Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 10. 11. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5820

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

AGENTIFBI-ja@ELE SASLU[ATITERORISTU
okviru istrage o napadu na Ambasadu SAD u Sarajevu, agenti ameri~kog FBI-ja zatra`ili su da u pritvoru saslu{aju srbija-

’AVAZ’ SAZNAJE

Istraga o napadu na Ambasadu SAD u Sarajevu

U

O tome ho}e li pristati na razgovor s ameri~kim istra`iteljima odlu~it }e sam Ja{arevi} Uhap{eni iz Mao~e jo{ se nalazi u SIPA-i, a prekosutra }e biti predat Tu`ila{tvu BiH Nije bilo novih hap{enja i pretresa
nskog dr`avljanina Mevlida Ja{arevi}a, saznaje „Dnevni avaz“. Sa zahtjevom je upoznat i dr`avni tu`ilac Dubravko ^ampara, koji vodi cijeli slu~aj. Odluku o tome ho}e li pristati da razgovara s istra`iteljima FBI-ja donijet }e sam Ja{arevi}, a ona bi trebala biti poznata u petak. 5. strana

Poklon ~itaocima

Drama u Sarajevu

Presude: Bari~aninu 18 godina zatvora

Intervenirala sarajevska policija: Ugledna voditeljica progovorila za javnost

(Foto: M. Kadri})

Potukli se Arduana i Al’Dino!
6. i 7. strana

Nesuglasice poznatog para dobile epilog na ulici

RODBINA ZLO^INCA NAPALA @RTVE
8. strana

Izvje{taji: Visoki predstavnik za ’Avaz’

INCKO: NISAM NI NA ^IJOJ STRANI!
Porodica ne vjeruje da je Kvesi} otet
[IROKI BRIJEG
16. str.

Budnjo u sukobu interesa

CIK ODLU^IO

Uhap{en Zdenko Buhovac

MOSTAR

10. str.

15. str.

9. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

aktuelno

SLU^AJ TURKOVI] U Sudu BiH analizirani prislu{kivani
MUP RS: Podaci dati OSA-i

Li~ni podaci

Policija u RS radila nezakonito
Agencija za za{titu li~nih podataka u BiH nalo`ila je Upravi kriminalisti~ke policije Banja Luka da blokira i uni{ti li~ne podatke u operativnoj evidenciji podnosilaca prigovora, javlja Fena. Agencija je utvrdila da je prigovor podnosilaca osnovan jer je MUP RS, u okviru sigurnosnih provjera, OSA-i BiH dostavio podatke iz operativne evidencije za podnosioce prigovora.

Laki} se hvalio svom cimeru
Priznao da je usmrtio Ratu Spai}a i Milijana Marinkovi}a, kojeg je raznio bombom
Svi prisutni u sudnici Suda BiH ju~er su u nastavku su|enja zlo~ina~koj organizaciji Zijada Zike Turkovi}a jasno mogli ~uti glas optu`enog Milenka Laki}a, prislu{kivan pro{le godine u }eliji KPZ-a Mostar, kako zatvoreniku Mladenu D`idi}u priznaje da je ubio Ratu Spai}a, koji je likvidiran 2006. godine u Isto~nom Sarajevu, i Milijana Marinkovi}a, kojeg je bombom raznio ispred njegove ku}e 2005. godine u selu Gornji Lokanj kod Zvornika. Laki}, koji se tereti za likvidaciju vi{e osoba, ju~er je negirao da je po~inio ova ubistva te se pravdao da je tako govorio zato {to je znao da je prislu{kivan. Kazao je da mu je sve montirano i da je bio prisiljavan da govori protiv Turkovi}a.

Turkovi}ev ubica radio po

Naser Nabil

BiH donosi historijsku odluku
Predsjednik Udru`enja palestinske dijaspore u BiH Naser Nabil u intervjuu za Fenu ju~er je izjavio da se BiH nalazi pred historijskim izazovom uo~i glasanja u Vije}u sigurnosti o prijemu Palestine u UN. - Bez obzira na to kako bude glasala, u}i }e u historiju. Stav BiH da bude suzdr`ana je ne{to {to BiH sebi ne bi smjela dozvoliti - izjavio je, izme|u ostaloga, Nabil.

Laki}: Ubijao po nalogu svog {efa

Ratni zlo~ini

Iznesene uvodne rije~i
U uvodnim izlaganjima na su|enju za zlo~ine na podru~ju Srebrenika, Tu`ila{tvo BiH je najavilo da }e svjedoci dokazati krivicu optu`enih Zurahida Muj~inovi}a i Sulejmana Hrusti}a. Oni se terete da su ne~ovje~no postupali prema nezakonito zatvorenim civilima srpske nacionalnosti u zgradi Omladinskog doma.

Dva sata razgovora
Preslu{avanje razgovora Laki}a i D`idi}a u }eliji KPZ-a Mostar tokom okto-

bra, novembra i decembra pro{le godine bilo je dio saslu{anja svjedoka Tu`ila{tva Semira [ari}a, koji je, kao istra`itelj Regionalnog ureda SIPA-e u Mostaru, napravio izvje{taj u vezi s posebnom istra`nom radnjom prislu{kivanja. [ari} je objasnio da je

Laki} pro{le godine, po naredbi Suda BiH, prislu{kivan u }eliji tri mjeseca po 24 sata. Tehni~ku asistenciju dala je Obavje{tajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH, ~iji su slu`benici prislu{kivani materijal dostavljali SIPAinom uredu u Mostaru. Svjedok [ari} potvrdio

je da su od kompletnog materijala izdvojena dva sata razgovora relevantnog za ovaj postupak, a koji je ju~er i preslu{an u sudnici. Uz audiomaterijal, na monitorima je uporedo pu{ten pisani transkript onoga o ~emu su u }eliji pri~ali Laki} i D`idi}. Prislu{kivanje je bilo ote`ano jer je dvojac tokom svojih razgovora po cijeli dan glasno slu{ao muziku srbijanskih folk pjeva~a. U razgovorima koje su vodili 17. oktobra 2010. Laki} je spominjao „Crvene beretke“ te vi{e osoba iz srbijanskog kriminalnog miljea - Jocu Amsterdama, Uglje{u Aranitovi}a, Darka [ari}a, \or|a @dralu, kao i Zijada Turkovi}a, za koje se u medijima pisalo da su koristili njegove usluge. Istog mjeseca, Laki} je obja{njavao D`idi}u kako umire ~ovjek od rana nanesenih oru`jem te kako se ni{ta ne de{ava dok je on u pritvoru, a kada iza|e,

Mjesto gdje su na|ena tijela Toli}a i Ajdarija: Laki} se bojao da }e se Turkovi} nagoditi i progovoriti

Svjedoci pod pritiskom mafija{ke organizacije

Kiseljak

Anto Dilber izvr{io samoubistvo
Pedesetsedmogodi{nji Anto Dilber (57) iz Kiseljaka ju~er je po~inio samoubistvo vje{anjem. Dilber se objesio u {umi u mjestu Rau{evac u op}ini Kiseljak, saznajemo iz MUPa Travnik. Pripadnici Policijske stanice Kiseljak obavili su uvi|aj, a za sada nema informacija o motivu suicida.

Danijel Planin~i}, koji je pro{le sedmice iznenada odbio svjedo~iti protiv Zijada Turkovi}a i Milenka Laki}a, dan prije toga u prostorijama Tu`ila{tva BiH potvrdio je da }e svjedo~iti ako dobije garanciju za kaznu zatvora koja mu je izre~ena prema sporazumu o priznanju krivice. Planin~i} je dobio garancije te vrste, nakon ~ega je uslijedio neo~ekivani obrat, zbog ~ega mu prijeti pri-

Dumanji}a su poku{ali likvidirati u zatvoru
tvor i nov~ana kazna do 30.000 KM.

Ponesi deku
Kako nezvani~no saznajemo iz vi{e izvora, osim neposredne prijetnje koju je Planin~i} dobio od Laki}a, koji mu je prilikom izja{njenja o krivici prenio poruku mrtvog Rajka Milovanovi}a da „ponese deku jer je hladno tamo gdje }e i}i“, malo je poznato da je Planin~i} navodno dobio
Dumanji}: Nisu ga u{utkali

emje{tena, a naknadnim provjerama utvr|eno je da su navodno bili u telefonskom kantaktu s porodicom jednog od optu`enih.

Visoke zidine
Poslije toga navodno je anga`iran vanjski saradnik koji je trebao snajperskom pu{kom, ukradenom u Be~u, likvidirati Dumanji}a, ali se od toga odustalo, jer su zasmetale visoke zidine KPZ-a Tuzla. Kada se u tome nije uspjelo, uslijedio je teroristi~ki napad na ku}u Dumanji}evog advokata. Grupa nije uspjela u{utkati Dumanji}a, dok su prijetnje prema Planin~i}u urodile plodom. Bez obzira na visoku nov~anu kaznu, Planin~i}, kojem je prije}eno preko rodbine, pristao je da za{uti.
E. D. A.

Oprema za prislu{kivanje
Kada se uporedi izjava Isljama Kalendera da je Zijad Turkovi} imao aparate za prislu{kivanje i za no}no snimanje, s izjavom Edina Garaplije koju je 1999. godine dao istra`iteljima iz Haga da je AID podijelio takozvane „dvanaestice“ za prislu{kivanje i opremu za no}no osmatranje, onda se mo`e zaklju~iti da je Turkovi} bio povezan s dr`avom.

ozbiljnu prijetnju koja je stigla od Turkovi}evih jataka u pritvorskoj jedinici Suda BiH. Prijetnja je Planin~i}u prenesena preko njegove rodbine. Ipak, prava drama mnogo ranije odvijala se u pritvorskoj jedinici KPZ-a Tu-

zla, gdje zatvorsku kaznu izdr`ava Sead Dumanji}. On je navodno prije svjedo~enja protiv Turkovi}a i ostalih trebao biti likvidiran u dva navrata. Dvojica zatvorenika koja su bila vrbovana da Dumanji}a ubiju no`evima, na vrijeme su pr-

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

razgovori ~lanova mafija{ke organizacije

narud`bi

ubistvima iz zatvora!
Novcem od droge `elio napraviti zgradu kod „Sarajevske pivare“
vu, kada je u pucnjavi bila ranjena i novinarka BHT-a Svjetlana Topali}. Ovo ubistvo nikada nije rasvijetljeno, a Laki} je objasnio da je Spai}eva likvidacija naru~ena zbog ubistva Darka A{anina 1998. godine u Beogradu. Naru~ilac Spai}evog ubistva je iz Bosne. - Jest, ja sam ga ubio, kao i Milijana. To mi nikada nisu mogli dokazati - kazao je Laki}, koji se po`alio inspektora Semira [ari}a zbog davanja uvodne napomene prilikom preslu{avanja svakog razgovora. Tako|er su imali prigovor na zakonitost ovog dokaza. Tokom ju~era{njeg dana po~elo je saslu{anje Emira Zekovi}a, {ure svjedoka pokajnika Isljama Kalendera, s kojim nije vi{e u dobrim odnosima. Zekovi} je govorio o nabavci, mije{anju i prodaji heroina koju je obavl-

Bakirovi 'velikani'
Iza nas je dvadeset uspje{nih godina. Za velika pregnu}a ponajvi{e su zaslu`ni Edhem Bi~ak~i}, Haris Silajd`i}, Sulejman Tihi}, Ned`ad Brankovi}, Safet Oru~evi}, Zlatko Lagumd`ija i Bakir Izetbegovi}. Zaklju~ku iz prve re~enice nema se {ta dodati, osim da u njemu sebe ne mo`emo da prepoznamo. S liste „velikana“, pak, neke treba oduzeti; Lagumd`iju, naprimjer, jer je tek sada u poziciji da (ne)uradi ne{to golemo. Autor i zaklju~ka i liste jeste niko drugi do Bakir Izetbegovi}. Kad ga slu{a{ sa TV ekrana, do|e ti da posumnja{ u vlastite u{i i o~i, koje ~uju i vide ne{to posve drugo: neprestano propadanje. I to upravo u re`iji spomenutih „velikana“. Vidi to, dabome, i Ize-

Kome treba vjerovati: svojim o~ima ili Izetbegovi}evim rije~ima?
tbegovi}. Ali, pod grlom mu je more prljave vode. Pani~no mu trebaju opravdanja za te{ke optu`be kojima je izlo`en: za kra|u dr`avne imovine, za veze s ratnoprofiterskim i kriminogenim krugovima te za druge neprili~ne radnje. On bi da to sve objasni kao produkt neke slijepe, li~ne mr`nje Fahrudina Radon~i}a i „Dnevnog avaza“, ne samo prema njemu nego prema svim bo{nja~kim „velikanima“. Istina se ipak ne da la`irati. Ljudi vi{e vjeruju svojim o~ima nego Izetbegovi}evim rije~ima. I jedva ~ekaju dan kad }e neko da plati za sve ove godine prevara, kra|a i obmana, u koje je duboko utisnut pe~at „velikana“ kojima Bakir svakako pripada.

PORTAL - komentar dana
Janu{ Bugajski, direktor u Centru za strate{ke studije: Izetbegovi} ide kontra Va{ingtona - Sjedinjene Dr`ave svakako }e staviti veto, tako da nema ni{ta od prijema nesretnih Palestinaca u UN. Nije po{teno da se vru} krompir uvaljuje Bosni, a on se zove nepravda prema Palestincima. Moralno ih je podr`ati, jer smo i mi bili `rtve, stoga je ljudski s njima se solidarisati. SAD nam nisu neprijatelj niti }e biti ve}i pr(Gazi Beg) ijatelj ako ih poslu{amo.

Meki} je usmrtio Had`i}a Tanki}: Sud }e utvrditi istinu
Prije po~etka ju~era{njeg pretresa Zijad Turkovi} je ponovo iskoristio priliku da diskreditira dr`avne tu`ioce koji su vodili istragu u ovom predmetu. Prilo`io je Sudskom vije}u prijavu o navodnom uzimanju mita, uz tvrdnju da godinu niko ne reagira po ovoj prijavi, zbog ~ega smatra da }e mu biti onemogu}eno da doka`e da je rekao „pravdu i istinu“. Ostalo je nepoznato koodmah se dese ubistva. - Ako mi{li{ da je ~ovjek `iv pao, treba ga jo{ jednom „ovjerit“. Ja sam doktor za to - hvalio se Laki} da je nau~en da ubija i da nije imao problema sa spavanjem kada nekog ubije, a bio je hladan i koncentriran kada konzumira heroin. Laki} je D`idi}u pri~ao da je „sto puta opasniji od Turkovi}a“, ali da, bez obzira na to, slu{a Turkovi}a, kojeg po{tuje. - Ja i on, nema boljeg spoja, a poginuli bi jedan za drugoga. Ne dam nikome preko mene do Zike. Zamisli kad se spoje dobar vojnik i dobar kriminalac - pri~ao je Laki}, rekav{i i da je Turkome je Turkovi} podnio prijavu protiv tu`ilaca, jer je do sada niko nije vidio. Sudija Tanki} kazao je da }e sud na kraju utvrditi istinu, a da }e transkript s ju~era{njeg pretresa biti dostavljen glavnom dr`avnom tu`iocu. Turkovi} je ju~er u cijelu pri~u po ko zna koji put umije{ao i odre|ene ugledne javne li~nosti koje nemaju veze s predmetom. vi} opasniji od Joce Amsterdama, za kojeg je Arkan kazao da je najopasniji na svijetu. Interesantan je bio razgovor koji je vo|en 30. decembra, nakon pronalaska tijela Marija Toli}a i Vernera Ajdarija, kada se Laki} prepao da se Zijad Turkovi} nagodio s tu`ila{tvom za manju kaznu. - Zika }e dobit robije i povalit sve. Ko bi mene opr’o kad bi me pomenuo - zapitao se Laki}. Najinteresantniji dio za publiku uslijedio je kada je Laki} 4. novembra D`idi}u pri~ao o ubistvu Rate Spai}a 2006. godine u restoranu „Jezero“ u Isto~nom SarajeLaki} je, kako se moglo ~uti sa snimaka, uz osmijeh kazao da je ubio Emira Had`i}a, a zatim je ustvrdio da je Had`i}a likvidirao Mithat Meki}. - Miki ga je ubio. Neka Miki doka`e da nije - kazao je Laki}, nakon ~ega ga je zatvorenik D`idi} pitao kako Meki} mo`e svjedo~iti kada je mrtav. Na pitanje koji je razlog Miki imao da ubije Emira, optu`eni je odgovoda je imao problema jer mu je Spai} bio nezgodno okrenut i da mu je `ena smetala, zbog ~ega je morao pucati preko nje. rio pitanjem: - Koji je razlog imao Emir da tebi digne diskoteku? Laki} je obja{njavao da je Had`i} prvo ubijen pa onda uba~en u automobil te da nije imao novca, kako se pri~alo. Laki}u je ubica navodno li~no ispri~ao da je Had`i} molio da ga ne ubije. Tako|er, govorio je da je Meki} opasan i da je njegova djevojka bila ubica i da je pobjegla od narko-kartela. jao Isljam Kalender. Droga je dolazila iz Ro`aja, a prodavana je Emiru Had`i}u u Mostaru i Mariju Toli}u u Hrvatskoj. Zekovi} je potvrdio da je optu`eni Sa{a Stjepanovi} prevozio drogu u „{teku“ u BMW-u. Svjedok je, tako|er, kazao da je heroin Kalender nabavljao i od Hamde Daci}a. Dio novca od droge Kalender je, prema Zekovi}evim rije~ima, davao Zijadu Turkovi}u, jer su njih dvojica namjeravala sagraditi stambenu zgradu kod „Sarajevske pivare“. Su|enje }e biti nastavljeno u srijedu, 16. oktobra, kada }e, osim Zekovi}a, biti pozvan i @eljko \uri}, koji je potpisao sporazum o priznanju krivice i osu|en je na ~etiri godine zatvora. Tu`iteljica Diana Kajmakovi} najavila je da }e ponovo biti pozvan Danijel Planin~i}, koji je pro{li put ka`njen sa 10.000 KM zbog odbijanja da svjedo~i.
B. CERI]

www.dnevniavaz.ba

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Novi poziv
Laki} je kazao da se „najvi{e ogrije{io“ o Milijana Marinkovi}a, jer ga je 2005. dodine ubio pred djetetom ispred njegove ku}e kod Zvornika. Laki} je ispri~ao da mu je naru~ilac tra`io da ga raznese po livadi da ga ne bi mogli sahraniti. Posljednji saslu{ani razgovor odnosio se na Laki}ev plan da pobjegne iz zatvora, za {ta je pripremio novac i hrvatski paso{, koji je platio 18.000 eura. Jedan od snimaka, prema zahtjevu odbrane, preslu{an je bez prisustva javnosti, nakon {to je Turkovi}ev advokat Fahrija Karkin zatra`io isklju~enje zbog za{tite li~nog interesa i `ivota optu`enoga. Branioci Turkovi}a i Laki}a prigovorili su izvje{taju

4
STAVOVI Otvoreno pismo Edine Latif Bakiru Izetbegovi}u (II)

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

aktuelno
Pri~om o „Avazu“, providno poku{ava{ pa`nju naroda skrenuti s novih i za narod nepodno{ljivih poskupljenja. Budu}i da tim istim narodom neuspje{no upravlja{ ve} 22 godine kao predsjednikov sin ili kao predsjednik, kriv si za op}u socijalnu katastrofu i bilo bi moralno da se suo~i{ s njom. Zato te pitam, Bakire, boji{ li se naroda i predla`em ti da ode{ pred gra|ane koji se danas protestno okupljaju u Sarajevu. Brankovi}a, Sulejmana Tihi}a, Edhema Bi~ak~i}a i druge koji jesu za 20 godina vlasti, zaista, upropastili ekonomiju ove zemlje. Uzgred, zaboravio si da si upravo ti Bi~ak~i}a poslao na politi~ko smetlji{te montiranjem procesa da bi sjeo na njegovo upra`njeno mjesto u Predsjedni{tvu SDA. Podsje}am te da si Bi~ak~i}u, kada mu je OHR ukinuo zabrane, oteo poziciju ~lana Predsjedni{tva SDA i da danas sjedi{ na njegovom mjestu. A da ne govorimo o stotinama imena va`nih ljudi u SDA, ali i pripadnika drugih naroda, koje si preko svog ro|aka i {efa Kabineta Bakira Sadovi}a, a putem munafi~kih sedmi~nika s kojima si bio u fiktivnoj zavadi, stalno slao na politi~ko groblje. Su{tina je, ipak, moralnopoliti~ke naravi: sve to {to si

Nadam se da ne}u pro}i kao Balijagi}!
Sve to {to si radio, ~inili su u svoj vakat i Mubarak ili Gadafi, odnosno njihovi sinovi, koji su decenijama iz sjene bili vladari tu|ih `ivota i sudbina
nekoliko dana - da se svojim savjetnicima u kabinetu na tro{ak Predsjedni{tva BiH kupuju (bajramska) odijela! „Avazovi“ novinari, a i ja, naravno, me|u njima, prema tebi smo krivi {to smo otkrivali javnosti da se u Sarajevu pakuje ha{ka optu`nica rahmetli generalu Mehmedu Alagi}u, generalu Seferu Halilovi}u, generalu Enveru Had`ihasanovi}u... a da ni ti ni bilo ko drugi od tvojih minder-prijatelja nije ni prstom maknuo da na{i generali budu za{ti}eni. Jer, Bakire, odlazak samo jednog generala u Hag, makar to bio i Sefer, kojeg ti nikada nisi volio i koji te optu`io da stoji{ iza ubistva njegove porodice, zna~i za mene poku{aj bacanja kolektivne krivice na moj napa}eni narod. Svi su oni „moji“ generali, i sve {to sam mogla, naravno

Boji{ li se naroda?

Drago mi je, Bakire, {to podr`ava{ da se otvore pitanja ratnih zlo~ina po~injenih u opkoljenom Sarajevu, ali se, kao tvoj prijatelj i neko ko je proveo rat u ovom gradu i znam kako je bilo gladovati dok se u pojedinim objektima u koje si i ti zalazio hrane nalazilo u izobilju, uz to, dobronamjerno zaista bojim da }e preko raznih }ela, caca, juka - pojedina~nih zlo~ina, mo`da morati biti ispitana i tvoja uloga u svemu tome. Bakire, ovom prilikom ne bih da {irim pri~u o tome ko je potencijalni ubica Ned`ada Ugljena i ko je imao mo} da u Ambasadu BiH u Kataru skloni osobu za koju se sumnja da je bila izvr{ilac tog politi~kog ubistva. Ka`u stari, a u to sam se i sama uvjerila hiljadu puta, da Bog uvijek posla`e kockice te da istina iza|e na vidjelo kada

Odbrana generala

Turske banke

Pi{e: Edina LATIF
uge, bez imalo stida {to polovina gra|ana ove zemlje gladuje, u javnosti nose dijamantne komplete vrijedne vi{e od 200.000 eura. Ili ko je svojim najboljim prijateljima namjestio da

Izetbegovi} potpisuje ugovor s prvim ~ovjekom GIK-a OKO Bajrom [abanom o ustupanju autorskih prava sabranih dijela svoga oca

S promocije „Izabranih djela Alije Izetbegovi}a“ 2004. godine: Bakir sa suprugom u Zlatnom salonu hotela „Radon Plaza“

se insan najmanje nada. Tako|er, ne bih ni o tome koje su turske banke {irile svoje sefove u koje je sklanjano zlato iz BiH. Ili ~ije supr-

du`e od decenije ne pla}aju milionske poreze koji su sada u{li u zastaru, kao i o mnogim drugim postupcima, do onog sitnog od prije

putem tebi sada omra`enog „Dnevnog avaza“, u~inila sam da ti ljudi budu oslobo|eni. „Kriva“ sam, Bakire, i {to sam prije nekoliko godina

Radon~i}u si iz punog povjerenja i po{tovanja dao Alijina sabrana djela
Kada je Radon~i} „najve}e zlo“, kao {to to poku{ava{ u javnosti prikazati, za{to si upravo njemu prije nekoliko godina ustupio isklju~iva autorska prava na {tampanje, izdavanje i promociju sabranih djela Alije Izetbegovi}a? A ne, primjerice, svojim sada{njim „medijskim prijateljima i pokroviteljima“ koji su te vi{e od decenije ismijavali i poni`avali na sve mogu}e na~ine. Ka`i svima javno (meni ne mora{, jer sam bila uklju~ena u projekt izdavanja „Izabranih djela Alije Izetbegovi}a“ i znam sve) da si po osnovu tog ugovora od Radon~i}a, odnosno Izdava~ke ku}e OKO, dobio honorar od 150.000 KM. Ali, nije bit u tom po{tenom poslu, ve} ne~em drugom. Zar takav ~in, Bakire, nije pokazivao tvoje i za `ivota Alijino povjerenje u ovu kompaniju i njenog vlasnika, koje danas poku{ava{ kompromitirati? Uostalom, „Avaz“ se i danas ponosi da je u velikom tira`u „Izabranih djela“ omogu}io da misao predsjednika Izetbegovi}a trajno `ivi u domovima mnogih Bo{njaka, nau~nim i me|unarodnim institucijama.

objavila imena svih patriota protiv kojih se vodi istraga u slu~aju „Dobrovolja~ka“ te me inspektori SIPA-e ispitivali odakle mi ti podaci. Jesam, potpuno svjesno sam putem „Avaza“, koji je uvijek bio u odbrani patriota, udru`enja `rtava, siroma{nih i ove dr`ave... upozoravala na spiskove za odstrel da ti ljudi ne bi bili uhap{eni. Koliko se sje}am, ni tada se nisi oglasio. A ~ujem da se ovih dana intenzivno bavi{ pitanjima na~ina ga{enja pozicije oficira za vezu s Ha{kim tribunalom, iako svi mi znamo (no, ti, izgleda, nisi svjestan historijskih fakata i va`nosti procesa koji se gore vode) da su u toku za Bo{njake i dokazivanje genocida i agresije na BiH dva najva`nija su|enja - ratnim zlo~incima Karad`i}u i Mladi}u. „Krivi“ }emo, vjerovatno, biti {to }emo postaviti pitanje za{to Bakir, koji se stalno busa u prsa da je rat proveo u opkoljenom Sarajevu, politi~ki ne stane u odbranu kraji{ke legende, generala Atifa Dudakovi}a, koji nakon pre`ivljene porodi~ne tragedije posljednjih dana trpi nevi|enu medijsku hajku zbog navodne odgovornosti za ratne zlo~ine. Za Bakira smo „krivi“ za ono {to je on ~inio: tako smo „krivi“ i {to su Bakir i uski krug ljudi oko njega rukovodili operacijama dovo|enja mud`ahedina u BiH, kao i za {irenje vehabijske ideologije po BiH. „Krivi“ smo {to smo otkrili da mu je otac rahmetli poru~io da ne `eli u}i u haram ku}u, odnosno spomenik kulture starog Sarajeva, koji je Bakir, kao direktor Zavoda za izgradnju grada, prisvojio i poklonio Muji Selimovi}u, te su oteli dva-tri miliona KM, a jedan Sanaderov proces je pola te sume.

Jesu li, Bakire, prema tvojoj logici, Radon~i}, a i „Avaz“, krivi {to nemamo autoput u BiH? Jesu li Radon~i} i „Avaz“ krivi {to danas imamo 530.000 nezaposlenih i 48 posto ljudi koji `ive na granici siroma{tva? Je li Radon~i} postavljao mini-

Dosta je bilo reketiranja „Avaza“
Dobri moj Bakire, pri~a o tome da je SDA ne{to dala „Avazu“, koja se ve} godinama plasira, dosadna je. Na{a kompanija ve} u prve tri-~etiri godine nakon rata, na ra~un SDA, odnosno strana~kog Fonda za stipendiranje u~enika, uplatila je vi{e stotina hiljada KM i na to morala platiti ~ak i porez na donacije od blizu 100.000 KM. Upitno je da li je taj novac zaista zavr{io u rukama djece koja su siroma{na ili pak nadarena, ili u „crnim fondovima“ SDA kori{tenim za prestre, direktore i upravne odbore? Zar su Radon~i} i „Avaz“ borcima podijelili bezvrijedne certifikate, a onda uvo|enjem banditskih PIF-ova iz Slovenije oplja~kali dr`avu pod firmom privatizacije? Bakire, pitam te sada otvoreno i javno, zar je takav Radon~i}, kojeg je tvoj otac (a moj „do`ivotni predsjednik“, za kojim i danas znam zaplakati kada slu{am pjesmu „Da te nije Alija“) iznimno po{tovao i volio, zaslu`io da ba{ TI o njemu iznosi{ bezo~ne la`i i podme}e{ mu svoje ratne i poratne veze s kriminalnim i mafija{kim krugovima? Ti mo`da i ima{ pravo da od Radon~i}a brani{ Safeta Oru~evi}a (ne znam samo otkud naprasno tvoje interesiranje i zabrinutost za intimusa Harisa Silajd`i}a), Ned`ada dizborne kampanje. Prijatelju moj, onog trenutka kada se „Avaz“ oslobodio klasi~nog reketa od SDA, koja je uzimala po principu „daj za studente“, „treba nam za izbore“, „daj ne{to za RS“ i „treba nam za radnu zajednicu SDA“, na{a izdava~ka ku}a krenula je naprijed. Sve smo te silne novce davali u vrijeme kada smo, kao novina, bili podstanari! Kada smo se kurtalisali strana~kog reketa, „Avaz“ je po~eo graditi nove vrijednosti i objekte i, na svu sre}u, sa~uvali smo ekonomsku i politi~ku neovisnost.

Slu~aj „Bi~ak~i}“

radio u manje ili vi{e izra`enoj mjeri ~inili su u svoj vakat Mubarak ili Gadafi, odnosno njihovi sinovi, koji su decenijama iz sjene bili vladari tu|ih `ivota i sudbina. Da upalimo svjetlo - Bakire, {to prije shvati{ da je to pro{lost i u politi~ki nerazvijenom arapskom svijetu, a kamoli Evropi i Bosni i Hercegovini, bit }e lak{e svima. I Tebi i meni! Na kraju, da budem ironi~na, nadam se da zbog objavljivanja ovog pisma ne}u do`ivjeti sudbinu Faruka Balijagi}a. (U sutra{njem broju objavljujemo nastavak pisma, u kojem pi{e o iftaru s rahmetli predsjednikom Alijom Izetbegovi}em, ko su uistinu Bakirovi zaslu`ni Bo{njaci i {ta su uspje{noga uradili u „najte`ih 20 godina“, o nevi|enoj izbornoj kra|i nad Radon~i}em, za{to Bakir krije ratnu biografiju).

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

5

Agenti FBI-ja `ele saslu{ati teroristu
Ja{arevi}: Po~inio teroristi~ki napad

„Avaz“ saznaje Istraga o napadu na Ambasadu SAD u Sarajevu

Berluskoni: Izabrao va`nije

Li~nost dana Silvio Berluskoni

O tome ho}e li pristati na razgovor s ameri~kim istra`iteljima odlu~it }e sam Ja{arevi} Uhap{eni iz Mao~e jo{ se nalazi u SIPA-i
Dubravko ^ampara, tu`ilac Tu`ila{tva BiH, koji rukovodi istragom o napadu na Ambasadu SAD u Sarajevu, kazao je za „Dnevni avaz“ da ju~er nije bilo policijskih pretresa vezanih uz ovaj slu~aj, niti novih hap{enja. Prema njegovim rije~ima, osoba koja je prekju~er uhap{ena u Mao~i jo{ je u prostorijama Agencije za istrage i za{titu (SIPA). - SIPA ga mo`e zadr`ati 72 sata, tako da }e Tu`ila{tvu BiH biti predat u petak - kazao je ^ampara, dodaju}i da se o uhap{enoj osobi za sada ne mogu otkrivati nikakvi podaci. Kako saznajemo iz pouzdanog izvora, agenti FBIja tra`ili su da u pritvoru saslu{aju napada~a na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu Mevlida Ja{arevi}a. S time je upoznat i tu`ilac ^ampara. Odluku o tome ho}e li pristati da razgovara s istra`iteljima FBI-ja donijet }e sam Ja{arevi}. Njegova

[ta je s oporukom?

Na kraju mu sudbinu nije odredila afera s prostitutkom, nego ekonomija
Il Cavaliere broji svoje posljednje dane na premijerskoj poziciji. Silvio Berluskoni (Berlusconi), koji je dominirao politi~kim `ivotom Italije u posljednjih 20 godina, odlazi iz vrha vlasti. Desetine izazova, spletki, gre{aka i katastrofalnih gafova do sada je „pre`ivio“. Ali ne i ekonomsku krizu. Berluskoni je za vrijeme svoje vladavine oblikovao Italiju - njenu politiku, kulturu, pa i TV programe i na~in pona{anja prema `enama. Na kraju, sudbinu mu nije odredila afera s prostitutkom Rubi, zbog koje }e se morati pojaviti na sudu, nego ekonomija i strah da

Odlazak Il Cavalierea
dr`ava pada u ambis. Veliki dugovi zemlje koju je vodio natjerali su ga da stavi va`nije interese u prvi plan. Italijanski parlament usvojit }e paket reformi za spas od propasti, bit }e odr`ani vanredni izbori i Berluskoni }e dobiti nasljednika. Silvio Berluskoni ro|en je u septembru 1936. godine. Postepeno je stvorio „Fininvest“, medijsku ku}u koja je vremenom obuhvatila sve najva`nije medije u zemlji. Postao je i vlasnik Nogometnog kluba AC Milan, {to mu je donijelo veliku popularnost {irom Italije i Evrope. Njegov drugi premijerski mandat najdu`i je u historiji I. ]. Republike Italije.

Za sada nema zvani~nih informacija jesu li posljednji pretresi u Mao~i i O{vama poduzeti u okviru potrage za DVD-om na kojem se nalazi oporuka Mevlida Ja{arevi}a. O ovom DVD-u u svojoj odbrani govorio je ranije uhap{eni Dino Pe~enkovi} iz Mao~e tvrde}i da je snimak na kraju zavr{io kod Muniba Ahmetspahi}a iz Mao~e. Ahmetspahi} je uhap{en skupa s Pe~enkovi}em, a njegov advokat Idriz Kamenica tvrdi da sporni DVD nije na|en kod njegovog branjenika niti Pe~enkovi}a. s kojim smo ju~er razgovarali, kratko nam je kazao da nije kontaktirao s Hamdom te da ne zna zbog ~ega su mu pretresali ku}u. - Nije mi poznato ni jesu li ne{to na{li niti gdje se Hamdo nalazi. Ne znam jesu li i njega privodili. Nismo bili u nekom dobrom kontaktu kazao je Sinan.
E. Ha.

Odluka u petak

odluka trebala bi biti poznata u petak. Istraga o teroristi~kom napadu se nastavlja, a ne isklju~uju se ni nova hap{enja i pretresi. Posljednji pretresi obavljeni su prekju~er u Mao~i, Maglaju i selu O{ve kod Maglaja. U O{vama je pretresena ku}a ~lana vehabijske zajednice Hamde Fojnice. Kako smo saznali od njegovih ro|aka, Hamdo je donedavno `ivio u Zavidovi}ima, a zatim se odselio u O{ve. Njegov brat Sinan Fojnica,

Reis Ceri} u Briselu s vjerskim liderima
Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa ef. Ceri} boravi u dvodnevnoj posjeti Briselu, gdje u~estvuje na sastanku Izvr{nog odbora Evropskog vije}a vjerskih lidera. U izjavi za „Avaz“ reis Ceri} ka`e da u~esnici raspravljaju o planovima za 2011.2013. godinu te da je ve} poznato da }e naredni sastanak vjerskih lidera biti u Sarajevu. - Cilj je da se u Evropi razvija vjerski dijalog i {tite ljudska prava. Jedna od tema je i borba protiv ekstremizma i zloupotrebe vjere u {irenju nepovjerenja i netolerancije - rekao je reis Ceri}. Danas }e se vjerski lideri sastati s pojedinim evropskim

Bez kontakta

Naredni susret u Sarajevu

Ni 16 godina poslije zavr{etka rata ne postoji zajedni~ka vizija o budu}nosti zemlje koja je temeljni uzrok stagnacije koju danas imamo na sceni, rekao je vi{i zamjenik visokog predstavnika u BiH Roderik Mur (Roderick Moore). To je pokazala i zajedni~ka analiza „Centra za politike i upravljanje“ (CPU), „Transparency Internationala BiH“ i „Fridrich Naumann Stiftunga“ (FNS), koji su uradili istra`ivanje o politi~kom zastoju u BiH.

Mur: Ispa{taju gra|ani

Okrugli sto o stagnaciji BiH

Katastrofalni rezultati pro{lih vlasti

(Foto: F. Fo~o)

Nalazi istra`ivanja koji su prezentirani na okruglom stolu u hotelu „Europa“ u Sarajevu ukazuju na to da je napravljen veoma mali napredak u dr`avi u proteklom periodu. -T u`no je ~uti kako neki lideri zagovaraju raspad dr`ave ili produbljivanje nepostoje}ih etni~kih podjela. Umjesto da ovu zemlju povedu u Evropsku uniju, ni{ta nije ura|eno, a za to ispa{taju obi~ni gra|ani. Bez postojanja zajedni~ke vizije ova zemlja }e samo puzati prema Briselu A. Nu. rekao je Mur.

Reis Ceri}: Borba protiv ekstremizma

parlamentarcima, s kojima bi trebali razgovarati o stanju vjerskog dijaloga, su`ivota i toF. K. lerancije u Evropi.

Spec
Izricanje prvostepene presude pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju pri Sudu BiH, u predmetu „Rijad Rustempa{i} i drugi“, zakazano je za danas, javlja Fena. Optu`nica tereti Rijada Rustempa{i}a, Abdulaha Hand`i}a i Edisa Veli}a za terorizam, udru`ivanje radi ~injenja krivi~nih djela i neovla{teni promet oru`jem i vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene, a optu`enog Muhameda Rustempa{i}a za neovla{teni promet oru`jem.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011. 

=E

Scene teške porodične drame: Arduana i Al'Dino sinoć prilikom svađe i policijske intervencije

Viktorija i Oliver: Bliska veza 

== F=JE= @IJH=EL=A CHK@E
Iako je Britanka Džesika Dejns (Jessica Danes, 21) iz Sarija strahovala da će riječi koje želi izgovoriti uništiti blisku vezu koju cijeli život ima s majkom Viktorijom (Victoria, 39), nije više mogla šutjeti. - Mama, žao mi je, ali želim biti muškarac - konačno je izgovorila. Šokantnim priznanjem počela je devetomjesečna transformacija kojom je Džesika postala Oliver. Viktorija je čak platila 4.000 funti da bi Džesika odstranila dojke jer bi putem zdravstvenog osiguranja čekala dvije godine. Počela je piti muške hormone od kojih joj se produbio glas i počele rasti dlake na licu.

Džesika postala Oliver

2JKE IA )H@
NA LICU MJESTA Sinoć se odvijala prava porodična
Susreli se da bi pjevač predao djecu supruzi Situacija naočigled
Prava drama odvijala se sinoć oko 18 sati na jednom raskršću u sarajevskom naselju Velešići. Bračni par Arduana i Al'Dino Kurić sastali su se da bi pjevač supruzi doveo njihove sinove. Naime, ovu TV voditeljicu pjevač je početkom oktobra u medijima optužio za bračno nevjerstvo i već izvjesno vrijeme njih dvoje žive razdvojeno.

2HAHš=A FHE=LA

U Policijskoj upravi Centar sinoć nam je rečeno da su imali prijavu za remećenje javnog reda i mira te da će i protiv Al'Dina i Arduane biti podnesene prekršajne prijave.

Uplakana djeca
Međutim, situacija je vrlo brzo eskalirala, došlo je do verbalnog, a potom i, kako kažu svjedoci, fizičkog sukoba supružnika. Vrlo brzo intervenirala je i policija, a prolaznicima se ledila krv u žilama od plača dvoje malene djece koja su prisustvovala žestokoj svađi svojih roditelja. Kako nam je ispričala Arduana kada smo došli na lice mjesta, ona je uzela mlađeg sina, a kada je po-

1CK>E ' ECH==
Džej Vornik (Jay Wornick) održao je svoju riječ. Nakon opklade sa svojom ženom izgubio je 90 kilograma u samo 10 mjeseci. Režim koji je zacrtao imao je efekta i ostvario njegov cilj. Džej i njegova žena Anđela (Angela) odlučili su smršavjeti nakon Nove godine. Uz to su se dogovorili da onaj koji izgubi najviše kilograma mora tetovirati ime onog drugog na svom tijelu. Džek je tetovirao ženino ime na prstu.

Opklada sa suprugom

kušala iz automobila izvesti starijeg, Al'Dino je pokrenuo vozilo i nastala je prava drama. Arduana se uspaničila želeći doći do djeteta, vikala je, pokušavala supruga urazumiti... Očevici tvrde da pri tome nije birala sredstva te da je u očaju i fizički nasrnula na Al'Dina. Zbunjena i rasplakana djeca trčala su od majke do oca... Nije im bilo jasno šta se dešava, zbog čega se roditelji svađaju. Bura se nakratko stišala

Rasprava s policajcima

Vornik tetovirao ženino ime

7DL=ćA>C;K6K>A=
Neopreznog vozača koji je vozio gotovo 300 kilometara na sat na autoputu u Flandriji, na sjeveru Belgije, policija je pronašla zahvaljujući videosnimku na YouTubeu. Na snimku načinjenom u “Aston Martinu”, koji su objavili belgijski mediji, su-

Vozio 300 na sat

Imala sam prirodnu reakciju majke kojoj je život djeteta bio ugrožen Voljela sam ga
Arduana Pribinja-Kurić sinoć je, isprovocirana strašnim događajem, prvi put odlučila progovoriti o drami kroz koju prolazi posljednjih sedmica. Do sadanije komentirala optužbe supruga o bračnoj nevjeri. Šutjela je i kada je bilo veoma teško ostati suzdržan. Rekla nam je da je Al'Dino uzeo djecu bez pitanja i ikakve najave. - Kada smo se čuli, rekao mi je da će ih vratiti na benzinsku pumpu u Velešićima u 17.30 sati. Tokom razgovora me i strašno vrijeđao, i to pred djecom. Tvrdio je da djeca neće sa mnom, da neće da se vrate. Tražila sam da razgovaram s njima i, kada su me čuli, rekli su da hoće. Uvrede koje je izgovorio ne mogu vam ponoviti pred djecom - rekla nam je Arduana. Ona ističe da najstrašnije priče pred djecom sluša neko vrijeme i da se nadala da će Al'Dina to proći i da će se smiriti zbog sinova. - Opsovao mi je mrtvu majku injene kostiu grobu! Dao mi je jedno dijete, a drugo je ostalo u autu. Pošla sam za njim i otvorila zadnja vrata. Ušla sam da uzmem Haruna, a Ishak je ostao vani. Al'Dino je krenuo voziti. Vrištala sam da zaustavi auto i da nam je drugo dijete na cesti. Jedna noga mi jebila vanauta. Pokušala sam ga spriječiti. To je bila prirodna reakcija majke kojoj je život djeteta bio ugrožen - potreseno priča Arduana. Iscrpljena dodaje da užas traje više od dva mjeseca i da je suprugu dala vremena da shvati šta radi. - Ovo je previše za jednog čovjeka da trpi! Nikada ga nisam prevarila. Bole me sve priče koje idu 

EI= C= FHAL=HE= LEJA K FIEDE=JH=

Arduana Pribinja-Kurić odlučila prog

vozač je snimio brzinomjer na kojem se vidi brzina od 293 kilometra na sat, dok se automobil neoprezno prestrojava u poprilično gustom saobraćaju između Antverpena i Genta. Vozaču prijeti kazna od 2.750 eura, oduzimanje vozačke dozvole na pet godina i oduzimanje automobila vrijednog 190.000 eura.

572-4 6 

'

' 

"

"

199041

Boja:Crvena

Arduana Pribinja-Kurić: Bole me priče koje kruže 

=E

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

%

[ta ka`u poznati
Dejvid Robinson

Pozitivna budućnost regiona
- Koraci koje smo vidjeli proteklih godinu-dvije na Balkanu veoma su pozitivni. Također, i međunarodna je zajednica pokazala veliko interesiranje za sve što se Robinson: događa. Ne vidim nijedan razlog zašto ljuPuni nade di ne bi bili puni nade u pozitivnu budućnost regiona. (Pomoćnik državnog sekretara SAD za “Novosti”)

Stefano Sanino
(Foto: M. Kadrić)

drama u sarajevskom naselju Velešići

brojnih prolaznika eskalirala pa je na kraju intervenirala i policija

K== E )’,E
Nekoliko očevidaca u čudu je promatralo šta se dešava. Nisu htjeli dati izjavu policiji, a nama su kratko prenijeli svoj doživljaj ove drame. - Sve se brzo desilo. Kao u nekim filmovima. Ubila ga je k'o vola u ku-

Ulazak u EU sve zahtjevniji
- Proces ulaska u Evropsku uniju danas je sve zahtjevniji i kompliciraniji. To je dijelom zbog političkih razloga. Postoji i osjećaj teškoća koji je u zemljama članicama Sanino: Izvjesgeneriran kroz prethodna proširenja. A ne lekcije mi smo i naučili izvjesne lekcije iz načina na koji su one provedene. (Generalni direktor za proširenje u EK za DW)

Miroslav Radman

Možda smo uvreda čimpanzama
- Izmišljamo božanski status ljudskog genoma, izmišljamo da smo savršeni, pri tome umiremo u mukama, ubijamo, silujemo i vodimo ratove i zaboravljamo da je Radman: ljudski genom zapravo gen primata. Mi Gen primata smo jedan posto različiti od čimpanza i možda smo po svemu onome što radimo velika uvreda čimpanzama. (Profesor za “Nacional”)

7>E= C= A ' L= K KFKIK

pusu. On se samo branio. K'o kakva žena. Mislim da im ovo, stvarno, ne treba. Jadna djeca s ovakvim roditeljima. Trebali bi misliti na njihovu budućnost, a ne samo na sebe - rekao je jedan od očevidaca.

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Poštenje ovdje ne stanuje
- U Bosni moralna svijest, poštenje i odgovornost više ne stanuju. Nikada ranije niko ovu zemlju i njene građane nije toliko ponizio i temeljito opljačkao kao sadašnja oligarhija. Nije ih briga što su nas utopili u bijedu, oni rade isključivo za svoj džep.Njihneinteresiranarod. (Čitateljica M. T.)

dolaskom policije koju su, kako su nam rekli, oboje pozvali. No, ni nakon toga nisu prestajali s optužbama.

Došao i otac
- Pljunuo si me, zar još nešto treba? Šta to radiš? Vidiš da djeca plaču. Nisi me dirao jer ne smiješ. Ti možeš samo lajati - rekla je, između ostalog, Arduana, po koju je nakon svega došao otac.

Sve se ovo desilo nakon što je prije više od mjesec kao prava bomba odjeknula Al'Dinova tvrdnjada gaje supruga prevarila s novinarom “Al Jazeere” Kejsijem Kaufmanom (Casey Kauffman). A uvertira sino}njem doga|aju bila je ju~er objelodanjena Facebook prepiska izme|u supru`nika koja je zavr{ila Al’Dinovim uvredljivim komentarima. D. ZEBA

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

10. 11. 2011.

promjenljivo

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

ovoriti

SARAJEVO 13

uokolo. Sve veoma teško podnosim, jer će moje dijete za pet godina znati na internetu naći šta je babo pričao o mami. Nemam pravo uništiti viziju idealnog oca zbog djeteta. Ne smijem bilo šta loše reći o njihovom babi - kaže Arduana. Voditeljica ističe da je sve što je trpjela sedam godina u braku privatnastvar i da to ne mora dijeliti sa svijetom. - Niko me nije natjerao na brak. Veoma sam ga voljela. To je bila velika ljubav. Šta sam preživjela i šta sam trpjela, to nije za javnost. Nisam uradila ništa što on govori. Nisam uprljala obraz ni svoj, ni svoje djece, ni prezime. Vjerujem da is-

tina mora isplivati, kad-tad. Trudila sam se biti dobra majka i dobra supruga i njemu najbolji prijatelj. Ovo nisam zaslužila -otvorenaje Arduana. Ona dodaje da joj još nije jasno zašto Al'Dino sve ovo radi i šta je ovdje povrijeđeno. - Je li sve ovo prefantastično da bi bila reakcija jednog racionalnog čovjeka?! Stvarno ne znam. Voljela bih da konsultirate za ovaj slučaj neuropsihijatra. Ljude kojise bavestrukom ikoji mogu prokomentirati cijeli slučaj. Toliko je stvari iznio u javnost da vrlo lako mogu napraviti realan profil njegove ličnosti - ističe Arduana. D. Z.

GORAŽDE 13 MOSTAR 20

NEUM 20

Kurić: Završio u bolnici

^ETVRTAK
10. 11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

PETAK
11. 11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

SUBOTA
12. 11. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

- Svašta je rekla za moju majku. Nisam joj ostao dužan. Ipak, nisam primjenjivao silukao mojasupruga. Ovo je treći put da me fizički napala. Nijednom joj nisam odgovorio. Neka se vidi i zna šta je žena u stanju uraditi.Nisu uvijekmuškarci nasilnici. Otišao sam i u bolnicu na Koševo, gdje su mi konstatovane lakše povrede. Ljekarskinalaz odnio sam nadležnim organima dodajeKurić. D. Z.

od 2 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 4 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 1 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 12 C do 20 C

0

0

od 12 C do 20 C

0

0

od 10 C do 20 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorološka prognoza je povoljna i većina ljudi će se osjećati bolje, pri tome će opća slika biti nešto ljepša na jugu i u Krajini. U centralnim krajevima i na sjeveru tokom jutarnjih sati kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće usljed povećanog sadržaja vlage u zraku, pojave magle kao i nešto izraženije naoblake, a u nastavku dana i ovdje će biti ugodno. Grad Sarajevo Izlazak 6.34 Zalazak 16.26 10. 11. 2011. Izlazak 16.01 Zalazak 6.10

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Arduana dodaje da nije podnijela zahtjev za razvod, jer centar za socijalni rad nije završio postupak posredovanja. - Taj postupak je u

6Kž>= E H=L@ K FH?AIK

toku. Kao i tužba za uvredu časti, za povredu digniteta i sve ostalo što ovaj slučaj zahtijeva pojašnjava Pribinja-Kurić.

Al'Dino Kurić pozivao je sinoć našu redakciju više puta. U svojoj verziji događaja kaže da je on pozvao policiju zbog fizičkog nasilja. - Došao sam da normalno predam djecu Arduani. Verbalno i svakako me vrijeđala, nakon čega me i napala. Do sukoba je došlo kada Harun nije htio da ide s njom. Pokušala ga je nasilu izvući iz mog automobila. Čupala me za kosu i udarala. Nisam odgovorio na njene fizičke napade, nego sam zaštitu potražio od policije kaže Al'Dino, koji nas uvjerava da će njegova supruga dobiti prijavu za nasilničko ponašanje, a on samo za drsko ponašanje pred policijom. Također, priča da je fizičkom napadu prethodila žustra rasprava u kojoj je izrečeno dosta teških riječi, ali i psovki.

ČKF== A = IK

Al'Dino o incidentu

VRIJEME DANAS

,AEEč IKč=

BIHA] 15

BANJA LUKA 15 BR^KO 14

TUZLA 14 ZENICA 14

U jutarnjim LIVNO satima, a poneg14 dje i prije podne, očekuje se magla ili niska oblačnost, a tokom dana u cijeloj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Ukratko

8
SUD BiH Izre~ena presuda za ratni zlo~in Batkovom pomaga~u

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

teme

Sorensen: Klju~ne reforme

„Grupa prijateljstva“

Ubrzati EU integracije
Britanska ambasada i Delegacija EU u BiH pozdravili su osnivanje „Grupe prijateljstva BiH“ u Evropskom parlamentu. Britanski ambasador Najd`el Kejsi (Nigel Casey) ocijenio je da se radi o iskoraku ka boljoj saradnji izme|u evropskih i bh. parlamentaraca, dok je specijalni predstavnik EU Peter Sorensen naveo da ovogodi{nja strategija pro{irenja podrazumijeva reforme vladavine prava i javne uprave, slobode izra`avanja, ekonomski oporavak, te regionalnu saradnju i A. Du. pomirenje.

Bari~anin osu|en na 18 godina zatvora
Dokazano da je ovaj zlo~inac u~estvovao u ubistvu tri ~lana porodice Balvanovi} te da je izvr{io vi{estruko silovanje jedne `ene @rtve nezadovoljne kaznom
Sa{a Bari~anin (42) osu|en je ju~er na 18 godina zatvora zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti koje je skupa s monstrumom Veselinom Vlahovi}em Batkom po~inio u sarajevskim naseljima Grbavica i Vraca. Presudu je izreklo Vije}e Suda BiH kojim je predsjedavala sutkinja Enida Had`iomerovi}. Vije}e je utvrdilo da je Bari~anin te{ke zlo~ine izvr{io s direktnim umi{ljajem. koje su pre`ivjele ratne torture. One su, kako su nam rekle, razo~arane visinom kazne. - Ovakvom kaznom zlo~ini se amnestiraju. Kao olak{avaju}a okolnost cijeni se njegova invalidnost koju je zaradio kao d`elat u ratu. Neka vidi njegova supruga kakav je on heroj~ina - kazala je Hase~i}.

Fond PIO RS

Brutalni zlo~ini
Bari~anin se tereti da je s Vlahovi}em u sklopu sistemati~nog napada vojske, policije i paravojnih srpskih formacija ne~ovje~no postupao, zlostavljao i plja~kao zato~ene civile. Dokazano je da je Bari~anin u julu 1992. godine s Vlahovi}em do{ao u stan porodice Balvanovi}, te da je u~estvovao u ubistvu Otilije Balvanovi} i njenih sinova Amira i Emira.

Po~ela isplata penzija
Isplata oktobarskih penzija u RS po~inje danas, dok }e korisnici ovog fonda u FBiH mirovinu za pro{li mjesec primiti tek poslije 20. novembra, nakon {to se podmire potrebe u RS. Za isplatu oktobarske penzije iz bud`eta RS Fondu je dozna~eno 15,6 B. S. miliona KM.

Porodica okrivljenog Bari~anina napu{ta sud

(Foto: M. Kadri})

Utvr|eno je i da je izvr{io vi{estruko silovanje jedne `enske osobe bo{nja~ke na-

cionalnosti koju je odveo iz stana Balvanovi}a, a koju je dr`ao zato~enu u drugom

Vukovci

Bari~aninova rodbina napala `rtve
Nakon {to su Hase~i} i ostale `ene napustile krug Suda BiH verbalno ih je napala Bari~aninova rodbina. Naime, Melihu Merd`i} u naselju Hrasno presreo je crveni „golf 2“ u kojem je bila rodbina ovog zlo~inca. - ^ula sam da me iz auta zove `enski glas i okrenula sam se. Sa{ina `ena otvorila je prozor i po~ela mi psovati majku. Govorila je da smo mi sve kurve i da ho}emo samo penzije. Tako|er je i voza~, mislim da je njen otac, psovao i rekao da }e nam biti gore nego 1992. godine i da nas je trebalo sve pobiti - kazala nam je Merd`i}. Ovu informaciju potvrdila je za „Dnevni avaz“ i Bakira Hase~i}. - Nakon {to me nazvala Meliha o ovom slu~aju izvijestila sam i tu`ioca - rekla A. Nu. je Hase~i}.

Te{ko povrije|en Emir Biti}
Dvadesetdvogodi{nji Emir Biti} iz Travnika te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er na putu Kiseljak - Busova~a, u mjestu Vukovci. Do nesre}e je do{lo oko 15.30 sati, kada su se sudarili BMW, kojim je upravljao Biti}, i kombi „mercedes“, koji je vozio Slavko Bari{} (40) iz Travnika. Kako smo sino} saznali mladi} je zadobio prijelom lijeve butne kosti, nagnje~enje glave s potresom mozga kao i nagnje~enje grudnog ko{a i prijelom desne klju~ne L. K. ^. kosti.

stanu. Bari~anin je omogu}io i drugoj neidentificiranoj osobi da ovu `enu siluje. Posmrtni ostaci ~lanova porodice Balvanovi} na|eni su na Trebevi}u, a svi su ubijeni hicima iz vatrenog oru`ja. - Bari~anin je kao saizvr{ilac uni{tio cijelu jednu porodicu na brutalan na~in - re~eno je ju~er tokom obrazlaganja presude.

Bari~anin: Te{ki zlo~ini

Smaknuo porodicu
Izricanje presude pratila je Bari~aninova supruga, njen otac i ro|ak. U sudnici je bila i Bakira Hase~i}, predsjednica Udru`enja „@ena`rtva rata“ s nekoliko `ena

Merd`i}: Psovali mi majku

Nisveta Zametica iz Udru`enja „@ena Kasindolske“ tako|er je razo~arana. - Nevjerovatno je da sud u isto vrijeme ka`e da je ubio cijelu jednu porodicu, a onda spominje olak{avaju}e okolnosti i to da je on porodi~an ~ovjek i otac troje djece. Da je pravde, on nikada ne bi iza{ao iz zatvora - kazala je Zametica. @rtve su dodale i da su se ~lanovi porodice okrivljenog s njim u sudnici ju~er pozdravili dizanjem tri prsta.
E. HALA]

Nastavljeno izuzimanje dokumentacije iz kasarne Orljani

’@eljeznice RS’

Prekinut {trajk ma{inovo|a
[trajk ma{inovo|a u „@eljeznicama RS“ (@RS) ju~er je bezuvjetno prekinut, a sporna pitanja }e se rje{avati dogovorima, bez ucjena, u narednom periodu, saop}io je predsjednik Nadzornog odbora tog preduze}a Borislav Stevanovi}, prenosi Fena.

Desetak policijskih slu`benika Agencije za istrage i za{titu BiH (SIPA) s istra`iteljem Odjela za ratni zlo~in Tu`ila{tva BiH na ~elu napustili su ju~er oko 14 sati krug biv{e kasarne Orljani nadomak Biha}a, ~ime je, prema svemu sude}i, okon~an zadatak izuzimanja dokumentacije vezane za istragu protiv biv{eg komandanta Petog korpusa Armije RBiH Atifa Dudakovi}a. Prema informacijama do kojih je do{ao „Avaz“, pripadnici SIPA-e su tokom dva dana detaljno ~e{ljali registr-

Na Tu`ila{tvo BiH vr{i se pritiatore s hiljadama dokumenata MUP-a USK. Mirsad Selmanovi}, ratni na~elnik {taba Petog korpusa Armije RBiH, smatra da i mediji iz RS vr{e pritisak na Tu`ila{tvo BiH. Ta hajka manje-vi{e traje godinama i intenzivira se u vrijeme kada je jo{ strahovito svje`a porodi~na tragedija biv{eg komandanta Petog korpusa. - Sramota je da se na takav na~in djeluje na tu`ila~ke strukture i preko politi~kih centara mo}i ih se „u~i“ {ta treba raditi. Zro`en sam. Ni Ha{ki tribunal se nije bavio Petim korpusom na
Selmanovi}: Pritisak na Tu`ila{tvo Zgrada od crvenih cigli u kasarni Orljani

ovaj na~in, a bile su im, sigurno, poznate i dostupne sve informacije o ratnim doga|ajima - ka`e Selmanovi}. Almir Tuti}, predsjednik Federalnog saveza demobilisanih boraca, smatra da Tu`ila{tvu BiH ne treba dociranje sa strane. - Peti korpus se nije bavio istrebljenjima i organiziranim zlo~inima, mi smo se borili da sa~uvamo gole `ivote. Vjerujemo u istra`ne organe, tu`ila~ke i pravosudne strukture BiH i dajemo im podr{ku - istaknuo je M. DEDI] Tuti}.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

9

Ukratko

IZVJE[TAJ Visoki predstavnik za „Dnevni avaz“ o prozivkama

Incko: Nisam ni na ~ijoj strani!
Izvje{taj poslan Ujedinjenim narodima nije pristrasan, ka`e na{ sagovornik
Visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) tvrdi da nije ni na ~ijoj strani kada je politi~ka situacija u na{oj zemlji u pitanju. Incko je za „Dnevni avaz“ demantirao da je izvje{taj koji je poslan Ujedinjenim narodima pristrasan. SDP-a koje su formirale Vladu Federacije BiH. - Ja nisam ni na jednoj strani i tu nema prijateljstava. Ja sam jedino na strani istine i trudili smo se da izvje{taj bude objektivan. Tamo gdje se neko, mo`da, osjetio pogo|enim, to su bili, mo`da, citati tih istih ljudi - kazao nam je Incko. Prema njegovim rije~ima, izvje{taj je u nekoj mjeri „kao seizmolo{ka stanica“. Ako se desi negdje mali potres, to se registrira, ako se desi ve}i zemljotres, onda se to vi{e i registrira, pojasnio je na{ sagovornik. Dodao je da je, mo`da, neko prebacivao da se u izvje{taju ne spominje formiranje Federalne vlade, ali da taj komentar, tako|er, nema osnova. knuo je visoki predstavnik. On napominje da }e izvje{taj zvani~no biti prezentiran tek u srijedu, 15. novembra.
G. MRKI]

Predstavni~ki dom BiH: Danas o dr`avnoj pomo}i

Predstavni~ki dom BiH

Ni{ta od zabrane negiranja genocida
Izvje{taj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o sistemu dr`avne pomo}i u BiH na}i }e se pred poslanicima sutra na sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH. Kolegij Predstavni~kog doma, me|utim, skinuo je s dnevnog reda dana{nje sjednice Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zlo~ina genocida i zlo~ina protiv ~ovje~nosti, javile su Agencije.

Zvani~na objava
- Pisali smo izvje{taj za posljednjih {est mjeseci, a Federalna vlada je formirana prije toga. Zato se to nije na{lo u izvje{taju. Mi uvijek pravimo izvje{taj za {est mjeseci - ista-

Nema prijateljstava
Politi~ari iz Republike Srpske kao i oni iz dva HDZ-a, odnosno njima bliski medijski krugovi, ovih dana `estoko su kritizirali Incka tvrde}i da je „na strani platforma{a“, odnosno stranaka okupljenih oko

Tajni susret ~elnika SNSD-a i HDZ-a BiH

Ha{ki tribunal

Dodik i ^ovi} dogovarali novo Vije}e ministara
Formiranjem vlasti u Mostaru otvorena vrata za dr`avnu vlast
Predsjednici SNSD-a i HDZ-a BiH Milorad Dodik i Dragan ^ovi} sino} su odr`ali iznenadni i nenajavljeni sastanak u restoranu „Kaldera“ u Lakta{ima. Prema saznanjima „Avaza“, ~elnici dvije stranke odr`ali su hitne konsultacije o formiranju vlasti u BiH, nakon {to je ju~er uspostavljena vlast i u Mostaru.

Srpski tim pregleda Mladi}a
Tim srpskih ljekara pregledat }e Ratka Mladi}a u ha{kom pritvoru, izjavila je ju~er portparol Ha{koga suda Nerma Jela~i}. - Utvrdili smo datum posjete, srpski tim trebao bi do}i u pritvor sljede}e sedmice - kazala je Jela~i} na redovnoj konferenciji za novinare.

Novi sastanak u narednih nekoliko dana
ra iz Br~kog i „osnovama prijedloga predsjednika SDA o rasporedu direktorskih pozicija u dr`avnim agencijama“. - Siguran sam da }emo u narednih nekoliko dana odr`ati novi zajedni~ki sastanak {estorke - poru~io je Had`i}.

Krizni {tab

Dolazi i Bosi}
Za predsjednika SDS-a Mladena Bosi}a nije sporno da se odazove pozivu na novi susret {estorke, ako ga organizira „neka od stranaka iz FBiH“. - Ako postoji realan plan za postizanje kona~nog dogovora i prijedlog koji je kompromis, mi }emo se svakako odazvati - naglasio je Bosi}, izraziv{i jo{ jednom `aljenje zbog posljednjeg propalog sastanka. A. [I[I]

Dodik po starom
Dodik je uo~i sastanka sa ^ovi}em rekao za „Avaz“ da je „pri~a o formiranju vlasti u BiH za RS mogla biti davno zavr{ena, ali da je jasno da je problem me|u strankama u FBiH“. - Odazvat }emo se pozivu bilo koje partije iz FBiH i na sastanak do}i s na{im dobro poznatim i principijelnim stavovima: ~etiri ministar-

Protiv izgradnje zatvora u Jasenici
Krizni {tab Udru`enja gra|ana naselja Jasenica kod Mostara oformljen je radi spre~avanja poku{aja izgradnje zatvora zatvorenog i poluotvorenog tipa u Jasenici (biv{a kasarna Heliodrom), stoji u saop}enju iz tog {taba, prenosi Fena. Gra|ani Jasenice izri~ito su protiv izgradnje zatvora u samom centru ovog mjesta, unato~ tome ovih dana po~eli su radovi na ovom projektu.

Sa sino}njeg sastanka u Lakta{ima

(Foto: M. Lugi})

stva za politi~ke predstavnike Srba, od kojih je jedno Ministarstvo inostranih poslova, i naravno, po{tivanje

principa rotacije u Savjetu ministara - istakao je Dodik. Potpredsjednik SDP-a Damir Had`i} potvrdio je

za na{ list da }e novi sastanak ~elnika {estorke biti odr`an ve} u nekoliko narednih dana, ali na principima dogovo-

Nakon 401 dana ~ekanja u HNK

Imenovana nova Kantonalna vlada
Nakon 401 dana ~ekanja, ju~er ta~no u podne imenovana je Vlada Hercegova~ko-neretvanskog kantona. No, nije sve pro{lo glatko. Nakon {to je mandatar Denis Lasi}, ina~e predsjednik KO HDZ-a BiH, pro~itao program te kandidate za ministre, za govornicu je iza{ao zastupnik SDA Zijat Zijo Mu{i} naglasiv{i da govori u svoje li~no ime. On se tako otvoreno izjasnio da se, prije svega, ne sla`e s prijedlogom kandidata Semina Bori}a za ministra, koji je u dva navrata obavljao ovu du`nost. Ipak, sa 23 glasa za, dva suzdr`ana (SBiH) i jednim protiv (Mu{i}) ju~er je potvr|ena nova Vlada HNK, s Lasi}em na ~elu. Novi ministar unutra{njih poslova je Mario [ulenta (HDZ BiH), Radenku Miri}u (SDP) pripao je resor pravosu|a, Samiru Had`ihuseinovi}u (SDP) finansije, a Iliji Cvitanovi}u (HDZ 1990) saobra}aj. Za ministra obrazovanja izabran je Zlatko Had`iomerovi} (SDA), Suadu Hasandedi}u (SDA) pripao je resor gra|enja, Ameru Zagor~i}u (SDP) privrede, Mladenu Bo{kovi}u (HDZ BiH) zdravstva, a Donku Jovi}u (HDZ BiH) poljoprivrede. Marinko Petri} (HDZ 1990) novi je bora~ki ministar, a Semin Bori} (SDA) ministar trgovine i turizma. Sjednici Skup{tine nisu prisustvovali zastupnici Saveza za bolju budu}nost BiH obrazlo`iv{i to principijelnim stavom da je sjednica zakazana u vrijeme Kurban-bajrama. M. Sm.

Livno

Grafiti podr{ke Anti Gotovini
Na zgradi Narodnog univerziteta u Livnu ispisani su grafiti („Heroji, a ne zlo~inci“) kojima nepoznati autor izra`ava nezadovoljstvo presudom Ha{kog tribunala i daje podr{ku hrvatskim generalima Anti Gotovini, Mladenu Marka~u i Ivanu ^ermaku, osu|enima za ratni zlo~in nad srpskim stanovni{tvom u akciji „Oluja“, javila je ju~er Srna.

Premijer Denis Lasi} i novi ministri

Klub poznatih

Adin D`afi}

Nikada nisam bio u pozori{tu
Li~ni profil nogometa{a Sarajeva
Ime i prezime: Adin D`afi}. Datum i mjesto ro|enja: 21. maj 1989., Gra~anica. Koji je Va{ najve}i porok: Nemam ih. Biste li donirali organe: Da. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Pustim da neko drugi prvo pro|e. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Svaka dama {minku, a mu{karac novac. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Ima. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Proveo vrijeme s rodbinom i prijateljima. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: I jedno i drugo. Politika je za Vas: Ne razmi{ljam o njoj. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Kako-kada. Otkrijte nam jednu tajnu: Njih vje{to ~uvam. ^ega se najvi{e sramite: Nepromi{ljenih poteza iz pro{losti. Najljep{a `ena/mu{karac je: Salma Hajek (Hayek) i Kolin Farel (Collin). Kada je brak dobar brak: Kada su obje strane zadovoljne. Je li jutro pametnije od ve~eri: Naravno. Omiljeni film: „Djevojka od milion dolara“. Va{ hobi: Nemam hobi. Sportista koji Vas inspirira: Leo Mesi (Messi).

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

teme

SUKOB INTERESA CIK izrekao kaznu tajkunu SDA

Osim ~etverogodi{nje nepodobnosti da bude biran za zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika, morat }e platiti i 4.000 KM
Tajkunu SDA Aliji Budnji ju~er je Centralna izborna komisija (CIK) BiH zbog sukoba interesa izrekla zabranu kandidiranja na izborima i nov~anu kaznu od 4.000 KM! Komisija je utvrdila da je Budnjo, ~ovjek od najve}eg povjerenja Sulejmana Tihi}a i siva eminencija SDA, od 26. novembra 2008. do 18. aprila ove godine istovremeno bio i vije}nik u Op}inskom vije}u (OV) Ilid`a i ~lan Skup{tine privatne firme „Projekt“, koja je u 2009. i 2010. godini sklapala ugovore vrijednosti ve}e od 5.000 KM nansiraju iz bud`eta. Zbog toga je Budnji izre~ena sankcija „nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika u periodu od ~etiri godine nakon po~injenog prekr{aja, odnosno od 31. decembra 2010.“ te nov~ana kazna od 4.000 KM. SIPA-om, Grani~nom policijom, Visokim sudskim i tu`ila~kim vi-

Aliji Budnji zabranjeno kandidiranje na izborima
Budnjo: Finansiranje iz bud`eta omogu}ila mu SDA

Vrijednost ugovora
Centralna izborna komisija raspolagala je obimnom dokumentacijom koja dokazuje da je Budnjo odgovoran zbog sklapanja zabranjenih ugovora. „Projekt“ i

D`afi}: Tajne vje{to ~uva

Sje}ate li se prvog poljupca: To je bilo davno. [ta je Va{ najve}i strah: Nemam straha ni od ~ega. Najdra`a pjesma: „Moja jedina“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Nisam nikada ni bio. Citat koji pamtite: @ivot nam vra}a samo ono {to mi drugima dajemo. Omiljena modna marka: „Armani“. Osoba koja Vas `ivcira: Ima ih previ{e.

Sankcije i zbog izbornih prevara
Centralna izborna komisija ju~er je nastavila i s izricanjem sankcija odgovornim ~lanovima bira~kih odbora, za koje je utvr|eno da su na pro{logodi{njim op}im izborima po~inili nezakonitosti. Ka`njen je 21 ~lan iz Bosanske Krupe, Prijedora, ^eli}a i Mostara. Svima su izre~ene ~etverogodi{nje zabrane anga`iranja u organima nadle`nim za provedbu izbora i nov~ane sankcije. Po 400 KM kazne morat }e godi{nje, s organima koji se finansiraju iz bud`eta bilo kojeg nivoa vlasti. platiti Amina Dumpor, Martina Prli}, Mevludin Livadi}, Goran Mila{inovi}, Lejla Mahmi}. Ostali su sankcionirani sa po 200 KM i to su: Elzin Mu{i}, Emin Mu{i}, Mirza Re{i}, Sanel Be{i}, Biljana Kesar, Hariz Mujki}, Suada Ali}, Saud Gani}, Bego Kevri}, Maja Kara~i}, Marica Pand`a, Mario Tepe{, Marija [i{ljagi}, Franjo Pracaji}, Josip Zovko i Vedran Mahmutagi}. je}em BiH, Gradskom upravom Sarajeva. Ukupna vrijednost „Projektovih“ ugovora 2009. iznosila je 15.525,50 KM, lani 6.903, a „Hotela Ilid`a“ u 2008. bila je 11.106,90 KM, godinu kasnije ~ak 245.486,65, a 2010. vrijednost ugovora bila je 175.796,08 maraka.

SMS
ODLAZAK TROJKE ZA SRE]U - Tek kad hrvatski narod shvati da ga najvi{e plja~ka HDZ s ^ovi}em na ~elu, dok srpski narod ne shvati da ga najvi{e plja~ka SNSD s Dodikom, a Bo{njaci ne shvate da ih plja~ka SDA s Tihi}em na ~elu i ne otjeraju ih, na ovim prostorima ne}e biti sre}e. Mostarac. SRAMOTA ZA ULAZNICE - I Tuzla je u BiH poput Br~kog, ali i nama ni jedna jedina karta za utakmicu s Portugalom nije bila pu{tena u slobodnoj prodaji. Poslovnica „Centrotransa“ i ne postoji u gradu. Sramota! Pozdrav iz najmnogoljudnijeg kantona u BiH!

Dnevni avaz 061-142-015
se redovi vo`nje s intervalom od 45 minuta?! Stanovnica Ko{evskog Brda. ADILOVI] JUNAK - Najbolji igra~ u gradskom derbiju je bio golman FK Sarajevo Adi Adilovi}. Niko Zajki Zebi, osim njega, nije jo{ odbranio penal. ZENI^KA ATMOSFERA Gospodine Belmine Karamehmedovi}u, upotrijebite ne{to od svih raspolo`ivih kapaciteta i napravite prilog o atmosferi s ulica Zenice prije utakmice, jer mnogi ljudi nisu nikad mogli to do`ivjeti. Ukinite javljanje iz studija jer to je ~isto maltretiranje. To nikoga ne zanima. Stalni ~italac iz Gra~anice.

OPASNA KOALICIJA Koalicija sa SDPom vje~no vladaju}oj SDA prvenstveno slu`i za amnestiranje svojih kadrova od brojnih protivzakonitosti u sredinama gdje rukovode. Da je tako, pokazalo je i nedavno zasjedanje Skup{tine ZDK kada je glasa~kim marketingom zata{kan niz nezakonitih i amoralnih isplata na Zeni~kom univerzitetu. PREVARENI GRA\ANI - Da vidite samo kako GRAS vara gra|ane! Na terminalu kod Doma OSBiH dr`e izlo`ene redove vo`nje za linije 16 i 16b s polascima u intervalu od 20 minuta. U fotokopirnici prekoputa terminala prodaju

Uloga sina
Tako|er, Budnjin sin Muamer istovremeno je bio ovla{teno lice u privatnom Hotelskom banjsko-rekreativnom dru{tvu „Hoteli Ilid`a“, koje je 2008., 2009. i 2010. sklapalo ugovore vrijednosti ve}e od 5.000 KM godi{nje, s organima koji se fi-

„Hoteli Ilid`a“ sklapali su ugovore o pru`anju usluga sa sarajevskim op}inama Ilid`a i Novi Grad, zatim dr`avnim ministarstvima sigurnosti i odbrane, kojima se na ~elu, podsjetimo, nalaze SDA ministri Sadik Ahmetovi} i Selmo Cikoti}. Tako|er, Budnjo je ulazio i u zakonom zabranjene aran`mane s Parlamentom BiH, Agencijom za identifikacione dokumente BiH,

M. KUKAN

Je li biv{i ministar iz SDA odr`ao rije~

Obho|a{ nije jo{ podnio prijavu
Obho|a{: Tu`ila{tva u Sarajevu i Gora`du nisu dobila prijavu

Salko Obho|a{, biv{i federalni ministar za prostorno ure|enje, iako je obe}ao da }e podnijeti krivi~nu prijavu protiv sebe, ju~er to nije uradio, ovo je u izjavi za „Dnevni avaz“ potvrdila Jasmina Omi}evi}, portparol Kantonalnog tu`ila{tva. - Jo{ ni{ta ne mo`emo zvani~no potvrditi. Mo`da je ona stigla, ali nije unesena u sistem - ka`e Omi}evi}.

Krivi~na prijava Obho|a{ je, poObho|a{a protiv sadsje}amo, najavio da mog sebe nije stigla ni }e to uraditi nakon u Tu`ila{tvo Bosaotkrivanja afere koja nskopodrinjskog kaje omogu}ila Dariju ntona. Novali}u, vlasniku - Nama ni{ta nije stiniskotira`nog bilteglo. Ne znam samo kana „Start“, da mu iz ko }e Obho|a{ sam prfederalnog bud`eta otiv sebe podnijeti kri- Novali}: Uzeo bude ispla}eno vi~nu prijavu - izjavio je novac 89.500 KM na ra~un Mirsad Bilajac, glavni besmislenog reklamiA. D. tu`ilac u Tu`ila{tvu BPK. ranja koridora 5C.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

11

SAZNAJEMO Nova afera u Ministarstvu sigurnosti BiH

Ahmetovi}ev pomo}nik pod istragom zbog prevare
Marijan Baoti} suspendiran zbog prijave da je uzimao naknadu za odvojeni `ivot, a `ivio u Sarajevu
nom tu`ila{tvu, Baoti} je napla}ivao prinadle`nosti za odvojeni `ivot i tro{kove smje{taja iako je ve} du`e stanovnik Sarajeva. Baoti} je porijeklom iz Ora{ja, ali prema informacijama koje smo dobili u Ministarstvu sigurnosti BiH, on je u Sarajevu digao kredit za kupovinu stana, uporedo dobivaju}i naknade za odvojeni `ivot. Njegova suspenzija trajat }e do okon~anja postupka
Baoti}: Bez komentara Ahmetovi}: Jo{ jedan skandal

S ju~era{nje pres-konferencije

(Foto: S. Saletovi})

Ministarstvo sigurnosti BiH, na ~ijem je ~elu ministar Sadik Ahmetovi}, potresa jo{ jedan prvorazredni skandal. Kako saznaje „Dnevni avaz“, Ahmetovi}ev pomo}nik za azil Marijan Baoti} pro{le sedmice je suspendiran s posla, jer se protiv njega vodi istraga pred Tu`ila{tvom BiH zbog osnovane sumnje da je po~inio krivi~no djelo prevare. Prema krivi~noj prijavi, koja je dostavljena Dr`av-

U Zakon o bankama ubacili jednu kompletnu glavu koja se odnosi na za{titu klijenata
Federalni bud`et je u deficitu, zaklju~eno je ju~er na sjednici Vlade FBiH. To je na konferenciji za novinare u Sarajevu potvrdio i Ante Krajina, federalni ministar finansija, koji je poru~io da ni ~etvrti kvartal ove godine nije ba{ optimisti~an, jer }e biti pove}ani rashodi. - Ukupni primici i prihoda se mora doma}inski odnositi prema bud`etu i racionalno tro{iti novac. Vlada FBiH utvrdila je prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o bankama, o Agenciji za bankarstvo FBiH i mikrokreditnim organizacijama. - Novina je da smo u Zakon o bankama ubacili jednu

Krajina: Moramo {tedjeti

Vlada FBiH zaklju~ila

Tro{kovi smje{taja

Kr{enje zakona

Baoti} nije `elio dati izjavu
Baoti}, kojeg smo ju~er upitali za komentar na suspenziju i istragu u Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine, kazao nam je da pozovemo Ministarstvo sigurnosti BiH, navode}i da ne daje izjave.

Viki} ne ide u penziju
pred pravosudnim organima. Uz to, treba napomenuti da nadle`na inspekcija Ahmetovi}a i njegovo ministarstvo ve} drugu godinu opominje da kr{e zakon pri obradi li~nih podataka evidencijom otisaka prstiju putem A. Du. AFIS sistema. Vlada FBiH zaklju~ila je ju~er da Dragan Viki}, komandant Specijalne jedinice Federalne uprave policije, ne ispunjava uvjete za penziju. - Vlada FBiH prihvatidi za prvih devet mjeseci ove godine su milijardu i 93 miliona KM, a u ovom periodu rashodi su iznosili milijardu i 120 miliona KM. Zna~i, imamo mali deficit bud`eta - poru~io je Krajina i dodao da je Vlada zaklju~ila la je mi{ljenje Federalne uprave policije da ne postoje zakonski uslovi za Viki}evo obavezno umirovljenje - re~eno je na konferenciji za novinare. kompletnu glavu koja se odnosi na za{titu klijenata, u prvom redu zajmoprimaca, ali i dopozitara. Zna~ajno je da se kod Agencije za bankarstvo uvodi posebna institucija za za{titu potro{a~a - navodi Krajina. A. DEDAJI]

Bez saglasnosti o reformi pravosu|a D`akuli produ`en mandat v. d. direktora UIO
Sa sjednice Vije}a ministara BiH
Izmjena dnevnog reda ne}e biti, kazala nam je Paola Pampaloni
za koje su, ~ini se, jedino zainteresirani. Paola Pampaloni, {efica Odjela za BiH u Direkciji Evropske komisije za pro{irenje, kazala je ju~er za „Dnevni avaz“ da izmjena dnevnog reda ne}e biti. Zamoljena da prokomentira najave iz RS, Pampaloni nam je kazala da je to „malo tenzija pred ovaj sastanak, {to je uobi~ajeno“. - Poku{ajmo zadr`ati pozitivnu atmosferu. Ovaj dijalog je veoma va`an za svakoga, za entitete, dr`avu i za sve gra|ane BiH. Mislim da poDruga, dvodnevna runda strukturalnog dijaloga o pravosu|u u BiH po~inje danas u nimalo dobroj atmosferi. Predstavnici Republike Srpske su u posljednji tren najavili da }e tra`iti izmjenu dnevnog reda. Najavljuju da, ako se njihov zahtjev ne ispuni, ne}e u~estvovati niti }e prihvatiti bilo kakve zaklju~ke. Na dana{njem dnevnom redu trebalo bi se na}i 12 ta~aka. No, predstavnicima RS smeta {to me|u njima nisu rasprave o dr`avnom sudu i tu`ila{tvu,

Danas po~inje druga runda strukturalnog dijaloga sa EU

Evropski propisi
Specijalni predstavnik EU u BiH Peter Sorensen kazao je da je od velike va`nosti razumjeti da osnovni principi kao {to su postojanje pravosudnih tijela i nezavisnost pravosu|a „nisu za pregovaranje“. - Svi znamo da je reforma potrebna, bazirana na objektivnim potrebama i relevantnim evropskim propisima i standardima - kazao je Sorensen. Endi Mekgafi (Andy McGuffie), portparol Delegacije EU u BiH, kazao nam je da je glavni cilj ovog dijaloga konsolidacija vladavine prava i uspostava nezavisnog, efikasnog, nepristrasnog i odgovornog sistema pravosu|a.
Pampaloni: Tenzije pred sastanak

Na sjednici Vije}a ministara BiH ju~er je donesen niz kadrovskih odluka. Tako je Miro D`akula ponovo izabran za vr{ioca du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, i to na period od tri mjeseca. Tihomir Marin~i} izabran je za Vje}e ministara: Produ`ili mandate zamjenika direnadzornim i drugim odborktora Agencije za policijsku ima, kao i radnim tijelima iz podr{ku, a Samir Omer- nadle`nosti institucija BiH. hod`i} za direktora AgenciSudu BiH odobrena su je za osiguranje u BiH. sredstva iz rezerve bud`eta Tako|er, donesena je i institucija u iznosu od 180.000 odluka o izmjenama kriter- KM, u projektu rekonstrukciija za utvr|ivanje nov~ane je i nadogradnje zgrade pravonaknade za rad u upravnim, sudnih institucija. A. Du.

stoji zajedni~no razumijevanje za ovo - kazala nam je Pampaloni. Kada je rije~ o strukturalnom dijalogu, Pampaloni ka`e da je rije~ samo o poja{njenju nekih pitanja i ne-

ma razloga za strah. - Moj direktor (Pjer Mirel, op. a.) uvjeren je da postoji jedan broj pitanja koje }emo pojasniti ovih dana zajedni~ki - kazala je na{a saG. MRKI] govornica.

U nastavku su|enja Radovanu Karad`i}u britanski novinar Ed Vulijami (Vulliamy) posvjedo~io je ju~er da su zarobljenici koje je u avgustu 1992. godine vidio u logoru Omarska izgledali „u`asnuto“, dok je zato~enike iz logora Trnopolje opisao kao „skelete“. Vulijami, biv{i izvje{ta~ londonskog lista „The Guardian“, kazao je da je bio jedan od prvih novinara kojima je Karad`i} omogu}io da posjeti logore Omarsku i Trnopolje.

Ed Vulijami na su|enju Karad`i}u

12
ISTRA@UJEMO Manipulira li se podacima o gledanosti TV stanica (II)

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

teme

Treba li promijeniti metode istra`ivanja?
Putem IPTV mre`e ta~no u bobu mo`ete saznati kada neki korisnik gleda koji kanal, tvrdi Jasmin Durakovi}
govoru s doma}instvima kojima je ustupljen piplmetar, „{tima“ rejtinge gledanosti. Nakon objavljenih rezultata istra`ivanja provedenih putem IPTV mre`e nekoliko bh. operatera, pokazalo se da su podaci o gledanosti u suprotnosti s rezultatima „Marecoa“. Iz te kompanije, me|utim, tvrde da je samo njihov uzorak relevantan. - Ti rezultati nisu pravi pokazatelj gledanosti odre|enih kanala, najprije zato {to je rije~ o pretplatnicima IPTV-a, a ne o relevantnom uzorku gledalaca kreiranom prema standardnim, veoma strogim, kriterijima kakve mi moramo ispo{tovati. Ho}u da ka`em da tih 10.000 ili 20.000 korisnika nisu pravi reprezent svih gledalaca iz RS i BiH u ovakvoj vrsti analize - govori Aida Had`iavdi}Begovi}, direktorica istra`ivanja u agenciji „Mareco Index Bosnia“. Jasmin Durakovi}, vlasnik producentske ku}e „Depo“ i nekada{nji direktor Radio-televizije Federacije BiH, tvrdi upravo suprotno; da IPTV mre`a nudi preciznije podatke i servira jasniju sliNa~in rada i sistem mjerenja TV gledanosti piplmetrima na uzorku od 500 doma}instava, koji primjenjuje „Mareco Index Bosnia“, jedina ovla{tena agencija za tu djelatnost u na{oj zemlji, mnogi stru~njaci smatraju zastarjelim i prevazi|enim. ku o rejtingu gledanosti nego „Marecovi“ piplmetri.

Interes svih
- U odre|enoj fazi razvoja televizijskog tr`i{ta u BiH piplmetri su bili najbolji na~in da se izmjeri gledanost, iako je takva vrsta rada i uzorka na kompleksnoj zajednici kao {to je na{a zemlja veoma upitna. Me|utim, pojavom digitalne tehnologije to se moralo promijeniti. Recimo, putem IPTV mre`e ta~no u bobu mo`ete saznati kada neki korisnik gleda koji kanal, a radi se, recimo, o cifri od 90.000 pretplatnika, {to je neuporedivo bolji pokazatelj gledanosti nego „Marecov“ uzorak od 500 doma}instava - ka`e Durakovi}.
H. PROLI]

[timan rejting
Ve} du`e vremena ~elnici nekoliko najzna~ajnijih bh. televizijskih ku}a upozoravaju da „Mareco“, u do-

Kome vjerovati
Jasmin Durakovi} ne krije da je nekoliko puta do{ao do podataka o gledanosti koji su u potpunoj suprotnosti s rezultatima istra`ivanja „Marecoa“. - Zaista ne mogu otkrivati o kojim se izvorima radi, ali rije~ je o relevatnim operaterima ~iji su rezultati o gledanosti u septembru bili drasti~no druga~iji od „Marecovih“. To je veliki problem za cijelu televizijsku industriju i svih kompanija koje se reklamiraju na doma}im TV stanicama, jer vi{e, jednostavno, ne znaju kome mogu vjerovati - isti~e Durakovi}.

Durakovi}: Okrenuti se digitalnoj tehnologiji

Had`iavdi}Begovi}: Imamo stroge kriterije

Protestirali radnici „Feroelektra“

Pedesetak radnika „Feroelektra“ mirnim protestima ispred upravne zgrade ovog preduze}a u Sarajevu jo{ jednom je zatra`ilo od Vlade FBiH da ubrza postupak raskida kupoprodajnog ugovora s kompanijom „Stani} Invest“. Predsjednik Sindikata

Bajramovi}u zabranjen ulazak
„Feroelektra“ Senad Smaji} podsjetio je da je Vlada na sastanku odr`anom 28. avgusta sa Sindikatom ove firme podr`ala raskid kupoprodajnog ugovora te da je dogovoreno da Op}inskom sudu u Sarajevu bude upu}ena inicijativa za ubrzani raskid ugovora.

Radnici tra`e raskid ugovora sa Stani}ima

(Foto: F. Fo~o)

- Pro{lo je vi{e od tri mjeseca, a jo{ se ni{ta nije promijenilo i ni{ta se ne de{ava. Stani} i dalje uni{tava imovinu „Feroelektra“, „uzima kredite“ te izdaje imovinu firme na ~ak deset godina - rekao je Smaji}. Radnike je posjetio i predsjednik Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH Ismet Bajramovi}. No, za{titari nisu dozvolili Bajramovi}u da u|e u prostorije preduze}a, nakon ~ega je uslijedilo naguravanje okupljene mase. Predsjednik SSSBiH upozorio je da je „Feroelektro“ primjer toga {ta sve mogu raditi tajkuni u sprezi s politi~kim lobijima te da mora do}i do raskida kupoprodajnog ugovora, jer nisu ispo{tovani uvjeti koji su bili definirani prilikom kuF. K. povine.

Op}inski sud u Livnu

U Op}inskom sudu u Livnu ju~er je vo|ena glavna rasprava u predmetu protiv optu`enih policajaca Marinka Barbari}a i Ivana Bari}a iz [irokog Brijega, koje Tu`ila{tvo Zapadnohercegova~kog

Glavno ro~i{te protiv policajaca
kantona tereti da su omogu}ili bijeg iz pritvora Oliveru Knezovi}u, optu`enom za ubistvo Vedrana Pulji}a. Ju~er su saslu{ani svjedoci Fuad Kari}, Ned`ad Vejzagi}, Jovica Lazi}, Bakir Brka-

novi}, Marina Sovi} i Ivana Knezovi}, supruga bjegunca Knezovi}a. Posljednja je svjedo~ila Ivana Knezovi}, koja je istakla da joj je suprug rekao da nije ubica, te da ona ne zna A. Ka. kako je pobjegao.

JK=IE =J

Dnevni avaz, četvrtak, 10. novembar/studeni 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

ŽIVOT Alaga Omeragić iz Kuzumovića kod Srebrenika

2AEK FHE= LAć FKA "! C@EA
Radio u šumočuvarskoj službi Nakon smrti supruge živi sa unukom Emirom
Alaga s unukom Emirom: Obojica bivši borci

Učenici prvog 3 sa učiteljicom Nesibom Hašimbegović

Učiteljica prvog 3 razreda OŠ “Đurđevik” je Nesiba Hašimbegović, a učenici su: Elmin Mujanović, Adin Jahić, Ševala Tulumović, Ernisa Šarić, Adina Jahić, Mensur Jahić, Elvisa

2HLE ! H=HA@ Š “ĐKHđALE”
U organizaciji Udruženja “Sumejja”

Jahić, Mejra Šarić, Safeta Čamdžić, Mustafa Jahić, Hava Avdibašić, Smajo Smajić, Adin Jahić, Ajla Mujanović, Šejla Mujanović, Samra Šehić i Hamza Ramić. Sa. M.

Osamdesetšestogodišnji Alaga Omeragić, penzionisani šumar iz Kuzumovića kod Srebrenika, svojevrsni je rekorder po broju godina provedenih u penziji, ne samo u ovom gradu, već i na širim prostorima BiH. Penzionisan je 1. januara sada već daleke 1968. godine, a s obzirom na činjenicu da je u to vrijeme šumočuvarska služba bila u sastavu općine Srebrenik, kako sam kaže, prvi je penzionisani službenik organa uprave općine. Uz to što penzijuprimaveć skoro 44 godine, na sebe skreće pažnju i zbog niza zani-

mljivih detalja iz svog života. Sa svega 17 godina, početkom 1943. godine s puškom u ruci u sastavu omladinske terenske čete stupio je u borbu protiv fašizma,azanimljivo jedasuu istoj jedinici Posavskog odreda bila i njegova dva brata. Pokazujući brojna ratna i mirnodopska priznanja, ovaj vitalni starac prisjeća se i teškog fizičkograda naprvim poslijeratnim omladinskim radnim akcijama, ali i godina provedenih u prirodnim ljepotama brojnih planina u okolini Maglaja, Banje Luke, Živinica i Srebrenika u kojima je svoj cijeli radni vijek

ČEJ= “)L=” @ FHLC >H=
Alaga je redovni čitalac “Dnevnog avaza” od prvog broja, a kako ga, i pored toga što je duboko zagazio u devetu deceniju života, vid odlično služi, i danas redovno dan započinje prelistproveo kao čuvar šuma. Zanimljivo je i to da je sa suprugom Eminom od 1947. do početka 2011. godine u skladnom braku proveo pune 64 godine, a nakon njene smrti živi s unukom Emirom avanjem najtiražnijeg bh. dnevnog lista. U jednoj sobi čuva hiljade starih primjeraka “Dnevnog avaza” koje, kako kaže, povremeno prelistava kako bi se podsjetio na neke važne događaje. Sofićem, nezaposlenim demobilisanim borcem. S obzirom na to da su obojica bivši borci, slobodnovrijeme, kakokažu, prekraćuju pričama o vlastitim doživljajima i ratnim iskustvima. O. MUJKIĆ
Ručak za oko 150 roditelja 

72 FH@=A KEšJAA E =FKšJAA =KJ>EA
Na parkinzima policije nalazi se ukupno 356 vozila
tekloj sjednici Vlade TK. -Pravnim licima koja su registrirana za obavljanje otkupa sekundarnih sirovina bit će prodana vozila za koja se nije mogao utvrditi stvarni vlasnik, a pronađena su kao napuštena, te vozila kojih su se vlasnici odrekli - stoji u saopćenju. Prema podacima MUP-a, na njihovim prakinzima nalazi se ukupno 356 vozila, od čega poseban problem predstavljaju 273 vozila koja se nalaze u krugu koji trenutno koristi Jedinica za podršku MUP-aTK. A. Mu. Nakon odluke Kantonalne vlade, Ministarstvo unutrašnjih poslovaTK uskoroće putem javnog nadmetanja prodati na otpad 73 napuštena vozila, koja se trenutno nalaze na parkiralištima Ministarstva. Riječ je o napuštenim automobilima i vozilima koja su potpuno ili znatno oštećena prilikom saobraćajnih udesa, a kojih su se vlasnici odrekli. Vozila koja će biti prodana putemlicitacije neispunjavaju uslove registracije, pa se iz tog razloga neće moći kupovati za potrebe korištenja u saobraćaju, rečeno je na pro-

Odluka Vlade Tuzlanskog kantona

Udruženje građanki “Sumejja” Živinice tradicionalno treći dan Bajrama organizira ručak za roditelje šehida i poginulih boraca. U džamiji Islamskog centra u Živinicama proučen je tevhid i prisutni su se prisjetili onih koji su dali život za slobodu. -Ručak za roditelje poginulih boraca organiziramo već 15 godina. Cilja nam je

4Kč==FH@E?A šADE@=EFCEKED>H=?=
da barem u jednom momentu zajedno sa roditeljima podijelimo sjećanja, bol i tugu. Dok smo žive, nećemo zaboraviti ove ljude koji su izgubili svoje najmilije - kazala je Mejruša Nišić, članica “Sumejje”. Članovi hora “Selsebil” izveli su ilahije, a Udruženje je obezbijedilo bajramske hedije za roditelje. Sa. M.

MUP TK: Automobili na otpad

Medžlis Islamske zajednice Srebrenik realizirao je tradicionalnu akciju prikupljanja kurbanskog mesa za siromašne porodice s područja TK. Pozivu MIZ odazvale su se džematlije iz svih 40 džemata s područja općine, a u okviru dvodnevne akcije na punktovima je prikupljeno oko 8.000 kilograma mesa.

2HEKFA & C KH>=IC AI=

Akcija MIZ Srebrenik

Meso je uručeno su predstavnicima “Merhametove” narodne kuhinje “Imaret” u Tuzli, koja dnevno priprema oko 3.500 obroka za socijalno ugrožene građane. U okviru akcije prikupljene su i značajne količine kurbanskih kožica, a sredstvima od njihove prodaje bit će finansirani humani projekti MIZ Srebrenik. O. M. 

"

Dnevni avaz, četvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

F=H==

ZANATI Posljednji dimnjačar u Derventi

Podjela kurbana u džematu Sinanbegove džamije

2@EAEE # KH>== K *E0
Obezbijeđeno meso za Goražde, Zenicu, Fojnicu, Banju Luku i Sarajevo
Svjetska humanitarna organizacija “Igasa” iz Saudijske Arabije organizirala je podjelu kurbanskog mesa na području BiH. Jučer su 800 kurbana preuzeli stanovnici Gornjeg Podrinja. Prema riječima direktora za ekonomska pitanja Mustafe Hasana (Moustafa Hassan), 250 kurbana podijeljeno je u MIZ Foča, 100 u Ustikolini, a ostalo u MIZ Goražde, u džematima Vitkovići, Baćci, Sinanbegova džamija, Laleta, Šukrije Kukavice, džamija Kajserija, Bare, Obarak i Ustiprača. Osim u Goraždu, kurbani su obezbijeđeni i za vjernike u Zenici, Fojnici, Banja Luci i Sarajevu, a u pet bh. gradova podijeljeno je meso 700 ovaca, odnosno 2.500 kurbana. Al. B.

Bajramska akcija organizacije “Igasa”

Da bi se čovjek bavio tim poslom, mora biti zdrav, hrabar sa stabilnim živcima i zdravog srca jer se nije lako penjati po krovovima, kaže Vidović
Za one koji na vrijeme nisu očistili, za one čiji su dimnjaci već začađavili, ali i kod prolaznika vrlo je omiljen i tražen Jovo Vidović (67) , jedini dimnjačar u Derventi. Jovo se ovim zanatom bavi više od 40 godina. Sa istom diplomom iz škole je izašlo mnogo učenika, ali zbog straha od visine nikada se nisu bavili ovi poslom. Mnogi vjeruju da im ovaj garavi majstor donosi sreću, pa je uvijek rado viđen na ulicama. bilnim živcima i zdravog srca jer, nije lako penjati se po krovovima. Ne mogu reći da nema zarade, ali bogatstvo se ne može steći - objašnjava Jovo, veliki šaljivdžija, koji poznaje sve tajne skoro svih tavana, potkrovlja, krovova... Uglavnom posao pronalazi Jovu, a to u Derventi nije teško. Moraju se čistiti dimljaci, jer grad nema toplanu pa svako loži šta stigne. U šali se kaže, da najviše “novca izgori zimi” jer moraju se kupiti drva, platiti struja, nabaviti drugi izvori za zagrijavanje prostorija.

/=H=LEL@IEIHAćK
Bez kajanja Nisam tračara
- Nisam ja tračara da pričam šta sve vidim ili čujem. Moj posao je da raDimnjačar Jovo vidović je i veliki šaljivdžija

- Nikada se nisam pokajao što sam 1960. pošao u Školu učenika u privredi, u kojoj sam izučio i završio odžačarski zanat. Nije to posao za svakog. Mora čovjek da bude zdrav, hrabar, sa sta-

Šta mi se (ne) sviđa u Žepču 

= I=@Hž== = =@A
-U Žepču mi se sviđa posljednja akcija uređenja grada, kojom su obuhvaćene i obale i korita rijeka Bosna i Krajnjača. Pohvalila bih rad službenika u organima javne uprave, kao i ljubaznost i razumijevanje medicinara u Domu zdravlja. U Žepču nedostaje više sadržaja za mlade. Pogotovo je osjetno kulturno mrtvilo zimi, pa bi se možda trebalo nešto poraditi na tom planu. Voda za piće mogla bi biti kvalitet-

Jovo kaže da mnogi hoće da uštede, pa pokušavaju sami da čiste dimljake, no u sredini pa u sredini sezone grijanja opet njega zovu. - Kažu nije dobro očis-

5LE DćA @= >K@K =IJHE

tio odžačar koji je ranije bio. Misle oni da ja ne znam da svako hoće da bude majstor, ali u današnje vrijeme izgleda da je to moderno - kaže Vidović.

dim. Imao sam zdravstvenih problema, ali morao sam ponovo početi raditi, jer sam vidio da me u životu najviše garavo lice drži. Može se popiti jedna rakija, ali samo jedna. Više se ne smije, ide se

na visinu. Ne odbijem ni da kući da ponesem litar, a ima onih koji nemaju novca da plate čišćenje dimnjaka. Mora čovjek i za njih da ima razumjevanja - kaže Jovo. N. SIMIĆ

Alma Maličbegović, frizerka

nija - kaže Alma Maličbegović,frizerka. R. Ag. 

==đE č=LE IHAJE šJ =F E=K JAKćK L@K
Čitavog života nosila sam vodu za piće, pranje i kuhanje, kaže Dragana Trninić
rekla nam je najmlađi član porodice, osmogodišnja Svjetlana. Njihova majka Dragana kaže da je čitavog života nosila vodu za piće, pranje i kuhanje. - Znate koliko treba vode da se opere veš za nas osmoro. Hvala Bogu i humanim ljudima koji su nam uveli vodu u kuću ,opremili kupatilo i kupili veš mašinu, pa ću tako koliko toliko sačuvati narušeno zdravlje kaže Dragana. U akciji solidarnosti pod naslovom “Voda i kupatilo za Trniniće” učestvovalo je 11 firmi i 15 pojedinaca. LJ. KOŠČICA Porodica Gorana i Dragane Trninić iz srbačkog sela Kukulje konačno je dobila priključak na vodu i opremljeno kupatilo. Ovom dogadjaju najviše su se radovale njihove djevojčice djevojčice ,Sandra, Sanja, Snježana i Svjetlana, a u zajedničkom domaćinstvu žive i punoljetni brat Perica i sestra Slađana koja je završila Trgovačku školu. - Jako sam sretna što konačno mogu da se okupam u svojoj kadi i što se ne moram stideti kada mi u posjetu dođu moje drugarice. Drago mi je što moja mama više neće morati donositi vodu sa pumpe i ručno prati veš -

Humanitarna akcija za osmero~lanu porodicu Trninić

Zulfići na okupu za Bajram

Kurbanski Bajram je za našu porodicu nešto posebno. Svi smo na okupu, jedino mi je teško što sin Salih nije mogao doći iz Njemačke - kaže Nusret Zulfić koji je nedavno navršio 67 godina. Supruga Alija, snahe Nafa i Suada, sin Mirsad, unučad Samir, Mirsada, Emir i najmlađi Emir, uz

4=@IJ *=H== = @>H ILED

Porodica Zulfić iz Jakeša

sok i baklavu dočekuju goste. U kući Zulfića sve vrvi od naroda. Nana Alija, grli unučad. - U nedjelju smo ja i snahe pripremile praznični ručak. Napravile smo sarmu, pite, bajramsku baklavu, razne kolače. Kod nas se komšije i prijatelji pozivaju na ručak i večeru - kaže nana Alija. S. J. 

K@E @>HA @KšA
- Goran i Dragana nisu krivi što ni jedno od njih ne radi, a ipak su rodili šestoro zdrave djece. Na njihovom primjeru još jednom se pokazalo da ima ljudi dobre duše i širokog srca koji su spremni pomoći kada se neko nađe u nevolji - rekao nam je inicijator ove akcije novinar Savo Keser.
Sandra, Sanja, Snježana i Svjetlana Trninić u novom kupatilu

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011. 

#

POTRAGA Misteriozni nestanak biznismena iz Širokog Brijega 

=== @žA== 5=EHK =LEćK
(Foto: M. Smajkić)

Na mezarju u Gornjim Vrapčićima

Ronioci se pripremaju za potragu 

A LAHKK K JE?K I=K>EIJLK A FEš=K
(Foto: V. Bogić)

Dženazu klanjao glavni imam Medžlisa IZ Mostar

Članovi porodice i prijatelji koji su angažirali ronioce i jučer prisustvovali pretraživanju rijeke Vrbas kod Jajca u potrazi za Franom Kvesićem (43)
ne jedinice MUP-a RS, policija MUP-a SBK i pripadnici Vatrogasne jedinice iz Jajca, koji su pretraživali teren oko obale. Nestalom se svaki trag gubi u nedjelju, kada je službenim “passatom” (293-T-773), vlasništvo firme MCI d.o.o., krenuo u Banju Luku. Policajci su pronašli Kvesićev automobil napušten na proširenju u mjestu Podmilačje uz magistralnu cestu Jajce - BanjaLuka. U automobilu je bila povučena ručna kočnica, a unutra su

Potraga za Franom Kvesićem, 43-godišnjim biznismenom iz sela Dućica kod Širokog Brijega, još traje. Porodica Kvesić angažirala je ronilački klub iz Banje Luke, čiji su ronioci jučer detaljno pretraživali korito rijeke Vrbas između hidrocentrale Jajce 1 i mjesta Barevo u dužini od oko tri kilometra, a gdje je dubina vode u prosjeku oko šest metara.

U prisustvu rodbine, prijatelja i mještana mostarskog prigradskog naselja Gornji Vrapčići jučer poslije podne je u Miričinom haremu klanjana dženaza i obavljen ukop 41-godišnjeg Samira Lavića koji je u ponedjeljak na ovom mezarju stradao od udara groma. Uoči klanjanja dženaze glavni imam Medžlisa IZ Mostar Salem ef. Dedović podsjetio je na to kako nijedan čovjek ne zna šta ga čeka sutra niti na kojem mjestu i u kojoj zemlji je

njegova smrt. - Mi smo danas svjedoci jedne dženaze, rekli bismo s našeg ljudskog poimanja neobične. Svjedoci smo događaja koji frapira, ali i događaja koji puno govori i puno kazuje o ljudskoj sudbini i Božijoj odredbi da ovaj mladić svoj ovozemaljski, ovodunjalučki život okonča na taj način što je došao u Mostar na dženazu svojoj tetki. Lavić je ukopanuz počasnu paljbu Oružanih snaga BiH, čiji je bio pripadnik. M. Sm.

Zaključan “passat”
Prekjučer su za Kvesićem tragali i ronioci Specijal-

)FA E 72= 0

Za sada bez rezultata

Kvesić: Neizvjesna sudbina

Iz MUP-a HNK saopćeno je da je nestali Frano Kvesić visok oko 186 centimetara i težak oko 95 kg, a prema njihovim saznanjima, na put je krenuo odjeven u farmerice i džemper tamne boje. Sve građane koji imaju bilo kakve informacije koje bi policiji i porodici pomogle u pronalasku nestale osobe mole da pozovu brojeve telefona 039/ 705-854, 705-640 ili 803-808. Na mjestu pronalaska Kvesićevog automobila policajcima su dali izjave djevojka nestalog kao i njegov brat Tomislav.

pronađene cigarete i novčanik. Vozilo je bilo zaključano. Jedan od ribara policiji je kazaodaje razgovaraosčovjekom Kvesićevog opisa. Tomislav Kvesić, Franin brat, koji je i prijavio njegov nestanak u ponedjeljak oko 10.30 sati, kazao je da je porodica i dalje u velikoj neizvjesnosti zbog sumnjivog nestanka njegovog brata. - Još je sve misteriozno. Ovdje su članovi porodice i brojni prijatelji. Čekamo policijske ronioce, ovdje su samo pripadnici privatnog ronilačkog kluba koje smo mi kao porodica angažirali. Stojimo ovdje na mjestu gdje je pronađeno auto već dva dana i ništa ne znamo, niti ko šta poduzima. Razočaran sam radom institucija, radi se o nestalom čovjeku, a ne o nekakvoj životinji. Prema njegovom ponašanju nismo mogli zaključiti ništa čudno na osnovu čega bismo mogli pomisliti da bi, eventualno, mogao počiniti suicid. Bio je izuzetno stabilna ličnost, a da je

imao nekih problema, porazgovarao bi sa mnom ili s nekim od svojih brojnih prijatelja. Mobitel koji je nosio sa sobom je nedostupan. Nismo saznali kod koje osobe je krenuo u Banju Luku. Za sada nemamo novih tragova, ali se nadamo da će moj brat biti pronađen - kazao nam je jučer Tomislav.

U sklopu akcije Centra javne bezbjednosti Banja Luka pod nazivom “Povratnik”, policijski službenici PS Lauš u Banjoj Luci lišili su slobode Žarka Čavića iz Banje Luke. On je osumnjičen da je u protekloj godini izvršio 23 provale u kuće i vikendice na području povratničkih naselja Šeher, Jagare, Bukvalek te širem po-

Ž=H Č=LEć F=č= FLH=JEčA KćA

Akcija CJB Banja Luka

dručju Banje Luke. Kod njega je pronađen 101 ukradeni predmet, uglavnom bijela tehnika i drugi kućanski aparati. Kriminalistički je obrađen, nakon čega je na osnovu raspisane centralne potjernice Osnovnog suda Banja Luka predat u nadležnost Kaznenopopravne ustanove Tunjice. V. S.

Došli prijatelji
Uz kanjon rijeke Vrbas sreli smo prijatelje nestalog Frane koji su s tugom kazali da je Frano njihov susjed iz Širokog Brijega kojeg poznaju cijeli život. - Uvijek je bio dobar, nikome nije ništa nažao učinio. Ne vjerujemo da se radi o otmici, jer nije bio pretjerano bogat čovjek, može se reći da je imao normalna primanja. I da je riječ o otmici, otmičari bi već tražili otkupninu. O tome da je počinio samoubistvo, nećemo ni da pomišljamo, jer on to sebi nikada ne bi učinio - kazali su Franini prijatelji. V. B. - Ad. A.

Policija je uhapsila M. J. (29) iz Banovića i M. M. (19) iz Lukavca zbog sumnje da

7D=FšA= @LE?= L=@==

MUP Tuzlanskog kantona

Oskrnavili groblje u Bistarcu kod Lukavca

su u noći između 6. i 7. novembra oskrnavili groblje Svetog Mihovila u mjestu Bistarac kod Lukavca, kada su oborena četiri nadgrobna spomenika, odnesen mesingani krst te mesingane ručke i vazne za cvijeće s nekoliko nadgrobnih spomenika. Vandali su na groblju oštetili više gipsanih malih kipova i vazni za cvijeće, nakon čega su provalili u kapelu, gdje su ispreturali stvari. Oni su u toku kriminalističke obrade priznali izvršenje ovog krivičnog djela pa će, uz izvještaj, biti predati nadležnom tužilaštvu na daljnje postupanje. 

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

?H= DHE=

TRAGEDIJA Tuga u banjalučkim porodicama Prole i Vasić

ŽKHAćE = I=DH=K >H=JK >A FCEK

Kuća Mamića: Vrata nisu bila zaključana

(Foto: R. Agić) 

=HKž==JH=KF== KKćKEF=č== A=čKFAEAHK
Luciju Mamić (73) na podu bez svijesti pronašla komšinica Oteli joj 1.500 eura
Tri nepoznate osobe preksinoć oko 20 sati provalile su u kuću Lucije Mamić (73) u Papratnici kod Žepča. Starica, inače njemački penzioner, poslije smrti supruga živjela je sama jer joj se djeca nalaze u inozemstvu.

Papratnica kod Žepča

Nedo Prole

Prijetnje i udarci
Nakon upada razbojnici su napali staricu i uz prijetnju oružjem od nje su tražili novac. Uplašena i izudarana, Lucija je bila primorana da im preda 1.500 eura, nakon čega su napustili kuću. Da se nešto čudno dešava u Lucijinoj kući primijetila je prva komšinica koja ju je zatekla kako leži na podu bez svijesti. Kako nam je kazao Ivan Šupuković, vozač Hitne pomoći Doma zdravlja Žepče koji se po pozivu obreo na mjestu događaja, komšinica je u prvom trenutku pomislila da je starica doživjela srčani udar s obzirom na to da je srčani bolesnik, zbog čega je i zvala Hitnu pomoć. Međutim, nakon medicinske intervencije, došavši svijesti, Lucija je prisutnima ispričala šta joj se, ustvari,

desilo. Šupuković kaže da su staricu napala trojica mladića koja su ispreturala kuću, a koje ona nije poznavala. Prema opisu, među njima su bila dvojica plave kose i krupnije građe i jedan crnoputi sitnije građe. Ušli su na ulazna vrata kuće koja nisu bila zaključana. Jedan je imao pištolj, dok je drugi u ruci imao nož.

Sahranjeni jučer na Novom groblju u Banjoj Luci

(Foto: M. Lugić)

Nedo Prole (65) i njegova rođena sestra Petra Vasić (68) smrtno stradali prelazeći autoput Šid - Beograd
Na banjalučkom Novom groblju porodica, prijatelji i komšije jučer su se oprostili od tragično nastradalih Nede Prole (65) i njegove rođene sestre Petre Vasić (68). Oni su život izgubili u nedjelju navečer, kada su pokušali pretrčati autoput Šid - Beograd, i to u blizini Pećinaca u Srbiji, gdje su sutradan trebali sahraniti rođenog brata. Neutješni su jučer bili supruga Borka, kćerka Vanja s porodicom i sinovi Branislav i Miroslav, koji su ostali iza Nede Prole, kao i Anđelko Vasić, suprug tragično nastradale Petre, njena kćerka Spomenka i sin Stojan. - Teška tragedija. U dva dana ode jedna čitava porodica. Tu je nekoliko članova familije i nastradalog brata koji je sahranjen u ponedjeljak. Najteže je djeci - kazala nam je jučer komšinica nastradalog Prole. On i njegova sestra, kako tvrde članovi familije s kojima smo jučer razgovarali, a isto kažu i njihove radne kolege, bili su izuzetno odgovorne i pedantne osobe. - Bili su pod stresom zbog gubitka brata, jedino to mogu navesti kao razloge zbog kojih su i pokušali pretrčati autoput. Zato je uvijek dobro da neko izvan familije bude s ožalošćenima, čovjek izgubi koncentraciju - kazao nam je Momir Đuran (60), koji kaže da je radio sa stradalim Nedom. V.S.

Povrede glave
Uviđaj su obavili pripadnici Odjela kriminalističke policije MUP-a ZDK uz prisustvo dežurne kantonalne tužiteljice Dinke Lukes. Luciji Mamić ukazana je pomoć u Domu zdravlja Žepče, gdje su joj konstatirane povrede glave. Tokom naše jučerašnje posjete Papratnici, Lucija, zbog pretrpljenog straha i stresa koji je doživjela, nije htjela davati izjavu, a odbila je fotografiranje s obrazloženjem da je policiji u Žepču kazala sve što je trebala. Ni komšiluk nije bio spreman komentirati razbojništvo koje ih je zabrinulo i uznemirilo. R. AGIĆ

7D=FšA FEIE E FHHE @A *KDL=?
Iako je kod sebe imao automatsku pušku i bombu, nije pružao otpor Ranjena braća u bolnici
Nakon skoro 18 sati skrivanja, Zdenko Buhovac (48), koji je u utorak u mostarskom prigradskom naselju Gornja Jasenica teško ranio svoju braću Marinka (54) i Darija (38) pucajući na njih iz automatske puške, uhapšen je jučer u ranim jutarnjim satima u mjestu Slipčići kod Mostara. Kako nam je potvrdio načelnik Odjela kriminalističke policije MUP-a HNK Srećko Bošnjak, Buhovca su uočili pripadnici policijske patrole PS Čitluk, a kako saznajemo, tokom hapšenja nije pružao otpor, iako je kod sebe imao pušku, ručnu bombu i zen u zgradu MUP-a, gdje su ga tokom jučerašnjeg dana saslušavali istražitelji. O detaljima sa saslušanja Bošnjak nije mogao govoriti kao ni o tome je li im Buhovac rekao motive njegovog napada na braću. Na mjestu događaja u Gornjoj Jasenici obavljen je uviđaj kojim je rukovodila dežurna kantonalna tužiteljica Irena Drinovac. Iz Kliničke bolnice Mostar saznajemoda jestanje njegovog brata Marinka (54) za sada stabilno, međutim, jošje životno ugrožen te je smješten na Odjelu za poluintenzivnu njegu. Drugibrat, Dario, smješten je na Odjelu traumatologije i on je van životne opasnosti. M.Sm.

Nakon 18 sati skrivanja u okolini Mostara

Policija iz Travnika uhapsila je tridesettrogodišnjeg T. B. iz ovoga grada, kod kojeg je pronađena metalna kasa s novcem koja je ukradena iz TC “Konzum”. Kasa je iz “Konzuma” ukradena preksinoć oko 21.30 sati, a pronađena je kasnije neotključana i neoštećena.

w

w

Maskirani razbojnik, naoružan puškom, opljačkao je benzinsku pumpu banjalučke firme “Nestro - petrol” u Kaoniku kod Busovače, iz koje je odnio 7.000 KM. Pljačku, koja se dogodila jučer dva sata poslije ponoći, prijavio je radnik ove firme V. P.Uviđaj je obavila policija iz Busovače. 

F=č== >AEI= FKF=

2H=đA= KH=@A= =I=

Za Buhovcem tragali i specijalci

dosta municije. Nakon privođenja, Zdenko je prvo odvezen u Dom

zdravlja Mostar budućida je kišnu noć proveo na otvorenom, nakon čega je preve-

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011. 

%

”Audi A6” ukraden u Sarajevu

(Foto: MUP ZHK)

Nađen i “mercedes CL 500”

Osamnaestogodišnji Pero K. iz sela Ugljara i njegov godinu stariji prijatelj Mario V. povrijeđeni su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 23 sata na regionalnom putu Orašje - Bosanski Šamac u selu Tolisa kod Orašja. Pero K. vozio je BMW 525 iz pravca Domaljevca prema Orašju i u jednoj blagoj krivini izgubio je kontrolu nad upravljačem i sletio u kanal. Na automobilu je pričinjena velika materijalna šteta. 

=E K@=HE K JAAH I ?=HEE?E=
Drugu saobraćajku na području Orašja sat ranije izazvao je 28-godišnji Aleksandar Sokolović iz Rogatice. On je, upravljajući kamionom “volvo”, udario u kontejner Carine na Graničnom prijelazu u Orašju. Niko od carinika u kontejneru nije povrijeđen, nego je samo nastala materijalna šteta na vozilu i kontejneru. Vozač kamiona saobraćajku je izazvao vozeći unazad, zbog čega će sudski odgovarati. Ta. B.

Dva udesa kod Orašja

LJUBUŠKI Uspješna policijska akcija

7 @LHEšJK čKL= FAJ KIKED KH=@AED =KJ=
Vozila koja su privremeno oduzeta nađena kod Željka Selaka (35) u naselju Hrašljani
gistracija kojim je šlepano vozilo “ssang young” njemačkih registarskih oznaka. “Mercedesom” je upravljao T. I. (42), također iz Rašljana, dok je za volanom “ssang younga” bio Selak. Obojica su uhapšena i nad njima je izvršena kriminalistička obrada, nakon čega su pušteni na slobodu, dok su vozila privremeno oduzeta. Ispred Selakove kuće pronađeni su “audi A6” bez motora koji je ukraden u Sarajevu 21. jula, “nissan”, “mercedes CL 500”, “audi A6” bez motora i “renault valsatis”. Policija provjerava ostala ukradena vozila, a nakon toga će Tužilaštvu biti podnesen izvještaj. A. J.
Velika šteta na BMW-u 525
(Foto: T. Bjelošević)

Službenici Policijske uprave Ljubuški i MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona prekjučer su privremeno oduzeli pet skupocjenih vozila za koja se sumnja da su ukradena. Kako saznajemo, automobili su pronađeni ispred porodične kuće i okućnice Željka Selaka (35) iz Hrašljana u Ljubuškom. Pretres je obavljen prema nalogu Općinskog suda u Ljubuškom nakon što je u ponedjeljak navečer oduzeto vozilo “ssang young”, koje je također bilo ukradeno. Po dobivanju informacije da će na područje Ljubuškog biti dovezeno skupocjeno vozilo koje potječe iz teške krađe, prekjučer je

Oduzet i terenac “nissan”

policija pojačala saobraćajnu kontrolu na magistralnoj cesti M-6. Oko 20.40 sa-

ti u mjestu Grabovo Vrilo zaustavljen je automobil “mercedes” hrvatskih re-

2Aš= .=DHE= ŠL=C žELJ KCHžA
Izuzetno je težak pacijent, zadobio je povrede unutrašnjih organa, kazala je portparol KCUS-a Biljana Jandrić
Pješak Fahrija Švago (55) iz Donjeg Vakufa kojeg je preksinoć Ivica B. iz Jajca automobilom “opel vectra” udario u mjestu Klade kod Donjeg Vakufa, u izuzetno je teškom zdravstvenom stanju. Nesreća se dogodila u utorak u 18.30 sati i nakon ukazane prve pomoći u Kantonalnoj bolnici Travnik Švago je u 22.30 sati prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Kako nam je potvrdila portparol KCUS-a Biljana Jandrić, Švago je smješten na Klinici za anesteziju i reanimaciju, gdje se ljekari bore za njegov život. - Još je životno ugrožen. Zadobio je takozvanu tešku politraumu, odnosno, povrida se nesreća dogodila kada se njen otac pijan vraćao kući iz grada. - Samo 200 do 300 metara od kuće desila se nesreća. Majka je u šoku i teško priča. Moj brat Nihad je jutros (jučer ujutro) išao u Sarajevo da obiđe oca. Ljekari su ga nakratko pustili da uđe samo zato što je došao izdaleka. Doktori su mu kazali da je otac u komi i da su slabe šanse da preživi. Zadobio je lomove kostiju - kazala nam je Janjoš. Uviđaj na mjestu nesreće obavili su istražitelji Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Jajce, a o ovom događaju obavišten je i kantonalni tužilac. L. K. Č.

Dovezen iz Donjeg Vakufa u Sarajevo

Prilikom redovne kontrole policajac MUP-a ZDK zaustavio je u ulici Zlatnih ljiljana u Zavidovićima automobil “mercedes” registarskih oznaka A29-M-178, za čijim upravljačem je bio V. J., kada je na njega fizički nasrnuo suvozač. - Odmah nakon što je zaustavljeno vozilo, izašao je suvozač O. E. i fizički na-

-AI AHLEć =F= FE?=?=

Na ulici u Zavidovićima

pao našeg kolegu. Policajac je tom prilikom zadobio lakše tjelesne povrede - kazali su nam iz MUP-a ZDK. Kako nezvanično saznajemo, policajca je napao Enes Omerović iz Zavidovića. On je odmah uhapšen i zadržan u službenim prostorijama. Ovom fizičkom napadu nije prethodio verbalni konflikt. L. K. Č.

Nepoznata osoba je u periodu od 5. do 8. novembra iz radne mašine, vlasništvo privatnog preduzeća “Autokuća Nježić”, u mjestu Verići kod Banje Luke ukrala 340 litara pogonskog goriva,

7H= !" EJ=H= CHEL= 5J=HE?E JAE ' 

Verići kod Banje Luke

čija je vrijednost procijenjena na 800 maraka. Krivično djelo prijavljeno je jučer, a kradljivac je kontinuirano potkradao gorivo. V. S.

Smješten na Klinici za anesteziju

jedio je nekoliko unutrašnjih organa. Izuzetno je težak pacijent - pojasnila je Jandrić.

Uspjeli smo uspostaviti telefonski kontakt s Fahrijinom kćerkom Nihadom Janjoš (30), koja nam je kazala

w

w

Dvije nepoznate osobe fizički su napale Katu Ž. (71) u njenoj kući u mjestu Ždrinci u Gornjem Vakufu/Uskoplju i otele joj 90 KM, potvrđeno je u MUP-u Srednjobosanskog kantona. Razbojništvo se dogodilo preksinoć oko 18 sati, a Kata. Ž. je tom prilikom lakše povrijeđena. Uviđaj je obavila kriminalistička policija iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja.

Banjalučka policija uhapsila je u Zableću kod Ribnika Žarka Kerkeza (56) na osnovu centralne potjernice koju je Osnovni sud u ovom gradu raspisao zbog prevare. Kerkez je uhapšen prekjučer u 11.15 sati, a sat kasnije predat je u nadležnost pripadnika Sudske policije.

7D=FšA >C FHAL=HA

18

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON 10 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA LIVNO Broj: 02-1-29-8024/11 Dana, 04. 11. 2011. godine Sukladno odredbama ~lanka 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“, broj: 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, broj: 02-1-021-2870/2010 od 12. 04. 2010. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 1. Domar/lo`a~-referent u Odjelu upravnih poslova Policijske uprave Tomislavgrad 1 (jedan) izvr{itelj na odre|eno vrijeme do povratka djelatnika sa bolovanja. 2. Domar/lo`a~ - referent u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Glamo~ 1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme. 3. Djelatnik za odr`avanje ~isto}e u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Glamo~ 1 (jedan) izvr{itelj na odre|eno vrijeme do povratka djelatnika sa bolovanja. 1. i 2. Opis poslova: obavlja poslove lo`enja, odr`avanja kotlovnice i sustava grijanja, vodi brigu o zalihama goriva, vr{i popravke i obavlja poslove teku}eg odr`avanja objekata i centralnog grijanja, elektro i drugih instalacija, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj. 3. Opis poslova: obavlja poslove i zada}e na odr`avanju ~isto}e prostorija i zgrade PP, brine se o osiguranju vrste i koli~ine higijenskih sredstava, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~lanku 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanstvo BiH, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kako rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u BiH i da nije obuhva}en ~lankom IX 1. Ustava BiH) kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete: Za radno mjesto 1. i 2: SSS - III ili IV stupanj, tehni~kog i strojarskog smjera, 6 mjeseci radnog iskustva Za radno mjesto 3: NK - osnovna {kola, 6 mjeseci radnog iskustva Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni prilo`iti slijede}e dokumente u originalu ili ovjerenom presliku: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - diplomu/svjedod`bu o zavr{enoj stru~noj spremi, - uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - potvrdu o radnom iskustvu - ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i - ovjerenu izjavu da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, u zatvorenim omotnicama treba dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku, osobno ili putem po{te na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S. S. Kranj~evi}a br. 8. s napomenom „Prijava na javni oglas za namje{tenika, ne otvaraj“. Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave ne}e se uzimati u razmatranje. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 032891 11 Mal @ivinice, 19. 10. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH br. 53/3 u daljem tekstu ZPP-a) tu`enom se dostavlja tu`ba. Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Hrvatske telekomunikacije DD Mostar, protiv tu`enog Meho Jusi} iz @ivinice, ul. Topli~ka br. 181, radi duga, v.sp. 517,43 KM, sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor tu`enoj dostavlja putem dnevnih novina „Dnevni avaz“. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`eni Meho Jusi}, isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 517,43 KM, sa u zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 22,53 KM po~ev od 16. 09. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 94,64 KM po~ev od 16. 10. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 11. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 12. 2010. godine pa do isplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 16. 01. 2011. godine pa do isplate, - na iznos od 347,61 KM po~ev od 16. 02. 2011. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka koji se sastoje od takse na tu`bu i takse na presudu, a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Predlo`ene dokaze tu`ioca tu`ena mo`e preuzeti u zgradi suda: Dokazi: izvadak iz poslovne knjige od 26. 03. 2011. godine. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj na obavezan odgovor koja se pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivam Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni saradnik Asmir Kari}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 001697 04 Mal Kiseljak, 28. 03. 2011. godine Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb., Mostar, protiv tu`ene Nermine Duri}, Kiseljak, Gomionica bb., radi duga, v.sp. 176,45 KM, van ro~i{ta dana 28. 03. 2011. godine, donio je

OGLAS

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju plati dug u visini od 176,45 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 2,20 KM po~ev od 17. 02. 2002. godine, na iznos od 81,64 KM po~ev od 17. 07. 2002. godine i na iznos od 33,75 KM po~ev od 17. 08. 2002. godine do kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u visini od 139,50 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Suvad Beganovi} NAPOMENA: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 P 003123 06 P @ivinice, 24. 10. 2011. godine Tu`itelj: D`emila Hod`i} Tu`eni: Smilja Juro{evi} i drugi Radi: Poni{tenje ugovora

Za tu`enu Smilja Juro{evi} Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan 09. 12. 2011. g. u 8,30 sati, soba br. 9. Sudija Mirjana Kuli} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredo obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivanu svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).

POZIV

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011. 

'
Roditelji Ševal i Sanela svakodnevno uz sina

)KJ>E =AJE = >E?EEIJK

Sudar u Mostaru

Policija tokom uviđaja na Rondou Roditelji svakodnevno uz sina

(Foto: M. Hodžić)

SARAJEVO Haris Tvrtković liječenje nastavlja u Zagrebu

,Ač= čAJEHE E F AIA?= K >K@ E
Dok je vozio bicikl, 14-godišnjaka 25. juna u Vogošći udarilo vozilo Hitne pomoći Ima malih pomaka, ali ne kako su doktori očekivali, kaže otac Ševal
ječima Harisovog oca Ševala, neurohirurzi su predložili da se liječenje nastavi u Zagrebu. - Nema više ubrzanog rada srca i visoke temperature, međutim, ostalo je sve isto. I dalje je u budnoj komi. Prati nas, gleda, ali nemamo povratnih informacija. Ne čuje nas kada ga pitamo nešto, niti daje znakove treptanjem. Možda ima nekih malih pomaka, ali ne onako kako su doktori očekivali. Narednih dana trebaju mu uraditi magnetnu rezonancu da snimak pošalju u Zagreb. Nakon toga bi za desetak dana trebao biti prebačen u bolnicu Dubrave, čiji će doktori uraditi dodatne pretrage i odlučiti šta dalje - kaže Ševal Tvrtković. Prema informacijama dječakovih roditelja, Ševala i Sanele, koji su svakodnevno uz svog sina, najvjerovatnije bi se pokušalo s elektrostimulacijama, a finansijska pomoć za liječenje u Zagrebu bi im dobrodošla. - Još ne znamo koliko će to sve koštati. Što se tiče istrage o udesu, nema ništa novo. Vjerovatno zavisi i od toga šta će dalje biti s Harisom. Njegove vitalne funkcije za sada su, hvala Bogu, stabilne - dodaje Ševal. A. J.

Vozač automobila “ford fiesta”, makarskih registarskih oznaka, prekjučer oko 17 sati na kružnom toku mostarskog Rondoa naletio je na biciklistu koji je tom prilikom teže ozlijeđen te je prebačen na Odjel CUM-a Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

- Biciklista je zadobio ozljede glave, ali je izvan životne opasnosti. Automobil i bicikl bit će izuzeti radi vještačenja - kazala je Irena Drinovac, kantonalna tužiteljica. Uviđaj na licu mjesta obavili su službenici Policijske upraveMostar. M.H.

Četrnaestogodišnjak Haris Tvrtković, koji je 25. juna teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Vogošći kod Sarajeva, i dalje je u teškom stanju, ali ne odustaje od borbe za normalan život. Dječaka je, dok je biciklom prelazio raskrsnicu u Vogošći, udarilo vozilo Hitne pomoći i od tada je na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Prema ri-

Sezona je pečenja rakije, a zbog njenog češćeg probanja i većeg konzumiranja porastao je broj porodičnog nasilja na području općine Milići. To se naročito dešava vikendom, kada pijani muževi više tuku svoje supruge, po sistemu rakiju pijem, ženu bijem. Od devet slučajeva porodičnog nasilja u ovoj godini, četiri su evidentirana u nekoliko proteklih dana, a pretučene žene, njih četiri, obratile su se Centru za socijalni rad Milići tražeći zaštitu.

4=EK FEK F= žAK >EK

Porodično nasilje u Milićima

Direktorica Centra Dušanka Vrleta nije bila raspložena pričati o ovom problemu, smatrajući da to nije afirmativno za općinu, potvrdivši da ovakvih slučajeva ima mnogo u posljednje vrijeme, ali da oni nemaju načina da spriječe ovaj vid nasilja. Više pažnje moralo bi se posvetiti inspekcijskom nadzoru proizvodnje alkoholnih pića, a alkoholizam je jedan od najčešćih uzroka nasilja nad ženama kao i razloga za razvode brakova na ovompodručju. M. M.

U prvih devet mjeseci ove godine na području koje je u nadležnosti Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bosanski Šamac dogodilo se 120 saobraćajnih nezgoda. U istom periodu prošle godine evidentirane se četiri saobraćajke više rekao je Dragiša Kojić, zamjenik komandira ove stanice. Kojić ističe da je od početka ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo šest osoba, a 28 zadobilo je teže tjelesne povrede, dok je 46 lakše povrijeđeno. - U istom periodu prošle godine poginulo je šestero,

ŠAIJAH FCEKED K I=>H=ć=E AIHAć==

Na području Bosanskog Šamca

Rutinski pregledi na kontrolnim punktovima

(Foto: S. Jeremić)

20 je teže, a 28 lakše povrijeđeno - naveo je Kojić. On je dodao da se najveći broj saobraćajnih nesreća u ovoj godini dogodio četvrtkom i nedjeljom, a u prošloj godini ponedjeljkom i nedjeljom. U okviru akcije pod nazivom “Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima”, koju Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Bosanski Šamac provodi zajedno sa Auto-moto savezom Republike Srpske, na kontrolnim punktovima su početkom ovog mjeseca zaustavljana i kontrolirana vozila. S. J.

Policija iz Bosanske Gradiške uhapsila je Željka Pavlovića (34) iz Banje Luke nakon što je pretukao Miroslava Rakovića (46) i nanio mu teške tjelesne povrede. Pavlović je uhapšen prekjučer, a Rakovića je pretukao

2HAJK= IKF=HE= F= F>AC=
5. novembra oko 21 sat na parkingu ugostiteljskog objekta u mjestu Brestovčina kod Bosanske Gradiške i nakon toga je pobjegao. Raković se još nalazi na liječenju u Kliničkom centru Banja Luka, gdje je prebačen nakon što je pretučen. Pavlović je poslije ispitivanja pušten na slobodu. Pretresom njegovog stana u Banjoj Luci policija pronašla i oduzela pištolj CZ kalibra devet milimetara. Policija će nadležnom tužilaštvu podnijeti izvještaj protiv Pavlovića za nanošenje teške tjelesne povrede i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom zbog posjedovanja nelegalnog oružja.

Bosanska Gradiška 

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

>EEI

SANSKI MOST Načelnik općine dobio pismo namjere

Fabrika glinice Birač iz Zvornika završila s gubitkom

Rudnici i termoelektrane Ugljevik i Gacko (RiTE), Željeznice RS i Fabrika glinice Birač iz Zvornika, prema objavljenim poslovnim rezultatima na Banjalučkoj berzi za treći kvartal ove godine, imaju višemilionske gubitke, koji zajedno iznose skoro 40 miliona maraka. Ako se tome dodaju i njihovi kumulirani gubici iz prethodnih godina, onda taj iznos premašuje milijardu maraka. No, i pored toga, njihovi najveći godišnji izdaci predstavljaju troškovi po osnovu zarada i naknada. Treći kvartal ove godine RiTE Gacko završio je s gubitkom od 13,6 miliona maraka, RiTE Ugljevik sa skoro 1,8 miliona KM, Fabrika Birač sa 6,95 milionaKM, aŽeljeznice RS su za prvih devet mjeseci ove godine napravile gubitak od 15,6 miliona KM. - Time su nastavljeni gubici koje su imali prethodnih godina. Prema iznosu 

=LAćA F=EA K 45 K =FIK

Prema rezultatima na Banjalučkoj berzi 

A=čE F=HJAH žAE CH=@EJE JAHAAJH=K
Ovaj poslovni poduhvat riješio bi problem plasmana uglja iz kamengradskog bazena

akumuliranog gubitka, prednjači Birač sa ukupnim minusom od 736,6 miliona maraka, dok je ukupni gubitak Željeznica RS s ovogodišnjim poslovnim rezultatima povećan na skoro 182 miliona KM. To je vrlo blizu iznosu ukupnog kapitala u ovoj kompaniji - ocijenili su u banjalučkom Udruženju ekonomista SWOT. U RiTE Gacko trenutno su zaposlena 1.553 radnika, a njihovi troškovi za plaće i naknade iznosili su čak 36,5 miliona KM, dok je u RiTE Ugljevik zaposleno 1.728 radnika, na čije je zarade potrošen 40,1 milion KM. Od ukupnih rashoda Željeznica RS, koji su za prvih devet mjeseci ove godine iznosili skoro 65,7 miliona maraka, najveći dio, odnosno više od 44,5 miliona maraka, potrošeno je na plaće i naknade zaposlenima, kojih u ovom preduzeću ima skoro3.500. B. S.

Načelnik općine Sanski Most Mustafa Avdagić zvanično je od poslovnog partnera iz Njemačke dobio pismo namjere o gradnji termoelektrane na lokalitetu Rudnika Kamengrad. Identitet ove kompanije još se ne otkriva, a prema riječima Avdagića, njemački partner namjerava graditi mini termoelektrane ukupne energetske snage od pet megavata.

2=I= KC= =LAćE FH>A
Rudnik mrkog uglja Kamengrad jedini je u FBiH privatiziran javnim upisom dionica, a najveći problem menadžmenta ove firme je plasman mrkog uglja. Prije rata veliki korisnici kamengradskog uglja bili su prijedorski Celpak i Tvornica celuloze u Drvaru.
Avdagić: Prilika za nova zaposlenja

- Radi se o maloj termoelektrani čijom bi se gradnjom u potpunosti ispoštovale sve okolnosti u vezi sa zaštitom životne okoline, što se do sada često postavljalo kao jedna od otežavajućih okolnosti kod gradnje

takvog postrojenja - kaže Avdagić. On potvrđuje da menadžment kamengradskog Rudnikau potpunostipodržava ideju, jer bi se gradnjom termoelektrane riješilo pitanje plasmana mrkog uglja.

- Na ovaj način aktivirali bi se i jamski kopovi, koji su u potpunosti zanemareni u poslijeratnom periodu, a prema procjenama, otvorilo bise 150 radnih mjesta, što je primarni interes lokalnih vlasti - ističe Avdagić. M. DEDIĆ

Ukratko

Prema statistici Instituta u Bugarskoj

Sloboda tržišta na Kubi

Plaću prima nešto više od dva miliona osoba

U Bugarskoj je krajem septembra bilo zaposleno 2,19 miliona ljudi, a prosječna plaća isplaćena u tom mjesecu iznosila je 704 leva (352 eura), podaci su Nacionalnog statističkog instituta. Statistički podaci pokazuju da je najviše zaposlenih u prerađivačkoj industriji 22,7 posto.

2HIAč=F=ć=!# AKH=

Broj zaposlenih u septembru smanjen je za 10.700 u odnosu na avgust, a u odnosu na septembar prošle godine za 9.300. Najviše radnika ostalo je bez posla u oblasti prodaje nekretnina, ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Prema statističkim podacima iz februara, u Bugarskoj živi 7,3 miliona stanovnika.

Vlasti Kube saopćile su da će od danas dozvoliti kupovinu i prodaju nekretnina, što je najznačajnija reforma u nizu izmjena koje omogućavaju slobodu na tržištu. Vlasti su ranije najavile da će prihodi od prodaje biti oporezovani, a pravila nikome neće dozvoljavati gomilanje velikih posjeda, prenosi AP. 

AC=E=?E= KFLEA

Kuba

SAD

Nafta 97 dolara po barelu
Sirovom naftom jučer se tokom na Berzi u Njujorku trgovalo po cijeni od nešto manje od 97 dolara za barel, pri čemu je usporavanje inflacije u Kini doprinijelo očekivanju da će druga po veličini svjetska privreda nastaviti da bilježi privredni rast i jaku potražnju “tečnog zlata”.

Spec
Cijena plina na svjetskom tržištu naglo će rasti do 2014., a zatim će početi s padom zbog viška ponude, smatra konsultantska firma A. T. Kearney iz Čikaga. - Poslije naglog rasta cijena za 30-40 posto i smanjene ponude u cijelom svijetu do 2014. godine, očekuje se od 2015. globalni višak kapaciteta i pad cijena. Te godine (2015.) nastupit će preokret za svjetsko i evropsko tržište plina - navodi se u saopćenju firme A. T. Kearney.

>EEI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011. 

INTERVJU Georg Šnajder, direktor Grawe osiguranja

BIFX 0,23% 1.589,72 SASX-10 0,51% w 875,39 SASX-30 0,14% w 995,77

U prvih šest mjeseci ove godine prikupili smo više od 12,5 miliona KM premije životnog osiguranja, tvrdi Šnajder

BIRS FIRS

0,24% w 924,02 0,06% 1.967,80

Šnajder: Grawe uvijek ima moderna rješenja za sve klijente

od 8,33 posto, registriran je kod akcija banjalučke Termomontaže, dok je najveći pad vrijednosti, od 10,26 posto, registriran kod akcija Elektrokrajine iz Banje Luke.

Tajna uspjeha 
Kakav je osjećaj biti na čelu tako uspješne kompanije? - Ponosan sam što mi je data mogućnost da budem na čelu kompanije koja posluje uspješno i redovno dobiva nagrade. Zadovoljstvo je veće, jer nagrade dolaze iz branše i renomiranih institucija koje su najbolje upoznate sa poslovanjem osiguravajućih društava. Tajna uspjeha i nagrada je u predanom radu cjelokupnog kolektiva Grawe koncerna, koji primjenjujemo i u BiH. Svaka nagrada nas obraduje, ali s druge strane i obavezuje da se uvijek trudimo da budemo među najboljima. Šta nam možete kazati o rezultatima kompanije u prvom polugodištu 2011? - Zadovoljstvo mi je što mogu kazati da je Grawe Group u BiH, zahvaljujući predanom radu i bliskosti s klijentima, lider u premiji životnog osiguranja u BiH s obzirom na rezultate za prvih šest mjeseci 2011. godine. Nastavljajući uspjeh ostvaren u 2010. godini, Grawe Group u BiH prikupio je u prvih šest mjeseci ove godine više od 12,5 miliona KM premije životnog osiguranja. Grawe Group u BiH držilidersku pozicijupobrzini isplate odštete u našoj zemlji?

4=IJKćE KIFAD F=EA 
Hoće li i ove godine, kao prošle, biti organizirano dodatno edukativno putovanje za najuspješnije zastupnike GRAWE osiguranja? - Organizacija takvih putovanja sastavni je dio naše kulture u odjelu prodaje i motivacije za vrhunske performanse. Od našeg - Jedna od najvećih prednosti Grawea je ta što je naša poslovna politika da osnovane zahtjeve za odštetom treba brzo i korektno isplatiti. Ljudi koji se osiguraju, očekuju da će moći naplatiti štetuukolikose onadogodi,a mi im to i garantiramo. Kod osiguranja imovine, najbitnije nam je da osiguranik dobije pokriće za novu nabavnu vrijednost. Također, kod kasko osiguranjaautomobila Grawe pruža najpouzdaniju i najbržu isplatu štete u roku od samo pet dana ukoliko su ispunjeni svi formalni i pravni uvjeti. Grawe Kidsosiguranje, štedno osiguranje u korist djeteta, jedno je od najtraženijih kod Vaših klijenata? - Sa željom da bh. građanima pružimo samo najbolje usluge, pokrenuli smo kampanju “Ljubav vas spaja - Grawe osigurava”, kojom potenciramo porodiprodajnog osoblja očekujemo punu privrženost prema našim klijentima i našem društvu te smo ponosni da se broj učesnika iz godine u godinu povećava. To predstavlja jasan znak rastućeg uspjeha i identifikacije s našim klijentima i s Grawe osiguranjem kaže Šnajder.

godina života, sa mogućnošću skraćivanja trajanja osiguranja. Posebno ističemo i plaćanje premije u skladu sa mogućnostima osiguranika, to može biti godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno.

Kursna lista Centralne banke BiH

Velika šansa 
Na kojem bi se polju kompanija u narednom periodu mogla najviše razvijati? - Dosadašnji fokus Grawea u BiH uvijek je bio na fizička i mala preduzeća. U budućnosti ćemo se, pored naše uže specijalnosti, koncentrirati na potrebe srednjih preduzeća u oblasti osiguranja. Vidimo veliki potencijal i potrebu za modernim rješenjima. Također vidimo veliku šansu za prodaju osiguravajućih proizvoda preko banaka, što nam je, zbog zakonskih okvira, još zatvoreno. Šta planirate ponuditi svojim klijentima u godini koja dolazi? - Iduća godina donijet će velike izazove za privredu općenito s obzirom na to da u Evropi, a tako i u BiH, oporavak još nije predvidljiv. Zbog toga su vrijednosti kao što su stabilnost, kvalitet, povjerenje, pouzdanost, tradicija i inovacija, vrlo bitne za Grawe. Sve ćemo to i u 2012. ponuditi našim postojećim i novim klijentima kazao je Šnajder. A. S.

cu, sigurnost i pružamo mogućnost sigurne štednje. Kroz uslugu Grawe Kids želimo omogućiti roditeljima da unaprijed pripreme finansijska sredstva i djeci olakšaju samostalni život. Tu je i Grawe Spar, koji omogućava korisnicima da istovremeno štede, ostvaruju dobit i budu osigurani. Šta nam možete kazati o također novom proizvodu Grawe Family Plus - porodičnom osiguranju života i nezgode? - Family Plus je porodično osiguranje kojim se jednom policom i premijom osigurava dvoje ljudi, bračnih ili životnih partnera, a moguće je i osiguranje njihove djece za slučajeve invaliditetaismrti. SapolicomFamily Plus dajemo mogućnost maksimalne osigurane sume do 150.000 eura na period od 10 do 45 godina. Gornja granica isteka osiguranja je 75

2H IL== ALHFI JHžEšJA

Belgijanci zainteresirani za eko-kuće

Belgijski stručnjaci u posjeti BiH

(Foto: A. Bajrić - Blicko) 

EIEE = D=HJEA @ LHEA@IJE 45 EIJA= =@=J
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske već više od jedne godine radi u tehničkom mandatu, ali su sudovi u RS tek ove sedmice počeli donositi prve odluke kojima obaraju njihova rješenja kao pravno ništavna. S obzirom na to da Komisija ima ulogu regulatora i legitimnog kontrolora na tržištu kapitala ovog entiteta, čija se vrijednost procjenjuje na skoro četiri milijarde maraka, procjenjuje se da bi to moglo imati nesagledive posljedice i nanijeti ogromnu finansijsku štetu za entitetsko tržište kapitala. No, u Komisiji smatraju da stvari ne treba dramatizirati, kao i da bi sud trebao donositi presude o odluci je li ona zakonita ili ne, a ne o kompetentnosti Komisije. B. S.

Siril Ruso (Cyril Rousseaux) i Žan Marko Roje (Jean Marco Royet), predstavnici arhitektonske kuće iz Belgije, stigli su u Bosnu i Hercegovinu kako bi s kompanijom Promo iz Donjeg Vakufa postigli dogovor o kupovini montažnih kuća za tržište Belgije i Luksemburga. - Riječ je o ekološkim kućama, za kojima je velika potražnja u Evropi. Od svih

ponuđača koje smo imali, kuće Promo pokazale su se najboljima i najljepšima. Stoga želimo konkretizirati naše ranije razgovore. Promo će vrlo brzo osvojiti i belgijsko tržište - kazao nam je Mahmut Beganović, partner arhitektonske kuće iz Belgije. Inače, Promo uveliko osvaja tržište Austrije,Francuske, Švedske, Italije i drugih evropskihzemalja. A. H.

w

w w w

Osiguravajuća društva u Bosni i Hercegovini prepoznala su u posljednjih nekoliko godina vrijednost iskustava građana te su uzeli aktivnu ulogu kako bi na sve načine pokazali kako im je stalo do mišljenja osoba koje osiguravaju. Najbolji primjer takvog uspješnog poslovanja je Grawe osiguranje, na čijem se čelu nalazi direktor Georg Šnajder (Schneider), čija je kompanija po četvrti put dobila nagradu Recommender Award za 2011. godinu. Sa Šnajderom smo razgovarali utrenutku kadaGrawe osiguranje u BiH preuzima primat u mnogim segmentima poslovanja, što dovodi i do visokog nivoa zadovoljstva brojnih klijenata.

dnosnih papira. Na kotaciji fondova najveći dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF-a Herbos fond Mostar (46.128 KM), po kursu od 5,64 KM. Na primarnom slobodnom tržištu najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Fabrika duhana Sarajevo (29.023,27 KM) po kursuod 55,05 KM.

Na jučerašnjem trgovanju na Banjalučkojberzi ostvaren je promet od 95.313 KM. Najveći promet, od 30.415 KM, ostvaren je trgovanjem obveznicama Republike Srpske - izmirenje ratne štete pet po kursu od 39,21 KM. Najveći rast vrijednosti,

2=@=?E=-AJHH=EA
Vrijednost indeksa

Promet od 95.313 KM

w 

L=EJAJE E FK@=E E K  C@EE

Na trgovanju na Sarajevskoj berzi (SASE) jučer je ostvaren promet od 245.256,48 KM. Najveći dnevni porast vrijednosti zabilježile su dionice emitenta Sarajevo osiguranje, od 8,51 posto, dostigavši cijenu od 5,10 KM, dok je najveći dnevni pad registrirao emitent Energoinvest Sarajevo, od 4,06 posto, dostigavši cijenu od 4,30 KM. Promet na kotaciji iznosio je 187.657,50 KM, a u sklopu 41 transakcije prometovano je 154.109 vrije- 

=LAćEFHAJ@EE?== 1.=0AH>IB@IJ=H
Vrijednost indeksa

Obim trgovine 245.256 KM

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

C>KI

IZVJEŠTAJ O IRANU SAD i Izrael šute, Rusija protiv 

AćA K=ćE
em” ukoliko odluči napasti Islamsku Republiku. Džazajeri je izdvojio nuklearni istraživački centar Dimonu u pustinji Negev kao “najpristupačniju metu” i upozorio da “odgovor Irana neće biti ograničen samo na Bliski istok”, javio je iranski kanal na arapskom jeziku “Al-Alam”. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izrazila je u detaljnom izvještaju ozbiljnu zabrinutost zbog iranskih nuklearnih aktivnosti i navela da ima vjerodostojne informacije da je Teheran radio na razvoju nuklearnog oružja. U izvještaju IAEA prvi put piše da se Iran sumnjiči za izvođenje tajnih eksperimenata čiji je jedini cilj razvoj nuklearnog oružja. - Agencija je veoma zabrinuta zbog mogućih vojnih dimenzija iranskog nuklearnog programa. Vjerodostojne informacije pokazuju da je Iran provodio aktivnosti važne za razvoj nuklearne bombe - navela je IAEA u dokumentu i dodala da se neke od tih aktivnosti, možda, i dalje odvijaju. Informacije, također, pokazuju da su se te aktiv-

Nećemo izgraditi dvije bombe prema vaših 20.000, a nijedan “okusio pobjedu”, kaže predsjednik Irana Rusija

Iran neće uzmaći ni za dlaku od svog puta. Ovo je jučer izjavio iranski predsjednik Mahmud Ahmedinedžad i ponovo odbacio tvrdnje da se iranski nuklearni civilni program koristi za izgradnju nuklearnog arsenala.

Nevažeće tvrdnje
- Treba da znate da ova zemlja neće uzmaći ni za dlaku s puta na kojem je - rekao je Ahmedinedžad u govoru u zapadnom gradu Šarekordu koji je prenosila državna televizija. On je, također, ocijenio da je izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), u kojem se izražava sumnja da Iran radi na razvoju nuklearnog oružja, zasnovan na “nevažećim” informacijama iz Vašingtona. - Zašto narušavate dostojanstvo Agencije zbog nevažećih tvrdnji Amerike rekao je Ahmedinedžad obraćajući se državama članicama IAEA-e, navela je agencija Reuters. On je ponovio da je, suprotno izvještaju IAEA-e, iranski nuklearni program isključivo civilni i miroljubiv, uz tvrdnju da Teheranu “ne treba atomska bomba”. - Nećemo izgraditi dvije bombe prema vaših 20.000. Mi ćemo razviti nešto na šta ne možete da odgovorite kao što su etika, humanost, solidarnost i pravda - poručio je Ahmedinedžad zapadnim zemljama i upozorio da trebaju znati da nijedan neprijatelj iranskog naroda nikada nije “okusio pobjedu”. Zamjenik komandanta iranskih oružanih snaga, brigadni general Masud Džazajeri upozorio je jučer da će se Izrael suočiti s “uništenj-

Sumnjive lokacije prema izvještaju IAEA-e

Kabinet premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) saopćio je da Izrael proučava izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) da Iran pravi atomsku bombu i da će odgovor tek uslijediti. Premijer Netanjahu očigledno ne želi istrčavati i dao je instrukcije ministrima da za sada ne diskutiraju o tome u medijima. Zvaničnici izraelske vlade su rekli da Izrael 

AJ==DK @CLH ćA JA KIEA@EJE
čeka da vidi i procijeni odgovor svijeta, a ne da se učini kako ta zemlja predvodi međunarodnu zajednicu. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak kazao je da nalazi IAEA-e ne iznenađuju jevrejsku državu i da “Izrael zna te činjenice godinama”, potvrdivši da su izraelske kao i druge međunarodne obavještajne službe pomogle agenciji u Beču da dođe do informacija. Netanjahu: Sprema reakciju 

@ 5 F=HJAHE= H==JH= AHA
Velika Britanija upozorila je jučer da će poduzeti nove mjere ako Teheran “ne promijeni pravac”. - Izvještaj IAEA-e u potpunosti pobija navode Irana svih proteklih godina da je njihov nuklearni program miroljubiv. Iran obogaćuje uranij na nivou koji nema civilnu upotrebu, a brzo se može promijeniti u materijal u rangu oružja. Iran mora promijeniti pravac. Ako Iran odbije ozbiljne razgovore o svom nuklearnom programu, morat ćemo pojačati pritisak, a s našim partnerima razmatramo paletu dodatnih mjera - kazao je jučer britanski ministar vanjskih poslova Vilijam Hejgf (William Hague).

Ahmedinedžad jučer u Šarekordu: Ne možete odgovoriti na etiku,

h

Kina je upozorila na mogućnost izbijanja nemira na Bliskom istoku i pozvala na mirno rješenje iranskog nuklearnog pitanja. Predstavnik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Hong Lei rekao je da Peking “studira” izvještaj IAEA-e.

2AEC 1>AćE LA AEHA = *EI EIJK
- Iranska strana treba pokazati fleksibilnost i iskrenost i angažirati se u ozbiljnoj saradnji s IAEA-om. Izbjegavanje novih nemira u sigurnosnom okruženju Bliskog istoka važno je za region i međunarodnu zajednicu - rekao je Hong, a

prenio Reuters. On pri tome nije spominjao sankcije i ukazao je da Kina ne žuri da se problem vrati u Vijeće sigurnosti UN-a, rekavši samo da sve strane trebaju uraditi više na promoviranju dijaloga i saradnje.

Peking: Promoviranje dijaloga Hejg: Pojačati pritisak

Njemački šef diplomatije Gido Vestervele (Guido Westerwelle) kazao je jučer da je izvještaj o Iranu “alarmirajući” i da će nove sankcije biti neizbježne ako Teheran odbije sudjelovati u ozbiljnim razgovorima. - U toku su konsultacije s našim saveznicima. Ali isključujemo bilo kakvu diskusiju o mogućoj vojnoj opciji - kazao je Vestervele.

w

*AHE AE>AžA I=?EA

C>KI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

!

Ukratko 

E = @=K
sankcija, a Ahmedinedžad poručuje
neprijatelj iranskog naroda nikada nije duboko razočarana i zbunjena 

=>HEKJIJ *HEIA=
Najnoviji izvještaj o iranskom nuklearnom programu izazvao je ozbiljnu zabrinutost u Briselu, saopćeno je jučer iz Evropske unije. - Taj izvještaj pogoršava već postojeću zabrinutost EU zbog iranskog ilegalnog nuklearnog programa - navedeno je u saopćenju Evropske komisije.

protiv Teherana te izrazila gnjev zbog objavljivanja izvještaja IAEA-e o iranskom nuklearnom programu. Moskva ističe da taj dokument samo pojačava napetosti u odnosima Islamske Republike i svjetskih sila, dok SAD za sada nisu željele komentirati izvještaj dok se ne upoznaju s njegovim sadržajem.

Mardok: Na čelu kompanije

Najgore svjetlo
- Rusija je duboko razočarana i zbunjena što je izvještaj pretvoren u izvor dodatnih tenzija o problemima vezanim za iranski nu- 

=H@LE LE=HE šFEKEH=E E FEJEč=HA
Luis je ispričao da se spominje i zastupnik Votson, ali je odbio identificirati druge političare
Advokat žrtava skandala telefonskog prisluškivanja javnih ličnosti Mark Luis (Mark Lewis) izjavio je da je vidio dokumente po kojima je britanski list medijskog magnata Ruperta Mardoka (Murdoch) “News International” pratio i špijunirao političare. Luis, kojeg je, također, špijunirao sada ugašeni tabloid “News of the World”, rekao je za BBC da se u izvještaju koji mu je dala policija vidi da su zastupnici i advokati bili praćeni. - U policijskom izvještaju se navodi da je neko iz “News Internationala” naredio praćenje i špijuniranje - kaže Luis, koji je advokat i ubijene prisluškivane tinejdžerke Mili Dauler (Milli Dowler). Luis je ispričao da se spominje i zastupnik Tom Votson (Watson), ali je odbio identificirati druge političare, Policajac Veb izjavio je da se ničega ne stidi i da nije prekršio zakon. On kaže da ga je list kontaktirao ubrzo nakon što je 2003. godine otvorio detektivsku agenciju. On je sarađivao s listom do njegovog gašenja u julu, nakon što se saznalo da su novinari prisluškivali rekavši samo da su “visokog ranga i da su povezani s News Internationalom”. Medijska korporacija priznala je da je tabloid špijunirao Luisa i još jednog advokata, ali da u tu operaciju nije umiješan nijedan od sadašnjih direktora, navodi AFP. ”News of the World” godinama je špijunirao i članove kraljevske porodice kao i fudbalskog trenera Žozea 

=@=?E FKJA A=E=

mobilne telefone velikog broja poznatih ličnosti. Veb navodi da je dobivao zadatke putem telefona ili elektronske pošte od velikog broja novinara “News of the Worlda” te da su u 90 posto slučajeva mete bile poznate ličnosti ili političari.

Murinja (Jose Murinho), navodi se u dosjeu s dokazima koji je BBC dobio na uvid. List je sedam godina plaćao bivšeg policajca i obavještajca Dereka Veba (Webb) za praćenje više od 100 ličnosti. Među praćenim ličnostima bili su i bivši fudbaler Geri Lineker, princ Vilijam (William) i bivša djevojka princa Harija (Harry).

humanost, solidarnost i pravdu

nosti odvijale do kraja 2003. godine i da neke od njih, možda, i dalje traju, navodi Agencija UN-a i poziva Teheran na potpunu i bezuvjetnu saradnju, prenose agencije. Izvještaj IAEA-e očekivan je s nestrpljenjem, a izraelski mediji su prethodnih dana špekulirali o mogućem napadu te zemlje na iranska nuklearna postrojenja. Predstavnik Irana pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) Ali Asgar Soltanijeh izjavio je da Iran nikada neće dovesti u pitanje svoje obaveze u provođenju iranskog nuklearnog programa, uprkos izvještajima da je Teheran angažiran na razvoju nuklearnog naoružanja. Rusija je jučer isključila nove sankcije i potvrdila da neće podržati nove mjere

klearni program. Moskva sumnja u mudrost odluke da se izvještaj učini javnim, navodeći da se time riskiraju šanse za obnovu razgovora između svjetskih sila i Teherana za rješenje nuklearne krize diplomatskim putem. Izvještaj sada mogu iskoristiti oni koji žele Iran predstaviti u najgorem mogućem svjetlu, što je moguća aluzija na SAD i Izrael. Postoje oni koji idu logikom “što je gore, to je bolje” i mi ne možemo podržati destruktivnu logiku namjernog ugrožavanja diplomatskog procesa - saopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo je izrazilo gnjev zbog dijelova izvještaja u kome se navodi da postoje “pouzdane informacije” da Teheran razvija nuklearno oružje.

Ana Grodzka (Anna Grodzka), Poljakinja koja je do prošle godine bila Poljak koji se zvao Kšištof Grodzki, i Robert Bjedronj (Robert Biedron), gej aktivista, novi su članovi poljskog Sejma. Mediji navode da je prva sjednica novog saziva parlamenta bila historijska budući da je srušila tabue koji vladaju u ovoj katoličkoj zemlji. Grodzka, koja je operaciju promjene spola obavila na Tajlandu, dočekana je aplauzom. Nekoliko zastupnika rukovalo se s njom, a jedan je poljubio u obraz. Nakon što je predstavljena premijeru Donaldu Tusku sjela je pored Bjedronja, prve gej osobe koja je postala član Sejma. I Grodzka i Bjedronj pripadaju Palikotovom pokretu, političkoj stranci koju je osnovao milioner Januš Palikot, a koja je na izborima 9. oktobra postala treća po snazi partija u poljskom parlamentu.

6H=IIAIK==? IH šK E DIAIK==? K KHL?K K F=H=AJK F== +HLE

Hrvatska vlada će prije izbora, najvjerovatnije, Katoličkoj crkvi pokloniti nekadašnju Političku školu Saveza komunista Jugoslavije u Kumrovcu, Spomen-dom u tom mjestu i čitav niz objekata koji su vlasništvo države, piše hrvatska štampa. Biskupe je prije nekoliko mjeseci uhvatila panika jer su analize pokazale da je sve manje kvalitetne imovine koju bi im država mogla ponuditi u zamjenu za onu koju su im oduzeli komunisti. - Stanovište Vlade je jasno - treba raditi na povratku imovine onima kojima je nepravedno oduzeta - rekla je premijerka Vlade Jadranka Kosor. Zagrebački “Večernji list”navodi daje Crkva pristala i na znatnomanje iznose novca od onog koliko je procijenjeno da je vrijedila njihova nekadašnja imovina, jer se boje da će odlaskom HDZ-a s vlasti ostati bez ičega.

w

w

Rušenje tabua u Poljskoj

Nadoknada za imovinu

w

w

Detalji o skandalu s medijskom korporacijom

Predsjednik Venecuele Hugo Čavez (Chavez) zatražio je poštovanje zakonskih prava za Karlosa Šakala na suđenju u Francuskoj i pozdravio ga kao vrijednog borca za revolucionarne ciljeve. Čavez je rekao da to govori “čitavom svijetu bez ikakvog straha”, a njegove riječi je prenijela venecuelanska državna televizija. - Bez obzira koje Iljič Ramires, on je Venecuelanac i mi kao država imamo obaveze prema svakom Venecuelancu u bilo kojem dijelu svijeta koji se nađe u nevolji ili nasudu - rekao jeČaves za čovjeka kojem se sudi za bombaške napade u 1982. i 1983. godini.

Č=LA Š==K

Turski poziv Turski ministar za evr-

opska pitanja Egemen Bagiš (Bagis) pozvao je zemlje Evropske unije da sarađuju s Turskom u borbi protiv kurdskih separatisa i terorista koji, kako je rekao, kontroliraju ilegalnu mrežu trgovine ljudima i narkoticima u Evropi. - Evropske zemlje trebaju biti svjesne da je njihov interes da sarađuju s Turskom i da zaustave pripadnike Radničke partije Kurdistana (PKK) - istaknuo je ministar Bagiš i najavio da ćeo tojsaradnji razgovaratis evropskim kolegama.

Minimalnekancelarka plaće Njemačka

Angela Merkel izjavila je da želi da se minimalna plaća uvede u one sektore u kojima trenutno ne postoji kako bi ta najveća privreda u okviru eurozone imala “pravedno” tržište rada, objavila je njemačka agencija DPA. Uoči kongresa stranke na čijem je čelu Kršćansko-demokratska unija (CDU), koji će biti održan u Lajpcigu sljedeće sedmice, Merkel je u intervjuuistaknula daje tastranka, nakon višegodišnjeg opiranja, spremna dase pozabavi pitanjemminimalnihplaća.

U bolnici zbog plina Najmanje 93 osobe ho-

spitalizirane su nakon što ih je nepoznati muškarac poprskao neidentificiranim plinom na ulici u Minhenu, prenoseagencije. Incidentse dogodio u blizini kioska, u trenutku kada su se učenici okupili da bi kupili užinu.

Ukratko

"

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

C>KI

KRIZA Svjetske akcije oživjele nakon političkih poteza u Italiji i Grčkoj

*AHKIEAćKIAFAJ=@E@EH=JE
Kandidat za premijera desnog centra bit će bivši ministar pravosuđa Anđelino Alfano Vanredni izbori

w

Štrajk zaposlenih u javnom gradskom prijevozu koji je organiziran jučer u znak protesta protiv strogih državnih mjera štednje doveo je do blokade željezničkog i metro saobraćaja u Lisabonu, glavnom gradu Portugala. Dvije glavne sindikalne trgovinske konfederacije također planiraju generalni štrajk 24. novembra. Desničarska vlada Portugala smanjila je plaće i povećala poreze u zamjenu za paket međunarodne pomoći od 78 milijardi eura kako zemlja ne bi bankrotirala.

*=@= EI=>=

Političke smjene na čelu dvije najproblematičnije ekonomije eurozone podstakle su jučer rast svjetskih akcija, jer se investitori nadaju da će nove vlasti ublažiti dužničku krizu u zoni eura. Italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) najavio je da će podnijeti ostavku nakon što parlament usvoji hitne budžetske reforme, dok se Grčka istovremeno bori da oformi prijelaznu vladu pod novim premijerom, prenosi Reuters. Iako bi obećanje Berluskonija da će odstupiti s vlasti moglo dovesti do perioda političke neizvjesnosti u trećoj po veličini privredi eurozone, njegovo često kontroverzno prisustvo na čelu države mnogi su na tržištima smatrali za prepreku fiskalnim reformama. Berluskoni je u intervjuu dnevniku “La Stampa” kazao da smatra da treba orga-

Grafika ključnih dešavanja s Berluskonijem

w

Nivo radijacije Najmanje 17 radnika

bilo je izloženo niskom nivou radijacije od plutanija u Nacionalnom laboratoriju Ajdaha na istoku te američke države, javio je CNN. Nema tragova radijacije izvan objektai ne postoji opasnost po životnu sredinu. Među radnicima izloženim radijaciji šestero je bilo pozitivno na testu kontaminiranosti i nizak nivo radijacije registriran je na njihovoj koži i odjeći. Nije saopćeno je li incident bio rezultat ljudske greške ili neispravne opreme u laboratoriju.

Berluskoni je za “La Stampu” još kazao da nema moć i uporedio se s italijanskim diktatorom Benitom Musolinijem, koji je, kako je rekao, više iznosio “sugestije” nego što je vladao. - Umoran sam od toga što ne mogu diktirati stvari ni provoditi politiku koju želim. Osjećam se moćnijim kao slobodan građanin nego kao premijer - rekao je on i dodao da

2HA@E IA I KIEEA

je čitao knjigu pisama koje je Musolini pisao svojoj ljubavnici Klari Petači, pa u “određenom trenutku on kaže: “Ali ti ne razumiješ da se ja više nizašta ne pitam, ja mogu samo da iznosim sugestije.” Na pitanje koje su sličnosti između njegove i vladavine diktatora, Berluskoni je rekao:”Ja nisam diktator, iako ste godinama puno pisali o tome”.

nizirati prijevremene izbore početkom februara na kojima se neće ponovo kandidirati za premijera. - Podnijet ću ostavku čim zakon (budžet) bude usvojen i s obzirom na to da ne vidim drugu mogućnost, vidim održavanje izbora početkom februara, a ja neću biti kandidat na njima - kazao je on.

Gubitak većine
Berluskoni je rekao da će kandidat za premijera des-

nog centra biti lider stranke Narod slobode (PDL) i bivši ministar pravosuđa Anđelino Alfano (Angelino). Predstavnički dom italijanskog parlamenta usvojio je zakon o budžetu koji je predložila vlada, ali je glasanje pokazalo da premijer više ne može računati na apsolutnu većinu u Predstavničkom domu, jer je za budžet glasalo 308 poslanika (umjesto 316 poslanika, što bi bila apsolutna većina), 321 je bio uzdržan i

niko nije bio protiv. Gornji dom parlamenta trebao bi odobriti mjere naredne sedmice, prenosi AFP. Dnevnik “Corriere della Serra” ističe da bi odlaganje odlaska Berluskonija moglo biti destruktivno za zemlju koja će biti izložena mjesecima finansijskih špekulacija, dok “La Republicca” navodi da bi “zemlja mogla biti spašena ako Berluskoni ode što prije, pošto je pokazao da je izvor slabosti u krizi”.

Propala interplanemisija Prva ruska

tarna misija u više od dvije decenije bila je neuspješna pošto sonda bez posade na letu ka Phobosu, jednom od dva Marsova satelita, niije uspjela zauzeti pravi kurs poslije lansiranja. Sonda jeuspješno lansiranasrakete “Zenit-2”, ali se 11 minuta kasnije odvojila od rakete i trebala je zapaliti svoje motorena putuka Marsu, ali paljenje motora nije uspjelo, prenosi AP. Inžinjeri imaju tri dana da resetuju kompjuterski programsonde.

5H>E=IJ=L=KFHKž=JEJFH 1IFEJ=E =H= E =čA FHEšJEIEEIJEJK?E==
Međunarodne snage upotrijebile “nesmrtonosni plin”
Jučer je KFOR uspostavio novi kontrolni punkt za provjeru vozila u blizini prijelaza Jarinje, saopćila je komanda tih snaga. KFOR je, također, potvrdio da je jučer ujutro oko četiri sata upotrijebio “nesmrtonosni plin” prema građanima koji su bili pored barikada na Jarinju. Kako je navedeno u saopćenju, novi kontrolni punkt KFOR je postavio kao podršku EULEX-u u cilju sprečavanja upotrebe zaobilaznog puta, a istovremeno blokirao i zaobilaznicu oko prijelaza zapadno od Ibra. KFOR je zajedno sa EULEX-om počeo tu operaciju u cilju sprečavanja upotrebe zaobilaznice zapadno od Ibra za neovlašten prijelaz granice i radi kontrole saobraćaja na novom kontrolIvan Jarnjak, bivši generalni sekretar HDZ-a, jučer je u sjedištu USKOK-a ispitan o sumnjamada jepomagao upunjenju crnih fondova HDZ-a. Također, u svojstvu okrivljenog za crne fondove ispitan je i Ratko Maček, bivši portparol Vlade i stranke, za kojeg su Mladen Barišić, ali i neki drugi svjedoci rekli da je novcem iz crnih fondova vodio “operacije” kupovanja Osječke televizijei zadarskog “Hrvatskog lista”. Spominjao se iznos od 400-njak hiljada eura. U dosadašnjem toku istrage u slučaju Fimi medije nekoliko svjedoka navelo je Jarnjaka kao osobu koja je bila zadužena za prikuplja-

KFOR potpuno kontrolira Jarinje

Afera “Fimi medija” u Hrvatskoj

w

Hapšenje bandi Najmanje 62 ljudi uh-

apšeno je kod Kopenhagena poslije okršaja dviju suparničkih bandi ispred zgrade suda u kojoj se članu jedne od njih sudilo zbog ubistva turskog mladića 2008. godine, saopćila je policija.Stotinjak ljudisesukobilo ispred suda u Glostrupu, predgrađu glavnog grada Danske, gdje je u toku bilo suđenje za ubistvo članu bande “Anđeli pakla”.

Pripadnici KFOR-a na Jarinju: Prijelaz operativan

nom punktu. - Prijelaz na Jarinju tehnički je operativan i spreman za upotrebu - naveo je KFOR u saopćenju, prenosi Tanjug. Međunarodne snage upotrijebile su “nesmrtonosni plin”, a, kako je obrazloženo u saopćenju, to je učinjeno da bi se spriječili građani da pomoću dva kamiona “ugr-

oze sigurnost novog kontrolnog punkta, uključujući i osoblje KFOR-a i EULEX-a”. Predsjednik općine Leposavić Branko Ninić rekao je u izjavi za Tanjug da će građani sa sjevera Kosova nastaviti s mirnimotporom protivuspostavljanja prištinskih institucija na graničnim prijelazima.

nje donacija za stranku i na kojeg su donatori bili upućivani. Prema pisanju nekih listova iz Zagreba, Jarnjak je jučer odmah iznio svoju odbranu, a ranije je, navodno, i svjedočio u odvojenim istragama koje se već vode vezano za Danka Končara, aferu “Daimler” i gradnju zagrebačke Arene. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 25. oktobra proširilo je istragu i na HDZ kao pravnu osobu, a na zahtjev tužilaštva, sud je blokirao imovinu stranke. USKOK, prema informacijama “Jutarnjeg lista”, zapravo tereti HDZ i pojedince za pronevjeru više od 30 miliona kuna.

w

Spec
Predsjednica HDZ-a Hrvatske Jadranka Kosor i predsjednikHrvatske građanskestranke (HGS)Željko Kerumpotpisali su u Zadru sporazum o predizbornoj i postizbornoj saradnji. - Ovu saradnju temeljimo na programima i na tragu ekonomskog osnaživanja kao zajedničkog cilja te kršćanskim vrijednostima i domoljublju - rekla je Kosor i dodala da želi okupiti sve koji “misle hrvatski i za Hrvatsku”, prenose agencije.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 P 009113 08 P Travnik, 18. 02. 2009. godine OP]INSKI SUD TRAVNIK po sudiji Indiri Pa{i} - Bali}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja: Jusi} Halid i drugi, svi zastupani po punomo}niku Adilu Lozi, advokatu iz Travnika protiv tu`ene Dioni~ko dru{tvo za preradu drveta „Sebe{i}“ Nova Bila, sa sjedi{tem u Nova Bila bb, Travnik, zastupan po zakonskom zastupniku direktoru Stjepanu Grube{i}u, radi uplate doprinosa i isplate otpremnina u iznosu vs. 313.258,11 KM u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 18. 02. 2009. godine, donio je slijede}u: 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 43. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zuki} Esadi isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 44. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Ribo Fahrudinu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijskoinvalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 45. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Alibegovi} Feridu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 46. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Terzi} Dedi isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 47. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Abazovi} Sulejmanu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 48. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Adilovi} Esadu isplati: na ime otpremine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijskoinvalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 49. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Sulji} Refiku isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 50. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hod`i} Ramizu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 51. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hod`i} Asimu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 52. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Kadri} Enveru isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 53. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Kadri} Miralemu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 54. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Planin~i} Omeru isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996,. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 55. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Ali} Semidu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 56. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Husi} Refiku isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 57. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Planin~i} Fatimi isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 58. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Planin~i} Miralemu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 59. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Ali} Ahmetu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 60. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Ali} Rami isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 61. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju ^au{evi} Muharemu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 62. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju ]elam Mirsadu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 63. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Selman Bri{i isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 64. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hod`i} Smailu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 65. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hod`i} Refiku isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 66. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Husi} Sabahudinu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 67. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Sulji} Bri{i isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 68. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Aganovi} Ahmetu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 69. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Dautovi} Sulejmanu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM. 70. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju ^elebi} Hamidu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 71. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju ^elebi} ]amilu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 72. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Pali} [a}iru isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 73. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Koba{ Tufiku isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 74. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju D`umi} Slobodanu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 75. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Halilovi} Enesu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 76. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Junuzovi} Hamdiji isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 77. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zahirovi} Raifu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijskoinvalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 78. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Mehi} Sabahudinu isplati: - na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 79. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Pali} Ismetu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 80. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zuki} Had`i isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 81. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hod`i} Faruku isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 82. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Prcanovi} Rahmanu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 83. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju D`ambas Ejubu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u priodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 84. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Selman Muraifu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 85. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Alihod`i} E{refu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 86. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hasi~i} Mirnesu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, svima sa zakonskim zateznim kamatama, po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, od dana podno{enja tu`be tj. 02. 04. 2008. godine pa do kona~ne isplate. Obavezuje se tu`eni da tu`iteljima naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 709,00 KM, sve u roku od 15 dana. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. NAPOMENA: Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je dostavljena presuda zbog propu{tanja tu`enom. SUDIJA Indira Pa{i} - Bali}

Dnevni avaz

~etvrtak 10. novembar/studeni 2011.

25

PRESUDU ZBOG PROPU[TANJA
1. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Jusi} Halidu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 2. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Ribo Vehbiji isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 3. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hasi~i} Nevzetu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 4. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Ibrakovi} Galibu isplati na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 5. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Kasumovi} Ibri isplati na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 6. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Jusi} Fikretu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 7. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Kasumovi} Mesudu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijskoinvalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 8. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Kasumovi} Sabahudinu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, sa zakonskim zateznim kamatama, od dana podno{enja tu`be tj. 02. 04. 2008. godine pa do kona~ne isplate, 9. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Kasumovi} Ekremu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 10. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hasovi} Husi isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 11. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Kasumovi} Ibrahimu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 12. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Gopo Huseinu isplati: na ime otpreminine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 13. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Begovi} Damiru isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 14. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Ja{arevi} Fikretu isplati: na ime otpremine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 15. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Kasumovi} Rami isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 16. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hasi~i} Feridu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 17. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zuki} Nesibu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 18. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zuki} Sinanu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 19. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zuki} Mehmedu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 20. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Jusi} Enesu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijskoinvalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 21. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zuki} \evadu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 22. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Pali} Ademu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 23. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Durakovi} Mirsadu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 24. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Kalabuzi} Zaimu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 25. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Gopo Samiru isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 26. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Jusi} Zuhdiji isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 27. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Jusi} Ismetu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 28. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Deli} Husi isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 29. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Halilovi} Rasimu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 30. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Smajlovi} Nizahu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 31. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hasi~i} Fehimu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 32. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Kasumovi} Feridu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 33. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Hasi~i} Emsadu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 34. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zuki} Enveru isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 35. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Karahod`a Fuadu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 36. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zuki} Bejadi isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijskoinvalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 37. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju [iljak Vahidu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 38. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju [iljak Muradifu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 39. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Adilovi} Osmanu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 40. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Karahod`a Adnanu isplati: na ime otpremnine iznos od 836,82 KM i na ime doprinosa za penzijskoinvalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 41. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zolota Fadilu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.255,23 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01. 1996. godine do 05. 05. 2000. godine iznos od 2.421,97 KM, 42. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju Zolota Sabahudinu isplati: na ime otpremnine iznos od 1.112,97 KM i na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u periodu od 01. 01.

OGLAS Broj: 07 58 P 021180 07 P Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Danieli [uh, u pravnoj stvari tu`itelja UNICREDIT BANK DD MOSTAR, ul. Kardinala Stepinca b.b., Mostar protiv tu`enog MARIO STOJKI], sin Branka, iz Mostara, ul. Stjepana Radi}a br. 72, radi povrata duga po ugovoru o teku}em ra~unu, Vsp. 4.885,63 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje slijede}i: TU@BENI ZAHTJEV Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 4.885,63 KM uve}ano za zakonsku zateznu kamatu ra~unaju}i od dana podno{enja tu`be do isplate duga, kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do pla}anja, sve u roku od 30 dana. Ukoliko tu`enik sukladno odredbama ~l. 182. ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u roku od 30 dana, to tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Upozorenje: Tu`enik je du`an pod prijetnjom dono{enja presude zbog propu{tanja, najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti. NAPOMENA: Dostava tu`be na odgovor se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom avazu i Oglasnoj tabli suda (~l. 384. st. 4. ZPP-a), a tu`eni se obavje{tava da priloge uz tu`bu mo`e podi}i u pisarni suda u roku od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama. Sudac Daniela [uh

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 010094 08 Mal Travnik, 01. 09. 2011. godine TU@ITELJ: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U, Kneza Branimira b.b., 88000 Mostar TU@ENI: Zdravko ^oli}, ul. Stjepana Radi}a 116, 72250 Vitez RADI: isplate duga v.s. 363,01 KM OGLAS Dostava tu`be tu`enom: Zdravko ^oli}, ul. Stjepana Radi}a 116, 72250 Vitez Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu, tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U, Kneza Branimira b.b., 88000 Mostar, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga u visini od 363,01 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 62,34 KM, po~ev od 17. 04. 2001. pa do isplate - na iznos od 193,49 KM, po~ev od 17. 05. 2001. pa do isplate - na iznos od 107,19 KM, po~ev od 17. 06. 2001. pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 15 dana od dana dostave prepisa presude“. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 006372 08 Mal Travnik, 02. 09. 2011. godine TU@ITELJ: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U, Kneza Branimira b.b., 88000 Mostar TU@ENI: Sadik Baru~ija, Vite{ka br. 8, 72250 Vitez RADI: isplate duga v.s. 1.219,30 KM

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Sadik Baru~ija, Vite{ka br. 8, 72250 Vitez Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu, tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U, Kneza Branimira b.b., 88000 Mostar, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga u visini od 1.219,30 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 488,85 KM, po~ev od 17. 03. 2002. pa do isplate - na iznos od 487,67 KM, po~ev od 17. 04. 2002. pa do isplate - na iznos od 242,78 KM, po~ev od 17. 05. 2002. pa do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 15 dana od dana dostave prepisa presude“. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011. 

EI

UPOZORENJA Vodeći stručnjaci napravili procjenu

Iako će ponovo nastati svake zime, nestanak leda tokom ljeta mogao bi utjecati na nestanak nekih životinjskih vrsta 

A@ = )HJEK JFEJ ćA IA @ # C@EA
Jedan od vodećih britanskih okeanografa Piter Vadhams (Peter) tvrdi da bi se led na Arktiku gotovo potpuno mogao otopiti do ljeta 2015. godine. Vadhams s Univerziteta Kembridž kazao je da se led u Arktičkom okeanu topi tako brzo da bi mogao nestati već za četiri godine. Iako će ponovo nastati svake zime, njegov nestanak tokom ljeta mogao bi utjecati na nestanak nekih životinjskih vrsta kao što su polarni medvjedi. Ledena masa između sjeverne Rusije, Kanade i Grenlanda trenutno je na svojoj minimalnoj veličini od oko četiri miliona kvadratnih kilometara. Dok službene procjene Međuvladinog panela za klimatske promjene kažu da će se led održati do 2030. godine, studija dr. Vislava Maslovskog (Wieslaw Maslowski) potvrđuje Vadhamsove tvrdnje. - Njegov model je najekstremniji, ali on je najbolji čovjek za postavljanje modela. Realno dokazuje da je pad u količini leda toliko brz da bi do nule moglo doći vrlo brzo - kazao je Vadhams i dodao da će se led ponovo formirati već te zime i da će to podstaći više brodova na prolazak Arktikom i šire istraživanje i traženje nafte, što bi moglo zaprijetiti vrstama na tom području.

Neke od fotografija

2=L== ?EC=HAJ= >A IJH=šED IE=
Okružni sudija u SAD blokirao je propis američke vlade prema kojem bi od sljedeće godine na pakovanjima cigareta bile obavezne slike koje pokazuju opasnost od pušenja. Sudija Ričard Lion (Richard) presudio je da proizvođači cigareta mogu uspjeti u tužbi protiv službe koja je nametnula propis, da te slike krše amandman Ustava SAD o slobodi govora.

Odluka suda

Time je primjena propisa odložena dok proces u vezi s tužbom ne bude završen, što bi moglo trajati više godina. Lion je ustanovio da devet fotografija prenosi više od prostih činjenica o rizicima po zdravlje od pušenja ili govori i više - što je ključna distinkcija u slučaju slobode izažavanja. Riječ je o fotografijama koje prikazuju muškarca koji udiše dim cigarete kroz traheotomiju na grlu; dim blizu bebine glave; zdrava pluća do oboljelih; mrtav pušač na stolu za autopsiju... 

=I>J CLHE
Robot po imenu Mask-bot, koji izgleda kao replika ljudskog lica, toliko je napredan da može razgovarati s čovjekom o ograničenom broju pojmova, pomjerati glavu i treptati. Inžinjeri s tehničkog univerziteta u Minhenu,u saradnji s japanskim naučnicima,

Napredni robot

dizajnirali su robota koji je prenio komunikaciju ljudi i mašina na viši nivo. Robot reagira na određen broj izgovorenih pojmova pa će tako, kada čujeriječ “duga”,dati objašnjenje kako duga nastaje. Iakozasada nerazumijesveriječi, njegovi izumitelji se nadaju da će u budućnosti moći biti ravnopravan učesnik u komunikaciji.

5F=E= FHE=JA= @= >E IA ILAJE=
Žena iz Australije osuđena je u Melburnu na sedam godina zatvora jer je iz osvete ubila svog prijatelja polivši ga benzinom nakon što su joj drugi ispričali da ju je on nepristojno dirao dok je bila u nesvijesti. Keri Mekniven (Carrie McNewen) priznala je krivicu zbog ubistva Gerija Stjuarta (Garry Stewart) koje se dogodilo 2009. godine,nakon što se ona onesvijestila na jednoj zabavi u gradu u Vangarata. Nekoliko ljudi posvjedo-

Australka osuđena na zatvorsku kaznu

čilo je da je Stjuart dodirivao Kerine grudi. Nakon što joj je kasnije rečeno šta se dogodilo ona je iz odmazde polila Stjuarta benzinom i zapalila ga, usljed čega je umro. 

EI
w

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

%
w
Građevinski inžinjer u penziji Juzef Gluhovski traži izvinjenje i 3.750 eura odštete za poniženje i duševne patnje koje su mu dvije poljske banke u Varšavi nanijele jer mu službenici nisu dozvolili da koristi njihov toalet. Gluhovski je u dva navrata 2009. godine zbog dužeg čekanja u redu zamolio bankarske službenike da ga puste u toalet, ali su mu oni objasnili da u toj zgradi nema javnog WC-a, a da u toalet za zaposlene ne može.

U prodaji

Jedan Brazilac morao je platiti kaznu od 6,5 hiljada dolara jer je na vjenčanju rekao ne svojoj izabranici. Prema presudi državnog sudije Rio de Žaneira, Marčelo de Azevedo Fernandez morao je platiti kaznu za moralno i materijalno uznemiravanje Kristijane Koste de Andrade. Par se trebao vjenčati 2007. godine, ali je mladoženja u posljednjoj minuti otkazao vjenčanje. Sudija je u obrazloženju presude rekao da je takvo ponašanje izazvalo patnju, bol i poniženje koje se ne može ignorirati. 

=@žA= F=JE =K 

@šJAJ= >C J=AJ=

FENOMENI Svemirski kamen nije udario u našu planetu

8AEE =IJAHE@ FHš= FH= AA
Ovaj asteroid 200 godina nije bio bliže Zemlji, a promatračima nije bio vidljiv golim okom
Asteroid širine 400 metara u noći s utorka na srijedu prošao je pokraj Zemlje na daljini manjoj nego je od naše planete do Mjeseca. Zemlji se najviše približio 28 minuta iza ponoći prema srednjoevropskom vremenu, a bio je u Mjesečevoj orbiti, otprilike 322 hiljade kilometara iznad Zemlje. Asteroid 2005 YU55 kreće se brzinom od oko 30.000 kilometara na sat. Ovaj asteroid 200 godina nije bio bliže Zemlji, a promatračima nije bio vidljiv golim okom. 2005 YU55 je najveći svemirski kamen koji je prošao pokraj Zemlje od 1976. godine, a sljedeće takvo približavanje velikog asteroida dogodit će se 2028. godine. Prolazak asteroida koji nije predstavljao nikakvu opasnost po Zemlju dao je astronomima rijetku priliku da ga detaljno promotre. S tim podacima će preciznije moći izračunati koja će biti njegova putanja u budućnosti. Zemlja ima nekoliko stalnih posjetilaca kao što je 2005 YU55, a najpoznatijije asteroidApophis.Apophis se u posljednje vrijeme spominje kao asteroid koji bi se mogao zaletjeti u Zemlju prilikom svojih budućih dolazaka 2029. i 2036. godine. Naučnici su izračunali kako bi Apophis 13. aprila trebao proći pokraj Zemlje na daljini od samo 29.500 kilometara.

Prvi bh. edukativni magazin za roditelje u novom broju donosi Tema broja

Zalog budu}eg zdravlja djeteta

Promjene na ko`i koje mo`e o~ekivati budu}a mama

Rije~ stru~njaka

Trudno}a i porod

Pregledi i kontrole - {ta treba znati

,A@ H= @>E J= >C HEA
Nekoliko građana, među kojima i budući kandidat za mjesto načelnika Safoka, ponudilo je platiti troškove za Djeda Mraza
Suočen s problemom usklađivanja budžeta u teškim vremenima, načelnik jednog njujorškog okruga odlučio se za nepopularnu mjeru - da na nekoliko sedmica od Božića da otkaz Djeda Mrazu. Načelnik okruga Safok Stiv Levi(Steve Levy)izjavio je da ne može opravdati izdvajanje 660 dolara iz budžeta od 2,7 milijardi dolara za honorar 83-godišnjem Dejvidu Mekelu (David McKell), koji je posljednjih 10 godina za vrijeme božićnih praznika oblačio odijelo Djeda Mraza i pozdravljao djecu na Long Ajlendu. Mekel je, inače, veteran iz Drugog svjetskog rata i bivši inspektor policije. U okrugu se, međutim, nisu složili s njegovim načinom štednje. - Zar Djed Mraz predstavlja toliku prijetnju za budžet? Problem je u 600 dolara, je li to neka šala - pitao se jedan delegat. U međuvremenu, nekoliko građana, među kojima i budući kandidat za mjesto načelnika Safoka, ponudilo je platiti troškove za Djeda Mraza kako djeca ne bi bila razočarana. Nimalo osvetoljubiv,Mekel je u duhu stare božićne tradicije Leviju poželio sretan Božić i sretnu Novu godinu.

Načelnik iz Njujorka pokušava štedjeti

Zdravlje djece

Vje`bice za ja~anje mi{i}a

Kasne prve rije~i
Prehrana

Rast, razvoj, odgoj

Kuhajte s nama kru{ke

Mekel: Načelniku poželio sve najbolje

Dojenje i samo dojenje

28

^etvrtak 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni saradnik Snje`ana Maksumi}

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 Mal 013681 09 Mal Bijeljina, 05. 10. 2011. godine Osnovni sud u Bijeljini, po sudiji Matkovi} Aleksandru, u pravnoj stvari tu`ioca Telecom Srpske A.D. Banja Luka, protiv tu`enog Dervi{evi} Alema iz Bijeljine, ul. Kneginje Milice br. 7 (sada na nepoznatoj adresi), radi duga, VSP. 1.029,60 KM, objavljuje sljede}i: OGLAS Ovim putem tu`enom Dervi{evi} Alemu iz Bijeljine, ul. Kneginje Milice br. 7, (sada na nepoznatoj adresi), dostavlja se rje{enje broj 80 0 Mal 013681 09 Mal od 05. 10. 2011. godine, kojom je dopunjena presuda zbog propu{tanja broj 80 0 Mal 013681 09 Mal od 21. 04. 2011. godine, kojim je tu`eni obvezan da tu`iocu, pored dosu|enog iznosa tro{kova postupka od 75,00 KM, isplati jo{ i tro{kove postupka u iznosu od 200,00 KM, u roku od 15 dana od dana prijema presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba Okru`nom sudu u Bijeljini, putem ovog suda, u roku od 15 dana od prijema istog, s tim {to `alba mo`e da se izjavi samo zbog povrede odredaba parni~nog postupka i pogre{ne primjene materijalnog prava. Dostavljanje rje{enja tu`enom, smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u novinama. SUDIJA Aleksandar Matkovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 036139 07 Mal Mostar, 06. 09. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja HT d.o.o. Mostar Direkcija za pokretnu mre`u zastupan po zakonskom zastupniku direktoru, protiv tu`ene TEA SOLDO Kralja Petra Kre{imira IV br. 2 Mostar, radi isplate duga, pa kako sud na adresu tu`ene nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a putem dnevnih novina dostavlja tu`enom tu`bu na obavezni odgovor u kojoj tu`itelj zahtijeva isplatu duga na ime nepla}enih ra~una za kori{tenje mobitel usluga u visini od 553,25 KM sa zakonskim zateznim kamatama od dospije}a ra~una pa do isplate. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj Tei Soldo, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU Broj: 22 0 P 007320 10 P Sanski Most, 23. 09. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Raiffeisen Bank Dd BiH Glavna filijala Biha} (za Filijalu S. Most) protiv tu`enih Fikret Malov~i}, Malov~i} Amira, Balti} Idriza, Malov~i} Almira, Na{i} Muharema radi Isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina Dnevni avaz dostavlja navedenu tu`bu I-tu`enom Fikret Malov~i} i IItu`enom Malov~i} Amiru na obavezni odgovor koje pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranutu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sa-

dr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). SUDIJA Matilda [ulenti}-Kananovi} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 015067 09 Mal Biha}, 13. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, sudac Vasvija Kulenovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. BH Telecom Sarajevo, Direkcija Biha}, protiv tu`ene Fazli} Ivanke iz Biha}a, ul. Ozimice P+8/2., radi isplate, vsp. 134,15 KM, temeljem odredbi ~l. 348. st. 3. i st. 5. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje slijede}i OGLAS Tu`ba tu`itelja D.D. BH Telecom Sarajevo, Direkcija Biha} sa prilozima zaprimljena u ovom sudu dana 16. 12. 2009. godine dostavlja se na odgovor tu`enoj Fazli} Ivanki iz Biha}a. Tu`beni zahtjev glasi: „Nala`e se tu`enoj da tu`itelju isplati iznos od 134,15 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospje}a obaveza do dana isplate i to: - na iznos od 41,80 KM po~ev od dana 25. 01. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 37,05 KM po~ev od dana 25. 02. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 36,30 KM po~ev od dana 25. 03. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 9,50 KM po~ev od dana 25. 04. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 9,50 KM po~ev od dana 25. 05. 2009. godine pa do isplate, BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 019188 10 Mal Biha}, 16. 10. 2011. godine Tu`itelj: Mikrokreditna fondacija „Prizma“ ured Biha} Tu`eni: Softi} Sulejman Na osnovu ~l. 348. st. 3. u vezi sa ~l. 349. st. 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i

te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Dostava tu`be na obavezni odgovor smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP FBiH). Tu`ena se pou~ava da je du`na najkasnije u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana dostave tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70. st. 1. ZPP FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`ena mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP FBiH). Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`ene (~l. 71. st. 2. ZPP FBiH). U slu~aju da u zakonskom roku tu`enik ne dostavi sudu odgovor na tu`bu u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti zahtjev tu`itelja, osim ako je isti o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH). Sudac Vasvija Kulenovi} Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Gluhali} Mizi} Nisveta

OGLAS
Poziva se tu`enik, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi sudu s pozivom na broj spisa: 17 0 Mal 019188 10 Mal, pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~l. 70. st. 1. ZPP-a. RJE[ENJE UZ TU@BU I PRILOGE RADI ODGOVORA Na osnovu ~lana 69. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), dostavljamo Vam tu`bu s prilozima tu`itelja Mikro-kreditna fondacija „Prizma“ Biha}, protiv Softi} Sulejmana iz Biha}a kao tu`enog, radi isplate vsp. 720,76 KM, koja je primljena kod ovog suda dana 05. 04. 2010. godine. U skladu s ~lanom 70. stav 1. ZPP-a, tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 907873 05 Mal Mostar, 06. 09. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja HT d.o.o. Mostar, zastupan po zakonskom zastupniku direktoru, protiv tu`enog SLAVKA [IM] Stjepana Radi}a 116, Mostar, radi isplate duga, pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a putem dnevnih novina dostavlja tu`enom tu`bu na obavezni odgovor u kojoj tu`itelj zahtijeva isplatu duga na ime nepla}enih ra~una u visini od 88,67 KM sa zakonskim zateznim kamatama od dospije}a ra~una pa do isplate. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni Slavko [imi} u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranutu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u na-

vedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni saradnik Snje`ana Maksumi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 020348 10 Mals Dana: 14. 10. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u sudija Mesi} Dijana u pravnoj stvari tu`itelja d.d. BH Telecom Sarajevo, Direkcija Biha} protiv tu`enog d.o.o. „MIB KOMPANI“ ul. Klju~ka Sanski Most, radi isplate duga, v.s.p. 867,95 KM na osnovi ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i:

kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju dug od 867,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate i to na iznose 75,45 KM po~ev od 25. 07. 2009. g., 86,20 KM po~ev od 25. 08. 2009. g., 59,65 KM po~ev od 25. 09. 2009. g., 59,65 KM po~ev od 25. 10. 2009. g., 59,65 KM po~ev od 25. 11. 2009. g., 527,35 KM po~ev od 25. 12. 2009. g., kao i tro{kove parni~nog postupka taksa na tu`bu i presudu. Ovim putem tu`enom d.o.o. „MIB KOMPANI“ iz Sanskog Mosta dostavlja se tu`ba na odgovor u smislu ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, da dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Mesi} Dijana

OGLAS

Dana 12. 05. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga u iznosu od 867,95 KM. U tu`bi navodi da je tu`eni koristio usluge tu`itelja mobilne telefonije u periodu od juna 2009. godine do novembra 2009. godine, da je tu`itelj tu`enom ispostavio mjese~ne ra~une u ukupnom iznosu od 867,95 KM, a tu`eni nije plati utu`eni dug. Tu`bom od 12. 05. 2010. godine predlo`eno je da sud nakon provedenog postupka donese odluku

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

29

GARANTOVANI JACK POT ZA 91. KOLO LOTO-a 6/42

O^EKIVANI JACK POT ZA 02.KOLO JOKER-a UZ SUPERLOTO 6/45

600.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 90. KOLA LOTO-a 6/42 OD 08.11.2011.godine

93.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 90.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OD 08.11.2011.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 90. KOLA LOTO-a 6/42:

05 12

17

36

37

40

BROJEVI PO REDOSLIJEDU 40 36 IZVLA^ENJA:
PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA:

12

37

17

05

U 90. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120.890,00 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.445,00 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (15.111,20 + J.P.577.325,10) . . . . . . .592.436,30 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.066,70 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.089,00 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.178,00 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 POGODAKA DOBITAKA: 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .755,60 KM 4 POGOTKA DOBITAKA: 466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,90 KM 3 POGOTKA DOBITAKA: 7.030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,40 KM

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST U 89.i 90. KOLU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 6 2 7 7 5 ................... 241791

1. CAZIN 2. TE[ANJ 3. SARAJEVO 4. SARAJEVO 5. FOJNICA 6. VISOKO

- 0890037845400143 - 0900024246100040 - 0900068546200221 - 0900068046100116 - 0890005145400028 - 0900008346100014

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 09.11.2011.god.

KONA^AN IZVJE[TAJ 88. KOLA LOTO-a 6/42 OD 01.11.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 88. KOLO LOTO-a 6/42 OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.926,70 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.902,30 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.804,60 KM

U 88. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119.022,80 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.511,40 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 14.877,80 + J.P. 549.316,60 ) . .564.194,40 KM

UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.968,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.484,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.296,80 + J.P. 90.230,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.527,20 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.187,20 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 4 BROJA DOBITAKA: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355,40 KM 3 BROJA DOBITAKA: 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,70 KM 2 BROJA DOBITAKA: 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,50 KM 1 BROJ DOBITAKA: 2.344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM LUTRIJA BIH, SARAJEVO 09.11.2011.god.
KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 88.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OD 01.11.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJEKONA^AN IZVJE[TAJ ZA 88.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.301,70 + J.P. 87.755,10 ) . . . . . . .89.056,80 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.206,80 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,10 KM

SA 5 POGODAKA DOBITAKA: 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405,80 KM

SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 8.940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,70 KM

UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.017,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.508,50 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 88. KOLO LOTO-a 6/42 JE 09.12.2011.GOD. s.r.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJEVA DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 KM 4 BROJA DOBITAKA: 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151,20 KM 3 BROJA DOBITAKA: 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37,80 KM 2 BROJA DOBITAKA: 258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,60 KM 1 BROJ DOBITAKA: 2.392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 (cijena poruke 0,50 KM + PDV) Igre na sre}u Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore ~etiri dana od prvog idu}eg dana po objavljivanju privremenog izvje{taja.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 88.KOLO JOKER-a UZ LOTO 6/42 JE 09.12.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 09.11.2011.godine

30

^etvrtak 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

KJKH=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

!

TELEX TELEX

KATAR Bh. rediteljka na Doha Tribeka Film Festivalu

Ž>=EćK@HKšJLK ,AEH=*=@AH=I= Š=HEB=4=J2EJ
Jasmila u žiriju glavnog programa gdje je nagrada bila 100.000 dolara Prijem kod katarskih vladara
Festival, koji je trajao pet dana, publici je ponudio 50 filmova iz 35 zemalja koje je pogledalo višeod 50.000ljudi. Na Festivalu je upriličeno i devet svjetskih premijera, a prva se desila na otvaranju Festivala. Riječ je o filmu“Black Gold”u kojem su glavne zvijezde Antonio Banderas i Frida Pinto 

=KčE IKF Akademija nauka i um)@HEćK
Jasmila s holivudskom glumicom Robin Rajt (treća slijeva)

Na tek završenom Doha Tribeka Film Festivalu (DTFF), koji je ugostio mnoge slavne ličnosti, učestvovala je i bh. rediteljka Jasmila Žbanić, kojaje bilau žiriju glavnog programa ove filmske smotre. Zanimljivo je da je glavna nagradau tomprogramu bila 100.000 dolara.

Banderas s Omarom Šarifom

Na Festivalu i Robert de Niro

(Frieda) iz Oskarom nagrađenog “Milionera s ulice”. Žbanić je učestvovala i na panel-diskusiji na kojoj je bilo riječi o tretiranju religije i politike u filmovima te poziciji žene u filmskoj industriji. Naša rediteljka na crvenom tepihu susrela se i s Robertom de Nirom, Omarom Šarifom (Sharif), Robin Rajt (Wright), Vinsentom Kaselom (Vincent Cassel), suprugom Monike Beluči (Monica Bellucci), mladom zvijezdom Devom Patelom iz “Milionera”, Robom Lovom (Lowe)... Kako saznajemo, Žbanić se s ostalim članovima žirija imala priliku družiti i s emirom Katara šeikom Hamadom bin Kalifom el-Tanijem i njegovom suprugom, kraljicom Mozah bin Naser el-Misned, koji su organizirali prijem u njihovu čast. S. A. A. - M. Ču.

jetnosti (ANU) u Sarajevu 21. novembraorganizirat će međunarodni naučni skup “Nobelovac Ivo Andrić Pedeset godina kasnije”, s ciljem osvjetljavanja i preispitivanja statusa Andrićevog djela u našim životima i savremenom svijetu. Referate o Andrićevom djelu, osim stručnjaka iz BiH Alme Denić-Grabić, Perine Meić, Željke Ivankovića, Ivana Lovrenovića, Envera Kazaza i Nenada Veličkovića, prezentirat će stručnjaci iz Velike Britanije, Njemačke, Hrvatske i Srbije. M. Ču.

Antonio Banderas s fanovima

’EžAL= I?A=’pisaca BiH ovDruštvo
oga mjeseca pokrenut će promotivno-dijalošku tribinu “Književna scena” s kojom namjerava objediniti različite dijaloškeaktivnosti u kontinuiranu književnu tribinu. Na ovaj način će Udruženje nastojati neposredno oblikovati književnu scenu, poštujući umjetničke kriterije, a ne interesne, političke ili ideološke. Prva tribina zakazana je za 16. novembar u Domu pisaca, na kojoj će se razgovarati o romanu Enesa Karića “Jevrejsko groblje”. M. Ču.

Zvijezde Oskarom nagrađenog “Milionera s ulice”

2AAF=E==I>@=@= 2HAEAH= ’A@=
Napravljen logor u kasarni “Safet Zajko” Glumcima se pridružio i Ermin Sijamija
Multimedijalni projekt Centra za mlade “Gorica” i Centra za kulturu “Sarajevo”, pozorišni komad “Jedan čovjek i jedna žena” autora Nenada Pervana u režiji glumca Damira Kusture premijerno će biti predstavljen večeras u JU Centar za kulturu “Sarajevo”. Muzičko-scenska priča o ljubavi, Sarajevu, sarajevskoj raji protkana je muzikom jedne od najznačajnijih bh. grupa “Indexi”. - Priča ima više poruka. Ima tu i nostalgije za prošlim, boljim vremenima, ljubav prema Sarajevu, našoj zemlji, kvalitet nekadašnjih odnosa među ljudima kojeg je danas sve manje, kvalitet muzike koja je nastala i opstala sve do danas... Sve to promoviramo našim djelom. Želja nam je potaknuti mlade da se angažiraju, priključe nama ili negdjedrugdje gdjećeiskazati svoje talente i mogućnosti. Želimo skloniti djecu s ulice i dati im šansu da se dokazuju radom - kaže Kustura. Glumci u predstavi su učenici srednjih škola - Es-

Dok je filmska ekipa “Venuto al mondo” radila

Večeras u JU Centar za kulturu

Muzičko-scensku priču režirao Damir Kustura

čLA E A@= žA=’

Kustura: Potaknuti mlade

S Penelopom je suprug Havijer Bardem

U Sarajevu je jučer nastavljeno snimanje filma “Venuto al mondo” italijanskog reditelja Serđa Kastelita (Sergio Castellitto). Glavna zvijezda Penelopa Kruz (Penelope Cruz) jučer je imala slobodan dana, dok je ostatak filmske ekipe radio u kasarni “Safet Zajko”, gdje je zbog potreba filma, odnosno sni-

manja scena iz ratnog Sarajeva, napravljen logor. Glumačkoj ekipi u kojoj suamerički glumacEmilHirš (Hirch), Sadet Aksoj (Saadet Aksoy), Mira Furlan, Minka Muftić i Adnan Hasković, pridružio se i Ermin Sijamija. I danas će snimanje biti nastavljeno u kasarni, dok će Penelopa i dalje odmarati u dru-

štvu supruga Havijera Bardema (Javier) i sina Leona. Inače, kako saznajemo, holivudska glumica zbog uloge Geme i same priča koja obuhvata i period rata u Sarajevu informaciju više potražila je u dokumentarnim filmovima između ostalog i “Sjećaš li se Sarajeva”. S. A. A.

ma Numanović, Kerim Mašrović, Benjamin Hromo, Haris Kušmić, Zlatko Karahodžić, Amna Kapić, Lejla Ćurović, Kenan Pršeš, Saša Krmpotić, Riad Hasović, Dino Dizdarević, Hajrija Omanić, Merima Oćuz, Lejla Duran i Semir Makaš. Kustura je sarađivao s Dalal Talakić i Emirom Fejzićem, a projekt je realiziran pod pokroviteljstvom sarajevske općine Centar. M. Ču.

U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u subotu će nakon 20 godina Narodno pozorište Sarajevo gostovati s operom “Hasanaginica” koju je režirao Sulejman Kupusović, dirigent je Miroslav Homen, kompozitor Asim Horozić, a pisac libreta Nijaz Alispahić. Solisti su Amila Bakšić, Ivica Šarić, Jasmin Bašić, Denis Isaković, Margit Tomik, Aida Čorbadžić, Leonardo Šarić, Dragan Pavlović, a u ulogama djece pojavljuju se Azra Smajović, Amna Geljo i Adnan Geljo. S. A. A. 

FAH= K AE?E

32

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
Studenti Pravnog fakulteta u Kiseljaku posjetili Kantonalni sud u Novom Travniku
27. oktobra 2011. godine Kantonalni sud u Novom Travniku posjetili su studenti III i IV godine Pravnog fakulteta u Kiseljaku, koji su se ovim putem `eljeli upoznati sa radom nazna~ene institucije. Povod obilaska Suda bio je Evropski dan civilne pravde, u ~iju ~ast je Kantonalni sud uprili~io Dane otvorenih vrata Suda. Studenti su u prvom dijelu posjete obi{li Sud i upoznali se sa na~inom rada ovog pravosudnog organa, dok su u drugom dijelu posjete imali priliku pratiti su|enje zakazano u 14h. Posjeta studenata Pravnog fakulteta u Kiseljaku samo je jedan od vidova materijalizacije saradnje ovog Fakulteta i Kantonalnog suda u Novom Travniku, koja proizilazi iz potpisanog ugovora o saradnji izme|u ove dvije institucije.

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

33

NOVOM PREDSTAVNI[TVU AMERI^KE KOMPANIJE U SARAJEVU

DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING

POTREBNE: * PROMOTERKE

NUDIMO: * razli~ite pozicije * stalno zaposlenje * mogu}nost napredovanja

POZIV
Pozivamo penzionere i ~lanove {ehidsko/bora~kih porodica Dioni~kog dru{tva BH TELECOM SARAJEVO - TELECOM IN@ENJERING, na tradicionalno sve~ano dru`enje koje }e se odr`ati u ~etvrtak, 24. 11. 2011. godine sa po~etkom u 13 ~asova, u Poslovnoj zgradi Telecom In`enjeringa, ulica Bulevar Me{e Selimovi}a broj 18. TELECOM IN@ENJERING

* 2 dana nedjeljno slobodna * isplata 2 puta mjese~no * PREDNOST ILID@A Zvati od 10.00 - 17.00 h Tel: 033 629 625 Mob. 066-789-929

OBAVIJEST
Vinarija Zadro u Domanovi ima kod apljine obaviještava javnost da se 11.11.2011 ne e održati tradicionalna degustacija vina u ovoj vinariji(Martinje). O eventualnoj naknadnoj degustaciji javnost obaviještena. e biti blagovremeno

Uprava Vina Zadro

34

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Autoglas -20° 5l 7,70KM

Akcija svih proizvoda

Autoglas -20° 1l 1,95KM

traje od 12.- 15. 11. 2011.

7%
Veliki izbor sadnica ve} od

3,70 KM
Mogu}e {tamparske gre{ke. Slika ne mora odgovarati artiklu. Cijene su u KM. U cijene ura~unat PDV.

Pozivamo sve kupce na prezentaciju 11. 11. 2011. od 09-118h u prodajnom centru Penny Plus Vele{i}i

Uz izne ugo na| dna enja

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 0025220 08 Ps Tuzla, 26. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Simi} Radmila, u pravnoj stvari tu`ioca TELEKOM SRPSKE A.D. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog TEHNO W DOO Tuzla, ul. Muftije efendije Kurta br. 1, zastupano po zakonskom zastupniku Hasanovi} Mini, radi duga, vsp. 3.488,08 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta dana 26. 09. 2011. godine, donio je PRESUDU (zbog propu{tanja) OBAVEZUJE SE tu`eni TEHNO W DOO Tuzla, da tu`iocu TELEKOM SRPSKE A.D. Banja Luka, isplati iznos od 3.488,08 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se obra~unati i to: - na iznos od 147,42 KM, po~ev od 15. 01. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 147,42 KM, po~ev od 15. 05. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 1.916,46 KM, po~ev od 09. 09. 2008. godine , pa do isplate, - na iznos od 147,42 KM, po~ev od 15. 03. 2008. godine, pa do isplate, - na iznos od 147,42 KM, po~ev od 15. 04. 2008. gdoine, pa do isplate - na iznos od 147,42 KM, po~ev od 15. 11. 2008. godine, pa do isplate - na iznos od 97,42 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine, pa do isplate - na iznos od 147,42 KM, po~ev od 15. 02. 2008. godine, pa do isplate - na iznos od 147,42 KM, po~ev od 15. 06. 2008. godine, pa do isplate - na iznos od 147,42 KM, po~ev od 15. 09. 2008. godine, pa do isplate - na iznos od 147,42 KM, po~ev od 15. 08. 2008. godine, pa do isplate - na iznos od 147,42 KM, po~ev od 15. 07. 2008. godine, pa do isplate kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 425,00 KM, a sve u roku od 30 dana od prijema prijepisa presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Dana 13. 11. 2008. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi duga u iznosu od 3.488,088 KM. U tu`bi je naveo da su tu`ilac i tu`eni zasnovali pretplatni~ki odnos o kori{tenju usluga GSM MS1 mre`e, a tu`eni je ostao du`an za nepla}ene ra~une. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom roku tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom postupku, odnosno isticanjem na oglasnu plo~u suda dana 02. 06. 2011. godine i objavljivanjem istih u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz dana 03. 06. 2011. godine, a o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku. Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obligacionim odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu, a koje teku od dana padanja u docnju tu`enog, kako je to tu`ilac i opredijelio u tu`bi. Visina kamate }e se obra~unati na osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01, 56/04, 64/04 i 29/05). Odluka o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386, i 396 Zakona o parni~nom postupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca, i to iznosas od 225,00 KM na ime takse na tu`bu i presudu, a koja taksa je odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od 200,00 KM na ime tro{kova objavljivanja tu`be i presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, {to ukupno iznosi 425,00 KM: POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Sudija Simi} Radmila

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD TUZLA Broj 32 0 P 050014 04 P Tuzla, 15. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, sudija Fahira Ali}, u pravnoj stvari tu`itelja Sarajevo osiguranje DD Filijala Tuzla, ul. Slatina br. 4., protiv tu`enog Hercegovac Hariza sin Mu{ana iz Tuzle, ul. Vladimira Nazora broj 18, radi regresnog duda, v.s.p. 6.129,00 KM, dana 15. 09. 2011. godine, donio je sljede}e: OBJAVLJUJE Dostavu tu`be tu`enom Hercegovac Hariza sin Mu{ana iz Tuzle, ul .Vladimira Nazora broj 18., na odgovor. Dana 29. 10. 2004. godine, u navedenoj pravnoj stvari, dostvljena je tu`ba ovom sudu. Tu`benim zahtjevom tu`itelj predla`e da sud tu`enog obave`e na isplatu regresnog duga u iznosu od 6.129,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 12. 2001. godine, kao dana isplate {tete, pa do kona~ne isplate, sve u roku do 30 dana. U ~injeni~nom opisu tu`be tu`itelj navodi da se 15. 11. 1999. godine u ulici Filipa Kljaji}a u Tuzli dogodila saobra}ajna nezgoda koju je tu`eni prouzrokovao, upravljaju}i putni~kim motornim vozilom marke „Jugo“ tip 45., reg. oznaka 138-M-251, vlasni{tvo HSV „Velprom“ Tuzla. U saobra}ajnoj nezgodi tu`eni je ostvario kontakt sa vozilom marke „Suzuki“ reg. oznake DAHPT 151, vlasni{tvo Auto Centar Ismanning Njema~ka, koje je u trenutku kontakta bilo u zaustavnoj poziciji, a u kojem se nalazio Mahmuzi} Emir, koji je zadobio tjelesne povrede a na vozilu „Suzuki“ je nastala materija-

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

35

lna {teta. Tu`itelj je o{te}enim Auto Centar Ismanning Njem~aka i mldb. Mahmuzi} Emiru, nakon okon~anja parni~nog postupka koji o{te}eni su bili zastupani po punomo}niku Ismetu Beganovi}u, advokatu iz Tuzle, po predmetnoj saobra}ajnoj nezgodi isplatio ukupan iznos od 6.129,00 KM na ime naknade materijalne i nematerijalne {tete. Kako je tu`eni navedenu saobra}ajnu nezgodu prouzrokovao upravljaju}i vozilom koje nije bilo osigurano od auto-odgovornosti i pod uticajem alkohola, to tu`itelj temeljem odredbe ~lana 82. Zakona o osiguranju imovine lica FBiH, te odluke Biroa osiguranja od automobilske odgovornosti BH o davanju ovla{tenja ~lanicama biroa za naplatu regresnih potra`ivanja, ima pravo na regresiranje ispla}enog iznosa {tete. Tu`itelj je nekoliko puta tu`enog pozivao da izmiri dugovaranje ali bezuspje{no. Kako je u toku postupka pripreme za glavnu raspravu utvr|eno da je tu`eni nepoznati na adresi svog posljednjeg poznatog boravi{ta, to se ovim putem tu`enom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~lana 65., stav 2., ZPP-a, pa se tu`eni poziva da u skladu sa odredbama ~lana 70., i 71., ZPP-a, a najkasnije u roku do 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. U pismenom odgovoru na tu`bu mo`ete ista}i da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, pravni osnov za navode tu`enog i procesne prigovore, ukoliko isti postoje. Rok za odgovor na tu`bu po~inje te}i po proteku 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. U slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu o ostavljenom roku, sud mo`e u smislu ~l. 181., ZPP-a, donijeti presudu zbog propu{tanja. Sudija Fahira Ali}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mal 074841 09 Mal Tuzla, 26. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Enisa Hanki}, u pravnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE-ADRIA Bank dd Mostar, Filijala Tuzla, ul. Mar{ala Tita 2B, protiv tu`enog KAPID@I] MUHAMEDA iz Donje Grabovice 273, Tuzla, radi duga, VPS 951,87 KM, dana 26. 09. 2011. godine: OBJAVLJUJE - dostavu tu`be na odgovor Dana 03. 02. 2009. godine tu`itelj je ovom sudu podnio tu`bu, tra`e}i da sud tu`enog obave`e na isplatu duga u iznosu od 951,98 KM, po osnovu duga po Ugovoru o teku}em ra~unu broj 1537225915 (stari broj: 5734053285) od 27. 04. 2004. godine. Obzirom da tu`eni nije izmirio svoju obavezu, to tu`itelj predla`e da sud donese odluku kojom }e tu`enog obavezati da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 951,85 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 26. 11. 2008. godine, pa do isplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io sudu da donese presudu zbog propu{tanja, ako tu`eni u roku od 30 dana od dana prijema ure|ene tu`be ne dostavi odgovor na istu. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupka FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP), uz pouku je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ako tu`eni tu`beni zahtjev osporava odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih isti osporava, kao i ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov svih navoda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve {to je potrebno da bi se po istom moglo postupati, a posebno ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravna lica), te predmet spora i potpis. Ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u gore navedenom roku sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 181. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, a tu`itelj u tu`bi nije tra`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e zakazati pripremno ro~i{te nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu. U slu~aju promjene adrese tu`eni je du`an u smislu ~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom }e snositi posljedice u skladu sa zakonom. Pod uslovima iz ~lana 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu, a najkasnjie na pripremnom ro~i{tu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Enisa Hanki}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 038783 07 Ps Tuzla, 21. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Biljana Novak, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`ioca D.O.O. „PILKOM“ Kerep - Grada~ac, zastupanog po punomo}niku Faruku Abdulahovi}u, advokatu iz Grada~ca, protiv tu`enog D.O.O. „FAZEX“ Tuzla, ul. Milo{a Popovi}a \urina broj 21., radi naplate duga, v.sp. 235.981,00 KM, van ro~i{ta, dana 21. 09. 2011. godine donio je slijede}u PRESUDU - zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 235.981,00 KM na ime duga za isporu~enu robu, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 10. 2006. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 789,95 KM, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Obrazlo`enje Dana 10. 08. 2008. godine tu`ilac je, putem punomo}nika ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga u iznosu od 235.981,80 KM. U tu`bi tu`ilac navodi da je tu`ilac sa tu`enim zaklju~io Ugovor o poslovnoj saradnji dana 20. 06. 2006. godine, te je na osnovu tog ugovora tu`enom vr{io isporuku pile}eg mesa u raznim asortimanima. Za isporu~enu robu tu`ilac je tu`enom ispostavljao ra~une koje tu`eni, osim iznosa od 2.000,00 KM koji je pla}en dana 24. 07. 2006. godine, nije platio te je tu`iocu ostao du`an iznos od 235.981,89 KM, pa tu`ilac predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu plati iznos od 235.981,89 KM na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 10. 2006. godine pa do isplate kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka. Tu`ba je tu`enom na odgovor dostavljena dana 19. jula 2011. godine i to u skadu sa odredbom ~lana 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku, odnosno objavljivanjem u dnevnim novinama koje se distribuiraju na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ i objavljivanjem na oglasnoj tabli suda, o ~emu je tu`eni obavije{ten slanjem obi~ne pismonosne po{iljke. Tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu, te su ispunjeni uslovi za dono{enje presude zbog propu{tanja iz ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. Tu`eni je obavezan na pla}anje glavnog duga, zakonskih zateznih kamata i tro{kova postupka na temelju uvida u prilo`ene dokaze - analiti~ku karticu za period od 01. 01. do 31. 12. 2006. godine, Ugovor o poslovnoj saradnji od 20. 06. 2006. godine, ra~une broj 04312 od 22. 07. 2006. g., 4148 od 15. 07. 2006. godine, 4070 od 12. 07. 2006. godine, 4046 od 11. 07. 2006. godine, 3986 od 07. 07. 2006. godine, 3886 od 03. 07. 2006. godine, 3741 od 28. 06. 2006. godine, 3663 od 23. 06. 2006. godine, 3643 od 22. 06. 2006. godine 3624 od 22. 06. 2006. godine, 3601 od 21. 06. 2006. godne i 2482 od 16. 06. 2006. godine. Zakonske zatezne kamate tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 279. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima, a obra~unat }e se u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate i to po~ev od 01. 10. 2006. godine kao dana padanja tu`enog u docnju pa do isplate. U skladu sa ~lanom 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i prema opredijeljenom zahtjevu tu`ioca sud je obavezao tu`enog da tu`iocu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 789,95 KM. Tro{kove tu`ioca ~ini iznos od 200,00 KM na ime tro{kova objavljivanja tu`be i presude u dnevnim novinama, a koji iznos je tu`ilac dana 17. 06. 2011. godine predujmio, te iznos od 589,95 KM na ime takse na presudu zbog propu{tanja, s tim da je visina sudske takse odre|ena u skladu sa Zakonom o sudskim taksama TK. Pouka: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. SUDIJA Biljana Novak

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 P 025076 06 P Mostar, 31. 08. 2010. godine Op}inski sud u Mostaru, po sucu Jasni Marki} u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, zastupanog po zz direktoru preduze}a, protiv tu`enika Pero Mikuli} iz Mostara, Vukodolska 43, radi isplate duga, na osnovu ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH, dana 31. 08. 2010. godine, donio je sljede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Obvezuje se tu`enik tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 03. 1994. godine do 23. 08. 2006. godine iznos od 3.650,53 KM sa zateznim kamatama od 13. 10. 2006. godine, pa do kona~ne isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 204,25 KM, sve u roku do 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu dana 13. 10. 2006. godne, sud je dana 08. 04. 2010. godine dostavio tu`enoj na obavezan odgovor, uz napomenu da je tu`ena du`na dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enoj, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`ena sudu nije dostavila pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbama ~l. 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od pristojbe na tu`bu u iznosu do 109,50 KM i sudske pristojbe na presudu u iznosu od 54,75 KM (50%), tro{kovi objave oglasa u iznosu od 40,00 KM {to ukupno iznosi 204,25 KM. Sutkinja: Jasna Marki} Uputstvo o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba (~l. 183. st. 1. ZPP FBiH). Nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana od dana dostave ove presude.

5AIE 68 L@EJAE?=
Televizijska voditeljica iz Argentine Jozefina Puso (Josefina Pouso) otkrila je tokom snimanja editorijala svoje čari i ljepote. Tako je Jozefina, osim svojih bujnih grudi, za sve svoje fanove pokazala i tetovažu na leđima, oblu i zategnutu stražnjicu, kao i savršeni struk. Da u njoj ima nešto vrlo atraktivno i posebno, može se vidjeti i po fotkama sa snimanja.

Argentinka Jozefina Puso

!$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

IDM >E

!%

Š=EH= AC= = ILK LEA@K
Šakira (Shakira) je dobila zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Pjevačica je cijelom dodjelom 2.454. posvete Posvećujem je i latino slavnima bila oduševljena, zajednici u SAD, kazala je fotoreporterima je pozirala na podu, odnosno legla je na kolumbijska pjevačica svoju zvijezdu te joj smiješak nije silazio s lica dok su joj iz publike skandirale stotine okupljenih fanova. - Ovo je nevjerovatno, željela bih vam svima zahvaliti - rekla je kolumbijska zvijezda. Prisjetila se kako je kao djevojčica šetala Stazom slavnih sa majkom, koja joj je rekla da će jednog dana i ona imati svoju zvijezdu na tom mjestu. - Da je neko tada čuo taj razgovor, pomislio bi da je moja majka luda, ali očito nije - rekla je Šakira, čiji su roditelji, također, prisustvovaŠakira vlasnica 2.454. posvete slavnima li dodjeli. Tridesetčetverogodišnja godinama slušaju, podržava- zajednici u Sjedinjenim Ame- radi kako bi ovu zemlju ričkim Državama, zajedni- učinila boljom - rekla je pjevačica zvijezdu je posve- ju i razumiju njenu muziku. - Posvećujem je i latino ci koja svakodnevno sanja i pjevačica. tila svojim fanovima, koji je

HOLIVUD Pjevačica dobila posvetu na Stazi slavnih

Nakon što su početkom oktobra objavljene prve fotografije iz vrućeg kalendara koji je zanosna Keli Bruk (Kelly Brook) snimila za 2012. godinu, ovih dana je objavljeno još nekoliko novih fotografija.

,EH=E IAIAFE

Cure nove fotografije Keli Bruk

Fotografije, očito, cure u medije jedna po jedna, kao doza seksepila, jer kada raskošna Keli Bruk (Kelly Brook) pozira u seksi donjem rublju, jasno je da temperatura vrtoglavo raste.

Puso: Otkrila je svoje čari

5E=E= = JLHAK 6=AJLEć = =JL=H=K
Sarajevska sedmica mode bit će održana od 17. do 20. novembra

Sarajevski Evropski festival dizajna

Lajblih: Privlačna u bilo kojem modelu

Šaran: Svirka za Nijemce

Sijamija: Na reviji među manekenima

Taletović: Svjetska slava

Ekipa Sarajevo Fashion Weeka, na čelu s Amelom Radan, putuje danas u Minhen, gdje će se pojaviti na zatvaranju manifestacije “Dani Balkana”. - Sa mnom će putovati manekenke Đenita Dumpor, Daniella Mijatović, Džejla Glavović i još nekoliko djevojaka te novih mladih lica. Predstavit ćemo se brendom “Ar” - govori Radan.

Inače, u četvrtak, 17. novembra, počinje i sarajevska sedmica mode Evropski festival dizajna, koju organizira ekipa okupljena oko Amele Radan.Otvorenje ćeobilježiti zanimljiva modna revija. - Na reviji će se pojaviti Ermin Sijamija s kolegama glumcima, a nosit će kostime iz predstava koje je radila Vanja Popović. Prve noći važnost dajemo kostimogra-

fiji kao značajnom segmentu dizajna - govori Amela. Na sarajevsku sedmicu mode stiže i šest dizajnera iz Indije te regionalni gosti, a 20. novembra bit će zatvorena modnom revijom Adnana Taletovića, koji stiže iz Hong Konga. Adnan,koji jeprije 44 godine rođen u BiH, stekao je svjetsku slavu kao maneken, a odlučio se okušati i kao modni kreator. Ad. K.

Na adresu članova “Skroza” pristiže sve više poziva za svirke u inozemstvu. Frontmen Adnan Šaran ističe da su već dogovorili prvi nastup u Njemačkoj. - Svirat ćemo krajem januara u Štutgartu. To će biti svirka za Nijemce, a nije isključeno da dan poslije sviramo i za naše ljude koji žive u ovoj zemlji. Imamo dosta poziva iz Skandinavije - kaže Šaran te dodaje da s klavijaturistom Ninom Škiljićem radi na aranžmanima za novepjesme. D. Z. 

=IJKF K A=č

Grupa “Skroz”

Keli Roland (Kelly Rowland) nerođenom djetetu Džej-Zija (Jay-Zi) i Bijonse (Beyonce) naručila je kadu od kristala “Swarovski”. Dizajnirala ju je Lori Gardner. Dva mjeseca na tonu tešku kadu ručno je lijepila 44.928 ružičastih kristala. Džej-Zi i Bijonse, naime, na proljeće će dobiti prvo dijete. Iako još taji spol, šuška se da će pjevačica roditi djeBijonse: Porod tek na proljeće vojčicu. - Kada malena naraste, u uredili dječiju sobu, a u dekadici će moći hladiti skupi cembru će organizirati velišampanjac. Nema toga što joj ku zabavu za porodicu i prijaDžej-Zi neće dati. Malena će telje. Džej-Zijeva sestra nabiti centar njegovog svijeta i ručila je djetetu cipelice sigurno će je razmaziti - šalila “Louboutin”, a Bijonse joj je se Keli. kupila odjeću sa markicama Bijonse i Džej-Zi već su “Gucci” i “Louis Vuitton”.

*A>E =@= @ ""' & HKžEč=IJED HEIJ==

Bijonse unaprijed prima poklone

Poljakinja Ines Lajblih (Inez Lajblich) za život zarađuje svojim prekrasnim tijelom. Zgodna brineta u bikinijima izgleda odlično, a njeno istrenirano tijelo uvijek je dobrodošlo na

7LEA @>H@š=

Poljakinja na naslovnicama magazina

stranicama magazina. Ines plijeni pažnju svojim zamamnim grudima, čiji opseg doseže čak 92 centimetra te koje izgledaju privlačno u bilo kojem modelu kupaćeg kostima.

Bruk na vrućem kalendaru

7 6KE @L= @== = 5=H=AL=
Naredne sedmice u prodaji ulaznice za nastup u Sarajevu 8. decembra
de na vrhunskom nivou, od tehničke opreme, koju ćemo dopremiti iz Slovenije, do veoma sadržajnog repertoara. Bit će tu i specijalni gosti, velika muzička imena koja su sarađivala sa “Mostar Sevdah Reunionom”, ali i još neke poznate ličnosti iz naše zemlje i regiona. Moram naglasiti da će oba nastupa biti koncerti za sjedenje - otkriva Metanović. Ulaznice za koncert u Sarajevu u prodaji će se naći narednesedmice. Mogusenabaviti putem portala Kupikartu.ba ili na prodajnom mjestu ispred Kulturno-sportskog centra Skenderija. H. P.
Gušavac i Kurkova: Zajednički izlet

Koncerti “Mostar Sevdah Reuniona”

Željana Gušavaca vratila se nakon skoro dva mjeseca u rodnu Banju Luku. Naša manekenka imala je uspješne angažmane u Americi, Brazilu, Engleskoj i Francuskoj, a kako kaže, spojila je ugodno s korisnim. - Imala sam dobre angažmane u inozemstvu i, ma-

7 *H=EK KF== =HEK KHLK

Željana Gušavac vratila se u Banju Luku

da jesve ponekadabilo naporno, našla sam i vremena za uživanje. Upoznala sam brojne poznate ličnosti iz svijeta mode i muzike. Posebno bih istakla čuvenu svjetsku manekenku Karolinu Kurkovu, koja me je oduševila. Zajedno smo u Brazilu bile na nekoliko izleta - kaže Gušavac. D. Z.

Grupa “Mostar Sevdah Reunion” posvetit će se predstojećeg mjeseca pripremama za koncert, koji će 8. decembra upriličiti na sceni dvorane “Mirza Delibašić” u Sarajevu. Kako ističe menadžer popularnog bh. benda Ruždija Metanović, pored tog zahtjevnog projekta, MSR namjerava dva dana poslije organizirati i nastup u Tuzli. - Posljednjih dana potpuno smo fokusirani na koncerte u sarajevskoj Skenderiji i Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, koje ćemo održati 8. i 10. decembra. Potrudit ćemo se da sve bu-

”Mostar Sevdah Reunion”: Zahtjevan projekt

38

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 005973 04 Mal Travnik, 01. 09. 2011. godine TU@ITELJ: D.D. „LIDO OSIGURANJE“ Tuzla, Mar{ala Tita 2 B TU@ENI: D`idi} Goran, Ul. Kulina bana T-6, 72250 Vitez RADI: isplata duga v.s. 1.285,00 KM OGLAS Dostava tu`be tu`enom: D`idi} Goran, Ul. Kulina bana T-6 72250 Vitez Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li pri-

oglasi
znaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71 ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj D.D. „LIDO OSIGURANJE“ Tuzla, Mar{ala Tita 2B, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom D`idi} Gorna, Ul. Kulina bana T-6, 72250 Vitez, da isplati tu`itelju D.D. „LIDO OSIGURANJE“ iz Tuzle, ukupan iznos glavnog duga od 1.285,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana utu`enja, kao i da mu nadoknadi tro{kove postupka koliko oni budu iznosili do okon~anja postupka, a sve u roku od 15 dana, od prijema pismenog otpravka presude“. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 011978 09 Mal @ivinice, 22. 09. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak po tu`bi tu`itelja JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla, protiv tu`enog Batanovi} Mirsada sin Idriza iz @ivinica, ul. Oslobo|enja, radi duga, vs. 61,35 KM, pa kako sud tu`enom na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, tu`bu na obavezan odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuju se tu`eni Batanovi} Mirsad sin Idriza iz @ivinica, ul. Oslobo|enja MA-B, da tu`iocu JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla, na ime duga za isporu~enu elektri~nu energiju isplati iznos od 61,35 KM sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom na taj iznos po~ev od dana 13. 07. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka koji se odnose na taksu na tu`bu, taksu na presudu i tro{kove objavljivanja tu`be i presude u dnevnim novinama, a sve u roku od 15 dana od dana prijema presude, pod prijetnjom izvr{enja.“ Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: - izvod iz poslovnih knjiga (analiti~ka kartica) sa stanjem na dan 30. 06. 2009. godine, - ra~uni za period 22. 07. 2008. do 22. 06. 2009. godine. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu da sud na osnovu ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Batanovi} Mirsadu, na obavezni odgovor koji se pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 70. st. 1. i ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom morate navesti: 1. Ozna~enje suda, broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora; 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu; 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev; 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu navesti razloge zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostaviti dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH); 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. St. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH); 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH); 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH); Ukoliko sudu dostavite nerazumljiv i nepotpun odgovor na tu`bu, sud }e Vam isti vratiti u smislu odredaba ~l. 336. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, snosit }ete posljedice zbog propu{tanja navedene radnje (~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku FBiH). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP FBiH) Sudija Kuki} Envera

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 P 006818 10 P 2 Bijeljina, 14. 09. 2011. godine

OGLAS
U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini, sudija Zlatna Martinovi}, pod poslovnim brojem 80 0 P 006818 10 P2, po tu`bi Nova banka AD Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII broj 37- a zastupana po punomo}niku Avlija{ Ognjenu advokatu iz Bijeljine, protiv tu`ene Gvozdenovi} Miladinke iz Bijeljine, ul. Kosovke djevojke br. 16, a sada na sudu nepoznatoj adresi, a radi isplate duga u iznosu od 3.871,29 KM, po osnovu kredita po ugovoru broj 694/07 od 9. 2. 2007. g., te ugovora o jemstvu broj 01-78/0694/07 od 9. 2. 2007. g., dostavlja se tu`enoj Gvozdenovi} Miladinki tu`ba na obavezni odgovor. Tu`ena je du`na pismeni odgovor na tu`bu dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostave uz upozorenje da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tanja kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja. Tu`ba sa prilozima se istodobno objavljuje na oglasnoj tabli suda, a dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama. Sudija Zlatna Martinovi}
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 V 056483 09 I Mostar, 03. 10. 2011. godine od 29.643,80 KM sa zz kamatama, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 450,00 KM. Namirenje tra`bine tra`itelja izvr{enja uklju~uju}i tro{kove ovog izvr{nog postupka provest }e se pljenidbom 1/2 pla}e izvr{enika Soldo Zdravke, te popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika koje se na|u u njihovom posjedu sve do namirenja tra`itelja izvr{enja u cijelosti. Stru~ni saradnik Lana Kukolj PRAVNA POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku u skladu sa ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku i dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`ne su tu`ene solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 111,00 KM na ime neispla}enog kredita DATO 1 BAMO-007512-001 sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 20. 02. 2006. god., pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 386,30 KM, a sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Milan Risti} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje, u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH ~l. 183. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 011145 09 Mal Biha}: 07. 09. 2011. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Elvir Jakupovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. za osiguranje „Camelija“ Biha}, protiv tu`enog Salihovi} Omer iz Br~kog, radi isplate na ime regresa, v.s.p. 1.239,20 KM, vanraspravno dana 07. 09. 2011. godine donio je slijede}u PRESUDU zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 1.239,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 02. 2009. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 74,34 KM, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu 17. 08. 2009. godine, sud je dostavio tu`enom na odgovor putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda, uz napomenu da je tu`eni

du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Obzirom da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: takse na tu`bu u iznosu od 49,56 KM i takse na presudu u iznosu od 24,78 KM, {to ukupno iznosi 74,34 KM odmjerene po Zakonu o sudskim taksama USK („Sl. list USK, br. 3/97, 6/98 i 8/05“), a prema ozna~enoj vrijednosti predmeta spora. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). SUDIJA Elvir Jakupovi}

OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, po stru~nom saradniku Lani Kukolj, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH, protiv izvr{enika Soldo Zdravka i Prusac Miroslav iz Mostara, radi isplate nov~anog potra`ivanja, a na osnovu ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku OBJAVLJUJE da je dana 18. 01. 2011. god., donio RJE[ENJE O IZVR[ENJU Temeljem vjerodostojne isprave, odre|uje se izvr{enje radi namirenja tra`bine tra`itelja izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH, u iznosu BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 019995 06 Mal Mostar, 06. 09. 2011. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 012373 08 Mal Travnik, 02. 09. 2011. godine TU@ITELJ: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac b.b., Tuzla TU@ENA: Fafulovi} Izeta, Dolac na La{vi b.b., 72270 Travnik RADI: duga v.s. 817,00 KM

znaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac b.b., Tuzla, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enoj Izeti Fafulovi} da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 817,00 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, po~ev od dana dospje}a ra~una pa do dana isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana dostave prepisa presude.“ Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Stojanka Kova~i}

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom saradniku Milanu Risti}u, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja PRIZMA MIKRO MOSTAR ul. Kardinala Stepinca br. 19. Mostar, zastupan po punomo}niku Advokaturi ]upina & Co Mostar, protiv tu`enih 1. Jurkovi} Janja ul. A. Star~evi}a br. 25 b. ^apljina, 2. Heta Anela ro|. Samard`i}, ul. M. Tita br. 274. Mostar, 3. Samard`i} Vesna ul. XX br. 9 Mostar, radi isplate duga, vsp. 111,00 KM, van ro~i{ta dana 19. 05. 2011. god. donio je sljede}u:

OGLAS
Dostava tu`be tu`enoj: Fafulovi} Izeta, Dolac na La{vi b.b, 72270 Travnik Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enoj, koja je du`na da u roku od 30 dana dostavi suud pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu, tu`ena je du`na ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li pri-

oglasi
NA KIOSCIMA SVAKOG ^ETVRTKA - 1 KM

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

39

EKSKLUZIVNO: [ta je Zdravko ^oli} u~inio da Dino Merlin odr`i koncerte u Beogradu? OTKRIVAMO: Da li je SAZNAJEMO: veza Darija Novali}a sa Halid Be{li} Zikom Turkovi}em jo{ dobio samo jedna karika u putovnicu lancu medijske pomo}i PRORO^ICA Bakira Izetbegovi}a, te VESNA: Lukas Hilme i Muje Selimovi}a nije nikakav narko-klanu? Srbin kada je mogao o`eniti svoju kumu “ZMBT“ Hayat TV Ko je ljut na `iri? Za{to je Gibonni odr`ao koncert samo sedam dana nakon o~eve smrti?

UNIVERZITET U TUZLI raspisuje

KONKURS
za izbor u nau~no-nastavna i saradni~ka zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) Medicinski fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za nastavne predmete: - ’’Ginekologija i aku{erstvo’’ - ’’Dermatovenerologija’’ - ’’Psihijatrija sa medicinskom psihologijom’’ - ’’Infektologija’’ - ’’Fizijatrija i rehabilitacija’’ - ’’Pedijatrija’’ - ’’Otorinolaringologija’’ - ’’Neurologija’’ - ’’Patologija’’ - ’’Medicinska mikrobiologija sa imunologijom’’ i ‘’Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom’’ - ’’Radiologija’’ 2. Saradnik, u zvanje vi{eg asistenta za nastavne predmete: - ’’Farmakologija i toksikologija’’ - ’’Medicinska mikrobiologija sa imunologijom’’ i ‘’Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom’’ - ’’Klini~ka propedeutika’’ - ’’Radiologija i nuklearna medicina’’ - ’’Infektologija’’ - ’’Otorinolaringologija’’ - ’’Ginekologija i aku{erstvo’’ - ’’Hirurgija’’ - ’’Oftalmologija’’ - ’’Medicina rada’’ - ’’Porodi~na medicina’’ - ’’Socijalna medicina’’ - ’’Onkologija’’ - ’’Interna medicina’’ - ’’Klini~ka imunologija’’ - ’’Urgentna medicina’’ - ’’Ortopedija’’ - ’’Pedijatrija’’ 3. Saradnik, u zvanje asistenta za nastavni predmet: - ’’Anatomija’’ 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 2 izvr{ioca 3 izvr{ioca 3 izvr{ioca 3 izvr{ioca 2 izvr{ioca 4 izvr{ioca 4 izvr{ioca 3 izvr{ioca 2 izvr{ioca 3 izvr{ioca 2 izvr{ioca 2 izvr{ioca 4 izvr{ioca 2 izvr{ioca 3 izvr{ioca 3 izvr{ioca 4 izvr{ioca 1 izvr{ilac

USLOVI: Uslovi za izbor u nau~no-nastavna i saradni~ka zvanja utvr|eni su ~lanom 78. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 8/08, 11/09 i 12/09), ~lanom 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (broj 12/09), ~lanovima 239. i 240. Statuta Univerziteta u Tuzli (Pre~i{}eni tekst). Statut Univerziteta u Tuzli (Pre~i{}eni tekst) mo`e se pogledati na WEB stranici: http://www.untz.ba/akti/akti2.htm Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju svakog od utvr|enih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Kandidati koji su diplomu o zavr{enom fakultetu/diplomu o ste~enom zvanju magistra, odnosno doktora nauka stekli u inostranstvu, prila`u i Rje{enje o nostrifikaciji/priznavanju iste. Kao dokaz o ispunjenju uslova o pokazanoj nastavni~koj sposobnosti kandidat prila`e Odluku o izboru u akademsko zvanje ili dokaz o posjedovanju iskustva u struci u trajanju od najmanje 4 godine. Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, Ul. dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75000 Tuzla, sa naznakom: (Prijava na Konkurs za izbor u nau~no-nastavna i saradni~ka zvanja, sa naznakom fakulteta, odnosno nastavnog predmeta na koji se konkuri{e - NE OTVARATI!). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

www.expressmag.ba

40

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 013157 04 Mal Travnik, 18. 10. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Mebrura Rosi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HYPOALPE-ADRIA BANK d.d., Filijala Vitez, ul. Poslovni Centar 96, Vitez, protiv tu`enih Frane Batalija iz Viteza, ul. Kralja Petra Kre{imira C/4, Gabrijela Batalija iz Viteza, Kr~evine 98 i Ru`ice Batalija iz Viteza, ul. Hrvatskih branitelja bb, radi isplate duga, v.s. 1.257,06 KM, van ro~i{ta, donio je dana 18. 10. 2011. godine, slijede}u: PRESUDU Zbog propu{tanja Nala`e se tu`enim da tu`itelju solidarno isplate du`no potra`ivanje u novcu u iznosu od 1.257,06 KM, sa zakonskim kamatama po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, po~ev od dana podno{enja tu`be (tj. 01. 06. 2004. godine) pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 200,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prjiema pismenog otrpavka presude. Obrazlo`enje Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 01. 06. 2004. godine, protiv tu`enih, radi isplate duga, v.s. 1.257,06 KM. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA ODJELJENJE U KLADNJU Broj: 033-1-Mal-11-000031 Kladanj, 25. 20. 2011. godine Op}inski sud u @ivinicama, Odjeljenje u Kladnju, sudija Gogi} [erifa, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla, protiv tu`enog Kari} Rasim iz Kladnja, ul. XVI muslimanske brigade broj 24, radi duga vsp. 925,05 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i: Dana 01. 04. 2011. godine tu`itelj Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla je podnio tu`bu protiv tu`enog Kari} Rasim iz Kladnja, ul. XVI muslimanske brigade broj 24, radi duga vsp. 925,05 KM. Tu`bom tra`i da se tu`enom nalo`i da tu`iocu plati iznos od 925,05 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveze od dana isplate i to: na iznos od 116,60 KM po~ev od 25. 10. 2010. godine, na iznos od 208,40 KM po~ev od 25. 11. 2010. godine, na iznos od 529,85 KM po~ev od 25. 12. 2010. godine, na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 01. 2011. godine i na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 02. 2011. godine, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena sma-

oglasi
Tu`ba tu`itelja je dostavljena tu`enim Ru`ici Batalija i Gabrijelu Batalija na odgovor dana 17. 12. 2005. godine, a tu`enom Frani Batalija - putem dnevnih novina dana 28. 01. 2011. godine Kako tu`eni u roku predvi|enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03 i 73/05), - u daljem tekstu ZPP ni, su dostavili sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a. Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“, br. 29/03). Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 80,00 KM, takse na odluku u iznosu od 40,00 KM (50%), objave tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama u iznosu od 80,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni, isti su dosu|eni tu`itelju, shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. STRU^NI SARADNIK: Mebrura Rosi} tra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~lana 70. sta 1. ZPP-a FBiH je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupati, a posebno u odgovoru navesti: ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravno lice), te predmet spora, procesne prigovore koje ne}ete mo}i isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu, decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev, ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dotaviti dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~lan 71. ZPP-a), uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~lan 134 ZPP-a), ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, te na koje okolnosti predla`ete da se taj svjedok saslu{a (~lan 137. stav 3. ZPP-a), pismeni odgovor na tu`bu morate li~no potpisati (~lan 334. stav 2. ZPP-a), ukoliko sudu dostavite nerazumljiv ili nepotpun odgovor na tu`bu sud }e vam isti vratiti u smislu odredaba ~lana 336. ZPP-a. Sudija Gogi} [erifa

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 P 004492 08 I ^apljina, 27. 10. 2011. godine

OGLAS
Tra`itelj ovrhe: „LEDO“ d.o.o. ^itluk, Industrijska zona Trome|a bb, kojeg zastupa direktor Dru{tva Miro Te`ulat dipl. oec. iz Gruda, ul. Hrvoja V. Hrvatini}a bb, a ovaj po punomo}niku tvrtke „Ledo“ d.o.o. ^itluk, Anti Pehar dipl. iur. iz ^itluka, ul. Neretvanska bb, kao uposleniku Ovr{enik: Sidika (Mustafa) Kori} iz Had`i}a, s prebivali{tem na adresi Had`eli br. 135, Had`i}i Radi: ovrhe prodajom nekretnina ovr{enika

ZAKLJU^AK
1. Odre|uje se PRVO ro~i{te za prodaju nepokretnosti, i to: - upisane u zk. ul. br. 425 K.O. ^apljina - Trebi`at, ozna~ene kao k.~. 1064/193 u naravi Ba{~a uz ku}u, ba{ta, povr{ine 210 m2, te k~. br. 1064/221, Gradina, pa{njak, povr{ine 785 m2, u vlasni{tvu ovr{enika Sidika (ro|. Malohod`i} k}i Mustafe) Kori} sa dijelom 1/1 - upisane zk. ul. br. 1043 K.O.^apljina - Trebi`at, ozna~ene kao k~. 1064/192, ku}a, ku}a i dvori{te, povr{ine 326 m2 u vlasni{tvu ovr{enika Sidika (ro|. Malohod`i} k}i Mustafe) Kori} sa dijelom 4/5 i Malohod`i} (ro|. Fazlagi} ud. Nezira) Mulija sa dijelom 1/5, usmenim javnim nadmetanjem za dan: - SRIJEDA, 14. 12. 2011. godine, sa po~etkom u 11,00 sati, u zgradi Op}inskog suda u ^apljini, ul. R. Bo{kovi}a bb, u sobu br. 101 - I kat. 2. Utvr|uje se vrijednost nepokretnosti iz to~. 1. st. 1. ovog zaklju~ka na iznos od 17.910,00 KM (sedamnaesttisu}adevetstodeset KM), a vrijednost nepokretnosti iz 1. st. 2. ovog zaklju~ka na iznos od ukupno 12.089,60 KM od ~ega suvlasni~ki dio ovr{enika od 4/5 na iznos od 9.671,68 KM (devettisu}a{estosedamdesetjedan KM i 68/100), {to ukupno iznosi 27.581,68 KM, sve na temelju nalaza stalnog sudskog vje{taka gra|evinske struke Nenada Kr~uma iz Mostara. 3. Na prvom ro~i{tu za prodaju nepokretnosti iz to~. 1. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod 1/2 utvr|ene vrijednosti. 4. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati osobe koje su do po~etka javnog nadmetanja polo`ile osiguranje koje iznosi 10.000,00 (desettisu}a KM). Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju du`ne su prije po~etka ro~i{te sudu predati po jedan primjerak uplatnice iz koje je vidljivo da je osiguranje upla}eno na ra~un Op}inskog suda u ^apljini br. 3381102200059151 kod Zagreba~ke banke BH d.d. Mostar. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a osiguranje }e se vrastiti odmah nakon zaklju~ivanja javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 5. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom du`an je u roku od 30 dana od dana objave zaklju~ka o prodaji nepokretnosti na oglasnoj plo~i suda, polo`iti sudu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje. Ukoliko ponu|a~ s najvi{om ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u, koji treba da u roku do 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka Sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a s najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, Sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati durgo ro~i{te u roku od 30 dana. 6. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom du`an je platiti kupac. 7. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj plo~i suda, a stranka mo`e o svojemu tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informiranja odnosno o zaklju~ku izvijestiti osobe koje se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. Ovim putem suvlasniku Muliji Malohod`i} ro|. Fazlagi} ud. Nezira iz Doboja, BiH dostavlja zaklju~ak sukladno ~l. 40. st. 3. ZOP-a, ~l. 348. st. 3. ZPP-a u vezi s ~l. 21. ZOP-a. Dostava ovog pismena smatra se obavljenom po proteku 15 dana od dana objavljivanja u „Dnevnom avazu“ (~l. 348. st. 4. ZPP). SUDAC Marija [imi}

OGLAS

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 037994 Ps Tuzla, 20. 05. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Biljana Novak, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`ioca Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, ul. Mije Kero{evi}a broj 1., protiv tu`enog „D@I BI“ d.o.o. Tuzla, ul. Hasana Brki}a broj 77., radi naplate duga, v.sp. 6.498,48 KM, van ro~i{ta dana 20. 05. 2011. godine donio je slijede}u PRESUDU zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu, na ime duga plati iznos od 6.498,48 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi - na iznos od 2.814,48 KM (na temelju ra~una broj 7332135) po~ev od 01. 11. 2002. godine pa do isplate - na iznos od 890,00 KM (na temelju ra~una broj 0370029) po~ev od 04. 12. 2002. godine pa do isplate - na iznos od 467,50 KM (na temelju ra~una broj 0331489) po~ev od 19. 12. 2002. godine pa do isplate - na iznos od 1.437,50 KM (na temelju ra~una broj 7332172) po~ev od 01. 01. 2003. godine pa do isplate - na iznos od 889,00 KM (na temelju ra~una broj 03-70034) po~ev od 04. 01. 2003. godine pa do isplate kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 671,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Obrazlo`enje Dana 16. 11. 2004. godine tu`ilac je, putem punomo}nika, ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je na osnovu poslovnog odnosa, u 2002. godini, isporu~ivao robu tu`enom. Za isporu~enu robu tu`ilac je, tu`enom, ispostavio ra~une, na koje tu`eni nije prigovorio, ali je tu`iocu platio samo dio kupoprodajne cijene, dok je ostao u obavezi da tu`iocu isplati ukupan iznos od 6.498,48 KM, radi ~ega tu`ilac predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu plati navedeni iznos sa zakonskim zateznim kamatama, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka. Tu`ilac je u tu`bi predlo`io i da sud donese presudu zbog propu{tanja u slu~aju da tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba je tu`enom, na odgovor, dostavljena dana 20. 04. 2011. godine i to u skladu sa odredbom ~lana 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku, odnosno objavljivanjem u dnevnim novinama koje se distribuiraju na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine „Dnevni avaz“ i objavljivanjem na oglasnoj tabli suda, o ~emu je tu`eni obavije{ten slanjem obi~ne pismonosne po{iljke. Kako tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu, te kako je utvr|eno da su ispunjeni uslovi za dono{enje presude zbog propu{tanja iz ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku, te na temelju izvr{nog uvida u prilo`ene dokaze - ra~un broj 73-32135 od 31. 10. 2002. godine, narud`benicu i izjavu broj 27/02 od 20. 9. 2002. godine, otpremnice broj 0001406 od 20. 9. 2002. godine, broj 0001473 od 03. 10. 2002. godine, broj 0001503 od 03. 10. 2002. godine, broj 0001504 od 03. 10. 2002. godine, broj 0001505 od 03. 10. 2002. godine, broj 0001506 od

03. 10. 2002. godine, broj 0001520 od 04. 10. 2002. godine, broj 0001521 od 04. 10. 2002. godine, broj 0001523 od 04. 10. 2002. godine, broj 0001524 od 04. 10. 2002. godine, broj 0001528 od 04. 10. 2002. godine, broj 0001529 od 04. 10. 2002. godine, broj 0001553 od 04. 05. i 06. 10. 2002. godine, broj 0001589 od 07. 10. 2002. godine, broj 0001590 od 08. 10. 2002. godine, broj 0001751 od 09. 10. 2002. godine, broj 0001591 od 09. 10. 2002. godine, broj 0001508 od 10. 10. 2002. godine, broj 0001752 od 10. 10. 2002. godine, broj 0001612 od 11. 10. 2002. godine, broj 0001758 od 11. 10. 2002. godine, broj 0001753 od 12. 10. 2002. godine, broj 0001759 od 12. 10. 2002. godine, broj 0001633 od 15. 10. 2002. godine, broj 0001631 od 16. 10. 2002. godine, broj 0001664 od 17. 10. 2002. godine, broj 0001754 od 19. 10. 2002. godine, broj 0001723 od 22. 10. 2002. godine, broj 0001755 od 25. 10. 2002. godine, ra~un broj 03-70029 od 19. 11. 2002. godine, otpremnicu broj 0008715 od 04. 11. 2002. godine, ra~un broj 0331480 od 18. 12. 2002. godine, narud`benicu i izjavu broj 30/02 od 28. 10. 2002. godine, otpremnicu broj [76910-02 od 28. 10. 2002. godine, ra~un broj 03-70034 od 19. 12. 2002. godine, otpremnicu broj 0008993 od 23. 11. 2002. godine, ra~un broj 73-32172 od 31. 12. 2002. godine, otpremnicu broj 0001931 od 24. 11. 2002. godine, otpremnicu broj 0001950 od 26. 11. 2002. godine i otpremnicu broj 0001947 od 29. 11. 2002. godine, utvr|eno je da je tu`ilac tu`enom isporu~io i fakturisao robu u ukupnom iznosu od 10.434,50 KM. Na temelju izjave tu`ioca da je tu`eni platio dio ra~una broj 73-32135 od 31. 12. 2002. godine u iznosu od 2.814,48, a kod ~injenice da tu`eni nije osporio navode tu`ioca, utvr|eno je da dug tu`enog po isporu~enoj robi iznosi 6.498,48 KM, te je sud obavezao tu`enog da tu`iocu na ime glavnog duga isplati navedeni iznos. Tu`eni je obavezan i da tu`iocu plati zakonske zatezne kamate kako je to u izreci presude navedeno i kako je to sam tu`ilac opredijelio, a u skladu sa odredbom ~lana 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. Zatezna kamata }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visinin stope zatezne kamate. U skladu sa ~lanom 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i prema opredijeljenom zahtjevu tu`ioca, tu`eni je obavezan da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 671,00 KM. Tro{kove tu`ioca ~ini izhos od 396,00 KM na ime nagrade punomo}niku tu`ioca za sastav tu`be od 16. 11. 2004. godine, koja nagrada je odre|ena u skladu sa odredbom ~lana 12 Tarife o nagradama i naknadama tro{kova za rad advokata u FBiH i prema odre|enoj visini vrijednosti spora, iznos od 75,00 KM na ime sudske takse na presudu zbog propu{tanja, a ~ija visina je odre|ena u skladu sa Zakonom o sudskim taksama TK, te iznos od 200,00 KM koji je tu`ilac dana 29. 09. 2008. godine predujmio na ime tro{kova objavljivanja tu`be i presude. Pouka: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. SUDIJA Biljana Novak

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A BROJ: Mal-13350/05 Sarajevo, 27. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Sandra Stare, po tu`bi tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira b.b., protiv tu`enog HASAN FAZLAGI] iz Sarajeva, ul. Ilije Engela br. 6/5, radi duga u iznosu od 814,09 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

OGLAS
Tu`itelj je dana 09. 03. 2005. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu do 814,09 KM, te predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga isplati iznos od 814,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 349,26 KM po~ev od 17. 07. 2004. godine pa do isplate - na iznos od 293,70 KM po~ev od 17. 08. 2004. godine pa do isplate - na iznos od 171,13 KM po~ev od 17. 09. 2004. godine pa do isplate

te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Ovim putem dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom Fo~o Kenanu, u smislu odredbi ~l. 69., 70. i 71. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koji u skladu sa odredbom ~l. 334 ZPP-a FBiH mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog. Ako tu`eni, kome je tu`ba uredno dostavljena ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti odluku u smislu odredbi ~l. 182. st. 1. ZPPa FBiH (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te pozivom na broj gornji ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ulici [enonina broj 1.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 029025 10 Mal Travnik, 20. 06. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Sedina Omanovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ D.D. Mostar, Direkcija za nepokretnu mre`u, (TKCVitez), Vitez, ul. Stjepana Radi}a br. 1, protiv tu`ene Dragice Pezo, Ravan Busova~a, radi isplate duga, v.s. 212,25 KM, van ro~i{ta, donio je dana 20. 06. 2011. godine, sljede}u:
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovina Tuzlanski kanton OP[TINSKI SUD U GRA^ANICI BROJ: 27 0 P 002454 08 P Gra~anica, 11. 10. 2011. godine Op{tinski sudu Gra~anici, sudija Milica \uri} u pravnoj stvari tu`ioca Turi} Almira, sina Ibre iz Gra~anice ul. Zlatnih ljiljana naselje Luke S 36/3 koga zastupa punomo}nik Heli} Hajrudin advokat iz Gra~anice, protiv tu`ene Leti} ro|ene Sivali} Alme, k}eri Muhameda, iz Gra~anice ul. Patriotske lige br. 88, radi duga v.s. 40.000,00 KM, donio je dana 11. 10. 2011. godine van ro~i{ta primjenom odredaba ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH (u daljem tekstu ZPP FBiH), sljede}u

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

41

PRESUDU
Zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje telekomunikacijskih usluga u iznosu od 212,25 KM sa zateznom kamatom i to: - na iznos od 63,84 KM i zakonsku kamatu od: 19. 04. 2009. pa do isplate - na iznos od 57,97 KM i zakonsku kamatu od: 24. 05. 2009. pa do isplate - na iznos od 44,81 KM i zakonsku kamatu od: 19. 06. 2009. pa do isplate - na iznos od 39,78 KM i zakonsku kamatu od: 18. 07. 2009. pa do isplate - na iznos od 5,85 KM i zakonsku kamatu od: 23. 08. 2009. pa do isplate te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 125,00 KM sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja.

PRESUDU
Zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`ena Leti} ro|ena Sivali} Alma iz Gra~anice da tu`iocu Turi} Almiru iz Gra~anice isplati na ime duga po osnovu Ugovora o zajmu iznos od 43.500,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. 08. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be, do isplate i da mu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 1.853,60 KM, sve u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema prepisa ove Presude.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 19. 01. 2010. godine, protiv tu`ene, radi isplate duga, v.s. 212,25 KM. Tu`ba tu`itelja je dostavljena tu`enoj na odgovor dana 09. 04. 2011. godine. Kako tu`ena u roku predlo`enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavila sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 53/03). Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“ br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“ br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“ br. 29/03). Odluka o tro{kovima donijeta je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 30,00 KM, takse na presudu u iznosu od 22,50 KM (50%), objave tu`be u novinama u iznosu od 40,00 KM i objave presude u novinama u iznosu od 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni isti su dosu|eni tu`itelju shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. Stru~ni saradnik Sedina Omanovi} POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328. Zakona o parni~nom postupku.

Obrazlo`enje
Punomo}nik tu`ioca je podnio ovom sudu 21. 08. 2008. godine tu`bu protiv tu`ene radi duga. Uz tu`bu punomo}nik tu`ioca je dostavio dokaze o osnovu i visini dugovanja; Ugovor o zajmu broj OPU.1784/08 i Potvrdu otpravka od 05. 05. 2008. godine. Predlo`io je da sud donese Presudu, obave`e tu`enu da tu`iocu isplati na ime duga iznos od 43.500,00KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana

podno{enja tu`be do isplate, i da mu nadoknadi tro{kove postupka. U tu`bi punomo}nik tu`ioca je naveo tro{kovnik koji se odnosi na sastav tu`be 1.080,00 KM, PDV 17% 183,60 KM i taksa na tu`bu i Presudu 590,00 KM. Predlo`io je da sud donese Presudu zbog propu{tanja u smislu odredaba ~lana 182. ZPP FBiH. Sud je dopisom od 25. 07. 2011. godine dostavio tu`enoj tu`bu na odgovor putem oglasne table suda i objave u Dnevnim novinama i pozvao je da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Navedenim dopisom tu`ena je upozorena na zakonske posljedice ukoliko u ozna~enom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu. U parni~nom postupku sud odlu~uje o granicama Zahtjeva koji su stavljeni u postupku (~lan 2. stav 1. ZPP FBiH). Uvidom u prilo`enu tu`bu, Ugovor o zajmu broj OPU.1784/08 i Potvrdu otpravka od 05. 05. 2008. godine, sud je utvrdio da tu`beni zahtjev nije o~igledno neosnovan, da nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te da ~injenice nisu u suprotnosti sa prilo`enim dokazima. Kako tu`ena u roku od 30 dana nije dostavila sudu pismeni odgovor na tu`bu, a punomo}nik tu`ioca je u tu`bi predlo`io da sud donese Presudu zbog propu{tanja, to je sud primjenom odredaba ~lana 182. stav 1. ZPP FBiH donio odluku kao u izreci Presude. O tra`enim kamatama sud je odlu~io primjenom odredaba ~lana 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, imaju}i u vidu postavljeni zahtjev. O tro{kovima postupka sud je odlu~io primjenom odredaba ~lana 386. stav 1. i ~lana 396. stav 1. ZPP FBiH, u skladu sa va`e}om Advokatskom Tarifom (AT), prema postavljenom tro{kovniku, pa je obavezao tu`enu da tu`iocu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 1.853,60 KM, a isti se odnose na sastav tu`be (~lan 13. ta~ka 1. a AT) 1.080,00KM, PDV 17% 183,60 KM, taksa na tu`bu 440,00 KM i taksa na Presudu 150,00 KM. SUDIJA Milica \uri} NAPOMENA: Protiv ove Presude nije dozvoljena `alba (~lan 183 stav 1. ZPP FBiH). Tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i ~lana 329. ZPP FBiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 030086 10 Mal Konjic, 24. 10. 2011. godine

OGLAS
Dostava tu`be: tu`enoj VAHIDI SPAHI] iz Konjica U pravnoj stvari, po tu`bi BH „Telecom“ d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, protiv tu`ene Vahide Spahi} iz Konjica, sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate duga, v.sp. 846,15 KM, dostavljamo vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Navedenom tu`bom tu`itelj BH „Telecom“ d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enu Vahide Spahi} iz Konjica da plati dug u iznosu od 846,15 KM sa kamatom propisanom Zakonom o visini stope zakonske kamate, ra~unaju}i od dana dospje}a ra~una, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovom prilikom pozivamo vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71 ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da je tu`enom tu`ba dostavljena (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni saradnik Azra Fi{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 061222 10 P Mostar, 14. 10. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d.d., protiv tu`enog Muriz Alijevi} nastanjen na adresi D`. Mand`i}a 10 Tuzla, radi Isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti odgovor na tu`bu, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom Murizu Alijevi}, sa tu`benim zahjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 13.225,85 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 16. 2. 2010. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate duga, kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija Mediha Bo{kailo

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 038706 07 Ps Tuzla, 30. 05. 2011. godine Na temelju odredbe ~lana 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli

OBJAVLJUJE
Dostavlja se tu`ba tu`ioca JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR „AQUATERM“ Olovo tu`enom „YONG STILE“ Preduze}e za proizvodnju, export-import, transport Banovi}i, Naselje Mu{i}i broj 2., na odgovor. Dana 18. 05. 2007. godine tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog „YONG STILE“ Preduze}e za proizvodnju, exportimport, transport Banoiv}i, radi naplate duga u iznosu od 4.218,50 KM. U tu`bi tu`ilac navodi da je od tu`enog naru~io robu - ugalj-kocku koja roba mu je fakturisana dana 08. 12. 2004. godine, ra~unom broj 42006 na iznos od 2.109,25 KM i dana 26. 12. 2004. godine ra~unom broj 42715 na iznos od 2.109,25 KM. Me|utim, tu`eni nije nikada isporu~io robu tu`iocu, jer je robu namijenjenu tu`iocu preuzeo radnik tu`enog Emir Softi}, tada{nji voza~ tu`ene, na temelju iznesenog tu`ilac predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu isplati iznos od 4.218,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 08. 12. 2004. godine, kao dana kada je tu`eni bio du`an da tu`iocu isporu~i robu pa do isplate. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Pismeni odgovor mora biti razumljiv i mora sadr`avati ozna~enje suda i broja predmeta, pun naziv i adrese pravnih lica, ime i prezime zakonskog zastupnika, te predmet spora, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li se priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, a ukoliko se tu`beni zahtjev osporava, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice na kojima se temelje navodi, te dokaze kojima se te ~injenice utvr|uju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane zakonskog zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika. Ukoliko odgovor na tu`bu bude dostavljen u ostavljenom roku, bit }e donijeta presuda zbog propu{tanja. Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Biljana Novak

42

^etvrtak 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA

Uz minimalnu doplatu smrtovnice, posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“

www.dnevniavaz.ba

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 038585 08 Mals Mostar, 17. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, sudija Sanja Za~inovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~arsko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar iz Mostara, zastupan po zakonskom zastupniku, protiv tu`enog Konfekcija d.d. Konjic, ul. Tre{anica br. 11, Konjic, zastupana po zakonskom zastupniku Paji} Esadu, Prkanj 4/3 Konjic, radi isplate, v.sp. 1.460,60 KM, dana 15. 06. 2011. godine, donio je BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 013124 07 Mal Travnik, 30. 09. 2011. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

43

Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Mebrura Rosi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d., Filijala Vitez, ul. Poslovni Centar 96, Vitez, protiv tu`enog Senada Hoermann iz Donjeg Vakufa, ul. 770. Slavne brdske brigade, radi isplate duga, v.s. 609,65 KM, van ro~i{ta, donio je dana 30. 09. 2011. godine, slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni da tu`itelju plati dug u ukupnom iznosu od 1.460,60 KM sa kamatom propisanom Zakonom o visini stope zakonske zatezne kamate ra~unaju}i od dana dospije}a ra~una kako slijedi: - na iznos od 214,45 KM po~ev od 15. 11. 2006. pa do isplate, - na iznos od 384,15 KM poe~v od 15. 12. 2006. pa do isplate, - na iznos od 238,90 KM po~ev od 15. 01. 2007. pa do isplate, - na iznos od 98,80 KM po~ev od 15. 02. 2007. pa do isplate, - na iznos od 92,10 KM po~ev od 15. 03. 2007. pa do isplate, - na iznos od 76,55 KM po~ev od 25. 04. 2007. pa do isplate, - na iznos od 76,55 KM po~ev od 25. 05. 2007. pa do isplate, - na iznos od 76,55 KM po~ev od 26. 06. 2007. pa do isplate, - na iznos od 76,55 KM po~ev od 26. 07. 2007. pa do isplate, - na iznos od 76,55 KM po~ev od 26. 08. 2007. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 26. 09. 2007. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 10. 2007. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 10. 2007. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 106,31 KM sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakokna o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Sudija Sanja Za~inovi}

PRESUDU
Zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati du`no potra`ivanje u novcu na ime glavnog duga u iznosu od 609,65 KM, sa zakonskim kamatama po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tub`e pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 147.50 KM, sve u roku od 15 dana o dana dono{enja presude.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 22. 02. 2007. godine, protiv tu`enog, radi isplate duga, v.s. 609,65 KM. Tu`ba tu`itelja je dostavljena tu`enom na odgovor putem dnevnih novina dana 28. 05. 2011. godine. Kako tu`eni u roku predvi|enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03 i 73/05) - u daljem tekstu ZPP, nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a. Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“ br. 29/03). Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 45,00 KM, takse na odluku u iznosu od 22,50 KM (50%), objave tu`be i presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama u iznosu od 80,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni, isti su dosu|eni tu`itelju, shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. STRU^NI SARADNIK: Mebrura Rosi}

OKRU@NI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA BROJ: 57 0 Ps 003319 04 Ps DANA: 22. 08. 2011. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`ioca TELEKOMUNIKACIJE RS, a.d. Banja Luka, RJ Tranzitni Telekom Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8., protiv tu`enog „FRERALEKS“ d.o.o. Gradi{ka, radi duga v.s. 10.816,29 KM, donio je dana 22. 08. 2011. godine, van ro~i{ta, slijede}u

povjerila~kog odnosa pa do isplate. Kako tu`eni nije izvr{io svoju obavezu pla}anja predlo`io je da sud, nakon provedenog postupka, donese presudu kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti ili da postupi u skladu sa ~l. 182. ZPP-a, odnosno donese presudu zbog propu{tanja. Tokom postupka utvr|eno je da tu`eni vi{e ne postoji na adresi svog posljednjeg registrovanog sjedi{ta, to je, u smislu odredbe ~l. 348. ZPP-a dostavljanje izvr{eno objavom pismena istovremeno na oglasnoj tabli suda i u dnevnim novinama Glas Srpske. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a smatra se da je istu primio 11. 05. 2011. godine, sud je na osnovu priklo`enih dokaza utvrdio da je tu`beni zahtjev osnovan i u skladu sa ~l. 182. st. 1. ZPP-a odlu~io kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~l. 386. st. 1. ZPP) a isti se sastoje od tro{kova takse na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 250,00 KM, te tro{kovi objave oglasa u dnevnim novinama po 80 KM x 2 = 160,00 KM, {to ukupno iznosi 410,00 KM: Na osnovu svega izlo`enog, odlu~eno je kao u izreci presude. SUDIJA Nata{a Bo{kovi} POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od dana propu{tanja.

PRESUDU
ZBOG PROPU[TANJA Obavezuje se tu`eni „FRERALEKS“ d.o.o. Gradi{ka, da na ime duga isplati tu`iocu TELEKOMUNIKACIJE RS, a.d. Banja Luka, RJ Tranzitni Telekom Banja Luka, isplati iznos od 10.816,29 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti pa do isplate, te tro{kove postupka u iznosu od 410,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, pod prijetnjom izvr{enja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 07 56 Mal 009450 06 Mal Konjic, 20. 04. 2010. godine OP]INSKI SUD KONJIC, stru~ni saradnik ELIS SULTANI], rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HT DOO MOSTAR, zastupanog po punomo}nici Fljorini Tar~uki iz Mostara, protiv tu`enog: Babi} Jure, nastanjenog na adresi: Splitska bb, PROZOR/RAMA, radi naplate nov~anog potra`ivanja, vsp: 63,92 KM, van ro~i{ta, dana 20. 04. 2010. godine je slijede}u

Obrazlo`enje
Dana 28. 07. 2004. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog „FRERALEKS“ d.o.o. Gradi{ka, radi duga u iznosu od 10.816,29 KM. U tu`bi je naveo da je sa tu`enim zasnovao pretplatni~ki odnos o kori{tenju telefonske linije na podru~u gdje tu`eni ima prebivali{te; da tu`eni nije platio dug ni poslije opomene, te predla`e sudu da obave`e tu`enog na isplatu dugovanog iznosa sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospjelosti, odnosno nastanka du`ni~ko

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni Babi} Jure nastanjen na adresi Splitska bb, 88440 PROZOR isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime telefonskih usluga u visini od 63,92 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 27,90 KM po~ev od 19. 06. 2006. godine do kona~ne isplate - na iznos od 23,36 KM po~ev od 23. 07. 2006. godine do kona~ne isplate - na iznos od 6,38 KM po~ev od 22. 08. 2006. godine do kona~ne isplate, - na iznos od 6,38 KM po~ev od 21. 09. 2006. godine do kona~ne isplate, kao i naknaditi tu`itelju tro{kove ovog postupka u iznosu od 94,50 KM, sa zateznim kamatama po~ev od 20. 04. 2010. godine kao dana presu|enja do dana uplate, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 005253 05 Mal Travnik, 18. 10. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, stru~ni saradnik Stojanku Kova~i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Dru{tvo za osiguranje „Sarajevoosiguranje“ d.d., Filijala Zenica, Trg BiH br. 5., protiv tu`enog Franjo Mlaki}, iz Viteza, Kamenja~e b.b., radi regresnog duga, v.sp. 194,00 KM, van ro~i{ta, donio je dana 18. 10. 2011. godine slijede}u:

Obrazlo`enje
Tu`itelj u tu`bi navodi da je tu`enik vlasnik i korisnik pretplatni~kog broja 771 383 - {ifra 206132 te da tu`eni ni nakon opomene nije platio dug na ime neutro{enih impulsa, koji na dan 12. 09. 2006. godine iznosi 63,92 KM, pa predla`e sudu da donese presudu kojom }e obvezati tu`enika da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose (kako je navedeno u izreci ove presude, uz naknadu tro{kova postupka sa zateznim kamatama. Tako|er predla`e ukoliko tu`eni ne dostavi u zakonom predvi|enom roku odgovor na tu`bu da sud donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Dana 01. 03. 2010. godine, prema odredbi ~l. 348. st. 3. ZPP-a, tu`ba je dostavljena tu`eniku objavom u dnevnom listu „Dnevni avaz“, iz razloga {to se ista nije mogla uru~iti na adresi tu`enikovog prijavljenog prebivali{ta - Splitska bb, 88440 Prozor/Rama, uz podnesak prema odredbama ZPP-a, a posebno sa naznakom ukoliko ne dostavi odgovor na tu`bu u roku od 30 dana, da }e sud donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Prema odredbi ~l. 348. st. 4. ZPP-a tu`ba se smatra dostavljenom tu`eniku po proteku 15 dana od dana objavljivanja. Tu`ba je objavljena dana 01. 03. 2010. godne, pa se tu`ba smatra dostavljenom tu`eniku na dan: 16. 03. 2010. godine, koji nije do danas dostavio odgovor na tu`bu. Budu}i da tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog izostanka u slu~aju da tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku, to je sud temeljem nere~enog, a sukladno odredbi ~l. 182. ZPP-a rije{io kao u izreci ove presude. Sukladno odredbi ~l. 386 st. 1. Zakokn o parni~nom postupku sud je obvezao tu`enika da tu`itelju naknadi i tro{kove ovog postupka koji se odnose na taksu na tu`bu u iznosu do 2,00 KM i taksu na presudu u iznosu od 22,50 KM (shodno odredbi ~l. 38. Zakona o sudskim taksama s tarifom, Sl. novine HNK, broj: 4/2009), kao i tro{kove objave tu`be i presude u Dnevnom avazu u iznosu od po 35,00 KM, pa su ukupni tro{kovi tu`itelja 94,50 KM. Sudija Elis Sultani} PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Protiv ove presude mo`e se ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno odredbi ~lana 329. ZPP-a.

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati na ime regresnog duga ukupan iznos od 194,00 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 07. 03. 2002. godine kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 102,50 KM i to sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je sudu podnio tu`bu protiv tu`enog dana 04. 03. 2005. godine, radi isplate regresnog duga, v.sp. 194,00 KM. Tu`ba s prilozima dostavljena je tu`enom na odgovor dana 10. 08. 2011. godine uz upozorenje da odgovor na tu`bu mo`e dati u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana dostave tu`be, te da }e, u slu~aju da u ostavljenom roku sudu ne dostavi odgovor, biti donijeta presuda zbog propu{tanja kojom }e se tu`beni zahtjev tu`itelja usvojiti. Kako tu`eni u roku propisanom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da tu`beni zahtjev tu`itelja nije o~igledno neosnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06). Odluka o kamatama donesena je primjenom ~l. 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Slu`bene novine FBiH“, br. 18/96, 1/97, 27/98 i 51/01), a u vezi sa ~lanom 277. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima („Slu`beni list SFRJ“, br. 29/78, 57/89, „Slu`beni list SR BiH“, br. 2/92, 13/93, 13/94 i „Slu`bene novine FBiH“, br. 29/03). Odluka o tro{kovima donijeta je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 15,00 KM i takse na odluku u izosu od 7,50 KM (50%), tro{kovi objave tu`be putem Dnevnih novina „Avaz“ iznos od 40,00 KM, tro{kovi objave presude putem Dnevnih novina „AVAZ“ iznos od 40,00 KM, pa kako su ovi tro{kovi bili nu`ni i neophodni isti su dosu|eni tu`itelju shodno uspjehu stranaka u sporu i opredijeljenom zahtjevu tu`itelja. Stru~ni saradnik: Stojanka Kova~i} POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 329. ZPP-a FBiH.

VREMEPLOV w 10. novembar 2011.
DOGODILO SE
1951. - Ostvaren prvi “Long Distanc”, telefonski poziv bez operatera. 1991. - U Vukovaru počele ulične borbe između pripadnika bivše JNA i hrvatskih odbrambenih snaga. Jedinice JNA okupirale su Vukovar 18. novembra, nakon čega su počinjeni brojni zločini nad civilnim stanovništvom, bolesnicima i zarobljenim hrvatskim braniteljima. 1992. - Predsjedništvo Republike BiH prihvatilo ostavku Stjepana Kljuića, dotadašnjeg člana državnog Predsjedništva. Zasjedajući u funkciji Skupštine Republike BiH, Predsjedništvo je usvojilo i ostavku predsjednika Vlade Republike BiH Jure Pelivana i za novog premijera imenovalo Milu Akmadžića. 1993. - U granatiranju Sarajeva ubijeno osam civila, među kojima šestero djece, a 42 ih je ranjeno. Istoga dana američki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) izjavio je da se ne

""
ZDRAVLJE Liječenje autoimune bolesti

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

ILA=@=H 

>Ać=L=Kć=JAH=FE==KFKI
Novom terapijom suzbija se protein interferon alfa za koji se smatra da bi mogao biti pokretač hroničnih zapaljenja i autoimunog procesa
Za liječenje lupusa postoji veoma malo opcija

Op{ta skup{tina UNESCO-a na 19. plenarnoj sjednici 2. novembra 2001. usvojila je Rezoluciju kojom progla{ava 10. novembar Svjetskim danom nauke i razvitka, s obzirom na to da nauka utje~e na mir i razvitak i mora biti iskori{tena za razvoj miroljubivog i skladnog `ivota. isključuju zračni napadi na srpske položaje kao odmazda za srpsko granatiranje Sarajeva. 1994. - Irak priznao Kuvajt kao suverenu državu. 1995. - U Dejtonu, Ohajo (SAD), na mirovnom samitu, predsjednik Predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović, predsjednik Federacije BiH Krešimir Zubak, hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, u prisustvu američkog državnog sekretara Vorena Kristofera (Warren Christopher) i drugih zvaničnika, potpisali Sporazum o jačanju Federacije BiH, koja se smatra “temeljom, potpornim stubom za širi balkanski mir”. 1995. - Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo Rezoluciju kojom se osuđuju ratni zločini nad civilnim stanovništvom počinjeni u Srebrenici, bivšoj “zaštićenoj zoni UN-a”, u julu te godine. 1997. - Bh. režiser Ademir Kenović proglašen za najboljeg režisera na 10. međunarodnom filmskom festivalu u Tokiju, a njegov film “Savršeni krug” i film “Nakon tišine” Karoline Link (Carolin Link) nagrađeni su glavnom nagradom. 2004. - Vlada RS uputila javno izvinjenje porodicama Bošnjaka ubijenim u Srebrenici i okolini od 10. do 19. jula 1995. godine, konstatirajući da se u Srebrenici desio “zločin velikog obima”.

Nova terapija, nalik vakcini, protiv autoimune bolesti lupus u početnim ispitivanjima u Evropi dala je dobre rezultate, ističu stručnjaci na konferenciji Američke fondacije za lupus. Ovom terapijom, koju je razvila francuska biotehnološka kompanija “Neovacs”, suzbija se protein interferon alfa, kojeg kod oboljelih od lupusa ima višenego kod zdrave populacije i za koji se smatra da bi mogao biti pokretač hroničnih zapaljenja i autoimunog procesa. Za liječenje lupusa, potencijalno fatalne bolesti, inače ima veoma malo opcija. Ovo oboljenje karakterizira hiperaktivnost imunog sistema pacijenta, koji napada i vlastito zdravo tkivo, izazivajući zamor, otoke, čireve, bol u grudima, probleme u radu organa i opasnost od stvaranja krvnih ugrušaka. Džoun Meril (Joun), medicinski direktor ove američke fondacije, napominje da je u pitanju potpuno nov mehanizam borbe protiv lupusa, odnosno imunizacije protiv jednog elementa vlastitog imunološkog sistema koji je suviše aktivan. Kod pacijenata koji su primili ovu terapiju, pod nazivom “kinoid”, razvila su se antitijela protiv interferona alfa. Osim toga, kod nekih od njih su uočene i promjene u tzv. profilu ekspresije gena, što je ohrabrujući znak za liječenje. 

Cijeli život imam problema s probavom, a u posljednje vrijeme u ustima mi se stvaraju ranice. O čemu se radi, pita čitateljica iz Mostara. U raznim bolestima gastrointestinalnog Dr. Katarina Dujmović, dermatovenerolog sistema afte se mogu pojaviti kao posljedica smanjene apsorpcije vitamina i minerala, ali i u sklopu osnovnog oboljenja. U nekim slučajevima pojava afti na oralnoj sluznici može biti i prvi znak nekih gastrointestinalnih oboljenja. U novije vrijeme sve se više spominje i uloga bakterije Helicobacter pylori u nastanku afti, pa bi trebalo uraditi i određene testove radi tog dokazivanja. Treba, međutim, obaviti i druge pretrage kako bi se isključili i neki drugi mogući uzroci afti od kojih obolijeva sve više stanovništva.

4=E?A K KIJE=

ORDINACIJA

Stres zbog kupovine ili prodaje nekretnine može ubrzati proces starenja, tvrde britanski istraživači. Naime, nedavno istraživanje pokazalo je da je većina ljudi ostarila zbog stresa izazvanim kupovinom ili prodajom stana. Dvije trećine ispitanika rekle su da imaju osjećaj da su ostarile najmanje dvije godine prilikom kupovine, odnosno pro- Ljudi najčešće gube kosu i pamćenje daje stana. Naučnici navode da transakcije s nekretninama izazivaju negativne posljedice i po fizički izgled, od kojih su najčešći gubitak kose, kratkoročni gubitak pamćenja i smanjeni libido. nom stažu za koji nisu uplaćeni doprinosi zaključno sa 31. 12. 2010. godine. Ove pokazatelje će prikupljati, provjeravati i obrađivati Federalni zavod za PIO, a oni će služiti kao dokumentacijski temelj za zakonsko uređivanje ove materije. Tekst javnog poziva može se pronaći na službenoj internet-stranici Vlade FBiH. Dipl. pravnica Enisa Hodžić

2HEE KFLEA IJ== IJ=HE @LEA C@EA

Britanski istraživači tvrde 

>=LAA FI@=L?= 
Radila sam u Federaciji u firmi koja je prestala s radom. Sada sam nezaposlena pa ne mogu ostvariti pravo na prijevremenu penziju jer za tri godine pred raspad firme i njeno potpuno gašenje za nas 34 zaposlena nisu uplaćivani obavezni doprinosi. Šta da radimo moje kolege, koji moraju raditi još pet do deset godina, a neko i više, i ja, koja sam pred penzijom, da bismo stekli pravo na penzionisanje? Nije mi poznato da je ovo pitanje regulirano nekim propisom koji bi bio osnov da se ovo riješi. Ako nema firme, ima država koja bi se, prema mom mišljenju, trebala pobrinuti za one koji su bez svoje krivice ostali bez zaposlenja i pri tome oštećeni, jer nam nisu

RO\ENI
1919. - Rođen ruski inžinjer Mihail Timofejevič Kalašnjikov, konstruktor automatske puške AK-47 (kalašnjikov), najraširenije i najpoznatije automatske puške na svijetu.

UMRLI
1938. - Umro turski državnik Mustafa Kemal Ataturk, prvi predsjednik Turske. Pod njegovim vodstvom 1922. godine zbačen je posljednji sultan Muhamed VI, a 1923. godine Turska je proglašena Republikom.

uplaćeni doprinosi, pa ne možemo zaključiti radne knjižice i legalno se zaposliti. Hoće li se uskoro ovo pitanje rješavatii šta možemo očekivati, pita grupa radnika iz Sarajeva. Problem koji ste opisali vrlo je ozbiljan i pogađa značajan broj zaposlenika firmi koje i dalje egzistiraju,ane isplaćujuplaće,niti uplaćuju obavezne doprinose, kao i onih koje ne plaćaju doprinose zaposlenicima, a samim radnicima tačinjenica nijepoznata i otkriju je tek kada se javi potreba za liječenjem ili kada žele promijeniti posao. Isti problem se također postavlja i kod firmi koje više ne postoje, kao što je i u vašem slučaju. Cijeneći ovo kao vrlo ozbiljan problem, čijem rješavanju hitno

treba pristupiti i stvoriti uvjete za zakonodavno reguliranje ovakve problematike, Vlada FBiHje krajemavgustadonijela Odluku o raspisivanju javnog poziva radi sagledavanja stanja po pitanju registriranog radnog stažauFBiH zakojinijeuplaćen doprinos za PIO, te za procjenu i sagledavanje sredstava potrebnih za njegovu uplatu. Javni poziv odnosi se na sve pravneosobeu FBiH,bezobzira na oblik organiziranja i vlasničku strukturu, kao i na osobe kojima nije uplaćen doprinos, a pravni subjet kod kojeg su bili uposleni više ne postoji. Na obrascima, koji su sastavni dio javnog poziva, ove pravne i fizičke osobe trebaju dostaviti pokazatelje o registriranom rad-

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

ILA=@=H
w

Dnevni avaz, ~etvrtak,, 10. novembar/studeni 2011.

"#
w
Pedijatri u Sjedinjenim Američkim Državama svake godine izdaju više od 10 miliona nepotrebnih recepata za antibiotike u slučajevima kada dijete ima gripu ili astmu i na taj način pridonose potencijalno opasnoj otpornosti na lijekove, pokazala je studija. Naučnici su proučili slučajeve gotovo 65.000 malih pacijenata u razdoblju od 2006. do 2008. godine, a svoje zaključke objavili su u stručnom časopisu “Pediatrics”. Gotovo jedna četvrtina svih recepata za antibiotike izdata je djeci s respiratornim bolestima koje vjerovatno ili definitivno ne zahtijevaju antibiotike, kao što su bronhitis, gripa, astma i alergije. - To je godišnje više od 10 miliona recepata za antibiotike koji neće koristiti ozdravljenju, a mogli bi naškoditi - izjavio je voditelj studije Adam Herš (Hersh) s Utah univerziteta.

Tačno Netačno
poznato kako engleska kraljevska 1Nijeime? dinastijajePlantageneti dobila Vejčel Lindsi u stihove, a uzvrat je dobivao 2svojekrov nadje zamladosti recitirao hranu i glavom? Napalm su Drugom svjetskom 3Amerikanci urazvili i prvi upotrijebili ratu? 1. NETAČNO

Osobe koje su darovale dio jetre mogu poslije patiti od fizičkih i psihičkih tegoba, no većina bi se, unatoč tome, ponovo odlučila na taj korak, pokazalo je njemačko istraživanje u kojem su praćene osobe nakon što im je operativno odstranjen dio jetre radi transplantacije. Troje darovalaca zapadalo je u razdoblje teške depresije, od kojih je u dva slučaja bila potrebna hospitalizacija, dok se kod jednog darovatelja postojeća psorijaza pogoršala. Transplantacija jetre od živih donora ima prednost jer se ona obavlja kad je to najbolje za osobu kojoj se organ presađuje. U postupku se uklanja režanj jetre, a preostali dio se obnavlja unutar dva mjeseca i dosegne punu veličinu.

6AC>A @ @H= AJHA ,A?= FEK FHALEšA =JE>EJE=

Dinastija koja je dala 14 kraljeva
Ne može se reći da nije poznato kako je engleska kraljevska dinastija Plantageneti dobila ime. Ono možda potječe od nadimka koji je imao vojvoda Džefri (Plante-geneste), po tome što je sadio gusto rastinje da bi imao više mjesta da se krije tokom lova. Ova dinastija, koja je trajala od 1154. do 1485. godine, dala je 14 kraljeva, uključujući tu i šest članova kuće Lankaster i Jork. Dinastija počinje od Džefrija, vojvode Anžujskog, koji umire 1151. godine, i carice Matilde, kćerke engleskog kralja Henrija I. Neki historičari ih umjesto Plantageneta zovu Anžujci, ili Anžujska dinastija, ali to važi samo za Henrija II, Ričarda I i kralja Džona, dok su njihovi nasljednici, u koje spadaju i Edvard I, Edvard II i Edvard III, iz kuće Plantageneta.

NUTRICIONISTI SAVJETUJU Pitanje koje je sve aktuelnije

Izbjegavajte gazirana pića i kafu u većim količinama

w

5=E =BEE
Porebno je: šolja pšeničnog brašna, dvije šolje kukuruznog brašna, kašičica soli, kašičica šećera, malo ulja, kesica kvasca, 300 ml vode, prašak za pecivo, dva komada presovane puretine, malo rendanog žutog sira. Način pripreme: 1. Pšenično i kukuruzno brašno pomiješati s praškom za pecivo. Kvasac preliti sa oko 200 ml tople vode i sipati kašiku brašna i kašičicu šećera kako bi bolje narastao. 2. Kada kvasac naraste, dodati ga u posudu s brašnom i praškom za pecivo. Dobro promiješati i po potrebi dodati malo tople vode. Smjesa treba biti mekana i ljepljiva. 3. Zatim dodati kašičicu soli, malo ulja, puretinu sječenu na kockice i rendani sir. 4. Smjesu sipati kašikom u kalup za mafine i peći na 225 stepeni oko 20-30 minuta.

Doručak

ŠJ= AIJE = FIK
Smanjite konzumiranje kofeina, jedite što manje slatkiša, a “pojačajte” dozu orašastih plodova
slu smanjite konzumiranje kofeina. Jedite što manje slatkiša, a “pojačajte”dozu orašastih plodova. Da biste izbjegli probleme s varenjem, pijte jogurt. Doručkujte prije odlaska na posao, a kada ogladnite, pojedite manji obrok koji ste prethodno pripremili kod kuće - sendvič od integralnog hljeba s niskokaloričnimnamazom i čaša jogurta. Pitanje prehrane na poslu je sve aktuelnije.Zato postojinekolikorazloga - prije svega, vrijeme provedeno na poslu se produžava, a posao postaje mentalno sve teži i stresniji. Zatoje prehranavažna- onapomaže da izgledamo i osjećamo se bolje te da budemo efikasniji. Evo nekoliko prijedloga stručnjaka. Nutricionisti savjetuju dana poVoćnijogurt,ali nekupovni,koji ima manji sadržaj voća, idealna je užina za zaposlene. Pripremite ga od dvije banane i običnog jogurta. Ako čeznete za slatkišima, pojedite kesicu suhog voća, a umjesto čipsa i slanih krekera tu su bademi, lješnici, sjemenke suncokreta. Izbjegavajte gazirana pića, crne čajeve i kafu u većim količinama.
VOJNA UTVRDA, FORMACIJA UTVR\ENJE AVIONA TVRDO DRVO, EBANOVINA ZRAKOPLOV NATRIJ MAHNITOST ZA ^IME ZIDAR, GRA\EVINAR ZAGORSKO MU[KO IME GOVE\I OBAD NEHOTI^NO MOKRENJE U SNU DOBROV. RAD (mn.) MAG, VRA^AR PJEVA^ICA LENOKS PLEMI]KA TITULA NULA

2. TAČNO

Recitirao stihove za
hranu i krov nad glavom
Američki pjesnik Vejčel Lindsi (Nicolas Vachel Lindsey) u mladosti je putovao zemljom i recitirao svoje stihove, a za uzvrat je dobivao hranu i krov nad glavom. To je radio kako bi oživio poeziju kao usmeni oblik umjetnosti za obične ljude. Prvo veliko priznanje dobio je za djelo “General Vilijam But ulazi u raj” iz 1912. godine o osnivaču Vojske spasa. Njegovi radovi odišu snažnim ritmovima, živopisnom imaginacijom, odvažnim rimama i izražavaju vatreni patriotizam, žarom za progresivnom demokratijom i romantičnim sagledavanjem prirode. U poznijim godinama zapada u depresiju i nestabilnost, ubio se ispivši otrov. Rođen je 10. novembra 1879., a umro 5. decembra 1931. godine.

FUDBALER PJANI]

UTVARE, SABLASTI

ME\USPRAT

NEOTU\IVI DIO IMETKA

3. TAČNO

Napalm su razvili i
upotrijebili Amerikanci
Napalm su razvili i prvi upotrijebili Amerikanci u Drugom svjetskom ratu. To je organsko jedinjenje, aluminijski sapun ili CO, od smjesa masnih kiselina, a koristi se da zgusne benzin kao zapaljivo sredstvo u bacačima plamena i plamenim bombama. Zgusnuta masa koja se i sama zove napalm, gori sporije i može se baciti preciznije i na veću udaljenost nego benzin. Kada dođe u dodir s površinama, uključujući i ljudsko tijelo, čvrsto prianja i nastavlja gorjeti. Njegova upotreba u Vijetnamskom ratu izazvala je velika sporenja.

TROPSKA RAVNICA

GR^KO SLOVO

DIJELOVI MOLEKULA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA RASPIRIVATI, AL PA]INO, IN, SVILENO, ARG, KEDI, I^ANKE, ROV, START, M, ALEATI, NOGA, KEJSI STONER 2700

NA[ PJEVA^ NA SLICI NOV^ANI ZAVODI KALIJ SIDRA, KOTVE NEDOSTATAK, FALINKA OTOK U JADRANU ALT

ZADNJE I PRVO SLOVO ABECEDE

GR^KO SLOVO

46

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 038822 08 Mal Mostar, 17. 10. 2011. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Odjeljenje suda Tomislavgrad Broj: 068-2-MAL-10-000 197 Tomislavgrad, 11. 10. 2011. godine Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda Tomislavgrad, po stru~nom suradniku Anti Mami}u, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u TKC Livno, Kraljice Katarine b.b. Livno, protiv tu`enika Kova~evi} Jozo (Karla) iz Sr|ana, Tomislavgrad, radi isplate duga, temeljem ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo, direkcija Mostar, protiv tu`enog Alma Deli}, temeljem ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

TU@BENI ZAHTJEV
Dana 01. 02. 2008. godine tu`itelj DD BH Telecom Sarajevo, direkcija Mostar, podnio je tu`bu protiv tu`ene Alma Deli} radi isplate. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati ukupan iznos u visini od 1.324,80 KM sa zz kamatom i to na iznos od 268,90 KM po~ev{i od 25. 10. 2007. godine do kona~ne isplate, na iznos od 458,15 KM po~ev{i od 25. 11. 2007. godine do kona~ne isplate, na iznos od 597,75 KM po~ev{i od 25. 12. 2007. godine do kona~ne isplate, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a.). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemljen (~lanak 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Lana Kukolj

OGLAS
Dana 07. 06. 2010. godine tu`itelj JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u - TKC Livno je podnio tu`bu protiv tu`enika Kova~evi} Jozo (Karla) radi isplate duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom se obvezuje tu`enik da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje telekomunikacijskih usluga u iznosu od 148,37 KM sa zateznom kamatom od dana dospije}a svakog pojedina~nog ra~una, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~l. 70. st. 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njiihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~l. 71. st. 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik: Ante Mami}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 P 033013 10 P Travnik, 07. 10. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, sudija Emira Sujold`i}, u pravnoj stvari tu`itelja RAIFFEISEN BANK D.D. BiH glavna Filijala Zenica ul. Mar{ala Tita bb, protiv tu`enog Jakov [trbac iz Viteza, ul. Stara Bila bb, radi duga v.s. 9.397,37 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

OGLAS
Tu`enom JAKOVU [TRBCU se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a, podnesena ovom sudu dana 26. 04. 2010. godine, kojom tu`itelj predla`e da sud donese presudu: „Obavezuje se tu`eni [trbac Joze Jakov iz Viteza ul. Stara Bila bb da tu`iocu Raiffeisen bank d.d. BiH, Glavna Filijala Zenica ul. Mar{ala Tita bb po osnovu Ugovora o dugoro~nom nenamjenskom kreditu br. 2870110471 od 27. 03. 08. god. isplati na ime glavnog duga sa pripadaju}im kamatama ukupan iznos od 9.397,37 KM uz zakonsku zateznu kamatu od dana podno{enja tu`be pa do isplate uz naknadu takse na tu`bu, takse na presudu i svih ostalih tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Istovremeno se predla`e da ukoliko tu`eni u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ne dostave odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~lan 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~lan 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~lan 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda u skladu sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH, te se isti obavje{tava kako priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Emira Sujold`i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Odjeljenje sud Tomislavgrad Broj: 068-2-MAL-10-000 058 Tomislavgrad, 11. 10. 2011. godine Opinski sud Livno, Odjeljenje suda Tomislavgrad, po stru~nom suradniku Anti Mami}u, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u - TKC Licno, Kraljice Katarine b.b. Livno, protiv tu`enika Pa{ali} Mate (Ivan) iz Tomislavgrada, Mijata Tomi}a, radi isplate duga, temeljem ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 03. 03. 2010. godine tu`itelj JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u - TKC Livno je podnio tu`bu protiv tu`enika Pa{ali} Mate (Ivan) radi isplate duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom se obavezuje tu`enik da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje telekomunikacijskih usluga u iznosu od 1.037,22 KM sa zateznom kamatom od dana dospije}a svakog pojedina~nog ra~una, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~l. 70. st. 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navodve, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~l. 71. st. 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`vu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Ante Mami}
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 P 019595 09 P Travnik, 17. 10. 2011. godine

Op}inski sud u Travniku, sudija Emira Sujold`i}, u pravnoj stvari tu`itelja je tu`itelj HYPO ALPE ADRIA BANK DD, PODRU@NICA VITEZ, protiv tu`enog Branimir Kri{to iz Viteza, ul. [anti}i bb, Gordana [anti} iz Viteza ul. [anti}i bb, Milan [u{nja iz Viteza ul. [anti}i bb, Ivica Kri`anac iz Viteza ul. Dubravica bb, radi duga v.s. 11.210,12 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

OGLAS
Tu`enom MILANU [U[NJI se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a, podnesena ovom sudu dana 23. 03. 2009. godine, kojom tu`itelj predla`e da sud donese presudu: „Tu`eni su du`ni solidarno platiti dug u iznosu od 11.210,12 KM, i to na ime glavnog duga iznos od 9.021,89 KM, zatezne kamate iznos od 2.108,23 KM, i opomena iznos od 80,00 KM uve}ano za zateznu zakonsku kamatu, po~ev{i od dana 18. 03. 2009. godine pa do kona~ne isplate duga, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove i to sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja“. Istovremeno se predla`e da ukoliko tu`eni u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku ne dostave odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~lan 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~lan 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~lan 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda u skladu sa ~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH, te se isti obavje{tava kako priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Emira Sujold`i} s.r.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

47

48 Četvrtak 10. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 48

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Mercedes a 160 cdi, godina 2006., registriran nepunu godinu, ekstra cijena, 8000 eura. Tel. 063 350 040 Mercedes b 180 cdi, 2009. god., registrovan do oktobra iduće god., crveni metalik, 5 vrata, ful oprema, garažiran, cijena 45.000 KM. Tel. 061 889 823 (062 261 981) Mercedes c 200 karavan 2001. god., full oprema. Tel. 062 606 060 Micubiši 1.9 tdi, karizma, limuzina, 2000. god., registrovan do 11. mj. 2012., klima aerbag, servo, centralno zak., 145.000 pređenih km, 5.500 E, biciklo Fišer 250 eura. Tel. 062 973 957 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju.Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Opel calibra 2.0, 1991. g., reg. do 08. 2012. U dobrom stanju, 115 ks. Fiksno 3.000 KM. Tel. 061 286 075 Pasat karavan delfin 1996. godište, registrovan do 21. 07. 2012. god. Tel. 061 311 218 Peugeot 306, 97. g. p., 1,4 benzin, plavi, 4 vrata, registrovan do 03/12. Cijena 4.000 KM. Tel. 066 419 565 Pežo 206 HDI 1.4, god. 2004., registrovan do 20. 5. 2012. Tel. 061 103 284 Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full oprema, boja metalik srebro, registrovan do 20. 5. 2012. Tel. 033 644 590 Prodajem 2 golfa god. 1987 i 1985. god., cijena po dogovoru. Tel. 061 782 034 Prodajem havarisanog Citroen xsara pikaso 1.6 benzin, 2007. godište, prešao 29.000 km, cijena 3.500 KM. Tel. 061 726 654 Prodajem ili mijenjam caddy VW za putničko auto zbog odlaska u penziju, žute boje, 1998. godište, dizel, prešao 160.000. Tel. 061 481 301 Prodajem Seat ibizu 1999. g. Ful oprema, klima podizači, el. retrovizori, aerbagovi, itd., 1.4l, 16v, 74kw, nove gume zimske, auto u top stanju. Tel. 061 278 115 Renault kangoo 2004. g., 1.5 cdi, plavi metalik kedi - vožen kao putnički, ekstra oprema, svi servisi u s. knjizi, strane table, kao nov, hitno! Tel. 061 761 812 Renault megan 1.6, 2000. god., ful oprema, reg. do aprila 2012. god. Tel. 062 690 900 Reno 5, 1986. god., u voznom stanju, registrovan do 27. 10. 2011., cijena 1.100 KM. Tel. 062 921 796. Reno clio 1.5 DCI, 2002. god., plavi, 2 vrata, full oprema, tek registrovan,1 vlasnik od uvoza, garažiran, očuvan, cijena 7.500 KM. Tel. 061 835 565 Reno clio 2002. god., 1.2, 16 V, prešao 104.000 km, klima, servo, abs, el. podizači, muzika, u odličnom stanju, 6.800 KM. Tel. 062 283 119 Reno clio, 2001., prva reg. 2005., cijena 5.100 KM, Sarajevo. Tel. 062 316 113 Reno megan 1.5 DCI, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, plaćeni carina i PDV, 159.000 prešao, servisna, očuvan, kao nov, cijena do reg. 9.600 KM. Tel. 061 158 202 Reno megan1.5DCI, 2004.god., bijeli, 2 vrata, full oprema, plaćeni carina i PDV, 170.000 prešao, servisna knjiga, očuvan, cijena do reg. 9.200 KM. Tel. 061 083 802 Reno megane 2007, 1,5 dci 2 vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784 Reno scenic 1999. god., 1.6 B, reg. do jula 2012., klima, el podizači, air bag, dobro očuvan, cijena povoljna uz dogovor. Tel. 061 510 990 Scenic, 1.4 benz., 2000. god., 70 KW, 130.000 km, registrovan do 06/2012., plavi, klima, el. staklo, zaključavanje, 7.900 KM. Tel. 062 441 170 Seat ibiza 1.4, 16 V, 2003 god., siva, 2 vrata, full oprema, plaećni carina i PDV, 159.000 prešao, uredna servisna, cijena do registr. 8.600 KM. Tel. 061 158 202 Seat ibiza 1.9 TDI, 2001. god., crna, 2 vrata, full oprema, plaćeni carina i PDV,1 80.000 prešao, servisna, očuvan, cijena do reg. 8.000 KM. Tel. 061 083 802 Seat toledo 1998. godina, crveni, alu felge, klima, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zimske gume 4, el. prozori, abs, eds, 2 airbag, 6.200 KM. Tel. 062 111 100 Škoda fabia 1.9 TDI, 2000. god., plava limuzina, comfort oprema, tek registrovan, 1 vlasnik od uvoza, očuvan, cijena 9.100 KM. Tel. 061 835 565 Škoda fabia 2005. god., 1.2 htp, 44kw, sreb met, reg do 6. mj. 2012., klima, airbag, cd, 9.200 KM. Tel. 061 173 747 Škoda felicia 1997. god., 1.9 dizel. Registrovana do avgusta 2012. god. Cijena 3.650 KM. Tel. 063 899 854 Škodu felicija 1.3 B, 2000. god., registr. do 4. 2012. god., u odličnom stanju, 3.800 KM. Tel. 062 348 159, 033 680 096 VW Bora 1.9 tdi, 66 kW, 1999. god., metalik zelena, klima, zeder, alarm, el. sve, mp3, grijanje u sjed., redovno održavana, 9.000 KM. Tel. 061 283 458 VW buba folcika 1200, 1976. god., tek reg, restaurirana komplet, urađena generalka motora, metalik boja, 4 nove gume + alu felge. Cijena 4.500 KM. Može zamjena. Tel. 063 999 871 Prodajem 4 čelične felge 13-ke za Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741 Prodajem 4 gume sa alu felgama orginal za Pežoa ljetne 195 65 15. Tel. 063 358 208 Prodajem čeličnu felgu sa Mishelin gumom 205/55/16 za Peugot 407. Tel. 061 269 186 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem gume zimske semperit 175-65/14 i čelične felge za Pežo 206, 250 KM. Tel. 061 247 399 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Izdajem na M. Dvoru trosoban renoviran fino namješten stan na duži period. Tel. 061 522 190 Izdajem na Mejtašu na atraktivnom mjestu jednoiposoban, luksuzno namješten stan sa ljetnikovcem i baštom. Tel. 062 216 604 Izdajem namješeten jednosoban stan u privatnoj kući studenticama ili mladom bračnom paru. Tel. 532 100 Izdajem namješten dvosoban stan na Dobrinji 3. Tel. 061 382 408 Izdajem namješten dvosoban stan sa grijanjem, Čengić Vila. Tel. 062 512 149 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namještenu garsonjeru studenticama, privatna kuća na Grbavici. Tel. 063 459 893 Izdajem namještenu garsonjeru u priv. kući na Mejtašu, sve posebno. Tel. 061 216 911 Izdajem potpuno namješteno prizemlje kuće na Bistriku blizu trole, isključivo studenticama, 250 KM + struja. Tel. 061 510 827 Izdajem sobu djevojci u priv. kući na spratu gdje stanuju dvije djevojke, 150 KM. Grijanje uračunato, ul. Posavska Hrasno. Tel. 061 904 144 Izdajem sobu studentici - centar. Tel. 061 206 911, 070 239 810 Izdajem sobu studentima na Koševskom Brdu (Sarajevo). Tel. 066 850 854 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat kuće i garažu. Pofalići. Tel. 061 854 334 Izdajem sprat kuće Ilidža, strancima, zaposlenim osobama, komplet namješten. Tel. 033 637 494, 061 257 567 Izdajem sprat kuće, Reljevo, cijena 150 KM, mogućnost korištenja voćnjaka i bašte. Tel. 062 708 240 Izdajem stan u Hrasnici privatna kuća, poseban ulaz. Tel. 061 438 000 Izdajem stan u šopingu, adaptiran, namješten, 64 m2 za strance. Tel. 061 856 041 Izdajem studenticama dvosoban namješten stan sa centralnim grijanjem. Pofalići, kod tramvajske stanice. Zvati iza 16 sati. Tel. 061 229 156 Izdajem, Saraj Polje trosoban potpuno namješten stan u zgradi, III sprat, lift, c. grijanje, na duži period. Tel. 062 943 493 Iznajmljujem stan na Višnjiku. Tel. 061 224 174 Jednos. stan namješten ženskim osobama ili mladi bračni par, S. Behmena. Tel. 033 464 772, 061 566 878 Kuću izdajem 100 m2, PVC stolar., namješteno, bašta u Binježevu. Tel. 033 511 963 Na Dobrinji 5 izdajem dvoiposoban namješten stan. Tel. 061 749 886 Namješten dvos. stan izdajem, Bistrik - Medresa. Tel. 061 108 770 Namješten dvos. stan sve odvojeno, grijanje drva, osobama bez auta. Tel. 647 362 Povoljno izdajem dvosoban nenamješten stan na Ilidži. Tel. 061 852 099 Povoljno izdajem sobu studentici, strogi centar grada, grijanje, upotreba kuhinje. Tel. 033 201 477 Sobu izdajem blizu med. i građevinskog fakulteta. Tel. 033 205 396 Stan izdajem 70 m2, namješten, garsonjera 30 m2 namješteno, TV kbl., internet, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665 Za dva studenta u ul. Hamdije Pozderca kod Bosmala garsonjeru izdajem. Tel. 066 659 872

1011dogl1

Prodaja 
Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajem dvoetažni stan, 85 m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347 861 Baščaršija, stan od 50 m kvadratnih u privatnoj kući, 50 m kvadratnih dvorišta i 10 m kvadratnih podruma - prodajem. 061 260 598 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Centar, Čekaluša čikma, dvosoban 64 m2, prodajem, cijena po dogovoru. Tel. 061 833 347 Č. Vila pored Merkura 54 m2, treći spr., centralno gr. blind vrata, nije adaptiran, očuvan 1.690 KM/m2. Tel. 061 269 835 Č. Vila,dvos. stan 54 m2, I sp., ima balkon. Tel. 061 558 932 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dvos. stan 67 m2, prizemlje, ul. A. Jabučice, 85.000 KM. Tel. 033 534 992 Dvosoban lijepo namješten stan, H. Čemerlića 450 i dvosoban Čobanija 500 KM. Tel. 061 142 704 Hrasnica, jednosoban stan na 2. spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Ilidža - Otes (kod Petrol pumpe) stan 57 m2, dvosoban, extra i useljiv, 79.000 KM. Tel. 061 358 308 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Na M. Dvoru prodajem lux. stan 80 m2, komplet opremljen. Tel. 061 177 711 Nov stan 65 m2, priz. sa baštom, veoma povoljno, stan 68 m2, priz. Čekaluša. Tel. 061 019 236 Novogradnja Stup“Tibra 2”stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Otes prodajem jednosoban stan 36m2 odmah useljiv, novo grijanje, blind vrata, 3. sprat. Tel. 062 507 241 Prodajem 2,5-soban stan na Ilidži, 70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan. Tel. 066 280 580 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 58 m2, Al. Polje, A faza, kod RTV doma. Tel. 065 484 734 Prodajem dvosoban stan na Č. Vili, 54 m2, 2. kat + balkon, cijena 90.000 KM. Tel. 066 801 737 Prodajem dvosoban stan na Dobrinji, 1. sprat, plin. Tel. 066 138 608

Automobili Prodaja 
Alfa G.T. 2.0 JTS, 2004. god., full, prešla 77.000, uvoz Njemačka, Sarajevo. Tel. 063 405 987 Alfa romeo 145 crvena boja, kraj 96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel. 061 204 988 Alfa romeo 147 1.6, 2001. god., full oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143 036 Alfa romeo 156, 2.4 jtd, 103 kw, 2001. god., ful 7.600 KM, može i zamjena za manje auto. Tel. 062 275 211 Audi 80 jaje 1.8I benzin, 1988. god., registrovan, lim, motor, gume, kočnice, nožne, ručna, amortizeri, ok. Naslo. za ruke za vozača, boja crvena, cijena 3.000 KM. Konjic. Tel. 063 521 965 Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin, 2004. god., najnovija verzija plina, extra stanje, moguća zamjena, 16.800 KM. Tel. 061 161 355 Audi A3 2000 god. 1.9 tdi generalno sreden u inter autu, posjeduje ful opremu, troja vrata, reg. do kraja godine, cijena 10.200. Tel. 061 743 757 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891 Audi A4 B5, 2001. god., ful oprema, S paket. Tel. 061 166 701 Audi A4, 2.0 benzin, 2001. god., novi model, nove gume, registrovan, klima, grijači sjedišta, zeder, itd., ekstra stanje, 13.900 KM. Tel. 061 161 355 Audi A4, TDI, 1997. god., urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel. 061 211 424 BMW E46 320d, 110 kw, compakt, 2003. god., met. sivi, alu felge 17, dosta opreme, reg 7. 2012. god., 10.900 KM. Tel. 063 717 555 Džeta 2, registovana, 1987. god, četvera vrata, dizel. Tel. 062 009 531 Džeta 86. g., reg. mart 12. g., stanje dobro. Cijena 2.000 KM. Tel. 061 309 272 Džip Ford explorer 4x4 2000. god, registrovan čitavu godinu, nov akumulator, gume, 4,0 benz, u izvrsnom stanju, cijena 8.500 KM. Tel. 061 726 654 Fiat panda 2009. godina, reg. do 9/2012., 1.3 multijet. Tel. 061 747 935 Ford fiesta 1.3 B, 2003. god., siva, 2 vrata, full oprema, tek registrovan, 61.000 prešao, odlično stanje, cijena 8.200 KM. Tel. 062 548 408 Ford fiesta 1.8 dizel, 1999. god., cijena 4.800 Km. Tel. 066 138 608 Ford mondeo karavan dizel, 2002. god., registrovan, cijena 10.500 KM. Tel. 061 599 047 Golf 2 benzin, 4 vrata, tek registrovan, servo, elekt. podizači, u extra stanju. Tel. 062 391 721 Golf 2 GTI, 8V, 1985. god. Registrovan do oktobra 2012. Cijena 3.000 KM. Tel. 061 138 396 Golf 2, 1989., povoljno, registrovan do 9/2012. Tel. 061 421 830 Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo, klima.Tel. 061 259 784 Golf 5, 2.0 TDI, 2004. god., ful oprema, alu feluge, cijena 9.000 KM, hitna prodaja. Tel. 063 818 356, 063 928 748 Golf II, 1984. god., povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 811 135 Kadet kar. 88., registrovan 5. 2012. Tel. 061 571 842. Kedi Ford dizel god. 1997., regist., cijena 2.200 ili zamjena. Tel. 061 544 021 Maple C31, crveni, metalik, prva registracija 2008., hitno, ispod realne cijene, klima, 3.500 KM. Tel. 061 100 357.

Stanovi Izdavanje 
Dva namještena i jedan prazan stan izdajem. Tel. 033 458 903, 062 148 909 Dvos. prazan stan Trebinjska B. Potok (blizu džamije) izdajem. Tel. 061 306 778 i 649 556 Garsonjeru fino opremljenu Gornje Ciglane, 1. sprat 300 KM, izdajem, dvoiposoban namješten Dobrinja 300 KM, centar dvosoban 500 KM. Tel. 062 677 488 Garsonjeru iznajmljujem na Dobrinji, top namještena. Tel. 061 826 692 Ilidža Osjek izdaje se kuća. Tel. 061 304 213 Izdaje se namještena garsonjera u centru sa centralnim grijanjem u stambenoj zgradi. Tel. 062 904 934 Izdajem dvosoban namješten stan u Butmiru. Tel. 062 468 461 Izdajem dvosoban namješten stan u privatnoj kući u blizini Grasa. Centralno grijanje, kablovska, parking. Tel. 033 454 889 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan studenticama, 300 KM + režije. Tel. 066 003 806, 033 658 946 Izdajem dvosoban stan u kući, A. Behmana 26 Nedžarići. Tel. 033 465 183, 065 649 667 Izdajem dvosoban, namješten stan, blindo v, na Grbavici, povoljno. Tel. 062 375 338, 033 443 025 Izdajem ekstra namještenu garsonjeru na Mejtašu, preko puta stare njemačke ambasade. Tel. 066 854 161 Izdajem Ilidža 50 m2, 70 m2, Dobrinja 70 m2, Čengić V. 67 m2, centar Patriotske L. 74 m2. Tel. 061 288 939 Izdajem jednos. stan u kući, pos. ulaz, povoljno. Tel. 062 712 991, 033/226 193 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan sa posebnim ulazom na Pofalićima, kod Plavog granapa (kablovska, internet). Tel. 061 279 387 Izdajem jednosoban stan u novoj zasebnoj kući, sve odvojeno, Mihrivode. Tel. 033/534-086. Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem komplet namješten jednosobanstan naDobrinji 2.300KM samo studentima. Tel. 062 558 130 Izdajem manji dvosoban stan iza Katedrale, ul. Koturova 1. Tel. 061 312 610 Izdajem manji namješten dvosoban stan dvjema studenticama, ul. Vrazova, Centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523

Potražnja 
Kupujem golf dizel, može sa oštećenom farbom. Tel. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem kombi neregistrovan, neispravan, niže vrijednosti, za magacina. Tel. 061 504 877 Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000 Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu s cijenom slati putem poruke (SBK). Tel. 062 588 266 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na BH tablama, mlađa godišta, isključivo ispod tržišnih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887

Kamioni 
Kombi danper s termokingom novi model za prevoz mesa mlijeka, kao nov, god. 2006., tek registriran. Tel. 063 350 040

Motocikli 
BMW R1100S 2004. g., vrlo povoljno. Tel. 062 600 111 

Prodajem jed stan 40 kvad., Drinska. Tel. 061 872 819

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Dijelovi za auta Zastava 101, balkonska vrata i prozori, bojler, umivaonik i šolja za WC. Tel. 061 530 314 Kupujem mjenjač kombija T2. Tel. 061 367 103 Mostar, prodajem original auto kuku za Opel suzu kadet, ekstra očuvana. Tel. 036 582 034, 061 467 282 Prikolica za 14-ku kardanska sa priključkom na ležajeve, 1.100 KM. Tel. 063 150 753

Dnevni avaz četvrtak 10. novembar/studeni 2011. 49 
Prodajem ili mijenjam novu duplex vilu u Turskoj/Izmir - Kusadasi 140 km2 za odgovarajuću nekretninu isključivo u Sarajevu. Tel. 061 190 610 Prodajem kuću 200 m2, luksuzna gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Gladno Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061 548 247 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću Kovači - Halilbašića 11, S. Grad, Sarajevo. Tel. 061 622 000 Prodajem kuću na Baščaršiji Sagrdžije, sa urednim papirima. Tel. 061 177 711 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću na sprat, A. Behmana Nedžarići 26, posjedujem dozvolu. Tel. 065 649 667 Prodajemkuću uBlagovcu saokućnicom i garažom. Tel. 066 727 979 Prodajem kuću u Busovači, dvije etaže, useljiva, vrlo povoljno. Tel. 061 479 616 Prodajem kuću u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem. Može i zamjena za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515 Prodajem kuću, dva sprata, plinsko grijanje, sa podrumom i garažom. Tel. 061 491 463 Prodajem kuću-stan u nizu u S. Koloniji, Francuske revolucije, Ilidža, 150 m2, 1.000 KM po m2. Tel. 063 217 002 Prodajem modernu kuću u nizu na Koševskom Brdu. Tel. 062 381 294 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Prodajem novu manju kuću na Mihrivodama, 1/1, sve komunalije. Tel. 033/534-086. Prodajem vikendicu 30 m2 sa baštom 650m2. Udaljena 2 kmod Visokog, 20.000 KM. Tel. 065 337 608 Prodajem vrlo povoljno useljivu kuću sa dva stana iznad Hrida. Tel. 062 150 856 Sarajevo, Miševići, prodajem novosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033 690 059 U Visokom - Poriječani, prodajem dvije porodične kuće na 2,5 dunuma zemlje. Sve za 50.000. Tel. 061 475 353 U Žepču na lijepoj lokaciji prodajem kuću, ima 2 odvojena stana, garažu, gosp. obj. i baštu. Cijena i plaćanje po dogovoru. Tel. 032 596 516 i 063 199 266 Vikendice i nedovršene kuće Hadžići, Ušivak sa 865 m2, zemlje, 65.000 KM. Tel. 033 768 016 Prodajem Poljine Stup i Mostarsko raskršće sa građevinskim dozvolama. Tel. 061 288 939 Prodajem tri duluma zemlje Kakanj blizu autoputa. Tel. 062 555 599 Prodajem zemljište 3 duluma, može i u parcelama, Rakovica Bistrički potok. Tel. 062 346 727 Prodajem zemljište uz asfatni put na Poljinama 35 KM/m2. Tel. 061 170 254 Prodajem zemlju 1.500 m cijena 10 e po m u Dračevicama blizu Blagaja i Mostara. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju Rakovica Grabovina 2.500 metara kvadratnih. Tel. 061 277 435 Sarajevo, Centar, Gornja Slatina, 5 duluma, vl. 1/1. Tel. 065 715 825 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Vogošća, Donji Hotonj II. Prodajem građevinsku parcelu, 600 metara od pumpe Hifa. Tel. 065 995 852 Zemlja u Rakovici kod novog rezervoara za vodu, 1.200 m2 za vikendicu-kuću. Tel. 061 525 195 Zemlje 840 m2, N. Sarajevo, ul. Paromlinska sa projektom za objekat 340 m2, p+8 - 660.000 KM. Tel. 033 768 016 Pentium 4, 2.6ghz, 1gb ram, 80gb hdd + lcd 240km urgentno. Tel. 062 062 874 Prodajem dva printera, marke HP laserski i ink jet, vrlo povoljno. Tel. 061 908 900 Prodajem laptop DELL 2.4 dual core procesor, 4GB RAM-a, 120 Gb diska, 500 KM. Tel. 061 293 125 Prodajem Pentium 3, windows 200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261, 664KB RAM. Monitor 15 inc, 100 KM. Tel. 061 788 076 RačunarDual CorePentium, 2GB RAM DDR2, 80GB HDD, DVD, VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, garancija, 300 KM. Tel. 062 267 695 Servis (opravka) računara. Instalacija sistema, antivirusna zaštita, internet konekcija, ugradnja komponenti. Dolazak besplatan. Sarajevo. Tel. 062 672 858 Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija sistema, antivirusna zaštita, internet konekcija + ruther. Dolazim na Vašu adresu! Tel. 061 243 611 

Prodajem komforan i moderno uređen trosoban stan u Ilijašu (centar) 88m 20 + balkon, 5 sprat (lift). Cijena po dogovoru. Tel. 061 106 410 Prodajem stan 28 m2. Stara gradnja, Sarajevo, Socijalno. Potrebna adaptacija, 15 500 E. Tel. 061 812 869 Prodajem stan 69 m2 ul. Grada Kalgarija Dobrinja 3. Tel. 033 460 064 Prodajem stan 94 m2, 3 sp., ul. A. Šantića, stan 78 m2, 2 sp., ul. R. Štetića, stan 94 m2/pr., Breka. Tel. 061 019 236 Prodajem stan Alipašino Polje, A faza, TMP, 70 m2, I sprat. Tel. 033 544 722 Prodajem stan Branilaca grada na 2. katu 73m2. Adaptiran, 220.000 KM. Tel. 061 856 041 Prodajem stan na Alipašinu, 5. sprat. sređen maksimalno kao dvoipos, 63 kvad., 98.000. Tel. 066 061 246 Prodajem stan na Dolac Malti naselje Hrasno, potpuno renoviran, 38 kvadrata, u upotrebi dva lifta, 5. sprat, blizu džamija, 85.000 KM, ul. Aleja lipa 65. Tel. 062 185 572 Prodajem stan na Grbavici 37m2, 56m2, 64m2. Tel. 061 856 041 Prodajem stan na Mojmilu, ul. Olimpijska, visoko prizemlje, cijena 1.600m2. Stan na Aneksu,37 m2, renoviran, ul. Vrbovska, 4. sprat = 57.000 KM. Tel. 062 383 064 Prodajem stan na Otoci 56 m2, II sprat, Brčanska br. 5. Tel. 061 140 483 Prodajem stan s baštom, novogradnja - prizemlje - Dobrinja. Cijena po dogovoru. Tel. 033 467 581 Prodajem stan u Bihaću 33m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan u kući, 67 m2, prvi sprat, Stari Grad, Safvet-beg Bašagić, trosoban, poseban ulaz, dvorište 32 m2, šupa, vl. 1/1. Tel. 061 327 909 Prodajem stan, Pofalići, ul. Pofalićka, 100 m od glavnog ulaza F. duhana Sarajevo. Prizemlje 40m2 + podrum 10m2. Adaptiran, useljiv, 62.000 KM. Tel. 062 619 361 Prodajem stanove - 48m2 ul. Bolnička i 100m2 ul. Gabelina. Tel. 061 558 932 Prodajem stanove: Vogošća, 77m2, adaptiran - 80.000 KM, K. Brdo, 58m2, adaptiran - 120.000 KM, Kovačići, 54m2 - 100.000 KM. Tel. 062 907 831 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu, ugrunčen, cijena 1 m2 - 1.350 KM sa PDV-om. Tel. 061 548 023 Stan 110 m2 u Vogošći, prodajem ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 061 019 236 Stan 50 m2, 95.000 KM, V sp., lift, ul. Dž. Bijedića. Tel. 033 624 655 Stan 52 m2, kod OHR-a, novogradnja. Tel. 061 019 236 Stan 55 m2, 1 sp.+garaža, Koš. Brdo, stan 83 m2, 4 sp.+garaža, Koš. Brdo, stan 31 m2, 1 sp., Višnjik. Tel. 061 019 236 Stan 57 m2, 3 sp., M. Dvor, stan 59 m2, 1 sp. Mejtaš. Tel. 061 019 236 Stan 92 m2, 3 sp., Dž. Bijedića, stan 53 m2, 2 sp., Dž. Bijedića. Tel. 061 019 236 

Dvočl porod. potreb. jednos. namješten stan u kući Pofalići do Stupa. Tel. 065 836 113 Dvočl. porod. na duži per. uredno bi plaćala režije, jedno. dvo ili trosob stana, od Čaršije do Stupa. Tel. 065 836 113

Zamjena 
Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 193 207 Mijenjam ili prodajem stan 81 kv u Tuzli za Sarajevo nalazi se u super bloku. Tel. 061 157 443 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023

Poslovni prostori 
Prodajem radnju 33 m2 na Čobaniji ili izdajem u centru grada, potpuno adaptirana, pogodna za sve djelatnosti naročito buregdžinicu, ćevabdžinicu. Cijena 230.000 KM. Tel. 062 790 547. 3331-1tt 

Apartman izdajem na Bjelašnici. Tel. 062 320 648 Apartman na Bjelašnici, 52m2, 15m od hotel “Maršal”. Spavaća soba, kupatilo, hodnik, kuhinja, dnevni boravak, balkon sa direktnim pogledom na stazu. Privatni parking. Cijena 170.000. Tel. 062 504 855 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Prenočište na Baščaršiji, soba sa TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel. 061 192 073 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932

Telefoni 
Htc legend, u 800 samsung, z3 motorola, nokia 6610i, samsung s5230 crni i pink, svi telefoni su sa memory karticom i garancijom. Tel. 062 606 060 Kupujem polovne i neispravne mobitele. Tel. 061 237 448, 062 134 551 Prodajem mobitel Nokia N95, 8GB, očuvan, nova baterija. Cijena 140 KM fiksno. Tel. 061 908 900 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038

Garaže 
Izdajem garažu na Breci kod OMV pumpe. Tel. 061 236 719 Izdajem garažu pored Vranicinih nebodera. Tel. 061 700 272 Izdajem garažu u Sarajevu, Breka! Tel. 061 774 920 Izdajem garažu u stambenoj zgradi kvadrant Otoka. Tel. 062 226 898 Prodajem garaže na Ciglanama iza Robota. Tel. 066 772 002

Kuće 
B. Potok, ul. a. Buće, kuća extra lokacija p+2 sp., nedovršena sa 800 m2 zemlje, 254.000 KM. Tel. 033 768 016 Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Kuća Ilidža-Lužansko polje, p+s+p sa 778 m2 zemlje kod “Vrtova riverine” 199.000 KM. Tel. 033 768 016 Kuća Ilidža-Osjek ul. Osik p+s+garaža sa 532 m2, zemlje, 155.000 KM. Tel. 033 768 016 Kuća na Stupu, ul. Pijačna, p+s+p sa 465 m2, zemlje i sa stvarima, 199.000 EUR-a. Tel. 033 768 016 Kuća u Busovači-Skradno, novija, čvrsta gradnja, ima sve komunalije. Tel. 061 154 540 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuća u izgradnji 8x7 sprat opremljen struja, voda sa 1.000m kvadratnih okućnice pod voćem, 60.000 KM, Ilidža - Osjek, Drage Filipovića 82, ili zamjena za stan. Tel. 062 632 825 Kuću prodajem sa okućnicom na Bistriku. Tel. 456 635 Nedovršena kuća na ulazu u Osjek-Ilidža sa svim papirima. Tel. 062 225 012 Prodaja, Stari grad, Sarajevo, kuća (p+s+p) sa baštom i okućnicom 800 m2, vl. 1/1, može zamjena za dva stana ili za stan i vikendicu u KS. Tel. 061 210 755 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem dvije kuće, šest duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960

Zemljišta 
Četiri dun. zemlje i dev. kuću, struja, voda, sve ima. Cijena po dogovoru. Tel. 033 471 008 Dobrinja, 1 dulum zemljišta za gradnju vl. 1/1, može i veća parcela. Tel. 061 103 080 Kupujem plac u Sarajevu nije bitna lokacija, svi zainteresovani prodavači nek se jave na tel. 061 661 059 Malešići Donji prodajem dva duluma placa pod voćem, put, struja, voda. Tel. 061 217 897 Opština Trnovo - Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, sve zagrađeno žicom, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Poljine, prodajem zemlju za vikendice 8 + 2 duluma, put, voda, struja, povoljno. Tel. 066 669 696 Prodajem imanje na Kobiljači kod Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820 9768, +352 691 84 6930 Prodajem plac u Nedžarićima 1.750 m, odmah iza staračkog doma sa urbanističkom dozvolom za 2.200 m za zgradu, cijena po dogovoru. Tel. 061 509 705 Prodajem plac za gradnju 300 m2 sa građ. dokumentacijom, sve 1/1. Tel. 065 328 017

Potražnja 
Agenciji potrebno više stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330 

Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za više namjena. Tel. 061 135 449 Izdajem posl. prostor 50 m2 Skenderpašina ulica, nova zgrada, 2 min do gl. EU zgrade. Polunamješten, klima alarm, al. portali, cijena extra povoljna. Tel. 061 426 158 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor od 40 m2 na duži period. Tel. 061 398 436 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80 m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521 Iznajmljujem poslovni prostor 45 m2 na M. Dvoru, zgrada “viza za budućnost”, centr. grijanje, prilagodljivo za sve namjene. Tel. 033 225 223, 061 557 008 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 Nedžarići, izdajem autopraonu komplet opremljena. Tel. 061 244 166 Poslovni pod kiriju Titova od 150m2 namjena za edukacija također od 800 za kancelarijski. Tel. 061 288 939 Prodajem ili izdajem poslovni prostor na Koševskom brdu, 55 kvadrata, tek adaptiran i moderno uređen, sa aluminijskim portalima, alarmom, ventilacijom. Tel. 061 818 036 Prodajem poslovni prostor u Vogošći 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061 149 183 Ustupam poslovni prostor 26 m2, u Hrasnom kod “Robota”. Tel. 062 334 832 Visoko, prodajem farmu pilića kap. 6.000 kom. na parceli od 12 dunuma zemlje voćnjak 600 kom. mlade šljive, nezavršena vikendica, trofazna struja, gramdska voda, asfalt. 125.000 E. Tel. 061 475 353

Mašine 
Daljinski upravljači za beton pumpe,kranove, prese...Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Prodajem mašine za stolariju ger mašina, ručni frezer, šlajfaricu ručnu, malu brentu. Povoljno! Tel. 061 559 334 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Može i kompenzacija. Povoljno. Tel. 061 163 894

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 177 944 Prodaja TV Samsung 61cm, 150 KM. Tel. 061 262 516 Prodajem Samsung TV, ekran 51 cm, kao nov, garancija 15 dana. Cijena 80 KM. Tel. 066 676 091 Prodajem skener sa kopi aparatom HP Deskjet F380 70 KM. Vogošća. Tel. 061 788 076 Prodajem Sony pl 2, 2 džojstika, 5 igrica, tanka konzola. Tel. 061 157 571

Ostalo 
Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore 95x140 i vrata 80x230, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodaje se građ. materijal sa kuće u odličnom stanju crijep, građa, stolarija, metalna kapija, ograda i dr. Rakovica, Šamin gaj 36. Tel. 063 725 456 Prodajem 3 ustakljena prozora 160 x 130 sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem nova ulazna blindirana vrata sa štokom. Tel. 033 219 808, 062 417 684 Prodajem nova ulazna drvena vrata sa štokom. Tel. 033 219 808 Prodajem polovna drvena balkonska vrata sa štokom 240x90. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem punu ciglu formata 25x12 cm. Tel. 066 711 208

Namještaj 
Prodajem komodu za TV crna, masivna sa staklenim vratima, krevet sa madracom boja drveta. Tel. 061 419 213 Prodajem komplet namještaja za dječiju sobu: Krevet na sprat, ormar i stol sa policama, sve u kompletu. Očuvano sa kvalitetnom izradom. Cijena po dogovoru. Tel. 061 033 114 Prodajem krevetić nov nekorišten za bebe, puno drvo, dođe i nov modrac u njemu, cijena 80 KM. Tel. 062 960 839 Prodajem neotpakovanu kuhinju sa uglom i ulazna drvena vrata nova, cijena po dogovoru! Tel. 061 689 140 Prodajem odličan francuski ležaj, trosjed, dvosjed i fotelju. Tel. 062 992 312 Prodajem trosjed i dvosjed kao novo, boja žuta, 650 KM. Tel. 061 788 076

Kompjuteri 
Antivirusna zaštita, instalacija windowsa, ugradnja komponenti. Rješavanje kompjuterskih problema. Umrežavanje, spašavanje podataka. Brz dolazak na adresu. Tel. 061 170 085 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop (0-24h). Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici. Tel. 061 700 863

Bijela tehnika 
Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM, mašina za suđe Elin 180 KM, mikrovalna 80 KM, tlakomjer digital 40 KM. Tel. 061 262 516

50

Četvrtak 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz 
U prodaji su bukova drva cijepana, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Banovići) kocka, orah 150, (Kreka) drveni 90 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 12636-1Ndž 

Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Veš mašine, šporete (struja,plin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 156 309

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Plinska peć od 11 kw, kuhinjski bojler 5 litara, motori za škinju i veš mašinu. Tel. 061 530 314 Plinska peć Thermosole 2.98, 250 KM. Tel. 061 500 354 Prodajem dvije norveške peći Jotul u extra stanju. Cijena po komadu 350 KM. Tel. 062 474 657 Prodajem malo korištenu i u odličnom stanju gusanu peć za c. grijanje na lož ulje 35 kw sa plamenikom. Peć se može preurediti na plin, cijena 700 KM. Tel. 061 760 761 Prodajem peć za centralno grijanje 21 kw, Buderus sa plamenikom na lož ulje. Peć može i na plin. Tel. 063 352 400 Prodajem TA peć AEG 3 kw cijena 150 KM, bojler plinski Vaillant 28 kw dimnjačni cijena 1.700 KM. Tel. 063 369 652 Prodajem termo peći trojka i petica. Tel. 033 695 270 Sušilica za veš AEG i plinska peć turska malo korišteno 250 KM. Tel. 061 491 401 

Prodajem pištolj CZ 7,65 licima sa odobrenjem 400 KM. Tel. 063 488 132 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085 

“Rasprodaja ogreva” - bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 1267-1Ndž 

JEFTINO! Ogrijev u svim oblicima - 55 KM, ugalj drveni kameni još jeftinije. Tel. 062 535 175. 12644-1Ndž 

Traži se djevojka od 20 - 30 god. za njegu invalida u Ljubljani. Plata 600 eura, stan i hrana obezbijeđeni. Tel. 062 569 224 - Sarajevo, 00386 30 390 663 - Ljubljana. 3122-1tt

Kućni ljubimci 
Izgubljen pas doberman na području Sarajeva, Ilidža. Nalazaču slijedi vrijedna nagrada. Tel. 061 804 413 Poklanjam mače, rasno, ozbiljnoj osobi. Tel. 062 105 155

Ostalo 
Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294 

Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 

Prodajem dijamantni prsten ružica, 800 KM. Tel. 061 106 856 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

Auto praonici na Ilidži potreban radnik sa iskustvom u praksi za vulkanizera i za pranje auta. Zvati poslije 20 sati. Tel. 066 893 116 Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marijin Dvor, potrebna konobarica sa radnim iskustvom. Tel. 061 247 786 Hitno tražim posao kao tehn. sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u agenciji butik i trgovina. Tel. 066 265 724 Kompanija Royal Wool sa sjedištem u Banjoj Luci raspisuje konkurs za radno mjesto prodajni predstavnik. Tel. 051 509 720, 051 509 710 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Ozbiljna djevojka, 20 god, završena srednja škola, traži pristojan posao, poželjna trgovina, kiosk, butik i sl., molim samo ozb ponude. Tel. 062 722 053 Ozbiljna žena hitno traži plaćen posao. VSS,engleski, portugalski, računari. Dugogodišnje iskustvo u novinarstvu, na recepciji, u ugostiteljstvu, domaćinstvu. Tel. 061 519 089 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast food. Tel. 062 313 971 Potreban pica majstor hitno. Uslovi povoljni. Tel. 062 205 274 Potreban radnik za rad u cafeu Pirates pub. Tel. 061 135 657 Potrebna djevojka za rad u kafiću Hill na Breci, iskustvo nebitno. Tel. 062 952 382 Potrebna djevojka za rad u sali na posluživanju picerija Roma na Grbavici. Tel. 033 203 005 Potrebna radnica za pravljenje pite buregdžinica Palma Binježevo kod Hadžića. Tel. 061 564 455 Potrebne 2 djevojke za posluživanje u sali u ćevabdžinici u Nedžarićima. Tel. 033 235 245 Potrebne 2 radnice za rad u kafeu u Hrasnici. Tel. 062 535 569 Potrebni frizeri za rad u salonu Beta, Toskić. Tel. 033 536 985, 033 239 626 Restoranu Stari orah potrebna konobarica prijava obavezna plata redovna. Tel. 061 345 472 Tražim djevojku za rad sa djetetom, peti razred, engleski i matematika. Tel. 061 927 704 

Luk i strijele prodajem, luk je složeni, nov, PSE, Mojo, uvoz iz SAD-a. Tel. 061 779 436 Prodajem kombinovanu bendž klupu, ravnu šipku za tegove i 80 kg tegova, bucica od 5 kg gratis, 400 KM. Tel. 064 403 8396 ili 061 408 229 Prodajem sobno biciklo, u odličnom stanju sa mjeračem kilometraže, pulsa, prikaz sagorijevanje kalorija, 5 brzina. Cijena 120 KM. Tel. 063 894 601 

Bukova iscijepana drva 1m - 75 KM, briket, drva (vreća 5 KM), tačna mjera. NE KRADEM!. Tel. 062 424 220, 063 497 226. 3220-1tt 

Drva bukova prodajem. Tel. 061 158 784 Jeftino prodajem polovnu bundu Nutriju br. 40. Tel. 033 201 477 Kupujem dionice obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Mašina za zašivanje vreća ručna sa opremom, garancija, povoljno. Tel. 061 754 503 Peć za pizze i pribor, mašine za rezanje. Tel. 061 138 561 Prodajem - dvije muške kožne jakne, dvije muške zimske jakne, nekoliko muških jakni jesen - zima za tinejdžere, jedan ženski kožni crni mantil (za tanje osobe). Tel. 061 761 812 Prodajem alat gedore, ključevi. Profesionalni alat njemačke proizvodnje. Tel. 061 588 178 Prodajem bukova cijepana drva 55 KM po metru. Tel. 061 906 060 Prodajem bukovi ogrev, hrast i jasen povoljno. Tel. 066 934 368 Prodajem daske od regala. Tel. 468 450 Prodajem domaću rakiju šljivu garantovano dobra, stara tri godine, 40 litara. Tel. 033 473 372 Prodajem duge zimske muške i ženske štofane kapute. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem duge zimske muške i ženske štofane kapute. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Prodajem dvomotorni bolesnički krevet sa madracem dekubitus dušekom sa kompresorom, kao i stolić za hranjenje, sve za 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem i ugrađujem ogledala za sve vrste retrovizora, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem injekcije Clexane koje se koriste za liječenje tromboze razbijanje tromba. Jedna injekcija od 0,4 ml je nevjerovatnih 3 KM. Tel. 066 676 091 Prodajem jeftino polovan kožni mantil br. 38. Tel. 033 201 477 Prodajem kazan za pečenje rakije i dijelove Golfa 1. Tel. 061 367 103 Prodajem masažer za tuš kabinu. Tel. 061 740 293, 033 440 727 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju. Tel. 061 208 707 Prodajem metalne potpazušne štake, 30 KM. Tel. 061 347 362 Prodajem motornu pilu Stihl MS 390. Korištena pet godina, u dobrom stanju, cijena 430 KM. Tel. 061 722 632 Prodajem neuložene certifikate za otkup stana u cijeloj Federaciji BiH. Povoljno! Tel. 063 024 594 Prodajem novu mušku i žensku odjeću radi zatvaranja butika. Povoljno! Tel. 061 270 277 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata pvc cijevi sa novim najlonom garancijom i prevozom na adresu. Tel. 065 081 563 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem podloge i kese za stomu, cijena po dogovoru. Tel. 546 456 

Prodajem polovni dobro očuvani vuneni šareni ćilim 360 x 260 cm, cijena 50 KM. Tel. 062 104 226 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem svježa ljekovita jaja prepelice. Tel. 061 421 229 Prodajem trakice za mjerenje šećera u krvi Bayer “Contour”. Tel. 061 810 947. Prodajem ugalj kocka Banovići 75 KM. Tel. 061 906 060 Prodajem vulkanizerske mašine marke Hofman kompresor Trudbenik Doboj, 350 l. Tel. 061 753 355 Prodajem zimskefutrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Prodajem ženske štofane i balon mantile. Tel. 033 534 087, 062 682 690 Velika akcija drva i uglja, bukova cijepana drva 65 KM metar, Kreka ugalj 90 KM, Banovići kocka 150 KM, isporuka odmah. Tel. 061 904 662 Velika akcija drva i uglja, bukova cijepana drva 65 KM metar, Kreka ugalj 90 KM, Banovići kocka 150 KM, prevoz besplatan. Tel. 061 241 957

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 12526-1Ndž 

Parket šipod laminat postavljamo brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne. Tel. 062 828 306 Rigips, elektro-instalacije i moleraj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar - izrada kuhinja, plakara, predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Tapetar presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, čisto i kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454 529, 061 332 746 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoistalater održava staru i postavlja novu istalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja, mogućnost izbora štofa po štof karti. Tel. 033 459 539 

Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N.

Intelektualne 
Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347 Dajem instrukcije iz matematike. Tel. 033 651 419 Engleski jezik, instrukcije povoljno 24 h - 15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instruiram njemački jezik osnovnu i srednju školu na mojoj ili vašoj adresi. Tel. 066 064 459 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce, 2 sata-15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182 Instrukcije iz engleskog i njemačkog jezika. Tel. 061 339 306 Instrukcije iz matematike i fizike za srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike osnovcima i srednjoškolcima. Sarajevo. Tel. 062 672 858 Njemački jezik - instrukcije i prevodi, kucanje radova na računaru. Tel. 523-998, 061 863 559 Povoljno instruiram matematiku i fiziku za đake i studente. Tel. 062 759 033 Prof. engleskog daje časove. Tel. 626 157 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesor matematike sa iskustvom instruira đake i studente tokom godine. Tel. 061 382 301 Profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knjiže vnosti daje instrukcije i povoljno lektorira tekstove. Tel. 061 824 988 Profesorica engleskog jezika daje časove i prevodi. Tel. 033 657 038, 061 556 700 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 

Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 2885-1tt 

Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 12298-1Ndž 

VODOINSTALATER sa ELEKTRIČAREM - opravke starih i ugradnja novih bojlera, sanitarija, kupatila, česmi, šolja, osigurača, indikatora. Tel. 061 222 228. 12693-1Ndž 

Adekvatan ovlašteni TV servis od Sonija, Samsunga, servisira i sve druge marke TV, DVD i video aparata uz garanciju. Tel. 033 650 400, 061 157 382 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Električar usluge, el. instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el. bojler, el. šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Elektrosistemi, klima uređaji, servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, indikatori, interfoni itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Keramičarske usluge uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Molersko farbarske radimo profesionalno rigips keramiku laminat t. fasade uz garanciju. Tel. 061 255 253 Molersko farbarski radovi povoljno efikasno. Tel. 066 171 557 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket postavljanje, brušenje sve vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 

“Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Američko dubinsko usisavanje i pranje namještaja, ćilima, podova, auta. Povoljno i kvalitetno, cijena po dogovoru. Tel. 061 522 239 Autoprevoznik vrlo povoljno vrši prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastog otpada, šute, obezbijeđena radna snaga (po potrebi). Brzo, bez oštećenja, povoljno. Tel. 061 552 366 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 Certificirani računovođa povoljno vodi pos. knjige za sve vrste preduzeća, radnji i udruženja. Tel. 061 150 368 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. 061 815 047 Čistim stanove nedjeljom. Tel. 066 054 856 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Cijena po dogovoru, stanujem na Pofalićima. Tel. 061 667 073 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Čuvala bih stare osobe i pomagala u kući. Tel. 468 450 Detaljna izrada ličnih natalnih horoskopa za svaku osobu. Tel. 062 104 226 Dolazak na adresu - masaža, iskusan fizioterapeut, rehabilitacija, kineziterapija, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615 675 Drva režem motornom žagom. Varim aparatom. Tel. 061 491 463 Kombi prevoz namještaja i selidbe,povoljno bezoštećenja, odvoz kabastih stvari i šute, sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombijem prevoz putnika - izleti, seminari, sportske ekipe, selidbe po BiH i regionu. Tel. 061 899 883 Nudim pomoć starijoj osobi uz nadoknadu, čovjek bez primanja. Tel. 061 531 226 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna gospođa penzioner pazila bistariju gospođuili dijete,može i u svom stanu. Tel. 062 320 034 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Tel. 062 320 034 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Tel. 062 320 034 Pazila bih ženu 4 sata. Tel. 061 815 847 Presnimavanje sa video kaseta, mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Specijalni tretmani protiv žohara, moljaca, mrava, stjenica, buha i miševa. Tel. 033 216 373, 061 234 026 Strunu - želudac namještam, liječim stručno, uspješno visok pritisak bioenergijom. Tel. 061 504 986 Vršim prevoz putnika kombijem 8 + 1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Vršim prevoz putnika, sportista, planinara, turista sa kombijem WV4 po čitavoj BiH i dalje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025 Zubne proteze i druge usluge zubne protetike, izrada u toku dana, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544 Žena srednjih godina čuvala bi djecu, stariju osobu ili rad po kući. Tel. 033 674 437, 062 552 075 Žena srednjih godina čuvala bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418.

35

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

51

52

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Broj: 14-34-3487-1/2011 Datum: 10.11.2011. godine Na osnovu ~lana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 16. stav 1. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvr{enje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-0176-02022009 od 02.02.2009. godine, a u skladu sa ~l. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine raspisuje:

Broj: 14-34-3486-1/2011 Datum: 10.11.2011. godine Na osnovu ~lana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 16. stav 1. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvr{enje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-0176-02022009 od 02.02.2009. godine, a u skladu sa ~l. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Slu`benik za rad na terenu-pravni savjetnik Broj ogla{ene pozicije: 017/11 Sekretarijat Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Projekt unapre|enja efikasnosti pravosu|a Broj izvr{ilaca: 1 Mjesto rada: Mostar Status: ugovor o radu na odre|eno vrijeme - 23 mjeseca Probni rad: 3 mjeseca Iznos plate: 2.100 KM Opis poslova: - Usko sura|uje sa predstavnicima Op}inskog suda u Mostaru (u nastavku: ciljani sud) u svim segmentima neophodnim za identificiranje objektivnog problema u istom, a koji uti~e na efikasnost rada ciljanog suda; - Predla`e konkretne mjere, na osnovu izvr{enih analiza, sa ciljem pove}anja efikasnosti i unapre|enja radnih procesa u ciljanom sudu; - Vr{i koordinaciju izme|u projekta i ciljanih sudova u kojima se vr{e neophodne analize identifikacija neefikasnosti segmenata radnih procesa; - Vr{i procjenu napretka provedbe odre|enih mjera u ciljanom sudu i o tome kontinuirano izvje{tava Rukovodioca projekta i Koordinatora - pravnog savjetnika (u daljem tekstu Koordinator); - Sagledava objektivne mogu}nosti za rekonstrukciju odre|enih dijelova ili cijelog ciljanog suda, a radi unapre|enja efikasnosti rada ciljanog suda; - Vr{i analizu poslovnih procesa u ciljanom sudu po instrukcijama Rukovodioca projekta, a u saradnji sa projektnim osobljem i konzultantima anga`iranim od strane projekta; - Sudjeluje u identifikaciji klju~nih faza sudskog postupka u gra|anskom i krivi~nom odjeljenju ciljanog suda koje je neophodno unaprijediti kako bi rad ciljanog suda bio u~inkovitiji, te predla`e konkretne mjere za unapre|enje predmetnih faza; - Prati protok sudskih predmeta po principu slu~ajnog uzorka od vremena njegovog zaprimanja pa do vremena njegovog rje{avanja u ciljanom sudu, vr{i analizu fluktuacije predmeta po raznim fazama, te donosi konkretne mjere za ubrzanje protoka, odnosno fluktuacije sudskih predmeta u ciljanom sudu; - Prati utjecaj CMS sistema na pove}anje efikasnosti sudskog postupka u ciljanom sudu, te u tom kontekstu predla`e odre|ene mjere unapre|enja CMS sustava; - Redovno podnosi izvje{taje Rukovodiocu projekta i Koordinatoru o poduzetim mjerama i aktivnostima u ciljanom sudu; - Po nalogu Rukovodioca projekta iste poslove vr{i i u drugim ciljanim sudovima koji su odre|eni u projektnoj dokumentaciji (Osnovni sud u Banja Luci i Op}inski sud u Tuzli) ili koje }e VSTV naknadno odrediti; - Obavlja i druge zadatke po nalogu Rukovodioca projekta. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (~lan 10.), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - VSS, pravnog smjera; - najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; - polo`en pravosudni ispit-po`eljno; - iskustvo u radu u pravosu|u-po`eljno; - dobro poznavanje sudske uprave i organizacije pravosu|a u BiH; - poznavanje funkcionalnosti CMS sistema - po`eljno; - posjedovanje odli~nih analiti~kih sposobnosti; - sposobnost pismenog i usmenog izra`avanja; - sposobnost izvr{avanja zadataka u zadatim rokovima; - sposobnost preuzimanja li~ne inicijative i kreativnost, - sposobnost timskog rada, - odli~no poznavanje rada na ra~unaru, - posjedovanje visokih moralnih kvaliteta, - maksimalna diskrecija u radu sa tajnim podacima, - dokazana posve}enost detaljima, - zrelo prosu|ivanje i fleksibilnost, - spremnost na ~esta putovanja i rad u ciljanim sudovima; - veoma dobre komunikacijske vje{tine unutar multikulturalnog okru`enja. Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama trebaju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH www.hjpc.ba i dostaviti ga na slijede}u adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo Fax: +387 (0) 33 707 550 E-mail: personal@hjpc.ba Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontiraju Sekretarijat VSTV-a. Samo kandidati koji su u{li u u`i izbor biti }e kontaktirani. Broj ogla{ene pozicije 017/11 mora biti naveden. Rok za prijave: 18.11.2011.

JAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Slu`benik za rad na terenu-pravni savjetnik Broj ogla{ene pozicije: 016/11 Sekretarijat Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Projekt unapre|enja efikasnosti pravosu|a Broj izvr{ilaca: 1 Mjesto rada: Tuzla Status: ugovor o radu na odre|eno vrijeme - 23 mjeseca Probni rad: 3 mjeseca Iznos plate: 2.100 KM Opis poslova: - Usko sura|uje sa predstavnicima Op}inskog suda u Tuzli (u nastavku: ciljani sud) u svim segmentima neophodnim za identificiranje objektivnog problema u istom, a koji uti~e na efikasnost rada ciljanog suda; - Predla`e konkretne mjere, na osnovu izvr{enih analiza, sa ciljem pove}anja efikasnosti i unapre|enja radnih procesa u ciljanom sudu; - Vr{i koordinaciju izme|u projekta i ciljanih sudova u kojima se vr{e neophodne analize identifikacija neefikasnosti segmenata radnih procesa; - Vr{i procjenu napretka provedbe odre|enih mjera u ciljanom sudu i o tome kontinuirano izvje{tava Rukovodioca projekta i Koordinatora - pravnog savjetnika (u daljem tekstu Koordinator); - Sagledava objektivne mogu}nosti za rekonstrukciju odre|enih dijelova ili cijelog ciljanog suda, a radi unapre|enja efikasnosti rada ciljanog suda; - Vr{i analizu poslovnih procesa u ciljanom sudu po instrukcijama Rukovodioca projekta, a u saradnji sa projektnim osobljem i konzultantima anga`iranim od strane projekta; - Sudjeluje u identifikaciji klju~nih faza sudskog postupka u gra|anskom i krivi~nom odjeljenju ciljanog suda koje je neophodno unaprijediti kako bi rad ciljanog suda bio u~inkovitiji, te predla`e konkretne mjere za unapre|enje predmetnih faza; - Prati protok sudskih predmeta po principu slu~ajnog uzorka od vremena njegovog zaprimanja pa do vremena njegovog rje{avanja u ciljanom sudu, vr{i analizu fluktuacije predmeta po raznim fazama, te donosi konkretne mjere za ubrzanje protoka, odnosno fluktuacije sudskih predmeta u ciljanom sudu; - Prati utjecaj CMS sistema na pove}anje efikasnosti sudskog postupka u ciljanom sudu, te u tom kontekstu predla`e odre|ene mjere unapre|enja CMS sustava; - Redovno podnosi izvje{taje Rukovodiocu projekta i Koordinatoru o poduzetim mjerama i aktivnostima u ciljanom sudu; - Po nalogu Rukovodioca projekta iste poslove vr{i i u drugim ciljanim sudovima koji su odre|eni u projektnoj dokumentaciji (Osnovni sud u Banja Luci i Op}inski sud u Mostaru) ili koje }e VSTV naknadno odrediti; - Obavlja i druge zadatke po nalogu Rukovodioca projekta. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (~lan 10.), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - VSS, pravnog smjera; - najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; - polo`en pravosudni ispit-po`eljno; - iskustvo u radu u pravosu|u-po`eljno; - dobro poznavanje sudske uprave i organizacije pravosu|a u BiH; - poznavanje funkcionalnosti CMS sistema - po`eljno; - posjedovanje odli~nih analiti~kih sposobnosti; - sposobnost pismenog i usmenog izra`avanja; - sposobnost izvr{avanja zadataka u zadatim rokovima; - sposobnost preuzimanja li~ne inicijative i kreativnost, - sposobnost timskog rada, - odli~no poznavanje rada na ra~unaru, - posjedovanje visokih moralnih kvaliteta, - maksimalna diskrecija u radu sa tajnim podacima, - dokazana posve}enost detaljima, - zrelo prosu|ivanje i fleksibilnost, - spremnost na ~esta putovanja i rad u ciljanim sudovima; - veoma dobre komunikacijske vje{tine unutar multikulturalnog okru`enja. Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama trebaju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH www.hjpc.ba i dostaviti ga na slijede}u adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo Fax: +387 (0) 33 707 550 E-mail: personal@hjpc.ba Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontiraju Sekretarijat VSTV-a. Samo kandidati koji su u{li u u`i izbor biti }e kontaktirani. Broj ogla{ene pozicije 016/11 mora biti naveden. Rok za prijave: 18.11.2011.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 192181 11 Mals Sarajevo, 02. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja „TELOPTIC“ d.o.o. Sarajevo, ul. Mostarsko raskr{}e bb, koga zastupa direktor Nedim ^au{evi}, protiv tu`enog MUSI] DAMIR vl. s.t.r. „NUR“ Had`i}i, ul. Binje`evo br 17 A, radi duga od 583,03 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03) OBJAVLJUJE - dostavu tu`be na odgovor Dana 06. 04. 2011. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 583,03 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 583,03 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. 11. 2010. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana.

Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U CAZINU Broj: 20 0 P 003678 01 P Cazin, 04. 11. 2011. godine. Op}inski sud u Cazinu sutkinja Rusmira Kudi} u pravnoj stvari tu`itelja Mujage Luli}, Mustafe Luli}, Mujo Luli}, Bu`imki} Omer, [ertovi} Osman, [ertovi} Fatima, Bu`imki} Fata, Pala Sanja svi iz Krivaje zastupani putem punomo}nice Jadranke Loji} advokata iz Cazina protiv tu`enika \ule ]ehi} ro|. Had`i}, `ena Ha{ima iz ]ehi}a, Hod`i} ro|. D`ehverovi} Vahida ud. Asima iz Crnaje, [abanagi} ud. Schoenen Bajrama k}i Ha{ima iz [turli}a sa boravi{tem u Dorfstr 49, 52353 Duren Njema~ka radi utvr|enja prava na diobu nepokretnosti VSP 5.000,00 KM. U toku pripremanja glavne rasprave, van ro~i{ta za raspravu dana 04. 11. 2011. godine donosi

Za Hod`i} ro|. D`ehverovi} Vahida ud. Asima iz Crnaje, op}ina Cazin Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 05. 12. 2011. godine u 12,00 sati pred Op}inskim sudom Cazin, soba broj 9 sudnica II. Umjesto stranke na ro~i{te mo`e pristupiti ovla{teni punomo}nik. U skladu sa ~lanom 77. Zakona o parni~nom postupku FBiH du`ni ste najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti ~injenice na kojima zasnivate svoje zahtjeve i predlo`iti dokaze koje `elite izvesti u toku postupka, te donijeti sve isprave i predmet koji `elite upotrijebiti kao dokaz. Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objave. SUTKINJA Rusmira Kudi}

POZIV

Dnevni avaz
Danas se navr{avaju 52 dana od kako nas je napustio na{ dragi kolega
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

53

na{em dragom i plemenitom

ARMIN RED@O
Iako si nas prerano napustio, sje}anja na tebe ne}e izblijedjeti. Tvog vedrog i dobronamjernog duha zauvijek }emo se sje}ati. Tvoje radne kolege iz IT-a: Ana, Vedad, Enver, Mehmed, Emina, Aida, Amira, Dragan, Alma, Mirna i Amela
p-71103

~ika BE]IRU HON\I
Bio si nam neraskidivi prijatelj, kako si volio re}i. A kad takav prijatelj odlazi, onda je najte`e. Tvoji - Vedran, Boba, Gorana, Toni, te porodice Fazlinovi}, Odri, Ceri}
3337-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom amid`i

BE]IR (MUJO) MURTI]
Tvoji Edin i Edina
No037980

SAMIRU LAVI]U
Ramo Had`ajli} sa porodicom
12687-1nd`

Dana 10. 11. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je na ahiret preselio otac na{eg kolege

NA[ID BABAI]

Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Uposlenici Slu`be za razvoj, investicije i komunalne poslove Op}ine Ilid`a
12695-1nd`

Dana 5. 11. 2011. godine navr{ilo se 40 dana od smrti na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

MEMNUNE PEKMEZ, ro|. ABDOMEROVI]
Tvoja neizmjerna dobrota, plemenitost i ljubav zauvijek }e biti u na{im mislima i srcima. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji ^obanija dana 10. 11. 2011. u 12,30. Zahvalna porodica
3316-tt

BE]IR (MUJO) MURTI]
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, onako kako si i `ivio. Tuga i bol nisu samo u suzama i rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. S ponosom }emo ~uvati uspomene i sje}anje na tebe i tvoju dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote onog svijeta i lijepi D`ennet. Tvoja Sekana sa porodicom Tvico
3327-tt

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

ENVER (HUSEIN) HAMZI]
10. 11. 1990 - 10. 11. 2011.

RASIM ([ABAN) AHMETOVI] - PIKO
Tu`ni smo zbog tvog preranog odlaska. ^uvat }emo te zauvijek u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji - tetka Refija, tetak Meho, Biba, Jasmina i Jasmin sa porodicama, tetka Sehija i tetak Jusuf
32-1mo sm-0001530

HARBA BAKIRU
na{em dugogodi{njem prijatelju.

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga [efika, sin Husein, k}erke Zulka, Lamija, Munevera i Majda sa svojim porodicama

Uposlenici „ASK“ Radio-Ilid`a i „ASK“ Kablovska televizija - Ilid`a
N

54

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 10. 11. 2011. navr{ava se 7 dana od prerane smrti drage supruge, majke, nane i sestre

REMZA (HAKI-beg) ^ENGI] FATA (HALIL) KNEZOVI], ro|. HAMZI]
Ponos i ~ist `ivot tvoj je bio. Smrt je bila tren. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

iz Rataja
Pro{lo je 20 godina od kada nisi sa nama, ali protekle godine nisu izbrisale ni jedno sje}anje na tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav koju si nam nesebi~no davala. Ponosni smo {to smo te imali i bili tvoji. Suprug Nezir, sinovi Enes i Emir, snahe Almedina i Jasmina, unuci Nedim, Kenan, Mirza i unuka Aida
sm-0001529

3320-tt

Danas se navr{ava godina od kada nije sa nama voljena supruga, majka i nana

HARIS TRNKA
@ivot nestane u trenutku, ali ljubav i sje}anje ostaju zauvijek. Ostat }e{ voljen i nikad zaboravljen u mom srcu. Samo oni koji te vole znaju kako je `ivjeti bez tebe. Mom Zeji od En}e
3309-tt

[AHIDA (HAJRO) KOVA^
Porodica Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 13. 11. 2011. u 14,30 u d`amiji Bakije.
p-71101

Dana 10. 11. 2011. navr{avaju se tri godine od kako sa nama nije na{ dragi

[EVKIJA (SULEJMAN) PIRIJA
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Ramiza sa djecom i njihovim porodicama
ptt

U ~etvrtak, 10. 11. 2011. navr{ava se pet godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 10. 11. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

na na{u nanu

had`i ADEM (RA[ID) KISELICA
^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ive oni koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske blagodati i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji - supruga had`i [a}ira, k}erka [efika, sinovi [efik, Refik i D`evad sa porodicama
12682-1nd`

FATIMA (AHMETA) MULABDI], ro|. SERDAREVI]
Najdra`a na{a, S po{tovanjem i ljubavlju ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoj dragi lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji - sinovi Nermin i Jasmin sa porodicama, sestre Fikreta i Hida sa porodicama, te porodice Mulabdi}, Serdarevi}, Mahmi}, Selimovi} i ostala rodbina i prijatelji 426-1ze

LIDIJA HAD@IMAHOVI], ro|. DO^KAL
10. 11. 2010 - 10. 11. 2011.
Navr{ila se godina dana. Uvijek si u na{im srcima i mislima. Hvala svima koji te se sje}aju i posje}uju tvoj tihi dom. Tvoj unuk Iris i snaha ]amka Sveta misa zadu{nica slu`it }e u ponedjeljak, 14. 11. 2011. godine u ckrvi na Marijin Dvoru u 18.00 sati.
3324-tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 12. 11. 2011. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage mame, punice i nane

SJE]ANJE

na na{eg dragog tatu

ANTO CVITANOVI]
10. 11. 2004 - 10. 11. 2011.

SAFIJA (]AMIL) ]ORAK, ro|. TERZI]
26. 7. 1950 - 12. 5. 2011.
Priboj

BRANKO KOKOTOVI]
10. 11. 1981 - 10. 11. 2011.
iz Br~kog

Puno nam nedostaje{ i zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Supruga Nada, sin Neven - Neno
3126-tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Va{a djeca - Jazvin Jelena, Kokotovi} Aleksandar i \okovi} Du{anka sa porodicama
sm-0001527 p-76120

Vole te tvoji Dado, Alma, Ajdin i Ajla

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

55

DANA 11. 11. 2011. GODINE NAVR[AVAJU SE TRI GODINE OD SMRTI NA[EG DRAGOG

BRANKO (OSTOJA) MAJMUNOVI]

TOGA DANA U 12 ^ASOVA NA GRADSKOM GROBLJU BARE POSJETIT ]EMO NJEGOVO VJE^NO PO^IVALI[TE, POLO@ITI CVIJE]E I PRISLU@ITI SVIJE]E.

PORODICA MAJMUNOVI]
N

56

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

Desetog novembra 2011. je sedam punih godina kako je preselio na{ dragi

prim. dr. D@EVAD BI^AK^I]

Ljubav, ponos i sje}anja na Tebe su vje~ni. Porodica
3329-tt

Dana 10. 11. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog

EMIRA (ESAD) D@ELILOVI]A
Vole te tvoji: K}erka Amerisa, zet Kenan, unuka Ranya Iman
31-1mo

Dana 10. 11. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog

EMIRA (ESAD) D@ELILOVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem Porodica Tarabar
31-1mo

U SJE]ANJE

na na{e najmilije

Dana 10. novembra 2011. navr{ava se godina kako nije sa nama na{a draga supruga, majka, nana, svekrva i punica

MENSURA - MESKA (GALIBA) D@AMD@I], ro|. KORMAN 1943 - 2010.
Voljena Meskana, Navr{i se tu`na i bolna godina otkako nisi sa nama. Tvoj odlazak ispuni na{e `ivote neizlje~ivom tugom i boli. Ljubav, po{tovanje i sje}anje na tebe izblijedjeti ne}e nikada kod tvojih najmilijih kojima }e{ zauvijek ostati zvijezda vodilja kroz `ivot. Vrijeme koje prolazi ne bri{e sje}anje na tebe, niti mo`e zalije~iti na{a ranjena srca. Za tvoju godi{njicu prou~ena i hatma dova. Tvoji najmiliji - suprug Miralem, k}erke Vildana i Hejlana, sin Kemal, unu~ad Hamza, Lamija, Halis i 2148-tt tvoj mali Mire, snaha Halida, te zetovi Elvir i Mersudin

ENES BE[LIJA
1915 - 2011.

HASIBA BE[LIJA, ro|. AGANOVI]
1924 - 2002.

MEVLA BE[LIJA
1945 - 1997.

Na{a bol nije u rije~ima, ve} u srcima gdje }ete ostati voljeni i nezaboravljeni. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica SJE]ANJE

12666-1nd`

Dana 10. 11. 2011. navr{avaju se 2 godine od kada je preselila na ahiret na{a

Dana 10. 11. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti na{e majke, svekrve, punice i nene

na

SILVIJA MA^OROVI]A
I poslije 18 godina sa mnogo ljubavi i po{tovanja sje}aju te se, Tvoja Kadra, Fe|a i Nina
12557-1nd`

]AMILA GOGI], ro|. ALAD@UZ
Uspomenu na tebe ~uvamo sa ponosom, a vrijeme te ne}e izbrisati iz na{eg srca i sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji - sin Amir, snaha Nihada, unu~ad Kerim i Dalila
3325-tt

NUSRETE DIZDAR
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Djeca sa porodicama
962-1mo

Dana 10. 11. 2011. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke, punice i nane

Dana 10. 11. 2011. navr{ava se pet godina otkako nije sa mnom moja draga mama i skoro devet mjeseci otkako je oti{ao moj dragi tata

Dana 10. 11. 2011. navr{avaju se 4 godine kako je preselio na ahiret na{ dragi

AZEMINE MRAV
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a sa tugom u srcu ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji - Senada, Hikmet, Amar i Amra
3317-tt

ASIM (MEHMED) OMERAGI]
Po dobru te pamtimo, a s po{tovanjem spominjemo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

NADA TADI]
Uspomenu na njih vje~no }u ~uvati. K}erka Dragana

MATO TADI]
3236-tt

Tvoji najmiliji: supruga Hatid`a, k}erka Megdina, sinovi Megdin i Eldin, snahe i zet sa unu~adima i praunukom
3258-tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

57

na{em voljenom suprugu, babi, svekru i dedi na{em dragom

~ika PERI

S ljubavlju i po{tovanjem Azra i Vedad Hand`i}
3354-tt

JUSUFU HALILOVI]U
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

majci na{eg dragog prijatelja Senada

velikom ~ovjeku

Ostavio si veliki trag u na{im srcima svojom dobrotom i nesebi~nim darivanjem ljubavi do zadnjih trenutaka svoga `ivota. Nikada ne}emo i ne mo`emo zaboraviti tvoj plemeniti lik. Neka te Uzvi{eni Allah obaspe Svojom milo{}u i oprostom podari ti lijepi D`ennet. Tvoji - supruga Jasmina, sinovi Kenan i Edin, snahe Elma i Dijana, unu~ad Kanita, 12711-1nd` Amar, Amer, Adna i Ali

BO@O LAZAREVI] HIBI KAPID@I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur Porodica Sulejmena Drece
728-1go

Dana 10. 11. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e

JUSUFU HALILOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote Dina, Kemo, Faris i Alem
3353-tt

10. 11. 2009 - 10. 11. 2011.
^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivim ja, koja te volim. Ponosna sam na bol, jer je zbog tebe. Tvoja Mira
p-71370

E[REFA (NURIJE) JERLAGI]
1939 - 2011.
U na{im srcima ostat }e{ zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Tvoje sestre D`emila, Senka, Esma i Ifeta sa porodicama Umjesto tevhida, porodica }e prilo`iti prilog u humanitarne svrhe.
3349-tt

Dana 10. 11. 2011. navr{ava se sedam dana od kada te nema sa nama na{ dragi

Dana 8. 11. 2011. navr{ilo se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage majke i nane

Navr{ilo se 18 godina otkako su sljedbenici zlo~inaca iz Po`arevca, Kalinovika i sa Durmitora na {kolskom ~asu ubili na{u

MIRSAD - SOMAY (KASIM) AVDI]

RABIJE GODINJAK, ro|. MULAOMEROVI]
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.

FATIMU GUNI]
Zlo~inci su na „opasne neprijatelje“, u~iteljicu i njene u~enike iz Ned`ari}a ispalili navode}u granatu. Bio bi zlo~in i zaboraviti i oprostiti. Vehid sa sinovima i unucima
12707-1nd`

Ne postoje rije~i koje bi ubla`ile na{u bol. Ostaje nam samo sje}anje na ~ovjeka koji nas je ~inio sretnim. Tvoji najmiliji: supruga Slavica, sin Edvin i k}i Edita
P-71107

Hatma dova }e se prou~iti u ~etvrtak, 10. 11. 2011. pred jaciju-namaz u d`amiji Vrbovska - Aneks. Njeni najmiliji
12692-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg striku na voljenog brata i daid`u

Dana 10. 11. 2011. navr{ava se jedanaest tu`nih godina od prerane smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM
Dana 8. 11. 2011. prestalo je da kuca srce na{eg zeta, tetka i velikog, plemenitog ~ovjeka

POSLJEDNJI SELAM Dana 8. 11. 2011. preselio je na ahiret na{ zet i tetak

VASVIJA ]OSI] BAKIR AJDINOVI]
10. 11. 1999 - 10. 11. 2011.
Vole te: Eldar, Zenaida, Fuad
3335-tt

10. 11. 1993 - 10. 11. 2011.
Vrijeme prolazi... Samo oni koji iskreno vole nikad ne zaboravljaju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Safet s porodicom
12694-1nd`

[EFIK (HAKIJE) TASLID@A

CVIKE LUKI]A
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice Luki} i Ristanovi}

JUSUF (SALKO) HALILOVI]
Dragi zete i tetak bila je ~ast poznavati te, dru`iti se s tobom i biti tvoj prijatelj. Ponosni smo na svaki trenutak, svaki minut, svaku rije~ koju smo razmijenili s tobom! Na`alost, premalo! S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo te od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: Braco, Mina, Nera, Ado, Samra, Mugdim i Bakir
12709-1nd`

JUSUF (SALKO) HALILOVI]
Dragi na{ Juka, Tvoju dobrotu i vedri lik }emo uvijek pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Amela, Medina i Ermina
12708-1nd`

Sestra Fatima sa porodicom
12691-1nd`

1309-1tz

IN MEMORIAM

MURIS BA[I] BAKIR AJDINOVI]
10. 11. 1999 - 10. 11. 2011.
Dragi tetak, beskrajna dobrota, po{tenje i bezuvjetna ljubav, ako postoje, krasili su tebe. Obitelj
3335-1tt

10. 11. 2010 - 10. 11. 2011.

Dana 10. 11. 2011. godine navr{avaju se 4 godine od smrti voljenog oca i svekra

[EFIK (HAKIJA) TASLID@A
Uvijek si u na{im srcima i mislima. Ne damo te zaboravu.
3355-tt

Nedostaje{ nam. Muhidin, Riada, Sanina i Adian

Sin [emsudin, k}erka Nejra i snaha Zekira
12691-1nd`

58

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
Dana 10. 11. 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

D@EVAD - D@EKO (IZETA) VUKOVLJAK
Mnogo je lijepih uspomena koje podsje}aju na tvoju dobrotu i ljubav koju si nesebi~no poklanjao svome gradu i svima nama. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 12. 11. 2011. godine u 12,15 sati u Prin~evoj d`amiji u Tuzli. O`alo{}ena porodica, familija i prijatelji
1315-1tz

VJE^NI SELAM

RASIMU AHMETOVI]U
Uvijek smo te voljeli, uvijek }emo te voljeti i osje}amo veliku obavezu prema tvome sinu Muhamedu. Alija, Ifeta i Midhat Ahmetovi}
727-1go

SJE]ANJE

Dana 8. 11. 2011. navr{ila se godina od prerane smrti na{e drage kolegice i saradnice

na drage roditelje

KAPID@I]
NERMINE [AKAMBET

Neka tvojoj plemenitoj du{i Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.

FADIL
9. 8. 1985.

ZAHIDA
10. 11. 1997.

MILO[ - MI[O STANIMIROVI]
Zbogom. Vidimo se rego. Gorana Imamovi}

U na{im si srcima zauvijek. Kolektiv Klinike za plu}ne bolesti JZU UKC Tuzla
1313-1tz

S velikom ljubavlju, ponosom i po{tovanjem, Djeca
3346-tt

Dana 6. 11. 2011. navr{ilo se 40 dana od smrti na{e drage
1313-1tz

Dana 10. 11. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{e drage majke

18. 9. 2011 - 10. 11. 2011.
Prije 52 dana preselio je na ahiret moj dragi

BEDRIJE (SULEJMAN) FERHATOVI]

ZLATKE PEHILJ
10. 11. 2010 - 10. 11. 2011.

ARMIN (ISAK) RED@O
11. 12. 1977 - 18. 9. 2011.
Sarajevo
Ne postoje rije~i koje bi opisale svu tugu i bol zbog tvog preranog odlaska. @ivot sa tobom je bio previ{e lijep da bi dugo trajao. Tvoj vedri duh, optimizam i plemenitost nikada ne mogu zaboraviti. Neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i, a D`ennet neka ti bude nagrada za sva dobra djela koja si u~inio.
34-1mo

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji porodica Kr{o - sin Amir, unuk Almir, praunuk Dani, snahe D`enana i Marijana Tevhid }e se prou~iti 10. 11. 2011. u 14.00 sati u ku}i `alosti, Breka 16.
p-71108

Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. [evkija sa familijom

Tvoja Naska

sm-0001535

Dana 12. 11. 2011. navr{ava se tu`nih godinu dana od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, svekrva, punica i nena

Dana 10. novembra 2011. navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{ dragi

ZIJADA (]AMILA) \EDOVI], ro|. OBRADOVI]
Ne postoje rije~i koje bi mogle opisati tugu i prazninu koju osje}amo. Uvijek }emo te se sje}ati i biti ponosni {to smo te imali. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet du{i. Hatma }e se prou~iti u petak, 11. 11. 2011. godine prije d`uma namaza u d`amiji Bosanski mud`ahidi u Mostaru. Tvoj suprug Jusuf, sin Damir, k}erka Aida, nevjesta Vedrana, zet Elmir i unuci Zara, 29-1mo Hadi i Asja

ARIF (TEUFIK) HASURD@I]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Advija
3339-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

VJE^NI SELAM

ocu na{e drage kolegice Sandre Halimi}

na{em dragom amid`i}u

PETAR MAKSIMOVI]

RASIMU AHMETOVI]U
Zauvijek po{tovanje i ljubav, Od Midhata Ahmetovi}a sa porodicom, Nisada Ahmetovi}a sa porodicom i Mirsada Ahmetovi}a sa porodicom
727-1go

Kolektiv Cemal-[peda
12703-1nd`

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

59

FATA (SELIMA) PEHRATOVI], ro|. SELIMOVI]
1960 - 2011.
Draga tetka, Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Brati} Amel sa suprugom Aidom i brati} Elvedin
3334-tt

FATA (SELIMA) PEHRATOVI], ro|. SELIMOVI]
1960 - 2011.
Draga sestro, Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Brat Sead sa suprugom Fatimom
3334-tt

FATA (SELIMA) PEHRATOVI], ro|. SELIMOVI]
1960 - 2011.
Draga sestro, sabur i dobrota su bile tvoje osobine. Molimo Allaha d`.{. da te nagradi D`ennetom. Bego i Remzija Selimovi}
3333-tt

FATA (SELIMA) PEHRATOVI], ro|. SELIMOVI]
1960 - 2011.
Draga tetka, bila si omiljena meni i mojoj porodici. Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`ennet. Elmedin, Minela, Abdulkerim i Amina Selimovi}
3333-tt

FATA (SELIMA) PEHRATOVI], ro|. SELIMOVI]
1960 - 2011.
Draga tetka, bilo je lijepo s tobom razgovarati, imala si sabura i toplih rije~i. Dovimo dragom Allahu d`.{. da ti podari D`ennet. Elmedina i Salih ]ato
3333-tt

FATA (SELIMA) PEHRATOVI], ro|. SELIMOVI]
1960 - 2011.
Draga tetka, smrt je samo preseljenje u bolji, vje~ni `ivot. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enetske blagodati. Emina, Elvis, Zubejr, Talha i Hamza - Selim 3333-tt Ro`ajac

Dana 10. 11. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ nepre`aljeni sin

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Mojoj majki na{em dragom na voljenu k}erku

ALIJA (EMINA) HAD@IMUJI]
iz Te{nja
Tog dana poslije ikindije namaza u ku}i `alosti prou~it }e se hatma dova, te pomoliti se Allahu d`.{. da mu podari lijepi D`ennet. Dragi Alija, tuga, bol i suze nikakvo vrijeme i nikada ne}e zalije~iti, ali Tvoj plemeniti, dobri i dragi lik trajno }e ostati u na{im srcima i du{ama. Ti si bio najve}a ljubav svojih roditelja. @ivi{ u nama do na{e smrti. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Otac Emin, majka Behija, brat Ajdin, snaha Zekija, brati~na Zarfa ptt Tvoja Bebe i rodbina

FATA (SELIMA) PEHRATOVI], ro|. SELIMOVI] BE]IRU MURTI]U
Tvoji: Edim, Muamera, Nura, Semra Selimovi} i porodica Bla`evi}
3326-tt

SENKU BILI]
9. 11. 1997 - 9. 11. 2011.

[ADI
Tako mi nedostaje{.

1960 - 2011.
Draga sestro, ostali smo bez tebe, ali }e{ uvijek biti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoja sestra Mejaza i njena djeca Muhizin, Nezira, Melka, Hurija, Sevlija i Ermina 3333-tt

Tvoji roditelji, brat Senad, sin Omar i unuk Rijad
3322-tt

Tvoja Hanna
p-71101

SJE]ANJE

na na{e voljene Dana 10. 11. 2011. navr{ava se 16 godina od smrti moje majke Dana 6. 11. 2011. navr{ilo se 7 godina od smrti na{eg dragog
SJE]ANJE

ZLATAN - MIMI (ASAF) MRZI]
25. 8. 1982 - 10. 11. 2009.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Tvoji - amid`a Fatih i tetka Ned`mina sa porodicom

NED@IB (AHMED) ALAGI]

[EVALA (SALEM) ALAGI]
EMIRA (HUSEIN^EHAJI]) LJUTOVI]
S po{tovanjem, Sin Fahrudin, k}erka Bahra, unuci Dino, Nino i Vildana
p-71104

Sinovi Beruadin i Senadin sa porodicama
12706-1nd`

ASIM (D@ANO) D@EMID@I]
6. 11. 2004 - 6. 11. 2011.
Neka ti je vje~ni rahmet. Uvijek }emo te se sje}ati. K}erka Alma, zet Mesud i unu~ad Amela, Ibrahim i 726-1go Ismar
POSLJEDNJI POZDRAV

12704-1nd`

SJE]ANJE

Dana 10. 11. 2011. navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama

mojoj dragoj tetki

ENES LOKVAN^I] GENE
Mu{ki tevhid }e se prou~iti u petak, 11. 11. 2011. poslije d`ume namaza u d`amiji Hrasnica Kova~i. Tvoja supruga Zehra, te porodice Lokvan~i}, Po`egi} i [ljivo
p-71210

Navr{ile su se dvije godine od smrti na{eg voljenog

ZLATAN - MIMI (ASAF) MRZI]
25. 8. 1982 - 10. 11. 2009.

DRAGE VUKA[INOVI]A
Pomen }emo dati 11. novembra 2011. u 10.30 sati na gradskom groblju Bare. Pamtimo te srcima... Tvoji - @eljko, Rada, David i Isidora
12710-1nd`

E[REFA JERLAGI]

Kemo s porodicom
3350-tt

Tvoj prerani odlazak prouzrokovao je neizmjernu bol, ali je u na{im srcima urezano mnogo lijepih uspomena po kojima te se sje}amo. Tvoji Selma i Semra sa 12704-1nd` porodicom

SJE]ANJE

na dragog prijatelja, vije}nika i prije svega velikog ~ovjeka

POSLJEDNJI SELAM

DINO (D@EMAL) OMERBA[I]
9. 11. 2010 - 9. 11. 2011.

Dana 10. novembra 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo

dragom daid`i

AHMED - KADE SIDRAN
S ljubavlju koju smrt ne prekida i beskrajnom tugom koju vrijeme ne lije~i, nosit }emo te u srcima zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji - supruga Salema, sin Almir, k}i Emina, snaha Hajra, unu~ad Sumea i Amir Tevhid }e se prou~iti 11. 11. 2011. (petak), u d`amiji u p-71240 Had`i}ima u 11.00 sati.

KARTAL D@EMAILU

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Na~elnik op}ine Fo~a - Ustikolina sa uposlenicima i predsjedavaju}i OV sa vije}nicima
N

Od sestri~ne Hateme sa mu`em Ismetom i djecom
12699-1nd`

60

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa neizmjernim bolom i tugom u na{im srcima obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

[EFIKA (SULEJMAN) JALOV^I], ro|. KORO
preselila na ahiret u utorak, 8. novembra 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. novembra 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Bakir, k}erka \enana, snaha D`anita, zet Darko, unuci Timur i Orhan, sestri~na Amra, brati~na Sabina, snaha Fahrija, djever Mehmed, jetrva Hasna, porodice Jalov~i}, Koro, Hamzanija, Arnautovi}, Begta{evi}, Dautba{i}, Jalovi~i}, Katavi}, [ehi}, D`iko, Had`i}, Lazovi}, Muhi}, Pavica, [o{o, Kameri}, Krznari}, Razlog i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Alipa{inoj d`amiji. Ku}a `alosti: ul. Avde Hume br. 3/III.
No037984

RASIM (RAMIZA) SEIFIJA
preselio na ahiret u srijedu, 9. 11. 2011. godine u 83. godini.

D`enaza }e se obaviti u petak, 11. 11. 2011. godine na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Hajrija, sin Jasmin, snaha Dada, unuk Damir, sestre Fija i Ramiza, brat Kemo, te porodice Seifija, Kani`a, Pori~anin, Vejzalajbegovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.30 sati u ku}i `alosti na Alipa{inom Polju A 3351-tt faza - Trg solidarnosti br. 1/V.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PETAR (DU[AN) MAKSIMOVI]
preminuo 9. 11. 2011. godine u 73. godini. Sahrana }e se obaviti 10. 11. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. Prevoz obezbije|en u 12.30 sati ispred ku}e `alosti ul. Aleja lipa br. 51. O@ALO[]ENI: supruga Levterka - Linda, sin Slobodan, k}erka Sandra, snaha Simona, zet Miralem, unu~ad Benjamin i Mila, sestra Marija, zet Uro{, svastika Violeta, te porodice Maksimovi}, Halimi}, Ledenko, Kne`evi}, Dimov i Ognjanov, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111

DERVI[A (MEHO) BAJROVI], ro|. SKOPAK
preselila na ahiret u srijedu, 9. 11. 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Nazif, k}erke Safija i Mehtiba, snahe Ilvana i Munevera, zetovi Sead i Hilmija, unuci Mirza, Anel, Haris, Admir, unuke Emina, Indijala, Arijana, D`enana, Irma, Seada, praunu~ad, brati}i, brati~ne, te porodice Bajrovi}, Skopak, Lendo, Lagumd`ija, D`olota, Kondo, Had`ihasanovi}, Delali}, Hod`i}, Obu}a, Bird`o, ^orbo, Okeri}, Lukovac, Kalabu{i}, [ejto, Liha, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

NURA (BEGO) HERCEGLI]
preselila na ahiret u srijedu, 9. novembra 2011. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Durak, k}erke \uli i Azra sa porodicama, snaha Nermina, unu~ad Arijana, Vedad, Jenifer i Patrik, te porodice Hercegli}, Tema, Ke{o, Diki}, Bajrovi}, Ali}, Kapo, Kurtovi}, Dervoz, Podumljak i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti je u ulici Nerkeza Smajlagi}a br. 9/X. 111

Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga i jedina

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i susjedima da je na{a draga

LJILJANA RAMI], ro|. JOKI]
dipl. ing. arhitekture
tiho i dostojanstveno preminula 8. novembra 2011. godine, u 68. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak 10. novembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: suprug Alija - Aljo, k}erka Idana, zet Ilija, unuci Yanko i Marek, porodice Rami}, Joki}, Materi}, Abdagi}, Harba, Dimitrijevi}, Ro{, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti ul. Hakije Kulenovi}a br. 2. 111

Sa tugom i bolom javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

STANA CACA IVI], ro|. KALAJD@IJA
preminula 9. 11. 2011. godine u 83. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se 10. 11. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENE PORODICE: Ivi}, Jovovi}, Zagajac, \uki}, Pavkovi} i Gavrilovi} Ku}a `alosti: ul. Grbavi~ka br. 28/IX, Sarajevo.

OLGA PAVLI^EK, ro|. MOM^INOVI]
preminula 9. 11. 2011. godine u 83. godini. Sahrana }e se obaviti 10. 11. 2011. godine u 12.15 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: sestra Ivanka, obitelj Mom~inovi}, kao 111 i ostala rodbina, prijatelji i susjedi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga
111

SJE]ANJE Dana 10. 11. 2011. navr{ava se osamnaest godina od pogibije na{e drage

MILKA LOJO, ro|. JOVI^I]
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

udova [ABANA
preminula 9. 11. 2011. godine u 89. godini. Sahrana }e se obaviti 10. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: k}erke Na|a i Zlata, sin Rasim, zetovi Izet i Du{ko, snaha Tanja, unu~ad Sabrina, Goran, Svjetlana, Zvjezdana i Gorana, praunu~ad Sara, Leni, Ensar i Liza, djeverovi Hajrudin i Emin, zaove [efka i Subha, porodice Lojo, Kozli}, Mijatovi}, \or|evi}, Toholj, Masli}, Hod`i}, te ostala 111 rodbina, prijatelji i kom{ije

AMINA (RAGIBA) HE]O
(10. 11. 1993 - 10. 11. 2011)
K}eri, pro|e i osamnaest godina od tvoje pogibije, ali bol ostaje koju niko ne mo`e izlije~iti, a ljubav prema tebi ostavlja sje}anje koje niko ne mo`e uzeti. S ljubavlju i tugom, Tvoji najmiliji - otac Ragib, majka [evala, sestra Nejra, brat Ammar i sestri} Adel
12698-1nd`

BE]IR (MUJO) MURTI]
preselio na ahiret u utorak, 8. novembra 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. novembra 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: sestre Dervi{a i [efika, brat Zejnil, snaha Had`ira, brati} Edin, brati~na Edina, sestri}i Alija, Mustafa, Sabahudin, Sead i Nijaz sa porodicama, te porodice Murti}, Alispahi}, Tvico, Mujezinovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ulici Antuna Branka [imi}a br. No037979 11/II.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MERSIJA BRKI], ro|. KAPETANOVI]
preminula 8. novembra 2011. godine u 89. godini. Sahrana }e se obaviti 10. novembra 2011. godine u 13.45 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. D`emala Bijedi}a br. 37/2.

111

POZDRAV

Sa bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kolege i kom{ije da je na{ dragi

mojoj voljenoj tetki

dipl. ing. ATAUDIN HEBIB
preminuo u nedjelju, 6. novembra 2011. godine u Sloveniji u 74. godini. Sahrana }e se obaviti u Sarajevu u petak, 11. novembra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Lav“. O@ALO[]ENI: supruga Antonija, k}erke @enja i Sandra, zetovi Veljko Andrija{evi} i Mili Alikalfi}, unuke Bjanka i Linea, unuci Andreas i Iv, sestre Amira, Muzafera - Zafra i Edina, zetovi Alija Behmen i Mehmedalija Aljo Re{idovi}, sestri~ne Tamara, Vedrana i Jesenka, sestri}i @eljko, Zlatan i Goran, porodice Hebib, Bajt, Andrija{evi}, Alikalfi}, Behmen, Re{idovi}, Vujovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Muftije D`abi}a br. 4/3, Sarajevo. 111

[EFIKI
S ljubavlju i po{tovanjem, Amra Hamzanija
3338-1tt

Dnevni avaz

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

61

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BE]IR (MUMIN) HON\O
preselio na ahiret u ponedjeljak, 7. novembra 2011. godine u 83. godini.

D`enaza }e se obaviti u petak, 11. novembra 2011. godine u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Sead i Midhat, snaha Svjetlana, unuka Hana, bra}a Zijad, Avdo i Mustafa, snahe Zifa, Muniba i Sanija, brati}i i brati~ne, {ura Muharem sa porodicom, svastika Zilha sa porodicom, te porodice Hon|o, Had`iali}, [ukman, Kajmovi}, Keri}, Vasiljevi}, Ivkovi}, Mad`ar, Pa{i}, Babi}, ^alki}, Dizdar, Kozi}, [abanovi}, Selmanovi}, Crnogorac, Halebi}, Komarica, ^ehaji}, So~o, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Porodice Ribar br. 59/II - Hrasno.
No037981

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je

MUSTAFA (ADEM) \IP
preselio na ahiret u utorak, 8. novembra 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa autobuske okretaljke Boljakov Potok u 12.00 sati sa zaustavljanjima ispred d`amije u Boljakovom Potoku, ispred {kole u Boljakovom Potoku, autobuskim stajali{tima Brije{}e i Stup. O@ALO[]ENI: supruga Devla, sinovi Fikret, Esad i Ibrahim, snahe Rahima, Ferida, Mina i Mujesira, unuke Samira, Amira, Armina, Fatima, Medina i Amela, unuci Admir, Elvedin, Almir, Eldin, Haris, Armin i Medin, praunuke Amna, Sarah i Sara, praunuci Sedad, Admin, Adem i Danin, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ura Ibrahim ef. sa porodicom, te porodice \ip, Omeragi}, Mrdi}, Imamovi}, Curi}, Me{anovi}, Smaji}, Otajagi}, Kadri}, Vrnjak, Gazibara, D`aferovi}, Raoni}, Bajraktarevi}, Karagi}, Vuk, Karad`a, Zeba, Sofovi}, Hurem, Jeli}, D`afovi}, Hela}, Ba`darevi}, Haskovi}, Kustura, Murti} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u porodi~noj ku}i u ulici Smaje [ikala br. 287. 111

ZARFA (ADEM) HAJDAREVI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u srijedu, 9. 11. 2011. u 88. godini.
D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godine u 12.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Sadba. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.00 sati u mektebu Sadba. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Ismet, Esad i Izet, k}erke Habiba, Taiba i Izeta, sestra Begija, snahe Razija, Slavica i Zufera, zet Rasim, unuke Nermina, Almina, Amela, Nermana, Zelkida i Adisa, unuci Anes, Admir, Adem i Alen, snaha Muniba i njeni sinovi sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice Hajdarevi}, Hod`i}, Topuz, Radovovi}, Ratkovi}, Muhovi}, Korjeni}, Obu}a, Deljo, Uglje{a, D`ananovi}, Ceri}, Papra~anin, Starhoni}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 724-1go

D@EMAIL (HASANA) KARTAL
preselio na ahiret dana 9. 11. 2011. u 89. godini. D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji, 10. 11. 2011. u 14.00 sati (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga \ema, sinovi Hasan i ]azim, snahe Tanja i Biljana, unu~ad Braco i Maja, sestra Pa{a, sestri}i Asim, Osman, Bego i Hasan, sestri~ne Hatema i Sifa, amid`i} Ramiz, Kasim Pod`i}, Ismet Husi}, Dervi{evi} Rasim, Curi} Sejo, te porodice Kartal, Atovi}, Divovi}, Pod`i}, Husi}, Mijatovi}, ]ebi}, Me{i}, [abani}, Meki}, Pleho i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 12688-1nd`

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ANICA DUSPARA, ro|. DO[EN
1932 - 2011.
iznenada preminula u utorak, 8. 11. 2011. godine u 80. godini. Ispra}aj drage nam pokojnice bit }e obavljen u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Sveti Josip“. Misa zadu{nica slu`it }e se isti dan u 18.00 sati u Crkvi sv. Josipa na Marijin Dvoru. O@ALO[]ENI: k}erke Zdenka i Lidija, unu~ad Ivana i Marko, praunuka Luna, zetovi Vinko, Andre{ko i Gilberto, te obitelji Duspara, Do{en, Orli}, Radovanovi}, Bedalov i Ballin 111

MEDHIBA (SMAIL) KAPID@I], ro|. DEOVI]
iz Fo~e
preselila na ahiret u utorak, 8. 11. 2011. u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Senad i Fuad, snaha Jasmina, unu~ad Selma, Alma, Ajdin, praunuk Aladin, sestre Emina, Memnuna, Jakuta i Munevera, djever Muharem, snaha D`evada, zet Ismir, sestri}i, sestri~ne, brati}, brati~na, dajd`i}, te porodice Kapid`i}, Deovi}, ^e~o, Karup, Korjeni}, Tanovi}, [uvalija, Numanagi}, Omanovi}, Hatibovi}, Dizdarevi}, Granov, Za~iragi}, ^ukle, Hasanbegovi}, Kasumagi}, Hasanefendi}, Kadi}, Kukavica, O{ijan, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 13.00 sati, ul. Nahorevska br. 193. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

FATA (SELIM) PEHRATOVI], ro|. SELIMOVI]
preselila na ahiret u utorak, 8. 11. 2011. godine u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godine u 12.30 sati na mjesnom mezarju Pehratovi}i - Cerska. O@ALO[]ENI: suprug Ramo, sin [ahin, k}erke Ramiza i Mirnesa, bra}a Bego ef. i Sead, sestre [aha, Mejaza, Hava i Ajka, snaha Indira, zet Muhamed, unuke [ajla, [ejla i Mersida, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Pehratovi}, Selimovi}, Be}irovi}, Muminovi}, ^elikovi}, Memi{evi}, Veli}, Mazalo, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Cerskoj poslije d`enaze namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, babo, brat, svekar i dedo Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JUSUF (SALKO) HALILOVI]
preselio na ahiret u utorak, 8. 11. 2011. u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godine u 14.45 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Jasmina, sinovi Edin i Kenan, snahe Dijana i Elma, unu~ad Kanita, Amar, Amer, Adna i Ali, prijatelj Hasan, Zuhra, Salko i Hajrija, sestra Habiba, zet Enes, snahe Mubera i Safeta, brati}i i sestri~ne, {ure Muzafer, Muhamed i Ibrahim sa porodicama, svastike Muzafera, Vahdeta, Amela, Almedina i Edina sa porodicama, te porodice Halilovi}, Tosunovi}, Teletovi}, Murselovi}, Halilovi}, Pekmezovi}, Abaspahi}, Ov~ina, Mili}, Ibi{evi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.45 sati, ul. Miroslava Krle`e br. 5/III (Dobrinja). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

RASEMA BIBER, ro|. POHARA
preselila na ahiret u utorak, 8. novembra 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 10. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u [vrakinom Selu sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Bajro i D`emal, k}erke Fatma, [evala i Safeta, snahe Fata i Aida, zetovi Smajo, Mustafa i Fikret, unu~ad i praunu~ad, bra}a Asim i Adem, snaha Hanka, brati}i i brati~ne, zaova Had`ira sa porodicom, te porodice Biber, Pohara, ]osovi}, Bakal, Gagula, [iv{i}, Klino, Ra`anica, Kr{o, Sadikovi}, Kari{ik, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u porodi~noj ku}i u ulici Amira Muharemovi}a br. 8. 111

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

62

^etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 043550 11 Mal ^apljina, 27. 10. 2011. godine Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Mostar, Ul. Mar{ala Tita bb Mostar, protiv tu`enog Filipovi} Miroslav Gojka [u{ka bb ^apljina, radi isplate duga, v.sp. 1.210,25 KM na osnovu ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 020864 10 Ps Tuzla, 26. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Simi} Radmila, u pravnoj stvari tu`ioca MELCOM DOO Mostar, Rodo~ bb, zastupano po zakonskom zastupniku ^uji} Mate, a ovaj zastupan po punomo}niku Rebac Nenadu, advokatu iz Mostara, protiv tu`enog MEDICHEM-HM DOO za vanjsku trgovinu, promet roba i usluga @ivinice, ul. Oslobo|enja - ^ardaklija bb, radi duga vsp. 7.653,16 KM odlu~uju}i van ro~i{ta dana 26. 09. 2011. godine donio je

OGLAS
Dana 12. 08. 2011. godine kod ovog suda je podnesena tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar ul. Mar{ala Tita bb protiv tu`enog Filipovi} Miroslav, ul. Gojka [u{ka bb ^apljina, radi isplate duga u kojoj tu`itelj nala`e tu`eniku da plati iznos od 1.210,25 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a pa do dana isplate i to na iznos od 136,15 KM po~ev od 25. 12. 2010. godine, na iznos od 117,85 KM po~ev od 25. 01. 2011. godine, na iznos od 122,55 KM po~ev od 25. 02. 2011. godine, na iznos od 113,60 KM po~ev od 25. 03. 2011. godine, na iznos od 68,70 KM po~ev od 25. 04. 2011. godine, na iznos od 68,70 KM po~ev od 25. 05. 2011. godine i na iznos od 582,70 KM po~ev od 25. 06. 2011. godine, te da nadoknadi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu, mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~lana 70. st. 1. ZPP-a FBiH je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u protivnom sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) u smislu odredaba ~l. 182. ZPP-a FBiH. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (^l. 71. st. 1. ZPP FBiH) te navesti i druge podatke kao oznaku suda, ime i prezime, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 2. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Fatima @ujo

PRESUDU
(zbog propu{tanja)
OBAVEZUJE SE tu`eni MEDICHEM-HM DOO @ivinice, da tu`iocu MELCOM DOO Mostar, isplati iznos od 7.653,16 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se obra~unati i to: - na iznos od 161,93 KM, po~ev od 21. 02. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 247,74 KM, po~ev od 02. 03. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 150,91 KM, po~ev od 14. 03. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 279,24 KM, po~ev od 21. 03. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 306,35 KM, po~ev od 13. 03. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 309,35 KM, po~ev od 20. 03. 2009. godine, pa do isplate - na iznos od 17,55 KM, po~ev od 18. 02. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 321,72 KM, po~ev od 30. 04. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 232,73 KM, po~ev od 10. 04. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 215,48 KM, po~ev od 01. 05. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 1.124,47 KM, po~ev od 06. 06. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 0,94 KM, po~ev od 06. 06. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 54,25 KM, po~ev od 08. 05. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 145,37 KM, po~ev od 05. 05. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 201,64 KM, po~ev od 15. 05. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 93,92 KM, po~ev od 15. 05. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 233,30 KM, po~ev od 09. 05. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 212,08 KM, po~ev od 29. 05. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 126,80 KM, po~ev od 20. 06. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 221,52 KM, po~ev od 05. 06. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 135,50 KM, po~ev od 12. 06. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 224,04 KM, po~ev od 19. 06. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 22,42 KM, po~ev od 19. 06. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 225,33 KM, po~ev od 20. 06. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 217,32 KM, po~ev od 18. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 193,11 KM, po~ev od 25. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 384,71 KM, po~ev od 10. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 27,10 KM, po~ev od 12. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 273,97 KM, po~ev od 17. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 72,86 KM, po~ev od 17. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 164,53 KM, po~ev od 24. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 251,44 KM, po~ev od 24. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 105,23 KM, po~ev od 31. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 192,75 KM, po~ev od 15. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 228,00 KM, po~ev od 28. 08. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 198,09 KM, po~ev od 11. 09. 2009. godine, pa do isplate kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 835,00 KM, a sve u roku od 30 dana od prijema prijepisa presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 Ip 024063 10 Ip Dana, 06. 10. 2011. godine Osnovni sud u Bijeljini, sudija Binamir Suba{i}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „Pavlovi} International bank“ a.d. Slobomir Bijeljina, protiv izvr{enika d.o.o. „Peji~i}“ Bijeljina zastupana po zakonskom zastupniku, direktoru Peji~i} Jovanu sin Radoslava iz Bijeljine JMB 1905959173040, radi naplate nov~anog potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Sl. gl. RS. br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 i 49/09 u daljem tekstu ZPP):

OBJAVLJUJE
da je dana 27. 10. 2010. godine donio, sljede}e:

Obrazlo`enje
Dana 19. 05. 2010. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi duga u iznosu od 7.653,16 KM, za neizmireni dug po osnovu ispostavljenih ra~una za robu. U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude na temelju ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom odre|enom roku tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom postupku, odnosno isticanjem na oglasnoj plo~i suda dana 19. 05. 2011. godine i objavljivanjem iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz dana 29. 06. 2011. godine, a o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io uz tu`bu, te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona o parni~nom postupku. Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obligacionim odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu, a koje teku od dana padanja u docnju tu`enog, kako je to tu`ilac i opredijelio u tu`bi. Visina kamate se se obra~unati na osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01, 56/04, 64/04 i 29/05). Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386 i 396 Zakona o parni~nom postupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca, i to iznosa od 225,00 KM na ime takse na tu`bu i presudu, a koja taksa je odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od 250,00 KM na ime tro{kova objavljivanja tu`be i presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, te nu`nih tro{kova zastupanja tu`ioca za sastav tu`be po ADV tarifi u iznosu od 360,00 KM, {to ukupno iznosi 835,00 KM. Sudija Simi} Radmila POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

RJE[ENJE o izvr{enju broj 80 0 Ip 024063 10 Ip
Na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice serije RS 420846110 izdate u Bijeljini dana 13. 11. 2008. godine na iznos od 3.170,00 KM sa klauzulom „bez protesta“, radi naplate nov~anog potra`ivanja na ime glavnog duga u iznosu od 3.170,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom na glavni dug koja }e se obra~unati od 28. 07. 2010. godine pa do dana kona~ne isplate, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 200,00 KM, kao i ostale tro{kove ODRE\UJE SE izvr{enje pa se obavezuje izvr{enik da u roku od 3 dana od prijema ovog rje{enja izmiri ovo potra`ivanje tra`ioca izvr{enja, a ukoliko to ne u~ini provest }e se izvr{enje zapljenom i prenosom nov~anih sredstava izvr{enika ra~una broj 5620120000302450 otvoren kod „NLB Razvojne banke“ a.d. Banja Luka, sa ra~una broj 5520370002135936 otvoren kod „Hypo Alpe-Adria banke“ a.d. Banja Luka, sa ra~una broj 5540010000380030 otvoren kod „Pavlovi} International bank“ a.d. Slobomir Bijeljina, sa ra~una broj 1610850009320068 otvoren kod „Raiffeisen bank“ dd BiH, sa ra~una broj 1610850009320068 otvoren kod „Balkan Investment bank“ a.d. Banja Luka, na ra~un tra`ioca izvr{enja broj 554-00100000001-78 otvoren kod „Pavlovi} International bank“ a.d. Slobomir Bijeljina, te popisom, pljenidbom, procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom zaplijenjenih stvari. Protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatra se da je ovo rje{enje dostavljeno izvr{eniku. Sudija Suba{i} Binamir POUKA: Protiv ovog rje{enja dozvoljen je prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja istog.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KALESIJI Broj: 29 0 Mal 008000 10 Mal Kalesija, 14. 10. 2011. godine Op}inski sud u Kalesiji, kao parni~ni, postupaju}i po stru~nom saradniku Fazli} Nevresi, u pravnoj stvari tu`itelja DD „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Tuzla, protiv tu`enog Galiba Fehratbegovi}a iz Memi}a, op}ina Kalesija, radi isplate duga u iznosu od 1.952,45 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku,

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj 80 0 I 019926 10 Mal Bijeljina, 06. 10. 2011. godine Osnovni sud u Bijeljini, po sudiji Matkovi} Aleksandru, u pravnoj stvari tu`ioca Mikrokreditna fondacija „Mikra“ Sarajevo, ul. Marka Maruli}a br. 2., zastupanog po punomo}niku Agi} Edvinu i Agi} Muhamedu, advokatima iz Tuzle, protiv tu`enog Kova~evi} Ru{vete iz Batkovi}a (sada na nepoznatoj adresi), \or|i} Vukosave iz Crnjelova Gornjeg i Marjanovi} Cvijete iz Bijeljine, ul. Nikole Tesle br. 4/18, radi duga, vsp. 2.931,20 KM, objavljuje sljede}i:

OBJAVLJUJE
Dana 07. 01. 2009. godine kod ovog suda podnesena je tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja D.D. „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Tuzla, protiv tu`enog Galiba Fehratbegovi}a iz Memi}a, op}ina Kalesija, radi isplate duga u iznosu od 1.952,45 KM. Tu`itelj tu`bom tra`i da sud obave`e tu`enog da mu na ime duga za izvr{ene telefonske usluge za period od 25. 11. 2009. godine do 25. 05. 2010. godine isplati iznos od 1.952,45 KM zajedno sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveze do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 392,60 KM, po~ev od 25. 11. 2009. godine do dana uplate, - na iznos od 315,50 KM, po~ev od 25. 12. 2009. godine do dana uplate, - na iznos od 376,25 KM, po~ev od 25. 01. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 320,30 KM po~ev od 25. 02. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 74,90 KM, po~ev od 25. 03. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 74,90 KM po~ev od 25. 04. 2010. godine do dana uplate - na iznos od 388,00 KM, po~ev od 25. 05. 2010. godine do dana uplate kao i da mu nadoknadi tro{kove postupka, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Tu`itelj predla`e da sud, u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku donese presudu zbog propu{tanja, ukoliko za to budu ispunjeni zakonski uvjeti. Ovim putem se tu`enom Galibu Fehratbegovi}u iz Memi}a, op}ina Kalesija, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku najkasnije u roku od 30 dana, od prijema tu`be, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, u skladu sa odredbom ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, kako je to tu`itelj i predlo`io. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Fazli} Nevresa

OGLAS
Ovim putem tu`enoj Kova~evi} Ru{veti iz Batkovi}a (sada na nepoznatoj adresi) dostavlja se poziv za pripremno ro~i{te za dan 05. 12. 2011. godine u 10,15 ~asova koje }e se odr`ati u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini, soba broj 26. Nala`e se tu`enim da najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznesu sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje navode, predlo`e dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te donesu isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. Ukoliko tu`eni ne do|u na pripremno ro~i{te, isto }e biti odr`ano u njihovom odsustvu. Dostava poziva za pripremno ro~i{te tu`enoj Kova~evi} Ru{veti smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u novinama. SUDIJA Aleksandar Matkovi}

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 p 056996 09 P 2 Sarajevo; 20. 10. 2011. god. Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Mahi} Samard`i}, u pravnoj stvari tu`itelja Haris Mehinagi}, zastupan po punomo}niku Nadi Filipovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih Nekretnine Pelak d.o.o. Sarajevo i dr., radi povrata novca, v.sp. 11.000,00 KM, OBJAVLJUJE
BOSNA I HERCEGOVINA

Dnevni avaz

~etvrtak 10. novembar/studeni 2011.

63

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 197570 11 Ps Sarajevo, 26. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Alpine Rudnik kre~njaka Lapi{nica doo Isto~no Sarajevo, protiv tu`enog Gk Bau Line Doo Sarajevo, Hifzi Bjelevca broj 5, radi isplate potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

POZIV
NA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU
„NEKRETNINE PELAK“ d.o.o. Sarajevo pozivate se u svojstvu I-tu`enog na ro~i{te za glavnu raspravu za dan SRIJEDA 18. 01. 2012. god. sa po~etkom u 13.00 sati u sobu broj 326/III. Na ro~i{tu za glavnu raspravu }e se raspravljati o osnovanosti tu`benog zahtjeva, te izvesti slijede}i dokazi: - Ugovor o kupoprodaji nekretnine od 01. 08. 2005. g. zaklju~en izme|u Alji~evi} Rabije, kao prodavca i tu`itelja, kao kupca - Ugovor o kupoprodaji nekretnina od 25. 11. 2006. g. zaklju~en izme|u Rabije Alji~evi} i Hake Turkovi} - Nalog banci br. 028/06 od 04. 08. 2008. godine - Zahtjev za pla}anje doznake od strane tu`itelja od 20. 08. 2008. g., br. 255/4 - Izvod za komitenta br. 48 na dan 27. 07. 2006. g. - zk. izvadak br. 196 ko. Sarajevo, mahala LIX - saslu{anje svjedoka Lika Fahrija, ul. Br~anska br. 3 - saslu{anje svjedoka Muhovi} Harisa, ul. D`amijska br. 29, oboje na okolnosti kupovine stana i pla}anja kupoprodajne cijene - saslu{anje svjedoka Ljutovi} Vildana, ul. Envera [ehovi}a br. 27 na iste okolnosti - saslu{anje tu`itelja u svojstvu parni~ne stranke NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~lan 97. stav 3 ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 97. stav 4 ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~lana 406. i 407. ZPP kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 , KM: - Stranku zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-aa. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Amela Mahi} Samard`i}

OGLAS
Dana 20. 05. 2011. godine tu`ilac Alpine Rudnik kre~njaka Lapi{nica doo Isto~no Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog Gk Bau Line Doo Sarajevo, radi isplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati dug u iznosu od 8.548.29 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 01. 01. 2010. godine, pa sve do kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Sedna Durakovi}

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 179822 10 Ps Sarajevo, 13. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Edhem ]ato, u pravnoj stvari tu`ioca Atal Group doo Sarajevo, ul. Tvorni~ka br. 3, Sarajevo, zastupan po punomo}niku Naidi Podi} advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog LINEA VERDE Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kurta Schorka br. 8, Sarajevo, radi duga 7.202,28 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da je tu`eni nepoznat na adresi iz tu`be objavljuje:

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 044689 07 P Sarajevo, 03. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Emina Kurtovi} Sabljica u pravnoj stvari tu`itelja Union banke d.d. Sarajevo, ul. Dubrova~ka br. 6 protiv tu`enika Deli} Behije iz Sarajeva, ul. Ante Babi}a br. 7., \ur|evi} \ulepa Aide iz Sarajeva, ul. Pru{~akova br. 22, Kabahija Midhata iz Sarajeva, ul. Iza Hrida br. 10, zastupan po Hota Sadiku advokatu iz Sarajeva, radi duga, vsp. 6.187,09 KM u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

POZIV

OGLAS
Dana 28. 12. 2010. godine tu`ilac Atal Group doo Sarajevo, ul. Tvorni~ka br. 3, Sarajevo, zastupan po punomo}niku Naidi Podi} advokatu iz Sarajeva, podnio je tu`bu protiv tu`enog LINEA VERDE Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kurta Schorka br. 8 Sarajevo, radi duga 7.202,28 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom se obavezuje tu`eni da tu`itelju isplati ukupan iznos od 7.202,28 KM po ra~unima koji su navedeni u tu`bi, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana presu|enja pa sve do isplate, a sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tue`ni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Edhem ]ato

Poziva se tu`enik Deli} Behija iz Sarajeva na zakazanu glavnu raspravu kod ovog suda za dan srijeda, 07. 12. 2011. godine u 11,15 sati soba br. 328/II. NAPOMENA: Ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno obavije{ten smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`enik ne upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`enik, a bio je uredno obavije{ten, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4 ZPP-a). Dostava poziva tu`eniku Deli} Behiji za glavnu raspravu smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Kurti} Sabljica

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 141537 10 Ps Sarajevo, 29. 09. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Maja Peji}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „REVIX“ Dru{tvo sa ograni~enom odgovornio{}u za vr{enje revizije, ra~unovodstva i konsaltinga Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 20, zastupan po punomo}niku Sabrihafizovi} D`emilu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Fabrika duhana Mostar d.d. ul. Mar{ala Tita broj 237, radi isplate potra`ivanja, v.sp. 14.625,00 KM, na osnovu ~lana 348. strav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

OBJAVLJUJE
PRESUDU zbog propu{tanja
Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 14.625,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 04. 05. 2010. godine pa do isplate, kao i nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.381,15 KM, sve u roku od 30 dana. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Maja Peji}

$"

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

IFHJ

Baraž kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 

AE?= *E0 2HJKC=
FAJ= LA>=H 

REPREZENTACIJA Nakon revijalne utakmice sa

Džeko novinarima: Kol'ko vas je, neće l' na dobro

(Foto: I. Šebalj)

5= F>A@= >E =L=
Drago mi je što prvu utakmicu igramo na svom terenu
- Kol'ko vas je, neće l' na dobro! - prozborio je kroz osmijeh Edin Džeko kada ga je na jučerašnjem treningu zaskočila pozamašna grupa novinara, tražeći da kaže nešto o utakmicama protiv Portugala. Džeko nije skroman. Hoće pobjedu. - Ne treba priželjkivati ništa drugo osim pobjede. Prvu utakmicu igramo kod kuće i drago mi je što je to tako. Mislim da se treba ostvariti pozitivan rezultat rekao je Džeko. A pozitivan rezultat je... - Samo pobjeda. Bilo kakva, ali pobjeda. NeriDžeko se osvrnuo i na utakmicu protiv Željezničara, u kojoj nije postigao nijedan gol, ali je zabilježio nekoliko odličnih udaraca. - Drago mi je što je ovaj

Edin Džeko ne bi se zadovoljio remijem

6HE @EAA IA
Hoćemo li igrati sa jednim ili dvojicom napadača i ko će zauzeti pozicije desnog stopera, odnosno desnog beka
Zbog preksinoćnje revijalne utakmice protiv Željezničara, reprezentativci Bosne i Hercegovine prvi trening obavili su tek jučer na sumaglicom obavijenom stadionu u Hrasnici.

Vježbali slobodnjake
Selektor Safet Sušić odstupio je od uobičajenog režima rada, već nakon za-

/LA IJ=LE = 2HJKC=

bio je u velikim problemima. Na drugoj strani terena, ostali fudbaleri vježbali su situacije kad se ubacuje lopta sa strane. I ponovo se, kao i u utakmici protiv Želje, pokazalo da je Vedad Ibišević trenutno možda i u najboljoj formi. Napadač Hofenhajma, koji je u posljednje tri prvenstvene utakmice pos-

susret uveličao Željin rođendan. Bilo je prelijepo ponovo igrati na Grbavici. Nisam postigao gol, ali morao sam ostaviti nešto za Portugal - rekao je Džeko. cilju. - Tačno je, bit ćemo oslabljeni, ali možemo i moramo bez njih. Imamo dosta kvalitetnih igrača koji će dobiti priliku da se dokažu i vjerujem da će ispuniti očekivanja - rekao je Džeko. M. T.

ješen rezultat ne bi me zadovoljio - kazao je Džeko. Naša ekipa bit će u prvoj utakmici oslabljena neigranjem trojice igrača u zadnjoj liniji - Saše Papca, Mensura Mujdže i Borisa Pandže, ali Edin smatra da ćemo i bez njih morati ići ka

Miralem Pjanić, koji je susret protiv Željezničara napustio prije poluvremena, jučer nije trenirao, ali Sušić kaže da njegova ozljeda nije ozbiljna. - Pjanić je s tom povredom i došao. Ljekari su mu savjetovali da ne igra protiv Želje, ali on je želio

2=Eć ćA ćE ECH=JE

nastupiti. No, ljekarsko osoblje uvjerilo me je da je Miralemovo stanje danas bolje nego što je bilo dan ranije. Moći će igrati - kaže Sušić. Jučer nije trenirao ni Kenan Hasagić, koji vjerovatno neće biti spreman za utakmicu. tigao isto toliko golova, a preksinoć Želji utrpao dva, brutalno je rešetao mrežu i zamislio selektora Safeta Sušića, koji je prije početka treninga ponovo iznio dileme o tome hoće li početi sa dvojicom napadača ili sa samo jednim.

Vlatko Glavaš se u posljednje vrijeme više bavi komentiranjem i analizom fudbalskih dešavanja za TV stanice nego što je na svom trenerskom mjestu. Prije tačno godinu napustio je Slobodu i od tada je bez angažmana. Pred baraž smatra da će reprezentaciji BiH biti teško, ali dodaje da naš tim nikako nije bez šansi. - Očekuju nas vraški teške utakmice u kojima mogu odlučiti nijanse. Nismo favoriti, ali možemo proći. Mislim da trebamo imati takav pristup i smanjiti nepotrebne tenzije uoči utakmica, pogotovo ove u 

EI B=LHEJE =E žA FHćE

Vlatko Glavaš pred okršaje BiH i Portugala

grijavanja i igre “ševe” vježbao je s fudbalerima prekide. Na jednoj strani terena Zvjezdan Misimović i Sejad Salihović trenirali su šutiranje iz slobodnih udaraca. Zvjezdan je imao malo slabiji start, dok je Salihović udarcima svojom ljevicom od samog početka cijepao mrežu Asmira Begovića. Misimoviću je trebalo malo vremena da podesi nišanske sprave, ali kada je to uradio, naš reprezentativni golman

Teške odluke
- Teško je odlučiti. I kada budem blizu neke odluke, onda prespavam i zaključim da ona nije dobra.

Vedo je u odličnoj formi i bila bi šteta izostaviti ga, ali plašim se da ćemo, u tom slučaju, biti mnogo ranjiviji nazad, jer bih iza Ibiševića i Džeke imao još tri ofanzivna vezna. Negativna strana

7=E?A = Kž A CK IA KFEJE FHA EJAHAJ=
Glavaš: Smanjiti tenzije

Nova diskriminacija ili samo greška Portugalaca

Naš čitalac pokušao doći do ulaznice, ali stranica nije u funkciji
su igrarije, čini se, već počele. Naime, Portugalska fudbalska federacija pustila je u prodaju ulaznice za revanš-utakmicu koja se igra u utorak navečer u Lisabonu. Osim na prodajnim mjestima u Portugalu, one se mogu kupiti i na internetskoj stranici tamošnjeg Saveza. Barem tako piše, ali jedan od naših čitalaca koji je pokušao kupiti ulaznicu na taj način tvrdi da stranica nije u funkciji. - I pored više telefonskih poziva koje sam im uputio i njihovih obećanja da će staviti online-shop u funkciju, to se nije desilo. Na ovaj način direktno sprečavaju

Zenici - kaže nekadašnji reprezentativac, a potom i tre-

ner u stručnom štabu državnog tima. E. M.

Iako je Nogometni savez BiH, na sugestije stručnjaka UEFA-e za terene, učinio sve da Bilino polje učini boljim za igru u petak, Portugalci su i dalje nezadovoljni. Sportski direktor Portugal-

6AHA A CHE AC šJ A >E
skog saveza Karlos Godinjo (Carlos Godinho) istakao je da je teren u Zenici sada još gori nego što je bio kada ga je ranije obišla portugalska delegacija. - Žao nam je što UEFA

Portugalci ne prestaju sa žalbama

Navijači koji su prije dvije godine bodrili našu reprezentaciju u Portugalu bili su razočarani odnosom domaćina. Žalili su se da ih je policija maltretirala na sve načine, pred stadionom ih tukla, a ispred Luža držala satima. Sličan scenarij može se očekivati i sada, s tim što

nije preduzela mjere koje bi osigurale da se utakmica odigra u boljim uvjetima rekao je Godinjo. Portugalci ističu da će u petak na Bilinom polju biti višeblatanegotrave. (M. T.)

Iako su Portugalci po pravilima dužni za naše navijače obezbijediti pet posto ulaznica na Lužu, Nogometni savez BiH danima je šutio u vezi ku-

7=E?A K +AJHJH=IK
povine ulaznica za one koji u Portugal putuju u privatnim aranžmanima, a ne preko turističkih agencija. Međutim, sinoć, Savez

je na svojoj web-stranici objavio da se ulaznice za revanš-susret baraža mogu kupiti u poslovnicama Centrotransa, po cijeni od 10 eura (oko 20 KM).

IFHJ

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

$# 

EI=> 2HJKC= *E0
KJH= # LA>=H

AJH= 5KšEć=
S treninga u Hrasnici: Salihović vježba izvođenje slobodnih udaraca
(Foto: Reuters)

Željom, jučer u Hrasnici obavljen prvi trening

Spahić na treningu: Dobre igre nisu više iznenađenje nego trend 

HAEE I AC FHEA @LEA C@EA
Najvažnije je ne primiti gol u prvoj utakmici
Devet je naših fudbalera kojima bi žuti karton u prvoj utakmici donio suspenziju, a među njima je i Spahić. Šta učiniti? - Zbog kartona smo već ostali bez dvojice fudbalera i to nam je hendikep, Selektor Safet Sušić procjenjuje da bi prva utakmica baraža između Bosne i Hercegovine i Portugala mogla polučiti dosta golova, ali kapiten reprezentacije Emir Spahić zastupa drugačije mišljenje. - Nadam se da selektor griješi i da neće biti mnogo golova. Meni je najvažnije da ne primimo pogodak. Ne volim prognozirati, opekao sam se mnogo puta do sada, ali se nadam da će se završiti bez gola u našoj mreži - kaže Spahić. ofanzivne postave vidjela se i u utakmici protiv Želje. Kada smo gubili loptu, protivnik nam je vrlo brzo dolazio do šesnaesterca - rekao je Sušić. Ništa bolja situacija nije ni sa zadnjom linijom. Selektor još nema rješenja za pozicije desnog beka i desnog stopera. - Probao sam sa Muhamedom Bešićem i Adnanom Zahirovićem, ali je rizično ovako važnu utakmicu početi sa dvojicom tako mladih fudbalera. U svakom slučaju, čini mi se da startnu postavu neću znati do same utakmice - dodao je Sušić. M. TANOVIĆ

Emir Spahić, kapiten reprezentacije BiH 

=HJE =I A IEK IFKJ=JE

ali ipak, riječ je o takvoj utakmici u kojoj ne bi smjelo biti kalkulacija. U startove moramo ulaziti bez opterećenja, a kada je potrebno, i po cijenu kartona. Oni nas ne smiju sputati - kaže Spahić. obje utakmice baraža, a na pitanje po čemu se ova naša ekipa razlikuje od ondašnje, rekao je:

Pozitivno mislimo
Kapiten je zadovoljan atmosferom u našem taboru. - Sve je super, ne samo sada nego odavno. U posljednje vrijeme sve nam u svlačionici štima. Dobro se slažemo i svi mislimo pozitivno. U našoj grupi niko nema pravo biti pesimista - go-

Stranica Portugalskog saveza: Kako do ulaznice?

naše navijače da kupe ulaznice za utakmicu, dok njihovi mogu doći do ulaznica regularno, na prodajnim mjestima u Portugalu. Ovo je još jedan vid diskriminacije svih nas koji u Lisabonu želimo navijati za

BiH - navodi se u pismu koje je našoj redakciji uputio jedan čitalac. S obzirom na to da je ipak odlučio putovati u Portugal, nije želio da mu objavimo ime. M. T.

Zenička policija kontrolira ulice kako bi spriječila ilegalnu prodaju ulaznica za sutrašnju utakmicu baraža između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Portugala. Cijene na crnom tržištu već su dosegle za naše prilike astronomske iznose i veće su, u prosjeku, do pet puta za svaku tribinu nego što su koštale u redovnoj prodaji (20, 30 i 40 KM). - Akcija se provodi u kontinuitetu, operativni službenici su na terenu, ali do sada nisu evidentirali preprodavače, niti su zaplijenili ulaznice. Vjerovatno su preprodavači oprezniji - kazala nam je jučer poslije podne glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Aldina Ahmić. V. B. 

š EIK IJ=E KH= @EAHE=

Zenička policija

vori stoper selekcije BiH. U Parizu je sve štimalo dok u drugom poluvremenu nismo fizički pali. Hoće li se to ponoviti i protiv Portugala? - Ne bi trebalo. Ne vjerujem da će igrači imati problema da u Zenici izdrže 90 minuta jakog tempa. Svi igramo i svi smo navikli na takve utakmice - govori Spahić. Naš kapiten vodio je ekipu i prije dvije godine, kada smo od Portugala izgubili

Nove navike
- Sada smo zreliji nego prije dvije godine. Imamo novog trenera i nove navike. Više nije iznenađenje kada odigramo dobro i pobijedimo jakog protivnika, to je postalo trend. Protiv Portugala trebamo i dokazati da je to tako - rekao je Spahić. M. T.

w

Bosanskohercegovački kuturni centar Vankuver (BHCCVC) iz Kanade za utakmice baraža između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Portugala posebno je uredio svoje prostorije. U tu svrhu je napravljen poseban fotoplakat s likovima naših reprezentativaca. Televizijska kuća Bosna TV iz Čikaga poklonila je Centru internetski prijemnik, putem kojeg se direktno mogu gledati svi značajniji programi iz BiH. U Vankuveru žive skoro tri hiljade građana porijeklom iz BiH, a aktivni su fudbalski klubovi Bosna i Sarajevo, koji se takmiče u Drugoj Metro ligi.

-KBHE= E K 8=KLAHK

Mališani u Bh. kulturnom centru: Sve spremno za zajedničko gledanje utakmice

66

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

sport

PROSLAVE @eljezni~ar nakon utakmice sa reprezentacijom BiH

Najljep{i poklon za 90. ro|endan
Spektaklom na Grbavici obilje`en veliki jubilej „Plavih“
Soba 507 prije dolaska Ronalda
(Foto: J. Had`i})

Zenica spremno do~ekala Portugalce

Ronaldo u sobi 507
Za pripremu obroka brinu se portugalski kuhar Helio Lourerio i njegov sarajevski kolega Nermin Hod`i}
[ezdeset jednokrevetnih soba u hotelu „Zenica“ ju~er poslije podne zape~atili su policijski slu`benici nakon detaljnog KDZ pregleda prije dolaska portugalskih reprezentativaca. Za zvijezdu Reala Kristijana Ronalda (Cristiano), koji je sa saigra~ima kasno sino} trebao sti}i u Zenicu, u hotelu na Kamberovi}a Dodaje da je prije ekipe u utorak stigao kuhar Helio Lourerio, koji }e sa svojim kolegom, Sarajlijom Nerminom Hod`i}em te s hotelskim {efom pripremati hranu za portugalski tim. Gosti }e napustiti Zenicu u subotu rano ujutro, u 7.45 sati. - Meni je ve} usagla{en sa portugalskim kuharom. Najvi{e }e biti tje-

Stalna pratnja policije
Policija }e, kako nam je kazala glasnogovornica Ministarstva unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona Aldina Ahmi}, osiguravati portugalsku ekspediciju prema utvr|enom planu. - Kad god budu negdje i{li, na treninge ili utakmicu, pratit }e ih polipolju rezervirana je soba broj 507, koju nam je ju~er ljubazno pokazao direktor hotela Ajdin D`ananovi}. - Hotel }e raditi normalno, a jedini uvjet koji su nam postavili iz Portugalskog saveza, bio je da za vrijeme njihovog boravka ne smije biti niko od njihovih dr`avljana, novinara ili navija~a - ka`e D`ananovi}. cajci. Fizi~ko osiguranje stalno }e biti ispred hotela - ka`e Ahmi}, koju smo pitali jesu li gosti najavili {etnju gradom. - Ne, takvih zahtjeva nismo imali. Kao ni pro{li put, prije dvije godine, nisu pokazali `elju. Sve vrijeme }e provesti u hotelu i na stadionu - odgovara Ahmi}. stenine i ribe - ka`e D`ananovi}. Ju~er je iza podne tro~lana policijska ekipa sektora Kontradiverzione za{tite Policijske uprave 1 u Zenici preliminarno obi{la prostor hotela. Oko 18 sati su, nakon detaljnog pregleda, svih 60 soba zape~atili do dolaska Portugalaca.
V. BEGUNI] Zajedni~ki snimak ekipa pred po~etak utakmice

[ehi} odu{evljen
Proslava 90. godina postojanja @eljezni~ara zavr{ena je na najljep{i mogu}i na~in, spektaklom na Grbavici, gostovanjem fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Amar Osim javno se zahvalio selektoru Safetu Su{i}u {to je pristao da reprezentativci pred velike me~eve sa Portugalom uveli~aju proslavu „Plavih“, na punoj Grbavici. Prilika je to bila i da se od dresa @eljezni~ara oproste nekada{nje vedete kluba, Edis Mulali}, Almir Gredi} i Bulend Bi{~evi}. - Meni je @eljezni~ar kao porodica, cijeli `ivot sam proveo na GrIbrahim [ehi} dobio je nagradu od internet stranice @eljezni~ara, www.fkzeljeznicar.com, za najboljeg igra~a „Plavih“ pro{le sezone. Izvrsni golman sada je ~lan turskog Mersina, a pro{lom kolu sa~uvao je svoju mre`u na gostovanju Galatasaraju u Istanbulu (0:0). bavici. Prelijepo sam se osje}ao ponovo u plavom dresu - rekao je Bi{~evi}, danas direktor marktetinga kluba. Edis Mulali}, trener je u omladinskom pogonu @elje. - Hvala Manijacima koji su uvijek bili uz mene - izjavio je nekada{nji stub odbrane „Plavih“. I Almir Gredi} ostao je u klubu, trenutno je ~lan Predsjedni{tva - Divno je biti ponovo na Grbavici, toliko sam po`elio sve, stadion, raju, navija~e, jedva sam ~ekao da do|em. Nakon {to smo zavr{ili me~ sa Galatasarajem, u svla~ionici sam zvao mamu da vidim je li @eljo pobijedio Sarajevo. Dra`a su mi ta tri boda, nego na{ uspjeh u Istanbulu - ka`e [ehi}. @eljezni~ara. - Bolji opro{taj nisam mogao do`ivjeti, @eljo, Grbavica, reprezentacija BiH. Mom klubu `elim osvajanje duple krune, a reprezentaciji plasman na Euro 2012 - rekao je Gredi}. Na Grbavici su zaigrali i nekada{nji fudbaleri @eljezni~ara, Edin D`eko, Semir [tili}, Sanel Jahi}.
Z. [.

Pepe uo~i dolaska u BiH

Portugalski reprezentativac Pepe, koji nam je u pro{lom bara`u zadao veoma mnogo problema, ju~er je istakao da „neprijateljsko okru`enje“ u Zenici ne}e utjecati na predstavu ekipe. - Meni okru`enje u Zenici ne smeta. Prije dvije godine hiljade navija~a su nam zvi`dale pred hotelom, ali to nije utjecalo na igra~e. O~ekujem da tako bude i sada - rekao je Pepe na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Lisabonu, pred polazak u BiH. Fudbaler madridskog Reala govorio je i o terenu Bilinog polja. - Teren je bio u lo{em stanju, ali mi se nadamo da }e do petka biti bolji. No, mi smo profesionalci i moramo biti spremni igrati u bilo kakvim uvjetima - istakao je Pepe. Robusni defanzivac mogao bi biti zadu`en da ~uva Edina D`eku. Ju~er je upozorio na opasnost od njega. - On je vrlo nezgodan i spretan igra~, a najopasniji je kada je le|ima okrenut golu, jer rotacijom i naglim pokretima vrlo brzo dolazi u {ansu.

Posao va`niji od porodice Neprijateljsko okru`enje mi ne smeta Kapelo zbog utakmice
Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Fabio Kapelo (Capello) ne}e biti na svadbi sina Pjera Filipa (Pier Phillipe), jer }e tog dana na Vembliju voditi ekipu u prijateljskom me~u protiv [panije. Vjen~anje }e se odr`ati u subotu u Milanu, a utakmica je, zbog obaveza reprezentativaca [panije iz Barcelone, prolongirana sa petka na subotu. - Nije to veliki problem. On je na prvom mjestu trener. Njegov posao zahtijeva velika odricanja i to morate prihvatiti. Nazdravit }emo u njegovu ~ast, a slavit }emo zajedno kada zavr{i s utakmicom i do|e u Italiju - rekao je za engleske medije Pjer Pilipo Kapelo.
(A. Dr.)

Akcija brazilske policije

propu{ta svadbu sina Uhap{eni

Pepe u pro{lom bara`u: D`eko je nezgodan i spretan igra~

Ko ga bude ~uvao, ne smije mu to dozvoliti - rekao je Pepe i naglasio da se do pobjede mo`e samo uz respekt pr(M. T.) ema protivniku.

Brazilska policija uhapsila je ju~er ~etvoricu navija~a Korintijansa osumnji~enih za napad na sudijsku trojku, koja je dijelila pravdu na utakmici protiv Amerike. Korintijans je u pro{lom kolu brazilskog prvenstva izgubio sa 1:2 od posljednjeplasirane Amerike, a nezadovoljni navija~i napali su sudije na aerodromu u Sao Paulu nakon povratka iz Rio de @aneira.
(A. Dr.) Kapelo: Vodi Engleze protiv [panije

napada~i na arbitre

(Foto: S. Saletovi})

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

67

BARA@ Zagrijava se atmosfera uo~i me~a u Istanbulu

Turska u problemima s napada~ima, Hrvatska Crnogorci sanjaju se pla{i Arde Turana veliki podvig
Radost Crnogoraca nakon plasmana u bara`

^esi u Pragu do~ekuju na{e susjede

Napokon prava utakmica, pravi stadion i pravi protivnik, ka`e Slaven Bili}

Atmosfera uo~i utakmica Turske i Hrvatske sve se vi{e zao{trava, Turci u prvom me~u u Istanbulu `ele prednost pred revan{, dok Hrvati sanjaju o osveti za eliminaciju na Euru 2008. godine. Selektor Turske Hus Hidink (Guus Hiddink) najvi{e problema ima s napada~ima tako da }e, vjerovatno, krenuti samo sa jednim, doma}om zvijezdom Burakom Jilmazom (Yilmaz). Centarfor Trabzonspora zabio je 13 golova u osam utakmica turskog prvenstva, a u Istanbulu }e ga gledati ljudi iz Milana, koji su, navodno, spremni platiti velike pare da ga presele u Italiju. Ipak, Jilmaz jo{ nije iskazao golgeterske kvalitete u dresu reprezentacije, postigao je samo tri gola u 13 nastupa, ali }e vjerovatno dobiti prednost ispred Umuta Buluta i Kazima Ri~arda (Richard). Hidink }e, vjerovatno, krenuti samo sa jednim

Imamo {ansu koja nam se ne}e ukazati u skorijoj budu}nosti, ka`e Andrija Deliba{i}

Izvrsni Jilmaz

Iako je ^e{ka „na papiru“ favorit uo~i me~eva bara`a s Crnom Gorom, na{i susjedi veliki su optimisti da }e napraviti historijski podvig. Dok je Crna Gora po~ela kvalifikacije kao autsajder, a zavr{ila ispred [vicarske i Bugarske te u oba me~a s Engleskom nije pora`ena, ^e{ka je ve} godinama blijeda slika reprezentacije koja je nekada harala Evropom. Andrija Deliba{i} je golom protiv Engleza u 90. minuti odveo Crnu Goru u bara`. - Imamo {ansu koja nam se ne}e ukazati u skorijoj budu}nosti. Bilo bi dobro da postignemo gol u Pragu, ali

{ta god da se dogodi u prvoj utakmici, odluka }e pasti na revan{u u Podgorici. Mislim da je to na{a velika prednost - izjavio je za „ Vijesti“ napada~ {panskog Rajo Valjekana. Crnogorci su zabrinuti problemima igra~a Man~ester sitija Stefana Savi}a. Defanzivac je napustio trening prije kraja zbog bola u zglobu lijeve noge, ali je doktor reprezentacije izjavio kako ne}e biti problema da nastupi u petak. ^ak tri hiljade navija~a Crne Gore najavilo je dolazak u Prag, dok deset puta manje ^eha planira bodriti svoju reprezentaciju u (Z. [.) Podgorici.

Iz Man~ester sitija

U ~etvrtfinalu Eura 2008. Turska je izbacila Hrvatsku: Altintop pru`a ruku Kova~u

{picem, a uzdati se u jaku veznu liniju, predvo|enu prvom turskom zvijezdom Ardom Turanom iz Atletiko Madrida.

Ronaldo }e navijati za Tursku
Turski „Ak{am“ objavio je intervju sa portugalskom zvijezdom Ronaldom, u kojem je fudbaler Reala govorio da }e navijati za Tursku zbog svojih saigra~a Hamita Altintopa i Nurija [ahina. - Hrvatska je dobra ekipa, ali vjerujem u Tursku. @elim da pro|e zbog Hamita i Nurija. Oni su zaljubljenici u nogomet. Volio bih da Turska pro|e bara{ i igra na Euru naredne godine - rekao je Ronaldo.

Upravo duel Turana i Darija Srne hrvatski mediji ocjenjuju kao klju~ni, koji bi mogao odlu~iti pobjednika. Slaven Bili}, selektor Hrvatske, o~ekuje mnogo od svoje ekipe. - Napokon prava utakmica, pravi stadion i pravi protivnik, to je ono {to smo ~ekali. Nema straha, igra~i su navikli igrati ovakve utakmice. Uvijek smo bili najbolji kada su nas na-

Pravi protivnik

jvi{e kritizirali, nadam se da }e tako biti i sada - izjavio je Bili} na pres-konferenciji. O kvalitetu protivnika nije {tedio rije~i hvale, posebno se osvrnuv{i na Turana i Jilmaza. - U Jilmazu su dobili golgetera, a opasni su sa svih strana. Turan ne igra samo na lijevoj strani nego ulazi u sredinu pa ide i desno. Spremni smo ga duplirati, gdje god se nalazio, jer se radi o zaista fantasti~nom igra~u (Z. [.) rekao je Bili}.

Ture: Bio suspendiran {est mjeseci

Engleski fudbalski premijerliga{ Totenhem je pod policijskom istragom, jer je, navodno, {pijunirao ~lanove Olimpijske Park legasi kompanije (OPLC), koja tom klubu nije dodijelila pravo kori{tenje olimpijskog stadiona. Predsjednica OPLC-a Margaret Ford izjavila je pred londonskim parlamentom da je svih 14 ~lanova njene institucije „bilo pra}eno“.

Totenhem pod istragom zbog {pijuniranja

Problemi u klubu

Komisija za takmi~enje Nogometnog saveza Federacije BiH ju~er ipak nije registrirala prekinutu utakmicu 13. kola Prve lige FBiH izme|u Krajine i Kraji{nika, i to zbog, kako je istaknuto, nepotpunih izvje{taja slu`benih lica te i{~ekuju}i stru~no mi{ljenje Sudijske komisije. Komisija kojom predsjedava Med`id Gvozden, u me|uvremenu je do okon~anja postupka suspendirala

Prekinuti kraji{ki derbi jo{ bez epiloga
slu`bena lica - sudije Reada Mehanovi}a (glavni), Dalibora Mavraka i Marka Peri}a (pomo}ni) te Elvisa Muji}a (~etvrti), odnosno kontrolora su|enja Miroslava Bileti}a i delegata Tomu Krasi}a. Od njih je zatra`ena dopuna slu`benih izvje{taja, koji su okarakterizirani {turim, nedovoljno preciziranim i nekonkretnim. Tako|er, izjave su zatra`ene od slu`benih predstavnika Kraji{nika i Krajine Ramiza

Komisija za takmi~enje NSFBiH

Hu{i}a i Fahrudina [ehi}a. Kona~no, Izvr{nom odboru NSFBiH predlo`eno je dono{enje odluke o obaveznom snimanju svih utakmica Prve lige FBiH. Duel Krajina - Kraji{nik prekinut je u 88. minuti, kada su se gosti iz Velike Kladu{e povukli s terena nakon {to su primili gol iz penala. Prvi udarac golman Kraji{nika je odbranio, ali je sudija Mehanovi} odlu~io ponoviti izvo|enje kaznenog udarca.

Igra~ Man~ester sitija Karlos Tevez (Carlos Tevez) mogao bi se opet na}i u problemima s klubom nakon {to je bez odobrenja otputovao ku}i u Argentinu. Nakon {to je prihvatio kaznu od dvije sedmice bez pla}e zbog kr{enja pet stavki ugovora, Tevez je, najvjerovatnije, ponovo izbio novac iz vlastitog d`epa. Argentinski fudbaler vi|en je na aerodromu u Buenos Airesu

Tevez oti{ao ku}i bez dozvole, Ture ka`njen sa 740.000 funti

iako mu je trener ekipe Roberto Man~ini (Mancini) zabranio odlazak ku}i. Istovremeno, Siti je kaznio i Kola Turea (Toure). Zbog pada na doping-testu koji je doveo do suspenzije od {est mjeseci, igra~ Obale Slonova~e ka`njen je sa ~ak 740.000 funti. Ture, koji je zabranjene supstance unio kroz suprugine tablete za mr{anje, suspendiran je 2. (M. T.) marta.

Fudbaleri Napretka u {trajku
Fudbaleri kru{eva~kog Napretka stupili su u {trajk nakon {to im nisu ispla}ene ~etiri pla}e. Igra~i ne}e trenirati dok im se ne isplati makar jedna pla}a kako bi, prema rije~ima kapitena Igora Petrovi}a, mogli osigurati golu egzistenciju, objavili su mediji u Srbiji.

$&

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

IFHJ

KOŠARKA Harun Mahmutović, generalni sekretar KSBiH

) JHA>= FHIEJ ćK = HAFHAAJ=?EK
Ako država kaže da nema novca, onda i javnost mora shvatiti da je u takvoj situaciji sport osuđen na propadanje
Nedostatak novca razlog je da je KSBiH nedavno razriješio dužnosti selektore svih reprezentacija. - Otvorit ćemo konkurs za selektore. Želimo vidjeti ko je zainteresiran, ali i saznati jesmo li u mogućnosti ispoštovati njihove zahtjeve. Ko zna, možda se ispostavi da su domaći treneri zaista najbolja rješenja za naše mogućnosti. Naglasio bih da su u konkurenciji i treneri koji su do sada vodili reprezentacije - kaže Mahmutović.

Detalj s utakmice: Tijesna pobjeda Borca

(Foto: M. Lugić)

Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 1.000. Sudije: Andrija Knezović i Robert Zovko (BiH). Delegat: Dušan Popović (BiH). Sedmerci: Borac M:tel 4 (2), Sutjeska 4 (3). Isključenja: Borac M:tel 2 minuta, Sutjeska 6. Rezultat: Borac M:tel - Sutjeska 23:20 (12:10). BORAC M:TEL: Blažević (5 odbrana), Sabljić 1, Panić 2, Tešić, Ljubišić (11

6HEKB *H?=

SEHA liga za rukometaše

odbrana, 1 sedmerac), Stojanović 2 (1), Mikić 1, Mandić, Haseljić, Šubara, Obradović 2, Karačić 2, Trivundža 8 (1), Ćelić, Đukić 5, Vranješ. Trener: Dragan Marković. SUTJESKA: Jocović, Blečić 3, Bulajić, Šekarić, Ašanin 7 (2), Đođić 4 (1), Rajković (13 odbrana, 2 sedmerca), Vučković 1, Nikitović, Blagojević, Bojanić, Nikolić 2, Čizmović 3. Trener: ZoranKastratović. S. K.

Koliko god plesao na ivici finansijskog ambisa, Košarkaški savez Bosne i Hercegovine prijavio je sve reprezentativne selekcije za evropska takmičenja u 2012. godini. No, prema riječima generalnog sekretara KSBiH Haruna Mahmutovića, to ne znači da će svih šest selekcija (kadetska, juniorska i seniorska u muškoj i ženskoj konkurenciji) zaistai dobitipriliku da se bore na međunarodnoj sceni. 

KHI = IAAJHA

Privatne selekcije
- Tačno je da smo prijavili sveekipe, alije,namoju tugui žalost, velika mogućnost da će se ponovo ispostaviti da niko neće dati nijednu marku. Reprezentacije, izgleda, nikome nisu interesantne. Obraćali smo se Vijeću ministara, vlastima Federacije i Republike Srpske, kantonima... Na kraju su nam pomogli Federacija i Kanton Sarajevo, ali je teret finansiranja tri mla-

Desetkovani rukometaši sarajevske Bosne proveli su se kao bosi po trnju na gostovanju kod Tatrana u Prešovu, izgubivši s visokih 11 razlike (25:36) u zaostaloj utakmici 6. kola SEHA lige. ”Studentima” ove godine nikako ne ide na gostovanjima (imaju tek remi protiv

6=JH= FJFE “5JK@AJA”

Novi gostujući poraz Bosne

Mahmutović: KSBiH prijavio sve ekipe za međunarodna takmičenja

de selekcije pao isključivo na Savez, štonam sadastvaravelike probleme, ispada kao da su

Vardara), a novim porazom smanjili su i šanse za plasman na “Final four” u Sarajevu. Bolji od ostalih u Prešovu bili su Amir Čakić sa deset i Faruk Vražalić sa šest golova. Naredni meč u SEHA ligi Bosna igra protiv Borca (16. novembar, 18 sati). A. Č.

Mahmutović, koji je sredinom prošle godine sjeo u fotelju generalnog sekretara i preuzeo teret saniranja katastrofalne finansijske situacije, pojašnjava da je Savezu za normalno funkcioniranje potrebno 50.000 KM mje- 

AIAč # 

sečno. - To je ogromna cifra, da ne spominjem da nam uskoro dolazi obaveza vraćanja kredita u iznosu od 200.000 KM plus ostala dugovanja - kaže Mahmutović.

to našeprivatne selekcije-kaže Mahmutović. Poučen takvim iskustvom, generalni sekretar sumnja da će “ikoga uspjeti uvjeriti da pomogne reprezentacijama”.

Upitan ženski tim
- Ako država kaže da nema novca, onda i javnost mora shvatiti da je u takvoj situaciji sport osuđen na propadanje i da neće biti nikakvo iznenađenje ako, recimo, kadet-

ske i ženske seniorske selekcije iduće godine uopće ne bude - naglašava Mahmutović. Kada je u riječ o muškoj selekciji, Mahmutović kaže da njeno učešće u kvalifikacijama iduće godine za Evropsko prvenstvo 2013. ne smije doći u pitanje. - To nećemo dozvoliti iz inata, novac za seniore naći ću pa makar prosio na ulici odlučan je Mahmutović. E. JESENKOVIĆ

Poturak s Džekom: Poželio sreću reprezentativcima

K-1 borac Dževad Poturak otputovat će danas u ruski Kazan, gdje će u subotu nastupiti na borilačkoj manifestaciji u areni TAT Neft. Protivnik će mu biti 25-godišnji šampion Brazila Rikardo Soneko (Ricardo Soneco), 186 centimetara visok i 100 kilograma težak borac, kojeg Poturak opisuje kao nadolazeću zvijezdu. Uprkos pohvalama na račun rivala, Dževad samouvjereno poručuje:

5A AJE = F@

Dževad Poturak putuje u Kazan

Startala je grupna faza Euročelendž kupa za košarkaše (treće po snazi evropsko klupsko takmičenje), u kojem neće igrati naš reprezentativac Mujo Tuljković, koji je, nakon samo pet odigranih utakmica, dobio raskid ugovora u mađarskom Solnoku. Gostujuću pobjedu u prvom kolu zabilježila je Karšijaka Gorana Ikonića (9 poena, 2 skoka) u turskom derbiju grupe G protiv Turk telekoma (82:74). Domaću pobjedu ostva-

1EćK JKHIE @AH>E 2=K /=I K *=H?AE
rili su Elmedin Kikanović (3 poena) i Jasmin Hukić (8 poena, 3 skoka) u grupi E s ruskim Jenisejom protiv belgijskog Antverpena (76:72). Saša Vasiljević (2 poena, 8 asistencija) s ukrajinskim Himikom bio je bolji od latvijskog Ventspilsa (81:67) u grupi D. U okviru iste grupe ruski Njižni Džej Ar Bremera (J. R., 9 poena, 4 skoka, 3 asistencije) poražen je u gostima kod mađarskog Atomeruma (72:83). (V. B.)
Ikonić u dresu Karšijake

Bh. igrači u Euročelendž kupu

Ako NBA sezona bude otkazana

Gasol: Trenira sa matičnim klubom

- Soneko leti na pod u prvoj rundi. Okršaj Poturka i Soneka bit će borba večeri od ukupno deset duela prema “superfight” pravilima. Naš 34-godišnji borac tražit će svoju 48. pobjedu u 66 mečeva (do sada je ostvario 30 nokauta). Prije polaska Poturak je obišao nogometne reprezentativce na Ilidži i poželio im sreću u okršaju sa Portugalcima. O. L.

Pau Gasol igrat će do kraja sezone u dresu Barcelone. U tom slučaju, ionako superjaki španski prvak postao bi apsolutni favorit za šampionski trofej i u Euroligi. - Ako se situacija u NBA ligi uskoro ne riješi, jasno je da je Barcelona za mene najpoželjnija opcija. Želim vidjeti šta će se desiti u NBA, odnosno hoće li zaista biti otkazane i utakmice u januaru. Ako se to dogodi, potpisat ću ugovor s Barcelonom -

izjavio je Gasol (31 godina, 213 centimetara), koji već trenira sa matičnim klubom. Sjajni centar predvodio je Španiju do dvije uzastopne titule prvaka Evrope (2009., 2011.), dok je s Los Anđeles lejkersima osvojio dva NBA naslova. U LA lejkersima bi naredne sezone trebao zaraditi više od 18 miliona dolara, ali su zbog “lockouta” svi ugovori u NBA ligi trenutno na mirovanju. (E. J.)

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

$'
Vijest u brojci Izjava dana
- Postao sam ratnik zbog Žozea Murinja. (Karim Benzema, napadač Real Madrida) 

Ofsajd

Zlatan Ibrahimović na promociji autobiografije “Ja, Zlatan” u Milanu

Meksički fudbalski klub Tihuana ponudio je Dejvidu Bekamu plaću od milion dolara za jednomjesečni angažman. Rukovodstvo Tihuane spremno je ponuditi Englezu i privatni avion, koji bi ga, nakon obaveza u klubu, redovno prevozio u 230 kilometara udaljeni Los Anđeles.

(Foto: AFP)

Na utakmici prvenstva Venecuele u malom fudbalu nepoznati napadač ubio je sudiju Timoleona Kastilja. Napadač je uletio u teren dok je trajala proslava gola i sa tri hica u glavu usmrtio 42-godišnjeg arbitra. Prethodno je došlo do napada na sudiju, jer je odbio dozvoliti zamjenu igrača.

7>EA IK@E= K 8AA?KAE

ITALIJA Bivši direktor Juventusa kažnjen za kriminal 

đE IKđA = FAJ C@E=
Učestvovao 2006. godine u namještanju utakmica
Bivši direktor torinskog Juventusa Lučano Mođi (Luciano Moggi) osuđen je na pet godina i četiri mjeseca zatvora zbog učešća u aferi namještanja utakmica u italijanskom fudbalu 2006. godine. Sud u Napulju proglasio je Mođija krivim nakon što su tužioci tražili zatvorsku kaznu od pet godina i osam mjeseci pod optužbom za kriminalno udruživanje radi izvršavanja sportske prevare. Još jedan funkcioner Juventusa - Antonio Giraudo već je dobio tri godine zatvora i uložio je žalbu na tu kaznu. Podsjetimo, korupcijski skandal od prije pet godina najveći je u historiji italijanskog fudbala. Nakon poznate afere “Kalčopoli”, Juventusu su oduzete titule državnog prvaka 2005. i 2006. i prebačen je u drugoligašku konkurenciju. Mođiju ne bi trebao biti naređen odlazak u zatvor prije nego što se okonča žalbeni proces. (A. Dr.)
Igračima ne odgovara ponuda Lige

Poljaci ostali bez igrača

Bivši NBA košarkaš Hoze Ortiz (Jose) zadržan je u federalnom zatvoru u Portoriku nakon što mu je sudija ukinuo kauciju zbog pozitivnog testa na kokain. Ortiz je prošle sedmice priznao krivicu za posjedovanje droge, jer su agenti u junu u njegovom domu pronašli 218 stabljika marihuane te veću količinu municije za automatsku pušku. 

HJE E= HAšAJ==

Poznati košarkaš u problemima

1CH=čE= *) K>L= = EE=H@A @=H=
Neizvjestan start sezone, koja je već izgubila prvi mjesec
Sindikat igrača odbacio je jučer zahtjev NBA komesara Dejvida Šterna (David Stern) da prihvati ponudu za potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer će, kako je zaprijetio Štern, “svaki naredni sporazum biti mnogo gori za košarkaše”. To su na sastanku u Njujorku odlučili igrači iz 29 od ukupno 30 NBA klubova, koji su odbili podjelu prihoda po principu 51:49 u njihovu korist, odnosno približno 2,2 milijade dolara godišnje. - Naredba koju smo primili je jasna. Trenutna ponuda NBA ne spada u one koje bismo prihvatili - izjavio je predsjednik Sindikata i bek Los Anđeles lejkersa Derek Fišer (Fisher). Time je ostao na snazi “lockout” (obustava rada), koji su vlasnici proglasili još 1. jula, nezadovoljni sadašnjim finansijskim sistemom u ligi, u kojem su 22 kluba prošle sezone poslovala sa 300 miliona dolara minusa. Štern je zbog toga otkazao kompletan prvi mjesec nove sezone (1. - 30. novembar), uz veliki upitnik hoće li šampionat 2011/2012. uopće i biti odigran. Vlasnici su odlučni da obuzdaju izdvajanja za igrače, čak su, navodno, spremni i na najgori scenarij - da košarkaši rasformiraju Sindikat i individualnim sudskim tužbama pokušaju okončati “lockout”, tokom kojeg klubovi ne daju igračima plaće ni po osnovu ugovora. Ipak, direktor Sindikata Bili Hanter (Billy Hunter) uvjeren je da su vlasnici spremni na još jednu rundu pregovora iako je istekao rok za prihvatanje Šternovog ultimatuma. (E. J.)

Odbijen prijedlog vlasnika

Prethodno mu je bilo odobreno da na slobodi čeka izricanje presude, a nekadašnjem portorikanskom reprezentativcu već je naređeno 600 sati društveno korisnog rada. Osim za NBA klub Juta džez, Ortiz (48 godina) igrao je tokom karijere i u Španiji i Grčkoj te je četiri puta nastupao na Olimpijskim igrama.

Gi: Promijenio tri NBA kluba

Američki košarkaš Alonzo Dži (Gee) izabrao je zaista čudan način da raskine saradnju sa poljskim euroligašem Prokomom. Prema poljskim medijima, 24-godišnji Dži nije se pojavio na treningu nego je samo poslao SMS treneru da više neće igrati za Prokom i da se, zbog privatnih razloga, odmah vraća kući, u Sje-

)AHE==? ,žE 55 H=IEK I= 2H

dinjene Američke Države. Dži je stigao u Prokom prije početka tekuće sezone u kojoj je bilježio prosjek od 11 poena i 6,3 skoka u Euroligi. U prethodne dvije godine sakupio je 67 nastupa u NBA ligi, uz prosjek od 6,1 poen, u tri kluba (Vašington, San Antonio, Klivlend). (E. J.)

Ortiz: Uzgajao marihuanu

Kineska zvijezda Jao Ming vratio se u školu nakon završetka koša rkaške karijere u NBA ligašu Hjustonu, a ove sedmice je pošao na nastavu na Univerzitetu Đijaotong, jednom od

w 

= EC FIJ= IJK@AJ

najboljih u ovoj azijskoj zemlji. Jao se prije četiri mjeseca povukao zbog hronične povrede lijevog stopala. Sada pohađa časove matematike, engleskog i savremene historije Kine.

ČETVRTAK 10. 11. 2011.

20.10
EMISIJA, FTV

Odgovorite ljudima
Mogu li ujedinjeni do pobjede? Mo`emo li svi skupa do EURA 2012.? Mo`e li nogometna lopta ujediniti dr`avu? Jesu li D`eko, Miske, Pjani} i ekipa pokazali put politici, kako bolje, dalje, uspje{nije s Bosnom i Hercegovinom?

17.30

PUTEVI ZDRAVLJA

21.10

DA SAM OBLAK

16.20

IZGUBLJENI

21.15

GLJIVA SHOW

20.05

PREDAJ SE SRCE

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 22/22 09.40 Robot Robi, animirana serija 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Indeksi. Muzi~ke ko~ije 10.45 Cristiano Ronaldo. Do ruba izdr`ljivosti, strani dokumentarni program, r. 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 227/228, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 13.15 TV Justice, sudska hronika, r. 13.45 Euroimpuls, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 1/52 14.55 Frenderi u zemljama Evrope. Ma|arska 15.05 Dvorac divljeg cvijeta, drama 15.20 Detektiv Popaj, animirani film 15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija 16.30 Hronika regija. Centralna Bosna 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 228/228 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 24/28 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast, igrana serija, 39/77 21.00 Tre}a strana, informativni program 22.00 Dnevnik 2 22.30 Valander, igrana serija, 2/6 00.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 00.45 Pregled programa za petak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, igrana serija, 1. epizoda Dje~iji program. 10.40 Spretno - sretno, tv igra 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 53. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 44. epizoda 13.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 22. epizoda 14.05 Zelena panorama, program za agrar, r. 14.35 Magazin LP u nogometu, r. 15.05 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 104. epizoda 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 54. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 9. epizoda /12/ 18.15 Larin izbor, igrana serija, 45. epizoda 19.15 Harveytoons, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Da sam oblak, igrana serija, 2. epizoda 22.15 Dokumentarni ~etvrtak. [ta zna omladina o gej populaciji, dokumentarni film 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Danas u Parlamentu 23.30 Protivmjere, ameri~ki igrani film /15/ 01.10 Pod sretnom zvijezdom , igrana serija, 22. epizoda 01.55 Dnevnik 3, r. 02.25 Pregled programa za petak

OBN
07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Metajets, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce (16), turska serija 13.55 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 15.35 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni (12), turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Vox specijal, talk show 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska serija 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Tajna o peracija (16), igrani film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport, sportski pregled 01.30 Vox populi 01.35 Tajna operacija (16), igrani film

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Plavobradi, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Trnoru`ica, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 38/120 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 Tajna slu`ba, igrana serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 39/120 18.55 Vijesti 19.10 Exspress klub 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.15 Gljiva Show, zabavno-muzi~ki program, nova sezona 22.35 Lutaju}a ru`a, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
06.05 Nix vje{tica iz jezera, crtani film (R) 06.30 Zlatna guska, crtani film (R) 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 Plavobradi, crtani film 07.47 Trnoru`ica, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 @ene na ivici, igrana serija, ep. 5/8 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 103. ep. (R) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 95. ep. (R) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program 12.00 Vijesti plus 12.20 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. serijal, ep. 10/14 13.00 FLASH BIZNIS-SPORT 13.05 Plavobradi, crtani film (R) 13.30 Trnoru`ica, crtani film (R) 14.00 Flash News 14.05 Tajna slu`ba, igrana serija, ep. 8/12 (R) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 104. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 96. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 53. ep. (R) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Superstars, dokumentarni program 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 54. ep. 21.10 Tajna slu`ba, igrana serija, ep. 9/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Lutaju}a ru`a / Rambling Rose, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 VIP, igrani film (R) 01.58 No}ni program

21.00
EMISIJA, BHT1

Tre}a strana
Ho}e li BiH ostati tamna mrlja na digitalnoj karti Evrope? Za{to smo jedini u regionu bez potrebne infrastrukture za digitalno emitiranje TV i radio signala!? Kako je propao po~etak digitalizacije u tri najve}a bh.grada? [ta gube gra|ani i gledatelji? Koliko je politike i interesa u ve} izvjesnom bh. digitalnom mraku? U emisiji }e govoriti predstavnici politike i struke.

21.00
TOKŠOU, PINK BH

SATELITSKI PROGRAM
Zabranjeni forum
Sana{omzdravstvenom knji`icom ne mo`e{ zatra`iti pomo} ni u drugom gradu ili ti kantonu,a kamo li u drugom entitetu..”... komentar je jedne od na{ih gledateljki koja postavlja pitanje Zabranjenog Foruma. Od plate mi se naravno odbija za lije~enje. Evo recimo u Zavodu za `enu i materinstvo u Sarajevu redovno ne mogu dobiti ni jednu uslugu jer teta na porti ka`e “nema termina!!!!!!! Idite kod privatnika itd. Pitamo Vas kakva su Va{a iskustva?!Imate pla}eno zdravstveno osiguranje,a gdje i kako se lije~ite?!

RTS
12.00 Dnevnik 12.35 Zlo~ina~ki umovi, serija 13.20 Mekbrajd, film 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, magazin 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.00 Veliki izazov, kviz 23.05 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.55 Dnevnik 00.15 Jedinica, serija

Eurosport
08.30 Konji~ke trke 09.00 Svi sportovi 09.15 Dizanje tegova SP Pariz 10.00 Fudbal 11.00 Fudbal EURO 2012 All Access 12.00 Fudbal 13.00 Dizanje tegova SP Pariz 14.00 Bo}anje 16.30 Dizanje tegova SP Pariz 18.15 Dizanje tegova SP Pariz 19.00 Dizanje tegova SP Pariz 21.00 Borila~ki sport 22.00 Borila~ki sport 23.00 Poker

Eurosport 2
08.45 Fudbal: Bundesliga: Hannover 96 - Schalke 04 11.00 Trka automobila 11.30 Sepak takrav 12.30 Surfing 12.45 Motorsportovi 13.00 Fudbal: Bundesliga: Mainz VFB Stuttgart 14.00 Umjetni~ko klizanje VN Kine 15.00 Umjetni~ko klizanje VN Kine 16.00 Umjetni~ko klizanje VN Kine 16.30 Bo}anje 18.15 Surfing 18.30 Fudbal: EURO 2012 All Access 19.30 Vijesti 20.00 Obaranje ruke 20.30 Stoni fudbal 21.00 Skokovi s litice 21.30 Sepak takrav 22.30 Traktori. Finska 23.00 Dizanje tegova

Sportklub
09.45 Premier League News 10.00 Pregled Championship 10.30 U@IVO: ATP Masters Paris 1/8 Finala 18.30 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 U@IVO: Tenis 19.30 U@IVO: ATP Masters Paris 1/8 Finala 23.30 U@IVO: Tenis 00.00 Euroleague: Barcelona Montepaschi 01.45 Euroleague: Panathinaikos CSKA 03.30 Vijesti 03.45 Premier League News

20.05
SERIJA, NOVA TV

Ljubav i kazna
Jasemin s nestrpljenjem ~eka trenutak kad }e sa Sava{om podijeliti vijest koju je primila, no sazna za ubojstvo koje je po~inio Mustafa pa ne `eli u tako te{koj situaciji ostaviti Sava{a samog. Predahne u ku}i koja pripada Baldarovima.

23.20
FILM, HAYAT TV

Ljubav na sporednoj pruzi
D`esper Paj je pristojan, po{ten mladi} koji `ivi sa svojom majkom. Jedno ve~e slu~ajno ~uje kako ga sopstvena djevojka opisuje kao dosadnog, te odlu~i oti}i u Pariz i tamo postati slikar.Umjestotoga, onigromslu~aja biva poslom preba~en u mali vladin odjel u selu Arkadi u Sufolku koji bi on, zbog njegove beskorisnosti, trebao zatvoriti. Uloge: Majkl Maloni, Lesli Filips, Amanda RutReditelj: Martin Frind

19.30

DNEVNIK

23.00

POKER

14.00

UMJETNI~KO KLIZANJE

19.30

ATP MASTERS

18.32
SERIJA, HRT1

National G.
13.00 Prava istina: NLO 14.00 Velik, ve}i, najve}i: Neboder 15.00 Opasni susreti 16.00 U potrazi za plavim kitom 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji: Kakadu 20.00 Otoci: Kuba 21.00 Divlja Rusija 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 Otoci: Kuba 00.00 Divlja Rusija

MTV Adria
15.10 Ema 2011. And The Winners Are 16.00 Made 17.00 MTV and The Movies 17.30 The Family Crews 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 20.00 Just See MTV 20.50 DFC 21.20 3 From 1 21.30 Ema 2011 Directors Cut 00.30 Domaca Zadaca 01.30 3 From 1 01.40 Music Non Stop

FOXlife
14.15 15.05 15.30 15.55 16.45 17.40 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.55 22.55 23.25 00.20 01.15 [tiklama do vrha Sofi Parker 4 Kugar Taun Malcolm in The Middle O~ajne doma}ice Kako sam upoznao va{u majku Ru`na Beti Sofi Parker Kugar Taun [tiklama do vrha Seks i grad Privatna praksa Kako sam upoznao va{u majku Svi vole Rejmonda @enske pri~e Seks i grad

FOXCRIME
15.00 Medijum 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 16.40 Monk 17.30 Bouns 18.20 Nepouzdani agenti 19.10 Ne~ujno 20.00 Medijum 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 21.40 Bouns 22.30 Brojevi 23.20 Kasl 00.10 Frikovi 01.00 Ne~ujno 01.45 Nepouzdani agenti

Od Lark Risea do Candleforda
Novinar Danijel Pari{ sti`e u Kendlford s vijestima za porodicu Timins. Ema je dobila nasljedstvo. Uspije li dokazati da na njega ima pravo, ~eka je pozama{na svota novca.

ČETVRTAK 10. 11. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Mo`e vas povrijediti nehoti~na primjedba osobe koju volite. Sre}om, vi to lako i brzo zaboravljate. Posao: Posao vas zaokuplja gotovo cijelog dana. Slijede, vjerovatno, i nove, primamljive ponude. Zdravlje: Pobijedite nervozu. Ljubav: I sami osje}ate da se prili~no mijenjate. Pozitivne misli, jasne `elje i emocije, doprinose ljubavi. Posao: Neraspolo`eni ste, jer vas ko~e zbivanja koja su izvan va{e mo}i. Malo toga ide prema `eljama. Zdravlje: Nervoza izaziva nesanicu. Ljubav: ^vrsti ste, samostalni. @elite donijeti, od `ivotnog zna~aja, odluku. Ipak, nemojte previ{e `uriti. Posao: Posebno poslovi koji su vezani za turizam, medije ili nove tehnologije pod odli~nim su utjecajima. Zdravlje: Na|ite vremena za {etnju. Ljubav: @elite da se pro~istite i duhovno i emocionalno, da rije{ite dilemu. Opustite se uz voljenu osobu. Posao: Od najve}e vam je pomo}i `elja da uspijete, da se doka`ete ili iznesete ideje na pravi na~in. Zdravlje: Nema opasnih utjecaja. Ljubav: Duboko pro`ivljavate trenutnu situaciju. To nije razlog da se udaljite od voljene osobe. Posao: Dobro promislite o svojim `eljama i mogu}nostima. Tako }e se zami{ljeno br`e i lak{e ostvariti. Zdravlje: Poja~ajte fizi~ke aktivnosti. Ljubav: U va{oj, trenutno, emotivnoj opu{tenosti, mo`e vas iznenaditi sjajna prilika za novu ljubav... Posao: Upravo sada mo`ete uspje{no okon~ati jedan va`an, ranije zapo~eti posao. [anse su na va{oj strani. Zdravlje: Jedite redovno. Ljubav: Voljenoj osobi, {to pa`ljivije, objasnite {ta se sa vama doga|a. Razumjet }e va{e potrebe i o~ekivanja. Posao: O svojim planovima ne pri~ajte previ{e. Nisu vam ba{ sve kolege sklone, neko radi protiv vas. Zdravlje: Adekvatno se odijevajte. Ljubav: Uz malo volje, mo`ete disciplinirati jake emocije. Usmjerite energiju na dru`enje sa partnerom. Posao: Koncentrirajte se, strpite se. Definirajte svoje `elje, prilagodite ih obavezama koje vas o~ekuju. Zdravlje: I san je va`an za zdravlje. Ljubav: U va{oj vezi, ako je prava, ~vrsta, iskrena, nema znatnijih promjena. Mo`da, samo malo monotonije... Posao: Nemojte odustati od ponude, samo zato {to dolazi iznenada. Ipak, mala doza opreza nije naodmet. Zdravlje: Ne pretjerujte sa jelom. Ljubav: Dobro raspolo`enje {irite na sve oko sebe. Privla~ite nekoliko osoba, a sve dalje je do vas. Posao: Jedan uspje{no dovr{en posao, dodatno }e vas oraspolo`iti. Ipak, ~ekaju vas i nove obaveze. Zdravlje: U punoj ste formi. Ljubav: Ako ljubav naglo do|e u va{e srce, nema razloga da se odupirete. Zaboravite na sve ostalo... Posao: Prepoznajte pravu priliku, hrabro je iskoristite. Vrijeme je za akciju, za ulaganja, dodarnu edukaciju. Zdravlje: Raspolo`enje se vidno popravlja. Ljubav: Osobu kojoj je stalo do vas dr`ite na distanci, pravite se da ni{ta ne primje}ujete. Da niste pretjerali? Posao: Poma`u vam i sretne okolnosti. Uz dovoljno iskustva, sve ide mnogo lak{e nego {to o~ekujete. Zdravlje: Usporite tempo.

15.00

SESTRE

21.00

ISPUNI MI `ELJU

17.40

8. KAT

22.25

PROVJERENO

PINK BH
06.00 Sestre, serija r. 07.10 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.35 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put o ko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Kraljica juga, serija r. 12.00 Info top, info.program 12.05 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 City, zabavna emisija 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf.program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Zabranjeni forum, emisija 23.00 Kraljica juga, serija 00.00 Iskonski strah, film

HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.50 Bumba, 48 i 49. epizoda 09.00 Bumba, 50 . I 51. epizoda 09.13 Mekanike u misiji, crtani film, 20. epizoda 09.40 Timmy, crtani film, 27. I 28. epizoda 09.50 Fifi, crtani film, 19. epizoda 10.00 Garfield, crtani film, 18. ep. 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 34. epizoda 10.35 Bakugan, crtani film, 97. ep. 11.04 Winx, crtani film, 19. epizoda 11.30 Tractor Tom , crtani film, 7.ep. 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, igrana serija, 11.epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 108. epizoda 14.00 Moj dom 14.30 Muzi~ki program 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 129. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 38. epizoda 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show 18.25 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7, infor. program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 130. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.00 @elja plus 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, igrana serija, 39. epizoda 23.20 Ljubav na sporednoj pruzi ,4.dio, igrani film, igrani film 01.40 Astro Num Caffe, u`ivo

HRT1
12.00 Dnevnik 12.18 TV kalendar (R) 12.34 Kad zavolim, vrijeme stane - telenovela (36/182)* 13.20 Sve }e biti dobro, serija (102/180) (R)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.17 Trenutak spoznaje 14.52 Alisa, slu{aj svoje srce telenovela (101/240)* 15.36 Ra{o i ]ipa, dokumentarni film (R) 16.07 Fotografija u Hrvatskoj. Rino Efendi} (R) 16.21 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.40 8. kat. Gdje mi je bila pamet, talk show 18.32 Od Lark Risea do Candleforda 3, serija (1/12)* 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.12 Sve u 7!, kviz* 21.10 Bitka za Vukovar. Bolnica, dokumentarna serija (8/10) 22.00 Pola ure kulture 22.34 Otvoreno 23.15 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 23.25 Dnevnik 3 23.45 Sport 23.53 Vijesti iz kulture 00.00 Za sre}om na kraj svijeta, dokumentarni film 00.44 [apta~ psima 5 (23/37) (R)* 01.33 Oprah show (1372.) (R)*

Nova TV
06.45 Bakugan, crtana serija 8/52 07.10 Roary, crtana serija 26/52 07.25 Bumba, crtana serija 87-88/150 07.40 Ptica trka~ica, crtana serija3/26 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show69/173 09.15 Kad li{}e pada, serija R 10.10 Ljubav i kazna, serija R 11.10 Inspektor Rex, serija R 12.10 IN magazin R 13.00 Larin izbor, serija R 14.00 Teresa, serija 92-93/152 16.00 Inspektor Rex, serija 34/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija108/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija58/107 21.00 Larin izbor, serija46/160 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Provjereno, informativni magazin 23.25 Superman 2, igrani film 01.45 Sve {to djevojka mo`e po`eljeti, igrani film R 03.30 Na putu prema dolje, serija (12)*12/13 04.15 Sjedi i {uti!, serija 6/13 04.40 Ezo TV, tarot show (18)* 05.40 Nate Berkus Show R 06.25 IN magazin R 06.45 Kraj programa

MRE@A
10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 95. ep. (r) 14.05 Tajna slu`ba, serija, ep. 8/12 (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 104. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 96. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 53. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 54. ep. 21.10 Tajna slu`ba, serija, ep. 9/12 22.40 Lutaju}a ru`a, film

18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar-C 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-A 20.05 Predaj se srce , serija 21.00 Tajna slu`ba, serija 22.40 Lutaju}a ru`a, film

ZENICA
17.00 Discovery, dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 18.00 Cris Angel,zabavni program 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.50 Obavje{tenja 20.00 Kontakt program 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, repriza 23.30 VOA Glas Amerike

17.05 Amor Latino, serija 18.00 Auto Shop Magazin 18.30 Mala d`amija, serija 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Mala d`amija, serija 20.45 Marketing 21.15 Zanimljive pri~e 21.25 Svijet uspje{nih 22.00 Amor Latino, serija 22.45 Marketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

`rtve 10, serija 00.40 Stari de~ki, humoristi~na serija 01.10 Monk 6, serija

BN
17.10 Pozori{te u ku}i, serija r 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitornig 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pozori{te u ku}i, serija 20.55 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 D`ekil, film

18.00 18.30 19.25 19.30 20.10 20.30

Autovizija, r. Svijet uspje{nih, r. Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf. program 20.45 Razgovor s povodom, info. program 21.50 Amor latino, serijski program 22.35 Muzi~ki program 23.00 Aktuelnosti, r. 23.15 TV strane

TV USK
17.15 18.10 18.40 19.00 19.30 20.05 21.25 21.30 21.50 22.45 Predaj se srce, serija TV liberty, inf. program Hello Kitty Dnevnik 1 Muzi~ki program U fokusu, inf. program Preporu~ujemo... Dnevnik 2 Predaj se srce, serija Dokumentarni program ( r) 23.20 Znanstveni forum. Meso-tumor

HRT2
14.55 Edgemont 3, serija za mlade 15.20 [kolski sat. Maloljetni~ko nasilje u medijima 15.50 Kokice 16.05 Rupert, crtana serija 16.15 Mala TV 16.45 Po{tar Pet, crtana serija 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 Traumatologija 19.00 Vijesti iz kulture 19.05 Patak Frka, crtana serija 19.25 Crtani film 19.40 Glazba, glazba... jazz 20.05 Ve~eras 20.10 Zalagaonica, serija 20.35 Zalagaonica, serija 21.00 Filmovi na{ih susjeda. Svijet je velik, a spas ~eka iza ugla, film 23.00 @ica 3, serija 23.55 Zakon i red. Odjel za

RTRS
12.00 Dnevnik 1 12.20 Nekad bilo 13.15 Vez, emisija narodne muzike 13.50 Dragulj u kruni, serija 15.10 U fokusu 15.55 Budimo ljudi 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Ruski dokumentarni film 21.40 Mjesto zlo~ina 9, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Merlinove avanture, serija

GORA@DE
17.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 Najava programa Dnevnik Muzi~ki program Ne(Osnovano), informativni program TV Justic TV Zehra Amor Latino, igrana serija Dnevnik/r

KISS
17.10 17.50 18.50 19.00 19.20 19.25 19.30 19.55 20.05 21.25 22.25 22.45 Lifestyle TV Zagrljaj ljepote, r. Marketing DNEVNIK KISS Marketing Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT FIS SHOP i marketing Reporta`a KISS Kontraverze by Drago Ple~ko Dnevnik KISS, r. Reporta`a KISS

TV OSM
18.30 19.30 20.05 21.10 21.35 22.35 00.30 Dan, inf. emisija Portal Predaj se srce, serija Igra, serija Igra, serija Blago damaska 2, film Astro

HIT TV
18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Serija Razgovor s povodom Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike 23.35 Triumph

HTV OSKAR C
17.15 Predaj se srce, serija

KAKANJ

VISOKO

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

LJUDI I DOGA\AJI 8AHI=?A = 0

Donatela ugostila prijatelje

NJUJORK - Donatela Versaće (Donatella Versace) ugostila je prijatelje iz svijeta šou biznisa povodom kolekcije koju je uradila za H&M. Svi modeli moći će se kupiti u robnim kućama. Među gostima italijanske modne kuće bila je i glumica Džesika Alba (Jesica).

Keri: Mnoge žene bi joj pozavidjele

Pjevačica Maraja Keri osjeća se bolje poslije rođenja blizanaca

517) !# 1/4))
Nakon šest mjeseci uspjela smršaviti, ali kaže da još nije zadovoljna svojim izgledom
LOS ANĐELES - Pjevačica Maraja Keri (Mariah Carey) nakon rođenja blizanaca uspjela je smršaviti čak 35 kilograma zahvaljujući posebnom režimu ishrane. Pjevačica se tokom trudnoće dosta udebljala, ali je nakon šest mjeseci uspjela “srediti” liniju. Iako bi joj mnoge žene pozavidjele na gubitku suvišnih kilograma, Maraja kaže da još nije zadovoljna svojim izgledom. - Stalno sam natečena. Nakon rođenja blizanaca, kada sam počela da pišem i šaljem zahvalnice svima onima koji su donijeli poklone, primijetila sam da mi otječu noge. Mislim da više nikada neću biti ista osoba - kaže Maraja, koja se pridržava posebnog režima ishrane Dženi Kreg. Naglašava da je imala tešku trudnoću, ali joj je drago što se ponovo osjeća dobro. - Morala sam stalno biti u krevetu, ali me je čak i to boljelo. Osjećala sam se veoma ranjivo. Ne radi se samo o tome da kažem “gledajte me kako sam smršavila” već se zbog gubitka kilograma osjećam mnogo zdravije - navodi Keri. NJUJORK - Plastične figurice Kejt (Kate) i Pipe Midlton (Pippa Middleton) pojavile su se u ponudi američkog proizvođača igračaka “Hero Builders”. Fanovi engleske kraljevske porodice sada mogu nabaviti minijaturne replike dviju sestara. Cijene su prilično visoke, 140 eura za repliku Kejt i 37

7AI=JE E 4AC==

Bahman dala prijedlog 

KJA IAIJ=H= 2EFA E AJ

eura za Pipu. Lutka Pipe obučena je u kopiju haljine koju je nosila na vjenčanju svoje sestre, dok je lutka vojvotkinje od Kembridža obučena u kopiju vjenčanice koju je Kejt nosila prilikom udaje za princa Vilijama (William). Proizvođač je otkrio da je veliki broj ljudi već rezervirao svoje primjerke.

VAŠINGTON - Mišel Bahman (Michele Bachmann), kandidatkinja za republikansku nominaciju na izborima za šefa Bijele kuće, izjavila je da bi na planini Rašmor uklesala i lik bivšeg predsjednika Ronalda Regana (Reagan), ali i još nekoliko ličnosti. Na toj planini već su uklesani likovi četvorice najvažnijih američkih predsjednika.

2HE=L= = @čA

Iskosa

Dijamant za 11 do 15 miliona dolara

5KčAL @E==J = =K?EE
ŽENEVA - Žuti dijamant oblika kruške mogao bi dostići cijenu od 11 do 15 miliona dolara na aukciji kuće “Sotheby's” iduće sedmice. Takozvani Sunčev dijamant jarko žute boje najveći je svoje vrste

sa 110,3 karata. Dijamant prodaje kompanija koja ga je i pronašla prošle godine u Južnoj Africi. - Izgleda kao što je i težak - prokomentiraoje šefodjelaza nakit“Sotheby'sa”Dejvid Benet(David Benett).

SPLIT - Tomislav B. (23) zaradio je prekršajnu prijavu zato što je svojoj djevojci Maji K. iz Zagreba priredio neuobičajeni, ali nedvosmisleno veoma romantičan doček na splitskom aerodromu. Tomislav je, naime, preskočio zaštitnu ogradu na aerodromu, visoku gotovo dva metra, i sakrio se, a kada je iz aviona “Croatia Airlinesa” izašla Maja, on joj je, očito vrlo zaljubljen, potrčao ususret s buketom cvijeća u rukama. U tom trenutku među putnicima i policijom zavladala je panika pa je Tomislav priveden u policiju.

Izgled figurica pripadnica kraljevske porodice

i avaz Dnevn
ni 2011 bar/stude m 10. nove ~etvrtak,

ni prilog . Specijal

o em o} H naEuro

INTERVJU Safet Su{i}, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine

Ne bih pristao na 0:0, `elim poku{ati dobiti
Su{i}: Sa 7:0 i{li bismo na miran revan{

Portugal je ~udna reprezentacija koja se kao ekipa ne brani ba{ najbolje Ronalda je nemogu}e ~uvati Igrat }emo kao i do sada, ne `elim komplikacije

Razgovarao: Muamer TANOVI]
Uo~i `rijeba bara`a selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Su{i} rekao je da bi Portugal bio najgora opcija. I, naravno, kako to obi~no biva u na{em slu~aju, desila se upravo najgora opcija. Me|utim, iako njega i njegove igra~e o~ekuje vra{ki te`ak zadatak, Pape ne odstupa od optimizma. U intervjuu za „Dnevni avaz“, Su{i} pri~a o okr{aju s Portugalcima.

}u re}i? ^im je obavljen `rijeb bara`a, nastojao sam biti optimista. To sam i sada. [est utakmica smo bez poraza, a primili smo samo gol iz penala. Nije to lako. To su ~injenice koje mi nala`u da budem optimista. Da sad ka`em da su nam {anse manje od 50 posto, ne bih bio optimista. Uostalom, pitajte Portugalce kakve su njihove {anse, sumnjam da }e re}i da su ve}e.

Sre}a je previ{e va`na, valjda }emo je imati
Kako ste do`ivjeli bara` za SP u kojem smo izgubili od Portugala?
- Bio sam razo~aran, jer mislim da nas je veoma malo dijelilo od uspjeha. Da smo u posljeih igra~a da im je selektor u problemima. dnjoj minuti u Portugalu realizirali jednu od one dvije {anse i do{li ku}i sa 1:1, siguran sam da bismo izdr`ali u Zenici. U fudbalu je sre}a previ{e va`na, a valjda }emo je ovoga puta imati vi{e.

- Mogu samo re}i fudbalerima da paze. Nadam se da imam inteligentne igra~e koji ne}e dobivati `ute kartone bez potrebe.

Dobar sudija
[ta ka`ete za sudiju Hauarda Veba?
- To je dobro. Engleski sudija koji pu{ta da se igra i koji dozvoljava duele.

Dva dodira
Gledali ste utakmice Portugala, {ta biste rekli o njihovim najve}im vrlinama?
- Imaju sve. Svaka im je linija kvalitetna. Imaju toliko dobr-

Kakav rezultat u Zenici pri`eljkujete?
- Nekih 7:0 ne bi bilo lo{e, onda bismo mo`da bili mirni za revan{..., ha, ha. Ma da me sada pita{ da li bih volio 0:0, ne bih pristao. To nije lo{ rezultat, ali `elim poku{ati pobijediti. Ovaj duel morat }e se rije{iti u drugoj utakmici.

Selektore, kakve su nam {anse?
- Sad da to ka`em u procentima, ne mogu. Kada je pola-pola, onda to mogu, ali ovako, {ta

pasti s dvojicom napada~a?
- Vjerovatno i ho}emo.

Za{to se onda toliko mu~e?
- Mo`da zato {to se kao ekipa ne brane ba{ najbolje. Nevjerovatno je da ta ekipa dobije [paniju 4:0, a onda od Islanda primi pet golova. ^udni su.

A {ta }emo s Ronaldom, kako }emo s njim iza}i nakraj?
- ^ovjek je za manje od tri sezone zabio vi{e od 100 golova za Real. To govori sve o njemu, ali ako mislite na flastera, ne}e ga biti. Nikada mi se u trenerskoj karijeri nije desilo da `rtvujem igra~a da bi ~uvao nekoga. Osim toga, Ronalda je nemogu}e ~uvati. Jedan ili dva prekr{aja i to je `uti karton, s opasno{}u da postane crveni. ^uvat }e ga onaj igra~ koji mu bude najbli`i, ina~e gubimo jednog fudbalera na terenu.

Kako }emo igrati protiv njih? Ho}ete li spremiti ne{to specijalno?
- Igrat }emo kao i uvijek do sada, ne{to poput onoga iz Pariza. @elim da se igra, a ne da se komplicira. Dva dodira s loptom i to je to. Kada se lopta izgubi, ho}u da se {to prije vrati u posjed. Svi se divimo igri Barcelone i Reala, ali treba obratiti pa`nju {ta se de{ava kada izgube loptu. Treba im samo nekoliko sekundi da je vrate i to je njihov kvalitet.

U BiH vlada euforija, {ta mo`ete re}i navija~ima?
- Ni kada sam bio jedan od najboljih fudbalera u Evropi, nisam davao bombasti~ne najave. Nisam ni pred Luksemburg, pa ne}u ni sada. To nije moj stil. Ono {to mogu re}i jeste da sam ubije|en da }e igra~i dati sve od sebe i potruditi se da zadr`e svoj te{ko ste~eni ugled. A sada rezultat..., to niko ne zna.

Smijemo li ih u Zenici na-

Rano je govoriti o tome, ali Dva igra~a su nam suspesigurno ste morali nekada pondirana, a devet }e ih u Zenici rizikovati `uti karton koji misliti kako bi bilo plasirati se bi ih izbacio iz revan{a. na EP? - Eh, to ne mogu ni zamisliti. Ho}ete li spremiti posebnu taTo treba samo do`ivjeti. ktiku da to sprije~ite? 3 bih - portugal ~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

4

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Najve}i bh. stru~njak svih vremena Ivica Osim o utakmicama bara`a

Portugal nije to {to je bio
Poku{at }e iskoristiti na{e hendikepe na bokovima
Ipak, ne treba nas zavarati {to se nisu direktno plasirali ili {to, kao, primaju puno golova. Igrali su protiv dobrih ekipa, trebat }emo se mi dobro potruditi da im damo gol - smatra Osim. Nekada{nji trener @eljezni~ara, Partizana, Panatinaikosa, [turma, D`ef junajteda i selektor Jugoslavije i Japana ka`e da je nadmetanje po~elo odmah nakon izvla~enja parova. - Psiholo{ki rat koji se vodi pred ovakve utakmice ima za cilj da se ekipe dodatno motiviraju, a ujedno se tra`i i alibi za eventualne neuspjehe. Tako gledam i na ovaj zahtjev Portugala da se ne igra u Zenici. Ko }e koga vi{e iznervirati, ko }e koga navesti da poslu`i kao novi motiv. Treba biti vrlo oprezan u tome, Safet je, svakako, oprezan i s te stra-

Trebat }emo se dobro potruditi da im damo gol

Kada su se u portugalskim medijima pojavile informacije da }e @oze Murinjo (Jose Mourinho) biti specijalno anga`iran za pomo} Portugalu pred utakmice bara`a protiv Bosne i Hercegovine, na{ selektor Safet Su{i} odmah je uzvratio da on ima jo{ ja~eg aduta - Ivicu Osima.

ne je uredu. Treba igrati normalno, bez kompleksa, ali i bez tra`enja izgovora - govori prvi ~ovjek Nogometnog saveza BiH.

Dosta znalaca
Prema njegovom mi{ljenju, Portugalci }e poku{ati iskoristiti na{e hendikepe na bokovima. - Svi tra`e gre{ke po stranama, a tu smo najtanji. O~ekivao sam da }e [imao (Simao) i Kvare{ma (Quaresma) dobiti te uloge, ali [imao nije pozvan, a Kvare{ma jeste. Portugalci dugo tra`e Figa (Luis), koji mo`e univerzalno odigrati. Upravo su od ove dvojice poku{ali napraviti Figa, ali nije i{lo. Imaju oni, ipak, dosta znalaca koji nam mogu napraviti probleme.
Z. [ARI]

Sve je mogu}e
Najve}i bh. stru~njak svih vremena za „Dnevni avaz“ govori o utakmicama s Portugalcima i {ansama da se prvi put u historiji plasiramo na veliko takmi~enje - Evropsko prvenstvo 2012. u Poljskoj i Ukrajini. - Dok je nade, sve je mogu}e. U bara`u zavisi{ od dvije utakmice, {to je i puno i malo. Pokazali smo da mo`emo, a realno, Portugal nije to {to je bio.

Osim: Pokazali smo da mo`emo

Kada su Portugalci zaprijetili Murinjom, Pape je odgovorio - Osimom

Ronaldo im mo`e biti optere}enje
Ronaldo je ubjedljivo najbolji igra~ Portugala, uz Lionela Mesija (Messi) najve}a svjetska zvijezda, ali Ivica Osim smatra da to ne mora biti prednost protivnika. - Kada Ronalda nema, ovi ostali onda jo{ vi{e ginu kako bi dokazali da mogu bez svakoga, pa i bez njega, da su i oni dobri igra~i. Ovako, kada je on u ekipi, oni automatski postaju ogromni favoriti i imaju dodatno optere}enje. Tako nam to mo`e, na neki na~in, biti i prednost. ^esto se znalo desiti da je najslabija ta~ka ekipe upravo njihov najbolji igra~, koliko god to kontradiktorno zvu~alo - smatra Osim.

Iako je kao trener uvijek zagovarao nadigravanje, za gol vi{e, Osim ka`e da za ovakvu utakmicu mora{ pribje}i svim mogu}im sredstvima. - Trebamo ih pritisnuti, ali ne mo`emo ih pritiskati cijelu utakmicu. Treba malo znati i selja~ku igru, treba znati i nabiti. Neko re~e „ko nabije, dobije“. D`eko dobro ska~e, malo ga pogurati, `rtvovati oko njega, da otupe, praviti neki prividni pritisak, navesti i njih i sudiju da grije{e.

Pribje}i svim sredstvima

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

5

1 21 144 194
Prvu zvani~nu me|udr`avnu utakmicu nogometna reprezentacija BiH odigrala je 1995. godine. Protivnik u prijateljskom duelu bila nam je Albanija, koja nas je 30. novembra u Tirani pobijedila sa 2:0. me|unarodne utakmice do sada je odigrala reprezentacija BiH protiv ukupno 60 ostalih selekcija, od ~ega su 94 bile zvani~ne, a 50 prijateljske. Ostvarili smo 54 pobjede, 32 remija i 58 poraza, uz gol-razliku od 197:207. Najvi{e pobjeda imamo protiv Luksemburga - 5.
utakmice minute
Kenan Hasagi} Asmir Begovi} Sanel Jahi} Safet Nadarevi} Sa{a Papac Muhamed Be{i} Emir Spahi} Boris Pand`a Adnan Mravac Sejad Salihovi} Mensur Mujd`a Senad Luli} Senijad Ibri~i} Zvjezdan Misimovi} Miralem Pjani} Elvir Rahimi} Semir [tili} Haris Medunjanin Adnan Zahirovi} 8 4 2 2 4 1 9 5 3 2 9 10 7 10 9 10 2 9 4 5 4 7 10 3 632 248 38 180 360 13 810 360 226 91 764 876 327 765 785 921 97 626 230 108 71 525 863 54 3 8 31 1

Najbolji, ujedno i trenutni plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine na ranglisti najboljih selekcija svijeta, prema kojem smo drugoplasirana ekipa sa podru~ja biv{e Jugoslavije, iza Hrvatske. Najlo{iji je bio 173. mjesto 1996. godine, kada smo tek u{li na popis reprezentacija koje FIFA boduje.

fudbalera do sada su dobivala pozive u reprezentaciju BiH, od kojih ~ak 20 golmana. Selektora smo imali devet - Mirsad Fazlagi}, Fuad Muzurovi} u dva navrata, D`emaludin Mu{ovi}, Faruk Had`ibegi}, Mi{o Smajlovi}, Bla` Sli{kovi}, Meho Kodro, Miroslav Bla`evi} i sada Safet Su{i}.

Statistika reprezentativaca BiH u kvalifikacijama
udarci
0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 1 7 6 22 14 0 0 10 1 1 0 2 4 0

golovi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 3 0 1

asistencije na~injeni pretrpljeni kartoni prekr{aji prekr{aji
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 9 10 2 0 0 1 2 3 0 11 9 1 2 10 11 3 4 8 24 3 7 0 0 0 0 1 0 15 5 1 4 14 11 7 18 14 12 2 3 4 1 0 12 23 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0

Zanimljivosti
Najuvjerljiviju pobjedu reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je 10. septembra 2008. godine u Zenici protiv Estonije - 7:0 Najte`i poraz do`ivjeli smo u La Plati 14. maja 1998., kada nas je Argentina savladala sa 5:0 Prvo dr`avno prvenstvo BiH odigrano je 1994. godine u Zenici uz u~e{}e osam ekipa. Turnir je zbog granatiranja prekidan osam puta, a za titulu prvog prvaka izborio se ^elik U punopravno ~lanstvo FIFA-e i UEFA-e NSBiH je primljen 1995. godine Prve kvalifikacije igrali smo u ciklusu za Svjetsko prvenstvo 1998., kada smo u grupi s Danskom, Hrvatskom, Gr~kom i Slovenijom zauzeli ~etvrto mjesto Prvi grad u BiH koji je prihvatio fudbalsku igru bio je Mostar 1905. godine, a prva zvani~na takmi~enja po~ela su 1908. godine Prvi kapiten nogometne reprezentacije BiH bio je Bla` Sli{kovi}, koji je vodio ekipu u humanitarnim prijateljskim utakmicama 1992. i 1993. godine protiv Genka i Kajzerslauterna Nogometni savez BiH osnovan je 1992. godine Zvjezdan Misimovi} dijeli {esto mjesto na listi asistenata evropske zone kvalifikacija sa pet asistencija Edin D`eko je {esti po broju udaraca u okvir gola (17), ali i fudbaler koji je uvjerljivo najvi{e bio u ofsajdu (19) Elvir Rahimi} je ~etvrti u Evropi po broju na~injenih prekr{aja (24), a D`eko {esti po broju pretrpljenih prekr{aja (23)

Darko Maleti} Zlatan Muslimovi} Vedad Ibi{evi} Edin D`eko Ermin Zec

Najviše nastupa
63 53 51 47 45 44 43 40 39 38 Zvjezdan Misimoviæ Emir Spahiæ Elvir Boliæ Sergej Barbarez Vedin Musiæ Kenan Hasagiæ Hasan Salihamid`iæ Muhamed Konjiæ Edin D`eko Elvir Baljiæ 22 20 20 17 14 11 8 6 6 4

Najbolji strijelci
Elvir Boliæ Edin D`eko Zvjezdan Misimoviæ Sergej Barbarez Elvir Baljiæ Zlatan Muslimoviæ Vedad Ibiševiæ Hasan Salihamid`iæ D`elaludin Muharemoviæ Mirsad Bešlija

Bosna i Hercegovina
Nezavisna od: 1992. Povr{ina: 51.197 km2 Broj stanovnika: 4.622.163 Natalitet: 0,008 posto Glavni grad: Sarajevo - 392.000 stanovnika. GDP po glavi stanovnika: 6.600 dolara Nezaposlenost: 43,1 posto Ispod granice siroma{tva: 18,6 posto Ukupan dug: 9,678 milijardi dolara
6
bih - portugal
~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Broj telefonskih pretplatnika: 998.600 Broj mobilnih telefona: 3,257 miliona Korisnika interneta: 1,422 miliona Aerodromi: 25 (7 sa asfaltiranim pistama) @eljeznice: 610 kilometara Ceste: 22.926 km

Papetovi izabranici
Asmir Begovi}
Pozicija: Golman. Klub: Stouk, Engleska. Godina: 24. Nastupi: 7. Vrijednost: 4.000.000

Kenan Hasagi}
Pozicija: Golman. Klub: Istanbul BB, Turska. Godina: 31. Nastupi: 44. Vrijednost: 1.800.000 eura.

Asmir Avduki}
Pozicija: Golman. Klub: Borac Banja Luka. Godina: 30. Nastupi: 2. Vrijednost: 625.000 eu-

Safet Su{i}
Godina: 56. Igra~ka karijera (1973/1992): Sarajevo, PSG, Red star Pariz. Reprezentacija Jugoslavije (1977/1990): 54 utakmice, 21 gol. Trenerska karijera: Kan (1994/1995), Istanbulspor (1996/1998), El-Hilal (2001), Konjaspor (2004/2005), Ankaragud`u (2005/2006), Rizespor (2006/2008), Ankaraspor (2008/2009). Uspjesi: Prvak Francuske 1986., osvaja~ Kupa Francuske 1983., najbolji strijelac i igra~ Jugoslavije 1980., najbolji strani igra~ u Francuskoj 1983., najbolji fudbaler BiH svih vremena 2004. Selektor BiH od decembra 2009.

Boris Pand`a
Pozicija: Odbrana. Klub: Mehelen, Belgija. Godina: 25. Nastupi/ golovi: 17/0. Vrijednost: 1.500.000 eura.

Emir Spahi}
Pozicija: Odbrana. Klub: Sevilja, [panija. Godina: 31. Nastupi/ golovi: 53/2. Vrijednost: 5.000.000 eura.

Adnan Mravac
Pozicija: Odbrana. Klub: Matersburg, Austrija. Godina: 29. Nastupi/ golovi: 13/0. Vrijednost: 650.000 eura.

Sa{a Papac
Pozicija: Odbrana. Klub: Glazgov rend`ers, [kotska. Godina: 31. Nastupi/ golovi: 37/0. Vrijednost: 4.000.000 eura.

Muhamed Be{i}
Pozicija: Odbrana. Klub: Hamburg, Njema~ka. Godina: 19. Nastupi/ golovi: 3/0. Vrijednost: 750.000 eura.

Sanel Jahi}
Pozicija: Odbrana/veza. Klub: APOEL, Kipar. Godina: 30. Nastupi/ golovi: 18/1. Vrijednost: 1.500.000 eura.

Adnan Zahirovi}
Pozicija: Veza. Klub: Spartak Nal~ik, Rusija. Godina: 21. Nastupi/ golovi: 5/0. Vrijednost: 850.000 eura.

Elvir Rahimi}
Pozicija: Veza. Klub: CSKA, Rusija. Godina: 35. Nastupi/ golovi: 32/0. Vrijednost: 400.000 eura.

Haris Medunjanin
Pozicija: Veza. Klub: Makabi, Izrael. Godina: 26. Nastupi/ golovi: 16/4. Vrijednost: 2.000.000 eura.

Sejad Salihovi}
Pozicija: Odbrana/veza. Klub: Hofenhajm, Njema~ka. Godina: 27. Nastupi/ golovi: 25/4. Vrijednost: 7.000.000 eura.

Senad Luli}
Pozicija: Odbrana/veza. Klub: Lacio, Italija. Godina: 25. Nastupi/ golovi: 13/0. Vrijednost: 3.000.000 eura.

Zvjezdan Misimovi}
Pozicija: Veza. Klub: Dinamo Moskva, Rusija. Godina: 29. Nastupi/ golovi: 63/20. Vrijednost: 7.000.000 eura.

Miralem Pjani}
Pozicija: Veza. Klub: Roma, Italija. Godina: 21. Nastupi/ golovi: 28/4. Vrijednost: 10.000.000 eura.

Senijad Ibri~i}
Pozicija: Veza. Klub: Lokomotiv, Rusija. Godina: 26. Nastupi/ golovi: 32/4. Vrijednost: 6.500.000 eura.

Semir [tili}
Pozicija: Veza. Klub: Leh, Poljska. Godina: 24. Nastupi/ golovi: 4/0. Vrijednost: 2.700.000 eura.

Darko Maleti}
Pozicija: Veza. Klub: Aktobe, Kazahstan. Godina: 30. Nastupi/ golovi: 15/1. Vrijednost: 300.000 eura.

Vedad Ibi{evi}
Pozicija: Napad. Klub: Hofenhajm, Njema~ka. Godina: 27. Nastupi/ golovi: 33/8. Vrijednost: 6.500.000 eura.

Edin D`eko
Pozicija: Napad. Klub: Man~ester Siti, Engleska. Godina: 25. Nastupi/ golovi: 39/20. Vrijednost: 28.000.000 eura.

Ermin Zec
Pozicija: Napad. Klub: Gen~lerbirligi, Turska. Godina: 23. Nastupi/ golovi: 9/1. Vrijednost: 2.500.000 eura.

Zlatan Muslimovi}
Pozicija: Napad. Klub: Nema. Godina: 30. Nastupi/ golovi: 28/11. Vrijednost: 2.250.000 eura.

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

7

8

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Vahid Halilhod`i}, proslavljeni bh. stru~njak

’Zmajevi’ su zreli za Euro 2012.
Moramo paziti i na najmanji detalj, ni{ta ne prepustiti slu~aju
Proslavljeni bh. stru~njak Vahid Halilhod`i} nema dilema kada su u pitanju {anse reprezentacije u duelima s Portugalcima. Naravno, Vaha veoma cijeni na{eg protivnika, ali ima veliko povjerenje u selektora Safeta Su{i}a i njegove izabranike. - „Zmajevi“ su zreli za plasman na Euro 2012. Zaista imamo ekipu za veliko takmi~enje. Vjerujem da }emo to pokazati u dvome~u s Portugalcima - rekao je Vaha u telefonskom razgovoru iz Al`ira, gdje je selektor ove sjevernoafri~ke zemlje. Kako se suprotstaviti Portugalcima? - Moramo ih prostudirati do posljednje sitnice, a siguran sam da je Pape to uradio. Jednostavno, paziti na svaki detalj. Repsektirati ih, ali u}i u me~ bez kompleksa. Ako budemo na nivou me~a iz Pariza, naro~ito prvo poluvrijeme, imamo realne {anse. Najva`nije je ne primiti gol u Zenici. Iskreno, bio bih vi{e nego zadovoljan da pobijedimo i sa 1:0, jer vjerujem da u revan{u mo`emo posti}i pogodak. Uop}e nije bitno ho}emo li lijepo igrati, va`no je samo izboriti vizu za Poljsku i Ukrajinu - smatra Halilhod`i}. A. DRINJAKOVI]
Halilhod`i}: Ponoviti igru iz Pariza

Ronaldo }e biti posebno inspiriran
- Portugal posjeduje sjajne individualce, ali kao ekipa ima problema. Uostalom, u vi{e nego skromnoj grupi s Danskom, Norve{kom, Islandom i Kiprom bili su tek drugi. Kristijano Ronaldo (Cristiano) bit }e posebno inspiriran. Te{ko ga je zaustaviti, ali ako i{ta mo`emo u~initi, onda barem smanjiti broj prekr{aja u zoni od 25-30 metara, kako Ronaldo ne bi imao prilike pokazati koliko dobro izvodi slobodne udarce - isti~e Vaha.

Du{ko Bajevi}, legenda bh. fudbala, optimisti~an

Ne trebamo se bojati va`nosti utakmice, {ta bi bilo da igramo u finalu Eura?
Na{i igra~i su veoma iskusni, imaju mnogo ovakvih utakmica u nogama i siguran sam da Portugal nije ja~i
mene li~no ti~e, a ne `elim da pri~am u ime ostalih ljudi, navija~a, vjerujem u ovu ekipu i jedino {to bih od igra~a zahtijevao jeste da daju sve od sebe, {to }e oni vjerovatno u~initi. U ovoj situaciji, samo je to ono {to oni moraju ponuditi, a ako to urade, nikoga ne treba optu`ivati - ka`e Bajevi} koji optimizam temelji na mno{tvu faktora: - Prvo, pokazali smo ko smo i {ta smo protiv Francuske, to je dovoljan dokaz na{e snage i, prema meni, Portugal uop}e nije ja~a ekipa od BiH. Osim toga, na{i igra~i su veoma iskusni, imaju mnogo ovakvih utakmica u nogaBajevi}: Vjerujem u ovu reprezentaciju

U razgovoru za na{ list Bajevi} je priznao da najve}u opasnost za na{ tim vidi po bokovima. Jednom je proslavljeni me{tar Tomislav Ivi} rekao kako mu se uvijek vi{e svi|alo da protivnik ima nekoga ko je udarna igla, jer onda tupljenjem glavnih o{trica pravi pola posla? - Portugal ima izuzetna dva-tri igra~a, ali ne `elim pametovati {ta bi bilo bolje, igrati flastera na njima ili ne. Jednostavno, ne `elim da to iznosim u javnost. Ne}u re}i da su to za mene komplikovane stvari. Nisu, ali nisu ni takve da bih se u javnosti njima razmetao - ka`e Bajevi}.

Flaster ili ne?

Ni od koga nije strahovao kao igra~, a i kao trener pokazivao je crtu neustra{ivosti. Du{ko Bajevi} to isto o~ekuje od na{ih fudbalskih reprezentativaca u petak, kada budu ukrstili koplja protiv Portugala u prvoj utakmici bara`a za Evropsko prvenstvo. Ni to {to smo dvije godine poslije prvog plasmana u doigravanje ponovo na nokat od velikog i toliko o~ekivanog uspjeha, ne bi trebao biti kamen spoticanja, smatra Princ s Neretve. - To {to smo ponovo veoma blizu i {to realno svi mnogo o~ekujemo i `elimo ne bi smjelo smetati na{im igra~ima. [to se

ma, navikli su igrati te{ke me~eve i to im nije nepoznato. Tre}a stvar kojom mo`emo biti vrlo zadovoljni je to {to ve}ina glavnih igra~a dolazi u odli~noj formi, mnogi od njih protekle sedmice igrali su veoma dobro i ostvarili su solidan u~inak u svojim klubovima. Poslije izvla~enja mnogi su se upla{ili protivnika, ali za to nema potrebe. [ta bi bilo da igramo u polufinalu ili finalu Evropskog prvenstva? Straha od va`nosti utakmice kod igra~a ne smije biti, a mi moramo pokazati da vjerujemo u njih - smatra Bajevi}.
A. ^ULI]
~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

bih - portugal

9

3 9 10 29
mjesto na rang-listi Svjetske fudbalske federacije (FIFA), najvi{e u historiji, Portugal je zauzeo 26. maja 2010. godine. Najni`i plasman (43. mjesto) ostvarili su 1998. golova postigao je portugalski as Euzebio i bio najbolji strijelac Svjetskog prvenstva 1966. u Engleskoj. golova primio je Portugal u prijateljskom me~u protiv Engleske. Rezultat 0:10 iz 1947. godine i do danas je ostao najte`i poraz u historiji portugalske reprezentacije.
utakmice minute
Eduardo Rui Patrisio Fabio Koentrao Rolando Silvio Pereira Pepe @oao Pereira Bruno Alve{ Rikardo Karvaljo Miguel Manuel Fernandes Raul Meirele{ Nani Rikardo Kvare{ma Miguel Veloso Tijago @oao Mutinjo Karlos Martins Ruben Mikael Eliseu Nuno Gome{ Silvestre Varela Helder Postiga Lidson Janik \alo Kristijano Ronaldo Deni Hugo Almeida 5 3 5 2 2 4 6 6 4 1 2 8 8 3 4 3 7 5 3 2 2 2 6 2 1 6 4 5 450 270 450 180 107 360 523 540 360 90 169 690 707 199 172 100 551 358 102 155 12 6 378 35 6 540 87 322

selektora do sada je imao Portugal, uklju~uju}i aktuelnog Paula Benta. Od ovih trenera, njih 12 je u dva ili vi{e navrata predvodilo reprezentaciju. Najvi{e me~eva na klupi reprezentacije ima Brazilac Luiz Felipe Skolari, ukupno 74 u periodu od 2003. do 2008. godine.

Statistika reprezentativaca Portugala u kvalifikacijama
udarci
0 0 4 2 1 2 1 2 0 1 7 12 12 5 1 0 5 12 0 2 0 0 12 3 0 32 6 9

golovi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 5 2 2

asistencije na~injeni pretrpljeni kartoni prekr{aji prekr{aji
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 3 0 5 6 5 1 1 1 8 10 5 3 1 10 7 4 1 0 0 7 3 0 4 1 2 0 1 4 0 1 7 7 0 4 0 0 1 13 5 2 0 8 11 0 1 0 0 6 1 0 10 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Zanimljivosti
Fudbal se u Portugalu po~eo igrati u kasnom 19. stolje}u, zahvaljuju}i studentima, koji su ovaj sport donijeli iz Engleske. Prvi organizirani me~ odigran je 1875. u Madeiri Najstariji fudbalski klub u Portugalu, Akademika, osnovan je 1876. Dva najslavnija, Benfika i Porto, formirani su 1904., odnosno 1906. Veliki trio (Benfika, Porto, Sporting) osvojio je 75 od 77 titula u prvenstvu Portugala. Preostala dva su ugrabili Belenenses i Boavista Benfika je 1973. osvojila titulu bez poraza (28 pobjeda, 2 remija) te postavila rekord evropskih liga po broju uzastopnih pobjeda (23) Portugalska liga (ZON Sagres) rangirana je na {esto mjesto po snazi na Starom kontinentu u sezoni 2011/2012. prema Evropskoj fudbalskoj federaciji (UEFA) Portugal je 1966. godine na na Svjetskom prvenstvu u Engleskoj osvojio tre}e mjesto. U polufinalu, Portugalci su pora`eni od doma}ina sa 1:2, da bi u me~u za tre}e mjesto porazili Sovjetski Savez (2:1) za najve}i uspjeh na SP-ima Tokom Svjetskog prvenstva 1986. u Meksiku portugalski igra~i su stupili u {trajk, zahtijevaju}i od Saveza ve}e premije, i nisu trenirali izme|u me~eva prvog i drugog kola Portugal je 2004., kao doma}in, izgubio finale Evropskog prvenstva od Gr~ke (0:1) od koje je izgubio i na otvaranju (1:2). Bilo je to prvi put u historiji da su dvije iste ekipe igrale i prvi i posljednji me~ na Euru Samo nekoliko dana uo~i po~etka kvalifkacija za Euro 2012. standardni reprezentativci Simao, Paulo Fereira i Miguel saop}ili su da ne}e vi{e igrati u dresu Portugala ^elnici Portugalskog saveza poku{ali su poslije otkaza Karlosu Keiro{u tokom kvalifikacija za Euro 2012. anga`irati trenera madridskog Reala @ozea Murinja, ali je predsjednik {panskog kluba Florentino Perez blokirao dogovor Portugalski as Kristijano Ronaldo ~etvrti je me|u igra~ima sa najvi{e {uteva u okvir gola u kvalifikacijama za Euro 2012. (17) i peti van okvira (15)

Najviše nastupa
127 110 94 88 85 85 81 80 79 79 Luis Figo Fernando Kouto Rui Kosta Pauleta Simao Kristijano Ronaldo @oao Pinto Vitor Baija Rikardo Nuno Gome{ 47 41 32 30 29 26 23 22 22 17

Najbolji strijelci
Pauleta Euzebio Luis Figo Kristijano Ronaldo Nuno Gome{ Rui Kosta @oao Pinto Nene Simao Helder Postiga

Portugal
Nezavisna od: 1095. Povr{ina: 92.090 km2 Broj stanovnika: 10.760.305 Natalitet: 0,212 posto Glavni grad: Lisabon - 2,8 miliona GDP po glavi stanovnika: 23.000 dolara Nezaposlenost: 10,8 posto Ispod granice siroma{tva: 18 posto Ukupan dug: 497,8 milijardi dolara
10 bih - portugal
~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Broj telefonskih pretplatnika: 4,049 miliona Broj mobilnih telefona: 15,178 miliona Korisnika interneta: 3,267 miliona Aerodromi: 65 (43 sa asfaltiranim pistama) @eljeznice: 3.319 kilometara Ceste: 82.900 km

Bentovi izabranici
Eduardo Karvaljo
Pozicija: Golman. Klub: Benfika. Godina: 29. Nastupi: 27. Vrijednost: 5.500.000 eura. Pozicija: Golman. Klub: Klu`, Rumunija. Godina: 29. Nastupi: 1. Vrijednost: 3.600.000 eura.

Antonio Beto
Pozicija: Golman.

Rui Patrisio

Selektor: Paulo Bento
Godina: 42. Igra~ka karijera (1997/2004): Orijental, Benfika, Estrela Amadora, Vitorija Gimarae{, Benfika, Ovijedo, Sporting Lisabon. Reprezentacija Portugala (1992/2002): 35 utakmica. Trenerska karijera: Sporting (2005/2009). Uspjesi: Reprezentativac Portugala na po jednom EP i SP. Selektor Portugala od septembra 2010.

Klub: Sporting. Godina: 23. Nastupi: 7. Vrijednost: 9.700.000 eura.

Bruno Alve{
Pozicija: Odbrana. Klub: Zenit, Rusija. Godina: 29. Nastupi/golovi: 45/5. Vrijednost: 14.000.000 eura.

@oao Pereira
Pozicija: Odbrana. Klub: Sporting. Godina: 27. Nastupi/golovi: 10/0. Vrijednost: 9.000.000 eura.

Fabio Koentrao
Pozicija: Odbrana. Klub: Real Madrid, [panija. Godina: 23. Nastupi/ golovi: 17/1. Vrijednost: 24.000.000 eura. Pozicija: Odbrana. Klub: Porto. Godina: 26. Nastupi/ golovi: 12/0. Vrijednost: 14.000.000 eura.

Rolando

Pepe
Pozicija: Odbrana. Klub: Real Madrid, [panija. Godina: 28. Nastupi/golovi: 35/2. Vrijednost: 28.000.000 eura. Pozicija: Odbrana. Klub: Keln, Njema~ka. Godina: 26. Nastupi/ golovi: 0/0. Vrijednost: 2.500.000 eura.

Sereno
Pozicija: Veza. Klub: Malaga, [panija. Godina: 28. Nastupi/ golovi: 3/1. Vrijednost: 4.000.000 eura.

Eliseu

Karlos Martins
Pozicija: Veza. Klub: Granada, [panija. Godina: 29. Nastupi/ golovi: 14/2. Vrijednost: 5.000.000 eura.

@oao Mutinjo
Pozicija: Veza. Klub: Porto. Godina: 25. Nastupi/ golovi: 37/2. Vrijednost: 20.000.000 eura.

Miguel Veloso
Pozicija: Veza. Klub: \enova, Italija. Godina: 25. Nastupi/ golovi: 19/1. Vrijednost: 9.500.000 eura.

Raul Meirele{
Pozicija: Veza. Klub: ^elzi, Engleska. Godina: 28. Nastupi/golovi: 51/8. Vrijednost: 16.000.000 eura.

Ruben Mikael
Pozicija: Veza. Klub: Saragosa, [panija. Godina: 25. Nastupi/ golovi: 5/2. Vrijednost: 5.000.000 eura.

Ruben Amorim
Pozicija: Veza. Klub: Benfika. Godina: 26. Nastupi/ golovi: 1/0. Vrijednost: 5.000.000 eura. Pozicija: Veza. Klub: PAOK, Gr~ka. Godina: 25. Nastupi/ golovi: 0/0. Vrijednost: 8.000.000 eura.

Vijeirinja

Kristijano Ronaldo
Pozicija: Napad. Klub: Real Madrid, [panija. Godina: 26. Nastupi/golovi: 85/30. Vrijednost: 90.000.000 eura.

Helder Postiga
Pozicija: Napad. Klub: Saragosa, [panija. Godina: 29. Nastupi/golovi: 44/17. Vrijednost: 5.000.000 eura.

Nani
Pozicija: Napad. Klub: Man~ester junajted, Engleska. Godina: 24. Nastupi/golovi: 49/11. Vrijednost: 28.000.000 eura.

Rikardo Kvare{ma
Pozicija: Napad. Klub: Be{ikta{, Turska. Godina: 28. Nastupi/ golovi: 31/3. Vrijednost: 15.000.000 eura.

Nuno Gome{
Pozicija: Napad. Klub: Braga. Godina: 35. Nastupi/ golovi: 79/29. Vrijednost: 1.500.000 eura.

Hugo Almeida
Pozicija: Napad. Klub: Be{ikta{, Turska. Godina: 27. Nastupi/ golovi: 38/15. Vrijednost: 8.500.000 eura.

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

11

12 bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

13

BiH u kvalifikacijama za Euro 2012
Luksemburg 0:3 BiH
Luksemburg, 3. septembar 2010. Stadion „@ozi Bartel“. Gledalaca: 7.327. Sudija: Ve~eslav Banari (Moldavija) 7. Pomo}nici: Anatoli Bodean i Andrei Bodean (Moldavija). Delegat: Jakob Erel (Izrael). Strijelci: 0:1 - Ibri~i} (6), 0:2 - Pjani} (13), 0:3 - D`eko (16). @uti kartoni: Hofman, Bensi (Luksemburg). Igra~ utakmice: Miralem Pjani} (BiH) 7,5. LUKSEMBURG: @uber 5, Kinciger 5, Jani{ 5, Hofman 5, [nel 5, Peters 5, Bensi 5 (46. Kitenge 5), Betmer 5 (88. Laterca -), Kolet 5 (76. Da Mota -), Mu~ 5, @erson 5. Selektor: Luk Holc. BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi} -, Mujd`a 6,5, Spahi} 6,5, Nadarevi} 6,5, Luli} 6,5, Rahimi} 6,5 (66. Jahi} -), Ibri~i} 7 (72. Medunjanin -), Pjani} 7,5 (80. Zec -), Misimovi} 7, D`eko 7, Ibi{evi} 6,5. Selektor: Safet Su{i}.

BiH 2:0 Albanija

BiH 0:2 Francuska
Sarajevo, 7. septembar 2010. Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“. Gledalaca: 28.000. Sudija: Feliks Brih (Njema~ka) 7. Pomo}nici: Torsten [ifner i Mark Bor{ (Njema~ka). Delegat: Ajnar Lepanen (Estonija). Strijelci: 0:1 - Benzema (72), 0:2 - Maluda (77). @uti kartoni: Pjani}, Ibri~i} (BiH), Valbuena (Francuska). Igra~ utakmice: Vasiriki Dijabi (Francuska) 8. BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi} 7, Mujd`a 6, Luli} 5,5, Nadarevi} 5,5, Spahi} 6, Rahimi} 7 (74. Jahi} ), Pjani} 5,5, Ibri~i} 5,5, Misimovi} 5,5, D`eko 5,5, Ibi{evi} 5,5 (74. Zec -). Selektor: Safet Su{i}. FRANCUSKA: Loris 6, Kli{i 6,5, Mekses 6,5, Rami 6, Sanja 6, Dijara 7, Mvila 6,5, Dijabi 8, Maluda 7,5 (80. Matuidi -), Valbuena 7,5, Benzema 7,5. Selektor: Loran Blan.

Albanija 1:1 BiH
Tirana, 8. oktobar 2010. Stadion „Kemal Stafa“. Gledalaca: 18.000. Sudija: Kristin Jakobsen (Island) 7. Pomo}nici: Sigurdur Oli Torleifson i Olafur Ingvar Gudfinson (Island). Delegat: Adrijan Titkomb (Engleska). Strijelci: 0:1 - Ibi{evi} (21), 1:1 - Duro (45). @uti kartoni: Bogdani, Daliku (Albanija), Luli}, Mravac, Spahi} (BiH). Igra~ utakmice: Lorik Cana (Albanija) 6,5. ALBANIJA: Bekaj 6,5, Lila 6,5, Vangeli 6, Daliku 6,5, Cana 6,5, Agoli 6, Bulku 6, Duro 6,5, Salihi 6 (84. Hika -), Muzaka 5 (65. Lika -), Bogdani 5 (46. Skela 5,5). Trener: D`emal Mustedanagi}. BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi} - (46. Begovi} ), Mujd`a 6,5, Mravac 5 (46. Pand`a 6), Spahi} 6, Luli} 6, Rahimi} 6, Medunjanin 6,5, Pjani} 6,5, Misimovi} 6, Ibi{evi} 6,5, D`eko 6 (90. Ibri~i} -). Selektor: Safet Su{i}.

BiH

Zenica, 26. mart 2011. Stadion Bilino polje. Gledalaca: 13.000. Sudija: Fernando Tei{eira Vitijenes ([panija). Pomo}nici: Viktorijano Dijaz Kasado i Hoze Manuel Fernandez Miranda ([panija). Delegat: Tomas Vejhing (Njema~ka). Strijelci: 0:1 - Marika (29), 1:1 - Ibi{evi} (63), 2:1 - D`eko (83). @uti kartoni: Ibi{evi} i Rahimi} (BiH). Igra~ utakmice: Senad Luli} (BiH) 7. BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi} 6, Mujd`a 6, Luli} 7, Spahi} 7, Medunjanin 6 (71. Maleti} -), Mravac 6, Pjani} 6,5, Misimovi} 7 (80. Ibri~i} -), Rahimi} 7, D`eko 6,5, Ibi{evi} 6,5 (76. Muslimovi} -). Selektor: Safet Su{i}. RUMUNIJA: Pantelimon 6, Kornel 6, Rat 6, Tamas 5,5, Aleksa 6, Marika 6,5, Mutu 6, Torje 6 (71. Ko~i{ ), Gojan 6,5, Floresku 6 (76. Ropotam -), Deak 6 (85. Ziku -). Selektor: Razvan Lu~esku.

Rumunija 3:0 BiH
Bukure{t, 3. juni 2011. Stadion Julesti - Valentin Stanesku. Gledalaca 10.000. Sudija: Jonas Erikson ([vedska) 6,5. Pomo}nici: Stefan Vitberg, Danijel Vamark ([vedska). Delegat: Kristijan [melcer (Austrija). Strijelci: 1:0 - Mutu (37), 2:0 - Marika (41), 3:0 - Marika (55). @uti kartoni: Torje, Sapunaru, Surdu (Rumunija), [tili} (BiH). Igra~ utakmice: Siprijan Marika (Rumunija) 8. RUMUNIJA: Tatarasanu -, Rat 7,5, Tama{ 6,5, Mure{an 7, Marika 8 (87. Alekse -), Mutu 7 (83. Surdu -), Torje 6,5, Pap 6,5, Burseanu 6,5, Sanmarten 7 (64. Tanase -), Sapunaru 7. Selektor: Razvan Lu~esku. BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi} 6, Mujd`a 5, Luli} 5,5, Spahi} 5,5, Rahimi} 5,5, Mravac 5, Medunjanin 5 (46. Ibi{evi} 5), Pjani} 5,5, Ibri~i} 5 (64. [tili} -), Misimovi} 5,5, D`eko 5,5 (64. Muslimovi} -). Selektor: Safet Su{i}.

14 bih - portugal

1 2 3 4 5

2:1 Rumunija

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

6 7 8 9 10
Bjelorusija - BiH 0:2 BiH 1:0 Bjelorusija BiH 5:0 Luksemburg Francuska 1:1 BiH

Zenica, 7. juni 2011. Stadion Bilino polje. Gledalaca: 10.000. Sudija: Berni Rajmond Blom (Holandija) 7. Pomo}nici: Niki Sibert i Patrik Langkamp (Holandija). Delegat: Teuvo Holopainen (Finska). Strijelci: 1:0 - Medunjanin (67), 2:0 - Maleti} (90). @uti karton: Duro (Albanija). Crveni karton: Andi Lila (Albanija) u 87. minuti - direktno isklju~enje zbog igranja |onom. Igra~ utakmice: Haris Medunjanin (BiH) 6,5 BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi} 6, Mujd`a 6 (73. Maleti} 6), Luli} 6,5, Spahi} 6, Pand`a 6, Rahimi} 6, Medunjanin 6,5, Pjani} 6,5 (77. Be{i} -), Misimovi} 6, Ibi{evi} 6 (61. Muslimovi} -), D`eko 6. Selektor: Safet Su{i}. ALBANIJA: Ujkani 6, Vangeli 6, Dalku 5,5, Cana 5,5, Kuri 6, Agoli 6 (60. Lila -), Bulku 5,5, Skela 6, Lala 6 (72. Muzaka -), Salihi 5,5, Bogdani 5,5 (46. Duro 6). Selektor: Josip Ku`e.

Kvalifikacije u deset slika
1 4
Kvalifikacije smo po~eli silovito, pregaziv{i jadni Luksemburg sa 3:0 pogocima u prvih 16 minuta. Strijelac prvog gola u ciklusu bio je Senijad Ibri~i}, a poslije njega, sve je i{lo glatko. Patnju s Rumunima u Zenici, u kojoj smo morali dobiti, prekinuo je Edin D`eko. Na{ najbolji fudbaler bio je u 83. minuti na pravom mjestu, postigav{i gol kojim smo pobijedili sa 2:1.

7

Minsk, 2. septembar 2011. Stadion Dinama. Gledalaca: 25.000. Sudija: Viktor Kasai (Ma|arska) 7,5. Pomo}nici: Gabor Ero{ i \or|i Ring (Ma|arska). Delegat UEFA-e: Stanislav Spe~ik (Poljska). Strijelci: 0:1 - Salihovi} (22, penal), 0:2 - Medunjanin (24). @uti kartoni: Spahi}, Pjani}, Maleti}, Papac (BiH). Igra~ utakmice: Haris Medunjanin (BiH) 7,5. BJELORUSIJA: @evnov 6,5, Kul~ij 6, Martinovi~ 6, Kala~jov 6, Trubilo 6, Kornilenko 6 (63. Voronkov -), @avner~ik 6 (63. Sitko -), Putilo 6, Kislijak 5,5, Verkovsov 5,5, [itov 6. Selektor: Bernd [tange. BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi} 7,5, Luli} 7,5, Papac 7, Spahi} 7,5, Pand`a 7, Rahimi} 7, Pjani} 7, Zahirovi} 7, D`eko 7,5 (80. Misimovi} -), Medunjanin 7,5 (88. Muslimovi} -), Salihovi} 7 (72. Maleti} -). Selektor: Safet Su{i}.

Ipak smo odoljeli pritisku, a zna~aj povratka Sa{e Papca u ekipu potvr|en je ve} u njegovom prvom nastupu u Minsku. Veliki kadrovski dobitak krunisan je vitalnom pobjedom u kvalifikacijama od 2:0.

Zenica, 6. septembar 2011. Stadion Bilino polje. Gledalaca: 13.000. Sudija: Martin Etkinson (Engleska). Pomo}nici: Majkl Malarki i Piter Kirkup (Engleska). Delegat: Pjerino Leone \akinto ([vicarska). Strijelac: 1:0 - Misimovi} (87). @uti kartoni: Zahirovi}, Salihovi}, Pand`a (BiH), Trubila, [itov, Kala~ev, Martinovi~, Dragun (Bjelorusija). Crveni karton: Kala~jov (Bjelorusija) u 34. minuti - drugi `uti, Martinovi~ (Bjelorusija) u 85. - drugi `uti. Igra~ utakmice: Zvjezdan Misimovi} (BiH) 7,5. BOSNA I HERCEGOVINA: Begovi} -, Mujd`a 6,5, Pand`a 6,5 (46. Misimovi} 7,5), Papac 7, Rahimi} 7, Zahirovi} 7, Salihovi} - (19. [tili} 6,5), Luli} 6,5, Ibri~i} 6,5 (64. Zec 5,5), Medunjanin 6, D`eko 6. Selektor: Safet Su{i}. BJELORUSIJA: Bevnov 6,5, [itov 6, Martinovi~ 6, Verkovcov 6,5, Trubila 6, Kislijak 6, Kul~i 6, Kala~jov 6, Putilo 6, [itko 6 (77. Voronkov -), Kornilenko 5,5 (72. Dragun -). Selektor: Bernd [tange.

2

5

8
Jo{ jedna mu~na utakmica sa prelijepim zavr{etkom. Protiv Bjelorusa smo imali dvojicu igra~a vi{e i patili se do 87. minute, kada je na scenu stupio Misimovi} i majstorskim golom za 1:0 otvorio nam vrata za osvajanje drugog mjesta.

9
Francuzi nikada nisu bili gori, ali umjesto da im prisjednemo na muku, blijedom predstavom pomogli smo im da se vrate iz mrtvih. Na Ko{evu smo bili potpuno nemo}ni, a Karim Benzema pokazao je za{to igra u Realu. U najlo{ijoj predstavi u kvalifikacijama Rumuni su nas u Bukure{tu ponizili sa 3:0. Te`ak poraz i rasulo u timu zabrinuli su Safeta Su{i}a uo~i me~eva odluke s Bjelorusima.

Zenica, 7. oktobar 2011. Stadion Bilino polje. Gledalaca: 13.000. Sudija: Sajmon Li Evans (Vels) 7. Pomo}nici: Edvard Kin i Alun Bur (Vels). Strijelci: 1:0 - D`eko (12), 2:0 - Misimovi} (15), 3:0 - Misimovi} (22 iz penala), 4:0 - Pjani} (36), 5:0 - Medunjanin (51). @uti kartoni: Bukvi}, Mu~, Levek (Luksemburg). Igra~ utakmice: Zvjezdan Misimovi} (BiH) 8. BOSNA I HERCEGOVINA: Begovi} -, Mujd`a 7, Luli} 7 (66. Maleti} -), Spahi} 7, Papac 7, Rahimi} 7,5 (59. Zahirovi} -), Pjani} 7, Misimovi} 8, Medunjanin 7,5 (64. Ibri~i} -), Ibi{evi} 6,5, D`eko 7,5. Selektor: Safet Su{i}. LUKSEMBURG: @uber 7, [nel 5, Blez 5,5, Bukvi} 5, Mu~ 5, Betmer 5, Pajal 5, Levek 5, Gerson 5, Laterca 5 (83. Jani{ -), Da Mota 5 (44. Joahim 5). Selektor: Luk Holc.

3

6

Imperativ pobjede nad Luksemburgom nije nam svezao noge. Te ki{ovite i hladne ve~eri nemo}ne goste utukli smo sa 5:0, a dvostruki strijelac bio je Misimovi}.

Pariz, 11. oktobar 2011. Stadion Stad d’Frans. Gledalaca: 81.338. Sudija: Kreg Tomson ([kotska) 5,5. Pomo}nici: Frensis Endrjus i Alesder Ros ([kotska). Strijelci: 0:1 - D`eko (40), 1:1 - Nasri (77 iz penala). @uti kartoni: Kabaje, Evra, Dijara (Francuska), Papac, Spahi}, Mujd`a, Pand`a (BiH). Igra~ utakmice: Edin D`eko (BiH) 7,5. FRANCUSKA: Loris 7, Reveje 7, Rami 6,5, Abidal 7, Evra 6,5, Kabaje 7 (60. Gameiro 7), Mvila 7, Nasri 7, Menez 7,5, Remi 6,5 (81. Dijara -), Maluda 6,5 (60. Martin -). Selektor: Loran Blan. BOSNA I HERCEGOVINA: Hasagi} 7 (46. Begovi} 7), Mujd`a 7 (61. Maleti} -), Pand`a 7, Spahi} 6,5, Papac 7, Rahimi} 7, Medunjanin 7 (71. Zahirovi} -), Pjani} 7, Luli} 7, Misimovi} 7,5, D`eko 7,5. Selektor: Safet Su{i}.

Osim {to smo zbog gre{aka Adnana Mravca i Kenana Hasagi}a izgubili pobjedu koju smo imali u d`epu, utakmica u Tirani ostala je upam}ena po napadima doma}ih huligana na na{e navija~e koji su bodrili tim.

Bilo je te{ko, ali smo izdr`ali pritisak. Nakon 0:0 u prvom poluvremenu, u drugom smo probili odbranu gostiju. Albance smo pobijedili sa 2:0, a presudan je bio pogodak Harisa Medunjanina u 67. minuti.

10
Tako blizu, a tako daleko. Od direktnog plasmana na Euro dijelilo nas je svega 13 minuta, ali je snove odnio penal koji je izborio i realizirao Samir Nasri.

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

15

16 bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Vjerujem u Papeta!
[teta je {to nismo kompletni u prvom me~u
- Vjerujem u Papeta! - ka`e Faruk Had`ibegi}, nekada{nji selektor na{e fudbalske reprezentacije, uo~i me~eva bara`a s Portugalom. Legendarni igra~ Sarajeva i selekcije biv{e dr`ave vjeruje da mo`emo do Eura 2012. - Moramo vjerovati u na{e mogu}nosti. Da to nisu prazne rije~i, dovoljno se sjetiti utakmice u Parizu, kada su Francuzi, strahuju}i do posljednjeg trenutka, i uz dosta sre}e, jedva uspjeli remizirati sa „Zmajevima“. To je recept za duele u Zenici i Lisabonu - isti~e Had`ibegi} i nastavlja: - Siguran sam da }emo i u Portugalu imati sjajnu podr{ku na{ih navija~a, ba{ kao {to je bilo protiv „Trikolora“. [teta je {to ne}emo biti kompletni u prvom me~u, ali vjerujem da imamo dovoljan broj kvalitetnih igra~a koji mogu zamijeniti standardne fudbalere. Iako }e se revan{ igrati na stadionu Lu`, Had`ibegi} ne vjeruje da }e Portugalci zbog toga kalkulirati na Bilinom polju. - Revan{ u Lisabonu je prednost Portugalaca, ali oni zbog toga ne}e igrati s manjim gasom u Zenici. Biti oprezan i maksimalno koncentriran jedini je na~in da se ravnopravno nosimo s Portugalcima, a tada ni pobjeda nije nemogu}a - poru~uje A. Dr. Had`ibegi}.
Had`ibegi}: Portugalci ne}e kalkulirati u Zenici

Faruk Had`ibegi}, nekada{nji bh. selektor

Mehmed Ba`darevi}, trener So{oa

BiH je u psiholo{koj prednosti
Puno smo ja~i od onih utakmica prije dvije godine
to jeste, dok su oni izuzetno razo~arani jer su o~ekivali da }e biti prvi, pa bili su favoriti pred po~etak kvalifikacija - ka`e Ba`darevi}. Dok njegov nekada{nji u~itelj iz @eljezni~ara i reprezentacije Jugoslavije Ivica Osim smatra da nastup Ronalda ne mora biti prednost Portugala, Me{a ima druga~ije mi{ljenje. - Ronaldo je Ronaldo, svjetski igra~, ja bih volio da ne igra, jer toliko je opasan da se Mehmed Ba`darevi} je optimista pred okr{aje s Portugalom, jer smatra da na{a reprezentacija ima kvalitet da pro|e na Euro. - Za razliku od onih pro{lih utakmica s Portugalcima prije dvije godine, mislim da smo mi puno ja~i, barem za 20 posto, i individualno i kolektivno, te za iskustvo jednog bara`a. No, prema meni, i Portugal je ja~i nego onda, napredovali su, ali mi smo vi{e. [anse su 50-50 smatra Me{a, koji je kao trener So{oa minulog vikenda ostvario svoju najve}u pobjedu, nadigrao je veliki Lion sa 2:1. Prema mi{ljenju nekada{njeg fudbalera @eljezni~ara i So{oa, za utakmice kao {to su predstoje}e va`no je mnogo stvari. - Puno zavisi od trenutne forme igra~a, je li ekipa kompletna, ima li povrije|enih. Pa onda, koliko se ekipa mo`e motivirati. Mislim da imamo psiholo{ku prednost jer smo kvalifikacije zavr{ili ipak s uspjehom, remi s Francuskom mora{ pla{iti. Ipak, zaista je enigma za{to u reprezentaciji ne igra onako kako igra u klubovima, vjerovatno jer mu je lak{e s igra~ima s kojima svakoga dana trenira. Valjda ga ne}e sada krenuti. Ali, imamo i mi svog aduta, Edina D`eku, to je ogromna snaga na{e ekipe, kada ima{ igra~a koji je u formi, zabija golove, i to u tako jakoj ekipi kakav je Man~ester siti i jakoj ligi kakva je Engleska.
Z. [ARI]

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

17

18 bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

19

Raport iz Lisabona

Svi izvje{taji sugeriraju da je bh. tim mnogo ja~i nego 2009. godine, ali {ta se de{ava s protivni~kom ekipom?
Drugi put u posljednje dvije godine Portugal i Bosna i Hercegovina borit }e se u bara`u, a nagrada pobjedniku ponovo }e biti u~e{}e na velikom fudbalskom takmi~enju. Svi izvje{taji sugeriraju da je BiH uo~i bara`a za Evropsko prvenstvo 2012. ja~a, zrelija i bolje pripremljena ekipa nego {to je bila u plej-ofu za Svjetsko prvenstvo 2010. Me|utim, {ta se de{ava s Portugalom?

Portugal
Murinjo: Bio je prvi izbor

Historija
„Seleccao“ je gotovo deceniju u`ivao u velikim uspjesima. Od 2000. godine Portugalci nisu nijednom zakazali u kvalifikacijama. U tri navrata Portugal se domogao polufinala (Euro 2000., Euro 2004. i SP 2006.) i jednom finala (Euro 2004.). Nakon {to su izbacili igra~e ranga Ruija Koste (Costa), Luisa Figa i Kristijana Ronalda (Cristiano), navija~i u ovoj fudbalom zaFigo: Zlatna generacija

{to je bio tek drugi izbor. - Nemam razloga da budem posramljen jer sam bio drugi izbor iza najboljeg trenera na svijetu - rekao je Bento. On je momentalno transformirao Portugalov stil igre, odbaciv{i Keiro{ev ultradefanzivni sistem i implementiraju}i mnogo ofanzivniji pristup. Portugal je s pet uzastopnih pobjeda pre{ao na prvo mjesto u grupi H, ali je poraz u Danskoj (1:2) gurnuo ekipu u bara`.

Formacija
Portugal je godinama koristio formaciju 4-3-3. Njegova izuzetna krila su i najve}a snaga i najve}a slabost tima. Kad imaju svoj dan, Kristijana Ronalda i Nanija gotovo je nemogu}e zaustaviti. Kad se stvari poklope, reprezentacija mo`e igrati razaraju}i fudbal, kao {to je u~inila prije godinu, uni{tiv{i [paniju sa 4:0. Ipak, ni Ronaldo ni Nani ne vole se vra}ati i pomagati odbrani, a kako Portu-

lu|enoj dr`avi ne samo da se nadaju da se Portugal mo`e nadmetati s najja~ima u svijetu, oni to zahtijevaju. Uspjesi su jo{ zna~ajniji ako se zna da je prije toga Portugal u svojoj kompletnoj historiji samo po dva puta ostvario plasman na Svjetsko i Evropsko prvenstvo. Pojedini fudbalski analiti~ari {ire pesimizam, sugeriraju}i da je zlatna decenija vi{e izuzetak nego pravilo, najvi{e uzrokovana stasavanjem grupe izuzetno talentiranih igra~a u isto vrijeme. Na~in na koji se Portugal mu~io u dva posljednja kvalifikaciona ciklusa i njegov neinspiriraju}i nastup na SP-u 2010. u Ju`noj Africi daju te`inu tom argumentu.

Portugal u kvalifikacijama
03. 09. 2010. Portugal - Kipar 07.09. 2010. Norve{ka - Portugal 08. 10. 2010. Portugal - Danska 12. 10. 2010. Island - Portugal 04. 06. 2011. Portugal - Norve{ka 02. 09. 2011. Kipar - Portugal 07. 10. 2011. Portugal - Island 11. 10. 2011. Danska - Portugal 1. Danska 2. Portugal 3. Norve{ka 4. Island 5. Kipar 8 8 8 8 8 6 5 5 1 0 1 1 1 1 2 1 15:6 2 21:12 2 10:7 6 6:14 6 7:20 4:4 1:0 3:1 1:3 1:0 0:4 5:3 2:1 19 16 16 4 2

Kvalifikacije za Euro
Portugal je kvalifikacije za Euro 2012. otvorio katastrofalno. Haoti~ni doma}i remi protiv Kipra (4:4) i poraz u Norve{koj (0:1) doveli su do smjene selektora Karlosa Keiro{a (Carlos Queiroz). Nakon neuspje{nih poku{aja da anga`iraju @ozea Murinja (Jose Mourinho) za dvije utakmice, imenovan je Paulo Bento. Poznat kao jaka li~nost, Bento je dao do znanja da se ne osje}a poni`enim time

20 bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

vs. BiH: Runda 2
gal nema jakog defanzivnog vezistu, postoji rizik da sredina terena bude izgubljena, naro~ito protiv fizi~ki jakih suparnika kao {to su bili Danci u posljednjoj utakmici. vio u funkciju tima. S Nanijem iz Man~ester junajteda na drugom krilu te ~estim prodorima Raula Meirele{a (Meireles) u kazneni prostor iz veznog reda, Portugal ima enormnu napada~ku snagu.

Slabe ta~ke
Bentov napada~ki pristup ne prolazi neka`njeno. Odbrana izgleda ranjivo, naro~ito je to bio slu~aj u dva posljednja me~a protiv Islanda i Danske u kojima je Portugal primio pet golova. Situaciju nisu pobolj{ali ni nesporazumi izme|u Benta s dvojicom odbrambenih igra~a, Rikardom

Autor teksta je engleski novinar koji `ivi u Portugalu od 1994. godine. Pi{e kolumne za britanske „Guardian“ i „FourFourTwo“, zatim za zvani~ni magazin Lige prvaka UEFA, „ESPN Soccernet“ te mnoga druga printana i internetska izdanja, kao fudbalski ekspert. Vlasnik je internetske stranice PortuGOAL.net. Uo~i, izme|u i nakon utakmica bara`a izvje{tavat }e iz Lisabona specijalno za „Dnevni avaz“. Karvaljom (Ricardo Carvalho) iz Real Madrida i @ozeom Bosingvom (Jose Bosingwa) iz ^elzija. Oba igra~a zbog toga vi{e nisu u reprezentaciji. U napadu, Portugal ima zavidan talent, ali i dalje mu nedostaje istinski centarfor. Helder Postiga i Hugo Almeida sigurno ne bi bili ni blizu neke druge vrhunske reprezentacije. Kako bi Portugalci voljeli imati napada~a poput Edina D`eke!

Specijalni izvje{ta~

Ronaldo: Najja~i adut Portugala

Bento: [anse su 50-50

Jake ta~ke
Ulazak u tim Portovog @oaa Mutinja (Joao Moutinho) pokazao se klju~nim potezom. Igra~ kojeg Keiro{ ~ak nije ni vodio u Ju`nu Afriku bio je najbolji fudbaler Portugala u kvalifikacijama za Euro 2012. Bento je tako|er uspio potpuno iskoristiti talent Kristijana Ronalda, koji je svoje individualne vrijednosti sta-

Respekt i optimizam
Objavljuju}i sastav za bara`, Paulo Bento je rekao da Portugal i BiH imaju po 50 procenata {ansi za prolaz. Zbog toga ne postoji ni najmanja mogu}nost da }e portugalski igra~i potcijeniti protivnika. Golman Rui Patrisijo (Patricio) nema iluzija o te{ko}ama koje o~ekuju Portugal. - BiH ima mnogo ja~i tim nego 2009. godine i bit }e te{ko. Me|utim, mi smo jedinstveni i optimisti~ni - rekao je Patrisijo. ^uvar mre`e Sportinga iz Lisabona dvije godine bio je malo kori{teni ~lan reprezentacije, ali sada je prvi izbor. - Imamo razli~ite igra~e u odnosu na posljednji me~ protiv BiH, ali duh je isti. Posjedujemo kvalitet i vjerujemo da mo`emo ispuniti cilj plasmanom na Euro rekao je Patrisijo.
Tom KUNDERT

Muslimovi} i Karvaljo: Oslabljena odbrana Portugala

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

21

22 bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

Predstavljamo stadione na kojima }e se igrati utakmice bara`a

Lu` ima gotovo pet puta ve}i kapacitet od Bilinog polja
U Zenici i Lisabonu igrane su utakmice reprezentacija BiH i Portugala prije dvije godine
Zeni~ki stadion Bilino polje, po uzoru na engleska nogometna zdanja, izgra|en je u srcu grada 1972. godine i tada je va`io za najljep{i u biv{oj Jugoslaviji. Otvoren je 4. oktobra uzvratnim susretom finala Srednjoevropskog kupa, kada je ^elik, kako je zabilje`eno pred rekordnih 35.000 ljudi, ugostio Fiorentinu i, nakon 0:0 u Firenci, pobijedio sa 1:0 te po drugi put osvojio ovaj trofej. Postavljanjem stolica, prvo na zapadnoj tribini, a kasnije i na ostalima, kapacitet je smanjen na 13.775 mjesta za sjedenje. U sklopu posljednje rekonstrukcije sagra|ene su jo{ jedna VIP lo`a te novinarske lo`e na isto~noj tribini.

Bilino polje
Grad: Zenica 5 Kapacitet: 13.77 68x105 m je terena: Dimenzi lik Klub korisnik: ^e

Prva utakmica
Prvu slu`benu utakmicu u Bosni i Hercegovini na{a reprezentacija igrala je upravo na ovom stadionu 24. aprila 1996. godine. Bilo je to u prijateljskom me~u protiv Albanije (0:0). Reprezentacija je na Bilinom polju bila nepobjediva sve do 6.

Sve utakmice u Zenici
Na{i najbolji nogometa{i u Zenici su odigrali ukupno 25 utakmica, 15 puta su pobijedili, a po pet puta remizirali i izgubili. Gol-razlika je 47:23. 24. 4. 1996. 29. 3. 2000. 28. 2. 2001. 7. 10. 2001. 29. 3. 2003. 6. 9. 2003. 28. 4. 2004. 8. 9. 2004. 3. 9. 2005. 9. 10. 2005. 6.9. 2006. 11. 10. 2006. 26. 3. 2008. 1. 6. 2008. 20. 8. 2008. 10. 9. 2008. 15.10. 2008. 1. 4. 2009. 9. 9. 2009. 14.10. 2009. 18. 11. 2009. 26. 3. 2011. 7. 6. 2011. 6. 9. 2011. 7. 10. 2011. BiH - Albanija 0:0 BiH - Makedonija 1:0 BiH - Ma|arska 1:1 BiH - Lihten{tajn 5:0 BiH - Luksemburg 2:0 BiH - Norve{ka 1:0 BiH - Finska 1:0 BiH - [panija 1:1 BiH - Belgija 1:0 BiH - San Marino 3:0 BiH - Ma|arska 1:3 BiH - Gr~ka 0:4 BiH - Makedonija 2:2 BiH - Azerbejd`an 1:0 BiH - Bugarska 1:2 BiH - Estonija 7:0 BiH - Armenija 4:1 BiH - Belgija 2:1 BiH - Turska 1:1 BiH - [panija 2:5 BiH - Portugal 0:1 BiH - Rumunija 2:1 BiH - Albanija 2:0 BiH - Bjelorusija 1:0 BiH - Luksemburg 5:0 (prijateljska) (prijateljska) (prijateljska) (SP 2002) (EP 2004.) (EP 2004.) (prijateljska) (SP 2006.) (SP 2006.) (SP 2006.) (EP 2008.) (EP 2008.) (prijateljska) (prijateljska) (prijateljska) (SP 2010.) (SP 2010.) (SP 2010.) (SP 2010.) (SP 2010.) (SP 2010.) (EP 2012.) (EP 2012.) (EP 2012.) (EP 2012.)

Bilino polje: Kapacitet smanjen na 13.775 mjesta za sjedenje

Lo{ teren ili strah od atmosfere
Portugalci su po svaku cijenu `eljeli izbje}i ponovni dolazak u Zenicu, pod izgovorom da je teren lo{. Ustvari, pravi je razlog pritisak s tribina i {timung koji }e im na{i navija~i prirediti na ovom na{em najkomfornijem stadionu. septembra 2006. i poraza od Ma|arske (1:3). U Zenici je odigran i revan{ pro{log bara`a za SP 2010. izme|u BiH i Portugala. Gosti su 18. novembra slavili sa 1:0 pogotkom Raula Meirele{a u 56. minuti. Mo`da je najbolju ocjenu onoga {ta Ronalda i dru{tvo ~eka na Bilinom polju nedavno hrvatskim novinarima iznio na{ biv{i selektor Miroslav Bla`evi}. ]iri su hrvatske kolege sugerirale da je hrvatskim igra~ima u Atini protiv Gr~ke bio prire|en isuvi{e vatren do~ek, te da se zbog toga nisu sna{li. ]iro je odgovorio da je atmosfera u Atini bila „dje~iji ro|endan u McDonald’su“ za ono {ta Portugalce ~eka u Zenici. Prvi me~ prije dvije godine, koji su Portugalci tako|er dobili sa 1:0 (Bruno Alve{), odigran je 14. novembra upravo na lisabonskom stadionu Lu`, koji }e biti doma}in predstoje}eg revan{a. Estadio da Luz na portugalskom ili u prijevodu „Stadion svjetlosti“ ugostio je 2004. godine finale Evropskog prvenstva. Za to je takmi~enje i sagra|en novi stadion koji ina~e koristi Benfika. Tada su u finalu Portugalci senzacionalno pora`eni od Grka.

Lu`
Grad: Lisabon 7 Kapacitet: 65.64 68x105 m : Dimenzije terena ika risnik: Benf Klub ko

Sru{en 2002.
Stari Lu` sagra|en je 1954. godine i mogao je isprva primiti ~ak 120.000 gledalaca. Sru{en je po~etkom 2002. godine. Gradnja novog Lu`a ko{tala je 133 miliona ameri~kih dolara. Kapacitet iznosi 65.647 mjesta, a Benfikini navija~i nazivaju ga i „Katedrala“. Od popratnih sadr`aja ima bazene, restorane, zabavni ceV. B. ntar...

Lu`: Gradnja ko{tala 133 miliona ameri~kih dolara

bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

23

24 bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

U ZENICU

DOBRODO[LI

www.zedoturizam.ba
bih - portugal
~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.

25

Za {ta se borimo?
Poljska i Ukrajina organizirat }e od 8. juna do 1. jula Evropsko fudbalsko prvenstvo ili, skra}eno, Euro 2012. Doma}ine je 2007. godine izabrao Izvr{ni komitet UEFA-e u konkurenciji Italije te zajedni~kih kandidatura Hrvatske i Ma|arske.

Ko

Poljska i Ukrajina Euro 2012

Titulu prvaka iz Austrije i [vicarske brani [panija

[ta

Kad
Ceremonija otvorenja stadiona u Kijevu, na kojem }e biti odigran finale

Otvorenje 8. juna u Var{avi, a finale 1. jula u Kijevu

Evropsko prvenstvo odr`ava se od 1960. svake ~etiri godine, a do 1968. zvano je Evropski kup nacija. Euro 2012. bit }e 14. po redu. Prvi je odr`an 1960. u Francuskoj, a zavr{en je trijumfom Sovjetskog saveza, koji je u finalu sa 2:1 savladao Jugoslaviju. Titulu prvaka brani [panija, koja je u fi-

nalu Eura 2008. u [vicarskoj i Austriji savladala Njema~ku sa 1:0. Najvi{e naslova ima Njema~ka, i to tri (1972, 1980. i 1996), a po dvaput su prvaci bili [panci (1964. i 2008) i Francuzi (1984. i 2000). Titule su osvajali i Italija (1968), ^ehoslova~ka (1976), Holandija (1988), Danska (1992) i Gr~ka (2004).

Kvalifikacije traju od avgusta pro{le godine, a bit }e okon~ane 15. novembra, kada }e, nakon revan{-utakmica bara`a, biti poznata i preostala ~etiri u~esnika. @rijeb grupa bit }e odr`an 2. decembra 2011. u Kijevu, u Ukrajinskoj pala~i umjetnosti. Na otvorenju 8. juna u 18 sati u Var{avi }e igrati Poljska i drugi tim iz grupe A. Grupna faza trajat }e do 18. juna. ^etvrtfinalne utakmice igrat }e se od 21. do 24. juna, polufinalne 27. i 28, dok je finalna zakazana za 1. juli u 20.45 sati u Kijevu.

Gdje

Osam gradova doma}ina

Kako

Kvalifikacije, bara` i finalni turnir

Od prvog zavr{nog turnira, tada zvanog Evropski kup nacija, koji je odigran 1960. u Francuskoj, Evropsko fudbalsko prvenstvo je takmi~enje najve}ih talenata. Sistem takmi~enja sastoji se od kvalifikacija, bara`a i finalnog turnira. Tokom kvalifikacijskog ciklusa igrane su utakmice u devet grupa - {est sa po {est ekipa i tri sa po pet. Ukupno je nastupila 51 evropska reprezentacija, uklju~uju}i i Izrael. Nakon takmi~enja po liga sistemu, zavr{ni turnir izborili su pobjednici grupa (Njema~ka, Rusija, Italija, Francuska, Holandija, Gr~ka, Engleska, Danska i [panija) te najbolji drugoplasirani tim ([vedska). Oni su se pridru`ili doma}inima Poljskoj i Ukrajini, a na Euru 2012. igrat }e jo{ i ~etiri pobjednika parova bara`a (Turska - Hrvatska, BiH - Portugal, ^e{ka Crna Gora i Estonija - Irska). [esnaest reprezentacija bit }e `rijebom podijeljeno u ~etiri grupe, a po dvije prvoplasirane pro}i }e u ~etvrtfinale.

Trideset jedna utakmica Eura 2012. bit }e odigrana na osam stadiona, ~etiri u Poljskoj, i to u Gdanjsku, Poznanju, Var{avi i Vroclavu, odnosno ~etiri u Ukrajini - Donjecku, Ljvovu, Harkovu i Kijevu. O~ekuje se da }e ukupna posjeta na stadionima prema{iti 1,4 miliona, dok }e televizije iz 200 teritorija u`ivo preno- Utakmice }e biti igrane u Gdanjsku, siti utakmice. Poznanju, Var{avi i Vroclavu, odnosno Sljede}i Euro 2016. bit }e odigran u Francuskoj. u Donjecku, Ljvovu, Harkovu i Kijevu

@rijeb parova bara`a odr`an je 13. oktobra

Iker Kasiljas (Casillas) je, kao kapiten [panije, u junu 2008. godine prvi podigao novu verziju pobjedni~kog trofeja, koji je nazvan po prvom generalnom sekretaru UEFA-e, na ~iju je ideju i organizirano Evropsko prvenstvo. Anri Delone, me|utim, nije do~ekao prvi turnir s obzirom na to da je umro 1955. Nasljednik na poziciji, njegov sin Pjer (Pierre) pobrinuo se za izradu trofeja koji je pobjedni~ka reprezentacija ~uvala ~etiri godine. Uo~i Eura 2008. u Austriji i [vicarskoj srebreni trofej blago je modificiran. Sada je te`i za 2 kilograma (8 kg) i ve}i za 18 centimetara (60 cm). Sa pole|ine je uklonjena figura nogometa{a koji `onglira, a pove}ano je postolje radi stabilnosti. Imena reprezentacija koje su osvajale ovaj trofej, ugravirana su na pozadini. Nije samo trofej u igri, mnogo je bitniji i ~ek koji }e ispisati UEFA svakom od u~esnika Eura 2012. Za nastup Evropska fudbalska unija garantira osam miliona eura. Pobjeda u grupi vrijedi milion, plasman u ~etvrtfinale nova dva, a u polufinale dodatna tri miliona eura. Pora`eni u finalu dobit }e ~etiri miliona, a nagrada za prvo mjesto iznosi 7,5 miliona eura. To zna~i da prvak u slu~aju sve tri pobjede u grupi mo`e zaraditi 23,5 miliona eura.

Za{to „Henri Delaunay Cup“

Trofej nazvan po idejnom tvorcu Evropskog prvenstva

26 bih - portugal

~etvrtak, 10. novembar/studeni 2011.