delovodni broj

:

(naziv firme-poslodavca i adresa) (ime i prezime osnivača - nosioca ličnog rada)

dana

15.06.2007 godine,u Novom Sadu

Na osnovu člana 175,177. i 185. Zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24/2005 i 61/2005) i pravilnika o radu broj: od raskida radni odnos i donosi:

R E Š E Nj E broj: 15-06 o prestanku radnog odnosa i otkaza ugovora o radu

sa adresom:
(ime i prezime zaposlenog) (prebivaliste / boravište - mesto, ulica i broj)

BEZ SPREME
(vrsta i stepen stručne spreme )

na radnom mestu: do 15.06.2007. godine

POM.PEKAR
(naziv radnog mesta)

bio zaposlen od:

01.03.2005.

prestaje radni odnos dana:

15.06.2007 godine.

Obrazloženje: Radniku prestaje radni odnos iz sledećih razloga: SPORAZUMNI OTKAZ UGOVORA O RADU (član 175. i 177. Zakona o radu) Godišnji odmor za prethodnu godinu nije iskorišćen. Ovo rešenje je konačno. Pouka o pravnom leku: Rešenje mora da se dostavi lično zaposlenom u prostorijama poslodavca odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Zaposleni je dužan da narednog dana od dana prijema rešenja u pisanom obliku obavesti poslodavca ako želi da spor rešava pred arbitrom u smislu člana 194. Zakona o radu. Zaposleni je dužan da se javi u Nacionalnu sluzbu za zaposljavanje radi ostvarivanja zakonskih prava. Rešenje je sačinjeno u dva primerka od koji svaka ugovorna strana zadržava po jedan primerak. U slučaju spora nadležan je Sud u Novom Sadu.

Rešenje sam lično primio i pročitao dana: Zaposleni:

godine Poslodavac: M.P. potpis

potpis

delovodni broj:

(naziv firme-poslodavca i adresa) (ime i prezime osnivača - nosioca ličnog rada)

dana

19.11.2006. godine, u Novom Sadu

Na osnovu člana 175 i 185. Zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24/2005 i 61/2005) i pravilnika o radu broj: od raskida radni odnos i donosi:

R E Š E Nj E broj: 2006-1911 o prestanku radnog odnosa

sa adresom:
(ime i prezime zaposlenog) (prebivaliste / boravište - mesto, ulica i broj)

VIŠA EKONOMSKA 635
(vrsta i stepen stručne spreme )

na radnom mestu: do 19.11.2006. godine

KOMERCIJALISTA 616453
(naziv radnog mesta)

bio zaposlen od:

20.10.2006.

prestaje radni odnos dana:

19.11.2006. godine.

Obrazloženje: Radniku prestaje radni odnos iz sledećih razloga: ISTEK UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME (član 175.Zakona o radu)

Godišnji odmor za prethodnu godinu je u potpunosti iskorišćen. Ovo rešenje je konačno. Pouka o pravnom leku: Rešenje mora da se dostavi lično zaposlenom u prostorijama poslodavca odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Zaposleni je dužan da narednog dana od dana prijema rešenja u pisanom obliku obavesti poslodavca ako želi da spor rešava pred arbitrom u smislu člana 194. Zakona o radu. Zaposleni je dužan da se javi u Nacionalnu sluzbu za zaposljavanje radi ostvarivanja zakonskih prava. Rešenje je sačinjeno u dva primerka od koji svaka ugovorna strana zadržava po jedan primerak. U slučaju spora nadležan je Sud u Novom Sadu.

Rešenje sam lično primio i pročitao dana: Zaposleni:

godine Poslodavac: M.P. potpis

potpis

delovodni broj: (naziv firme-poslodavca i adresa) (ime i prezime osnivača - nosioca ličnog rada)

dana

godine, u Novom Sadu

Na osnovu člana 175,179 (st.1.,tač. 9.),185 i 158 Zakona o radu (Sl. glasnik Rep. Srbije, br. 24/2005 i 61/2005) i pravilnika o radu broj: od raskida radni odnos i donosi:

R E Š E Nj E broj: R3-2802 o prestanku radnog odnosa i otkaza ugovora o radu

sa adresom:
(ime i prezime zaposlenog) (prebivaliste / boravište - mesto, ulica i broj)

SAOBRAĆAJNI TEHNIČAR
(vrsta i stepen stručne spreme )

na radnom mestu: do 28.02.2007. godine

POM. PRODAVAC
(naziv radnog mesta)

bio zaposlen od:

01.04.2001.

prestaje radni odnos dana:

28.02.2007. godine.

Obrazloženje: Radniku prestaje radni odnos iz sledećih razloga: TEHNOLOŠKI VIŠAK (član 179, stav 1,tačka 9. Zakona o radu) usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena i smanjenja obima posla tj.prestanka potrebe za obavljanje poslova na koje je zaposleni bio raspoređen. Radnik se odriče prava na isplatu otpremnine koja mu pripada po članu 158. Zakona o radu. Zaposleni koji se odrekne prava na isplatu otpremnine ne gubi prava iz člana 160. Zakona o radu tj. pravo na novčanu naknadu, penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstvenu zaštitu. (Mišljenje Ministarstva rada,zapošljavanja i socijalne politike RS br. 120-08-178/2005-02 od 03.06.2005.) Godišnji odmor za prethodnu godinu je u potpunosti iskorišćen. Ovo rešenje je konačno. Pouka o pravnom leku: Rešenje mora da se dostavi lično zaposlenom u prostorijama poslodavca odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Zaposleni je dužan da narednog dana od dana prijema rešenja u pisanom obliku obavesti poslodavca ako želi da spor rešava pred arbitrom u smislu člana 194. Zakona o radu. Zaposleni je dužan da se javi u Nacionalnu sluzbu za zaposljavanje radi ostvarivanja zakonskih prava. Rešenje je sačinjeno u dva primerka od koji svaka ugovorna strana zadržava po jedan primerak. U slučaju spora nadležan je Sud u Novom Sadu. Rešenje sam lično primio i pročitao dana: Zaposleni: M.P. potpis potpis godine Poslodavac:

delovodni broj:

(naziv firme-poslodavca i adresa) (ime i prezime osnivača - nosioca ličnog rada) dana 22.10.2005. godine, u Novom Sadu

Na osnovu člana 175,178. i 185. Zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24/2005 i 61/2005) i pravilnika o radu broj: od raskida radni odnos i donosi:

R E Š E Nj E broj: 2005-1 o prestanku radnog odnosa i otkaza ugovora o radu

sa adresom: (ime i prezime zaposlenog) (prebivaliste / boravište - mesto, ulica i broj) osnovno na radnom mestu: UGOSTITELJ (vrsta i stepen stručne spreme ) (naziv radnog mesta) bio zaposlen od: 01.09.2005. do 22.10.2005. godine prestaje radni odnos dana:

22.10.2005. godine.

Obrazloženje: Radniku prestaje radni odnos iz sledećih razloga: OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE ZAPOSLENOG (član 178. Zakona o radu) Zaposleni je u zakonskom roku od 15 dana pre da prestanka posla u pisanom obliku podneo poslodavcu zahtev - molbu o prestanku radnog odnosa. Godišnji odmor za prethodnu godinu je u potpunosti iskorišćen. Ovo rešenje je konačno. Pouka o pravnom leku: Rešenje mora da se dostavi lično zaposlenom u prostorijama poslodavca odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Zaposleni je dužan da narednog dana od dana prijema rešenja u pisanom obliku obavesti poslodavca ako želi da spor rešava pred arbitrom u smislu člana 194. Zakona o radu. Zaposleni je dužan da se javi u Nacionalnu sluzbu za zaposljavanje radi ostvarivanja zakonskih prava. Rešenje je sačinjeno u dva primerka od koji svaka ugovorna strana zadržava po jedan primerak. U slučaju spora nadležan je Sud u Novom Sadu.

Rešenje sam lično primio i pročitao dana: Zaposleni:

godine Poslodavac: M.P. potpis

potpis

05 i 61/2005) i

ulica i broj)

ta)

delovodni broj:

(naziv firme-poslodavca i adresa) (ime i prezime osnivača - nosioca ličnog rada) dana godine, u Novom Sadu Na osnovu člana 175,179 i 185. Zakona o radu (Sl. glasnik Rep. Srbije, br. 24/2005 i 61/2005) i pravilnika o radu broj: od raskida radni odnos i donosi:

R E Š E Nj E broj: o prestanku radnog odnosa i otkaza ugovora o radu

sa adresom: (ime i prezime zaposlenog) (prebivaliste / boravište - mesto, ulica i broj) OSNOVNO na radnom mestu: POMOĆNI PEKAR (vrsta i stepen stručne spreme ) (naziv radnog mesta) bio zaposlen od: do godine prestaje radni odnos dana: godine.

Obrazloženje: Radniku prestaje radni odnos iz sledećih razloga: OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA Po članu 179. tačka 3. Zakona o radu poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu ukoliko zaposleni ne poštuje radnu disciplinu, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca. Pravilnikom o radu koji je doneo poslodavac, pored ostalog, zabranjeno je: - konzumiranje alkohola na poslu - kašnjenje na posao, raniji odlazak sa posla i neovlašćeno napuštanje radnog mesta - izazivanje sukoba sa ostalim zaposlenima i ometanja ostalih zaposlenih u radu Zaposlenom je dana godine, dostavljeno pismeno upozorenje o razlozima za otkaz ugovora o radu i dokazi koji ukazuju da su se stekli uslovi za otkaz. Godišnji odmor za prethodnu godinu je u potpunosti iskorišćen. Ovo rešenje je konačno. Pouka o pravnom leku: Rešenje mora da se dostavi lično zaposlenom u prostorijama poslodavca odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Zaposleni je dužan da narednog dana od dana prijema rešenja u pisanom obliku obavesti poslodavca ako želi da spor rešava pred arbitrom u smislu člana 194. Zakona o radu. Zaposleni je dužan da se javi u Nacionalnu sluzbu za zaposljavanje radi ostvarivanja zakonskih prava. Rešenje je sačinjeno u dva primerka od koji svaka ugovorna strana zadržava po jedan primerak. U slučaju spora nadležan je Sud u Novom Sadu.

Rešenje sam lično primio i pročitao dana: Zaposleni:

godine Poslodavac: M.P. potpis

potpis