P. 1
Osnove informatike

Osnove informatike

|Views: 469|Likes:
Published by Applewoods

More info:

Published by: Applewoods on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

Mr. sc.

Ivan Mrakovčić FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA Odsjek za Politehniku

S K R I P T A

O S N O V E

I N F O R M A T I K E

Rijeka, lipanj 2004. godine

S A D R Ž A J
1. INFORMATIKA ..................................................................................... stranica 3

- pojam, područje i predmet izučavanja - nova zanimanja - informatičko doba 2. OSNOVE TEORIJE INFORMACIJA 3. OBRADA DOKUMENATA - nosioci podataka ............................................... 5 6

................................................................

4. DIGITALNA RAČUNALA ................................................................. - pojam i arhitektura - povjesni razvoj - memorije računala - matematička osnovica rada 5. ULAZNO - IZLAZNE JEDINICE ......................................................

11

32 32

6. SOFTWER RAČUNALA ..................................................................... - upravljački, aritmetički i logički dio računala - programski jezici - uslužni i aplikacijski programi 7. NAČINI ORGANIZACIJE I OBRADE PODATAKA - datoteke podataka - baze podataka - informacijski sustavi 8. PC ( PERSONAL COMPUTER ) - povjesni razvoj i arhitektura ...................

39

.....................................................

76

9. WINDOWS OKRUŽENJE ................................................................... - elementi i tehnike rada - MS OFFICE, izbornici, alati i programi 10. TEXT PROCESORI ............................................................................ .....................

78

82 85

11. OSTALE APLIKACIJE I PROGRAMI NA PC - u - NT Explorer, Excel, Access, Outlook - rad sa disketama, ZIP, CD, DVD - Internet 12. OSNOVE PROGRAMIRANJA - pojam, algoritam - dijagram tijeka - programski jezik BASIC

..........................................................

85

2

1. INFORMATIKA Pojam . kako ljudi meñusobno komuniciraju? - gestama - govorom - pismom - tehničkim pomagalima ... . komuniciranjem su ljudi svoje poglede na realni svijet i zbivanja u njemu formulirali kao modele - sustave, . Sustav: Teorija sustava - nova grana znanosti koja se počela razvijati u okviru Kibernetike, a začetnikom se smatra američki biolog Ludwig von Bertalanffy, koji je 1937.g. prvi put objavio ideju o potrebi stvaranja jedne opće teorije koja bi vrijedila za sve sustave, . postavka: stvarnost ili djelovi stvarnosti oko nas, odnosno realni svijet oko nas, . realno: naša slika o stvarnosti ili realnom svijetu oko nas, koja se stalno mjenja, . definicija: Sustav je skup pojava (komponenata) povezanih po odreñenoj koncepciji koja predstavlja zaokruženu, relativno nezavisnu, cjelinu, . Informacija: povratnom spregom mjenja naše sustave pogleda na svijet, odnosno našu sliku o njemu, . definicija: Informacija je kvalitativni faktor koji odreñuje poziciju nekoga sustava i utjecaj koji taj sustav ima na neki drugi sustav, . Kibernetika: proučava osnove transformacije informacija u dinamičkim sustavima - otac Norbert Wiener (1948.), . definicija: Kibernetika je znanost koja proučava procese prerade, predaje, prijenosa i primitka informacije u svim dinamičkim sustavima, . Informatika: naziv od 1962. u Francuskoj i Americi, francuski "iformatique" je kovanica riječi "information" i "automatique", a engleski od kovanice "automatic data processing" (autom. obrada podataka) i "computer sience" (nauka o kompjuterima - računalima) . definicija: Informatika je znanost sustavnog i efikasnog obrañivanja, osobito uz pomoć automata - informacija kao medija ljudskoga znanja i medija za komuniciranje u području tehnike, ekonomije i društvenih znanosti. Područje izučavanja . osim spomenutih teorija obuhvaća: Lingvistiku, Elektroniku, Elektrotehniku, Matematiku, Psihologiju, Komunikacije, itd. (zadire u sve pore ljudske znanosti), . univerzalni informatičar ne postoji, . smjerovi: uporaba gotovih rješenja (svi), izrada rješenja (analitičari, programeri, sistem - programeri, administratori baza podataka, operateri), ostali (inžinjeri telekomunikacija, tehničari, proizvoñači računalske opreme, nastavnici, prodavači). Predmet izučavanja odnosno bavljenja . što brže i točnije dolaženje do željene informacije (shema 1.1 nivoi), . obuka za sve smjerove, . sigurnost i arhiviranje (čuvanje) podataka, 3

učiniti čovjeku život jednostavnijim i lijepšim. prijenos podataka na daljinu. razvoj novih mogućnosti. Strateški 2.. Operativni rukovodioci voditelji poslova izvršioci što kako uradi Kontrola procesa obrade CILJ EVI što PLAN OVI UPRAV LJANJE MJERENJE USPJEŠNO STI kako IZVRŠ ENJE uradi SHEMA 1.1 4 . . . POTREBE ZA INFORMACIJAMA PREMA NIVOIMA 1. Taktički 3.

komunikacije mogu biti: .prijenos od čovjeka do čovjeka gestikulacijama. faktori koji odreñuju realizaciju optimalnih komunikacijskih sustava su slijedeći : struktura mreže (unajmljena.2. u knjizi "Matematička teorija komunikacija". . . koderi i dekoderi informacija služe za transformaciju informacije u signal i obrnuto. i to što veći broj točnih podataka u zadanome vremenu. . količina informacije ovisi o sustavu koji je prima. Morseovi znaci. .obosmjerne . lokalna). komutirana.i to kao teoretska osnova predaje informacija. g. da bi informacije mogle biti prenijete trebaju biti kodirane : diskretne informacije su predstavljene nizovima sastavljenim od konačnoga broja elementarnih simbola. . . kontinuirane informacije su predstavljene vremenskim funkcijama koje poprimaju neprekinuti niz vrijednosti.razvoj tiskarstva (ulaz pisanih informacija u svaku kuću). Teorija informacija se razvija u dva smjera: matematički i primjenjeni . govor.razvoj pisma (bilježenje dogañaja). .potvrda). . . karakteristika signala (kontrola). karakteristika vijesti (superponiranje . binarni kod. osnovni zadatak komunikacijskoga sustava je: efektivni prijenos raznih vijesti od jednoga objekta ili učesnika do drugoga. OSNOVE TEORIJE INFORMACIJA .razvoj dojavne tehnike (danas različiti mediji). . . . . u početnoj fazi bila je orjentirana komunikacijskim problemima . . informacije se prenose unutar nekoga sustava pomoću odreñenih " signala " (gestikulacija. . po Shannonu je maksimalni kapacitet komunikacijskoga kanala: Kmax = Wt log2 (1 + P / N) 5 .jednosmjerne (prijenos obavijesti) . .razvoj govora. signali u sebi sadrže odreñenu količinu informacija koja količina pri prijemu izaziva odreñene reakcije.Simplex veza. a mjeri se statističkim vrijednostima i vjerojatnosti. sinusoida itd). razvojni put prijenosa informacija izgledao bi: .Duplex veza (Half ili Full duplex). Osnove Teorije informacija postavio je Claude Shannon 1948. . Telekomunikacijska mreža je skup izvora i prijemnika informacija koji se povezuju prijemnim kanalima i tehničkim ureñajima radi omogućavanja komutacije kanala i upravljanje njima. tehnički uvjeti komponenata sustava prijenosa (šum). sadržaj informacije je jednak broju binarnih znakova koji je u prosjeku potreban da se predstavi bilo kakva vijest čiji nastup nije bio ranije odreñen.

u postindustrijsko doba sve je manja uloga pojedinca. školovanje za sve složeniju tehnologiju.može memorirati jedan znak. znači da će entropija imati maksimalnu vrijednost kada budu svi dogañaji . pentabajt (Pb) sadrži 1024 (210) gigabajti. Entropija je kvalitativna mjera neodreñenosti neke vijesti prije nego je primljena. . jednako vjerojatni (max. odnosno to je iznos informacija koji se mora u prosjeku utrošiti da bi se upoznala bilo koja vijest iz skupa "x".45 bit/sec. 3. bajt čini 8 (23) bitova . ovdje može pomoći samo Informatika.entropija se smanjuje (sustav je bolji).povećanjem stupnja determiniranosti veza meñu elementima i okolinom. kapacitet izvora informacija se iskazuje bitom u sekundi (bit/sec) ili bodom.rad na pisaćem stroju 16 bit/sec. .mjera valjanosti konstrukcije sustava (novi sustav je bolji kada je entropija manja). . . . zapamćena tablica množenja zauzima oko 1. 6 . ali pomaže točnosti prijenosa. = 1). . . smanjenjem broja veza i broja elemenata . . .to je najveća količina informacija (Kmax) koja se može prenijeti u vremenu "t". sve je usmjereno na prikupljanje informacije kojih najviše ima u pisanim dokumentima.bajtovi po inču (BPI). OBRADA DOKUMENATA Uvod . sve više ljudi seli u tercijalne djelatnosti. . uz šum odreñene jačine "N" i jačine signala "P". megabajt (Mb) sadrži 1024 (210) kilobajta. . . . gigabajt (Gb) sadrži 1024 (210) megabajti.mjera za prosuñivanje funkcioniranja sustava (sustav s velikom entropijom vrlo je stabilan i teško ga je reorganizirati). . brzine rada čovjekove memorije kod nekih radnji: . .čitanje 18 . a označava se sa H(x). . . . . . .računanje 12 bit/sec. . mjerna jedinica entropija se koristi kao : . pojasnom širinom "W". samo održavanje i dodatni nadzor. .500 bitova memorije. ostalo rade automati. . dok je gustoća zapisa . . kilobajt (Kb) sadrži 1024 (210) bajtova. unutar jednoga sustava. bit (Binary Digit) je najmanji dio memorije i može biti "1" i "0".sviranje 23 bit/sec. čovjek može u prosjeku svijesno preraditi 25 bitova informacija u sekundi. Redundancija (zalihost) smeta prijenosu podataka jer se isti znakovi više puta prenose. problem kako naći informaciju koja nam je potrebna (u tako velikom fondu pisanoga materijala koji se stalno povećava).

. Nosioci informacija .kapacitet do 17 Gb. imaju IRG. a one od prije 10 godina zastarjevaju (osim matematičkih i još nekih)..uporaba informacije. jedan od dokumentacijskih centara je i Referalni centar pri sveučilištu u Zagrebu.USB diskovi . . diskovi. . selekcija. sekundarne. kapacitet 1. simpozija. mikroforme (mikrofilm i mikrofiš) : .A E T Ak S A emisija (stvaralac i publiciranje). godine u Engleskoj (izdalo Kraljevsko filozofsko društvo). čitači. . .diskovi se čitaju brzinom od 1 milion zn/sec. .KWIC indeksi (Key . e-maila ili Interneta (za sve to je potrebno dobro poznavanje nekoga od svjetskih jezika).CD . .DVD . razvijači. akumulacija (biblioteke i dokumentacijski centri).analizom se dolazi do klasifikacije koja treba omogućiti vrlo brzo pronalaženje potrebne informacije. 7 .direktorij .Word in Contex). kontroleri.T .svaka država ima barem jedan). diskete. znanstveni radnici danas u svijetu meñusobno surañuju putem dopisivanja. svakih 10 godina podvostručuju se . specijalna i tehnička) i dokumentacijski centri (upućuju na izvor informacije .Težak koji je standardizirao kružni tijek informacija i nazvao ga: E . . putovnica. shema 3. DVD) : .kapaciteta do 1 GB. apsorpcija . danas ima u svijetu oko milijun različitih publikacija. kazete. .diskete 3.vrpce se kreću 5 m/sec. Sreñivanje nosilaca informacija .S . . datoteka (File) . dokumenti (osobna iskaznica.prijenos oko 60 Kb/sec. 300 zn/cm.5 inča. za to služe biblioteke (opća.Ak . . kapacitet 650 Mb. na projektima rade timovi različitih profila stručnjaka. . prvi časopis 1665.1 na idućoj stranici. kamere. .. transmisija do odgovarajućeg mjesta. u bibliotekama je metoda pronalaženja putem kartica a može i direktno računalom. analiza dokumenta . a jedan od osnivača je B.zbirka podataka. . publikacije (primarne.44 Mb.još ne postoji automatska (zbog cijene) : . . magnetske memorije (vrpce. . . .ureñaji: COM. CD. . vozačka dozvola itd). kopirke itd. tercijalne).komercijalni dokumenti se uništavaju nakon roka. to sve pokazuje potrebe za dobro organiziranom službom informacija (informatičari i mreže centara za znanstvene i tehničke informacije). .

kupnja poklon razmjena obvezatni primjerci fond dokumenata selekcija analiza transformacija izrada indeksa kodiranje izrada baze traženja SHEMA 3.1 mikroforme datoteka 8 .

dokumenti koji su pronañeni nekom od metoda klasifikacije R = r / m * 100 R ... 9 .filozofija.. UDK klasifikacija (kod nas se upotrebljava) ... E elektronički ureñaji . relevacija . hijerarhijska klasifikacija (pojam unutar šireg pojma) .pravi dokumanat koji je tražen m . . ateizam itd. R elektronička računala a .religija.osnov je podjela na klase i podklase: 0 .relevacija u postocima r .masa dokumenata uključena u traženje Ova formula služi za ocjenu djelotvornosti klasifikacijskoga sustava.Univerzalna Decimalna Klasifikacija . psihologija. etika 2 . A analogna računala ..općenito 1 .

000 50.000 5.000 100.000.000 500.A B A K U S ZA RAČUNANJE DO 1.629 10 .000 10.000 1.000 500 100 50 10 5 1 Prikazan je broj 748.

strojni (object deck). te COM ureñaj. koji na temelju ulaznih podataka. real-time rad. IBM -705 (International Business Machine) 1954. generacija . plus različite vrste štampača. ekran s tipkovnicom. 1. .prva računala su UNIVAC (Universal Automatic Computer) 1951. . godine.4. prevodioci (compileri).Central Procesor Unit): upravljačka jedinica. ulazne jedinice (INPUT) : diskete. glavna memorija (virtuelna). DIGITALNA RAČUNALA Pojam i arhitektura . itd. kazete. godine. izlazne jedinice (OUTPUT) : sve ulazne osim čitača.karakterizira je izgradnja računala uz pomoć mehaničkih kontakata. a računa se negdje do 1953. rad u LAN-u. skenera i digitalne kamere. prvo računalo konstruirao je profesor Eckert (Pensyilvania) s nazivom ENIAC (Electronic Numerical Intergrator And Calculator) 1946. . programski jezici: simbolički (source deck). multiprograming. digitalne kamere.1 TELEKOMUNIKACIJE EXTERNE MEMORIJE Osnovna shema računala . . . preteče elektroničkih računala su Abakus strana 9 (još se i danas može vidjeti u uporabi na dalekom istoku) i Logaritmar ili logaritamsko računalo (popularno zvan Šiber). višeprocesorski rad. programi : upravljački i radni. aritmetika i logika. itd. sustav elektroničkih sklopova. a bilo je sastavljeno od 18. načini rada : centralizirana i distribuirana obrada. DVD-ovi. generacija . vrpce. . centralna jedinica (CPU . CD-ovi. Povjesni razvoj elektroničkih računala .računa se da je to najveće računalo do sada) 11 . pomoću unaprijed definiranoga programa. razvoj se prati kroz generacije. kojih je karakteristika materijal od kojega su konstruirani..000 vakumskih katodnih cijevi i releja. INPUT CPU OUTPUT Shema 4.1) dat je osnovni prikaz računala. . na slijedećoj shemi (4. . releja i vakumskih cijevi.razvoj feritnih jezgri i elektronskih cijevi . različiti čitači. daje tražene izlazne podatke. skeneri. diskovi. time-sharing rad. a cijeli rad se odvija na osnovu brojki (digit). 0. i Mark I (rañena za američku vojsku . on-line i off-line rad.

brži . optičke i magnetsko .dalji razvoj laserske tehnike kod externih memorija (DVD) . gdje je potrebno odreñeno vrijeme fizičkoga umetanja i pokretanja ureñaja.poznati: IBM 370. generacija . generacije računala se ne mogu točno po godinama definirati čemu pridonose i svijetske firme proizvoñači opreme Memorije računala . početak PC-a i mikroprocesora.viši programski jezici.1400 . multiprogramiranje. memorija je svaki ureñaj koji omogućuje ubilježavanje i opetovano čitanje upamćenih informacija.) i VLSI (Virtual Large. bez obzira na njihov sadržaj.do cca 1978. biti osnovne karakteristike 8.računala orjentirana poslovnim primjenama poznata RCA 501. te veliki napredak robotizacije u proizvodnji osobito automobila . GE serija 600 itd. g.znači da je ova (7. godine. generacije računala . krugovi (MSI i LSI-Medium i Large Scale Integration) .nekoliko miliona aktivnih elemenata po jednome kristalu . pad cijena . što znači bez programiranja . godine. generacija ...porast proizvodnje računala posebno PC-a . generacija -integrirani krugovi ELSI (Exstra Large. telekomunikacije . u odnosu na način memoriranja podataka djele se na magnetske . 7.80. . DEC .integrirani krugovi (Integrated Circuits . 2. napredak softwera (naplaćivanje). IBM 7070 . dalji razvoj softwerskih produkata (sve skuplji) kao i telekomunikacijske tehnike. 12 . Honeywell 200.. real .line (nisu u direktnom dostupu ali ih sustav automatski pronalazi) .) generacija računala u tijeku.krugovi VELSI (Virtual Extra Large. više pažnje ulazno/izlaznim jedinicama .intg.g. a posebno softwera za PC-e (Microsoft) . multipleksori. on-line (u direktnom su dostupu) i near .razvoj baza podataka te pretraživanje istih putem Interneta . 6. baze podataka.Digital Equipment Corporation. velikoga su gabarita. real-time .karakteristike: dosta se griju.visoki razvoj opto elektronike .krugovi veće integracije (GSI .do 1970.)sa preko500. g. General Electric GE200 itd.). generacija -integr.rad na expertnim sistemima. pretpostavlja se. . programiranje u assembleru traje negdje do 1960. modularna mini računala (IBM serija 1. PDP Programmed Data Processor). svi ostali se prilagoñavaju.. te počeci rada na direktnom pristupu čovjeka računalu. manja.1600 i 7090. generacija .do 1990. 5.traje do cca 1995.do 1985. 4. Burroughs B500.time. ROM memorije .opto elektronika (optička obrada podataka). gledajući odnos prema računalu djele se na off-line (prije se moraju postaviti). . Honeywell 800. generacija . brža.razvoj svih komunikacijskih komponenti (Internet) .IC) SSI (Small Scale Integration) poznati: IBM serija 360.razvoj novih externih memorija za PC-e.Grand Scale Integration) . RCA Spectar 70. CDC 160.dalji razvoj softwera osobito baza podataka te rukovanje s njima.000 aktivnih elemenata po jednom kristalu (chip-u) . .tranzistori (poluvodićka tehnika) . 3.laserska tehnika .optičke. modularne memorije .što će.

. . memorije s direktnim pristupom a) magnetski diskovi b) magnetski bubnjevi i kartice (povijest) c) magnetske diskete d) CD. DVD e) USB ureñaji (diskovi) 2.kreću se brzinom 5 m/sec-djele se na kanale (staze) i postoje 7 i 9 kanalne (6-bitni i 8-bitni kodovi s kontrolnim bitom). . .gustoća zapisa je 80 do 640 bit/cm. Izgled blokiranih slogova M S R D D B S PODACI D S PODACI D S PODACI 13 . radi što većeg iskorištenja prostora slogovi se blokiraju. ROM (Read only Memory).meñu slogovski razmak).trajna mem.5 cm. širine su 1/2 inča . radi inercije pri čitanju podataka oni se ne memoriraju po cijeloj dužini već postoji IRG (Inter Record Gape .. . prema načinu korištenja dije se u dvije osnovne grupe : 1. memorije sa sekvencijalnim pristupom a) magnetske vrpce b) magnetske kazete Magnetske vrpce podaci IRG IRG podaci IRG podaci podaci IRG IRG . Magnetske memorije . EPROM (Erasable PROM). izrañene su od plastike i presvučene feromagnetskim oksidom koji se može polarizirati (magnetizirati).radna mem. a ROM zadržava . dužine 1. u odnosu na trajnost memoriranja : RAM (Read Assess Memory). RAM gubi podatke pri isključenju struje . PROM (Programable ROM).

kreira se nova sekvencijalna datoteka dok stara ostaje sačuvana (Shema 4.200 do 1000 bit/inč. podjeljeni u slogove i staze zbog adresiranja . podaci se čitaju pomoću ureñaja (češlja) za čitanje i pisanje koji ima za svaku stazu posebnu glavu radi brzoga pristupa podacima .za pretpostaviti je da ih više nema niti u uporabi. magnetski bubnjevi su već medij povjesti jer se više ne proizvode . bubnjevi su magnetizirani po svojem obodu (plaštu) na kojemu se . SLOGOVI PROMJENA STARO STANJE Shema 4. prednosti sekvencijalne obrade datoteke na magnetskoj vrpci : 1.brzina vrtnje bubnja je do 75000 o/min. .MSR = meñuslogovski razmak DB = podatak o dužini bloka DS = podatak o dužini sloga .1) .2 PROGRAM AŽURIRANJA STAROGA STANJA LISTA NA ŠTAMPAČU NOVO STANJE Magnetski bubnjevi (Slika 4. .2). vrijeme učitavanja je vrlo malo osobito kod primjerenog faktora blokiranja. nalaze memorirani podaci. pri obradama velikoga broja slogova koji se ažuriraju. 2. 14 . znači .

a to su ustvari magnetizirane aluminijske ploče (duljine 40. podaci se upisuju u 128 staza podjeljenih u 16 cilindara (8 staza po cilindru) .6 x 11.Slika 4.3) . izrañeni su od aluminijskih ploča s magnetiziranim oksidnim slojem na kojemu su memorirani podaci 6 ploča češalj Shema 4. Magnetski diskovi (Shema 4. .4 cm i debljine 0. takoñer su medij prošlosti . kartice su smještene u 8 pretinaca (u svakome ih ima 256) a izvlače se specijanim pneumatskim ureñajem i obavijaju oko malog rotirajućeg bubnja (odabir ide pomoću zareza na rubu). .1 glave za čitanje i pisanje staze slogovi Magnetske kartice .kapacitet 2048 (2Kb) bajtova po stazi.2 mm).3 15 .

. do prije nekoliko godina bilo je potrebno formatirati diskete (podjela na sektore od 512 bajtova i još neke labele). slijedeće su 5.Data Access Time = Seek Time (pozicioniranje na traženi sektor) + Head Switch Time (prosječno vrijeme za odreñivanje potrebne glave za R/W) + Rotational Latency Time (okretaj ploče diska). a danas nije potrebno (na pakovanju piše Dos Formated) osim starih zaliha (My Computer . . g. . . kapacitet od 1. postoje fiksni i izmjenjivi (danas sve manje).klik na ikonu diskete . . .naredba Format u izborniku File). zapis na njima se vrši frekventnom modulacijom (FM) . na PC-ima su diskovi (hard disk) izvedeni od jedne ili više ploča zatvorenih u hermetičkome kućištu .44 se može povećati odnosno na disketu se može memorirati i više podataka uporabom MS . ili RLL (Run Lenght Limited) metoda s kojom se postiže 50% veći kapacitet. .5 inča s kapacitetom od 1.25 inča i kapaciteta do 512 Kb. namjeni i veličini diska. a postoje i veličine 3 inča (Amstrad i Schneider) koje su manje u uporabi.). ploča može biti od jedne do šest ovisno o proizvoñaču. . 16 . razvile su se počecima distribuirane obrade kao medij za unos podataka (1980. staze se računaju po promjeru ploča a cilindar čine sve staze istoga promjera (prikazani disk ima cilindre od po 10 staza). . isto tako mogu se upotrebljavati pojedinačno (PC) i u baterijama od dva ili više. danas se upotrebljavaju diskete 3. . na disku se takoñer kao i vrpci slogovi blokiraju radi uštede na prostoru (IRG) pri korištenju većih baza podataka. . ploče su promjera 12 inča .000 okr/min . Magnetske diskete . a osobito razvojem PC-a. a cijeli disk se okreće brzinom do 10.ZIP (Microsoft programa). .44 Mb . .svaka od njih se može posebno čitati jer postoji 10 glava za čitanje i pisanje na mehanizmu koji se naziva češalj. prve su bile 8 inča s kapacitetom 128 Kb (više ih nema). a danas je već uobičajen postupak Modified FM (MFM) kao bolja metoda . sa svojim kontrolnim ureñajima. .3 je prikazan magnetski disk sa šest ploča i 12 površina . memorija na diskovima je podjeljena na staze i cilindre radi bržega pristupa podacima kod obrade direktnim pristupom.u zaštićenom i zatvorenom prostoru. vrijeme pristupa podatku je 5 do 15 milisekundi (Western Digital i Fujitsu) .danas već dostižu kapacitet od 80 Gb. na Shemi 4.magnetizirano je 10 površina (gornja i donja nisu) ..

godine (Sonny i Philips) na početku samo u glazbenoj industriji. . CD-R (CD-Recordable) ureñaj jednokratno zapisuje podatke na diskove. . a čitati CD i CD-R medije. to je ustvari magnetska vrpca zatvorena u posebnome kućištu koja služi za sigurnosne arhivske kopije podataka.25 inča kao kod starijih disketa. .vrlo brzi pristup bilo kojem dijelu vrpce dužine 60 ili 90 metara .ureñajima. s nazivom UDF (Universal Disc Format) kao dogradnja ISO 9660 Cross Platform standarda. Magnetsko .ovim ureñajem može se snimati i na CD-R medije. kapaciteta oko 650 Mb. kojima se dostiže brzina pisanja i čitanja preko 10 Mb / sec.ovako pržene diskove moguće je čitati na običnim CD . promjera 12 cm s rupom od 1.Magnetske kazete . . ove najnovije kazete rade na principu serpentina . 17 . . način zapisa: jedan bajt ima 14+3=17 kanalnih bitova (Eight to Fourten . Program i Lead-Out (završetak). 98 okvira čini sektor kao osnovnu logičku jedinicu na CD (znači 98x24 = 2352 bajta). . memoriranje se vrši laserskom zrakom .optičke memorije . a zatim se mjenja smjer vrpce .od 1995.6 cm / sec. svaki zapis na disku ima Lead-In (uvodni dio za kalibriranje lasera i optičkoga sustava). kod njih se laserska zraka upotrebljava za voñenje magnetske glave R/W kao i za zagrijavanje magnetskoga sloja kod medija gdje je to potrebno. i prihvaćen je 1995. nemogućnost upisa (izmjena) podataka. .62 cm/sec.e. kapaciteta 200 Kb.nastao 1985. brisati i ponovno višestruko upisivati (do tisuću puta) . dužine 90 m. brzina prijenosa ide oko 600 Kb/sec (300 sektora/sec). brzine prijenosa 300 bit/sec. . gustoće zapisa 315 bit/cm. . predstavnik optičkih memorija je CD (Compact Disk) . CD-ROM (CD-Read Only Memory) ureñaj .brzina prijenosa 80 90 Mb / min. i brzine premotavanja 228. DAT se uglavnom upotrebljava za audio zapise .može memorirati 12 do 24 Gb (zgusnuto) . OSTA (Optical Storage Technology Association) predložila je standard za ovaj način snimanja na CD-u.može se čitati.Modulation). CD-RW (CD-Rewritable).što omogućuje brži pristup podacima jer se čita i piše s obe strane kretanja vrpce unutar kazete. . osnova im je laserska zraka.uobičajen naziv prženje. zapis samo na jednoj strani. . god. . otvor ureñaja je 5. danas su na tržištu popularne QIC (Quarter-Inc Catridge) 20 Gb i DLT (Digital Linear Tape) 80 Gb.podaci se upisuju od središta prema vani . a ne urezivanja laserskom zrakom .5 cm. Optičke memorije . . radi na principu spaljivanja sloja osjetljive boje . ugrañuje se u sve PC . DAT (Digital .sustava kod kojega se na kraju vrpce glava za r/w spušta.Analog Tape) ili DDS (Digital Data Standard). god. po 24 bajta čine okvir (frame) koji znači ima 588 kanalnih bitova. brzine vrpce 7.udubljenjima nanizanim u neprekidnoj spirali (dužine oko 6 km) od sredine ka obodu diska.

i na njima nema mogućnosti rada s USB-om. dogovoreni su odreñeni standardi zaštite i počela je proizvodnja. g. razvila ih je filmska industrija te je za sada nemoguće masovno korištenje radi zaštite (presnimavanja). . to je vrlo respektibilna veličina. LS-120 . USB . ZIP .5 inča i kapaciteta od 120 Mb podataka . . kapacitet memoriranja podataka je 7 do 26 puta veći od CD-a (znači 4. . s time da ovisno o proizvoñaču mogu se dobiti sve ove veličine. pa dalje 32. 128. Philips. .ima laserski servo ureñaj za manipuliranje. iako spadaju u optičke memorije.ROM ureñaju (s rezervom). prvi USB . danas već. vrlo brzo će zamjeniti i diskete i CD-ove. god. 2002. Type II omogućuje vañenje medija koji se može čitati u bilo kojem DVD . . Pioneer. a to se još nije dogodilo iz jednostavnoga razloga što ima još mnogo starijih tipova PC-a u uporabi. .nije se održala na tržištu.memorije .RAM ureñaju. posebno su izdvojene kao nešto najnovije. . i vjerojatno su to naprave na kojima će se temeljiti budućnost medija za pohranu podataka. 256. podaci se čitaju pomoću laserske zrake . a već se radi na dvoslojnom DVD-u na kojeg će se moći spremiti 50 Gb (standarde usaglasili: Sony.izmjenjiva Winchester tehnologija (zatvorene kazete koje u sebi imaju ugrañene magnetske ploče) .veličine iste kao CD.7 do 17 Gb) krajem 1997.. . Samsung. bez obzira želi li se koristiti ili ne. unazad nekoliko godina na sva se računala ugrañuje port (utičnica). te brisati i ponovno memorirati . spada u jedan od sporijih ureñaja za pohranu podataka.ovi su bili kapaciteta 16 MB. .ureñaj može čitati i "stare" diskete (1. 512 i do današnjih 1 GB . . na kojega se može memorirati. godine ustanovljeni su novi standardi DVD-a s plavom laserskom zrakom kraće valne dužine koja može zapisati 27 Gb.44 Mb) . . .ima dva podatkovna sloja po svakoj strani (potrebno ih je okretati). Sharp i Thomson. za jednostavno uključivanje ovoga medija.kapaciteta 100 do 250 Mb .kapaciteta 1 do 2 Gb. do jednoga megabajta podataka. . postoji DVD-video i DVD-audio . Matsushita. pa čak i dvije. LG.u povjest. koja se može ugrañivati u računalo . to je ureñaj veličine signir . DVD .olovke .promovirana 1994.ureñaj (disk) .mogu se ugrañivati u računalo ili na njega priključivati .zamjena za disketu . ovaj ureñaj mogao bi poslati diskete i disketne jedinice u " staro željezo " . ili biti odvojena od njega .za uporabu je potrebna MPEG2 / Dolby Digital kartica + MMX set instrukcija za dekodiranje . 64. JAZ i SparQ ureñaji . a isto tako zbog navike rada s disketama i velikoga broja fajlova pohranjenih na njima. 18 . postoje dva tipa kazeta koje u sebi imaju disk: Type I potpuno je zatvorena i podaci se mogu čitati samo u DVD . . po volji (kao i na disketama) . a uzimajući u obzir da se podaci mogu memorirati.disketni ureñaj s disketom od 3. . za operacijske sustave Widows-a od 98 pa dalje nisu potrebni nikakvi driveri već ga OS (Operacijski Sustav) sam prepoznaje.

000 + 900 + 40 + 6 = 1946 Binarni brojevni sustav Kinezi već u XII stoljeću razvijaju sustave s bazom 2 i 5.sadrži dva simbola: 0 i 1.znamenka najveće mjesne vrijednosti LSD . baza sustava je deset pa svaka znamenka na odreñenome mjestu unutar brojke ima mjesnu vrijednost potencije baze deset.vrlo teški za izvoñenje računskih operacija. poboljšanje je stavljanjem crtice ili štapića preko četiri pobrojena predmeta. svi sustavi koji imaju bazu veću od 2 vrlo su neprikladni za rad digitalnih računala jednostavno zato što je vrlo teško konstruirati elektroničke elemente koji bi imali 3 i više diskretnih stabilnih stanja. slijedeća lijeva ima 2^1 itd. Rimski i Egipatski brojevni sustavi donose prednost što se grupe crtica ili štapića zamjenjuju slovom .Most Significant Digit . slijedeća u lijevo 10^1 itd. krajnja desna znamenka ima vrijednost 10^0. a sadrži deset simbola i to brojke od 0 do 9. u XII stoljeću uvodi se novi . krajnja desna znamenka ima vrijednost 2^0. Dekadski brojevni sustav razvio se od Arapskoga i Hinduskoga.Unitarni sustav.Least Significant Digit .Matematička osnovica rada Brojevni sustavi najjednostavniji pomoću štapića ili crtica: za svaki pobrojani predmet dodaje se štapić ili crtica . - Binarno : Dekadski : - 0 1 10 11 100 101 110 0 1 2 3 4 5 6 111 7 1000 1001 8 9 vrijednost binarnoga broja može se iskazati slično dekadskome : 1 1 0 1 0 1 1x2^5 + 1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 preračunato u dekadski imamo : 1x32 + 1x16 + 0x8 + 1x4 + 0x2 + 1x1 = 53 pretvorba binarnoga broja u dekadski metodom uzastopne multiplikacije s 2 : MSD .Arapski numerički sustav .temelji se na pozicionoj notaciji znakova koji se upotrebljavaju. baza binarnoga sustava je dva .znamenka najmanje mjesne vrijednosti 19 . broj 1946 može se prikazati: - - Znamenka : 1 9 4 6 Mjesna vrijednost : 10^3 10^2 10^1 10^0 Dakle : 1x10^3 + 9x10^2 + 4x10^1 + 6x10^0 1.

0 . 365.1 .1 .1 MSD Dekadski djeljenju ostatak prvoga djeljenja Dekadski broj se dijeli s 2. .0 LSD .MSD 1 1 x 2 + 1 = 3 1 3 x 2 + 0 = 6 0 6 x 2 + 1 = 13 1 13 x 2 + 0 = 26 0 26 x 2 + 1 = 53 LSD 1 Najprije se MSD pomnoži s 2 pa se dodaje jedinica ili nula ovisno o vrijednosti slijedeće binarne znamenke.0 . Pri svakome se piše s desne strane i on predstavlja vrijednost binarnoga broja.0 .1 . 64 jesu u binarnome obliku redom 10011. s time da je ostatak LSD.0 .0 . Posljednji rezultat je vrijednost zadanoga binarnoga broja izražena u dekadskome sustavu. dodaje 1 ili 0 itd.1 LSD .0 .381 20 . 101101101.0 . 1000000. rezultat se dalje dijeli s 2 sve dok se broj ne reducira na 0.1 .djelovi cijelih brojeva ili decimalni brojevi : u dekadskome sustavu pod 0.381 podrazumjeva se 3 x 10^-1 3 x 1 / 10 = 3 / 10 + + + 8 x 10^-2 8 x 1 / 100 8 / 100 + + + 1 x 10^-3 što daje 1 x 1 / 1000 = 1 / 1000 = 381 / 1000 = 0. brojevi 19. Rezultat se ponovno pomnoži s 2.1 MSD 64 32 16 8 4 2 1 0 : 2 . a posljednjega . sve do LSD. pretvorba dekadskoga broja u binarni metodom uzastopnoga djeljenja s 2 : 19 9 4 2 1 0 : 2 - ili 1 LSD 1 0 0 1 MSD 365 182 91 45 22 11 5 2 1 0 : 2 ili .0 .MSD.

Pretvorba dijelova dekadskoga broja u djelove binarnoga broja i obrnuto. 132 x 2 1 0 .5 0 (0. 1 / 64 .u binarnome sustavu pod 0. 0 . 1 / 4 . 78125 21 . 11001 po bazi 2 ≅ 25 / 32 = 0 . 528 x 2 0 1 .3125 = = 0. 1 / 32 .625 MSD 0 (0. 056 x 2 LSD 1 itd. pozicije desno od decimalnoga zareza kod binarnih brojeva jesu : 1 / 2 . 1 / 8 . 1 / 16 .5 : 2) + 1 = 1. 566 x 2 MSD 1 1 .25 : 2) + 0 = 0.1011 podrazumjeva se 1 x 2^-1 + 0 x 2^-2 + 1 x 2^-3 + 1 x 2^-4 što po dekadskome obračunu iznosi 1x1/2 + 0x1/4 = 1/2 + 0 = (8 + 0 + 2 + 1) / 16 + 1 x 1 / 8 + 1 x 1 / 16 + 1/8 + 1 / 16 = 11 / 16 = = binarni broj iza decimalnoga zareza 1011 = 11 decimalno. 1 / 128 itd.625 : 2) = 3125 / 10000 ili = 5 / 16 0. 264 x 2 0 0 . ide istim metodama ali suprotnim postupcima : binarni u decimalni metodom uzastopnoga djeljenja s 2 ( 0 . 783 po bazi 10 ≅ 0 .3125 decimalni u binarni metodom uzastopnoga multipliciranja s 2 0 . 783 x 2 1 .25 1 (1. 0101 ) LSD 1 (1 : 2) + 0 = 0.

uvijek postoji točan decimalni ekvivalent djelova binarnoga broja. pogodan je za 6-bitne kôdove kod kojih je i nastao . krajnja desna znamenka ima vrijednost 8^0 .po tri binarne znamenke : oktalno binarno dekadski - 6 110 3 011 4 0 9 1 001 2 010 4 7 100 111 1 6 7 konverzija binarnoga broja u oktalni ide obrnutim postupkom. vrši se odvojenom konverzijom. slijedeća u lijevo 8^1 itd . 1011 0 . Drugo . oktalni broj 2135 u dekadski : MSD 2 1 3 2 x 8 = 16 + 1 = 17 17 x 8 = 136 + 3 = 139 139 x 8 = 1112 + 5 = 1117 po bazi 10 LSD - 5 konverzija u binarni . dok obrnuto ne vrijedi.Ovdje treba naglasiti dva važna pravila : Prvo . 101 100 . Oktalni brojevni sustav baza sustava je 8 i sadrži simbole od 0 do 7 .binarno) 6875 / 10000 22 .konverzija broja koji se sastoji od cijelih brojeva i njihovih djelova. zatim se rezultati sastave oko decimalnoga zareza. ô broj 6273 po bazi 8 može se prikazati : - = = - 6 2 6 x 8^3 + 2 x 8^2 6 x 512 + 2 x 64 3072 + 128 3259 po bazi 10 + + + 7 7 x 8^1 7x8 56 + + + 3 3 x 8^0 3x1 3 = = konverzije metodom sukcesivnoga množenja ili djeljenja idu isto kao kod binarnoga sustava samo s bazom 8 a ne 2 . 6875 po bazi 2 ili po bazi 8 ili po bazi 10 ili 11 / 16 44 / 64 ( 0 . 54 0 . djelovi cijeloga broja : 0 .

djelovi cijelog heksadecimalnog broja (isti zadatak sa kraja prethodnoga slajda) : po bazi 16 11 / 16 ( 0 . slijedeća u lijevo 16^1 itd. D. odnosno 8. E i F . heksadecimalna brojka A 3 D može se prikazati po bazi 10 : = = - A A (10) x 16^2 A (10) x 256 2560 + + + 3 3 x 16^1 3 x 16 48 + + + D D (13) x 16^0 = D (13) x 1 = 13 = 2621 konverzije metodom sukcesivnoga množenja ili djeljenja idu isto kao kod binarnoga i oktalnoga sustava samo s bazom 16 a ne 2. krajnja desna znamenka ima vrijednost 16^0 .. 1011 gledano binarno) Načini računanja digitalnih računala . B.brojke od 0 do 9 i slova A.- Heksadecimalni brojevni sustav baza sustava je 16 i sadrži simbole . jer bi binarni sistem prikaza bio vrlo nepogodan. pogodan je za prikazivanje adresa u memoriji.B 3 0011 D 1101 ili i l i 10 2 1101 D 1001 9 . C. Heksadecimalni broj 83F u dekadski : MSD 8 8 x 16 + 3 = 131 3 131 x 16 + F (15) = 2111 LSD - F konverzija u binarni sustav ide sa grupom od 4 znamenke: A 1010 0.u računalu se sve računske operacije izvode zbrajanjem : Zbrajanje binarnih brojeva 0 + 1 + 0 + 1 + pribrojnik pribrojnik = 0 = 1 = 1 = 10 (0 s prijenosom 1) 10011 10111 1010 + 11010 + 101 + 111 101101 11100 + 1001 11010 23 0 0 1 1 .

zbrajati više od dva broja dosta je mukotrpno. već kako je navedeno. .1101 10110 + 10010 101000 + 1 1001 komplement Množenje binarnih brojeva . te se obično zbrajaju samo dva broja (tako radi i računalo). računalo zbraja samo dva broja odjednom.. množenje binarnih brojeva svodi se na zbrajanje s pomakom u lijevo : 110012 * 1012 11001 00000 + 11001 11111012 = = 2510 510 = 12510 110012 * 1112 11001 11001 + 11001 101011112 = = 2510 710 = 17510 .1 1 . prikaz toga načina binarnim brojevima: minuend suptrahend 10110 .241 758 mksimalni broj suptrahend komplement suptrahenda . Oduzimanje binarnih brojeva 0 . svodi se na sukcesivno oduzimanje odnosno zbrajanje s komplementom : 24 .241 86 327 + 758 1085 + 1 86 999 . sve operacije svodi na zbrajanje pomoću komplementa suptrahenda i dodavanjenjem odnosno prijenosom prelazeće jedinice.10111 1001 11011 .0 0 . računalo nije konstruiran da na ovaj način može oduzimati brojeve.10000 .1 minuend suptrahend = = = = 0 1 1 (s posudbom od prethodnoga broja) 0 11001 110010 .0 1 . prikaz toga načina dekadskim brojevima: minuend suptrahend 327 . Djeljenje binarnih brojeva .

. . 25 . bajt i riječ . . značenje riječi bit i bajt opisano je na strani OI 07. .koja je ustvari najmanji memorijski element (hardverski) . svaki znak se može prikazati s jednim bajtom (6 ili 8 bitova). pri obradi isključivo numeričkih podataka navedeni kôd omogućuje pakovanje tako se dekadske brojke predstavljaju sa 4 bita (1 polubajt) i predznak posebno.kombinacija odnosno znakova (brojevi. .obično četiri .djeljenje završeno bez ostatka Pojmovi bit.3. riječ je skup bajtova . slova ili specijalni znakovi). .poglavlje 4. Memoriranje podataka u pakovanome obliku . računalo radi na principu zbrajanja komlementa suptrahenda i rezultat je postignut kada se dobije red jedinica.za memoriranje znakova meñunarodnim 8-bitnim kôdom (EBCDIC) . prethodni primjer prikazan zbrajanjem: + + + + + 100111 110010 1011001 1 11010 10010 101100 1 1101 0010 1111 komplement divizora ( 1101) komplement divizora ( 1101) komplement divizora (1101) red jedinica . za bajt se može reći da je najmanja adresibilna jedinica u memoriji. .. za prijenos podataka putem linije svaki bajt dobiva još jedan bit koji se zove bit parnosti (parity check). bit je osnovna jedinica računara ali se s njime ne može prikazati niti jedan znak osim logičke funkcije. .adresibilna jedinica memorije.4. i obrnuto). kôd je zasnovan na heksadecimalnom brojevnom sustavu i omogućuje predstavljanje 256 (28) bit .100111 / 1101 = 11 ovo smo dobili slijedećim postupkom 1001112 11012 11010 1101 1101 1101 0 = = 3910 1310 divizor je tri puta oduziman od dividenda i na kraju je ostatak 0 znači 1 + 1 + 1 = 112 = 310 .6. i služi za kontrolu prijenosa (on će biti jedinica kada u bajtu ima neparan broj bitova. većina sustava za elektroničku obradu podataka koriste se .

. najbrži rad računala postiže se memorirajući numeričke podatke direktno u binarnome obliku . u pravilu se sve numeričke operacije izvode u pakovanome obliku.1 riječ = 4 bajta = 32 bita = 31 bit za podatke i 1 bit za predznak = FW (Full Word) dupla riječ = 8 bajtova = 64 bita = 63 bita za podatke i 1 bit za predznak = DW (Double Word) 26 .može se memorirati brojka 0 do + / .onome u kome računalo i radi .za to postoje dva načina : Aritmetika fiksnoga zareza .poluriječ. riječ i dupla riječ. .32767 ili 2 15 . zahtjeva memoriranje podataka pomoću fiksne dužine formata . predznak se postavlja u zadnji desni polubajt i to s heksadecimalnim oznakama D (1101) za negativan i C (1100) za pozitivan broj. predznak se uvijek memorira u prvom lijevom bitu formata. primjer prikaza negativnoga broja 482 (-482) : F nepakovano 0 F 1111 4 0100 F 8 D 1101 2 0010 1111 0000 b a j t 1111 1000 b a j t 4 8 1000 b a j t b a j t 2 D pakovano 0000 0000 b a j t 0000 0000 0100 0010 1101 b a j t b a j t b a j t Memoriranje i obrada binarnih brojeva .podaci imaju uvijek istu veličinu polja u koje se memoriraju . poluriječ = 2 bajta = 16 bitova = 15 bitova za podatke i 1 bit za predznak = HW (Half Word) . ..

a za predznak eksponenta ostalih sedam bitova prvoga lijevoga bajta formata.negativni eksponent = relativni eksponent . .543 61 x 10 -3 543 1 bit 7 bitova . 27 . .znači : relativnim brojevima od 1 do 63 prikazuju se negativni eksponenti od .000543 = = = mantisa 0.predznak eksponenta odnosno karakteristike : + 0.predznak vrijednosti broja. brojevi se prikazuju u obliku potencije s bazom 10 : 543 543000000 0.543 0. u aritmetici kliznoga zareza postoje dvije vrste predznaka : . a kod negativnoga : 64 .Aritmetika kliznoga zareza .63 do . koje su podjeljene tako da se kod pozitivnoga eksponenta dodaje fiksni broj 64.543 0.543 x x x karakteristika 10 3 10 9 10 -3 .broj 64 označuje eksp. u jednome se programu ne može istovremeno raditi sa obadva formata. za prikazivanje predznaka vrijednosti koristi se samo jedan bit. takav način prikaza omogućuje 27 = 128 kombinacija .1 brojevima od 64 do 128 prikazuju se pozitivni eksponenti od + 1 do + 64 .8 bajtova (1+7+56 bitova) . na taj način je karakteristika uvijek plus ( + ) . .543 x 10 -3 predznak vrijednosti predznak eksponenta .pozicija. 0 + + 0.4 bajta ( 1 + 7 + 24 bita ) format dvostruke točnosti . kod aritmetike kliznoga zareza postoje dva formata : format jednostruke točnosti . osnovna je karakteristika posebnoga memoriranja vrijednosti broja a posebno mjesta decimalnoga zareza.000543 = + 0.

. ovisit će o uporabi načina kodiranja.. kod zbrajanja u BCD kôdu treba voditi računa o slijedećem pravilu : zbraja se tetrada po terada i kada je zbroj u jednoj veći od 9 (maksimalna dekadska brojka) dodatno se pribroji 0110 2 (prendotetrada) da bi došlo do prijenosa dekadske jedinice 7 + 6 13 10 0111 + 0110 1101 + 0110 0001 0011 1 3 BCD tetrada za broj 7 BCD tetrada za broj 6 BCD pseudotetrada BCD prendotetrada (korektura) 2 BCD tetrade EXCESS . ovim se kôdom otklanja nedostatak BCD kôda kod oduzimanja na primjer : komplement broja 310 odnosno 00112 = 1100 broj kojega nema u BCD sustavu ( maksimalni broj je 910 odnosno 10012 ) 28 . u nastavku su prikazani neki od najčešće upotrebljavanih. . čisti binarni prikaz brojeva nije pregledan za rad čovjeka : 26946 10 = 110100101000010 2 Tetradni kôdovi ô . Kodiranje znakova . suština kôda je u tome. . načinu obrade podataka ili nečem drugom . 2 7 binarno : 11011 BCD kôd : 0010 0111 dekadski : 27 . tetradno prikazivanje brojeva je prikaz svakoga broja sa četiri bita (tetrada).3 kôd ili Stibitz kôd ô ô . vremenskome trenutku standardizacije. postoji više metoda ovakvoga prikaza podataka koje ovise o proizvoñaču hardwera ili softwera. kod rada s fiksnom dužinom formata slabije je iskorištenje memorije. kod rada s promjenjivom dužinom formata može se prilagoditi svakoj dužini podatka. dobiva se iz BCD kôda kada se tetrade pomaknu za tri mjesta. već je rečeno da računalo u sebi radi samo binarno . meñutim kako će se podaci unositi i prikazivati nakon obrade. . znači da se tetradi dodaje binarno 0011. što se za prikazivanje jednoga broja koristi uvijek kombinacija od četiri binarna mjesta ili tetrada. BCD kôd (Binary Coded Decimals) ô .

uvijek daje isti binarni broj 1100 .bitnim kôdom odnosno 6 . sastoji se od osam pozicija bitova podjeljenih u dvije grupe po četiri plus kontrolni bit koji će biti jedinica kada je u bajtu broj jedinica paran. . grupa od šest bitova djeli se u ovome sustavu na dvije grupe od po tri bita u kojoj se može prikazati svaka oktalna brojka (maksimalno 78 = 1112 ). jer je dovoljno šest bitova za prikaz bilo kojega znaka (uz takva računala postoje tabele oktalnog prikaza znakova). . pretvorba ide tako da MSD binarnoga broja postaje MSD Gray broja.u. kôd je zasnovan na heksadecimalnom sustavu brojeva. Prošireni i izmjenjivi binarno-decimalni kôd (EBCDIC .Extended ô Binary Coded Decimal Interchange Côde) . odlikuje se svojstvom da se svaki veći broj razlikuje u samo jednoj znamenci. upotrebljava se kod odreñenih vrsta računala gdje je potrebna ušteda memorije te radi spriječavanja redundance . ovo pruža mogućnost uporabe u ureñajima za analogno digitalnu konverziju.-3 1011 1010 = 0111 = 0011 1011 + 0001 = 1100 1010 + 0010 = 1100 0111 + 0101 = 1100 0011 + 1001 = 1100 .EX.baza 10 1 2 = 5 = 9 2 EXCESS-3 0001 0100 0010 0101 = = 0101 1000 = = 1001 1100 kom. kôd je dobio naziv prema meñunarodnoj organizaciji za standarde u EOP . Aiken kôd ô . simetričan kôd s osobinom da svi neparni brojevi završavaju s jedinicom a parni sa nulom (kao i kod BCD kôda). . 29 .bitnim bajtom pogodnim za oktalni brojevni sustav. može se zapaziti da zbroj komplementa EXCESS . zatim se svaki binarni broj dalje zbraja sa slijedećim i Gray kôd je rezultat toga zbrajanja bez obzira na prijenos jedinice (ona se zanemaruja) : binarno 1 Gray 1 + 1 0 + 1 0 + 0 1 + 0 0 + 1 1 ECMA kôd (European Computer Manufacturing Asociation) ô . . . .3 broja i njegovoga binarnoga ekvivalenta. . . prvih pet brojeva (0 do 4) imaju binarni oblik normalan a na drugih pet (5 do 9) dodaje se šestica (srednja dva bita tetrade) : 0 = 0000 1 = 0001 2 = 0010 3 = 0011 4 = 0100 5 = 1011 6 = 1100 7 = 1101 8 = 1110 9 = 1111 Gray kôd ô . nazivaju ga i refleksni binarni sustav. prikazivanje znakova 6 .

za prikaz slova koriste se slijedeće kombinacije bitova u zonskome dijelu: 11 00 01 10 za slova od A do I za slova od J do R za slova od S do Z . ovaj kôd je danas već vrlo malo u uporabi. navedeni prikaz vrijedi za velika slova . napr.625 bitova po tetradi). STOP i sl. znači da je šest kombinacija viška (0. dok su kod malih prva dva bita u zonskome dijelu bajta 10.).bitni ASCII kôd ô . . puni naziv: INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION.za prikaz jedne brojke koristi se tetrada od 4 bita što je 24 = 16 kombinacija a imamo svega deset brojki.bitni ASCII kôd u radu računala tipa ô UNIVAC i DIGITAL (PDP). a prema tome kojim kôdom radi ili kojim je najpogodnije raditi za odreñeni posao.a u drugačijem rasporedu bitova u zonskome dijelu bajta. lijevi dio bajta se naziva zonski. 30 . .jedan dio kombinacija koristi se i za neke standardne naredbe računalu (RUN. razlikuje se od EBCDIC . predimenzioniranost jednoga kôda ili suvišnost kôdnih kombinacija naziva se redundancija. Napomena: za sve navedene kôdove postoje tablice koje se uvijek dobivaju pri kupnji računala. . uz oznaku kôda uvijek ide oznaka formata s kojim se radi (6 ili 8 . . Osam .u : 1100 0010 C B 2 1100 0001 C A 1 1101 0001 D J 1 1110 0011 E T 3 . primjer : riječ bajt memorirana u EBCDIC . interesantno je da se u primjeni susreće i šest . u numeričkome dijelu idu bit pozicije brojki 1 do 9 za prve dvije grupe slova i 2 do 9 za treću grupu slova.znači da se može memorirati 128 različitih znakova . a desni numerički dio. Redundancija . zonski dio bajta ima tri a numerički dio četiri bita . . prilikom opisa kôdova moglo se vidjeti da se ne koriste sve moguće kombinacije bitova koje odreñeni kôd pruža .bitni). . može se ustanoviti da su svi kôdovi predimenzionirani. . ASCII znači American Standard Code of Information Interchange.. . . slova i specijalnih znakova. ISO .7 . .bitni kôd ô . ovaj kôd dakle omogućava 28 = 256 kombinacija položaja bitova što omogućava prikaz svih mogućih brojki. velika i mala slova imaju obrnute kombinacije prva dva bita u zonskome dijelu bajta.

kôd BCD ..kôd ASCII .kôd 31 .kôd AIKEN . veća redundancija izaziva veće troškove prijenosa ali povećava točnost i omogućava lakše otklanjanje grešaka (potrebno optimalno rješenje). Pregled mogućnosti prikazivanja znakova ZNAKOVI BINARNO KODIRANO BINARNI BROJEVI 8 . redundancija kôda se izračunava prema formuli : RO = BZ1 / BZ2 RO = redundancija odlučivanja BZ1 = broj znakova koji se koriste BZ2 = broj mogućih kombinacija odreñenoga kôda .7 BITNI KÔD aritmetika kliznog zareza EBCDIC ECMA .BITNI KÔDOVI 6 .kôd ASCII .BITNI KÔDOVI TETRADNI KÔDOVI ISO .kôd aritmetika fiksnog zareza EXCESS-3-kôd GRAY .

. matrični . .3 . COM . osnova za odgovor računalu i upit o novim podacima.mogu biti ulazne i izlazne jedinice. 5. iz programa ili iz računala. memoriranje i prijenos podataka (posebno područje komunikacija). na perifernoj memoriji se čuvaju datoteke podataka i programi. danas se sve više nastoji standardizirati kôdove računala tako da oni mogu biti kompatibilni odnosno da nema problema za prijenos podataka putem nekog medija ili linije od jednoga računala na drugo računalo. svi ureñaji navedeni u točki 4. i obrnuto.ureñaji. . periferna memorija može poslužiti centralnoj kao njeno proširenje (virtuelna). na jednu centralnu jedinicu može biti priključeno više perifernih ureñaja . periferni ureñaji za ulaz (Input). telefonske linije i drugi telekomunikacijski ureñaji. podaci koji se tretiraju kao ulazni mogu biti: vanjski . ULAZNO . ali ne i nedostatno. izlazni podaci mogu poslužiti: kao dokument. zatim terminali odnosno PC . telefonska linija i drugi ureñaji. osnova za stvaranje odreñene odluke . skeneri. ploterski itd. tako da je potrebno dobro postaviti projekt potreba firme ili osobnih da se ne investira u nepotrebno.. danas na tržištu postoji veliki asortiman različitih perifernih ureñaja. . 6. numeričko upravljanje strojevima i slično) . . . laserski .IZLAZNE JEDINICE . aritmetički i logički dio računala CENTRALNA JEDINICA UPRAVLJAČKA JEDINICA GLAVNA MEMORIJA ARITMETIKA I LOGIKA 32 .različitih i istovrsnih.Memorije računara . osnova za direktnu akciju (isplatne liste . jedan od zadataka programa je i transformacija podataka . te se prema potrebi pozivaju u centralnu memoriju. posebne izlazne jedinice su štampači različitih mogućnosti (linijski . .). . u boji .ureñaji (Computer Output Microfilm).u strojni kod. izlaz (Output) . SOFTWER RAČUNALA Upravljački.iz ljudima prikladnog načina pisanja . . . posebne ulazne jedinice mogu biti različiti fotoelektrični čitači.

. Multiprograming (korištenje vremena perifernih jedinica) . Operacijski sustavi . aritmetika i logika: vrši aritmetičke i logičke operacije velikom brzinom.programi korisnika. RADNI PROGRAMI . .kontrola i upravljanje izvoñenjem obrade..Interupt). zato se razlikuju: Batch . operacijski sustavi se meñusobno razlikuju po nizu elemenata kao: tipu računala za koje su izrañeni . upravljačka jedinica: upravlja radom cjelokupnoga sustava na temelju instrukcija (programa) koje je sastavio programer. Teleprocessing (obrada na daljinu). . 33 RADNI PROGRAMI . spremanje i izdavanje podataka. . Time Sharig (podjela vremena). Simultana obrada koja u sebi uključuje mogućnost rada bilo kojeg navedenog načina (više procesora).aplikacijski programi. kapacitetu memorije koju zapremaju . služi za optimalno iskorištenje svih resursa hardwera i odvijanje procesa obrade podataka bez zastoja i bez gotovo ikakve intervencije čovjeka.baze podataka. centralna jedinica: u njoj se vrši obrada podataka. . . .kontrola i upravljanje multiprogramiranjem.Processing (jedan program za drugim). različita umrežavanja itd. Real-Time (obrada u realnom vremenu . glavna memorija: služi za primanje.uslužni programi (Utility). . . . .programi prevodioci (Compileri).analiza prekida (Interrupta). tipu obrade koju omogućuju . Operacijski sustav računala sačinjavaju svi sustavski programi ugrañeni u njega.kontrola i upravljanje I / O operacijama. . kompletan softwer se može podjeliti: SOFTWARE UPRAVLJAČKI PROGRAMI UPRAVLJAČKI PROGRAMI . odnosno on čini sustav povezivanja svih upravljačkih. . stupnju automatizacije koju pružaju i perifernim jedinicama uključenim u sustav. .analiza popunjenosti. . kontrolnih i standardnih programa.

ima kontrolu nad logičkom i aritmetičkom obradom podataka. pomoću registara radnog upravljačkog i registra podataka obavlja slijedeće funkcije : . iz glavne memorije prenosi se instrukcija po instrukcija u upravljački dio . to je najvažniji dio CPU.prije samog izvoñenja upućuju se naredbe ostalim ureñajima koji sudjeluju u izvršenju. pokreću se ili zaustavljaju I/O ureñaji. IZLAZ aritmet. memorira i kontrolira izvoñenje programa te upravlja radom čitavoga sustava. .i sve to radi potpuno automatski pri startu programa odnosno učitavanju iz memorije. jed.upravlja odvijanjem programa. .upravlja ulazom i izlazom podataka. Funkcije upravljačke jedinice . . na osnovu odreñenih komandi prenose se operandi instrukcija iz memorije u registre. ukomponiraju se externe memorije . .upravlja prenošenjem podataka i programa unutar memorije.dekodira se . znakovi se prenose iz glavne memorije preko upravljačke jedinice natrag u glavnu memoriju 34 . . memorira i izdaje podatke . znači prima .Funkcije centralne jedinice . Kretanje podataka pri prijenosnoj operaciji glavna memorija ULAZ uprav. . i logika .

Kretanje podataka pri računskoj operaciji glavna memorija ULAZ uprav. jedin. 35 . sudjeluju svi djelovi centralne jedinice Kretanje podataka pri logičkoj operaciji glavna memorija ULAZ upravljačka jedinica IZLAZ aritm. IZLAZ aritmet. znakovi za usporeñivanje iz glavne memorije preko upravljačke jedinice dolaze u aritmetiku i logiku gdje se usporeñuju i tamo ostaju. i logika . i logika .

aritmetičke operacije se u principu vrše pomoću tri registra i u svakome će se naći po jedan operand naredbe (kod množenja: množitelj. . a pozivaju se prema potrebi odnosno prema procesu rada. . kod masovnih obrada. . .kombinirano. memorije se izrañuju od fizičkih elemenata koji mogu poprimiti dva stabilna stanja .znak po znak. .osnovna mjera veličine računala. logičke operacije se sastoje u usporedbi da li je neki broj veći ili manji od nule.logičkoga dijela . . podaci se.sekundama . programi i podaci su pohranjeni na drugome mjestu. . ovisno o konstrukciji sustava aritmetičke operacije se mogu izvoditi na tri načina: . područja unutar glavne memorije : input area ulaz program work area izlaz output area Komponente sustava EOP (Elektroničke Obrade Podataka) CPU kanal 36 kanal . kapacitet se mjeri u bajtovima . množenik i produkt). da li je jednak ili različit od nule. . služi za memoriranje podataka i instrukcija (programa).pogodno za binarni sustav rada: "0" i "1". . Funkcije glavne memorije . primanje i izdavanje podataka vrši se preko registara velikim brzinama mjerenim u mili-. . učitavaju u blokovima .paralelno.i piko .Funkcije aritmetičko .u samoj definiciji datoteke naznačena je veličina bloka i sloga koji će biti dat na raspolaganje za obradu.. mikro. nano .

kod PC . upravlja transportom magnetske vrpce. Kompatibilnost računala .. upravlja retcima pri štampanju.meñu upravljačka jedinica A meñu upravljačka jedinica meñu upravljačka jedinica C meñu upravljačka jedinica D disk disk disk ulaz B izlaz vrpca A i B su C i D su vrpca vrpca selektor kanali . obradu izvršiti na drugome sustavu.predprocesor . . . kompatibilnost zbog perifernih ureñaja (diskete.spori Meñu upravljačka jedinica . mogućnost rada na računalu s različitim programima odnosno programima pisanim u različitim programskim jezicima i prevedenim na drugom računalu. CD-a . na jednu meñu upravljačku se može priključiti više istorodnih jedinica. . vrlo je bitno da operacijski sustav bude isti a periferne jedinice se lako mogu definirati prije početka izvoñenja programa. preuzima i predaje podatke kanalu. njen softwer je dio ukupnog operacijskog sustava računala. . posjeduje elemente za priključak ulazno . .a je postignuta max. upravlja ručnim ulazom podataka. .om (najjačom svjetskom firmom u proizvodnji hardwera i softwera. itd. upravlja prijenosom podataka u / iz centralne jedinice. ...brzi multipleks kanali .) kao i Microsoftovog softwera (90%). .izlaznih jedinica. izuzevši Microsoft). zato se često može čuti da je neki softwer pa čak i hardwer kompatibilan s IBM . upravlja mehanizmom za čitanje i pisanje kod magnetskih diskova. pri padu sustava. kada postoji kompatibilnost moguće je. 37 .kontroler .

program je skup naredbi SOP-u (sustavu za obradu podataka) kako će izvršiti odreñeni zadatak .Programski jezici .COBOL-u (Common Business Oriented Language) .radnji (na engleskome jeziku) koje računalo treba izvršiti. . simbolički kôd predstavljaju kratice .interpreteri (svaka se naredba odmah prevodi). ." C ". danas postoji veliki broj programskih jezika koji se mogu podjeliti u dvije osnovne grupe prema radnji koju svaka naredba izvršava : . .klasični programski jezici. slijedeća podjela može biti prema načinu definiranja zadatka : .niži programski jezici ili assembleri (jedan korak). . strojni kôd je direktno pristupan računalu (binarni) ali je vrlo nepristupačan programeru. .viši programski jezici (više koraka).kompajleri (program se cijeli odjednom prevodi).Pascal. program prevodilac (compiler) prevodi simbolički u strojni kôd. . druga je podjela prema načinu prevoñenja : . . najbolji školski jezici za učenje programiranja jesu interpreter Basic i viši programski jezik . .programski jezici objektno orijentirani. . put do dobivanja radnoga programa : simbolički kôd izvorni program source deck prevodilac compiler strojni kôd prevedeni program object deck povezivanje modula linkage editor radni program 38 program spreman za rad . a sve se više razvijaju objektno orijentirani jezici . " C++ ". .kompajler . .kompajleru . Visual Basic i drugi. danas u svijetu postoji najveći broj programa napisan u višem programskom jeziku .piše se u jednome od programskih jezika u simboličkome kôdu. .

. osnovni sadržaj programskih jezika jesu instrukcije ili naredbe s kojima se definira : - što uraditi s podatkom, - koja je dužina podatka, - adresa od koje treba preuzeti podatak, - adresa gdje treba obrañeni podatak vratiti, . svaka naredba ima svoj format pomoću kojega se sve to definira, . naredbama se mogu izvršavati slijedeće operacije : - ulazno - izlazne, - prijenosne (za podatke), - prenošenje znakova, - priprema za štampanje, - aritmetičke, - logičke, - pretraživanja, - brisanja, - sortiranja i druge, . svaki programski jezik ima svoja pravila pisanja kao i govorni jezici - znači : semantiku (nauka o značenjima pojedinih riječi), sintaksu ( nauka o smislenom poretku riječi unutar teksta ) i gramatiku (pravila o pisanju i povezivanju riječi i rečenica), . koji će se programski jezik u odreñenome trenutku koristiti odredit će posao koji treba programirati, jer su neki jezici pogodniji za komercijalne aplikacije (Cobol, PL I, C, C++), neki za naučne (Fortran - Formula Translate) itd., . u praksi se pokazalo da je najbolje koristiti onaj programski jezik koji je instaliran i sa kojim programeri znaju raditi. Uslužni i aplikacijski programi . uslužni nam olakšavaju rad, a aplikacijske instaliramo prema potrebama i planovima razvoja elektroničke obrade podataka, . do njih se može doći na slijedeće načine : - kupnjom zajedno s hardwerom pri instalaciji sustava, - kupnjom po potrebi od neke softwerske kuće, - vlastitom "proizvodnjom", - preuzimanjem sa Interneta, . posebno područje programa jesu oni pomoću kojih se kreiraju i održavaju baze podataka (poglavlje 7.2), . stalno postoji razmišljanje da li je bolje formirati vlastitu ekipu za izradu softwera ili kupovati gotovi - ne postoje nekakvi standardi kojima bi se moglo "mjeriti", meñutim, iskustvene norme govore da je bolje s vlastitom ekipom raditi aplikacije koje su specifične i mogu doživljavati česte promjene, dok se standardne i manje aplikacije mogu nabaviti na tržištu, . pri kupnji gotovih softwerskih proizvoda treba voditi računa o edukaciji kadrova , kao i sklapanju takvog ugovora koji će osiguravati rad aplikacije u bilo kojim uvjetima, . kompletna ponuda Microsoft-ovih programa spada u uslužne programe za rad na PC - ima, a mogu se koristiti prilikom izrade vlastitoga softwera - znači aplikacijskih programa. 7. NAČINI ORGANIZACIJE I OBRADE PODATAKA . podatak je svaka informacija o nekom dogañaju ili pojavi koja se može strogo definirati po nazivu i opsegu i koja se može predstaviti slovima ili brojkama na primjer :

39

datum roñenja : 22. 10. 1970. broj zaposlenika : 748 ime i prezime : Ivanka Mikuličić cijena : 45.863,80 telefonski broj : 476891 . ciklus od nastanka podatka do odgovarajuće akcije :

prodavaonice

akcija dnevni izvještaji odluka

potrebne informacije
Elementi ručne obrade podataka . ulaz ili primanje informacija pomoću raznih nosača informacija: - pismena uputstva, - predštampani obrasci, - pismene naredbe, - usmene naredbe, - telefonom ili drugim načinom prijenosa, - osobno iskustvo, . instrukcije odreñuju što učiniti s primljenim informacijama : - ulazne instrukcije, - interne instrukcije, . kôdovi ili simboli za registriranje značenja informacija : - interno dogovoreni, - standardni, . obrada pomoću interne memorije (mozak čovjeka) i logike : - iskustvena, - standardna, 40

. izlaz ili izdvajanje informacija : - pisani tekst, - usmeno ili telefonom, - upis na eksternu memoriju (kartoteka, bilježnica ...). Elementi AOP - automatske obrade podataka . bazira se na gotovo istim principima kao i ručna obrada, . svaki sustav za obradu podataka sastoji se od : - ulaznih jedinica, - centralne jedinice i periferne memorije, - izlaznih jedinica i komunikacija, . osnovne karakteristike AOP jesu : - primanje i izdavanje velikoga broja informacija u kratkom vremenskom intervalu, - zbog velikih mogućnosti eksternih memorija može upamtiti i čuvati "neograničen" broj informacija, - automatski i kontinuirani proces bez angažiranja velikoga broja poslužilaca, - greške u radu isključene ili svedene na minimum, - kompleksnost primjene na svim područjima. Kadrovi kod AOP . direktni izvršioci obrade podataka : - sistem analitičari (organizatori), - programeri, - sistem - programeri, - administratori baze podataka, - inžinjeri komunikacija, - operateri, - tehničari (više specijalista), . indirektni učesnici obrade podataka : - ostali kadrovi koji rade na razvoju, školovanju korisnika, pripremi podataka, skladištenju, distribuciji izlaza itd., . konzumenti rezultata obrade (stranica 3): - rukovodioci (strateški nivo), - voditelji odreñenih resora (taktički nivo), - neposredni "proizvoñači" novih informacija (operativni nivo), Svaka od ovih grupa treba se školovati po posebnome programu. Specifičnosti AOP - vremenski duge pripreme, - potrebni visokostručni kadrovi, - neophodan pravilan izbor hardwera, - neophodan pravilan izbor sistemskoga softwera, - nemogućnost brzih izmjena u programima, - neophodna točnost ulaznih podataka, - specifična dokumentacija, - odgovornost za ispravnost snose svi podjednako :

organizatori programeri korisnici unos podataka

41

. sva polja (mogu se grupirati u segmente) koja opisuju odreñeni entitet čine slog podataka. . izdvojiti iz okoline i o čemu se mogu prikupljati informacije. kako je prikazano na prethodnoj shemi. . . treba još samo utvrditi zajednički obuhvatni pojam o kojem se entitetu radi. odnosno bilo čega što se može jednoznačno definirati. a od koliko će se bajtova sastojati ovisi o samome podatku. slogovi se blokiraju radi uštede na prostoru i brzine rada. takav objekt promatranja naziva se Entitet. polje služi za smještaj odreñenoga podatka ovisno o entitetu kojega s njime opisujemo. 42 . . . jedna od definicija: "Datoteka je sreñeni skup istovrsnih slogova o istovrsnim entitetima". svi registrirani podaci (slogovi) koji se odnose na promatrani skup entiteta sačinjavaju datoteku podataka. . u procesu prikupljanja podataka redovito se promatra skup od niz objekata realnog ili apstraktnog karaktera. te svi zajedno (slogovi odnosno blokovi) koji opisuju nazivom odreñenu količinu entiteta čine datoteku. datoteka se sastoji iz niza elemenata koji su u meñusobnom hijerarhijskom odnosu.Datoteke podataka DATOTEKA (File) BLOKOVI (Block) slogovi (Record) polja (Field) bajtovi .

datoteka je ustvari sekvencijalna sa slogovima poredanim u rastućem redoslijedu u odnosu na odreñeni ključ sloga. . obrada datoteke je multiplicirana obrada slogova. pogodan je za obradu datoteka u kojima se podaci u većini slogova mjenjaju u svakoj obradi. . ne mogu se u nju dodavati novi slogovi direktno.veličina datoteke.direktna samo direktno . direktno ili random. . datoteke mogu biti organizirane: sekvencijalno.pomoćna područja podataka. .glavno područje podataka. pogodna je za arhiviranje jer se može spremiti na magnetsku vrpcu ili kazetu . .medijima pogodnim za arhiviranje.indekssekvencijalna se može obrañivati na obadva načina. .mogućnosti eksternih memorija. datoteka ima četiri vrste područja: . . Sekvencijalno organizirana datoteka . . Indekssekvencijalno organizirana datoteka . po nekome ključu unaprijed definiranom. već se upisuju s podacima za promjenu u posebnu datoteku. podaci se mogu sortirati prije unosa. ili se cijela datoteka sortira nakon završetka unosa pomoću "uslužnog" sort programa. ono samo ovisi o opsegu datoteke.nezavisno prijelazno područje podataka. . podjeljeno. slijedi prikaz izgleda svih područja i indeksa: 43 . ovaj način najracionalnije koristi prostor eksterne memorije. . uporabom posebnih polja indeksa moguće je doći do adrese sloga čime je omogućen direktan pristup. . . slogove u datoteci je potrebno tako organizirati da se omogući ekonomičan oblik memoriranja i obrade raspoloživih podataka.broj i učestalost promjena. slogovi se upisuju od početka datoteke jedan za drugim. . .. indekssekvencijalno. vrijeme obrade je neovisno o broju promjena.područja indeksa. ne postoji veza izmeñu sortirnoga pojma sloga i adrese sloga zato se ne može direktno pristupiti slogu. . .rast datoteke. . . glavni faktori koji odreñuju način organizacije datoteke: . sekvencijalno organizirana datoteka može se obrañivati samo sekvencijalno . . kada se u datoteci mijenja jedan slog čitava se datoteka mora prepisati. . IS .kontinuitet ključeva. . i dodaju na pravo mjesto pri samoj obradi (uvijek cijele datoteke).zahtjev za brzinom dostupnosti podatku. . .

Pomoćna područja podataka . predstavljaju rezervne staze na svakome cilindru za upisivanje prijelaznih slogova koji prema ključu pripadaju tome cilindru.Područje indeksa GLAVNI INDEKS Master Index INDEKS CILINDRA Cylinder Index Cilindar 0 Indeksna staza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pomoćno područje Odvojeni cilindri Nezavisno prijelazno područje Alocation Overflow Area Track Index Glavno područje podataka Primary Area Overflow Area Glavno područje podataka . pri upisu se točno indeksiraju iza kojega sloga dolaze prilikom reorganizacije datoteke. . . u njega se podaci upisuju pri kreiranju i reorganizaciji datoteke. . novi slogovi se dodaju na pripadajuće mjesto prema ključu za vrijeme reorganizacije datoteke (inače u pomoćna područja). reorganizacija datoteke se vrši kada su pomoćna i nezavisna pomoćna područja puna. 44 .

. . sastoji se od odreñenoga broja cilindara gdje dolaze prijelazni slogovi koji više nisu imali mjesta u pomoćnome području cilindra. Efikasno zadovoljavanje različitih zahtjeva Sustav za rukovanje bazama podataka treba osigurati informacije. 500 15000 120000 250000 . na ovim cilindrima više ne postoji pomoćno područje. 72001. 2004 . datoteka ima u prvome području ključeva 500 slogova.. naš slog s ključem 135 bit će deseti na 6. svi su ključevi u redosljedu zauzeti odnosno bit će mnogo praznih slogova na memoriji. Podjeljeno organizirana datoteka . koje se izvode iz podataka u zajedničkoj bazi i stoje na raspolaganju svim korisnicima u zahtjevanom vremenskome roku. 2001. u trećemu 48000 i četvrto područje ima 50000 slogova .. . .. jer po tome sve datoteke korištene u klasičnoj obradi podataka čine bazu podataka. Nezavisno prijelazno područje .. indeks cilindra (indeksna staza na prethodnoj shemi) označava najveći ključ sloga u svakoj stazi toga cilindra (obično je to 0-ta staza na svakome cilindru osim prvome). 9. u drugome 13000 . 5.. 8.. primjer podjeljeno organizirane datoteke sa četiri područja: 1.znači ukupno 111500 slogova. . . 72003 . grupe su unaprijed definirane tako da se može vršiti obrada na direktan i sekvencijalan način pristupa podacima. U svojoj potpunoj izgrañenosti treba osigurati obavljanje nekoliko dodatnih specifičnih funkcija koje ćemo u ovome poglavlju opisati. . područje se ne mora nalaziti u slijedu na kraju datoteke. organizira se samo na medijima koji to omogućuju (ne može na magnetskoj vrpci i kazeti). Baze podataka U svakodnevnoj terminologiji pod bazom podataka podrazumjeva se skup svih podataka koji se u jednoj kompletnoj obradi koriste... koja je spora. korisnik sam daje ili izračunava adresu sloga (programski) iz samoga ključa . 6. 10 . stazi). sastoji se od više grupa ključeva koji nisu u redosljedu ali unutar grupe jesu (ima praznina).. gdje su prema ključu trebali biti smješteni. Jedan stvarni sustav baze podataka je znatno više od toga. 200002. 7. 20003 . broj cilindara će takoñer ovisiti o broju očekivanih novih dolaza. . Za ovo 45 . Područja indeksa . glavni indeks označava najveći ključ sloga na svakome cilindru glavnoga područja podataka (obično je to 0-ta staza početnoga cilindra datoteke). 4..... 200001... 2003. . 2002. omogućava direktan i brz pristup do svakoga sloga podataka. Ova definicija je suviše uopćena.znači treba postojati direktna veza izmeñu ključa sloga i njegove pozicije na memoriji (ako na stazu stane 25 slogova. 3... koliko će se staza definirati za rezervno područje na svakome cilindru ovist će o učestalosti dolaza novih slogova .definira se tako da se ne vrši često reorganizacija. a programi kojima se te datoteke obrañuju čine sistem za rukovanje bazama podataka. 2. 72002. Direktno ili random organizirana datoteka .

na nivou korisnika . strukturu memoriranja. Logička nezavisnost podataka Izmjene u logičkoj strukturi baze podataka ne utječu u značajnoj mjeri na programe koji koriste bazu podataka. zbog tih izmjena ne treba mijenjati svoje programe. ili drugačije postavljati svoja pitanja. Fizička nezavisnost podataka S obzirom da iste podatke koristi više korisnika i više programa. prema tome. Pri tome korisnik treba poznavati samo logičku strukturu podataka. DDL pretvara veze i odnose definirane u podshemi na oblik koji odgovara shemi i izvršava potrebne konverzije. pronalaženje zapisa na osnovu ključa ili relativne adrese. naprimjer. Nezavisnost može biti dvojaka: fizička i logička. Jezik za opis podataka . Kod većine sustava za rukovanje bazama podataka toj shemi se priključuju podsheme sa definiranim podacima koje pojedini aplikativni programi koriste iz baze. potrebno je da ta izmjena povuče za sobom izmjenu samo dotičnoga programa. na nivou fizičke strukrure programskog jezika Jezik za rukovanje podacima . Za ostvarivanje ovoga potrebno je odvojiti fizički opis podataka od strukture podataka u programu. i opisujemo jezikom za opis podataka. ispis izmjenjenoga zapisa. zbog novih zahtjeva u obradi zapis u nekome programu proširimo novim poljem. na nivou logičke strukture pomoću nezavisnog. ili sporije i skuplje . modificiranja i postavljanje upita u vezi s podacima . a način fizičkoga memoriranja ne treba. Istovremeno se toj shemi može priključiti više podshema u kojima se podaci mogu ponovno imenovati. 46 . ako su programi i ad hoc upiti u većini slučajeva neovisni od načina memoriranja i pristupa podacima. u većini slučajeva ne zavise od načina memoriranja i pristupa podacima. treba osigurati opis podataka na tri različita nivoa: .je potrebna takva mogućnost sistematizacije podataka koja isključuje redundantnost i omogućava efikasno izdvajanje i grupiranje po različitim osnovama. kao i fizičke i logičke veze izmeñu pojedinih podataka.omogućava otvaranje i zatvaranje baze (točnije onoga dijela koji je definiran odgovarajućom podshemom). prema tome. ili dijelove tih zapisa. Svakoj bazi podataka pripada samo jedna shema koja uvijek točno definira fizičku strukturu podataka.DDL Nezavisnost podataka tehnički ostvarujemo pomoću jezika za opis podataka (Data Definition Language). To su operacije kreiranja. Stvarna nezavisnost podataka je zajedničko ostvarenje fizičke i logičke nezavisnosti. može se definirati na slijedeći način: Fizička nezavisnost podataka jednoga sustava je postignuta onda kada korisnički programi ili ad hoc zahtjevi za informacijom. Baza podataka po pravilu sadrži podatke i opis njihove fizičke strukture. već izmjene osjeća na taj način što rezultate i odgovore dobiva brže i jeftinije. nezavisnost podataka. odnosno postići tzv.DML Jezik za rukovanje podacima (Data Manipulation Language) omogućava korisniku izvršavanje operacija nad bazom podataka koja je definirana jezikom za opis podataka. samom izmjenom načina pristupa podacima značajno se može izmjeniti efikasnost sustava (pretraživanje pomoću indeksne tabele ili neke druge metode). trebaju ostati nepromjenjeni. Taj opis nazivamo modelom podataka. koliko god je moguće. Korisnik. DDL. samostalnog . Svi ostali programi koji koriste iste zapise. učiniti programe i podatke neovisnima jedne od drugih. npr. Ako. po Fryu i Sibleyu. umetanje novih zapisa na osnovu ključa ili adrese. učitavanje zapisa. ili shemom. Fizička nezavisnost podataka. meñutim. nezavisan od podataka.podshema u jeziku kojim je program napisan . Sustav je. Ponekad. kao i od logičke strukture baze podataka.kada su izmjene napravljene zbog efikasnijeg zadovoljenja zahtjeva nekih drugih korisnika. Apsolutna nezavisnost podataka se ne može ostvariti (zato se koristi u definicijama termin "u većini slučajeva"). čak i njihov tip i grupiranost mogu biti različiti od strukture definirane u shemi. potrebno je.

Opis. treba biti strogo definirano i najbolje je za taj posao imati Administratora baze podataka.slijedi primjer : Primjer ove vrste baze izrañena pomoću tri tabele (o automobilima): AUTO regozn RI 243 AV ZG 756 UA PU 427 BC ST 345 JH OS 978 AC marka tip boja snagaKW 55 110 45 120 30 obujamcyl 1100 1800 1000 1900 900 ostalo .. Najbolje je pomoću odreñenih lozinki prepustiti sutavu da regulira tu kompletnu problematiku.znači treba definirati prioritete i dozvole korištenja.korisnici podataka (dvije grupe): . Sigurnost podataka Sigurnosti podataka treba biti posvećena posebna pažnja baš zbog toga što podatke mogu koristiti mnogi korisnici ..... kreiranje i održavanje baze podataka. ona se automatski ažuriraju s tim novinama. Pravila za rukovanje podacima u bazi postavlja Administrator baze podataka prilikom kreiranja odnosno modificiranja baze i njih se treba strogo pridržavati. Osnovne kategorije korisnika baza podataka: .. a relacije se postižu povezivanjem sa posebnom tabelom. a korisnik samo po ovlaštenju za neke radnje. Ukoliko se izmjene odnose na neka od polja iz sheme ili podsheme. ..u tabelama svaka kolona ima svoje ime i čini oblast date relacije......u različitim tabelama mogu biti isti podaci u dvije ili više kolona ali ih naziv kolone identificira kao različite. izmjenu pojedinih polja. S njime isključivo radi administrator baze podataka.aplikativni programeri (prema zahtjevu korisnika). .crna škoda 1000 mb siva mercedes 190 crna citroen ax bijela 47 . fiat brava zelena bmv 800 sivo . ..prednost ove vrste baza podataka je u mogućnosti brzog i jednostavnog definiranja uslova izbora pomoću pravila i načina rada relacijske algebre . te modificiranja podataka..nadoknañuju se samo onda kada se istim sustavom mogu riješiti iz zajedničke osnove podataka a različitim grupiranjima .. koriste bazu isključivo za informacije.. itd. . .. reguliranje pristupa podacima... . Vrste baza podataka RELACIJSKA . ili se može ugraditi u neki programski jezik višega nivoa (Host Language System).. povremene reorganizacije.onda su klasične datoteke sa svojim pripadajućim programima efikasnije rješenje od i najboljega sustava za rukovanje bazama podataka.problemi različitih korisnika.potpuno ili djelomično brisanje zapisa... ... Princip rada sustavom za rukovanje bazama podataka Troškovi izgradnje baze podataka i instaliranje sustava za rukovanje bazama . koriste jednostavan jezik za rukovanje podacima.skup tabela podataka . te dodavanje novih podataka. DML može biti samostalan (Self-contained System). .. . Ukoliko se veza izmeñu podataka ograničava samo na podatke unutar jednoga zapisa .svaka za sebe jednoznačna. .u jednoj tabeli i jednoj koloni uvijek je jednoznačan podatak.

. 25051954 . na primjer. koje vrijednosti se nalaze u poljima opisanih tabela..... AUTOX GET W (VLASNIK....... .područje-1.čvorovi stablastih struktura se nazivaju segmenti a sastoje se iz dijela podataka i pointera (pokazivača na idući segment)... a koji zadovoljavaju date uvjete.adresa): э A&V (A&VX....VLASNIK ime Nemet Ana Vugrinec Štef Štefanić Pave Kalinić Jozo Mlinar Jakob adresa zanimanje datumroñ ostalo Rijeka..ime ^ AUTOX...): uvjeti prenosi u radni prostor W vrijednosti područja iz zagrade... 03051959 .. A&VX RANGE AUTO.segment je najmanja samostalna jedinica koja se predaje korisniku na korištenje i to samo trenutne vrijednosti iz polja podataka a ne pointere.. . Erdutska 1 muzičar 14081956 . relacija-2.. ..... . postaviti na slijedeći način : RANGE A&V. M.. Zahtjev da se "izvade" imena i adrese svih vlasnika zelenih Fiata.marka = fiat ^ AUTOX......Tita 34 pomorac Split... ... Hvarska 21 nogometaš Osijek.....ime.... DBS. Jadranska 5 domaćica Zagreb... RI 243 AV Nemet Ana ZG 756 UA Vugrinec Štef PU 427 BC Štefanić Pave ST 345 JH Kalinić Jozo OS 978 AC Mlinar Jakob Po pravilima relacijske algebre naredba : GET W (relacija-1..regozn ^ A&VX.. . 07021978 ... ..regozn = AUTO.fizička struktura podataka je stablasta i to s jednim stablom (postoje baze s više stabala ali to već nije čista hijerarhijska struktura već postoji kombinacija i drugih sustava za povezivanje više stabala podataka)..ime = VLASNIK. . 22091928 ..). VLASNIK. ...... A&V regozn ime datumkup 21031990 20091980 11121977 01111992 26081983 datumprod 23071996 13031999 23011986 03101998 27071990 ostalo ... Vukovarska 2 umirovljenik Pula...boja = zelena) u navedenim izrazima specijalni znakovi i izrazi predstavljaju slijedeće: oznaka za logičko " i " э oznaka za " postoji takav element " RANGE definira promjenjive veličine A&VX i AUTOX u koje se postavljaju pronañene vrijednosti HIJERARHIJSKA-većina velikih sustava za obradu podataka koristi ovakav model baze podataka najjednostavniji (IMS..područje-2. .. može se..opis fizičke strukture baze DBD (Data Base Description) sadrži definiciju svih vrsta 48 ^ .

10. 20. ...ovaj model baze omogućuje obradu podataka na sva tri opće poznata načina (sekvencijalni.. Prikaz ovoga tipa baze pomoću prethodnoga primjera: Svaki vlasnik može istovremeno posjedovati više automobila. Svaka pojava toga zapisa ostvaruje jednu i samo jednu vezu izmeñu jednoga zapisa tipa AUTO i jednoga zapisa tipa VLASNIK. Petar . Vezni zapis obično sadrži i neke podatke koji obično zavise od obadva povezana zapisa.12.88. 19. Slijedi prikaz evidencije o automobilima posredstvom mrežnoga modela baze: zapisi tipa AUTO veze vezni zapis RI 243AV .86. 49 .04.. random i indekssekvencijalni). MREŽNA -ostvaruje se pomoću veznih zapisa u modelu jednostavne hijerarhije čiji se elementi istovremeno mogu nalaziti u nekoliko hijerarhijskih veza .. veze zapisi tipa Nemet Vugrinec VLASNIK Ana .90..11.11... Jozo ..u mrežnom modelu se u principu mogu ostvariti veze tipa 1:1. Drugi način prikaza je mnogo bolji u ovakvoj strukturi . Ta veza tipa više .segmenata i opise veza "djete/roditelj" ili "brat/brat" koje postoje izmeñu segmenata.. 26. 20.osnovni segment je VLASNIK a neposredno pdreñeni segment je AUTO koji je ujedno "roditelj" segmenta PREDVLASNIK.kod složenijih meñuzavisnosti podataka kreira se više vrsta veznih zapisa..više ne može se prikazati jednostavnim hijerarhijskim modelom.. ST 345JH .88. 19..86. PU 427BC . a svaki automobil može zaredom imati više vlasnika.12. OS 978AC .osnovni segment je AUTO a djeca su VLASNIK i PREDVLASNIK.. ..87. dok se veze tipa m : n trebaju rastaviti dodavanjem veznih zapisa na dvije veze tipa 1: n. ZG 756UA . .90. 1:n i n:1 . 01.. 01.88..09.91.08. Štef .11.. Kod hijerarhijske strukture je vrlo bitno unaprijed definirati broj segmenata stabla (barem u grubome) radi raspoloživosti memorijskih medija.. 01.. 08.08. Štefanić Kalinić Mlinar Perić Pave . Prethodni primjer se na više načina može prikazivati hijerarhijski : . Jakob . već mrežnim uvoñenjem veznih zapisa.90. 26..05.takav način organizacije baze podataka već prethodi jednom jedinstvenom informacijskom sustavu STANOVNIŠTVA.. 07.84.

61 ).razlika u nazivu je samo zbog nastajanja tih zapisa. unos podataka u bazu. . PC BAZE .uz korištenje Go To naredbe iz izbornika Edit ili na neki drugi način. .relacijska baza. vrlo je vjerojatno da Excel već koriste kao bazu podataka. Struktura tabličnog procesora po svojoj prirodi predstavlja odličnu podlogu za bazu podataka jer je svaki slog predstavljen retkom. generacije (4GL) namjenjen kreiranju poslovnih aplikacija temeljenih na bazama podataka. . . baze podataka u Excelu ( stranice 50 . Vrlo je vjerojatno da će većinu normalnih potreba zadovoljiti i Excel.za što su potrebne slijedeće radnje: . Oracle je objektno relacijski DBMS (Data Base Management System) koji radi s relacijskim tablicama slično Access-u (najviše se koristi s operacijskim sustavom Linux). Glavna prednost specijaliziranih programa DB-a je u tome što dijelove baze podataka mogu učitavati u memoriju prema potrebi. analiza potreba za podacima (podsheme).U daljem radu s bazom podataka se više ne pravi nikakva razlika izmeñu veznih i originalnih zapisa . Pristup centralnoj memoriji ipak je znatno brži od pristupa disku.jezik 4. što još više govori u prilog Excelu.u (opisano na stranicama 61 .može se govoriti o slijedećima : . . File Maker programski paket za rad s bazama koje imanju male količine podataka (kratki opis na stranicama 72 . Kreiranje izvješća i grafikona znatno je jednostavnije kada su podaci organizirani kao baza podataka. U najnovijim softwerskim paketima olakšan je rad pomoću predložaka (template) koji se po potrebi. to može biti i prednost. Iako mnogi toga nisu svijesni. a da istovremeno može opslužiti svim potrebnim podacima one za kojih i za što je kreirana. . kreiraju (ili izaberu od postojećih).malo se već koristi). Baza podataka će biti uspješna ako su podaci u njoj uvijek ažurni i sigurni od neovlaštenog pristupa. odnosno nakon analize strukture i korištenja podataka iz baze. mnogo se danas koristi (kratki opis na stranicama 65 . Čitava se radna stranica nalazi u memoriji. pa je raspoloživom memorijom ograničena i njezina veličina.72). Nedostaci Pri otvaranju radne stranice Excel je učitava s diska u memoriju računala. Uporabom dodatka Microsoft Query koji se isporučuje uz Excel omogućen je pristup raznorodnim bazama podataka u lokalnoj računalskoj mreži i na velikim računalima. analiza strukture podatatka (shema).74). DBASE III .65 . . Baze podataka u Excelu Prednosti Ako Excel već imamo ne moramo se upuštati u istraživanje tržišta u potrazi za “pravim” programom DB-a. definiranje načina pristupa podacima (ažuriranje i korištenje postojećih). .to je programski jezik za izradu i korištenje baza podataka na PC. Clarion . a svako polje stupcem. i ako naše potrebe nisu prevelike. samostalno izrañena u Wordu . . ACCESS programski paket za baze podataka izniknuo kao poboljšana verzija Excelove baze s posebnim naglaskom na organizaciju podataka . Svaku bazu podataka je potrebno prije korištenja kreirati . pa nema spomenutih ograničenja. 50 .

Dobro je pregledati postojeće podatke i razmisliti postoji li potreba za podjelom logičkih cjelina na manje dijelove. 51 . Najbolje je nazive polja postaviti u logičkome slijedu i srodne podatke držati na okupu.2. Polja u bazi podataka moraju biti jedinstvena tj. Odabir polja (Fields) za slog (Record) baze podataka Odabir polja koja ćemo uvrstiti u slog baze podataka od ključnog je značenja. Smještaj imena polja baze podataka Imena polja čine prvi redak baze podataka. ali samo redak neposredno iznad prvoga sloga podataka ima značenje za Excel. Ukoliko se slogovi meñusobno ne razlikuju.) ili koji drugi podatak koji će u kombinaciji s postojećim poljem dati jedinstveni ključ za pronalaženje sloga.255 znakova. . moraju se razlikovati. ne smiju biti brojke (prvi znak). mjesto. ne smiju postojati dva jednaka imena. . datum i naziv kupca nalaze jedno uz drugo. Veći broj polja pruža veću fleksibilnost u uporabi. ali se "plaća" nešto slabijim performansama aplikacije. Od najveće je važnosti predvidjeti dovoljno veliko područje za buduću bazu. . U početku je važno usredotočiti se na polja u bazi podataka i to odabir. kôdovi pogrešaka ili praznine (blanks). te ih stoga obavezno postavimo u stupce bez meñusobnih razmaka i u samo jedan redak. imena polja koja sliče adresama ćelija (npr.. AB1) treba izbjegavati. tj. jer kad jednom doñemo do kraja područja više nije moguće dodavati nove slogove bez dodatnoga posla. numeričke formule. očito je potrebno dodati i matični broj djelatnika kako bi ih mogli razlikovati. smiju sadržavati tekst ili formule za rad s tekstom. Primjer je razbijanje adrese na poštanski broj.3. Potrebno je utvrditi najmanji broj podataka koji je nužan za pravilan rad baze i onda ga proširiti podacima koji povećavaju kvalitetu uporabe. jer mogu izazvati pogreške u radu makro instrukcija i pogrešne rezultate u radu s bazom podataka. nužno je uložiti nešto vremena i truda u promišljanje o cilju i načinu kako ga postići. . moguće je imati više redaka s opisom polja. Slično kao i imena datoteka ili područja. . jer osim što čine osnovu strukture baze podataka polja odreñuju i efikasnost same baze. Baza je preglednija ako se polja s opisnim podacima kao što su broj računa. Dodatno polje može sadržavati redni broj sloga (1. Sva sortiranja podataka i operacije pretraživanja rabe imena polja i stoga ih treba pažljivo odabrati. dodavanjem polja za razne izračune i sl. iako ih je kasnije moguće mijenjati. Ukoliko postoje dva djelatnika s istim imenom i prezimenom. potrebno je dodati polje koje će ih učiniti jedinstvenima..Dizajn baze podataka Prvi korak u kreiranju baze podataka je najteži: treba se oduprijeti želji da se odmah počne s upisom podataka u praznu tablicu. smiju biti dugačka od 1 . Razbijanjem logičkih cijelina na manje dijelove postiže se dodatna učinkovitost. Imenovanje polja baze podataka Imena polja su kritični djelovi baze podataka. . ne smiju se ponavljati informacije iz jednog polja u drugome. kraća imena su jednostavnija za pamćenje i dozvoljavaju prikaz većega broja polja na ekranu. ulicu. logičke vrijednosti. kućni broj i državu. podatke koje želimo dobiti iz baze i puteve mogućih proširenja. Excel vodi računa samo o imenima retka neposredno iznad prvoga sloga. Na taj se način postiže jedinstveni sadržaj polja po kojem se onda može pronaći i obrañivati podatak. Potrebno je utvrditi količinu i vrstu podataka s kojima namjeravamo raditi. . smještaj i nazive. i imena polja podlježu sljedećim pravilima : . Kao i pri dizajnu bilo koje druge aplikacije zasnovane na tabličnom procesoru.

Upis podataka direktno u tablicu Za kretanje od polja do polja pri upisu podataka. Odaberemo praznu tablicu. ♦ uporabom vlastitih obrazaca za upis podataka programiranih u makro jeziku ili Visual Bacic-u. ili tablicu koja već sadrži podatke. ♦ uvozom podataka iz drugih izvora. Formatiranje polja ne utječe na rad Excela s bazom podataka. Započnemo odabirom praznoga retka s dovoljnim brojem praznih redaka ispod njega. opisani slijedećom tablicom : 52 . možemo ga upisati u tablicu. Upišemo imena polja u susjedne ćelije u jednom retku tablice. ♦ kopiranjem podataka iz druge tablice. ♦ uporabom standardnoga obrasca za upis podataka. Pridržavamo se navedenih pravila o dodjeljivanju imena poljima. Na Slici 7. rabit će se brži načini rada. Slika 7.1 Buduća baza podataka nakon upisa imena polja Upis podataka u bazu podataka Slogove podataka moguće je u bazu podataka upisivati na nekoliko načina: ♦ uobičajenim načinom za tablični procesor.1 vidimo imena polja odabrana za primjer rada s bazom podataka. Zamjetit ćemo da su odabrana polja i formatirana.Kreiranje baze podataka Kada smo dobro promislili dizajn baze.

a iz njega Options i aktivirati kontrolni okvir Move Selection After Enter.1 Tipke za kretanje kroz tablicu pri upisu podataka Bez obzira na odabrani način. Slijedeća Slika (7. Pri upisu je mudro “fiksirati” (Freeze) redak s imenima polja na ekranu. Podatak može biti tekst.0 nije potrebno posebno napominjati Excelu da na tablici imamo bazu podataka.Tipka TAB SHIFT+TAB ENTER SHIFT+ENTER CTRL+” CTRL+. brojka. Od verzije Excela 5. Upisati podatak i pritisnuti tipku TAB. Važno je da uz bazu podataka nemamo još neke podatke koji s bazom nemaju veze. već je toga on sam svjestan. Pohranimo upravo kreiranu bazu podataka na disk i prvi je dio posla završen.2) prikazuje bazu podataka s upisanih desetak prvih slogova. kako bi ga vidio pri upisu svakoga sloga i na slijedećem ekranu. formula ili bilo koji drugi. CTRL+. te odabrati željenu opciju. Na jednoj tablici možemo imati samo jednu bazu podataka. * Ako pritiskom na tipku ENTER ili SHIFT+ENTER želimo pomak u desnu-lijevu ćeliju (polje). CTRL+: Postupak Prihvaća upis i pomiče se jedno polje udesno Prihvaća upis i pomiče se jedno polje ulijevo Prihvaća upis i pomiče se jedno polje dolje * Prihvaća upis i pomiče se jedno polje gore * Kopira podatak iz istog polja prethodnog sloga Kopira formulu iz istog polja prethodnog sloga Upisuje tekući datum Upisuje trenutno vrijeme Tablica 7. za upis prvoga sloga baze podataka treba odabrati ćeliju točno ispod prvoga naziva polja. treba odabrati izbornik Tools. 53 .

Odabrati izbornik Data . Excel automatski mijenja adrese područja koje zauzima baza.prikazuje se obrazac za podatke: 54 . a kod brisanja slogova traži potvrdu namjere. Obrascem za podatke može se upisivati. Obrazac za podatke može se prikazati na sljedeći način : 1.Slika 7. ♦ u obrascu se može vidjeti znatno više polja nego u jednome retku ekrana. Za olakšavanje toga posla Excel nudi obrazac za podatke. a zavisno o veličini ekrana može se vidjeti do 18. ♦ pri dodavanju i brisanju slogova obrazac pruža dodatnu razinu sigurnosti . mjenjati. već sve navedene operacije izvršavaju pritiskom na gumb. a iz njega naredbu Form . ♦ početnici i korisnici skromnijega informatičkoga znanja ne moraju rabiti naredbe s tablice. ♦ kada se dodaje ili briše slog. zapravo. Obrazac za podatke je. Odabrati bilo koji podatak iz baze podataka. 2. Glavne su mu značajke : ♦ obrazac za podatke prikazuje samo jedan po jedan slog.3) Baza podataka je snažan alat za obradu podataka.pri dodavanju slogova spriječava pisanje preko postojećih podataka. brisati i pretraživati podake brzo i jednostavno. što olakšava upis i izmjene podataka. ali kreiranje i održavanje baze može biti dugotrajan i zamršen posao.2 Baza podataka s upisanim prvim slogovima Upis podataka uporabom obrasca za podatke (Slika 7. okvir za dijalog kojim se pojednostavljuje rad s podacima.

dodavati. brisati i pretraživati podatke Obrazac za podatke Excel automatski ureñuje prema našem slogu podataka. ♦ Criteria kriterij za traženje sloga.Slika 7. ♦ Help pomoć.3 Obrazac za podatke kojim možemo upisivati. ♦ FindPrew traži predhodni slog. Pokazivač broja sloga nije osjetljiv na redoslijed sortiranja . Traka s klizačem omogućava brzo kretanje kroz bazu podataka. ♦ Close zatvaranje obrasca. prelaska na sljedeći slog. mjenjati. a pokazivač rednoga broja sloga u gornjem desnom kutu kazuje gdje se u bazi trenutno nalazimo. ♦ Restore povratak izmijenjenih polja u prethodno stanje. ali je potrebna odreñena pažnja.prvi slog iza retka s imenima polja uvijek je slog broj 1. bez mogućnosti mijenjanja.izmjene u bazi podataka nije teško napraviti. tj. ♦ Delete brisanje postojećeg sloga. Izmjena podataka u bazi Većina baza podataka se stalno mijenja i raste . Na obrascu se još nalaze gumbi za : ♦ New dodavanje novog sloga. osim za polja nastala kao rezultat izračunavanja ili za zaštićena polja : 55 . Obrazac započinje s imenima polja i okvirom za upis svakoga podatka. Obrazac za podatke može se rabiti i za izmjene slogova. Sva polja koja su rezultat izračunavanja Excel prikazuje samo kao informativna.

Izmjeniti sadržaj svih polja koja treba mijenjati. 2.prikazat će se obrazac za podatke s imenom baze u naslovnoj traci. Ukoliko nisu. a na mjestu brojača slogova u gornjem desnom kutu upisati New Record (novi slog). Excel trajno pohranjuje učinjene izmjene. 3. a iz njega naredbu Form . 5. 56 .4. 4. točku za svaki novi slog koji se želi dodati. a iz njega naredbu Form. 5. 2. Po završetku rada kliknuti mišem na gumb Close. . Kliknuti mišem na gumb New ili pritisnuti Ctrl+PageDown. Excel će kreirati novi prazni slog podataka. Kada se izmijene podaci i pomakne se na slijedeći slog. Korištenje tipkovnice za pomicanje po obrascu za podatke : Tipka ALT+ podvučeno slovo u imenu polja ALT+podvučeno slovo na gumbu TAB SHIFT+TAB ENTER SHIFT+ENTER Strelica prema dolje Strelica prema gore PageDown PageUp CTRL+PageDown CTRL+PageUp Tablica 7.2 Rezultat Odabire polje ako se smije mijenjati Izvršava funkciju gumba Pomak na sljedeće polje Povratak na prethodno polje Pomak na sljedeći slog Povratak na prethodni slog Pomak na isto polje u sljedećem slogu Povratak na isto polje u prethodnom slogu Pomak na isto polje 10 slogova dolje Povratak na isto polje 10 deset slogova gore. Po završetku rada kliknuti mišem na gumb Close. Upisati podatke u polja novoga sloga podataka. i 3. točku ovoga naputka za svaki slog koji se želi mijenjati. Prikazuje se prazni slog za upis podataka Skok na prvi slog baze podataka Brži način kretanja kroz obrazac za podatke Dodavanje slogova Dodavanje slogova u bazu podataka brza je i jednostavna operacija : 1. 4. Odabrati slog koji želimo mijenjati uporabom trake s klizačem ili gumba Find Next. Odabrati izbornik Data. ali svakako prije pomaka na novi slog. Stoga je uputno prije prelaska na slijedeći slog dobro provjeriti jesu li izmijenjeni podaci točni. kliknuti mišem na gumb Restore za povrat stanja svih polja koje je prethodilo izmjenama. Odabratio izbornik Data.1. Ponoviti 2. Ponoviti 2. 3.

brojeva i usporedbi [(=) jednako. 4.4 Obrazac za podatke spreman za upis podataka za pretraživanje 57 .Excel dodaje nove slogove na kraj baze podataka. Kriterij za pretraživanje baze podataka sastoji se od teksta. Kliknuti mišem na Ok ili pritisnuti Enter kao potvrdu da se stvarno želi izbrisati slog.. Brisanje slogova Brisanje slogova vrši se na sljedeći način: 1. bez umetanja novoga retka. Prilikom pretraživanja usporeñuje se svaki slog sa zadanim kriterijem i prikazuje prvi koji zadovoljava. Kliknuti mišem na gumb Delete . Po završetku rada kliknuti mišem na gumb Close. Postupak traženja slogova u bazi podataka opisan je u sljedećem naputku: Slika 7. Prema originalnom Microsoftovom priručniku Excel bi trebao provjeriti nalaze li se podaci u retku neposredno ispod zadnjega retka baze podataka.Excel će upozoriti da će slog biti trajno izbrisan i zatražiti potvrdu naše namjere. i dati odgovarajuće upozorenje. 5. Odabrati slog podataka kojega se želi izbrisati. Odabrati izbornik Data. 2. i 4. (>) veće od. točku za svaki slog koji se želi izbrisati. Ponoviti 2. 3. a složenija će biti opisana u nastavku. Obrascem za podake mogu se izvoditi samo jednostavnija pretraživanja baze podataka. 6. 3. Traženje slogova Excel ima mogućnost traženja jednog ili više slogova u bazi koji zadovoljavaju odreñene kriterije. (>=) veće ili jednako]. a iz njega naredbu Form.

Odabrati izbornik Data .1. 4.5 vidimo obrazac za podatke s tri upisana kriterija. 5. Da bi Excel pronašao slog moraju biti zadovoljena sva tri kriterija. a u brojaču slogova u gornjem desnom kutu ispisati oznaku Criteria (slika 7.99. točku ovoga naputka za svako sljedeće polje koje se želi rabiti kao kriterij za pretraživanje. Za složenija pretraživanja nužno je rabiti višestruke kriterije. 2.4) 3. 6. a iz njega naredbu Form. Odabrati polje koje se želi rabiti za pretraživanje. i 4. Kliknuti mišem na gumb Find Next (sljedeći slog) ili Find Prev (prethodni slog) za prikaz slogova koji odgovaraju zadanim kriterijima.prikazat će se prazan slog. Upisati kriterije za pretraživanje u okvir. Slika 7. .02.000. Na Slici 7. U prikazanome primjeru Excel će tražiti slog u kojemu je “Datum računa” stariji 20.5 Obrazac za podatke s upisana tri krierija za pretraživanje baze podataka Operator = > < >= <= <> Opis Jednako Veće od Manje od Veće ili jednako Manje ili jednako Različito od Primjer =1000 >1000 <1000 >=1000 <=1000 <>1000 58 Rezultat Slogovi s poljem koje sadrži 1000 Slogovi s poljem većim od 1000 Slogovi s poljem manjim od 1000 Slogovi s veće ili jednako 1000 Slogovi s manje ili jednakio 1000 Slogovi s poljem različitim od 1000 . Kliknuti mišem na gumb Criteria . Ponoviti 3. “Naziv kupca” je HELIOS i “Iznos” je veći od 1.

..0.c. Odabrati bilo koju ćeliju u bazi podataka. Na taj način možemo vratiti bazu podataka u prijašnje stanje ako doñe do pogreške.prikazat će se okvir za dijalog kao na Slici 7. Sortiranje je jedna od operacija kojom odjednom vršimo veliki broj promjena u bazi podataka..2.-1.b. 4.. Moguće je izvršiti po jednom ili po više sortirnih pojmova...0. Želi li se sortirati slogove po još nekom od polja.4 Redosljed sortiranja Excel uvijek sortira prazne redove ili stupce na kraj. Za uspješno sortiranje potrebno je sljedeće : 1...1. kao i većina operacija u Excelu. jednostavno kada znamo koji gumb treba pritisnuti ili koji okvir za dijalog pozvati.6 3.. a iz njega naredbu Sort . Iz padajućeg popisa Sort By odabrati ime polja po kojem se želi sortirati slogove.2... bez obzira na zadani padajući) redoslijed.) Razmaci (blanks) Tablica 7. pa je uputno spremiti bazu podataka (Backup) na disk prije početka sortiranja.. Kliknuti mišem na Ok ili pritisnuti Enter. odabrati odgovarajuća imena polja iz padajućeg popisa Then By. (rastući ili Sortiranje podataka u bazi je... Excel sortira slogove po slijedećim prioritetima : Rastući Brojevi (.3 Operatori koji se rabe pri postavljanju kriterija za pretraživanje baze podataka Sortiranje podataka (Sort) Sortiranje podataka prema raznim sortnim pojmovima (poljima) jedan je od najčešćih poslova s bazom podataka.) Tekst (a.) Logičke vrijednosti (FALSE prije TRUE) Vrijednosti pogreške (sve se tretiraju jednakim) Razmaci (blanks) Padajući Vrijednosti pogreške (sve se tretiraju jednakim) Logičke vrijednosti (FALSE prije TRUE) Tekst (a.c.b. 59 . i to u rastućem ili padajućem redoslijedu za svaki sortirni pojam (polje) posebno...1. Odabrati izbornik Data. 5. a zatim odabrati način sortiranja: rastući (Ascending) ili padajući (Descending).? Odgovara jednom znaku Odgovara više znakova =”tvtk?” * =”tvtk*” Slogovi s poljem koje sadrži navedeni tekst s bilo kojim znakom na zadnjem mjestu Slogovi s poljem koje sadrži navedeni tekst s proizvoljnim brojem znakova na navedenoj poziciji Tablica 7. Sortiranje baze podataka preureñuje raspored slogova na temelju naziva polja....) Brojevi (-1... 2.

to mogu biti imena mjeseci (sječanj.ako prepozna redak za koji smatra da sadrži imena polja . 60 . Case Sensitive .odabirom jednoga od polja iz ovoga popisa omogućava se ispravno sortiranje u slučaju kada dva ili više polja sortirana po prvom sortirnom pojmu imaju jednake vrijednosti. ako se ipak smatra da prvi redak treba uključiti u sortiranje treba odabrati opciju No Header Row.Excel normalo sortira retke odozgo nadolje (opcija Sort Top to Botton). Then By . ne uključuje ga u sortiranje (aktivira opciju Header Row).7 a sadrži sljedeće opcije : First Kay Sort Order . Then By .padajući popis koji sadrži imena polja u slogu . prikazano na Slici 7. potrebno je odabrati i treće MyList Has-Excel obično uspjeva raspoznati imena polja od podataka u njima .odabrati opciju Sort Left to Right (sortiraj slijeva u desno). Želi li se sortirati stupce .za slučaj da i nakon prethodna dva sortiranja postoje polja koja imaju jednake vrijednosti .postavlja vlastiti sortirni redoslijed za polje u Sortu . veljača itd). Sort Options .zahtjeva od Excela da razlikuje velika i mala slova.Slika 7.odabir jednoga polja utvrñuje temeljni redoslijed sortiranja.6 Okvir za dijalog Sort pruža mogućnost sortiranja slogova u rastućem ili padajućem redoslijedu Okvir za dijalog Sort nudi sljedeće opcije: Sort By .padajući popis koji sadrži imena polja u slogu . Orientation .padajući popis koji sadrži imena polja u slogu .polje koje otvara dodatne mogućnosti nadzora nad radom Sorta.

Baze podataka . dakle prije nego što se pritisne bilo koju drugu tipku . taj redoslijed se može vratiti odabirom izbornika Edit. 61 . . Sortiranje baze po redoslijedu upisa Često je potrebno bazu sortirati u redoslijedu kojim je formirana. Sort može promjeniti adrese. . Iako Excel nudi tri moguća polja kao sortirne pojmove. tada se upotrebi imena stupaca (Column A .ili na slijedeći način: predvidjeti već u fazi dizajna baze podataka polje koje sadrži redni broj sloga po redoslijedu unosa podataka. Column B itd.). ili pritiskom na tipke Ctrl+Z.konstantni dio. ali jedino neposredno nakon završenog sortiranja.promjenjivi dio.Slika 7. Isto tako treba oprezno postupati ako se sortira slogove koji sadrže formule. a iz njega naredbe Undo Sort. mogu dati pogrešne rezultate. nije obavezno upisati sva tri.Dbase III . 4 Kb) : struktura sloga . i područja a formule koje rabe relativno adresiranje. Ukoliko smo pogrješili u sortiranju. datoteka podataka se sastoji od jednoga ili više slogova.7 Okvir za dijalog Sort Options Ako lista uopće nema podataka s imenima. slog se sastoji iz dva dijela (max. podaci u slogu . ipak se može sortirati. baza podataka se može sastojati od jedne ili više datoteka povezanih posebnim načinom (odreñenim poljima).

. LIST imepolja TO PRINT . LIST OFF FOR Duguje < 200 . .DBF. LIST . . završetak unosa slogova ide pomoću Enter na prvom polju ili Ctrl + W ili Ctrl + End. LIST OFF . Startanje baze ( nakon osmišljavanja strukture) nakon ulaska u Dbase klik . . .max.ispis sadržja toga polja (više polja) za sve slogove.ispis sadržaja svih slogova prema izgledu. Potražuje >300 .Esc za dolazak u naredbeni redak.daje na ekran pregled svih postojećih datoteka (DBF). nakon završetka unosa pojavljuje se pitanje : Input data record now ? ( Y / N ) . broj polja u strukturi maximalno 128 . 254 bajta.za završetak rada u Dbase. . L (logic) .AND. kada su podaci kraći od definirane dužine . Neke od osnovnih naredbi: .kao i prethodno plus na štampač. . . . . LIST FOR imepolja = "Pero" (ili = 500) . N (numeric) . LIST imepolja . DIR .max. CLEAR .listanje sadržaja slogova bez početnoga rednoga broja. Y ili N). ako se odmah žele unositi podaci treba upisati Y. 4096 bajtova (veći tekstualni blokovi).000 i nakon toga naslov za upis strukture sloga : Field 1 2 Name Type Width Dec . QUIT .postavlja datoteku u uporabu. M (memo) .za prikaz strukture sloga na ekranu. . 8 bajtova (piše se mm/dd/gg).za kraj 2 puta Enter. kod polja tipa N traži se dužina a zatim broj decimalnih mjesta.Enter za skok na iduće polje .max.brisanje ekrana. . vrste polja mogu biti slijedeće : C (characters) . APPEND . 19 bajtova (uključujući zarez i decimale). dužina polja sadržava broj cijelih mjesta + decimalni zarez + broj decimalnih mjesta. 62 .upis novih slogova na kraj datoteke ili na početak kada je upisano N nakon unosa strukture sloga.extenzija je . 1 bajt (T ili F. .izlistat će sve slogove čiji je sadržaj u imenovanome polju "Pero" (ili 500).za neku promjenu unutar strukture sloga. .max.izlistat će sve slogove koji u polju Duguje imaju manje od 200 s time da u istome slogu sadržaj polja Potražuje bude veći od 300. . MODIFY STRUCTURE . kod polja tipa D i L ne traži se niti dužina već odmah ide naprijed.. kod polja tipa C ne traži se upis broja decimalnih mjesta. .max. LIST STRUCTURE ili DISPLAY STRUCTURE ili tipka F5 . slijedi upis podataka o poljima jedno za drugim . .inače automatski. upis CREATE i klik na Enter nakon čega se dobije : Enter the name of the new file nakon upisa imena datoteke pojavljuje se : Bytes remaining 4. . . D (date) . USE imedat .

DBF TO novoime. imepolja2 TO novoime .DBF TO novime. INDEX ON imepolja TO indexdat . prije je treba osloboditi s naredbom CLOSE DATABASE.briše datoteku.stavljanje indeksne datoteke u uporabu.cijela datoteka. ZAP . . ovdje je potrebno obratiti pažnju na zadnji slog koji nestaje novim umetanjem.briše sve podatke bez obzira na oznaku.pozicioniranje na slog broj 4. COPY FILE staroime.stvara se nova mnogo manja datoteka (samo glavna šifra sloga sortirana po imepolja). .DBF . Naredbe za upis novoga sloga unutar postojećih: . DELETE .uklanja oznake za brisanje (treba pozicionirati).dobije se izgled strukture za upis podataka . naredba " ? " aktivira kalkulator . PACK . SORT ON imepolja /D . " ? 2 + 2 " daje odgovor 4. . . RECALL . Naredbe za sortiranje datoteka: .. . . .pozicionirani slog se označi za brisanje (zvijezdica). EDIT . CHANGE . REPLACE imepolja WITH novisadržaj . . COPY STRUCTURE TO imekopije FIELDS ime.sort po navedenome ključu (imepolja) u novu datoteku .kopira se samo struktura. datoteka koja je trenutno u uporabi ne može se brisati.datum .može i sort po više ključeva.ispiše ukupan broj slogova u datoteci.daje podatke vodoravno (za više slogova). .daje podatke isto kao EDIT.DBF . RENAME staroime.D = sort po padajućem ključu . Naredbe za sortiranje indeksiranjem: .napr. COPY STRUCTURE TO imekopije .nakon promjene imena datoteka sa starim imenom više ne postoji.ext ili DELETE FILE ime. zatim slijedi. SORT ON imepolja TO novoime.pozicionira se na slog broj dva. . SKIP 4 . . . Promjena imena datoteke: . INSERT . .trajno briše označene slogove.za pozicionirani slog.pozicionira se za četiri sloga dalje od trenutne pozicije. Naredbe za brisanje: . i slog se umetne na peto mjesto u datoteci. Naredbe za pregled i promjenu sadržaja u slogovima: . INSERT BEFORE . matematički operatori : + zbrajanje .slog će se upisati ispred pozicioniranoga.DBF . te je uvijek dobro imati nekoliko praznih na kraju. . . GOTO 2 . . Matematičke operacije: . GOTO 4 . neke matematičke funkcije : SQRT ( ) drugi korjen EXP ( ) potenciranje LOG ( ) logaritmiranje 63 . BROWSE . USE staroime INDEX indexdat . COUNT .upišu se. ERASE ime. Naredbe za kopiranje datoteka: .oduzimanje / djeljenje * množenje ** potenciranje .daje podatke okomito za pozicionirani slog.kopiraju se samo navedena polja strukture sloga. .ext .

... TO ukupdat . svaki od ovih djelova sadrži novi MENU napr....daje zbroj sadržaja ta dva polja ⇒ SUM FOR ime1= 400 .. . 4 .. Neformatirano . Tiskanje podataka: .How Do I . .uvjetovano.. izradom posebnoga podprograma kod prvoga načina potrebno je najprije kreirati fajl izvješća a CREATE REPORT odnosno CREATE LABEL slijedeći uputstva i pitanja iz meni-a.iz kreiranoga fajla daje uvjetovano. .Getting Started . polje2 FOR ime = "M" .AND. ime2 < 500 .Creating a Database File . Formatirano : 1. iz cijele datoteke napr : ⇒ iza USE imedat upišemo SUM .OR. ime2.Commands and Functions .izračunava prosjek navedenih polja za slogove u kojima polje ime započinje sa "M"..formira se nova datoteka ukupdat sa zbrojevima navedenih polja iz cijele datoteke.kreiranje baze podataka 5 . SUM . ime2 . svih ili uvjetovano ⇒ COUNT FOR iznos > 500 .početak rada 2 . ⇒ REPORT FORM imefajla TO PRINT .glavni izbor 1 . dostiže se upisom HELP ili pritiskom na F1 MAIN MENU .daje zboj sadržaja svih ili samo navedenih numeričkih polja odnosno "uvjetovanih" polja.Using an Existing Database F .. uporaba kreiranoga fajla ide sa : ⇒ REPORT FORM imefajla . imepolja2.What Is a ..polja se ispisuju jedno ispod drugoga.korištenje otvorene baze podataka 6 . .početne naredbe 2 .. kreiranjem posebnoga fajla (dva načina): a) REPORT FORM b) LABEL FORM 2.to je .daje prosjek sadržaja navedenih polja ili uvjeta : ⇒ AVERAGE ime1.Commands (Starter Set) .naredbe i funkcije . neke od kombinacija matematičkih naredbi : TOTAL ON imepolja1..Commands (Advanced Set) .kreirana lista na ekran..broji slogove koji imaju sadržaj polja iznos veći od 500.. 6 : 1 .daje prosjek sadržaja polja ⇒ AVERAGE polje1. .tiska sadržaj ekrana jednokratno DISPLAY TO PRINT .tiska se ono što je na ekranu bez obzira na početak i završetak stranice USE imedat SET PRINT ON tiska stalno sve sa ekrana LIST OFF SET PRINT OFF . COUNT .napredne naredbe 64 .isto kao prethodna naredba .daje broj slogova iz datoteke.. HELP . 3 . polje2 = 100 .prestanak tiskanja LIST TO PRINT .. AVERAGE .kreirana lista na ekran i na štampač.. ⇒ REPORT FORM imefajla FOR polje1 < 200 .kako da . ⇒ LABEL FORM .daje zbroj svih N polja ⇒ SUM ime1.

.Access je relacijska baza podataka.smišljanje Tablica: smišljanjem više Tablica.mrežne aplikacije.pritiskom na jednoga od njih dolazi set naredbi . sintaksa pri uporabi u odnosu { } . Mogu se odabirati željena polja. kažnjavanja itd. filtrirati i sortirati.redundantne zapise.3 . 65 . a isto tako različiti prikazi i izvještavanja o podacima unutar Tablica.svaka Tablica mora imati polje Primarni ključ koji je jedinstven za tu Tablicu. ažuriranje ili umetanje podataka. a to su i glavne funkcije baze podataka: ♦ definiranje podataka . To je programski paket koji pohranjuje. brisanje. njihov tip te način povezivanja.podatke je moguće upotrebljavati na mnogo različitih načina. Microsoft Access je sustav upravljanja relacijskim bazama podataka (RDBMS). može se odabrati skup informacija i zahtijevati njihovu izmjenu.Functions 4 . te uz to pamti i odnose kojima su informacije meñusobno povezane.Access . dosta je bitno da Primarni ključ bude uvijek prvo polje (stupac) u Tablici.upisati jedan od ponuñenih ASSIST . .naredbe promjene stanja on / of kako su prikazane u Help-u : alternativna uporaba / / . dostiže se upisom ASSIST u naredbeni redak.svi podaci se dijele u podskupove .Tablice. mogu se združiti podaci sa srodnim informacijama i izračunavati njihove zbirne vrijednosti. dio programskoga paketa DB III koji omogućuje odabir naredbi i njihovu sintaksu (princip Windowsa). U sklopu paketa Microsoft Access je i snažan programski jezik Visual Basic prilagoñen radu s modulima u relacijskim bazama podataka.pri stvaranju baze podataka (Tablica) treba osigurati da sam dizajn unosa odgovara korisniku. u MUP-u: stanovnici. Smišljanje izrade baze podataka . na ekranu se pojavljuju izbornici . izbjegava se ponavljanje podataka u Bazi . Baze podataka . Access je ponajprije namijenjen početnicima korisnicima u izradi vlastitih relacijskih baza podataka na osobnim računalima. ili tipkom F2.naredbe postavljanja nečega . obrañuje i pribavlja informacije iz baza podataka. . a na početkom rada odmah dolazimo u ASSIST te kada želimo raditi sa naredbenim retkom pritisnemo tipku Esc. .moguće je odrediti koji će podaci biti pohranjeni u bazu. .mora se upisati [ ] - . moguće je zadati i način formatiranja podataka i način njihove provjere. Nabavom paketa Access dobiva se alat kojim se mogu izvesti jednokorisničke i višekorisničke . automobili. svaka Tablica bi trebala imati jednu temu podataka (napr. koje će sadržavati podskupove informacija. kopiranje u drugu tablicu ili kreiranje druge tablice u koju će biti pohranjeni. ♦ rukovanje podacima . .funkcije . .prikazuje se odnosno izvršava odabrana naredba.SET TO Commands 5 . Access ima tri osnovne skupine mogućnosti.). U mnogim slučajevima moguće je odrediti i način dijeljenja i izmjene podataka od strane većeg broja korisnika.odabirom one koja je potrebna pritisnemo Enter . ♦ nadzor nad podacima . dokumenti.relacijski odnosi se uspostavljalju meñu Tablicama na osnovu jednoga polja podataka koje je zajedničko dvijema Tablicama.može se odrediti kome je dozvoljeno čitanje.SET ON /OFF Commands . ali i naprednim korisnicima (programerima).

nakon pojave tražene datoteke na dnu prozora Find. različiti prosjeci.pokreće se na nekoliko načina ovisno o načinu instaliranja: klik na dugme Start. trajnost proizvoda. klikom na dugme Close (x) u gornjem desnom kutu Access prozora.Find .taj podatak se može naknadno automatski dodati iz druge Tablice u koju će unos vršiti netko "od povjerenja"). jedna od najboljih osobina izrade Obrazaca je ta da ne moraju u njemu biti sva polja iz Tablice (napr. klik na Programs i pojavit će se popis instaliranih programa. Upiti su izvrstan način za praćenje poslovanja jedne firme. mjesecu. iz jedne ili više Tablica. pritiskom na tipke Alt + F4.smišljanje Izveštaja koji predstavljaju podatke iz Baze: Izvještajem se podaci smještaju na papir (za razliku od Tablica i Obrazaca koji se uobičajeno koriste za ekranski prikaz) u obliku ugodanome za pregled.izlazak se takoñer može ostvariti na nekoliko načina: iz izbornika File aktivirati naredbu Exit. . dvostruki klik za pokretanje Accessa. Izveštaj se može kreirati bilo kada (ne mora se smišljati prije izrade baze podataka). duljina radnoga staža radi dana godišnjega odmora. meñutim oni koji će se redovito štampati. 66 .dvije su mogućnosti stvaranja Baze podataka: stvaranje prazne Baze podataka ispočetka. omogućiti dobivanje podataka neophodnih za neku konkretnu akciju ili za nastavak obrade u odreñenom smjeru (brisanje izvršenih naloga.smišljanje Upita za rukovanje podacima iz Tablica: Upiti će pomoću izbora polja podataka. s podacima i vezama meñu njima. ili nešto drugo). te dvostruki klik na nju. neplaćene članarine.mdb). ili nešto drugo). ka da se nalazimo u Windows Exploreru dovoljno je dvostruki klik na bilo koju Access datoteku (extenzija .za svaku Tablicu ili složeni za unos podataka u dvije ili više Tablica.exe . ne želimo da onaj koji unosi podatke vidi iznos osobnog dohotka zaposlenika . kada se nigdje ne može vidjeti Access. smišljanje njihovoga izgleda ide u pravcu olakšanoga unosa podataka jer će ponekad biti potrebno unositi i više stotina tisuća podataka. .u popisu Lok In odabrati My Computer i klik na Find Now. bolje je unaprijed smisliti radi rasporeda samih podataka u Bazi podataka i time lakši i učinkovitiji rad računala.najbolje je pri zamišljanju skicirati Tablice. Izveštaji mogu prikazivati različite popise utvrñene posebnim izračunima (maksimalni iznosi odnosno iznosi veći ili manji od neke konstante.u okviru upisati msaccess. može se napraviti ikona prečaca za Access na Desktopu. . klik na Microsoft Access u popisu i Access će se pokrenuti. Stvaranje nove baze podataka u Accessu . promet u jednome tjednu. na papiru radi preglednosti i donošenja pravih odluka. može se potražiti putem Start .smišljanje Obrazaca za unos podataka: Obrasci mogu biti pojedinačni . Pokretanje Accessa . kao i posebno izrañenih kriterija. .

. memoriranje s novim imenom u odreñeni direktorij i klik na Create. te Ok.dodavanje novih zapisa (slogova) ide jednostavno dodavanjem na dnu Tablice.Edit Primary Key ili klik na dugme Primary Key. .premještanje i kopiranje podataka se obavlja uobičajenim postupcima .Paste. .postavljanjem pokazivača miša na tu crticu i povlačenjem . može se odreñene stupce "zamrznuti": klik na naslov stupca da se označi (selektira).Edit . u izborniku Format odabrati Freeze Columns. ..uporabom naredbe iz izbornika Format . Obrazaca i drugih objekata.izrada na temelju predloška uporabom mogućnosti čarobnjaka Database Wizard.nakon davanja imena Bazi podataka potrebno je kreirati Tablice koje smo zamislili: u prozoru Baze podataka klik na ikonu Tables i zatim dvostruki klik na dugme Create Table in Design View . koji pomaže u izradi Tablica. s kursorm na početku prvoga retka počinje unos strukture Tablice .dvostruki klik na crticu u naslovu stupca proširit će stupac lijevo od toga na veličinu najvećega podatka u njemu . sada se može odmah započeti s unosom podataka .treba definirati ime polja i tip podataka u njemu.u izborniku Format odabrati Unfreeze All Columns.unos podataka u Tablicu može ići i u prikazu Datasheet . nakon unosa svih imena polja treba odrediti polje primarnoga ključa pomoću .izrada prazne Baze podataka će ići na slijedeći način: pokrenuti Access.Cut .izmjene širine stupaca ili redova u Tablici idu na slijedeći način: širina stupca .isto tako se poljima može kretati mišem ili tipkovnicom (strelicama).. te mogu ostati praznine nakon brisanja odreñenih zapisa (slogova). radi unosa vrste polja i formata podataka vjerojatno će se trebati prebaciti u Design prikaz .treba imati u vidu da se polje AutoNumber ne ažurira automatski.promjena podataka u poljima obavlja se vrlo jednostavno . za unos imena polja dvostruki klik na naslov stupca (Field1. na kraju klik na Save kako bi dali ime tablici. u dobivenom prozoru odabrati Blank Database ili klik New na alatnoj traci. a kretanje po poljima (stupcima u Tablici) ide s tipkom Tab. za bolju preglednost pri unosu podataka kod Tablica koje imaju velik broj stupaca (polja).Paste ili ili Edit .umetanje i brisanje polja (stupaca) ide isto kao u Wordu i Excelu. pri unosu tipa podataka pojavljuje se padajući popis radi izbora tipa. .Column Width. "zamrznuti" stupac (ili stupci) postavit će se na početak Tablice. . a upotrebljava se samo ako treba na brzinu unijeti podatke prije postavljanja svojstava Tablice: dvostruki klik na Create Table by Entering Data. .brisanje zapisa ide pomoću tipke Delete (ili alat Delete Record) nakon označavanja. nakon odabira tipa podatka i pritiskom na tipku Enter kursor se premješta u polje Description radi detaljnijega opisa podatka u polju. a klikom na Field Properties u donjem dijelu okvira može se definirati i format podatka. za "odmrzavanje" . 67 . Field2.otvorit će se prozor Table Design..klik na View na alatnoj traci. .brisanjem postojećeg i upis novoga.klikom na View dobije se Datasheet (izgled ekrana za unos podataka u Tablicu).). Ureñivanje i formatiranje podataka u Tablici . ili zatvoriti Tablicu klikom na Close (x). . . nakon unosa naziva polja odmah se unose podaci.Copy .

uklanjanje odnosa ide klikom u prozor Relationships (linija povezivanja će se podebljati). zatim unos promjena i na kraju Ok. ureñivanja i dodavanja posebnih kontrola unosa podataka . povući ga i spustiti na polje njegov duplikat (polje s istim imenom) u drugoj Tablici.ponoviti ove radnje i za sve ostale Tablice. . .izrada Obrazaca . Stvaranje . AutoForm: Datasheet . AutoForm: Columnar . Form Wizard .dugme Field List iz izbornika View ili alata na traci (prikazat će se popis polja u zasebnome prozoru).povlačenjem ruba prema gore mjenja se visina svih redova u Tablici uporabom naredbe iz izbornika Format . 68 .nakon pojave prozora Show Table klik na Tablicu koju se želi dodati u prozor Relationships. . na kraju ide Save (davanje imena tome Obrascu) i Ok.jahač Datasheet i nakon odabira kliknuti na Ok.klik na Next i odabrati stil Obrasca . na kraju Close. Stvaranje odnosa meñu Tablicama .i na kraju Ok.čarobnjak omogućuje odabir rasporeda i izgleda obrasca (vrlo pogodno kada nisu potrebna sva polja) . . Relationships ili klik na dugme Relationships).najbolji način unosa podataka u Tablice je putem dobro smišljenoga obrasca .Format .klik na dugme Create. zatim dugme Add.briše se sadržaj povezujućeg polja.da bi se stvorili odnosi Tablice treba postaviti u prozor Relationships (Tools.pojavljuje se prozor Edit Relationships .odabrati polje i Add da bi se premjestilo u popis Sected Fields .ureñivanje / promjena odnosa meñu Tablicama ide dvostrukim klikom na liniju odnosa.više (1-n).ne samo radi kontrole već i radi lakšeg i bržeg unosa. . . i to ponoviti za svaku Tablicu. povlačenjem polja iz popisa u prozor Detail kreira se Obrazac.pri uključenju opcije Enforce Referential Integrity u prozoru Edit Relationships dobiju se dvije mogućnosti rada pri promjeni polja Primarnoga ključa: Cascade Update Related Fields .Font .kada su sva polja prenesena kliknuti na Next i odabrati način rasporeda polja na Obrascu .Tools .zatim u donjem prozoru pronaći Tablicu na koju se odnosi Obrazac: Design View . AutoForm: Tabular . .izgled Obrasca kao pri početnom unosu (tablica). zatim klikom na New dobije se izbor načina izrade .svaka Tablica mora imati primarni ključ i da bi mogla imati odnos s nekom drugom Tablicom taj primarni kjuč treba biti i jedno polje u toj drugoj Tablici ali ne primarni ključ .u prozoru Baze podataka odabrati Forms.stvaranje Obrasca ispočetka .to je odnos jedan . ostali načini odnose se na izradu Obrasca kao grafikona ili Pivot tabele (načini izrade uzeti iz Excela).promjena veličine fonta ide uvijek za cijelu tablicu: za promjenu u svim Access Tablicama .Row Height. Cascade Delete Related Fields .visina retka .stvara stupčani Obrazac (najviše upotrebljavani). .prema .Options . za promjenu u odreñenoj Tablici .mjenja se sadržaj povezujućeg polja. Delete i potvrda sa Yes. . . te na kraju Save (pospremiti sve to). a postoji nekoliko načina njihove izrade.stvara Obrazac s poljima razvrstanim u redove.klik na Next i upisati ime Obrasca klik na Finish.odabrati Zajedničko polje u Tablici u kojoj je ono primarni ključ.

pravokutnik za upis teksta kreiramo klikom na ikonu "Aa" iz trake Toolbox (ako nije vidljiva "izvadimo" je iz izbornika View). Miscellaneous . Potvrdni okvir .filtriranje ide na način da se označi polje (sadržaj polja) po čemu se želi sort . Record Operations .nudi više gumba za unos: Opcijsdki gumb .postavljanjem miša u lijevi gornji kut pojedinog objekta prikaže zatvorena šaka s kažiprstom i može se posebno mjenjati položaj objekta ili njegovoga opisa. Option Group .: List Box .nove. Command Button .za svaki odabir stavke opcije skupa ima zaseban gumb.Tab Order . posebne kontrole se mogu dodavati na Obrasce na slijedeći način: klikom na odreñenu ikonu trake Toolbox razvijamo posebne kontrole i komande. pokretanje makro naredbe.napr. prema novom rasporedu polja potrebno je: izbornik View . koji se podaci upisuju ) ili podnožje Obrasca (datum upisa i sl.kod izmjene redoslijeda polja kretanje tipkom Tab pri unosu podataka bit će poremećeno. 69 .ispis obrazaca.za sortiranje je potrebno kursor postaviti u polje po kojemu se želi sortirati. odnosno ostat će ono prvotno . Gumb prekidača .za povratak u prijašnje . .spremnom za rad na ureñenju izgleda Obrasca . . spremanje ili poništavanje zapisa.) . filtriranje i indeksiranje Tablica .klikom na objekt on dobije hvataljke pomoću kojih se može mjenjati veličina . zatim klikom na Design pojavit će se prozor s podlogom u kvadratićima i linijama .prostor se dobije postavljanjem kursora na rubnu crtu ispod i povlačenjem na dole .kojim god načinom je Obrazac kreiran on se može izmjeniti pomoću gumba Design . i nakon toga Finish.kada se želi prikazati polje koje ne sadrži zadanu vrijednost odabere se Filter Excluding Selection. . nakon odabira klik na Next i u slijedećem prozoru je moguće odabrati tekst ili sliku gumba. otvaranje stranice višestaničnoga obrasca ili zatvaranje obrasca.da bismo napravili novo.klik na gumb Filter by Selection ili iz izbornika Records odabrati Filter by Selection . Application .za svaki odabir opcije skupa ima zaseban gumb. zatim se klikne na gumb Sort Ascending ili Sort Descending.Promjena izgleda i dodavanje novih kontrola u Obrasce .naredbeni gumb izvodi neku funkciju kada se na njega klikne .bit će izlistani svi slogovi koji u polju grad imaju sadržaj Rijeka. prethodni.odabrati područje (Detail) i pokazat će se polja po prvotnom redoslijedu .desni Actions): Record Navigation .služi za premještanje na slijedeći. .izlazak iz Accessa ili otvaranje neke druge aplikacije. posljednji ili prvi zapis.brisanje.isti kao prethodni s time da se u njega može upisati stavku koje nema na na popisu. upotrebiti AutoDialer za poziv telefona iz obrasca. pokrenuti upit.postavljanjem miša uz rub objekta prikaže se otvorena ruka pomoću koje se objekt ( i njegov opis ) može prenještati po prozoru . .isto se tako može nešto upisati u zaglavlje ( npr.za promjenu po novome treba klik na Auto Order i na kraju Ok.ispis tablice. u polju grad se označi sadržaj Rijeka . napr.uključen / isključen.nesortirano stanje treba u izborniku Record odabrati Remove Filter/Sort. Combo Box . ponavljanje.okvir s popisom stavki za odabir. ispis. Sortiranje. .klik na ikonu u Toolboxu dobije se prozor Command Button Wizard sa slijedećim kategorijama (lijevi dio Categories .u prozoru Baze podataka odabrati Forms.biranje izmeñu dviju opcija . Form Operations .

. Update Query (Upit za ažuriranje) . do ovih "čarobnjaka" se dolazi odabirom ikone Query u prozoru baze podataka i klikom na New.selektira se polje koje se želi indeksirati. na kraju Next. ako se sva polja treba dodati klik na Add All (>>). .novi naziv Upita. Find Unmatched Query Wizard .pomoću ovoga upita može se promjeniti (ažurirati) stanje u svim slogovima baze podataka.ide tako da se Tablicu otvori u Design prikazu .Upiti omogućuju odreñivanje : polja koja će se u njemu prikazati. . broj slogova ili prosjek nekoga polja .u oknu Field Properties kartice General kliknuti unutar okvira Indexed . Delete Query . 70 . Izrada Upita . .iz izbornika File odabrati Save As Query i na kraju Ok.na kraju zatvoriti prikaz View. "čarobnjaci" za složenije tipove Upita: Crosstab Query Wizard . dvostruki klik na Create Query by Using Wizard.kopira zapise iz jedne tablice i dodaje ih u drugu. Find Duplicates Query Wizard .služi za usporedbu dviju Tablica i pronalaženje različitih zapisa u njima. u prozoru Simple Query Wizard odabrati Tablicu iz koje će se selektirati polja. . Make Table Query (Upit za stvaranje tablice) .indeksiranje se upotrebljava samo da se računalu olakša pretraga podataka .filtrirani podaci se mogu i posebno memorirati .Upit se može izraditi na dva načina : 1. Append Query (Upit za dodavanje) . kriterije filtriranja i sortiranja za svako polje.služi za usporedbu dviju Tablica i pronalaženje istovjetnih zapisa.Yes (Duplicates OK) ili Yes (No Duplicates) .prikazuju se zbirne vrijednosti kao zbroj. klik na naziv polja i Add (>) da bi se to polje premjestilo u područje Selected Fields. ovdje je problem što nema mogućnosti postavljanja parametara za sortiranje i filtriranje zapisa po odreñenim kriterijima."Upit" se sastoji od pitanja upućenih bazi podataka putem različitih kriterija razvrstavanja. . kada treba dodati polja i iz neke druge Tablice treba je otvoriti. te Finish. poredak tih prikazanih polja.na temelju odabranih podataka stvara novu tablicu u bazi podataka. Pomoću "čarobnjaka" na slijedeći način : otvoriti bazu podataka i odabrati ikonu Queries. filtriranja i sortiranja podataka.prikaz u Filter by Form . na slijedećem ekranu treba unijeti ime . a ostala polja daju neke rezultate izračunavanja.spremiti izmjenu strukture Tablice pod novim imenom . brisanje zapisa ili kopiranje podataka u drugu Tablicu.prednost im je što se mogu memorirati i koristiti za izradu Tablica.brisanje zapisa na temelju zadanih kriterija.jedno ili više polja s lijeve strane koriste se za naslove slogova. te dodati polja iz nje ona koja nam trebaju.

ili dvostrukim klikom na samo polje u Tablici.i tako redm u slijedeći stupac za slijedeće polje . Izrada Izvješća .prebrojava broj popunjenih polja.klik na Ok i dobit će se Izvješće prilično jednostavnoga izgleda.Save .Izvješća se mogu izrañivati na tri različita načina : 1.2. Izrada upita ispočetka : otvoriti bazu podataka i klik na ikonu Queries.izračun prosjeka vrijednosti polja. pomoću osobine AutoReport koja uzima sve zapise tablice i daje sažetak spreman za ispis .zbroj vrijednosti polja.standardna devijacija vrijednosti u poljima (raspon odstupanja vrijednosti od prosjeka).Run.tako ponavljati za svaku Tablicu koja je potrebna i na kraju Close .prikaz najveće vrijednosti iz svih polja.u prikazu Query Design klik na polje Criteria u stupcu rešetke . kada želimo nekome polju dodati odreñeni izračun kliknemo na gumb Totals na traci s alatima Query Design i redak Total će se pojaviti u mreži upita u donjem dijelu prozora ispod reda Table i tada klik na polje za koje želimo obračun i koje ima numeričke vrijednosti .klik na ikonu Report u lijevom oknu prozora baze podataka . dodavanje kriterija za filtriranje podataka . kada je potpuno kreiran Upit upit treba spremiti pod nekim imenom radi kasnije uporabe . ⇒ Min . ⇒ Max .u padajućem popisu na dnu dijaloškog okvira odabrati tablicu iz koje idu podaci za Izvješće . ⇒ Count .upisati potrebni kriterij (napr.Ok. za izmjenu polja Upita ili kriterija. kod tablice vozila želimo izlistati samo one koji su iz Rijeke upisat ćemo u kriterij RI). dodavanje polja ide klikom na stupac Field u donjem dijelu prozora i u padajućem izborniku odabir polja . za slijedeći kriterij (ako ga imamo) ide ponovno klik na Criteria i upis samoga uvjeta.otvoriti bazu iz koje se želi Izvješće . klik na Tablicu iz koje će se uzeti polja i zatim Add .klik na New . ⇒ Avg . 71 . dvostruki klik na Create Query in Design View i pojavit će se Show Table s popisom svih Tablica u bazi podataka.postoje slijedeće mogućnosti: ⇒ Sum . može se brzo vratiti u Query Design klikom na Design View. ⇒ StDev . ⇒ pri korištenju polja Total može se upotrebiti novu formulu i onda kada se već pokrene Upit.u dijaloškom okviru New Report klik na AutoReport: Columnar (u stupcima) ili AutoReport: Tabular (u retcima) .prikaz najmanje vrijednosti iz svih polja.Delete Columns ili postavljanje kursora na vrh stupca i selektiranjem toga stupca te tipkom Delete brisati stupac. uklanjanje odabranoga polja ide s File .klik na strelicu i odabir formule za izračun . kriteriji mogu biti i kod alfanumeričkih polja (npr. pokretanje Upita ide s klikom na gumb Run ili na alatnoj traci Query Design odabrati Query .upis naziva . neki iznos manji od "< 5000").sve odabrane Tablice bit će prikazane u gornjem dijelu prozora.

te je na kraju potrebno dati ime Izvješću te klik na Finish. ali i sustav datoteka u kojem svaka od njih sadrži odreñenu vrstu informacije (relacijska baza). što će ovisiti o količini podataka. obrada i arhiviranje podataka sastavni je dio gotovo svakoga posla ozbiljnoga posla koji se radi na račuanlu. FileMaker dozvoljava nekoliko različitih zapisa u poljima datoteke: tekst. vrijeme.dalje odabrati vrstu rasporeda polja u odjeljku Layout (s desne strane prikaz odabranoga) i Next . Danas se već pojavila potreba za prezentacijom podataka na Internetu. bez obzira na to.2. preko slike do cijelih multimedijalnih zapisa. . Takoñer će uvijek biti potreba za programima koji će uspješno rukovati tim podacima. premještanje objekata.pronalaženje podataka po zadanim kriterijima.File Maker Skupljanje.podaci se mogu se stvarati.klik na ikonu Reports i odabir Izvješća kojega se želi prepraviti . i zato već FileMaker Pro 4. ali može postojati i samo jedna datoteka ("flat-file" baza). kao i činjenici da je s njime lakše obaviti i neke jednostavnije poslove. find . skupljaju li se telefonski brojevi. izrada okvira za upis teksta (Text Box). preinake (ako je potrebno) i ispis napravljenoga Izvješća nekom od prethodnih metoda . jedino će odreñivati koji se podaci mogu a koji ne mogu obrañivati.0 posjeduje ugrañeni www server za obradu podataka na udaljenom serveru. dodavanje grafike (gumb Image). Bazu sačinjava skup podataka koji mogu a ne moraju imati zajedničke karakteristike.u padajućem popisu odabrati tablicu iz koje će ići polja podataka .otvoriti bazu podataka .odabrati jednu od ponuñenih kategorija prikaza podataka i klik na Next . dodavanje izračuna (formula) itd. FileMaker je već dugo (od 1984. FileMaker poznaje dva osnovna načina rada s podacima : browse . rezultat formule i zbirni rezultat. Informacije mogu biti od običnoga teksta. pomoću čarobnjaka Report Wizard .na slijedećem ekranu se dalje može izabrati odreñeno grupiranje polja i na kraju Next . Osim ovih baza može sadržavati i "kontrolne" podatke kao: loznke. datum. Prednost nad ostalima sastoji se u jednostavnosti . 3.koji nemaju direktne veze s informacijama u bazi. oblikovanje teksta.klik na Reports dvostruki klik na Create Report by Using Wizard .izbor stila pisanja i Next.klik na gumb Design na alatnoj traci . ponavljaju se prethodni postupci za drugu tablicu . Podaci koji su skupljeni na jednome mjestu nazivaju se bazom podataka. koristeći običan browser .Nestcape. dozvole pristupa i slično . u prvom okviru se odabere polje i odredi mu se smjer sortiranja pomoću gumba uz njega i onda Next .klik na ime polja u prozorčiću Available Fields pa na Add (>) da se to polje premjesti u popis Selected Fields i ponoviti taj postupak za sva potrebna polja podataka . fotografije ili nešto treće.ako se pravi Izvješće s poljima iz više tablica. broj.na slijedećem ekranu postoje mogućnosti sortiranja podataka po poljima (mogućnost po četiri polja). Baze podataka . dodavanje oznaka (Label). pa treću itd. g. Relacijska baza može imati više datoteka vezanih odreñenim meñuvezama. pregled. Takoñer baza može biti jedna jedina datoteka. brisati i mjenjati. 72 .prikaz koji se dobio sličan je prikazu Form Design i u njemu se radi na sličan način: označavanje kontrola. grafika ili zvuk. izmjena veličine objekata. podaci o zaposlenicima i klijentima i slično. Bazom podataka se uvijek smatra sustav svih datoteka s podacima i programima za upravljanje njima. Za razliku od ostalih programa koji mogu obrañivati izuzetno velike količine podataka FileMaker je konstruiran da omogući brz i jednostavan rad s malim bazama podataka koje se mogu naći u svakome uredu kao: interni telefonski imenik s adresama suradnika i partnera.) poznati i popularni proizvod firme Claris Corporation koji služi upravo obradi baza podataka.

Takoñer postoje vrijednosne liste (Value lists) koje uvijek imaju točno odreñen repetitivni tip vrijednosti .View as List . te klik na željeni zapis.izabrati Define Value Lists i u njegovom izborniku odabrati Name i upisati ime liste .dvostruki klik na odabrani predložak .naziv . Formatiranje različitih polja u bazi podataka odnosno njenome izlistavanju postiže se uporabom naredbe Text ili Number iz izbornika Format.naredba Field Format .new . Nakon unosa kriterija treba 73 . Dodavanje novih zapisa ide putem izbornika Mode i naredbe New Record .za polja koja sadrže više od jedne informacije (radi indeksiranja).Import) ili pomoću opcije Store file reference aktivirati pokazivač do mjesta gdje se nalazi datoteka koju treba prikazati (na ovaj način se štedi na veličini baze).pregled pojedinačnih zapisa.popis liste zapisa na cijelome ekranu.opcije) . grid . Container fields predstavljaju posebnu vrstu polja koja mogu imati multimedijalni zapis. Create . boja. Select .Create : Auto Enter mogućnost automatskog unosa vrijednosti po odreñenom kriteriju.fields (formular za definiranje polja . veličina.klik na Create (pri stvaranju nove liste treba prije Create uključiti polje Use custom values i unijeti redom vrijednosti koje će se pojavljivati u listi). Pretraživanje podataka ide pomoću Find mode koji daje prazan formular u koji se upisuju vrijednosti koje se traže. a završili smo s definiranjem i uljepšavanjem polja. objekti se mogu i skupno obrañivati selektiranjem (klik na jednoga i zatim shift-klik na ostale) i aktiviranjem Arrange/Group (razbijanje grupe ide s Arrange/Ungroup). mjenjati ili brisati.Create a new file using a template . Pregledavanje podataka može ići na dva načina : Select .upis imena baze .New Record . Isto tako svaki formular ima header i footer koji služe za uljepšavanje konačnoga izgleda dokumenta. a isto tako može se vršiti i uljepšavanje promjenom boje podloge ili grafičkim elementima pomoću alata za crtanje. size . odnosno mogu se po njemu polja razmjestiti prema nahoñenju.izbornik File .logična provjera podataka nakon unosa. format. Validation . zvuk ili video sekvenca.dodati neki dio ili Delete za bristi postojeći. U Browse mod-u izvršavat će se i sva pretraživanja i pregledi podataka. Dijelove formulara može se uključivati ili isključivati po potrebi : izbornik Mode . a bit će prikazani poput bilo kojeg drugog podatka.u bazu se dodaje novi prazan zapis i odmah će biti ponuñeno popunjavanje podacima.precizno definiranje veličine i položaja objekta na zapisu. Formular za unos podataka izgleda slično kao u Access-u.Kreiranje baze ide odpočetka (izbornik File .dolazi mreža točkica čiju veličinu sami odreñujemo pomoću Mode/Set Rulers.Ok) ili uporabom predložaka (izbornik File .Create a new empty file . ovdje se može mjenjati i raspored dijelova prozora odvlačenjem s mišem.jahač Style izabrati Pop-up list using value list .vrsta sadržaja .new .mjenja pokazivač miša u dvije crte preko cijeloga dokumenta olakšavajući poravnanje. podloga. desnim klikom na neki objekt dobije se izbornik pomoću kojega se može promjeniti karakteristike objekta: font. Repeating field . a mogu se unijeti i upiti s odreñenim logičkim kriterijima. Unos podataka vrlo je jednostavan: potrebno je importirati (pomoću File .Save).izbornik Format . Najjednostavniji dio FileMakera je Browse mod u koji ćemo se uključiti kada trebamo početi s unosom podataka. strelica je alat kojim se obilježava polje ili objekt na kojem se trenutno radi i kojega se može pomicati. odabirom None kao vrstom poravnanja objekti će se vratiti u prvobitno stanje.selektirati to polje .naredba Define . za preciznost postavljanja objekata na zapis može se u izborniku Show uključiti pomagače : T-square . obrub. odabirom Distribute space objekti će se ravnomjerno rasporediti po cijelome prostoru. Najprije trebamo definirati potrebna polja za bazu . Unutar njega može se memorirati slika.Part Setup i pojavit će se prozor s popisom svih dijelova uključenih u dokumenat.

Na svakoj bazi mora biti nekoliko vrsti lozinki: master (daje sva prava)..kliknuti na Find i slog će biti pronañen. Analiza postojećega stanja: procesi koji se obavljaju. operator " = = " traži polje sa isključivo definiranim nizom znakova. lozinke grupe. upravljanja i odlučivanja unutar sustava.informacijskih objekata (djelova.. vježbanje ili nešto drugo.. Za ispis s obe strane papira dobro je uključiti opciju Facing Pages radi poravnanja lijeve i desne stranice za lakši uvez izlistanoga materijala.Informacijski sustav je organizirani skup stvarnih podataka . grupa. . 74 realizacija . samo s imenima polja. .zadaća mu je: permanentno opskrbljivanje potrebnim informacijama svih razina rada.0 omogućava prezentiranje i rad s bazama podataka i na Internetu.slijedi shematski prikaz informacijskoga sustava : ulaz podataka BAZA PODATAKA prerada podataka izvješća operativni taktički strateški odluke promjene .faze razvoja: Studij zahtjeva za projektiranje i izgradnju. pojedinačne lozinke.) koji meñusobno komuniciraju pomoću razmjene informacija transformiranih prema potrebama samoga sustava . Novost u FileMaker-u Pro 4.osnove . koji će poslužiti za unos podataka. a povratak na stanje koje je bilo prije traženja po kriteriju ide sa Mode . Planiranje svih procesa. pojedine grupe slogova itd. lozinke s privilegijama i druge. elemenata. Prilikom pretraživanja vrlo je bitno razlikovati slijedeće : operator " = " traži polje sa zadanim nizom znakova bez obzira da li u tome polju ima i drugih znakova. lozinke samo za informacije. Pri ispisu se može koristiti i ScriptMaker .Revert Request.moćni alat koji pomaže u različitim varijantama ispisa iz baze. podsustava. Zaštita baze podataka postiže se lozinkama s kojima se može zaštiti pojedino polje. Informacijski sustavi . Ispis iz baze podataka može se prilagoditi potrebama a najbitnije je da se mogu ispisivati i prazni formulari.

drfinira se upravljanje projektom. staž >= 5 godina ne ne efikasan u poslu da ne povišica povišica da povišica ne povišica .baze podataka koje se upotrebljavaju : već rečene (hijerarhijska. ekonomski i kadrovski).stabla odlučivanja : metoda za opis unutarnje logike procesa rasčlanjivanjem problema u grane mogućega kretanja stanja podataka sve do konačne akcije Primjer: Prikazati pomoću stabla odlučivanja odluku o povišici za djelatnike od pet na više godina staža. Testiranja. Strani gosti plaćaju 20 kuna boravišne takse dnevno 75 .. relacijska. . postoji mješavina talenata i znanja.. opisi tijeka obrada. Uvoñenje (obuka korisnika.). podjela sustava procesa na podsustave. Projektiranje novoga sustava: uspostavljanje baze podataka. sheme podataka za bazu. programiranje. . resursi (hardwerski. softwerski.zadovoljava zahtjeve relacijske algebre . objektna) jezik postavljanja upita na temelju primjera QBE (Query By Example) standardni upitni jezik posebno za relacijske baze SQL (Structured Query Language) . Dokumentacija. tablice odlučivanja : metoda za analizu i riješavanje problema odlučivanja definiranjem svih mogućih stanja sustava i aktivnosti koje se moraju izvesti u pojedinim stanjima Primjer : tablicom odlučivanja prikazati slijedeće postavke 1. radi se prema standardima kvalitete softwerskih proizvoda.podaci koji kolaju procesima. postavlja se plan rada cijeloga tima (hodogram). a da su vrlo efikasni u poslu ili nisu koristili godišnji u zadnje četiri godine: da koristio godišnji u da zadnje 4 god. mrežna. Održavanje kompletnoga sustava. paralelni rad.. . Razvoj informacijskoga sustava: izrada algoritma za procese i podprocese. vrste i načini izvještavanja.timski rad : podjela poslova prema zanimanjima i funkcijama.

Značaj PC-a ležao je u činjenici da ga je proizvela jedna velika.N Y Y Y N N Y X N N X X (D . u promociji džepnog kalkulatora 911A. u Xeroxovom istraživačkom centru Palo Alto proizvedeno je tisuću komada Xeros Altosa. grafičkim sučeljem. etablirana tvrtka sa stogodišnjom tradicijom. naprotiv. bio inferioran u odnosu na tadašnju konkurenciju. Što je još važnije. No IBM-ov PC ipak je promjenio tijek povjesti. kojeg je napravila tada takoñer nepoznata tvrtka: Microsoft OS. IBM ne samo da je posjedovao ime. laserskim pisačima.. navršilo se dvadeset godina od izlaska prvoga PC-a. Xeros Altos nikada nije napustio laboratorij i izašao na svijetlo dana. No kako već biva s idejama koje idu ispred svog vremena. Istini za volju. nije bio prvo osobno računalo.. Djeca domaćih plaćaju 5 kuna boravišne takse dnevno gost: hrvatski državljan gost: stariji od 12 godina boravišna taksa: 20 kuna boravišna taksa: 10 kuna boravišna taksa: 5 kuna Uporaba znakova : Y . Ostala "mikroračunala" proizvodile su male tvrtke 76 . Informatički stručnjaci još su manje cjenili operacijski sustav.što se vidi na ekranu bit će točno tako ispisano). jednostavno nazvan Disk Operating System (DOS) 1. Ne zato što je bio napredniji od tadašnjih osbnih računala (koje su do pojave PC-a zvali "mikroračunalima"). a prvi put ga je iskoristio Hewlett-Packard 1968. nudio je manje od deset godina starog CP/M-a. Bilo je to 1977.77 MHz i 16 kB RAM memorije) nije se mogla mjeriti s Appleom II. kolovoza 2001. eksperimentalnog stolnog računala s mišem. Djeca stranaca plaćaju 10 kuna boravišne takse dnevno 3. PC (Personal Computer) uvjet izvršenje neizvršenje Dana 12. koji je lansiran prije dvadeset godina. PDP . IBM-ov Personal Computer.Programmed Data Processor) ili VAX-om. PC je 1981. IBM-ov PC čak nije ni prvi proizvod koji nosi naziv "osobno računalo".0. Prvo osobno računalo koje se pojavilo na tržištu (a da ga kupci nisu morali sami slagati) bilo je Aple II. nego i uhodane distribucijske kanale: PC se mogao kupiti u dućanima velikih trgovačkih lanaca. Snaga njegovog hardwera (procesor 8088 kojega je proizvela tada slabo poznata tvrtka Intel. Domaći gosti plaćaju 10 kuna boravišne takse dnevno 4. godine. Termin je trinaest godina stariji od IBM-ovog PC-a. Ethernet mrežom.. Još 1973. tekst editorom.. DEC-ovim PDP-om (Digital Equipment Corporation. U proteklih dvadeset godina PC je prodan u 850 milijuna primjeraka i potpuno promjenio svijet.. WYSIWYG (What you see is what you get .2. Naziv "osobno računalo" ustvari sasvim dobro i pristaje džepnom kalkulatoru.N) - X X prazno 8. koji je radio na taktu od 4..

ne samo da je Billa Gatesa i Adyja Grovea učinila besramno bogatima. a mnogi od tih "klonova" bili su jeftiniji. je izašao Macintoch. Nakon što je izgubio tržišnu bitku s Compaqom i ostalim "klonovima". no prvi zaista iskoristivi Windowsi stigli su tek 1990. i smatraju ga genijalanim potezom koji je promjenio svijet. Taj su cilj ispunili već za godinu dana. 77 . a to je bilo barem pet godina prekasno za ozbiljniju uporabu. postojali i prije PC-a).Graphical User Interfaces .80).poput Mac-a . "klonovi" su preuzeli tržišni primat. nekoliko je godina ranije "provalio" danas legendarnu rečenicu: "Nema nikakvog razloga zbog kojeg bi bilo tko poželio imati računalo kod kuće".PS/2. A tako su ga s pravom zvali. Mac je tada (a i u slijedećih deset godina) bio daleko moćniji stroj od PC-a.web browseru Nestcape. Internet.str.ili. user friendly grafičkim sučeljem. Spomenuto grafičko sučelje bilo je tada the next big thing za PC. Microsoft je dovršio prve Windowse (povjest Windowsa . Od brojnih tehnoloških noviteta koje je donijeo PS/2 preživio je samo priključak za tipkovnicu. a ubrzo je promjenila ime. Da bi . je naravno. Godine 1983. osnivač poznatog DEC-a.jedna mala tajvanska kompanija. No kao i u prethodnom slučaju zasluge za to ne možemo pripisati IBM-u. a kupovali su ih drugi zanesenjaci .mogao ponuditi i atraktivnije aplikacije poput DTP i grafičkih programa i privući nove korisnike. Dvije su kompanije godinama razvijale novi operativni sustav. nego je i omogućila cvijetanje "klonova". IBM je okrenuo ploču. no umjesto zajedničkoga razvoja usljedio je rastanak. koji za razliku od prethodnika nije slijedio dotadašnje standarde. Intelu i ostalim "velikima". nazvavši se prema svojem najpoznatijem proizvodu . U slijedećih nekoliko godina stotinjak tvrtki je proizvodilo IBM PC kompatibilna računala. Zvala se Mosaic.). predstavio je nasljednika PC-a . zvučnicima i tada egzotičnim dodatkom: 1X CDROM-om. informatički je div tada bio u sličnoj poziciji kao danas Microsoft: američka je država pokušavala rascjepiti IBM zbog kršenja antimonopolističkih zakona. ali tek je kombinacija jeftinih PC-a. Firma Creative Labs je za razumnu cijenu ponudio komlet sa 16-bitnom zvučnom karticom Sound Blaster. IBM i Microsoft pokušali su parirati Mac-u novim OSom. nego i kod kuće. Tajna uspjeha prodora PC-a na tržište leži u objavljivanju tehničkih specifikacija i dozvoli licenciranja . a prvi uspjeli OS/2 stigao je tri godine kasnije (1993. Microsoftu. Naime. i PC se susreo s opasnom konkurencijom. Ken Olson. jednostavnog sučelja i World Wide Weba pokrenula Internet revoluciju. a nisu si mogli priuštiti "pravo" računalo. zahvaljujući kojem je većina današnjih korisnika PC-a uopće čula za PS/2. miš i GUI . za osobnu uporabu: očekivali su da će za pet godina prodati 250.000 komada. sa zadatkom proizvodnje boljega PC-a od PC-a. a do 1986. Godine 1987. kojega su podrugljivo zvali "napuhanim pisaćim strojem" ili "kalkulatorom na steroidima". Ti prvi iskoristivi Windowsi 3.) opet se poklopio s početkom nove ere u povjesti PC-a i novim valom interesa za osobno računalo. PC je konačno "progovorio"! Poplava multimedijalnih aplikacija i igara (Doom) učinila ga je privlačnim ne samo za uporabu u uredima. izmišljen mnogo ranije (kao što su i osobno računalo. Odluka IBM-a da dopusti tim dvjema tvrtkama da prodaju svoje proizvode i trećim tvrtkama . može se reći . kalkulacije i eventualno za poneku igricu. IBM-ovci se ponose strategijom licenciranja operativnog sustava (od Microsofta) i procesora (od Intela). uspjeli su prodati tri milijuna PC-a. iskru je opet zapalila jedna mala i nepoznata tvrtka. Compaq.x pobudili su novi val interesa za PC.otvorenosti sustava.grafičko korisničko sučelje. pa i kvalitetniji od originala. Uspjeh "klonova" ipak je imao i pozitivne posljedice za IBM. Izlazak nove generacije Windowsa (`95. Činjenica da mnoštvo kompanija proizvodi računala usporediva s IBMovim najuspješnijim proidvodom. no tek je pravu plimu pokrenula nekako istotobno . Godine 1984. navela je vladu da naposljetku odustane od tužbe. Pet godina nakon izlaska PC-a.ili pak znanstvenici kojima su računala trebala za provoñenje kompliciranih kalkulacija. Ostatak PC industrije ("klonovi") jednostavno je ignorirao PS/2. već se oslonio na nova rješenja kao što je MCA sabirnica i najava OS/2 operativnog sustava s grafičkim sučeljem. nastavio se oslanjati na postojeća PC rješenja i razvijati ih neovisno o IBM-u.računalnih zanesenjaka. jer PC je tada mogao poslužiti za obradu teksta. osnovan 1982. Nastupila je multimedijalna era. Proizvoñači osobnih računala opet su zadovoljno trljali ruke: rast prodaje PC-a postao je strelovit. valjalo je kritično sučelje DOS-a zamjeniti atraktivnim. no radilo se o onome što danas zovemo vapourware. srušio je sve rekorde kao najbrže rastuća tvrtka u povijesti. Ni u IBM-u kao da nisu vjerovali da će PC uspjeti nametnuti najširoj publici.

prenosivi. raznorodnih ureñaja kao što su web tableti.Na svečanosti povodom 20-godišnjice PC-a sudionici su slavili izum koji je promjenio svijet. PC je danas.3 posto manje PC-a nego u prethodnoj godini .kupuju se.8 posto više PC-a nego lani. ručna računala i mobilni telefoni. WINDOWS OKRUŽENJE Povijest . samo zamjenski za već dotrajale). godine verzija 3. Iz njih će vjerojatno jednoga dana izroniti jedan ureñaj koji će zasjeniti popularnost ostalih i preuzeti.sve prognoze govore o nastavku pada interesa za PC u slijedećim godinama (zasićeno tržište . Spomenuto je da je današnji PC moćniji od računala pomoću kojih je NASA čovjeka poslala na Mjesec." I zaista. nakon dvadesetogodišnje dominacije. objavila Windowse za IBM-ov hardwer. u Cambridge.). će vjerojatno ostati zapisana kao godina u kojoj je PC. 9. Njegov tadašnji čelnik Gordon Moore očekivao je da će oni naći široku uporabu . "U dva desetljeća napretka nakon 1981. koji je u završnoj diskusiji nakon roñendanske večere iznio viziju PC-a budućnosti kao svojevrsnog središta mobilnih i specijaliziranih računala spojenih na Internet.godini prodati 6. U nekoj budućoj povjesti računalstva. 2001. Na globalnom nivou. uče i igraju se" rezimirao je Grove. jeftini. očekuje se da će se ove godine prodati 5. No te večeri nitko nije spomenuo jedan drugi IDC-ov podatak (vjerojatno radi slavlja u koje se ne uklapa loši podatak): da je rast prodaje PC-a ove godine zaustavljen. komplicirano. postao i previše moćan. PC ih je počeo koristiti tek kad je Intel proizveo 386 procesor (1985/6.zadavanja naredbi glasom. prva verzija došla je na tržište 1985. kao što je i Hrvatska. Massachusetts kada je Ivan Sutherland razvio program za crtanje Sketchpad. kraljevski položaj PC-a. u SAD-u će se u 2001.nastavak je već 1964. izumom Douglasa Engelberta California. počeo silaziti sa scene. koje je radilo metodom prozora (windowsa) s mišem i grafikom. Još 1980. Možda je vrijeme za nešto jednostavnije! Proizvoñač memorije Intel sedamdesetih je godina počeo proizvoditi i mikroprocesore. dok im je na poslu PC najvažniji alat za rad trortruko važniji od telefona. U završnoj diskusiji na navedenoj proslavi PC veterani su se složili o nužnosti novoga sučelja . ovaj će rast biti i veći. požalio se Compaqov čelnik Michael Capellas. "Nakon dvadest godina još uvijek lupamo po istoj tipkovnici". U posljednjihn 15 godina u SAD-u je prodano više PC-a od automobila. PC veterani su se složili i s osnivačem Lotusa Mitchom Caporom. prodano 835 milijuna PC-a.u automobilima. No budućnost PC-a možda je najbolje opisao njegov kolega Ray Ozzie .počinje 1962.0 za multitasking. za Microsoft C . moćno i nespecijalizirano stolno računalo. a 1990. ali nema sumnje da će ono izgubiti svoj značaj i ulogu u korist Barrettovih "periferija". za pretpostaviti je.je li email maksimalni domet PC-a? Ne bih rekao. sada već ispražnjeni. spojeni na Internet i jednostavni za uporabu. U pravu je novi Intelov predsjednik Craig Barrett. a u 2001. PC će živjeti dokle god bude bilo interesa za glomazno.firma Microsoft je 1983. .kad se požalio kako je moć PC-a danas neikorištena: "devedeset devet posto vremena na poslu trošimo na e-mail . nije očekivao da će zaraditi prodajući ih za osobna računala. Iznesen je podatak (IDC-ov) da je od 1981. Nema sumnje da će PC još dugo živjeti (i to ne samo u Hrvatskoj). nakon dvadesetgodišnjeg munjevitog razvoja. Ali u onim najrazvijenijima očekuje se pad: npr. PC je unijeo revoluciju u način na koji ljudi rade. prvi put nakon 1981. x-y koordinatni pokazivač ekrana (preteča današnjega miša).Compiler. a kojima je zajedničko to da su mali. U tehnološki nerazvijenim zemljama. . oba koncepta primjenjeni su na računalu FLEX 1969. 78 . Microsoft je pokazao rezultate Gallupovog istraživanja koji pokazuju kako je PC Amerikancima jednako važan kao televizor.autor Lotus notesa . prodat će se deset puta više PC-a nego automobila. koji smatra da PC-i još uvijek nisu dovoljno jednostavni za uporabu: "Svi mi zajedno nismo dovoljno napravili na tome da tehnologiju iskoriste obični ljudi".

Windows je program grafičkog korisničkog sučelja (GUI . 98.radio je prvenstveno na osobnim računalima s MS DOS operacijskim sustavom.x. .što omogućava dosljednost u radu. aplikacije ili datoteke. i bit će postavljena . .. . . . dozvoljava neposrednu manipulaciju elementima na ekranu.. NTx. 2000.Grafical User Interface). Ikone . naredba se najprije označi zatim aktivira. My Computer . izbornici.početni ekran: mjenjanje programa na ekranu ide slično biranju kanala na televiziji pomoću Shortcut ikona . verzija 3.itd.sastoji se od slike i opisa ispod nje. .postoje ikone grupa i ikone programskih elemenata. postavljanje nove ikone: jedan klik desnom tipkom miša . usmjeren je grafički (ikone).odabrati program za kojega treba ikonu. ikone po izboru korisnika. poboljšanim upravljanjem i memorijom.odabrati New . .. . naredbe ne treba pamtiti već se izabiru. istovremeno izvoñenje više aplikacija i veza izmeñu njih. brisanje ikone sa ekrana: jedan klik desnom tipkom miša strelicom uperenom u ikonu odabrati Delete . a danas je već prilagoñen i za sve druge operacijske sustave.upravljanje fajlovima. novim TrueType fontovima i ostalim unapreñenjima . .1992.ikone koje se uglavnom postave na početni ekran: . za razliku od "normalnog" zadavanja naredbi u slijedu (potrebno pamtiti).dosada izašle inačice : 3. voñenje dijaloga ..može se premještati unutar radnog područja . XP. Osnove rada . .1 sa većom brzinom rada.korisničko sučelje je način zadavanja naredbi izborom od predočenih. koristi se Bitmap prikaz WYSIWYG (What you see is what you get) . ME.potvrditi brisanje .ekrana.nako uključivanja PC-a pojavi se početni ekran Windowsa. 95b. Start button . . .xx (SP1-SP6). Recycle Bin .grafički simboli: predstavljaju različite programe.i dalje memoriranje brisanih fajlova.uključivanje u mrežu. . . Konvencije za rad Aktiviranje Widowsa . . Network Neighborhood .odabir programa za uključivanje. . .načela Windovsa jesu: . nudi standardne očekivane elemente: prozori. . 79 . 95. 2002 . . brzo ispravljanje prikaza na ekranu. ima estetski prikaz i zadovoljstvo je raditi s njim.

.pokazivač. pomicanje ili zatvaranje prozora.Select znači obilježiti neki element pokazivačem.rezervna kopija drugoga fajla COM . i Help (pomoć) uz još neke druge prema odreñenoj aplikaciji. okvir pomicanja .MENU predstavlja niz naredbi od kojih treba izabrati jednu za izvoñenje (u nekim slučajevima i više).sistemski fajl TEX .linija izbornika (ispod linije naslova) sadrži raspoložive izbornike.izvršni program DAT . okvira dijaloga ili aplikacije. strelice u linijama pomicanja služe za pomicanje unutarnjeg sadržaja prozora u pravcu strelice. kontrolni izbornik (lijevi kut) sadrži naredbe za mjenjanje veličine prozora. znači pritisnuti lijevu tipku.ukoliko nije izričito napomenuto "pritisnite (odreñenu) tipku miša".Choose znači izvesti obilježeni element ( najčešće dvostrukim pritiskom na miša . vodoravna linija . . 80 .fajl s podacima DOC . grupe imenika ili datoteke (ako dokument nije bio spremljen javlja se "untitled").ulazni ureñaj za brzi i jednostavan rad.premještanje prozora korištenjem tipkovnice.naslov prozora . . Elementi prozora kao alati za rad . MAXIMIZE . . .odabir .izvršni program LIB . okomita linija . SIZE .object fajl SYS .izbornk .može biti ime aplikacije. dokumenta. Edit (ureñivanje).lijevi smanjenje prozora . .uglavnom strelica.i to su: RESTORE . MOVE . Ostale konvencije .povećanje prozora do maksimalne veličine. . .zatvaranje prozora.smanjivanje prozora na ikonu.tri kvadratića u desnome kutu .gornji prošireni rub .obnova prozora na prijašnju veličinu.sadrži: . . .srednji povećanje prozora .double click ).mjesto gdje se nalazimo u dokumentu.tekst fajl TXT .Miš (Mouse) . brzi.desna proširena .biblioteka OBJ . te za prijelaz u drugu aplikaciju .neke od extenzija u MS DOS-u i njihovo značenje: BAK .pomicanjem po podlozi mehaničko se gibanje kuglice pretvara u elektroničke signale i usmjerava "strelicu" .tekst fajl .za pomicanje okomito.linija naslova .promjena veličine prozora korištenjem tipkovnice.donja proširena . što je posebno napomenuto pri opisu takvoga postupka. CLOSE .za pomicanje po širini.desni izlaz iz aplikacije . MINIMIZE .miš ima dvije ili tri tipke čijim se pritiskom pokreće neki postupak.tekst fajl EXE . a može poprimiti i drugi oblik.za brže pomicanje umjesto strelicom. jedan za drugim pritisak na miša. .ponekad je potreban dvostruki.elementi za pomicanje prozora: .pokazivač miša . . . rub prozora (vanjska granica) na sve četiri strane.većina prozora ima File (datoteka).označavanje . . . .točka unosa .

.u izborniku File izabrati Delete .mogu sadržavati ikone čijim aktiviranjem dobijemo novi grupni prozor.promjena atributa datoteka .važna obavijest). direktorija ili e-mail poruke Help . . . odnosno onoga koji je označen.te Folder i upisati ime.označavanje jedne datoteke vrši se pritiskom na tipku miša čija je strelica usmjerena na ikonu te datoteke.Kopiranje diskete na disk ide putem naredbi Copy . .pronalaženje fajla. .izabrati Send To i Floppy (A:).iz njih se mogu otvoriti i novi prozori za dodatno komuniciranje. Meñutim ako je ipak potrebno (neka stara zaliha i sl.označavanje više datoteka vrši se na isti način uz dodatno pritisnutu tipku Ctrl na tipkovnici.prikaz .poništavanje označavanja . .naredba Format .daju obavijesti o postupku koji je u tijeku ( " i " .izbornik File . .potrebni su za davanje dodatnih uputstava za izvršenje naredbe. .prozor ima dvije polovice : lijeva prikazuje stablo imenika a desna sadržaj radnoga imenika.mogu biti kao odabir neke od ponuñenih alternativa ili traže odreñeni upis (ime novoga fajla ili slično). .Select File u izborniku File. ili brži postupak: pritisnuti desnu tipku miša na ime fajla u Windows Exploreru .može sadržavati imenike fajlova i direktorije.dvostrukim pritiskom na tipku miša čija je strelica usmjerena na ikonu te aplikacije.) to ide: ikona My Computer na početnom ekranu označiti disketni pogon .iz njega se može pozvati prozor dokumenta.dobiju se aktiviranjem naredbi sa tri točkice iz kontrolnog izbornika.kopiranje datoteke . .do njega se doñe putem Start . Prozori za komuniciranje .information ili " ! " .startanje upisane Dos naredbe ili otvaranje direktorija Shut Down . .Programs .doc fajlova koji su ranije ugrañeni Settings .Grupni prozori .zatim Ok.promjena izgleda prozora parametrima iz izbornika View. . držeći pritisnutu tipku miša odvući na novo mjesto (ili Copy . zatim Ok. .stvaranje novoga imenika . . .brisanje datoteke iz imenika .označiti. 81 . .izgled Start menu-a: Programs . Naredba Start . te Deselect i Close.Paste iz izbornika Edit).prikaz liste ugrañenih programa (klik nakon odabira) Documments .Windows Explorer.u izborniku File New .Paste ili desni klik i Send to.prekid rada ili restart računala File Manager program je Windows Explorer (ili Windows NT Explorer) .Formatiranje disketa se više u principu i ne radi jer dolaze sa tržišta već formatirane.kliknuti na izbornik File .lista sustavskih komponenti koje želimo promjeniti Find .pomoć Run . .slijediti dalja uputstva.izabrati Properties te označiti ili poništiti ono što je potrebno odnosno nepotrebno.Kopiranje diskete na disketu ide istim putem ali naredbom Copy Disk. . Rad s disketama .Kopiranje fajla sa diska na disketu ide isto naredbama Copy i Paste.daje prikaz svih imenika (direktorija i poddirektorija) i datoteka na disku. .aktiviranje aplikacije direktno iz Explorera . .

i tek se ga tada odštampa. oblikovanje (formatiranje). Najpopularniji DTP programi su Ventura Publishing i Page Maker.text procesori.programi za prilagoñavanje sustavnih komponenti se svi mogu dobiti putem: Start Settings . Izbornici ili menu kod WS4 (skraćeni naziv) jesu: Opening menu otvaranje. a mogu se podjeliti na tri vrste: 82 .Desk Top Publishing).dok text procerori omogućuju da se ove radnje vrše odvojeno tj.run a DOS command 10. što je ustvari računalni sustav (sklopovska i programska oprema) koji omogućava prireñivanje teksta spremnog za štampanje. ispravljanje. uputstva OPENING MENU open a document L . a radi na principu izbornika i odabirom potrebnih radnji iz njih. postaje nam jasno zašto se uz razvoj različitih programa za računala . arhiviranje.turn directory off exit WordStar Esc-shorthand help R . te nije moguće raditi s njime. Word Perfect i MS Word (Word 6. D N P MI T X J - Sve naredbe zadaju se isključivo izborom jedne. memoriranje i brisanje dokumenta Edit menu sve mogućnosti rada s tekstom Quick menu brzo pomicanje kursora po ekranu pri radu s tekstom Onscreen menu oblikovanje teksta Block menu premještanje. Word 97. imenovanje. Kod pisaćega stroja se radnje: pisanje. te se može govoriti o jednostavnijem i naprednijem editiranju prema tome koliko se koriste sve naredbe koje stoje na raspolaganju. brisanje blokova teksta Protect menu zaštita teksta od izmjena Print menu načini ispisa teksta Help menu pomoć. Ta je metoda vrlo praktična i funkcionalna te su je prihvatili i svi dalje u razvoju text procesora. Pogrešno utipkane naredbe se mogu poništiti tipkom Esc. umnožavanje i drugo. memorira itd. Word Star 4 Ovaj je program dao osnovne postavke daljem napretku text procesora.change togged drive / directory open a nondocument C . upisani tekst se ureñuje pomoću ekrana i tipkovnice dok se god ne postigne odgovarajući oblik. formatiranje i štampanje vrše istovremeno .delete a file table of contents F . U vrijeme stvaranja ovoga programa nije još bilo miša. Postoje i drugi srodni programi za obradu teksta kao programi za stolno izdavaštvo (DTP .0. TEXT PROCESORI Kratka povjest pisanja teksta računalom: Posluživši se izrekom Harry Meglera: "Pisana riječ jednako je važna kao i elektron i logička vrata".Alati . dvije ili najviše tri tipke na tipkovnici.razvijali i programi za pisanje teksta .copy a file index a document Y . U početku primjene ovi su programi služili samo zato da se računalo može upotrebiti umjesto pisaćega stroja. brisanje.Programs . kopiranje. upravo one koje su podebljane na menu -u. unutar MS Office verzija do zadnje MS Office XP u koju je integriran Word 2002).Control Panel.protect a file print a file E . Word 95. Bilo je u povjesti mnogo vrsta različitih text procesora a tipični predstavnici su: Word Star. štampanje.pri instalaciji za sve se postavljaju default parametri. Primjena WS4 traži uvježbanost. Njima se nastoji ubrzati i olakšati radnje pisanja teksta kao: pisanje. kopiranje. pretraživanje.Accessories .rename a file merge print a file O . ili sa : Start . Printers ili Taskbar.

veličine slova.verzija a najrevolucionarnija je 5. Uvjet je baze podataka da se svaki slog (zapis) piše u jednome retku tablice . skenerom ili Internetom).DTA datoteke svaki se red odjeljuje zarezom. naredbe s točkom (točkaste naredbe) . a isto tako omogućeno je sortiranje baze kao i izdvajanje podataka koji zadovoljavaju postavljeni uvjet. memoriranje (i više verzija dokumenta). naredbe iz menu-a (pritiskom na jednu ili dvije tipke u kombinaciji s Ctrl kod Edit menu-a) 2. definiranje zaglavlja.vide se na ekranu ali ih računalo pri ispisu izostavlja . pisanje formula. Pokretanje naredbi 4. Naredbe za editiranje su vrlo jednostavne i mogu se podjeliti u dvije grupe: . umetanje slika iz drugih aplikacija. Sve ovo su dalje ostali neke vrste standardi pri razvoju daljih text procesora. popisi i sortiranje istih. pisanje ukrasnih tekstova. Ulaskom u Help izbornik može se dobiti informacija o svakoj pojedinoj opciji. različiti načini prikaza dokumenta. pretraživanje i korekcije teksta.pomicanje kurzora po upisanome tekstu . Word perfekt Sastavljen je 1982. stila pisanja itd.1 kada je ugrañena uporaba miša i menu-a s padajućim popisom (pull-down menus).polja unutar sloga odvojena su tabulatorom. Izašlo je nekoliko poboljšanja . izrada različitih dijagrama s podacima iz tablica. Glavni prozor Worda 3. Odabir trake s alatima 83 . stvaranje grafova.).DTA gdje svaki red čini slog podataka . kreiranje stupaca na stranici. kontolu atributa teksta (podcrtavanje. posebno formiranih kao tip . danas već "neograničenih" mogućnosti: unos teksta (ručno. a raspored polja treba u svim slogovima biti jednak. rezolucije i boja na ekranu. u firmi Word Perfekt Corporation u američkoj državi Utah. rad s tablicama. Word Perfect omogućava rad s bazom podataka koja se formira na principu tablice.1. mjere za prikaz trenutne pozicije kurzora i još dosta drugih opcija. Pokretanje Worda 2. formiranje odlomaka. Posebna je naredba Merge kojom se pokreće ispis teksta iz osnovne datoteke uz umetanje podataka iz drugih datoteka. Opcije Setup izbornika omogućuju postavljane parametara za funkcioniranje miša. a korištenjem opcije Options može se odabrati broj kopija ispisa i druge mogućnosti. podebljavanje. mogućnost povezivanja s drugim Windows aplikacijama. Memoriranje dokumenta ide s tipkom F10 uz pitanje da li se želi promjeniti već postojeći dokument ili će se dati ime novoj veziji dokumenta. definiranje zabilješki i komentara. rasporeda funkcija na tipkovnici. Ctrl i Shift. Ispis teksta ide naredbom Shift+F7 s kojom se dobije izbornik s mogućnostima namještanja različitih parametara za načine i kvalitetu ispisa. naredbe funkcijskim tipkama (od F1 do F10) 3. numeriranje teksta. umetanje adresa.ponovnim učitavanjem memorirane datoteke s točkastim naredbama one i dalje vrijede. numeriranje stranica. organizaciji fajlova. Sve glavne i grupne funkcije (ima ih oko 40) pozivaju se pomoću funkcijskih tipki F1 do F10 u kombinaciji s tipkama Alt. MS Word Njegova velika uporaba danas u cijelome svijetu proizlazi iz njegovih .brisanje slova. editiranje slika itd. podnožja i fus nota.definiraju oblik ispisa teksta na papiru . riječi i cijelih redova Isto tako je moguće na ekranu vidjeti cijeli upisani tekst prije ispisa.pri kreiranju . U nastavku je prikazan prijedlog sadržaja kako prići učenju Worda: 1. ukošavanje. Naredbom Format postavljaju se parametri za dokument na kojemu trenutno radimo.

retka.12 Sortiranje podataka unutar tablice 10.2 Unos u dokument (Insert Mode) 8. Dodatne mogućnosti . stupaca 9. Obrasci 11.5 Uporaba alata sa trake s alatima i tipkovnice 8. premještanje.5 Namještanje širine. visine . Priprema dokumenta za ispis 16.retka ili stupca 9. ZIP-u.4 Formatiranje. Rad s tekstom 8.čarobnjak za dopise . Zaglavlja i podnožja 17. Ukrasni tekst (WordArt) 14. Načini prikaza dokumenta 8.funkcijske tipke 11. Kreiranje stila pisanja 19.redaka i / ili stupaca 9.8 Ručno crtanje tablice (Draw Table) 9.9 Računanje u tablici 9. radu s CD-om. odlomka.1 Kreiranje tablice 9. Pisanje matematičkih oznaka 22. elektroničkoj pošti.5. Okviri za odabrane podatke 13. Spremanje i pozivanje datoteke 7. proredi 8. kopiranje teksta 8.4 Premještanje ili kopiranje (tablice. Ostvarenje veze u i meñu dokumentima (Hyperlink) 15. stupca) 9.Options) 26. Zaštita dokumenta 25. Numeriranje i prijelom stranice 18. traženje i zamjena dijelova teksta 8. (Internet u zasebnoj skripti): .1 Pisanje. Kretanje po dokumentu 6. brisanje . Ispis dokumenta 23. Cirkularna pisma (Merged Documents) 12.7 Ureñenje zaglavnih redaka (prelaz na novu stranicu) 9. redaka. Kreiranje sadržaja korištenjem stila 21. Outlook-u.3 Dodavanje. numeriranje teksta 8.10 Kreiranje dijagrama pomoću podataka iz tablice 9. 84 . OSTALE APLIKACIJE I PROGRAMI NA PC-u Uvodno o NT Exploreru. Tablice 9. radu s disketama.11 Tablica kao baza podataka 9.3 Početak novoga retka. Ispis adresa za omotnice i naljepnice 24.6 Ispravljanje. Namještanje opcija (Tools .2 Ureñenje ćelija. NT Explorer opisan je u točki 9. Pisanje u stupcima 20. ćelije.7 Popisi i sortiranje istih 9.6 Ureñenje teksta unutar tablice 9.

preglednik (Explorer). Novost koju je tada uveo u poruku bio je znak @ . trake s alatima 1.3 Radne stranice.dinamičko ponašanje procesa koje program izvršava treba zadovoljiti odreñene zahtjeve.i sve se to može koristiti povezano s Internetom. poznatija pod skraćenim nazivom e-mail. pohranjivanje 2. . Notes).popis slova gornjega reda tipkovnice (danas je Z umjesto Y). znači da postoje dva različita aspekta jednoga programa .6 Ispis tablice 4.2 Ureñivanje grafikona 4.4 Umetanje. Rad s bazama podataka (posebno obrañeno) 6. roñendan.3 Rad s trodimenzionalnim (3-D) grafikonima 5. adresar (Address Book). Sadržaj prve poruke bio je QWERTYUIOP . Unos podataka i proračunskih izraza 2.1 Blokovi podataka 2. redaka i stupaca 2. odabir i kreiranje grafikona 4.3 Prijepis. Ureñivanje tablice i ispis 3.proces dekompozicije apstraktnog algoritma treba biti upravljan programskim jezikom kojim će na kraju biti izražen. Osnove Excela 1. rad s disketama opisan je u točki 9.procesi koje program izaziva u vrijeme njegova izvršenja zapravo su istinski predmet postupka programiranja. brisanje i premještanje ćelija. . pomoć.2 Načini unosa podataka 2. elektroničku poštu (E-mail) . Rad s grafikonima 4. .5 Promjene širine stupaca i visine redaka 3. dnevnik (Journal). godine u kompjuterskom laboratoriju u Americi znanstvenik Ray Tomlinson eksperimentirao je s meñunarodnim elktroničkim sustavom za razmjenu poruka i otkrio način njihova slanja izmeñu računala. koji današnje e-mail adrese čini posebnima. brisanje podataka 2.prijedlog sadržaja za učenje 1. listopada 1971.1 Pokretanje. E X C E L . proslavila je svoj 30.. .3 Poravnanja sadržaja i prijelomi teksta unutar ćelija 3. OSNOVE PROGRAMIRANJA Definicija . Rad sa "stožernim tablicama" 12.1 Ureñivanje izgleda brojevnih vrijednosti 3.4 Iscrtavanje rubova i sjenčanje ćelija 3. prethodnici Interneta. Microsoft Outlook je program unutar Office paketa koji sadrži (Calendar).disciplina koja se bavi sintezom algoritama pri konstrukciji korektnih programa . popularna elektronička pošta. Dana 3.2 Excel prozor. 85 .1 Vrste. radne knjige. premještanje. podsjetnik (Tasks.5 Rad s formulama i funkcijama 3. Tomlinson je tada radio za američku vladu na softweru za Arpanet. te poslao PRVU PORUKU.2 Ureñivanje izgleda teksta 3.njegova statička struktura i njegovo dinamičko ponašanje. izlazak 1.

12. baze podataka s novim pristupnim i zaštitnim mehanizmima.počeci baza podataka.uobičajeno je da se manje programe direktno unaša u računalo bez ikakve dokumentacije .e . .standardi programskih jezika . programiranje kao potreba u radu a ne kao intelektualno izazovna aktivnost . IOCS programa (Input Output Control System) . programski jezik nov . nego u zamišljanju procesa koji se razvijaju u vremenu. obrada texta i drugo. prvi veći korak u uočavanju programiranja kao posebne kategorije profesionalne aktivnosti učinjen je kada su na tržište došla računala s dekadskom aritmetikom instalirani za poslovne aplikacije . povjesno gledajući. te integrirane obrade.programi srednje veličine se već rade pomoću dijagrama tijeka .prikaz na slijedećoj shemi (Shema br.razvoj sustava programiranja. povećanje brzine interne memorije (feritne jezgre)..zadaci koje programer treba obaviti pri izradi jednoga programa su slijedeći : 86 . informacijskih sustava.1) . slabom vanjskom memorijom i ulazom s bušenih papirnih vrpci ili kartica. može se podjeliti u nekoliko faza : . . te miniračunala i " inteligentni " terminali ( PC )sve za koncepciju distribuirane obrade.računala s ograničenom memorijom. te brži i veći memorijski resursi. korisnici računala inžinjeri i/ili matematičari. slijedi programiranje aplikacija u grupi programera . .slabo razvijen. mikrofilmiranje. Faze razvoja programa . operacijskih sustava.težak za razumjevanje . grada.objektno orjentirani programski jezici. random externih memorija. informacijski sustavi na raznim nivoima ( poduzeća. bržih U/I jedinica. jezika i njihovih prevodilaca (veliko zauzeće memorije).razvijeni prvi simbolički jezici assembleri svaki programer radi cijelu aplikaciju . . fazu razvoja u kojoj se sada nalazimo karakterizira sve što je za prethodnu fazu rečeno plus počeci rada na programiranju govorom. države pa i meñudržavni ).intelektualne mogućnosti čovjeka su mnogo bolje u pogledu shvaćanja statičkih relacija. slijedi stupanj razvoja kojega karakterizira eksplozivni rast računalske tehnologije velikoga kapaciteta i brzine interne i externe memorije .baze podataka .veliki programi unutar neke "ozbiljne" aplikacije se uglavnom rade "kako treba" . slijedi razvoj softwera u pravcu olakšanja programiranja te korištenja računalskih resursa putem GUI (Graphical User Interfaces) i Interneta .ogroman razvoj komletnoga softwera za PC . . on se uglavnom ne ažururira i ne dokumentira .zato je od izuzetnoga značaja pitanje : kako konstrukcijom programa smanjiti raskorak izmeñu statičke strukture i njegovoga dinamičkoga ponašanja ? Kratki povjesni razvoj . ali nakon promjena testiranjem. operacijski sustavi namjenjeni pojedinoj vrsti obrade. zatim razvoj softwera u pravcu novih programskih jezika namjenjenih odreñenome području rada. viših progr. . . dalji stupanj karakterizira razvoj hadwera u dva pravca : velika računala sa skoro neograničenom virtuelnom memorijom (omogućenom brzim "kanalima" i ogromnim kapacitetima magnetskih diskova).razvoj procesa programiranja.

shvać. NA STOLU Shema br. NA STOLU KODIRAJ PROGRAM ispr. DOKUME NTACIJA 87 . DIJAGRAM TEST.1 ispr. NE PRIKAZ TIJEKA RADA KOD PROGRAMIRANJA GRUBI BL. NE UNESI PROGRAM detalj 1 detalj 2 ispr. PREVEDI PROGRAM NE ispr. 12. ispr. NE TESTIRAJ PROGRAM ispr. NE FINI BLOK DIJAGRAM TEST. NE NE LANČANO TESTIR.START STUDIJ ZADATKA KONZULT ACIJE zadat.

testiranje .detalj 1. i cca 20% vremena za školovanje i čekanje na novi zadatak. zajedno s testiranjem izmjenama u programu. a takoñer i eventualne promjene u logici programa ako se odreñenom naredbom predviñeno ne može realizirati. dokumentiranje . logičko .dizajniranje (pomoću dijagrama tijeka ili neke druge tehnike) uključuje izradu gotovoga dijagrama tijeka od gruboga. 25% 1.može se govoriti o tri vrste testiranja : formalno .1 : Utrošak vremena kod programiranja Kod detalja 2 na Shemi br. Iz tabele je vidljivo da programer troši . 88 .promjene u logici tijeka programa. Tabela broj 12. te će se vršiti formalna kontrola unosa programa . 5% 4.postupak koji se odvija tijekom cijeloga vremena rada na programu.ispravlja greške . 3.1 pokazuje koliko se orijentaciono troši vremena po pojedinim fazama programiranja. . slijedi testiranje s kombinacijom ispravnih i neispravnih podataka i ponavljanje cijeloga postupka. osim navedenih faza rada. 15% Tabela broj 12. testiranjem do finoga.njegovo prevoñenje i ispravljanje uočenih grešaka od strane prevodioca . da ništa ne ostane nedefinirano.prevodi .vrlo je bitno.1.u slijedu s ostalim programima aplikacije.1 postupak teče na slijedeći način: . ispravljat će se greške unosa naredbi. studij zadatka . 35% 3.2. i tako sve do formalno ispravnoga programa .ovisno o načinu unosa programa i njegovoga prevoñenja. 5. izrada logike programa . kodiranje . U organiziranim elektroničkim računskim centrima unos velikih programa obavlja odjel unosa podataka (daktilografkinje podataka). a pri nailasku na nejasnoće treba konzultirati kompetentnu osobu za pojašnjenje nejasnoga detalja. 12.programer detaljno analizira specifikaciju programa.ponovni unos ispravaka.ponovno testira. mjenjati i njegovu dokumentaciju. 4.programerov postupak pisanja naredbi prema dijagramu tijeka na odabranom programskom jeziku . najprije se testira program s malom količinom ispravnih podataka . lančano . postoji uzrečica: "dokumentacija je ogledalo rada" .ispravak pogrešnoga unosa naredbi. 2. školovanje 10% čekanje 10% 5.

. ispred svakoga pravila piše "Dixit Algorizmi" (Algorizmi je govorio) . Znači "al Horezmi" pretvoreno je u Algorizmi.pušta se lančani test. mogućnost 4. mogućnost 3. Izrada algoritma Algoritam .riječ dolazi od imena arapskoga matematičara Muhamed ibu Musa al Horezmi . kada je program "istestiran" uporabom svih mogućih kombinacija podataka .tada se rade izmjene na blok-dijagramu i ostaloj dokumentaciji (ukoliko je potrebno) i program se daje u uporabu. mogućnost 89 Y= .što što se može postići Time-sharing sistemom rada računala.ako su potrebne ispravke ponavljaju se sve radnje. U njegovim pravilima za provoñenje aritmetičkih operacija s brojevima zapisanim u dekadskom obliku. Programer je najproduktivniji kada ima računalsko vrijeme na slobodnom raspoloženju ..odnosno to piše u prijevodu na latinski iz XII stoljeća.što je u prijevodu na Hrvatski . ispravno izveden lančani test pokazuje da je program dobar . ukoliko su i svi drugi programi gotovi . mogućnost 2.koji je živio u IX stoljeću.Algoritam. a u drugim latinskim tekstovima pretvoreno je u Algoritmus . Algoritam se može izraziti pomoću dijagrama tijeka ili PDL-om (Program Design Language) ili Pseudo kodom.u u prijevodu s arapskoga: Muhamed sin Muse iz Horezma . Primjer izrade algoritma PDL-om: Potrebno je izračunati vrijednost varijable y = f(x) za funkciju zadanu slijedećom slikom: Y Y=4 Y = f(x) Y = x2 X Y=4 -8 -4 2 Shvaćanje zadatka: 4 ako je x2 ako je | x | ako je 4 ako je x 0< -4< x >0 x ≤2 x ≤0 ≤-4 1. Algoritmi su pravila obavljanja raznovrsnih zadataka Matematička teorija algoritama se bavi njihovim mogućim oblicima i istraživanjem da bi se ustanovilo kada se neki postupak može nazvati algoritmom.

4 inače y: = 4 kraj programa 1. mogućnost 4. mogućnost 3. simboli za obradu podataka (veličina prema potrebi) ulazno / izlazne operacije operacije s podacima modifikacija programa odluka nakon modifikacije priključna točka početak i kraj programa .Algoritam napisan u PDL-u: ako je x > 2 onda y: = 4 inače ako je x > 0 onda y: = x * x inače ako je x > .4 onda y: = . mogućnost 2. simboli za nosioce podataka : operacija u centralnoj jedinici magnetski disk 90 . mogućnost Blok dijagram ili dijagram tijeka sastoji se od slijedećih simbola: .

) " zbroji " " oduzmi " " pomnoži " " podjeli " " veći " " manji " " jednak i manji " " jednak i veći " " prenesi " x u y 91 .CD .magnetska vrpca štampač ekran magnetska disketa compact disk .. simboli veza i protoka podataka : tijek programa u smjeru strelice telekomunikacijska veza za prijenos podataka napomena ili objašnjenje obična veza za slijed radnji . prijenos B u A. pomoćni simboli : = + * / > < ≤ ≥ x y "dobiva se iz" (A = B....

samo slijediti tijek upita i radnji.C USPOREDI B<C USPOREDI A<C E1 ? da B2 ? da C1 B R USPOREDI A<B D3 ? da E1 C1 A R C R PIŠI D3 KRAJ D3 .izrada blok dijagrama a time i programiranja sa što manje ili uopće bez priključnih točki. što će otežavati održavanje i eventualne izmjene u programu .Primjer izrade blok dijagrama: Zadana su tri različita broja A. START B2 UČITAJ A. a pisanje samoga programa je vrlo otežano (izmišljanje imena priključnih točki i ostalo) .treba utvrditi koji je najveći i rezultat ispisati na štampaču. B.uvjetnih i bezuvjetnih grananja.prikazani način izrade dijagrama tijeka ima nedostatak: mnogo priključnih točaka . zove se strukturirano programiranje 92 . i C .B.

ovakav način izrade dijagrama tijeka dirigirat će i strukturnom načinu programiranja koje je pogodno za stvaranje modula. 93 . C da A<C B<C da A<B da B R C R A R PIŠI KRAJ . što opet pogoduje objektno orjentiranim jezicima. . B. .struktuirano programiranje se temelji na matematički dokazanom strukturnom teoremu prema kojemu se može svaki program s jednim ulazom i jednim izlazom definirati sa svega tri logičke strukture tijeka: SEKVENCIJA slijed dviju ili više operacija SELEKCIJA ili uvjetno grananje na jednu od dvije ili više operacija i nastavak od zajedničke točke ..strukturni način izrade dijagrama tijeka za prethodni primjer: START UČITAJ A.

ITERACIJA ili ponavljanje operacije do ispunjenja uvjeta : DOWHILE DOUNTIL

- programski jezici sadrže adekvatne kontrolne naredbe koje omogućuju jednostavno izražavanje specificiranih logičkih struktura , pa čak i spriječavaju neispravnu logiku programa kada samo njih koristimo - slijedi prikaz programa : 1 A B

2 C

3 D

4 G

5
E

F

H

I

6 J

K

L

M

N

O

P 94

1 = iteracija (DOWHILE ) 2 = selekcija 3 = sekvencija

4 = selekcija 5 = iteracija (DOWHILE) 6 = selekcija (CASE)

- slijedeća slika prikazuje rješenje (algoritam) zadatka sa stranice 89 pomoću blok dijagrama :

ulaz "x"

x >2

y: = 4

x >0

y: = x*x

x>-4

y: = -x

y: = 4

izlaz "y"
Kodiranje - programerov postupak pisanja naredbi prema dijagramu tijeka na odabranom programskom jeziku - ovisno o načinu unosa programa i njegovoga prevoñenja - ispravljat će se greške unosa naredbi - ukoliko su u fazi dizajniranja logike programa obavljeni odgovarajući koraci, onda je kodiranje poluautomatski postupak, za kojega neće biti potrebno mnogo vremena - Pseudo kôd: opisno prikazivanje nekoga modula , ili cijeloga programa , pri strukturnom programiranju korištenjem naredbi programskoga jezika s kojim će se program raditi - primjer pseudo kôda za program prikazan strukturnim dijagramom na stranici 94 : 95

pseudo kôd u PL /I
DOWHILE A FUNKCIJA B ENDDO IF C THEN IF G THEN FUNKCIJA I ELSE FUNKCIJA H ELSE FUNKCIJA D DOWHILW E FUNKCIJA F ENDDO IF K THEN FUNKCIJA K IF L THEN FUNKCIJA L IF M THEN FUNKCIJA M IF N THEN FUNKCIJA N ELSE FUNKCIJA O ELSE ELSE ELSE -

pseudo kôd u ASSEMBLERU
BCT A FUNKCIJA B CLC C BNE D CLC G BNE H FUNKCIJA I B J FUNKCIJA H B J FUNKCIJA D BCT E FUNKCIJA F TRT K, L, M, N, O B K B L B M B N B O FUNKCIJA K B P FUNKCIJA L B P FUNKCIJA M B P FUNKCIJA N B P FUNKCIJA O -

H D J

K L M N O P

Testiranje - što je program bolje istestiran manje će na njemu biti u radu intervencija i lakše uvoñenje promjena, - na shemi br.12.1 (strana 87) prikazani su dijagramski načini testiranja, na strani 88 kratko opisani, i na istoj stranici ( 88) prikazan je utrošak vremena pri testiranju i programiranju, - test podaci su najčešće stvarni podaci - prednost njihova je u tome da se testiranje vrši u uvjetima sličnim stvarnoj situaciji - nedostatak testiranja stvarnim podacima je u tome što su oni već formalno ispravni, - znači , može se zaključiti da je najbolje testiranja obavljati s kombinacijom stvarnih i "umjetnih" podataka pripremljenih baš za tu logiku programa, - po završetku testiranja najbolje je te podatke spremiti kako bi se njima mogli poslužiti za testiranja prilikom bilo kojih promjena i intervencija na programu (ili drugima u lancu). Testiranje na stolu - ovaj način testiranja pridonosi boljoj logici programa jer se pomoću podataka "prolazi" kroz program u svim fazama njegova stvaranja (osobito pri stvaranju algoritma), - na početku će se uvijek "prolaziti" sa ispravnim podacima te dalje sa svim mogućim kombinacijama podataka, 96

Matematičke operacije 11. Imena. Testiranje pomoću računala .pretraživanje . Memoriranje programa 16. crta.ovakvim načinom testiranja štede se računalski resursi. Zadavanje naredbi .sam lančani test ukazuje na to kako meñusobno programi razmjenjuju podatke.dalje je potrebno potpuno istestirati program sa svim podacima koji su pripremljeni na način naveden u točki Testiranje (stranica 96). interakciju s operacijskim sustavom i bazom podataka te ostalim perifernim ureñajima.sintaksa. .slijedi testiranje pomoću ispravnih podataka kako bi se lakše našle i otklonile logičke greške. PROGRAMIRANJE QBASIC .spajanje . Rad sa znakovima . Varijable i konstante 5. Svaka promjena u bilo kojem programu prouzrokovat će ponavljane svih ovih radnji pri testiranju.. Funkcije 12.ovdje se može govoriti o dvije vrste testiranja: test opsežnosti i sustavni ili lančani test. Rad s memorijom 4. Geometrijski likovi (točka. Ispis programa 15. krug) 14. nizovi 6. . Izbor izmeñu više mogućnosti 9. brojevi. kvadrat.test opsežnosti obuhvaća mjerenje vremena izvoñenja svakoga u lancu svih programa jedne aplikacije .isto tako se mjere veličine ulazno/izlaznih područja i polja različitih totala. Lančano testiranje . znakovi. Izvoñenje (pozivanje programa) 97 .izdvajanje .2 Programsko zadavanje naredbi 3.prijedlog sadržaja za učenje 1. semantika i gramatika 2. . Podprogrami (zaštita programa lozinkom) 10.zamjena 13. Ulaz / Izlaz podataka 7. . Izmjene u programu 17. Petlje u programu 8.1 Izravno zadavanje naredbi 2. .preporuča se za sve veće programe. pravokutnik.prvo testiranje je ustvari samo prevoñenje programa nakon kojega se ispravljaju formalne i logičke greške u pisanju naredbi koje je prevodilac našao. Što je QBASIC 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->