P. 1
2. TEKST

2. TEKST

|Views: 844|Likes:
Published by Grujic Simone

More info:

Published by: Grujic Simone on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

UVODNA REČ
Društvo u kojem danas živimo i radimo nosi atribut ’’savremeno’’; ta osobina bi trebalo da krasi sve naše predškolske ustanove i njene vaspitače. Ovaj zahtev je bio od presudnog značaja i za uvo enje predmeta INFORMATIKA I RAČUNARSTVO (IR) na strukovnim studijama za obrazovanje vaspitača. Akcenat predmeta IR odnosi se na praktičan pristup u radu na računaru kojim su objedinjeni svi segmenti informatike. Sadržaji udžbenika se me usobno nadovezuju i prožimaju s ciljem da pruže saznanja preko potrebna ’’savremenom’’, kvalitetnom i dobro osposobljenom vaspitaču. Gotovo da nema oblasti ljudskog delovanja u kojima IR nisu ostvarili revolucionarna dostignuća, utičući tako presudno i na stvaranje novih društvenih i globalnih odnosa, ali i ponašanje svakog pojedinca. U proceni tog uticaja postoje dva suprotstavljena gledišta, a razlikuju se po tome da li u njima preovladava optimizam ili pesimizam. Izme u jednostavnosti i krajnosti utopijskih koncepata realnost je mnogo složenija. Dakle, govorimo o pozitivnim ili negativnim uticajima IR na čoveka. Pozitivni uticaji su, pre svega, posledica niza pojava koje doprinose kvalitetnijem komuniciranju izme u grupa i pojedinaca. Informaciona tehnologija sažima prostor i vreme kroz brz i prostorno neograničen pristup informacijama, odnosno, raznim vrstama znanja, uz mogućnost novog tipa informacione i komunikacione povezanosti pojedinaca. Zahvaljujući savremenoj informacionoj tehnologiji čovek može koristiti informacione procese, kako bi postao samosvesniji i kako bi ostvario veću slobodu izbora u raznim životnim situacijama. Dostupnost raznovrsnih informacija i sveobuhvatna komunikaciona povezanost čine pojedinca nezavisnim, jer su informacioni monopoli čest način upravljanja ljudima. Informacioni procesi omogućuju brz napredak, razvoj spoznaje i celovit razvoj kreativne ličnosti. Uticaj informacione tehnologije na društvene organizacije i grupe pokazuje slične prednosti kao i njen uticaj na pojedinca. Negativni uticaji se, najpre, ogledaju u informacionoj preopterećenosti zbog ogromnog porasta količine dostupnih informacija. Ljudske su sposobnosti primanja informacija ograničene, a povećan pritisak u tom smislu izaziva psihičke poremećaje, nervozu i frustracije. Informaciona tehnologija može biti sredstvo ugrožavanja privatnosti, manipulacije i zloupotrebe svake vrste. Najrazvijenija su društva već duboko suočena s tim problemima. Manipulacija medijima, komunikacijama, kontrola oblikovanja, izbora i tokova informacija prisutni su i u društvima s dugom demokratskom tradicijom. Posredno komuniciranje, bez neposrednog me uljudskog kontakta, ra a preteranu individualizaciju, izolaciju i otu enost jer je dehumanizovano. U prirodnoj, neposrednoj komunikaciji samo se deo informacija prenosi rečima, a to je ono što ljude čini društvenim bićima. Na nivou društva ili manjih društvenih grupa, isto tako može doći do pojačane otu enosti, manipulacije, pa i do uzajamnog sukoba grupa u organizaciji. Primena informacione i telekomunikacione tehnologije nudi rešenja nekih problema današnjice, ali i radikalne izmene pojedinih društvenih procesa. Poseban vid njihovog uticaja danas se ogleda kroz globalizacione procese jer su ove tehnologije infrastrukturne za te procese. Iako se katkada globalizacija ističe kao ekonomski fenomen, ona je mnogo složenija i utiče na brojna druga područja života pojedinca i društva. Posebno je bitno istaknuti njihove kulturološke uticaje koji sežu do kreiranja potpuno novih kulturnih vrednosti. Informatičko je obrazovanje postalo imperativ čoveka savremenog doba, pa je u skladu s tim i uobličen sadržaj ovoga predmeta. Udžbenik je nastao kao rezultat dugogodišnjeg iskustva i usavršavanja u oblastima informatičkih predmeta, a namenjen je, kao pomoć u savladavanju 1
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO neophodnih sadržaja primenjene informatike, studentima Visokih škola strukovnih studija, budućim vaspitačima predškolskih ustanova. Sadržina ovog udžbenika proverena je kroz inostranu praksu i iskustva, te verifikovana i u našim uslovima. Iznedrena je na temelju višegodišnjeg stručnog i naučnog usavršavanja i istraživanja; proučavanja dostupne domaće i inostrane literature; izvo enja nastave predmeta Informatika i računarstvo, Primena računara u vrtićima, Od igračke do računara i projektovanja obrazovnog softvera. U sebi objedinjuje i uopštavanja nastala na temelju empirijskih, doktorskih, magistarskih i diplomskih radova studenata većeg broja fakulteta i viših škola. U udžbeniku su naznačena i neka značajna pitanja budućnosti obrazovanja jer se savremeni civilizacioni tokovi kreću u smeru novog informatičkog društva, pa se postavljena pitanja uticaja informatike i informatičke tehnologije na obrazovanje, pre svega, odnose na vaspitanje i učenje.

2
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

TEME
1. INFORMATIKA U PREDŠKOLSKOM VASPITANJU 1.1. Osnovni pojmovi i definicije 1.2. Informatika 1.3. Informatika u obrazovanju

1. INFORMATIKA U PREDŠKOLSKOM VASPITANJU Informaciona i komunikaciona tehnologija omogućavaju prenos i upotrebu svih vrsta informacija, te predstavljaju najprodornije ''sverazvojne'' tehnologije današnjice i temelj su ekonomije, društva, vaspitanja i obrazovanja 21. veka. Ove tehnologije su generator promena u svim sferama društva. One nalazе primene u privrednim granama, područjima nauke i podloga su za uspešno delovanje vaspitanja i obrazovanja. Jednostavan pristup informacijama i znanju omogućuje kvalitetno obrazovanje. Udaljenost više nije prepreka za komunikaciju i učenje. Ove tehnologije su preduslov za kreativnu i svrsishodnu upotrebu znanja. Znanje i inteligentno korišćenje informacija postaju ključni činioci novog privrednog sistema, te se umesto naziva informatičko društvo, sve više upotrebljava termin društvo znanja. Uspešno delovanje u informatičkom društvu, odnosno u društvu znanja, zahteva od svakog pojedinca stalno obnavljanje i proširivanje znanja. Uticaji ovih tehnologija na razvoj čovečanstva biće višestruko značajniji od uticaja tehnologija iz prošlosti. Današnja primena računara i mreža samo je početna faza perioda sveprisutne informacione i komunikacione tehnologije koja se menja pred našim očima. E-learning je oblik obrazovanja koji poprima sve veće razmere u vaspitno-obrazovnom procesu u svetu. Zahvaljujući svojim glavnim činiocima - vremenskoj i geografskoj fleksibilnosti, e-learning donosi novi kvalitet u obrazovni proces, otvarajući nove mogućnosti razmene mišljenja, znanja i iskustava. Za optimalnu primenu e-obrazovanja potreban je i adekvatan softver. CARNet svojim korisnicima omogućava korišćenje programa za kreiranje nastave, WebCT, a redovnom nabavkom elektronskih časopisa i online baza osigurava pristup najrelevantnijim bazama podataka iz niza naučnih područja koji sistem, organizaciju i preglednost čine nezaobilaznim izvorom objektivnih informacija. Globalizacija u kojoj internet ima važnu ulogu uticala je na strukturiranje obrazovnih sistema i realizaciju procesa učenja. Koncept učenja na daljinu (engl. distant learning) danas je tema o kojoj, ne samo da se naširoko raspravlja, nego je to i globalni projekat na čijem se oživotvorenju intenzivno radi. Javljaju se potpuno izmenjeni oblici pružanja obrazovnih usluga preko interneta i brojne nove organizacije koje se time bave kao svojom osnovnom preokupacijom. U jednoj od vodećih svetskih informatičkih kompaniji današnjice, Microsoftu, pokrenuta je inicijativa za osnivanje globalnog virtualnog univerziteta na koji bi se mogao ’’upisati’’ ko god želi i učiti ono što želi, metodama koje će sam izabrati i dinamikom koja mu najviše odgovara. 3
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Učenje na daljinu kao koncept nudi privlačna rešenja i za bogate i za krajnje siromašne sredine; ono što je bitno: smanjuje potrebe za ulaganjem kapitala u obrazovnu infrastrukturu, uz istovremeno ostvarivanje boljih edukativnih učinaka te, na kraju, donosi sa sobom potpuno nove elemente demokratije i zadovoljavanja jednog od osnovnih ljudskih prava - prava na obrazovanje. Informaciona i komunikaciona tehnologija će sasvim sigurno snažno obežiti period sledećih nekoliko desetleća. Obrazovni sistem mora osposobiti za život u društvu znanja mlade koji se danas nalaze u vrtićima, osnovnim i srednjim školama kao i one koji će tek ući u sistem redovnog školovanja. Nadalje, obrazovni se sistem mora suočiti s činjenicom da je učenike neophodno pripremiti za celoživotno učenje koje se nameće kao nužan preduslov uspešnog delovanja u budućem društvu znanja. Posebnu pažnju treba posvetiti obrazovnim programima koji razvijaju i stimulišu kreativnost od najmla eg uzrasta. Kakav je značaj računara i video igara? Prikladno korišćenje računara može poboljšati dečje kognitivne i socijalne veštine, npr. kreativnu igru, učenje ovladavanjem veština, rešavanje problema, konverzaciju. Već za decu doba od 3 ili 4 godine postoje prikladni računarski programi. Deca vole sara ivati me usobno dok rade na računaru i pri tom komuniciraju. To se odnosi na decu ranog školskog uzrasta (koja znaju čitati i pisati). Računar kao medij omogućava iskustveno učenje, istraživačko i otvoreno, a može biti i koristan alat za razne namene. Može poboljšati sposobnosti planiranja i rešavanja problema. Može pomoći deci u motivaciji za postizanjem vaspitno-obrazovih ciljeva, kao i u razvoju stvaralaštva. Deca koja se igraju uobičajenim igračkama, npr. LEGO kockama, zamišljaju konkretne stvari realnog sveta (dve kockice složene jedna preko druge su avion itd) i time razvijaju maštu i apstrahovanje stvarnog sveta njihovim supstitucijama. Znamo da je to važna delatnost (npr. za početno formiranje matematičkih pojmova - jedna je od ključnih delatnosti), dok deca koja se igraju na računaru dobijaju gotovu i dovršenu situaciju koju treba razmišljanjem i brzim refleksima razrešiti. Kocke bi mogle više razviti maštu, a računar misaonu inteligenciju, pa se pitamo kojim će se karakteristikama deteta i društva ta promena u odrastanju reflektovati. Od dečjih vrtića očekuje se zaista puno. Deca bi trebalo da se igraju, budu kreativna, uče… Ona treba da sviraju, crtaju, me usobno se druže, a da pri tom ostanu zdrava i srećna. U svemu tome sada se pojavljuju i informatički pedagozi koji žele da deca budu pripremljena i za računare, da budu, kako se to danas kaže, ’’računarski kompetentna’’. S pravom se možemo pitati je li time pre ena granica naših zahteva prema deci u vrtiću. Žele li i mogu li vaspitači uopše sprovesti sva ta očekivanja? Iako je dečji svet danas i te kako obeležen elektronskim medijima, kod dece predškolskog uzrasta, ipak, ne bi trebalo govoriti o računarskom detinjstvu. Kod njih se javlja potreba upoznavanja okoline i prirode, druženja sa drugom decom, a roditelji, braća, sestre i vaspitači predstavljaju u njihovom životu najvažnije osobe. Usprkos svim tim zapažanjima i realnosti, medijsko vaspitanje mora postati sastavni deo rada u vrtiću. Danas deca, uzrasta od tri do šest godina, žive s radio i TV prijemnikom, CD I DVD plejerom, a neka već imaju i iskustva u pogledu računara. Njihovi doživljaji i spoznaje računara sastavni su deo svakodnevice, a i u vrtiću se o tome često razgovara. Pre svega, moramo naše stajalište temeljiti na činjenici da će u budućnosti dečji svet biti još više obeležen računarima, pa je stoga nužan pedagoški zadatak pripremiti ih za to vreme. Relativno noviji pojam računarske kompetencije sadrži poimanje sposobnosti i spremnosti pojedinca da može samostalno i kompetentno koristiti računar. Ako želimo da deca nauče smisleno i odgovorno koristiti računar, tada moramo razvijati, ne samo odgovarajuće didaktičke modele, nego im valja ponuditi brojne načine kako bi računar praktično upoznala i tako prikupila konkretna iskustva. Osnova je svega, me utim, kako u vrtiću koristiti računar, a da to deci koristi 4
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO za njihov razvoj, za proširenje njihovih sposobnosti, kako bi vi eno i doživljeno mogla preraditi za svoje životne potrebe. Uz to je bitno postaviti i jedno praktično pitanje: kako su vrtići danas opremljeni i koje uopše mogućnosti postoje da bi se računari mogli upoznati, uglavnom kroz igru. Važno je još u predškolskoj dobi upoznati njihovu zabavnu i korisnu stranu, ali ujedno i mane i granice kako bi ih kasnije mogli procenjivati na drugačiji način, oslobo eni ustaljene mistifikacije računara. Računari su i velika podrška deci s posebnim potrebama. Integrisana nastava i integrisano vaspitanje pružaju hendikepiranoj (inkluzivna nastava) i nehendikepiranoj deci mogućnost zajedničkih iskustava u učenju. Deca s potrebom posebnog pedagoškog podsticaja mogu se integrativno podučavati uz primenu računara. U tom je smislu koncipiran i ovaj udžbenik u kojem izložene sadržine predstavljaju temeljnu osnovu za osposobljavanje vaspitača za primenu računara u vaspitno-obrazovnom radu i drugim aktivnostima u njihovoj delatnosti. Ovo je uvod u svet računara. Pripremamo se za snalaženje s podacima u digitalnom obliku. Računare upotrebljavamo kao pomoć u igri, učenju, podsticanju razvoja logičkog mišljenja, likovnom, muzičkom i jezičkom izražavanju, ali i kao sredstvo u razvoju manipulativne spretnosti dece. Upoznajemo se s internetom i delom njegovih mogućnosti. To se odnosi na sledeće sadržine. Delovi personalnog računara Hardver - pojmovi MBO, CPU, RAM, PCI, AGP, PS/2, COM, LPT, USB, UTP i njihova primena, slaganje konfiguracija računara, pojam upravljačkog programa, dodavanje novih hardverskih komponenata (npr. zvučne kartice). Softver Proces instalacije i deinstalacije, instalacija operativnog sistema Windows XP, Vista, instalacija Office paketa, antivirusnog programa, programa za kompresovanje/dekompresovanje podataka, Acrobat Readera, instaliranje fontova. Prilagodjavanje Windows okruženja Rukovanje s više programa (Task Manager), dodavanje/uklanjanje Windows komponenata (npr. Games, Desktop Themes), prilagodjavanje rada s mišem, izgled prozora, regionalne postavke, višekorisnički način rada na računaru. Održavanje sistema Backup - stvaranje sigurnosnih kopija, Disk Defragmenter - optimizacija rada sistema, Disk Cleanup - čišćenje nepotrebnih podataka, pokretanje antivirusnih programa, Update definicija virusa. Mreže Osnovni pojmovi: LAN, WAN, hardversko spajanje računara, (router), protokol - TCP/IP, NETBeui, pojam sharinga, imenovanje računara, IP adresiranje, razmena podataka u mreži. Pišete li dopise, molbe, ponude, račune, omote - MS Word, radite li rasporede, izveštaje, proračune, grafikone - MS Excel, želite li komunicirati s ljudima preko računara, organizovati sastanke, podsetnike i vlastito radno vreme - MS Outlook, bavite li se prezentacijom proizvoda, usluga, ili ste obavezni prezentovati poslovanje kompanije - MS PowerPoint, želite li koristiti 5
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO mogućnosti najveće svetske računarske mreže - internet, zanima li vas kako kreirati vlastite aplikacije - Osnove programiranja. MICROSOFT Word Obra uju se sledeća područja paket aplikacija OFFICE, rad s aplikacijom WORD koji obuhvata: obradu teksta, rad sa pasusima (paragraf), umetanje (slika, grafika, specijalnih slova i drugih dokumenata) unutar stranice, izradu tabela, rad sa slikama, postavljanje i rad u kolonama, rad s bazama podataka - za slanje i izradu kataloga, pisama, nalepnica ’’mail merge’’, stilova tekstova. MICROSOFT Excel Obra uje rad s aplikacijom EXCEL (tabelarnim kalkulatorom), rad s ćelijama i područjima ćelija, rad s radnim listovima i automatsko popunjavanje (sorting), formule, funkcije, grafikone, grafičke objekte, rad s predlošcima, dokumente, radne stolove i radnu knjigu. MICROSOFT PowerPoint Izlaganje uz prikaz prezentovanog, najupečatljiviji je oblik obrazovne komunikacije. PowerPoint predstavlja noviji pristup upravo takvim obrazovnim zahtevima kreiranjem prezentacije preko slajdova. INTERNET Obuhvata osnovne pojmove kao što su: spajanje na internet, pregledavanje globalne mreže (www-a), pretraživanje interneta, korišćenje elektronske pošte (e-mail), zaštita od virusa, te uopšte sigurnost na internetu. Podučavanjem o internetu trebalo bi uspostaviti opšte postavke o pretraživanju, ali i dati korisne informacije kao što je rešavanje problema primanja nepoželjne pošte. Polaznike treba obavestiti da informacije prikupljene internetom treba uzeti s oprezom. Ko god koristi internet kao izvor informacija, mora im pristupati kritički. Knjige na policama knjižara i članci u štampanim medijima prošli su recenzije merodavnih stručnjaka. Takva kontrola kvaliteta ne postoji nužno i na internetu. Softver za najmla e To je softver za decu koja ne znaju čitati, ni pisati. Program Magic Desktop i Magic Mail omogućuje i deci koja ne znaju čitati i pisati korišćenje elektronske pošte i uživanje u videoigricama, a da ne poremete rad računara. Kada šalju ili primaju elektronsku poštu, umesto teksta, deca koriste sličice i ikonice. Prvo kliknu ikonicu na kojoj je papagaj. To aktivira snimanje zvuka pa dete može poruku usmeno saopštiti. Zvučna se datoteka tada automatski kompresuje da bi se brže i lakše poslala. Zatim treba pritisnuti ikonicu na kojoj je lik primaoca; to može biti baka, prijatelj, prijateljica, mama/tata na poslu... i poruka je poslata. Program, tako e, nudi mogućnost crtanja. Deca koja ne znaju pisati jednostavno mogu nacrtati svoju poruku. A kad dete završi s porukama, program mu daje igrice i zabavne sadržaje koji odgovaraju mla oj deci. Iz tog magičnog programa deca ne mogu preći u ostale programe, niti mogu zamrznuti računar jer je program otporan na bezbrojna klikanja mišem. Na ikonicu se može kliknuti jednom ili petnaest puta, ona će reagovati isto - otvoriće samo traženi sadržaj. Mla a deca pokazuju zanimanje za sve što ih okružuje. Da bi se njihova interesovanja zadovoljila, te dodatno razvijala, treba osmisliti računarsku radionicu. Računarska radionica uvodi dete u virtualni svet. Uz pomoć računarskih edukativnih programa dete uči kako uključiti i isključiti računar, kako rukovati mišem, kako ući u program i izaći iz njega, te na kraju, kako se 6
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

Za informatiku se kaže da je još uvek nova . Osim naziva informatika i informaciona nauka pojavio se i naziv informatologija (Težak. Pri odre ivanju informatike. kao i za brojne druge savremene nauke. OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE Izme u pojma i definicije bitna je razlika: definicija je ono što predstavlja neki fenomen. odnosno. te korišćenjem informacija. Treba naglasiti da se pojam informacione nauke razlikuje jer se ne ograničava samo na naučne informacije. • u području dokumentaristike i pretraživanja informacija i • u području komunikacione nauke. prenosom. naime. Me utim. Pod pojmom informatika se podrazumeva nauka koja se bavi prikupljanjem. 1969) koji predstavlja tzv. vrlo lako pamte kako se koristiti računar. 1. Deca. informatička nauka odnosi na naučnu disciplinu o informacijama i informacionim sistemima.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO snaći u pojedinim programima. Informatika se u pojedinim zemljama različito shvata i tumači. Sve one zajedno se smatraju ključnim radnim ishodištima i teorijskim izvorima informacionih nauka. npr. 2. ne postoji jedna opšteprihvaćena definicija. po nekim shvatanjima. B. pa se na njima posebno insistira kod predškolaca. INFORMATIKA Reč informatika (franc. što je naročito važno za decu koja polaze u školu. informatique) nastala je spajanjem delova dve francuske reči INFORMATION i AUTOMATIQUE. kako bi se što bolje pripremili za školu. e-t-a-k-s-a kompleks i označava teoriju i praksu emisije. U anglo-američkoj literaturi dominira pojam informacione nauke (engl. obradom i skladištenjem podataka. Na taj način razvija se i stabilnost pažnje i koncentracije. mahom praktičari. odnosno. U Francuskoj je.mlada nauka. informatika sinonim za automatsku obradu podataka. transmisije.Subotica . način interpretacije fenomena. a pojam upućuje na način gledanja. područja. kroz jednostavne edukativne programe prilago ene njihovom uzrastu. odre enje pojma informatike dosta je složeno.3. akumulacije. informatiku shvataju prvenstveno kao računarsku problematiku obrade podataka. Kod nas se podjednako koriste termini informatika i informaciona nauka. 1. iako neki autori. ciljeva i zadataka. a tu je složenicu stvorio francuski inženjer Filip Dreiffus (1962). koristićemo se nekim definicijama tog pojma jer. 7 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . dok se u ruskoj literaturi naziv informatika koristi u smislu integralne nauke o informacijama. selekcije i apsorpcije informacije. u Nemačkoj se pod tim nazivom uglavnom podrazumeva nauka o računarima. dok se. Takvi edukativni programi naročito obogaćuju detetovo znanje jer se temelje na povezivanju pojmova iz prirode i društva. nauke koja proučava strukturu i svojstva naučnih informacija i zakonitosti u informaciono-dokumentacionoj delatnosti. već obuhvata proučavanje informacija iz svih područja ljudske delatnosti. Informatika kao nauka se ogleda u tri naučna područja: • u području informatičke tehnologije. informatics od 1972). a to znači da se javljaju i velike razlike u interpretaciji i definiciji njenog predmeta.

Informatika ima ogromnu važnost u obrazovnoj delatnosti. To je jedna od najstarijih i ujedno najprihvaćenijih definicija iz 1961.The Georgia Institute of Technology. strukturiranim programiranjem i primenom programskih jezika za programiranje računara. diseminaciju. navešćemo neke od njih kako bi se jasnije sagledao njen predmet. formalne gramatike kao i za savremene računare. Na osnovi izloženog. Njena svrha je unaprediti razmenu informacija me u ljudima. ciljevi i zadaci. područje. lingvistici. Ti procesi uključuju nastajanje. organizaciju. 5. kompjuterskoj tehnologiji. 2. komunikacijama. Francuska akademija nauka informatiku je 1966. a koji se odnose na stvaranje. operacionim istraživanjima. psihologiji. U obrazovnom sistemu (učenici) deca. prikupljanje. od formalnih do neformalnih. pre svega. Informatika je nauka čiji su domet i metoda vezani za teorijske i praktične radove na području logike.Subotica . Zbog toga smo tu specifičnu primenu informatike i nazvali informatika u obrazovanju. a u okviru unapred datih ciljeva. postavljena u SAD-u . te tehnike njihovog sprovo enja pomoću informatike u 8 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . pomoću računara. tako da se informacija smatra nosiocem ljudskih znanja i komunikacija u području tehnike. pre svega pomoću automatskih mašina. Nauka o racionalnoj obradi informacija. Za kompleksnije sagledavanje suštine i značaja informatike mogu poslužiti i sedeće definicije. lingvistike. načine akumuliranja znanja i stvaranja strategija za proces odlučivanja. nezamenjivu ulogu jer omogućava pomoću računara i komunikacione tehnologije povećavanje delotvornosti ljudskoga rada. Na osnovu svega rečenog. te njihovu konkretnu primenu u konkretnoj realnosti. školi. 4. Tako. Područje je srodno (ili izvedeno iz) matematici. upravljanju i nekim drugim područjima. 3. a i u budućnosti će imati. pretraživanje. Informatika je nauka koja istražuje svojstva i ponašanje informacija. učenju. matematike. informatika ima danas. snage koje upravljaju protokom informacija i sredstva za obradu podataka optimalne dostupnosti i upotrebljivosti. ekonomije i drugih društvenih nauka. Informatika se mora usmeriti na sve vidljive činjenice i doga aje koji se odnose na informacije. 1. u potpunosti moraju upoznati sve oblike mehanizama spoznavanja u procesu rešavanja problema. INFORMATIKA U OBRAZOVANJU Informatika u obrazovanju bavi se fenomenom informacije kao osnovom saznajnog procesa i informacionim sistemima u nastavi. bibliotekarskoj nauci. konstrukciju i funkcionisanje informacionih sistema. obradu i korišćenje informacija. U novije vreme se zastupa stajalište da se informatika mora baviti proučavanjem opštih zakona svih komunikacionih procesa. zasnovan na načelima koja tumače u osnovnim crtama i formulišu uslove pod kojima se javljaju činjenice i doga aji. Za cilj informatike uzima se kontekst ljudske komunikacije i pri tom se navodi šta je njena svrha. interpretaciju i upotrebu informacija. skladištenje. informatiku možemo shvatiti kao nauku koja ima za predmet proizvodnju informacija. logici. definisala na sledeći način.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Zbog toga što ne postoji opšta saglasnost oko definicije informatike. 4. vrtiću i drugim delatnostima u obrazovanju. grafičkim veštinama. informatika mora biti organizovani korpus znanja. 1. analizom i reorganizacijom postojećih informacionih siistema. Informatika se bavi: metodologijom algoritamskog rešavanja problema.

b) ’’Ljudi su tvorci i nosioci informacije’’.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO obrazovanju i njima ovladati. dakle. Informacija i komunikacija postali su predmet naučnog interesa pojavom knjige The Mathematical Theory of Communication Shannona i Weavera (1949). ili što je posredstvom subjekta pošiljaoca saopšteno subjektu primaocu o svom postojanju’’. fizičke i socijalne prirode. davanje oblika nečemu. nauke i tehnoloških dostignuća. Opšta predstava tih pojmova je poznata. c)’’Podaci čine osnovu informacija i daju znanje potrebno za upotrebu informacija’’. Osnovno je obeležje savremenoga doba da ideje. već ćemo radi lakšeg praćenja izlaganja navesti nekoliko definicija informacije. 9 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . odnosno. Za naše smo potrebe izdvojili sledeće. ili od logike do lingvistike. oznake ili zapažanja nastala tokom nekog procesa’’. odnosno. čoveka. Po imo redom. Naravno. d) ’’Informacija je sve ono što daje nove podatke ili nove informacije o nekoj činjenici. s dinamičkog gledišta. s gledišta komunikacija. ali je s vremenom menjala prvobitno značenje. od humanističkih nauka i umetnosti do dokumentaristike. Podatak je često korišćen termin u informatici. slike i zvuci koji mogu i ne moraju biti primenjeni. na fakultetima i u istraživačkim laboratorijama. iako nije sporno da je informacija kompleksna. Sve to upućuje na činjenicu da pojam informacije nije lako shvatiti ili. Informacija je relativno nov pojam sa naučnog stajališta. U informatici su osnovni pojmovi informacija kao fenomen i komunikacija kao proces. Ključna kategorija za društvo postaje. Danas je situacija u mnogome složenija: veliko zanimanje za fenomen informacije i različiti pristupi tom pojmu onemogućuju jednoznačnu i opšteprihvaćenu definiciju informacije. odnosno. obično se navodi da je informacija saopštavanje znanja. jednako kao što su to za industrijsko društvo bili ljudski rad i kapital. odnosno. ali njihova naučna utemeljenost i interpretacija pripadaju informatičkoj nauci. ili nekom doga aju koji nije bio ranije poznat’’. ali i od društvenih nauka do medicine i dr. pa ćemo taj pojam tako e objasniti. pojam informacije nije jednostavno tumačiti. a) ’’Informacija se može shvatiti kao rezultat delovanja objektivno postojeće realnosti koja je van subjekta saznavanja. i u ovom slučaju sreće se mnoštvo definicija. a zapravo je najstarije obeležje ljudske civilizacije. b)’’Podaci su registrovane činjenice. pre svega. ona mora biti nosilac značenja’’. d)’’Podaci su činjenice. Informacija je reč latinskog porekla in formare i izvorno je značila stavljanje u odre enu formu. ono što je saopšteno samom objektivnom realnošću. Brojne definicije informacije upućuju na to da je ona predmet zanimanja različitih naučnih grana. imati odre eni smisao. što se stvara u školama. ili korisni za praktičnu upotrebu’’. znanje i informacija postaju strateški i aktivni resursi preobražaja i razvoja društva. Naravno. nerealizovane činjenice. znacima odre enoga izražajnog koda. c) ’’Informacija mora. informacija je postala relevantan pojam za sve nauke koje se bave simboličkom komunikacijom u rasponu od matematike do računarstva.Subotica . a)’’Podaci su sirove. Pri tom. ovde se nećemo baviti studijom informacije. snaga njegovog temeljnog istraživanja. e) ’’Informacije su oni delovi vesti koji za primaoca imaju vrednost novosti i koje mu omogućuju da bolje izvrši svoje zadatke’’. Poruka Svaka poruka predstavlja sadržaj koji se izražava odre enim znacima. s brojnim i različitim manifestacijama biološke. od elektronike do bibliotekarstva. brojke i doga aji koji se mogu razviti u informacije’’. preciznije. To je informaciji dalo interdisciplinarnu dimenziju jer je svaka nauka pokušala i još pokušava protumačiti taj kompleksan pojam.

a ljudski duh se ne može odvojiti od funkcionisanja znakova . dekadnog brojevnog sistema. Semiologija je nauka koja proučava znakove.Subotica .primaocu korisno znati. Svaki kod ima svoju zalihu znakova. Naravno. a funkcija namere je saopštiti ideje putem poruka’’. Celokupna ljudska civilizacija zavisi od znakova i znakovnih sistema’’(…). Pojam znanja u teoriji informacija nije neograničen pojam. ’’Znaci su svi oni fizički i psihički predmeti koji jednom čoveku ili grupi ljudi ukazuju na neki drugi predmet i koji stoje i upotrebljavaju se umesto neposrednog opštenja s tim drugim predmetom’’. jezike. kodove. Odnosi izme u podatka. pisanje. odnosno. informacije i znanja predstavljeni su na slici 1. Ljudsku komunikaciju proučava posebna nauka . informacije i znanja Ljudi su najvažnija živa bića koja se koriste znakovima u komunikaciji. pravila i postupaka koji vode akciju i donose odluku. Po njemu. razni tehnički instrumenti i komunikaciona sredstva.ako se već ne može identifikovati s takvim 10 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Poznati francuski naučnik P.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Kodiranje znači pretvaranje znakova iz jedne izražajne mogućnosti s odre enim pravilima u neku drugu izražajnu mogućnost i prema njenim pravilima izražavanja. signalizacije i dr. ali takvi znakovi nemaju složenost i razra enost koju ima ljudski govor. AKUMULIRANO ZNANJE podaci Format Pročišćavanje Prikupljanje informacije Interpretacija Obuka Izvršenje rezultati Slika 1: Odnosi izme u podatka. čulna supstanca čiju mentalnu sliku naš duh vezuje za sliku drugog stimulusa koji treba oživeti u cilju komunikacije’’. tj. Giro se opredelio za definiciju i funkciju znaka.semiologija. a cifre dekadnog brojevnog sistema su tipične zalihe znakova koda abecede. temelji se na znacima. umetnost. već pokazatelj potrebe šta je subjektu . Znaci Vaspitanje i obrazovanje. slova latinične abecede. Znanje je kombinacija instinkta. ’’znak je stimulus. kao i ostalo društveno komuniciranje. ili ’’znak uvek izražava nameru saopštiti jedan smisao. ideja. npr. i druga se živa bića služe znakovima.

osećaja.’’ 11 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . crteža. odnosno. Najjednostavnije rečeno. Ako nema nikakvih poteškoća. navodi: ’’Komuniciranje je društvena interakcija posredstvom poruka koje mogu biti formalno kodirane. Milano. 1966). pogreške i haos. odnosno. • značajna. Na njima je postavljena danas opšteprihvaćena klasifikacija proučavanja jezika s tri aspekta . Komunikacija u društvu. saznanja itd. odnosno. bez obzira na vrstu i pojavni oblik. detaljnije se proučava priroda. Tada je posredi delovanje entropije u sistemu. • Semantika proučava odnose izme u znakova i izvanjezičke stvarnosti.komunikaciju.ektropijom. Jedan od kvantitativnih aspekata materije je masa (tj. • kvalitetna: tačna i pouzdana.entropija smanjuje se informacijom . Proširena je i definicija po kojoj je: ’’Komuniciranje prenošenje informacija. nužno je upoznati osnove naučnog sistema znakova. posebno s aspekta informatike u vaspitanju.tri dimenzije jezika. Semiologija.njeno predvi anje. i dr. može se koristiti s poverenjem. tada sistem postupno prelazi u stanje manje organizovanosti. Entropija može biti veća ili manja: ako je entropija veća. • Sintaksa proučava me usobne odnose znakova. Korisna informacija je: • pravovremena: informacija je dostupna onda kada je potrebna i predstavlja krajnji rok za donošenje odluke za akciju. Komunikacija Drugi važan pojam u informatici se odnosi na proces . reči. težina njenog prenosa ili ubrzanja trome materije). Ako takvo ulaganje izostane ili je nedovoljno.pripreme za prihvatanje . organizovanost sistema je manja i obrnuto. • potpuna: celovita i dovoljna za korišćenje. Morris. simboličke. ideja. Entropija je tako e informatički pojam i vezuje se za proučavanje procesa u vaspitnim sistemima. Osnovne ideje za proučavanje strukture informacije dao je Morris u citiranoj knjizi. navodi Charles W. brojeva.Subotica . tako informatika meri informaciju. oblici i funkcije znakova. javljaju se disfunkcije. • Pragmatika (uveo Morris) proučava znakove u odnosu na ljude kao njihove korisnike. semantički i pragmatički. Za održavanje strukture nekog fizičkog sistema potrebno je ulaganje odre ene energije. U knjizi Pierre-a Guiraud (La semantica. Svaki navedeni aspekt bavi se proučavanjem pojedinačnih dimenzija jezičkih znakova. te društvenim i estetskim znakovima. Mera informacije Kao što prirodne nauke prvo mere materiju. korišćenjem simbola. Bompiani. što podrazumeva teškoće pri prenosu informacije. njenog dospeća . entropija je mera neorganizovanosti nekog sistema. U toj se knjizi pažnja posvećuje naučnim i tehničkim znakovima. Neorganizovanost . ili prebacivanje kroz prostor ili vreme. Radi boljeg razumevanja kompleksnog fenomena informacije. Postoji čitava lepeza definicija komunikacije pa ćemo navesti neke koje su relevantne za materiju kojom se bavi predmet Informatike. mera iznosi 0. • razumljiva: izražena je u obliku koji korisnik razume. GREBNER npr. obuhvata više elemenata koji je čine procesom ili sistemom.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO funkcioniranjem’’. Jedan od kvantitativnih aspekata informacije je sadržaj informacije. Za masu i sadržaj informacije potrebna je mera koja raste s poteškoćama prenosa. ili u obliku neke radnje koja ima odre eno značenje u okviru zajedničke kulture’’. jezičkih znakova: sintaksički. relevantna: primerena zadatku. bez suvišnih detalja.

. Kada ljudi kontrolišu jedni druge. . Njime se prenosi informacija i povezuje izvor i prijemnik informacija. kodova.signala. Njeno se značenje u antičkoj Grčkoj tumačilo na različite načine. skup raznovrsnih procesa. sistem mašina i sl). oblik.Dekoder je ure aj kojim se dekodira signal iz informacionog kanala.bez obzira na jednostavnost poruke ili prenosa. poslužiće da 12 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . . govori da je: ’’Ljudsko komuniciranje suptilan i ingeniozan skup procesa. teorija i praksa o sistemima raspolažu. Današnje gledanje na pojam sistema je drugačije. ciljeva i potreba. tako e. . Model komunikacije po Shannonu Pojam i definicija sistema Jedna od najmodernijih reči današnjice je reč sistem. ljudi komuniciraju. ono što je sastavljeno od delova. kao npr.Izvor informacija: čovek ili neki drugi izvor koji pomoću nekog znaka emituje informacije. značenja .Subotica . Kad god stupaju u interakcije. sunčev sistem.Koder obavlja kodiranje signala iz nekog izvora preko odre enih znakova koji se prenose informacionim kanalom. koherentno sastavljena celina (sistem svetova. sve do masovnih medija i javnosti celog sveta. Ono uvek obuhvata hiljade elemenata .Prijemnik sličan je izvoru. Različiti pristupi koji potiču od različitih autora. perforirane kartice ili intimnu konverzaciju. To može biti čovek koji prima informaciju. uslovili su da se sistem drugačije definiše.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO SMITHOVA definicija iz 1966. Ljudsko komuniciranje je.Buka je svaka smetnja koja ometa prenos informacija: kanal nije savršen pa dolazi do iskrivljivanja informacija. IZVOR KODER INFORMACIONI KANAL BUKA/ŠUM PRIJEMNIK DEKODER Slika 2. . sistem biljaka i životinja. CLAUDE SHANNON postavio je osnovni model prenošenja poruka koji se sastoji od šest osnovnih elemenata. Ono može koristiti stotine različitih sredstava: reči ili gestove. .Informacioni kanal. način rada i postupanja. ure enje i upravljanje državom. Navo enje samo nekoliko definicija iz mnoštva kojima današnja nauka. oni to prvenstveno čine putem komunikacije’’.

deluje kao sistem. odnosno. 1948. Prema aktivnostima razlikuju se pasivni i aktivni sistemi. (’’Kibernetika ili upravljanje i komunikacija živih bića i mašina’’). Kibernetika je nastala iz radova grupe naučnika okupljenih oko Norberta Winera. sistem je skup elemenata organizovanih na odre eni način. a uticala je i na nauku o obrazovanju. Ako neki deo sistema. Norbert Winer je dao objašnjenje za izbor definicije i predmeta kibernetike. Pregled definicija sistema. informatičke tehnologije kao i drugih nauka. informisanje i dr) treći činilac. Pod strukturom sistema podrazumeva se skup elemenata koji deluju po odre enoj zakonitosti koja je svojstvena posmatranom sistemu. Sistem deluje unutar okruženja i ima svoje granice delovanja. upravljanje. opšta teorija upravljanja koja nije neposredno vezana ni sa jednom konkretnom oblasti.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO se pojam sistema shvati u smislu potreba informatike. vaspitanje. zajednice i tehnički ure aji’’. koji su kriterijumi upravljanja. a u isto vreme je primenjiva na svaku od njih’’. STAFFORD BEER: ’’Kibernetika je nauka o vezama i upravljanju. Prema obliku postojanja sistemi se dele na realne i apstraktne. 13 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Prema načinu postanka razlikujemo prirodni i veštački sistem. ’’oca kibernetike’’. tako e. ’’Ra anje’’ kibernetike povezuje se s pojavljivanjem knjige Norberta Winera Cybernetcs or control and communication in the animal and the machine. ranih tridesetih godina prošlog veka. Kibernautes (kibernetes) upravitelj je mornara ili kormilar. Radi celovitijeg uvida u pojam kibernetike navodimo neke od definicija. koji daju i o sistemima koji primaju i daju informacije’’. U toj se knjizi istaknutoga američkog matematičara prvi put javlja jasno odre ena koncepcija opšte teorije upravljanja i postavljanje osnove metode proučavanja problema upravljanja i komunikacija (prenosa poruka) u sistemima. Skladnim i uzajamno povezanim funkcionisanjem elemenata. otpočela je lančana reakcija stvaranja opšte teorije upravljanja. Kibernetika Naziv kibernetika svoje poreklo vodi od grčkih reči kiber (nad) i nautes (mornar). GERHARD MEYER: ’’Kibernetika je nauka o upravljanju i regulaciji me usobno povezanih procesa koji se dešavaju u sistemima kao što su organizmi. Sistem je povezanost elemenata u celinu i njihovo skladno i uzajamno povezano funkcionisanje radi ostvarivanja postavljenog cilja. kao i njihov izbor. pa je kibernetika i veština kormilarenja (upravljanja brodom). omogućuje se celovitost i stabilnost sistema. Postoje različiti kriterijumi za klasifikaciju sistema. Kibernetika je proširila krug osnovnih i primenjenih nauka. čime se upravlja. H.: ’’Kibernetika je opšta nauka o sistemima koji primaju. po Wineru. 2. 3. metode. ljudi (vaspitač i stručni saradnici) drugi i procesi (organizovanje. Prema ponašanju razlikujemo stohastičke i determinističke sisteme. GRENIEWSKI H.Subotica . a koji zajedno postižu odre eni cilj ili daju odre eni rezultat. Nakon pojavljivanja Winerovih radova. odnosno. poslužiće i za upoznavanje novih naziva koji su na toj osnovi nastali. KORTUM: ’’Kibernetika je nauka o upravljanju procesima i sistemima svake vrste’’. Procesi upravljanja (u obrazovanju) mogu se. to je podsistem. kako se upravljanje može ostvariti. On je ujedno odgovorio na tri ključna pitanja konstituisanja nauke o upravljanju (koja je značajna za rad vaspitača): 1. Stvari (program predškolskog vaspitanja. postupci i sredstva) prvi su činioci. čija je sloboda ponašanja ograničena. obuhvatiti pomoću tri činioca.

14 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Pitanje je kako iz skupa mogućih izabrati odre enu upravljačku akciju. Negativa povratna sprega je povratna veza koja u sistemu s upravljanjem smanjuje uticaj ulaznog delovanja (akcije) na izlaznu veličinu upravljanog podsistema. Predmet istraživanja kibernetike su sistemi u kojima se odvija proces upravljanja. Po definiciji upravljanje je proces izbora i donošenja odluke radi ostvarivanja unapred postavljenog cilja. informacioni se sistem u literaturi različito definiše.IFIP) odre uje ga na sledeći način: • ’’Informacioni sistem je sistem koji prikuplja. u osnovi. Kibernetika proučava odnose i svojstva upravljačkih procesa u tim sistemima. čuva. decu i drugo zaposleno osoblje. skladišti. To pretpostavlja postojanje cilja upravljanja. ali ne mora koristiti informatičku tehnologiju’’. Upravljati znači birati upravljačku akciju. Upravljanje pretpostavlja mogućnost izbora izme u više upravljačkih akcija. Povratna grana u sistemu upravljanja povezuje izlaz iz sistema i upravljački podsistem. mogu grupisati u dve faze: a) odre ivanje upravljanja ili izbor upravljačke akcije i b) provo enje upravljanja ili sinteza upravljanja. memorisanjem i obradom podataka. oblikovanjem. navodimo neke definicije informacionog sistema. itd. Informacioni sistem je aktivni društveni sistem koji može. a akcije ili podaci koji se prenose povratnom vezom. Kibernetika je nauka o upravljanju procesima i sistemima svake vrste. • ’’Informacioni sistem je odre eni skup metoda. Uopšteno rečeno. Povratna sprega ili povratno delovanje predstavlja vezu izme u elemenata sistema upravljanja i to kada se s izlaza (upravljanog podsistema) utiče na ulaz (upravljački podsistem). Me unarodna federacija za obradu informacija (engl.tačna postavka zadatka. uključujući vaspitače. International Federation for Information Processing . upravljanje je trivijalno. To je moguće ostvariti ako postoji referenca rangiranja raspoloživih upravljačkih akcija. mogu biti pozitivni ili negativni. Upravljanje kao organizovana aktivnost sadrži niz komponenata i procesa koji se. NORBERT WINER: ’’Kibernetika je nauka koje se bavi teorijom upravljanja i komunikacijom živih bića i mašina’’. Ti sistemi mogu biti prirodni. Zavisno od aspekata proučavanja i pristupa autora. s obzirom na delovanja koja izazivaju.Subotica . zadatak upravljanja je usmereno vo enje fizičkih objekata i organizacija. postupaka i resursa oblikovanih tako da se potpomogne postizanje nekih ciljeva’’. Dijagram kružne povratne veze prikazuje kružnu uzročno-posledičnu povratnu spregu. Radi sagledavanja kompleksnosti ovog dela informatike. Informacioni sistem je deo informatike kao nauke. Prema delovanju povratna sprega može biti pozitivna ili negativna. ali tako da budu dostupne i upotrebljive za svakog ko ih želi koristiti. Pozitivna povratna sprega je povratna veza koja u sistemu upravljanja povećava uticaj ulaznog delovanja (akcije) na izlaznu veličinu upravljanog podsistema. prenosom. roditelje. Pomoću informacija se nastoje izraziti opšte zakonitosti upravljanja procesima u realnim sistemima. Upravljanje je jedan od važnijih pojmova u svim sistemima. Kada nema izbora.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO LAV NIKOLAJEVIČ LANDA: ’’Kibernetika je nauka o najopštijim zakonomernostima upravljanja složenim sistemima’’. odnosno. s prikupljanjem. društveni ili tehnički. Uzrok dovodi do posledice koja utiče na uzrok. Upravljački su procesi neposredno povezani s informacionim procesima. Zbog toga je nužan element upravljačkoga zadatka . obra uje i isporučuje informacije važne za organizaciju i društvo.

modelovanje predstavlja svakodnevnu aktivnost i veliki deo onoga što nas čini ljudskim (inteligentnim) bićima. da koristimo simbole i jezike. a može biti i u funkcionisanju (ponašanju). da komuniciramo. Za odnos originala i modela vredi sledeće: ako se izme u dva objekta može ustanoviti sličnost u bilo kakvom odre enom smislu. Sličnost može biti spoljašnja. da procenjujemo i predvi amo. Pojam sličnosti se može primeniti na široku klasu realnih sistema. (2) metode obrade podataka. Kao rezultat procesa koji nazivamo inteligentno ljudsko ponašanje. tako e. Modelovanje predstavlja jedan od osnovnih procesa ljudskoga uma. tada izme u tih objekata postoji odnos originala i modela. Ono je usko vezano sa načinom ljudskog razmišljanja i rešavanja problema. • Upravljani sistem Cilj Upravljački sistem Slika 3. Ono nam omogućava da uočavamo obrasce. Model Modeli se uveliko koriste za proučavanje pojava u stvarnom svetu. (3) sistemska analiza. može se odnositi na strukturnu sličnost polja različitih sistema. Pri tom. Uobičajeno je modelom smatrati sintetsku apstrakciju stvarnosti. Pri tom se razlikuju tri tipa sličnosti.Subotica . Upravo se zato modelovanje najčešće posmatra kao najznačajnije konceptualno sredstvo koje čoveku stoji na raspolaganju. • ’’Informacioni sistem je sveukupnost svih informacionih procesa u vrtiću’’. Bit modela se zasniva na uočavanju sličnosti izme u dva objekta ili sistema. Modelovanje izražava našu sposobnost da mislimo i zamišljamo. Model upravljanja sistemom Okolina 15 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . da vršimo uopštavanja na osnovu iskustva. (4) tehnike modelovanja’’. a drugi model. jedan od objekata je original. po drugim osnovama različitih sistema.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO ’’Informacioni sistem čine četiri osnovne komponente: (1) operacije obrade podataka. da upravljamo procesima i objektima. da se suočavamo s neočekivanim. da pronalazimo značenje i svrhu.

kompjuter. softver i komunikacioni sistem. Pozitivna povratna sprega Učenje Slobodno vreme Slika 6. Godine 16 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Početak ere elektronskog računara datira od završetka II svetskog rata. Elektronski računar je tehnički sistem koji automatski izvršava naredbe . naravno. prenosu. preko elektronskih mreža i sistema. zauzima elektronski računar . obradi. skladištenju i prikazivanju podataka.Subotica . pa se s pravom takva novost naziva informatičkom tehnologijom. odnosno.programe koji su unapred zadati. Pod informatičkom tehnologijom se podrazumevaju metode i sredstva koja se primenjuju u prikupljanju. Negativna povratna sprega Informatičke tehnologije Povezivanje i implementiranje elektronskog računara. Povratna sprega u nastavi Učenje + Ocena Slika 5. to su hardver. u mnoga područja ljudskoga delovanja bitno je izmenilo tradicionalne metode i sredstva rada.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO UČENJE nastava ocena prosečna ocena Slika 4. Centralno mesto.

Ubrzo su i druge kompanije počele proizvoditi lične računare (PC). software). Razvijaju se programski jezici koji svojom efikasnošću sve više približavaju računare običnom čoveku i s kojima se razvijaju moćni programski paketi koje čovek koristi za izradu baza podataka. odnosno. zavidne pouzdanosti. Primena tranzistora smanjila je gabarite i višestruko povećala pouzdanost. computer) elektronski ure aj namenjen obradi i pohranjivanju informacija. projektovanje. Oni mogu učiniti samo ono što ih je čovek. PC je opštepriznati svetski standard za personalni računar. Računar treba prihvatiti kao jedinstvo sklopa (engl. Postoje i druge vrste računara poput Amige. prevodioci izme u čoveka i računara koji čoveku prihvatljiviji skup naredbi prevode u binarne instrukcije računaru i time računare čine pristupačnijim za širu upotrebu. Računari PC su najrašireniji jednokorisnički računari i poznati su po skraćenici 386-ica. vrlo fleksibilne za svakodnevnu upotrebu. čine najprodavanijim računarskim sistemom. kao i nešto mla eg brata PC-AT (PC-Advanced Technology). ceo računar dobija naziv po tipu mikroprocesora koji je u njega ugra en. naučio. s mogućnošću upotrebe raznovrsne programske podrške. kompatibilne s IBM-ovim ličnim računarima.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 1944. godine u kompaniji CDC (Control Data Corporation) uvod je u drugu generaciju računarskih sistema. Godine 1947. 486-ica ili po nazivu Pentium. Zbog toga su računari bili glomazni i nepouzdani. Takav sistem naziva se mikroračunarski sistem. računar opšte namene za ličnu upotrebu. PowerPC-a koji se po sklopu i načinu upotrebe razlikuju od PC-a. Do tada su tržištem mnogih zemalja vladali kućni računari koja su uglavnom služili za zabavu i obuku. naravno. Osloba anje od licencnih prava i dostupna dokumentacija uskoro ga. crtanje. Macintosha. a u slučaju potrebe može se povezati s moćnijim sistemima. Zaista je začu ujuće kako računari mogu obraditi i najsloženije računske operacije u tako kratkom vremenu. Pojava tog računara bila je značajna jer se prvi put računar takvih performansi mogao koristiti u ’’ozbiljne’’ svrhe. Ataria. 17 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Suna. ili u mrežu računara unutar manje firme do celoga sveta.ENIAC. ali nisu svemogući. • upore ivati podatke i donositi jednostavne odluke za koje su programirani. Pojavljuju se programski jezici. zauzimali su gotovo čitavu zgradu i trošili puno energije.Subotica . pisanje i sl. • raditi tačno. ima izvanredne mogućnosti dogradnje raznovrsnim periferijama što ga čini vrlo prilagodljivim raznim zadacima. Računar je (engl. Računari mogu: • izvršavati programom zadata uputstva. stalno nadogra ivan s razvojem tehnologije. IBM izra uje PC-XT (Personal Computer-eXtended Technology). Otkriće tranzistora i konstrukcija prvog tranzistorskog računarskog sistema 1960. Godine 1981. Postoje poslovi koje oni ne mogu napraviti. • smestiti podatke u svoju memoriju i tu ih sačuvati. preko programa koji je napisao. brzo (najčešće mnogo brže od našeg mozga) i bez zamaranja.koliko tu ima zapletenog računanja! Znači li to da su računari pametniji od čoveka? Računari mogu obaviti mnoge poslove. Zamislite samo put svemirske letelice na Mesec . Osim poznatih firmi pojavili su se i nezavisni proizvo ači kompatabilnih delova od kojih je moguće sklopiti računar kompatibilan s IBM-ovim personalnim računarom. konstruisan je prvi elektronski računar . Takvi računari su se nazivali IBM kompatibilni personalni računari. što znači da se na njima mogao izvršavati isti operativni sistem i isti programi kao na originalnom IBM-ovom personalnom računaru. isporučen je prvi korisnički računar UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer). hardware) i programa (engl. Vakumske elektronske cevi bile su osnovni aktivni element sklopova računara prve generacije.

Računar ne može obra ivati podatke sve dok mu se ne naredi što treba raditi sa njima trebaju mu uputstva po kojima će ih obraditi. Da bi računar ’’razumeo’’ naše zahteve za obradu podataka. • proceniti je li knjiga ili slika dobra ili loša. CD. Hardver personalnog računara Hardver računara je ono što korisnik može videti i dodirnuti. DVD ili flešu (disketi). U tu mu se svrhu u obliku programa daju uputstva po kojima će postupati tokom obrade podataka. koje su njihove adrese) i 2. bez obzira nalaze li se u računaru ili su skladišteni na disku. a to je mašinski jezik. treba znati: 1. Zato instrukcije napisane na nekom od programskih jezika treba prevesti. Softver Softverom nazivamo operativni sistem i programe pomoću kojih se pokreće i nadzire hardver. • osećati slano. šta treba napraviti s podacima (tj. Zanimljivost: Niska cena laptopova će po prvi put u 2009.Subotica . slatko. • razmišljati. oni su nama ljudima bliski i razumljivi. kakva su uputstva). Programi su neopipljiv deo računara. toplo. 18 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . gde su smešteni podaci (tj. mirise. godini nadmašiti prodaju kompjutera. kodirati na jezik koji računar razume. ni stvarati umetnička dela. hladno. Osnovna konfiguracija PC računara sastoji se od hardverskih komponenti. odnosno. Svaka komponenta ima odre enu ulogu u radu računara. niti emocije. • pisati romane.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Računari ne mogu: • napraviti bilo šta bez programa koji je napisao čovek. Za pisanje programa koriste se programski jezici. ali ne i računaru. to je sve ono što upravlja računarom da bi mogao obaviti koristan posao. odnosno.

Šta je entropija? 20. a šta definicija? 6. Šta obrazovni sistem treba da obezbedi za decu i vaspitače? 3. Šta je poruka? 14. Korisna informacija je. Ako želimo da deca nauče da smisleno i odgovorno koriste računar. tvorac kibernetike i definicija 24. Šta označava pojam kodiranje? 16. Pojam i definicija znaka 17. Nastanak reči informatika i njen tvorac 7. Nova definicija pojma informatike 9. Predmet izučavanja kibernetike 25. Cilj i mogućnost izbora u kibernetici 26..Subotica . Koja je uloga informatike u ljudskom radu? 10.. Pojam i definicija komunikacije 21.. Informatika u predškolskom vaspitanju .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO PITANJA 1.pravo na obrazovanje 2. Onovni pojmovi u Informatici 12. poreklo i značenje pojma. Pojam i definicija informacionog sistema 28. Pojam informacije 13. 19. 5. Kibernetika. Kakav je značaj računara za dete predškolske dobi? 4. Shannon-ov model prenošenja poruka 22. Pojam i definicija sistema 23. Šta je pojam. tada moramo. Šta je semiologija? 18. Čime se bavi informatika u obrazovanju? 11. Model i bit modela 19 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .. Šta je podatak? 15. Pojam povratne sprege 27. Stara definicija pojma informatike 8.

Elektronski računar 2.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 2. Mehaničke mašine za računanje 2. zemljište. Rana pomagala za računanje 2.2. pre otprilike 5. vreme.1.000 godina u drevnom Babilonu. Kini i Indiji. Sumeru. RAZVOJ RAČUNARA KROZ ISTORIJU TEME 2. 20 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . prvi znakovi Znanje računanja primjenjivalo se praktično još u starom veku. urezivani su u kamenu. RANA POMAGALA ZA RAČUNANJE Računanje je staro koliko i čovečanstvo.3.1.Subotica . Graditelji ogromnih piramida. Prvi znakovi kojima su ljudi beležili članove plemena. stoku. na drvenim stubovima i sl. hramova i drugih gra evina morali su se koristiti računskim znanjima. Egiptu.

Zahvaljujući abakusu. Kolone ne moraju uvek biti potencijal broja deset. Takvim su se abakusom koristili u Egiptu i u Kini 2. Usavršeni abakus i danas koriste za svakodnevno računanje narodi Rusije. Prvi poznati abakus postojao je u Babilonu pre 5. Mezopotamiji i Kini. Prvi prenosivi računar je abakus (grčki abax. S razvojem trgovine javila se potreba za brojevima kao znakovima potrebnim za računanje i merenje. postoje najstariji zapisi o brojevima sačuvani do današnjih dana.000 godina tačno predvi anje Mesečevih mena.Subotica . 7). nego to mogu biti i potencijali broja 2. bilo je moguće predvideti vreme sledećeg punog Meseca. a koji se sastojao od okvira i razapetih žica na kojima su postavljene pločice ili kuglice. Abakusi se mogu razlikovati po vrednostima koje se dodeljuju pojedinim kolonama i redovima. ili 16 i dr. Kine i Japana. a nešto kasnije i u antičkoj Grčkoj. Šema obnovljenog Stonehengea u funkciji računanja Mesečevih mena 21 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . znači ploča za računanje). te vreme pomračenja Meseca.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Prvi računar u svetu je poznati ’’Stonehenge’’ (slika br. Pretpostavlja se da je dekadni sistem brojeva razvijen kod većine naroda zato što su ljudi za računanje koristili deset prstiju na rukama. Uz pomoć Meseca koji je bacao senku kamenja na tačno označena mesta na tlu. u Egiptu.500 godina. On je omogućio još pre 4. Njime se računalo pomoću kamenčića koji su se umetali u žljebove napravljene u pesku.000 godina. 12. Primeri različitih znakova za brojeve i menjanje njihovih oblika Slika 7. Zatim se abakus razvio u oblik predstavljen na slici 8.

Primer računanja pomoću abakusa 2.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 8. Godine 1622.2. Godine 1612. kad su se počeli izra ivati elektromehanički i elektronski ure aji za računanje. MEHANIČKE MAŠINE ZA RAČUNANJE U konstruisanju mehaničkih mašina za računanje pomoglo je načelo rada mehaničkih satova i njihova izrada. 22 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . koristile su se sve do četrdesetih godina XX veka. Nakon izuma abakusa ništa se u svetu računara nije doga alo sve do XV veka kad je Leonardo da Vinci skicirao mehaničku mašinu za računanje. WILIAM OUGHTREED stvara prvi logaritamski računar koji je u početku bio kružnog oblika. JOHN NAPIER otkriva pojam logaritma i izdaje prve logaritamske tablice. Mehaničke računske mašine koje su radile po tom principu.Subotica . Vrsta abakusa Slika 9.

procesuiranje i kontrola. engleski matematičar. Pascalova mašina za računanje je radila tako što su se brojevi unosili okretanjem točkića povezanih zupčanicima. 14) koja mu je pomogla u dizajniranju i programiranju računara za stvaranje muzike. podeli u dva spremišta: jedan za brojeve (podatke) nad kojima se vrše operacije i drugi za spremanje uputstava radi odre ivanja operacija koje će se vršiti nad brojevima. dao je veliki doprinos razvoju mehaničkih mašina za računanje. te se na nizu prozorčića ispisivao rezultat. Zupčanici. Skup metalnih pločica na izlazu iz mašine trebalo je da omogući štampanje rezultata na papiru. Njegova zasluga u razvoju računara. 23 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Zbog složenosti mašine. CHARLES BABBAGE. Tokom izrade analitičke mašine Babbage je upoznao Adu Bajron. BLAISE PASCAL. Slika 10. slično modernom ure aju u automobilu koji beleži pre ene kilometre. On je prvi u mehaničku mašinu uneo i memorijske mogućnosti i to na karticama s izbušenim rupicama. izradio nacrt nove mašine za računanje koju je nazvao analitičkom mašinom. zbog čega je nazvan ocem računara. Predložio je da se skladištenje koje se danas naziva memorija. njih 6-7 ili 10. Paskalova mehanička mašina GOTTFRIED LEIBNITZ konstruisao je 1694. Zato Adu Bajron nazivaju majkom modernih računara i prvom programerkom na svetu. mašinu za računanje nazvanu ’’bankovni službenik’’. Imala je dva osnovna elementa: skup zupčanika za sabiranje slično Pascalovoj mašini i pokretne valjke koji su sledili decimalna mesta prilikom množenja. princip njegovog rada sličan je današnjem računaru. pomerali su brojčanik.Subotica . izumeo je mehaničku mašinu koja može obavljati sabiranje i oduzimanje nazvanu PASCALINA. On je funkcije mašine podelio u tri dela: skladištenje. Prvu je mašinu nazvao diferencijalna. Mašina je imala zupčanike koji su omogućavali automatsko sabiranje i oduzimanje. groficu od Lovalacea (slika br. Iako je ta mašina trebala biti izra ena od osovina. zupčanika i sličnih delova. BABBAGE je 1833. ona nikada nije završena. ogleda se u postavljenom načelu rada računara koji se koristi i danas. francuski naučnik.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Godine 1642.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 11.Subotica . Analitičke mašine 24 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Charles Babbage. otac računara i diferencijalna mašina Slika 13. Leibnitzova mašina Slika 12.

25 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . odnosno 5 rolni papira s rupicama. 14 prikazuje karticu s rupicama na kojoj različit uzorak rupica predstavlja različit broj ili. Prvi računar opšte namene koji je mogao izvoditi različite zadatke bio je američki ure aj ENIAC (Electronical Numerical Integrator and Computer). Koristi se bušenim karticama. Osnova binarnih brojeva je dakle broj 2. godine u vreme Drugog svetskog rata. postaje osnivač danas poznate kompanije IBM. Papirne trake čitale su se optičkim čitačem. pre emo na binarni sistem sa samo dva znaka 0 i 1. Bio je hiljadu puta brži od najbržeg tadašnjeg mehaničkog računara. na kojima je bila poruka koju je trebalo dešifrovati.3. KONRAD ZUSE razvija relejni računar Z3. ELEKTRONSKI RAČUNAR Osim izuma električne energije. usmeravanje i zaustavljanje električnih signala kako bi se u računaru mogle izvršavati računske operacije. godine elektromehanički računar za automatsko rešavanje diferencijalnih jednačina. Bila je to velika i komplikovana mašina nazvana MARK I. dakle.Subotica .000 elektronskih cevi. Godine 1890. gde nula označava nepostojanje signala. uzmi broj s kartice. Algoritam predstavlja šemu u programiranju koja olakšava pisanje složenih programa) i time započinje naučno proučavanje računara. itd. Konstruisan je u strogoj tajnosti. čime se i završila era mehaničkih mašina za računanje. koristeći se binarnom aritmetikom. Računar se sastojao od ulaza za podatke. ako se radi o kontrolnoj kartici. GEORGE BOOLE opisuje simboličko i logičko razmišljanje. HERMAN HOLLERHT svojom mašinom za sortiranje rešava problem popisa stanovništva SAD-a. što postaje osnova modernih računara. idi na sledeću karticu s uputstvima. Računar je konstruisan 1943. npr. Prvi računar sa programiranim upravljanjem (koje je uveo Fon Nojman) radio je pomoću katodnih cevi. Skratio je vreme obrade podataka s 3 godine na 2 nedelje. a koristio se za dešifrovanje poverljivih nemačkih poruka. godine. konstrukciji prvog elektronskog računara prethodio je i izum katodnih (elektronske) cevi. Njegova se kompanija razvija i on 1914. Američki fizičar HOWARD H. čak do osamdesetih godina XX veka. Svi brojevi i svi postojeći znakovi pretvarali su se. do 1938. Godine 1854. Tako su nas električna energija i elektronska cev prisilile da iz dekadnog (desetoznakovnog) sistema koji se koristio u mehaničkim mašinama. To se načelo koristilo i kod prvih elektronskih računara.000 elektronskih cevi i mogao je zapamtiti 20 brojeva. AIKEN konstruisao je 1944. Ure aj je imao 18.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika br. ALAN TURING razvija ideju o univerzalnoj mašini koja će moći izvesti svaki algoritam (= sled koraka koji dovode do rešenja postavljenog zadatka. 2. u ta dva stanja kojima je dalje mogla upravljati elektronska cev. Elektronske cevi koje su obavljale operacije mogle su prepoznati samo dva stanja električnog impulsa: kada je on prisutan i kada nije. a bio je težak 30 tona. Računske operacije obavljalo je 2. Od 1935. Prvi elektronski računar bio je Colossus.300 ugra enih elektronskih cevi i mnogo drugih delova povezanih sa ukupno 80 km žice. Uputstva su bila vrlo jednostavna. Na kraju se dobijala dešifrovana poruka. konstruisan 1944. a niz rupica pretvarao se u električne impulse. Električni su se impulsi zatim prenosili i nad njima su se izvršavale različite operacije. Taj računar imao je 3. različitu naredbu. a jedinica postojanje. oduzmi 1 od datog broja. Godine 1937. Elektronska cev služila je za pojačavanje.

Računar je bio sastavljen pretežno od elektronskih cevi. svi se računari temelje na silicijumu. BRATTEN.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 14. 26 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . a trošio je i mnogo energije (125 kW).prvi elektronski računar dostupan na tržištu. Bušena kartica i Ada Lovalace Slika 15.Subotica . godine kompanija Unisys predstavlja UNIVAC 1 . J. Voda kojom su cevi bile hla ene toliko se zagrevala da se koristila za grejanje prostorija. prona en je tranzistor (W. Zauzimao je prostor veličine jedne sobe (težio je 10 tona). BARDEEN i W. Maja 1951. Tranzistor se temelji na osobini poluprovodljivosti silicijuma. Ime je skraćenica izraza UNIVersal Automatic Computer. SHOCKLEY). Od tada do danas. Slavu je stekao nakon godinu dana prilikom ispitivanja javnog mnenja. pa se ovo doba može nazvati silicijumsko doba. Elektronske cevi Godine 1947. tačno predvidevši rezultate ispitivanja do tada nezamislive tačnosti.

godine IBM i UNIVAC proizvode računare za vojsku. velike kompanije i univerzitete. Prvi računar opšte namene ENIAC 27 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .Subotica . Replika prvog elektronskog računara COLOSSUS Slika 18. Slika 16. U IBM-u su mislili da će zadovoljiti sve svetske potrebe za računarima kada proizvedu deset velikih računara.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Do 1957. Konrad Zuse i njegov računar Z3 Slika 17.

aritmetičko-logički i upravljački deo je smešten na integralnom kolu). Integrisana kola su u početku sadržavala desetke i stotine. DOUGLAS ENGLEBERT na Computer Conference-i predstavlja računarski miš. Godine 1968. do 1981. kompanija DEC svoje računare PDP i VAX nudi po pristupačnoj ceni. SHOCKLEY dobitnici Nobelove nagrade i prvi tranzistor Slika 21.Subotica . Godine 1963.osnovni element računara. GORDON MOORE postavlja Mooreov zakon koji kaže da će se broj tranzistora od kojih se sastoji procesor udvostručavati svake godine. hipertekst. Dalji razvoj bio je predvidiv: što više tranzistora na što manje prostora. DOUGLAS ENGLEBERT s istraživačkog instituta Stanford pronalazi računarski miš. Od 1957. revidira svoj zakon na dve godine. Procesor (2003. Godine 1973. JACK KILBY iz Texas Instrumentsa i ROBERT NOYCE iz Fairchild Semicondustora odvojeno dolaze do izuma integrisanog kola. 20. a broj korisnika raste. Godine 1971. Elektronski računar UNIVAC Godine 1958. šalje prvu e-mail poruku. Godine 1965. Moore 1995. objektno programiranje. 28 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Kada više tranzistora smestimo na komadić silicijuma i povežemo ih metalnim izvodima utisnutim u silicijum. RAY TOMLINSON. Xerox predstavlja svoj eksperimentalni računar Xerox Alto (ponekad ga nazivaju i prvim personalnim računarom) s konceptom grafičkog korisničkog interfejsa. američko Ministarstvo obrane pokreće ARPAnet. što i malim kompanijama omogućava primenu računara. J. BRATTEN. dinamično povezivanje datoteka i saradnju pomoću deljenja ekrana. računarski inženjer u kompaniji Bolt. BARDEEN i W. Godine 1969. W. dobijamo integrisano kolo. Godine 1972. a kasnije milione elektronskih komponenata.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 19. god) sadrži više od 100 miliona tranzistora na pločici površine nekoliko cm2. prethodnik Interneta. Mikroprocesor INTEL 4004 (mikroprocesor . Beranek i Newman.

Iako Alto nikada nije ušao u serijsku proizvodnju.prvi personalni računar dostupan širem krugu korisnika . Nakon kupovine računar je trebalo sastaviti. Slika 22. te 29 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Izgra en je sa Intelovim 8080 procesorom. koncept oko kojeg je izra en imaće velik uticaj na stvaranje Apple Lise i Macintosha. Komponente računara Slika 23. Bio je to naporan posao jer je trebalo spojiti brojne žice. Godine 1975.ALTAIR 88000. Intel predstavlja 8080 procesor. ED ROBERTS i LES SOLOMON . Integrisano kolo Slika 24. Elektronski računar PDP Godine 1974.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO opremljenog mišem i mrežnom karticom.Subotica . Mikroprocesor Slika 25.

monitor. Godine 1976. Programiranje je bilo binarno. Godine 1975. Godine 1975. serijama nula i jedinica. Godine 1976. Godine 1978.ENCOUNTER. Apple II Godine 1977. Ulazni ure aj bili su prekidači na prednjem delu kutije.759 dolara. Apple predstavlja APPLE II. Godine 1978. Intel predstavlja 8086 procesor. Korisnici upotrebljavaju vlastite televizore kao monitore i kasetofone za skladištenje podataka. tablični kalkulator koji stvara čitavu industriju. potpuno sklopljeni sistem sa MOS 6502 procesorom i 4 KB RAM-a. nestalo bi i programa i podataka i rezultata. bilo je potrebno kupiti još nekoliko periferija vrednih oko 2.000 $. Razvijaju programski jezik BASIC za Altair 88000. Kasnije ga je zasenio i u potpunosti istisnuo MS-DOS. ispisana na papirnoj traci. Stajao je 1. Da bi računar radio nešto korisno. Nije imao tastaturu. GARY KIDALL iz Digitala razvio je CP/M (Control Program for Microcomputers). JVC počinje prodavati VHS videorekordere.temelj svih današnjih mreža.Subotica . Godine 1975.000 tih računara. prvi jeftini 9-iglični štampač i time pokrenuo revoluciju stonih računarskih štampača. Kad bi se ure aj isključio. taj je štampač čak mogao štampati i grafiku. Slika 27. prvi značajan program za obradu teksta na personalnim računarima. Prva igra .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO postaviti i uklopiti mnogo elemenata koje je trebalo i lemiti. a stajao je 3. niti programski jezik. Godine 1975. izlaz je bio na 16 svetlećih dioda. Prodano je oko 5. Štampač Epson 30 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . MicroPro izdaje WordStar za CP/M. Godine 1979. Epson America predstavio je MX-80. prvu mikrokompjutersku igru koja se isporučivala kupcu u asembleru. Godine 1977. Slika 26. Zilog predstavlja Z80 mikroprocesor koji će kasnije postati srcem svih značajnih personalnih računara temeljenih na CP/M operativnom sistemu. Altair nije imao operativni sistem. Dan Bricklin i Bob Frankston predstavljaju VisiCalc. prvi računar na kojem se odmah moglo početi raditi bez velikog lemljenja i spajanja žica. niti trajnu memoriju (samo 256 bajta RAMa). te izra uju mikroračunar APPLE I (koristi mikroprocesor 6502). Za divno čudo.289 dolara. PAUL ALLEN i BILL GATES osnivaju Micro-Soft. operativni sistem koji je pokretao prvu generaciju PC računara. Xerox patentira Ethernet . STEVE WOZNIAK i STEVE JOBS osnivaju APPLE. Kompanija Objective Design predstavila je Encounter.

Računar Atari Godine 1979. javlja se Hayes Smartmodem 300.personalni računar) namenjen malim poslovnim korisnicima. IBM proizvodi prvi IBM PC (Personal Computer . a kapaciteti su varirali izme u 5 i 10 MB.Subotica . Atari isporučuje svoje prve računare Atari 400 i Atari 800 koji su označili početak ere računarskih igara.466 dolara. postaju u svetu veliki hit i pravo pomodarstvo.čudesni ure aji za ta pionirska vremena: 1 KB RAM-a i 4 KB ROM-a u kojem je bio upisan BASIC. Doba personalnih računara (PC) je započelo. Godine 1980. Godine 1980. tj.25-inčne disketne jedinice kapaciteta 91KB i 5-inčni monohromatski ekran. Najbolje od svega je cena: stajali su manje od 200 USD. Slika 29. videoigre za kompjuterske konzole. 1979. TIM BARNERS-LEE piše mali program pod imenom Enquire Within Upon everything. Model 800 bio je pravi ure aj: imao je 8 KB RAM-a. Ure aj je koristio Zilog Z-80 procesor. Godine 1980. Težio je 12 kg. kojem je upravo zbog uspeha ZX serije bila dodeljena i plemićka titula. dve 5. nastaje Osborne I. a mogao je primiti 2 ROM ketridža. što je računare učinilo vrlo dostupnima i na neki način potaknulo informatički bum. Microsoft je otkupio operativni sistem od druge kompanije i preprodao ga pod svojim imenom. Godine 1980. pojavljuje se ZX80 i ZX81 (prethodnici legendarnog Spectruma) . kao što su Space Invaders i Pac Man. Intel predstavlja 8088 procesor. a kasnije i manje od 100 USD.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Godine walkman.25 inča.globalnu ili svetsku mrežu (www). Godine 1979. posebne čipove za grafiku i zvuk. Sony predstavlja Slika 28. Tvorac tih računara je sir Clive Sinclar. Godine 1981. Format im je bio 5. Taj model donosi AT skup naredbi koji će na kraju postati industrijski standard. Godine 1981. Godine 1981. prvi prenosivi računar. te imao 64KB RAM-a. Sinclair 80 Godine 1979. a stajao je 3. 31 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . IBM naručuje od Microsofta operativni sistem za PC. tvrdi diskovi. nastaju prvi ’’winchesteri’’. Čipove je dizajnirao otac ’’duše’’Amige Jay Miner. Njegov koncept stvaranja slučajnih veza izme u odvojenih objekata na kraju evoluira u World Wide Web .

neki roboti su sposobni sami doneti neke odluke (ali ipak ograničeno).znači .SLEDEĆI. njegove primene i računarskog softvera. generacija: Druga generacija obuhvata računare proizvedene krajem pedesetih i šezdesetih godina. 9. obradu teksta. 1. 2. 7. jer se većina stručnjaka slaže da je ova generacija računara samo poboljšanje prethodne tri generacije i da se jedini napredak ogleda u veoma velikoj integraciji (VLSI .KORAK. 3. trošili su mnogo električne energije i proizvodili veliku toplotu. računarske tehnologije (computer tehnology) vezane za praktičnu primenu računara. generacija: Računari treće generacije tehnološki su unapre eni primenom integrisanih kola. Baziraće se na veštačkoj inteligenciji gde će računar biti sposoban odlučivati šta je najbolje u tom momentu. • program: S = O : FOR I =1 TO 1200 : S = S + I : NEXT I . 3. U principu zadatak naučnika je da u budućem vremenu podare računaru mogućnost "razmišljanja".teorijski aspekti arhitekture računara. • naredba Print ~ 3*5 ~. • naredba STEP .GRANANJE U PROGRAMU. 2. 2.znači . • naredba IF . generacija: Iako neki smatraju da je današnja generacija računara možda peta.Subotica . 3. računarsko inžinjerstvo (computer engineering) .znači .proizvodnja i povezivanje hardverskih delova računara..znači . pa i šesta. Ona je bila zasnovana na velikom broju pojedinačnih tranzistora (oko 10 000) koji su ručno pričvršćivani na ploče i s drugim elementima povezivani žicama. 32 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . 4.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Nekoliko primera komandi u programskom jeziku BASIC: • naredba NEXT . 1968. crtanje i obradu ctreža. zabavu i razonodu. ona je zapravo četvrta. 6..Very Large Scale Integration) koja je omogućila stvaranje mikroprocesora. sam će raditi neke stvari. generacija: Karakteristika prve generacije bila je korišćenje vakumskih cevi kao aktivnih elemenata koji su bili veliki. 8. komunikacije. 5. naučnotehničke proračune i 11. obradu slika.? . Današnje oblasti primene računara Razvojem računara i njihove primene nastale su tri nove računarske oblasti: 1. 5. računarske nauke (computer sciences) . obradu video zapisa. napravljen je logički čip sa 180 tranzistora.ŠTAMPAJ TEKST 3*5. 4. generacija: Peta generacija računara je još uvek u razvoju. miltimedijalnu primenu. baze podataka. 10. U razvoju računara govorimo o pet generacija.sabira brojeve od 1 do 12. Podela prema područjima primene računara danas obuhvata: 1. obradu zvuka. U to slobodno možemo ubrojati robote. animacije.

1899. ’’Sve što je moglo biti prona eno. 1977. ’’Ja mislim da postoji svetsko tržište za možda pet računara’’. ’’DOS adresira samo 1 megabajt RAM-a. kao što je onaj na iPhoneu. nazvano dži-spik (G-Speak).. u San Francisku na Istraživačkom institutu Stenford. Tehnološko dostignuće dži-spik uskoro će ući u masovnu proizvodnju. Kep Olson. inžinjer u Advanced Computing Systems Division u IBM-U.5t’’. komentarušući mikročip. čemu će to služiti’’. 3. ’’Ali. ’’Računari u budućnosti neće biti teži od 1. 1. nego na paralelizaciji računarskog procesora. 1943. a danas 40 godina kasnije. predsednik. zato što mi ne možemo ni da zamislimo bilo koju aplikaciju kojoj bi trebalo više’’. pa do Surfacea i Windowsa 7. 4. Microsoft o razvoju DOS-a.. novog ’’Microsoftovog’’ operativnog sistema koji bi trebalo da otvore vrata taktilnim kompjuterima. 33 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Thomas Watson. 1969. čija konstrukcija nije zasnovana na fon Nojmanovoj arhitekturi. Ideja je da se unese prirodnija komunikacija u odnos izme u čoveka i tehnologije koju će činiti jednostavni pokreti i koja neće zahtevati savladavanje rukovanja računarom. već je prona eno’’. mogao bi otići u zaborav (vidi sliku: kućište prvog miša bilo je napravljeno od drveta).) Navodimo neke od čuvenih zabluda kada je u pitanju primena računara. što je stari san ’’Hewlett Packard-a’’ s početka 80-tih.Subotica . ’’Ne postoji ni jedan razlog da bi neko poželeo računar u svojoj kući’’. predsednik IBM-A. god. Miš je prvi put predstavljen javnosti 1963. delo naučnika kompanije ’’Oblong indastriz’’ iz Los An elesa. Reč je o ’’Appleovim’’ multitač ekranima. direktor i osnivač Digital Equipiment Corporation. Charles H. 6. 1949. direktor Patentnog ureda SAD. 1980. 2. Duell. 5. Zanimljivost: Miš se više neće koristiti. Istisnuće ga najnovije tehnološko dostignuće.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO • (Superračunari su obično računari velikih mogućnosti i brzine obrade podataka. Popular Mechanics u predvi anjima nemilosrdnog napretka u nauci.

Subotica . 31. Prvi računar u svetu 30. Dekadni sistem brojeva 32. Ko je tvorac najpopularnijeg operativnog sistema? 34 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Kako glasi Moore-ov zakon? 41. Po čemu je značajan Charles Babbage? 34. tranzistori. Ko je majka modernih računara i prvi programer na svetu? 35. Ko i kada je poslao prvu e-mail poruku? 42. Binarni sistem 37. Prvi prenosivi računar star 5000 godina bio je.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO PITANJA 29. Elektronska cev. Prvi elektronski računar 36. Prvi računar opšte namene 38.. Ko je začetnik današnjeg Interneta? 43. Ko i kada je pronašao računarski miš? 40.. integrisano kolo 39. Ko je izumio prvu mehaničku mašinu? 33.

odnosno računari. Me utim. on je ’’mašina bez inteligencije’’ jer doslovno izvršava samo ono što mu je zadato instrukcijama.1. jesu elektronske mašine koje obra uju ulazne informacije (podatke ili naredbe) i iz njih proizvode izlazne informacije (rezultate). Sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste isti računar. postoji podela računara na računare opšte namene i računare specijalnih namena..Subotica . Serijski računari u trenutku vremena mogu da izvrše jednu naredbu nad samo jednim podatkom u memoriji. Iako je u početku računar često nazivan i elektronski mozak. Struktura hardvera računarskog sistema 3. sa njegovim razvojem i masovnim korišćenjem personalnih računara. 35 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Računarski softver 3. 2. Kod personalnih računara. Kod višekorisničkih sistema centralni računar opslužuje sve korisnike. paralelne ili SIMD (Single Instruction Multiple Date). njihova primena. a skup instrukcija za izvršenje neke obrade naziva se program. broj korisnika koji mogu istovremeno da koriste jedan računar. STRUKTURA HARDVERA RAČUNARSKOG SISTEMA Računarski sistemi. Sa stanovišta broja naredbi koje izvršavaju u trenutku vremena računari se dele na: 1. serijske ili SSD (Single Instruction Single Date). 2. Za rešenje bilo kog problema postupak rešavanja mora najpre da se raščlani na najjednostavnije korake. Ljudi koji pišu programe su programeri.. ovi računari su izgubili svoju ulogu i njihovo korišćenje danas je vrlo ograničeno. a zatim da se za svaki od tih koraka napiše odgovarajuća naredba koju računar mora da izvrši. U početku su se računari koristili uglavnom za složena numerička računanja.3. kao što i ime govori. Računari za specijalne namene imaju ugra ene programe za rešavanje samo onih problema za koje su namenjeni (igranje šaha. Takvog tipa su svi personalni računari. Paralelni računari (superračunari) mogu u jednom trenutku vremena da izvrše istu naredbu nad većim brojem podataka u memoriji. Ovakav postupak se zove programiranje. Način korišćenja i mere zaštite 3. da rešavaju različite probleme.). postoje višekorisnički (meinframe based) i jednokorisnički (PC based). tako da je u nekim jezicima njihovo prvobitno ime računari zamenjeno imenom mašine za obradu podataka. Računari opšte namene mogu da učitavaju razne programe. svaki korisnik ima svoj računar i na njemu vrši obradu svojih programa.1.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 3. Sa stanovišta primene. ili 3.2. RAČUNARSKI SISTEMI TEME 3. broj naredbi koje računar može da izvrši u jednom trenutku. ali se ubrzo njihova namena proširila na skoro sve oblasti ljudske delatnosti. automatski pilot. Računari se mogu podeliti na različite načine u zavisnosti od toga da li se posmatra: 1.

programa po kojima računar radi . jedinice spoljne memorije. izlaznih jedinica. sve one delove koji se vide i mogu se dotaknuti. centralne (unutrašnje) memorije. 5. Ulazne jedinice Kontrolna jedinica Unutrašnja memorija Jedinice spoljne memorije Izlazne jedinice Aritmetičko logička jedinica Slika 30. aritmetičko-logičke jedinice. Ovo bi više odgovaralo mreži računara kod kojih je rešavanje delova jednog problema podeljeno na više računara. 3.Subotica . Funkcionalna organizacija računarskog hardvera prikazana je na slici 30. Sa razvojem informacione tehnologije značenje ovog izraza je prošireno i na sve druge komponente informacione tehnologije u vezi sa računarima (razni priključni ure aji. Ovaj izraz nastao je zbog veličine prvog računara ENIAC koji je bio težak.računarskog hardvera i 2. ulaznih i 6. kabast i glomazan.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Teorijski postoje još dve grupe MIMD (Multiple Instruction Multiple Date) ili ultraračunari koji u jednom trenutku izvršavaju naredbe nad različitim podacima. Izraz hardver označava fizičke ure aje računarskog sistema. 2. odnosno. Struktura hardverskog sistema Tipičan računarski sistem sastoji se od sledećih komponenata: 1. itd). na kojoj su prikazani tokovi kontrole i podataka. same mašine . kontrolne jedinice. druga komponenta računarskog sistema dobila je ime softver (sofware) kao suprotnost od hardware. Imajući u vidu da je računar samo mašina koja radi po odre enom programu.računarskog softvera. Funkcionalna organizacija hardvera računarskog sistema 36 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . S obzirom da je računar bez programa potpuno beskoristan. Četvrta grupa računara MISD (Multiple Instruction Single Date) u jednom trenutku izvršava više naredbi nad istim podatkom i praktično je neizvodljiva. može se reći da se svaki računarski sistem sastoji iz dve komponente: 1. 4. komponente računarskih mreža.

decimalni broj 26 predstavljen heksadecimalnim brojevnim sistemom je 1A. 011. 001. sa dve sijalice postoje četiri (2x2=4 ili 22) kombinacije.utakmica).) Slika 32. Učenik iz popodnevne smene po dolasku proverava da li je sijalica upaljena. kod koje bi stanje kada je ugašena bilo značenje sa 0. pored hardverskog ure aja. stvar je dogovora (na primer: 00 .0). a stanje kada je upaljena sa 1 (može biti i obrnuto). 1 . Slika 31. pretpostavljamo da neko u me uvremenu neće ugasiti tu sijalicu. 01.0) ili da obe budu ugašene (0. od kojih svako može da ima dva stanja koja se obično označavaju sa 0 i 1 (0 .ne ide se nigde.1). (Me utim. pa bi se na taj način moglo preneti osam poruka. pa i mogućnost za prenos četiri informacije. 010.) Na ovaj način može da se prenese samo informacija da ili ne. pored binarnog brojevnog sistema kao matematičke osnove rada računara uveden je i tzv. Na primer: • binarni broj 101 je decimalan broj 5. Program i podaci koji se obra uju uskladišteni su u unutrašnjoj (centralnoj) memoriji. da bude upaljena jedna (0. jedan u prepodnevnoj. ako jeste. a drugi u popodnevnoj smeni. Zbog toga se ova kola zovu bit (skraćeno binary digitbinarna cifra). Oni mogu da se dogovore da uveče idu u bioskop. Sijalice Princip rada memorije računara može se objasniti sledećim primerom: pretpostavimo da dva učenika idu u razrede koji koriste istu učionicu. mora da ima i osnovni program koji upravlja radom računara (operativni sistem).INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Da bi računarski sistem uopšte mogao da se koristi. Koje će te četiri informacije biti. Sijalice 37 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . četiri puta. (Naravno. 111).stanje kada u kolu nema struje. Pri tome. a binarni broj 001101 je decimalan broj 13. heksadecimalni brojevni sistem koji skraćuje binarni zapis za tri. s tim da učenik iz prepodnevne smene to potvrdi tako što će po završetku časova upaliti odre enu sijalicu u razredu. Sa dve sijalice (slika 32) postoje sledeće mogućnosti: da obe budu upaljene (1. Centralna memorija Računar obra uje podatke izvršavajući naredbe date programom. 110. 100. 101.pozorište i 11. Ova memorija se sastoji od kola. pomoću sijalice mu je preneta poruka da se ide u bioskop. Tako npr. odnosno.Subotica .bioskop.1) ili druga (1.kada u kolu ima struje). 10 . kao i skup drugih programa koji imaju različite namene i omogućavaju korisniku da nešto radi sa računarom (aplikativni programi). Ovo može da se uporedi sa sijalicom (slika 31). Sa tri sijalice postoji osam (23) kombinacija (000.

a grupa od 1024 (210) kB prefiksom M (mega) . Prikazan način uskladištenja u memoriju računara važi samo za znakovne podatke.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Isti princip važi i za memoriju računara. U zavisnosti od šeme uskladištenja. Najčešće je u upotrebi ASCI kod (American Standards Code for International Interchange). uzima instrukcije iz memorije i prepoznaje ih. ili označava sadržaj pojedinih adresa u memoriji. a sadržaj adrese se ne menja. Kapacitet memorije računara izražava se brojem bajtova koje računar ima. ili nije. koristeći odgovarajući kod. U početku su ove operacije izvo ene samo sa celim brojevima.upore ivanje dve vrednosti da bi se odredila veća i odre ivanja da li je izraz istinit. započinje operacije ulazno-izlaznih jedinica i prenosi podatke u centralnu memoriju i iz nje. definiše se tabelom koja se zove kod. dok su kod savremenih računara obe jedinice realizovane u okviru istog čipa (procesora). skladišti u jedan bajt. oduzimanja. Aritmetičko-logička jedinica Aritmetičko-logička jedinica sastoji se od registara i elektronskih kola potrebnih za izvo enje aritmetičkih operacija: sabiranja. Prilikom očitavanja sadržaja neke adrese pravi se kopija sadržaja. Ona kontroliše izvršavanje programa. Svaka grupa bitova (bajt) u memoriji ima svoju adresu koja se koristi prilikom uskladištenja podataka ili njegovog očitavanja. Pošto je količina informacija koja može da se uskladišti u jedno ovakvo kolo suviše mala. gde se svaki znak. bitovi se u memoriji udružuju u grupe (registre) koji su kod personalnih računara dužine 8 bita. Umesto sijalica koristi se elektronsko kolo koje ima dva stanja i može da zapamti samo informaciju . dok su operacije sa realnim brojevima izvo ene softverski. Kasnije je aritmetičko-logičkoj jedinici pridodata posebna jedinica za izvo enje operacija s realnim brojevima i izračunavanje trigonometrijskih i drugih funkcija. moguća su i grupisanja u veće jedinice 16 bita (polureč . na primer: EBCDIC. Sastoji se od skupa čipova kojima se kontroliše i koordinira rad celokupnog sistema. mada se ponekad primenjuju i drugi kodovi. Na primer: jedan 16 bitni ceo broj može predstavljati sve brojeve u intervalu od 0-65535. Kontrolna jedinica Kontrolna jedinica je koordinator rada celokupnog računarskog sistema. Tako na primer: ime Aco u memoriji zauzima 24 bita. samo je realizacija tehnološki drugačija. množenja i deljenja i logičkih operacija . Računar ima elektronska kola kojima se unosi. ona je u početku bila realizovana kao posebna jedinica (coprocessor). Za numeričke podatke važe drugačije šeme skladištenja. brojevi se dele na cele i realne. Jedan bajt ima 8 bitova.Subotica . kod kojih se povezuje 4 i 8 bajtova zajedno.da ili ne (jedan bit).1024 kB = 1 MB. dekodira i nare uje odgovarajuće akcije drugim jedinicama. To znači da 1 MB (jedan megabajt) memorije ima 1048576 bajta.halfword) i 32 bita (reč-word).1024 MB) i 1TB (jedan terabajt . Uobičajeno je da se pri izražavanju kapaciteta memorije grupa od 1024 (210) bajta označi prefiksom k (kilo) ispred oznake za bajt (1024 B = 1 kB).1024 GB). 38 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Koja kombinacija predstavlja koji znak. Stanje ovakvog bita je signal za računar i 8 bita može da bude 256 (28) različitih kombinacija znakova u zavisnosti od kombinacije uskladištene u njemu. Ovakva grupa zove se bajt. Danas se koristimo 64 i 128 bitnim računarima. Pored grupisanja u registre po 8 bita. (byte). Još veće jedinice su 1 GB (jedan gigabajt .

i za vreme rada računara. delovi programa i podaci koji trenutno nisu potrebni privremeno se skladište u jedinicama spoljne memorije koja može biti: 1. ispod položaja upisno-čitajuće glave. • brzina prenosa podataka (merna jedinica MB/s). S obzirom na to da izme u staza mora da postoji tačno odre en razmak.Subotica . Flopi diskete danas su gotovo izašle iz upotrebe (danas jedan CD od 700 MB zamenjuje 500 disketa). TB). Da bi se upisali. program po kome radi i svi podaci koje kompjuter obra uje nalaze se u unutrašnjoj memoriji ili kroz nju prolaze. ali se povremeno javlja potreba da to uradi i sam korisnik. sa sekvencionalnim pristupom. Disk (hard disk) se sastoji od više ploča premazanih magnetnim materijalom i postavljenih na istu osovinu. nastaje kružnica koja se naziva staza. Kada se računar koristi. dok se sa njegove gornje i donje strane nalaze upisno-čitajuće glave ure aja kojima se obavlja upis na ploču i čita sa nje. brojem bajtova koji može da se uskladišti u spoljnu memoriju. staze i sektori nisu vidljivi. kada ona miruje. tj. upisno-čitajuća glava mora da se pomeri nad odgovarajuću stazu i da se disketa okrene tako da sektor u kome se podatak nalazi do e iznad glave. brži je i znatno većeg kapaciteta nego disketa. ili kada se oni trenutno ne koriste. Kako se sadržaj unutrašnje memorije kopira neposredno. Kada se stavi u disketnu jedinicu. Značajni parametri za izbor jedinica spoljne memorije su: • srednje vreme pristupa podacima (merna jedinica mili sekunda-msec). Kružnica je podeljena na sektore dužine 512 bajtova. Staze sa istim poluprečnikom s gornje i donje strane ploča čine cilindar. • CD. tako da je kupljena disketa već bila formatirana. s direktnim pristupom. • DVD. • kapacitet (merna jedinica GB. Me utim. bajt po bajt na spoljnu memoriju. disk se okreće. On se realizuje u dva oblika. nego su samo zapisani na magnetnom materijalu. Jedinice spoljne memorije su: • flopi disk. Memorija sa direktnim pristupom je magnetni disk. to se kapacitet spoljne memorije izražava u istim jedinicama kao i kapacitet unutrašnje memorije. disketa se pre prve upotrebe mora formatirati. Da bi se pristupilo podatku.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Jedinice spoljne memorije Jedinice spoljne memorije se koriste za čuvanje programa i podataka kad računar nije uključen. • hard disk. ili kao tvrdi disk (hard disk). To se radilo uglavnom fabrički. • USB fleš memorije. 2. • memorijske kartice. Kao disketa (floppy disk). za pomeranje upisno-čitajuće glave prema osi rotacije (ili u suprotnom smeru) koristi se specijalni motor koji glavu pomera u koracima. Naravno. Budući da se ploča okreće. 39 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Disketa je okrugla ploča premazana magnetnim materijalom i ugra ena u zaštitno kućište od plastike.

Ipak. izdvojen kao posebna kategorija. skener. predstavlja samo običnu. RAČUNARSKI SOFTVER Da bi računarski sistem mogao da radi. sistemski softver i 3. sa stanovišta broja programa koji mogu istovremeno da budu u memoriji. onako kako ga mi ovde definišemo.ploter. sa stanovišta prenosivosti na različite arhitekture računara. Isti tako. dok drugi sistemski softver smatraju razvojnim okruženjem. Pored toga. smatralo se da su razvojna okruženja samo deo sistemskog softvera. srednje vreme pristupa podacima (meri se u ms). Bez operativnog sistema hardver računara.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Značajni parametri za izbor diska su: 1. Ulazne jedinice Kod personalnih računara osim tastature kao ulazne jedinice koriste se: miš.Subotica . Neki autori smatraju da su i operativni sistemi deo sistemskog softvera. kao izlazna jedinica može se koristiti i automatski crtač ili sekač . 2. Izlazne jedinice Najčešća izlazna jedinica je monitor. sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste računar. Softver se može podeliti na: 1. kapacitet diska (GB. pored hardvera mora biti opremljen i odgovarajućim programima koji će njime upravljati. grafička tabla. operativne sisteme. 3. ovde je operativni sistem. 2. zvučnici. digitalni fotoaparat i kamera. Ova komponenta računarskog sistema je softver. Memorija sa sekvencionalnim pristupom je magnetna traka. Za štampanje manjih količina podataka obično se koristi serijski štampač koji štampa znak po znak. neupotrebljivu gvož uriju. Touch Screen. itd. zbog svoje važnosti i jedinstvenosti me u drugim programskim proizvodima. brzina prenosa podataka (zavisi od tipa kontrolora) i 3. čitač bar-koda. ili laserski štampač. Operativni sistemi mogu da se klasifikuju sa različitih aspekata. 40 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Ovde će biti pomenute četiri klasifikacije: 1. sa stanovišta zadavanja komandi i 4. Brzina štampanja ovih štampača iznosi 300-500 redova u minuti. 3. makar se on sastojao od komponenata koje su u datom trenutku najbolje na tržištu. sa stanovišta primene računara. nego samo za arhiviranje programa i podataka. Operativni sistem Operativni sistem je kompleksan programski sistem sastavljen od skupa programa koji treba da obezbedi lako i efikasno korišćenje računara. TB). Kod savremenih računara ona se realizuje u obliku kaseta različitih veličina i ne koristi se aktivno. Postoje različiti pristupi za klasifikaciju softvera. Za štampanje velikog broja podataka koriste se linijski štampači koji štampaju ceo red odjednom.2. aplikativne programe. 2.

operativni sistem prihvata komandu i započinje njeno izvršenje.multiprocesne. posle dobijanja rezultata. što znači da je operativni sistem spreman da prihvati novu komandu. nego kombinovati programe koji koriste procesor s programima koji koriste pretežno dadoteke. Monoprogramski operativni sistem omogućava da računar drži u memoriji i izvršava samo jedan program. Sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste računar operativni sistemi mogu da budu: • jednokorisnički (singleuser) i • višekorisnički (multiuser). Sa stanovišta prenosivosti na različite arhitekture računara.Subotica . Prilikom istovremenog izvršavanja više programa treba voditi računa da oni ne koriste pretežno iste računarske resurse. od kojih u svakom trenutku može da radi samo jedan. Po završetku. nego kad bi se on izvršavao sam. ali je vreme rada svakog pojedinog programa duže.vlasnički (proprietary). ili sa interaktivnim radom korisnika (na primer procesor teksta). Pritiskom na taster Enter na tastaturi. na ekranu se dobija odre en znak koji se naziva prompt. Kod višekorisničkih operativnih sistema na računar može istovremeno biti priključeno i do nekoliko stotina korisnika. Kod operativnih sistema komandnog tipa posle uključenja računara. Prenosivi operativni sistemi. Ovim znakom operativni sistem obaveštava korisnika da je spreman da primi komandu.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Sa stanovišta broja programa (procesa) koji mogu istovremeno da budu u centralnoj memoriji računara. operativni sistemi mogu biti: • • prenosivi i neprenosivi .monoprocesne i • multiprogramske . za to vreme na ekranu nema prompta. operativni sistemi se dele na: • monoprogramske . eventualno. nekih dodatnih parametara za izvršenje komande. ponovo se dobija prompt u novom redu. Komanda se zadaje ukucavanjem teksta koji se sastoji od ključne reči i. kako im ime kaže. Sa stanovišta načina zadavanja komandi u operativnom sistemu postoje: • operativni sistemi komandnog tipa i • grafički operativni sistem. Kod jednokorisničkih operativnih sistema. tako da omogući korišćenje računara na najbolji način. računar može da koristi samo jedan korisnik. MOS omogućava da se u centralnoj memoriji računara nalazi istovremeno više programa. s malim izmenama mogu da se koriste na različitim arhitekturama računara. Zadatak operativnog sistema kod multiprogramskog rada jeste smanjenje ukupno utrošenog vremena rada računara na izvršavanje svih programa u odnosu na vreme koje bi bilo utrošeno kad bi se oni izvršavali pojedinačno. Redosled i vreme svakog od programa u memoriji odre uje operativni sistem. Neprenosivi operativni sistemi su projektovani tako da rade samo na odre enom modelu računara. 41 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .

a na njeno mesto učitavao sledeću i taj postupak ponavljao svaki put kada mu je bila potrebna stranica koje nije bilo u memoriji. • veznici i • različiti uslužni programi. Tako je korisnik imao iluziju da nije ograničen veličinom memorije. Ako ceo program i svi podaci nisu mogli da stanu u memoriju prvih računara. predstavljao kočnicu u potpunom iskorišćavanju novih mogućnosti.Subotica . Sredinom sedamdesetih godina počela je da se primenjuje tehnika u kojoj je operativni sistem delio program i podatke na stranice jednake veličine koje su upisivane na disk. jednu stranicu iz memorije ispisivao na disk. Sistemski softver Osim operativnog sistema. Prilikom pokretanja programa u memoriju je učitavana prva stranica i izvršavane naredbe u njoj. Zbog masovne primene personalnih računara. a da korisno vreme rada po programu bude zanemarljivo. započinjali su učitavanje sledećeg. tako da vreme utrošeno na učitavanje i ispisivanje stranice na disk (overhead) bude malo u odnosu na ukupno vreme rada programa. prelazi na drugu i tako redom. S razvojem personalnih računara ovaj operativni sistem je. Zbog toga su oni deljeni u celine i tako izvršavani po delovima. Virtuelna memorija Podaci s kojima program radi moraju biti u centralnoj memoriji računara. za normalno korišćenje računara potrebni su i drugi programi koje koriste svi ili veći broj korisnika računara.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Operativni sistemi su se razvijali kao i računari. jednostavnu razmenu podataka me u programima i korišćenje virtuelne memorije. Prvi personalni računari imali su primitivne operativne sisteme koji tek što je omogućavao njihovo korišćenje. virtuelna memorija je tehnika koja koristi operativni sistem da upravlja lokacijama segmentiranog programa tako da korisnik ima iluziju da memorija nije ograničena. pri čemu se razmena me urezultata izme u pojedinih celina prenosila pomoću zajedničkog područja u memoriji računara. multiprogramski rad. Programi su se unosili jedan po jedan. zbog pogrešne koncepcije. zamena programa je predstavljala gubljenje dragocenog vremena. Tako je napravljen program koji je upravljao radom računara i omogućavao zamenu programa bez intervencije korisnika. program nije mogao da radi. ili upisivanjem u spoljnu memoriju i njihovim učitavanjem u sledećem delu. Ovakvom podelom na celine i redosledom pozivanja upravljao je sam programer. Ovakva pojava zove se trešing (threching). To je bio monoprogramski operativni sistem komandnog tipa. S obzirom na to da su računari i u to vreme bili brze mašine. koristeći posebne komande operativnog sistema. kada program završi rad s prvom stranicom. Za ovakvo korišćenje programi moraju biti napisani na poseban način. može da se dogodi da računar gotovo sve vreme troši vreme na zamenu stranica. onda je operativni sistem. Da bi se problemi prevazišli. zadavanje komandi predstavljalo je problem mnogim korisnicima. što znači da su učitavali jedan program i tek kada je on u potpunosti zavšio rad. Ovoj kategoriji pripadaju: • programi prevodioci. Ti prvi operativni sistemi bili su monoprogramski. Razvoj operativnih sistema personalnih računara išao je istim putem kao i kod velikih računara. pri čemu se čekalo da se jedan program završi da bi se drugi uneo. a nazivaju se sistemski softveri. Pojavom prvog PC pojavio se MS-DOS. na osnovu odre enih kriterijuma. Prvi elektronski računari nisu imali operativni sistem. Ako program nije napisan kako treba. 42 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Prema tome. razvijen je novi operativni sistem grafičkog tipa Windows koji je omogućio korišćenje svih novih mogućnosti (naročito velike memorije). Kada više nije bilo mesta u memoriji.

Kasnije je ovaj postupak prevo enja automatizovan. simbolički program za jedan računar nije mogao da se koristi na drugom računaru različite arhiktekture jer su im bili različiti repertoari instrukcija. a i adresa memorijske lokacije dobila je neko simboličko ime. tako što je programer zamenjivao naziv operacija njenim kodom. pri čemu je jedna naredba 43 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Isto tako. ako korisnik hoće da piše programe u programskom jeziku C++. Programi prevodioci Programi za prve računare pisani su u mašinskom jeziku. napisan za jedan računar. Zbog toga i program za prevo enje simboličkog jezika (asemblera). Izvorni program Program prevodilac Slika 33. na primer. Me utim. da bi program napisan u nekom od ovih jezika mogao da se izvršava. a kao rezultat rada davao program u mašinskom kodu. Ovakve naredbe najčešće su bile logički podeljene u dva dela. može da koristi računar za druge potrebe i ne treba mu takav program. a drugi deo adresu registra u memoriji računara u kome je uskladišten podatak. pisanje ovakvih programa bio je vrlo težak posao. Naravno. a simboličku adresu stvarnom adresom. on mora imati i program koji mu omogućava njegovo korišćenje. Prevo enje programa Mašinski kod Da bi se olakšalo pisanje programa.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Ovi programi nisu neophodni za rad računara. Programi napisani u ovako simboličkom jeziku prevodili su se kasnije u mašinski jezik. razvijeni su programski jezici koji su bili bliži korisnicima u odre enim oblastima. Ovi jezici su se sastojali od dvadesetak reči engleskog jezika. podložan greškama. U to vreme su arhitekture računara bile različite i za svaki račinar postojao je poseban simbolički jezik koji je zavisio od njegove arhitekture. trebalo ga je prevesti u mašinski jezik.Subotica . ako korisnik koristi skener. Ovaj program za prevo enje nazvan je asembler. dok korisnik koji uopšte ne koristi program C++. nije mogao da se koristi na drugom računaru. a i njihova prenosivost s jednog računara na drugi. Naredbe ovog jezika sastojale su se od nizova jedinica i nula koje su označavale stanja bitova u memoriji računara. Za ovo prevo enje korišćen je poseban program prevodilac nazvan kompajler (compiler). napravljen je program koji je kao ulazne podatke učitavao program napisan u simboličkom jeziku i zamenjivao ih naredbama mašinskog jezika. dok korisnik koji nema skener. Pomoću rečnika i ovih pravila pisan je program u ovom jeziku koji je bio gotovo nezavisan od arhitekture računara. skupa pravila za dodeljivanje imena memorijskim lokacijama sa podacima i skupa pravila za formiranje ispravnih naredbi u programskom jeziku. on mora da ima program prevodilac za taj programski jezik. Program prevodilac je učitavao program u izvornom jeziku kao ulazne podatke. tako da je rezultat rada ovog programa bio program u mašinskom jeziku. Prvi deo je predstavljao kod operacije (naredbu koju računar treba da izvrši). Ovakav jezik zove se izvorni (source) program. može da koristi računar i bez ovog prevodioca. U ovakvom postupku svaka naredba simboličkog jezika prevodila se neposredno u odgovarajuću naredbu mašinskog jezika. To je navelo tadašnje programere da izmisle simbolički jezik u kome je operacija koju računar treba da izvrši dobila svoje ime.

Fortran. Da bi se bilo koji ure aj (štampač. Da bi ure aj koji se priključuje na računar radio. Svaki ure aj koji se priključi na računar (na primer..Subotica . I dalje je za svaku arhitekturu računara morao da postoji odgovarajući program prevodilac za svaki programski jezik koji je korisnik želeo da koristi na tom računaru. Ovakvi programi mogu se davati kao dodatak operativnom sistemu. a da se na njoj nalazi priključak na koji se ure aj priključuje. a u računarskom žargonu se naziva debager (debugger). ActionScript. presnimavanje diska. digitalni fotoaparat itd) povezao na računar. Basic. C+. Uslužni programi Uslužni programi olakšavaju korisnicima pojedine poslove koji se često obavljaju (dupliranje disketa ili CD-ova. 44 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . skener. program prevodilac koji radi na jednom računaru može koristiti na svim personalnim računarima. nije dovoljno samo hardversko povezivanje. Prvi je električno povezivanje da se računar ili ure aj koji se priključuje ne bi oštetio. procesora teksta) prema nekom usvojenom standardu. ovakva praksa je gotovo napuštena i sada se skoro u svim jezicima programi prevode u mašinski kod radi izvršavanja. ili USB port računara. Cobol. ploter. Zatim se ovako unet izvorni program prevodi pomoću programa prevodioca da bi se dobio mašinski kod. Za takve programske jezike (npr. Da bi se izvršio program napisan u nekom izvornom jeziku. kompresija podataka na disku. Posle toga se korišćenjem programa za povezivanje (linker) prevedeni program spaja s drugim programom i sistemskim softverom da bi se dobio izvršni program. itd). Prvo je da ure aj ima standardni priključak koji se povezuje na serijski.. Arhitekture personalnih računara su jednake pa se. Do pojave personalnih računara (a i kod njih u početku) sve ove operacije izvo ene su nezavisnim programima i odvojeno. Pascal. treba ga prvo uneti u računar. nego su sve ove komponente sastavni delovi jednog programskog jezika. kartice koje se ugra uju u računar dobijaju se kupovinom ure aja (danas isključivo na CD-u) i instaliraju prilikom instalacije ure aja. Druga mogućnost je da ure aj ima posebnu karticu koja se ugra uje u računar (na neki od praznih slotova). prema tome. Me utim. Ovo se tako e rešava na dva načina. Veznici Veznici (drajveri) jesu programi za korišćenje različitih perifernih jedinica i drugih ure aja. Ovi programi i. paralelni. treba rešiti dva problema. Ovo unošenje programa (i podataka) u računar izvodi se pomoću posebnog programa koji se zove editor i deo je operativnog sistema.) u početku nisu bili pisani prevodioci. ali ih najčešće pišu i distribuiraju sami korisnici. Postoje i programski jezici kod kojih su naredbe nezavisne jedna od druge i mogu da se izvršavaju odmah.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO izvornog jezika prevo ena u više naredbi mašinskog jezika. nego interpretatori koji su prepoznavali naredbu i odmah je izvršavali. štampač) mora da ima i odgovarajući program (softversko povezivanje) koji se zove drajver i koji komande date iz nekog programa (na primer. Takav program se korišćenjem programa za punjenje (loader) unosi u memoriju računara i izvršava. Za traženje grešaka u programu koristi se poseban program koji u tome pomaže. prevodi u komande koje ure aj razume. ima razvojnih okruženja u kojima su neke komponente zajedničke. programi prevodioci za pesonalne računare ne razvijaju se odvojeno. a posebno su odvojene samo one vezane za karakteristike jezika. U poslednje vreme. eventualno.

istovremeno sa pisanjem teksta. rečenica ili većih delova teksta. Kod jednih tekst se ukucava u običnom editoru. Koristeći program za obradu teksta.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Aplikativni programi Treću kategoriju računarskog softvera sačinjavaju aplikativni programi. čuvanje i štampanje teksta. specijalizovane softverske kuće. ispravljanje. svi savremeni procesori teksta imaju mogućnosti pripreme za štampu. • modifikaciju unetog teksta i • oblikovanje teksta za štampanje.pisanje dokumenta od njegovog ispisivanja na papir. gledanje obra enog teksta na ekranu (Preview) i programe za štampanje obra enog teksta. Postoje dve vrste programa za obradu teksta. kao i sami korisnici računara. nekim od programa za oblikovanje. Nekada su se programi za pisanje teksta delili na: editore. Modifikacija ili editovanje je svako menjanje sadržaja dokumenta. itd. igre. menjati uneti tekst dopisivanjem i/ili izbacivanjem pojedinih delova. komponovanje i obrada zvučnih zapisa.Subotica . To znači da korisnik prilikom kucanja ne vidi na ekranu izgled svog teksta. Ovakav tekst služi kao ulazni podatak za procesor teksta. rad sa bazama podataka. Ovi programi su korišćeni za unošenje teksta namenjenog za štampanje.prera en tekst koji služi kao ulazni podatak za programe. da bi se kasnije tako unet tekst dodatno oblikovao i pripremao za štampu formaterom teksta. štampanje različitim slovima. Sada se uglavnom koriste samo za unošenje programa na nekom od programskih jezika i podatke za te programe. te naknadno menjati dokument i oblikovati ga posle pisanja. različiti proračuni u nauci i tehnici. brisanje ili zamena reči. na primer: obrada teksta. Programi za obradu teksta Programi za obradu teksta (tekst procesori) služe za: • unošenje teksta u računar. mogu se popravljati i greške. podebljavanje ili podvlačenje. animacija. uključivanja i mogućnosti formatera teksta. rad sa tabelama. S uvo enjem laserskih štampača dobijene su nove mogućnosti za oblikovanje teksta . Bitna osobina obrade teksta jeste razdvajanje . Kao rezultat obrade pomoću ovog programa obično se dobija neki me urezultat . korisnik mora da prekine ukucavanje. Oni su obično deo operativnog sistema računara. bilo dodavanje. Nova klasa procesora teksta. veličine i stilove slova. takva je da su dobijeni moćni programi za obradu teksta čiji proizvod može da bude kvalitetno odštampan. Oblikovanje ili editovanje je priprema teksta da lepo izgleda kad bude odštampan (poravnavanje ivica. ubacivanje crteža i slika u tekstu. procesore teksta i formatere teksta. Ove programe pišu proizvo ači računara. Editori su programi koji omogućavaju unošenje. Ako želi da vidi kako će obra eni tekst izgledati.razne vrste. pokrene program za obradu i posle toga pokrene 45 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . itd). a izme u teksta se ukucavaju komande za procesor teksta. isticanje delova teksta uvlačenjem pasusa. Iako su se ovi programi u početku zvali programi za stono izdavaštvo ili DTP (desktop publishing) programi. Unošenje teksta je početno smišljanje i ukucavanje dokumenta. crtanje. Pod procesorima teksta nekada su se smatrali programi koji su imali veće mogućnosti od editora jer su omogućavali i složenije operacije sa tekstom. To su programi za rešavanje različitih problema. ali ima i editora koje su napisali korisnici. bilo da je u pitanju samo ispravljanje grešaka unetih pri početnom ukucavanju. obrada slika. Oni imaju različite dodatne mogućnosti.

Radne tabele se sastoje iz ćelija (cell) u koje se unose podaci. • kontrolu pristupa podacima i • formiranje izveštaja. Sistem za upravljanje bazama podataka treba da obezbedi najosnovnije funkcije: • kreiranje baze podataka.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO program za pregled. dok se izvedeni formiraju u ćeliji pomoću formula u kojima se pozivaju izvorni ili drugi izvedeni podaci. s obzirom na to da se relacione baze podataka zasnivaju na tabelama. • sortiranje podataka. a koji mogu biti izvorni i izvedeni. itd). • baze podataka (date bases) za obradu velikog broja informacija. krugovima. Promena jednog podatka dovodi do automatske promene svih izvedenih podataka u tabeli i na grafikonima u skladu s ovom izmenom.Subotica . njegova podvarijacija LATEX. mora da se pokrene program za štampanje obra enog teksta. odnosno. • grafikoni (charts) za grafičko predstavljanje podataka. Ipak. 46 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Izvorni podaci se u ćelije unose direktno. po pravilu. korisnik mora ponovo da se vrati u editor. Da bi se tekst odštampao. podeljene na vrste i kolone koje služe za prikazivanje i obradu poslovnih podataka. Tipičan primer iz ove grupe programa jeste TEX. Ako nije zadovoljan. • ponovni pristup podacima. Kod njih korisnik za vreme kucanja vidi na ekranu kako će dokument približno izgledati kad bude odštampan (Word). Okruženje u kom se odvija rad programa čine: • radne tabele (worksheets) za unošenje. MYSQL). Savremeni programi za obradu teksta su. programi za rad s tabelama imaju manje ili veće mogućnosti rada sa bazama podataka. Budući da su namenjeni za poslovne primene. Programi za rad sa tabelama Programi za rad s tabelama (spreadsheet) imaju na ekranu prikazane tebele. ovi programi nisu namenjeni za upravljanje bazama podataka i ne treba zloupotrebljavati ove mogućnosti i koristiti ih za to. WISIWYG (Hhat You See Is WaT You Get) programi. Za upravljanje podacima koristi se programski sistem koji se naziva Sistem za upravljanje bazama podataka . Ceo postupak se ponavlja dok korisnik ne bude zadovoljan pripremljenim tekstom. ili ako treba nešto menjati.SUBP ili DBMS Date Baze Manegement System. grafiku i kreiranje štampanih i trenutnih (on-line) izveštaja. • modifikaciju (ažuriranje) podataka. Programi za upravljanje bazama podataka Ovi programi koriste se za manipulaciju velikim brojem podataka (na primer. ovi programi na osnovu tabela i baza podataka imaju i mogućnosti za brzo kreiranje različitih sumarnih izveštaja i grafikona. tzv. histogramima. namenjenih krajnjim korisnicima. Podaci u tabeli mogu se predstaviti grafikonima raznih oblika (linijama. Pored ovih mogućnosti. računanje i analizu podataka. • posebne mogućnosti za formatiranje. Svaki logično povezan skup podataka čini bazu podataka.

crtanje kruga ili elipse. ili razdruživanje grupe u pojedinačne objekte. mogu se formirati razni izveštaji. Ona utvr uje da li neki korisnik može da pristupi podacima i da ih menja. sažimanje i simetrično preslikavanje objekta. kopiranje i rotaciju objekata. a ponekad i preure enje u drugi redosled. formatiranje podataka i odre ivanje traženog podatka me u podacima koji su na raspolaganju. odnosno. nalaženja podataka na nosiocu informacija.. a ceo crtež umanjiti da bi se dobio pregled slike.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Kreiranje baze podataka obuhvata unošenje i zapisivanje podataka na nosiocu informacija (disk). Naredbe za transformaciju objekata uključuju naredbe za rastezanje. • transformacije objekata. Zbog toga u svim programima za crtanje postoje naredbe za uvećavanje delova crteža. Naredbe za manipulaciju objektima uključuju naredbe za označavanje. • manipulisanje objektima. • globalni pregled slike. brisanje. na osnovu podataka u bazi. Sortiranje baze podataka znači ure ivanje podataka u bazi po redosledu zadatom nekim kriterijumom. ili njegovo umanjivanje.. crtanje slobodnom rukom. pojedine delove crteža treba uveličati za vreme crtanja. Podaci uskladišteni na nosiocu informacija ne moraju biti u obliku koji je pogodan za neposredno korišćenje. Naredbe za crtanje osnovnih grafičkih objekata uključuju naredbe za crtanje duži i izlomljenih linija.Subotica . Programi za obradu crteža Programi za obradu crteža primenjuju se za predstavljanje crteža na rasterski i vektorski način (npr. Naredbe za tekst koriste se kod programa namenjenih za tehničko crtanje za opis crteža. Modifikacija ili ažuriranje baze podataka podrazumeva dodavanje novih podataka u bazu. • korišćenje teksta i • dimenzionisanje. Bez obzira na to kojoj grupi pripadaju. Paint. Ovi programi imaju samo najosnovnije mogućnosti koje zadovoljavaju potrebe programa. grupisanje više objekata u jedan. uklanjanje podataka iz baze i izmena na podacima u bazi. premeštanje. Primenjujući različite kriterijume. Prema nameni. Oni mogu da se pokažu na ekranu ili da se štampaju.). ove naredbe su bogatije i uključuju običan i ukrasni 47 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . dele se na programe koji su više namenjeni dizajnu i na programe koji su prvenstveno namenjeni tehničkom crtanju (AutoCAD). CorelDraw. objekat nad kojim se izvodi naredba mora biti označen korišćenjem naredbe za označavanje. popunjavanje zatvorenih kontura bojom ili šrafurom. Pre izvo enja bilo koje naredbe za manipulaciju ili transformaciju. Kod programa koji su više namenjeni dizajnu. kao i postupak kada više korisnika pristupa istom podatku. svi programi za crtanje imaju veliki broj sličnih naredbi koje se mogu podeliti u grupe za: • crtanje osnovnih grafičkih oblika. FreeHand. crtanje kvadrata i pravougaonika. Ponovni pristup podacima jeste postupak koji se sastoji od odre ivanja mesta. već može biti potrebno dodatno formatiranje podataka. S obzirom na to da je monitor najčešće mnogo manji od crteža koji se crta. Kontrola pristupa informacijama je unutrašnje regulisanje toka postupaka upravljanja podacima.

Virusi Jedan od najvećih problema u korišćenju personalnih računa predstavljaju virusi. Naredbe za kotiranje koriste se za označavanje dimenzija na tehničkim crtežima. različitih efekata . SoundForge). ekstenzije bitmapiranih slika pišu se sa tri slova: psd. 3ds Max..). filmskih sekvenci.Subotica . unošenje u računar postojećih dela (zadavanjem nota. Host computer worms). filma. Programi za proračune u nauci i tehnici Ovi programi se primenjuju u različitim naučnotehničkim proračunima .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO tekst. tif. Programi za obradu slika Programi za obradu slika primenjuju se za predstavljanje slike u računaru na rasterskibitmapirani način (paint programi npr. Gimp.statističkim i dinamičkim proračunima u gra evinarstvu. digiralni fotoaparat) i njegovu obradu. zatim u kontroli proizvodnje i. u inžinjerstvu. To su programi koje pišu i namerno šire razni antisocijalni i destruktivni korisnici.. eps.). Ponekad se ovakvi crvi nazivaju ’’rabbits’’. kao i različite naknadne obrade unetih zvučnih zapisa . jpg. uopšte. inverzija. Deo naredbi ovih programa sličan je naredbama za obradu crteža.. zamenu instrumenata. virus može neprimetno da se 48 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Namenjeni su užem krugu korisnika. Kada se takav program ili datoteka unese u memoriju. dok je kod programa namenjenih tehničkom crtanju repertoar ovih naredbi znatno bogatiji. Igre Posebnu veliku grupu aplikativnih programa čine igre koje predstavljaju znatan deo industrije softvera. Oni omogućavaju komponovanje (početno stvaranje muzičkih dela). Programi više namenjeni dizajnu imaju samo osnovne mogućnosti za kotiranje. već samo jednom i onda se kopira na sledeći računar u mreži i tako redom.). automobilskoj. gotovo isključivo s namerom da naprave što veću štetu. itd). bmp. zatim kombinovanje raznih tehnika. Virus je mali program uskladišten na neki medijum samostalno. slika. Koriste se u dizajnu. solarizacija. što većem broju korisnika. Koriste se za unošenje slika u računar pomoću odgovarajućih ure aja (skener. zvuka). projektovanju. Programi za animaciju Ovi programi omogućavaju stvaranje: pokretnih slika. Pored ovih. ili uključen u neku dadoteku (npr: trojanski konj. biblioteke slika i simbola. za pravljenje reklamnih spotova i za mnoge druge primene (Flash. itd. Programi za obradu zvuka Ovi programi se primenjuju za obradu zvučnih zapisa na sličan način kao što se procesori teksta primenjuju za obradu teksta. Ova vrsta crva ne kopira sebe više puta na jedan računar. PhotoShop. postoji i velik boj naredbi karakterističnih za obradu slika (promene osvetljenosti i kontrasta.pikselizacija. kao i naredbe za manipulaciju tekstom koji se koriste na sličan način kao kod procesora teksta. Široko se primenjuju u muzičkoj industriji (npr: Shuangs Audio Joiner. itd.. Blender. vizuelnih i zvučnih efekata (crteža... različite zvučne efekte.njihovu izmenu dodavanjem ili izrezivanjem pojedinih delova. Namenjene su najrazličitijim uzrastima. u mašinskoj industriji. sviranjem na klavijaturama putem audio-ulaza. gif. za oblast za koju je program predvi en. od najmla e dece do odraslih. a i logika i način njihovog korišćenja slični su programima za obradu crteža.

korisnik softvera dobija ogra ivanje proizvo ača programa da je učinjeno sve da program bude bez greške. koliko puta se kopirao) i posle toga da pričini štetu. Antivirus-programi mogu da se uključe prema potrebi i da vrše proveru nekog medija. Kao i svaki proizvod. • podršku korisniku i • obuku. • ne otvaraju elektronsku poštu s datotekama u prilogu koju su dobili od nepoznatih korisnika. • rok upotrebe. Da bi se zaštitili od virusa. nefunkcionisanju ili uništenju komponenata računara. Uputstva za korišćenje odre enih programa obično se dobijaju kupovinom samog programa. KAV). ili programa. itd. 49 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . ili da budu stalno aktivirani kada je računar uključen. Za otkrivanje i uklanjanje virusa postoji veći broj antivirus-programa (Norton. ili da se uskladišti i na neki drugi medij. novi virusi se generišu svakodnevno i ove programe treba ćešće dopunjavati novim podacima. najčešće se ogleda u brisanju celog sadržaja diska ili samo delova. AVG. i računarski virus može da inficira druge programe i dadoteke i tako se širi. tako da prosečan korisnik ne može lako da se sna e u njima. Šta će se posle toga dogoditi. Me utim. • uputstvo za korišćenje. može da broji specifične doga aje (na primer. • izbegavaju razmenu datoteka s nepoznatim korisnicima. zavisi od namere kreatora virusa: • virus može odmah da pravi probleme. • može da očitava vreme na računaru i prouzrokuje štetu odre enog datuma i • može da se reprodukuje i onda pričini štetu. • nabavljaju programe legalnim putem. sa što manje grešaka i laki za korišćenje. kao štit koji će odmah reagovati na pojavu virusa. Oni od svojih proizvoda očekuju i odgovarajuću zaradu. njih programeri vrlo često pišu za programere.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO priključi i drugim datotekama ili programima u memoriji. Šteta koju pričini virus. Program kao proizvod Proizvo ači programskih proizvoda ulažu mnogo napora i sredstava da bi ti proizvodi bili što većih mogućnosti. Me utim. ovi programi najčešće imaju i mogućnost njegovog uklanjanja. ali da proizvo ač ne prihvata nikakvu nadoknadu eventualne štete koju je korisnik pretrpeo zbog korišćenja njegovog proizvoda. obično se teško otkriva i uklanja (npr: reinstalacija Windowsa). korisnici treba da: • redovno dopunjavaju antivirus-programe (Update).Subotica . programi su laki za kopiranje. • izbegavaju preuzimanje datoteka s nepoznatih mesta na mreži. Kao i biološki virusi. ili bar uklanjanja inficirane dadoteke. proveravaju da li su one zaražene. Garanciju da će program raditi kako treba ne daje nijedan proizvo ač. Osim konstatacije prisustva virusa. U najboljem slučaju. pa ih korisnici me usobno kopiraju i tako izbegavaju plaćanje proizvo aču. program bi trebalo da ima: • garanciju da će svaki zadatak za koji je namenjen uraditi bez greške. • svaki put prilikom razmene datoteka s drugim korisnicima. Me utim. Jednom unet u računar.

neki programi to onemoguće. Najčešće se koristi hardlok. • deljeni (shareware) i • javni (pablik domain sofware). Tako se.. Kod programa koji su vlasništvo proizvo ača.). dokumentacija. Računari su raspore eni širom ustanova i dostupni neposrednim korisnicima. postavlja se pitanje autorskih prava proizvo ača i naknade štete koja im se nanese ovim postupkom. ili da prestane da ih koristi. S obzirom na to da se programi često kopiraju. Kupovinom licence dobijaju se: potpuna verzija programa. Javni programi se distribuiraju besplatno i mogu se slobodno kopirati i razmenjivati.3. Posle isteka vremena za testiranje. dodatak koji se priključuje na jedan od portova (najčešće paralelni) računara i mora da bude priključen sve vreme rada programa. Me utim. Najčešće nemaju dokumentaciju. Proizvo ači kompleksnih programskih sistema često imaju i centre za obuke korisnika za primenu njihovih proizvoda. medicinski i fizički aspekti svakodnevnog višečasovnog gledaja u ekran i korišćenje tastature i miša nisu još potpuno poznati. časopisi. dok većina za vreme rada programa povremeno daje na ekranu opomenu korisniku da je ’’zaboravio’’ da plati njegovo korišćenje. osim pomoći u samom programu. pravo na registraciju i pomoć. a korisnici nemaju podršku proizvo ača ili ispravne programe.. proizvo ači preduzimaju različite mere. 3. Korisnik licence ne bi smeo da je daje drugim korisnicima da ga instaliraju na svojim računarima.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Rok upotrebe programskog proizvoda obično je do izlaska sledeće verzije programa. laktovima. korisnik kupuje licencu (dozvolu) za korišćenje programa. zglobove na šakama. na tržištu mogu naći programi koji su: • vlasništvo proizvo ača (properietary sotware). sa gledišta autorskih prava. U tom periodu proizvo ači obično uvi aju greške i registrovanim korisnicima dostavljaju odgovarajući materijal za njihovo otklanjanje. što je dovelo do njihove uspešnije primene i zadovoljstva korisnika. Druge uobičajene mere su unošenje serijskog broja procesora. Veliki proizvo ači programa obično pružaju registrovanim korisnicima mogućnost da im se obrate za savet ili pomoć u slučaju problema s njihovim proizvodima. daju se za slobodnu upotrebu na odre eni rok (45-60 dana) da bi zainteresovani korisnici mogli da ih isprobaju. korisnik mora ili da kupi licencu. odgovarajuću dokumentaciju i mogućnost da se registruje kod proizvo ača kako bi dobijao kasnije ispravke programa i imao pravo na podršku proizvo ača. U slučaju da korisnik nastavi da koristi ove programe i posle isteka potrebnog perioda. zamor očiju i peckanje 50 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . NAČIN KORIŠĆENJA RAČUNARA I MERE ZAŠTITE Relativno niska cena PC računara omogućila je njegovu masovnu primenu. U mnogim zemljama to se rešava zakonom koji proizvo ačima softvera garantuje zaštitu njihovih prava. Korisnici se žale na česte glavobolje. itd. Već su se javili neki problemi vezani za oči. serijskog broja proizvoda i/ili koda autorizacije koji se dobija od proizvo ača kada se kupac registruje. a time i decentralizaciju i demistifikaciju do tada centralizovanih računarskih resursa. Deljeni programi distribuiraju se slobodno na različite načine (internet. Da bi se zaštitili od neovlašćenog korišćenja programa.Subotica . Uz nju dobija i program na nekom mediju.

na primer. Neki od ovih filtera imaju i uzemljenje. Za korisnike koji imaju umerene vizuelne zahteve. preporučuje se 15 min. Slični oslonci postoje i za podloške za miša. S obzirom na to da rad na računaru zahteva intenzivnu koncentraciju na ekran i dokumente s kojima se radi.Subotica . uz tastaturu se postavljaju odgovarajući oslonci za šake. jer nepravilno sedenje može da izazove teške deformacije i oboljenja. osvetljenje monitora treba da bude 3-5 puta jače nego što je svetlo u sobi. odmora na svaki sat rada. ili da je jedna noga isturena napred. Stopala treba da su jedno pored drugog. Me utim. Najčešće smetnje nastaju na očima. materijal koji se gleda treba da je na istoj udaljenosti od očiju kao i ekran. Ovi se problemi mogu u velikoj meri smanjiti ili otkloniti pravilnim položajem pri radu s računarom i pauzama u radu. korisnik treba da vidi gornju ivicu pod uglom od 10 stepeni. Treba sedeti uspravne kičme i na čitavoj stolici. Naučnici koji se bave ergonomijom (proučavanjem interakcije čoveka i mašine) dali su nekoliko sugestija u cilju eliminisanja potencijalnih problema. pojačana pažnja pri gledanju u ekran dovodi do smanjenja prirodnog broja treptaja. 51 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Nikada ne treba ekran postaviti tako da korisnik sedi licem prema prozoru. Osvetljenje okoline. Da bi se odmorile ruke. Iako potrebe za osvetljenjem variraju od osobe do osobe. jer se time sprečava promena fokusa koja i dovodi do čestog aktiviranja očnih mišića i do zamora očiju. Nije zdravo sedeti prekrštenih nogu jer to smeta cirkulaciji krvi. ili opterećenje (manje od 60% gledanja u ekran tokom rada). preporučuje se 10-15min. bude oslonjena. postavljanju miša treba poklonitu dužnu pažnju i postaviti ga tako da cela podlaktica. Odmaranje rešava većinu ovih problema. Rad s ekranom zahteva intenzivnu koncentraciju na stvar u blizini. Za sprečavanje refleksije. To znači da svetlo okoline pri radu s računarom treba da bude manje nego što je uobičajeno. Kontrast treba tako podesiti da se znaci dobro vide u odnosu na pozadinu ekrana. uključujući i lakat. Treba koristiti stolicu koja korisniku omogućava pravilan položaj u odnosu na ekran. treba da bude odgovarajuće. i sl. Oči su gra ene da gledaju na daljinu. Pri promeni fokusa sa daljine (što je njihovo prirodno stanje) na blizinu. Refleksija s ekrana minimizira se postavljanjem ekrana tako da prozor ili drugi izvori svetlosti budu iza korisnika. Za druge radove na stolu treba koristiti lokalizovana svetla. a centar pod uglom od 20 stepeni. pokretne lampe. zbog čega se oko ne vlaži normalno. Pravilno sedenje je značajan činilac očuvanja zdravlja. smanjuje i zračenje s ekrana. One su zasenjene i mogu da se podese tako da se izbegne refleksija ekrana. dvostruku sliku. iako je kod nas uobičajeno da se podloška za miša postavlja na ivicu stola. osim refleksije. već se ekran postavlja na sto bilo gde i bilo kako. tako e. Za korisnike koji imaju velike vizuelne zahteve (dizajneri). Da bi se sprečila česta pomeranja očiju i glave. zamaraju se mišići koji vrše akomodaciju sočiva oka.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO u njima. tako da prilikom rada lakat visi u vazduhu. Kod nas se tome ne posvećuje posebna pažna. Pored toga. čime se. Ekran mora da bude udaljen 35-50 cm od očiju korisnika. mogu se koristiti različiti filteri koji se stavljaju pred ekran. Kad sedi i gleda u ekran. odmora na svaka dva sata kontinuiranog rada. odmor je izuzetno važan.

Subotica . Prva srpska distribucija Linux-a zove se PritOS. a uz sve to potpuno je besplatan. Bill Gates. dozvoljava svom sinu samo 45 min. dnevno rada na računaru. vlasnik Microsofta. ali za čudo nema toliko široku primenu. a prva njegova distribucija krenula je iz Čačka. 52 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Skraćenica KDE je oznaka za Linux-ovo grafičko okruženje.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO ULTRAVIOLETNO I INFRACRVENO ZRAČENJE ELEKTROMAGNETNO ZRAČENJE STATIČKI ELEKTRICITET Zanimljivosti: Operativni sistem koji slobodno može da stane rame uz rame sa Windows-om jeste OS Linux i poseduje ekvivalent sa njegovim Office paketom.

programi se dele na. Šta čini strukturu hardverskog sistema? 50.. Šta je kontrolna jedinica računara? 55. Šta su drajveri? 63. Iz kojih komponenti se sastoji računarski sistem? 47. Šta je centralna memorija računara? 51.. Šta su aplikativni programi i njihova podela? 65. Šta označava izraz računarski softver? 49. a koje izlazne jedinice računara? 58. Koje su ulazne. Šta je aritmetičko-logička jedinica računara? 54. Sa stanovišta broja naredbi koje izvršavaju u trenutku vremena. Šta je virtuelna memorija? 60.Subotica . Šta su računarski sistemi? 45. Šta je operativni sistem računara i kako se deli? 59. računari se dele na. Način korišćenja i mere zaštite pri radu na kompjuteru 53 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .. Šta su uslužni programi? 64. Princip rada memorije računara 52. 67..(2 grupe) 46. Sistemski softver i njegova podela 61. Šta je hard disk i koji su njegovi bitni parametri? 57. Programi prevodioci 62.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO PITANJA 44. Šta su kompjuterski virusi i kako se boriti protiv njih? 66. Sa aspekta autorskih prava. Šta označava izraz računarski hardver? 48. Šta je spoljna jedinica memorije računara i čemu služi? 56. Šta je Kapacitet memorije računara i kako se izražava? 53.

pisači.D. Osnovni deo računara je matična ploča na kojoj se nalaze najvažniji delovi računara. tako e. ali samo za vreme rada računara. tastatura. miš. diskete i dr. a služe za skladištenje podataka. Dugme RESET služi za ponovno uključivanje računara.Subotica . na nekima je i bravica za zaključavanje računara i jedinice CD i DVD-ROM-a. DVD). (disketna jedinica) i ure aji CD i DVD-ROM povezani su kablovima s osnovnom pločom koji prenose informacije izme u ovih komponenata računara (slika 37). Podaci se na računaru skladište pomoću magnetnih memorija (disk. KONFIGURACIJA (SKLOP) I SISTEM ELEKTRONSKOG RAČUNARA TEMA 4. Tvrdi disk. Kućište je limena kutija vodoravno ili uspravno položena na podlozi. kao najvažniji delovi. Na njoj se nalazi i nekoliko slotova i portova. čitači. koristi se samo kada računar nije moguće na pravilan način isključiti.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 4.D. nalaze procesor i memorijski čipovi. Postoje i druge vrste memorija u računaru na kojima se skladište podaci. monitor. monitor. Ona je osnovni deo računara. Tvrdi disk. Na njima se skladište svi važni podaci i programi. (disketna jedinica?) i ure aji CD i DVDROM. Konfiguracija (sklop) je naziv za sve vidljive i opipljive delove računara. KOMPONENTE RAČUNARSKOG HARDVERA Sve što je važno za rad računara nalazi se u njegovom kućištu. Na zadnjoj strani kućišta nalaze se utičnice za priključak ure aja paralelnim i serijskim kablovima na mrežni napon. disk. središnje jedinice. npr. te računarske igre. su povezani sa matičnom pločom. USB portovi.1. miš. treperi kada računar zapisuje na disk ili čita s njega. ure aje. Fax Modem Voice (FMV) kartica ili mrežna kartica. disketna jedinica. Matična ili osnovna ploča je tanka višeslojna ploča četvrtastog oblika smeštena u kućištu računara. Na prednjoj strani kućišta nalaze se dugmići s pripadajućim kontrolnim lampicama. procesor i memorijski čipovi. U kućištu se nalazi sve što je važno za rad celokupnog računarskog sistema. FM kartica. tastaturu. Na njoj se. zbog zablokiranosti. Lampica H. Upisuje ih proizvo ač računara i one se ne mogu menjati. štampač i dr. Dugme POWER služi za uključivanje i isključivanje računara. npr. grafičke. te nekoliko slotova za različite kartice koje se mogu utaknuti u osnovnu ploču npr: zvučne. Te se memorije nazivaju RAM memorija i ROM memorija. 54 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . diskete(?) i memorija koje koriste lasersku tehnologiju (CD-ROM. TV kartica.

Slika 34. Za obradu podataka • • • • • kućište matična ploča procesor memorija dodatne kartice. Sadržaj unutrašnjosti kućišta Slika 36... Unutrašnji izgled kućišta 55 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .Subotica .. SISTEMSKA JEDINICA IZLAZNE JEDINICE • monitor • štampač • zvučnici..INFORMATIKA I RAČUNARSTVO PERIFERNI DEO ULAZNE JEDINICE • tastatura • miš • mikrofon. Sklop računara Slika 35...

Procesor upravlja radom svih delova računarskog sistema i uskla uje njihov rad. Procesor predstavlja središnji deo sistemske jedinice i na osnovu njegovih karakteristika odre uju se karakteristike PC sistema. kontrolor diska.CPU (engl. često označena skraćenicom . Najvažnije komponente računara su: procesor. itd. Najvažnija karakteristika procesora je njegova brzina. memorija. središnja jedinica za obradu podataka. Brzina mikroprocesora složena je veličina koja zavisi od više parametara. Brzina procesora (npr: Intel®. Gotovo svi današnji računari za svoj rad koriste procesor pod nazivom Pentium. videopodsistemom. a prvenstveno od komunikacije s perifernim ure ajima. videopodsistem.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Procesor je glavni deo svakog računara.CoreTM 2 56 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Brzina procesora izražava se u milionima instrukcija u sekundi ili skraćeno MIPS (Milion Instructions Per Second). magistrala za komunikaciju s perifernim ure ajima. i sl. satom. Za korisnike računara osnovna je karakteristika procesora brzina kojom obra uje podatke. tj. Central Processing Unit). kontrolorom diska. sat.Subotica . Svaki je procesor izveden u obliku čipa.

Spojeni su sa procesorom i čine memoriju računara. multimedija) trebaju i veću radnu memoriju od 1024 MB (= 1 GB. To je osnovni ulazno-izlazni sistem koji upravlja vezama i radom monitora. Operativna memorija Računar obiluje memorijama različitih izvedbi i namena (registri procesora. Današnji računari imaju standardne radne memorije od 128 MB.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Duo) meri se megahercima (MHz).. Memorijski čipovi nalaze se na osnovnoj ploči i na nekim karticama. a može biti izra ena u raznim tehnologijama.. to je računar brži. Slika 37. računaru se daju naredbe za skladištenje na disku pre zatvaranja programa i isključivanja računara. nego i kvalitetniju sliku i zvuk. tj. Što je broj megaherca na kojem procesor radi veći. Sadržaj RAM-a je promenjiv. ROM memorija obično je manjeg kapaciteta. a služi za skladištenje podataka koji se nikad neće menjati. Današnji računari imaju brzinu procesora veću od 2. keš memorija procesora). ROM memorija zauzima manji deo operativne memorije. na grafičkoj kartici. nepovratno se briše sve što je zatečeno u radnoj memoriji. ROM memorija može se samo čitati. RAM (engl. a najosnovnije su ROM i RAM. Ako nestane struje ili se računar isključi. To su ROM-a (Read Only Memory) i RAM-a.5 GHz. npr. memorijski sadržaji trajno se ugra uju u sklop u procesu proizvodnje. na primer. diska i tastature. Operativna memorija personalnog računara sastoji se od dva dela.Subotica . Izgled matične ploče 57 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Kada. Random Access Memory) radna je memorija koju računar koristi za skladištenje programa i podataka čija je obrada u toku. 8 GB i više). RAM memorija je memorija s direktnim pristupom u koju korisnik može upisivati podatke i iz koje ih može čitati.. 256 MB ili 512 MB. sve što ste nacrtali nalazi se u radnoj memoriji. dok zahtevniji programi (grafika. a ne na disku. pozovete program za crtanje i nacrtate neku sliku. Brz procesor ne znači samo manje vremena za obavljanje zadataka. a služi za čuvanje sistemskih programa koji upravljaju ure ajima personalnog računara. Da se rad sačuva na računaru.

Koristi se tehnologija magnetnog zapisa. a DVD 4.44 MB) i što su od njega sporiji (danas su gotovo izašle iz upotrebe. CD disk je najrasprostranjeniji medij za skladištenje multimedijalnih programa. Sastoji se od metalnih diskova i pogonskog mehanizma s magnetnom glavom za upisivanje podataka na disk i čitanje tih podataka s diska. hard disk) smešten je u kućištu računara. Na disku se nalaze svi programi i podaci koji trebaju računaru. Na disk se skladište dokumenti. ukratko. CD i DVD-ROM). a na njima se pohranjuju podaci i programi korisnika.7GB). uglavnom ravnih crta ili jednostavne krivulje. U početku su računarski monitori mogli prikazivati samo blokgrafiku. Budući da PC računari nisu projektovani za grafiku. a možemo slušati i muziku sa CD-a.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 38. Nedostaci su im. zadaci. slike. Pomoću mikrofona mogu se snimati glasovne poruke. što su manjeg kapaciteta od diska (1. Zvučna kartica je ure aj koji se nalazi u kućištu i ne može se videti ako se kućište ne otvori. mora im se na osnovnu ploču dodati posebna kartica za dodatnu memoriju i poseban procesor za podršku grafike visoke razolucije. u odnosu na disk. Za skladištenje podataka koriste se: tvrdi (hard) disk. meki (flopy(?) disk (disketa. a za očitavanje koristi lasersku tehnologiju. bez potrebe za dodatnom intervencijom procesora. ali ne i menjati. može se slušati muzika i mogu se čuti razni zvukovi u igricama. Tvrdi disk (engl.Subotica . te pamte upisane podatke i nakon isključivanja računara. sve što na računaru nastaje. a prednost im je u tome što se pomoću njih podaci mogu prenositi s jednog računara na drugi. CD-ROM je velikoga kapaciteta (700-800 MB. Grafičke kartice danas većim delom same pripremaju i obra uju grafiku usmeravajući slike (naročito u brzim igrama) direktno na monitor. a uspešno su ih zamenili Flach stikovi (kapaciteta do 32 GB). Na disketama se skladište kopije dragocenih podataka i programa korisnika. Izgled procesora Magnetske memorije omogućavaju pisanje i čitanje podataka. Diskete ili meki diskovi su poput diska. proračuni. 58 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Grafička kartica (videokartica) ima posebno važnu ulogu prevo enja procesorskog izlaza u sliku koja se javlja na ekranu. Zahvaljujući zvučnoj kartici i zvučnicima spojenim na nju. S tog se diska podaci mogu samo čitati. ali personalni računari su brzo uhvatili korak s grafičkim pristupom. ili korisniku računara za normalan rad.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Disketna jedinica (disketni pogon) ure aj je koji omogućuje rad s disketom. Glavni delovi disketne jedinice su pogonski mehanizam za okretanje diska i dve magnetne glave za čitanje.Subotica . Izgled RAM memorije računara Slika 40. Izgled zvučne kartice Slika 42. Izgled tvrdog diska 59 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Prikaz grafičke kartice Slika 41. Slika 39.

’’premotavanje’’ je trenutno. oblikom i veličinom je praktičniji. Ure aj je aktivan samo tada kada je uključen u USB port koji mu i osigurava napajanje strujom. optički se disk ne troši (ne haba se).INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 43.5 inča. a pruža i mogućnost zaustavljanja snimka. Većina CD-ROM ure aja može zapravo reprodukovati i muzičke CD-e. Digital Irdio Disc) koji primenom kvalitetnije tehnologije čitanja povećava kapacitet čak i do 25 puta (4. DVD disk je već zamenio klasične videokasete. USB flash stick ili flash stik u osnovi je vrsta flash memorije koja može pamtiti podatke do 8 GB (najveći kapacitet do 2006.7 GB). a presvučen je providnom plastičnom opnom radi zaštite od prašine i otisaka prstiju. posebno grebanje. godine). Otporan je na magnetna polja. a pamti mnogo više podataka nego CD. zvuk ili slika. CD je naziv za disk koji radi vrlo slično muzičkom CD-u. CD-R koji se mogu brisati i ponovno pisati). Ure aj tada šalje informacije o udubljenjima i ravninama u računar koje ih prihvata kao binarni niz (niz nula i jedinica) i pretvara u prepoznatljiv oblik kao što su reči. USB flash ure aj sastoji se od male štampane ploče zatvorene u plastično ili metalno kućište.otprilike onoliko koliko bi stalo na 500 disketa od 3. ali je manje otporan na mehanička oštećenja. a ne i menjati (izuzetak su. pa se kvalitet zapisa ne smanjuje upotrebom. Na optičkom disku može se zapisati do ≈800 megabajta informacija . Odbijeni zrak manje snage znači da udubljenje postoji. što znači da se podaci pohranjeni na disku mogu samo čitati. USB flash stick ne zahteva nikakve dodatne upravljačke programe (drivere) za rad (za WindowsXP ili Vista). dok snažni zrak znači da udubljenja nema.Subotica . Velik napredak donosi DVD disk (engl. dok je sama memorija male težine i veličine. ili ne postoji. Povećani kapacitet postignut je smanjenjem veličine tragova i razmaka izme u njih (slika 20) što je zahtevalo i neke tehničke promene. 60 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Zip ili meki disk. Češći mu je naziv optički disk jer se digitalni podaci zapisuju optički pomoću laserskog zraka. Disketna jedinica CD-ROM je ure aj koji za upisivanje i očitavanje podataka koristi laserski zrak. udubljenje u aluminijskom sloju. tzv. Reflektovani laserski zrak daje obaveštenje o tome postoji li. Izgled diskete Slika 44. CD-ROM je skraćenica za engleski naziv Compact Disc Read Only Memory. Za razliku od trake u videokaseti. CD disk je izra en od čvrstog materijala (aluminijske legure).

7. eventualno. 5. Izgled zapisa na CD-u i DVD-u UNUTRAŠNJI DELOVI FLASH STIKA 1. 3.Subotica . 6. CD-ROM ure aj Slika 46.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 45. Prikaz CD-a Slika 47. 8. USB utikač Upravljač ure aja skladištenja Testne tačke Čip flash memorije Kristalni oscilator LED Prekidač za zaštitu od zapisivanja Neiskorišćeni prostor za dodatni čip koji bi. USB flash ure aj 61 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . 4. 2. povećao kapacitet Slika 48.

već mogućnost da čovek. baza podataka. Naravno. Više reči o specifičnostima tipki i njihovim funkcijama biće u narednom poglavlju. itd. Slika 49. pojedini prirodni jezici imaju i neke specifične znakove pa tako tastatura prilago ena srpskom jeziku (ćirilićnom pismu) ima znakove: ч. tako postoje različite vrste ulaznih i izlaznih jedinica koje korisnik bira u skladu sa svojim potrebama. danas ima manju ulogu u korišćenju računarskih sistema. tj. ш. To su: • ulazne jedinice za interaktivnu obradu podataka koje služe za predaju podataka računaru posredstvom čoveka (terminal s tastaturom.prvih 6 tipki sa slovima.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Ulazne i izlazne jedinice služe kao svojevrstan most u komunikaciji čoveka i mašine. Naravno. ђ. a ovde ćemo navesti samo one koji se najčešće koriste. ћ. њ. a željeni se rezultat dobije preko izlaznih jedinica. џ. korisnik zada mašini odre ena uputstva i naredbe preko ulaznih jedinica koje se zatim obra uju i izvršavaju unutar računara. ж. љ. Vrste ulaznih jedinica Ovi ure aji se koriste za unošenje podataka u personalni računar. Pod komunikacijom ne podrazumevamo pričanje ili brbljanje s računarom. Tastatura (engl. svetlosna olovka. postoje neke osnovne ulazne i osnovne izlazne jedinice poznate svima. raspored slova je standardizovan. Današnje se tastature sastoje od 101 osnovne tipke i. з. Kako su računari multimedijski alati koji se primjenjuju u različite svrhe. grafička tabla. miš. i sl. jedinice magnetnih diskova i jedinice magnetne trake). Neke ulazne jedinice 62 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Postoji veliki broj ulaznih ure aja koji su danas u upotrebi. tabelarnih kalkulacija.Subotica . nezavisno od modela ili dodatnih namenskih tipki. ekran osetljiv na dodir. Nezaobilazna je njezina upotreba kod svih aplikacija za unos teksta. keyboard) Primarna svrha tastature je unos tekstualnih naredbi i alfa-numeričkih znakova. Nekad nužna u starijim operativnim sistemima s tekstualnom komunikacijom (MS DOS). • ulazne jedinice koje služe za predaju podataka računaru iz okoline bez posredstva čoveka (A/D pretvarači. čitač linijskog koda. a naziva se QWERTY . programiranja. skener).

Subotica . mouse) ure aj je koji. Popularizacija miševa i sličnih ’’naprava’’ poput kuglice za praćenje (trackball) ili dodirne ploče (touchpad). služi za unos naredbi i upravljanje računarom. ali malo drugačije od tastature. te pomoću 2 ili 3 tastera na mišu možemo obavljati željene radnje. a sve se više pažnje pridaje mišu. Korisnicima koji se često služe tastaturom velike je teškoće predstavljao njen oblik jer bi se nakon dugotrajnoga kucanja javljali bolovi u prstima i zglobovima. tako e. otvoriti liniju naredbi i opcija (desni klik). a glavna je podela na mehaničke (starije) miševe i optičke (novije) miševe. Miš (engl. Ergonomska tastatura Središnji deo tastature naziva se alfanumerički deo. 63 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Izgled tastature Slika 51. takozvane ’’slomljene’’ tastature nezaobilazan su izbor za sve korisnike koji se intenzivno služe računarom. Pomicanjem miša pomera se strelica na monitoru.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 50. To su glavne funkcije miša. Iako neobičnog izgleda. izabrati ikonu/opciju/svojstvo (levi klik). Danas postoji mnogo modela miševa. te koristiti mogućnost povlačenja i ispuštanja (’’drag and drop’’ tehnika) za premeštanje i/ili kopiranje sadržaja/datoteka/direktorija. oblika koji je prilago en položaju ruku i tela pri kucanju. Mišem možemo pokrenuti program (dvoklik levim tasterom). te bežične i jedne i druge modele. a sadrži i interpunkcijske znakove. Tom se problemu doskočilo izradom ergonomskih tastatura. nastupila je prodorom GUI (graphic user interface) operativnih sistema. Zbog toga je tastatura stavljena u drugi plan. Miš je vrlo važan i pri igranju računarskih igara kada se koristi u kombinaciji s tastaturom. i sl.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Mehanički miš Na dnu miša nalazi se kuglica koja se pomicanjem miša po podlozi vrti i pomiče dva valjčića: jedan za horizontalno kretanje. Za razliku od standardnih miševa. Slika 52. Mehanički i optički miš Optički miš Za razliku od mehaničkog miša. objektiv vrlo osetljive kamere CMOS. Ure aji slični ručnom skeneru su bar kod čitači u marketima. Pomoću prikladnog programa za prepoznavanje teksta skener postaje moćan alat preko potreban u bilo kojoj delatnosti gde je potrebna obrada teksta. Skener (engl. Ručni skener se drži u ruci i ravnomernim se pokretom povlači preko predloška. Ručni su skeneri danas gotovo izašli iz upotrebe. Nekad vrlo skupi i običnom korisniku nedostižni. ti su ure aji danas nezaobilazna komponenta svakog ozbiljnijeg računara. a omogućava direktno unošenje teksta. uvlačni i stoni. sačuvati ili odštampati. tvrde kopije (papira) u digitalne signale koji se pomoću računara mogu obraditi. Posebni elektronski delovi u skladu sa pomicanjem valjčića pomiču strelicu u smeru pomicanja miša. slike ili crteža u računar. kabelom s računarom pa je rad ugodniji. te u pogodnom programu spojiti sve delove u celinu. Najpoznatiji su i najbolji miševi kompanije Microsoft i Logitech. tj. drugi za vertikalno. precizniji je i pristupačne je cene.Subotica . Moderni miševi ističu se ergonomskim dizajnom i mnoštvom namenskih tastera. uzrokujući skokovito pomicanje strelice koje ometa normalan rad. optički miš nema pokretnih delova. noviji miševi imaju dodatne namenske tastere pomoću kojih se može ubrzati i pojednostavniti rad. To je. Valjci se nalaze na istoj osovini s plastičnom maskom koja zajedno s izvorom svetla (LED dioda i fototranzistor) daje optoelektričnom osetilu podatke o pomicanju miša. bežični miš nije vezan fizičkom vezom. Osim osnovnih tipki i kuglice. 64 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . zapravo. Prašina i nečistoća s podloge se preko kuglice prenose na valjčiće. Skener pretvara željene informacije s tzv. Stoga se valjčići moraju redovno i pažljivo čistiti. Ugra eni procesor otkriva smer pokretanja miša. U novije su se vreme pojavili i bežični miševi koji mogu biti i optički i mehanički. te sve više iz upotrebe istiskuje mehaničke miševe. Optički deo ne dodiruje podlogu tako da prašina na podlozi nema znatnijeg uticaja na pomicanje miša. Na donjoj strani optičkog miša nalazi se minijaturni optički senzor. Vidno polje mu je samo desetak centimetara. Pojavom bluetooth tehnologije koja omogućava bežično povezivanje ure aja. scanner) spada u ulazne jedinice. Postoje tri vrste skenera: ručni. noviji miševi te tehnologije još su pouzdaniji i precizniji. pa je potrebno skenirati deo po deo.

LCD monitori su kompaktniji i lakši. odre enih programa koji se moraju instalirati u računar. Ručni skener Monitor je najraširenija i najkorišćenija izlazna jedinica. Posebna su vrsta ekrana dodirni monitori (engl. Postupak čitanja predloška je automatizovan. do zabavnih sadržaja kao što su igre i filmovi. zraci svetlosti odbijaju se od njega. Kako se glava skenera pokreće s leva na desno i osvetljava predložak. printer) izlazne su jedinice koje služe za štampanje teksta ili ilustracije na papiru. Za razliku od CRT-a. Slika 53. Koristili su zvezdicu koja je sadržavala metalne blokove s pojedinim znacima. touchscreen). Slika 54.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Stoni skeneri danas su najrašireniji i najrasprostranjeniji i u profesionalnoj i u kućnoj upotrebi.et i laserski. Stoni skener 65 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . od upravljanja računarom. nezaobilazan je štampač. obrade i prikaza podataka. ali po ceni još nisu dostupni širem krugu korisnika. Brzina i ravnomernost kretanja glave vrlo je važna za kvalitet skeniranog predloška. Zavisno od tehnologije koju koriste. tj. zatim unosa. Svim je štampačima zajedničko obeležje da ne mogu raditi bez driver-a. Prvi su štampači bili vrlo slični pisaćim mašinama. Štampači (engl. Zvezdica bi se okretala i udarala pravi znak na papir preko trake s bojom. Izlazne jedinice Najpoznatija izlazna jedinica je svakako monitor (engl. preko GUI-a. Ink. Kada postoji zahtev za štampanje sadržaja na tvrdu kopiju.Subotica . odnosno.ekrani s tečnim kristalima) ekrane. Monitori se danas dele u dve glavne grupe: CRT (cathod ray tube katodne cevi) i LCD (liquid cristal display . Uvlačni skeneri su precizniji i imaju široko vidno polje (A4). Ispod poklopca nalazi se staklena površina na koju se stavlja predložak za skeniranje. a najčešće se isporučuju uz štampač i koji uspostavljaju komunikaciju izme u računara i štampača. štampači mogu biti iglični. pojedinačni listovi papira koje treba jedan po jedan uvlačiti u ure aj. display). Na monitoru pratimo i nadziremo sve. CRT ekrani rade na istom principu kao i TV. Najveća im je mana što se mogu skenirati samo zasebne stranice. dok LCD ekrani rade na principu tečnih kristala. papir.

boja). Uvlačni skener Slika 56. Piezo-električne štrcaljke za boju.desno. Bubble-jet tehnologiju. Pojedine kompanije razvile su razne načine prskanja tinte na papir. Monitori Matrični ili iglični štampači Ovi štampači oblikuju slova i brojeve koristeći mrežu tačaka na glavi za štampanje. Tintni pisači se koriste za višebojnu štampu. Najviše se koriste na informacionim pultovima. Posebna vrsta monitora su dodirni monitori koji su ulazno-izlazna jedinica. svetlo ljubičaste (engl. Iglice udaraju o traku s mastilom ostavljajući na papiru željeni otisak. Danas se matrični štampači sve re e koriste zbog nekvalitetnog otiska i relativne sporosti u odnosu na tintne i laserske pisače. yellow) i crne (engl. dok je kompanija CANNON razvila tzv. MP3 džuboksovima i sličnim ure ajima kada je potreban brz i jednostavan pristup traženoj informaciji. osim od monitora. Način rada sličan im je kao kod pisaće mašine. naravno. žute (engl. Slika 55. magenta). black). Glava pisača se pomiče levo . zavisi i od grafičke kartice. ink-jet) ispisuju znakove na papiru prskanjem mikroskopski sitnih kapljica tinte (mastilo. Tintni štampači (engl. Postoje 9 i 24 iglični štampači. Veći broj iglica znači kvalitetniji i brži otisak. postiže se štampanje u svim bojama i njihovim nijansama. kod koje se tinta greje.Subotica . LCD monitori u stalnoj su primeni kod laptop računara. 66 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . razvila je tzv. Kompanija EPSON. te velikom brzinom i precizno prska tintu na papir. te kao mehurić eksplodira i ostavi otisak na papiru. Kombinacijom CMYK boja. primerice.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Kvalitet slike. cyan). svetlo plave (engl.

Robotics i Motorola. Dok su crno-beli laserski štampači već uveliko u široj upotrebi. Spoljašnji modemi su posebni ure aji koji se spajaju na računar. instaliranje ili dogradnja.et štampač Prenosni računar (engl. Matrični štampač Slika 58. brzina primanja i slanja podataka. Slika 57. Vrlo je važna brzina modema.’’zapeku’’. te traži specifičnu servisnu opremu. Tada se list papira provlači izme u vrućih valjaka i prenese na sebe otisak. a za to se koriste telefonske linije. Laserski štampači mogu biti crno-beli i u boji. najbrži. kao spoljašnji i unutrašnji. Da bi se uspostavila komunikacija me u računarima.Subotica . Modemi dolaze u dve izvedbe. Danas su najpoznatiji modemi kompanija U. znanje i tehnologiju.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Laserski štampači konstrukcijski su najsloženiji. izuzetno je zahtevna. a unutrašnji su hardverske kartice koje se nalaze unutar računara. Laserski štampač 67 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . na odredištu modem prihvata podatke u tom obliku. Modem se svrstava u ulazno-izlazne jedinice. tj. njihovo servisiranje. te ih ponovno pretvara u digitalne signale razumljive računaru (DEModulacija). najtiši i daju najkvalitetniji otisak. kada je računar otvoren. oni se povezuju. a stoga su i najskuplji. Način rada sličan im je fotokopirnim aparatima. Prenosni računari sadrže sve komponente koje su vam potrebne za normalan rad. Posebno je osetljiv ekran koji je. Modem je ure aj koji služi za prenos podataka s jednog računara na drugi. Valjci raznesu tintu. U poslovnom svetu postali su nezamenjivi.S. nego se koriste u profesionalnim grafičkim studijima. vrlo lomljiv. Ni u kojem slučaju ne oslanjajte se i ne stavljajte ništa na ekran jer postoji velika opasnost da ga nepovratno uništite. notebook) omogućili su nam da sve informacije imamo uvek sa sobom i da poslove možemo obavljati u svakom trenutku i na bilo kojem mestu. Slika 59. tako da se ona ne odvaja od podloge. No kako se radi o visokointegrisanim ure ajima vrlo malih dimenzija sa specifičnim komponentama. Modem pretvara digitalne signale u analogne signale odgovarajuće frekvencije (MODulacije). Ink. Tinta se nanosi preciznim laserskim zrakom na selenski fotoosetljivi valjak. oni u boji zbog visoke cene još nisu našli put do kućne upotrebe.

Subotica . Operativni sistem Mackintosha zove se MacOS. Lokalne računarske mreže povezuju računare do 1200m. Barthon..INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 60. Internet u prevodu znači me unarodna mreža.).. Spoljašnji modem Slika 62. 68 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Unutrašnji modem Slika 61. Proizvo ač procesora je: INTEL. Athlon. Prenosni računar s LCD ekranom Saznaj i ovo! • • • • • UPS je akumulator za privremeno napajanje računara koji omogućava rad računara u slučaju nestanka struje. AMD (npr.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Zanimljivosti: U nemačkom naučno-istraživačkom centru Jilih, nedaleko od Kelna, sada se već po tradiciji instaliraju najbrži računari na svetu. Saradnici ovog centra su, naime, u rad pustili najbrži računar na svetu, tzv. Peta kompjuter. Ovaj računar još nema ime, pa ga zovu jednostavno petaflopračunar, jer se njegov učinak meri jedinicom petaflop, što je milion milijardi računskih operacija u sekundi. Jedan petaflop - to je ’’zvučni zid’’ koji je ovaj računar uspeo da ’’probije’’. ’’Teško je izneti direktno pore enje zbog tako velikih brojki. Ali, probajte da zamislite 50.000 povezanih kućnih računara pa ćete dobiti bar približnu sliku’’... Ovo su reči Tomasa Liperta, direktora Gausovog centra za super-računare istraživačkog centra u Jilihu. U računarskog giganta ugra eno je oko 72.000 procesora, smeštenih u 72 ormara veličine telefonske govornice. Uz pomoć ove mašine, konstruisanje modela i simulacija koje su donedavno trajale pet i više meseci, trajaće samo mesec dana. Super-računar će biti upotrebljavan samo u naučnim istraživanjima.

3D štampači uvešće revoluciju u proizvodnju. Za sada su još u početnoj fazi razvoja, ali zamislite fabrike koje proizvode kuće, belu tehniku ili automobile, tako da ih štampaju...

http://www.google.com/search?hl=en&q=picture+3D+printers&aq=f&oq= 69
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO PITANJA 68. Matična ploča, osnovni deo računara, opis i delovi 69. Šta je to konfiguracija računara? 70. Nabrojati neke delove ulaznih, izlaznih i sistemskih komponenata sklopa računara! 71. Procesor računara 72. Iz koja dva dela se sastoji operativna memorija računara? 73. Vrste medija za čuvanje podataka 74. Vrste kartica koje se priključuju na matičnu ploču računara 75. Ulazne jedinice računara 76. Izlazne jedinice računara 77. Tatatura, naziv i delovi 78. Miš, vrste 79. Skeneri, vrste 80. Štampači, vrste 81. CMYK boje 82. Monitori, vrste 83. Modemi, vrste i osobine

70
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

5. STRUKTURA OPERATIVNOG SISTEMA TEME
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Struktura operativnog sistema Organizacija skladištenja podataka na disku Rad sa operativnim sistemom Tastatura

Rekli smo da je operativni sistem kompleksan programski sistem, sastavljen od skupa programa koji treba da obezbede lako i efikasno korišćenje računara. To je važno u višeprogramskom i/ili višekorisničkom okruženju kako različiti programi i/ili korisnici ne bi ometali jedni druge i time onemogućili rad računara. Da bi ispunio ovaj zadatak, operativni sistem tretira računar kao skup resursa i pokušava da dodeli ove resurse programima, tako da računar kao celina bude što efikasnije iskorišćen. Resursi računarskog sistema su: procesor, memorija, datoteke na disku i ostali ure aji priključeni na računar. Neki resursi (npr. centralna memorija i datoteke na disku) mogu da se koriste zajednički. Njih može istovremeno da koristi više programa. Centralnu memoriju računara programi koriste zajednički, tako što je operativni sistem podeli u blokove u kojima su uskladišteni delovi različitih programa. Poseban sistemski program (scheduler) brine o sinhronizovanom radu istovremeno aktivnih programa. Datoteke se zajednički koriste tako što se dozvoljava da istoj datoteci pristupa više programa. Operativni sistem mora da kontroliše ovo zajedničko korišćenje da bi sprečio da programi ometaju jedan drugoga. Neki resursi, npr. procesor i periferne jedinice, ne mogu da se dele me u korisnicima. Samo jedan program može da se izvršava u jednom trenutku, ili štampač može da štampa u jednom trenutku samo izlaz iz jednog programa. Stoga operativni sistem dodeljuje ove resurse programu na odre eno vreme (procesor), ili za izvršenje odre enog zadatka (štampač); po završetku ih oduzima i dodeljuje drugom programu. Da bi zadovoljio sve ove zahteve, operativni sistem ima tri glavne funkcije: 1. kontrolu procesa, 2. upravljanje memorijom i 3. upravljanje jedinicama. Operativni sistem mora stalno da prati akcije programa i promene u stanju hardvera i da deluje u skladu sa tim promenama. Ovo delovanje operativnog sistema odvija se pozivanjem odgovarajućih sistemskih programa u sastavu operativnog sistema kojima se izvršavaju različiti zadaci, a u skladu sa komandama koje mu je zadao korisnik.

71
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

ali ćemo nastojati da preciznost bude podre ena pojednostavljenju. Jezgro je skup programa OS koji kontroliše pristup računaru. mikrokoda (microcode). jezgra (karnel) i 3. shell).CU). • ulaza-izlaza (Input.ALU).1. • upravljačkog organa (Control Unit . hardverski zaštićenom od mogućih uticaja korisnika. Da bi isti OS mogao da funkcioniše na različitim hardverskim platformama. specifičan i odre en hardver računara. budući da je BIOS 72 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . STRUKTURA OPERATIVNOG SISTEMA Operativni sistem (OS) je vrlo kompleksan sistem koji je teško jednostavno predstaviti. 2.računar se sastoji od 4 osnovna podsistema: • memorije (Memory). • aritmetičko-logičkog organa (Aritmetic Logic Unit .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Karakteristike Fon Nojmanove arhitekture . Prema ovakvoj strukturi.eng. supervisor mode). danas se pod OS u užem smislu podrazumeva samo jezgro OS.Subotica . OS se sastoji iz sledećih komponenti: 1. Nojman i njegova šema arhitekture računara 5. Slika 63. raspored rada procesora i raspodelu sistemskih resora. Svi programi rade u posebnom režimu rada (kernel mode. Output). organizaciju memorije. ovaj skup programa je grupisan u jedan modul koji se naziva BIOS (Basic Input Output Sistem). Ljuska je komandni interfejs koji interpretira ulazne komande korisnika i/ili njihovih programa i aktivira odgovarajuće sistemske programe koji čine jezgro sistema. Skup programa je upisan u ROM memoriju na čipu koji se nalazi u sastavu osnovne ploče. organizaciju datoteka. tako da je njegovo pisanje prebačeno na proizvo ače osnovne ploče. ljuske (omotača. Mikrokod je skup programa. školjke .

LPT: (PRN).). Ukoliko dokument generisan nekim programom treba da se koristi kasnije ili trajno sačuva. pored zvanične ljuske. Njihova imena su: CON: .serijski port.. sastoje od jednog velikog slova latinice (A-Z) iza kojeg su dve tačke (:). C: . S obzirom na to da je poznavanje organizacije skladištenja neophodno za rad svakog korisnika. CD. a pokretanjem drugog programa.. trajno nestaju iz memorije. ORGANIZACIJA SKLADIŠTENJA PODATAKA NA DISKU Jedna od važnih funkcija OS je rad sa perifernim jedinicama i podacima koji se nalaze na njima. oni moraju da budu uskladišteni na odre en. file). COM2.. LPT3: . Da bi OS uspešno upravljao radom sa podacima. često i više ljuski koje su napisali različiti autori. Za vreme rada računara u centralnoj memoriji ne mora da bude ceo skup programa OS. com3.sistemski disk. Particije diska su delovi diska koji se nalaze na istom disku. ovaj koncept organizacije podataka biće detaljnije razmotren. ili prilikom pozivanja na njih u programima.. mora se pre završetka rada sa programom (ili dokumentom) snimiti na disk. dokumenti više nisu dostupni. 73 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . ili isključivanjem računara.2. Za vreme rada programa ovi dokumenti se nalaze u memoriji računara. Ako računar ima samo jednu disketnu jedinicu. Imena perifernih jedinica Računar može imati jednu ili dve disketne jedinice i jedan ili više diskova. me u kojima je i Windows i MS-DOS. LPT2:. Sistemski disk je uvek označen sa (C:).. CD. a da u praksi za isti OS postoji. flash. Uobičajena su sledeća simbolička imena: A: .druga disketna jedinica. Najčešće se u centralnoj memoriji nalazi samo skup programa koji se sastoji od programa potrebnih za izvršavanje najćešćih komandi (interne komande).. E. tabele.. strogo organizovan način.particije sistemskog diska.. ekran i priključci za povezivanje računara sa spoljnim svetom (portovi). crteži.paralelni port. com4: .. COM1: (AUX).eng. D. Po završetku rada sa dokumentima ili programom.tastatura i ekran. ove jedinice imaju simbolična imena koji se kod više OS. ali ih računar posmatra kao različite diskove. dok se ostali programi nalaze na disku i unose u memoriju računara prema potrebi (eksterne komande). ostali diskovi /ili njihove particije i CD ure aji. Pored ovih jedinica.prva disketna jedinica. disketa.Subotica . F.) naziva se datoteka (fajl . jeste koncept hijerarhijskog sistema kataloga. U naredbama OS. 5. Sistemski disk je disk na kojem se nalazi OS. Kopija dokumenta (ime podatka) snimljena na neki spoljni nosilac informacija (disk. Najčešći način organizacije uskladištavanja podataka na medijumu koji podržavaju savremeni OS. Pojam datoteke Rezultati rada nekih programa su različiti dokumenti (tekstovi. onda se ona označava sa (A:). simbolička imena imaju tastatura.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO prepušten proizvo aču osnovne ploče. B: . Z .

Subotica . Kod nekih OS ovaj nastavak je obavezan. njeno brisanje. Prema potrebi. tako i zbog svojih potreba. njenim atributima. Imena datoteka koje imaju isti prvi deo . nego se podaci o njoj samo prenose iz jednog spiska na drugi. tj. Kod nekih OS. korisnik počinje teško da se snalazi u njima. Ime datoteke se obično sastoji od dva dela me usobno razdvojena tačkama: imena i nastavka (ime. Na taj način se dobija jedan spisak (katalog) u kojem se nalaze imena kraćih spiskova (potkataloga) i više kraćih spiskova u kojima se nalaze imena datoteka.nastavak koji se sastoji od niza znakova (najčešće do tri) i trebalo bi da označava tip podatka u datoteci.ime. on je prazan.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Prilikom snimanja dokumenata u datoteku na disku. I katalog je prazan dok se u njega ne zavede prva datoteka. smatraju se različitim imenima. sakriti da se ne prikazuju u spisku datoteka. Kada broj snimljenih datoteka postane veliki. odnosno. Da bi pristupio datoteci. neke datoteke mogu da ostanu u katalogu. To se može uporediti sa formularom koji se prvo napravi u obliku tabele. 74 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Na taj način se može dozvoliti pravljenje promena u datoteci. Pored ovih podataka značajnih za korisnika. Pre nego što se započne upis podataka u formular. Datoteci se prilikom formiranja dodeljuju odre eni atributi kojima se definišu prava pristupa. Katalog može da se kreira pre nego što se u njemu mogu uvoditi podaci o datotekama. znakovi koji ulaze u ime. može da traži od računara i spisak s imenima snimljenih datoteka. kada su mu potrebni. ograničiti pristup samo za njeno čitanje. Poželjno je da se svaka datoteka nalazi samo u jednom kraćem spisku. pored imena potkataloga. Računar čuva ovaj spisak kako zbog potreba korisnika. datoteci se mora dodeliti ime pod kojim će se voditi. Za potrebe korisnika računar vodi podatke o: imenu datoteke. Sve datoteke u katalogu ne moraju da budu prebačene u potkataloge . Pošto se datoteke odnose na različite potrebe krisnika. Ext . računar vodi i podatke o mestu na disku gde je snimljena datoteka. kada se neka datoteka prenosi iz jednog kataloga u drugi na istoj jedinici. a zatim se u njega upisuju podaci. program iz kojeg je dokument nastao. ponovo učitati u memoriju računara. on može umesto jednog dugačkog spiska da napravi više kraćih spiskova u kojima se nalaze datoteke koje su na neki način logički povezane. itd. Ovakav spisak datoteka naziva se katalog (directory).sačinjava ga niz znakova formiranih prema pravilima koja su različita za različite OS (broj znakova. Atributi dodeljeni datoteci prilikom njenog formiranja mogu se i naknadno menjati. Ovaj broj se povećava za po jedan prilikom svakog ponovnog snimanja datoteke posle rada sa njom. Ovi podaci nisu važni za korisnika i ne prikazuju se u spisku datoteka. kada neki potkatalog postane suviše dugačak. i imena datoteka. vremenu kreiranja. itd). Znači. korisniku koji ju je kreirao.u katalogu mogu da se nalaze. a različite nastavke. Pojam kataloga i potkataloga Dokumentima snimljenim u datoteke na disku korisnik može ponovo pristupiti tako što će ih. vremenu poslednje modifikacije i korisniku koji je modifikovao i eventualno neke druge podatke. korisnik mora da zna njeno ime. Basic fajlovi dobijaju ekstenziju (tip) BAS). ona se ne preseljava fizički sa jednog na drugo mesto. Ime .ext). on može dalje da se deli u svoje potkataloge (potpotkataloge). pored imena i nastavka. a kod nekih nije (npr. ali su važni za OS kako bi mogao da pristupi datoteci. Ovako kraći spisak naziva se potkatalog (subdirectory). postoji i treći deo koji se sastoji od generacijskog broja koji je od nastavka odvojen tačkom. Na isti način.

CD. datoteke koje pripadaju jednom ili drugom preduzeću su lako dostupne. prikazana na slici 64. Na taj način dobija se hijerarhijska struktura organizacije podataka na disku. itd) organizaciono su grupisane u kataloge i potkataloge. Potkatalozi i datoteke s istim imenima smeju da se nalaze u različitim katalozima.. Podelom kataloga prvog nivoa na njihove potkataloge dobija se skup kataloga drugog nivoa. 1 i Pred. ugovori i računi kataloga. Na slici 66. Hijerarhijska struktura organizacije podataka na disku na tri nivoa Da bi se kod odlaska u dubinu izbeglo svaki put dodavanje prefiksa pot. itd. 2).INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Hijerarhijska organizacija podataka Imena datoteka snimljenih na disk (disketu. Isti podaci se mogu podjednako dobro organizovati na različite načine. Dva primera organizacije istih podataka data su na slikama 65 i 66. nalaze se datoteke sa podacima za svako preduzeće posebno. preduzeće 1 i preduzeće 2. podaci o ponudama. zavisi samo od njega i njegovog načina razmišljanja. U potkatalozima ponude. U osnovnom katalogu kreiraju se njegovi potkatalozi (katalozi prvog nivoa). Na koji način će korisnik logično organizovati svoje podatke. Na potpuno praznom disku nalazi se samo osnovni katalog . Na slici 65 katalozi su ponude. ugovori i računi. a podaci za odgovarajuće preduzeće nalaze se u njihovim potkatalozima (Pred. u jednom katalogu ne smeju da se nalaze potkatalozi ili datoteke sa istim imenom. 75 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .koren (root) koji se sastoji samo od imena jedinice (npr. Bez obzira na to kako su organizovani podaci.Subotica . Naziv potkatalog se koristi samo kad se želi napisati da neki potkatalog pripada odre enom katalogu. Kao što se vidi iz prikazanog primera. ugovorima i računima organizovani su po preduzećima.. u praksi se naziv kataloga koristi i za potkataloge. C:). KOREN (C:) Katalog 1 Katalog 2 Katalog 3 Katalog 4 Katalog 5 Katalog 6 Katalog 7 Slika 64.

puta do nje i njenog imena. Kod zadavanja komandi. 1 račun 1 račun 2 račun 3 Pred.primer 1 KOREN Ponude Ugovori Računi Pred.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO KOREN Preduzeće 1 Preduzeće 2 Ponude ponuda 1 ponuda 2 ponuda 3 Ugovori ugovor 1 ugovor 2 ugovor 3 Računi račun 1 račun 2 račun 3 Ponude ponuda 1 ponuda 2 ponuda 3 Ugovori ugovor 1 ugovor 2 ugovor 3 Računi račun 1 račun 2 račun 3 Slika 65. 1 ugovor 1 ugovor 2 ugovor 3 Pred. 2 ponuda 1 ponuda 2 ponuda 3 Pred. 1 ponuda 1 ponuda 2 ponuda 3 Pred. 2 račun 1 račun 2 račun 3 Slika 66. organizacija podataka na disku . Kod komandnih OS ovaj put se zadaje u sastavu komande.primer 2 Put . grafički put se definiše otvaranjem svakog kataloga preko kojeg se dolazi do datoteke. Puno ime datoteke sastoji se od imena jedinice na kojoj se datoteka nalazi.kosa crta unazad \). 2 ugovor 1 ugovor 2 ugovor 3 Pred. navo enjem imena kataloga preko kojih se prelazi me usobno razdvojenim bekslešom (backslash . Datoteka je jednoznačno definisana punim imenom. Organizacija podataka na disku .Subotica . 76 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .staza (path) do datoteke odre en je nazivima čvorova (kataloga i potkataloga) preko kojih se dolazi do datoteke.

Računar prvo izvršava mali program uskladišten u ROM memoriji na osnovnoj ploči. Za hijerarhijsku strukturu podataka kaže se da ima oblik drveta (tree) sa korenom nagore. Prilikom zadavanja komandi. hladni start (cold start). Komande za rad sa katalozima obuhvataju: • kreiranje i brisanje kataloga. u slučaju oštećenja OS na disku ili zaraženosti diska virusima. perifernih jedinica i ostalog hardvera računara da bi se osigurao ispravan rad OS. On započinje uključivanjem prekidača.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Radni katalog (aktivni katalog) jeste katalog ili potkatalog na koji je korisnik trenutno povezan. • kopiranje i premeštanje datoteke iz jednog kataloga u drugi. i to: • komande za rad sa katalozima i • komande za rad sa datotekama. ako je računar već uključen . ili ukloniti viruse antivirusnim programom. Korisnik u jednom trenutku može biti povezan samo sa jednim katalogom. Potreba za ponovnim unošenjem OS u memoriju. ispituje se da li se u disketnoj jedinici nalazi sistemska disketa (disketa na kojoj se nalazi OS). Učitani OS ostaje u memoriji dok je računar uključen.Subotica . • listanje datoteke na ekranu i njeno štampanje. Ovaj program nare uje računaru da izvrši dijagnostičke testove koji uključuju proveru ispravnosti memorije. • prikazivanje sadržaja kataloga. RAD SA OPERATIVNIM SISTEMOM Unošenje OS u memoriju računara OS je poseban program koji upravlja radom računara i nadzire rad svih drugih programa. presnimiti podatke sa diska. pa je rad sa njim drugačiji nego rad sa drugim programima. 5. • prikazivanje i brisanje drveta. procedura je ista. Komande za rad sa datotekama obuhvataju: • promenu imena ili atributa datoteka. računar može pokrenuti sa diskete/CD i. računar izvršava program sa diskete i učitava OS u memoriju. On se započinje pritiskom na kombinaciju tastera na tastaturu računara (Ctrl-Alt-Del). ili na dugme Reset. Dobra strana ovog postupka je i ta što se ovaj način.tzv. Ako u disketnoj jedinici nema diskete. Bez obzira na to da li se radi o uključivanju računara ili samo o ponovnom unošenju OS. • brisanje i obnovu izbrisane datoteke. Kompletan deo strukture ispod jednog čvora (potkataloga naziva se poddrvo (subtree). Ako je problem takve prirode da ne može da ga reši sam korisnik. OS se unosi u memoriju računara. nastaje samo ako računar više ne reaguje na komande. najčešće prilikom njegovog uključivanja . U slučaju da se prilikom ovih testova pojavi neki problem. eventualno. OS smatra da se ona nalazi u radnom katalogu. računar traži OS na disku (C:) i učitava ga sa diska u memoriju računara. • promenu kataloga.topli start (warm start). Posle testiranja hardvera. računar daje poruku da se pozove stručnjak za hardver. Ako se prilikom unošenja OS u 77 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . ako nije zadato puno ime datoteke. računar ističe poruku o lokaciji i tipu problema i daje uputstvo za njegovo razrešenje.3. Navedena procedura omogućava učitavanje različitih OS prostom promenom diskete. Za organizaciju podataka na disku OS ima odgovarajuće komande. Ako je disketa u disketnoj jedinici.

Neki tasteri pojavljuju se na dva mesta na tastaturi s istim značenjem. izvršava standardni komandni interpretator. U svakom prozoru može da se izvršava neki program. Iznad ovih tastatura nalaze se funkcijske tipke koje imaju odre eno značenje u pojedinim programima. Sve ljuske izvršavaju komande zadate iz grafičkog okruženja.%. Tastatura (slika 67) se sastoji od velike tastature sa slovima i brojevima (slično kao na pisaćoj mašini).#. na kojoj se nalaze tasteri (= tipke) za pomeranje kursora. Obično se prvo označi parametar komande. itd) pokazuju nad čime se komanda izvršava. Are you sure? (Y/N)). U zavisnosti od OS.$.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO disketnoj jedinici na e nesistemska disketa. OS deli ekran u uokvirene prozore. 5. u zavisnosti od toga da li je OS komandnog ili grafičkog tipa.spiskove komandi). Zadavanje komandi operativnom sistemu Po završetku učitavanja OS na ekranu se. Osnovni element multiprogramskog grafičkog okruženja je prozor. Komande se zadaju po principu pokazivanja. Posle njenog uklanjanja. promt može da se pojavi i u obliku teksta sa ponu enim odgovorom (npr. ili prevodom u liniji komandi koje. a zatim se zada komanda (izborom iz nekog spiska ili pokazivanjem na njenu sličicu). Komanda OS ima strukturu: ključna reč/parametri/opcije. Grafička okruženja su nastala masovnom proizvodnjom personalnih računara i širenjem baze njihovih korisnika koji nisu imali računarsko obrazovanje. računar nastavlja postupak učitavanja OS sa diska. Ljuske za komande OS su komandni interpreti koji imaju neke elemente grafičkog okruženja (najčešće samo menije . Kod različitih OS u prošlosti korišćeni su različiti znaci (na primer: >. pojavi sistemski prompt ili grafičko radno okruženje. • Ključna reč je obično reč od nekoliko slova (od kojih su često dovoljne samo prva dva ili tri) koja označavaju šta treba da radi OS. strane (slike) na ekranu i umetanje i brisanje znakova. Njihove funkcije opisane su u nastavku. računar daje odgovarajuću poruku i upozorava korisnika da ukloni disketu. Sistemski promt je znak koji OS ispisuje na ekranu kada je spreman da prihvati komandu.&). preko tastature. Preko nje se zadaju komande u DOS-u i ukucavaju tekst i podaci u drugim programima. neposrednim pozivom sistemskih programa. Elementi komande su najčešće razdvojeni jednim praznim mestom. ime jedinice. 78 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .@. • Parametri (najčešće jedno ili više imena datoteke. Eventualni dodatni podaci mogu biti zadani i na drugi način. male numeričke tastature sa brojevima i znacima za aritmetičke operacije i tastature za editovanje. U slučaju da su OS potrebne dodatne informacije. TASTATURA Osnovna ulazna jedinica PC je tastatura. na primer.4. • Opcije dodatno ukazuju na način izvršenja komande. zatim.Subotica . Na slici su označeni značajni tasteri na tastaturi. ili izborom iz menija koji se pojavi pri unošenju OS. pokreću se zadavanjem odgovarajuće komande na promt.

ili oblik pravougaonika koji pokriva slovo.koristi se u kombinaciji sa drugim znacima (kontrolni znaci). (PgDn) .uključivanje/isključivanje numeričkog dela tastature. U tom slučaju pritisne se prvi ili prva dva tastera bilo kojim redom i drže pritisnuti.zaustavlja rad programa (kretanje teksta na ekranu). isključene.uključivanje/isključivanje tipke koja kontroliše način kako tipke koje kontrolišu pomeranje pokazivača deluju u nekom programu.zaključavanje velikih slova. Ima oblik horizontalne crte koja treperi.funkcijske tipke Tipke za oblikovanje znakova i odlomaka Promena pisma (fonta) ili njegove veličine Pritisnite CTRL+SHIFT+F CTRL+SHIFT+P CTRL+SHIFT+> CTRL+SHIFT+< CTRL+] CTRL+[ Za Promenu fonta Promenu veličine fonta Povećanje veličine fonta Smanjenje veličine fonta Povećanje veličine fonta za 1 tačku Smanjenje veličine fonta za 1 tačku 79 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Backspace . Num Lock .Subotica . Lock (Caps Lock) . Shift (ili na različitim tastaturama (Enter.brisanje otkucanih znakova unazad. Ctrl (Control) . Neke komande zadaju se istovremeno pritiskom na dva ili tri tastera. PrintScreen . odnosno. Dodatak . End . PgUp.brisanje znaka ispred kojeg (ili na kojem) se nalazi kursor. Delete . Home .pomera strane (sadržaj ekrana) gore dole u nekim programima. Insert).INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Kursor je pokazivač na ekranu. opoziv komande koja se izvršava. Scroll Lock .pomeranje kursora po ekranu. nema značaja koji je taster pritisnut. ili vraćanje prethodno otkucanih komandi.završetak komande. a ostala slova pomeraju udesno) i obrnuto. Alt. Del. Po završetku komande prvo se otpušta poslednji taster. znakova koji se nalaze s leve strane u odnosu na kursor (svaki pritisak po jedan znak). Pored opisanih tastera. na novim tastaturama mogu se nalaziti i drugi tasteri. najčešće. Insert . Uloge pojedinih tastera su sledeće: Esc . Prilikom kucanja on pokazuje mesto gde će biti otkucan sledeći znak. Enter (Return) .direktno štampanje sa monitora na štampač.u nekim aplikativnim programima ima posebne funkcije. tj.prelaz iz prekrivanja (kada se slovo na mestu kursora zamenjuje ukucanim) u insert mod (kad se ukucano slovo ubacuje na mesto kursora.gornji znakovi na tipkama koji imaju dva znaka ili velika slova.specijalni znaci (unose se decimalnim kodom).vraćanje kursora na početak rada. Pause . a zatim se pritisne poslednji taster u kombinaciji. Lampice tastature služe kao podsetnik da su tipke na kojima se one nalaze uključene. Kada se tasteri pojavljuju na dva mesta na istoj tastaturu Ctrl.postavljanje kursora na kraj teksta u redu. ←↑→ ↓ strelice . Shift . Alt .

ali ne i razmaka Dvostruko podcrtavanje teksta Primenu skrivenog oblikovanja teksta Primenu kurzivnog oblikovanja Oblikovanje svih slova kao mali verzal Primenu oblikovanja indeksa + znak ’’=’’ Primenu oblikovanja eksponenta Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova Menjanje označenog u font Simbol Za Prikaz neispisivih znakova čije Ponovni pregled oblikovanja teksta Kopiranje oblikovanja Lepljenje oblikovanja Za postavljanje proreda na Jednostruki prored Dvostruki prored 1.5-struki prored Dodavanje ili uklanjanje jednog praznog reda ispred odlomka Za Središnje poravnanje odlomka Obostrano poravnanje odlomka Levo poravnanje odlomka Desno poravnanje odlomka Uvlačenje odlomka sleva Uklanjanje uvlačenja odlomka sleva Stvaranje viseće uvlake Smanjenje viseće uvlake Uklanjanje oblikovanja odlomka Gledanje i kopiranje oblikovanja teksta Pritisnite CTRL+SHIFT+* (zvezdica) SHIFT+F1 (zatim pritisnite tekst oblikovanje želite ponovo pregledati) CTRL+SHIFT+C CTRL+SHIFT+V Postavljanje proreda Pritisnite CTRL+1 CTRL+ 2 CTRL+ 5 CTRL+0 (nula) Poravnanje odlomka Pritisnite CTRL+E CTRL+J CTRL+L CTRL+R CTRL+M CTRL+SHIFT+M CTRL+T CTRL+SHIFT+T CTRL+Q 80 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . izbor Oblikovanje) Promenu na velika/mala slova Oblikovanje svih slova kao VERZAL Primenu podebljanog oblikovanja Primenu podcrtavanja Podcrtavanje reči.Subotica .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Primena oblikovanja znakova Pritisnite CTRL+D SHIFT+F3 CTRL+SHIFT+A CTRL+B CTRL+U CTRL+SHIFT+W CTRL+SHIFT+D CTRL+SHIFT+H CTRL+I CTRL+SHIFT+K CTRL+ SHIFT CTRL+ ZNAK PLUS CTRL+SPACEBAR CTRL+SHIFT+Q Za Promenu oblikovanja znakova (naredba Font.

Subotica .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Primena stila odlomka Pritisnite CTRL+SHIFT+S ALT+CTRL+K CTRL+SHIFT+N ALT+CTRL+1 ALT+CTRL+2 ALT+CTRL+3 CTRL+SHIFT+L Kopiranje i premeštanje teksta ili grafike Pritisnite CTRL+C CTRL+C. Za premeštanje Jedan znak u levo Jedan znak u desno Jednu reč u levo Jednu reč u desno Jedan odlomak prema gore Jedan odlomak prema dole Jednu ćeliju u levo (u tablici) Jednu ćeliju u desno (u tablici) Jedan red prema gore Jedan red prema dole kraja retka Do početka reda Do vrha prozora Do kraja prozora Jedan ekran prema gore (pomeranje) Jedan ekran prema dole (pomeranje) Do vrha sledeće stranice Do vrha prethodne stranice Do kraja dokumenta Do početka dokumenta Do prethodne revizije Do mesta tačke unosa kada je dokument poslednji put zatvoren 81 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . CTRL+C F2 (zatim premestite unos i pritisnite ENTER) ALT+ F3 CTRL+V CTRL+SHIFT+ F3 ALT+SHIFT+R Premeštanje tačke unosa Pritisnite STRELICA LEVO STRELICA DESNO CTRL+ STRELICA LEVO CTRL+ STRELICA DESNO CTRL+ STRELICA GORE CTRL+ STRELICA DOLE SHIFT+TAB TAB STRELICA GORE STRELICA DOLE END Do HOME ALT+CTRL+PAGE UP ALT+CTRL+PAGE DOWN PAGE UP PAGE DOWN CTRL+PAGE DOWN CTRL+PAGE UP CTRL+END CTRL+HOME SHIFT+F5 SHIFT+F5 Za Primenu stila Pokretanje Samooblikovanja Primenu običnog stila Primenu stila Naslov 1 Primenu stila Naslov 2 Primenu stila Naslov 3 Primenu stila Popis Za Kopiranje teksta ili grafike Prikaz Clipboard-a Tačku Premeštanje teksta ili grafike Stvaranje gotovog teksta Lepljenje sadržaja Clipboard-a Lepljenje sadržaja šiljka Kopiranje zaglavlja iz prethodne sekcije dok.

pregledanje i spremanje dokumenta Pritisnite Za CTRL+N Stvaranje novog dokumenta iste vrste kao što je i tekući dokument ili nedavno napravljeni CTRL+ O Otvaranje dokumenta CTRL+W Zatvaranje dokumenta ALT+CTRL+S Podela prozora dokumenta ALT+SHIFT+C Uklanjanje podele prozora dokumenta CTRL+S Spremanje dokumenta Označavanje teksta i grafika Pritisnite SHIFT+STRELICA DESNO SHIFT+STRELICA LEVO CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO CTRL+SHIFT+ STRELICA LEVO SHIFT+END SHIFT+HOME SHIFT+STRELICA DOLE SHIFT+ STRELICA GORE CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLE CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE SHIFT+PAGE DOWN SHIFT+PAGE UP CTRL+SHIFT+HOME CTRL+SHIFT+END ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN CTRL+A CTRL+SHIFT+F8 i zatim koristite tipke sa strelicama. pritisnite ESC za izlazak iz načina označavanja Za podvlačenje označenog Jedan znak u desno Jedan znak u levo Do kraja reči Do početka reči Do kraja reda Do početka reda Jedan red prema dole Jedan red prema gore Do kraja odlomka Do početka odlomka Jedan ekran prema dole Jedan ekran prema gore Do početka dokumenta Do kraja dokumenta Do kraja prozora Za uključivanje celog dokumenta Do uspravnog bloka teksta Do odre enog mesta u dokumentu 82 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .Subotica . pritisnite ESC za izlazak iz načina označavanja F8+tipke sa strelicama. stvaranje.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Brisanje teksta i grafike Pritisnite BACKSPACE CTRL+BACKSPACE DELETE CTRL+DELETE CTRL+X CTRL+Z CTRL+F3 Za Brisanje jednog znaka na levo Brisanje jedne reči na levo Brisanje jednog znaka na desno Brisanje jedne reči na desno Izrezivanje označenog teksta na Clipboard-a Poništavanje poslednje radnje Izrezivanje do šiljka Tipke za rad s dokumentima.

komentar.Subotica . tablicu. odre enog oblikovanja i posebnih stavki Odlazak na stranicu. Traženje i zamena) Zamena teksta. zamena i pregled kroz tekst Pritisnite CTRL+F ALT+CTRL+Y CTRL+H CTRL+G ALT+CTRL+Z ALT+CTRL+HOME Poništavanje i ponovno izvo enje radnji Pritisnite ESC CTRL+Z CTRL+Y Prelaz na drugi pogled Pritisnite ALT+CTRL+P ALT+CTRL+O ALT+CTRL+N CTRL+\ Za Traženje teksta. oblikovanje teksta i posebnih stavki Ponovljeno traženje (nakon zatvaranja prozora. knjižnu oznaku. fusnotu. grafiku ili drugo mesto Vraćanje na stranicu. komentar. knjižnu oznaku. tablicu. grafiku ili drugo mesto Letimični pregled dokumenta Za Odustajanje od radnje Poništavanje radnje Ponovno izvo enje ili ponavljanje radnje Za Prelaz na pogled izgleda ispisa Prelaz na pogled obrisa Prelaz na obični pogled Prelaz izme u nadzornog dokumenta njegovih poddokumenata i 83 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . fusnotu.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Traženje.

Pojam kataloga i potkataloga 90. Tastatura.Subotica . Hijerarhijska organizacija podataka i izgled 91. Koje su tri glavne funkcije operativnog sistema? 85. Zadavanje komandi operativnom sistemu . Imena perifernih jedinica 88. Unošenje operativnog sistema u memoriju računara 92. osnovna podela tastature i uloga pojedinih tastera 84 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Iz kojih komponenti se sastoji operativni sistem? 87. Von Nojmanova arhitektura računara 86. Pojam datoteke 89.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO PITANJA 84.grafičko okruženje 93.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 67.Subotica . Tastatura 85 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .

1. Mana mu je što treba upisati svaku naredbu. Vrlo je primitivan i malo zahtevan. te reaguje na svaku naredbu.Operativni sistem omogućava korisniku upotrebu računara. winVista. arhitekture procesora. DOS se teško mogao koristiti u ozbiljnijim poslovima zbog problema s memorijom kojoj je ograničenje bilo na 640 KB. s malim datotekama tipa autoexec. To zavisi od brzine procesora. MS DOS 6. MS WINDOWS XP TEME 6. nadzire njihov rad.bat i config. • nemogućnost višekorisničkoga rada u mreži računara. winXP. win3X.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 6. a on preuzima nadzor nad celim računarom. Rad običnih korisnika svodio se na rad u običnim editorima (naredba Edit). 6. Windows-i se velikom brzinom razvijaju 90-ih godina 20.Subotica . 86 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Kasnije se na MS-DOS nadogra uje operativni sistem Windows. Bilo kakav postupak u operativnom sistemu zahtevao je upis odre ene naredbe. Svaki operativni sistem ne može raditi na svakom računaru. Me u prvim operativnim sistemima za personalni računar razvijen je MS-DOS (engl. win9X. Preko dugmeta Start možemo doći do Kontrolne table (Control Panel) preko koje vršimo prilago avanja rada Windowsa. • Novell netware. Ostatak memorije bio je dostupan samo uz posebne programe. veka i osloba aju nas učenja i upisa naredbi u operativnom sistemu DOS. • problemi s velikim programima i • vrlo skromne grafičke mogućnosti. mi zapravo pokrenemo operativni sistem. Najpoznatiji operativni sistemi su: • Unixoidi (Linux. freedos…). Radi na svim personalnim računarima. • DOS (MSDOS.3.sys. Caldera DOS. Bez operativnog sistema računar je neupotrebljiv. • MAC OS . U DOS-u nije bilo grafičkog interfejsa. količine memorije i namene računara. Microsoft Disk Operating System). Nedostaci MS-DOS-a su: • istovremeno izvršavanje samo jednog programa. Kada uključimo računar. Windows 7). PCDOS. • Windows (winNT. MS Windows 6. MS DOS MS-DOS je stari operativni sistem za PC računare. Operativni sistem MS Windows XP Operativni sistem je deo programske opreme koji pokreće sve delove računara. Solaris…).1.2. win200X. nego se svaka naredba upisivala ručno.

Evo nekih naredbi koje razume operativni sistem MS-DOS: • copy (kopiranje datoteka). • time (prikazivanje vremena). postojalo je i nekoliko besplatnih verzija.2. njegov interfejs je bio tekstualan. jezik njegovog operativnog sistema. Svaki novi Windows sa sobom nosi neku od novijih verzija DOS-a. s njim treba komunicirati jezikom operativnog sistema MS-DOS. • mkdir (stvaranje direktorija). • cls (brisanje ekrana).0. 87 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . • rmdir (brisanje direktorijuma). Nisu sve bile Microsoftove. 6. Naredbe DOS-a su jezik računara. • del/erase (brisanje datoteka). • date (prikazivanje sata).INFORMATIKA I RAČUNARSTVO DOS je izlazio u mnogo verzija. Još jedna mana DOS-a je i ta što dadoteke mogu imati samo 8 znakova u nazivu i 3 znaka u tipu datoteke. Prva verzija tog operativnog sistema nazvana je Windows 1. Operativni sistem je tada spreman izvršiti naredbu koju korisnik upiše. to jest ’’C : \ >_’’ . primeniti ih u pravom trenutku i pravilno upisati. MS Windows Rad u DOS-u bio je dosta težak za one koji nisu do tada koristili računare. Imao je mnogo više mana nego vrlina. Pre upotrebe računara naredbe treba naučiti. Da bi se na računaru moglo raditi.s tim da će crtica koja se naziva pokazivač treperiti. Nakon pokretanja operativnog sistema DOS-a na ekranu će se pokazati odzivni znak DOS-a. • move (prebacivanje datoteke s jednog mesta na drugo). pa su za njega načinjeni Windows-i.Subotica .

kao i verzije XP i Vista. • internet options (opcije za podešavanje programa za pretraživanje Interneta). NT. Njihova prednost u odnosu na ostale Windows-e je stabilnost. najavljena je i poslednja verzija operativnog sistema Windowsa 7. pronalaženje datoteka i mapa . zvuk. • od dugmeta Start. 2000.Settings. a sastoji se: • od pozadine koja je. • (vreme. ili dvostrukim klikom miša na ikonu programa ako program koji želimo pokrenuti ima pripadajuću ikonu na radnoj površini. Višenaredbna obrada podataka znatno je poboljšana u odnosu na druge verzije. povezanost na mrežu. Za početak treba kliknuti dugme Start kako bi se otvorio Startmeni. • add-remove hardware (instalacija i deinstalacija hardvera). Nepravilnim korišćenjem Kontrolne table rad Windows-a može se poremetiti. Osim te ikone na Kontrolnoj se tabli nalaze još i sledeće ikone: • accesibility options (opcije za hendikepirane). Korišćenje tastature svedeno je na najmanju moguću meru. Desktop) izgleda kao i kod Windowsa 95.Find. izmenu postavki Windows-a ..Help. god.je skraćenica za grafičko okrućenje Windows-a). otvaranje nedavno korišćenih dokumenata . 88 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . pa je izašao Windows 3.0 bio je znatno poboljšan: nudio je višenaredbnu podršku. • od sistemskog poslužitelja (engl. Podrška za mrežu je bila loša.0.Documents. Kontrolna tabla je najvažniji deo za postavljanje parametara potrebnih za ispravan rad računara. win95.Subotica . izvo enje programa . • automatic updates (automatsko skidanje nove programske podrške). Taskbar). te podrška za rad s više korisnika odjednom. • phone and modem (podešavanje telefonske linije i modema). Programi se pokreću preko Startmenija. • keyboard (podešavanje tastature). Nakon Windowsa 3. • mouse (podešavanje miša). 98.Programs. • folder options (opcije za podešavanje pregleda direktorijuma). traženje pomoći . • od ikona (slika).11 izlaze i 32-bitne verzije Windowsa. Za kraj 2009. • od trake zadataka (engl. plave boje. Windows 2000 nastao je kao poboljšanje Windowsa NT 4. • administrative tools (alati za administratore). • add-remove programs (dodavanje i brisanje programa). ali u još nerazvijenom obliku. system tray). potrebe za reinstalacijom svedene su na minimum.11.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO S tim Windows-om niko nije bio zadovoljan. Me u sličicama koje se nalaze na Kontrolnoj tabli nalazi se i ikona Display koja dvoklikom mišem pokreće podprogram Windows-a kojim se može promeniti slika na pozadini. a poboljšana im je i sigurnost na mreži.. Kod Windows-a je bitno to da se naredbe zadaju dvostrukim klikom na levu tipku miša. pa su ubrzo počele izlaziti i druge verzije.). Starmeni sadrži naredbe za pokretanje programa . • date/time (podešavanje datuma i vremena). Windows 3.Run. • network and dialup connections (podešavanje mreže i telefonsko povezivanje). Millenium. te isključivanje računara Shut Down. (GUI . Njihova radna površina (engl. • fonts (podešavanje tipa slova). u ovom slučaju.

programu za primanje i slanje elektronske pošte). Zadržavajući osnovu sistema Windows 2000. otvoreni će prozori biti smešteni pod jednim menijem na programskoj traci. pre svega zbog zahtevnijeg procesora.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 68.Subotica . Zbog toga je ogroman broj korisnika ostao veran prethodnoj verziji. Ta verzija je potpuna prerada dotadašnjih mogućnosti. Radna površina Windows xp 6. Uobičajeni zadaci su sjedinjeni i pojednostavljeni. a dodate su i nove verzije programa kao što su Windows Movie Maker i Internet Explorer. ona nije našla širu primenu. a koja u kvalitativnom smislu nije donela ništa novo osim kozmetičkih prepravki. prvi put predstavljena u jesen 2001. jednostavnija u primeni. Windows XP Professional izgra en je na proverenom temeljnom kodu sistema Windows NT® i Windows 2000 koji predstavlja 32-bitnu računarsku arhitekturu i potpuno zaštićen memorijski model. nekorišćene stavke će biti sakrivene. Iako je usledila nova verzija operativnog sistema Vista. 89 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Administratori ili krajnji korisnici mogu pritiskom tastera na mišu odabrati poboljšan korisnički interfejs. Ta verzija višejezičnog korisničkog interfejsa omogućava promenu jezika korisničkog interfejsa zavisno od potreba korisnika.3. Windows XP Professional ima novi vizuelni izgled. Kako bi se uklonio nered u području za obaveštenja. ili klasičan interfejs iz Windowsa 2000. Taj se sistem prilago ava načinu rada svakog pojedinca. Korisnicima omogućuje jednostavnu izradu. Sve se to može postaviti preko smernica za grupe. više poruka E-pošte u Outlook Expressu. čitanje i ure ivanje dokumenata na velikom broju stranih jezika koristeći englesku verziju sistema Windows XP Professional. Uz preoblikovani Startmeni najčešće korišćeni programi prikazani su prvi. Kada u istom programu otvorite veći broj datoteka (npr. Operativni sistem MS Windows XP MS (MicroSoft) Windows XP je pretposlednja verzija operativnog sistema Windows. a da bi rad bio jednostavniji. kao pomoć korisnicima dodati su novi vizuelni saveti za rad.

te se odabere kartica Svojstva (Settings). predstavljen na donjoj slici. otvoriće se popis prekidača za podešavanja osnovnih postavki Windows-a XP. Četiri su osnovne rezolucije: • 256 boja. čuvar ekrana (screen saver) i šeme boja u Windows-ima. • Medium 65 000 boja (16-bit). Dijaloški okvir Prikaz (Properties) 90 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Slika 69. Otvori se dijaloški okvir Prikaz (Display Properties). Otvori se dijaloški okvir Prikaz (Display Properties) koji je predstavljen na sledećoj slici. Radnu površinu prilago avamo tako da kliknemo desnim tasterom miša na radnu površinu i iz objektnog menija izaberemo naredbu Svojstva (Properties). treba učiniti sledeće: • otvoriti Display u Control Panelu. kao ugra eni delovi Windows-a XP). kako bi se izabrana postavka primenila na radnu površinu. nalaze se naredbe i katalozi Windowsa. Ako ne želimo primeniti izabrane promene. • High više od 16 000 000 boja (32-bit). Da bismo promenili rezoluciju. Dijaloški okvir je podeljen na pet kartica koje olakšavaju prilago avanje radne površine. • ili kliknuti desnom tipkom miša na radnu površinu i iz objektnog menija izabrati naredbu Svojstva (Properties). kliknemo na OK. rezolucija.Subotica . a dijaloški okvir ostao i dalje otvoren. U gornjem levom uglu Startmenija nalazi se popis programa za pristup internetu i elektronskoj pošti (osnovna postavka su Internet Explorer i Outlook Express. Klikom na katalog My Documents (Moji dokumenti) pojaviće se njegov sadržaj. Radna površina se prilagodi tako da se izabere tema radne površine (podloga). Ako nakon odabira postavke želimo zatvoriti dijaloški okvir.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Najvidljivija promena je poboljšan izgled Startmenija. Klikom na Control Panel (prekidači postavki sistema). kliknemo Cancel (odustani). Nakon odabira odre ene postavke treba kliknuti na Apply (Primeni). • 4 096 boja. U desnom delu Startmenija.

Subotica . Kliknemo li na Moj kompjuter (My Computer). tako da se oni mogu otvoriti i pomoću tog menija. Taj se meni koristi za pokretanje naredbi i programa koji se nalaze u računaru. dok se u katalogu Štampači i faksovi (Printers and Faxes) nalazi lista instaliranih štampača i faksova. Tako pomoću Startmenija možemo otvoriti katalog Moji dokumenti (My Documents). Katalog Moja mrežna mesta (My Network Places) koristi se za umrežavanje računara i pristup drugim računarima u mreži. njih šest. Naredba Pomoć i podrška (Help and Support) koristi se za dobijanje pomoći pri rešavanju problema s kojima se korisnik susreće u radu s računarom. njih petnaest. Naredba Povezivanje s (Connect To) koristi se za povezivanje na mrežu (internet ili lokalnu). otvaramo dodatni meni u kojem dalje biramo program. a naredba Kontrolna tabla (Control Panel) pokreće istoimeni prozor koji omogućava uskla ivanje sistema Windows-a sa željama i potrebama korisnika. 91 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . koji se mogu odmah pokrenuti klikom. otvori se dodatni meni (stubac) s listom svih programa i kataloga instaliranih u računaru. Slika 70. Kada postavimo strelicu miša na nju. Postavljanjem miša na ime programa ili kataloga koja u nazivu sadrži (crnu) strelicu. Ispod njih nalazi se lista najčešće korišćenih programa. a naredba Traži (Search) koristi se za traženje odre enog kataloga skladištenog u računaru. Startmeni (prikazan na sledećoj slici) podeljen je na dva dela: na levoj strani na vrhu se nalaze programi za pretraživanje interneta. Internet Explorer i Outlook Express kao sastavni deo Windowsa XP. Moja muzika (My Music) ili katalog Moji nedavni dokumenti (My Recent Documents) koji sadrži popis dokumenata koji su se poslednji koristili. Prikaz menija Na desnoj strani Startmenija (svetloplave boje) nalaze se naredbe i katalozi Windowsa XP. te za slanje i primanje elektronske pošte. otvara se prozor Moj kompjuter koji se koristi za organizaciju kataloga na računaru.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Startmeni otvaramo pomoću dugmeta Start koji se nalazi u donjem levom uglu ekrana na traci zadataka. Na dnu leve strane menija nalazi se naredba Svi programi (All Programs). Moje slike (My Pictures).

Kontrolna tabla sadrži popis kategorija unutar kojih dalje biramo dodatne mogućnosti prilago avanja. dodajemo i uklanjamo programe i hardver. Slika 71. Ako je računar namešten za rad sa više korisnika. kako bi se drugi korisnik prijavio na računar pod svojim imenom i koristio svoje postavke na računaru. Taj deo Trake zadataka naziva se traka sistemskog menija. ili kliknemo bilo gde na radnu površinu. Da bi se odre eni program pokrenuo. Traka zadataka (Taskbar) nalazi se na dnu ekrana. Izgled kontrolne table u Windowsu XP i klasičan prikaz Pomoću Kontrolne table nameštamo izgled okruženja Windows-a. dugme Odjavi koristi se za odjavu iz sistema Windows-a po završetku rada ili za promenu korisnika. ako je to potrebno. upravljačka tabla se koristi za odre ivanje osnovnih postavki. vreme. Korisnici naviknuti na raniji izgled Kontrolne table mogu u okviru zadataka uz levu ivicu prozora kliknuti na Idi na klasičan prikaz. regionalne postavke (kalendar.Subotica . već su se sve ikone za upravljanje i uskla ivanje nalazile unutar jednog prozora. Startmeni isključuje se automatski izborom potrebnog programa ili kataloga. te se povremeno javljaju poruke koje predlažu odre eni postupak. ranije verzije Windows-a nisu sadržavale tematske celine. Za razliku od Windows-a XP. tako da pogledom na nju odmah vidimo koje sve programe i prozore imamo otvorene. a na kraju desne strane ikone koje pokazuju trenutni status Windows-a i sistemsko vreme. Traka zadataka sadrži ikone svih otvorenih programa ili prozora. a na njemu se nalaze poruke o tome što se doga a u Windows-ima.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Na dnu Startmenija nalaze se dva dugmeta: Odjavi (Log Off) i Isključi računar (Turn Off Computer). isključićemo ga ponovnim klikom na dugme Start. Aktivni program je tamno plave boje. te koji je program trenutno aktivan. Dugme Isključi računar koristi se za isključivanje. jezik). prilago avanje i promene u Windows-ima. a isto tako možemo prilagoditi okruženje osobama s posebnim potrebama. a ako je meni otvoren. a neaktivni svetlo plave boje. Kontrolna tabla Kao što i samo ime kaže. potrebno je osvetliti njegovo ime i pritisnuti levu tipku miša (kliknuti na nju). ili za ponovno pokretanje računara (Restart). 92 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . a ne želimo otvoriti nijedan program ili katalog. Na kraju s leve strane nalazi se Start meni.

premeštati i preimenovati kataloge i dokumente. Moj kompjuter (My Computer) Prozor Moj kompjuter omogućava pristup do svih diskova. Za rad sa datotekama i katalozima koriste se Windows Explorer i Moj kompjuter (My Computer) u kojima se premeštanje. ili nekoliko kataloga premestiti unutar drugog kataloga. Ovde odre ujemo ponašanje Trake zadataka potvr ivanjem. promenom imena i brisanjem kataloga i datoteka. svaki korisnik ima fasciklu sa svojim dokumentima. Kada je računar namešten za višekorisnički rad (ima više korisničkih računara). brisati. Rad s datotekama i katalozima moguć je i u dijaloškim okvirima naredbi za čuvanje i otvaranje dokumenata. ili isključivanjem odgovarajućih mogućnosti. zavisi o navika korisnika. S leve strane prozora nalazi se okvir Folders s popisom kataloga i hardverskih komponenti. kopiranjem. Prozor Windows Explorera. skener. te daje informacije o računarskoj opremi priključenoj na računar (kamera. Računar sadrži kataloge koji se koriste za organizaciju i skladištenje dokumenata. osim naslovne trake. kataloga i dokumenata u računaru. sadrži i popis kataloga i hardverskih komponenti na računaru. Taskbar and Start menu Properties i Startmeni . Ovde možemo videti šta se sve nalazi na računaru. promenom hijerarhijske strukture kada želimo odre eni potkatalog premestiti na viši nivo. alata i adresa. Osim ličnih korisničkih kataloga.Printers and Faxes 93 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .Subotica . a može imati i više diskova koji su dalje imenovani sledećim slovima abecede. a s desne strane sadržaj označenog kataloga ili hardverskih komponenti (popis kataloga nižeg nivoa i dokumenata u označenom katalogu). DVD i ostalo). te njihovom reorganizacijom.Svojstva (Settings) Svojstva Traka zadataka i menija Start (Taskbar and Start menu). Rad sa datotekama i katalozima U radu na računaru često će se javiti potreba za premeštanjem. postoji i katalog Zajednički dokumenti (Shared Documents). kopirati. Windows Explorer je program koji prikazuje popis kataloga i datoteka na računaru i njihovu hijerarhijsku strukturu. kopiranje. Slika 72.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Prilago avanje Trake zadataka Traku zadataka prilago avamo tako da kliknemo na Start meni . a koji će se način koristiti. a možemo i otvoriti odre eni dokument dvostrukim klikom na njegovo ime. promena imena i brisanje rade na isti način. odnosno. te traka menija. Prozor Moj računar otvara se dvostrukim klikom na ikonu Moj računar ako je postavljena na radnoj površini. Pomoću Windows Explorera možemo pretraživati sadržaj diskova i kataloga. Od hardverskih (tehničkih) komponenata svaki računar ima tvrdi disk koji obično ima oznaku (C:).

sadrži popis kataloga nižeg nivoa ispod svoga imena. prikazao bi se popis svih kataloga i hardvera računara. tada se na desnoj strani prozora pojavi njegov sadržaj. Prozor Moj računar (My Computer) Strukturu kataloga postavljamo i uklanjamo klikom na dugme Katalozi (Folders) na alatnoj traci. ne sadrži. osim dokumenata sadrži i kataloge nižeg nivoa (potkataloge). Katalog Moji dokumenti (My Documents) je tako organizovan da ispod njegovog imena vidimo popis potkataloga. Sadržaj dokumenta dostupan je 94 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Katalog koji ima oznaku ’’-’’. Klikom na znak’’+’’ ispred ikone Moj kompjuter. a s desne strane vidi se njen sadržaj. Na prikazanoj slici prozora Windows Explorera u Strukturi kataloga = (Folders) označena je mapa Moji dokumenti. Kada isključimo Strukturu kataloga (Folders). ali nijedan od njih ne sadrži novi potkatalog.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 73. Izgled Taskbara Slika 74. poput onoga u prozoru Moj kompjuter. Kada želimo otvoriti popis kataloga nižeg nivoa. ili dva puta kliknemo na ime kataloga u desnom delu prozora. Sadržaj pojedinog kataloga možemo videti tako da njegovo ime označimo u okviru Folders. Na slici je prikazan prošireni prikaz kataloga. sadržaj CD i DVD-ROM-ova i ostale računare priključene na mrežu (Moja mrežna mesta . potrebno je kliknuti na znak ’’+’’ ispred imena kataloga. a klikom na znak ’’-’’ popis potkataloga se sažme (nestane). Pomoću Strukture kataloga možemo pretraživati čitav disk i kataloge na disku. dok ih katalog koji nema nikakvu oznaku. disketu. Katalog koji ispred imena ima kvadratić sa znakom ’’+’’. dok se s desne strane nalazi popis i kataloga i dokumenata izabranog kataloga. na tom se mestu pojavi okvir zadataka identičan onom u prozoru Moj kompjuter. U okviru Folders nalazi se samo popis kataloga.My Network Places).Subotica .

prvo potražimo potrebnu datoteku i označimo je. Datoteke (kataloga) u nizu možemo označiti i pomoću miša.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO dvostrukim klikom na njegovo ime. Prozor Windows Explorera 95 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . To znači da otvorimo i prikažemo sadržaj kataloga u kojoj se datoteka nalazi u desnom delu prozora toga programa i u popisu sadržaja označimo njegovo ime (ono mora biti osvetljeno). Kako vučemo miša.Subotica . Word ako otvaramo dokument koji je napisan u Wordu). Sve datoteke izme u biće osvetljene (označene). pritisnemo levu tipku miša i pritisnutom tipkom vučemo prema dole (kao na slici 76). otpustimo tipku miša. držimo pritisnutu tipku Ctrl i kliknemo na ime svake sledeće datoteke koju želimo označiti. Kada označimo sve potrebne datoteke. ili otvori Windows Media Player i reprodukuje video zapis. otpustimo tipku Ctrl. treba označiti prvu u popisu klikom na njih. Za označavanje datoteka ili kataloga koji se nalaze u popisu jedni iza drugih. držati pritisnutu tipku Shift i kliknuti na poslednju datoteku (katalog) u nizu. Slika 75. ali prethodno treba označiti sve potrebne datoteke. Želimo li premestiti ili kopirati više kataloga i datoteka. tako da postavimo pokazivač miša s desne strane imena prve datoteke. Za označavanje više datoteka koje nisu u nizu postupak je sledeći: prvim klikom označimo željenu datoteku. ili u meniju Ure ivanje (Edit) izaberemo naredbu Odaberi sve (Select All). Označavanje datoteka i kataloga Da bismo datoteku premestili ili kopirali u drugi katalog unutar prozora Windows Explorera. ili prema gore. pritisnemo kombinaciju tipki Ctrl+A. tako označavamo datoteke. Kada ih sve označimo. Windows XP automatski učita potreban program s otvorenim dokumentom (npr. Za označavanje celokupnog sadržaja kataloga (datoteka i potkataloga) istovremeno. to možemo učiniti u jednom potezu.

ili dugme na Standardnoj traci zadataka. Kada se ime kataloga u koji je želimo premestiti osvetli. otpustimo tipku miša. a zatim tipku Ctrl. a ne kopirati. U tom dijaloškom okviru možemo izabrati kopiranje datoteke na disketu. U oba se slučaja. Najbrži i najjednostavniji način je da označenu datoteku ’’odvučemo’’ u katalog u koji je želimo premestiti. U popisu kataloga potražimo željeni i označimo ga. kliknemo na dugme Premesti u (Move to) ili Kopiraj u (Copy to). tako da u popisu diskova i kataloga označimo disketu (na vrhu popisa). Da bismo premestili označenu datoteku ili katalog. 96 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 76. Ako datoteku želimo kopirati u drugi katalog. a ako želimo. ispod oznake miša nalazi se znak ’’+’’. kliknemo na Kopiraj u (Copy To). Kopiraj (Copy) i Zalepi (Paste) iz menija Ure ivanje (Edit). Pri tome željeni katalog mora biti prikazan u okviru Strukture kataloga (Folders) sa leve strane prozora. zavisno od zadate naredbe. kliknemo na naredbu Premesti u (Move to). Kada se u Strukturi kataloga (Folders) osvetli ime kataloga ili diskete (ako kopiramo dokument na disketu). otvori dijaloški okvir Premesti stavke (Move Items) ili Kopiraj stavke (Copy Items) u kojem je potrebno izabrati katalog u koji želimo datoteku premestiti (kopirati).Subotica . a da bismo je kopirali. Otpustimo li tipku Ctrl pre tipke miša. prvo otpustimo tipku miša. Kada datoteku vučemo u odredišni katalog. Nakon što označimo ime potrebnog kataloga. što znači da se datoteka kopira. pri povlačenju miša držimo pritisnutu tipku Ctrl. Označenu datoteku pritisnutom tipkom miša povlačimo u odredišni katalog. ili se mora nalaziti kao potkatalog u sadržaju već otvorenog (prikazanog) kataloga. datoteka će se premestiti. možemo pomoću dugmeta Napravi novi katalog (Make New Folder) odmah kreirati novi katalog unutar osvetljenog i dodeliti mu ime. Premeštanje i kopiranje datoteka i kataloga korišćenjem naredbi Za premeštanje i kopiranje datoteka i kataloga koriste se naredbe Izreži (Cut). Označavanje kataloga Premeštanje i kopiranje datoteka i kataloga povlačenjem miša Označenu datoteku (katalog) možemo premestiti na nekoliko načina.

Da bismo promenili ime datoteci ili katalogu.Subotica . u prozoru Moj kompjuter i u dijaloškim okvirima naredbi Otvori i Spremi. • Moj kompjuter (My Computer) ili Windows Exploreru. upišemo novo ime i pritisnemo tipku Enter. Windows Exploreru i dijaloškim okvirima naredbi Otvori i Spremi. Bez obzira koji način izabrali. upišemo novo ime i pritisnemo tipku Enter. Dokument ili katalog koji su greškom izbrisani mogu se vratiti pomoću naredbe Poništi (Undo). treba učiniti nešto od sledećeg: • dva puta sporo kliknemo na njezino ime da se ono pojavi označeno u okviru. U tom slučaju nije potrebno potvrditi brisanje. Kada se pojavi ime kataloga ili datoteke kojoj želimo promeniti ime. možemo izbrisati u prozoru Moj kompjuter. Kada se ime datoteke ili kataloga označi. zavisno od toga koje su označene. • odabirom naredbe Izbriši u meniju Datoteka (File) u prozoru. pojavi se dijaloški okvir Potvrda brisanja kataloga ili datoteke (Confirm File Delete) u kojem je potrebno potvrditi brisanje. Pojavi se dijaloški okvir s upitom jesmo li sigurni da želimo izabrani katalog ili datoteku poslati u koš za smeće. • na označenu datoteku ili katalog kliknemo desnom tipkom miša i u objektnom meniju izaberemo naredbu Preimenuj (Rename). ili dva puta kliknemo na ikonu Smeće na radnoj površni. Izabrani katalog ili datoteku možemo izbrisati i ovako: • klikom na dugme Izbriši (Delete) na traci alatki. • pomoću naredbe Izbriši datoteku ili katalog (Delete this file) u okviru zadataka prozora Moj kompjuter. ili na ikonu Smeće na radnoj površini (ako prozor programa ne prekriva ceo ekran). ako ste se predomislili. prvo ih moramo prikazati u prozoru ili dijaloškom okviru. Brisanje treba potvrditi klikom na Da (Yes). Datoteku ili katalog možemo izbrisati i tako da ih premestimo. 97 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . tako da otvorimo i prikažemo sadržaj kataloga unutar kojeg se nalazi potrebna datoteka ili potkatalog. kliknemo na nju desnom tipkom miša pa na naredbu Vrati (Restore). nakon što se ime datoteke (kataloga) označi u okviru.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Promena imena datotekama i katalozima Datotekama i katalozima možemo promeniti ime u Windows Exploreru. ili odvučemo mišem u Smeće (Recycle Bin) na levoj strani prozora Windows Explorera. te u meniju Datoteka (File) izaberemo naredbu Preimenuj (Rename). • u prozoru Moj kompjuter ili Windows Explorer označimo datoteku ili katalog. ili tako da prikažemo sadržaj kataloga Smeće (Recycle bin) u prozoru Moj kompjuter ili Windows Explorer. upišemo novo ime i pritisnemo tipku Enter. • odabirom naredbe Izbriši u objektnom meniju. ili u okviru zadataka prozora izaberemo Vrati stavku (Restore this item). Brisanje datoteka i kataloga Datoteke (katalozi) koje nam više nisu potrebne. Prvo označimo potrebnu datoteku ili katalog i pritisnemo tipku Delete. a zauzimaju prostor na disku. ili izabrati Ne (No). U popisu brisanih stavki potrebno je označiti onu koju želimo vratiti na mesto odakle je izbrisana. ili u okviru zadataka s leve strane prozora izaberemo naredbu Preimenuj ovaj katalog ili datoteku.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Programi Pre nego što instaliramo programe koje ćemo koristiti, ili koje nam je neko drugi već instalirao, postavlja se pitanje koje ćemo programe upotrebljavati. Postoji velik broja programa različitih namena, a ovdje ćemo navesti samo neke: • igrice; • programi za web programiranje (Visual Basic…); • programi za izradu web stranica i multimedijalnih aplikacija (Macromedia Flash); • programi za stvaranje drugih programa (C , Delphi...); • programi za obradu zvuka (SoundForge); • programi za obradu slika (Photoshop, Paint Shop Pro…); • programi za grafički dizajn (CorelDraw, FreeHand...); • programi za obradu videozapisa; • programi za gledanje filmova (BS player, Windows Media Player, Redlight, Winamp3…); • programi za slušanje muzike (Winamp, Windows Media Player…); • pomoćni programi; • antivirusni programi (Northon antivirus…); • programi za snimanje (Nero, CD Clone, Alcohol 120%…). Velik broj različitih programa korisnika može zbuniti, pa je pri izboru programa nužan stručni savet. Primer izgleda prozora nekog programa: Program za slušanje muzike, gledanje spotova i filmova Winamp.

Slika 77. Izgled prozora programa za slušanje muzike i gledanje video zapisa WINAMP

98
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Slika 78. Izgled ekrana u programu Macromedia Flash 8, rad na sceni i programiranje

Prikaz postupka instalacije laserskog kolor štampača HP na računar Instalacija programa Pri instalaciji programa koraci su sledeći: 1. Umetnite pripadajući CD u CD-ROM. • Kada se dati prozor prikaže na radnoj površini, kliknite na Install. 99
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Slika 79. Izgled ekrana 1

2. Početak instalacije, kliknite na Next.

Slika 80. Izgled ekrana 2 i 3

3. Kliknite 2x Next ukoliko želite da nastavite instalaciju.

Slika 81. Izgled ekrana 4 i 5

100
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

Izgled ekrana 10 i 11 101 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Izgled ekrana 6 i 7 5. prihvatate uslove licence i kliknite na Agree. Instalacija se nastavlja. čekirate Recommended i kliknite na Next. Izgled ekrana 8 i 9 6. Slika 83.Subotica . Slika 82.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 4. Slika 84. Čekirate automatsko apdejtovanje/Updates i kliknite na Next. Instalacija se nastavlja.

Subotica .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 7. Instalacija se nastavlja. Izgled ekrana 12 i 13 8. Priključujete USB kabel i 2x birate Next. pa Next. Proverite da li je priključen USB kabel. Kada se prikažu dati prozori. Izgled ekrana 16 i 17 102 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Izgled ekrana 14 i 15 9. Slika 85. čekirate kvadratić. Slika 86. kliknite 2x na Next i čekirate prikaz ikone na desktopu. Slika 87.

2. Slika 88. način: dvostrukim klikom na ikonu programa na radnoj površini (ikonu za bilo koji program ili katalog. Slika 89. Instalacija se završava i restartujete/Restart računar. Izgled ekrana 18 i 19 11.Subotica . Pokretanje programa Za pokretanje bilo kojeg programa uopšteno važi: 1.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 10. ili meni start > All programms > ime programa. postavljamo na radnu površinu tako da pomoću klika desne tipke miša na prazni deo radne površine otvorimo meni i izaberemo naredbu Novo > Prečica (New > Shortcut). 103 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . način: preko menija Start > Programms > ime programa. Kliknite na Kraj/Finish. Instalacija uspešno završena. Izgled ekrana 20 i 21 Tek kada je program instaliran. možemo ga upotrebiti.

Zadavanje naredbi u MS-DOSU i Windowsu 98.org/) je sličan Microsoftu office.org/) . Startmeni u Windowsu 100. namena. Podešavanje izgleda Desktopa 101. Sistemske ikone Windowsa na Desktopu 102. 3.blender. izgled. 1 GB sistemske memorije.openoffice. 2.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Zanimljivosti: Windows 7 Minimalni hardverski zahtevi za ovaj novi operativni sustem su procesor brzine 1GHz. izmene 103. namena 104. Operativni sistem LINUX (http://www. Sve ikone su smeštene u taskbaru.. MOZILLA FIREFOX (http://www. Cilj otvorenog softvera je približiti programe običnom korisniku i učiniti ih razumljivim i dostupnim.zamena za Fotoshop. ima drugačiji tasbar i poseduje potpuno nove mogućnosti. Kontrolna tabla u Windowsu 99. te u isto vreme videti i prepravljati njegov izvorni kod. PITANJA 94. Grafički program GIMP (http://www. 4. sadržaj. Besplatni open source (otvoreni) softveri 1988. Novi Windows je jednostavniji i brži program. Takbar. 5. 16 GB podatkovnog prostora i podrška za DX9 s pripadajućih 128 MB memorije.org/) je besplatan program za modeliranje 3D animacija. Evo nekih: 1.Subotica . god.. MS-DOS. BLENDER (http://www. Vrste programa (navesti ime i namenu) i instalacija 104 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . predstavljen je termin open source koji je zamenio free software. Ranije verzije operativnog sistema MS Windows 97.mozilla. Premeštanje i kopiranje datoteka i kataloga u Windows Explorer-u 106. karakteristike i mane 95.org/) najbezbedniji web browser.kenel.org/) najpoznatiji open source program. OPEN OFFICE (http://www. Windows explorer.gimp. Najpoznatiji operativni sistemi 96. Taj potez je označio početak open sorce softvera koga je bilo moguće slobodno skidati sa interneta. Hjerarhijska struktura kataloga 105.

horizontal/vertical scroll bar) nalaze se ispod radne površine i sa njene desne strane. te ime aktivnog dokumenta (onog dokumenta koji vidimo na ekranu). Palete sa alatkama postavljamo i uklanjamo klikom na meni Prikaz (View) . Tools.. Kada na označeni objekat (npr.). štampanje. tekst okvira. pretraživanje teksta. itd). dok su ostale naredbe skrivene. • Tabele (Table) .. • Prikaz (View) – omogućava različite mogućnosti prikaza dokumenta na ekranu. MICROSOFT OFFICE: Word 2003 Upoznavanje osnovnih mogućnosti Worda Ekran Worda sastoji se od sledećih elemenata: Naslovna linija . kopiranje. izgled za čitanje. Pomoću dvostruke strelice na dnu padajućeg menija. itd.). spremanje. • Datoteka (File) . • Pomoć (Help) . simbola. ili je ukloniti s njega. Palete sa alatkama možemo prikazati na prozoru programa. U listi naredbi nalaze se samo one koje se najčešće koriste. alati.sadrži naredbe za izradu i promenu tabela.nalaze se sa kraja leve ivice vodoravnog klizača. Format.sadrži naredbe za rukovanje prozorima dokumenata. a sadrže dugmad za pokretanje naredbi. dobije se pregled svih naredbi u izabranom meniju. U Wordu je radna površina prazan radni list odre enih dimenzija. Naredbe ispisane svetlijom bojom nisu dostupne..sadrži naredbe za izmenu svega što se može izmeniti. sliku. • Umetanje (Insert) – dozvoljava umetanje polja.Status bar) se nalazi na dnu prozora.Subotica . Naredbu zadajemo na isti način kao i u padajućem meniju. a čine je File. Na njenoj levoj strani nalazi se ikona i ime programa u kojem radimo. štampanje. • Prozor (Windovs) .programi za pomoć u Wordu. na kojoj se stranici. te koji je zadati jezik za formatiranje teksta. Klikom na Liniju osnovnog menija otvara se padajući meni s naredbama. 105 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . • Oblikovanje (Format) . Insert. Linija osnovnog menija nalazi se ispod naslovne linije. a njen izgled tako e možemo prilagoditi svojim potrebama..koristi se za rad u izabranom programu. a koriste se za razna merenja i podešavanja margina. Klizači (vodoravni i uspravni . Daju različit prikaz dokumenta na ekranu (dugme za obični prikaz.sadrže posebne naredbe (pravopis. Radna površina . Isto se postiže ako se strelica miša zadrži nekoliko sekundi na imenu otvorenog menija. kolonu u tablici) kliknemo desnom tipkom miša.sadrži naredbe za rad s datotekama (otvaranje. prikaz web-izgleda. u kojem redu i stubcu nalazi kursor.nalazi se na vrhu prozora i plave je boje. Palete sa alatkama (Toolbars) su dve alatne trake ili više njih. • Alati (Tools) . Lenjiri (Ruler) . Windows i Help. a pokazuje npr.Paleta sa alatkama (Toolbars). • Ure ivanje (Edit) . Osim padajućih menija postoje i objektni meniji. a zatim izaberemo red s alatom koji želimo prikazati u prozoru (uključi se potvrdna kukica).sadrži naredbe za brisanje. slika. pojavi se meni s naredbama koje se odnose na taj objekat. tekst. Table. na kojem stvaramo dokument. Dugmad za prikaz dokumenta . zatvaranje. Traka stanja (statusna traka .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 7. Edit. a služe za kretanje po dokumentu koji je prevelik da bi stao u prozor.nalaze se iznad radne površine i s njene leve strane. View.

. ili kliknemo na dugme Otvori.Otvori (Open). Novi dokument (New Document) u kojem izaberemo Prazan dokument. • Za otvaranje novoga praznog dokumenta koristimo i dugme Novi prazan dokument na Standardnoj alatnoj traci. Prilikom pokretanja Worda automatski se otvara novi (prazan) dokument.Subotica . • Imamo li u prozoru programa prikazan Task Panel (Task Pane). Radimo li već na nekom dokumentu i želimo otvoriti novi dokument. pretraživanje. Bez obzira koji način izabrali. a koristi se za davanje naredbi za obavljanje raznih zadataka (otvaranje dokumenta.. U polju Vrste datoteke (Files of type) biramo koju vrstu datoteke želimo otvoriti. koristićemo se nekim od sledećih načina. oblikovanje itd). Izgled prozora: Slika 90. • kliknemo na meni Datoteka (File) . ili u prozoru zadataka Novi dokument (New Document) izaberemo Još dokumenata (More documents). • Ako u meniju Datoteka izaberemo naredbu Nova. Izgled osnovnog prozora programa Word-a Otvaranje novog dokumenta Dokument je tekstualna datoteka koja u Wordu ima nastavak ..nalazi se uz desnu ivicu prozora. 106 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .doc. Postojeći dokument možemo otvoriti na više načina: • kliknemo na dugme Otvori na Standardnoj alatnoj traci. otvara se Task Panel.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Task Panel . otvara se dijaloški okvir Otvaranje (Open) u kojem biramo dokument. izabraćemo Prazan dokument (BlankDocument). Dokument možemo otvoriti i tako da u dijaloškom okviru u polje Naziv datoteke (File name) upišemo ime dokumenta i pritisnemo tipku Enter.

Subotica . nalazi se prikaz tipki s opisom njihovih funkcija i položajem na tastaturi. Sa svakim upisanim znakom i napravljenim razmakom. Word automatski prelomi tekst. postavimo tačku unosa (kliknemo mišem) na ono mesto u dokumentu gde ga želimo dodati i upišemo novi tekst. Tekst se unosi na onom mestu gde se nalazi tačka unosa (kursor I). Kada prilikom unosa teksta do emo do desne ivice dokumenta i nastavimo pisati. tako da tačku unosa zajedno s rečju koju pišemo premesti na početak sledećeg reda. Izgled okvira .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Unos teksta i korišćenje tastature Nakon što otvorimo dokument. Trebamo li dodati novi tekst u postojeći. Na slici 92. Izgled ćirilične tastature 107 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . kursor se pomera za jedno mesto udesno. Slika 91.otvaranje novog dokumenta Slika 92. počinjemo s unosom teksta pomoću tastature.

program nas upozori upitom: ’’Želite li sačuvati promene u . zatvaranjem prozora automatski zatvaramo i dokument. Izgled okvira za zatvaranje dokumenta. Zatvaranje dokumenta Kad završimo rad s dokumentom.Subotica . koristimo naredbu Sačuvaj (Save) u meniju Datoteka (File). 108 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .Zatvori (Close).ime dokumenta?’’ Odaberimo: Da. ili dugme Sačuvaj (simbol disketa) na Standardnoj alatnoj traci. • pomoću naredbe u meniju Datoteka . a to je moguće na nekoliko načina: • kliknemo na dugme Sačuvaj (Save). dokument treba zatvoriti. a nismo sačuvali promene. • pomoću dugmeta Zatvori (Close) na Standardnoj alatnoj traci.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Tipka Shift Caps Lock Tab Razmak Enter NumLock Backspace Del Insert Crtl Alt Alt Gr Funkcija Veliko slovo Pisanje velikim štampanim slovima Uvlačenje Razmak izme u reči Novi pasus Uključuje/isključuje brojeve Brisanje Brisanje Uključuje/isključuje opciju ’’piši preko postojeće’’ U kombinaciji sa slovnom tipkom poziva odre enu naredbu U kombinaciji sa slovnom tipkom poziva odre eni meni U kombinaciji sa slovnom tipkom daje desni znak Položaj na tastaturi Za spremanje dokumenta pod istim imenom (doc) i na isto mesto na disku. • svaki dokument u kojem radimo otvoren je u zasebnom prozoru unutar prozora programa i ima dugme Zatvori prozor koji se nalazi na desnoj ivici Linije osnovnog menija. Prikazano na prethodnoj slici Slika 93. Prikazano na sledećoj slici: Ako želimo zatvoriti dokument.

Izgled okvira My documents Premeštanje teksta Postoji više načina kako premestiti tekst. ili preko naredbe Ure ivanje (Edit) . povučemo strelicu miša na mesto gde tekst želimo premestiti. a to su: • povlačenjem miša. 2. Tekst premeštamo povlačenjem miša na sledeći način: 1. označimo željeni tekst. označimo željeni tekst.Izreži (Cut).INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 94. 3. kada se na kraju strelice pojavi kvadratić. • pomoću naredbi Izreži (Cut) i Zalepi (Paste). Na kraju teksta koji smo premestili pojavi se dugme Odredišta lepljenja (Paste Options). pomoću kojeg odre ujemo način lepljenja. Kliknemo na označeni deo teksta levom tipkom miša i držimo je pritisnutom. otpustimo tipku miša. Premeštanje pomoću naredbi Izreži (Cut) i Zalepi (Paste): 1. 109 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . 2.Subotica . kliknemo na dugme Izreži.

Desnom tipkom miša povlačimo tekst do mesta gde ćemo ga kopirati. Kada povlačimo tekst.Subotica . Slika 95. Kopiranje teksta Tekst možemo kopirati na više načina. Kopiranje teksta desnom tipkom miša 110 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . 2. Slika 96. 2. a ne premešta. 3.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 3. a ne kopirati. što znači da se tekst kopira. Izgled menija za kopiranje teksta Kopiranje teksta pomoću miša 1. taj tekst zalepimo pomoću dugmeta Zalepi (Paste) ili naredbe Ure ivanje . Označimo tekst koji ćemo kopirati. Kopiranje teksta desnom tipkom miša 1. Otpustimo tipku miša i u meniju izaberemo naredbu Kopiraj ovde (Copy Here). Držimo pritisnutu tipku Ctrl i mišem povlačimo označeni tekst do mesta gde ga želimo kopirati. ispod miša se nalazi kvadratić sa znakom plus (+). 4. a zatim tipku Ctrl jer će se u protivnom tekst premestiti. Otpustimo tipku miša.Zalepi. postavimo kursor na mesto gde želimo premestiti tekst.

Želimo li oblikovati više reči. vrste slova Ure ivanje teksta Za ure ivanje teksta koriste se naredbe za ure ivanje pisma (Font). već je dovoljno da se kursor nalazi bilo gde unutar odlomka. kopiramo označeni tekst u Clipboard. odlomaka. dugmadima na Paleti sa alatkama Oblikovanje (Formating). dovoljno ju je označiti i izabrana naredba primeniće se samo na tu reč. naredbom Zalepi umetnemo tekst iz Clipboard-a u dokument. naredbom Kopiraj na Paleti sa alatkama ili u meniju Ure ivanje (Edit) . tako da ih podignemo. Oblikovanje fonta Pri izradi dokumenta. Ako želimo urediti više odlomaka ili pasusa. Ure ivanje odlomaka ili pasusa podrazumeva način poravnavanja odlomaka ili pasusa u odnosu na margine dokumenta. Ctrl+C = Kopiraj. Naredba koju izaberemo odnosi se na tekst celog odlomka ili pasusa. Ctrl+V = Zalepi. primenjuje se font i veličina fonta koja je zadata uzorkom na temelju kojeg kreiramo dokument. Razmak me u znakovima Da bismo mogli odrediti razmak me u znakovima i širinu znakova. Oblikovanje odlomaka ili pasusa Pod odlomkom ili pasusom se podrazumeva tekst napisan pre pritiska na tipku Enter. ili oduzimamo razmak izme u znakova. Otvaranjem ovog dijaloškog okvira u polju Pregled (Preview). vidimo označeni tekst i njegov trenutni oblik. na tekst koji unosimo. te otvoriti dijaloški okvir Font i karticu Razmak (Character Spacing) me u znakovima.Kada želimo urediti odlomak ili pasus.Font. iz jednog dokumenta u drugi i iz jednog programa u drugi. označimo deo teksta koji želimo kopirati. U polju Položaj (Position) odre ujemo položaj znakova u odnosu na ostali tekst. tada ih sve moramo označiti. moramo označiti potreban tekst. stilova i samooblikovanje dokumenta. Želimo li oblikovanje primeniti samo na jednu reč. postavimo kursor na mesto gde tekst želimo kopirati (u istom dokumentu otvorimo drugi dokument). 4. U polju Skaliranje (Scale) menjamo širinu znakova u odnosu na njihovu uobičajenu širinu. dovoljno je u svakom odlomku (pasusu) označiti po jednu reč 111 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . u postotnim iznosima. Tekst pomoću dijaloškog okvira ure ujemo tako da promenimo ono što nam je potrebno. 2. 3. ili kombinacijom tipki prečica. Font oblikujemo pomoću dijaloškog okvira Font. ne moramo ga posebno označiti.Subotica . To je uglavnom uzorak Normal. Te naredbe omogućuju kopiranje teksta unutar istog dokumenta. razmak me u odlomcima. Dijaloški okvir Font pozivamo iz menija Oblikovanje (Formating) . prored me u rečima i različita uvlačenja za odlomke. ili spustimo za odre eni broj tačkica. Upotreba fontova. Koraci u kopiranju teksta: 1.Kopiraj (Copy). U polju Razmak (Spacing) dodajemo.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Kopiranje teksta pomoću naredbi Za kopiranje teksta koriste se naredbe Kopiraj (Copy) i Zalepi (Paste).

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO višestrukim označavanjem (3 puta uzastopno kliknuti mišem). Sve promene koje želimo napraviti vršimo pomoću dijaloškog okvira Odlomak ili Pasus (Paragraf) i dugmadi na Paleti sa alatkama Oblikovanje (Formatting). kako bi se na njih primenila izabrana naredba. centrirano (sredina). 4. Uvlačenje odlomka Uvlačenje odlomka znači da se tekst odlomka uvuče u odnosu na levu ili desnu marginu. levo.: 1. desno. Dijaloški okvir Odlomak ili Pasus otvaramo tako da kliknemo na meni Oblikovanje (Format) Odlomak ili Pasus (Paragraf). 2. 112 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Ure ivanje teksta . pomoću lenjira i miša. Slika 97. Izgled okvira za oblikovanje fontova Slika 98.. pomoću dugmeta na Paleti sa alatkama. obostrano poravnavanje. 3. 3. 2. Uvlačenja je moguće postaviti na nekoliko načina: 1.oblikovanje Poravnavanje odlomka Postoje četiri vrste poravnavanja odlomka. Poravnavanje odlomaka može se odrediti pomoću dijaloškog okvira Odlomak (gornja slika) i dugmeta na Paleti sa alatkama Oblikovanje (slika ispod). 4..Subotica . celog teksta. pomoću dijaloškog okvira Odlomak (Paragraph). pomoću tipke tabulatora (Tab). pasusa.

isprekidana crta.biramo način uokvirivanja (okvir. Razmak odre ujemo pre odlomka i nakon njega. U polju Razmak (Line spacing) biramo razmak me u redovima u odlomku. Pomoću dugmeta Mogućnosti (Options) možemo precizno odrediti razmak izme u okvira i teksta odlomka. Izgled okvira za postavljanje okvira (ivice i senčenje) oko teksta 113 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Svakim klikom na dugme Povećaj uvlačenje. Odlomak uvlačimo tako da prvo označimo više odlomaka i povučemo uvlaku (strelice) pomoću miša po lenjiru na željeno mesto.5 razmak.. višestruki. postavite ga tako da kliknete na meni Prikaz (View) . 1. Vrstu okvira i senke biramo u meniju Oblikovanje (Format) > Okviri i Senčenje (Borders and Shading.Subotica . dvostruki. Razmak može biti jednostruk. U polju Postavka (Setting) . U polju Širina (Width) biramo širinu (debljinu) izabranog stila okvira. Kad povlačimo uvlake.). a pomoću dugmeta Smanji uvlačenje. Slika 99. u delu Razmak (Spacing). Svakim klikom na strelicu okrenutu vrhom prema gore. Uokvirivanje i senčenje odlomaka Odlomke od posebne važnosti možemo dodatno naglasiti tako da ih uokvirimo crtama različitog izgleda i debljine. trodimenzionalni okvir ili prema želji Prilagodi). smanji. a možemo odrediti najmanji i tačan razmak me u redovima tako da u polju Na: (At:) s desne strane odredimo vrednost u tačkicama. razmak se poveća za 6 tačkica. itd. odlomak u kojem se nalazi pokazivač pomeri se za jedan pomak tabulatora udesno. možemo ga koristiti za uvlačenje odlomaka i redova u odlomku. Postavljanje uvlačenja pomoću lenjira i miša Ako je lenjir prikazan u prozoru programa. Razmak me u odlomcima i redovima Razmak me u odlomcima i redovima unutar odlomka odre ujemo u dijaloškom okviru Odlomak na kartici Uvlačenja i razmaci (Indents and Spacmg). tako da u polja Ispred (Before) i Iza (After) upišemo potrebne vrednosti. okvir sa senkom. U polju Stil (Style) biramo vrstu (stil) okvira kao što je puna crta. preko dokumenta se pojavi uspravna isprekidana crta koja pokazuje na koje će se mesto uvući odlomak kada otpustimo tipku miša.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Postavljanje uvlačenja pomoću Oblikovanje sa Palete alatki Na Paleti sa alatkama biramo Oblikovanje (Formatting) nalaze se dugmad Povećaj uvlačenje i Smanji uvlačenje. a klikom na strelicu prema dole. U polju Boja (Color) biramo boju izabranog stila okvira. ili im dodelimo podlogu u obliku boje ili senke (osenčimo ih). Ako lenjir nije prikazan u prozoru. dvostruka crta.. ulevo. ili ih postignemo pomoću strelica uz desnu ivicu polja.Lenjiri (Ruler).

Margine stranice možemo odrediti pomoću: • lenjira miša. tako da koristeći dugmiće izaberemo vrstu. Na kartici Izgled (Layout) odre ujemo izgled stranice tako da odredimo gde počinje nova sekcija. te dodatne opcije koje utiču na njen izgled. a ako radimo prelom za knjigu. kada su margine dveju susednih stranica preslikane i izgledaju kao u ogledalu.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Pomoću dugmeta Pokaži (View) na Liniji osnovnog menija (Toolbar) postavljamo u prozor programa alatnu traku Tabele i okviri (Tables and Borders) koji. Izgled okvira Postava stranice 114 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . a prostor unutar margina naziva se područje za pisanje. pruža mogućnost uokvirivanja odlomaka. tako e. Slika 100. izabraćemo opciju Presavijena knjiga (Book fold). Izgled okvira sa alatkama za tabele i okvire Izbor stranice Izgled stranice dokumenta ure ujemo u dijaloškom okviru Postavka stranice (Page Setup) u kojem odre ujemo margine. Slika 101.Postavka stranice (Page Setup). način uokvirivanja (s koje će se strane odlomak uokviriti) i boju ispune. Odre ivanje margine pomoću dijaloškog okvira Dijaloški okvir Postavka stranice (Page Setup) otvaramo pomoću menija Datoteka (File) .Subotica . biramo hoće li stranica biti uspravna ili vodoravna. U polju Orijentacija (Orientation) odre ujemo položaj stranice. položaj i veličinu stranice. Ovde biramo želimo li margine kao u ogledalu (Mirror margins). tako da u odgovarajuće polje upišemo odre enu vrednost. debljinu i boju crte okvira. • dijaloškog okvira Postava stranice. Na kartici Margine (Margins) odre ujemo margine stranice u centimetrima. hoće li parne i neparne stranice imati posebna zaglavlja i dr. odnosno. U polju Stranice (Pages) biramo dodatne opcije ako dokument koji kreiramo ima više stranica. Margina je prazan prostor izme u ivice stranice i teksta.

Numerisanje stranica možemo napraviti u bilo kojem trenutku stvaranja dokumenta: odmah na početku. 115 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . grafičke oznake i slike. krenemo u novi red i upišemo oznaku numeracije i tekst. Izgled okvira za numerisanje stranica Nabrajanje stavki Za izradu raznovrsnih popisa i nabrajanja u dokumentima koristimo se numerisanim listama (spiskovima). ili u sredini. ili ne. odnosno. možemo pretvoriti u numerisanu listu.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Numerisanje stranica Dokumentima sa više stranica numerišemo stranice radi lakšeg snalaženja u tekstu. poravnanje i oblik broja stranice.Subotica . ili kada je dokument već završen. Numerisanu listu možemo kreirati tokom unosa teksta u dokument.Brojevi stranica (Page numbers). Otvori se dijaloški okvir Brojevi stranica u kojem odre ujemo položaj. ali isto tako već napisan tekst. Nakon prelaska u novi red Word pretpostavi da želimo napraviti numerisanu listu. pomoću kojeg možemo poništiti ili prekinuti stvaranje numerisanih lista. Položaj (Posittion) broja stranice može biti na vrhu ili dnu stranice. Oznaku numeracije za listu možemo postaviti i pomoću dugmeta na alatnoj traci. Kreiranje numerisane liste pri unosu teksta Da bismo napravili numerisanu listu pri unosu teksta u dokument. Oznaka numeracije prenosi se na svaku sledeću stavku tako dugo dok dva puta ne pre emo u novi red. tekst pišemo do mesta gde želimo započeti s numerisanjem liste. a za oznake numeracije koristimo brojeve. kada pre emo na drugu stranicu. Slika 102. dok dva puta ne pritisnemo tipku Enter. desno. Pomoću dugmeta Oblikuj… (Format…) biramo oblik brojeva. Brojeve stranica unećemo pomoću menija Umetanje (Insert) . U polju Pokaži broj na prvoj stranici (Show number on first page) odre ujemo hoćemo li na prvoj stranici prikazati broj. automatski dodaje sledeću oznaku numeracije i uvuče tekst prethodne stavke. Ispred oznake numeracije u prethodnoj stavci pojavi se dugme Opcije samoispravka (AutoCorrect Options). a u polju Poravnanje (Alignment) biramo hoće li se broj nalaziti levo.

itd). te dijaloškog okvira koji je podeljen na četiri kartice. Na kartici Grafičke oznake (Bulleted) biramo i prilago avamo grafičke oznake za numerisanje liste. na kartici Numerisano (Numbered) biramo numerisanje brojevima i slovima. Sve promene oblika numeracije radimo pomoću naredbe Grafičke oznake i numerisanje (Bullets and Numbering) u meniju Oblikovanje (Format). Izgled okvira za izmenu grafičke oznake 116 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . To znači da ćemo označenu grafičku oznaku zameniti novom oznakom ili simbolom. Otvori se novi dijaloški okvir Prilago avanje opisa s grafičkim oznakama (Customize Bulleted List) u kojem biramo neki od ponu enih znakova. potvrdnim kukicama. Prilago avanjem možemo izabrati neku drugu grafičku oznaku. To je ujedno oblik broja ili grafičke oznake koji je poslednji korišćen. Oznaka za numerisanje Kada za numerisanje koristimo dugmad Numerisanje i Grafičke oznake na alatnoj traci Oblikovanje. na dugmetu Grafičke oznake (Bullets) ako ćemo listu numerisati grafičkim oznakama (zvezdicama. Prilago avanje grafičke oznake za numerisanje Na kartici Grafičke oznake biramo vrstu grafičkih oznaka kojima želimo označiti odlomak ili nabrajati tekst. crticama. odnosno. tekst koji želimo numerisati označimo i kliknemo na dugme Numerisanje ili Grafičke oznake. Pretvaranje napisanog teksta u numerisanu listu Ako želimo napisani tekst pretvoriti u numerisanu listu. Označeni tekst pretvori se u numerisanu listu tako da svaki odlomak u tekstu postane zasebna stavka na listi. do emo do mesta gde želimo započeti s popisom.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Oblikovanje Kada pišući dokument. dok na kartici Oblici lista (List Slyles) odre ujemo razne oblike lista i prilago avamo ih potrebama dokumenta. kliknemo na dugme Numerisanje (Numbering) želimo li listu numerisati brojevima. Izgled okvira za izmenu grafičke oznake Slika 104. simbol ili sliku. na kratici Numerisano hijerarhijski (Outline Numbered) oblike za strukturno numerisanje. za numeraciju se koristi oblik broja ili grafičke oznake koji je odre en (izabran) u dijaloškom okviru Grafičke oznake i numerisanje. Slika 103. Označimo onu oznaku koju želimo zameniti novom i kliknemo na dugme Prilago avanje (Customize). Izabrani znak se primeni na označene stavke popisa u dokumentu.Subotica .

a koji se ne nalaze na tastaturi. Želimo li za grafičku oznaku koristiti sliku. Slika 105..Subotica . Oblik broja za numerisanje prilago avamo na isti način kao i grafičke oznake.. Za unos takvih znakova u dokument koristimo naredbu > Simbola. ili je označimo i kliknemo na dugme Dodaj (Add)). nakon čega se označeni znak zameni izabranom slikom.. odnosno. pojaviće se oznaka koja je bila poslednja korišćena.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Kada sledeći put otvorimo dijaloški okvir Grafičke oznake i numerisanje. ona koju smo pomoću dugmeta Prilago avanje izabrali. ako započnemo novi numerisani popis pomoću dugmeta Grafičke oznake. na kartici Grafičke oznake nalaziće se oznaka koju smo izabrali pomoću dugmeta Prilago avanje. autorskog prava (®). ili nekih drugih tehničkih i naučnih simbola. Isto tako. izaberemo je kao bilo koju drugu sliku. tako da prvo otvorimo dadoteku u kojoj se slika nalazi. Kada se slika pojavi u prozoru Picture Bullet. a zatim izaberemo sliku (dvaput kliknemo na nju. iz menija Umetanje. Želimo li vlastitu sliku koristiti kao grafičku oznaku. Izgled okvira za prilago avanje Grafičke oznake Umetanje simbola i posebnih znakova Pri izradi dokumenata često se javi potreba za korišćenjem me unarodnih znakova i simbola kao što su oznaka registrovanog zaštitnog znaka. u dijaloškom okviru Prilago avanje popisa s grafičkim oznakama kliknemo na dugme Slika (Picture) i otvorimo prozor Picture Bullet u kojem izaberemo sliku. izabrat ćemo je u prozoru Picture Bullet pomoću dugmeta Import. 117 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .

možemo izabrati potreban simbol ako je na listi. Svaki font sadrži drugačije simbole. Izgled okvira Simbola Slika 107. font Wingdings sadrži mnogo grafičkih znakova i simbola koji se mogu koristiti u raznim kontekstima. Simbol umećemo u dokument tako da ga označimo i kliknemo na dugme Umetni (Insert). Slika 106.Subotica . Većina fontova sadrži polje Podskup (Subset) koje olakšava pronalaženje simbola i posebnih znakova. Na kartici Simboli nalaze se simboli dostupni u izabranom fontu. otvorimo meni Umetanje (Insert) > Simbola {Symbol). Ispod simbola koje sadrži izabrani font nalazi se lista nedavno korišćenih simbola gde . tako da je potrebno izabrati odgovarajući font kako bismo pronašli simbol ili znak koji nam je potreban. Simbol se umetne u dokument na mesto tačke unosa. Izbor Simbola 118 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Otvori se dijaloški okvir Simbol (Symbol) sa dve kartice: Simboli (Symbols) i Posebni znakovi (Special Characters).INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Umetanje simbola u dokument Kada postavimo tačku unosa na mesto gde želimo umetnuti simbol ili poseban znak.tako e. Npr. ili dvaput kliknemo na potreban simbol.

U listi izaberemo Microsoft Equation i potvrdimo izbor 119 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Izabrani znak umetne se u dokument na mesto tačke unosa. Prvo označimo znak (simbol) za koji želimo automatski unos.Subotica . kopiranje i brisanje simbola Simbolima i posebnim znakovima pristupa se kao i ostalom tekstu u dokumentu. Kada postavimo tačku unosa na mesto gde želimo umetnuti formulu. a pomoću dugmeta Tipka prečica (Shortcut Key) možemo sami odrediti kombinaciju tipki za umetanje posebnog znaka.. Slika 108.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Premeštanje. kako bi tu kombinaciju dodali na listu samoispravka. U polje Zameni (Replace) upišemo kombinaciju znakova koju će alat Samoispravak zameniti izabranim posebnim znakom i kliknemo na dugme > Dodaj (Add). Na kartici Posebni znakovi pored svakog znaka vidimo i tipke prečica koje možemo koristiti za umetanje pojedinog posebnog znaka.. Izgled okvira za Samoispravak Umetanje matematičkih formula U standardnom korištenju Worda javlja se potreba za upisom matematičkih izraza (razlomaka. Umetanje posebnih znakova u dokument Na kartici Posebni znakovi nalazi se spisak posebnih znakova koje umećemo u dokument. kopiraju i brišu. korena. (Object). te kliknemo na dugme Samoispravak (Autocorrect) kako bismo otvorili dijaloški okvir. Matematička formula u programu Word je poseban objekat koji u dokument unosimo pomoću Ure ivača jednačina (Equation Editora). tako da označimo odgovarajući znak i kliknemo na Umetni. Umetanje simbola i posebnih znakova pomoću alata Samoispravak Samoispravak koristimo za automatsku zamenu napisanog teksta odgovarajućim posebnim znakom ili simbolom. matematičkih simbola i dr). otvorimo meni Umetanje (Insert) > Objekta. pa se na isti način premeštaju.

Subotica . 120 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . grafikona..INFORMATIKA I RAČUNARSTVO tipkom OK. Znak unutar formule briše se tako da se kursor postavi iza znaka i pritisne tipka Backspace. te formulu možemo menjati i dopunjavati. dole). Treba izabrati ikonu koja odgovara željenom izrazu. Slika 109. Dvostrukim klikom na formulu otvara se Ure ivač jednačina. Klikom bilo gde u dokumentu izvan formule završavamo sa upisom i izlazimo iz Ure ivača jednačina. Kursor unutar formule pomiče se pritiskom na strelice za pomeranje kursora (levo.. a na ekranu se pojavi red s alatom za upis formula Equation. slika. crteža. Umetanje gotovih objekata. Okvir matematičkih simbola Umetanje gotovih oblika Slika 110. desno. Na mestu kursora pojavi se pravougaonik u koji se upiše formula. gore.

a nakon ispravka kliknemo na dugme Nastavi u dijaloškom okviru Pravopis i gramatika. Na kraju nas program upozori da je provera pravopisa i gramatike dovršena. Ispred opcije Proveri pravopis za vreme upisa i Proveri gramatiku za vreme upisa moraju biti potvrdne kvačice. tada taj jezik treba postaviti tako da u meniju Alati izaberemo Jezik (Language) > Postavi jezik (Set Language). Kada želimo proveriti pravopis i gramatiku odjednom nakon što je sav tekst napisan. ili kliknuti na nju desnom tipkom miša i iz objektnog menija izabrati predlog pravilno napisane reči koju ponudi Word. te opcije moraju biti uključene. a mi biramo hoćemo li je zameniti rečju koja se nudi u polju Predlozi (Suggestions).Subotica . Zavisno od odluke. ili naredbu izaberemo u meniju Alati.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Ure ivanje teksta. kliknemo na dugme Pravopis i gramatika na Standardnoj alatnoj traci. ili na kraju kada je dokument već gotov. kliknut ćemo na dugme Zanemari jednom (Zanemari sve) . Ako je pre korišćenja naredbe Provera pravopisa i gramatike označen deo dokumenta. Za proveru pravopisa i gramatike dovoljno je pritisnuti funkcijski taster F7.Change. a ako želimo proveru pravopisa i gramatike u drugom jeziku. Word po zadatom obavlja proveru pravopisa u toku pisanja teksta.. možemo je odmah ispraviti. kako bi se nastavila provera pravopisa u ostatku dokumenta. Da bi alat za proveru pravopisa i gramatike proveravao tekst tokom pisanja. (Options) i u dijaloškom okviru Opcija (Options) otvorimo karticu Pravopis i gramatika (Spelling and Grammar). pojavi se dijaloški okvir Pravopis i gramatika u kojem crvenim slovima piše pogrešno napisana reč.. To ćemo proveriti tako da u meniju Alati (Tools) izaberemo naredbu Opcije. tako da upore uje napisanu reč s rečima u rečniku. a proveru možemo raditi tokom pisanja dokumenta. Alat za proveru gramatike proverava gramatiku i obeležava moguće greške zelenom talasastom crtom. Pogrešno napisanu reč možemo ispraviti i direktno u dokumentu (kliknemo u dokument i ispravimo reč). Prona e li Word pravopisnu grešku. Kada alat za proveru pravopisa podcrta pogrešno napisanu reč. provera pravopisa i gramatike Microsoft Word XP ima ugra en alat za proveru pravopisa i gramatike. a zatim izaberemo željeni jezik. Izgled okvira za Pravopis i gramatiku 121 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Slika 111. Word će proveriti samo označeni deo i nakon toga pitati želimo li proveriti i ostatak dokumenta.Ignore ili Promeni (Promeni sve) . Ako napisana reč ne postoji u rečniku. Po naredbi Microsoft Word XP vrši proveru u srpskom jeziku (srpska verzija). podcrta je crvenom talasastom crtom.

U polju Na veličinu stranice (Scale to paper size) imamo mogućnost štampanja stranice na veći ili manji format od zadanog (A4). Pomoću naredbe Štampaj u meniju Datoteka otvaramo dijaloški okvir Štampaj koji nam omogućuje nameštanje opcija štampanja. Slika 112. U polju Štampač (Printer) odre ujemo štampač za štampanje dokumenata. Izgled dokumenata za štampanje Štampanje dokumenta Za štampanje dokumenta u jednom primerku dovoljno je kliknuti na dugme Štampanje na alatnoj traci.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Pregled dokumenta Za pregled dokumenta pre štampanja koristimo dugme Pregled dokumenta na Standardnoj alatnoj traci. U polju Štampaj (Print) ispod odre ivanja raspona stranica biramo hoćemo li štampati dokument ili osobine dokumenta. U pregledu dokumenta strelica miša ima oblik lupe i omogućuje nam da povećamo ili smanjimo deo dokumenta radi lakše čitljivosti. U polju Raspon stranica (Page range) odre ujemo šta želimo štampati. povećamo razmak izme u pasusa i dr. ili naredbu Pregled za štampanje (Print Preview) u meniju Datoteka. 122 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . U polju Kopije (Copies) odre ujemo broj kopija teksta. Ako isključimo lupu. U polju Zumiraj (Zoom) odre ujemo koliko stranica dokumenta želimo odštampati po jednom listu papira (do 16 stranica). te hoćemo li štampati parne ili neparne stranice. pomoću dugmeta Stisni da stane (Shrink to Fit) možemo smanjiti dokument za jednu stranicu. Ako nam mali deo dokumenta pre e na sledeću stranicu. imamo mogućnost korekcije dokumenta tako da namestimo margine pomoću lenjira i miša.Subotica . Dokument će se štampati na izabranom štampaču.

Tekst možemo pisati u kolonama od početka (odmah na početku pisanja teksta odredimo broj kolona). a u dijaloškom okviru izaberemo Vrstu preloma sekcije (Section break type). označimo tekst naslova i pomoću dugmeta Kolone izaberemo jednu kolonu. te izabrati potreban broj kolona. Prelome sekcija možemo i sami napraviti tako da postavimo tačku unosa na mesto gde želimo napraviti prelom sekcije.Subotica . Tekst naslova će se nalaziti u jednoj koloni. Ako kolonama želimo dodeliti naslov koji će se protezati iznad više kolona. pri izradi brošura. Tekst u kolonama uvek možemo pretvoriti u više ili manje kolona pomoću dugmeta Kolone. Ako želimo deo dokumenta pretvoriti u kolone. u meniju Umetanje (Insert) izaberemo naredbu Preloma. Želimo li kolone različite širine. ili ukloniti kolone tako da izaberemo jednu kolonu. Okvir za štampanje 123 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .. Želimo li tekst celog dokumenta pretvoriti u kolone. (Break). tada ćemo koristiti dijaloški okvir za oblikovanje kolona koji otvaramo pomoću menija Oblikovanje (Format) > Kolone. ili gotov (napisan) tekst presložimo u kolone.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Pisanje teksta u kolonama Pisanje teksta u kolonama koristi se u novinarstvu. kliknemo na dugme i označimo broj potrebnih kolona. dovoljno je postaviti kursor unutar sekcije čiji ćemo tekst pretvoriti u kolone. te razdvojiti kolone crtom. Pomoću tog dijaloškog okvira. letaka i sl. označimo taj deo i odredimo u koliko će se kolona ispisati. U polju Pregled (Preview) vidimo uticaj izabranog izgleda. Word automatski umeće prelom sekcije pre dela dokumenta koji je promenjen u kolone i nakon njega.. tako da potvrdimo opciju Crta izme u (Line between). ili promeniti broj kolona. tekst naslova napišemo ispred krajnje leve kolone i pritisnemo tipku Enter. a izme u naslova i kolona nalaziće se prelom sekcije.. (Columns).. tako e. Slika 113. Ako je dokument prethodno podeljen na sekcije. odrediti širinu svake kolone. možemo presložiti tekst u kolone.

Odre ivanje pozadine za štampanje Slika 115. Okvir pisanja teksta u kolonama (stupcima) 124 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Slika 116. Prelom stranice Pozadinu našeg dokumenta možemo i ukrasiti ponu enim pozadinama.. U Naslovnoj liniji programa to je dugme Zatvori (Close).. Izlaz iz Worda Najčešće i najpraktičnije zatvaranje programa je pomoću dugmeta za zatvaranje. Iz programa možemo izaći i kombinacijom tipki Alt+F4. Postupak za to je: iz menija biramo Format/Pozadine (Bsckground)/Fill Effects.Subotica . tako da se u meniju izabere naredba Izlaz (Exit) koja se nalazi na dnu menija. Word je moguće zatvoriti preko menija Datoteka (File).INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 114.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO PITANJA 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. Opis ekrana Word Palete sa alatkama, namena, postavka i uklanjanje Otvaranje novog dokumenta, snimanje i zatvaranje dokumenta Načini premeštanja teksta na radnoj površini Kopiranje teksta Upotreba i formatiranje fontova Razmak me u znakovima Oblikovanje pasusa Poravnavanje teksta Uvlačenje teksta Numerisanje i nabrajanje Uokvirivanje i senčenje teksta Postavka stranice Odre ivanje margina, načini Numerisanje stranica Umetanje simbola i posebnih znakova Umetanje matematičkih formula Provera pravopisa i gramatike Pregled dokumenta za štampanje Štampanje dokumenta Pisanje u kolonama Izlaz iz Worda

125
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

8. WINDOWS, POMOĆNI PROGRAM - Paint TEME
8.1. PAINT 8.2. CorelDRAW 8.3. PhotoShop 8.1. PAINT Paint je popularan Windows-ov program za crtanje i slikanje. Slika je na računaru opisana pomoću digitalnih podataka. Paint je grafički program. Zavisno od načina digitalnog opisa slike, razlikuju se dve vrste grafičkih programa: • rasterski i • vektorski grafički programi. Najpoznatiji rasterski program je Paint. U njemu se mogu napraviti vrlo lepe slike i tehnički crteži jednostavnih projekcija predmeta. Pomoćni program Paint sastoji se od linija sa menijem za obradu slike sa sledećim naredbama: Datoteka - File, Ure ivanje - Edit, Pogled - View, Odaberi - Pick, Opcije - Options i Informacije - Info. Paint se tako e sastoji i od alata za crtanje. Alati za crtanje sadrže sledeće naredbe: Slobodan izbor, Označavanje, Sprej, Tekst, Brisač boje, Gumica, Ispuniti bojom, Kriva linija, Crta, Kružnica, Višeugao, Lupa, Izaberi boju, Debljina crte, Paleta boja/nijanse. Slika je sastavljena od niza kvadratića ili tačkica (piksela). Piksel je skraćenica od engleske reči picture element, što znači element slike. Vektorski programi opisuju sliku pomoću objekata, pa se i nazivaju objektni programi za crtanje. Pojedini objekti ome eni su crtama koje se predstavljaju matematičkim modelima (formulama). Operacije nad vektorskim slikama svode se na preračunavanje koordinata tačaka u vektorskom prikazu. Vektorski programi nazivaju se još i programi za crtanje (engl. draw. Najpoznatiji vektorski program za crtanje je CorelDraw). Platno je područje za crtanje. Program Paint nudi belo platno za pozadinu, ali se boja podloge može promeniti. Može se promeniti i veličina platna. Platno može biti i manje od vidljivog područja crtanja (za nameštanje veličine platna služi dijaloški okvir Page Setup iz menija File). Napomena: u Paint-u se prvenstveno koristi miš, pri čemu je često u upotrebi i njegova desna tipka. Svaki pritisak na desnu tipku biće posebno naglašen. Strelica miša na platnu menja oblik i veličinu u skladu s odabranim alatom i debljinom crta za crtanje. Alati služe za crtanje različitih oblika. Alat se bira pre crtanja nekog objekta jednim klikom miša.

126
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Slika 117. Ekran programa za crtanje Paint

Alati za crtanje su: • • • • • • • • • • • • • • • • Slobodan izbor Označavanje Sprej Tekst Brisač boje Gumica Ispuniti bojom Kriva linija Crta Kružnica Višeugao Lupa Olovka Izaberi boju Debljina crte Paleta boja/nijanse

127
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Subotica

Sprej ostavlja na platnu tačkice odabrane debljine crtanja i to u boji prednjeg plana. boja pozadine mora se slagati s bojom platna. Označavanje služi za pravougaono izrezivanje crteža ili jednog njegovog dela. Kod crtanja krugova i kružnica sve nacrtane likove možete brzo izbrisati ako desnu tipku miša pritisnete pre nego što otpustite levu tipku. Crta omogućava povlačenje ravnih crta. potom na meni Tekst i dijaloški okvir Fonts. boje) do boje pozadine. Ako prethodno zadržite pritisnutu tipku Shift. Na debljinu gumice utičete izborom debljine crte za crtanje. što novopečenim slikarima zagorčava život. Tekst je alat za pisanje u Paint-u. Brisač boje . Osim toga. kliknite na platnu gde želite pisati tekst. Što brže pomičete miša. Gumica je prava gumica. a nakon toga ona preuzima debljinu crte za crtanje u boji prednjeg plana i ukruti se zbog čega neuvežbani korisnici imaju teškoća. Kružnica može biti prazna ili ispunjena.Subotica . Kao i kod četvorougla.bojom pozadine zamenjuje boju koja je u prednjem planu. Kriva linija je namenjena stvaranju neravnih zakrivljenih likova. Kad ispišete jedan red teksta. Ispuniti bojom je alat za bojenje zatvorenih površina u boju prednjeg platna. Pri upotrebi prvo kliknite na A. pokazivač se ne prebacuje sam u novi red. mrlje su prozirnije. Tim alatom možete brzo odstraniti sve neželjene boje iz crteža. Možete je dva puta pravo kriviti po volji. već morate pritisnuti Enter. Naravno. Po napisanom tekstu ne možete se kretati strelicama da biste ga ispravili ili promenili.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slobodan izbor služi za izrezivanje nepravilnih oblika crteža ili dela crteža. Izrezani objekat je isečak. pravilna ili izdužena (elipsa). Ona briše sve likove (tj. Dobar je za senčenje likova. 128 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Za ispunjenu kružnicu možete postaviti i boju ispune koju preuzima ivica kružnice. prazna kružnica odre ena je debljinom crte za crtanje i odabranom bojom. Kad ste odabrali stil pisma. Greške možete brisati tipkom Backspace. možete povlačiti savršeno ravne crte po vertikali. horizontali i dijagonali. u protivnom ćete crtati umesto brisati. uzorak-bojom možete prebojiti neki lik obojen čistom bojom.

2x.naredba za izlazak iz programa. From Scanner or Camera .služi za otvaranje novog dokumenta. Lupa je alat za povećavanje dela crteža. Debljinu treba odrediti pre crtanja.služi za spremanje dokumenta na neko novo mesto na disku. mogu pojaviti boje ili nijanse (od bele do crne). Može biti prazan ili ispunjen.služi za pregled pre štampanja. Dvostrukim klikom poziva se naredba Edit colors iz menija Options. Traka menija U traci menija programa Paint nalaze se sledeće naredbe za pozivanje menija: Datoteka File. Boja se bira jednim klikom miša. a može se odabrati za prednji plan i za ispunu. Debljina crte bira se jednim klikom na potrebnoj crti.Info.Options i Informacije . a desnom tipkom boja ispune.koristimo za postavu stranice koju želimo ispisati. Pogled . Odaberi boju je alat za izbor boje koju želimo koristiti u sledećem radu na crtežu. Exit .služi za preuzimanje dokumenta sa skenera ili kamere.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Višeugao je alat za brzo crtanje grafikona. ivica će mu biti u boji pozadine. Ako crtate prazan višeugao. Paleta boja/nijanse U paleti se. Meni File Meni File sadrži uglavnom iste naredbe kao i većina tih menija u drugim programima. Save . Crtate li ispunjen višeugao. Save As . Važna je i za prazne i za ispunjene likove.služi za otvaranje već postojećeg dokumenta koji se nalazi na disku. Page Setup . Najbolji je postupak spajanja ako tačno postavite strelicu miša na polazište i kliknete. tlocrta.služi za postavljanje izra ene slike kao pozadine na radnoj površini.Pick.Edit.View. 129 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Pomoću tog alata možemo odabrati koliko puta želimo povećati deo crteža (1x. a biće ispunjen bojom prednjeg plana. Olovka je alat za crtanje linija. te za alate poput Gumice i Spreja. ivica će mu biti u boji prednjeg plana i debljine crte za crtanje. Open . skica i sl.Subotica . Ure ivanje . a to su: New .služi za skladištenje dokumenta na mesto gde je i prethodno sačuvan.naredba za štampanje dokumenta. ona ne deluje naknadno. Boja se bira pre crtanja. Print Preview . Levom tipkom miša odre uje se boja iz prethodnog plana. 8x). Opcije . Izbor je vidljiv u pokazivaču boja prednjeg plana i ispune. Odaberi . Print . Set As Background . zavisno od vrste monitora koji imate.

koristimo za ponavljanje prethodno izvršene naredbe. Meni File i Edit 130 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . a sadrži: Undo .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Meni Edit Meni Edit služi za ure ivanje slike koju izra ujemo. Paste .služi za lepljenje slike s drugoga mesta na računaru.omogućuje kopiranje na neko drugo mesto. Paste From . Copy . Slika 118. Select All .koristi nam kada želimo nešto izrezati.služi za odabir i označavanje celog teksta.tu naredbu koristimo kada želimo na odabrano mesto zalepiti ono što smo kopirali naredbom Copy.tom se naredbom vraćamo korak unazad. Repeat . Copy to .Subotica .služi za brisanje označenog dela teksta. Clear Selection . Cut .tom naredbom kopiramo označeni deo na crtežu. Paleta boja Slika 119.

View Bitmap . Meni Flip/rotate okreće odre eni deo slike vodoravno ili uspravno. Piksel je najmanja jedinica slike na monitoru.Subotica . Meni Stretch/skew omogućava razvlačenje slike vodoravno ili uspravno. Meni Edit Colors omogućava nam da zamenimo sve boje na crtežu.prikazuje crtež u formatu slike. te ima mogućnost rotiranja slike pod nekim uglom (90. Meni Clear Image služi za jednostavno brisanje svega što smo prethodno crtali. prikazuje celi crtež. Zoom In .prikazuje red sa bojama ili ga uklanja. Meni Colors omogućava detaljniji izbor boja. Meni View Meni View sadrži: Tool box .naredba za izlazak iz Zoom i na. Color box . da ono što je crno postane belo i sl. te sve njegove funkcije i alati koji se javljaju u toj programskoj aplikaciji. tj. te vodoravno ili uspravno zakrivljenje slike. Meni Attributes omogućava nam da menjamo platno za crtanje po svojim potrebama. Help topics služi kao vrsta rečnika i pretraživač svih pojmova s kojima se susrećemo u Paintu. 270 stepeni). 131 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .naredba koja se koristi za fino ure ivanje crteža do najsitnijih kvadratića (piksela). 180. Tako mu možemo odre ivati širinu i visinu. Zoom Out . Meni Help služi kao pomoć u radu sa Microsoft Paintom. U Meniju About Paint navedene su osnovne programske karakteristike te aplikacije.prikazuje statusnu liniju ili je uklanja. Status bar . te birati merne jedinice i boje.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 120. U tom je meniju objašnjen ceo alat za crtanje.prikazuje red sa alatom ili ga uklanja. Meni Image koristi se za obradu slike koju nacrtamo.

Meni Colors 132 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Okvir Edit Colors Slika 125. Okvir Attributes Slika 126.Subotica . Okvir Stretch/skew Slika 124. Meni Image Slika 122.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 121. Okvir Flip/rotate Slika 123.

Okvir Help Slika 128. komandi i efekata u programu CorelDraw.Subotica . 129. Osim rada sa vektorskom grafikom. Okvir About Paint 8. Navešćemo neke od osnovnih alata. on ima solidne alate za obradu slika (bitmape) i rad sa tekstom.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 127. On je namenjen grafičkim dizajnerima i svima koji žele da kreiraju kvalitetne crteže. CorelDRAW Najpopularniji vektorski program za crtanje je CorelDraw. Osnovni ekran CorelDraw-a predstavljen je na slici br.2. Pomoćni alati za merenje i crtanje • Upotreba lenjira • Podešavanje jedinica mere • Upotreba komande Snap To • Upotreba vodećih linija za crtanje Crtanje linija • Alati za crtanje linija • Crtanje linija alatom Freehand • Crtanje linija alatom Bézier • Crtanje umetničkih sadržaja • Crtanje linija alatom Pen • Crtanje linija alatom Polyline Tool • Alat za dimenzionisanje Kreiranje osnovnih oblika • Crtanje pravougaonih oblika • Crtanje elipsastih oblika • Crtanje poligona • Crtanje zvezdastih oblika • Crtanje spirale • Crtanje mreže grafičkog papira • Crtanje preddefinisanih oblika • Crtanje alatom Smart Drawing 133 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .

) • Alati za oblikovanje • Korišćenje alata za preoblikovanje (Shape) • Korišćenje alata Nož (Knife) • Korišćenje alata Gumica za brisanje (Eraser) • Korišćenje alata Smudge • Korišćenje alata Crop Kontura i popunjavanje objekata • Režimi boja • Osobine kontura i načini primene • Promena osobina konture upotrebom linije osobina • Promena osobina konture upotrebom alata Outline • Promena osobina konture upotrebom dijaloga Outline Pen • Popunjavanje objekata • Popunjavanje objekata jednom bojom • Popunjavanje objekata prelivima boja • Popunjavanje objekata šablonima • Popunjavanje objekata teksturama • Popunjavanje objekata PostScript teksturama Efekti • Efekat pretapanja • Efekat konturnih linija • Efekat distorzije 134 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .Subotica ..INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Osnovne komande za rad sa objektima • Selektovanje objekata • Pomeranje objekata • Transformisanje objekata • Interaktivne transformacije objekata • Korišćenje alata za slobodno transformisanje • Podešavanje redosleda objekata • Grupisanje objekata • Zaključavanje objekata • Kopiranje i isecanje objekata • Dupliranje objekata • Poravnavanje i raspore ivanje objekata • Komande za poništavanje izmena (Undo i Redo) Oblikovanje objekata • Komande za oblikovanje • Komanda Unija (Weld) • Komanda Opsecanje (Trim) • Komanda Presek (Intersect) • Komanda Pojednostavljivanje (Simplify) • Komanda "Prednji bez zadnjeg" (Front Minus Beck) • Komanda "Zadnji bez prednjeg" (Beck Minus Front) • Komanda Kreiranje novog objekta (Creates a new object..

Ekran programa za crtanje CorelDraw i paleta sa alatkama (Toolbox) 135 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .Subotica .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO • Efekat stvaranja dubine pomoću senki • Efekat omotača • Efekat izvlačenja • Efekat providnosti • Efekat perspektive • Efekat PowerClip Rad sa tekstom • Kreiranje teksta u CorelDRAW-u • Umetnički tekst • Paragraf tekst • Formatiranje teksta • Formatiranje teksta pomoću linije osobina • Formatiranje teksta pomoću dokera Character i Paragraph Formatting • Formatiranje teksta sa više kolona • Ugra ivanje objekata u tekst • Zaobilaženje objekata tekstom • Povezivanje okvira teksta • Postavljanje teksta na putanju • Postavljanje teksta u zatvoren oblik Slika 129.

) on poseduje i solidan alat za vektorsko crtanje i rad sa tekstom. Slika 130. Osim rada sa fotografijama (svih ekstenzija. 130) i ogroman broj filtera kojima možemo postići izuzetne vizuelne efekte (slika br.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 8. PhotoShop Najpopularniji program za obradu fotografija je PhotoShop.. JPG. tako e. Osnovni ekran PhotoShopa sa primerom kreiranja reklamnog plakata predstavljen je na slici br. TIF. Ekran programa za obradu fotografija PhotoShop i paleta sa alatkama (Toolbox) 136 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . On je..3. namenjen grafičkim dizajnerima i svima koji žele da njihove fotografije izgledaju kvalitetno. BMP. PDF. 130. PhotoShop ima izuzetne alate za fotomontažu fotografija (slika br.Subotica . 131).

Ekran programa za crtanje CorelDraw Navešćemo neke od mogućnosti ovog programa.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 131.Subotica . Rad sa sekcijama • Pravougaona sekcija • Okrugla sekcija • Sekcija Magic Wand • Sekcija lasom • Sekcija pojedine boje • Inverzna sekcija • Kopiranje i umnožavanje sekcija • Tansformacija sekcija Rad sa slikama • Promena veličine slike • Promena veličine podloge (Canvas Size) • Korekcija slike komandom Auto Level • Kontrast i osvetljenje • Korekcija jakih kontrasta • Replace Color • Spot Heading Brush Tool • Retuširanje slike alatom Clone Stamp • Korekcija crvenih očiju Crtanje i bojenje • Crtanje linija • Crtanje okruglih oblika • Crtanje pravougaonih oblika • Crtanje mnogouglova 137 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .

bojenje površina. PITANJA 129. 130. Da li je Paint rasterski ili vektorski program? Šta su pikseli? Alati za crtanje u Paint-u Program za crtanje CorelDRAW Program za obradu fotografija PhotoShop 138 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .Subotica . 133. 132. rad sa tekstom...INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Rad sa slojevima (Layer-ima) • Pravljenje novog sloja • Vidljivost sloja • Providnost sloja (Opacity) • Stapanje više slojeva u jedan Rad sa filterima • Artistic • Blur • Brush Stokes • Distort • Noise • Pixelate • Render • Sharpen • Sketch • Stylize • Texture • Pattern Maker • Vanishing Point Isecanje slike. 131.

.. Prvi (Naslovni) slajd u prezentaciji birate na Standardnoj paleti alata New.. 139 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .. 4. i Photo Album. Click to add title i 2. iz menia File birate New. na Task Pane pet ponu enih opcija: Blank prezentation. Task Pane koji ubrzava naš rad.. 2. centralni deo ili radnu površinu i 3. U mnoštvu ponu enih tipova slajdova izaberite. a potom ikonu Microsoft Office PowerPoint 2003 u listi programa. MICROSOFT OFFICE: PowerPoint 2003 Uvod u PowerPoint Pokretanje programa PowerPoint Kliknite na naredbu Start u levom uglu ekrana i pomaknite miša prema gore do opcije All Programs.Subotica . a zatim Create a new prezentation. From exsisting presentation. birate New.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 9. 2. Click to add subtitle i upišite tekst). Za izrada nove prezentacije imate 4 ponu ene opcije: 1. na Standardnoj paleti alatki. npr.. levi prozor sa dve kartice: (Outline i Slide). prozor desno. birate polje Open. Title Slide sa naslovom i podnaslovom (1.. na Task Pane. Na vrhu se nalazi opcija Getting Started. 3. Raspored prozora u PowerPointu Radna površina PowerPointa je podeljena na 3 celine: 1. From design template. Strelicu (pokazivač) miša pomaknite udesno i potražite Microsoft Office. te kliknite na nju. a zatim opciju Text Layout (Task Pan).. From AutoContent wizard.

Sa palete Drawing odaberite ikonu Text Box. 2. Umetanje polja s tekstom Tekst možete umetnuti bilo gde na slajdu. Primetite da se strelica miša promenila u znak +. • Kliknite na ikonu New slide koja se nalazi na Formatting Toolbar-u. npr. Zatim kliknite na drugo polje i upišite. • Pritisnite istovremeno tipke Ctrl i M. započnite izradu vaše prezentacije klikom na Title Slide i upišite naslov. Kliknite na ikonu Rectangle . odnosno. Otvoriće se Slide Layout dialog box i sada ćete moći odabrati format svog sledećeg slajda. 140 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Postupak je sledeći: 1. Dodavanje novog slajda Novi slajd možete dodati na više načina. Dodavanje teksta na slajd 1. Kliknite na prvo polje i upišite naziv svoje prezentacije. pa i u nacrtanom polju. Izgled osnovnog prozora programa PowerPoint sa prvim (naslovnim) slajdom i Text Layout Stvaranje naslovnog slajda Kako je prvi slajd prezentacije obično naslovni slajd. U meniju Insert odaberite opciju Text Box (kursor se pretvara u mali mač i razvucite okvir).na paleti Drawing.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 132. Text Box se može povećavati/smanjivati pomoću kružiča na njegovom okviru ili rotirati ’’zelenim’’ kružićem. svoje ime i ono što želite da bude sadržano u podnaslovu. • Kliknite na meni Insert i odaberite opciju New slide. Kliknite ovde i upišite podnaslov (Click to add title i Click to add subtitle).Subotica .

Subotica . kliknite na meni Format i odaberite opciju Font. ili istovremeno pritisnite tipke Ctrl i V. ili kliknite na ikonu Paste . • Promena veličine polja: kliknite na polje i stavite strelicu miša na jedan od kvadratića označene ivice polja. ili kliknite na ikonu Copy . Zatim pomaknite kopirano polje gde želite pomeranjem miša po polju dok se strelica ne promeni u četvorosmernu strelicu. 3. (Sigurno ćete primetiti da tekst prelazi granice polja). Odaberite naredbu Copy iz menija Edit. veličinu i boju slova. onda ono nije označeno.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 2. 4. Kliknite bilo gde na slajd i. Označite tekst. Odaberite opciju Text Box i polje Word wrap text in AutoShape. Tako ćete otvoriti dijaloški okvir Format AutoShape. Dvostruko kliknite na označenu ivicu polja. 2. razvucite pravougaono polje. ili obratno. 4. Ako strelica u polju treperi. držeći pritisnutu levu tipku miša. ili istovremeno pritisnite tipke Ctrl i C. pojaviće se kursor koji treperi unutar polja. • Promena veličine slova: označite tekst.na liniji sa alatima. Kliknete na njega i pomičite ga držeći pritisnutu levu tipku miša. 3. Odaberite opciju Paste iz menija Edit. držeći pritisnutu levu tipku miša. Tako ćete otvoriti dijaloški okvir Font u kojem možete promeniti vrstu. Označite polje klikom bilo gde na njegovu ivicu. veličinu teksta polju. 5. Kopiranje polja (ili bilo kojeg objekta) Obično je jednostavnije nacrtati jedno polje. Kliknite OK. Kliknite i. 1. podesiti ga kako želimo i onda ga jednostavno kopirati i zameniti tekst. Upišite tekst u polje. Kliknite na nacrtano polje desnom tipkom miša i iz objektnog menija izaberite naredbu Add text.na liniji sa alatima. razvucite pravougaono polje. izbrišite ga tipkom Delete i upišite novi. 141 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Možete prilagoditi veličinu polja tekstu.

. 2. Dodajte novi Blank slide. Opcija AutoShapes vam omogućava stvaranje raznih oblika.. Dvostruko kliknite na željenu sliku. premeštati. Nacrtani lik možete povećavati. Strelica će se promeniti u znak +. sliku možete povećati. Crtanje raznoraznih likova Na slajdu možete dodati linije i polja raznih oblika pomoću opcije Drawing sa linije alata koja se nalazi na dnu ekrana.. smanjiti. premestiti. 1. Kliknite na ikonu Insert Clip Art. Izaberite neku od opcija iz spiska i pomaknite strelicu miša na slajd. ili iz menija Insert odaberite opciju Picture. ili dvostruko kliknite na polje na slajdu gde je ikona sa sličicom. To se može postići umetanjem slika i animacija.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Dodavanje Clip Arta Važno je da prezentacija privuče pažnju posmatrača (dece). Meni izbora slike za prezentaciju pomoću opcije From File. Ako je potrebno. Slika 133.. pomaknite miš i otpustite tipku. Tako ćete otvoriti dijaloški okvir Clip Art. 142 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Dodajte novi slajd čiji je format prikazan ikonom kao na slici. smanjivati. sledite strelicu udesno i odaberite Clip Art. držeći pritisnutu levu tipku miša.Subotica . 1. Kliknite na mesto gde želite nacrtati željeni lik i.

Postupak je isti kao i pri crtanju strelica. Opcija Line služi za crtanje linija. Kliknite OK.u liniji alata. Ako želite promeniti izgled strelice. a zatim klikom na strelicu uz ikonu Fill Color . Kliknite na lik i odaberite opciju Shadow ili 3-D. Boju objekta možete promeniti. Kliknite OK. 2. Kliknite na One Color i pomičite strelicu miša do Light. Odaberite polje Colors and Lines. Opcije Shadow i 3-D služe za senčenje i dodavanje trodimenzionalnih efekata objektima iz Autoshapea. klikom na objekat. 3. Strelicu nacrtajte kako je gore opisano. te kliknite na polje koje želite. Iz Shading Styles odaberite željenu pozadinu.Subotica . kliknite na nju i odaberite ikonu Arrow style . Kliknite na polje Color i odaberite željenu boju. Menjanje boje objekta Boju objekta možete promeniti na sledeći način. Kliknite na opciju Fill Effects. Menjanje boje objekta 143 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . tako e. Opcija Arrow služi za crtanje raznih vrsta strelica. Dvaput kliknite na objekat da se otvori dijaloški okvir Format AutoShape. 1.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 2. 4. 3. 4 Slika 134. Odaberite jedno od ponu enog. 5.na liniji alata za crtanje (slika).

kliknite na meni Format i odaberite opciju Bullet. već samo istaknite ono najvažnije u vašem izlaganju. Ako želite stvoriti podlistu. Animacije se mogu koristiti i tada kada želimo da se delovi slike pojavljuju u različito vreme. Kliknite ovde i upišite naslov Kliknite ovde i upišite frazu (nešto što želite istaknuti) Podlistu stvarate pritiskom na tipku Tab. Kliknite na polje dodaj tekst (Add text) i upišite prvu rečenicu. Prvo upišite naslov slajda. 3. 2. desni prozor Slide Design. Kada prona ete željenu grafičku oznaku. Tako ćete otvoriti dijaloški okvir Bullet koji vam omogućava biranje vrste grafičke oznake. a ne ceo tekst odjednom. 1. zatim Animation Schemes i u polju Apply to selected slides izabrati šemu. na početku svakoga reda podliste pritisnite tipku Tab (na tastaturi) onoliko puta koliko vam je potrebno. 3. o Natrag se vraćate zajedničkim pritiskom na tipke Tab i Shif. 4.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Bulleted slide Dodajte novi slajd s grafičkim oznakama (Bulleted slide). ili sa ikonom Increase Indent. Primenjene šeme se odnose na ceo slajd..Subotica . možete videti kako izgleda izabrana šema). njezine boje i veličine. (u AutoPreview. Pojavljuje se novi red s grafičkim oznakama. 5. Slide Show (pokretanje projekcije slajda). 2.. kliknite OK. (Bilo bi poželjno da koristite isti format naslova za sve slajdove). Pritisnite tipku Enter. 144 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Play (puštanje izabrane animacije). Grafička se oznaka javlja ispred rečenice. Ako želite promeniti izgled grafičke oznake. ili kliknite na ikonu Decrease Indent. ili kliknite na ikonu Decrease Indent u liniji Formating. Natrag se vraćate istim pritiskom na tipke Tab i Shift. Animacija slajda pomoću šema Iz menia Slide Show birate sledeće naredbe: Animations Schemes. Slika 135. Apply to All Slides (primena animacije na sve slajdove). Postupak za izradu animacija je sledeći: 1. Uputstvo za promenu naslovne stranice Izrada animacija Animacije se obično koriste na slajdovima koji imaju odvojene redove teksta (Bullet) i za koje je potrebno da publika vidi red po red teksta. Nemojte pretrpavati Slide tekstom kao što je ovaj pretrpan. U dnu prozora Slide design ima 3 dugmeta: 1.

kliknite na dugme Add Effect na prozoru Custom Animation. Selektujte tekst koji želite animirati. a zatim iz padajućeg menija odaberite jednu od 4 opcije: 1. Animacija naslova (tekstova) se odvija na sledeći način. Entrance (ulazak teksta).Subotica . Mothion Path (put kretanja). a u prozoru Task Pane aktivirate opcija Custom Animation. Slika 137. Specifična animacija i Custom Animation na Task Pan-u 145 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Slika 136. Animacija slajda pomoću šema i Slide Design na Task Pan-u 2. mora se selektovati svaki element na slajdu koji treba da se animira.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Ako želimo za svaki (pojedinačan) element na slajdu posebnu šemu. Exit (izlaz teksta sa slajda) i 4. Da bi opcije animacije bile aktivne. Custom (specifična) animacija Iz menija birate Custom Animation. 3. Emphasis (naglašavanje teksta). birate opciju Custom Animation. 2.

Apply to All Slides. Apply to selected slides (način prelaza izme u dva slajda). Prelaz izme u slajdova i Slide Trasition na Task Pan-u 146 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Modity transition (podešava brzinu i zvuk). Ovde imate 3 ponu ene mogućnosti: 1. 3. Naredba. 2. Slika 139. odnosi se na celu prezentaciju. Iz menija Slide Show odaberite opciju Slide Trasition.Subotica . Advance slide (posle klika miša i automatski nakon postavljenog vremena).INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 138. Prelaz izme u slajdova za vreme prezentacije To se radi u prikazima (Normal i Slide Sorter). Rad na prezentaciji i rad sa opcijom Custom Animation 3.

2. U dijaloškom okviru imate 3 kartice: 1.. Otvoriće se poznati prozor s početka. Taj prozor vam omogućava da izaberete jednu od preddefinisanih tema izgleda prezentacije. Presentations. 3. pod sekcijom Template. Iz menija File odaberite opciju New. Design Templates. 4. Task Pen i biranje opcije On my computer. General.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Template 1. menja se sadržaj desnog polja koje pokazuje kako tema izgleda.Subotica . 2. Izgled okvira New Presentation i sadržaj kartice Presentations 147 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Kliknite na jednu od ponu enih tema... 5. U Task Pan-u (New Presentation). Kako klikćete s teme na temu.. Design Templates i 3. Slika 140.. 6. Odaberite temu i kliknite OK. Nastavak priče je poznat.. sa izgledom dijaloškog okvira New Presentation Slika 141. birajte opciju On my computer. 7. Odaberite npr.

Outline View: pokazuje samo tekst. Slide Show: pokazivanje prezentacije.Subotica . Autoshapes u PowerPoint-u 136. Notes Page: pokazuje jedan slajd i omogućuje Vam pisanje napomena. PowerPoint 135. Za povratak na prethodni slajd pritisnite levo usmerenu strelicu.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Pregled prezentacije Prezentacija se može pregledati na 5 različitih načina pomoću sledećih ikona koje se nalaze u meniju View ili u levom donjem uglu monitora: • • • • • Slide View: najbolji pogled pri izradi slajdova. PITANJA 134. Za prekid prezentacije pritisnite Esc. Slide Sorter: omogućuje Vam da vidite više slajdova odjednom. Za prelaz na idući slajd kliknite mišem. Vrste pregleda slajdova u PowerPoint-u 148 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . ili pritisnite desno usmerenu strelicu.

hyperlinks. animacije ili videa.korisnicima je omogućen nadzor nad aplikacijom ako je dodata struktura hiperveza . Interaktivnost • Interaktivnost . zvuka.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 10. hot links). • Vrsta navigacije odre ena je korišćenjem modelom pri izgradnji aplikacije (linearna. • Interaktivna multimedija . čvorovi su sa drugim čvorovima povezani vezama. slobodna navigacija). • Hipermreža (hiperweb) . grafike. relationships) . • Hipermedija kao svoju bitnu komponentu uključuje interaktivnost i od korisnika zahteva aktivnost: hipermedijske teme su povezane tako da korisnik u potrazi za informacijom prelazi s predmeta na drugi povezani predmet. gde se čitav opisani proces ponavlja. • Standardno pregledanje informacija kod hipermreže: ako više veza izvire iz nekog čvora.nelinearna metoda organizovanja i prikazivanja informacija u obliku teksta koji na sebi ima veze .Subotica . animacije i videa objedinjenih računarom.model podataka zasnovan na čvor-veza paradigmi (node-link paradigm).hipermedija. • Čvor obično predstavlja jedinstven koncept. • Interaktivnost omogućava korisniku biranje. 149 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . • Veze su hiperveze (hyperlinks.vrsta dijaloga korisnika i aplikacije. ali i povratno uticanje na program u realnom vremenu zahvaljujući postojanju više navigacionih putanja u hipermedijskom programu. odlučivanje. kružna. tada se bilo koja veza može odabrati kako bi se prešlo kroz hipermrežu do odredišta te veze.naglašava netekstualne komponente dodate hipertekstu (animaciju. concepts) i veza (links. Hipertekst (HT) • Hipertekst (hypertext) . • Hipermedijski sistem sastoji se od čvorova (nodes. hijerarhijska. u najširem smislu programska podrška koja korisnicima omogućava pristup tim medijima.linkove do drugih dokumenata. • MM predstavlja integraciju različitih medijskih elemenata koji su u osnovi samostalni sadržaji. • Navigacija (navigation) je način kretanja korisnika kroz hipermedijsku aplikaciju. • Čitalac hiperteksta stvara svoj vlastiti put pretraživanja i čitanja. MULTIMEDIJA Multimedija (MM) • Reč multimedija (multimedia) . hot words.dolazi od latinskih reči multus (mnogi) i medium (medij).kolekcija primitivnih čvorova sa vezama koji predstavljaju odnose me u njima. zvuk i video). • Ukratko: multimedija + hipertekst = hipermedija. • Aplikacije i dokumenti poboljšani dodavanjem zvuka. Hipermedija (HM) • Hipermedija (hypermedia) . • MM je informacija predstavljena ili spremljena u kombinaciji teksta.

• kod globalne mreže (www): statičnost hiperveza (<A> ili sidrenje (anchor) oznake uključene u HTML dokumente). • posebno značajno korišćenje interneta. Nivoi na primeru internetskih aplikacija: 1. crtanje. nivo kontrole korisnika: navigacija korišćenjem menija. • alati koji omogućavaju rešavanje problema.. . povratne informacije: nova strana na osnovu izbora hiperveze. po programskom kreiranju novih iskustava za korisnika. funkcija pregleda (Home. ikone.. složenost izrade i održavanja www aplikacija raste proporcionalno s brojem dokumenata i veza me u njima 150 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . History. problem: stvaranje i održavanje strukture hipermreže. 2. Nedostaci hipermedijskog modela i moguća rešenja Nedostaci: • nedostatak čvor-veza modela podataka: ne odvaja strukturu hipermedijalne baze podataka od stvarnog sadržaja.. URL. 2. . Back. • alati koji omogućavaju komunikaciju (sinhronu i asinhronu).. • pretpostavka da će korisnikova interpretacija ponu enog znanja biti smislenija od autorove. dodavanjem multimedijalnih elemenata postaje hipermedijalni sistem . HTML. domaćinstava. itd.Subotica . Globalna hipermedija ili mrežni hipermedijalni sistemi: • u početku singularni pristup neumreženoj hipermediji: jedan korisnik u interakciji s jednom aplikacijom (obično na CD-ROM-u). simulacije i dr.klijentsko/poslužiteljski model.globalna mreža: .). 3.. računanje. Forward.. • www .istovremeno pregledanje aplikacije od više korisnika unutar kompanije. kreiranje novih iskustava: • jednostavno kliktanje (navigacija). Nivoi interaktivnosti razlikuju se: 1. škola.nastala kao hipertekstualni sistem. www-a kao globalnog mrežnog hipermedijalnog sistema. rešavanje testova ili kvizova.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO • Olakšavanje navigacije u aplikaciji: dodaju se pomoćni alati kao što su mape. • razvoj računarskih mreža .. • inteligentni alati koji menjaju sadržaj informacija na osnovu posmatranja ponašanja korisnika (agenti). hiperveza.globalna hipermedija (hiperveze povezuju čvorove na računarima bilo gde na internetu).. problem: dezorijentisanost korisnika prilikom kretanja kroz hipermedijalni prostor ili sindrom ’’izgubljenosti u hiperprostoru’’ (lost in hyperspace). rezultat pretraživanja. po stepenu kontrole koju ima korisnik. tj. dugmad s tekstom ili simbolima.HTTP. po stepenu povratnih informacija koje nudi program i 3.

nezavisnost veza o sadržaju .dopunjena 1991. Apple Macintosh računar sa WIMP (Window-Icon-Mouse-Pointer) korisničkim interfejsom . stilskih uzoraka (style sheets).INFORMATIKA I RAČUNARSTVO (broken links problem). nastaje www kao hipertekstualni sistem na internetu.HyperCard program za razvoj hipermedijalnih aplikacija. Rešenja: • nove web tehnologije za stvaranje dinamičnih i interaktivnih mrežnih stranica DHTML (Dynamic HTML) tehnologije .Subotica . Java servleti. Java appleti tehnologije temeljene na servisnoj usluzi (server-side technology): CGI skripte.kombinacija HTML-a. • 1990. ostale tehnologije temeljene na klijentu (client-side technology): ActiveX. te kreiranja i koriščenja hipertekstualnih veza me u njima po načelu asocijativnog indeksiranja. • ideja zaživela tek 80-ih godina prošloga veka kada se tehnologija dovoljno razvila da omogući njeno ostvarivanje. veka. nastaje prvi grafički pretraživač NCSA Mosaic . Jscript). VBScript. ASP. PHP. • 60-ih godina 20. • 1985. • 1989. • 1993.sve su veze prisutne u dokumentu u isto vreme (ne vodi se računa o individualnim osobinama korisnika). • 1945. 151 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . prva specifikacija multimedijalnog PC za Windows platformu . nastaju Microsoft Windows.globalna hipermedija. • 1984. skriptnih jezika (JavaScript.ideje o stvaranju radnog i obrazovnog okruženja sličnog ljudskom mišljenju. JSP (JavaServer Pages). esej Vannevara Busha ’’As We May Think’’ opisuje mašinu ’’memex’’ pomoću koje korisnik ima mogućnost čuvanja podataka. Ted Nelson uvodi reč hipertekst i predvi a društvo u kojem će hipertekstualni dokumenti biti uobičajeni poput knjiga i časopisa. Pore enje CD-ROMA i interneta • • • • • • • • • • Prednosti CD-ROM-a veća brzina prenosa primena zvuka i videa brže i ugodnije pregledanje mogućnost povezivanja na internet kvalitetnija grafika Ograničenja CD-ROM-a nije moguće ažuriranje zahteva fizičku distribuciju ograničena količina i cena koja zavisi od količine nije moguća komunikacija • • • • • Prednosti interneta besplatno dostupne informacije globalni pristup moguća komunikacija lako ažuriranje nije potrebna fizička distribucija Ograničenja interneta • brzina veze • ograničena primena videa • lošiji kvalitet grafike • potrebna veza preko nekog ISP-a Kratak istorijski pregled: • začeci hipermedije . NET . • prilagodljiva hipermedija. ASP (Active Server Pages).

Hardware: • memorija i ure aji za čuvanje podataka: RAM.važna grafika i animacija. • čovek je u stanju zapamtiti oko 20% podataka ako ih je samo čuo. • opšte pravilo: vrlo brzi računari sa velikom radnom memorijom i tvrdim diskom. CD-ROM čitači i snimači. • samostalni ure aji za zabavne i edukativne sadržaje koji mogu biti priključeni i na televizor (Playstation. katalozi. tač-skrin monitori. zip. zvučnici. prezentacije. internet. pri učenju čitanja). • videokonferencije. te 75% ako ih je vidio. Multimedijalni računarski sistem: • računarski sistem za razvoj (autori) i za pregledanje (korisnici) multimedijalnih aplikacija. čuo i aktivno koristio. videoure aji. Nintendo. Kućna upotreba: • PC računari. DVD (Digital Versatile Disc). • obrazovanje na daljinu. U poslovanju: • poslovne multimedijalne aplikacije: marketing. ISDN adapter. 40% ako ih je video i čuo. • odrasli . simulacije. • deca predškolske i niže školske dobi . skeneri. projektori. • obuka zaposlenih. muzeji i slično. 152 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Primena multimedije i hipermedije: • prikladne u svim područjima gde je potreban pristup elektronskim informacijama. reklame. miš. • on-line prodaja. U obrazovanju: • obrazovne ustanove najprikladnije mesto za primenu multimedije. grafičke table (tablets).izbor zavisi od ličnih sklonosti. vrste sadržaja koji će se koristiti u aplikaciji. • ulazni ure aji: tastatura. ROM. digitalne kamere. sistemi za raspoznavanje glasa (mikrofon). disketa. • izlazni ure aji: monitori. te zvuk koji vrlo često zamenjuje ili nadopunjuje tekst (npr. gde kiosci samostojeći računari nude prolaznicima informacije i pomoć. finansijskih mogućnosti. hard disk.Subotica .slike-fotografije upotpunjene tekstom i videozapisom. • način upotrebe multimedije u obrazovanju: uključivanje studenata u izradu multimedijalnih aplikacija. štampači. trgovački centri. kuglica za praćenje. • komunikacioni ure aji: modem. magnetno-optički ure aji. • preovladavaju platforme Windows i Macintosh . Na javnim mestima: • hoteli. autobuske i željezničke stanice. Xbox i sl).

1/95 • nakon 1995. • obrada teksta. • opisuje IBM-ov kompatabilni personalni računar s minimalnom specifikacijom za dostavljanje multimedijalnih MS-Windows aplikacija. Softverski alati: • sistemski softver . 153 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . CPU 386SX 25 Mhz 486SX 75 MHz PentiumTM RAM 2 MB 4-8 MB 8 . 16 boja 640x480.x OS Win 3. 64k boja 600x800. 16m boja MPEG-1 Ne Ne 352x240/288 @ 30/25 fps OS Win 3.12 MB Hard disk 30 MB 160 MB 540 MB CD-ROM 1x 2x 4x Zvučna kartica 8-bit 16-bit 16-bit. • 3-D modelovanje. • alati za crtanje.priključak na internet. 1995. Slika 142. • animacija i video. Multimedijalna konfiguracija MPC-1 MPC-2 MPC-3 Godina 1991. slikanje i obra ivanje grafike.Subotica .Microsoft Windows. • obavezni element današnjih MPC-a .x Win 3. 1993. • multimedijalni autorski alati. wave table. • obrada zvuka. MIDI Video kartica 640x480.brži razvoj hardvera od razvoja specifikacija.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO MPC standardi: • ’’Multimedia PC (MPC)’’ standard utemeljili Multimedia PC Marketing Council . nema službenih preporuka .

boje. • fontovi. • bitmape .. poligoni.. a softver dovršava me ukorake. • neke tehnike: o tweening . Video: • video . 154 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .fotorealistične slike i za složene crteže koji zahtevaju fine detalje. dužinom i uglovima (crte. Animacija: • animacija .kadrova (frames).). ili vektorska (draw grafika). • hipertekst i označavanje hiperveza. o morphing . pravougaonici. • tekst bitan za interakciju i navigaciju kroz aplikaciju: meniji. ključne reči.za grafičke oblike koji se mogu matematički izraziti koordinatama. • privid pokreta postiže se crtanjem objekata u različitim položajima u svakom kadruizgleda da se objekat pomera kada se kadrovi istovremeno prikazuju odre enom brzinom.kao film sačinjen od niza kadrova neznatno različitih slika koje kao i kod animacije brzo prikazane u nizu stvaraju iluziju pokreta. veličine. • digitalizovane audiodadoteke . • najveći zahtevi za dodatnim hardverom za ubrzavanje (videokartice. Tekst: • polja s tekstom za prezentovanje sadržaja aplikacije. Zvuk: • dve vrste zvučnih datoteka: dadoteke u talasastom obliku ili digitalizovane audiodadoteke (digital audio) i MIDI dadoteke. • obično statična pozadina i lik . • vektorska grafika . kartice za videokompresiju) i memorijom za čuvanje podataka.zvučni talasi unose se u računar u analognom obliku i preko zvučne kartice se pretvaraju u digitalni oblik.Subotica .objekat (ćelija) koji deluje kao da se kreće po sceni pozadine. • MIDI dadoteke . dugmad. stilovi. • bitmape (paint ili rasterska grafika).sadrže skadištena MIDI uputstva za reprodukciju zvuka koje se šalju na sintetizator zvučne kartice.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Osnovni multimedijalni elementi Grafika: • važna za vizuelni doživljaj multimedijalne aplikacije.brzo prikazivanje sekvenci crteža . kružnice.potrebno napraviti samo odre ene kadrove sekvenci.jedna se slika preobražava u drugu.

Multimedijalni računar 155 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 143.Subotica .

139.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slikе 144. 141. 138.Subotica Pojam multimedija Osnovni elementi multimedije Pojam hiperteksta Pojam hipermedija Pojam interaktivnosti . Formе organizovanja obuke predškolske dece i budućih vaspitača Slikе 147. 145 i 146. 156 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Primer multimedijalnog programa sa hipertekstom i hipermedijom PITANJA 137. 140.

NAREDBE FILE MENIJA pravljenje nove radne sveske odabrati naredbu NEW i pritisnuti levu tipku miša otvaranje postojeće radne sveske odabrati naredbu OPEN i pritisnuti levu tipku miša spremanje radne sveske odabrati naredbu SAVE ili SAVE AS i pritisnuti levu tipku miša štampanje radne sveske odabrati naredbu PRINT i pritisnuti levu tipku miša izlaz iz EXCEL programa odabrati naredbu EXIT i pritisnuti levu tipku miša Aktivna ćelija Pre upisa podataka u ćeliju.Subotica .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 11. Pomeranje pokazivača ćelije mišem Za aktiviranje nove ćelije pokazivač miša (beli krstić) treba postaviti bilo gde na ćeliju i kliknuti. Jednostavnost i fleksibilnost koje se korisniku pružaju prilikom izvršavanja operacija u Excelu samo su neke od prednosti koje nudi taj grafički orijentisani sistem. a u indikatoru adrese pojavljuje se nova adresa aktivne ćelije. Korisnik tako može dokumente ra ene u Wordu i tablice ra ene u Accessu direktno umetati u dokumente ra ene u Excelu. U krajnjem levom uglu linije za formule nalazi se indikator adrese Name Box. Pokazivač ćelije može se pomerati mišem ili tastaturom. Tada će se pokazivač ćelije premestiti u ćeliju. kreirane u drugim Office ili Windows programima. Excel je integrisani aplikativni program u koji se mogu unositi tekstovi. korisnik je mora učiniti aktivnom (strelica se dovodi u ćeliju u koju se želi nešto upisati). MICROSOFT OFFICE: EXCEL 2003 Program za grafoanalitičku obradu podataka EXCEL spada u jedan od najboljih programskih paketa za tabelarnu i grafoanalitičku obradu podataka (slika). slike ili dadoteke. 157 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .

brojevi.Subotica . Podatak koji se upisuje prikazaće se i u ćeliji i u liniji formule. upisati tekst ili broj. 3. Izgled EXCEL-ovog osnovnog ekrana Pomeranje pokazivača ćelije tastaturom tipka: → ili Tab ← ili Shift + Tab ↑ ↓ Ctrl + Home pokazivač ćelije pomera se: na ćeliju s desne strane na ćeliju s leve strane na ćeliju jedan red iznad na ćeliju jedan red ispod na prvu ćeliju (A1) Pravila za unos podataka Vrste podataka koje možete uneti u tablicu su: tekst. pre prvog unesenog znaka treba upisati jednostruki navodni znak ( ’ ) = (’10000). 158 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Ako se upisuju brojevi kao tekst (na primer poštanski broj). Da bi se u ćeliju upisao podatak. ili pritisnuti tipku Enter. treba: 1. u liniji formule kliknuti na ikonu Enter ( ). izabrati ćeliju u koju se želi nešto upisati. vreme. 2. formule i funkcije. Tekst se u ćeliji automatski poravnava ulevo. Kao tekst može se uneti bilo koja kombinacija slova i znakova. datumi. ispred njega treba upisati minus ili ga zaokružiti zagradama. Jednostruki navodni znak ’’prefiks’’ je poravnanje koji Excelu kazuje da znakove koji slede tretira kao tekst i da ih u ćeliji poravnava ulevo. Ako korisnik upisuje negativan broj. Broj se u ćeliji automatski poravnava udesno.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 148.

AutoSum . Na taj način se omogućava da se napisani dokumenti automatski smeštaju u katalog C:\My Documents\Vežba. Open .ure enje teksta. Formula se unosi upisivanjem ili označavanjem adresa ćelija. Paste . znak % i zagrade ( ). –.. Text Box . Print Preview . Prikaz ikona u liniji alata: New Workbook .alat za funkcije. Repeat . otvara se dijaloški okvir.provera pravopisa (za engleski jezik. Cut . ili strelicom obeležiti ikonu Microsoft Excel i pritisnuti Enter.snimanje radne sveske. Formule mogu sadržavati operatore. Treba odabrati stavku My Documents.sortiranje od Z do A. Ako se korisnik predomisli i ne želi uneti upisani tekst ili broj u ćeliju.prikaz radne sveske pre štampanja. Vežba.automatsko sabiranje. decimalne tačke..brisanje označenog dela tablice.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Pri upisu brojeva moguće je uneti brojeve od 0 do 9. treba kliknuti na ikonu Cancel u liniji formule ili pritisnuti tipku Esc.Subotica . a da bi se nešto moglo računati. Zatim treba upisati tekst i brojeve.pokretanje Draw aplikacije.stvaranje nove radne sveske. Print . Copy . Pomoću opcije File > Open. Paste Function . Program za unos podataka Pokrenuti program Microsoft Excel iz programskoga paketa Microsoft Office. ili strelice za navigaciju. treba zadati formule.. Chart Wizard .otvaranje radne sveske.).sortiranje od A do Z.Formule se upisuju u polja radi izračunavanja podataka koji se nalaze u drugim poljima.stvaranje grafikona (pomoću čarobnjaka).. pritisnite Enter. Nakon pokretanja programa javlja se uobičajen izgled ekrana kao na slici 149. U vrednosti koje se unose mogu se uključiti zarezi. Undo . Operatori koji se koriste u formulama slični su uobičajenim matematičkim operacijama (+. *.štampanje radne sveske. Spelling . 153). Ekran može izgledati i drugačije jer se pojedini njegovi elementi mogu menjati. Drawing . Sort Ascending . ^). na kraju. znak dolara $. odnosno. Save .kopiranje odabranog formata ćelije. Pri upisivanju.umetanje nakon Cut/Copy.kopiranje označenog dela tablice.poništenje učinka poslednje naredbe. 159 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . nakon čega se pojavljuje rezultat (slika 150. Prvo označite ćeliju. Sort Descending . Osnovna namena Excela su tabelarna izračunavanja. zatim upišite znak jednakosti (=) koji Excelu kazuje da ćete uneti formulu i.poništenje učinka Undo naredbe. na kraju reda treba pritisnuti tipku Enter. /. dodavati ili uklanjati. a zatim kliknuti na ikonu Create New Folder i upisati naziv kataloga. reference ćelija i konstante. npr. Format Painter .

Subotica . Spremanje dokumenta 160 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 149. Oznake u EXCEL-ovoj tablici Slika 150. Sortiranje podataka i izračunavanje srednjih vrednosti pomoću formule Average Slika 151. Izbor funkcije Slika 152.

Širinu kolone korisnik može promeniti i tako da strelicom miša deluje na zaglavlje kolona. 5. • odabere se opcija Rows iz menija Insert i klikne se na nju levom tipkom miša. već samo rezultate izračunavanja. Primena na prethodnom primeru = SUM(A1:A4). Excel u normalnom režimu rada ne prikazuje formule koje se nalaze u ćelijama. zbir četiri broja (10+20+30+40). u polju A5 upišite formulu =A1+A2+A3+A4 i pritisnite Enter.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Da biste prikazali. 3. što vrlo lako možete promeniti: • pomaknuti pokazivač na željeno polje. Program Excel početno postavlja širinu kolona tablice na 8 znakova. osim što se tada koristi naredba Insert > Column.edit).xls i učitati sačinjenu tablicu. • odabrati opciju Format > Column > Width i upisati željenu širinu kolone (slika). Nove kolone se umeću na isti način kao i novi redovi. korisnik može upotrebiti ugra ene funkcije Excelovog programa (kojih ima vrlo mnogo).xls. Otvoriti datoteku Tablica. Zatvoriti dokument. Umesto da piše svoje formule. U sledećoj tablici prikazan je popis tipki koje se mogu upotrebljavati pri ure ivanju (edit). Za promenu sadržaja bilo kojeg polja pomaknuti pokazivač na dato polje i pritisnuti F2 (ure ivanje . ili da navodi adrese svakog polja.Subotica . tj. a jedna je od njih funkcija za sabiranje SUM. Ako se klikne na ćeliju. Ure ivanje tablica 1. Excel poseduje vrlo koristan alat za funkcije (Insert Function) pomoću kojeg se vrlo lako umeću funkcije u tablicu (slika 151). 4. tipke → ← Backspace Ins Del Tab Ctrl → Ctrl ← Shift -Tab Home End Enter Esc delovanje pomiče pokazivač ćelije ulevo pomiče pokazivač ćelije udesno pomiče pokazivač ulevo i briše jedan znak ulazak u opciju Insert ili Overwrite briše znak na mestu pokazivača pomiče pokazivač za pet znakova udesno isto delovanje kao Tab isto delovanje kao Shift Tab pomiče pokazivač za pet znakova ulevo pomiče pokazivač na prvi znak podatka pomiče pokazivač iza poslednjeg znaka podatka upisuje u polje podatak sa ulazne linije poništava izmene na ulaznoj liniji i vraća originalne podatke 2. npr. Red se umeće na sledeći način: • strelica se pomakne na red iznad kojeg se želi umetnuti novi red. Sačuvajte tablicu pod nazivom Tablica. u samoj ćeliji. formula će se pojaviti na paleti alata (edit formula). formula će se pojaviti i u radnom prozoru. ako se pritisne i funkcijska tipka F2. 161 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .

čak i one s apsolutnim adresama. + *. / –. Pomicanje podataka u tablici slično je kopiranju. Na sreću. Umesto toga Excel osigurava da kopirane formule zadrže početno značenje. = <. katkada i nekoliko desetina adresa polja (C1+C2+C3+. 12. Brisanje delova tablice dosta je rizična operacija jer je moguće da korisnik slučajno izbriše pogrešan deo. + >.Cn) u jednostavan zapis SUM(C1:Cn). Osnovna razlika izme u formula i funkcija ogleda se u tome što funkcija na sažet način predstavlja formulu. samo što korisnik treba koristiti naredbu Move ili Copy iz osnovnog menija Edit. Uklanjanje reda i kolone utiče na tablicu. čiji se veći deo često i ne vidi na monitoru. u Excelu (u meniju Edit) ugra ena je opcija Undo kojom korisnik može vratiti izbrisani deo tablice. Opcija Undo može se upotrebiti više puta uzastopno. Formule se kopiraju na isti način kao i podaci. 9. U našem primeru funkcija SUM zamenjuje ispis vrlo dugačke formule. deljenje oduzimanje.. Uklanjanje reda iz kolone postiže se aktiviranjem opcije Delete iz menija Edit. Označite odredišno polje na koje se kopira i pritisnuti Enter. OR & Slika 153. ILI povezuje dva zaglavlja ^ –. zaglavlja i datumi jednostavna je operacija. Naredba Move uvek prilago ava formule njihovom novom mestu. > # NOT # AND. Kopiranje podataka kao što su brojevi. 7. 162 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . operator opis stepen negativan.Subotica . sabiranje veće od ili jednako manje od ili jednako manje od ili veće od logičko NE logičko I. 11. 10. pozitivan množenje. = <.. Operacija sabiranja 8.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 6. Postavite strelicu na polje (obeležite polazno polje ili polja) koje želite kopirati. samo što Excel ne kopira original formule. Odaberite opciju Copy iz menija Edit.

• logičke funkcije.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 13. Oba načina kreiranja grafikona daju iste rezultate. U dosadašnjim primerima pokazali smo upotrebu osnovnih aritmetičkih operatora. 15.Subotica . Excel nudi velik broj različitih operatora. Chart > Wizard. Za kreiranje grafikona potrebno je obeležiti područja ćelija (polja) koja sadrže naslove i numeričke podatke. Grafikoni 1. Excel nudi velik broj različitih vrsta grafikona i njihovih kombinacija. 163 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Excel nudi daleko više funkcija nego što će ih prosečan korisnik u svom radu koristiti (slika). • matematičke funkcije. Kreiranje grafikona i štampanje Grafikoni prvenstveno omogućuju vizuelno predstavljanje podataka iz tablice. • funkcije za finansijske izračune. Zatim treba izabrati naredbu Insert > Chart (umetni > grafikon). Slika 154. • ostale funkcije. • funkcije za izračunavanje datuma i vremena. • funkcije za rad sa nizovima. ili kliknuti na oznaku za pokretanje čarobnjaka za grafikon. Te se funkcije razvrstavaju u sedam grupa: • računske i skupne funkcije. 14. Operatori uveliko utiču na rezultate izračunavanja u formuli. a birate ih zavisno od vrste podataka i načina na koji ih želite predstaviti (slika 154).

Print Preview (provera izgleda štampanja) i Print (štampanje). Pokretanjem opcije Page Setup korisniku se omogućuje da odredi izgled štampanja. U otvorenom dijaloškom okviru (Chart > Wizard) korisnik odre uje vrstu grafikona. ili preko menija koji se dobija desnim klikom na neutralnu površinu grafikona. onako kako će izgledati nakon štampanja. Klikom na sam grafikon pokreću se ručke pomoću kojih se grafikon može premestiti. 164 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Perspective) (slika). 7. a pre slanja na štampač. To su: Page Setup (postava stranice). Posebno lepo izgledaju trodimenzionalni grafikoni. izgled legende. To se čini preko menija Format Chart Area (klikom desne tipke miša na grafikon) i izborom 3-D View.D Area Group. Da bi istaknuo pojedine detalje.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 2. margine.Time se ujedno ponovno namešta raspon odre en na prethodnom štampanju. Print Area (područje štampanja). a mogu mu se promeniti i dimenzije. Tu se korisniku nude opcije Subtype (promena podvrste grafikona). 8. Klikom na naredbu Finish grafikon se prikazuje preko radnog lista na osnovu kojeg je kreiran. Series Order (promena rasporeda serija podataka na grafikonu). 9. 4. korisnik može pomerati i okretati ceo grafikon. Pre svakog štampanja dokumenta nužno je obeležiti raspon štampanja. te odre ivanjem parametara (Elevation. Options (uključuje i isključuje iscrtavanje bočnih linija). Štampanje nije moguće bez opcije Print Area. Rotation. Drop Lines (odre uje razmak izme u serija podataka i dubinu grafikona) i slično. U opciji Print korisnik odre uje stranice koje želi štampati.Subotica . 3. 5. 6. može se menjati tako što se klikne na njih. naslov i slično. Excel u meniju File poseduje četiri opcije koje se koriste pri štampanju. Korisnik bira aktuelni raspon polja (ćelija) za štampanje. Dodatne izmene i fino oblikovanje grafikona moguće je učiniti pomoću opcije Fomat > 3 . kao što su naslovi ili legenda. te izbor štampača (slika). zaglavlje i slično. Izgled pojedinih objekata na grafikonu. Opcija Print Preview služi za prikazivanje izgleda stranice na monitoru. 10.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Slika 155. namena 143. Excel. Postavka stranice za štampanje PITANJA 142. Kreiranje grafikona i štampanje 165 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .Subotica .

američka vojska. veka. a na američkim univerzitetima početke umrežavanja obeležava entuzijazam programera i skromna novčana podrška. postoji još jedna teorija nastanka globalnog umrežavanja. INTERNET Internet je veza više individualnih računara primenom protokola TCP/IP. PrepNet. da bi se kasnije pojavili konferencijski sistemi zasnovani na programima koji su stavljeni u javno vlasništvo. NFSnet. Prema toj teoriji.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 12. kada se uvidelo da skupi računari većinu svog vremena provode ’’neiskorišćeni’’. Prva nastojanja umrežavanja računara na globalnom nivou datiraju još početkom 70-ih godina 20. zahvaljujući dobro razvijenim protokolima. bilo da su to personalni računari ili mreže. godine neke organizacije uključuju u trend komercijalnog umrežavanja (na primer Dow Jones News). koja je s vremenom rasla i prvobitno se koristila za razmenu elektronske pošte (e-mail). Tako je nastala mreža na osnovu prvih istraživanja pod nazivom ARPA-Net (Advanced Research Projects Agency Net). NearNet. dele istu šemu adresiranja. mogla funkcionisati bez obzira na oštećenja nekih svojih delova. Tek se 1974. Sami koreni interneta potiču iz 60-ih godina 20. veka. odlučila je stvoriti mrežu koja bi. kada su u Americi počela istraživanja na umrežavanju računara preko telefonskih linija. SuraNet itd) u jednu jedinstvenu mrežu u kojoj svi priključeni korisnici. razmatrajući mogućnost stradanja vitalnih komunikacionih postrojenja u eventualnom atomskom ratu. Tako su se već postojeći kanali i programi koristili za razmenu elektronske pošte.Subotica . Me utim. a isto tako i povezivanje više pojedinačnih (lokalnih) mreža (na primer EARN. 166 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .

Osim promene i stalnog rasta brzine prenosa. Brzina prenosa. Japanu i Australiji.globalna ili svetska mreža. • Finger . • TELNET . ta je mreža dobila i simboličan naziv internet (svetska mreža ili mreža svih mreža). • Gopher .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO U 80-im godinama prošloga veka.servis koji omogućava pristup drugim računarima. • WAIS .servis koji daje osnovne informacije menadžerima.Subotica . ne samo u SAD. zvučni zapisi. Ovaj servis je nastao u martu 1989. nego i u Europi. 167 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . ovo desetleće za internet donosi i razvoj velikog broja komercijalnih servisa s različitim namenama. jedan je od najmla ih servisa na Internetu.World Wide Web.. u CERN-u (Conseil European Pour la Recherche Nucleaire. na primer. treba imati odgovarajući hardver i softver. njime se znatno može unaprediti poslovno komuniciranje. bazama podataka. informacionim servisima. U poslednje je vreme i najpopularnija. pristup multimedijalnim dokumentima interneta korišćenjem koncepta hiperteksta. Nabrojaćemo neke od njih: • E-mail . Sl.). slike. servis koji omogućava razgovor dva korisnika mreže u isto vreme (u realnom vremenu). • FTP .Da bi se ostvarila veza i uključenje u mrežu. dok 90-ih godina internet ostvaruje mesečni rast razmenjenih poruka za oko 20%. • NEWS . • WWW .Wide-area Information Server. pa je taj kapacitet proširen i stalno raste. Elektronska pošta (e-mail) je osnovni servis na internetu. pristup bibliotekama datoteka (elektronske knjige.servis koji omogućava jednostavno kopiranje tekstualnih datoteka i programa. Zbog smanjenog utroška vremena. 156. izgledala bi ovako: prenos cele enciklopedije Britanika trajao bi oko 2 sekunde. Često se javlja pod skraćenicom www.servis koji pruža osnovne informacije iz sveta i mnogi drugi servisi (novosti).Internet Relay Chat..elektronska pošta (polazni servis na internetu). • IRC . Švajcarska) u centru za visokoenergetsku fiziku.File Transfer Protocol. a danas je veći od 2 milijarde bita u sekundi. servis (program) koji omogućava pretragu više baza podataka odjednom. Komplet enciklopedije Britanika Internet danas predstavlja mrežu koja spaja milione računara. Internet odlikuje veliki broj mogućnosti. World Wide Web (www) . Početni kapacitet mreže od 56000 bita u sekundi nije uspeo zadovoljiti takav rast mreže. moguć je i prenos spomenutih datoteka.

nalazi neka podcrtana (istaknuta) reč. tako da je danas jedan od najboljih softvera za pristup NetScape koji je razvila kompanija CommerceNet. To znači da se svi podaci nalaze na serverima na mreži. Jezik HTML je nastao 1991. traka s ponudom. a ne znamo adresu. Internet Explorer je program za pretraživanje interneta. Google. a korisnik preko posebnih softverskih programa šalje nalog serveru kojim potražuje neki dokument. pokrenućemo automatsko pretraživanje mreže. automatski se pristupa sadržaju dokumenta koji je povezan s tom rečju. sport. to znači da je ona spojena s nekim drugim dokumentom. To kretanje po internetu sve je popularnije. Ako se klikne na nju. u NCSA institutu (National Centre for Supercomputing u Chicagu). kliknemo na dugme Favorites na alatnoj traci i u sadržaju datoteke izaberemo adresu web stranice. Taj sistem omogućava da povezani dokumenti budu raspodeljeni na više računara u mreži. Nakon otvaranja prozora programa za pretraživanje interneta. pomoću kojih možemo pronaći veze za lokacije po odre enim kategorijama (zabava. Lokacijama na mreži možemo pristupiti tako da kliknemo na meni > Favorites. Tek je razvoj programa za pristup ovom servisu (posle nazvan www browser). Sledeći put kada želimo pristupiti toj web stranici. Prve www verzije napravljene su 1990. Kliknemo na dugme > OK. Hyper Text Transfer Protocol. kliknemo na dugme > Add. ili kliknemo na dugme > Favorite na alatnoj traci: kada se s leve strane prozora pojavi oznaka Favorites. Links ili Media. npr. Protokol kojim korisnik komunicira sa www serverom naziva se HTTP. tako da se aktiviranjem povezane reči pristupa dokumentu koji je na nekom udaljenom računaru: time se ujedno kreće kroz mrežu. Internet Explorer pokrećemo dvostrukim klikom na njegovu ikonu. me utim. Ako se u tekstu izvornog dokumenta. Adrese mrežnih stranica koje često posećujemo možemo spremiti u datoteku Favoriti. WWW servis organizovan je na načelu korisnik . razvijeni i bolji programi za pristup tom servisu. Kao polaznu osnovu pri kreiranju tog servisa uzeo je hipertekst. dok server potom izvršava nalog na korisnikovom računaru.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Tvorac globalne mreže je Tim Beerners-Lee. a s leve strane prozora pojavi 168 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . otvorimo meni Favoriti i kliknemo na naredbu Add To Favorites.Subotica . pojavi se polazna stranica. Ako tražimo podatke o odre enoj temi. primera radi. Na taj se način pregledom jednog dokumenta putuje kroz mrežu. Servis www zasnovan je na sistemu hiperteksta. a zatim na Chanels. a žargonski se naziva surfovanje u mreži (Net Surfing). ili klikom na ikonu tog programa koja se nalazi na Taskbar-u. programu Mosaic (u verzijama za X i MS Windows) koji je razvijen 1993. adresno polje s adresom stranice koju smo upravo posetili. na osnovu SGML standarda (Standard Generalized Markup Language). itd). što znači da se iz dokumenta mogu pozivati i drugi dokumenti. Pojaviće se dijaloški okvir Add Favorite u čijem se okviru Name nalazi adresa trenutne web stranice. Kliknemo na dugme > Search. Kliknemo na željenu adresu u popisu nakon čega se učita izabrana web stranica. ili krstarenje hipersvemirom (Cruising Hyperspace). Primeri formatiranja teksta su: naslov. Danas su. pridoneo da on danas postane jedan od najpopularnijih i najkorišćenijih servisa na internetu. Samo pisanje mrežnih dokumenata sastoji se u izradi obične tekstualne datoteke. Dokumenti koje koristi globalna mreža su obične tekstualne datoteke sa specijalnim dodatkom sekvenci za formatiranje teksta i ispisa. a da toga nismo ni svesni. U prozoru Internet Explorera nalaze se: naslovna traka s imenom programa Microsoft Internet Explorer i imenom trenutne web stranice. naglašeno. Jezik u kome se formatira ispis (jezik kojim se pišu www dokumenti) naziva se HTML (Hyper Text Markup Language). Kada se nalazimo na takvoj stranici. a za potrebe www prezentacija i dokumenata prilago en je i pojednostavljen. a sistem je osmislio s ciljem da fizičarima na lak način predstavi informacije dostupne preko interneta.server. na NeXT računarima. alatna traka.

Pomoću dugmeta na alatnoj traci možemo se kretati napred (Forward) ili natrag (Back) po web lokacijama. Cuil itd) i ponovimo postupak pretraživanja na isti način.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO se traka za pretraživanje. internetske stranice. Ako program ne prona e ono što tražimo. Pre korišćenja svih prednosti interneta. Dial-up ili stalna konekcija preko SBB. Način uspostavljanja veze zavisi od vrste veze i od provajdera. 2. ili se možemo vratiti na početnu lokaciju klikom na dugme Home. Videćete početnu stranicu . Kao prvo. potreban vam je modem (analogni. ili ADSL mreže servisa Telekoma Srbije). Windows će vas povezati s ISP-om i pojaviće se prozor Internet Explorera. Njime pregledate globalnu mrežu (www). kabelski. ISDN ili DSL) i veza s internetom. Učinite ovako: 1. Izgled programa za pretraživanje interneta (Internet Explorer-a) Kako se koristiti programom za pretraživanje interneta (Internet Explorerom) Ako imate u računaru ugra en modem i vezu s internetom (telefonsku liniju). U okvir za tekst upišemo šta želimo tražiti i kliknemo na dugme > Search.Subotica . internetskih usluga (npr. upišite svoje korisničko ime (user name) i lozinku (password). Zatim se pojavi popis adresa povezanih s traženim pojmom. Nju vam može dati vaš odabrani provajder internetskih usluga (ISP). Slika 157.home page (osnovna postavka je MSN Microsoft network). kliknemo na dugme > Next i izaberemo drugi mrežni pretraživač (AltaVista. Yahoo. tražite odre ene teme i nameštate sigurnosne postavke pristupa internetu. pomoću internet Explorera možete surfovati internetom (pretraživati ga). Možete se poslužiti i čarobnjakom za povezivanje na internet. treba uspostaviti vezu. Sledite uputstva koje dobijete od provajdera. Izbor pretraživača na traci Search Slika 158. Google. Klikom na pojedinu adresu pozivamo njezinu mrežnu stranicu. odnosno. Neki podaci mogu biti i automatski upisani. Nakon uspostavljanja internetske veze možete pokrenuti Internet Explorer. 169 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . kliknite Start > Internet. Kliknite dugme Connect (priključci).

2%). Do ovog podatka je došla kompanija ’’ComScore’’ u svom istraživanju. 17.730. 1. 2008: Milijarda na internetu. Slede SAD sa 163 miliona korisnika (16. postaje standard. program za telefoniranje preko interneta. a godinu dana kasnije razvio prvi program za slanje i prijem elektronske pošte. u decembru 2008. Na mrežu priključeno 171. Posebno obratiti pažnju na: Igre uma. Japan sa 60 miliona korisnika.5 milijarda ljudi. 2005: Tim O’Rajli stvorio Web 2.8% od ukupnog broja korisnika u svetu. 2003: Osnovan ’’Skype’’. 1985: Na mrežu priključeno 2. 1999: Na internet priključeno 43 miliona računara.7 miliona računara. Najveći broj korisnika nalazi se u Kini (179. Doba interneta: gotovo četvrtina svetske populacije.6 miliona).000). Ove godine pristup internetu preko mobilnog telefona imaće 600 miliona ljudi. 1998: Lari Pejdž i Sergej Brin osnovali ’’Google’’. Rusija (29 miliona). Amerikanac Fred Koen programira prvi kompjuterski virus. zahvaljujući kome mobilni internet postaje sve popularniji. 170 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .000 računara.007. fakulteta. što je dvostruko više nego 2006.6 miliona računara.000 račnara. Kompanija sa sedištem u San Francisku ’’Imotiv sistems’’. U korisnike interneta su uračunate osobe starije od 15 godina koje se sa internetom povezuju od kuće. 1989: Tim Berners Li razvio u CERN-u (centar za istraživanje elementarnih čestica) u Ženevi tehničke standarde globalne kompjuterske mreže (World Wide Web). 2001: Osnovana ’’slobodna enciklopedia’’ Wikipedia. Nemačka (37 miliona). ili sa radnog mesta. 2006: Na internet priključeno 395 miliona računara. Na internet priključeno 110 miliona računara. Istraživački centar CERN omogućio javnosti da koristi globalnu kompjutersku mrežu. 1981: IBM predstavlja ’’Personal Computer 5150’’. u svetu je bilo ukupno 1. 2007: Kompanija ’’Apple’’ izbacila na tržište prvi ’’iPhone’’. poput obuke. povezala se sa IBM-om radi istraživanja poslovnih aplikacija u mreži. 1971: Američki informatičar Rej Tomlinson poslao prvi e-majl posredstvom APRANET-a. Indija (32 miliona). Osnovan ’’YouTube’’. koji identifikuje računare na mreži. 2004: Lansiran ’’Facebook’’.0. itd. 1990: Na mrežu priključeno 313. odnosno. dizajna ili sofisticiranih simulacija. Polovina njih će kupovati online. prvi personalni računar. Na internet priključeno 36.Subotica . može da se uporedi sa intranetom neke velike kompanije). 1993: Zahvaljujući prvom grafičkom brauseru ’’Mosaic’’ i laici mogu da koriste internet.1000. odnosno.000 korisnika interneta.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Zanimljivosti: Od prvog kompjutera do svetskog sistema 1969: Povezivanje nekoliko američkih naučnih instituta u jedinstvenu APRANET (preteča interneta. proizvo ač opreme koja omogućuje kontrolu igrice mislima. Francuska (34 miliona). 1981: Na APRANET je priključeno 213 računara. 1983: Protokol TCP/IP. koristiće redovno internet u 2009. godini. Velika Britanija (36.

Pojam internet-a Ko je Tim Beerners-Lee? Naziv protokola na internetu Mogućnosti koje pruža internet Pretraživači interneta. 146. 149.. 148.. navesti neke! Protokol kojim korisnik komunicira sa www serverom naziva se. 171 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . 147. 145.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO PITANJA 144.Subotica .

a može se uspešno koristiti u proučavanju problema nastave i učenja. što odgovara realnom životu u vaspitanju i učenju. idejama. odnosno. Weawer 1949. uključujući sve lične i psihološke činioce koji omogućuju proučavanje svih diferencijalnih uticaja informacija na primaoca. te pronalaženje metoda i instrumenta za merenje značenja informacije. Ovde ističemo da su pojedini vidovi teorije informacija primenjeni na istraživanje fenomena informacije u području nastave i učenja. Shannon i W. a koja zavisi od kombinacije slova u tekstu. Semantički koncept teorije informacija primenjen je na istraživanje značenja informacije i reakcije primaoca. Po njima. polazište temeljeno na subjektivnoj informaciji. Teško je nabrojati sve moguće uzajamne veze pedagoške nauke i teorije informacija. komunikacioni i algoritamski model. polazište temeljeno na preradi informacije. U osnovi proučavanja vaspitnog sadržaja. odnosno. Najmanje su zastupljeni radovi iz oblasti nastave i učenja zasnovani na semantičkom pristupu teoriji informacija. 3. definisanje smisla informacije.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 13. Najveći broj radova o primeni teorije informacija u svim drugim naukama temelji se na sintaktičkom pristupu. menjanje strukture niza odražava se na njegovu funkciju. Taj pristup zanemaruje sadržajnosmisaonu stranu poruke. 2. Velik broj pedagoških radova temelji se na sintaktičkom konceptu teorije informacija koji je Vujo Knežević usistemio u četiri modela: informacioni. bavi se problemom kibernetičko-informatičkog pristupa učenju i vaspitanju. pretpostavka je da se u stohastičkoj strukturi teksta (vaspitne poruke) nalazi objektivna mera koja bi vredela za svakog primaoca. pa tako i pedagogije. TEORIJA INFORMACIJA Teorija informacija ili informatika. Osnovna problematika kojom se bave njihovi autori odnosi se na tumačenje logičko-semantičkog ’’problema značenja’’. polazište temeljeno na objektivnoj informaciji. praktični rezultati i vrednost informacije za korisnika. informacionog modelovanja strukture i funkcije vaspitnog sadržaja ima četiri različita polazišta i to: 1. na količinu informacija. To zapravo znači da količina informacija zavisi od različitih kombinacija slova u tekstu. Pažnja se posvećuje odre ivanju količine informacija koju sadrži vaspitna poruka. bez učešća njenog primaoca. grane pedagoških nauka. Taj se pristup najviše primenjuje i u radovima sa područja didaktike.Subotica . kao što je već istaknuto. redundantni. Glavna je zamerka takvom proučavanju vaspitne poruke ta što ona ne 172 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . E. radovi koji proučavaju pragmatični koncept teorije informacija. Prvi informacioni model proučavanja vaspitanja i učenja. Postoje. metodama i sredstvima simboličke logike i logičke matematike. odnosno. Osnovnu ideju razradili su C. godine. postala je predmet iztraživanja mnogih naučnih grana. 1) Proučavanje vaspitnog sadržaja temeljeno na objektivnoj informaciji zasniva se na posmatranju nastave kao procesa koji se odvija pomoću niza simbola (znakova). Pragmatični aspekt teorije informacija daje najopštiji nivo za proučavanje informacija. polazište temeljeno na didaktičkoj informaciji i 4. koju je naveo Vujo Knežević. Ti se radovi temelje na zakonima. Zanimanje pedagoških nauka za teoriju informacija datira zapravo još od nastanka teorije informacija. tako e. Klasifikacija modela. Navešćemo neke dostupne i zanimljive rezultate tih istraživanja. On omogućava razmatranje svih relevantnih pitanja kao što su cilj. na temelju merenja objektivne informacije.

odnosno. Weltner je subjektivnu informaciju sveo na ’’didaktički pokazatelj usvojenosti informacije’’. U sklopu toga. te uvo enjem novoga pojma estetske vrednosti informacije. motivacione. Kneževića). ’’od stepena očekivanosti nekog saopštenja’’. odnosno. odnosno. veću količinu objektivne informacije. za odre ivanje subjektivne količine informacije koju sadrži vaspitna poruka. Takav je metodološki pristup opterećen i odre enim nedorečenostima poput. informacija u vaspitnoj poruci zavisi i od subjekta-primaoca. rezultat različitosti interpretacije poruke. Odraz je objektivne strukture vaspitne poruke i funkcija je subjektivne strane deteta. oblik i drugo. uzrast. Weltnera su dovela do zaključka da na subjektivnu informaciju utiče način strukturiranja i interpretiranja poruka kao što su na primer stil. U predškolskom vaspitanju. Sve te činioce Shannon je pokušao obuhvatiti svojom metodologijom za odre ivanje subjektivne informacije. U proučavanje vaspitnih poruka Weltner je uveo i dva nova pojma: didaktičku informaciju i didaktičku transinformaciju. postoji razlika u količini informacija koja je. njeno oblikovanje u didaktičkom (metodičkom) smislu. a posebno je značajno znanje koje on poseduje u vezi sa sadržinom vaspitne poruke. što se ne proučava veza izme u vaspitnog sadržaja i njegovog primaoca. pol. Tako je Weltner problem subjektivne informacije doveo u vezu s verovatnošću i izrazio je pomoću sledeće formule: Ng Xsub = f(p) = f N Prema Weltneru. možemo konstatovati da ta metoda nije pogodna za proučavanje vaspitne poruke. kako navodi Weltner. Prema tome. 2) Proučavanje vaspitanja sa stajališta informacionih modela temeljeno na subjektivnoj informaciji u središte pažnje postavlja vezu izme u elemenata poruke i primaoca. da informacija sadržana u poruci zavisi i od onoga ko tu poruku prima. nego i od znanja primaoca. odnosno. emotivne i druge karakteristike.neznanje. inteligencija. Shannon je zaključio da objektivna metoda koju je on postavio ne uključuje subjektivne karakteristike primaoca poruke. pa je on označava kao meru znanja ili neznanja. Weltner je i sam usavršavao svoju metodu na temelju modela didaktičke informacije i transinformacije. Polazna je pretpostavka ta da informacija poruke ne zavisi samo od statističke strukture niza. po Weltneru. naime. pri čemu se koriste statistički postupci. Shannonov je metod za pedagoške potrebe prilagodio nemački kibernetičar Klaus Weltner (citirano prema knjizi V. presudnu ulogu imaju primateljeve intelektualne. Uočavajući navedene i druge nedorečenosti u pogledu mogućnosti da subjektivna informacija bude mera znanja. a izražava se estetskom informacijom. Bez detaljnijeg upuštanja u suštinu tog značajnog.Subotica .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO uključuje primaoca. odnosno. itd. Tako e. mera razlike izme u subjektivne i estetske informacije. 3) Metoda za merenje subjektivne informacije. odnosno. kada se saopštava poznata poruka. U takvoj interpretaciji veća količina subjektivne informacije izražava veću zabludu . otvorenih pitanja zavisi li subjektivna informacija od subjektivnih karakteristika primaoca (deteta) kao što je prethodno poznavanje sadržaja. empirijskog poduhvata pretvaranja objektivne u subjektivnu informaciju. 173 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . se može unaprediti pomoću modela didaktičke informacije i transinformacije. odnosno. a manja količina subjektivne informacije izražava dečije znanje. primerice. stepen obrazovanja. Didaktička transinformacija predstavlja razliku izme u onoga što treba naučiti i naučenoga. subjektivna je informacija. reč je o razlici mere subjektivne informacije pre i posle učenja. forma. Empirijska istraživanja subjektivne informacije. dvofunkcionalna. subjektivna informacija izražava odnos izme u pogrešnih (Ng) i mogućih (N) predvi anja. Didaktička informacija je stepen poznavanja neke sadržine. po Weltneru.

elektronsko obrazovanje i internetske tehnologije Obrazovanje na daljinu temelji se na tehnologijama. One imaju različita imena. Analogija se ostvaruje pomoću osnovnog modela komunikacionog procesa: izvor (pošiljalac) . uopšteno promatrano. Može se učiti iz otkrića i grešaka koje su napravljene u sva tri područja.primalac. posredna mogućnost uspostavljanja analogije preko informacionog modela. Već se duže vreme u naučno-stručnim krugovima i u neposrednoj praksi govori o novim obrazovnim konceptima i radi na njima.reakcija) pristupu koji su postavili američki naučnici.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Sva navedena i druga proučavanja vaspitanja i učenja zasnovana na teoriji informacija imala su za cilj ’’subjektivizovati objektivnu informaciju’’. Uskoro će svako biti u mogućnosti naučiti bilo šta. informacionim sistemima i informatičkim tehnologijama.kanal .vaspitne sadržine (iako je to prvenstveno psihološki proces) proučavana je i s informatičkog stajališta.Subotica . Nekoliko tipova računarskog obrazovanja prethodilo je WBT-u. Ali danas su internetske tehnologije nadišle prostorna i vremenska ograničenja. 4) Problematika odnosa dete . Škola kao ustanova za sticanje znanja. a najčešća su: računarske pomoćne instrukcije (CAI). računarska baza instrukcija i računarska baza školovanja (CBT). oduvek je u izvesnoj meri kasnila za najnovijim naučnim otkrićima. e-learning) više je od pretvaranja postojećeg nastavnog materijala u multimedijalnu sadržinu za distribuiranje preko interneta ili 174 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .subjekt (dete) (radovi H.WBT (Web Based Training) kao otvorene platforme za elektronsko učenje. što je po nekim autorima jedno te isto. a svoja istraživanja nije temeljio samo na bihejviorističkom S . naravno. Radovi sa tog područja imali su podlogu u informacionom pristupu analiziranja ulazno-izlaznih veličina. ali nije dovoljan za proučavanje procesa učenja. naime. bilo gde i u bilo koje vreme. da bi se otkrila zbivanja u procesu učenja (američki naučnici) i modeliranje tipa analogije na relaciji računar . pre ili kasnije našli svoju primenu u obrazovanju. Značajan doprinos radeći na tom problemu dao je Helmar Frank. To su istraživanja i razvoj sistema pod nazivom CBT (Computer Based Training) . To je najviši organizaciono-tehnološki proces rada koji se zasniva na informaciji. U prvi plan je.R procesa moguće ustanoviti neke invarijantne pokazatelje o psihičkom stanju primaoca .R (stimul . Ipak su pronalasci za koje se pokazalo da pojednostavljuju vaspitno-obrazovni proces i čine ga uspešnijim. mnogi zagovaraju sisteme učenja na daljinu.deteta. Učenje pomoću računara bilo je predmet velikih istraživanja. Dakle. Navešćemo samo neka. Elektronsko učenje (engl. Informatizacija predstavlja novu društvenu epohu koja iz osnova menja život i ljudski rad. Naziv WBT često je korišćen da opiše upotrebu WEB tehnologije u obrazovanju. Svi ti radovi imaju značajan teorijski doprinos i predstavljaju osnovu za dalja istraživanja. U periodu od hiljadu godina ljudska bića su se udruživala da bi učila i sticala znanja. Do sada smo bili zavisni od odre enh i tačnih mesta i termina. Nude se rešenja poput elektronskog učenja. Obrazovanje na daljinu postalo je glavni oblik učenja i način držanja predavanja širom sveta. Franka). izbilo pitanje: Mogu li teorija informacija i kibernetika objasniti zbivanja u detetovoj glavi u procesu prijema i usvajanja informacija? Odgovor je bio da mogu: postoji. Obrazovanje na daljinu. termin WEB osnova obrazovanje: WEB osnova je paket češći unutar fakulteta. Takav je pristup opravdan kada se odnosi na nastavu kao komunikacioni proces. Frank je pretpostavio da je posredstvom S . računarska baza obrazovanja. zahvaljujući razvoju nove tehnologije nazvane WEB-OSNOVA. tradicijama i tehnikama iz sva tri područja. Uslovi savremenog obrazovanja nametnuli su mnogo ozbiljniji pristup upravljanju procesima sticanja znanja. Te vrste obrazovanja koriste računarski sistem za čuvanje i slanje obrazovnih lekcija.

Adobe Acrobat dadoteke. bez obzira na to doprema li se kompletna datoteka na ’’studentov’’ računar za lokalnu upotrebu. • nastavni sadržaj u obliku. NetShow. kolaborativno i kombinovano učenje. JAVE. pa je situacija slična onoj 175 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . ne garantuje da će do interakcije zaista i doći. E-obrazovanje je bilo koji oblik učenja. ali za većinu firmi (škola) koje se profesionalno bave obrazovanjem nije pogodan. kompakt disku ili preko lokalne računarske mreže. a studenti ih preuzimaju web pretraživačem. Korišćenje internetskih tehnologija (TCP/IP mrežnih protokola): sadržine za učenje postavljene su na web serveru. jer to zavisi od organizacije učenja. tj. Upotreba tehnologije koja omogućuje interakciju sa studentima. streaming) softvera.Subotica . svaka se elektronska datoteka može online distribuirati. • kontinuirani ili streaming mediji. one u kojima je naglasak na tehnologiji (na ’’e’’). U ovom poglavlju ukratko će se razmotriti modeli koji podržavaju elektronsko učenje i teme koje se mogu realizovati za takvo obrazovanje. a najčešće se sreću dve grupe definicija: 1. To obično obuhvata izradu web stranice koja sadrži materijal za obuku ili resurse koje ’’student’’ može preuzeti. tzv. (Word omogućava da se dokument sačuva u HTML formatu). Alternativno. sadržaj se može menjati u web format za distribuiranje preko web pretraživača (čitača). • web sadržaj. od HTML-a do Shockwavea. mogu se dopremati korišćenjem. a posebno računarskih mreža temeljenih na internetskim tehnologijama. jer ne omogućava odgovarajuću podršku. 2. poučavanja ili obrazovanja koji je potpomognut upotrebom računarskih tehnologija. courseware) koji se distribuira korišćenjem tradicionalnih alata za autorstvo (engl. a može uveliko poboljšati vrednost postojećeg obrazovnog materijala fakulteta (škole). pripremljenog za distribuiranje na disketama. tj. itd.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO intraneta. one u kojima je naglasak na obrazovanju (učenju i podučavanju). Vrsta sadržaja koja se može distribuirati online može se svrstati u četiri kategorije: • ’’papirni’’ sadržaj. Profesor ima mogućnost interakcije i prilago avanja reakcije na studentove akcije. Prelazak na elektronsko učenje ne znači odbacivanje postojećeg obrazovnog sadržaja. Uobičajene su definicije: E-obrazovanje je izvo enje obrazovnog procesa pomoću informaciono-komunikacione tehnologije (ICT). RealVidio. Wordovi dokumenti. authoring) kao što su Authorware. Poznajemo kooperativno. striming (engl. To je upravljanje i distribuiranje obrazovanja unutar konteksta online obrazovnog modela. MP3 audio. tzv. ali za njega ne postoji jedinstvena definicija. ili se korisniku priključenom na internet distribuira stranica-po-stranica. Profesor mora planirati redosled bitnih interakcija. Kontinuirani mediji (video i audio) koji zahtevaju odre enu vremensku sekvencu da bi stvorili značenje. Implementacija modela elektronskog učenja ne mora obuhvatiti izmenu celokupnog nastavnog sadržaja. ToolBook i drugi. Veći deo komunikacije odvija se asinhrono. On ne omogućava upravljanje procesom obuke. To je najosnovniji oblik online distribucije. U načelu. a mnogo manji sinhrono. Potpune mogućnosti elektronskog obrazovanja mogu se ostvariti preko prihvatanja odgovarajućeg modela. izvršnog kursa (engl. Za većinu fakulteta (škola) prvi je korak ka elektronskom učenju izrada celokupnog sadržaja koji će biti dostupan na internetu ili intranetu. ili svaka druga datoteka namenjena štampanju. Definicije obično zavise od profesije i iskustva autora.

• mehanizam nadzora sigurnosti . Potpuno oblikovani sistemi za obrazovanje pružaju mogućnost upotrebe mnoštva alata koji dopunjuju klasične aktivnosti u obrazovanju. što zahteva dva ili više učesnika u istoj prostoriji u istom trenutku. potrebna je ekvivalentna online infrastruktura koja se koristi za upravljanje i administraciju klasičnog obučavanja. Na taj način voditelji mogu pratiti napredovanje studenta tokom kursa jer se sve nalazi u bazi podataka. Funkcije elektronskog učenja Klasično obučavanje komunikacija ’’Papirno’’ obučavanje CBT ILT Upisivanje * * * * Odre ivanje termina Zadaci * * * Asinhrona Distribuiranje komunikacija sadržaja * * * * * Sinhrona * * * Osnovni se kurs distribuira online. Time se treba omogućiti nadzor aktivnosti. • nastavni program i bazu podataka za upravljanje kursevima. Da bi elektronsko učenje bilo uspešno.mora se kreirati jedinstveni identifikacioni broj za svakog korisnika (za studente. osim materijala na disketi i kompakt disku. U sledećoj tabeli navedene su neke važne funkcije elektronskog učenja i način klasičnog obrazovanja koji one mogu uspešno koristiti. Kategorija obrazovanje pomoću računara (Computer Based Training .merenje uspešnosti u obrazovanju. • proces upisivanja . a učenik prepušten vlastitoj knjižari i opremi. obuhvata i upotrebu medija kao što su video i audiotraka. • okruženje koje podržava obuku . učestvovanja u nastavi i postavljanja pitanja svojim predavačima. kao multimedijalni kurs.korisnici treba da imaju pristup funkcijama i resursima koji odgovaraju njihovim ulogama u obrazovnom procesu. Slično.student i odeljak koji se upisuju moraju biti u mogućnosti pristupiti obuci. Ključna je prednost online distribucije mogućnost upravljanja u realnom vremenu ukupnim obrazovnim procesom.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kada su knjige. ako to infrastruktura (propusna moć) omogućava. • testiranje i ocenjivanje . • praćenje procesa obrazovanja. To znači beleženje svih studentskih aktivnosti povezanih s obukom koje će se potom koristiti za razne izveštaje. Važno je postići to da se sistem za elektronsko učenje može koristiti čak i tada ako se sadržaj ne namerava online distribuirati. ili kao jednostavan web (HTML) sadržaj ili.studenti treba da imaju mogućnost me usobne komunikacije. Takva infrastruktura zahteva sledeće: • proces registracije . instruktore i voditelja obuke). kategorija obrazovanja pomoću instruktora (Instructor Led Training .ILT) obuhvata oblike neposredne komunikacije. priručnici i videoprezentacije ostavljeni u centru za obuku. To omogućava da sve aktivnosti unutar sistema budu zabeležene i praćene. te bazu podataka za upravljanje i administriranje s mogućnošću pravljenja raznovrsnih izveštaja.Subotica . Okruženje obuhvata katalog 176 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .CBT).

Video streaming tehnologija može se koristiti za digitalizaciju ’’žive’’ prezentacije (uključujući i PowerPoint prezentacije) i distribuciju preko mreže. videti plan obuke i preuzeti obuku u svoje vreme. zakup propusnog raspona potrebnog za tu vrstu nastave još je vrlo skup (?). Materijal za obuku treba biti na raspolaganju studentima preko interneta/intraneta. Komunikacija i vežbe mogu se izvoditi kao i kod drugih modela. 151. Javna oglasna tabla i instruktor omogućuju online komunikaciju izme u učesnika. Šta je objektivna informacija u nastavnom procesu? Šta je subjektivna informacija u nastavnom procesu? Učenje i računar. čime se olakšava administracija obuke. zbog prirode posla. Podrška instruktora omogućava se preko privatnog foruma unutar kojeg studenti mogu direktno postavljati pitanja instruktoru i dobijati odgovore elektronskom poštom. 153. Iako oprema krajnjeg korisnika (učesnika) nije više skupa. Vežbanje (’’domaći zadaci’’) i ocenjivanje. Da bi pristupio sistemu. Osim toga. Pre ’’žive’’ nastave instruktor može usmeriti kurs prema specifičnim potrebama grupe na osnovu rezultata testiranja. Tehnološki najzahtevnija i najskuplja verzija elektronskog učenja je virtuelna nastava u realnom vremenu koja koristi videokonferenciju preko mreže. nekim je firmama i ustanovama. Osnovne informacije su dostupne kako bi se učesnici mogli sami adekvatno pripremiti. Testiranje i ocenjivanje mogu biti podržani za vreme časa i u planiranim intervalima posle časa. Podržano je preliminarno (kvalifikaciono) testiranje kako bi instruktor mogao proceniti predznanje učesnika.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kurseva. te izme u učesnika i instruktora.Subotica . tako e. Javna elektronska oglasna tabla omogućava grupnu komunikaciju. Student treba pristupiti sistemu. student treba imati svoj identifikacioni broj. PITANJA 150. ili offline (elektronska pošta). Učesnici se prijavljuju na kurs prema planu koji je online postavljen. tako da za njih to nije pogodan model. prednosti i mane Pojam i suština obrazovanja na daljinu 177 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . 152. ’’Čas’’ može posetiti neograničen broj učesnika. lozinku i web adresu. se obavljaju online. Učesnici zatim mogu postaviti pitanja na koja prezentator odgovara online (konferencije u realnom vremenu). Jednom snimljena digitalizovana prezentacija može se koristiti neograničen broj puta bez novih investicionih troškova. teško planirati obuku u tačno odre eno vreme (sinhrona virtualna nastava). U terminu za čas učesnici se prijavljuju na sistem. spisak studenata sa podacima o njima. beleške o obuci i priručnike koji se distribuišu online.

pre svega. novim hardverskim rešenjima i razvoju softverskih alata za projektovanje. Proizvodi koji rade pomoću te tehnike označavaju se kao stvarnost obogaćena virtualnom stvarnosti (virtual reality). Tako se pod pojmom obrazovnoga softvera podrazumevaju i gotovi računarski programi koji se mogu koristiti u okviru nastavnih sadržaja. slikovni elementi. nije povezano s multimedijom. U posljednjih nekoliko godina dolazi do intenzivnog razvoja raznih modela obrazovnog softvera zahvaljujući.. te odre enu organizaciju nastave i učenja. Ovde se želi izvesti definicija multimedije i hipermedije iz najnaprednijeg stanja razvoja. Ovi zahtevi su uslovili organizaciju obrazovnih aktivnosti nezavisno od mesta i vremena. čine realne prostore prohodnima (upotrebljivima) i toj stvarnosti dodaju podatke. tako e. One su za pokretanje miša navigacioni prostor: raspolažu osetljivim površinama koje pri kontaktu s mišem daju podatke.org) definiše pojam učenja na daljinu kao ’’dostizanje znanja i veština kroz dostavljene informacije i uputstva primenom različitih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu’’. U objektno orijentisanom svetu računarskih programa u jednom pogledu su jednaki tekstovi. psihologiji i pedagogiji. ili se granaju prema drugim filmovima. Taj se opis može razumeti kao rezultat modernog. fakultet. i to u skladu s objektno usmerenim načinom mišljenja. i nije se govorilo o multimediji. te istraživanjima na planu teorija učenja. Pitanje može li tradicionalni obrazovni sistem odgovoriti spomenutim zahtevima je potvrdno! Iskustva govore da je to moguće zahvaljujući primeni savremenih tehnoloških rešenja u procesu učenja. Pojavom prvih animacionih programa tipa Flash. a video na drugom. odnosno. temeljenu na logici. To načelo vredi i za digitalne filmove. sadržajne komponente i komponente korisničkog interfejsa. na neki način dostignut već u multimediji i obrnuto. glasi: ’’Obrazovanje na daljinu je sistem i proces povezivanja polaznika sa distribuiranim obrazovnim resursima’’.polovinom 80-ih godina prošloga veka. 178 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . se temelje na objektno orijentisanom načelu. koja po mišljenju autora te studije jednostavno i dobro odre uje spomenuti pojam. dodirivanjem mišem osetljivih tekstualnih mesta. označavala kao interaktivni videodisk ili kao interaktivna videodisk tehnologija. sličan način rada bio je primenjen i za grafiku: miš je pokretao slike.Subotica . objektno orijentisanog programiranja koje. jedini je cilj bio integrisati film i program na jednom monitoru. program se pojavljivao na jednom monitoru. zato što fizički svet predstavljaju u obliku videa.. Novije verzije digitalnih filmova. www. npr. primerice Apples Quick Time VR. to su sve objekti koji dodirom isključuju Skript.. U vreme kada su hteli kombinovati videodisk s programom. a obuhvata programske jezike i alate. itd) svima onima koji to žele i to na način i u vreme koje ne remeti preostale dnevne aktivnosti. jasno pokazuje da je to najnapredniji oblik programiranja. a time i postupak (radnju). Softver u području obrazovanja predstavlja intelektualnu tehnologiju i naziva se obrazovni softver. ili šalju poruku (message) drugim objektima. ali se mislilo na nju. Ta se tehnologija tada . na žalost. započinje hipertekst. dok virtualna stvarnost u potpunosti veštački generiše prohodne prostore kao animacije. srednja škola. u obliku postavljenog trodimenzionalnog grafikona kao ’’Annotation der Realita’’.usdla. PERSPEKTIVE INFORMATIZACIJE VASPITANJA I OBRAZOVANJA Odlika Savremenog informatičkog društva je da je omogućilo permanentno obrazovanje i nakon redovnog školovanja (osnovna. Američka asocijacija za učenje na daljinu (The United States Distance Learning Association. npr.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 14. pre svega. likove da govore i hipertekst je postao hipermedija. dugmad. te upravljati filmom pomoću manipulacije slikovnih elemenata u filmu. Jedna od definicija. Tako.

• multimedijalni produkcioni alati. rešavanje problema. tako e. 1989). učenje kroz samoupravljanje (samoučenje). sinhronizacije. • prostornu kompoziciju. Conferencing) i infrastrukturne učinke (Services). Bodendorf (1990) razlikuje programe prema njihovim interakcionim metodama u pomoći (učenje kroz upućivanje). interakcije i integracije banke podataka. Naučnik Gloor (1990) razlikuje četiri kategorije multimedijalnih programa prema didaktičkoj primeni. prema stepenu nadzora učenja koji programi dopuštaju. učenje uz rad (learning by doing). To su: pasivni tutor (vodič). • desktop konferencijski sistemi. to su: Drill & Practic. Browser). • kompoziciju temeljenu na komponentama. • multimedijalni operacioni sistemi. pri čemu pod kompozicijom podrazumevaju sledeća obeležja: • mehanizam. • multimedijalne autorske sisteme. prezentacije.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao i programi koji pomažu i usmeravaju individualnu fazu učenja. To su: Drill & Practike (dril i vežbanje). Multimedijalne aplikacije mogu se klasifikovati. Iskustva u nekim razvijenijim zemljama govore da se obrazovni softver projektuje i razvija pod značajnim uticajem nauke. Gibbs i Tsichritzis (1994) klasifikuju sledeće tipove multimedijskih aplikacija: • interaktivni videodisk. Ovde je nabrojano sve što ima neposredne veze s multimedijom. Training (učenje kroz vežbu). Desktop Conferencing).pretraživač (browser). Desktop Video. • hipermedija . Microworlds. Schulmeister razlikuje nekoliko vrsta multimedijalnih programa učenja. aktivni tutor (vo eno učenje). Gibbs i Tsichritzis. pri čemu je 179 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . • multimedijalni mail-sistem. te na alate (autorski sistemi. igre za učenje i simulacije. što je posledica razvoja informacione nauke u obrazovanju. • multimedijalni servisi.Subotica . Ona se deli na ispremeštane operacione sisteme. Micro Discovery Activities. predlažu da se multimedijalne aplikacije klasifikuju prema vrsti kompozicije. Ferguson razlikuje multimedijalne oblike učenja na skali. U opsežnoj literaturi u svetu postoje vrlo različiti pristupi klasifikaciji obrazovnog softvera u hipermedijskom sistemu. simulacija (učenje pronalaženjem. • proceduralnu kompoziciju. Application Tools. Tutorials. a za ilustraciju navodimo sledeći primer. ili prema didaktičkim konstruktivnim načelima. • elektronske igre. na hardverske učinke (videodisk. Mail. ili prema stepenu nadzora učenika (Schulmeisteer. inteligentni dijalog (sokratovsko učenje). Programming Enviroments. otkrivanjem). igra (zabavno učenje). ITS’s. Parametre Based Simulations. Osim toga. Kriterijum nadzora učenja kao parametar za skaliranje metoda učenja nije ništa novo. Obrazovni softver sadrži različite nastavne programe namenjene odre enim korisnicima. • vremensku kompoziciju. Tutorials. na sadržajne i funkcionalne učinke (igre. • multimedijalne prezentacije. • desktop videosistemi. • semantičku kompoziciju.

uslužni programi i drugo. Računari bi trebalo da budu indirektna i direktna pomoć nastavnicima u omogućavanju individualizovanog rada učenika. katkada će potrošiti ceo čas ili više koncentrišući se na programiranje ili koriščenje računara u druge svrhe. Jedan takav tip softvera označava se kao kognitivni alat i pripada klasi interaktivnih programa. Zbog toga što su ti sistemi u osnovi ograničeni hipertekstualni oblici. Razvoj simulacionog softvera i dostupnost mernih instrumenata na bazi računara omogućuju učenicima da individualno ili u malim grupama razvijaju svoju intuiciju i maštu.Subotica . To su: • programi za dril i vežbanje. zasnovani na ramovima/okvirima). • kiosk sistemi. kao i onemogućavanjem svakog prestiža u korišćenju računara. Moguće je. iako je to još rano reći. tako e. Učenici koji iz bilo kojeg razloga ne mogu zadržati pažnju na nekom zadatku duže od nekoliko minuta bez direktnog nadzora. • elektronske knjige. Utvr eno je da računar može motivisati i one učenike kod kojih su se sve druge metode pokazale neuspešnima ili manje uspešnima. Korišćenjem računara na najrazličitije načine. njegovim uključivanjem u svakodnevni školski život. • hipertekstualni sistemi. naročito ako učenici rade u malim grupama i ako su podstaknuti ne samo da opisuju svoje postupke nego da ih i komentarišu. ipak. Tip softvera koji je označen kao kurs (Courseware). ali ne i stvaranje ličnih hipertekstova.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kriterijum razlikovanja teorijski jednak: stepen interakcione slobode kojom učenik raspolaže u odnosu na program stepena nadzora. da će tutorski sistemi zasnovani na dijalogu. a razlike u povlašćenom položaju znatno bi se smanjile. npr. zaključcima učenika i nizu koraka pri učenju učenika te prednosti još više umnožiti. koji obavlja program preko učenika. mogu dati neke primedbe. Korišćenje takvog alata rezultiralo bi uspešnijim razvojem veština rešavanja problema. s čvrsto ocrtanim elementima (jedinicama) učenja. • prezentacije. Razlike izme u grupa. što je inače teško postići na neki drugi način. Neki prototipovi tutorskih sistema pri radu razvijaju model o tome šta učenik radi i prikazuju učeniku liniju rasu ivanja koja se koristi. bez nastavnikovog vo enja u sitnim pojedinostima njihovog rada. Direktna pomoć omogućena je nadgledanjem učenikovog rada preko računara. Poboljšanja tutorskih sistema unaprediće proces učenja i učenje učiniti potpunijim i pogodnijim. te bi razlike nestale. • simulacije. Kiosk sistem i Guided Torus su sistemi. • Guided Torus. na koje učenik ne utiče. Ovde se. Učenje se odvija u malim koracima s učestalim povratnim informacijama. To bi trebalo da bude neka vrsta pomoći u razvoju metakognitivnih sposobnosti. oni ne daju toliko slobode u učenju kao hipertekst. Aktivnost 180 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Hipertekstualni sistemi omogućuju aktivno opho enje s informacijama. Vrlo dobri rezultati već su postignuti tutorskim sistemima bez upotrebe pojmova iz područja veštačke inteligencije. radi najviše s okvirima/ramovima (Frames). Indirektnu pomoć pružaju inteligentni tutorski sistemi i simulacije. • kursevi. mogle bi se mnogo lakše preovladati informacionim alatom. isključeni su svi alati. muških i ženskih grupa. Programi za dril i vežbanje nastali su na bihejviorističkom modelu. koji svakom učeniku omogućavaju napredovanje u skladu sa znanjem kojim raspolaže. • interaktivni programi. a naglasak je na programu učenja. a učeniku nude više mogućnosti za ličnu navigaciju. tj.

prolazeći kroz faze primene računara u kojima će se pristup učenika računaru kretati od nekoliko minuta nedeljno. Dalji razvoj bi trebalo zasnivati na sledećem: • na inteligentnim tutorskim sistemima i simulacijama. što bi koristilo i drugim aktivnostima.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO na računaru može povećati motivaciju. simulacije. • na radu na instrukcionom dizajnu i modelima učenja. • na bazama podataka koje sadrže opis i procenu obrazovnog softvera i primedbe na aplikacije iz učionice. U tome se mogu uočiti pedagoške osnove za razvoj obrazovanja na daljinu i razlozi za njihovu implementaciju u našu praksu. • na specijalnim programima za prikupljanje i analizu tekstualnih i numeričkih podataka za izgradnju i izvo enje simulacija. • oblici računarskog iskustva koji pomažu u izgradnji pojmova i procesa nauke. posebno kako se učenje može poboljšati psihologijom i pedagogijom zasnovanom na računarskom modelu. • raznovrsnost sistema simbola i jezika upotrebljenih u interakciji s računarom i njihovo prilago avanje učenju. jedan ili više može služiti za prikaz ili analizu podataka. da se u obrazovnoj politici i strategiji obavezno na u istraživački programi koji bi potpomogli ostvarivanje takvih poduhvata. Upotreba računara u nastavi zavisi i od njihove dostupnosti. na raspored različitih aktivnosti učenja. na način raspodele zadataka. jer bi učenici odmah počeli razvijati važne pojmove i pretpostavke. za projektovanje. Ako ima nekoliko računara u učionici. Jedan računar u učionici može koristiti nastavnikovoj demonstraciji i biti svojevrsna centralizovana aktivnost. programiranje i dr. • na jeftinim i univerzalnim instrumentima za merenje. Na kraju. Tako e se može očekivati da će pristup tekućim informacijama u različitim raspravama biti snažan podsticaj učenicima koji nerado traže informacije u bibliotekama. kao što već postoje neke inicijative na tom planu. a drugi za pisanje. Sve će više nastavnika shvatiti da njihova uloga voditelja postaje važnija negoli ikada. Ako svaki učenik ima slobodan pristup računaru. na način ocenjivanja. preko 2-3 sata nedeljno. društveno me udelovanje. Široka upotreba računara utiče na način komunikacije u učionici. dijalogu. kao i na kompjuterski baziranim instrumentima. • priroda učenja putem društvene interakcije uz upotrebu računara. Očekujemo. nastavnik neće morati prilago avati aktivnosti zavisno od dostupnosti računara. uključujući one zasnovane na računarskim modelima. do neograničenog vremena. U sledećim desetlećima. Predočavano je da bi uvo enje simuliranih eksperimenata na računaru praćenih tekućim eksperimentima moglo povećati zanimanje. • na istraživanju sistema virtualne stvarnosti u funkciji unapre ivanja obrazovnog procesa i sistema. nastavnik i udžbenik više neće biti glavni izvor znanja. simulirano upotrebom računara može snažno motivisati učenike da se zanimaju za učenje svojih kolega. na društveno-radne nastavne oblike. vidovima rasu ivanja i učenja. Jedna od najuočljivijih promena koju računar unosi u učionicu je nov organizacioni oblik učionice. Nastavnicima je potrebno vreme i podrška u vo enju eksperimenata da bi usvojili nove nastavne rutine. s pravom.Subotica . Buduća istraživanja bi trebalo da se zasnivaju na sledećem: • računarska teorija mišljenja i učenja. upravljanje i prikaz. uloga nastavnika i priroda naučnog obrazovanja će se menjati. 181 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . Ako je učenicima omogućen širok pristup bazi podataka.

Subotica .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO • • • na razvoju autorskih sistema. to se doga a uglavnom usput i zahvaljujući velikoj upornosti pojedinih istraživača. kružni monitor 182 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača . na ostvarivanju koncepata obrazovanja na daljinu i razvoju informatičkih tehnologija i softverske podrške. nažalost. koji na taj način dokazuju važnost tog segmenta modernizacije obrazovanja. na razvoju i primeni elektronskih udžbenika. Zanimljivosti: Monitor sa 3 ekrana Apple. Iako bi takve projekte prvenstveno trebala podržati vlada kao elemente strategije u politici razvoja obrazovanja neke zemlje. pa i naše. Sve zemlje bi trebale biti podstaknute da odrede dugoročne primenjene projekte radi povezivanja osnovnih istraživanja i razvojnih prototipova sa nastavnom praksom. Projekti bi trebalo da obuhvataju opsežna istraživanja hardverskih i softverskih prototipova. razvoj sadržaja podržanih nastavnim planom i programom. te profesionalni razvoj nastavnika.

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Mobilni telefon/kompjuter sa ekranom na razvlačenje Samsung.Subotica . model kompjutera 183 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .

Subotica . olovka sa 1.INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Elektronske novine Mp3 player Nokia.3 MB memorije koja pamti vaš zapis 184 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .

Perspektive informatizacije vaspitaja i obrazovanja 155. Instrukcioni dizajn i modeli učenja 185 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača .Subotica .INFORMATIKA I RAČUNARSTVO PITANJA 154.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->