Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br.

7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog poslanika Azre Avdić, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.3.2010. godine, donosi

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE

Član 1. U Zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 11/08), iza člana 20. dodaje se novi član 20a., koji glasi: „Član 20a. Izuzetno, nadležna policijska uprava može izdati odobrenje za nabavljanje i nošenje oružja licu starijem od 18 godina, ukoliko je odobrenje za nabavljanje oružja uslov za zasnivanje radnog odnosa.“. Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Skupština Broj: 01-02-136-5/10 Tuzla, 30.3.2010. godine

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Mr. sci. Amir Fazlić