalo i jestivi otpaci Otpadni proizvodi od nafte i sl. pa otuda je primjetno da je u 2006. 10. €.418 20.kao ekonomski visoko otvoren sistem Crna Gora ima i uvozno zavisnu ekonomiju. Ulja od nafte i minerala Putnički automobili Ljekovi Razni gotovi proizvodi.

Kao dva najveća izvozna tržišta u 2006.8 168.49 35. Grupa zemalja Izvoz-ukupno EU-25 Srbija i Kosovo Zapadni Balkan Švajcarska Ostale zemlje Iznos 461 246 158. godinu Evropska unija učestvuju sa 47% u ukupnoj robnoj razmijeni.50%).30 1434. Posmatrano po grupacijama zemalja.6 Učešće % 100 53.08 1. Tek nakon toga vrši se konačna obrada podataka koja se odnosi na prethodnu godinu.36 34. Njemačke (11.u mil € 2006.46%).6 0.65 974. G.07%)103 i Italije (28. 493.46 11.13% . što je posljedica rasta ukupne ekonomske saradnje sa zemljama EU.13 Izvor: MONSTAT.60 1405. 2006.86 106.65 47.67 46. Prema podacima Monstata za 2006.50 0.58 . 103 Monstat i dalje obezbjeđuje podatke za Srbiju i Kosovo kao jedinstvene.6 3.81%). junom naredne godine.74 Index 107.6 18. u odnosu na prethodnu godinu.45 Uvoz i izvoz po grupama zemalja: T 8. što je prevashodno rezultat realizacije Sporazuma o slobodnoj trgovini. 107. Izvoz Uvoz Robna razmjena Trgovinski bilans Pokrivenost uvoza izvozom (%) Izvor: MONSTAT102 460.87%). KONCENTRACIJA IZVOZA PO GRUPACIJAMA ZEMALJA Koncentracija izvoza po grupacijama zemalja 300 250 200 150 100 50 0 EU-25 Srbija i Kosovo 2005 Zapadni Balkan 2006 Švajcarska Ostale zemlje 102 Za analizu korišćeni su preliminarni podaci MONSTAT-a.28% 2006.85 0. godini i dalje su tržišta Srbije i Kosova (34.42 8.22 132.10 1898. 67 .07 108.2 34. Grafik 3. I 2006. Rast izvoza na tržište EU-25 povećan je za 8. jer statistika zaključuje prijem starih deklaracija zaključno sa 30. dok na ostale zemlje otpada svega 13%.86%. najznačajniji obim robne razmjene Republika Crna Gora ostvaruje sa zemljama EU i potpisnicama sporazuma CEFTA 2006. 2005. IZVOZ PO GRUPACIJAMA ZEMALJA 2005.6 267. zemlje regiona (potpisnice CEFTA 2006) sa nešto manje od 40%.06%) i Italije (9.04 Iznos 493.32 140.70 -911.32 177.u 000 € Index 2006/2005. ROBNA RAZMJENA CG SA INOSTRANSTVOM ZA 2005. Učešće % 100 54.15 144. kao i rasta konkurentnosti crnogorskih izvoznih proizvoda u cjelini.2 48. ohrabruje indikator daljeg porasta izvoza u zemlje zapadnog Balkana (rast 40.07 9. dok su po uvozu najznačajnija tržišta Srbije i Kosova (28. Takođe.T 7.32 7.95 -513.26 34.78 4.

751 5. čamci i ploveće konstrukcije Rude.4 65. godini.607 26. farmaceutskih proizvoda i dr.9 2006.71 1.63 .u mil € Struktura izvoza i uvoza po grupama proizvoda Analizom strukture izvoznih proizvoda.5 48. I 2006.77 0.129 20.04 0.904 3. može se zaključiti da se Crna Gora nalazi u domenu visoko koncentrisanog izvoza. Poslije tržišta Evropske unije.78 Sa druge strane.9 38. Republika Crna Gora najviše uvozi iz zemalja Evropske unije. pića sa 5.92 1. NAJVAŽNIJI IZVOZNI PROIZVODI CG ZA 2005.38 11.38 1. predstavlja porast izvoza proizvoda industrije pića.29 28.347 21.12%.38% i voće sa 4. U 2005.5%.99 2. gdje preovladavaju proizvodi niskog stepena obrade. kotlovi. Crna Gora još uvijek svoj izvoz bazira na postojećim prirodnim resursima.838 7. godinu za 7. zgure i pepeli Vozila.855 Učešće % 44.20 0.2 136.68%.137 43. mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije.07 2. štavljena koža.29%. T 10.95 14..2 146. mašina.. godinu.10 1. Posebno je značajno napomenuti trend difersifikacije izvoznih proizvoda. kore agruma ili dinja i lubenica Drvo i proizvodi od drveta.02%. drugo značajno uvozno tržište je tržište Srbije i Kosova.217 11.6 292..38 4.18 4. slijede gvožđe i čelik sa 11. 68 . prije svega u metalnoj i drvnoj industriji.918 8.773 10. Zatim. dok je u 2006. Izvoz 2005.73 1.541 2. 2006. mineralni voskovi sa 8.59 4.74%.64 Iznos 1405 622.704 14. Učešće EU-25 u ukupnom crnogorskom uvozu posljednjih niz godina je na nivou od oko 40%. T 9. mašine i mehanički uređaji.38%. osim željezničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi djelovi .889 39. sa kojeg je ostvaren uvoz od 28.808 3. 219.74 16..9 159.856 5. koji u ukupnom izvozu Republike u 2006.55 2.68 30. drveni ugalj Duvan i proizvodi zamjene duvana Nuklarni reaktori.17 3. mineralna goriva.9 178.50 8. i 2006..12 8.044 54.32%.Uvoz po grupacijama zemalja Posmatrano po grupacijama zemalja za period 2005.048 22. 2006. godini bilo je 43.224 3.01 6. alkoholi i sirće Voće za jelo.265 9. pa tako je vrijednosno učešće aluminijuma u ukupnom izvozu u 2006.39 2. Pozitivan pomak u odnosu na 2005.677 12.458 10.626 5. zatim iz zemalja zapadnog Balkana 8.43 2.u 000 € Izvoz 2006. godini smanjeno u odnosu na 2005. UVOZ PO GRUPACIJAMA ZEMALJA 2005.40 2. gdje pet najvećih grupa proizvoda čini preko 70% ukupnog izvoza.32 2. Sirova krupna i sitna koža sa dlakom.3 400.24 3.5 79.72 4. prehrambenih proizvoda.546 20. učestvuje sa 44.1 . duvana.289 4. bitumenozne materije.565 11.70 9. Izvor: MONSTAT.2 142. godini 44. njihovi djelovi Farmaceutski proizvodi Prizvodi od gvožđa i čelika Brodovi. mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije.570 19.15 1.17%. G.02 5.06 0.15 Index 144. Naziv proizvoda Aluminijum i proizvodi od aluminijuma Gvožđe i čelik Mineralna goriva.5 226.3 425. Učešće % 100 44. Grupa zemalja Uvoz-ukupno EU-25 Srbija i Kosovo Zapadni Balkan Švajcarska Ostali Izvor: MONSTAT. 238. Pića.4 116.85 4.32% i Švajcarske 2. Iznos 974.914 Učešće % 51. Vodeći izvozni proizvod je aluminijum i njegovi proizvodi.6 Učešće % 100 43.

iznosio 120 mil.019 43.50 1. i djelovi i pribor za te proizvode Prizvodi od gvožđa i čelika Namještaj. sumpor. god.75 34.871 120.329 31. hartije ili od kartona Optički.17 1. madraci.61 2.311 24.94 1.54 9.61 1. putničkih automobila koji se povećao jedan ipo put u odnosu na 2005.05 0. jestivi proizvodi životinjskog porijekla. Tako.Kada govorimo o strukturi uvoza Crne Gore.82 6. skroba ili mlijeka. kreč i cement Štampne knjige.64 6. njihovi djelovi i pribor So.751 64.663 13. zemlja.75 mil.074 3.58 8. proizvodi od hartijine mase.709 12. godini na 127.191 66.53 8.76 1.05 7. €) koji se prije svega odnosi na investicionu potrošnju (građevinski radovi). mašine i mehanički uređaji. prirodni med.12 1. 2006. novine.127 24.136 21. jastuka.33 1.900 13. madraca. osim željeznickih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi djelovi Električne mašine i oprema i njihovi djelovi. god.122 100.51 2. .25 3. kamen. medicinski i hirurški instrumenti i aparati. dok je u 2005. gips.208 36. I 2006.958 11. osvjetljene pločice sa imenima i slično. € u 2005. NAJVAŽNIJI UVOZNI PROIZVODI CG ZA 2005. njihovi djelovi Vozila. osvjetljeni znaci.003 15.82 2.240 Učešće % 9.72 1.140 19.332 46. Naziv proizvoda Mineralna goriva.235 15.29 Uvoz 2005.2 mil.359 35. kucani tekstovi i planovi Obuća i djelovi obuće Razni proizvodi za ishranu Proizvodi na bazi žitarica. mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije. ona je i dalje slična strukturi uvoza u 2005.34 1.948 12. Tabela 11.10 1.u 000 € Uvoz 2006.85 2.46 3.51 2. posteljina.23 3. godini iznosio 133. nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu Hartija i karton.43 1. € u 2006. na drugom mjestu nepomenuti ili uključeni. 133.542 3. € u 2005. televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka.440 14. mjerni.72 1. montažne zgrade Gvožđe i čelik Električna energija Farmaceutski proizvodi Pića. alkohol i sirće Meso i drugi klanički proizvodi Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa Keramički proizvodi Mlijeko i proizvodi od mlijeka.92 0.828 Učešće % 9.670 35.61 2. godini dok je uvoz ovog proizvoda u 2006. lampi i drugih proizvoda iz 94 glave Carinske tarife.16 3.725 27.37 1. aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka. Crna Gora ostaje veliki uvoznik goriva koji se u 2006. zatim uvoz namještaja. jastuci i slični punjeni proizvodi.946 12. poslastičarski proizvodi Šećer i proizvodi od šećera Izvor: MONSTAT. (sa 84. živinska i ptičija jaja.10 2.055 11.629 45. G.8 mil €).188 15.68 1. je iznosio je oko 46 mil. fotografski.1 mil.840 37. € i posljedica je izgradnje i renoviranja velikog broja turističkih objekata.38 1.734 20. precizni. rukopisi. brašna.288 25.13 1. 95. godini povećao za gotovo 2 puta (95. Kotlovi. lampe i druga svijetleća tijela.000 127. sa razlikom većeg obima uvoza pojedinih grupa proizvoda.49 4.413 10. €. slike i ostali proizvodi grafičke industrije.. godini). kontrolni.18 42.959 23.god. godini. Uvoz ovih proizvoda u 2006.66 2.430 27. Primjetan je porast uvoza mehaničkih uređaja (oko 64 mil.34 2. € u 2005.801 17.217 25.01 2.722 26.78 1.633 30. Crna Gora je dalje veliki uvoznik proizvoda faramaceutske i prehrambene industrije. g iznosio 26. dok je u 2006.8 mil. nosači madraca.149 84.86 69 .329 32. posteljine. g.

3. Jačanje ekonomske razmjene sa EU Poslednjih godina, posebno sa potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i stupanjem na snagu Privremenog sporazuma o trgovini i povezanim ekonomskim temama koji uključuje i primjenu pravila o porijeklu, zatim kroz harmonizaciju našeg zakonodavstva u obalsti carinske i trgoivnske politike sa EU standardima, kao i sa finalizacijom procesa pristupanja WTO i primjenom CEFTA sporayuma, sve više jačaju ekonomske veze sa zemljama EU i dolazi do preusmjeravanja odredjenih trgovinskih tokova, što se može vidjeti u strutkuri robne razmjene sa zemljama EU za 2007.godinu.
Robna razmjena sa zemljama EU-27 u 2007.
R. br Zemlje Ukupna robna razmjena 53743.71 17956.31 7695.01 31439.94 2399.81 197.47 12652.98 56452.00 148470.67 18967.47 3231.65 372519.70 1483.19 77.52 114.87 221.78 87042.65 96.05 222638.18 25208.82 671.91 14136.55 4871.93 98625.99 25153.46 49055.86 29352.09 1284477.5 2733398.6 Udio u ukup razmjeni CG 1.97 0.66 0.28 1.15 0.09 0.01 0.46 2.07 5.43 0.69 0.12 13.63 0.05 0.00 0.00 0.01 3.18 0.00 8.15 0.92 0.02 0.52 0.18 3.61 0.92 1.79 1.07 46.99 100.00 IZVOZ Udio u ukup. izvozu CG 0.34 0.12 0.07 0.48 0.00 0.00 0.00 0.03 12.30 0.41 0.07 27.42 0.16 0.01 0.00 0.00 11.06 0.01 1.55 0.00 0.00 0.02 0.03 4.40 0.03 0.02 0.48 59.04 100.00 Udio u uku. izvozu EU-27 0.57 0.20 0.13 0.82 0.00 0.00 0.01 0.06 20.83 0.70 0.12 46.44 0.27 0.02 0.00 0.00 18.73 0.02 2.63 0.00 0.00 0.04 0.05 7.45 0.06 0.03 0.81 100.00

000 €
UVOZ Učešće u uku. uvozu CG 2.42 0.81 0.34 1.34 0.11 0.01 0.59 2.64 3.50 0.77 0.13 9.76 0.03 0.00 0.00 0.01 0.97 0.00 9.99 1.18 0.03 0.66 0.22 3.39 1.17 2.29 1.24 43.61 100.00 Udio u uk. uvozu EU-27 5.56 1.85 0.78 3.07 0.26 0.02 1.36 6.04 8.04 1.77 0.30 22.38 0.06 0.00 0.01 0.02 2.23 0.00 22.92 2.71 0.07 1.50 0.50 7.76 2.68 5.26 2.85 100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Austrija Belgija Bugarska Češka Danska Estonija Finska Francuska Grčka Holandija Irska Italija Kipar Letonija Litvanija Luksemburg Mađarska Malta Njemačka Poljska Portugalija Rumunija Slovačka Slovenija Španija Švedska Vel.Britanija UKUPNO EU-27 CG TOTAL

2025.95 701.28 447.12 2895.66 3.57 0.00 26.69 204.47 73661.47 2480.87 422.35 164253.42 943.30 71.02 16.35 2.86 66253.26 81.45 9310.61 5.79 5.43 140.52 188.54 26353.92 202.98 120.06 2864.60 353683.54 599020.72

51717.76 17255.03 7247.89 28544.28 2396.24 197.47 12626.29 56247.53 74809.20 16486.60 2809.30 208266.28 539.89 6.50 98.52 218.92 20789.39 14.60 213327.57 25203.03 666.48 13996.03 4683.39 72272.07 24950.48 48935.80 26487.49 930794.03 2134377.9

70

Najznačajniji izvozni partneri su: Italija sa 46,44% od ukupnog izvoza u EU (27,42% od ukupnog izvoza CG); glavni izvozni proizvodi su aluminijum i proizvodi od aluminijuma, gvožđe i čelik, proizvodi od gvožđa i čelika, drvo i proizvodi od drveta, bakar i proizvodi od bakra; Grčka sa 20,83% od ukupnog izvoza u EU (12,30% od ukupnog izvoza CG); glavni izvozni proizvodi su aluminijum i proizvodi od aluminijuma i električne mašine, oprema i njihovi proizvodi; Mađarska sa 18,73% od ukupnog izvoza u EU (11,06% od ukupnog izvoza CG); glavni izvozni proizvodi su aluminijum, rude, zgure i pepeo, proizvodi od gvožđa i čelika; Slovenija sa 7,45% od ukupnog izvoza u EU (4,40% od ukupnog izvoza CG); glavni izvozni proizvodi su aluminijum i proizvodi od aluminijuma, mineralna goriva i ulja i njihovi proizvodi, bakar i proizvodi od bakra, proizvodi od gvožđa i čelika, drvo i proizvodi od drveta; Njemačka sa 2,63% od ukupnog izvoza u EU (1,55% od ukupnog izvoza CG); glavni izvozni proizvodi su gvoždje i čelik, eterična ulja, parfimerijski, kozmetučki i toaletni proizvodni, piće i alkohol, drvo i proizvodi od drveta, kakao i proizvodi od kakaa; Njemačka sa 22,92% od ukupnog uvoza iz EU (9,99% od ukupnog uvoza Crne Gore); glavni uvozni proizvodi su vozila, reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji i njihovi djelovi, električne mašine, oprema i njihovi djelovi, plastične mase i proizvodi od plastične mase, farmaceutski proizvodi i proizvodi od gvožđa i čelika; Italija sa 22,38% od ukupnog uvoza iz EU (9,76% od ukupnog uvoza Crne Gore); glavni uvozni proizvodi su mineralna goriva i ulja i njihovi proizvodi, reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji i njihovi djelovi, vozila, namještaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci, proizvodi od gvožđa i čelika, električne mašine, oprema i njihovi djelovi, obuća, komašne i slični proizvodi, plastične mase i proizvodi od plastične mase, odjeća i pribor za odjeću; Grčka sa 8,04% od ukupnog uvoza iz EU (3,50% od ukupnog uvoza Crne Gore); glavni uvozni proizvodi su mineralna goriva i ulja i njihovi proizvodi, so, sumpor, zemlja i kamen, gips, kreč i cement, aluminijum i proizvodi od aluminijuma, reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji, i njihovi djelovi, duvan i proizvodi od duvana; Slovenija sa 7,76% od ukupnog uvoza iz EU (3,39% od ukupnog uvoza Crne Gore); glavni uvozni proizvodi su reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji i njihovi djelovi, električne mašine, oprema i njihovi djelovi, mineralna goriva i ulja i njihovi proizvodi, namještaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci, hartije i karton, proizvodi od hartije i kartona, proizvodi od gvožđa i čelika, drvo i proizvodi od drveta, plastične mase i proizvodi od plastičnih masa i farmaceutski proizvodi; Francuska sa 6,04% od ukupnog uvoza iz EU (2,64% od ukupnog uvoza Crne Gore); glavni uvozni proizvodi su vozila, reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji i njihovi djelovi, farmaceutski proizvodi, eterična ulja i rezinoidi, parfimerijski, kozmetučki i toaletni proizvodni i razni proizvodi hemijske industrije.

Najznačajniji uvozni partneri su: -

-

-

-

-

4. Trgovinski režim i instrumenti spoljnotrgovinske politike
Crna Gora je usvojila Zakon o spoljnoj trgovini 2004.godine, kao i Uredbu o sprovodjenju zakona o spoljnoj trgovini iste godine, koje su, sa amandmanima iz 2007.godine, potpuno usaglašeni sa WTO sporazumima. Trgovinski režim je veoma liberalan, a primjenjuju se samo dozvoljene mjere zaštite (antidamping, prekomjerna zaštita, pogoršanje odnosa razmjene koje značajno remeti bilanse razmjene), kao i subvencije domaće proizvodnje, odnosno dozvoljene subvencije u oblasti poljoprivredne i industrijske proizvodnje.

71

DRUGI DIO:
CRNA GORA I PROCES EVROPSKIH INTEGRACIJA

72

Na žalost. sve više su dolazili do izražaja kapitalistički elelemnti u crnogorskom društvu.koji pravac budućeg privrednog razvoja.predratne kraljevine. Engleske. opet postala samostala i medjunarodna priznata država. Okvir privredne razvijenosti Crne Gore u prvoj polovini XX vijeka Nivo privredne razvijenosti odredjenog ekonomskog sistema. posebno ekonomsko-finansijskog razvoja Crne Gore krajem XIX i početkom XX vijeka. analiziraćemo ukratko. Početkom XX vijeka. objašnjava i složene transformacije u kompoziciji i strukturi privrede. institucionalnom i tehnološkom smislu koje su omogućile da se tako uvećana proizvodnja realizuje i distribuira. Nivo privredne razvijenosti određenog ekonomskog sistema definišemo putem analize porasta materijalne proizvodnje i nacionalnog dohotka. Periodizacija razvoja ekonomskog sistema Crne Gore neraskidivo je povezana i obilježena promjenama državnopravnog statusa zemlje. poslijeratne SFRJ i SR Jugoslavije do 2003. Većina banaka i industrijskih preduzeća u Crnoj Gori početkom XX vijeka formirana je na bazi akcionarskih društava. On je bio jedan od najznačajnijih faktora u formiranju bankovnog i industrijskog kapitala. preduslov je da bi se mogao učiniti pogled unaprijed . osnivanje nekoliko industrijskih i trgovačkih akcionarskih društava. Holandije i drugih zemalja) i mnoge druge okolnosti otvarali su put razvitku kapitalističkog načina privredjivanja i savremenim metodama akumulacije kapitala. članica sistema UN. inkorporirajući istovremeno i analizu brojnih složenih promjena u strukturnom. bila je to samostalna i medjunarodno priznata država. Projektovani razvojni scenariji. opšti nivo privrednog razvitka Crne Gore 73 . u tim okolnostima. naslijedje je mnoštva ekonomskih i neekonomskih faktora koji su djelovali u prethodnim razvojnim periodima.karakteristika sistema u cjelini. okvira društveno-ekonomskog razvoja i karakteristika crnogorske privredne strukture. pojam privrednog razvoja pored toga što obuhvata promjene u obimu proizvodnje. krupni trgovci. njen ekonomski i ukupni društveni razvoj vezuje za sudbinu jugoslovenske zajednice. bi bio najpogodniji za ekonomski sistem Crne Gore u razvojnom okviru koji daje evropska integracija zemlje. U djelu “Trgovački kapital u Crnoj Gori” navodi se da je trgovački kapital izvršio veliki uticaj na cio društveni život i odigrao značajnu ulogu u privrednom razvitku Crne Gore. A uporedo sa odredjenim opštim privrednim napretkom početkom XX vijeka. sa akcentom na osnovne karakteristike tranzicije našeg sistema na pragu XXI vijeka i otpočinjanje procesa približavanja standardima koje je u svom makrosistemu postavila Evoropska unija. prodiranje stranog kapitala (iz Italije. a ukupna privredna nerazvijenost . na istorijski trusnom balkanskom tlu. u kvalitativnom smislu vrlo različitih društveno-ekonomskih promjena karakterističnih za proces kontinuiranih transformacija privrede i društva. prvenstveno sa aspekta osnovnih karakteristika ekonomske strukture i okvira upravljanja razvojem. kako na raspoložive faktore razvoja. Formiranje banaka. Od akumuliranog trgovačkog kapitala upravo su i formirane banke i osnovana pojedina industrijska preduzeća u Crnoj Gori. tako i na primjenu i kvalitet realizacije različitih razvojnih koncepata. da bi od 2006. Medjutim. sa veoma skromnim ekonomskim potencijalima. Poslije Prvog svjetskog rata. prevagu su često imali neekonomski faktori.godine razvija se u okviru "tri" Jugoslavije .godine. Inicijatori i nosioci osnovanja tih društava bili su trgovci. ostajali su nerealizovani.I KRATAK OSVRT NA PROFIL PRIVREDNE RAZVIJENOSTI I RAZVOJNU POLITIKU CRNE GORE OD KRALJEVINE CRNE GORE DO OBNOVE CRNOGORSKE NEZAVISNOSTI Iz prethodnih poglavlja vidjeli smo da je privredni razvoj kompleksna kategorija koja obuhvata čitav spektar. kao i promjene udjela pojedinih inputa u rastu ukupnog nacionalnog outputa. kada je formirana Državna zajednica Srbija i Crna Gora.godine. Ove dinamične promjene. voljom svojih gradjana. izuzetan doprinos dao je Akademik Mirčeta Đurović u svom bogatom naučno-istraživačkom opusu. Od 1918. U fokusu naše analize je privredni razvoj Crne Gore kao specifičnog ekonomskog sistema. 1. u ovom slučaju Crne Gore. Izučavanju ekonomske istorije Crne Gore. za tadašnje ekonomske uslove. Drugim riječima. koji razvojni scenario. Osvrt na ove razvojne periode.

Interesantno je medjutim napomenuti. Izabrana djela. str. 28 puta manje nego u Vojvodini. prodaja imovine. 13 puta manje nego u BiH i 7 puta manje nego u Makedoniji ( Medenica S. Na strani uvoza najznačajnije stavke bile su žito. Engleskom. 121). Svi ovi ugovori bazirali su se na klauzuli najvećeg povlašćenja. Zakonik donešen 18. koji je pratila i zaduženost zemlje. Za vrijeme vladavine Knjaza Danila. đumruk) kao veoma važan izvor prihoda za državnu kasu se strogo i uredno naplaćuje. prve koncesije i rast spoljne trgovine. 16 puta manje nego u Srbiji. bila je primarna prerada drveta. ekonomski zamah nije bio tako snažan. posebno za djela koja su imala krivični karakter. Podgorica. 16) 107 Opširnije o strukturi spoljne trgovine i trgovačkom kapitalu početkom XX vijeka: Akademik Mirčeta Đurović.).Privredni razvitak Crne Gore 1918-1941. savremenom načinu proizvodnje104. kolonijalna roba i metalni proizvodi107. razvoj trgovačkog kapitala. Francuskom.. ekonomska periferija u koju se školovana omladina rijetko vraćala. 2008. ali način upotrebe prikupljenih sredstava je u rukama Knjaza koji za to nikom nije polagao račune. Srbijom. odnosno postaje normativno ustrojen državni instrument. Pivara u Nikšiću. Isto. Trgovački capital u Crnoj Gori. Iako je podignuto 26 industrijskih preduzeća i 11 električnih centrala. str. a time i privreda. Rusijom. god. Zaostalost crnogorske privrede bila je osnovna prepreka bržem razvitku. Nerazvijen finansijski sektor. Švajcarskom. Rumunijom i Austro-Ugarskom. 104 105 74 . 252. evidentno je apsolutno i relativno zaostajanje u privrednom razvoju Crne Gore u odnosu na druge djelove Jugoslavije108). da bi poslije I svjetskog rata bio porušen najveći dio ionako skromnih industrijskih kapaciteta ( Fabrika duvana u Podgorici. str. Turskom. Titograd. 29 puta manje nego u Hrvatskoj. privredu karakteriše ustrojstvo jedinstvenog tržišnog i ekonomskog prostora putem daljeg razvoja instrumentarija za prikupljanje dažbina. malo stručne radne snage i organizacionog iskustva u proizvodnji. Bugarskom. već su naplatu vršila druga lica uz odgovarajuće naknade. Ovim Zakonikom koji je bio i građanski i krivični. Grčkom. Njemačkom. Carina (dacija. Holandijom. Podgorica. a preostali dio kroz izvoz duvana i maslinovog ulja. 280-282. i ostala. koji je slabu saobraćajnu povezanost kompenzirao jeftinom radnom snagom. industrija. pored zaostale poljoprivredne proizvodnje sa malim tržišnim viškovima. Akademik Mirčeta Djurović. Karakteristično je da je naplata carine davana u zakup. U periodu izmedju dva svjetska rata. isto. 108Npr. Egiptom. što je značilo da tadašnja država nije imala kapacitete da razvija svoje institucije.1959. najvažnija djelatnost. sporo se razvijala. da istorija razvoja carinske službe Crne Gore datira i prije ovog perioda 106. Fabrika za preradu vune u Danilovgradu u dr. str. str. Cid. nedovoljna zainteresovanost stranog kapitala u uslovima slabe saobraćajne povezanosti Crne Gore sa okruženjem. uvedena je carinska tarifa za pojedine artikle. U tom sektoru angažovao se i strani kapital. Carinski sistem Crne Gore na putu pridruživanja EU..bio je veoma nizak. pa je i razvitak kapitalističkih elelmenata sporo dolazio do izražaja. Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore sa navedenim zemljama odvjala se u uslovima izraženog robnog deficita. sa stepenom pokrivenosti ispod 30%.g. magistarski rad. Već tada. datiraju iz vremena vladike Petra I Petrovića Njegoša sa donošenjem „Zakonika obšteg crnogorskog i brdskog“. Belgijom. I dalje se može cijeniti da je početkom XX vijeka u Crnoj Gori još uvijek preovladjivala naturalna privreda. tekstilni proizvodi. na saboru u manastiru Stanjevići i taj datum je prihvaćen kao dan carinske službe Crne Gore s obzirom da se ovim Zakonikom po prvi put carina uvodi putem nekog propisa. u Crnoj Gori je na 1000 stanovnika dolazilo 57 puta manje industrijskih preduzeća nego u Sloveniji. naplata dugova i propisivale kazne za prekršaje i prestupe. 2008. 251-267. Za vrijeme Kralja Nikole donošenjem carinskog zakona i zakona o carinskoj tarifi dolazi do daljeg razvoja carinskog sistema i carina postaje najvažniji prihod državne kase (Mr Kaljević N.. Iako je evidentan proces jačanja robno-novčanih odnosa. nepostojanje industrijske tradicije . pored ostalog definisali su se međusobni odnosi između ljudi. saobraćajem i trgovinom. oktobra 1798. I tom. nedostatak domaćeg kapitala.samo su neki od faktora koji karakterišu ovaj razvojni period. konfekcija. Ekonomski fakultet. Godine 1903. Početkom XX vijeka zaključeni su novi ili obnovljeni dotadašnji trgovinski ugovori sa slijedećim državama: Italijom. Crna Gora bila je. Početkom XX vijeka oko 90% crnogorskog izvoza ostvarivalo se izvozom stoke i stočnih proizvoda. sa nerazvijenom industrijom. prisustvo stranih kapitala. koje su bile priličan problem crnogorskog saobraćaja sa inostranstvom i koje su stvarale dosta teškoća crnogorskim trgovcima105. veoma stroge. pa je na taj način riješeno pitanje carina. 106 Prvi pokušaji uređenja Crne Gore kao organizovane države u smislu organizovanog prikupljanja državnih prihoda.

Crna Gora je u poslijeratnom razvojnom periodu ostvarila dinamičan privredni rast (npr. Podgorica. Solana u Ulcinju i nekoliko malih fabrika sapuna. snažno su uticale na strateške pravce njenog razvoja. činio je sistem dovoljno “planifikabilnim” sa mogućnošću centralizovane koordininacije.1. Imao je za posljedicu konstantno mijenjanje strukture privrede. imajući u vidu njenu ekonomsku. sastavljajući plan privrednog razvoja koji se 109 Bjeletić V. najveći dio kapaciteta industrije potpuno je uništen. 2000. Republički sekretarijat za razvoj. Strategija razvoja bazirala se na ubrzanoj industrijalizaciji kroz jačanje bazičnih grana privrede. DP/pc iznosio je svega 50$ 109). Osvrt na razvojni koncept. 2. Društveni proizvod i njegovo ostvarivanje u Crnoj Gori. 2. što je svakako imalo uticaja i na razvoj pojedinih subregiona i urbanih sredina u Crnoj Gori. u okviru privrednog sistema SFRJ. Prve poslijeratne godine karakterisao je sistem administrativnog (centralističkog) planiranja. i koja je učestvovala sa 80% u formiranju ukupnog nacionalnog dohotka. i raspoloživi potencijali u rudnom i šumskom bogatstvu. Za oko 377. modele planiranja i strukturne promjene u privredi Relativno i apsolutno zaostajanje Crne Gore u odnosu na druge krajeve u predratnoj Jugoslaviji. naslijeđeno je. Razvoj privrede Crne Gore. te posebno povoljni uslovi za razvoj turizma i pomorske privrede. putem obaveznih planova i izradom proizvodnih programa pojedinih grana. pilana. Mjereno osnovnim ekonomsko-socijalnim pokazateljima razvijenosti. predstavljali su jedino industrijsko jezgro. duvana i pića. a Prvi petogodišnji plan sa razgranatom plansko-upravljačkom administracijom donijet je za period 1947-5.000 stanovnika Crne Gore. Periodizacija sistema planiranja 1. administrativna ograničenja uvoza itd). međutim. Veoma nizak nivo razvijenosti proizvodnih kapaciteta i relativno skromni uslovi za razvoj poljoprivrede. Profil privredne razvijenosti Crne Gore u poslijeratnom razvojnom periodu Jugoslavije do disolucije SFRJ (1991) 2.g. Savezni zavod za društveno planiranje gubi upravna ovlašćenja i postaje stručna ustanova. Polažište njenog razvoja bilo je.Drugi svjetski rat donio je nova razaranja i ljudske žrtve. 75 .godine. gransku.godine prešlo se na tzv.96. s jedne.. kao svojevrstan razvojni problem i u novoj državi (“Drugoj” Jugoslaviji).5% obradivih poljoprivrednih površina živjelo preko 71% ukupnog stanovništva. po mnogo čemu osobeno. već i o tome što je na samo 13. a stepen nerazvijenosti ukupne ekonomije. Nekoliko malih električnih centrala. hidro-energiji. pogona za proizvodnju cigle i crijepa. 2. visok nivo centralizacije u raspodjeli investicionih i deviznih sredstava). Ne radi se samo o tome što je Crna Gora praktično bila bez iole značajnijih industrijskih kapaciteta i saobraćajno nepovezana sa širim jugoslovenskim prostorom. proporcije u spoljnotrgovinskoj razmjeni mješavinom ekonomskih i administrativnih mjera. kao i Remontni zavod u Tivtu. Zakonom o planskom upravljanju privredom 1952. propisivanje raspodjele. b) uz upotrebu ekonomskih instrumenata prema preduzećima za njihovo ostvarivanje (politika cijena. Osnovna privredna djelatnost bila je ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja od koje je živjelo 76% stanovništva.godišnja stopa rasta DP u periodu 1948-1980.1. poslije ratnih razaranja. Prvi okvirni plan privrede sastavljen je 1946. sektorsku i prostornu dimenziju. str. koje je kreiralo oko 11% DP.9%) i krupne socijalne promjene. Kada je riječ o raspoloživim ekonomskim potencijalima.godina. sa zastarjelim i oštećenim postrojenjima.1. s druge strane. bazirao se na konceptu industrijalizacije kao modela razvoja. koji se bazirao na dva osnovna postulata: a) planiraju se samo ključne srazmjere u razvoju nacionalne ekonomije (globalne proporcije u odnosu investicija i potrošnje. bila je 5. sistem planiranja globalnih proporcija.

i c) uspostavljeni su tzv. Troškovi realizacije planske aktivnosti izuzetno su povećani. jer je proces realizacije planova bio lišen i administrativnog propisivanja i ekonomskih instrumenata) bilo je suštinski ugroženo i samo ostvarivanje plana razvoja zemlje i efikasna realizacija razvojne strategije. dok se planovi širih zajednica mogu donositi jedino putem jednoglasnog dogovora). ekonomije . ali samo do odredjenog nivoa b (optimum planske aktivnosti. Time što se sporazumi nisu morali postići (a i kad se postignu. upravljanja. Teorijski ovaj model je osmišljen da može funkcionisati samo u čistom obliku.y T R aspolozivi fond radnog vrem . dok je nivo stručne i analitičke obrade planova. 110 Johansen N. Od te tačke. Drugim riječima. samoupravnih sporazuma i društvenih dogovora o osnovama plana). jer se planska funkcija dalje razvija na račun smanjenja fonda radnog vremena u osnovnim djelatnostima. nacionalna ekonomija će. što ne znači da je to istovremeno i maksimum planiranja).zadržava na nivou sektora i koji obavezuje samo državne organe. na jednostavnom modelu prikazao je L. dok preduzeća počinju postepeno da sastavljaju svoje planove razvoja samostalno. 3. gdje nema planiranja u društvu. North Holland. znatno veći nego u indikativnom planiranju u Francuskoj. Sistem je ipak karakterisao visok stepen direktne kontrole privredjivanja. Glavne zamisli ovog sistema planiranja bile su: a) težnja za cjelovitim obuhvatanjem društvenog razvoja (preširok planski front). Zakonom o osnovama sistema društvenog planiranja i o društvenom planu Jugoslavije (1976) otpočela je treća faza razvoja sistema planiranja – tzv. bez nadredjenosti u planiranju. sistem dogovornog planiranja. obim planske djelatnosti približio bi se ukupno raspoloživom fondu radnog vremena. ekonomski rezultat bi trebao da raste. izradi i sprovodjenju planova (svi planski subjekti da budu ravnopravni. naravno. dok je sistemska nekonzistentnost postavljena već kroz sam model: usaglašavanje planova je obavezno. uz dijalog svih zainteresovanih partnera.Johansen110: Grafik 1 – Posljedice rastućih troškova upravljanja b Rezultat nac. Navedene posljedice rastućih troškova planiranja i šire. bio znatno siromašniji od onog koji poznaje francusko planiranje. predstavljen je kao funkcija radnog vremena koje društvo odvaja za plansku djelatnost t od ukupno raspoloživog radnog vremena t. izostaje bilo kakav ekonomski rezultat. Lectures of Macroeconomic Planning II. ne mogu se učiniti suštnski obaveznim. U tački a. 76 . b) zajedničko obavljanje planske funkcije u okviru opšteg usaglašavanja planova (sve ekonomske i društveno-političke jedinice moraju saradjivati po horizontalnoj i vertikalnoj povezanosti u dugom i neizvjesnom procesu usaglašavanja. na račun smanjivanja fonda radnog vremena koji se troši u osnovnim (proizvodnim i uslužnim) djelatnostima. kao i vrijeme potrebno za njihovu realizaciju. Sa povećanjem planske djelatnosti. kada bi se zamišljeni postupak izrade i usaglašavanje nekoliko desetina hiljada pojedinačnih planova razvoja primjenio u praksi. U tački T. teorijski. veličina Y će prirodno početi da opada.t ena t Rezultat koji postiže određena nacionalna ekonomija Y u odredjenom periodu. ali je istovremeno postizanje saglasnosti dobrovoljno. 1978. na koji je ovaj sistem podsjećao. do koncipiranja čitave mreže tzv. Amsterdam. takodje ostvariti odredjeni rezultat. dogovorni odnosi ekonomskih subjekata u organizovanju. kad se svo raspoloživo vrijeme troši na plansku djelatnost.

.2. kao i u sistemu podsticanja nedovoljno razvijenih republika i pokrajina. koji je bio prisutan u razvijenim tržišnim privredama. Planska regulacija privrednih kretanja treba samo da dopuni djelovanje mehanizma samoregulacije. 1983. Dinamične strukturne promjene Dinamične strukturne promjene. Željezara. polazeći od pretpostavke da će preduzeća u tržišnim uslovima biti sama dovoljno motivisana da na adekvatan način planiraju svoje djelatnosti i razvoj. 113 Kostić M. banaka i drugih finansijskih organizacija. 1992.godine činio je čitavu privredu u U “Osnovama reforme privrednog sistema” (1988) izraženo je opredjeljenje za afirmaciju robne proizvodnje i uspostavljanje cjelovitog tržišta.Pljevlja i Mojkovac) uloženo oko 4/5 privrednih investicija. kao i srednjoročni. kreditnom i bankarskom sistemu.Podgorica i Stručna knjiga. Obaveza planiranja zadržana je za velike proizvodne sisteme. kratkoročni i godišne mjere ekonomske politike. Kombinat aluminijuma) i na krupnu saobraćajnu infrastrukturu (jadranska magistrala. 111 77 . Ekonomski fakultet. Afirmišu se dugoročni planovi razvoja. a smanjenje učešća sektora primarnih djelatnosti.novi Zakon o osnovama sistema društvenog planiranja i društvenog plana Jugoslavije (1988) pošao je od pretpostavke da će se društveno planiranje odvijati u decentralizovanom privrednosistemskom ambijentu sa visokim stepenom samostalnosti preduzeća i razvijenim tržišnim odnosima privredjivanja. monetarnom. Rudnici crvenog boksita . samostalnost preduzeća kao tržišnih subjekata. definisan je osnovni institucionalni okvir za uspostavljanje i razvoj integralnog tržišta. na jednoj. Uvodjenje decentralizovanog sistema planiranja kroz privrednu reformu 1988. već je taj proces postepeno prerastao u proces dezintegracije sistema. odnosno mijenjanje njihovog učešća u ukupnoj strukturi formiranja društvenog proizvoda (tzv. Tako je. Prof dr Risto Vukčević. nikada ne dodje. Najveći dio ulaganja u privredi odnosi se na nekoliko najvažnijih energetskometalurških objekata (HE Perućica i Piva.Preduzeća su oslobodjena obaveze da izradjuju planove razvoja. ali su mnogobrojni ograničavajući faktori. svojinskih odnosa.4. Velika zastupljenost primarnog sektora (sa dominantnim učešćem poljoprivrede i pratećim učešćem šumarstva i ribarstva .44. proces industrijalizacije i deagrarizacije112). na primjer.Nikšić. bile su moguće na bazi značajnih investicionih ulaganja iz zemlje i (kasnije) inostranstva i odražavale su se na strukturu zaposlenosti. 2. pruga Beograd-Bar i Luka Bar). Elementi industrijskog razvoja113. Ispoljeni agrarni karakter privrede do 1960. kao jedinstvenog koncepta za cijelu zemlju. finansijskom. bez obavezivanja. što se može ilustrovati pregledom investicionih ulaganja.1. kao i na četiri rudnika (Rudnici uglja Pljevlja i Ivangrad. to je značilo konstantno povećanje zastupljenosti sektora sekundarnih i tercijarnih. nisku produktivnost rada i obilježje agrarnog identiteta privrede. Novim zakonskim rješenjem cilj je bio da se napravi skladan spoj i srazmjera tržišnog i planskog. Rudnici olova i cinka . finansijskog poslovanja i računovodstva. Dugoročne tendencije u razvoju Crne Gore i Jugoslavije. uticali da do realizacije ovih reformi. stranih ulaganja. odnosno projekcioni dio koji treba da zadovolji istraživačku i informativnu funkciju planiranja. i poljoprivrede i ribarstva na drugoj strani. nastojeći da postigne makroekonomsku stabilnost i ujednači uslove privredjivanja. u onim područjima gdje tržište ne funkcioniše efikasno. i b) prognostički. poreskog sistema.godine111 .. koje se jasno definišu kao sredstva za ostvarivanje strateških projekcija. prometa društvenog kapitala. Sa stanovišta sektorskog razvoja. u sistemu koji počinje intenzivno da se mijenja. 112 Opširnije. Plan razvoja zemlje razdvaja se na a) programski i ekonomsko-politički dio. Model je koncipiran po uzoru na aktuelna rješenja indikativnog sistema planiranja. visoko učešće poljoprivrednog stanovništva u ukupnom stanovništvu. dominirali su tokom čitavog razvojnog perioda. tokom cijelog posmatranog perioda. sistemu poreza i doprinosa. Novim privrednosistemskim zakonima iz oblasti organizacije i poslovanja preduzeća. Reforma privrednog sistema trebala je da se odvija paralelno sa reformom političkog sistema. i u sferi politike i u sferi ekonomskih trendova. formiranja insitutcija za prestrukturiranje privrede itd. na pet energetskometalurških kapaciteta i tri saobraćajnice. Industrijalizacija i deagrarizacija u Jugoslaviji. Titograd. predložene su i značajne promjene u sistemu raspodjele. nerazvijenost proizvodnih potencijala.IDEI. Najvažniji pečat tim promjenama dalo je dejstvo razvoja industrije i nepoljoprivrednih djelatnosti.godini) identifikuje nasljeđe prošlosti. Univerzitetska riječ. Beograd. TE Pljevlja.56% u Crnoj Gori u 1952. deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja.

trgovine.godine.1% u 1990. saobraćaja i veza. projektovan da ostvari podsticajne i povratne efekte na razvoj ostalih sektora i privrednih djelatnosti u Crnoj Gori. tako i kod nekih neproizvodnih djelatnosti (rast učešća građevinarstva.4. kako na relaciji industrija-poljoprivreda. poslije značajnih investicionih ulaganja narednih godina. zatim i dalje opada. kasnije se pokazao ograničenjem dinamičnijeg privrednog rasta i razvoja. str.9 3. boksita.godini).7 4. investicije su u prosjeku učestvovale sa čak 52%. nedovoljna iskorišćenost raspoloživog zemljišta.1 1. U 1960.IDEI.).7 3. Tabela 1.142) 115). Medjutim.8 3.g. Analogno navedenom.Efikasnost investicija u Crnoj Gori. čelika i aluminijuma. sa dominantnim učešćem proizvodnje električne energije.godini na 48% u 1990. tako da je na nivou od 13. 115 Vukčević R. ali cijeli period karakteriše njihova niska efikasnost ( koeficijent efikasnosti investicija u ovom periodu bio je 0. Sekundarni sektor je na početku poslijeratne izgradnje i kasnije bio dominantan u krupnim investicionim projektima.3%.9 13. U strukturi DP Crne Gore u periodu 1952-1982. razvoj industrije i sekundarnog sektora u cjelini. 78 .2 18.godini učestvovao sa svega 11. stavljanja u funkciju i eksploataciju krupnih infrastrukturnih objekata sektora saobraćaja i veza.1 6. i ugostiteljstva i turizma). što je hronično kreiralo deficite strateških poljoprivrednih proizvoda. kao i sve značajnijeg razvoja trgovine. predstavljali su završetak inicijalne etape industrijalizacije i osnovicu za izgradnju i difersifikaciju preradjivačkih kapaciteta u oblasti industrije.5 5.6 1.7 Izvor: SGCG za relevantne godine. migracije stanovništva na relaciji selo-grad itd. uglja.8 20. 1986. tako da je u 1980. Sa 54% u strukturi DP u 1980. razvijale ubrzanim tempom. Struktura društvenog proizvoda Crne Gore 1952-1990 STRUKTURA DP Industrija Poljoprivreda Šumarstvo Gradjevinarstvo Saobraćaj Trgovina Turizam Ostalo 1952 7.8 9.godini poraslo na 58% u 1988.8 20. zahvaljujući odlučnom ostvarivanju strategije industrijalizacije (učešće industrije u DP je sa 42% u 1952. Formirana privredna struktura sporo se diversifikovala i pretežno ekonomski multiplikovala izvan Crne Gore.najvećem stepenu zavisnu od poljoprivredne proizvodnje i izvoza poljoprivrednih proizvoda.4 38. turizma i ugostiteljstva114.7 1980 30. Cijeli period karakteriše nedovoljno ulaganje u ovaj sektor.. Izgradjeni kapaciteti.1979. U narednoj dekadi ponovo polako raste. Ovako "skup" razvoj.1 4.1% u strukturi formiranja ukupnog društvenog proizvoda.godine.4% DP. u "Strategija razvoja SR Crne Gore".5 21.godini primarni sektor činio je 33.godini. zbog svoje neuravnoteženosti.0 1990 35 13. iznosile svega 5. uticale su i vanredne okolnosti koje je izazvao katastrofalni zemljotres 15. Istovremeno.5 14.0 27.9 10.3 3. 43-46.5 1960 20.4 4.9 15.Titograd.7 15. značajno se počela koristiti inostrana akumulacije (ino-zaduživanje). a uz spori rast poljoprivredne proizvodnje. kad su se mnoge djelatnosti. Stalno povećanje učešća tercijarnog sektora u privredi Crne Gore (sa 22% u 1952. investicije su u 1989.iziskivali su velika ulaganja i dugi rok gradnje do punog proizvodno-ekonomskog efektuiranja). možemo zaključiti da granska struktura društvenog proizvoda reflektuje i intenzitet promjena u realizaciji razvojne strategije. javlja se kao posljedica izgradnje.4 3.godini u DP) i njegova znatno veća zastupljenost u ukupnoj strukturi društvenog proizvoda u odnosu na jugoslovenski prosjek.8 18. posljedica je niske startne osnove i dominantnog učešća bazične industrije i infrastrukture u strukturi investicija (definisani investicioni prioriteti u kontekstu ukupnog razvoja SFRJ saobraćajno povezivanje i izgradnja energetsko-sirovinskih kapaciteta . To 114 Na određeni broj pomjeranja u granskoj strukturi DP Crne Gore (pored faktora kao što su izabrani model razvoja.

49-54. najvišu stopu naseljenosti i najveći životni standard. I pored znatnih ulaganja. koja je obezbjeđivala najviši DP/pc. veoma niska akumulativna sposobnost privrede i visok stepen nezaposlenosti i nedovoljne zaposlenosti. kapitalno intenzivne industrije sa 116 117 79 . a zaostajanje u razvoju prerađivačke industrije). prvenstveno imamo u vidu sljedeće strukturne neusklađenosti: 1.1. Na primjer: a) do devedesetih. nije dovoljno podstakao industrijalizaciju Sjevernog regiona.postojeća klasifikacija subregiona Crne Gore na Sjeverni. zanatstvo i manji industrijski pogoni treba da budu nosilac razvoja i smanjenja regionalnih disproporcija. str. Podgorica. turizam: disproporcija između smještajnih kapaciteta i nedovoljne razvijenosti opštih servisa i privrede koji podržavaju turizam. U strukturi industrijske proizvodnje.5 hiljada hektara obradivog zemljišta. Nedovoljan nivo funkcionalne integrisanosti prostora . kao i za ostvarivanje ujednačenih životnih uslova stanovništva na svim područjima. čije je rješavanje kroz kreiranje i sprovodjenje razvojne strategije odloženo tokom teških i turbulentnih tranzicionih devedesetih godina. Devedesetih godina. rastući broj malih i srednjih preduzeća. a naročito tercijarnom sektoru. prehrambena industrija. Neravnomjeran regionalni razvoj i demografsko pražnjenje prostora . d) izgrađeni kapacitet industrijske proizvodnje takođe su se malo koristili. urbani centri snažnije se ne ističu. e) u 1995.Crna Gora još uvijek nije u mogućnosti da dovoljno koristi svoje prirodne resurse. Nedovoljna iskorišćenost prirodnih i stvorenih resursa . Središnji i Primorski region ( prikazi na sledećim stranama). aktivirano je manje od 20% hidroenergetskog potencijala. sa neadekvatnom strukturom ponude i neizgrađenim turističkim proizvodom. kao i nastavljanja procesa daljeg ubrzanog zapošljavanja u sekundarnom.je dijelom posljedica i aktiviranja novih kapaciteta. razvoj društvene infrastrukture usuviše je orjentisan na zadovoljavanje lokalnih potreba. elektro i hemijska industrija 25%. navedenim procesima i razvojnim tendencijama. Većina aktivnosti distribuirana je linearno duž obale.još uvijek nije postignut zadovoljavajući nivo iskorišćenosti i prerade sopstvenih resursa (ostvaren razvoj rudarsko-metalurških grana. primarna poljoprivreda. a u pretežno kontinuirano formiranim naseljima. nedovoljno aktivirane mogućnosti ino-ulaganja u razvoj turizma u cjelini. neusklađen je razvoj urbanih centara i ruralnih oblasti itd. DP/pc ispod je onog u Primorskom regionu. 1995. f) turizam. 2. nedovoljno usklađena dinamika razvoja turizma i poljoprivrede kao komplementarnih djelatnosti. Strukturna neuskladjenost privrede . mnogi turistički potencijli nisu valorizovani. često visoke kategorije. ni izbliza nije valorizovao sve svoje vrijednosti itd.godini 35%). U Središnjem regionu koncetrisan je najveći dio industrije. industrija je sebi obezbijedila ključno mjesto u strukturi formiranja DP (u 1990. jer je veći dio investicija usmjeren na bazne.godine. poljoprivreda: nizak je nivo iskorišćenosti zemljišta (posebno kvalitetnog i onog vraćenog privatnom sektoru).3. Nadalje. koji na višem stepenu privredne razvijenosti dobijaju veći značaj. nisu ni raspolagale kapacitetima za preradu u finalne proizvode. kulture i ostalih tercijarnih djelatnosti. Središnji i Južni subregion117 izvršena je prema “ geografskim karakteristikama. Relativno gusto naseljen Primorski region ima privredu zasnovanu na tercijarnim djelatnostima. b) rafinerija ruda polimetala. isključujući turizam. a metalna. ostalo je neobrađeno. što u narednoj dekadi tranzicione receseije bilo još manje vjerovatno. a nema ni dovoljne podrške potrebnih servisa (npr. Početkom devedesetih godina definisana su tri karakteristična regiona u Crnoj Gori: Sjeverni. dok su međuopštinske inicijative rijetke. 2. ni izgrađene lokalne tehničke infrastrukture (posebno puteva). ne podstiče dinamičnu promjenu privredne strukture i nije kompatibilan postojećoj strukturi mreže naselja u kojima npr. 3.godini 11. čija je eksploatacija obustavljena. odgovarajući sistem otkupa). To je preduslov za unapređenje funkcionalnog integriteta i širenja privrede. energetskometalurški kompleks je dostigao 45% ukupnog fizičkog obima. Prema Izmjenama i dopunama Prostornog plana RCG do 2000. c) neka utvrđena nalazišta nemetala još uvijek nisu dovoljno iskorišćena.integrisanost prostora zemlje umnogome je uslovljen razvijenošću i kvalitetom saobraćajnog sistema u cjelini. najbolje poljoprivredno zemljište i glavni centri servisa. Formirane strukturne i prostorne disproporcije Kad je riječ o naslijeđenim/formiranim strukturnim i prostornim disproporcijama u privrednom razvoju i privrednoj strukturi Crne Gore116. razvoj bazne industrije u Središnjem regionu. 4.

postojećoj privrednoj strukturi i njenom prostornom razmještaju.regionalni aspekt. 1953 (419. obuhvatao je samo tržišnu vrijednost dobara i „proizvodnih” usluga.035) i 2003 ( 620. Posljedice primjenjene razvojne strategije 1. 118 120 Važno je napomenuti da je Društveni proizvod (DP).351 (privreda preko 131. Cetinju i njihovoj okolini. u proteklom razvojnom ciklusu. kao najveći.310). ali pouzdanost snabjevenosti nekih područja.161. Stretegija razvoja SR Crne Gore (zbornik radova. u ranoj je etapi urbanizacije i industrijalizacije. Podgorica.500). Tare i Ćehotine. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2003.godini . 1961 (471. Hrvata 6. CID.godine.16%.669 ili 43. Titograd. 1971 (529. 2.625 ili 3.godine. sam DP iznosio je 1. dok je kod središnjeg i sjevernog regiona zabilježen pad stanovništva i negativan migracioni bilans Mreža malih gradova je nedovoljno razvijena. B. Poljoprivreda je. red. gube stanovništvo)119. Nikšić. Muslimana 24.145). posebno na Sjeveru.604 stanovnika). dok je u nekim ruralnim oblastima evidentiran višak stambenog fonda.4.873 stanovnika).414 ili 31. konstantno povećava. 1993. u sastav stalnog stanovnistva ulaze crnogorski gradjani ciji je rad.99%. nekim bitnim obilježjima ekonomske i socijalne strukture užih područja i njihovoj homogenosti. godine ukupan broj stanovnika u Crnoj Gori je 620. 119 U Crnoj Gori u periodu od 1946.500 radnika .03%. odnosno boravak u inostranstvu kraci od godinu dana. a registrovana zaposlenost u ovom sektoru na nivou 5. O regionalnom aspektu razvoja Crne Gore (postojeća klasifikacija) konsultovani su sljedeći radovi domaćih autora i istraživačkih timova: dr Risto Vukčević. 1981 (584.46.184 ili 7. opštem nivou razvijenosti i perspektivama za budući razvoj”. ali je broj telefonskih priključaka nedovoljan. proces deagrarizacije išao je brže nego što se razvijala urbanizacija i industrijalizacija. Privreda i stanovništvo skoncentrisani su u Podgorici.145. Univerzitetska riječ. a dominirajuće planinske oblasti gube svoje stanovništvo. sa životnim uslovima daleko od zadovoljavajućih. sa posebno niskim nivoom razvijenosti tercijarnog sektora. Navedeni glavni pravci privrednog razvoja Crne Gore bili su predodređeni pretežnim dijelom: raspoloživom sirovinsko niskom stopom vraćanja uloženih sredstava. Nikšiću. izražen nedostatak školskog prostora u gradovima.1995. 1987.894 stanovnika). posebno u Podgorici. Nepovoljne promjene u distribuciji stanovništva i strukturi mreže naselja . elektrifikacija je uglavnom sprovedena. godine sedam puta je vršen popis stanovništva . do 2003. Značajan (ali ne i dovoljan) ekonomski prosperitet u cjelokupnom razvojnom periodu . Regionalna ekonomija. po konceptu „materijalne proizvodnje”. a ostali prirodni resursi još nisu dovoljno aktivirani. iako angažuje značajan dio stanovništva. Albanaca 31. Koncentracije stanovništva su ostvarene u nekoliko urbanih centara formiranih u dolinama Lima. tržišna vrijednost „neproizvodnih” usluga bila je isključena iz obuhvata. posebno imajući u vidu da se u strukturi formiranja BDP udio sektora usluga. što je činilo ovu obračunsku vrijednost znatno manjom u odnosu na BDP i teže uporedivom sa modelom današnjeg obračuna. Razvoj Crne Gore do 200. 80 .Ekonomski fakultet.811 ili 1. U skladu s medjunarodnim preporukama. u Popisu 2003. preniska je u odnosu na potrebe. nije zadovoljavajuća.200 radnika. Univerzitetska riječ. dr Marija Ivanović. a registrovana nezaposlenost .118 5. Ekonomski fakultet. posebno planinskih.189 stanovnika). 6.406.601 ili 0. Izabrana djela. Srba 198. mreža telefonskih čvornih centrala je dobro postavljena. Roma 2. nedovoljni kapaciteti za potrebe kulture. registrovana zaposlenost .10%.1% DP. 1991 (615. gustina mreže magistralnih i regionalnih puteva od 13 km/100 km2. nedovoljno razvijena. imigracione oblasti. Međutim.razmještaju prirodnih uslova za razvoj. Kombinacija faktora proizvodnje .nedostatak stambenog fonda u gradovima.Gluščević). osim stanovnistva u zemlji.Podgorica. Bošnjaka 48. Nedovoljno razvijena društvena i tehnička infrastruktura . IDEI. Samo primorske opštine i opština Podgorica bile su. posebno neproizvodnih. Sjeverni region.300 $ DP po stanovniku. Univerzitet Crne Gore.42%.1996. dr Janko Gogić. Nacionalna struktura stanovništva je bila sledeća: Crnogoraca ima 267. Podgorica.1.možemo zaključiti da je primjenjeni metod industrijalizacije u cijelokupnom poslijeratnom privrednom razvoju Crne Gore u okviru SFRJ suštinski doprinio ekonomskom prosperitetu i društvenom napretku Republike (DP/pc u 1989.industrijalizacija i razvoj tercijarnih djelatnosti privukli su u gradove veliki dio ruralnog stanovništva i to uglavnom mlađu generaciju.97%.1986.163 ili 5. kao i strani drzavljani koji u Crnoj Gori rade ili borave u svojstvu clanova porodice duze od godinu dana. uz tendenciju rasta usitnjenosti naselja.sa 50$ na 2.9 mil $120 .77%.teorija i iskustva u razvoju. koji je bio važeći u prethodnom sistemu.1948 (377. DP privatnog sektora već je bio 11.2300 $). ali i njihovog gašenja (posebno mala teško pristupačna naselja razmještena po planinskim platoima i planinskim područjima.

0 41.. str. tržišta SFRJ. a gotovo najmanje svojih roba izvozila je van granica tadašnje Jugoslavije (9. Takodje.6 KUPAC Crna Hrvatska Makedonija Slovenija Gora 1.2 50. . Pojedina preduzeća imala su ovaj koeficijent i preko 2).8 2. Visoka uvozna zavisnost. Ekonomska struktura pretežno orjentisana na proizvodnju sredstava za reprodukciju za tržište SFRJ (visoka “interna” zavisnost) .5 7. odražavala se i na strukuturu i obim spoljnotrgovinske razmjene.1 10. koja je nastala kao opšte-društvena potreba razvoja SFRJ u doba donošenja investicionih odluka o izgradnji energetskih i metalurških objekata.7 10.8 Srbija 15. izgrađenim objektima infrastrukture.1 15. Kreirana reprodukciona potrošnja bazirala se djelom na skupim uvoznim inputima (koeficijent uvozne zavisnosti . ljudskim potencijalom.matrica medjurepubličke robne razmjene u okviru SFRJ.2%124).4 48. dok savremeni ekonomski sistemi protežiraju otvorenost. analogno navedenom.5%.godine. bila je izrazito neprilagođena prema unutrašnjoj i spoljnoj tržišnoj tražnji.kao graničnik razvoja (spomenimo samo probleme metalurškog kompleksa koji je intenzivni potrošač električne energije i utiče na sve izraženiji elektroenergetski deficit.5 3.5 Svega van matične republike 37. velika upućenost na domaće tržište. dosta dobro reprezentuje stepen zavisnosti Crne Gore od tada jedinstvenog.6 5.8 11.1986. Veoma visoka uvozna zavisnost.1 4.7 4.12. kapacitetima za industrijsku proizvodnju i preradu. više nego bilo koja druga republika. 3. ( 78% u strukturi robnog uvoza su sirovine i repromaterijal.formirana ekonomska struktura.6 1.7 0.7 15. Strategija razvoja Crne Gore . Svoje proizvode plasirala je na tržištu drugih republika čak 48. bila upućena na tržište ostalih republika. snagom objektivnog činioca. zatim velike tehničke sisteme u dijelu Crne Gore koji iziskuju visoke troškove tekućeg i investicionog održavanja.23.4 Izvoz 11. izvoznu orjentaciju privrede. Titograd.9 27. Crna Gora je.0 6.5 8.2 1.9 9. na kraju ovog razvojnog perioda. nedovoljna izvozna orjentisanost – kruta i nedovoljno fleksibilna privredna struktura. liberalizaciju i brza prilagodjavanja.5 21.6 13.energetskom bazom. a kasnije privredne infrastrukture.1 12. koju je teško supstituisati domaćom proizvodnjom. tj. struktura privrede Crne Gore na pragu devedesetih ( ne uključujući nova razvojna ograničenja koja će tek uslijediti). Drugim riječima. Drugim riječima.4. podobnošću struktura za primjenu tehničkog progresa i tehnoloških inovacija. sa negativnim posljedicama na mogućnost obezbjeđivanja dopunske akumulacije. Visoka zavisnost od domaćeg tržišta . krajem osamdesetih godina.5 47. 121 122 Relacija izmedju uvoza proizvoda za reprodukciju u odnosu na kreirani izvoz roba.0 7.1992.1%). uvozna zavisnost je bila veoma visoka.4 2.51 123).0 8. Tabela 2. izraženu nezaposlenost i latentnu zaposlenost itd)121.5 19.4 5. 81 . Matrica medjurepubličke robne razmjene u SFRJ ( 1986)122 PRODAVAC BiH Crna Gora Hrvatska Makedonija Slovenija Srbija BiH 50. relativno visok bio je i stepen otvorenosti privrede (56.9 33. koja je za posljedicu imala hronično zanemarivanje pitanja rasta konkurentnosti kao ključnog razvojnog izazova.8 10.5 34.8 42. ispoljila se.5 6.9 49.2 3. akumulativnom sposobnošću privrede.7 9.2 42.5 5. 124 Odnos ukupnog uvoza i izvoza prema DP. Univerzitetska riječ. ali i izborom i mogućnostima implementacije izabrane strategije razvoja (centralizacija makromenadžmenta). Gluščević Boško i dr.9 13. Glavni industrijski kapaciteti izgrađeni su radi reprodukcione potrošnje u SFRJ. što se značajno odražavalo i na deviznu poziciju Republike.8 43. 2. iskorišćenost kapaciteta ispod 40% propusne moći infrastrukture u pojedinim subregionima.5 1.6 3.0. 123 "Politika".

Medjutim, i pored svih ograničenja, apsolutni obim ostvarenog izvoza roba i usluga u 1989.godini bio je impresivan, posebno kad se imaju u vidu svi blagotvorni efekti prihoda od usluga na ukupan platni bilans:

Tabela 3. Crna Gora 1989 - Uvoz i izvoz roba i usluga
IZVOZ ROBA: KAP 125 Željezara Obod ostali PRIHODI OD USLUGA126: turizam 127 transport ostalo IZVOZ ROBA I USLUGA
Izvor: NB CG, 1990;

263,0 138,8 22,3 18,3 83,6 279,6 130,0 123,6 26,0 542,6

UVOZ ROBA KAP Željezara Obod ostali RASHODI OD USLUGA

172,0 44,8 38,0 19,5 69,7 77,0

UVOZ ROBA I USLUGA

249,0

Nedovoljna konkurentnost potencijalnog (i ostvarenog) robnog izvoza, nesposobnost bržih prilagodjavanja, izostanak strategije za osvajanje novih tržišta kreirali su i veoma niza nivo indikatora izvozne orjentacije 18128. Zavisnost DP od izvoza bila je 38,5% (učešće izvoza roba i usluga u ostvarenom DP pokazuje da izvozna orjentisanost nije ekspanidirala toliko da pokrije viosku uvoznu zavisost). Navedeni nesklad izmedju visoke uvozne zavisnosti, nedovoljne izvozne orjentisanosti i nedovoljne fleksibilnosti naših izvoznika (konkurentnost, brza prilagodjavanja, strategija osvajanja novih tržišta i dr.), bio je, u sferi ekonomije, izvorište drastičnog pada ukupne spoljnoekonomske komponente i DP tokom devedesetih. 5. Slom prethodno primjenjenog modela centralističkog upravljanja razvojem i sve negativne konotacije koje proces planiranja privrednog razvoja nosi is tog perioda - obesmisli su bilo kakvo kreiranje razvojne strategije u uslovima tranzicione recesije, ekonomske izolacije, eskalacije sukoba na prostoru bivše SFRJ i rastuće neizvjesnosti129. Makroekonomsko planiranje i definisanje strategije privrednog razvoja u SRJ, tretirano kao recidiv prošlosti, potpuno se zanemaruje. I samo kratkoročno planiranje kroz planiranje ekonomske politike, kao jedini preostali instrument sistema planiranja i upravljanja razvojem, postaje nerealno i ne služi osnovnoj svrsi. U periodu ekonomskih sankcija, koje su kreirale potpuno “neekonomski” tržišni ambijent, fokus planiranja bio je praćenje analize robnih bilansa, održanje snabdjevenosti tržišta, očuvanje osnovnih insfrastrukturnih sistema i jačanje socijalne funkcije države.

125 Željezara i Obod su primjeri velikih domaćih sistema koji su bili orjentisani na plasman na jugoslovensko tržište, a sa visokom uvoznom zavisnošću i niskim nivoom konkurentnosti za bilo kakvu strategiju izlaska na inostrana tržišta; 126 Crna Gora je putem nerobnog sektora ostvarivala značajan suficit u razmjeni sa inostranstvom (prihodi od turizma,, tzv. “nevidljivog izvoza” i pomorskog saobraćaja bili su blizu 90%); 127 3000 noćenja stranih gostiju (31% ukupno ostvarenog prometa) 128 Učešće ostvarenog izvoza roba u DP- 90% su bili proizvodi industrije, Nediversifikovana proizvodnja koncentrisana na mali broj preduzeća ( sužen asortiman izvozne ponude); 129 Interesantno je spomenuti da je, nasuprot SRJ i svih ostalih bivših jugoslovenskih republika, Slovenija jedina uspjela da sačuva one pozitivne elemente sistema makroekonomskog planiranja i veoma brzo, poslije osnovne državne institucionalne konsolidacije, nastavila je da izradjuje i sprovodi strateške razvojne dokumente, tj. da vodi efikasnu razvojnu politiku ( npr. prvu strategiju privrednog razvoja za period 1994-2000, strategiju regionalnog razvoja, strategija razvoja spoljnoekonomskih odnosa itd., a samo otvaranje pregovora o sporazumu o pridruživanju EU i potpisivanje Asocijacijskog sporazuma 1996.godine, doprinijelo je potpunom “osvježenju” mehanizma izrade i sprovodjenja dugoročne razvojne strategije kroz kreiranje prvog Nacionalnog programa za integraciju Slovenije u EU, već 1997.godine).

82

3. Profil privredne razvijenosti Crne Gore i ograničenja upravljanja razvojem u SRJ (1992-2002)
Ustavom donesenim 27. aprila 1992. godine proglašena je SR Jugoslavija, "suverena savezna država, zasnovana na ravnopravnosti građana i ravnopravnosti republika koje ulaze u njen sastav". Zajednica Srbije i Crne Gore.

Tabela 4 - Osnovni uporedni pokazatelji Srbije i Crne Gore (1992)
Pokazatelj Teritorija ( u km2 ) Stanovništvo (1991, u 000) DP/pc Zaposlenost
Izvor: SGJ,SZS,Beograd,1993;

Srbija 88.361 9.885 95,1% 93,9%

86,5% 93,9%

Crna Gora 13.812 615 4,9% 6,1%

13,5% 6,6%

Osnivanje nove (znatno manje) države pratili su ekonomski problemi iz prethodnog perioda (pad proizvodnje, nezaposlenost, visoka inflacija i duboki strukturni poremećaji, uzrokovani prije svega netržišnim privrednim sistemom i dugogodišnjom nepovoljnom političkom situacijom u zemlji). Osnivanje SRJ dogadja se u uslovima visoke eksterne i interne nestabilnosti, koju dalje usložnjavaju tranziciona iskušenja koja su donijele devedesete. Prethodno pitanje, pred kreatore razvojne politike, je pozicioniranje malog ekonomskog sistema u savremenim medjunarodnim ekonomskim odnosima, kao specifičnog razvojnog faktora. Drugim riječima, da li je, u savremenim uslovima, veličina zemlje kao factor privrednog razvoja ograničenje ili izazov razvoja.

3.1. Veličina zemlje kao faktor privrednog razvoja
Tradicionalna ekonomska teorija isticala je prednosti većeg ekonomskog sistema, prvenstveno imajući u vidu veličinu BDP koji se u njoj proizvodi, odnosno na njenom unutrašnjem tržištu realizuje, zahvaljujući broju stanovnika, njihovoj proizvodnoj aktivnosti i kupovnoj sposobnosti. Savremeni megatrandovi razvoja, koje karakteriše internacionalizacija proizvodnje i tržišta, ali i rast broja novih (malih) država koje se intenzivno ekonomski integrišu, relativizirali su ove prednosti 130. Proces rastuće međuzavisnosti, međupovezanosti i globalizacije svih aspekata našeg života, a posebno ekonomske aktivnosti, definitivno je otklonio bar jednu dilemu. Za malu zemlju izolacija je fatalna i ima izuzetno teške i dugoročne negativne efekte na njen privredni rast i kvalitet privrednog razvoja u cjelini. Ne postoji alternativa za njihovu intenzivniju integraciju u globalnu ekonomiju. To podrazumijeva izuzetno otvoren i liberalan ekonomski sistem, sa znatno većim obimom i domaćih i stranih investitora i prisustvom transnacionalnih korporacija. Strategija otvorene privrede zemlju konstantno suočava sa svjetskim standardima troškova, kvaliteta, cijena, sa strukturom ponude i strukturom tražnje, koju najvećim dijelom diktiraju najuspješniji proizvođači u svijetu. Drugim riječima, mnogi argumenti ukazuju da povećano učešće u svjetskoj ekonomiji i raznovrsnim oblicima regionalizacije, postaje ključ za ekonomski rast i prosperitet. Internacionalizacija ekonomske aktivnosti u tijesnoj je vezi sa dinamikom privrednog razvoja male zemlje. Ona postaje neophodan, mada ne i dovoljan uslov za uspješan razvoj. Na takav izazov razvoja pozitivno su reagovale i male visokorazvijene zemlje Zapadne Evrope u svojoj novijoj ekonomskoj istoriji (Luksemburg,Kipar,Malta,Monako), ali ne manje i neke novo industrijalizovane azijske zemlje
130 Najveći broj novoformiranih zemalja (UN danas broj preko 190 zemalja članica) su tzv. " male zemlje" - koja se karakterišu veličinom do 10 mil stanovnika, sa irelevantnim uticajem na medjunarodne ekonomske tokove i trendove. Novija predvi|anja govore da je broj novih, malih država u stalnom porastu. Dok se svijet ekonomski integriše, njegovi pojedinačni djelovi (komponente) postaju sve brojniji. Globalna ekonomija neprekidno raste, dok se veličina njenih pojedinih djelova smanjuje. U ovu grupaciju spadaju i sve zemlje bivše SFRJ.

83

(Južna Koreja, Singapur, Tajvan, Hong Kong itd.), koje su razvojne impulse tražile i nalazile prodorom na svjetsko tržište, čineći tim i svoj ekonomski prostor otvorenim za robu i usluge iz drugih zemalja Nedostatak veličine, može se prevazići i vidovima regionalne integracije ili snažnijom internacionalizacijom aktivnosti firmi iz malih zemalja. Na ovaj način takođe se mogu prevazići nedostaci lokalnih faktora (tehničkotehnološki nivo proizvodnje), tako što će se sistemom otvorene ekonomije i stranog investiranja imati pristup uslovima koji postoje u drugim zemljama. Optimalno rješenje treba tražiti u kombinaciji socio-političke male veličine sa veličinom (obimom) ekonomske integracije. Početkom devedesetih godina pitanje veličine određenog ekonomskog sistema, kao bitne odrednice dinamike njenog privrednog rasta i razvoja u budućnosti, dobilo je specifičnu težinu za sve zemlje Centralne i Istočne Evrope, posebno nove države na Balkanu. To je bilo trostruki radikalni prelaz u novi sistem (tranzicija sistema), tj.: a) tranzicija u savremeni tržišni sistem, b) tranzicija u novu dimenziju i strukturu privrede, i c) tranzicija ka novim tržištima ( gubitak starih i kreiranje novih tržišta). Raspadom SFRJ stvoreno je pet novih država u Regionu - Slovenija, Hrvatska, BiH, BJR Makedonija i SR Jugoslavija (nastala aprila1992., na teritoriji od 102.179 km2 i sa 10,3 mil stanovnika). 1992.godine u svijetu je postojalo 57 država koje su po broju stanovnika i teritoriji bile manje od SRJ, što sa aspekta veličine zemlje kao faktora razvoja nije predstavljalo razvojno ograničenje. Položaj male zemlje u globalnoj ekonomiji131 Imajući u vidu rastuću globalizaciju i internacionalizaciju ukupnih ekonomskh aktivnosti, kao i rastući broj novoformiranihmalih zemalja - položaj malih zemalja u savremenim medjunarodnim ekonomskim odnosima možemo analizirati i primjenom SWOT analize.

PREDNOSTI (Strenghts)
· · · · · · · · · sposobnost za bolje i brže prilagođavanje (fleksibilnost, brzina prilagođavanja, uz izbor prave razvojne strategije i politke); prednosti jednog malog socijalnog i političkog područja u kome se socijalna (kulturna i religiozna) kohezija lakše postiže, politika se bolje sprovodi, a sistem je stabilan; nedostatak odgovornosti za međunarodni poredak; povećan značaj dobiti od boljeg obrazovnog sistema, zbog povećanja značaja humanog kapitala i povezanosti ljudi kao važnog razvojnog faktora; kompjuterizacija i telekomunikacije su relativno snažnije oružje za male firme i zemlje; bolje mogućnosti za specijalizaciju (dobiti od međunarodne trgovine, strana ulaganja);

SLABOSTI (Weaknesses)
slaba pozicija u međunarodnim odnosima koja je prouzrokovana nedostatkom raznih vrsta moći (uticaja); spoljnopolitički sistem i uslovi (stope rasta, tržišna tražnja...) kreiraju zavisnost; limitirajući finansijski fondovi i stoga i istraživačko-razvojni kapaciteti. Nema mogućnosti za ambicioznije inovaciono-vodeće strategije; · laka monopolizacija lokalne industrije i · slabe mogućnosti za razvnopravnu saradnju u strategijskim savezima koji predstavljaju sve značajniji modalitet međunarodnih integracija MOGUĆNOSTI (Opportunities) · jačanje demokratije u svijetu otvarilo je mogućnosti za stvaranje mnogo malih, novih država koje traže svoje mjesto u kreiranju novog svjetskog poretka; · raznovrsnim vidovima integracije sa drugim zemljama, male zemlje kompenziraju slabu sigurnosnu poziciju; · relativno slabljenje značaja vojne nad ekonomskom moći daje malim zemljama šansu da povećaju svoj uticaj u međunarodnim odnosima, ukoliko imaju potencijal koji uz dobru razvojnu strategiju “obećava” ekonomski rast; · postizanje uticajne pozicije u jednom (specijalizovanom) području, dobijajući na taj način uticaj, posredno, i na ) Prema: Svetlicic M., Small countries in the Globalized World: Their honey moon of twilight? paper on: Small States in The Transforming European System,Bern,march,1997;
131

84

njen geostrategijski položaj. ali ne manje bitno. Njihova otvorenost.6 14. potrebno je uzeti u obzir specifičnosti konkretne zemlje. Male zemlje mogu na taj način umnogome poboljšati svoje ukupne ekonomske efekte.583 1. smanjenje transportnih i komunikacionih troškova danas omogućava malim zemljama participaciju u globalnoj ekonomiji.895 316 45. nivo razvijenosti.· · · · · · · · drugim područjima.veličina. sigurnosni rizici. izraženo u terminima ekonomskog razvoja. GDP ( 2000 ) Zemlja Luksemburg Monako Kipar132 Malta Estonija Površina km2 2. oligopolizacija svjetskog tržišta na kom velike sile imaju tu prednost da nameću cijene i postavljaju opšte uslove. međutim. Kvalitetniji i intenzivniji izlazak na svjetsko tržište kompenzira nedovoljnu apsorpcionu moć malog domaćeg tržišta.972 32. da danas nije tako lako uspostaviti balans između onih faktora koji jačaju i onih koji slabe poziciju male zemlje. Pozicija malih zemalja očigledno nije data “kao takva”. Brza imputacija tehnoloških lidera zbog veoma brzih tehnoloških promjena. homogenizacija potrošačkih modela koja povećava disekonomiju ovima. bolji pristup svjetskim tržištima kao rezultat liberalizacije međunarodne trgovine. PRIJETNJE (Threats) · · · · Možemo zaključiti. socijalna kohezija itd.Izabrane zemlje . Sa pravom politikom i razvojnom strategijom. Kapaciteti malih zemalja da stvore ovakvu imovinu su relativno jači nego što je to slučaj sa prirodnom ili fizičkom imovinom. bila rezervisana samo za velike zemlje. takođe i u područjima koja su. što pokazuje i naredna tabela u kojoj su prikazane male izabrane evropske zemlje: Tabela 5 . globalizacijom (prvenstveno preko stranih direktnih investicija i strateških saveza) rješava se problem disekonomije obima i omogućava se pristup znanju koje posjeduju drugi. korist od imputacije naučno-istraživačkih dostignuća drugih (free rider efekat). političko naslijeđe. pronaći dosta argumenata koji potvrđuju da su male zemlje u boljoj poziciji danas u odnosu na onu koju su imale prije nekoliko dekada (podrazumijevajući da su izabrale adekvatan strateški razvojni pravac i spoljnoekonomsku politiku).226 br.423. imaju i svoje suprotne tendencije.300 10.7 GDP/pc u $ 36. stanovnika 442.7 5. snažna internacionalizacija. već umnogome zavisi od konkretne zemlje. Očigledno je da sve četiri grupe navedenih faktora istovremeno djeluju. primjena fleksibilne tehnologije smanjuje relativna značaj ekonomije obima i konačno.9 0. na osnovu iznijetih elemenata SWOT analize.000 16. povećanje značaja kreativne imovine takođe je u korist malih zemalja. Uzimajući u obzir navedene trendove u svjetskoj ekonomiji poslednjih godina. mala zemlja može postati čak i “velika”. mogućnost za brzo prilagođavanje i bolje predviđanje. brza i ex-ante prilagođavanja.586 1.95 5.310 394.400 25. Za detaljniju analizu.150 610. može se. njeno istorijsko. ekonomsko-političku konfiguraciju itd. pristup integrisanim finansijskim tržištima predstavlja izuzetnu razvojnu šansu( posebno u kratkom i srednjem roku) za prevazilaženje ograničenog obima nacionalne štednje erozija suvereniteta sa svim njenim posljedicama na političku i kulturnu autonomiju (iskušenja kulturne homogenizacije). stanovništvo.85 9. njene snažne i specifične politike i izabrane razvojne opcije.000 14. visoka zavisnost od spoljnjih uslova.000 132 Podaci se odnose na Grčki dio Kipra 85 . ili pak onih faktora koji su prijatnja njenom opstanku i onih koji joj nude nove šanse. manja otpornost na spoljnopolitičke uticaje. do skora.316 BDP mlrd $ 15. predstavljaju važne odrednice njihovog položaja u svjetskoj ekonomiji. i teško ih je precizno kvantificirati.

256. 3. Sintetizovano. vrlo brzo se vraćalo kroz negativne efekte koji pogadjaju ukupan ekonomski sistem. 4. i usklađenog programa tržišne transformacije. 2. Ekonomski fakultet. prelazni period se usmjerava na osnovu cjelovitog. pokazala su da je osnovni strateški cilj . organizuje. što je potvrda dobro izabranje njihove razvojne strategije. Međutim. 5. Prvo iskušenje vezano je za nužnost prelaska sa logike i principa socijalističke samoupravne ekonomije na tržišnu logiku i sistem privređivanja. jedan element Programa. tj. zemlji je potrebna efikasna i pravedna država čija pravila vrijede jednako za sve. privatizacioni modeli opterećeni brojnim interesnim konfliktima. Cvetanovic S. postojanje određenog prelaznog perioda pri transformaciji centralno . konačno. Glavne poruke iz iskustva drugih zemalja u tranziciji su: proces tranzicije podrazumijeva prilagođavanje novim institucionalnim i socio-kulturnim pravilima otvorene tržišne privrede.planske u savremenu tržišnu privredu. infrastrukturne uloge. visoki fiskalni deficiti. "Veliki prelom" u novu razvojnu fazu. kontroliše i realizuje država 134.) uvodeći tačku 134 133 2. program mora da pripremi.. danas su punopravne članice Evropske unije.str. Djurovic G. a ne tri iskušenja. 2.300 $ per capita krajem 80-tih godina. brzina i slijed mjera za ostvarenje navedenog strateškog cilja često su se veoma razlikovali među pojediniim zemljama. Kao i u drugim zemljama Istočne i Centralne Evrope veoma rigidnu i prilično saturiranu ekonomiju.3. bankarske krize. kao i obim eksterne finansijske podrške. liberalizacija cijena i spoljne trgovine. nužno je dalje smanjivanje preduzetničke i vlasničke funkcije države. dobro osmišljenog. koji skraćeno nazivamo tranzicijom. Najveći broj ovih sistema. uz očuvanje njene socijalne. privatizacija i prestruktuiranje i eksterna finansijska podrška135 Iskustva sistema u tranziciji. koja je tokom cijele recesione osme decenije gubila generičke snage za razvoj i prosperitet. 86 .izgradnja tržišnog privrednog sistema. Svi se se suočavali sa sličnim početnim obilježjima: snažan ekonomski slom na početku tranzicije. bilo je više nego tegobno prevladati jedno. a objedinjujući privatizaciju i prestruktuiranje u jednu tačku. snažni inflatorni pritisci.Podgorica. koja su uslijedila početkom devedesetih na ovim prostorima. temeljno je trebalo mijenjati u Jugoslaviji i Crnoj Gori ( tzv. koji bi trebao da predstavlja planirani paket promjena sa definisanim redosljedom poteza u vremenu (postupnost i sinhronizacija) i konačno. i Adžić S. 2. nadzorne.. makroekonomska stabilizacija i kontrola. porast nezaposlenosti. sa ostvarenih 2. . 135 Program tržišne transformacije modifikovali smo u odnosu na njegovu prvu verziju (koju navode Popov Z.Pri tom je postalo potpuno izvjesno da taj proces pretpostavlja: 1.identifikovan u svim ovim zemljama. zaštitnika fer tržišne utakmice.izgradnja otvorene tržišne privrede sa dominantnim učešćem privatnog vlasništva i visokim nivoom konkurencije . Zaustavljanje ili značajnije usporavanje reformskih procesa u nekom području. Najefikasniji modeli ostvareni su u onim ekonomijama gdje je tranzicija prerasla u evropsku integraciju. Tranzicija i razvojna ograničenja devedesetih godina Za preindustrijalizovanu i "tešku" privrednu strukturu Crne Gore.Privredni razvoj. izgradnja tržišnog privrednog sistema.1996. 3. nosioci ekonomske politike trebaju nametati mjerila tržišta u svim područjima aktivnosti u kojima tržište može efikasno funkcionisati. proces tranzicije sistema) 133. uloge čuvara pravne sigurnosti. ali ne manje bitno. proces tranzicije sistema podrazumijevao je realizaciju sledećih programa: 1.

umanjenih doznaka i prihoda od saobraćaja. medjunarodno priznatih država Srbije i Crne Gore. vezano je za makroekonomsko upravljanje i izbor adekvatne razvojne strategije. postepeno.). Makroekonomski trendovi tokom tranzicione recesije devedesetih Dramatično opadanje svih osnovnih pokazatelja socio-ekonomskog razvoja Crne Gore u periodu do 1994.3. Beograd. najteže iskušenje u Crnoj Gori (i SRJ) uslijedilo je poslije uvođenja ekonomske blokade. Savezni sekretarijat za razvoj i nauku. koji su utočište našli u Srbiji i Crnoj Gori. turizam. str. ali i kreiranje takodje velikog broja tzv.1999. programa ekonomskih reformi i postepenom osamostaljenju u kreiranju i sprovodjenju ekonomske politike (posebno u monetarnoj sferi. četvrte Jugoslavije. Uništen je znatan dio proizvodnog potencijala privrede. a potom SB UN 1992. Hrvatske i Makedonije). Jugoslovenska zajednica postala je problematičan državno-pravni. Uticali su. građevinarstvo. tekstilna industrija i dr.. Treće. Ekonomski fakultet . 6-7.3. električne mreže i telekomunikacija. i za privredu i društvo. kreiralo je peto iskušenje. i još teže iskušenje za privredu i društvo Crne Gore. gotovo potpunog gubljenja flote pomorskih kompanija. nerazu|enu i odveć deagrarizovanu privrednu strukturu Crne Gore. Prema: Bošnjak M. možemo sagledati u slijedećem tabelarnom pregledu. kao što su crna i obojena metalurgija.6. procesa secesije bivših jugoslovenskih republika (Slovenije. koje je uslijedilo poslije višegodišnjeg negativnog dejstva medjunarodnih sankcija.65. prevazilaženje četiri prethodno navedena iskušenja.godini u odnosu na onaj iz 1989. mašinogradnja. Dejstvo sankcija na privredu i društvo Crne Gore u međunarodnoj perspektivi . te uvoz nafte i naftnih derivata136.godine. a krajem 1990.(red. 1994. rastu nezaposlenosti itd. privreda Crne Gore je bila i ostala veoma uvozno-izvozno zavisna. a po sektorskoj i granskoj strukturi nerazuđena. svakako je i NATO intervencija na privredu i društvo SRJ.do 9. 3.godine. formiranje Unije država ili kreiranje novih. spoljnoj trgovini. Interno raseljenih lica. zastoja u prilivu kapitala i novih tehnologija. naglo i potpuno prekidanje tako intenzivnih privrednih i poslovnih veza sa pomenutim jugoslovenskim republikama. pa i društvene tokove (poznato je da se crnogorska privreda razvijala decenijama tako da je dominantno bila u funkciji strateških pravaca razvoja Jugoslavije. uslijedilo je nakon otpočinjanja. na privredu Crne Gore (i SRJ u cjelini) ispoljili su se u vidu pada društvenog proizvoda.uzrokovali su gubitak velikog broja ljudskih života. a brojni objekti izgrađeni za tržište od 25 miliona potrošača. a može se sublimirati u slijedeću tezu . prvo u Hrvatskoj. a potom i ratnog požara. Intenezivni vazdušni napadi na veliki broj ciljeva na teritoriji SRJ trajali su u periodu od 24. veoma je poremetilo i destabilizovalo njene ukupne privredne. reintegraciju u sistem savremenih medjunarodnih (ekonomskih) odnosa? Da li je to kreiranje neke nove. zakonske regulative. ali i centralno pitanje razvojne politike i makroekonomskog upravljanja u godinama koje slijede. kao i njihov spori oporavak narednih godina. 2002.godine i završetka. Peto iskušenje. elektroindustrija. tj. infrastrukture. Studijsko-analitičke osnove politike makroekonomske stabilnosti i razvoja SRJ. neostvarenog izvoza roba i prihoda od ino turizma. 137 136 87 .godini. i na značajan pad ukupnog životnog standarda stanovništva. Na taj način.godine.137 . Takva zavisnost se ne odnosi samo na vitalne industrijske grane. koje je kulminiralo u 2002. sankcija UN.Drugo. Za Crnu Goru to je postalo par excelance političko pitanje. suočeni su sa skoro desetostruko manjom tražnjom (10 miliona stanovnika SRJ sa 1/3 njihovog dohotka u 1993.g.godine). Podgorica. u krajnjoj konsekvenci. a zatim u BiH. prvo EU 1991. carinskom i poreskom sistemu). i da je preko 90% svojih strateških industrijskih proizvoda plasirala izvan sopstvenog područja).str. posebno u Srbiji i na Kosovu. koja je izlaz tražila u postepenom kreiranju sopstvenih institucija. već i na pomorsku privredu. Po obimu mala. grešaka makroekonomske politike (hiperinflacija) i NATO intervencija. politički i ekonomski okvir za realizaciju tekuće i razvojne politike u Crnoj Gori. Za usko industrijalizovanu.Koji je najbrži put prema EU i punom povratku u zajednicu savremenih država.. To je neizbježno umanjilo i kapacitet unutrašnjeg tržišta. Četvrto iskušenje. izgubljenog privrednog rasta. Negativni efekti: raspada ekonomskog prostora bivše SFRJ.

2 63.8 45.6 -45.8 97.9 830 -37.6 11.9 82.2 638.1 326.7 74.9 31.9 48. "polugranični" režimi.8 61.2 82.6 -1.5 -8.3 188 78.5 612.5 1110 -8.0 21.5 -5.5 245.7 396 1. I zaposlenih prosječna zarada (DM) broj penzionera (000) Izvoz (u mil.8 190.0 -8.1 14.9 26. broj nezaposlenih(000) Odnos nezap.5 20. 1990 DP (u mil.6 615.0 624.8 199.6 4.2 9972 104.$) Stope rasta uvoza Uvoz u % od DP(uvozna zav pokrivenost uvoza izvozom uvoz i izvoz u DP/step.1 56.2 125.8 38.0 278.7 20.3 32.3 29.6 58.5 16.1 390.3 14.9 60.5 216.1 1259 -10.3 1995 561.8 27.6 114.8 35.7 12.6 36.1 1997 763 1.Tabela 5 .2 -13.2 13.5 654.0 84.5 -0.6 30.8 4.6 9.5 1993 524.7 23.5 -204 31.3 -55.8 93.7 130.6 3.2 49.2 25 68. otežano komuniciranje sa medjunarodnim ekonomskim i finansijskim organizacijama.1 -7.3 34.0 -52.7 31.9 12.5 -6.1 142.0 194 81.5 15.1 54. Stopa rasta u trg.0 1999 727.7 20.0 -14.3 130.9 22. 98.0 -12.proizvodnje Stope rasta polj.2 76.0 259.9 81.5 126 74.6 79.1 47.4 4.1 108 72.g.2 -35.0 85.5 -24.5 -24.5 646.9 278.7 -3.Izabrani ekonomski pokazatelji Crne Gore u periodu 1990-2000.8 58.5 71.9 115.1 56.9 -12.5 -8.2 index DP (preth.3 184. Podgorica. roizvodnje Stopa rasta – šumarstvo Stapa rasta-rađevinarstvo Stopa rasta saobraćaja Stopa rasta turiz. i ugostit.4 -26.7 60.6 29.7 31.3 864 4.9 -27.6 85.0 51.7 125.3 320. Nejasan okvir markoekonomskog upravljanja razvojem i izostanak koordinacije ekonomske i razvojne politike na nivou Federacije.0 1317 -27.2 117.3 -7.0 63.5 260.6 84.9 0* 97.god.1 26. kreirao je dodatne probleme u funkcionisanju unutrašnjeg tržišta (robni promet.9 284.4 37.0 -43.6 33.1 17.4 34.7 33.9 -20.9 95.8 121.4 Izvor: Republički sekretarijat za razvoj.4 40.3 26 79.0 -6. u neprivredi (000) Zaposlenost uk.3 10.6 -3.1 -7.1 21. 9 -10. odakle su i ovi podaci.7 1178 1.2 53.2 12.0 -25.7 0.4 2.7 36.2 -21. 63.5 1208 2.7 26.8 15.6 81.7 84.3 17.7 -3.1 113.8 3.otvor.8 77.6 226.6 15.3 8.9 17.4 -25.8 35.6 12.3 21.4 92.2 -60.(000) Zap.9 -11.g.1 185.0 622.6 879 2.9 -5.08 0.3 3.5 35.6 150.0 37.0 234. ( privredni bilansi).4 9.9 642. Za praćenje promjena DP u $ u periodu 1980-2000.9 47.orjen Uvoz (u mil.6 82.5 87.4 61. na malo Cijene na malo Zaposl.3 -17.9 28.5 hip.1 128.2 516 -7.7 23.9 -60.4 34.8 -46.8 1169 33.8 635.4 -61. otežano funkcionisanje i ulaganje u aerodrome u Crnoj Gori.sektoru(000) 139 Uk.0 -7.9 28.1 80.4 65.5 1994 549.8 56.5 31. 2002. 139 Zbirno uzeti zaposleni u MSP.5 -88.3 4.9 116 112.5 -37. administrativna ograničenja. otežanu realizaciju teško obnovljenih aranžmana sa 138 Vrijednost dolara znatno varira u odnosu na druge konvertibilne valute.6 -5.=100) Broj stanovnika (000) DP per capita (u $) indeks DP/ pc Stope rasta ind.5 43.5 71.1 32.4 32.9 31.0 14.3 -0.1 68.9 1998 786 3 650.$)138 1991 1125.4 18. uzet je odnos dolara i DM iz 1980.9 127.6 2. 88 .2 57.7 30.6 7.5 6.4 39.0 53.4 -17.5 -8.4 12.1 42..0 -22.$) Stope rasta izvoza Izvoz u % od DP(izvoz .1 118. u priv.2 -27.0 8.3 133.3 1992 821.2 -13.4 48.2 23 64.2 6.6 1826 -11. odnosno izmedju njenih članica.7 41.5 80.9 1996 751.2 -5.8 28.1 -16.45 658.3 -17.6 38.8 188 85.9 2000 817.3 1242 11.5 -6.5 226 80.7 2055 -10. problemi sa platnim prometom).7 -16.8 -14.2 375.9 56. u privredi (000) Zaposl.4 42.1 123.5 64.0 631.8 75.4 159. radnjama i vlasnici radnji.0 71.7 41.6 -12.6 -6.9 56. usporavanje priliva neophodne eksterne finansijske podrške.8 24.6 43. ulaganje u održavanje željezničke infrastrukture.5 152 83.9 -29.

5%.godine konstantno raste. što je veoma pozitivan trend. Takodje. industrijska proizvodnja u Crnoj Gori realizovana ne na nivou od svega 43. koji prati intenzivan proces restrukturianja i privatizacije privrede.godini od ukupno registrovanih zaposlenih bilo 23% onih koji rade u privatnom sektoru. ali nedovoljan rast registrovanih zaposlenih u privatnom sektoru). medjutim. U 2000.3%. kaustična soda. a po struktuiri ga čine: proizvodi za reprodukciju 52% ( polovinu čine derivati nafte. saobraćaj 74.).5%.g. što pored drugih ograničenja ima za posljedicu nezadovoljavajuće rezultate kod mnogih industrijskih grana. komutacioni aparati za telefone. finansijskih i drugih elemenata iz inostranstva za rayvoj nauke i tehnologije. sirove govedje kože. priliv stranih investicija i donacija. građevinarstvo svega 25.8%. Ipak. Izvoz je prepolovljen. trgovina 29. Kumulativno. cement. podatak da je u 2000. zatim ugljene elektrode. kroz zaustavljanje priliva informacionih. sada se DP stvara 37% u privatnom sektoru. naftni koks. Spoljnotrgovinska razmjena bilježi takođe veoma negativne trendove tokom cijelog posmatranog perioda.g. U 2000. izuzev obojene metalurgije.godine. odnosno od 1996. Smanjeni obim privrednih aktivnosti slikovito se može pratiti i u kretanju broja registrovnaih zaposlenih u posmatranom periodu ( konstantan pad zaposlenosti u privredi. Ekonomski trendovi izabranih socio-ekonomskih pokazatelja ukazuju da se opšti pad privredne aktivnosti.godini. u 2000. izvoza sirovog aluminijuma koji predstavlja blizu 90% u strukturi izvoza roba. agregiran u kretanju društvenog proizvoda. po navedenoj metodologiji. koji prati značajan porast broja penzionera.g. a ostalo su sredstva za široku potrošnju (31%). itd. Pored navedenih razvojnih ograničenja. uključujući magistre i doktore nauka. svakako da je bio dobar znak revitalizacije realnog sektora ekonomije. pivo. vino. iskuštenja koja karakterišu cijelu prethodnu deceniju.). od ukupnoregistrovanih zaposlenih.godini.7%.5% obima iz 1989.). može pratiti u svim privrednim sektorima. tj. nerealizacija planiranog rasta budžetskih prihoda i racionalizacija budžetskih rashoda.tur-operatorima (neusaglašeni vizni režimi). a njegova struktura izgubila je i dostignuti nivo diversifkacije ( izvoznu ponudu karakteriše nedovoljan obim. sredstva za investicije čine 17%. proizvodi crne metalurgije i dr. turizam i ugostiteljstvo 26. (jedino elektroprivreda bilježi rast od 8%). Nepovoljan uticaj sankcija ispoljio se i na naučni i tehnološki razvoj. imajući u vidu nivo tehnološke opremljenosti naših industrijskih sektora i višegodišnju izolaciju. nedovoljna efikasnost programa za suzbijanje sive ekonomije itd. uvoz je povećan za blizu 43%. rezana drvna gradja i elementi za namještaj.5%. vrsta i asortiman roba. u odnosu na nivo iz 1990. šumarstvo 64. u 2000. 23% su u privatnom sektoru. Drugim riječima . 89 .usporavanje dinamike planiranih ekonomskih reformi i rast socijalnih pritisaka u obje federalne jedinice. tj. Proizvodi više faze prerade imaju mnoge veće prepreke za (povratak) proboj na svjetsko tržište. Oporavak se odvija veoma sporo. predajnici za radio i telefoniju i dr. ostalo su u poslednjoj godini: otpaci i ostaci od bakra i aluminijuma. dinamika privatizacije.godine.. svakako je uticala i nedovoljna dinamika projektovanih ekonomskih reformi (institucionalna rješenja. u samnjenju ulaganja iz domaćih izvora za istraživanje i razvoj i u smanjenom naučno-istraživačkom potencijalu zbog migracije u inostranstvo značajnog broja visokoobrazovanih kadrova. poljoprivreda 96. na nedovoljnu dinamiku oporavka pojedinih sektora privrede. ostvareni DP predstavlja manje od 60% onog iz 1989. u odnosu na 1989.

samo procijenjeni bilans negativnih finansijskih efekata raspada SFRJ i uvodjenja sankcija SB UN do kraja 1993.70) 140 Studijsko-analitičke osnove politike makroekonomske stabilnosti i razvoja SRJ. smanjenju zaposlenosti.godine kreće se na nivou od 1. 55. budžetski deficit ( u 2001. ni do danas nije izvršena. kao i dugovanje stanovništva prema javnim preduzećima. Efekti tranzicione recesije Iz prethodnog prikaza. ogromni akumulirani i tekući gubici u privredi i unutrašnji dugovi medju preduzećima. uz pad ekonomske aktivnosti. negativnom spoljnotrgovinskom bilansu ( problemi u pogledu eksterne likvidnosti. Tranziciona recesija manifestovala se i u pogoršanju socijalne sigurnosti gradjana. penzije. itd. Pad realnih primanja imao je teške posljedice na društveni standard (zdravstvo. 2001. Ovako dugi period tranzicione recesije doveo je do izraženih socijalnih diferencijacija . samo su dio pokazatelja umanjenja kvaliteta života stanovništva. tekućeg plaćanja uvoza. Njihov razorni uticaj nemoguće je prekinuti "preko noći". izmedju preduzeća i države.800 mil $ (Uitcaj sankcija na privredu u društvo Crne Gore u medjunarodnoj perspektivi. urušavanju sistema vrijednosti142. srednjeg sloja i izdvajanje relativno malobrojnog sloja onih koji su ostvarili značajne prihode. ali za ozdravljenje jednog društva i postizanje zadovoljavajućeg nivoa uredjenosti sistema. nije uticao. koji se obezbjedjuje uvozom). str.).5% procijenjenog DP. str. stanovanje. socijalna davanja. ali potpuna integracija ili repatrijacija ove značajne populacije. Dugogodišnju tranzicionu recesiju pratili su i duboki poremećaji na skali društvenih (moralnih) vrijednosti. Savezni sekretarijat za razvoj i nauku. kao i ostala primanja stanovništva. kulturu). problemi sa snabdjevenošću ljekovima. Ekonomski fakultet. koje znače prosperitet i razvoj društva u cjelini. Pogoršana ishrana. Pored navedenih. kao i porast sive ekonomije.godini iznosio je 64 mil DM. "ekonomski ugroženog stanovništva". izmedju države i stanovištva. od kojih neki u zoni neoficijelnog sektora. značajno je opterećivala i ograničen budžet zemalja domaćina. objektivna evaluacija učinaka. energetski deficit ( negativan energetski bilans bio je na nivou od 26% ukupne potrošnje električne energije u Crnoj Gori. dok se 20% stanovništva nalazi ispod linije siromaštva141 . Standard stanovništva . itd. razornim dejstvima inflacije i pogoršanju strukture i obima ukupnog uvoza i izvoza. kao "finalni produkt" ekonomske krize. gdje su posebno ugrožene najosjetljivije grupacije stanovništva: novorodjenčad. što se posebno odražava na snabdijevanje energentima). stari i bolesni. bar ne u istoj mjeri. 141 142 90 . Beograd. Npr. siromašenje tzv. pružanje usluga i edukacija. povratak nekih gotovo iskorijenjenih bolesti. sveo na egzistencijalni minimum.300 mil $ iygubljenog potencijalnog DP i potencijalnih zaključenih ugovora o zajedničkihm ulaganjima procijenjeni na nivo od 2. Humanitarna pomoć za veliki broj izbjeglica i raseljenih lica stizala je godinama iz medjunarodne zajednice na prostor bivše Jugoslavije. stvaranje dobara. umnogome su se smanjile realne zarade i druga primanja zaposlenih. Beograd. invalidi i nezaposleni. uz porast kriminala i korupcije u društvu. slabiji higijenski uslovi života. "moralna kriza". tu su i ostali dugovi i deficiti. obrazovanje. visokoj nezaposlenosti.4. izmedju preduzeća i banaka. Nadalje. Dugoročno posmatrano. može se zaključiti da su najuočljiviji pokazatelji tranzicione recesije u Crnoj Gori registrovani i ublasti smanjenja obima ukupne privredne aktivnosti i realizovane proizvodnje140. govore da se standard preko 80% stanovnika Srbije i Crne Gore. Podgorica. povratno djeluje na pospešivanje krize u svim segmentima društvenog života. tokom tranzicione recesije. smanjen kvalitet i standard zdravstvenih usluga. postepeni izlazak iz tranzicione recesije kroz težak ekonomski oporavak posrnulih balkanskih ekonomija. kao što su: akumulirani dug prema inostranstvu koji dospijeva za plaćanje. a da preko 50% stanovništva ulazi u kategorju tzv. tj.diferencijacija izmedju odredjenih socijalnih slojeva u društvenoj strukturi..održavanjem formalne zaposlenosti. i na “oporavak” sistema vrijednosti ( podsticanje prave kreacije. Procjene koje su potvrdjene od strane mnogih medjunarodnih organizacija.3. što čini 3. ECPD. To su negativni procesi koji su postepeno uzimali maha i razvijali se u uslovima teške ekonomske krize i izolacije zemlje. kao i na obim i strukturu lične potrošnje. ovi se trendovi moraju energično suzbijati i na njih se mora adekvatno reagovati legalnim sredstvima. 1994.

koja garantuje za Euro novčanice. jasnije definisanje sopstvenih ekonomskih interesa privrede i gradjana Crne Gore. Ekonomski fakultet.4. 2002. Njemačka. Hronologija uvodjenja njemačke marke kao zvaničnog sredstva plaćanja u Crnoj Gori (koja je 2002. odnosno dva ekonomska sistema sa visokim stepenom autonomnosti u kreiranju strateških pravaca razvoja i gotovo samostalnim vodjenjem ekonomskih politika u državama članicama. u Beogradu je potpisan novi dokument . Finska. 52). Pošto se radilo o dva ekonomska sistema. saradnja u oblasti ekonomskih odnosa. U ugovoru se kao jedan od obveznika pojavljuje i Bundesbanka.2002. osnovni su interni motivi koji su pokrenuli proces napuštanja dinara i vezivanja Crne Gore za jaku evropsku valutu . u EMU nisu GB.DM. Jedna od ključnih odrednica razlika ekonomskih sistema. Holandija. Komercbanka je morala da pošalje zahtijev Bundesbanci. što znači da kurs njene valute prema euru mora fluktuirati unutar dopuštenih granica. a vrijeme je pokazalo da je to bila izuzetno dobra strateška odluka u zoni makroekonomskog upravljanja i konsolidacije crnogorske ekonomije. prilagodi svoje zakone i institucije "novoj" valuti (DM).15% u odnosu na središnji paritet.godine. mora opadati i približavati se referentnoj vrijednosti zadovoljavajućim ritmom. Eurolend. uvede novu valutu u svoj sistem i da. tj. Januara 2002.godine usvajanjem Zakona o harmonizaciji ekonomskih sistema dvije republike. Danska i Švedska). Sve ove zemlje ispunjavale su stroge Mastrichtske uslove144. kao i principi kofinansiranja zajedničkih nadležnosti. 143 91 . S obzirom da Crna Gora nije samostalna država. Naime.godine.godine zamijenjena Eurom) datira iz predhodnog institucionalnog aranžmana. Veoma važan segment funkcionisanja. Stanković J.(Đurovič G.tj. poslije dodatnih pola godine pregovora. Realizaciju ovog projekta podržala je medjunarodna zajednica . na bazi kog je poslije gotovo jednogodišnjeg nastavljenog procesa usaglašavanja. Upravljanje razvojem. jačanje finansijske discipline i približavanje evropskim ekonomskim integracijama i jedinstvenom tržištu. 2. fiskalni kriterijum: deficit budžeta ne smije prelaziti nivo od 3%BDP. koje su posljednjih nekoliko godina postavljena na +/. na čije odlučivanje se nije moglo mnogo uticati). 144 1. Španija i Grčka čine tzv. modalitet za konverziju nadjen je u saradnji sa preporučenom poslovnom bankom (Komercbanka) sa kojom je potpisan ugovor o isporuci Euro novčanica. danas Euro. 3. čime je Crnoj Gori omogućeno da. Korišćenje Crnogorski program konverzije predstavljen je Bundesbanci i Evropskoj centralnoj banci (ECB). svakako da je bila činjenica o postojanju dva različita zvanična sredstva plaćanja u državama članicama državne zajednice. za pet neophodnih resora koji su činili Savjet ministara. koje su od nje dopremljene Komercbanci.definisane su republičke kontribucije za zajedničke funkcije. str. Podgorica. u roku od 12 mjeseci. Prema Ugovoru potpisanom sa Komercbankom. dva carinska sistema sa različitim nivoom carinske zaštite.. u 12 zemalja EU startovao je Euro (Austrija. Italija. Francuska. tvorio sistem Državne zajednice. poslije dugih i teških pregovora.godine. uz Skupštinu i nekoliko preostalilh neopohodnih institucija. Crna Gora je. kursni kriterijum: članica EU mora tokom barem 2 godine "bez ozbiljnih tenzija" učestvovati u Evropskom kursnom mehanizmu. Makromenadžment centar. koje su karakterisale različite ekonomske strukture. februara 2003. još od 1999. CBCG se obavezala da sa Euro novčanicama postupa u skladu sa propisima koje je izdala ECB. a ukupan javni dug ne smije biti viši od 60% BDP ili. Alternativni razvojni koncepti privrede Crne Gore.. usaglašeni su u avgustu 2003. kako je već navedeno. zemlje koje su se odrekle svoje valute u korist Eura. ukoliko prelazi tu granicu. koji je. Nepovjerenje u federalne monetarne vlasti SRJ ( iskustva novije ekonomske istorije Jugoslavije. odrekne se monetarnog suvereniteta NBJ u zoni kreiranja nacinalne valute. dva monetarna sistema sa različitim valutama. Luksemburg. Za svaku novčanicu koja je stigla u Crnu Goru. Italija. preuzela nadležnosti od centralne monetarne vlasti sa nivoa federacije. Irska. jer isključivo od nje dobija novac. Bošković P. što je naslijedjeno iz prethodnog sistema. Belgija. koja je u narednom trogodišnjem periodu trebala proći tekst održivosti i funkcionalnosti ili dati pravo da jedna od država članica dvočlane državne zajednice organizuje referendum po pitanju nezavisnosti. inflacioni kriterijum: stopa inflacije ne smije biti za više od 1. kao i sa veoma preciznim u znatno suženim obimom zajedničkih nadležnosti na nivou Državne zajednice .Sporazum o principima uredjenja odnosa Srbije i Crne Gore.godine formirana Državna zajednica Srbija i Crna Gora. strateško planiranje i makroekonomska politika u Crnoj Gori u savremenim uslovima 14.5% iznad prosjeka 3 zemlje s najnižom inflacijom. marta. potpuno izbaci dinar iz opticaja. bez formalne saglasnosti Evropske centralne banke143. 4.

kao i da se kroz navedene ekonomske reforme kreira povoljan biznis ambijent za privlačenje stranih investicija. lakša uporedivost cijena različitih zemalja. San Marino i Vatikan (uz dozvolu da mogu kovati sopstvene novčiće sa specifičnim nacionalnim motivima).a ne obratno. valorizaciju sopstvenih resursa u funkciji rasta proizvodnje. Imajući u vidu navedeni institucionalni okvir i visok stepen samostalnosti u kreiranju razvojne politike i ukupne strategije razvoja. 4. Crna Gora je svoj razvojni koncept definisala u dokumentu Agenda ekonomskih reformi 2003-07. On se bazirao na konceptu dinamičnih zakonodavnih reformi koje su trebale da obezbijede visok stepen liberalizacije crnogorske ekonomije. boljoj finansijskoj disciplini. doprinio je postizanju i održavanju makroekonomske stabilnosti. uštede na smanjenju broja angažovanja korespondentnih banaka u zemljama EMU za odredjenje transakcije. odnosno sa predstavnicima Evropske komisije. kao zvanična valuta. kamatni kriterijum: dugoročne kamatne stope ne smiju za više od 2% prelaziti prosjek 3 zemlje s najnižom inflacijom. izvoza i konkurentnosti u cjelini. ali i atraktivnosti stranih ulaganja. mala tržišta. za razliku od ostalih članica EU. data izuzetno povoljna mogućnost da uvede Euro i tako značajno ubrza svoj integracioni proces prema Uniji. Tako je Crnoj Gori. kao i za razliku od ostalih zemalja regiona.godine. kroz koordinaciju procesa pridruživanja EU. koji je postepeno. smanjivanje valutne izloženosti itd. za razliku od 12 zemalja koje su tada još uvijek kucale na vrata EU. rast finansijske discipline (smanjenje budžetskih rashoda. Konkretno. i rast budžetskih prihoda.Eura. Prednosti Eura kao zvaničnog sredstva plaćanja u Crnoj Gori su sve one prednosti koje imaju i članice Eurolenda. koja ne mogu ugroziti monetarnu stabilnost sistema u cjelini). očekujući Euro tek po okončanju pristupanja i ispunjenju navedenih kriterijuma. a ne inflatorno finansiranje). izloženost evropskim tržišnim kriterijumima primorava ekonomske aktere na veću efikasnost i transparentnost u radu. a plaćene kreditnim karticama (prednosti pojedinaca). Euro. rastu štednje. U novim institucionalnim okvirima Državne zajednice i postojećim razlikama u strukturi privrede i prioritetima ekonomske politike. transparentnost finansijskih pokazatelja. ubrzanu privatizaciju privrede. dobijao na intenzitetu i u SCG. kroz „dvostruki kolosjek“ i nakon Studije izvodljivosti. rast atraktivnosti Crne Gore kod ino-turista zbog pojednostavljivanja zaključivanja aranžmana. pri plaćanju računa za uvezenu robu ili usluge korišćene u inostranstvu. kao i Andora i Crna Gora (mali ekonomski sistemi. 92 . posebno smirivanju inflatornih trendova. koordinacija razvojne politike na nivou Državne zajednice svedena je postepeno na minimum. čiji pozitivni trendovi se mogu vidjeti iz sliedeće tabele. uštede na troškovima konverzije pri proputovanjima kroz više zemalja članica EMU. dobili su: Monako. Ciljevi Agende ekonomskih reformi ostvareni su u značajnoj mjeri kroz dinamiziranje razvoja crnogorske ekonomije i njenu postepenu reintegraciju u medjunarodne ekonomske odnose. a duge debate o ispunjavanju zajedničkih ekonomskih funkcija usaglašavane su sve češće u trouglu sa EU. Konačno.

Ministarstvo finansija.5 385.7 1. tek. % Stanovništvo (000). % Suficit/deficit javnog sektora. Navedeni trendovi bili su dobar ekonomski okvir za dinamiziranje razvoja u uslovima obnove crnogorske nezavisnosti.8 4. mil.5 -2.0 -652.4 1. mil.4 22.9 Izvor: MONSTAT.€ Neto SDI. 93 .6 213 - 2004 1.912 1. tek.3 18.6 25.1 2.7 142. Crna Gora .Tabela 6. % BDP Neto SDI. mil.€ Stope rasta izvoza roba i usluga.4 1.684 4.113 28 141. CBCG.295.9 709.4 481. procjena BDP/pc Inflacija % 145 2002 1.5 466. %BDP Bilans tek.1 2. 2008. 2001-2006 2001 BDP u tekućim cijenama.8 144. % of BDP 111 - 380.208 9.718. tekuće cijene. % BDP Izvoz roba i usluga.1 790.46 513 28.6 622.066.7 913.7 3.mil€ Bilans tekućeg računa.0 815. mil.435 6. € Stope rasta uvoza roba i usluga. € Bilans razmjene roba i usluga.1 31.9 615.2 -24. mil.510.0 225 - Broj zaposlenih (000) Stopa nezaposlenosti. mil.5 -154 -8.3 2.7 - 2005 1. % Bilans razmjene roba i usluga.6 624.2 3. računa.443 2 150.815 4.4 140.1 20.4 1.1 612.1 -17.1 30.9 1.Glavni ekonomski indikatori.0 183 - 2003 1.50 -318.2 623.0 776. % BDP Spoljni dug.3 2.tekuće godine. godišnja stopa rasta.6 55.3 2006 2.€ Rast realnog BDP.9 2.36 34.9 2.149 8.108. tekuće cijene. cijene. cijene.360.23 -30. dec.8 14.4 -531.5 620. 145 Kao odgovarajuća mjera inflacije koristio se ideks cijena na malo.4 622. EUR Spoljni dug.72 504 23.1 1.70 21. % Uvoz roba i usluga. a u kontekstu integracije prema EU.8 461.3 143. tek.669. cijene.

Norveškom. Ugovor je stupio na snagu jula 1952.januara 1958. ("Specijalni") Savjet ministara (predstavnici vlada država članica koji dijele moć političkog odlučivanja sa Visokom vlasti) i Sud pravde. Ovim ugovorom otvoren je proces evropskih integracija. Živorad. Švajcarska. koje će vremenom proširiti svoje članstvo i izgraditi veoma bliske odnose sa EEZ. GATT (Opšti sporazum o carinama i trgovini). Trebalo je staviti tačku na međunarodne sukobe i izgraditi trajni mir koji će počivati na zajedničkim vrijednostima i interesima evropskih naroda. 146 Francuska je učinila pri korak i ponudila konkretan predlog koji je odgovarao nacionalnim interesima pojedinih država i to u industriji uglja. Ugovoru su pristupile: Francuska. Godine 1950.(Pariski ugovor) potpisan je 18. prvenstveno baziran na procesu ekonomskih integracija. "Filip Višnjić " i Diplomatska akademija MSP SCG. Island I Lihtenštajn. godine.godine.godine). U periodu od 1945. Stvoreno je zajedničko tržište za ugalj i čelik i uvedena je zajednička kontrola. Portugalijom i Švajcarskom oformila Evropsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA). aprila 1951. ona je zametak Evrope…Nismo mi određivali njene granice. Beograd. Evropska zajednica za ugalj i čelik Ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik – EZUČ .godine potpisani Ugovori o osnivanju Evropske ekonomske zajednice (EEZ) i Evropske zajednice za atomsku energiju (EUROATOM). Velika Britanija je 1960. 147 "Mi ne stvaramo koaliciju država.414 ) 148 Budući da nije bila potpisnica Rimskih ugovora. Danskom. Danas EFTA predstavljaju prvenstveno Norveška. francuski ministar inostranih poslova. godine. koju je plasirao i za koju je preuzeo političku odgovornost Robert Šuman. Savjet Evrope. Nova generacija evropskih državnika lansirala je ideju ujedinjene Evrope zasnovane na ugovorima koji će garantovati mir. 1. čime će njihovo članstvo u EFTA prestati. države osnivači. Rimski ugovori stupili su na snagu 14. zajedno sa Švedskom. Šuman je za ovu ideju našao sagovorNika u prvom poslijeratnom njemačkom kancelaru Konradu Adenaueru. Nakon propale inicijative o stvaranju odbrambene odnosno političke zajednice. željeza i metala. Ovaj predlog je trebao. ne samo da doprinese razvoju teške industrije.148 Ujedinjene nacije (1945. čisto savjetodavna funkcija). Austrijom. str. koji proizilazi iz jasnih ekonomskih interesa svih ugovornih strana. podsticanje raznih vidova saradnje između država. plasiranje i korišćenje derivata. već i da podstakne francuskonjemačko pomirenje.godine. vladavinu prava i jednakost država. vraćaju se funkcionalnoj integraciji u ekonomskoj i u oblasti nuklearne industrije. koje su kao osnovni cilj imale očuvanje mira i bezbjednosti. do 1950. pri čemu su odluke bile obavezujuće za sve države članice). već ujedinjujemo ljude…Naša Zajednica nije udruženje proizvođača uglja i čelika.Belgija. Holandija i Luksemburg. obnovu ratom razorenih privreda. Svjetska banka.marta 1957. 146 94 . prateći princip postupnosti. (Kovačević. Stvorena je nova organizacija sa sopstvenim institucionalnim aparatom koju su činili Zajednička Visoka vlast (devetočlano tijelo. godine formiraju se brojne regionalne i međunarodne organizacije. 2004. Međunarodno pegovaranje. sa ograničenim trajanjem od 50 godina (do 2002). NATO. Zajednička skupština(predstavnici delegirani od nacionalnih parlamenata. Neke članice EFTA će kasnije postati članice EU (Velika Britanija se već okreće toj inicijativi 1961. Italija i zemlje Beneluksa . Evropska ekonomska zajednica i Euroatom U Rimu su 25. Međunarodni monetarni fond.II NASTANAK EU I POLITIKA PROŠIRENJA Kraj II svjetskog rata označio je početak nove ere u odnosima između evropskih država. To je bila originalna ideja francuskog komesara za planiranje Žana Monea147. Tako je prvi dokument koji je označio početak konkretizacije i realizacije funkcionalne integracije bila tzv. Šumanova deklaracija.godine). 2. nezavisno u odlučivanju. već su ih određivale one zemlje koje za sada još ne žele da na m se pridruže…Od njih zavisi da li će se naše granice proširiti i da li će prepreke koje razdvajaju naše narode…biti postupno sasvim ukinute".

imale su svoju Komsiju.godine u Luksemburgu (Sporazum iz Luksemburga). Negativno mišljenje francuske vlade prema prijemu Britanije u EEZ (Šarl de Gol. 95 .godine Savjetu ministara EEZ. EEZ I Euroatom. Za razliku od EEZ. Sud). poljoprivredne. kako je ugovorom utvrđeno.godine). Rad Savjeta ministara zasnivao se na predllozima Evropske komisije. januara 1966. 1963). bio je stvaranje zajedničkog tržišta sa slobodnim protokom ljudi. ukazivalo je na svu složenost i proračunatu prirodu odnosa u EEZ. kao i usklađivanje nacionalnih zakonodavstava u mjeri u kojoj je to neophodno za nesmetano funkcionisanje zajedničkog tržišta. Velika Britanija podnijela je zahtjev za članstvo u EEZ jula 1961. koje su formile EZUČ. Skupština. održivog i uravnoteženog razvoja. Takodje. U ovom sporazumu otkrili su se začeci mogućnosti neučestvovanja u radu zajedničkih institucija. Pošto nije postignut kompromis do jula iste godine. jasnije nego u Ugovoru o osnivanju EZUČ.Cilj EEZ. koja je u to vrijeme bila anajaktivnija u oblasti poljoprivrede. usluga i kapitala i izgradnja carinske unije (do 1968. održiv rast uz odsustvo inflacije. što je predstavljalo svojevrsno dupliranje izvršnih organa. Sredstva za postizanje ovog cilja ogledala su se prvenstveno u procesu stvaranja zajedničkog tržišta koje će obezbjediti slobodan protok roba. Stoga je Savjet ministara primio tri predloga u aprilu 1965. uvođenjem zajedničke tarife prema trećim državama. na snazi od jula 1967. ali i kvantitativna i kvalitativna ograničenja između država članica. Parlament i Sud pravde149. a dogovara se i sa Ekonomskim i socijalnim komitetom i sa Komitetom regiona. a zatim je postepeno potrebno kreirati i sopstvene (zajedničke) politike. je stvaranje jedinstvene carinske teritorije. S druge strane. Ugovorom je bilo predviđeno formulisanje zajedničke trgovinske. Sud pravde odgovoran je za primjenu ugovora iz Rima na cijeloj teritoriji EEZ. privredna i društvena kohezija i solidarnost medju državama članicama. S jedne strane. Francuska je primjenila svoju “politiku prazne stolice” u Savjetu ministara. koja je dobila glavnu ulogu u koordinaciji i sprovođenju zajedničkih politika (samostalno tijelo koje predlaže. već povezuje države članice kako bi zajedničkim snagama doprinijele unapređenju atomske industrije. usluga.godine potpisan Sporazum o spajanju u Briselu (Sporazum iz Brisela. dok je s druge strane.godine) koji je udružio izvršna tijela tri različite Zajednice u zajedničke organe Evropskih zajednica (EZ). Savjetu ministara. bilo koji minister mogao je da proglasi da je odredjeno pitanje od vitalnog značaja za njegovu zelju. ljudi i kapitala. pri čemu se ukidaju i carinska. Šest zemalja zapadne Evrope. u oblasti u kojoj to neka zemlja ne podržava (npr. Stoga je aprila 1965. Nakon stvaranja zone slobodne trgovine. Evropska komisija postala obazrivija u pripremi predloga za Savjet minsitara. koji svoje odluke donosi jednoglasno ili kvalifikovanom većinom je. Visoka vlast zamijenjena je Komisijom. harmoničnog. zaštite i unapredjenje kvaliteta životne sredine. ali i sprovodi odluke Savjeta). zatim saradnja i koordinacija politika u drugim oblastima. Savjet ministara. Ovaj sporazum praktično je označio kraj nedemokratskog (ali funkcionalno vrlo korisnog) principa nadglasavanja u medjunarodnim odnosima. podizanje standarda i kvaliteta života. Euroatom ne predviđa formiranje zajedničkog tržišta. EZ je zapala u najdublju krizu od svog osnivanja. Ciljevi osnivanja EEZ mogu se sistematizovati na slijedeći način: unaprijeđivanje stalnog. rodna ravnopravnost.godine navedene tri Zajednice imale su zajedničke Parlamente i Sudove pravde. visok nivo zaposlenosti i socijalne zaštite. Poslije više mjeseci pregovora i neslaganja izmedju Savjeta ministara i Francuske u vezi sa procesom odlučivanja u Savjetu ministara. kao sljedeći korak u procesu integracije. podsticanje istraživanja u oblasti atomske energije kao i smanjenje troškova tih istraživanja. postignut je kompromis “ u razlikama” 29.godine – model finansiranja Zajedničke poljoprivredne politike. u tim organizacijama. neučestvovanje 149 Od 1958. saobraćajne politike. EZUČ poslužila je kao model za izgradnju institucionalne strukture (Savjet ministara. Komisija se dogovara i zajedno donosi odluke sa Evropskim parlamentom. Euroatom kao svoj primarni cilj ima razvoj evropske nuklearne industrije. povjerena moć političkog odlučivanja. stvaranje zajedničkih finansijskih resursa EZ i predloz za širu demokratsku kontrolu troškova EZ od strane Parlamenta zajednice. visok nivo konkuretnosti.

januara 1994.1973).godine. prvo za industrijske proizvode.1. sporazumi o pridruživanju evropskih država koje pripadaju regionu Mediterana (Sredozemlja) – Grčka. 3. prihoda od zajedničke spoljne tarife I direktnih doprinosa država članica. Uvodjenje Evropskogsavjeta unaprijedilo je organizacioni razvoj unutar EZ ka jačanju medjudržavnog odlučivanja. Drugo proširenje (1981) Drugo proširenje – Grčka je podnijela zahtjev za članstvo 1975. Budžet Zajednice finansirao se putem tarifa na uvoz I direktnih doprinosa zemalja članica sve do 1070. EEZ i Euroatom) potpisan je u januaru 1972.godine. Na samitu u Parizu 1974. Kao osnovni zadatak Evropskog savjeta. čija je nadležnost bila da razmatra pitanja komunitarnog. Evropski monetarni sistem (EMS) uspostavio je stroži sistem za održavanje zajedničkog plivajućeg kursa deviza. utvđeno je davanje opštih smjernica za razvoj Zajednice i donošenje važnih političkih odluka. Utvrđeno je da se na čelu Evropskog savjeta (čine ga šefovi država ili vlada. Britanija i Danska napustile su organizaciju EFTA. ratifikacija je bila veoma brza.godine.1981. Veći dio britanske trgovine od ulaska u EEZ odvijao se sa trećim zemljama I značajnim dijelom iz bivših kolonija. Turska. Formiranje najvišeg političkog organa trebalo je da bude snažan podstrek spoljnopolitičkom jedinstvu i pospješivanju Evropske političke saradnje. godine institucionalizovana je praksa organizovanja sastanaka šefova država i vlada u redovnim intervalima. bili su više politički nego ekonomski. sa Maltom 1970. a sa ostalim zemljama iz ove grupacije potpisan je čitav niz bilateralnih sporazuma o zoni slobodne trgovine sa EZ. kada je odlučeno da EZ dobije I svoja sopstvena sredstva – od poreza na uvoz poljoprivrednih dobara. ali i pitanja iz domena političke saradnje. dok je ukidanje svih količinskih ograničenja u trgovini planirano tek poslije perioda od 22 godine. sastaje se najmanje tri puta godišnje) nalazi predsjedavajući Zajednice. sa prelaznim periodom od 5 godina (na snazi od 1.godine. 152 BDP po stanovniku u Grčkoj sredinom sedamdesetih godina bio je na nivou 25% prosjeka Zajednice. EZ je željela da učvrsti demokratiju u Grčkoj poslije Jovanović N. kao ugovori ekonomskog i političkog sadržaja. Irske i Norveške u EZ (EZUČ. Evropska ekonomska integracija. napuštajući metod odlučivanja u zajednici (nadnacionalnost). Prvo proširenje (1973) Prvo proširenje . Razlozi za ovo proširenje i prijem relativno siromašne zemlje u poredjenju sa ostalim zemljama članicama Zajednice152. Evropski ekonomski prostor stupio je na snagu znatno kasnije. i Grčka je pristupila kao deseta članica EZ 1. Sve ove zemlje podržale su Ugovor o prijemu. po znatno nižim cijenama od onih koje su važile u Zajednici. 151 150 96 . Kipar i Malta. a Evropski savjet je istovremeno trebao da ubrza evropski integracioni proces u oblastima koje nisu bile obuhvaćene osnivačkim ugovorima.Britanije u monetarnoj uniji) i “vrijednost” takvog izbora u slučaju pregovaranja za bolje političke uslove trgovine150. Ugovor o pristupanju u članstvo potpisan je maja 1979. Ekonomski fakultet Beograd. finansiranju budžeta EZ i odnosima sa britanskim kolonijama151). Ugovor o prijemu Britanije. počeli su se potpisivati već šezdesetih godina. 2004. Istovremeno. koje prate ministri inostranih poslova.godine.godine. sa ciljem primjene usaglašenih i uporedivih ekonomskih politika. Predviđalo se i postepeno uskladjivanje poljoprivrednih politika. sa planom stvaranja carinske unije nakon 12 godina prelaznog perioda.Miroslav. osim Norveške (neupsjeli referendum).godine. Godine 1979. Danske. Prihvaćena je ideja francuskog predsjednika D'Estena o formiranju organa koji će na neformalnoj osnovi okupljati šefove država i davati pravac razvoju politika EZ.godine izmedju Grčke i EEZ. čime se maksimalno izašlo u susret postepenom prilagodjavanju osjetljivih sektora na otvaranje tržišta i konkurenciju iz EEZ. Sporazum sa Turskom potpisan je 1963. doveli su do daljeg razvoja sistema evropskih institucija. Iskustvo pregovora oko i samo prvo proširenje. str. a sa Kiprom 1972.1. 18. 4.Poslije višegodišnjih teških pregovora (posebno o poljoprivredi. u vrijednosti do 1% poreza na dodatu vrijednost. Prvi Sporazum o pridruživanju potpisan je 1961.

jer je zahtjev došao baš u vrijeme kada su članice Zajednice počele da razmišljaju o potrebi daljeg proširenja i produbljivanja integracije nakon „prvog“ perioda euroskepticizma. sa medjudržavnog na metod zajednice u pogledu upravljanja EZ (sa modela kada drđave direktno pregovaraju medju sobom. a zatim i Danska. Kroz JEA porastao je značaj Evropske komisije. što je uvedeno na brintanski zahtjev). ali i perspektivu širenja i sve veći broj država članica. 3. ali i novoindustrijalizovane zemlje. jer je mogao donositi odluke na osnovu kvalifikovane većine. JEA je pomjerio ravnotežu snaga sa nacionalnih vlada na EZ. kao što su SAD. a različite inicijative koje su se razvile van ugovora bile su zasnovane na nesigurnim pravnim osnovama koje nisu bile jasno definisane (u prvom redu saradnja u oblasti spoljne politike). 4. N. Osnovni cilj donošenja ovog akta je bio da se ubrza sprovodjenje programa jedinstvenog tržišta. Reforma uspostavljenog sistema bila je neophodna. a drugi se odnosi na saradnju u oblasti spoljne politike.vojne uprave. 155 Prvo su ga potpisale devet zemalja članica 17. Stupio je na snagu tek 1. niti da se poveća konkurentnost na medjunarodnom tržištu u odnosu na druge aktere. Miroslav. jer je u Irskoj bilo neophodno izvršiti ustavnu reviziju prije ratifikacije. kao garant zajedničkih interesa. ponekad na osnovu kvalifikovane većine.godine pojavila se tzv. na model kada predloge i planove donosi Evorpska komisija. bez posredovanja neke nezavisne institucije. kako bi se maksimalno afirmisali efekti zajedničkog tržišta. februara 1986. 101. 2005. Jovanović. 158 Jovanović. „Bijela knjiga“ (Program jedinstvenog tržišta) koja je obuhvatala 282 zakonodavna predloga sa rokom završetka tog procesa do 1992. grčki zahtjev za članstvo je naišao na odobravanje država koje su činile evropsku devetorku. ESPI. 23.jula 1987. jer je moral da priprema predloge Savjetu ministara kako bi se sprovodio Program jedinstvenog tržišta. godine. str. 24. prava zaposlenih i pitanja mobilnosti ljudi. uklanjanje necarinskih barijera trgovini povećanje konkurencije unaprijedjivanje saradnje izmedju preduzeća u oblasti istraživanja i razvoja ujednačavanje tržišta faktora kroz punu liberalizaciju mobilnosti faktora monetarna integracija socijalna zaštita (povelja o socijalnim pitanjima)154 Program jedinstvenog tržišta je februara 1986.2% građana. jer je funkcionalistička teza pokazala svoja ograničenja: ekonomske slobode su ostvarene. sve tješnje veze među državama članicama. 156 Jednim se predviđa revizija ugovora Zajednice. na koja pitanja je svaka zemlja imala pravo veta. Miroslav.godine. Italija i Grčka u Hagu 28. Savjet ministara je dobio nova ovlašćenja. Japan. 5. str. što je negativno uticalo na razvoj preradjivačke industrije i sektora usluga i nije u potpunosti mogao da se iskoristi efekat „ekonomije obima“.godine155 pretočen u Jedinstveni evropski akt. Miščević Tanja. 1985. ali ne u potpunosti. Glavni aspekti programa jedinstvenog tržišta su obuhvatili: 1. Pridruživanje Evropskoj uniji.153 Uprkos trgovini oslobodjenoj od tarifa i kvota. 157 Posebno kad se u Savjetu tražilo jednoglasno misljenje ili kada su se države članice pozivale na dogovor iz Luksemburga. godine u Luksemburgu. zatim to prolazi kroz Evropski parlament – koji odluke ponekad dnosi jednoglasno. nakon konsultovanja sa Evropskim parlamentom i Ekonomskim i socijalnim savjetom (osim mjera koje su se ticale oporezivanja.godine. To je povećalo zabrinutost nekih država članica u vezi sa prenošenjem nacionalnog suvereniteta na relativno udaljenu (briselsku) birokratiju kojoj je nedostajala politička odogovornost158. 6. postojale su još uvijek veoma visoke necarinske barijere trgovini unutar EZ. Beograd. U Jedinstvenom evropskom aktu je unijeta i klauzula o neophodnosti revizije osnivačkih ugovora. da se proširi na Mediteran i pokaže da sve više i više zemalja dijeli njene vrijednosti. februara 1986. Zbog navedenih razloga. a onda donose odluke. na kome se za prihvatanje JEA izjasnilo 56. str. a ima slučajeva kada se primjenjuje postupak saodlučivanja sa Evropskim parlamentom). isto. s obzirom na povećan broj poslova Zajednica. 2. mehanizam odlučivanja je loše funkcionisao157. nakon referenduma sprovedenog u Danskoj. kojim su prethodno predviđena dva ugovora156 inkorporirana su i formalno objedinjena u jedan. isto. 154 153 97 . N.

budući da je Konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji (odnosno Završni akt iz Helsinkija 1975. što je olakšalo djelovanje naročito malih zemalja u svojstvu predsjedavajućeg. posebno. radi pod rukovodstvom predsjedavajućeg Zajednice. a Evropskog parlamenta čisto konsultativnog karaktera.predsjedava159 ista zemlja koja u šestomjesečnom periodu predsjedava Savjetom160 i ona preuzima odgovornost za preduzimanje akcija i predstavljanje pozicije EPS prema trećim zemljama. Usklađivanje stavova svih država članica u oblasti odbrane logički je podrazumevalo da se. pomaže predsjedavajućem u radu i brine o administrativnim poslovima.godine. 107. (član 30.161 U suštini. kao temelj na kom počiva politička saradnja od njenog samog početka. odgovornosti i „tereta“ koje je podrazumijevalo predsjedavanje. čine ga šefovi država ili vlada država članica zajedno sa ministrima inostranih poslova i dva komesara) se nalazi na vrhu institucionalne ljestvice EPS i ima primarnu ulogu “da osigura Uniji nužni podsticaj za njen razvoj i definiše opšte političko rukovođenje”. 5) (Evropska) Grupa korespondenata koja je odgovorna za nadgledanje i implementaciju EPS. precizno utvrdi usklađeni evropski stav u odnosu na NATO i. po prvi put precizno uspostavljeni: 1) Evropski savjet (sastaje se najmanje dva puta godišnje. 4) Politički komitet (motor političke saradnje) čine politički direktori i ima zadatak da održava kontinuitet EPS i priprema diskusije ministara. politike odbrane i dr. tačka 10 JEA 162 Članom 30 (tačka 5) Komisiji je omogućeno da ostvari veću ulogu u ovoj oblasti. Najzad. ali samo u situacijama kada je neophodno da osigura konzistentnost između EPS i postojećih politika Zajednice u spoljnim odnosima. Beograd. Milutin. podjeli nadležnosti između prethodnog. str. prilikom svakog pokušaja da se definišu nadležnosti ili utvrde oblasti akcionog djelovanja sudarali su se sa tri tipa teškoća. prodaja oružja trećim zemljama. sadašnjeg i budućeg predsjedavajućeg. Položaj Komisije je vremenom evoluirao i sa JEA ona postaje potpuno uključena u EPS162. Janjević. kao što su naoružanje. i sa samo političkog aspekta. u odnosu na ZEU. oblast bezbjednosti je razmatrana u okviru političke saradnje. radne grupe i Sekretarijat) za razliku od osnivačkih ugovora.aprila 1965. administrativni aparat nezavisan od Sekretarijata Savjeta. godine) podstakla dalji razvoj saradnje u oblasti bezbjednosti. ali i utvrđivanje zajedničkog stava i zajedničke akcije. Spoljna politika Evropske unije.164 JEA je kompromisno riješio pitanje modaliteta saradnje u oblasti bezbjednosti Dvanaestorice sa NATO-m i ZEU. Drugu drupu problema čini usklađivanje celokupnog problema bezbednosti sa 1) Zapadnoevropskom unijom (ZEU). tih godina. Prvu grupu čine problemi koji su poznati od samog početka. a nastali su zbog toga što je svima omogućeno da od samog početka pokreću pitanja o čisto odbrambenim pitanjima. 163 U prvoj fazi.JEA je definisao sadržaj i Evropske političke saradnje (EPS). Grupa za evropsku saradnju. čija je revitalizacija. tačka 2). 159 98 . 161 Član 30. 2) sastanci ministara inostranih poslova (najmanje šest puta) imaju za cilj da obezbijede sprovođenje odluka Evropskog savjeta a ministar čija je zemlja predsjedavajuća u datom periodu preuzima ulogu spoljnopolitičkog predstavnika EZ u svijetu 3) predsjedavanje Evropskom političkom saradnjom . koje osniva Politički komitet i 6) Sekretarijat. koja je osnovana Ugovorom iz Mastrihta. 160 U skladu sa članom 2 Ugovora o fuziji organa tri zajednice (Ugovor iz Brisela). formulacijom da “odredbe iz ovog naslova ne predstavljaju prepeku za postojanje tješnje Usljed mnogobrojnih obaveza. što podrazumijeva obavezu da “svoj zajednički uticaj ostvaruju na najefikasniji način putem dogovaranja. Politička saradnja takodje je obuhvatila je i bezbjednost163. Utvrđene su institucije odnosno mehanizmi za sprovođenje Evropske političke saradnje. 164 “Međutim. koji je stupio na snagu 8. koja je okupljala sedam država članica EZ (šest članica stare Evrope i Veliku Britaniju i 2)NATO-m. osim Irske. Službeni glasnik. u okviru kojeg su se našle sve članice EZ. nije institucija EZ već prije politički organ. e) radne grupe. tokom sedamdesetih godina. krajem sedamdestih godina. 2007. treću grupu problema predstavlja specifična situacija Irske. pri čemu su organi za političku saradnju (Politički komitet. tačka a JEA). usklađivanja stavova i realizacije zajedničkih akcija”. sa JEA Evropski savjet je institucionalizovan poslije više od decenije njegovog faktičkog postojanja. pokrenuta je inicijativa o uvođenju tzv trojke. ili za donošenje odluke o zajedničkoj akciji”. dok je Evropski sud pravde bio potpuno isključen iz EPS. postavljena kao pitanje od posebnog značaja. mehanizam EPS utemeljen Jedinstvenim aktom je ostao međudržavnog karaktera-ostao je gotovo netaknut i kasnije primijenjen na Zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku. Predviđene su obavezne konsultacije država članica (član 30. koja je bila neutralna i zbog toga je strahovala od mogućnosti da diskusija ode u pravcu koji bi označio da samo eksplicitna pripadnost NATO-u bude osnova za utvrđivanje zajedničkog stave.

A Britanija je u Mastrihtu dobila pravo da ne učestvuje u radu o dva pitanja: prvo se odnosilo na zajedničku valutu.). 124). dok taj status namjerno nije priznat Evropskoj uniji".lu Ujedinjenje Nemačke i pad komunizma uticali su na kretanja u okviru NATO-a. Dalji važan datum u procesu evropskih integracija i hronologije nastanka današnje Unije. drugi dio se odnosi na zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku (ZSBP). a to je Politika proširenja. Službeni glasnik. 167 Žaklin Ditej de la Rošer primjećuje da "sa pravnog stanovišta. kada je Evropski savjet postigao dogovor o predlogu Sporazuma o stvaranju Evropske unije.godine.1987. str. str 128 165 166 99 . i nakon nekoliko godina kašnjenja u odnosu na planirani cilj. Žaklin Ditej de. Podgorica.saradnje u oblasti bezbjednosti i između visokih strana ugovornica u okviru Zapadnoevropske unije i Atlanske alijanse. On se sastoji iz tri osnovna dijela (stuba167) EU: 1. tako i na izbore u bilo kojoj državi članici EU. (La Rošer. tačka 6. br. Vlada RCG: Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije. Uvod u evropsko pravo. odredbi specifičnih za saradnju-drugi i treći stub-kao i opštih odredbi (pristupanje. www.godine u Mastrihtu. od nestanka pretnji sa Istoka.ena. i 3. Druga neobičnost : tri zajednice zadržavaju svaka pojedinačno međunarodni status pravnog lica. I ovaj sporazum je rezultat kompromisa. 1.06.godine.1986. p. Južne zemlje. Međutim. Spoljna politika Evropske unije. verujući da će rasprava o ovom pitanju izazvati brojne nesporazume među evropskim zemljama. Naziru se prvi okviri nove zajedničke politike Unije. SAD su pokrenule raspravu o budućnosti Alijanse na samitu NATO u Londonu. što je otvorilo put proširenju EU na istok Evrope. itd. predvodjene Španijom. Official Journal of the European Communities (OJEC). 2005. Njemačka je postigla sporazum da buduća monetarna poliitka EU bude pod njenim uticajem. c)165 5. Oktobra 1990. Francuska je postigla najvažniji cilj. str. februara 1992. svakako je 9-10. da Njemačka prihvati jedinstvenu valutu (1999). treći stub obuhvata pravosudna pitanja i unutrašnje poslove. raspolagale su kohezionim fondom. Zabrinute zbog smanjenja težine svog vojnog prisustva u Evropi. Spoljna politika Evropske unije. Važna pitanja koja se takodje pominju u Ugovoru iz Mastrihta su: prava gradjana EU da žive i rade u bilo kojoj zemlji EU. revizija. EZ je proširena za još dvije nove (južne) članice i postala je zajednica od 12 zemalja. Otprilike u isto vrijeme kada je donijeta i “Bijela knjiga”. godine. 2007. s jedne strane. L 169.”(član 30. Atlanska alijansa je imala razlog za postojanje samo u kontekstu hladnog rata i naoružanja. Jedinstveni evropski akt. Ugovor o stvaranju Evropske unije. a prihvaćeni su i njeni predlozi u vezi sa odbrambenom i spoljnom politikom. Umesto neizvesne budućnosti.u navedenim okolnostima afirmacije ekonomskih benefita jedinstvenog tržišta i rasta efikasnosti procesa odlučivanja na supranacionalnom nivou. bilo je evidentno da se tradicionalna vojno-politička misija Alijanse našla u drugom planu. početkom devedesetih godina je stvorena povoljna klima za početak političke integracije Evrope. preradjeni tekst Ugovora iz Rima koji uključuje uslove za ekonomsku i monetarnu uniju (EMU) 2.1. 1. koji nastavljaju da postoje kao takvi. Holandjani su mogli da sprovedu svoju povelju o socijalnim pitanjima. prava da kada putuju van granica EU mogu dobiti diplomatske i konzularne usluge od predstavnika bilo koje zemlje članice EU. desilo se i treće proširenje. Sporazum iz Mastrihta potpisan je 7.13) 167 Janjević Milutin.. 29. a drugo na povelju o socijalnim pitanjima. i. s druge strane.godine došlo je do ujedinjenja Savezne republike Njemačke i Njemačke demokratske republike166. 2007.. Beograd. jula 1990. Ugovor iz Mastrihta vrši neobično pregrupisavanje između. Zadatak EU postao je i doprinos uspostavljanju i razvoju transevropskih mređa u obalsti saobraćajne. (Janjević. Treće proširenje (1986) Treće proširenje . Beograd. a prema logici prava zajednice i prema principima integracije. Službeni glasnik. decembar 1991. Milutin. kao i da Evropski parlament povećanjena ovlašćenja. tzv. EZ je okončala pregovore sa Španijom i Portugalijom oko njihovog prijema. posebno između Francuske i saveznika u okviru Zajednice. tri ugovora zajednice. pravo glasa i izlaska kako na lokalne izbore.

6. pravovremeno i kvalitetno odgovori na izazove koji su se odnosili na zajedničku odbrambenu politiku. maja 1999. Ovaj ugovor donio je nekoliko novina: 1. članice Unije su i Austrija. bez mogućnosti izuzimanja od učestvovanja u radu (optingout). od kada EZ zvanično postaje EU168.oktobra 1997. 169 168 100 . S obzirom na gotovo potpuno ostvaren nivo ekonomske integracije. Miroslav. kao i kompatibilne propise i zakonodavstvo.1993.godine. Najvažnije pitanje nove institucionalne structure I ponderacije glasova. ali i sposobnost EU da odlučno. popravi ciljeve Ugovora i otvori put za širenje EU na Istok. ugovorna klauzula o fleksibilnosti dopušta da neke zemlje usvoje zajedničku politiku. i ako je to moguće. uzdržanost pri glasanju neće spriječiti usvajanje zajedničkih odluka. tj. Završni dokument međudržavne konferencije je u suštini predstavljao kompromis pristalica integracije u ovoj oblasti u mnogo većem obimu. Miroslav. 3. str. kao i da usklade svoje politike sa EU u toku perioda usaglašavanja. novi članovi moraju prihatiti zakonodavstvo EU koje postoji već četiri decenije. Francuske i SAD-a unutar NATO alijanse. 6. 35). ako nešto podje „kako nije planirano“. Bilo koja evropska država može da podnese zahtjev za članstvo u EU. pravosudje i unutrašnji poslovi – Šengenski sporazum o zajedničkim vizama za gradjane treće zemlje uključen je u EU (osim u slučaju Britanije i Irske). manje važna pitanja – zaštita štedionica u državnom vlasništvu. 27-31. potvrdjivanje Strazbura kao sjedišta Evropskog parlamenta i zaštita prava životinja169 Jovanović. Četvrto proširenje (1995) Četvrto proširenje – Od 1995. druga. Medjuvladina konferencija održana 1996.godine). odluka se ne može usvojiti. Uloga Kohezionog fonda proširena je i na projkte zaštite životne sredine. S obzirom na ranjivost Unije i zavisnost od nacionalnih trupa Velike Britanije. isto. ako zemlje članice koje su uzdržane predstavljaju više od jedne trećine glasova kvalifikovane većine. Završne odredbe Ugovora iz Mastrihta predstavljale su „sigurnosni“ ventil. 5. kao osnovnim nosiocima bilo kakve odbrambene akcije. Finska i Švedska. odnosno na vakuum koji je Mastriht za sobom ostavio. Jedan od glavnih razloga sazivanja međuvladine konferencije 1996.godine (stupio na snagu 1. N. ta zemlja mora da se pridruži cijeloj Uniji. isto. 2. trebala je da ispita. postoji mogućnost konstruktivnog uzdržavanja od glasanja. otvorenost i dostupnost informacija – svi gradjani i pravni subjekti EU imaju pravo pristupa dokumentima EU.1. čak i kada druge zemlje to ne žele. ako se sve zemlje s tim saglase. odloženo je do početka pregovora o proširenju Unije sa novim zemljama kandidatima (Jovanović. N. 4. koja je naročito došla do izražaja tokom krize na Balkanu. godine je bio da se osnaži ZSBP. nije bilo prelaznog perioda za usaglašavanje i prihvatanje uslova zajedničkog tržišta. Ugovor je stupio na snagu 1. postalo je jasno da odbrambeni aspekti Unije trebaju biti unaprijeđeni.telekomunikacione i energetske infrastrukture.godine. potpisan je Ugovor iz Amsterdama 2. Kao rezultat rada Medjuvaladine konferencije. zaposlenost i socijalna politika – unaprijedjenje saradnje medju državama članicama u cilju otvaranja novih radnih mjesta. Ukoliko se prijem odobri. supsidijarnost i fleksibilnost – EU bi trebalo da radi samo na onim poslovima koji se ne mogu bolje izvršiti na nacionalnom ili nižim nivoima. spoljna politika – potrebno je da EU saradjuje sa državama Zapadnoevropske unije (ZEU) koje se mogu integrisati u EU u budućnosti. Komitet regiona pridodat je strutkuri EU radi obavljanja konsultacija. i zastupnika modela po kome će evropska odbrana biti prvenstveno zasnovana na državama. ukoliko ona želi da očuva primarno evropsku bezbjednost.godine. str.

101 .1959 prvi put. Estonijom. Dugoročna perspektiva proširenja. Čehoslovačkom (kasnije Češkom i Slovačkom). bilateralnim Evropskim sporazumima o pridruživanju. Rumunijom. odnosno 28 država članica unutar EU. godine). Peto proširenje (2004.7. koja je već tada bila sasvim izvjesna. izrazito političkog karaktera i značaja.56% u Evropi) POTPISAN SPORAZUM /FTA/ Decembar 1991 Decembar 1991 Mart 1993 Oktobar 1993 Februar 1993 Oktobar 1993 Jun 1995 Jun 1995 Jun 1995 Jun 1996 1970 1972 SPORAZUM DATUM DATUM STUPIO NA APLICIRANJA OTPOČINJANJA SNAGU ZA ČLANSTVO PREGOVORA Februar 1994 Mart 1994 1998 Februar 1994 April 1994 1998 2000 1998 2000 2000 1998 2000 2000 1998 2000 1998 Zaključivanje pregovora/ ČLANSTVO 2002/1. Evropska komisija – svaka zemlja imenuje samo po jednog člana Komsije (ravnopravna rotacija koju prethodno jednoglasno utvrdjuje Savjet ministara). 2007) Peto proširenje . Bugarskom. potrebom njene korjenite reorganizacije kako bi odgovorila zahtjevima novog vremena i njenog funkcionisanja u proširenom sastavu. moguća samo do 27.5. Poljskom. Jun 2006 Dodatni trg. 3. Dinamika petog proširenja uključujući pregovore sa Turskom ZEMLJA MAĐARSKA * POLJSKA * BUGARSKA ** ČEŠKA * RUMUNIJA ** SLOVAČKA** ESTONIJA* LETONIJA** LITVANIJA ** SLOVENIJA* MALTA ** KIPAR * TURSKA (5. koji su u periodu od 1990-1996. fleksibilnost (pojačana saradnja ili varijabilna geometrija) – grupa od osam ili više zemalja može se zalagati za dublju integraciju u odredjeniim oblastima politike (model „Evrope sa više brzina“. Istovremeno. pri čemu je većina sporazuma prve generacije bila praćena drugom generacijom sporazuma.Zajednica je do kraja 1990. 4. zahtjeve za sticanje statusa kandidata za članstvo su podnijele i Malta i Kipar (jul 1990. godine zaključeni sa Mađarskom. odmjeravanje glasova u Savjetu ministara – promjena u ponderaciji glasova unutar Savjeta ministara u korist velikih zemalja na štetu malih zemalja 2. jer je razmatrao raspodjelu moći i uticaja u proširenoj EU. On je donio slijedeće novine: 1. većinsko glasanje – politička integracija ubrzala se kako su zemlje članice odustale od prava na veto u 29 novih oblasti. godine zaključila seriju sporazuma prve generacije (Sporazumi o trgovini i saradnji) sa gotovo svim državama Centralne i Istočne Evrope (CIE).2004 2002/2004 2005/2007 2002/2004 2005/2007 2002/2004 2002/2004 2002/2004 2002/2004 2002/2004 2002/2004 2002/2004 Februar 1995 Decembar 1995 Februar 1995 Februar 1995 Februar 1995 Februar 1998 Januar 1996 Jun 1995 Jun 1995 Oktobar 1995 Februar 1998 Novembar 1995 Februar 1998 Decembar 1995 Februar 1999 Jun 1996 1990/1998 1990 1963 1995 – .1999 / status sa EU kandidata Ugovor iz Nice (potpisan 26. npr. februara 2001) predstavljao je svojevrsnu prekretnicu u istoriji EU. suočila je Evropu sa velikim izazovom. Letonijom i Litvanijom.protokol sporazum o ponovo 1987 1970 carinskoj uniji . kod uvodjenja jedinstvene valute ili šenzenske zone bez pasoša).

regionalne i lokalne organizacije itd.godine. jer je Ustavom 170 Prema: Djerković Marija. politika konkurencije. obuhvata četiri teme: 1) razgraničenje nadležnosti između EU i država članica. (magistarski rad). po odredbama Ugovora o Ustavu predsjedavao bi Savjetom inostranih poslova. 4) saradnju sa trećim zemljama i humanitarnu pomoć i 4) zaključivanje međunarodnih ugovora. nečlanica i institucija ali i stručna lica koja su raspravljala o Nacrtu Ugovora o Ustavu.januara 2007. koji je istovremeno trebao da ima i funkciju potpredsednika Komisije EU. 2) preuređenje i pojednostavljenje ugovora. postojala bi veća opasnost od kidanja veza između unutrašnjih politika EU (upravljanje jedinstvenim tržištem. Ugovor o Ustavu predviđao je dvije novine u smislu redefinisanja odredbi o institucionalnim mehanizmima zajedničke spoljne i bezbjednosne politike. str. Sa jedne strane. itd) i njenih spoljnih politika (trgovina. Ugovor o Ustavu EU predlagao je eliminaciju sistema stubova. Univerzitet Singidunum. 174 Fonten. a pregrupisavanjem svih odredbi o spoljnim akcijama Unije. P. pristupanje Rumunije i Bugarske od 1. diplomatija i odbrana).godine. Luksemburg. koji predstavlja najmanji zajednički imenitelj moguće saglasnosti. »drugi stub saradnje») i spoljnih ekonomskih odnosa EU (tzv. objedinjene su jednim poglavljem i stavljene pod isti krov. peto proširenje EU. a sa druge. Ugovorom o Ustavu Evropske unije napravljen je kvalitativan pomak u pravcu prevazilaženja međuvladinog karaktera odnosno komunitarizacije Zajednička spoljne i bezbjednosne poliike. Konvencija o budućnosti Evrope172 (reprezentativno tijelo kojim je rukovodio Valeri Žiskar d'Esten) podnijela izvještaj Evropskom savjetu. tj. shvatanje da je dovoljno jednostavno podizanje nivoa odnosa i stepena saradnje između Visokog predstavnika i komesara. bogatih i siromašnih. 2) zajedničku politiku bezbjednosti i odbrane. 3) status Povelje o osnovnim pravima i 4) ulogu nacionalnih parlamenata u EU. koje je uključilo i produženo peto proširenje. 2008. postojala je izrazita težnja za jačom komunitarizacijom spoljnih aktivnosti koja će rezultirati fuzijom funkcija Visokog predstavnika i komesara za spoljne odnose. Beograd. koje su ranije bile raspoređene na različitim mjestima. predstavnike država kandidata. međutim. rezultat je kompromisa dvije tendencije. ekonomska i monetarna unija. Ilic Gordana.”174 Po važećim ugovorima. Štaviše. unutrašnja bezbednost.refleksije na politiku proširenja170 Ugovorom iz Nice. 102 . I najtvrđim protivnicima komunitarizacije spoljnih odnosa Unije postalo je jasno “da bi kohezija Unije kao cjeline i njen kredibilitet na svjetskoj sceni bili potkopani ako bi evropska spoljna politika postala pitanje “varijabilne geometrije”. unionista i konfederalista. U raspravama koje su se vodile učestvovali su i državekandidati za članstvo u EU. Pravo i institucije EU. Evropa u 12 lekcija. 173 Konvencija je održala 26 plenarnih zasijedanja i obrazovala 11 radnih grupa. tako da je oblast spoljnih akcija Unije trebala da obuhvati: 1) zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku. razvojna pomoć. i veće efikasnosti i preciznosti u pripremi i realizaciji spoljnopolitičkih aktivnosti EU. Podgorica. EU je zasnovana na prilično vještačkoj podjeli između Zajedničke spoljne i bezbjedonosne politike» (tzv. stoga je na osnovu Deklaracije o budućnosti Unije171 i mandata Evropskog savjeta održanog u Lakenu u decembru 2001. Efekti budućeg proširenja na Zajedničku spoljnu I bezbjednosnu politiku EU.173 Sam proces pregovaranja bio je veoma težak i naporan jer je bilo potrebno uvažiti različite interese i stavove-interese kako velikih tako i malih država članica. «prvi stub saradnje»). 3) zajedničku trgovinsku politiku. Čugura Print. univerziteti. kvalifikovanom većinom.Ugovor iz Nice otvorio je institucionalnoe mogućnost za veliko. nije jasno zauzet stav o budućnosti EU. str. Fakultet političkih nauka. nevladine organizacije. Ministar inostranih poslova EU175. 172 Formirana kao poseban međunarodni forum koji je okupio predstavnike država članica. Kreiranje pozicije ministra inostranih poslova u institucionalnoj strukturi Unije. 8. 171 Proglašenjem Povelje o osnovnim pravima i Deklaracije o budućnosti Unije iniciran je post-Nica proces koji. Potreba unutrašnje konsolidacije i institucionalne reforme . 49 (navodi Gasmi. u cilju obezbjeđivanja koherentnosti između spoljne politike i spoljnih odnosa (u nadležnosti Komisije). 2007. Rad Konvencije rezultirao je veoma slabim kompromisom. 2004. prema deklaraciji 23 iz aneksa Ugovora iz Nice. uz saglasnost predsjednika Komisije.271) 175 Imenuje ga Evropski savjet.

borbe protiv klimatskih promjena i migracije.280 179 Iako ne nosi naziv Ustav.godine. evidentno je da se ne razlikuje od neuspjelog Ugovora o Ustavu. što je predstavljalo drugi uzastopni “udar” ujedinjenoj Evropi. koja je imala i snažnu refleksiju na politiku proširenja. str. 2007. Namjera je bila da se ugovorom iz Lisabona poveća efikasnost EU posle proširenja iz 2004. kao posebnog sui generis entiteta koji teži uspostavljanju svog međunarodnopravnog identiteta i afirmaciji sopstvenog imidža kao ozbiljnog spoljnopolitičkog aktera. što je rezultat potrebe za stvaranjem službe koja će upravljati spoljnim odnosima i u funkciji je uvođenja ministra inostranih poslova. i 2007. Ipak. a na drugoj EZ. za oblast zajedničke spoljne i bezbjednosne politike. predstavlja Uniju na spoljnom planu u oblasti zajedničke spoljne i bezbjednosne politike. Lisabonski sporazum je. (član I-22. kada je primljeno dvanaest zemalja. Unija bi dobila svog predsjednika umjesto dosadašnjeg šestomjesečnog rotirajućeg predsedavajućeg. Univerzitet Singidunum. Reformski sporazum u najvećoj mjeri predstavlja “pročišćenu” verziju Ustava EU. kako bi stupio na snagu početkom 2009. On vodi u ime Unije političke razgovore i iznosi stavove Unije u međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama. odbranu. Beograd. tačka 2) 178 Gasmi. Ilic Gordana. Odluke se donose ukoliko za njih glasa 55 odsto zemalja koje predstavljaju najmanje 65 odsto stanovništva EU.) Istovremeno i predsjednik ES. Na taj način bi se praktično ukinulo rotirajuće predsjedavanje. Za razliku od postojeće “kompozitne strukture Unije” (na jednoj strani EU zasnovana na tri stuba. Cilj Reformskog ugovora je da ubrza proces odlučivanja. oporezivanje i kulturu. ali „bez povrede nadležnosti ministra inostranih poslova“. socijalna pitanja.godine. neophodna je bila njegova ratifikacija od strane država članica-na referendumu ili u nacionalnom parlamentu. i ministar inostranih poslova bio bi nadležan za obavljanje sljedećih funkcija: 1) vođenje ZSBP. Evropska unija bi Reformskim sporazumom dobila i status pravnog lica. tačka 2: Ministar inostranih poslova Unije.godine. 4) inicijativa. 176 Član III . 3) spoljnopolitičko predstavljanje. Evropska komisija bi imala 17 umjesto dosadašnjih 27 komesara. Takođe. bi Lisabonskim sporazumom dobila i ministra spoljnih poslova. godine.. doživio sličnu sudbinu kao Ugovor o Ustavu EU. prvi stub sa svojstvom pravnog lica)178. koji bi se zvanično nazivao Visoki predstavnik za spoljnu i bezbjednosnu politiku. Konsenzus je potreban samo za spoljnu politiku. godine. Po Lisabonskom sporazumu Evropski parlament će imati 750 poslanika i predsjednika. ne govori o "superdržavi". energetike. Pravo i institucije EU.179 U kontekstu promjena koje uvodi Reformski sporazum u oblasti ZSBP. Nakon francuskog i holandskog "ne" na referendumu 2005. takođe nova funkcija uvedena Ugovorom o Ustavu.). Na neformalnom samitu EU u Lisabonu. s ciljem da njegova primjena počne uoči junskih izbora za Evropski parlament. on treba da omogući efikasnije donošenje odluka Unije čije se članstvo u posljednje četiri godine povećalo na 27 zemalja. među kojima su i unutrašnji poslovi i pravosuđe. EU je zapala u institucionalnu krizu. za ostale oblasti spoljne aktivnosti. 177 „Ministar inostranih poslova predstavlja Uniju kada se radi o pitanjima iz oblasti zajedničke spoljne i bezbjednosne politike. i Komisija. niti pominje zastavu i himnu EU. Lisabonski (Reformski) ugovor ipak sadrži mnoge elemente odbačenog ustava EU. Čugura Print. posle referenduma u Irskoj 12. koji je održan sredinom oktobra 2007. EU. Ugovor je predvidio eksplicitan pravni subjektivitet za Uniju. 2) davanje predloga za utvrđivanje i implementaciju ZSBP176. godine. koji je potpisan na samitu u Lisabonu u decembru 2007. 5)staranje o koherentnosti između akcija spoljnih aktivnosti Unije i 6) predstavljanje177. da bi on stupio na snagu. osim diplomatske službe. sa planom ratifikacije od strane svih EU 27 država članica do kraja 2008.293. Takođe. To bi posebno trebalo da se odnosi na pitanja iz oblasti odbrane. Ukida se pravo veta u 50 oblasti. kog biraju premijeri i predsjednici država članica na 30 mjeseci.izvršena podjela nadležnosti izmedju Savjeta za inostrane poslove i Savjeta za opšte poslove. tačka 2. juna 2008. Druga novina u Ugovoru o Ustavu EU odnosi se na formiranje evropske službe za spoljne aktivnosti i saradnju sa diplomatskim misijama zemalja članica i delegacijama Unije. 103 . mogu podnositi zajedničke predloge Savjetu. otvori put za uvođenje položaja predsjednika EU i osnaži položaj šefa spoljne politike Unije. Pošto je prihvaćen tekst Ugovora o Ustavu EU (decembar 2004.“ (član III-296. a objedinio bi funkciju koja već postoji pod tim nazivom i funkciju komesara za spoljne poslove. lideri zemalja članica postigli su sporazum o novom Lisabonskom ugovoru (Reformski ugovor).

komora. Stabilnost demokratskih institucija. Značaj ove studije je što njen zaključak izražava stav EU o tome da li je zaintersovana država u stanju da sprovode obaveze za koje će se vezati potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.III POLITIKA PROŠIRENJA EU I ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA 1. Radi se o kriterijuma utvrđenim 1993 godine u Kopenhagenu. kao i priprema administrativnih struktura (stvaranje i jačanje nadležnih državnih institucija).godine. svake godine sačinjava Izvještaje o stabilizaciji i pridruživanju. Njen zadatak je da. BiH i Albaniju). godine. pravnih i političkih). to radi svakog novembra mjeseca (do kraja 2008. nevladinih organizacija u cilju ostvarenja društvenog konsenzusa i obezbjeđenja podrške javnog mnjenja. jeste procjena opštih uslova unutar države (ekonomskih. vladavina prava. marta 2004. Proces stabilizacije i pridruživanja se vremenski djeli u dvije faze. koji se odnose na: 1. kao i postepeno usvajanje prava EU. Ova faza počinje u trenutku kada država izrazi zainteresovanost za uspostavljanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Riječ je o procesu koji podrazumijeva čitavi niz aktivnosti i odnosa izmedju zainteresovane države Zapadnog Balkana i EU. 2. uzimajući u obzir opšte kriterijume iz Kopenhagena i pojedinačne kriterijume i preporuke za svaku državu. a okončava se objavljivanjem „Studije o izvodljivosti” od strane Evropske komisije.godine objavljeno je 7 godišnjih izvještaja). u Madridu. 180 Na 181 104 . ekonomske i monetarne unije. poštovanja ljudskih prava i zaštita manjina. Srbiju i Crnu Goru. BJR Makedoniju. 3. Pored ovih osnovnih kriterijuma. socijalnih. PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA EVROPSKOJ UNIJI Proces stabilizacije i pridruživanja (PSP)180 je naziv za cjelovit. uz istovremeno uspostavljanje pune i trajne stabilizacije. u našem jeziku odomaćila se I skraćenica SSP. godine. a od 2005. upravnih i pravosudnih struktura normama EU kako bi se zakonodavni okvir EU mogao djelotvorno primijenjivati. Osnovni cilj PSP-a je ostvarivanje pridruživanja zemalja ovog regiona EU. Obje faze su vezane za sprovođenje ključnog pravnog dokumenta: Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. kriterijuma iz Kopenhagena. zatim marta 2003. uključujući ciljeve političke. Proces pridruživanja Evropskoj uniji u najširem smislu podrazumijeva ispunjavanje tzv. 1995. Proces stabilizacije i pridruživanja prati Evropska komisija. Ispunjavanje ovih kriterijuma podrazumijeva potpunu javnost i transparentnost rada i aktivnu ulogu Parlamenta.181 Prva faza. godine. ne samo pojedinačnih država već i regiona u celini. sindikata. Evropska komisija objavila je prvi izvještaj aprila 2002. Postojanje funkcionalne tržišne privrede i sposobnost suočavanja sa konkurentskim pritiskom i tržištem EU. Sposobnost preuzimanja obaveza koje proističu iz članstva. godine. U slučaju da je procjena EU pozitivna. otpočinje druga faza procesa stabilizacije i pridruživanja. strateški pristup Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana (termin se koristi u EU i obuhvata Hrvatsku. Značajan sastavni dio PSP-a je insistiranje na međusobnoj regionalnoj saradnji zemalja koje žele da se pridruže EU. engleskom: Stabilization and Association Process (SAp) Na engleskom: Stabilisation and Association Agreement (SAA). je dodat još jedan koji se odnosi na prilagođavanje administrativnih.

poštovanje ljudskih prava. odredbe. druge ugovorne obaveze po osnovu SSP odnose se na: . skoro su identični sa evropskim ugovorima. . Zaključivanjem SSP-a otpočinje institucionalizacija odnosa sa EU. zaštitu prava intelektualne. SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pripada tipu ugovora o asocijaciji kakav je i Evropski ugovor koji su sa EU potpisale zemlje Centralne i Istočne Evrope. godine postale punopravne članice EU. Osnovne razlike između SSP i evropskih sporazuma su u sadržaju razvojne klauzule i u odredbama o regionalnoj saradnji. standarde i sl. Odmah nakon potpisivanja Privremenog sporazuma. Približavanje punopravnom članstvu temelji se na individualnim sposobnostima prihvatanja evropskih standarda i kriterija. ali se ne definiše unaprijed bilo kakav datum pristupanja EU. dostignućima u izgradnji regionalne stabilnosti i pojedinačnim rezultatima u sprovodjenju obaveza koje proizilaze iz pridruženog članstva. izjednačavanje statusa preduzeća iz EU koja se osnivaju u zemlčji potpisnici.postepenu harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU. 182 Community Assistance for Reconstruction.finansijsku saradnju (CARDS182).kretanje radne snage. . Imajući u vidu dužinu trajanja procesa zaključivanja (i ratifikacije) sporazuma. postupno razvijanje zone slobodne trgovine između dvije strane potpisnice. pitanja u vezi se pružanjem usluga. Sadržaj ugovora. . institucije. tranzicioni period. ciljevi. vladavinu zakona i uspostavljanje slobodnog tržišta. zatim postupnog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU. koje su u maju 2004. koja su u prvom redu zadužena za pripremu pregovora. SSP je međunarodni ugovor između države potpisnice i EU koji uspostavlja pravni okvir za uzajamnu saradnju i postepeno približavanje evropskim standardima. 2.kulturnu saradnju. .razvoj demokratije.). komercijalne i industrijske svojine. Ovaj plan treba da sadrži spisak prioritetnih mjera i aktivnosti.Druga faza podrazumjeva pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.ekonomsku saradnju po najvažnijim sektorima. Komisija EU je predvidjela mogućnost stvaranja zajedničkih ad hoc radnih tijela. potvrđuje status potencijalnog kandidata za članstvo u EU. zaštitu potrošača. . a naročito u oblastima relevantnim za uspostavljanje jedinstvenog tržišta (pravila koja se odnose na razvoj konkurencije. Ciljevi sporazuma su razvijanje političkog dijaloga između EU i zemlje potpisnice sporazuma. Sklapanjem SSP državi se. Trgovinske odredbe primjenjuju se odmah nakon potpisivanja SAA. kao i praćenje procesa harmonizacije propisa zemlje zapadnog Balkana sa propisima EU. sa nosiocima tih mjera i obaveza. njegovo potpisivanje i efikasno sprovođenje. uz istovremeno asimetrično ukidanje carina od strane EU. te podsticanje regionalne saradnje u okviru SAP-a. neophodno je donijeti Implementacioni plan za primjenu SSP. Interim sporazum/. . u razvojnoj klauzuli. državnu pomoć. Osnovni cilj je obezbjeđenje Zone slobodne trgovine sa EU u roku definisanom sporazumom. mehanizmi. kada na snagu stupa Privremeni sporazum o trgovinskim i sa njima povezanim pitanjima između Evropske zajednice i države Zapadnog Balkana /tzv. Pored obaveza koje se odnose na Zonu slobodne trgovine.uspostavljanje političkog dijaloga između EU i zemlje potpisnice. zajednička tijela. Development and Stabilization (CARDS) 105 . javne nabavke.

2003. 2007 16. 21. 04.6. valorizacija prirodnih resursa kroz privlačenje direktnih stranih ulaganja.1.01.2002.5.HLSG Upravna grupa na visokom nivou /24.04.2005.6.09.2008.10.2008. 2005 10.07.NPAA Nacionalni akcioni plan za uskladjivanje zakona 22.2000. 11.2007 15.2005 7.2000.01. 24.2003. 9.04. itd.10. SRBIJA CRNA GORA .7.2005 25. 04. 3.USD 183) / 8 sastanaka .11. godine FAZE PROCESA Dijalog zemlje sa predstavnicima Evropske komisije (EK): procjene stanja ekonomskih.03.godišnji izvještaji o PSP (12. 15. MAKEDONIJA 01.2000. 28.4.06.2001.2007 5 godina 1.NPAA Nacionalni program za pridruživanje 21.10. 2005186) 1. ali Makedonija je dobila status zemlje kandidata tek na sastanku SM u decembru 2005. Mart 2006 Jun 2006 10 godina BiH KRG 1998 Smjernice za EU – ‹‹18 koraka›› 2000 18.11. 2005) 25. (6 godina) 1. 24.g. 2005. 6 godina 1. PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA – ZAPADNI BALKAN.06. . 8.2007 28. kada mala država odluči da se integriše u veći sistem.2000.5.02. svi članovi «kluba» imaju pravo da učestvuju u procesu odlučivanja. preporuke EK usvaja Izvještaj o Studiji izvdljivosti (ispunjavanje kriterijuma za pregovore o SAA) EK usvaja direktivu o pregovorima i daje preporuku SM da pregovori počnu Savjet ministara (SM) usvaja direktivu o pregovorima EK otpočinje pregovore Parafiranje SSP Potpisivanje SSP i definisanje plana implementacije 184) Na snagu stupa Interim SSP Sprovođenje Sporazuma/operativna implementacija elemenata SAA prema dogovorenim fazama/ Zahtjev za članstvo EU podnijet SM daje ‹‹status zemlje kandidata›› /Avis/ 185) Stupanje na snagu SSP Pregovori o članstvu HRVATSKA Dijalog Radnih grupa od 02.11. 186) Nije definisan datum otpočinjanja pregovora.2004.2008 (2009) 183 ) KRG .2001. 184) 106 . 1.2000.12.03. g.11.2001. 2003 .3. EVROPSKA PERSPEKTIVA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA: STABILIZACIJA REGIONA KROZ PROCES PRIDRUŽIVANJA EU Skorašnja iskustva su pokazala da male države moraju učestvovati u političkom dijalogu o zajedničkoj budućnosti i integracijama.g. 29.2001.KRG/ 6. Pregovori o trgovinskim odnosima u okviru SSP imaju za cilj uspostavljanje zone slobodne trgovine izmedju države Zapadnog Balkana i EU i predstavljaju jednu od najobiminijih aktivnosti u pregovorima.2005 7. 5. pogodnije prilike za specijalizaciju.10.2001-7. 12. mora prihvatiti sva pravila igre («pristupanje klubu»).03. U zagradama su dati tzv.2000. Ipak.06.11.2001. 11. Decembar 2008. 5.1999/ 6.11.2008 Nacionalni plan za integraciju CG u EU 2008-12. 20. USD – unaprijedjeni stalni dijalog. 24. Prelazni periodi koje su definisale države u okviru postepenog otvaranja svog tržišta i ukidanja svih barijera za robe iz EU. male države bi trebale maksimalno iskoristiti svoje potencijale i prednosti kao što su: mogućnost boljeg i bržeg prilagođavanja (fleksibilnost).konsultativna radna grupa.2000. 2005. 3.2002 (5 sastanaka).11.2000. manje birokratije.06. 185) Hrvatska je dobila status Zemlje kandidata nekoliko mjeseci po stupanju na snagu Sporazuma. 18.11.7.2004.2002.10. Medjutim. 14 uslova za start pregovora 21.3.2005. 24. 19. 31. 9. dok je makedonski sporazum stupio na snagu još aprila 2004.11.2003.1999. Nov. (10 godina) 1.2001.02.2004. pravnih i političkih kriterijuma.1999. (2010) ALBANIJA 11.2008 6 godina 15.2000. U tekućem dijalogu. 14.2008. 2005 Nacrt Direktive usvojen na Kolegijumu komesara 12. 2003 .1998 Sporazum o saradnji sa EU 16.

tako i od strane drugih država kandidata. Acquis communautaire predstavlja širi pojam od klasičnog pojma prava s obzirom da obuhvata: sadržaj. NOVI OKVIR POLITIKE PRIDRUŽIVANJA EU Politika pridruživanja je jedna od najuspješnijih politika Evropske unije.. /„Aki“/. Po uzoru na partnerstva za stupanje u članstvo EU. kao sto se vidi iz prethodne tabele. poslije višegodišnje krize. što pokazuju i rezultati ostvareni u poslednje dvije godine. došlo je do petog. deklaracije i rezolucije koje je usvojila EU.godini svjedoci smo dinamičnog procesa pridruživanja Balkana i Turske prema EU. Velikog proširenja EU na Istok za deset novih članica. koja pomaže državama Zapadnog Balkana u njihovom radu na usklađivanju nacionalne pravne legislative sa pravnim tekovinama EU189. međunarodne ugovore koje je sklopila EU. odnosno integraciju u svakoj od država.skup prava i obaveza koji sve države članice obavezuje i povezuje unutar EU. izgradnju civilnog društva. profesionalnu obuku. Iako su.Zemlje Zapadnog Balkana. kroz “Solunsku agendu za Zapadni Balkan“ uvela evropska partnerstva za zemlje Zapadnog Balkana. kako od strane država Zapadnog Balkana. Riječ je o programima koji uključuju obrazovanje. očekujući da će i buduća briselska politika pridruživanja biti jednako podsticajna i otvorena za nove države članice. pokazuju značajan napredak u procesu pridruživanja. Evropska komisija je. Države koje imaju za cilj članstvo u EU moraju prihvatiti odluke iz osnivačkih ugovora i usvojiti Acquis communautaire. zaštitu životne sredine. koja predstavljaju jedan od ključnih instrumenata predpristupne strategije zemalja kandidata za članstvo u EU. na samitu u Solunu. 188 187 107 . uključujući i Crnu Goru. Pored toga ''Solunskom agendom za Zapadni Balkan'' je predviđeno upućivanje državnih službenika u svojstvu savjetnika iz država članica i država kandidata za ulazak u EU u države učesnice Procesa stabilizacije i pridruživanja. definitivno. U funkciji unapređenja parlamentarne saradnje pored osnivanja parlamentarnih odbora za evropske poslove. kao i ugovore između zemalja članica na području djelovanja EU.godine. Samit u Solunu ohrabruje i uspostavljanje Balkanske konferencije Parlamentarnih odbora za evropske poslove. Zemlje koje kucaju na vrata zajedničkog evropskog doma. načela i političke ciljeve osnivačkih ugovora. Na engleskom: Twinning programme Na engleskom: Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX) 189 Francuski: Acquis communautaire – uobičajena skraćenica Acquis. Ovaj transfer znanja se naziva programom »tvininga«187. 4. znači pravno nasljeđe EU . dat je prostor i za uspostavljanje kontakata sa parlamentom EU i parlamentima država članica EU. mjere koje se odnose na zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku. Države Zapadnog Balkana su takođe u prilici da se koriste i podrškom Kancelarije za razmenu informacija o tehničkoj pomoći (TAIEX)188. Politika pridruživanja nije posustala. nakon francuskog i holandskog »ne« na referendumu o Ustavu EU. i on je finansiran iz CARDS programa. Maja 2004. definisale su proces pridruživanja EU kao svoj strateški prioritet. principi dati u dokumentu „Strategija proširenja EU“ iz novembra 2005. Rumunija i Bugarska postale su punopravne članice EU od januara 2007. mjere koje se odnose na pravosuđe i unutrašnje poslove. uprkos svim unutarevropskim izazovima. zakonodavstvo usvojeno primjenom osnivačkih ugovora i presuda Suda pravde Evropskih zajednica. g. a u 2005. u javnosti otvorene neodumice oko daljeg toka politike proširenja EU. tzv. reforme državne administracije itd. izabrale su put stabilizacije i pridruživanja prema EU. „europeizaciju“ kao motor svih reformskih procesa i pozitivnih promjena u društvu. Nakon samita u Solunu omogućeno je učešće država regiona Zapadnog Balkana u drugim programima Zajednice. Takodje.

Nakon višegodišnje krize. zemlje kandidati. Može se jednostavno zaključiti da. Uslovi za zemlje kandidate su sve strožiji. sve zemlje Evrope. Ove promjene sažete su u tri osnovna principa pristupa Evropske komisije po pitanju proširenja koji obuhvataju: dalju konsolidaciju procesa. posebna pažnja posvetiće se stavovima samih gradjana EU o politici proširenja. članstvu u Uniji. zemlje potencijalni kandidati. 9 November 2005. sadašnjih i budućih članica EU. još jednom su potvrdili evropsku poruku sa Samita u Solunu da “nema prečica do EU” i da je proces pridruživanja dugotrajan i kompleksan proces koji zahtijeva puno angažovanje svih ključnih segmenata društva u jednoj državi Novi uslovi politike pridruživanja. uvažavajući interese i različitosti svake države pojedinačno. Budući process integracija zavisiće od snage EU da nastavi dijalog o snaženju svojih institucija kreiranjem harmoničnog modela “suživota različitih” /Living together in diversity/. 1-3 108 . Enlargement Strategy Paper. ipak se dijelom modifikuje. iako očekivani. kao i sve ostale koje imaju evropsku perspektivu. zemlje Zapadnog Balkana definitivno su izabrale put stabilizacije i pridruživanja sa EU kao svoje razvojne strategije. 2005. kondicionalnost (taj prijem je uslovljen punim ispunjenjem svih političkih. Prevedeno.Consolidation. princip tri «K» obuhvata: konsolidaciju (konsoliduje se. medjutim. Conditionality and Communication). striktno uslovljavanje i pojačanu komunikaciju (na engleskom tri „C“ . COM (2005) 561.Buduća politika pridruživanja u narednim godinama. kroz politički dijalog. mediji i stručna zajednica). U prizmi današnjih globalnih izazova i evropske perspektive – nema alternative. bilo da su članice EU. treba dalje zajedno da snaže veliku ideju procesa dalje integracije Evrope. 2) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. u kojem će učestvovati gradjansko društvo. učvršćuje se posvećenost EU prijemu novih članica). ne ugrožavajući potrebu interne stabilizacije EU-25. Brussels. p. tj. ekonomskih i institucionalnih kriterijuma za članstvo) i komunikaciju (sa “tehničkog” jezika treba preći na pravi dijalog izmedju Brisela. veća pažnja daće se analizi asporpcionog kapaciteta EU da prima nove članice. nisu umanjili optimizam zemalja zapadnog Balkana koje su učinile znatan pomak ka svom cilju.190 Ovi novi kriterijumi.

4% ostalih etničkih pripadnosti. godine. ) Crna Gora. Hrvata i Slovenaca. je sljedeći: 41% Crnogoraca. 191 109 . Bez obzira na sveobuhvatnost prilagođavanja evropskim standardima i zakonima. kao nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi. Na kraju svoje 25-godišnje vladavine. Vol. Crna Gora se razvija koncipirajuci svoj sopstveni ekonomski put. Evropska agenda – strateški plan razvoja ovih država koji će omogućiti proces pridruživanja velikoj evropskoj porodici. nacionalni identitet i svoju posebnost. svojim bogatstvom različitih konfesija i nacionalnosti.2% Muslimana. 1042. 95-109/. 2005.) navedeno je da će. godine. godine. Od 1996. godine bazirala se na jasno definisanom putu evropskih integracija. Stepen otvorenosti. "The South-East Europe Review for Labour and Social Affairs" (SEER). upravo je slučaj prisutan u crnogorskom društvu. kralj Vojislav je odnio pobjedu u odlučujućoj bici protiv Vizantije kod Bara. 7% Albanaca. Danas se u Crnoj Gori koristi Euro. Duklja je tada bila pod vlašću dinastije Vojisavljevića. 1% Hrvata. ISSN 1435-2869. crnogorska ekonomija dostići “visok stepen uskladjenosti domaće legislative. ekonomske krize i izolacije. a „evropeizaciju“ kao motor svih reformskih procesa i pozitivnih promjena u društvu . i od 1992. u srednjoročnoj perspektivi razvoja. Već u nacionalnoj Agendi ekonomskih reformi (2003-07. Evropska agenda za Crnu Goru. kao što su u tome uspjele i sve druge evropske države koje su se pridružile Uniji. prve crnogorske dinastije. da privuče što snažniji obim novih investicija. investiciono atraktivna i razvojno perspektivna država. godine. Etnički sastav stanovništva. prema popisu iz 2003. jul predstavlja datum iz 1878. kao i ona nacionalna iz 2005. i Crna Gora je proces pridruživanja EU definisala kao svoj strateški prioritet. sa ne baš izraženim ekonomskim potencijalima.3. Europe Trade Union Institute.očekujući pritom da će i buduća politika pridruživanja biti jednako podsticajna i otvorena za nove države članice. u regionu zapadnog Balkana prioritetna razvojna agenda je postla tzv. Paraleno s nacionalnom Agendom.VI CRNA GORA U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA 1. zajedno sa svim negativnim uticajima rata u okruženju. Različite konfesije i etničke pripadnosti žive ovdje (i naučili su da žive) zajedno vjekovima. TRASIRANJE EVROPSKOG PUTA 191 Kao i većina zemalja jugoistočne Evrope koje iskreno i dobronamjerno kucaju na vrata zajedničkog evropskog doma. održivu ekonomsku i razvojnu perspektivu. javila se ideja ekonomske održivosti i nezavisne države. cjelokupni društveni i ekonomski razvoj zavisio je od novostvorene federacije – Kraljevine Srba. ”European integration process in Montenegro”. Crna Gora je karakterisana kao relativno ili apsolutno nerazvijena republika u odnosu na druge djelove bivše Jugoslavije. hiperinflacije. sankcija. da na tom putu očuva vlastitu samostalnost. predstavlja svojevrstan dopriom evropskom modelu suživota različitih. Düsseldorf. nakon II Svjetskog rata SFR Jugoslavije. te da kao politički stabilna država učestvuje u bezbjednosnim integracijama. godine kada je Berlinski Kongres priznao Crnu Goru kao dvadesetsedmu nezavisnu državu u svijetu. i 5% neoprijedijeljenih. u Rimu. a kao ekonomski stabilna. Tokom devedesetih godina proslog vijeka. podstičući na taj način i snažniju ekonomsku saradnju u regionu i rast zaposlenosti. nivo liberalizacije i konkurentnosti ekonomskih sektora u Crnoj Gori mora biti takav da omogućava postepenu integraciju u jedinstveno tržište EU”. Poslije I svjetskog rata. 2.4% Bošnjaka. Kako bi zaštitila osnovne ekonomske interese i ojačala svoju političku i ekonomsku nezavisnost. Od 1918. zajednički život u različitosti. evropske integracije su istovremeno i garancija Crnoj Gori. /Djurović G. Jedna od vodećih ideja evropskih integracija. Crna Gora je stvorila sopstvenu ekonomsku politiku i prihvatila njemačku marku kao valutu. Duklja je postala kraljevina 1077. p. iako ne pripada Eurozoni.. godine SR Jugoslavije. Vizantijske vazalne države. koji građanima ove zemlje treba da omogući stabilne političke odnose. 9. 4. i Duklja je postala nezavisna. Početkom XX vijeka postojala je nezavisna i međunarodno priznata država. 30% Srba. procedura i institucija sa pravnim poretkom EU na strateškom putu pridruživanja Evropskoj uniji. Nacionalni praznik 13. godine kada je Mihailo Vojisavljević dobio titulu kralja od Pape Grgura VII poznatog reformatora. Hiljadugodišnja istorija crnogorske države počinje u IX vijeku osnivanjem Duklje (na latinskom Doclea). U svakoj od ovih zajednica. Crna Gora je bila sastavni dio tri različite Jugoslavije – predratne Kraljevine.

status najvećeg povlašćenja sa recipročnim koncesijama.12.. utvrđivanje okvira za modalitete budućih ekonomskih odnosa 1970. Kroz kakvo je atipično ‘prepreke’ početne evropeizacije Crna Gora morala proći. ostale republike bivše SFRJ proglašavaju se ubrzo kooperativnim i izuzimaju se iz ovih mjera. regulacija robne razmjene. kojim je omogućena realizacija finansijske pomoći EU • • • • • • • • • • • • 110 .od decembra 1967. i 1973.1992.EEZ. – Sporazum o saradnji SFRJ i EEZ.1995.12. Na bazi Sporazuma iz 1980. Dok se jugoistok Evrope intenzivno pripremao za punopravo članstvo u EU. Kako ? Od oktobra 2005.g.1/3 uvoza i izvoza SFRJ. 27. saobraćaja. potpisivanje Okvirnog sporazuma EU-SRJ. predsjednik EK u Beogradu 25. SFRJ je postala korisnik Opšte šeme preferencijala. SFRJ se početkom devedesetih snažno institucionalno i finansijski vezuje za Evropsku zajednicu. potpisan je i Okvirni sporazum PHARE izmedju SFRJ i EC. osnovan je Mješoviti savjet za saradnju koji ima pravo da donosi odluke obavezujuće za strane ugovornice 1980. • • • 2.g. Juna 1996. HRONOLOGIJA ODNOSA CRNE GORE U OKVIRU SFRJ/SRJ/SCG SA EU DO 2002. Juni 2000.1991. juna 1999. preferencijali. 10. potpisan i Poseban sporazum sa ECSC o specifičnim zahtjevima u oblasti proizvodnje i trgovine u crnoj metalurgiji /plan za dinamičnu liberalizaciju/. naučno-tehničke saradnje. Maja 1995. Crna Gora se prvo morala fokusirati na borbu za obnovu državnosti. sa njima je nastavljena saradnja i odobravanje daljih trgovinskih koncesija. – prvi Trgovinski sporazumi SFRJ . finansijske i industrijske saradnje. kada su pregovori o SSP počeli Predsjednik države.g. Do proljeća 2007.. parlamentarna tijela i svi drugi segmenti crnogorskog društva učinili su više nego i jedna druga zemlja u regionu i istom vremenu.11. davanje preferencijalnog statusa Jugoslaviji.1990. Treći protokol o finansijskoj saradnji potpisan je 1991 i nije nikad stupio na snagu. Vlada SRJ usvaja prvi Program rada na harmonizaciji jugoslovenskog pravnog sistema sa pravnim sistemom Unije. osnovan Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu. EEZ daje prema zemlji korisnici preferencijala za različite robe/ 2.4. Drugi finansijski protokol tek 1988. zemlje regiona dobijaju “status potencijalnog kandidata” (PSP – evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana). potpisana su dva protokola o finansijsko saradnji – učešće Zajednice u finansiranju projekata u SFRJ od obostranog ekonomskog interesa.11. Međutim. kojim se međusobna saradnja proširuje i na oblast pomoći za socijalne i ekonomske reforme korišćenjem finansijske i tehničke podrške. a i mnoge zemlje susjedstva pravile manje ili veće korake ka Briselu. Borba za crnogorski evropski “kolosjek” morala se voditi paralelno i sinhronizovano i u zemlji i na međunarodnoj sceni. godine Crna Gora je ostvarila uspjeh kakav do prije godinu dana niko u evropskim institucijama i stručnim službama nije mogao ni sanjati.april 1980. pogotovo imajući u vidu da je paralelno vođena i veoma teška i neizvjesna borba za obnovu nezavisnosti koja je uspješno ostvarena 21.g. 17. Odluka Savjeta EC o uvođenju sankcija SFRJ usvojena je 8. Odluka o suspenziji sankcija EZ donijeta je 4. najbolje se vidi iz hronologije dešavanja u posljednjih gotovo 40 godina .Izazovi evropskih integracija sve od raspada bivše SFRJ nisu bili za Crnu Goru nimalo laki.12.1991. kada je potpisan prvi politički akt tadašnje Evropske ekonomske zajednice (EEZ) sa nekom od država socijalističkog uređenja «Deklaracija o odnosima EEZ-SFRJ». bilo je predviđeno postepeno ukidanje carina i kvantitativnih ograničenja za određene robe u tri faze. poljoprivrede. kada je « Beogradskom deklaracijom» stvorena krhka državna zajednica Srbije i Crne Gore. pa do marta 2002. u skladu sa Sporazumom o saradnji Na ruševinama SFRJ. prva posjeta Predsjednika Evropske komisije Žaka Santera i predsjedavajućeg Savjeta ministara Lamberta Dinija SRJ. turizma.1967.Ovi sporazumi doveli su do snažnog rasta trgovinske saradnje sa zemljama EEZ tokom osamdesetih . kao pretpostavke svakom procesu evropskih i atlantskih integracija. Prvi protokol stupio je na snagu 1982. kao i saradnje u socijalnoj oblasti. proglašena je SRJ. instrumenta trgovinske politike EEZ /carinske povlastice.jula 1971. Već od 1. Romano Prodi. Sredstva je obezbjeđivala EIB iz svojih zajmova /projekti infrastrukture/. a odluka o jednostranom otkazu Sporazuma o saradnji 25. Vlada Crne Gore. otvaranje brojnih mogućnosti za ekonomsku saradnju između ugovornih partnera. zaključivanje Deklaracije o odnosima EEZ-SFRJ : prvi politički akt Zajednice sa nekom državom socijalističkog uređenja koji uređuje političke postavke budućeg odnosa SFRJ u okviru evropske regionalne integracije..novembra 2000. maja 2006.g.

nivou privatizacije. prioritetima.g. Do proljeća 2004. predstavnici Evropske komisije postavljali su konstantno ista pitanja na koja su dobijali polovične odgovore od strane administracija država članica i virtuelne administracije SCG. Na periodičnim sesijama Unaprijedjenog stalnog dijaloga. mada to niko nije zvanično saopštio. ljudi. a proces pristupanja WTO bio je blokiran. koju drže na konstantnoj „funkcionalnoj infuziji“. Faktički. Rješenje je. spoljnotrgovinskom režimu i stepenu otvorenosti ekonomije u cjelini. koji je omogućio Crnoj Gori puni povratak nadležnosti u oblasti carinske i ekonomske politike. a zatim još gotovo cijela jedna godina do usvajanja Ustavne povelje. Dvostrukim kolosjekom Crna Gora je postala istinski partner u procesu pregovaranja sa EU. 22. uvažavajući potrebu jačanja administrativnih kapaciteta za proces 192 ) Akcioni plan harmonizacije dva ekonomska sistema od 15. 111 . na kojima aktivno participira.g. istakao je svu različitost i složenost procesa usaglašavanja dvije države članice. vino.2000. zamijenjena je fokusom na internu harmonizaciju izmedju dvije države članice. ribu. prvi put posjetio je Podgoricu aprila 2005. valuti. održano pet sastanaka sa EU. bez carina (ne i za meso. ekonomskog foruma SCG sa EU. Logična potreba eksterne harmonizacije. utvrđene zajedničke preporuke Aprila 2002. sa nedovoljno jasnim nadležnostima)192. do njegove operativne implementacije u SCG je «potrošeno» više od dvije godine za pronalaženje osnovnog institucionalnog okvira dvije države članice (Beogradski sporazum.g. kao i povezanih ekonomskih tema. proizvod ekonomsko-političkih kompromisa dva različita ekonomska sistema uz aktivno pružanje usluga posredovanja od strane EU. proces interne harmonizacije dva ekonomska sistema potpuno je stao. nadjeno u primjeni modela dvostrukog kolosjeka od oktobra 2004.preferencijalni tretman za izvoz najvećeg dijela industrijskih i poljprivrednih proizvoda na tržište EU. i još pola godine. gormirana Konsultativna radna grupa (CTF) . Komesar za proširenje. tekstil). Crna Gora dobija zvanične pozive za razgovore sa predstavnicima EK u Briselu. odnosno zamora od iste. koja je često i odstupala od bazičnih standarda WTO i EU.12. CARDS za 2005-06 za Crnu Goru značajno je povećan. Učešće delegacije SRJ na Zagrebačkom samitu. Kao što se vidi iz prethodno priloženog pregleda. „ekonomska povelja“.8. početkom 2003. objavljen prvi Godišnji izvještaj o stabilizaciji i pridruživanju zemalja zapadnog Balkana u koji je uključena i SRJ (Izvještaji od tada uvedeni kao redovni godišnji izvještaji za svaku zemlju ZB. usluga i kapitala na unutrašnjem tržištu (tzv. sa kojim resursima i kojim strateškim pravcem se od 2002. Drugim riječima.9. kom je data šansa da „zaživi“ u narednom trogodišnjem periodu. Gdje. tj. a neke i dolazile do sporazuma.2000) . novembra 2000.• • • • • ATM . stvoren je skup i nefunkcionalan model administracije državne zajednice. čak i u postojećem institucionalnom aranžmanu. u pravilu se objavljuju početkom novembra svake godine. strateškim projektima. veličini.2003. g-din Oli Ren. u cilju otklanjanja ograničenja nesmetanom protoku roba.Autonomne trgovinske povlastice EU prema zemljama zapadnog Balkana (18. Kasnije ATM produžene do 2010.godine. dok su druge zemlje regiona otpočinjale pregovore.od juna 2001.godine državna zajednica pokazuje sve veći stepen nefunkcionalnosti. mart 2002). u nefu nkcionalnom modelu zvanom Državna zajednica. što je posebno evidentno u ekonomskoj sferi. Uključivanje SRJ u sistem bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini sa Regionom (u okviru Pakta stabilnosti). upućuje Crna Gora?-postavlja se pitanje. do jula 2002. Dok se u EU govorilo o fenomenu „Enlargement Fatique“ (zamora od velikog proširenja EU sa 10 novih članica). harmonizacije prema EU. imajući u vidu razlike u njihovoj ekonomskoj strukturi. do usvajanja Zakona o implementaciji akcionog plana harmonizacije ekonomskih sistema Crne Gore i Srbije.godine ušli smo u neizvjesni projekat državne zajednice. na prijedlog EU. dolazi do fenomena „State Union Fatique“. Evropska komisija obećala je skoro otvaranje i Kancelarije Delegacije EK u Crnoj Gori.

oktobra 2004. planovi rada dvije vlade u ovoj oblasti postaju sve jasniji i države članice preuzimaju inicijativu. dugo očekivano ispunjavanje medjunarodno preuzetnih obaveza prema Tribunalu u Hagu.10. imajući u vidu kriterijume iz Kopenhagena.Samostalno vođenje i planiranje politika u domenu spoljne trgovine i carinske politike.Aktivno učešće u planiranju finansijske podrške iz CARDS programa za 2005. Nadalje. u Luksemburgu. tzv.g. zvaničnu verifikaciju da pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. u skladu sa modelom dvostrukog kolosjeka. posebno u odnosu na programiranje podrške u dijelu izgradnje kapaciteta državne uprave za učešće i vođenje procesa pridruživanja . proaktivan pristup integracijama. što je zvanično počelo 15. Vlada Republike Crne Gore je. . kao i povezanih sektorskih ekonomskih tema. kao aneksu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji će regulisati spoljno-trgovinske odnose Crne Gore sa državama članicama EU u nastavku procesa pridruživanja. na sjednici održanoj 21. godine usvojila predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica Državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi. i 2006. Model «dvostrukog kolosijeka» podrazumijeva da se pregovori o pridruživanju u oblasti trgovinske i carinske politike. Stoga. mogu da počnu.pregovaranja. RAZVOJ I PRIMJENA MODELA «DVOSTRUKOG KOLOSJEKA» Ministri inostranih poslova zemalja EU su se na neformalnom sastanku u Mastrihtu. ( sa uobičajenih 7-8% u strukturi sredstava za SCG. što će se pozitivno odraziti na predstojeće pregovore o Privremenom sporazumu o trgovini. tj. Uvode se redovne konsultacije država članica i postepeno kreira atmosfera pozitivne konkurencije. odlukom Generalnog savjeta WTO u Ženevi. 193 Valja ukazati da je tekst ovog zakona prethodno usaglašen sa Vladom Republike Srbije (19. usluga i kapitala. septembra 2004. Polazeći od zajedničkog opredjeljenja da su evropske integracije strateški prioritet država članica. 11. prvenstveno od strane Vlade Srbije.Više sredstava iz programa CARDS za Crnu Goru . robe.2004.193 Primjena «dvostrukog kolosjeka» je omogućila: . Ovo opredjeljenje iz Mastrihta. vode na nivou država članica. oktobra 2004. kada je Savjet ministara EU podržao princip «dvostrukog kolosjeka» za nastavak procesa pridruživanja Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji. godine. koji po sadržaju u potpunosti odgovara reformskoj i razvojnoj agendi Crne Gore i koji. prvi put poslije više od osam decenija. sa 15 mil €. donosi nam i Studiju izvodljivosti. 2. 112 . Na temelju toga. Dobar primjer je dogovor Crne Gore i Srbije o odvojenom pristupanju WTO. na cca 22 mil €). dobilo je i formalnu potvrdu na zasjedanju Savjeta Ministara. kao takav. godinu. postepeno svima postaje sve jasnije da će se evropske integracije zaista i „dešavati“ ako se „dešavaju“ u državama članicama. godine). Crna Gora je. dobila svoje „ime“ u jednoj medjunarodnoj organizaciji koja je pridruženi član sistema UN. složili da model evropskih integracija u slučaju SCG nije dovoljno efikasan i da ga treba modifikovati. povećano je učešće na blizu 12%.Usvajanje Akcionog plana za implementaciju preporuka iz Evropskog partnerstva. predstavlja prvi planski dokument Vlade koji jasno odslikava vezu i podudarnost između dosadašnjih i planiranih reformi u Crnoj Gori sa procesom pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.g. a da je u Skupština Republike Crne Gore usvojen uz glasanje dijela opozicije.februara 2005.

I sam obim potencijalne pomoći biće po ovom modelu veći.2006.. praćenje i davanje mišljenja o procesu primjene predloženih mjera i aktivnosti. Savjet za evropske integracije predstavljao je političko savjetodavno tijelo na najvišem nivou koje daje strateške smjernice Vladi u vezi sa poslovima i aktivnostima pridruživanja EU. kao i predlaganju potrebnih mehanizama povezivanja i saradnje kompleksnog procesa pridruživanja. razvijen je cjelovit institucionalni okvir za saradnju Crne Gore sa Evropskom unijom na taj način što je formiran: 1. u cilju daljeg unapredjenja dobrih.Aktivno učešće Vlade RCG u pripremi dokumentacije za izradu pozitivne Studije izvodljivosti. . sastavom i angažovanjem Savjet predstavlja stub aktivnosti na pridruživanju Evropskoj Uniji kroz predlaganje strategija i mjera iz nadležnosti Crne Gore. Crna Gora je posebno evidentirana kao carinska teritorija i izdaje medjunarodna carinska dokumenta u trgovini sa EU. godine prihvatio nezavisne kandidature Srbije i Crne Gore za članstvo u ovoj organizaciji. godine oformljen Odbor za evropske integracije. definisala jasnu pregovaračku platformu za pregovore o SSP sa EU i ušla i u direktne pregovore sa predstavnicima EK oko odredbi sporazuma i aneksa koji se tiču samo Crne Gore. aprila tekuće godine194. Savjet za evropske integracije. februara 2005. Zadaci Komisije su da: koordinira i unapređuje aktivnosti i saradnju ministarstava i državnih organa i institucija nadležnih za 194 Evropska Komisija je prijedlog usvojila 12. aprila. koja je usvojena 25. To znači da se na bazi modela dvostrukog kolosjeka odobravaju trgovinske olakšice posebnim carinskim teritorijama u SCG (Srbija.. 6. izraženo posebno per capita pokazateljima. 21. Svojim postojanjem.Samostalan proces pregovaranja o pristupanju Crne Gore u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO). . Kosovo).Dvostruki kolosjek omogućio je da se sa predstavnicima EK razgovara takodje direktno o obuci za buduće programe EU namijenjene Regionu. . aprila. kako bi se administracija Crne Gore obučila za centralizovano upravljanje ovim fondovima i njihovu što kvalitetniju implementaciju u korist različitih predstavnika crnogorskog društva.1. . februara 2003 Vlada CG formirala je Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije (MEOIEI). a Savjet ministara EU potvrdio 25. prije svega.Crna Gora je zahvaljujući modelu dvostrukog kolosjeka znatno razvila svoje pregovaračke kapacitete. Savjet radi na predlaganju mjera za obezbjedjivanje opšte društvenog konsenzusa u pogledu odabrane strategije pridruživanja Evropskoj Uniji.U novim Autonomnim trgovinskim preferencijalima koje Evropska unija produžava državnoj zajednici Srbije i Crne Gore od 1. oktobra 2003. Crna Gora. 2. Generalni sekretarijat WTO je 15. UNAPRIJEĐENJE INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA PROCES EU INTEGRACIJA (2003) U cilju izgradnje i unapređenja institucionalnog okvira za obavljanja poslova koji se odnosi na evropske integracije. Komisija za koordinaciju procesa pristupanja je formirana kao stručno radno tijelo Vlade CG. Istovremeno.Dinamiziranje saradnje Crne Gore i EK produkovalo je i zvanično obećanje EK da će uskoro otvoriti i Kancelariju Delegacije Evropske komisije u Podgorici. partnerskih odnosa sa institucijama EU. Aprila 2004. koordinacije aktivnosti ministarstava i institucija u procesu pridruživanja EU. Kao organizaciona jedinica Ministarstva formiran je Sektor za evropske integracije kojem su povjereni poslovi. Vladina Komisija za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji. .g. godine. Pored toga u Skupštini RCG je. 113 . 3.

u proteklom periodu obezbijeđeno je programsko povezivanje Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije sa institucijama civilnog društva. Strategija podrazumijeva realizaciju kampanje „Kreniimo“. čime je otpočelo formiranje EU jedinica u ključnim ministarstvima. participativni proces itd. 114 . Zadaci stalnih radnih grupa su obezbjeđivanje unutrašnje koordinacije rada na poslovima pridruživanja EU unutar u onim ministarstvima koja u tekućoj fazi procesa imaju najsloženiju ulogu i zadatke. Potpisan je poseban Memoradnum o saradnji sa grupom nevladinih organizacija. institucionalnim promjenama i reformom politika koje su u nadležnosti Republike Crne Gore. Pored toga. Dakle. predlaže mjere u vezi sa usaglašavanjem zakonodavstva. Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).Zahvaljujući koordiniranim aktivnostima na snaženju procesa evropskih inegracija u Crnoj Gori realizovano je više značajnih aktivnosti: · Komunikaciona strategija za informisanje gradjana Crne Gore o procesu pridruživanja EU /usvojena Septembra 2004/ i Akcioni planovi za njenu implementaciju 2005 i 2006.godine. Zaokruživanjem institucija i tijela za evropske integracije u Crnoj Gori stvorile su se neophodne organizacione i stručne pretpostavke da se započne dinamičan proces pripreme Crne Gore za aktivno približavanje Evropskoj uniji. Centar za monitoring (CEMI). zbog otpočinjanja priprema za proces pregovaranja o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. promociju Loga procesa. zadaci kontak osoba već su preneseni na stalne radne grupe za poslove evropskih integracija. šumarstrva i vodoprivrede i Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora.donošenje i sprovodjenje politika koje se odnose na proces pridruživanja Evropskoj Uniji. Ministarstvo ekonomije. koja je ustanovljena odlukama Vlade RCG. organizaciju Dana Evrope. Ministarstvo poljoprivrede. Ostvarena je i značajna saradnja sa socijalnim partnerima. U svim ministarstvima i drugim državnim organima su imenovane kontakt osobe za poslove evropskih integracija. U prethodnom periodu. značajno je doprinijela jačanju administrativnih kapaciteta za upravljanje procesom evropskih integracija. 4. institucionalna infrastruktura uspostavljena za proces evropskih integracija. Program obuke za službenike državne administracije za proces pridruživanja EU /2005/ sa analizom raspoloživih i budućih potencijalnih ljudskih resursa neophodnih za proces pridruživanja.195 kao i sa Pravnim i Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore. Grupa za promjene. Evropski pokret u Crnoj Gori i Institut za medije Crne Gore. izlazak kvartalnog izdanja „Euromonta“. u skladu sa obavezama i zahtjevima koji proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj Uniji i kontinuirano prati i analizira sprovođenje predloženih mjera. Aktivirani su seminari TAIEX-a i od marta 2006 i program TWINNING(administrativna saradnja za prenos ekspertskih znanja i nacina vodjenja politika). uspostavljaju bazu podataka o ostvarenim i planiranim tokovima harmonizacije zakonodavstva Crne Gore sa zakonodavstvom EU u skladu sa tekućim aktivnostima u ministarstvima i republičkim organima uprave. postave osnovnu institucionalnu infrastrukturu u ministarstvima neophodnu za formiranje budućih organizacionih jedinica za EU integracije. utvrđuje prioritete i efikasne metode za usklađivanje politika i propisa Republike Crne Gore sa standardima Evropske Unije. Dinamičan proces pristupanja WTO · · 195 Radi se o sljedećim nevladinim organizacijama: Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). U ključnim ministarstvima oformljene su stalne radne grupe za poslove evropskih integracija. Radi se o sljedećim ministarstvima: Ministarstvo pravde. saradnju sa svim partnerima u Crnoj Gori. Zadaci rada kontakt osoba za EU integracije u ministarstvima su da: koordiniraju i unapređuju aktivnosti unutar ministarstava i drugih državnih organa i institucija u cilju ostvarivanja svestrane politike koja se odnose na proces pridruživanja EU. 3. Centar za građansko obrazovanje (CGO). okrugle stolove.

preko Ministarstva. već se baziraju na preporukama proizašlim sa sastanaka Unaprijeđenog stalnog dijaloga. odnosno kratkoročne i srednjoročne reforme koje treba da budu sprovedene. kako je definisano rezolucijiom 1244 Savjeta bezbjednosti UN od 10. juna 1999. godine. A. sektorske politike i saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova.. Hrvatske. 4. unutrašnje tržište. vremenski okvir u kome će se mjere sprovoditi. godine usvojila poseban Akcioni plan za realizaciju preporuka sadržanih u njemu. OSTVARIVANJE EVROPSKOG PARTNERSTVA Evropsko partnerstvo je mehanizam proizašao kao rezultat Samita EU i zemalja Zapadnog Balkana. Na osnovu toga. i odnose se na sljedeće oblasti: demokratija i vladavina prava. god. Ono je je izrađeno po uzoru na partnerstva u pristupanju. godine Vlada CG je redovno kvartalno izvještavala Evropsku komisiju o postignutim rezultatima na realizaciji mjera i aktivnosti planiranih ovim Akcionim planom. Evropsko partnerstvo formuliše prioritete za akciju./. definisao odgovorne insitucije za njihovu implementaciju. a prema kojima će se odobravati potrebna finansijska sredstva i procjenjivati učinak. Vlada Crne Gore je 9. godine. decembra 2004. uključujući i Kosovo. zaštita ljudskih i manjinskih prava. Savjet ministara EU je usvojio na sjednici održanoj 14. posebo u okviru priprema za godišnje izvještaje Komisije o procesu stabilizacije i pridruživanja. mjesečne izvještaje rade svi uključeni resori. 8. Organizacija serije seminara i okruglih stolova o pripremama za proces pregovora o stabilizacji i pridruživanju / korišćenje komparativih iskustava Slovenije. juna 2003. kojom je i formalno afirmisano preovlađujuće političko opredjeljenje u zemlji po kojem je pridruživanje EU i zvanično postalo strateškim okvirom daljeg razvoja demokratskog i ekonomskog sistema). kao i oko aktivnosti na procesu pristupanja WTO. Preporuke sadržane u Evropskom partnerstvu ne predstavljaju novost. Sve preporuke su razvrstane na kratkoročne (koje treba ispuniti u roku od 12 do 18 mjeseci) i srednjoročne (koje treba ispuniti za tri do četiri godine). juna 2004. koja su predstavljala jedan od ključnih instrumenata predpristupne strategije zemalja kandidata za članstvo u EU i koja su dala veoma pozitivne rezultate tokom pristupanja 10 novih država u članstvo. kao i budžetska sredstva ukoliko je to određena mjera zahtijevala. koji je održan 21. Redovno slanje svih izvještaja na zahtjev EK iz Brisela o procesu evropskih integracija. Usvajanje Pregovaračke platforme Vlade RCG za pregovore o SSP /Oktobar 2005/. mart 2006/ i redovni kvartalni izvještaji o realizaciji istog.· · · · · · · · · Akcioni plan za ispunjavanje preporuka iz dokumenta Evropsko partnerstvo /decembar 2004. prevashodno 115 .Prvi set pojedinačnih partnerstava koji su izrađeni zajedno sa godišnjim izveštajima o Procesu stabilizacije i pridruživanja urađen je od strane Evropske komisije u martu 2004. Konstituisanje Pregovaračkog tima Crne Gore za pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU /SSP/ . a dokument Evropsko partnerstvo sa Srbijom i Crnom Gorom. regionalna i međunarodna saradnja. Prvo Partnerstvo . juna 2005. ostvareni progres. Unutar Vlade uspostavljen je. Redovno kvartalno izvještavanje Parlamenta Crne Gore o procesu evropskih integracije ( poslije usvajanja Deklaracije o pridruživanju EU u Skupštini Crne Gore. Akcioni plan je sadržao mjere i aktivnosti neophodne za sprovođenje preporuka. Redovno izvještavanje Vlade oko aktivnosti na procesu evropskih integracija. Aktivna participacija Pregovaračkog tima Vlade RCG u procesu pregovora sa EU u okviru političkih I tehničkih rundi pregovora. Sa ovim Akcionim planom upoznati su i nadležni organi u Evropskoj Komisiji. Jul 2005. odnosno. Organizacija i priprema Delegacije Vlade CG na sastancima Unaprijedjenog stalnog dijaloga /platforme i izvjestioci/. U toku 2005. ekonomska situacija. Makedonije i sl.

godine. demokratija i vladavina prava. regionalna i međunarodna saradnja. Prilikom izrade komunikacione strategije ostvarena je kvalitetna saradnja sa medjunarodnim ekspertima u oblasti komunikacija i medija.godine. Centar za gradjansko obrazovanje 116 . što je i učinjeno 16. ne zbog određenih formalnih uslova. Na navedeni način. sektorske politike i 7. Drugo Partnerstvo . kao i definisanje odgovornosti i «vlasništva» nad samim procesom svih uključenih. PRIKAZ KOMUNIKACIONE STRATEGIJE ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O PROCESU PRIDRUŽIVANJA CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI (2004) Komunikaciona strategija o informisanju javnosti o procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji je strateški dokument kojim su definisani ciljevi i način informisanja javnosti o procesu evropskih integracija u Crnoj Gori. za koje je napravljen novi Akcioni plan. nakon sticanja nezavisnosti Crne Gore. 3. Jula 2004 g.Novi Akcioni plan za implelmentaciju preporuka iz dokumenta Evropsko partnerstvo. uz potrebnu motivaciju i razumijevanje. sa predstavnicima EU. Grupa za promjene. rokova. zaštita ljudskih i manjinskih prava. Komunikaciona strategija. Centar za demokratiju i ljudska prava. 4. ekonomska situacija.preko Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji. 2. 5. i sa resornim ministarstvima nekih od zemljama koje su nedavno postale punopravne članice EU.januara 2007. u interesu nje same. 196 Između Ministarstva i sledećih partnera iz NVO-sektora je potpisan 6. predstavnicima resornih ministarstava zemalja Zapadnog Balkana koje se takodje nalaze u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU. Memorandum o saradnji: Centar za razvoj nevladinih organizacija. godine.godina. saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova C. utvrdila prijedlog inoviranog Evropskog partnerstva za Srbiju i Crnu Goru. januara 2006. godine. aktivno uključe u proces pristupanja EU. 5. 6. sa nevladinim sektorom (CEMI)196. Treće Partnerstvo .S obzirom da je nakon usvajanja Evropskog partnerstva uspostavljen model dvostrukog kolosijeka. Na temelju toga proizašla je i obaveza Vlade CG da pripremi novi Akcioni plan za realizaciju preporuka inoviranog Evropskog partenrstva. novembra 2005. po prethodno definisanim poglavljima za period 2007-2008. Ovaj dokument je usvojen opd strane Savjeta ministara EU 30. Pored mjera. inovirano Evropsko partnerstvo za Crnu Goru. monitoring mehanizam koji obezbjeđuje redovno mjesečno praćenje aktivnosti na realizaciji preporuka sadržanih u Evropskom partnerstvu B. čime je jedan dio preporuka sadržanih u njemu prevaziđen. ovaj akcioni plan sadrži i listu od 105 pravnih propisa koje je potrebno usvojiti u naredne dvije godine. podijeljen je u sedam poglavlja: 1. Evropska komisija je 9. i samo kreiranje komunikacione strategije predstavlja razvoj partnerskog odnosa sa ključnim nosiocima aktivnosti u Crnoj Gori. marta 2006. već prvenstveno zbog toga što je to logična cjelina ukupnog demokratskog sazrijevanja i reformskog preobražaja Crne Gore. Komunikaciona strategija predstavlja polazni okvir budućih planiranih aktivnosti koje će se precizno razradjivati godišnjima akcionim planovima implementacije. nosioca i budžeta. Centar za monitoring. uporedo sa usvajanjem Godišenjeg izvještaja o Procesu stabilizacije i pridruživanja za Srbiju i Crnu Goru. će omogućiti građanima da se. napravljeno je treće. vodeći se i već realizovanim aktivnostima na planu sprovođenja preporuka iz Evropskog parterstva. EU standardi. a koju je pripremilo Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije.

osnovne argumente i činjenice o pristupanju EU. zakonskih reformi. kao prezentacioni materijal na okruglim stolovima u organizaciji Vlade i partnera iz NVO. 2. Upoznavanje strateških ciljnih grupa sa aktivnostima u procesu evropskih integracija i njihovom ulogom u pripremama za proces pridruživanja i stabilizacije (PSP). ključna pitanja u vezi s tim i osnovnu ideju). Izrada ovih emisija realizovaće se u saradnji sa profesionalnim filmskim stvaraocima. kulture. Informisanje gradjana o procesu evropskih integracija i jačanje svijesti javnosti o potrebi uključenja u evropske integracione procese. Ovaj program poslužiće kao “mjesto susreta” svih koji žele da budu bolje informisani o pitanjima i novostima o procesu integracije Crne Gore i EU. biće uključene u pripremanje i emitovanje posebnog televizijskog programa i kontakt emisija o pristupanju Evropskoj uniji.1. Ključni instrumenti komunikacije kojima se prenose informacije javnosti su: Elektronski mediji i TV i radio emisije. Udruženje privrednika) o Predstavnici medjunarodne zajednice 5. 3. Privredna komora. štampani mediji. Razmotriće se mogućnost snimanja tematskih emisija za potrebe svih televizijskih kompanija. Ovako pripremljeni filmovi moći će biti korišćeni i u redovnom nastavnom procesu u institucijama obrazovanja u Crnoj Gori. kao uvod na sastancima i seminarima o EU. od ekonomije. Ove emisije bi trebalo da obuhvate odnose Crne Gore i EU.Glavni ciljevi komunikacione strategije su: 1. organizacija raznovrsnih javnih manifestacija. Prioritetne ciljne grupe komunikacione strategije su: o Mediji o Obrazovne institucije o Donosioci političkih odluka o Državna uprava o Nevladine organizacije o Socijalni partneri (Sindikat. tematskih dokumentarnih kratkometražnih filmova i animiranih filmova (sadržaj bi obuhvatio istorijsku pozadinu procesa. U sprovođenju komunikacione strategije koristiće se instrumenti komunikacije kao što su elektronski mediji (televizija. osnivanje info punktova. Iako je većina informacija vezanih za proces stabilizacije i pridruživanja dostupna u pismenoj formi. Istraživanja pokazuju da najveći dio građana osnovne informacije o procesu evropskih integracija dobija upravo preko ovih medija. internet). audio vizuelni materijali mogu biti pripremljeni u kasnijoj fazi za pojedina konkretna pitanja kojima je potrebna audio-vizuelna podrška. Izbor tema emisija zavisiće od rezultata dobijenih istraživanjem javnog mnjenja. Ministarstvo će inicirati izradu posebnih. 117 . Pripremanje donosioca političkih odluka i onih koji učestvuju u kreiranju politika za ulogu koju će odigrati u procesu evropskih integracija i unaprijedjenju javne svijesti o njemu. Televizijske i radio emisije predstavljaju najprodorniji oblik informisanja šire javnosti i zbog toga će se sa posebnom pažnjom pristupiti izradi ovih programa u sklopu komunikacione strategije. radio. preduzetništva. kao i ostale televizijske i radio stanice. određeni dio informacija na navedeni način biće dostupan i u obliku audio-vizuelnih sadržaja. Radio-televizija Crne Gore će u svojstvu javnog servisa. do ljudskih prava. Uz postojeći štampani materijal. a na teme vezane za proces pristupanja EU. i lični kontakti. Cilj ovih filmova će biti da obezbijede uopšten i razumljiviji pristup informacijama u vezi sa procesom stabilizacije i pridruživanja. nacionalnog naslijeđa. što će se definisati operativnim godišnjim akcionim planovima sprovođenja. prednosti pristupanja. Implementacija Komunikacione strategije Prema različitim ciljnim grupama primjenjivaće se različiti metodi komunikacije.

yu ).integracije.Institucije i tijela EU. zašto radimo na tome. preduslovi za uspjeh. a poseban akcenat biće dat na razvijanje saradnje sa inostranim medijskim kućama. Sve prezentacije će biti urađene u usklađenom odgovarajućem formatu radi ukupnog vizuelnog identiteta programa komunikacije (vizuelni identitet podrazumijeva izradu posebnog logoa procesa pristupanja Crne Gore EU. . kao i informisanje o aktivnostima NVO u ovoj oblasti.Proces stabilizacije i pridruživanja. . Realizovaće se i kreiranje dodatne interaktivne internet prezentacije u saradnji sa NVO (www. Tokom rada ove stranice povremeno bi se anketirali odabrani korisnici radi ocjena o tome da li i koliko ona ispunjava potrebe za informacijama u oblasti evropskih integracija i procesa stabilizacije i pridruživanja. Pored navedenog. Održavanje i redovno ažuriranje ove internet prezentacije vršiće Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije u saradnji sa Biroom za odnose sa javnošću Vlade RCG.Pristupanje Evropskoj uniji: osnovni argumenti. ekonomske analize.) koje bi bile dostupne preko interneta i kompakt diskova. Komisija. prednosti.) Ove prezentacije mogu biti upotrebljene i za proces obuke i za održavanje raznovrsnih edukativnih i informativnih seminara. Savjet. poslužiće kao efikasan vid informisanja ciljnih grupa o specifičnim temama vezanim za EU.Saradnja sa štampanim medijima je veoma važan segment ukupne aktivnosti Ministarstva na afirmaciji pozitivne energije za proces evropskih integracija u Crnoj Gori.Istorijat EU i ključni ugovori vezani za razvoj ideje evropskog ujedinjenja. domaći i medjunarodni stručni i ostali časopisi . uključujući i bazične materijale i dokumente. Među glavnim temama pripremljenih prezentacija biće: . Dodatna aktivnost u ovoj oblasti treba da bude izrada multimedijalnih kompakt diskova na kojima će se pored tekstulanih naći i vizuelne poruke. šta radimo i kako građani mogu pružiti svoj doprinos. stručni članci i različite analize i pregledi. . planira se i periodična priprema podlistka Evropa.Značajna uloga u realizaciji komunikacione strategije biće ponudjena i lokalnim TV i radio stanicama radi informisanja i približavanja procesa pristupanja Evropskoj uniji posebnim ciljnim grupama u okviru lokalne zajednice. Parlament. Cilj ovog podsajta je bio podsticanje saradnje Vlade RCG i NVO na planu realizacije različitih aktivnosti iz oblasti evropskih integracija. Štampani mediji Dnevne novine. 118 . posebno u okviru priprema za proces stabilizacije i pridruživanja Crne Gore sa EU.Tekuće aktivnosti Vlade RCG i Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije u procesu stabilizacije i pridruživanja itd. koji bi se plasirao u nekoj od dnevnih novina. Elektronske prezentacije Elektronske prezentacije (Power Point i dr. Interaktivne internet prezentacije procesa evropskih integracija u Crnoj Gori Internet prezentacija Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije će biti sastavni dio zvaničnog sajta Vlade i pružala je osnovne informacije o procesu evropskh integracija u Crnoj Gori. cijena ne-pristupanja i stanje javnog mjenja. Kao i u slučajevima saradnje sa elektronskim medijima. nedeljnici. .cg. Sajt je omogućio interaktivnu komunikaciju sa svim korisnicima putem elektronske pošte i foruma. intervijui. i za štampane medije biće obezbjedjivano redovno informisanje.

tako i u posebnim projektnim timovima koji će se formirati u saradnji sa ekspertima iz EU (Crna Gora na putu ka EU. organizovan je prvi okrugli sto pod nazivom: Crna Gora na putu evropskih integracija. Okrugli stolovi i debate Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije će u saradnji sa predstavnicima EU. problemski prezentirani prilozi o različitim aktuelnim aspektima procesa evropskih integracija u Crnoj Gori. kao u Ministarstvu. b) Informativno edukativne kampanje za studente Univerziteta Crne Gore. e) Manifestacije u okviru obilježavanja Dana Evrope. akademijom i predstavnicima NVO sektora organizovati i (ili) pomagati organizaciju širokog spektra okruglih stolova i javnih rasprava o pitanjima u vezi sa procesom stabilizacije i pridruživanja i odnosima Crne Gore i EU. f) Organizacija studijskih boravaka-posjeta institucijama EU. Euro-info punktova. Dana Evrope. b) Brošura o procesu stabilizacije i pridruživanja koja detaljno opisuje kompletan sadržaj procesa i aktivnosti u Crnoj Gori (kao i na nivou Srbije i Crne Gore) u sklopu tog procesa. nevladine organizacije. c) Konkursi za najbolji literarni ili likovni rad učenika na temu «Crna Gora i EU» (MEOIEI je organizovalo već jedno takvo takmičenje u maju 2004). »osnovne činjenice o Evropi«.g. potencijalnim korisnicima bili dostupni i u elektronskoj verziji preko web sajta. Interaktivni plan sprovodjenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju itd. Svi odštampani materijali bi. Štampao bi se u veoma velikom broju primjeraka i distribuirao kroz dnevnu štampu i preko pošte. 119 . Priručnik za prevodjenje pravnih akata EU.maja. kao što su »pojmovnik evropskih integracija«. Koristiće uglavnom onima koji su direktno uključeni u ovaj proces i drugim zainteresovanim licima. kao i kroz ministarstva. Teme ovakvih okruglih stolova će se usaglašavati sa tekućim potrebama i zahtjevima aktuelnog trenutka. institucije lokalne vlasti. brošure i leci biće distribuirani putem ciljnim grupama i opštoj javnosti. g) Učešće u regionalnim inicijativama – kampanjama o evropskim integracijama. »pristupanje – osnovni argumenti«. Organizovala Kancelarija EK u SCG). Brošure i knjige će se. Nacionalni program za pridruživanje Crne Gore EU. Organizacija raznih informativno edukativnih kampanja a) Kviz takmičenja za učenike osnovnih i (ili) srednjih škola (poput manifestacije «Hallo Europe» koju je tokom proljeća 2004g.. e) Dvojezični tromjesečnik Euromont MEOIEI pokrenuće tokom 2005. takođe. gdje će se prezentirati novosti ali i opsežniji. .). Jedan dio ovih brošura će biti preveden na engleski jezik. Navedene informativno edukativne kampanje će se organizovati u skladu sa operativnim godišnjim akcionim planovima sprovođenja komunikacione strategije. U okviru obiljžavanja 9. c) Serija brošura o specifičnim aspektima odnosa sa EU. obrazovne institucije. d) Organizovanje informativno-edukativnih posjeta ambasadora i drugih predstavnika zemalja EU u gradovima Crne Gore («Communicating Europe»).Ostali materijali i publikacije Kao pogodan oblik komunikacije za informisanje šire javnosti. »Programi tehničke pomoći EU«. d) Izdavanje posebnih publikacija biće omogućeno kroz rad na različitim evrointegracionim projektima i analizama. ujedno. Horizontalna analiza učinaka uskladjivanja zakonodavstva Crne Gore s propisima EU. Planira se priprema slijedećih materijala: a) Letak o procesu stabilizacije i pridruživanja koji jednostavno razumlijivim riječnikom opisuje osnovni cilj i karakteristike SAP. distribuirati i po gradskim bibliotekama u okviru tzv. h) Ostali oblici informativno-edukativnih kampanja za promociju evropskih integracija u Crnoj Gori. itd.

5. posebno onih koje imaju svoje kancelarije u Crnoj Gori. kog čine: Odjeljenje za pristupanje EU. Finansiranje Sprovođenje Strategije komunikacije biće finansirano dijelom iz budžeta Crne Gore. predviđeno je da poslove informisanje javnosti o radu Vlade RCG i organa državne uprave.3. pokazuje se kao jedan od bazičnih uslova sa uspješno sprovođenje Strategije komunikacije. U cilju kvalitetnog i kontinuiranog sprovođenja Strategije. kao najviše političko-savjetodavno tijelo u Crnoj Gori koje ima važnu misiju u procesu kreiranja ukupne politike prema EU. Koordinacija sa njihovim aktivnostima treba da bude usmjerena na razvoj i sprovođenje ciljnoorijentisanih mjera ka podizanju svijesti građana Crne Gore o pitanjima članstva u EU. a dijelom iz sredstava predviđenih za Republiku Crnu Goru u okviru CARDS programa. praćenje i analiziranje načina informisanja medija o radu Vlade RCG i organa državne uprave kao i koordinaciju sa medijima obavlja Biro za odnose sa javnošću Vlade Crne Gore. Koordinator aktivnosti na implementaciji komunikacione strategije je Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije. dio sredstva treba obezbjediti za svaku godinu iz Budžeta. ali i Savjet za evropske integracije. kao i programa tehničke podrške različitih zemalja koje podržavaju ovakve aktivnosti. 120 . odvijaće se i neophodna koordinacija na implementaciji komunikacione strategije sa predstavnicima kancelarija za evropske integracije na nivou SCG i pri Vladi Srbije. Ustanovljenom organizacionom strukturom državne uprave. Partneri Uspješno sprovođenje komunikacione strategije uslovljeno je dobrom organizacionom strukturom i sposobnošću prilagođavanja organizacione strukture tempu priprema za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Uključivanje i ostvarivanje bliske saradnje MEOIEI sa nevladinim organizacijama i ostalim partnerima – predstavnicima civilnog društva.5. marketinške poslove u dijelu prezentiranja i promovisanja rada i projekata Vlade RCG i organa državne uprave. Povezivanje svih Vladinih institucija na implementaciji komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pridruživanja Crne Gore EU biće realizovano i u tijesnoj saradnji sa članovima Vladine Komisije za koordinaciju procesa pridruživanja EU. posebno Odjeljenje za odnose sa javnošću i Sektor za evropske integracije. S obzirom da sprovođenje komunikacione strategije podrazumijeva umreženu aktivnost mnogobrojnih vladinih i nevladinih organizacija. Važan partner u procesu realizacije komunikacione strategije svakako je i Odbor za evropske integracije Skupštine Crne Gore. Važni partneri za sprovođenje Strategije biće i Delegacija evropske komisije u SCG i ambasade država članica EU.2. U okviru postojećeg institucionalnog aranžmana SCG. informisanje i dokumentaciju. Očekuje se da nevladin sektor pokrene značajne aktivnosti u skladu sa ovom strategijom. značajan dio aktivnosti predviđenih strategijom moguće je realizovati preko i nevladinih organizacija. Partneri na implementacii komunikacione strategije takodje su i predstavnici medjunarodnih organizacija. tako de je uspostavljanje saradnje i koordinacije sa ovim partnerom od izuzetne važnosti za sprovođenje Strategije komunikacije. Odjeljenje za harmonizaciju zakonodavstva i Odjeljenje za obuku.

Unijom poslodavaca. dok će se za svaku godinu posebno donositi konkretni akcioni planovi. 121 . Takođe pokrenut je i tromjesečni informator o procesu evropskih integracija koji se pod nazivom »EuroMont« objavljuje kao podlistak u dnevnim listu »Vijestu«. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije odštampalo je više brošura i knjiga o procesu evropskih integracija (»Pojmovnik Evropskih integracija«. organizovaće se posebno istraživanje kako bi se ocjenio uticaj Strategije komunikacije i ocjenilo koji su metodi najuspješniji. c) sprovođenje aktivnosti i d) analizu uspješnosti realizacije planiranih aktivnosti. Nakon potpisivanja SSP metodi monitoringa započeti u fazi prije potpisivanja Sporazuma biće nastavljeni. odnosno SCG u EU.4. U cilju ostvarenja što bolje saradnje sa civilnim društvom u Ministarstvu za ekonommske odnose sa inostranstvom i evropske integracije potpisan je (jula 2004.5. Takođe potpisani su posebni sporazumi o saradnji sa Pravnim i Ekonomskim fakultetom u Podgorici. vršiće se povremene procjene uticaja Strategije posredstvom istraživanja javnog mijenja. kao i sa Privrednom komorom. postaće sastavni dio sveukupne Strategije pristupanja EU. »Komunikaciona strategija za informisanje javnosti o procesu pridruživanja Evropskoj uniji«.Kancelarija za razmjenu informacija o tehničkoj pomoći». »Uvod u evropsko pravo«. »Proširena Evropa – ekonomske promjene i očekivanja«). Godišnji akcioni planovi sprovođenja Komunikacione strategije sprovodiće se po metodološkom okviru koji podrazumijeva: a) definisanje potreba ciljnih grupa. od faze donošenja. Komunikaciona strategija. u narednoj fazi. uz angažovanje agencija za istraživanje javnog mijenja. »TAIEX . Naposredno pred potpisivanje SSP. Monitoring i evaluacija Sprovođenje Strategije komunikacije u prvom redu je obaveza Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije. U toku sprovođenja Strategije redovno će se organizovati kvalitativna i kvantitativna istraživanja javnog mijenja i uticaja Strategije komunikacije na kvalitet procesa evropskih integracija u Crnoj Gori. naglašavajući one koje su posebno zainteresovane za određena poglavlja acquis communaitaire. Pored toga otpočela i izdavačka aktivnost. a planira se štampanje novih knjiga kako bi se stvorile mogućnosti da što veći broj čitalaca dođe do produbljenih saznanja o procesu evropskih integracija. uz razliku što će u ovoj fazi biti izraženija podjela ciljnih grupa prema kojima će komunikacija biti usmjerena. konsultovanja i uključivanja javnosti u različite aktivnosti procesa pridruživanja EU. b) planiranje aktivnosti.5. godine) Memorandum o saradnji sa nevladinim organizacijama koje ostvaruju aktivnosti na planu evropskih integracija. MEOIEI će stalno pratiti sprovođenje Strategije i procjenjivati njen učinak na osnovu istraživanja javnog mijenja i analitičkog praćenja domaćih i stranih medija. do trenutka punopravnog članstva Crne Gore. 5. To će biti iskorišteno za razmatranje efikasnosti Strategije i razvijanje plana za period poslije potisivanja SSP. s obzirom da je strategija komunikacije tako planirana da prati cijeli proces stabilizacije i pridruživanja. odnosno raspravama radi provjera i unapređenja politika vezanih za proces evropskih integracija. Do potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U sprovođenju će se poštovati osnovni principi i ciljevi ustanovljeni Strategijom. Slična saradnja uspostavljena je i sa socijalnim partnerima – Savezom sindikata. kao ministrastva kojem su u nadležnost stavljeni poslovi informisanja. Ministarstvo i nevladine organizacije su organizovali niz zajedničkih aktivnosti na organizaciji okruglih stolova i drugih skupova usmjerenih ka promociji procesa evropskih integracija.

3.realno je očekivati da se primjenom programa obuke: § unaprijede znanja i vještine neophodne za uspješnu pripremu i sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji. § obezbijede znanja o metodama usvajanja i implementacije acquis communitare. Skoro otpočinjanje pregovora o stabilizaciji i pridruživanju otvara potrebe za dodatnom edukacijom i treninzima o specifičnim temama/oblastima (pregovaranje u okviru pojedinih poglavlja Sporazuma. Osnovni ciljevi Programa obuke § § Kratkoročni cilj je da državnim službenicima direktno uključenim u proces integracija pruži neophodno znanje za osnovne aktivnosti vezane za proces pridruživanja EU. Vlada CG usvojila je marta 2005. § unaprijede znanja o strategiji i politikama Crne Gore u vezi sa procesom evropskih integracija. Za uspješno sprovođenje procesa integracija neophodna je efikasna. Planirane/očekivane aktivnosti vezane za proces evropskih integracija na različitim nivoima biće sve veće. kao i osnovnim konceptima i procesima u EU. ekonomskom i političkom sistemu EU. zatim postepeno usvajanje acquis. Ekonomski aspekti priključivanja Crne Gore EU takođe zahtijevaju djelotvornu administraciju osposobljenu da pomogne stvaranju uslova za razvoj konkurentne privrede. pregovaranja i sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. kao i implementacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Procjena potreba .a itd. bilo kroz bilateralnu tehničku podršku država članica EU. zakonodavstvu. jeste da je veći broj službenika državne administracije stekao osnovna i unaprijeđena znanja o temeljnim principima i politikama Evropske unije. pa je zbog toga donošenje Programa obuke državne administracije jedan od prvih koraka u pridruživanju EU. 2. U tom smislu Program obuke državnih službenika je sastavni segment buduće ukupne strategije pristupanja Crne Gore EU koja će se razviti za cijelu administraciju i sve oblasti sadržane u evropskom zakonodavstvu. čiji prikaz dajemo u ovo odjeljku.zajedničko za sve dosadašnje programe obuke za EU realizovane u Crnoj Gori. bilo kroz CARDS program.Procjena potreba za obukom državnih službenika bazira se na sljedećim elementima: 1.g. prevashodno za proces pripeme. istorijatu evropskih integracija i dr. Srednjoročni cilj se bazira na poboljšanju vještina i znanja državnih službenika uključenih u proces implementacije Sporazuma o stabilizaicji i pridruživanju. kompetentna i dobro obučena administracija. kao i onih koji su direktno uključeni u implementaciju zakonodavstva EU. § prodube znanja administracije o pravnom. Do sada realizovani programi . Program obuke treba da služi kao administrativna podrška za neposredno kreiranje i sprovođenje politika koje će Crna Gora voditi u narednom periodu. U tom smislu. Nivo pravnog iskustva i ekspertize postojećeg kadra u državnoj administraciji o pitanjima vezanim za proces evropskih integracija nije dovoljan da odgovori na nove potrebe. tj.). 122 .6. Program obuke državne administracije Crne Gore za proces evropskih integracija. pregovaranje u pojedinim radnim grupama. Očekivani rezultati . PRVI PROGRAM OBUKE DRŽAVNE ADMINISTRACIJE ZA PROCES EVROPSKIH INTEGRACIJA (2005) Za efikasan i dinamičan proces evropskih integracija neophodno je značajno ulaganje u ljudske resurse javne administracije i snaženje institucija koje nose proces.

to su poredstavnici resornih ministarstava u radnim grupama koje će se formirati po poglavljima acquisa. donošenje odluka. § · Državni službenici koji će učestvovati u pregovorima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. što znači da će se navedeni ciljevi (c) sprovoditi u saradnji sa nadležnim resorima 123 . posebno na Univerzitetu. osnovnih principa. Državni službenici koji rade na harmonizaciji zakonodavstva Crne Gore. Poznavanje problematike u vezi sa EU. članove Komisije za koordinaciju procesa evropskih integracija. sistem i funkcionisanje · Institucije EU: struktura. kao i u različitim radnim grupama koje se odnose na proces pregovaranja (Institucionalno. b) Unapređenje profesionalne kompetentnosti i poznavanja EU u okviru specijalizacija državnih službenika Specifična znanja po sektorima o EU zakonodavstvu. politikama itd. funkcionisanje. Zavisno od uloge i poslova koje državni službenici obavljaju u svojoj službi. obuka će se organizovati tako da ispuni sljedeće ciljeve: a) Unapređenje znanje koja se odnose na opšte zadatke i ulogu državne uprave Uloga državne administracije u EU kontekstu. glavne politike i principi · Unutrašnje tržište EU i glavne politike · Finansiranje EU · Odnosi institucija EU sa državama članicama 197 Dio je aktivnosti koje se sprovode u okviru strategije reforme državne uprave. Ciljne grupe · Državni službenici koji koordiniraju proces evropskih integracija (Institucionalno. Međunarodna saradnja. Ostali. institucijama. kako bi se u Crnoj Gori obezbijedila institucionalizacija specifičnog sistema obrazovanja za potrebe javne uprave. kao i politici i strategiji Crne Gore prema EU. c) Unapređenje stručnosti državnih službenika u vezi sa posebnim zadacima197 Upravljačke sposobnosti. glavni principi. odnos između institucija. sa zakonodavstvom Evropske unije Prevodioci i tumači koji rade na pitanjima evropskih integracija. to se odnosi prevashodno na: zaposlene u Sektoru za evropske integracije Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Crne Gore. Rad sa izvorima informacija.. Za ostvarivanje ovakvog cilja biće neophodno razraditi svestraniji program obuke državne administracije usklađen sa reformom obrazovnog sistema. a) Obuka koja se odnose na opšta pitanja o EU obuhvata sljedeće tematske oblasti: · Istorijski razvoj EU · Sveobuhvatni ciljevi EU · Zakodavstvo EU: strukure.Dugoročni cilj je kontinuirana izgradnja i unapređenje kapaciteta državne administracije uključene u proces evropske integracije. Pregovaračke sposobnosti na međunarodnom nivou. Specifična stručnost važna za ulogu državnog službenika. Jezičke sposobnosti. kontakt osobe koje rade na pitanjima evropskih integracija). uloga. · · · Prioritetne oblasti obuke o EU Opšta obuka. institucija i procesa donošenja odluka u EU. kontakt osobe za poslove evropskih integracija u raznim organima državne uprave). Različite ciljne grupe zahtijevaju različite treninge zavisno od odgovornosti u integracionom procesu. institucijama i sistemu.obezbijediće opšte znanje o politikama EU.

transport. itd) · Uticaj pridruživanja EU na različite sfere života (ekonomija. glavni principi. administrativne procedure. koristi · Proces pridruživanja EU: rast konkurentnosti i stepen otvorenosti ekonomije Crne Gore · Organizacija i upravljanje pitanjima EU u Crnoj Gori · Status i pravna osnova odnosa između Crne Gore i EU · Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija d) Obuka o uticajima pridruživanja EU na društvo Crne Gore obuhvata sljedeće tematske oblasti: · Uticaj pridruživanja EU na osnovne strukture crnogorskog društva (process demokratizacije. itd. industrija. vladavina prava. detaljno poznavanje sektorskog zakonodavstva · Predpristupna strategija Crne Gore za pristupanje EU b) Posebna obuka za državne službenike koji će učestvovati u pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju kroz razne radne grupe i druge službenike višeg ranga. društvo. koji se bave pitanjima EU. naučna saradnja.acquisa) · Vještine i tehnike koordinacije i pregovaranja · Produbljeno znanje o EU institucijama: struktura. posebni programi b) Obuka koja se odnosi na administrativne procedure EU obuhvata sljedeće tematske oblasti: · Principi i ciljevi modernog upravljanja . Biće određene prioritetne ciljne grupe za svaku etapu procesa pridruživanja. zavisno od njihove uloge u procesu evropskih integracija. sistemi podataka EU · Zakonodavstvo EU: struktura. životna sredina. Nacionalnog programa usvajanja evropskog pravnog poretka .za vrijeme implementacije programa obuke. uloge.) · Evropska monetarna unija . Posebna obuka po ciljnim grupama . sistem. uticaj pridruživanja EU na pojedinačne sektore ( definisanje tzv. troškovi. uslužni sektor. posebno SSP) · Uloga EU u međunarodnim odnosima (trgovina. U prvoj fazi ostvarivanja programa obuke posebne ciljne grupe biće organizovan eu skladu sa potreba vođenja pregovora o različitim poglavljima Sporazum ao stabilizaicji i pridruživanju. trgovina. kako i oko kojih pitanja · Iskustva različitih zemalja članica u radu sa institucijama EU c) Obuka koja se odnosi na definisanje predpristupne strategije Crne Gore obuhvata sljedeće tematske oblasti: · Strategija i politika Crne Gore u oblasti evropskih integracija · Članstvo u EU: razlozi. način rada. a) Posebna obuka za koordinatore procesa evropskih integracija obuhvata sljedeće tematske oblasti: · Uvodna obuka o EU · Stručno znanje o sektorskim pitanjima · Priprema i implementacija specifičnih programa EU · Crnogorsko zakonodavstvo.) · Uticaj internog tržišta i monetarne unije na crnogorsku ekonomiju · Političko planiranje u kontekstu EU.ciljevi i glavni principi · Korišćenje baza podataka EU · EU programi i mehanizmi za finansiranje: CARDS. obuhvata sljedeće tematske oblasti: · Uvodna obuka o EU · Produbljeno znanje o pitanjima za svaki pojedinačni sektor 124 . životna sredina. Strukturni fondovi.· Pridruživanje novih zemalja EU (različiti ugovori o pristupanju. pomoć za razvoj itd.nova administrativna praksa EU · Principi i ciljevi harmonizacije i implementacije zakonodavstva · Mehanizmi države članice koji treba da utiču na proces donošenja odluka u EU · Saradnja između država članica · Lobiranje unutar EU: ko. ljudska i manjinska prava. proces donošenja odluka. poljoprivreda. biće odabrane grupe državnih službenika za užu stručnu obuku.

seminarima i radionicama. primjenjivanje tehnike kako bi se obezbijedio što veći uticaj i upravljalo neophodnim signalima i porukama u komunikaciji.ostvariće se: . npr.Studijske posjete za različite programe koji će takođe omogućiti pripremu posebnih studija na osnovu iskustava i postignutih rezultata drugih država. 125 . 198 · · Twinning se različito prevodi u regionu.Kroz rad pod nadzorom EU eksperata . ili višednevnih seminara kao i višenamjenskih seminara koji će se održavati u Crnoj Gori. Nacionalnog programa usvajanja evropskog pravnog poretka . kandidatima i zemljama u procesu stabilizacije i pridruživanja .Informisanje i edukacija o iskustvima drugih država u procesu pridruživanja EU je veoma važan segment obuke i operativno se veoma brzo i kvalitetno ostvaruje učešćem na ovakvim skupovima. u okviru različitih programa finansiranih na bilateralnom principu i iz budžeta EU. korišćenje grupe tehnika kako bi se postigao kompromis i sastavio paket) · Lobiranje u strukturama EU · Iskustva novih država članica EU. Permanentna diseminacija rezultata obuke Veoma je važno uključivati što veći broj državnih službenika u kontinuirani sistem obuke. razvoj prava EU · Principi i metodologija harmonizacije zakonodavstva · Primjenjivanje i praćenje usklađenog zakonodavstva · Crnogorski pravni sistem i uticaj pridruživanja EU na njega ( definisanje tzv. državama članicama.acquisa) · Pravna terminologija EU naspram pravne terminologije Crne Gore (termini i definicije) · Pravni sistem i relevantna iskustva određenih zemalja članica Metodi obuke · Opšta obuka / specijalistički kursevi i seminari .Obukom državnih službenika u državama članicama/kandidatima .Poslije svake kratke posjete stranoj instituciji. kao « blisko medjuinstitucionalno saradjivanje» (Slovenija). od učesnika će se tražiti da pripremi kratko izlaganje i podijeli svoja iskustva sa kolegama u svojoj instituciji i na Komisiji za koordinaciju procesa pridruživanja. To će se ostvarivati na sljedeći način: .Razmjenom iskustava sa službenicima iz država članica/kandidata . državama članicama EU ili u državama kandidatima. · Studijske posjete EU institucijama. pregovaračka procedura · Razna važna pitanja. korišćenje taktike u skladu sa okolnostima.Obukom džavnih službenika ”na licu mjesta” u Evropskoj komisiji. savlađivanje pravila i praćenje postupaka nametnutih predstavnicima i institucijama u evropskim pregovorima. · Učešća na međunarodnim konferencijama. . seminarima i radionicama . . posebno pripremljena za svakog člana pregovaračke delegacije · Razvijene jezičke sposobnosti c) Posebna obuka za državne službenike uključene u zakonodavnu proceduru obuhvata sljedeće tematske oblasti: · Uvodna obuka o EU · Donošenje odluka i zakonodavna procedura u EU · Zakonodavstvo EU i običajno pravo. · Prenos znanja kroz praksu (Twinning)198 .Strategija pregovaranja Crne Gore Pregovaračke tehnike: kulturni aspekti pregovaranja unutar struktura EU (Ciljevi: bolje definisati strategiju i koristiti margine u pregovaranju. bolje razumijevanje kulturnih razlika. države članice EU ili države kandidata.Učesnici programa obuke će imati brifinge prije i nakon učešća na konferencijama. od učesnika (službenika koji su boravili) biće zahtijevano da naprave kratak izvještaj u kojem će se pokazati relevantnost posjete. «bratiimljenje» (Hrvatska) ili «bliznačanje» (Srbija).Ova forma obuke se sastoji od jednodnevnih.Učešćem u namjenskim programima za upoznavanje institucija EU .Poslije svake posjete institucije EU.

u saradnji sa Generalnim direktoratom za proširenje (Evropska komisija. 2. ekonomska situacija. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije i Komisija za koordinaciju procesa EU integracija. Radi uspostavljanja što bolje koordinacije obuke. 3. Na taj način će se obezbijediti informacije potrebne za posebne godišnje radne planove obuke. Brisel). 4. Plan aktivnosti za organizovanje programa obuke državne adminstracije Crne Gore Kako bi se uspješno implementirao program obuke za proces pridruživanja EU potrebno je sprovesti sljedeće aktivnosti: 1. pravosudje i unutrašnji poslovi). u formi godišnjih izvještaja. uključujući i Regionalni CARDS program. regionalna saradnja.Upravljanje i koordinacija EU obuke Upravljanje i koordinacija obuke na polju evropskih integracija je u obavezi Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije. kao što su: TWINNING I SCEPP199. USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA RASPOLOŽIVIH /OBUČENIH LJUDSKIH RESURSA ZA PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA . interno tržište. OBEZBJEDJIVANJE TEHNIČKE PODRŠKE PROGRAMU OBUKE . resornim ministarstvima. a različitim institucijama i stranim donatorima da ažurno budu informisani o potrebnim aktivnostima vezanim za obuku o EU. omogućiće resornim ministarstvima da vrše validne procjene o potrebnim kadrovskim potencijalima za proces evropskih integracija.Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije pripremiće upitnik za kontak osobe u resornim ministarstvima koji će sadržati relavantne podatke koji se odnose na obuku (stečene diplome službenika o poznavanju pitanja koja se odnose na EU. sektorske politike.U saradnji sa Delegacijom Evropske komisije i EAR definisaće se korišćenje finansijske podrške iz CARDS programa namjenjene izgradnji i unapređenju kapaciteta na području evropskih integracija (MIP CARDS 2005-06.Obezbijediće se prevođenje raznih studijskih. Ministarstvo će po ovim pitanjima usko sarađivati sa Upravom za kadrove. kao i koordinaciju izvođenja programa obuke za državne službenike u Crnoj Gori.). 5. koji će obezbijediti adekvatno planiranje EU treninga. 126 . kao i diplome o poznavanju stranih jezika). kao i sa Komisijom za koordinaciju procesa evropskih integracija. PLANIRANJE NOVIH KURSEVA KAO KONTINUIRANA AKTIVNOST – Sastavni dio upitnika biće i pitanja o definisanju konkretnih potreba resornih ministarstava za daljom obukom u opštim i specifičnim oblastima. Formiranje jedinstvene baze podataka koja se odnosi na ostvarenu obuku o EU. obrazovnih i analitičkih materijala koji se odnose na različite oblasti EU. u okviru programa CARDS. jedinice za evropske integracije u okviru resornih ministarstava će kontinuirano informisati ministarstvo o svim aktivnostima koje se odnose na obuku o EU. realizovaće se i podprogrami namijenjeni za rast kapaciteta institucija u oblasti obuke za evropske integracije. Takodje. ljudska i manjinska prava. čija realizacija počinje od septembra 2005. kao ključne tačke unutar Vlade Crne Gore odgovorane su za koordinaciju građenja kapaciteta EU unutar resornih ministarstava Vlade Crne Gore. Monitoring i evaluacija Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije nastaviće planiranje i implementaciju aktivnosti vezanih za obuku. 199 SCEPP – Savjetodavni centar za ekonomska i pravna pitanja (Kancelarije u Beogradu i Podgorici). OBEZBJEDJENJE FINANSIJSKE PODRŠKE ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBUKE .g. OBEZBJEDJENJE FINANSIJSKE PODRŠKE ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBUKE kroz realizaciju programa TAIEX. posebno onim vezanim za ispunjavanje Akcionog plana za evropsko partnerstvo (demokratija i vladavina prava.

Navesti da li su navedeni izvori prava EU prevedeni na jezik koji je u službenoj upotrebi u Republici 7. Organ državne uprave – obrađivač propisa 2. Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Vlade RCG («Službeni list RCG» br. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA TOKOM PRETHODNOG PERIODA 7. a ukoliko ne postoji propis EU. Oblast usklađivanja zakonodavstva U oblasti usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU. preozela je ovaj specijalizovani organ uprave za cijelu Vladu.71/04) uvedena je obaveza predlagača da uz predlog zakona.Formiranjem Uprave za kadrove. drugog propisa ili opšteg akta dostavi ocjenu usklađenosti propisa sa odgovarajućim propisima Evropske unije. Naziv predloga propisa 3.1. Usklađenost predloga propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Crne Gore a) Odredbe Sporazuma sa kojima se usklađuje propis b) Nivo ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma c) Razlozi za djelimično ispunjenje. Učešće konsultanata u izradi predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti. posao koordinacije programa obuke. OBRAZAC ZA OCJENU USKLAĐENOSTI PROPISA SA ODGOVARAJUĆIM PROPISIMA EU 1. konstataciju o 127 . 7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu 6. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije je u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade Crne Gore iniciralo uvođenje posebnog pravnog instrumenta za praćenje stepena usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU. Usklađenost predloga propisa sa acquis communautaireom a) Usklađenost predloga propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije b) Usklađenost predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije c) Usklađenost predloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije d) Razlozi za djelimičnu usklađenost odnosno neusklađenost i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti 5. odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma d) Veza sa Akcionim planom za sprovođenje Sporazuma 4. U tom smislu oformljen je poseban «Obrazac za ocjenu usklađenosti propisa sa odgovarajućim propisima Evropske unije». njihova organizacija i donošenje Strategije obuke.

toj činjenici. Posebno je potrebno istaći da je EU./usvojanje tzv. kao i «Procjena fiskalnog uticaja» novog pravnog propisa na trogodišnju projekciju Budžeta RCG.1. kao i prilozi Crne Gore za godišnje izvještaje o Procesu stabilizacije i pridruživanja. redovno je pripremalo i organizovalo sastanke Unaprijeđenog stalnog dijaloga. 7. aprila 2005. pozivajući se na ovu klauzulu. pripremljeni su i dostavljeni Evropskoj komisiji neophodni podaci vezani za pozitivnu Studiju izvodljivosti. Neposredna saradnja sa institucijama EU U proteklom periodu ostvarivana je redovna i kontinuirana saradnja sa Delegacijom Evropske komisije u SCG i nadležnim insitucijama EU. Obrazac «Izjave o uskladjenosti» koji potvrdjuje stepen uskladjenosti predloženog pravnog propisa sa primarnim i sekundardnim izvorima-propisima EU. godine ustanovio formalan Prijedlog pregovaračkih uputstava. u okviru pristupa dvostrukog kolosjeka. u Studiji izvodljivosti. Ova klauzula sadrži jasnu vremensku odrednicu: relevantni postupci mogu biti pokrenuti tek nakon isteka trogodišnjeg perioda. godine konačno odobrio (pozitivnu) Studiju izvodljivosti. 201 200 128 . godine. april 2005). ona će zahtijevati konstruktivni stav i snažnu političku posvećenost svih strana. standardizovan format izvještaja EK o jednoj zemlji.“201 Kolegijum komesara Evropske komisije je 11. Postojanje ove opcije nije per se prepreka za napredak ka ugovornim odnosima sa Srbijom i Crnom Gorom.g. Puni naziv sporazuma je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između SCG i Evropskih zajednica i njihovih država članica. jula 2005. Takvo povlačenje moralo bi biti predmet referenduma održanog u Republici.2. 8. jasno definisala svoj odnos prema budućem procesu pregovaranja o Sporazumu i organizaciji referenduma: «Ustavna povelja sadrži klauzulu prema kojoj svaka Republika ima pravo da se povuče iz Državne zajednice. stekli su se uslovi da se u Vladi CG preuduzme čitav niz koordiniranih aktivnosti u okviru priprema za buduće pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju200. Međutim. predstavlja specifičan. koje je kasnije odobren od strane Savjeta ministara EU 3. odnosno zvaničnu potvrdu Komisije da je odredjena zemlja spremna da pregovara o SSP. postaju neophodan dio procedure usvajanja novih propisa. PREGOVORI O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU (2005-06) 8. Direktive za pregovore kojom se daje mandat EK da otpočne pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom i Crnom Gorom/. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom dostavljalo je primjedbe i sugestije na niz dokumenata Evropske komisije. U ovom periodu znatno je unaprijeđena saradnja sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju učešćem u planiranju i projektovanju programa saradnje i aktivnosti u sklopu programa CARDS za 2005 i 2006 godinu.oktobra 2005. Citiran je tekst Saopštenja Evropske komisije o spremnosti Srbije i Crne Gore da pregovara sa Evropskom unijom o Sporazumu o stabilizaciji i priodruživanju (Studija izvodljivosti. Studija izvodljivosti i Pregovaračka direktiva Studija izvodljivosti. redovno se dostavljaju izvještaji o ostvarivanju Akcionog plana za ralizaciju Evropskog partnerstva. Ovaj novi način rada na priprema zakonskih akata u Crnoj Gori uspješno funkcioniše od decembra 2004. počevši od usvajanja Povelje u februaru 2003. kako bi se osigurao kapacitet Srbije i Crne Gore da se uključi u pregovore u cilju uspostavljanja ugovornih odnosa sa EU. Nakon što je Savjet ministara EU 25. najkraće rećeno. a služe i kao dobra osnova za dalju diskusiju o predloženim propisima u Parlamentu RCG. godine.

16. Za lidere i članove radnih grupa organizovana je dodatna obuka. Pripreme za pregovore – pregovarački tim. Kretanje radnika. Harmonizacija prava. kapital. što znači da će i države članice EU imati značajan uticaj na pregovore. Regionalna saradnja. Ministar finansija. zaljučuje se između države Zapadnog Balkana (ZB) i Evropskih zajednica i njihovih država članica. Sve radne grupe su. Karakteristike i struktura Sporazuma SSP je “mješoviti sporazum” tj.3. Takođe. kao i predstavnici civilnog društva. institucionalne. 129 . Institucionalne. Ministar inostranih poslova i Ministar ekonomije. što znači da ne stupa na snagu činom potpisivanja. Politike saradnje. Ova tijela na novou državne zajednice sastavljena su od predstavnika država članica i institucija državne zajednice. Slobodno kretanje roba. prelazne i završne odredbe. 8. juna 2005. Vlada CG je. poslovni nastan..Pregovore o Sporazumu vodiće Komisija u konsultaciji sa posebnim odborom koji treba da se formira od strane Savjeta ministara. 2. formirano je šest medjuresorskih radnih grupa. u saradnji sa kancelarijama za pridruživanje Evropskoj uniji u Srbiji i na nivou državne zajednice formiran je pregovarački tim i tri radne grupe na nivou državne zajednice. i to za sljedeća poglavlja Sporazuma: (1) Preambula. model izvještavanja S obzirom na strukturu SSP i usvojeni model „dvostrukog kolosjeka“ koji je omogućio da se dio pregovora vodi direktno izmedju države članice SCG i predstavnika Evropske komisije.Šef pregovaračkog tima. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sadrži sljedeća poglavlja: Opšti principi. po procjeni Koordinatora radne grupe. Koordinaciju ukupnih aktivnosti radnih grupa obavlja Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije. Politički dijalog. šumarstva i vodoprivrede. (5) Finansijska saradnja i ostale politike saradnje i (6) Usklađivanje zakonodavstva. usluga i kapitala. Na nivou državne zajednice formirane su radne grupe za: 1. U toku septembra radne grupe su završile rad na pregovaračkim pozicijama Crne Gore. 8. Pregovarački tima Vlade RCG čine: Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije . u njihov rad budu uključeni i lokalni eksperti sa Univerziteta. preambulu i politički dijalog. Finansijska saradnja. U cilju što bolje koordinacije procesa pregovaranja i pružanja stručne podrške Pregovaračkom timu. (3) Slobodno kretanje roba. pružanje usluga. Da bi stupio na snagu mora biti dobiti saglasnost od strane Evropskog parlamenta i parlamenata svih država članica EU. opšte i završne odredbe. formirala Pregovarački tim sastavljen od ministara čiji resori su ključni za proces pregovaranja i sprovodjenje odredaba SSP.g. da. Ministar poljorivrede. (4) Slobodno kretanje ljudi. Pravosuđe i unutrašnji poslovi. čime je pripremljena Pregovaračka plarforma Crne Gore. pregovaračka platforma. opšta načela. (2) Poljoprivreda i ribarstvo. za pitanja viza azila i migracija i 3. što je u skladu sa definisanim nadležnostima institucija državne zajednice u oblastima koje se pregovaraju Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. politički dijalog.2. za harmonizaciju zakonodavstva. otvorene. kao bi se na vrijeme i kvalitetno završile pripreme osnovnih pregovaračkih pozicija Crne Gore za pregovore Sporazuma.

sloboda i sigurnost. Crna Gora. oktobra 2005. Kretanje radnika. u skladu sa modelom dvostrukog kolosjeka. Crna Gora je. i 13. tj. III Regionalna saradnja. značajno se razlikuju izmedju država članica. IV Slobodno kretanje roba. Prvi tehnički sastanak 20.aprila 2006 (Pravda. saobraćaj.novembra 2006 (Institucionalne odredbe. Četvrti tehnički sastanak 12. nije imala «poseban stav». crnogorska delegacija je uspješno pregovarala i ispunjavala sve preuzete obaveze po pitanju redovnog izvještavanja i pripreme pojedinačnih prijedloga za pojedine dijelove Sporazuma. VI Uskladjivanje zakonodavstva. sve su bileočitije razlike u privrednim sistemima. 7. već „sam“o dva/. u postojećem institucionalnom aranžmanu trebao realizovati kroz: I zvanični sastanak. godine u Beogradu i sve do referenduma (21. pružanje usluga i kapital. kao znatno otvoreniji i liberalniji sistem. i 9. poljoprivreda i ribarstvo i ostatak politika saradnje). Drugi tehnički sastanak 22.mnogi tzv.i sama EK je definisala više članova Sporazuma. Radna verzija Sporazuma imala je 143 člana (Preambula.). II Politički dijalog. kretanje kapitala. maja 2006. II zvanični sastanak. U predlogu Sporazuma planirano je i 11 aneksa i 7 protokola. VII Pravosudje. · 130 . oktobra 2005. U tom smislu. I Opšti principi. Otvorenost crnogorske ekonomije je veća . IX Finansijska saradnja i X Institucionalne. V Kretanje radnika. Ako se želi sublimirati profil pregovora prije referenduma. Evropska komisija dostavila je prvi predlog (radnu verziju) cjelokupnog teksta Sporazuma koji će biti predmet daljeg pregovora. Tok pregovora 27. opšti principi.novembra 2005 (Preambula. već je on proisticao iz izvorne nadležnosti država članica i modela dvostrukog kolosjeka /nisu postojala tri kolosjeka. Finansijska saradnja i jedan dio ostalih politika saradnje). sloboda i bezbjednost. osnivanje preduzeća. pregled stanja i eventualni dalji tok pregovora). konkurencija). Pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Državne zajednice SCG i EU počeli su svečanim otvaranjem 10. i 21. koji je načelno usaglašen sa predstavnicima pregovaračkih timova Državne zajednice i država članica.državna zajednica. ili samo na Srbiju /npr. vjerujući u sebe i u svoje kapacitete.8. Posebni članovi .što je ekonomski dijalog u okviru pregovora išao više prema detaljima i konkretnim stavovima. i 23. Važno je takodje istaći da.države članice pokazale su puni kapacitet za pregovore i bile su dobro pripremljene. juna 2006. a za neke članove nema ni potrebe za prelaznim periodima. (finalizacija kretanja roba) i III zvanični sastanak 8. VIII Politike saradnje. februara 2006 (Kretanje roba (poljoprivreda).4. implementacija i pravila konkurencije. koji se trebaju neposredno pregovarani i potpisani izmedju EK i država članica SCG. a koji je usaglašen sa 25 država članica EU. Aneksi i protokoli odslikavali su postojanje dva ekonomska sistema sa različitom dinamikom otvaranja prema tržištu EU. Treći tehnički sastanak 8. Razlike . ni u okviru političkog dijaloga. prema predlogu EK. zakonodavstvu i ekonomskim politikama država članica. ima mnogo manje «prelaznih perioda» i oni su uglavnom kraći nego predlog države Srbije.koliko će trajati. bez obzira na planirani referendum u Crnoj Gori.generalno govoreći. jula 2006. tranzicioni periodi. koji se pojedinačno odnose samo na Crnu Goru. bila spremna da ponudi kraće rokove za implementaciju i da uvijek ima jasan stav po svakom pitanju u vezi sa SSP. opšte i završne odredbe). Politički dijalog. harmonizacija zakonodavstva. pa postoje različiti prijedlozi po pojedinim članovima Sporazuma /alternativa je definisanje po dva paragrafa za svaku državu članicu. Dvostruki kolosjek . Razlike u tranzicionim periodima . 5. kapaciteti država članica da otvore svoja tržišta za EU proizvode i usluge. članovi koji definišu koncesije Zajednice na uvoz poljoprivrednih proizvoda porijekom iz Crne Gore date su odvojeno/. cijeli proces je morao biti projektovan . (kretanje roba). osnivanje preduzeća. mogu se istaći slijedeći trendovi u pregovaračkom procesu: · · · · · Afirmacija pregovaračkog kapaciteta država članica . u okviru jednog člana Sporazuma/. usluge. tok pregovora Sporazuma bi se. Opšte i završne odredbe). decembra 2005 (Slobodno kretanje roba industrijski proizvodi.

22. na referendumu o državno-pravnom statusu. Borba za afirmaciju evropskog puta Crne Gore potpuno je.godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je parafiran. januara 2007.januara 2008. Takođe. najrizičnija i najteža faza procesa integracija dovedena do samoga kraja i otvorena nova stranica u afirmaciji nezavisne države Crne Gore i njene evropske perspektive. Zvanični Brisel nije skrivao namjeru da se kroz politički dijalog promoviše ideja pune integracije Crne Gore u zajednicu evropskih naroda i njenog postepenog probližavanja EU. integrisana sa projektom obnove crnogorske državnosti. godine pristupila programu Parnerstvo za mir (PfP). kada su parafirani Sporazum o readmisiji i Sporazum o viznim olakšicama.Crna Gora je 15. procesa pregovaranja o SSP. kao strateški okvir budućeg razvoja.godine.maja 2006. spoljnoj i bezbjednosnoj politici. septembra iste. još jednom ističući svoju jasnu opredijeljenost za pridruživanje EU. Samo deset dana nakon Referenduma održane su prve tehničke konsultacije o novom pregovaračkom mandatu. svjesno. i sastanci Crna Gora–EU Trojka imali su za cilj produbljivanje saradnje između Crne Gore i EU. 15. aprila 2007. kada i Privremeni sporazum o trgovini. Unaprijeđenog stalnog dijaloga. 202 Aneksi su bili osnovni instrument prelaska sa modela dvostrukog kolosjeka na model dva odvojena kolosjeka nakon obnove crnogorske državnosti poslije referenduma 21.godine 131 . nastavila je ovaj važan proces bez zastoja. čime je prva. voljom većine građana. bez dvojbe se može zaključiti da je ogroman broj aktivnosti uspješno realizovan i da je Crna Gora pokazala spremnost za narednu fazu procesa evropskih integracija. decembra 2006. 192 članica UN (28. Dvadesetak dana nakon parafiranja SSP. marta 2007. Novi važan događaj u odnosima s Briselom uslijedio je već 13.· Aneksi – odslikavaju specifičnosti država članica202 U aprilu 2006. poglavlju SSP je završen 1. 21. koji slijedi.godine u Briselu. Vlada je usvojila i Deklaraciju o dinamiziranju procesa evropskih integracija. tj.godine i počeli su da se primjenjuju od 1. posebno u pogledu usklađivanja stavova o međunarodnim pitanjima. godine sastankom ministra inostranih poslova sa EU Trojkom. a EU je prvi put donijela odluku o kolektivnom prizanju jedne nezavisne države (12. Nova Vlada. iz tabelarnog pregleda dosadašnjih aktivnosti. U međuvremenu. Odlukom Savjeta ministara EU od 15. Samo dva i po mjeseca od završetka tehničkih pregovora. što je naišlo na uvažavanje i u institucijama EU. te u cilju razmjene informacija o pitanjima od zajedničkog interesa u vezi s regionalnom saradnjom i razvojem dobrosusjedskih odnosa. koji stupa na snagu već u julu 2006.6. Prvi politički dijalog Crne Gore sa Evropskom unijom održan je u Briselu. decembra 2006. kao vlada kontinuiteta. jun 2006). Tehnički dio usklađivanja po 31. još jedna važna stepenica na putu euroatlanskih integracija je savladana . aprila 2007.godine usvojila prijedlog i nove organizacione strukture na nivou države koja će biti u stanju efikasno pratiti implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i voditi transparentan dijalog u zemlji sa svim predstavnicima društva. EU je pozvala vlasti u Podgorici da ubuduće samostalno koordiniraju svoju politiku sa spoljnom politikom EU. Ovi sporazumi potpisani su 18. Ako bi se pokušao napraviti hronološki pregled ključnih događaja u procesu stabilizacije i pridruživanja. godine. godine. neposredno uoči referenduma. maja 2006. septembra te godine uspostavljen je i redovni politički dijalog na ministarskom nivou. Vlada je 5. uključujući i pregled mnogobrojnih sastanaka tzv.2008). Crna Gora je postala najmlađa država evropskog kontinenta.

trgovina i unutrašnje tržište. PodgoricaBrisel Podgorica Video konferencija posvećena pripremama za drugu rundu tehničkih pregovora.10. b) Studija izvodljivosti. jul 2003. 2006. vize. januar 2005. finansijskim i pitanjima vezanim za životnu sredinu (Sub EPD) 9. sastanak: makroekonomska pitanja. transport. Mjesto Beograd Beograd Pregovori o SSP Beogradski sporazum Ustavna povelja Unaprijeđeni Stalni Dijalog / Enhanced Permanent Dialogue. 2005. demokratizacija Napomena: Prvi razvojni forum EU-SRJ konstituisan je u formi povremenih sastanaka tzv. i 30.2002.g. azil. organizovani kriminal i korupcija. SVEČANI POČETAK PROCESA PREGOVARANJA O SSP SCG – EU Prva zvanična runda: Pregovarano je o preambuli i sledećim glavama SSP : opšti principi. sastanak: politički kriterijumi.2005. regionalna saradnja. energetika. do jula 2002.2. i 21. sastanak: a) Prvi sektorski sastanak o trgovini. 27.2003.4.2005. 7.g. Beograd 25. 25. i 28. ekonomska situacija. problemi unutrašnjeg tržišta. pravosuđe i unutrašnji poslovi. oktobar 2003. politika i zakon o konkurenciji. jaunuar 2004.6.2004. pravosuđe i unutrašnji poslovi. 2005. sastanak: politički kriterijumi. 7.2005 5. sastanak: Evropsko partnerstvo 6. Beograd Beograd Beograd Podgorica Beograd a)Podgorica b) Beograd Brisel a) Podgorica b) Beograd Podgorica Beograd Beograd 7. 30.HRONOLOGIJA KLJUČNIH DOGAĐAJA PROCESA STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA EU SA AKCENTOM NA SASTANKE UNAPRIJEĐENOG STALNOG DIJALOGA I PREGOVORE O SSP* Datum 14. granice. sastanak: Saradnja sa Haškim tribunalom. Beograd 27. trgovina i unutrašnje tržište. implementacija jedinstvene trgovinske politike.3.2005. 1. sposobnost preuzimanja obaveza koje proizilaze iz SSP Savjet ministara EU donosi pozitivno mišljenje o spremnosti SCG za proces pregovora o SSP – STUDIJU IZVODLJIVOSTI 8. EPD Prvi sastanak: reforma sudstva i policije.4. Beograd 20.11. i 28. 5. 20. 2005. demokratija i vladavina prava.2005. ekonomska pitanja. politički dijalog. 7.10. politike saradnje. ljudska i manjinska prava. carinama. Prva tehnička runda: pregovarano je o glavi IV – slobodno kretanje roba (poglavlje I – industrijski proizvodi.4. 10. 2. sastanak: AP za EP. b) Politički kriterijumi Prvi sektorski sastanak o ekonomskim. trgovina i unutrašnje tržište. 2006. 3. 4. 11. 4. Konsultativne radne grupe (Consultative Task Force) i u periodu od juna 2001. 7. 29. međunarodna saradnja. april 2004. poglavlje II – poljoprivreda i ribastvo i poglavlje III – zajedničke odredbe ) i o glavi VIII – politike saradnje 2. 12. 20. održano je pet takvih sastanaka 2.2005. sastanak: a) konkurencija i državna pomoć.2005 8. 21. 14. Sub-EPD sastanak o Sektorski unutrašnjem 132 . prava intelektualne i industrijske svojine. prava manjina. opšte strukturne reforme. 16. oporezivanju i poljoprivredi.

Tehničke konsultacije o proceduri za dobijanje novog pregovaračkog mandata nakon proglašenja nezavisnosti (rad na nacrtu teksta SSP) 1. slobodi i bezbjednosti. kao i Glavi VIII – politike saradnje. 2006. 4. 10. Podgorica 27. 1. c) Implementacija EP. 2006. pristup međunarodnim organizacijama i konvencijama. 2006. konkurenciji.4. 2006. 2. politički kriterijumi. kao i o koncesijama na industrijske i poljoprivredne proizvode. Sub-EPD Sektorski sastanak o životnoj sredini. Druga tehnička runda: Pregovori o Glavi V – kretanje radnika. VI i VIII. potvrda protokola i aneksa. 11. 2006 Brisel 8. b) Sektorski sastanak posvećen pravosuđu. sastanak: a) Sektorski sastanak o kretanju radne snage.kretanje radnika i Glava X – institucionalne.Drugi sektorski sastanak o trgovini. 6. V. 11.2. EPD sastanak: Implementacija Evropskog Partnerstva. Glavi VI – harmonizacija zakonodavstva. izvještaj sa sektorskih grupa. veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima i ribarstvu. 6.Drugi sektorski 22. 10. carinama i oporezivanju. 4. osnivanje privrednih društava.CRNA GORA Treća zvanična runda: Izvršena je rekapitulacija prethodnih rundi pregovora a zatim je pregovarano o GLAVI VII – Pravda.tržištu. 2006. administrativni kapaciteti.7. Treća tehnička runda – Pregovori o tekstu SSP u glavama IV. transportu. 2006. 4. 2006. 24. Beograd 3. Beograd Brisel Podgorica Podgorica 24. socijalnom partnerstvu i razvoju ljudskih resursa. politički kriterijumi. Podgorica Brisel 133 . Sub-EPD . kapital. a)Podgorica b) Beograd 5. Glavi IV – slobodno kretanje roba. 9. 25. 2006. i 23. NOVA PREGOVARAČKA DIREKTIVA ZA PREGOVORE O SSP EU . industriji. 2006. 14. 2006. 6. energetici. Tehničke konsultacije o kapacietu carinske službe i o pregovorima o poljoprivredi Četvrta tehnička runda: Pregovori o tranzicionim periodima u tekstu SSP.institucionalne. opšte i završne odredbe (osim o članovima 123-130 Tehničke konsultacije oko ekonomskog dijela Sporazuma i aneksa Sub EPD . 2006.2006. jul 2006 Podgorica Brisel 26. 9. informacionom društvu i medijima. Druga zvanična runda: Izvršena je rekapitulacija prethodnih rundi pregovora a zatim je pregovarano o Glavi V – poglavlje i . opšte i završne odredbe (članovi 123-130 ). i 26. pružanje usluga. sloboda i bezbjednost i GLAVA X . Podgorica 19/20.

EPD sastanak: Godišnji izvještaj. 52-58) Poglavlje III: Pružanje usluga (čl.10. Peta tehnička runda: Završni pregovori o tekstu SPP. SPROVODJENJE ZAKONA I PRAVILA O KONKURENCIJI (čl. 2006. 35 i čl. 14-17) IV SLOBODAN PROTOK ROBA (čl.29) V Crnogorske koncesije za riblje proizvode iz EU (čl.2007 15. O uzajamnim preferencijalnim koncesijama za odredjena vina. alkoholnih pića i aromatizovanih vina (čl. OSNIVANJE. III b i IIIc IV Koncesije EU za riblje proizvode iz Crne Gore(čl. 72-79) VII PRAVDA. 2006.2006 12.Drugi sektorski sastanak o unutrašnjem tržištu Plenarni EPD Politički kriterijumi Potpisivanje SSP 1. 59-51) Poglavlje II: Osnivanje privrednih društava (čl. SLOBODA I BEZBJEDNOST (čl. Definicija pojma „proizvodi sa porijeklom“ i metode administrativne saradnje (čl. institucionalne i političke promjene nakon nezavisnosti. 62-64) Poglavlje V: Opšte odredbe (čl. 14. KAPITAL Poglavlje I: Kretanje radnika (čl. 2-9) II POLITIČKI DIJALOG (čl. 88-114) IX FINANSIJSKA SARADNJA (čl.3. 27) – IIIa. administrativni kapaciteti. (intelektualna svojina) Deklaracija EZ i država članica (čl. industrijska i komercijalna prava svojine (čl. 27 paragraf 2) ANEKSI I Crnogorske carinske koncesije za industrijske proizvode iz EU (čl. 59-61) Poglavlje IV: Tekuća plaćanja i protok kapitala (čl. 2.44) 134 . Podgorica sastanak o ekonomskim i finansijskim pitanjima.Predsjednik Vlade CG i Komesar za proširenje Sub-EPD . pravosuđe. 12. 19-23) Poglavlje II: Poljoprivreda i ribarstvo (čl.2007 26.5. zaštiti i kontroli naziva vina. OPŠTE I ZAVRŠNE ODREDBE (119-139) Zajednička deklaracija o članu 75.3. uzajamnim koncesijama i protokolima – tehničko zaključenje pregovora Sastanci komiteta za ZB o saglasnosti država članica na predlog SSP sa Crnom Gorom (COWEB) Parafiranje SSP . 11. 18) Poglavlje I: Industrijski proizvodi (čl. 52) VII Intelektualna. Trgovina preradjenim poljoprivrednim proizvodima (čl.30. 24-33) Poglavlje III: Zajedničke odredbe (čl. PRUŽANJE USLUGA. uzajamnom prizavanju. 80-87) VIII POLITIKE SARADNJE (čl.2007. 10-13) III REGIONALNA SARADNJA (čl. Podgorica Brisel Podgorica Podgorica Podgorica Luksemburg 8. 15.3. sloboda i bezbjednost. 28) 3.„baby beef“ proizvoda (čl. Struktura ispregovaranog Sporazuma SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU CRNE GORE I EU PREAMBULA I OPŠTI PRINCIPI (čl.2008.25) 2.30) VI Finansijske usluge (definicije) (čl.21) – Ia i Ib II Definicija prizvoda od mlade govedine .75) PROTOKOLI 1. 65-71) VI USKLADJIVANJE ZAKONODAVSTVA.12.2007 23.5. 115-118) X INSTITUCIONALNE. 34-48) V PROTOK LJUDI.26) III Crnogorske carinske koncesije za primarne poljoprivredne proizvode iz EU (čl.

agroindustrija. proizvodi od kamena. neki proizvodi od aluminijuma. ukrasno bilje i sadnice poljoprivrednog i šumskog bilja.godine sa evropskom (HS 2007). tj.januara treće godine nakon stupanja na snagu Privremenog sporazuma. Lista 1 . ali su značajan budžetski prihod po osnovu carina. proizvodi od aluminijuma. 10% godišnje u narednih 5 godina (koja pored ad valorem carinskih stopa uključuje i specifične stope . od povrća: luk. od voća: smokve.6. svinje i živina). integralna tabela) na ovoj listi su: konditorski proizvodi. neke vrste bezalkoholnih i alkoholnih pića. Ova lista sadrži: - - 135 .aneks II. papirna industrija. što se ostvarilo usaglašavanjem crnogorske carinske tarife u decembru 2006. duvanski proizvodi. drvni proizvodi. mobilni telefoni. - - Crnogorske carinske koncesije u oblasti poljoprivrede i ribarstava: Osnovni i preradjeni poljoprivredni proizvodi: Lista 1 – proizvodi za koje će se tržište liberalizovati odmah nakon potpisivanja Sporazuma. odnosno nakon stupanja na snagu Privremenog sporazuma (Interim Agreement).). 1. ostale partije živinskog mesa. putnička vozila. koža i obuća.4. uvozne carine za i za ovu kategoriju industrijskih proizvoda će biti ukinute. Lista 3 (aneks Ib SSP) – više osjetljivi industrijski proizvodi – postepeno snižavanje carinskih stopa u narednih pet godina (237 tarifnih stavki. pivo.proizvodi za koje će se tržište liberalizovati odmah nakon potpisivanja Sporazuma. dijelovi obuće. mahunasto povrće. agrumi. svinjsko meso i masnoće. 5. 130) Opštii prinicipi za učešće Crne Gore u programima Zajednice (čl.najosjetljiviji poljoprivredni proizvodi . 73) Uzajamna administrativna pomoć u carinskim pitanjima (čl. i na nivou od 50% carinske zaštite će ostati carina za ove proizvode sve do potpunog integrisanja na EU tržište. (33 tarifne stavke – mermer i ukrasni kamen. 7. Od prerađevina (Protokol 1 . pečurke. tj. prerađevine od voća i povrća. zatim kafa. Lista 3 –. pšenično brašno. 6. proizvodi iz ove kategorije su navedeni u Aneksu IIIa i Protokolu 1 -aneks I. 61) Državna pomoć u industriji čelika (čl. Carinska tarifa za ove robe je bila 7% i niža. 132) 8. npr.proizvodi za koje će se carinska zaštita progresivno eliminisati (smanjivati za po 20% godišnje) u narednih pet godina od stupanja na snagu privremenog sporazuma (2008-2012). neka alkoholna pića. 99) Mehanizmi za rješavanje sporova (čl. tekstilna industrija i metaloprerada). 8. surutka. odnosno nakon stupanja na snagu Privremenog sporazuma (Interim Agreement). Kopneni transport (čl. Od osnovnih poljoprivrednih proizvoda ( Aneks IIIb) na ovoj listi su: životinje za klanje (goveda. rashladni uređaji i sl. rashladni uređaji i neki industrijski proizvodi koji se ne proizvode u RCG. Koncesije i kvote Pregovori o crnogorskim carinskim koncesijama na industrijske proizvode proizveli su sistematizaciju industrijskih proizvoda u tri grupe. šargarepa. jer CG nema interes da štiti carinskom zaštitom one sektore gdje nema proizvodnje. zatim 50% i nakon toga 25%.godine. drvoprerada.ranije prelevmani i sezonsku zaštitu). Lista 2 – osjetljivi proizvodi . duvan. jaja. do punopravnog članstva Crne Gore u EU. Lista 2 (Aneks Ia SSP) – manje osjetljivi industrijski proizvodi – postepeno snižavanje carinskih stopa u naredne tri godine (prvo na nivo od 80%. kupine.za koje će se u roku od narednih pet godina carinska zaštita smanjiti do 50% postojećeg nivoa do 2012.

krastavci. šljive. maslac i sir. oradu i brancin.500 hl. kajsije. sorte. meso živine. jabuke. Regije iz kojih potiču kvalitetna vina u Crnoj Gori.000 hl). soljeni i dimljeni proizvodi. paprika i spanać. meso ovaca i koza svih kategorija. jogurt. Crmnička. višnje. 136 .5%. Bjelopavlićka i Katunska). jagode. Budvansko-barska.godine na nivo 70% MFN. koja iznosi 1500 hl prve godine nakon potpisivanja SSP-a. a koje su se našle u ovom Dodatku su: Crnogrsko primorje (podregije:Bokokotorskaq. kupusnjače. integralna tabela) namazi i prirodna i mineralna voda. iako Crna Gora trenutno uopšte ne izvozi ovu kategoriju mesa u zemlje EU-25. maline i kivi. Što se tiče kvote za mladu govedinu (Aneks II). Aneks II. koja imaju geografsku oznaku porijekla zaštićenu. mandarine. crnogorski pregovarački tim je ispregovarao znatno nižu kvotu za uvoz vina iz EU-25. čime je omogućena asimetričnost u korist Crne Gore. odnosno ukupno 500t (ukoliko u prethodnoj godini iskoristimo min 80% prethodno utvrdjene kvote). Dodatna obaveza crnogorske delegacije je bila da se dostavi crnogorski predlog za zaštićene geografske oznake porijekla i da definiše Predlog Zakona o vinu (regioni. uz mogućnost da se količina ove dvije vrste ribljih proizvoda nakon četvrte godine važenja SSP-a poveća na 250t.A) Osnovni poljoprivredni proizvodi (Aneks III c): jagnjad za klanje. inicijalni obim kvote za izvoz konzervirane sardine sa 20 na 200 tona po stopi od 6% i inćuna sa 10 t na 200 t po stopi od 12. paradajz. predstavnici Evropske komisije su uvažili izložene argumente pregovaračkog tima i predložili kvotu za izvoz mlade junetine od 800t godišnje. U crnogorskom Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU dogovoreni su slijedeći rokovi: a) tranzicioni period od 5 godina koji se odnosi na maksimalni vremenski period za postepeno otvaranje tržišta i uspostavljanje zone slobodne trgovine između Evropske unije i Crne Gore (2008-2012) . krompir. Ulcinjska i Grahovsko-nudolska) i Crnogorski basen skadarskog jezera (podregije: Podgorička. Postepena liberalizacija poljoprivrednih proizvoda 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 2 3 4 godine 5 Manje osjetljivi proizvodi više osjetljivi proizvodi B) : mlječni Na pregovorima je utvrđena i kvota za vino (Protokol 2). dinje i lubenice. maslinovo ulje i sve prerađevine o mesa. trešnje. šarana. Takođe. meso goveda svih kategorija. Prerađeni poljoprivredni proizvodi (Protokol 1. Stope za riblje proizvode biće snižene postepeno do 2012. Od strane Evropske komisije je predložena kvota za bescarinski izvoz crnogorskog vina u iznosu od 16. geografske oznake i ostali bitni elementi za SSP). pavlaka. mlijeko. kao i b) implementacioni period od 5 godina koji se odnosi na punu implementaciju odredbi svih članova Sporazuma. uz godišnje povećanje od 500 hl do maksimalno 3. breskve. nakon pune ratifikacije SSP u svih 27 Parlamenata država članica EU.000 hl godišnje (sadašnji izvoz ne prelazi 3. Protokol 2 sadrži u Dodatku I listu svih zaštićenih naziva kvalitetnih (i stonih) vina u odredjenim regijama zemalja EU. Utvrdjene su i kvote za izvoz ribe iz Crne Gore u EU na nivou od 20 t po stopi od 0% za: pastrmku. Vezano za utvrđivanje simetričnih kvota za riblje proizvode (Aneksi IV i V). Riječka. med. grožđe. kruške.

6 i 7 te odgovarajućih odredbi Protokola 4.7. izraz "dan stupanja na snagu ovog Sporazuma" znači dan stupanja na snagu relevantnog Privremenog sporazuma u odnosu na obaveze sadržane u gore navedenim odredbama“. koji ima 60 članova. Rumunija. odmah nakon parafiranja SSP. Na taj način. godine. U članu 60 Privremenog sporazuma. godine Savjetu Evropske unije. Proces ratifikacije Sporazuma Skupština Crne Gore je 13. U Belgiji proces je počeo na federalnom nivou. za potrebe odredbi Glave IV.9.godine. članu 139. kada se steknu uslovi da se isti konstituiše.8. ugovorne strane su saglasne da u takvim okolnostima. u odnosu na one predložene Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. godine. novembra 2007. naročito one koje se odnose na slobodno kretanje roba i na relevantne odredbe o transportu. U prethodnoj hronologiji procesa pregovaranja o SSP. Protokola 1. i Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima između Evropske zajednice i njenih država članica s jedne strane i Crne Gore. Portugal. već smo istakli da je. prije okončanja postupaka koji su potrebni za stupanje na snagu ovog Sporazuma. nakon tri godine. U slučaju da procedure iz stava 1 ne budu okončane na vrijeme kako bi Sporazum stupio na snagu 1. Sporazum je dobio saglasnost Evropskog parlamenta 17. 8. definisati modalitete za praćenje sprovođenja usklađivanja zakonodavstva i aktivnosti koje treba preduzimati u vezi s njegovim sprovođenjem. Crnogorska delegacija je preuzela obavezu implementacije Akcionog plana za jačanje administrativnih kapaciteta. se navodi da će: Ugovorne strane odobriti Privremeni sporazum u skladu sa sopstvenim procedurama. Vlada usvojila predlog nove organizacione strukture na nivou države koja će biti u stanju efikasno pratiti 137 .januara 2008. Do decembra 2008. Članova 73. 7/07). januara 2008. Sve procedure sprovedene su na vrijeme. 2. Letonija.74 i 75 ovog Sporazuma. odredbe nekih dijelova ovog Sporazuma.Dogovoreno je takođe da će Savjet za stabilizaciju i pridruživanje. Sporazum je prvi ratifikovao Parlament Estonije. Madjarska. stupe na snagu putem Privremenog sporazuma između Zajednice i Crne Gore. decembra 2007. Kipar. Danska i Holandija. 5. br. Slovačka. u dogovoru s Komisijom Evropskih zajednica. Institucionalni mehanizam za praćenje implementacije Sporazuma Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju predviđeno je da će Crna Gora.godine. 8. Austrija. Od zemalja članica EU. Bugarska. neophodnih za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. se navodi: “U slučaju da.godine donijela Zakon o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Zakon o ratifikaciji Privremenog sporazuma o trgovini i srodnim pitanjima (Službeni list CG. koja definiše obuhvat Privremenog sporazuma. 8. razmotriti dalje koncesije vezane za slobodno kretanje radnika. a u vezi sa članom 138 SSP. s druge strane stupio je na snagu 1. 6 aneksa i 6 protokola. novembra 2007. koja je podnijela Instrument o ratifikaciji 13. ovaj će se ugovor privremeno primjenjivati od toga datuma“. kao i da će Privremeni sporazum stupiti na snagu „prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana kada su ugovorne strane jedna drugu obavijestile o okončanju procedura odobravanja Privremenog sporazuma. sporazum su ratifikovale i : Slovenija. Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima U poslednjem članu SSP. definisan je Privremeni sporazum. 3. što se naročito odnosi na pravila o porijeklu (kontinuirana obuka carinika i izvoznika) i pravila konkurencije.

koji se poklapaju sa pod-poglavljima u sklopu trećeg poglavlja NPI. te uz koordinaciju SEI i saradnju sa cjelokupnom državnom upravom. u stvari.oktobra u Briselu. već postojeće. industriju. Na osnovu Privremenog sporazuma. 138 . do oktobra 2008. a time i primjenu NPI. januara 2008. ovih sedam grupa će se dalje razvijati i prerasti u 33 pregovaračke grupe. Prvi. ocijenjeno je da se implementacija Privremenog sporazuma odvija u skladu sa planom i bez problema. već 22. fakulteti. biće formirano sedam zajedničkih pododbora za praćenje sva 33 pregovaračka poglavlja. Crnogorski dio ovih pododbora čine. marta u Briselu. formirane grupe za evropske integracije.saradnju i evropske integracije PARLAMENT RCG VLADA Kolegijum za za evropske integracije NACIONALNI SAVJET ZA EVROPSKE INTEGRACIJE MIP Potpredsjednik Vlade za evropske integracije CG MISIJA U BRISELU EKSPERTSKA POMOĆ SEI TEHNIČKA POMOĆ KOMISIJA ZA EVROPSKE STRUČNA POMOĆ INTEGRACIJE Obuka IT Prevođenje GRUPE (PODODBORI) Međunarodni I domaći razvojni partneri RUKOVODIOCI GRUPA MINISTARSTVA LOKALNI PARTNERI CBCG. carine. tj. poslovna udruženja. Privremeni odbor usvojio je Poslovnik o radu i pravila za rad pododbora Takođe. kao prvo zajedničko tijelo EZ i Crne Gore. kao i Nacionalnog programa za integraciju. koji se primjenjuje od 1. Pod-odbor za trgovinu.maja u Podgorici. poreze i saradnju sa ostalim zemljama kandidatima održan je 26. dok je peti. sindikati. juna u Briselu.. osnovano je pet privremenih pod-odbora.aprila u Podgorici. imati centralnu ulogu i u primjeni i praćenju realizacije SSP. Pod-odbor za saobraćaj održan je 5. Pod-odbor za poljoprivredu i ribarstvo održan je 16. Nove koordinacione strukture procesa evropske integracije Crne Gore (2007) Parlamentarni odbor za medj. godine. uz političku i ekspertsku podršku Kolegijuma i Komisije za EI. Pod-odbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku održan 24. januara osnovan je Privremeni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. 203 Odluka o formiranju Nacionalnog savjeta za evropske integracije donijeta je marta 2008.implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i voditi transparentan dijalog u zemlji sa svim predstavnicima društva203. Pod-odbor za unutrašnje tržište i konkurenciju održan je 10.godine.. Na svim sastancima konstitutivnim sastancija tijela za praćenje implementacije Sporazuma. koji će redovno pratiti harmonizaciju nacionalnog pravnog sistema sa evropskim.godine. koje će. NVO . Nakon početka primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u potpunosti. U slijedećoj fazi integracija (pristupanje). koji će pratiti primjenu Sporazuma.

PODODBORI SU KLJUČNO MJESTO ZA PROVJERAVANJE I ISPUNJAVANJA OBAVEZA IZ SPP. Naime. još 21. tzv. u dogovoru sa Evropskom komisijom. Prema članu 72 SSP. GEI . Pored toga što predstavlja plan implementacije SSP. Ciljevi Nacionalnog programa za integraciju Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. a na osnovu Informacije o aktivnostima na izradi Nacionalnog programa za integraciju.1. CARINE I POREZI 2. Vlada Crne Gore opredijelila se da jednim dokumentom obuhvati i plan implementacije Sporazuma i plan usvajanja Acquisa. a prvenstveno državna uprava.PRAVDA. a Crna Gora. Dakle. a prije svega postupne i dosljedne primjene uporedivog zakonodavstva. Vlada je odlučila da pripremi Nacionalni program za integraciju Crne Gore u EU (NPI). Sporazumom je predviđeno da usklađivanje počinje danom potpisivanja.SLOBODA. blagovremeno počne pripremati za nove izazove. NACIONALNI PROGRAM ZA INTEGRACIJU CRNE GORE U EU ZA PERIOD 2008-12. zadatke i obaveze.BEZBJEDNOST I MIGRACIJE 6. svaka zemlja kandidat za članstvo u EU obavezna je da pripremi nacionalni plan za usvajanje Acquisa. NPI obuhvata i više drugih dokumenata koje je crnogorska administracija do sada redovno pripremala. NPAA (National Plan for Adoption of Acquis). kao što su Akcioni plan za implementaciju preporuka iz Evropskog partnerstva i Akcioni plan za jačanje administrativnih kapaciteta za 139 . godine. ugovorne strane potvrđuju važnost usklađivanja postojećeg zakonodavstva u Crnoj Gori sa zakonodavstvom Zajednice. Istovremeno. za period od 2008-2012. odnosno Acquis Communaitaire. Nacionalni program za integraciju predstavlja nacionalni plan za usvajanje Acquisa. aktivnosti za koncipiranje programa inicirane su znatno prije potpisivanja Sporazuma. Naime. Imajući u vidu da se u Crnoj Gori proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa evropskim odvija već nekoliko godina. TEHNIČKI RAZVOJ I SOCIJALNA POLITIKA 7. što formalno postaje nakon što Crna Gora stekne status kandidata za članstvo u EU. kao i njegovog efikasnog sprovođenja. GEI -INOVACIJE. ENERGETIKA I REGIONALNI RAZVOJ 8. 1. A KASNIJE I ZA PREGOVORE. U želji da se Crna Gora. RADNA GRUPA ZA POLITICKE KRITERIJUME (PRVO POGLAVLJE NPI) Struktura / nadležnosti GEI odgovaraju zajedničkim PODODBORIMA za praćenje implementacije SSP 9. treba da sačini posebni program za sprovođenje SSP. GEI -SAOBRAĆAJ. Nacionalni program za integraciju istovremeno obuhvata i nacionalni plan za usvajanje evropskih propisa. INDUSTRIJA. Sastavni dio te Informacije bili su struktura dokumenta i plan aktivnosti za njegovu izradu. GEI -TRGOVINA. Crna Gora je preuzela i obavezu usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice. ŽIVOTNA SREDINA.EKONOMSKA I FINANSIJSKA PITANJA I STATISTIKA 5. GEI -POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO 3. uključujući i adekvatno sprovođenje postojećeg i budućeg zakonodavstva. juna 2007.UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE I KONKURENCIJA 4. GEI . godine. GEI . Crna Gora se opredijelila za postepeno usklađivanje svojih postojećih zakona i budućeg zakonodavstva s pravnim propisima Zajednice.INSTITUCIONALNI MEHANIZAM ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE SSP SAVJET ZA STABILIZACIJU I PRIDRUZ\IVANJE KOLEGIJUM za EI Članovi Vlade CG Članovi Savjeta EU Članovi EK PARLAMENTARNI ODBOR ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE Poslanici Parlamenta EU Poslanici Parlamenta CG ODBOR ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE KOMISIJA za EI Predstavnici Vlade CG Predstavnici Savjeta EU Predstavnici EK PODODBORI 1 2 3 4 5 6 7 SVA TJELA FORMIRAJU SE NA RAZLIČITIM NIVOIMA POLITIČKE ODGOVORNOSTI – ZAJEDNO CRNA GORA I EVROPSKA UNIJA.godina 9.

i strategija pridruživanja odnosno integracija. i crnogorskoj javnosti. kako bi Vlada. reformi i mjera potrebnih za realizaciju ovih ciljeva. NPI će omogućiti: Bolji pregled konzistentnosti reformi. koju su pripremale neke zemlje u određenoj fazi puta ka EU. NPI ujedno može koristiti i kao važna informacija svim zainteresovanim učesnicima na crnogorskom tržištu. NPI ima šest poglavlja: 1. na kojima je zasnovana njegova izrada. s druge strane. kada je počela primjena Privremenog sporazuma o trgovini i srodnim pitanjima. ali ne manje važno – biće stvarna potvrda Evropskoj uniji o mogućnostima Crne Gore i njenoj posvećenosti procesu integracija. Program obuhvata period od 1. Bolji pregled administrativnih kapaciteta i oblasti koje bi trebalo intenzivnije jačati prije početka pregovora. kao i odgovarajućih politika. Struktura Nacionalnog programa za integraciju Nacionalni program za integraciju koncipiran je na bazi najbolje prakse zemalja koje su tu fazu integracija uspješno završile. za trogodišnji period koji obuhvata 2010. NPI. i srednjoročne prioritete. godine. su sljedeći: .definisanje ljudskih i budžetskih resursa. decembra 2012. dakle.implementaciju SSP. Time NPI postaje jedan od ključnih dokumenata Vlade u narednom periodu. i 2012. Nacionalni program za integraciju biće strateški okvir ukupnih demokratskih i ekonomskih reformi u zemlji. što će doprinijeti i kvalitetnom i pravovremenom izvještavanju o realizaciji. predstavlja detaljan plan aktivnosti neophodnih da bi Crna Gora bila „unutrašnje“ spremna da preuzme obaveze koje proizilaze iz članstva u EU do kraja 2012. Istovremeno. NPI je. Ciljevi Nacionalnog programa za integraciju. . što omogućava efikasno i istovremeno praćenje primjene i Sporazuma i NPI. I na kraju. godine do 31. kratkoročni prioriteti obuhvataju period od početka 2008.utvrđivanje detaljnog plana usklađivanja zakonodavstva i izgradnje institucionalnih kapaciteta. naročito u definisanju pregovaračkih pozicija. Politički kriterijumi 2. NPI omogućava opštoj javnosti da bolje razumije i prati proces postepenog integrisanja u Uniju. istovremeno. . mogla uključiti te potrebe u budžet. predstavnicima biznisa i investitorima u planiranju njihovih budućih aktivnosti. Nacionalna verzija Acquisa 6. januara 2008. već i kao transparentna i dobro pripremljena informacija o planiranim reformama. Planirani zadaci u oblasti harmonizacije sa pravom EU i uspostavljanja i jačanja institucionalnog okvira za primjenu harmonizovanog nacionalnog zakonodavstva u sljedećih pet godina podijeljeni su na kratkoročne prioritete. godinu. Administrativni i pravosudni kapaciteti za implementaciju Acquisa 5. s jedne strane. Obuhvatanje svih ovih planskih dokumenata u jedan omogućiće znatno efikasnije praćenje primjene planiranih zadataka u svim oblastima. godine. Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva u EU 4. 9. Nacionalni program će služiti ne samo kao sredstvo koordinacije reformi na putu ka EU i osnova za izradu godišnjih programa rada Vlade. kao i predviđanje strane podrške potrebne za ispunjenje planiranih zadataka. S obzirom da predstavlja detaljnu sliku reformi i aktivnosti koje će se realizovati sljedećih pet godina. Ekonomski kriterijumi 3. Iako se Nacionalni program za integraciju usvaja u drugom kvartalu 2008. namijenjena Evropskoj komisiji i državama članicama EU.definisanje strateških razvojnih ciljeva. tokom narednih godina.2. 2011. Finansijska procjena implementacije NPI 140 . Dobru polaznu osnovu za proces pregovora. godine. za period do kraja 2009. Bolji pregled potrebnih budžetskih sredstava.

odnosno sposobnosti da se implementira pravni poredak EU. po kojoj će se pratiti i ispunjavanje obaveza u budućim pregovorima Crne Gore o pristupanju EU. Na kraju svakog od 33 pregovaračka poglavlja. strategija obuke i planova za unaprjeđivanje znanja o novom nacionalnom pravnom poretku i Acquis-u u okviru sudske vlasti. Peto poglavlje . Kopenhaških kriterijuma. Ovo poglavlje ima sljedeća pod-poglavlja: . koji se odnose na stabilnost institucija koje garantuju demokratiju.Administrativni i pravosudni kapaciteti – predstavlja prikaz administrativnih kapaciteta. a naročito sposobnosti crnogorske ekonomije da se suoči sa pritiskom konkurencije koji postoji u Uniji. kao i administrativne kapacitete za donošenje i implementaciju planiranih propisa. U ovom poglavlju prezentirani su kratkoročni prioriteti. već i stručnu i pravnu redakturu. Ta sredstva biće dopunjavanja i stranom podrškom.Pregled reformi pravosuđa. 3. doprinijeće i boljoj pripremi crnogorske administracije za Upitnik Evropske komisije ( Questionnaire). Ovakva struktura trećeg poglavlja. do 2012. Ovo. sa akcentom na EU pretpristupne fondove (IPA). zavisno od oblasti. Većina od 33 pod-poglavlja u okviru trećeg poglavlja NPI dalje je izdijeljena u nekoliko segmenata. a u većini slučajeva i na kraju pod-poglavlja. što je u stvari sažetak činjenica iz trećeg poglavlja Sposobnost preuzimanja obaveza koje proizilaze iz članstva). pregled novih pravnih akata. koje odgovaraju pregovaračkim poglavljima Acquisa. Suština svake od ovih cjelina jeste da prikaže: 1. Kratkoročne prioritete – planirane propise za period 2008-2009. i srednjoročni prioriteti. usklađenost sa evropskim pravnim poretkom. u skladu sa standardima i najboljom praksom država članica. plan zapošljavanja i finansijske potrebe po godinama u svim uključenim institucijama. zaključno sa lekturom.postojeći nacionalni zakonodavni okvir u datoj oblasti. Status .Nacionalna verzija Acquis Communautaire-a – odnosi se na obiman i zahtjevan zadatak prevođenja Acquis Communautaire-a sa nekog od službenih jezika EU na crnogorski jezik. godina. 141 . koji će do kraja tog roka biti u potpunosti usklađeni sa Acquisom. godina. Treće poglavlje – Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva u EU – u suštini predstavlja plan preuzimanja Acquis Communaitaire-a. u vidu tabela. odnosno transponovanja evropskog prava u nacionalno zakonodavstvo do kraja 2012. . Drugo poglavlje – Ekonomski kriterijumi – posvećeno je uspostavljanju. 2. kao i institucionalni okvir za implementaciju. obuke. Četvrto poglavlje . Proces izrade nacionalne verzije obuhvata ne samo prevođenje. pregled politika i strategija za poboljšanje administrativnih kapaciteta.Pregled reforme javne uprave (osnovni propisi koji se odnose na državnu administraciju i trenutno stanje administracije. koji obuhvataju postepenu potpunu transformaciju privrede Crne Gore u funkcionalnu tržišnu ekonomiju. usmjereni na osposobljavanje privrede da se pozicionira na jedinstvenom tržištu EU. godine. kao i administrativne kapacitete za donošenje i implementaciju planiranih propisa. vladavinu prava. dati su. Srednjoročne prioritete – planirane propise za period 2010-2012. odnosno unapređivanju funkcionalne tržišne ekonomije. planirani stepen usklađenosti sa Acquisom. iz seta tzv. Unutrašnja struktura skoro svih tih cjelina je ista. Struktura ove cjeline prati odgovarajuće poglavlje godišnjeg izvještaja Evropske komisije o napretku. što obezbjeđuje preglednost i jasnu sliku o trenutnom stanju i planiranim zadacima i rokovima u konkretnoj oblasti. najobimnije poglavlje NPI sastoji se iz 33 cjeline. strategije obuke i planovi za unaprijeđenje znanja o novom pravnom poretku i pregled predviđenog zapošljavanja i osnivanja novih institucija.Prvo poglavlje – Politički kriterijumi – predstavlja pregled poštovanja političkih kriterijuma. povezani materijalni troškovi i dio nabavke opreme) koji su planirani u prethodnim poglavljima. godine. poštovanje ljudskih prava i prava manjina.Finansijska procjena implementacije NPI– predstavlja kratak rezime finansijskih potreba za administrativni budžet (bruto zarade. priprema propisa. Šesto poglavlje .

Budžetom I Programom rada Vlade. a time i praćenja primjene Nacionalnog programa za integraciju. kao i EU jedinicama u ministarstvima. U stalnoj saradnji sa ovim tijelima. Monitoring i primjena Nacionalnog programa za integraciju Primjena SSP i Privremenog sporazuma pratiće se preko prikazanih strutkura za praćenje implementacije. godine. Baza podataka dobijena iz ovih obrazaca biće osnova za pripremu za predstojeće odgovore na Upitnik Evropske komisije. komplementarne i istovremene faze – pisanje tekstualnog dijela i popunjavanje obrazaca za svaki postojeći i planirani nacionalni propis. Komisija za evropske integracije. a zatim i utvrđivanje relevantnih propisa Acquisa sa kojim se treba harmonizovati i u kom roku. ugrađeni su prioriteti i obaveze definisani u različitim dokumentima od značaja za evropske integracije.3. dok je Godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2007. Ukupno. pri izradi Programa. NPI je. U okviru političkih kriterijuma. a kasnije i za pregovore o pristupanju EU. U prvoj. ali te strukture su istovremeno i crnogorske koordinacione strrukture koje su zadužene za praćenje i reviziju NPI dokumenta.4. godinu. kao redovnog. godini predstavljao svojevrstan vodič u definisanju prioriteta. koji sadrži i sve djelove Acquisa sa kojima je taj propis već usklađen ili će biti harmonizovan u određenom roku do 2012. usaglašeni su sa najvažnijim planskim dokumentima Crne Gore za 2008 Ekonomskom politikom. godine: – – – Kolegijum za evropske integracije. na kojima su članovi grupa za evropske integracije i službenici svih ministarstava dobili i kompakt diskove sa softverskim programom i materijalima potrebnim za pripremu NPI. Naknadno. Metodologija izrade Osnove za pripremu Nacionalnog programa za integraciju bile su prvenstveno Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Acquis Communaitaire. Time je stvorena osnova za dvije sljedeće. ova baza će biti važan instrument praćenja harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa evropskim. koje su osnovane još u maju 2007. na nivou države. 204 142 . Rezultat je da NPI obuhvata i Akcioni plan za implementaciju preporuka iz Evropskog partnerstva i Akcioni plan za jačanje administrativnih kapaciteta. ulogu koordinatora ukupnog procesa planiranja. kao i na nivou određenih sektorskih politika. na nivou ministarstva i odgovorne osobe. osnovna operativna koordinaciona tijela kojima rukovode pomoćnici ministara. Pored toga. koja se bavila samo pripremom ocjene političkih kriterijuma pristupanja. političko tijelo kojim rukovodi Predsjednik Vlade. 9. Svi zadaci planirani Nacionalnim programom za integraciju za 2008. ustaljenog oblika međusobne komunikacije Crne Gore i EU (evropski forum).9. pripreme i izrade NPI imao je Sekretarijat za evropske integracije204. takođe. Kroz misije predstavnika EU za različite oblasti Sekretarijat je organizovao veliki broj seminara za obuku uključenih na izradi NPI. ekspertsko tijelo kojim rukovodi Potpredsjednik Vlade za evropske integracije. Implementacija NPI pratiće se i kroz sastanke Unaprijeđenog stalnog dijaloga. formirana je i osma grupa za evropske integracija. čime je postignut još jedan cilj ovog sveobuhvatnog dokumenta – unaprjeđivanje koordinacije u okviru državne uprave i efikasan timski rad. Takođe. na planu zakonodavstva i jačanja administrativnih kapaciteta. Ključnu ulogu u izradi NPI imale su koordinacione strukture za evropske integracije. partner Vladi u pripremi NPI bili su i poslanici iz matičnog odbora za evropske integracije. skoro 400 službenika iz skoro svih organa državne uprave bilo je uključeno u proces izrade Nacionalnog programa za integraciju. pripremnoj fazi izrade NPI glavni zadatak grupa za evropske integracije bio je definisanje nadležnosti za svaki propis Acquis-a. kao i nacionalnim razvojnim dokumentima. i Sedam grupa za evropske integracije. u skladu sa najvažnijim strategijama i nacionalnim planovima razvoja.

odgovornost. Oblast koja nije regulisana nijednim poglavljem Acquis communautaire je javna uprava. str. kao i unaprijeđeno znanje i snaženje svijesti o značaju procesa evropskih integracija u Crnoj Gori. u skladu sa planovima iz NPI. što podrazumijeva osnivanje novih institucija ili restrukturiranje postojećih. U zemljama članicama ovi standardi su ugrađeni u administrativne zakone i to: zakon o upravnom postupku. tzv. traži ne samo usvajanje odgovarajućih zakona. glavnih funkcija koje svaka od ovih struktura mora ispuniti. Osnovni principi EAP su: pouzdanost i predvidivost. u bilo kom trenutku. Jedan od vidova monitoringa primjene NPI biće i godišnji izvještaji Evropske komisije o napretku Crne Gore. kao i specijalizirane samostalne institucije. otvorenost i transparentnost. Crna Gora prilagođava svoj institucionalni okvir zahtjevima potrebama evropskih integracija. kao i potrebi planiranja njenog daljeg jačanja. 3 sekretarijata. Zemlje kandidati za pridruživanje Evropskoj niji. Sistem će pružati pregled. Vlada Crne Gore će kvartalno izvještavati Skupštinu Crne Gore o primjeni NPI kroz svoje redovne izvještaje. do koje su faze stigli nadležni organi u realizaciji obaveza koje su planirali. Postojeća organizacija državne uprave obuhvata: 13 ministarstava. nova tijela unutar pojedinih ministarstava. zakon o slobodnom pristupu informacijama i zakon o državnoj upravi. Osnovane su nove institucije. Evropska unija u svojim zahtjevima prema budućim članicama. konstantnu dogradnju Acquis-a.godine. PROCES JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 205 U NPI dokumentu posebna pažnja posvećena je analizi postojećih administrativnih kapacieta zemlje. 9 zavoda. treba da zadovolje i administrativni kriterijum. Iako je NPI dokument koji prevashodno priprema Vlada. Jačanje i izgradnja institucionalnih kapaciteta na nivou Crne Gore posebno je značajna u pogledu izazova koje donosi proces evropskih integracija. uzimajući u obzir dinamiku samog procesa integracija. Jun. koji sadrži jedinstvene standarde za djelovanje javne administracije. U Sekretarijatu za evropske integracije razvijen je informacioni sistem koji predstavlja osnovu za praćenje primjene ostvarivanja zadataka planiranih Nacionalnim programom. te glavnih karakteristika koje te strukture moraju imati kako bi na odgovarajući način ispunile svoje funkcije. odnosno nova ministarstva. efikasnost i djelotvornost. 143 . prvenstveno Skupštine. neophodna je participacija i podrška gotovo svih segmenata društva. zakon o upravnom sporu. godine. sa stanovišta vremenskih rokova i sadržaja. o kojima zemlje koje apliciraju za članstvo u EU moraju voditi računa pri razvoju svoje javne uprave. On će biti revidiran svake godine. U ovom procesu očekuje se i stručna i finansijska podrška EU. već i njihovu implementaciju putem odgovarajućih administrativnih struktura.takođe će se procjenjivati i pratiti kvalitet i tempo harmonizacije pravnog poretka. što će omogućiti Vladi da pravovremeno reaguje i tako osigura dosljedno sprovođenje NPI. Zemlje članice EU međusobno su prihvatile principe javne administracije i oni čine uslove Evropskog administrativnog prostora (EAP). u njegovom sprovođenju i monitoringu. Podgorica. 2008. osim Kopenhagenških kriterija iz 1993. Pored ovih organa postoje i: dvije agencije osnovane shodno Zakonu o 205 Prema V poglavlju NPI dokumenta. kao svoje suvereno. pravo da javnu upravu i unutrašnju organizaciju prilagodi onome što smatra najboljim rješenjem. koji zahtijeva postojanje odgovarajućih administrativnih struktura. I na kraju. 14 uprava. 4 direkcije i jednu agenciju. 10. kako bi zemlja efikasnije usvojila i primijenila Acquis communautaire. ekspertske javnosti i civilnog društva. koje će omogućiti da javna uprava zemlje bude prilagođena pravilima i praksama EU. jer svaka zemlja članica ima. 518-548. kao i drugim zakonima koji regulišu oblast javne uprave. Nacionalni program za integraciju je "živi” dokument. Evropska komisija u svojim redovnim izvještajima pravi procjenu institucija zemalja kandidata u kontekstu pristupnih pregovora kroz jasan pregled glavnih administrativnih struktura potrebnih za implementiranje različitih poglavlja Acquis communautaire. Madridski kriterijum iz 1995. komentare Evropske komisije.

Zavod za metrologiju. Agencije za konkurenciju. Zavod za zapošljavanje. privrede i strana ulaganja Agencija za promociju stranih investicija Centralna banka Agencija za radio-difuziju Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost Agencija za energetiku Agencija za nadzor osiguranja Komisija za hartije od vrijednosti Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki Državna revizorska institucija Komisija za utvrdjivanje konflikta interesa Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Akreditaciono tijelo Institut za standardizaciju Crne Gore Izvor: Nacionalni program za integraciju. što se može vidjeti iz slijedećeg pregleda: Resor / politika Ministarstvo finansija Ostali organi. kancelarije. prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju. Zavod za intelektualnu svojinu. Fonda rada. Zavod za međunarodnu – naučnu. Odbor za kvalitet.1. Centar za eko-toksikološka ispitivanja. komisije i tijela Poreska uprava. uključujući i pravosudje. kao i nezavisni regulatori i ostale insitucije osnovane posebnim zakonima. Centra 144 . Crveni krst. Ekonomsko-socijalni savjet.društvenim djelatnostima. Fond za obeštećenje.godine planira se osnivanje slijedećih institucija: Agencije za zaštitu na radu. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava za nekretnine. Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave Ministarstvo za ekonomski razvoj Ministarstvo poljoprivrede. 2008. do kraja 2012. Uprava za civilno vazduhoplovstvo.000 službenika. Državni arhiv. Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću. Jun. Hidrometeorološki zavod. Uprava za kadrove. šumarstva i vodoprivrede Ministarstvo saobraćaja. Direkcija za javne nabavke. Agencije za zaštitu podataka o ličnosti. Kancelarija za bobru protiv trgovine ljudima. Regionalni centar za obuku ronilaca. Direkcija javnih radova. Uprava za lijekove i medicinska sredstva. Fond za energetsku efikasnost. Seizmološki zavod.godine. prema evidenciji zaposlenih u februaru 2008. Ispitni centar. Plan jačanja administrativnih kapacieta za proces evropskih integracija Crne Gore U periodu implementacije NPI. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Fond za razvoj. Fitosanitarne uprave. Direkcija za saobraćaj. Komisija za kontrolu državne pomoći. što je oko 25% ukupno registrovanih zaposlenih u Fondu zdravstva. Uprava za vode. Turistička organizacija Crne Gore. Agencija za nacionalnu bezbjednost osnovana u skladu sa Zakonom. Uprava za zaštitu konkurencije. Kancelarija za zastupanje Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Centar za iseljenike. Uprava policije. sporta i medija Ministarstvo zdravlja. Zavod za statistiku. prosvjetu i zdravstvo. Policijska akademija. Uprava za igre na sreću. Uprava za antikorupcijsku inicijativu. radi cca 40. Uprava carina. u ovim institucijama. Veterinarska uprava. Fond PiO. Kancelarija za saradnju sa NVO. Zavod za školstvo. Agencije za mirno rješavanje radnih sporova. Uprave za ribarstvo. Kancelarija za održivi razvoj. Državni protokol. Komisija za žalbe. Kancelarija za rodnu ravnopravnost. Direkcija za zaštitu podataka. 10. Platne agencije. Centri za socijalni rad. Uprava za šume. Agencija za duvan. Zavod za zbrinjavanje izbjeglica. Uprava pomorske sigurnosti. Lučke uprave. rada i socijalnog staranja Ministarstvo prosvjete i nauke Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine Ministarstvo pravde Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Ministarstvo inostranih poslova Ministarstvo odbrane Generalni sekretarijat Vlade Sekretarijat za zakonodavstvo Sekretarijat za razvoj Sekretarijat za evropske integracije Agencija za nacionalnu bezbjednost Agencija za prestr. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija. U prethodnom tabelarnom pregledu. pomorstva i telekomunikacija Ministarstvo kulture.

Služba za transfuziju krvi. Administrativna sposobnost Crne Gore za ispunjavanje ovih visokih standarda zahtijeva i puni politički konsenzus za ispunjavanje uslova pristupanja Uniji. godini i 7.591 do kraja 2012. godini. tako i upravi. odnosno korištenje informacione tehnologije u javnoj administraciji. godine za cca 18. UKUPNO DRŽAVNA UPRAVA. te permanentno osposobljavanje državnih službenika za obavljanje visokostručnih poslova specifičnih za potrebe integracija u EU. Dinamika jačanja administrativnih kapaciteta za proces evropskih integracija u Crnoj Gori 2008-2012 Naziv institucije I.655 305 7. godine. u odnosu na prethodnu godinu /opadajući trend Godišnje stope rasta / opadajući trend 513 8. Agencije za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.0% 345 5.655 294 7. Na taj način će javni sektor postati otvoreniji i transparentniji. Na navedeni način organizacije i rada javnih službi.godini.7% Rast 2012/ 2008 22.919 Rast 2009/ 2008 10% 2% 17% 8. na poslovima evropskih integracija (u Parlamentu. timski rad i koordinaciju. kao i u pravosuđu) do kraja 2008. UKUPNO OSTALE INSTITUCIJE I AGENCIJE Plan u 2008 4.591 Rast 2012/ 2011 2% 0% 3% 1. što će povećati njenu efikasnost.315 1. To znači da se predviđa rast broja angažovanih službenika na poslovima evropskih integracija do kraja 2012.0% 197 2.7% Plan u 2012 5.godine treba da bude angažovano 6. tj.655 313 7. koje će postepeno jačati svoje kapacitete u skladu sa budućim procesom pristupanja EU.264 Rast 2010/ 2009 6% 0% 23% 5.0% Plan u 2010 5. Institucija za integralno upravljanje obalnim područjem. Fond za životnu sredinu. i 2009.406 Plan u 2009 5. postojećim i planiranim institucijama. Moguće uštede u novoj zaposlenosti biće ostvarene i resistematizacijom postojećih institucija.5% (cca 1.406 zaposlenih.461 u 2011.7% Reforma javne uprave uključuje uvođenje e-uprave.615 205 6. uprava će više biti okrenuta korisnicima. EUROPOL. rastom informatičke osposobljenosti i kontinuiranim obukama raspoloživih službenika. itd. u okviru Ministarstva finansija postepeno će se razviti: jedinica za upravljanje projektima iz IPA fonda. UKUPNO POSTOJEĆI PRAVOSUDNI ORGANI III.6% 2. u slučajevima gdje to bude moguće.185 službenika ili 237 prosječno godišnje). institucionalne i proceduralne reforme. smanjiće se i biznis barijere i administrativne procedure koje predstavljaju dodatni trošak.586 1. Drugim riječima odredjeni rast zaposlenosti biće registrovan i u postojećim institucijama.0% Plan u 2011 5.919 u 2009.623 1.za savjetodavne istraživačke i stručne poslove.7% 18. Uz sve planirane organizacione. građanima.655 239 6. U navedenim. kako privredi. Najveći »pritisak« na rast zaposlenosti je u 2008. 145 .501 1. 7. a zatim se relativno smanjuje.264 u 2010.5% 52.461 Rast 2011/ 2010 3% 0% 4% 2.7% 1185 237 130 1. Vladi i povezanim ustanovama. poboljšaće se uslovi za brzo usvajanje evropskih standarda u oblasti javne uprave.godini.025 1.5% UKUPNO: Na poslovima EI biće angažovano dodatnih 18% službenika Prosječno godišnje povećanje broja angažovanih službenika u svim institucijama je oko 237 godišnje Dinamika rasta angažovanih po godinama. POVEZANE INSTITUCIJE I SKUPŠTINA II. dok će kvalitet pružanja javnih servisa građanima biti unaprijedjen. Nacionalni fond i Revizorsko tijelo. 7. Broj planiranih radnika na poslovima evropskih integracija povećava se na 6. Uprava za zaštitu životne sredine.SKP. zatim Uprava policije .

Pomoć Evropske zajednice za obnovu. imajući u vidu da se.33%. 146 . poljoprivreda.2. 10. U projekcijama koje su u NPI radjene za Crnu Goru. učestvuju u BDP u pretpristupnoj fazi integracija od 2 – 4% BDP. taj procenat je nešto veći i kreće se na nivou od 4. u sprovodjenju pojedinih politika. produktivnost i nivo tehničko-tehnološke opremljenosti.16% projektovanog BDP za 2008. godinu opredijeljena za evropske integracije po navedenoj metodologiji. očekivani potrebni porast samo dijela nacionalnog budžeta. pri čemu su. sprovodi i proces zaokruživanja osnovnog seta državnih institucija poslije sticanja nezavisnosti. veterina. godine. kao i planirani broj po godinama do 2012. procjenjuje se da će se do 2012. To je. finansijska procjena evropskih integracija u sljedećih pet godina ne uključuje kapitalne investicije. ne samo u ekonomiji. FINANSIJSKA PODRŠKA KROZ PROGRAM CARDS Program CARDS (Community Assistance for Reconstruction. dok se benefiti ogledaju u rastu novih investicija. je program tehničko-finansijske pomoći Evropske unije usvojen u decembru 2000. izvedene iz finansijskih potreba iskazanih kroz NPI. Administrativnog budžeta.. čiji je osnovni cilj podrška zemljama Zapadnog Balkana u aktivnom učestvovanju u Procesu stabilizacije i pridruživanja. iste institucije i zaposleni odgovorni za više djelova pregovaračkih poglavlja. statistika. ukazuju da se stopa izdvajanja Crne Gore poklapa sa iskustvom većine zemalja u ovoj fazi evropskih integracija. koje direktno povećavaju zaposlenost. godine. Dakle. Development and Stabilization . 11. a kao zemlje korisnice programa osim Srbije i Crne Gore pojavljuju se Albanija. dat je za svaku oblast posebno u okviru trećeg poglavlja NPI. carinska služba. U odnosu na sredstva koja su za 2008. istovremeno sa dinamiziranjem procesa evropskih integracija zemlje. Prve procjene sredstava za administrativne kapacitete. Programom CARDS zamijenjeni su dotadašnji programi finansijske pomoći OBNOVA i PHARE. Sva iskustva procesa pristupanja EU pokazuju da su dobiti veće od ulaganja. godine. sa izuzetkom pojedinih investicionointenzivnih sektora (transport. Komparativna iskustva pokazuju. Bosna i Hercegovina. Finansijska procjena implementacije NPI – administrativni budžet Finansijskom procjenom za Nacionalni program za integraciju obuhvaćeni su prvenstveno izdaci tzv.65 milijardi EUR. granična policija. koji uključuje prevashodno bruto zarade zaposlenih i osnovne troškove opreme i kancelarijskog poslovanja. a dijelom i troškove usavršavanja i obuke. administrativnog budžeta. U ovu procjenu nisu uključena ukupna sredstva potrebna za prevođenje pravnih tekovina Evropske unije. iz kog proizilazi postepeni rast kvaliteta života samih gradjana. decembra 2006.6 mil € na 195. Program je predviđen za period do 31. Makedonija i Hrvatska. životna sredina. 4.godinu. 2009 i 2010.8 mil €). za dinamiziranje procesa evropskih integracija.). da obaveze pokrića neophodnih administrativnih troškova i povezanih ulaganja. godine ta sredstva povećati za 68% (sa 116. zatim diplomatsko-konzularna mreža i sl. dakle. a ukupna vrijednost programa je 4. što su osnovni faktori rasta samog BDP.99% i 5.Sadašnji broj zaposlenih. tzv. već i u demokratskom razvoju društva i prihvatanju zajedničkih evropskih vrijednosti u zemlji. razvoj i stabilizaciju). koji se odnosi prevashodno na potrebe administrativnih kapaciteta za dalji proces evropskih integracija.

koji predstavljaju dugoročnu podršku Procesu stabilizacije i pridruživanja. pomirenje i povratak izbjeglica. usmjerena na podršci učešću i napredovanju RCG u Procesu stabilizacije i pridruživanja. Nacionalna komponenta namijenjena je zemljama programa CARDS individualno. · stvaranje institucionalnog i zakonodavnog okvira koji će poduprijeti demokratiju. Evropska komisija je 2000 i 2001. 206 Uredba o programu CARDS Savjeta EU od 5. jačanje zakonitosti i mjera za borbu protiv organizovanog kriminala. povezana pitanja. · društveni razvoj. je usvojen VIP za period 2005-2006.stručno usavršavanje. Prvi VIP je usvojen. jednakost polova. civilno društvo. predstavlja osnovu za razvoj na dugi rok. 2666/2000) National Strategy Paper 208 Regional Strategy Paper 209 Multi-annual Indicative Programme 207 147 .g. koji sadrži konkretne projekte u područjima sadržanim VIP. očekivani rezultati. između njih i EU.12. uključujući strukturne reforme.2000. U VIP-u se detaljnije razrađuju ciljevi. obuku i razvoj ljudskih resursa povezano sa povećanjem zaposlenosti i jačanje civilnog sektora uključujući nezavisne medije. kao prvo. sa težištem na visoko obrazovanje. · promociju regionalne. · razvoj tješnjih veza između zemalja korisnika. a u prvoj polovini 2005. za period 2002-2004.Namjena sredstava iz programa CARDS206: · obnova. obnova i reforma sa težištem na: (a) Energetiku (b) Saobraćaj (c) Životna sredina (d) Ekonomski razvoj (3) Društveni razvoj i civilno društvo. Strategija podrške Evropske zajednice je. Radi postizanja značajnijih rezultata koji bi doprinijeli ostvarivanju osnovnih ciljeva. s posebnim naglaskom na smanjenje siromaštva. pripremila strateške planove pomoći. obrazovanje. kroz političku i ekonomsku stabilizaciju i ubrzano približavanje EU.Svake godine pristupa se izradi godišnjeg plana aktivnosti. te između njih i zemalja kandidata za članstvo u EU. Aktivnosti unutar ove komponente zamišljene su kao komplementarne aktivnostima koje se sprovode unutar nacionalnih programa u područjima u kojima zajedničko djelovanje može dovesti do boljih rezultata. Svaki od strateških dokumenata sadrži dodatak pod imenom Višegodišnji indikativni program209. kao aneks Strateškog programa. To su Strateški nacionalni programi207 i Strateški regionalni program208. međudržavne. nezavisnost medija. pomoć Evropske zajednice je koncentrisana na tri oblasti: (1) Podrška dobrom upravljanju i izgradnji institucija (a) Reforma javne uprave (b) Pravosuđe i unutrašnji poslovi (c) Carina i poreska politika (2) Ekonomski oporavak. stabilizaciju demokratije. Korisnici regionalne komponente su sve zemlje programa CARDS. koji. programi za implementaciju. stručno usavršavanje i zaštitu životne sredine. vladavinu prava i prava manjina. indikatori ostvarenja. koji sadrži detalje programa podrške za naredne tri/dvije godine. Program CARDS dijeli se na dvije komponente: nacionalnu i regionalnu. prekogranične i međuregionalne saradnje među zemljama korisnicima te između njih i EU. namijenjeni za podršku u periodu 2002-2006. · održivi ekonomski i socijalni razvoj. uslovi neophodni za implementaciju. (br.

obezbjeđivala humanitarnu pomoć. Prijedlog Uredbe se trenutno nalazi u proceduri pred Parlamentom i Savjetom. kroz sljedeće programe: OBNOVA. dakle. Tabela br. od čega zavisi obim i namjena pomoći. kancelarija u Podgorici. najveći dio finansijske podrške iz CARDS programa usmjeren preko nacionalnih CARDS strategija. umjesto pet nacionalnih.0 15. EU je procijenila da će dopunom osnovnog. a datum konačnog usvajanja će zavisiti od usvajanja sljedeće finansijske perspektive EU za period 2007.5 2.IPA. Prijedlogom Uredbe početak primjene novog instrumenta je predviđen za 1. usvojila prijedlog Uredbe o osnivanju Instrumenta za predpristupnu pomoć – IPA210. prvenstveno zbog sitacije ako: (i) problem je koji se rješava istinski preko-granične prirode i samim tim zahtijeva aktivnu regionalnu saradnju između vlada zemalja Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP) ili ako. Oko 10% raspoloživih sredstava je opredjeljeno za podršku ovom cilju.0 9. Generalno.0 15.5 2.5 2. Detaljna razrada po svakoj od prioritetnih oblasti sadržana je u Višegodišnjem indikativnom programu i uključuje: (i) promovisanje integrisanog upravljanja granicom. Države su podijeljene na države potencijane kandidate (Aneks 1: Albanija. regionalni program. 210 Instrument for Preacession Assistance. preuzima od Evropske komisije upravljanje sredstvima EU.0 22. 12.3 0. Makrofinansijska pomoć i Ostalo (Food Security program). karakteristične probleme sa kojima se pojedine zemlje suočavaju. (ii) postoje značajne koristi u smislu efikasnog ili unaprijeđenog uticaja od implementacije kroz jedan. što su i preduslovi za članstvo. 2006.IPA Evropska komisija je u septembru 2004. Korisnici Korisnici novog programa podrške su države ZB i Turska.5 1. Makedonija i Srbija i Crna Gora) i kandidate (Aneks 2: Hrvatska i Turska).00 12. Iako je.0 22. uključujući i acquis communautaire.-2013. Podrška Crnoj Gori Do 2001.5 2. NOVI INSTRUMENT PREDPRISTUPNE POMOĆI . 1: Alokacija sredstava iz CARDS programa za period 2002-2006 (u mil €) CRNA GORA Izgradnja instirucija Ekonomska rekonstrukcija Civilno društvo Ostalo Ukupno Izvor: EuropeAid. 2002 3.0 1. cilj programa je usklađivanje sa standardima i politikama EU.0 7. BiH.0 19.5 0.U martu 2001.0 4. (ii) podrška demokratskoj stabilnosti. Humanitarna pomoć (ECHO).2 12. uglavnom.5 1.5 9.00 2003 4.00 2005 8. nacionalnog pristupa sa regionalnim CARDS programom osigurati da se ciljevi programa ostvare. (iii) jačanje sposobnosti državnih institucija i (iv) razvoj na polju regionalne infrastrukture i zaštite životne sredine. podršku demokratizaciji i nezavisnim medijima. januar 2007. godine Evropska agencija za rekonstrukciju.00 2006 10.1. 148 .00 2004 10.5 1. Evropska komisija je. Regionalna CARDS strategija uključuje četiri prioritetne oblasti na koje se usmjeravaju finansijska sredstva iz regionalnih CARDS fondova.Regionalna strategija CARDS Programa je usresređena na promovisanje bliskih odnosa i regionalne saradnje. kao dodatak uz pet nacionalnih CARDS strategija koje su usmjerene na ostale.

Tabela 1: Komponente i prioriteti programa IPA po državama korisnicima Države korisnici Komponente Potencijalni kandidati Albanija. zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. S obzirom da se u državama potencijalnim kandidatima sredstvima EU upravlja centralizovano. strukture za programiranje i finansijsko upravljanje. razvoj civilnog društva. bezbijednosti i prosperiteta. decentralizovane. 4. Dodatno. regionalnu i prekograničnu saradnju. 2. biti usmjerena na: jačanje demokratskih institucija i vladavine prava.2. ostale tri komponente koje predstavljaju pripremu za strukturne fondove. Komponente Podrška tranziciji i jačanju institucija. Makedonija učestvuju Kandidati Hrvatska i Turska Prioriteti za države potencijalne kandidate Prioriteti za države kandidate I PODRŠKA TRANZICIJI I JAČANJU INSTITUCIJA II REGIONALNA I PREKOGRANIČNA SARADNJA III REGIONALNI RAZVOJ IV RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA V RURALNI RAZVOJ učestvuju Progresivno usklađivanje sa Acquis-em i društveni i ekonomski razvoj Usvajanje i implementacija acquis-a učestvuju ne učestvuju ne učestvuju ne učestvuju učestvuju učestvuju učestvuju učestvuju jačanje stabilnosti. zahtijevaju odgovarajuće. obnovu i mjere za jačanje povjerenja i pomirenja. 3. za sve države korisnice. obrazloženje Evropske komisije je da. ekonomsku reformu.3. Ruralni razvoj. dok će države kandidati učestvovati u svih pet komponenti. a za države kandidate na usvajanje i implementaciju acquis-a i pripremu za implementaciju zajedničke poljoprivredne i kohezione politike. 12. Razvoj ljudskih resursa. 1. Ciljevi programa Podrška će.12. Regionalni razvoj. BiH. Regionalna i prekogranična saradnja. Države potencijalni kandidati će koristiti sredstva iz prve dvije komponente. reformu državne uprave. od interesa za sve države regiona Priprema za Evropski fond za regionalni razvoj i Kohezioni fond Priprema za Evropski socialni fond Implementacija zajedničke poljoprivredne politike i razvoj poljoprivrednog sektora i ruralnih oblasti 149 . za države potencijalne kandidate pomoć će biti usmjerena i na progresivno usklađivanje sa acquis-em i društveni i ekonomski razvoj. 5. uključujući ustanovljavanje sistema za decentralizovano upravljanje sredstvima. SiCG.

U skladu sa svojim planskim periodom. acquis communautaire-a i podršku za održivo prilagođavanje poljoprivrednog sektora i ruralnih oblasti država kandidata. uravnoteženog i održivog razvoja. Ova komponenta predstavlja nastavak regionalne komponente programa CARDS. Naime. odnosno nacionalnog CARDS-a. Međutim.Komponenta 1 – Tranzicija i jačanje kapaciteta – namijenjena je svim državama korisnicima. finansijskom perspektivom za 2007-2013. radi podsticanja harmoničnog. stekne status kandidata za članstvo. Savjet može. kroz Komponentu 1. određeni vid podrške u oblastima infrastrukture. preraspodjela sredstava može nastati i ako neka od članica iz ove grupacije postane punopravna članica. Komponenta IV – Razvoj ljudskih resursa – pripremu za učešće u Evropskom socialnom fondu. ako zemlje napreduju na putu pristupanja i neke od njih postanu članice u ovom periodu. od interesa za sve države regiona. regionalnog i ruralnog razvoja. centralizovano ili različite forme 150 . glasajući kvalifikovanom većinom da premjesti državu korisnicu pomoći iz Aneksa I u Aneks II Uredbe o osnivanju programa IPA. korišćena i za jačanje institucija i investicije. Ova komponenta predstavlja nastavak programa Phare. Sredstva će opredjeljuju na osnovu prioriteta iz Evopskog partnerstva. 12. će biti na raspolaganju i potencijalnim kandidatima. uključujući i program IPA. Komponenta III – Regionalni razvoj – ima za cilj pripremu za fondove EU tj. da ova sredstava nisu projektovana da postepeno rastu. koje u medjuvremenu mogu postati zemlje kandidati i ostvariti pravo na otvaranje svih pet komponenti programa.potpisanih Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Evropska komisija i država korisnik zaključuju Okvirni sporazum o implementaciji pomoći (opšta pravila i strukture). a Komponenta V – Ruralni razvoj – pripremu za implementaciju zajedničke poljoprivredne politike. kao i dijaloga koji se vodi izmedju zemlje korisnice granta i EK. pa se njed “dio” može u završnim godinama finansijskog ciklusa preraspodjeliti drugačije izmedju preostalih zemalja. Programi se zasnivaju na modelu kofinasiranja. uključujući i učešće u programima i agencijama Zajednice (Informacija o programima Zajednice. Evropska komisija implementira programe podrške EU. koji se kasnije razradjuje na godšnjoj osnovi. Mostoji medjutim još jedan prostor za preraspodjelu sredstava. i o tome obavještava Savjet i Evropski parlament. usvojena u septembru 2005. imajući u vidu visok nivo administrativnih kapaciteta neophodan za implementaciju tih komponenti. ali i ne znači automatsko povećanje nivoa podrške. sa težnjom da sredstva za države potencijalne kandidate budu na nivou koji su države ZB primale kroz CARDS. Nacrtom nove sedmogodišnje «Finansijske perspektive» Zajednice predviđeno je da za program pomoći IPA bude opredijeljeno oko 12. Implementacija Evropska komisija implementira programe podrške EU. Komponenta 2 – Regionalna i prekogranična saradnja – namijenjena je svim državama korisnicima i imaće za cilj jačanje stabilnosti. u međuvremenu.4. na prijedlog Komisije. što omogućava pristup trima „strukturnim“ komponentama IPAe. između ostalog. i o tome obavještava Savjet i Evropski parlament. Evropski fond za regionalni razvoj i Kohezioni fond.). Alokacija i iznos sredstava proizilazi iz usvojenog Budžeta Zajednice za period 2007-2013. u skladu sa Uredbom o finansiranju EU. finansira dio aktivnosti iz svog budžeta. uključujući i program IPA. i može biti. što znači da i zemlja. Prilikom implementacije pomoći Komisija može koristiti različite mehanizme upravljanja sredstvima tj. prepoznajući značaj ovih projekata. već da su sredstva projektovana kao cjelina.9 milijardi. u skladu sa Uredbom o finansiranju EU. U slučaju da neka od država. zapošljavanja i socijalne politike. Evropska komisija je okvirni iznos sredstava za IPA definisala kroz Višegodišnji indikativni finansijski okvir MIFF (MultiAnnual Indicative Financial Framework). bezbijednosti i prosperiteta. Ostale tri komponente su namjenjene državama koje imaju status kandidata. To drugim riječima znači.

6 4.7 70.5 178. biće omogućeno učešće u tenderskim procedurama.5 16.3 5.6 70.7 26.5 3.2 9.8 151.8 28. formiraće se Odbor za tranzicionu pomoć i jačanje institucija.6 9.4 131.4 45.0 39.1 10.7 5.2 6.6 20.5 41.8 52.7 45. Komisija će tokom implementacije biti podržana od više odbora.3 63.9 4.5 93.8 15.7 14.7 33.2 12.4 8. Uredbom je predviđena i mogućnost zaključivanja specifičnih sporazuma za pojedine komponente.5 190.2 2010 211.6 238.3 186.1 58.1 5.8 7.1 70.2 2. Tokom implementacije programa IPA.6 167.decentralizovanog upravljanja.8 66.8 34.1 54.Izvod iz Višegodišnjeg indikativnog finansijskog okvira Država Komponente programa IPA Podrška tranziciji i jačanju institucija Regionalna i prekogranična saradnja Regionalni razvoj Razvoj ljudskih resursa Ruralni razvoj Ukupno Podrška tranziciji i jačanju institucija Regionalna i prekogranična saradnja Regionalni razvoj Razvoj ljudskih resursa Ruralni razvoj Ukupno Podrška tranziciji i jačanju institucija Regionalna i prekogranična saradnja Regionalni razvoj Razvoj ljudskih resursa Ruralni razvoj Ukupno Podrška tranziciji i jačanju institucija Regionalna i prekogranična saradnja Ukupno Podrška tranziciji i jačanju institucija Regionalna i prekogranična saradnja Ukupno Podrška tranziciji i jačanju institucija Regionalna i prekogranična saradnja Ukupno Podrška tranziciji i jačanju institucija Regionalna i prekogranična saradnja Ukupno Podrška tranziciji i jačanju institucija Regionalna i prekogranična saradnja Ukupno 2007 252.7 44.7 2.6 15.3 106.7 497. Za prve dvije komponente.8 173.0 2. Tabela .5 92.2 .5 8.1 83.7 64.5 50.2 36.7 29.7 10.4 14.2 20.0 538.4 11.7 55.0 2008 250.9 49. Alban ija Bi H Koso vo Crna Gora Srbija BJR Makedonija Hrvatska Turska 151 .2 81.7 29.6 11. država korisnika programa.6 85.2 25.3 58.0 154.6 62.8 182.4 12.7 69.5 2.3 9.2 8.9 5. Izvor: Evropska komisija.5 138.7 25.9 31.7 27.3 653.3 81. čiji će zadatak biti koordinacija pomoći i davanje mišljenja na višegodišnje indikativne planske dokumente. 2007.9 53. uključujući nastavak finansiranja programa Twinning i TAIEX.8 67.7 47.2 38. biti moguće finansiranje najrazličitijih aktivnosti.1 4.1 25.8 61.9 74.6 4.9 10.4 182. da bi se omogućila decentralizacija upravljanja pojedinim komponentama.3 12.5 198.1 9. u kojima učestvuje i CG.4 3.2 186.3 2.0 82. ukoliko je to neophodno.0 62.9 5.2 89. takođe. kao i zaključivanje bilateralnih ugovora o zaštiti finansijskih interesa Zajednice. kao i dodjeljivanje ugovora za nabavke i grantove svim fizičkim i pravnim licima iz država članica EU.4 60.7 2009 233.2 4.3 6.5 32.0 64.1 4.9 28.5 566. Iz programa IPA će.6 63.6 12.2 47. koje sačinjavaju predstavnici država članica.7 61. država članica Evropske ekonomske oblasti.3 6. država korisnica Instrumenta za evropsko susjedsvo i partnerstvo – ENPI (Zajednica nezavisnih država i države mediteranskog basena) i međunarodnim organizacijama.3 100.7 39.2 179.2 7.2 56.1 63.6 146.6 12.0 6.2 194.

zemlja korisnik pomoći je ovlašćena za ugovaranje. Dakle. koja djeluje za zemlju korisnika i u njeno ime. Kontrola se može sprovoditi na dva načina: · Ex ante – odluke koje se odnose na tenderske procedure i ugovaranje (tenderski dosije. Delegaciji EK u određenoj državi. 152 . Imajući u vidu kompleksnost procesa. ekonomskim i institucionalnim reformama. preduzeti odgovarajuće mjere. prevashodno u cilju obezbjeđenja potpune transparentnosti u ugovaranju i svim finansijskim transakcijama. 12. finansijski administrator. Savjet može.Dodjeljivanje pomoći može biti uslovljeno poštovanjem principa demokratije. kada je riječ o centralizovanom ali dekoncentrisanom sistemu sprovođenja211. Sistemi upravjanja sredstvima EU Generalno. Svrha decentralizacije sistema upravljanja sredstvima je postepena priprema države kandidata za preuzimanje odgovornosti za upravljanje evropskim fondovima nakon ulaska u EU. ugovaranje i plaćanje aktivnosti programa. Regionalnom komponentom CARDS-a. Stoga. Proces decentralizacije Decentralizovani sistem implementacije (The Decentralised Implementation System – DIS) se odobrava državi korisnici u skladu sa članom 164 (1) nove Uredbe o finansiranju EU (Council Regulation 1605/2002). Za IPA program. u centralizovanom sistemu Evropska komisija programira pomoć. a zatim djeluje kao naručilac. Evropska komisija zadržava konačnu odgovornost za upotrebu sredstava i samim tim zadržava određene funkcije u programskom ciklusu. Decentralizovani . uz kontrolu Delegacije EK. tijelo koje vrši sprovođenje. te nadležnosti preuzima novoformirana Delegacija EK u Podgorici.6. ljudskih i manjinskih prava i osnovnih sloboda. dok zemlje partneri djeluju kao učesnici kroz proces konsultacija. u skladu sa kojim Evropska komisija i dalje sprovodi sistematsku ex-ante kontrolu tenderskih procedura i zaključenih ugovora i zadržava sveobuhvatnu odgovornost za izvršenje opšteg budžeta EU. već i između određenih sektora.imenovana institucija u trećoj zemlji direktno sprovodi nabavku. a poslije Višekorisničkom IPA komponentom.odluke o nabavci. dodjeli ugovora i plaćanju aktivnosti donosi Evropska komisija. u skladu sa članovima 53 i 164 Uredbe o finansiranju i u skladu sa odgovarajućim odredbama Ugovora o osnivanju EZ. a na prijedlog Komisije. proces decentralizacije treba da obezbijedi odgovarajući pravni i administrativni okvir za preuzimanje odgovornosti za implementaciju programa od Evropske komisije. odbor za evaluaciju. u decentralizovanom sistemu. nadzor i evaluaciju. nakon prethodnog odobrenja Delegacije EK. izvještaj o evaluaciji. može biti implementiran koristeći dva sistema upravljanja sredstvima: · · · Centralizovani . s tom razlikom što je implemento bila Evropska agencija za rekonstrukciju. vladavine prava. program pomoći EU državi članici ili trećoj zemlji. 12. on se može odvijati fazno i razlikovati ne samo između pojedinih država. Dakle. ugovor) donosi ovlašćeni ugovarač zemlje korisnika. Zbog toga je EK razvila spefične procedure. Dakle. Evropska komisija može prenijeti ovlašćenja i nadležnosti za nabavku svom diplomatskom predstavništvu tj. 211 Upravo je ovaj sistem upravljanja bio zastupljen u CG u najvećem broju zu program CARDS (izuzeci: porezi i carine i program Tempus).5. upravlja se iz Brisela. U slučaju da država korisnica ne poštuje gore navedene principe ili obaveze sadržane u evropskim partnerstvima. glasajući kvalifikovanom većinom.

izrada projektnih zadataka. kroz koji će se vršiti svi transferi EU fondova. monitoringu i ocjeni. Naknadno se sprovodi ex post kontrola. NIPAC ima ključnu ulogu kada je riječ o koordinaciji programiranja. neophodne za decentralizovano upravljanje sredstvima su: · · · Nacionalni koordinator pomoći (National IPA Coordinator . tenderski postupak. snadbijevanja i izvođenja radova su definisani u Praktičnom vodiču za procedure zaključivanja ugovora koji se finansiraju iz Opšteg budžeta Evropskih zajednica (Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions.CFCU) – institucija koja se osniva Finansijskim sporazumom sa Nacionalnim fondom. Visoki službenici za programe pomoći (Senior Programme Officers -SPO). tzv. Uvođenje naknadne.NAO) – finansijski «dvojnik» nacionalnog koordinatora pomoći. ex-post kontrole se omogućava uvođenjem Proširenog decentralizovanog sistema implementacije (The Extended Decentralised Implementation System – EDIS). praćenje realizacije). nadležni su za upravljanje i tehničko sprovođenje projektnih aktivnosti u okviru u resornih ministarstava (utvrđivanje potrebne pomoći. Memorandumu o razumijevanju između EK i države korisnika o osnivanju Nacionalnog fonda (National Fund-NF).· Ex post – odluke donosi ovlašćeni ugovarač bez prethodnog odobrenja Delegacije EK. Relevantna dokumenta i institucije Implementacija DIS-a se zasniva na sporazumu tj. raspodjela sredstava krajnjim korisnicima i finansijsko izvještavanje. ugovaranje. plaćanje) sprovode tijela države korisnice. posebno za programe izgradnje kapaciteta. Nacionalni fond (NF). na čelu sa nacionalnim službenikom za ovjeravanje (National Authorising Officer . uz mogućnost osnivanja sektorskih jedinica za implementaciju u resornim ministarstvima. zadužena za poslove nabavki. procedure (izbor projekata.7. određivanju prioriteta. Javne nabavke tj. izradu budžeta i raspodjelu sredstava sprovodi Centralna jedinica za finansiranje i ugovaranje (Central Financing and Contracting Unit .PAO). Pravila javnih nabavki su zasnovana na gore pomenutoj Uredbi o finansiranju i Pravilima za implementaciju uredbe o finansiranju (Commission Regulation 2342/2002). Zadatak NF je potraživanje sredstava od Evropske komisije. Dakle osnovne institucije. i da obezbijedi njihovo funkcionisanje i operativnost. a kroz koji se finansije EU kanališu u zemlju korisnika pomoći. u cilju izbora najkvalifikovanijeg ponuđača. Da bi upravljala sredstvima EU u predpristupnoj fazi. ugovaranje. na čelu sa službenikom za ovjeravanje programa (Programme Authorising Officer .NIPAC) sa odgovarajućom službom. uz prethodno odobrenje Evropske komisije ili Delegacije EK u toj državi. ekonomičnog sprovođenja projekta i transparentne upotrebe fondova. Iskustvo prethodnih država kandidata govori da do uvođenja EDIS-a obično dolazi tek nakon ulaska u EU. U praksi. Procedure i standardni dokumenti za ustupanje pružanja usluga. Crna Gora će morati da osnuje odgovarajuće institucije radi implementacije DIS-a. 12. · 153 . Postoje striktna pravila i uputstva koja se odnose na tenderske procedure i ugovaranje. PRAG). dodijeli sredstava iz programa. u decentralizovanom sistemu. tenderska procedura. Centralna jedinica za finansiranje i ugovaranje (CFCU).

Uredbe o finansiranju.. da bi se osiguralo da će ustanovljene strukture efekivno upravljati sredstvima.8. zvanično ovjeren godišnji izvještaj o utrošenim sredstvima koji mora biti stavljen na uvid Zajednici. u potpunosti odražava sadržaj odluke koju donosi Komisija. Stepen decentralizacije treba da bude utvrđen za svaki projekat pojedinačnim odlukama o finansiranju koje odgovaraju Sporazumu o finansiranju. u skladu sa Uredbom o finansiranju. U svim slučajevima. za svaku pojedničanu odluku o finansiranju službenik nadležan za ovjeravanje potvrđuje da li su se stekli uslovi za decentralizaciju. kojima se isključuje bilo kakav sukob interesa.2. ili Djelimična decentralizacja u CFCU za odabrane projekte nabavke i vršenje plaćanja izvođačima radova za izabrane projekte. revizija i ocjena ugovora ostaju u potpunosti centralizirani (postupak dodjele ugovora i plaćanja). (d) postojanje nezavisne revizorske kuće na državnom nivou. Akreditacija za DIS Dobijanje akreditacije za DIS zavisi od analize upravljačkih tj administrativnih kapaciteta NF i CFCU.. prije decentralizacije EU pomoći. Evropska komisija je ta koja. Sporazum o finansiranju.“ 154 . Bez obzira na to. „. 12. izvrši kontrolnu reviziju kapaciteta. Pri utvrđivanju nivoa decentralizacije treba uzeti u obzir postojeće sporazume o implementaciji pomoći Zajednice za određenu zemlju kojima se predviđa decentralizacija.1 Odlučivanje o stepenu decentralizacije U skladu s članom 164. Zahtjevi koje zemlja korisnik mora da ispuni da bi dobila akreditaciju za DIS su definisani u članu 164 (1) Uredbe o finansiranju: (a) efikasno razdvajanje dužnosti službenika koji odobrava i onog koji obavlja plaćanja. nediskriminatorski postupci javnih nabavki. u kombinaciji s decentralizacijom Nacionalnog fonda u upravljanju sredstvima za izabrane projekte. šefovima jedinica i šefovima delegacija“ Kancelarija Evropske komisije za saradnju u pružanju evropske pomoći (AIDCO) naglašava da se stepen decentralizacije mora dogovoriti za svaki projekat. dok se osnivanje Nacionalnog fonda može implementirati u narednim fazama: · · · Djelimična decentralizacija u CFCU za obavljanje nabavki za sve projekte.12. (e) transparentni. Odlukama o finansiranju koje donosi Komisija mora se utvrditi stepen decentralizacije uključujući i zadatke koji su predmet decentralizacije. Evropska komisija mora da. (c) kao podrška projektu. na osnovu prijedloga službenika Delegacije nadležnog za ovjeravanje. odlučuje o dodjeli ovlaštenja trećoj zemlji ili zemljama korisnicama u upravljanju određenim mjerama. Pored potpune može se izvršiti i djelimična decentralizacija. što će se odraziti u svakom finansijskom sporazumu (memorandumu): Dakle. Dakle. Djelimična decentralizacija u CFCU za obavljanje nabavki za odabrane projekte.. Time će se izbjeći ponavljanje čitavog procesa utvrđivanja relevantnih kriterija za počinjanje svake pojedinačne operacije. Djelimična decentralizacija Gore navedeni opis zahtjeva i odgovornosti odnosi se na slučaj potpune decentralizacije. U „Noti direktorima AIDCO-a. u skladu sa standardnom formom. (b) postojanje efikasnog sistema interne kontrole u postupku upravljanja.. kao i odredbe ex ante i/ili ex post kontrole pri obavljanju različitih zadataka. postojanje utvrđenih postupaka prezentacije odvojenih računa koji prikazuju korištenje sredstava Zajednice. i naglasiti činjenica da će postupci nabavki i dodjele grantova biti oni koje primjenjuje Komisija. može podrazumijevati decentralizaciju javnih nabavki u prvoj fazi. primjena djelimične implementacije DIS-a. na osnovu prijedloga upućenog Delegaciji EK ili Evropskoj komisiji. i kao druga vrsta podrške.9.

U načelu. jer države kandidate i njihove građane upoznaju sa politikama i metodama rada Unije.12. definisanje prioriteta. Implementacija neophodnih promjena: razvoj neophodnih procedura za ispunjenje zahtjeva koje DIS podrazumijeva. radi sprovođenja dogovorenih politika utvrđuju se višegodišnji akcioni programi za ostvarivanje ciljeva koje su EU i države članice postavile u određenim sektorima.eu.10. Procjena nedostataka: Analiza institucionalnih struktura u cilju procjene do kog nivoa su ispunjeni zahtjevi DIS i identifikacija specifičnih aktivnosti. koje su povezane sa politikama EU. nabavki. NAC. NF. oktobar 2005. ohrabruju razmjenu korisnih iskustava i olakšavaju transfer znanja i dobre prakse. 4. promjena i poboljšanja neophodnih za obezbjeđenje usklađenosti sa za zahtjevima EU. što podrazumijeva finansijsko učešće država nečlanica u budžetu EU kao uslov pristupanja programima. implementacije. posebno u onim oblastima acquis-a koji su od izuzetnog značaja za proces reformi i evropske integracije. 212 www. 155 . programi su namijenjeni isključivo državama članicama. pregovori sa Evropskom komisijom). Naime. već podrazumijevaju saradnju privrede.europa. finansijske kontrole. omogućavaju i pripremu za pristupanje. Decentralizacijom. a posebno u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije i Ministarstvu finansija. monitoringa. CFCU. Priprema za odluku EK (kontrolna revizija stručnih službi EK): na službeni zahtjev i nakon povrde Evropske komisije da postoje preduslovi za DIS. 5. sa posebnim naglaskom na funkcije programiranja. evaluacije i odgovarajućih priručnika vezanih za procedure. 3. PROGRAMI ZAJEDNICE212 Pojam «Program Zajednice» («Community Programme») odnosi se na integrisan niz aktivnosti koje usvaja Evropska unija da bi podržala i podstakla saradnju između država članica u različitim oblastima. 2. Stoga je od izuzetne važnosti uvođenje i jačanje neophodnih specifičnih stručnih znanja i vještina u svim državnim institucijama. na osnovu posebne stavke u Opštem budžetu EU. 13. Sva resorna ministarstva i ostale institucije će biti odgovorne za programiranje. stoga bi i Ministarstvo finansija bilo odgovorno i nadležno za efektivno funkcionisanje decentralizovanog upravljanja pomoći. NF i CFCU su po pravilu dio Ministarstva finansija ili trezora. s obzirom da obuhvataju većinu politika Zajednice. finansijskog upravljanja. Nadležnosti NAC su sveukupna koordinacija i upravljanje pomoći EU (programiranje pomoći. upravljanje i koordinaciju aktivnosti po pojedinim projektima. institucije CG će preuzeti odgovornost za upravljanje i implementaciju EU pomoći. organizacija civilnog društva i državnih institucija.int i interna dokumentacija Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije. Programi ne podrazumjevaju isključivo saradnju vlada država članica. Međutim. Faza procjene usklađenosti: procjena da li su ključne institucije dostigle poboljšanja neophodna za zadovoljavanje relevantnih pravila EU. s obzirom da je pomoć iz EU fondova isključivo povezana sa zahtjevima koji se postavljaju pred državu u procesu evropske integracije. prevashodno kroz evropsko partnerstvo. Faza ustanovljavanja: pravno i faktičko ustanovljavanje neophodnih struktura (NAO. ugovaranja. slijedi akreditacija za prelazak na decentralizovani sistem. u periodu od nekoliko godina.…). Moguće faze izgradnje institucija za decentralizaciju upravljanja pomoći Postoji pet mogućih faza u pripremi za decentralizovano upravljanje pomoći EU: 1. posebno u dijelu finansijskog upravljanja (ugovaranje i plaćanje) fondovima. Iskustvo država kandidata i ostalih država ZB govori da je nacionalni koordinator pomoći obično funkcioner (najmanje na nivou ministra) nadležan za proces evropske integracije u određenoj državi.

što je podrazumijevalo sporu i komplikovanu proceduru. počeo se primjenjivati novi pristup za otvaranje programa Zajednice. 3.11.. 15. 213 Savjeti za pridruživanje osnivaju se stupanjem na snagu Sporazuma o pridruživanju (Evropski sporazumi) i čine ih predstavnici Evropskog savjeta. juna o. 16. U periodu 1998-2001. 8. usvojenom na Evropskom Savjetu 20. 13. 12. 7. Pojedinačni Memorandumi o razumjevanju za svaki program sa konkretnim uslovima i finansijskim aspektima učestvovanja. u Briselu. Jedinstveni «Okvirni sporazum» o opštim načelima učestvovanja u programima. 5. uslovi učestvovanja. kojim se svi postojeći programi otvaraju za države kandidate.g. a realizacija ove ideje je počela 1997. Evropske komisije i predstavnici vlada država kandidata 156 . Borba protiv diskriminacije (Community Action Programme to Combat Discrimination) Borba protiv isključenosti iz društva (Community Action Programme to Combat Social Exclusion) Jednakost polova (Gender Equality) Djelovanje Zajednice za podršku potrošačkoj politici (Community Actions in Support of Consumer Policy) Djelovanje Zajednice u oblasti javnog zdravlja (Community Action in the Field of Public Health) Sokrat II (Socrates II) Leonardo da Vinči II (Leonardo da Vinci II) Program djelovanja Zajednice za podsticanje rada tijela koja funkcionišu na evropskom nivou i za podršku konkretnim aktivnostima u oblasti obrazovanja i obuke (Community Action Programme to Promote Bodies Active at European Level and Support Specific Activities in the Field of Education and Training) Omladina (Youth) Program djelovanja Zajednice za podsticanje aktivnog evropskog građanstva (Community Action Programme to Promote Active European Citizenship) Elektronsko učenje (eLearning) Erasmus Mundus Kultura 2000 (Culture 2000) Mediji plus (MEDIA Plus) MEDIJI-Obuka (MEDIA-Training) Elektronski sadržaji (eContent Plus) 9.. Od 2002. 6. što će omogućiti EU da podrži njihove napore ka evropskoj integraciji. 14. («Agenda 2000»). U Okvirnom sporazumu je navedeno 25 tekućih programa koji su potencijalno otvoreni za države ZB. Evropska komisija je predložila postupno otvaranje niza programa Zajednice za države kandidate i prije datuma pristupanja. imajući u vidu da programi Zajednice mogu predstavljati jedan od instrumenata predpristupne strategije tj.g. Okvirni sporazum je ratifikovan od strane Savjeta EU 2. juna 2003. U dokumentima iz 1997. a troškovi učestvovanja u programima uglavnom su sufinansirani iz programa pomoći PHARE. 11. 2. države srednje i istočne Evrope ostvarivale su pravo učestvovanja u programima Zajednice. u dva koraka: 1. utvrđivali su se odlukama Savjeta za pridruživanje213 (jedna odluka za svaku državu i svaki program). 10. 4. i to nakon unošenja odgovarajuće odredbe u odluke ili uredbe Savjeta EU ili Parlamenta kojima se otvaraju programi.Načelo otvaranja Programa Zajednice državama kandidatima srednje i istočne Evrope dogovoreno je na sastanku Evropskog savjeta u Kopenhagenu 1993. Riječ je o slijedećim programima: 1. Da bi se obezbijedio pravni osnov za učešće država ZB u programima. Počev od 1998.u 2004. programi Zajednice su otvoreni za države Zapadnog Balkana (ZB). na forumu Evropskog savjeta «EU-Zapadni Balkan» 22. 2. uključujući finansijski doprinos. U skladu sa «Solunskom agendom za Zapadni Balkan». potpisan je Okvirni sporazum o opštim principima učešća u programima Zajednice. godine. način upoznavanja država kandidata s metodama rada EU i integraciju u većinu politika EU. a takodje i u parlamentima svih država ZB.

tj. Sufinansiranje ne može iznositi više od 5% godišnjeg nacionalnog budžeta programa CARDS i može pokriti 75% nacionalnog doprinosa za učešće u programu. Imajući u vidu da države koje nisu članice EU ne mogu učestvovati u programima ukoliko ne uplate finansijski doprinos («entry ticket») u budžet Zajednice. kao posmatrači. Sredstva se. nakon stupanja Okvirnog sporazuma na snagu. i to za učešće u tri do pet programa godišnje. obuku potencijalnih učesnika i za potrebe komunikacije. sadržavaće klauzulu koja predviđa učešće država ZB u budućim aktivnostima. 24. usklađivanje zakonodavstva. Okvirni sporazum ne podrazumjeva nikakvu obavezu već je samo izraz volje za učešće u programima. 25. Već kroz program CARDS za 2005. bilo je predviđeno je pružanje tehničke pomoći Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije za izradu sveobuhvatnog istraživanja o programima zajednice koji su otvoreni za Crnu Goru. da bi se pokrili procjenjeni troškovi učešća njihovih građana i institucija. nakon kojih organi državne uprave odgovorni za pojedine sektorske politike zaključuju memorandume koji će propisati pravila za učešće. kao i razvoj akcionog plana koji će sadržati korake koje je potrebno preduzeti da bi se. MoR Komisija zaključuje sa svakom državom koja izrazi želju za učešćem u određenom programu. 21. OLAF i Sud revizora Evropskih zajednica. da bi se ispunili zahtjevi izabranih preporučenih programa. uz postepeno smanjenje udijela sredstava iz CARDS-a. 19. Evropska komisija preporučuje214 postepen i selektivan pristup koji bi uzeo u obzir potrebe i prioritete ovih država. Važno je napomenuti da se prilikom implementacije programa primjenjuju uslovi. mehanizme za učešće u upravljanju programom i finansijsku kontrolu. učestvovalo u izabranim i preporučenim programima. COM(2003) 748. kao i podrška razvoju kapaciteta postojećih administrativnih struktura. godinu za Crnu Goru. finansijskim i administrativnim implikacijama. Predstavnicima država ZB će biti omogućeno da. mogu iskoristiti i za jačanje administrativnih kapaciteta za implementaciju programa na srednji rok. posebno neophodne administrativne kapacitete. na održiv način. 23. Finansijska pomoć za učešće u programu će se pružati tokom trogodišnjeg programskog perioda. 22. Države kandidati prvo podnose zahtjev za učešće u programu. učestvuju u radu upravnih odbora zaduženih za praćenje programa za koje izdvajaju finansijski doprinos. tj. 20. 157 . zatim slijede pregovori sa nadležnim Generalnim direktoratom Evropske komisije. programima. planirani finansijski doprinos. 18. U prvoj fazi je predviđena i mogućnost sufinansiranja učešća iz programa CARDS. Iznos finansijskog doprinosa se ne može vratiti državi kandidatu ukoliko se sredstva ne iskoriste u potpunosti. i 2006.17. takođe. Za učešće u određenom broju programa potrebno je ispuniti i odgovarajuće preduslove: 214 Saopštenje Evropske komisije Savjetu i Parlamentu o pripremi za učešće država ZB u programima i agencijama Zajednice. Finansijsku kontrolu ili reviziju vrše Evropska komisija. a posebno one koji proizilaze iz Procesa stabilizacije i pridruživanja. njihovim procedurama. pravila i procedure (posebno o javnim nabavkama) EU. samo stupanjem na snagu Memoranduma o razumjevanju (MoR) za pojedinačni program preuzimaju se konkretne obaveze. Technological Development and Demonstration Activities) Odluke ili uredbe kojima će se otvarati novi ili obnovljati postojeći programi. osnivanje posebnih državnih agencija. Sigurniji internet plus (Safer Internet plus) Carina 2007 (Customs 2007) Fiskalis program (Fiscalis programme) Inteligentna energija za Evropu (Intelligent Energy – Europe) Marko Polo (Marco Polo Programme) Dafne II (Daphne II programme) Herkul (Hercule programme) LIFE Šesti okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (Sixth Framework Programme for Research.

jer njegovi korisnici nisu države članice. 1. program za mlade Youth i program LIFE «treće zemlje». program MEDIA i programi iz oblasti zapošljavanja i socijalnog staranja). institucionalnoj podršci visokom obrazovanju. godine. odnosno veća uloga nacionalnih agencija u implementaciji određenih vrsta aktivnosti.- Usklađenost propisa i njihove primjene sa acquis-em (npr.1. jednostavniji. povećanje razmjene. zbog toga što su okrenuti ka veoma specifičnim aspektima unutrašnjih EU politika ili su namijenjeni da podrže političku saradnju država članica u pojedinim oblastima. elektronsko učenje. podsticanje mobilnosti i pokretanje inicijativa usmjerenih na aktivno učešće mladih u demokratskom životu). pojednostavljenje procedura i veći stepen decentralizacije. program je potencijalno otvoren i za države Zapadnog Balkana. Postoje i programi ili djelovi programa koji su već od 2005. značajno povećan budžet. i sadrži značajne promjene.1 Opis programa: Novi program treba da obuhvati sektorske programe za: školsko obrazovanje (Comenius).godine. 1. Leonardo da Vinči. 1. širenje rezultata i uspješnih rješenja). Tempus plus. 2. visoko obrazovanje (Erasmus).5 Nadležan: Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu. osnivanje posebnih državnih agencija za upravljanje programima (Socrates. prilagođavajući ih preporukama koje su rezultat procesa evaluacije programa «Omladina» (Youth 2000-06). a namijenjen je razvoju nastavnih programa i upravljanja univerzitetima tj. kao što su: Sokrat. Tempus nema vlastita sredstva i finansira se iz drugih programa EU i planira se njegova implementacija do 2007. Određeni programi ne mogu biti od realne koristi državama nečlanicama. Leonardo da Vinci i Youth). Takođe. učenje jezika. bez finansijskog doprinosa i to: TEMPUS i Erasmus Mundus (visoko obrazovanje).1 Opis programa: U odnosu na tekući program. 2. Omladina u akciji (Youth in Action) Ovaj program treba da obuhvati sve osnovne komponente postojećeg programa. saradnje i mobilnosti između obrazovnih sistema i povećenje njihove konkurentnosti. stručnu obuku (Leonardo da Vinči). Odgovarajući administrativni kapaciteti tj. decentralizovaniji i namijenjen mladim ljudima između 13 i 30 godina. evropsku integraciju (Žan Mone). 1. povećanjem broja i kvaliteta radnih mjesta i društvenom kohezijom. kao i «transverzalne» mjere (razvoj obrazovne politike. Nova generacija Programa Zajednice .3 Vrijeme trajanja: 2007-2013. TEMPUS nije program Zajednice u klasičnom smislu.4 Budžet: Predložen je budžet od 13 620 miliona eura. Šesti okvirni program EU za istraživanje i tehnološki razvoj – FP 6 (aktivnosti u kojima je predviđena međunarodna saradnja). obrazovanje odraslih (Grundtvig). Evropska 158 . Program djelovanja Zajednice za podsticanje rada tijela koja funkcionišu na evropskom nivou i za podršku konkretnim aktivnostima u oblasti obrazovanja i obuke i Elektronsko učenje (eLearning). 1. nego države kandidati i treće zemlje. U skladu sa potpisanim Solunskom agendom i Okvirnim sporazumom. novi će biti fleksibilniji u odnosu na nove prioritete. Novine su: jedinstvena upravljačka struktura. sa eventualniom mogućnošću produžetka kroz tzv. 13.godine otvoreni za države ZB.2 Ciljevi: Razvoj društva zasnovanog na znanju sa održivim ekonomskim razojem. 1. Predloženi program ima pet aktivnosti: Omladina za Evropu (projekti razmjene mladih. Integrisani akcioni program EU za doživotno učenje (Integrated Action Programme in the Field of Lifelong Learning) Novi prijedlog se bazira na iskustvu stečenom na osnovu postojeće generacije programa. predviđeno je uključivanje programa Erasmus Mundus od 2009.

4.5 Nadležan : Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu. 4.3 Vrijeme trajanja: 2007-2013. Program bi trebao da omogući građanima da sarađuju i učestvuju u stvaranju ujedinjene Evrope. Otvaranje jedinstvenog programa će doprinijeti jednostavnijim procedurama i boljoj alokaciji resursa.5 volonterska služba.). podrška saradnji u kreiranju politika na nivou Evrope. međunarodna mobilnost radnika u kulturi. distribucija (investiranje u koprodukciju.4 Budžet: Predložen budžet od 408 miliona eura. uz očuvanje sjećanja na njenu prošlost. Omladina svijeta (saradnja sa trećim zemljama).2 Ciljevi: Zajednička kulturna oblast i razvoj evropskog identiteta. ankete i informisanje). Nastavak programa Mediji plus i Mediji-obuka i drugih srodnih aktivnosti čiji je osnovni cilj jačanje audiovizuelnog sektora. finansijsko i komercijalno upravljanje produkcijom. u cilju jačanja evropskog identiteta i međusobnog razumjevanja između građana. sa aspekta napuštanja sektorskog pristupa. studije. Nastavak «Programa djelovanja Zajednice za podsticanje aktivnog evropskog građanstva». uvažavajući kulturne različitosti. Nadležan: Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu. Podrška za saradnju u oblasti kreiranja politike (saradnja uoblasti politike mladih.3 2. dodjeljivanje sredstava i upravljanje programom. 3. jačanje međusobnog razumjevanja.4 2. administracija. Aktivno civilno društvo u Evropi (strukturna podrška za evropske istraživačke organizacije iz oblasti javne politike i organizacije civilnog društva na evropskom nivou i njihove projekte). Program bi imao jednostavnije i transparentnije procedure za konkurisanje. podrška Evropskom forumu mladih). Mladi radnici i sistemi podrške (razvoj neophodnih i odgovarajućih struktura za podršku mladim ljudima. digitalne tehnologije).5 Nadležan: Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu. Program bi bio otvoreniji. Ovo je prijedlog za nastavak programa Kultura 2000. distribucijom i promocijom.4 Budžet: Predložen budžet od 235 miliona eura. kupovinu i promociju 3. 3. približavanje ideje o Evropi građanima. preduzeća itd. 3. 3. cirkulacija umjetničkih djela i međukulturni dijalog. Zajedno u Evropi (komemoracije. 5.2. oko kojih postoji širok konsenzus. istraživanja. Podrška evropskim organizacijama aktivnim u oblasti kulture. Vrijeme trajanja: 2007-2013.3 Vrijeme trajanja: 2007-2013. Mediji 2007 (MEDIA 2007) 159 . posebno isticanjem evropskih vrijednosti i dostignuća. 4. Ciljevi: Podrška aktivnom građanstvu mladih. Građani za Evropu (Citizens for Europe) 5.1 Opis programa: Novi program bi imao tri komponente: Podrška kulturnim aktivnostima (projekti saradnje na nivou Evrope).1 Opis programa: Program će podržavati sljedeće aktivnosti: Aktivni građani za Evropu (bratimljenje gradova i projekti građana). Podrška za analize i za prikupljanje i širenje informacija u oblasti kulturne saradnje.) i veće učešće predstavnika trećih država. nagrade. posebno projekti nezavisnih produkcijskih kuća i izrada finansijskih planova za kompanije i projekte). dijalog između mladih i donosioca političkih odluka i sl. 3. 4. konferencije. Kultura 2007 (Culture 2007) 4. Budžet: Predložen budžet od 915 miliona eura.2 2. razvoj solidarnosti u cilju jačanja društvene kohezije. 4. koji treba da bude konzistentniji od prvog programa i da pruži podršku za ostvarenje manjeg broja ciljeva. ali i kroz povećanje broja kategorija korisnika programa (npr. razvoj (produkcija. razvoj kvalitetnih sistema podrške za aktivnosti mladih i jaćanje kapaciteta NVO aktivnih u ovoj oblasti.1 Opis programa: Program bi obuhvatio sljedeće aktivnosti: sticanje i unaprijeđenje vještina (pisanje scenarija.2 Ciljevi: Povezivanje lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva radi razmjene mišljenja i iskustava. obrazovanje mladih ljudi.

informaciono društvo. umrežavanje. za period nakon 2006. promocija (poboljšanje cirkulacije evropskih audiovizuelnih radova. podršku glavnim akterima. kao i zajedničkih pokazatelja.5 evropskih filmova. u okviru gore navedenih oblasti.1 Opis programa: Program će biti implementiran kroz tri komonente: · Program za preduzetništvo i inovacije: finansiranje MSP (otpočinjanje djelatnosti i rast). 6.4 5. Program će. energetska efikasnost i novi obnovljivi izvori energije u svim sektorima. praćenje implementacije politika i zakonodavstva Zajednice i procjena njihovog uticaja.8 miliona eura. promocija evropskog AV nasljeđa. socijalna zaštita. na znanju zasnovanog društva.2 5. preduzetnička i inovativna kultura. 6. Nadležan: Generalni direktorat za informaciono društvo i medije. Program za zapošljavanje i društvenu solidarnost «PROGRESS». LIFE-životna sredina.).3 Vrijeme trajanja: 2007-2013. posebno MSP. Vrijeme trajanja: 2007-2013. e-TEN i Modinis. podsticanje izvoza. Progres (PROGRESS) 7. poboljšanje pristupa evropskim radovima) i pilot projekti (informacione i komunikacione tehnologije). kao nastavak postojećeg programa. ekonomske i administrativne reforme. inovativnog informatičkog društva. Okvirni program za konkurentnost i inovaciju – CIP (The Competitivness and Innovation Framework Programme) Program koji treba da doprinese jačanju kapaciteta Zajednice. 6. Program bi obuhvatio aktivnosti sljedećih tekućih programa:Višegodišnji program za preduzeća i preduzetništvo (MAP). inovacije zasnovane na usvajanju i ulaganju u informacione i komunikacione tehnologije. razmjena informacija i dobre prakse. saradnja između MSP. 6. jačanje konkurentnosti evropskog audiovizuelnog sektora. veća cirkulacija evropskih audiovizuelnih radova u okviru i van EU.3 5. · Program podrške informacionoj i komunikacionoj politici: jedinstvena evropska informaciona oblast.1 Opis programa: Program će obuhvatiti sljedećih pet komponenti: zapošljavanje.4 Budžet: Predložen budžet od 628. radni uslovi. uključujući ekoinovacije: ubrzanje razvoja konkurentskog. uz visok nivo zaštite i unaprijeđenja kvaliteta životne sredine.6 miliona eura.5. Ciljevi: Očuvanje i jačanje evropske kulturne različitosti i dijaloga. 6.2 Ciljevi: Unaprijeđenje znanja i razumijevanja situacije u državama. Inteligentna energija za Evropu. 6. jačanje saradnje svih aktera. jednakost polova. uključujući transport. 160 . jačanje kapaciteta ključnih EU mreža. sa održivim razvojem baziranim na uravnoteženom ekonomskom rastu i visoko konkurentskoj tržišnoj ekonomiji. jačanje svijesti i širenje rezultata.4 Budžet: Predložen budžet od 4 212. 7. razmjenu iskustava. 7.2 Ciljevi: Podsticanje konkurentnosti preduzeća. finansirati sljedeće aktivnosti: izradu analiza. 7. kao naprednog. koji finansijski podržava implementaciju ciljeva EU u oblasti zapošljavanja i socijalnog staranja i doprinio ostvarenju zadataka Lisabonske strategije. jačanje svijesti svih zainteresovanih aktera i javnosti o politikama EU koje se odnose na sve gore navedene komponente programa.3 Vrijeme trajanja: 2007-2013. efikasnije i efektivnije usluge u oblastima od javnog interesa i poboljšanje kvaliteta života. digitalizacija i sl. borba protiv diskriminacije i različitost. kinematografskog i audiovizuelnog naslijeđa i njegova pristupačnost svim građanima Evrope.5 Nadležan: Generalni direktorat za preduzetništvo i industriju. Elekronski sadržaji (e-Content). podrška razvoju statističkih sredstava i metoda. inovacije. Budžet: Predložen budžet od 1 055 miliona eura. · Program inteligentna energija za Evropu. 7. 7.5 Nadležan: Generalni direktorat za zapošljavanje i socijalna pitanja. podrška inovacijama.

bolje upravljanje životnom sredinom. divlje faune i flore u cilju zaustavljanja dezertifikacije i gubitka biodiverziteta. 10. integracija u ostale politike Zajednice. u konsultacijama i implementaciji. poboljšanje i olakšanje funkcionisanja prirodnih sistema. 9. implementacija EU politike. razvoj strateških pristupa u izradi politika. bolje razumijevanje potrošača i tržišta. rano otkrivanje. sigurnost i kosmos. koji će sadržati specifične ciljeve i pravila implementacije. bolje upravljanje prirodnim resursima i otpadom. povećanje efikasnosti i efektivnosti zdravstvenog sistema. podrška sigurnosti proizvoda i materija ljudskog porijekla.. hrana.1 Opis programa: Program ima dvije komponente: · LIFE + implementacija i upravljanje: razvoj i ispitivanje inovativnih pristupa i instrumenata u politici. koji bi predstavljao nastavak i proširenje aktivnosti koje su trenutno obuhvaćene postojećim programima. FP-7. informacione i komunikacione tehnologije. energija. promocija politika koje vode zdravijem načinu života.) 8.3 Vrijeme trajanja: 2007-2013.4 Budžet: Predložen budžet od 1 203 miliona eura. kontrole i odgovora na zdravstvene prijetnje. 9.Novi finansijski instrument za životnu sredinu. transport. koji bi obuhvatio više tekućih inicijativa i programa EU iz ove oblasti. · LIFE + informacije i komunikacija: širenje informacija i jačanje svijesti.2 Ciljevi: zaštita građana od rizika i prijetnji koji su izvan njihove kontrole. poljoprivreda i biotehnologija. unaprijeđenje regulative. 8.5 Nadležan: Generalni direktorat za životnu sredinu. 9. · Politika potrošača: Nastavak tekućeg programa. poboljšanje zdravstvenih informacija i znanja u cilju razvoja javnog zdravstva. 9. 8.1 Opis programa: Program sadrži sljedeće tri komponente: · Jačanje sinergije kroz zajedničke aktivnosti i instrumente: poboljšanje komunikacije sa građanima. informisanje i edukacija potrošača. konferencije itd. prevencija bolesti i povreda. 10. povećanje sposobnosti građana da donose bolje odluke o sopstvenim interesima. društveno ekonomske nauke. stabilizovanje koncetracije gasova u atmosferi. 8.1 Opis programa: Program će podržavati sljedeće aktivnosti: · Saradnja: Podrška istraživačkim aktivnostima u sljedećim tematskim oblastima: zdravlje. zaštita građana od zdravstvenih prijetnji. povećanje učešća u donošenju odluka. praćenje i evaluacija politika i zakonodavstva. programa LIFE+. materijali i nove tehnologije. 8. uticaj na zdravstvene determinante. jačanje svijesti. Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (Seventh Framework Programme for Research. zaštita. · Zdravlje: jačanje nadgledanja.5 Nadležan: Generalni direktorat za zdravlje i zaštitu potrošača. 9. staništa. očuvanje.3 Vrijeme trajanja: 2007-2013. postizanje sinergije između nacionalnih zdravstvenih sistema. 8. njene primjene i monitoringa. životna sredina (uključujući klimatske promjene). prateće mjere (kampanje. evaluacija i obavještavanje o rizicima. 9. nanotehnologije. ocjena. Technological Development and Demonstration Activities) 161 . uključujući NVO.2 Ciljevi: Povećenje kvaliteta životne sredine. koji će biti implementiran kroz specifične programe. Program aktivnosti Zajednice u oblasti zdravlja i zaštite potrošača (Programme of Community action in the field of health and consumer protection) Okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj.4 Budžet: Predložen budžet od 2 190 miliona eura. uz šire učešće zainteresovanih aktera. međunarodna saradnja. posebno na lokalnom i regionalnom nivou. LIFE PLUS Program u oblasti zdravlja i zaštite potrošača. razvoj.

prošorenje programa na države sa kojima se EU graniči. · Nenuklearne aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra.2 Vrijeme trajanja: 2007-2013. Osnovna prava i građanstvo · Predviđene aktivnosti: Promocija Povelje o osnovnim pravima i informisanje svih osoba o njihovim pravima u cilju ohrabrivanja učešća u demokratskom životu EU. uključujući odgovarajuću infrastrukturu. Za implementaciju programa. Neki od segmenata okvirnog programa «Osnovna prava i pravosuđe». 10. 11. uz uključenje novih aktivnosti. ispitivanje i ukazivanje na uzroke nasilja. Bezbjednost i zaštita sloboda i Osnovna prava i pravosuđe. koji bi trebali da doprinesu implementaciji programa saradnje u pravosuđu i unutrašnjim poslovima. klasterima. potencijalno će biti otvoreni i za države Zapadnog Balkana. jačanje svijesti o zdravstvenim i društvenim problemima uzrokovanim korišćenjem droga i sl. borba protiv antisemitizma. 10. ali i uključuje i dvije nove: · Putevi na moru: direktno premještanje tereta sa drumskih na kratke pomorske puteve. redovna ocjena stanja 162 . jačanje svijesti. Komponente u kojima je predviđeno učešće država Zapadnog Balkana su: 1. Borba protiv nasilja (Daphne) i prevencija i informisanja o drogama · Predviđene aktivnosti: a) prevencija i borba protiv svih oblika nasilja nad djecom. pravosudna saradnja. · Budžet: 138. jačanje civilnog društva. · · · 11. kao i značajno uvećanje budžeta. Komisija je predložila tri okvirna programa pomoći: Solidarnost i upravljanje migracionim tokovima. b) međunarodne aktivnosti (multidisciplinarne mreže. uspostavljanje zajedničkih pravila o azilu i imigraciji. Ciljevi programa su stvaranje evropskog područja u kom su osigurane osnovne slobode i ljudska prava. Kapaciteti: podrška istraživačkoj infrastrukturi. jačanje svijesti u cilju podrške žrtvama.2 miliona eura. Nastavak programa Marko Polo za period 2007-2013. U cilju obezbjeđivanja sredstava za implementaciju programa. · Izbjegavanje prevoza: integrisanje transporta u proizvodnu logistiku.Ideje: podrška istraživačkim aktivnostima u svim oblastima.3 Budžet: Predložen budžet od 72 726 miliona eura. razmjena informacija i dobre prakse. širenje rezultata. borba protiv nasilja i zloupotrebe droga.4 Nadležan: Generalni direktorat za saobraćaj i energetiku. 2. 11. aktivnosti koje doprinose pozitivnom tretmanu rizičnih grupa).3 Budžet: Predložen budžet od 740 miliona eura. Ljudi: razvoj ljudskih resursa. Marko Polo II (Marco Polo II) 12. nadležan je Generalni direktorat za pravosuđe i unutrašnje poslove. implementaciju zajedničkog upravljanja granicama. c) uključenje civilnog društva u implementaciju i razvoj Strategije o drogama EU i akcionih planova.4 Nadležan: Generalni direktorat za istraživanje.2 Vrijeme trajanja: 2007-2013.1 Opis programa: Program obuhvata aktivnosti prethodne faze implementacije.). istraživanju u korist MSP. Programi bi podržavali: poštovanje osnovnih sloboda i prava u evropskom društvu. · Vrijeme trajanja: 2007-2013. rasizma i diskriminacije. Novi programi u pravosuđu i unutrašnjim poslovima Evropska komisija je predložila tri programa. mladim ljudima i ženama i zaštita žrtava i rizičnih grupa (podrška NVO i drugim organizacijama. horizontalne aktivnosti u međunarodnoj saradnji. 10. 11. koji definiše mjere koje treba sprovesti u pogledu slobode. kako bi se izbjegao značajan procenat prevoza tereta putevima. borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala. 11. bezbjednosti i pravde do 2010.

osnovnih prava, u oblastima primjene zakonodavstva Zajednice; međukulturni dijalog; podrška NVO u cilju jačanja njihovih kapaciteta da aktivno učestvuju u promociji osnovnih prava, vladavine prava i demokratije. · Ciljevi: Stvaranje evropskog područja u kom su osigurane osnovne slobode i ljudska prava, borba protiv antisemitizma, rasizma i diskriminacije, jačanje civilnog društva. · Vrijeme trajanja: 2007-2013. 3. Građansko pravo · Predviđene aktivnosti: Jačanje pravosudne saradnje u građanskim pitanjima (pravna sigurnost, međusobno priznavanje odluka i presuda, uklanjanje prepreka uzrokovanih razlikama u građanskom pravu i procedurama, usklađivanjem zakonodavstva, izbjegavanje sukoba nadležnosti); saradnja, razmjena informacija i iskustava; pravilna implementacija instrumenata Zajednice u oblasti pravosudne saradnje u građanskim i komercijalnim pitanjima; poboljšanje informisanosti o pravnim sistemima u državama članicama i pristupa pravosuđu; obuka; evaluacija opštih uslova koji su neophodni za razvoj uzajamnog povjerenja, uključujući kvalitet pravosuđa. · Ciljevi: Pravosudna saradnja; prilagođavanje postojećeg pravosudnog sistema u državama članicama pravilima EU; poboljšanje pristupa pravosuđu; obuka i uspostavljanje kontakata između zainteresovanih aktera. · Vrijeme trajanja: 2007-2013. · Budžet: 109,3 miliona eura.

13.2. Iskustva novih država članica EU u Programima Zajednice
Države centralne i istočne Evrope (osam novih članica, Bugarska i Rumunija) učestvovale su u 22 programa Zajednice, uz program Phare, za podršku učešću, kroz koji je alocirano 254,2 mil €. Iskustvo pokazuje da učešće u programima Zajednice može imati veoma pozitivan uticaj, uključujući: približavanje EU standardima; razvoj i usvajanje novih strategija; jačanje kapaciteta i upoznavanje sa novim metodama rada, uključujući konsultacije i učešće privatnog sektora; uključivanje donosioca odluka u postojeće mreže na nivou EU; osnivanje novih institucija ili jačanje postojećih; jačanje svijesti o EU i njenim pravilima i sl. Međutim, učešće u programima, posebno u početnoj fazi, može zahtijevati i značajanu političku, administrativnu i finansijsku obavezu, a mora se imati u vidu i sposobnost iskorišćavanja rezultata i mogućnosti koji će proizaći iz implementacije programa. Države kandidati su, učešćem u programima Zajednice, željele da iskažu svoju posvećenost procesu evropske integracije, da uzmu učešća u kreiranju politika u značajnom broju oblasti i da se upoznaju sa metodima rada EU, kao i da ostvare pristup finansijskoj pomoći tj. da iznos, kroz odobrene projekte, povraćenih sredstava bude veći od uplaćenog «entry ticket-a». O uključivanju u pojedini program odlučuje se na nivou države, a nakon uplaćenog finansijskog doprinosa, učešće uglavnom zavisi od pojedinih ministarstava, agencija i drugih krajnjih korisnika (preduzeća, NVO itd.). Učešće, između ostalog, podrazumjeva prisustvovanje upravnim odborima programa, forumima za kreiranje politika, seminarima, pristup grantovima i drugim finansijskim mehanizmima pojedinih programa. Programiranje, implementacija, praćenje i evaluacija su, uglavnom, u nadležnosti generalnih direktorata, izuzev pojednih komponenti programa iz oblasti obrazovanja, kod kojih postoji decentralizovana upravljačka struktura. Faktori koji su uticali na stepen učešća institucija i pojedinaca iz država kandidata u programima Zajednice: značaj određenog programa za proces evropske integracije, komplementarnost sa nacionalnim programima, sposobnost krajnjih korisnika i vlada da sufinansiraju projekte ili institucije koje učestvuju u programima, složenost procedura, stepen jednostavnosti pristupanja i implementacije na nivou države (evaluacija, selekcija i praćenje projekata), posebno kod decentralizovanih programa. Najteži zadatak je bio ohrabrivanje krajnjih korisnika da učestvuju u programima, pri čemu je od najvećeg značaja uspostavljanje

163

odgovarajućih struktura za podršku, koje podrazumijevaju odgovarajuća budžetska sredstva namijenjena sufinansiranju, institucionalnu stabilnost i obučen kadar, strategiju informisanja (internet, publikacije, oglašavanje, konferencije, radionice), obavještavanje o novim i rezultatima prethodnih tendera, obuku, odgovarajuću IT podršku, praćenje učešća i izvještavanje vlade o učincima. Kontakt osobe ili tijela za programe moraju biti uključeni u kreiranje politike u određenoj oblasti i imati odgovarajuća sredstva i podršku. Imajući u vidu da će iskorišćenost sredstava iz programa zavisiti isključivo od vještine i spremnosti državne uprave i krajnjih korisnika, koji će za njih, kroz pripremu projekata, konkurisati, državama kandidatima se preporučuje da: · Budu selektivne pri izboru programa tj. da se odlučuju za one programe kojima je jednostavnije pristupiti i koji su značajniji za pristupnu agendu, kao i da postepeno proširuju svoje učešće, · Obezbijede odgovarajuću podršku za implementaciju, posebno imajući u vidu «skrivene» troškove učešća npr. podrška krajnjim korisnicima, informativne kampanje, obuka i savjetovanje, upravljanje, monitoring i sl. · Sprovode informativne kampanje usmjerene na krajnje korisnike, kao i da se obezbjedi redovno informisanje vlade i nacionalnog koordinatora međunarodne pomoći, o ostvarenim rezultatima tj. osiguraju praćenje i evaluacija, · Obezbjede, uz pomoć EU, sredstva za obuku, u cilju sticanja znanja i vještina neophodnih za pripremu i implementaciju projekata, · Podstaknu uključivanje privatnog sektora i zainteresovanih aktera, kroz podršku postojećim oranizacijama ili obezbjeđenje sredstava, iz sopstvenih izvora ili donacija, za sufinansiranje kandidovanih projekata.

164

14. PROCES PRISTUPANJA EU
Nakon uspješnog otpočinjanja primjene Privremenog sporazuma, i sa pripremljenim Nacionalnim programom za integraciju, Crna Gora je pokrenula intenzivnu komunikaciju o inicijativi za podnošenje zahtjeva za članstvo u EU. Na bazi pozitivnog Avis-a Evropske komisije, Crna Gora može dobiti status zemlje kandidata, a nakon određivanja datuma, otpočeti proces pregovora o pristupanju EU.

EVROPSKA PERSPEKTIVA CRNE GORE
EFIKASNOST

KRENIMO !
CG

2007
- USTAV

2009
-SSP SPROVODJENJE - AKTIVNOSTI OKO KANDIDATURE

EVOLUTIVNOST
UNUTRAŠNJA SPREMNOST ZA EU STANDARDE I ČLANSTVO !

- SSP

2006
NEZAVISNOST

2008 - SPROVODJENJE SSP/ PS
- ZAHTJEV ZA ČLANSTVO U EU

2010

2011

2012

- PREGOVORI O PRISTUPANJU ...

Iako su primjena SSP i podnošenje zahtjeva za članstvo u EU, dva procesa zasnovana na različitim pravnim osnovama iz Osnivačkog ugovora EU, oni u suštini podrazumijevaju iste napore – usklađivanje zakonodavstva i primjenu Acquis-a, kao i jačanje ukupnih administrativnih kapaciteta države za slijedeću fazu procesa integracije, odnosno pristupanja EU. Uslov za članstvo u EU definisan je u čl. 49 Osnivačkih ugovora, gdje se kaže da “Svaka evropska država koja poštuje načela navedena u članu 6, tačka 1, može da zatraži da postane članica Unije215“. U članu 6, tačka 1 se kaže da se “ Unija zasniva na načelima slobode, demokratije, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda i na vladavini prava, načelima koja su zajednička svim državama članicama“. Procedure koje predstoje do sticanja statusa zemlje kandidata (i dalje), koje počinju podnošenjem zahtjeva za članstvo, odnosno otvaranjem ove druge, znatno zahtjevnije faze procesa pristupanja su slijedeće:
215

Article 49 (1): Any European State which respects the principles set out in Article 6(1) may apply to become a member of the Union. It shall address its application to the Council, which shall act unanimously after consulting the Commission and after receiving the assent of the European Parliament, which shall act by an absolute majority of its component members.

165

ugovora o EU. Odluka Savjeta EU o početku postupka za dobijanje pozitivnog mišljenja „Avis“. Početak „screeninga“ (EK). (proces ide prema EK). 5. uz kandidaturu. Savjet EU odlučuje o tome da Crna Gora dobije status kandidata.„Avis“u. Sloboda kretanja za radnike (FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS). Za dodatne odgovore i prevod na engleski jezik je potrebno minimum 4 nedjelje. 12. Podnošenje zahtjeva za članstvo u EU (Taj čin mora da bude usaglašen sa EU.TRAJANJE PROCEDURA ZA STICANJE STATUSA KANDIDATA 1. 13. da postane kandidat za članstvo u EU. Pregovori po poglavljima Acquis-a (33 poglavlja se pregovaraju. oktobar 2007. tj. 2. Na osnovu pozitivnog mišljenja – Avis-a. Savjet ministara EU usvaja/potvrdjuje pozitivno mišljenje EK. 2 ostaju za kraj (odnos sa institucijama EU i ostala pitanja). 8. Komisija za vrijeme pripreme mišljenja šalje dodatna pitanja i traži dodatna objašnjenja.GAERC 166 . Privremeni sporazum stupa na snagu . Slobodan protok roba (FREE MOVEMENT OF GOODS). Evropska komisija pripremi pozitivno mišljenje. Time se jasno daje do znanja da nije u pitanju samo volja pojedine političke stranke. 7. 1. Zahtev je veoma kratak i samo referira na član 49.a . 4. Priprema odgovora od strane Crne Gore. 9. 11. ali je svakoj državi do sada za kvalitetne i jasne odgovore trebalo najmanje 4 mjeseca (uključujući i prevod na engleski jezik). 6. Potpisivanje SSP . Neke od država uz zahtjev su prezentirale i poseban Memorandum i Skupštinsku rezoluciju. Pravo osnivanja i sloboda pružanja usluga (RIGHT OF ESTABLISHEMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES).15. 3. vjerovatno će se izaći odmah i sa datumom otpočinjanja pregovora. EU će pokušati da u svim slijedećim slučajevima izadje odmah. Vrijeme za pripremu odgovora zavisi od prethodne pripremljenosti države. Država potencijalni kandidat odgovara na dodatna pitanja. i sa mogućim datumom otpočinjanja pregovora. 14. Evropskoj komisiji treba najmanje 4 radna mjeseca za pripremu mišljenja. Luksemburg 2.1. nego volja čitave države. prema Savjetu EU. Evropska komisija šalje Upitnik (Evropska komisija potroši 2-3 mjeseca za pripremu upitnika). 10. Početak pregovora Na bazi prethodnog iskustva. i šalje ga. 216 General Affairs and External Relations Council . preko Savjeta ministara (GAERC216-a). Evropska komisija nakon dobijanja ispunjenog upitnika počinje sa radom na mišljenju . januar 2008 3. prvenstveno predsedavajućom državom članicom.

npr. Finansijske usluge (FINANCIAL SERVICES). 21. 34. 27. 13. ako tako odluči Skupština) 18. 5. 31. FREEDOM AND SECURITY) Nauka i istraživanje (SCIENCE AND RESEARCH) Obrazovanje i kulutura (EDUCATION AND CULTURE) Životna sredina (ENVIRONMENT) Zaštita potrošača i zdravstvena politika (CONSUMER AND HEALTH PROTECTION) Carinska unije (CUSTOMS UNION) Spoljni odnosi (EXTERNAL RELATIONS) Spoljna. 9. 18. Poljoprivreda i ruralni razvoj (AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT). Informaciono društvo i mediji (INFORMATION SOCIETY AND MEDIA). 7.4. 20. 30. SECURITY AND DEFENCE POLICY) Finansijska kontrola (FINANCIAL CONTROL) Finansijske i budžetske odredbe (FINANCE AND BUDGETARY PROVISIONS) INSTITUTIONS (institucije) OTHER (ostalo) 15. 22. veterinarska i fitosanitarna politika (FOOD SAFETY. 35. bezbjednosna i odbrambena politika (FOREIGN. 19. referendum. 16. Postizanje spremnosti za preuzimanje obaveza iz članstva 16. Slobodan protok kapitala (FREE MOVEMENT OF CAPITAL). 10. 33. podnošenje instrumenata o ratifikaciji od strane nacionalnih parlamenata država članica EU o Ugovoru o pristupanju Crne Gore u EU 19. Saglasnost Evropskog parlamenta. Pravo intelektualne svojine (INTELECTUAL PROPERTY LAW). 32. 23. 14. 29. 11. 24. 17. 6. VETERINARY AND PHYTOSANITARY POLICY) Ribarstvo (FISHERIES) Transportna politika (TRANSPORT POLICY) Energetika (ENERGY) Poreska politika (TAXATION) Ekonomska i monetarna unija (ECONOMIC AND MONETARY UNION) Statistika (STATISTICS) Socijalna politika i zapošljavanje (SOCIAL POLICY AND EMPLOYMENT) Privredna društva i industrijska politika (ENTERPRISE AND INDUSTRIAL POLICY) Trans-evropske mreže (TRANS-EUROPEAN NETWORKS) Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata (REGIONAL POLICY AND THE CO-ORDINATION OF STRUCTURAL INSTRUMENTS) Pravosudje i osnovna prava (JUDICIARY AND FUNDAMENTAL RIGHTS) Pravda. sloboda i bezbjednost (JUSTICE. 12. 28. Bezbjednost hrane. Potpisivanje Ugovora o pristupanju (Acession Treaty) 17. 26. Ratifikacija u Skupštini Crne Gore (ili drugi oblik potvrdjivanja Ugovora o pristupanju. Javne nabavke (PUBLIC PROCUREMENT). Privredno pravo (COMPANY LAW). 15. Odluka Savjeta EU o članstvu Crne Gore u EU 167 . 8. Politika zaštite konkurencije (COMPETITION POLICY). 25.

godine. demokratskih vrijednosti i visokog životnog standarda. Afirmišući značaj Crne Gore za ostvarivanje trajnog mira i stabilnosti na području Jugoistočne Evrope i izražavajući podršku naporima međunarodne zajednice i Evropske unije usmjerenim ka ostvarivanju ovih ciljeva. kapitala. na osnovu člana 81 tačka 2 Ustava Republike Crne Gore. čemu će Skupština Republike Crne Gore dati punupodršku i neophodan podsticaj. rade na ubrzanom integrisanju i primjeni evropskih standarda. Potvrdjujući odlučnost da se ispune obaveze predvidjene Procesom stabilizacije i pridruživanja. vladavini prava. tekovine i ciljeve na kojima se temelji Evropska unija i polazeći od člana 49 Ugovora o Evropskoj uniji (Ugovor iz Amsterdama). 168 . god. izražavaju spremnost da. uloge i značaja Skupštine Republike Crne Gore u tom procesu. poštovanju ljudskih i manjinskih prava i osnovnih sloboda. poslaničke grupe opredijeljene za nezavisnu Crnu Goru. Zalažući se za ostvarenje ekonomske stabilnosti i prosperiteta. Agendom za Zapadni Balkan:»Put ka Evropskoj integraciji«. Prihvatajući osnovne vrijednosti Evropske unije i izražavajući spremnost za ispunjavanje kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji. Solunskom deklaracijom sa Samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana (21. za punu slobodu kretanja lica. Prihvatajući načela. ostajući privržene svojim programskim načelima. kao i poslaničke grupe opredijeljenje za državnu zajednicu Srbija i Crna Gora. istorijskom. godini. na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2005. a posebno u pogledu stabilnosti demokratije i njenih institucija. dana 8. Potvrdjujući privrženost građana Crne Gore demokratiji. Izražavajući spremnost da Skupština Republike Crne Gore u svom budućem radu daje punu podršku i neophodan podsticaj pristupanju Evropskoj uniji. roba i usluga. civilnom i otvorenom društvu. kulturnom i geografskom smislu sastavni dio Evrope. zaključcima Ministarskog Savjeta Evropske unije iz Luksemburga (11.) o »dvostrukom kolosjeku« u procesu harmonizacije ekonimskih sistema. Skupština Republike Crne Gore. koji se odnosi na postupak i uslove prijema države koja je podnijela zahtjev za članstvo u Evropsku uniju.oktobra 2004. Potvrdjuje da je strateški interes građana Crne Gore ostvarenje procesa evropskih integracija.ANEKS – Skupštinske rezolucije posvećene procesu evropskih i evroatlanskih integracija Crne Gore DEKLARACIJA O PRIDRUŽIVANJU EVROPSKOJ UNIJI (2005) Polazeći od činjenice da je Crna Gora u civilizacijskom. kao nužnog preduslova za brže pridruživanje Evropskoj uniji. Konstatujući da između političkih partija postoje razlike u gledanju kroz koji državno-pravni status treba integrisati Crnu Goru u Evropsku uniju. sa punim međunarodnopravnim subjektivitetom. Konstatujući da najveći broj građana Crne Gore i političkih subjekata iskazuje privrženost idejama evropskih integracija i potvrđujući opredjeljenje za postizanje najšireg političkog konsenzusa. jun 2003. donijela je DEKLARACIJU O PRIDRUŽIVANJU EVROPSKOJ UNIJI Skupština Republike Crne Gore: 1. g). i pored navedenih političkih razlika. kao prostoru stabilnog mira. juna 2005.

Savjetu ministara EU i Savjetu Evrope. 8. kroz program »Partnerstvo za mir« pristupi NATO-u i drugim evropskim i evro-atlantskim bezbjednosnim strukturama. te da intenzivira mjere i akcije za otvaranje pregovora o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU. 10. trgovine ljudima. ostvarivanja i unapređenja manjinskih prava. kao i saradnju sa Medjunarodnim sudovima. državne i lokalne organe vlasti i sve građane da daju puni doprinos zajedničkim naporima za ubrzanje procesa pridruživanja Evropskoj uniji. u okviru svojih nadležnosti izradi strategiju za pridruživanje Evropskoj uniji i dostavi je Skupštini Republike Crne Gore.godine SKUPŠTINA REPUBLIKE CRNE GORE PREDSJEDNIK Ranko Krivokapić 169 . 5. institucionalnih i političkih nedostataka u cilju borbe protiv organizovanog kriminala. korupcije. 9. u cilju ubrzanja procesa evropskih integracija. a posebno u otklanjanju svih zakonskih. uključujući saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine za prostor bivže Jugoslavije u Hagu. 8. 4. 3. jačanja ekonomske i socijalne sigurnosti. na principima vladavine prava i promovisanja ljudskih i građanskih sloboda. 6. vjerske zajednice. poštujući evropske standarde u ostvarivanju manjinskih prava. Izražava spremnost da u cilju ostvarenja pune i trajne stabilnosti i regionalne bezbjednosti. Poziva Vladu Republike Crne Gore da. Izražava spremnost da. ilegalne imigracije i za bezbjednost granica. Poziva sve parlamentarne stranke da. juna 2005. i posebno afirmiše regionalnu saradnju kroz programe »Cetinjskog parlamentarnog foruma«. Poziva Vladu Republike Crne Gore da. Evropskoj komisiji. sindikate. Deklaraciju objaviti u »Službenom listu Republike Crne Gore«. daju prioritet ubrzanom usvajanju predloga zakona od posebnog značaja za proces pridruživanja Evropskoj uniji i rade na afirmaciji evropskih vrijednosti u Crnoj Gori. radi upoznavanja. Potvrdjuje spremnost za punu saradnju i ispunjenje obaveza i standarda Savjeta Evrope i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i svih ostalih preuzetih medjunarodnih obaveza. medije. dodatno unaprijedi saradnju sa Evropskim parlamentom.2. u što kraćem roku. Izražava spremnost da afirmiže saradnju sa domaćim nevladinim i međunarodnim organizacijama u cilju promovisanja vrijednosti Evropske unije i upoznavanja javnosti sa ciljevima ulaska Crne Gore u Evropsku uniju i poziva sve političke partije. drogom. Potvrdjuje da će doprinjeti ubrzanom uskladjivanju pozitivnopravnog sistema Republike Crne Gore sa propisima i standardima Evropske unije. Deklaraciju dostaviti Evropskom parlamentu. parlamentima drugih država. Podgorica. 7. 11. u cilju postizanja društvenog konsenzusa. dostavi Skupštini Republike Crne Gore izvjestaj o realizaciji aktivnosti i obaveza Crne Gore u vezi sa procesom stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji. najmanje jednom u tri mjeseca.

godine donijela je REZOLUCIJU O ISPUNJAVANJU OBAVEZA CRNE GORE U OKVIRU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU Skupština Crne Gore: Naglašava da je punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji strateški nacionalni cilj kojem će Skupština Crne Gore davati punu i stalnu podršku. stabilnosti i ekonomskog prosperiteta ne samo u regionu. Imajući u vidu da. 170 . ljudskih i gradjanskih sloboda. u Luksemburgu potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju izmedju Evropskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Crne Gore s druge strane. Dijeleći načela. Zahvaljujući Evropskoj uniji na pretpristupnoj pomoći i otvorenoj mogućnosti učestvovanja u programima Instrumenta za predpristupnu pomoć i drugim programima saradnje i pomoći. Polazeći od člana 49 Ugovora o Evropskoj uniji. Opredjeljujući se za razvoj gradjanskog društva i punu demokratizaciju svih društvenih. koji se tiče postupka i uslova prijema države u članstvo Evropske Unije. na osnovu člana 82 stav 3 Ustava Crne Gore. kao i bezbjednosti granice. Polazeći od činjenice da je 15. dana 27. slobode i bezbjednosti. kvalitetno ispunjavanje svih obaveza iz Privremenog sporazuma predstavlja ključni preduslov za podnošenje zahtjeva za prijem Crne Gore u punopravno članstvo u Uniji. vrijednosti i ciljeve na kojima se temelji Evropska unija. Potvrdjuje da je Skupština posvećena daljoj izgradnji Crne Gore na principima vladavine prava. političkih i ekonomskih straktura. već i snažan podsticaj demokratskim i ekonomskim reformama u zemlji. na šestoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2007. (ugovor iz Amsterdama). kao i da će predano raditi na jačanju svih zakonskih.Skupštinska rezolucija. kao i obezbjedjivanja ravnopravnosti i socijalne sigurnosti za sve njene gradjane. Konstatuje da su opšte-civilizacijsko i kulturno nasljedje.2007. Potencirajući značaj dobrosusjedskih odnosa i unapredjivanje regionalne saradnje. Obavezuje se da će kroz politički dijalog i najširi konsenzus doprinijeti ubrzanom uskladjivanju zakonodavstva Crne Gore sa standardima i pravnom tekovinom Evropske unije. organizovanog kriminala. uključujući i prava pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica. juna 2005. oktobra 2007. godine. koju je Skupština Republike Crne Gore donijela 8. ta da su njeni napori usmjereni ka stvaranju trajnog mira. Utvrdjuje da je dinamična implementacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (uključujući i Privremeni sporazum) ne samo obaveza Crne Gore na bazi prvog sveobuhvatnog ugovornog odnosa sa Evropskom unijom. Skupština Crne Gore.godini. kao i za izgradnju institucija i jačanje institucionalnih i društvenih kapaciteta. Potvrdjujući u potpunosti opredjeljenja iz Deklaracije o pridruživanju Evropskoj uniji. Skupština odlučuje o načinu pristupanja Evropskoj uniji. a sve sa ciljem stvaranja zajedničke zone sigurnosti. Afirmišući stav iz Preambule Ustava Crne Gore u kome se potencira privrženost ravnopravnoj saradnji sa drugim narodima i državama i evropskim i evroatlantskim integracijama. mira i ekonomskog prospariteta u regionu i čitavoj Evropi. na osnovu člana 15 stav 3 Ustava Crne Gore. 27. već i u cijeloj Evropi.12. godine. unapredjivanja i ostvarivanja manjinskih prava. Poštujući opšteprihvaćena načela vladavine prava i medjunarodnih konvencija za zaštitu ljudskih prava. implementacionih i političkih preduslova u cilju što efikasnije borbe protiv korupcije i. institucionalnih. kao i sam geostrateški položaj Crne Gore vezani za područje Zapadnog Balkana i Mediterana. decembar 2007. kao i ostvarivanje pune saradnje u oblasti pravde. kao i da pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji treba temeljiti na individualnom pristupu i dostignućima svake zemlje pojedinačno. jačanja ekonomskih sloboda i institucija i mehanizama slobodnog tržišta.

S tim u vezi. odnosno u cilju stvaranja pretpostavki za utvrdjivanje i svake moguće odgovornosti za konkretna dešavanja. uvaže puno opredeljenje i posvećenost svih političkih snaga Crne Gore. kako bi se proces ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju završio u najkraćem mogućem roku. sindikata. a jednom u tri mjeseca izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU. Rezuluciju dostaviti Evropskom parlamentu. tako i predstavnike civilnog društva (medija.12. Najavljuje da će nakon definisanja dinamike i okvira djelovanja. te da u njegovo definisanje uključi i predstavnike različitih društvenih struktura. Predlaže Vladi Crne Gore da već u prvoj polovini 2008.godina. U cilju stvaranja uslova za objektivno suočavanje sa istinom o događajima iz bliske prošlosti. kako predstavnike političkih partija. da zajedno sa Vladom Crne Gore. dinamiku i način usvajanja zakona i drugih propisa u cilju uskladjivanja pravnog sistema Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije. Podgorica. godine. 27. a na bilo koji način neposredno vezanim za Crnu Goru. Skupština poziva Vladu Crne Gore da. Vlade država članica. kao strateško savjetodavno tijelo visokog stepena participativnosti svih predstavnika crnogorskog društva koje će doprinijeti boljoj koordinaciiu i nadgledanju implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Poziva Vladu Crne Gore da jednom mjesečno dostavlja Odboru za medjunarodnu saradnju i evropske integracije Skupštine Crne Gore Izvještaj o ispunjavanju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (Privremenog sporazuma). Odlučuje da u saradnji sa Vladom. definiše rokove. iz perioda 1991-2001. Posebno naglašava svoja očekivanja da parlamanti zemalja članica Evropske unije. Podstiče Vladu da u najkraćem mogućem roku usvoji Nacionalni plan za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju. ukazuje na značaj da konačnu odluku o članstvu u Evropskoj uniji donesu gradjani putem slobodno iskazane volje. kroz formu posebno istraživačko-dokumentacionog centra. SKUPŠTINA CG PREDSJEDNIK Ranko Krivokapić 171 . akademskih institucija i nevladinih organizacija). očekujući što skorije ispunjavanje potrebnih preduslova za uspješnu kandidaturu.Iskazuje punu spremnost. predstavnicima parlamentarnih partija i civilnog društva formira Nacionalni savjet za Evropske integracije. podnese zahtjev za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Predsjednikom. procesu evropskih integracija. Rezuluciju objaviti u Službenom listu Crne Gore. kao i ostale institucije Evropske unije. Evropskoj komisiji. a potom i pristupanje Crne Gore.2007. raditi po posebnim i prioritetnim procedurama sa ciljem ispunjavanja obaveza koja predvidja SSP. stvori formalno-pravne i druge neophodne pretpostavke za utvrdjivanje istine o dogadjajiima sa mogućim elementiima zločina. kroz saradnju u pripremi Nacionalnog programa za integraciju. Savjetu ministara Evropske unije i Savjetu Evrope.g.

Crna Gora i na ovaj način iskazuje posvećenost dostizanju standarda koji donose jačanju kapaciteta koji vode tom cilju. Crna Gora je u potpunosti posvećena aktivnom ispunjavanju svojih obaveza na unutrašnjem i međunarodnom planu i ostaje uvjerena da je najbolji okvir za realizaciju njenih vitalnih političkih. kao organa zakonodavne vlasti i principa sadržanih u Deklaraciji nezavisne Republike Crne Gore od 3. istrajna u opredjeljenju da. 3. Nakon obnove svoje državnosti Crna Gora je pokazala da su njeni strateški ciljevi ubrzane evropske i evroatlantske integracije. oktobar 2008. posebno partnerske odnose sa susjednim državama. doprinose regionalnoj bezbjednosti. 3. oktobra 2008. godine SKUPŠTINA CRNE GORE 172 . u što kraćim rokovima ispunjavaju uslove predviđene Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan sa EU kao i Okvirnim dokumentom Partnerstva za mir. dana 3. Skupština Crne Gore. kojom je potvrđen njen strateški prioritet ubrzanog integrisanja u Evropsku uniju i odlučnost da se nastavi efikasno ispunjavanje uslova i zahtjeva sadržanih u Kopenhaškim kriterijumima i Procesu stabilizacije i pridruživanja kao i čvrsto opredjeljenje da pristupi evropskim i evroatlantskim-NATO bezbjednos-nim strukturama i da nastavi da doprinosi učvršćavanju regionalne stabilnosti i bezbjednosti. Crna Gora je. Savjetom Evrope i Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju i drugim međunarodnim regionalnim organizacijama. godine. 5.Skupštinska rezolucija. bezbjednost i vladavinu prava. Uvjerena da je ostvarenje ovih ciljeva osnov i uslov očuvanja i unapređenja ekonomskog i demokratskog ambijenta koji će intenzivirati investiciona ulaganja i osigurati dalji ekonomski razvoj. 2. godini. Crna Gora će i dalje biti privržena pravima i obavezama koje proističu iz dosadašnjih angažmana sa Evropskom unijom. Državni organi Crne Gore su dužni da. spremna da uvaži političku realnost koju članice EU i NATO vrednuju kao značajnu za regionalnu stabilnost i slijedi politiku koja je na kursu njenih evropskih i evroatlantskih opredjeljenja. na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore. 4. godine. pokazala privrženost nastojanjima da svi sporovi budu riješeni na miran način. To će biti osnov i za opredjeljenje Crne Gore prema pitanju Kosova. Ujedinjenim nacijama. kako bi kroz evropske i evroatlantske integracije obezbijedili viši kvalitet života svih građana Crne Gore i dostupnost svih vrijednosti evropske civilizacije. ekonomskih i bezbjednosnih interesa članstvo u evropskim i evroatlantskim strukturama – Evropskoj uniji i NATO. donijela je REZOLUCIJU O NEOPHODNOSTI UBRZANJA PROCESA INTEGRACIJE CRNE GORE U EVROPSKE I EVROATLANTSKE STRUKTURE 1. promovišući prijateljske odnose i regionalnu saradnju. čuvajući svoju unutrašnju stabilnost. uz posredovanje međunarodne zajednice. SU-SK Broj 01 Podgorica. kao i ispunili strateški prioritet članstva u EU i NATO. NATO. Polazeći od svoje ustavne nadležnosti. juna 2006. na prvoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2008. oktobra 2008. koristeći sve svoje resurse. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->