P. 1
Poznavanje Robe II

Poznavanje Robe II

|Views: 2,936|Likes:
Published by Foto Anđela

More info:

Published by: Foto Anđela on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

ft I

*

'
PUCKO OTVORENO UCILI§TE «POUKA» KARLOVAC

"x

PO^NAVANJE ROBE II godina

-Samo za in tern u uporabu!

Robajepr$j^vod Soyjekova rada namijenjen tr&Stu. Dakle, pripremljen rucak u kucanstvu najnijenjen prehraiil: ofeitejlri§e roba, JListi takav ruCak pripremljen u restoranu jest. Nije roba ni drvo u 5umi, kao ni stijena bogata zeljezom, jer u njima nije sadrian rad. Prema namjeni roba se dijeli na dvrje skupine: investicijsku i potrosnu robu (si. 1). roba investicijska (sredstva rada)

,

1

potroSnja roba Sroke potrognje

,

roba proizvodne potroSnje (sirovine i reprodukcijski materijal)

I roba durogorcnog karaktera (namjeStaj ltd.) SI. 1. Shematski prikaz podjele robe

i roba kratkoroc'nog kaiaktera (namirnice)

Investicijska roba (sredstva rada, osnovna sredstva) slufci za proizvodnju druge robe. To su strojevi, uredaji, alati, proizvodne hale ltd. PotroSna roba_namijenjena je potroSnji. Prema namjeni dijeli se na robu proizvodne potroSnje i robu Stroke potroSnje. Roba proizvodne potroSnje (predmeti rada — sirovine i reprodukcijski materijal) jest roba namijenjena daljnjoj prefadi da bi se iz nje na fcraju dobila investicijska roba ili roba Siroke potrognje. Roba Siroke potroSnje (roba osobne potrosnje) zadovoljava potrebu stanovniStva. Dijeli se na robu dugoroCnog i robu kratkorodnog karaktera. Roba dugorofcnog karaktera ne trosl se tijekom uporabe, pa je zato moiemo duze;vremena koristiti. U tu grupu roba ubrajaju se, npr. namjeStaj, odjefia i obuca, autompbili itd. -.V ; . Roba kratkoroCnog karaktera troSi se uporabom. U tu grupu roba ubrajaju se-hrana, sredstva za pranje i CiScenje, farmaceutski i kozmetidki proizvodi itd. Poznavanje robe je strucno—znanstvena discipline koja se bavi proucavanjem robe pa se zato zove joS i znanost o robi. Pbxiiavanjc robe proucava robu s glcdiSla uporabnc vrijcdnosti, kvalitclc, sislcinati/Jicijc, pukovanja, skladiStenja i Cuvanja robe. JLJporabna vriiednost^obe jest sposobnost robe da zadovolji fiziologke i psihicke potrebe doyjeka. Ona je, dakle, mjerilo korisnosti robe. Predmet ispitivanja uporabne vrijednosti robe jest ispitivanje sa stajaliSta potreba i sposobnosli ucke robe tin podmiri odrcdcnc pwlrcbc ccivjcka. ProuCavanje kvalitete robe nije iskljudivo tehniCka disciplina. Ona se ne odnosi saino na metode analize kvalitete proizvoda,ve6 se odnosi i na probleme razvoja kvalitete i ekonomskih izbora optimalne kvalitete proizvoda na odredenoj razirii razvoja druStvenih odnosa. Danas se u svijetu proizvodi veoma velik broj vrsta robe. Da bismo « u torn golemom broju mogli lakSe snalazi^i, bilo je nuzno provesti sistematizaciju roba sa stajaliSta stupnja prerade, potreba koje se tim robama podmiruju, sirovina od kojih se te robe proizvode, tehnoloSkih postupaka koji se primjenjuju u proizvodnji roba itd. Sa stajaliSta poljoprivrednog poduzeca pSenica je proizvod, a sa stajali&a mlina ona je sirovina. Isto tako, sa stajaliSta rudnika zeljezna je ruda proizvod, a sa stajaliSta zerjezare to je sirovina. Takvim shvacanjima poduzeca nema prigovora, ali sa stajaliSta ukupne gospodarske djelatnosti ne moze se jedan objekt jednom smatrati sirovinom, a drugi put proizvodom. Zato se s glediSta ekonomike predmeti rada svrstavaju u ove tri skupine: 1. prirodne skovine, 2. reprodukcijski materijali (repromaterijali), 3. dijelovi i sklopovi.

Taj se proces joS i danas odvija ili se paralelno s njim uvodi u f>roizvodnju. .PrJrodne su sirovjnejrobe najnizeg stupnja obrade koje se dobivaju iskori&avanjem prirodnih nalaziSta. lova i ribolova). PARF1MERIJSKA I DROGliRUSKA ROBA 2. Kontinuirani procesi imaju rnnoge prednosti. Nczadovoljstvo Coyjeka svojim izgfedom i njegova zelja da uljepsa svoju vanjJtinu inicirali su podetak razvoja kozmetike mnogo prije od najstarijih materijalnih dokaza. ugljen.a Sto potroSna? 4. Sto je roba i kako se dijeli? / 2. Prema njihovoj slozenosti to mogu biti dijelovi ili sklopovi. nisu sirovine. Za uporabu otpadaka kao sirovina postoje mnogi raztozi od kojih su najvazniji: pove&nje ekonomifinosti proizvodnje. U strojogradnji neke elemente slozenih aparata i uredaja koji predstavljaju posebnu zaokruzenu cjelinu proizvode specijalni proizvodadi. prirodna voda itd. posfeupci primjene i^ppcesi proizvodnje supstancija. DjelomiCnom preradom prirodnih sirovina doblje se roba koja drugim poduzetima sluzi kao predmet rada. zrdc. prometu i potroSnji postaju sve vazniji izvori sirovina. preparata i sredstava sluze za 5iS6enje. isprekidani). . mozda i vjJe) i dugo nakon toga (4000r:. • Kontinuirani procesi odvijaju se bez prekida. KOZMETJCKA. Citav razvoj tehnologije tezi smanjenju udjela Cpvjekova rada u neposrednoj proizvodnji uz povedanje proizvodnosti rada. Sto je uporabna vrijednost robe? 3. Pitanja 1. mineralne (rude i mineralna goriva). Neki kontinuirani pro* cesi se ne prekidaju ni za vrijeme praznika. tako da su predmeti rada u stalnom kretanju. Tada su svedenici bili nosiocj medicinske prakse. a zatim se ugraduju u fmalni proizvod.1. To je reprodukcijski materijal. reprodukcijskih materijala. Prema porijeklu prirodne sirovine mogu biti. U novije vrijeme otpaci u proizvodnji. a kad se proces zavrJi i iz njega izadu proizvodi. Na taj se nadin smanjuje razUka izmedu proizvodnog i neproizvodnog rada. nafta i zemni plin u utrobi Zemlje. Stednja prirodnih sirovina. koji moie biti roba proizvodne potroSnje (reprodukcijski materijal. uvodi se nova kolicina predmeta rada. Stijene. TehnoIosTci procesi mogu biti kontinuirani (neprekidni) i diskontinuirani (periodiCni. •> . Sto rezultira velom ekonomiCnosViu proizvodnje.KQZMETIICA Kozmetika. kao §to su manja potroSnja energije i vela proizvodnpst rada. Diskontinuirani proces se stalnb prekida. Zato se diskontinuirani procesi sve vi$e zamjenjuju kontinuiranim gdje god je tomogude. dijelova i sklopova dobio proizvod odredenih osobina. samonikle biljke. Kako dijelimo prirodne sirovine prema porijeklu? 5. Te aktivnosti su unaprijed odredene. dio ili sklop) ili flnalna roba (roba investicijske potroSnje ill roba Siroke potroSnje). Stoje investicijskaroba. Sirovinom postaju tek kad se u njihovo dobivanje ulozi rad. Od pocetka industrijske revolucije to se postizalo uvodenjem mehanizacije (strojevi) pa se udio Covjeka u proizvodnji sve vise orijentirao na uskladivanje i kontrolu rada strojeva. . Sumarstva. odiiqsno iyega »o je blip 11 vezi s njegom tijela. zaStita prirode. pa i kozmetikeJ . Prirajenaje kozmetike u to doba (otprilike prije 7000 godina. uz ravnomjeran ulaz predrn^ta rada u proces i ravnornjerari izlaz gotovih proizvoda iz procesa.5000 godina) bija povezana s retigioznim obredima. TehnoloSki procesjibuhva^ajve aktivnosti koje treba izvr&ti kako bi se od sirovina. Najstariji zapisi u kojima se spominje uporaba kozmetiCkih preparata potjeCu iz starog Egipl^. U proces se uvede odredena koliCina predmeta rada. odvijaju se po unaprijed utvrdenom redoslijedu. Koje sve aktivnosti obuhvac^ tehnoloJki proces?/ 2. njegu i uljepSavanje ljudskog tijela. organske (proizvodi poljoprivrede. vec" su samo potencijalni izvori sirovina.

ruSne yqde i stiraksa. povr&nske prljavStine i masti s lica i vrata. otopina. Mnogo se upotrebljavala liBfta (za bojehje kose i kozc). Kozinetika se modernog doba pofiela snaino razvijati po6etkom XX. " . na preparate za odrzavanje osobne higijene i uljepsavanje. cink^ksid. Na temelju akumuliranog iskustva i novih spoznaja podele su se koristiti nove biljne i niineralne sirovine. kose i zubi. kaolin. Puder mora biti dovoljno aderentan ( dobro prianjati narUce). Vaian doprinos razvoju kozinetike dali su Arapi isticanjem potrebe i stvaranjem navika higijemke njege koze. snianjuje z?|pgnutost.) u Njemadkoj pojavila danas §irom svijeta poznata kolonjska voda (Eau de Cologne . olovno bjelilo (za izbjeljivanjcXi ugljcn (za iminkanjcodiju). v " ' • . stearati metala. (Prema francuskom lotion.dovoljjio_sJdizav(da sc mpze lako nanositi i di na kozi imalfim. i XVIII.l. njega ruku i njega tijela. p.^ Temeljni su im sastojci minerajna ili druga ulja. velina se kozmetiCkih preparata joS uvijek priredivala u ku^noj radinosti. Time su bitno unaprijedili i proizvodnju mirisa.. Dobarpuder_za lice^ trebajinati dovoljnu ni^ ppkriyanja (da prekrije hianja o$te£enja i proslrene pore koze).lVNJEGAUCA Za njegu lica sluze kreme i losioni (mlijeko) za CiSdenje i toniziranje. . Dobro pripremljenim preparatima iz te skupine lice se cisti mnogo bolje nego pranjem sapunom i vodoin. Rimskog carstva. Oni su prvi uporabili destilaciju i alkohol u pripravljanju razliCitih tinktura. U poCetku su to bile vodene Qtopjne sapuna s dodacima glicerina.hoimQnsJ<e laeme.: . /nhvaljuju^i tiKisoynoj potroSnji ktvjiicliCkih proi/. oblika i sjaja. a osobito pbslije prvoga syjcfskog ratii. U to doba Galen jepripravio Ceratum refrigerans. Kupanje i diSdenje tijela smatralo se neobiCnim i suvilnim.g. osobito u Francuskoj. rPuderizia lice jesu kozmeticki preparati kojima se uglavnom upotpunjuje boja tena.Od ko/mclickc sc praise u io vrijeine spoininjc kupuii|c. Vcc" tada je naCinjena prva klasifikacija kozmetike. magnezij-karbonat . te na preparate za uklanjanje prirodnih nedostataka i znakova starosti. Brzi razvoj trgovine u doba renesanse omoguclo je velik napredak kozinetike i parfimerije.sne vjerojatno senajyjje koristi od syihJcozinetiCkUi proizvoda: Osnovna mu je namjena postizanje $to privlaenijeg izgleda usaha korekcijom njihove boje. Proizvodnja mJjdsajmaina-ieJiapi^ovAlaj^^ ekstrajcata. losioni se koriste za Ci$cenje lica ve6 mnogo gbdina. voda i cmulgatori kao $to su trietanolamin-stearatj. Takoder prema francuskom emollient. apsorpcijsku sposobnost (da mo2e neuodljivo apsorbirati izluCevine koie i prikriti njezin sjaj. Temeljni je _^^ Djelovanje tih preparata zasniya se na jrtjegoyoj^rood ptiaganja_ masne prljpitiiie . . te njihova osvjezenja i njege. i pridonosi barSunastom izgledu koze. pod losionima se u kozmetici opc°enito razumijevaju kapljeviti preparati. temeljne kreme.i /Kreina ^oje koristimo u kozmetici ima mnogo vrsta: hladne kreme. Pod francuskim na ziviina laits virginals. Jedino je proizvodnja mirisa dalje znatno napredovala. yjlaiowmke krem djelotvorniji i su i izdajniji odJkmma zsL^fesje. prekriva sjaj koze {— . .gladak iz^e^tdjwo^no rastresit (da moie kozi dati lijep bafSimast izgled). Daljnji doprinos razvoju kozinetike dali su Grci u helenskpm ra/. Sirovine k°Jg_!g:^lv^e upogMjujujai dobivanje pudera za lice jesu: talk. U XVII. pigmentw]^gnife*. osobito gUcejrol-mpnostearat. stoljeca. •i Kreme i losioni fa c'i&enje sluze za uklanjanje Sminke. mpnp^Uceridi. Siniiikaujc i balzamiranje. st. .ddblju i Rimljani u vrijenic procvata. bojenjc i oblikovaiije kose. ublazava).v»<hi i svc vc£oj prinijcni /lianosli u njih<>voj proizvodnjr. protptip prve hladne kreme. Nije bilo vetih novosti u izmjeni njihova sastava. te Iminka za lice. Postoji viSe razliCitih klasifikacija koznietike^Jedna je od najprilivatljivijih i naj6e§i6ih klasifikacija prcma nainjeni. Aioderni losioni za f'fiii-"' ^enje zapravo su vodom razriiedene kreme za jiS^enjeJolikojdla j(g ujmjrn^y^d^n^j^za^J^ojiitim^nji. specijaine kreme i losioni. njega usta. U to je doba osobna higijena i njega znatno zaostajala za elegancijoni i luksuzoin u odijevanju i urcdenju okoline. tzv. ':-\t . eteri$nih ulja i alkohola. emolijantne krcmc i losioni. U to se doba (1725. njegai Jkpse.Kolnisch Wasser). laits de toilette. emolijentan znaCionaj kojiopuJta. njega odiju. titan(iy)-oksid~^ (|lu4_^za u. pa selazlikuje njega lica. precipitirana kreda. Osobito se pazilo na njegu kose. ekstrakta hamelisa.. taijive kreme. laits de bcaute.

sjnole't^ lanolin. proizvode se kapjjeviti i krem^ruz. Sadrze ts|^ djelotvorne sastojke kao i praSti za zube. hidratizirahi alurnjnij-siUkat. Srnjesiju dodane jjo^i'ot^ljcj^ Osini u obliku lijevanog stapica. cerezin. natrij alginat. U tu svrhu dodaju joj sc siadila i arome. sorbitol i pro|>iiertgllkol sluze kao sredstva za odrzavanje vlaznosti kreme (paste). ali i ne moraju. Osim tih. '• . cinka i titana. — se proizvode pastozni kozmetidki preparati. . ' Paste za zube u osnovi^u vodene ili bezvodne suspencije abraziva u glicerolu. natrij -fluorid.{ricinuspvo|uI}c xa jclo). Pripravljanje paste za zube po^inje moCenjem yeziva u glicerinu. Frema namjeni. npr. pastama za zube dodaju se i razliCite druge tvari. boje i pjgjrientj.Osnova modernog ruza za usne jest smj«ajijjaj_ v^ Stapjtf. prirodnie i urnjetne . Sminke za oCi mogu se fclasirati u nekoliko najvaznijih skupina. Zubne paste se jnogp stavljati u promet samo . Ugodan. kao $to su Sminke obrve. ublazuju ili korigiraju cstetski nedbstaci i istiCu pojedini dijetovi oka i podruija oko njega. NajaeS^e sc za to koristi metilceluloza. maskare i preparati za korekciju konture oka.ptt^tvv^Anjc ruia. da se sprijeCi njeno susenje i skrucivanje. ' .3. NJEGA OCIJU Sminke za o5i i preparati kojima se uklanjaju te §minke. a rjede u plastidnim tubama i bocama.>3 2S."-' . '. SjenilazapCne kapke. koji sc pakir? u osobita kuciSta. Po vaznosti ih slijede praSkasti. lanolin i derivati.a da se ambalaza ne oJteti prije ponude potroSadu.ni|M^(vebraa$j^J-zjbtastib).NJEGAUSTA Osnovna je namjena^kozmetidkih preparata za njegu usta di§6cnjc dostupnc povrSine zubit sprefiavanjc pojave ili barem ublazivanje neugodnog mirisna usne Supljine i osvjezenjc dalia. Tube mogu. karmin kao boja.e jedno je od njenih bitnih svojstava. Zalim se ta smjesa dispergira u vodji u kojoj su otopljeni sladilo i konzervans. najdcSde kao tube od aluniinijskih legura ili mekih metala. ponovno taljenje i homogeniranje pri sjedinjavanju tin masa i rnijejanju s drugini dodacima.1. Koriste se i drugi dodaci s pretezno terapeutskim djelovanjem. . steannska kiseUna.. osvjezavajuft okus i aroma paste za zub. oksidi ieljeza. ' . '. odzradivanjcm i pakiranjcm paste u tube. a moraju biti takve kvalitete da se sadrzaj pakiranja ne moze izmijeniti ili uporabiti.j £ada). Vet prerna njihovoj vrsti i namjeni. prirodne smole i gume. To su razMiti preparati kojima se prikrivaju. kandelila i pdeHnji yosak» ozokerit. hidrtjjpiiirtn^^ kol. DekJaracija za zubnu pastu mora bUi otisnuta I na tubi i na kartonskoj kutiji svakog pojedinaCnog pakiranja u prometu. Nakon toga se smjc^ si dodaju aroma i tenzidi Rroces zavrsava homogcnizacijom. zbog povoljnog djelovanja fluora na zubnu caklmu^ (prevent ivno djcluje • • . kanauba. 2:1. za pripravljanje tih preparata koriste se vrlo razliCite sirovine. sorbitolu. 2. npr. a proizvode se kapljeviti i Cyrsti preparati* (dentalni sapuni). voskovi t ulja. najvi§e spojevi fluora.Jb)n:: zcrvansi i antioksidansi.2. U kozmeticke preparate za njegu usta ubrajaju se i vodezajista.u originalnom pakiranju. ultranialiii. Siroviiic kojc' ^^^^^^or^:m. Postupak priredivanja ruza obuhvaca taljenje i homogeniziranje temeljne mase. Kao i ruievi za usne i sminke za oCi koriste se vrlo mnpgo.• • • '„ . .^aTcaoTniaslac. arome i mirisi. ulagatK se u kutije. Glicerol. propilenglikolu ili njihovim smjesama. na pojave karijesa). lijevanje ruza u kalupe i ambalaziranje. . Smirtkc za oCi sluze za uljepsavanje oka. natrij-karboksimetilceluloza. ugljikovo crnilo. odvojeno dispergiranje boja u dijelu ulja. • " ~ ! • '' ^ . " • . .. bentonit. izopropilmuistinat. Time se dobiveni homogeni ge) pomijesa s abrazivom. Osim za podupiranje CiScenja vj^ Jim preparatima tcnzidi sluze i kao pomodno sredstvo za modenje i dispergiranje abraziva. krorna. natrij-monofluorfosfat i kositar—fluorid. za postizanje specijalnih efekat a. s dozatorom ili bez njega.jyj usnc^jesuiafilLij:aiia~iilja.i. Zubne paste koje sadrzavaju te tvari nazivajuse medic inskima. Vazni dodaci pastama za zube su veziva koja sluze za stabilizaciu suspcnzije i postizanje prikladne konzistencije. '--. . s razliCitim dodacima. talk» kapliOtyari W razliditih .

Preparati za izbljedivanje kose proizyode.NJEGARUKU . §to se desto koristi u propagandi.jjajna i lakfe se CeSl|a.^dnosno razgradnji melamina.djelovanju na zdravlje zuba. preparate za ispiranje kose. Sye to prodaje se na policama prodavaonica opdeg tipa kao jedinst vena skupina proizvoda. Glavni preparati koji sluze za njegu ruku jesu lakovi za nokte. ' : ' . 2.5. sintetike i stidno). Ved prema koncentraciji te otopine i trajanju kontakta. NajCes^i je preparaf za tu svrhu razrijedena vodena otopina yodik— peroksida s neStojimonijaka. tartarne. • ' '• . praScii Preparati zakovrianje (ondulaciju) kose sluze za trajne promjene konfiguracije kose (trajno kovrCanje kose. Cetkice za zube. cinskih strudnjaka o njihovu. da je zaStitc od Stetnih utjecaja i da je uCine sjajnom. u sredstva se za njegu ruku ubrajajujoS ineka pomolna za aokte. ^ . jNjihovo se djelovanje temelji na oksidaciji.. Samponi za kosu preparati su kojima je osnovna namjena djelotvorno CiSdenje kose i vlasiSta.preparati kojima je osnovna namjena promjena boje kose. preparate za izbljedivanje.. Preparati za specijalnu njegu kose sluze da kosi daju prirodan injego van izgled. . Anionski se tenzidi mnogo koriste zbog^bilne pjenei yelike jnQ^L£is^enja. takoder se uglavnom sastoje od prikladnih abraziva.1. stomatoloSkim fakultetima.. Nove paste za tube obvezno se testiraju na zubnim klinikama. da bi se'poboljsao izgled i op6e stanje kose. PraSci za zube. a kasnije i maleinske kiseline. Ni do da-• " ——. koji jenosilac boje kose.NJEGAKOSE Suvremena se sredstva za njegu kose mogu svrstati u Sampbne za kosu. Za to postoje Wadni postupak (hladno kovrCanje) i postupci s grijanjem (vodeno i vrude HovrCanje). Glayne ^royinejcoje se^koriste za njihovo|iripravijanje jesu tenzidi. . kapljevite u5vridivade i lakove za kosu. . Noviji preparati. a desto nisu bill niti aromatizirani. .m7?^^ Preparati za izbljedivanje Ikose upotrebljavaju seja projmjenu boje tamne kose u nekii svjetliju. osyjezivaCima daha i priborom za di&enje zuba. Cesto zvano trajnom). ' has se njihov sastav nije mnogo promijenio. . s obzirom na sastav. gbtka. Osim tih. razli&ite su izirade.' ' . iako aromatizirani i zasladeni te poboljsani s heSto tenzida. Bpjila za kosu jesu . niirisavom i podatnorn^^^ Mogu se svrstati u briljantine^lkoholne losione i tonike. Modcrni se preparati za ispiranje kose uglavnom temelje na razliCitim kvaternarnim amonijevim spbj^vinjai. nego opienito na zdravlje) tako da je kosa nakon pranja meka^ajna ipodatna za oblikovanje frizure. jesu preparati kojima je u pocetku osnovna namjena bila uklanjanje ostataka sapuna. preko kestenjastocrvene do plavocrne. 21. . ' . najjednostavnija su sredstva za CiScenje ztibi. Sioyjre. prema dogovoru proizvodada. kosa se moze njome izbUjediti sve do svijetloiutih tonova. preparate za kowCanje i preparate za postizanje specijalnih efekala. • .se^kao otopine. bez Stetnog popratnog djelovanja (ne samo na te dijelove tijela. Prakticki je mogu6e postidi skoro sve iii najved dio pshovnih boja prirodne k0se.••• -"• -' • '•. Samponi rnogu^iti kapljevine. • : • . .PotrqSadi najCe$6e biraju zubnu pastu prema okusu ill navici a ponekad 1 prema preporukama medi. kreme i losioni za njegu oStedenih nokata. . Cetkice za zube.4. bojila za kosu. . meksanje i skidanje rubne kozice. gelne preparate. U poCetku suoni najvedm diielom sadrzavali fino usitnieni abraziv (kalcij-karbonat). izbljedivanje i skidanje mrlja i za oCvrSdvanje.. zavodima za zaStitu zdravlja i u sliCnirn organizacijama. preparati za skidanje tih lakoya i kreme i losioni za ruke. Ponuda zubnih pasta na prodajnim fegalima kompletira se preparatirha za ispirahje i njegu lista. prodaju se pod imenom rieke poznate paste za zube ill rljihova proizvodaCa. ' . geli i paste. Moderni preparati omogu£uju postizanje velikog broja razliCitih nijansi koje bez obzira na njenu prirodnu boju: od platinastobijete. velteine i kvalitete (od prlrddne dlake..J^^yim^j^va^en^kpsa postaje rneka. Preparati za ispiranje kose. neki spojevi metaja i kombi^adje jednih i drugih. ' • • ' " _ ' ' ' ' " :: •" • Za pripravljanje prvih sredstava za bojenje kose koristili su se razlittti biljni ekstrakti. kreme. PriWavljaju se kao emulzije i suspenzije. a kasnije i dnigih sredstava za pranje s netom oprane kose.. U poCetku su se za to najvise upotrebljavale razrijedene otopine octene. npr.. kreme. .

Qsnovna im je syrha stvaranje dekoratiynog illma na ndktima. kao Sto su natrij perborat. s razliditim dodacima. puderi i kolonjske vpde. . Prema svojstvima zaStitnog filma ti se proizvodi svrstavaju u dvije glavne grupe. Na radu. Smiju se upotrebljavati samo sirovine s provjerenmi blagim djelovanjem na ko2u i sluzokozu.). Glavni je mehanizam njihova dezodorantnog djelovanja suzbijanje razmazanja rnikroflore koze oduzimanjem vode potrebne za metabolizam. brzo se susjfi i. koji se razlikuju od sliCnih preparata za odrasle time Sto im djelovanje mora biti prilagodenb vrlo osjetljivoj djedjoj kozi. preporufiuje se kliniCko ispitivanje tih preparata prije puStanja u promet. posebno novorodendadi. Debar lak za nqkte moraMjgjjati toko raz^ mazatj. . soli za kupanje. osvjczcnjc. Mnogo su bolji dezodoransi s adsorpcijsktm djelovanjem. Ulja za djecu smjese su mineralnih i biljnih ulja s lanolinom i njegovim derivatima. dezodoransi) mogu djelovati maskiranjem vonja tijela. ali mogu biti igeli i kreme. najvis^iefflPttJentim^-giiyj^iuiiiia i mirisi ma. (Osim tih preparata.£yrsnuti. Obidno su ti prcparati kapljevine. ' ' ' • • • ' ':::*-^ • . adsorpcijom. T o s u razliCiti tenzidi. ili bakterostatski. pa su zaprayo mirisi. 11.Lakovi za noktc lazurni su ili pokrivni nitrocelulozni lakovi (V.o. a drugu proizvodi odbojni za masti i tvari topljive u mastima. natrij-peroksid. sampone i preparate za kupanje. kreme. izboru se sirovina za njihovu izradu mora pokloniti posebna paznja. Medutim. sapineTTcrem^jpjej^za ^ poslije bjrij^njav preparate zajunCanje. U tu se skupinu ubrajaju svi puderi koji su jaki adsorbensi. kpja uz diSdenjc J|jia i druga kori^ya d^jek^var^a. za njegu se tijela pri kupanju ili poslije kupanja upotrebljavaju i neki losioni. natrij hipoklorit. Naj£eS6e se za otapala u tim preparatima upotrebljavaju aceton. pilatore. Djelovanje dezodoransajTib2e se zasnivati i na spredavanju i ogranicavairju toga ludenja. kratko. da se izbjegnu jznenadenja.^pjejaraje_zanjegu_nogu^ Preparati namijenjeni djeci izdvajaju sc kao posebna skupina sredstava za njegu tijela. Ulja i losioni za djecu slu2e za CisVSenje i njegu koze. antiseptic! i parfeinska ulja. Za^titjno se djelovanje tih preparata zasniva na prekri vanju koie ruku zaStitnimifilmom prikladnih svojstava. kojima sudodani antioksidansi. . Jednu Cine kreme i losioni odbojni za vodu i u vodi topljive tvari. Zbpg toga njegova primjena nije sasvim bez rizika. Sredstva kojima se postize takvo djelovanje nazivaju se antiperspiransima (antitranspiransima). losione. .6. prema iritiranju i fekciji. oksida.. ^ Dezodoranski s oksidacijskim djelovanjem najdeSde su puderi u kojima su aktivne tvari jaki oksidansi. osobito pod utjecajem aktivnosti bakterija. biti'otporan pr£iua-4fej&vam'iLvode i i za^skidanje laka jesu smjese otapala zaj^cejujoz^lja^^ i (Irupi Pri torn dodaci otapalima sluze za spredavanje iji ublazivanje pretjeranog isuSivanja i odma&ivanja nokata i koze oko njih. Lakovi i bojc) koji sadrzc razJidite dodatke. . Krcnie i losioni za ruke sluze za njegu suhe ili iritirane koze ruku i njenu za&itu odjtetno razliCitih tvari koje|ujritiraju i oSteduju. miri$fij. Ostali se dezodoransi Cesto nazivaju pravim dezodoransima. Dezodoransi su preparati za maskiranje neugodnog vonja tijela ili spreCavanja njegova razvijanja. cijom. Djelovanje krema u smislu njegovanja ruku uglavnom se zasniva na djelovanju njihovih sastbjaka s emolijentnim svojstvima. ili kombiniranjem tih mehanizama. kao Sto su opuSlanjc. • Za priredivanje tih preparata upotrebljavaju se uglavnom i sirovine kao i za ostale kozmetidke preparate. Osim toga. . dobro adherirati i stvarati film visoka sjaja. KozmetiCki preparati za djecu obuhvadaju ulja.NJBGATIJfiLA Glavni preparati za njegu tijela obuhva^aju srcdstya^jea jcup^ji (pjenusave i uljne). Dezodoranski koji djeluju samo maskiranjem sadrze parfemske kompozicije kao glavne aktivne sastojke. Time se manje-viSe spreCava dodir Stetnih supstancija s kozom.magnezij-peroksid. Losioni za djecu jesu emulzije. u svakodnevnom iivotu i industriji Covjek sivb &56e dolazi ii su za zaStitu od njih ti preparaii sve potrebniji. pudere. • l^cparati za pjcnu|aycjkupclji dodaju sc vodi za kupanje da bi pritom uastuja obilna I stabilim niirisavu pjena. Pravi dezodoranski (u nastavku. etilacetat i butilacetat. dczodoriranjc Hi parliiniraSastpjci tih preparata koji sluze za stvaranje pjene moraju imati mot stvaranja obilhe i stabilne pjene i u tvrdoj vodi.

IgraCke od metala.— ----. .. Osim toga oni sadrze i dnk-oksid ill magnezij-stearat. benzojeva smoll i sliCno)Jjniri\————* " "*" .moraju biti dobro izglaCane ili prevudene lakom odnosno lak-bojama (drvene igraCke ili drveni dijelovi igraiaka). cmogorice.. . mirisnih preparata i pripravaka vrlo je stara vjeStina.2. moSus i drugo) te tvari koje nemaju ugodan miris alijpridonose stabilnosti i ukupnom dojmu mirisa. 2. a specijalizirane prodavaonice kozmetike parfimerijama.. IgraCke za dojendad ne . 2. a najCeSde su to tvari jednake prirodnim mirisima ili imaju sliCan miris k^o mirisne tvari izdvojene iz prirodnih supstrata. nego moraju odgovarati specijalnim propisima za materijal koji slu£i za izradu igradaka.DJECJEIGRACKE Igradke koje dijete moie igrajuti se staviti u usta i IgraCke za dojenCad moraju biti zapakirane u posebnoj zatvorenoj ambalaii. . Po sastavu to su emolijentne kreme. . Puderi za djecu sluze za apsorpciju znoja i podmazivanje koie da se sprijecj iritiranje trenjem.'"•"''' . mirisnih tvari i sliCno.. A. patentom i kvalitetom. Za izradu igraCaka ne smij^ se rabiti pirotehniSki materijal kojim se djeca mogu ozlijediti.. .. kojima se jnastoji imitirati miris cvijeda (cyjetni mirisi). Po sastavu to su emolijentne kteme. ' Mirisnom komponentom najdeSc^ se odreduje kakvoda kozmetidkih preparata i^rugih proizvoda za pianje.. ( . tekstila.. ili se stvaraju kombinacije kakvih u prirodi nema (fantazijski mirisi). cibet. . umjetnih masa. Cesto obavijena tajnom i mistikom. . Odnos pojedinih sastojaka skupih mirisa vrlo je osjetljiv i manja odkupanja u sastavu mogu imati nezcljene efekte. njegu i zastitu tijela. PARFEMI Parfemijod francuskog parfum = miomiris) pripravci su proizvedeni iskljuCivo radi ugodnog miiisa. Konstrukcije igradaka moraju ispunjavati ove uvjete: .-----. |>a je uobiCajeno da se skupina proizvoda za osobnu higijenu/rpluf uljepsavanje tije^ la naziva i skupinom kozme titko -parfimerslujskihproizvoda.-.. antiseptike i mirise. niti smiju biti obojene Scodljivim bojama. Broj umjetnih ill sintetskih mirisnih tvari vrlo je velik.smiju biti manje od 7 cm (ako su sastavljene od vise dijelova. Mnogi cijenjeni i vrlo skupi parfemi svjetskih znanih proizvodaCa zaSti&ni su imenom. Osnova je till pudera talk.1. / Proizvodnja par fema.2. . keramiCkih sirovina. ."" • sne tvari zivotinjskog porijekla (ambra. Samponi i sredstva za kupanje djece razlikuju se bd sliCnih proizvoda za odrasle time Jto sadrze tenzide s vrto biagim djelovanjem na koiu i sluzokotu. redovito kao alkohoJn^topin^p^ircKinih i sintetskihjrmi^ rifinih ulja a za ^^irajye mirisa dodaju im se razliCite niirisne^noj^j^erubalzam. PARFIMERDSKA ROBA 2.• . . njihov najmanji dio ne smije biti manji od 7 cm).elektridni napon u igra6kama koje se napajaju elekjtridnom energijom ne smije biti veCi od 24 V.ne smiju biti Siljastog oblika niti imati oStre i zupCaste bridove koji mogu ozlijediti dojenfcad i malu djecu. Puderi za djecu sfciie za njegu i podmazivanje koze.koji se mogu lako rastaviti.3.. . ^ .. gume. Modern! parfemi sadrze vedi broj miriSnih komponenti (mirisne kompozicije)...Kieme za djecu sluze za njegu i podmazivanje koie. voska za modeUranje ne smiju sadrzavati Skodljive tvari.moraju biti izradene tako da se ne mogu progutati ili staviti u nos ili uho.

oblikovane ambalaze (vr6Slee. usta i kose? / 5. 1. sadra. S drugim materijalima dobro se kombinira i Cest je u industriji i trgovini. Prema gramaturi osjm papira u uzem smislu. tekstilni otpaci i krpe od biljnih vlakana te stall papir. > 1 . Od kakvog materijala $u tube paste za zube? 6.Pitanja: . Fapir irna gramaturu od \$p g/mft a karton jznad 250 g/nr. To su najkvalitetniji papiri. drvenjada. On robu stiti u prijevozu. Gdje se testiraju paste za zube? 7. NajCeJd i najpraktiCniji @olk za$titnih kutija sr^dnje |eweil5ine.VRSTE PAPIRA Postoji mnogo vrsta papira.• • . Stampanih i propagandnih mate^ijala. PAPIR I SREDSTVA ZA PISANJE Za proizvodnju papira upotreblavaju se celuloza. 3. punila i bojej Ljepila sljepljuju vlaknaste sirovine i spreCavaju razlijevanje tinte po papiru. kao Sto su kaolin. papire od drvenjaCe i papir od starog papira. 2 " Masa 1 m papira zove se gramatura. a mijesanje se nastavi. bezdrvne papire. pove6avaju mu masu. Sto sve upotrebljavamo za njegulica? 3. Za proizvodnju papira vlaknaste sirovine se stavljaju u potrebnom omjeru u specijalnu mjesalieu uz dodatak vode i. Sto sve lipotrebljavarno i zaJto. natron-p^pir. Koja jezadala kiema i losiona za Ci&enje? 4. Purtik popunjavaju iupljine izmedu celuloznih vlakanaca i tako smanjuju propusnost papira. Kakve moraju bit! djeCje igradke i Sto ne smiju sadrzayati? •/ 3. biblijski papir itd. ^tijice. nctopljive u vodi. . punilo i boja. Tako se dobije pulps (papirStina) iz koje se zatim na papirnom stroju proizvodi papir. Najvazniji papiri u ovoj grupi su kromo-papir. listova. pisa6i. | Papir se kao rnaterijai za pakiranje upotreb^ava vrlo dugo i to u obHku papirnih fblija. a o vrsti papira ovisi koja de se od njih upotrijebiti. Transportna ^agirna ambalaza najCe$6e se izraduje od valovite J^gienke. barit itd. -.v . Kao punila iipotrebljavaju se praSkaste mineralhe tvari bijele boje. za njegu o6iju. kromo-nadomjestf k. koji se dobiva preradom borove smole. Prema osnovnoj sirovini imamo papire od krpa. Ovisno o veBCini i imsi proizvoda koje treba za$tititi transportne se kutije haj£eS6e izraduju od troslojne ili peteroslojne Ijepenke. osnpvnoj sirovini i namjeni. Ztim se u u mijesalicu stavi Ijepilo. Iz kojeg vremena potjeCu najstariji zapisib upotrebi kozmetiCkih preparata? 2. Od Cega se sve proizvode parfemi? 9.• • ' polukarton i karton. Vaznost papira u trgovini je mnogostruka. ^ )Bezbrvni papuse proizvodi od cehiloze pa je zato i skup.rnijesaju se dok se ne dobije homogena ka$asta masa. Vainiji papiri ove grupe jesu cigaret papir. Osim ovih vlaknastih sirovina upotrebljavaju se Ijepila. Koji su glavni preparati za njegu ruku i tijela? 8. Te su sirovine vlaknaste grade. Ta priprema obuhva^a pranje. papir za novdanice i dokumente. poluceluloza. treba razlikovati Vif''*'"'• ' 7 ' . glatkost povrSine i bijelu boju. ovici) i kartonskih kutija Ui Jaioja4t|vni dio razliCitih viSestrukih fojqa. odstranjivanje metalnih dijelova i bijeljenje klorom.U. 'Otpadni tekstil i stari papir moraju se posebno pripremiti. pri Cuvanju i prodaji. elastiCne su i pogodne za skupno pakiranje najrazliCitijih ptoizvoda. . Svrstavaju se prerna gramaturi. . Otporne su na udare. Paoiri od krpa se pnoizvode od starih krpa i otpadnog tekstila uz dodatak malo sulfitne bijeljene celuloze. poStanski papir itd. Kao Ijepilo obidno se upotrebljava kotofonij. zatim tiskarski. r^zvlaknjivanje. a istodobno zadovoljava i mnoge kriterije cstetskog izgleda Stampane ambalaze.

r S vremenom ili Cuvanjem u nepovoljnim uyjetima (povisena temperat ura. kutijica za kozmeticke proizvde i drugih proizvoda kojima je potrebna dodatna zaStita od vanjskih utjecaja. Mozemo ga i u Cetiri skupine: . izbjegavati ve6a kolebanja temperature. izravna ira^nja i drugo) cblofan . • ir^ koji se proizvodi umakanjem papira u rastaljeni parafin. Papirria ambalaza koja "pri pakiranju dolazi u neposredan dodir s namirnicama mora odgovarati nekitn minimalnim uyjetima kvalitete i zdravstvene ispravnosti propisanima za predmete opde upotrebe. prevudena zaStitnim lakom ili polimernim materijalima. za za§titno omotavanje (celofaniranje) razli£itih konditorskih prpjzvoda (bombonijera). osobito u kombiniranim pakiranjima s drugim materijalima. a sluzl za bma• tanje delikatesnih i masnih proizvoda. SREDSTVA ^V PISANJE ^3. I tehnieko crtarrje je svojevrstan rad za koji je takoder potreban pribor. plastificiranih ili druk6ijc oplcwenjenili fivrstih papira. braSna. Pribor pmojjucuje ortafiu da izradi crtez u skladu s pravilima tehm'ckog crtanja. suh ili odvi§e vlaian zrak.stari". Svileni papir takoder se ubraja u omotne papire. neito porozniji. Sluzi za za§titu osjetljivih proizvoda i pakiranje masnih namirnicaJ ObiCni oinotni papir xa pakiranje kruha. PapL-ne vrede su jeftinije od tekstilnih vreCa. koji takoder moraju odgovarati normama kvab'tete i zdravstvene ispravnosti u prometu. a zbog nepropusnosti vlage i otpornosti na vanjske^tjecaje i praktidnije. Pergamentpapir je posebno obradena vrsta fmog papira koji ne propitfta vodu ni zrak. npr. a ujotrebljava se za pakiranje masne robe. Od. nepropustan je za masti i vodu. a obiCno je tanji. kao materijal za izradu vredica za bombone. vodenuparu i vanjske utjecaje. njezne strukture. upotrebljava se za oblikovanje filtar-vreftca za dajeve i sli6ne proizvode visoke kvalitete i posebne upotrebne vrijednosti. PR1BOR ZA TEHNICKO CRTANJE Za svaki rad potreban je odreden pribor. a odlikuje se mekodom i lijepim izgledom. zu6kaste ili plave boje. kutijica za filtar Cajeve. razlifiitih ziveznih namirnica i drugih proizvoda izlozenih kvarenju. hermeticnosti ili zaStita od otvaranja.2. sulionicsnatih i drugih proizvoda u trgovinu sc dostavIja u ve<Sim arcima razlittte kvalitete prema zahtjevima i kvaliteti robe koja se zamotava pred kupcein. Prodaju treba planirati prema dinamici obrtanja proizvoda u trgovini. Pergaminpapir je jeftinija imitacija pergamentpapira. cementa. U prometu treba izbjegavati gomilanje proizvoda pakiranih u celofan ili zaStidenih celofanskim ovicima. izraduju se od jednog ill vise slojeva Cvrstog natron—papira. Za veca pakiranja upotrebljavaju se veCi arci pakpapira vede 6vrsto6e i debljine. a upotrebljava se za omotavanje skupih proizvoda. Cigaretni papir je veoma fin papir. Gelefen je derivat kemijski modiflcirane celuloze dobiven tzv.. Karton razli&te debljine i kvalitete osnovni je materijal za izradu manjih skupnih pakiranja i kartonskih kutija za mnoge prehrambene proizvodne i kudne potrepStine. u pakiranju cigareta i slidno. 3.rasutih" materijala (do 50 kg). specijalnih papira spomenut demo nekoliko vrsta koje se u prometu naj£eS6e upotrebljavaju. cvijeca i ukrasnih predmeta. izravno SunCevo svjetleifi dr. kavu. 1/rlo je pogodan za pakiranje i zaStitu mnogih prehrambenih proizvoda i kucnih potrepStinaj Jednostrano ili obostrano lakirani celofan se medusobno lako vari ili kaSira s drugim materijalima. viskoznim postupkom kao prozirna folya Hjepa i sjajna izgleda.1. od parafiniranih. u kombiniranim pakiranjima. nastojati da se celofanirani proizvodi ne izlazu ili ne duvaju u presuJiiBj ili prevjaznim prostdrijama. Filtarski paplr koji ne smije biti lijepljen. sedera. nepropusnost i lijep izgled. gubi Cvrstodu. soli. vosak ili stearin.Vrele za pakiranje velidih koli&na . Upotrebljava se za pakiranje finije robe. Izraduje se uz dodatak magnezij— sulfata radi jednolikog tinjanja.2.. mesa. nepropusna za plinove. Moze biti impregnirana paraflnom ili voskom.

tu$. sluzimo se sa dva trokuta. fti povladenju tankih crta olovku drzimo uspravno. Za tehnidko crtanje upotrebljavamo tuS erne boje. Ona mbra biti ravna i izradena od drveta. strugaci i dr. a 9H je yrlp tvrda olovka).olovke. | A PODLOGA Daska za crtanje -r Crtezi se naj£e§ce izraduju na dasci za crtanje.Kad crtamo bez priloznika. noktom). Sestarl^luie za crtanje kruznica. brzo se susi i trajno zadriava boju. a s desne strane crte izvladimo odozgo prej|a dolje. Milimetarski papir podijeljen je na milimetarske kvadratice i time je inatncJ'oIakSana izrada crteza. npr. dakle njima crtamo ili bri||jno. Kutomjeri slu2e za mjerenje kutova koje nemplemb konstruirati. Stru2c se kjg||no da se nc-'o|teti papir. uspravnih i kosih crta. tuSem iU bojom. CRTALA ^pliTu spadaju sredstva koja ostavrjaju trag n* papiru ili ga uklanjaju. U pomodni pribor ubrajamo i razna pera. Trokuti . Prodaje se u bofiicama i tubama. PiP crtanju krivulja ppmo£u krivuljara njeradhi brid treba dodirivati najmanje tri susjedne todke. S Kjeve strane trokuta crte povladimo odozdo prema gore. Sto je broj veci olovka je meksa. gumice. Sestar ima jtak s olovkom koji se mo2e skinuti i na isto mjesto umetnuti crtace pero^ Grta6e pcro punimo tusem pomP6u |fr p^ra m\zatvarafia boCice. ha ozalid-papiru (papir osjetljiv na syjetlo). .guiniqc j t)§tar no2ic(britvijjsfijl. Stupac tusa ne treba biti viSi od 6 mm.gumieeistrugadi.papir na kojem se crta.Tosu: otovfce^ tuSeyi. . .. Uz oznaky B j jti stoje i brojevi. 10 . tvr(|e oznaku H. v^-Na"tijevu stranu crtade daske stavlja se pritoznik ili T ravnalo. a pri povladenju debelih cjta koso. crtanju upotfebljava se vise vrsta papira. Crtf se povlace slijeva udesno. U tehniCkom crtanju upotrebljavaju se mekane i tvrde olovke. odnq^ sno tvrda (7B je vrlo mefcana olovka. •ff Olovke su osnovni pribor za crtanje. Pausje prozirni papir i na njemu se izraduju crtezi tufcm da bi se mogli kopirati ili umnoiiti. obidne (za brisanje olovke) i vrlo mekane (za Brfsanjc^ppmo(5nih ctta na zavisenom crteXu). Za brisanjc jx>g-rcS|Mn l"''Ua •/vu^c|J«l« luScm upolrcbijjayanH) ix^qd tvrdc. boje. Crtaci papir prievrScuje se na dasku pomocu Cavlica ili se lijepi Ijepljivom trakom (selotejpom). Gumice za brisanje mogu biti tvrde (za brisanje tusa).crtala . Ono sluzi za povlaCenje vodojavnih crta i kap oslonac za trokut pri povladenju uspravnihikosih crta.boje. Krivuljar se upotrebljava za izvladenje zakrivljenih crta. Mijenjanjem polozaja trokuta postoizvladenja crta pod raznim kutovima. a. mjerila* krivuljari. Mekane nose oznaku B. Istrugano jnjesto scobrise gumieom i izglaca tvrdiin prcdinetoin(npr. dijelova kruznica i za mjerenje te za prenosenje duzlna.pomocni pribor (trokuti. Haraer je bijeli. redis-pera i kotir-pera. priloznici. U konstrukdjskim birpima crtezi se izraduju na posebnim stolovima za crtanje. Za crtanje upotrebljavaju se i tehniCke olovke u kojimaseprein^pptrebimyenjajuminera^^^ Pri povlacenju crta vrh olovke treba nasloniti na stranicu trokuta a olovku nagnuti u smjef u povlacerj^a. koji imaju uredaj za je vodoravnih. tvrdi i glatki papir na kojem se fcrta olovkom. x^ YuS je tekuflna u boji (18 razliditih boja) koja dobro prianja za crtadi papir.podloga za crtacl papir i za vodenje pomocnog pribora.

daktilograf lakse i brze pise pisma na osnovi diktata iz diktafona. Upqznat demo pobli2e taj koristan aparat. elejctriSne pisac"e strojeve. ponoviti diktat i tako provjeriti todnost i ispraviti greSke. a korespondenti — daktilografi sastayljaju i oblikuju pismo na pisaiem stroju. Upotreba diktafona (aparata za snimanje glasa) ima viSestruke prednosti.3. znamenke i posebni znakovi.sile za otipkavanjc slova. fakturiraitje. upravljaca (noinog ili:ru5nog) sa^tetoskd|$kirn slusalicaina. crta.. Svi su ovi nafiini izrade poslovnih pisama neekonomicni jer se gubi mnogo radnog yremena.do 930 udaraca u minuti (15. Na principu rada pisateg stroja izradeni su razlittti drug! mehanografski strojevi: strojevi za racunanje. . strojevi za prijenos podataka na busene trake ili kartice i dr. Ovaj podatak o kolidini pisama (privatnih i poslovnih) pokazuje povezanost medu ljudima. znakjednakosti. moie se postici velika brzina pisanja . Moze po volji prekinuti diktat (npr. U mehanidkim pisaiim strojevima izvor sile je opruga. nastaju ili prestaju odredene obveze ltd. ukupno 88 znakova. U radu s diktafonom daktilograf moze obratiti vise paznje na sastav i oblik pisma nego kada mu se sadrzaj diktira. Tipke s uzastopnim otkucajem su npr. Pored toga. Kako nastaju poslovna pisma? Diiektpri. Ona pokrede kolica s valjkom ulijevo. u slucaju telefonskog poziva). Diktafon navrpcu sastoji se od: 1.3. koji pored umnog zafatijeva i velik tjetesni napor. prekidaju poslovni odnosi. razmaknica. ^ElektriCni pisaci stroj na bazi kuglice umjesto slovnih poluga u segmentu ima plastidnu kuglicu. todkaidr. daktilograf mora potisnuti tipku odredenom silom. poduzedma i ustanoyama. . rukovoditelji^ referenti i druge osobe mogu sastaviti cijelo poslovno pismo ili samo dati osnovne natuknice. 11 .2. crtica. Diktat se moze lako brisati. Da bi otipkao jedan znak. diktafon je sredstvo racionalizacije korespondentsko-daktilografske sluzbe |o ubrzava | rjeSavanje poSte. 3. knjizenje. Svako pismo sadrzi odredene informacije ili obavijesti.2 2JPISACI STROJEVI Pisace strojeve dijelimo prema vrsti pogona na: 1. Bududi da je kuglica vrlo lagana.5 znakova u sekundi) pri automatskom ispisivanju. APARATI ZA SNIMANJE GLASA Tijekom godine poStanska slu2ba isporuci prema pribliinoj procjeni oko 2000 milijuna pisama. Pored toga. na elektriCnom pisalem stroju neke su tipke automatizirane. aparata. za vra&inje kolica u krajnji desni pplozaj (ncnia skretnicc) i za okretanje valjka ra prijclaz u novi redak. Poslovna se pisma diktiraju u slobodno vrijeme i u prilikama (npr. Diktafon sluzi za snimanje glasa (diktata) i za naknadno ozyuCavanje snimke (reprodukcija) radi prijenosa na pisani tekst. 2. ispravljati. dopunjavati i si. -• Elektjidni pisacl strojevi oznadavaju novo razdoblje u mehanizaciji pisanja. Njima se uspostavljaju poslovne veze. Poslovno se pismo moze i izravno diktirati u pisaci stroj ili u stenogram. mehanidke pisaCe strojeve i 2. Ghvni dio tih strojeva je tastatura sa slovnim i funkcijskim tipkama. On je izvor. Daktilograf samo pritisne na odgovarajuCu tipku mnogo manjom silom nego na inehanickoni pisadcm stroju. To znadi da neprekidno otkucavaju pojedine znakove sve dok su potisnute u donji polozaj. zbog toga $to $e steie opruga za pokretanje kolica. Sastav^anje poslovnih pisama pomolu diktafona omoguduje najpovoljnije koriStenje radnog vremena. Dakti-v lografski posao je jedan od teiih poslova. Na kuglici se nalaze velika i mala slova. Na njima je fiziCki napor daktilografa znatrio smanjen a radni udinak je povedan.U elektriCnim pisatim strojevima naiazi se elektromotor sa stalnom brzinom okretaja. Iskustvo je pokazalo da primjena diktafona uSteduje oko 35 % radnog vremena. Prema tome. Najvelu silu upotrijebi za vra&nje kolica u krajnji desni poloZaj. mikrofonske kombinacije s daljinskim upravljaeem i 3. Ostale radnje izvrsava daktilograf. x. To se posebno odnosi na poslovna pisma. Zato je vazno poznavati pisaci stroj i dobro savladati tehnlku deseteroprstnog slijepog tipkanja. na sluibenom putu) kada to ne bi bilo moguc*e bez aparata.

Zvuk se snima na magnetiziranu vrpcu. izvatke iz strudne literature. . ' . kanalu na kojem se snima. ' Evo slu5aja kad primjena kopirnog aparata racionalizira uredsko poslovanje. govor sudionika). Umjesto zapisnika arhivira se vrpca. u tijeku snimanja vodi se pismena evidencija o brzini snimanja.(1 . odnosno umnozika. podetak snimanja.. nacrte. simfonija). Sto sve ubrajamo u sredstva za pisanje? / 7. . ' • • . 10.. To su: 2. razne dokumente. Od Cega se izraduje transportna papirna ambalaza? 6. Navedite vrs|e pisadih strojeva. Koje vrste papira poznajete? 4. Koji je pribor potreban za tehniCko crtanje? 8. — svjetlosno kopiranje. — fotokopiranje. POSTUPCI UMNOZAVANJA J Kakva je razlika izmedu kopiranja i umnozavanja? Umnozavanjem dobivamo velik broj kopija. Da bi se brze pronasao zeljeni dio snimke (npr.2. 9. Objasnite funkciju i namjenu diktafona. . tri ili Cetiri brzine. Magnetofona ima viSe vrsta: 1.Kadjecijelavrpcapremotahanadesnikotur. STROJEVI I APARATI ZA KOP1RANJE I UMNOZAVANJE . strojevi za umnoiavanje imaju dmgadija tehnic'ka rjesenja i koriste se materijali drugadijih kemijskih i fizidkih sVojstaVa. 2. . ^ — opnenii . •.. ugovore i dr. Navedite iiadine kopiranja i postupke umnoiavanja..Stojegramatura? v/ '•* 3. . Navedite sirovine za proizvodnju papira.75 cm/s (za snimanje govora.. mijenja se smjer namotavanja i snima se na drugom kanalu.jednake velidirie.4 cm/s. Na komandnoj plofii aparata nalaze se: tipke za premotavanje vrpce ulijevo i udesno (oznaCene strelicom u smjeru kretanja vrpce). Postupci umnozavanja su: -hektograiski.. podetak govora pojedinih sudionika i si.u jednom i u drugom smjeru wpce i b) Cetverokanalni —snima se prvo na prvomkanalu. 2.5 cm/s (za snimanje glazbe) i 19 cm/s (za snimanje osjetljivih glazbenih izvedbi. dvije. Kopiranje je postupak kojim dobivamo jednu ili. 4. Magnetofon je aparat za duza i kvalitetnija snimanja zvuka (npr. glasa. Koristi se za snimanje predayanja i diskusija na sastancima i savjetovanjima u poduzeclma. glazbe). Jedan primjerak evidencije priloii se uz vrpcu. prema broju brzina vrpce: s jednom.. Za izradu umnoiaka na stroju za umnoiavanje potrebna je matrica koja se izraduje posebnim postupkom. . Od cega seproizvode bezdrvni papir i celofan? 5.Na gornju plodu aparata smjesta se u lezJSte kaseta s vrpcom. izyjeSCa.4. vi§e kopya. Postoje sljededi nadini kopiranja: . regulator! za pode^avanje jadine glasa (pri snimanju i pri reprodukciji). Mijenjanje smjera se ponavlja i snima se na tre&rn i cetvrtom kanalu. Pitanja 1. 9. ranje. yjerne originalu. Pored toga. U radnim organizacijama desto treba kopirati poslovna pisma.. -• ioplinsko kopiianje i ^ .off setni postupak. dime je olaksan posao zapisnic'arjma i debatnim stenografirna. planove. imagnetofona. boje glasa i brzine repiodukcije. piema broju kanala su: a) dvokanalni — omogueuju snimanjei. umanjene ili uvecane. npr. 3. Aparate za izradu kopija nazivamo kopirni aparati. .

. ... fivrste niti..lisna vlakna (manila i sisal konoplja). SUTIA. %POUAMC.. .. zatim za svilene baton tkanine i za tkanine padobrana.. To je tehnoloSka osnova za proizvodnju umjetne svile (viskozna svila.... Takvu otopinu celuloze potiskujemo kroz rupice u odgovarajuioj kupelji.. .. TEKSTILNA ROBA Tckstilna industrija obuhva6a preradii tekstilnih Vlakana u predu..1.• ' •• • " • " . . kao $to su svilena sita (u mlinarstvu.... . all sadrze.. .. a udio ostalih sastojaka je neznatan...... Ovcja vuna je najvairuje vlakno livotinjskog porijekla. ODR2AVANJEPOU§WENOJ ETKET1. 13 . za proj^avanje pudera i si.ufrjfcjaju sc viskozna vlakna i acctatna svila...kemijska a) iz pnrodnih polimera i b)sinteti5ka.). a nazivaju 'se i umjetnim celuloznim vlaknima.' ' . Kolicina vlage je 15 %. Svila izradena od. ' ... Sift .%OST/10.... poslije dega se celuloza regenerira i dobivaju se tanke. proizvodnju i doradu tkanina i plctiva i industrijsku proizvodnju gotovihodjevriih predmeta. mineralnih tvari itd... . . celuloze umjetna je svila koja se danas mnogo vifc upotrebljava. prirodna ili prava proizvod je svilene bube (dudova svilca).% VUNA .. TEKSTILNA VLAKNA B1LJNOG PORIJEKLA Biljna tekstilna vlakna izgradena su od celuloze. ... .... 4.. TEKSTILNA VLAKNA Tekstilna su vlakna prirodne ill umjetne viaknaste tvari koje se upredanjem mogu preraditi u Moraju biti Hlava 1 savitljiva.„.. Prema porij*^ tekstilna se vlakna dijele na: l.1.. Sastavljena je od dvije vrste vlakana: majavih i osjatih dlaka. .PR1RODNA TEKSTILNA VLAKNA ' \=7t TEKSTILNA VLAKNA ZlVOTlNJSKOG PORIJEKLA • Zivotinjska su vlakna izradena uglavnom od bjelan£evina. . Vlakna od prirodnih polimera proizvode se jedino od celuloze.. Sirova svila sluzi uglavnom za izradu svilenog konca za iivanje i vezenje... jer je nit sirove svile vrlo dvrsta. ramija)..sjemena vlakna (pamuk i kapok vlakno). Vuna moze navuti mnogo vlage.prirodna UVOZNIK... Senkwec a)iivotinjskogporijeWai b)biljnogPorijekla PODRUETtD ROBE 2.). dak do 40 %.... 4.. te za tkanje tehnidkih tkanina...2. Celulozu mozemo prikladnim kemijskim sredstvima pretvoriti u topljivi oblik. ovisno o kvaliteti i neSto lignina. U tu grupu vlakana .. • . 4.% ACEW. Vuna s 25 % Vlag6 smatra se iziazHaiylaznom. . Vuna s vise majavih dlaka je vrednija.. od nje se mbze izradivati vrlo tanka preda i fine tkanine njeinogopipa. juta..stabljidna vlakna (Ian.% VBKDZA. . motaju imati dovoljnu Cvrstofiu na istezanje i moraju biti elastidna.. IAN_.4.1. Prema dijelu biljke iz kojeg potjedu biljna se vlakna dijele na: . U tekstilnoj struci naziva se rayon (rajon). KEMIJSKA TKCSTILNA VLAKNA Keniijska tekstilna vlakna proizvode se od polimera kojih ima u prirodi ili koji se dobiju sintezom.. ' • • • : . acetatna svila i dr.......... Svila. .a najviSe 17^ %. konoplja. " .. SKUPUANJE: DU2 .. pektina. : WMJK . Najvaznija Jivotinjska vlakna jesuovdja vuna i svila. 1...

). . moiino ili zutica. se prema finoci. Nicanice imaju drveni okvir izmedu 6ijih su horizontalnih stranica ucvr§(*ene zice s otvorom u sredinici. Potka im je od merceziranog pamuka. Buduci da se povrSina presjeka prede tesko mjeri. a zovu se kotalci. Flanel takoder ima platneni vez. Najvedi dip pamucnih tkanina ima platneni vez. za tehnicke svrhe itd. KVALITETA PREDE Kvaji&§ta prede procjenjuje.P&EBAITKANINA .3. po Sirini tkanine.glatke.3. a zatini naglo opada. 5vrstO(5i. za'zenske haljine. najlakSe se prede svila. svilene. Saten i glot imaju petorovezni atlasni vez. Tako iskazana. Kod prejako usukane fflfe^ povr$inska su vlakna veoma nategnuta. TKANINE 4. Finodu 1 tex ima preda koje nit duljine ICXX) m I. popeh'n. Cvrstgea n& vjak ovisi o svojstvima vlakana. Cvrstoc'a prede pbicno se izrazaie u kilometrima) koja se zbog vlastite mase sama prekine. tkanine od umjetnih vlakana. Prema tome. •** namjeni (za rublje. vunene. PR1PREMA OSMOVE Niti osnove najpnjc sc inoraju nainotati nu osnovino vratilo Ic paralclno i jcdnolicho nategnuti. .2. zefir.2. mercerzirane). jer sc (kanjcin osnova utkiva (skra<Suje) I do 20 %. pa se prekinu i pri maiom opteredenju prede. Unapredenjem pojedinaCnih tekstilnih vlakana dobivamo zicu odredene debljine koja se naziva preda. Frirodna su vlakna liigroskopiCna. Zato cvrsto6a prede s stupnja usukanosti najprije raste do kritiCnog stupnja usukanosti. za dekoraciju. pa imj^p lice sjaji 14 . dok u industriji za to sluze strqjevi. all su mu obje strane kudrave. za posteljinu.2.metodi dorade (valjane. TEHNOLOGIJA TKANJA Za tkanje se upotrebljava tkalacki stan (razboj) razliditog stupnja mehanizacije.upotrijebljenim vlaknima (pamuCne.). 4. PIUPREMAP01KE Priprema potke mnogO je jednostavnija.1. atlas itd. mekse i tanje to se bolje prede. Vlaga prede je s komercijalnog stajaliSta jer se preda prodaje prema inasi. keper. 4. lanene. Stupanj usukanosti pokazuje broj punih krugova koje je potrebno nadiniti da bi se 1 m prede pot. Tkanine su uze od osnove namotane na vralilu zbog utkivanja po potki. Jedinica za finicu je tex (teks). VRSTETKANINA Gotove se tkanine medusobno razlikuju prema: . To jc snovaiije osnove< Duljina niti osnove mora biti veca od /.fiupave. Malo usukana preda lako se razvkCi i kida jer je trenje izmedu vlakana malo. Finoda prede izrazava i mase prede. pa s# zato Ijave. Najpoznatija su platna: gifon. Prije tkanja treba obaviti stanovite pripremc osnove i potke. tkanine od mijes'anih vlakana). za musku odjedu. . 4.2.6vrsto6a prede zove se ija. U doinadoj radfionosti prede se prstima. o finoci i stupnju usukanosti prede. Sto je vlakna sirovine duze. TJcanje je preplitanje predivih niti: osnove koje teku po duljini tkanine i potke koje teku poprijeko. Cvrstoda se iskazupovrsine presjeka.1. Krajeve osnove treba zatim uvesti tt ni^anice i brdo.nadinu ukr^tanja osnove i potke (platno. pa sadrzaj Vlage u predi ovisi o vrsti prede i vlainosti zraka u skladistu. stupnju usukanosti i vlazi. Ona se namata (sude) na cjevdice izradene od papir^.cljene duljine Ikaninc. . plasti5ne mase ilimetala koje se tijekom tkanja stavljaju u fiunak. inlet. a najteze pamuk. batisjt i kanafas.4.

Sukna mbgu biti laka i tegka. krep. Laneno se platno upotrebfjava za izradu post clj nog rublja. Uglavno se upotrebljava za izradu proljetnih ijesenskih kaputa imuSkih ogrtada. pa se na drugoj igli napravi novi niz petlji. Kod pletenja se upotrebljava jcdna nil od koje sc najprijc napravi na igli nix pcllji. vrpce i slidne proizvode. Za proizvodnju trikotaJne robe upotrebljava se preda ilikonac. . Danas se uglavnom proizvodi od urnjetnih svila. mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost namirnica. Kod poluregubrne robe pletenjem se dobiju dijeiovi pletene robe odredenog oblika koji se nakon toga spajaju Sivanjem. Upotrebljava se uglavnom za izradu muskih odijela. Atlasi stt glatke i sjajne tkanine satlasnim vezom. pregaCe. Krep takoder ima platneni vez. On je jeftinija zamjena za lancni damast i upotrebljava se za stolnjake i posteljno rublje. Nadin iikrStanja osnove i potke zove se vez ili prepletaj. keper Veza i atlasnog veza. Ova vlakna su syjetlija i svjetlucaju. • Pletena se roba dijeli na regularnu. Tekstilni pribor koji dolazi u neposredan dodir s namirnicama moze se stavljati u promet samo ako je izraden od novog prediva ili od iekstila. Ako je gusto ple|eria. Pletena je roba elastiCna pa zato dobro prilijeie uz tijelo. Kamgarn se tka od jaCc usukane prede. §to daje posebne vizualne efekte. Za pletenje se danas koristi mnogo tipova strojeva koji se opcenito mogu svrstati u dvije grupe: strojevi za kruzno i strojevi za ravno pletenje. zbog neprijatnog mirisa ili drugih nepozeljnih svojstava. Vezova ima mnogo. 4. Od svilenih tkanina posebno treba istad taft.3. pa zato bolje propuSta zrak. Osim Cistih lanenih tkanina proizvode se i tkanine kod kojih je potka ili osnova^pamuc'na. ne drze toplinu.3. Pamucni damast izraden je u kombinaciji atlasnog i platnenog veza. a upotrebljava se za svecane lenske haljine. kao sastavni dio i'dopuna asortimana kucnih potrepStina. krep2orzet i krepmaroken. TEKSTILNA AMBALAZA Tekstilna ambalaza koja pri pakiranju dolazi u neposredan dodir sa fiveznim namirnicama mora biti izradena od fnatefijala koji se moze lako prati i dezirificirati. vredice. S nalicja je kudrav. koje se zatim kroji. ' 4. Upotrebljava se kao i flanel za izradu zimskog rub Ija. atlas i buret. Najvaznije tkanine od grebene vune jesu sukno i cibelin. Kod krojene robe proizvodi se kruino Hi ravno pletivo velike duljine. a skrojeni se dijeiovi spajaju §ivanjem. dok se glot upotrebljava za izradu radnih odijela i podstave. ne smije sadrzavati sredstva za bijeljenje i impregniranje niti druge tvari koje mogu Stetno djelovati na organoleptifika svojstva i na kemijski sastav namirnica. Vainijet podvrste krepa su krepdeSin (kiheski krep). razlidite krpe za pranje i brisanje.3. Gabardeni se izraduju od slabije upredene prede. a izradena su vrlo slozenim vezom. uzad. a damast se upotrebljava za finije stolnjake i posteljno rublje. obuhvada. Baihet (barhend) ima keper-vez. Od gesljane vune dobiju se rnnoge tkanine. On ne ^mije biti obojen ni impregniran insekticidima ili drugim sredstvima koja. Vunene se tkanine dijele na tkanine od grebene vune i tkanine od desljane vune. ali se svi oni mogu izvesti iz tri osnovna veta: platnenog veza. dobar je toplinski izolator. TEKSTliNI PR1BOR Tekstilni pribor. Regularna roba dobiva na pletacem stroju konaSan oblik (npr.Saten je finiji i upotrebljava se kao jeftina imitacija pravog svilenog atlasa. Najpoznatije lanene tkanine su laneno platno i laneni damast. pa su zato mekseg opipa i dcblji.3. 4. Cibelin je izraden od vunene prede u kojoj ima vune od angora koze. Zbog nadina proizvodnje pletena je roba poroznija od tkanina. a lice mu je glatko. ali su kod njega osnova ili potka veoma usukane zbog cega tkanina nije ravna. Laka se sukna izfaduju S'platnenim vezbm i upotrebljavaju se za izradu zenskih haljina i kostima. Lanene su tkanine jade od pamucnih. Vrece i 15 .2. darape). jade se skupljaju i skuplje su od pamuCne tkanine. laStenje i poliranje. TeSka se sukna upotrebljavaju za izradu zimskih kaputa. relativno je tanak i bez dlacJca na povrSini. Tkanine od grebene vune su dcblje i grublje povrSine. poluregularnu i krojenu pletenu robu. od kojih su najvaznije kamgarn i gabarden. a onda sc poiiiocu Urugc iglc provlacl prcda krox pctljc na prvoj igli. vedje sitno valovita. Taft je svilena tkanina s platnenim vezom. Dobro upija znoj i toko s^ jp^re.4.

bikova i bivola).damast. SKLADiSTENJElCUVANJE TKANINA Tkanine ne smiju biti prefivrsto namotane. dimenzija. jer gube apreturu i o$te6uju se. a lanene Jos' hladnije i tvrde. dokumentirano kvalitetniji proizvod. Tako se npr.bukle. pa de tkivo na tim mjestima lakse pucati. Vuna i sviJa otapaju se kuhanjem u razrijedenoj natrijevoj luzini. Acetatna svila je topljiva u acetonu. a njegovom automatizacijom dobio bi se bolji. egzotiCne koze.. mogu na svinutim mjestima oslabiti. a izraduju se od jutenih i kudjeljnih vlakana i slicmh mate rija la. Sirova koza dobiva se guljenjem zaklanih zivotinja. To se odnosi osobito na svilene tkanine.b i c. KO2A IK02NA ROBA ?SIROVAK02A (£). celulozna vlakna u koncentriranoj sulfatnoj kiselini karboniziraju. Kao i ostale fmije robe upotrebljava se ambalaza od pamudnih tkanina. 9. rnasa pb jedinici povrsuie.5. a ostala vlakna se ne mijenjaju. srednju (kravlja koza) i laganu (teleda koza)T 2. 3. Sto mozete reci o prirodnim i kemijskim tekstilnim vlakninia? 3. Odavde se vec vidida je za ocjenjivanje razlike potrebno iskustvo. '4-.vrelice su naj£e&i oblik tekstilne ambalaze u prometu. l. a to su koze zmija. jelena itd. u tkanini. ko2e domadih zivotinja. Vunene tkanine su meka i topia opipa i dobre vunene tkanine se ne gu^vaju. Kao i ostale vrste ambalazVi teksUJpa je ambalaza u prometu standardizirana sa stajaliSta kvalitete materijala (jadina ha kidanje. gustera i riba. ISPITIVANJE KVAUTETE TKANINA Kod ispitivanja sirovina spomenuli smo ispitivanje paljenjem niti. gustoca prediva. Tkanine ne treba duvati od neposrednog utjecaja sundanog svjetla. Subjektivno ispitivanje dulima (opipom.fortir. izgledom i si. Za preradu se upotrebjjavaju koze raznih zivotinja.6* Namjena tkanine /vidi strane 16 a. Navedite vrste tkanina. Ako su duze vrijeme svinute. danas vec postoje apreture i protiv guivanja te se ni eel—tkanine ne guzvaju.4. Sto ubrajamo u tekstilni pribor i tekstilnu ambalaiu? &* Kako se ispituje kvaliteta tkanina? Wfeko se duvaju i skkdiSte tkanine? .) moze se nauCiti na osnovi visegodfsnjeg iskustva. na£ina rubljenja i drugo. 4. u kojese ubrajaju goveda. skupljanje tkanine pri vlazenju i pranju i si. krokodila. pasja itd. Pregled tkanina u procesu proizvodnje predstavlja vazan element procesa proizvodnje. srne.). Takvim ispitivanjima mogude je ustanoviti vrstu vlakana i udio pojedinih vrsta vlakana. U suvremenim tvornieama postoje automatskturedaji za pregled tkanina nakon skidanjas linija. dok se celulozna vlakna otapaju u arnonldnoj otopini bakar (Il)-oksida. Dijele se na: 1.tvid. konjska. UStede koje bi se ostvarile na taj nadin oritogudile bi brz povrat investicije. Kemijskim ispitivanjem djeJuje se na tkanine raznim kemikalijama. gufcvanjem u ruci. 5. ' SvNayedite namjenu tkanine za haljine i kostime/pamucne vunene i polusinteticke/. ov^ja. Medutim. b) kozno tkivo ili kutis i c) potkozica ili subkutis. • 4. Nakoii razlikujemo tri sloja: a) pokozica ili epicjierma. Goveda se koza cjijeli na tesfeu (koza volova.Kakodijelimo tekstilna vlakna prema porijeklu? 2. u koje se ubraja koza antilope. Sto je preda i kako procjenjujemo njezinu kvalitetu? 4. koze divljih zivotinja. Pamucne tkanine imaju hladan i dosta mek opip. Za pakiranje finije robe upotrebljava se ambalaza od pamudnih tkanina. . svinjska. jer mogu izblijediti ili se oStetiti.Sto Je inlet.atiag i brokat? 5.

. sluii za rucnike i kupa6ei kapMte. izdignute tqSkice. KRETON . .jednobojna tkanina s visestrukim nitima osnove i potke koja zbog toga ima poseban kvadratican izgled. a za zimsko rubije ako je njezna I pastelna boja. majica i potkosulja. * PLATNO . Moze b'rti jednobojna Hi s utkanim uzorcima. vrio gusta i glatka sjajna tkanina. Slu2i za izradu jastucnica u koje se stavlja perje.. POLUDELEN * tagana rijeda tkanina platnenog veza.tkanina atlasnog veza.jednobojna ili tiskana tkanina s odebljanim mjestima u niti. DAMAST -' tkanina za izradu stolnjaka. Sluzi za Izradii posteljniQQ rablja. svijetloplavoj i svijetloiutoj boji.tkanina platnenog veza bijele boje. zvijezdice i si. presvlaka za jastuke i si. . Teze vrste mogu sluziti i za izradu Ijetnih odijela i kostima. Deblje vrste mogu posluliti za izradu haljinaV jejnih kostima i ' .. KORDSAMT . . SATINET . Izraduje se u svSjetlocrvenoj.6.. za baionske ogrtaCe. sportske hlace i si. Moze biti bolje kvalitete (gusca) i slabije kvaiitete (rijeda).. kostime i hla5e. _FQBHR~.jednobojna tkanina Hi s tiskanim uzorkom.vrlo jaka tkanina s barSunastim uzduznim prugama. a tkaha je tako da su atlasnim vezom izvedeni na njoj razni uzorci.jako doradena apertirana tkanina platnenog veza s tiskanim uzorkom. . PAMUCNE TKANINE 16 a ZA HALJINE I KOSTIME ZA RADNA MUSKA ODIJEU POPLIN . sluzi za radna odijela.jednobojna vrto elastiSna pletenina. BALOWSKA SVILA . PIKE . Sluzl za izradu gaCica. Tkana je tako da se jasno vide pruge. osobito prikladna za radna odijela. TRIKO . . a s naliSja rutava. S obje |trane cupavljiva pa dobro cuya toplinu.tkanina s ispupCenim petljama koje dobro upijaju vodu. : ' V '': ' " . a ako je impregnirana. . Ako je tamnm boja. SANTUNG . -fLANEL . bije(e boje za raidne kute. Sluzj^za Ijetna odijela.-. MATLASE .deblja tkanina u pletenom Hi kepemom vezu.Cvrsta tkanina platnenog veza i finog sjaja. .gusta tkanina u platnenom i kepernom vezu izradena od koncane prede. Ijijla.. S liea vrip sjajna. ubrusa.vrlo Ovrsta deblja tkanina u kepemom vezu. • . . Namjena tkanine NAMJENA TKANINE I.vrto psta tkanina platnenog veza. Sluzi za ku6ne zimske haljine ako je tiskana Hi bojena. Proizvodi se u bijeloj boji i pastelnim bojama.^ KEPER . tiskana bez apreture.jedndbojna Hi tiskana tkajiina za kudne haljine. ' ' '"•'""'' PANAMA .

Sluzi za izradu zenskih haljina i drugih luksuznih odjevnih predmeta. Izraduje se u jednoj boji ili s kockastim ili prugastim uzorkom. y pleter su umetnute pahuljice vune.tkanina kovrcava . kaSmirske vune koja se dobjva strizenjem kaSmirske kqze Sto zivi na Himalajima. pa joj se povrSina lagano sjaji.vrlo gusta tkanina glatke povrSine izratfena od tzv.. Vrste za ogrtaCe kovrCave su obi£no samo na lieu.4-. Izraduje se u tamnijim bojama. a ovi mogu takoder biti posuti kovrCama. jako rjjetka pletena rdba dvostruke Sirjne.-.. KROMBI .. jsprepletena cvoricima. Sluzi za haljine i rupee. VUNENE TKANINE 16 b KOSTIME ZA RADNA I MUSKA OPMELA I OGFTTACE ZA Z1MSKE ZA OSTALE NAMJENE )ZERSEJ . Izraduje se jednobojan i s uzorcima: Osobfto je prikladan za izradu zenskih haljina. DUBL . s jedne strane jednobojna. se izraduje u svim bojarr|a all je ugiavnom jednobojna. GABARDIN . DELEN . nije prorezan i nema ruboye (kao Carapa). " grublja tkanina u pletenom ill keper vezu. file) .vrlo fina vunena tkanina glatke povr£ine s jasno vidljivim vezom.s lica i nalicja. . Sadrzi utkane svjetlucave dlake.6* Namjena tkanine NAMJENA TKANINE II. Nalicje joj je glatko ili vrlo slabo Cupavijeno. Neke vrste imaju utkane uzorke nejednakih Hi jednakih oblika. Vecinom sluzi za izradu sesira \.. Osobito. Izraduje se jednobojan ill s jedjjqsiavnim uzorcima.fina. yunena tvorevina dobivena valjanjem vune iii zecje dlake.yrlo mekana.„.deblja tkanina dlakave povrSine s dlacicama j'ednake duzine. prikldn^ za muska odijela i 2enske kostime.gruba tkanina platnenog ili kepefnog veza. a teze za kapute. VATEL|N-. CIBELIN . . Izraduje se u rfTSbjama. v BUKLE .tkanina za kapute s jasnp vidljivim prugastim ispupcenjima i ulegnuditpa na lieu i sa slabo kudravim naiiCjem. ali i za mnoge druge svrhe (podloge pisacih strojeva. SETLAND .mekana. LakSe vrste dubl tkanine sluze za ogrtaCe. Lagane vrste siuze za haljine. trenCkot ogrtac).dvostruka tkanina.materijal dobiven pletenjem. usmjerene u jednpm prvcu. • KAMGARN . Sluzi za odijela. Izraduje se jednobojan ili u raznim bojama. nepropustap je na vodu. Izraduje se u svim bojama i desenima..tkanina s jasnp vidljivim rebrima. LakSe vrste tvida mogu sluziti i za muske sakoe. a naliCje je glatko. koja idu kosp na nitt osnove i potke. deblje za kostime. MOHER . gusta^ LOvrsta tkanina. KA§MIR . vrlo lagana vunena tkanina pfatnenog veza. To je vrlo. PUST (klobucina. Slufi za ogrtaCe. papuCa i si. $ druge strane kockasta.za razliku od cibelina ima na lieu rijetko utkane duge sjajne dlake. podlaganje stolova... Ako se impregnira. pa sluzi za podstavu zimskih kaputa. kostime i ogrtace (tzv. a debele i teske za ogrtaCe. pa ogrtaCe od dubl tkanina ne treba podstavljati._. karajcteristicna je po utkanim opjnim kovrSama koje nisu ravnornjemo rasporedene. koja.) .

RIPS . a izraduje se od prirodne i umjetne svile. meka i gusta tkanina od prirodne svile. TKANINE OD PRIRODNE I POLUSINTETlCKE SVILE BROKAT .gusta svilena tkanina piatnenog veza. FULAR . perlona. Cesto se te mjesavine dogadaju iz razloga da se materijal ne guzva ili da se ne izoblici u procesu pranja ill glacanja. _ IV. Sluzi za veCernje haljine. pamuk i poliester ili viskoza i pamuk.6. Neke vrste mogu posluziti za izradu dekorativnih tkanina i presvlaka. pamuka i si. Sluzi veflnom za haljine i ogrtace ' ATLAS . Izraduje se u prirodnoj (sirovoj) boji ill se razliCito boji. niti osnove od prirodne iii umjetne svile. a niti potke od vune ili pamuka.glatka i vrio sjajna tkanina atlasnog veza. TKANINE OD SINTETICKIH VLAKANA Od najlona. Izraduje se samo od umjetne svile. osobito ako se tim vlaknima dodaju i viakna vune. Zato postoji kartica koja se stavtja na odjevni predmet koja sadrzi podatke o kdkvoci materijala. TAFT . Cesto se izraduje i od mijesanih sirovina. koje prema naclnu izrade i tkanja mogu posluziti za proizvodhju najrazliCitijih odjevnih predmeta.neSto mek§a. NaliCje nije sjajno. BURET .te§ka svilena tkanina s utkanim uzorkom i potkanim srebrnim i zlatnim nitima. Nije osobito pogodna za pranje. jednobojna ili s utkanim uzorkom.za rublje (svileni damast) lakSa je svilena tkanina s utkanim uzorkom u pastelnim bojama.A-. BROK&L. . jer su joj niti nepravilno odebljale. Dobro se pere.za poplune . kao npr.lagana. kostime i haljine. BROKAT . Na povriini je gruba s Cvorifima. dralona.tkanina izradena od otpadaka prirodne svile u koju se upredaju ostaci Cahura dudoya svllca. Impregnirana sluzi za izradu presvlaki za kisobrane. ^^ No. danas se dosta vrsti materijala mijeSaju. Sluzi za Ijetna odijela. za podstave zimskih kaputa i si. Namjena tkanine NAMJENA TKANINE ZA RUBLJE ZA HALJINE I KOSTIME ZA OSTAfcE NAMJENE III. poprecno ili uzduzno rebrasta tkanina blagog sjaja.specijalna je vrsta vec" opisane teske svile za oblaganje poluna. npr. oriona i drugih sintetiCkih vlakana izraduju se istoimene tkanine. odrzavanju i cijeni odjevnog predmeta. Slu!i za izradu kravata.

aktovki. 0 gvj$tp& tih vlakan^ca^yisiidvrstodakoZe. Mokri nadin usoljavanja sastoji se u mofienju syjezih koza ii zasi&noj otopini kuhinjske soli. Mnogo su bolje konjske koze iz Juzne Amerike koje potjecu od poludivljih konja. Stoga nije prikladan za StavIjenje i odstranjuje se pri preradi koze. Sirova koza sus*i se na toplom zra- ku. Potkoiica ili subkutis je najdonji dio koie. . za rad nesposobni konji. — masnu kravinu (masa 1 5 do 25 kg).mapa i si. tkivo koje povezuje kozu s tijelom iivotinje. savitljive te podatne ali Cvrste.. te dobru otpornost prema ylazj i temperaturi. a jare6e u rukaviCarsku ko2u. V. gladanjem i zbijanjem. osobitp koie ovaca s kvalitetnom vunom. . Kod suhog usoljavanja sirova se ko2a trlja sitnom soli po mesnatoj strani. v . SuSenje je najstariji a ujedno i najjeftiniji na6in konzerviranja koze.• . a vcliki dio upoti'cbljava sc za i/. zbog vece potraznje sirovih koza. manji dio svinjskih koza se s"tavi.-. Sastoji se od duguljastih gusto isprepletenih vlakanaca poredanih u raznim smjerovima. Kvaliteta koze ijioite sc doncklc poholjSali ako se ovcc strifti nckoliko tjcdann prijc klanj.remenski krupon (masa ve6a od 35 kg).1. Taj se dio pri preradi odstranjuje.kozjeisvinjske. dogotpvljene lako pigmentiran^h vezivnim sxedstvima. orma. kovaega..1.»••• Ovcje koze imaju malu Svrstodu i trajnost. V .^ . Najvaznij e sitne kozejesuovcje. U njemu se nalaze nakupine masti.pojaseva. Od svih spomenutih koza svinjske su koze najlbSije. gotpvo potpuno izgubilef svoje donedayno znadenje. a zbog potkoznog masnog tkiva svinja teSko se skidaju. . Sitne su ko2e slabije i manje trajne od krupnih koza. • • '. susenjem. Tele^e koze su kvalitetnije ako teli^i nisu preSli na biljnu ishranu. •. Danas su remenske ko2e. ' ' * • ' • • . • . ' '• ' . umjereno maSdene govede koze srJdnjih tezinskih kategorija. a i mnoge druge vrste tehnickih koza. i . . . ' '. ..'_. Na taj sloj se nastavlja migifije. U krupne koie ubrajaju se koza goveda i konja. Konjska koza euiopskog porijekla lose je kvalitete jer se u Europi kolju ugkvnom stari. Unatod tome.• • : • • ' •':. Usoljavahje sirove koze moze biti suho ili mokro. Prema masi soljene koze. Kofci jnnjacn ohiCno se prcnulujoi koiu za rukavicc. . TAPETARSKEI TORBlC ARSKE KOZE Blank koze sluze za izradu seda||.radu kr/jia. 17 . 5. Kozj| sje ko2e preraduju u gornju obudaisku kozu. Konzerviranje sirove koze obavlja se na dva naCina: 1. KONZERVIRAN^SIRQ¥EJCP^&Da ne bi doSlo do kvarenja. a" lice im ne smije naprskavati ni odvajati se. Remenske koie biljno uftavljene moraju imati u prvom redu veliku dvrstoiu na kidanje uz malu istezIjivost. '' • •" • • • ' • ' . a o tome ovisi i hjihova ha* rnjena. sirova kofca mpra se korizervirati. krupne se koie dijele na: . Ko2no tkivo ili kutis je srednji i najdeblji dio koze.• ' w * w*k '*-'**' *^ f^t ' -' Sve sirove koie svrstavaju se udvije skupine: -krupnei -sitnekoie. .i. Sastoji se od otvrdnulih stanica koje Sine roznato tkivo.boks (masa mahja od 15 kg). Zato je podrucje upotrebe ogranideno. laStenjem. To su pretezno biljno Stavljene.' • . . znojne zlijezde i kivni sudovi. Moraju biti dovoijno elastidne.Pokoiica ili epiderm? je gornji sloj koze. Kozje i |ajrede ko2e su guSde i dvrs£e od ovejih.*?T~ • '- •:. • -r dbnsku kozu (masa 25 do 35 kg). . usoljavanjemi 2.

' - > Za knjigoveslce svrhe upotrebljavaju se razlicite vrste gotovihkoia. . KNJIGOVESKEKO2E . a lie sniiju puStatibojujerslu2ezatapeciranjepoku6stvaiautomobila.. 18 .Velvet—koia razlikuje se od blank-koie time Sto je lice blago bruseno i bez pokrivnog dogotavljanja.3.. umjereno maifene punog lica ili brusene govede kpie. ZAMJENA ZAPRIRO0NU KOZU Potraznja za sirovom kozom na syjfetskom trilstu veoma brzo raste. . . kakvpde i mjere. a iznad njega je kompaktan polivinillcloridni sloj. a karakteristidno lice se istjeruje lomljenjem. Za preradbu u galanterijske koie prikladne su samo sirove svinjske koze s javnom dlakom i veoma distim licem. Tuljanske koie Stave se preteino biljno. Specificne pogreSke uzrokuju starenje koia od duieg skladiStenja. ovdje i govede) dogotovljene s lica anilinski ili lagano pokrivno. U takvoj situaciji trebalo je naci zamjenu za koiu. .70 % refetivne vlainosti) prostorije. a ostale vrste u smotke do 12 komada.. a ponuda mnogo sporije.. Tijckoni skladiSteaja gotovih koza niogu takodcr nasluti nckc ppgreSkc. . Kao zamjena koia manje mase proizvode se dvije vrste umjetnih koia: obifina vinil-koia i ekspandurana vinil-koia. . preteino Stavljenih blagim biljnim Stavilimi^iypotrebIjavaju se pretezno u torbidarske i galanterijske svrhe. •. Te umjetne koie mogii imati glatka lica ili mogu biti tako dezenirane da slice prirpdnoj koii. za§ti6ene od izravnog Sundeva syjetla. K02EZAODJECU Odjevne koie obuhv6aju razlidite vrste ^otovih koia. osipi.1. licem uyijek prema van..Jto su nuprskavanjc tica zbog presuhih prostorija. tzv. a nar0^to. preteino kozje i ovdje kromno uStavljeno. vrste. U skladi§tu je potrebno gotove koie stavljati na drvene podloge ili police. a posljedica toga su visoke cijene sirove koie. -*>. dogotovljena vlaknato s mesne strane kao i druge velutiranekoie. Koie za hamove i orrnu slicne su blank—koiama. Ubrajaju se u najtrajnije torbicarske koze. te promjene boje (narodito biljno Stavljenih i bijeh'h koia) djelovanjem SunCeva svjetla. Gojtove koie moraju imati oznaku proizvodada. aii prostrane. 15 °C) i presuhe (50.su prikladne fine koie i cjepanice lica biljno Stavljenih ovdjih i svinjskih koza. Skaj je meK. Qdjevna napa su koie razliditih vrsta (pretezno kozje. Upotrebljava se kao zamjena za koiu u izradi koine galanterije. . Ekspandirana vinil-koia ili skaj ima kao podlogu tekstil^ zia tim slijedi tanak sloj meke spuzvaste mase.. Odjevni velur je koza odredenih svojstava. . biljno ill kombinirano Stavljene. Svinjske galanterijske koie Stavljene su biljnim i sintetskim Stavilima. podatnc i punq. punog opipai slican je prirjsdnoj kozi.Moraju bill incke. Mo... a dogotovljcne anilinski s laganim kazeinskim sjajem. Tako je nastala disproporcija izmedu ponude i potrainje. Donske koie obicno se slaiu u kupove do visine od 1m.. hladnije (5. samo su jade maSdene i obtenp $labije kakvode i izgleda. su razmjerno tankc.. . Sluii u torbidarske svrhe: Koie za pokucstvo. te blago doStavljene biljnim i sintetskim Stavilima. samo osnovno bojene i brusene poput nubuka ili velura. va&ti (vachette). Obidna vinil koia dobije se nanofcnjem polivinil-klorida na tekstilnu podlogu. Upotrebljava se za izradu galanterije i gprnjeg dijela cipek. Fine koie razlicite su vrste kozjih i ovcjih koza.. U posjjednje vrijeme cesto se Stave i kromno:. •• *. uvjetovane uglavnom promjenama masnoda i Stavnih tvari 5.. pljesnjivost i samozagrijavanje (najceSce veoma masnih koza) zbog pretpplog i prevlainog zraka. . • Za odjevne svrhe upotrebljavaju se i semis'—koie razli&tih vrsta. SKLADlSTENJE GOTOVIH KOZA Za skladiStenje gotovih koia prikladne su zradne. * .

kumena. polistiren. Sve vise se u postrojenja za pirolizu ujgraduje tehnoloSka fleksibilnost glede koriStenja sirovina. Danasnji kapaelr^ti za pro^vodnju etilena u svijetu iznose 54. propan i butan). jeftinom sirovinskom osnovom. jer teledi boks ima sitnija ulegnuda koje su veoma blizu jedna drugom. Kako se konzervira sirova koza? 3.1 .1A KVALITETA GOTOVIH K02A Kvaliteta koze ispitiije se brganoleptiSki i laboratorijski. Laboratorijskim se ispitivanjeraa odreduje wsta i kvaliteta Stave. PLASTlCNE MASE Primamu sirovinsku osnovu petrokemijske industrije 6ine nafta i zemni plin. Takav nagli razvoj petrokemijske industrije omoguden je prije svega. dok su ulegnu<Sa kod goveiileg i konjskog bbksa ve<Sa 1 niedusobno udaljenija. a plinska ulja bez sumpora koriste se u manjoj mjeri. Pitanja: 1. Benzen (C6H6) se dobiv^ i destilacijom katrana kamenog ugljena. dvrstoca na leidanje i 'dr. vec i za proizvodnju etilenoksida i glikola. primarni benzin i TNP. Koje su zamjene za prirodnu ko£u? 7. nakon izgradnje prvih piroliza i.000 000 t/g (1989). U shemi 2. etanola. polipropilen i polivinil klorid). Svjetski kapaciteti za proizvodnju propilena iznose 27. jer je to sirovina koja se jdjf uvijek za tu svrhu najvise koristi. jer su kolidine koje se u svijetu dobivaju iz etilnog alkohola ili iz rafmerskih €2 frakcija zanemarive. akrilne kiseline. (1989. Za jtilen. osim^za proizvodnju polipropilena1^ koristi i za dobivanje oksoalkohola. heSto kasnije. 6. Kako se dijeli sirova koia? \/ 2. aH je takav benzen potfebno hidror desulfurizacijom odistiti od sumpora. Puni zamah petrokemijske proizvbdnje uslijedio je detrdesetih godina. Organoleptidcu ocjenu koze rnoze dati samo specijalist za tu vrstu ispitivanja. akrilonitrila. Prva petrokemijska proizvodnja ostvarena je dvads^etih godina ovog stolje^a u SAD na bazi etilena i propilena iz rafinerijskih plinova. vinilklorida i etilbenzena odnosno stirena. prvih aromatskih postrojenja. Tako se pomocu pove6ala mote razlikovati teledi boks od govedeg i konjskog. propilen oksida. vlaznost koze. izopropanola. kao Sto je npr. Osim primarnog benzina koriste se i plinoviti ugljikovodici (etan. Brzi razvoj petrokemijske industrije ofiitovao se u vrlo visokoj stopi rasta proizvodnje i brzom Sirenju proizvodnog asortimana. alfa olefina.). Po proizvedenim kolicinama. Koje vrste sirovih koza poznajete? 4. butiraldeluda. prikazan je tehnoloSki slijed od primarnog benzina pa do plastidnih masa (polietilen. Kao polaznu sirovinu za pirolizu^uzeli smo primarni tienzin.5. kao npr. a onda i mogu^nostima masovne proizvodnje novih materijala.00(^000 t/g. upijanje vode. SlgOVINE ZA VISOKOTONA2NE POLIMERE Za lak$e pracenje daljnjeg izlaganja dajemo kratak osvrt na sirovinsku osnovu za prbizvodnju visokotonaznih plasticnih masa. ali je zhadajan i sve vedi udio propilena dobivenog iz rafinerijskih sckundarnih postrjpjenja (C« frakcije). 19 . Kod /^fpp^sn^u pirolize takoder osnovni izvor . se mpze konstatirati da se gotovo jedino dobiva iz postrojenja pirolize. tako da je mogu6e koristiti alternativno ili istovremenb vise sirovina. JEtifen ne slu2i samo za proizvodnju polietilena. itd.0 fiemu ovisi kvaliteta telede ko2e? 5. visokotonazne plasticne mase i odgovarajuci monomeri predstavljaju vazan dio petrokemijske proizvodnje. Kako se ispHujc kvaiitcta x 6. Koje vrste gotovih koza poznajete?. Cija je primjena nezaobilazna u razvoju praktifiki svih industrijskih grana. i to u raznim kombinacijama. vinike«tata i kopolimera. 6. tekudi naftni plin (TNP).

Benzen je osnovna sirovina za proizvodhju stirena. VisokOtonazne plastidne mase dijelom su i medusobno konkurentne za pojedine primjene. Kod starijih elektrbliza koriste se delije sa zlvom kao elektrodoin. a to jekjor. kap i njegova tehnicka asistencija. .cijena prerade. KatalitiCkom alkilacijom benzena etiienom dobiva se etilbenzen.ORID ' ETILEN SRIMMNtB&ZIN C* FRAKCiJA •JPUNSKO ULJE) PtRQLITlGKO ULJ£ •o fKOPlLEN Shema 2. Na kraju valja spomenuti i anorgansku komponentu. kao §tq su: -fizikalnaikemijska svojstva materijala. .2. . a katalitickom dehidrogenenacijom etilbenzena siiren. KLOR' £HL£W DIKLOKID VML KLOMO POLMML KJ.utjecaj promotivnih aktivnosti proizvodada materijala.dostupnost materijala (mogu6nost i $igurnost snabdijevanja).standard! i propisi za uporabmnaterijala. . Visokotonalne plastiCne mase glede primjene imaju zajednidku karakteristiku da se koriste u gotovo svim gospodarskim djelatnostima. Produkti i pirolitidke razgraUnje 6. — tehnidki. kao i druppolimerni materijali. Proizvbdnja klora se danas u svijetu pretezno temelji na elektrolizi natrijeva klorida. ill godiSnje potroSnje po stanovniku^ imamo i iivid u podru^ja prjinjene. a cijeloj grupi u pojedinim primjenama konkuriraju klasiCni materijali. -r vlasnidki ili suvlasni^ki status proizvodaCa materfjala v prera^ivaakim poduzedma. Konadni odabir nekog materijala za 'konkretnu primjenu ovisi o nizu ainitelja.a novija postrojenja elektrolize koriste membranski postupak. koji jeekoloSki i energetski kudikamo povoljniji. . 20 . PRIMJENA YISQKQTONAZNIH P01JMERA Realnu sliku o znadenju nekOg polimernog materijala fno^emo dobiti ako pored poznavanjaniegove ukupne godis>ije potrosnje. a nabrojit temo samo neke. r lakoca prerade potrebne zadotiCnu primjenu. . VinUklorid sp proizvodi pksi—ktorancijpm etilena. pri Cemu se dobiva i natrijev hidroksid. te da je porast njihove potrosnje usko vezan uz ukupni industrijski rast. zdravstvena i druga regulativa. — ekoloska.tradicija i jiavike.cijena materijala.

lako hlapljivim tekudinama. — lako se oblikuju. — razmjerno su jeftine. Sto sve mozemo dobiti (osim plasti6nih masa)odpropilena i etilena? 5. izvrsne zvudne i toplinske izolacije. Gdjese sve primjenjuje plasticna ambalaza? .3. ved pri temperaturama iznad 600 °C. trgovini i doma&hstvu. Upotrebljava se u prvom redu za izvedbu toplinskih izolacija uredaja. 6. a posebno pjenastih materijala. te za vanjsko pakiranje kucnih jpotrepStina. Uz navedena dobra svojstva osnovni je nedostatak polistirena.<UU. Koji dinitelji utjedu na proizvodnju plastienih masa? 6. Smarijcj§»rivost osnovni je preduyjet Siroj primjeni till materijala. kaSiraju. . a najceSceje 15. Ciste i dezinficiraju. 4 %/g posljednjih godina (1989...1 milijun tona pjenastog polistirena. dolazi do pirolitirazgradnje polistirena. U Republic! Hrvatskoj se pjenasti polistiren proizvodi u INA-OKI-u procesom suspenzijske polimerizacije (kapacitet 25 000 tona godisnje). transportnoj djelatnosti i za Jtolacije uredaja. posebno u gradevinarstvu. Hjep i atraktivan tisak te mnogostruke nadin^tJblikovaiija i dizajniranja proizvoda. kozmetickih preparata. u gradevinarstvu za toplinsku i zvudnu izolaciju. impregniraju i slidno. Za skupna piakiranja u novije se vrijeme sve vise upotrebljavaju tehnike stezivih folija (schrurnpf—fob'je). U uyjetima izgaranja. Gustoda pjenastog polistirena mijenja se promjenom velicine i kolidine &!ije unutar krutog polimera. zeljene gustode. U prometu se vrlo desto susre€e ambalaza od plastidnih masa u obliku folija za zamotavanje. To jc >zni plastomerni materijal 6elijaste strukture i zato niske gustode.ne*naju okusa ni mirisa. kartone i drugo. tuba. +75)°p. uz stalni porast potrosnje 3 . uz razvijanje velikih kolicina vrlo gorivih plinova i para.. Sto se u mnogim sludajevima zahtijeva i sve preciznijim zakonskim propisima.. Taj je proces i mnogo brzi kod ||stih materijala u usporedbi s koinpaktnima.plastike s drugim materijaliina.. U svijetu se proizvodi viSe od 1. pjenasti polistireg ima Siroko podrucje primjene. sredstava za pranje i distenje..). Osnovne prednosti ambakze od plasiicnih masa u usporedbi s drugim materljalima jesu: — plastiCfte su mase otporne prema vlazi i kemijskim tvarima. kanistera i drugih oblika i namjena s kvalitetom koja ddgovara zahtjevima svih tipova i vrsta prehrambenih proizvoda. Koje su karakteristike i primjena pjenastog polistirena? 7. Objasnite opCi tehnoloSki slijed od primarnog benzina do plastiSnih masa. . s obziroin na njihovu mnogQ vccu kontaktnu poyrSitiu. Mnogobrpjnost kvaliteta plastidnih masa u prorhetu omojgu<Suje i bezbrojne kbmbihadje . 3. . bodica. — lako se peru. Proizvodi se impregniranjem polistirenskog zrnja u suspenziji ili tijekom ekstrudiranja.. Pitanja: 1. vre&caj Jcwtija. Sto fiini primarnu sirovinu petrokemijske industrije? 2. za izolacije rashladnih uredaja i izradu zaltitne i dekorativne ambalaze. koje zamjenjuju skuplje papirne ili kartonske omote. ' Zahvaljujuci izvrsnim izolacijskim svojstvima. Pripada u najdvrSce pjenaste polimerne materJjale... PLASTICNA AMBALA2A Za izradu ambalaze od plastifinih masa upotrebljavaju se iste umjetne mase kao i za izradu posuda 1. njihova relajivno laka upaljivost i gorivost. PJENASTI POLISTIREN Jedi'n od polimera Sto ga cesto susrccemo u okoliSu jesi pjenasti polistiren smanjcnc gorivosti. pakiranje manjih kolidina u celofan i transportnu amIjepenfce. u velikom tempera turnom rasppnu (-180. Kako se dobiva vinilklorid? 4. male apsorpcije vode i propusnbsti vodene pare. kao Sto su pen tan ili metilen-kloridjkoje se zagrijavanjem Sire i takoekspandiraju polimer do. zbog Sega se mnogo upotrebljavaju u industriji.4Q kg/m .

OmekSivadi povedavaju plastidnost. ' • ' Prerada kauduka podinje zgrusavanjem feteksa pomodu octene kiseline. Te se boje zovu vulkanske..^visno o kbliCini sui temperaturi na kojoj se radi. magnezija.rl'5 f*t4 \.*.^ -'-<-. Velika je razlika izmedu dobivanja prirodnog i sintetskog kauduka.1. Sinteza kauduka temelji se na spoznaji da je prirodni kauduk hezasi^en politner izoprena. Kao pasivna punila upotrebljavaju se talk... « .. kauduk je postao jedna od najvainijih sirow na.- PUNJENJEIHOMOGENIZACUA KAUCUKA Mastificiranom kaucuku dodaju se razliciti dodaci.. osobina sirovi kauduk ima samo ogranidene mogu6nosti upotrebe.. Kod prirodnog kaucuka proces podinjeuprirodi.pv. ' ' Aktivatori su katalizatori vulkanizacije.. GUMAIGUMENA ROBA 7.' ••''". kreda. Aktivna punila pobo^savaju mehanidka svojstva giihie.n<i dinietilbutadien Danas se proizvodi vise rota sintetidkog kauduka koji se mogu svtstati u dvije grupe: vrste kauduka opce namjene i vrste kauduka specijalne namjene.7. Oni. a kad su pronadeni au^btnooili i druga motorna vozila. a naziya se lateks. U te se vrste sintetidkog kauduka ubrajaju stireri—butadienski kaudruk (SB—kauduk) i stereo kauduk. Obidno se upotrebljavaju fenoli i amirii. •. ..) iomekSivaCi (razne smoie. pmeksivadi. KAUCUK. skracuju vrijeme potrebno za vulkanizaciju. osobito dvrstodu na kidanje i habanje. Vrste kauduka opde namjene imaju svojstva slicna prirodnom kaudufcu i mpgu ga zarnijeniti. stabilizatori i sredstva za vulkanizaciju. • **: • -•. Pasivna su punila jeftina i s njima se prvenstveno smanjuju troSkovi proizvodnje gume. boje. kaolin i4ir.-•• • : -' .: :••••""' ' . kaolin itd. Kao aktivna punila najdelde se upotrebljava dada. Zato se upotrebljavaju tamo gdje neka svojstva prirodnog kauduka nisu povoljna. Kao omekSivadi obidno se upotrebljavaju biljna i mineralna ulja. Kauduci specijalne namjene razlikuju se po nekim syojim svojstvima od prirodnog kauduka. porijeklom je iz Juzne Amerike. 6i§cenjem i presanjem^ sirovog kaucuka. ZnaSenje kauduka je pdnib uvodenjem elektriCnih instalacija jer se pokazao vrlo dobrim izolacij^lm materijalom. Stabilizator! su sredstva koja spredavaju oksidaciju gume pa su prema tome neptivni katalizatori" hibitori) oksidacije.. .•• • ' • • ' . Bududi m Je podetkom ovog stoljeca proizvodnja izoprena bila veoma skupa.W v . -. Punila mogu biti aktivna i pasivna. polikloropnen kauduk. stearinimineralna ulja). Preradom latefcs*a dobiva se sirovi kauduk koji se da^l Ijleraduje u meku Hi tvrdu gumu. a u Rusiji klpropren (2-klorbutadien). dakle spojevi koji imaju slicnu gradii kao'i izopren: . olovaicinka. moze se dobiti meka ill tvrda guma. : . behzolu i kloroformu.udrvetu.KAUCUK Kaufiuk. a zatim oksidi kalcija. Sirovi se kauduk otapa u benzinu. Boje za gumu moraju biti otporne na temperaturu vulkanizacije i ne srriiju re^girati sa sastojcima gume. osnovna sirovina za dobivanje gume. Kod 60 °C postaje Ijepljiv. kao §to su punila. U tu se grupu ubrajaju butadjen-Akrilni kauduk.. pa se mora vulkanizirati da bi postao e1! ji i otporniji prema toplini i otapaUma.>'.. Iz tropskog drveta Sukovca dobiva se tekuclna koja izkzi kao mljecasti sok iz zarezanog stabla. "":. a smanjuju zilavost i elasticnost mastificiranog kauduka.•" . butadien CH2=C_ /*>U . dakle. ( izopren L. u NjemaCkoj je za polimerizaciju koriSten dimbtilbutadien. voskovi. 22 . Vulkaniziianje se obavlja tako da se sirovom kau£uku dodaje stirh^dr. butilkauduk'i dr. aktivatori. Pored sumpora dodaju se i razna puhila talk. .

Brizgaiice rade na principu stroja za mljevenje mesa. dudice za dojencad i drugo. Kao sredstvo za vulkanizatiju obiCno se upotrebJjava sumpor. ovisno o vrstt gotovog proizvoda. 5. pksidativna razgradnja. kao i neke iizikalne promjene u tijeku mistifikacije dovode na JcrajjLi do plastifidr^ija kaucjtrfca. Zbog toga se kauduk zagrijeva. gutckstil guniira poinocu vaijka pod veJikini pritiskom ill prciuazivanjem poinocu kaucuka otopljcnog u nckoin organskom otapalu. Pomocu brizgalke izraduju se cijevi. a samo za neke specijalne vrste sintetidkog kauduka upotrebljavaju se i druge tvari. GUMA I GUMENA ROBA 7.. To se posti2e tako da se tkanina zajedifi) $ tanjom gumenom plodom propuSta.gumena obuca. kao npr. Druga faza je dobivanje gotovih proizvoda.2.gume za bicikle i automobile. : • ' • Pitanja: f. izolacijski materijal j dr. . Gumeni proizvodi uz ispravriu manipuJaciju saduvaju svoje osobine kroz du2e vrijeme (nekoliko godina) gotovo nepromijenjene. Valjaiije se izvodi na stroju s 3 do 5 valjaka. brtvila. •" . GUMA IGUMENJ PR01ZVODI Gumeni predfneti izraduju se na raznim strojevima. KaSiranje je proces kojim se na tkaninu nanosi sloj gumene mase.2.Sredstva za vulkanizaciju sudjeluju u vulkanizatiji gumene robe. 3.1. gumeni itonbvi za cipeie i dr/ Gotovi gumeni proizvodi sortiraju se u tri skupine: 1. toplini. Mastifikacija je proces kojim se kauduk prevodi u plasticno stanje kako bi mu se mogli dodati razni dodaci i kako bi ga se mogli oblikovati. Uprvoj fazi valjanjem. Kvaliteta guma ovisi o kolicJni upotrijebljenog sredstva za vulkanizaciju. Od Cegase proizvodi sintetidki J^au^uk? 4. PROCES PROIZVODNJE GUMENE ROBE r Proces proizvodnje gumene robe mote se podijeliti u sijedede detiri faze: mastifikaciju. gumena galanterija: razne gumene igracke za djecu i velik broj drugih proizvoda od gume. a u doticaju sa zrakom oksidira. Od $gga se dobiva sirovi kauduk? 2. punjenje i homogeniziranje. . Ta. Tako se. zracnice. 7. Mnogi gumeni predmeti dobivaju konadni oblik zagrijavanjem u metalnim kalupima. gumeni profili. tehnifika roba: brtvila. Oblikovanje gumene mase odvija se u dvije faze. pa se tako molekule kauCuka oksidativno ra^adu|».auto—gume.2. CumiVJE J ClSCEME GUMENIH PROIZVODA . 3. kroz stroj $ nekoliko valjaka. 2. 7. • • . SKLADlSTENJE. O demu ovisi kvaliteta gume? 6. Sto je vulkaniziranje? ^J.. npr. pa se tako dobiju plode razlidite debljine. a s najmanje 30 % sumpora dobije se tvrda guma poznata pod imenom Svi ti dbdad moraju se dobro izmije$ati s mastifjciranim kaudukom kako bi se dobila potpunb homo* genamasa. gumeni depovi. rjede neki sumporni spojevi. vlazj i otapalima teo ispravnonr skladisten|u. uzme 2 do 4 % sumporay dobit de se meka i podatna guma. tehnicJcerukapce. To se postize u strojevima razlidite konstrukcije u kojima se kauduk gnjeei i mljesi. Ako se npr. kirurske rukaviee. Gumena je roba vrlo osjetljiva i zato se valja pridrzavati uputstava o skladiStenju i manipulaciji torn Trajnost gumenih proizvoda ovosi o kisiku. sanitarhi proizvodi: gumene pJahte. Kojegrupe gotovih gumenih proizvoda poznajete? 23 . razne vrste gumenih cijevi. oblikovanje i vulkanizaciju.2. Gunia koja izlazi iz stroja zagrijava se i gumeni proizvod dobiva glatkodu. kaSiranjem ili istiskivanjem oW^cuju se poluproizvodi. ozonu. Stojemastiftkacija?L.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->