Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 1. 11. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.300

Doc. dr. Vlado Azinovi}, profesor na Odsjeku za sigurnost FPN-a u Sarajevu

IZ je shvatio da problem postoji
5. strana

Bara` za EP 2012.

S PORTUGALOM IPAK U ZENICI
46. strana

Tu`ila{tvo TK-a

ODRE\EN PRITVOR, NAPADA^ U KPZ-u U SARAJEVU

U 2011. JEDNA OPTU@NICA
Foto: 24 sata

8. strana

Mevlid Ja{arevi}
ZABRANJEN PROLAZ KFOR-u I EULEX-u Uprkos prijetnjama Washingtona

ne priznaje Sud BiH
3. strana

DANAS PRILOG

SRBI S BARIKADE VRATILI DREWSA

14. str.

Palestina postala ~lanica UNESCO-a

16. strana

U @I@I
Napokon dogovor u SB@-u

2

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sud odbio prijedlog Tu`ila{tva za pritvaranje

Babi}, [krbi} i Stojni}

ostaju na slobodi
Tu`iteljica Terzi} istakla opasnost da optu`eni, kao i Jankovi}, pobjegnu, jer postoji dobro organizirana mre`a pomaga~a
Sud Bosne i Hercegovine na ju~era{njem je ro~i{tuodbioprijedlogTu`ila{tva BiH da se Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u i @eljkuStojni}uodredipritvor, te }e oni ostati na slobodi. Babi}, [krbi} i Stojni} su prvostepenom presudom progla{eni krivim za zlo~inepo~injene na Kori}anskim stijenama, odnosno ubistvo najmanje 150 civila s podru~ja Prijedora, da bi pro{le sedmice Apelaciono vije}e ukinulo tu presudu i odrediloponovno su|enje.

Tahir Lendo, premijer?

SDA mjesto premijera
Nova Vlada SB@-a bi}e imenovana u ~etvrtak
Srednjobosanska `upanija }e u ~etvrtak dobiti novu Vladu, kazali su za Oslobo|enjeLidijaBradara, predsjednica @upanijskog odbora HDZa BiH za SB@,i ZukanHelez, predsjednik srednjobosanskog Kantonalnog odbora SDP-a. Ju~er je odr`an sastanaklidera`upanijskihorganizacija dva HDZ-a, SDP-a i SDA na kojem je postignut kona~an dogovor. Bradara je kazala kako }e danas biti poznato tko }e biti mandatar za sastav nove Vlade ove `upanije, a premijersku du`nost }e obna{ati kandidat SDA. Helez je, pak, rekao kako }e novi premijer u SB@-u, najvjerojatnije, biti Tahir Lendo (SDA), nekada{nji na~elnik Op}ine Travnik. i mislim kako ne}emo imati problema, rekao je Helez. Mi{ljenja je i kako politi~ke stranke sada trebaju „prepustiti ljudima od struke da rade svoj posao i da provode program koji je pred njima“ . - Svako ministarstvo je podjednako i od SDP-a i od SDA i od dva HDZ-a. Dakle, mora se raditi zajedno. Ako se bilo {to bude dijelilo, onda }e i u Vladi biti podjela. Ja sam protiv takvog na~ina rada. Ljudima koji budu obna{ali funkcije u novoj Vladi kantona trebamo pomo}i i olak{ati posao, rekao je Helez. Bradara je, pak, kazala kako postignutim sporazumom u sredi{njoj

Zoran Babi} dolazi u Sud

Foto: D. ]UMUROVI]

Opasnost od bijega
Prijedlog za odre|ivanje pritvoraVije}e, kojim je predsjedavao sudija Tihomir Luke{, ju~er je prihvatilo samo za Du{ana Jankovi}a, ~etvrtog optu`enog za isti zlo~in, koji je prije deset mjeseci, uo~i izricanja presude, pobjegao. Tu`iteljicaSlavicaTerzi}ju~er je istakla da postoji opasnost da optu`eni, kao i Jankovi}, pobjegnu, jer je evidentno da postoji dobro organizirana mre`a pomaga~a. Terzi} je naglasila i strah od naru{avanja javnog reda i mira, te se pozvala na pisma udru`enjaporodica`rtava i svjedoka sa podru~jaPrijedora, u kojem oni isti~u da zbog pu{tanja trojiceoptu`enih na slobodurazmi{ljaju i o napu{tanju mjesta prebivali{ta. Tu`iteljica je podsjetila Vije}e da je protivBabi}a, [krbi}a, Jankovi}a i Stojni}a svjedo~io niz svjedoka i da svi znaju ko su oni. Uz sve to, tu`iteljicaTerzi}pozva-

Raspodjela pozicija
- Imenovanje Vlade }e se dogoditi u ~etvrtak, dok }e u utorak biti poznato tko je mandatar za sastav nove Vlade SB@-a. Dana{nji je sastanak bio samo nastavak dosada{njih dogovora. Kona~no smo stavili na papir raspored ministarstava, kazala je Bradara. Otkrila je kako }e SDA, pored premijera, dati i ministra gospodarstva, dok }e SDP-u pripasti ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, financija te obnove i povratka. - Dva HDZ-a su, pak, dobilaministarstva obrazovanja, unutarnjih poslova, zdravstva i pravde. Tako|er, ministar financija, kojega }e kandidirati SDP, }e biti iz reda hrvatskoga naroda. Postigli smo dogovor i o raspodjeli du`nosti u `upanijskim agencijama, fondovima i zavodima. Sam sporazum je postignut s nizomkompromisa, izjavila je Bradara. Helez je, tako|er, rekao kako }e u ~etvrtak u 11 sati biti odr`ana sjednica Skup{tine kantona na kojoj }e se potvrditi nova Vlada. - Mislim kako }e ova Vlada raditi timski i programski. Gospo|a Bradara se pokazala kao vrlo korektna

KOREKTNA BRADARA Gospo|a Bradara se pokazala kao vrlo korektna i mislim kako ne}emo imati problema, rekao je Helez
Bosni nitko nije u potpunosti zadovoljan, ali i kako }e nova vlast biti formirana od legitimnih politi~kih predstavnika tri naroda.

la se i na tekstove pisane u Oslobo|enju nakon objave odluke Apelacionogvije}a da se sudska presudaukida, a optu`enipu{taju na slobodu uz mjerezabrane. Oslobo|enje je, podsje}amo, pisalo kako Apelaciono vije}e nije obrazlo`ilo svoju odluku, te komentiralo~injenicu da se za Jankovi}a propisuje mjera prema kojoj }e ga policajci obilaziti na ku}nojadresi, iako je pobjegao?! Branioci ~etvorice optu`enih su pisma`rtava i svjedoka, te novinske ~lanke nazvali pritiskom na Sud, a jedan od njih je ~ak upozorio da bi se u sve trebala uklju~iti i regulatornaagencija za medije(institucija s takvimnazivom ne postoji, postojeVije}e za {tampu i Regulatornaagencija za komunikacije op.a.). No, braniocima ne smeta{to RTRS, naprimjer, ne pominje nijednu od 150 `rtava. Odbrana Zorana Babi}a je istakla kako su procjene o opasnosti od bjekstva pau{alne i da Babi} nema ni mre`u poma-

ga~a ni finansijskemogu}nosti za bijeg, a uz to je i te{ko bolestan. Babi}evabraniteljicaSlavicaBaji}komentarisala je i dokazekoje je tu`iteljicaprilo`ila, odnosno tekstove objavljene u Oslobo|enju i pisma `rtava i svjedoka, koji su najavili proteste.

Pla~ prvooptu`enog
- Otkud se novinski~lancimogusmatrati za eksplicitandokaz? Ovo je pritisak na Sud da on moraodreditipritvor, rekla je Baji}. Babi} se, nakonnjegovebraniteljice, Sudu obratio za rije~, a onda samo zaplakao. Advokat odbjeglog Jankovi}a je Sudu kazao kako je ~injenica da je njegov branjenik u bijegu, ali da odluka Apelacionog vije}a o ukidanju pritvora i prvostepene odluke kod njega stvara povjerenje. - Ja sam siguran, a u to me ubje|uje i porodica, da }e se Jankovi} pojaviti na otvaranju glavnog pretresa, rekao je advokat Ranko Daki}. J. FETAHOVI]

Partneri u vlasti
- Nitko ne mo`e biti u potpunosti zadovoljan postignutim sporazumom, no morali smo raditi kompromise. HDZBiH je imao pobjedni~ki rezultat u SB@-u, no zbog manjkavosti Izbornoga zakona bili smo izba~eni iz vlasti. Naposljetku smo, ipak, postiglidogovor i u SB@-u }e sada vlast biti uspostavljena od legitimnih politi~kih predstavnika sva tri naroda, istaknula je Bradara te dodala kako }e sastav nove Vlade ove `upanije biti takav da }e sve stranke morati biti u partnerskim odnosima. - Moramo biti partneri jedni drugima i zajedno snositi odgovornost za rad nove Vlade `upanije, izjavila je Bradara. J. GUDELJ

V I J E S T I

SERGE BRAMMERTZ U PREDSJEDNI[TVU BiH

La`na korektnost u procesuiranju zlo~ina
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} i ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primili su ju~er Sergea Brammertza, glavnog tu`ioca Tribunala u Haagu. Na sastanku je razgovarano o saradnji Tu`ila{tva i BiH, zatim o primjeni Strategije o procesuiranju ratnih zlo~ina, kao i o napretku u krivi~nom gonjenju za ratne zlo~ine u BiH. Ova posjeta glavnog tu`ioca Ha{kog tribunala je u funkciji priprema za naredni izvje{taj Vije}u sigurnosti UN-a, koji }e biti podnesen polovinom novembra 2011. godine. Predsjedavaju}i Kom{i} je saradnju s Tribunalom ocijenio veoma dobrom i izrazio uvjerenje da }e se tako nastaviti i ubudu}e. Prilikom implementacije Strategije vidi se da je ona vi{e politi~ki nego pravni akt, ~ime se `eli posti}i la`na korektnost u procesuiranju zlo~ina. ^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbe-

govi} interesovao se za mogu}nosti napretka u procesu su|enja Karad`i}u i Mladi}u, ho}e li biti `albe na presudu u dijelu efektivne kontrole, kao i o sudbini uni{tenih dokaza za Srebrenicu. Tako|er se pohvalno izrazio o u~e{}u mladih pravnika u Tribunalu i podr`ao nastavak i pro{irenje takvog projekta. Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala interesovao se za sudbinu predmeta ustupljenih doma}em pravosu|u i najavio podno{enje svog redovnog izvje{taja polovinom narednog mjeseca. Sastanku je prisustvovao i Boris Buha, savjetnik u kabinetu ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a.

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Odre|en pritvor, napada~ u KPZ-u u Sarajevu

Mevlid Ja{arevi} ne

Nastavlja se istraga
Glasnogovornik Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine Boris Grube{i} potvrdio je da ta institucija i agencije za provedbu zakona jo{ vode opse`nu istragu o teroristi~kom napadu na Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Sarajevu. U okviru istrage, rekao je Grube{i}, provode se pretresi i ispituje veliki broj osoba, a isto }e se raditi i u narednim danima. O detaljima vezanim za istragu Grube{i} nije htio govoriti. - Radi za{tite interesa istrage, Tu`ila{tvo i agencije za provo|enje zakona ne mogu javnosti iznositi detalje o saslu{anim licima i prona|enim dokazima i to }e biti u~injeno tek nakon potpunog zavr{etka istrage, saop}eno je.

priznaje Sud BiH
Ovaj sud je izmi{ljen i on kod Allaha ne vrijedi, rekao je Ja{arevi}, na {ta ga je sudija upozorio da se u dr`avnom Sudu ne mo`e komunicirati na taj na~in Ja{arevi} je imao za cilj da ga ubiju i da tako postane mu~enik, te ode u d`ennet, ka`e njegov branilac
Sud Bosne i Hercegovineodredio je pritvor za MevlidaJa{arevi}a, koji je u petakpucao na AmbasaduSjedinjenihAmeri~kihDr`ava. On je ju~erotpu{ten iz bolnice, te je nakon sudskog ro~i{ta za odre|ivanje pritvora odvezen u KPZ Sarajevo. Pritvormo`etrajati najkasnije do 28. novembra, potvr|eno je u Sudu BiH.

FBI u Sarajevu
Tim ameri~kogFederalnogbiroa za istragestigao je u BiH i bliskosara|uje sa lokalnim vlastima na istra`ivanju napada na Ambasadu SAD-a u BiH. Dolazak FBI-ja potvr|en je i iz kancelarije za odnose s javno{}u Ambasade SAD-a u Sarajevu. Iz Ambasade SAD-a u BiH nisu mogli da saop{te vi{e detalja, jer je istraga u toku. Dolazak pripadnika FBI-ja najavio je ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon ve} dan nakon napada, i tom prilikom istakao da }e oni provesti istragu o {teti koja je nastala na objektu ameri~ke ambasade.
Pritvor mo`e trajati najkasnije do 28. novembra, potvr|eno je u Sudu BiH
Foto: 24 sata

Opasnost od bijega
Ro~i{te za odre|ivanje pritvora Ja{arevi}u, koje je Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine zatra`ilo zbog opasnosti od bijega, uticaja na svjedoke i dokaze, te bojazni od ponavljanja krivi~nog djela, vodio je sudija Nenad [eleda. Ja{arevi} je u Sud dovezen kolima Hitne pomo}i, a tokom ro~i {ta je sje dio sa po vri je|enom nogom podignutom na drugu stolicu. Na po~etku ro~i{ta, [eleda je upitao da li neka od strana u predmetu ima primjedbi {to on vodi postupak. Ja{arevi} je na to odgovorio: “Nemam, sve sudije su jednake kod Allaha.” Tu`ilac Dubravko ^ampara je, obrazla`u}i zahtjev za pritvor, kazao da su dokazi da je Ja{arevi} po~inio ovo krivi~no djelo dostavljeni Sudu, ali je zamolio da se za sada ne dostavljaju odbrani i optu`enom, jer to mo`e ugroziti istragu. ^itaju}i njegove li~ne podatke, sudija [eleda je Ja{arevi}a upitao za {ta je ranije osu|ivan i ko ga je osudio. Ja{arevi} je na to rekao da ga je osudio “la`ni sud Aus tri je“. On je, pod sje}amo, 2005. u Aus tri ji osu|en zbog plja~ke 100.000 eura (nisu bili la`ni).

[eleda je potom upozorio Ja{arevi}a da se u Sudu mora pona{ati pristojno i da nikog ne smije vrije|ati ili }e, u suprotnom, biti udaljen iz sudnice. Ja{arevi}ev branilac advokat Senad Dupovac je na ro~i{tu kazao kako smatra da nisu zadovoljeni uslovi za pritvaranje njegovog klijenta, te da bi pritvor mogao biti adekvatno zamijenjen mjerama zabrane. Dupovac je, tako|er, tvrdio da ono {to je Ja{arevi} u petak po~inio, pucaju}i iz automatske pu{ke na ameri~ku ambasadu, nije teroristi~ki ~in.

VANREDNA SITUACIJA Dupovac misli da su mediji i tu`ila{tvo nakon napada na ameri~ku ambasadu stvorili atmosferu vanredne situacije i dali preveliku pa`nju doga|aju koji to, po njegovom mi{ljenju, ne zaslu`uje
terorizma, rekao je Dupovac, ponoviv{i kako nema opasnosti da bi Ja{arevi} mogao ponoviti ovo krivi~no djelo, jer je on samo htio postati {ehid. Advokat nije rekao kad se Ja{arevi} predomislio. Dupovac misli da su mediji i tu`ila{tvo nakon napada na ameri~ku ambasadu stvorili atmosferu vanredne situacije i dali preveliku pa`nju doga|aju koji to, po njegovom mi{ljenju, ne zaslu`uje. [eleda je potom upitao Ja{arevi}a sla`e li se sa onim {to je njegov branilac govorio. - S ne~im jesam, s ne~im nisam. On je tu {to mora biti, a ja bih volio da {utim. Tu sam {to moram biti. Ovaj sud je izmi{ljen i on kod Allaha ne vrijedi, rekao je Ja{arevi}. [eleda je Ja{arevi}u na to kazao kako njegovu vjeru po{tuje, ali da na takav na~in ne mo`e komunicirati u dr`avnom Sudu. - Mo`da je za vas ovaj sud izmi{ljen, ali ja nisam. Ovo je dr`avni sud i tako se ne mo`e komunicirati, kazao je [eleda.

Bra}a po islamu
Sejad Plojovi}, za kojeg se smatra da je blizak Mevlidu Ja{arevi}u, u izjavi za zagreba~ki Jutarnji list je negirao bilo kakvu povezanost sa napadom na Ambasadu SADa. Plojovi} je ro|en u Novom Pazaru, a nastanjen u Zagrebu. - Ne poznajem Mevlida dobro, mo`da sam ga susreo na dru`enjima u Mao~i, gdje smo se mi bra}a sastajali. Mi smo bra}a po islamu, rekao je Plojovi}.

Dozvoljene knjige
Tu`ilac ^ampara je naglasio kako je u vi{e navrata razgovarao sa Ja{arevi}em i da on ne pokazuje kajanje za ono {to je uradio. - Ovaj ~ovjek je nezakonito boravio u Bosni i Hercegovini i ako se na|e na slobodi, mogao bi pobje}i, istakao je ^ampara, dodaju}i kako tvrdnje Ja{arevi}evog advokata kako ovaj nije ostvario svoj cilj da bude ubijen, idu u prilogbojazni da bi on mogaoponoviti krivi~no djelo. Ja{arevi} je ju~er Sudu potvrdio da je dr`avljanin Republike Srbije, sa prebivali{tem u Novom Pazaru, te da ne posjeduje dr`avljanstvo neke druge zemlje. Na zahtjev njegovog advokata, Ja{arevi}u je dozvoljeno da u pritvoru posjeduje dvije knjige: Ku’ran i „Zape~a}eni d`ennetski napitak“.
J. FETAHOVI]

Policajac se oporavlja
Zdravstveno stanje Mirsada Veli}a, policajca koji je ranjen u teroristi~kom napadu na Ambasadu SAD-a u Sarajevu, stabilno je, rekao je Bakir Naka{, direktor Op}e bolnice „Abdulah Naka{“ . - On je previjen i zadovoljni smo tokom njegovog oporavka. Ranjeni mladi} nije pokretan i njegov oporavak traja}e najmanje tri nedjelje, pojasnio je Naka{, dodaju}i da se nada da }e oporavak policajca normalno te}i iako se radi o ratnoj rani, koja je podlo`na infekciji. On je jo{ ranije za medije izjavio da je rano govoriti o eventualnim posljedicama ranjavanja, budu}i da je rije~ o prostrelnoj rani oba D. P. sko~na zgloba.

Nije terorizam
- U postupku Mevlida Ja{arevi}a nema obilje`ja krivi~nog djela terorizma. Krivi~no djelo terorizam ima dva elementa, a jedan od njih je cilj koji se `eli posti}i. [ta je bio cilj radnje koju je Ja{arevi} po~inio 28. oktobra? Njegov cilj bio je da bude ubijen od lica uposlenih u Ambasadi, da bi na taj na~in stekao status mu~enika, odno sno {e hi da i oti {ao u d`ennet. Ali, spletom okolnosti, taj cilj nije ispunjen i ovo nema obilje`je krivi~nog djela terorizma. Dakle, moraju postojati dokazi ili forenzi~ki nalazi, koji upu}uju na to da je neko po~inio krivi~no djelo

POLICIJA ILI SPLET OKOLNOSTI Njegov cilj bio je da bude ubijen od lica uposlenih u Ambasadi, da bi na taj na~in stekao status mu~enika, odnosno {ehida i oti{ao u d`ennet. Ali, spletom okolnosti, taj cilj nije ispunjen

4

DOGA\AJI

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA

Predsjednik Evropskog parlamenta u BiH
Inicijativa Emine Bozkurt

Napravljen je ostra{}eni ambijent u kojemu je vehabizam samo jedna od toleriranih nepo}udnih ideologija koje dobro smrduckaju na desni~arenje i fa{izam
Buzek dolazi u Beograd, Zagreb, Sarajevo i Srebrenicu

Osniva se grupa prijatelja BiH
Naredne sedmice u Evropskom parlamentu, na inicijativu Emine Bozkurt, evropske parlamentarke iz Nizozemske (Partija evropskih socijalista), bit }e osnovanagrupaprijatelja BiH. U osnovi, ta neformalna grupa u kojoj mo`e biti ko god ho}e od 751 parlamentarca u EP-u zadu`ena je za kontakte sa politi~arima iz prijateljskezemlje, za produbljivanje kontakata i razmjene informacija u oba smjera. Broj parlamentarnih prijatelja tako|er }e re}i koliko je BiH va`na za ljude koji donose legislativu na evropskom nivou. U grupi prijatelja Srbije, recimo, nalazi se 45 parlamentaraca. Mo`e se pretpostaviti da }e u grupi prijatelja BiH biti lica poznata na{oj javnosti, od TanjeFajon, prekoEduarda Kukana do Doris Pack. oniranja Elektroprenosa, do finansiranja radova na autoputu koridora 5c.

Buzek dolazi
Mile Lasi},
sveu~ili{ni profesor u Mostaru

u Sarajevo
LO[ ZAO
Nakon Zagreba i Beograda, Jerzy Buzek }e posjetiti glavni grad BiH gdje }e imati seriju sastanaka Posjeta regionu bit }e okon~ana posjetom Memorijalnom centru Poto~ari
(Specijalno za Oslobo|enje iz Bruxellesa)

DOBAR

@IVKO BUDIMIR
Predsjednik FBiH @ivko Budimir u intervjuu za Oslobo|enje je obrazlo`io ideju o uspostavljanju distrikta Bosanska posavina. Prije rata tamo su `ivjeli ljudi iz svih naroda. Danas je to prostor na kojem su ku}e razru{ene, prostor je nekultiviran, obrastao u {ikari, pun mina... Realizacijom ove ideje, `ivot bi se vratio u Posavinu.

MUP RS-a
Teroristi~ki napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu je razotkrio sve slabosti unutar BiH. Jedna od njih je i da BiH nema zakon o prevenciji terorizma. Pro{le godine je iz MUP-a RS-a, kada je Ministarstvo sigurnosti BiH tra`ilo da imenuju svog predstavnika u radnu grupu, odgovoreno da nema potrebe za ovim zakonom.

Predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek 4. i 5. novembra dolazi u radnu posjetu Sarajevu i Srebrenici. Buzek }e od 2. novembra biti u na{em regionu. Posjeti Sarajevu prethode sastanci u Zagrebu i Beogradu. Zajedno sa Buzekom dolazi delegacija evropskih parlamentaraca. Evropljani }e se sastati sa ~lanovima Kolegija Parlamenta BiH, ~lanovima Predsjedni{tva BiH i drugim politi~kim liderima.

U dobar ~as
Buzek ne}e i}i u Banju Luku, ali }e tamo dan prije dolaska u Sarajevo biti Eduard Kukan, ~lan Evropskog parlamenta, koji }e se sastati sa pred sje dni kom Re pu bli ke Srpske Miloradom Dodikom. Nakon sastanaka u Sarajevu, Buzek }e se uputiti u Sre-

HARIS PA[OVI]
Slika teroriste koji ured dana, u srcu Sarajeva, 40 minuta puca po ameri~koj ambasadi, nova je slika BiH u svijetu. Na ovu stra{nu ~injenicu upozorio je na sesiji Kruga 99 Haris Pa{ovi}, pozori{ni re`iser i direktor East West Centra. Nad ovim Pa{ovi}evim rije~ima svi se moramo zamisliti.

brenicu, ta~nije u Memorijalni centar Poto~ari, kako bi odao po{tu `rtvama genocida, ~ime }e zavr{iti turneju po regionu. Buzekova posjeta dolazi u dobar ~as, nakon izrazito negativnog izvje{taja Evropske komisije o napretku BiH na putu ka evropskim integracijama. Ne zna se kakvu }e poruku Buzek odaslati iz Sarajeva, ali se mo`e o~ekivati sli~na onim koje sti`u iz Bruxellesa: Vrata EU za BiH su od{krinuta, ali su reforme neophodne kako bi BiH mogla biti ravnopravna ~lanica EU, te da je potrebno vi{e politi~ke volje da bi se i{lo u pravom smjeru. Sedmicu nakon Buzeka, u Sarajevo dolaze i predstavnici Evropske komisije kako bi sa doma}im politi~arima razgovarali o nekoliko va`nih tema, od mehanizama Pretpristupnih fondova pomo}i (IPA), preko pitanja funkciFoto: Senad GUBELI]

Promjena procedure
Kako nezvani~no doznajemo, Evrop ska ko mi si ja je vrlo zabrinuta {to se ti~e IPA fondova i `eli mijenjati proce du ru do no {e nja odlu ka kako se ne bi ponovila situacija od prije nekoliko mjeseci kada je u pitanje do{ao cijeli paket. EK nije `eljna dati novac za 2012. i 2013. ako os ta ne ova kva pro ce du ra. Ina~e, zbog zamjerki koje je uputila ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Vladi RS-a @eljka Cvijanovi}, iz paketa za 2011. ispala je stavka za poljoprivredu, u kojoj se trebalo raditi na uskla|ivanju propisa u BiH bez kojih ne}e biti mogu}e izvoziti na hrvatsko tr`i{te.
Faruk BORI]

ZVJEZDAN MISIMOVI]
Nakon 19 kola pauze, Zvjezdan Misimovi} je zaigrao u prvoj postavi moskovskog Dinama i odmah postigao sjajan gol iz slobodnog udarca u gostuju}oj pobjedi od 0:2 protiv Tomska. Ohrabruje njegova dobra igra, kao, uostalom, i drugih reprezentativaca BiH uo~i klju~nih utakmica protiv Portugala.

VIJEST U OBJEKTIVU Preduzetnici
U organizaciji British Councila ju~er je odr`ano finale takmi~enja u preduzetni{tvu za srednjo{kolce i takmi~enje u inovacijama za nastavnike. Vi{e od 300 srednjo{kolaca iz regija Mostara, Banje Luke, Doboja, Tuzle, Bijeljine i Sarajeva imalo je priliku da se doka`e u ukupno {est regionalnih takmi~enja, a najbolji su stigli do sarajevskog finala. Takmi~enje su podr`ali Ministarstvo obrazovanja, te agencije za pred{kol sko, osno vno i sre dnje obra zo va nje, kao i vo de}e kompanije u BiH.

VIJEST U

BROJU

maraka izdvojeno je iz bud`eta Vlade distrikta Br~ko za jednokratnu pomo} penzionerima koji }e dobiti od 35 do 135 KM.

970.000

OSLOBO\ENJE godine utorak, 1. novembar 2011.

INTERVJU

5

Doc. dr. Vlado Azinovi}, profesor na Odsjeku za sigurnost FPN-a u Sarajevu

IZ je shvatio da problem postoji
Odgovoran i nepolitiziran pristup sigurnosnom problemu terorizma u najboljem je interesu svih gra|ana BiH. Takav pristup dao bi i Islamskoj zajednici priliku da se aktivnije i efikasnije uklju~i u njegovo rje{avanje
Razgovarao: Daniel OMERAGI]

odgovorne. To je pomalo {izofreno, ali nekako prolazi bez reakcije.

• Profesore Azinovi}u, Mevlid Ja{arevi}, koji je izvr{io u petak teroristi~ki napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu, te{ko raniv{i pritom policajca Mirsada Veli}a, od ranije je identifikovan kao prijetnja me|unarodnim zvani~nicima i kao osoba povezana sa radikalnim grupama i pojedincima koji djeluju u BiH, zemljama regiona i zapadne Evrope. Kako je onda mogu}e da se takva osoba nesmetano kre}e i do|e u situaciju da izvede napad? - Mislim da se duboka i dugotrajna politi~ka kriza koja vlada u Bosni i Hercegovini jo{ tamo od 2006. negativno odra`ava na sve vi{e sfera `ivota, pa tako i na na{u sigurnost. Prije godinu ste imali incident na Skenderiji u Sarajevu, kada je tako|er pred kraj radnog vremena, u najve}oj gradskoj vrevi, jedan maloljetnik ispraznio pun okvir metaka iz automatske pu{ke pucaju}i po policajcima. Tada su, tako|er uz veliki faktor sre}e i slu~ajnosti, izbjegnute te`e posljedice, kao i pro{log ljeta kod Bezistana, kada je, opet maloljetnik, usred dana nasumce pucao po prolaznicima. Svakodnevno svjedo~imo napadima vatrenim i hladnim oru`jem na gradskim ulicama, pa se nekada te{ko oteti utisku da na{a op}a sigurnost vi{e po~iva na slu~ajnosti i sre}i, negoli na mehanizmima prevencije i odvra}anja. Nefunkcionalnost dr`ave i uru{eni sistem dru{tvenih vrijednosti, u kombinaciji s ekonomskim problemima, oskudnim obrazovanjem i radikalnim ideologijama, savr{ena su prilika za pojavu i djelovanje ekstremisti~kih grupa ili osoba. Na{ je problem {to one iste politi~ke snage koje blokiraju uspostavu funkcionalne i djelotvorne dr`ave, sada kroz slu~aj Mevlida Ja{arevi}a, likuju nad posljedicama te nefunkcionalnosti za koje su zapravo i same dijelom

Politi~ka volja
• Dojam je da su, prije svih, zakazale obavje{tajne slu`be i sigurnosne agencije u BiH, jednako kao i saradnja u ovoj oblasti izme|u Beograda i Sarajeva. Kako ih ubudu}e u~initi efikasnijim, a regionalnu policijsku i obavje{tajnu saradnju podi}i na vi{i nivo? - Kada bi se problemima sigurnosti

LIKOVANJE Na{ je problem {to one iste politi~ke snage koje blokiraju uspostavu funkcionalne i djelotvorne dr`ave, sada kroz slu~aj Mevlida Ja{arevi}a, likuju nad posljedicama te nefunkcionalnosti za koje su zapravo i same dijelom odgovorne

bavili samo ljudi kojima je to posao, mislim da bi suradnja bila bolja i djelotvornija. Me|utim, `ivimo u okolnostima u kojima je i sigurnost nekako pre{la u isklju~ivu domenu na{ih politi~kih elita. U tom kontekstu, kontrola nad agencijama za provedbu zakona vrlo je privla~an izazov. U dru{tvu razjedenom korupcijom, nekompetencijom, strana~kom i nacionalnom podobno{}u i nepotizmom, dobro je dr`ati pod politi~kom kontrolom represivni aparat jer nikada ne znate ko se „od va{ih“ mo`e na}i na njegovom

udaru. Da postoji politi~ka volja i unutra{nja koordinacija i me|unarodna suradnja koju pominjete, bile bi efikasnije. • Koliko bi zakon o prevenciji terorizma doprinio efikasnijoj za{titi od ove, sve prisutnije, prijetnje u Bosni i Hercegovini? - Upotrebna vrijednost i najsavr{enijeg zakonatestira se time ko ga i kakoprovodi. U zemljipoputna{e, jednostavno je nemogu}e uvesti red i zakon u samo jednu oblast, a da sve ostaloostaneisto. Zakon je va`an, ali okolnosti i na~in na koji}e se on primjenjivatimoraju se promijeniti. To vjerovatnova`i i za jedan broj ljudi koji bi po tom zakonu postupali ili se njime koristili. • O~igledno je da su pripadnici radikalnog islama iskoristili sve slabosti unutar same BiH, ali i blagonaklon stav Islamske zajednice u BiH prema njima, da se ovdje udoma}e. Iako reisul-ulema Mustafa Ceri}, osu|uju}i napad na Ambasadu SAD-a, ka`e da }e se IZ u BiH odlu~no suprotstaviti sva kom po je din cu i gru pi ko ji ugro`avaju mir i sigurnost, do sada nismo vidjeli reakciju u tom pravcu. Da li uop}e postoji spremnost na takvo ne{to unutar IZ-a? - Mislim da je u Islamskoj zajednici sazrela spoznaja da problem postoji. Vjerujem, tako|er, da ona raspola`e unutra{njim mehanizmima koji }e joj omogu}iti da po{alje nedvosmislene poruke onima kojima treba ne{to poru~iti. Objektivno, Islamska zajednica je zbog svoje povijesne uloge, unutra{njeg ustroja, pa i samoga karaktera islama u vrlo specifi~noj, pa nekada i nezahvalnoj poziciji koju javnost u potpunosti ne razumije. Tu poziciju nimalo ne olak{ava na~in na koji se kod nas u politi~ke svrhe manipulira terorizmom. Zapravo, odgovoran i nepolitiziran pristup ovom sigurnosnom problemu u najboljem je interesu svih gra|ana BiH. Takav pristup dao bi i Islamskoj zajednici pri-

liku da se aktivnije i efikasnije uklju~i u njegovo rje{avanje.

Primjer iz Norve{ke
• Koliko je danas u BiH osoba poput Mevlida Ja{arevi}a, koje su spremne da izvr{e teroristi~ki ~in? Kako se za{tititi od njih? - Nemaapsolutnesigurnosti i vjerovatno je nikadane}e ni biti. Ljudikoji su 11.9. 2001. godinekretali na posao u Svjetskitrgova~kicentar u New Yorku vjerovatno su se osje}ali jakosigurno, a znamo{ta se dogodilo tog dana. Jednostavno, ne mo`eteuvijek i do krajaotkloniti sve izvorenesigurnosti, ~ak i kadabistepotpunoneutraliziraliljudskifaktor. Kao {to je to nedavno pokazao primjer iz Norve{ke, opasnipojedinci`iveposvuda, ~ak i u mnogoure|enijimdru{tvima. [ta ih konkretno i u kojem trenutkunavodi da se anga`iraju u aktimanasiljaobi~nodoznamo tek kadabudeprekasno. Me|utim, ja~anje mehanizama prevencije i odvra}anja, uz ~itav niz socijalnih i ekonomskihmjera, najmanje je {to se mo`eu~initi za suzbijanje ovakvih izazova. Pitanje je samo ho}e li biti politi~ke volje da se to napravi ili }emo se i dalje oslanjati na sre}u i slu~ajnost kao va`ne faktore na{e sigurnosti.

TAKORE]I... DRAMATI^NO
Romi u BiH zbog nekonstituisanja Vije}a ministara ne mogu da koriste sredstva za ovu godinu namijenjena stambenoj problematici, zapo{ljavanju, obrazovanju i zdravstvenoj za{titi. U svim romskim naseljima u RS-u drasti~no je pogor{ano zdravstveno stanje Roma, a posebno zabrinjava rast broja oboljelih od tuberkuloze, istaknuto je na okruglom stolu u Gradi{ci koji je posve}en ovom problemu. Na lo{e zdravstveno stanje ukazali su u Savezu Roma RS-a, navode}i primjer galopiraju}eg {irenja zaraznih bolesti.

6

DOGA\AJI

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Interresorna radna grupa

Ukida se zabrana

kandidovanja?
Studije o najte`im zlo~inima u BiH
Institut za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu promovirao je ju~er ~etiri nau~noistra`iva~ke studije koje su nastale kao rezultat istra`ivanja najte`ih zlo~ina po~injenih u BiH tokom rata 1992 - 1995. Direktor Instituta prof. dr. Smail ^eki} naveo je da se rezultati istra`ivanja zasnivaju na relevantnim izvorima. Amor Ma{ovi}, predsjedavaju}i Kolegija direktora Instituta za nestale BiH, kazao je da je u pitanju prva ozbiljna nau~na studija u vezi s ovom temom. Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk ^aklovica je istaknuo vrijednost studije da educira mla|e nara{taje da se ovakva tragedija nikada i nikome vi{e ne ponovi.

Prvi dio izmjena Izbornog i Zakona o sukobu interesa u parlamentarnoj proceduri do polovine decembra
Do sredine decembra bit }e pripremljen i u parlamentarnu proceduri upu}en prvi dio izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa BiH i Izbornog zakona BiH. Paralelno s tim zakonskim izmjenama, bit }e utvr|ene i izmjene i dopune Zakona o finansiranju politi~kih partija BiH, koje }e biti sa~injene u cijelosti. Ovo je na ju~era{njoj sjednici utvrdila Interresorna radna grupa za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog, te Zakona o sukobu interesa i Zakona o finansiranju politi~kih partija BiH u kojoj u~estvuju predstavnici Vije}a ministara, Centralne izborne komisije, te oba doma (Predstavni~kog i Doma naroda) Parlamentarne skup{tine BiH.

^lanovi grupe pripremaju izmjene tri zakona

Foto: A. KAJMOVI]

Prijateljstvo BiH i Japana
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je u nastupnu posjetu novoimenovanog japanskog ambasadora u BiH Hidea Yamazakija, koji je zahvalio vlastima i narodu BiH za pomo} narodu Japana nakon zemljotresa koji je pogodio njegovu zemlju. Sagovornici su konstatovali da su odnosi BiH i Japana jako dobri, ali da postoje mogu}nosti da se oni pro{ire i pobolj{aju, saop{teno je iz Predsjedni{tva BiH. Izetbegovi} je naglasio da gra|ani BiH cijene veliku pomo} koju je Japan pru`io u poslijeratnoj obnovi i razvoju BiH. Dodao je da bi BiH mogla biti interesantna za japanske turiste, ali i investitore.

Slijedom preporuka
Kako je za Oslobo|enje izjavio Halid Genjac, predsjedavaju}i Interresorne radne grupe, u okviru prvog dijela izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa BiH, osim tehni~kih popravki, radit }e se i na redefiniranju sankcija

koje je do sada izricao CIKBiH, a odnose se na zabranu kandidiranja. - Tragat }emo za rje{enjima koja su u skladu sa preporukama koje je tim povodom dala Venecijanska komisija. Izricanje sankcije kojom se utvr|uje zabrana izbornog prava je upitna, ocijenio je Genjac. On je potvrdio kako }e se u okviru prvog dijela izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH raditi na otklanjanju nedostataka koje je utvrdio Ustavni sud BiH u pogledu definiranja izbornih jedinica u okviru Gra-

da Mostara, te naziva op{tina u RS-u. Odlukama Ustavnog suda BiH nalo`eno je da se odredbe koje su progla{ene suprotnim Ustavu moraju otkloniti najkasnije u roku od {est mjeseci, odnosno do 16. decembra 2011.

Javni oglas
- U drugom dijelu izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH raspisat }emo javni oglas u okviru kojeg }emo pozvati sve politi~ke stranke u BiH i nevladine organizacije da dostave svoje prijedloge. Ukoliko bude

POZIV STRANKAMA I NVO U drugom dijelu izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH raspisat }emo javni oglas u okviru kojeg }emo pozvati sve politi~ke stranke u BiH i nevladine organizacije da dostave svoje prijedloge

zavr{en posao Privremene zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH na provedbi presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} – Finci, dio koji se odnosi na potrebe izmjene izbornog zakonodavstva }emo, tako|er, uvrstiti u okviru dopuna Izbornog zakona BiH u drugom ciklusu, naveo je Genjac. Ve} na narednoj sjednici Interresorna radna grupa otpo~et }e sa utvr|ivanjem kona~nog teksta izmjena i dopuna Zakona o finansiranju politi~kih partija BiH, a kao bazni materijal poslu`it }e rje{enja koja su bila predlagana prilikom pro{lih izmjena, ali nisu usvojena. Cjelokupan posao na izmjenama tri zakona Interresorna radna grupa treba okon~ati do 1. maja 2012.
A. TERZI]

Danas sjednica Narodne skup{tine RS-a

Opozicija protiv rebalansa
Poziv ministru Bijedi}u
Predsjednik Samostalnog sindikata `eljezni~kih radnika u BiH Munir Spahi} pozvao je ju~er federalnog ministra prometa i komunikacija Envera Bijedi}a da stavi van snage odluku o otkazivanju kolektivnogugovora`eljezni~araFBiH, ocijeniv{i je nezakonitom. Spahi} u saop}enju isti~e da su u spomenutom sindikatuiznena|enii razo~araniovimotkazivanjemkolektivnogugovora, ali i ministrovim “totalnim neznanjem“ odredbi Zakona o radu, op}egkolektivnogugovora i kolektivnog ugovora `eljezni~ara FBiH. Iz Samostalnog sindikata `eljezni~kih radnika u BiH, tako|er, isti~u da }e, ako odluka ne budepovu~ena, bitiprinu|eni za{titu svojih prava tra`iti putem Federalne inspekcije rada, odnosno putem nadle`nog suda. Prijedlog rebalansa bud`eta RS-a za ovu godinu, premakojem je bud`etskiokvirpove}an za 150 miliona KM i iznosi milijardu i 750 hiljada, koji}e se na}i na dana{njojsjednici Narodne skup{tine, ne}e dobiti podr{kuopozicionihstranaka. Iz SDS-a i PDPa je poru~eno da rebalansne}epodr`ati,jer }e sva sredstvaponovobitipotro{enasamo na javnu potro{nju.

Novac za plate
Poslanik PDP-a u Parlamentu RS-a SlavkoVu~urevi}izjavio je da Vladanijedalanikakav doprinos kroz mjere {tednje, a osim novih nameta na privredu i ponovnog tro{enjasredstava na svojeplate i raznepropale projekte, rebalans bud`eta ne donosi ni{ta novo. “Protiv smo rebalansabud`etakojipokriva nastavak javne potro{nje“ istakao je , Vu~urevi} ju~er u Banjoj Luci. Poslanik SDS-a Zoran Latinovi} je ocijenio da Vlada, time {to je vi{ak od 150 miliona KM u rebalansu bud`eta usmjerila uglavnom na zadr`avanjeplata u javnomseSlavko Vu~urevi}: Pokri}e za javnu potro{nju

RS-u izdvojena dodatna ~etiri miliona KM, za neizgra|eniaerodrom u Trebinju499 hiljada KM, te za kompaniju Skaj Srpska 700 hiljada KM”. Prema navodima koji sti`u iz opozicije, Vlada ne}e dobiti podr{ku ni za izvje{taj o stanju u Fondu PIORS-a, koji je nastavio trendzadu`ivanja i tokom ove godine, pa su takozadu`enjazaklju~no s junom2011. dosegla dodatna 24 miliona KM.

Koncesije i socijala
ktoru, samo nastavila katastrofalnu politiku za privredu i gra|ane. “Sa ovakvompolitikomVlade RS-a se pi{e crno, pogotovo ako se zna da je od ovih 150 milionamaraka, 68 milionaotkinuto od radni~kih plata“ kazao je Latinovi}. , Opozicija Vladi zamjera i {to je kroz rebalans bud`eta nastavila da upumpava sredstva i u javna preduze}a koja ve} godinama posluju s gubitkom. Kao primjer su naveli i da su “za nepostoje}i avioprevoz u U okviru 12. redovne sjednice Narodne skup{tine RS-aposlanici}e, izme|uostalog, razmatrati novi zakon o koncesijama u RSu, te nacrtzakona o socijalnojza{titi. Iako su civilni invalidi proteklih mjeseci u vi{e navrataprotestovali na ulicamaBanjaLuke, zahtijevaju}ipove}anjeprihoda po osnovuinvaliditeta, ni{ta od zahtijevanogzakonodavac nije uva`io. Umjesto 41 KM, koji je jedini vid pomo}i ovim licima, predlo`enim zakonskimtekstom po tom osnovuubudu}e }e primati oko 81 KM, odnosno10 posto od prosje~ne plate u RS-u. G. KATANA

OSLOBO\ENJE godine utorak, 1. novembar 2011. Kako se tro{io bud`etski novac u FBiH

DOGA\AJI

7

Za komisije i odbore

VIJESTI

1,2 miliona KM
Po~ast poginulim braniteljima HVO-a
Povodom blagdana Svih svetih i Du{nog dana, ~lanovi Udruge organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO-a Sarajevo, ju~er su na Groblju sveti Josip u Sarajevu polo`ili vijence i zapalili svije}e za sve poginule i preminule branitelje HVO-a Sarajevo i Hrvatske brigade “Kralj Tvrtko“ . Predsjednik Udruge Marinko Peji} rekao je da je ~ast polo`iti vijence za pokojne branitelje. - Pokojni branitelji zaslu`uju vijence jer nisu {tedjeli svoje `ivote u te{kim situacijama i dali su ih za odbranu grada i dr`ave, istako je Peji}. Vijenac je polo`io i upalio svije}u i predsjednik FBiH @ivko Budimir.

Godi{nje mogu}e naplatiti vi{e od 25.000 KM Najvi{i iznosi napla}eni u radnim tijelima pri ministarstvima finansija i pravde
Biti pomo}nik ili savjetnik federalnogministra ili rukovode}i dr`avnislu`beniknekog od federalnih organa uprave, mnogo je unosnije nego {to izgleda na prvipogled. Uz pla}u, topliobrok, regres i ostala materijalna prava iz radnog odnosa, po osnovu ~lanstva u radnim tijelima koja formiraju federalne institucije, godi{nje se mo`ezaraditi i vi{e do 25.000 KM.

Ministri, savjetnici, pomo}nici...
Pokazao je to prviizvje{tajKomisije za revizijusvihbud`etskih korisnika, koju je prije nekoliko mjeseci formirala Vlada FBiH. Zadatak Komisije u najkra}em bio je da utvrdi i koliko novca se iz federalnogbud`etaispla}uje za poslove u radnimtijelima. Jedan od segmenataizvje{taja bio je dovoljno alarmantan da Vlada na posljednjoj sjednici donese zaklju~akkojim je uvedenmoratorij na isplatunaknada~lanovima
Vlada FBiH }e poo{triti kriterije

iz federalnog bud`eta je za 166 ~lanova u desetinamakomisija i odborakoje su formiraleinstitucije FBiH u 2010. ispla}eno 1.230.989 KM. Na listi su ministri, njihovi savjetnici i pomo}nici, dr`avni slu`benici, direktoriuprava, ~lanovipravosudnihinstitucija, novinari, eksperti za razna pitanja... koji su u~estvovali u ra-

HAD@IMEHANOVI] NAPLATIO 25.765 KM Po visini iznosa napla}enog iz bud`eta za ~lanstvo u komisijama i odborima, prema dokumentu Vladine Komisije, prednja~i Hajrudin Had`imehanovi}, koji je naplatio 25.765 KM
radnih tijela formiranih odlukamainstitucijaFBiH, osimonih ~ije je osnivanje predvi|eno federalnim zakonima. Oslobo|enje je do{lo do jednog od dokumenatakoji je sastavni dio izvje{taja Komisije Abecedni izvje{taj o ukupnim (pojedina~nim) naknadama ispla}enim~lanovimaradnihtijelaosnovanih od VladeFBiH i rukovoditelja federalnih organa dr`avneslu`be za period1. januar - 31. decembar 2010. (ukupni iznosi od vi{e od 2.000 KM po osobi). Prema tom dokumentu, dnimtijelimaformiranim po zakonima FBiH, ali i onim koje su osnovali organi uprave, poput komisija za popissitnoginventara, nov~anihpotra`ivanja, prijem i rashod, utvr|ivanje rang-lista stanova, popisstalnihsredstava, za ostale podr{ke itd. Po visiniiznosanapla}enog iz bud`eta za ~lanstvo u komisijama i odborima, prema dokumentu Vladine Komisije, prednja~iHajrudinHad`imehanovi}, pomo}nik federalnog ministrafinansija, koji je u 2010. naplatio 25.765 KM po osnovu

u~e{}a u 13 radnih tijela Ministarstva finansija FBiH. Drugi po iznosunaknada je biv{isavjetnik biv{eg ministra finansija Vjekoslava Bevande Donko Jovi}, kojemu je u istom periodu ispla}eno 21.487 KM za ~lanstvo u komisijamaMinistarstva, a slijedi Almira Festi}, pomo}nica direktora Porezne uprave FBiH, kojoj je ispla}eno 19.613 KM. Miri Bradari, pomo}nici ministra u Ministarstvu finansija, na osnovu ~lanstva u radnim tijelimaispla}eno je 14.428 KM, MithatuArifovi}u, direktoruPorezne upraveFBiH, ispla}eno je 14.278 KM, Mirsadu ^oli}u, pomo}niku ministra u Ministarstvu finansija - 13.521 KM. VladiMi{kovi}u su za ~lanstvo u Komisiji za uvjetniotpustMinistarstvapravde ispla}ene 10.574 KM, Aidi ]uri} je za ~lanstvo u Komisiji 2 za verifikacijura~unastaredevizne{tednjeMinistarstvafinansija ispla}eno 10.020 KM.

Poo{travanje kriterija
Za ~lanstvo u radnim tijelima institucija FBiH iz bud`eta je u 2010. iznos od preko 9.000 KM ispla}en Elmiru Jahi}u, Ezheru Kubatu, Ivanu Mate{i}u, Jagodi Krd`ovi}, preko 8.000 KM ispla}eno je Aidi Jasiki, Dijani Bu-

li}, Enisi Ja`i}, Fadilu Padalu, Fahriji Delali}, Fehimu Bekanu, Harunu Pind`i, Iliji Dragovi}u, MuniriZahiragi}, NerminiEminovi}, Suadi \ur|evi}. Vi{e od 7.000 KM u protekloj godini za ~lanstvo u radnim tijelima institucija FBiH ispla}eno je Adisi Begi}, Daliboru Mati}u, \or|u Mi{elji}u, Gordani Ristovi} Musliji, Hidajetu Halilovi}u, Jasmini Avdi}, Lejli Glibo, Radovanu Vignjevi}u, Sofiji Alikafi}, [efiki Hafizovi}, Tihomiru Maru{i}u, Velidi Dra{ko i Zoranu Kepniku. Ostali s liste su pro{le godinezaradili od 7.000 do 2.000 KM. Iz Vladenajavljuju da }e novim odlukama, koje }e se odnositi na formiranjeradnihtijelainstitucija FBiH, kriteriji biti znatno poo{treni. - Uredba koja se odnosi na formiranje radnih tijela je neprecizna, mada navodi da se ona obrazuju za poslove izvan domena redovnih aktivnosti organa. No, godi{nji iznos naknada koje se ispla}uju iz bud`eta je previsok i to }e morati biti izmijenjeno, ka`e izvor blizak Vladi, koja }e raspravu o izvje{taju Komisije za reviziju bud`etskih korisnika nastaviti i na narednoj sjednici.
S. [EHER^EHAJI]

Ma{inovo|e RS-a nastavljaju {trajk
Nezadovoljne ma{inovo|e @eljeznica RS-a koje su u {trajku od 10. oktobra, ju~er su okupljanjem ispred upravne zgrade u Doboju pozvale rukovodstvo tog preduze}a da im isplatirazliku u pla}i, {to je uvjet da vozoviponovokrenu. Poru~ili su svim radnicima u tom javnompreduze}u da ih ~eka ovo isto. “Su{tina je slomiti ki~mu `eljeznicama, a to su ma{inovo|e. S ostalima }e oni lako raditi {ta ho}e“ smatra , jedan od ma{inovo|a, Mi{oPetri}evi}. Generalni direktor @eljeznica RS-a Dragan Savanovi} i dalje ne pristaje na pregovore s ma{inovo|ama, a ma{inovo|a RadenkoMari}ponovio je da }e ovakvaokupljanjauslijediti i narednihdana,te da su odlu~ni da istraju u svojimzahtjevima da im se isplati 2,4 umjesto jedne marke za pre|eni kilometar-sat.

CCI O VLADI I SKUP[TINI ZDK-a

Rijetki pozitivni primjer
brojmjerakoje je planiralaVlada je za skoro50 postove}i od prosjekaplaniranog u prethodnom~etverogodi{njem mandatu (152 u ovojgodini, naspram106 prosjeka)“ ka`eRasimD`eko, regional, ni koordinator CCI-ja za ZDK-a. Premarije~imaMajdeBehrem - Stojanov, glasnogovornice CCIja, pove}anjeobimaplanaSkup{tine i Vlade ZDK-a, me|utim, ne bi imalonikakvogsmisla da ga ne prati i pove}ani stepen efikasnosti u njegovomispunjavanju. Tako je Skup{tina ZDK-a, prema u julurevidiranomprogramurada, realizovala 87 posto, a Vlada M. DAJI] 85 posto mjera.

Deportovano 15 migranata
Grupa od 15 ilegalnih migranata ju~er je u pratnji pripadnika Slu`be za poslove sa strancima BiH vra}ena u Srbiju, odakle su sredinom oktobra poku{ali da ilegalno u|u u BiH, a u ~emu ih je sprije~ila Grani~na policija BiH. Rije~ je o grupi od 13 dr`avljana Afganistana i dva iz Sudana, me|ukojima je devetmaloljetnika, saop{teno je iz Slu`be za poslove sa strancima BiH. Oni su do poku{aja ilegalnog ulaska u BiH boravili na podru~ju Kovilja~e, gdje se nalazi srbijanski azilantski centar, a u Srbiju su vra}eni na osnovu Sporazuma o readmisiji, s obzirom na to da su u BiH i do{li sa teritorije te susjedne zemlje, gdje su ve} zatra`ili azil. Svim deportovanim licima izre~ena je i zabrana ulaska u BiH u naredne tri godine.

U sveop}em sivilu, disfunkcionalnosti i samodestrukciji koja vlada bh. politi~kom scenom, u kojoj dio institucijavlastidu`e od godinuuop{tenijeformiran, a dio pokazuje krajnju neefikasnost i nastavljalo{eprakse iz prethodnog mandata, kao jedan od rijetkihpozitivnih primjera izdvaja se vlast Zeni~ko-dobojskogkantona. Ovo stoji u izvje{taju Centara civilnih inicijativa, koji tretira rad Vlade i Skup{tine ZDK-a u prvih devet mjeseci ove godine. „Za razliku od nekih, koji su vi{egodi{nji problem niskog stepena realizacije svojih programskihobavezai kritikekoje su trpje-

Majda Behram - Stojanov i Rasim D`eko predstavili izvje{taj

lizbogtoga‘rije{ili’smanjivanjem obima tih obaveza, Vlada i Skup{tina ZDK-a kreirale su znatno obimnije planove u odnosu na svojeprethodnike. Skup{tina je, tako, za realizaciju u 2011. planira-

la 118 mjera, {to je u odnosu na prvugodinumandataprethodnog saziva pove}anje od 64 posto, ili ako poredimo sa drugima- ~ak 66 postovi{e od ovogodi{njegplana Skup{tine Tuzlanskog kantona. I

8

DOGA\AJI

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Rad Odjela za ratni zlo~in Tu`ila{tva TK-a

Podr{ka putu BiH u EU
Zamjenik {efa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi izvijestio je ju~er predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Denisa Zvizdi}a o predstoje}im radnim sastancima sredinom novembra te o dolascima visokih du`nosnika EU u BiH. Daviddi je naglasio zna~aj druge sjednice povodom strukturalnog dijaloga koja }e biti odr`ana u Sarajevu, kao i radnih sastanaka u vezi sa koordinacijom pomo}i u oblasti IPA fondova. Zvizdi} je pozdravio nastojanje EU da intenzivira aktivnosti na pru`anju podr{ke BiH u procesu evropskih integracija, te izrazio spremnost da u svim aktivnostima sudjeluje u najve}oj mogu}oj mjeri, uva`avaju}i pri tome ustavnu poziciju FBiH.

U 2011. jedna optu`nica
Optu`nice u 2011. godini:
Optu`nica protiv Salihovi}a, Ori}a i Ahmi}a, biv{ih pripadnika 243. muslimansko-podrinjske brigade Armije BiH, jedina je aktivna koju zastupa Tu`ila{tvo, koje, kada su u pitanju ratni zlo~ini, pokriva prostor Podrinja i TK-a
U toku ove godine Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona podiglo je jednu optu`nicu za ratne zlo~ine, {to je drasti~an pad broja optu`enja u odno su na ra ni ji pe ri od. Obja{njenje porazne statistike i razloge koji su doveli do toga nismo mogli saznati, s ob zi rom na to da su nam iz Tu`ila{tva TK-a saop{tili da {efica Odjela za ratne zlo~ine (Al ma D`afe ro vi} op.a) zbog postoje}ih obaveza ne mo`e ocijeniti rad u proteklom periodu!? Konkre tne in for ma ci je o pre dmetima prezentirao je portparol ove institucije Admir Arnautovi}. „U 2011. godini podignuta je jedna optu`nica protiv tri osobe. Rije~ je o predmetu protiv Hameda Salihovi}a, Ned`ada Ori}a i Aze ma Ahmi}a, zbog osnovane sumnje da su kao sau~initelji po~inili krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva“, pojasnio nam je Arnautovi}. Predmet: Hamed Salihovi}, Ned`adOri} i Azem Ahmi} - optu`eni da su napali i onesposobili Stevu Te{i}a 17. jula 1995. godine u Jasenici kod Srebrenika, nakon ~ega ga je nepoznata osoba ubila. ^eka se po~etak glavnog pretresa pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

Optu`nice u 2010. godini:
Predmet: Dragan Vasiljevi}, Miladin Joki} i Ljubisav Jovanovi} - optu`eni za zlo~ine protiv civilnog stanovni{tva na podru~ju Bratunca. Predmet je preuzelo Tu`ila{tvo BiH. Predmet: Milan Ignjatovi} - optu`en zbog poku{aja ubistva ranjenog Abdulkadira Beganovi}a iz Drinja~e. Predmet je preuzelo Tu`ila{tvo BiH. Predmet: Ivan Koler optu`enzbogzlostavljanja zatvorenika JNA u tuzlanskom zatvoru. Prema presudi Kantonalnog suda u Tuzli, oslobo|en optu`bi. Tu`ila{tvo TK-a najavilo `albu Vrhovnom sudu Federacije BiH. put onih iz „Male knjige veli kih zlo~ina“, ka ko bi {to br`e procesuirali odgovorne za smrt hiljada Bosanaca i Hercegovaca.

Ocjenjivanje dr`avnih slu`benika
Dr`avnakoordinatorica za reformujavneupraveSemihaBorovacrekla je ju~er u Sarajevu da je va`nost projekta Razvoj sistema za upravljanjeu~inkom u strukturama dr`avne slu`be u BiH u tome {to je postignuta puna saglasnost u dono{enju {to efikasnijegmetodaocjenjivanjadr`avnihslu`benika, kao jednog od osnovnih instrumenata za podr{ku upravljanju ljudskim potencijalima. Nakon zavr{ne konferencije u okviru ovog projekta, pojasnila je da su se nivoi vlasti, odnosno agencije za dr`avnuslu`bu i ministarstva na nivou BiH, entiteta i odjeljenje u distriktu Br~ko, dogovorili da se ura|eni pravilnicikojima se stimuli{eocjenjivanje i propisuje na~in ocjenjivanja dr`avnih slu`benika u BiHprihvate kao osnovniinstrumenti za dalju implementaciju mjera i aktivnosti iz ove oblasti.

Sinan Ali}: Nesta}e i zlo~inci, ali i `rtve

Alma D`aferovi}: Drasti~an pad

STO GODINA Ako se bude radilo tim tempom, onda ni za stotinu godina ne}e biti zavr{ena pri~a o ratnim zlo~inima
Kolera iz Tuzle. „Sa dosada{njim kvantitetom rada Tu`ila{tvo TK-a se uklapa u op}u sliku bosanskohercegova~kog pravosu|a. ^etiri optu`nice u dvije godine!? Ako se bude radilo tim tempom, onda ni za stotinu godina ne}e biti za vr{e na pri~a o ra tnim zlo~inima, nesta}e i zlo~inci, ali i `rtve“, smatra Sinan Ali}, predsjednik Fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, koja je vr{ila monitoring nekoliko su|enja u Kantonalnom sudu u Tuzli pokre nu tih po op tu`ni ca ma Tu`ila{tva TK-a. Ali} isti~e da je upitan i kvalitet optu`nica, prije svega jer ve}ina zavr{i neuspjehom. Napominje da je sve to rezultat nepostojanja dr`avne strategije za procesuiranje ratnih zlo~ina. „Nama se mo`e desiti da ka`emo nema dovoljno tu`ila ca, ali, ipak, vje ru jem da u tuzlanskom Tu`ila{tvu ima vi{e od jednog tu`ioca. U Njema~koj je 1945. godine trebalo {est mjeseci da budu procesuirani zlo~inci, mi ve} godinama nismo zavr{ili to poglavlje. Rezultati su katostrofalni“, istakao je Ali}, napominju}i da su tu`ioci tre ba li ko ris ti ti postoje}e informacije, po-

Fijasko
Naime, optu`nica protiv Salihovi}a, Ori}a i Ahmi}a, biv{ih pripadnika 243. musli man sko-po drinj ske bri gade Armije BiH, jedina je akti vna ko ju zas tu pa Tu`ila{tvo, koje, kada su u pitanju ratni zlo~ini, pokriva pros tor Po dri nja i Tu zlan skog kan to na. Os ta le optu`nice, tri iz 2010. godine, izuzete su iz nadle`nosti ovog tu`ila{tva ili su do`ivjele fijasko, poput optu`nice za zlo~in protiv zarobljenika podignute protiv Ivana

Bje`anje od javnosti
„Tu`ioci se u isto vrijeme pona{aju i neodgovorno prema javnosti. Uredu, podignuta je svega jedna optu`nica u ~itavoj godini, ali dajte objasnite ljudima za{to je to tako. Oni su izvrsno pla}eni za svoj posao, pa samim tim ne smiju bje`ati od javnosti“ istakao , je Ali}, daju}i na taj na~in i najbolju lekciju ~elnicima tuzlanskog Tu`ila{tva.
A. [e.

Inzko: Policiju depolitizovati
Visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko uputio je o{tro intonirano pismo ministrima unutra{njih poslova Kantona Sarajevo i FBiH Muhamedu Budimli}u i Predragu Kurte{u u kojem ih upozorava na ~injenicu da su najavljene promjene zakona o unutra{njim poslovima “ponovno uvo|enje neprimjerenog politi~kog utjecaja nad policijom“, saznaje Sarajevo-x.com. “Pomno sam pratio teku}e inicijative za izmjene zakona o unutra{njim poslovima u FBiH i Kantonu Sarajevo i duboko sam zabrinut da se ove inicijativekre}u u pogre{nom smjeru. Ponovno uvo|enje neprimjerenog politi~kog utjecaja nad policijombilo bi neprihvatljivo i predstavljalo bi vra}anje unatrag u odnosu na dugoro~ni uspjeh ostvaren u uspostavljanju osnovnih odrednica demokratskog rada policije u BiH. Postignut je zna~ajan napredak i ne moram vas podsje}ati da je on velikim dijelom omogu}en dugogodi{njim ogromnim ulaganjima me|unarodne zajednice kako bi se u BiH uspostavila profesionalna i depolitizovana policija“ navodi se u Inzkovom pismu. ,

Skup{tinal op{tine Fo~al
An te Lu bu ri}, ka to li~ki `upnik @upe nevesinjske, zamolio je ju~er vlasti op{tine Fo~a za po mo} ra di vra}anja Ka to li~koj crkvi oduzete zemlje na desnoj obali ]ehotine, koju su tada{nje vlasti eksproprisale 1954. godine. Na toj zemlji

vra}anje svog zemlji{ta
ra ni je je bi la i ka to li~ka crkvica, koja je stradala u savezni~kom bombardovanju Fo~e na kraju Drugog svjetskog rata. “Bili bismo zadovoljni da nam se u zamjenu za to zemlji{te ponudi i neka druga lokacija u gradu Fo~i, gdje bismo izgradili vjerski objekat za mise i druge skupove“ re, kao je Luburi}, koji je prisustvovao zasjedanju Skup{tine op{tine Fo~a. Luburi} je rekao da je utvr|eno da se eksproprisana zemlja Katoli~ke crkve u Fo~i danas nalazi u posjedu 10

Katoli~ka crkva tra`i
korisnika. U Fo~i, prema informaciji `upnika Luburi}a, danas `ivi 35 gra|ana katoli~ke vjeroispovijesti. Na sjednici Skup{tine op{tine Fo~a razmatrana je informacija o stanju u vjerskim zajednicama na podru~ju ove op{tine.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 1. novembar 2011.

DOGA\AJI

9

Sud BiH proglasio krivim Pelemi{a i Peri}a

VIJESTI

Za pomaganje u genocidu

35 godina zatvora
Sudsko vije}e je utvrdilo da su Pelemi{ i Peri}, iako nisu osmislili zlo~in, imali va`nu ulogu u pogubljenju 1.200 srebreni~kih mu{karaca u Domu kulture u Pilici i na Vojnoj ekonomiji Branjevo
Momir Pelemi{ i Slavko Peri}, nekada{njidu`nosniciPrvezvorni~ke brigade, progla{eni su krivim za pomaganje u genocidu, po~injenom u Srebrenici u julu 1995. i osu|eni na zatvorske kazne od 16, odnosno 19 godina. mu{karaca iz Srebrenice. Kiti} je istakao da organizatori ove zlo~ine ne bi moglirealizovati da nije bilo pomo}i Pelemi{a i Peri}a i resursa Prvog bataljona Prve zvorni~ke brigade. Su|enje Pelemi{u i Peri}u zapo~elo je u martu 2009, a okon~ano u septembru ove godine. Na po~etku ju~era{nje objave presude, sudija Kiti} je objasnio kako Sudsko vije}e do ju~er nije bilo u pozicijiobjavitipresudu, jer se radi o “izuzetnopravno i ~injeni~no te{kom predmetu“ .

Nakon kantona i Vije}e ministara
Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} o~ekuje da }e neka od stranaka iz FBiH, nakon formiranja vlasti u svim kantonima, zakazati sastanak na kome bi bilo rije~i o formiranju Vije}a ministara BiH. “O~ekujem da poslije dogovora o formiranju vlasti u pojedinim kantonima do|e inicijativa za ponovni sastanak, jer izgleda da je to bila nekakva prepreka za formiranje Savjeta ministara BiH. O~ekujem, i to uskoro, da neka od stranaka iz Federacije inicira takav sastanak“ rekao je Bosi}. On , je naglasio da su stranke iz RS-a u~inile sve da bude formirano Vije}e ministara BiH. “O~igledno, nije do nas” is, takao je Bosi}.

Va`na pomo}
Sudskovije}e, kojim je predsjedavao sudija Ljubomir Kiti}, utvrdilo je da su Pelemi{ i Peri}, iako nisu osmislili zlo~in, imali va`nuulogu u pogubljenju1.200 srebreni~kihmu{karaca u Domu kulture u Pilici i na Vojnojekonomiji Branjevo. Naime, pripadniciPrvogbataljona Prve zvorni~ke brigade 15. jula bili su, naredbom Peri}a, anga`ovani na ~uvanju zarobljenika kod Domakulture u Pilici, koji su dan kasnijepogubljeni po kratkom postupku automatskimoru`jem i ru~nimbombama, utvrdilo je Sudsko vije}e. Peri} je, utvr|eno je tokom su|enja, rasporedio vojnike da osiguravajuprostore u kojima su

Odgo|ena presuda
Momir Pelemi{ Slavko Peri}

bilatijelaubijenih i sprije~ecivile da ulaze u njih. - Momir Pelemi{ je naredio raspore|ivanje 30 vojnika za ~uvanje zarobljenih u {koli Kula u Pilici, a Peri}u nalo`io da koordinira tim aktivnostima. Pod komandom Pelemi{a i postupaju}i po naredbi vi{ih oficira, Peri} je 16. jula 1995. izdao naredbu da se zarobljeni-

cima pove`u o~i i sve`u ruke, te da ih se ukrca u autobuse, kojim su prevezeni na Brenjevo, gdje su pogubljeni i zakopani u neobilje`ene grobnice. Do kraja tog dana pogubljeno je oko 500 mu{karaca, naveo je predsjedavaju}i Kiti}, nagla{avaju}i kako su Pelemi{ i Peri} ve} 15. jula 1995. godine bili svjesni kakva je sudbina zarobljenih

Naime, izricanje presude bilo je zakazano za 20. oktobar, ali je, {to je veoma neuobi~ajeno, odgo|enozbog, kako je tadanavedeno, slo`enosti predmeta. Tu`ila{tvo BiH zadovoljno je osu|uju}ompresudomPelemi{u i Peri}u, te }e nakondetaljnog uvida odlu~iti da li }e se `aliti na visinu dosu|enih kazni, kazao nam je glasnogovornik Boris Grube{i}. J. F.

Prona|en autor uvredljivih grafita
Slu`benici Druge Policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo obavili su, uz prisustvo roditelja, intervju sa trinaestogodi{njim djetetom. Maloljetnik je izjavio da je 25. oktobra ispisao grafite uvredljivog sadr`aja (Srbe na vrbe i Anti~etnik) na stambenom objektu u Ulici grbavi~ka. O svemu je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva, koji je na lo`io dos tav lja nje oba vi jes ti Tu`ila{tvu protiv krivi~no neodgovornog djeteta. D. M.

Omer Pecar svjedo~io iz druge prostorije

Bojali smo se
“Je li to bilo lice Batka”, upitala je sutkinja, a svjedok je odgovorio: “Sto posto!“
„Kada vam je zalupano na vrata, i kada ste ih vi otvorili, jeste li mogli vidjeti lice osobe koja je bila pred vratima“ zapitala je , sutkinja dr`avnog Suda Mira Smajlovi}OmeraPecara, svjedoka na ju~era{njemsu|enjuVeselinu Vlahovi}u Batku, ~ija k}erka i majka su ubijene u no}i 14. juna 1992, nakon {to su dvojica vojnika do{la po Omera, Seada i Ejuba Pecara i njihove porodice, da ih vode- njihovim: „Jesam, vidio sam“ rekao je Pecar, obja, sniv{i da u ku}i nije bio potpuni mrak. Gorio je uljni `i`ak. istoj prostoriji s optu`enim Vlahovi}em. Omer je, tako|e, na pitanje tu`ioca Behaije Krnji}a, kao i na pitanja Vlahovi}evog advokata Radovoja Lazarevi}a, nekoliko puta ponovio da je upravo Vlahovi}a vidio kako puca u k}erku mu i majku, i kako su one pale. U no}iu`asa, sipila je i ki{a, nije bilo struje. Otkud svjedok zna da je pucao Vlahovi}: „Zato {to sam ga vidio. Miro @drale (njegov kom{ija, op. a) se zaustavio ni`e mjesta gdje je grupa stala“ , odgovorio je Sead. Advokat se onda uhvatio termina grupa, tra`e}i da precizira, je li grupa ili kolona. (Sead Pecar je rekao da su i{li u koloni.)

Jevrejsko groblje: No} u`asa

OSTAO BEZ K]ERKE I MAJKE Omeru Pecaru, svjedoku na ju~era{njem su|enju Veselinu Vlahovi}u Batku, k}erka i majka su ubijene u no}i 14. juna 1992.
re~eno da stanem, da vidim gdje mi je `ena, djeca“ rekao je , Omer, objasniv{i poziciju na kojoj se tog trenutka zajedno sa ostalim Pecarima nalazio: „S desne strane je bila kasarna Bosut, pred nama su bili polo`aji Armije BiH, iza nas je bio Vlahovi}, i ni`e @drale“ kazao je Pecar, , koga je Lazarevi} pitao za{to nije prijavio Vlahovi}a i @dralu kada su mu sutradan ku}i dolazili iz organa vlasti. „Ko bi to rekao? Bojali smo se“ , bio je iskrenOmer, o ~ijemstanju najbolje govori to da se nije mogaosjetiti ni datumakada su i Pecari, sa nesrpskim stanovni{tvom iz G. Kova~i}a protjerani u slobodni dio Sarajeva. Ina~e, iako im je predlagano da djevoj~icu i nanu sahrane u petrova~kom groblju, nisu pristali, nego su ih zakopali u ba{ti, a 1996. su tijela prenijeta na Bare. Tu`ilac je imao obzira, pa nije insistirao na detaljima. Ali, dovoljno je bilo ~uti to kako je Omeroti{ao po djevoj~icu dok su mecifijukaliunaokolo: „Dio glave joj je bio smrskan, bila je ve} mrtva“ rekao je Omer Pecar. , Azra je tadaimala{estgodina.
E. KAMENICA

Rijedak incident
Predstavnici Me|ureligijskog vije}a BiH i vjerskih zajednica ju~er su posjetili imama gata~kog Sadeta Bilali}a, kojeg je napala osoba srpske nacionalnosti, te su osudili taj ~in. “Me|ureligijski odnosi na podru~ju op{tine Gacko su dobri, a u proteklom periodu nije bilo incidenata, zbog ~ega nas je sve ovo iznenadilo“ rekao je imam Bilali} , i podsjetio da od kraja juna od kada je po~ela obnova d`amije u Gacku nije bilo nikakvih problema, te da su Srbi dolazili da ~estitaju i donosili poklone. On je pohvalio rad policije koja je brzo identifikovala po~inioce napada, te istakao da to uliva dodatni osje}aj bezbjednosti povratnicima.

Vidio sam Batka
„Je li to bilo lice Batka“ nasta, vila je sutkinja. Svjedok je odgovorio: “Sto posto!“ Nakonpro{losedmi~nogsvjedo~enja Seada Pecara, i ranije Ejubovog, sudsko vije}e je ju~e moglo ~uti i pri~u skrhanog ~ovjeka, koji je pomenute no}i do`ivio najve}u tragediju. Pecar se nijemogaosjetiti da li je to bilo u junu ili julu, glas mu je drhtao, jednom je i zaplakao svjedo~e}i iz susjedne prostorije. Nije mogao podnijeti da je u

Imala je {est godina
„Nismo vojnici ili |aci, da bismo bili kolona“ odbrusio je , Omer, koji se zajedno sa bra}om nalazio na po~etku grupe, a njegova `ena je u naru~ju dr`ala 9mjese~nubebu(vojnicinisudozvolili da joj uzmeogrta~). Za ruku je dr`ala 4,5-godi{njeg sina. Mala Azra je i{la s nanom. „Okrenuo sam se kada nam je

10

KOMENTARI

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Tko ne slu{a Pa{ovi}a, slu{at }e kala{njikove
FOKUS

J
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Ona na{a, ona Bosna u koju se - ne vjeruju}i svojim o~ima - i dalje kunemo, mogla bi sve vi{e biti imaginarna (kao {to to uspomene nakon stanovita vremena i znaju biti), a ova Ja{arevi}eva - realna, dana{nja Bosna

asno, odvjetnik na{ega teroriste iz ovdje, ina~e, preva`ne dijaspore, ima pravo, po slu`benoj du`nosti, relativizirati slu~aj svoga branjenika. Povremeno, ka`e, kada realno sagleda stvari, Ja{arevi} se raspituje za ranjenoga policajca, brine o majci, `eni... sekira se zbog njihove sekiracije. Rije~ju, jedan je od nas. No, veli, povremeno ga prenese i onda po~ne govoriti o stvarima iz svoga imaginarnog svijeta radikalnog islama. Ve} je, dakle, mla|ahni Mevlid u d`enetu. Bit }e, me|utim, jako dobro da makar mi ostali, {to rajske visine i ljepote ne pri`eljkujemo na Ja{arevi}ev na~in, shvatimo kako njegovo ~etrdesetminutno pirovanje s kala{njikovom po sredi{tu grada nije nikakva imaginarna situacija, nego apsolutno realna. O~ekivana, gotovo! Moram, pritom, kazati kako sam prili~no zadovoljan {to je Mi lo rad Do dik ra zo~arao glasovitoga, a pomalo i kontroverznog ({to, dakako, nerijetko i ne mo`e jedno bez drugoga) na{eg redatelja Sulejmana Kupusovi}a. Koji je, kako je povjerio medijima, o~ekivao, nakon

N

sarajevskog crnog petka, likovanje eresovskoga vo`da. Zapravo, to i jeste bilo za o~ekivati; osobito zna li se kako u obitelji Dodik ve} i mla|i na ra {ta ji gla vni grad BiH do`ivljavaju kao Teheran, a samu dr`avu kao imaginaran pojam. No, drugar je Mi}a, da pomalo u ovu pri~u uvedemo i socijaldemokratsku retoriku, iznenadio. ije, dakako, propustio prigodu da iz boljeg dijela BiH o Fe de ra ci ji go vo ri kao o ru`nom pa~etu, ali je i pod sje tio na je dan vrlo zna~ajan - a i znakovit - podatak iz na{e novije povijesti. Sjetio se, naime, kako je pro{le i pretpro{le godine direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije BiH obznanio da, po njihovim pouzdanima statistikama i evidencijama, postoji 3.500 ljudi spremnih da iz vr{e te ro ris ti~ki ~in. D`uvo danas, me|utim, ne bi potpisao svoje rije~i kojih se Dodik danas rado sje}a, pa zato ka`e kako je, zapravo, mislio na 3.500 vehabija. A, zbilja bi bilo pretjerano tvrditi kako su ba{ svi spremni dokopati se raja Ja{arevi}evom putanjom. A ~ak i da je tako, od direktora OSA bilo bi netakti~no

R

da o tomu javno govori. [to nipo{to ne zna~i kako D`uvo i podre|eni mu (a i svekolika nam policija) ne trebaju `ivjeti kao da 100 godina u nas ne}e biti terorizma, a(li) spremati se kao da }e ga biti ve} sutra. Jer, kao {to smo vidjeli, dogodio nam se ve} ju~er. I sada bi bilo vrlo opasno, nakon Sarajeva, a kojemu je, primjerice, prethodilo Bu goj no, opet - kao u slu~aju Leotar - govoriti o nekoj na{oj budali. ekoh, Ja{arevi}ev odvjetnik i, ~ini se, psihijatar-amater, mo`e, brane}i svoga klijenta, govoriti o prenosima, ali bi doista du`nosnici, a ovdje je rije~ o onima najvi{ega ranga, morali izbjegavati pateti~ne parole kako ovo, dakle, sarajevsko rafalanje usred bijela dana i usred bijela (glavnog) grada, nije djelo Bosanaca i Hercegovaca. Jer, granica koju je sveti ratnik pre{ao, zaputiv{i se na mjesto gdje ga je ~ekala karta za raj, je vrlo, vrlo me(h)ka. Moralo bi se, tako|er, biti i oprezniji sa, ovdje u nas na ro~ito pri hva}enom frazom kako terorizam nema naciju (ni vjeru). Rajski je putnik, naime, u petak - ma koliko pritom uis-

S

tinu bio u nekome svome imaginarnom svijetu, ili ba{ zato - govorio kako nije do{ao ubijati muslimane. Ve}, zna se koga. Uostalom, po (ne)formalnom vehabijskom lideru Nusretu Imamovi}u, borba za Bosnu nije gotova, neprijatelj prijeti i sa Istoka i sa Zapada. Dvadesetogodi{nji mladi}i ne analiziraju naro~ito ovakve poruke, nego jednostavno repetiraju kala{njikov put adresa koje su im locirala starija bra}a. I koje su onako usput - u zoni gradskog prijevoza. li je dom ~ega je nu`no podsjetiti na nedjeljnu po(r)uku europskoga kazali{tarca Harisa Pa{ovi}a o slici Bosne i Hercegovine, koju mi godinama oblikujemo i mislimo da ona to doista jeste. I slici, novoj slici Bosne; onoj nakon crnog petka. Ona na{a, ona Bosna u koju se ne vjeruju}i svojim o~ima - i dalje kunemo, mogla bi sve vi{e biti imaginarna (kao {to to uspomene nakon stanovita vremena i znaju biti), a ova Ja{arevi}eva - realna, dana{nja Bosna. Dakle; tko ne slu{a Pa{ovi}a, a nije, valjda, sad ve} kasno, slu{at }e kala{njikove.

Profesionalizam po mjeri RTRS-a

R

a dio-te le vi zi ja Re pu bli ke Srpske ve} nekoliko dana vodi o{ tru kam pa nju pro tiv Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija koje okupljaju bo{nja~ke logora{e i porodice ubijenih i nestalih tokom proteklog rata na podru~ju Prijedora. Kampanja je pokrenuta nakon {to je dr`avno Tu`ila{tvo od Apelacionog vije}a Suda BiH zatra`ilo da optu`enima za zlo~ine na Kori}anskim stijenama ponovo odredi pritvor, iz kojeg su pu{teni pro{le nedjelje, nakon {to je prvostepena presuda ukinuta, a pre dmet vra}en na po no vno su|enje. “Federalna {tampa i bo{nja~ke NVO vra}aju u pritvor optu`ene za Kori}anske stijene koji su tek pu{teni na slobodu“, najava je priloga emitovanog u sredi{njem dnevniku RTRS-a u petak, 28. oktobra. Fokusiraju}i naslovnu stranu Oslobo|enja, a potom i tekstove koji su se bavili ovim slu~ajem, reporterka RTRS-a zah tjev za po no vno odre|ivanje pritvora Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, @eljku Stojni}u i Du{anu Jankovi}u naziva presedanom i apsurdom koji se mo`e desiti samo u BiH. Svoje tvrdnje potom potkrepljuje izjavama advokata optu`enih, te minis-

tra pravde RS-a koji isti~u da je “nedopustivo da se Tu`ila{tvo i Sud BiH pri dono{enju odluka odre|uju na osnovu {pekulacija i novinskih napisa u kojima se tvrdi da je pu{tanjem na slobodu optu`enih do{lo do uznemiravanja porodica `rtava“ O tome da su Babi}, [krbi}, . Stojni} i Jankovi} su|eni za ratni zlo~in u kojem je najmanje 150 bo{nja~kih civila povedenih na razmjenu u avgustu 1992. godine strijeljano i ba~eno u provaliju ispod Kori}ana, nije re~ena nijedna rije~. Poseban pe~at cijeloj pri~i dala je i izjava predsjednika Bora~ke organizacije RS-a Pantelije ]urguza, koji je poru~io da, u slu~aju da pritvor za optu`ene ponovo bude odre|en, istog trenutka RS treba pokrenuti proces za ukidanje dr`avnog Suda i Tu`ila{tva. Dan kasnije pri~a o “ugro`enosti optu`enih i njihovih porodica, koje su `rtve uznemiravanja predstavnika zlonamjernih bo{nja~kih NVO“ nastavljena je. Koje su to NVO i kako se zovu oni koji “prijete i uznemiravaju“ nije nave, deno. Kao {to se reporterka RTRS-a nije ni potrudila da porazgovara s predstavnicima NVO sektora koji okuplja porodice bo{nja~kih `rtva i da ~uje i njihovo mi{ljenje. U prilozima RTRS-a

svjesno je pre{u}eno da je Jankovi} prije deset mjeseci na dan izricanja presude pobjegao, da se jo{ nalazi u bjekstvu i da se niko od policijskih struktura u RS-u nije potrudio da mu u|e u trag. Ali se zato ponavljaju izjave ]urguza, koji tvrdi da je “Jankovi} bio prinu|en se skloniti, jer je Sud BiH pristrasan i sudi isklju~ivo na {tetu Srba“. RTRS tako je jo{ jednom potvrdio svoju neprofesionalnost. I to da je javni servis za ovu RTV ku}u tek puka fraza, jer je zapravo rije~ o mediju jednog naroda i jedne partije, samo {to, na`alost, RTV taksu za njega moraju pla}ati i svi drugi gra|ani. Ali to i ne treba da ~udi ima li se u vidu da na ~elu RTRS-a stoji Karad`i}ev ratni ministar vjera. Za ~ijeg je mandata sru{en sve i jedan vjerski i kulturni spomenik bo{nja~kog naroda koji je bio na teritoriji pod kontrolom bosanskih Srba. I da ministar vjera ni tada niti nakon rata nijednom rije~ju to nije osudio. Zato je Oslobo|enje ponosno ako svojim pisanjem ponuka pravosudne institucije BiH da preispitaju svoju odluku i time barem djelimi~no olak{a muke i poni`enja koje u Prijedoru ve} dvadeset godina pro`ivljavaju Bo{njaci.

OSVRT

Pi{e: Gordana KATANA ekatana@spinter.net

U prilozima RTRS-a svjesno je pre{u}eno da je Jankovi} prije deset mjeseci na dan izricanja presude pobjegao, da se jo{ nalazi u bjekstvu i da se niko od policijskih struktura u RS-u nije potrudio da mu u|e u trag

OSLOBO\ENJE godine utorak, 1. novembar 2011. ZAVR[ENA REKONSTRUKCIJA PETLJE [I]KI BROD

DOGA\AJI

11

Na redu cesta
do bolnice Kreka
u kona~nici iznositi oko 16 miliona maraka. Pored radova na ulazu u Tuzlu, posebnu pa`nju u Tuzlanskom kantonu izaziva i izgradnja autoceste od Ora{ja do @ep~a, koja bi i{la preko Tuzle i Br~kog, te tako ~inila svojevrsni koridor kroz sjeveroisto~nu Bosnu. Izvedbeni projekat za veliki dio te autoceste je zavr{en.

VIJESTI

Pored radova na ulazu u Tuzlu, posebnu pa`nju izaziva i izgradnja autoceste od Ora{ja do @ep~a, koja bi i{la preko Tuzle i Br~kog
Nakon skoro ~etiri godine, ju~er su kona~no zavr{eni radovi na rekonstrukciji petlje [i}ki Brod, jednog od najva`nijih saobra}ajnih objekata na podru~ju Tuzlanskog kantona. „Obe}ali smo kraj radova 1. novembra i to obe}anje smo ispunili“ pohvalio se ministar , prometa i komunikacija u Vladi Federacije BiH Enver Bijedi}, nabrajaju}i razloge zbog kojih se odu`ila rekonstrukcija petlje.

Erminu ^urti}u pet i po godina
Kantonalni sud u Sarajevu nepravomo}no je osudio Ermina ^urti}a na pet i po godina zatvora za zlo~in nad stanovni{tvom u selu Stupni Do (op}ina Vare{). Sudsko vije}e je utvrdilo da je optu`eni u~estvovao u napadu na selo Stupni Do, te hap{enju, mu~enju, ne~ovje~nom postupanju i plja~ki imovine bo{nja~kog stanovni{tva, javio je BIRN - Justice Report. “Sud je na osnovu provedenih dokaza na nesumnjiv na~in zaklju~io da je ^urti} po~inio ratni zlo~in protiv stanovni{tva“, kazao je Jasenko Ru`i}, predsjedavaju}i Sudskog vije}a Kantonalnog suda u Sarajevu.

Mostovi i tunel
„Dru gi na~in sao bra}aj ne de blo ka de Tu zlan skog kantona jeste rekonstrukcija ceste izme|u Tuzle i Sarajeva. Bitno je zaobi}i prevoj Karaula, koji je najte`a ta~ka na magistralnim putevima u BiH. To imamo u planu za idu}u godinu i planiramo otvoriti tender za projekat izgradnje ~etiri mosta i jednog tunela kako bi zaobi{li Karaulu“, najavio je ministar Bijedi}, dodaju}i da je na Karauli prije izgradnje neophodno izvr{iti deminiranje terena.
A. [E]KANOVI]

Deblokada TK-a
„Prije svega, rije~ je o objektivnim razlozima, poput problema sa izvo|a~ima, ali nije izostalo ni onih subjektivnih. Ko na~no, do las kom no ve uprave Direkcije cesta Federacije BiH, na ~elu sa Filipom Vujevom, radovi su intenzivirani i zavr{ili smo u rekordnom roku“, pojasnio nam je ministar Bijedi}, dodaju}i da je rekonstrukcija petlje [i}ki Brod tek po~etak aktivnosti na saobra}ajnoj deblokadi Tuzlanskog kantona.

Jedna od najva`nijih saobra}ajnica u TK-u

KARAULA Bitno je zaobi}i prevoj Karaula, koji je najte`a ta~ka na magistralnim putevima u BiH. To imamo u planu za idu}u godinu, najavio je ministar Bijedi}
„Obe}ao sam da }e na prolje}e 2012. po~eti radovi na izgradnji ceste od petlje do bolnice Kreka, odnosno ulaza u Tuzlu. Sada ve} mogu re}i da bi radovi mogli po~eti ve} na kon No ve go di ne, ukoliko uslovi budu dozvolili“, poru~io je federalni ministar, koji je prilikom nedavnog boravka Vlade Federacije BiH u Tuzli otkrio da postoje predvi|ena sredstva za taj projekat, ~ija }e cijena

Desetogodi{nje kazne za zlo~ine
Sud sko vi je}e Odje la I za ra tne zlo~ine Suda BiH, nakon odr`anog glavnog pretresa, izreklo je prvostepenu presudu kojom su optu`eni Ljubi{a Vranje{ i Mladen Mili} ogla{eni krivim da su po~inili krivi~no djelo ratni zlo~in protiv stanovni{tva, saop}eno je iz Suda BiH. Za navedeno krivi~no djelo Sudsko vije}e im je odmjerilo kaznu zatvora od po 10 godina. Ogla{eni su krivim {to su za vrijeme oru`anog sukoba u BiH izme|u pripadnika Vojske RS-a i pripadnika Armije RBiH i HVO-a pucali u trojicu bra}e civila i tom prilikom ubili dvojicu, a jednog ranili, koji je uspio pobje}i.

Fran~e{evi} se `alio na odluku o suspenziji

“Revizija na reviziju” nije revizija
Kontrolni tim broj III nezakonito je u{ao u ponovnu provjeru ve} pregledanih predmeta, {to je mogao raditi samo Revizorski tim za koordinaciju
Martina Fran~e{evi}a, pomo}nika Zukana Heleza, ministra za bora~ka pitanja u Federaciji BiH, Prvostepena disciplinska komisija Agencije za dr`avnu slu`bu BiH suspendovala je na mjesec dana sa posla i pla}e. Fran~e{evi} je kriv jer je “zloupotrijebio i prekora~io slu`bena ovla{tenja u dr`avnoj slu`bi“, odnosno opstruirao reviziju bora~ke populacije tako {to je neovla{teno tra`io od Du{anke Boras, {efa Grupe za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze Ljubu{ki, da se revizorski tim za kontrolu broj tri istjera iz slu`benih prostorija... Fran~e{evi} se, naravno, `alio. Napisao je u `albi kako je od Du{anke Boras samo tra`io da radi po Zakonu o provo|enju kontrole bora~ke populacije koji ka`e da jedan revizorski tim ne mo`e pregledati predmete koje su ve} pregledali ~lanovi drugog revizorskog tima. Takvo {to mo`e uraditi, zaklju~io je Fran~e{evi}, samo Tim za koordinaciju revizorskih timova.

Tu`ila{tvo tra`i vi{e od 18 godina zatvora
U zavr{noj rije~i na obnovljenom su|enju za zlo~in na podru~ju Biha}a, Tu`ila{tvo BiH je istaklo da je optu`eni Suljo Karaji} odgovoran za po~injene zlo~ine, zatra`iv{i od Apelacionog vije}a da mu izrekne kaznu u skladu sa zakonom, odnosno kaznu ve}u od 18 godina zatvora. Prvostepenom presudom u aprilu 2010, Karaji} je, kao biv{i pripadnik Petog korpusa Armije BiH, osu|en za ubistva, ne~ovje~no postupanje, protivzakonito zatvaranje, nano{enje povreda tjelesnog integriteta civilima i biv{im pripadnicima Narodne odbrane autonomne pokrajine zapadna Bosna (NO APZB).

Ponovna provjera
- Stoga je revizorski tim broj tri potpuno nezakonito u{ao u ponovnu provjeru ve} pregledanih predmeta, {to je mogao raditi samo Revizorski tim za koordinaciju... I Du{anka Boras je poslala 27. septembra 2011. akt Ibrahimu Ganibegovi}u, pomo}niku ministra za op}e i pravne poslove, Besimu Hod`i}u savjetniku ministra Zukana i Petru Bari{i}u, {efu Tima za koordinaciju, kojim tra`i poja{njenje o zakonitosti provo|enja revizije i ukazuje na odre|ene nepravilnosti u radu revizorskog tima
Martin Fran~e{evi}: Jednomjese~na suspenzija

Sve po Zakonu
- Zatra`io je od {efa Grupe da ne potpi{e zapisnik o izvr{enoj kontroli Revizorskog tima za kontrolu broj tri. Sprije~io je ~lanove Komisije za popis dokumentacije biv{eg Ministarstva obrane HZ-HBa i FMO-a da izvr{e popis dokumentacije u skladu sa obavezama iz rje{enja o imenovanju navedene komisije, navela je prvostepena komisija u rje{enju.

broj tri. Posljednji navod da sam sprije~io ~lanove Komisije za popis dokumentacije biv{eg Ministarstva obrane HZ-HB-a i Fe de ral nog mi nis tar stva obrane da izvr{e popis dokumentacije, potpuno je neto~an i u najmanju ruku smije{an, kao i ideja da sam sprije~io bilo koga da popisuje bilo {to, zaklju~uje Fran~e{evi} u svojoj `albi.
A. B.

12

CRNA HRONIKA
Policija je u nedjeljuprivelaR.A. sa podru~jaop{tineTesli}, koji je po dolasku u ugostiteljski objekt Kod An|e u mjestu \uli}, kod Tesli}a, sa no`em u ruci prijetiogostima. Policija je, naime, nakonprijaveincidenta od R. A. oduzela no`, te utvrdila da je jednaosobakoja je bila sa njim, a koja mu je poku{alaoteti no`, posje~ena po ruci. O doga|aju je obavije{tentu`ilac, a protiv R. A. }e sudu biti upu}enzahtjev za prekr{ajno procesuiranje.

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Gostima kafane prijetio no`em

Hrvatski dr`avljanin uhva}en u {vercu

Pripadnici Jedinice GP Gradi{kasprije~ili su {verc 100 boksova cigareta LD. Kako je saop}eno iz GPBiH, cigarete su otkrivene u audiju, njema~kih registarskih oznaka, kojim je upravljao dr`avljanin Hrvatske T. @. (42). Cigarete, koje su otkrivene u gepeku na mjestu rezervnog to~ka, u torbi, ispod sjedi{ta voza~a, te u dje~ijim sjedalicama sa namjenski isje~enim dnom, te T. @, na dalje supostupanjepredati UIO.

Nakon pada u minsko polje na Jahorini

Ju~er u zeni~kom naselju Kanal

Odgo|ena evakuacija povrije|enog Slovenca
Simon Vogrinec nije preba~en u Ljubljanu jer se njegovo zdravstveno stanje pogor{alo
Slovena~ki paraglajdista Simon Vogrinec (28), koji je u nedjelju te{ko povrije|en na Jahorini, u `ivotnoj je opasnosti i zbog toga je ju~er planirana evakuacija u Slovenijuodgo|ena do daljnjeg, potvrdila je za Oslobo|enje glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri}. Kasno sino} Vogrinecu su amputirane lijeva natkoljenica i desna potkoljenica. - Krvarenja trenutno nema, ali njegov `ivot je ugro`en. On se nalazi na intezivnoj njezi Klinike za ortopediju i pod stalnim je nadzorom ljekara. Konstantno prima krv i plazmu, kazala je Jandri}. Vogrinec je trebalo da bude preba~enhelikopteromOru`anihsnaga Slovenije u Klini~ki centar u Ljubljanu. Me|utim, njegovo zdravstveno stanje se pogor{alo sat i po prije planiranog leta, pa je slovena~ki helikopter vra}en u bazu. Istovremeno je nastavljena borba za `ivot mladog Slovenca. Vogrinec je, nakon nesre}e, u KCUS dovezen u stanju {oka s te{kim povredama mi{i}a, kostiju i krvnih sudova, a ljekari su poduzeli sve potrebne mjere. S obzirom na to da je upitna funkcija i opstojnost njegovih potkoljenica, a o daljnjim koracima hitno treba odlu~iti njegova porodica, iz KCUS-a su tra`ili da Vogrinec bude izmje{ten u Ljubljanu. On je, podsje}amo, povrije|enpri padu paraglajdera u minsko polje na vrhuKo{uta na Jahorini, a koji se nalazi na nepristupa~nom terenu udaljenom od putne komunikacije. Akcijuspa{avanjaVogrineca i trojice njegovih kolega, koji su pro{li bez povreda, izveli su pripadnici Gorskeslu`bespa{avanjaJahorina i Civilne za{tite RS-a u saradnji sa pripadnicima EUFOR-a, ~ijim je helikopterom povrije|eni Slovenac prevezen u bolnicu. Kako se moglo ~uti, dvojica paraglajdista su sletjela u minsko polje. U momentu slijetanja nisu znali da su u minskom polju jer, kako su ispri~ali, nije bilo obilje`eno. Vogrinec je povrije|en kada je nakon slijetanja ponovo krenuo na vrh kako bi poletio paraglajderom.
Dk. O. - Ja. D.

Sa policijskog uvi|aja: Supruga se uspjela otrgnuti i tako spasiti `ivot

40-godi{njak se raznio bombom
U eksploziji bombe, koju je aktivirao Smail Deli}, te{ko povrije|ena njegova supruga, a lak{e 20-godi{nja prolaznica
Smail Deli} (40) iz Zenice ju~er je stradao u eksploziji ru~ne bombe koju je sam aktivirao u zeni~kom naselju Kanal. Tom prilikom te{ko je povrije|ena njegova supruga Jasmina Mangi} (37), dok je 20-godi{nja prolaznica Semra Grahi} zadobila lak{e povrede. Jasmina Mangi}, koja je preba~ena i zbrinuta u Kantonalnoj bolnici Zenica, ima te{ku povredu lijevog stopala te je smje{tena na Odjelu traumatologije. Sve se odigralo pred o~ima kom{ija, u blizini autobuske stanice i ku}e na broju 106, u kojoj su gotovo 19 godina `ivjeli Jasmina i Smail. Jasmina, koja je napustila mu`a prije nekoliko mjeseci i nastavila `ivjeti u obli`njoj porodi~noj ku}i, krenula je ju~er ka autobuskoj stanici, gdje ju je sustigao Smail. Tu su se po~eli sva|ati, a kada je ona krenula da u|e u autobus, Smail je aktivirao ru~nu bombu. Prema izjavi kom{ija, do ove porodi~ne tragedije do{lo je zbog navodnog nevjerstva i ljubomore, a pretpostavlja se da je Smail prilikom aktiviranja bombe namjeravao da ubije i suprugu. ^ak ju je, kako se moglo ~uti, uhvatio rukama, me|utim, Jasmina se otrgla i krenula prema autobusu, {to joj je spasilo `ivot. Ina~e, Smail Deli} se nedavno vratio sa odslu`enja desetomjese~ne zatvorske kazne u zatvoru u Ora{ju na koju je osu|en zbog kra|e dijelova sa vagona. Iza njega su ostala tri sina, a najstariji je u zeni~kom zatvoru gdje izdr`ava kaznu zbog kra|e.
Mi. D.

Nakon prijave silovanja djevojke kod Srebrenika Obavje{tenje
JP „[ume TK“ d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 10260/11 od 31.10.2011. godine o prodaji roba {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

Pritvoren 24-godi{njak
Op}inski sud u Grada~cu odre dio je je dno mje se~ni pritvor Emiru Babi}u, 24go di{ nja ku iz se la Pre vi le kod Srebrenika, zbog sumnje da je u ~etvrtak nave~er silovao 20-godi{nju djevojku iz ovog sela. Kako je saop}eno iz Tu`ila{tva TK-a, ~iji su tu`ioci nakon policijske istrage predlo`ili Babi}evo pritvaranje, mladi} je nasilno u{ao u poro di~nu ku}u 20-go di{ nje djevojke, a potom ju je prisilio na seksualni odnos. Djevojka je tom prilikom zadobila lak{e povrede. Nakon silovanja Babi} je pobjegao, a djevojka odmah telefonom policiji u Srebreniku prijavila {ta se desilo. Nakon istrage, te ljekarskih pregleda, utvr|eno je da postoji sumnja da je silovana, te je priveden osumnji~eni.
A. [e.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 1. novembar 2011.

CRNA HRONIKA
Nepoznatinapada~preksino} je oplja~kao kladionicu Williams u sarajevskoj Ulici Safeta Zajke. Naime, napada~ je upao u kladionicu i, prijete}i pi{toljem, od radnice oteo odre|enu sumu novca, a zatim se udaljilo u nepoznatom pravcu. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a policijski slu`benici rade na rasvjetljavanju razbojni{tva, te identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

13

Oplja~kana sportska kladionica Williams

Oteo novac i oti{ao u kafi}

Nakon incidenta koji se desio u nedjelju u ugostiteljskom objektu koji se nalazi u sklopupumpeMedekspetrolu [ipovu, policija je privela@. L. Naime, @. L. je nakon prijetnji pri{ao radniku M. S. s pi{toljem u rukama i zatra`io novac, koji mu je on u strahu predao. @. L, protiv kojeg}e bitipodnesenaprijavazbogugro`avanjasigurnosti, nedozvoljenogposjedovanja oru`ja i razbojni{tva, zate~en je u kafi}u iste pumpe.

Akcija SIPA u Doboju: Privedene ~etiri osobe

Sprije~en {verc oru`ja u Srbiju?
U akciji koju su ju~er pripadnici SIPA izveli na {irem podru~ju Doboja, uhap{ene su ~etiri osobe te je zaplijenjena ve}a koli~ina oru`ja. Me|u uhap{enima se, kako nezvani~no saznajemo, nalazi i Go ran Lu ki}, zva ni Li sac, slu`benik u CJB-u Doboj, koji je radio u Odjeljenju za izdavanje paso{a. Osim Luki}a, privedeni su navodno i Goran \uri}, vlasnik trgovine ra~unarskom opremom, te Goran Danilovi} i Petar Tubi}, zvani Tuba, direktor paraglajding kluba Paraghost - Doboj. Pretpostavlja se da je organizator ove grupe Luki}, koji je dogovarao kupoprodaju oru`ja, koje je, navodno, trebalo i}i za Srbiju. Akcija je izvedena na osnovu naloga Tu`ila{tva BiH, Okru`nog tu`ila{tva u Doboju i SIPA, u saradnji sa nadle`nim agencijama iz Srbije. Odvijala se

Uhap{eni Goran Luki}, koji je radio u Odjeljenju za izdavanje paso{a, Goran \uri}, vlasnik trgovine ra~unarskom opremom, te Goran Danilovi} i Petar Tubi}, direktor paraglajding kluba

du`e vrijeme, a Tu`ila{tvo BiH je ovaj predmet preuzelo od kolega iz Doboja, zbog sumnje da se radi o organizovanom kriminalu i me|unarodnoj prodaji oru`ja i vojne opreme. Tokom pretresa devet lokacija, pripadnici SIPA su prona{li {est minobaca~a 82 mm, 22 ru~ne bombe, 33 ru~na baca~a raketa (zolje), sedam automatskih pu{aka, ne{to lova~kog naoru`anja, pet kg eksploziva, vi{e inicijalnih kapisli, pet modificiranih mobilnih telefona za paljenje eksplozivnih naprava, okvire za automatsko oru`je, municiju razli~itog kalibra... Uhap{ene osobe }e biti predate dr`avnom tu`iocu Dubravku ^ampari, koji vodi ovaj predmet, radi saslu{anja, nakon kojeg }e biti donesena odluka o even tu al nom pri je dlo gu za odre|ivanje pritvora.
D. P.

Oduzeti automatske pu{ke, bombe, baca~i raketa, eksploziv...

Po~elo su|enje za plja~ku po{tanskog vozila

Kantonalni sud Zenica

Nevresa Dizdarevi} NEGIRALA KRIVNJU
Alen i Adi Ali} prilikom privo|enja na ju~era{nje ro~i{te
Foto: M. TUNOVI]

Saslu{anje prvih svjedoka

optu`be 17. novembra
^itanjemoptu`nice i uvodnim izlaganjem tu`ila{tva i odbrane, ju~er je u Kantonalnom sudu u Zenicipo~elosu|enjebra}iAlenu (33) i Adiju(20) Ali}u, kojeoptu`nica Tu`ila{tva Zeni~ko-dobojskog kantona tereti da su po~etkom juna oplja~kali po{tanskovozilo u mjestuKula kod Zenice i ukrali 40.000 KM. Predsjedavaju}em Sudskog vije}a sudiji Nerminu Te{njaku dostavljeni su prijedlozi dokaza, a su|enje se nastavlja 17. i 22. novembra, za kada je planirano saslu{anje prvih svjedoka optu`be. Zajedno sa bra}om Ali} optu`en je i njihov kom{ija Sead Dizdar (36), koji je priznao da je u~estvovao u plja~ki vozila BH Po{te i sa Tu`ila{tvom sklopio nagodbu kojom je pristao na dvije i po godine zatvora. Ovaj sporazum Sud je prihvatio. Plja~ka je izvr{ena3. juna, kada su tri maskiraneosobegolfom A4 presrelepo{tanskikedi te, uz prijetnjuupotrebeautomatskih pu{aka, natjerale po{tare da im predajutorbu sa novcemnamijenjenim za penzije umirovljenikakoji`ive na podru~juBabina i okolnihmjestaSeoci, Arnauti, Briznik i Radinovi}i. AlenAli} je, kao {to je poznato, u vrijeme razbojni{tva bio na dopustu iz zeni~kog KPZ-a, gdje izdr`ava kaznu za stravi~niudes u kojem su poginule ~etiri djevojke, a jedna te{ko povrije|ena.
Mi. D.

Zeni~anka Nevresa Dizdarevi} (33) ju~er je pred Asimom Pezerom, sudijom za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Zenici, negirala krivnju po optu`nici koja je tereti da je prekora~ila granice nu`ne odbrane kada je usmrtila supruga Ahmedina Dizdarevi}a (33). U skladu sa ~injenicom da je optu`enaizjavila da se ne osje}a krivom, slijedi odre|ivanje Sudskog vije}a pred kojim }e se odr`ati glavni pretres. Sukob, odnosno sva|a koja je okon~ana smr}u Ahmedina, izbila je 13. avgusta u porodi~noj ku}i Dizdarevi}a u selu Vrselje, 20-ak km od Zenice. U optu`nici stoji da je Ahmedin u alkoholiziranom stanju u{ao u ku}u i od supruge tra`io novac koji je sakrila (50 KM za hranu). Kada je ona odbila da mu preda novac, on je nasrnuo na nju i po~eo je udarati pesnicama u glavu. U namjeri da se odbrani, Nevresa ga je no`em udarila u lijevu klju~nu kost, te mu probila potklju~nu arteriju. Ahmedin je od

Nevresa Dizdarevi}

iskrvarenja preminuo na putu ka bolnici, a Nevresa se predala, te potom policiji i de`urnom tu`iocu priznala {ta je uradila. Ina~e, oni su 13 godina`ivjeli u roditeljskoj ku}i porodice Dizdarevi}. ^esto su se sva|ali, pa i tukli, a oboje su bili bez zaposlenja. On je povremeno obavljao fizi~ke poslove kako bi ne{to zaradio, ali je i puno pio. NevresaDizdarevi} se brani sa slobode. Naime, nakon 30-dnevnog pritvora pu{tena je, {to su tra`ili i ~lanovi porodice ubijenog Ahmedina, kako bi se mogla brinuti o dvoMi. D. je maloljetne djece.

14

REGION

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Blokirana imovina HDZ-a

Kampanja na kredit
Predsjednica hrvatske Vlade i HDZ-a najavila kako }e predlo`iti financiranje izborne kampanje bankovnim zajmovima, a predlo`it }e da bankama ponude i osobne mjenice
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Sanader vra}en u zatvor
Biv{i premijer Hrvatske Ivo Sanader ju~er je napustio bolnicu Rebro u Zagrebu i uz jaku policijsku pratnju sproveden je u zatvor Remetinec. Nalaz ergometrije nije pokazao normalne vrijednosti, ali nisu takve da zahtijevaju hitnu intervenciju, doznaje se iz bolnice. Biv{em premijeru je poja~ana dosada{nja terapija, a kontrola je zakazana za mjesec. Protiv Sanadera je u petak trebalo po~eti su|enje zbog ratnog profiterstva, to jest USKOK-ove optu`be da je sredinom 90-ih uzeo 3,6 miliona kuna provizije od zajma koji je Hrvatska dobila od austrijske Hypo banke. Novo ro~i{te zakazano je za ~etvrtak, 3. novembra.

Imovina HDZ-a odlukom zagreba~kog @upanijskog suda je u blokadi. Blokirana je za sada samo zgrada sredi{njice HDZ-a. Hadezeovci i dalje mogu koristiti prostorije ove zgrade, ali tom nekretninom vi{e ne mogu raspolagati u smislu prodaje ili davanja u zakup. Odluka o blokadi HDZ-ove imovine, koju je na zahtjev USKOK-a donio zagreba~ki @upanijski sud, jo{ nije postala pravomo}na, jer prva politi~ka stranka koja se na{la pod istragom ima pravo na `albu.

da smo nu`ni Hrvatskoj jer bez stabilne i jake Hrvatske demokratske zajednice nema stabilne Hrvatske, kazala je Kosor.

Simbol HDZ-a
[to se ti~e ban ko vnih ra~una, ni ti je dan od 26 ra~una HDZ-a u Hrvatskoj trenutno nije pod sudskom blokadom. Ovaj pravni potez je u skladu sa zakonom nakon {to je nedavno pokrenuta istraga protiv HDZ-a kao pravne osobe, a u istrazi USKOK-a prikupljeni dokazi da se ta stranka koristila nezakonito ste~enim novcem. U financijskim malverzacijama vezanim za crni fond HDZ-a, ka ko se tvrdi, dr`ava je o{te}ena za najmanje 32 milijuna kuna. Ina~e, konkretna zgrada je vrlo dobro odr`avana vi{ekatnica. Ali, iako stranka nije formalno uknji`ena kao vlasnik, to je zdanje koje ve} godinama simbolizira mo} i presti` HDZ-a. Tvrdi se da ima povr{inu od 1.500 kvadratnih metara i da na tr`i{tu nekretnina vjerojatno vrijedi oko 23 milijuna kuna. [to je jo{ nedovoljno da bi se nadokna dio no vac izvu~en iz hrvatskih dr`avnih ustanova i poduze}a putem marketin{ke agencije Fimi medija.
Jadranka DIZDAR

Kosor: Potpuno sam mirna

O~ekivana odluka
Odluka je o~ekivana. Prema rije~ima premijerke i predsjednice HDZ-a Jadranke Kosor, ovo ne}e obeshrabriti HDZ “koji }e nastaviti svoju borbu s korupcijom i kriminalom“ Podsjetila je kako zna da . je osobno dala ogroman doprinos toj borbi. - Potpuno sam mirna, zaklju~ila je. S obzirom na to da je sudska odluka o blokadi imovine HDZ-a donesena samo mjesec prije parlamentarnih izbora, izjavila je da stranka koju vodi ima tzv. rezervne varijante. - HDZ ni{ta ne}e sprije~iti da ide u izbore, ali

bi voljeli da u tu politi~ku borbu u|u ravnopravno, medijski i u svakom drugom smislu, kazala je i najavila kako }e predlo`iti financiranje izbor ne kam pa nje ban ko vnim zajmovima.

mogle dati kredit, ponudimo i osobne mjenice, rekla je Kosor. Po njezinim rije~ima, HDZ je povijesna stranka koja je najzaslu`nija za stvaranje samostalne, demokratske i ne-

Novinar ka`njen sa 18.000 eura
Apelacioni sud u Skoplju kaznio je sa 18.000 eura novinara ~asopisa Fokus Jadranku Kostovu zbog „nano{enja {tete ugledu“ poslanika vladaju}eg VMRO-DPMNE Antonija Milo{oskog, koji je ranije bio ministar spoljnih poslova. Udru`enje novinara u Makedoniji saop{tilo je da je zgro`eno na~inom kako Apelacioni sud u Skoplju postupa protiv novinara koji su tu`eni za krivi~na djela klevete i uvrede nosioca javnih funkcija. U Makedoniji je protiv novinara pokrenuto 160 krivi~nih tu`bi zbog klevete.

NU@NI HRVATSKOJ U ovom trenutku moramo ~uvati HDZ i nikomu ne}emo dopustiti da udara na stranku u cjelini. Sigurno je da smo nu`ni Hrvatskoj jer bez stabilne i jake Hrvatske demokratske zajednice, nema stabilne Hrvatske, kazala je Kosor
- Planirali smo financirati ovu kampanju podizanjem kredita. Sada sasvim sigurno mogu re}i da je to vrlo te{ko i komplicirano, ali jedan od na~ina koji }u predlo`iti vodstvu stranke jest da potencijalnoj banci ili bankama, koje bi ovisne Hrvatske. - U ovom trenutku moramo ~uvati HDZ i nikomu ne}emo dopustiti da udara na stranku u cjelini, nego, ako je bilo pojedina~nih odgovornosti, tu odgovornost treba individualizirati, a odgovorni i odgovarati. Sigurno je

Zabranjen prolaz KFOR-u i EULEX-u

Srbi s barikade vratili Drewsa
Komandant KFOR-a Erhard Drews nije ju~er uspio da pro|e kroz Zup~e ka prelazu Brnjak, jer su Srbi s barikada vratili konvoj EULEXa u kojem se nalazio Drews.

U Crnoj Gori oko 150 vehabija
U Crnoj Gori djeluje najmanje 150 vehabija, a njihova glavna upori{ta su u Plavu, Ro`ajama, Beranama, Bijelom Polju, Ulcinju i Tuzima, procjena je crnogorske Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Policija i agenti Agencije za nacionalnu bezbjednost od polovine 2005. pomno prate i evidentiraju sve pripadnike vehabija i prikupljaju podatke o njihovom djelovanju i na~inu organizacije. “Po njihovim okupljanjima, na~inu zajedni~kog klanjanja, vjerovanju, na~inu `ivljenja, obla~enju, nije te{ko zaklju~iti da su prili~no organizovani, a za takvu vrstu djelovanja potreban im je novac. Te{ko je utvrditi odakle im sti`e novac, ali se neke transakcije stalno prate“, saop{tila je policija, koja nema procjenu o tome koliko su opasni po bezbjednost u Crnoj Gori.

Pregovori
Drews je bio primoran da se vrati ka ju`nom dijelu Kosovske Mitrovice. S njim je bio i zamjenik {efa EULEX-a Andy Sparks, ina~e biv{i britanski ambasador u Pri{tini. Oni su se vozili u pratnji nekoliko d`ipova KFOR-a i je-

dnim EULEX-ovim. Srbi su bi li spre mni da pro pus te KFOR, ali ne i d`ip misije EU. Drews je oko petnaestak minuta razgovarao s potpredsjednikom Op{tine Zubin Potok Sr|anom \urovi}em u namjeri da ubijedi sta no vni{ tvo da kre ta nje omogu}i i osoblju EULEX-a, te ostalim predstavnicima misija na Kosovu.

Neutralnost
Komandant KFOR-a zahtijeva slobodu kretanja za sve

Pripadnici Albanskog pokreta Samoopredjeljenje prevrnuli su ju~er jo{ jedan kamion sa robom iz centralne Srbije, javila je Srna. U kamionu se nalazila p{enica koja, prema ocjeni pristalica ovog pokreta, naru{ava o~uvanje kosovskog tr`i{ta. - Nastavi}emo sa akcijama, navodi se u saop{tenju Samoopredjeljenja, kojim se gra|ani pozivaju da bojkotuju robu iz Srbije.

Opet prevrnuli kamion sa robom iz Srbije

\urovi} je rekao da vozilo EULEX-a nisu mogli da pro pus te pri je ne go {to se ta misija „ogradi od kosovskih in sti tu ci ja i dje lu je neutralno“. U velikom broju gra|ani su se okupili i u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, kad su ~uli da sti`e konvoj u kojem je Drews. Barikada koju su Srbi postavili na administrativnoj liniji ispred prelaza Brnjak prije tri dana vi{a je od dva metra, a KFOR je i ju~er svoje vojnike snabdijevao iz vazduha.

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

SVIJET

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Uprkos prijetnjama SAD-a

Palestina postala ~lanica UNESCO-a
SAD su zaprijetile da }e zadr`ati oko 70 miliona dolara finansija za UNESCO ukoliko ova organizacija odobri ~lanstvo Palestincima
Or ga ni za ci ja UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) usvojila je zahtjev Palestine za prijem u pu no pra vno ~lan stvo u okviru njihovih {irih napora za sti ca nje me|una ro dnog pri zna nja, pre no si Srna. "Generalna konferencija odlu~ila je da primi Palestinu kao ~lanicu UNESCO-a", pi{e u rezoluciji za koju je glasalo 107 zemalja, protiv je bilo 14, dok su 52 zemlje bile uzdr`ane.

Petero mrtvih u Kandaharu
U samoubila~kom napadu u gradu Kandaharu na jugu Afganistana poginulo je pet ljudi, me|u kojima su tri radnika UNHCR-a, prenosi Srna. U saop{tenju se navodi da su u napadu povrije|ena dva radnika UNHCR-a, koji su afganistanske nacionalnosti. [ef lokalne policije Abdul Razak rekao je da se bomba{ samoubica kamionom natovarenim eksplozivom zaletio u kontrolni punkt nedaleko od kompleksa u kojem su smje{teni UN i druge me|unarodne organizacije. Poslije bomba{kog napada u kompleks su upala tri naoru`ana pobunjenika i sukobila se sa pripadnicima bezbjednosnih snaga. Sva tri napada~a su ubijena.

Posljedice
Prijem Palestine u UNESCO mogao bi izazvati te{ku krizu unutar organizacije budu}i da su SAD, koje agenciji daju 22 posto njenog prora~una, za pri je ti le da }e prestati upla}ivati novac u tom slu~aju. UNESCO bi tako ve} za ovu godinu dobio 70 mi li ona do la ra ma nje. Prema rije~ima portparolke State Departmenta Victorije Nuland, SAD su odr`ale seriju konsultacija s predstavnicima UNESCO-a tokom kojih su dale do znanja da }e prijem Palestine u punopravno ~lan stvo UNES CO-a

Plevneliev novi bugarski predsjednik
Kandidat konzervativnog bugarskog premijera Bojka Borisova Rosen Plevneliev izabran je za predsjednika Republike, u drugom izbornom krugu, prenosi Fena. Prema izbornim rezultatima, Plevneliev je od 98 posto prebrojanih listi}a dobio 52,5 posto glasova, a njegov socijalisti~ki protukandidat Ivailo Kalfin 47,4 posto glasova. Dosada{nji predsjednik Georgi Parvanov, ljevi~ar, nije se mogao kandidovati nakon dva uzastopna mandata. Izbori su bili test za premijera Bojka Borisova, koji se suo~ava s ekonomskim te{ko}ama u svojoj zemlji, najsiroma{nijoj u EU. On je pod stalnim pritiskom Bruxellesa koji od njega zahtijeva u~inkovitiju borbu protiv korupcije i kriminala.

Za prijem glasalo 107 zemalja, protiv je bilo 14, dok su 52 zemlje bile uzdr`ane

Reuters

imati posljedice. Ona je podsjetila da dva ameri~ka zakona iz 1990. zabranjuju Amerikancima da finansiraju neku specijaliziranu agenciju UN-a koja primi Palestince kao punopravnu dr`avu ~lanicu, sve dok nema mirovnog sporazuma s Izraelom. Ameri~ki zvani~nici su protiv palestinskog zahtjeva za prijem u UNESCO, jer smatraju da se time {teti

na po ri ma za obnav lja nje izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora.

Izrael
Ranije u ponedjeljak Izrael je objavio da }e se pridru`iti SAD-u u odluci da povuku svoj finansijski doprinos organizaciji, izjavio je izraelski ambasador pri UNESCO-u, prenosi Fena. "Ne vjerujem da }emo nas-

taviti pla}ati godi{nje doprino se, ne go }emo sli je di ti Amerikance, {to }e smanjiti za ~etvrtinu bud`et UNESCOa", kazao je on. "UNESCO ne}e mo}i ispuniti svoju misiju", dodao je on. Palestinski zvani~nici zatra`ili su punopravno ~lanstvo u UN-u, ali po{to se o~ekuje da }e ti napori potrajati, oni poku{avaju da u|u u UNESCO, ~ije je sjedi{te u Parizu.

Anders Fogh Rasmussen u iznenadnoj posjeti Libiji

NATO ne}e intervenisati u Siriji
Preuzeli smo odgovornost za operaciju u Libiji jer je postojao jasan mandat UN-a i jer smo imali podr{ku zemalja u regiji, rekao je Rasmussen ocijeniv{i da nijedan od ovih uslova nije ispunjen u Siriji
[ef NATO-a Anders Fogh Rasmussen stigao je u ponedjeljak u Tripoli, u iznenadnu posjetu Libiji, posljednjeg dana zra~ne misije Atlantskog saveza koji je odigrao veliku ulogu u svrgavanju re`ima Muamera Gadafija, prenosi Fena. Sedam mjeseci poslije prvih NATO-ovih bombardiranja polo`aja Gadafijevih snaga, Rasmussen je doputovao u Tripoli radi razgovora s novim libijskim liderima. Ovo je prva posjeta glavnog tajnika NATO-a Libiji. "Ve~eras u pono}, operacija Ujedinjeni za{titnik }e biti zavr{ena. Nije planirana velika uloga za NATO. Sada je na UN-u da bude u prvom redu me|unarodne pomo}i novim libijskim vlastima", izjavio je u ponedjeljak Rasmussen u avionu za Tripoli. Tako|er je rekao da je vojna intervencija Atlantskog saveza u Siriji potpuno isklju~ena i

Gadafijeva rezidencija sravnjena sa zemljom
Bab al-Azizija, rezidencijalni kompleks u Tripoliju koji je nekada bio simbol Gadafijeve vladavine, buldo`erom je sravnjen sa zemljom. Te{ko o{te}en poslije 64 napada aviona NATOa, a kasnije i u artiljerijskim napadima Gadafijevih i pobunjeni~kih snaga, nekada veleljepna Veli~anstvena kapija vi{e ne postoji, pi{e britanski Daily Mail. Kako prenosi britanski list, veliki broj stanovnika Tripolija pozdravio je ru{enje, kako su rekli, simbola terora i diktature, dok su Libijci, nekada lojalni Gadafiju, odavno napustili glavni grad. smo imali jaku i aktivnu podr{kuzemalja u regiji", dodao je on, ocijeniv{i da "nijedan od ovih uslova nije ispunjen u Siriji". "Moramodonositiodluke od slu~aja do slu~aja. U globalnoj perspektivi, ne mo`ete porediti Libiju i Siriju", dodao je on. Sirijski re`im, koji ne priznaje dubinu pobune i pripisuje nasilje u zemljiteroristi~kimbandama, ne prestaje s represijama nad demonstrantima koji od 15. marta tra`e Asadov odlazak. Premapodacima UN-a, od tada su oko 3.000 ljudi izgubile `ivot.

Potjernica za Suhom Arafat
Prvostepeni sud u Tunisu izdao je me|unarodni nalog za hap{enje Suhe Arafat, udovice palestinskog vo|e Jasera Arafata, izjavio je za AFP glasnogovornik ministarstva pravosu|a Kadem Zine el-Abidin, ne navode}i pojedinosti u vezi s ovom odlukom, prenosi Fena. Prema tuniskim informativnim portalima, Suha Arafat se progoni zbog korupcije u aferi Me|unarodna {kola u Kartagi, koju je ona osnovala 2006. s Lejlom Trabelsi, biv{om tuniskom prvom damom. Dvije `ene su se zatim posva|ale i 14. augusta 2007. tuniski predsjednik Zine el-Abidin ben Ali je Suhi Arafat oduzeo tunisko dr`avljanstvo i protjerao je iz zemlje. Od tada Suha Arafat `ivi na Malti.

Anders Fogh Rasmussen

osudio represije koje nad civilima izvode sirijske snage. "Nemamo nikakvu namjeru intervenisati u Siriji. Jedini na~in da se u Siriji, kao i u drugim zemljama, ostvari napredak je taj da se vodi ra~una o legitimnim te`njama sirijskog naroda i da se uvedu demokratske reforme", izjavio je Rasmussen. "Mi smo preuzeliodgovornost za operaciju u Libiji jer je postojao jasan mandat UN-a i jer

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

18

OGLASI

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine utorak, 1. novembar 2011.
Podijeljena mi{ljenja o prvom bankaru Evrope

SVIJET FINANSIJA

19

Super Mario naslje|uje probleme
Mario Draghi, koji je od ju~er na ~elu Evropske centralne banke, ima zadatak da sa~uva euro u svojstvu svjetske valute
Direktor Evropske centralne banke Mario Draghi ju~er je prvi dan na ovomradnommjestu, a ruski stru~njaci imaju razli~ito mi{ljenje o novom glavnom bankaru Evrope - jedni strahuju da }e Italijan dijeliti krediteproblemati~nimzemljama bez ikakve kontrole, a drugi smatraju da ne}e do}i do neke radikalne promjene kursa. vima jedne ili druge strane. U tom smislu bilo je prili~no te{ko pritiskati Tricheta” oci, jenio je Golubovich.

BiH

EU

Jedan ~ovjek
Finansijski analiti~ar Denis Barabanov smatra da se u prvih {est mjeseci politika ECB-a ne}e naglo mijenjati, jer ECB nije organ kojim rukovodi jedan ~ovjek. Italijanska {tampa novog {efa ECB-a zove Super Mario. Siro~e i vaspitanik jezuitske {kole radio je u Vije}u za finansijsku stabilnost G20, u rukovodstvu banke Goldman Sachs, a bio je i izvr{ni direktor Svjetske banke. Od 2006. rukovodi Bankom Italije. Na toj funkciji je 2010. godine zaradio dva puta vi{e od {efa ECB-a, skoro 800.000 eura. Eksperti smatraju da }e Draghi, poslije Trichetovog osmogodi{njeg rukovodstva, naslijediti probleme. Najte`e za Italijana bi}e da sa~uva euro u svojstvu svjetske valute.

Provo|enje odluka
Jedinstveno evropsko ministarstvo finansija mora biti stvoreno u najkra}e vrijeme, otkup obligacija kriznih zemalja je sporna ali neophodna mjera, procentna stopa }e ostati zasad bez promjene. Tako je savjetovaoinvestitoreJeanClaudeTrichetnekolikodanaprijenego{to je napustio du`nost {efa ECB-a. Njema~ki Bild am Sonntag prenosi da je Trichet rekao da kriza jo{ nije prebro|ena i da je sad od odlu~uju}eg zna~aja da se {to br`e provedu odluke samita u Bruxellesu.

Lak{i i br`i prelasci granica
Evropska unija treba moderniji i u~inkovitiji sistem upravljanja svojim vanjskim granicama kako bi se omogu}ili njihovi lak{i i br`i prelasci i odgovaraju}i nivo sigurnosti, saop}ila je Evropska komisija. Komisija je usvojila dokument u kojem navodi glavne opcije za kori{tenje novih tehnologija kako bi se pojednostavila putovanja i bolje pratilo dr`avljane tre}ih zemalja koji prelaze granice. Vanjske granice EU, po podacima EK-a, prelazi vi{e od 700 miliona evropskih gra|ana i dr`avljana tre}ih zemalja na godinu, a taj }e broj u budu}nosti biti i znatno ve}i. Do 2030. broj ljudi na evropskim aerodromima mogao bi se pove}ati za 80 posto, {to }e izazvati ve}a ka{njenja i redove putnika ako se do tada ne moderniziraju procedure grani~nih kontrola. - Unija mora nastaviti s modernizacijom upravljanja svojim vanjskim granicama i osigurati da {engenski prostor bude bolje opremljen za suo~avanje s budu}im izazovima, kazala je povjerenica za unutarnje poslove Cecilia Malmstroem. - Inicijativa Pametne granice ubrzat }e prelaske granica ~estim putnicima, a mogla bi nam pomo}i i u boljem osiguranju na{ih vanjskih granica, kazala je ona. Inicijativa predla`e uvo|enje sistema za ulaske i izlaske koji bi u elektroni~koj bazi podataka bilje`io vrijeme i mjesto ulaska u EU i duljinu odobrenih kratkih boravaka, zamjenjuju}i postoje}i sistem `igova u paso{ima. Ti bi podaci bili dostupni tijelima za kontrolu granica i za imigraciju. Predvi|a se i program za registrirane putnike, koji bi nekim grupama ~estih putnika iz tre}ih dr`ava omogu}io ulazak u EU, uz odgovaraju}e prethodne provjere, koriste}i jednostavnije grani~ne kontrole na automatiziranim izlazima u aerodromima. To bi ubrzalo prelaske granica za ~etiri do pet miliona putnika na godinu i potaknulo ulaganja u modernije automatizirane grani~ne kontrole, primjerice na bazi e-putovnica, na velikim grani~nim prelazima. Komisija }e idu}e godine, nakon rasprave s ostalim evropskim institucijama, predstaviti zakonske prijedloge o tim pitanjima.

Mario Draghi

U tom kontekstubrojna su pitanja u vezi sa Trichetovim nasljednikom, ka`e za Glas Rusije predsjednik Vije}a direktora kompanije Arbat capital management Aleksey Golubovich. “Draghi o~igledno ne}e biti tako samostalan. On }e se truditi da vodi kolektivnu politiku i na njega }e Francuzi i Nijemci vr{iti veliki pritisak kako bi se ECB pribli`io stavo-

Svijet na ivici krize zapo{ljavanja
Me|unarodna organizacija za rad (ILO) upozorila je ju~er da se svijet nalazi na ivici nove i dublje recesije zaposlenja, {to bi moglo da izazove socijalne nemire. ILO isti~e da }e zemljama sa naprednijom ekonomijom biti potrebno najmanje pet godina da se zapo{ljavanje vrati na nivo prije nastanka krize. Ova organizacija tako|er je istakla da je u porastu rizik od socijalnih nemira u 45 od 118 zemalja u kojima su vr{ena ispitivanja. U svom izvje{taju pod nazivom Svijet rada 2011. ILO navodi da je zastoj u globalnom oporavku ekonomije po~eo da drasti~no uti~e na tr`i{ta rada. Prema izvje{taju, otprilike 80 miliona novih radnih mjesta bi}e potrebno u naredne dvije godine da bi se dostigao nivo od prije nastanka krize. Me|utim, usljed nedavnog usporavanja ekonomskog rasta, sve ukazuje na to da }e biti oformljena samo polovina od neophodnih radnih mjesta.

Japan nastavlja kupovati

obveznice EFSF-a
Direktor Evropskog fonda za finansijsku stabilnost (EFSF) Klaus Re gling, ko ji se nalazi u turneji po Aziji u potrazi za potencijalnim investitorima, rekao je da je dobio uvjerenja od zamjenika japanskog mi nis tra finansija za me|unarodna pitanja Takehika Nakaa da }e Tokio nastaviti da kupuje ob ve zni ce kri znog fonda eurozone. "Japanska vlada nastavi}e da kupuje obveznice EFSF-a koje izdajemo u proteklih deset mjeseci i osta}e u kontaktu sa nama u vezi sa budu}im operacijama", rekao je Regling nakon sastanka sa Nakaom. Evropa potra`uje zemlje sa ve li kim re zervama strane

Parlamentarij, novi centar za posjetioce
Evropski parlament otvorio je ovog mjeseca Parlamentarij, novi centar za posjetioce koji bi im trebao omogu}iti jedinstveni uvid u rad i svakodnevne poslove evropskih zastupnika. U novom centru koji se nalazi u sklopu Evropskog parlamenta, uz pomo} inovativnih i zabavnih multime di jal nih ala ta, dje ca i odrasli mo}i }e do`ivjeti EP na jedinstven na~in i kao interaktivno iskustvo. Radi se o kom bi na ci ji in for mi ra nja, edukacije i zabave. - Izlo`ba pokazuje da je Evro pa pre {la ve li ki put pre`ivjela je dva svjetska rata, ujedinila je podijeljeni kontinent, a danas provodi zajedni~ki politi~ki projekt za koji sam uvjeren da }e uspjeti i da }e prevladati izazove s kojima se danas suo~avamo, izjavio je predsjednik EP-a Jerzy Buzek. Parlamentarij je otvoren sedam dana u sedmici, osim ponedjeljkom ujutro, a ulaz je besplatan.

valute, poput Japana i drugih ve}ih ekonomija, kako bi obezbijedila dodatnu finansijsku mo} za ja~anje EFSF-a na oko tri li on eura. Poslani ci u japanskom parlamentu su i u

pro{losti sugerisali da je Tokio voljan da otkupi jo{ obveznica EF SF-a, ali da `ele odlu~nije korake Evrope za spre~avanje {irenja du`ni~ke krize u eurozoni.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Zavr{en proces inicijalne fiskalizacije

Obrtnici stavljaju

klju~ u bravu
Bh. gra|ani imaju tradiciju {tednje
U Bosni i Hercegovini je tokom ove godine, prema podacima Centralne banke BiH (CBBiH), zabilje`en rast depozita stanovni{tva od 6,1 posto. Rast privatnih {tednih depozita, po mi{ljenju izvr{nog sekretara Udru`enja banaka BiH Mije Mi{i}a, ukazuje da gra|ani imaju povjerenje u ovda{nje komercijalne banke. “Tako|er, na {tedne uloge se ne{to dobije i zaradi. U ovim prili~no rizi~nim vremenima o~ito je da je i ta skro mna ka ma ta ne {to za {ta se gra|ani odlu~uju u odnosu na alternativu, kao {to su obveznice, ulaganja u nekretnine i tome sli~no“ izjavio je Mi, {i} za Fenu povodom 31. oktobra, Svjetskog dana {tednje.

Inspektori uskoro na terenu • Privrednici ne vide pozitivne efekte fiskalizacijel
Svi obveznici druge grupe fiskalizacije bili su du`ni do ju~er zavr{iti postupak inicijalne fiskalizacije i staviti u funkciju evidentiranja prometa fiskalni ure|aj. Kako je za Oslobo|enje kazao direktor Porezne uprave FBiH Midhat Arifovi}, od danas }e po~eti kontrola svih obveznika fiskalizacije. „Mo`emo re}i da smo zadovoljni brojem podnesenih zahtjeva i samim procesom fiskalizacije. Prema broju pristiglih zahtjeva, ve} 70 posto obveznika je fiskalizirano, a o~ekujemo najdalje za mjesec da }emo imati 100 posto zavr{enu fiskalizaciju“ istakao je Arifovi}. , Prema posljednjim podacima PUFBiH, do sada je podneseno ukupno 40.477 zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju od ~ega je fiskalizovano 39.125 ure|aja.

Visoke kazne

Nove usluge {tednje Grawe osiguranja
U povodu Svjetskog dana {tednje, Grawe osiguranje na tr`i{tu BiH predstavilo je dvije nove usluge {tednje, Grawe Spar i Grawe Kids. Polica Grawe Spar omogu}ava korisnicima da budu osigurani, ali i da istovremeno {tede i ostvaruju dobit, dok je Grawe Kids novi program dugoro~nog {tednog osiguranja djece do 14 godina koji omogu}ava roditeljima da unaprijed pripreme finansijska sredstva i djeci olak{aju samostalan `ivot. „Svaki roditelj `eli bezbri`nu budu}nost svog djeteta, a {tednja mo`e bitno doprinijeti tome. Na{a usluga Grawe Kids omogu}ava osiguranje i sistematsku {tednju i ponosni smo {to je mo`emo ponuditi roditeljima u BiH“, rekao je direktor Grawe osiguranja Georg Schneider, saop}eno je iz Grawe osiguranja.

Za sve obveznike fiskalizacije koji ne budu po{tivali zakonom propisane obaveze predvi|ene su visoke nov~ane kazne, koje se kre}u od 2.500 do 20.000 KM za pra vna li ca, za tim od 1.000 do 3.000 za odgovorno lice u pravnom licu, i od 3.000 do 10.000 KM za poduzetnike. Kazne od 50 KM pre dvi|ene su i za kupce koji prilikom kontrole, od ovla{tenog lica inspekcije, ne poka`u ra~un za kupljenu robu u krugu od 20 metara po napu{tanju prodajnog mjesta.
Midhat Arifovi}

Porezna disciplina
„Podsje}am jo{ jednom sve obveznike fiskalizacije da su obavezni da evidentiraju promet putem fiskalnih kasa i da izdaju fiskalne ra~une {to je i cilj uvo|enja fiskalizacije u Federaciji BiH. Efikasnijoj primjeni Zakona o fiskalnim sistemima mogu doprinijeti i sami gra|ani tako {to }e u svim slu~ajevima tra`iti da im se za kupljenu robu ili izvr{enu uslugu izda fiskalni ra~un. Postoje obveznici koji pored fiskalnih ure|aja imaju i stare registarkase, {to je protivzakonito, to treba sankcionisati, jer fiskalni ure|aji ne trebaju biti ukras“ , podsjetio je Arifovi}. Fiskalizacija bi trebala doni-

jeti bolju poreznu disciplinu, odnosno smanjiti sivu ekonomiju, pove}ati javne prihode te pove}ati broj obveznika PDV-a. Me|utim, prema rije~ima privrednika, fiskalizacija ima i svoju lo{u stranu. Ona se prema rije~ima na{ih sagovornika, odnosi na sve ve}i broj zatvaranja malih i srednjih preduze}a, posebno obrtni~kih radnji. „Prema posljednjim podacima Obrtni~ke komore USK-a (OKUSK), skoro 300 samostalnih privrednika sa podru~ja USK-a ove godine je bilo primorano staviti klju~ u bravu, a stanje u trgovini i ugostiteljstvu jo{ je te`e“ kazao nam je Zu, hdija Golubovi}, predsjednik OKUSK-a. On je dodao da ove godine u

odnosu na prethodnu bilje`e ve}i broj odjava firmi, a osnovni i naj~e{}i razlozi odjavljivanja obrta su fiskalizacija, smanjenje obima posla, previsoke obaveze po osnovu doprinosa. Sli~na situacija je i u drugim kantonima. Nedret Kikanovi}, predsjednik Privredne komore Tuzla, istakao je kako sve ve}i broj malih obrtnika prestaje sa radom upravo zbog fiskalizacije.

Dodatni tro{ak
„Fiskalizacija predstavlja dodatni tro{ak privrednicima, te pojedini privrednici zaista nemaju drugog izlaza nego zatvoriti radnje. Trebalo je imati vi{e fleksibilnosti i sluha za male obrtnike prilikom uvo|enja

fiskalizacije. Volio bih da efekti fiskalizacije budu pozitivni, ali to }e ipak vrijeme pokazati“ naglasio je Kikanovi}. , Obrtni~ka komora Kantona Sarajevo tako|er je stava da je fiskalizacija imala negativan efekat na obrtnike. „Ne vjerujemo da }e situacija bilo {ta promijeniti nabolje, jedini efekat bi}e zatvaranje i smanjivanje broja obrtni~kih radnji“ naglasio je Mirza Kula, gli}, v.d. sekretar Udru`enja samostalnih zanatlija KS-a. Iako smo zvali i Privrednu komoru KS-a, u toku ju~era{njeg dana nismo dobili odgovor kako i na koji na~in je fiskalizacija uticala na privrednike u ovom kantonu, te koliko je preduze}a u toku ove godine prestalo sa radom. Prema podacima Gradske uprave Mostara, u tom gradu u prva dva mjeseca 2011. zatvoreno je 500 samostalnih radnji. Me|utim, kako su nam kazali u Gradskoj upravi Mostara, broj odjavljenih radnji uop}e nije u porastu te da u broju prijavljenih i odjavljenih radnji nema velikih odstupanja u odnosu na prethodne godine. Privredna komora USK-a jedna je od rijetkih koja fikalizaciju vidi u pozitivnom svjetlu. Ismet Pa{ali}, predsjednik PKUSK-a, istakao je kako fiskalizacija ima negativnih, ali i pozitivnih efekata, te se zapitao ukoliko neka firma ne mo`e izdvojiti sredstva za nabavku fiskalnih ure|aja, kako uop}e mo`e raditi.
A. PENDEK

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize

Kursna - te~ajna lista - broj 213 - 1. 11. 2011. godine.
Prodajni za devize

Otvorena filijala BBI banke u Tuzli

Pred BiH je dobra perspektiva
U prisustvu predstavnika op}inske i kantonalne vlasti, te drugih gostiju, ju~er je u Tuzli otvorena filijala banke Bosna Bank International (BBI). Sve~anu vrpcu su presjekli Amer Bukvi}, direktor BBI banke, i Jasmin Imamovi}, na~elnik Tuzle. Ina~e, prva filijala BBI banke u Tuzli je otvorena jo{ prije dvije godine. Me|utim, uprava je odlu~ila preseliti u modernije i uslovnije prostorije za klijente, koje se od ju~er nalaze u poslovnom objektu Titanic, u neposrednoj blizini tr`nog centra Mercator. „U novoj poslovnici imat }emo i VIP klub za biznisme-

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Madarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.475191 1.400532 26.022949 0.078664 0.262153 0.642708 1.786248 0.565032 0.253319 0.216554 1.600312 0.794259 2.234498 1.393430 0.046238 1.941520

1.955830 1.478888 1.404042 26.088169 0.078861 0.262810 0.644319 1.790725 0.566448 0.253954 0.217097 1.604323 0.796250 2.240098 1.396922 0.046354 1.946386 USD BAM

1.955830 1.482585 1.407552 26.153389 0.079058 0.263467 0.645930 1.795202 0.567864 0.254589 0.217640 1.608334 0.798241 2.245698 1.400414 0.046470 1.951252 1.59697 2.205805

SDR (Special Drawing Rights) na dan 28. 10. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 28. 10. 2011 =

ne. Otvaranje novih prostori ja ozna~it }e po glav lje zna~aj ni jeg ra da na po dru~ju Tuzle i Tuzlanskog kantona. Vremena u svijetu su te{ka, ali mislim da je pred BiH i Tuzlanskim kantonom, ipak, dobra perspektiva“ kazao je Bukvi}, doda, ju}i da }e BBI u narednoj go-

dini nastaviti sa dovo|enjem stranih investitora u na{u zemlju, koji }e, nada se, pokazati i interes za Tuzlu. Otvaranju nove poslovnice BBI banke u Tuzli prisustvovao je i Mla|an Lazi}, ministar finansija Tuzlanskog kantona.
S. K.

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.632,27
BIFX

BIZNIS/BERZE
885,75
SASX-10

21
1.001,19
ERS10

1.001,13

SASX-30

946,65

BIRS

1.987,99

FIRS

Federalni ministar poljoprivrede me|u poljoprivrednicima u USK-u

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 31. oktobar/listopad 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF FORTUNA FOND DD BIHA] ZIF MI GROUP DD SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAŽIVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA F FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA K FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA N PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE BSO D.D. SARAJEVO UPI POSLOVNI SISTEM D.D. SARAJEVO 261,00 8,62 -6,79 261,00 6,42 8,62 261,00 56 8,62 254.245 14.616,00 2.191.591,90 1 3 18,26 4,48 57,47 66,00 2,62 -0,52 9,00 0,75 0,02 -2,24 18,59 4,48 58,00 66,00 2,62 18,14 4,48 56,02 66,00 2,62 218 200 127 55 553 3.962,66 896,00 7.308,61 3.630,00 1.448,86 3 1 9 3 2 38,86 30,84 96,56 84,44 78,00 80,00 97,87 93,00 5,03 2,81 0,58 3,10 0,39 3,90 0,00 0,87 38,99 30,90 96,70 85,00 78,00 80,00 97,87 93,00 36,50 1.384 29,10 10.334 96,50 48.244 82,21 36.023 78,00 50.000 80,00 376 97,87 4.200 93,00 7.500 530,00 3.187,19 46.584,04 30.417,33 39.000,00 300,80 4.110,54 6.975,00 3 2 3 3 1 1 2 2 4,02 5,79 5,16 3,95 4,00 3,85 0,00 8,83 -2,82 2,60 -4,08 -1,39 4,02 5,79 5,16 3,95 4,00 3,90 3,91 5,79 5,16 3,95 4,00 3,80 938 595 1.380 305 465 500 3.728,00 3.445,05 7.120,80 1.204,75 1.860,00 1.922,81 5 3 1 1 2 5 9,64 0,41 9,80 9,40 390 3.759,50 5

Nedovoljna

otkupna
Dopredsjednik Federacije BiH i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi} boravio je u ponedjeljak u Vladi Unsko-sanskog kantona, gdje se susreo sa poljoprivrednicima i proizvo|a~ima mlijeka iz cijele FBiH. Centralna tema bila je otkupna cijena mlijeka, a USK, kao prvi kanton po proizvodnji mlijeka, zapao je u probleme zbog nedovoljne podr{ke sto~arima. - U prvom kvartalu opala nam je proizvodnja mlijeka za 600, a u drugom za 550 hiljada litara i oko toga bi se trebali svi zabrinuti. Bojim se da }e nam se desiti sli~na situacija kao u Srbiji gdje je doma}a proizvodnja mlijeka potisnuta uvozom, a u cijeloj regiji najni`a otkupna cijena je upravo kod nas, kazao je Husein Selimovi}, pred sje dnik Sa ve za op}in skih udru`enja poljoprivrednika USK-a. Brojni poljoprivrednici su od Lijanovi}a tra`ili da ono {to imaju poljoprivredni proizvo|a~i u RS-u, kada su u pitanju premije, prepi{e i primjenjuje u Federaciji. Ako mo`e manji entitet, za{to ne bi mogla Federacija, istakli su sto~ari, koji `ele biti konkurentni sa entitetom. - Priprema se prora~un koji bi do kraja mjeseca trebao biti usvojen, a ti~e se strategije koju je usvojio federalni Parlament, gdje se predvi|a {est posto poticaja za poljoprivrednike. Ako se usvoji, mi }emo ga od nove godine primjenjivati i ne}ete biti u zaostatku za poljoprivrednicima iz RS-a, rekao je ministar Lijanovi} poljoprivrednicima. [to se ti~e otkupne cijene mlijeka, zamjenik direktora mljekare Meggle Kemal Hrnji} tvrdi da doma}i proizvo|a~i imaju najve}e koli~ine mlijeka ekstraklase, ali

cijena mlijeka
Poljoprivrednici od ministra Lijanovi}a tra`e da se u FBiH prepi{u propisi iz RS-a kada su u pitanju premije

SASE: Dnevni promet 2,3 miliona KM
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajev skoj ber zi os tva ren je uku pan pro met od 2.377.599,84 KM. U sklo pu 61 tran sa kci je uku pno je pro me tovano 418.088 vrijednosnih papira. Na pri mar nom slo bo dnom tr`i {tu najve}i dnevni promet ostvaren je dioni ca ma emi ten ta Fa bri ka du ha na Sa ra je vo od 7.308,61 KM. Na se kun dar nom slo bo dnom tr`i {tu naj ve}i pro met os tva ren je di oni ca ma emi tenta UPI poslovni sistemi d.d. Saraje vo od 2.191.591,90 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Energoinvest d.d. Sarajevo od 9,00 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent BSO d.d. Sarajevo od 6,79 posto.

Redovne premije
Ministar Jerko Ivankovi} Lijanovi} od ljeto{njeg protesta poljoprivrednika poku{ava dovesti svoje ministarstvo u red. - O~ekujemo zna~ajnija sredstva za poljoprivredu tek od idu}e godine, a u ovoj godini smo uspjeli sanirati dugove, tako da sada imamo situaciju da redovno mjese~no ispla}ujemo premije zbog kojih su se poljoprivrednici bunili. Ali ~ak i kada se bune, poljoprivrednici su u pravu i ja ih i tada podr`avam, kazao nam je Lijanovi}. ukupnu cijenu odre|uje otkupljeni dio lo{ijeg mlijeka. - Sedamdeset posto mlijeka pla}amo po cijeni 0,62 feninga, u Evropi je cijena 0,33 eura, ali na mlijeko ni`e klase odbijamo visokih 20 posto, {to ~ini da je prosje~na otkupna cijena 0,57 feninga u cijeloj Federaciji. Mi svojim novcem formiramo i revolving fond, dajemo beskamatne kredite sto~arima i sve to morate uzeti u obzir prije nego ustvrdite da je otkupna cijena nedovoljna, kazao je direktor Hrnji}. Poljoprivrednici }e ove godine, samo za Meggle, proizvesti 45 miliona litara mlijeka, kako je i planirano, ali federalna Vlada je ta uz ~iju podr{ku poljoprivrednici mogu postati konkurentni proizvo|a~i, ili, u suprotnom, tra`iti druge na~ine egzistencije.
F. BENDER

Banjalu~ka berza Kursna lista za 31. oktobar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Bira~ a.d Zvornik Boksit a.d. Mili}i ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova Elektrodistribucija a.d. Pale Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,55 0,38 0 -1,81 0,55 0,38 0,55 0,38 674 1.066 370,70 405,08 0,03 0,55 0,601 0 0 12,55 0,03 0,55 0,601 0,03 0,55 0,601 1.427 134 5.686 42,81 73,70 3.417,28

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Krajina GP a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tržnica a.d. Banja Luka ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Mljekara a.d. Banja Luka Nestro Petrol a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Republika Srpska - stara devizna štednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 2,92 1,56 0,39 4,4 10,66 3,96 0,051(A) 5,13 5,47 5 6,49 0,35 0,739 0,119 90,65 41 39,21 38,12 37,65 -2,99 -0,64 0 2,33 6,6 0 2 -0,77 9,4 0 2,69 0 -5,13 32,22 -0,07 -0,56 -0,03 1,33 -0,55 2,92 1,58 0,39 4,4 10,68 3,96 0,051 5,59 5,56 5 6,5 0,35 0,739 0,119 90,71 41 39,32 38,74 37,86 2,92 1,56 0,39 4,4 10,37 3,96 0,051 5,02 5 5 6,3 0,35 0,739 0,119 90,6 41 39,1 37,6 37,11 1.000 11.471 500 83 500 100 1.320 1.440 2.105 20 6.311 5.000 417 1.000 28.067 25.578 13.266 17.526 27.333 2.920,00 17.910,29 195,00 365,20 5.329,46 396,00 67,32 7.390,10 11.504,35 100,00 40.959,80 1.750,00 308,16 119,00 20.354,15 10.486,98 5.201,54 6.680,17 10.290,89

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

108.88

$ 0.94 %

3.87

$ 1.12 %

1,721.40

$ 1.48 %

34.31

$ 2.77 %

2.242

$ 1.38 %

638.00

$ 1.01 %

648.00

$ 1.08 %

22 SARAJEVSKA HRONIKA
Osiguran ogrjev za bora~ku populaciju

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Akcija kontrole {e}era u krvi se nastavlja

Zamjena i servis

starih aparata
Udru`enja dijabeti~ara }e do 14. novembra, Svjetskog dana borbe protiv {e}erne bolesti, organizovati akcije i u drugim apotekama
Svaka porodica dobi}e po pet kubika drva

Drva za najugro`enije
PORODICE
Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja, a u saradnji sa Direkcijom za robne rezerve KS i KJKP Sarajevo{ume, obezbijedilo je ogrjev za oko 800 najugro`enijih pripadnika bora~ke populacije i porodica {ehida kojima }e biti donirano po pet metara kubnih drva. Ukupna vrijednost projekta je oko 460 hiljada KM, a koli~ina obezbije|enih drva je 3.255 kubnih metara. Rezanje drva, kao i isporuku na adresu, vr{it }e firma Drvosje~a. Isporuka drva po~ela je prije pet dana i do sada je izvr{eno njih 50, a planirano je da se do kraja godine isporu~i i ostatak. Odabir pripadnika ove populacije vr{en je putem spiskova koje su bora~ka udru`enja dostavila Ministarstvu, pa su iz tih spiskova birani oni najugro`eniji. Tim povodom ju~er su resorni ministar Ned`ad Ajnad`i}, pomo}nik ministra Osman Smailovi}, direktor KJKP Sarajevo{ume Zejnil Berilo i direktor Direkcije za robne rezerve KS-a Ismet Vukoti} posjetili firmu Drvosje~a. - Svi smo veoma zadovoljni ovim projektom i cilj nam je da porodicama koje su u lo{oj situaciji olak{amo zimu time {to }emo im

Da nisam dobio donaciju, ne znam kako bih obezbijedio ogrjev za ovu zimu, ka`e Lato Dautovi}, roditelj {ehida

Jo{ jedna akcija Udru`enja dijabeti~ara KS-a besplatne kontrole {e}era u krvi, koja je ju~er organizovana, od devet do 12 sati, u apoteci Otoka A2, nai{la je na veliki odziv i interes Sarajlija. Alma Dervi{begovi}, generalni sekretar Udru`enja i medicinska sestra po stru ci, uka zu je na va`nost organizovanja ovakvih akcija, jer se gra|anima pru`a mogu}nost da i na ovaj na~in brinu o zdravlju.

Savjeti i trakice
“Akcijom smo zadovoljni, planirali smo da traje dva sata, ali smo je zbog velikog interesa gra|ana produ`ili do 12 sati. Koliko su zna~ajne ovakve akcije, govori i ~injenica da }emo ih do 14. novembra, kada obilje`avamo Svjetski dan borbe protiv {e}erne bolesti, organizovati u jo{ nekoliko apoteka. Ljudi moraju da shvate koliko je va`no pratiti nivo {e}era u krvi i ~esto ga kontrolisati. Svakom gra|aninu kojem visina {e}era bude na granici ili malo povi{ena dajemo savjete i uputstva kako treba po~eti lije~enje“ ka`e , Dervi{begovi}. Naida \afi}, stru~ni saradnik Roche Diagnostics, isti~e kako gra|ani tokom organizovanja ovakvih akcija u ovoj apoteci mogu svoje stare aparate za mjerenje {e}era u krvi,
I ovaj put veliko interesovanje gra|ana

DOBAR ODZIV Akcijom smo zadovoljni, planirali smo da traje dva sata, ali smo je zbog velikog interesa gra|ana produ`ili do 12 sati
koje koriste 15-20 godina, zamijeniti novim, te nabaviti trakice. Tako|er, ovi se aparati kod njih odr`avaju i mogu se servisirati. ^erkez dugo ~ekala na ovu akciju. “Kada `elite da izmjerite nivo {e}era u krvi, u apotekama tu uslugu napla}uju dvije marke. Po{to je i ranije bilo ova kvih akci ja bes pla tnog mjerenja, ~ekala sam i do{la ovdje da izmjerim {e}er u krvi“, kazala je ^erkez. Me|u onima kojima je ju~er izmjeren nivo {e}era u krvi bili su i sugra|ani Azra Red`i}, Nermana Halimi}, Fatima Hafizovi} i mnogi drugi.
Mr. BABI]

Lato Dautovi}

omogu}iti besplatan ogrjev. Zadovoljstvo mi je da projekat realizujemo u saradnji sa Direkcijom i Sarajevo{umama i cilj nam je da se on nastavi, da idu}ih godina pove}amo broj donacija ugro`enim porodicama. Tako|er, poku{at }emo ove godine broj porodica pove}ati za oko 150, istakao je Ajnad`i}. Lato Dautovi}, roditelj {ehida, kazao je kako su ga zvali iz Udru`enja, te da nije nigdje konkurisao. Kako ka`e, `ivi sa suprugom u ku}i i griju se na drva. Da nije dobio ovu donaciju, od ono malo penzije koju prima, ne zna kako bi obezbijedio ogrjev za ovu zimu.
M. PAMUK

Bez naplate
Ekonomistica Lejla Por~a tako|er je pohvalila akciju, nagla{avaju}i kako bi dobro bilo organizovati i besplatnu akciju mjerenja {e}era i triglicerida u krvi. Akciju je ju~er podr`ao i Amir Dalagija izmjeriv{i razinu {e}era u krvi, dok je sugra|anka Fatima

Povodom Svih svetih

Po~ast stradalim braniteljima
^lanovi delegacije Udruge organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO-a Sarajevo, povodom blagdana Svih svetih, ju~er su na groblju Sveti Josip polo`ili vijenac i zapalili svije}e u znak sje}anja na sve poginule i preminule branitelje HVO-a Sarajevo i Hrvatske brigade ‘’Kralj Tvrtko’’. - Branitelji HVO-a Saraje vo i Hrvat ske bri ga de ‘’Kralj Tvrtko’’, za je dno s pri pa dni ci ma dru gih oru `anih postrojbi u Sarajevu, borili su se za slobodu Saraje va i su ve re ni tet Bo sne i Hercegovine. Na ovaj dan, imendan svih svetaca, polaga njem vi jen ca oda je mo po~ast du{ama pokojnim. Ima mo po se bnu ~ast po lo`iti vijence za na{e pokojne branitelje koji nisu {tedjeli `ivote u najte`im situacija-

Usvojen nacrt bud`eta Vogo{}e za 2012.

Gra|ani o raspodjeli 9.854.000 KM
Na posljednjoj sjednici Op}inskog vije}a Vogo{}a ve}inom glasova je usvojen nacrt bud`eta Op}ine Vogo{}a za 2012. godinu, planiran u visini od 9.854.000 KM. Javna rasprava o ovom dokumentu otvorena je do 30. novembra ove godine. Prijedloge, primjedbe, mi{ljenja i sugestije mogu uputiti pravni subjekti, politi~keorganizacije, savjeti mjesnih zajednica i udru`enja gra|ana iz op}ine Vogo{}a u pisanoj formi Slu`bi za privredu, bud`et i finansije, putempo{te, li~no ili putem e-maila. Pored bud`eta, vije}nici su usvojili i odluku o usvajanjuplanastipendiranja u~enika i studenata za {kolsku-akademsku 2011/2012. godinu. Za ovu namjenu u bud`etu su planirana sredstva od 162.900 KM.

Na groblju Sv. Josip polo`en vijenac i zapaljene svije}e Foto: A. KAJMOVI]

ma za sve nas. Mi smo danas svi u slo bo di za hva lju ju}i njima, kazao je predsjednik Udru ge Ma rin ko Pe ji}, te dodao kako se nada da }e vladaju}e strukture vi{e misliti na porodice branitelja

tako {to }e im osigurati domove i posao. Me|u tada{njim pripadnicima HVO-a Sarajevo i Hrvatske brigade ‘’Kralj Tvrtko’’ poginulo je 150 branitelja, a 250 E. G. ih je ranjeno.

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 23
DE@URNI TELEFON

VIJE]E NOVI GRAD Smijenjeni [uman i Pleho

276-982

Ramiza Tabakovi} nova predsjedavaju}a
Ako na~elnik ode, Vije}e i on mogu predlo`iti nasljednika. Njegovo imenovanje mora potvrditi Vije}e, u kojem SDP vi{e nema ve}inu
Op}insko vije}e Novi Grad na ju~era{njoj sjednici nakon pet, u prosjeku polusatnih pauza, smijenilo je po drugi put tokom teku}eg mandata Anera [umana sa mjesta predsjedavaju}eg ovog tijela. Uz [umana je smijenjen i Haris Pleho koji je obavljao du`nost dopredsjedavaju}eg OV Novi Grad. Nova predsjedavaju}a OV Novi Grad je Ramiza Muratovi} - Tabakovi}, a njeni zamjenici su Hajrudin ]uprija i Esad He}o iz SDA te samostalnivije}niciBajroBiber i Nedim Dizdarevi}. Prije usvajanja dnevnog reda, samostalnavije}nicaRamiza Muratovi} - Tabakovi} pokrenula je inicijativu za smjenu [umana i Plehe uz obrazlo`enje da je pomenuti dvojac tokom obna{anja navedenih funkcija kr{io poslovnik. - Predsjedavaju}i ne brine o poslovniku konstantnim kr{enjem kroz uvr{tavanje ta~aka u dnevni red na samim sjednicama Vije}a. [uman odluke i prijedloge radnih tijela ne po{tuje i predla`e one koje se donose u SDP-u. Zahtjev da se novoformiranim klubovima dodijeli prostorija za rad i pripremu sjednica osporava, a drugima koji su njemu podobni obezbijedio je uslove za rad, istakla je Muratovi}- Tabakovi}.

VA@NIJI TELEFONI

Vije}nici tokom tajnog glasanja

OMJER SNAGA Ako Had`i} ode, sada{nji omjer snaga u Vije}u garantuje da njegov nasljednik, koji }e biti izabran do sljede}ih lokalnih izbora, ne}e biti iz SDP-a, ve} iz SDA ili eventualno neko od samostalnih vije}nika
prija, predsjednik Kluba vije}nika SDA, kazao je kako je na po~etku mandata ovoj stranci pripadalo mjesto predsjedavaju}eg. - Kako smo imali najvi{e vije}nika, nama je trebalopripasti mjesto predsjedavaju}eg. Mi smo s obzirom na okolnostibili spremni do kraja da ostanemo opozicija, ali sada smo podr`ali inicijativu vije}nice Muratovi} - Tabakovi}. Primarno, nismo partija koju interesuju fotelje i zbog toga nemamo kandidata za mjesto predsjedavaju}eg, naglasio je ]uprija. [uman i Pleho smijenjeni su sa 17 glasova za, a prema njihovim rije~ima, tek sada }e se vidjeti kome su fotelje najinteresantnije. - Smijenjeni smo bez ikakvih najava, ali vjerujemo da se ovo priprema ve} du`e vrijeme. Pokazalo se da su napravili ve}inu i bilo je za o~ekivati potezanjeopoziva. Vidjet}emo u narednom periodu njihov rad. Sada o~ekujemo da }e biti ve}i broj dopredsjedavaju}ih, jer se moraju ispo{tovatikupljeniglasovi za na{usmjenu. Ono {to su iznijeli kao razloge za smjenu je notorna la` jer ve} tri godine Vije}e ima skoro stopostotni izvje{taj o svom radu, kazao je [uman. Smjena [umana i Plehe mo`e se povezati i sa {pekulacijama oko odlaska na~elnika Damira Had`i}a na vi{i nivo vlasti. U tom slu~aju bi trenu-

tnipredsjedavaju}i, premasvemu sude}i, obna{ao funkciju na~elnika, ali prema [umanovim rije~ima, ne bi se sa time trebalo previ{e unaprijed ra~unati. - Ukoliko na~elnik ode, onda Vije}e i on mogu predlo`iti nasljednika. U svakomslu~aju, njegovoimenovanjemorapotvrditi Vije}e, pojasnio je [uman.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Raspao se Klub BOSS-a
[uman je u ovoj pretpostavci bio ta~an, ali sada{nji omjer snaga u Vije}u garantuje da sljede}i na~elnik ne}e biti iz redova SDP-a, ve} iz SDA ili eventualno neko od samostalnih vije}nika. Pleho je bio ogor~en postupkom pojedinih vije}nika, naro~ito onih koji su napustili Klub BOSS-a. - Mi smo izabrani da bismo slu`ili gra|anima. Sada }emo vidjeti kako se koriste fotelje za postizanje li~nih interesa, kazao je Pleho.
S. HUREMOVI]

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Kupljeni glasovi
Inicijativu ove vije}nice podr`ali su vije}nici iz SDA, te samostalni Drago Juri}, Idriz Hod`i} i Bajro Biber, kao i Sead ^ardaklija, Nermina Gu{o i Nedim Dizdarevi}, koji su na ju~era{njoj sjednici obavijestiliVije}e da istupaju iz Klubavije}nika BOSS-a. Hajrudin ]u-

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

8 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Köln 13.20, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Köln 14, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd

petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki

dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5,

24 SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Primjedbe na nacrt zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova i upravljanju zgradom

Upravitelji dobijaju

PREVI[E NOVCA?!
Stanari Ulice Zmaja od Bosne smatraju da }e smanjenje naknade predstavnicima eta`nih vlasnika biti samo destimulacija u radu
Uz brojne javne rasprave u ve}ini op}ina Kantona Sarajevo, o nacrtu zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova i upravljanju zgradom, resorni ministar ^edomir Luki} odr`ao je sastanak i sa stanovnicima MZ @eljezni~ka. Gra|ani ovog dijela Novog Sarajeva isti~u da su dobili obrazlo`enje novog zakona, bez ikakvih poja{njenja, kojima bi se na adekvatan na~in regulisala prava i obaveze eta`nih vlasnika, upravitelja i drugih subjekata u KS-u.

Test umjesto ispita
Ministar ^edomir Luki} napominje kako su u Ministarstvu stambene politike razmatrali uvo|enje jedne vrste stru~nog ispita prilikom izbora predstavnika eta`nih vlasnika. - Odustali smo od toga, ali smo pripremili lak{i test u kojem }e budu}i predstavnici eta`nih vlasnika morati poznavati osnove ove problematike, jer ~esto neki od njih ne znaju da postoji ni zakon, a kamoli podzakonski akti, upozorava Luki}.
Foto: D. ]UMUROVI]

Luki}: I oni kr{e zakon

ma uz mogu}nost da adekvatno nagrade svoje predstavnike, ako oni to zaslu`e.

Zemlji{te oko zgrade
Stanari Ulice Zmaja od Bosne upozoravaju i da novim aktom nije regulisano pitanje odr`avanja zemlji{ta oko zgrade, koje je u funkciji redovnog odr`avanja. Ministar Luki} ka`e za Oslobo|enje kako se dnevno odr`e bar po dvije javne rasprave {irom Kantona, jer imamo 100.000 eta`nih vlasnika, a sve s ciljem izrade kvalitetnog dokumenta. - Stanari u MZ @eljezni~ka su tra`ili da povu~emo novi zakon i ostavimo stari na snazi. Rekao sam im da i oni kr{e zakon time {to umjesto jednog, za svaki od ~etiri ulaza imaju predstavnika eta`nog vlasnika. Me|utim, ako od 59 ~lanova mijenjamo 39, onda to nisu dopune, ve} novi dokument, smatra ministar Luki}.
J. MILANOVI]

Srazmjerno povr{ini
- Obrazlo`enje nacrta zakona ne sadr`i finansijske aspekte. Bez finansijske kvantifikacije predlaga~ je napravio propust u pripremi zakona i treba ga povu}i iz procedure, navodi se u dopisu predsjednika eta`nih vlasnika zgrade u Ulici Zmaja od Bosne 34, 36, 38 i 40 Erola Ramusovi}a. Stanari Ulice Zmaja od Bosne tra`e i da se stavu 4, ~lana 10. zakona, kojim je propisano da je eta`ni vlasnik du`an pla}ati naknadu i u~estvovati u tro{kovi-

Zgrada u Ulici Zmaja od Bosne: Brojne primjedbe stanara

ma odr`avanja zajedni~kih dijelova zgrada, srazmjerno povr{ini stana, poslovnog prostora ili gara`e, doda i sankcija ukoliko se ova obaveza ne ispo{tuje. - Praksa je pokazala da je iznos novca koji se izdvaja upraviteljima enormno visok, naro~ito ako se uzme u obzir da on

ni kad ni je ar gu men to va no opravdan. Predla`emo da se ovaj procenat odredi najvi{e od deset posto uz PDV, umjesto predlo`enih 17 posto, isti~u predstavnici eta`nih vlasnika pomenute ulice, te napominju kako je novim aktom i mjese~na naknada predstavnika eta`nih

vlasnika smanjena za 2,5 posto. Smanjenje naknade predstavniku stanara smatraju destimulativnom, jer onemogu}ava da se anga`uju stru~ni ljudi na ovim poslovima, te tra`e od Ministarstva stambene politike da vlasnicima stanova prepusti raspolaganje njihovim sredstvi-

S nama u svijet filma
Po dvije ulaznice za projekcije multiplexa Cinema City ove su sedmice dobili na{i ~itaoci: Niada Lati}, Lejla Homovi} i Mirza Berbi}. Svi koji `ele do}i do ulaznica za najnovija filmska ostvarenja, trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

PIONIRSKA Skromna donacija na Svjetski dan {tednje

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`ava nja ener get skih postrojenja do}i }e do preki da u na pa ja nju elek tri~nom ener gi jom sljede}ih trafopodru~ja: od 9 do 10 sa ti Tran sport Beo grad, od 9 do 14 [e}irbegovi}a i ^evljanovi}i, od 8.30 do 15 sa ti Mi {evi}i, Ra ko vi ca Ci gla ne, Sta nje vac i ^obanija 3, od 9 do 15 Na hore vo 2 i Grdonj 2, od 10 do 11 sa ti Kor~a, od 8 do 11 Ka kri nje 2 i 3, Gla dno po lje 2 i Ka kri nje, od 11 do 13 sati Osenik 4, od 9 do 16 sati Milinkladska. Zbog opravke kvarova na mre`i od 9 do 16 sa ti do}i }e do po reme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Jo{ani~ka, Grada~a~ka, Humska, Slatinski put, Sedrenik mali, Alberta Fortisa, Rajlovac i Tina Ujevi}a.
Saradnja Pionirske doline i Privredne banke Sarajevo

Nastambe za vjeverice
Odr`an i ~as u prirodi za u~enike O[ “Musa ]azim ]ati}“
Predstavnici Privredne banke Sarajevo ju~er su, povodom Svjetskog dana {tednje, uru~ili skromnu donaciju Pionirskoj dolini. Donacija je uklju~ivala ku}ice i hranu za vjeverice, te sadnice hrasta koje }e biti posa|ene u blizini stani{ta. Ujedno je najavljeno ponovno pokretanje usluge dje~ije {tednje. - Htjeli smo najmla|u populaciju uputiti u zna~aj {tednje i mudrost tro{enja. Izabrali smo ovo mjesto, jer se u njemu nalazi i simbol na{e banke, a to je vjeverica. Unato~ te{koj situaciji u BiH, na{i gra|ani imaju naviku {tednje, {to je za svaku pohvalu, kazala je direktorica banke Azemina Golo. Su{tina ~itavog projekta je podsta}i mlade da nastave tradiciju svojih roditelja i da shvate zna~aj {tednje, a to }e im na koncu omogu}iti sigurniju budu}nost. Donacija je bila i zahvalnica Pionirskoj dolini koja brine o `ivotinjama i razvija ljubav najmla|ih prema njima, prirodi i za{titi okoli{a. Obradovani donacijom koja }e pru`iti sigurno skloni{te vjevericama tokom zime bili su i u~enici Osnovne {kole “Musa ]azim ]ati}“ Odr`an je ~as u prirodi, . na kojem su se djeca upoznala sa vrijednostima {tednje. - Prije mjesec smo po~eli projekat sa Privrednom bankom. Na pra vi li smo dvi je drvene nastambe za vjeverice. @elim zahvaliti Privrednoj banci na ovoj skromnoj donaciji, kazao je Esad Taji}, upravnik Pionirske doline, te dodao kako se nada da }e projekti po~eti u 2008, kona~no biti zavr{eni. - @elimo da Sarajevo ima mali evropski zoolo{ki vrt. U 2012. godini nam je Vlada obe}ala sredstva za objekte namijenjene novim vrstama. Kada to zavr{imo, dobit }emo lavove, tigrove te jo{ neke vrste za koje ve} imamo nastambe, dodao je Taji}.
E. GODINJAK

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI
DD Autocentar Klju~
Broj: N.O.-10/2011. Biha}, 26. 10. 2011. godine

25

Broj: 0-02/1-4468/11 Datum, 31. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 67/05), ~lana 12. stav 1. ta~ka a) Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`bene novine Op}ine Kakanj“, br. 1/06 ), op}inski na~elnik Op}ine Kakanj raspisuje:

Na osnovu ~lana 242. stav 1. ta~ka 10. a u vezi sa ~lanom 248. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i ~lana 71. statuta Dru{tva, Nadzorni odbor DD Autocentar Klju~ je na sjednici odr`anoj 26. 10. 2011. godine donio odluku o sazivanju skup{tine Dru{tva i objavljuje

J AV N I K O N K U R S
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju objekata na teritoriji op}ine Kakanj I. Predmet javnog konkursa Predmet ovog javnog konkursa je dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta ozna~enog kao: PARCELA BROJ 1. 1. NAMJENA: izgradnja poslovnog objekta 2. OZNAKA PARCELE: k.~. br. 1172 i 1173/2 k.o. Doboj (novi premjer), {to odgovara k.~. br. 2/410 k.o. Doboj, nastala od k.~. br. 2/156 k.o. Doboj (stari premjer) 3. POVR[INA GRA\EVINSKE PARCELE: 2.183 m2 4. ZONA GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA: III zona 5. URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI ZA IZGRADNJU: • Objekat }e se graditi u naselju Doboj, na parcelama ozna~enim kao k.~. br. 1173/2 i 1172 k.o. Doboj. Parcela je na ravnom terenu, locirana izme|u saobra}ajnice i rijeke Bosne. Pristup parceli je direktno sa ulice. • Osnovna objekta je nepravilnog oblika i sastoji se od dva prostorna sklopa dimenzija 44,40 m x 10,20-20,00 m + 25,90 m x 15,10 m. • Povr{ina pod objektom je cca 1.000 m2 • Spratnost objekta je visoko prizemlje sa galerijom + sprat. • U prizemlju objekta su poslovni sadr`aji: veleprodaja i drugi tip prodajnog karaktera. Na spratu objekta je poslovni prostor koji se mo`e koristiti kao kancelarijski, prodajni i sli~an prostor. • Korisna povr{ina objekta je 1.589 m2. • Investitor se obavezuje da o svom tro{ku obezbijedi sve potrebne priklju~ke na komunalnu infrastrukturu, da uradi parking-prostor u okviru dodijeljene parcele. • Izgradnja objekta vr{i se prema uslovima koje odredi Slu`ba za urbanizam, geodetske i imovinskopravne poslove Op}ine Kakanj. Izmjena urbanisti~kotehni~kih uslova za gradnju objekta mora biti odobrena od nadle`ne op}inske slu`be. 6. NAKNADE: a) naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te ukupne povr{ine 2.183 m2 x 25,00 KM/m2 = 54.575,00 KM (po~etna cijena) b) naknada po osnovu pripadaju}ih pogodnosti - renta u iznosu 50.396,10 KM (31,72 KM/m2) c) naknada za ure|enje zemlji{ta (ranija ulaganja) u iznosu 22.678,24 KM (14,28 KM/m2) PARCELA BROJ 2. 1. NAMJENA: izgradnja stambeno-poslovnog objekta 2. OZNAKA PARCELE: k.~. br. 1049/12 k.o. Kakanj (novi premjer), {to odgovara k.~. br. 343/2 k.o. Popi, nastala od k.~. br. 343 k.o. Popi (stari premjer). 3. POVR[INA GRA\EVINSKE PARCELE: 697 m2 4. ZONA GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA: II zona 5. URBANISTI^KO-TEHNI^KI USLOVI ZA IZGRADNJU: • Objekat }e se graditi u Kaknju, lokacija biv{e Kule, na parceli ozna~enoj kao k.~. br. 1049/12 k.o. Kakanj. Parcela je na blagom kosom terenu, locirana izme|u saobra}ajnice i starog objekta Vatrogasnog doma. Pristup parceli je direktno sa ulice. • Osnovna objekta je pravougaonog oblika dimenzija 21,30 m x 13,15 m. • Povr{ina pod objektom je cca 259 m2. • Spratnost objekta je prizemlje + dva sprata. • U prizemlju objekta su poslovni sadr`aji uslu`noprodajnog karaktera. Na spratovima objekta su stambene jedinice. • Korisna povr{ina objekta je 632 m2. • Investitor se obavezuje da o svom tro{ku obezbijedi sve potrebne priklju~ke na komunalnu infrastrukturu, da uradi parking-prostor u okviru dodijeljene parcele. • Izgradnja objekta vr{i se prema uslovima koje odredi Slu`ba za urbanizam, geodetske i imovinskopravne poslove Op}ine Kakanj. Izmjena urbanisti~kotehni~kih uslova za gradnju objekta mora biti odobrena od nadle`ne op}inske slu`be. 6. NAKNADE: a) naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te ukupne povr{ine 697 m2 x 35,00 KM/m2 = 24.395,00 KM (po~etna cijena) b) naknada po osnovu pripadaju}ih pogodnosti - renta u iznosu 25.046,11 KM (39,65 KM/m2) c) naknada za ure|enje zemlji{ta (ranija ulaganja) u ukupnom iznosu za stambeni i poslovni 10.541,44 KM (18,24 KM/m2 - poslovni, 15,86 KM/m2 stambeni) II. Kriterij i mjerila za utvr|ivanje prava prvenstva: 1. Prijavu na konkurs mogu podnijeti fizi~ka i pravna lica. 2. Prvenstvo za dodjelu zemlji{ta iz ta~ke I ovog javnog konkursa radi izgradnje predmetnih objekata utvr|uje se na osnovu najvi{e ponu|ene cijene u odnosu na po~etno utvr|enu cijenu naknade za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te. Ponu|ena cijena ne smije biti manja od utvr|ene po~etne cijene naknade za zemlji{te ili ista kao po~etna. U slu~aju da dva ili vi{e fizi~kih ili pravnih lica ponude istu naknadu za zemlji{te, prvenstvo }e imati ono fizi~ko ili pravno lice koje je ranije podnijelo prijavu na javni konkurs, odnosno ~ija je ponuda ranije zaprimljena. 3. Naknade po osnovu pripadaju}ih pogodnosti - renta i naknada za ure|enje zemlji{ta su fiksne po 1m2 korisne povr{ine objekta. Kona~an obra~un naknada za rentu i ure|enje zemlji{ta utvrdit }e se u postuku izdavanja odobrenja za gradnju, kada }e se ta~ne korisne povr{ine objekta utvrditi na osnovu glavnih projekata. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati, kao i prijave ~ija ponu|ena cijena bude ni`a od po~etne ili ista kao po~etna. III. Gubitak prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja: Najuspje{niji ponu|a~ izgubit }e pravo na dodijeljeno zemlji{te u slijede}im slu~ajevima: - ako ne uplati naknade za dodijeljeno zemlji{te, koje }e se utvrditi rje{enjem Op}inskog vije}a o dodjeli zemlji{ta; - ako ne uplati naknadu za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta u roku i na na~in utvr|en rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti; - ako odustane od izgradnje objekta na dodijeljenom zemlji{tu; - ako u roku od jedne godine od dana pravosna`nosti rje{enja o dodijeli zemlji{ta na kori{tenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje; - ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za gra|enje ne izvede prete`an dio radova na gra|evini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom; IV. Dokumentacija Uz prijavu na konkurs potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - Naziv i adresu podnosioca prijave, kontakt-telefon. - Broj parcele za koju se prijava podnosi, broj katastarske ~estice, iznos ponude za naknadu za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te iskazanu u KM, s izjavom da ponu|a~ prihvata pla}anje utvr|ene naknade za rentu i ure|enje zemlji{ta. - Pravna lica du`na su prilo`iti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju registracije kod drugog nadle`nog organa. - U~esnik javnog konkursa mo`e konkurisati samo sa jednom ponudom za predmetnu parcelu. - Uplatnicu u vrijednosti od 10 % od po~etne vrijednosti naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te, sa naznakom „DEPOZIT za u~e{}e na javnom konkursu, parcela br.____“. Uplatu izvr{iti na depozitni ra~un bud`eta Op}ine Kakanj kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo - filijala Kakanj broj: 1610550000100718, vrsta prihoda 722431, op}ina 043. Uz prijavu prilo`iti dokaz o uplati. U~esnicima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, vratit }e se upla}eni iznos, a u~esnicima sa najpovoljnijom ponudom upla}eni iznos }e se ura~unati u naknadu za dodijeljeno zemlji{te. Upla}eni iznos depozita ne}e se vratitit u~esniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponuda. - Svaki kandidat je du`an na ime u~estvovanja na konkursu uplatiti iznos od 100,00 KM na depozitni ra~un bud`eta Op}ine Kakanj kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo - filijala Kakanj, broj 1610550000100718, vrsta prihoda 722449, op}ina 043, s naznakom „naknada za u~e{}e na javnom konkursu, parcela br._____“. Ova naknada se ne vra}a u~esnicima javnog konkursa. Uplatnica se prila`e odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na {alteru prijemne kancelarije. V. Dostava ponuda Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: Op}ina Kakanj, Slu`ba za urbanizam, geodetske i imovinskopravne poslove, “Prijava za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju objekata na teritoriji op}ine Kakanj, parcela br._____ “. Ne otvarati! Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 15. 11. 2011. godine. Prijave se predaju po{tom ili na Prijemnoj kancelariji Op}ine Kakanj, do 15. 11. 2011. godine do 15.30 h. Po{iljke upu}ene po{tom trebaju tako|e sti}i na prijemnu kancelariju do tog vremena. Javno otvaranje ponuda izvr{it }e konkursna komisija, koju }e rje{enjem naknadno imenovati op}inski na~elnik. Datum i mjesto otvaranja ponuda odredit }e se naknadno, o ~emu }e se pisano obavijestiti svi ponu|a~i. Ukoliko prvi u~esnik konkursa na rang-listi odustane od predlo`ene lokacije za dodjelu, ili mu to pravo bude oduzeto rje{enjem o gubitku prava kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja, gubi pravo na upla}eni iznos depozita, pravo na predmetnu lokaciju ima u~esnik javnog konkursa koji je bio drugi na listi prvenstva. Ukoliko i drugorangirani ponu|a~ odustane od dodjele, postupak se poni{tava, te objavljuje novi javni konkurs za dodjelu zemlji{ta. VI. Ostalo Zaklju~ak o rezultatima konkursa Komisija }e dostaviti svim u~esnicima javnog konkursa u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. U~esnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana prijema zaklju~ka o rezultatima konkursa izjaviti prigovor Op}inskom vije}u. Detaljne informacije u vezi urbanisti~ko-tehni~kih uslova izgradnje i drugih podataka mogu se se dobiti u Slu`bi za urbanizam, geodetske i imovinskopravne poslove Op}ine Kakanj. OP]INSKI NA^ELNIK Ja{arspahi} Mensur Suri

O BAVJE [TE NJE
o sazivanju redovne skup{tine dioni~ara DD Autocentar Klju~ I. Skup{tina DD Autocentar Klju~ se saziva za ~etvrtak, 24. 11. 2011. godine, sa po~etkom u 12 sati. Mjesto odr`avanja skup{tine je u sjedi{tu Dru{tva DD "Autocentar" Klju~ u Ulici branilaca BiH br. 129, Klju~.

II. Za skup{tinu se predla`e slijede}i:

DNEVNI RED
1. Utvr|ivanje kvoruma za rad skup{tine. 2. Izbor radnih tijela skup{tine: a. Radom skup{tine predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, b. Zapisnik na skup{tini }e voditi ~lan Nadzornog odbora Omerdi} Muharem, c. Izbor odbora za glasanje - prijedlog, - Muhedinovi} Nermin, predsjednik Odbora za glasanje, - Salihovi} Hasan, ~lan Odbora za glasanje, - Mu{anovi} Zlatko, ~lan Odbora za glasanje, d. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika skup{tine koji se biraju neposredno na skup{tini iz reda dioni~ara, a na prijedlog predsjedavaju}eg ili dioni~ara. 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne skup{tine. 4. Usvajanje prijedloga odluke NO o financijskom poslovanju DD Autocentar Klju~ za 2010. godinu koja uklju~uje: izvje{taj o finansijskom poslovanju za 2010. godinu, izvje{taj neovisne revizorske ku}e d.o.o. "Revita" Cazin o poslovanju dru{tva, izvje{taj o radu Nadzornog odbora, izvje{taj o radu Odbora za reviziju, izvje{taj o radu uprave dru{tva za 2010. godinu. 5. Usvajanje prijedloga odluke Nadzornog odbora o promjeni oblika organizovanja DD Autocentar Klju~ u d.o.o. Autocentar Klju~, sa mi{ljenjem neovisne revizorske ku}e o promjeni oblika organizovanja. 6. Usvajanje prijedloga plana reorganizacije DD Autocentar Klju~ u d.o.o. Autocentar Klju~. 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke Nadzornog odbora za izbor neovisne revizorske ku}e za 2011. godinu. III. Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na skup{tini imaju svi dioni~ari upisani u listu dioni~ara dru{tva kod Registra za vrijednosne papire u FBiH trideset (30) dana prije dana odr`avanja skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pismeno predlo`iti izmjene dnevnog reda i ponu|ene prijedloge odluka skup{tini najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju skup{tine dru{tva, uz obavezu NO da takav prijedlog objavi na isti na~in kao i obavje{tenje o sazivanju skup{tine i to na teret dioni~kog dru{tva ako takav prijedlog ne prema{uje sto (100) rije~i. Ukoliko ponu|eni prijedlog prema{uje sto (100) rije~i, tro{kove objavljivanja ovog prijedloga snosi predlaga~. Dioni~ar ima pravo, po~ev od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju skup{tine, da u prostorijama Dru{tva izvr{i uvid u listu dioni~ara i uvid u sve druge isprave a koje se odnose na ponu|eni prijedlog odluka uvr{tenih u dnevni red za zakazanu skup{tinu Dru{tva. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari, zakonski zastupnici dioni~ara i punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje tri (3) dana prije dana odre|enog za odr`avanje skup{tine Dru{tva. Prijave za skup{tinu se podnose li~no, po{tanskom po{iljkom na adresu: DD Autocentar Klju~, Ul. branilaca BiH br. 129, Klju~ ili na fax br: 0038/37 661-067. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na skup{tini mogu ostvariti dioni~ari glasanjem putem popunjavanja i potpisivanja glasa~kih listi}a dostavljenih po{tom ili faxom Odboru za glasanje, a koje uprava Dru{tva uredno zaprimi i zavede u knjigu protokola Dru{tva. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica punomo}nik mo`e biti i pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na skup{tini Dru{tva daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika, ista se dostavlja Dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom, faxom tri (3) dana prije dana odre|enog za odr`avanje skup{tine. Prijave i punomo}i koje su poslane faxom ili e-mailom dioni~ar, zakonski zastupnik i punomo}nik du`ni su u originalnom obliku iste punomo}i uru~iti Odboru za glasanje najkasnije pola sata prije po~etka rada skup{tine. Punomo} prestaje ako se dioni~ar-vlastodavac registruje za u~e{}e i prisustvo skup{tini s izri~itom iskazanom namjerom da li~no glasa, zatim izdavanje punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara-vlastodavca s u~inkom od dana dostavljanja dru{tvu te danom upisa kod registra vrijednosnih papira o prenosu dionica od dioni~ara vlastodavcu. Predsjednik NO Nedin Dedi}

www.kakanj.com.ba e-mail: opcinaka@bih.net.ba

26

KULTURA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA

Viennale 2011. u Be~u

Na kraju
punjene do posljednjeg mjesta, a za pojedine filmove tra`i se karta vi{e. Glavnu pa`nju gledala~kog auditorija pobu|uje glavni program, kako igranih tako i kratkometra`nih filmova, iako festival nije takmi~arskog karaktera - dodjeljuju samo specijalne nagrade. Posebno zapa`en je popratni program Silent Masters, na kojem se prikazuju austrijski nijemi filmovi snimljeni tokom dvadesetih godina pro{log stolje}a i to iz fonda koji posjeduje Filmarchiv Austria iz Be~a.

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING

Ceylanov film
Iako nema mnogo poznatih gostiju, ovogodi{nji festival, zahvaljuju}i pojedinim vrijednim filmovima, izaziva pa`nju naj{ireg gledala~kog auditorija
49. me|unarodni filmski festival Viennale 2011. bli`i se kraju - zavr{ava se 2. novembra. Tursko-bosanskohercegova~ki film “Bilo jednom u Anadoliji“ Nurija Bilgea Ceylana }e, kao i na ovogodi{njem Kanskom festivalu, gdje je nagra|en Zlatnom palmom, biti prikazan danas, u najve}em be~kom kinu Gartenbau.

Na osnovu ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja objavljuje

J AV N I P O Z I V
za uvid u GLAVNI PROJEKAT MAGISTRALNOG GASOVODA ZENICA - TRAVNIK autori projekta: "Saraj In`enjering" d.o.o. Sarajevo, "INP - In`enjering za naftu i plin" d.o.o. Zagreb i "Bosna-S Oil Services Company" d.o.o. Sarajevo, investitor: "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo 1. Na javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje magistralnog gasovoda Zenica - Travnik i dvije PEHD cijevi, za dio trase koja prolazi kroz op}ine Busova~a i Vitez, a u skladu sa ~lanom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH. 2. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 3. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat, mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 4. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, Ul. mar{ala Tita br. 9a, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana. Broj: UPI/03-23-2-177/11

I bez Chantal Akerman
49. me|unarodni filmski festival Viennale 2011. proti~e u znaku nekoliko izuzetno interesantnih filmova, ali osim ameri~ke umjetni~ke legende, d`ezpjeva~a, glumca i borca protiv rasizma i siroma{tva Harrya Belafontea, te najavljenog poznatog italijanskog reditelja Nannija Morettija (Habemus Papam), go to vo da i ne ma ne kog izu ze tno

O digitalizaciji bioskopa
Kad je rije~ o izuzetno interesantnim filmovima, onda se ~ini da ih je organizator ostavio za prikazivanje na samom kraju, pa }e tako, osim ruskog filma “Faust“ Alexandra Sokurova, dobitnika

Sarajevo, M. Tita 9a, Tel + 387 33 22 71 88 Fax 22 64 20 http://www.fmpu.gov.ba

NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E PRIRODNO-MATEMATI^KOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Prizor iz filma “Bilo jednom u Anadoliji“

O B J AV L J U J E
SANELA NESIMOVI], studentica postdiplomskog studija Odsjeka za matematiku Prirodnomatemati~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, brani}e svoj magistarski rad pod naslovom:

“Razvijanje matemati~kih sposobnosti u oblasti algebarskih nejedna~ina-prednosti algebarskog pristupa nad numeri~kim prora~unavanjima”,
dana 1. 12. 2011. godine (~etvrtak) na Prirodno-matemati~kom fakultetu Sarajevo, sala 428/IV, Ulica Zmaja od Bosne 35, sa po~etkom u 12 sati. Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u Sekretarijatu Fakulteta. SEKRETARIJAT FAKULTETA

zvu~nog imena me|u gostima. Na`alost, u posljednji ~as je svoj dolazak na festival, iz porodi~nih razloga, otkazala internacionalno afirmisana belgijska rediteljica Chantal Akerman, (“Toute une Nuit“ “Nuit et Jour“ “Sud”), , , kojoj je Viennale 2011. odalo posebnu ~ast, prire|uju}i, kao specijalni program, retrospektivu njenih filmova u Austrijskom filmskom muzeju. Ali, ako ne obiluje eminentnim gostima, onda se ovogodi{nji be~ki festival ne mo`e po`aliti na posjetu - dvorane u kojima se prikazuju filmovi naj~e{}e su po-

Zlatnog lava na posljednjem Venecijanskom festivalu, izme|u ostalih, biti prikazani i filmovi: “A Dangerous Method“ Davida Cronenberga, ra|en kao koprodukcija Velike Britanije, Njema~ke, Kanade i Francuske, te ameri~ki film “The Ides of March“, koji je re`irao holivudski gluma~ki star George Clooney. Od popratnih manifestacija, treba izdvojiti okrugli sto o savremenoj digitalizaciji bioskopa, koja }e izvr{iti pravu revoluciju, ne samo kad je rije~ o tehni~koj strani savremene kinematoDu{ko DIMITROVSKI grafije.

Na horskom takmi~enju na Malti

Nastupaju Banjalu~anke
@enski kamerni hor Banjalu~anke, pod umje tni~kim ru ko vod st vom kompozitora i dirigenta Mladena Matovi}a, u~estvovat }e na presti`nom Me|unarodnom hor skom ta kmi~enju na Malti, koje }e se odr`ati od 3. do 7. novembra. Hor }e se pred sta vi ti izvo|a~ki izu ze tno zah tje vnim programom suvremenih auto ra svje to vne horske literature. Banjalu~anke su u posljednje ~etiri godine ostva ri le niz zna~aj nih

priznanja i nagrada na takmi~enjima i festivalima u Holandiji, Austriji, Kini i Italiji. Ovaj put, bit }e jedini predstavnici iz BiH, a organi za to ri su na ja vi li u~e{}e horova iz Malte, Norve{ke, Rusije, Polj-

ske, Kolumbije, Slovenije i [vedske. Or ga ni za tor ta kmi ~enja je svjetska horska asocijacija Interkultur Musica Mundi, a manifestacija se odr`ava u Valeti, glavnom gradu Mr. S. Malte.

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

27

Godi{nja izlo`ba studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

Minijaturama do nagrade „Alija Ku~ukali}”
Galerija ove sarajevske akademije bila je pretijesna da primi sve one koji su ju~er do{li na otvorenje izlo`be
U galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu ju~er je otvorena izlo`ba najuspje{nijih studentskih radova u {kolskoj 2010/2011. godini. Izlo`ba je organizirana povodom obilje`avanja Dana Akademije, obrazovne institucije koja iza sebe ima ve} trideset i devet godina iskustva u sudjelovanju i kreiranju bh. kulturne i umjetni~ke scene. Galerija ove sarajevskeakademijebila je pretijesna da primi sve one koji su ju~er do{li na otvorenje ovogodi{nje izlo`be. Najbrojniji su bilimladi, ~iji su radovikrasilizidove od poda do plafona. Nisu izostale ni njihove starije kolege, koje su sa znati`eljom do{le vidjeti {ta mladi stvaraoci rade danas i {to }e ponuditi javnosti ve} sutra.

Nagra|eni Amir ]ati}

Izuzetno

veliko interesovanje kolega, prijatelja, rodbine

Foto: A. KAJMOVI]

Najbolji radovi Amira ]ati}a
Najboljim radovima progla{eni su oni Amira ]ati}a, studenta Odsjeka za grafiku, i to kako je obrazlo`eno, jer „reafirmi{u}i iskustva velikihgrafi~kihmajstora, izuzetno ~istim grafi~kim jezikom, razvio je svijetsvojihideja, jednakovrijednih i u pojedinim minijaturama i u mozai~kojcjelini“ Uz plaketu ALU, . ]ati} je dobio i simboli~annov~ani iznos. Ove je godine selekcija bila impresivna, potvrdio je dr. Ibrahim Krzovi}, profesor emeritus i ~lan `irija, koji je odlu~ivao o ovogodi{njem dobitniku nagrade „Alija Ku~ukali}“: - Uz ]ati}a, u naju`em izboru za ovu nagradu bili su jo{ Igor Zergol

Hypo-Alpe-Adria Bank u Bosni i Hercegovini (Hypo-AlpeAdria Bank a.d. Banja Luka i Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Mostar) povodom Me|unarodnog dana {tednje, 31. oktobra/listopada, realizira donacije u iznosu preko 80.000 KM, osnovnim i srednjim {kolama, dje~ijim vrti}ima, domovima zdravlja, akademijama likovnih umjetnosti i udru`enjima gra|ana {irom Bosne i Hercegovine. Donacije, pored novca, podrazumijevaju i vrijedne poklone Hypo-Alpe-Adria banke, a u sklopu aktivnosti Hypo je da ri vao dje cu ro|enu na

Hypo banka donira 80.000 KM

Me|unarodni dan {tednje {tednom knji`icom sa polo`enim iznosom od 100 KM kao {to tradicija Hypo-Alpe-Adria banke u BiH i nala`e. Akademije u Banjoj Luci i Sarajevu darivane su sa po 15.000 KM, dok }e donacija Akademiji na [irokom Brijegu u istom iznosu biti realizirana tokom novembra 2011. Do na ci ju u Ba njoj Lu ci uru~io je Goran Babi}, izvr{ni direktor Hypo banke Banja Luka, dok je u Sarajevu u sklopu proslave Dana Akademije donaciju uru~io Mirzet Ribi}, zamjenik direktora Hypo banke

Sudjelovanje u kreiranju kvalitetnijeg radnog okru`enja

Foto: A. KAJMOVI]

Mostar, koji je tim povodom istaknuo da je cilj donacije Akade mi ji li ko vnih umje tnos ti pru`iti mogu}nost osiguranja dijela sredstava za rad studenazuju}i ono vrijeme, onu tehniku, sa svojim sposobnostima sa vi|enjem svojih ideja, dodao je prof. Krzovi}. Dodjelu nagrade i sve~anu atmosferu uljep{ao je i duo flautistica (studentice Hanan Had`ajli} i Esma Sulejmanagi} uz superviziju prof. Mirjane Papi} - Hrka{), a predstavnici Hypo-Alpe-Adria banke su upravo na ovaj dan, koji je ujedno Svjetski dan {tednje, uru~ili donaciju za ALU Sarajevo.

ta, koja u sklopu godi{njih redovnih bud`eta nisu bila planirana, te na taj na~in sudjelovati u kreiranju kvalitetnijeg radnog okru`enja. tan doprinos u razvoju mira, humanizma i progresa u svijetu. Nagrade za najinovativnija rje{enja dobili su studenti Odsjeka za produkt-dizajn Adisa Vatre{ i Dragan Denda. Prorektorica za nastavu prof. dr. Slavenka Vobornik dodijelila je studentima uz certifikate i nov~ane nagrade, te govorila o uspje{noj saradnji rektorata Univerziteta i ALU. Generalni sekretar Univerziteta Zoran Seleskovi} kazao je da su dodijeljene nagrade samo za drugu i tre}u poziciju, te da je jedini razlog {to se Senat nije opredijelio da dodijeli prvu nagradu taj {to `ele studentima pru`iti jo{ jednu {ansu.
Mr. SEKULI]

- Bit ove izlo`be nije samo u su~eljavanju odsjeka i studenata ve} i su`ena prezentacija duha i ideja mladih ljudi u njihovom formativnom umjetni~kom izrazu. Rad na{ih studenata prepoznat je i priznat na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou. Njima treba pru`ati dobre uslove i motivirati ih. Uprkos tendencijama marginalizacije umjetnosti i kulture, nemogu}e je uskratiti im prava na ispoljavanje estetske svijesti kao na~ina spoznaje, rekla je Ema Mazrak, asistentica na ALU, te istakla da su, u kontekstu pomo}i u edukativnom procesu i stvaranju boljih uslova za rad, razumijevanje i podr{ku Akademiji pru`ile brojne banke i firme. Tako je ju~er zamjenik direktora Hypo-Alpe-Adria banke Mirzet Ribi} uru~io donaciju dekanesi ALU Ameli Had`imejli} - Ke~o.

Za dobre uslove rada

sa Nastavni~kog odsjeka, Alma Muzurovi} sa Odsjeka za slikarstvo, Adna Bakija sa Odsjek za kiparstvo, Bojan Stoj~i} sa Odsjeka za grafi~ki dizajn i Mustafa ^ohad`i} sa Odsjeka za industrijskidizajn, rekao je prof. Krzovi}, isti~u}i da su ~lanovi Komisije bili i dr. Sadudin Musabegovi}, profesor emeritus i dr. Dubravka Lejli} - Pozderac, docentica. - Ovogodi{nji nagra|eni rad nije velikih dimenzija i nije lako uo~ljiv, ali se radi o izuzetno ozbiljnom radu. ]ati} je kroz niz minijatura ostvario niz svojih ideja na na~in koji podsje}a na radove velikihmajstoragrafike. On saop}ava iz svog ugla i svog vremena, pove-

Jo{ jedna {ansa
UniverzitetSarajevo je anga`irao studente sa ALU da daju idejno rje{enje nagrade za mir i progres Univerziteta u Sarajevu, za izuze-

U Narodnom pozori{tu RS-a

Konkurs za savremeni dramski tekst
U Narodnom pozori{tu RS-a, sa `eljom da podsti~u i razvijaju doma}e dramsko stvarala{tvo, raspisali su konkurs za originalni savremeni dramski tekst. Pravo u~e{}a imaju svi autori koji pi{u na srpskom ili na jezicima za koje nije neophodno da se prevode na srpski jezik. Na konkurs se mogu prijaviti neizvo|eni, nenagra|ivani i neobjavljeni tekstovi. Jedan autor mo`e poslati najvi{e dva teksta. O kvalitetu tekstova odlu~iva}e stru~ni `iri koji }e imenovati direktor Pozori{ta. Stru~ni `iri }e prilikom odlu~ivanja posebno ocijeniti umjetni~ku vrijednost djela i aktuelnost teme. Autoru najboljeg teksta bit }e dodijeljena nagrada od 5.000 maraka. Narodno pozori{te RS-a isplatom nagrade ste}i }e pravo da objavi, dramatur{ki obradi i izvede nagra|eni tekst bez ograni~enja. @irimo`epredlo`iti da Pozori{te otkupi i druge tekstove koji to svojimkvalitetomzaslu`uju.

Tekstovi se {alju pod {ifrom u ~etiri primjerka, u {tampanoj i elektronskoj formi na adresu: Narodno pozori{te RS (konkurs za dramski tekst), Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 78, 78000 Banja Luka. Rok za slanje tekstova je 25. decembar. Rezultati konkursa bit }e objavljeni najkasnije do po~etka Teatar festa “Petar Ko~i} 2012“ .
Mr. S.

28

SCENA

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Castellitto i Cruz ponovo u Sarajevu

Ratni flashbackovi
Snimanje ljubavne ratne pri~e “Venuto al mondo“ nastavlja se, kako je planirano, na lokacijama u Sarajevu 5. novembra
Kako najavljuju iz producentskih ku}a koje stoje iza filma Sergia Castellitta “Venuto al mondo“ (bukvalni prijevod bi glasio “Donesen na svijet“), nastavak snimanja u Sarajevu je planiran za 5. novembar, nakon {to su odre|ene produkcijske obaveze na lokacijama u Hrvatskoj i Italiji. [panska glumica Penelope Cruz, koja tuma~i glavnu ulogu u filmu, snima}e svoje scene na istim lokacijama kao {to je to uradila i prije dva mjeseca. Njen dolazak u Sarajevo se o~ekuje za nekoliko dana. Film koji u flashbackovima govori o Italijanki Gemmi (Cruz), koja se prisje}a vremena provedenog u Sarajevu u ratnim danima i ljubavnoj vezi koja je tragi~no zavr{ila, premijeru treba do`ivjeti slijede}e godine. Upravo scene iz pro{losti }e biti u fokusu 13 dana snimanja u novembru u Sarajevu. Scenario za film napisao je upravo Castellito, po romanu svoje supruge Margaret Mazzantini. Ljubavna pri~a ispri~ana iz prizme majke koja svoga sina dovodi u grad gdje mu je otac izgubio `ivot do`ivjela je prili~an uspjeh kao li-

Penelope na setu u Sarajevu u septembru

Strastveni klin~ Castellitta i Cruzove u filmu “Ne mi~i se”

terarno djelo. Knjiga je prodana u 600.000 primjeraka samo u Italiji, a na{la se i na tr`i{tima [panije, Francuske i Sjedinjenih Dr`ava. “Venuto al mondo“ je druga saradnja Castellitta i Cruzove. Prije sedam godina zajedno su snimili film “Ne mi~i se” (“Non ti muovere“). To je bila bukvalna zajedni~ka saradnja, jer je Castellitto tuma~io glavnu ulogu u filmu koji govori o hirurgu i njegovoj strastvenoj vezi sa djevojkom sa `ivotne margine. Zani-

mljivo je i da ovaj film donosi dosta sli~nosti sa Castellitovom bosanskom pri~om: Oba filma govore o dramati~nim de{avanjima iz pro{losti - iz vizure sada{njosti, te su oba nastala po knjigama rediteljeve supruge. I pri li~an broj do ma}ih glu ma ca (Adnan Haskovi}, Moamer Kasumovi}, Emina Mufti}, Mediha Musliovi}), uz producentske ku}e Deblokada i Scout filma, anga`ovan je na realizaciji “Venuta“ . Nakon zaista previ{e slu~ajeva lokacijskog

zaobila`enja Bosne i Hercegovine u filmskim produkcijama koje govore o nama (sjetimo se filma “Iza neprijateljskih linija“, sa Geneom Hackmanom, koji je sniman u ^e{koj Republici), ovo se isti~e kao apsolutno pozitivan primjer. Ve}i broj produkcija, bilo ~ijih, zna~i i prosperitet na{e kinematografije. Na`alost, ne razmi{ljaju svi tako, i zanemaruju}i autenti~nost, filmove koji prirodno pripadaju ovdje, i dalje snimaju negdje gdje su Ni. SELIMOVI] uslovi bolji.

Grbi} uz Cruisea u zimskom akcijskom spektaklu

Lov na Hunta
tako da ukoliko ne volimo ba{ hrpu akcionih scena bez velikog smisla, ipak imamo razlog da pogledamo jedan visokobud`etni hit sa ~ovjekom za kojeg le`erno mo`emo re}i da ga znamo. A to je raritet. Ako ne ra~unamo nezavisnu produkciju filma “U zemlji krvi i meda” Angeline Jolie. Grbi}a }e uskoro po~eti opsjedati mediji, ali on, naravno, ne}e smjeti re}i ni{ta dok se film zaista i ne pojavi u kinima. Zanima}e ih sve {to se de{avalo iza kamera, ali ono {to je zaista bitno, ~injenica je da je Grbi} uspio u}i u holivudsku ma{ineriju, koliko god njegova uloga bila mala ili velika. Zbog tog uspjeha na{eg sunarodnjaka, svima treba biti drago. Ni. S.

Hrabrost na djelu: Cruise je ve}inu akcionih scena snimio sam

Kako se bli`i sezona praznika i sve ve}eg broja filmskih premijera, internet sve vi{e postaje pretrpan for{panima nadolaze}ih hitova. Tako }e svjetlo dana 21. decembra ugledati i najnoviji nastavak filma o agentu Ethanu Huntu, “Mission Impossible 4: The Ghost Protocol“ . To je i film u kojem jednu od uloga tuma~i i na{ Miraj Grbi},

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 203359 11 P Sarajevo, 24. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih: 1. Mustedanagi} Ferid, Mirsada Crnki}a bb, Bosanska Krupa, 2. Mizi} Senada, Krupska 20, Biha}, 3. Ljataj Silvana, Br~anska 46, Biha}, radi duga, vsp. 9.800,05 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje slijede}i - dostava tu`be II-tu`enoj Mizi} Senada Tu`eni Mustedanagi} Ferid, Mizi} Senada, Ljataj Silvana du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 6.455,22 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, 14. 7. 2011. godine, pa do dana isplate, iznos 706,44 KM na ime obra~unate kamate na dan 4. 7. 2011. godine, iznos 2.400,23 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 4. 7. 2011. godine, iznos od 238,16 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 292,19 KM, takse na presudu u iznosu od 292,19 KM, kao i eventualnih drugih tro{kova, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~lan 352. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. SUDIJA Aida Bahtovi}

Na osnovu ~lana 344. stav 1. ta~ka 1. Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine F/BiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10), te na osnovu ~lana 36. Statuta REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA d.o.o. Tuzla, Uprava - direktor Dru{tva 25. 10. 2011. godine

S A Z I VTVA A SKUP[TINU DRU[
Skup{tina }e se odr`ati 23. 11. 2011. godine (srijeda) sa po~etkom u 16 ~asova, u prostorijama Dru{tva. Za sjednicu se predla`e slijede}i:

OGLAS

DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela a) Izbor zapisni~ara b) Izbor Odbora za glasanje 2. Dono{enje odluke o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva u unutarnjem poslovanju sa KDBiH 2010. 3. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva. U slu~aju da budete sprije~eni da prisustvujete Skup{tini, molimo da pismeno opunomo}ite odre|enu osobu, koja }e Vas punova`no zastupati i u Va{e ime odlu~ivati na Skup{tini. Ukupan iznos osnovnog kapitala Dru{tva predstavljen je u Skup{tini sa 100 glasova, a ~lan Dru{tva ima broj glasova srazmjeran njegovom udjelu u osnovnom kapitalu Dru{tva. ^lan ili ~lanovi Dru{tva ~iji udjeli ~ine desetinu osnovnog kapitala imaju pravo izvr{iti dopunu dnevnog reda u roku od osam dana od dana prijema poziva za skup{tinu. Skup{tina mo`e odlu~ivati ako su, li~no ili putem punomo}nika, zastupljeni ~lanovi ~iji udjeli ~ine polovinu osnovnog kapitala Dru{tva. Ujedno, pozivaju se ~lanovi dru{tva da dostave ta~ne podatke o adresi prebivali{ta i druge li~ne podatke u svrhu a`uriranja podataka u knjizi udjela i sudskom registru dru{tva. Uvid i preuzimanje materijala za Skup{tinu mo`e se izvr{iti svakog radnog dana od 8 do 15 sati, u kancelariji sekretarice Dru{tva. Tuzla, 25. 10. 2011. godine DIREKTOR DRU[TVA Huso Hasanovi}

NOVA BREKA izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Tel. 061/160-609. IZDAJEM namje{ten kancelarijski prostor 35 m2, pos. zgrada kod Robota-Hrasno. Mob. 061/516875, 463-494. IZDAJEM veliku ku}u sa gara`om na daljinski, dvori{te, alarm, eta`. grijanje, mogu}e stanovanje ili pos. prostor. Mob. 061/161-790. dinatt80@hotmail.com IZDAJEM-prodajem dvoeta`ni stan, nov, Aerodromsko nasalje, cca 100 m2, sa gara`om. Mob. 061/161790. dinatt80@hotmailcom IZDAJEM jednosoban prazan stan u Vele{i}ima, ul. Mehmeda el. Pand`e br. 405. Mob. 061/171-897. AGENCIJA za nekretnine potrebno vi{e stanova za kupovinu. Tel: 061/540-015. IZDAJEM kancelarijski pos. prostor 35 m2, kod zgrade Predsjedni{tva. Mob. 061/150-019. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ul. Terezija 38/3. Mob. 061/228-261. IZDAJEM jednosoban stan. Tel. 234-927. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u Hrasnici. Mob. 062/573-208, 061/903-968. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, kod Studentskih domova Ned`ari}i. Mob. 061/213-804. IZDAJEM stan 70 m2 plus balkon garsonjera 30 m2 opremjeno Ko{evsko brdo. Tel: 062/226-665. IZNAJMLJUJEM stan namje{ten jednoipsoban Skenderija 450 KM i dvoiposoban Dobrinja 350 KM. Tel. 062/621-622. IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan, 56 m2, 1 sprat, Dobrinja C-5, R. Alvad`a. Tel. 442-998, 062/139-085. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, cen. grij. Ciglane. Mob. 062/253-440. IZDAJEM kancelarijski pos. prostor kod zgrade Predsjedni{tva, 2 sprat, 35 m2. Mob. 061/150-019. ZAPOSLENIM djevojkama jednosoban namje{ten stan, cen. grij. od 1.11.2010. A. lipa. Mob. 061/320-827, 656-556. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica-[oping, cen. grij. Mob. 061/348-196. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, sa cen. grij. poseban ulaz, kod Park prin~eva, Bistrik. Tel. 537-240. CENTAR, izdajem ~etverosoban stan, prazan na du`i period. Mob. 061/563-032. IZDAJEM gara`u Zagreba~ka 75. Tel: 033/810-387. IZDAJEM pod zakup luksuzno namje{ten trosoban stan u centru sa gara`om. Tel. 061/812-046. IZDAJEM stan dvosoban namje{ten na Bjelavama, centr. grijanje. Tel. 061/356-535. IZDAJEM lijepu ku}u sa gara`om, vrtom, eta`no grijanje. Tel. 061/546-246. LOGAVINA, trosoban, terasa, grijanje, kab. inter. i sl. Mob. 061/146-298. CIGLANE, trosoban, namje{ten, najam 500 KM. Mob. 061/146-298. CENTAR, K. Baruha, prizemlje, prazan, 70 m2, mo`e kao ured. Mob. 061/146-298. IZDAJEM apartman na Donjim Ciglanama. Tel. 063/710-291. IZDAJEM gara`u Ul. Grbavi~ka kod ambulante. Tel. 033/443-259. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6 m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, poseban ulaz, studentu. Tel. 532035, 063/639-110. IZDAJEM sobu, centar, upotreba kuhinje, ve{ ma{ine, internet, plinsko grijanje. Mob. 062/055-836. IZDAJEM dvosoban stan, ulica Bjelave. Tel. 061/356-535. IZDAJEM garsonjeru 25 m3 ulica Bjelave. Tel. 061/356-535. IZDAJEM namjene stanove-studentima: Vraca-Tranzit 73 m2 i Titova-Centar 100 m2. Mob. 061/375-787. CIGLANE, H. Red`i}a, gara`a 12 m2, 100 KM. Mob. 061/899-209. KO[EVO, M. [najdera, jednosoban, 1 sprat, namje{ten, 400 KM. Mob. 061/899-209. BISTRIK, Bakarevi}eva, prizemlje, namje{ten, 2 mok. ~vora, 450 KM. Mob. 061/247-777. GRBAVICA I, Radni~ka, namje{ten dvosoban, privatna ku}a, gara`a, 350 KM. Mob. 061/247-777. CENTAR, H. Kre{evljakovi}a, 6 sprat, namje{ten, jednosoban, lift, balkon, 450 KM. Mob. 061/247-777. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na lokaciji Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu 250,00 KM. Tel. 061/321-349. IZDAJEM namje{tenu dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i banje. Tel. 033/810-387. IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 120 m2, vrt, gara`a, Ko{evsko brdo. Mob. 062/714-650. IZDAJEM prazan dvosoban stan u ulici Hasana Brki}a br. 2. Tel. 033/613-376 i 062/213-612. IZDAJEM gara`u 20 m2 u zgradi, dobro osigurana Aerodromsko naselje ul. Franca Pre{erna. Tel: 061/150-362. IZDAJEM sobu `enskoj osobi nepu{a~u, cent.gr. Sarajevo. Tel: 033/521-351. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60 m2, cen. grijanje, [opingGrbavica. Mob. 061/348-196. IZDAJEM poslovni prostor Kranj~evi}eva 43 27 m2 za predstavni{tvo, kancelariju. Tel. 061/310-733. i 033/455-374. POFALI]I blizu Fabrike duhana i OBN-a ku}a dva trosoban stana posebni ulazi dvije gara`e oku}nica 441 m2 sve komunalije. Mob: 062/439-329 i 061/437-719 IZDAJEM jednosoban stan, Bare kod Stupa br. 86. Mob. 062/205756, iza 16 sati. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Alifakovcu. Mob. 061/809-763. IZDAJEM garsonjeru, Ciglane, 30 m2, A. Hume 1. Mob. 062/917-811, 812-613. IZDAJEM namje{tene sobe za studente, poseban ulaz, komplet usluga 150 KM. Mob. 061/130-348. OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30 m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM tri poslovna prostora u zgradi Papagajka, svaki povr{ine 20 m2. Tel. 535-165. IZDAJEM namje{tenu ku}u u cen tru Ba nja Lu ke. Mob. 061/233-078. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM namje{tenu sobicu + TV i fri`ider i gara`u, zaposlenom, Marijin dvor. Mob. 062/253-712. IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan na lokaciji donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897. IZDAJEM gara`u na Grbavici kod Do ma Zdrav lja. Tel. 061/158-507. IZDAJEM dva stana u Bu}a potoku. Mob. 061/375-955. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Trg Olipijade 40, Dobrinja 3. Mob. 061/132-488. IZDAJEM pos. prostor 33 m2, adaptiran, VP, 2 mokra ~vora, B. \ur|eva, 650 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM ku}u (rezidencijonog) tipa, pogodno za ambasadore, ambasade, itd. Mob. 062/959-129. IZDAJEM poslovni prostor 43 m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, centralno grijanje. Mob. 061/344-365. IZDAJEM poslovni prostor 43 m2 m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344-365. IZDAJEM stan 63 m2, I. Samokovlije, namje{ten, povoljno. Mob. 062/959-129. IZDAJEM luksuzno opremljen dvosoban stan, na Breci. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stam. poslovni objekat u zgradi Robot Komerca, 105 m2, 5 sprat. Mob. 062/959-129. IZDAJEM poslovni prostor na jako frekventom mjestu, Austrijski trg 17,5 m2 pogodan za sve namjene. tel. 06/906-914.

IZDAJEM extra luksuzan stan na Vracama, blizina Policijske akademije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u, A. Hangija, dvoeta`na, namje{tena, povoljno. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. prostor u Papagajci, povoljno. Mob. 063/639-691. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, cen. grij. A. {a}irbegovi}, 400 KM. Mob. 061/412-771. IZDAJEM sobu, Breka, blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 205-396. IZDAJEM pos. prostor 190 m2, veliki parking, kod Pionirske doline. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. prostor 100 m2, ure|en, svi priklju~ci, Pejton. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan u ku}i, gara`a, veliko dvori{te, u Ned`ari}ima. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan, H. Red`i}a, trosoban, namje{ten, klima, povoljno. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan, Logavina, dvosoban, namje{ten, mo`e za dva studenta. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan na malom Alfakovcu, plin, povoljno za strance. Mob. 062/959-129. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Vraca, povoljno. Mob. 062/959-129. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentici, ul. Zagreba~ka br. 2 C kod OHR-a. Mob. 061/581-303 Tel. 033/444-192. KU]A u centru, Kova~i}i, ul. Borak, namje{tena, plin, povoljno. Mob. 062/959-129. LUKSUZAN stan, dvoeta`ni. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. prostor 40 m2, za granap, bli`e centru. Mob. 061/358-772. GARA@A u Pofali}ima kod tram. stanice, izdajem, prodajem ili mijenjam za drugu na Grbavici-[oping. Mob. 061/497-592. IZDAJEM gara`u 15 m2, na Marindvoru-Te{anjska. Mob. 061/273-995. IZDAJEM trosoban stan u pola ku}e, ba{ta, dvori{te, |akuzi, klima, blizina Vrbanja mosta. Mob. 061/204-966. IZDAJEM gara`u ulica F. Bluma. Tel: 810-716. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici kod pijace, slobodan od 15. 10. 2011. Tel. 061/190008, 061/150-080. POVOLJNO izdajem-prodajem, plac od 580 m2 na Ilid`i. Tel: 033/621-119 i 062/006-319. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru 39 m2, strogi centar (Drvenija) eta`no grijanje. Tel. 061/908-587. IZDAJEM u Sarajevu u centru dvokrevetnu sobu nepu{a}ima, eta`no grijanjem. Tel. 033/217158,066/898-703. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM gara`u Aerodromsko naselje ul. Akifa [eremta. Tel: 061/897-959. APARTMANI preno~i{te sobe, sa parkingom, po osobi 20-25 KM, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674-417 i 052/753-292. MIJENJAM troiposoban stan, za dva manja. Tel. 442-089. GRBAVICA 38 m2, K. Kapetanovi}a, 3 sprat, jednosoban, za dvosoban na Dobrinji. Tel. 711665, 711-666. MIJENJAM dvosoban stan 53 m2 u Hrasnom za jednosoban uz do pla tu u Hra snom. Tel. 033/642-338. MIJENJAM dvosoban stan 53 m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu u Hrasnom. Tel. 642-338. MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. MIJENJAM vikend ku}u sa vo}njakom 2.400 m2 Zeljana Srednja kod Grada~ca za dvosoban stan u Sa ra je vu. Tel. 061/145-361.

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43 m2, [entada, pogodan za razne svrhe. Mob. 061/344-365. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Grbavica, ul. Zagreba~ka, centralno grijanje. Mob. 061/224-704. IZDAJEM jednosoban namje{ten renoviran stan. Mob. 061/923-805. IZDAJEM povoljno novi trosoban stan, Ba~i}ko polje (Stup). Mob. 061/215-512 ili mail keradina@yahoo.it IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM poslovni prostor, Centar — 125 m2, 76 m2, 100 m2 i 32 m2. Mob. 061/573-640. IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Pozori{ta u Sarajevu, zasebo grijanje, internet, kablovska, blindo vrata, parking mjesto. Mob. 061/133-191. IZDAJEM trosoban namje{ten stan u centru. Mob. 062/087-214. IZDAJEM ku}u u centru kod OHR-a 120 m2, namje{tena, dvoeta`na, plin. Tel. 062/337-925. DVOSOBAN manji stan kod Katedrale. Tel: 033/444-993 i 061/312-610. JEDNOSOBAN namje{ten stan, D`. ~ikma, izdajem, 4 sprat. Tel. 226-237, 063/892-753. IZDAJEM poslovni prostor 43 m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344-365. IZDAJEM garsonjeru u centru gra da 25 m2, pra zna. Tel. 033/229-247. IZDAJEM gara`u, ul. M. [najdera. Tel. 229-694. MANJI dvosoban stan kod Katedrale, polu namje{en. Tel. 033/444993 i 061/312-610. IZDAJEM gara`u, SkenderijaPodgaj. Mob. 061/379-574. IZDAJEM jednosoban stan G. Kova~i}i. Tel: 062/712-991. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205-391. IZDAJEM namje{ten stan dvjema studenticama ili dvojici studenata. Tel. 033/481-184.

NEKRETNINE POTRA@NJA
OZBILJNA firma tra`i vi{e stanova koje treba renovirati, do 50 m2. pla~anje odmah — ke{. Mob. 061/389-673. POTREBNI stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju (agencija), za poznate klijente. Mob. 061/031-330. AGENCIJA potre`uje stan u centru 65 — 80 m2 do 185.000 KM, za konkretnog kupca. Mob. 061/350-448. AGENCIJI potrebno vi{e stanova i ku}a za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 203-127, 061/214-306. POTREBAN stan za zaposlenu stranu `ensku osobu, u centru, namje{teno, na godinu dana. Mob. 062/621-622. POTREBAN ve}i broj stanova za iznajmljivanje, kupovinu, prodaju. Mob. 066/943-636. POTEBNI manji stanovi u zgradi za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 062/200-777, 203-127. POTREBNO vi{e stanova pranih namje{tenih za prodaju i izda va nje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127.

PROIZVODNJA I PRODAJA VRATA

vrata za Va{ dom

NAJVE]I IZBOR SOBNIH VRATA RAZLI^ITIH FURNIRA I DIZAJNA RENOMIRANIH PROIZVO\A^A
Sarajevo, Ilid`a, Lu`ansko polje 40 Tel: 033 622 111, 061 491 221 fax: 033 637 777 conturabh@bih.net.ba

NOVO! SVE VRSTE SUHE REZANE GRA\E ZA STOLARE

30 maliOglasi
IZDAJEM garsonjeru u centru, 300 KM. Mob. 061/552-931. IZDAJEM pos. prostor 32 m2, pogodan za ordinacije, kan. i skla. samo 200 KM, Dobrinja 2. Mob. 062/153-020. IZDAJEM pos. prostor 16 m2, Hrasno, kod Robota. Tel. 227-706. SOBAzaposlenom mu{karcu, cen. grij. kab. kod Hitne pomo}i. Tel. 659-895, 062/943-021. NUDIM no}enje u apartmanu, Grbavi~ka. Mob. 061/350-190. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, sa cen. grij. Pofali}i. Tel. 655-332. IZDAJEM namje{ten stan kod Vi je}ni ce, Ali fa ko vac. Mob. 061/160-439. IZDAJEM unutra{nju gara`u, [oping-Grbavica. Tel. 521-358. IZDAJEM trosoban stan, Dobrinja 2, pogodan za porodicu, 300 KM + re`ije. Mob. 061/724-560. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, cen. grij. bra~nom paru bez djece ili zaposlenima. Tel. 538598 i 061/928-057. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15 KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. IZDAJEM povoljno poslovni prostor 32 m2, u Papagajci. Mob. 063/639-691. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. POLUNAMJE[TEN dvosoban stan, 3 sprat, kod Katedrale, (nepu{a~i), paru bez djece. Mob. 061/549-760. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentu (mu{karcu), u blizini med. i gra|. fakulteta, nova Breka. Tel. 443-282, 062/147-525. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. TRA@IM cimerku u dvosobnom stanu, od 1. decembra. Tel. 442-331. KOVA^I]I, lijepo namje{ten stan, privatna ku}a, 2 kat. Mob. 061/335-591. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, cen. grij. ciglane, studentima. mOB. 062/253-440. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 643-515. PRODAJEM poslovni objekat 980 m2 u Biha}u. Tel. 033/216-460. PRODAJEM poslovni objekat 970m2 i ekonomsko dvori{te 937m2, u Biha}u kod Poliklinike. Tel. 033/216-460. CENTAR nov jednosoban stan 42 m2/I- eta`no grijanje pogodan i za poslovni prostor. Tel: 061/352-112. BA[^AR[IJA, ul. S.B. Ba{agi}a, ku}u 60 m2 sa gara`om i oku}nicom, cijena 165.000 KM. Mob. 061/533-022. PRODAJEM stan na Stupu, novogradnja, 54 m2 i 68 m2, po cijeni 1.155 KM/m2 + PDV. Kupovinom stana obezbije|eno 1 parking mjesto. Mob. 061/548-023. PRODAJEM STAN 110 m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale. Mob. 061/200-393. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, 300 m2 + 300 m2 oku}nice, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. KU]A ^obanija, ul. Mjedenica, 2 eta`e + 300 m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. NEDOVR[ENA ku}a, Hrasno, 3 eta`e + podrum + 2 duluma zemlje, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. POFALI]I, 1 sprat, novogradnja, stan 57 m2, Z. Panjete, 60.000 eura. Mob. 062/383-064. POFALI]I, devastirana ku}a, 140 + 435 m2 oku}nice, Ora{a~ka. Mob. 062/383-064. MALTA, stan 68 m2, E. [ehovi}a, 1 sprat, 138.000 KM. Mob. 062/383-064. FOJNICA, ku}a 10x8, na dva sprata + 2 dunuma zemlje, vo}njaci, pored rijeke Fojnice, 120.000 KM. Mob. 062/383-064. APARTMAN, Jahorina, 36 m2 + 16 m2 podrum, namje{ten, adaptiran, 78.000 KM. Mob. 062/383-064. MOJMILO, stan 80 m2, Olimpijska, VP, 1.600 KM/m2. Mob. 062/383-064. BREKA, ku}a 75 m2, N. Fazlibegovi}a, naselje Centrotrans, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. CENTAR, stan 130 m2, 3 sprat, Mis Irbina, 2.700 KM/m2. Mob. 062/383-064. PRODAJEM poslovni prostor 57,46m2, u Mostaru. Tel. 216-460. HRASNO, stan 59 m2, 4 sprat, D`amijska, 123.000 KM. Mob. 062/383-064. POLAku}e u izgradnji, sa dva stana, Breka, 70.000 eura, pos. prostor i stan. Mob. 061/866-143, 646-812. ^OBANIJA, poslovni prostor 33 m2, 220.000 KM. Mob. 062/383-064. TROSOBAN stan 74 m2, centar vogo{}e, 2 balkona, 1.400 KM/m2, ili mijenjam za Trebinje. Mob. 061/866-143, 033/649-812. ALIPA[INO Polje, 56 m2, 15 sprat, S. Fra{te, 90.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM dvosoban stan visoko prizemlje 50 m2 Centar Sarajeva Mejta{. Tel: 063/661-949. PRODAJEM ili mjenjam za more ku}u u Pazari}u sa 1200 m2 zemlje pored magistralnog puta. Tel: 061/223-208. PRODAJEM gara`a, 12,5 m2 ul. Kranj~evi}eva, ispod Konzuma, vl. 1/1, grunt, povoljno. Tel. 061/869-396. PRO DA JEM vi ken di cu 6x5 sprat Krivojevi}i iza Ni{i}a. Tel: 062/152-710. PRODAJEM {umu ~etinar 2,5 dunuma, put, voda, struja, potok za vikendicu, {uma 9 dunuma mje{ana, Skradno-busova~a. Mob. 061/154-540. PRODAJEM vodenicu poto~aru. Mob. 061/154-540. PRODAJEM ku}u, Skradno-Busova~a, sa 4 dunuma zemlje, ima sve. Mob. 061/154-540. PRODAJEM porodi~nu ku}u sa 700 m2 oku}nice u Miljevi}ima kod novoizgra|ene crkve. Tel. 643-165. PRODAJEM ku}u sa 2,5 dunuma zemlje u Doglodima. Tel. 627-095. PRODAJEM stan na Ilid`i-Pejton 37 m2 + balkon, II sprat. tel. 061/198-642. PRODAJEM poslovni prostor 14 m2, opremljen, Ciglane, posloni prostor 86 m2, Skenderija, I sprat, opremljen. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u, Jablani~ko jezero, 330 m2, opremljena, cijena povoljna, ku}a ^elebi}i, 476 m2, opremljena. Mob. 061/573-640. ALIPA[INO C faza, 67 m2, 1 sprat, fiksno 100.000 KM ili mijenjam za manji, prednost ista lokacija. Mob. 061/749-305. PRODAJEM ku}u na sprat, Hrasnica, 2 trosobana stana, odvojeni ulazi, 2 gara`e, 2 {upe, sve novo, vlasni{tvo 1/1, odmah useljivo, cijena po dogovoru. Tel. 033/812844 i 061/172-285. KU]A 100 m2 sa dvori{tem 220 m2, Ba{~ar{ija. Tel. 447-940. STAN 88 m2 sa parkingo, H. Kre{evljakovi}a, VP, et. grij. 135.000 KM. Mob. 0617142-704. PRODAJEM pos. prostor 84 m2, Dobrinja, suteren. Mob. 061/605-851. PRODAJEM ku}u u izgradnji, Osjek-Ilid`a, sa svim papirima. Mob. 062/225-012. KAMENA ku}a P + S, 80 m2, oku}nica 200 m2, Pelje{ac-Sreser, 700m od mora. Tel. 035/275-165, 061/896-355. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te u Rakovici pored puta, 10.229 m2, voda, struja na zemlji, 1/1. Mob. 061/573-640. PRODAJEM apartman u Neumu, 44 m2, eta`irano, na samoj pla`i, apartman 46 m2, II zona, opremljen, 120m od mora, mo`e zamjena za Sarajevo uz doplatu. Mob. 061/573-640. POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici (54 m2). Tel: 062/229-677. PRODAJEM stan u Pofali}ima 31 m2 sprat I cijena 1600 KM po m1. Tel: 061/540-015. PRODAJEM stanove u Vogo{}i novogradnja 47 m2, sprat 3 i 61 m2 sprat 2, cijena 1.550 KM/m2.Tel: 061/540-015. PRODAJEM extra dvosoban stan 55 m2, sprat I, novogradnja na Betoniji, Pionirska dolina, 2.300 KM/m2. Tel: 061/540-015. PRODAJEM garsonjeru 32 m2 sprat drugi ulica Patriotske lige ci je na 2.000 KM/m2. Tel: 063/919-544. ALIPA[INO 54, 66, 77 m2, ^engi} V. 64 m2, Marindvor 86 m2, Isto~no Sarajevo 44, 80 m2, Dobrinja 55, 68, 88 m2, Mejta{ 54 m2, Grbavica 48, 73, 131 m2, Aneks 40 m2, Pofali}i 40 m2, N. Sarajevo 32 m2, Centar 122 m2. Mob. 061/375-787. KU]E: Soukbunar, Mostarsko raskr{}e, Vratnik, vasin-Han, Vlakovo, Ilid`a, Vraca, vikend ku}e: Pale:Potoci, Kriva~e, G. Pribanj, gornja ~ar{ija-ku}a, Lukavica zemlji{te: Nahorevo, Kasindo, Reljevo, Rje~ica, Ilija{, centar Ilid`a. Mob. 066/488-818. PRODAJEM poslovni prostor u Vele{i}ima 87 m2 cijena 140.000 KM pogodan za sve namjene. Tel. 0617540-015. PRODAJEM dvosoban stan 49 m2, ko{evsko brdo, blizu Robota, 98.000 KM. Tel. 033/209-119. PRODAJEM stan jednosoban 37 m2, 1 sprat, B. Muteveli}a, Grbavica, adaptiran, odmah useljiv, 83.000 KM. Mob. 062/920-814. PRODAJEM dvosoban stan 66 m2 sprat 4 ulica Patriotske lige cijena 2.000 km po 1 m2. Tel. 063/919-544. JAHORINA, Velika dvori{te parcela 300 m2 sa urbanisti~ko dozvolom. Tel: 061/304-599 i 033/665-419. PRODAJEM stan na ^engi} Vili od 54 m2 na V spratu renoviran 061/370-207. PRODAJEM 3.500 m2 zemlje, pogodno za sve namjene, 30.000 KM, Osenik-Had`i}i. Mob. 061/019-313. PRODAJEM ku}u ul. Abdurahma na Mu ha re mi je. Tel: 061/552-163. PRODAJEM dvosoban stan 44 m2, kod Muzi~ke {kole, 82.000 KM. Tel. 442-998, 062/139-085. PRODAJEM stan na Vi{njiku 32 m2 na prvom spratu 73.000 km. Tel.061/370-207. PRODAJEM stan kod Medicinskog fakulteta od 52 m2 na III spratu sa liftom. Tel.061/370-207.

utorak, 1. novembar 2011. godine
STAN na Grbavici od 94 m2 na I spratu renoviran. Tel. 061/370-207. PRODAJEM stan 25 m2, 1.950 KM/m2, cent. grij. Tel. 610-355, 062/868-768. DVOIPOSOBAN stan 71 m2, VP, Dobrinja 3, 1.600 KM/m2. Mob. 066/892-917. DUNUM zemlje na putu Sarajevo-Kiseljak (Han plo~a), povoljno. Tel. 205-846. STAN 50 m2, 95.000 KM, 5 sprat, lift, D`. Bijedi}a. Tel. 624-655. STAN na Vi{njiku od 50 m2 na prvom spratu. 105.000 KM. Te. 061/370-207. PRODAJEM stan 100 m2 kod op}ine Stari grad idealna za poslovni prostor. Tel. 061/215-033. PRODAJEMAposlovni prostor 84 m2 Dobrinja — Sutjeska. Tel. 061/605-851. STAN u Marcela [najdera (Ko{evo) od 69 m2 na II spratu. Tel. 061/370-207. PRODAJEM trosoban stan 79 m2, ul. @eljezni~ka, Ilid`a-Pejton. Mob. 061/101-950. PRODAJEM lijepu ku}u sa gara`om vrtom, eta`nim grijanjem kod TV OBN. Tel: 061/546-246. PRODAJEM trosoban stan, centar Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032. VI[E dvosobnih stanova 53-56 m2, u novoj zgradi, Ilid`a, 1.850 KM/m2. Mob. 066/160-788, 061/072-845. PRODAJEM nov dvosoban stan u Tuzli, 56 m2, 8 sprat, 1.800 KM/m2. Tel. 032/248-205. PRODAJEM ku}u u izgradnji, Ilid`a-Osjek, sa urednom dokumentacijom. Mob. 062/225-012. PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, Kova~i}i. Mob. 061/540-203. PRODAJEM poslovni prostor 65 m2, u strogom centru, pogodan za kancelarije, stomatolo{ke ordinacije i sl. Mob. 061/344-365. CIGLANE gornje, 80 m2, 2 sprat, klimatiziran, sigurnosna vrata, 2 WC, 2 balkona, adaptiran, izuzetna ponuda. Mob. 061/203-640. TRG Heroja, 36 m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724-504. PRODAJEM ku}u sa 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Mob. 061/364-597, 033/691-161. N. SARAJEVO, dvosoban stan, prodaja ili dugoro~ni najam. Mob. 062/184-126. STAN 87 m2, Ciglane, A.Handije. Mob. 062/649-370, 061/072-845. DVA dunuma placa pod vo}em, Male{i}i donji, dobar prilaz, struja, voda, povolujno. Mob. 061/217-897.

OSLOBO\ENJE

PIONIRSKA dolina, stanovi: 43 m2, 63 m2, 69 m2, 32 m2, novogradnja. Mob. 066/160-788. STAN 58 m2, Juki}eva, 2 sprat, 2 balkona, 95.000 KM. Mob. 061/072-845. KU]A, 3 eta`e + oku}nica, 2 gara`e, 200.000 KM, Podhrastovi, prodajem ili mijenjam za stan, uz doplatu. Mob. 063/147-332. KU]A, Centar, A. Hangija, 150 m2 stam. povr{ine, dvori{te 230 m2. Mob. 062/649-370, 066/160-788. DVA stana, Hrasno, ul. D`amijska 54 m2 + 2 balkona, 12 sprat, adaptiran, 59 m2, 4 sprat. Mob. 061/072-845, 063/556-886. PRODAJEM stan 54 m2, Obala Bulina bana 21/II, 2.000 KM/m2. Mob. 062/920-191. DALMATINSKA, centar, stan 121 m2/2.500 KM, VP, mogu}a pos. stam. kombinacija. Tel. 221-533. PRODAJEM dvosoban stan 74 m2, B. Sarajeva kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati. PRODAJEM zemlji{te, selo Rodijelj-, Fo~a, 4 dunuma. Mob. 063/734-431. CENTAR, ku}a 130 m2 + 15 m2 gara`a, oku}nica 300 m2, M. Busulad`i}a. Mob. 061/205-235. CENTAR, Bolni~ka, 60 m2, 7 sprat, 2 lifta, 125.000 KM. Mob. 061/205-235. VRAZOVA 6/3, 100 m2, 210.000 KM. Mob. 061/205-235. BREKA, H. Polovine, 90 m2, 3 sprat + gara`a, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ku}u, Kova~i, Stari Grad. Mob. 061/622-000. CIGLANE, H. Red`i}a, 71 m2 + 2 terase, 2 kat i 89 m2 + 2 terase, 6 kat. Mob. 061/214-856. KOD Muzi~ke akademije, 57 m2 + terasa, 5 kat, Dobrinja 1, M. Krle`e, 92 m2 + 2 terase. Mob. 061/214-852. ZEMLJA, Poljine 8 + 2 dunuma, prilaz sa 2 stane, vlastiti izvor, struja. Mob. 066/669-696. PRODAJEM stan, ul. J. Vanca{a 17/I, 80 m2, centar, 2.250 KM/m2. Mob. 061/222-295. PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000. BREKA 101 m2 eta`ni 4 soban 2 balkona. Tel. 061/148-810. TITOVA 80 m2 II kat 2250 KM/m2 i 147 m2 III kat 2400 KM/m2.Tel: 061/148-810. KARINTONKA 75 m2 II kat 2 balkona, 3 soban + gara`a. Tel, 061/148-810. CENTAR 69 m2 II kata, 2 balkona, 3 so bni po vo ljno. Tel: 061/148-810.

NEKRETNINE PRODAJA
NAHOREVO nova ku}a 10x8 dvije zidane gara`e 2 dunuma vo}njaka, ba{te prodajem ili mijenjam. Tel. 061/352-112 i 061/157-718.

utorak, 1. novembar 2011. godine
BJELAVE kod Medicine 50 m2 I kat 2 sobn, 2 strane 2150 KM/m2. Tel. 061/148-810. BJELAVE Bosanska ku}a 64 m2 i 110 m2 ba{te Ko{evsko brdo 200 m2 ku}a i 200 m2 ba{te. Tel. 061/148-810. PRODAJEM ku}u: prizemlje, dva sprata, gara`a, ba{ta, parking, N. Breka. Mob. 061/141-606. PRODAJEM stan, centar, ul. Ku lo vi}eva, III sprat. Mob. 063/589-315. PRODAJEM ku}u, Radni~ka 122, VP, sprat, gara`e, 450 m2 oku}nice. Mob. 061/201-700. PRODAJEM ku}u evoeta`nu 155 m2, ba{ta, gara`a, Vrbovska 19, 320.000 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM 900 m2 gra|. zemlji{ta u Ned`ari}ima, B. Nu{i}a. Mob. 061/191-521. PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima, 2.100 m2 sa priklju~cima, pored glavnog puta. Tel. 033/200-829. PRODAJEM vikend plac 870 m2, Igman-U{ivak-Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel 061/274-189. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417-089. GARA@A preko puta Holiday Inna, 12,5 m2, struja, vl. 1/1. Mob. 061/869-396. PRODAJEM u centru Ul. Jezeru, stan niski parter, 80 m2 pogodan za poslovni prostor, cijena 2500 KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM ili mijenjam ~etvorosoban konforan stan u centru kod Vje~ne vatre. Mob. 061/252-663. PRODAJEM ku}u 100 m2 sa dvori{tem 220 metara u Centru Ba{~ar{ije Sarajevo zvati radnih danom. Tel: 033/447-940. ILID@A-Lu`ani, trosoban stan 76 m2, cen. grijanje, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. KU]A sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, Kova~i}i. Mob. 061/540-203. AERODROMSKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona + gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177. PRODAJEM ku}u, Abdesthana 23, Kova~i. Pogledati od 10-17 sati. KU]A na Kova~ima 9x6 prizemlje i sprat u blizini islamskog centra i zemlja 500 m2 u Ljubov~i}ima. Tel: 061/253-382. VI[NJIK 37 m2 II sprat K. Brdo 38 m2 V. prizemlje.Tel: 061/253-382. MARIJIN Dvor, V. Peri}a 2/3, trosoban stan, 2 mok. ~vora, 106 m2, cijena po dogovoru. Mob. 062/254-859. ^ENGI] V. D`. Bijedi}a, 15 sprat, 73 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. OTOKA, @rtava fa{iz. 4 sprat, 55 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. DOBRINJA, Trg zlat. ljiljana, 1 sprat, 55 m2, 1.500 KM/m2. Mob. 061/177-556. ALIPA[INO p. N. Smailagi}a, 77 m2, 82.000 KM. Mob. 061/177-556. HRASNO, Trg Heroja, 36 m2, 14 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 061/177-556. BREKA, I. Mujezinovi}a, 3 sprat, 78 m2/2.500 KM. Mob. 061/177-556. MEJTA[, 1 sprat, 52 m2/2.400 KM. Mob. 061/177-556. LOGAVINA, ul. Toromanova, VP, 45 m2, 104.000 KM. Mob. 061/177-556. MARIN Dvor, K. Tvrtka, 2 sprat, 89 m2/2.700 KM + gara`a. Mob. 061/177-556. PRODAJEM gara`u, Kranj~evi}eva ul. (za manje automobile). Tel. 612-956. CENTAR, J. Vanca{a, 84 m2, VP, 2.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. ILID@A, Lu`ani, 3 sprat, 57 m2/1.600 KM. Mob. 061/177-556. SOKOLOVI] Kolonija, ku}a, 3 eta`e + ba{ta + gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. AERODROMSKO, 54 m2, [. Pand`e, 1 sprat, dvosoban, kompletno renoviran, 2 balkona, gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-777. USELJIVA ku}a, na dva sprata, 700 m2 oku}nice, cijena po vi|enju, povoljno. Mob. 062/959-129. POFALI]I, P + S, 200 m2 ba{ta, gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. STANOVI u novogradnji, Stup, od 28-90 m2, od I-XIII kata, 1.600 KM/m2, sa PDV-om. Mob. 061/415-787. ^ENGI] V. 54 m2, 16 sprat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/415-787. ^ENGI] V. 15 sprat, 57 m2, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. UL. VRAZOVA, VP, 84 m2, 2.900 KM/m2, pogodno za kancelarije. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO P. N. Smailagi}a, 6 sprat, 77 m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. DANIJELA O. 4 sprat, adaptiran, sve novo, 136 m2/2.800 KM. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO P. Trg me|. prijat. 6 sprat, 70 m2/1.600 KM. Mob. 061/320-439. USELJIV stan 74 m2, M.].]ati}a, 1 sprat, 205.000 KM. Mob. 066/801-737. ^ENGI] V. B. M.Selimovi}a, 11 sprat, 54 m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. KU]A, Samoborska, Vraca, 3 eta`e + gara`a + ba{ta, grijanje, useljiva odmah, 280.000 KM. Mob. 062/907-831. CENTAR, kod Parlamenta, 2 sprat, 81 m2/2.600 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814. M. DVOR, V. Peri}a, 1 sprat, 138 m2, 380.000 KM. Mob. 061/320-439. DOBRINJA, C5, L. Pastera, 2 sprat, 68 m2, 103.000 KM. Mob. 061/320-439. HRASNO, A. lipa, 8 sprat, 52 m2, 106.000 KM. Mob. 061/320-439. VOJNI^KO P. H. Su}eske, 7 sprat, 61 m2, 110.000 km. Mob. 066/801-737. GRBAVICA, VP, adaptiran, 43 m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. ALIPA[INO P. Trg Zavnobiha, 77 m2/1.500 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, kod Katedrale, Petrakijina, 1 sprat, 115 m2, 270.000 KM. Mob. 061/320-439. KO[EVO, M. [najdera, 3 sprat, 21 m2, 60.000 KM. Mob. 066/801-737. KRANJ^EVI]EVA, 85 m2, 1 sprat, 220.000 KM. Mob. 066/801-737. ^ENGI] V. D`. Bijedi}a, 5 sprat, 54 m2, 85.000 KM. Mob. 061/320-439. ^EN GI] V. D`. Bi je di}a, 2 sprat, 82 m2/1.900 KM. Mob. 066/801-737. KU]A u Starom Gradu, ~adord`ina, 212 m2, 300.000 KM. Mob. 062/619-361. UL. VRAZOVA, 2 sprat, 59 m2, 2.600 KM/m2. Mob. 066/801-737. HRASNO, A. lipa, 3 sprat, 46 m2, 46.000 eura. Mob. 061/320-439. ^ENGI] V. I. Engela, 5 sprat, 34 m2, 65.000 KM. Mob. 061/320-439. GRBAVICA, 53 m2, 1 sprat, 2.100 KM/m2. Mob. 061/320-439.

OSLOBO\ENJE

mali
DOBRINJA I, V. Maglajli}, 3 sprat, 54 m2, 75.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Blagovac 1, 2 eta`e, 79 m2 + 980 m2 oku}nice, 100.000 KM. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, B. Kr{o, 1 sprat, 77 m2 + 2 balkona, useljiv, 115.000 KM. Mob. 062/907-831. PRODAJEM poslovni prostor 80 m2 na ^ar{iji Bravad`iluk. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 45 m2 u Hrasnom Trg Heroja 93.000 KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 36 m2 u Hrasnom Trg Heroja 60.000 KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71 m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556. PRODAJEM stan atraktivan povoljno 1 sprat 2 balkona. Tel: 066/843-158. GRBAVICA troiposoban stan renoviran sa gara`om. Tel. 061/964797 i 033/617-742. PRODAJEM stan u Sarajevu kod studentskih domova. Tel: 062/619-361. CENTAR kod Banke 52 m3 sprat, lift, plin, trofazna struja. Tel: 033/657-132 i 062/104-062. PRODAJEM lokaciju od 700 lijepom mjestu Isto~no Sarajevo. Tel. 066/616-597 i 057/343-015. VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92 m2, potrebna adaptacija, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, ul. Jo{ani~ka, 4 sprat, 112 m2, dvoeta`ni, adaptiran, 1.160 KM/m2. 062/907-831. ILID@A, Pejton, VP, 52 m2 + 20 m2 podruma, 60.000 KM. Mob. 061/320-439. HRASNO, A.B.[imi}a, VP, 77 m2/2.200 KM. Mob. 061/320-439.

Oglasi

31

CENTAR, M. Todorovi}a, prizemlje, 31 m2, potpuno namje{ten, adaptiran, 85.000 KM. Mob. 062/907-831. S. GRAD, M.M.Ba{eskije, 122 m2, salonski stan, 3 sprat, 1/1, 285.000 KM. Mob. 061/702-881. S. GRAD, Logavina, 29 m2, 1 sprat, uknji`en 1/1. Mob. 061/702-881. CENTAR, ul. Ko{evo, trosoban, 80 m2, adaptiran, 4 sprat, vl. 171. Mob. 066/801-711. HRASNO, P. Ribar, 53 m2, dvosoban, 6 sprat, 104.000 KM. Mob. 066/801-711. CENTAR, K. Brdo, 44 m2, 2 sprat, pl. gri. 80.000 km. Mob. 061/702-881. ALIPA[INO polje, 70 m2, Trg me|. prizat. 8 sprat, trosoban, lift, 91.000 KM. Mob. 062/295-919. DOBRINJA, 80 m2, N. Pozderca, 1 sprat, trosoban, 2 balkona, lift, 115.000 KM. 061/899-209. KOVA^I]I, Splitska, 1 sprat, 54 m2, balkon, 108.000 KM. Mob. 062/907-831. BREKA, H. Polovine, 4 sprat, 66 m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. NOVOGRADNJA, povoljno, Stup, 49 m2, 1 sprat, 1.600 KM/m2, uklju~en PDV, kuhinja Gorenje i notarski tro{kovi. Mob. 061/702-881. GRBAVICA, 83 m2, H. ^emerli}a, 1 sprat, troiposoban, 2 balkona, 2 mok. ~vora, 200.000 KM. Mob. 061/247-777. N. VOGO[]A Rosulje-novogradnja, jednoiposoban, 3 sprat, plinsko et. lift, 1.650 KM/m2. Mob. 061/247-777. ^ENGI] V. 53 m2, D`. Bijedi}a, suteren, dvoiposoban, renoviran, 86.000 KM. Mob. 061/150-519. TITOVA, 1 sprat, 62 m2, dvostran, 200.000 KM. Mob. 065/819-136.

32 maliOglasi

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

mali

Oglasi

33

34 maliOglasi
DOMAC M. 54 m2, M. Maruli}a, 8 sprat, neboder, balkon, lift, 96.000 KM. Mob. 061/899-209. DOLAC Malta, 56 m2, E. [ehovi}a, 9 sprat, renoviran, 110.000 KM. Mob. 062/295-919. ^ENGI] V. 57 m2, B.M.Selimovi}a, 1 sprat, dvosoban, mogu}nost kupovine gara`e, 2.100 KM/m2. Mob. 061/899-209. CENTAR, 57 m2, A. Jabu~ice, prizemlje, dvosobran, 1.700 KM/m2. Mob. 061/247-777. NOVA Vogo{}a-Rosulje, novogradnja, 61 m2, 2 sprat, dvoiposoban, lift, pl. eta`no, 1.550 KM/m2. Mob. 061/247-777. GRBAVICA, 66 m2, Zagreba~ka, 1 sprat, kod trolejbuske, 122.000 KM. Mob. 061/247-777. DOBRINJA I, 67 m2, 4 sprat, dvoiposoban, kompletno renoviran, ugradbeni plakari, 105.000 KM. Mob. 061/899-209. ALIPA[INO P. 67 m2, N. Smailagi}a, 8 sprat, trosoban, balkon, 2 lifta, 97.150 KM. Mob. 062/295-919. CENTAR, ul. Ko{evo, 67 m2, 2 sprat, pl. eta`no, 2.200 KM/m2. Mob. 061/899-209. CENTAR, 96 m2, H. Kre{evljakovi}a, 1 sprat, neboder Metalka, troiposoban, mogu}nost kupovine gara`e, 2.100 KM/m2. Mob. 061/899-209. ADAPTIRAN 43 m2, S. Fra{te, 10 sprat, 1.600 KM/m2. Mob. 061/320-439. KU]A, Borak, 3 eta`e + pomo}ni objekti + 2 gara`e, useljiva, 450.000 KM. Mob. 062/907-831. POS. prostor, E. Ademovi}a, 136 m2, 2 eta`e, 400.000 KM ili iznajmljivanje. Mob. 062/907-831. RAKOVICA-Kakrinje, ku}a 65 m2 + terasa + gara`a + 2250 m2 zemlje, prodajem-mijenjam za stan u Sarajevu. Mob. 061/011-645. POS. prostor, ul. Ko{evo, VP, 47 m2, pogodnof za notarske urede, kan. ordinac. 160.000 KM. Mob. 062/907-831. GARA@A 13 m2, Vraca, A. Smajlovi}a, uknji`ena, 13.000 KM. Mob. 065/819-136. STARI Grad, iznad Katedrale, ^adord`ina, 1 sprat, 57 m2, 95.000 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO p. Trg nezavisnosti C faza, 59 m2, 95.000 KM. Mob. 065/819-136. STARA bosanska ku}a na Sedreniku + 900 m2 placa, 130.000 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR, kod hotela Evrope, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67 m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM jednosoban stan 57 m2, Grbavica kod ambulante, 1 sprat, cen. grij. 2.050 KM/m2. Mob. 061/206-985. GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 14 sprat, dva lifta, 72 m2, 145.000 KM. Mob. 065/819-136. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 61 m2, 108.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM u Viru R. Hrvatska vikendicu. Mob. 061/188-846. PRODAJEM u Rovinju R. Hrvatska, plac uz more 800 m2. Mob. 061/188-846. PRODAJEM stan 71 m2, D. Ibrahim bega, Ciglane, 2.500 KM/m2. Mob. 062/272-549. DVOIPOSOBAN stan 77 m2, Otoka, 2 sprat. Mob. 062/917-405. KOVA^I]I, 330 m2 oku}nice. tel. 206-723. STAN 47 m2, Geteova, balkon, renoviran, namje{ten, 90.000 km. Mob. 061/209-270. STAN 77 m2, gara`a 18 m2, Ilid`a, prodajem-mijenjam za Bijeljinu. Mob. 065/535-040. KO VA^I]I, Lju bljan ska, 2 sprat, 39 m2, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. TROIPOSOBAN 86 m2, N. Sarajevo, 13 kat, Kolodvorska. Mob. 061/188-846. PRODAJEM ku}u sa oku}nicom, Rakovica, cijena po dogovoru. Mob. 061/279-015. CENTAR, stan 96 m2, 1 kat, luksuzno adaptiran, Kemalbegova. Mob. 061/188-846. TROSOBAN 72 m2, strogi centar, ul. Buka, 3 kat. Mob. 061/188-846. CENTAR, ul. Vrazova, 3 kat, troiposoban stan 100 m2. Mob. 061/188-846. ^ETVEROSOBAN 117 m2, 2 kat + parking mjesto, MarindvorKotromani}a. Mob. 061/188-846. ^ETVEROSOBAN 106 m2, 2 kat, kod Bo{nja~ke gimnazije, Stari grad. Mob. 061/188-846. CENTAR, trosoban stan, 72 m2, Buka, 3 kat. Mob. 061/188-846. ^ETVEROSOBAN 78 m2, 3 kat + parking mjesto, Taba{nica. Mob. 061/188-846. U TREBINJU prodajem lijepu ku}u. Mob. 061/188-846. GARA@A na Grbavici, blizu Kapu~ina, grbavi~ka 39. Mob. 061/188-846. CENTAR, ul. Bolni~ka, prizemlje, 61 m2, potrebna adaptacija, pog. za kancelarije, nije fiksno 140.000 KM. Mob. 062/907-831. DVOETA@NI stan 154 m2, sa gara`om i ba{tom, Mejta{-Sepetarevac. Mob. 061/188-846. STAN na Grbavici kod Jadranke, 75 m2 4. sprat bez lifta, 3 velike terase trostran novo kupatilo. Tel. 062/334-371. KU]A na Grbavici, pos. prostor, parking, velika terasa i oku}nica, 500.000 KM. Mob. 061/175-691. PRODAJEM stan 84 m2, V. Peri}a, Marindvor. Mob. 066/783-856. GRBAVICA, Radni~ka, 46 m2, VP, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. OTES, Trg Ote{kog bataljona, 77 m2, 6 sprat, gara`a 17 m2, 108.000 KM. Mob. 065/819-136. MALTA, A. Benca, VP, 54 m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA 5, S. Filipovi}a, 77 m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. VOJNI^KO polje, A. B. Srebrene, VP, 82 m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. KU]A u Starom Gradu, M. Hand`i}a, na 2 eta`e + 150 m2 placa + gara`a, 280.000 KM. Mob. 065/819-136. NOVOGRADNJA, povoljno, Stup, 49M, 6 sprat, kuhinja Gorenje gratis, 1.600 KM/m2 sa PDVom. Mob. 066/801-711. NOVOGRADNJA-Stup, povoljno, 27 m2, 7 sprat, garsonjera sa balkonom, 44.000 KM sa PDV-om, kuhinjom Gorenje i notarskim tro{kovima. Mob. 066/801-711. CENTAR, Odoba{ina, 1 sprat, 65 m2, useljiv, 1.900 KM/m2. Mob. 062/907-831. GRBAVICA, Grbavi~ka, 14 sprat, 71 m2, sve novo, 155.000 KM. Mob. 062/907-831. ALIPA[INO polje 3 sprat, 80 m2, useljiv, 800 eura/m2. Mob. 062/907-831. PRODAJEM ku}u u izgradnji ulaz u Osjek sa ispravnim papirima. Tel. 062/225-012. OSENIK Pazari} vi{e dunuma zemlje cijena povoljna, lijepa lokacija. Tel. 061/709-430. D. K. Tvrtka, suteren, 52 m2, pogodno za kancelarije, parking mjesto, 125.000 KM. Mob. 062/907-831. ILID@A-Pejton, novogradnja, 51 m2, prizemlje, dvosoban, 1.600 KM/m2. Mob. 061/702-881. PRODAJEM dvosoban stan 50 m2 Centar Sarajeva Mejta{ visoko prizemlje. Tel: 063/661-949. GRBAVICA, prodajem dvosoban stan, 2 sprat, balkon, vl. 171. Mob. 066/943-636. DVOSOBAN stan 49 m2, Ko{evsko brdo, blizu Robota, 110.000 KM. Tel. + 38766675022. CENTAR, Alipa{ina, pos. prostor 150 m2, djeljivo na dva dijela, za sve namjene. Mob. 061/335-591. KO[EVSKO brdo, B. Begi}, VP, 58 m2, adaptiran kompletno, 120.000 KM. Mob. 062/907-831. BREKA, prodajem troiposoban stan, 94 m2. Mob. 061/839-592. KU]A, Poljine, 3 eta`e, 200 m2 + 800 m2 oku}nice, 180.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A u Hrasnom 200 m2, plac 650 m2, Ul. Posavska, 150.000 KM. Tel. 062/334-371. POSLOVNI prostor, centar, M. Spahe 2x150 m2. Tel. 062/334-371. USELJIVI stanovi u BHBAU Stup, 56 do 68 m2 i stanovi u izgradnji. Tel: 062/334-371. SKENDERIJA, u novoj luksuznoj zgradi, III sprat, 170 m2, dvije gara`e, lift, petosoban. Tel: 062/334-371. STAN na Dobrinji 1 Trg Sabora Bosanskog 1. sprat76 m2 troiposoban namje{ten sa stvarima. Tel: 062/334-371. STAN na [ipu, 65 m2, dvoiposoban, 2 sprat sa ugra|enom kuhinjom. Tel: 062/334-371. CENTRU, F. Muvekita 2. sprat, plinsko cenralno, 3.900 KM/m2. Tel: 062/334-371. STAN na Vi{njiku 49 m2, dnevni boravak, kuhinja. Tel: 062/334-371. PRODAJEM Rakovica 7628 m2 zemlje ravno sun~ano, poslovno i poljoprivredno zemlji{te prilaz dostpne komunalije. Tel. 061/709-430. OSENIK-Pazari} vi{e dunuma zemlje cijena povoljna, lijepa lokacija. Tel. 061/709-430. ^ENGI] Vili, Ferde Hauptmana. Tel. 062/334-371. STAN na Dobrinji 3, 78 m2 troiposoban 4. sprat, bez lifta, c. g. Tel. 062/334-371. KU]A na Blagovcu 3,4 eta`e, (gara`a + spr.) 1300 m2, zemlje svi priklju~ci. Tel: 062/334-371. TROSOBAN stan 75 m2 na 1. spratu ku}e u krugu Grasa, 1/1 plinsko grijanje, 850 KM/m2. Tel: 062/334-371. LUKSUZAN stan 170 m2 na Skenderiji, sa duplom gara`om, liftom 3. sprat. Tel: 062/334-371. TROSOBAN STAN na Bistriku Austrougars. zgrada plinsko grijaje. Tel. 062/334-371. TROSOBAN stan 83 m2 na Saraj polju, VP, balkon, centralno 120.000 KM. Tel. 062/334-371. ZEMLJA, Stup, Tvorni~ka, 650 m2 sa zapo~etim objektom 10x13m 150.000 KM.Tel. 062/334-371. VIKEND ku}a u Rje~ici kod Rajlovca 83 m2 + 1600 zemlje, vo}njak. Tel: 062/334-371. KU]A, Kova~ima kod Pekare Mahir, na 2 sprat 165 m2 sve novo sa ugra|enim stvarima. Tel. 062/334-371. STANOVI u izgradnji Tibra 2 Stup od 27 -90 m2 useljenje u januaru 1.550 KM sa uklju~enim PDV.-om. Tel. 062/334-371. KU]A u Ned`ari}ima kod Penija, 200 m2 + plac. Tel: 062/334-371. POSLOVNI prostor u Hrasnom, Trg Heroja. Tel: 062/334-371. CENTAR, Had`i Idrizova 1. sprat, potrebna adaptacija. Tel. 062/334-371. STAN 94 m2, Grbavica, 3/5 sob. 1 kat. Mob. 061/299-911. STAN centar, Alipa{ina 75 m2, 80 m2. Mob. 061/299-911. STAN centar ^obanija, 84 m2, 1 kat. Mob. 061/299-911. STAN centar 50 m2, Bjelave. Mob. 061/299-911. PRODAJEM-mijenjam za more ku}u u Pazari}u sa 1200 m2 zemlje, uz magistralni put. Mob. 061/223-208. STANOVI, centar M. Tita 147 m2, 121 m2 i 80 m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM vikendicu, struja, voda, dunum ba{te, g. Vlakovo. Tel. 442-324.

utorak, 1. novembar 2011. godine
CENTAR, P. lige, 53 m2, 4 kat. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, centar, 180 m2, 140 m2, Hrasno 100 m2. Mob. 061/299-911. VI[E gra|. placeva od 1500-5000 m2. Mob. 061/299-911. KU]A, S. Grad, Kova~i, 150 m2, gara`a, na 300 m2 placa. Mob. 061/299-911. CIGLANE, 73 m2, 79 m2, 60 m2. Mob. 061/299-911. STAN 66 m2, 4 kat, P. lige. Mob. 061/299-911. VI[NJIK, centar, 32 m2, 1 kat. Mob. 061/299-911. KU]A u izgradnji, Ilid`a, ulaz u Osjek sa gra|. dozvolom. Mob. 062/225-012. PRODAJEM stan 60 m2, povoljno, 2 balkona, atraktivna lokacija. Mob. 066/843-158. PRODAJEM stan 72 m2, Dajanli Ibrahim bega, Ciglane. Mob. 062/272-549. KU]A, Binje`evo, sa 3 stana 220 m2 + plac re|en 100 m2 sve dozvole, uknji`eno, stanovi adaptirani. Tel. 062/334-371. CENTAR, kod Vje~ne vatre, ~etverosoban 110 m2, 1. sprat, M. M. Be{eskije. Tel. 062/334-371. CENTRU, Karpuzova, 73 m2 nadogradnja novogradnja, plinsko cent. 3. sprat. hitno. 150.000 KM. Tel. 062/334-371. STARI G. preko puta Vje}nice AU gradnja, 59 m2. 135.000 KM. Tel: 062/334-371. ISTO^NO Sarajevo, S. Nemanje, 90 m2 trosoban, 4 sprat. Tel. 062/334-371. KU]A na placu 2350 m2 Mostarsko raskr{}e i plac 5200 KM na Mostarskom raskr{}u. Tel. 062/334-371. TURISTI^KI kompleks EKO selo na Kreme{u, 3 km iznad Vogo{}e. Tel. 062/334-371. VOGO[]A, Jo{ani~ka, 63 m2, 4. sprat, lift, namje{ten 93.000 KM. Tel. 062/334-371.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM dvije ispravne TA pe}i AEG za 180 KM i plinsku pe} za 100 KM. Tel. 061/571-129.

VOZILA
GOLF 2, dizel, 84. god. povoljno. Mob. 061/497-974. PRODAJEM jetu II, 85. god. turbo dizel, neregistrovana, cijena 1.000 KM. Mob. 061/266-691. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221-668. PRODAJEM za Golfa 2,3,4 i za ostala vozila alnaser, alternator, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. FIAT tipo 1,4 B, 92. god. cijena 2.000 KM. Mob. 061/749-305. FORD sijera GL 2.0 75 kw, 88. god. registrovan do 3/2012. u vrlo dobrom stanju. Mob. 061/904-499. MAZDA 6, 2003. god. benzin, ko`na sjedi{ta, alu felge, ispravno, registrovana do 7/2012. Mob. 061/794-744, 061/167-093. FIAT stilo 1.9 JTD karavan, metalik sivi, tek registrovan, pre{ao 136.000, ful oprema, uredno servisiran, gara`iran, 9.900 KM. Mob. 0617206-985. CITROEN C3, 2007. god. pre{ao 26.800 km, registrovan do 4/2012. 11.500 KM. Mob. 061/195-861. OPELCorsa, 2006. godina, potpuno opremljen. Mob. 061/208-414. PRODAJEM Opel Askonu 1,6 benzinac, u dobrom stanju, old tajmer, povoljno. Mob. 063/417494 Mostar. MERCEDES B klase, 180 dizel, 2010. godina. Mob. 061/208-414. GRIJA^I i relej za golf TDI, novi, njema~ki, original, cijena 120 KM. Tel. 619-184, 061/449-822. PRODAJEM fiat 850, bijeli. Mob. 064/046-789. GOLF dizel karavan 2001. reg. 21. 6.2012. kil.218500 Travnik.10500 KM. Tel. 061/786-015. PRODAJEM kamion korpa Iveco 35-10 francuska proizvodnja, 1999 godina, plava boja, visina podizanja 12m. Mob. 061/895-017 i 033/553-865. PRODAJEM peugeot 406 HDI 20 90ks, 2000. god. tek registrovan, limuzina. Mob. 061/817-690. DVIJE polovne gume eserice Ceat 175 SR 13 sa felgama, 100 KM. Mob. 062/315-540. PRODAJEM kamion korpu 12m, iveco 35-10, god. pr. 1999. plava. Tel. 553-865, 961/895-017. PRODAJEM tek registrovan Polo dizel 1.3. crveni 1998. godi{te. Mob: 062/939-508. FIAT brava LX, 98. god. 1,6 registrovan 16.9.2011. Tel. 238-458, 061/688-951. GOLF 1, 88. god. dizel, cijena po dogovoru. Mob. 061/275-257. FORD Fiesta 1,4 sivi metalik, 93. god. registrovana do 1/2012., cijena 2.650 KM. Mob. 0617350-156. PRODAJEM hyundai matrix, 2002. porodi~ni monovolumen, povoljno. Mob. 061/200-422.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM namje{taj iz dnevne sobe: police + zatvoreni dvokrilni dio i ladica + 3 ladice i otvoreni dio, visina 121cm i 1 zatovreni dvokrilni dio visine 93cm, ukupna du`ina 2,68 m, sve crno. Mob. 061/818-075. FOTELJA na razvla~enje, {irina 90, du`ina 85 (220 cm), potrebno presvla~enje navlaka. Mob. 062/315-540. PRODAJEM o~uvanu ugaonu sobnu salonsku garnituru plave boje sa dva taburea. Tel. 033/534087 i 062/682-690. PRODAJEM vise}e zidne kuhinjske elemente, nov drveni prozor sa termo stakolom i {tokom 60x60cm. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. PRODAJEM skoro novu salonsku sobnu garnituru od mikrofibera, trosjed, dvosjed i fotelje. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. PRODAJEM stolicu drvenu na rasklapanje 30 KM, dvosjed boje bordo 50 KM, vitrinu 1 m, 40 KM. Tel. 621-724. PRODAJEM trpezarijski sto i 6 stolica, puno drvo. Tel. 535-340. PRODAJEM dje~iji krevetac 120x60, 50 KM. Tel. 471-095. PRODAJEM o~uvan francusku le`aj, 200 KM. Mob. 061/876-708.

TEHNIKA
PRODAJEM TEA pe}, 2 KW. Mob. 063/864-775.

OSTALO
KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, pla}am po berzanskim cijenama. Mob. 066/430-579.

utorak, 1. novembar 2011. godine
PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM ulazna drvena vrata sa prilju~kom, 205x130, desna, cijena 180 KM. Mob. 061/145-877. USTUPAM razra|enu cvije~aru i salon vjen~anica uz otkup inventara i vjen~anica. Tel. 061/106-540. PRODAJEM demirliju bakreno posu|e, vitrinu i komodu. Tel: 061/159-507. PRODAJEM inv. kolica i ortopedski madrac 53x86cm, original njema~ki. Tel. 035/273-619. PRODAJEM skije s opremom. Mob. 064/046-879. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM grobno mjesto Bare-katoli~ka parcela. Mob. 061/760-373. PRODAJEM nov njema~ki kompre sor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJEM }ilim vuneni, {iva}u ma{inu Bagat Jadranka, 80 KM. Tel. 621-724. U.R.V.I. Stari grad Mali ]ir~iluk 16. prodajemo opremu. Tel: 033/536-915. PRODAJEM dva uljna radijatora 9 i 11 rebara, 70 KM. Mob. 062/257-466. PRODAJEM podloge i kese za s tomu, cijena po dogovoru. Tel. 546-456. PRODAJEM komplet pribor i posu|e Solingen za ugostiteljstvo i doma}instvo, cijena po dogovoru. Tel. 546-456. PRODAJEM vrata 80 x 200 + 50/komada 2/I, 90x200 + 50/komada I, kao i prozore: 205x150/dvokrilni 3 kom, 145x150/jednokrilni 1 kom. Mob,. 061/869-396. PRODAJEM sudoper lim rosfraj dva otvora 30 KM, radijator na struju ve}i, kvalitetan, 40 KM. Tel. 621-724. DVODJELNI sudoper rosfraj, upotrebljavan, dobro o~uvan. Mob. 061/350-156. ULJE ~orokota, pola litra 35 KM. Mob. 061/732-825, www.drgabriel.com.ba PRODAJEM plinsku pe} na od`ak. Tel. 536-192. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 km. Tel. 532-497. PRODAJEM novu pumpu za centralno grijanje, ve}u, marka WILLO, tip 50/160. Mob. 061/745-332. PRODAJEM dvije vre}e za spavanje bakreni le|en sa poklopcem stari. Tel: 003/202-917. ZIDNO ogledalo 75x200 cm. Tel: 066/973-852. PRODAJEM sliku Ibrahima Ljubovi}a ulje 17x23 cm. Tel: 061/709-593. PRODAJEM plinske boce od 10 lit. ve oma po vo ljno. Mob. 061/134-298. PRODAJEM {iva}e ma{ine bagat, victorija i singer u koferu na 2 rate, uz garanciju. Mob. 061/145-504. PRODAJEM na struju kerami~nu plo}u, marke „Candy“, 100 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. TEHNI^KA stolica, bordo tapacirana, malo kori{tena. Mob. 061/926-041. GRIL za pe~enje pili}a-plin, plata za ro{tilj-plin, sve 1.000 KM. Mob. 061/375-168. PRODAJEM Gril za pe~enje pili}a plin, plata za ro{tilj, plin. Tel. 061/375-168. PRODAJEM drvenu stolariju za sprat ku}e sa `aluzinama, povoljno. Mob. 066/723-731, 061/526-918. RADNI sto 150 KM, komoda 150 KM, stala`a 100 KM. Mob. 066/973-852. AMBALA@A sarajevske pivare, nova, povoljno. Mob. 061/745-586. STOMATOLO[KI Mob. 066/973-852. inventar. PRODAJEM folk pjesme, ~iji sam autor: Pitam se, Poklon, Sje}anja ponos, Poljubav u rosi itd. Tel. 646-370, iza 12 sati. [IVA]Ama{ina Singer Raritet-starina, povoljno. Mob. 061/909-320. PRODAJEMO prvoklasni hercegova~ki med, cijena sajamska, Udru`enje Ljubu{aka Sarajevo. Mob. 061/713-410. BUKOVA iscijepana drva 75 KM, mo`e u vre}ama, briket 5 KM, ta~na mjera. Mob. 062/424-220, 063/497-226. PRODAJEM prozore (80x140) ulazna i unutra{nja vrata 30 KM komad. Mob: 062/810-754. PRODAJEM tri uljna radijatora 100 km. Tel. 062/257-466. PRODAJEM Bajerove trakice upalo cijene za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 063/190-935. PRODAJEM rukotvorine: bo{}e, pe{kire, stoljnjake, dr. Mob. 061/795-451. PRODA JEM 100% efika sno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili pos. prosto ru. Mob. 061/243-891. SEZONSKA rasprodaja pletenog namje{taja, stolica, dvosjeda, stolova, korpi cijena izrazito povoljna. Tel. 061/200-894 i 033/525-966. TV SONX i 63 kao novi po 250 KM TV Nokia 59 cm 200 KM. sa garancijom. Tel: 061/365-690 i 033/653-311. PRODAJEM rukotvorine: bo{}e, pe{kire, stoljnjake, dr. Mob. 061/795-451. PRODAJEM tegle sa poklopcem od kilogram, kom/0,40 f. Mob. 061/494-298. PRODAJEM ma{ine za {ivanje, nove, Brother, {teperica i overlovka. Mob. 063/347-852.

OSLOBO\ENJE

mali
PRODAJEM vi{enamjenske police luxuzno ure|ene i namje{taj za modni studio. Mob. 063/347-852. PLINSKA pe} 11 kw, TEA pe}, proto~ni bojler 5 lit. motor za {krinju i ve{ ma{inu. Mob. 061/530-314. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. PRODAJEM uramljeni poster Elvisa Prislija, dim. 95x65. Mob. 063/493-648. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.

Oglasi

35

KUPUJEM dvosoban stan u Sarajevu-novogradnja, do 65.000 KM. Mob. 065/829-464. KUPUJEM zemlju u Tar~inu, vi{e duluma. Mob. 0617154-540. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM serd`ade i }ilime, Pirot i Sarajevska }ilimara. Tel. 061/159-507. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu [KTU obveznice dionice isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Tel. 063/351-572. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, zlatne satove i dukate, naj vi {e pla}am. Tel. 655-598, 061/553-640. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje, belenzuke, pe{kune i ost. Mob. 061/553-640. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Mob. 061/965-126. KUPUJEM stan u centru od 65-80 m2, do 180.000 KM (agencija). Mob. 061/350-448. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugobanke i Privredne banke i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 063/723-595. Ratnu od{tetu u FBiH i RS, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM dionice, obveznice devizne {tednje, ratne {tete i certifikate za otkup stana, kupovina-prodaja, povoljno. Mob. 061/526-918. KUPUJEM manju filatelisti~ku zbirku, kao i eventualne vi{kove filetalije. Mob. 062/255-420. KUPUJEM manji jednosoban stan sa balkonom, ni`e spratnosti, cen. grij. nedaleko od tramvaja. Mob. 062/793-292. KUPUJEM stare pretis lonce Unis. Mob. 062/845-327.

ETNO eksponati: vijara, zaprega, kalupni jastuci, mlinsko kamenje, itd. Mob. 063/847-659. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom, 90 KM, lova~ki veliki durbin. Tel. 472-252. PRODAJEM bundu i pribor za jelo, pozla~en. Tel. 214-545. DEKORATIVNE boje Valpaint, efekti-sedefa, perle, antike, ko`e, mermera, itd. Mob. 062/081-885. SADNICE duda, crveni bagrem, japanska dunja, cvijetna loga, itd. Tel. 813-049, 062/006-768. PRODAJEM grobnicu na groblju Bare-katoli~ka parcela. Mob. 061/912-574. PRODAJEM-iznajmljujem ortopedski madrac Neopren 53x86cm, original pakovanje, njema~ki. Tel. 035/273-619. PRODAJEM-iznajmljujem invalidska kolica za osobe do 65 kg. Tel. 035/273-619. PRODAJEM vrlo povoljno fasadnu plinsku pe} 6 kw. Mob. 062/182-958. PRODAJEM vrlo povoljno certifikate za otkup stana. Mob. 061/268-892. PRODAJEM print ma{inu Rodin solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm, ma{ina za digitalnu {tampu velikog formata. Mob. 061/895-017 i 030/553-865. PRODAJEM pianino ^ajka odli~no o~uvan. Tel. 524-655.

KUPOVINA
HITNO kupujem stan u Sarajevu mo`e i devastiran. Tel. 061/540-015. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice iz FBiH i RS. Isplata odmah. Dolazim na adresu. Prodajem certifikate za otkup stanova, povoljno. Mob. 061/175-237. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969-693. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. KUPUJEM ciglu iz TEA pe}i. Mob. 061/154-540. KUPUJEM 100% najbolje pla}amo staru deviznu {tednju ratnu od{tetu, obveznice dionice u FBiH i RS isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 063/595-640.

36 maliOglasi
KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu od{tetu dionice, obveznice isplata odmah najpovoljnije prodajemo certifikate za otkup stanova. Tel: 062/451-791. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu od{tetu, dionice, obaveznice isplata odmah prodajemo certifikate za otkup stanova povoljno. Tel: 061/375-634. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM zidne satove, vez sa srnom, pe{kune i mangalu. Tel. 061/159-507. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. ALU @ALUZINE 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. OPREMITE STAN `aluzine, trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne harmonika i BLINDO vrata. Tel. 062/170-248, 033/655-600. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. LAMINAT, gotove parkete, moleraj i manju adaptaciju stanova, radim povovljno. Mob. 063/005-372. ZIDARSKO-tesarski radovi, zidanje, maltanje, {alovanje i betoniranje, povoljno. Tel. 241-465, 062/134-827. IZRA\UJEMO izvedbene projekte za potrebe legalizacije ve} izgra|enih objekata. Mob. 066/160788, 062/649-370. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi. Tel. 061/350-688. PROF. francuskog, ovla{teni sudski tuma~, prevodi s francuskog na bosanski i obratno, ovjera, vodi~ kroz BiH. Mob. 061/480-069. KOMBI prevoz: selidbe, kabaste stvari, klavire, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. PROFESOR francuskog, sudki tuma~, prevodi tekstove i dokumente s francuskog i obrnuto s ovjerom, vodi~ kroz BiH. Mob. 061/480-069. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. TRA@IM partnericu voljnu ulo`iti 3.000 KM za rad u manjoj kafeteriji u Mostaru (atraktivan prostor Titova ul.) Mob. 063/259-098. MOLERSKO-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 0617262-973. SERVIS ra~unara AKI Grbavica, instalacija, nadogradnja, programi, antivirusi, dolazak na adresu. Mob. 061/545-375. POMAGALA bih starijoj osobi samcu sa inostranom penzijom uz dogovor, Sarajevski kanton. Mob. 062/222-733. BOJENJE dekorativnim bojama Valpaint, efekti-ko`e, mermera, antika, florescentnog sjaja, itd. Mob. 062/081-885. OBAVLJAM zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. DAJEM instrukcije u~enicima iz predmeta bosanski, hrvatsi, srpski jezik i knji`evnost. Mob. 061/954-560. VODOINSTALATERSKAradnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/733-400. DAJEM instrukcije iz matematike, za O[, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/975-087. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ELEKTRI^AR- vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija servi bojlera.el. pe}i imdikatora, osigura~ke kutije, sklopki it. Tel. 061/132-149. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Tel. 061/098-579 i 070/224-369. PROFESORICA daje instrukcije iz latinskog, mo`e i dolazak ku}i. Mob. 063/555-363. KAMINE zidamo {amotom, ugradnja gusanih, remonti, pe}i za picu i kaljeve pe}i, ro{tilji kane i sedra. Mob. 061/154-540. PRESVLA^IM kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544932, 062/522-986. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. NJEMA^KI jezik instrukcije i prevod kucanje radova na ra~unaru. Tel. 033/523-998 i 061/863/559. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC rehau stolarija. Mob. 061/214-303. TAPETAR VK radi sve poslove, tapetarske struke, dolazi na adresu bes pla tno. Tel. 240-895, 062/909-306. TAPETAR dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici kod vas uz garanciju. Tel. 033/718405 i 061/156-728. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika, daje instrukcije. Tel. 645-307. NJEMA^KI jezik instrukcije i prevod kucanje radova na ra~naru. Tel. 033/523-998 i 061/863/559. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. MOLERSKE usluge kre~enje stanova: jednosoban 120 KM, dvosoban 200 KM, trosoban 300 KM. Mob. 062/073-760, 630-332. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa va{im materijalom, sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu.

utorak, 1. novembar 2011. godine
TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. Nib, 061/524-461, 033/200-003. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. STAKLAR vr{i ugradnju svih vrsta stakala i ogledala dolazim na adresu. Tel: 061/609-947. POPRAVLJAM TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 062/199-199. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole, fakultete. Tel. 061/534-231. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472 i 062/391-715. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140. ELEKTRI^AR popravlja Ta pe} el. bojlere, indikatore, automatske osigura~e, lustere, instalacije itd.Tel: 061/048-497. SUPER efikatno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 216-373, 061/928-535. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. VODOINSTALATER sa elektri~arom, sve opravke starih, ugradnja novih bojlera, pe}i, sanitarije, itd. Mob. 061/222-228.

OSLOBO\ENJE

VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. MOLERSKE usluge, uredno, kvalitetno. Mob. 062/127-525. ISCJELJENJE duhovnim putem, medicinski dokazivo u~enje Bruno Groning. Mob. 062/256-376. MOLERAJ-gletovanje, extra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 062/081-885. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu trakama i najlonima. Mob. 061/606-441. PROFESOR muzike daje ~asove iz violine i harmonike za po~etnike kao i solfe|o. Mob. 061/549-495. KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe, kabastog otpada, {ute. Mob. 062/423-123. SZR"Elektro Servis" vr{imo premotavanje, opravku statora - rotora usisiva~a,ma{ina alatljika, svih elektro motora {iva}ih, zubotehni~kih, aparata za varenje itd. Mob. 066/889-246 INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i ~as 6 KM. Tel:033/621-976. ^UVALA i opslu`ivala bih stariju osobu. Tel. 062/569-444. PREVOZ stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Tel. 061/227-189. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233880 i 061/141-676. IZRADA i monta`a namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica. Tel. 062/466-093. NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{klcima. Mob. 061/181-542. DAJEM instrukcije iz matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014 i 033/204-453. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062/466-093. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. OBRAZOVANA gospo|a ~uvala bih djecu u va{em stanu, (vodila i dovodila iz {kole). Mob. 062/623-690. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688.

ZAPOSLENJE
^UVALA bih djecu ili stariju pokretnu `enu mo`e i odr`avanje stana. Tel: 061/253-382. POTREBNI saradnici iz cijele BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 644-178, 061/225-424. POTREBNI SARADNICI iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zaradaminimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel.070/235236 i 061/225-424.

USLUGE
SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.

RAZNO
JEDANAESTOG 11.2011. god. u 11 sati otvaranje galerije Mand`i} (GM) u Tuzli. Infor ma ci je 061/194-220. PRIMAM stare novine na poklon, dolazim na adresu. Mob. 065/346-222. USTUPAM tablete farazon aneba. Tel. 696-195. POKLANJAM ma~i}e perzijske ma~ke. Tel. 061/337-764.

BRA^NE PONUDE
SAMAC, dobrog izgleda, tra`i `enu koja misli da je `ivot u dvoje najbolji. Samo ozbiljne ponude na Tel. 0644/075-428.

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

37

J

Ve~eras po~inje Jazz Fest Sarajevo

azz Fest Sarajevo, koji po~inje ve~eras, 5. novembra u Bosanskom kulturnom centru predstavit }e senegalskog umjetnika Cheikh Loa i njegov bend koji ~ine muzi~ari Senegala, Urugvaja i Benina. Otvoren prema razli~itim `anrovima i lokalnim muzi~kim tradicijama, ovaj senegalski autor ne ustru~ava se spojiti ono {to se naizgled ~ini nespojivim. U osnovi njegovoga izra`aja je pop plesna muzika Senegala, a na nju Lo dogra|uje zvu~ne fragmenete drugih kultura, poput rumbe iz Konga, salse sa Kube, afro-kubanske rumbe, ameri~kog jazza i svega onoga {to mu se jednostavno u~ini zanimljivim i dobrim. Nje go vi mu zi~ki po~eci ve`u se za 1976. kada se pridu`io lo kal nom se os kom bendu. Po~etkom 80-ih preselio je u prijestolnicu Dakar i ubrzo postao tra`eni perkusionis ta ta mo{ nje sce ne. Me|utim, 1985. go di ne je emigrirao u Francusku, kupio gitaru i po~eo pisati vlastite pjesme. Cheikh Lo je 90-ih godina izdao ~etiri studijska albuma, a svoj prvjenac objavio je uz pomo} tada mnogo poznati jeg Se ne gal ca Yous sou N’Doura. Izdanje pod naslovom “Ne La Thiass”, bilo je prekretnica u njegovoj karijeri nakon koje su uslijedila mnoga priznanja i nagrade. Lo ov po slje dnji al bum “Jamm - Mir” iz 2010. godine svojom muzikom uspijeva i da obraduje i da izazove sjetu, ali uvijek iznova slu{aocu donese ne{to nesvakida{nje. Kao ~lan misti~nog bratstva murida, Lo slijedi rije~i

Miss Globe International 2011.

Selma Ajnad`i} u Albaniji
Miss Globe BiH Selma Ajnad`i} boravi u Albaniji, gdje }e se ve~eras odr`ati izbor Miss Globe International. U i{~ekivanju finala i pripremanju za njega Selma je imala prili ku upo zna ti ne ko li ko ve oma va`nih osoba iz politi~kog, kulturnog i zabavnog `ivota ove zemlje te obi}i sva atraktivna mjesta. Dan koji }e pamtiti je onaj kada je nazo~ila dobrotvornom balu na kojem su se

Senegalska

ATRAKCIJA
njegova osniva~a Cheikha Amadu Bambe, koji je kazao: - Moli se Bogu kao da }e{ umrijeti sutra i radi kao da nikada ne}e{ umrijeti. Moglo bi se kazati da Cheikh Lo svira i pjeva upravo u skladu sa porukom ove misli – predano i sa mnogo srca. Ulaznice za ovaj i ostale

Po~etkom 80-ih preselio je u prijestolnicu Dakar i ubrzo postao tra`eni perkusionista tamo{nje scene
koncerte Jazz Festa mo`ete kupiti u box officeu u Bosanskom kulturnom centru, svakim danom od 12 do 22. sati.
Ja. D.

prodavale slike u~esnica Miss Globe Int., a novac od prodaje doniran je djeci bez roditelja u SOS selu koje su u~esnice posjetile ranije. Finale za Miss Globe International 2011. bit }e u velikoj sportskoj dvorani u Tirani, gdje }e Selma Ajnad`i} u dru{tvu ljepotica iz cijelog svijeta predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Selma }e za ovu priliku obu}i haljinu dizajnera Istoka Brati}a, koji je specijalno dizajnirao za Miss Globe BiH 2011.
Ja. D.

Letu {tuke kre}u na turneju

“Brojevi ra~una“ u Mostaru

U subotu u Coloseum Clubu

Nastupa Sikter
Letu {tuke: Predstavljaju nove pjesme

Nakon {to su u maju ove godine izdali svoj tre}i album “Brojevi ra~una“ i preko ljeta svirali na mnogim festivalima, Letu {tuke kre}u na turneju na kojoj }e predstaviti nove pjesme. Prvi koncert }e se odr`ati 4. novembra u Mostaru u klubu Romana Inn. Cijena ulaznice u pretprodaji je 8,

a na dan koncerta 10 KM. Poslije Mostara turneja se nastavlja u Splitu, Tuzli, Banjoj Luci, Ljubljani, Rijeci, a potom i u ostalim gradovima regije, ali i Evrope. Na ovoj turneji publici }e u`ivo predstaviti pjesme sa novog albuma od kojih su neke, poput “Brojevi ra~una“ i “Nikog nema tu“, ve}

osvojile publiku, kao i singl “U ovom svijetu“, koji je ve} neko vrijeme na vrhu top-liste Radija 101 iz Zagreba, ali i sve ostale hitove sa prethodna dva albuma kao {to su “Mjesto za dvoje“, “Minimalizam“, “Tesla“, “Bella Donna“, koje publika uvijek rado otpjeva zajedno sa njima. Ja. D.

Sarajevski bend Sikter postoji vi{e od dvadeset godina. Za svaku njihovu svirku u`ivo tra`i se karta vi{e, s obzirom na to da Sikter u`iva status kultnog benda koji ima svoje po{tovaoce. Zato ne sumnjamo da }e sarajevski Coloseum Club biti dupke pun u subotu, 5. novembra. Koncert po~inje u 22 sata. Sikterov stil najjednostavnije je smjestiti u podru~je indie rocka, a u njihovim pjesmama ima utjecaja punka, hard corea, soula, diska, elektronske muzike, funka i rock’n’rolla. Bend ~ine sedmorica muzi~ara: Enes Zlatar Bure - pjeva~ i klavijaturista, Dragan Rokvi} - basista i pjeva~, Nedim Zlatar - bubnjar, Esad Bratovi} - gitarista, Igor ^amo - klavijaturista, te vokali Dejan Kajevi} i Leo [ari}.

38 [TAMPA•TISAK•PRES

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Povijest biv{eg hrvatskog premijera
Vjesnik, Zagreb Politi~ka karijera Ive Sanadera zapo~ela je 1989. u Innsbrucku, gdje je `ivio s obitelji i bavio se poduzetni{tvom. Sudjelovao je u osnivanju ogranka HDZ-a u Austriji i osnovao strana~ku organizaciju u Tirolu, a dolaskom HDZa na vlast nakon izbora 1990. vra}a se u Hrvatsku te postaje intendant HNK u Splitu. Sanaderov politi~ki uspon po~eo je 1992, kad ga je Franji Tu|manu navodno predlo`io Antun Vrdoljak. Prema svjedo~enju Slavka Degoricije, Vrdoljak mu je rekao: „^uj, mo`e{ li pomo}i kod Staroga, imam mladoga ~ovjeka, govori jezike, obrazovan je, {to }e on s tom intendanturom u splitskom kazali{tu?! On ho}e u diplomaciju, mo`e{ li pomo}i?“.

Od Innsbrucka do Remetinca
suradnja s Haa{kim sudom i u kona~nici lociranje odbjegloga generala Ante Gotovine, tako da je Hrvatska u listopadu 2005. zapo~ela pristupne pregovore. Pregovori, me|utim, napreduju sporo, a dolazi i do prvih sumnji na korupciju u HDZ-ovim redovima. Po~etkom 2007. otkriveno je da Sanader posjeduje bogatu kolekciju satova i otvara se pitanje porijekla njegove imovine. Unato~ tome, HDZ ponovo u studenom 2007. na izborima osvaja najvi{e glasova i nakon sklapanja koalicije s HSS-om, HSLS-om, HSU-om i zastupnicima manjina Sanader u sije~nju 2008. ponovo postaje premijer. Iste godine u travnju Sanader u Zagrebu ugo{}uje ameri~kog predsjednika Georgea Busha, a Hrvatska dobiva pozivnicu za ~lanstvo u NATO-u. Krajem godine, me|utim, svjetska gospodarska kriza po~inje se prelijevati i u Hrvatsku, a Slovenija po~inje blokirati hrvatske pregovore te Sanaderu pada popularnost.

Sanader je 1989. sudjelovao u osnivanju ogranka HDZ-a u Austriji i osnovao strana~ku organizaciju u Tirolu, a u Austriji je, i to u zatvoru u Salzburgu, zavr{io nakon bijega iz Hrvatske u prosincu pro{le godine

Rat s Pa{ali}em
Sanader je oti{ao na razgovor kod Tu|mana i na izborima u kolovozu 1992. izabran je za saborskog zastupnika, a u rujnu postaje ministar znanosti u vladi Hrvoja [arini}a. Zbog znanja jezika postao je zadu`en i za kontakte s predstavnicima me|unarodnih organizacija, tako da ve} idu}e godine prelazi u diplomaciju i postaje zamjenik ministra vanjskih poslova. U studenom 1995. postaje predstojnik Ureda predsjednika Republike i na toj du`nosti ostaje godinu dana, kad je smijenjen pod pritiskom mo}nog Tu|manova savjetnika Ivi}a Pa{ali}a te se vra}a na mjesto zamjenika {efa diplomacije. U to vrijeme obna{a i du`nost me|unarodnog tajnika HDZ-a i ~esto odlazi na skupove sestrinskih stranaka u Europi, sklapaju}i korisna poznanstva i prijateljstva. Nakon izbora 2000., HDZ odlazi u oporbu i Sanader postaje saborski zastupnik te potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku. Zbog Tu|manove smrti po~inje borba za njegova nasljednika na ~elu stranke i Sanader isti~e svoju kandidaturu, uz podr{ku Vladimira [eksa i Luke Bebi}a, te na petom op}em saboru pobje|uje protukandidatkinju Ljerku Mintas Hodak, iza koje je stajao Pa{ali}, te Branimira Glava{a kao predstavnika HDZ-ovih “baraka{a“ i postaje drugi predsjednik HDZ-a. Rat s Pa{ali}em za kontrolu u stranci traje sve do travnja 2002, kad Sanader tijesno pobje|uje Pa{ali}a i prethodno preuzima kontrolu nad ve}inom `upanijskih organizacija. Pa{ali} je uskoro isklju~en iz stranke, kao i velik broj njegovih prista{a te po~inje transformacija HDZ-a u proeuropsku demokr{}ansku stranku, koja 2003. postaje ~lanica Europske pu~ke stranke. Na izborima u studenom 2003. HDZ se vra}a na vlast, a Sanader u prosincu postaje premijer. Prvu godinu mandata obilje`ili su reformski potezi koji su simboli~no do{li do izra`aja u javnom ~estitanju Bo`i}a po julijanskom kalendaru, kao i napredak u pristupanju EU-u jer je Hrvatska dobila status kandidata. Tome je pridonijela

POTJERNICA Nakon Sanaderova bijega u inozemstvo i skidanja imuniteta, protiv njega je izdana tjeralica te ga 10. prosinca austrijska policija uhi}uje i privodi u zatvor u Salzburgu
Sasvim neo~ekivano i bez valjanog obja{njenja, Sanader 1. srpnja 2009. podnosi ostavku na ~elno mjesto u HDZ-u i Vladi, povla~i se iz aktivne politike te postaje po~asni predsjednik stranke. Me|utim, izjalovio se njegov plan da }e upravljati politi~kim procesima iz zavjetrine i sukob s njegovom nasljednicom Jadrankom Kosor je neizbje`an. Sanader 3. sije~nja 2010. iznenada u sredi{njici HDZ-a objavljuje namjeru da se vrati u politiku, no strana~ko vodstvo to ocjenjuje kao poku{aj pu~a te je dan kasnije Sanader isklju~en iz HDZ-a. Sve se glasnije govori o njegovoj umije{anosti u korupcijske afere, {to on negira, ali u listopadu 2010. iznenada aktivira zastupni~ki mandat i po~inje optu`ivati vodstvo HDZa da ga politi~ki progoni.

Bjekstvo u inozemstvo
Naposljetku, 9. prosinca Dr`avno odvjetni{tvo od Sabora tra`i ukidanje Sanaderova imuniteta radi pokretanja kaznenog postupka, u kojem ga se tereti za po~injenje kaznenog djela udru`ivanja za po~injenje kaznenog djela i zloporabu polo`aja i ovlasti u slu~aju Fimi medija. Istog dana Sanader bje`i u inozemstvo, no nakon skidanja imuniteta protiv njega je izdana tjeralica, te ga 10. prosinca austrijska policija uhi}uje i privodi u zatvor u Salzburgu, gdje je ostao do 18. srpnja, kad je izru~en Hrvatskoj. Od tada boravi u zatvoru u Remetincu, a osim su|enja u slu~aju Hypo, protiv njega se vode istrage u slu~aju HEP, Janaf, Mol i Fimi medija.
Marijan LIPOVAC

Bolesni Sanader u sudnici

KORISNA POZNANSTVA Sredinom devedesetih Sanader obna{a i du`nost me|unarodnog tajnika HDZ-a i ~esto odlazi na skupove sestrinskih stranaka u Europi, sklapaju}i poznanstva i prijateljstva koja }e mu se kasnije pokazati i te kako korisnima

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 39

Kriza javnog duga

Muke po eurozoni
Euru udahnut novi `ivot

Kada se pojavio rizik bankrota pojedinih dr`ava EU, njihove banke su automatski postale vlasnice skoro bezvrijednih obveznica
ne su po~ele da se zadu`uju po rekordno niskim kamatnim stopama, u jednom momentu i po identi~nim uslovima kao Nema~ka, iako to ni~im nisu mogle da opravdaju. Uostalom, znali su da nikad u istoriji dr`ava ~lanice neke monetarne unije nije bankrotirala, upravo zbog pretpostavke solidarnosti. Pri va tni in ves ti to ri su, me|utim, uporedo sa ekonomskom krizom po~eli pa`ljivije da gle da ju na ci onal ne eko nomske indikatore i brzo su shvatili da obveznica gr~kog ili irskog duga nikako ne mo`e jednako vredeti i biti sigurna kao obveznica nema~kog duga. Zatim su pa`ljivije pogledali i osnovne dokumente EU i videli su da ne postoji nikakva pravna obaveza solidarnosti ili kolektivnog jemstva. Kad je nova Ne ma~ka da la si gnal da ne ose}a vi{e ni politi~ku obavezu da bes ko na~no fi nan sij ski podr`ava dru ge evrop ske dr`ave, budu}i da je jedina izvr{ila bolna ekonomska prilago|avanja kao odgovor na fenomen globalizacije, kamatna sto pa za no va za du`iva nja dr`ava ju`ne Evrope je toliko sko~ila da im je maltene onemogu}en pristup tr`i{tu kapitala a time i servisiranje nagomilanog javnog duga. Otvoreno se spe ku li sa lo s mo gu}no{}u bankrota pojedinih dr`ava i samim tim transformacije solidarne Evrope u Evropu „vi{e brzina i vi{e kategorija“. i politi~kim gre{kama, Evropa je ipak kontinent s najvi{im kvalitetom`ivotausvetu- zahvaljuju}ivelikojkoncentracijikapitala, ljudskog znanjaisofisticiranekulture, atose ne gubi preko no}i. Franko-nema~ki motor je ponovo pokazao izuzetnu vitalnost, pa su donete kvalitetne odluke o pro{irenju nadle`nosti Evropskog fonda za finansijskustabilnost, dodatnojobavezi dokapitalizacije banaka, a postignutjei dogovorsaprivatnim investitorima o otpisu 50 odsto podr{ku, pre svega Nema~ke. Upravo stavljanje pitanja severa Kosova na vrh evropske agende Srbije slu`i Nema~koj da izme|u ostalog odlo`i pristupanje Srbije EU, budu}i da nema poverenja u na{e kapacitete. Sli~no va`i za ostale dr`ave zapadnog Balkana, uklju~uju}i Hrvatsku koja, uprkos naizgled zavr{enom poslu, jo{ nema datum potpisivanja pristupnog sporazuma i garanciju da }e gasvedr`aveEUratifikovatinavreme da bi stupio na snagu 1. jula 2013. Upravo zato prisustvujemo grozni~avoj borbi protiv sistemske korupcijeiistraziuHDZ-ukaoporuci da je Hrvatska shvatila najnovije evropske tendencije i da je spremna za ~lanstvo.

Politika, Beograd Pro {log utor ka, pred odlu~uju}i samit evrozone u Briselu, francuski predsednik Nikola Sarkozi je rekao svojim saradnicima da je Evropska unija nikad bli`a raspadu. Dan kasnije, do duboko u no} je pregovarao sa konzorcijumom privatnih investitora o otpisu polovine njihovih potra`ivanja prema Gr~koj. Za{to je evropska konstrukcija u sredu bila toliko ozbiljno uzdrmana, {ta se zauvek promenilo od tog dana u Evropi i kakve }e posledice ovi doga|aji imati po Srbiju?

Bankarski kolaps
Osim opasnosti od kraha evra, lideri dr`ava ~lanica su se pro{le srede suo~ili s jo{ jednim rizikom – kolapsom bankarskog sistema. Najve}i kupci obveznica duga jedne zemlje su banke koje u toj zemlji operi{u. Kada se pojavio rizik bankrota pojedinih dr`ava EU, njihove banke su automatski postale vlasnice sko-

Nacionalni indikatori
Svetska finansijska i ekonomska kriza je u EU dovela do dodatnog specifi~nog fenomena - „krize javnog duga” Kriza ja. vnog duga je posledica sistemske gre{ke u kreiranju evrozone, budu}i da je zajedni~ka valuta uvedena bez prethodnog dogovora o koordinisanom ekonomskom upravljanju evrozonom, fiskalnoj harmonizaciji i me ha ni zmu po dr{ke evru u slu~aju asimetri~nih {okova. Iako je sve ovo bilo poznato od po~etka, verovalo seda }e u slu~aju bilo kog problema Nema~ka kao klju~na ~lanica evrozo ne po li ti~ki i eko nom ski podr`ati svoje siroma{nije i slabije partnere. Zahvaljuju}i ovoj pretpostavci sve ~lanice evrozoDnevnik, Novi Sad

BORBA PROTIV KORUPCIJE Da bi imala {ansu da naredne godine po~ne pregovore o ~lanstvu, Srbija bez obzira na izbore mora intenzivirati borbu protiv korupcije, najaviti uno{enje gornjeg limita javnog duga u Ustav, a stranke moraju u srce kampanje staviti svoje nove ekonomske programe
ro bezvrednih obveznica i tako izgubile znatan deo svog kapitala. Nisu samo gr~ke banke ili {panske {tedionice bile u opasnosti, ve} i francuske banke koje su dr`ale obveznice problemati~nih dr`ava u iznosu od skoro 200 milijardi dolara. Da je situacija kriti~na pokazao je slom francuske banke Dexia po~etkom oktobra. Kako je EU reagovala i {ta je odlu~eno u no}i izme|u srede i ~etvrtka? Uprkosekonomskimte{ko}ama gr~kogduga. Timeje, makarzasada, otklonjenaopasnostod raspadaevrozone, bankrotaGr~keiuru{avanja bankarskog sistema. Pravila pona{anja su se, me|utim, zauvekpromenilaiSrbija}emorati da povede ra~una o tome ukoliko`elidadokrajaovedecenijepristupi EU. Najpre, me|u kriterijumima iz Kopenhagena za pristupanje EU, ekonomski kriterijum postaje presudan. Dr`ave sa slabom privredomialjkavimjavnimfinansijama ne}emo}idara~unajunapoliti~ku

Vrijednosna promjena
Da bi imala {ansu da naredne godine po~ne pregovore o ~lanstvu, Srbija bez obzira na izbore mora intenzivirati borbu protiv korupcije, najaviti uno{enje gornjeg limita javnog duga u ustav, a stranke moraju u srce kampanje staviti svoje nove ekonomske programe. Samo deklarativna aspiracija za ~lanstvom, nema vi{e politi~ku te`inu i nije argument na na{oj strani. Jedino kroz ovakvu vrednosnu promenu Srbija }e mo}i da se izbori za ostvarivanje svojih interesa u Evropi, uklju~uju}i podizanje pregovora o specijalnom statusu severa Kosova na vi{i politi~ki nivo.
Nikola JOVANOVI]

Istra`ivanje Helsin{kog odbora za ljudska prava

zatim u Sremskoj Mitrovici devet slu~ajeva.

Helsini{ki odbor za ljudska pravave} nekolikogodinaispituje stavove srednjo{kolaca u {estgradovauSrbijidabisedetektovali dominantni stavovi i vrednosna orijentacija mladih na skali tradicionalizma, homofobije, antiromizma, etni~kih stereotipa i stavova prema abortusu. Ovoga puta pitanje je bilo o tradicionalizmu, ta~nije- “Porodicaibrak su svetinja“ Da je to zaista ta. ko, potvrdilo je 77 odsto mladih, alijeuistovremesvakidesetiocenioda“`enetrebatu}i“ .

Batine u porodici
Svaki deseti srednjo{kolac u Srbiji smatra da je normalno tu}i `enu
lo“ ali na`alost, mnogi od , njih to, kada steknu porodicu i kada se o`ene, zaista i ~ine jer smatraju da je “normalno“ `ene tu}i, bilo zato {to su to imali u svojoj porodi ci pa im je pos ta lo uobi~aje no, bi lo za to {to unapred imaju takav odnos prema osobama suprotnog pola. Zvani~na statistika govori da 93 odsto `rtava partnerskog nasilja ~ine `ene, da je 12 odsto manje zaposlenih `ena nego mu{karaca, da je manje od 30 odsto uknji`enih objekata u vlasni{tvu `ena, da je 70 odsto `ena s invaliditetom, zatim da su Romkinje, seoske i stare `ene ispod linije siroma{ tva zna tno vi {e ne go mu{karci, kao i da je nepismeno pet puta vi{e `ena nego mu{karaca. Po rezultatima ankete o nasilju nad `enama u porodici pro{le godine, do kojih je do{ao pokrajinski ombudsman, u sedam policijskih uprava u Vojvodini broj zahteva za policijskom invervencijom iznosio je 4.315. PU u Zrenjaninu je navela da je prilikom intervencija svaki put tra`ena i omogu}ena asistencija centara za socijalni rad. Centri za socijalni rad uklju~eni su u policijsku intervenciju i u Novom Sa du i Som bo ru - u 61 slu~aju nasilja u porodici,

Zvani~na statistika Oni - a pokazalo se da ih je u velikom procentu - sada samo smatraju da “bi treba-

Nasilje nad roditeljima Me|u `rtvama porodi~nog nasilja u Vojvodini 75 odsto ~inile su `ene i devoj~ice, a me|u njima najvi{e je supruga po~inioca. Mu{karci koji su bili `rtve porodi~nog nasilja naj~e{}e su o~evi, a po~ini oci su de ca. Me|u svim starosnim grupama zabele`eno je vi{e `rtava mu{kog pola nego prethodnih go di na, i to naj vi {e onih izme|u 18 i 60 godina. Ovaj podatak, ocenio je pokrajinski ombudsman, ukazuje na to da je do {lo do po ve}anja nasilja dece nad roditeljima.
Lj. MALE[EVI]

40

OGLASI
24. 25. 732118 Grant Kantona za prijevoz {kolske djece 77 IV-PRIHODI OD CARINA I OSTALE UVOZNE PRISTOJBE 777779 Uplate obaveza of naknada za puteve iz cijene naftnih derivata UKUPNI TEKU]I PRIMICI 81 IV- KAPITALNI PRIMICI 811 Primici od prodaje stalnih sredstava i potpore 811112 Primici od prodaje zgrada 811311 Kapitalni grantovi od nevladinih izvora 812 Kapitalne potpore (grantovi) 812214 Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti 812217 Kapitalne potpore od gra|ana UKUPNI KAPITALNI PRIMICI UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV) 130.51 130.51 6,206,451.41 2,656,365.41 419,110.75 86,000.00 333,110.75 2,237,254.66 2,230,257.16 6,997.50 2,656,365.41

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
120,000.00

Na osnovu ~lana 124 Statuta Op}ine Vogo{}a (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj: 3/09 — Novi pre~i{}eni tekst) i ~lana 112. Poslovnika Op}inskog vije}a Vogo{}a (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/09), Op}insko vije}e Vogo{}a na sjednici odr`anoj dana 27.10.2011.godine, donijelo je sljede}i:

ZAKLJU^AK
1. Utvr|uje se Nacrt Bud`eta Op}ine Vogo{}a za 2012. godinu, isti se ogla{ava putem Javnog poziva za u~e{}e u javnoj raspravi. 2. Subjekti javne rasprave su Op}insko vije}e njegova radna tijela, parlamentarne grupe, odnosno klubovi vije}nika, savjeti MZ-a, gra|ani i udru`enja gra|ana sa podru~ja Op}ine Vogo{}a. 3. Prijedlozi, primjedbe, mi{ljenja i sugestije na Nacrt Bud`eta Op}ine Vogo{}a za 2012. godinu mogu se dostaviti u pismenoj formi Slu`bi za privredu, bud`et i finansije, najkasnije do 30.11.2011. na na~in: - po{tom ili li~no na adresu: Op}ina Vogo{}a, Ulica Jo{ani~ka broj 80, sa naznakom “Za Nacrt Bud`eta”; - e-mail-om: josanica@bih.net.ba, ili kabinetvogosca@bih.net.ba 4. Op}inski na~elnik du`an je da pripremi i podnese Op}inskom vije}u Vogo{}a Izvje{taj o rezultatima javne rasprave i pripremi prijedlog Bud`eta Op}ine Vogo{}a za 2012. godinu. Broj: 01-05-2283/11 Vogo{}a, 27.10.2011.godine PREDSJEDAVAJU]A OP]INSKOG VIJE]A VOGO[]A Nada [u~ur
26. 27. 28. 29.

7,740,560.00 3,243,590.00 471,590.00 140,000.00 331,590.00 2,772,000.00 2,762,000.00 10,000.00 3,243,590.00

7,124,000.00 2,730,000.00 480,000.00 80,000.00 400,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,730,000.00 9,854,000.00

92.03 84.17 101.78 57.14 120.63 81.17 81.46 84.17 89.71

8,862,816.82 10,984,150.00

Red. Ekon. Broj Kod 1. 2.

OPIS

Izvr{enje Bud`eta za 2010. god

Bud`et za 2011. god 4.

Na osnovu ~lana 16. Zakona o bud`etima u Federaciji BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) i ~lana 71. Statuta Op}ine Vogo{}a (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo” broj: 3/09 — novi pre~i{}eni tekst), na prijedlog Na~elnika Op}ine, Op}insko vije}e Vogo{}a, na sjednici odr`anoj 27.10.2011.godine utvrdilo je N a c r t

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BUD@ET OP]INE VOGO[]A ZA 2012. GODINU
^lan 1. Bud`et Op}ine Vogo{}a za 2012 godinu, sastoji se od: 1. UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA U VISINI OD 9.854.000,00 KM 2. UKUPNIH IZDATAKA U VISINI OD 9.854.000,00 KM Od ~ega je raspore|eno: za utvr|ene namjene KM 9.834.000,00 za teku}u bud`etsku rezervu KM 20.000,00 3. VI[AK / MANJAK 0,00 KM ^lan 2. Prihodi i primici i izdaci po grupama i namjenama, utvr|uju se u Bilansu prihoda i izdataka za period 01.01. do 31.12.2012. godine, kako slijedi: BILANS PRIHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2012. GODINE
Red. Ekon. Broj Kod 1. 2. 71 711 1. 711115 714 714111 714121 714131 716 716110 717 717131 719 719114 719115 72 721 9. 721121 OPIS Izvr{enje Bud`eta za 2010. god Bud`et za 2011. god 4. 1,044,536.03 4,745.61 4,745.61 764,771.53 192,633.36 572,138.17 55,135.51 55,135.51 218,644.18 218,644.18 1,239.20 907.45 331.75 2,709,107.53 1,550,362.69 1,260,000.00 20,000.00 20,000.00 960,000.00 245,000.00 15,000.00 700,000.00 60,000.00 60,000.00 220,000.00 220,000.00 Nacrt bud`eta za 2012. god 5. 1,048,000.00 3,000.00 3,000.00 765,000.00 200,000.00 15,000.00 550,000.00 60,000.00 60,000.00 220,000.00 220,000.00 Index 5/4

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

611 611111 611211 611241 611242 611245 612 612111 613 613115 613211 613213 613318 613319 613321 613323 613411 613481 613484 613492 613493

19. 20. 21. 22. 23. 24.

613511 613523 613721 613722 613723 613821 613911 613911 613913 613914 613922 613923 613971 613991 614 614124 614117

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

10. 11.

721122 721211 722 722311 722423 722436 722437 722515 722531 722532 722581 722582 722611 722700 73 732114

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

3. PRIHODI I - PRIHODI OD POREZA Porez na prihod od imovine i imovinskih prava Porez na prihod od imovine i imovinskih prava Porez na imovinu Porez na imovinu Porez na naslje|e i poklone Porez na promet nepokretnosti Porez na dohodak Porez na dohodak Prihodi od indirektnih poreza Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog ra~una Ostali porezi Poseban porez na pla}u za za{titu od prirodnih i dr. nesre}a Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a na dodatna primanja II - NEPOREZNI PRIHODI Prihodi od poduzetni~kih aktivnosti i imovine Prihodi od zemlji{ne rente,naknada za zemlji{te i naknada za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija Prihodi od kamata na depozit Naknade, takse i prihodi od pru`anja javnih usluga Op}inske komunalne takse Naknade za izgradnju i odr`avanje javnih skloni{ta Naknade za zauzimanje javnih povr{ina Naknade za postupak legalizacije gra|evina Prihodi od pru`anja javnih usluga (katastar) Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica Naknada za upotrebu cesta za vozila gra|ana Posebne naknade na pla}u za za{titu od prirodnih i dr. nesre}a Posebne naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a na dodatna primanja Prihodi od pru`anja javnih usluga (od vlastite djelatnosti) Ostale neplanirane uplate - prihodi III - TEKU]E POTPORE Teku}e potpore od bud`eta Kantona Sarajevo

6. 83.17 15.00 15.00 79.69 81.63 100.00 78.57 100.00 100.00 100.00 100.00

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

33. 34.

35. 4,040,560.00 2,922,360.00 3,356,000.00 2,301,000.00 83.06 78.74 36.

614221

614232

1,523,739.32 26,317.71 305.66 1,158,744.84 289,495.88 207,676.09 29,067.08 317,157.18 86,922.40 23,025.06 95,229.28 60,028.69 3,795.16 27,574.11 18,773.91 2,452,677.34 2,452,677.34

2,880,360.00 40,000.00 2,000.00 1,118,200.00 300,000.00 200,000.00 25,000.00 285,000.00 90,000.00 25,000.00 95,000.00 60,000.00 3,200.00 30,000.00 5,000.00 2,440,000.00 2,440,000.00

2,270,000.00 30,000.00 1,000.00 1,055,000.00 293,000.00 160,000.00 30,000.00 290,000.00 75,000.00 29,000.00 85,000.00 60,000.00 3,000.00 25,000.00 5,000.00 2,720,000.00 2,600,000.00

78.81 75.00 50.00

37. 38.

614234 614251

39. 94.35 97.67 80.00 120.00 101.75 83.33 116.00 89.47 100.00 93.75 83.33 100.00 111.48 106.56 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

614312 614322 614314 614311 614312 614321 614323 614331 614317 614318 614319 614348 614364

52. 53. 54. 55.

614411 614421 614431 614491

3. IZDACI TEKU]I IZDACI I - TEKU]I IZDACI Pla}e i naknade Bruto pla}e zaposlenih Naknade tro{kova zaposlenih Naknade op}inskim vije}nicima Naknade komisijama Dobrovoljno PIO osiguranje za vije}nike Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge Putni tro{kovi i dnevnice Izdaci za elektri~nu energiju Tro{kovi zagrijavanja op}inske zgrade i prostorija MZ Izdaci za otpremu po{te Izdaci za telefon Izdaci za vodu Tro{kovi odvoza sme}a Nabavka kancelarijskog materijala Nabavka radne odje}e i obu}e Tro{kovi materijala za odr`avanje ~isto}e Izdaci za nabavku sitnog alata i inventara Izdaci za nabavku opreme (odje}e, obu}e i sli~no), sitnog alata i inventara za opremanje struktura CZ Izdaci za gorivo za slu`bene automobile Tro{kovi registracije slu`benih automobila Izdaci za teku}e odr`avanje poslovne zgrade Tro{kovi odr`avanja i opravke opreme Tro{kovi servisiranja i opravke slu`benih automobila Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa Izdaci za usluge elektronskih i pisanih medija Bilten Op}ine Vogo{}a Izdaci za ogla{avanje javnih poziva, konkursa, oglasa i sl. Izdaci za reprezentaciju Izdaci za slu`bena glasila, stru~nu literaturu i novine Izdaci za obrazovanje kadrova jedinstvenog op}inskog organa Izdaci za obavljanje privremenih i povremenih poslova Izdaci za ostale nepomenute usluge Teku}i grantovi Grantovi drugim nivoima vlasti Grantovi op}inskoj izbornoj komisiji Grantovi mjesnim zajednicama-naknada ~lanovima savjeta MZ Grantovi pojedincima Nov~ana pomo} po osnovu materijalno socijalne sigurnosti ugro`enom stanovni{tvu i pomo} za lije~enje Pomo} borcima, porodicama poginulih, umrlih, ranjenim borcima, invalidnim licima i pomo} za lije~enje Stipendije za u~enike i studente Izdaci za povjerenike i ~lanove {taba civilne za{tite Grantovi neprofitnim organizacijama Grantovi za obilje`avanje zna~ajnih datuma i dodjelu priznanja Grant za manifestaciju "Vogo{}anski dani" Teku}i grant za nepredvi|ene izdatke Grantovi obrazovanju Grant za prijevoz {kolske djece Grantovi kulturi Grant za festival narodne muzike "Vogo{}a 2010" Grantovi zdravstvu Grant za razvoj poljoprivrede Sufinansiranje ure|enja i odr`avanja {ehidskih mezarja Grant za izradu projekata za mlade Grantovi parlamentarnim grupama Grantovi parlamentarnim grupama Grantovi udru`enjima Grantovi bora~kim udru`enjima i civilnim `rtvama rata Grantovi javnim organizacijama Grantovi RTV Vogo{}a Grantovi JU KSC Vogo{}a Grantovi OO Crveni Kri` Vogo{}a Grantovi regionalnom uredu "Serda"

Nacrt bud`eta za 2012. god 5.

Index 5/4

6.

5,509,246.39 2,547,842.28 2,022,169.84 365,875.70 129,212.51 24,479.45 6,104.78 214,855.39 214,855.39 418,448.49 2,838.10 41,980.93 45,754.95 22,029.60 48,740.04 9,958.80 4,184.23 70,030.70 912.60 2,854.64 1,633.24

5,641,009.71 2,555,000.00 1,999,000.00 383,000.00 130,000.00 33,000.00 10,000.00 210,000.00 210,000.00 410,509.71 3,000.00 33,000.00 41,000.00 22,000.00 43,000.00 10,500.00 4,000.00 65,000.00 2,000.00 3,500.00 4,000.00

5,744,000.00 2,555,000.00 1,999,000.00 383,000.00 130,000.00 33,000.00 10,000.00 210,000.00 210,000.00 384,100.00 3,000.00 38,000.00 40,000.00 21,000.00 41,000.00 9,000.00 4,000.00 63,000.00 2,000.00 4,000.00 5,000.00

101.83 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.57 100.00 115.15 97.56 95.45 95.35 85.71 100.00 96.92 100.00 114.29 125.00

3,033.89 20,089.31 1,549.00 15,491.87 29,736.76 12,350.03 17,276.95 13,545.94 2,412.55 2,654.73 24,528.50 9,925.51 1,300.00 2,577.66 11,057.96 2,328,100.23 53,774.00 38,420.00 15,354.00 342,119.69

23,209.77 20,000.00 1,600.00 15,000.00 27,000.00 8,000.00 17,000.00 12,000.00 3,500.00 4,000.00 20,000.00 10,000.00 3,700.00 2,500.00 11,999.94 2,465,500.00 67,000.00 50,000.00 17,000.00 382,900.00

7,000.00 20,000.00 1,600.00 10,000.00 20,000.00 8,000.00 19,000.00 7,000.00 4,000.00 5,000.00 24,000.00 10,000.00 4,000.00 2,500.00 12,000.00 2,594,900.00 67,000.00 50,000.00 17,000.00 382,900.00

30.16 100.00 100.00 66.67 74.07 100.00 111.76 58.33 114.29 125.00 120.00 100.00 108.11 100.00 100.00 105.25 100.00 100.00 100.00 100.00

75,002.00

80,000.00

80,000.00

100.00

79,341.11 128,250.00 59,526.58 336,973.22 17,869.06 25,000.00 49,732.70 50,251.33 41,806.40 17,836.66 5,500.00 22,478.28 89,477.53

80,000.00 162,900.00 60,000.00 335,000.00 20,000.00 25,000.00 40,000.00 50,000.00 25,000.00

80,000.00 162,900.00 60,000.00 485,000.00 20,000.00 25,000.00 40,000.00 50,000.00 120,000.00 25,000.00

100.00 100.00 100.00 144.78 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

15,000.00 100,000.00 20,000.00 40,000.00 130,000.00 130,000.00 220,000.00 220,000.00 1,330,600.00 250,000.00 295,000.00 15,000.00 15,000.00

45,000.00 100,000.00 20,000.00 40,000.00 130,000.00 130,000.00 220,000.00 220,000.00 1,310,000.00 250,000.00 295,000.00 15,000.00 15,000.00

300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.45 100.00 100.00 100.00 100.00

17,021.26 130,000.00 130,000.00 215,650.00 215,650.00 1,178,522.77 250,000.00 295,000.00 14,924.00

utorak, 1. novembar 2011. godine
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO OP]INA VOGO[]A OP]INSKI NA^ELNIK

OSLOBO\ENJE
56.

OGLASI
4,800.00 290,149.60 48,500.00 11,504.22 2,547.09 5,000.00 280,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 30,000.00 212,100.00 29,500.00 2,187.80 22,630.42 34,764.50 71,060.55 71,060.55 5,509,246.39 3,020,898.21 2,946,769.99 24,991.46 58.50 15,000.00 24,000.00 40,000.00 5,000.00 280,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 30,000.00 212,000.00 40,000.00 18,000.00 12,000.00 18,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.95 135.59 120.00 50.00 45.00

41

614492 Sredstva za ~lanarinu Op}ine Savez op}ina i gradova 57. 614441 Grantovi sportskim organizacijama 58. 614451 Grantovi ostalim organizacijama i udru`enjima gra|ana 59. 614461 Grantovi za intervencije za komunalne djelatnosti 60. 614462 Grantovi za intervencije na stambenim zgradama 61. 614464 Grant za anga`ovanje privrednih subjekata i nabavku materijala za potrebe CZ 62. 614471 Grantovi za rad zimske slu`be 63. 614479 Grant za izradu i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije 64. 614482 Grantovi za pripremanje, opremanje i obuku struktura CZ 65. 614483 Sredstva za provo|enje mjera za{tite i spa{avanja 66. 614484 Sredstva za saniranje {teta nastalih prirodnom i drugom nesre}om Ostali grantovi - povrat i drugo 67. 614811 Izvr{enje obaveza po drugim osnovama povrat sredstava UKUPNI TEKU]I IZDACI II - KAPITALNI IZDACI 615 Kapitalni grantovi 68. 615211 Kapitalni grant pojedincima za sanaciju stambenih objekata 69. 615218 Kapitalni grant za sanaciju i izgradnju javnih skloni{ta 70. 615219 Kapitalni grant za sanaciju op}inskih poslovnih prostora i ostalih objekata 71. 615213 Kapitalni grantovi pojedincima po sudskim sporovima 72. 615214 Kapitalni grant za eksproprijaciju zemlji{ta 73. 615221 Kapitalni grant za sanaciju neprofitnih organizacija - O[ 74. 615235 Kapitalni grant za izgradnju sportskih ploha 75. 615236 Kapitalni grant za sanaciju i izgradnju zdravstvenih objekata i pomo} u nabavci opreme za zdravstvo 76. 615237 Kapitalni grant za pomo} u izgradnji planinarskog doma Skakavac 77. 615239 Kapitalni grant za sufinansiranje izgradnje azila za smje{taj napu{tenih `ivotinja 78. 615231 Kapitalni grant - RTV Vogo{}a 79. 615232 Kapitalni grant - JU KSC Vogo{}a 80. 615241 Kapitalni grant za sanaciju lokalnih puteva i cesta 81. 615242 Kapitalni grant za sanaciju vodovodne mre`e 82. 615243 Kapitalni grant za sanaciju kanalizacione mre`e 83. 615244 Kapitalni grant za sanaciju elektro mre`e i rasvjete 84. 615245 Kapitalni grant za gasifikaciju i toplifikaciju 85. 615246 Kapitalni grant za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta - industrijska zona 86. 615248 Kapitalni grant za hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi 87. 615249 Kapitalni grant za ure|enje rije~nih korita i za{tite od poplava 88. 615251 Kapitalni grant za projekte vjerskih zajednica 89. 615252 Kapitalni grant za izgradnju i sanaciju spomen obilje`ja, izradu monografije, dokumentarnih filmova i spomen sobe 90. 615261 Kapitalni grant za deminiranje 91. 615262 Kapitalni grant za sanaciju klizi{ta 92. 615263 Kapitalni grant za kontejnerske ni{e 93. 615271 Kapitalni grant za projektovanje i nadzor komunalne infrastrukture 821 Kapitalni izdaci 821200 Nabavka gra|evina 94. 821211 Izgradnja i sanacija prostorija MZ i ostalih objekata 821300 Nabavka opreme 95. 821311 Nabavka uredske i ostale opreme 96. 821321 Nabavka prijevozne opreme 97. 821381 Nabavka opreme (stalnih sredstava) za opremanje struktura civilne za{tite 821600 Rekonstrukcija objekata 98. 821611 Rekonstrukcija i adaptacija op}inske zgrade UKUPNI KAPITALNI IZDACI III - TEKU]A BUD@ETSKA REZERVA 99. Teku}a bud`etska rezerva IV - OBAVEZE PO VI[KU RASHODA IZ 2010. GODINE 100. Obaveze po vi{ku rashoda iz prethodnih godina UKUPNI IZDACI (I+II+III+IV)

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO MUNICIPALITY VOGOSCA MAYOR OF MUNICIPALITY

201,515.14

Na osnovu ~lana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00) i ~lanova 22. i 67. Statuta Op}ine Vogo{}a (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj 3/09 — Novi pre~i{}eni tekst) i ~lanova 1. i 5. Odluke o stipendiranju u~enika i studenata („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 10/10), op}inski na~elnik Vogo{}e raspisuje

za stipendiranje u~enika i studenata u {kolskoj 2011/2012. godini Pravo u~e{}a na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni u~enici srednjih {kola sa sjedi{tem na podru~ju Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu, studijski program I ciklusa (dodiplomski studij) i studijski program II ciklusa (master studij), a imaju prebivali{te — boravi{te na podru~ju op}ine Vogo{}a, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu. Pravo u~e{}a na konkursu imaju u~enici i studenti ~ija porodica po ~lanu doma}instva nema primanja ve}a od jedne polovine prosje~ne pla}e u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u prethodnoj {kolskoj godini su imali uspjeh u {koli, odnosno na fakultetu, i to: - u~enici prvog razreda srednje {kole (koji su zavr{ili VIII razred u prethodnoj {kolskoj godini) sa najmanjom prosje~nom ocjenom — 4,5 - u~enici srednjih {kola sa najmanjom prosje~nom ocjenom — 4 - redovni studenti visoko{kolskih ustanova sa prosjekom ocjena najmanje — 7 Pravo u~e{}a na konkursu, bez obzira na visinu primanja, imaju studenti koji su u prethodnoj studijskoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 9,0 i studenti prve godine koji su u prethodnoj {kolskoj godini ostvarili prosjek 5,0, te u~enici II, III i IV razreda srednje {kole koji su u prethodnoj {kolskoj godini ostvarili prosjek 5,0. Pravo u~e{}a na konkursu nemaju studenti koji imaju status apsolventa, koji su obnovili godinu, te studenti i u~enici koji ostvaruju pravo na stipendiju po drugom osnovu ili ~ija porodica po ~lanu doma}instva ima primanja ve}e od jedne polovine prosje~ne pla}e u Federaciji Bosne i Hercegovine. U {kolskoj-akademskoj 2011/2012. godini }e se stipendirati: a) SREDNJE OBRAZOVANJE • 20 u~enika I razreda • 20 u~enika II razreda • 20 u~enika III razreda • 20 u~enika IV razreda • 4 u~enika po zahtjevima vogo{}anske privrede (2 bravara i 2 zavariva~a) b) VISOKO OBRAZOVANJE • 20 studenta I godine • 20 studenta II godine • 20 studenta III godine • 20 studenta IV godine • 20 studenta V godine • 5 studenta VI godine Studenti I, II i III godine II ciklusa (master studij) bit }e tretirani kao studenti IV, V i VI godine. Kandidati za konkurs trebaju podnijeti prijave u roku od 30 dana od dana objave konkursa u sredstvima javnog informisanja na propisanom obrascu, li~no na protokol Op}ine ili putem po{te, na adresu: Op}ina Vogo{}a, Ul. jo{ani~ka 80, sa naznakom „za konkurs za stipendiranje u~enika i studenata“, te dostaviti sljede}u dokumentaciju: A) Dokumentacija koju je obavezno prilo`iti uz prijavu na konkurs • Zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju sa obrascom izjave roditelja-staratelja (za maloljetne osobe), odnosno studenta (obrazac na pisarnici Op}ine), • Ku}nu listu, • Molbu sa kratkom biografijom, • Potvrdu o upisu u narednu {kolsku-akademsku godinu, • Prosjek ocjena iz prethodne {kolske godine (za u~enike kopija svjedo~anstva, a studenti moraju dostaviti potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija), • Rodni list — za kandidata, • Prijavu mjesta boravka, • Dokaze o materijalnom stanju (o ukupnim mjese~nim prihodima doma}instva, odnosno o radnopravnom statusu svih punoljetnih osoba sa ku}ne liste) — uvjerenje/potvrda od preduze}a o visini pla}e, — ~ek od penzije, — uvjerenje o primanjima od op}inske Slu`be za BIZ, — uvjerenje o primanjima kao civilna `rtva rata, — za nezaposlene potvrda sa zavoda za zapo{ljavanje, — za nezaposlene koji nisu prijavljeni na zavodu za zapo{ljavanje uvjerenje iz Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji, — potvrda da nema penziju, — za punoljetne ~lanove doma}instva koji se nalaze na redovnom {kolovanju uvjerenje o istom, — dokaz da su jedan ili oba roditelja umrli. B) Dokumentacija koja nije obavezna, a koja donosi dodatne bodove • Dokaz o eventualnom u~e{}u na takmi~enju (da je osvojio-la jedno od prva tri mjesta na op}inskom, kantonalnom, federalnom ili dr`avnom takmi~enju, te o u~e{}u na u~eni~koj-studentskoj svjetskoj olimpijadi-takmi~enja koje organizuje PP Zavod Kantona Sarajevo ili resorno ministarstvo), • Dokaz o statusu — ote`ani uslovi `ivota nastali kao posljedica rata — Uvjerenje od nadle`nog organa o vremenu provedenom u organizovanju otpora i Armiji BiH; — rje{enje o invalidnosti RVI - li~no ili za roditelje; — rje{enje o porodi~noj invalidnini; — dokaz da je jedan od roditelja nosilac najve}eg ratnog priznanja; — dokaz o boravku u logoru '91-95 — za kandidata ili roditelje; — dokaz da je jedan ili oba roditelja umrli ili nestali tokom rata; — rje{enje o priznavanju svojstva civilne `rtve rata; — dokaz da je kandidat civilna `rtva rata sa invaliditetom;. . . • Dokaz da je kandidat u~enik generacije u prethodnoj {kolskoj godini; Ukoliko prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost }e imati onaj kandidat koji je osvojio vi{e bodova po osnovu rezultata u u~enju, a zatim na takmi~enju. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom (za konkurs za stipendiranje u~enika i studenata). Visina mjese~ne stipendije za u~enike iznosi 50,00 KM, a za studente 100,00 KM. Stipendija se dodjeljuje za nastavnu godinu i ispla}ivat }e se za devet (9) mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Kao dokazi dostavljaju se originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije originalnih dokumenata. Dokumenti dostavljeni uz prijavu ne}e se vra}ati. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Centru za pru`anje usluga gra|anima Op}ine Vogo{}a, ili putem telefona 586 452. Rezultati konkursa }e biti javno objavljeni u novinama, u programu RTV Vogo{}a, te na oglasnoj plo~i i web stranici Op}ine Vogo{}a. Broj: 02-38-2158/ 11 Vogo{}a, 28. 10. 2011. godine OP]INSKI NA^ELNIK Edin Smaji}

KONKURS

5,641,009.71 4,707,867.58 4,587,867.58 50,000.00 407,867.58 5,000.00

5,744,000.00 4,090,000.00 4,007,000.00 50,000.00 160,000.00 5,000.00 10,000.00 50,000.00 200,000.00 90,000.00

101.83 86.88 87.34 100.00 39.23 100.00 200.00 100.00 100.00 225.00

7,928.38 124,605.93 232,269.51 30,400.43

5,000.00 50,000.00 200,000.00 40,000.00

3,052.53

100,000.00 5,000.00 30,000.00 25,000.00 30,000.00 640,000.00 800,000.00 580,000.00 150,000.00 450,000.00 240,000.00 150,000.00 90,000.00 50,000.00

100,000.00 5,000.00 30,000.00 25,000.00 30,000.00 740,000.00 602,000.00 590,000.00 150,000.00 250,000.00 120,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 115.63 75.25 101.72 100.00 55.56 50.00 100.00 111.11 100.00

25,000.00 30,000.00 1,014,072.31 76,852.53 576,049.54 58,926.85 353,874.14 135,696.47 93,509.03 36,686.12 90,879.80

30,452.86 956.00 507.60

50,000.00 110,000.00 300,000.00

50,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00 50,000.00 83,000.00 30,000.00 30,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00 4,090,000.00 20,000.00 20,000.00

100.00 90.91 66.67

74,128.22 59,983.03 59,983.03 11,888.85 4,514.45

30,000.00 120,000.00 30,000.00 30,000.00 85,000.00 30,000.00 20,000.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00 4,707,867.58 20,000.00 20,000.00

166.67 69.17 100.00 100.00 56.47 66.67 100.00 22.86 100.00 100.00 86.88 100.00 100.00

7,374.40 2,256.34 2,256.34 3,020,898.21

947,944.93

615,272.71

947,944.93 615,272.71 9,478,089.53 10,984,150.00

9,854,000.00

89.71

^lan 3. Sredstva teku}e bud`etske rezerve u iznosu od 20.000,00 KM predvi|ena su za finansiranje hitnih i nepredvi|enih izdataka koji se pojave tokom 2012. godine. . ^lan 4. Ovaj Bud`et stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat }e se od 01. januara 2012. godine.

Broj: 01-14-2283/11 Vogo{}a, 27.10.2011.godine

PREDSEDAVAJU]A OP]INSKOG VIJE]A VOGO[]A Nada [u}ur

POMO] U KU]I NOVOSTI I PREPORUKE Anga`ujte mi{i}e i potro{ite kalorije
Oplemenite `ivotni prostor
Ako `elite da oplemenite `ivotni prostor, ili vam je dosadio izgled dnevnog boravka, bacite se na posao. S malo novca i malo vi{e ma{te, s policama mo`ete u potpunosti promijeniti izgled stana ili sobe. Materijali za izradu polica su raznovrsni.

42

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Fitnes kod ku}e
Svaka aktivnost kojom se bavite tokom dana iziskuje napor i primorava vas da anga`ujete mi{i}e i tro{ite kalorije
Vi mo`da ne volite sportske aktivnosti i slobodno vrijeme najradije provodite ispred TV ekrana ili ste od onih koji svakodnevno imaju toliko obaveza da ne nalaze vremena za {etnju, tr~anje, vo`nju biciklom ili odlazak u teretanu? Trebalo bi da znate da svaka aktivnost, kojom se bavite u toku dana, iziskuje napor i primorava vas da u izvjesnoj mjeri anga`ujete mi{i}e i potro{ite odre|eni broj kalorija. Bili vi toga svjesni ili ne, sportom se ipak bavite. Uostalom, izra~unajte sami koliko kalorija potro{ite dok kupujete u samoposluzi ili kuhate. Kupovina u velikim marketima podrazumijeva {etnju izme|u rafova, ~esto ste primorani da se sagnete ili ~u~nete kako biste sa donje police podigli kutiju keksa, ili da se podignete na prste i sasvim istegnete u `elji da dohvatite omiljeni {ampon za kosu. Svi ovi pokreti zate`u mi{i}e nogu i zadnjice, a da vi toga i niste svjesni. I dok se polako pje{ice vra}ate ku}i, natovareni kesama punim namirnica, neka vas tje{i ~injenica da na taj na~in va{ organizam potro{i isto onoliko energije koliko i va{a kom{inica koja se preznojava na pokretnoj traci u teretani. Trideset minuta kupovine i hoda sa punim kesama ima isti efekat kao i 18 minuta hodanja na pokretnoj traci jer organizam potro{i 110 kilokalorija.

Mogu biti napravljene od drveta, iverice, MDF, stakla, inoksa, pleksiglasa, kovanog `eljeza ili u kombinaciji vi{e materijala. Bitno je da oblik i materijal prilagodite ostalom namje{taju, ali one mogu da budu i potpuno nezavisan element u prostoru. Police u dnevnom boravku mogu biti postavljene na sredinu zida, tako da zajedno sa TV-om predstavljaju zaokru`enu cjelinu. Mogu da se postave iznad sjede}ih garnitura ili samostalno na zidu. Ipak, ako ste spremni na ve}u investiciju, police u prostoru dolaze do punog izra`aja kada se koriste u funkciji biblioteke, zauzimaju}i kompletan zid ili vi{e njih u prostoru. Kako bi se razbila monotonija dugih i visokih plafona, dizajneri preporu~uju police u kombinaciji vi{e materijala, naprimjer, stakla, drveta i metala ili primjenu vi{e boja. Na taj na~in prostor }e biti dinami~niji, a kompletan do`ivljaj u prostoriji vedriji.

Kuhanje je tako|er odli~na vje`ba. Da li se sje}ate kako su vas boljele ruke i ramena dok ste ru~no mutili bjelanca ili mijesili tijesto za picu koju svi va{i uku}ani vole? Zato, ukoliko `elite da opet zategnete bicepse, tricepse i mi{i}e gornjeg dijela le|a, zaboravite na mikser i uhvatite se mutilice i varja~e, jer za samo 10 minuta kuhanja mo`ete da potro{ite 80 kilokalorija, kao da ste punih osam minuta plivali slobodnim stilom!

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Povratak tufnica ove jeseni
Mo da za je sen-zi mu 2011/2012. zna~i sna`ni povratak stila {ezdesetih i sedamdesetih godina pro{log vijeka. Tufne i raznorazne ta~kice su jedan od elemenata iz tog razdoblja, me|utim, ova sezona ih vra}a u modu na potpuno iznena|uju}i na~in. Tufnice biste ove sezone trebali koristiti kao glavni modni element zabave i razveseljavanja. One }e ~ini ti ra zli ku izme|u je dnos ta vne odje}e i sofisticirane.

Puder skriva mane
Svaku nepravilnost na licu mo`ete da prikri je te pu de rom, najbolje da kombinujete svjetliju i tamniju nijansu. Dijelove koji su na va{em licu suvi{e istaknuti mo`ete maskirati puderom tri nijanse tamnijim od va{eg tena. Svjetliji tonovi odbijaju svjetlo, pa tako pove}avaju dio lica na koji se nanose. Ako ga stavite na jagodi~nu kost, bi}e izra`enija, a ~elo i brada sa njim }e djelovati {ire. Zato se preporu~uje damama sa uskim licem. Tamniji tonovi su`avaju, smanjuju, sakrivaju, ali daju o{trinu, mogu da prikriju izdu`en i suze {iroki nos. To se odnosi i na sjenu za o~i, ako je tamnija, pogled dobija dubinu. Ukoliko vam je ko`a kao providna, tanka, trebalo bi da koristite kremaste pudere oboga}ene vitaminima.

Kola~ sa dunjama
Potrebno:
4 jaja 300 gr {e}era 200 grama griza 200 grama bra{na 200 grama mljevenih oraha 2 dl ulja 2 dl mlijeka 2 narendane ve}e dunje 1 pra{ak za pecivo 1 vanilin-{e}er 2-3 ka{ike d`ema od kajsija 50 grama mljevenih oraha

Priprema:
Prvo izmije{ati bra{no, griz, mljevene orahe i pra{ak za pecivo. Posebno mikserom umutiti jaja sa {e}erom, smanjiti brzinu, pa dodati mlijeko u ulje. Potom dodati smjesu od bra{na, griza, mljevenih oraha i pra{ka za pecivo. Sve ujedna~iti u finu, glatku masu. Na kraju, dunje direktno rendati u tijesto (mo`e oguljene, a mo`e i neoguljene), izmije{ati i staviti u veliki podmazan i bra{nom posut pleh od rerne da se pe~e. Rernu prvo zagrijati na 250, pa kada se pleh stavi na pe~enje, smanjiti na 200 i pe}i oko 45 minuta. Kada se kola~ izvadi iz rerne, premazati ga d`emom od kajsija i posuti mljevenim orasima. Ako vam je d`em od kajsija gust, dodajte 2-3 ka{ike kipu}e vode i energi~no promije{ajte, pa ga onda razma`ite preko kola~a.

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED BenQ BL2201PTE monitor
Za naredni mjesec BenQ je najavio dostupnost novog, poslovno orijentisanog monitora 22" BL2201PTE koji koristi 16:10 TN panel, LED pozadinsko osvjetljenje i omogu}ava pode{avanje zakretanja, rotiranja, naginjanja i visine. BenQ ekran karakteri{e mati~na rezolucija 1.650x1.080, vrijeme odziva 5ms, odnos dinami~kog kontrasta 12.000.000:1, tipi~na ja~ina osvjetljenja od 250 cd/m2, D-Sub, DVI, i DispalyPort konektori, dual zvu~nici snage 1W, EyeProtect senzor koji automatski pode{ava ja~inu osvjetljenja ekrana, Eco Sensor koji automatski aktivira re`im mirovanja kada korisnik napusti radni sto. Kompletan paket ko{ta 209 eura. Novi podaci o Android updateovima pokazali su da ve}ina ameri~kih modela ima daleko lo{iju podr{ku nego iPhone. Uzimaju}i u obzir modele koji su predstavljeni u toku 2010. godine i ranije, Michael DeGusta tvrdi da je ve}ina modela napu{tena od proizvo|a~a u veoma kratkom roku. Od 18 modela, njih 15 pokre}e Android 2.3, 12 njih ima teku}u verziju, dok 7 modela pokre}u zastarjele verzije i ~ak su imali zastarjele verzije i kada su predstavljeni. Pretpostavlja se da najmanje 16 modela ne}e dobiti Android 4.0. Najgore rezultate zabilje`ili su Garmin, Motorola i Samsung, budu}i da ve}ina njihovih modela ima prethodnu verziju Androida.

43

RevoDrive Hybrid PCI Express SSD

Android podr{ka zaostaje

Tokom proteklih mjeseci predstavljen je odre|eni broj OCZ proizvoda koje odlikuje SuperScale Accelerator sa Virtualized Controller Architecture, VCA, 2.0. Prvi koji je predstavljen bio je RevoDrive 3 X2, namijenjen entuzijastima i korisnicima radnih stanica, zatim je stigao OCZ Z-Drive R4 PCIe SSD za poslovne korisnike. Uprkos tome {to su dizajnirani za dva potpuno razli~ita tr`i{ta, ova dva modela odlikuje veliki broj zajedni~kih karakteristika, kao {to su SandForce SF-2200 serija skladi{nih kontrolera. Posljednji model koji }e uskoro biti predstavljen jeste OCZ RevoDrive Hybrid PCI Express SSD koji, tako|er, dijeli iste karakteristike.

Enermax Aurora Lite be`i~na tastatura

Deset mjeseci nakon predstavljanja Aurora Lite, Enermax je kona~no izdao be`i~nu verziju svoje tastature nazvanu Aurora Lite Wireless koja koristi 2.4GHz RF Wirelss tehnologiju i nudi operativni opseg od 10 m. Dimenzije ove tastature su 460 x 160 x 9.2 mm, dok je njena te`ina 895 grama. Tastatura je izra|ena kori{tenjem bru{enog aluminijuma, koristi Scissor prekida~e tastera koji imaju `ivotni vijek od deset miliona pritisaka kao i re`im u{tede energije. Tastatura za rad zahtijeva dvije AAA baterije i prodaje se sa ugra|enim nano-prijemnikom. Dostupna je u crnoj i srebrnoj boji. Cijena ove tastature je 60 eura.

Prijatelji u koje imate povjerenje

Facebook testira

Limitirani mi{evi iz Microsofta
Microsoft predstavlja posebna izdanja svojih mi{eva Arc Touch Mouse i Touch Mouse, dostu pnih od kr a ja ovog mjeseca. Arc To uch Mouse u Limited Edition iz da nju ima crvenu ili bijelu boju ku}i{ta, ~iji preklopivi stra`nji kraj dolazi s novim uzorkom oblika dijamanta ili labirinta (ovisno o boji). Za bijelu limitiranu izvedbu mi{a Touch Mouse i njegov posebni pro{arani uzorak zaslu`na je Deanne Cheuk, umjetnica iz New Yorka. Osim druga~ijih boja, oba mi{a su hardverski je dna ka obi~nim ver zi ja ma, uklju~uju}i povr{ine osjetljive na dodir i senzor s tehnologijom BlueTrack. Cijene su 89 dolara za Arc i 99 dolara za Touch Mouse.

nove funkcije
Dru{tvena mre`a Facebook u narednim nedjeljama testira}e nove funkcije kao {to su Trusted Friends i App Passwords, i podsjetiti vas na mnoge korisni~ke alatke koje vam poma`u da budete bezbjedni na Facebooku. Trusted Friends (prijatelji u koje imate povjerenje) je alatka koja vam poma`e ako vam nalog u odre|enom slu~aju bude zaklju~an. Sli~no sa drugim funkcijama koje vam poma`u da doka`ete svoj identitet, sada mo`ete da izaberete tri do pet prijatelja u koje imate povjerenje koji }e vam pomo}i ukoliko budete imali problema prilikom pristupanja nalogu. Ukoliko ste zaboravili lozinku, a treba da se ulogujete, Facebook }e poslati kodove prijateljimakoje ste izabrali i potom }e oni proslijediti te informacije vama. Postoji veliki broj aplikacija koje mo`ete da koristite logovanjem sa va{im Facebook akreditivima. U nekim slu~ajevima, mo`da }ete `eljeti jedinstvenu lozinku za sve takve aplikacije. Ovo je posebno korisno ako ste izabrali Login Approvalsfunkciju, za kojubezbjedonosne {ifre ne rade uvijek kada koristite third party aplikacije. Trenutno je u fazi testiranja funkcija koja omogu}ava da koristite aplikacijske lozinke za logovanje u third party aplika-

cijama. Jednostavno, idite u Account Settings, potom u Security tab i na kraju dolazite do funkcije App Passwords. Tu mo`ete generisati lozinku koju ne}ete morati da pamtite, samo unesite kad se logujete zajedno sa va{im e-mailom prilikom prijavljivanja na aplikaciju.

Slu`beni kraj
Hewlett Packard je poslao slu`benu obavijest kako vi{e nema na zalihama svojeg tableta TouchPad, odnosno kako vi{e ne}e prodavati ovaj tablet koji se u SAD-u nudio po veoma povoljnoj cijeni od 99 dolara. Naime, HP je po~etkom augusta, nakon samo nekoliko sedmica od po~etka prodaje svog prvog tableta temeljenog na WebOS-u, objavio kako odustaje od daljnjeg razvoja tih ure|aja, te je spustio cijenu osnovnog modela sa 16GB memorije sa 399 na sa-

Savitljivi ekrani iz Samsunga

prodaje TouchPada
mo 99 dolara. Ubrzo nakon ovog drasti~nog sni`enja cijena, rasprodane su sve zalihe ure|aja kod trgovaca, no HP je najavljivao kako }e biti dostupno jo{ ure|aja u narednim sedmicama i mjesecima. Tako se naga|alo kako }e HP nastaviti s ograni~enom proizvodnjom ure|aja tokom ~etvrtog kvartala 2011. Paralelno s HP-ovom objavom, Digitimes izvje{tava o otpu{tanju 400 radnika u kompaniji Inventec koja je proizvodila TouchPad za HP. Nokia je prije nekoliko dana predstavila Kinetic Device prototip savitljivog ekrana koji je mogu}e saviti na sve strane, a akcije koje time izvodimo mogu kon tro li sa ti su~elje. Su de}i po vi|enom, vjerovatno se radi o fleksibilnom AMOLED-u, iako Nokia nije objavila koja je tehnologija u pitanju. Nokijina tehnologija }e trebati neko vrijeme za komercijalnu upotrebu, a sada se u igru uklju~io i novi izaziva~. Samsung je predstavio svoj ekran i komercijalnu dostupnost najavio ve} za idu}u godinu i to najprije na mobitelima, a zatim i tabletima.

44

OGLASI
KANTONALNI ZAVOD ZA BORBU PROTIV BOLESTI OVISNOSTI, ZENICA

utorak, 1. novembar 2011. godine UNIVERZITET U SARAJEVU AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO Obala Maka Dizdara 3 Na osnovu ~lanova 94, 103. i 104. Zakona o visokom obrazovanju (Slu`bene novine Kantona Sarajevo, br. 43/08) i ~lana 157. a u vezi sa ~lanom 162. Pravila Akademije likovnih umjetnosti objavljuje

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 29. Statuta JZU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti i ~lana 66. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine FBiH", 46/10), Upravni odbor JZU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica po Odluci broj 328-2/11 od 28. 10. 2011. godine raspisuje

za izbor i imenovanje direktora Kandidat mora ispunjavati op}e i posebne uslove: 1. Op}i uslovi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu) - da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list) - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 70/08) (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za privredni prestup (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda). Posebni uslovi: - da je ljekar specijalista neuropsihijatar (dokaz: diploma i uvjerenje o polo`enom specijalisti~kom ispitu), - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od ~ega 3 godine kao specijalista (dokaz: potvrda o radnom iskustvu). Pored navedene dokumentacije koja se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, kandidati su obavezni da dostave: - plan rada i razvoja u stru~nom i ekonomsko-finansijskom smislu Zavoda za period od 4 godine, - kra}u biografiju i rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere u pogledu stru~nih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti.

K O NK UR S

OBAVJE[TENJE
Poni{tava se konkurs za izbor u akademsko zvanje - sva zvanja (nastavna) za oblasti — predmete, objavljen 17. 10. 2011. godine u dnevnom listu Oslobo|enje, zbog tehni~ke gre{ke pod ta~kama 5. i 6. datog konkursa i raspisuje

PON OV N I KON KU R S
za izbor u akademsko zvanje - sva zvanja (nastavna) za oblasti - predmete: 1. 2. 3. 4. 5. Slikanje - Crtanje - Nastavni~ki odsjek ...........................................................1 izvr{ilac Crtanje - Slikanje - Nastavni~ki odsjek ...........................................................1 izvr{ilac Grafika - Crtanje - Odsjek grafika ..................................................................1 izvr{ilac Ve~ernji akt - Kreativni crte` akta...................................................................1 izvr{ilac Likovne tehnologije - (Likovna tehnologija I i II, Grafi~ka tehnologija, Tehnologija zidnog slikarstva, Slikarska tehnologija I i II, Kiparska tehnologija I - IV i Anatomija artefakta)........................................1 izvr{ilac 6. Grafi~ki dizajn - Uvod u grafi~ki dizajn i Grafika knjige Odsjek grafi~ki dizajn .......................................................................................1 izvr{ilac Uslovi za izbor u akademsko zvanje utvr|eni su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Akademije. Uz prijavu se prila`u: diploma, biografija, kao i dokazi o referencama za izbor. U prijavi nazna~iti akademsko zvanje za ~iji izbor se konkuri{e. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu Akademije: Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.
UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo

2.

Izbor i imenovanje se vr{i na period od ~etiri godine. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: JZU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Ulica Aska Bori}a 28 72 000 Zenica sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora". Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B AV J E [ TAVA
sve zainteresirane da }e: 1. MR. SCI. DR. AMELA DEDEI] - LJUBOVI] braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

O B AV J E [ T E N J E
SANJIN BEHRAM, dipl. ing. el.
branit }e magistarski rad pod naslovom

„FENOTIPSKE I GENOTIPSKE KARAKTERISTIKE BOLNI^KIH IZOLATA KLEBSIELLA PNEUMONIAE KOJI PRODUKUJU BETA-LAKTAMAZU PRO[IRENOG SPEKTRA“
u ponedjeljak, 28. novembra/studenog 2011. godine, u 13 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), ^ekalu{a 90. 2. MR. SCI. DR. ASIJA ZA^IRAGI] braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"IMPLEMENTACIJA SERVISA PRENOSIVOSTI BROJA U PROCESU KONVERGENCIJE FIKSNO-MOBILNIH MRE@A"
3. decembra 2011. godine (subota) sa po~etkom u 12.30 sati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu sala S1 — prizemlje. Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

„ISPITIVANJE KORELACIJE ASIMETRI^NOG DIMETILARGININA I C-REAKTIVNOG PROTEINA U SERUMU PACIJENATA OBOLJELIH OD DIABETES MELLITUSA TIP II“
u srijedu, 30. novembra/studenog 2011. godine, u 12 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), ^ekalu{a 90. 3. DR. SABINA [ESTI] braniti magistarski rad pod naslovom:

„ISPITIVANJE ANTIMIKROBNE OSJETLJIVOSTI IZOLATA RODA SALMONELLA“
u petak, 2. decembra/prosinca 2011. godine, u 11 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), ^ekalu{a 90. 4. DR. SENAD SARI] braniti magistarski rad pod naslovom:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 202671 11 P Sarajevo, 25. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sanja Vu~ijak, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, protiv tu`enih MURATOVI] HAZBIJA iz Sarajeva, ulica Bajrama Zenunija broj 2 i D@AFO IZET iz Sarajeva, ulica Prvomajska broj 16, radi duga objavljuje slijede}i:

„KORELACIJA LAPAROTOMIJE I LAPAROSKOPIJE U LIJE^ENJU TUBARNOG FAKTORA @ENSKE NEPLODNOSTI“
u petak, 2. decembra/prosinca 2011. godine, u 13 sati u malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolni~ka 25. 5. DR. SENAD BAJRAMOVI] braniti magistarski rad pod naslovom:

PO Z IV
Pozivaju se tu`eni MURATOVI] HAZBIJA iz Sarajeva, ulica Bajrama Zenunija broj 2 i D@AFO IZET iz Sarajeva, ulica Prvomajska broj 16, da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu u kojoj tu`itelj VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, potra`uje da mu tu`eni solidarno isplate iznos od 9.200,34 KM, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 8. 7. 2011. godine pa do isplate, iznos od 594,29 KM

„KLINI^KA VRIJEDNOST SERUMSKOG PSA U PROCJENI RIZIKA KARCINOMA PROSTATE UPOTREBOM MATEMATSKOG KODA“
u petak, 9. decembra/prosinca 2011. godine, u 12 sati u malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolni~ka 25. Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

na ime obra~unate kamate na dan 27. 6. 2011. godine, iznos od 1.756,23 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 27. 6. 2011. godine, iznos od 180,00 KM na ime naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 351,93 KM i takse na presudu u iznosu od 351,93 KM, kao i eventualnih drugih tro{kova. Istom tu`bom tu`itelj potra`uje da sud u skladu sa ~lanom 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja u slu~aju da ni jedan od uredno obavije{tenih tu`enih ne da odgovor na tu`bu. Tu`enim se dostavlja jedan primjerak tu`be i ostavlja im se zakonski rok od 30 dana, u smislu ~lana 70-74. Zakona o parni~nom postupku, radi davanja odgovora na istu. U protivnom, sud }e postupiti u smislu ~lana 182. stav 1. ZPP-a i donijeti presudu zbog propu{tanja. Odgovor mora biti dostavljen sudu u dva primjerka u gore ostavljenom roku. Dostava ove tu`be smatra se izvr{enom protekom 30 dana od dana objavljivanja. SUDIJA, Sanja Vu~ijak

OSLOBO\ENJE godine utorak, 1. novembar 2011. Turska (14)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

45

Top kapi

79. Ro|en italijanski jar i zlatar venu ^elini, najpo majstor svog 1500.tarske predmeznatizajivakraljevske iBenvreimeto na za sitne zla te plem }ke
ku}e. Radio i skulpture i reljefe velikog formata, njegova autobiografija zna~ajan dokument o renesansi. prvi put stavlje ke plafonu ka je 1509.JavnostiSikstinskepredpele konejeslinaslinakao Mikelan|elo. mljotresu Li bonu, ra rio nu 1755.U zedvije tre}ineu grasada, pogikojilojeokozo60.000 ljudi.

Od erupcije vulkana Vezuv zatrpani lavom i pepelom Pompeji.

PALA^A
Turska je zemlja niza raznolikosti. Drevni narodi su je zvali Mala Azija. Ovo i jeste privilegija poluotoka koji se prote`e od arabijanskih pustinja do gr~kih otoka, suncem okupanih pla`a do ki{om umivenih {uma Crnog mora. Povijest govori da je Turska bila zemlja brojnih isku{enja, a danas je to zemlja tradicije, kontrasta. Kontradikcija i napretka. Svoja zapa`anja ispisuje na{ novinar Miralem Begi}

A. Aljehin

1892.

B

lizu ~etiri vijeka iz pala~e Top kapi u Istanbulu osmanski velikani su rukovodili jednom od najve}ih imperija svijeta. Turci ka`u da, zbog njenog povijesnog zna~aja i o~uvanog kompleksa sa potpunim sadr`ajem iz vremena osmanlijske vladavine, ovo zdanje godi{nje posjeti vi{e od dva miliona turista. Za vrijeme posjete tokom dana, u svakom trenutku se u zidinama pala~e nalazi 20 hiljada ljudi. Jedni odlaze prepuni utisaka, drugi da saznaju vi{e. Zato je ovo mjesto bez presedana najposje}enija destinacija Turske, a analiti~ari ka`u druga destinacija u Evropi po znati`elji turista.

Ro|en ruski velemajstor Umro ruski car Aleksandar III, na prijesAleksandar to stupio Nikola II Romanov. Aljehin, jedan od Prva srpska armija, pod komandom vojnajve}ih u vode Petra Bojovi}a, u Prvom svjetskom ratu oslobodila Beograd. istoriji {aha. Bio svjetski U Turskoj arapsko pismo zamijenjeno laprvak od 1927, tinicom, kao dio reformi osniva~a modkada je erne turske dr`ave Mustafe Kemala Ataturka. pobijedio Predsjednik Nacionalnog komiteta osloKubanca bo|enja Jugoslavije Josip Broz Tito i Kapablanku, predsjednik izbjegli~ke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivan do 1935, kada je [uba{i} u Beogradu potpisali sporazum o obrazovanju jedinstvene jugoslovenske vlade koja treba da pripremi izgubio od izbore za Ustavotvornu skup{tinu. Holan|anina Evea. Titulu Velika Britanija saop{tila da je lider nasvjetskog prvaka cisti~ke Njema~ke Adolf Hitler najvjerovatnije izvr{io samoubistvo u svom bunkeru u Berlinu. ponovo stekao Generalna skup{tina Ujedinjenih nacija pobijediv{i osnovala Me|unarodni fond UN-a za pomo} djeci, UNICEF. Evea u revan{u 1937. i zadr`ao U Al`iru po~eo ustanak protiv francuske je do smrti, kolonijalne vlasti, zavr{en 1962. stjecan1946. jem nezavisnosti.

1894. 1918. 1928. 1944. 1945. 1946. 1954.

dlog Jugo je, ral skup usvoji zoluci 1956.Nakapri{tijenaniUN-aFranslavila reGeneel junakojom je tra`eno da Veli Brita ja, cuska i Izra odmah

Top kapiju dnevno posjeti dvadeset hiljada ljudi

obustave oru`ane akcije, povuku se sa teritorije Egipta i omogu}e ponovno otvaranje Sueckog kanala. U nom uda tna ubije dnik Ngo Din i nje1963.Dinvojni predsjeru u Ju`nom ViDijejemmu gov brat Ngo Nu. ame pi va po ka eksperimental rike vr{ila 1972.Umroetisni{ri~ki20.sacjeEzranePaliund.izNjegouuticaj na moderno pje tvo vi ka. Zbog u~e{}a fa{isti~koj propagandi u Italiji, u Drugom svjetskom ratu, u SAD-u optu`en za veleizdaju 1945. Da bi bila izbjegnuta smrtna kazna, progla{en mentalno bolesnim, proveo 13 godina u mentalnoj instituciji. lider Sjaoping povukao se sa svih ja u 1987.Kineski funkciDengKomunisti~koj partiji. vojnoj zi (Oha jo) po~eli mi vni pre ri Bo 1995.Usliametriri~koj roce, mibagouvoDejotoranusni iko-Hercegovini. Po je sedmi rovni spo zum, jim je okon~an rat u toj biv{oj jugoslovenskoj republici, parafirali predsjednici Srbije, Hrvatske i BiH Slobodan Milo{evi}, Franjo Tu|man i Alija Izetbegovi}. biv predsjednik [ri Lan jus Ri~ard D`ajavordene. Pre jer od 1996.Umrotavlja{inja predsjedni~kogmiketeD`uni1977, poslije uspos sis ma 1978. postao prvi predsjednik dr`ave i na tom polo`aju ostao do 1988. goslavi mlje UN. Jugo slavije odbile, spa SFRJ formi 2000.JuSaveznejarepripo ranaJuuduslaVlasiti1992,ra- nja nove dr`ave, publike go vije, da podnesu zahtjev za prijem u svjetsku organizaciju kao nova dr`ava insistiraju}i na kontinuitetu sa SFRJ. {tina Crne usvo kon Centralnoj ban nje marka, ko 2000.Skup1999. bila ci,Gorema~kajilulata,zapostaolaja je od 2. novembra paralelna va jedino sredstvo pla}anja u Crnoj Gori. ca NATO-a, poslala trupe rat pro ga tana, kao zemlja 2001.Turska,tiv~laAfnidijenisnim stanoprvatvom. us dominantno islamski opre lje vni{ Ri~ard Modnu fo gra por vnih pre 2004.Umro ametori~kififojutoigraftrete slaAvedon.to~io u umjetni~ku formu. Generalna skup{tina UN-a proglasila 27. januar za Dan sje}anja na {est miliona Jevreja i bezbroj drugih `rtava nacisti~kog holokausta, tokom Drugog svjetskog rata.

Sultanove ko~ije
Top kapi pala~a poti~e iz druge polovine 15. vijeka. Gradio ju je Fatih sultan Mehmet na temeljima rimskih gra|evina. Naknadni vladari su ovaj kompleks dotjerivali, {irili i dogra|ivali. Njen originalni naziv je Saray-i Cedide-i Amire, ali je dobila naziv Top kapija zbog velikih topova koji se nalaze na ulazu u ovaj kompleks. Kompleks zahvata prostor du`ine pet kilometara, veli~ine Monaka ili dva puta ve}i od dr`ave Vatikan. Povr{ina ovog zanimljivog istorijskog muzeja je 700 hiljada kvadratnih metara. Top kapija ima 28 kula, ~ime je u svoje vrijeme pred stav lja la ja ko ~uva no mjesto. Unutra{njost pala~e ima ogromna dvori{ta, velike nadstre{nice, {etali{ta, te vanjske eksponate iz osmanlijskog perioda, dok su u unutra{njosti na ne ko li ko des ti na ci ja izvanredne muzejske postavke iz njihovog perioda. Na zdanjima Top kapije imate razli~ite tipo ve ar hi te ktu ra, ovi sno o `eljama njihovih restauranata. Jedan dio kompleksa zovu Enderun. Tu je isklju~ivo boravio i radio sultan sa ~lanovima dinastije. Drugi dio se zove Birun. Tu su sto lo va le vi so ke li~nosti carstva. Za oko }e vam zapasti sultanove ko~ije (kola) kineski, egipatski, turski ili evropski porce lan, na oru`anje, ku hi nje, odore, kabinet Murata III, odaja za vo}e i biblioteka Ahmeta

III, portreti sultana i razne minijature, brojna kubeta, odaje za sunet mu{ke djece, fontane, dvori{te Valide sultana, dvori{te ljubimaca, prostori za molitve, zatvorske kazamate, sofe, relikvije (sveto naslje|e), sultanove primljene poklone me|u kojima su sablje prvih poslanikovih halifa, zub i dijelovi kose i brade, sablja, zastava i luk, otisak noge i jedno pismo Bo`ijeg poslanika Muhameda, dok se u jednom prostoru godinama po cijeli dan na glas u~i Kur’an ~asni od ovda{njih ha fi za ko ji se dne vno smjenjuju u nekoliko navrata. Sveto naslje|e iz Arabije i Egipta donio je sultan Yavuz Selim 1517. prilikom pohoda i osvajanja ovih krajeva. Po tome {to su posjedovali neke vri je dne stva ri Mu ha me da s.a.v, Osmanlije su sebe nazivale halifama - predvodnicima islama. Vani, me|u {eta~ima }ete susresti prodavca ~aja u originalnoj osmanlijskoj no{nji sa velikim ibrikom za ~aj, a ako se `elite fotografisati sa Turcima u osmanlijskoj odori, valja ne{to i platiti. Glavni ulaz u Top kapiju zove se Bab Humayun kapija. Ispred nje, s desne strane nalazi se impresivna ~esma sul ta na Ahme ta III iz gra|ena u elegantnom stilu. Ona je natkrivena sa pet kupola. Uz ~esmu su mali du}ani u kojima se prodavao ili slu`io slatki napitak od {e}era ({erbe). Ako ulazite na drugu kapiju koju je mnogo ranije sagradio Fatih sultan Mehmet, a koja

nosi sli~an naziv prethodnoj sa razlikom u jednom slovu (Babi Humayu kapija), do~eka}e vas ogromno dvori{te u kojem se nalaze karaula (prostor za sultanovu policiju - `andare), prostori za poslugu pala~e, bolnica, skladi{ta, pekare i druge prate}e slu`be.

Piter Nikol

1997.
Me|unarodni monetarni fond imenovao Novozelan|anina Pitera Nikola za guvernera Centralne banke BiH. Nikol je na ovoj funkciji, koja ima jedinstvene ovlasti za utvr|ivanje monetarne politike, bio do 2005. godine.

Pogled na Mramorno more
Odavde imate prekrasan pogled na Mramorno more. Sa lijeve strane uo~i}ete Crkvu sv. Irineja, staru kova~nicu novca, dok je u nastavku ovog dijela kompleksa veoma impresivan Arheolo{ki muzej Istanbula. Osmanlije su u pala~ama Top kapije imale zatvor za porobljene dr`avnike i velikane brojnih zemalja koji se nisu mogli oduprijeti njihovom osvajanju, a koji su im dopali {aka. Na zidovima su zanimljive karte iz perioda osmanske vladavine na kojima se vidi periodika {irenja njihovog carstva. Na spratnim dijelovima dvorskih zgrada bili su prostori za jemeke (kuhinje i restorani sa bogatom hranom). U vrijeme kada bi sultan boravio u pala~i, u ovim prostorima se moglo boraviti, ali se nije smjelo ni sa kim razgovarati. Vladali su muk i ti{ina. Turisti~ki vodi~i ka`u da su ba{te i parkovi u ovom kompleksu u vrijeme osmanske vladavine bili prepuni egzoti~nog drve}a, mirisnog cvije}a, srna, papagaja, paunova i drugih plemenitih i rajskih stvorenja.
(Sutra: Gradski saobra}aj paukova mre`a)

E. [evernadze

2001.
Gruzijski predsjednik Eduard [evernadze smijenio gruzijsku vladu.

2005.

Amerikanac Pol Tibets, lot i komandant jeg je 2007.Umroska aviona B-29Hiizrokomu,piod1945. je godine ba~ena atom bomba na {i koje poginulo izme|u 70.000 i 100.000 ljudi.

46

SPORT

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

elektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Su{i} pozvao je 23 igra~a za dvije utakmice bara`a za Evropsko prvenstvo 2012. protiv Portugala, 11. novembra (20 sati) na stadionu Bilino polje u Zenici i ~etiri dana kasnije (21) na stadionu Luz u Lisabonu. Strateg na{e najbolje selekcije rekao je da nije imao razloga kriti spisak fudbalera za odlu~uju}e me~eve sa Portugalcima u borbi za plasman na {ampionat Starog kontinenta u Poljskoj i Ukrajini, te da ga je proteklih dana saop{tio medijima koji su se interesovali za nje ga. Pre ma Su {i}evim ri je~ima, za prvi duel protiv izabranika Paula Benta konkurisa}e 21 fudbaler po{to Sa{a Papac i Boris Pand`a nemaju pravo nastupa zbog kartona, dok je Mensur Mujd`a van stroja zbog opo rav ka na kon ope ra ci je. Me|u zmajeve se vratio i fudbaler APOEL-a Sanel Jahi}.

S

Safet Su{i} objavio spisak 23 igra~a za me~eve bara`a za EP

Begovi} }e braniti

protiv Portugala
Imam samo jednu dilemu i to je ko }e igrati stopera u prvom susretu. Ostatak tima je poznat, rekao je selektor fudbalske reprezentacije BiH

Igra~ki kadar
Na spiskuselektoraSafetaSu{i}a su: KenanHasagi} (Istanbul BB), Asmir Begovi} (Stoke), Asmir Avduki} (Borac) - golmani, Boris Pand`a (Mechelen), Emir Spahi}(Sevilla), AdnanMravac(Mattersburg), Sa{aPapac(GlasgowRangers), Sanel Jahi} (APOEL), MuhamedBe{i} (HSV), SejadSalihovi}(Hoffenheim), Miralem Pjani} (Roma), Elvir Rahimi} (CSKA Moskva), ZvjezdanMisimovi}(DinamoMoskva), AdnanZahirovi} (Spartak Nalchik), SenadLuli}(Lazio), HarisMedunjanin(Maccabi Tel Aviv), Semir [tili} (Lech), Darko Maleti} (Aktobe), Senijad Ibri~i}(LokomotivMoskva), Edin D`eko (Manchester City), Vedad Ibi{evi} (Hoffenheim), Ermin Zec (Genclebirigli), ZlatanMuslimovi} (bez kluba). sret u Parizu bio tre}i Medunjaninu u osam dana. Tra`i}u da ovaj put Medunjanin ne nastupi za Maccabi iz Tel Aviva prije do las ka na re pre zen ta ti vno okupljanje.“ Su{i} je obradovan ~injenicom da su bh. fu dba le ri u odli~noj formi koju pokazuju u svojim klubovima. „Zvjezdan Misimovi} je postigao gol za moskovski Dinamo proteklog vikenda, dok je Vedad Ibi{evi} dao dva pogotka u dva posljednja prvenstvena susreta Hoffenheima“, izjavio je Su{i}. Okupljanje bh. selekcije je 7. novembra u ilid`anskom hotelu Hercegovina do 19 sati.
Z. RA[IDOVI]

Salihovi} u kombinaciji
„Ako ne bude problema sa povredama i kartonima, nadam se da }u mo}i ra~unati na 23 igra~a za revan{ protiv Portugala. Sejad Salihovi} trenira punim intenzitetom odre|eno vrijeme u svom klubu, iako nije bio u kombinaciji za sastav Hoffenheima. On }e konkurisati za susrete sa Portugalom i vidje}emo da li }e igrati“ rekao je , Su{i} na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Sarajevu. Legendarni Pape istakao je da }e Asmir Begovi} braniti u obje utakmice protiv Portugala. „Kenan Hasagi} nije branio ~etiri duela za svoj tim i jasno je da }e Be go vi} ~uva ti na {u mre`u. Imam samo jednu dilemu i to je ko }e igrati stopera u prvom susretu. Ostatak tima je poznat. Prijateljska utakmica sa @eljezni~arom ne}e ni{ta otkriti jer }e svi dobiti priliku da igraju poluvrijeme.“ Najbolji fudbaler na{e zemlje svih vremena prati istovremeno nastupe reprezentativaca BiH, ali i one iz tabora rivala. „Njihov centarfor Helder Postiga bio je strijelac u nedjeljnom me~u (pogodio za Zaragozu u porazu protiv Atletica, op.a). Portugal je izuzetno jaka ekipa koja posjeduje ~etiri-pet vrhunskih igra~a, dok su ostali manje poznati. Na{a selekcija pokazala je kvalitet u posljednjim utakmicama. Ne smije-

Safet Su{i} dobro raspolo`en zbog odli~ne forme na{ih igra~a

Foto: [. SULTANOVI]

NEMA MJESTA PESIMIZMU Portugal je izuzetno jaka ekipa koja posjeduje ~etiri-pet vrhunskih igra~a, dok su ostali manje poznati. Na{a selekcija pokazala je kvalitet u posljednjim utakmicama. Ne smijemo u}i sa pesimizmom u me~eve dodatnih kvalifikacija jer u tom slu~aju nemamo {ansi, istakao je Safet Su{i}
mo u}i sa pe si mi zmom u me~eve dodatnih kvalifikacija jer u tom slu~aju nemamo {ansi. Bi}e te{ko sastaviti odbranu u prvoj utakmici jer }emo biti hendikepirani odsustvom trojice igra~a. Dobio sam kasete sa utakmica Portugala protiv Danske u gostima i sa Islandom. Na-

Prvi me~ bara`a u Zenici
Evropska fudbalska federacija obavijestila je N/FSBiH o odluci da }e se prvi me~ bara`a za Euro izme|u BiH i Portugala igrati u Zenici. Stru~njak za terene iz UEFA najavio je dolazak u na{u zemlju kako bi pomogao u {to boljoj pripremi terena na Bilinom polju za odigravanje ovog susreta. Tokom boravka i pripreme terena on }e biti u pratnji eksperta iz Odjela za licenciranje bh. ku}e fudbala. rednih dana pogleda}u snimke ovih dvoboja.“ je da dobijamo `ute kartone. Nismo bili o{te}eni protiv Francuske po{to je arbitar mogao, ali i nije morao dosuditi jedanaesterac za trikolore. Da smo nastavili igrati posljednjih tridesetak minuta u Parizu, kao u sat vremena, plasirali bismo se na Euro. Besmislene su pri~e da {ampionat Evrope ne mo`e pro}i bez portugalskog asa Cristiana Ronalda. Zbog ~ega na smotri najboljih evropskih selekcija ne bi igrao Edin D`eko?!“ Su{i} je kazao da su pojedini fudbaleri na{eg dr`avnog tima fizi~ki pali u duelu sa Francuzima i da zato insistira da igraju u svojim timovima. „Ra hi mi} je u po znim igra~kim godinama, dok je su-

Odluka u revan{u
Su{i} smatra da }e se u revan{u desiti odluka koja }e selekcija izboriti plasman na Euro, bez obzira na to kojim rezultatom }e se zavr{iti me~ u Zenici. „Nadam se da ne}emo ostati bez glavnih fudbalera za drugu utakmicu. Vjerujem u inteligenciju na{ih igra~a.“ Selektor na{e reprezentacije ne pribojava se arbitra`e u predstoje}im me~evima sa Portugalom. „Sudija mo`e malo naginjati na stranu protivnika, a mi moramo izbje}i bespotrebne faulove na 20 do 25 metara od na{eg gola, kao i ne dolaziti u situaci-

Kvalifikacije za EP (U-17)

GRUPA
1. Engleska 2. Holandija 3. BiH 4. Latvija

6
3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7:0 7:2 1:5 1:9 9 6 3 0

BiH bolja
OD LATVIJE
Mladi bh. nogometa{i pobjedom zavr{ili kvalifikacije
Foto: [. SULTANOVI]

Rezultati: 1. kolo: Holandija - BiH 3:0, Engleska - Latvija 4:0, 2. kolo: Engleska - BiH 2:0, Latvija - Holandija 1:4, 3. kolo: Holandija Engleska 0:1, BiH - Latvija 1:0.

Kadetska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je zavr{ila kvalifikacije za EP za igra~e do 17 godina 2012. u Sloveniji. U tre}em kolu grupe 6 kvalifikacijskog turnira u Sarajevu

mladi bh. nogometa{i su na stadionu Grbavica pobijedili Latviju s 1:0. Jedini pogodak postigao je Mijat Ga~inovi} u 30. minuti. S jednom pobjedom i dva poraza BiH je osvojila tre}e mjesto u grupi.

Pobjednik grupe je Engleska, koja je u odlu~uju}em susretu za prvo mjesto savladala Holandiju s 1:0. Obje reprezentacije izborile su plasman u elitnu rundu kvalifikacija.

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

Sulejman Smaji}, veznjak @elje, polako di`e formu

U-21 tim BiH igra}e protiv Kipra i Gr~ke

Pratili su me pehovi,

nadam se boljem
Golovi su mi podigli samopouzdanje. Do{ao sam kao veliko poja~anje, ali svjestan sam da nisam mnogo pokazao. Imao sam niz pehova i sada se nadam kako je to sve iza mene, ka`e Smaji}, koji se nada trijumfima u duelima protiv ^elika i Sarajeva
Sulejman Smaji} u @eljezni~ar je doveden kao jedno od najve}ih poja~anja ne samo tima sa Grbavice ve} i cijele Premijer lige. Iako je po dolasku odigrao nekoliko zapa`enih utakmica, Smaji} je ubrzo upao u probleme sa povredama, koje su ga odvojile sa terena, tako da i nije mogao pokazati ono {to se od njega o~ekuje. du}nosti pokazati i dokazati kvalitet“ dodaje Smaji}, koji se , nakon me~a protiv Slavije po`alio ponovo na bol u lo`i, koja ga mu~i ve} sedmicama, ali... “Zate`e me, ali ne kao prije. Mislim da }e biti dobro i da }u biti spreman za ^elik“ nagla, {ava Smaji}, koji je u me~u protiv Slavije postigao gol za 2:1, {to je vjerovatno i prelomipovoljnom rezultatu u me~u protiv ^elika.
Na{e nade o~ekuju dva gostovanja u tri dana u kvalifikacijama za EP

Bolji od Sarajeva!
“Bi}e jako te{ko. Mi smo pomalo umorni od stalnog igranja, dok oni ulaze u me~ odmorni (Zeni~ani nisu igrali proteklo kolo, op.a). Po imenima, imaju ekipu koja zaslu`uje vrh tabele. Me|utim, ne znam kakvo je stanje u

Jagodi} objavio

[IRI SPISAK
U ~etvrtak }u odrediti kona~nu listu 18 igra~a i tri golmana. Okupljanje je 8. novembra u vogo{}anskom hotelu Park, istakao je strateg na{e mlade reprezentacije Vlado Jagodi}
Mlada fudbalska reprezentacija BiH nastavi}e kvalifikacije za EP 2013. petom i {estom utakmicom protivKipra, 12. novembra(13.30 sati) i sa Gr~kom, dva danakasnije(16 sati). U-21 tim na{e zemlje bi}e gost u ovimsusretimagrupe1,u kojojtrenutnozauzimatre}emjesto sa sedambodova iz ~etiriutakmice iza Njema~ke sa maksimalnih 15 iz pet i Gr~ke, koja je osvojiladevetbodova iz ~etiri susreta. Selektor na{ih nada Vlado Jagodi}saop{tio jeju~e{irispisak25 fudbalera za okr{aje sa Kipranima i Grcima. Na listi se nalaze: Tino Divkovi} (Sloboda), Semir Bukvi} (@eljezni~ar), Mato Ma{i} (Cibalija) - golmani, Benjamin ^oli}, Josip Kvesi} (@eljezni~ar), Toni Marki}, Amer Beki} (Zrinjski), Slavko Brekalo, Goran Zakari}, Mario Kvesi} ([iroki Brijeg), Enes Sipovi} (Petrolul), Amer Dupovac, Kenan Hand`i} (Sarajevo), Mateo Su{i} (Istra 1961), Senad Husi} (Zvijezda), Sr|an Grahovac (Borac), Dino Bevab (Zagreb), Edin Vi{}a (Istanbul BB, Turska), Sanjin Prci} (Sochaux), Damir Zlomisli} (GO[K), Ognjen Gnjati} (Kozara), Eldar Hasanovi} (Vele`), Nemanja Bilbija, Miroslav Stevanovi} (Vojvodina), Jasmin Me{anovi} (Sloboda). „U ~etvrtak }u odrediti kona~an spisak 18 igra~a i tri golmana koji}e putovati na me~eve sa Kiprom i Gr~kom. Okupljanje je 8. novembra u vogo{}anskom hotelu Park. Poku{avam zadr`ati kontinuitet kada je u pitanju pozivanje igra~a. Dobro poznajemo Kiprane jer smo igraliprotivnjih (bh. nadepobijedile narednog rivala sa 5:1, 11. oktobra u Zenici, op.a). Gr~ka i Njema~ka odmjeri}e snage 11. novembra. Mislim da }e na{a utakmica u gostima protiv Gr~ke biti presudna u borbi za drugo mjesto. O~ekuju nas dva bitna susreta u tri dana, {to je veoma zahtjevno. @elimo nastaviti sa dobrim igrama i rezultatima jer smo naredne godine doma}ini u ~etiri me~a“ izra, zio je optimizamselektor U-21 BiH Jagodi}.
Z. R.

Sulejman Smaji} postigao je drugi gol za @elju u Lukavici

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Ipak, u posljednja dva susreta protiv Vele`a i Slavije, Smaji} je po~eo od prve minute, te u oba susreta bio strijelac...

Dva me~a, dva gola
“Golovi su mi podigli samopouzdanje. Do{ao sam kao veliko poja~anje, ali svjestan sam da nisam mnogo pokazao. Imao sam niz pehova i sada se nadam kako je to sve iza me ne, te da }u u bu ako javljaju bugarski mediji, vodstvo bugar skog fu dbal skih velikana i trenutno vode}e mom~adi bu gar ske li ge CSKA Sofije sastalo se sa ~elnicima najve}ih srpskih klubova Crvenom zvezdom i Partizanom. Jedna od tema sastanka bio je i novi projekt regionalne lige te mogu}e osnivanje balkanskog fudbalskog saveza. Kako se predvi|a, u regionalnoj ligi sudjelovali bi klubovi iz Bugarske, Gr~ke, Rumunije, Srbije i Turske. Iz kombinacija su, barem za sada, isklju~eni klubovi iz

lo utakmicu u @eljinu korist. “Pobjeda od 5:1 je mo`da i malo previsoka, pogotovo nakon prvog poluvremena u kojem smo bili katastrofalni. U{li smo u me~ sa mi{lju lagano }emo, a onda nam se desi da poluvrijeme zavr{i 1:1. Naravno, {ef nas je naru`io i u nastavku smo zaigrali mnogo ja~e i anga`ovanije, te otud visoka pobjeda, tako da je na kraju sve ispalo jako dobro“, sumira Smaji}, koji se nada

njihovim redovima, ali znam da mo`emo, uz maksimalno zalaganje, ostvariti povoljan rezultat i nastaviti pozitivan niz. Sarajevo? Derbi je poseban osje}aj, ali kvalitet je na na{oj strani. Uz to, igramo ku}i, imamo navija~e i u formi smo. Vjerujem da mo`emo slaviti“, naglasio je Smaji}, koji je uvjeren da mo`e pokazati jo{ vi{e, ukoliko ga, naravno, zaobi|u povrede.
J. LIGATA

Briljira u dresu Lazia

Luli} ponovo igra~ utakmice
Lazio je trijumfovao na gostovanju kod Cagliarija rezultatom 3:0, a strijelac vode}eg pogotka bio je bh. reprezentativac Senad Luli}. Osim {to je na maestralan na~in matiraodoma}eggolmana, Luli} je bio sjajan i u svim ostalim situacijama, a kao i uvijek do sada, imao je i ofanzivnu i defanzivnu ulogu. Tako je za svoj nastup progla{en igra~em utakmice u izboru novinara i navija~a, a ocijenjen je ocjenom sedam. Ovo je bh. reprezentativcu bio drugi gol u tri posljednja susreta u dresu Lazia, a tako|er je prije dva kola progla{en za igra~a utakmice. Ovom pobjedom Lazio je presko~io Milan, pa je sada na tre}em mjestu sa 18 bodova. Drugoplasirana je ekipa Udinesea, koja

K

Sastanak tri kluba u Sofiji

Nova inicijativa
o regionalnoj ligi
BiH, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovenije, koji posljednjih godina nisu pokazivali preveliki interes za regionalnu ligu ili su o tome {utjeli, ponajprije zbog napete situacije u regiji ili protivljenja nekih navija~kih skupina. Upra vo se si gur no sni aspekt navodi kao glavni argument protiv regionalne lige zbog straha od ve}ih navija~kih nereda izme|u navija~kih grupa zemalja biv{e Jugoslavije. Srbima je liga sa isto~nim i ju`nim susjedima ipak jednostavnije i sigurnije rje{enje nego ~ekati da se smire napetosti u regiji.

Luli} nastavio sa odli~nim igrama

ima isti broj bodova, dok je na vrhu tabele Juventus sa 19 osvojenih bodova. Podsjetimo, ovog vikenda su prije Senada Luli}a protivni~ke mre`e poga|ali i Vedad Ibi{evi}, Zvjezdan Misimovi} i Edin D`eko, te na sjajan na~in najavili predstoje}e duele na{e reprezentacije sa A. M. Portugalom.

48

SPORT

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
H
2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 9:2 6:2 1:5 1:8 7 7 1 1

N

akon dvosedmi~ne pauze, nastavlja se takmi~enje u Ligi prvaka. Ve~eras su na rasporedu susreti u grupama E, F, G i H, a najzanimljiviji me~ o~ekuje se na Mestalli, gdje }e Valencia ugostiti Bayer iz Leverkusena. Diego Alves, brazilski ~uvar mre`e na golu {i{mi{a, vjeruje kako }e njegova ekipa protiv Bayera do}i do veoma va`ne pobjede, te da }e zadr`ati {anse za plasman u osminu finala najelitnijeg klupskog fudbalskog takmi~enja na svijetu. “Ako pobijedimo, jo{ imamo {anse za prolaz grupne faze. Vjerujem da }emo uz podr{ku na{ih navija~a do}i do te jako va`ne pobjede za nas” kazao je Alves. ,

LIGA PRVAKA Arsenal do~ekuje Marseille
GRUPA
1. Chelsea 2. Bayer 3. Valencia 4. Genk

E
3 3 3 3 2 2 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 8:1 4:3 2:3 0:7 7 6 2 1

GRUPA
1. Arsenal 2. Marseille 3. Olympiakos 4. Borussia D. 3 3 3 3

F
2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 4:2 4:1 4:4 2:7 7 6 3 1

GRUPA
1. APOEL 2. Zenit 3. Por to 4. Shakhtar 3 3 3 3

G
1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 4:3 6:5 4:5 4:5 5 4 4 2

GRUPA
1. Barcelona 2. Milan 3. Plzen 4. BATE 3 3 3 3

Valenciji igra samo
pobjeda protiv Bayera
Zenit }e na doma}em terenu poku{ati opravdati ulogu favorita u duelu sa Shakhtarom • Borussia Dortmund protiv Olympiakosa bez prava na kiks
lu kada su belgijanskoj ekipi utrpali pet golova. Zanimljivo }e biti i u Londonu, gdje Arsenal do~ekuje francuski Marseille. Topnici su u pro{lom kolu pogotkom Ramseya u 92. minuti do{li nadomak prolasku grupe, ali sigurno je da su gosti `eljni osvete, pa nas o~ekuje neizvjesna utakmica. Posljednju priliku za ostanak u utrci za prolaz dalje ima Borussia Dortmund, koja na svom terenu do~ekuje Olympiakos. Grci su u pro{lom kolu slavili sa 3:1 i iznenadili sportsku javnost. {a forma Shakhtara, stavlja ih u ulogu favorita u ve~era{njoj utakmici. U drugom susretu grupe G sastaju se APOEL i Porto, a u redovima doma}ih o~ekuje se nastup povratnika u bh. reprezentaciju Sanela Jahi}a. Ekipa Milana u posljednje vrijeme igra zaista odli~no, a ve~eras }e protiv BATE Borisova imati priliku za ostanak u borbi za prvo mjesto grupe H. Italijani imaju isti broj bodova kao i aktuelni evropski prvak Barcelona, koja gostuje kod ~e{kog Plzena. “@eljeli bismo utakmicu s Barcelonom do~ekati s jednakim brojem bodova, tako da se u tom susretu mo`emo boriti za prvo mjesto’’, optimisti~an je trener Milana Allegri.
A. MEHANOVI]

Chelsea favorit
Valencia je odigrala dosta dobro i u Levrkusenu, gdje je nakon poluvremena vodila sa 0:1, ali je u drugom dijelu susreta neshvatljivo lako primila dva pogotka, te do`ivjela prvi poraz ove sezone u Ligi prvaka. “Dosta smo proveli vremena analiziraju}i {ta nam se to dogodilo u Levrkusenu. Svjesni smo da smo tamo mogli i do pobjede, ali moramo prestati misliti o tome. Ve~eras nas o~ekuje jako te{ka utakmica, ali u potpunostirazili~ita nego prva protiv Bayera. Sada smo doma}ini i imamo imperativ pobjede“ zaklju~io je Alves. , U drugom me~u ove grupe snage }e odmjeriti ekipe Genka i Chelsea, a gosti su izraziti favoriti, {to su i pokazali u pro{lom ko-

Milan ili Barcelona?
Zenit nije imao sre}e u Donjecku, gdje je stigao do boda, mada je zaslu`io sva tri. Ipak, igra iz prethodnog kola, kao i lo-

Fudbaleri Milana pru`aju odli~ne partije u posljednjem periodu

Sanel Jahi} sa APOEL-om `eli pobijediti Porto

Savladati Portugalce u Ligi prvaka, pa u bara`u
Jahi} sa svojim APEOL-om do~ekuje portugalski Porto u Ligi prvaka, nakon ~ega ga o~ekuje duel bara`a protiv reprezentacije Portugala - u oba me~a `eli pobjede
Kiparski APOEL, na{eg Sanela Jahi}a, najprijatnije je iznena|enje dosada{njeg dijela Lige prvaka. U grupi sa tri osvaja~a Kupa UEFA Portom, [ahtarom i Zenitom, Kiprani su nakon tri odigrana kola vode}i na ta be li, a ve~eras na do ma}em terenu do~ekuju Portugalce, s kojima su u proteklom kolu remizirali, iako su bili bli`i pobjedi. susreta bara`a protiv istog protivnika. “Imamo iskustva s njima i vjerujem da smo nau~ili iz gre{aka koje smo pravili.” Jahi} ka`e kako bi bio zadovoljan i nulom u Zenici, jer je uvjeren kako BiH ima napada~e koji svakoj selekciji mogu dati gol. “Bitno je samo da u prvoj utakmici ne primimo gol, kako ne bismo morali stizati rezultat. 0:0 ne bi bio lo{ rezultat, jer bi i Portugalci u revan{u morali napadati da daju gol, a mi imamo igra~e koji bi to znali kazniti“, smatra Jahi}, koji u APOELu igra naj~e{}e zadnjeg veznog, ali igra i na poziciji stopera.

Du~i} poma`e Sarajevu
Mustafa Du~i} vratio se u Fudbalski klub Sarajevo. Nekada{nji predsjednik komisije za transfere igra~a bordo kluba u periodu kada je osvojena posljednja titula {ampiona BiH 2007. godine kazao je da ve} izvjesno vrijeme pru`a finansijsku podr{ku ko{evskom premijerliga{u. “Ne moram biti ~lan uprave da bih pomagao klubu. O mom eventualnom zvani~nom povratku odlu~i}e Skup{tina FK Sarajevo, koja bi trebala biti odr`ana u januaru naredne godine. Ako bih dobio funkciju u klubu sa Ko{eva, radio bih na dovo|enju poja~anja kako bi se ekipa borila za naslov prvaka i trofej u Kupu BiH“ rekao je Du~i}. Z. R. ,

Odlu~uju}i me~
Jahi} ka`e kako ne zna da li }e igrati, jer... “Kod nas se sastav ne zna do pred sami po~etak susreta“, obja{njava Jahi} i dodaje kako u nedjelju ne}e igrati u prvenstvu, zbog ~etiri `uta kartona, te }e vjerovatnije do}i ranije na okupljanje... “Me~ pro tiv Por ta je odlu~uju}i za nas. Ukoliko pobijedimo, onda smo 90 odsto u osmini finala. Ustvari, za nas je najbitnije ne izgubiti, tako da bi nam i remi odgovarao“, ka`e na{ reprezentativac, koji vjeruje da APOEL mo`e nastaviti pozitivan niz.

Sanel Jahi}: Sretan zbog povratka u bh. tim

“Porto je odli~na ekipa i na Kipar ne dolaze sa bijelom zastavom. I njima je pobjeda potrebna i vjerovatno }e igrati maksimalno jako. Me|utim, i mi `elimo tri boda koja bi nas gurnula u eliminacionu rundu.” Jahi} dodaje kako je stadion APOEL-a ve} odavno rasprodat, te da }e sa tribina njega i suigra~e bodriti 25.000 vatrenih navija~a. “U Ligi prvaka smo ve} prebacili cilj, ali kada smo ve} prvi, za-

{to ne bismo poku{ali napraviti jo{ vi{e“, ka`e Jahi}, koji tvrdi kako mu je cilj bio povratak u reprezentaciju BiH, u ~emu je i uspio, pa ga sada tako o~ekuju dva duela protiv Portugalaca, prvi u Ligi prvaka, a slijede}i u bara`u. “U APOEL-u sam radio maksimalno kako bih se vratio u reprezentaciju i `elim biti dio najbolje ekipe i nakon me~eva protiv Portugala“ tvrdi Jahi}, koji je , prije dvije godine igrao u oba

Igram sve
“Igram i igra}u sve {to od mene selektor zatra`i. I ranije sam igrao desnog bo~nog, te stopera i te pozicije mi nisu strane. Nebitno je na kojem mjestu igram, jer ukoliko dobijem priliku, da}u sve od sebe da pro|emo dalje“, kazao nam je povratnik u bh. selekciju.
J. LIGATA

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

Prva liga Federacije BiH

Ernest [abi} potopio Ora{je
Branitelj je sa 3:0 nadigrao ekipu Gora`da, a do gostuju}eg trijumfa stigla je Gradina u Mionici • U Hrasnici podjela bodova, Jedinstvo razbilo UNIS • Rudar bolji od Budu}nosti
Krajišnik Orašje 4 2
BOSNA I HERCEGOVINA
1. liga FBiH 12. kolo pob ner por bod

Gradski stadion u Velikoj Kladu{i. Sudija: Ermin Sivac: Strijelci: 0:1 - Krpi} (11), 1:1 - Er. [abi} (38), 2:1 - Er. [abi} (42), 3:1 - Er. [a bi} (48), 4:1 - Ed. [a bi} (65pen), 4:2 - G. @ivkovi} (74). @uti kartoni: Ed. [abi} (Kraji{nik), Gosto, Leti}, Prime}a, Mili~i} (Ora{je). KRAJI[NIK: F. Hod`i}, [neler, Bajri}, Pu{kar, Halilovi}, M. Hod`i}, Ru`i} (od 50. Ejupovi}), Treji}, Er. [abi} (od 70. Omeragi}), Ra~i} (od 63. Ajdinovi}), Ed. [abi}. Trener: Denis Sadikovi}. ORA[JE: Prime}a, Ristani}, Maskaljevi}, Gosto, Leti} (od 63. Mili~i}), Matoli}, P. @ivkovi} (od 71. G. @ivkovi}), Gaj~evi}, Koba{ (od 52. Prgi}), Miki}, Krpi}.

uta

1. Krajina 2. Gradina 3. Rudar K. 4. ^apljina 5. Bratstvo 6. Jedinstvo 7. Kraji{nik 8. Famos-SA[K 9. Branitelj 10. Ora{je 11. Budu}nost 12. Gora`de 13. Omladinac 14. Iskra 15. Vitez 16. UNIS

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 11

6 7 6 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 1

4 0 3 2 3 2 2 5 2 1 1 1 1 3 5 1

2 5 3 4 4 5 5 3 5 6 5 6 6 5 4 9

22 21 21 20 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 14 4

Branitelj Gora`de

3 0

Stadion: Sportski centar Rodo~. Sudija: Elmir Gazeti}. Strijelci: 1:0 - Glavina (34), 2:0 Pehar (48), 3:0 - Glavina (83). @uti kartoni: Deli}, Alvas (Branitelj), ^akar, Korda, D`ebo, Drljevi} (Gora`de). BRANITELJ: Pan|a, Vazge~ (od 65. Suton), Ani~i} (od 23. Pehar), Glavina, Margeta, Eminovi}, Ferenc (od 54. M. Pinjuh), A. Pinjuh, Mari}, Alvas, Deli}. Trener: Ivan Bubalo. GORA@DE: Matovi}, E. Kamenica, D`ebo (od 69. N. Kamenica), Isakovi}, Omanovi}, ^akar, ^ehaja (od 64. Prolaz), Ferhatovi}, Mazi}, Drljevi}, Limi} (od 52. Jeli}). Trener: Fahrudin ^ulov.

Idu}e kolo Ora{je - Jedinstvo Krajina - Kraji{nik Gora`de - Famos-SA[K N. Vitez - Branitelj Gradina - Bratstvo Budu}nost - Omladinac ^apljina - Rudar UNIS - Iskra

Golijada u Velikoj Kladu{i

OMLADINAC: Bilajac, Huseinba{i}, [kahi}, Sulji}, Radulovi}, Luki} (od 73. Halilkanovi}), Br~kali}, ^ejvanovi}, Bratanovi}, [i ra no vi}, Aga ti} (od 79. He}imovi}). Trener: Miralem Kamberovi}. GRADINA: D. Zuki}, Muslimovi}, Ali}, A. Zuki}, Musi}, Salihba{i}, Turudija, Popara (od 76. Hod`i}), M. Smajlovi} (od 90. Muratovi}), Turbi}, D. Smajlovi} (od 87. D`ananovi}). Trener: Samir Adanli}.

79. Holja), Mari} (od 46. Topalovi}), Sadikovi} (od 46. Neimarlija). Trener: Ramiz Husi}. BU DU]NOST: Hu si}, ^a mrkovi}, Kurti} (od 39. Mustafi}), ^ergi}, Kova~evi}, Sli{ko, Kavazovi} (od 55. Piri}), Imamovi}, Sarajli}, Muli}, Lugavi} (od 60. Muminhod`i}). Trener: Munever Rizvi}).

manovi}), [ari}, Jusi}, Abdi}, Galin. Trener: Senad Smaji}. UNIS: Babovi}, Kadi} (od 73. Be{lija), Dizdarevi}, Be~irevi}, Strika, \uki}, Smaji}, Bjelak, Muhi} (od 64. Burina), Hand`i}, Takeshi (od 46. Su}eska). Trener: Muhidin Zuki}.

Jur~evi}, Rezdeu{ek (od 61. Tabakovi}), Dedi}, Smriko, [afradin (od 74. Z. Jur~evi}), Juri} (od 88. Berovi}). Trener: Mario ]utuk.

Famos-SA[K N. Krajina

1 1

Bratstvo Vitez

0 0

Jedinstvo UNIS

4 1

Rudar Budu}nost

2 1

Omladinac Gradina

0 1

Stadion Lipik u Mionici. Sudija: Antoni Bandi}. Strijelac: 0:1 - Popara (75). @uti kartoni: Bratanovi}, [iranovi}, ^ejvanovi}, He}imovi} (Omladinac), Popara, Turudija, Saliba{i}, Turbi} (Gradina).

Stadion FK Rudar u Kaknju. Sudija: Mirko Buljan. Strijelci: 1:0 - Kova~ (43), 2:0 - Neimarlija (61), 2:1 - Muminho`i} (70). @uti kartoni: ^elikovi}, Ku{lji} (Rudar), Mustafi} (Budu}nost). RUDAR: [abi}, Prki}, Hrustanovi}, ^elikovi}, Imamovi}, Spahi}, Kova~, Duvnjak, Ku{lji} (od

Stadion pod Bori}ima u Biha}u. Sudija: Kenan Bajraktarevi}. Strijelci: 0:1 - Smaji} (23), 1:1 - Galin (28), 2:1 - Batini} (28), 3:1 - Jusi} (48), 4:1 - Galin (62). @uti kartoni: [ari}, Abdi}, Gomis, Begi} (Jedinstvo), Strika, Takeshi, Dizdarevi}, Smaji}, Hand`i} (UNIS). JEDINSTVO: Keranovi}, Kova~ (od 66. Mi{i}), Batini}, [u{njar (od 44. Begi}), Kova~evi}, Gomis, D`aferovi} (od 57. Toro-

Grad ski sta di on Lu ke u Gra~anici. Sudija: Mirza Kazlagi}. @uti kartoni. Mujki}, [aku{i}, Huseinba{i}, Kadi} (Bratstvo), Rezdeu{ek, Pranjkovi}, Dedi}. BRATSTVO: Be{}eli}, [u{a, Panti}, Kadi}, Timkov (od 80. Terzi}), Mevki}, Muslimovi} (od 51. Diabang), Huseinba{i}, Kadri}, [aku{i} (od 75. Kara|us), Mujki}. Trener: Nusret Muslimovi}. VITEZ: @ivkovi}, [anti}, Pranjkovi}, Juri}, Hasanovi}, M.

Stadion: SC Hrasnica. Sudija: Edis Zuki}. Strijelci: 0:1 - Mirvi} (68), 1:1 - Mehovi} (87). @uti kartoni: Kurto, Orta{, Omerovi} (Famos-SA[K Napredak), Dadari}, Husi} (Krajina). FAMOS-SA[K NAPREDAK: Kadi}, Kozica, Omerovi}, [aboti}, Terzi}, Avdi} (od 70. Gagula), Fazlagi}, Vladavi}, Salkovi} (od 51. Hero), Kurto (od 64. Orta{), Mehovi}. Trener: Damir Be~a. KRAJINA: Abdihod`i}, Husi} (od 85. ^au{evi}), Muzgonja, Pali}, [ahinovi}, Ra~i}, Nuhanovi}, Brki}, ^ahtarevi}, Dadari} (od 75. Selimovi}), Mirvi}. Trener: Muhamed Berberovi}.
Pripremio: A. MEHANOVI]

Predstavljamo - Toyota Yaris III

Mali{a sa mnogo prostora
Test - Renault Latitude

Krojen za poslovne ljude
Tehnika - Rimac One

Superautomobil iz Hrvatske

50
ATP lista

SPORT

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pripreme bh. sanka{a za narednu sezonu

Korak do plasmana

na WYOG 2012.
^atal je i zvani~no uvr{ten na listu OKBiH za u~e{}e na Zimskim olimpijskim igrama mladih, ali za puno ostvarenje norme preostalo je da u~estvuje na bar jednoj trci Svjetskog kupa, onoj 4. novembra u Innsbrucku

Novak \okovi} predvodi najbolje
Jedina zamjena mjesta me|u 10 najboljih tenisera dogodila se na sedmoj, odnosno osmoj poziciji. Francuz Jo-Wilfried Tsonga osvojenim je turnirom u Be~u pres ko~io ame ri~kog te ni se ra Mardya Fisha i sada je on sedmi, a Amerikanac osmi u utrci za Masters u Londonu. Samo su petorica tenisera (\okovi}, Nadal, Murray, Federer, Ferrer) za sada sigurna za nastup na zavr{nom turniru osmorice najboljih igra~a sezone u londonskoj O2 Areni. Najbli`i plasmanu na zavr{ni turnir trenutno su ^eh Toma{ Berdych, koji zauzima {esto mjesto, te spomenuti dvojac Tsonga i Fish. Sada slijedi posljednji ATP turnir sezone iz serije Masters 1000, u pari{koj dvorani Bercy, na kojem }e se vrlo vjerojatno odlu~ivati o posljednja tri putnika za London. ATP lista: 1. Novak \okovi} (Srbija) 13.295, 2. Rafael Nadal ([panija) 9.500, 3. Andy Murray (Velika Britanija) 7.200, 4. Roger Federer ([vicarska) 5.185, 5. David Ferrer ([panija) 4.300, 6. Toma{ Berdych (^e{ka) 2.940, 7. Jo-Wilfried Tsonga (Francuska) 2.890, 8. Mardy Fish (SAD) 2.875, 9. Nicolas Almagro ([panija) 2.370, 10. Janko Tipsarevi} (Srbija) 2.305...

WTA lista

Wozniacki za dlaku sa~uvala broj 1
Nakon posljednjeg WTA turnira sezone igranom u Istanbulu jedine promjene na listi dogodile su se unutar grupe osam najboljih teniserki dana{njice koje su na njemu i nastupile. Una to~ ka tas tro fal nom re zultatu (jedna pobjeda, dva poraza u grupi), s obzirom na to da je rije~ o prvoj teniserki svijeta, Dankinja Caroline Wozniacki ostala je na kraju sezone najbolje rangirana igra~ica, ali tek jedva. Naime, pobjednica WTA Championshipsa, ^ehinja Petra Kvitova, ostala je prekratka za malih 115 bodova, dok je Bjeloruskinja Viktorija Azarenka napredovala jednu poziciju i sada je tre}a. Australka Sam Stosur zamijenila je mjesta s Ruskinjom Vjerom Zvonarjevom i sada je {esta na svijetu, a Ruskinja sedma. WTA lista: 1. Caroline Wozniacki (Danska) 7.485, 2. Petra Kvitova (^e{ka) 7.370, 3. Viktorija Azarenka (Bjelorusija) 6.520, 4. Marija [arapova (Rusija) 6.510, 5. Na Li (Kina) 5.720, 6. Samantha Stosur (Australija) 5.585, 7. Vjera Zvonarjeva (Rusija) 5.435, 8. Agnieszka Radwanska (Poljska) 5.250, 9. Marion Bartoli (Francuska) 4.710, 10. Andrea Petkovic (Njema~ka) 4.580...

Takmi~ari Kluba sportova na ledu Alfa iz Sarajeva i reprezentativci BiH u olimpijskoj disciplini sankanje jednosjed Haris Be{li} (19) i Kerim ^atal (17) po~etkom novembra ulaze u novu takmi~arsku sezonu. Na trening vo`njama na stazama u Austriji i Njema~koj te takmi~enjima Svjetskog juniorskog kupa i 27. svjetskom juniorskom prvenstvu, od njih se o~ekuje da pobolj{aju svoje rezultate, ispune norme i trasiraju put na dva najve}a sportska takmi~enja dana{njice - Zimske olimpijske igre mladih (WYOG) 2012. i Zimske olimpijske igre So~i 2014. ^atal je i zvani~no uvr{ten na listu Olimpijskog komiteta BiH za u~e{}e na WYOG Innsbruck 2012. Dobijanjem statusa olimpijskog kandidata, on je postao jedini sportista BiH koji je na putu da ostvari olimpijsku normu za u~e{}e na ovom presti`nom takmi~enju. Nastupima na me|unarodnim takmi~enjima u konkurenciji najboljih juniora svijeta, u protekloj takmi~arskoj sezoni 2010/2011, Kerim je ve} ostvario bodovnu olimpijsku normu. Od propisane norme od minimum 10 on je ve} osigurao 23 boda, a za puno ostvarenje norme, preostalo je jo{ u~e{}e na bar jednoj trci Svjetskog kupa u periodu do sredine decembra ove godine. Na`alost, zbog

Kerim ^atal treba da starta na takmi~enju u Innsbrucku

izostanka finansijske podr{ke, nisu stvoreni uvjeti za nastup na kvalifikacionim trkama u SAD-u i Kanadi. Preostaje mu da na treninzima u Austriji i Njema~koj izvr{i kvalitetne pripreme, te na 4. trci Svjetskog juniorskog kupa u Innsbrucku 4. novembra ubilje`i nastup i tako ispuni i jedini preostali uvjet i normu za WYOG 2012. Sigurno da ne}e biti lako kva li fi ko va ti se za WYOG 2012. Ima}emo priliku da treniramo desetak dana na olimpijskoj stazi u Innsbrucku. Svjesni smo da su propu{tene prilike za odlazak na trke u SAD i Kanadu i da imamo

samo jedan poku{aj, dvije vo`nje koje vode na WYOG. Ipak, nadamo se pozitivnom ishodu i Kerimovom u~e{}u na Prvim olimpijskim igrama mladih u Innsbrucku, u januaru 2012. godine. Kerim i Haris su na putu da postanu primjeri mladim sportistima i doka`u kako je olimpijski san, san svakog sportiste, ostvariv i mogu}. Zbog proteklih godina treninga i odricanja, njihove hrabrosti i odlu~nosti, kona~no o~ekujemo podr{ku nadle`nih institucija i tra`imo sponzora koji }e prepoznati misiju ovih mladih i hrabrih sportista.
S. K.

Stonoteniski Memorijalni turnir "Enver Ja{arevi} Pele"

Stonoteniski TOP-8 juniora i juniorki

Najbolji su Mirko i Emina
Prvi TOP-8 najboljih juniora i juniorki odigran je u Ilija{u u organizaciji Stonoteniskog kluba "Ha{im Spahi}". Kod juniora pobijedio je sa skorom 6/1 Mirko Kova~ iz fo~anske Peru}ice. Drugo mjesto osvojio je Dino ^ustovi} iz Ilija{a (5/2), dok je tre}e mjesto pripalo Irhadu Bu{atli}u iz Vogo{}e (4/3). Na{a najbolja igra~ica Emina Had`iahmetovi} iz sarajevskog @eljezni~ara bez izgubljenog me~a osvojila je prvo mjesto u juniorskoj konkurenciji. Drugo mjesto pripalo je Sanji Milojici iz Prijedora (5/2), a tre}a je bila Ajla Kova~ iz @eljezni~ara (4/3). Igrao se i TOP-8 grupa B. Prvo mjesto kod juniora osvojio je Edin Guti} iz Tuzle, a kod juniorki prva je bila Edina Suljki}, tako|er iz Tuzle. Pehare, medalje i diplome najboljim uru~ili su selektori mu{ke juniorske reprezentacije Sr|an Mili~evi} i selektorica `enske juni or ske re pre zen ta ci je Ame la Had`iahmetovi}. Organizacija turnira bila je izvrsna i sve pohvale za stonoteniske radnike iz Ilija{a sa predsjednikom kluba Senadom ^ustovi}em na ~elu. S. K.
Rizvanovi}, [ehi}, Mili~evi} i Boba{

Adnan [ehi} pobjednik
Adnan [ehi} je pobjednik drugog Memorijalnog stonoteniskog turnira "Enver Ja{arevi} Pele", koji je proteklog vikenda odr`an u Vitezu u organizaciji Stonoteniskog kluba Vitez. Drugo mjesto pripalo je Sr|anu Mili~evi}u, dok su tre}e i ~etvrto osvojili Ivan Boba{ i Admir Rizvanovi}. Memorijalni turnir "Enver Ja{arevi} Pele" okupio je 30 najboljih seniora u BiH, a STK Vitez je ovom prilikom obilje`io i svoj veliki jubilej - 50 godina uspje{nog rada. Vi{e od 100 gledalaca posmatralo je me~eve ovog turnira, {to je podatak koji je puno obradovao organizatore, koji su akterima ovogodi{njeg takmi~enja ve} zakazali ponovni susret na tre}em memorijalu naredne godine.
G. V.

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

51

Rukometna reprezentacija BiH sutra igra protiv Kipra

Pobjedom otvoriti

KVALIFIKACIJE
Nakon okupljanja u nedjelju, rukometna reprezentacija BiH danas kre}e put Nikozije, gdje }e u srijedu odmjeriti snage sa selekcijom Kipra u 18 sati u prvoj kvalifikacionoj utakmici grupe 6 za plasman na SP 2013. godine u [paniji. Duel sa Kiprom bi}e i debi za novog selektora Dragana Markovi}a na klupi reprezentacije BiH. On je vratio Mirsada Terzi}a, Damira Doborca i Muhameda Toromanovi}a u najbolji tim, ~ime je BiH dobila na igra~kom kvalitetu.
Dobra atmosfera u na{oj reprezentaciji
Fotosi S. GUBELI]

Jedino me interesuje rad i borbenost. Ko poka`e formu, taj }e igrati. [ansu }e dobiti samo najbolji. Svi se moraju boriti zadnjim atomom snage u svakoj utakmici, barem dok sam ja selektor, istakao je Dragan Markovi}

Nema prostora za potcjenjivanje bilo koga: Dragan Markovi}

Igra~i evropskog formata
Novoimenovani selektor Markovi} izrazio je nadu na ju~era{njoj pres-konferenciji u hotelu Sarajevo da }e na{i najbolji rukometa{i ostvariti povoljan rezultat i tako uspje{no zapo~eti ove kvalifikacije. “Imam veliku ~ast da sam, kao mlad stru~njak, ali ne i neiskusan, preuzeo poziciju selektora reprezentacije BiH. Ovo je kvalitetna selekcija, iako dosad nikad nije oti{la na veliko takmi~enje. Bez obzira na to {to u proteklih deset godina to nije u~inila, ona ima potencijal. Ne bih se sada osvrtao na pro{lost. U ovom trenutku interesuje me samo reprezentacija, koju sam preuzeo hrabro, bez kompromisa i velike diskusije. Na svakoj poziciji imamo igra~e evropskog formata. Samo na golman-

IMAMO KVALITET @elimo da doka`emo sebi i drugima da imamo kvalitet. U utakmicama sa Kiprom moramo dati sve od sebe i pobijediti, kazao je srednji bek reprezentacije BiH Damir Doborac
skom mjestu imamo pet vrsnih golmana, kao i na poziciji srednjih bekova. Na nama nije samo da treniramo i igramo nego da ozbiljno postupamo u svakom trenutku imaju}i u vidu to da ne predstavljamo samo sebe, ve} i dr`avu, pa tek onda nas li~no“, kazao je Markovi}. Selektor BiH o~ekuje od svih reprezentativaca da daju puni doprinos kako bi se na{ rukomet, nakon velike krize rezultata, vratio na mjesto koje mu pripada. “Postavio sam svoje uslove igra~ima. Jedino me interesuje rad i borbenost. Ko poka`e formu, taj }e igrati. [ansu }e dobiti samo najbolji u cilju ostvarivanja `eljenog rezultata. Svi se moraju boriti i zadnjim atomom snage u svakoj utakmici, barem dok sam ja na mjestu selektora“, istakao je Markovi} i dodao: “Dobio sam videomaterijal sa snimcima utakmica Kipra. Nemamo prostora da potcjenjujemo bilo koga. Na kraju, u istoj smo grupi sa Kipranima, koji imaju ~etiri-pet dobrih rukometa{a koji nastupaju u Njema~koj i jednog u Gr~koj. Ipak, ako ih ozbiljno shvatimo, onda ne bi trebalo biti bilo kakvih

Na spisku selektora Markovi}a nalaze se: Enid Tahirovi}, Benjamin Buri}, Neboj{a Grahovac, Amir ^aki}, Vuka{in Stojanovi}, Mirsad Terzi}, Nikola Prce, Damir Doborac, Adnan Harmandi}, Ivan Kara~i}, Darko Martinovi}, Marko Pani}, Dejan Malinovi}, Faruk Vra`ali}, Muhamed Toromanovi}, Vladimir Vranje{ i Senjamin Buri}. problema. Kvalitetnija smo reprezentacija i nadam se da }emo ostvariti dobar rezultat.“ On je naglasio da ovog puta ne ra~una na golmana Barcelone Danijela [ari}a, ali da }e ga pozvati za kvalifikacione me~eve

Spisak bh. tima

protiv selekcije Gr~ke u januaru naredne godine.

Pobijediti Kipar
Povratnik u na{u reprezentaciju Damir Doborac izrazio je veliko zadovoljstvo ~injenicom da }e ponovo igrati za najbolji bh. tim. “Drago mi je da sam nakon godine izbivanja ponovo u reprezentaciji. @elimo da doka`emo sebi i drugima da imamo kvalitet. U utakmicama sa Kiprom moramo dati sve od sebe i pobijediti“ kazao je Doborac. , Nakon utakmice u srijedu sa Kiprom, bh. tim se vra}a u ~etvrtak u Sarajevo, a revan{ sa Kipranima igra}e u subotu (20.15 sati) u Gora`du. Ina~e, financijsku pomo} za odlazak na{e reprezentacije na Kipar pru`ili su Vlada FBiH i ministarstva kulture i sporta FBiH i KS-a. G. VRANJE[

Hrva~i sarajevske Bosne na turniru u Sloveniji

[est takmi~ara, {est
medalja
Mladi hrva~i sarajevske Bosne proteklog vikenda su ostvarili 100-postotni u~inak na Me|unarodnom turniru u Murskoj Soboti (Slovenija). Na turniru je u~estvovalo oko 90 takmi~ara iz sedam dr`ava (Italija, Austrija, Srbija, Ma|arska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovenija), a {est hrva~a Bosne je osvojilo {est medalja. Zlatnom medaljom se okitio Agron Sadikaj, srebrene medalje su osvojili Adin ]osi}, Aldin Gacki} i Ajdin Hasanovi}, dok su se bronzane na{le oko vrata Ermina ]osi}a i Amana Had`i}a. Trener ekipe na ovom takmi~enju bio je Fahrudin Hod`i}.

Palac prvak [SHB-a
Nastavak uspjeha: Mladi hrva~i Bosne

Kao {to je poznato ljubiteljima ovog sporta, treba naglasiti da je ovo ~etvrto takmi~enje na me|unarodnoj sceni u ovom mjesecu i da su mladi hrva~i sarajev-

ske Bosne osvojili ukupno 21 me da lju te su jo{ je dnom dokazali da su najtrofejniji hrva~ki klub u Bosni i Hercegovini.
S. K.

Deveto seniorsko prvenstvo [ahovskog saveza Herceg-Bosne za 2011. godinu igrano je u hotelu Central u Fran{iznom centru BiH u Vitezu, 29. i 30. oktobra 2011. godine. Nakon 9 kola po {vicarskom sistemu, prvo mjesto pripalo je hrvatskom velemajstoru Mladenu Palcu, ~lanu [irokog Brijega, koji je sakupio 7,5

poena. Isti broj poena osvojio je i velemajstor Ante Brki}, ali je titula pripala Palcu zbog boljih dodatnih kriterija. Sudjelovalo je 79 {ahista i {ahistica, a nagradni fond iznosio je 4.450 KM. Tabela: Palac i A.Brki}7,5, Bogut, @ivkovi} i Aleksandra Dimitrijevi} po 7, Tuti}, D. Marjanovi} i Me{trovi} 6,5 poena itd. ENI news

52

OGLASI

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

utorak, 1. novembar 2011. godine
IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. MANJI dvosoban stan kod Katedrale, polu namje{en. Tel. 033/444-993 i 061/312-610.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Prvog novembra 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

NEKRETNINE POTRA@NJA
OZBILJNA firma tra`i vi{e stanova koje treba renovirati, do 50m2. pla~anje odmah — ke{. Mob. 061/389-673. AGENCIJA potre`uje stan u centru 65 — 80m2 do 185.000 KM, za konkretnog kupca. Mob. 061/350-448. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova pranih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127.

Sa `aljenjem obavje{tavamo zaposlenike, poslovne partnere i prijatelje da je na{ dugogodi{nji kolega i zaposlenik

PRODAJA
BA[^AR[IJA, ul. S.B. Ba{agi}a, ku}u 60m2 sa gara`om i oku}nicom, cijena 165.000 KM. Mob. 061/533-022. PRODAJEM poslovni prostor 65m2, u strogom centru, pogodan za kancelarije, stomatolo{ke ordinacije i sl. Mob. 061/344-365. CENTAR nov jednosoban stan 42 m2/I- eta`no grijanje pogodan i za poslovni prostor. Tel: 061/352-112. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, 300m2+300m2 oku}nice, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. KU]A ^obanija, ul. Mjedenica, 2 eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. NEDOVR[ENA ku}a, Hrasno, 3 eta`e+podrum+2 duluma zemlje, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. POFALI]I, 1 sprat, novogradnja, stan 57m2, Z. Panjete, 60.000 eura. Mob. 062/383-064. PO FA LI]I, de vas ti ra na ku}a, 140+435m2 oku}ni ce, Ora {a~ka. Mob. 062/383-064.

NAZIF (RAHME) MAHMUTOVI]
EDHEM KAPETANOVI]
S po{tovanjem, Tvoji: supruga Mi{~una, sin Zi}rija, k}erke Suada, Zijada i Mersija, zetovi Tahir i Faton, unuke Samra, Amra, Eranda, Mineta i Alisa, unuci Ahmed i Alis i praunuci Sara i Alen
030 MALTA, stan 68m2, E. [ehovi}a, 1 sprat, 138.000 KM. Mob. 062/383-064. ^OBANIJA, poslovni prostor 33m2, 220.000 KM. Mob. 062/383-064.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, centralno grijanje. Mob. 061/344-365. IZDAJEM poslovni prostor 43m2m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344-365. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Grbavica, ul. Zagreba~ka, centralno grijanje. Mob. 061/224-704. IZDAJEM povoljno novi trosoban stan, Ba~i}ko polje (Stup). Mob. 061/215512 ili mail keradina@jahoo.it

preminuo u petak, 28. oktobra 2011. godine. Ovim putem upu}ujemo porodici iskreno sau~e{}e zbog njihovog gubitka. UPRAVA I ZAPOSLENICI LUTRIJE BiH
001

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj saradnici koja je preselila na ahiret
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj 12/03) i ~lana 5. Odluke Op}inskog vije}a Kladanj o utvr|ivanju kriterija i provo|enju procedure za imenovanje ~lanova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kladanj („Slu`beni glasnik Op}ine Kladanj“, broj 9/11) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje ~lanova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kladanj, broj 02-053655/11 od 24. 10. 2011. godine, op}inski na~elnik Op}ine Kladanj raspisuje

ZA IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU DOM ZDRAVLJA KLADANJ 1. Raspisuje se javni oglas za imenovanje 3 (tri) ~lana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kladanj i to: - Predstavnik osniva~a - jedan ~lan, - Predstavnik stru~nih radnika zdravstvene ustanove - jedan ~lan, - Predstavnik kantonalnog ministarstva - jedan ~lan. 2. Opis pozicije: Upravni odbor - donosi Statut i druga akta ustanove u skladu sa zakonom, - imenuje i razrje{ava direktora ustanove, - utvr|uje planove rada i razvoja, - utvr|uje godi{nji program rada, - donosi finansijski plan, - usvaja godi{nji obra~un, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enja o pravima obavezama i odogovornostima radnika u skladu sa zakonom i drugim op}im aktima ustanova, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima ustanove. Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Kona~no imenovana lica ostvarit }e pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa zakonom i uvjetima utvr|enim op}im aktom ustanove. 3. Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uslove: A) Op}i uslovi: - da su stariji od 18 godina, - da su dr`avljani BiH, - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju u roku od pet godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne, - da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduju, - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02), - da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj 12/03 i 34/03), - da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju. B) Kriterije: - da imaju zavr{en VII stepen stru~ne spreme, - da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima svog stru~nog naziva, - da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu, - da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa na podru~ju op}ine Kladanj. 4. Potrebni dokumenti: Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i: adresu, kontakt-telefon i naznaku za koju poziciju se prijavljuju (prijavni obrazac mo`ete preuzeti sa web stranice Op}ine Kladanj ili na info-pultu Op}ine u Centru za pru`anje usluga gra|anima, potrebno je dostaviti dokumente koji moraju biti originali ili ovjerene kopije i kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta i kriterija, kra}u biografiju i druge dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta (preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca i dr.) Kandidati koji u|u u u`i izbor du`ni su do roka, koji }e biti unaprijed odre|en, da Komisiji za izbor dostave sljede}e: - uvjerenje o neka`njavanju, - uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, - uvjerenje da nisu osu|ivani za privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju se kandiduju u roku od 5 godina od dana izdr`avanja, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne. Napomena: - kao dokaz o stru~noj spremi mo`e se dostaviti samo ovjerena kopija diplome, uvjerenja o diplomiranju se ne}e uzimati u obzir, - kandidat mo`e podnijeti prijavu samo na jednu poziciju u jednom upravnom odboru (predstavnik osniva~a, stru~nih radnika JZU ili predstavnik ministarstva), 5. Podno{enje prijava Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju li~no ili preporu~enom po{iljkom, sa naznakom na koverti za koji upravni odbor se kandiduju i naznakom "Prijava za javni oglas -ne otvarati". Prijave se dostavljaju na adresu: Op}ina Kladanj, 75 280 Kladanj, Ulica Kladanjske brigade broj 2. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Nakon intervjua Komisija za izbor }e putem pisane preporuke predlo`iti rang-listu sa najboljim kandidatima op}inskom na~elniku. Kona~no imenovanje ~lanova Upravnog odbora, po provedenom postupku izvr{it }e Op}insko vije}e na prijedlog op}inskog na~elnika. Kona~no imenovanje }e se objaviti u „Slu`benim novinama Federacije BiH”. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Op}ina Kladanj Op}inski na~elnik Broj: 02-05-3655/11 Kladanj, 31. 10. 2011. godine Op}inski na~elnik Fuad Imamovi}, dipl. ing.

J AV N I O G L A S

AZRA MUSTAGRUDI]

dobra pravnica i veliki humanista Kolektiv Javne ustanove Kantona SarajevoZavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ~lanovi Upravnog i Nadzornog odbora
6750 PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. POPRAVLJAM TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 062/199-199. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625196, Ilid`a. VO DO IN STA LATER sa elektri~arom, sve opravke starih, ugradnja novih bojlera, pe}i, sanitarije, itd. Mob. 061/222-228. VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. ISCJELJENJE duhovnim putem, medicinski dokazivo u~enje Bruno Groning. Mob. 062/256-376. MOLERAJ-gletovanje, extra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 062/081-885. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482882. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 248, 033/655-600. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi. Tel. 061/350-688. OBAV LJAM zi dar ske ra do ve, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC rehau stolarija. Mob. 061/214-303. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292.

OSTALO
U.R.V.I. Sta ri grad Ma li ]ir~iluk 16. prodajemo opremu. Tel: 033/536-915.

USLUGE
OPREMITE STAN `aluzine, trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne harmonika i BLINDO vrata. Tel. 062/170-248.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/ 767-995 i 061/131-447.

„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

RAZNO
ZA HVAL NI CA Eki pi TV Hayat, hotelima Terme Ilid`a i dr. Ebrahimu Rabariju na pomo}i i njezi koju su mi ukazali prilikom boravka na fizikalnoj terapiji. Sabrija Gelji}

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sa tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kolege i kom{ije da je na{ dragi

emeritus prof. dr. REFIK (HAJRUDINA) TELALBA[I]
preminuo u subotu, 29. oktobra 2011, u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 2. novembra 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sinovi Senad i Mirsad, unuke Eliza i Melani, snaha Gorana, brati~na Sandra, porodice Telalba{i}, Bulbulovi}, Hasibovi}, Ahmetovi}, Stojanovi}, Softi}, Kasumagi}, Vejzovi}, No`inovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
6694

SJE]ANJE

POVODOM DANA SVIH SVETIH
Prisje}amo se svih pripadnika ARBiH katoli~ke vjeroispovijesti koji su svoje `ivote ugradili u temelje na{e dr`ave.

FADILA ^E^O
1. 11. 2004.

ALIJA ^E^O
5. 9. 1995.

Ponosni smo {to smo vas imali, a tu`ni {to vi{e niste sa nama. Sinovi Ismet i Ibrahim sa porodicom
6693

Ministar za bora~ka pitanja KS, Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja KS Koordinacioni odbor bora~kih udru`enja KS
001

Sa tugom se sje}amo na{eg dragog

Na{em dragom

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EKREM ([A]IRA) LILI]

ADIJA
Obitelji [ulenti} i Zadro
6699

ADIJU MAHI]U
Bio si drag i voljeli smo Te. Fiko i Almasa
6695

preselio na ahiret u srijedu, 19. oktobra 2011, u Americi u 38. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. novembra 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Orli} - K. Glava. O`alo{}eni: supruga Aida, sin Arnel, k}erke Ekrema i Arnela, otac [a}ir, majka Raska, brat Alen, sestra Rabija, snahe Sabina i [ejla, sestri~na Emina, sestri} Eldin, zet Adem, nana Behija, amid`e Sulejman i Reuf, strine Ismeta i Azemina, tetke Masija, Hasnija, Vasvija, Fatka, Amela i Almija, tetci [efko, Jusuf, Fikret, Esed i Zaim, svastika Amra, bad`o Sakib, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Lili}, [o{i}, Demirovi}, ^ardakov}, Omrespahi}, Kozi}, Korman, Mujki}, Deli}, Osmanovi}, Mujkovi}, [andal, Mumi}, Zimi}, Muratovi}, ]emo, Halimanovi}, ^oli}, [abanovi}, ]osi}, D`ebo, Vatre{, Sejfi}, Stovrag, Hasanovi}, ]elo, Semiz, Me{i}, Naki~evi}, Jovanovi}, Muminovi}, Hod`i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ejuba Delali}a br. 49, K. Glava

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV na{em djeveru i striki

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj kolegici

]AMILU ([U]RIJE) AVDI]U
Esad Bajramovi} sa porodicom
26207

FUADU FIKI SALETOVI]U
S po{tovanjem i ljubavlju, snaha Danka, brati}i Bojan i Goran
6684

ZLATI KAMBOVI]
Udru`enje `ena “Korak vi{e“ Vogo{}a
6690

AZRA KADRAGI]
Sa tugom i ljubavlju, tvoji Ivana i Braco sa porodicom
6692

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Prvog novembra navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama na{ dragi

ADI MAHI]
Te{ko nam je, a tuga i praznina ostaje u na{im mislima. Vrijeme ne ~ini da je lak{e, ali ~ini da su u na{im srcima ostala draga i lijepa sje}anja. U utorak, u 12 sati }emo se okupiti na groblju Bare, njegovom vje~nom po~ivali{tu. Porodica Mahi}
26206

U utorak, 1. novembra 2011. godine, navr{ava se sedam dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AZIZA HAD@AGI], ro|. FURDA
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 2. novembra 2011. godine, u 15 sati u ku}i merhume u Ulici Odoba{ina br. 4. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
6698

ISMET (SEIDA) [ARI]

preselio na ahiret u nedjelju, 30. oktobra 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. novembra 2011. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.30 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: k}erke Jasminka i Amela, unu~ad Emir, Hana i Nad`a, sestra Munevera, zet Hamdija, sestri} Muhamed, sestri~na Mediha, te porodice [ari}, Hod`i}, Junuzovi}, Osmi}, D`indo, Sendi}, Be{li}, ]osi}, [ehbajraktarevi}, Spahi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Hatma-dova }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (u 12.15 sati) u Begovoj d`amiji.
002

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

Voljeni ne umiru

na{oj dragoj teti

MILINOVI] REFIJI HASANAGI], ro|. BURD@OVI] KATARINA NINA BUKVI]
8. 5. 1928 - 17. 11. 2001.

Ogromna je bila tvoja ljubav prema nama.

DRAGAN BUKVI]
22. 5. 1953 - 21. 10. 2010.

SLAVKO
1902 - 1964.

GIZELA
1911 - 1987.

Ona ostaje u na{im srcima... Nikada te ne}emo zaboraviti. S ljubavlju ~uvamo uspomenu i nosimo va{ lik u srcima. K}erka i sestra Gordana, zet Miki ^olakovi} i unu~ad i ne}aci Lea i Senja sa porodicama
6687 6688

Sin Vladimir, k}erka Ana sa suprugom Miroslavom, unuk Slaven sa suprugom Emili i unuka Sanja sa k}erkom Iman
6686

Tvoji: Bedra, Salko, Mimica, Leca, Sa{a, Cile, Lana, Alen i Ena

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na{oj dragoj

uz 1. novembar na na{u dragu sestru

na

AHMED MEHI^EVI]
1. 11. 2001 - 1. 11. 2011.

AZRI KADRAGI]

NEVENKU BIKAR, ro|. @ULJI]

NEVENKU BIKAR, ro|. @ULJI]
Hvala Ti za divno prijateljstvo.

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
6696

Tvoj lik, dobrotu i plemenitost nikada ne}emo zaboraviti. Porodica Memi}
6697

Vlasta, Vi{nja i Jagoda
DP

Branka
DP

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SJE]ANJE

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, nana, sestra, svekrva i punica

dragom i velikom ~ovjeku

REFIJA HASANAGI], ro|. BURD@OVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 30. oktobra 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. novembra 2011. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: bra}a Rasim i Asim, sestra Bedra Pilav, sestri~ne Fatima Mimica Mrdovi} i Mirela Leca Fazlagi} sa porodicama, brati}i Hilmija, Muharem Hamo, Elmedin Dino, Nihad i Alen sa porodicama, brati~ne Hedija Mehmedi}, Evka Arnautovi}, Elma Burd`ovi}, Ned`mija U{tovi}, Samra Otto i Emela Burd`ovi} sa porodicama, snahe Suada, Jasmina, Amela, Samra i Lejla, zetovi Salko Pilav, Sa{a Mrdovi} i Elvedin Fazlagi}, djeveri Jahja i Uzeir sa porodicama, zaova Fahira sa porodicom, daid`i~ne Sadeta i Nafa sa porodicama, jetrve Dika i Nevza, njena Amra te porodice Burd`ovi}, Hasanagi}, Pilav, Mrdovi}, Fazlagi}, Omerhod`i}, Arnautovi}, U{tovi}, Mehmedi}, Skaka, Pa{i}, Bajri}, Bekti}, Behmen, Bali}, Turudi}, Hod`i}, Vrca, Robovi}, Mu{ovi}, D`ini}, Meki}, Ov~ina, Hiro{ te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici `rtava fa{izma br. 11/IX - Otoka.

HASNIJA MERD@ANI], ro|. PERVAN
preselila na ahiret u nedjelju, 30. oktobra 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Safet, Asim i Esad, k}erke Zahida i Vahida, brat Hafiz, sestra Hafiza, snahe Munira, Muniba i Vesna, zetovi Sakib, Sakib i Salko, zaova D`emila, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne te porodice Merd`ani}, Pervan, ^ustovi}, Pizovi}, Bajramovi}, D`idi}, Mujezinovi}, [abanovi}, Kar~i}, \ono, Adrovi}, Daid`i}, Sinanovi}, Omerovi}, Avdi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Ramiza Sal~ina br. 10.
002

ZLATKU MILETI]U
1. 11. 2010 — 1. 11. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: Omer, Aji{a, Faruk, Sanela i Admir
6625

6687

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

ZLATKO MILETI]
1. 11. 2010 — 1. 11. 2011.

AZRA (SULEJMANA) MUSTAGRUDI], ro|. ^VORAK
preselila na ahiret u nedjelju, 30. oktobra 2011, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 3. novembra 2011. godine, u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sin Nedim, k}erka Arijana sa porodicom, brat Azmir sa porodicom, snaha Jasminka, zaove Drita i Fikreta sa porodicom, djever Muhamed sa suprugom, prijatelj Muhamed Dedaji}, prijatelji Zoran i Amra Lopi~i}, te porodice Mustagrudi}, ^vorak, Goreti}, Grozdani}, Sinanovi}, Penava, Suba{i}, Avdi}, Harris, Lopi~i}, Dedaji} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti na Trgu Sarajevske olimpijade br. 25/V, Dobrinja III, RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH.
000

had`i ADIL (SALKE) [EHOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 31. oktobra 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. novembra 2011. godine, poslije podne-namaza ispred Sinan-begove d`amije u Gora`du, a ukop }e se obaviti na mezarju Zapljevac - Gora`de. O`alo{}eni: supruga had`i Hasija, sinovi Ahmet i Salko, k}erke Almasa, Suvada i Safeta, bra}a Adem i Osman, sestre Hasiba i had`i Adila, zetovi, snahe, unu~ad, praunu~ad, te porodice [ehovi}, Ma{i}, Hubani}, Zorlak, Rizvo, Deli}, Hase~i}, ^au{evi}, O{ijan, Nukovi}, Terovi}, Borovac, Huseinspahi}, Kruho, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza u Istiklal d`amiji na Otoci. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Istiklal d`amije sa polaskom u 8.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

U mislima s togom, tvoje: Aida, Maja i Irina
6590

TU@NO SJE]ANJE

Pro{la je godina od kada nije sa nama na{a majka

NADA NIKOLAJEVI], ro|. KOVA^EVI]
1. 11. 2010 — 1. 11. 2011.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga SJE]ANJE Uvijek si u na{im mislima. Po~ivaj u miru. Vesna i Zdenko, zet Narcis, snaha Milena, unu~ad Narves, Konstanca, Jesenko, Selena, Cassandra
6652

na na{e drage

D@EMILA (IBRE) ALIHOD@I], ro|. D@ANOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 31. oktobra 2011, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. novembra 2011. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: suprug Zijad, k}erka Alma, sinovi Haris i Edin, bra}a Arif i Halit, sestra Hatid`a, snahe Sanela, Almasa i Nad`ija, unu~ad Amar i Adi, zaova Zinka, sestri} i sestri~na, brati~ne, te porodice Alihod`i}, D`anovi}, Zeli}, Plo~o, Ajanovi}, Ljuca, ^ustovi}, Voloder, Hod`i}, Kratovac, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu merhume u Ulici mar{ala Tita br. 60/II.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj teti i gospo|i

@IVKI ROMI]
iz Breze S po{tovanjem i ljubavlju ~uva}emo uspomenu na Vas i drage zajedno provedene dane. Iskreno sau~e{}e k}erki Mariji i ostalim ~lanovima familije. Va{i Laki}i iz Bjelovara
6683

DRAGO SUBOTI]
1. 11. 1998.

RU@A SUBOTI]
1. 10. 1988.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Branka, Vesna, Nurija, Maja, Goran, Nina, Dragan, Milan i Sheena
5740

000

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Danas se navr{ava {est tu`nih mjeseci od prerane smrti na{eg dragog sina jedinca

EDIB HUJDUROVI]
dr. veterine iz Bijeljine

S po{tovanjem i ljubavlju, tvoji roditelji: otac Meho i majka Sajda
030

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

SLAVICA PAUKOVI]

prim. dr. AHMO ]URI]
1. 11. 2003 — 1. 11. 2011.

Prije jedanaest godina Bog se sjeti svoju dragu sestru pozvati u svoje nebeske stanove i beskrajne radosti. Mi te i dalje nosimo u srcu, jer ti si se samo privremeno odvojila od nas. Neka ti Gospodin podari vje~ni mir!
88104

S tugom, ljubavlju i zahvalno{}u, porodica

Tvoji najmiliji
001

SJE]ANJE

U povodu blagdana Svi sveti i Du{ni dan prisje}amo se svih poginulih i preminulih branitelja HVO SARAJEVO i Hrvatske brigade “Kralj Tvrtko” koji su branili grad Sarajevo i svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Neka im je vje~na slava i hvala! UDRUGA ORGANIZATORA OTPORA, UMIROVLJENIH I DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA HVO SARAJEVO
6629

U povodu blagdana Svih svetih i Du{nog dana

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na na{eg prijatelja

PAVLE VE@A
1. 5. 1990 — 1. 11. 2011.

VELJU NOVAKOVI]A

MILICA VE@A
15. 5. 1997 — 1. 11. 2011.

SJE]ANJE
Svim poginulim i umrlim pripadnicima HVO-a

Navr{ilo se 40 dana otkako nas je nepovratno napustio na{ ~asni, tihi i nenametljivi drug iz stare sarajevske raje.
S po{tovanjem, zahvalna porodica
6488

Mikica Pavi}, Mirza Mu{anovi} i Besim Avdagi}
6306 001

58

PREDAH

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Koristite stroge kriterije kako biste maksimalno za{titili svoje interese u poslovno-finansijskim pregovorima. Ne treba da se pona{ate suvi{e strogo prema osobi koja ima dobru namjeru, ali ne uspijeva da vam predo~i sve {to biste `eljeli da ~ujete ili vidite. U odabranom dru{tvu i uz ne~ije emotivne podsticaje, svijet oko vas izgleda mnogo bolje i ljep{e. Va`no je da ostvarite psiholo{ku ravnote`u. U poslovnom dijalogu postoje stvari koje ne treba da ~inite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Neko od saradnika pa`ljivo analizira va{e pona{anje i donosi ocjenu o ukupnim rezultatima. Umjesto da nepotrebno morali{ete i pridikujete za razli~ite sitnice koje primje}ujete, potrudite se da uljep{ate ne~ije emotivno raspolo`enje. Prijat }e vam dijetalna ishrana i boravak u prirodi. Ponekad sve postaje relativno i podlo`no iznenadnim promjenama, stoga nemojte donositi zaklju~ak bez konsultacije sa bliskim saradnicima. Izbjegavajte varijantu sve ili ni{ta i razli~ite izazove koji mogu da vas o{tete. U susretu sa voljenom osobom upotrijebite neki oprobani recept koji vodi ka novom emotivnom i strasnom zbli`avanju. Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se. Saradnici o~ekuju da djelujete dovoljno snala`ljivo u razli~itim situacijama i prilikama. Va`no je da rangirate poslovne dogovore po stepenu va`nosti i isplativosti. Pa`ljivije analizirajte voljenu osobu kako biste otkrili nove detalje koji mogu da ispune zajedni~ka o~ekivanja i potrebe koje imate. Nema razloga za zabrinutost, oslonite se na svoju intuiciju. Imate dobru namjeru, ali postoje iznenadne okolnosti koje vas sputavaju da ostvarite svoje poslovne planove. Bolje je da se zaustavite u nekom kriti~nom trenutku kada situacija po~inje da se komplikuje, nego da rizikujete u poslovnim pregovorima. Ako vam je zaista stalo do ljubavnog pomirenja, pru`ite novu priliku svom partneru. Potrudite se da ostvarite psiholo{ku ravnote`u, opustite se. Nalazite se pred novom poslovnom dilemom i potreban vam je ne~iji dobar savjet, ne treba da precjenjujete svoje mogu}nosti. Stalo vam je da odr`ite nivo uspje{ne saradnje, ali ne dozvoljavate da vas neko sputava ili moralno ucjenjuje. Ponekad va{ ljubavni `ivot nije dovoljno uzbudljiv koliko biste to `eljeli, ali vi imate dobru volju da to promijenite. Va`no je da pravilno usmjeravate svoju kreativnu energiju. Pravilna informisanost pru`a {ire mogu}nosti za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Va{i saradnici imaju dobre ideje, stoga obratite pa`nju na sve korisne informacije koje garantuju bolje poslovne rezultate ili materijalnu sigurnost. Mogu}e je da ste nehoti~no povrijedili ne~ija osje}anja, glas savjesti vas podsje}a na iskreno izvinjenje. Va`no je da uspostavite harmoni~an odnos sa svojom okolinom. Ukoliko nemate dovoljno interesovanja da se posvetite nekim zamornim temama, budite iskreni i nemojte davati zvani~na obe}anja. Nedostaje vam ja~a koncentracija ili samopouzdanje da preuzmete odgovornost pred saradnicima. Sa druge strane, pretjerana doza emotivne samovolje mo`e da iskomplikuje zajedni~ki `ivot i odnos sa bliskom osobom. Podsti~ite kod sebe pozitivno raspolo`enje. Bez obzira na va{u intelektualnu snala`ljivost i efikasnost, postoje stvari koje se ne uklapaju u va{u poslovnu procjenu. Kada stvari ne idu u `eljenom pravcu, gubite motivaciju, a ne~ija kritika donosi suprotan efekat. U emotivnom smislu brinete bez pravog razloga, voljena osoba trenutno ne `eli da vam povjerava svoje misli. Potrebno je da pobolj{ate svoju koncentraciju. Ako prekr{ite osnovna poslovna pravila, postoji mogu}nost da vam se pripi{e ve}i dio krivice nego {to to zaslu`ujete. Bolje je da svoje obaveze zavr{ite na rutinski na~in, nego da ih odla`ete. Poka`ite da posjedujete smisao za prakti~na rje{enja. Potrebna vam je dobra volja i veliko strpljenje da se uzdr`ite u nekim reakcijama pred voljenom osobom. Nema razloga da precjenjujete li~ne mogu}nosti. Zainteresovani ste za neke savremenije ideje i poku{avate da se rasteretite od napornih obaveza. Pa`ljivije analizirajte svoje saradnike, neko vam daje dobar primjer o uspje{nom poslovanju. Prihvatite koristan savjet. Prati vas emotivno zati{je, utonuli ste u svoj svijet ideja i i{~ekujete promjene ili da neko u vama pokrene sna`ne impulse. Nedostaje vam vi{e samopouzdanja. Te{ko vam je da se organizujete kada vas saradnici neprekidno ometaju sa razli~itim zahtjevima. Stalo vam je da ostvarite saglasnost oko zajedni~kih interesa, ali poslovna situacija se komplikuje mimo va{e volje. Partner ~esto postavlja pitanja koja u vama podsti~u nelagodnost ili lo{ predosje}aj. Suvi{e strepite od ne~ije reakcije, opustite se. Prijat }e vam aktivan odmor i relaksacija.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu Nezavisni BH dnevnik slobode (u Skandinaviji), nagradu "za Web site: www.oslobodjenje.ba izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar e-mail: redaction@oslobodjenje.ba Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: Vildana SELIMBEGOVI] izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih Sadat BEGI] UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" DIREKTOR: transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, Ned`ad [ADI] nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za UREDNI[TVO: ljudska prava "Saharov" Evropskog Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], transakcijski ra~un broj: parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], 1990490005630121, slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: Josip VRI^KO novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, PRODAJA: POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Fax: 465-727, slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, Tel: 276-967, 455-558 KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 MARKETING: dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Meliha Hod`i} Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Fax: 472-901 Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu Tel: 472-899, 468-161, i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, 276-968, 276-988 Semizovac bb e-mail: marketing@oslobodjenje.ba Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini ID broj: 4200492600001 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a ADRESA: Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo predsjednika Tita odlikovano Ordenom Po{tanski pregradak 686 bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada TELEFONI: ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, Centrala: 276-900, 467-723 tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

OSLOBO\ENJE

RJE[ENJE: mahala, iperit, salep, tt, sak, rist, a, ine, mm, zastoj, step, ile, malter, delta, irska, amar, atelan, r, mirni, ita, viler, cmok, ki, oviti, ra, osoba, vgt, r, laringolozi, okat, plani}.

Jutros i prije podne magla, a poslije podne prete`no sun~ano. Samo u Hercegovini i na planinama tokom cijelog dana sun~ano. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 2 do 10, maksimalna dnevna od 15 do 22°C. I narednih dana ujutro hladno sa maglom ili niskom obla~no{}u, koja }e se po kotlinama i dolinama rijeka zadr`ati prije podne, a tokom dana sun~ano. U Hercegovini i na planinama sun~ano tokom cijelog dana. U Sarajevu prije podne magla, popodne sun~ano. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 15° C.

Danas u zapadnoj i sjevernoj Evropi umjereno do potpuno obla~no, u Velikoj Britaniji, Francuskoj i [paniji sa ki{om i pljuskovima. U centralnim predjelima kontinenta i na Balkanskom poluostrvu ujutro magla koja }e se po kotlinama i dolinama zadr`ati i prije podne, a tokom dana sun~ano. U Isto~noevropskoj niziji niska obla~nost zadr`a}e se tokom cijelog dana. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Moskva sa 8, a najtopliji Podgorica sa 22°C. Ujutro na visoravnima, po kotlinama i dolinama rijeka Balkanskog poluostrva magla, koja }e se ponegdje zadr`ati i prije podne. Tokom dana prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura od 13 do 18, u primorskim gradovima od 19 do 22°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 17.40, 19.30 i 21.20 sati.

utorak, 1. novembar 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D
animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 14.30 sati.

TRI MUSKETIRA 3D
akcija, avantura, romansa, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Orlando Bloom, Milla Jovovich, Logan Lerman, Mat thew MacFadyen, Ray Stevenson, po~etak u 18, 20.15 i 22.30 sati.

VRIJEME JE NOVAC
triler, re`ija: Andrew Niccol, uloge: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy... po~etak u 18.30 i 20.45 sata.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

BUDI MALO JA
komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 14 i 16 sati.

WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D
animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 14.30 i 16.15 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’, svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

KINA
MEETING POINT
IMAMO PAPU
drama, komedija, re`ija: Nanni Moret ti, uloge: Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa... po~etak u 20 sati.

POZORI[TA
KSC VOGO[]A
@ABA
predstava Kamernog teatra 55, autor: Dubravko Mihanovi}, re`ija: Elmir Juki}, igraju: Emir Had`ihafizbegovi}, Mirsad Tuka, Moamer Kasumovi}, Aleksandar Seksan, po~etak u 20 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Kolektrivna izlo`ba skulptura “Likovna kolonija Vranduk“ u Sinagogi je otvorena do 7. novembra. Historijska izlo`ba “Danski brigadiri od [amca do Sarajeva“ mo`e s epogledati do 11. novembra. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Izlo`ba slika Adina Hebiba 30 godina umjetni~kog rada, za posjete je otvorena do 29. oktobra.

TUZLA

POZORI[TA
NARODNO RS
GOSPO\A MINISTARKA
autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Milica Kralj, scenograf: Milica Baji}, kostimograf: Vesna Teodosi}, igraju: \or|e Markovi}, Svetlana Bojkovi}, Sla|ana Zrni}, Boris [avija, Aleksandar Stojkovi}, Goran Joki}, Vlastimir Stojiljkovi}, Gordana Milinovi}, Mirzeta Jak{i}, Zoran Stani{i}, Dragoslav Medojevi}, Ognjen Kopuz, Vedrana Ma~kovi} - Zubovi}, Bo{ko \ur|evi}... po~etak u 20 sati.

KRITERION
FILM MOBITELOM
re`ija i scenario: Ned`ad Begovi}, po~etak u 20.20 sati.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`be "Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909 - 2009." i "TOP 100 suvremena hrvatska keramika", realizovane su u saradnji sa ULUPUH-om /Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti/, a za posjete su otvorene do 24. oktobra.

KINA
KU]A PLAMENA MIRA
X CIKLUS [PANSKE KINEMATOGRAFIJE
po~etak projekcija u 20 sati.

ODLASCI
drama, re`ija: Yôjirô Takita, uloge: Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki, Ryoko Hirosue, Kazuko Yoshiyuki... po~etak u 18 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba slika Viktora Majdand`i}a, slikara, koji ve} ~etiri decenije `ivi i stvara u Holandiji. Posljednju samostalnu izlo`bu imao je u ovoj instituciji 1984. godine, a njegova djela dio su fundusa MSURS-a. Izlo`bu u MSURS-u ~ini osamdesetak djela nastalih u posljednjih dvadest godina.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

BIHA]

CINEMA CITY
TRI MUSKETIRA 3D
akcija, avantura, romansa, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Orlando Bloom, Milla Jovovich, Logan Lerman, Mat thew MacFadyen, Ray Stevenson, po~etak u 18.10 i 20.30 sati.

MAK
Izlo`ba likovnih radova u~enika sarajevskih osnovnih {kola u okviru Dana Matice Hrvatske u Sarajevu 2011, za posjete je otvorena do 29. oktobra svakog dana osim nedjelje, od 10 do 19 sati

MONTE CARLO
komedija, romansa, re`ija: Thomas Bezucha, uloge: Selena Gomez, Leighton Meester, Katie Cassidy, Cory Monteith... po~etak u 16.20 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

KINA
UNA
WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D
animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 17 i 19 sati.

ZENICA

MOSTAR

WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D
animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 16.10 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN

BUDI MALO JA
komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21.10 sati.

KINA
MUZEJ GRADA
X CIKLUS [PANSKE KINEMATOGRAFIJE
po~etak projekcija u 19 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 19 i 21 sat.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija WELCOME, autora Federica Lanara, za posjete je otvorena do 2. novembra ove godine.

BANJA LUKA

PRAVI ^ELIK
akcija, SF, re`ija: Shawn Levy, uloge: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand... po~etak u 16.30 sati.

MULTIPLEX EKRAN
ELITNE UBOJICE
akcija, triler, re`ija: Gary McKendry, uloge: Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro... po~etak u 20.30 sati.

[IROKI BRIJEG KINA
MULTIPLEX PALAS
SAMO DRUGARSKI
komedija, re`ija: Will Gluck, uloge: Mila Kunis, Emma Stone, Justin Timberlake... po~etak u 17.45, 20 i 22.15 sati.

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

[TRUMFOVI
avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris... po~etak u 15.30 sati.

PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 15, 17, 19 i 20.45 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

GALERIJE
FRANJEVA^KA
Izlo`ba skulptura i kola`a Mustafe Skopljaka, profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku za kiparstvo i na Pedago{koj akademiji u Mostaru, na Odsjeku za likovnu kulturu. Za posjete izlo`ba je otvorena do 13. novembra.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u15.50 i 18 sati.

KOJI JE TVOJ BROJ
komedija, romansa, re`ija: Mark Mylod, uloge: Anna Faris, Chris Pratt, Chris Evans, Zachary Quinto, Mar tin Freeman... po~etak u 18 i 20 sata.

TA LUDA LJUBAV
komedija, re`ija: Glenn Ficarra, John Requa, uloge: Steve Carell, Ryan Gosling, Julliane Moore... po~etak u 16.45, 20.30 i 22.30 sati.

VEZA BEZ OBAVEZA
komedija, romansa, re`ija: Will Gluck, uloge: Justin Timberlake, Mila Kunis, Woody Harrelson, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Richard Jenkins, Emma Stone... po~etak u 20.10 sati.

TRI MUSKETIRA 3D
akcija, avantura, romansa, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Orlando Bloom, Milla Jovovich, Logan Lerman, Mat thew MacFadyen, Ray Stevenson, po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

LO[A U^ITELJICA
komedija, re`ija: Jake Kasdan, uloge: Cameron Diaz, Jason Segel, Jastin Timberlake, Lucy Punch... po~etak u 16 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 1. novembar 2011.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Arsenal - Marseille
20.25 FTV NOGOMET: LIGA PRVAKA

SP

OR T

Ljubavna pri~a
Love story, 1970.

12.50 HRT2

DRAMA
Re`ija: Arthur Hiller Uloge: Ryan O'Neal, Ali MacGraw, Ray Milland

Oliver Barett student je prava na Harvardu, mladi bogata{ iz ugledne obitelji koja dr`i do svog imena i tradicije. Kad se Oliver zaljubi u djevojku iz srednje klase, zanimljivu i inteligentnu Jenny, njegov konzervativni otac tome se sna`no protivi. Oliver }e, bez obzira na sve, ostati uz svoju ljubav, te }e sve za mladi, netom vjen~ani par biti idili~no, sve dok ne saznaju stra{nu istinu - Jenny boluje od smrtonosne bolesti i ostalo joj je jo{ jako malo vremena...

Valencia - Bayer 04, snimak
23.25 BHT NOGOMET: LIGA PRVAKA

Divlje travke
SE
22.45 HRT1

FIL

M

Ljubav se doga|a
20.00 HRT2
Love happens, 2009.

FIL

M

Larin izbor
18.25 FTV

RI

Les Herbes folles, 2009.

JE

DRAMA
Re`ija: Alain Resnais Uloge: André Dussolier, Sabine Azéma, Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric, Sara Forestier

DRAMA
Re`ija: Brandon Camp Uloge: Aaron Eckhart, Jennifer Aniston, Frances Conroy, Martin Sheen, Dan Fogler, Joe Anderson

Ton~i i Nela obznanjuju obitelji da je Jakov mrtav, nakon ~ega se Ton~i povu~e u svoju bol. Nikol ga dodatno uzruja optu`uju}i ga da je odgovoran za Jakovljevu smrt. Sugestivno stanje u koje je zapao iskoristi Dinko, kojem Ton~i preda ovlasti nad tvrtkom uz protivljenje Nele. Dinko je sve bli`e kona~nom trijumfu i uni{tenju obitelji Zlatar. Za to vrijeme, na nepoznatom pustom otoku nalazimo Jakova i Leilu. Pre`ivjeli su brodolom, te poku{avaju izgraditi `ivot dok ih netko ne prona|e. No kako vrijeme prolazi, Leilina senzualnost po~ne privla~iti Jakova.

Nakon {to je kupila skupe dizajnerske cipele u presti`noj trgovini blizu pariskog Palais Royala, d`epar ukrade Marguerite Muir torbicu. Ostav{i bez novaca i dokumenata, Marguerite odlu~i vratiti cipele. D`epar baci nov~anik na parkirali{tu, a prona|e ga Georges Palet pokraj svojega automobila. Sazna da je vlasnica nov~anika zubarica i pilot iz hobija, po~inje ma{tati o njoj i zami{lja je kao idealnu partnericu. Nov~anik preda policiji, ali zadr`i njezin kontakt i odlu~i je nazvati...

Udovac Burke Ryan vodi seminare za pomo} osobama koje su izgubile svoje najmilije i ne mogu prihvatiti njihovu smrt. Burke je tako|er pisac uspje{ne knjige, no Burkeova slika njega samoga u javnosti sasvim je razli~ita od one stvarne. Uvjerava ljude da se moraju suo~iti s gubitkom i po~eti novi `ivot, no u tome sam ne uspijeva. Kad upozna privla~nu cvje}arku Eloise, ~ini se da }e napokon po~eti iznova...

Upoznajte Spartance
00.00 PINK
Meet The Spartans, 2008.

FIL

M

Niko te ne mo`e ~uti
02.00 PINK
No One Can Hear You, 2001.

FIL

M

Trijumf ljubavi
17.00 PINK

HOROR
Re`ija: John Laing Uloge: Kelly McGillis, Kate Elliott, Tom Huntington, Kieren Hutchison, Emily Barclay

KOMEDIJA
Re`ija: Aaron Seltzer, Jason Friedberg Uloge: Sean Maguire, Carmen Electra, Ken Davitian, Kevin Sorbo, Diedrich Bader

Victoriju {okira cini~no priznanje g|e Bernarde, o{amari je i izvan sebe se baci na nju u namjeri da je ubije. Posluga obuzda Victoriju, no g|a Bernarda joj jo{ ipak cini~no dobaci da Juan Pablo sve to zna, ali ga ve`e ispovjedna tajna, a ona je ne mo`e optu`iti jer nema dokaza. Osvaldo se razljuti kad mu Victoria ka`e {ta joj je g|a Bernarda priznala i bijesno izvadi pi{tolj u namjeri da ubije g|u Bernardu. Victoria mu ka`e da se ne isplati uprljati ruke krvlju zbog nekoga kao {to je g|a Bernarda i moli ga da joj radije pomogne da dobije oprost od svoje k}eri.

Kralj Sparte Leonidas i njegovih 13 hrabrih ratnika moraju zaustaviti mo}nu perzijsku vojsku koja kre}e u razaranje Gr~ke. U perzijskim redovima nalaze se Ghost Rider, Rocky Balboa, Transformeri, Paris Hilton te }elava Britney Spears. Nedavno smo imali prilike vidjeti "Veliki film", a ve} nas o~ekuje nova parodija autora i redatelja Jasona Friedberga i Aarona Seltzera. Ukoliko ste gledali bilo koju od uspje{nih komedija spomenutih autora - “Mrak film", "Veliki film", "Bez ugriza, molim!", znate {ta mo`ete o~ekivati od “Upoznajte Spartance”.

@ivot jedne mirne obitelji iz predgra|a iz korijena }e se promijeniti dolaskom neo~ekivanog gosta u njihovu ku}u, koji uop}e nije ono za {ta se predstavljao da jest…

Nemoj prestati da sanja{
22.40 MRE@A
Non smettere di sognare, 2009.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Roberto Burchielli Uloge: Alessandra Mastronardi, Roberto Farnesi, Benedetta Valanzano, Sara Bellodi

Izgubljena ~ast
20.10 BHT

Tajna starog mosta
17.25 FTV

SE

RI

JA

Emre je saznao Enisinu adresu, ali je stan registrovan kao salon za ljepotu. On i Kerim odlaze zajedno da je tra`e. Kerim pronalazi Asuinu vizit-karticu i shvata ~ime se ona bavi. Asu dolazi ku}i tek ujutru sa velikom modricom i zati~e Mustafin buket. Kerim napada Erdoana misle}i da je on poslao Asu da tra`i Fatmagul. Nezadovoljni „klijent“ dolazi kod Asu i napada je zbog toga {to ga je prijavila policiji. Ona iz stana izbacuje svog makroa i govori mu da ne `eli da radi vi{e za njega...

Dona Francisca, majka ~ovjeka koji se dopao Pepi Tristana, tako|er ima k}erku Soledad koja je zaljubljena u Juana, sina suparni~ke porodice Castenada kod ~ijih roditelja je Pepa zaposlena. To dodatno komplikuje ionako komplikovanu novonastalu ljubavnu pri~u izme|u nje i Tristana.

Stela i njena sestra Ana `ive u \eno vi sa svo jim o~uhom Lui|ijem, pijanicom i nabusitim ~ovjekom. Stela radi u luci, iscrpljuju}i posao, koji je daleko od dje~ijih snova. Kao mala poha|ala je {kolu plesa u Milanu, ali sve se mijenja kada joj umire majka, kada joj je bilo osam godina. Stela uve~er, radi dodatne zarade, radi kao plesa~ica u najpoznatijoj diskoteci u gradu, u kojoj ima rivalku Alesiju, ambicioznu mladu `enu. Audicija za presti`nu {kolu plesa je vra}a u Milano, ali je ne prolazi...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 07.00 09.00 09.05 09.55 10.00 10.25 10.50 11.05 12.00 12.15 13.25 14.15 Gospo|a Barbara Dobro jutro Vijesti Slomljena krila, 66. ep. Dje~iji program: Tomica i prijatelji Spretno - sretno, kviz Super {pijunke Pop Pixie Sve }e biti dobro, igrana serija, 46. Dnevnik 1 Larin izbor, igrana serija, 37. (r) Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 15. epizoda Rat za Dubrovnik: Ciljevi rata, dokumentarna serija, 6. epizoda

utorak, 1. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
OBN
06.45 Gerald Mc Boing, crtani film 06.55 Nimboli, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Metajets, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot, serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce, serija 13.55 Na{a mala klinika, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Galakti~ki fudbal, 15/22 09.40 ^udesni svijet, 52/52 10.00 BHT vijesti BHT arhiv … 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Kulturna ba{tina BiH: Stara pravoslavna crkva u Sarajevu 11.00 Pri~e iz starih gradova: Pljevlja, 1/2 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 220/228 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+ Program za djecu i mlade 14.35 Galakti~ki fudbal, 16/22 15.00 Japanske pri~e, 29/43 15.10 @ivotinje u opasnosti, 4/6 15.40 Izgubljena ~ast, 31/77 (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Gorko-slatko, 221/228 17.30 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, 18/28 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Pri~e iz tranzicije: Podijeljenost mladih u BiH 20.10 Izgubljena ~ast, 32/77 21.00 Crta, pol.magazin 22.00 Dnevnik 2 22.30 Zdravlje u Evropi: Tre}a dob, 7/12 23.25 Nogomet, Liga {ampiona: Valencia - Bayer 04 Leverkusen, snimak 01.10 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

RTRS
07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.35 11.00 11.25 12.00 12.20 13.25 13.50 15.00 Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka Dilajla i D`ulijus, crtana serija Kralj dinosaurusa, crtana serija Dnevnik 1 Presing (r) Me|unarodni beogradski sajam knjiga, reporta`a (r) Dragulj u kruni, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija ep. 29/100 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Tom Tit i medvjed, crtani film 07.35 Smrt je kum, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi, 22/24 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija 96. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 88. ep. (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program ep. 66 12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e, dok.serijal ep. 9/13 13.00 Flash biznis-sport

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.50 Bumba, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Mekanike u misiji, crtani film 12. ep. 09.40 Timmy, crtani film 09.50 Fifi, crtani film 10.00 Garfield, crtani film 10.15 Dragon ball Z, crtani film 27. ep. 10.35 Bakugan, crtani film, 90. ep. 11.10 Winx, serija, 12. ep. 11.45 Vijesti 12.00 Biometeorolo{ka prognoza 12.10 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Muzi~ki program 15.00 Top Shop

PINK
07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Kraljica juga, serija (r) 12.00 Info top, info - program 12.15 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi,

Na{a mala klinika
15.10
15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 47. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog mosta, igrana serija, 2. epizoda /12/ 18.25 Larin izbor, igrana serija, 38. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.25 Nogomet, Liga prvaka: Arsenal Marseille, prijenos 22.40 Slomljena krila, igrana serija, 67. epizoda 23.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Pregled Lige prvaka u nogometu 00.55 Ha{ki dnevnik 01.25 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 15. epizoda

Tomica i prijatelji
10.35
15.10 U fokusu 15.55 Zdravlje je lijek Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 Pingu, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Fudbal - Liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal - Liga {ampiona, direktan prenos 22.50 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.05 ^endon fabrika filmova, serija 23.30 Fudbal - liga {ampiona, pregled 00.40 Lud za muzikom, film

Zakon ljubavi
15.05
13.05 Tom Tit i medvjed, crtani film (r) 13.30 Smrt je kum, crtani film (r) 14.00 Flash News 14.05 CSI: New York, serija 9. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 97. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 89. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 46. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Kapital, biznis magazin (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, serija 47. ep. 21.10 Tajna slu`ba, serija ep. 4/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film 00.15 Pono}ne vijesti plus

Garfield
10.00
16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serijski program 36. ep. 17.50 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show 18.20 Recept za dobar `ivot 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.00 ZMBT, profil 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, serija 23.20 Farscape: The peacekeeper wars, 2. dio, film 01.40 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program

Sestre
15.00
muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf - program 16.00 Mala nevjesta, indijska, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy Time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Hrabri ljudi, emisija 22.00 Multimilioner, kviz 23.00 Kraljica juga, serija 00.00 Upoznajte Spartance, film 02.00 Niko te ne mo`e ~uti, film

Bolp jednom u Turskoj
10.45
14.45 Ljubav-vjera-nada, serija 15.35 Ukleta Marijana, serija 16.20 Izgubljeni, serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info, info - program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.15 Vox populi 23.20 Pitaj me za sre}u, film 01.05 OBN Info 01.25 OBN Sport, sportski pregled 01.30 Vox populi 01.35 Poet, film 03.20 OBN Info info - program

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A
Belginine sumnje vezane za bebu postaju sve ve}e. Jedne ve~eri, Kaan dobije povi{enu temperaturu. Baharina napetost i zabrinutost privla~e Belgininu pa`nju. Bebu odvode u bolnicu. Ovo }e dovesti do neo~ekivanog razvoja doga|aja. Sudbina ponovo dovodi Bahar i Saliha na isto mjesto. Oboje mnogo pate. Harputlu je u zatvoru dobio poklon koji ga je mnogo obradovao. Odmah se `eli vidjeti sa Belgin. Harputlu }e od nje zahtijevati samo jednu stvar.

SE

RI

JA

TV SA

13.15 Sport magazin (r) 14.10 Mala Dorit, 8/8 (r) 15.05 Mu}ke, 43. ep. (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Hollywood akcijski heroji, revijalni program (r) 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Crna Guja, 21/25 20.30 Hollywood fatalne `ene, revijalni program 21.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 21.50 Tarih, dok. serijal (r) 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Aristokrate, 1/6 23.20 Galapagos, 1/3 00.10 Ona je premlada, film 01.35 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.20 Glas Amerike 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Sport 7, magazin 13.00 CSI: New York, serija (r) 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, turska telenovela 22.00 Primera liga: Sevilla - Racing C. prijenos 23.50 Vijesti 00.05 Ukradeni `ivoti, serija 01.00 Dnevnik (r) 02.00 Sponzoru{e, serija 02.45 Koncert: Toni Cetinski

MRE@A

07.05 Tom Tit i medvjed, crtani film 07.35 Smrt je kum, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija, ep. 22/24 09.05 Zakon ljubavi, serija, 96. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 88. ep. (r) 14.05 CSI: New York, serija, 9. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 97. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 89. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 46. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 47. ep. 21.10 Tajna slu`ba, serija, ep. 4/12 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film

TV MOSTAR

08.05 Doba ljubavi, 22/24 09.05 Zakon ljubavi, 96. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, 88. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 14.05 CSI: New York, 9. ep. (r) 15.00 Flash news 15.05 Zakon ljubavi, 97. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, 89. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, 46. ep. (r) 18.15 Grad RTM-a,revijalni program 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, 47. ep. 21.10 Tajna slu`ba, 4/12 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film

TV ZENICA

12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Muzi~ki program 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Igrana Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Svijest uspje{nih (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Zabavni program: Cris Angel 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

10.30 Djevojke, serija 11.00 [eklton, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svijet uspje{nih 13.30 Djevojke, serija 14.00 Put istine 15.00 Hutba 15.30 Majstor kuhinje 16.00 [eklton, mini serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Link 18.30 Mala d`amija, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Mala d`amija, serija 21.00 Puls 22.00 Amor latino, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A

11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj (r) 12.30 TV Fiva (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje, kulinarski show 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj 23.00 Istina, emisija o povratku 23.30 Glas Amerike

TV USK

10.00 Vijesti 10.05 TV {kola 10.45 Program za djecu 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.05 Time out (r) 13.05 Kraji{ka zemlja (r) 14.00 Sport (r 14.30 Vijesti 14.35 Detektivske pri~e, serija 15.20 Pod suncem St. Tropea, serija 16.05 U svemiru. 23/26 16.35 Autoshop magazin (r) 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 TV {kola 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, 22.50 CSI: Las Vegas, serija 23.35 Zlo~in vuka, 2/5

TV SLON

18.40 Aforizmi 18.43 Horoskop 18.55 @uta minuta 18.57 reklame 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 Horoskop 19.38 Aforizmi 19.41 @uta minuta, zabavni program 19.42 Intermeco 19.57 reklame 20.00 KVIZ Extra 20.13 Vremenska prognoza 20.15 Hit top 20.20 Vremeplov... 20.27 (r)eklame 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Op~injeni, 123/208 22.02 reklame 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info 23.15 Vremenska prognoza 23.17 Hit top 23.23 @uta minuta, zabavni program

TV BN

10.00 Novosti 10.05 Progon, film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Bermudski trougao 1.dio, film 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali (r), serija 17.10 Pozori{te u ku}i, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pozori{te u ku}i, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 TV dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Trilogja nepoznatog, film 01.20 Pozori{te u ku}i, serija (r)

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Mekanike u misiji, crtani film 09.25 Timmy 09.50 Garfild, crtani film 10.15 Dragon Ball Z, crtani film 10.50 Bakugan 11.30 Vizita 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada 17.00 Staklena ku}a, serija 17.50 Vizita 18.15 Nepobjedive Banzuke 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena sport 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Farscape II dio, film

OSLOBO\ENJE godine utorak, 1. novembar 2011.
HRT1
09.05 Kralj vinograda 2, serija 09.49 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.07 Vrijeme danas 10.08 Putovanja u daleke krajeve: Tasmanija vra`ji otok ili rasjki vrt 10.53 Kod Ane (r) 11.07 Debbie Travis preure|uje 4 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.19 Sve }e biti dobro, serija (r) 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.17 Me|u nama 14.47 Znanstvena petica 15.15 Znanstvene vijesti 15.20 Bo`je podzemlje Stjepana Poglajena, dokumentarni film 15.55 Vijesti 16.00 Mirogoj: Svi sveti, prijenos mise 17.45 8. kat: Primiti ili dati - {to je ljep{e, talk show 18.33 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi 20.11 Sve u 7!, kviz 21.01 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 21.06 To je Europa 21.37 U Europi: 1906. Berlin i Be~, dok. serija 22.20 Vijesti 22.35 Vijesti iz kulture 22.42 Pastel 22.45 Ciklus europskog filma: Divlje travke, film 00.25 [apta~ psima 5 (r) 01.14 Bez traga 7, serija (r) 01.55 @ica 3, serija (r) Putovanja u daleke krajeve: Tasmanija (r)

TV PROGRAM
NOVA
07.00 Bakugan, crtana serija 07.25 Roary, crtana serija 07.40 Bumba, crtana serija 73/-74150 07.55 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija 20.40 Liga prvaka: Borussia Dortmund - Olympiacos FC 22.45 Ve~ernje vijesti 23.05 Mr. Bean, serija 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Grom i munja, film (r) 01.50 Seinfeld, serija 02.20 Zvijer, serija 03.10 Heroji, serija (r)

63

HRT2
08.18 Plesne note, serija (r) 08.45 [kolski sat: Klapsko pjevanje Navrh jezika 09.28 ^etvero protiv Z, serija (r) 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.44 Prizma (r) 11.29 Glas domovine (r) 12.00 Jelovnici izgubljenog vremena: Sredozemlje se zgusnulo u puri (r) 12.20 Obrtnik i partner (r) 12.50 Ljubavna pri~a, film (r) 14.30 H2O Uz malo vode! 2, serija za mlade 14.55 Edgemont 3, serija za mlade 15.21 [kolski sat: Klapsko pjevanje (r) 15.54 Navrh jezika (r) 16.04 Rupert,crtana serija 16.17 Mala TV (r) TV vrti}: Intervju (r) Ninin kutak: Bro{evi (r) Neli i Cezar, crtani film (r) Danica i ma~kica knji`evnica (r) 16.47 Meteor i veliki kota~i, crtani film 17.04 [apta~ psima 5 17.55 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.34 Generacija Y: Prekidi (r) 19.01 Vijesti iz kulture (r) 19.07 Patak Frka, crtana serija (r) 19.31 Gara`a: Much Adi About Nothing 20.00 Ljubav se doga|a, film (r) 21.50 Bez traga 7, serija 22.35 Putujmo povoljno: Amsterdam 23.05 @ica 3, serija 00.04 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.47 Moja obitelj 9b, serija (r) 01.17 Monk 6, serija (r)

RTS
12.25 Vrijeme 12.30 Kad zazvoni: Navike i odvike 13.00 Trezor 14.00 Novi tabloid 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, 37/62 (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin, info 19.00 Srbija na vezi 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Pozori{te u ku}i, serija (r) 21.00 Novi tabloid (r) 21.45 Bunt: Nje`ni dalibor, muzi~ki program 22.20 Vi i Mira Adanja Polak, zabavni program, (r) 23.05 Odgonetanje, nau~ni program 23.30 20.vijek na ulicama Beograda (r) 00.15 Dnevnik

RTCG
11.30 Nau~no - obrazovni program 12.00 Vijesti 12.05 Ucentar (r) 12 30 A tempo - muzika 13.30 Cg sport (r) 14.00 Vijesti 14.05 Otvoreno (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Sat tv 16.30 Obrazovna emisija 16 45 Lajmet 17.00 Hronika Podgorice 17 30 Sat tv - dijaspora, aktuelno 18.00 Vijesti 18 05 Hronika Podgorice 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Natura viva 20 30 Dramski program 21 30 Koncert muzika 22.00 Sat tv dijaspora ! Aktuelno 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Zabavna muzika 00.00 Crna Gora, u`ivo

UNIVERSAL

06.20 Ubistva u Midsommeru, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija14.20 Zakon i red, serija 15.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Ujka Bak, film 23.20 Druga prilika, film 01.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 02.10 Erika, serija 03.10 Doma}ice iz okruga Orand`, serija

TV1000

04.00 Nezavisni, igrani film 06.00 Doni Darko, igrani film 08.00 Prona|eni raj, igrani film 10.00 Samo Sinatra, igrani film 12.00 Ljudska priroda, igrani film 14.00 Skuplje od dragulja, igrani film 16.00 Otka~eni profesor II: Klampovi, igrani film 18.00 Avanture Rokija i Bulvinkla, igrani film 20.00 Tihi pad, igrani film 22.00 Nezavisni, igrani film 00.00 Zatvorene ku}e, igrani film 02.00 Sve`e lisice, igrani film

FOX LIFE

10.00 [tiklama do vrha, serija 10.40 [apat duhova, serija 11.27 Kupid, serija 12.20 Svita, serija 12.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.20 Vill i Grejs, serija 14.15 [tiklama do vrha, serija 15.02 Sofi Parker, serija 15.30 Kugar Taun, serija 17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova, serija 19.05 Sofi Parker 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 [tiklama do vrha, serija 20.50 Seks i grad, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.52 Vill i Grejs, serija

FOX CRIME

07.50 Frikovi, serija 08.35 Nestali, serija 09.20 Put osvete, serija 10.10 Monk, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pariski ferenzi~ari, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Nestali, serija 15.00 Put osvete, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Policajci iz Detroita, serija 20.00 Put osvete, serija 20.50 Red i zakon, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Kraljevi bjekstva, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Policajci iz Detroita, serija

SE

RI

JA

SE

RI

JA

HBO

Nakon {to se vratila u Lumeru, Elenora se ponovo po~ela vi|ati sa Tu~om. Ovaj put, ona je njemu bila rame za plakanje. Me|utim, njenom bratu se to nimalo ne svi|a. ^udna ljubav koju osje}a prema njoj, tjera ga da mrzi sve koji joj se pribli`e. S druge strane, ona i dalje samo razmi{lja o osobi koja je ubila njenog supruga...

Andrijana poku{ava uvjeriti Macanovi}a da joj Jurica daje instrukcije, i da je najbolji u~enik u {koli, no Macanovi} joj ne vjeruje i tjera Juricu van iz ku}e. Mila, razo~arana Zoranovim pona{anjem i njegovim odbijanjem bilo kakve veze s njom, govori [estanu kako se predomislila u vezi njegove prosidbe i ipak bi `eljela poku{ati, za po~etak, `ivjeti s njim. [estan ne `eli biti s Milom kao neka rezerva za ~ovjeka zbog kojeg ga je i prvi put odbila i ne pristaje na njezin prijedlog...

Gorko — slatko
17.00 BHT

Sve }e biti dobro
16.05 FTV

06.00 Svadbena torta, film 07.30 Burne no}i, film 09.10 Filmovi i zvijezde III, ep. 43, serija 09.35 @ena vremenskog putnika, film 11.20 Percy Jackson i Olimpijci: Kradljivac gromova, film 13.15 Trener, film 14.45 Ve~era s idiotom, film 16.40 ^arobnjakov u~enik, film 18.25 10 razloga za{to te mrzim, film 20.05 Posebna veza, film 21.35 Camelot, ep. 5, serija 22.30 Put bez povratka 4, film 23.55 Obdaren III, ep. 3, serija 00.25 Sveci protiv mafije 2: Svi sveti, film 02.20 Slu~aj 39, film 04.10 Igra osje}aja, film

HBO COMEDY

11.15 Obitelj ~udaka, film 13.05 Pri~a o igra~kama 3, film 14.45 Bolje s tobom, ep. 20, serija 15.10 Tre}i kamen~i} od Sunca, ep. 23, serija 15.35 Tre}i kamen~i} od Sunca, ep. 24, serija 16.00 Sam u ku}i, film 17.40 Kraljevi} i ja 3, film 19.10 Bolje s tobom, ep. 20, serija 19.30 Show Rickyja Gervaisa, ep. 5, serija 20.00 Miranda, ep. 1, serija 20.30 Prijateljstvo!, film 22.15 Gorko/slatko, film 00.05 Miranda, ep. 1, serija 00.35 Tarin svijet III, serija

EUROSPORT
08.45 Motorsports weekend magazin 09.00 Eurogoals 10.00 Snuker, Shanghai, Kina, finale 11.30 Umjetni~ko klizanje, Kanada 13.30 Tenis, WTA Istanbul, Turska, finale 15.00 Snuker, Sao Paulo, Brazil, finale 16.15 Umjetni~ko klizanje, Kanada

EUROSPORT 2
08.45 Fudbal, Ekstraklasa 10.00 Supercross 11.30 Stoni fudbal 12.00 Surf 12.15 Fudbal, Bundesliga 2 14.00 Crashed ice 15.00 Ameri~ki fudbal, NCAA: NotreDame Navy

SPORT KLUB
06.30 ATP St Petersburg finale 09.30 Vijesti 10.00 Ruska liga: Spartak M Lokomotiv 11.30 Pregled holandske lige 12.30 Pregled Premier League 13.30 Pregled belgijske lige 14.30 Pregled ruske lige 15.00 Tenis Basel STUDIO, direktno 15.30 ATP Masters Basel, direktno 17.30 Tenis Basel STUDIO, direktno 18.00 Vijesti 18.15 Premier League News 18.30 ATP Masters Basel, direktno 22.00 Tenis Basel STUDIO, direktno 22.30 Vijesti 22.45 Euroleague STUDIO, direktno 23.15 Premier League News 23.30 ATP Masters Basel 04.15 Sailing - 34. American Cup 04.45 Ajax TV

SPORT KLUB + ARENASPORT 1
08.00 Portugalska liga: Benfica - Olhaense 10.00 Telemarketing 11.00 Tennis: ATP 250 St Petersburg FINAL 12.45 Championship: Burnley - Blackpool 14.30 Belgijska liga: St. Truden - Standard 16.15 Holandska liga: Heracles - AZ 18.00 Premier League: Swansea - Bolton 19.45 Pregled Premier League 20.45 Pregled {vajcarske lige 21.15 Pregled argentinske lige 22.15 Ajax TV 22.45 Pregled belgijske 23.15 Pregled portugalske lige 23.45 Pregled Championship 00.15 Pregled ruske lige 00.45 Pregled holandske lige 01.45 Argentinska liga: Lanus - Godoy Cruz 03.30 Belgijska liga: Anderlecht Lierse 05.15 Ukrajinska liga: Tavria - Dynamo Kyev 07.00 [vajcarska liga: Zurich - Luzern 09.00 Gr~ka liga: Paok Panathinaikos 11.00 Rukomet Bundesliga: Magazin 11.30 Rukomet Bundesliga: Berlin Kiel 13.00 Italijanska liga: Cagliari Lazio

DISCOVERY

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Briljantne zvijeri 08.00 Avionske nesre}e 09.00 Povjerljivo 10.00 Ajkula ubica sa Aljaske 11.00 Megafabrike 12.00 Borac sa ribama 13.00 Avionske nesre}e 14.00 Megafabrike 15.00 Briljantne zvijeri 16.00 Povratak nosoroga 17.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Borac sa ribama 20.00 Poznati kosmos 21.00 Ponovna izgradnja Titanika 22.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 00.00 Ponovna izgradnja Titanika

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica 12.45 Trgovci automobilima, 2. ep. 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? - 3. ep. 21.00 @eljeli ste da znate 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 U potrazi za zabavom 23.45 Razotkrivanje mitova

VIASAT HISTORY

Umjetni~ko klizanje
16.15
19.00 Eurogoals 20.00 Boks 21.00 Boks, WBA Championship Heavy Weight: Povetkin, (Rusija) - R. Chagaev, (Uzbekistan) 23.00 Motosport, Road to Dubai 23.15 Reli, Egipat 23.45 Umjetni~ko klizanje, Kanada

Fudbal
12.15
17.00 Fudbal, Ekstraklasa 18.15 Surf 18.30 Supercross 20.00 Supercross 22.30 Ameri~ki fudbal, NCAA: Notre Dame Navy 00.30 Fudbal, Bundesliga: Freiburg - Bayer Leverkusen 01.45 Surf

Cagliari-Lazio
13.00
15.00 Vijesti-Omni Sport 19.00 Rukomet - EHF liga {ampiona: Magazin 20.00 Ko{arka - Nlb liga: Maccabi Partizan 22.00 NFL: Philadelphia Dallas 00.00 Poker World Open

07.00 Zaboravljena ubistva 08.00 Najgori poslovi u istoriji 09.00 Apsolutna nula 10.00 Vampirska princeza 11.00 Hitlerovi falsifikatori 12.00 Su|enje Bogu 13.30 Svjedok: sa balkona sobe 306. 14.00 Snimanje rata 15.00 Zaboravljena ubistva 16.00 Misterije istorije 17.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.00 Ohbergovi siro~i}i 19.00 Slika djevoj~ice sa napalmom 20.00 Umjetnost Rusije 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Torinski pokrov: novi dokazi 23.00 Zaboravljena ubistva 00.00 Misterije istorije

ANIMAL PLANET

10.55 Pit-bul terijeri i biv{i zatvorenici 11.50 Rezervat divljih `ivotinja - Afrika - 2. ep. 12.45 Planeta Zemlja 13.40 ^udna stvorenja Nika Bejkera 14.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Ro|eni lovci 16.00 D`ef Korvin - bez ograni~enja 16.25 Sve o psima 17.20 Najsla|i ameri~ki ljubimci 18.15 ^udna stvorenja Nika Bejkera 19.10 Sve o psima 20.05 Planeta Zemlja 21.00 Spas za divlje `ivotinje 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama 23.45 Sve o psima

Safet Su{i} objavio spisak 23 igra~a za me~eve bara`a za EP

Begovi} }e braniti

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 1. novembar 2011. godine

protiv Portugala

46. strana

PRIZNANJE IZ KATARA
Danica 7-milijarditi stanovnik Zemlje
Ujedinjene nacije su ju~er bebu Danicu Day Camacho, koja se rodila u Manili na Filipinima, proglasile 7-milijarditim stanovnikom Zemlje. Beba se rodila par minuta prije pono}i, a sretni roditelji 2,5 kilograma te{ke bebe dobili su od UN-a uvjerenje kako se radi o 7-milijarditom stanovniku. Zvani~nici UN-a su donijeli i malu tortu, Danica je dobila stipendiju za obrazovanje, dok su roditelji dobili novac kojim }e mo}i da otvore prodavnicu.

Nagrada Islamske akademije nauka
Prof. dr. Faris Gavrankapetanovi}, direktor KCUS-a, dobio je u Dohi vrijedno priznanje: uru~ena mu je 25-godi{nja nagrada Islamske akademije znanosti
Po~etak sedmice u Dohi je pro{ao u znaku Bosanaca i Hercegovaca: osim konferencije o me|ureligijskom dijalogu, na kojoj su iz na{e zemlje u~estvovali reisul-ulema Mustafa ef. Ceri}, rektor Sarajevskog univerziteta Faruk ^aklovica, akademik Enes Kari}, profesor teologije Ivo Markovi}, fratar iz Fojnice Janko Ljubo{, te novinari Du{ka Juri{i} i Senad Had`ifejzovi}, Bosanci su dominirali i na 18. konferenciji Islamske akademije nauka (IAS). Prof. dr. Faris Gavrankapetanovi}, koji je na konferenciji odr`ao predavanje o Hirur{kom ratnom rasu|ivanju, dobio je i vrijedno priznanje: uru~ena mu je 25godi{nja nagrada Islamske akademije znanosti. Gavrankapetanovi}, direktor sarajevskog Klini~kog univerzitetskog centra, nagradu je primio zajedno sa Saimi Reuzzudin, molekularnim biologom iz Pakistana, koja sada `ivi i radi u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama.

[e{elju 18 mjeseci zatvora
Ha{kitribunalizrekaoje ju~ernovupresuduVojislavu[e{elju. Lider radikala je za nepo{tovanje suda dobio 18 mjeseci zatvora. [e{elj je progla{enkrivim za objavljivanjeinformacija o identitetu za{ti}enih svjedoka iz glavnog procesa koji se protivnjegavodi po optu`nici za ratne zlo~ine. Predsjedavaju}i sudija je rekao da je Pretresnovije}e utvrdilo da je [e{elj u jednoj od svojihknjigaobjaviopodatke na osnovu kojih je moglo biti identifikovano 10 svjedoka ~iji su identiteti u tom trenutkubiliza{ti}eninalogom Tribunala. Novukaznu, [e{elj}e izdr`ati nakon {to izdr`i prethodnu.

Na nasilje odlu~an odgovor
Na prigodnoj sve~anosti laureatima su nagrade dodijelili Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, premijer i ministar vanjskih poslova Katara, prof. Abdel Salam Majali, predsjednik Islamske svjetske akademije znanosti, ina~e iz Jordana, dr. Mahathir Mohamad, biv{i premijer Malezije, te njegovo kraljevsko viso~anstvo, jordanski princ El-Hassan bin Talal.
V. S.

POSLJEDNJE VIJESTI
PRETRES VEHABIJSKE ZAJEDNICE U O[VAMA - Po nalogu Tu`ila{tva BiH ju~e su u maglajskom selu O{ve jake policijske snage izvr{ile pretres, u kojem se nalazi vehabijska zajednica ~iji je vo|a Izet Had`i}. U O{vama vehabijska zajednica okuplja 50-tak ~lanova. Oni su tamo nakon rata kupovali ku}e od biv{ih stanovnika koji vi{e nisu `eljeli da se vrate. IZABRAN PRIVREMENI PREMIJER LIBIJE - Libijsko Nacionalno prelazno vije}e izabralo je ju~er Abdurahima El Kiba za novog privremenog premijera umjesto Mahmuda D`ibrila. El Kib, elektroin`enjer i univerzitetski profesor, dobio je podr{ku 26 od 51 ~lana Prelaznog vije}a i time je izabran za lidera privremene uprave. Privremene libijske vlasti ranije su obe}ale da }e najkasnije osam mjeseci poslije svrgavanja re`ima Muamera Gadafija i oslobo|enja zemlje pokrenuti proces tranzicije i raspisati izbore za ustavotvornu skup{tinu. NESRE]A U MA\ARSKOJ - Najmanje 14 ljudi, od kojih troje djece, poginulo je ju~er nakon direktnog sudara kamiona i minibusa na jugu Ma|arske. Kamion je, iz nepoznatih razloga, probio ogradu na autoputu. Spasioci su prona{li `ive jednog putnika i voza~a kamiona.

Sijelo u podne u Tuzli

O~uvanje sevdalinke
U kristalnoj sali hotela Tuzla proteklog vikenda odr`ana je tradicionalna, 56. po redu, manifestacija Sijelo u podne, koju su, sad ve} davne 1979, osmislili ljubitelji sevdalinke u ovom gradu. Kako je kazao Mirsad Ajanovi}, predsjednik Organizacionog odbora Sijela u podne, ova manifestacija se odr`ava dva puta godi{nje, a cilj je o~uvanje sevdalinke, tradicije, ali i dru`enje Tuzlanki i Tuzlaka. „Ova kva ma ni fes ta ci ja, koja traje vi{e od 30 godina, ne postoji nigdje u BiH i nastojat }emo da se ta tradicija prenosi s koljena na koljeno. Sala je ispunjena dobrim ljudima koji vole i znaju zapjevati i zaigrati, ali i ljudima koji su zaslu`ni za

Tuzlaci njeguju tradiciju

sva pro{la i budu}a sijela“, kazao je Ajanovi}. Na manifestaciji su nastupili mladi, ali i stariji izvo|a~i sevdalinke. Mladi interpretator Almir Kalajli} iz Tuzle nastupio je prvi put na ovoj manifestaciji. „Pje va njem se pro fe si onalno bavim jedanaest godina. Krenulo je sa hitovima

tada popularnih pop-bendova, ali je ljubav prema sevdalinkama konstanta koju u mojoj porodici njeguje nekoliko nara{taja. Sevdalinka se pjeva iz du{e i dira u du{u, dio je na{e tradicije i o njenoj ljepoti svjedo~e sijela poput ovoga“, kazao je Kalajli}.
S. K.

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} ju~e je odr`ao sastanak sa saradnicima radi konsultacija o nastavku aktivnosti Islamske zajednice BiH u suzbijanju nasilja. Na sastanku je jo{ jednom najo{trije osu|en teroristi~ki ~in napada na Ambasadu SAD-a i izra`eno o~ekivanje da }e nadle`ni dr`avni organi u {to kra}em roku potpuno rasvijetliti sve okolnosti i motive napada, prenosi MINA. Vr{enje djela nasilja, {irenje straha i mr`nje zaslu`uje najo{triju osudu i odlu~an odgovor dru{tvene zajednice. Teror, strah i mr`nja ne smiju imati vjersku motivaciju i identifikaciju, a ukoliko se takvo {to desi to predstavlja grubu i neprihvatljivu zloupotrebuvjere, jer zlo~in u ime vjere je zlo~in protiv vjere, saglasili su se u~esnici ovog sastanka, te su naglasili da najo{trijeosu|ujuinstrumentalizaciju napada na Ambasadu SAD-a radi ostvarenja politi~kih interesa ili stvaranja i produbljivanja podjela me|u ljudima. Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} u petak }e proslijediti svim hatibima u domovini i dijaspori tematsku hutbu o osudi nasilja. Tako|er, u bajramskoj hutbi reisu-l-ulema }e uputitipoziv na su`ivot i toleranciju me|u svim ljudima i narodima u BiH, regionu i Evropi, saop}eno je iz Rijaseta IZ-a u BiH.