Magistarski rad: ,,Piktogram kao univerzalno sredstvo komunikacije u enterijeru i eksterijeru”

Autor: Gabriela Spasojević, Mentor: Prof. ßoško Ševo
Likovni odsek, grupa za grafčke komunikacije, predmet: Utilitarna grafka
Akademija umetnosti, Novi Sad,
mart 2007.
SADRŽAJ
4 UV00
5 UV00
PIKTOGRAM KAO UNIVERZALNO SREDSTVO KOMUNIKACIJE U ENTERIJERU I EKSTERIJERU
Komunikacijom, jednom od osnovnih ljudskih potreba, posredno se ili
neposredno, verbalno ili neverbalno prenosi poruka, emocija, misao ili infor-
macija putem simbola i znakova.
Savremeni čovek neguje vizuelnu komunikaciju kako bi obogatio svakodnevni
život.
Početak vizuelnih komunikacija datira još od neolita kada je čovek crtao u
pećinama, iz potrebe da zabeleži za njega neki važan događaj i prenese poruku
daljim generacijama. Ti crteži predstavljaju začetak pisma, umetnosti i religije.
Kao jedna od faza u razvoju pisma, piktogram se kao forma izdvojio i razvio.
Postao je univerzalno sredstvo komunikacije prevazilazeći sve jezičke barijere.
Piktogram se od realne slike, kroz različite nivoe stilizacije, razvio do jasnih po-
jednostavljenih i geometrizovanih formi.
Savremen, čitak, pristupačan, sposoban je za brzo i jasno vizuelno saopštavanje.
Primenljiv u svim sferama svakodnevnog života.
Primera je mnogo: u saobraćajnoj komunikaciji, upotrebi ikonica na računarima,
na proizvodima široke potrošnje, aparatima, informacionim tablama...
Bez njegove primene, komunikacija savremenog čoveka bila bi oskudna, teška,
skoro nezamisliva.
ô GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
Piktogrami iz pećine Altamira, Španija
7 GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
RAZVOJ PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU PISMA
Prvi piktogrami (lat. pictus - slika) predstavljali su crteže raspoloženja.
Stilizujući ih, čovek iz doba neolita je shvatio da se njima može služiti kao pismom za međusobno sporazumevanje. Svaki
znak polako je dobijao formu pismovnog oblika, a svaki od njih svoje značenje za određeni pojam. Period piktograma je
period pretpisma iz kog se vremenom razvijalo pojednostavljeno slikovno pismo kao preteča današnjih fonetskih pisama.
Razvojem pisma realistički crteži se stilizuju kako bi se neki od apstraktnih pojmova (bol, tuga, lepo, sreća) mogli prika-
zati. Tokom vremena, upotrebom pojedine slike, postaju konvencionalni, opšte usvojeni znakovi. Apstraktni pojmovi svo-
ju primenu nalaze u ideogramskom pismu (grč. idea - zamisao). Ideogramskim pismom su se mogli zabeležiti najkom-
plikovaniji sadržaji i misli.
Pismo je sredstvo prostorne i vremenske komunikacije. U širem smislu to je svaki sistem vidljivih oblika: crteža, slika, sim-
bola, znakova i njihovih kombinacija namerno proizvedenih u svrhu memorisanja i obaveštavanja, u užem smislu sistem
znakova koji predstavljaju određene elemente govornog jezika: pojedine reči, slogove ili glasove. Formalno, pismo je skup
dogovorenih znakova dovoljnih za pisanje nekog jezika.
U toku razvoja pismo je prošlo kroz sledeće faze:
P|KT0CRAF8K0 P|8H0 (|at. p|ctus - s||ka; grafo - p|sat|}
To je slikovno pismo zasnovano na crtežu. Predstavlja prve crteže pomoću kojih je čovek beležio svoje misli od
zaborava, verovanja i iskustva. Piktogrami predstavljaju isključivo ono što predstavlja i sam crtež i čine osnovu pisma kod
starih Egipćana, Sumera, Kineza...
IDEOGRAFSKO PISMO (grč. idea - ideja, predstava, pojam)
To je pojmovno pismo zasnovano je na stilizovanim crtežima, koji se po iz-
gledu malo razlikuju od piktograma, ali im je promenjen smisao. Jedan crtež pred-
stavlja jedan pojam. Povezivanjem različitih pojmova stvaraju se asocijacije na
apstraktne, relacione i afektivne pojmove, kao što su: ljubav, svađa i bes. Pojam
za ljubav predstavlja spoj slike deteta i majke, a dve žene pojam je za svađu...
Jedan slikovni pojam se dogovorno uvek upotrebljava za isti pojam.
Crtež pećinskog čoveka
8 GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
Priča jednog lovca iz doba neolita
9 GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
CENEZA P|KT0CRAHA
Piktografja je nastala onog trenutka kada je čovek kamenog doba nacrtao svoj prvi crtež na zidu pećine i njime
zabeležio svoju misao ili osećanje. Svaki od crteža predstavljao je određeni pojam.
Iz doba neolita i paleolita sačuvani su mnogi crteži, reljef, slike, oruđa od rogova i kostiju, većinom sa zidova pećina u
Španiji, južnoj Francuskoj, Africi i širom sveta.
Najpoznatija sačuvana slika je na zidovima pećine Altamira u Španiji.
Ona predstavlja ranjenog bizona, kao svedočanstvo lovca na koji način je uspeo da rani životinju .
Slikovno pismo je nastalo onda kad se osetila potreba da se informacija sačuva i prenese sledećim generacijama.
Ono se koristi i danas, kod savremenih naroda primitivne kulture na crtežima australijskih domorodaca i lovaca sa Sibira.
Ovi crteži u osnovi sadrže slične motive i tehniku kao i oni iz praistorije jer služe za zapisivanje plemenskih podviga, ple-
sova, ceremonije obreda i dr.
Ranjeni bizon, pećina Altamira, Španija
10 GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
11 GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
PIKTOGRAM U KLINASTOM PISMU MESOPOTAMIJE

Narod Mesopotamije je razvio sistem koji je omogućio da se piktogram sačuva u trajnom pisanom obliku, na
glinenoj pločici.
Pomoću zašiljenog štapića crtali su sličice po glinenim pločicama koje su posle sušene i čuvane. Ovaj način pisanja naz-
vali su klinasto pismo.
Jedan piktogram označavao je jedan pojam. Da bi predstavili pojam “noć”, naslikali bi puno zvezda. Piktogrami su vre-
menom postajali sve apstraktniji.
Pločica sa klinastim pismom
Od piktograma do klinastog pisma
12 GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
Hijeroglif iz knjige mrtvih
Hijeroglif
13 GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
PIKTOGRAM U EGIPTU I RAZVOJ HIJEROGLIFA
Stari Egipćani su isto predstavljali pojave slikom. Njihovi sveti znaci (hijeroglif), koje su slikali umetnici, nastali
su oko 3000. godine p.n.e. Njih su koristili isključivo sveštenici. Predstavljali su jednostavne piktograme, gde svaki znak
stoji sam za sebe i predstavlja celovitu sliku.
Krug je predstavljao Sunce, srp je bio oznaka Meseca, talasasta crta označavala je vodu...
Takvi piktogrami nisu mogli prikazati apstraktnije pojmove i misli.
Zbog toga su vremenom hijeroglif postali simboli pojmova, a ne slike predmeta. Razvijali su se ka ideogramu. Uvedene
su tipične dvadeset i četiri sličice karakterističnih predmeta za početne glasove staroegipatskog jezika.
Svaka sličica predstavljala je onaj glas kojim počinje naziv tog predmeta.
Hijeroglif su vremenom postali fonogrami kojima su ispisivani i iscrtavani hramovi, grobnice i piramide. Prelaskom na pa-
pirus menja se i način pisanja.
P|KT0CRAH U K|NE8K0H P|8HU
Kinesko pismo sadržalo je piktograme, kao slike predmeta, u kombinaciji sa ideogramima koji su označavali gla-
sove. Kombinacijom različitih ideograma predstavljala se određena pojava, predmet ili ideja. Od oko pedeset hiljada zna-
kova u kineskom pismu, danas se koristi samo nekoliko hiljada.
Hijeroglif urezani na zid piramide
14 GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
Piktogrami zanatlija u srednjem veku, primer iz knjigre ZEICHEN SCHRIFT+ORNAMENT- Eugen Nerdinger Munchen 1960.
Primer piktograma u stilu Art deco
15 GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
PIKTOGRAMI U SREDNJEM VEKU
Piktogrami svoju ekspanziju doživljavaju razvojem zanatske i manufakturne proizvodnje u srednjem veku .
Formiranjem udruženja zanatlija, javlja se i potreba za obeležavanjem zanatske delatnosti ispred svake zanatske radionice.
U Engleskoj je zakonom regulisano obavezno obeležavanje zanatskih radnji cimerima. Postavljani su kao table iznad ra-
dionica, tako da budu lako uočljivi
i da komuniciraju prvenstveno sa nepismenim stanovništvom.
Vizuelno su predstavljali zanatske delatnosti: frizer je obeležavan stilizacijom makaza i češlja, obućar stilizacijom cipela,
pekar perecom ili veknom hleba...
Porastom broja zanatskih radnji, zanatlije su se suočile sa skoro istim piktogramima na reklamnim tablama. Da bi se raz-
likovali međusobno, javlja se potreba za različitim stilovima i stilizacijama piktograma koji predstavljaju delatnost.
0Rß|8 8EN8UAL|UH P|6TU8
autor Johann Amos Comenius, 1592-1670.
Orbis Sensualium Pictus u prevodu znači “vizu-
elni svet” ili svet oko nas u slikama .
Ova vrsta knjige ubraja se među prve školske bazirane na
ideji o vizuelnoj edukaciji.
Stranice sadrže slike o ljudima, predmetima i pojavama sa
pratećim tekstom
na engleskom i latinskom jeziku.
Originalno izdanje izdato je u Nemačkoj 1654, a prvi re-
print knjige u devetnaestom veku.
Primer piktograma iz knjige “Orbis Sensualium Pictus” www.a-website.org/design/pictohistory/standard.html
1ô GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
Isotype piktogrami, tvorac: Otto Neurath
17 GENEZA PIKTOGRAMA KROZ ISTORIJU
ISOTYPE International System of Typographic Picture Education
U grafčkom dizajnu kao “ isotype “ predstavlja sistem piktograma koje je smislio austrijski flozof i edukator Otto
Neurath, a vizuelizovao ilustrator Gerd Arntz. Cilj ovog projekta je pojednostavljivanje komunikacije, pretvarajući je u ne
jezičku formu Isotype predstavlja jedan inernacionalni jezik.(nazvan još i pomoćni jezik). Ovaj jezik pomaže strancu da
se lakše snađe u tuđoj državi, da zna na koje mesto da odloži prtljag na stanici, kako da telefonira iz telefonske govor-
noce...
Slike ne mogu uputiti na pogrešan put, kao što bi moglo da se dogodi kad ne razumete nečiji jezik. Reči dele ljude a slike
ih spajaju.
Ovaj sistem je pomogao u edukaciji i vizuelnom pamćenju pri procesu učenja tako što je statističke podatke prikazivao
pomoću tabela koje se vizuelno lakše pamte od brojki.
Slike u sublimaciji sa statistikama svoju namenu su pronašle u prikazivanju dijagrama iz svih oblasti : geografje, istorije,
biologije, medicine....
http://www.fulltable.com/iso/index.htm
http://imaginarymuseum.org/MHV/PZImhv/NeurathPictureLanguage.html
18 8AVREHEN| P|KT0CRAH|
19 8AVREHEN| P|KT0CRAH|
8AVREHEN| P|KT0CRAH
Od svog nastanka piktogrami su se vremenom razvijali i oblikovali.
Nekada su imali puno šire značenje, za razliku od užeg značenja savremenog piktograma.
On nas upućuje na samo jednu radnju, a za potpunu komunikaciju potrebna je cela serija.
Savremeni pictogram, kao pojednostavljen prikaz nekog predmeta ili delatnosti, mora da
ispuni zahtev namene, stilskog jedinstva i kulturnog okruženja. On je stilizovan i radi se u
seriji u kojoj je i kreativni postupak najjasniji .
Do polovine dvadesetog veka piktogrami imaju rešenu samo funkciju, pokazujući vrstu po-
sla i aktivnosti koju prikazuje fgura na njima. Oko 1920. godine u saobraćaju su postojala
samo četiri saobraćajna znaka. Danas ih brojimo preko sto pedeset.
Razvoj informatike, ekonomije i turizma zahteva sve moderniji i brži način komunikacije.
Verbalna komunikacija je ponekad frustrirajuća zbog slabog poznavanja tuđeg jezika,
pogotovo na internacionalnim susretima, gde su posetioci ljudi iz različitih krajeva sveta.
Piktogram olakšava komunikaciju među ljudima raznih kultura i nacija.
Savremene piktograme srećemo u svakoj životnoj situaciji. Pored piktograma koji imaju
svoju široku primenu, srećemo i nestandardne piktograme i serije eksperimentalnih pik-
tograma.
Serija piktograma dizajn studija Muggie Ramadani, Danska
20 8AVREHEN| P|KT0CRAH|
1000 icons, simbols + pictograms - Rockport Glitschaka studios, USA.
21 8AVREHEN| P|KT0CRAH|
Idea Man. Dizajner: Slavimir Stojanović, piktogrami za publikumov kalendar
22 8AVREHEN| P|KT0CRAH|
The elephant’s memory, tabela sa piktogramima i primer.
http://www.khm.de/~timot/PageElephant.html
23 8AVREHEN| P|KT0CRAH|
NEKI OD SAVREMENIH PIKTOGRAMA SU:
60HP|6 P|KT0CRAH|
Oni predstavljaju komunikacioni resurs kompanije compic ®.
Sadrže hiljadu šeststo osamdeset piktograma koji označavaju reči, objekte aktivnosti i koncepte. Piktogrami su relevantni
određenim rečima ili frazama.
Pružaju čoveku mogućnost da vizuelnim putem shvati reči, njihovo značenje i koncepte.
Rečnik sadrži: imenice, glagole, prideve, zamenice, pitanja, fraze, boje, brojeve,
veličine i mere. Piktogrami su projektovani po standardima. Pročišćeni su i pristupačni deci, odraslima i jasnoj komuni-
kaciji.
THE ELEPHANT’S MEMORY
U prevodu “slonovska memorija” predstavlja nov piktogramski jezik koji je sačinjen od oko hiljadu i petsto
grafčkih elemenata koji se kombinuju.
Cilj ovog eksperimenta je podsticaj ljudi različitih kulturnih pozadina na slobodnu i ekspresivnu komunikaciju i kombinato-
riku. Piktogrami su povezani linkovima i svaki novi piktogram je nadogradnja na stari već pročitan i protumačen.
NETIPIČNI PIKTOGRAMI
U netipične piktograme spadaju oni koji svojom pojavom nemaju zadatak da prenesu informaciju. Oni prenose
poruke raspoloženja, različitih stanja i angažovanosti, pokušavaju da nasmeju, provociraju ili prikažu upravo netipična
stanja stvari.
Primer netipičnog piktograma
24 8AVREHEN| P|KT0CRAH|
http://www.judentum.de/juden-in-deutschland/bilder/austritt.gif
Piktogrami koji pričaju priču
25 8AVREHEN| P|KT0CRAH|
1000 icons, simbols + pictograms - Rockport Planet propaganda, USA.
2ô 8AVREHEN| P|KT0CRAH|
Dizajn: Mirko Ilić, Corp. USA clijent: Publikum
27 8AVREHEN| P|KT0CRAH|
Primer netipičnih piktograma
28 ČITLJIVOST PIKTOGRAMA
29 ČITLJIVOST PIKTOGRAMA
ČITLJIVOST PIKTOGRAMA
Važne tekstualne informacije u institucijama mogu se zameniti ili dopuniti piktogramima.
Piktogrami imaju jednostavan i jednoznačan karakter i moraju biti dizajnirani tako da ih mogu ra-
zumeti ljudi različitog porekla i kultura.
Prednost obeležavanja piktogramima u odnosu na tekst je njihovo brzo i jednostavno razumevanje
od strane velikog broja ljudi.
NA ČITLJIVOST I RAZUMEVANJE PIKTOGRAMA UTIČU SLEDEĆI PRINCIPI:
1. Kulturološko okruženje piktograma
Dizajner prvenstveno mora da poznaje kulturno okruženje za koje je piktogram namen-
jen. Postoje razlike u kulturama, običajima i propisima.
To se prvenstveno uočava u stilovima oblačenja, simbolici stvari i boja.
Primera je mnogo: piktogram koji predstavlja otvoreni kišobran u evropskim zemljama ima
značenje “čuvati od kiše”, dok bi u arapskim značilo “sačuvati od sunca”, jer su kiše na ovom
području retka pojava.
Standardni piktogram za obeležavanje restorana predstavlja unakrst postavljenu viljušku i nož.
Ovakvo predstavljanje Holanđani nisu usvojili dajući ovom piktogramu izraz negodovanja. Pikto-
gram nacionalnog parka sadrži fguru jelena i krošnju drveta. Jelen je uzet kao simbol evropske
životinje, kao i zimzeleno drvo tipično za ova podneblja.
U Australiji taj znak bi sadržao lik kengura, a u Africi krokodila pored palme.
2. Stilizacija piktograma
Reč piktogram nastao je od reči pictus što znači slika.
Osnova za stilizaciju svakog piktograma je realna slika, koja prolazi kroz različite nivoe stilizacije i
dovodi do jednostavnog, jasnog i čitljivog rešenja.
Piktogram se retko upotrebljava kao pojedinačno rešenje. Uglavnom se prave serije piktograma
gde su bitni sledeći principi u njihovom dizajniranju:
stilsko jedinstvo, veličina, prostorna orijentacija ili odabir ugla prikazivanja lika na piktogramu - an-
fas i portret, kompozicija i konstrukcija, upotreba geometrijskih okvira u koje se smešta piktogram
i kolorizacija.
30 ČITLJIVOST PIKTOGRAMA
Simboličko značenje boja
31 ČITLJIVOST PIKTOGRAMA
3. Upotreba boje u piktogramu
Kako bi se uspešno prenele individualne informacije, na raspolaganju nam je cela paleta i kombinacija boja. Bo-
jom unutar serije piktograma moguće ih je lakše grupisati.
Označavanjem pomoću boja asocijativnog karaktera možemo pojačati sadržaj određenih informacija. Oznake koje uka-
zuju na opasnosti ili način ponašanja u kriznim situacijama najlakše se predstavljaju zahvaljujući sigurnosnim bojama, kao
što su: crvena, zelena i žuta.
Crvena boja simboliše oznake kao što su ‘’stop’’, ‘’zabranjeno’’ ili ‘’opasnost’’. Ona je boja upozorenja i zabrane i može
ukazivati na izbijanje požara, označavanje ploča koje brane prolaz, zabranu upotrebe opasnih predmeta ili supstanci... U
kombinaciji sa kontrastnom belom bojom ima jak efekat. Zabrana se ističe jednostavnim precrtavanjem piktograma po di-
jagonali ili (x) precrtavanjem linijom crvene boje ili sa nekoliko crnih tankih linija.
Zelena boja označava da ‘’nema opasnosti’’ ili ‘’opasnost prolazi’’, kao i pomoć. Zelenom bojom označavamo uređaje koji
služe za spasavanje.
Žuta boja se koristi sa kontrastnom crnom bojom. One nam ukazuju na ‘’oprez’’, ‘’potencijalnu opasnost ‘’, ‘’opasne stvari’’
ili ‘’opasnost od sudaranja, posrtanja ili prignječivanja’’.
Plava boja znači “određeno ponašanje’’, “sled” ili “nepostojanje opasnosti”. Bela boja na plavoj podlozi se koristi za puto-
kaze i upućivanje.
Potrebno je izbegavati kontraste boja jednakog ili sličnog stepena zasićenosti, kao što je crveno - zeleni kontrast. Glavni
razlog za izbegavanje ovakvih kontrasta su osobe koje ne razlikuju boje, ili osobe oštećenog vida.
Piktogrami se uglavnom dizajniraju u pozitivu iako njihova primena u negativu može biti efektnija na svetlećim panoima,
gde lik piktograma dolazi do izražaja.
Upotrebom fuo boja postiže se efekat čitkosti piktograma pri smanjenoj vidljivosti.
32 ČITLJIVOST PIKTOGRAMA
Konstrukcija piktograma
33 ČITLJIVOST PIKTOGRAMA
4. Konstrukcije piktograma i mogućnost uvećavanja ili smanjenja
Piktogram mora biti tako konstruisan da pri njegovom smanjenju na dimenziju 3 x 3 mm bude čitljiv i pre-
poznatljiv. To nam ukazuje da su na piktogramu sitni detalji suvišni, a da krupni geometrijski oblici ispunjavaju
njegovu funkciju. Piktogrami se uglavnom izrađuju u pozitivu, a standardom je propisana njihova veličina i njihov položaj
u polju.
5. Svetlost i osvetljenje prostora
Pravilno raspoređena rasveta olakšava orijentaciju u prostoru.
Glavno svetlo baca senku i pojačava vizuelni izraz prostora kako bi lakše uočili udaljenost i dimenzije prostora.
Sporedna svetla u prostoru su neiritirajuća i nezaslepljujuća. Zaslepljujuće svetlo i svetlo koje direktno pada u oči treba
uvek izbegavati.
Što je osoba starija, to joj je potrebnija bolja osvetljenost prostora.
6. Postavljanje u prostoru i optička udaljenost
Vrlo značajnu komponentu kod postavljanja piktograma u enterijeru predstavljaju udaljenost i ugao gledanja.
Veličina piktograma zavisi od mesta postavljanja. Maksimalna veličina piktograma omogućava optimalan prenos infor-
macije. Prepoznatljivost piktograma poboljšava se sa povećanjem ugla gledanja. Povećanje slike piktograma ne pomaže
onim osobama kod kojih je vidno polje ograničeno ili koje svoju okolinu mogu da sagledaju samo u delovima.
Piktogrami za informisanje javnosti treba da budu postavljeni blizu ulaznih vrata u visini pogleda. U zgradama je minimalna
dimenzija piktograma 100 x 100 mm
i on je vezan za informativni natpis.
7. Upotreba materijala i dimenzija u realizaciji

Razvojem tehnologije i proizvodnje novih vrsta materijala, razvile su se mogućnosti upotrebe širokog spektra
materijala: drveta, metala, stakla, plastike, pleksiglasa, folije...
Spoj dobro izabranog materijala i dobre štampe rezultira efektnim i efkasnim rešenjem. Upotrebom fuo boja ili folija
postiže se dodatni efekat isijavanja znaka. Saobraćajni znaci sadrže fuorescentne boje koje se jasno ističu u uslovima
smanjene vidljivosti.
34 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Informativni piktogrami - AIGA
35 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Piktogrami nas svakodnevno svuda okružuju. Srećemo ih u enterijeru i eksterijeru. Piktogrami u enterijeru su
oni koje viđamo po bolnicama, domovima zdravlja, muzejima, galerijama, hotelima, restoranima, aerodromima, sportskim
centrima... Piktograme u eksterijeru viđamo na ulici u saobraćajnoj komunikaciji, na stanicama i stajalištima, na smerni-
cama i putokazima, u zoološkim vrtovima, botaničkim baštama, stadionima...
Razvojem tehnike i tehnologije sve više srećemo piktograme na tehničkim uređajima, aparatima, računarima…
Piktogrami koji daju informacije o proizvodima široke potrošnje upućuju nas na njihovu pravilnu primenu i održavanje, tu
ubrajamo: hemijske preparate u domaćinstvu, tekstilne predmete, prehrambene proizvode...
KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA PREMA MESTU JAVLJANJA I PRENOŠENJA PORUKA
1. |NF0RHAT|VN| P|KT0CRAH|
U piktograme opšteg informisanja javnosti spadaju piktogrami sa opštim obeležjem koji informišu: u instituci-
jama javnog poslovanja, na turističkim odrednicama, kulturnim institucijama, u ugostiteljskim objektima… Ovi piktogrami
moraju da zadovolje uslov jasnog prepoznavanja i brzog tumačenja, pogotovo na mestima internacionalnih susreta, kao
što su stanice, aerodromi, sajmovi i kongresi gde dolaze ljudi iz svih krajeva sveta. Mnoge svetske organizacije imaju svoje
standarde piktograma opšteg informisanja javnosti, a neke od njih su American institute of graphic arts-AIGA
primeri opsteg informisanja
Informativni piktogrami javljaju se u komunikaciji u raznim oblastima društvenog života, kao što su:
• zdravstvo (bolnice),
• sport (sportske hale, stadioni),
• kultura (galerije, muzeji, pozorišta),
• javni poslovi (banke, pošte, menjačnice),
• tržište (prodavnice, robne kuće, marketi, pijace),
• ugostiteljstvo, usluživanje, turizam (hoteli, restorani...).
3ô KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Piktogrami u zdravstvu
37 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
P|KT0CRAH| U Z0RAV8TVU
Cilj piktograma u zdravstvu je da informiše i obavesti stanovništvo unutar zdravstvene institucije, istakne oblasti
zdravstvene prakse po odeljenjima ili spratovima.
Piktogrami u bolnici su postavljeni nezavisno ili su praćeni adekvatnim tekstualnim informacijama o odeljenjima zdravst-
vene prakse. Važnu ulogu u ovoj skupini piktograma predstavlja boja, jer diferencira različita odeljenja: muško, žensko ili
dečje, kao i odeljenja kojima je pristup za posetioce zabranjen operacione sale, objekti za intervencije, intenzivne nege i
laboratorije.
Piktogrami u poliklinikama usmeravaju pacijente na različita odeljenja, kao što su: kardiologija, urologija, ginekologija, or-
topedija, stomatologija, neurologija, ORL...
Piktogrami u zdravstvu u funkciji dugmića za sajt koji se bavi zdravstvom
38 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Sportski piktogrami, Torino 2006.
39 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
P|KT0CRAH| U 8P0RTU
Sportska takmičenja privlače široke narodne mase. Na svetska takmičenja, poput Olimpijade, ljudi dolaze iz svih
krajeva sveta. Na ovakvim vrstama događaja masu ljudi organizatori moraju informisati i uputiti. Najefkasniji način za nji-
hovo informisanje je obeležavanje piktogramima.
U skladu sa ovim zahtevom, formiran je unutrašnji sistem piktograma kako u sportskim objektima (stadioni, sale,
vežbaonice), tako i van sportskih objekata (olimpijska sela, tabele sa rezultatima na sportskim tv prenosima, sportskim
novinama, brošurama, ulaznicama, medaljama...).
Prvi put u istoriji Olimpijskih igara, u Tokiju 1964.godine, formira se tim za smišljanje totalnog vizuelnog identiteta Olimpi-
jade. Jedan od segmenata ovog zahtevnog posla je dizajniranje seta piktograma za sve sportske discipline. Svaka na-
redna Olimpijada ima svoje piktograme svih sportskih disciplina, kao i opšteg informisanja javnosti. Svake četvrte godine
olimpijade se menjaju po sezonama i grupama sportova.
Na primerima biće prikazan istorijski tok piktograma olimpijskih igara, počevši od Tokija 1964. godine, pa do danas.
KRITERIJUMI ZA IZRADU DOBROG SPORTSKOG PIKTOGRAMA SU SLEDEĆI:
• komunikativnost kada piktogram po svom sadržaju mora biti razumljiv
za ljude svih nacija i kultura;
• konz|stentnost podrazumeva stilsko jedinstvo serije piktograma u pogledu jednakog tretmana u veličini i načinu prika-
zivanja fgure;
• čitkost i paktičnost rukopisa, jasne vidljivosti, lak za reprodukovanje u bilo kojoj skali veličina u formi pozitiva ili negativa;
• feksibilnost u primeni negativa i pozitiva;
• dizajnerski pečat podneblja podrazumeva lični pečat autora i neke elemente koji karakterišu simbole i stil podneblja
na kom nastaje piktogram, ali i njegovu laku uklopljivost na svetsku scenu.
40 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Piktogrami sa olimpijada
41 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Na Olimpijadi u Tok|ju 19ô4. godine art direktor projekta bio je Masaru Katzumie, a grafčki dizajner Yoshiro Yamashita.
Ovaj dizajnerski tim smislio je 20 piktograma za različite sportske discipline i 39 piktograma o generalnim informacijama.
U Heks|ku 19ô8. godine art direktori projekta bili su Manuel Villazon i Mathias Goerlitz, a grafčki dizajneri Lance Wyman
i Eduardo Terrazas.
Na njihovim piktogramima korišćeni su apstraktni simboli sportske opreme sa isticanjem karakterističnih detalja, bez
prisustva fgure čoveka kao takmičara. Olimpijada u Minhenu 1972. godine imala je za art direktora dizajnera Otl Aichera.
Piktograme je postavio u strog geometrijski sistem.
Slike prikazuju osnovne karakteristične pokrete za svaku sportsku disciplinu sa akcentom na čoveka i njegov borbeni
sportski duh.
Piktogrami koji su se našli na Olimpijadi u Hontrea|u 197ô. godine u potpunosti su preuzeti sa minhenske olimpijade,
mada su neki od njih morali biti modifkovani prema kanadskim potrebama.
Akcenat je stavljen na izradu i izgled panela sa piktogramima. Na tamnoplavoj osnovi piktogrami su isticani belom i crven-
om bojom. Za Olimpijske igre u Hoskv| 1980. godine Olimpijski komitet raspisuje neku vrstu konkursa školama za dizajn,
gde pobeđuje rešenje Nikolaja Belkowa. Veoma stilizovane fgure, zaobljenih formi, konstruisane iz mnoštva krugova,
prate uglove od 30 do 60 stepeni, čime su fgure dobile na dinamici pokreta.Piktogrami su koncipirani pomoću kontrasta i
negativa gde crna pozadina ističe belu formu fgure .
Piktogrami sa Olimpijade u Los Anđelesu 1984. godine predstavljaju stilizaciju ljudske fgure koja teži idealu, sastav-
ljenu iz 10 osnovnih elemenata koji čine ljudsko telo: krug je glava, oval je torzo i osam jednostavnih delova koji čine ruke
i noge.
Skoro realistična fgura prikazana u različitim disciplinama prožeta je tankim linijama sportskih rekvizita.
U 8eu|u 1988. godine napravljen je set od dvadeset i sedam piktograma. Oni su modifkacija prethodnih piktograma sa
izmenama u pogledu trupa, nogu i ruku, tako da se dobija utisak obučenosti fgure u odelo. Pored sportskih piktograma,
napravljena je i serija od sedamdeset piktograma opšteg informisanja.
Piktogrami sa Olimpijade u ßarse|on| 1992. godine razbijaju koncept o geometrizaciji sportskog piktograma. Figure ljud-
skog tela prikazane su u tri poteza - ruke, noge, glava. Kod vodenih sportova varira jedna talasasta linija koja predstavlja
vodu, a kod drugih sportova tankim potezima naglašeni su rekviziti, kao sto su: reket, lopta, luk... Ukupan broj piktograma
je trideset i dva.
Postoje i prateći servisni piktogrami koji umnogome odudaraju od slobodnih formi sa sportskih fgura.
Piktogrami dizajnirani za Olimpijadu u At|ant| 199ô. godine primer su klasičnog pristupa, gde je akcenat stavljen na mini-
malnu stilizaciju ljudske fgure.
Piktogram Olimpijskih igara razvio se do pojednostavljenih formi u tolikoj meri da čovek već jasno može da prepozna pres-
tilizovanu fguru sportiste.

42 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Dizajn piktograma: Stillpoint studio, USA klijent: Kenan systems
43 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
P|KT0CRAH| U KULTUR|
U piktograme kulturnih institucija spadaju piktogrami: galerija, muzeja, bioskopa, pozorišta, koncertnih dvora-
na... Ovi piktogrami odlikuju se mnoštvom detalja, upotrebom različitih linija i površina, kao i jasnim kontrastima.
Primer za to je crna i bela maska piktograma za teatar. Ova grupa piktograma može biti na visokom nivou stilizacije, jer
publika koja je prisutna na kulturnim manifestacijama ima razvijeno vizuelno opažanje, a ujedno i razvijenu sposobnost
vizuelnog komuniciranja i osećaj za prepoznavanje apstraktne forme.
Važne tekstualne informacije u institucijama mogu se zameniti ili dopuniti piktogramima. Piktogrami imaju jednostavan i
jednoznačan karakter i moraju biti dizajnirani tako da ih mogu razumeti ljudi različitog porekla i kultura.
Prednost obeležavanja piktogramima u odnosu na tekst je njihovo brzo i jednostavno razumevanje od strane velikog broja
ljudi.
PIKTOGRAMI JAVNIH POSLOVA
U piktograme javnih poslova spadaju piktogrami pošte, banke, menjačnice...
Ova vrsta piktograma vremenom je standardizovana zbog vrste poslova koji su tipični na međunarodnom nivou, pa
su varijacije u prikazu lika na piktogramima veoma male. U međunarodne oznake spadaju: telefon, telegram, štednja,
menjačnica, blagajna, sef, paket, pismo... Sistem piktograma nemačke pošte svoje oblasti poslovanja i usluga podelio je
pomoću boja, tako da tradicionalne oznake, kao što su paket i pismo, imaju žute okvire, piktogrami telekomunikacionih
usluga crvene, a usluge novčanog prometa imaju plave okvire.
Piktogrami javnih poslova
44 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Piktogrami u robnoj kući
45 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
PIKTOGRAMI NA TRŽIŠTU
Robne kuće, marketi, specijalizovane prodavnice, katalozi i brošure gde se reklamira roba, mesta su gde nalazi-
mo piktograme tržišta. Njihov cilj i zadatak je da informišu potrošače o vrstama proizvoda unutar prodavnice, mogućnostima
i načinu kupovine i plaćanja.
Pošto se ovde radi uglavnom o piktogramima samih proizvoda, uključujući i one opšte informacione: toalet, telefon, ulaz,
izlaz, stepenište, lift..., postoji velika mogućnost za upotrebu boje kao osnovnog sredstva razlikovanja među proizvodima.
Piktogrami prikazuju različite vrste proizvoda u jednoj robnoj kući po odeljenjima: bele tehnike, aparata, alata, pokućstva,
dečje galanterije, muške ili ženske garderobe, kozmetike ili vrstama proizvoda u marketu gde postoje odeljci mesare,
peciva, kozmetike, hemije, mlečnih proizvoda, voća i povrća, kafe, konditorskih proizvoda, alkoholnih pića, bezalkoholnih
pića...
Piktogrami za tehniku i aparate dizajner Gabriela Spasojević
4ô KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Piktogrami u turizmu
47 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
PIKTOGRAMI U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU
U ovu vrstu ubrajamo piktograme po: hotelima, motelima, restoranima, kafe barovima i turističke.
Najbolje primere iz ove oblasti srećemo kod piktograma u turizmu.
Piktogrami u turizmu informišu nas o kapacitetima hotela, vrstama usluga, načinu ishrane i dodatnim sadržajima.
Obeležavaju kojim prevoznim sredstvom je moguće putovati: avionom, vozom, autobusom ili brodom..., zatim na koje des-
tinacije: planine, mora, ostrva, metropole..., sa kakvim vrstama smeštaja se raspolaže: apartmanima, sobama.
Set piktograma za hotele sadrži: jednokrevetnu sobu, dvokrevetnu, trokrevetnu, apartman, sobu sa klimom, televizor u
sobi, frižider u sobi, sobu sa pogledom na more, sobu sa pogledom na planinu, recepciju, frižider, bar, restoran, kazino,
noćni klub, masažu, bazen, teretanu, saunu, tenis, parking, baštu, deo za kućne ljubimce...
Piktogrami u ugostiteljsvu
48 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
49 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
2. PIKTOGRAMI UPOZORENJA
Razvojem velikih proizvodnih sistema i fabrika, više pažnje posvećuje se radnicima u fabrikama, kao i njihovoj
zaštiti na radu. Zaštita na radu obuhvata sve procese sigurnosnih mera pri radu i propisivanje uslova za pravilno i bezbed-
no izvršavanje radnih obaveza. Da bi se mere opreza i pravilnog rukovanja poštovale i primenjivale, postavljaju se pikto-
gram - table na vidno mesto u cilju upozorenja na opasne situacije.
Piktograme upozorenja često srećemo u okviru gradilišta koji upozoravaju prolaznike da je opasno zadržavati se u okolini,
da pređu na drugu stranu ulice, da paze na eventualno odronjavanje starih objekata...
Piktogrami upozorenja nalaze se na elektropostrojenjima, banderama, ukazujući na opasnost od visokog napona.
Na uređenim kupalištima se piktogramima sugeriše da je zabranjeno skakanje u vodu, skakanje sa mosta, plivanje izvan
obeležene zone, opasnost od virova, zabranjeno potapanje...
Piktogrami zaštite na radu
50 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Piktogrami zabrane
51 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Piktogrami opasnosti
52 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Piktogrami na audio - video uređajima
53 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
3. P|KT0CRAH| UP0TREßE
NA TEHNIČKIM UREĐAJIMA
Savremeni aparati postali su suviše komplikovani za jednostavnu upotrebu. Rukovanje složenijim uređajima u
današnje vreme podrazumeva znanje i veštinu koje poseduju uglavnom stručnjaci i serviseri. Aparati su se razvili do te
mere da sami biraju programe rada, ali je ipak potrebno određeno uputstvo za rukovanje kojim se pružaju informacije o
načinu upravljanja i rezultatima njihove primene. Izvoz i uvoz aparata uslovio je primenu piktograma na njima, jer natpisi
na različitim jezicima ne bi bili univerzalni.
U automobilskoj industriji, gde postoji mnogo modela vozila koja spadaju u složene proizvode, upravljanje bez upravljačkih
piktograma bilo bi skoro onemogućeno. Na kontrolnoj tabli se nalaze piktogrami za svetla, gorivo, temperaturu motora, za
sva četiri žmigavca. Sistem ovih piktograma je skoro standardizovan i prepoznatljiv, tako da se iste funkcije kod različitih
proizvođača obeležavaju istim tipom piktograma.
Piktogrami na kontrolnoj tabli automobila
54 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
55 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
KOMPJUTERSKI PIKTOGRAMI - IKONE
Proizvod koji sadrži niz piktograma poznatijih kao ikone, bez kojih se apsolutno ne može zamisliti upotreba,
jeste računar.Reč ikona (grč.) znači sliku ili lik. U računarskom značenju ikona predstavlja određeni fajl, datoteku, direktori-
jum, program, opciju i sve ostalo što je vizuelno moguće predstaviti. Ikonice su vizuelna asocijacija korisnika na određena
značenja. Zastupljenost ikona na ekranima govori o njihovoj važnosti. Kvalitet ikona zavisi od stepena asocijacije i pre-
poznatljivosti objekta. Zbog važnosti i zastupljenosti ikona u računarskoj industriji, došlo je i do njihove standardizaci-
je. Mnogi proizvođači kreiraju ikone koje su masovno zastupljene iako odudaraju od opštih načela dizajna. Standardne
veličine ikona su 24x 24 piksela.
KOMPJUTERSKE IKONE SE MOGU PODELITI PO ISO STANDARDU NA:
• ikone uopšteno,
• ikone objekata,
• pokazivače,
• kontrolne ikone,
• ikone alata,
• akcijske ikone.
5ô KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Emotions
Smiles piktogrami preteča emotions piktograma
57 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
EH0T|0N8
Postoje ikonice koje se koriste na internetu i koje olakšavaju komunikaciju na forumima i četovima. One se na-
zivaju “emotions” i u prevodu znače emocije. Njihova prednost je u iskazivanju raspoloženja i emocija na jednostavan
način koristeći kombinaciju znakova interpunkcije. Razvijaju se u toj meri da od novih kombinacija znakova nastaju cele
fgure, životinje, čak i interakcije fgura. Ova vrsta piktograma je pojednostavljenja verzija nekada popularnih Smiles fgu-
rica koje su se kao slike ubacivale prilikom četovanja ili dopisivanja putem elektronske pošte.
Piktogrami emotions za promotivnu kampanju Exit 02 dizajn: Vladan Joler, Marija Miljković i Gabriela Spasojević
58 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
PIKTOGRAMI ZA OZNAČAVANJE AMBALAŽE
59 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
NA PROIZVODIMA ŠIROKE POTROŠNJE
Proizvodi široke potrošnje podrazumevaju sve vrste proizvoda koje svakodnev-
no upotrebljavamo. Ambalaža, odeća, obuća, lekovi, hemijski proizvodi su mesto gde se
susrećemo sa nizom piktograma koji nam daju uputstva o načinu upotrebe i održavanja. Ru-
kovanje ovim artiklima ne iziskuje stručno znanje, ali se preporučuje pridržavanje uputstva
za upotrebu, jer proizvođač samo tako garantuje kvalitet i efkasnost proizvoda.
Piktograme proizvoda možemo podeliti u sledeće :
PIKTOGRAMI AMBALAŽE
Piktogrami transporta, koje srećemo na zbirnim pakovanjima robe, sadrže pikto-
grame koji ukazuju na: “pazi, lomljivo”, “štiti od sunca”, “štiti od kiše”, “štiti od visokih ili ni-
skih temperatura” ili ”zapaljivo”. Ovi piktogrami su razumljivi samo u sličnim kulturološkim
okruženjima. Transportna pakovanja i ambalaža su označeni raznim simbolima koji ukazuju
na način rukovanja, čuvanja i drugih manipulacija. Transportni radnici su uglavnom upoznati
sa značenjima tih simbola, ali se često desi da i krajnjim potrošačima budu isporučeni ku-
pljeni proizvodi u transportnom pakovanju. Da bi se pravilno rukovalo upakovanim proizvodi-
ma, potrebno je rastumačiti značenje ovih piktograma.
Piktogrami na ambalaži
ô0 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
ô1 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
PIKTOGRAMI RECIKLAŽE
Originalni simbol za reciklažu dizajnirao je Gary Anderson 1970. godine. On je bio poslat na međunarodnu kon-
ferenciju za dizajn kao deo šireg takmičenja za studente viših umetničkih škola. Takmičenje je bilo rezultat sve većeg in-
teresovanja potrošača za očuvanjem životne sredine.
Piktogram za reciklažu predstavlja Mobiusovu petlju koja sadrži tri povezane strelice u obliku trougla sa zaobljenim
uglovima. Svaka strelica je povratno presavijena i sve tri se nadovezuju jedna na drugu, što uslovno predstavlja ciklus
reciklaže.
Ovaj piktogram nije zaštićen i koristi se na razne načine i u raznim varijacijama i predstavlja :
reciklirajuće - na proizvodima izrađenim od materijala koji se mogu reciklirati, u zavisnosti da li je obezbeđeno
njegovo sortiranje prilikom sakupljanja otpadaka.

reciklirano - na proizvodima koji sadrže već reciklirane materijale.
Na osnovu originalnog simbola izveden je generički simbol za označavanje reciklaže, pri čemu se simbolu pridodaju
specifčne oznake i materijali od koga su izrađeni, na primer: steel - od gvožđa, alu - od aluminijuma.
Zbog neusaglašenosti standarda u ovoj oblasti, posebno u ranijem periodu, na tržištu se često mogu naći i proizvodi sa
sličnim ili drugačijim simbolima.
Varijante piktograma za ambalažu
ô2 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
PIKTOGRAMI ZA OZNAČAVANJE PLASTIKE
Plastične boce, posude i druga ambalaža imaju jedan od najstarijih i najrazrađenijih sistema za označavanje, iako se u
svetu koristi više sistema označavanja:
Polyethylene Terephthalate PETE
Najraširenija vrsta plastike, jer se uglavnom koristi za boce za vodu, sokove i sl., posude za prehrambene proizvode i os-
talu ambalažu.
High Density Polyethylene HDPE
Koristi se za boce za mleko, jogurt, sokove, vodu, deterdžente I hemijske preparate.
Polyvinyl Chloride PVC
Koristi se za boce za deterdžente, šampone i druge hemijske preparate, kablove i drugi građevinski materijal.
Low Density Polyethylene LDPE
Koristi se za feksibilne boce, kese za hleb i smrznutu hranu.
Polypropylene PP
Koristi se za boce za jogurt, sirup, kečap, medicinske boce, zatvarače za boce i sl.
Polystyrene PS
Koristi se za čvršću ambalažu, tanjire, čaše, kutije za lekove.
ô3 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
BEZBEDNOSNI SIMBOLI I PIKTOGRAMI UPOZORENJA
Da bi se potrošačima ukazalo na bezbednost pri upotrebi štetnih i opasnih proizvoda, postoji niz piktograma upozorenja koji ukazuju
na bezbedno i pravilno korišćenje takvih proizvoda. Isticanjem njihove važnosti i značenja,
ovi piktogrami su, po pravilu, veći od ostalih, nalaze se jedan pored drugog i, što je moguće više udaljeni od ostalog teksta i ilustracija
na etiketi ili ambalaži.
PIKTOGRAMI UPOZORENJA
6E
U smislu bezbednosti, proizvod označen ovim simbolom je podesan za decu do 14 godina. Ako je proizvod opasan za
decu ispod tri godine, onda mora biti naznačen odgovarajući tekst. CE oznaka, inače, ima mnogo šire značenje.
0brnut| eps||on
Ovaj simbol označava proizvode koji se moraju koristiti oprezno zato što su, na primer, zapaljivi i slično. To obično
znači da se proizvod mora koristiti u ne-pušačkom i dobro prozračenom prostoru.
Zapa|j|vo
Ovaj simbol se nalazi na proizvodima koji su zapaljivi ili visoko zapaljivi. Uobičajen je na bocama za lakove, boje i
slično. Za vreme upotrebe ovih proizvoda ne smete pušiti i morate ih koristiti u dobro prozračenom prostoru. Iznad
ovog simbola se često nalaze i oznake:
F - visoko zapaljivo,
F+ - ekstremno zapaljivo,
O - oksidirajuće, oslobađa veliku toplotu u dodiru sa drugim supstancama.
Andrejev krst
Ovaj simbol se nalazi na proizvodima klasifkovanim kao štetnim ili onim koji mogu delovati iritirajuće. To su obično
lakovi koji su štetni po zdravlje. Iznad ovog simbola često se nalaze i oznake:
Xn - štetno, opasno
Xi - iritantno
Mrtvačka glava
Ovo je oznaka za veoma rizične i otrovne proizvode. Takvi proizvodi se moraju držati daleko od dece i ne sme se
jesti ili piti za vreme njihove upotrebe, tj. posle upotrebe obavezno se dobro operite. Iznad ovog simbola se često se
nalaze i oznake:
T - visoko toksično,
T+ - jako toksično.
Eksp|oz|vno
Ovaj simbol sa navedenom reči “explosive” označava supstance koje mogu eksplodirati pod uticajem plamena ili
trenja.
Koroz|vno
Ovaj simbol označava supstance koje mogu uništiti organske materije u dodiru sa njima.
Opasno za životnu sredinu
Ovim simbolom se označavaju proizvodi koji mogu biti opasni za životnu sredinu.
ô4 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
ô5 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
ßEZßE0N08N| 8|Hß0L|
Ozonski neškodljivo
Proizvodi označeni ovim simbolom (sprej boce) su punjeni gasom koji je neškodljiv za životnu sredinu. Obično se za
raspršivanje koristi butan i zato se na tim proizvodima nalazi i simbol “zapaljivo”, što znači da se mora koristiti sa datim
preporukama.
0p|p|j|vo upozorenje
Da bi slepe osobe uočile štetnost i opasnost upotrebe nekog proizvoda, evropska direktiva uslovljava da se takvi proiz-
vodi označe ovim simbolom. To je trougao veličine oko 18 mm, embosiran (ispupčen) da bi ga slepa osoba osetila pod
prstima.
Zaštitni/sigurnosni čep
Proizvodi koji imaju razne rizike po zdravlje ako se ne koriste ispravno, na primer od strane dece, imaju zaštitni čep koji
obezbeđuje da se proizvod može koristiti tek nakon ispravnog otvaranja čepa.
Pre upotrebe promućkati
Ovaj simbol znači da označeni proizvod treba pre upotrebe promućkati da bi se razbio stvoreni talog i uravnotežila nje-
gova gustina (boje, lakovi i sl.).
“e” simbol
Takozvani “e” simbol označava da proizvođač, distributer ili uvoznik garantuje da se u označenom pakovanju, u proseku,
nalazi količina koja je nominalno naznačena na pakovanju. Ovaj simbol je prvenstveno ustanovljen za nesmetan protok
robe, između zemalja članica EU, a kasnije se raširio i po celom svetu.
Nijedno pakovanje ne može imati količinu manju od nominalne, umanjene za dvostruku toleranciju (Tolerable Negative
Error - TNE).
“e” simbol se po pravilu nalazi u istoj liniji sa oznakom nominalne količine, primer: 750gr.
ôô KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
ô7 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
P|KT0CRAH| NA TEK8T|LN|H PR0|ZV00|HA
Piktogrami na proizvodima od tekstila upućuju korisnika na princip održavanja i čuvanja odeće i ostalih predme-
ta od tekstila. Kupovinom odevnih predmeta kupujete i informacije o održavanju koje se nalaze na etiketi. Zapravo to su
simboli koji se odnose na pranje, hemijsko čišćenje, sušenje, peglanje i izbeljivanje. Praksa je pokazala da se većina ljudi
slabo snalazi u tumačenju tih simbola. Ovde možete naći objašnjenje simbola koji se mogu pronaći na etiketama.
Nepridržavanje ovih uputstava dovodi do promene kvaliteta, pa i do uništavanja predmeta.Osim u tekstilnoj industriji, često
se susrećemo sa piktogramima koje na garantnim listovima dobijamo uz obuću.
Oni prikazuju vrste materijala od kojih je obuća napravljena, kao i način održavanja i kojim vremenskim prilikama je obuća
namenjena. Na etiketama koje su prisivene u unutrasnjosti garderobe nailazimo na različite oznake koje bi trebalo
pročitati i protumačiti kako bi pravilno postupali prilikom održavanja. One nas upućuju na temperaturu i način pranja,
peglanje,izbeljivanje...Svaka domaćica bi morala biti upućena u značenje ovih piktograma.
ô8 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
ô9 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
PIKTOGRAMI U EKSTERIJERU
Veličina i boja piktograma u eksterijeru je od veoma velike važnosti.
Oni moraju biti čitljivi i jasni na većoj distanci. Što je veća udaljenost i piktogram mora da bude veći.
Najmanja visina postavljanja je 2,4m od zemlje.
U piktograme eksterijera spadaju:
PIKTOGRAMI U SAOBRAĆAJNOJ REGULACIJI:
SAOBRAĆAJNI ZNACI, PIKTOGRAMI NA STANICAMA, STAJALIŠTIMA, AERODROMIMA
Širok je spektar primene piktograma u saobraćaju, a najširi i najraznovrsniji je onaj kod saobraćajnih znakova.
Jedan od prvih znakova montiranih na ulicama, koji su značili zabranu, bio je onaj za obavezno zaustavljanje. Prema ne-
kim podacima, ovaj znak pojavio se u Detroitu, u Americi, 1915. godine. Imao je belu pozadinu i na njoj je crnim slovima
bilo napisano “stop”. Desetak godina kasnije, pozadina ovog znaka promenjena je u žuto, a još kasnije dobio je oblik os-
mougaonika. U godinama koje su usledile ovaj znak je još jednom promenio boju, dobio je crvenu pozadinu i bela slova. U
moderno doba saobraćajni znaci postali su nezaobilazni delovi saobraćajnica. Oni su isti u svim zemljama sveta i moraju
ih poštovati vozači i svi ostali učesnici u saobraćaju. Pomoću ovih piktograma povećana je bezbednost u saobraćaju. Ko-
munikacija u saobraćaju mora biti brza, jasna, čitka i sažeta sposobna za razumljivo vizuelno saopštavanje. To je postig-
nuto savremenim grafčki pojednostavljenim sistemom saobraćajnih znakova. Upotreba boja u ovoj vrsti piktograma igra
skoro presudnu ulogu. Ona služi stvaranju navike u prepoznavanju. Ne sme se zanemariti ni oblik znaka u kome je pikto-
gram smešten jer nam on upravo sugeriše o kakvoj vrsti znaka je reč.
70 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
v
71 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
OBLIK ZNAKA I NJEGOVA ULOGA
Trougao skoro uvek označava informaciju o opasnostima na putu, pa su znaci koji u osnovi sadrže trougao naz-
vani znakovima opasnosti.
Krug daje informaciju o obaveznom pridržavanju i svi znakovi koji imaju u osnovi krug zovu se znakovi izričitih
naredbi. Izuzetak je osmougaoni znak “stop” koji spada u onu kategoriju znakova u koju i trougao koji je okrenut suprotno
od znakova opasnosti.
Znakovi kvadratnog oblika, pravougaonog ili u obliku smernica i putokaza, znaci su obaveštenja. Kružni pre-
crtani znakovi označavaju prestanak zabrane.
BOJA ZNAKA I NJENA ULOGA
Sistem boja korišćen u saobraćajnoj signalizaciji je po ISO standardima. Svaka boja ima svoje značenje.
Zelena boja daje informacije vezane za bezbednost
Plava boja znači naredbu ili red
Žuta upozorenje
Crvena zabranu
Siva prestanak informacija.
Piktogrami koji se koriste na stanicama, aerodromima, lukama, stajalištima i u javnim prevozima moraju da
prenesu ne samo informaciju o pravcu kretanja nego i o normama ponašanja u okviru institucije tako i u samom pre-
voznom sredstvu. Ovi piktogrami često se primenjuju ne samo u zgradama, stajalistima, vozovima i autobusima ili brodovi-
ma već često i na pratećim elementima kao što su: karte, mape, smernice, informatori, uputstva za ponašanje...
PIKTOGRAMI U GRADSKOJ REGULACIJI: SMERNICE I PUTOKAZI NA ULICAMA
Posebnu pažnju zaslužuje postavljanje strelica za označavanje putokaza na autobuskim ili železničkim stanicama gde
piktogrami moraju jasno informisati putnike o kretanju u određenom pravcu: pravo, gore, dole, levo ili desno.
Na prometnim mestima nije dovoljan samo jedan piktogram, pa se u ovakvim slučajevima koriste info table na kojima je
dozvoljeno maksimalno pet redova,
a u svakom redu ne više od 10 piktograma. Pored piktograma table sadrže i strelice kao smerovi kretanja.
72 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
73 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Piktogrami na semaforima
74 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Znakovi izričitih naredbi
75 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Znakovi opasnosti
7ô KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
Piktogrami stilizovanih životinja u zoološkom vrtu
77 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
PIKTOGRAMI ZAŠTIĆENIH ZELENIH POVRŠINA :
U ZOOLOŠKIM VRTOVIMA, BOTANIČKIM BAŠTAMA, PARKOVIMA
U ovu grupu ubrajamo piktograme koje viđamo u zoološkim vrtovima.
Oni nam olakšavaju orjentaciju, obeležavaju gde su smeštene pojedine vrste životinja kao što su:
sisari, gmizavci, ptice, reptili...
Piktogrami ove vrste često su praćeni adekvatnim tekstom koji nas bliže upoznaje sa osobenostima životinje.
Park kao zaštićena zelena površina sadrži piktograme koji sugerišu
na ponašanje i kretanje u njemu. Ovde su prisutni i neki opšteinformativni piktogrami:
baci otpad u smeće, zapaljivo, zabranjena upotreba zapaljivih materija, pazi na okolinu, javni toalet, ovde mozeš piti vodu,
kanta za papir, za staklo ...
78 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
79 KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA
4. PIKTOGRAMI IDENTITETA MANIFESTACIJA
80 STANDARDIZACIJA PIKTOGRAMA
81 STANDARDIZACIJA PIKTOGRAMA
STANDARDIZACIJA PIKTOGRAMA
KLASIFIKACIJA PIKTOGRAMA PREMA UTVRĐENIM STANDARDIMA
SISTEM PROMETNIH ZNAKOVA - IALA SIGNS
SISTEM SIGURNOSNIH ZNAKOVA - IMO SIGNS
TURISTIČKI PIKTOGRAMI - AIGA SIGNS
SPORTSKI PIKTOGRAMI - OLIMPIC SIGNS
SPECIJALIZOVANI PIKTOGRAMI - HEALTH SIGNS ETC.
Masovna upotreba piktograma javila se 60-ih godina 20. veka.
Prvi oblik piktograma imao je više tehnički karakter, bio je u funkciji uputstva za rad aparata. Kao jedan od najvećih izvozni-
ka tehničke robe, Nemačka je prva počela da se bavi pitanjem projektovanja piktograma. Oni su odredili prvu osnovnu
sliku koja je pomoću geometrijskih linija pojednostavila formu oblikovanja piktograma i pomogla pri njihovoj standardizaciji.
Ova osnovna slika korišćena je pri standardizaciji svih opšteinformativnih piktograma.
Konstruisanju piktograma doprinela je izrada geometrijskih olimpijskih piktograma u Minhenu 1972. godine, koji su bili sas-
tavljeni od horizontalnih, vertikalnih i linija pod uglom od 45 stepeni. Mreža ovih piktograma odudarala je od osnovne stan-
dardizovane. Dimenzija 100x100mm okvira, a sam piktogram smešten je na površinu 80x80mm I deljen je na kvadrate
4x4 mm koji su povezani dijagonalama. Pomoćne (isprekidane) linije su na sredini kvadrata. Na primeru se može uočiti da
piktogram prati mrežu konstrukcije.
Međunarodno udruženje železnica donelo je odluku o standardizaciji piktograma
koji će se primenjivati na međunarodnim železničkim stanicama, vozovima, redovima vožnje...
Dimenzije ove osnove su 100 x 100 mm sa kvadratićima 10 x 10 mm, a lik piktograma smešta se u 80 x 80 mm.
ISO osnovno belo polje za opšteinformativne piktograme
82 STANDARDIZACIJA PIKTOGRAMA
83 STANDARDIZACIJA PIKTOGRAMA
ISO - Svetska organizacija standardizacije 1976. godine izdaje standard za dimenzije osnovne slike čija je dimenzija 75
x 75 mm sa mrežom
12,5 x 12,5 mm. Ova mreža se i danas koristi za projektovanje tehničkih piktograma.
U ovu šemu mogu se smestiti sledeći oblici:
kvadrat osnovni sa osnovnom stranicom od 50 mm,
krug osnovni prečnika 56 mm,
krug od 50mm unutar kvadrata osnovnog,
kvadrat osnove 40 mm upisan u krug osnovni,
pravougaonik vertikalni dimenzije 40 x 60,25 mm,
pravougaonik horizontalni dimenzije 60,25 x 40 mm,
kvadrat pod uglom od 45 stepeni,
osmougaonik nejednakih stranica.
Za konstrukciju opšte informativnih piktograma po ISO standardu koristi se
optičko belo polje sa vođicama u uglovima dimenzije 45 x 45 mm.
Ovo belo polje pruža mogućnost slobodnog postavljanja pomoćnih linija za konstruisanje piktograma.
ISO 3461 osnovna slika piktograma
Varijacije rešenja piktograma koji označava izlaz
84 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
85 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
Uvod
Teza magistarskog rada pod nazivom “Piktogram kao univerzalno sredstvo komunikacije u enterijeru i eksteri-
jeru”, u procesu istraživačkog rada obuhvatila je istraživanje o piktogramu, počevši od istorijskog razvoja, izdvajanja i
očuvanja piktograma kao elementa u komunikaciji do klasifkacije piktograma i njegove uloge univerzalnog prenosioca
informacije u svim društvenim okolnostima. Iskustvo u čitanju i tumačenju piktograma, kao slike koja nas jasno upućuje,
informiše ili upozorava, imao je svako od nas. Neke od njih su nam ucrtane duboko u svesti, tako da svaki sledeći susret
sa istim ili sličnim likom na piktogramu automatski prepozajemo. Primer bi mogle biti slike na muškim i ženskim toaletima
ili prepoznavanje slike na saobraćajnom znaku.
Univerzalnost piktograma kao sredstva komunikacije ne umanjuje prostor u kome je piktogram postavljen. On svoju funk-
ciju jednako vrši u enterijeru i eksterijeru.
Razvijenost vizuelne percepcije i memorije koju posedujem pomogla mi je da se opredelim za piktogram kao formu
izražavanja koja mi je bliska, da sva svoja prethodna iskustva saberem, dopunim i započnem svoj istraživački rad na ovu
temu. Vizuelni deo rada ove magistarske teze odnosi se na dizajniranje novog sistema piktograma koji nastaje od kruga.
Za objekat primene seta piktograma izabrala sam jedno od javnih preduzeća: Javno gradsko saobraćajno preduzeće iz
Novog Sada. Mogućnost piktogramskog obeležavanja u javnim institucijama je veoma široka. I pored primene piktograma,
usko vezanih za oblast delovanja preduzeća, u ovom slučaju je to javni prevoz, norme i uputstva ponašanja u njemu, pruža
se mogućnost prikazivanja šireg spektra piktograma koji se još nazivaju i piktogrami javnog informisanja publike.
Proces vizuelnog praktičnog rada je opisan kroz: genezu osnovnog piktograma, razvoj kompletnog sistema ili seta pikto-
grama JGSP-a, knjigu grafčkih standarda novog vizuelnog identiteta gradskog saobraćajnog preduzeća uz primenu pik-
tograma na sve prateće elemente: setove karata, setove nalepnica, identifkacionih kartica, brošura, mapa... Svi prateći
elementi nose vizuelne poruke o ponašanju u javnom gradskom saobraćaju, kao i obaveštenja koja se postavljaju u pros-
tor autobusa, u kioske, na stanice i stajališta ili u samu zgradu preduzeća.
8ô GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
Proces nastanka piktograma za GSP
87 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
H0RF0L0ŠK| ELEHENT| P|KT0CRAHA
Svaki set piktograma ima svoje morfološke karakteristike.
To mogu biti slobodne forme, geometrijske fgure ili njihova kombinacija.
Osnovni piktogram GSP-a, sačinjen je iz kruga kao osnovnog oblika i njegovih varijacija u veličini ili podeli:
polovina, četvrtina, osmina uz korišćenje repeticije kao sistema spajanja ili razdvajanja krugova međusobno.
Svoj koncept gradnje piktograma dovodim u vezu sa upotrebom kruga kao forme
u digitalnoj tehnologiji, displejevima koji koriste tačku kao jedinicu kojom se iscrtava slika ili tekst.
Geneza piktograma GSP-a bi teoretski glasila: Odabrani zbir tačaka na jednakom rastojanju gradi jednu vizuelnu celinu
koju nazivamo osnovna fgura piktograma.
Pomeranjem i umnožavanjem centralnog kruga po različitim osama, njihovim pravilnim rasporedom pomoću repeticije
dobija se izgled tela piktograma, čiji je prečnik kruga duplo manji u odnosu na prečnik glave fgure. Varijacije piktograma
drugih fgura u setu zavise prvenstveno od pozicije, orijentacije, veličine i stava fgure koja predstavlja sliku subjekta ili
njegove aktivnosti.
Konstrukciju ovog piktograma mogli bismo da posmatramo kroz mrežu kružnih formi sačinjenu od 100 krugova postav-
ljenih na ujednačenim distancama.
Piktogrami koji su usko vezani za autobus, kao objekat prevoza, sadrže znak autobusa GSP - a koji odudara od koncepta
građenja iz kruga, mada su u njegovoj konstrukciji zastupljene kružne forme u većini.
Aktuelno označavanje u autobusima svedeno je na tekstualne poruke koje su nedostupne nepismenima, slabovidima, pa
čak i starijim osobama. Zbog toga započinjem vizuelizaciju tekstova, počevši od natpisa upozorenja i javnog informisanja
u autobusima:
• rezervisano za starije osobe,
• rezervisano za invalide,
• rezervisano za majke sa decom,
• zabranjen je razgovor sa vozačem,
• zabranjeno je naslanjati se na vrata,
• u zajedničkom je interesu da brinemo o čistoći autobusa,
• zabranjeno pušenje,
• čekić za razbijanje stakla,
• autobus bez konduktera,
• kartu možete kupiti kod vozača,
• pri ulasku u autobus pokažite svoju kartu,
• držite se za držače...
88 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
89 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
Piktogrami u mreži 10 x 10
90 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
Set piktograma GSP-a
91 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
PIKTOGRAM OD SKICE DO KONSTRUKCIJE
92 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
93 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
94 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
95 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
9ô GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
97 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
KRUG KAO UNIVERZALNA FORMA I NJEGOVA SIMBOLIKA
“Noli turbare circulus meos” u pevodu bi značilo ”Ne dirajte moje krugove” - Arhimed

,,Pogledajte, kroz mikroskop, ćelije organa, videćete da se sav život u loptama i krugovima slaže i razlaže.
Svugde je krug, i svugde određuje i pobeđuje centrum. Sve što je materija krug je, i sve što nije materija krug je. Bog je
krug, magla je krug, život je krug, organizam je krug, društvo je krug...”
Isidora Sekulić, ,,Prozni radovi”, KRUG
,,Krug je fgura savršena, i jedinstvena u svojoj jednostavnosti i beskonačnosti”. Ranko Radović, ,,Savremena arhitek-
tura”
“Krug je arhetipska slika celovitosti psihe” - K. G. Jung
8|Hß0L|KA KRUCA
Matematički, krug je skup tačaka u ravni podjednako udaljenih od unapred zadate tačke.
Krug spada u temeljne simbole pored tačke, kvadrata i krsta.
U hrišćanstvu krug je simbol večnosti; u islamu krug je apsolut;
u zen - budizmu koncentrični krugovi su duhovni nivoi.
Krug u kvadratu simbol je iskre božanskog u materiji, po kabali.
Krug je i magijska zaštita u svim civilizacijama i poprima oblike prstena, narukvice, ogrlice, krune…
KRUG JE:
• u biti postojanja i kretanja,
• simbol celine,
• simbol savršenstva,
• simbol jedinstva konačnog i beskonačnog,
• simbol prvoprepoznatog lika majke,
• olimpijski,
• strujni.
98 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
Kružne asocijacije u svakodnevnim slikama
99 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
100 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
101 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
102 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
Kružne forme zabeležene na tlu kao simboli koje ostavljaju vanzemaljci
103 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
Brajeva azbuka je sačinjena od kružnih formi
104 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
Izgled korica knjige standarda GSP-a
105 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
10ô GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
Primena znaka na papirologiji
107 GENEZA PIKTOGRAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
Set karata za automat
108
P