P. 1
Sudska praksa

Sudska praksa

|Views: 434|Likes:
Published by Ramiza Suljic

More info:

Published by: Ramiza Suljic on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

AP-653/03 (nema nezakonitosti

)

jednakosti

u

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vijeću od pet sudija, u predmetu broj AP-653/03, rješavajući apelaciju A. H.-Đ. i dr., na osnovu ĉlana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, ĉlana 9, ĉlana 59. stav 2. taĉka 2. i ĉlana 61. st. 1. i 3. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – Novi preĉišćeni tekst («Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj 2/04), u sastavu: Mato Tadić, predsjednik, Ćazim Sadiković, prof. dr., potpredsjednik Miodrag Simović, prof. dr., potpredsjednik Jovo Rosić, sudija i Valerija Galić, sudija na sjednici, odrţanoj 4. marta 2004. godine, donio je ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU Odbijaju se kao neosnovane apelacije: A. H.-Đ., podnesena protiv presuda Kantonalnog suda u Bihaću broj Rsţ-852/02 od 30. novembra 2003. godine i Općinskog suda u Bihaću broj Pr-1795/01 od 2. jula 2002. godine; E. B. i dr., podnesene protiv presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsţ-942/02 od 14. novembra 2003. godine i Općinskog suda u Bihaću broj Pr-379/01 od 27. augusta 2002. godine; J. Š. i dr., podnesene protiv presuda Kantonalnog suda u Bihaću broj Rsţ-944/02 od 14. novembra 2003. godine i Općinskog suda u Bihaću broj Pr-405/01 od 27. augusta 2002. godine; Zdravstvene ustanove “Dom zdravlja” Bihać, podnesene protiv presuda Kantonalnog suda u Bihaću broj Rsţ810/02 od 14. novembra 2003. godine i Općinskog suda u Bihaću broj Pr-1697/00 od 2. septembra 2000. godine; I. I., podnesene protiv presuda Kantonalnog suda u Bihaću broj Rsţ-890/02 od 11. decembra 2003. godine i Općinskog suda u Bihaću broj Rs-879702 od 18. novembra 2002. godine. Odluku objaviti u “Sluţbenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Sluţbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i “Sluţbenom glasniku Republike Srpske”. OBRAZLOŢENJE I. Uvod 1. Lica navedene u dispozitivu i prilogu ove odluke (u daljnjem tekstu: apelanti), iz Bihaća, podnijeli su u periodu od 23. decembra 2003. do 23. januara 2004. godine apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv presuda Kantonalnog suda u Bihaću (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud) i Općinskog suda u Bihaću (u daljnjem tekstu: Općinski sud) navedenih u dispozitivu ove odluke. II. Postupak pred Ustavnim sudom 2. Na osnovu ĉlana 21. stav 1. Poslovnika Ustavnog suda, apelacije su dostavljene Kantonalnom sudu i drugim strankama u postupku radi davanja odgovora. 3. Odgovore su dostavili Unsko-sanski kanton i Kantonalni sud. 4. Na osnovu ĉlana 21. stav 2. Poslovnika Ustavnog suda, odgovori su dostavljeni apelantima. 5. Ustavni sud je, u smislu ĉlana 30. Poslovnika Ustavnog suda, s obzirom da se apelacije odnose na isto pravno i faktiĉko pitanje iz nadleţnosti Ustavnog suda, odluĉio da vodi jedan postupak i donese jednu odluku broj AP-653/03. Spojene su slijedeće apelacije: AP653/03, AP-69/04, AP-70/04, AP-88/04 i AP-93/04. III. Ĉinjeniĉno stanje 6. Ĉinjenice predmeta, koje proizlaze iz navoda apelanata i dokumenata predoĉenih Ustavnom sudu, mogu se sumirati na slijedeći naĉin. 7. Apelanti su u periodu od 1. septembra 1994. do 31. decembra 1995. godine bili zaposleni u Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja u Bihaću, Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja u Bosanskoj Krupi i u Zdravstvenoj ustanovi Gradska apoteka u Bihaću (u daljnjem tekstu: zdravstvene ustanove). S obzirom da apelantima nisu isplaćene plaće za obavljeni rad u navedenom periodu, podnijeli su tuţbe Općinskom sudu protiv zdravstvenih ustanova i Unsko-sanskog kantona. Kod apelanta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja u Bihaću u istom periodu bili su zaposleni S. J. i dr. koji su takoĊer podnijeli tuţbe Općinskom sudu protiv ove zdravstvene ustanove i Unsko-sanskog kantona iz istog razloga. 8. Općinski sud je svojim presudama, navedenim u dispozitivu ove odluke, odluĉio da su tuţene zdravstvene ustanove obavezne apelantima, kao i tuţiteljima S. J. i dr. isplatiti, na ime neisplaćenih plaća, taĉno utvrĊene iznose, sa zakonskom zateznom kamatom od 1. januara 1996. godine, kao i naknaditi parniĉne troškove u utvrĊenom iznosu. Ujedno je odluĉeno da se tuţbeni zahtjevi u odnosu na Unsko-sanski kanton odbiju u cijelosti.

9. Apelanti, zdravstvene ustanove i Unsko-sanski kanton su protiv presuda Općinskog suda, koje se odnose na njih, izjavili ţalbe Kantonalnom sudu. U izjavljenim ţalbama apelanata presude se osporavaju iz svih zakonom predviĊenih razloga, s prijedlogom da se presude u odnosu na tuţenika (Unsko-sanski kanton) preinaĉe i u tom dijelu u cijelosti udovolji njihovim tuţbenim zahtjevima ili da se osporene presude u odnosu na Unsko-sanski kanton ukinu i predmeti vrate prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluĉivanje. U izjavljenim ţalbama tuţenih (zdravstvenih ustanova) istiĉe se da se presude Općinskog suda osporavaju iz svih zakonom predviĊenih razloga, s pozivom na zakljuĉak Vlade Unsko-sanskog kantona od 10. aprila 2001. godine. Predlaţe se da se osporene presude preinaĉe i obaveţe drugotuţeni Unsko-sanski kanton na isplate neisplaćenih plaća. U navodima ţalbi, koje je izjavio Unsko-sanski kanton, presude Općinskog suda se osporavaju zbog bitnih povreda parniĉnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da se osporene presude ponište - preinaĉe, tako da se odbiju tuţbeni zahtjevi apelanata. 10. Kantonalni sud je svojim presudama, navedenim u dispozitivu ove odluke, izjavljene ţalbe odbio kao neosnovane, a potvrdio prvostepene presude. IV. Relevantni propisi 11. U Zakonu o obligacionim odnosima («Sluţbeni list RBiH», br. 2/92, 13/93 i 13/94 i «Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 29/03) relevantne odredbe glase: «Član 262. (1) Povjerilac u obaveznom odnosu je ovlašten da od dužnika zahtijeva ispunjenje obaveze, a dužnik je dužan ispuniti je savjesno u svemu kako ona glasi. (2) Kad dužnik ne ispuni obavezu ili zadocni sa njenim ispunjenjem, povjerilac ima pravo zahtijevati i naknadu štete koju je uslijed toga pretrpio. (...) Član 296. (1) Obavezu može ispuniti ne samo dužnik nego i treće lice. (2) Povjerilac je dužan primiti ispunjenje od svakog lica koje ima neki pravni interes da obaveza bude ispunjena, čak i kad se dužnik protivi tom ispunjenju. (...) Član 360. Zastarjelošću prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obaveze. Zastarjelost nastupa kad protekne zakonom odreĎeno vrijeme u kome je povjerilac mogao zahtijevati ispunjenje obaveze. Sud se ne može obazirati na zastarjelost ako se dužnik nije na nju pozvao. Član 361. (3) Zastarjelost počinje teći prvog dana poslije dana kada je povjerilac imao pravo da zahtijeva ispunjenje obaveze ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano. (...) Član 362. Zastarjelost nastupa kad istekne posljednji dan zakonom odreĎenog vremena. Član 365. Dužnik se ne može odreći zastarjelosti prije nego što protekne vrijeme odreĎeno za zastarjelost. Član 366. (4) Pismeno priznanje zastarjele obaveze smatra se kao odricanje od zastarjelosti. (5) Isto dejstvo ima davanje zaloga ili kog drugog obezbjeĎenja za zastarjelo potraživanje. Član 371. Potraživanja zastarijevaju za pet godina, ako zakonom nije odreĎen neki drugi rok zastarjelosti. Član 372. (4) Potraživanja povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim odreĎenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o sporednim povremenim potraživanjima, kao što je potraživanje kamata, bilo da se radi o takvim povremenim potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je potraživanje izdržavanja, zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja. (...) Član 387. Zastarijevanje se prekida kada dužnik prizna dug. Priznanje duga može se učiniti ne samo izjavom povjeriocu, nego i na posredan način, kao što su davanje otplate, plaćanje kamate, davanje obezbjeĎenja.

2
b) Odgovor na apelaciju Član 388. Zastarijevanje se prekida podizanjem tužbe i svakom povjeriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom, u cilju utvrĎivanja, obezbjeĎenja ili ostvarenja potraživanja. Član 391. Za prekid zastarijevanja nije dovoljno da povjerilac pozove dužnika pismeno ili usmeno da obavezu ispuni. Član 392. (5) Poslije prekida zastarijevanje počinje teći iznova, a vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zakonom odreĎeni rok za zastarijevanje. (6) Zastarijevanje prekinuto od strane dužnika počinje teći iznova od priznanja. (...)». 12. U Zakonu o osnovnim pravima iz radnih odnosa, koji se primjenjivao u vrijeme nastanka konkretnih potraţivanja («Sluţbeni list SFRJ», br. 60/89 i 42/90 i «Sluţbeni list R BiH», br. 2/92 i 13/94), relevantne odredbe glase: «Član 49. (...) Lični dohodak isplaćuje se najmanje jedanput mjesečno. (...) Član 79. U ostvarivanju pojedinačnih prava iz radnog odnosa radnik ima pravo da zahtijeva zaštitu pred organima u organizaciji, pred nadležnim sudom, ... u skladu sa zakonom. (...)». 13. U Zakonu u radu («Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine», br. 43/99, 32/00 i 29/03) odgovarajuće odredbe glase: «Član 13. Na sva pitanja koja su u vezi sa ugovorom o radu, a koja nisu ureĎena ovim ili drugim zakonom, primjenjuju se opći propisi obligacionog prava. Član 106. Apsolutna zastara potraživanja iz radnog odnosa nastupa za tri godine od dana nastanka potraživanja, ako zakonom nije drukčije odreĎeno». 14. U Zakonu o ustanovama («Sluţbeni list RBiH», br. 6/92, 8/93 i 13/94) relevantne odredbe glase: «Član 1. Ustanova ... osniva se za obavljanje djelatnosti ... zdravstva ... i drugih djelatnosti, ako cilj obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti. Ustanova ima svojstvo pravnog lica. Član 39. Ustanova stiče sredstva za rad iz sredstava osnivača, budžeta ..., sredstava fonda, od naknade za obavljanje .... zdravstvenih i drugih usluga, od ličnog učešća korisnika usluga ..., pod uvjetima odreĎenim zakonom ili aktom o osnivanju ustanova. Član 41. Ustanova je odgovorna za svoje obaveze sredstvima sa kojima raspolaže. Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze ustanove, ako aktom o osnivanju nije drugačije odreĎeno. Kada je osnivač odgovoran za obaveze ustanove, dužan je da: pokrije višak rashoda nad prihodima ustanove, u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna. (...)». V. Apelacija a) Navodi iz apelacije 15. Apelanti traţe da se ukinu osporene presude, da se naloţi tuţenima da solidarno isplate dosuĊene im iznose na ime zaostalih plaća, sa zakonskom kamatom i naknade dosuĊene parniĉne troškove za svakog apelanta. Apelant, Zdravstvena ustanova «Dom zdravlja» Bihać, traţi da se naloţi drugotuţenom Unsko-sanskom kantonu da tuţiteljima S. J. i dr. isplati iznose dosuĊene osporenim presudama. Istiĉu da su zdravstvene ustanove neprofitabilne i da nemaju vlastitih sredstava za isplatu redovnih plaća, a pogotovo za isplatu ratnih plaća, koje Unsko-sanski kanton nije doznaĉio, iako je na to po zakonu bio obavezan. 16. Apelanti smatraju da je u više navrata Unsko-sanski kanton priznao dug i ukazuju na Uredbu sa zakonskom snagom o ustanovama («Sluţbeni list RBiH», broj 6/92) koja je u spornom periodu bila na snazi, a prema kojoj je Unsko-sanski kanton supsidijarno odgovoran za obaveze zdravstvenih ustanova kao njihov osnivaĉ. 17. Kantonalni sud, u svom odgovoru na apelacije, navodi da i dalje ostaje pri stavu izraţenom u osporenim presudama i predlaţe Ustavnom sudu da odbije apelacije kao neosnovane. 18. Kantonalno pravobranilaštvo u Bihaću, koje zastupa Unskosanski kanton, u svom odgovoru je zauzelo identiĉno stanovište kao i Kantonalni sud i predloţilo Ustavnom sudu da odbije apelacije kao neosnovane. VI. Dopustivost 19. U skladu sa ĉlanom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud takoĊer ima apelacionu nadleţnost u pitanjima koja su sadrţana u ovom Ustavu, kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. a) Nadleţnost Ustavnog suda ratione materiae 20. Iz navoda apelacija proizlazi da se apelanti ţale na povrede svojih prava iz ĉlana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija) u odnosu na praviĉno suĊenje, povredu svojih prava na imovinu zaštićenih ĉlanom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlanom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, kao i na povredu ĉlana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlana 14. Evropske konvencije u vezi sa pravom na praviĉan postupak. Ustavni sud u ovom sluĉaju ima nadleţnost ratione materiae. b) Nadleţnost Ustavnog suda ratione temporis. 21. U pogledu nadleţnosti Ustavnog suda ratione temporis, Ustavni sud moţe odluĉivati, u principu, samo o ustavnim pitanjima po presudama koje su donesene nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine 14. decembra 1995. godine (vidi odluku Ustavnog suda, U 2/98 od 5. juna 1998. godine, objavljenu u “Sluţbenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 22/98). 22. Ustavni sud nije nadleţan da razmatra pitanja koja su se desila prije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine. MeĊutim, Ustavni sud ima nadleţnost da razmotri ĉinjenice vezane za dogaĊaje koji su se desile prije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine u svrhu dobivanja dodatnih informacija. Prema tome, apelacije su dopustive zbog toga što su iscrpljeni svi dostupni pravni lijekovi i s obzirom da su apelacije podnesene u roku od 60 dana od dana prijema osporene sudske odluke. 23. U predmetnim sluĉajevima apelanti tvrde da im nisu isplaćene „ratne“ plaće. Iako se sporna potraţivanja u navedenim sluĉajevima odnose na period nastao prije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine, pravo apelanata na njihovu plaću je potvrĊeno sudskim presudama koje su donesene nakon stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine. Ove sudske presude su stvorile opravdana oĉekivanja da će apelantima biti isplaćene plaće. Prema tome, Ustavni sud ima nadleţnost ratione temporis. 24. U skladu sa ĉlanom 15. stav 3. Poslovnika Ustavnog suda, Ustavni sud moţe razmatrati apelaciju samo ako su protiv presude, odnosno odluke koja se njome pobija iscrpljeni svi efektivni pravni lijekovi mogući po zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije primio odluku o posljednjem pravnom lijeku koji je koristio. 25. Pravilo iscrpljivanja pravnih lijekova zahtijeva da apelant doĊe do konaĉne odluke. Konaĉna odluka predstavlja odgovor na zadnji pravni lijek, koji je efektivan i adekvatan da ispita niţestepenu odluku kako u ĉinjeniĉnom tako i u pravnom pogledu. Pri tome, apelant odluĉuje hoće li koristiti pravni lijek, bez obzira radi li se o redovnom ili vanrednom pravnom lijeku. Odluka kojom je pravni lijek odbaĉen zato što apelant nije ispoštovao formalne zahtjeve pravnog lijeka (rok, plaćanje taksi, forma ili ispunjenje drugih zakonskih uvjeta) ne moţe se smatrati konaĉnom. Korištenje takvog pravnog lijeka ne prekida rok od 60 dana propisan ĉlanom 15. stav 3. Poslovnika Ustavnog suda (vidi rješenje Ustavnog suda, U 15/01, od 4. i 5. maja 2001. godine). 26. U konkretnom sluĉaju, predmet osporavanja apelacijama su presude protiv kojih nema drugih efektivnih pravnih lijekova mogućih po zakonu. Nadalje, osporene presude apelanti su primili u roku od 60 dana, kako je propisano ĉlanom 15. stav 3. Poslovnika Ustavnog suda. Konaĉno, apelacije ispunjavaju i uvjete iz ĉlana 16. stav 2. Poslovnika Ustavnog suda. 27. Imajući u vidu odredbe ĉlana VI/3.b), ĉlana 15. stav 3. i ĉlana 16. stav 2. Poslovnika Ustavnog suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetne apelacije ispunjavaju uvjete iz navedenih ĉlanova u pogledu dopustivosti. 28. Slijedi da su predmetne apelacije dopustive. VII. Meritum 29. Iz navoda apelacija proizlazi da se apelanti ţale na povrede ljudskih prava iz ĉlana II/3.e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlana 6. stav 1. Evropske konvencije, kao i ĉlana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju zbog ĉinjenice da Unsko-sanski kanton, kao drugotuţena stranka u postupku pred redovnim sudovima, nije solidarno obavezan na isplatu neisplaćenih plaća. Osim toga, apelanti ukazuju na povredu prava

serija A. i to na dvije sudske instance pune jurisdikcije. veza sa nekom nacionalnom manjinom. Ustavni sud zakljuĉuje da nosilac graĊanskih prava ima obavezu da ostvaruje svoja prava iskljuĉivo u odnosu na odgovorne subjekte. od 9. broj 17/01). To znaĉi da pravo pristupa sudu predstavlja element inherentan pravu iskazanom u ĉlanu 6. Pravni sistem svake drţave mora biti efikasan i omogućiti svakome da iskoristi prednosti toga sustava prilikom utvrĎivanja [izmeĊu ostalih] graĎanskih prava u smislu ĉlana II/3. Koja će se ograniĉenja nametnuti. godine.” 46. Ipak.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlana 6. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 40. zavisi od specifiĉnosti konkretnog pravnog sistema. Pravo na praviĉan postupak u vezi sa pravom na zabranu diskriminacije 44. nije došlo do ograniĉenja graĊanskog prava u svojoj suštini. Dalje se navodi da su javne institucije pravna lica koja samostalno odgovaraju za svoje obaveze. stav 1. nacionalno ili socijalno porijeklo. uzimajući u obzir. nevaţno je da li je diskriminacija posljedica razliĉitog zakonskog tretmana ili primjene samog zakona (vidi presudu Evropskog . Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava. takoĊer. broj 31/03). U pogledu ograniĉenja ostvarivanja graĊanskih prava apelantima u odnosu na Unsko-sanski kanton. objavljenu u «Sluţbenom glasniku Bosne i Hercegovine».” 47. smatra da svaka drţava ima pravo i obavezu funkcionalno organizirati svoj pravni sistem. vjere (. Ustava Bosne i Hercegovine. 33. što uključuje: … e) Pravo na pravično saslušanje u graĎanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom». nacionalno ili socijalno porijeklo. juna 2003. diskriminacija nastupa ako se osoba ili skupina osoba. […]" 34. 37. Prilikom utvrĎivanja graĎanskih prava i obaveza ili osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega. MeĊutim. Ovo zbog toga. U 29/02. vjeroispovijest.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlana 6. taĉka 22. političko ili drugo mišljenje. Evropske konvencije (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. 45. Slijedi da Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima nije primjenjiva u konkretnim sluĉajevima. serija A. od 27. Ĉlan II/4. u izvršnom postupku se ne utvrĊuju graĊanska prava i obaveze. Greece. Ustavni sud. U pogledu tvrdnji apelanata da neće moći realizirati svoja potraţivanja u izvršnom postupku. od 26. od 21. oktobra 1993. pri ĉemu su nekim dali veći. stav 36). spadaju i norme koje odreĊuju subjekte koji su odgovorni za poštivanje graĊanskih prava apelanata. rase. boja. te da nema ustavnopravni status u Bosni i Hercegovini (vidi odluku Ustavnog suda. Evropske konvencije. nadalje. ovog člana. roĎenje ili drugi status. mogućnosti i potrebe zajednice i pojedinaca (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. Pravo na praviĉan postupak zaštićeno je ĉlanom II/3. imovno stanje. Naveli su da su sudovi njihov predmet drugaĉije riješili nego identiĉan predmet u drugom sudskom postupku i smatraju da su imali pravo na identiĉan sudski ishod. broj 38/03). Na ovaj zakljuĉak ne utiĉe ni ĉinjenica da taj kanton finansira navedene javne ustanove. U konkretnim sluĉajevima.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlana 6.. u pogledu ostvarivanja graĊanskih prava. sudovi su uzeli u obzir sve apelantove navode i tvrdnje. Ustava Bosne i Hercegovine glasi: “Uživanje prava i sloboda. sudovi su se pozvali na relevantne odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o radu. broj 18. što Ustavni sud nije nadleţan da ocjenjuje utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje ili tumaĉenje i primjenu zakona od strane redovnih sudova. rasa. pa samim tim da nema praviĉnog postupka. zakljuĉuje da u konkretnim sluĉajevima postoji efikasan sistem ostvarivanja graĊanskih prava apelanata.) u pogledu uţivanja prava iz Evropske konvencije. Messeque i Jabardo protiv Španije. juna 2003. Ustavni sud. od 21. navodi apelanata o nemogućnosti izvršenja su samo pretpostavke i Ustavni sud ih mora odbiti kao neosnovane. u principu. serija A. stav 1. smatra da je opravdano tumaĉenje i obrazloţenje redovnih sudova u pogledu ograniĉenja ostvarivanja ovih prava u odnosu na Unsko-sanski kanton. Ustavni sud primjećuje da su sudovi udovoljili zahtjevima apelanata u pogledu poslodavca (prvotuţenog) i naredili isplatu plaća u traţenim iznosima. svako ima pravo na pravično suĎenje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim. Sudovi su prikupili dovoljno dokaza s ciljem utvrĊivanja ĉinjeniĉnog stanja. objavljenu u «Sluţbenom glasniku Bosne i Hercegovine». stav 68. Darnell v VB. zbog nedostatka pasivne legitimacije. rasa. Ustavni sud nema sumnje u ovim sluĉajevima da je spor oko isplate zaraĊenih. od 27. osigurano je svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je spol. Razlog ograniĉenja je proporcionalan cilju koji se ţeli postići. Ustavni sud zakljuĉuje da osporene presude nisu povrijedile prava apelanata na praviĉan postupak iz ĉlana II/3. što je najbitnije. od 4. Primjena Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 30. U skladu s tim. Ustavni sud smatra da je apelantima u predmetnim sluĉajevima pruţena mogućnost da iznesu i brane svoje zahtjeve pred nadleţnim sudovima tokom cjelokupnog sudskog postupka. predviĎenih u ovom članu ili u meĎunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog Ustava. 43. prije svega. Prema ĉlanu II/1. Evropske konvencije. imovina. broj 146. stav 1. Pri tome. Naime. kao i da ima «pravo na praviĉno suĊenje u graĊanskim i kriviĉnim stvarima i druga prava u vezi sa kriviĉnim postupkom» (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. godine. Ustavni sud podsjeća da ova Deklaracija nije pravno obavezujući ugovor. Praviĉnost postupka se ocjenjuje na osnovu postupka kao cjeline (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. Belgijski jezički slučaj.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlan 6. Golder v. serija A. Nadalje. VB. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. 35. To pitanje treba da bude efikasno i jasno regulisano pravnim propisima. serija A. a ne postoji objektivno i razumno opravdanje za takav tretman ili upotreba sredstava naspram ţeljenog cilja koji nisu u proporcionalnom odnosu (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. godine. 36. od 6. Pravo na praviĉan postupak 31. maja 2001. a tumaĉenje i primjena tih propisa je zadatak redovnih sudova u svakom konkretnom sluĉaju. 38.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlanom 6. decembra 1988. odluka Ustavnog suda. od 9. februara 1967. aplikacija broj 47541/99. u ovoj fazi postupaka. broj 6. apelanti se pozivaju na primjenu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Evropske konvencije garantuju svakome pravo da iznese pred sud bilo koji zahtjev koji se odnosi na njegova graĊanska prava i obaveze. Ipak. Ustavni sud je. stav 10). Ĉlan II/3. boja kože. februara 1967. 42. stav 1. boje. sudovi su dovoljno jasno obrazloţili svoje odluke u smislu ĉlana II/3. Barbera. Tim ograniĉenjem. a neisplaćenih plaća graĊanskopravne prirode. Ustavni sud ocjenjuje da nije došlo do procesnih povreda. stav 5). Ustavni sud. roĎenje ili drugi status. stav 16 f). 39. Pri tome. razliĉito tretiraju na osnovu pola. glasi: "1. 32. sudovi su zakljuĉili da ovaj kanton nije poslodavac i da apelanti nisu kod njega u radnom odnosu. zakonom ustanovljenim sudom. izvršni postupak ne moţe povrijediti pravo na praviĉan postupak. a nekim manji znaĉaj. postoji opravdano ograniĉenje prava pristupa sudu. Evropske konvencije. kao što su spol..3 na nediskriminaciju u vezi sa uţivanjem prava na praviĉan postupak. Ĉlan 6. godine. ograniĉen na pitanja kontrole zloupotrebe toga prava i obaveze redovnih sudova. osim u sluĉaju kada je to potrebno radi utvrĊivanja ĉinjenica da li je došlo do kršenja ustavnih prava (vidi odluku Ustavnog suda. godine. Ĉlan 14. 41. U okviru tih ograniĉenja. serija A. Evropske konvencije glasi: “Uživanje prava i sloboda predviĎenih ovom konvencijom osigutava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. to se najbolje pokazuje time što su apelanti uspjeli sa svojim tuţbenim zahtjevima. godine. U 17/00. Evropske konvencije. broj 6. godine. Ovo ograniĉenje ima za cilj da se fokusira odgovornost kod odreĊenih subjekata i da postupak za ostvarivanje graĊanskih prava bude olakšan. Vasilopoulou v. neizvršenje odluka moţe voditi ka povredi ovoga ĉlana (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. broj 272).e) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlana 6. od 21. MeĊutim. broj 18. Prema ĉlanu II/2. a apelanti nisu osporili ni jednu specifiĉnu procesnu radnju u postupku donošenja odluka. jezik. Apelanti smatraju da su ţrtve diskriminacije u vezi sa poštivanjem prava na praviĉan postupak. Prema tome. U 63/01. u relevantnom dijelu. objavljenu u «Sluţbenom glasniku Bosne i Hercegovine». pod nekim uvjetima. Golder protiv Ujedinjenog Kraljevstva.e) Ustava Bosne i Hercegovine glasi: «Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode iz stava 2. povezanost sa nacionalnom manjinom. koji su potrebni da bi pravni sistem pravilno funkcionisao. stav 1. Belgijski jezički slučaj. koje bi bile od vaţnosti za poštivanje principa praviĉnog suĊenja. kao i ograniĉenje ostvarivanja graĊanskih prava u odreĊenim sluĉajevima. na koju se apelanti pozivaju. februara 1975. godine. pa i kada se kao poslodavac pojavljuje javna ustanova (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. pri tome. Iz tih razloga. Evropske konvencije. vjera. Evropske konvencije. Ĉlan II/3. stav 1. marta 2002. jezika. «Bosna i Hercegovina i oba entiteta će osigurati najviši nivo meĊunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda». političko i drugo mišljenje. koje se nalaze u analognoj situaciji. prije svega. februara 1975. Konaĉno. Ustavni sud smatra da nije došlo do povrede prava apelanata na praviĉan postupak iz ĉlana II/3. stav 36). U pogledu primjene Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. jezik. «prava i slobode predviĊeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud navodi da.

stav 1. i 11. smatrajući Unsko-sanski kanton pasivno legitimiranim u sporu. od 18. januara 1999. serija A. koje je izraţeno u prvoj reĉenici prvog stava i koje je opće prirode. Nakon uvida u dostavljene dokumente. razliĉita primjena zakona u sliĉnim predmetima dozvoljava se ako iza nje stoji razuman i opravdan razlog. 48. samo javna institucija moţe odgovarati za obaveze prema svojim radnicima. naprimjer. ne moţe oglušiti o ishod spora. aprila 2002. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju glasi: «Svako fizičko ili pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. jer javna ustanova ima status pravnog lica. ako se pojavi spor izmeĊu radnika javne institucije i same institucije. zavisi od meĊusobnog dogovora ovih dviju vlasti (ĉlan III/3 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine). ako ne postoji slobodna procjena. 64.» 62. duţan je. U pogledu tvrdnji apelanata da neće moći realizirati svoja potraţivanja u izvršnom postupku. aplikacija broj 46356/99. v Grčke. Navedeno upućuje da zakonsko regulisanje i konkretna operacionalizacija finansiranja moraju da budu efikasno ureĊeni. koja bi bila opravdana i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. su donesene u skladu sa ĉlanom 6. ako aktom o osnivanju nije drukĉije odreĊeno. izmeĊu ostalog. stav 32). Ĉim je odluka zakonita i ustavna. 56. septembra 1982. Samim tim. godine. izmeĊu ostalih. kako je to objašnjeno u dijelu ove odluke koja se odnosi na diskriminaciju. Ova tri pravila nisu razliĉita. Ipak. Tuţiteljica nije tuţila i samog poslodavca. U 4/02. 57. 63. dozvoljava da drţave potpisnice imaju pravo. stav 61). Prigovor zastare je odbijen. Treće pravilo. Prema ĉlanu 41. Na kojem se drţavnom nivou osnivaju javne ustanove. javne ustanove se osnivaju radi obavljanja zakonom utvrĊenih javnih djelatnosti u koje spada i zdravstvo. 49. maja 2001. MeĊutim. ova sudska odluka nije relevantna za predmete apelanata. apelanti smatraju da su nadleţni sudovi trebali da postupe na isti naĉin kao i u predmetu Gţ. u drugoj reĉenici istog stava. odnosno podnijeli zahtjev . Zakona o ustanovama kada je osnivaĉ odgovoran za obaveze javne ustanove. da pokrije višak rashoda nad prihodima ustanove. 52. u takvim sluĉajevima princip pravne drţave ima prevagu. nadleţni kanton se. S druge strane. modaliteti i opseg tog finansiranja. U tom smislu. apelanti su se. kako bi. od 23. radi racionalnosti postupka. pozvali na odluku Ustavnog suda (odluka od 10. Slijedi da efikasnost ostvarenja ovih graĊanskih prava radnika treba da budu na prvom mjestu. Sporrong i Lönnorth protiv Švedske. mora analizom predmetnih sluĉajeva doći do zakljuĉka da li se radi o (a) razliĉitom tretmanu (b) u analognoj situaciji (c) iz nekog od razloga navedenih u odredbi o zabrani diskriminacije (d) bez objektivnog i razumnog opravdanja za takav tretman. se ne moţe izbjeći. godine. Smokovits i dr. 60. prema zakonu. Ipak. Ĉlan 1. januara 1978. U skladu sa navedenim. Da bi utvrdio diskriminaciju. u smislu da nisu nepovezana: drugo i treće pravilo se odnose na pojedine sluĉajeve miješanja u pravo na mirno uţivanje imovine i trebaju biti tumaĉena u svjetlu općeg principa izraţenog u prvom pravilu (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. Javne ustanove imaju svojstvo pravnog lica i nemaju profitni karakter. ovog člana. s jedne strane. 54. Pravo na imovinu zaštićeno je ĉlanom II/3. kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove. Evropske konvencije. Iatridis v Grčke. operira kao nosilac ili sunosilac budţetskih obaveza. od 21. Naĉin finansiranja kantonalnih javnih ustanova. Drugo pravilo. kao što je pravo na plaću. Evropske konvencije. kojom je potvrĊena presuda Općinskog suda u Bihaću. identiĉni predmeti bi trebali da budu odluĉeni na identiĉan naĉin. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ĉlan II/3. Ovo je sluĉaj. presuda od 11. Tuţeni Unsko-sanski kanton je isticao prigovor nedostatka pasivne legitimacije i prigovor zastare. 51. Prema Zakonu o ustanovama. Da li je intervencija neophodna. U takvim sluĉajevima treba da se poštuje nezavisnost sudova u pogledu njihovog odluĉivanja (vidi odluku o dopustivosti bivše Evropske komisije za ljudska prava. izraţava princip mirnog uţivanja imovine. Izvještaji i odluke 1999-II. Prvo pravilo. Ustavni sud podsjeća na taĉku 47. serija A. Ustavni sud zakljuĉuje da Unsko-sanski kanton nije mogao imati svojstvo tuţenoga u sporu u predmetima koje apelanti osporavaju. stav 226). mada mogu raspolagati i sredstvima iz samofinansiranja. K. javna ustanova je odgovorna za svoje obaveze sredstvima kojima raspolaţe. 58. u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obraĉuna. ukoliko ne postoje ograniĉenja u njihovom ostvarenju. jer bi u tom sluĉaju nestao pravni interes apelanata da dokazuju diskriminaciju. ako je neophodna. Ipak. na odreĊenom nivou. sudovi su. Ipak. Ĉlan 1. broj PR125/99 od 5. novembra 1990. U predmetu Gţ. analogna situacija i osnova diskriminacije u pogledu drugih graĊana koji su ostvarivali sliĉna prava. a zaraĊenih.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlanom 1. jer je trogodišnji rok zastare prekinut 8. pored ostalog.k) Ustava Bosne i Hercegovine glasi: «Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode iz stava 2. Na ovo ne utiĉe ĉinjenica da apelanti nisu dobili plaće. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Ustava Bosne i Hercegovine. radnici ne mogu ostvarivati svoja prava prema instituciji koja u drţavi. jer oni imaju zakonski opravdano oĉekivanje za njihovu isplatu. Bez obzira na interni naĉin finansiranja kantonalnih javnih institucija. onda kanton ima obavezu da finansira rad kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova. stav 1. je predmet daljnjeg dogovora i zakonske operacionalizacije predmetne materije. prema ĉlanu III/2. Tako je. novembra 2000. ni na koji način ne utiču na pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine u skladu s općim interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih doprinosa ili kazni. kada je odluka koja se pobija zakonita i ustavna.4 suda za ljudska prava. Na osnovu izloţenoga. radnici kantonalnih javnih institucija mogli efikasno ostvarivati svoja steĉena prava. što uključuje: k) Pravo na imovinu. Ustavni sud primjećuje da su nadleţni sudovi udovoljili apelantima u pogledu tuţbenih zahtjeva. broj 25. bez obzira što ne moţe biti stranka. gubi se pravni interes za dokazivanjem diskriminacije i traţenjem jednakog tretmana. plaće spadaju u djelokrug zaštite ĉlana 1. jer odluka U 4/02 ukazuje samo na definiciju pojma «diskriminacije». Ustavni sud će prvo utvrditi da li su osporene presude u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. broj 52. 50. 55. plaća za isti vremenski period kao i kod apelanata. Na koji naĉin će se regulisati zdravstvo (zajedniĉki ili odvojeno). To je i logiĉno. bez mogućnost njene primjene na predmetne sluĉajeve. zavisi od sluĉaja do sluĉaja. Irska v VB. maja 2000).» 61. odnosi se na lišavanje imovine i podvrgava ga izvjesnim uvjetima. Pravo na imovinu 59.650/00 radi se o tuţbi radnice suda protiv Unsko-sanskog kantona zbog neisplaćenih. 53. meĎutim. Takva obaveza proizlazi iz principa pravne sigurnosti. Takvo tumaĉenje vodi ograniĉenju principa zabrane razliĉitog tretmana u smislu principa pravne sigurnosti. osim u javnom interesu i pod uvjetima predviĎenim zakonom i općim načelima meĎunarodnog prava. Da bi dokazali diskriminaciju. obavezali Kanton na isplatu neisplaćenih plaća. Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlan 6. kako bi dotiĉne javne ustanove ispunile obaveze u pogledu isplate neisplaćenih plaća njihovih radnika što nije uvjet za postojanje pasivne legitimacije Unskosankog kantona u ovim sporovima. sadrţano u stavu dva ovog ĉlana. ima prava i obaveze i uţiva zakonsku slobodu u pogledu svojih prava i obaveza. Prethodne odredbe. ova ĉinjenica neće uticati na efikasnu zaštitu prava apelanata. Presude nadleţnih sudova. koji operira kao sastavni element principa vladavine prava unutar demokratskog društva u pogledu svih ustavnih prava (vidi mutatis mutandis presudu Evropskog suda za ljudska prava. Ustavni sud. vidljivo je da je Unskosanski kanton pripremao svoju finansijsku intervenciju. v SR Njemačke. zdravstvo u zajedniĉkoj nadleţnosti federalne vlasti i kantona. godine. aplikacija broj E 15252). Niko ne može biti lišen svoje imovine. marta 1999. Razliĉit tretman u pogledu razliĉite primjene identiĉnih zakona u identiĉnim situacijama treba da se uzme u obzir u sluĉajevima u kojim sudovi ne uţivaju pravo slobodne procjene. zavisi od organizacije svake pojedinaĉne drţave. Ako je nadleţnost dogovorom prenesena na kantonalnu vlast. 65. zasnovane u granicama zakonskih odredbi. stav 28). godine. da kontrolišu korištenje imovine u skladu sa općim interesom. Ipak. U tom predmetu. pa ni imati pasivnu legitimaciju u sporu. Naime. Kanton je interno odgovoran za funkcioniranje javnih institucija i njegova intervencija. u vezi sa ĉlanom 14. stav 58). Ustavni sud zakljuĉuje da apelanti nemaju pravni interes dokazivanja diskriminacije. godine. Ustavni sud zakljuĉuje da osporene presude redovnih sudova nisu povrijedile prava apelanata na praviĉan postupak iz ĉlana II/3. Zakonom o ustanovama (ĉlan 4) jasno je odreĊeno da svi radnici ostvaruju sva svoja prava iz radnog odnosa u javnim ustanovama u skladu sa zakonom.650/00 (presuda Kantonalnog suda u Bihaću od 6. ove odluke i na ĉinjenicu da apelanti nisu ni traţili. kada je Kanton izdao potvrdu o dugovanim plaćama radnici suda. prema definiciji Belgijskog jezičkog slučaja. ako je njegova intervencija neophodna da bi se ostvarila efikasna zaštita prava radnika koja proizlaze iz presude nadleţnog suda. Prema tome. a osnivaĉ je supsidijarno odgovoran za obaveze ustanove. Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava. Ograniĉenje pristupa sudu u smislu ĉlana 6. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju obuhvata tri razliĉita pravila. od 25. Evropske konvencije i nemogućnost ostvarivanja svojih prava u odnosu na Unsko-sanski kanton je opravdano. nije potrebno da se ulazi u pitanje da li je postojao razliĉit tretman. kao što je sluĉaj sa odmjeravanjem kazne u sliĉnim kriviĉnim predmetima.e) u vezi sa ĉlanom II/4. ali je u skladu sa principom pravne drţave iz ĉlana I/4.

Ustava Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je jednoglasno odluĉio kao u dispozitivu ove odluke. Ustavni sud zakljuĉuje da osporene presude redovnih sudova nisu povrijedili prava apelanata na imovinu iz ĉlana II/3. VIII. odnosno ĉlan 1. 66. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić . pa su navodi apelanata o nemogućnosti izvršenja.k) Ustava Bosne i Hercegovine.5 za izvršenje osporenih presuda. i 3. st. 68. Na osnovu ĉlana 61. Zakljuĉak 67. Prema ĉlanu VI/4. samo pretpostavke i Ustavni sud ih mora odbiti kao neosnovane. takoĊer. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Poslovnika Ustavnog suda. odluke Ustavnog suda su konaĉne i obavezujuće. 1.

suvišno je raspravljanje da li je podnosilac prijave ţivio u ekonomskoj zajednici sa nosiocem stanarskog prava u spornom stanu. decembra 1999.T. Usvaja sljedeću odluku u skladu sa ĉlanom VIII(2)(d) Sporazuma. koje je rješenjem broj 01-372-63/2000 od 19. navodeći. broj 01-372-63/2000 od 20.648 KM. graĊevinarstvo i ekologiju Opštine Doboj (u daljnjem tekstu: Sekretarijat). Podnosilac prijave je izjavio ţalbu Minstarstvu. Podnosilac prijave je izjavio ţalbu Ministarstvu. U rješenju je utvrĊeno da podnosilac prijave nije mogao biti ĉlan porodiĉnog domaćinstva svoje umrle bake. i 8. ĉlan Gosp. Ta ĉinjenica se ukazuje kao bitna. ĈINJENICE U PREDMETU 5. djedu podnosioca prijave. godine. da je imao prijavu mjesta prebivališta u predmetnom stanu. u postupku koji je prethodio prvostepenom rješenju. aprila 2001. od roĊenja. broj U-894/2001. 12. 6. Zakona o stambenim odnosima. decembra 2003. godine. koje je rješenjem. Pravila procedure Komisije: I. Zakona o stambenim . kao i pravilom 21. jer ne posjeduje nikakav pisani trag koji bi posluţio kao dokaz. za prenos stanarskog prava na predmetnom stanu sa njegove umrle bake Z. ne bi se mogli smatrati ispunjenim uslovi propisani ĉlanom 6. kada je roĊen.T. II. Mehmed DEKOVIĆ. Zakona o stambenim odnosima. juna 2001. broj PT-02-223/63 od 23. s obzirom da od nje zavisi pravilna primjena materijalno-pravne odredbe ĉlana 22. utvrdio da podnosiocu prijave ne pripada pravo da nastavi sa korištenjem predmetnog stana. B. godine. navode podnosioca prijave. Podnosilac prijave je 8. i 8. te je duţan da u roku od 3 dana stan uĉini slobodnim od lica i stvari i preda preduzeću na dalje raspolaganje. je rješenjem Opštinske skupštine Doboj. septembra 2003. 4. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum iz 2005. Odluĉujući u ponovnom postupku. ĉlan Gosp. imajući u vidu dokaze u spisima predmeta. godine i da je Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) dobila mandat prema sporazumima u skladu sa ĉlanom XIV Aneksa 6 uz Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini koji su zakljuĉeni u septembru 2003. godine. godine. broj U-894/2001 od 17. Odluĉujući u ponovnom postupku. Kod tako neosporne ĉinjenice. godine podnijelo zahtjev Sekretarijatu za urbanizam. takoĊe. izmeĊu ostalog. godine dodijeljen na korištenje predmetni stan. godine. Bojan Tomić (u daljnjem tekstu: podnosilac prijave). Podnosilac prijave nije dao informacije da li je preduzeće donijelo odluku po njegovom zahtjevu. godine). nije utvrĊena odluĉna ĉinjenica kada se podnosilac prijave uselio u sporni stan. 3. i Z. Podnosilac prijave navodi da je sa bakom i djedom ţivio od 1974. decembra 2003. ranijeg nosioca stanarskog prava i odbilo zahtjev preduzeća za iseljenje podnosioca prijave iz predmetnog stana. Predmet postavlja pitanja u vezi s ĉl. kojim je regulisano koja lica se smatraju korisnikom stana. februara 2000. godine. aprila 2001. prije nego što je izdata naredba za privremenu mjeru. Dalje. 10. poništilo prvostepeno rješenje od 24. U obrazloţenju rješenja je navedeno da. te je duţan da u roku od 30 dana stan uĉini slobodnim od lica i stvari i preda preduzeću na dalje raspolaganje. stavom 1(a) u vezi sa pravilom 53. Ĉinjenice koje su dole iznijete proizilaze iz prijave i priloţene dokumentacije. poništilo prvostepeno rješenje od 13. Podnosilac prijave je zatraţio da Dom naredi tuţenoj strani kao privremenu mjeru. odnosno. U ponovnom postupku.T. kao i da nije utvrdio trajnost ţivljenja i stanovanja podnosioca prijave u zajedniĉkom domaćinstvu Z. marta 2000. U obrazloţenju presude je navedeno da je nositeljica stanarskog prava na spornom stanu umrla u vrijeme vaţenja odredbe ĉlana 2. broj 08-372-40/99 od 27. utvrdio da podnosilac prijave nema pravo nastaviti koristiti predmetni stan. Podnosilac prijave je izjavio ţalbu Ministarstvu za urbanizam. stambene i komunalne poslove. Odjeljenje za stambenokomunalne poslove Opštine Doboj donijelo je rješenje. 16. 3. septembra 2006. Sekretarijat je rješenjem. jula 2000. broj 08-37240/99 od 13. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.T. januara 1964. godine izdao naredbu za povlaĉenje privremene mjere. 9. Konstatujući da je Dom prestao postojati 31. za iseljenje podnosioca prijave iz stana iz razloga što isti bespravno koristi. podnio je prijavu Domu protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske. predsjednik Gosp. godine i spis vratilo prvostepenom organu na ponovni postupak. maja 2000. arhivar Razmotrivši gore spomenutu prijavu podnesenu Domu za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: Dom) u skladu sa ĉlanom VIII(1) Sporazuma o ljudskim pravima (u daljnjem tekstu: Sporazum) sadrţanom u Aneksu 6 uz Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. ĉl. Preduzeće je pokrenulo upravni spor pred Vrhovnim sudom. avgusta 2003. broj 08-372-40/99 od 24. UVOD 1. 15. do juna 1998. broj 01-372-63/00 od 15.T. od 17. Zakona o stambenim odnosima. godine prijavio svoje boravište u stanu. godine i spis vratilo prvostepenom organu na ponovni postupak. maja 2000. godine podnio zahtjev JOP Ţeljeznice Republike Srpske (u daljnjem tekstu: preduzeće). već da je pravnu ocjenu sveo na proizvoljno zakljuĉivanje da podnosilac prijave nije ĉlan porodiĉnog domaćinstva Z. godine) da odluĉuje o predmetima podnesenim Domu do 31.000 konvertibilnih maraka (u daljnjem tekstu: KM). da se sprijeĉi njegova deloţacija iz stana ulici Stefana Prvovjenĉanog broj 19/6. godine bio ĉlan zajedniĉkog domaćinstva B. i januaru 2005. a izjave svjedoka su kontradiktorne i neubjedljive. 14. godine. broj 19/93). broj 08-372-40/99 od 5. poništilo rješenje od 27. zakljuĉivši da prvostepeni organ nije ispravno utvrdio ĉinjenice.T. godine. Vrhovni sud je naveo da je zakonska odredba kojom je suţen krug lica mogućih ĉlanova porodiĉnog domaćinstva nosioca stanarskog prava iz ĉlana 6. pa se podnosilac prijave ne moţe smatrati ĉlanom porodiĉnog domaćinstva u smislu ĉlana 6.T. novembra 2000. 2. godine. Podnosilac prijave je izjavio ţalbu Ministarstvu. U obrazloţenju rješenja je utvrĊeno da podnosilac prijave nije ţivio sa svojom bakom i djedom sa stalnom namjerom da ţivi u stanu. Sporazuma iz 2005. u Doboju. godine. Sekretarijat je rješenjem. godine. godine. Dom je 5. januara 2001. te da je sa bakom i djedom od roĊenja ţivio u zajedniĉkom domaćinstvu.6 ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmet broj CH/03/14418 Bojan TOMIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE i REPUBLIKE SRPSKE Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. sa sljedećim prisutnim ĉlanovima: Gosp. U rješenju je navedeno da je na osnovu dokaza upotrebljenih u postupku donošenja prvostepenog rješenja utvrĊeno da je podnosilac prijave ţivio i trajno stanovao sa bakom Z. iako je 1994. U obrazloţenju rješenja navedeno da. aprila 2001. stava 3. godine. uvaţio tuţbu. osporeni akt poništio i rješio predmetnu upravnu stvar tako što se ţalba podnosioca prijave protiv rješenja od 24. kada je umrla njegova baka (djed je umro 1993. godine i predmet vratilo prvostepenom organu na ponovni postupak. te je duţan da u roku od 3 dana stan uĉini slobodnim od lica i stvari i preda preduzeću na dalje raspolaganje. iz Doboja. iz razloga što je podnosilac prijave deloţiran iz stana 25. godine. te u vezi s ĉlanom 1. 13. a prema kojoj podnosilac prijave nije imao svojstvo ĉlana porodiĉnog domaćinstva.T. 7. jer nije ulazio u krug lica koja su to po osnovu srodstva. februara 2000. na njega. do smrti njegove bake 1998. graĊevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zbog nepotpuno i pogrešno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. januara 2003. godine izdao privremenu mjeru kojom se spreĉava deloţacija podnosioca prijave do donošenja konaĉne odluke Doma. novembra 2000. kojim je utvrĊeno da podnosiocu prijave ne pripada pravo da nastavi sa korištenjem predmetnog stana. nakon smrti njegove bake Z. Dom je 4. 11. naloţio podnosiocu prijave da u roku od 3 dana od prijema rješenja stan uĉini slobodnim od lica i stvari i preda preduzeću na dalje raspolaganje. godine. Miodrag PAJIĆ.T. na kojem je stanarsko pravo imala njegova baka Z. Ministarstvo je rješenjem. te izjave svjedoka. te da su u prvostepenom postupku pogrešno ocijenjeni dokazi u pogledu trajnosti ţivljenja i stanovanja podnosioca prijave u zajedniĉkom domaćnistvu sa bakom i djedom. te naknadu za troškove advokata u iznosu od 2. preuzetog Zakona o stambenim odnosima. zato što ta mogućnost nije odreĊena ĉlanom 6. na zasjedanju Velikog vijeća od 13. stambeno-komunalne djelatnosti. Sekretarijat je rješenjem. koja se primjenjuje na konkretni pravni sluĉaj. i Z. Podnosilac prijave. U obrazloţenju rješenja je navedeno da se ne moţe uvaţiti izjava da je podnosilac prijave bio ĉlan porodiĉnog domaćinstva B. Ţelimir JUKA. godine poništilo prvostepeno rješenje od 5. niti je postojala obaveza nosica stanarskog prava da ga izdrţava. decembra 2003.T. januara 2003. potpredsjednik Gosp. broj 01-372-63/2000 od 24. godine. Preduzeće je 1. pa je u tom pravcu ĉinjeniĉno stanje nepotpuno utvrĊeno. Nedim ADEMOVIĆ. stava 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima ("Sluţbeni glasnik Republike Srpske". traţi naknadu nematerijalne štete u iznosu od 5. koje je rješenjem.T. te je utvrdilo da podnosilac prijave postaje nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu. 6. koji je presudom. 8. ako se i uvaţi ĉinjenica da je podnosilac prijave od 1994. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija). U obrazloţenju rješenja je navedeno da prvostepeni organ nije ocijenio pismene dokaze. godine odbija kao neosnovana. februara 1999. Jovo ROSIĆ. ĉlan GĊa Hatidţa HADŢIOSMANOVIĆ.

Po pitanju prihvatljivosti. ODGOVOR TUŢENE STRANE 30. kao i lica koja sa nosiocem stanarskog prava ţive u ekonomskoj zajednici u istom stanu više od deset godina ili više od pet godina ako su se uselila u stan na osnovu ugovora o doţivotnom izdrţavanju nosioca stanarskog prava. naroĉito pred prvostepenim organom uprave. CH/02/12346. Zakona o stambenim odnosima ("Sluţbeni list SRBiH". Istiĉe da ne moţe dati pravnu ocjenu zauzetog stajališta Vrhovnog suda. TakoĊe. U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima ("Sluţbeni glasnik Republike Srpske". u skladu sa ĉlanom 2. Prihvatljivost 33. zbog toga. smatraju se: braĉni drug. Isti argumenti se odnose na povredu ĉlana 1. koji je proglasio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu ("Sluţbeni glasnik Republike Srpske". Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Komisija će uzimati kriterije za prihvatljivost prijave sadrţane u ĉlanu VIII(2) Sporazuma. majka. tj. 18. predmet osporavanja prijavom je presuda Vrhovnog suda od 17. izuzev u pogledu sastava Komisije. Evropske konvencije. takoĊer. djeca (roĊena u braku ili van braka. U konkretnom sluĉaju. pod uvjetom da je takav rezultat u skladu s ciljem poštivanja ljudskih prava. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. 24. decembra 2003. bio je prema svima u toj situaciji. podnosilac navodi da su u njegovom predmetu povrijeĊeni ĉl. kao i lica koja je nosilac stanarskog prava duţan po zakonu da izdrţava ili su ta lica duţna po zakonu da izdrţavaju nosioca stanarskog prava. VI. diskriminatorskog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o stambenim odnosima. septembra 2003. i 14. Komisija podsjeća da je prijava podnesena Domu u skladu sa Sporazumom. 20. godine zaprimio pisana zapaţanja i dodatne informacije tuţene strane. 23/76. 6. koje su proslijeĊene podnosiocu prijave na njegove navode. Dom je 8. 34. 22. 6. stav 2 Ĉlanovima porodiĉnog domaćinstva nosioca stanarskog prava. a koja sa njim trajno ţive i stanuju". januara 2004. u smislu ovog Zakona. izmeĊu ostalog. Podnosilac prijave je 16. ukinuta Zakonom o ukidanju ĉlanova u zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima. od Pravila procedure Doma. Komisija. maćeha. jula 2003. Što se tiĉe dvije tuţene strane. POSTUPAK PRED DOMOM/KOMISIJOM 19. Komisija će odluĉiti koje prijave će prihvatiti. jula 1989. 27. ili (c ) što iz bilo kojeg drugog razloga. pastorĉad) braĉni drugovi djece. tuţena strana zapaţa da su izmjene i dopune Zakona o stambenim odnosima donesene radi racionalnog korištenja stambenog fonda. i 8. 19/93 i 22/93) u relevantnom dijelu glasi: Ĉlan 2. Zakon o ukidanju ĉlanova u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima. Ĉlan 1. godine i ĉlanom 3. Povredu ĉlana 6. godine. jula 2003. pa je irelevantan za odluku u predmetnoj upravnoj stvari. Povredu ĉl. 3. Evropske konvencije podnosilac prijave vidi u dugom voĊenju postupka. Odluka o prihvatljivosti i meritumu od 3. Podnosilac prijave smatra da je došlo do povrede ĉlana 1. Nadalje. Pošto Evropski sud za ljudska prava nije zauzeo jasan stav u pogledu toga da li se i vanredni pravni lijekovi moraju iscrpiti prije nego što se podnese prijava o povredi ljudskih prava. ili je već predmet meĊunarodne istrage ili rješenja. godine prestao da vaţi dio odredbe ĉlana 6. usvojena ili pastorĉad). i 14. Komisija je 12. oktobra 1999. stav 2) pripada pravo iz prethodnog stava i poslije smrti nosioca stanarskog prava [. Komisija će. usvojilac). a koja zajedno s njima trajno ţive i stanuju. godine. Evropske konvencije vidi u primjeni. stav 2. u smislu ovog Zakona. broj 36/89). 28. godine i registrovana je istog dana. u dijelu koji je relevantan za predmet podnosioca prijave. godine. koja su proslijeĊena podnosiocu prijave na njegove navode. djeca (roĊena u braku ili van braka. Prijava je podnesena 17. te organi uprave. 12/87. Komisija. a ne samo prema podnosiocu prijave. Evropske konvencije. Komisija je. godine. unuĉad. odbiti svaku ţalbu koju bude smatrala nespojivom sa ovim Sporazumom. po kome izgleda još nije donesena odluka. godine ("Sluţbeni list Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine".“ A) U odnosu na Bosnu i Hercegovinu 35. 19/93 i 22/93) brišu se sljedeći ĉlanovi.. tuţena strana smatra prijavu prihvatljivom. U ĉlanu 6. br. te koji je iz tog razloga ĉetiri puta donosio odluku koja nije u njegovu korist. godine. ĉime utvrĊivanje graĊanskih prava podnosioca prijave nije obavljeno u razumnom roku. više nije opravdano nastaviti s razmatranjem ţalbe. ŢALBENI NAVODI 29. Prema tome. Tuţena strana Republika Srpska smatra nespornim ĉinjenice iznijete u prijavi. a ne Bosne i Hercegovine u smislu ĉlana II(2) Sporazuma.]. koji je bio pristrasan u odnosu na preduzeće. te smatra da je nadleţni organ pravnosnaţno odluĉio u navedenoj stvari. odnosno djeluje na sve koji se nalaze u predviĊenoj situaciji. u relevantnom dijelu glasi: Ĉlan 6. i 24. Ĉlan 21. broj 31/99). Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima ("Sluţbeni glasnik Republike Srpske". Nadalje. organi Entiteta ĉije ponašanje ukljuĉuje odgovornost Republike Srpske. godine zaprimila dodatna pisana zapaţanja tuţene strane. koji utvrdi Komisija . kako navodi. Podnosilac prijave je 5. odluĉuje da prijavu proglasi neprihvatljivom protiv Bosne i Hercegovine. 32. roditelji braĉnih drugova. koji je stupio na snagu 28. kao i da se drugostepeni organ nije pridrţavao uputstava drugostepenog organa. godine dostavio obavještenja o daljim dogaĊanjima u vezi sa prijavom. Sporazuma iz 2005. januara 2003. i 13. oktobra dostavio odgovor na pisana zapaţanja i dodatne informacije tuţene strane. ili koja je oĉigledno neosnovana. Evropske konvencije. Protiv te presude. i 28. Ĉlan 2 Ovaj Zakon stupa na snagu 28. 31. oĉuh. Korisnici stana (ĉlan 6. braĉni drugovi djece. IV. stav 2. 14/84 i 12/87) koji glasi: "bez roditelja". U pogledu merituma prijave. koji su odgovorni za postupke na koje se ţali podnosilac prijave. Ĉlanovima porodiĉnog domaćinstva (ĉlan 6. MIŠLJENJE KOMISIJE A. tuţena strana smatra da je došlo do kršenja odredbi ĉlana 6. MeĊutim. (b) što je stvar već riješena. III. tuţena strana navodi da Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o stambenim odnosima nije diskriminatorski. Podnosilac prijave je 25. UtvrĊuje se da je 31. U odnosu na ĉlan 14. ĉlanovi 2. pa se njegova presuda mora izvršiti. iz razloga što su mu prvostepeni ogran uprave i Vrhovni sud osporili da koristi imovinu koju je stekao ţiveći u ekonomskoj zajednici sa dedom i bakom. U br. godine. oktobra 1999. 34/83. godine deloţiran iz predmetnog stana. pa ako je tretman bio razliĉit. nadleţna da odluĉuje o ovoj prijavi. br. RELEVANTNE ZAKONSKE ODREDBE 25. Vrhovni sud je zakljuĉio da taj Zakon nema odredbe o povratnom dejstvu. avgusta 2003. jer je iz dokaza priloţenih spisu uoĉljivo da je drugostepeni organ uprave više puta ukidao prvostepena rješenja. 409/87 i 213/88 od 20. Zakon o stambenim odnosima ("Sluţbeni list Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine". (b) da li je prijava u biti ista kao i stvar koju je Dom/Komisija već ispitao. Odluke Ustavnog suda Socijalistiĉke Federativne Republike Jugoslavije. Dom je 9. U skladu sa ĉlanom VIII(2) Sporazuma. koji je iskljuĉio unuke iz reda ĉlanova domaćinstva nosioca stanarskog prava. odbaciti je ili brisati iz razloga (a) što podnosilac prijave namjerava odustati od ţalbe. Evropske konvencije. usvojena. u dijelu u kome je upućena protiv Bosne i Hercegovine prijava je nespojiva ratione personae sa odredbama Sporazuma u smislu ĉlana VIII(2)(c).7 odnosima. taĉka 78. Pri tome će Komisija uzeti u obzir sljedeće kriterije: (a) postoje li djelotvorni pravni lijekovi i da li je podnosilac prijave dokazao da ih je iscrpio. Komisija zapaţa da su Vrhovni sud. jer je njegovo dejstvo opšte. br. oktobra 2003. Komisija napominje da je zahtjev za zaštitu zakonitosti vanredni pravni lijek koji se ne mora iscrpiti u smislu ĉlana VIII(2)(a) Sporazuma (vidi Odluke CH/02/9892. Podnosilac prijave je podnio Vrhovnom sudu zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv presude od 17. oktobra 2005. S obzirom da Dom o njoj nije odluĉio do 31. januara 2004. 8. 26. godine. braća i sestre. takoĊer. 21. B) U odnosu na Republiku Srpsku 36. Nazif . 23. U skladu sa ĉlanom VIII(3) Sporazuma “ Komisija u bilo kojem trenutku svog postupka moţe obustaviti razmatranje neke ţalbe. godine je proslijedio tuţenoj strani Republici Srpskoj prijavu podnosioca radi dostavljanja pisanih zapaţanja. januara 2003. Postupak po zahtjevu je još u toku. kao i lica koja je nosilac stanarskog prava duţan po zakonu da izdrţava. zapaţa da se Pravila procedure kojima se ureĊuje njeno postupanje ne razlikuju. Sporazuma iz septembra 2003. mijenja se i glasi: "Ĉlanovima porodiĉnog domaćinstva nosioca stanarskog prava. ali da je podnosilac prijave izjavio vanredni pravni lijek. br. ili je već podnesena u nekom drugom postupku. podnosilac prijave je podnio zahtjev za zaštitu zakonitosti. stav 1) koji stanuju zajedno sa nosiocem stanarskog prava imaju pravo da trajno i nesmetano koriste taj stan pod uvjetima koji su propisani ovim Zakonom. tuţena strana navodi da nije došlo do kršenja ĉlana 8. i 36/89). 17. VII. u pravcu eliminisanja unuka iz tog kruga. smatraju se: braĉni drug. 13/74. V. roditelji braĉnih drugova (otac. septembra 1989. 8. ili predstavlja zloupotrebu prava ţalbe (c). Pri tome. Lazić protiv Bosne i Hercegovine. 7.. tuţena strana istiĉe da je presuda Vrhovnog suda pravnosnaţna.

broj 23/05). Kao što je već naglašeno. B. godine. godine. Odluka o prihvatljivosti.. ili u sluĉajevima u kojima nadleţni organ mora odluĉiti šta je bilo po zakonu na odreĊeni dan. Iz toga proizilazi da organ mora primijeniti normu. Evropske konvencije ako se smatra da nije "neophodno" postići jedan od zakonitih ciljeva iz stava 2. godine. primijenio odredbu izmijenjenog ĉlana 6. Dakle. iz kojega proizilazi princip pravne sigurnosti. te naknadu za troškove advokata u iznosu od 2. Evropske konvencije. Evropske konvencije. U konkretnom sluĉaju sporno je bilo koju je odredbu ĉlana 6. Komisija zakljuĉuje da je prijava prihvatljiva protiv Republike Srpske u odnosu na navodne povrede prava podnosioca prijave iz ĉl. serija A.648 KM. TakoĊe. u granicama ovlaštenja i u skladu s ciljem s kojim je ovlaštenje dato. godine (vidi Odluku Ustavnog suda broj U 1/02 od 17. prije svega. To. 6. radi zaštite zdravlja ili morala. kao i prvostepeni organ uprave u jednom dijelu upravnog postupka. B. oktobra 1994. Muharem Kečalović protiv Federacije Bosne i Hercegovine. Drugo. od 6. Evropske konvencije. Vrhovni sud je u osporenoj presudi. doma i prepiske. u odreĊenom vremenskom periodu u prošlosti. Niemictz protiv Njemačke. stav 49). izuzev za privatne svrhe". 27. naveo sljedeće: "S obzirom da ni osporenom sudskom odlukom nije utvrĊeno drugaĉije stanje od navoda iz apelacije. tj. od 14.. Komisija ukazuje da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ustava Bosne i Hercegovine propisuje princip vladavine prava.D. u upravnom postupku je utvrĊeno da je podnosilac prijave 1994. prvo se mora utvrditi je li predmetni stan predstavljao "dom" podnosioca prijave u znaĉenju ĉlana 8. Odluka o prihvatljivosti. Podnosilac prijave je postavio zahtjev za naknadu nematerijalne štete u iznosu od 5. godine). presuda Vrhovnog suda od 17. 297-C). [. taĉka 19). jer je odredba u izmijenjenoj formi 1993. Komisija. Komisija proglašava prijavu neprihvatljivom. A. UporeĊujući prethodne sluĉajeve sa predmetnim. te je irelevantnan za odluku u predmetnoj upravnoj stvari. 50. 43. br. “Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. naveo "da je 'dom' pojedinca. zbog toga. prema ĉlanu I Sporazuma. Evropski sud za ljudska prava. serija A br.1) U odnosu na zahtjev za naknadu štete i troškove advokata 37. 41. U sluĉaju da se ispostavi da je to "miješanje" u skladu sa zakonom i tada moţe predstavljati povredu ĉlana 8. pa Komisija mora dati ocjenu njegove primjene u konkretnom sluĉaju. godine. B. proizlazi da je apelant u dugom vremenskom periodu ţivio sa svojom bakom u spornom stanu. stava 2. taĉ. godine. godine. B. stava 2. decembra 2005. zavisi. novembra 2004.1. da bi "miješanje" bilo opravdano. osporenu presudu. 52. Evropske konvencije. Konaĉno.1. u ovom dijelu. jer je zakljuĉio da zakon kojim je navedena odredba brisana nema odredbe o povratnom dejstvu. Ovo je izuzetno bitno bilo za postupajuće organe. Evropske konvencije. Komisija ukazuje da je bitna svrha ĉlana 8. pa Ustavni sud zakljuĉuje da sporni stan predstavlja njegov 'dom'". u svojom predmetu CH/99/2624 (I. Evropske konvencije. strane su obavezne “osigurati svim licima pod svojom nadleţnošću najviši stepen meĊunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda”. U vezi s primjenom relevantnog prava. podnosilac prijave je primio. koja je vaţeća u trenutku donošenja odluke. "ĉinjenica da je apelant koristio navedeni stan kao svoj dom bila je nesporna u postupku koji je voĊen pred nadleţnim sudovima. godine. Komisija naglašava da ĉlan I/2. sve do 25. Shodno tome. Komisija mora obraditi pitanje da li utvrĊene ĉinjenice otkrivaju da je tuţena strana prekršila svoje obaveze iz Sporazuma. 44. koje nalaţu da se u postupcima koji nisu okonaĉni primijene ranije vaţeće norme. Komisija je. mora biti "u skladu sa zakonom". pa se ne moţe primijeniti u konkretnom sluĉaju. Evropske konvencije i odnose li se mjere na koje se podnosilac prijave poziva na "miješanje" javnih vlasti u poštovanje toga "doma". 1. sastoji iz više elemenata: (a) miješanje mora biti utemeljeno na domaćem ili meĊunarodnom zakonu. Isti pristup se primjenjuje i u ţalbenim postupcima. 251). objavljena u "Sluţbenom glasniku Bosne i Hercegovine".a. februara 2006. 30. kao ratione personae nespojivu sa Sporazumom u smislu ĉlana VIII(2)(c). a koja je bila na snazi do oktobra 1999. Nadalje. Zakona o stambenim odnosima trebalo primijeniti: onu koja je bila na snazi u vrijeme smrti nosioca stanarskog prava ili onu koja je bila na snazi u vrijeme donošenja prvostepenog upravnog rješenja. Drugaĉiji pristup neophodan je samo u sluĉajevima u kojima zakonodavac ili drugi donosilac općeg akta predvidi u samom zakonu. u skladu sa znaĉenjem termina Evropske konvencije. Da li je stan “dom“ podnosioca prijave? 47.b Da li je došlo do miješanja u pravo na poštovanje doma podnosioca prijave? 48. a koja je bila na snazi u vrijeme smrti nosioca stanarskog prava. protiv Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. radi spreĉavanja nereda ili kriminala. avgusta 2003. povodom sliĉnog ĉinjeniĉnog stanja u Odluci broj U 1/02 od 17. taĉka 85) navela: Pitanje koje pravo treba primijeniti u nekom sluĉaju. Da bi se utvrdilo radi li se u konkretnom sluĉaju o povredi ĉlana 8. i 28. Komisija proglašava neprihvatljivim zbog prima facie neosnovanosti dio prijave protiv Republike Srpske koji se odnosi na zahtjev za naknadu nematerijalne štete i troškova advokata. Zakljuĉak u pogledu prihvatljivosti 38. godine. . Slijedi da je ovaj dio prijave oĉigledno neosnovan u smislu ĉlana VIII(2)(c) Sporazuma. Zakona o stambenim odnosima prema kojoj se unuci više ne smatraju ĉlanovima porodiĉnog domaćinstva. odluĉuje da prijavu. Podnosilac prijave navodi povredu svog prava na dom koje je zaštićeno ĉlanom 8. Evropske konvencije". serija A. te da je i nakon njene smrti nastavio da ţivi u stanu kojeg smatra svojim domom. sve dok javnost nema pristup tom mjestu. broj 29/02).f) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlana 8. ĉlana 8. jer podnosilac prijave nije dostavio niti jedan dokaz u prilog svojoj tvrdnji niti u pogledu vrste štete niti u pogledu visine štete. broj 36/05). ĉak iako je takvo korištenje nezakonito. godine (kada je roĊen) do smrti bake 1998. Evropske konvencije. Sunday Times protiv Ujedinjenog Kraljevstva. aprila 1997. od tumaĉenja odredbi o vremenskom vaţenju normi koje predstavljaju pravnu osnovu odluĉivanja. 51. Evropske konvencije glasi: 1. Kroon protiv Holandije. Prema ĉlanu XI Sporazuma. Komisija. bez obzira na ĉinjenicu da li podnosilac prijave ispunjava uslove za prenos stanarskog prava odnosno da li se moţe smatrati ĉlanom porodiĉnog domaćinstva svoje bake i da li je sa njom trajno ţivio i stanovao. CH/02/12432. ili zaštite prava i sloboda drugih. Podnosilac prijave navodi da je ţivio zajedno sa bakom i djedom u spornom stanu od 1974. Ĉlan 8. ukljuĉujući prava i slobode predviĊene Evropskom konvencijom i drugim sporazumima nabrojanim u Dodatku Sporazuma. i dalje. 2. tj. TakoĊe. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj odluci broj U 77/03 od 19. Odluka o prihvatljivosti i meritumu od 9. marta 2005. 2. zbog toga. godine (djed je umro 1993. u ovom dijelu. decembra 1992. Ovo jasno proizilazi iz principa zakonitosti u upravnom postupku (ĉlan 4. presuda od 27. br. (b) zakon o kojem je rijeĉ mora biti primjereno dostupan tako da pojedinac bude primjereno upućen na okolnosti zakona koji se mogu primijeniti na dati predmet i (c) zakon takoĊer mora biti formuliran sa odgovarajućom taĉnošću i jasnoćom da bi se pojedincu dozvolilo da prema njemu prilagodi svoje postupke (vidi Evropski sud za ljudska prava. 39. prijava ispunjava i ostale uslove iz ĉlana VIII(2) i (3) Sporazuma. javne sigurnosti ili ekonomske dobrobiti zemlje. taĉka 15.1. predstavlja "mješanje" u pravo na poštivanje doma u smislu lišavanja prava na dom. Zahtjev preuzeća za iseljenje podnosioca prijave iz spornog stana je uvaţen primjenom odredbi Zakona o stambenim odnosima. te da ga je nastavio koristiti i poslije njezine smrti.1. 45. proglasi neprihvatljivom. aktu. u sluĉaju kada se za vrijeme trajanja postupka izmijeni pravna osnova za odluĉenje sluĉaja. u roku od 6 mjeseci. godine prijavio mjesto boravka na adresi predmetnog stana. Njegove navode su potvrdili i svjedoci saslušani u upravnom postupku. Ovaj uslov zakonitosti se. mjesto koje on ili ona koristi kao privatni dom.] sporni stan se moţe smatrati apelantovim domom u znaĉenju ĉlana II/3. Komisija zakljuĉuje da su ovi zahtjevi neosnovani. godine je odluka protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogućih po zakonima. Drţavne vlasti se neće miješati u vršenje ovog prava. Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodiĉnog ţivota. Neophodno u ovom kontekstu znaĉi da "miješanje" odgovara "pritiscima društvenih potreba" i da postoji razuman odnos proporcionalnosti izmeĊu miješanja i zakonitog cilja kojem se teţi (vidjeti npr. osim ako to nije predviĊeno zakonom i ako je neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti. godine (vidi Odluku Ustavnog suda broj U 77/03 od 19. kada je deloţiran iz istog. taĉka 36. decembra 2004. presuda od 26. januara 2003. godine.1. novembra 2004. Komisija zakljuĉuje da predmetna prijava treba biti ispitana u pogledu ĉlana 8. Zakona o upravnom postupku. 46. TakoĊe. godine.000 konvertibilnih maraka (u daljnjem tekstu: KM). B.c Da li je miješanje bilo zakonito? 49. koji nalaţe da upravni organi rješavaju stvari na osnovu zakona. presuda od 16. B. Evropske konvencije 42. Komisija zakljuĉuje da se sporni stan podnosioca prijave moţe smatrati njegovim "domom" u smislu ĉlana 8. prelazne odredbe. Ĉlan 8. u smislu ĉlana 8. Meritum 40. kako je propisano ĉlanom VIII(3)(a) Sporazuma.8 Merdanović protiv Federacije Bosne i Hercegovine. Konaĉno. u dijelu u kojem je podnesena protiv Bosne i Hercegovine. Neosporno je da osporena presuda Vrhovnog suda kojom je okonĉan postupak u kojem je utvrĊeno da podnosiocu prijave ne pripada pravo da nastavi sa korištenjem predmetnog stana. decembra 2004. i 8. godine. objavljena u "Sluţbenom glasniku Bosne i Hercegovine". Evropske konvencije zaštita pojedinca od arbitraţnih miješanja vlasti u njihova prava garanovana ovim ĉlanom (vidi Evropski sud za ljudska prava. smatra da ovaj dio prijave ne otkriva da postoji povreda prava i sloboda zagarantovanih Sporazumom.

sama po sebi. godine. Pravila procedure Komisije. od 26. ukoliko ne postoje “prelazne odredbe“. Ovo prozilazi i iz “izreke“ o upravnom sudstvu. najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma prijema ove Odluke. Vrhovni sud je u sluĉaju podnosioca prijave. ne mijenja tako ĉesto. u okviru svojih nadleţnosti utvrĊenih ustavom i zakonom. decembra 1999. U konkretnom sluĉaju. Kriviĉnog zakona Bosne i Hercegovine. i 8. koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana. jednoglasno. Komisija zapaţa da Zakon o ukidanju ĉlanova u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima nije sadrţavao prelazne odredbe i stupio je na snagu 28. ĉime su nadleţni organi tuţene strane povrijedili pravo na “dom“ podnosioca prijave. tuţena strana.2. što vaţi i za ţalbeni postupak. (potpisao) (potpisao) Nedim Ademović Miodrag Pajić Arhivar Komisije Predsjednik Komisije . mutatis mutandis. predstavlja kriviĉno djelo. 6. prema kojem. jer to izaziva nesigurnost kod graĊana. mora u roku od 3 mjeseca podnijeti takav zahtjev davaocu stana na korištenje. jednoglasno. Komisija. oni su raspravljali pitanje mogućnosti sticanja stanarskog prava podnosioca prijave. Osim toga. Ti zakonom propisani uslovi stipulisani su. preduzeća. jer. podnijeti zahtjev stambenom organu da donese rješenje. “ne preispituje sadašnjost. najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma prijema ove Odluke. kao pravnu osnovu za svoju odluku primijenio odredbe Zakona o stambenim odnosima prije izmjene iz 1999. osim u sluĉaju da se radi o pravnoj osnovi. Ovo rješenje dostavlja se nadleţnom tuţiocu i nadleţnom agentu tuţene strane. u postupku za iseljenje podnosioca prijave iz stana. donese konaĉnu i obavezujuću odluku u postupku po zahtjevu za iseljenje podnosioca prijave iz stana. i dalje ). U protivnom. nakon stupanja na snagu ovog zakona. u skladu sa principom vladavine zakona iz ĉlana I/2 Ustava Bosne i Hercegovine. da su njegove odredbe bile obavezujuće za upravne organe. primjenjuje onu pravnu osnovu koja se. 58. na primjer. jednoglasno. Komisija odluĉuje. te novĉanu naknadu. u skladu sa obrazloţenjem iz ove Odluke. Komisija napomine da je zahtjev suprotne strane u postupku. od 10. Komisija je utvrdila da je tuţena strana prekršila svoje obaveze prema Sporazumu time što je u postupku iseljenja podnosioca prijave iz predmetnog stana proizvoljnom primjenom zakona povrijedila pravo podnosioca prijave na dom iz ĉlana 8. Komisija napominje da. kao konaĉna instanca. 3. da li je podnosilac prijave “pravni“ ili “bespravni“ korisnik. sud je duţan ispitati zakonitost konaĉnog upravnog akta. koje ukazuju na suprotan zakljuĉak. Iz ovih razloga. Komisija naglašava da svaki organ. na kraju. Zakona o stambenim odnosima ĉlanovima porodiĉnog domaćinstva poslije smrti nosioca stanarskog prava pripada pravo da trajno i nesmetano nastave koristiti taj stan pod zakonom propisanim uslovima. i 7. duţna je dostaviti obavijest o preduzetim mjerama u cilju izvršenja odluke Komisije. napominje da u skladu sa pravilom broj 62. što nije bilo predmet zahtjeva. Svi organi vlasti tuţenih strana u smislu Sporazuma. s taĉke gledišta ustavnih prava i sloboda. po prethodno navedenim principima. da prijavu proglasi prihvatljivom protiv Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na povredu ĉl. na osnovu takvog odgovora. maja 2006. oktobra 1999. Komisija donosi rješenje kojim se utvrĊuje da odluka Komisije nije izvršena. koja reguliše odreĊene odnose. Evropske konvencije. To je još jedan razlog za “nezakonitost“ konaĉne odluke u predmetnom sluĉaju u smislu arbitrarne primjene zakona. znaĉi da donosilac općeg akta mora voditi raĉuna da se pravna osnova. primjena zakona je bila proizvoljna ili arbitrarna. ZAKLJUĈAK 60. jednoglasno. mora poštovati vaţeće zakone. IX. broj U 49/03. kako je to naznaĉeno u odluci. provoditi odluke Komisije. Zakona o stambenim odnosima. 54. koja je. U sluĉaju nepostupanja. Komisija smatra odgovarajućim da naredi da Vrhovni sud. VIII. da prijavu proglasi neprihvatljivom ratione personae protiv Bosne i Hercegovine. potrebno dati zakljuĉak da li on mora iseliti iz stana ili ne. jednoglasno. ukljuĉujući i sluĉajeve diskriminatornih zakonskih rješenja (u tom smislu. da je prekršeno pravo podnosioca prijave na poštovanje doma zagarantovano ĉlanom 8. 6. upravni organi primjenjuju odredbu koja vaţi u trenutku donošenja odluke. taĉka 46. usmjeren na davanje odgovora od strane nadleţnog organa. stavom 1(b) Pravila procedure Komisije. 53. u daljnjem roku od 30 dana od podnesenog traţenja. vidi. da naredi Republici Srpskoj da osigura da Vrhovni sud donese konaĉnu i obavezujuću odluku o zahtjevu za iseljenje podnosioca prijave iz stana. Prema tome. poštujući obrazloţenje ove odluke. 2. Emina Zahirović protiv Federacije Bosne i Hercegovine. ove Odluke. Evropske konvencije. 1. “ĉlanova porodiĉnog domaćinstva“. Komisija zakljuĉuje da je u ovom predmetu povrijeĊeno pravo podnosioca prijave na poštovanje doma iz ĉlana 8. Sporazumu. godine. koja kaţe da upravni sud. 59. maja 2006. odluke Komisije konaĉne su i obavezne i duţno ih je poštovati svako fiziĉko i pravno lice. jednoglasno. u ĉlanu 22. ĉlan domaćinstva mora. Primjenjujući ovo pravilo na upravni postupak. protivna Ustavu Bosne i Hercegovine. Evropske konvencije. U sluĉaju da davalac stana na korištenje neće da zakljuĉi ugovor o korištenju stana. B. ĉime je Republika Srpska prekršila ĉlan I Sporazuma. taĉka 29. odnosno kašnjenja u izvršenju ili obavještenju Komisiji o preduzetim mjerama. Shodno tome. 5.9 nadalje. bez obzira kada je postavljen odreĊeni zahtjev ili kada se dogodila odreĊena pravno relevantna ĉinjenica (smrt nositeljice stanarskog prava). CH/00/4094. ukljuĉujući naredbe da sa kršenjima prestane i od njih odustane. Komisija smatra da nije potrebno ispitati prijavu u vezi sa ĉlanom 6. Komisija mora razmotriti pitanje o koracima koje Republika Srpska mora preduzeti da ispravi kršenja Sporazuma koja je Komisija utvrdila. o koracima preduzetim u sprovoĊenju gore spmenute naredbe. na osnovu kojih je zakljuĉio da podnosilac prijave ne spada u krug osoba tzv. prema tome. godine. jer je miješanje je bilo “nezakonito“ u smislu njegove arbitrarne primjene. 55. et sequ. godine. Nadalje. a u vezi sa pravilom 58. Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. pa je. ĉlan domaćinstva. da prijavu proglasi neprihvatljivom protiv Republike Srpske u dijelu u kojem je podnosilac prijave traţio naknadu nematerijalne štete i troškova advokata. tj. duţni su. u skladu sa ĉlanom 239. izmeĊu ostalog. 4. Evropske konvencije. Evropske konvencije. meĊutim. Prema ĉlanu XI(1)(b) Sporazuma. i upravni organi. dakle. umjesto da daju odgovor na legalitet korištenja. S obzirom da je utvrdila povrede prava podnosioca prijave zaštićenog ĉlanom 8. Evropske konvencije. preispituje ustavnost upravnih akata. u upravnom sporu. koji smatra da moţe prenijeti stanarsko pravo sa umrlog lica. Uzimajući u obzir prethodno citiranu odluku. Odluku o prihvatljivosti i meritumu. pokrenulo postupak radi iseljenja podnosioca prijave iz predmetnog stana. Ovaj princip vaţi i za ustavno upravno sudstvo. To znaĉi. jednoglasno. Preduzeće je 1. koje. PRAVNI LIJEKOVI 57. Zakljuĉak o meritumu 56. ĉlan domaćinstva nastavlja koristiti stan kao bespravni korisnik i protiv njega se moţe voditi postupak iseljenja. U upravnom sporu. godine. Prema tome. ali i upravni sud. U datim rokovima. prema ĉlanu 21. da naredi Republici Srpskoj da izvijesti Komisiju u roku od 30 dana od dana proteka roka iz zakljuĉka broj 6. da nije potrebno ispitivati prijavu prema ĉlanu 6. Evropske konvencije. Komisija istiĉe da neizvršenje odluka Komisije. raspravljali su pitanje koje nije bilo relevantno za predmetni zahtjev. zbog neosnovanosti. pa. primjenjivala u vrijeme donošenja konaĉnog upravnog akta. već postupak iz prošlosti“. koja je obavezna da izvrši odluku Komisije.

arhivar Razmotrivši gore spomenute prijave podnesene Domu za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: Dom) u skladu sa ĉlanom VIII(1) Sporazuma o ljudskim pravima (u daljnjem tekstu: Sporazum) sadrţanom u Aneksu 6 uz Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima. U predmetu broj CH/02/9138. Nadalje. CH/02/9138 i CH/03/14375. navodeći. sa drţavom SFRJ – Saveznim sekretarijatom za narodnu odbranu – Vojnom ustanovom za upravljanje stambenim fondom JNA (u daljnjem tekstu: Stambeni fond bivše JNA). što potvrĊuje da je ostao u aktivnoj vojnoj sluţbi u Vojsci Jugoslavije i nakon 14. U predmetu broj CH/03/14962. godine. JNA je bila jedan takav drţavni organ koji je kontrolisao odreĊeni dio imovine u društvenom vlasništvu. Ĉinjenice koje su zajedniĉke u predmetima 65. Podnosilac prijave je naveo da protiv rješenja Ministarstva nije pokrenuo upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud). u osnovi. Sarajevo zakljuĉio ugovor o korištenju stana. Uprava je donijela rješenje. Mato TADIĆ. godine zakljuĉili sa JNA ugovor o kupoprodaji stanova na kojima su imali stanarsko pravo. 1(b) i 1(j). septembra 2003. izvršio uplate za otkup predmetnog stana u ukupnom iznosu od 270. Podnosilac prijave je sa Stambenim fondom bivše JNA zakljuĉio ugovor o kupoprodaji predmetnog stana. ĉl. stavom 1(a). supruge pripadnika bivše JNA. U obrazloţenju rješenja je. 75. su. Prema ugovoru. koje im je dodijelila JNA. regulisane stambene potrebe vojnih i Ĉinjenice u pojedinaĉnim predmetima Predmet broj CH/02/9138. Ugovori su zakljuĉeni u skladu sa Zakonom o stambenom obezbjeĊenju u JNA (”Sluţbeni list Socijalistiĉke Federativne Republike Jugoslavije“. godine) da odluĉuje o predmetima podnesenim Domu do 31.200 eura. potpredsjednik Gosp. 72. te sadrţi nepopunjen peĉat nadleţne poreske sluţbe. Podnosilac prijave je na navedeno rješenje podnio ţalbu Ministarstvu stambenih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). UVOD 61. Ivan DIMOVSKI i Fahrija TODOSIJEVIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE i FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Podnosilac prijave je sa Zajednicom stanovanja JNA-Struĉna sluţba pri VP broj 3945-27. donijela odluku. novembra 2005. jer je poslije 19. u ukupnom iznosu od 25. Podnosioci prijava su stanove napustili poĉetkom ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini. CH/02/9138. Ugovori sadrţe peĉat nadleţne poreske sluţbe. . aprila 1992. godine i da je Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) dobila mandat prema sporazumima u skladu sa ĉlanom XIV Aneksa 6 uz Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini koji su zakljuĉeni u septembru 2003. godine i koji je stupio na snagu 6. jer je utvrĊeno da je aktivno vojno lice u Vojsci Jugoslavije u ĉinu zastavnika I klase. VIII(2)(c) i VIII(2)(d) Sporazuma. 67. navedene odluke nikada nisu izvršene. kao i pravilom 21. godine ostao u oruţanim snagama van teritorije Bosne i Hercegovine. 68. broj 302-2524-1/1 od 2. godine. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum iz 2005. Nedim ADEMOVIĆ. broj 9/95). na zasjedanju Velikog vijeća od 9. godine. skromnih materijalnih prilika. Postupak pred domaćim organima 71. da nije aktivno vojno lice u Vojsci Jugoslavije. a. Podnosilac prijave je dostavio kopije priznanica Vojnog servisa. februara 1992. te da je naredbom Komande II Armije Vojske Jugoslavije. te na ime troškova stanovanja i troškova postupka. godine. u predmetu broj CH/03/14375. sa sljedećim prisutnim ĉlanovima: Gosp. godine. i 8. godine. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima. ĉlan GĊa Valerija GALIĆ. godine. 62. godine. Podnosioci prijava su pokrenuli postupke pred Komisijom za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (u daljnjem tekstu: CRPC) za povrat posjeda svojih stanova. predsjednik Gosp. maja 1995. kojom je potvrdila da je podnosilac prijave na dan 1. Podnosioci prijava su bili u sluţbi JNA kao vojna lica. koji je donesen 1990. broj 40-498/84 od 19. Podnosioci prijava su uplatili cjelokupan iznos na ime kupoprodajne cijene predmetnih stanova. januara 1991. CH/03/14375 i CH/03/14962 Dobrica AŠANIN. decembra 2003. Nadleţni organi su osporili njihove zahtjeve za povrat zbog primjene ĉlana 3a. Predmetni stanovi su bili u društvenom vlasništvu. podnosioci prijava traţe uknjiţbu prava vlasništva na predmetnim stanovima. Ovim zakonom. XI. oktobra 2003. U pomenutom rješenju je navedeno da u Sluţbenom vojnom listu Vojske Jugoslavije do 31. su 1992. Sporazuma iz 2005. Postupak pred CRPC-om 74. imali su stanarsko pravo na predmetnim stanovima. Konstatujući da je Dom prestao postojati 31. godine. u toku februara 1992. civilnih pripadnika JNA. odbilo ţalbu podnosioca prijave. 69. podnosilac prijave je bio duţan isplatiti kupoprodajnu cijenu u iznosu od 268. ĈINJENICE U PREDMETIMA 64. odnosno u predmetu broj CH/03/14962. CH/02/9138 i CH/03/14375. da vrate u posjed stanove u Bosni i Hercegovini. Podnosioci prijava. ĉlan Gosp. za stan koji se nalazi u ulici Ĉekaluša broj 1/I-5 (raniji naziv: Nemanjina broj 1) u Sarajevu. po zahtjevu podnositeljice prijave za ponovno razmatranje CRPC odluke. CRPC je. decembra 2003. Ministarstvo odbrane Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FMO) je 13. Ţelimir JUKA. te da nije unaprijeĊen 16. stava 2. U predmetu broj CH/03/14962 u toku je postupak pred Komisijom za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica Bosne i Hercegovine (koja je pravni slijednik CRPC-a. broj 3513-1797-4 od 28. godine podnijelo zahtjev za ponovno razmatranje CRPC odluke od 2. kojim je odbila zahtjev podnosioca prijave kao neosnovan. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. podnosilac prijave je postavio zahtjev za naknadu materijalne štete nastale usljed uništenja i otuĊenja njegove pokretne imovine. unaprijeĊen 12. suprug podnositeljice prijave je bio nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu. septembra 2003. broj 3421 od 16. priloţene dokumentacije i navoda tuţene strane. izmeĊu ostalog. Podnosioci prijava su pokrenuli upravne postupke pred nadleţnim organima za povrat posjeda svojih stanova. potpuno i pravilno utvrdio ĉinjeniĉno stanje. Mehmed DEKOVIĆ. aprila 1984.10 ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. Ministarstvo je rješenjem. i januaru 2005.614 dinara. Imaoci društvene svojine u Socijalistiĉkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (u daljnjem tekstu: SFRJ) su bili drţavni organi ili pravna lica. pravilom 50. Ugovori su potpisani od strane obje ugovorne strane i potvrĊena im je pravovaljanost od strane vojnog pravobranioca. ("Sluţbeni vojni list Vojske Jugoslavije". b. godine bio savjestan posjednik predmetnog stana. decembra 1995. U predmetima br. godine Upravi za stambena pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Uprava) podnio zahtjev za vraćanje u posjed predmetnog stana. izmeĊu ostalog. 66. godine. i 8. 3. Ĉinjenice koje su dole iznijete proizilaze iz prijava. u daljnjem tekstu: Komisija za imovinske zahtjeve). 6. godine. decembra 1995. te zbog toga nije bio u mogućnosti da se izlaţe dodatnim materijalnim troškovima. Pravila procedure Komisije: X. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i ĉlanom 1. Podnosioci prijava.614 dinara. a. maja 1995. maja 1995. Dobrica AŠANIN protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 70. aprila 1992. U predmetima br. godine. Ugovor je potpisan od strane obje ugovorne strane. Usvaja sljedeću odluku u skladu sa ĉlanom VIII(2)(a). ĉlan Gosp. podnosioci prijava posjeduju CRPC odluke kojima se potvrĊuje da su bili nosioci stanarskih prava na predmetnim stanovima na dan 1. za period od podnošenja zahtjeva za povrat predmetnog stana do ulaska u posjed istog. februara 1999. odluĉujući po zahtjevu podnosioca prijave za povrat u posjed predmetnog stana. i na tako utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje pravilno primijenio zakon. Federacije Bosne i Hercegovine. Podnosilac prijave je 24. jer je izbjeglo lice bez imovine. stavom 1(a) u vezi sa pravilom 53. broj 27/02-23-1418/00 od 15. 63. kojima se potvrĊuje da je. CH/02/9138 i CH/03/14375. 73. godine nije objavljena promjena statusa podnosioca prijave. podnosilac prijave je postavio zahtjev za naknadu materijalne štete nastale usljed nemogućnosti da koristi svoj prijeratni stan. maja 1992. broj 84/90). ovjeren od strane vojnog pravobranioca. Predmeti postavljaju pitanja u vezi sa ĉl. Predmeti se odnose na zahtjeve podnosilaca prijava. U zahtjevu za ponovno razmatranje je navedeno da se podnosilac prijave ne moţe smatrati izbjeglicom i raseljenim licem shodno ĉlanu 3a. navedeno da je prvostepeni organ. broj 23/1-372-215/99 od 29. MeĊutim. u mjeseĉnom iznosu od 600 konvertibilnih maraka (u daljnjem tekstu: KM). godine. pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije (u daljnjem tekstu: JNA). U rješenju je navedeno da se podnosilac prijave ne moţe smatrati izbjeglicom u smislu ĉlana 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima. u postupku koji je prethodio donošenju oţalbenog rješenja. godine. u predmetima br. Miodrag PAJIĆ. u predmetima br. godine. juna 2000. 1. februara 2000. odnosno u predmetu broj CH/03/14962 suprug podnositeljice prijave je bio vojno lice u sluţbi JNA. b. godine. CH/02/9138 i CH/03/14375.

za stan koji se nalazi u ulici Marka Marulića broj 17 u Sarajevu. Podnositeljica prijave nije podnijela ţalbu protiv navedene presude Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. broj 05-02/5-23-360/99 od 2. ovjeren od strane vojnog pravobranioca. CRPC je donijela odluku. Nakon toga. septembra 2003. Taĉkom 2. Općinski sud je donio presudu. i Direkcija za izgradnju i odrţavanje stambenog fonda JNA. Podnosilac prijave je 6. decembra 1995. marta 2003.V. U rješenju je navedeno da je muţ podnositeljice prijave ostao u sluţbi u JNA nakon 19. Drţavna Zajednica Srbija i Crna Gora. godine sa Stambenim fondom bivše JNA . b. Sluţba je 8. kao zemljišno-knjiţni vlasnik. a. Fahrija TODOSIJEVIĆ protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 92. godine bio savjestan posjednik predmetnog stana. Federacija Bosne i Hercegovine. kojom je potvrdila da je podnosilac prijave na dan 1. Komisija nema informaciju o tome da li je podnosilac prijave realizovao ovo pravo. donijela rješenje. kojim je propisano da će se obustaviti privremeno od izvršenja odluke CRPC. Sluţba je donijela zakljuĉak. godine. podnosilac prijave je bio duţan isplatiti kupoprodajnu cijenu u iznosu od 261. aprila 2004. 83. kojim se prekida postupak u predmetu povrata u posjed predmetnog stana. godine. Kantonalni sud u Tuzli je presudom. Istog dana. u ĉinu potpukovnika. Sluţba je donijela zakljuĉak. godine. godine. juna 2001. decembra 1997. godine. godine podnio zahtjev Sluţbi za upravu za imovinsko-pravne poslove. Tuţena strana Federacija Bosne i Hercegovine je svojim u pisanim zapaţanjima od 10. septembra 2003. jer je utvrĊeno da je i nakon 14. septembra 2003. godine zbog ratnih sukoba. Kantonalna uprava je rješenjem. godine otkupili predmetni stan od FMO-a. potvrdom Vojne pošte broj 4227 Ĉaĉak. 2. Istom presudom odbijen je dio tuţbenog zahtjeva kojim je predloţeno da sud donese presudu kojom se FMO obavezuje da trpi da se pravo vlasništva podnosioca prijave na predmetnom stanu uknjiţi. marta 2004. Podnosilac prijave je 12. Podnositeljica prijave je tuţbom pred Kantonalnim sudom u Tuzli pokrenula upravni spor. Kantonalna uprava je donijela rješenje. godine FMO-u podnio zahtjev za izdavanje naloga za uknjiţbu prava vlasništva na predmetnom stanu. Podnositeljica prijave je 19. te da mu pripada pravo na povrat istog. broj 25-31-5563/03 D od 7. broj 7/838-1. godine. godine podnio ţalbu na navedeni zakljuĉak Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kantonalna Uprava). od decembra 2003. prestaje pravo privremenog korištenja. 91. februara 2004. Podnosilac prijave je naveo da je predmetni stan sa porodicom napustio u aprilu 1992. godine i Smjernica iz zajedniĉkog pisma OHR/OSCE-a od 9. oktobra 2003. broj 05-23-2261/03. kojim je obustavila postupak izvršenja CRPC odluke do prijema obavijesti CRPC-a o ishodu ponovnog razmatranja navedene odluke. februara 1992. 77. godine Općinskom sudu podnio tuţbu protiv FMO za priznavanje prava vlasništva na predmetnom stanu. godine obratio Upravnoj inspekciji Federacije Bosne i Hercegovine za dostavljanje informacija o postupku ponovnog razmatranja odluke CRPC-a. godine donijela zakljuĉak. broj 21-03-06-1546 od 7. Podnosilac prijave je 9. na osnovu spiska o rješavanju stambenog pitanja iz stambenog fonda Vojske Srbije i Crne Gore. godine. B. Sluţba je 22. te upućuju podnosilac prijave i S. te da je u momentu donošenja rješenja bio u sluţbi vojske Drţavne Zajednice Srbije i Crne Gore. a. godine ostao u aktivnoj vojnoj sluţbi u oruţanim snagama van teritorije Bosne i Hercegovine. Podnosilac prijave je dostavio kopiju uplatnice o plaćenoj kupoprodajnoj cijeni stana u cijelosti. februara 1980. te predmet vratila prvostepenom organu na ponovni postupak i odluku. oktobra 2003. za stan koji se nalazi u ulici Rose Hadţivuković broj 14 (raniji naziv: Maršala Tita broj 187) u Tuzli. geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar Sarajevo (u daljnjem tekstu: Sluţba) za izvršenje CRPC odluke od 2. 84. 88. godine. sa dijelom 1/1. godine pod br. godine. Ministarstvo prostornog ureĊenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo prostornog ureĊenja) je rješenjem.T. maja 1992. suprug podnositeljice prijave. godine pokrenuo upravni spor pred Kantonalnim sudom. 94. godine. Ugovor je potpisan od strane obje ugovorne strane. godine ("Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine". godine. septembra 2003. Postupak pred CRPC-om 87. Podnosilac prijave je 12. marta 2004. oktobra 2003. odbila zahtjev kao neosnovan. FMO je dopisom. o dozvoli izvršenja CRPC-odluke. godine podnio zahtjev CRPC-u za povrat u posjed predmetnog stana. Trenutni korisnici predmetnog stana. januara 2005. godine nije dobio nikakvo obavještenje o navedenom postupku. decembra 2003. Ivan DIMOVSKI protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 85. Podnosilac prijave se 29. Uprava je donijela rješenje. S. godine donijela zakljuĉak. broj 0531-833/03. te su se uknjiţili kao vlasnici istog. godine podnijela zahtjev za vraćanje predmetnog stana u posjed Sluţbi za stambene poslove Općine Tuzla (u daljnjem tekstu: Sluţba za stambene poslove). godine. juna 2004. broj 501-737-1/1 od 2.753 dinara. kojim je odbila ţalbu podnosioca prijave kao neosnovanu. godine. trenutni korisnik predmetnog stana. Podnosilac prijave nije podnio ţalbu na navedeno rješenje. U obrazloţenju zakljuĉka je navedeno da je FMO 13. su 7. aprila 1992. te da privremenom korisniku. Prema posljednjim informacijama koje je pribavilo Ministarstvo odbrane Republike Srpske. A. i E. Broj 1903-3 od 19.D. podnijeti ovom organu dokaz o pokrenutom postupku kod pomenutog suda. odbio tuţbu podnositeljice prijave. Int. zakljuĉen 28.Tehniĉkim remontnim zavodom Hadţići zakljuĉio ugovor o kupoprodaji stana. jula 2000. jula 2003. februara 1992. kojim se privremeno obustavlja postupak izvršenja CRPC-odluke od 2. Podnosilac prijave je 12. godine na koje su podneseni prijedlozi za preispitivanje drugostepenom organu. da kod Općinskog suda u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Općinski sud) pokrenu postupak utvrĊivanja prenosa prava vlasništva na predmetnoj nekretnini. broj 05-31-833/03 od 24. te sadrţi nepopunjen peĉat nadleţne poreske sluţbe. 94/04 od 24. jer se ne nalazi u posjedu predmetnog stana. 78. ove Odluke) navela da je podnosilac prijave protiv rješenja Kantonalne Uprave od 7. do donošenja odluke drugostepenog organa-Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica. do donošenja odluke Komisije za imovinske zahtjeve. izmeĊu Stambenog fonda bivše JNA i podnosioca prijave. izmeĊu ostalog. a koje je dostavila tuţena strana. Nakon toga. navedeno je da je odluĉeno u skladu sa ĉlanom 1. U obrazloţenju zakljuĉka je. podnositeljica prijave je podnijela ţalbu na navedeno rješenje Sluţbe za stambene poslove. broj 25-31-2306/04 D od 1. februara 2004. broj 12-06/4-23-1775/03 od 15. broj 04-03-42/03 od 17. utvrĊeno da predmetni stan koristi S. obavijestilo podnosioca prijave da ne ispunjava uslove za uknjiţbu prava vlasništva. Podnosilac prijave je na navedenu presudu podnio ţalbu Kantonalnom sudu. 89. kojim je odbila zahtjev podnosioca prijave kao neosnovan. broj U.11 76. kao i dio tuţbenog zahtjeva koji se odnosio na predaju u posjed predmetnog stana. Prema ugovoru. . godine. Postupak pred domaćim organima 86. 3. 80. FMO je podnijelo zahtjev za ponovno razmatranje CRPCodluke od 2. septembra 2004. decembra 2000. juna 2005. januara 2004. postupajući po preporuci OSCE-a od 18. zakljuĉka je odreĊeno da prekid postupka traje dok Općinski sud ne riješi ovo pitanje. broj 23/6-372-P-4996/98 od 4. septembra 1996. Sluţba za stambene poslove je rješenjem. Odjeljenje Sarajevo su sklopili ugovor o korišćenju stana. oktobra 2003.D. godine. godine. godine i rješenja Zemljišno knjiţnog ureda Općinskog suda. kojim je poništila svoje rješenje od 6. na osnovu ugovora o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo. aprila 2004. proizilazi da je podnosilac prijave riješio svoje stambeno pitanje dodjelom u zakup trosobnog stana u Beogradu. broj 23/04). Predmet broj CH/03/14962. dok je taĉkom 3. godine. Postupak za priznavanje prava vlasništva na predmetnom stanu 81. Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Postupak pred domaćim organima 93. broj 40-113/80 od 8. o dozvoli izvršenja CRPC odluke. septembra 2003.D. broj 155/04 od 22. broj 05-31-833/04. godine. juna 2003. godine. Kantonalna Uprava je. jula 2005. novembra 2003. kao vlasniku. U pomenutom zakljuĉku je navedeno da se predmetni stan vraća na raspolaganje podnosiocu prijave. Predmet broj CH/03/14375. septembra 2003. c. Nakon toga. februara 1999. broj DnI 25149/2000 od 21. podnosilac prijave je tuţbom pred Kantonalnim sudom pokrenuo upravni spor. 79. TakoĊer. novembra 2003. godine podnijelo zahtjev za ponovno razmatranje CRPC-odluke od 2. odreĊeno da su imenovani duţni u roku od 10 dana od dana konaĉnosti zakljuĉka. s obzirom da. godine i zakljuĉak Sluţbe od 24. donesene poslije 30. broj 25-31-5563/33 D od 6. broj 0523-2261/03 od 3. koji je još u toku. Sluţba je donijela zakljuĉak. oktobra 2003. jula 2004. godine Upravi podnio zahtjev za povrat u posjed predmetnog stana. Podnosilac prijave je 17. godine. juna 2004. kojom je utvrdio da je pravno valjan ugovor o kupoprodaji-otkupu predmetnog stana. Podnosilac prijave je 30. godine.D. godine. odbila ţalbu podnosioca prijave kao neosnovanu. broj P-2466/05-"A" od 29. Naime. Podnosilac prijave je na navedeni zakljuĉak o obustavi izvršenja podnio ţalbu Kantonalnoj upravi. 3513-1797-4. kako je naveo. jula 2000. potvrĊuje se da je suprug podnositeljice prijave u radnom odnosu u Vojnoj pošti broj 4227 Ĉaĉak. 90. odbilo ţalbu. juna 2003. godine (vidi taĉku 41. 82.

Federacija Bosne i Hercegovine je u predmetu broj CH/02/9138 dostavila dodatne informacije 14. podnio je zahtjev za ponovno razmatranje CRPC-odluke od 24. stav 1). odluka Komisije ima istu snagu kao i odluka bilo kojeg nadleţnog organa donesena u saglasnosti sa ovim zakonom. Zakona. godine i 1. Federacije Bosne i Hercegovine. 15/02 i 29/03) (u daljnjem tekstu: Zakon o prestanku primjene). do 26. godine odluĉio da ne izda naredbu za traţenu privremenu mjeru. godine rješavati u drugoj polovini mjeseca oktobra 2005. u periodu od 5. Osoba koja koristi stan po osnovu poništenog stanarskog prava ili odluke o privremenom korištenju smatraće se privremenim korisnikom (ĉlan 2. i 2. XII. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi za vršenje ovih nadleţnosti. 12/99. koji je bio na snazi izmeĊu 4. sudski i drugi akti kojima je nosiocu stanarskog prava prestalo stanarsko pravo oglašavaju se ništavim (ĉlan 2. proslijedila tuţenoj strani. Ustava Bosne i Hercegovine. i 2. izuzev ako mu je odobren boravak u statusu izbjeglice ili drugi oblik zaštite koji odgovara tom statusu u nekoj od zemalja izvan bivše SFRJ prije 14. decembra 1995. stav 2). Federacije Bosne i Hercegovine. ovog ĉlana. 98. jula 2003. 27/99.L. RELEVANTNE ZAKONSKE ODREDBE 106. aprila 2003. br. godine CRPC-u podnijela zahtjev za vraćanje predmetnog stana u posjed. u daljem tekstu: Komisija). su proslijeĊena podnosiocima prijava. a koji su na raspolaganju Federalnog ministarstva odbrane. stav 1. u predmetu broj CH/03/14962. Komisija je. prekinut će se do . ove Odluke) obavijestila Komisiju da će se zahtjev podnositeljice prijave za preispitivanje CRPC-odluke od 2. u daljem tekstu: Komisija). jula 1999. ĉlan 14. Postupak pred CRPC-om 95. Tuţena strana. godine. Nakon izmjena od 28. 96. septembra 2003. Ĉlan 3. izuzev ako mu je odobren boravak u statusu izbjeglice ili drugi vid zaštite koji odgovara ovom statusu u nekoj od zemalja van bivše SFRJ prije 14. U predmetu broj CH/03/14962. Dom je 1. godine. decembra 1995. Sva stanarska prava ili ugovori o korištenju koji su zakljuĉeni od 1. aprila 1992. godine bio u aktivnoj sluţbi u SSNO – u JNA (tj. godine. septembra 2003. Prema Zakonu o prestanku primjene. 1. Odluke Komisije su pravosnaţne i obavezujuće. 1. prijave podnosilaca prijava radi dostavljanja pisanih zapaţanja o prihvatljivosti i meritumu. Pisana zapaţanja tuţene strane. podnositeljica prijave je zatraţila da Dom naredi tuţenoj strani. Korisnik predmetnog stana. Podnositeljica prijave je 6. ne smatra se izbjeglicom niti ima pravo na povrat stana u Federaciji Bosne i Hercegovine. marta 2002. 107. 11/98. U pogledu odreĊivanja prava i obaveza stranke iz stava 1. decembra 2001. godine od Komisije za imovinske zahtjeve traţila dostavu informacija u vezi sa zahtjevom podnositeljice prijave za ponovno razmatranje CRPC-odluke od 2. U sluĉaju da je takav postupak pokrenut. Nosilac stanarskog prava na stan iz stava 1. nije bio penzionisan) i nije bio drţavljanin SR Bosne i Hercegovine prema evidenciji drţavljana. godine ostao u sluţbi vojnog ili civilnog lica u bilo kojim oruţanim snagama izvan teritorija Bosne i Hercegovine. XIII. odreĊivao je sljedeće: Stranka na koju se odnosi odluka iz ĉlana 7. akti kojima je dodijeljen stan na privremeno korištenje ostaju na snazi dok se ne ponište u skladu sa Zakonom o prestanku primjene (ĉlan 2. Odluke Komisije su pravosnaţne i obavezujuće. ovog zakona moţe u svako vrijeme pokrenuti postupak pred Komisijom. godine dostavili odgovor na zapaţanja tuţene strane. Aneks VII. Federaciji Bosne i Hercegovine. ovog zakona moţe u svako vrijeme pokrenuti postupak pred Komisijom za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica (Opći okvirni mirovni sporazum. stanovi koji su proglašeni napuštenim na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. godine ostao u aktivnoj sluţbi u bilo kojim oruţanim snagama van teritorije Bosne i Hercegovine. Izbjeglicom se ne smatra niti ima pravo na povrat stana u Federaciji Bosne i Hercegovine ni nosilac stanarskog prava na stanove iz stava 1. ali samo u sluĉajevima u kojima je predloţeni organ odbacio ili odbio zahtjev podnosioca zahtjeva iz formalnih ili materijalnih razloga i u kojima je Imovinska komisija traţila obustavu. POSTUPAK PRED DOMOM/KOMISIJOM 97. u periodu od 10. septembra 2005. godine. godine. Komisija je 14. godine. dopisom od 20. Komisija je. svi drugi postupci koji se vode pred nadleţnim organima ukljuĉujući i postupak izvršenja odluke. podnosioci prijava su 30. ovog zakona moţe u svako vrijeme pokrenuti postupak pred Komisijom za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica (Opći okvirni mirovni sporazum. 101. Ustav Bosne i Hercegovine Ĉlan III/5. decembra 1995. godine. augusta 2005. Aneks VII. oktobra 1999. 31/01. godine i 18. zabranu raspolaganja predmetnim stanom. proslijedila tuţenoj strani. stav 3). 100. na traţenje Komisije. ima pravo na povrat stana u skladu sa Aneksom 7 uz Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. godine. st. politiĉke nezavisnosti i meĊunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine. Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini – Aneks 7. podnosilac prijave je zatraţio da Dom naredi tuţenoj strani. koji su potpisale Republika Bosna i Hercegovina. aprila 1999. stupio je na snagu 4. Federacija Bosne i Hercegovine je. koja je kasnije promijenila naziv u Komisija za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba. septembra 2005. se bavi pitanjima izbjeglica i raseljenih osoba. Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. ovog ĉlana. maja do 14. kao privremenu mjeru. dostavila svoja pisana zapaţanja. prijave podnosilaca prijava radi dostavljanja pisanih zapaţanja o prihvatljivosti i meritumu. U skladu s ĉlanom VII Aneksa 7 uspostavljena je Nezavisna komisija za raseljene osobe i izbjeglice. Komisija za imovinske zahtjeve je. U predmetima br. januara 2005. godine. godine. svi drugi postupci koji se vode pred nadleţnim organima ukljuĉujući i postupak izvršenja odluke. ili ako je stekao novo stanarsko pravo van teritorije Bosne i Hercegovine. Prijave su podnesene i registrovane u periodu od 28. Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (“Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. godine Komisiji dostavila traţene informacije. st. godine. oktobra 2005. juna do 3. i 2. aprila 1998. teritorijalnog integriteta. oktobra 1999. 56/01. ovog ĉlana. jula 2005. glasi: Stranka na koju se odnosi odluka iz ĉlana 7. godine. nadleţni organi vlasti ne mogu dalje donositi odluke kojima se stanovi proglašavaju napuštenim (ĉlan 1. ili koje su potrebne za oĉuvanje suvereniteta. godine. aprila 2003. decembra 2003. Komisija za imovinske zahtjeve je 20. Podnositeljica prijave je podnijela zahtjev za ponovno razmatranje CRPC-odluke od 2. septembra 2005. Raniji ĉlan 3a. ovog zakona. kao privremenu mjeru. aprila 2003. koji je bio na snazi izmeĊu 4. 102. jula 2003. godine i potom je u više navrata dopunjavan i mijenjan. septembra 2003. ovog ĉlana ne smatra se izbjeglicom ukoliko je poslije 14. augusta i 15. u relevantnom dijelu. septembra do 19. CH/02/9138 i CH/03/14375. V. do donošenja odluke po njenoj prijavi. broj 532-1072-1/1 od 24. 6. Ipak. Komisija do dana donošenja ove Odluke nije zaprimila pisana zapaţanja tuţene strane Bosne i Hercegovine. 18/99. odreĊivao je sljedeće: Izuzetno od odredbe ĉlana 3. septembra 2003. juna i 5. godine prestaju da vaţe (ĉlan 2. prekinut će se do donošenja konaĉne odluke Komisije. CRPC je odlukom. glasi: (a) Bosna i Hercegovina će preuzeti nadleţnosti u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta. Ĉlan 3a. Federaciji Bosne i Hercegovine. U predmetu broj CH/02/9138. Nosilac stanarskog prava na stanu koji je proglašen napuštenim. godine bio nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu. godine (vidi taĉku 45. odluka Komisije ima istu snagu kao i odluka bilo kojeg nadleţnog organa donesena u saglasnosti sa ovim zakonom. maja 1992. u periodu od 26. stav 3). godine. Ĉlan 14. koji je stupio na snagu 1. do 7. stvarima koje su predviĊene u Aneksima 5-8 Opšteg okvirnog sporazuma. 99. februara 1998. Komisija je. godine. Sporazum o izbjeglicama i raseljenim osobama. godine. 103. odreĊivao je sljedeće: Stranka na koju se odnosi odluka iz ĉlana 7. odreĊuje sljedeće: Izuzetno od odredbe ĉlana 3. U pogledu odreĊivanja prava i obaveza stranke iz stava 1.12 b. stav 2). koji je iz istoga stambenog fonda bivše JNA ili utemeljenih fondova oruţanih snaga drţava nastalih na prostorima bivše SFRJ stekao novo stanarsko pravo koje odgovara tom pravu. prekinut će se do donošenja konaĉne odluke Komisije. ili ĉlan njegovog porodiĉnog domaćinstva. Raniji ĉlan 14. aprila 1998. 105. 104. godine. u vezi sa stanovima koji su proglašeni napuštenim na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. a kojima raspolaţe Federalno ministarstvo odbrane ĉiji je nosilac stanarskog prava nakon 19. […]. stavila van snage odluku od 24. 43/99. jula 2003. 38/98. zabranu prodaje predmetnog stana i pokretne imovine koja se nalazi u njemu. godine. U sluĉaju da je takav postupak pokrenut. u skladu sa podjelom nadleţnosti meĊu institucijama Bosne i Hercegovine. godine odluĉila da ne izda naredbu za traţenu privremenu mjeru. aprila 1992. a zahtjev podnositeljice prijave za povrat predmetnog stana odbacila zbog nenadleţnosti za odluĉivanje. nosilac stanarskog prava ne smatra se izbjeglicom ako je 30. Podnositeljica prijave je Sluţbi za stambene poslove podnijela zahtjev za izvršenje navedene CRPC odluke. broj R-532-1072-1/1-90-1470 od 2. aprila 1991. augusta 2005. septembra 2005. Bosni i Hercegovini. Svi upravni. koji je stupio na snagu 18. potvrdila da je suprug podnositeljice prijave na dan 1. CRPC je odlukom. Zakonom o prestanku primjene ukinut je raniji Zakon o napuštenim stanovima. U sluĉaju da je takav postupak pokrenut. svi drugi postupci koji se vode pred nadleţnim organima ukljuĉujući i postupak izvršenja odluke. 108. godine.

navodi da je u postupku pred Upravom utvrĊeno da je podnosilac prijave ostao u oruţanim snagama van teritorije Bosne i Hercegovine i nakon 14. U predmetu broj CH/02/9138 podnosilac prijave je postavio zahtjev za naknadu materijalne štete. . Ĉlan 9. a potpisi ugovaraĉa ovjereni u nadleţnom sudu. Stavom 4.do 04. a u predmetima br. odluka Komisije ima istu snagu kao i odluka bilo kojeg nadleţnog organa donesena u saglasnosti sa ovim zakonom. ako je sud pred kojim parnica teĉe nadleţan za takav zahtjev.12. Takva se tuţba moţe podići kad je to posebnim propisima predviĊeno. Zakon o parniĉnom postupku (“Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. 111. Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadleţnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica u skladu sa ĉlanom XVI Aneksa 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. tuţena strana istiĉe da podnosilac prijave. ŢALBENI NAVODI 115. Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretnine u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica ("Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine". 11/98. Nadleţni organ uprave ne obustavlja izvršenje odluke Komisije [. 114. 13/94. godine za stanove koji su proglašeni napuštenim. niti je tuţbom pokrenuo upravni spor pred nadleţnim sudom. Naime. 12.do 04. naknadno. Ako odluka o sporu ovisi o tome postoji li ili ne postoji kakav pravni odnos koji je tokom parnice postao sporan. donijelo Odluku o imenovanju Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica. Prema ovom Sporazumu. 2005. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine će temeljem tih prijedloga imenovati ĉlanove Komisije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma (ĉlan 3. Podnosioci prijava se ţale da im je onemogućen povrat u posjed prijeratnih stanova. podnosilac prijave je postavio zahtjev za naknadu materijalne štete nastale usljed uništenja i otuĊenja njegove pokretne imovine. ovog zakona Komisija prenosi opštinskoj. 29/98. stav 5. XIV. U tom smislu.. ali samo u sluĉajevima u kojima je predloţeni organ odbacio ili odbio zahtjev podnosioca zahtjeva iz formalnih ili materijalnih razloga i u kojima je Imovinska komisija traţila obustavu.1999. 43/99 i 56/01) odnosno Zakonom o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini graĊana ("Sluţbene novine Federacije BiH". br. Odluke Komisije donesene po zahtjevima za ponovno razmatranje će biti konaĉne i obavezujuće. 42/98. godine. koje nisu u suprotnosti sa odredbama vaţećih zakona u Bosni i Hercegovine (ĉlan 3. od 7. mandat ĉlanova Komisije traje godinu dana od dana imenovanja.. U pogledu odreĊivanja prava i obaveza stranke iz stava 1. godine. 32/04 i 32/05). 38/98. 110. u ukupnom iznosu od 25. oktobra 2004. Nadalje. 22/04 i 28/05) (u daljnjem tekstu: Zakon prenosu nadleţnosti CRPC) Ĉlan 1. a Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će predloţiti po dva ĉlana Komisije. Federacija Bosne i Hercegovine. Zakona o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima. 29/90 i 22/91. Ovim zakonom reguliše se prenos i rješavanje zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo i zahtjeva za vraćanje u posjed nekretnine u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (u daljem tekstu: Komisija). CH/02/9138 i CH/03/14375 i ostvarenje vlasniĉko-pravnih ovlaštenja na osnovu pravovaljanih ugovora o otkupu predmetnih stanova. br. takoĊer. pored postojećeg zahtjeva. tuţena strana predlaţe Komisiji da u predmetu podnosioca prijave donese odluku o neprihvatljivosti. a u predmetu broj CH/03/14375. Zahtjevi iz ĉlana 1. Zahtjeve iz ĉlana 1. Sporazum izmeĊu Bosne i Hercegovine. istaknuti i tuţbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji odnosno da ne postoji. godine. 11/98. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i ĉlana 83 a.do 02. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijet će posebnu odluku o produţenju mandata (taĉka IV). 17/93. Ĉlan 7. U pogledu ĉinjenica. Ivan Antonov protiv Federacije Bosne i Hercegovine. u predmetu broj CH/03/14375. [. Odluke Komisije su pravosnaţne i obavezujuće. "Sluţbeni list Republike Bosne i Hercegovine” br. ovog ĉlanka neće se smatrati preinakom tuţbe. br. br. Zakon o prometu nepokretnosti (“Sluţbeni list Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine”.1999. stav 2. Prema ovoj Odluci. Federacija Bosne i Hercegovine 117.. godine za stanove koji su proglašeni napuštenim. Ĉlan 11. u predmetima br. Vijeću ministara i entitetskim vladama (taĉka V). nadleţni organ uprave će spojiti postupke za izvršenje koji se odnose na obje odluke i donijeti zakljuĉak o dozvoli izvršenja u skladu sa ovim ĉlanom. Po prijemu zahtjeva iz ĉlana 1. br. i ĉlana 18 b.1999.09. 37/01 i 56/01 ). Tuţena strana Bosna i Hercegovina nije dostavlila svoje pisano izjašnjenje o prihvatljivosti i meritumu predmetnih prijava. strane (Bosna i Hercegovina. 56/01. Odluka o imenovanju Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica. predviĊa da je pismeni ugovor o prenosu nepokretnosti koji je u potpunosti ili znaĉajnom dijelu izvršen valjan ĉak i ako potpisi ugovornih strana nisu ovjereni kod nadleţnog suda. 113. izmeĊu ostalog. br. ovog zakona je 31. Po pitanju prihvatljivosti tuţena strana u svojim zapaţanjima predlaţe da prijave budu proglašene neprihvatljivim. ovog zakona rješavaju se uporedo sa zahtjevima podnesenim nadleţnom organu u skladu sa Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ("Sluţbene novine Federacije BiH". Komisija će se sastojati od sedam ĉlanova. Zahtjev za vraćanje u posjed stana smatra se podnesenim u roku ukoliko je podnesen u skladu sa odredbom ĉlana 5. 43/99. stav 4. stav 4).10. Zakona o prometu nepokretnosti predviĊa da ugovor o prenosu nepokretnosti mora biti saĉinjen u pismenom obliku. godine Ĉlan 4. Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska) su saglasne da će po zahtjevima za ponovno razmatranje odluke Komisije rješavati u skladu sa odredbama pravilnika CRPC-a. kad tuţitelj ima pravni interes da sud utvrdi postojanje odnosno nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost kakve isprave prije dospjelosti zahtjeva za ĉinidbu iz istog odnosa ili kad tuţitelj ima kakav drugi pravni interes za podizanje takve tuţbe. Po prijemu zahtjeva za ponovno razmatranje Komisija moţe obavijestiti nadleţne organe uprave koji su odgovorni za izvršenje odluke Komisije o podnesenom zahtjevu za ponovno razmatranje. decembra 2003. ODGOVOR TUŢENIH STRANA a. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će predloţiti tri ĉlana. nastale usljed nemogućnosti da koristi svoj stan. ili istinitost odnosno neistinitost kakve isprave. 21/92.do 03. za period od dana podnošenja prijave do ulaska u posjed stana. 118. Ĉlan 2.. decembra 1995. 12/99. 4/89. 27/99. odrţanoj 13. odnosno ukoliko je podnesen u skladu sa Pravilnikom Komisije i to: . Bosna i Hercegovina 116. 18/94 i 33/94). 43/99. 112.200 eura. na njih se neće moći uloţiti ţalba i imat će pravno dejstvo kod nadleţnih organa kao i prethodne odluke Komisije (ĉlan 3. u skladu sa Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ili Zakonom o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini graĊana. juna 2001. 6/04.]. godine. Tuţitelj moţe u tuţbi traţiti da sud samo utvrdi postojanje odnosno nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa. Komisija će o svom radu podnositi izvještaj Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. stav 1. Zakona o prestanku primjene. Nakon 31. Ukoliko se ukaţe potreba produţenja mandata ĉlanovima Komisije. stav 6). Zakon o izvršenju odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba (“Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”. godine za stanove iz ĉlana 2. 3/99 i 53/03) Ĉlan 54. te na ime troškova stanovanja i troškova postupka. odnosno gradskoj sluţbi za upravu nadleţnoj za stambene poslove odnosno imovinsko-pravne poslove. tuţena strana. Krajnji rok za rješavanje zahtjeva iz ĉlana 1. nije pokrenuo upravni spor protiv konaĉnog rješenja Ministarstva kojim je odbijen njegov zahtjev za povrat predmetnog stana. .1999. ovog ĉlana. b. ako zakonom kantona nije drugaĉije odreĊeno (u daljem tekstu: nadleţni organ). stav 2). tuţitelj moţe. 18/99. pa prema tome nema nikakvo pravo da vrati u posjed predmetni stan u skladu sa ĉlanom 3a. 27/02 i 24/03) (u daljem tekstu: Zakon o izvršenju) reguliše izvršenje odluka CRPC-a. 109. 38/78. Tuţena strana. se.13 donošenja konaĉne odluke Komisije. tuţena strana istiĉe da podnosilac prijave nije podnio ţalbu na rješenje Uprave od 4. podnese odluku Komisije na izvršenje. Ĉlan 3. u predmetu broj CH/02/9138. 51/00. Isticanje zahtjeva prema odredbi stava 3. CH/02/9138 i CH/03/14375. Zakona o o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i to: . ovog ĉlana. 3/93. istiĉe da kupoprodajni ugovori ne sadrţe peĉat nadleţne poreske sluţbe. godine za stanove iz alineje 2. u mjeseĉnom iznosu od 600 KM. . ovog zakona nadleţni organ rješava zahtjeve prema hronološkom redu po kojem su primljeni od strane Komisije.07. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici. XV.] Ako je traţilac izvršenja podnio kod nadleţnog organa uprave zahtjev za povrat u posjed iste imovine ili stana. te ukoliko to lice. kao što je odluĉila u predmetu CH/02/12255.

Tuţena strana. Komisija primjećuje da je Aneks 7 potpisan od strane sve tri strane – entiteta i Bosne i Hercegovine (ĉlan XVIII Aneksa 7). S obzirom da Dom o njima nije odluĉio do 31. “odgovornost za finansiranje i rad Komisije [. tuţena Strana se prema Sporazumu ne moţe smatrati odgovornom za propust da obezbjedi preispitivanje odluka CRPC-a od strane nezavisnog i nepristrasnog suda. maja 2005. Sistem povrata imovine po Aneksu 7 predstavlja drugi mogući naĉin povrata imovine. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju nije povrijeĊeno. decembra 1995. razlika izmeĊu odluka CRPC-a i domaćih organa je u ĉinjenici nemogućnosti njenog preispitivanja od strane Komisije. Prema tome. S druge strane. 129. Komisija. nadalje. bez prava domaćih upravnih organa ili sudova da ih preispituju ili ponište. maja 2004. štaviše. marta 2003. što ne iskljuĉuje primjenu zakona na niţem administrativnom nivou. Aneks 7 je otvorio mogućnost da se ovo pitanje reguliše onako kako Drţava smatra shodnim i riješio je pitanje odgovornosti (Bosna i Hercegovina). u smislu ĉlana 1/2.1. godine. unaprijeĊen sa danom 13. Komisija će uzimati kriterije za prihvatljivost prijava sadrţane u ĉlanu VIII(2) Sporazuma. godine. morali su se prekinuti do donošenja konaĉne CRPC odluke. ali pod uvjetima koji su predviĊeni ĉlanom 3a. prvi dio reĉenice – prenos nadleţnosti uz saglasnost entiteta i Drţave. izuzev u pogledu sastava Komisije. Aneksom 7 je propisano da će CRPC odluĉivati o svakom potraţivanju nepokretne imovine u Bosni i Hercegovini. juna 2005. U skladu sa ĉlanom VIII(2) Sporazuma. Komisija. ukljuĉujući i postupak izvršenja odluke. pokrenuli postupke pred CRPC-om za vraćanje predmetnih stanova u posjed. prenos nadleţnosti uslijedio je na osnovu taĉke a) ĉlana III/5. Komisija je. ili koja je oĉigledno neosnovana. Bosna i Hercegovina. septembra 2003. a u skladu sa ĉlanom 14. navedeni Sporazum. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine će temeljem tih prijedloga imenovati ĉlanove Komisije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma. CRPC je osnovana na osnovu Aneksa 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Aneks 7). te je stoga tuţena strana predloţila Komisiji da primjenom ĉlana VIII(3)(b) Sporazuma donese odluku o brisanju predmetne prijave. (c) Komisija će takoĊer odbiti svaku ţalbu koju bude smatrala nespojivom sa ovim Sporazumom. godine. nakon što su pokrenuli postupke pred domaćim organima uprave. Prihvatljivost prijava u dijelu upućenom protiv Bosne i Hercegovine 122. U sluĉaju ovog drugog. kojima je potvrdila da su podnosioci prijava na dan 1. U vezi sa ĉlanom 6. konaĉne i obavezujuće.. MIŠLJENJE KOMISIJE C. Komisija zakljuĉuje da ni Aneks 7. treba istaći da je 31. u potpunosti opravdano. Sporazuma. A. s druge strane. 132. u skladu sa Zakonom o prestanku primjene. u skladu sa ĉlanom 2. Oba sistema su egzistirala paralelno i na dispoziciji svake stranke leţala je odluka da li će pokrenuti jedan ili drugi postupak radi povrata imovine ili. 128. u konkretnom sluĉaju. Sporazumom je utvrĊeno da je 31. vidljivo da je podnosilac riješio svoje stambeno pitanje zakupom trosobnog stana u Beogradu. A. decembra 2003. a s druge strane. Sporazum je 13. Komisija podsjeća da je Dom u nekoliko navrata naveo da se tuţena strana. u dijelu koji je relevantan za predmete podnosilaca prijava. pa se i ne moţe smatrati odgovornom za taj postupak.. “ Komisija će odluĉiti koje prijave će prihvatiti . Evropske konvencije. Prema tome. Prema tome. 124. sloţile da će CRPC samostalno donijeti svoja pravila i da neće postojati preispitivanje odluka CRPC-a od strane organa Federacije Bosne i Hercegovine. godine. broj 8-03-37-140/04 od 3. Davanje prednosti jednom sistemu ralizacije zahtjeva za povrat imovine i izbjegavanje paralelnih postupaka je. 125. Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadleţnosti CRPC-a. Sporazuma iz 2005. Pri tome. nadleţnost za rješavanje zahtjeva za preispitivanje “prvostepenih“ odluka CRPC-a prenesena je. Zakona o prestanku primjene (u konaĉnoj verziji). navedenog Zakona. je postala odgovorna ratione termporis i ratione personae za postupanje po ovim zahtjevima nakon 27. Izuzetak su ĉinili sluĉajevi u kojima je predloţeni organ odbacio ili odbio zahtjev podnosioca zahtjeva iz formalnih ili materijalnih razloga i u kojima je CRPC traţila obustavu. a nerješavanjem svih podnijetih zahtjeva za preispitivanje već donesenih odluka CRPC-a. godine. godine. godine. takoĊer. oktobra 1995. 3022524-1/1 i 501-737-1/1. Stoga. stava 3. decembra 2003. moţe se reći da su odluke CRPC-a imale veći autoritet. aprila 1992. podsjeća. tuţena strana istiĉe da podnosioci prijava nisu niĉim potkrijepili svoje zahtjeve. Komisija podsjeća da su prijave podnesene Domu u skladu sa Sporazumom. CH/00/5481. u sluĉaju obostranog pokretanja postupaka. u predmetu broj CH/02/9138 istiĉe da je iz pisma Ministarstva odbrane Republike Srpske. . godine. te ih zbog toga smatra u cijelosti neosnovanim. U vezi sa ĉlanom 8. U tom pogledu. tuţena strana predlaţe da prijave budu odbijene i u meritumu. Dom nalazi da su se Strane potpisnice Aneksa 7. Tihomir Aleksić protiv Federacije Bosne i Hercegovine. Ustava Bosne i Hercegovine. Iako nije taĉno navedeno. meĊu njima i Federacija Bosne i Hercegovine. aprila 1992. godine. st. kada je i stupio na snagu. U pogledu merituma prijava. MeĊutim. maja 2004. godine). godine krajnji rok za rješavanje ovih zahtjeva. U pogledu zahtjeva za kompenzaciju u predmetima br. niti drugi pravni akti. jer je takvo preispitivanje iskljuĉeno Aneksom 7. Komisija zapaţa da su podnosioci prijava. godine izmijenjen tako što je rok za rješavanje zahtjeva pomjeren za 31. svi drugi postupci koji se vode pred nadleţnim organima. marta 2005. 119. “Sporazumom izmeĊu Bosne i Hercegovine. Prihvatljivost 121. 123. broj 19/95). godine CRPC prestala sa radom. 127. Drţavna Zajednica Srbija i Crna Gora. decembar 2004. pored mogućnosti podnošenja zahtjeva domaćim organima. jer su odluke donesene u razumnom roku. Sporazuma iz septembra 2003. decembar 2005. CH/02/9138 i CH/03/14375. nadleţna da odluĉuje o ovim prijavama. prenosom nadleţnosti na domaće organe.T.14 jula 2004. kao neosnovane. TakoĊer. Komisija će se sastojati od sedam ĉlanova. navodi da pravo podnosilaca prijava iz ĉlana 1. i 2). godine bili savjesni posjednici predmetnih stanova.] prenijeti na Vladu Bosne i Hercegovine osim ako se strane ne dogovore drugaĉije. kada ta imovina nije dobrovoljno prodata ili na drugi naĉin prenesena od 1. Dom je to objasnio na sljedeći naĉin: I na kraju. 130. tuţena strana je dostavila naredbu naĉelnika generalštaba Vojske Jugoslavije. kojom je suprug podnositeljice prijave. stipulisao je Bosnu i Hercegovinu kao odgovornu za rad Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (ĉlan 1. godine i ĉlanom 3. MeĊutim. Sporazum je potpisan 27. Na osnovu ĉlana 6. Dom nalazi da se tuţena Strana prema Sporazumu ne moţe smatrati odgovornom za postupke kojima je CRPC donio svoje odluke. 1. ne pripada pravo na povrat stana jer su ostali u oruţanim snagama van teritorije Bosne i Hercegovine nakon 14.. ĉlan XVI Aneksa 7 je predvidio da će se nakon 31. nadalje. a na osnovu Sporazuma izmeĊu Bosne i Hercegovine. ne moţe smatrati odgovornom za odluke CRPC-a (vidi Odluku o prihvatljivosti i meritumu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će predloţiti tri ĉlana. Sluţba . od 6. godine u ĉin potpukovnika tehniĉke sluţbe KoV ("Sluţbeni vojni list". TakoĊe. Pri tome će Komisija uzeti u obzir sljedeće kriterije: . Federacija Bosne i Hercegovine navodi da domaći organi nisu prekršili navedni ĉlan. CH/01/7728. Evropske konvencije. Tumaĉeći ove odredbe. od Pravila procedure Doma. koje regulišu odnos izmeĊu “domaćeg“ i meĊunarodnog mehanizma povrata imovine. kojim su dostavljeni podaci o rješavanju stambenih pitanja iz stambenog fonda Vojske Srbije i Crne Gore. MeĊutim. a podnosioci prijava nisu iscrpili djelotvorne pravne lijekove u postupku pred upravnim organima.J. 131. Isti stav zauzela je i Komisija (vidi Odluku o prihvatljivosti. Drţava je duţna finansirati rad Komisije. ne nameću Drţavi daljnju obavezu u pogledu donošenja odreĊenih zakona ili sliĉnih pravnih akata. ili predstavlja zloupotrebu prava ţalbe". na Komisiju za imovinske zahtjeve. U vezi s tim. postavlja se pitanje ko je preuzeo nadleţnost za rješavanje predmeta koje bivši CRPC nije riješio: Bosna i Hercegovina ili Federacija Bosne i Hercegovine. V. s jedne strane. XVI. Tuţena strana. s jedne strane. godine. misli se na Zakon o prestanku primjene i Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo). broj 2-200 od 9.. pozivajući se na ĉlan III/5. koji su u skladu sa ovim Aneksom (prije svega. Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadleţnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica u skladu sa ĉlanom XVI Aneksa 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini” riješeno je ovo pitanje.. ukoliko ona ne riješi ovo pitanje na drugi naĉin. tuţena strana je u zapaţanjima navela da nema uticaj na odluĉivanje CRPCa. Na osnovu ĉlana 3. Ustava Bosne i Hercegovine. br. protiv Federacije Bosne i Hercegovine. jer su. s obzirom da je tuţena strana svima omogućila povrat stanova. Federacija Bosne i Hercegovine navodi da nije prekršila pravo podnosilaca prijava na poštivanje doma. godine donijela odluke. jer prenos nadleţnosti sa meĊunarodnog tijela na domaće odnosio se samo na prenos u institucionalnom smislu. Naime. CH/02/9138 i CH/03/14375. MeĊutim. stava 5. u konkretnom sluĉaju Federacija Bosne i Hercegovine. 120. zapaţa da se Pravila procedure kojima se ureĊuje njeno postupanje ne razlikuju. Da ne bi došlo do pravne praznine ukidanjem CRPCsistema. septembrom 1995. a Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će predloţiti po dva ĉlana Komisije. 126. s taĉke gledišta principa pravne sigurnosti. oba u isto vrijeme. od 31. decembra 2003.. godine. U odnosu na predmet broj CH/03/14962. godine). upućenog FMO-u. Što se tiĉe same pravne osnove za odluĉivanje “drţavnog“ organa povodom zahtjeva za povrat imovine. jer je utvrdila da im. CRPC 2. ţalbeni navod je nespojiv ratione personae sa Sporazumom. da je u predmetima br. Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica duţna je poštovati Aneks 7. Komisija će nastaviti da radi kako je gore navedeno“.

Komisija će. broj 25/01. protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa ĉlanom VIII(2) Sporazuma. Komisija za imovinske zahtjeve je 20. i 23.b. od 5. Komisija zapaţa da je u navedenom predmetu u toku postupak pred Kantonalnim sudom. stav 1. Komisija zakljuĉuje da je prijava podnositeljice prijave. pravni lijekovi će se smatrati nedostupnim i nedjelotvornim (vidi. prema bivšem Zakonu o parniĉnom postupku) djelotvoran domaći pravni lijek koji se mora iscrpiti u sluĉaju kada podnosilac prijave nema u posjedu kupoprodajni ugovor. koji uopće nema razloga da sumnja u pravovaljanost ugovora koji posjeduje. aprila 2003. više nije opravdano nastaviti s razmatranjem ţalbe. godine. stav 1. Zakona o parniĉnom postupku nije domaći pravni lijek koji podnosilac prijave mora iscrpiti u smislu ĉlana VIII(2)(a) Sporazuma. A. 145. odluĉuje da ovaj dio prijava proglasi neprihvatljivim. stavila van snage odluku od 24. godine donijela zakljuĉke o dozvoli izvršenja CRPC odluka. 144. godine obavijestila Komisiju da će se zahtjev podnositeljice prijave za ponovno razmatranje CRPC-odluke od 2.2. Potpisale su ga sve strane. godine. Ugovor. 138. od 29. taĉka 20). jula 2004. Uprava je donijela rješenje. u navedenim predmetima. a podnosilac prijave je dostavio dokaz da je isplatio cjelokupan iznos kupoprodajne cijene. Federacija Bosne i Hercegovine je uloţila prigovor na prihvatljivost prijava na osnovu toga što podnosioci prijava nisu iscrpili domaće pravne lijekove. jer nije pokrenuo sudski postupak za utvrĊivanje valjanosti svog kupoprodajnog ugovora. taĉka 19. i dalje. A. novembra 1997. ovakav pravni lijek ima veliku sliĉnost sa zahtjevima za ponavljanje postupka (vidi. Pravilo iscrpljivanja pravnih lijekova se mora fleksibilno primjenjivati i podnosiocima prijava se moraju uzeti u obzir posebne okolnosti. godine). CH/98/1366. od 7. podnosilac prijave pokrenuo postupak za utvrĊivanje valjanosti svog kupoprodajnog ugovora (vidi taĉku 22. koji je u svim aspektima. godine. septembra 2003. septembra 2003. – decembar 1997. još u toku postupak pred Komisijom za imovinske zahtjeve. godine. Komisija podsjeća da je ranije Dom utvrdio da je ĉlan 54. godine). podnosilac prijave nije podnio ţalbu na navedeno rješenje. godine bili savjesni posjednici predmetnih stanova. inter alia. CH/98/1160. godine). Federacija Bosne i Hercegovine. na primjer. septembra 2004. Blentić protiv Republike Srpske. "Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine". Odluku o prihvatljivosti i meritumu. septembra 2003. odbaciti je ili brisati iz razloga (a) što podnosilac prijave namjerava odustati od ţalbe. januara 2005. CRPC 2. Prihvatljivost prijava br. od 29. sa uputom na daljnju jurisprudenciju bivše Evropske komisije za ljudska prava. aprila 1992. postupci izvršenja su obustavljeni. od 16. kao i liĉne okolnosti podnosilaca prijava (ibid). i 1992. odluĉujući po zahtjevu trenutnog korisnika predmetnog stana. U predmetu broj CH/03/14375. Prema tome. obzirom da je zahtjev podnositeljice prijave za ponovno razmatranje CRPC-odluke prihvaćen. nego se mora utvrditi da je vlasnik na osnovu koraka koje je preduzeo u otkupu stana tokom 1991. jula 2004. 143. Komisija podsjeća da je. kojim je zahtjev podnosioca prijave za povrat u posjed predmetnog stana odbila kao neosnovan. koju preuzima Komisija (vidi Odluku o prihvatljivosti i meritumu. godine donijela odluku. godine. tvrdi da podnosilac prijave nije iscrpio domaće pravne lijekove koji su mu dostupni u vezi s uknjiţbom prava vlasništva na stanu. podnositeljica prijave je podnijela zahtjev za ponovno razmatranje navedene odluke. Dom je ustanovio da postojanje pravnih lijekova mora biti dovoljno sigurno ne samo u teoriji nego i u praksi. godine. CRPC je odlukom. Iscrpljivanje domaćih pravnih lijekova u vezi sa zahtjevima za priznavanje prava vlasništva u predmetima br. od 9. pa prema tome nije ni došlo do zasnivanja nadleţnosti Bosne i Hercegovine. odnosno Komisiji za imovinske zahtjeve. 136. odnosno 8. kao i praksi Doma. kako se zahtijeva ĉlanom VIII(2)(a) Sporazuma. U pogledu zahtjeva za ponovno razmatranje. godine. koji utvrdi Komisija . Komisija potvrĊuje da Zakon o parniĉnom postupku predviĊa pravni lijek kojim se utvrĊuje postojanje ili nepostojanje nekog prava. CH/98/1177. kojima je potvrdila da su podnosioci prijava na dan 1. ove Odluke). ili je već predmet meĊunarodne istrage ili rješenja.P protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. CH/02/9138 i CH/03/14375 u odnosu na ţalbene navode podnosilaca prijava o neizvršenju CRPC odluka 146. organi tuţene strane. bez da dostavi “nove dokaze ili navode o novim dokazima koje CRPC nije razmatrala“. ugovor ukljuĉuje otkupnu cijenu i uslove plaćanja. Komisija podsjeća da je Zakon o prenosu nadleţnosti CRPC-a izmijenjen tako što je krajnji rok za rješavanje po zahtjevima podnesenim CRPC-u. godine. S obzirom da podnosilac prijave. Prihvatljivost prijava u dijelu upućenom protiv Federacije Bosne i Hercegovine 135. Dakle. te da im pripada pravo na povrat istih. zahtjevi za ponavljanje postupka ne mogu se smatrati djelotvornim pravnim lijekom. taĉka 6). S obzirom na navedeno Komisija zakljuĉuje da su prijave oĉigledno neosnovane u dijelu u kojem su podnesene protiv Bosne i Hercegovine. kojim je odbijena njegova ţalba. jer je FMO podnijelo zahtjev za ponovno razmatranje CRPC odluka od 2. ili (c) što iz bilo kojeg drugog razloga. aprila 2003. CH/98/1264. broj 27/0223-1418/00 od 15. decembar 2005. s obzirom na pomenuto produţenje roka. godine. Bosne i Hercegovine. MeĊutim. a ne na nosioca ugovora. jula 2004. juna 2000.2. taĉka 6. Dakle. Pajagić. Komisija podsjeća da je u predmetu broj CH/02/9138. preuranjena zbog toga što je. maja 2003. godine. AP 193/04. broj R532-1072-1/1-90-1470 od 2. broj 532-1072-1/1. 134. Zakona o parniĉnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ili ĉlan 42. Nakon toga. kojom je odbijena njena tuţba. otklone eventualnu povredu njenih prava. Nadalje. na primjer. U predmetu broj CH/03/14375. MeĊutim. na primjer. od 22. Komisija smatra da teret pokretanja postupka radi utvrĊivanja valjanosti ugovora treba pasti na stranu koja ga ţeli osporiti. Komisija podsjeća da u predmetu broj CH/02/9138 podnosilac prijave nije pokrenuo upravni spor protiv rješenja Ministarstva. V. u ovom dijelu. septembra 2005. U predmetu broj CH/03/14962. Prema tome. broj P-2466/05 – "A" od 29. godine. U 22/00. da li je prijava u biti ista kao i stvar koju su Dom/Komisija već ispitali.2. 133. godine. septembra 2003. taĉka 59. niti se Komisiji tako ĉini. 142. MeĊutim. MeĊutim. Odluke o prihvatljivosti i meritumu mart 1996. septembra 2003. godine. podnositeljica prijave nije podnijela ţalbu na presudu Kantonalnog suda. godine. po ţalbi podnosioca prijave podnesenoj na presudu Općinskog suda. godine). od 23. osim ukoliko se isti nije pokazao uspješnim i nije rezultirao ponavljanjem postupka. Nadalje. godine. A. godine rješavati u drugoj polovini mjeseca oktobra 2005. A. u predmetu broj CH/03/14375. godine donijela odluke. pomjeren na 31. ili je već podnesena u nekom drugom postupku.a. u ovom sluĉaju je došlo do zasnivanja nadleţnosti Bosne i Hercegovine. Nije dovoljno da odreĊeni pravni lijekovi formalno postoje. imaju priliku da u ovom postupku. Odluku o prihvatljivosti.2. takoĊer. CH/96/17. Komisija smatra da podnosioci prijava nisu iscrpili djelotvorne pravne lijekove u postupku pred domaćim organima. Odluku o prihvatljivosti. ako one postoje (vidi odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija istiĉe da ovaj pravni lijek ne omogućava njegovom podnosiocu. nego je potrebno realno sagledati opći pravni i politiĉki kontekst u kome se koriste ti pravni lijekovi. Ovakav stav zauzeo je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine (vidi odluke AP 532/04. septembra 2004. Blagojević protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Sluţba je 22. Komisija zapaţa da je prijava broj CH/02/9138 u ovom dijelu preuranjena. CH/99/1921. Podnosioci prijava se ţale da nisu u mogućnosti da vrate u posjed svoje prijeratne stanove. (b) što je stvar već riješena. 139. 302-2524-1/1 i 501-737-1/1. broj 23/6-372-P4996/98 od 4. Komisija zapaţa da podnosilac prijave posjeduje kupoprodajni ugovor. odnosno 8. ĉlan 235.15 je 22. Odluke o prihvatljivosti i meritumu januar – juni 2000. preispitivanje pravne i ĉinjeniĉne ispravnosti donesene odluke. 140. godine. ili autentiĉnost nekog dokumenta. odbiti svaku ţalbu koju bude smatrala nespojivom sa ovim Sporazumom. Prema tome. U takvim predmetima Komisija smatra razumnim da oĉekuje da podnosioci prijave moraju podnijeti teret pokretanja sudskog spora radi utvrĊivanja postojanja ugovornog odnosa ili bilo kog ugovornog prava. U protivnom. godine. kojom je potvrdila da je suprug podnositeljice prijave bio savjestan posjednik predmetnog stana na dan 1. MeĊutim. Zakona o parniĉnom postupku (ĉlan 172.Č. Prema tome. pod uslovom da je takav rezultat u skladu s ciljem poštivanja ljudskih prava". Iscrpljivanje domaćih pravnih lijekova u vezi sa zahtjevima za povrat stanova u posjed u postupcima pred domaćim organima 137. Komisija je nastavila sa istim pristupom ovom pravnom lijeku (vidi. Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine). Komisija. CRPC je 24. sadrţi peĉat nadleţne poreske sluţbe. jula 2005. godine (vidi. takoĊe. Prema tome. posjeduje kupoprodajni ugovor koji je pravovaljan. Kuruzović i M. ili predstavlja zloupotrebu prava ţalbe. septembra 2003. AP 343/04. Prema sudskoj praksi organa Evropske konvencije. marta 2000. Komisija zapaţa da u predmetnim sluĉajevima nema odluka o ponavljanju postupka. taĉka 1. . taĉka 6. CH/02/9138 i CH/03/14375 141. U skladu sa ĉlanom VIII(3) Sporazuma “ Komisija u bilo kojem trenutku svog postupka moţe obustaviti razmatranje neke ţalbe. broj U 94/04 od 24. Komisija zakljuĉuje da pokretanje sudskog spora prema ĉlanu 54. Komisija će odluĉiti koje prijave će prihvatiti. br. na primjer. aprila 1992. u predmetu broj CH703/14962. zbog toga. ili koja je oĉigledno neosnovana.c. Podnosioci prijava nisu dokazali da ovi pravni lijekovi nisu djelotvorni. odluĉujući meritorno po zahtjevu podnositeljice prijave. juna 2001. pravovaljan ugovor. januara 2004. juna 2001. Pri tome će Komisija uzeti u obzir sljedeće kriterije: (a) postoje li djelotvorni pravni lijekovi i da li je podnosilac prijave dokazao da ih je iscrpio.

MeĊutim. Prema tome. Komisija smatra da bi bilo iluzorno oĉekivati da podnosilac prijave i u ovom postupku iscrpi sve pravne lijekove. koju donese bilo koji sud. Pravo na pristup sudu iz ĉlana 6. sigurno. u ukupnom iznosu od 25. ta prava su utvrĊena u prethodnom. taĉka 27). 163. potrebno je. Naime. Komisija zakljuĉuje da se pravo na praviĉan postupak moţe garantovati samo pri utvrĊivanju neĉijih graĊanskih prava. Golder protiv Ujedinjenog Kraljevstva). Blentić protiv Republike Srpske (op. i 21). Golder protiv Ujedinjenog Kraljevstva. Meritum (u odnosu na prijave br. koji je. izvršenje presude. Komisija istiĉe da ĉinjenica da postupak nije okonĉan. Stoga. septembra 2003. Evropske konvencije i ĉlana 1. u navedenim predmetima. godine donijela zakljuĉke o dozvoli izvršenja CRPC-odluka. pravo na praviĉan postupak u postupku utvrĊivanja graĊanskog prava bi postalo bespredmetno i bez adekvatnog dejstva. Evropske konvencije. jer se ova tuţena strana ne moţe smatrati odgovornom. koji je naveo da u sluĉaju neizvršenja bilo kojeg pravosnaţno utvrĊenog graĊanskog prava. naglašava. Komisija će najprije ispitati navode u pogledu povrede ĉlana 6. Komisija. to pravo ima karakter iluzornog prava (op. od 9. godine. postupci izvršenja su obustavljeni jer je FMO podnijelo zahtjev za ponovno razmatranje CRPC odluka od 2. u dijelu u kojem se odnose na neizvršenje konaĉnih i obavezujućih odluka CRPC. st. Evropske konvencije podrazumijeva. decembra 2003. kojima je potvrdila da su podnosioci prijava na dan 1. Prema tome. oktobra 1979. CH/99/1972. nadalje. odnosno. ako se pravosnaţno utvrdi graĊansko pravo. Dobio je meritornu odluku u svoju korist. Komisija. Serija A. odnosno neizvršenja navedenih odluka. jula 2004. taĉka 27). cit. AP-288/03. Evropske konvencije. taĉka 14). zbog preuranjenosti. te da im pripada pravo na povrat istih. U tom smislu. u dijelu u kojem su podnesne protiv Bosne i Hercegovine. To će biti sluĉaj ako ne postoji izvršenje u razumnom zakonskom roku ili ako neopravdanost neizvršenja povlaĉi ponovnu povredu tog graĊanskog prava. Komisija proglašava prijavu broj CH/03/14962 neprihvatljivom. tumaĉiti ĉlan 6. Komisija. vodilo bi. od 7. Komisija proglašava prijave neprihvatljivim protiv Federacije Bosne i Hercegovine. u okviru kojeg se utvrĊuje neĉije graĊansko pravo. podnosilac prijave je pokrenuo postupak za povrat stana prije cca. najprije. te na ime troškova stanovanja i troškova postupka. Mahmutbegović protiv Federacije Bosne i Hercegovine. i 8. Komisija zakljuĉuje da su ovi zahtjevi neprihvatljivi zbog preuranjenosti. Evropske konvencije (op. Ipak.2. 160. protiv Federacije Bosne i Hercegovine. Komisija proglašava prijave br. tj. cit. zakonom ustanovljenim sudom. Obaveza obezbjeĊivanja efikasnog prava na pristup nadleţnim organima spada u kategoriju duţnosti. broj 18. maja 1974. U predmetu broj CH/02/9138 podnosilac prijave je postavio zahtjev za naknadu materijalne štete. podsjeća i na niz odluka Doma. A. 7. Zakljuĉak u pogledu prihvatiljivosti 152. donijela zakljuĉke kojima su postupci izvršenja obustavljeni jer je FMO podnijelo zahtjeve za ponovno razmatranje CRPC odluka od 2. a ne o postupku u okviru kojeg se utvrĊuje neĉije graĊansko pravo. Dakle. izvršnom postupku. godine. To bi bio pretjeran teret za podnosioca prijave. još uvijek u toku. S obzirom da se predmetni stan nalazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. septembra 2003. broj 32. zapaţa da je podnosilac prijave u predmetu broj CH/02/9138 podnio ţalbu na zakljuĉak Sluţbe o obustavi izvršenja. Prihvatljivost prijava br. taĉka 35) Dom je našao . CH/02/9138 i CH/03/14375 neprihvatljivim. preko 25 mjeseci nisu izvršene i da ovo neizvršavanje mora biti meritorno ispitano. negira se pravo na pristup sudu. cit. CH/02/9138 i CH703/14375) 155. u situacije inkompatibilne sa principima vladavine prava koje su drţave ugovornice preuzele kada su ratifikovale Evropsku konvenciju. M. 156. U protivnom. aprila 1992. stav 25). kao i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Kao što je već naglašeno. jula 2003. godine. što nije izvršni postupak. stavu 1. glasi: 3. nastale usljed nemogućnosti da koristi svoj stan. stava 1. Nadalje. taĉ. podnosilac prijave je postavio zahtjev za naknadu materijalne štete nastale usljed oštećenja i otuĊenja njegove pokretne imovine. Serija A. 302-2524-1/1 i 501737-1/1. januara 2005. 34-36). nadalje. Evropske konvencije. godine. Naime. MeĊutim. godine. Ĉlan 6. od 19. Nadalje. Da bi nadleţni organ bio efikasan. strane su obavezne “osigurati svim licima pod svojom nadleţnošću najviši stepen meĊunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda”.16 godine donijela zakljuĉke o dozvoli izvršenja CRPC odluka. a nadleţni organ neće da ga izvrši. 151. 6. u odluci CH/96/17. 149. U 3/99. u skladu sa svojom ranijom praksom.T. odnosno 8. U 107/03. ako u naknadnom. D. 158. 153. Prema tome. marta 2000. za period od dana podnošenja prijave do ulaska u posjed stana. Komisija. pravo pristupa sudu traje sve dok se ne realizira utvrĊeno graĊansko pravo. u dijelu u kojem je podnesna protiv Bosne i Hercegovine.d. Komisija istiĉe da je odlukama CRPC utvrĊeno imovinsko pravo podnosilaca prijava. nakon što je njegova ţalba odbijena. pozitivne obaveze drţave (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. tj. jula 2004. CH/02/9138 i CH/03/14375 prihvatljive. djelotvoran postupak prilikom utvrĊivanja graĊanskih prava i obaveza bi bio iluzoran. CRPC 2. U pogledu zahtjeva za naknadu materijalne štete. Airey protiv Irske. kao oĉigledno neosnovane. a u predmetu broj CH/02/9138 i u dijelu koji se odnosi na zahtjev za priznavanje prava vlasništva. tuţbom pred Kantonalnim sudom pokrenuo upravni spor. podsjeća da je. u dijelu u kojem se odnose na postupak za povrat stanova pred domaćim organima. iako se u konkretnim sluĉajevima radi o izvršnom postupku. graĊanskom postupku. Komisija zakljuĉuje da je ratione materiae nadleţna da razmatra ove navode podnosilaca prijava. godine.1. protiv Republike Srpske. godine. Naime. septembra 2003. 7 godina. zbog preuranjenosti. ne odreĊuju graĊanska prava i slobode utvrĊene Evropskom konvencijom (vidi Odluku o prihvatljivosti Komisije za ljudska prava. od 17. Evropske konvencije. prema ĉlanu I Sporazuma. 161. septembra 2003. Sluţba je 22. te je. mora biti posmatrano kao integralni dio "suĊenja“ u smislu ĉlana 6. CH/03/14010. novembra 2004. Sluţba je 3. koju donese bilo koji sud (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava. godine. svako ima pravo na praviĉno suĊenje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim. od 18. Nema sumnje. godine. stava 1. godine. godine donijela odluke. A. stav 1. ukljuĉujući prava i slobode predviĊene Evropskom konvencijom i drugim sporazumima nabrojanim u Dodatku Sporazuma. kao njihovo graĊansko pravo. MeĊutim. Komisija podrţava i stav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa ovim problemom. ne sprjeĉava Komisiju da u konkretnom sluĉaju razmatra navodnu povredu prava podnosioca prijave (vidi Odluku o prihvatljivosti i meritumu Doma za ljudska prava. odnosno zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih lijekova. odnosno 8. godine. Ĉlan 6. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. godine bili savjesni posjednici predmetnih stanova. Na taj naĉin. CH/02/9138 i CH/03/14375 neprihvatljivim. Da bi se odreĊena prijava razmatrala u okviru ĉlana 6. Komisija istiĉe da je Zakonom o izvršenju predviĊeno da CRPC odluke izvršavaju upravni organi nadleţni za stambene poslove u općini u kojoj se nalazi stan na kojem postoji stanarsko pravo. broj 21/00). da predmetni sluĉaj povlaĉi pitanje "odluĉivanja o graĊanskim pravima i obavezama". B. već efikasan pristup sudu. takoĊer. Komisija. CH/02/9138 i CH/03/14375 u vezi sa zahtjevima za naknadu materijalne štete 150. kao njihovo graĊansko pravo. od 3. 154. Komisija zapaţa da je CRPC-odlukama utvrĊeno da podnosiocima prijava pripada pravo na povrat predmetnih stanova. primjećuje da predmet ovih prijava nije parniĉni postupak. prema stanju spisa. da je pravo pristupa sudu elemenat inherentan pravu iskazanom u ĉlanu 6. u mjeseĉnom iznosu od 600 KM. široke proceduralne garancije i zahtjev za hitni i javni postupak (neobjavljena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Evropske konvencije primjenjuju i u sluĉaju neizvršenja konaĉne i obavezujuće odluke. Komisija mora obraditi pitanje da li utvrĊene ĉinjenice otkrivaju da je tuţena strana prekršila svoje obaveze iz Sporazuma. Evropske konvencije (vidi odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija se zadovoljava navodima podnosilaca prijave da ove odluke.200 eura. istiĉe da se procesne garancije iz ĉlana 6. kao da se tiĉe iskljuĉivo voĊenja postupka. Prema ĉlanu XI Sporazuma. Evropske konvencije. koje se tiĉu nepoštivanja odluka sudova u Bosni i Hercegovini. Pravo pristupa sudu ne znaĉi samo formalni pristup sudu. 162.1. jer podnosioci prijava nisu utuţili ovu štetu u redovnom parniĉnom postupku. uprkos ĉinjenici da su konaĉne i obavezujuće. on mora obavljati svoju funkciju na zakonit i djelotvoran naĉin. nisu iscrpili djelotvorne pravne lijekove koji im stoje na raspolaganju po zakonima Entiteta. br. u relevantnom dijelu. MeĊutim. u principu. to graĊansko pravo ne moţe zaţivjeti. Komisija zakljuĉuje da predmetne prijave moraju biti ispitane u pogledu ĉl. Komisija naglašava da izvršni postupak. zbog preuranjenosti. utvrĊeno je pravo na imovinu podnosilaca prijava. Prilikom utvrĊivanja graĊanskih prava i obaveza ili osnovanosti bilo kakve kriviĉne optuţbe protiv njega. već izvršni postupak. u predmetu broj CH/03/14375. 159. 148. meĊutim zapaţa da se u konkretnim sluĉajevima radi o postupku izvršenja. Nadalje. s jedne strane. Prema tome prijava je ratione personae prihvatljiva protiv Federacije Bosne i Hercegovine. Evropske konvencije 157. Komisija. prije svega. što je potvrĊeno dugogodišnjom praksom sudskih organa u Bosni i Hercegovini. Komisija zakljuĉuje da su prijave br. izvršenje CRPC odluke je u nadleţnosti organa tuţene strane Federacije Bosne i Hercegovine. 147. Komisija proglašava prijave br. "Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine". u Sarajevu. Na primjer. Neizvršenje ove konaĉne i obavezujuće odluke postavlja ozbiljna pitanja u pogledu ĉlana 6. da nije u njenoj nadleţnosti da meritorno razmatra odluke CRPC.

ali ono mora. u sliĉnim predmetima. podsjeća da je u nekim predmetima CRPC upozoravala nadleţne organe uprave da im ĉinjenica da je podnesen zahtjev za ponovno razmatranje odluke ne daje pravo da obustave postupak izvršenja te odluke (vidi Odluku o prihvatljivosti i meritumu Komisije za ljudska prava. 176. Komisija smatra da Vlada. zbog svega navedenog. taĉka 16). godine. 165. Iz navedenog je vidljivo da postoji izgraĊena praksa u pogledu toga da neizvršavanje pravosnaţnih sudskih odluka predstavlja povredu prava na praviĉno suĊenje. u sluĉaju da je podnesen zahtjev za ponovno razmatranje. smatra shodnim da naredi izvršenje konaĉnih i obavezujućih odluka CRPC. Evropske konvencije. Evropske konvencije zbog ĉinjenice da "vlasti nisu. stav 1. Nadalje. ove Odluke). broj 288. PRAVNI LIJEKOVI 174. Komisija zakljuĉuje da se ova Odluka direktno miješa u “pravo na pristup sudu“. stava 1. Ova odredba glasi: Federalni organi uprave rješavaju u prvom stupnju u onim upravnim stvarima iz iskljuĉive nadleţnosti Federacije. CH/02/9138 i CH/03/14375. a izvršna i upravna vlast su samo sredstvo za instrumentalizaciju zakona. Iz ove odredbe jasno proizilazi da Vlada nema pravo da “zakonodavno“ reguliše pitanje izvršenja CRPC-odluka. stav 2. godine. naveo da "pravo na pristup sudu" iz ĉlana 6. Komisija napominje da je miješanje u pravo na pristup sudu. kao izvršni organ. a to kontroliše sudska vlast. marta 1999. XVII. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. te da naredi tuţenoj strani da u roku od mjesec dana od dana prijema ove Odluke uvede podnosioce prijava u posjed predmetnih stanova. 175. aprila 2004. do donošenja odluke drugostepenog organa – Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica. Komisija podsjeća i na praksu Ombudsmana za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: Ombudsman za ljudska prava). Zakona o prestanku primjene propisano da su CRPC-odluke konaĉne i obavezujuće. aprila 1999. štaviše. u predmetima br. ne smatra "nezavisnim" ukoliko traţi i prihvata obavezujuća mišljenja izvršne vlasti. pozvala na ĉlan 19. Serija A. i zajedniĉke nadleţnosti Federacije i kantona-ţupanije koje su federalnim zakonom stavljene u nadleţnost tih organa. na koje su podneseni prijedlozi za preispitivanje drugostepenom organu. na osnovu zakonskih ovlasti. 166. Zakona o izvršenju predviĊeno je da CRPCodluke postaju konaĉne danom njihovog donošenja. godine. Evropske konvencije. koja imaju konaĉnu i obavezuću odluku CRPCa. od 19. protiv Republike Srpske (vidi predmet broj (B) 60/96. uţiva odreĊeni prostor. zakljuĉuje da je neizvršenjem konaĉnih i obavezujućih odluka CRPC Federacija Bosne i Hercegovine prekršila pravo podnosilaca prijava na praviĉan postupak prema ĉlanu 6. 168. Nadalje. povrijedila pravo podnosilaca prijava na praviĉan postupak u smislu ĉlana 6. Naime. stava 1. u javnom interesu. Zakona o upravnom postupku tog Entiteta (“Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. a u vezi sa pravilom 58. odnosno gradske i opšinske sluţbe za upravu. u donošenju predmetne odluke. 169. protiv Federacije Bosne i Hercegovine (vidi predmet (B) 746/97. nema pravo da se miješa u zakonodavstvo i sudstvo na naĉin na koji je ona uĉinila. jasno je da se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine umiješala. O. dok izvršna i upravna vlast gleda u budućnost. 2/98 i 48/99). Komisija zakljuĉuje da je došlo do povrede prava podnosilaca prijava na praviĉan postupak koje štiti ĉlan 6. Komisija ne moţe prihvatiti Odluku Vlade Federacije Bosne i Herceovine. zaštita od elementarnih nepogoda. ĉlana 6. te da im isplati zateznu kamatu od 10% (deset posto) na ovaj dosuĊeni iznos ili na svaki njegov neisplaćeni dio po isteku roka predviĊenog za tu isplatu do datuma . u javnom interesu i proporcionalno individualnim interesima. Vlada nema pravo da nameće zakone umjesto zakonodavne vlasti. jer je to povreda principa podjele vlasti u drţavi na sudsku. B. stava 1. S druge strane. u postupak izvršenja konaĉne i obavezujuće odluke CRPC-a. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u pomenutoj odluci ukazao i na praksu Evropskog suda za ljudska prava. novembra 1994. Tako. Komisija. kako trebaju da se regulišu odreĊeni odnosi ili odrede ciljni programi (planiranje razvoja grada. postupke. TakoĊer. izvršnu i zakonodavnu i principa vladavine prava. Na liniji ovog objašnjenja.17 povredu prava na praviĉno suĊenje zato "što je policija bila pasivna usprkos svojoj obavezi da pomogne u izvršenju sudske odluke“. broj 23/04) u smislu njene kompatibilnosti sa pravima iz Sporazuma. broj 296-B. Komisija je utvrdila da je tuţena strana prekršila svoje obaveze prema Sporazumu time što je. propisanog ĉlanom I/2. br. Prema ĉlanu XI(1)(b) Sporazuma. od 5. godine ("Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine". principijelno. aprila 1994. Evropske konvencije u sebi sadrţi i princip da niko izvan sudske vlasti ne moţe mijenjati ili suspendovati od izvršenja obavezujuće sudske odluke na štetu pojedinca. ĉlanom 2. moguće. istog Zakona odreĊeno je da. Vlada se aribtrarno pozvala na svoju “diskrecionu moć“ da donosi lex specialis opći akt o izvršenju CRPC-odluka. što je ona u predmetnom sluĉaju uradila. 167. ovom Odlukom je propisano da će se obustaviti privremeno od izvršenja odluke CRPC-a.000 KM (hiljadu konvertibilnih maraka) na ime naknade za nematerijalnu štetu u roku od tri mjeseca od dana prijema ove Odluke. tzv. godine. stava 1. godine. koji reguliše samo pitanje forme akta. Osim toga. Evropske konvencije u "propustu Osnovnog suda iz Banja Luke da izvrši konaĉnu i obavezujuću odluku. oktobra 2005. Komisija napominje da se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Komisija nalaţe tuţenoj strani da. Ustava Bosne i Hercegovine i sa pravom na praviĉno suĊenje iz ĉlana II/3. stava 1. Tako. S druge strane. te je istakao da drţava. Komisija. oblikuje i stvara nove pravne i ĉinjeniĉne odnose. u svojoj odluci AP-703/04 (od 23. jer bi to bilo u suprotnosti sa naĉelom vladavine prava iz ĉlana I/2. Vlada se pozvala na ĉlan 19. ne moţe donositi zakone kojima će onemogućiti izvršenje pravosnaţnih sudskih odluka. na nezakonit naĉin u smislu ĉlana 6. Evropske konvencije. juna 2003. Komisija. koju je donijela Komisija osnovana prema Aneksu 7 u korist podnosioca ţalbe“. prema kojoj je ovlaštenje za donošenje obavezujućih odluka upravo ono što predstavlja osnovnu karakteristiku "suda" u smislu ĉlana 6. Prema tome. D. broj 288. u predmetima br. kao i u upravnim stvarima iz nadleţnosti kantonaţupanije koje su zakonom kantona-ţupanije prenesene na federalne organe uprave. 164. Evropske konvencije. više od dvije godine. u svom organizatornom dijelu. stavu 1. a u cilju ispunjavanja javnih interesa. Ova odredba daje pravo organima uprave da donose upravne akte i odluĉuju u prvom stpenu u odreĊenim oblastim. 171. Milovan Smiljanić i Milan Maričić protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. godine). sudska vlast daje konaĉnu rijeĉ o tome šta je “pravno“. na osnovu zakona. Evropske konvencije. a ĉini i sastavni dio pojma "nezavisan sud" (vidi presude Evropskog suda za ljudska prava. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. a on stipuliše obavezu izvršne vlasti da se ograniĉava “zakonom“ u smislu principa legaliteta. marta 2005. Zakone izvršava izvršna i upravna vlasti. Ustav Bosne i Hercegovine. onemogućava njihovo izvršenje. zakonodavac. godine. jer se licima. 302-2524-1/1 i 501-737-1/1 od 2. osim pitanja koja su federalnim zakonom prenesena na kantonalne-ţupanijske organe uprave. donosi zakone. check and balance). takoĊer. a. Tu dolazimo do srţi principa vladavine prava. i Van de Hurk protiv Holandije. godine) Ombudsman za ljudska prava našao je povredu ĉlana 6. jer se ovom Odlukom grubo krši Ustav Bosne i Hercegovine. Ovi zakoni ne odnose se samo na primarne pravne odnose (materijalno-pravni odnosi). Na ovo ne utiĉe ni ĉinjenica da izvršna vlast. stav 45). kada Vlada donosi odreĊene odluke. Serija A. stavom 1(b) Pravila procedure Komisije. nadleţni organ uprave ne obustavlja izvršenje CRPC odluke. podnosiocima prijava isplati iznos od po 1. Nadalje. CH/02/9138 i CH/03/14375. te da se "sud" u smislu ĉlana 6. pobliţe odreĊeno ovom odredbom. u predmetu B. razlika izmeĊu izvršne i sudske vlasti leţi upravo u ĉinjenici da sudska vlast daje konaĉnu rijeĉ u vezi s neĉim što je bilo. Prema tome. S druge strane. br. CH/02/9178 i CH/03/13628. Izvještaji od 13. 170. od 24. ukljuĉujući naredbe da sa kršenjima prestane i od njih odustane. stav 2. stav 38). Serija A. te. u principu. Prema tome. Ustava Bosne i Hercegovine. jer to mora da bude u skladu sa zakonom. donesene poslije 30. te ĉlanom 1. zbog toga. U svjetlu svog gornjeg zakljuĉka u vezi sa meritornom odlukom u vezi ĉlana 6. br.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ĉlana 6. broj 155/04 od 22. Zakljuĉak o meritumu 172. Komisija ne smatra potrebnim da ispita prijave u vezi sa ĉlanom 8. biti zakonito. Beaumartin protiv Francuske. tj. 8/95 i 19/03). godine) Ombusman za ljudska prava našao je povredu ĉlana 6. “slobodno polje procjene“. Uzimajući ovo u obzir. u predmetu A. U vezi za zakonitošću miješanja. Komisija mora razmotriti pitanje o koracima koje Federacija Bosne i Hercegovine mora preduzeti da ispravi kršenja Sporazuma koja je Komisija utvrdila. Evropske konvencije. Izvještaji od 24. Komisija istiĉe da je ĉlanom 14. ovi organi funkcionišu na osnovu principa meĊusobne “kontrole i balansa“ (eng. i zakonodavac ima ograniĉene ovlasti u smislu miješanja u sudsku vlast (suspendovanje izvršenja konaĉnih odluka). Evropske konvencije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je.3. 1/94. od 23. te novĉanu naknadu. oktobra 1985. dodjeljuje nadleţnosti raznim organima i nosiocima vlasti. stava 1. Evropske konvencije. septembra 2003. unutar kojeg ima pravo da odredi. Evropske konvencije. prije svega. već i na sekundarne odnose. Komisija napominje da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mora da sprovodi zakone i odluĉuje unutar ovlasti koje joj je dao zakonodavac. što ukljuĉuje i pojam “ustavno“. a uzimajući u obzir i zakljuĉak o djelotvornosti zahtjeva za ponovno razmatranje CRPC odluke (vidi taĉku 72. 173. TakoĊer. izvršile presudu i nalog za izvršenje koje je izdao Osnovni sud u Tuzli u korist podnosioca prijave“. prije svega. itd). Evropske konvencije. a ĉlanom 11. stav 45. Bentehem protiv Holandije. budući da se na taj naĉin "sudska funkcija podĉinjava izvršnoj vlasti" (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava.

jednoglasno. u okviru svojih nadleţnosti utvrĊenih ustavom i zakonom. Evropske konvencije. 3. podnosiocima prijava isplati zateznu kamatu od 10% (deset posto) na iznos dosuĊen u prethodnom zakljuĉku ili na svaki njegov neisplaćeni dio po isteku roka predviĊenog za tu isplatu do datuma pune isplate iznosa nareĊenog u ovoj Odluci. u smislu prava na pristup sudu. podnosiocima prijava isplati iznos od po 1. jednoglasno. jednoglasno. 4. 302-2524-1/1 i 501737-1/1 od 2. CH/02/9138 i CH/03/14375 proglasi neprihvatljivim protiv Federacije Bosne i Hercegovine. CH/02/9138 i CH/03/14375 prema ĉlanu 8. 2. Komisija istiĉe da neizvršenje odluka Komisije. 7. u dijelu koji se odnosi na postupke po zahtjevima za povrat stanova pred domaćim organima. napominje da u skladu sa pravilom broj 62. na kraju. CH/02/9138 i CH/03/14375. broj 155/04 od 22. u dijelu koji se odnosi na navodne povrede poĉinjene od strane Bosne i Hercegovine u vezi sa pravom na povrat stana. stavu 1. u dijelu koji se odnosi na zahtjeve za naknadu materijalne štete. godine ("Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine". 10. predstavlja kriviĉno djelo. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. stavu 1. ove Odluke dostavi informaciju o preduzetim mjerama po pravnim lijekovima. CH/02/9138 i CH/03/14375 proglasi prihvatljivim protiv Federacije Bosne i Hercegovine. duţna je dostaviti obavijest o preduzetim mjerama u cilju izvršenja odluke Komisije. 178. jednoglasno. jednoglasno. jednoglasno.000 KM (hiljadu konvertibilnih maraka) na ime naknade nematerijalne štete u roku od 3 mjeseca od dana prijema ove Odluke. tuţena strana. u skladu sa ĉlanom 239. koja je obavezna da izvrši odluku Komisije. do 13. godine ("Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine". u dijelu koji se odnosi na zahtjev za upis prava vlasništva. Komisija odluĉuje. Pravila procedure Komisije. Evropske konvencije. XVIII. br. odluke Komisije konaĉne su i obavezne i duţno ih je poštovati svako fiziĉko i pravno lice. jednoglasno. da prijave proglasi neprihvatljivim protiv Federacije Bosne i Hercegovine. jednoglasno. 13. duţni su. da prijave br. CH/02/9138 i CH/03/14375 prema ĉlanu 1. da nije potrebno ispitivati prijave br. Ovo rješenje dostavlja se nadleţnom tuţiocu i nadleţnom agentu tuţene strane. ĉime je Federacija Bosne i Hercegovine prekršila ĉlan I Sporazuma. da je u predmetima br. Konaĉno. da naredi Federaciji Bosne i Hercegovine da izvrši konaĉne i obavezujuće CRPC-odluke. septembra 2003. Komisija smatra neophodnim da Federacija Bosne i Hercegovine stavi van snage Odluku Vlade. broj 23/04). kako je to naznaĉeno u odluci. Kriviĉnog zakona Bosne i Hercegovine. da naredi Federaciji Bosne i Hercegovine da Komisiji u roku od mjesec dana od isteka rokova iz zakljuĉaka br. u roku od mjesec dana od dana prijema ove Odluke. u predmetima br. u dijelu koji se odnosi na navodne povrede poĉinjene od strane Bosne i Hercegovine u vezi sa pravom na povrat stana.18 pune isplate. kao preuranjenu. 11. jednoglasno. CH/02/9138 i CH/03/14375 proglasi neprihvatljivim. broj 155/04 od 22. kao oĉigledno neosnovane. U sluĉaju nepostupanja. 9. da naredi Federaciji Bosne i Hercegovine da. da naredi Federaciji Bosne i Hercegovine da stavi van snage Odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. i 14. aprila 2004. tako što će podnosioce prijava vratiti u posjed predmetnih stanova. jednoglasno. da prijave br. 1. Svi organi vlasti tuţenih strana u smislu Sporazuma. a iz razloga što grubo krši Ustav Bosne i Hercegovine. godine. Komisija donosi rješenje kojim se utvrĊuje da odluka Komisije nije izvršena. da prijavu broj CH/03/14962 proglasi neprihvatljivom. 5. da nije potrebno ispitivati prijave br. (potpisao) Nedim Ademović (potpisao) Miodrag Pajić Arhivar Komisije Predsjednik Komisije . najkasnije u roku od mjesec dana od dana prijema ove Odluke. 12. CH/02/9138 i CH/03/14375 prekršeno pravo podnosilaca prijava na praviĉno suĊenje prema ĉlanu 6. da naredi Federaciji Bosne i Hercegovine da. 10. Evropske konvencije. broj 23/04). Komisija. u predmetima br. 6. da prijavu broj CH/02/9138 proglasi neprihvatljivom protiv Federacije Bosne i Hercegovine. jednoglasno. odnosno kašnjenja u izvršenju ili obavještenju Komisiji o preduzetim mjerama. jednoglasno. jednoglasno. jednoglasno. Iz ovih razloga. jer je navedena odluka protivna ĉlanu 6. ZAKLJUĈAK 179. provoditi odluke Komisije. CH/02/9138 i CH/03/14375. 177. da ostatak prijava br. 8. U datim rokovima. aprila 2004.

RELEVANTNE ZAKONSKE ODREDBE 192. i 1992. da zbog nepostojanja u to vrijeme knjiga etaţne svojine predmetni ugovori nisu uknjiţeni. POSTUPAK PRED DOMOM/KOMISIJOM/USTAVNIM SUDOM 188. godine dostavila pisana zapaţanja o prihvatljivosti i meritumu. sutkinja Gosp. godine protivno vaţećim prinudnim propisima o prometu nepokretnosti ništavi [. potpredsjednica Gosp. podnijeli prijavu Domu sa zahtjevom da im se omogući da izvrše uknjiţbu ugovora o otkupu stanova koje su tokom 1991. 2. zgrade. VIII(1) i XI Sporazuma. kao i da su dostavljeni nadleţnom javnom pravobraniocu. UVOD 180. Zbog toga. 185. odbija. neplodno zemljište. a otkupna cijena stana umanjuje se za iznos koji je kupac platio po ugovoru iz ĉlana 60. decembra 2003." 186. Tuţena strana je 22. 189. Nadalje. zakljuĉili sa preduzećem DD "Boksit" Milići. septembra 2006. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum iz 2005. koja su proslijeĊena podnosiocima prijava. i 1992. Podnosilac prijave navodi da su svi ugovori deponovani u nadleţnom sudu. godine. decembra 2003. Pravila procedure Ustavnog suda: XIX.]. decembra 2006. ĈINJENICE U PREDMETU 183. godine) da odluĉuje o predmetima podnesenim Domu do 31. Sporazuma iz 2007. Zakon o prometu nepokretnosti ("Sluţbeni list Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine". AD "Boksit" Milići protiv Republike Srpske 184. S obzirom na sliĉnost izmeĊu ĉinjenica u predmetima i ţalbenih navoda podnosilaca prijava. Podnosilac prijave navodi da je preduzeće DD "Boksit" Milići (ĉiji je pravni sljedbenik podnosilac prijave) tokom 1991. godine. ĉl. kao nosioci stanarskih prava na predmetnim stanovima. a Milovan Mijić je u konkretnom sluĉaju njihov punomoćnik. Prijava CH/03/13106 je podnesena 11. godine i da je Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) dobila mandat prema sporazumima u skladu sa ĉlanom XIV Aneksa 6 uz Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini koji su zakljuĉeni u septembru 2003. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova ("Sluţbeni glasnik Republike Srpske". 60. ureĊuje sistem stambenih odnosa na osnovu odgovarajuće stambene politike. marta 2003. Ustavni sud Republike Srpske je ocijenio da je pravo zakonodavca da u okviru predviĊenih mjera uredi i postupak provjere zakonitosti ugovora o otkupu stanova zakljuĉenih prije 29. Ovim zakonom ureĊuju se uslovi i postupak pod kojim se vrši promet nepokretnosti. TakoĊe navodi da je za oko 220 stanova izvršena uplata cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Nedim ADEMOVIĆ. 181. U obrazloţenju rješenja se istiĉe da je u iskljuĉivoj nadleţnosti zakonodavca da. broj 38/78). S obzirom da su predmetni ugovori zakljuĉeni u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti. ovog zakona ima pravo na otkup stana po odredbama ovog zakona bez obzira na spor o pravnoj valjanosti ugovora. zakljuĉio tokom 1991. propisuje da "Fond ima pravo na regres od prodavca stana za iznos koji je kupac platio na osnovu ugovora iz ĉlana 60. a prijava CH/03/13402 je podnesena 24. Ustavni sud je odluĉio da ove prijave spoji u skladu s pravilom 27. novembra 2004. podnosilac prijave navodi da su se nakon donošenja Pravilnika o voĊenju knjiga deponovanih ugovora konaĉno stekli uslovi za uknjiţbu. Nadalje. i januaru 2005. godine. kao i peĉat nadleţnog javnog pravobranioca kojem su ugovori dostavljeni u smislu odredaba ĉlana 23. propisuje da su "[u]govori o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. godine. Ustavni sud će kao podnosioce prijave tretirati 27 drugih lica navedenih u prijavi. jula 2001. Ĉlan 60. .. zastupan po Rosandi Deurić iz Milića. kao prodavac. podnosilac prijave navodi da su predmetni ugovori ovjereni kod nadleţnog suda i nadleţne uprave prihoda. marta 2003. Milovan Mijić i 27 drugih protiv Republike Srpske 187.19 ODLUKA O PRIHVATLJIVOSTI I MERITUMU Predmeti br. XXII.. Nepokretnosti u smislu ovog zakona su poljoprivredno i graĊevinsko zemljište.. a) Predmet broj CH/03/13106. S obzirom da su predmetni ugovori zakljuĉeni u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti. decembra 2003. Ĉlan 16. ali da je tuţena strana donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova osporila pravnu valjanost predmetnih ugovora. Konstatujući da je Dom prestao postojati 31.] Društveno pravno lice moţe zgrade. Ĉlan 22. Ĉlanom 5. godine i registrovana je istog dana." Ĉlan 60a. XXI. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija). CH/03/13106 i CH/03/13402 AD "Boksit" MILIĆI i Milovan MIJIĆ. Podnosilac prijave je podnio Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenu ustavnosti ĉlana 5. ukljuĉujući i knjige etaţne svojine. odnosno stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrada otuĊivati iz društvene svojine samo uz naknadu u visini prometne vrijednosti nepokretnosti. na zasjedanju Velikog vijeća od 27. u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti ("Sluţbeni list Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine". takoĊe. Podnosioci prijave su sa preduzećem DD "Boksit" Milići tokom 1991. godine Usvaja sljedeću odluku u skladu sa ĉl. kao i obavezu da prilikom naplate tog iznosa vrati kupcu dio naplaćenog iznosa koji je veći od otkupne cijene stana.] sa Fondom stanovanja Republike Srpske. Ĉinjenice koje su dole iznijete proizilaze iz prijave. 29/80. b) Predmet broj CH/03/13402. jula 2001. stava 1. koji su zakljuĉeni prije 29. kao kupcima. potpredsjednik Gosp. Mato TADIĆ. u vezi sa pravilom 52. i 27 drugih protiv REPUBLIKE SRPSKE Ustavni sud Bosne i Hercegovine. juna 2007. da zbog nepostojanja u to vrijeme knjiga etaţne svojine predmetni ugovori nisu uknjiţeni. kao prodavac. ukoliko kupac nije obeštećen na drugi naĉin. šef Odjeljenja Razmotrivši gore spomenutu prijavu podnesenu Domu za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: Dom) u skladu sa ĉlanom VIII(1) Sporazuma o ljudskim pravima (u daljnjem tekstu: Sporazum) sadrţanom u Aneksu 6 uz Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. podnosioci prijave smatraju da su isti pravno valjani i da su nadleţni organi tuţene strane bili duţni predmetne ugovore uknjiţiti. sudija GĊa Seada PALAVRIĆ." Stav 2. ovog zakona. godine donio rješenje kojim se prijedlog podnosioca prijave za ocjenu ustavnosti ĉlana 5. i 60a. Ugovor na osnovu koga je društveno pravno lice otuĊilo nepokretnosti iz društvene svojine u korist nosioca prava svojine moţe se poništiti ako ugovorena cijena ne dostiţe prometnu vrijednost nepokretnosti u vrijeme zakljuĉenja ugovora. godine proslijedila tuţenoj strani prijave podnosilaca radi dostavljanja pisanih zapaţanja. Zakona o izmjenama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova. podnio je prijavu Domu sa zahtjevom da tuţena strana izvrši uknjiţbu ugovora o prodaji stanova koje je podnosilac prijave. navodne ţrtve su 27 drugih lica. Komisija je 11. Predmet postavlja pitanja u vezi sa ĉlanom 1. ovog zakona. kao i pravilom 15. godine sa sljedećim prisutnim sudijama: GĊa Hatidţa HADŢIOSMANOVIĆ. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum iz 2007. 190. godine sa nosiocima stanarskih prava na predmetnim stanovima. 38/78. meĊutim. broj 65/03). godine i registrovana je istog dana. br. Milovan Mijić i 27 drugih su. i 6. stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrada. AD "Boksit" Milići (u daljnjem tekstu: podnosilac prijave). godine i da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) dobio mandat prema Sporazumu u skladu sa ĉlanom XIV Aneksa 6 uz Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini koji je zakljuĉen u januaru 2007. godine) da odluĉuje o predmetima podnesenim Domu do 31. bez ograniĉenja.. šume i šumsko zemljište. godine zakljuĉili ugovore o otkupu stanova na kojima su bili nosioci stanarskih prava. Konstatujući da je Komisija prestala postojati 31. meĊutim. Ustavni sud Republike Srpske je 23. propisuje da se "[u]govor o otkupu stana zakljuĉuje [. MeĊutim. broj 38/78). kako to proizilazi iz predmetne prijave. septembra 2006. Pravila procedure Ustavnog suda.. propisuje da "[k]upac stana iz ĉlana 60. sadrţe peĉat nadleţne poreske sluţbe. a ne kupce predmetnih stanova obavezivati da zakljuĉuju nove ugovore i time ih izlagati novim troškovima. stav 1. zakljuĉilo oko 600 ugovora o prodaji stanova sa nosiocima stanarskih prava na tim stanovima.. dok se za ostale stanove otplata kupoprodajne cijene vrši u skladu sa zakljuĉenim ugovorima. stava 1. u okviru predviĊenih mjera ekonomske i socijalne politike. 191. Miodrag SIMOVIĆ. Podnosioci prijave navode da su ugovori deponovani u nadleţnom sudu. Predmetni ugovori su ovjereni kod nadleţnog suda. XX." Stav 3. 182. Zakona o prometu nepokretnosti ("Sluţbeni list Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine". U skladu s tim. godine. te da kao takvi predstavljaju pravni osnov za uknjiţbu u sve javne knjige. stav 1. 4/89 i 22/91) u relevantnom dijelu glasi: Ĉlan 1. podnosilac prijave smatra da su isti pravno valjani i da je iste trebalo uknjiţiti. [. navedenog Zakona dodati su u Zakonu o privatizaciji drţavnih stanova novi ĉl. priloţene dokumentacije i navoda tuţene strane. predsjednica GĊa Valerija GALIĆ.

a otkupna cijena stana umanjuje se za iznos koji je kupac platio po ugovoru iz ĉlana 60. Matanović protiv Republike Srpske. Ĉlan 24. te iz tog razloga predlaţe da se iste proglase oĉigledno neosnovanim. ili koja je oĉigledno neosnovana. U skladu sa ĉlanom VIII(2) Sporazuma. podnosilac prijave smatra da su isti pravno valjani i da je iste trebalo uknjiţiti.. godine sa preduzećem DD "Boksit" Milići. Ustavni sud. od Pravila procedure Doma/Komisije. S obzirom da Dom i Komisija o njoj nisu odluĉili do 31. tuţena strana navodi da je suštinski cilj dodatih ĉl. Podnosilac prijave nije. odbaciti je ili brisati iz razloga: (a) što podnosilac namjerava odustati od ţalbe.. Nadalje. [. Nadalje. kao i obavezu da prilikom naplate tog iznosa vrati kupcu dio naplaćenog iznosa koji je veći od otkupne cijene stana. broj 38/78).. tuţena strana predlaţe da se prijave u meritumu odbiju kao neosnovane.] Ĉlan 23. ukoliko kupac nije obeštećen na drugi naĉin. decembra 2006. stava 1. ovog zakona moţe podnijeti nadleţni javni pravobranilac u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ugovora.. U nedostatku konkretnih dokaza Ustavni sud ne moţe razmatrati prijavu samo na osnovu paušalnih navoda podnosioca prijave. 198. 196. MIŠLJENJE USTAVNOG SUDA E. tuţena strana u svojim zapaţanjima navodi da prijavu CH/03/13106 treba odbaciti iz razloga locus standi. od ĉega u nadleţnost Ustavnog suda ratione temporis spada period od 12 godina. Bez dokaza da je nadleţnom javnom pravobranilaštvu na ĉijem podruĉju se nepokretnost nalazi. jula 2001. i 1992. 201. dakle. 205. Ustavni sud zapaţa da se podnosioci prijava ţale da ugovori o kupoprodaji stanova zakljuĉeni 1991. te da kao takvi predstavljaju pravni osnov za uknjiţbu u sve javne knjige. decembra 1995. Pri tome će Ustavni sud uzeti u obzir sljedeće kriterije: (a) postoje li djelotvorni pravni lijekovi i da li je podnosilac prijave dokazao da ih je iscrpio. a ne ulazeći u druge osnove prihvatljivosti. naveo ţalbene navode u smislu povrede svojih prava i sloboda iz Sporazuma. a) Predmet broj CH/03/13106. stava 1. Ugovori o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. u roku od 15 dana po zakljuĉenju ugovora. meĊutim. tuţena strana navodi da predmetne prijave sadrţe samo paušalne navode. nije više opravdano nastaviti s razmatranjem ţalbe. tj. ovog zakona. od 13. Ustavni sud zakljuĉuje da prijava treba biti ispitana u odnosu na navodnu povredu prava na imovinu podnosioca prijave u smislu ĉlana 1. ako naĊe da je ugovor zakljuĉen na štetu društvene svojine. XXIV. Ustavni sud zapaţa da predmetna prijava povlaĉi ozbiljna pitanja u odnosu na ĉlan 1. S obzirom na to. Fond ima pravo na regres od prodavca stana za iznos koji je kupac platio na osnovu ugovora iz ĉlana 60. Baštijanović protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.“ A. U konkretnom sluĉaju podnosioci prijave se ţale da nisu u mogućnosti da uknjiţe ugovore o otkupu stanova koje su kao nosioci stanarskih prava na predmetnim stanovima zakljuĉili tokom 1991. U konkretnom sluĉaju podnosilac prijave je naveo da je tokom 1991. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. podnosioci prijave smatraju da su isti pravno valjani i da su nadleţni organi tuţene strane bili duţni predmetne ugovore uknjiţiti.2. Pri tome. kao i da su dostavljeni nadleţnom javnom pravobraniocu. 14. ograniĉiti svoje ispitivanje predmeta na razmatranje da li su ljudska prava podnosilaca prijava bila prekršena poslije tog datuma. dostavljen ugovor iz prethodnog ĉlana. prvenstveno. stoga. Dakle.1. kao i da kupac ima pravo na vraćanje iznosa koji je veći od otkupne cijene stana. i 1992. nadleţan da odluĉuje o ovoj prijavi. ovog zakona. predmet broj CH/96/8. tuţena strana smatra da na podnosioce prijava nije stavljen pretjeran teret. Društveno pravno lice duţno je da primjerak ugovora iz prethodnog ĉlana dostavi javnom pravobranilaštvu na ĉijem podruĉju se nepokretnost nalazi. kao kupcima. odnosno Republiĉkom javnom pravobranilaštvu ako se radi o nepokretnostima Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine. XXV. Ustavni sud. kao ni provoĊenje tog ugovora u zemljišne i druge javne knjige. Zakona o prometu nepokretnosti ("Sluţbeni list Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine". b) Predmet broj CH/03/13402. Zakljuĉak u pogledu prihvatljivosti . da je otkupna cijena stanova u spornom periodu bila mnogo veća od cijene predviĊene Zakonom o privatizaciji drţavnih stanova. Milovan Mijić i 27 drugih protiv Republike Srpske 204. koji su zakljuĉeni prije 29. ukljuĉujući i knjige etaţne svojine. Odluku o prihvatljivosti Doma. broj 65/03) u relevantnom dijelu glasi: Ĉlan 5. U skladu sa opšteprihvaćenim principima meĊunarodnog prava. bez ograniĉenja. Odluke 1996-1997. i 60a. u skladu sa ĉlanom 2. Imajući u vidu da je prošlo 16 godina od kako su predmetni ugovori deponovani kod nadleţnog suda radi uknjiţbe. [. 203. februara 1997. odluĉuje da prijavu proglasi neprihvatljivom. Iza ĉlana 59. U skladu sa ĉlanom VIII(3) Sporazuma “ Ustavni sud u bilo kojem trenutku svog postupka moţe obustaviti razmatranje neke ţalbe. ili (c) što iz bilo kojeg drugog razloga. Prihvatljivost 197. a da predmetni ugovori još uvijek nisu uknjiţeni. S obzirom na iznijeto. ili predstavlja zloupotrebu prava ţalbe (c). Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. u dijelu koji je relevantan za predmet podnosioca prijave. takoĊer. A. Podnosioci prijave navode da im je povrijeĊeno pravo na imovinu zaštićeno ĉlanom 1. takoĊe. Sporazum se ne moţe primijeniti retroaktivno. Sporazuma iz 2007. Stoga. Ustavni sud. na pravnu poziciju i povredu prava i sloboda suprotne ugovorne strane – kupaca. godine. ili je već predmet meĊunarodne istrage ili rješenja. Kupac stana iz ĉlana 60. Ustavni sud će. ništavi su.] 193. predmet spada u nadleţnost Ustavnog suda ratione temporis (vidi Odluku Doma. (b) što je stvar već riješena. Ustavni sud će prvo obraditi pitanje u kojoj mjeri je nadleţan ratione temporis razmatrati predmetne prijave. koji utvrdi Ustavni sud . Ustavni sud podsjeća da je prijava podnesena Domu u skladu sa Sporazumom. AD "Boksit" Milići protiv Republike Srpske 202. ODGOVOR TUŢENE STRANE 195. koji glase: Ĉlan 60. godine). nadleţnost Ustavnog suda ratione temporis odluĉivati jesu li dogaĊaji koji su se desili prije stupanja na snagu Sporazuma doveli do povreda ljudskih prava (vidi. TakoĊe da je predmetnim Zakonom predviĊeno da se otkupna cijena stana umanjuje za iznos koji je kupac već platio. Ustavni sud će odluĉiti koje prijave će prihvatiti. 60. Po pitanju prihvatljivosti. odbiti svaku ţalbu koju bude smatrao nespojivom sa ovim Sporazumom. S obzirom da su predmetni ugovori zakljuĉeni u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti. izuzev u pogledu sastava Ustavnog suda. godine. godine. kao prodavac. zapaţa da se Pravila procedure kojima se ureĊuje njegovo postupanje ne razlikuju. ŢALBENI NAVODI 194. pod uslovom da je takav rezultat u skladu s ciljem poštivanja ljudskih prava. nadalje. podnosilac prijave navodi da su predmetni ugovori ovjereni kod nadleţnog suda i nadleţne uprave prihoda.] Ĉlan 60a. zbog toga. Ugovor o otkupu stana zakljuĉuje se sa Fondom stanovanja Republike Srpske. TakoĊe navodi da je za oko 220 stanova izvršena uplata cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. a ne kupce predmetnih stanova obavezivati da zakljuĉuju nove ugovore i time ih izlagati novim troškovima. Slijedi da je prijava oĉigledno neosnovana u smislu ĉlana VIII(2)(c) Sporazuma. Ustavni sud će. S obzirom da su predmetni ugovori ovjereni kod nadleţnog suda. Zakona o privatizaciji drţavnih stanova dodaju se novi ĉl. godine. godine protivno vaţećim prinudnim propisima o prometu nepokretnosti. ovog zakona ima pravo na otkup stana po odredbama ovog zakona bez obzira na spor o pravnoj valjanosti ugovora. da sadrţe peĉat nadleţne poreske sluţbe. Ustavni sud je. 60. septembra 1996. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova ("Sluţbeni glasnik Republike Srpske". već se ţali. neće se izvršiti ovjera potpisa na ugovoru. (b) da li je prijava u biti ista kao i stvar koju je Dom/Komisija/Ustavni sud već ispitao. dok se za ostale stanove otplata kupoprodajne cijene vrši u skladu sa zakljuĉenim ugovorima. Odluke 1996-1997). podnosioci prijave navode povredu svojih prava i prije stupanja na snagu Sporazuma. U pogledu merituma prijave. kao i peĉat nadleţnog javnog pravobranioca kojem su ugovori dostavljeni u smislu odredaba ĉlana 23. kao i opštem interesu. 200. Nije. Naime. zapaţa da podnosilac prijave nije dostavio relevantnu dokumentaciju kojom bi potkrijepio svoje navode. ili je već podnesena u nekom drugom postupku. Tuţbu za poništaj ugovora iz ĉlana 22. XXIII. Nadleţnost ratione temporis 199. Ustavni sud moţe odluĉiti da prijavu briše na osnovu kriterija sadrţanih u ĉlanu VIII(3) Sporazuma ili će uzimati kriterije za prihvatljivost prijave sadrţane u ĉlanu VIII(2) Sporazuma.. budući da u dijelu u kojem podnosioci prijava navode nastavljenu povredu svojih prava nakon 14. Zakona o privatizaciji drţavnih stanova da se eliminiše diskriminacija. CH/96/1. odnosno Republiĉkom javnom pravobranilaštvu ako se radi o nepokretnostima Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine. na primjer. godine. zakljuĉio oko 600 ugovora o prodaji stanova sa nosiocima stanarskih prava na tim stanovima. godine. kako je to predviĊeno izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova.20 [. već naprotiv da su izmjene i dopune navedenog Zakona u njihovom.. godine još uvijek nisu uknjiţeni. decembra 1995. Odluka od 4. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. i 60a.

U vezi s tim. broj 38/78).. kao i imovina za koju podnosilac prijave ima "opravdano oĉekivanje" da će je dobiti (vidi Evropski sud za ljudska prava. Naime. B. ukoliko kupac nije obeštećen na drugi naĉin. (b) toliko precizan da omogućava graĊanima da odrede svoje postupke. M. MeĊutim. Ustavni sud ne sumnja da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova vezan za ovaj predmet ispunjava formalne standarde u smislu Evropske konvencije (vidi Odluku o prihvatljivosti i meritumu Doma. ne utiĉu ni na koji naĉin na pravo drţave da primjenjuje zakone koje smatra potrebnim da bi se regulisalo korištenje imovine u skladu sa opštim interesima ili da bi se obezbijedila naplata poreza ili drugih dadţbina i kazni. izraţava princip mirnog uţivanja u imovini. st. 216. stava 1. taĉka 48). 207. "Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine". propisuje da "[k]upac stana iz ĉlana 60.. Niko ne moţe biti lišen imovine. Ustavni sud proglašava prijave neprihvatljivim ratione temporis u dijelu koji se odnosi na povrede ljudskih prava prije 14. strane su obavezne “osigurati svim licima pod svojom nadleţnošću najviši stepen meĊunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda”. Malone. vidi. 222. osim u javnom interesu i pod uslovima predviĊenim zakonom i opštim naĉelima meĊunarodnog prava. marta 2000.. stav 1. novembra 1983. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova rezultat je aktivnosti zakonodavnog organa. avgusta 1984. Treći. serija A. Presuda od 23. Ustavni sud zakljuĉuje da pravo na uknjiţbu ugovora o otkupu stanova predstavlja "imovinu" podnosilaca prijave u smislu ĉlana 1. da li je došlo do miješanja tuţene strane u pravo na imovinu podnosilaca prijave? Treće. odnosno Republiĉkom javnom pravobranilaštvu ako se radi o nepokretnostima Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine. takoĊe. bez obzira što odluĉuje po Sporazumu. prema ĉlanu I Sporazuma. st. Zakona o prometu nepokretnosti propisuje da se "[u]govor na osnovu koga je društveno pravno lice otuĊilo nepokretnosti iz društvene svojine u korist nosioca prava svojine moţe [. da kontrolišu korištenje imovine u skladu sa opštim interesom.1. "Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine".] sa Fondom stanovanja Republike Srpske. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju glasi: 4. za najvišu sudsku instancu kao što je Ustavni sud. U 6/98 od 24.] za iznos koji je kupac platio po ugovoru iz ĉlana 60. Ĉlan 1.. Ustavni sud proglašava Prijavu broj CH/03/13106 neprihvatljivom u skladu sa pravilom 44. prema jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava. 208. Odluka broj U 14/00 od 4." Imajući u vidu naprijed navedeno." Dakle. ovog zakona. F. stavom 1(j) Pravila procedure Ustavnog suda.] poništiti ako ugovorena cijena ne dostiţe prometnu vrijednost nepokretnosti u vrijeme zakljuĉenja ugovora. (c) u skladu sa principom pravne drţave. 144 i dalje). Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. godine. ĉlan 1. Prvo." Stav 3. broj 82. broj 21/00. MeĊutim. od 2. B. TakoĊe." Stav 2. Meritum 209. godine. i ostali. Ustavni sud podsjeća da je za sticanje prava svojine pored osnova sticanja (iustus titulus) potrebna i uknjiţba u javnu knjigu (modus aquirendi) u smislu ĉl. u roku od 15 dana po zakljuĉenju ugovora. 221. itd). broj 65/03) kojim su dodati novi ĉl. preciznost. Ustavni sud podsjeća da ĉlan 22. propisuje da su "[u]govori o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju obuhvata tri razliĉita pravila.c. avgusta 2003. neće [.. s taĉke gledišta ustavnog pravnog sistema." Ĉlan 23. Pine Valley Developments Ltd i drugi. 11." Ĉlan 60a. 212. budući da posjeduju ugovore o otkupu stanova koji predstavljaju pravni osnov za sticanje prava svojine na predmetnim stanovima. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. U konkretnom sluĉaju Ustavni sud mora odgovoriti na tri pitanja. propisuje da je "[d]ruštveno pravno lice duţno [. 20. 218. zakon mora obezbijediti graĊanima adekvatnu zaštitu protiv proizvoljnog miješanja (vidi Presudu Evropskog suda za ljudska prava. Ustavni sud zakljuĉuje da je došlo do miješanja u pravo na imovinu podnosilaca prijave. budući da su u postupcima otkupa stanova u potpunosti ispoštovali proceduru propisanu Zakonom o prometu nepokretnosti. Predmetni ugovori su ovjereni kod nadleţnog suda. Drugo pravilo. stav 1. godine zakljuĉili ugovore o otkupu stanova na kojima su bili nosioci stanarskih prava. 67. Ustavni sud zakljuĉuje da je Prijava broj CH/03/13402 prihvatljiva u odnosu na ţalbene navode podnosilaca prijave o kršenju njihovih prava. "imovina" koja se štiti moţe biti postojeća imovina (vidi Evropski sud za ljudska prava. 5. Miješanje je zakonito samo ako je zakon koji je osnova miješanja (a) dostupan graĊanima. B.. sadrţe peĉat nadleţne poreske sluţbe. donošenjem navedenog Zakona podnosiocima prijave je osporena pravna valjanost ugovora o otkupu stanova. budući da je tuţena strana donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova onemogućila podnosioce prijave da se na osnovu postojećih ugovora o otkupu stanova uknjiţe kao vlasnici predmetnih stanova u javne knjige.." Na kraju. aprila 1979. izmeĊu ostalog. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Ustavni sud mora obraditi pitanje da li utvrĊene ĉinjenice otkrivaju da je tuţena strana prekršila svoje obaveze iz Sporazuma. tj.a.21 206. a ne po Ustavu Bosne i Hercegovine. Prema jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava. u smislu ĉlana 1. kao i peĉat nadleţnog javnog pravobranioca kojem su ugovori dostavljeni u smislu odredaba ĉlana 23. kao i obavezu da prilikom naplate tog iznosa vrati kupcu dio naplaćenog iznosa koji je veći od otkupne cijene stana. isti je objavljen u "Sluţbenom glasniku Republike Srpske". godine. septembra 1999.P. Sunday Times. MeĊutim. Prethodne odredbe. Naime. ako naĊe da je ugovor zakljuĉen na štetu društvene svojine. zbog nemogućnosti da uknjiţe predmetne ugovore o otkupu stanova. odnosno Republiĉkom javnom pravobranilaštvu ako se radi o nepokretnostima Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine.. Svako fiziĉko i pravno lice ima pravo uţivati u svojoj imovini. broj U 3/99 od 17. Presudu Evropskog suda za ljudska prava.] da primjerak ugovora iz prethodnog ĉlana dostavi javnom pravobranilaštvu na ĉijem podruĉju se nepokretnost nalazi. broj 33/01). 215. ovog zakona moţe podnijeti nadleţni javni pravobranilac u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ugovora. podrazumijeva da zakon mora biti i ustavan. Da li je miješanje zakonito? 220. koji su zakljuĉeni prije 29. i 60a. 213. taĉka 31). što znaĉi da sloboda odluĉivanja koja je zakonom data izvršnoj vlasti ne smije biti neograniĉena. kao ni provoĊenje tog ugovora u zemljišne i druge javne knjige. Da li je došlo do miješanja tuţene strane u pravo na imovinu? 217. Ĉlan 60. 210. CH/02/8202. Ĉlan 1. u drugoj reĉenici istog stava. broj 20/99)." Stav 2. serija A. propisuje da "[t]uţbu za poništaj ugovora iz ĉlana 22. novembra 1995. broj 332. Presuda od 29. jula 2001. Postojanje "imovine" 214.. godine protivno vaţećim prinudnim propisima o prometu nepokretnosti ništavi [. kao i nametnuta obaveza da ponovo zakljuĉuju ugovore o otkupu predmetnih stanova.. pojam “zakonitosti“. od 26. 219. bez ograniĉenja.. stav 49. propisuje da se "[u]govor o otkupu stana zakljuĉuje [. Zakona o prometu nepokretnosti ("Sluţbeni list Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine". propisuje da "Fond ima pravo na regres od prodavca stana za iznos koji je kupac platio na osnovu ugovora iz ĉlana 60. i 68). dovodeći u vezu naprijed navedeno. S obzirom na naprijed navedeno. objavljena u "Sluţbenom glasniku Bosne i Hercegovine". 60. ako se smatra imovinom. Ustavni sud zapaţa da se u konkretnom sluĉaju radi o imovini za koju podnosioci prijave "opravdano oĉekuju" da će je dobiti. godine. stav 1.1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju 211. ako jeste. koje je izraţeno u prvoj reĉenici prvog stava i koje je opšte prirode. broj 70. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova ("Sluţbeni glasnik Republike Srpske". dostupan je graĊanima. podnosioci prijave su sa preduzećem DD "Boksit" Milići tokom 1991. dakle.]. Ustavni sud smatra da su podnosioci prijave stekli pravo na uknjiţbu predmetnih ugovora. Ustavni sud zakljuĉuje da predmetna prijava mora biti ispitana u pogledu ĉlana 1.1.. stav 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jeste da se ispita da li se pravo koje podnosioci prijave traţe moţe tumaĉiti u smislu znaĉenja rijeĉi "imovina" koje potpada pod ĉlan 1.b.] izvršiti ovjera potpisa na ugovoru. i 33. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. godine. Prema ĉlanu XI Sporazuma. ovog zakona ima pravo na otkup stana po odredbama ovog zakona bez obzira na spor o pravnoj valjanosti ugovora. Van der Mussele. sprovoĊenjem onih zakona koje smatraju potrebnim u tu svrhu (vidi odluke Ustavnog suda. Serija A. pored formalnih standarda (pristupaĉnost. Kao što je već naglašeno. stava 1. Prvo. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju? Drugo. ovog zakona. sadrţan u drugom stavu. ukljuĉujući prava i slobode predviĊene Evropskom konvencijom i drugim sporazumima nabrojanim u Dodatku Sporazuma. koja je preuzeta u Bosni i Hercegovini.1. godine. meĊutim. dozvoljava da drţave potpisnice imaju pravo. stav 1. da li je miješanje zakonito? B. Prvi korak pri razmatranju da li je došlo do povrede ĉlana 1. neprihvatljivo bi bilo da se pojam . S obzirom na naprijed navedeno. propisuje da se "[b]ez dokaza da je nadleţnom javnom pravobranilaštvu na ĉijem podruĉju se nepokretnost nalazi. dostavljen ugovor iz prethodnog ĉlana. Zakona o osnovnim svojinskopravnim odnosima. broj 30. Serija A. te isti na jasan i precizan naĉin reguliše pitanja u vezi sa ugovorima o prodaji stanova koji su zakljuĉeni prije stupanja na snagu Zakona o privatizaciji drţavnih stanova. decembra 1995. ĉlan 24. U konkretnom sluĉaju. a otkupna cijena stana umanjuje [. aprila 2001. da li se pravo na uknjiţbu ugovora o otkupu stanova moţe smatrati "imovinom" u smislu ĉlana 1. Ustavni sud podsjeća da pojam "imovina" podrazumijeva širok spektar vlasniĉkih interesa koji predstavljaju ekonomsku vrijednost (vidi Ustavni sud. pokriva lišavanje imovine i podvrgava ga izvjesnim uslovima.

Ustav Bosne i Hercegovine). Ovo rješenje dostavlja se nadleţnom tuţiocu i nadleţnom agentu tuţene strane. uopšte. odnosno kašnjenja u izvršenju ili obavještenju Ustavnom sudu o preduzetim mjerama. sporni ugovori su potpisani tokom 1991. Zabrana retroaktivnosti. protiv Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. koju štiti ĉlan 1. B. te je. IzmeĊu ostalog. koji je inherentan principu “pravne drţave“ iz ĉlana I/2. godine. na primjer. S obzirom da su.. ovog zakona moţe podnijeti nadleţni javni pravobranilac u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ugovora. nije mogao raĉunati na takvu mogućnost. niti da se na njega stavi pretjeran teret tako što bi ostvarena pravna pozicija bila obezvrijeĊena naknadnim izmjenama ili dopunama zakona. one koji su vezani za princip pravne drţave." Stav 2. Svi ugovori. ukljuĉujući naredbe da sa kršenjima prestane i od njih odustane. koju štiti ĉlan 1.) da je "[d]ruštveno pravno lice duţno [. stav 1. prošli su. od 6. 223. ĉime je Republika Srpska prekršila ĉlan I . Ustavni sud podsjeća da je tuţena strana u svojim pisanim zapaţanjima o prihvatljivosti i meritimu prijave navela da je suštinski cilj dodatih ĉl. Ustavni sud. ostanu priznate. Pravila procedure Ustavnog suda. 232. propisuje da "[t]uţbu za poništaj ugovora iz ĉlana 22. ne neustavnost odreĊenog opšteg pravnog akta u uţem smislu rijeĉi. Ustavni sud zakljuĉuje da je došlo do povrede prava podnosilaca prijave na imovinu. kao što je postojala i procedura da se ponište ugovori. u konkretnom sluĉaju. te novĉanu nadoknadu. predmetni ugovori o otkupu stanova zakljuĉeni u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti i. stav 1. takoĊe. jednoglasno. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. duţni su. Ustavni sud donosi rješenje kojim se utvrĊuje da odluka Ustavnog suda nije izvršena.] izvršiti ovjera potpisa na ugovoru. mada se i to moţe smatrati neustavnošću (vidi ĉlan II/2. tuţena strana smatra da na podnosioce prijava nije stavljen pretjeran teret. 3. bezuslovno. jednoglasno. ukoliko je smatrala da su kupci predmetnih stanova zakljuĉili ugovore pod nepovoljnijim uslovima. već njegova neusklaĊenost sa standardima koje nameću sama prava i slobode (vidi. Kada bi se prihvatio takav stav. kojim se otuĊuje društvena imovina. koje su vezane za odreĊeni ĉinjeniĉni supstrat. za što je odgovorna tuţena strana. Osim toga. bez prethodnog “a limine“ ispitivanja da li. tako i u javnom interesu. U tom sluĉaju tuţena strana bi eliminisala diskriminaciju. TakoĊe. 1. u graĊanskom pravu nije zabranjena. ako naĊe da je ugovor zakljuĉen na štetu društvene svojine. tek nakon 12 godina. “pretjeran teret“ moţe posebno biti izraţajan ukoliko doĊe do usvajanja odredbi. inter alia. Imajući u vidu naprijed navedeno. odnosno Republiĉkom javnom pravobranilaštvu ako se radi o nepokretnostima Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine. a ne predvidila procedure da se uspostavi “jednakost graĊana pred zakonima”. 225. Naime. koje opterećuju nosioca prava i obaveza retroaktivno. 4. Ustavni sud odluĉuje. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Obrazloţenje iz prethodne taĉke je bilo nephodno iz razloga što Ustavni sud ima velike sumnje u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova u smislu njegove usklaĊenosti sa principom “pravne drţave“ iz ĉlana I/2. decembra 2005. godine. u skladu sa ĉlanom 239. što je izuzetno dug period s taĉke gledišta pravne sigurnosti. pored prethodno iznesenih sumnji i dilema. odnosno Republiĉkom javnom pravobranilaštvu ako se radi o nepokretnostima Socijalistiĉke Republike Bosne i Hercegovine. Iz ovih razloga. Svi organi vlasti tuţenih strana u smislu Sporazuma. i to pozitivno. imala mogućnost korigovati cijene. kompletnu proceduru. S obzirom na iznijeto. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. prije svega. Ustava Bosne i Hercegovine. Odluka o prihvatljivosti i meritumu. aprila 2005. kao takvi. odluke Ustavnog suda su konaĉne i obavezne i duţno ih je poštovati svako fiziĉko i pravno lice." Na kraju. kao i da kupac ima pravo na vraćanje iznosa koji je veći od otkupne cijene stana. da je predmetnim Zakonom predviĊeno da se otkupna cijena stana umanjuje za iznos koji je kupac već platio. Ustavni sud smatra odgovarajućim da iskoristi svoje ovlasti date prema ĉlanu XI(1)(b) Sporazuma i da naredi tuţenoj strani da. XXVI. mada nosilac prava. princip pravne sigurnosti teţi ka tome da pravne posljedice. upravo nakon ovog momentuma. u punoj vjeri. ali ne moţe ni biti. 227. a s druge strane. kako je to naznaĉeno u odluci.. Ustavni sud istiĉe da neizvršenje odluka Ustavnog suda." Prema tome. Ustavni sud smatra da tuţena strana ovakvim naĉinom miješanja u imovinu podnosilaca prijave nije zadovoljila principe zakonitosti sadrţane u ĉlanu 1. Pojedinac ne treba da trpi. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ne bi pruţao zaštitu u situacijama u kojima je došlo do oĉigledne povrede prava na imovinu na osnovu “protivustavnog“ zakona. na kraju. da je Republika Srpska povrijedila prava podnosilaca prijave na imovinu. u smislu ĉlana 1. apsolutno. da prijave proglasi neprihvatljivim ratione temporis u dijelu koji se odnosi na povrede ljudskih prava prije 14. ĉlan 1. stavom 1(b) Pravila procedure Ustavnog suda. Naime. napominje da u skladu sa pravilom 56. postojala je cijela institucija koja je provjeravala “moralnost. štaviše. u trenutku sticanja tog prava. jednoglasno. kao ni provoĊenje tog ugovora u zemljišne i druge javne knjige. koji su predmet ove prijave. kao ni ustavne standarde. sumnja u javni interes koji bi opravdao i nadvladao u konkretnim sluĉajevima princip pravne sigurnosti (balans javnog i privatnog interesa). Samim tim. da je otkupna cijena stanova u spornom periodu bila mnogo veća od cijene predviĊene Zakonom o privatizaciji drţavnih stanova. ukoliko to podnosioci prijava zahtijevaju. Zakljuĉak o meritumu 229. Ustavni sud. 2.. Abdulah Softić protiv Federacije Bosne i Hercegovine. Štaviše. što bi. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ne smije odnositi i na “najviši zakon“ drţave. Zakona o privatizaciji drţavnih stanova da se eliminiše diskriminacija. odnosno. Ustavni sud smatra da se pojedinac. da Prijavu broj CH/03/13402 proglasi prihvatljivom u odnosu na ţalbene navode podnosilaca prijave o kršenju njihovih prava. princip pravne sigurnosti. drţava je propisala (ĉlan 23.] da primjerak ugovora iz prethodnog ĉlana dostavi javnom pravobranilaštvu na ĉijem podruĉju se nepokretnost nalazi. na koju se u svojim pisanim zapaţanjima pozvala. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. taĉka 1236). ZAKLJUĈAK 233. Jedan od kreterija zabrane retroaktivnosti u graĊanskom pravu jeste situacija u kojoj zakon ukida odreĊeno pravo. predstavlja kriviĉno djelo. 224. s jedne strane. stavom 1(j) Pravila procedure Ustavnog suda. PRAVNI LIJEKOVI 230. 226. godine. zakonitost i ustavnost ugovora“. koja je obavezna da izvrši odluku Ustavnog suda. 231. zasnovan na javnom interesu. taĉka 38).2. U datim rokovima.22 “zakonitosti“ iz ĉlana 1. U svjetlu utvrĊenih povreda ĉlana 1. Ustavni sud smatra da je tuţena strana. godine. da Prijavu broj CH/03/13106 proglasi neprihvatljivom u skladu sa pravilom 44. meĊutim. Ustavni sud mora razmotriti pitanje o koracima koje Republika Srpska mora preduzeti da ispravi kršenja Sporazuma koje je Ustavni sud utvrdio. već naprotiv da su izmjene i dopune navedenog Zakona u njihovom. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Naime. da se do cilja koji je imala tuţena strana moglo doći i bez ispitivanja zakonitosti samih ugovora. bilo kako u interesu podnosilaca prijave. Ustavni sud ne moţe prihvatiti naprijed navedeno kao valjan razlog za donošenje spornih izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji drţavnih stanova. U konkretnom sluĉaju. imajući u vidu zaštitu javnog interesa. ĉlan 24. CH/01/8507. a u vezi sa pravilom 52. definisati kao mogućnost svake osobe da se osloni na znaĉaj i opstojnost pozitivnopravnih propisa. godine. koji. postoji sumnja u valjanost konkretnog sklopljenog ugovora. te prava i obaveza koje proizilaze iz njih i koji su stvoreni na osnovu njih. dozvoljena. vratiti kupcima iznos koji prelazi cijenu predviĊenu Zakonom o privatizaciji drţavnih stanova. naravno. u roku od 15 dana po zakljuĉenju ugovora. Ustava Bosne i Hercegovine. Javni pravobranilac nije imao primjedbi za valjanosti ugovora. od 15. još 1991. Ovakvi sluĉajevi su rijetki mada mogući. dostavljen ugovor iz prethodnog ĉlana. kupci spornih stanova su dovedeni u poziciju da se njihovi ugovori retroaktivno “stave na probu“ u smislu ispitivanja njihove zakonitosti. jer najĉešći sluĉaj povrede prava i sloboda iz Sporazuma jeste. CH/98/375 i dr.. to se dešavalo po sistemu automatizma. Prema ĉlanu XI(1)(b) Sporazuma. decembra 1995. DorĎe Besarović i dr. te je sve ovjerio. mogao osloniti. MeĊutim. Republika Srpska. u okviru svojih nadleţnosti utvrĊenih ustavom i zakonom. veoma sloţena po svojoj prirodi. 228. duţna je dostaviti obavijest o preduzetim mjerama u cilju izvršenja odluke Ustavnog suda. 60. Kriviĉnog zakona Bosne i Hercegovine. zbog nemogućnosti da uknjiţe predmetne ugovore o otkupu. MeĊutim. neće [. provoditi odluke Ustavnog suda. te nametnula obavezu da ponovo zakljuĉuju ugovore o otkupu predmetnih stanova. je jedan od postulata na kojima se mora temeljiti pravni sistem Bosne i Hercegovine (vidi. U sluĉaju nepostupanja. tuţena strana. kao i opštem interesu. Odluka o prihvatljivosti i meritumu. MeĊutim. XXVII. na to da je ispunio svoju zakonsku obavezu i da je njegov ugovor valjan. i 60a. koji zadovoljava princip “proporcionalnosti“. jednoglasno. ispunjava sve formalne standarde pojma “zakonitosti“. u roku od 6 mjeseci od dana prijema ove Odluke okonĉa proceduru oko uknjiţbe predmetnih ugovora o otkupu stanova iz 1991. propisuje da se "[b]ez dokaza da je nadleţnom javnom pravobranilaštvu na ĉijem podruĉju se nepokretnost nalazi. tuţena strana je donošenjem predmetnog Zakona osporila podnosiocima prijave pravnu valjanost ugovora o otkupu stanova. Ustavni sud ne moţe prihvatiti kao valjano objašnjenje tuţene koje je dala u vezi sa donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji drţavnih stanova. godine predstavljali valjan pravni osnov za uknjiţbu u javne knjige. Princip pravne sigurnosti se moţe. koji ne bi bili valjani. Ustavni sud primjećuje da je za pravovaţnost jednog kupoprodajnog ugovora bila propisana cjelokupna procedura. Naime.

6. ove Odluke. ukoliko to podnosioci prijava zahtijevaju. godine. (potpisao) Nedim Ademović Šef Odjeljenja (potpisala) Hatidţa Hadţiosmanović Predsjednica Ustavnog suda . jednoglasno. u roku od 6 mjeseci od dana prijema ove Odluke okonĉa proceduru oko uknjiţbe predmetnih ugovora o otkupu stanova iz 1991. da naredi Republici Srpskoj da.23 Sporazuma. jednoglasno. u roku od mjesec dana od proteka roka iz zakljuĉka broj 5. 5. jednoglasno. o mjerama preduzetim u sprovoĊenju gore spomenute naredbe. i 7. da naredi Republici Srpskoj da izvijesti Ustavni sud. da nije potrebno da se podnosiocima prijave dosudi kompenzacija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->