Dnevni avaz

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 29. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5808

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

NAPAD NA DR@AVU!
Drama trajala satima, centar Sarajeva bio u panici Napada~ identificiran kao pripadnik radikalne vjerske grupe tekfir Onesposobljen hicem snajpera u natkoljenicu Racije trajale do kasno u no}
Trenutak kada je pogo|en terorista
(Foto: F. Fo~o)

TERORISTI^KI ATAK

Mevlid Ja{arevi} pucao na Ambasadu SAD

Specijalci prilaze Ja{arevi}u nakon {to je ranjen

B

Mevlid Ja{arevi} za vrijeme napada: Uo~i zlo~ina stigao iz Srbije

(Foto: B. Nizi})

rutalni teroristi~ki napad u Sarajevu {okirao je ju~er sve gra|ane Bosne i Hercegovine. Stra{ne slike mu{karca s automatskom pu{kom koji puca na zgradu Amba-

sade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava (SAD) obi{le su svijet. Pucaju}i na zgradu Ambasade i njeno osiguranje te`e je ranio jednog policajca. Napada~ je identificiran kao dvadesettrogodi{nji

Mevlid Ja{arevi} iz Novog Pazara zvani Abdurahman, pripadnik radikalne vjerske grupe tekfir, poznate po tome {to sve muslimane koji ne dijele tu ideologiju smatra 2.-11. strana nevjernicima.

Gra|ani i policajci krili se pred naletom pomahnitalog napada~a

PATRIK MUN

NOVI PAZAR

SAD ostaju dugoro~no uz BiH!

Porodica teroriste u {oku
11. str.

3. str.

2

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

UDAR NA DR@AVU Mevlid Ja{arevi}, pucaju}i iz kala{njikova,

Izno{enje stvari ranjenog 23-godi{njaka

(Foto: I. [ebalj)

Iako je u prvi mah re~eno da }e biti vra}en, naknadno odlu~eno da ostane na lije~enju
U pratnji tri policijska kombija i vi{e od 20 specijalaca SIPA-e ranjeni Mevlid Ja{arevi} ju~er u 17.10 sati dovezen je u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu. Odmah je preba~en u operacionu salu, gdje mu je povreda od metka koji je na njega iz snajpera ispalio jedan od specijalaca obra|ena i zbrinuta. Dok mu je ukazivana pomo}, Klinika urgentne medicine (KUM) bila je pod opsadom specijalaca, a ulazak i izlazak drugih pacijenata dobro je kontroliran.

Ja{arevi} ranjen u natkoljenicu
ljenice te da nije u `ivotnoj opasnosti. - Nakon ukazane pomo}i on }e napustiti bolnicu u pratnji s kojom je i do{ao jer nema potrebe da bude zadr`an u bolnici - kazao je Vukovi}. On je istakao da je u kontaktu s direktorom Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„ dr. Bakirom Naka{em saznao da je ranjeni policajac koji je radio na osiguranju zgrade Ambasade SAD van `ivotne opasnosti. Vukovi} je kazao da je u Op}u bolnicu primljena jo{ jedna povrije|ena osoba, koja je nakon ukazane pomo}i pu{tena ku}i. - Ovakvo ne{to u svijetu se uvijek mo`e desiti. Na`alost, nisam se nadao da se poslije svega mo`e i nama dogoditi - rekao je Vukovi}. Iako je bilo najavljeno da }e ranjeni napada~ biti vra}en iz bolnice sa specija-

Napada~ zadr`an u sarajevskoj bolnici

Ambasadu uBiHn teror
Napada~ identificiran kao pripadnik radikalne satima Onesposobljen hicem snajpera u
jele njihovu ideologiju smatraju nevjernicima. Pucaju}i na zgradu Ambasade i njeno osiguranje, te`e je ranio jednog policajca. Ja{arevi} je cijeli sat dr`ao u panici centar grada, otvaraju}i povremeno vatru i patroliraju}i jednom od Brutalni teroristi~ki napad u Sarajevu {okirao je ju~er sve gra|ane Bosne i Hercegovine. Stra{ne slike mu{karca s automatskom pu{kom koji puca na zgradu Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava (SAD) obi{le su svijet. Napada~ je identificiran kao dvadesettrogodi{nji Me-

Patrolirao ulicom

Ministar Vukovi} obi{ao je sino} KCUS

Policajac pogo|en u noge
Direktor Op}e bolnice Bakir Naka{ potvrdio nam je da je ranjeni policajac odmah upu}en na operaciju. Njemu je Ja{arevi} nanio Sino} je KCUS obi{ao i ministar zdravstva KS Zlatko Vukovi}. On nam je kazao da je Ja{arevi} zadobio prostrelnu ranu desne natkoprostrele povrede sko~nih zglobova. - U sali }emo vidjeti kakve su to povrede i jesu li nervi o{te}eni - kazao je Naka{. lcima, dva i po sata kasnije donesena je druga~ija odluka. Naime, ljekari su ga nakon razgovora s tu`iocem odlu~ili zadr`ati na bolni~kom lije~enju. - Tu smo odluku zajedno donijeli iz medicinskih razloga, odnosno zato {to mora primati antibiotike i mora biti redovno previjan, {to mu ne bi bilo pru`eno u ustanovi u koju bi bio odveden. Ranjeniku je rana zbrinuta. On je dobro. Nije mu o{te}ena kost, nervi niti krvni sudovi - kazao je sino} za „Avaz“ direktor Hirur{kih disciplina KCUS-a Mustafa Hiro{.
Ekskluzivni snimak portala „Dnevnog avaza“: Trenutak kada ga je

vlid Ja{arevi} iz Novog Pazara zvani Abdurahman, pripadnik radikalne vjerske grupe „tekfir“, poznate po tome {to sve muslimane koji ne di-

glavnih gradskih raskrsnica prije nego {to ga je snajperista specijalne jedinice Agencije za istrage i za{titu (SIPA) preciznim pogotkom

Kako smo saznali, tokom ukazivanja ljekarske pomo}i u KCUS-u Ja{arevi} je bio izuzetno miran. - Nijedne rije~i nije progovorio. [utio je cijelo vrijeme - re~eno nam je u KUM-u.

[utljivi napada~

Do{ao autobusom iz Srbije, gdje je isplanirao napad!
Ja{arevi}: Sijao strah i paniku u glavnom gradu BiH

Prema saznanjima „Dnevnog avaza“, Ja{arevi} je u Sarajevo stigao autobusom iz Priboja u Srbiji, gdje je i planirao teroristi~ki napad na Ambasadu SAD. Tako|er, kako su nam

prenijeli policijski izvori iz Srbije, Ja{arevi} je bio povezan s grupom koja je prije tri godine poku{ala izvr{iti atentat i na sand`a~kog muftiju Muamera Zukorli}a.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Faruk VELE (fvele@avaz.ba)

SAD apao ista!
vjerske grupe „tekfir“ natkoljenicu Drama trajala
u natkoljenicu onesposobio. Obu~en u dugi kaput i s pu{kom nagotovs, Ja{arevi} se u tom trenutku stropo{tao na zemlju. Ve}ina posmatra~a pomislila je da je ubijen. Drama je zapo~ela ne{to prije 16 sati, kada je Ja{arevi}, prema izjavama o~evidaca, iza{ao iz tramvaja i po~eo Niko od zaposlenika Ambasade, kako nam je potvr|eno, nije povrije|en u napadu, a ju~er nije bilo podataka o materijalnoj {teti. Stotine policajaca, pripadnika SIPA-e, Ministarstva unutra{njih poslova KS te Federalnog MUP-a odmah su pokrenule intenzivnu akciju osiguranja mjesta
pogodio snajper specijalca SIPA-e

te`e ranio policajca

Pucanj u Bosnu
Nema nikakve sumnje, 23-godi{nji Mevlid Ja{arevi} iz Novog Pazara ju~er je u centru Sarajeva pucao u srce dr`ave BiH u namjeri da ubije ono za {ta su svoje `ivote polo`ile hiljade na{ih zemljaka! Taj zlo~inac koji je svoju cijev usmjerio prema Ambasadi SAD, u kojoj su u tom trenutku sjedili na{i prijatelji, dr`avljani zemlje koja je, za razliku od mnogih u svijetu, uvijek razumjela patnje gra|ana BiH, mo`e biti samo jedno. To je du{manin na{e domovine i svih njenih naroda - Bo{njaka, Srba i Hrvata. Njegova ju~era{nja mra~na pojava na Marindvoru, mar{iranje s „kala{njikvom“ na gotovs i ruksakom na le|ima, Sarajlije i sve istinske patriote neodoljivo je podsjetila na rezerviste koji su i 1992. godine na sli~an na~in barikadama blokirali bh. prijestonicu, ugro`avaju}i nezavisnost BiH i najavljuju}i krvavu borbu za njenu opstojnost. U pravu su oni koji tvrde da zlo~ince poput Ja{arevi}a i one koji su prije 19 godina pucali na ovaj grad ve`e ista mr`nja. Iste su i

Ova dr`ava mora se obra~unati sa svima koji, ma{u}i sli~nim opasnim idejama, `ele nauditi njenim gra|anima i prijateljima
posljedice njihovih nedjela. Oni koji su Ja{arevi}a vrbovali u mra~ne ideologije nekakvog tekfira i vehabizma, {to je, prema prvim informacijama, bio razlog njegovog suludog ubila~kog juri{a, znali su {ta ~ine. Takvi su sigurni da samo lu|aci sli~ni Ja{arevi}u, koji su pri tome Bo{njaci, nose muslimanska imena i di~e se bolesnom verzijom ~estitog islama, mogu zabiti glogov kolac u srce ove dr`ave. Jer, oni drugi, do sada, o~ito, nisu uspjeli u zlo~ina~kom naumu. Zato danas ova d`rava mo`e imati samo jedan izbor. Ona se mora `estoko obra~unati sa svima koji, ma{u}i sli~nim opasnim idejama, `ele nauditi njenim gra|anima i prijateljima. Pa bili oni u Gornjoj Mao~i ili na Ravnoj Gori. Sve drugo zna~it }e ispunjenje prijete}ih crnih prognoza da ovaj djeli} svijeta ne mo`e imati budu}nost. Nema sumnje, kao i mnogo puta u historiji, Bosanci i Hercegovci znat }e braniti svoju otad`binu. Bez obzira na to u rukama kojeg ubice bio „kala{njikov“.

Mun tokom obra}anja bh. javnosti

Mun: SAD ostaju uz gra|ane BiH!
Mi ovdje ostajemo dugoro~no, poru~io je Mun
Ameri~ki ambasador Petrik Mun (Patrick Moon) kasno sino} je na konferenciji za novinare izjavio da napad na Ameri~ku ambasadu ne}e preusmjeriti aktivnosti i nastojanja Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH. Ambasador Mun odr`ao je konferenciju zajedno s predsjedavaju}im Predsjedni{tva BiH @eljkom Kom{i}em. - Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su prijatelji gra|ana BiH i mi ovdje ostajemo dugoro~no. Mi }emo nastaviti na{e aktivnosti, nastaviti raditi na pru`anju podr{ke gra|anima BiH te sara|ivati s vlastima. Nadamo se da }e se ovaj incident iskoristiti da bi se gra|ani BiH ujedinili i krenuli ka zajedni~kom cilju kako bi postali dijelom Evrope - kazao je Mun. On je istakao da su policijske snage profesionalno reagirale na napad, dodav{i da je osoblje Ameri~ke ambasade na sigurnom. - Uistinu cijenimo podr{ku i simpatije bh. gra|ana koji su nam u ovim trenucima uputili. Mi smo i dalje uz vas - poru~io je ameri~ki ambasador. Kom{i} je napad na Ameri~ku ambasadu okarakterizirao kao teroristi~ki akt, odnosno napad na BiH. Poru~io je da su sigurnosne slu`be u BiH spremne {tititi `ivote ljudi.

Ameri~ki ambasador o napadu

www.dnevniavaz.ba

Oglasio se i Stejt department

Gra|ani BiH osu|uju napad na Ambasadu SAD u Sarajevu
Pitanje: Osu|ujete li teroristi~ki napad na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu?
A) Da, svakako 91,67% B) Ne, nikako 8,33% C) Ne znam 0%

pucati iz kala{njikova. Svjedoci navode da je pucao rafalno i pojedina~no. Jake policijske snage su ga, nedugo iza toga, opkolile, blokirav{i sve okolne ulice. Sumnjalo se da je napada~ opasan i eksplozivom, ali se to kasnije pokazalo neta~nim. Me|utim, kod njega su prona|ene tri ru~ne bombe. Nakon {to su ga provjerili pripadnici kontradiverzione jedinice Ja{arevi} je preba~en u Klini~ni centar Univerziteta u Sarajevu na operaciju.

Intenzivna potraga

uvi|aja, a potom potragu za mogu}im pomaga~ima i sau~esnicima u ovom teroristi~kom napadu. Kako nezvani~no saznajemo, akcije su do kasno sino} trajale na nekoliko lokacija u Sarajevu. Navodno su pretresani stanovi u naselju Grbavica i na Bistriku. Policija je privela jo{ dvije osobe koje su pod operativnim provjerama, no njihov identitet ju~er nije poznat. Do zaklju~enja ovog izdanja policija nije zavr{ila uvi|aj na mjestu napada, a centar grada bio je i dalje blokiran.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Stejt department: Nema povrije|enih u Ambasadi

Iz ameri~kog Stejt departmenta saop}ili su kasno sino} da nema izvje{taja o ozlije|enima me|u osobljem Ambasade SAD u Sarajevu, na koju je vatru iz automatskog oru`ja otvorio 23-godi{nji Mevlid Ja{arevi} iz Sand`aka u Srbiji. - Nemamo nikakvih izv-

Lokalne snage reda odgovorile na napad!

A

je{taja o ozlije|enima me|u osobljem ambasade. Lokalne snage reda odgovorile su na napad. Ambasada je pod blokadom - rekao je portparol Stejt departmenta Mark Toner. U saop}enju se navodi i da je vi{e napada~evih hitaca pogodilo zidove Ambasade.

B
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 315.565 posjetilaca.

Hronologija doga|aja
Sarajlije u nevjerici posmatrale

4

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

SVJEDO^ENJE O^EVIDACA Gra|ani

15.35 - Operativno-komunikacijski centar MUP-a Kantona Sarajevo obavije{ten da nepoznati mu{karac u ulici Zmaja od Bosne, u blizini Ambasade SAD, puca iz automatske pu{ke. 15:50 - Nepoznati mu{karac puca iz pu{ke, najvjerovatnije iz kala{njikova, na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu. 15:57 - ^uju se pucnji iz pravca Tehni~ke {kole. Svjedoci tvrde da napada~ ima zelenu torbu. Postoji bojazan da je u pitanju eksploziv. 15:59 - Pripadnici specijalne policije iza{li su iz kombija na raskrsnicu i tr~e prema zgradi Karingtonka. 16:01 - Definitivno je potvr|eno da niko od zaposlenika Ameri~ke ambasade u na{oj zemlji nije povrije|en. Jedan policajac je ranjen. 16:04 - Brojni gra|ani Sarajeva okupili su se na raskrsnici kod @eljezni~ke stanice i posmatraju de{avanja oko Ambasade. 16:09 - Napada~ je snimljen. Ima dugu bradu i ~ini se da je vehabija. Odjeven je poput isto~njaka. Na sebi ima skra}ene hla~e. 16:12 - Pucnji odjekuju iz pravca Zemaljskog muzeja. 16:15 - Napada~ je pogo|en iz snajpera u glavu. ^ini se da nije bio sam. 16:17 - Napada~ je, prema nepotvr|enim informacijama, u kolima Hitne pomo}i i upu}en je na KUM. 16:29 - Strani mediji objavljuju vijest o incidentu. 16:30 - Stranica „Dnevnog avaza“ skoro je blokirana zbog ogromnog broja posjeta. Izvinjenje ~itaocima i molba da budu strpljivi. „Dnevni avaz“ posjeduje ekskluzivni snimak cijelog doga|aja! 16:39 - Policajac koji je ranjen u pucnjavi u blizini Ambasade SAD u Sarajevu primljen je u Op}u bolnicu „Prim. dr. Abdulah Naka{„ s te{kim tjelesnim povredama. 16:41 - Radnici u „Importaneu“ tvrde da jo{ ne mogu iza}i iz objekta jer im policija pretresa automobile. 17:00 - Vozilo Hitne pomo}i, u ~ijoj su pratnji bila dva vozila specijalnih jedinica, uputila su se prema tranzitu na Ciglanama. 17:02 - Redakciju „Dnevnog avaza“ kontaktira CNN u vezi s informacijama o napadu. 17:04 - Prema nezvani~nim informacijama, ime napada~a je Mevlid Ja{arevi}, ro|en 1988. godine u Novom Pazaru. Jedno vrijeme proveo je u vehabijskoj zajednici u Gornjoj Mao~i. 17:07 - ^lanovi Predsjedni{tva BiH na putu su ka KCUS-u, gdje }e posjetiti ranjene policajce. 17:13 - Portparol MUP-a KS Irfan Nefi}: „Napada~u je na mjestu doga|aja ukazana prva pomo}, nakon ~ega je vozilom Hitne pomo}i preba~en u bolnicu. Jo{ nemamo informacija o stepenu povreda.“ 17:16 - Portparol KCUS-a Biljana Jandri}: „U Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) primljena je jedna osoba ranjena u dana{njoj (ju~er, op. a.) pucnjavi u blizini Ambasade SAD, ali trenutno ne mogu ni{ta re}i o stepenu povreda i o kome se radi.“ 17:24 - U Op}u bolnicu „Prim. dr. Abdulah Naka{„ primljen je jedan policajac koji je povrije|en u oba sko~na zgloba. Povrije|eni policajac nije `ivotno ugro`en i trenutno je u operacionoj sali. 17:51 - Lokacija ispred zgrade Ambasade SAD jo{ je blokirana, dok pripadnici Dr`avne agencije za istragu i za{titu (SIPA) uz saradnju ostalih policijskih agencija jo{ vr{e uvi|aj na mjestu odakle je pucano na zgradu Ameri~ke ambasade. 17:57 - Napada~ Mevlid Ja{arevi} je 2005. godine osu|en u Be~u na tri godine zatvora zbog razbojni{tva kada je uzeo 100.000 eura. Poslije odle`ane kazne protjeran je iz Austrije. Ja{arevi} je ispri~ao policiji da je u februaru bio u selu Gornja Mao~a kod Br~kog, najve}em vehabijskom upori{tu u Bosni, kada je policija pohapsila brojne pripadnike ovog pokreta. 17:59 - „Stru~njaci“ iz RS likuju: „Na ovo smo davno upozoravali.“ 18:00 - Zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Uro{ Pena: „U toku je uvi|aj kojim rukovodi tu`ilac Tu`ila{tva BiH, a prisutni su i pripadnici kantonalne i federalne policije te SIPA-e.“ 18:03 - Policijski komesar Kantona Sarajevo Vahid ]osi}: „Napada~ na Ameri~ku ambasadu Mevlid Ja{arevi} nije ubijen, ve} je lak{e ranjen u nogu.“ 18:12 - Portparol KCUS-a Biljana Jandri}: „U KCUS u 17.10 sati, nakon incidenta pred Ambasadom SAD, primljen je povrije|eni mla|i mu{karac s povredom koja ne zahtijeva hospitalizaciju.“ 18:18 - Policija jo{ nema saznanja o eventualnim sau~esnicima u napadu na Ameri~ku ambasadu. Situacija ispred Ambasade je mirna, a gradsko podru~je Marindvora prema Pofali}ima je i dalje blokirano. 19:24 - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} posjetio je ranjenog policajca u bolnici. 19:51 - Potparol Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Biljana Jandri}: „Iako je rana obra|ena i pacijent je van `ivotne opasnosti, tokom ve~eri }e biti zadr`an na KCUS-u.“ 20:03 - Povodom teroristi~kog napada na Ameri~ku ambasadu i gra|ane Sarajeva, Vlada Kantona Sarajevo odr`ala je vanrednu sjednicu. 21:00 - Vanredna konferencija za novinare u zgradi Predsjedni{tva BiH.

Bio je ne miran do
Policajac mu poku{ao pri}i, ali je terorista pucao u njega
Dok je trajala drama na raskrsnici ispred Ambasade SAD, u`asnuti gra|ani skrivali su se iza zidova zgrada i u haustorima, ne vjeruju}i svojim o~ima. Mnogi su se odmah sjetili u`asnih slika agresije na Bosnu i Hercegovinu. O~evici ju~era{nje drame u centru Sarajeva tvrde da je napada~ do{ao iz pravca Zemaljskog muzeja, do{ao do Ma{inske {kole i sjeo na zidi}. Jedan od Sarajlija pro{ao je pored napada~a nekoliko sekundi prije nego {to }e ovaj izvaditi pu{ku. Dok nam je govorio, prekidali su ga pucnji koji dolaze iza njegovih le|a.

Ljudi su se

Nosio je kapulja~u
- Sjedio je na zidi}u ispred {kole. Oborio je glavu i gledao preda se. Pored njega je bila velika, ~ini mi se, zelena torba. Rekao sam drugu „ne{to nije uredu, ovaj nije dobar, bje`imo odavde, ne{to }e uraditi“. Pro{li smo 30-tak metara iza {kole kada su se

Panika na ulicama glavnog grada

’Avaz’ otkriva Pri~a o~evica koji je pomagao

Kako su na licu m
Moj prijatelj govorio je teroristi: „Daj, brate, da izvu~emo ranjene“, a
Jedan od o~evidaca ju~era{njeg teroristi~kog napada na Ameri~ku ambasadu, ~iji je identitet poznat redakciji „Dnevnog avaza“, ali iz razumljivih razloga nije `elio da ga objavimo, pomogao je ranjenom policajcu da bude preba~en u Hitnu pomo} te je izvla~io drugog policajca, za kojeg se u prvi mah sumnjalo da je, tako|er, ranjen.

Odzvanjali rafali
- Oko 16 sati nalazio sam se u Saobra}ajnoj policiji, prekoputa zgrade Ambasade SAD. Dok sam ~ekao na {alteru, ~uo se jedan pucanj, na {ta se prvo nisam obazirao, a ni policajci unutra nisu reagirali. Potom se ~uo jo{ jedan pucanj, a onda je po~ela ra-

Policija je blokirala saobra}aj

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

5

vjerovatno k je pucao
pani~no skrivali po haustorima @ena se onesvijestila od straha
Pita: Strah me posljedica Hod`i}: Vra}ao se s fakulteta

u`asnuti doga|ajima

Prepla{ene stanare policija je sklonila u ’Holiday Inn’

Hutinovi}: Mislio sam da je obra~un

Kako smo sino} saznali, stanari iz zgrada u blizini Ameri~ke ambasade evakuirani su u „Holiday Inn“ zbog eventualne opasnosti od postavljene bombe. Na recepciji „Holiday Inna“ re~eno nam je da je u njihov hotel oko 16 sati dovedeno najvi{e `ena, djece i starih ljudi koji su zadr`ani do 19 sati. - Samo {to sam u{ao u zgradu, za~uo sam rafal, mislio sam da je neki obra~un. Okrenuo sam se i opazio ~ovjeka s bradom kov u rukama. Sje}am se da je govorio „smiri se, sve }emo rije{iti“. Ali ovaj je po~eo pucati na njega. Policajac je pao na beton i krvario je. Napada~ je poslije toga ispalio jo{ nekoliko hitaca po ku}ici u kojoj sjede ~uvari ambasade - tvrdi na{ sagovornik. Ka`e da se u tom momentu jedna `ena koja je stajala pored njega onesvijestila od straha. - Na cesti je bio i `uti autobus, i u njega je ispalio jedan hitac. Sklonio sam se na }o{ak od {kole. Imao sam osje}aj kao da se opet zaratilo. Po~ela je i policija dolaziti. Strahovao sam da nije opasan eksplozivom koji bi svakog momenta mogao aktivirati - ispri~ao nam je

kod ulaza {kole kako dr`i pu{ku uperenu izme|u {kole i Ambasade, tad je ispalio jo{ jedan rafal, a ja sam pobjegao unutra - kazao je za „Avaz“ Aldin Hutinovi}, stanar obli`nje zgrade. Prema njegovim rije~ima, sve je trajalo skoro sat, a nakon {to je policija ustrijelila napada~a do{li su na vrata njegovog stana i rekli da se moraju skloniti u „Holiday Inn“ jer su sumnjali da je postavljena bomba. mladi}, koji je bio svjedok ovog stravi~nog doga|aja. Sarajlija Jasmin Pita ka`e da je sve li~ilo na akcione filmove. Posmatrao je sve s travnjaka ispred Filozofskog fakulteta. - [etao je lijevo-desno i, jednostavno, pucao. Kada su ga pogodili direktno, domah je pao. Mene nije bilo strah. Pro{ao sam rat. Vi{e me strah posljedica ovog doga|aja i slike koju }e on stvoriti o BiH - ka`e Pita. Student Jasmin Hod`i} vra}ao se s fakulteta kada ga je zaustavio kordon specijalaca. - Problem je {to }e ljudi smatrati da je ovo teroristi~ka dr`ava - ka`e Hod`i}.
Teroristu je pogodio jedan od specijalaca

Strah od posljedica

~uli prvi pucnji - kazao nam je ovaj sagovornik pod uvjetom anonimnosti. Pucnji, panika, strah... Jedan od Sarajlija pani~no izviruje iza zida obli`nje zgrade. Supruga mu je istr~ala iz tramvaja zaustavljenog nekoliko metara od napada~a. Ka`e da je do{ao iz pravca Zemaljskog muzeja. Na glavi mu je bila kapulja~a. No-

sio je veliku zelenu torbu. - Nedugo zatim izvadio je kala{njikov. Spala mu je kapulja~a s glave i po~eo je pucati, prvo po Ambasadi SAD, pa onda nasumi~no. Bio je miran. Dobro sam ga vidio. Prvi mu je pri{ao policajac koji je ~uvao Ambasadu. Treba mu orden dati. Krenuo je prema napada~u, iako je ovaj imao kala{nji-

jesta spa{avani `ivoti
on je rekao: „Hajde, uredu“, ispri~ao nam je svjedok doga|aja
falna paljba. Policajci su potom shvatili da se rafali ~uju u blizini Ambasade, ali niko od njih nije smio iza}i iz zgrade Saobra}ajne policije, a rafali su `estoko odzvanjali - ispri~ao nam je svjedok. Kroz prozor je vidio da nekih 200 metara dalje, na tramvajskoj stanici u pravcu Ilid`e, stoji mu{karac s bradom, u kratkim hla~ama i sme|oj dugoj jakni kako, dr`e}i pu{ku u ruci, unezvijereno gleda lijevo-desno. - Podizao je pu{ku i spu{tao je, sporadi~no ispaljivao po nekoliko metaka i ne{to nerazumljivo vikao. Odjednom sam ugledao da preko {ina tramvajske pruge pu`e policajac i prelazi ulicu prema „Importaneu“. Me|utim, ni tada nije odreagirao niko od policaja-

ranjenom policajcu

Specijalac s Muzeja upucao napada~a?
- Kada smo se sklonili iza Ambasade SAD, jo{ 15 minuta se ~ekalo da se specijalci rasporede po krovovima okolnih zgrada. ^uo sam da je u me|uvremenu uhap{en neko za koga se pretpostavlja da je pomaga~ teroriste, a bio je u „puntu“ ili „kadetu“. To ca iz zgrade u kojoj sam bio, ali sam vidio jednog svog prijatelja koji radi na osiguranju Ameri~ke ambasade kako mu pritr~ava. Jo{ dvojica civila pri{la su ranjenom policajcu. Polako sam se zaputio i ja prema njima da pomognem i vivozilo su pripadnici kontradiverzione za{tite odmah pregledali kako bi vidjeli ima li eksploziva, a voza~a su priveli. U tim trenucima je snajperista, najvjerovatnije s krova zgrade Zemaljskog muzeja, upucao teroristu - ispri~ao je na{ sagovornik. dio sam da policajac ima prostrelne rane na obje noge - nastavlja na{ sagovornik. Za to vrijeme, ka`e on, napada~ je i dalje sporadi~no pucao, a ranjenom policajcu pritr~ali su i neki od ljudi iz automobila koji su bili blokirani u koloni na glavnoj saobra}ajnici. Uzeli su ranjenika za noge i ruke i ubacili ga u d`ip Specijalne policije, koji se na{ao u blizini i koji ga je preko {ina i travnjaka odvezao u Hitnu pomo}. - Prekoputa smo vidjeli jo{ jednog policajca kako le`i na travnjaku i izgledalo je da je i on ranjen. Onda je moj prijatelj po~eo dozivati napada~a. Govorio mu je: „Daj, brate, da izvu~emo ranjene.“ Napada~ je rekao: „Hajde, uredu.“ Onda smo prijatelj, jo{ dvojica civila i ja pretr~ali {ine i pri{li tom policajcu koji je le`ao, ali, sre}om, nije bio ranjen, nego se zaklanjao od metaka. Rekli smo mu da ostane le`ati i da se pravi da je ranjen, a zatim smo ga zgrabili za ruke i noge te potr~ali prema }o{ku iza zgrade Ambasade te molili Boga da u tom trenutku napada~ ne zapuca na nas - prepri~ao je na{ sagovornik dramu koju je pre`ivio, dodaju}i da su, kona~no, kada su se „do~epali“ mjesta iza zgrade Ambasade, iza{li iz vidokruga teroriste i tako spasili `ivote.

Pretr~ali {ine

Ukratko

6
SAOP]ENJE Reis Ceri} osudio teroristi~ki ~in

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

Vlada KS najo{trije osudila teroristi~ki napad

Vlada KS

Napad na mir u Sarajevu
Vlada Kantona Sarajevo najo{trije je osudila teroristi~ki napad na Ambasadu SAD i na gra|ane glavnog grada BiH. - Ovaj teroristi~ki ~in je napad na mir u Sarajevu te se ne mo`e napraviti razlika izme|u onih koji su od 1992. do 1995. godine pucali na ovaj grad i vinovnika i nalogodavaca ovog teroristi~kog napada. Ovo nije pucanj samo na Ambasadu SAD i dr`avu koju ona predstavlja nego i atak na dr`avu BiH - navodi se u saop}enju sa sjednice Vlade KS.

Napad na Ameri~ku ambasadu je napad i na nas
Tra`im od nadle`nih dr`avnih organa da se prona|u po~inioci teroristi~kog ~ina u Sarajevu, ka`e reis Ceri}
Povodom teroristi~kog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa Ceri} izdao je saop}enje za javnost u kojem se ka`e: - Najo{trije osu|ujem teroristi~ki napad na Ambasadu SAD u Sarajevu. Tra`im od nadle`nih dr`avnih organa da se odlu~no suprotstave ovakvim nasilnim poku{ajima i da se prona|u po~inioci teroristi~kog ~ina u Sarajevu. @elim kazati da Ameri~ka ambasada u nama ovdje ima prijatelja i da je napad na Ameri~ku ambasadu napad i na nas. - Zato }emo se odlu~no suprotstaviti svakom pojedincu i grupi koji ugro`avaju mir i sigurnost u ovom gradu i ovoj zemlji. Svima treba biti jasno da nasilju nije bilo i nema mjesta u ovome narodu, ovoj zemlji i ovom gradu, posebno protiv na{ih dokazanih prijatelja - ka`e se u saop}enju reisa Ceri}a.

Vlada RS

Potrebna odlu~nija borba
Predsjednik Vlade RS Aleksandar D`ombi} osudio je teroristi~ki napad na Ambasadu SAD u Sarajevu. Vlada RS spremna je, naveo je D`ombi}, pru`iti puni doprinos u rasvjetljavanju ovog slu~aja. - Najo{trije osu|ujem teroristi~ki napad na Ambasadu SAD u Sarajevu. Vehabije su nebrojeno puta pokazale da su prijetnja sigurnosti u BiH i ovo je samo potvrda da treba provesti odlu~niju akciju u borbi protiv onih koji su spremni da ugroze ljudske `ivote zarad radikalnih ideja i ciljeva - stoji u pisanoj izjavi entitetskog premijera.

Reis Ceri}: Nema mjesta nasilju

@eljko Kom{i}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH

Ovo nije djelo Bosanaca i Hercegovaca

NSRzB

Atak i na gra|ane
Povodom teroristi~kog ~ina u Sarajevu, odnosno napada na Ameri~ku ambasadu i sigurnost gra|ana Sarajeva, predsjednik NSRzB-a Mladen Ivankovi} Lijanovi} osudio je ovaj ~in: - U ime Predsjedni{tva NSRzB-a i u svoje osobno ime `estoko osu|ujem napad na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu. Smatram da je ovo napad i na sigurnost gra|ana Sarajeva, s obzirom na to da su direktno bili ugro`eni i njihovi `ivoti.

Na{a stranka

Policija sprije~ila tragediju
Na{a stranka najo{trije je osudila teroristi~ki napad po~injen na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu. Oni isti~u da je brza i adekvatna intervencija sarajevske policije sprije~ila tragediju ogromnih razmjera. - Ako se na~in razmi{ljanja me|u onima koji u ovom trenutku imaju vlast zna~ajno ne promijeni, bojim se da je ovo samo uvod u ono {to nas ~eka - izjavio je Denis Grac (Dennis Gratz), predsjednik Na{e stranke.

Kom{i} ju~er ispred Op}e bolnice: Obi{ao povrije|enog policajca

- Ovdje se ne radi samo o napadu na Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave nego i o napadu na dr`avu Bosnu i Hercegovinu. Ovo nije djelo Bosanaca i Hercegovaca i nadam se da oni nikada ne}e ni uraditi takvo ne{to. Sada dajemo punu podr{ku na{im sigurnosnim agencijama. Svi moraju znati da }emo i dalje razvijati na{e sigurnosne kapacitete i da }emo svaki ovakav i sli~an napad smatrati kao naj`e{}u prijetnju Bosni i Hercegovini i njenim gra|anima - izjavio je za „Dnevni avaz“ predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}. On je ju~er u Op}oj bolnici „Dr. Abdulah Naka{„ u Sarajevu obi{ao povrije|enog policajca. Tokom ve~eri susreo se i sa ameri~kim ambasadorom u na{oj zemlji, izrazio `aljenje zbog onoga {to se dogodilo i najo{trije je osudio teroristi~ki akt.

Vlado Azinovi}, ekspert za terorizam

Sigurnost u BiH prepu{tena je slu~aju
Azinovi}: Nefunkcionalnost dr`ave

Vlado Azinovi}, ekspert za terorizam i profesor na Odsjeku za sigurnosne studije na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu, kazao je za „Avaz“ da ju~era{nji doga|aj ukazuje na nefunkcionalnost dr`ave koja ostavlja neadresiranim previ{e potencijalnih izvora nesigurnosti. On smatra da se radi

o ataku na dr`avu. - Napada~ je osoba s kriminalnim dosjeom koja je pro{le godine u Novom Pazaru napala desetero stranih ambasadora. Da se takva osoba naoru`ana kala{njikovom pojavi usred bijela dana u najfrekventnijem dijelu grada zapravo govori o tome da je na{a sigu-

rnost prepu{tena slu~aju. Kona~no je vrijeme da se protiv ovakvih grupa i njihovih finansijera ne{to konkretno napravi, jer u protivnom u zemlji postoje politi~ke snage koje jedva ~ekaju da se ovakvo ne{to dogodi kako bi na{li upori{te u podjeli zemlje - kazao je Azinovi}.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

7
Lagumd`ija: Ovo }e nas skupo ko{tati

Ukratko

REAKCIJE Zlatko Lagumd`ija za „Dnevni avaz“

Moramo ustati u odbranu dr`ave u koju je pucano!
Ovo je, prije svega, pucanj i napad na dr`avu BiH, kazao je Lagumd`ija
Predsjednik SDP-a BiH dr. Zlatko Lagumd`ija izjavio je za „Dnevni avaz“ da }e nas ju~era{nji napad na Ambasadu SAD, odnosno taj gnusni teroristi~ki atak, skupo ko{tati. Prema njegovom mi{ljenju, ovo nije samo pucanj na Ambasadu i zlo~ina~ki napad na gra|ane koji su bili pogo|eni ili su bili u opasnosti. - Ovo je, prije svega, pucanj i napad na dr`avu BiH! Upravo je to razlog za{to moramo, bez ikakvog odlaganja i svim sredstvima koje imamo na raspolaganju, stati u odbranu dr`ave BiH u koju je ju~er pucano. Ovo je poku{aj udaranja na BiH s ciljem njenog rastakanja. Bosnu i Hercegovinu su od 1992. do 1995. godine poku{avali uni{titi radikali koji su, na kraju krajeva, isti kao i ovi. To je dio istog radikalnog na~ina razmi{ljanja - kazao je Lagumd`ija za „Avaz“. U svakoj zemlji, dodao je, postoje radikali, ali „nije bitno koliko njih ima, ve} koliko su jaki“. - Bitno je samo kako se dr`ava obra~unava s njima. Zato je bitno u}i u sam korijen problema koji ovdje imamo. Na`alost, to je bitka koja }e dugo trajati. Nepravda i siroma{tvo su u ~itavom svijetu, pa tako i u BiH, plodno tlo za radikale svih mogu}ih boja. Borba protiv ovog zla ne traje 24 sata. Traje, zapravo, 24 sata na dan i tako svakog dana - rekao je Lagumd`ija.

Napad na dokazane prijatelje BiH

Ministarstvo sigurnosti

Direktni udar na bh. institucije
Ministarstvo sigurnosti BiH „najo{trije osu|uje napad na Ambasadu SAD u BiH, kojom prilikom je ranjen i pripadnik Ministarstva sigurnosti BiH, koji je radio na osiguranju zgrade Ambasade“, saop}eno je iz ovog ministarstva. - Napad na Ambasadu SAD napad je na dokazane prijatelje BiH. ^injenica da je ovom prilikom ranjen i pripadnik Ministarstva sigurnosti BiH predstavlja i direktni udar na institucije i sigurnost u BiH - stoji, izme|u ostalog, u saop}enju Ministarstva sigurnosti BiH.

MUP RS

Fahrudin Radon~i}, predsjednik SBB BiH i lider bh. opozicije

Nastaviti borbu protiv terorizma
Ministar unutra{njih poslova RS Stanislav ^a|o osudio je teroristi~ki napad na Ambasadu SAD u Sarajevu. - Ovo je globalna opasnost i sve sigurnosne strukture treba da u~estvuju u borbi protiv terorizma, {to }emo mi raditi i u budu}nosti - rekao je za Srnu ^a|o, koji nije mogao dovesti u vezu aktuelnu posjetu ministra Izraela Avigdora Libermana s napadom u Sarajevu.

Po~eti od toga ko je opasnu ideologiju doveo na na{e prostore
Uop}e ne sumnjam da mi kao dru{tvo imamo snage da pobijedimo zlo terorizma koji nije samo na{ ve} i planetarni problem, kazao je Radon~i}
Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH i lider bh. opozicije Fahrudin Radon~i} izjavio je sino} za „Dnevni avaz“ da „ovaj teroristi~ki akt nije samo napad na SAD ve} i na dr`avu BiH i sve njene gra|ane“. Naro~ito, kazao je Radon~i}, ako se zna da je ova zemlja i opstala zahvaljuju}i nesebi~noj pomo}i naroda i vlade SAD. - Sarajevo ima tu historijsku nesre}u da je nerijetko meta monstruoznih radikala, vo|enih velikodr`avnim ili razli~itim vjerskim fundamentalizmima. Pravna dr`ava mora ovdje reagirati. Obra~un s ovom vrstom terorizma treba po~eti na na~in {to }e se utvrditi koji su politi~ki projekti i vladaju}e grupe prije 20 godina omogu}ile uvoz ideologija koje nisu bile prisutne na ovim prostorima i tako otkriti mre`u i potencijalne po~inioce u`asnih zlo~ina i nedjela koji ovu zemlju na najnegativniji na~in ponovo dovode u udarne termine svjetskih televizija i na naslovnice novina - kazao je Radon~i} za „Avaz“. Poru~io je da je „ovo trenutak da se ujedine sve politi~ke opcije, sve snage i cijeli sistem u BiH kako bi se iskorijenilo zlo koje, uz borbu protiv siroma{tva, mora postati prioritetni problem za cijelu dr`avu“. - Na kraju, uop}e ne sumnjam da mi kao dru{tvo imamo snage da pobijedimo zlo terorizma koji nije samo na{ ve} i planetarni problem - istakao je Radon~i}.

SDU BiH

Pucnji u srce dr`ave
Socijaldemokratska unija (SDU) BiH „osu|uje teroristi~ki napad na Ambasadu SAD u BiH“, saop}eno je iz ove stranke. - Bez obzira na svirepe motive ovakvih napada, koji u osnovi imaju za cilj sijanje terora, izazivanje straha i panike, SDU BiH smatra da su pucnji na Ambasadu SAD, tako|er, pucnji u samo srce dr`ave BiH - navodi se u saop}enju SDU-a BiH, koji u kontinuitetu upozorava javnost na lo{u sigurnosnu situaciju u KS i dr`avi BiH uop}e.

Radon~i}: Pravna dr`ava mora ovdje reagirati

GDS BiH

Predrag Kurte{, ministar unutra{njih poslova FBiH
Kurte{: Ozbiljan incident

- Radi se o vrlo ozbiljnom incidentu, tim vi{e {to ovim ~inom nije napadnuta samo Ambasada SAD nego i Bosna i Hercegovina. Nadam se da }e se povrije|eni policajac uspje{no oporaviti. O detaljima je jo{ rano govoriti, situacija je trenutno

Situacija je pod kontrolom

Napad na najboljeg prijatelja BiH
Povodom napada na Ambasadu SAD u BiH predsjednik GDS BiH Ibrahim Spahi} izjavio je da je to napad na SAD, najboljeg prijatelja na{e zemlje, i da se ovim napadom ugro`ava mir u na{oj zemlji. - Najo{trije osu|ujemo ovaj napad i zahtijevamo istragu koja }e razotkriti inspiratore i nalogodavce ovog bezumnog akta nasilja te izra`avamo podr{ku i priznanje hrabrim pripadnicima snaga sigurnosti koji su onemogu}ili ve}u eskalaciju teroristi~kog nasilja - stoji u saop}enju GDS-a BiH.

pod punom kontrolom. Dr`avno tu`ila{tvo je preuzelo istragu i svi kapaciteti Federalnog MUP-a }e biti na raspolaganju za sve {to bude trebalo reakcija je federalnog ministra unutra{njih poslova Predraga Kurte{a.

8
DOSJE S kim se dru`io terorista iz Novog Pazara

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

’Poreme}eni’ Abdurahman bio je redovan gost lidera vehabija
Ocjenjuju ga radikalnim Gornja Mao~a centar za „dru`enja“ Zimska medresa
isustvovao „dru`enju“ selefija u mesd`idu lociranom u zaseoku ^ande, u Distriktu Br~ko. - Tom skupu su, osim njega, prisustvovali i D`emsad Mehmedovi} i njegov otac Refik, Goran Pavlovi} iz Beograda, Abid Podbi~anin iz Prijepolja, Fatmir Muratovi} iz Novog Pazara, Edin Muri} iz Novog Pazara, Eldin Li~ina iz Novog Pazara, Edin Gili} iz Novog Pazara, Ramo Krajni} iz Sand`aka, Alija Juki} i Abdulah Pamuk~i} iz Austrije, Muharem Hod`i} iz Njema~ke, Sulejman Ahmetovi} iz [vicMao~i, krajem pro{le i u januaru ove godine organizirao je i vodio tzv. zimsku medresu, zbog ~ega je u ovom mjestu boravio veliki broj vehabija uglavnom iz Srbije, me|u kojima i ~ovjek koji je ju~er pucao na Ambasadu SAD u Sarajevu. Me|u Imamovi}evim „prijateljima“ bili su i Goran Pavlovi}, Samir Ahmetovi} i Ferat Kasumovi} iz Beograda, Abid Podbi~anin i Mirzet No`inovi} iz Sand`aka, Mirsad Omerovi} zvani Ebu Teima i njegov brat Sulejman, koji su porijeklom iz Sand`aka, ali `ive i rade u Be~u. Bili su tu Sulejman Deli} zvanu Grnja{ i Alija Juki} iz Austrije, Sakib Softi} i njegov brat Mensur iz [vicarske, Mehmed Tahiri i Ajdin Lazami s Kosova. Ja{arevi} je s nekoliko drugih vehabija iz Novog Pazara i Pavlovi}em iz Beograda 5. i 6. juna bio u Gornjoj Mao~i, a vozali su se zelenim „golfom 3“ beogradskih registarskih tablica. Polovinom avgusta Ja{arevi} je, tako|er, boravio nekoliko dana u Gornjoj Mao~i.

Mevlid Ja{arevi} zvani Abdurahman ro|en je 20. 12. 1988. godine u Novom Pazaru, gdje i `ivi, i dr`avljanin je Srbije. Ovaj poznati pripadnik vehabijskog pokreta je u nekoliko navrata u drugoj polovini 2010. i u toku 2011. godine dolazio na razna dru`enja vehabija u Gornjoj Mao~i. Sigurnosne slu`be kojima je Ja{arevi}ev profil poznat, ocjenjuju ga veoma radikalnim i vrlo vjerovatno „poreme}enim“. Ja{arevi} je, izme|u ostalog, 5. juna 2010. godine pr-

Tablice iz Srbije

Sastanak s predstavnicima iz dijaspore na Bo`i}
Zanimljivo je da je Nusret Imamovi} 7. januara (pravoslavni Bo`i}) ove godine u mesd`idu u Gornjoj Mao~i organizirao sastanak s predstavnicima selefijskih d`emata iz dijaspore. Predstavnik iz Novog Pazara bio je Mevlid Ja{arevi}, a s njim i Mirzet No`inovi}. Sastanku su se odazvali i Ru{idi Ramadan iz Ljubljane, Sulejman Deli} zvani Grnja{ i Sead Lejli} zvani ^evrljak iz Be~a, Almir Badnjevi} i Edin Dizdari} iz Salcburga, Mahmud Muslimovi} i Enez Softi} iz Luksemburga kao i Mehmed Tahiri s Kosova i Abid Podbi~anin iz Prijepolja.
Imamovi}: Okuplja pristalice

arske - navodi se u policijskom dosjeu o Ja{arevi}u. On je tom prilikom stalno bio u dru{tvu Hasana Bo{njaka i Hajrudina Ribi}a, najbli`ih saradnika Nusreta Imamovi}a u Gornjoj Mao~i. Nadalje, u martu 2011. godine Ja{arevi} je bio u Gornjoj Mao~i u ku}i ~iji je vlasnik

Husmet Hamidovi}. U ovoj ku}i je 11. marta ove godine uo~eno dru`enje Ja{arevi}a, Hamidovi}a, Dine Pe~enkovi}a i Sejada Plojovi}a, nastanjenih u Gornjoj Mao~i. Dino Pe~enkovi} je porijeklom iz Krajine, a Sejad Plojovi} iz Novog Pazara, a `ivi u Zagrebu. Zanimljiv je podatak da

je Plojovi}eva sestra Nevresa Plojovi} {erijatski vjen~ana za Dinu Pe~enkovi}a. Ina~e, Sejad Plojovi} je sam sebe prozvao majstorom borila~kih vje{tina, pa je na sebe preuzeo obu~avanje „bra}e“ u Gornjoj Mao~i. Nusret Imamovi}, lider selefijske zajednice u Gornjoj

REAKCIJE

Gra|ani Sarajeva imaju pravo da `ive bez straha
Iz OHR-a su potcrtali da ovakvi incidenti ne odr`avaju dana{nju realnost u BiH
Ured visokog predstavnika (OHR) ju~er je najo{trije osudio napad na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu. Iz OHR-a su potcrtali da ovakvi incidenti ne odr`avaju dana{nju realnost u BiH. - OHR u potpunosti podr`ava vladavinu prava i sigurnosne agencije u BiH i uvjereni smo da }e policija istragu obaviti profesionalno kako bi ovaj napad bio rasvijetljen - poru~ili su iz OHR-a. Visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) izjavio je kako gra|ani Sarajeva i BiH imaju pravo da `ive bez straha. Ovom dru{tvu, koje je jo{ potreseno zbog rata tokom devedesetih godina, treba osje}aj nade. To je ne{to na ~emu svi zajedno trebamo

Visoki predstavnik Valentin Incko

Nermin Nik{i}

Najo{trije osu|ujemo napad na zgradu Ambasade SAD i nedu`ne gra|ane Sarajeva. Ovaj ~in smatramo napadom na mir u Bosni i Hercegovini. SAD pokazale su nebrojeno puta do sada da su Nik{i}: Najo{trija prijatelji Bosne i Hercegovine i Vlada FBiH uvjerena je da ovakav kukaosuda vi~ki potez ne mo`e ugroziti na{e prijateljske odnose, kao i veze izme|u gra|ana BiH i SAD. - Izra`avamo spremnost da pomognemo i pru`imo svaku vrstu podr{ke Ambasadi SAD. Vlada FBiH poduzet }e mjere u okviru svojih nadle`nosti kako bi ovaj slu~aj bio istra`en i do kraja rasvijetljen - izjavio je premijer FBiH Nermin Nik{i}.

Nik{i}: Spremni smo pomo}i

Muhamed Filipovi}

Ne mo`e se davati nikakvo mi{ljenje na osnovu vrlo oskudnih informacija koje postoje o tome. Svakodnevno se u Sarajevu de{ava da pucaju, ta pucnjava nije sama po sebi neki doga|aj, jedino ako se radi o politi~kom doFilipovi}: ga|aju, onda je to ozbiljna stvar i tada Ozbiljna stvar to nije dobro. Jo{ se ne zna je li on vehabija, jer svakoga ko nosi bradu u BiH nazivaju vehabijom - ka`e akademik Muhamed Filipovi}.

Oskudne informacije

Nijaz Durakovi}

Haris Pa{ovi}

Incko: Osudio napad

raditi - kazao je Incko. On je naglasio da su uzroci ovog napada za sada nepoznati, te da je potrebno izbjegavati {pekulacije o tome {ta je njegova pozadina.

- U`asavaju}e je {ta se de{ava, po~ev{i od teroristi~kog napada pa do opsade glavnog grada. Katastrofa je da terorista usred grada s mitraljezom stoji na plo~niku u blizini policijske stanice, prekoputa Parlamenta BiH i Ambasade SAD. Ovo je katastrofa doma}ih institucija, jer nisu u stanju Pa{ovi}: za{tititi gra|ane i objekte. Ovo je po- Neadekvatne sljedica neadekvatnog osu|ivanja vehaosobe bija i onog {ta oni rade u BiH - izjavio je re`iser Haris Pa{ovi}.

Ovo je katastrofa

- To je velika sramota, prije svega, za na{u policiju. Drugo, dobrim dijelom korijeni le`e u jednom nedopustivom odnosu ~elnika Islamske zajednice u BiH prema vehabijama ili sli~nim vjerskim formacijama. Dugo se njima gleda kroz prste. Tako|er, gra|ani Sarajeva, Bo{njaci ogor~eni su njiho- Durakovi}: vim manifestacijama. Vjerovatno se ra- Nedopustiv di o nekom fanatiku, lu|aku ili odnos {izofreniku. Toga ima svugdje u svijetu, ali kona~no se moramo pozabaviti tim. Ne}e ovaj ~in ugroziti BiH, nju ugro`avaju mnogo ve}e sile - izjavio je prof. dr. Nijaz Durakovi}.

Velika sramota

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

9

AVAZ U POSJETI [ta ju~er nakon napada ka`u mje{tani Gornje Mao~e

Odselio se nakon policijske akcije
Uvijek je bio u dru{tvu nekoliko svojih prijatelja i prolazili su kroz na{e selo, ka`e na{ sagovornik iz Mao~e
Nakon {to je ju~er, ni~im izazvan, 23-godi{nji Mevlid Ja{arevi} pucao na Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Sarajevu, odmah je u javnost procurila informacija da je napada~ neko vrijeme boravio u Gornjoj Mao~i.

Postavljena patrola
Reporterska ekipa uputila se u ovo pomajevi~ko selo. Na izlazu iz Br~ko Distrikta, prema Gornjoj Mao~i, kako saznajemo, odmah nakon informacije o napadu, postavljena je patrola br~anske policije, koja kontrolira kretanje vozila na ovoj dionici. U Gornjoj Mao~i nismo uspjeli saznati je li napada~ Ja{arevi} zaista `ivio u ovome selu, jer niko nije izlazio iz ku}a. Bilo je o~ito da su stanovnici u ku}ama, bilo je uklju~eno svjetlo, ali na na{a dovikivanja i pozive niko nije reagirao. Kapije su zaklju~ane katancima tako da nismo mogli ni do ulaza.

Policija na putu prema Gornjoj Mao~i

Fazlovi}: Ne mogu da vjerujem

Po povratku iz Gornje Mao~e, koja se nalazi u op}ini Srebrenik, zaustavili smo se u Mao~i, na teritoriji Distrikta. Mje{tani ovog sela zgro`eni su krvavim napadom u Sarajevu, a jedan od

njih kazao je da je vi|ao Ja{arevi}a kako prolazi kroz njegovo selo.

Samo je nestao
- Uvijek je bio u dru{tvu nekoliko svojih prijatelja iz

Gornje Mao~e i prolazili su kroz na{e selo. Nakon akcije koju je provela policija Federacije, i on je nestao. Saznao sam da se odselio iz Gornje Mao~e - govori nam na{ sagovornik koji ne

`eli da ka`e svoje ime. Ibrahim Fazlovi} pristao je govoriti za „Dnevni avaz“, osudiv{i atak na Ambasadu SAD. - Ne mogu da vjerujem da se to dogodilo. Kada go-

vorimo o mje{tanima u Gornjoj Mao~i, koji svakodnevno prolaze kroz Mao~u, mogu samo re}i da su to kom{ije koje nikada nikome nisu nanijele zlo - ka`e Fazlovi}.

Glavni autoritet i duhovni vo|a radikalne zajednice u Gornjoj Mao~i i dalje je Nusret ef. Imamovi}

Sve redom strani dr`avljani!
Nije nimalo slu~ajno da su vehabijsku zajednicu u Gornjoj Mao~i i osnovali srbijanski dr`avljani koji su u BiH do{li iz Austrije
po radikalnim vjerskim stavovima, uhap{en je s grupom svojih pristalica u policijskoj akciji „Svjetlost“ pro{le godine. Iako je du`e vremena dr`an u pritvoru, nije bilo osnova za njegovo krivi~no gonjenje. Javnost je, ina~e, za Nusreta Imamovi}a vi{e saznala nakon njegove izjave da smatra kako „samoubila~ki napadi nisu zabranjeni“ te da ih se mo`e koristiti samo u „izuzetnim prilikama“. Ne ra~unaju}i, dakle, prpo{nog Imamovi}a, me|u prvake u Gornjoj Mao~i jo{ se ubrajaju Idriz Biljibani, Husein Ademi, Mirsad Omerovi}, Adem Demirovi}, Goran Pavlovi}, Senad Idi}, Mirza Koli}, Samir Ismaili i Mevlid Ja{arevi}, od kojih nijedan niIdentificirani napada~ Mevlid Ja{arevi} odlazio je u zajednicu radikala u Gornjoj Mao~i u vi{e navrata. Nije poznato je li hap{en u vrijeme poznate policijske akcije u februaru 2010. godine. Glavni autoritet i duhovni vo|a radikalne zajednice u Gornjoj Mao~i i dalje je Nusret ef. Imamovi} iz Kalesije. Imamovi}, koji je poznat

Niz te{kih krivi~nih djela
Prilikom akcije „Svjetlost“ u Gornjoj Mao~i uhap{eno je sedam osoba, od kojih je jedna strani dr`avljanin. Bila je to najve}a udru`ena policijska akcija u postdejtonskoj BiH pod nazivom „Svjetlost“. Akcija „Svjetlost“ na podru~ju Tuzlanskog kantona i Br~ko Distrikta provedena je po naredbi Tu`ila{tva BiH i Suda BiH radi otkrivanja i procesuiranja osoba osumnji~enih za ugro`avanje teritorijalne cjeline BiH, napada na ustavni poredak dr`ave i izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske mr`nje, razdora i netrpeljivosti. Tada su uhap{eni Nusret Imamovi} (39), Safet Bar~i} (43), Edis Bosni} (30), D`evad Hod`i} (39), Hajrudin Ribi} (40), Senad Mid`i} (39) i Mersad ^eki} (47). Sedmorka iz Gornje Mao~e teretila se za vi{e od deset krivi~nih djela, me|u kojima su formiranje zlo~ina~ke organizacije, napad na ustavni poredak BiH, ugro`avanje teritorijalne cjelovitosti zemlje, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mr`nje, nedozvoljeno dr`anje oru`ja i eksplozivnih materija, samovla{}e, spre~avanje povratka, u~e{}e u grupi i ometanje rada pravosu|a.

Slika iz akcije „Svjetlost“

(Foto: Arhiv Avaza)

je porijeklom iz BiH. Biljibani je iz kosovskog grada Prizrena, blizak je prijatelj nekada{njeg beogradskog muftije Hamdije Jusufspahi}a, a u BiH je doselio prije ne{to vi{e od godinu, sa zada}om da bosanske muslimane „vrati na pravi put“. Mirsad Omerovi} i Adem Demirovi} u Gornju su Mao~u do{li iz srbijanskog gradi}a Tutina, preko Be~a, gdje obojica imaju uredne dozvole za boravak. Pavlovi}, Idi} i Ismaili su iz Beograda, a Koli} iz Novog Sada. U goste im, pak, redovno dolaze Izo Alajbegovi} (ro|en i odrastao u Zagrebu) i Slovenci Bojan Vavpeti~, Denis Bosni} i Nihad Nezirovi}, koji su, ba{ kao i njihovi doma}ini, vehabije postali preko no}i. Podsjetimo, tako|er, kako nije nimalo slu~ajno da su vehabijsku zajednicu u Gornjoj Mao~i i osnovali srbijanski dr`avljani koji su u BiH do{li iz Austrije.

Bo{nja~ka demokratska zajednica (BDZ) iz Novog Pazara najo{trije osu|uje napad na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu. - Mir i stabilnost Bosne i Hercegovine, cijelog regiona i svih gra|ana koji tu `ive nema alternativu. Nadamo se da }e nadle`ni organi uspjeti da otkriju po~inioce ovog gnusnog ~ina, kao i pozadinu napada - rekao je za „Avaz“ Emir Elfi}, predsjednik A. C. BDZ-a.

Otkriti pozadinu gnusnog ~ina
Elfi}: Stabilnost nema alternativu

BDZ iz Novog Pazara

10

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

teme

Me{ihat Islamske zajednice u Srbiji najo{trije osu|uje oru`ani napad na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu. - Teror i nasilje su zlo i opasnost za one protiv kojih su usmjere-

Terorizam je zlo i za one u ~ije se ime ~ini
Privo|en zbog no`a
MUP Srbije podnosio prijavu

Me{ihat Islamske zajednice u Srbiji

ni, ali i za ono i one u ~ije ime se ~ini. I ovaj doga|aj pokazatelj je da je neophodno ulo`iti maksimalan trud kako nasilje ne bi dobilo nove prilike - javljeno je iz njihove A. C. informativne slu`be.
Bh. prijestonica je satima bila u blokadi

Direktor policije Srbije Milorad Veljovi} rekao je da je MUP Srbije priveo Ja{arevi}a 29. novembra pro{le godine, tokom posjete ambasadorice Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Srbiji Meri Vorlik (Mary Warlick) Novom Pazaru. - Ja{arevi} je pripadnik vehabijske zajednice, znali smo za to i primije}en je u blizini Op}ine tokom posjete ambasadorice. Kod njega je prona|en no` i priveden je, a potom je protiv njega podnesena prijava - rekao je Veljovi}.

Povodom napada na Ambasadu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Sarajevu, HDZ 1990 oglasio se saop}enjem za javnost, u kojem osu|uje ovaj ~in. - Ovo je, osim napada na ameri~ko veleposlanstvo, napad i na sigurnost gra|ana u Sarajevu i na mir

Teroristi~ki napad podsjetio Sarajlije na 1992. godinu Napad na mir u BiH
Veljovi}: Pripadnik vehabijske zajednice

NA LICU MJESTA Ulice ponovo li~ile na ratnu zonu

HDZ 1990 osu|uje teroristi~ki ~in

u cijeloj BiH. HDZ 1990 poziva sve sigurnosne slu`be da poduzmu sve zakonom dopu{tene mjere kako bi osujetili potencijalne teroristi~ke napade. Istodobno osu|ujemo i sve vrste ekstremizma koje su potencijalno izvori{te terorizma - navodi se u saop}enju.

Gra|ani u panici bje`ali od pomahnitalog teroriste, koji je nasumi~no pucao u sve {to se kre}e

Asmira Begovi}a, golmana reprezentacije Bosne i Hercegovine i engleskog Stouka, vijest o napadu na Ambasadu SAD u Sarajevu do~ekala je na ulaznim vratima stana. Supruga Nikol (Nicole), koja je ina~e Amerikanka, kazala mu je da su engleski mediji prenijeli informaciju o de{avanjiBegovi} sa suprugom Nikol prilikom posjete Sarajevu ma u Sarajevu. - Odmah sam putem interneta ti, jer se upravo vratio s treninga. - Niko od nas u klubu nije nastavio pratiti {ta se desilo. Bio sam iznena|en, jer nisam mogao vjero- ni{ta znao. Vjerovatno bi mi kavati da se to mo`e dogoditi u BiH. zali nakon treninga. Nije me niJo{ sam u {oku - kazao je Begovi}. ko ni kontaktirao poslije treninga O reakcijama saigra~a iz engle- do na{eg razgovora - dodao je Beskog kluba nije mogao ni{ta kaza- govi}.

Jo{ sam u {oku!

Asmir Begovi} iz Stouka za „Avaz“

Pucanj! Jedan, pa drugi. Panika! Zaustavlja se tramvaj ispred Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Staju i brojna putni~ka vozila na prometnoj glavnoj sarajevskoj ulici. Gra|ani, voza~i i svi oni koji su se zatekli u blizini, bje`e, ne znaju}i {ta se de{ava. Voza~ „punta“ zbunjeno ulije}e usred raskrsnice. Prva informacija prostrujala je me|u gra|anima sakrivenim iza okolnih zgrada: „Izvr{en je teroristi~ki napad na Ambasadu SAD.“ Na{a ekipa, koja je sve vrijeme bila na terenu, probila se do Srednje tehni~ke {kole. Vijesti sti`u sa svih strana. Panika je sve ve}a. Pucnji se nastavljaju. Gra|ani drhte}i pokazuju prstom. Mladi} u tamnom mantilu s kala{njikovom u ruci mirno {eta gradskom ulicom i nasumi~no puca. Grupa ispred hotela „Holiday Inn“ po~ela se kome{ati kada je nekoliko specijalaca naoru`anih dugih cijevima munjevito protr~alo ispred njih. Policajci su okupljene ugurali u hol hotela. Nove vijesti pristi`u. Ima jo{ napada~a. Sarajlije bje`e. Sve je vi{e policajaca i specijalaca. Tjeraju gra|ane. Srednja {kola odmah je prekoputa napada~a. U~enici su unutra. U blizini su i stambene zgr-

Bje`ali sa prozora

nas sve pobije?! - govori jedan od stanara zgrade prekoputa Ambasade. Odgovara mu kom{ija da ne smiju, jer sumnjaju da ima eksploziv. Panika raste. Mladi} s kala{njikovom nastavlja mirno {etati, pucaju}i s vremena na vrijeme. Veliko brzinom jedan policijski d`ip zaustavlja se nekoliko metara od teroriste, ali se naglo okre}e i vra}a. Napada~ mirno posmatra. ^uje se pucanj! Napada~ je pao. „Skinu{e ga“, povika jedan od gra|ana. Pogodio ga je najvjerovatnije snajperista, koji je bio na zgradi Zemaljskog muzeja. Oko tijela su specijalci i slu`benici Hitne pomo}i. Di`e glavu. „@iv je“, prolomi se masom.

Grad blokiran
Zaustavljeni tramvaji

ade. Stanari bje`e sa prozora, shvataju}i da ~ovjek s kala{njikovom ne bira metu. Prizor ljudi koji pretr~avaju sarajevske ulice, skrivaju}i se od pu{~anih zrna, mnoge je podsjetio na 1992. godinu. Cijeli dio grada je blokiran. Nove informacije: Ima povrije|enih! - Pa pogodite ga, {ta ~ekate, da

Policija tek tada po~inje tjerati okupljene gra|ane. Sumnja se da ih ima jo{ te da je pogo|eni terorista opasan eksplozivom. Sti`e vijest da su na samo dvjestotinjak metara od hotela uhap{ena jo{ dvojica napada~a kod kojih je prona|eno oru`je. Iako se ~inilo da je drama okon~ana ranjavanjem napada~a, policijska akcija nije bila ni pribli`no gotova. Grad je satima nakon toga bio blokiran.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

11

Sulejman Kupusovi}

EKSKLUZIVNO Tetka Mevlida Ja{arevi}a za „Dnevni avaz“

[ta }e biti s njegovim sinom Kerimom i suprugom Mirelom
Nikada nije planirao napad U posjeti porodici u Novom Pazaru posljednji put bio prije dvije godine U Austriji se povezao s vehabijama
- Poku{ali smo ga odvratiti od vehabizma, ali nismo uspjeli. Znali smo {ta te vehabije rade, ali ni{ta nismo mogli. On je, jednostavno, to htio. Bio je fin momak, ali se njegovo pona{anje pogor{alo kada je oti{ao u BiH prije dvije godine - izjavila je sino} kasno za „Dnevni avaz“ Senada Ja{arevi}, tetka teroriste Mevlida Ja{arevi}a. Prema njenim rije~ima, on se prije dvije godine preselio iz Novog Pazara u BiH, gdje je zasnovao porodicu. - O`enio se i ima sina Kerima. Supruga mu se zove Mirela, ali ne znam gdje `ive. Bilo mi je te{ko kada je oti{ao da `ivi u BiH. Posljednji put sam ga vidjela prije dva mjeseca, kada je do{ao da nas posjeti - govori nam Mevlidova tetka Senada te dodaje da nikada nije spominjao napad na bilo koga, ali da je ~esto imao vrlo ~udne izjave u vezi s vjerom te da oni na to nisu obra}ali pa`nju. Kako nam je potvrdila, ju~er je u poslijepodnevnim satima ku}u Ja{arevi}a u Novom Pazaru okupirala policija te izvr{ila pretres. - Kod nas nisu ni{ta

Mogu zamisliti likovanje Dodika
- Stra{no je ovo {to se desilo. Samo mogu zamisliti likovanje Dodika i kojekakvih drugih koji }e jedva do~ekati da nam se de{avaju ovakve stvari. Do kada }e Sarajevo i BiH biti taoci nekakvih spodoba kojima, na`alost, neki ljudi poput reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a daju podr{ku.

Kupusovi}: To je stra{no

Predrag Pa{i}

Te{ko je bilo {ta re}i
Pa{i}: Javila mi k}erka

- K}erka mi je prva javila za napad. Terorizam je grozna pojava prisutna svugdje u svijetu, na`alost, i u BiH. Zaista mi je te{ko bilo {ta re}i vi{e u ovom trenutku.

Novi Pazar: Vratio se iz Gornje Mao~e da {iri islam

na{li. Sve su pretresli, ali mi nemamo ni{ta s onim {to je on uradio. Mevlid je odrastao kod nas. Patio je, jer

Je li `iv?
Kada smo kontaktirali Senadu Ja{arevi}, pitala nas je samo je li Mevlid `iv. - Evo, puna je ku}a prijatelja i rodbine. Je li ranjen? Kako je? Je li u pritvoru? - pitala nas je Senada.

su mu roditelji razvedeni. Otac mu `ivi u ^e{koj, a majka u Austriji. Koliko znam, u Austriji se i povezao s tim vehabijama - rekla je Senada Ja{arevi}. Isti~e da ga je majka, nakon {to je malo odrastao, odvela na {kolovanje u Austriju, ali da on nije volio {kolu te da je patio za Sand`akom i porodicom. U Be~u je 2005. osu|en na

tri godine zatvora zbog razbojni{tva, kada je oteo 100.000 eura. Poslije odle`ane kazne, protjeran je iz te zemlje. Ja{arevi} je ispri~ao policiji da je u februaru bio u selu Gornja Mao~a kod Br~kog, kada je policija pohapsila veliki broj pripadnika ovog pokreta. Poslije toga, kako je sam rekao, vratio se u Novi Pazar da {iri islam.

- Dana{nji teroristi~ki akt u Sarajevu zaslu`uje najo{triju osudu i pozivam dr`avne slu`be sigurnosti da u najkra}em mogu}em roku otkriju i po~inioce i nalogodavce i motive ovog gnusnog ~ina. Napad na Ambasadu SAD i policajce na{e zemlje treba smatrati napadom na dr`avu BiH. On nas na najsuroviji na~in upozorava da u borbi protiv terorista i ekstremista ne smijemo posustajati. Terorizam nema naciju i vjeru i moraju mu se suprotstaviti sve progresivne snage u BiH i svijetu - kazao je Be}irovi}.

Terorizam nema naciju

Denis Be}irovi}

Be}irovi}: Najo{trija osuda

@ivko Budimir

Kako su svjetski mediji izvje{tavali

O teroristi~kom napadu na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu izvijestili su ju~er gotovo svi relevantni svjetski mediji. Mnogi od njih poput uglednog „New York Posta“ prenijeli su informacije portala „Dnevnog avaza“, s obzirom na to da je prvi o ovom incidentu detaljno izvje{tavao. Prema pisanju portala najtira`nije njema~ke novine „Bild“, napada~ Mevlid Ja{arevi} je pripadao islamisti~kom pokretu, dok je austrijski magazin „Nachrichten“ izvje{tavao o tome da je on otvorio vatru i na civile. „Reuters“ je, izme|u

Napad u centru pa`nje i CNN-a

Udarna naslovnica „Bilda“

ostalog, naglasio da je BiH sna`an saveznik Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, a „Washington Post“ da Ja{arevi}evi motivi nisu poznati. Prema izvje{taju CNN-a, Ja{arevi} je koristio oru`je AK-47, iz kojeg je ispalio vi{e od 300 hitaca na Ameri~ku ambasadu. Ugledni „Guardian“ Ja{arevi}a je povezao s vehabijskim pokretom. Njema~ki magazin „Stern“ pozvao se na nepotvr|ene informacije o tome da je Ja{arevi} prilikom otvaranja vatre na Ameri~ku ambasadu vikao: „Allahu ekber!“

Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir najo{tr-

Suludi ~in za ja~u saradnju SAD i BiH

Budimir: Suzbiti terorizam

ije je osudio napad na Ameri~ku ambasadu u BiH. - Rije~ je o teroristi~kom ~inu koji je jo{ jedan od primjera porasta teroristi~kog djelovanja u svijetu te dr`ava BiH kao i svaka demokratska dr`ava mora poduzeti sve napore kako bi se terorizam suzbio - rekao je Budimir. On je istakao da su SAD veliki prijatelji BiH te pru`io potporu u ime FBiH, uz uvjerenje da }e ju~era{nji suludi ~in jo{ ja~e potaknuti saradnju SAD i BiH u vezi sa suzbijanjem terorizma i ja~anja svjetske sigurnosti - saop}eno je iz kabineta @ivka Budimira.

Izvje{ta~i: Novinari i fotoreporteri „Dnevnog avaza“

12

Subota, 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

zeni~ko-dobojski kanton
VISOKO Na inicijativu JOB Unija veterana

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

5FA>EAžA?ELEE žHJL==H=J=KKE?E*H=E=?=
Idejnim rješenjem predviđeno postavljanje skulpture majke sa djetetom u naručju te fontana sa česmom, spomen-pločom i klupama za odmor Simbolika života

Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Visoko pokrenula je inicijativu za podizanje spomen-obilježja civilnim žrtvama rata, stradalim tokom agresije na BiH. Inicijativa datira dvije godine, a nakon što je završeno idejno rješenje ubrzo se očekuje i realizacija. Već je formiran organizacioni odbor, a obilježje bi trebalo biti izgrađenona lokacijinekadašnje česme, prekoputa RK Vema, u ulici Branilaca. - Uvidjeli smo potrebu za odavanjem počasti i civilnim žrtvama rata nakon podiza-

Učitelj I-2 Prve osnovne škole Maglaj je Emin Zukić, a učenici su Benjamin Markanović, Kenan Čaušević, Adnan Ahmetbegović, Vanes Salkić, Jovan Đurić, Adin Smajlagić, Imran Kazaz, Adnan

2HLE 2HLA Š =C=
Akcija HU “Oslonac” iz Tešnja

Učenici I-2 sa učiteljem Eminom Zukićem

Smajić, Almin Halilović, Irna Nalić, Emina Grahić, Ela Lokmić, Senada Kruško, Ajla Šahman, Selma Međić, Saida Čamić, Ajla Hasaković i Azra Lemešević. N. Br.

2H@E?= 5A=L= @>E= LK KćK
Idejno rješenje spomen-obilježja

smijemo zaboraviti šta su proživjeli građani Visokog u periodu '92.-'95. - kazao je Nijaz Pinjić, predsjednik UO JOB Unija veterana Visoko. Spomen-obilježje civilnim žrtvama rata, površine 48 kvadratnih metara, predstavljat će simboliku života, ljubavi, rađanja, korijena i opstanka.
Pinjić: Odavanje počasti

U narednom periodu u Visokom će biti formirano udruženje civilnih žrtava rata. Građanima će biti - Lokacija na kojoj smo predvidjeli izgradnju spomen obilježja u vlasništvu je obližnje banke. Već smo kontaktirali njihove predstavnike i vjerujemo da ćemo dobiti pozitivan odgovor, jer se na tom mjestu nekada nalazila javna česma dodaje Pinjić. U visočkoj općini do sa-

.HEH=A K@HKžA=

upućen poziv za prikupljanje podataka o stradanju civila u Visokom u periodu '92. - '95. godine.

Nema evidencije
Idejnim rješenjem predviđeno je postavljanje skulpture majke sa djetetom u naručju te fontana sa česmom, spomen-pločom i klupama za odmor.

nja obilježja visočkim šehidima i poginulim borcima. To namje obavezajersui onižrtve agresije. Nadamo se da ćemo imati podršku jer ne

da je evidentirana 131 civilna žrtva rata. Nažalost, Visoko ni nakon 16 poslijeratnih godina ne posjeduje zvaničnu evidenciju stradalih civila. Po riječima Pinjića, Unija veterana je za kompletiranje spiska koristila evidenciju Civilne zaštite i Doma zdravlja u Visokom. N. OMEROVIĆ

Asmir sa suprugom i sinom: Teško žive

Javna rasprava o utjecaju implementacije projekta “Plava voda” na okoliš i lokalno stanovništvo, koju su organizovali JP Regionalni vodovod “Plava voda” Travnik i JP “Vodovod i kanalizacija” Zenica, upriličena je i za građane i vijećnike Općinskog vijeća Zenica. Realizacijom projekta, o kojem se pohvalno izrazio i zenički načelnik Husejin Smajlović, dugoročno bi bilo riješeno pitanje snabdjevenosti pitkom vodom za oko 250.000 stanovnika općina Travnik, Novi Travnik, Busovača, Vitez i Zenica. - Studija izvodljivosti i idejni projekt su već gotovi, dobijena je i okolinska dozvola, a pri kraju je i izrada glavnog projekta. Eventulni negativni utjecaji postoje, ali i okolinska i sve ostale 

AE?=F@Hž=L=FHAJFAJFćE= 2== LAž>= K HKCK
Susret vatrogasaca ZDK u Kaknju
studije o tome maksimalno vode računa. U projekt su uključeni najbolji stručnjaci iz ove oblasti, kako bi svaki potencijalni negativni utjecaj predvidjeli, otklonili i smanjili - kazao je mr. Ernad Granić, direktor JP RV “Plava voda”. Tokom rasprave prezentirano je i da bi najmanje utjecaja na okoliš bilo u Zenici, a najviše u Travniku, gdje se i nalazi izvor Plave vode. - Projektom će biti pogođeno ukupno 66 domaćinstava, 126 privatnih zemljišta i 10 privrednih subjekata koji će biti obeštećeni prema propisima koje je utvrdila EBRD-a. O toga će na području općine Zenica biti pogođeno samo jedno domaćinstvo i nekoliko praznih privatnih ze-

Javna rasprava o regionalnom vodovodu “Plava voda”

Asmir i Zehnira Selava i njihov trogodišnji sin Ajdin iz tešanjskog sela oraš Planje ovih dana dobili su poklon kakav nisu mogli ni sanjati. Humanitarno udruženje “Oslonac” iz Tešnja sagradilo im je novu kuću. - Nismo zaposleni i veoma teško živimo. Možemo samo od srca zahvaliti ovim

dobrim ljudima sa željom da im Bog da snage da i dalje pomažu onima koji sami ne mogu dalje -kaže Asmir. Ključeve nove kuće, vrijedne 25.000 KM, porodici Selava uručio je mjesni imam Suljo ef. Djedović. Ovo je 19. kuća koju je HU “Oslonac” izgradilo za socijalno i stambeno nezbrinute sugrađane. M. Č.

Rasprava za građane i vijećnike OV Zenica

(Foto: J. Hadžić)

mljišta - kazala je Fethi Silajdžić iz konsultantske kuće ENOVA. Projekat bi trebao koštati oko 41 milion KM, a fi-

nansirao bi se iz kredita Evropske razvojne banke (EBRD), koji bi bio na 15 godina i uz grejs period od tri ili četiri godine. V. B.

Kakanj bio je domaćin Drugih susreta vatrogasaca ZDK. Ovi hrabri ljudi iz 12 općina okupili su se u Vatrogasnom domu u Doboju nadomak Kaknja. Nakon okupljanja svečanim defileom vatrogasci su sirenama vozila pozdravili građane. Posli- Vatrogasci su “gasili požar” je defilea upriličena je me- va. Oktobar je mjesec borbe todsko-pokazna vježba u protiv požara pa je to i bio povod za susret vatrogasaca krugu Tvornice cementa. -Ovi susreti i pokazne našeg kantona - kaže komvježbe doprinose boljoj sa- andir PVJ iz Kaknja Halim Az. S. radnji vatrogasnih društa- Kulović.

6LHE?A ?AAJ= 

"

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

Učestvuju izlagači iz cijele BiH

U Domu mladih Centra “Skenderija” u toku su Festival zdravog života i Dani lova i ribolova, na kojima učestvuje 50 izlagača iz BiH. Festival je izložbeno-prodajnog karaktera pa će posjetioci po akcijskim cijenama moći kupiti opremu za lov i ribolov, ali i proizvode zdrave hrane. Cijene su niže za 10 do 20 posto.Emir Hodžić, menadžer Festivala, rekao je za “Avaz” da će se tokom ovog festivala održavati i predava-

7 ’IJK@E@ =HJE?K’ ABJEE= KFLE= @ DH=A @ FHAA
Dani lova i ribolova u Skenderiji
nja o aktuelnim temama vezanim za lov i zdravo življenje te razgovarati o stanju i problemima u ovim oblastima.- Uz opremu za lov i ribolov na sajmu je dobra ponuda i pčelinjih te proizvoda od ljekobilja i organske hrane - dodao je Hadžić.Festival će trajati do nedjelje, 30. oktobra, kada će biti proglašenje najboljegštanda i izlagača. Zainteresirani mogu doću od 10 do 18 sati, a ulaz je besplatan. I. Tr.

IDEJE Zahvaljujući projektu trojice studenata

U 120 bh. firmi popust od 15 do 50 posto Omogućuje kupovinu hrane, odjeće, korištenje usluga biblioteke, bazena...

Kada doputujete u Sarajevo autobusom ili vozom, ako planirate duže od nekoliko dana boraviti, mnogima su neophodne npr. kartice za mobilne telefone ili tramvajske karte. To se može kupiti u nekoliko kioska, od kojih su neki na Željezničkoj stanici. Međutim, tu možete doživjeti i određenu nelagodu i da vam kusur vrate u kunama! Upravo to se dogodilo našoj sugrađanki koja je kupila dvije tramvajske karte. 

KIKHLH=ć=KKK==

U kiosku na Željezničkoj stanici

Sporni kiosk: Gosti grada moraju biti oprezni

Izdvojila je 10 maraka (karte koštaju 3,20 KM) i kao kusur dobila šest kuna i 80 feninga. J. R.
29. 10. 2011.

Zahvaljujući studentima sa Saobraćajnog fakulteta Edinu Bukalu, Velidu Alibašiću i Emiru Kapiću, sve njihove kolege s područja BiH pomoću “s t udid kartice” mogu ušt e djeti i do 50 posto. Kartica omogućuje kupovinu hrane, korištenje restorana, biblioteka, kina, bazena, kupovinu odjeće, polaganje vozačkog ispita, kupovinu goriva na benzinskim pumpama... Ovaj projekt startao je prošle godine i danas više od 6.000 studenata ima studentsku karticu, a njih polovina je aktivno koristi. - Sve je počelo tako što smo htjeli napraviti nešto za sebe, a i za ostale generacije koje dolaze. Tako smo osmislili karticu pomoću koje svaki student ima popust od 15 do 50 posto u 120 bh. firmi - rekao nam je Bukalo. Gledajući kako to u svijetu funkcionira i kakva sve prava studenti imaju, došli

Od prošle godine karticu ima više od 6.000 studenata

(Foto: N. Grabovica)

su na ideju da naprave nešto od čega će svi imati koristi. Mnogi su ih gledali začuđeno, ismijavali ih i tvrdili da neće uspjeti. Kako ističu, bilo je teško na početku, ali danas ih ozbiljnije shvataju. - Krenuli smo od malih preduzeća čiji su vlasnici

2A@A K E
Studentica Belma Zinić nam je rekla da je veoma zadovoljna te da često koristi pogodnosti koje nudi kartica.- Najviše idem u kino s prijateljima, ponedjeljkom je popust dvije marke. A, osim toga, dobro mi dođe za hranu. Neki artikli su i do 50 posto jeftiniji - kaže Zinić. Zinić: Jeftinije i do 50 posto naši poznanici, rodbina i prijatelji. Tako smo napravili mrežu od nekih 15-tak firmi. Iskoristili smo kontakte roditelja i krenuli od vrata do vrata moleći ih da studentima daju popust kaže Bukalo. Prema njegovim riječima, u skorije vrijeme bit će više pogodnosti kao što su pohađanje kurseva stranih jezika po dvostruko nižoj cijeni. Uskoro počinje i kurs brzog čitanja, što inače košta 300 KM, a za studente će biti 150 maraka. E. BRAJLOVIĆ

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a

2JHA> E@LEJE 
Svaki student koji je redovan, vanredan ili na paralelnom studiju može imati ovu karticu, koja košta 10 maraka. Potrebni su kopija lične karte, formular i fotografija. Kartica važi od početka do kraja akademske godine.

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

5Kč=

VRIJEME DANAS

BIHA] 17

BANJA LUKA 18 BR^KO 16

Kartica važi jednu godinu

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U većem dijelu LIVNO prevladavat će ZENICA 11 malo do umjereno 17 SARAJEVO oblačno i sunčano 16 vrijeme. Tokom prijepodneva po kotlinama i GORAŽDE uz riječne tokove s maglom 16 ili niskim oblacima. Vjetar MOSTAR slab, u Bosni istočni i sjeve22 roistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 12, na jugu do 16, a dnevna od NEUM 14 do 19, na jugu zemlje do 22 22 stepena Celzija.

TUZLA 16

TV BINGO
47 2 89 37 86
1

43. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

38 28 79 25 48

2

83 11 30 66 82

3

3 19 70 84 33

4

81 45 41 53 55

5

26 87 62 56 69

6

6 61 34 72 22

7

27 49 23 76 16

8

1 9 35 36 43

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

SUBOTA
29. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

NEDJELJA
30. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PONEDJELJAK
31. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

28

29 38

30 39

31 40

32 41

33 42

34 43

35 44

36 45

od 3 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 6 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 4 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 14 C do 22 C

0

0

od 13 C do 19 C

0

0

od 12 C do 20 C

0

0

37

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropati trebali bi osjetiti olakšanje. U centralnim i istočnim dijelovima zemlje moguće je nešto duže zadržavanje naoblake, što bi moglo uzrokovati slabije tegobe kod osjetljivih osoba. Savjetujemo da dan provedete na otvorenom. Grad Sarajevo Izlazak 7.18 Zalazak 17.42 29. 10. 2011. Izlazak 10.29 Zalazak 19.41

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/ 1. 036 00355 48 21 2. 036 0447250 03 3. 036 1646895 41 4. 035 1514042 89 5. 036 0721267 75 D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 950.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM

Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: 2 dobitka - 15.302,90 KM Kartice kupljene u: Visokom i Jablanici Deseterac: 22 dobitka: 834,70 KM Peterac: 8.102 dobitka: 4,30 KM

>EEI

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011. 

#

Proizvođači duhana s područja tri posavske općine, Pelagićevo, Donji Žabar i Bosanski Šamac, krenuli su u aktivnost upoznavanja lokalnih skupština s problematikom proizvodnje duhana. - Naše premije iznose 32 feninga za“berlej”i37 feninga za “virdžiniju”, što je izuzetno

2HELđ=čE @KD== žAA LAćA FHAEA
Bez podrške će izumrijeti proizvodnja duhana, tvrdi Božanović
Prema riječima Božanovića, godišnje potrebe BiH za duhanom su oko 8.000 tona, a proizvođači proizvedu oko 1.600 tona, a najviše se proizvodi upravo u Posavini. Zbog ovakve situacije duhanari su odlučni istrajati u svojim zamislima te su uputili zahtjeve prema lokalnim skupštinama u Pelagićevu, Bosanskom Šamcu i Donjem Žabaru, tražeći njihovu podršku.

ZAHTJEVI Udruženje poljoprivrednika Posavine bori se za nove cijene

Sastanak u Općini Goražde protekao kako je planiran

6H=žE IA F@Hš=

Svake godine sve manje površine duhana

Amir Ćoralić, predstavnik kompanije Bekto Precisa, Kristofer Lepeltie (Cristofer Lepeltier) iz CPS Colora i Dario Aganović posjetili su Općinu Goražde, gdje su s načelnikom Muhamedom Ramovićem razgovarali o planovima za otvaranje nove firme u Goraždu. Otvaranjem zajedničkog pogona s dvadesetak novih radnih mjesta bila bi krunisana saradnja najuspješnije goraždanske te vodeće međunarodne kompanije u gućnosti davanja avansa proizvođačima, a sve dovodi do ukidanja proizvodnje. Želimo snagom argumenata da seizborimo za svojaprava, a ne da izlazimo na ulice kao što je bio slučaj 2009. godine kaže Božanović. S. J. 

=čAE 4=LEć >Ać= F@HšK

Novi projekt Bekto Precisa i CPS Colora

proizvodnji boja i prateće opreme koja zapošljava 900 radnika u 11 zemalja na šest kontinenata i u prošloj godini zabilježila je prodaju od 181 milion eura. Načelnik Ramović obećao je punu podršku ovom projektu. Ako sve bude teklo kao što je planirano, CPS Color, nakon kompanija Emka i Hella, bio bi treći poslovni partner Bekto Precise i njenih vlasnika Redže i Enise Bekto koji radna mjesta otvara i u Goraždu. Al. B.

malo ako pogledamo naše okruženje. U FBiH ona iznosi 1,70 KM, dok je, recimo, u Srbiji jedan euro - kaže Zoran Božanović iz Sekcije duhanara Udruženja poljoprivrednika Posavina iz Obudovca. On ističe da se duhanari

žele snagom argumenata boriti za svoja prava, jer je proizvodnja duhana na izdisaju. - Svake godine imamo smanjenje površina pod duhanom, što dovodi do činjenice da naši organizatori proizvodnje nemaju mo-

Spec
Od svih društava za osiguranje u Federaciji BiH, Sarajevo-osiguranje je u prvih devet mjeseci 2011. godine ostvarilo najveći rast tržišnog učešća kroz rast premijskog prihoda za 3,8 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

ĆAH@EćK ! C@E= =JLH= = K>EIJL
Andrija Ćerdić (42), policajac iz Gornjeg Brišnika kod Tomislavgrada, jučer je u Kantonalnom sudu u Livnu nepravosnažno osuđen na 13 godina i jedan mjesec zatvora zbog ubistva potpredsjednika HSS-NHI-ja BiH Ante Malića i falsificiranja isprava u aprilu u Tomislavgradu. Ćerdić je oslobođen odgovornosti za krivično djelo narušavanja nepovredivosti doma. Prema presudi Kantonalnog suda, Ćerdić je 16. aprila u kafiću “Tip”, vlasništvo njegove supruge Nevenke u Tomislavgradu, nakon kraće prepirke u uniformi iz službenog pištolja pijan pucao u Antu Malića zvanog Pančo (46), oca dvoje maloljetne djece, koji je ubrzo nakon toga podlegao zadobivenim ranama. S mjesta zločina pobjegao je automobilom na kojem su bile lažne registarske tablice i dva dana se skrivao u napuštenoj kući komšije Mije Prljevića u

Kantonalni sud Livno 

$

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

BIHAĆ Nesvakidašnji događaj u Kantonalnoj bolnici

Malić: Ubijen u kafiću

2LHEAđAE =JAHE JKčA FL KHIJEE FAIE?A )HE *AšEć FKš= K>EJE 0=HEI= )CEć= EIFHA@ DEHKHšA =>K=JA
U zeničkoj ulici Londža
Nakon fizičkog obračuna u Tržcu kod Cazina dovezeni na hiruršku obradu u Kantonalnu bolnicu “Dr. Irfan Ljubijankić” i ponovo su se potukli
nalnu bolnicu Bihać radi ukazivanja ljekarske pomoći. U trenucima dok je jedan od povrijeđenih bio u hirurškoj ambulanti, po njegovom izlasku došlo je do masovne tuče. Načelnik Odjela hirurgije KB “Dr. Irfan Ljubijankić” prim. dr. Samir Muminović kazao nam je da je 54-godišnji pacijent Mersad M. zadržan na daljnjem liječenju. On ima više teških povreda, zbog čega je zatraženo stručno očitovanje oftalmologa, otorinolaringologa i neurologa. Dežurni ljekar dr. Jandre Jurić bio je svjedok opće tuče. U holu ispred prijemne hirurške ambulante u Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću preksinoć oko 21.30 sati došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba. Nakon dojave pripadnici PU Bihać su u fizičkom obračunu zatekli Husu A. (45), Zlatana M. (41), Mersada M. (54) te 21-godišnjeg i 23-mladića, inače sinove Huse A., pa su, intervenirajući, prekinuli daljnji obračun. U informativnom razgovoru policija je saznala da su ove osobe u toku dana u Tržcu, općina Cazin, učestvovale u incidentu, nakon čega su upućene u Kanto- Dvojica su došla ozlijeđena, urađeni su snimci i ja sam došao da ih pregledam. Jednog od njih sam uveo u ambulantu na obradu i, kako je bio potreban specijalistički pregled otorinolaringologa, poslao sam ga kolegi specijalisti. Na izlazu iz ambulante došlo je do fizičkog obračuna - ispričao je dr. Jurić. Neobično u ovoj nesvakidašnjoj tučnjavi jeste da je u Kantonalnoj bolnici na ljekarskoj opservaciji zadržan 54-godišnji Mersad M., čije su povrede nastale u tuči ispred hirurške ambulante. M. DEDIĆ

svom selu, gdje je uhapšen. Zbog pomaganja Ćerdiću nakon izvršenog ubistva provedena je istraga protiv osmorice policajaca PU Tomislavgrad, od kojih su šestorica oslobođena odgovornosti, a dvojica su zbog teže povrede radne dužnosti suspendirana i do okončanja postupka, koji je u toku, udaljeni s dužnosti.

Mjesto opće tuče u holu hirurške ambulante
(Foto: M. Dedić)

Dr. Jurić: Svjedok incidenta

Mjesto pokušaja ubistva

(Foto: J. Hadžić)

U zeničkoj ulici Londža kod broja 90 prekjučer poslije podne Armin Bešić pokušao je ubiti Harisa Agića, nanijevši mu nožem teške tjelesne povrede u predjelu grudnog koša. Napad se dogodio na platou ispred zgrade i kafića “Boccaccio”. Odmah nakon napada Agić je zbrinut u Kantonalnoj bolnici Zenica, odakle je prebačen u Klinički centar Univerziteta Sarajevo. Prema raspoloživim podacima, jučer se tokom dana nalazio u teškom stanju, ali van životne opasnosti. Motivi za napad nisu jučer saopćeni

zbog interesa istrage. Policija je, saznavši za napad, pokrila šire područje grada i na osnovu opisa Bešić je ubrzo pronađen u ulici Jalijski put, gdje je savladan i uhapšen. Uviđaj su obavili inspektori Sektora kriminalističke policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona uz nadzor dežurnog tužioca Tužilaštva ZDK. Kako saznajemo, Bešić je jučer popodne, uz izvještaj o krivičnom djelu, predat u nadležnost tužioca koji će danas donijeti odluku o eventualnom traženju određivanja mjere pritvora protiv napadača. A. Dž.

5HJ IJH=@= @L==AIJC@EšE >E?EEIJ=
Dječak S. S. iz Prijedora pod još nerazjašnjenim okolnostima podletio pod autobus
Dvanaestogodišnji S. S. iz Prijedora preminuo je sinoć u bolnici u Prijedoru, nedugo nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila oko 18 sati na dubičkoj cesti u naselju Urije u Prijedoru. Dječak je, kako saznajemo, hitno prebačen u bolnicu s teškim povredama u predjelu glave koje su i uzrokovale smrt. Prema prvim i nezvaničnim saznanjima, dječak se u trenutku nesreće nalazio na biciklu na kojem je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, podletio pod autobus koji se, nezvanično, u istom smjeru kao i biciklista, kretao dubičkom cestom u pravcu grada. Sinoć je na mjestu nesreće uz policiju bio i dežurni tužilac, no više detalja o ovoj tragediji bit će poznato danas, dijelom zbog uviđaja koji je potrajao do kasnih večernjih sati, a dijelom i zbog obdukcije koja je nad tijelom nesretnog dječaka po nalogu Tužilaštva obavljena u bolnici u Prijedoru. M. ZGONJANIN

Na dubičkoj cesti u naselju Urije u Prijedoru

Bicikl koji je vozio nesretni dječak

(Foto: D. Stojnić)

?H= DHE=

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011. 

%

TUZLA Porodična drama u naselju Šljivice

U dvorištu ispred porodične kuće Paočić u tuzlanskom naselju Šljivice preksinoć se oko 19 sati odvijala prava drama. Jasmin Paočić (23), nakon žestoke verbalne prepirke, u predjelu leđa i ramena nožem je zadao dvije ubodne rane ocu Mensuru (44). 

=IHK žA = FE=C ?= FLE @EAE
Konobar Čurić pokazuje provaljena vrata

(Foto: R. Agić)

Provala u Gradsku kafanu u Žepču

Jasmin Paočić (23), da bi zaštitio majku, zadao ocu Mensuru (44) dva uboda nožem u leđa

Stabilno stanje
Mensur je nakon ranjavanja vozilom Službe hitne medicinske pomoći prevezen u UKC Tuzla, gdje mu je ukazana pomoć, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Jasmin je priveden u MUP TK radi saslušanja i kriminalističke obrade. Kako smo saznali od mještana naselja Šljivice, Mensur se kući prije ove porodične drame vratio u vidno alkoholiziranom stanju. Počeo je maltretirati svoju suprugu Elmu, a u majčinu zaštitu stao je Jasmin te su počeli naguravanje i verbalna prepirka. Mještani Šljivica tvrde da je Mensur poznat po čestoj konzumaciji alkohola, zbog čega nerijetko pravi probleme, a tuzlanska policija ga je iz tog razloga više puta privodila. - Jasmin je zlatno dijete i živ se ne čuje. Vjerujte, čini mi se da je malom prekipjelo i da više nije mogao trpjeti maltretiranja oca. Mensur se često zna napiti i terorizirati porodicu. Često idući

Gradska kafana u sastavu Doma kulture Žepče preksinoć je bila na meti lopova. Provalu u objekt primijetio je jučer ujutro konobar Marko Čurić po dolasku na posao. Prilikom pokušaja da otvori objekt Čurić je primijetio da su vrata otključana i oštećena. Po ulasku utvrdio je da su i druga vrata restorana, koja vode do magacina, također provaljena. Lopovi su iz kafane odni-

"# E FEćA

jeli oko 450 KM, a sef koji se nalazio u objektu nije diran. Količina pića koja je ukradena nije poznata i to se tek utvrđuje. Vrata su obijena, najvjerovatnije, pomoću pajsera. O ovom slučaju obaviještena je policija koja je odmah po dojavi izašla na lice mjesta. Kriminalistička služba PU Žepče skidanjem otisaka nastojat će u što kraćem roku provalnicima ući u trag. R. Ag.

Kuća u kojoj žive Paočići

kući izaziva i komšije. Jednostavno je problematičan kazala nam je komšinica Mitra iz naselja Šljivice.

Obavljen uvi|aj
Jasmin Paočić nakon saslušanja i kriminalističke obrade u MUP-u TK jučer je predat na saslušanje dežurnom kantonalnom tužiocu, koji će naknadno odlučiti o eventualnom određivanju pritvora u ovom slučaju. Uviđaj u Šljivicama ispred porodične kuće Paočić preksinoć su obavili pripadnici Odjela kriminalističke policije MUP-a TK. A. Mu.

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Samedina Fišića (30) zbog neovlaštene proizvodnje i prodaje opojnih droga. Tužilaštvo je, također, zatražilo produženje pritvora, ali je Općinski sud prihvatio navode Fišićevog advokata Omara Mehmedbašića i ustvrdio da nema elemenata za Fišićevo dalj-

,EAH @HCA FKšJA = I>@K

Nakon podizanja optužnice

nje zadržavanje, pa je optuženi pušten na slobodu. Fišić je uhapšen 27. jula ove godine na Ilidži i tom su prilikom kod njega pronađeni oko 700 grama heroina i novac u iznosu od 2.960 KM, za koji se sumnja da je zarađen preprodajom droge. Zaplijenjena droga bila je namijenjena konzumentima s područja Ilidže. B. C.

Jasmin Paočić: Štitio majku

Ženske torbe i novčanici u Goraždu trebali bi biti sigurniji nakon što su istražitelji PS Goražde, u saradnji s građanima, identificirali bračni par koji je godinama krstario i krao po trgovačkim radnjama na području grada. Nakon što su ih građani ponovo locirali i obavijestili policiju, Sabaheta i Mirsad Dž. iz Sarajeva pozvani su u službene prostorije radi saslušanja. - U posljednjih nekoliko godina izvršeno je desetak krađa na isti način i za ta krivična djela sumnjiči se ovaj par. Sabaheta je ulazila u trgovinske radnje u ulozi kupca i krala lične stvari za-

*H=čE F=H E 5=H=AL= FKIJšE JH>A E Lč=EA
poslenika koje su se obično nalazile negdje na pultu ili u ladicama. Oštećeni su krađu primjećivali nakon desetak minuta ili nekoliko sati, ali nje više nije bilo kaže zamjenik komandira PS Goražde Sanjin Rašidović. Još nepotvrđene informacije govore da ovakvi izleti iz Sarajeva do Goražda traju još od 2004. godine. - Sabaheta je bila vrlo vješta. Iz torbe bi uzimala novčanik koji bi ponovo vraćala, ali bez novca - kaže istražitelj Edin Herenda te dodaje da tačan iznos ukradenog novca još nije poznat, ali da se radi o značajnoj sumi.

Godinama krali po Goraždu

Miri Gudelju iz Trebinja čopor vukova zaklao je deset ovaca koje su bile na paši u selu Željevo na Zupcima. Gudelji tragaju za još trideset ovaca koje su nestale, a poklane ovce pronađene su u blizini mjesta gdje se stado

ČFH LKL= == @AIAJ L=?=
Gorice kod Brčkog

Željevo kod Trebinja

napasalo. Gudelji procjenjuju da su im vukovi napravili štetu od oko 20.000 KM. O ovom događaju obaviješteni su Lovačko udruženje, policija i predstavnici lokalne vlasti. P. M.

Na magistralnoj cesti u mjestu Gorice kod Brčkog dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba teže, a jedna lakše ozlijeđena. U nesreći su sudjelovala dva “golfa” kojima su upravljali S. S. i M. M. Prema prvim rezultati-

6AžA EAđA= I=FKJE?=

ma uviđaja, nesreću je prouzrokovao S. S., koji nije prilagodio brzinu svog vozila uvjetima na cesti. Vozač M. M. (31) zadobio je lakše ozljede, dok je njegova suvozačica D. M. (77) teže ozlijeđena i zbrinuta je u brčanskoj Općoj bolnici.

Rašidović i Herenda: Saradnja s građanima

(Foto: A. Bajramović)

Sabaheti je prilikom boravka u PS Goražde pozlilo, a s obzirom na to da posjeduje određenu dokumentaciju

koja upućuje na psihičke probleme, upućena je u Kantonalnu bolnicu, a odatle na pretrage u Sarajevo. Al. B

U ulici Džemala Bijedića u Novom Sarajevu prekjučer oko 17.55 sati dvojica nepoznatih razbojnika izvršila su razbojništvo nad radnicima u prodavnici “Drvopromet”. Oni su uz prijetnju nožem i upotrebom spreja za omamljivanje ukrali određeni iznos novca, a zatim pobjegli u nepoznatom pravcu.

4=>E?E HEIJEE ž E IFHA

18

Subota, 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona“ broj: 7/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Gornji Vakuf - Uskoplje, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Gornji Vakuf - Uskoplje 5/296 - Stru~ni saradnik za trezor - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS, VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet ili fakultet poslovnog menad`menta, smjer finansijsko-ra~unovodstveni ili ra~unovodstvo i revizija - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti }e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72000 Zenica sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Gornji Vakuf - Uskoplje“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Na osnovu ~l. 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ~l. 1. Uredbe o produ`enju primjene Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH Vlade HNK-a („Slu`bene novine HNK“, broj: 5/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Pedago{kog zavoda Mostar, objavljuje za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Pedago{kom zavodu Mostar 02/317 - Stru~ni savjetnik u Odjeljenju za stru~no-pedago{ki nadzor i profesionalni razvoj nastavnika - 1 (jedan) izvr{ilac

JAVNI KONKURS

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS - VII stepen, zavr{en fakultet nastavni~kog smjera - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon ste~ene VSS - polo`en stru~ni ispit za nastavnike - objavljeni stru~ni radovi Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BIH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. dokaz/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za nastavnike 4. dokaz o objavljenim stru~nim radovima 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, u Mostaru, A. Bu}a bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op{teg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op{teg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bi}e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat du`an je u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton Adema Bu}a bb, 88000 Mostar sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Pedago{kom zavodu Mostar“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

?H= DHE=

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011. 

'

ŽEPČE Rasvijetljena pljačka u Goliješnici

8=č =E= @CLHE H=đK '#$ >EJA=
Uhapšen Dragan Trivić (36), potraga za Draganom Nogićem iz Hrvatske Teret vrijedan oko 70.000 eura prevožen iz Slovačke za dvije firme u BiH
Vrijednost robe 7.000 KM

Trebinjska policija uhapsila je prekjučer poslije podne dvije osobe i zaplijenila 250 šteka cigareta “ronhil light” u vrijednosti od 7.000 KM. Hapšenje sedesilo u četvrtak u 16.45 sati na autobuskom stajalištu u Trebinju, a uhapšeni su Duško Stevović iz Bileće, vozač “golfa” koji je, nakon što je uočio policiju, pokušao pobjeći, i Dragan 

@KAJ # šJA= ?EC=HAJ=
Jardan kod Zvornika

Uhapšeni u Trebinju

Šarović iz Foče, vozač autobusa. Izvršen je pretres “golfa”, a pronađene su cigarete za koje vozač nije posjedovao potrebnu dokumentaciju. Automobil je privremeno oduzet. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni su uz izvještaj predati u nadležnost Okružnom tužilaštvu Trebinje. P. M.

Iz kamiona nestalo i 17 TV plazmi i 40 web-kamera

Na osnovu ranijih operativnih saznanja, pripadnici PU Živiniceuhapsili suusrijedu Dragana Trivića (36), rođenog u Banjoj Luci, a nastanjenog u Srebrenici, zbog sumnje da je na tržnici “Arizona” u Brčkom prodao veliku količinu ukradenih mobilnih telefona.

Opsežna istraga
Prilikom istrage on je priznao da je u dogovoru s Draganom Nogićem, vozačem kamiona iz Pakraca u Hrvatskoj, ukrao veću količinu mobitela.

Krajem avgusta ove godine u mjestu Goliješnica kod Žepča opljačkan je kamion MAN (KZ456 DF) hrvatskih registracija, iz kojeg je ukradena veća količina mobitela i druge opreme. Krađu je PU Žepče prijavio vozač kamiona Dragan Nogić, koji je nakon izlaska policije na uviđaj izjavio da je naručenu robu prevozio iz fabrike “Samsung” u Slovačkoj u dvije firme u BiH. Policija je tada utvrdila da je ukradeno 956 mobitela “samsung GT C3530”, 16

TV plazmi i 40 web-kamera, ukupne vrijednosti oko 70.000 eura. Nakon toga uslijedila je opsežna potraga za kradljivcima, a u saradnji s firmama iz BiH i Slovačke, koje su dale tačne podatke o IMB brojevima ukradenih mobitela.

Uzete izjave
Uz saglasnost tužioca te uz pomoć Općinskog suda u Žepču, policija je dobila podatke od mobilnih operatera u BiH koji se odnose na aktiviranje ukradenih mobitela.

Utvrđeno je da je aktiviran veći broj takvih mobitela, a njihove vlasnike pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a ZDK i PS Žepče pronašli su na područjima Zvornika, Brčkog, Živinica, Modriče i Gradačca i od njih su uzete izjave. Nakon toga je uhapšen Trivić, koji je u četvrtak predat Kantonalnom tužilaštvu u Zenici. Policajci iz Žepča nastavljaju kompletiranje ovog predmeta te tragaju za Nogićem, koji je trenutno nedostupan policiji. R. Ag.

Semir Smajić osuđen je na 16 mjeseci zatvora nakon što je Kantonalni sud u Zenici prihvatio sporazum njegovog advokata i Tužilaštva ZDK o priznanju krivnje. On je jedan od optuženih iz grupe optužene za organizirani kriminal, teške krađe, iznude i prikrivanja, koja je razbijena u zajedničkoj akciji policije oba entiteta, a vođena je u decembru prošle i martu ove godine prema nalogu Tužilaštva BiH. Prema podacima iz Kantonalnog suda, optuženi su: Hanas Šehović, Sanel Ka-

5AEHK 5=EćK $ AIA?E =JLH=
rahmet, Sadber Mrkaljević, Aldin Šehović, Asim Šišić, Muharem Smajlović, Meho Tiratlić, Sulejman Jusić, Semir Mujčin, Semir Smajić, Mehdija Topić, Amir Šiljaković, Mirza Kantić, Vinko Vinković, Želimir Knežević i Vedran Gavrić. Suđenje ostatku grupe nije nastavljeno, jer se optuženi Vedran Gajić i Mirza Kantić, koji se brane sa slobode, nisu pojavili na suđenju. Za Gajića je ustanovljeno da je zbog drugog nedjela pritvoren u Tuzli, dok nema informacija zašto se Kantićnijepojavio. A. Dž.

Kantonalni sud Zenica

Pripadnici Stanice javne bezbjednosti Zvornik u porodičnoj kući S. A. (18) u Jardanu kod Zvornika pronašli su veću količinu oružja i municije i privremeno ih oduzeli. Tom prilikom obavljen je pretres kuće i pronađeni su puškomitraljez M-70, automat M-56, skraćena puška M-48, jedna ručna bomba M-75, bajonet, više okvira za automatsku pušku, kao i veća količina pištoljske i puščane municije. Prema nezvaničnim informacijama, oružje je u kuću S. A. preneseno s ne-

7 KćE FH=đA =HIA= HKž=

kog drugog mjesta, što potvrđuje i loše stanje pojedinih komada. Prije samo dva dana zvornička policija je od S. S. oduzela torbu s oružjem i municijom u kojoj su se nalazili skraćena puška M-48, automatska puška, ručna bomba, veća količina municije, tromblonski nastavak te CD plejer. Prema riječima načelnika SJB Zvornik Stanimira Vidovića, radi se o osobi srpske nacionalnosti i u toku je istraga otkud oružje potječe, odakle je doneseno i ima li ga još na toj lokaciji. M. M.

Kantonalni sud Zenica: Prihvaćen sporazum

Maskirana i naoružana osoba je 27. oktobra oko 19.40 sati u mjestu Bukovac kod Banje Luke pokušala izvršiti pljačku iz lokalne trgovine. Prema policijskim zabilješkama, odnosno izjavama djevojke koja je radila u trgovini, razbojnik je nekoliko minuta pred zatvaranje objekta utrčao noseći au- 

==LE F=čK F= F>AC=

Bukovac kod Banje Luke

tomatsku pušku i najavio pljačku. Djevojka je u strahu vrisnula, a zatim otrčala u obližnji magacin, koji je svega nekoliko koraka od kase. U istom momentu i pljačkaš se okrenuo i istrčao iz radnje, ne uzevši ništa iz kase pred kojom je stajao. V. S.

Katolička crkva u Njemačkoj našla se u centru skandala nakon što je otkriveno da je upravo ona stopostotni vlasnik izdavačke kuće koja objavljuje pornografski sadržaj, ali i roman “Harry Potter”, kojiucrkvenim krugovima smatraju sotonističkim sadržajem. Takosu semeđusadržajem 

=JEč=?HL=L=IEKćA= >=LKAFHCH=BIEI=@Hž=
koji izdaje izdavačka kuća “Weltbild”, koja drži 20 posto njemačkog tržišta i godišnje zarađuje milione eura od prodaje knjiga, našli i naslovi poput “Internat za radodajke” ili “Reci mi, kujo”, piše“Berliner Kurier”. No, kao da sve ovo nije dovoljno, oni izdaju i knjige o sotonizmu, crnoj magiji te ezoteriji. Dakle, nimalo ne iznenađuje što izdaju i “Harryja Pottera”, kojeg je protukatoličkim nazvao i sam Papa. Oko cijelog se slučaja izjasnio i kardinal Rajnhard Marks (Reinhard Marx) te izrazio nezadovoljstvo jer njihovi izdavači objavljuju pornografiju i druge neprimjerene sadržaje.

Otkriven skandal u Njemačkoj 

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

C>KI

+=AJK šAIJ C@E= =JLH=
Organizator kriminalne grupe koja je švercovala cigarete 1995. i 1996.
ne grupe koja je švercovala cigarete i tokom 1995. i 1996. godine na štetu budžeta stekla korist od 28 miliona eura i Subotić: Živi u osam Švicarskoj miliona američkih dolara. Tužilaštvo za organizovani kriminal, optuženi i njihovi branioci Stanko Subotić Cane osuđen je jučer u Specijalnom sudu u Beogradu na šest godina zatvora, dok su pripadnici njegove grupe dobili kazne od deset mjeseci do četiri i po godine. Subotić je obavezan da u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude u budžet Srbije uplati iznos od 75.821.404 dinara sa kamatama koje se računaju od 1. novembra 1996. godine. Subotić, koji se nalazi u bjekstvu i živi u Švicarskoj, osuđen je u odsustvu kao organizator kriminalimaju pravo da na presudu ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 30 dana pošto prime pisani otpravak. Obrazlažući presudu, sudija Milena Rašić rekla je da su optuženi krivi što su od 1995. godine do 31. oktobra 1996. godine krijumčarili cigarete iz Makedonije u Srbiju i prodavali ih pravnim i fizičkim licima. To su radili uz pomoć službenika Savezne uprave carina koji su omogućili ulazak teretnih kamiona sa cigaretama bez ikakvog evidentiranja.
Sanader je u sudnicu ušao pomoću štake, s pritiskom 150/90

Specijalni sud u Beogradu

SUĐENJE U HRVATSKOJ Bivši premijer iz sudnice 

FLH=JK 5= =JLH @KčK
Početak suđenja odgođen je za 3. i 4. novembar jer je kardioloških poteškoća nije u stanju
raspravom, kako smo i planirali - rekao je Sanaderu sudija Tudurić, koji je u 10.23 sati objavio prekid jučerašnje rasprave i Sanaderu rekao: “Možete ići.” ti u raspravi, a bila je i planirana hospitalizacija u klinici za kardiologiju KBC-a Zagreb. Bivši premijer je i ranije tražio pomoć ljekara, ali koronarografija tada nije Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Hrvatske Ivo Sanader sjeo je jučer ujutro na optuženičku klupu zagrebačkog Županijskog suda, ali je kroz pola sata suđenje odgođeno zbog njegovih zdravstvenih problema. Sanader je u sudnicu ušao pomoću štake, znatno mršaviji nego ranije i zabrinutog lica. Sudiji Ivanu Tuduriću požalio se da ima kardioloških poteškoća.

*EJ ćA EIFEJ= ' ILA@=
Na suđenju Sanaderu bit će ispitano 19 svjedoka koje je predložio Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), a među prvima i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić i tadašnji premijer Nikica Valentić kao i bivši šefovi Hypo banke Volfgang Kulterer (Wolfgang) i Ginter Stridinger (Guenter Striedinger). Sud je kao dokaz prihSudija je odlučio prekinuti suđenje i zbog toga što je vještak ustvrdio da Sanader nije sposoban sudjelovavatio dokumentaciju Hypo banke koju su dostavile austrijske vlasti. Ako bude osuđen, Sanader će morati vratiti sredstva i dobit će do 10 godina zatvora. Sanader će na rasprave dolaziti iz zatvora u Remetincu, u kojem je od jula ove godine, otkako ga je Austrija izručila Hrvatskoj. Njemu je odbijena kaucija od 12,4 miliona kuna (1,657 miliona eura). urađena. Jučer ujutro Sanaderov pritisak je bio 150/90. Tudurić je, vidno ljutit, izašao iz zgrade Suda. Nije

Sudija se naljutio
- Ispričavam se što sam ovako obučen. Rečeno mi je da idem u bolnicu - rekao je Sanader, koji se pojavio u hlačama i džemperu. - Mislim da ovo nije uredu jer sve ove preglede ste mogli obaviti od 5. rujna. Za sada ovo nećemo tumačiti kao namjerno odgađanje postupka. Računali ste na ukidanje istražnog zatvora jamčevinom, iako ste imali dovoljno vremena za sve ove preglede. Obavit ćete pretrage i nadam se da ćemo 3. i 4. studenog moći nastaviti s

Poljske vlasti su ponovo otvorile istragu o zločinima počinjenim u logoru Aušvic i drugim obližnjim logorima tokom Drugog svjetskog rata budući da je ta istraga 80-tih godina zatvorena zbog tadašnje izolacije zemlje u vrijeme Hladnog rata. Ponovo otvaranje istrage ima za cilj, pored ostalog, da pronađe preživjele nacističke zločince. Za sada nije precizirano hoće li istraga biti proširena i na neke druge logore osim onog u Aušvicu.

M 

L= EIJH=C= čEE= K )KšLE?K

C>KI

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011. 

/H=@E IA >H= FHKC= @ AA @ A@EA
Vozovi će ovom prugom putovati brzinom od 320 kilometara na sat, a od grada do grada će dnevno oko 166.000 putnika stizati za dva i po sata
Španske kompanije pobijedile su francuske rivale na tenderu za izgradnju brze pruge na ruti hodočašća između Meke i Medine, javio je AFP. Ugovor vrijedan 6,7 milijardi eura dobio je konzorcij “Al-Shoula” od španskih 12 kompanija, uključujući i državnog željezničkog operatora “Renfe” kao i saudijske firme “Al-Shoula” i “Al-Rosan”. Izgradnjom pruge od 450 kilometara bit će poboljšan transport za hodočasnike za vrijeme hadža između Meke i Medine preko Džede. - Projekt će omogućiti efikasnu, visokokvalitetnu uslugu hodočasnicima koji putuju između dva grada, a kojih je svake godine sve

Ugovor dobio konzorcij od 12 španskih kompanija

Meka: Transport hodočasnika će biti olakšan

odvezen na pregled u bolnicu

vještak procijenio da Sanader zbog sudjelovati u raspravi 

=@AH= K AćA @LEJE D=I K 5EHEE K A=HE
Šef diplomatije Ahmet Davutolu u Amanu poručio
Turska nema namjeru dozvoliti bilo kakav haos i tlačenje u Siriji, poručio je turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutolu (Davutoglu) na zajedničkoj konferenciji za novinare s jordanskim kolegom u Amanu. Davutolu je dodao da će Ankara uraditi sve da pomogne narodu Sirije da realizira svoje pravedne zahtjeve. - To je naša odgovornost prema Sirijcima - istakao je Davutolu. Prema njegovim riječima, Turska želi poboljšati odnose s arapskim zemljama, ali je dodao da nema namjeru kontrolirati svog južnog susjeda. višenim krvnim pritiskom. No, Sanader će u bolnici biti zadržan najmanje do danas, kada će ljekari odlučiti hoće li biti potrebe za daljnjim ostankom.

više, ali i turistima i stanovnicima Meke i Medine saopćila je španska vlada.

Vozovi će ovom prugom putovati brzinom od 320 kilometara na sat, a od

grada do grada će dnevno oko 166.000 putnika stizati za dva i po sata.

Davutolu: Jasna poruka

Bol u prsima
Prema riječima advokatice Jadranke Sloković, Sanader se na bolove u prsima žalio unazad 14 dana, o čemu je obavijestio zatvorsku upravu i zatvorskog ljekara, ističući da se stres pojačavao u sedmicama pred suđenje. Suđenje Sanaderu, do sada najviše rangiranom hrvatskom političaru optuženom za korupciju, trebalo je početi čitanjem optužnice i očitovanjem o krivici zbog koje bi se, ako se dokaže, mogao suočiti s desetogodišnjom zatvorskom kaznom. Ivo Sanader se tereti zbog ratnog profiterstva jer je za vrijeme rata 1994. i 1995. godine isposlovao proviziju od 3,61 milion kuna (483.000 eura) provizije od kredita Hypo banke. 

AćA @FKIJEJE @= IA LHEAA LH=JE K==@
Vojnici KFOR-a uklonili barikade koje su Srbi držali na Brnjaku
Generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen) izjavio je u Berlinu da Alijansa neće dozvoliti da nedavne napetosti na Kosovu “vrate vrijeme unazad” i da je KFOR u proteklih 12 godina na Kosovu “pomogao u pretvaranju jednog od evropskih žarišta u većinom mirno mjesto”. Rasmusen je u Berlinu razgovarao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, kojoj je zahvalio na angažiranju Njemačke u NATO operacijama na Kosovu i u Afganistanu, objavljeno je na internet-stranici Alijanse. - Vaši vojnici obavljaju izvrstan posao. Lično sam to vidio nedavno na Kosovu. Tokom proteklih 12 godina KFOR, na čijem je čelu sada Njemačka, pomogao je u pretvaranju jednog od evropskih žarišta u većinom mirno mjesto. I mi nećemo

Generalni sekretar NATO-a o Kosovu

7D=FšA šAB =BEA
M
Rimska policija uhapsila je Rozarija Gambina (Rosario), šefa istoimene njujorške mafijaške organizacije, koji je prije dvije godine deportovan u Italiju radi odsluženja zatvorske kazne od 20 godina. Policija ga je uhapsila naklinici u Rimu, gdje se ranije ove sedmice prijavio na liječenje. Sud u Italiji je ranije ove sedmice naložio njegovo puštanje do saslušanja u Apelacionom sudu, ali ga je policija, prema nalogu drugog suda sa Sicilije, uhapsila.

Bivši premijer mršav i zabrinut

želio davati nikakve izjave novinarima. Sanader je po odgađanju suđenja odmah prevezen na “Rebro”. Pregled je pokazao kako nije potrebno ugraditi stent ili srčanu prijemosnicu. Također, nije utvrđeno suženje krvnih žila. Uočene su samo promjene na žilama koje su uobičajene za osobe koje imaju probleme s po-

Spec
Saudijski kralj Abdulah (Abdullah) imenovao je ministra unutrašnjih poslova, princa Najefa (Nayef) za svog nasljednika, saopćila je kraljevska palača. Najefovo imenovanje uslijedilo je poslije smrti prijestolonasljednika princa Sultana bin Abdul-Aziza (86) prošle sedmice. On će preuzeti prijesto poslije smrti kralja Abdulaha (87).

Rasmusen: Žarište pretvoreno u mirno mjesto

dopustiti da nedavne napetosti vrate vrijeme unazad rekao je Rasmusen. Vojnici KFOR-a uklonili su jučer barikade koje su Srbi držali na ulazu na prijelaz Brnjak iz pravca Riba-

rića. KFOR je prethodnih dana preuzeo sve barikade koje su sprečavale saobraćaj iz pravca Zubinog Potoka, a sada je uklonio i posljednju prepreku iz pravca centralne Srbije.

M

Turska je okončala veliku operaciju protiv kurdskih terorista koja je pokrenuta u znak osvete za ubistvo 24 vojnika. - Operacija u dolini Kazan, koja je započela poslije napada na Čukurdžu, završena je. Ali naša borba protiv terorizma se nastavlja - rekao je ministar odbrane Turske Ismet Jilmaz, prenosi Anadolija.

*H>= 6KHIA

22

Subota, 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH SBK - OP]INA DONJI VAKUF JU PRVA OSNOVNA [KOLA UPRAVNI ODBOR BROJ: 919/11 DANA: 28. 10. 2011. GODINE

oglasi

Na osnovu ~lana 57 Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK-a br. 11/2001) i ~lana 103. Pravila {kole (br. 105/2002) na sjednici od 27. 10. 2011. godine, Upravni odbor {kole donosi:

ODLUKU
o raspisivanju konkursa I 1. Nastavnik islamske vjeronauke - 1 izvr{ilac na punu nastavnu normu, na odre|eno, do povratka uposlenice s bolovanja. II USLOVI KONKURSA: Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove u pogledu stru~ne spreme, propisane Zakonom o osnovnoj {koli i Pedago{kim standardima SBK. Kandidat treba dostaviti kra}u biografiju, sa brojem kontakt telefona i obavezno dokumente: diploma o ste~enoj stru~noj spremi izvod iz mati~ne knjige ro|enih uvjerenje o dr`avljanstvu te dokumente za bodovanje po Pravilniku o bodovanju, pravilima i postupku upra`njenih radnih mjesta Prve osnovne {kole - Donji Vakuf i to: - rje{enje o tehnolo{kom vi{ku u {kolama SBK - potvrda o smanjenoj normi za nastavnike u stalnom radnom odnosu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - potvrdu Zavoda za zapo{ljavanje o periodu ~ekanja na posao nakon sticanja tra`ene stru~ne spreme - potvrda o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija - ovjerena kopija radne knji`ice ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom sta`u u struci Bodovanje po ovom Pravilniku vr{it }e se samo uz valjane i blagovremeno dostavljene dokaze. S prijavljenim kandidatima obavezno }e se obaviti intervju, o terminima kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. Ukoliko prijavljeni kandidati dostavljaju kopije dokumenata, iste moraju biti ovjerene. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti na adresu: JU PRVA OSNOVNA [KOLA - DONJI VAKUF 70220 - UL @RTAVA GENOCIDA U SREBRENICI BB. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Predsjednica u. odbora Sutkovi} Savaldina

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH SBK - OP]INA DONJI VAKUF JU PRVA OSNOVNA [KOLA UPRAVNI ODBOR BROJ: 918/2011. DANA: 28. 10. 2011. GODINE Na osnovu ~lana 74 i 75 Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK br. 11/2001) na sjednici od 27. 10. 2011. godine, Upravni odbor Prve osnovne {kole - Donji Vakuf, donosi:

se isti~e svojim radom u pedago{koj teoriji i praksi. Izbor i imenovanje se vr{i na period od 4 godine. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. O rezultatima konkursa kandidati }e biti pismeno obavije{teni. Uz kra}u biografiju prilo`iti slijede}e: - diploma o ste~enoj stru~noj spremi - potvrda o radnom sta`u - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu Ukoliko prijavljeni kandidati dostavljaju kopije dokumenata, isti moraju biti ovjereni. Prijave dostaviti na adresu: JU PRVA OSNOVNA [KOLA DONJI VAKUF, UL. @RTAVA GENOCIDA U SREBRENICI BB. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Predsjednica U. odbora [utkovi} Savaldina

o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje I 1. DIREKTOR [KOLE

ODLUKU

Uslovi konkursa: Za direktora osnovne {kole kandidat pored op}ih uslova u pogledu stru~ne spreme ispunjava i uslove za nastavnika ili pedagoga, da ima najmanje 5 godina radnog iskusva na odgojno-obrazovnim poslovima, a naro~ito

oglasi

Dnevni avaz

subota, 29. oktobar/listopad 2011.

23

Na osnovu Zaklju~ka Op}inskog vije}a broj: 01-32/11 od 27.10.2011. godine, te ~lana 69. Statuta Op}ine Centar Sarajevo - pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/04), Op}insko vije}e upu}uje: JAVNI POZIV ZA U^E[]E U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUD@ETA OP]INE CENTAR SARAJEVO ZA 2012. GODINU Na osnovu ~lana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi-pre~i{}en tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/07), ~l. 10 i 68. Statuta Op}ine Centar Sarajevo-pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/04) te ~l. 87. i 92. Poslovnika Op}inskog vije}a Centar Sarajevo-pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/04) Op}insko vije}e Centar Sarajevo, na Trideset drugoj redovnoj sjednici, odr`anoj 27.10.2011. godine, razmatralo je Nacrt bud`eta op}ine Centar Sarajevo i donijelo sljede}i: Z a k lj u ~ a k 1. Utvr|uje se Nacrt bud`eta Op}ine Centar Sarajevo za 2012. godinu. 2. Otvara se javna rasprava o Nacrtu bud`eta Op}ine Centar Sarajevo za 2012. godinu u ~emu u~e{}e mogu imati svi gra|ani, vije}nici Op}inskog vije}a Centar Sarajevo, parlamentarne stranke koje u~estvuju u radu Op}inskog vije}a, klubovi vije}nika, radna tijela Op}inskog vije}a, slu`be za upravu Op}ine Centar Sarajevo, mjesne zajednice, udru`enja gra|ana, te zainteresirane organizacije i zajednice u op}ini Centar. Svoje pravo u~e{}a u javnoj raspravi mogu realizirati na posebno organiziranim zborovima gra|ana. 3. Odre|uje se trajanje javne rasprave 21 dan od narednog dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja. Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Slaven Kova~evi} s.r. Na osnovu ~l. 5. Zakona o bud`etima - prora~unima u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09 i 9/10), te ~lana 10. i 68. Statuta Op}ine Centar Sarajevo-pre~i{}en tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/04), Op}insko vije}e Op}ine Centar Sarajevo na Tridesetdrugoj redovnoj sjednici odr`anoj 27.10.2011. godine donijelo je NACRT BUD@ET OP]INE CENTAR SARAJEVO ZA 2012.GODINU I OP[TI DIO ^lan 1. Bud`et Op}ine Centar Sarajevo za 2012. godinu sastoji se od: A. PRIHODI I PRIMICI A. IZDACI B. VI[AK/MANJAK KM 23.570.000 KM 23.570.000 0

^lan 2. Prihodi i primici i izdaci po grupama i namjenama utvr|uju se u bilansi prihoda i primitaka i izdataka za 2012.godinu kako slijedi:

24

Subota, 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

subota, 29. oktobar/listopad 2011.

25

26

Subota 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
- stvaranje uvjeta za ostanak mladih na selu; - o~uvanje tradicionalnih stambenih objekata s pripadaju}im gospodarskim objektima; razvoj seoskog turizma kao novog turisti~kog proizvoda i profiliranje Federacije BiH kao odredi{ta ruralnog turizma; - podizanje kvalitete osnovne turisti~ke infrastrukture kao pretpostavke za dalji razvoj turizma i podizanje razine ukupne turisti~ke ponude destinacije. Ugovore s korisnicima odobrenih sredstava zaklju~ivat }e Razvojna banka Federacije BiH. V. ROK ZA PODNO[ENJE PRIJAVA Rok za podno{enje prijava na Javni natje~aj je sve do utro{ka preostalog dijela sredstava. VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA Osnovna dokumnetacija potrebna za obradu kreditnog zahtjeva propisana od strane Razvojne banke FBIH je sljede}a: 1. zahtjev za kredit potpisan od strane ovla{tene osobe sa preciznom namjenom sredstava kredita, tra`enim iznosom i rokovima otplate kredita, 2. poslovni plan sa pripadaju}im tabelama (obrasci propisani od strane Banke) i Investicioni projekat (metodologija izrade dostupna na web stranici Banke), 3. rje{enje o upisu u sudski registar sa svim promjenama - ovjerena kopija, 4. statut dru{tva - ovjerena kopija, 5. ovjereni potpisi lica ovla{tenih za zastupanje kod poslovnih banaka - karton deponovanih potpisa kod poslovnih banaka, 6. li~na karta/osobna iskaznica ovla{tenih osoba - ovjerena kopija, 7. izvod iz porezne evidencije o IPB (identifikacijski porezni broj) - ovjerena kopija, 8. izvod iz evidencije Uprave za indirektno oporezivanje - PDV broj (ukoliko je PDV obveznik) - ovjerena kopija, 9. obavje{tenje o razvrstavanju prema djelatnosti Zavoda za statistiku (posljednje rje{enje je va`e}e) - ovjerena kopija, 10. izvod iz registra vrijednosnih papira FBiH (za dioni~arska dru{tva) izdat od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH, 11. odluka o zadu`ivanju i kolateralu nadle`nih organa (za dioni~ka dru{tva), 12. finansijski izvje{taji tra`ioca kredita i povezanih pravih lica za posljednje tri poslovne godine ovjerene od strane AFIP-a, 13. bruto bilans (za d.d., d.o.o.) - posljednje a`urno stanje ne starije od 30 dana od momenta podno{enja kreditnog zahtjeva; analiti~ke kartice obaveza i potra`ivanja preduze}a, sa ro~nom strukturom, 14. specifikacije ispla}enih pla}a u posljednja tri mjeseca ovjerene od strane Porezne uprave, 15. Ugovori po svim kreditima u kori{tenju (druge banke i/ili leasing agencije) 16. ovla{tenje za pristup Centralnom registru kredita - obrazac 1 . i obrazac 1.A., Izjava o povezanim pravnim licima, (na obrascima Banke) 17. potvrda o stanju poreskih obaveza (direktnih i indirektnih), obaveza po doprinosima za PIO i po doprinosima za zdravstveno osiguranje (Porezna uprava FBiH i UIO), 18. spisak zaposlenika iz mati~ne evidencije aktivnih osiguranika izdat od strane nadle`ne slu`be PIO, 19. identifikacija imovine koja se nudi kao obezbje|enje za kredit (procjena sudskog vje{taka, ZK izvadak ); ukoliko kredit obezbje|uje garant (drugo pravno lice), prila`u se dokumenti koji odra`avaju finansijsko stanje garanta, te se analizira njegova finansijska pozicija (ista procedura i izvje{taji kao kod nosioca kreditnog zahtjeva), 20. ostali dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od zna~aja za ocjenu kreditnog zahtjeva i za koju klijent smatra da je interesantna za banku (ugovori o pru`anju usluga; realizacija aktuelnih ugovora itd) Napomene : Uvjerenja/potvrde ne smiju biti starije od 30 dana u vrijeme predavanja kreditnog zahtjeva; Obrasci propisani od strane Banke dostupni su na www.rbfbih.ba Prihvatljivi instrumenti obezbje|enja kredita (ta~ka20.) su nekretnine i pokretna imovina. Vrijednost nepokretne imovine u odnosu na tra`ena kreditna sredstva treba biti minimalno u omjeru 1,5: 1 a vrijednost pokretne imovine minimalno 2:1; pokretna imovina mo`e se zalagati samo u kombinaciji sa nepokretnom VII. NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVE Potrebna dokumentacija iz to~ke V., dostavlja se Razvojnoj banci Federacije BiH preporu~eno po{tom ili osobno u zape~a}enim kovertama s naznakom: Ponovni javni natje~aj po Programu „Sufinanciranje kamata na kredite koji se koriste za izgradnju turisti~ko - ugostiteljskih kapaciteta, odr`ivog razvoja turizma na selu te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture“ Na pole|ini koverte obvezno navesti - ime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pe~atom firme. U postupku Javnog natje~aja Razvojna banka Federacije BiH, kao i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma ne snosi nikakve tro{kove sudionicima na ovom Javnom natje~aju, te zadr`avaju pravo da u slu~aju opravdanosti poni{te ovaj Javni natje~aj. VIII. OSTALE ODREDBE Sve dodatne informacije u svezi s ovim Javnim natje~ajem mogu se dobiti svakim radnim danom u Razvojnoj banci Federacije BiH kontakt telefon 033 724 900 i Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma telefon 562 882 u vremenu od 14-16 sati. MINISTRICA Branka \uri}, dipl.ecc
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH SBK - OP]INA DONJI VAKUF JU PRVA OSNOVNA [KOLA UPRAVNI ODBOR BROJ: 920/11 DANA: 27. 10. 2011. GODINE Na osnovu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova br. 585/03, Pravilnika o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta Prve osnovne {kole - Donji Vakuf br. 814/11, Upravni odbor na sjednici od 27. 10. 2011. godine donosi: ODLUKU o raspisivanju konkursa I 1. HIGIJENI^AR Uslovi konkursa: Uz kra}u biografiju dostaviti slijede}e: - stru~na sprema - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - ovjerena kopija radne knji`ice ili potvrda o radnom sta`u - Potvrda Zavoda za zapo{ljavanje o periodu ~ekanja na posao S prijavljenim kandidatima obavit }e se intervju, o terminima kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. Ukoliko kandidati dostavljaju kopije dokumenata, iste moraju biti ovjerene. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti na adresu: JU PRVA OSNOVNA [KOLA - DONJI VAKUF 70220, UL. @RTAVA GENOCIDA U SREBRENICI. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNICA U. ODBORA [utkovi} Savaldina

Na osnovu Protokola, broj: 06-14-463/11-1 od 20.10.2011. godine zaklju~enog izme|u Federalnog ministarstva okoli{a i turizma i Razvojne banke Federacije BiH, po Kreditnoj liniji za program „Sufinansiranje kamata na kredite koji se koriste za izgradnju turisti~ko-ugostiteljskih kapaciteta odr`ivog razvoja turizma na selu, te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture,“ i Zaklju~ka Vlade Federacije BiH, V.broj:1040/2011 od 04.10.2011. godine, federalna ministrica okoli{a i turizma, raspisuje

PONOVNI JAVNI NATJE^AJ
o odabiru korisnika sredstava po Programu „Sufinanciranje kamata na kredite koji se koriste za izgradnju turisti~ko - ugostiteljskih kapaciteta, odr`ivog razvoja turizma na selu te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture“ I. PREDMET NATJE^AJA Predmet Javnog natje~aja je prikupljanje prijava za odabir korisnika na subvenciju kamate iz preostalog djela sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 05/10) utvr|enog u razdjelu 61. Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma ((„Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 81/09), po Programu „Sufinanciranje kamata na kredite koji se koriste za izgradnju turisti~ko - ugostiteljskih objekata, odr`ivog razvoja turizma na selu te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture“ i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH. Preostala financijska sredstva za realizaciju Programa „Sufinanciranje kamate na kredite koji se koriste za izgradnju turisti~ko - ugostiteljskih objekata, odr`ivog razvoja turizma na selu te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture“ i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH, osigurana su: - u visini od 2.250.000,00 KM od strane Razvojne banke Federacije BiH, koja }e iz kreditne linije-ruralni razvoj i turizam, odobravati kredite u skladu s aktima i procedurama Razvojne banke Federacije BiH i uvjetima navedenim u to~ci II. ovog Javnog natje~aja. - u visini od 457.424,00 KM od strane Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, koje }e sufinancirati kamate u visini 5% na godi{njoj razini za sve vrijeme trajanja otplate kredita odobrenih iz naprijed navedene kreditne linije za klijente koji uredno servisiraju obveze prema Razvojnoj banci Federacije BiH. Ciljevi Programa su: poticaj izgradnje novih smje{tajnih i ugostiteljskih kapaciteta; doprinos pove}anju kvalitete turisti~ke ponude, turisti~kih sadr`aja i zaposlenosti; pove}anje kvalitete `ivota u ruralnim podru~jima; stvaranje uvjeta za ostanak mladih na selu; o~uvanje tradicionalnih stambenih objekata s pripadaju}im gospodarskim objektima; razvoj seoskog turizma kao novog turisti~kog proizvoda i profiliranje Federacije BiH kao odredi{ta ruralnog turizma; podizanje kvalitete osnovne turisti~ke infrastrukture kao pretpostavke za dalji razvoj turizma i podizanje razine ukupne turisti~ke ponude destinacije. II. KORISNICI KREDITA-PRAVO SUDJELOVANJA- USLOVI I IZNOSI KREDITA Korisnici kredita mogu biti: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Uvjeti pod kojim se odobrava kredit su: -kamatna stopa na godi{njoj razini 5%-fiksno -rok otplate kredita do 7 godina -grace period do 12 mjeseci -Naknada za obradu kredita- u skladu sa Tarifom naknade Razvojne banke Federacije BiH . Minimalni iznos pojedina~nog kredita je 50.000,00 KM dok maksimalni iznos pojedina~nog kredita je 500.000,00 KM. III. PRAVO NA SUBVENCIJU KAMATE-PRAVO DODJELE - VISINA SUBVENCIJE Pravo na dodjelu, odnosno pravo na podno{enje zahtjeva za sufinanciranje kamate po ovom Javnom natje~aju, imaju pravne i fizi~ke osobe, definirane stavkom 1. to~ke II. ovog natje~aja, koji ispunjavaju uvjete Razvojna banke Federacije BiH za odobrenje sredstava iz Kreditne linije za financiranje projekata ruralnog razvoja i turizma. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma osigurava sufinanciranje kamate u ukupnom iznosu od 457.424,00 KM odnosno 5% na godi{njoj razini za sve vrijeme trajanja otplate kredita i to za klijente koji uredno servisiraju obveze prema Razvojnoj banci Federacije BiH. Subvencija kamate, odnosno definiranje urednog servisiranja obaveza, vrijeme isplate subvencije, gubljenja prava na subvenciju itd., bit }e regulirana ugovorom o kreditu. IV. REALIZACIJA PROGRAMA Kreditni zahtjev s propisanom prate}om dokumentacijom koju je utvrdila Razvojna banka Federacije BiH, podnosi se Razvojnoj banci Federacije BiH gdje se obra|uju zahtjevi s uobi~ajenim procedurama. Investicijski projekti radit }e se prema kriterijima Razvojne banke Federacije BiH. Odluku o odobravanju kredita donosi Kreditni odbor Razvojne banke Federacije BiH . Odluka o odobravanju kredita po ovom natje~aju stupa na snagu dono{enjem Odluke od strane Federalnog ministarstva okoli{a i turizma o subvenciji kamata. Pri odlu~ivanju o subvenciji kamata prednost }e imati zahtjevi koji omogu}uju: - poticaj izgradnje novih smje{tajnih i ugostiteljskih kapaciteta; - pove}anje kvalitete turisti~ke ponude, turisti~kih sadr`aja i zaposlenosti; - pove}anje kvalitete `ivota u ruralnim podru~jima;

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET raspisuje za izbor akademskog osoblja Raspisuje se konkurs za izbor akademskog osoblja: - u jedno od nau~no-nastavnih zvanja docent, vanredni profesor ili redovni profesor za oblast Ratarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jedan izvr{ilac za oblast Sto~arstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jedan izvr{ilac - u nau~no-nastavno zvanje vi{i asistent na predmetima Botanika i Fiziologija biljaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jedan izvr{ilac za oblast Standardizacija i kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda. . . . . . . jedan izvr{ilac UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 22/10) i op{tim aktima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom „KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE“ na adresi: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, za dodatne informacije obratiti se na telefon 033 225-727.

KONKURS 

EI
M

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

%
M
Petogodišnji Adolf Hitler te njegove sestre Arijan Nejšn (Aryan Nation) i Hozlin Hinler Džejni Kembel (Honszlynn Hinler Jeannie Campbell) odvojeni su od roditelja i u skrbničkoj su porodici od januara 2009. godine. Njihove roditelje Hita i Deboru sud je oslobodio optužbe za zlostavljanje djece, ali nije im ponovo dao skrbništvo nad djecom. Sud je zaključio da u njihovom domu postoje znakovi nebrige pa je za djecu najbolje da ostanu kod skrbničke porodice.

Prodavačica u trgovini alkohola 92-godišnjoj starici iz Eseksa nije htjela prodati alkohol jer žena sa sobom nije imala isprave kojima bi dokazala da je punoljetna. Dajan Tejlor (Diane Taylor) u trgovinu je ušla da bi kupila bocu viskija za sina, ali prodavačica je tražila identifikaciju. Portparol trgovine “One Stop Shop” izvinio se u ime osoblja, ali i naglasio da ne smiju prodavati alkohol dok ne pogledaju dokumente kupca. Dajan je viski kupila u drugoj trgovini.

5J=HE?E EIK FH@=E LEIE 0EJAH A E@A H@EJAE=

STRAVIČNO Majka, vjerovatno, neće odgovarati

5HKšE= JAALEH =@žA= E= č=  C@E= E A K>E >A>K
Nur na vjenčanju

Najstariji mladoženja

Beba je stradala u maju, a sada je počelo ispitivanje pred istražnim sudijom
sada je počelo ispitivanje pred istražnim sudijom. Majka je istražiteljima rekla da se pokušala progurati između sjedalice i kreveta da bi ugasila svjetlo u sobi. Sjedalica je udarila ormarić na kojem je bio televizor koji se zaljuljao i pao na bebu. Detektiv je zaključio da je riječ o neočekivanom i nesretnom slučaju, a pomoćnik istražnog sudije dodao da je riječ o tragediji te da vjeruju da je Klo bila sretna beba i da je živjela u porodici koja ju je veoma voljela.

Televizor težak 44,1 kilogram pao je na bebu i ubio je. Klo Jejts (Chloe Yates), šestomjesečna beba, ležala je u sjedalici za auto u roditeljskom domu u Boltonu. Njena majka Zara Makslou (Muxlow) slučajno je pomaknula televizor jer je htjela proći. Pokušala ga je uhvatiti, ali nije uspjela. Bebu su odmah odvezli u bolnicu, ali ljekari je nisu uspjeli spasti. Beba je stradala u maju, a

Hazi Abdul Nur iz Asama, Indija, postao je najstariji mladoženja na svijetu nakon što se oženio drugi put u 120. godini života. Nakon što je njegova prva supruga Salima Katun preminula 2005. godine Nur je tražio od svoje djece da mu pronađu ženu koja će se sta-

rati o njemu. - Nije bilo lako naći ženu nekome ko ima više od 100 godina. Ipak, pronašli smo novu majku, iako je ona dvostruko mlađa od njega. I ona je kao i otac bila jednom udata i njen suprug je preminuo, ali nema djece - kaže jedan od Nurovih sinova Hazi Azir Udin. U biračkom spisku piše da Nur ima 116 godina, ali on tvrdi da ima 120. 

AC š = F=žE
Istražitelji vjeruju da roditelji nisu krivi

Misteriozna figura

’.=H=IAHLAH=’@)HJEčCHKC=
Postrojenje će biti izgrađeno u mjestu Lulea, a klima će pogodovati hlađenju servera
Facebook planira u sjevernoj Švedskoj, u blizini Arktičkog kruga, izgraditi “serversku farmu” zbog toga što hladna klima odgovara lakšem hlađenju opreme. Postrojenje će biti izgrađeno u mjestu Lulea, koje se nalazi oko 100 kilometara južno od Arktičkog kruga, rekli su predstavnici Facebooka u Švedskoj. Serveri s bazama podataka su kičma internetskih servisa kao što je Facebook, koji ima oko 800 miliona aktivnih korisnika širom svijeta. Serveri skladište i prosljeđuju na milione statusa, fotografija, linkova i aplikacija koje korisnici ove društvene mreže svakodnevno koriste i ubacuju na svoje profile. Zvaničnici Lulee ranije su najavljivali sklapanje ugovora s jednom velikom kompanijom u vezi s izgradnjom postrojenja u blizini univerziteta u tom gradu, ali su sada odbili komentirati vijest o dogovoru s Facebookom. ”Serverska farma” trebala bi se prostirati na dva hektara, a izgradnja bi trebala biti završena u naredne tri godine.

Facebook postigao dogovor sa Švedskom

Misteriozni lego-čovjek od 2,5 metara i težak 45 kilograma, nađen na plaži u Floridi u utorak, možda će biti prikazan znatiželjnicima na nekom javnom mjestu. Džinovska lego figura

nađena je na plaži Sijesta. Na majici ima natpis “No Real Than You Are”, ime Ego Leonard i broj osam. Nije odmah bilo poznato ko je napravio figuru, međutim, lokalne su novine objavile da je Ego Leonard ime jednog umjetnika iz Holandije.

5EH=šE FAH=JAH FIJ= EEAH

Sretni Indijac pobijedio u kvizu

Farma će se prostirati na dva hektara 

=LAćE =JE JAž= LEšA @ A@A JA
Australska kovačnica novca u Pertu izlila je najveći zlatnik na svijetu, prečnika 80 centimetara, debljine 12 centimetara i težine 1.012 kilograma. Nominalna vrijednost nove kovanice je milion australskih dolara, što je znatno manje od njene prave vrijednosti, koja se procjenjuje na 53,5 miliona dolara. Na jednoj strani monete

Australci napravili kovanicu

Sušil i Bačan nakon kviza

prikazana je kraljica Velike Britanije Elizabeta II (Elizabeth), a na drugoj veliki kengur, najveći predstavnik torbara. Za izradu zlatnika bilo je potrebno godinu i po, a bit će izložen u kovačnici novca u Pertu.

Vrijednost milion dolara

Jedan kompjuterski operater u Indiji, koji zarađuje svega 130 dolara mjesečno, postao je prva osoba u zemlji koja je osvojila milion dolara u popularnom kvizu “Želite li postati milioner?” Sušil Kumar ima 27 godina, potječe iz siromašne indijske države Bihar i osvojio

je 50 miliona rupija. Vijest je na svom blogu otkrio voditelj emisije Amitab Bačan. - Volim čitati. Ranije nisam mogao kupovati puno knjiga, ali ću sada sebi napraviti ogromnu biblioteku - kazao je novopečeni milioner. On je dodao da će dio osvojenog iznosa iskoristiti za daljnje obučavanje da bi sebi osigurao posao u državnoj službi.

&

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011. 

KJKH=

FILM Nastavak snimanja ostvarenja “Venuto al mondo”

Sidran: Sjećanje na Sarajevo otprije 50 godina 

A =E= A FH?E= AC FAE=
Želja mu je napraviti klasičnu večer u kojoj postoje autor, pjesnik, muzika i publika
Scena Kamernogteatra 55 večeras od 20 sati rezervirana je za najvećeg bh. pjesnika Abdulaha Sidrana. Povodom ove večeri poezije Sidranova poruka vrlo je jasna: “Ne želim promociju nego poeziju.” - U Sarajevu smo prije 50 godina radili večeri poezije koje su imale nevjerovatno brojnu publiku. Dobro pamtim kad smo u “Selji”, današnja “Sloga”, napravili kolektivnu književnu večer i naplaćivali ulaznice u visini, recimo, današnjih 20-30 KM. Govorim o svojoj generaciji u kojoj je najpoznatiji, najpopularniji, najvažniji pjesnik bio danas zanemareni Muhamed Imamović. Mene zanima da li je nešto od toga ostalo u današnjem Sarajevu - pita se Sidran. Njegova je želja napraviti klasičnuvečer poezijeukojoj postoje autor, pjesnik, njegovi stihovi, muzika i publika. - Nema tzv. promotora, nema kritičara, nema novinara, nema koktela ni zakuske. Poslije programa nema izdavača koji knjige objavljuju, ali ih ne čitaju. Nema snobovske šminke. Večeras neću biti sam, imat ću nekoliko svojih gostiju koje nisam namjerno staviona plakatibit ćusasvim zadovoljan akou saliod 200ljudibude njih50 -izjavio jepovodom večerašnjeg druženja u Kamernom Abdulah Sidran. S. A. A.

Abdulah Sidran večeras u Kamernom

2AAF= HK FAJ K 5=H=ALK # LA>H=
Drugi dio filma prikazivat će scene iz prošlosti - Sarajevo u vrijeme Zimskih olimpijskih igara i ratni period Snimat će se na lokacijama od Marindvora do Baščaršije

Rim: Uz slavnu Špankinju i Amerikanac Hirš

Sarajevo: Uz Penelopu na setu Adnan Hasković

’ŠJ= I J KčEEE’ K @AIAJ I?AIED FHEH=
Prema tekstu savremenog francuskog dramskog pisca i reditelja Žoela Pomerata

Dino Mustafić režira novu predstavu

Početkom novembra slijedi nastavak “penelopomanije”. Naime, slavna oskarovka Penelopa Kruz (Cruz) i ekipa filma “Venuto al mondo” s italijanskim rediteljem Serđom Kastelitom (Sergio Castellitto) na čelu ponovo dolazi u Sarajevo 5. novembra. Podsjećanja radi, prve scene ovog filma koji je nastao prema istoimenom romanu Kastelitove supruge Margaret Makantini (Macantini) snimljene su upravo u Sarajevu u septembru, potom u Hrvatskoj, pa u Rimu, gdje se na setu holivudskoj zvijezdi pridružio američki glumac Emil Hirš (Hirsch). Inače, Hirš tumači ulogu fotografa Dijega.

5= = @=>H=A

koja je dublerica poznatoj Špankinji. Drugi dio filma koji će biti sniman trinaest dana u novembru u Sarajevu prikazivat će scene iz prošlosti Sarajevo u vrijeme Zimskih olimpijskih igara i ratni period, a snimat će se na lokacijama od Marindvora do Baščaršije.

Iste lokacije
Kako saznajemo, ekipa filma tokom snimanja boravit će na istim lokacijama kao i prošli put. Reditelj Kastelito, njegov sin Pjetro (Pietro), glumac Hirš i ostatak ekipe odsjest će u sarajevskom hotelu “Bras”. Španska glumica Kruz boravit će u predsjedničkom apartmanu hotela „Europa” i penthausu u „Bosmalu”. Nije poznato hoće li joj društvo i ovaj put praviti suprug Havijer Bardem (Javier), također slavni glumac, i sin Leon. M. Ču. - Ad. K.

Penthaus u “Bosmalu”

Trinaest dana
Slavnoj glumici u “Venuto al mondo” pripala je glavna uloga Italijanke Geme (Gemma). Radnja filma odvija se u dva vremenska razdoblja - prošlosti i sa-

Za vrijeme boravka u Sarajevu prva lokacija na kojoj su Penelopa i Havijer bili smješteni jeste luksuzni penthaus u “Bosmalu”, koji se proteže na dašnjosti. U Sarajevu su snimljene scene sadašnjosti. Tada su se uz Kruz na setu pojavili naši glumci Adnan

čak 500 kvadrata, a do kojeg vodi poseban lift s karticom, dok na neboderu postoji i heliodrom. Riječ je o luksuzu za odabrane koji “obara s nogu”. Hasković, Emina Muftić, Luna Zimić-Mijović, Moamer Kasumović, Mediha Musliović i Merima Lepić,

Glumci na prvoj čitaćoj probi

(Foto: M. Kadrić)

Na sceni sarajevskog Kamernog teatra 55 jučer je održana prva čitaća proba za predstavu “Šta smo to učinili”, nastalu prema istoimenom tekstu savremenog francuskog dramskog pisca i reditelja Žoela Pomerata (Joel Pommerata), a u režiji istaknutog bh. reditelja Dine Mustafića. - Tekst je baziran na osnovu dokumentarnih svjedočanstava i razgovora koje je Pomerat sačiniou jednojomanjoj zajednici, a bavio se odnosom roditelja i djece. On je napisao dramski tekst u deset scenskih prizora u kojem pokriva duboki generacijski jaz, nepovjerenje, odsustvo razumijevanja, ali i panične potrebe za bijegomod samoćeipotrebe zalju-

bavlju. U tom smislu tekst je vrlo inspirativan, otvorene dramske forme i sigurno ćemo imati priliku raditi na tom materijalu i ugrađivati vlastita iskustva - kaže Mustafić. Riječ je o ansambl predstavi koja se sastoji od deset prizora, deset scena i desetero glumaca. U predstavi igraju: Senad Bašić, Mirsad Tuka, Muhamed Hadžović, Boris Ler, Amar Selimović, Sadžida Šetić, Tatjana Šojić, Gordana Boban, Jasna Diklić i Maja Izetbegović. U autorskom timu predstave su scenograf Dragutin Broz, kostimografkinja Vanja Popović i dramaturg Željka Udovičić. Premijera će biti upriličena u drugoj polovini decembra. M. Ču.

Nakon uspješnog prikazivanja u Zagrebu dokumentarni film “Orkestar” reditelja Pjera Žalice premijerno će biti prikazan i u Sloveniji na 22. internacionalnom filmskom festivalu LIFFe 11. novembra u Linhartovoj dvorani Cankarjevog doma. Premijeri će prisustvovati glavni protagonisti filma, a među zvanicama trebali bi biti Milan Kučan, Branko Đurić, Robert Pešut Magnifico, Marcel Stefančič, Robert Boteri, Vito Taufer, Jani Novak, frontmen “Laibacha” Roman Uranjek te drugi gosti iz kul-

2HAEAH= BE= ’HAIJ=H’ K K>=E
turog i javnog života Slovenije. Film “Orkestar” je na 17. Sarajevo Film Festivalu zabilježio rekordnu gledanost od 10.000 posjetilaca, a u Zagrebu su organizatori zbog velikog interesiranja održali dvije projekcije. Film je svojevrstan dokument o fascinantnoj dvadesetpetogodišnjoj karijeri Saše Lošića i sarajevske grupe “Plavi orkestar”, koji svjedoči o jednom vremenu i jednoj generaciji koja je, uprkos društvenim i političkim vjetrometinama, uspjela ostati odana samoj sebi. S. A. A.

Nakon Sarajeva i Zagreba

Novak i Loša: Dolazi i frontmen “Laibacha”

u INTERVJU RODERIKA MURA

EVIDENTAN JE PRITISAK MEDIJA NA SUDIJE I TU@IOCE!

u ANALIZA

SDA PALA^A I MEDIJSKA KANALIZACIJA

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

ISTRA@UJEMO Sve ve}i br o sa m u s v dje c zbog neu s h u {koli j o bi ta a e pje a
Djeca bi u {kolu morala i}i po znanje, a ne po ocjenu l Porodici treba pomo} stru~njaka l Godi{nje se u BiH ubije, u prosjeku, {est maloljetnika

OPRO[TAJNO PISMO: ’TATA, JA TEBE VOLIM, ALI OPET SAM DOBIO JEDINICU’

Omerbegovi}: Kadar Stranke za BiH

Kaplan i od Vlade krije {ta radi Majku {ehida
Kakva stranka takav i poslanik

2 29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011. PRESSIJA

IZVJE[TAJI [ta je utvrdio Centar civilnih inicijativa

udario autom, ni u posjetu joj do{ao nije
Sead Omerbegovi} povrijedio 70-godi{nju Nesibu Huski}, a poslije je nije ni nazvao
Biv{i ministar policije Tuzlanskog kantona, a sada federalni poslanik Stranke za BiH Sead Omerbegovi} nedavno je na pje{a~kom prijelazu u Tuzli automobilom udario staricu Nesibu Huski} iz Gra~anice, ina~e majku {ehida Sakiba, koji je kao pripadnik Armije RBiH u ratu dao svoj `ivot za dr`avu BiH. Omerbegovi} za sedam dana, koliko je Nesiba le`ala u bolnici, nije na{ao za shodno da je obi|e ili bar telefonom nazove i upita za njeno zdravstveno stanje, {to je trebala biti i moralna i politi~ka obaveza „narodnog“ poslanika. Zdrav razum mo`da i ne mo`e shvatiti Omerbegovi}evu ravnodu{nost prema 70-godi{njoj Nesibi, ali ni{ta drugo se i nije moglo o~ekivati od biv{eg ministra kojem je za vrijeme tog mandata iz gara`e usred no}i ukraden slu`beni policijski d`ip. Omerbegovi} nikada nije pozvan na odgovornost zbog toga {to je ukaljao policijski obraz neoprezno{}u

Dokumente ne objavljuje ni u „Slu`benim novinama FBiH“
Federalna vlada: Kurte{ nije izostao ni sa jedne sjednice

Ministri izbjegavaju sjednice

D

ok je predstavnicima Federalne vlade najva`nije javnosti prezentirati da sve odluke donose jednoglasno, u prilog radu izvr{ne federalne vlasti nikako ne idu zaklju~ci Centra civilnih inicijativa (CCI).

Nigdje gra|ana
CCI je, izme|u ostaloga, ustanovio da u septembru ove godine Vlada FBiH nije utvrdila nijedan zakon iz ovogodi{njeg plana rada, a do tada je on ve} bio u deficitu od 18 zakona. O tome u kojoj mjeri trenutni saziv Vlade FBiH radi u interesu gra|ana, mo`da jo{ bolje govori podatak da je od ukupno 1.174 usvojene mjere tek 11 zna~ajno za

Najaktivniji zastupnici SBB BiH
Prema izvje{taju CCIja, najve}i broj poslani~kih pitanja u Predstavni~kom domu Federalnog parlamenta, ~ak 130, uputili su poslanici Saveza za bolju budu}nost (SBB) BiH. Kako je konstatirano, ovo je jedini klub iz kojeg su svi poslanici uzeli u~e{}e u okviru poslani~kog sata. Daleko manje pitanja postavili su iz klubova SDA te HDZ-a BiH (obje stranke po 64), dok su zastupnici vladaju}eg SDP-a postavili tek 44 pitanja. Me|u poslanicima najvi{e su se u Predstavni~kom domu FBiH istakli Mirza Ustamuji} iz SBB BiH s postavljena 33 pitanja, zatim Hafeza Sabljakovi} iz DNZ-a (29), a potom opet slijede zastupnici SBB BiH Mirvad Kuri} (17) i Fehim [kalji} (15). Poslanici koji nisu nikada u~estvovali u raspravi u Parlamentu FBiH su Rahman D`elo (SBiH), Boro Kri{to (HDZ 1990), Fatima Lendo (SDP), Said Mujkanovi} (SDP), Husein Toki} (SDP), @eljko Tomi} (HDZ BiH).

Huski}: Sedam dana bila u bolnici

kakva ne dolikuje ni amaterima, a kamoli ministrima unutra{njih poslova. Dok je on ~vrsto spavao, kradljivac je iz ministrovih pantalona uzeo klju~ od slu`benog automobila i odvezao se iz Omerbegovi}eve privatne gara`e. Vozilo nikada A. Mu. nije prona|eno.

Grafikon najaktivnijih poslanika: Prednja~i Mirza Ustamuji}

KULOARSKE PRI^E
Kako se u SDA sre|uju poslovi

Sarajli} obe}ao Sipovi}u jedno direktorsko mjesto
Da Asim Sarajli}, zamjenik predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, odre|uje ko }e preuzeti koje direktorsko mjesto namijenjeno ovoj stranci, uvjerila se ve}ina prisutnih na nedavnoj sjednici Glavnog odbora (GO) te stranke u Sarajevu. Miljenik vrha SDA odavno koristi tu poziciju kako bi osigurao {to ve}i utjecaj u stranci. Kao i uvijek, Sarajli} je pauze i holove koristio da bi rje{avao kadrovske kri`aljke, a jednu od funkcija dodjeljivao je advokatu Mirsadu Sipovi}u, ~lanu GO-a SDA. Zanimljiva i `ustra rasprava ovog dvojca privukla je pa`nju prisutnih, jer je Sipovi} nenadano odbio Sarajli}ev prijedlog da preuzme jednu od institucija. Jasno se ~ulo kako je Sipovi} o{tro zapitao: „[ta }e mi mjesto v. d. direktora“, sugeriraju}i tako Sarajli}u
Sarajli}: Obilato koristi naklonost vrha SDA

Sindikalni {ef uzeo megafon u ruke

Josip Mili} - ~ovjek na vlasti - protiv vlasti!
da je to funkcija od danas do sutra. Na to je uslijedilo Sarajli}evo uvjeravanje: „To ti je samo privremeno, sigurno }e{ biti direktor u punom mandatu“, {to je i F. K. umirilo Sipovi}a. Josip Mili}, dugogodi{nji predsjednik Unije sindikata FBiH, glasno je i otvoreno, nekada argumentirano, a nekada bez argumenata, prozivao vlast. Omiljena meta bio mu je HDZBiH s obzirom na to da je Mili}, kao opozicija, uvijek bio na kontrastrani, u redovima stranke Hrvatsko zajedni{tvo „HercegBosne“ (HZHB). Poslije je Josip, kao i brat mu Petar Mili} (aktuelni predsjednik Glavnog stana HSP-a BiH), „prirodno“ pre{ao u HSP. U periodu kada su platforma{i zaposjeli vlast u Federaciji, za~udo, nije se tako ~esto mogao ~uti Josipov glas. No, na ovosedmi~noj pres-konferenciji Unije sindikata FBiH, posve}enoj problemima u mostarskom preduze}u „@itopromet“, Mili} je ponovo uzeo megafon u ruke i po~eo prozivati vlast.
Mili}: Vlast je bahata, ali kako protiv brata

Ona je, po njemu, bahata, ubleha{ka, halapljiva, i kakva ve} ne. Iako je govorio dosta apstraktno, mnogi su se zapitali o kakvoj to vlasti Mili} govori s obzirom na to da njegova stranka upravo u njoj participira! A. Du.

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

3

Junakinja gr~ke tragedije
Angela Merkel je klju~nim politi~kim anga`manom za spas Gr~ke, a samim tim i eura, polo`ila najve}i diplomatski ispit u svojoj bogatoj karijeri
Spa{en je euro spa{ena je Evropa! Ovako bi mogli izgledati naslovi najtira`nijih svjetskih medija kao odgovor na raniju dramati~nu poruku njema~ke kancelarke Angele Merkel, nakon {to je u ~etvrtak u ~etiri sata ujutro zavr{en maratonski samit dr`ava eurozone. dnog obrata. Rastro{nim Helenima, naime, banke su oprostile ~ak 100 milijardi eura (oko 50 posto duga), pri ~emu je klju~nu politi~ku ulogu odigrala njema~ka kancelarka. Politi~ki put Angele Merkel vrlo je zanimljiv. Ro|ena je s isto~ne strane „`eljezne zavjese“, u Lajpcigu (u Demokratskoj Republici Njema~koj), i iako fizi~arka po profesiji, politiku je odabrala kao `ivotni put. Do ujedinjenja velike njema~ke nacije bila je anga`irana u opoziciji tada{nje dr`ave, pa je pad Berlinskog zida do~ekala ve} kao portparol vlade biv{e dr`ave. Prije {est godina, 2005., postala je prva `ena predsjednik vlade Republike Njema~ke, a svoj iznimno veliki utjecaj na njema~koj politi~koj sceni potvrdila je 2009. godine, nakon {to je reizabrana za njema~ku kancelarku, pobijediv{i na parlamentarnim izborima sa svojom strankom CDU.

LI^NOST SEDMICE

Angela Merkel

e

Fizi~arka u politici
Rezultat je poznat: do grla zadu`ena Gr~ka spa{ena je od bankrota i bukvalne propasti poslije iznena-

Kaplan: Nije predlo`io nijedan zakon

Potvr|en primat
U danima koji su pred nama politi~ki i ekonomski analiti~ari imat }e, nesumnjivo, mnogo materijala za bavljenje uzrocima i posljedicama

rje{avanje problema gra|ana, a 275 njih samo djelimi~no je u vezi s va`nim `ivotnim pitanjima. Ministarstvo kulture i sporta FBiH, na ~ijem ~elu je mla|ahni SDA kadar Salmir Kaplan, ocijenjeno je kao jedno od najlo{ijih. Osim {to nije predlo`io nijedan zakon, skandalozan je i podatak CCI-ja da Kaplanov ovogodi{nji plan rada obiluje aktivnostima za koje nije predvi|eno izja{njavanje na sjednicama Vlade niti objavljivanje odre|enih dokumenata u „Slu`benim novinama FBiH“!

Lijanovi} i Krajina
Nadalje, Kaplanovo ministarstvo gotovo ni{ta nije uradilo na jednom od najve}ih problema u dr`avi, a to je lo{ polo`aj mladih po segmentima kao {to su organiziranje, kulturno djelovanje, obrazovanje, socija-

lno zbrinjavanje, te rje{avanje stambenih problema. Iako u javnosti slovi kao Vlada koja radi punom parom, kako je vrijeme odmicalo, zabilje`en je sve ve}i izostanak ministara sa sjednica. Rekorderi po ovom pitanju su ministrica okoli{a i turizma Branka \uri}@ili} (SDP), ministar rada i socijalne politike Vjekoslav ^amber (HSP BiH), ministar razvoja poduzetni{tva i obrta Sanjin Halimovi} (SDA), te raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanovi} (SDA). Oni su sa ukupno 30 sjednica izostali ~ak po pet puta. S druge strane, sa sjednica nijednom nisu izostali ministri unutra{njih poslova Predrag Kurte{ (SDP), poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi} (NSRzB), te finansija Ante Krajina (HSP).
A. DU^I]

U kontekstu me|unarodnog utjecaja, Angelu Merkel dugo su uspore|ivali s nekada{njom britanskom premijerkom Margaret Ta~er (Thatcher), zbog koje je i prati nadimak ^eli~na lejdi. Me|utim, ne samo zbog novih odnosa na globalnoj politi~koj sceni nego i zbog niza odlu~nih poteza s me|unarodnim odjekom i du`nog respekta koji joj iskazuju lideri najve}ih svjetskih sila, Angela Merkel je nesumnjivo osigurala posebno mjesto u povijesti svjetske politike. do sada najve}e krize eura (jer nije samo rastro{na Gr~ka u pitanju), no jedna je ~injenica nesporna. Njema~ka je ponovo potvrdila primat najja~e i najutjecajnije sile eurozone, a Angela Merkel je, nakon uspje{no osigurane podr{ke u Bundestagu, klju~nim politi~kim anga`manom za spas eura polo`ila do sada najve}i me|unarodni ispit u svojoj bogatoj diplomatskoj karijeri. A. [I[I]

Njema~ka ^eli~na lejdi

Merkel: [est godina na ~elu velike njema~ke nacije

Samed Hu{i} prijavio „atentat“

Komandir policije pobjegao kada mu je zastrugao remen!
Posljednjih mjeseci sigurnost gra|ana Velike Kladu{e prili~no je ugro`ena, jer su se kriminalci oteli kontroli lokalne policije. Razbojni{tva, plja~ke, pucnjave po gradu, kra|e auta, rasturanje droge dio su kladu{ke svakodnevice. Policija u ovim doga|ajima, na`alost, igra drugorazrednu ulogu, a da je stanje vi{e nego ozbiljno, pokazuje i podatak da je Op}insko vije}e Velike Kladu{e odr`alo vanrednu sjednicu zbog naru{ene sigurnosti. S pravom se prstom upire u „prvog policajca“ ovoga grada, komandira Policijske stanice Sameda Hu{i}a. On je odnedavno i predmet podsmijeha nakon {to je prijavio „naru~eni atentat“ na njega?! Naime, dok je vozio slu`beni automobil, za~ulo se struganje, nakon ~ega je Hu{i} pobjegao iz auta, jer je umislio da je u njemu poPolicijska stanica Velika Kladu{a: Blama`a komandira

Zvizdi} zatra`io mir u sali

Nesta{ni poslanici
stavljena bomba. Blama`a je iza{la navidjelo kada su vje{tak i krim-tehni~ari uvi|ajem ustanovili da je zbog dotrajalosti „proklizao“ remen.
M. DEDI]

Vrlo neozbiljno pona{anje brojnih zastupnika u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH (~ast izuzecima) slika je koja obilje`i gotovo svaku sjednicu tog zakonodavnog tijela. Po~etak njihovih zasjedanja uglavnom pro|e u ugodnom me|usobnom }askanju, smijehu, a nisu rijetke situacije da predsjedavaju}i Doma Denis Zvizdi} mora i zvonom upozoravati poslanike da se smire.

Tako je bilo i na posljednjoj sjednici Pr- Predstavni~ki dom: Zvizdi} ponudio pauzu za kafu edstavni~kog doma, kada je Zvi- sjednicom. Popijete kafu i onda do|ite da radimo zdi} poput kakvog u~itelja upozorio je Zvizdi} poslau osnovnoj {koli naru`io poslanike zato {to pri~aju u nike vrlo o{trim tonom. Kritika predsjedavatoku sjednice. - Ako treba, ja }u najavi- ju}eg urodila je plodom, pa su se nakon toga zastupnici ti pauzu, pa se vi fino ismalo smirili i po~eli s rapri~ajte o temama koje, dom. Az. D. o~ito, nemaju veze s ovo

4

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Ivani} i Bosi}: Naglo uga{ena ljubav

^avi}: Niz apsurda

BITKA NA VRBASU SNSD privodi kraju strategiju

Zbog izdaje SDS-a J opoziciji prijeti rasulo!
Dodik je posljednjih mjeseci potpuno otupio o{tricu opozicionog djelovanja Bosi}eve stranke, koje se svodi na puke povike njenih poslanika u NSRS
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji ve} pet godina suvereno dr`i sve poluge mo}i u manjem bh. entitetu, na primjeru naglog zahladnjenja odnosa me|u liderima i strankama opozicije pokazao je da privodi kraju mudru politi~ku strategiju u RS. Uprkos te{koj ekonomskoj situaciji u RS, kako sada stvari stoje, Dodik i SNSD ne trebaju se brinuti za nastavak kontinuiteta vladanja ovim entitetom i nakon lokalnih izbora 2012. godine. anke koju je osnovao ratni zlo~inac Radovan Karad`i}. Dodikovu ponudu SDS-u da utvrde politi~ku platformu s kojom }e „zajedni~ki nastupiti u organima i institucijama BiH“, politi~ki analiti~ari ocijenili su hazarderskim potezom, koji bi, me|utim, mogao imati vi{estruku korist za samog Dodika i SNSD. Na kraju se to i pokazalo istinitim. SDS je nenadano uvu~en u igru kao ozbiljan politi~ki igra~, a pozicija samog Mladena Bosi}a u stranci naglo je oja~ala. Dodik je na ovaj na~in do kraja otupio o{tricu opozicionog djelovanja Bosi}eve stranke, koje se posljednjih mjeseci uglavnom svodi na puke povike njenih poslanika u Narodnoj skup{tini RS. O globalnom dne lokalne izbore iza}i samostalno sa svojim kandidatima za na~elnike. Iako to nije `elio eksplicitno potvrditi, i iz Bosi}evih odgovora „Avazu“ da se naslutiti ovakav razvoj doga|aja. - U nekim manjim strankama ve} je nastala panika zbog ovakvih informacija. Ali, SDS o tome jo{ nije raspravljao, jer je rano ka`e Bosi}.

SDA pala~a i m kanalizacija
Pi{e: Ned`ad LATI]

ANALIZA Kuknjava nad sudbinom stranke

i

ednako, skoro uglas, kako je Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, zakukao nad sudbinom svoje stranke u koaliciji tzv. stranaka platforme, pa prizvao ~ak i vanredne izbore, tako su njegovi megafoni u „Oslobo|enju“ zakukali nad svojom sudbinom jer su, navodno, izlo`eni „pritiscima“.

Pobjednik i gubitnik
[ta se to desilo s postizbornom euforijom koju su tokom protekle jalove godine ispoljavali Tihi} i njegovi megafoni? Desile su se mnoge neprirodne, ~ak politi~ki nespojive stvari. Me|u njima i ta da pobjedni~ka stranka SDP koalira s gubitni~kom SDA te da s njom pravi novu vlast i tzv. {iroku koaliciju! Zatim, za svoje advokate i megafone lideri SDA Sulejman Tihi} i Bakir Izetbegovi} odabrali su svoje doju~era{nje progonitelje ~ije su pisanje uspore|ivali s kanalizacijom („Pala~a ne bi bila tako blistava bez kanalizacija“, komentar Alije Izetbegovi}a)! Da je ova kuknjava nastala zbog nekog ozbiljnog politi~kog dr`avnog pitanja, odnosno problema zbog kojeg se razilaze ili sukobljavaju s razli~itim politi~kim strankama i liderima, partnerima ili oponentima, reda bi ih bilo saslu{ati. Ali, na`alost, ve} odavno bo{nja~ki lideri, kao i njihovi trabanti, glo`e se, a zatim

Precijenjena snaga
Ivani} podsje}a da su oni davno SDS-u i jo{ nekim strankama ponudili zajedni~ki nastup i da se vi{e ne misle baviti time. - Mi }emo i}i s onima koji budu spremni na ozbiljnu saradnju s nama. PDP }e i dalje biti opozicija SNSD-u - isti~e Ivani}, koji je uvjeren da je SDS precijenio svoju snagu. Dragan ^avi}, predsjednik DP-a i biv{i lider SDS-a, ne spori pravo ovoj stranci da s SNSD-om dogovara {ta god `eli, ali i upu}uje na posljednju u nizu apsurdnih situacija. - SDS se vi{e bavi kvalifikacijama stranaka koje su na njegovoj strani nego kvalifikacijama stranaka kojima trebaju biti opozicija. Pa zar to nije apsurd? - pita se ^avi}. Politi~ki analiti~ari stoga navode da je brak izme|u SNSD-a i SDS-a tek sada procvjetao, ocjenjuju}i da se iz Dodikove partije ve} mjesecima uop}e kriti~ki ne bave Bosi}em i strana~kim dru{tvom. A. [I[I]

Hazarderski potez
Ova konstatacija dobiva jo{ vi{e na zna~aju nakon posljednjeg „tajnog“ i neuspjelog sastanka lidera PDP-a Mladena Ivani}a s predsjednikom SDS-a Mla-

Vasi}: PDP i DP stvorili su stranci
Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} priznaje da su ne samo SNSD nego i SDS igrali mudru politi~ku igru. - Sitna opozicija, koja je sada u rasulu, nije autohtona. PDP i DP stvorili su stranci i koje oni stavove stanovni{tva zastudenom Bosi}em, na kojem ga nije uspio uvjeriti da ove dvije stranke zajedni~ki nastupe na lokalnim izborima. A sve je po~elo jednom, naoko neobi~nom, „nemoralnom“ ponudom SNSD-a „mrskim politi~kim neprijateljima“ iz strpaju? Ivani} i ^avi} samo pri~aju da je RS zadu`ena, ali ne zastupaju nikakav politi~ki program! To su sitni koko{ari ka`e Vasi}, procjenjuju}i da bi za RS najbolji bio ameri~ki model parlamentarne demokratije s dvije jake stranke. udaru SDS-a na SNSD vi{e nema ni govora! Tako je opozicija u RS mudrim Dodikovim manevrom skoro pa razbijena. Tim prije su bolji poznavaoci politi~kih prilika u RS uvjereni da }e SDS na nare-

Izetbegovi} i Tihi}: Trebalo je pustiti vodu u vodokotli}u i prije nego {to je Alija Izetbegovi} i fizi~ki napustio SDA pala~u

Nakon `ohara nestalo hrane!
Nakon {to je „Dnevni avaz“ objavio informaciju da su se `ohari pojavili u restoranu Parlamenta Federacije BiH, saznajemo da u njemu jo{ nije izvr{ena deratizacija, ali i da se pojavio novi problem za uposlene, ali i parlamentarce. Prije dva dana, naime, kuhari u ovom restoranu nisu imali, maltene, {ta skuhati za ru~ak poslanicima. Dodu{e, nije to ni{ta novo, nesta{ica se, kako smo otkrili, de{ava uvijek pred kraj mjeseca i zbog „istruganog“ bud`eta u kuhinjskim fri`iderima ostane tek nekoliko namirnica. Tako se desilo i u ~etvrtak, kada su kuhari imali samo na raspolaganju teletinu i fa{irano meso. Poslanici su tako mogli naru~iti samo tele}u supu, fa{irane }ufte te be~ku {niclu, {to je za njih itekako skroman meni, s obzirom na to da su navikli na mnogo ve}i izbor jela. Prilozi su im, isto tako, bili skromni, pa su u jelovniku bili samo dinstani kupus, kelj i pire. Az. D.
Pe}anin: Dao odgovor ko je kontrolirao mafiju

PRESSIJA Muke u restoranu Parlamenta FBiH

i kukaju zbog onoga {to je Aliji Izetbegovi}u smrdilo na kanalizaciju. Na`alost, to {to se mo`e nazvati kanalizacijom u politici izvire upravo u „pala~i“ u kojoj je nekad

stolovao Alija Izetbegovi}. Tamo je trebalo pustiti vodu u vodokotli}u i prije nego {to je on i fizi~ki napustio SDA „pala~u“! Da je to u~injeno, ne bi se i danas pisalo o ubistvu Ned`ada Ugljena, dok u „pala~i“ SDA jo{ sjedi Bakir Alispahi}, nekada{nji direktor AID-a. Jer u toj „pala~i“, Centrali SDA, samo tri dana prije ubistva, Ned`ad Ugljen mi je, u prisustvu svjedoka, rekao da }e ga (oni!) ubiti. Nakon ubistva objavio sam tekst u „Ljiljanu“. Povodom tog teksta Alija Izetbegovi} je sazvao sijelo na kojem je bilo prisutno petnaestak ljudi, me|u kojima je bio i moj brat. Glavna tema sijela bio je moj tekst o ubistvu Ugljena. Navodno je tada{nji na{ oficir za vezu s Hagom nazvao Izetbegovi}a i kukako kako mu

„~etni~ki advokati ma{u mojim tekstom ispred nosa“, kojim devalviram ugled AID-a. Nikad nijedna ~injenica iznesena u mom tekstu nije demantirana! Ali, tada{njoj bo{nja~koj eliti o~ito je bila va`nija politi~ka od prave istine! Od tada sam bio prestao odlaziti na ta va`na bo{nja~ka sijela, a, da budem iskren, nisam vi{e ni pozivan. Tako sam prestao pisati i udovoljavati „politi~kim istinama“.

Pri~a o Ugljenu
Pri~u o Ugljenu preuzeo je Senad Pe}anin i magazin „Dani“. Aktualizirana je nakon smjene Bakira Alispahi}a iz AID-a. A on je smijenjen, jer se smatralo da je izdao Izetbegovi}a koji mu je, na upozorenje Havijera Solane (Javier), bio naredio da ukine kamp MUP-a na Pogorelici, {to ovaj nije u~inio. Alispahi} je „Danima“ doturao razne Ugljenove kasete i materijale. „Meta“ tih pri~a bio je Bakir Izetbegovi}.

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

5

e

medijska Dodikova opasna pozivnica
Za svoje advokate i megafone lideri SDA Sulejman Tihi} i Bakir Izetbegovi} odabrali su svoje doju~era{nje progonitelje, ~ije su pisanje uspore|ivali s kanalizacijom Svje`a useljeni~ka krv srpskoj politici je potrebna radi daljnjeg uve}avanja jednonacionalne dominacije u RS te podgrijavanja atmosfere u kojoj bi za gubitak Kosova Srbi trebali dobiti obe{te}enje na nekoj drugoj strani
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
janja i progona etni~ki „pojednostavljen“ prostor koji je svoju kulminaciju dobio u formiranju Republike Srpske. Ona je, da se podsjetimo predratnih statistika, stvorena nasilnim spajanjem op}ina s nategnutom srpskom ve}inom i podru~ja u kojima su Srbi ~ak bili manjina. A sada znamo kako stoje stvari. Srebrenica je tome najbolja ilustracija. Srpska ve}ina proizvedena je tamanjenjem onih koji su do tada dominirali; bilo njihovom fizi~kom likvidacijom, bilo protjerivanjem u druge dijelove BiH ili u druge zemlje. Sada imamo neko novo fakti~ko stanje zbog kojeg Dodikova politika insistira na brzom popisu stanovni{tva, na kojem bi se Srbi potvrdili kao, i slovom i brojem, dominiraju}a skupina. Ve}inska srpska sta-

i „Oslobo|enja“

PETA STRANA

Kosovski Srbi (ne) dolaze u BiH

No` u le|a povratku
Veliki projekt povratka „svih na svoje“ davno je propao: u BiH se na stara ognji{ta nije vratilo ni pola predratnog stanovni{tva. Poziv upu}en kosovskim Srbima u tom smislu mo`e biti kona~ni no` pske dominacije u RS. Ionako niski procenti u kojima su tamo zastupljeni Bo{njaci i Hrvati, dolaskom hiljada kosovskih doseljenika, spali bi na jo{ ni`i nivo. Republika Srpska bi potpuno i manjevi{e bespovratno postala srpska zemlja. Dodikovskoj politici svje`a srpska krv s Kosova je potrebna i zbog pospje{ivanja nikad zamrlog projekta izvo|enja RS iz sastava BiH. Nema nikakve sumnje, naime, da bi masovniji dolazak Srba s u le|a tom projektu. Ambijent za povratnike ionako nije dobar. S radikalnim useljenicima s Kosova, on bi vjerovatno postao nesno{ljiv za sve koji se poku{avaju vratiti starom ku}nom pragu. ili, pak, uspostavljanja srpske dominacije u njoj. Iako nas sa svih strana uvjeravaju da je vrijeme promjene dr`avnih granica na ovim prostorima okon~ano, te{ko je to prihvatiti zdravo za gotovo. Uvijek je potrebno, makar u prikrajku mozga, imati u vidu varijantu koju srpska politika izokola poku{ava plasirati, a po kojoj bi gubitak Kosova Srbima trebao biti kompenziran na neki drugi na~in. Prvi je podjela Kosova, za {ta ne-

Kra|a milijardu dolara donacija, ’New York Times’ i Bakir Izetbegovi}
Gra|u za pri~u kako je Bakir Izetbegovi} odgovoran za kra|u donacija i humanitrane pomo}i BiH u vrijednosti od milijardu dolara „New York Times“ preuzeo je iz Ureda OHR-a, ~iji je glasnogovornik tada bila Aleksandra [tiglmajer (Alexsandra Stiglmayer). Ona }e se o~itovati da je opet ve}inu ~injenica i gra|e za pri~u o kra|i milijardu dolara preuzela od „svojih prijatelja“ iz magazina „Dani“. Tada{nji premijer FBiH Edhem U to vrijeme „nabujala kanalizacija“ iz „Dana“ prelit }e se i na stranice „New York Timesa“. Tek pro{le godine, kada je u emisiji „Nedjeljom u 2“ kod Aleksandra Stankovi}a gostovao Senad Pe}anin, ekskluzivno je prBi~ak~i} „posudio“ je od „Elektroprivrede BiH“ 700.000 KM radi anga`iranja advokata i tu`io „New York Times“ za „nanesenu {tetu ugledu BiH u svijetu“. Autor teksta se izvinio, advokati su potro{ili novac, a Bakir Izetbegovi} je bio pao u toliku depresiju da je izjavio za „Nezavisne novine“ kako je mu je to bio te`i period nego kada mu je otac bio u zatvoru te da je ~ak pomi{ljao i na samoubistvo!

R

dnoj evropskoj zemlji. Na pitanje voditelja ko mu je ugro`avao `ivot, Pe}anin je naveo primjer objavljivanja tekstova u „Danima ranijih godina, spomenuv{i da je zbog pisanja o sarajevskoj mafiji, zlo~ina~kim i kriminalnim organizacijama te radikalnim islamskim grupacijama, a koje su, opet, sve bile u nekoj vezi s Bakirom Izetbegovi}em, Vildana Selimbegovi} primijetila kako je uporno prate neki sumnjivi ljudi. Pe}anin je kazao da se u to vrijeme, a nakon ovog slu~aja, obratio jednom ambasadoru u Sarajevu koji je zatim posjetio Aliju Izetbegovi}a. - Od tog jutra moja kolegica Selimbegovi} slobodno je dolazila na posao. Njen opasni pratilac se vi{e nije pojavio - cini~no je Pe}anin poentirao i dao odgovor hrvatskom pu~anstvu ko je stvarno stajao i kontrolirao sarajevsku mafiju, kriminalce, ubice, islamske ekstremiste Selimbegovi}: Politi~ka prilje`nica svom itd. doju~era{njem, haman, d`elatu ^emu nastavak ed hrvatskim gledateove pri~e ako se samo naljstvom priznao da je godikon nekoliko mjeseci ta nu proveo u inozemstvu sa „medijska kanalizacija“ prsvojom familijom. Razlog odala „Sarajevskoj pivari“, izbivanja iz Sarajeva bio je a doti~na Pe}aninova zasigurnosne prirode. mjenica postala politi~ka Navodno je jedna strana prilje`nica svom doambasada u Sarajevu do{la ju~era{njem, haman, d`elado informacija da je njemu tu! Zaista je krajnje vrijeme i njegovoj porodici bio povu}i kanafu na vodokougro`en `ivot. Stoga je u ta- tli}u u toj „pala~i“. Mada jnosti, a o tro{ku te strane vjerujem da ni tada ta ambasade, preba~en na si„pala~a“ ne bi zablistala gurno i tajno mjesto u jesjajem istine!

asplet kosovske krize, ma koliko nas, s raznih strana, tje{e da se ne mo`e odraziti na budu}nost dr`ave Bosne i Hercegovine, ipak nas se najdirektnije doti~e. Mozaik velikosrpske politike, koja je u ofanzivi vi{e od dvije decenije, zami{ljen je po principu spojenih posuda, odnosno prelijevanja problema iz jedne u drugu ~a{icu. Utoliko se i promjena balansa na Kosovu odra`ava na stanje u na{oj zemlji. Potvrdu tome nalazimo i u idejama koje ovih dana na javnu scenu gura Milorad Dodik. Rije~ je o njegovom pozivu, upu}enom Srbima s Kosova, da svoje novo uto~i{te potra`e u Srbiji i Republici Srpskoj. Oni bi u RS, kako nudi entitetski predsjednik,

Kosovski Srbi za betoniranje nacionalne ve}ine u RS

mogli ra~unati i na besplatna poklon-zemlji{ta, na kojima bi izgradili svoja nova ognji{ta.

Nova ve}ina
Principi „spaljene zemlje“ i etni~kog in`injeringa duboko su utkani u noviju srpsku politiku. Na prvom principu, u posljednjoj deceniji proteklog stolje}a pokrenuti su projekti pravljenja velikog srpsko-pravoslavnog stani{ta na prostoru biv{e Jugoslavije. Posebno je to dolazilo do izra`aja u BiH, gdje je kombinacijom terora, ubi-

ni{ta u BiH su, dakle, nastala zlo~ina~kim metodama uklanjanja nesrpskog stanovni{tva. Jednonacionalna populaciona dominacija potom je uve}avana organiziranim izvo|enjem Srba iz Federacije BiH, pogotovo iz Sarajeva, i njihovim naseljavanjem u Bijeljini, Prijedoru, Zvorniku itd.

Negativna energija
Dodikova pozivnica kosovskim sunarodnjacima utoliko bi se mogla, uz druge efekte, pretvoriti i u zavr{ni ~in pe~a}enja sr-

u`arenog kosovskog podru~ja jako podigao nacionalnu temperaturu u na{oj zemlji. Srpski radikalizam i separatizam dobili bi dodatnu negativnu energiju u „vlakovima bez voznog reda“ koji bi s jugoistoka dovozili gomilu unesre}enih i revoltiranih ljudi. S njima bi, pod parolom ispravljanja nepravdi koje su tobo`e sistematski nano{ene Srbima na podru~ju biv{e Jugoslavije, iznova - i to u vjerovatno rasplamsalijoj varijanti vaskrsnula ideja razvaljivanja Bosne i Hercegovine

ma mnogo {anse, a drugi podjela BiH! Za ovu drugu diobu jo{ je manje objektivnih mogu}nosti. Velike sile jo{ stameno odbijaju takve ideje. No, u nekim drugim okolnostima, nakon raspleta kosovske krize, u kojoj bi Srbija ostala kratkih rukava, pozicije bi se mogle pone{to mijenjati. Pogotovo ako dio srpskog stanovni{tva s Kosova pribje`i{te prona|e u na{im krajevima, pod Dodikovim skutima. A pozivnica je, kako vidimo, ve} javno upu}ena!

6

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

INTERVJU Zamjenik visokog predstavnika Roderik Mur za „Dnevni avaz“

Evidentan je pritisak medija na sudije i tu`ioce!
Pratimo sudski proces u slu~aju „Turkovi}“ Nema nikakve sumnje da je Vlada FBiH legalna i legitimna da bilo ko potcjenjuje odlu~nost me|unarodne zajednice da ova dr`ava opstane i bude uspje{na Bila bi velika gre{ka

Mur: Sramota je {to lideri nisu postigli dogovor o dr`avnoj vladi

(Foto: B. Nizi})

Razgovarao: Amil DU^I]

Z

amjenik visokog predstavnika u na{oj zemlji Roderik Mur (Roderick Moore) u intervjuu za „Dnevni avaz“ ocjenjuje da je u BiH evidentan pritisak na bh. pravosu|e. On potcrtava kako na{a dr`ava kontinuirano stagnira, a gra|ani pla}aju najve}u cijenu zbog ~injenice da BiH jo{ nema dr`avnu vlast. Njegove kri-

tike nisu ostali po{te|eni ni politi~ki lideri na vlasti, kojima zamjera da ne misle na gra|ane ove zemlje.

- Naravno da pratimo ovaj sudski proces, ali i komentare koji se mogu

pro~itati u medijima. Mislim da je u svakom demokratskom dru{tvu uvijek

Izvje{taj o stagnaciji
Svjedoci smo bespo{tednog napada odre|enog dijela medija, koji su u rukama politi~kih struktura, na tu`ioce i sudije u procesu stolje}a koji se pred Sudom BiH vodi protiv zlo~ina~ke organizacije Zijada Turkovi}a. Pratite li ovaj slu~aj i kako ga komentirate?

Sasvim je jasno da ova zemlja zaostaje
[ta biste poru~ili bh. liderima ako i kada do|e do neke naredne runde pregovora o budu}oj vlasti? - Rekao bih im da je pro{lo skoro 13 mjeseci od izbora i sasvim je jasno da zemlja zaostaje. Posebno zaostaje kada to poredite sa susjednim zemljama Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom, koje su u istom tom periodu postigle zna~ajan napredak. Tako|er, rekao bih im da je vrijeme da i oni poka`u gra|anima BiH da i ova zemlja mo`e krenuti tim putem.

bolje kada sudovi i tu`ila{tva mogu raditi bez pritiska. Neka polazna ta~ka u svakom demokratskom dru{tvu trebala bi biti da se omogu}i da sudije i tu`ioci dobro rade svoj posao. Imate li Vi dojam da se vr{i isuvi{e veliki pritisak na postupaju}e sudije i tu`ioce u slu~aju „Turkovi}“? - Volio bih da do~ekam dan u BiH kada se na vo|enje jednog sudskog pr-

ocesa bude gledalo kao na ne{to normalno, {to ne}e izazivati pritiske. Smatram da }e va`na su|enja uvijek privla~iti pa`nju medija, ali, naravno, nadam se da }e mediji pratiti su|enja na jedan nepristrasan i profesionalan na~in. Izuzetno negativan izvje{taj Evropske komisije o napretku BiH trebao je ponukati bh. lidere da kona~no rade u interesu dr`ave. No, ~ini se da on

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

7

Federaciju BiH treba napraviti funkcionalnijom
Dio javnosti u BiH pogre{no je protuma~io izjavu ameri~kog ambasadora Patrika Muna (Patrick Moon) o potrebnoj reorganizaciji Federacije BiH. Rije~ je o postizanju dogovora da se ovaj entitet u~ini funkcionalnijim. Kako Vi gledate na ovo pitanje? - Misim da je ambasador Mun apsolutno u pravu. Ako uklonimo svu tu halabuku koja se stvonije izazvao nikakvu reakciju kod kojih je trebalo. Kakav je Va{ komentar o ovome? - Mislim da je to zaista tu`no i to iz vi{e razloga. ^uo sam da evropski zvani~nici to vi{e ne zovu izvje{tajem o napretku, nego o stagnaciji! BiH je jedina zemlja u regiji koja nije napravila nikakav mjerljiv napredak u posljednjoj godini. Tu`no je {to nije bilo reakcija bh. lidera na ovaj izvje{taj, jer ~ini se da su ga, ustvari, oni takvog i o~ekivali. Ali najtu`nije je {to gra|ani pla}aju najve}u cijenu. rila nakon njegove izjave, uvidjeli bismo da se ve}ina ljudi u BiH sla`e s tim stavom. Mislim da postoji jedan generalni konsenzus da bi se FBiH mogla i trebala napraviti funkcionalnijom, da njen aparat ne bude tako glomazan, da bude manje skupa i da se neke zakonske nejasno}e u oblasti pravosu|a poprave.

Malo je optimizma
Dr`ava je ve} odavno u }orsokaku i politi~koj blokadi. Gdje je rje{enje? - Stranke koje su odgovorne trebaju formirati vlast. To je njihov posao, to je ono {to ljudi o~ekuju od njih. Ako to ne urade, {ta je onda svrha izbora? Kako gledate na propale politi~ke pregovore u vezi sa formiranjem dr`avne vlasti? - S jedne strane, sramota je {to lideri nisu postigli

izme|u SDP-a i HDZ-a. Vidite li i Vi uzroke trenutne blokade u ove dvije stranke? - Naravno, ove stranke imaju klju~nu ulogu, ali mislim da svih {est stranaka koje su uklju~ene u ovaj proces dijele odgovornost. Dva HDZ-a i dalje odlu~no tvrde da je Vlada FBiH konstituirana na neustavan i nezakonit na~in. ^ak po ovom pitanju i dalje okrivljuju me|unarodnu zajednicu. Tra`e rekonstrukciju federalne vlasti. Kako gledate na to? - S na{eg stanovi{ta, nema nikakve sumnje da je Vlada FBiH legalna i legitimna i moram re}i da me iznena|uje da ljudi nekih sedam-osam mjeseci nakon njenog formiranja jo{ to dovode u pitanje. Mislim da je {teta {to dva HDZ-a nisu iskoristila priliku u martu da i oni budu dio koalicije koja }e formirati Vladu. Da Vlada nije formirana, bilo je sasvim jasno da bi to dovelo do finansijskog, a mo`da i ustavnog haosa. I onda bi opet cijenu pla}ali penzioneri i druge ugro`ene kategorije stanovni{tva.

Omeragi}: Ostao `eljan da upozna nanu, djeda, polusestre...

Za biolo{kim ocem traga 26 godina
Rodio se u podstanarskoj sobi i 20 godina `ivio u siroma{tvu Potraga dobila sudski epilog - za 18 godina `ivota bez oca dosu|ena alimentacija od svega 9.000 KM
Dvadeset{estogodi{nji Bi{}anin Aris Omeragi} stanovnik je Be~a ve} {est godina. Od 2007. o`enjen je Banjalu~ankom Daliborkom. Crnoputi nao~iti mu{karac s osmijehom koji otkriva „zube iz reklama“, skriva potresnu `ivotnu pri~u o 26 godina ~ekanja da ga biolo{ki otac prizna kao svoje dijete i upi{e u knjigu gra|anskih stanja Biha}a. prema (nepravosna`noj) presudi, priznaje o~instvo i alimentaciju. To {to je dosu|ena alimentacija za 18 godina Arisovog `ivota bez oca bestidno mala - svega 9.000 KM, mo`e biti uvertira za neku drugu temu o (ne)pravdi. Aris Omeragi} po~inje ispovijest o romansi mlade `ene koja je ne{to kasnije postala njegova majka. Bilo je to 1985. godine. - Majka se za mene borila dok sam bio u stomaku, a moj biolo{ki otac ostavio nas je. Rodila me je 12. februara, „na sramotu“ Bosanskog Petrovca, odakle su imu}ni Omeragi}i, i to u podstanarskoj sobi, bez drveta u {poretu. Dr`ala je moju glavicu u rukama i grijala me svojim dahom. Majka i ja `ivjeli smo u bijedi, a moj biolo{ki otac zavr{io je fakultet, o`enio se i dobio dvije k}erke - govori Aris. Nakon rata, oca je upoznao kada mu je bilo 17 godina, a on mu je poru~io da ~eka da „do|e vrijeme“. No, predrasude su bile ja~e,

SUDBINE Dramati~na ispovijest Bi{}anina Arisa Omeragi}a

Te{ko je ubijediti strane investitore da do|u ovdje
Sve prognoze govore o smanjenju ekonomskog rasta u BiH. U Evropi je prisutna kriza eura. Gdje je BiH, prema Va{em mi{ljenju, u svemu ovome? - Mislim da statistike ve} pokazuju da BiH trpi posljedice krize. Imamo ogromnu nezaposlenost, koja prelazi 40 posto. Strana direktna ulaganja su dogovor. S druge strane, vidim malo prostora i za optimizam kada je, recimo, rije~ o pregovorima u Br~kom. Po prvi put moglo bi se re}i da su klju~ne politi~ke stranke napustile one maksimalisti~ke zahtjeve i krenule prema kompromisu. Do{le su blizu dogovora o formiranju vlasti. Sada je vrijeme da taj proces zavr{e. Predsjednici stranaka iz RS sada vje{to lopticu prebacuju na FBiH, ta~nije na zategnute odnose opala za 20 posto. ^injenica da ne postoji Vije}e ministara BiH mnogo doprinosi toj situaciji. Te{ko dr`ava mo`e imati jasnu strategiju kada je na njenom ~elu vlada u tehni~kom mandatu. Te{ko je ubijediti strane investitore da do|u ovdje, nepostojanje vlade zna~i politi~ku nestabilnost. Predsjednik RS Milorad Dodik na okruglom stolu na va{ingtonskom univerzitetu „D`on Hopkins“ izjavio je da je „raspad dr`ave jedno od rje{enja za krizu u BiH“. Ova izjava nije izazvala posebne reakcije me|unarodnih zvani~nika u BiH. Za{to? - Bila bi velika gre{ka da bilo ko u BiH potcjenjuje odlu~nost me|unarodne zajednice da ova dr`ava opstane i da bude uspje{na. Ne mislimo da je to {to je Dodik rekao kredibilna alternativa.

@ivot u bijedi
Toliko dugo ~eka i Arisova majka Mirela Hasi}, danas nastanjena u Sarajevu. Dramu tada mlade `ene, ostavljene u ~etvrtom mjesecu trudno}e, i odrastanje djeteta li{enog ne samo o~evog zagrljaja nego i podr{ke rodbine, ali i ~ar{ije, rije~i ne mogu opisati. Aris je prije tri dana do{ao u rodni grad na Uni, za koji ga ve`u godine odrastanja u siroma{tvu, stigma „nepriznatog“ djeteta i, od prije nekoliko godina, sudska parnica ~iji je epilog izvjestan - njegov biolo{ki otac, protiv svoje volje, ali

Iz porodi~nog albuma: Aris sa majkom Mirelom

Nosi o~evo prezime
Paradoksalno, Aris Omeragi} cijeli `ivot nosi prezime oca koji ga nikada nije htio priznati. - Ma, to je znao cijeli vrijeme nikada nije do{lo. Aris je sa 20 godina pobjegao iz Bosne i u Be~u uspio dobiti radnu dozvolu. svijet pa i mati~ari u Biha}u. Jednostavno, upisali su me kao Omeragi}a, jer je to neupitna istina ka`e on. Izgrlile su se i isplakale - govori Aris dok savladava suze. Nikada mu se nije ispunila `elja ni da upozna djeda H. ni polusestre. Uspomene mu se svakodnevno vra}aju - trenutak kada je u Biha}u, {etaju}i sa majkom, sreo oca sa drugom `enom i k}erkom, a otac se skamenio, kada se polusestrama javio putem Facebooka i ponudio prijateljstvo. Odgovor nikada nije stigao... Arisova `elja da „ima oca“ do`ivjela je, na`alost, sudski finale. - Gorka je ovo pobjeda ka`e na kraju Aris Omeragi}, koji je ostao stranac za svog oca i njegovu porodicu i tu bol }e nositi kroz M. DEDI] `ivot.

Smrt nane
Radi kao taksista, napokon di{e punim plu}ima. Ali, pro{lost mu nije dala mira. Uspostavio je telefonski kontakt s nanom V. i predstavio se kao njen unuk. Plakali su oboje, a kada su se dogovorili da se kona~no sretnu 12. avgusta 2009. u Biha}u, nana je mjesec ranije u bolnici u Sarajevu umrla od vode u plu}ima. - Moja mama posjetila ju je u bolnici, a sudbina je htjela da to bude ba{ dan prije smrti. Ispod jastuka je izvadila moju fotografiju.

Nisu se sreli
Kada je prije dva dana Aris krenuo za Be~, u Biha} je na sjednicu Nadzornog odbora [umskog privrednog dru{tva „Unsko-sanske {ume“ stigao njegov otac H. O., koji je ~lan tog odbora. No, susret oca i sina ni tog dana nije ostvaren. H. O. nije `elio ispri~ati „svoju pri~u“ zbog, kako je rekao na{em novinaru, privatnog brodoloma kroz koji prolazi, a koji nastoji savladati i vratiti se u normalnu `ivotnu kolote~inu. Zamolio je za razumijevanje. Na na{u opasku da je Aris „isti on“, pojavio se i brzo nestao slaba{ni osmijeh.

8

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

9

GP Ra~a: Jasna poruka da se zna {ta je kome pre~e

(Foto: G. Bobi})

PRESSIJA Ministrova briga o dr`avi

Ahmetovi}u ne smeta dobrodo{lica samo u RS D
Na grani~nom prijelazu Ra~a tabla s natpisom „Republika Srpska: Dobrodo{li!“
O tome kako se Ministarstvo sigurnosti BiH i ministar Sadik Ahmetovi} brinu o dr`avnoj granici, rje~ito govore table dobrodo{lice u na{u zemlju. Iako }e neko re}i da imamo pre~ih problema, ~injenica je da oni le`e i u potpunoj nebrizi nadle`nih bo{nja~kih ministara. Tako na me|unarodnom grani~nom prijelazu Ra~a, jednom od najprometnijih prijelaza izme|u BiH i Srbije, 20 kilometara sjeverno od Bijeljine, voza~e i putnike do~ekuje velika tabla s natpisom „Republika Srpska: Dobrodo{li!“. Uzgred, pravopis srpskog jezika ka`e da bi trebalo pisati „Dobro do{li!“ Prije te table samo rijetki mogu primijetiti onu s natpisom „Bosna i Hercegovina“. Ona je nekoliko puta manja i postavljena je tako da, i kad je primijetite, iza nje vidite samo {umu. Na njoj je ispo{tovana zakonska odrednica o ravnopravnosti latinice i }irilice, a dobrodo{lica u RS ispisana je }irilicom, a latinicom samo na engleskom jeziku. Valjda da se zna {ta je pre~e! Nije poznato kako i kada su uklonjene velike table s ispisanom dobrodo{licom u Bosnu i Hercegovinu koje su na grani~ne prijelaze postavljene u doba „mije{anja me|unarodne zajednice u na{e odnose“, a postavljene ove s entitetskom. Na grani~nom prijelazu Pavlovi}a most stanje je jo{ gore. Ne postoji nikakva oznaka da uop}e ulazite u BiH, osim oznaka na uniformama carinika i grani~ne policije. E. M.

Opro{tajno pismo: ’Tata, ja tebe volim, ali opet sam dobio jedinicu’ Niko neizjave o smije davati
Nik{i}: Striktna naredba Kreso: Nije znao

ISTRA@UJEMO Sve ve}i broj samoubistava djece zbog neuspjeha u {koli

PRESSIJA Kad Nik{i} trenira strogo}u

Djeca bi u {kolu morala i}i po znanje, a ne po ocjenu
vanaestogodi{njak sa Sokoca pucao je pro{le sedmice sebi u stomak zbog neuspjeha u {koli i lo{ih ocjena. Iza sebe je ostavio i opro{tajno pismo u kojem, kako se nezvani~no saznaje, stoji: „Tata, ja tebe volim, ali opet sam dobio jedinicu...“

Porodici treba pomo} stru~njaka

Godi{nje se u BiH ubije, u prosjeku, {est maloljetnika
je pozicija pedagoga ona koja treba prepoznati kriti~no pona{anje i reagirati prema zajednici i porodici smatra Ejubovi}. Ona navodi da su roditelji, ako to ve} ne u~ini {kola, i pored egzistencijalnih ili drugih problema, u prilici primijetiti simptome, poput zanimanja za sve osim za {kolu, strah, nepovjerenje, apatiju, neracionalno tro{enje vremena. Rje{enje nije u kaznama, zabranjivanju dru`enja s vr{njacima, kori{tenja kompjutera, gledanja TV-a, davanja d`eparca, odlaska u kino te postavljanju visokih standarda u ocjenama. - Djeca mo`da prikrive-

Crna statistika

maj 2011. - I. M. (14), u~enik osmog razreda Osnovne {kole „Branko ]opi}“ u Banjoj Luci, objesio se na tavanu porodi~ne ku}e. Kom{ije i prijatelji sumnjaju da je bio pod velikim pritiskom da ostvari {to bolji uspjeh u {koli. Bio je odli~an u~enik, nije izostajao iz {kole, a bio je i ~lan vi{e razli~itih {kolskih sekcija. mart 2011. - S. B. (12), u~enik {estog razreda O[ „Petar Ko~i}“ u Novoj Topoli, iz o~evog pi{tolja pucao je sebi u glavu. Pre`ivio je poku{aj samoubistva, za koji nije utvr|en jasan motiv. decembar 2010. - S. P. (13), u~enica osmog razreda O[ „Georgios Papandreu“ iz Aleksandrovca, sko~ila je u Vrbas. Njeno be`ivotno tijelo prona|eno je tri mjeseca poslije. Motiv samoubistva je nezadovoljstvo zbog ocjena i problemi u {koli. Dan prije samoubistva prepravljala je ocjene, kada je i najavila {ta }e uraditi. decembar 2010. - N. K. (17) objesio se na spratu porodi~ne ku}e u naselju Jablan kod Lakta{a. Poha|ao je Srednju saobra}ajnu {kolu i bavio se sportom. Nekoliko dana prije samoubistva dobio je nekoliko slabijih ocjena u {koli zbog ~ega se razo~arao, jer je bio dobar u~enik. novembar 2010. - M. D. (12), u~enik {estog razreda O[ „Fra Didak Bunti}“ u Mostaru. Njegovo tijelo prona|eno je uz krevet na sprat u njegovoj sobi, obje{eno o elektri~ni kabl za kompjuter. Sumnja se da je imao problema u {koli. septembar 2010. - M. N. (17) iz Bijeljine pucao je sebi u glavu iz pu{ke. Poha|ao je ma{inski zanat i te godine trebao upisati tre}u, zavr{nu godinu. januar 2010. - M. B. (17) pucao je sebi u glavu iz pi{tolja u pomo}nom objektu porodi~ne ku}e u Jardanu kod Zvornika. Bio je u~enik Srednjo{kolskog centra u Zvorniku. okoline, pa i roditelja, bijegom u socijalne internetske mre`e uzima sebi za uzor negativne, nerijetko kriminogene likove. Kada ne postigne takav cilj, kada shvati da ne mo`e „tamo“, pomi{lja na sve pa i na samoubistvo. Tu je taj okida~, koji dovodi do eskalacije, koja sve ~e{}e tragi~no zavr{ava - zaklju~uje Ejubovi}. Prema statisti~kim podacima oba entitetska MUP-a, godi{nje, u prosjeku, {est maloljetnika izvr{i samoubistvo. - Za maloljetnike koji se odlu~uju na ovakav korak, karakteristi~ni motivi svode se na nerazumijevanje i sukobe s roditeljima, nesre|ene odnose u porodici, neuspjeh u {koli i sli~no potvr|eno nam je u policiji. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zadu`ilo je direktore {kola da sa stru~nim slu`bama pripreme predavanja o utjecaju negativnih ocjena na mogu}e destruktivno pona{anje u~enika te da ga prezentiraju na jednom od ~asova odjeljenske zajednice. - Zabrinuti smo zbog autodestruktivnog i suicidnog pona{anja pojedinih u~enika. Zbog toga je Ministarstvo oja~alo stru~ne slu`be osnovnih i srednjih {kola, smatraju}i da je to jedan od na~ina da se pomogne mladima u prevazila`enju njihovih problema. Ve}ina {kola je, pored pedagoga, dobila i druge stru~ne saradnike - defektologa, logopeda, socijalnog radnika ili psihologa - kazala je za na{ list slu`benica za odnose s javno{}u Ministarstva prosvjete i kulture RS Branka Roga~.
B. SPASENI] A. D@ONLI]

poskupljenju

Novi v. d. direktora „BH-Gasa“ naru`en je, jer je prije Vlade objavio da }e poskupjeti plin
Federalni premijer Nermin Nik{i} pokazao je prakti~no kako se trenira strogo}a. Od samog po~etka njegovog mandata poznat je stav da nikakve najave odluka niko od dr`avnih slu`benika, pomo}nika ministara, direktora javnih preduze}a ne smije iznijeti u javnost, dok ih ne odobri Vlada FBiH. [ta se desi u suprotnom, na svojoj ko`i osjetio je Emir Silajd`i}, pomo}nik federalnog ministra finansija, odmah po dolasku Nik{i}eve Vlade u Alipa{inu ulicu 41 u Sarajevu, a malo je nedostajalo da protekle sedmice isto do`ivi i vr{ilac du`nosti direktora „BH-Gasa“ Adnan Kreso. O~ito ne znaju}i za Nik{i}evu raniju naredbu da niko ne smije bez njegovog znanja u javnost iznositi informacije o poskupljenjima, u{tedama i novim nametima za gra|ane, nedavno imenovani Kreso najavio je dva dana prije sjednice Vlade poskupljenje plina za 14 posto. Kada je vijest objavljena u na{em listu, Kreso je ostao bez teksta zbog ljutite reakcije i kritika koje su mu upu}ene iz Vlade. Valjda pou~eni iskustvom sa Silajd`i}em, a sada i s Kresom, vi{e niko od onih koji su se ranije ne{to pitali, a nalaze se na izvoru informacija, ne smije odgovoriti novinarima ni na najbanalnija pitanja. U{ao strah u kosti, ka`u u narodu!

Uloga pedagoga
Ovaj slu~aj, na`alost, nije jedini nego zvono za uzbunu da u na{em obrazovnom, odgojnom i porodi~nom sistemu ne{to hitno treba mijenjati. Njegovanje mentalnog zdravlja djece i odlazak u {kolu po znanje, a ne po ocjenu, morali bi biti primarni zadataka i ciljevi cjelokupnog dru{tva. No, to u Bosni i Hercegovini, o~ito, nije slu~aj. Stru~njaci koji se na razne na~ine bave ovom problematikom, saglasni su da djetinjstvo, a posebno adolescentno doba, prate razli~iti strahovi s jedne, a o~ekivanja i pritisak dru{tva s druge strane. - Porodica se danas nosi s brojnim i razli~itim `ivotnim situacijama za koje vrlo ~esto nema i ne zna

Az. D.

PRESSIJA [ta predla`e NSRzB

Zanimljiv prijedlog ustavnih promjena, koje je potrebno provesti kako bi se ispo{tovala presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu „Sejdi} i Finci protiv BiH“, iznio je Mladen Ivankovi} Lijanovi} iz Narodne stranke Radom za boljitak (NSRzB) na posljednjoj sjednici Parlamentarne komisije zadu`ene da pripremi amandmane na promjenu Ustava. On je naveo da bilo kakvo pove}anje broja poslanika u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH ne dolazi u obzir, jer bi time porasli tro{kovi. Rje{enje je, prema njemu, jednostavno - treba ukinuti oba doma Parlamenta BiH! Ivankovi} Lijanovi} sugerira da se umjesto njih uvede jedan zakonodavni organ na nivou dr`ave BiH, koji bi imao znatno ve}i broj ~lanova. Ivankovi} Lijanovi} pr-

Lijanovi} za ukidanje oba doma Parlamenta BiH

Preveliki zahtjevi pred {kolarcima: Nerijetko izlo`eni i psihi~kom nasilju

Pobjegao od ku}e zbog dvije negativne ocjene
Po~etkom aprila ove godine 15-godi{nji Sini{a Dragi~evi} iz Banje Luke udaljio se od svoje ku}e u banjalu~kom naselju Bud`ak, a iza sebe je ostavio opro{tajno pismo, iz kojeg su njegovi roditelji zaklju~ili da ima suicidalne namjere i da bi mogao izvr{iti samoubistvo. U potragu za njim na noge se digla policija, sugra|ani i mediji, a dje~ak je, sre}om, prona|en nepovrije|en nakon manje od 24 sata. Njegovi roditelji imali su tokom potrage najcrnje slutnje, a sumnjali su da se na takav korak odlu~io zbog njihovog te pritiska iz {kole da treba ostvariti {to bolji uspjeh. - Razmi{ljao sam i mislim da postupam ispravno. Poku{ao sam i trudio sam se, ali nisam uspio... - stajalo je u Sini{inom pismu. Na polugodi{tu je imao dvije negativne ocjene, a na dan nestanka majka mu je bila na informacijama kod razrednice, gdje se prvi put upoznala s lo{im ocjenama svog sina. Dok je potraga jo{ trajala njegova majka ispri~ala je za na{ list da, osim Sini{e, imaju i starijeg sina, koji ide na fakultet, te da su nekada svjesno, a nekada nesvjesno vr{ili pritisak na njega da treba biti {to bolji u {koli i uspje{an poput brata.

rje{enje. Stoga joj je potrebna pomo} stru~njaka. Klju~ni su programi prevencije i prepoznavanje nezadovoljstva s kojim djeca odrastaju. Spomenuti slu~aj, na`alost, nije izoliran, ali opominje i obavezuje ne samo obrazovni sektor nego i mnoge druge institucije na pravovremeno prepoznavanje i adekvatno reagiranje - objasnila je zamjenik ombudsmena za djecu Republike Srpske Zlata Had`i}-Bajri}. Psihijatar Emira Ejubovi} ka`e da su samoubistva me|u maloljetnicima me|u

pet, a u nekim dr`avama prvi ili drugi uzrok smrti populacije do 19 godina. - [kola treba biti mjesto za timski rad, razvijanje tijesne saradnje psihologa, nastavnika, pedagoga, roditelja, zajednice. Mladi imaju potrebu razgovarati o suicidnim namjerama ili mislima. Na`alost, imamo brojne primjere da su nastavnici koji su izgubili normu svojih ~asova uz nekakvu ili ~esto nikakvu dopunsku obuku, preko no}i postali pedagozi, uz du`no uva`avanje stru~nih ljudi na tim pozicijama. Upravo

Ejubovi}: Negativni uzori

no ili otvoreno i u samoj {kolskoj sredini imaju problem. [kolsko zlostavljanje ili buling („bullying“) je kada jedan ili vi{e nastavnika, jedan ili vi{e u~enika kontinuirano vr{e pritisak, ismijavaju ili omalova`avaju dijete. Taj problem je prisutan i sve prisutniji - ka`e Ejubovi}, dodaju}i da je, osim fizi~kog, mogu}e i verbalno, socijalno ili psihi~ko zlostavljanje, u koje potpada ~ak i strogo ocjenjivanje odre|enih profesora.

Spa{avanje ’vojnika’ Ro{keta
Novi „passat“: Spreman za Huseina Ro{i}a

PRESSIJA Kraji{ki vladari vole mla|e

Lijanovi}: Izmamio Ljubi}ev osmijeh (Foto: B. Nizi})

Staromodan sistem spre~ava tra`enje stru~ne pomo}i
Drago Dragi~evi} sa slikama sina: Dje~ak je, sre}om, prona|en

Suicidna pona{anja
Gre{ke koje mladi ~ine su i bijeg u socijalne mre`e, poput Facebooka, YouTubea, raznih internetskih foruma... - Tamo, uglavnom, nailaze na negativne uzore. Na{e dru{tvo je i bez tih mre`a izgubilo srednji socijalni sloj pa imate elitu, elitisti~ke razrede i prohtjeve te „raju“. Kada regularno neoptere}eno dijete postavi sebi realno nemogu} cilj, pod utjecajem nastavnika,

edlo`io je da se taj organ zove sabor, ~ime je na trenutak izmamio ~ak i osmijeh gotovo uvijek ozbiljnog Bo`e Ljubi}a, predsjednika HDZ-a 1990. Svoj stav Lijanovi} je obrazlo`io time {to „smo imali sabor na Bilinom polju, imamo sabornu crkvu, Sabor Islamske F. K. zajednice“...

- Moj sin je danas super. Ide u {kolu i nastojimo zaboraviti sve {to se dogodilo. Vi{e razgovaramo s njim i trudimo se da drugarski raspravljamo o de{avanjima u {koli - kazao je njegov otac Drago Dragi~evi}.

Prema izvje{tajima „Human Develepoment Report Youtha“, utvr|eno je da ve}inu samoubistava u Federaciji BiH ~ine mladi do 21 godine, a posebno zabrinjava podatak da je ve}ina mladih s kojima su provo|ene grupne i pojedina~ne ankete, izjavila da su razmi{ljali ili barem u jednoj te{koj situaciji pomi{ljali na samoubistvo. Naj~e{}i razlog za to je neprihva}enost okoline, problemi koji se u tom trenutku pokazuju kao nepremostivi, pokazala je anketa, uz opasku da staromodan i neprilago|en sistem zdravstvene za{tite ne dopu{ta mogu}nost da mladi, ~ak i ako po`ele, zatra`e stru~nu pomo}.

Otprije nekoliko dana pred zgradom Vlade Unsko-sanskog kantona (USK) u Biha}u „cakli“ se novi crni „passat“, slu`beno vozilo predsjedavaju}eg Skup{tine USK Huseina Ro{i}a, kadra SDA. Ro{ke, kako mu mnogi tepaju, novi je auto dobio po sistemu zamjene „staro za novo“, jer se, navodno, tokom slu`benih putovanja stari „passat“ kvario i ~ak gasio, pa je postao nesiguran za putovanja. Jednom prilikom, pri~a se u Skup{tini USK, zakazale su ko~nice pa se prvi

~ovjek zakonodavne vlasti u Krajini na{ao u problemu. Ali, sad je to rije{eno i predsjedavaju}i je spa{en! No, spa{avanje se nastavlja i dalje, jer {ta }e Krajina bez „svojih sinova“, pa }e za nekoliko dana isti crni „passat“ dobiti i ministar policije USK [efik Smlati}. Kada bi barem tu bio kraj, bilo bi dobro, ali po sistemu „staro za novo“ i principu „ima se, mo`e se“, vozni park kraji{kih vladara bit }e uskoro bogatiji i za novog „tuarega“, osam novih „{koda octavia“, a {est novih „{koda octavia“ dobit }e i inspekcije. M. DE-

10

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Dodik i Kolumbija
Njegovo gostovanje na presti`nom ameri~kom univerzitetu ostat }e upam}eno jedino po incidentu koji je nastao nakon {to je Bo{njacima zabranjen ulazak u dvoranu
Grb grada Banja Luka: Sredinom dominiraju ~etiri „S“

POLITI^KI POLIGON

PRESSIJA Nakon slu~aja u Vlasenici

Pod lupom oko 30 op}inskih grbova u RS!
Prava institucionalna panika posljednjih dana zavladala je u RS nakon odluke Ustavnog suda ovog entiteta da grb op}ine Vlasenica proglasi neustavnim zato {to odra`ava tradiciju i naslije|e samo jednog naroda - srpskog. Svakom ko je imao prilike vidjeti grb Vlasenice, ~ijim sredi{tem dominira pravoslavna crkva, s velikim krstom u dnu, jasni su razlozi za dono{enje ovakve odluke. No, kako sada stvari stoje, Ustavni sud RS ne misli se zaustaviti samo na ovome. Ve} se uveliko {pekulira da }e pod njegovu lupu do}i tridesetak op}inskih grbova iz RS, a me|u njima i grada Banje Luke te Isto~nog Sarajeva! Bo{njaci u RS godinama su primorani osje}ati se nacionalnom manjinom naro~ito u mjestima koja su gotovo etni~ki o~i{}ena. Mogu}a odluka o poni{tenju grbova koji su „posljedica“ etni~kog ~i{}enja ne}e puno toga promijeniti, ali }e barem predstavljati kakvu-takvu institucionalnu poruku da RS ne mo`e biti ekskluzivno mjesto za `ivot samo A. [. jednog naroda.

ta je zajedni~ko predsjedniku RS Miloradu Dodiku i presti`nom ameri~kom univerzitetu Kolumbija u Njujorku? [to se ti~e akademskih mjerila - ni{ta. Zajedni~ki su im samo dobro pla}eni lobisti koji su za milione koje dobivaju iz bud`eta Republike Srpske omogu}ili svom gazdi da na ~istom bosanskom jeziku odr`i „nau~no“ predavanje o implementaciji Dejtonskog sporazuma i „kretanjima BiH ka EU“.

[

Nezabilje`en skandal
Misle}i da ispred njega sjede sve mudre akademske glave Amerike, Dodik je ne~uveno pristojno, ~ak dodvora{ki, pri~ao o formiranju dr`avne vlasti u BiH i ~vrstom opredjeljenju RS da zlo~inci moraju odgovarati pred sudom, da BiH ima {ansu, da njeni narodi trebaju da se dogovaraju itd. Da je znao da publiku, uglavnom, ~ine delegati Srpske pravoslavne crkve u SAD, vodstva raznih srpskih iseljeni~kih

udru`enja i orugledne Koluganizacija, lombije pristao bisti s njegomenad`ment vog platnog tog univerzispiska i tek poteta, a poseneki profesor bno profesori ili administrakoji tamo pretivni radnik s daju. Mnogi Univerziteta ka`u da Kolumbija, ve}ina nikada Dodik bi sam nije ~ula za sebe otjerao s Dodika, a kagovornice. moli da u njiDodikovo hovoj zgradi gostovanje na dr`i predavaKolumbiji osnje. Prljav poPi{e: tat }e sao, tvrde upam}eno jediupu}eni, Almasa HAD@I] no po incideodra|en je puntu koji je natem tzv. stao nakon {to bak{i{ara koje Bo{njacima, jih ima u odnosno ososvim segmebama s muslintima manskim dru{tva, pa i imenima, zau akademskoj branjen ulazajednici zak u dvoranu Amerike. u kojoj je pre^ega su se davanje to bojali orgaodr`avano. nizatori goSkandal kastovanja pa kav u svijetu nisu dozvolili nije zabiBo{njacima lje`en! da slu{aju {ta Dodik govoPitanje je samo kako je ri? Izmi{ljotina koje o BiH na nacionalnu rampu tako ovaj uporno plasira u ja-

vnosti? Pitanja koja bi mu, eventualno, postavljali prisutni, a ti~u se budu}nosti BiH? Ili, i jednog i drugog?!

Iskustvo \ilasa
Ti i sli~ni lobisti odli~no znaju kako se, ne tako davno, proveo beogradski profesor Aleksa \ilas koji je na sli~nom predavanju, samo na drugom univerzitetu, Slobodana Milo{evi}a veli~ao kao demokratu, a za njegovu politiku tvrdio da je „dozvoljavala punu slobodu javne rije~i“. Na op}e iznena|enje i organizatora, a i lobista, \ilasa je iz publike tada „do~ekao“ bosanski doktorant koji ga je pitao mnogo {to{ta, pa i to zbog ~ega su iz Beograda pobjegli Bogdan Bogdanovi} i Ivan \uri}. Dodik je svoje ameri~ke nastupe, osim one po crkvenim domovima i salama namijenjenim iseljeni~kim sijelima i proslavama, platio parama entiteta na ~ijem je ~elu. Ustvari, entitet je platio lobistima, a ovi su uvijek znali ko je sljede}i.

^ega su se to bojali organizatori gostovanja pa nisu dozvolili Bo{njacima da slu{aju {ta Dodik govori

Bi{}anin Mahmut Alagi} je vjerovatno rekorder po zastupni~kom sta`u od ~ak 22 godine. Ako je vjerovati Alagi}evim strana~kim kolegama iz SDPa, ovaj veteran zakonodavne vlasti, svako malo, pohvali se kontinuitetom bira~ke dosljednosti prema njegovom liku i djelu. On je trenutno „samo“ op}inski vije}nik i federalni zastupnik, zaposlen u biha}kom „BH Telecomu“ kao {ef pravne slu`be. Do danas se ovaj diplomirani pravnik nije usudio nijednom provjeriti svoj politi~ki kredibilitet u izvr{noj vlasti koja brzo tro{i karijere. To mudri Alagi} sebi nikako ne `eli, pa se zabavlja u zakonodavnoj, gdje je odgovornost ravna nuli. No, bi{}anska ~ar{ija se odnedavno okupirala pri~om o Alagi}evim „naporima“ da do|e na nepostoje}u poziciju zamjenika direktora za pravne poslove. Nezvani~no se pri~alo da je direktor Damir Mid`i} odlu~io da tri mje-

Mahmut Alagi} Dok narod gladuje, Aleksandar lovac na sigurne dr`avne sinekure D`ombi} pri~a o referendumu
Umjesto da se bavi rastom standarda gra|ana, premijer RS bacio se na teoretiziranje o NATO paktu
la`e koza, ne la`e rog, vje{ti manipulator D`ombi} dosjetio se nove taktike kako bi skrenuo pa`nju s nezgodnih pitanja pa se dao u visoku politiku, koja, uzgred re~eno, nema nikakvih dodirnih ta~aka s funkcijom koju obavlja. Tako se premijer RS bacio na teoretiziranje o NATO paktu pa je poru~io kako je „RS opredijeljena da se o ulasku BiH u NATO odlu~uje referendumom gra|ana u tom entitetu“. D`ombi}eve kontradiktorne izjave, prevedene na jezik obi~nog naroda, ho}e da ka`u kako treba otjerati me|unarodnu zajednicu i sudbinu BiH prepustiti njemu i njegovom {efu Miloradu Dodiku. Dodu{e, koliko je kriv D`ombi} za upu{tanje u ovu temu, krivi su i predstavnici Parlamentarne skup{tine NATO-a, koji bi, po{tivaju}i na{u zemlju, o integraciji BiH u NATO porodicu trebali raKako vrijeme prolazi, sve se vi{e stje~e dojam da je premijer Republike Srpske Aleksandar D`ombi} proma{io profesiju. Njegovi istupi u javnosti, lijepe pri~e u kojima manjim bh. entitetom teku med i mlijeko, u njemu odaju potencijalnog sjajnog pisca bajki za odrasle, a ni demagogija mu nije slabija strana. Dok se RS zadu`uje do grla, dok prosje~na pla}a u RS ne mo`e pokriti ni pola potro{a~ke korpe, a broj siroma{nih gra|ana se svakim danom pove}ava ({to potvr|uje podatak da je broj korisnika subvencija elektri~ne energije sa 30.900 u 2008. porastao na 43.000 krajem pro{le godine), D`ombi} stanje predstavlja idealnim. No, znaju}i da mu gra|ani RS gladnih stomaka vi{e ne vjeruju, jer ako zgovarati s dr`avnim nivoom vlasti.
R. A.

PRESSIJA [ta tra`i SDP-ov zastupnik PRESSIJA Premijerova bajka za odrasle

Alagi}: Voli funkcije

sta pomo}nika direktora ukine, a onda je takvo {to demantirano. Alagi}eva inicijativa za ~etvrtim pomo}nikom, o~igledno, nije do{la u pravo vrijeme. Izbila je frka i kompletna ujdurma prenijela se do Sarajeva i federalnog premijera Nermina Nik{i}a. Ho}e li Nik{i} olak{ati muke strana~kom kolegi ili od bolje pla}ene funkcije nema ni{ta, ostaje da se vidi.
M. D.

D`ombi}: Proma{io profesiju

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

11

Zlo~inci bez kazne
Umjesto da odgovara za ubistvo pukovnika ARBiH, Dragomir Pe}anac se u Hagu pravi lud, a uhap{en je u septembru ove godine zbog nepo{tivanja Tribunala
ada je 17. jula 1995. godine ratni komandant odbrane @epe, pukovnik Armije RBiH Avdo Pali} razgovarao s dr. Be}irom Helji}em, predstavnikom @epljaka u Sarajevu, te`inu situacije u @epi, na koju je Mladi} odmah nakon po~injenog genocida u Srebrenici pokrenuo operaciju pod kodnim nazivom „Stup~anica“, opisao je ovako: „Be}ire, recite, ovdje se bore i djeca. Prenesi to Izetbegovi}u. Diglo se na noge sve {to hoda da se odbrani @epa“.

DOSJE

Tajna o Avdi Pali}u jo{ caruje nad Bosnom

K

Brutalno zarobljen
@epa nije izdr`ala. Dogovorena je evakuacija stanovni{tva. Nakon {to je 25. jula 1995. godine iz @epe

evakuiran ve}i dio civila, Ratko Mladi} blokira posljednji konvoj sa 806 starijih ljudi, `ena i djece. Od Avde Pali}a tra`i predaju vojske koja se koncentrirala na planini Sijema~ iznad @epe ili }e sve civile pobiti. Sarajevo je informirano o svemu {ta se de{ava i zbog novonastale situacije general Rupert Smit (Smith), tada komandant snaga UN-a u BiH, odlu~uje se na odlazak u @epu. I tek nakon {to je obavije{ten da }e Smit do}i u @epu Avdo prihvata pregovore sa srpskom stranom u bazi UN-a u @epi. Bio je 27. juli 1995. godine kada se „golf“ plave boje, koji je vozio Pali}ev voza~ Mujo Bi~i}, pokvario nedaleko od kapije Ukrajinskog

Pi{e: Avdo HUSEINOVI]
bataljona UNPROFOR-a u @epi. Avdo je sam u{ao u bazu na pregovore, a Mujo ostao da popravi auto. Kada je osposobio auto, voza~ je poku{ao u}i u bazu, ali je na 100 metara od kapije zarobljen od pripadnika 5. vi{egradske brigade Vojske Republike Srpske. UN-ov posmatra~ Edvard D`ozef (Edward Joseph) bio je svjedok Pali}eve otmice unutar UNPROFOR-ove baze, pred o~ima pripadnika Ukrajinskog bataljona koji ni{ta nisu u~inili da sprije~e Pali}evu otmicu.

Smit nije do{ao
- Avdo je silazio niz stepenice ljut {to na pregovore nije do{ao general Smit. Tada su mu pri{la dvojica srpskih vojnika i na brutalan na~in li{ila ga slobode, tako {to su mu svezali ruke. Ugurali su ga u d`ip i odvezli iz baze ispri~ao je D`ozef. Nakon kra}eg vremena pred zarobljenim Pali}evim voza~em ukazuje se pukovnik Radomir Furtula, komandant Vi{egradske brigade Vojske RS, i Muju pita: „Zna{ li ~iji je ovo pi{tolj?“ Mujo odgovara: „Znam, komandantov“. Automobil u koji je Avdo uvu~en uputio se u pravcu Brezove Ravni iznad @epe, gdje se ubrzo spustio

Esma Pali} s k}erkama Semrom i Nejlom na d`enazi Avdi Pali}u

Esmina nadljudska borba
Punih 14 godina nadljudsku borbu vodila je Avdina supruga Esma Pali} da prona|e njegovo tijelo. Me|unarodna komisija za nestale osobe (ICMP) identificirala je 4. avgusta 2009. godine posmrtne ostatke Avde Pali}a, i to osam godina nakon {to su prona|eni u novembru 2001. godine u masovnoj grobnici Vragolovi kod Rogatice zajedno s posmrtnim ostacima Mehmeda Hajri}a i Amira Imamovi}a, ratnih ~lanova Predsjedni{tva @epe, koji su tako|er kukavi~ki kidnapovani i ubijeni. Pukovnik Pali} ukopan je u haremu Alipa{ine d`amije u Sarajevu 26. avgusta 2009. godine.

helikopter u kojem je, prema nekim izjavama, po Pali}a do{ao li~no Ratko Mladi}. Pali}ev voza~ Mujo Bi~i} se spletom sretnih okolnosti uspio osloboditi. General Smit se nije pojavio na pregovorima i do danas nije razja{njena ta misterija njegovog nedolaska na sastanak u @epu, kada je kidnapovan Pali}. Nakon zarobljavanja komandant Pali} je, navodno, prvih 15 dana bio zatvoren u Rogatici, u tajnim odajama zlo~inca Rajka Ku{i}a. Kasnije je 15 dana ~uvan u stanu jednog lokalnog oficira, da bi krajem avgusta bio preba~en u Bijeljinu, u logor Vanekov mlin. U Vanekov mlin 5. septembra 1995. dolazi major Dragomir Pe}anac s voza~em @eljkom Mijatovi}em. Odlazi kod upravnika zatvora i tra`i da mu preda zarobljenika Avdu Pali}a. Nakon toga, komandantu se gubi svaki trag. Jedan od najodgovornijih za ubistvo pukovnika Pali}a, major Dragomir Pe}anac, biv{i oficir za bezbjednost i obavje{tajne poslove pri General{tabu Vojske RS, posljednjih 30 dana centralna je figura ha{kog su|enja za genocid u Srebrenici u procesu protiv generala Zdravka Tolimira. Pe}anac je optu`en za nepo{tivanje Ha{kog tribunala, jer je odbio svjedo~iti protiv svog nadre|enog generala Tolimira. Nalog za Pe}an~evo hap{enje izdat je 21. se-

Pali}: Svom narodu je poru~ivao: „Ja sam posljednji koji }e iza}i iz @epe. Ni~ije dijete ne}e ostati siro~e prije moga“

Komandant u opancima
Avdo Pali}, „komandant u opancima“, kako su ga zvali saborci, ne zbog toga {to vojni~ke ~izme imao nije, nego {to se nije `elio razlikovati od svog obi~nog vojnika koji ih nije imao, pa je stoga uglavnom, kao i njegovi borci, hodao u opancima, ro|en je 4. aprila 1958. godine u mjestu Kriva~e kod Han-Pijeska. Pali}, kao rezervni oficir JNA, odmah je na po~etku agresije na BiH stao na ~elo odbrane herojske @epe. Kanjon u Budi~inom ptembra i on je preba~en u pritvorsku jedinicu u Sheveningenu. Pe}anac je poku{ao prevariti i ismijati Tribunal pravdanjem da se psihi~ki ne osje}a dobro i da nije sposoban za svjedo~enje. potoku, nedaleko od Avdine rodne ku}e, 4. juna 1992. godine postaje grobnica velikog broja srpskih vojnika koji su pod komandom kapetana Dragana [uke, u koloni od dva kamiona, dvije „prage“, dva transportera i jednog tenka, krenuli 4. juna 1992. godine s Pala i Sokoca u osvajanje @epe, koja je oduvijek bila isklju~ivo bo{nja~ko mjesto. Branioci @epe su ih zaustavili i izvojevali jednu od najve}ih ratnih pobjeda bosanske vojske. Pali}a i njegovih saradnika, efendije Mehmeda Hajri}a i Amira Imamovi}a odgovornim se smatraju jo{ pukovnik Radomir Furtula i pukovnik Rajko Ku{i}, ratni komandant Rogati~ke brigade vojske bosanskih Srba. Furtula je, kao i Pe}anac, vojni penzioner biv{e Vojske Jugoslavije, `ivi u beogradskom naselju Vo`dovac, dok Rajko Ku{i}, penzioner Vojske RS, sasvim mirno se u Srbiji (prema nekim nezvani~nim informacijama u Lazarevcu) bavi privatnim biznisom. Pedesetpetogodi{nji pukovnik Furtula i danas u Beogradu pokazuje pi{tolj komandanta Pali}a kao svoj najve}i ratni trofej. Tajna o Avdi Pali}u jo{ caruje nad Bosnom. Oti{ao je tiho, kao {to je i komandovao i `ivio sa svojim herojima @epe, da ga niko nije ni vidio kad izlazi iz @epe. Nad herojskom @epom i krvavom Drinom, i pored sve ovodunjalu~ke nepravde koja ga je pratila kao vjerna sjenka, jo{ dugo }e lebdjeti rije~i pukovnika Avde Pali}a koje izre~e nekoliko dana prije zarobljavanja: „Ne bojte se narode @epe. Meni ova @epa, osim ove moje Esme, ni{ta nije dala, ali ja sam posljednji koji }e iza}i iz @epe. Ni~ije dijete ne}e ostati siro~e prije moga.“

Ratni trofej
Paralelno s imenom Dragomira Pe}anca, za otmicu i ubistvo rahmetli Avde

Da je pobjegao, ne bi nikad mirno spavao
^etni~ki poraz na @epi postaje glavna vijest od @epe do Njujorka, a Avdina glava ucijenjena. Tokom svih ratnih godina @epa, i bosa i gladna, odolijeva hiljadama ~etnika iz Srbije, i okolnih mjesta: Rogatice, Sokoca, HanPijeska, Vlasenice, Vi{egrada... Kada je Srebrenica pala 11. jula 1995. godine, iz zvu~nika s okolnih brda urlaju ~etni~ki pozivi na predaju @epe. Avdo je miran. Taj mir {iri me|u uspani~enim narodom. @epa se 13 dana dr`ala, i onda je postignut jedan vid dogovora da se evakuiraju civili. Avdo je u „golfu“ s generalom Zdravkom Tolimirom i{ao u pratnji konvoja autobusa koji je krenuo 24. jula 1995. godine. Kada je evakuirao civile, me|u kojima je bila i njegova supruga Esma s malom djecom, pukovnik Pali} se vratio u @epu. Nije `elio ostaviti svoju vojsku, htio je da rije{i i to pitanje. - Djeca me pitaju za{to on nije pobjegao kada je imao priliku, kad je ve} bio do{ao do slobodne teritorije u Kladnju, za{to nije spasio sebe, {to ga je bilo briga za narod. Ka`em im, da je tako uradio, ne bi mirno spavao cijeli `ivot. On je bio takav ~ovjek - pri~a Esma Pali}.

Major Dragomir Pe}anac u Hagu: [titi Tolimira

U`ivao ogromno Mladi}evo povjerenje
Major Dragomir (Jove) Pe}anac Pe}ko ro|en je 6. juna 1964. u Sarajevu. Bio je jedan od najbli`ih i najpovjerljivijih saradnika Ratka Mladi}a. Ka`u da je bio jedan od rijetkih s kojim je Mladi} svakodnevno pio jutarnju kafu u komandi Glavnog {taba Vojske RS u Crnoj Rijeci kod Han-Pijeska. Ogromno Mladi}evo povjerenje Pe}anac je stekao u ljeto 1991. godine u Kninu i okolini, u doba kada su zajedno razarali Hrvatsku. Na li~ni Mladi}ev poziv, Pe}anac je sredinom maja 1992. godine do{ao u tek formirani Glavni {tab Vojske RS.

12

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

PROPAGANDA ILI REALNOST Tajna scenarija „Te`ine srca“

Kakvu }e pri~u ispri~ati film o smrti 12 banjalu~kih beba?!
^injenica je da }e film obuhvatiti i krvavu srpsku operaciju „Koridor 92“ Ne `elimo biti dio dnevnopoliti~kog bosanskog lonca, ka`e Malinovi}
Spomenik umrlim bebama: Tragi~na smrt zbog nedostatka kisika

D

ugometra`ni film „Te`ina srca“ reditelja i scenariste Miodraga D`akule, ~ije snimanje je zakazano za po~etak naredne godine, javnost }e jo{ jednom podsjetiti na 1992. godinu i smrt 12 beba u Klini~kom centru (KC) Banja Luka. Miodrag D`akula i producent filma Borivoj Jev|eni} potvrdili su za „Dnevni avaz“ da su u konkurenciji za dobivanje uloga Majkl Daglas (Michael Douglas), Goran Vi{nji} i Paz Vega.

dozvolu Vije}a sigurnosti da poleti s Batajni~kog aerodroma. I dok Daneli{en krivi me|unarodnu zajednicu i njene sankcije, dio javnosti smatra da je smrt 12 beba zapravo bila povod za stra{ni „Koridor“, a dio da je ~itav doga|aj preuveli~an i da predstavlja „paradigmati~an slu~aj“ srpske propagande.

Podmeta~ina podataka
Na stranicama slobodne enciklopedije Wikipedija pi{e da u prilog takvim tuma~enjima ide tvrdnja bliskog Milo{evi}evog saradnika Borisava Jovi}a u njegovim memoarima, kao i podatak da su u neposrednoj blizini Banje Luke postojala dva aktivna postrojenja za proizvodnju medicinskog kisika. Jovi} je otkrio da se radi o „patriotskoj podmeta~ini statisti~kih podataka o smrtnosti djece u normalnim uslovima kao jednokratnom incidentu“. U presudi Radoslavu

Puno kontroverzi
Iako okaraktirizirana umjetni~kom, filmska pri~a, koju potpisuju banjalu~ka produkcijska ku}a „Balans“ i holivudski producent Rafael Primorac, ne}e mo}i zaobi}i ni politiku. Obuhvatit }e, na-

Daglas, Vi{nji}, Vega: U konkurenciji za uloge

Radnja filma
Radnja filma bazirana je na `ivotu Milene, psihijatrice u bolnici, Eda, ameri~kog diplomate zadu`enog za Balkan 90-ih godina, i ratnog invalida koji se bavi stolarijom. Sve tri osobe pro`ivljav3aju `ivotnu krizu, koja je povezana i sa istinitim doga|ajima iz 1992. godine, ali su konkretniji detalji scenarija jo{ nepoznanica. Zna se samo da je tragi~na smrt beba kroz pozadinu filma prisutna u odnosu na glavne karaktere. ime, krvavu srpsku operaciju „Koridor 92“ u bosanskoj Posavini, organiziranu u junu 1992. pod komandom Momira Tali}a, ha{kog

osu|enika za genocid po~injen u BiH. Stoga se postavlja pitanje ho}e li film realno prikazati {ta se zaista doga|alo u tom periodu ili }e imati propagandni karakter. U „Balansu“ tvrde da mjesta za kontroverze nema te da je rije~ o drami s elementima trilera i nadrealizma u kojoj se tragi~na smrt novoro|en~adi i operacija „Koridor“ ne tretiraju na dokumentarni na~in. - Nismo dovoljno stru~ni da bismo komentirali detalje scenarija, ni vojni ni politi~ki analiti~ari da bismo se bavili operacijom „Koridor“. Nama je osnova ~ovje~anstvo i oprost kao ozdravljenje. Na ovom iznimno va`nom projektu radi se dvije godine i ne `elimo biti dio dnevnopoliti~kog bosanskog lonca ka`e za na{ list @arko Malinovi} iz „Balansa“. Podsje}amo, od 22. maja do 19. juna 1992. godine na

Odjelu za intenzivnu njegu i terapiju KC Banja Luka zbog nedostatka kisika umrlo je 12 novoro|en~adi. Pisana svjedo~anstva o ovoj tragediji i danas su puna kontroverzi. Doktor Dragan Daneli{en, nekada{nji na~elnik

Dje~ije hirurgije u KC Banja Luka, u knjizi „Ko njih pita?“ obja{njava da je zra~na linija u to vrijeme bila jedini na~in da se uspostavi veza sa Srbijom, ali da avion s bocama kisika, zbog zabrane leta iznad BiH, uprkos brojnim apelima, nikada nije dobio

Kupusovi} poziva na vjerodostojnu ravnote`u
S obzirom na temu i historijsko razdoblje koje obuhvata scenarij, bh. reditelj Sulejman Kupusovi} poziva na vjerodostojnu ravnote`u u ovom filmu. - Rat nije zapo~eo iz Sarajeva, ve} ga je zapo~eo Radovan Karad`i}, a zatim danas, ako se ve} spominje „Koridor“, 20 godina kasnije treba opisati pusto{ bosanske Posavine, obi}i spaljene ku}e, opusto{ena sela i re}i {tagod i o stotinama hiljada beba koje su stradale tu, ili u Srebrenici, ili u Sarajevu. Jer, raditi pri~u o velikoj tragediji ili pri~u inspiriranu tragedijom o smrti 12 banjalu~kih beba, a ne spomenuti stotine hiljada umrlih beba i djece u ~ak 1.450 dana opkoljenog Sarajeva, bez vode, hrane ili toplote, i svakog ljudskog uslova, u najmanju je ruku pateti~no i unaprijed izgleda kao poku{aj politi~ke manipulacije nad evidentnim historijskim, neosporivim i neupitnim faktima - smatra Kupusovi}.

Kupusovi}: Politi~ka manipulacija

Br|aninu pred Ha{kim tribunalom, koja nije ulazila u to je li rije~ o autenti~nom slu~aju ili ne, tretman ovoga slu~aja u srpskim medijima 1992. godine navodi se kao jedan od primjera propagande koja je bosanske Srbe trebala okrenuti protiv Bo{njaka i Hrvata. Me|utim, iz „Balansa“ tvrde da se nisu bavili ovim detaljima. - Ovo nije politi~ki, nego umjetni~ki film, koji pretendira da bude dio svjetske ba{tine. Film je inspirisan tragedijom koja se desila. U cijeloj pri~i mene ne zanima gospodin Jovi}, pitanje je da li je on ikada i bio u Banjoj Luci. Porodice su `ive i one znaju {ta se desilo - govori Malinovi}. Me|utim, i pored vi{ednevnih poku{aja, na{i novinari nisu uspjeli do}i do roditelja nijedne od 12 banjalu~kih beba, nazvanih zvjezdicama, umrlih u maju i junu 1992. godine, od kojih je sedam bilo srpske, a pet bo{nja~ke nacionalnosti. Poznato je da je me|u njima bilo jo{ dvoje novoro|en~adi. Na`alost, 13. „zvjezdica“, Sla|ana Kobas iz Prijedora, preminula je 9. februara 2006. godine od raka kostiju. ^etrnaesta beba danas je 19-godi{nji Marko Medakovi}, koji di{e s tre}inom plu}a, ima cerebralnu paralizu, hematom na mozgu i krivljenja ki~me. Jedino di{e, vidi i ~uje. Snje`ana Medakovi}, njegova majka, ka`e za na{ list da ne `eli ulaziti u to {ta se desilo, a informacije je i 1992. dobivala jedino iz medija.
V. STEVANOVI] A. KESEROVI]

Ba{i}: Prijete mi likvidacijom nakon intervjua va{oj novini
Osim od jednog univerzitetskog kolege, upozoren sam i od biha}kog advokata da se ~uvam, ka`e profesor Ned`ad Ba{i}
- Moj univerzitetski kolega prenio mi je upozorenje koje je stiglo od jednog uposlenika Univerziteta s Tehni~kog fakulteta kako postoji veliki stupanj vjerovatno}e da budem likvidiran, jer sam u intervjuu „Dnevnom avazu“ ozna~io univerzitete kao mjesta razli~itih vrsta kriminala - ka`e prof. Ba{i} i dodaje da je od jednog bi{}anskog advokata dobio sli~no upozorenje, „da se ~uva“. Profesor Ba{i} je u na{em listu detektirao brojne „akademske“ nepodop{tine, poput zloupotrebe studenata, kra|e elektronske po{te koju vr{e dekani, nezakonitog zapo{ljavanja, izbora profesora u vi{a zvanja mimo akademskih kriterija, otvorenim plagijatima, sumnjivim doktoratima, nepotisti~kim vezama.
M. DEDI] Ba{i}: Govorio sam o pojavama

SKANDALOZNO Ugledni profesor obratio se policiji i javnosti

Prof. dr. Ned`adu Ba{i}u, redovnom profesoru Pravnog fakulteta u Biha}u i gostuju}em profesoru na vi{e svjetskih univerziteta, upu}ene su prijetnje smr}u nakon intervjua koji je 16. oktobra dao na{em listu. Profesor Ba{i} slu~aj je prijavio MUP-u Unsko-sanskog kantona (USK), a obavijestio je i Evropsku policijsku misiju u BiH (EUPM).

Predistra`ne radnje
Iz MUP-a USK stiglo je obavje{tenje da je Sektor kriminalsti~ke policije 19. oktobra ove godine zaprimio dopis prof. dr. Ned`ada Ba{i}a i da su u toku predistra`ne radnje i provjere navoda iz njegovog pisma.

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

13

U gradu Allahovog Poslanika u~imo dove za sve muslimane
Kada smo ugledali d`amiju Muhammeda, a. s, prolomio se tekbir, a onda se salavati nisu prekidali sve dok to~kovi aviona nisu udarili o pistu Ovdje su mi u o~ima svi podjednako dragi i veliki, jer su do{li da obavimo had` i o~istimo se od grijeha

DNEVNIK Direktor Ureda za had` pri Rijasetu IZBiH Nezim ef. Halilovi}

Unuk je dedin miljenik
Ustao sam rano na sabah-namaz. Ve} sam u {est sati u d`amiji Kralja Fahda klanjao. Kad sam se vratio, prou~io sam d`uz Kur’ana i uobi~ajeni zikr. Imao sam sastanke u dje~ijem domu i u Rijesetu s reisu-l-ulemom Mustafom er. Ceri}em i predstavnicima Ministarstva za islamska pitanja Kraljevine Saudijske Arabije. Cijelo vrijeme sam u kontaktu s Harunom Efendi}em, glavnim vodi~em had`ija, koji putuju kopnom, a krenuli su u jutarnjim satima iz Amana prema Saudijskoj Arabiji.

Subota, 22. oktobar

Let kasni jedan sat, a mi se vra}amo u Sarajevo oko tri ujutro.

Ponedjeljak, 24. oktobar

Avion kasni dva sata
Nakon klanjanja sabah-namaza, mada mi to nije obi~aj, ali zbog nespavanja i umora od prethodne no}i nastavljam spavati sat du`e. Popodne imamo okupljanje had`ija u d`amiji Kralj Fahd. Nakon ukrcavanja prtljaga obra}am se had`ijama i u~imo ikrar dovu. Dok sam u~io dovu, imao sam nekoliko poziva s Aerodroma.

ikrar dove i priprema za odlazak na Aerodrom. Let je bio po planu. Prilikom slijetanja u Medini pogledima smo tra`ili d`amiju Muhammeda, a. s., i kada smo je ugledali, prolomio se tekbir, a onda salavati nisu prekidani sve dok to~kovi aviona nisu udarili o pistu. Sve had`ije su bile presretne, a suze iz njihovih o~iju bile su najbolji svjedok bujice njihovih pozitivnih osje}aja.

Doputovali smo u Medinu
Jutros sam doputovao u Medinu, gdje sam prije sabah-namaza abdestio i odmah se uputio u d`amiju poslanika Muhammeda, a. s., gdje sam klanjao. Harem je bio prepun, tako da je bilo nemogu}e u}i u unutra{njost d`amije te sam klanjao u haremu. Nakon odmora od nekih dva sata i doru~ka s had`ijama, odr`ali smo radni sastanak. Grad Medinu do`ivljavam na jedan poseban na~in. I pored toga {to sve vaktove namaza klanjam u d`amiji poslanika Muhammeda, a. s., trudim se da provedem {to vi{e vremena u ovom svetom objektu, koliko mi moje obaveze dozvoljavaju. Nakon jacije namaza prisustvovao sam predavanju u hotelu „Ritad`“, koji dr`i doktor Fuad ef. Sedi}.

Srijeda, 26. oktobar

Klanjamo na krovu
Ustajem ranije nego obi~no i odlazim u d`amiju na sabah-namaz, gdje provodim vrijeme do izlaska sunca. U 7.30 sati ispra}amo had`ije na obilazak Uhuda, Kibleteina, Hendeka i Kubaa. Ezan iz harema nas mami da se odazovemo i postignemo vrijednost hiljadu namaza. Klanjamo na krovu d`amije Muhammeda, a. s. Nakon podne-namaza `elim da obi|em nekoliko had`ija, roditelja mojih ratnih prijatelja i saboraca i provjerim da li im je ne{to potrebno. Neki `ele da se ~uju sa svojom djecom, drugima treba nadopuniti karticu, tre}ima treba da ne{to kupe i sve su to sitnice za mene, a za njih velike stvari. Usput se selamim s mnogo ljudi koje sam sretao u raznim `ivotnim situacijama, ve}ini ne znam ni imena, a u o~ima su mi svi podjednako dragi i veliki u gradu Allahovog Poslanika jer su zajedno sa mnom do{li da obavimo had` i o~istimo se od grijeha. Svi su oni presretni u Medini i upu}uju dove za sve muslimane, a posebno za svoje familije i dobre, plemenite i odva`ne Bo{njake. Imao sam ~ast i da se susretnem s mujezinom Poslanikove d`amije.

^etvrtak, 27. oktobar

Ef. Halilovi} na Sarajevskom aerodromu: Na had` ga ispratio unuk

(Foto: F. Fo~o)

Saznajem od kolega koji su ve} u Medini da ima problema oko smje{taja had`ija u sobama. Do{ao sam ku}i. Na ru~ku mi je bila k}erka Sad`ida i moj unuk Jahija, koji je, ina~e, dedin miljenik. Puno se obradovao na{em susretu. Nakon ru~ka sa suprugom Fatimom obi{ao sam teti}a Avdu, ~iji je otac preselio prije nekoliko dana.

Problem sa 60 kofera
I nedjeljom ustajem u uobi~ajeno vrijeme i obavljam vjerske du`nosti. Nakon toga, doru~ak s porodicom. Obi{ao sam i teti~nu Suadu i tetku ]amku. Zatim sam oti{ao na posao da zavr{im obaveze vezane uz had` i pripremam izvje{taj za pomo} 45 socijalno ugro`enih porodica. Nakon ikindije zajedno s Rasimom, sekretarom Ureda za had`, odlazim u Tuzlu radi ispra}aja had`ija koji putuju avionom. Popodne dobivam informaciju da su had`ije koje su putovale autobusom stigle u Medinu. Nakon jacije u d`amiji Princa Abdulaha u Tuzli kratko se obra}am had`ijama i dajem im osnovna uputstva. Nakon ikrar dove had`ije su krenule autobusima do Aerodroma Dubrave. Obavje{tavaju me da postoji problem sa 60 kofera koji ostaju za naredni let. Naravno, to me uznemirava, jer znam {ta to zna~i za had`ije kada stignu u Medinu.

Nedjelja, 23. oktobar

Obavje{tavam had`ije da avion kasni dva sata, te da }e nakon ikindije-namaza imati priliku upoznati se s vodi~ima i od njih preuzeti paso{e. Had`ije su, uz policijsku pratnju, prevezene i oko osam sati avion je poletio u pravcu Medine. Saznao sam da je avion iz Tuzle na vrijeme sletio. Cijeli dan sam u kontaktu sa saudijskom agencijom u D`edi, operativnim centrom i aeodromima Dubrave i Sarajevo od kojih tra`im da svi naredni letovi budu s dovoljno kontejnera i paleta, posebno tre}i avion iz Tuzle, kako bi sav prtljag mogao biti transportiran tim avionom. U kontaktu sam sa saradnicima u Medini koji mi {alju poruku u jedan poslije pono}i da je drugi avion sletio u Medinu.

Plan za odlazak u Meku
Ustajem mnogo ranije nego uobi~ajeno. Dolazim u d`amiju Muhammeda, a. s., da klanjam nafile i u~im Kur’an, a potom se u hotelu susre}em s dragim ljudima i s njima razgovaram o had`u i na{im dunjalu~kim pitanjima. Nakon doru~ka sa suprugom, odr`avam redovan sastanak s rukovodstvom, vodi~ima i ljekarima. Pravimo plan za odlazak had`ija u Meku. D`uma je uvijek poseban doga|aj u gradu Allahovog poslanika, gdje, prema zvani~nom izvje{taju, d`umu klanja 232.000 stranih had`ija i jo{ toliko stanovnika Medine i okolnih gradova. Radosni smo {to mo`emo u`ivati u ibadetima u Medini, ali na{a du`nost je da ve} razmi{ljamo o odlasku u Meku radi umre i obavljanja had`a, tako da su mi osje}aji podijeljeni izme|u `ala za Medinom i `eljom za Mekom i Kabom. Organizacijske obeveze mi, ipak, ne dozvoljavaju da se potpuno prepustim ibadetu.

Petak, 28. oktobar

Utorak, 25. oktobar

Pogled tra`i d`amiju
Ustajanje ranije nego ina~e, jer na sabah-namazu imam okupljanje had`ija Sarajevskog muftijstva u d`amiji Kralj Fahd. Prije toga sam imao kontakt s Rasimom iz Tuzle koji je u dva sata poslije pono}i imao okupljanje had`ija iz Biha}a, Travnika i Tuzle. Kazao mi je da se had`ije ukrcavaju u avion, kao i njihov prtljag i oni preostali prtljazi iz prvog aviona. Poslije ak{am-namaza uslijedilo je i okupljanje posljednje grupe had`ija u d`amiji Kralj Fahd u Sarajevu, radi u~enja

14

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Pokislo perje partijskih hajka~a
Odbrana Isakovi}evog „Biserja“, na koje su se svojedobno ostrvili protivnici istinskog priznavanja muslimanske nacije, slikovito je pokazala da je Midhat Begi} utjecao i na neke prakti~ne korake tada{nje politike u korist {irenja sloboda
ranko Mikuli} nije ~ekao, nego je nakon samo dva dana od svog razgovora s Hamdijom Pozdercom, pozvao Midhata Begi}a i mene u svoj kabinet. Rekao nam je da je pregledao Isakovi}evu knjigu „Biserje“ i ono {to su o njoj napisali neki ljudi te da i on osje}a da se u ovom slu~aju radi o recidivima antimuslimanske politike. Za partiju je, kako nam je rekao, bilo va`no da se brani odmah. Iznio je i svoj stav o jednakosti muslimana s ostalim nacijama. On `eli, kako je naglasio, da tim povodom istupi u javnosti, a nas moli da ga detaljnije uputimo u sam problem.

KATEDRA Pravo muslimana na knji`evnu tradiciju (2)

B

Politi~ka ~istina
Razgovor izme|u Mikuli}a i nas dvojice trajao je tri sata, u kojem je Begi} elaborirao knji`evnohistorijske i kriti~ke aspekte, a ja teorijskohistorijske i politi~ke. Mikuli} je pomno slu{ao i bilje`io sve argumente koje smo mu mi izlagali i koji su dokazivali legitimnost i opravdanost pojave navedene Isakovi}eve knjige, kao i dokaze da je hajka na tu knjigu i njenog autora, ustvari, na~in osporavanja partijske politike u oblasti nacionalnih odnosa

i kulture uop}e. Odista je Mikuli} bio efikasan u svojoj namjeri da intervenira u ve} dosta razbuktanu kampanju, koju su neki listovi ve} uveliko poveli protiv Isakovi}a i „Biserja“. Smatrao je da bi izostanak bilo kakve reakcije CK SKBiH ili nekih uglednih partijskih drugova, ustvari, zna~io zeleno svjetlo za napad na tzv. posljedice krive politike priznavanja nepostoje}e nacije. Nekoliko dana nakon na{eg razgovora, Mikuli} je sazvao {iru konferenciju partijskih kadrova iz oblasti kulture i predstavnike odgovaraju}ih komisija CK na konferenciju, na kojoj su bili pristuni i novinari. Otvorio je konferenciju rekav{i da je u javnosti nastao problem oko toga da li je knjiga „Biserje“ smjela biti objavljena i da li je ona djelo muslimanskog nacionalizma, a s tim u vezi i pitanje o tome da li je politika SK u toj oblasti ispravna. On je sazvao prisutne da, kao ljudi iz tog podru~ja, ka`u svoja mi{ljenja. Mikuli} je, tim na~inom vo|enja stvari, pokazao da je veoma vje{t politi~ar i da je odlu~io da odmah na ~istinu istjera hajka~e. Naime, time {to odmah

Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]
nije izlo`io svoj i partijski stav o tom problemu, nego pozvao na otvoren razgovor, on je dao povoda onima koji su inicirali i vodili kampanju da istupe, jer su mislili da Mikuli} ~eka podr{ku za osudu teksta i autora, kako se to u nekim ranijim slu~ajevima radilo. Pogodio je, {to se ka`e u centar, jer su odmah po~eli redom da govore svi oni koji su mislili da je to prilika za dobivanje poena u plasmanu na ljestivici partijskog uva`avanja, te su osuli paljbu na Isakovi}a i „Biserje“ - i to iz svih oru`ja.

Kriti~ka paljba
Svi, od Mladena Olja~e, Huseina Tahmi{~i}a, Ra-

deta Petrovi}a i drugih, govorili su u osu|uju}em tonu i s najte`im politi~kim kvalifikacijama. Kada su protivnici zavr{ili svoje tirade, Mikuli} je mirno rekao da }e on sada izlo`iti gledi{te SKBiH i njegovo li~no o tom pitanju. Kazao je da se u ovom pitanju krije, ustvari, problem da li smo mi uistinu za priznavanje muslimana kao nacije i njihovu jednakost s ostalim narodima u zemlji ili nismo. Naime, kazao je on, ako smatramo da muslimani jesu nacija, tada oni, kao i druge nacije, imaju svoju kulturu, pa i knji`evnu tradiciju. - Ali, ako tvrdimo da oni nemaju svoju kulturu i knji`evnost, ako ne dozvoljavamo da oni tu tradiciju izu~avaju i objavljuju rezultate, ako bi zaprije~ili izdavanje ovakvih djela kao {to je ovo Isakovi}a, koji je izvr{io izbor iz te tradicije i s ~ijim izborom se mo`emo slagati ili ne slagati u pojedina~nim slu~ajevima i oko pojedina~nih tekstova, ali nikako u pravu da se takvi izbori vr{e i objavljuju, tada mi negiramo postojanje muslimana kao nacije. Time negiramo i sopstvenu politiku koju potkopavamo i negiramo na djelu, a to je

~ak i gore nego da je negiramo politi~ki. Ako bismo postupili na na~in kako su prethodni govornici postupali, tada bi to zna~ilo da nismo iskreni, da odstupamo od svoje politike i izazvali bismo nove turbulencije u narodu i zemlji. Stoga drugovi koji govore tako da njihov govor implicira negaciju i diskriminaciju te kulture, a to implicira stav da bi trebalo zabraniti izdavanje djela kao {to je „Biserje“, grije{e i govore protiv politike SKBiH i njegove ~vrste odluke, kako nam je rekao Mikuli}, da se muslimani u ovoj zemlji smatraju i tretiraju kao nacija jednaka dvjema ostalim nacijama. Tada je rekao da se o ovom pitanju konsultiramo sa svojim drugovima u naju`em vodstvu CK i s drugovima koji dobro poznaju ovu problematiku i koji imaju kvalifikaciju da o njoj govore, a u koje i on ima povjerenje.

Prolom oblaka
Njegov govor imao je efekt proloma oblaka, jer su kao pokisle koko{i izgledali svi koji su do{li da u`ivaju u jo{ jednom pogromu nad jednim muslimanskim knji`evnikom i njegovim

U zaborav je palo i istrebljenje Bo{njaka 1942. godine u Koraju
Bila je to prekretnica u Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima, kada je kona~no postalo jasno da ~etnici nisu antifa{isti
Spomeni~ki kompleks u selu Vukosavci kod Lopara tokom agresije na BiH je devastiran, a i danas je zapu{ten i zaboravljen od vlasti. U op}ini tvrde da nemaju para, a Vladu RS sanacija partizanskog spomenika o~ito ne interesira. rukovodilaca i boraca. Bila je to prekretnica u Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima, kada je kona~no postalo jasno da ~etnici nisu antifa{isti, te da im je cilj istrebljenje Bo{njaka i stvaranje velike Srbije. To su pokazali i tri mjeseca ranije, 27. novembra 1941. godine, kada su zajedno s tada{njim saveznicima partizanima napali bo{nja~ko selo Koraj. Veliki broj mje{tana Koraja na stravi~an na~in stradao je upravo od ~etni~ke ruke, zbog ~ega su, navodno, protestirali parti-

HISTORIJA O ~emu svjedo~i spomenik u Vukosavcima kod Lopara

Mu~ki napadnuti
Kao da se `eli zaboraviti mjesto na kojem su majevi~ki ~etnici Stevana Damjanovi}a Leke 20. februara 1942. godine, i pored sporazuma o nenapadanju, mu~ki napali {tab Prvog majevi~kog partizanskog odreda i pobili tridesetak

Spomeni~ki kompleks: Devastiran, zapu{ten i zaboravljen od vlasti
(Foto: G. Bobi})

Sjedi{te partizanskog {taba danas

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

15

Susret s Brankom Mikuli}em
U drugom dijelu teksta, nastalog povodom stote godi{njice ro|enja prof. dr. Midhata Begi}a, jednog od na{ih najzna~ajnijih esteti~ara, literarnih teoreti~ara, histori~ara, knji`evnih kriti~ara i esejista, nastavlja se prisje}anje na doga|aj kojim je zaustavljena hajka na „Biserje“, djelo Alije Isakovi}a koje su `estoko kritikovali pripadnici „tvrde“ partijske linije, samo zbog poku{aja da se tim djelom afirmira djelom. Neki su se odmah po~eli posipati pepelom po glavi, a samo je Mladen Olja~a ostao kod svojih mi{ljenja. Ja vjerujem da je to bio uzrok njegovog neprimjetnog nestanka s politi~ke scene u Sarajevu, gdje je bio doveden da vlada u muslimanska knji`evna tradicija u BiH. U prvom dijelu teksta obja{njavaju se okolnosti pod kojima je do toga do{lo i opisuje na~in na koji je, posredstvom Hamdije Pozderca, zakazan susret Begi}a i Muhameda Filipovi}a s tada{njim {efom CK SKBiH Brankom Mikuli}em. Nakon tog susreta, s Isakovi}a i „Biserja“ skinuta je anatema i potvr|eno pravo muslimana i na naciju i na nacionalnu kulturu. se ne spominje, pokazuje da je rahmetli Midhat Begi} isto tako bio odlu~an da se zauzme za odbranu politike jednakosti svih na{ih naroda i njihovih kultura. Tako|er je bio pripravan da u svakoj prilici uzme u odbranu one mu-

Govor mr`nje u BiH
Kada sam prije tri godine po~ela ukazivati na govor ulice i mr`nje, stavljena sam na stub srama, proganjana, obezvre|ivana, napadana, progla{ena pla}enicom i ismijana
Nedavno je odr`ana konferencija OSCE-a o medijima u Sarajevu. Po ko zna koji put ponovljeni su stavovi da su novinari hrabri, ali i izlo`eni brojnim neprijatnostima i rizicima. Ponovo je zatra`ena i nova legislativa „kako bi novi zakoni za{titili slobodu izra`avanja i prestali donositi samo restrikcije“. ukazivati na govor ulice i mr`nje u na{im „liberalnim“ medijima, stavljena na stub srama, proganjana, obezvre|ivana, napadana, progla{ena pla}enicom i ismijana. Kada danas ova trojica uglednih predstavnika medija vrlo glasno tvrde da je Pi{e: „politi~ki i javni diskurs u Sanja VLAISAVLJEVI] Bosni i Herogramski definiraju same sebe kao zagovornike multietni~ke demokratske Bosne i Hercegovine“. Ma ne}e biti da su to socijaldemokratske partije koje svoju multietni~nost pokazuju preko dva i po ~ovjeka koji nisu predsjednikove nacionalne pripadnosti. Ne}e valjda biti da Pe}aninovu upotrebu ove rije~i koja treba ismijati njegove neistomi{ljenike, nego mislim na ljude koji znaju o ~emu govore.

BEZ DLAKE NA JEZIKU Bez hrabrih novinara nema ni jezika ulice

Politi~ko nasilje
Za njih je govor mr`nje koji „prelazi u zagovaranje politi~kog nasilja“ ~ak i re~enica banjalu~kog novinara Dragana Jerini}a koji ka`e: „Kada bih negdje na ulici sreo @eljka Kom{i}a, opalio bih mu jedan {amar, preko usta, onaj vaspitni, {to mu u~itelj nije nikad opalio, pa kad god sljede}i put bude htio da pri~a o Srbima i fa{izmu, da se za jezik ugrize“. E pa Jerini} je onda jedan obi~ni po~etnik u promoviranju govora mr`nje. Kakav je ovo govor mr`nje i nasilje kada mi imamo i znamo mnogo bolje forme s mnogo jasnijim porukama koje za posljedicu imaju nasilje i ugro`avanje ne~ijeg `ivota. I to ne tamo u Banjoj Luci, nego ovdje, u Sarajevu, na Javnom servisu Federacije, onom skoro pa „jedinom“ medijski slobodnom teritoriju u kojemu se patriotizam i klanska privr`enost dokazuju jedino jezikom ulice, mr`nje i psovkama. Svi koji ne misle kao klan su sistematski nazivani najpogrdnijim imenima pa tako, kada gospodin Ekrem Tucakovi} ka`e da je u BiH prisutna islamofobija, onda on ne govori istinu, nego uni{tava slobodu medija i izra`avanja. Eto, pa neka nama konferencija o medijima, a i ovih eksperata „neznalica“ koji govore o jeziku mr`nje u bh. medijima, kojeg zapravo „uop}e nema“, kako veli jedna od organizatorica konferencije o medijima. Ko zna, mo`da i oni zavr{e u Be~u u kakvoj misiji, za nagradu.

Objavljena studija
Istina, treba na po~etku ista}i kako biv{a direktorica Sektora za emitiranje u RAK-u (Dunja Mijatovi}) tvrdi da govora mr`nje nema i kako ljudi koji prave „hiperprodukciju“ tog pojma ustvari i ne znaju {ta je govor mr`nje. Hajde da joj povjerujemo oboje: i da ga nema i da oni koji govore da ga ima ne znaju {ta govor mr`nje zna~i. E pa tako ba{ kada je objavljena informacija o OSCE-ovoj konferenciji koju je Mijatovi} organizirala objavljena je i studija o utjecaju govora mr`nje u politici i medijima na sigurnost u BiH, koju potpisuju: Vlado Azinovi}, Kurt Basiner (Bassuener) i Bodo Veber (Weber). Slo`it }emo se da nije rije~ o diletantima i ljudima koji su zalutali u novinarstvo. Studija je predstavljena u drugarskoj novini „Oslobo|enje“. E koliko su oni prepoznali govora mr`nje u na{im medijima i to ~ak ponajprije u onim liberalnim, demokratskim, gra|anskim i otvorenim, koji nikako nisu i ne mogu biti nacional/isti~ki. Idu oni korak dalje od pukog prikazivanja govora mr`nje u bh. medijima. Govore i o „krizi koja prerasta u govor o ratu“. Sje}am se da sam, kada sam prije tri godine po~ela

Svi koji ne misle kao klan sistematski su nazivani najpogrdnijim imenima pa tako, kada gospodin Ekrem Tucakovi} ka`e da je u BiH prisutna islamofobija, onda on ne govori istinu, nego uni{tava slobodu medija i izra`avanja
cegovini radikaliziran tokom posljednje tri godine, s nagla{enim porastom od oktobarskih izbora 2010. godine“, onda nema nikakvih ismijavaju}ih komentara ni polemika u novinama o tome. ima govora mr`nje i da takav govor utje~e na „javnu sigurnost u BiH“. To govore samo oni koji ne znaju {ta je takav govor. Recimo, kada novinarka informativne emisije Federalnog javnog servisa najavljuje kraj priloga o ubijenom Muameru Gadafiju i prelazi na prilog o Miloradu Dodiku, ona ne pravi razliku izme|u njih: obojica su diktatori. I to nije govor mr`nje dakako, nego samo „~injenica“, a stvari treba nazivati pravim imenima, zar ne? Ima jo{ ne{to veoma zanimljivo u analizi ovih stru~njaka. Kada ka`em „stru~njak“, uistinu ne mislim na onu podrugljivu

Begi}: Prakti~ni doprinos

Isakovi}: Odbranjeno pravo

oblasti knji`evnog `ivota, nakon ~ega ga je njegov put odveo do toga da u~estvuje na sjedeljkama s Radovanom Karad`i}em i drugim sli~nim tipovima u vikendici jednog nesretnog profesora na Ni{i}ima. Cijeli ovaj slu~aj ukazuje na dva momenta. Prvi je da je pokojni Branko Mikuli} bio dosljedan i odlu~an u provo|enju i odbrani politike jednakopravnosti svih naroda u Bosni i Hercegovini. Drugi va`an moment je da ovaj doga|aj, o kojem se veoma malo zna, a nikada

slimanske knji`evnike, kao, uostalom, i druge, od objeda i napada u kojima su, u pravilu, objede o nacionalizmu bile najefikasnije i vodile najkra}im putem ka eliminaciji tih ljudi iz literarnog i javnog `ivota. O Midhatu Begi}u se stvarala slika kao o ~ovjeku izvan prakti~nog i realnog, pa i politi~kog `ivota. Ovaj slu~aj pokazuje da je on, u ovom slu~aju je to sasvim jasno, odlu~uju}e utjecao i na neke prakti~ne korake tada{nje politike u korist {irenja sloboda.

Javna sigurnost
Uistinu, pa kako ismijati ove tvrdnje kada je govor mr`nje toliko prisutan i opipljiv da ga je nemogu}e ne primijetiti. I ne samo to, primje}uju ovi eksperti da je novost koja se pojavila „poslije izbora u kontekstu strana~kih sukoba o formiranju vlade govor i prijetnja upotrebe sile izra`ene od politi~kih partija iz Sarajeva koje pr-

Ne uklapa se u pri~u o svesrpskom pomirenju
Simpatizeri ~etnika tvrde da je 20. februar 1942. po~etak srpsko-srpskog rata i Vukosavci se danas ne uklapaju u pri~u o svesrpskom pomirenju. U podmuklom ~etni~kom napadu ubijeni su komandant partizanskog odreda Ivan Marzanski komandanti. Za {ta su ~etnici uvijek ratovali na teritoriji BiH, dobro je poznato i iz novije historije. kovi} Irac, politi~ki komesar Fadil Jahi} [panac, dr. Mustafa Mujbegovi}, Pero ]uski}, Kosta Popov, Sejfo Karamehmedovi} i Albin Herljevi}, dok su Slavka Mi~i}a, Antu Macana i Slobodana Jovanovi}a toga dana ~etnici `ive zarobili i zaklali. okupljanja. Motel od 1.200 kvadratnih metara djelo je arhitekte Dragoslava Simi}a, a Spomenik revoluciji, visok sedam metara, izliven je 1986. u Zagrebu. Autor je slovenski kipar Drago Tr{ar. Danas je sve prepu{teno zubu vremena, ali antifa{isti iz Br~kog, Tuzle, Bijeljine i drugih gradova ovoga dijela BiH ipak se 20. februara okupe na ovom E. M. mjestu.

Strani investitori boje se politi~kog haosa u BiH
Samir Kesetovi} je Bosanac koji radi na dr`avnoj klinici u St. Poltenu u Austriji. Od 2005. godine je u radni~kom savjetu i poslanik u radni~kom parlamentu ove klinike sa 3.200 uposlenika. Donedavno je bio i gradski vije}nik. Trenutno je u Bosni i Hercegovini radi uspostave kontakata sa „zdravim snagama u BiH koje bi imale snage da izvuku zemlju iz krize u kojoj se nalazi“. - Vi{e sam nego siguran da na{i ljudi ho}e da investiraju u svoju zemlju, i to ne samo oni, ali se svi boje haosa i nesigurnosti koji vladaku u BiH s ovim vladaju}im strankama - ka`e Kesetovi}. Zbog toga je ovaj uspje{ni Bosanac prvo i posjetio Savez za bolju budu}nost BiH za koji ka`e da je najbli`i njegovom vi|enju rje{enja izlaska iz krize BiH. - Bio je to produktivan razgovor, gdje sam se upoznao s ciljevima SBB BiH navodi Kesetovi}. On je posebno zainteresiran za ideju formiranja ministarstva za dijasporu za koju se, tako|er, zala`e i

USPJE[NI LJUDI Samir Kesetovi}, Bosanac u Austriji

Sa SBB BiH ovaj poslanik u radni~kom parlamentu austrijske klinike dogovorio saradnju
SBB BiH. - Dogovorili smo konkretnu saradnju. Prvi nivo bit }e animiranje dijaspore, jer je frapantan podatak da je od vi{e od milion i 300 hiljada na{ih ljudi vani njih samo 36.000 iza{lo na izbore - naglasio je Kesetovi}. Tako|er se zapitao kakva je to zemlja koja je spremna da se odrekne vi{e od milion svojih ljudi i zaklju~io da u ovoj situaciji jedino SBB BiH ima predispozicije da u budu}nosti spasi BiH od A. CANOVI] katastrofe.

Mjesto okupljanja
Krajem 70-ih godina pro{loga stolje}a 19 op}ina sjeveroisto~ne Bosne finansiralo je izgradnju spomeni~kog kompleksa u Vukosavcima. Bio je mjesto |a~kih ekskurzija i socijalisti~kih

Kesetovi}: Animirati bh. gra|ane u dijaspori da glasaju

16

29. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

KOLUMNA

Izbori na marginama vanjske politike
Istra`ivanja javnog mnijenja pokazuju da }e se bira~i fokusirati uglavnom na doma}a pitanja, pogotovo u vrijeme visoke nezaposlenosti i slabljenja ekonomije
trka za predsjednika je po~ela. Predsjednik Barak Obama (Barack) nada se da }e mu nedavni uspjeh u vanjskoj politici dati dovoljno „municije“ da ponovo osvoji Bijelu ku}u u novembru 2012. godine. Iako Obamu rivali Republikanci ne mogu optu`iti da je mekan po pitanju nacionalne sigurnosti, kao {to se desilo mnogim kandidatima iz Demokratske stranke, glasa~ke kutije sudit }e mu, prije svega, po ekonomskom dostignu}u Amerike.

U

ri~kih snaga iz Iraka do kraja ove godine, vrlo su popularne mjere vezane za dva vrlo skupa i u zemlji vrlo nepopularna rata. Obamine pristalice nagla{avaju da je on, rezolutno bave}i se terorizmom, Ira-

Demokrati, tako|er, poku{avaju razlikovati, odnosno, odvojiti uspjehe Obamine vanjske politike od prepreka u ameri~kom Kongresu u vezi s deficitom, dugovima i porezima. Ali, uprkos njihovim naporima,

je da se Amerikanci fokusiraju na doma}a pitanja, naro~ito ekonomiju, a potom na vanjske odnose, uklju~uju}i rat protiv me|unarodnog terorizma. Mi{ljenje javnosti tako|er demonstrira da je broj

ekonomiju. Devedeset i tri posto ispitanih kazalo je da je ekonomija veoma va`no pitanje, dok je, pore|enja radi, istu va`nost terorizmu dalo njih 73 posto.

Lo{e vijesti
Analiti~ari vjeruju da }e nezaposleni izrasti u iznena|uju}e nesigurno glasa~ko tijelo u 2012. godini. Konvencionalna mudrost da nezaposleni glasaju manje od ljudi koji imaju posao, sada je pred izazovom. Nova istra`ivanja bazirana na trenutnoj ekonomskoj krizi pokazuju da }e ljudi koji su ostali bez posla promijeniti mi{ljenje o tome kojeg kandidata za predsjednika podr`ati. Ovo su lo{e vijesti za Obamu koji vi{e ne mo`e kriviti svog prethodnika za prolongiranje smanjenja. Ako ekonomija u|e u jo{ jednu recesiju bez pobolj{anja u otvaranju novih radnih mjesta, demokratski stratezi poku{at }e u dolaze}oj kampanji manevrirati pitanjima nacionalne sigurnosti. Oni }e porediti, odnosno, nastojati razlikovati Obamu od republikanskih

Pi{e: Janusz BUGAJSKI
kandidata. Republikanski kandidati odr`at }e velike debate o vanjskoj politici 15. novembra, ali ni Mit Romni (Mitt Romney), ni Rik Peri (Rick Perry), ni biznismen Herman Kejn (Cain) nemaju opse`no iskustvo u vanjskoj politici. Naprotiv, u nedavnoj debati ~ak nisu mogli navesti ime predsjednika Uzbekistana, iako se radi o zna~ajnoj srednjoazijskoj zemlji koja grani~i s Afganistanom. Paradoksalno je da Obami u njegovoj utrci za reizbor mo`e pomo}i nova me|unarodna kriza, dok je njegov polo`aj vrhovnog komandanta neupitan. Velika nesigurnost, pak, bio bi utjecaj na novi teroristi~ki gnjev na tlu Sjedinjenih Dr`ava. Iako bi skrenuo pa`nju s ekonomije, mogao bi dovesti u pitanje Obaminu spremnost i u~inkovitost.

Popularne mjere
Posljednjih nekoliko mjeseci Obami su donijeli seriju pobjeda u borbi protiv me|unarodnog terorizma i stranih diktatora. Smrt Osame bin Ladena, kojeg su ubili ameri~ki specijalci, uklanjanje va`ne figure u ElKaidi Anvara el-Avlakija u Jemenu, hvatanje i smrt libijskog lidera Muamera Gadafija bez ijedne ameri~ke `rtve, popravili su predsjednikov kredibilitet. Nadalje, povla~enje NATO-a iz Afganistana do 2014. godine i upravo najavljena evakuacija svih ame-

Obama: Utrka za predsjednika je po~ela

kom i Afganistanom, uspio po~istiti nered koji je napravio pro{li republikanski predsjednik D`ord` Bu{ (George W. Bush). Takvi sada tvrde da su demokrati ja~i po pitanju nacionalne sigurnosti.

istra`ivanja javnog mnijenja pokazuju da }e se bira~i fokusirati uglavnom na doma}a pitanja, pogotovo u vrijeme visoke nezaposlenosti i slabljenja ekonomije. Posljednje opse`no istra`ivanje javnosti potvrdilo

onih koji podr`avaju Obamu pao na novih, niskih 46 posto, drugi mjesec zaredom. Iako ima podr{ku od 64 posto kada je rije~ o borbi protiv terorizma, samo 40 posto ispitanih podr`ava na~in na koji Obama vodi

SVJEDO^ENJA Jerko Zovak u svojoj knjizi objelodanio frapantne ~injenice

Kako su HDZ i Tu|man izdali Hrvate u bosanskoj Posavini
Zbog knjige „Rat u bosanskoj Posavini 1992.“ Zovak stekao brojne neprijatelje u Hrvatskoj, ali i me|u Hrvatima u BiH Zovak: Udario u
Biv{i predsjednik Hrvatske Franjo Tu|man zamislio je bio da Ora{je, Bosanski [amac, Od`ak i Bosanski Brod ostanu pod hrvatskom kontrolom. Sve ju`nije od toga nije ga interesiralo i svjesno je i namjerno Republici Srpskoj prepustio koridor, tvrdi autor knjige „Rat u bosanskoj Posavini 1992.“ Jerko Zovak, koji je, ina~e, biv{i oficir Hrvatske vojske i sudionik rata u bosanskoj Posavini. - Tu|man je prihvatio RS kao cjelovitu i rekao: „[to se mene ti~e, Derventa, Doboj, Modri~a, Gra~ac, Br~ko to je va{ postor, izvolite“ - ka`e on. svjetlo na politiku Hrvatske i njenog predsjednika Tu|mana u ratu u bosanskoj Posavini. Zbog toga je Zovak stekao brojne neprijatelje u susjednoj nam zemlji, ali i me|u Hrvatima u BiH. Udario je u „osinje gnijezdo“, u one koji `ele sakriti istinu o izdaji bosanske Posavine i tamo{njih Hrvata. Planirani tekst koji je Zovak namjeravao napisati za novine kako bi demantirao tvrdnje generala Petra Stipeti}a i onih koji za pad bosanske Posavine krive hrvatske jedinice iz Bosanskog Broda i Slavonskog Broda, na kraju je prerastao u knjigu od ~ak 770 stranica. - Dvije i po godine tra`io sam dokumente i ~udo je {ta sam sve na{ao. Nije bilo lako odlu~iti se objaviti sve to. Iznio sam sve {to sam tokom
„osinje gnijezdo“

Mi, Hrvati i Bo{njaci, nismo pobjegli
- Mi, Hrvati i Bo{njaci, nismo pobjegli kao kukavice iz bosanske Posavine, nego smo dovedeni u poziciju u`asno neravnopravne borbe. Bosanski Brod je branilo 1.950 Hrvata i Bo{njaka koje je napadalo 19.600 srpskih vojnika sa svom avijacijom, tehnikom i tako dalje, {to je potvrdio i srpski general Lisica. Dana{nja realnost boha{ki istra`itelj ni provokator, ve} normalan smrtnik koji poku{ava do}i do istine i odobrio je svojim slu`benicima da mi daju podatke. Na temelju stvarnih podataka slo`io sam i jednu i drugu stranu - pri~a Zovak. Kada je zavr{io rukopis, odnio ga je generalu Stipeti}u u Zagreb i zamolio ga da ga pogleda. Nakon dva mjeseca Stipeti} ga je pozvao i kazao mu: „Sve ovo {to si ti napisao je istina“. sanske Posavine posljedica je prvobitne dogovorene podjele BiH, pogotovo unutra{nje podjele na RS i „Herceg-Bosnu“. Kada smo mi osvojili Modri~u, onda su do{li i rekli nam: „Vratite se nazad, ko vam je dozvolio da osvajate Modri~u. To nije u planu“. Tako nam je rekao zapovjednik Prve gardijske brigade - prisje}a se Zovak. neral Armije RBiH Stjepan [iber smatra da knjiga Jerke Zovaka nije samo istina o bosanskoj Posavini, nego i istina o BiH, da je ona zna~ajan dokument koji }e se izu~avati. Prof. dr. D`emal Najetovi} nagla{ava da je rije~ o veoma „vru}oj knjizi“, a da „vru}e knjige“ pi{u samo hrabri ljudi. I dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr. Ivo Kom{i} cijeni da je Zovak zaista hrabar ~ovjek, jer pi{e o jo{ jakim politi~kim snagama i osobama. - Bosanska Posavina je izdana. To je bila veleizdaja, ne samo bosanske Posavine nego i cijele BiH. Ponosan sam, kao Hrvat, {to je jedan Hrvat napisao istinu o izdaji bosanskih Hrvata, o izdaji BiH. Nadam se da }e se i drugi Hrvati drznuti i krenuti ka istini - kazao je Kom{i}.
Ru`dija AD@OVI]

Skrivanje istine
Zovak je u svojoj knjizi, koja sadr`i oko 2.000 dokumenata, objelodanio ~injenice koje su bacile novo

istra`ivanja zatekao kako bih demantirao slu`beni, zvani~ni stav Hrvatske, kako bih skinuo ljagu sa sebe i svojih suboraca da nismo pobjegli s fronta - ka`e Zovak. Njegove tvrdnje o de{avanjima u bosanskoj Posavini potvrdila je i suprotna strana, srpski generali. @ele}i da do|e do ta~nih podataka, Zo-

vak je kontaktirao sve op}ine u bosanskoj Posavini, njih osam, ljude koji su radili u organizacijama boraca... - Prvo su me gledali kao ~udo nebesko. Pitali su svoje pretpostavljene, kao recimo u Bosanskom [amcu gospodina Simu Zari}a, da li oni smiju sa mnom razgovarati. Zari} je shvatio da nisam ni

^ovi} i Dodik
Na nedavno odr`anoj promociji knjige u Sarajevu re~eno je da su tada{nji ~elnici HDZ-a bili op~injeni srpskom politikom, kao {to je danas Dragan ^ovi} op~injen politikom Milorada Dodika, kojem poma`e u razgradnji BiH. Penzionisani ge-

ILA=@=H

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

"#

Tačno Netačno
stoljeća bio centar Rizorđimenta, 1Pijemont je tokom 19.kojim je Italija ujedinjena? “Don Đovani” jedno je od najvećih 2djela koje je ikad komponirano? Prema narodnom predanju, Nabu3kodonosoru II pripisuje se gradnja babilonskih visećih vrtova? 1. TAČNO

ISTRAŽIVANJE Kako izbjeći probleme sa začećem 

A@EJAH=I=DH==KJAčA=F@IJ
Takvu prehranu karakterizira česta konzumacija voća, povrća, ribe i proizvoda od integralnog zrna
zika od poteškoća sa plodnošću naučnici pojašnjavaju zaštitnim utjecajem ovakvih prehrambenih navika kada je riječ o mogućnosti pojave rezistencije na inzulin. Kod žena kod kojih se razvila rezistencija na inzulin, javljaju se poteškoće s apsorpcijom šećera iz krvi, ali i s ovulacijom - centralnim događajem u menstrualnom ciklusu, prilikom kojeg dolazi do prskanja zrelog folikula u jajniku i izbacivanja jajašca. Pored toga, inzulin utječe i na prisutnost hormona povezanih s ovulacijom, pojašnjavaju istraživači u časopisu “Fertility and Sterility”.

Istraživanje provedeno u Španiji, pokazalo je kako manje poteškoća sa začećem imaju žene koje se više pridržavaju mediteranske prehrane. Mediteransku prehranu karakterizira česta konzumacija voća, povrća, ribe i proizvoda od integralnog zrna, a ranije studije već su je povezivale sa smanjenjem rizika obolijevanja od dijabetesa, pretilosti i bolesti srca. Novi nalazi istraživača utemeljeni su na podacima prikupljenim od skoro 500 žena koje su imale poteškoća sa plodnošću te više od 1.600 žena iste dobi koje su rodile najmanje jedno dijete. Povezanost mediteranske prehrane i smanjenja ri-

Pijemont štab ujedinjenja Italije
Pijemont je tokom 19. stoljeća bio centar Rizorđimenta, kojim je Italija ujedinjena. Vitorio Emanuele II, prvobitno kralj Pijemonta i Sardinije, postao je 1861. prvi kralj ujedinjene Italije. Ova autonomna oblast Italije u vrijeme Rimske imperije povezivala je svojim putevima Italiju sa provincijama sa druge strane Alpa, kao što je bila Galicija, a tokom srednjeg vijeka regijom je dominirala porodica Savoje. Pokrajina je sa svih strana okružena planinama, a prosijeca je rijeka Po, čija se dolina nalazi u samom centru regije. U ovoj oblasti nalazi se najveći dio plodne zemlje u Italiji, na kojoj se uzgajaju pšenica, pirinač i vinova loza. Hidroelektrana koja je tu podignuta, snabdijeva strujom veliki dio sjeverne Italije.

Mediteranski način prehrane štiti i od dijabetesa te bolesti srca

Spec 
Oženjen sam strankinjom koja bi željela raditi u Federaciji. Molim da mi objasnite koji je način za zapošljavanje na privremenim i povremenim poslovima na osnovu radne dozvole ako ispunjava uvjete iz zakona, pita G. T. iz Sarajeva. Poslodavac ne može sklopiti ugovor o radu i ugovor o obavljanju privremenih i povremenihposlova sastrancemprije negošto stranacdobije radnu dozvolu u skladu sa zakonom. Federalni zavod za zapošljavanje, na prijedlog službe za zapošljavanje, daje odobrenje za zapošljavanje stranaca. Uz prijedlog, služba za zapošljavanje podnosi i zahtjev poslodavca sa potrebnim podacima. Služba za zapošljavanje vodi propisane evidencije o nezaposlenim i zaposlenim strancima i strancima koji obavljaju privremene i povremene poslo- 

=Fš=L=A IJH==?=

ve u skladu sa propisima o radu. Radna dozvola strancu se izdaje pod uvjetom da ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji i da u evidenciji službe za zapošljavanje međunezaposlenim osobama nema onih koji ispunjavaju uvjete koje poslodavac zahtijeva za sklapanje ugovora o radu. Radna dozvola izdaje se na određeno vrijeme, a najduže za jednu godinu.
Dipl. pravnica Enisa Hodžić 

Genetski modificirana verzija virusa herpesa NV1066 mogla bi se koristiti kao tretman za posebno agresivne vrste raka dojke, otkriva studija Memorijalnog centra za rak “Sloan-Kettering” u Njujorku. - Virus NV1066 naciljao je i uništio 90 posto ćelija trostruko negativnog raka dojke. Nakon 20 dana, tumori su nestali. Ova vrsta raka dojke ima visoke nivoe proteina p-MAPK, a virus herpesa posebno cilja ćelije s viskim nivoom tog hormona - istakli su voditelji istraživanja.

2. TAČNO

Najsavršenija opera ikad napisana
”Don Đovani” (“Don Giovanni”) opera je sa muzikom Volfganga Amadeusa Mocarta (Wolfgang Amadeus Mozart) i libretom Lorenca da Pontea (Lorenzo), a premijerno je izvedena u Državnom kazalištu u Pragu na današnji dan, 29. oktobra 1787. godine. “Don Đovani” smatra se jednim od najvećih muzičkih djela ikada komponiranih. Danski filozof Kirkegard (Kierkegaard) napisao je dug esej u kojem tvrdi da je to najsavršenija opera ikada napisana. Finale, u kojem se Don Đovani odbija pokajati, postao je zadivljujuća filozofska tema za mnoge pisce, uključujući Džordža Bernarda Šoa (Georgea Bernarda Shawa). Filmska adaptacija opere pojavila se 1979. godine.

Roditelji koji se šale i igraju sa svojom djecom, daju im važne životne lekcije, ističu istraživači s Univerziteta “Sterling”. Humorom i igrom roditelji pomažu djeci da steknu vještine koje će im biti potrebne u društvu i životu uopće. Istraživači smatraju da će djeci poslije ta znanja pomoći u

0KH L=ž= = H=L @A?A

Pravilan odgoj

sklapanju prijateljstava, pronalaženju partnera i oslobađanju od stresa. Žene više vole muškarce koji ih umiju nasmijati, ljudi se lakše zbližavaju ukoliko dijele isti smisao za humor, a poznato je da se uz smijeh lakše nosimo sa stresom i depresijom, pojašnjavaju stručnjaci.

3. TAČNO

Nabukodonosor graditelj visećih vrtova
Prema narodnom predanju, Nabukodonosoru II ili Habuhadnazaru II pripisuje se gradnja babilonskih visećih vrtova. Bio je drugi i najveći kralj babilonske dinastije Haldejaca. Započeo je svoju vojničku karijeru kao činovnik 610. godine prije nove ere i došao je na prijesto nakon smrti svog oca, odmah nakon što je 605. godine preoteo Siriju od Egipćana. Napao je državu Judeju i osvojio Jerusalem 597. godine, a zatim ponovo 587. - 586. godine i prognao istaknute građane u Babilon. Posvetio je vrijeme i energiju obnovi Babilona, naredio je da se popločaju putevi, ponovo izgrade srušeni hramovi i iskopaju kanali. Rođen je oko 630., a umro oko 561. godine prije nove ere.

ŠAH?ECAH EAđK HAFAH= E L@EJA=
Pjevačica Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) saopćila je nedavno da je raskinula dugogodišnju vezu sa zvijezdom Formule 1 Luisom Hamiltonom (Lewis), a britanska štampa odmah ju je povezala sa zgodnim Velšaninom Stivom Džounsom (Steve Jones), koji vodi šou “X faktor”, u čijem je žiriju i Nikol. Sada “Daily Mail” prenosi da je bivša članica benda “Pussycat Dolls” u vezi s američkim reperom Drejkom (Drake), poznatim po kratkoj vezi s Rijanom (Rihanna). Nikol i Drejk primijećeni su u jednom restoranu u Los Anđelesu, a očevici kažu da su izgledali kao da su u veoma bliskom odnosu. Šercinger se još nije oglasila povodom priča o svojim novim vezama.

U potrazi za novim momkom

"$

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

SCENA Damir Avdić objavljuje novi

’AE =HA@
Damir Avdić, bh. muzičar i pisac sa slovenskom adresom, uskoro će sve one koji poštuju njegova djela, obradovati novim albumom. Tuzlanski umjetnik posljednjih dana privodi kraju rad na nosaču zvuka pod nazivom “Mein kapital”, a početkom naredne sedmice objavit će i najavni singl. - Album izlazi sredinom novembra i na njemu će se naći 13 pjesama. Naravno, i dalje je sve gitara i vokal. Ništa nije nasnimavano, produkcija je malo drugačija nego do sada i mnogo bliža živom zvuku, a CD će objaviti nezavisna izdavačka kuća KUM BUM. U ponedjeljak ću na svoj profil na MySpaceu postaviti pjesmu “Katalonija Sparta Galicija” kao najavu albuma, a ova numera moći će se poslušati i na nekoliko portala u BiH, Srbiji i HrvatOmot albuma (Foto: D. Salama)

Tuzlanski umjetnik u ponedjeljak

’=A’ FLE @A?A>H= K *E0
Serija koncerata hrvatske grupe uključuje nastupe u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci
Popularna hrvatska grupa “Majke” objavila je početkom mjeseca novi album “Teške boje” i najavila promotivnu turneju po zemljama regiona. Serija koncerata benda koji predvodi harizmatični Goran Bare, bit će otvorena nastupom 29. oktobra u zagrebačkoj Tvornici, a potom će se nastaviti u brojnim hrvatskim i bh. gradovima. - Za sada nemamo precizne datume, ali je sasvim izvjesno da ćemo polovinom decembra doći u BiH. Već sada mogu potvrditi da će u tom terminu “Majke” održati koncerte u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, a veoma je moguće da turneja zahvati još nekoliko bh. gradova. Znamo da nas brojni fanovi u BiH s nestrpljenjem očekuju, stoga im ovom prilikom mogu obećati da ih nećemo iznevjeriti - govori menadžer popularnog benda Igor Boltek. Što se tiče novog albuma, naišao je na odličan prijem kod publike, što najbolje ilustrira podatak da su “Teške boje” u prošloj sedmici bile najprodavaniji nosač zvuka u susjednoj Hrvatskoj. Kako naglašava Boltek, uskoro bi se ovaj CD trebao naći i na bh. tržištu. H. P.

Turneja popularnog benda

skoj - otkriva Avdić. Sam naziv svog četvrtog albuma “Mein kapital” Avdić ne želi posebno pojašnjavati, tek konstatira kako se radi o dvije riječi koje najbolje opisuju današnje vrijeme. Nedavno je održao uspješne nastupe u Beogradu i Pančevu, a upravo nakon objavljivanja novog nosača zvuka, upriličit će seriju koncertnih promocija širom regiona. H. P.

Bare: Harizmatični frontmen “Majki” 

=@E HAJ = % @=H=
Korzet koji je Madona (Madonna) nosila na turneji “Who's That Girl” 1987. godine, prodat je ove sedmice na aukciji. Korzet je postigao nevjerovatnu cijenu od 72.000 dolara. Kupio ga je fan iz Kine, a on je nakon najviše ponude od 67.000 dolara dao još 5.000 dolara i time iznenadio sve one koji su bili prisutni u aukcijskoj kući “Julien's”. Korzet je napravljen posebno za Madoninu turneju. Na aukciji je za 6.400 dolara prodata i njena knjiga “Sex” s autogramom.

Uspješna aukcija

Šarif: Nije mu prvi put

Glumači veteran Omar Šarif (Sharif) imao je još jednom napad ljutnje pa je ovom prilikom ošamario djevojku na crvenom tepihu. Naime, Omar se u četvrtak ujutro na Filmskom festivalu u Kataru slikao s fanovima. Odabirao je jednog po jednog iz gužve i pozirao s njima. Jedna djevojka se pokušala progurati prije reda

Š=HEB š==HE @ALK = ?HLA JAFEDK
pa se Omar u ljutnji okrenuo prema njoj, ošamario je i rekao joj da čeka svoj red. Samo nekoliko trenutaka poslije djevojka je pozirala s njim kao da se ništa nije dogodilo. Omaru to nije prvi fizički napad. Još 2003. godine napao je policajca u kasinu u Parizu, a 2007. tvrdio je da nije kriv što je napao i pretukao čovjeka koji naplaćuje parking na Beverli Hilsu.

Novi incident slavnog glumca

IDM >E
album

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

"%
Spec

=FEJ=’ IJEžA C AIA?=
će predstaviti najavni singl “Katalonija Sparta Galicija”
Rijana: Optužena da ponižava žene

.AEEIJE?A FHJEL 4E=A
Avdić: Novih 13 pjesama

Zbog spota “We Found Love”

,žAEBAH FA žA= C@EA
Svestrana Dženifer Lopez (Jennifer) zablistala je na snimanju za časopis “Glamour”, koji ju je proglasio ženom godine. Lijepa Latinoamerikanka se, osim pjevanjem i glumom, bavi i dizajniranjem, a jedna je i od članova žirija šoua “Američki idol”. No, Dženifer 2011. neće pamtiti samo po lijepim stvarima - ove godine došao je kraj njenom sedmogodišnjem braku sa Markom Entonijem (Marc Anthony), s kojim ima dvoje djece. Trenutno je povezuju s glumcem Bredlijem Kupe- Lopez na naslovnici “Glamoura”

Izbor magazina “Glamour”

Rijanin (Rihanna) spot za pjesmu “We Found Love” podigao je veliku prašinu. Nisu se javili muškarci, koji, uglavnom, vole Rijanu, nego feministice, jer smatraju da Rijana spotom ponižava žene. Spot obiluje drogom,

seksom i nasiljem zbog čega su američke organizacije koje se bore protiv nasilja nad ženama, optužile pjevačicu za stvaranje negativne slike o ženama. Naime, pjevačica u spotu trpi nasilje, a partner joj na pozadinu piše riječ “moja”.

Mlada Zeničanka s bečkom adresom Belma Musić i dalje niže uspjehe u modnom svijetu. Protekle sedmice radila je revije za svjetski poznate marke. - Pojavila sam se na pisti u kolekcijama brendova “Levi's”, “Nike”, “Fred Perry”, “Frontline”, “American Latina”, “Cassida”, a uskoro ću raditi reviju za “La Martina” - kaže manekenka. Ad. K.

rom (BradleyCooper), ao novoj romansi, Lopezje u intervjuu za “Glamour”kazala: - Ako želiš nečemu dati priliku i nekoga zaista upoznati, to treba činiti daleko od očiju javnosti. Znate kakvi su mediji - sve požuruju. Mislim da sam konačno naučila najveću životnu lekciju, prvo moraš voljeti sebe. Prvo moraš biti OK sam sa sobom da bi mogao biti OK s nekim drugim. Moraš cijeniti samog sebe. Sve dok samog sebe ne cijeniš i ne voliš dovoljno, ne možeš imati zdravu vezu - kaže Dženifer.
Enes s bendom na prvoj probi
(Foto: B. Nizić)

Kćerka preminulog pjevača “Nirvane” Kurta Kobejna (Cobain) i Kurtni Lav (Courtney Love), 19-godišnja Franses Bin Kobejn (Frances Bean Cobain) odlučila se udati za svog momka Ajzeju Silvu (Isaiah Silva). Franses i Ajzeja u vezi su više od jedne godine, a otkako su zaručeni, počeli su živjeti zajedno. Na svom profilu na Facebooku sretna Franses objavila je: - Provest ću ostatak

7@=A IA ćAH= KHJ= >A=

Vjenčanje 19-godišnje Franses

svog života voleći svog najboljeg prijatelja, koji će me učiniti najsretnijom ženom na svijetu. Franses je imala samo 20 mjeseci kada je Kurt počinio samoubistvo, a od majke se odselila 2009. godine da bi se o njoj brinula Kurtova porodica. Kurtni je poslije priznala da je svjesna da je to bila samo njena greška i da bi napravila sve da može izgladiti situaciju.

2čA I= FH>== K 5A@AHEE
Obilježava 25 godina estradnog rada Od ponedjeljka prodaja ulaznica
hamed Jusić... Priliku će dobiti i mlade snage, kao što su Ibrahim Bublin i Naida Ćatić, koji će pjevati zajedno s Enesom. - U Skenderiji ću obilježiti 25 godina estradnog rada tako da je slogan koji prati koncert “Jubilej koji se pjesmom slavi”. Svake ćemo sedmice po nekoliko puta uvježbavati repertoar. PolaEnes Begović počeo je prekjučer u sarajevskoj Skenderiji probe za veliki solistički koncert koji je zakazan za 26. novembar. Pjevač je bio izuzetno raspoložen pa je za sve vrijeme probe pokušavao opustiti muzičare. U bendu koji će ga pratiti na ovom koncertu, bit će Almir Hukelić Aka, Armin Hodžić, Kenan Dedić, Muko sasaradnicima sastavljam i konačni spisak pjesama kojeću interpretirati.Naravno, tu će se naći i nekoliko sevdalinki - kaže Begović. Ulaznice za Begovićev koncert bit će puštene u prodaju u ponedjeljak, a moći će se kupiti u uličnoj prodaji na platou Skenderija i u Ferhadiji te u poslovnicama “Centrotransa”. D. Z.

Enes Begović uoči koncerta 26. novembra

Kobejn: Vijest na Facebooku

48

Subota 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo pravde i uprave
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03), Odluke o osnivanju skup{tina javnih preduze}a ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 25/09 i 22/11), Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova skup{tina javnih preduze}a Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09), Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova Skup{tine Javnog preduze}a „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova Skup{tine Javnog preduze}a „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, broj: 02-05-273878/11 od 19. 10. 2011. godine, ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo

Dnevni avaz

subota 29. oktobar/listopad 2011.

49

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Justice and Administration
Op}i uslovi: a. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija CIPS-ove li~ne karte), b. da je stariji od 18 godina (dokaz: kopija CIPS-ove li~ne karte), c. da nije osu|ivan za krivi~no djeo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u Skup{tine, pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje nadle`nog MUP-a i uvjerenje nadle`nog suda), d. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), e. da se na tog kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), f. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 16/02) (dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), g. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja. Posebni uslovi: a. da ima univerzitetsku diplomu (VII stepen {kolske spreme), (dokaz: univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju), b. da ima vi{egodi{nje iskustvo u radu (dokaz: potvrda ili uvjerenje), c. da posjeduje znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja i poznavanje propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanje kantonalnih javnih preduze}a, kao i da posjeduje stru~na i profesionalna znanja iz oblasti medija, umjetnosti, kulture i nauke, d. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje povjerene funkcije, e. da posjeduje sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, f. da je naklonjen timskom radu, g. da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom karijere, h. da nema privatni finansijski interes u preduze}u (dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), i. da nije direktor ili ~lan uprave ili nadzornog odbora u preduze}u u koje se kandiduje (dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa). Prilikom izbora uze}e se u obzir priznanje i rezultati koje je kandidat do sada stekao, te }e se voditi ra~una o spolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kandidata. V Potrebni dokumenti Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne stariji od {est mjeseci), koji su dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih oglasom, u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Dnevni avaz“ i WEB stranici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo. VI Ostale napomene Svi kandidati koji budu stavljeni na Listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se popuniti neposredno prilikom intervjua. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 32/01). Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatra}e se da su najuspje{nije pro{li u otvorenu konkurenciju. Bilo koji kandidat, ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni u Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno ministrici pravde i prava Kantona Sarajevo i Ombudsmenu Bosne i Hercegovine. Prijave sa svim tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, Komisija za izbor, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, Sarajevo, prizemlje, uz naznaku na koverti: „Prijava za predsjednika ili ~lana Skup{tine JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo - NE OTVARAJ“. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. NAPOMENA: Vra}aju se samo originalni dokumenti.

PONI[TAVA
Javni oglas za imenovanje kandidata za pozicije predsjednika i ~lanova Skup{tine Javnog preduze}a „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 71/09 od 11. 11. 2009. godine i dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 05. 11. 2009. godine i ujedno objavljuje

PONOVNI JAVNI OGLAS
za imenovanje kandidata za pozicije predsjednika i ~lanova Skup{tine JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo I Predmet javnog oglasa Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine Kantonalnog javnog preduze}a: - Javno preduze}e „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (predsjednik i ~etiri ~lana). Izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine Preduze}a izvr{i}e se na prijedlog ministrice pravde i uprave uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo i potvrdu Skup{tine Kantona Sarajevo. II Opis pozicije Skup{tina Preduze}a nadle`na je da: - donosi statut i izmjene i dopune statuta; - donosi eti~ki kodeks Preduze}a; - odlu~uje o pove}anju i smanjenju osnovnog kapitala; - usvaja godi{nji izvje{taj Preduze}a koji uklju~uje finansijski izvje{taj, izvje{taj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; - odlu~uje o rasporedu dobiti; - odlu~uje o na~inu pokrivanja gubitaka; - odlu~uje o spajanju s drugim dru{tvima i pripajanju drugih dru{tava Preduze}u; - odlu~uje o promjeni oblika i podjeli Preduze}a; - odlu~uje o prestanku Preduze}a sa provo|enjem likvidacije i o odobravanju po~etnog likvidacionog bilansa i zavr{nog ra~una po okon~anju postupka likvidacije; - odlu~uje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih dru{tava u toku poslovne godine u obimu ve}em od tre}ine knjigovodstvene vrijednosti imovine Preduze}a po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za ~ije odobrenje je ovla{ten Nadzorni odbor, ako on takvu predlo`enu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom; - odlu~uje o izboru i razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora pojedina~no; - imenuje ~lanove Odbora za reviziju, a na prijedlog Nadzornog odbora; - odlu~uje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji dru{tva i odobravanju statuta; - odlu~uje o naknadama ~lanovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; - donosi Poslovnik o radu Skup{tine; - odobrava trogodi{nji, godi{nji i revidirani plan poslovanja; - odlu~uje o ostvarivanju zahtjeva Preduze}a prema ~lanovima uprave i Nadzornog odbora u vezi sa naknadom {tete nastale pri osnivanju, kupovini ili vo|enju poslovanja Preduze}a; - odlu~uje o izuzimanju stalnih sredstava; - podnosi izvje{taj o radu i poslovanju preduze}a Skup{tini Kantona Sarajevo, najmanje jedanput godi{nje; - odlu~uje o zastupanju Preduze}a u sudskim postupcima koji se vode protiv ~lanova uprave dru{tva ili eventualnim postupcima protiv ~lanova drugih organa preduze}a; - imenuje lice ovla{teno za koordinaciju rada Skup{tine sa organima Preduze}a; - odlu~uje o drugim pitanjima utvr|enim zakonom i Statutom. III Mandat Predsjednik i ~lanovi Skup{tine Preduze}a imenuju se na period od dvije godine. Predsjednik i ~lanovi Skup{tine Preduze}a imaju pravo na naknadu za svoj rad, koja se utvr|uje posebnom Odlukom Vlade Kantona Sarajevo. IV Uslovi za pozicije Svi kandidati moraju ispunjavati op}e i posebne uslove.

web: http://mpu.ks.gov.ba e-mail: mpu@mpu.ks.gov.ba; Tel: +387(0) 33 562-083, Fax: +387(0) 33 562-241 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1.

48 50 Subota 29. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Opel Astru Enjoy, limuzina, 2003. god. 1.7 DTI. Tel. 063 692 843 Opel kadet gt 1.6 benzin, god. 87., registrovan do 6. 2012., boja bijela. Vozilo je dobro očuvano i u odličnom je stanju. Cijena 1.800 KM. Tel. 062 974 673 Opel rekord 2.3 dizel, 84. g., tek registrovan, u dobrom stanju. Cijena fiksno 2.000 KM. Tel. 061 886 574 Opel vectra, 2.2 DTI, 130 ks, 2002. Ful oprema koža, memori sjedišta, nova boš pumpa, navigacija, alu felge, tempomat, registrovana do kraja juna. Tel. 061 890 430 Pasat 1.9.TDI, 74 KW, 2001. god., metalik sive boje, alu. felge, ful oprema, ekstra stanje, cijena fix. 12.800 KM. Sarajevo. Tel. 066 911 882 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg do 03/2012., 9.700 KM. Tel. 062 615 888 Pasat limuzina 1.9 TDI 105 KS model 2007., registrovan do 9. 2012., metalik, servisna, naslon, digitalna klima, esp, alu felge, novi zamajac sve novo, 10.500 E. Tel. 063 591 876 Pežo 206, 1,1 benzin, 2003. g., prešao 152.000 km, troja vrata registrovan do 09. 02. 2012. g., drugi vlasnik, servisna knjiga, tip top! Tel. 061 467 124 Pežo 405, 1,6 benzin, reg 08. 2012. Tel. 061 562 362 Prodajem ili mijenjam za vozilo 4x4 Mercedes 123 240 D u odličnom stanju, cijena 3.000 KM. Tel. 061 196 242 Prodajem Volkswagen caddy višenamjenski, 1997. godina, 1.9 dizel, registrovan do 8. mjeseca 2012. godine, servo, prešao 120.000 km, urađen servis, ekstra stanje, cijena po dogovoru, moguća zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 065 472 216 Prodajem, mijenjam Citroen xsara 1.9 tdi. Full oprema, 1998. god. Cijena 5.300. Tel. 062 375 532 Renault megane 1.9 dizel, 2/3 vrata, 2004., crna boja, 6 brzina, ful oprema, servisna knjižica, 4 gume na felgama gratis, reg do 06/2012., 10.300 KM. Tel. 061 141 704 Reno clio 1.2 benzin, 12. mjesec 2002. g., klima, centralno daljinsko, elek podizači, orginalna muzika, plava metalik boja, plaćeno sve do registracije, ekstra stanje, cijena 6.350. Tel. 063 894 638 Reno scenic 1999. god., 16B, očuvan, 5.700 KM. Tel. 061 747 935 Seat ibiza 2001., 44kw, 1,4 benzin, ful oprema, dig klima 6.900 KM. Tel. 061 807 795 Seat toledo 98 godina 1.9 tdi limuzina, alarm, crveni, klima, reg do 04/2012., 6.300 KM. Tel. 062 615 888 Škodu fabia karavan, 1.9 sdi, metalik plavi, alu felge, klima, grijanje sjedišta, u odličnom stanju, plaćeno sve do registracije 8.600 KM. Tel. 061 454 882 Uvozim kvalitetna vrhunska vozila po narudžbi, bez obavezne kupovine ako ste nezadovoljni vozilom. Tel. 063 053 248 VW bora 1.9 TDI 2004., 130 KS 96 KW, registrovana do 21. 06. 2012. alarm kobra, tempomat, 6 brzina, klima, električni podizači stakla, nove zimske gume, bijela boja, garažirana, redovno servisirana, cijena 14.000. Tel. 061 528 985 VW buba folcika 1200, 1976. god., tek reg, restaurirana komplet, urađena generalka motora, metalik boja, 4 nove gume + alu felge. Cijena 4.500 KM. Može zamjena. Tel. 063 999 871 VW Turan, 1.9. 2004. god., 16.500. Može zamjena uz nadoplatu. Tel. 061 198 034 Zbog bolesti hitno prodajem Kia rio 1.4 sedan, kraj 2007. g., registrovana do kraja god. sa dodatnom opremom, prvi vlasnik, sa pređenih 19.000 km kao nova. Cijena 12.000 KM. Tel. 061 266 525

Kamioni 
Mercedes vito 108 cdi, god. 2000. Teretni, nosivost 1.040 kg, 3 sjedišta, cijena 7.600 KM. Tel. 062 536 237

Prodaja 
BREKA prodajem dvoiposoban stan 66 m2, prvi sprat, ulica Hasana Sušića. Telefon: 033 544 398, 061 741 544. 12359-1Ndž Centar, prodajem veći broj garsonjera, novogradnja. Tel. 061 497 448 Hitno prodajem povoljno vikendicu u vikend naselju Vlakovo. U odličnom stanju izgrađena 2000. g., 3 etaze, 2 prilaza, 5 parking mjesta, 1.200 m2 okućnice, 160 m2 stambenog prostora + pomoćni objekat (ljetnikovac sa kaminom) 100.000 KM. Tel. 062 619 361 Koševsko Brdo prodajem jednoiposoban stan 40 m2, renoviran, treći sprat. Tel. 061 803 715 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2 Nedžarići novogradnja 48, 59, 65, 67m2. Tel. 063 894 279 Povoljno. Prodajem stan na Stupu - Nukleus 44,87m2, parking, grijanje, klima, telefon, internet i kablovska obezbijeđeni. Tel. 033 639 190, lok.116 Prodajem apartman na Jahorini, 36 m2 + podrum 16 m2, namješten, 78.000 KM. Vikend-kuća u naselju Zimije, 3 km prije Fojnice, 2 spr. + 2 duluma zemlje, 120.000 KM. Tel. 062 383 064 Prodajem dvosoban neadaptiran useljiv stan sa etažnim grijanjem IV sprat 43 m2 + 20 m2 balkona, u centru. Cijena 120.000 KM. Tel. 062 255 393 Prodajem dvosoban stan (46 m2) na 1. spratu, renoviran, namješten na Mejtašu iznad bivše njemačke ambasade, cijena 115.000 KM. Tel. 061 185 055 Prodajem dvosoban stan od 60 kvadrata u Zaliku. Tel. 061 857 660 Prodajem E. Šehovića 70 m2, A. Šaćirbegović 58 m2, Bolnička 48 m2. Tel. 061 558 932 Prodajem nov dvosoban stan u Hrasnom. Orjentiran na dvije strane. Balkon plus lodja 55m2, 100.000 KM. Tel. 062 326 730 Prodajem stan 56m na Dolac Malti, 4. sprat. Tel. 061 212 773 Prodajem stan centar Branilaca grada 73 m2 u papirima, a ima 78 m2 na 2. spratu. Tel. 061 856 041 Prodajem stan Koševo kod “Avazovog” tornja, priz, 39 m2. 65.000 KM. Tel. 061 762 787 Prodajem stan na Aneksu, 37 m2, adaptiran, 58.000 KM (fiksno). Stan u Hrasnom, 60m2, ul. Džamijska, 4sp., 123.000 KM. Stan na Č. Vili, kvadrant, 60m2, 5sp, 1.900/m2. Tel. 062 383 064 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 54,00 m2, 56,00 m2, 61,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,215,00 KM m2 + PDV. Gratis parking mjesto. Tel. 061 548 023 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 55,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,021,60 KM m2 + PDV. Tel. 061 548 023 Prodajem stan u Hrasnom kod Robota novogradnja 43 m2, na drugom spratu, cijena 1.980 fiksno, stan useljiv odmah, lijep, sunčan, ul. Azize Šaćirbegović bb, alu prozori, blind vrata, itd. Tel. 061 701 387 Prodajem stan u Sarajevu ul. Šekerova, kod studenskih domova Bjelave. Stan je useljiv i na 1.spratu. Ima 40m2 + balkon. Vlasništvo 1/1. Cijena 79.900. Tel. 062 619 361 Prodajem stan u Zenici, 31 m2. Šesti sprat, gradsko grijanje. Godina izgradnje 1990. Cijena 39.000 KM. Tel. 063 465 215 Prodajem stanove: Dobrinja 1,54 m2, 75.000 KM, K. Brdo, Braće Begić, 58m2, Kovačići, 54 m2, 1spr, Vraca, 92 m2, 1.500 KM/m2, Vogošća, 112m2, 1.100 KM/m2. Tel. 062 907 831 Strogi centar, kod Doma Armije 147 m2 na drugom spratu. Tel. 061 558 932

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Gume Michelin Energy 205/55 R 16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena 200 KM. Tel. 061 199 580 Prodajem 4 čelične felge 13-ke za Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718

Automobili Prodaja 
Alfa romeo 156, 2.4 jtd, 103 kw, 2001. god., ful, 7.600 KM. Tel. 062 275 211 Audi A3 2000. god. 1.9 tdi, generalno sređen u Inter autu, posjeduje ful opremu, cijena 10.500. Tel. 061 743 757 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god, benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891 Bordo golf 2, dizel 1.6, godina 1986., ima zeder i blokadu. Papiri na vlasniku. Solidno očuvan. Cijena po dogovoru. Tel. 061 911 974 Džeta god. 86., regisracija do 25. 3. 2012. u dobrom stanju, cijena 2000 KM. Tel. 061 309 272 Džip Tuareg 2008. godina u extra stanju 3.0 tdi V6 cijena po dogovoru. Tel. 062 508 226 Ford courier 1.8 d, teretni, god. 2000., cijena 3.000 KM. Tel. 062 536 237 Ford Fiesta 1.8 TDDI 75ks, registrovan, klima, abs, servo, bez ulaganja sa zimskim gumama. Cijena 6.500 KM. Tel. 061 205 967 Ford mondeo 1.8 tdi, 2000. god., limuzina, dobro stanje, cijena 6.150 KM. Tel. 061 201 474 Golf 2 benzin 1.3, god. 1987., četvero vrata, tek registrovan. Tel. 061 191 141 Golf 2 GTI 8V 1985. god., prešao 122.000 registrovan do oktobra 2012., cijena 3.500 KM ne zamjena. Tel. 061 138 396 Golf 2 GTI 8V, 1985. god., prešao 122.000, registrovan do oktobra 2012., cijena 3.500 KM, ne zamjena. Tel. 061 138 396 Golf 2, turbo dizel, registrovan do 08. 2012. Tamno plavi, 4 vrata, cijena 2.950 KM. Samo keš. Tel. 062 115 828 Golf 4, 2,0 benzin, 2000. god., reg. do 04. 2012. god., fixno 6.000 KM, hitno. Tel. 061 848 254 Golf 4, 2.0 benzin, ful oprema, tek registrovan, cijena po dogovoru. Tel. 062 691 827 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima, tek reg., cijena po dog., moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078 Golf IV cabrio, 99. god, 1.8 benzin, cobra alarm, plava boja, bež koža, alu felge, grijanje sjedišta, full oprema krov nov, registrovan. Cijena 7.000 KM. Tel. 062 862 446 Golf2, 1987., 1.6 benzin, registracija istekla 04. 09. 2011. u voznom stanju, cijena 1.500 KM, Sarajevo. Tel. 061 207 501 Lada niva, 1.7 benzin, 2006. Tel. 061 890 430 Mazda 3, 1.6TDI, 1/2006., ful oprema, registrovana. Tel. 061 347 549 Mercedes c klasa c200 cdi karavan, koža, klima, servo, električni podizači stakala, airbag, auto u extra stanju. Tel. 062 606 060 Mercedes E 220 CDI, 2004. god., crna boja, avangarde oprema, ručni mjenjač šest brzina, 223.000 km, extra stanje, cijena 32.000 KM. Tel. 061 787 353 Opel astra diesel 1.7 TDI ful oprema, god. proiz. 1999., cijena po dogovoru. Tel. 061 105 040 Opel Astra GTC, 1.7 Cdti, 2007. godina, kupljena u BiH, drugi vlasnik, prešla 45.000 km, enjoy oprema, cijena 17.300 KM. Tel. 061 244 097 

Potreban stan do 60 m2, lijepo namješten u zgradi za zaposlenu ženu na duži period (agencija). Tel. 061 522 190 Potreban stan u zgradi fino namješten (blizina gradskog prevoza), zaposlenom bračnom paru (agencija). Tel. 061 031 330 Potreban stan u zgradi u najam na duži period za ozbiljan bračni par (agencija). Tel. 061 145 853 Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje poznatim klijentima. Tel. 061 269 835

Zamjena 
Mijenjam 2-soban stan (59 m2) na Grbavici za veći na istoj lokaciji, uz doplatu. Tel. 033 431 999 Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 940 465 Mijenjam kuću u Sarajevu, na ulazu u Boljakov potok 64 m2 + okućnice 42m2 sa svim priključcima uz cestu, za dva stana u Sarajevu. Tel. 061 167 774 Mijenjam manji stan za veći do 100 kvadrata uz doplatu u centru grada. Tel. 061 928 223 Mijenjam stan u cetru Doboja za stan u Sarajevu, namješten, ji orijentacija - sunčana strana, 64 m2 + prostran balkon, centralno gradsko grijanje. Tel. 053 242 805 Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293

Stanovi Izdavanje 
Izdajem 1-soban stan. Opremljen, sa centralnim grijanjem u Briješću kod škole. Tel. 033 673 995 Izdajem dvosoban namješten stan u Butmiru. Tel. 062 468 461 Izdajem dvosoban stan u Starom Gradu, povoljno. Tel. 033 236 679, 062 591 376 Izdajem Ilidža 50m2, 70m2, 150, Čengić V. 70m2, Grbavica 54m2, 62m2, Pofalići 55 20m2. Tel. 061 288 939 Izdajem jednosoban stan G. Kovačići. Tel. 062 712 991 Izdajem namjesten sprat kuće sa garažom na Ilidži plinsko grijanje studentima ili strancima. Tel. 061 378 141 Izdajem namješten dvosoban stan sa etažnim grijanjem na Čengić Vili. Tel. 061 382 805 Izdajem namješten jednosoban stan poseban ulaz grijanje kablovska. Tel. 061 200 327 Izdajem namješten jednosoban stan u Hrasnom na duži period 350 KM + režije. Obavezan depozit 500 KM. Tel. 061 260 160 Izdajem namještenu garsonjera u prizemlju kuće za studentice, naselje Kovačići. Tel. 033 216 467 Izdajem namještenu garsonjeru na Bistriku kod škole studentima ili samcima. Tel. 062 138 782 Izdajem sobe studentima i samcima uz upotrebu kuhinje, trpezarije, balkona, 100 KM po sobi, Pofalići iznad FDS-a, Reisa Fehima Spahe. Tel. 066 003 937 Izdajem sobu studentici - centar. Tel. 061 206 911, 070 239 810 Izdajem sprat kuće i garažu. Pofalići. Tel. 061 819 518 Izdajem sprat u priv. kući, 3 sobe, kuhinja, ktv, internet -150 KM po osobi, centr. grijanje uračunato u cijenu, ul. Posavska, studentici Hrasno. Tel. 061 904 144 Izdajem stan 63 m2, namješten, Al. Polje, zvati iza 16 sati. Tel. 061 423 944 Izdajem stan na Dobrinji 3 namješten. Tel. 061 382 408 Izdajem stan u Buća Potoku, u zgradi Sarajevo apoteke, namješten 250 KM! Tel. 061 740 205 Izdajem super namješten jednoiposoban stan u Vogošći, ul. Tome Mendeša (blizu džamije). Tel. 066 344 173 Izdajem trosoban namješten stan. Hrasno, etažno grijanje, stalno topla voda, kablovska, internet, parking. Tel. 616 160 Izdajem trosoban stan u cijelosti renoviran etažno plinsko grijanje kablovska TV, protuprovalna vrata. Tel. 061 291 710 Iznajmljujem ekskluzivno opremljen dvoetažni prostor 100 m2 za sve namjene na Trgu Heroja u Hrasnom. Tel. 061 493 698 Povoljno izdajem lijep stan sa dvije spavaće sobe i sa velikim dnevnim boravkom u centru Sarajeva (iznad Alipašine u). Pogodan za studente ili mlade osobe. Tel. 061 199 549

Garaže 
Izdajem garažu na Čengić Vili I kod auto praonice Slon. Tel. 033 526 521 ili 061 188 758 Izdajem garažu na Koševskom brdu, ulica Jukićeva, cijena 60 KM. Tel. 061 264 179 Izdajem garažu u Dobrinji 2, blizu dobrinjske gimnazije, extra stanje. Tel. 061 700 636 Izdajem garažu u novoj zgradi Uniprometa kod Merkatora! Tel. 033 526 521 ili 061 188 758 Izdajem garažu u novoj zgradi Uniprometa kod Merkatora! Tel. 033 526 521, 061 188 758 Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 

Ivanica kod Dubrovnika plac 340 m2 građevinska dozvola pogled na more. Tel. 061 483 358 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, sve zagrađeno žicom, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Povoljno prodajem 11 duluma kvalitetne šume bijelog bora, na tvrdom putu, pogodna za transport, ZD kanton. Tel. 061 469 619 Prodajem imanje na Kobiljači kod Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820 9768, +352 691 84 6930 Prodajem zemljište 1.600 m2 u Drozgometvi, Hadžići, 21 m2 građevinska dozvola, struja i voda priključni. Tel. 062 348 996 Prodajem zemljište na Poljinama 35 KM/m2. Tel. 061 170 254 Prodajem zemljište za kuću u Aerodromskom naselju, 230 m2. Tel. 061 511 608 Prodajem zemlju 1.500 m cijena 10 e po m u Dračevicama blizu Blagaja i Mostara. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju 1.500 m u Dračevicama blizu Blagaja i Mostara 10 e po m. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju Stup i Mostarsko raskršće sa građevinskim dozvolama od 2.800 i 2.000 m2. Tel. 061 288 939 Prodajem zemlju u Rakovici. Grabovina, 2.500 m2. Tel. 061 277 435 Prodajem zemlju za kuću - vikendicu 1.200 m2, Vidovci - Rakovica, kod n. rezervoara za vodu. Tel. 061 525 195 Sarajevo - Zenik (Rakovica) 40 dunuma zemlje i dvije kuće. Tel. 065 315 452 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje, 18.000 KM. Tel. 033 453 617

Poslovni prostori 
Izdajem extra poslovni prostor 50m Trg heroja 32 idealan prilaz. Tel. 061 157 382 Izdajem poslovni prostor 60 m2 + podzemna garaža 20 m2 Adema Buće 1. Tel. 066 803 353 Izdajem poslovni prostor od 240 m2 u Hrasnici, Put Famosa. Tel. 061 148 078 Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80 m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521 Iznajmljujem poslovni prostor 50m2 u Mostaru u ul. Kralja Zvonimira. Tel. 063 316 744 Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II sprat idealno za urede. Tel. 061 558 932 Prodajem dvoetažni poslovni prostor u Vogošći prizemlje 32 sprat 42 i potkrovlje 42 kvadrata 200.000 KM. Tel. 061 966 072 Prodajem ili izdajem poslovni prostor na Koševskom brdu, 55 kvadrata, tek adaptiran i moderno uređen, sa aluminijskim portalima. Tel. 061 818 036 Zenica, prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489, 061 753 131

Kuće 
Kuća u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem prodaje se ili mijenja za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515 Kuća u izgradnji 8x7 sprat opremljen struja, voda, sa 1.000 m kvadratnih okućnice pod voćem, 60.000 KM, Ilidža - Osjek, Drage Filipovića 82 ili zamjena za stan. Tel. 062 632 825 Prodajem kuću na Jablaničkom jezeru, Čelebići ravni dio, 700 m zemlje, sve ograđeno, kuća unutra renovirana, 10 m od obale, može zamjena za stan, uzimam u račun auto, 1/1. Tel. 066 845 174 Prodajem kuću sa dvorištem na Dolac Malti. Tel. 062 905 850 Prodajem kuću sa okućnicom ukupno 215 m u Mostaru Cernica, papiri uredni. Tel. 061 935 266 Prodajem kuću u Busovači, dvije etaže, useljiva, vrlo povoljno. Tel. 061 479 616 Prodajem kuću, Svetozara Ćorovića 31, 248 kvadrata, 1.250 kvadrata placa. Tel. 065 547 100 Prodajem veliku kuću 240 m2 + plac, Vrapčići kod Mostara. Tel. 061 301 772 Travnik kuća u centru sa garažom i okućnicom. Tel. 061 48 33 58

Zemljišta 
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647

Potražnja 
Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000

Svakog utorka u novembru u “Avazovom” redovnom prilogu “Mali oglasi” možete objaviti Vaš oglas sa slikom za samo

Potražnja 
Kupujem manji stan bliže kliničkom centru. Tel. 061 338 542 Kupujem u Vogošći jednoiposoban - dvosoban stan do 60.000 KM. Tel. 061 233 191 Ovlaštenoj agenciji potreban stan za najam zaposlenoj strankinji na godinu. Tel. 061 142 704 Potreban manji fino opremljen stan u zgradi u najam za zaposlenu ženu na duži period (agencija). Tel. 062 677 488

3 KM.
Iskoristite priliku da se pojavite u najvećem malom oglasniku u BiH i da lakše prodate svoj automobil, kuću..., izdate stan, poslovni prostor... ili da Vaše usluge budu atraktivno predstavljene. 

Prenočište na Baščaršiji, soba sa TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel. 061 192 073 Prenočište u blizini Baščaršije, sobe imaju svoje kupatilo, internet, kablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932

50

Dnevni avaz subota 29. oktobar/listopad 2011. 51

Bijela tehnika 
Prodajem štednjak plin/struja, plinski bojler grijanje i teh vod, alum radijatori Lipovica se-690 15 rebara novo. Tel. 061 930 259 i 033 225 223

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Prodaja i ugradnja harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 061 512 294 Prodajem 3 ustakljena prozora 160 x 130 sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem dupla vrata na jednom stoku, bijeli bor puno drvo nova, povoljno. Tel. 061 397 976 Prodajem kamin za etažno grijanje 11 kw i peć Buderus za centralno grijanje 21 kw može na plin ili lož ulje. Tel. 063 352 400 Prodajem plinski set brojilo. Tel. 061 890 430 

Nissan Almera, dizel, 2003. godište, full oprema. Cijena fiksno 7.900 KM. Tel. 061 130 168. 
Potrebna frizerka, plata na procenat 50%, M. Dvor. Tel. 062 813 333 Potrebne 2 djevojke za posluživanje u ćevabdžinici u Nedžarićima. Tel. 033 235 245 Potrebni frizeri za rad u salonu Beta, Toskić. Tel. 033 536 985, 033 239 626 Traži se PR menadžer u motelu na moru. Tel. 063 142 757

Mašine 
Prodajem alatnu glodalicu marke Bridgeport. Radno područje 525x305 x405 sa glavom koja ima mogućnost zakretanja pod 45 stepeni. Tel. 061 149 441

Ostalo 
Grede 10x12 cm 5 i 6 m. Povoljno. Tel. 065 499 060 Letva 5x3 cm 0,35 KM po metru. Tel. 065 499 060 Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore 95x140 i vrata 80x230, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodajem polovan crijep Kanjiža 1.500 komada vrlo povoljno u dobrom stanju. Tel. 033 481 484 Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159 Prodajem za sprat kuće stana stolariju povoljno. Tel. 063 723 595

Kućni ljubimci 
Najpovoljnija hrana za pse i mace, mljeveno meso 1kg 1 KM moguća i dostava. Tel. 062 758 939 Prodajem ženku njemačkog ovčara, stara 4 mj. sa papirima. Tel. 061 032 324 Prodajem žutog kanarinca dobar pjevač, i crvenu kanarinku sa dva kafeza samo zajedno 80 KM. Tel. 061 184 432 Rotwajler star 14 mj extra izgled krupan, pogodan za čuvanje objekata, može zamjena za mob telefon i slično, može dostava. Tel. 062 758 939 

Briket i drva vreća 5 KM, bukova iscijepana drva 1 metar 75 KM, tačna mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424 220, 063 497 226. 2525-1tt Prodajem bilijar stolove 9FT, 6 komada, novi, cijena povoljna, 1 komad 3.950 KM, Sarajevo. Tel. 061 819 248. 2613-1tt RASPRODAJA OGREVA Bukova drva u svim oblicima. Akcija uglja Banovići (kocka, orah) 155 KM, drveni ugalj Kreka 95 KM, prevoz obeznijeđen. Tel. 061 670 068. 2765-1tt SUHA KAO BARUT. Bukova i grabova drva, ćutci, cijepana, metrice i balvani od 35 do 65, ugalj Kreka drveni već od 85 bez prašine. Kameni Banovići kocka i orah 160 bukovi briketi od 180 tona za RVI i šehidske porodice popust! Za pekare obeezbjeđujemo veće količine. Pakujemo vreće: drva 5, briket 5, ugalj 6, kombi i kamion prevoz. Tel. 062 669 739. 12253-1Ndž AKCIJA! U prodaji je ugalj kameni (orah, kocka) 150 KM, ugalj drveni 90 KM, drva cijepana i rezana 70 KM. Penzionerima i svim zaposlenim mogućnost kreditiranja na 10 rata. Isporuka brza, količina zagarantovana. Tel. 061 026 202. 12348-1Ndž Imamo zalihu 500 metara ogreva tako da dajemo akciju 2 dana. Jedan metar cijepanih drva I klase će vas koštati 60 KM. POŽURITE! Tel. 063 149 727. 12350-1Ndž Prodajem bukova iscijepana drva kao i sve vrste uglja, drveni kocka orah Banovići. Cijene su po dogovoru, obezbijeđen prevoz. Tel. 061 159 904. 12360-1Ndž Trafo - transformator visokonaponski neispravne kupujem. Cijena po dogovoru. Tel. 061 979 117. 12362-1Ndž 

Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju, dionice firmi i fondova, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu štednju, dionice firmi, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu št e dnju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Preparati za bolji i duži sex viagra pfizer 100mg 8 KM, akcija cialis 20mg 7 KM, kamagra gel više okusa 6 KM komad, dostava diskrecija zagarantovana. Tel. 061 504 982 Prodajem pržionicu za kafu, kompletna i spremna za rad. Mogu i pojedinačni dijelovi. Povoljno i ispravno. Tel. 063 151 858 Prodajem slušni aparat nov marke Siemens. Tel. 061 574 747 Velika akcija drva i uglja, bukova cijepana drva 65 KM metar, Kreka ugalj 90 KM, Banovići kocka 150 KM, isporuka odmah. Tel. 061 241 957 Velika akcija drva i uglja, bukova cijepana drva 65 KM metar, Kreka ugalj 90 KM, Banovići kocka 150 KM, isporuka odmah. Tel. 061 904 662

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

31

300.000 

MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 11771-1Ndž Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 12298-1Ndž Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Električar usluge el instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim. Tel. 062 255 055 Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, interfoni, itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Keramičar vrši usluge postavljanja pločica, cijena 8 KM po m2. Tel. 033 444 630, 061 511 249 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povoljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket postavljanje, brušenje se vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Parket šipod laminat postavljamo brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila lakove lajsne. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Rigips el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Tapetar presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, čisto i kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454 529, 061 332 746 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 

Dajem časove srednjoškolcima iz matematike i fizike. Tel. 033 228 565 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog, knjigovodstva i prakse za srednje škole. Cijena po satu 5 KM. Tel. 062 148 258. Dajem instrukcije iz hemije i engleskog jezika (Bakalaureat inz. hemije) Sarajevo. Tel. 061 524 681, 033 801 606 Instrukcije iz matematike i fizike za srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike za osnovce i srednjoškolce. Tel. 062 672 858 Iskusan pedagog podučava engleski i prevodi povoljno sve vrste tekstova. Tel. 033 443 585 Najkvalitetnije usluge finansijske operative. Tel. 061 323 965 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 “Servis zdravlja” uništavamo žohare, ruse, stjenice, buhe, moljce, komarce, miševe, itd. Tel. 033 219 761, 061 928 535 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Auto prevoz putničkim kombijem. Tel. 062 374 737 Bula Aida liječim sihire, crvene vjetrove, napade đina napasnika, plač djece, kostobolje, strahove, nesanicu, za nafaku, mir u kući, polaganje ispita, ako vam ne ide ljubav, da djecu imate uspješno, liječim samo po časnom Kur'anu od svih zlih sila. Ako imate ovakvih problema javite se svih vjera i nacija da vam pomognemo s Božijom pomoći. Tel. 066 121 821 Čistila bih i održavala stanove, povjerljiva osoba i dogovor samo sa žeskim osobama. Tel. 066 529 114 Dajem instrukcije iz engleskog, knjigovodstva i prakse za srednje škole. Cijena po satu 5 KM. Tel. 062 148 258 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361 Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339 Kombi prevoz namještaja, selidbe i odvoz stari stvari koje vam nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga. Povoljno! Tel. 061 552 366 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz. Tel. 061 758 031 Kombijem prevoz putnika izleti seminari sportske ekipe selidbe po BiH i regionu. Tel. 061 899 883 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Manikir, japanski manikir (novo), nadogradnja noktiju, gel na prirodne nokte (Alessandro), pedikir: estetski i medicinski, urasli nokti, depilacija. Tel. 062 814 761 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Presnimavanje sa video kaseta, mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Vršim klanje kurbana 1., 2., 3. i 4. dan, dolazim na adresu. Tel. 062 165 980 Zubne proteze i druge usluge zubne protetike, izrada u toku dana, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544

Ostalo Kompjuteri 
Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop (0-24h). Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na našoj web stranici www.bhislam.com. Tel. 061 700 863 PC serviser nudi usluge opravke računara povoljno. Tel. 062 328 044 Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Prodajem gage za lov smuđa 100 komada 13 KM. I prodajem smuđa. Tel. 061 498 177 Prodajem kurbane, čuvam do Bajrama, koljem po islamskim propisima i besplatno vršim dostavu na traženu adresu. Tel. 061 588 714

Mijenjam ku}u u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt

Telefoni 
Htc legend 340 KM, Samsung u800 100 KM, Samsung j600 pink 45 KM, Samsung s5230 pink 100 KM, Samsung s5230 crni 100 KM, Nokia 6610i 30 KM, svi telefoni su u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem Nokiu 1600, 30 KM. Tel. 061 036 743 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038 

Prodajem lovačku pušku 16-ku sa papirima sa dosta municije i dijelovima za čišćenje i punjenje cij. po dog. ili mijenjam za pištolj te vrijednosti, Zen. Tel. 061 445 937 Prodajem pištolj HS 9 u izvrsnom stanju, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085 Prodajem značke 1 KM 4 komada. Tel. 033 678 216

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Play Station 2, 40 igrica, kamera sa igricom, 3 joysticka, memory card. Očuvan i ispravan. Tel. 062 386 615 CAFE SLASTIČARNA RAHATLOOK, FERHADIJA 41, SARAJEVO, TRAŽI RADNICE. OPSI POSLOVA USLUŽIVANJE GOSTIJU. KON. TEL. 061 144 812. 2834-1tt Frizerskom studiju “Emana” potrebna 1 radnica muško ženski frizer i 1 učenica. Mob. 062 256 504, 061 555 788. 1836-1tt Agencija za kućnu njegu potrebne dvije medicinske sestre sa tri godine radnog iskustva. Tel. 061 839 703 Autopraonici na otoci potreban ozbiljan radnik sa iskustvom. Tel. 062 758 226 Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marijin Dvor, potrebna konobarica sa radnim iskustvom. Tel. 061 247 786 Potrebna ekonomistica za poslove u knjigovodstvu sa radnim iskustvom. Tel. 062 712 714

Intelektualne 
Akademski i pravni konsalting i menadžment studiranja za dodiplomce i postdiplomce te pomoć oko izrade seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Tel. 033 443 585 

Kupujem neispravne kafe aparate. Plaćam 100 KM i 120 KM. Tel. 061 979 117. 12362-1Ndž Kupujem dionice obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572

Namještaj 
Prodajem dvije fotelje na izvlačenje nove. Tel. 061 243 591 Prodajem komodu puno drvo velika sa ladicama može poslužiti kao drva 50 KM. Tel. 061 448 372 Prodajem masivan trepezarijski sto sa 14 stolica spavacu sobu puno drvo kućni bicikl masivan ražanj zatvoreni na gas od rotsfaja. Tel. 062 196 227 Prodajem, trosjed i dvosjed dobro čuvani i uljani radijator deset rebara vrlo povoljno. Tel. 061 275 445

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak.

52

Subota, 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-000725-11 Bosanska Krupa, dana 27. 10. 2011. godine

Katastarska ~estica broj 12/233-5 „DVORI[TE“ neplodne povr{ine 490 m2, „KU]A“ stambena zgrada povr{ine 90 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. TELEFON BROJ: 037/476-538

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije BiH broj, 19/03 i 54/04) Op}inski sud Bosanska Krupa

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Halki} Jusufa sina Halila iz Bos. Krupe, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 3611, katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Halki} Jusufa sina Halila i Halki} Selme k}i Hasana sa po 1/2 dijela iz Bosanske Krupe ozna~ena sa:

[ef zemlji{noknji`nog ureda Pa{ali} Adnan

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 184255 11 P Sarajevo, 04. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Naida Tabakovi} u pravnoj stvari tu`itelja Nijaz Hastor iz Sarajeva, ulica Kranj~evi}eva broj 11/VI, zastupan po punomo}niku ^voro Slavici, advokatu iz Isto~nog Sarajeva, protiv tu`enih 1. Sarajevostan d.d. Sarajevo, ulica Dolina broj 8 i 2. Vila Smajil iz Sarajeva, ulica Alipa{ina broj 6/a, radi utvr|enja prava vlasni{tva na osnovu pravnog posla, v.s. 5.000,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i

vu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3 ZPP-a) Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. SUDIJA NAIDA TABAKOVI]

POZIV
ZA VILA SMAJIL Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan PONEDJELJAK, 28. 11. 2011. godine u 10,00 sati pred ovaj Sud, u sobu broj 321/III. NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspra-

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 29. oktobar/listopad 2011.

53

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{e drage roditelje

NA[EM DRAGOM DJETETU
HAFIZA TRKULJA
1994 - 2011.
^uvamo najljep{e uspomene vezane za vas. Zahvalna djeca
2887-tt

BO@O TRKULJA
2001 - 2011.

SJE]ANJE na na{eg dragog zeta

Dana 26. 10. 2011. godine preselila je na ahiret moja draga majka

Dana 28. 10. 2011. godine navr{ava se 5 godina i 20 dana od kako je na ahiret preselio moj dragi nezaboravljeni suprug

AJ[I (EDIN) HAJDAREVI]
2010 - 2011.
U san mi do|e divna djevojka izgleda sretno i zdravo i ka`e: „Tata, nemoj se budit’, ostani sa mnom jo{ malo...“ Vidimo se rego... NVO „OTVORENA MRE@A“, „City Kameleon Radio“, „City Otvorena Mre`a“ d.o.o.
N

FERIDA AGOVI]A
Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima i sje}ati se sa neizmjernom tugom i po{tovanjem. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

HANKIJA MI]IVODA, ro|. BAJROVI]
Nevjerica da vi{e nisi sa nama... U nama bol, tuga i velika praznina. Tako nam nedostaje{. Ponosni smo {to smo te imali. Veliko ti hvala za sve {to si u~inila za nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja k}erka Had`ira sa djecom Aldijanom i Elvisom 691-1go

FERID AGOVI]
Bol nije u suzama, bol nije u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Ne postoji ni utjeha ni zaborav, postoji samo neizmjerna tuga i bol jer s tobom je oti{ao i dio nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Had`ira, k}erka Aldijana i sin Elvis
691-1go

Tvoj {ura Ramo sa suprugom Sabinom i djecom Muhamedom i Ilmom 692-1go

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

na{em dragom babi, dedi i puncu

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom bratu i daid`i

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se {est mjeseci od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

SAMIR POPLATA

HAMED ]UPRIJA
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica [a~i} Edhem, Sadeta, Semir i Emina
No037891

ZULFO (EJUB) [ALO
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

ABDULAH (FEHIM) JA[AREVI]
Tim povodom prou~it }e se tevhid u subotu, 29. 10. 2011. godine u d`amiji na Aneksu poslije ikindije namaza. Porodica
No307889

Renata, Milko, Mira
12345-1nd`

Tvoji: sestra Bahtija, sestri~na Samija, sestri}i Jakup, Enver i Munib sa suprugom
693-1go

SJE]ANJE

IRNIS (SMAJLA) ]ATI]
29. 10. 1995 - 29. 10. 2011.
Ti postoji{, traje{ i `ivi{ u na{im mislima. Zauvijek }emo biti zajedno. Mama Ra{ida, tata Smajo, sestra Sanela sa porodicom
2869-tt

54

Subota, 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

Dana 27. 10. 2011. navr{ila se tu`na godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

IBRAHIM ([A]IRA) DELI]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Nedostaje{ nam! Ni vrijeme koje je pro{lo, ni vrijeme koje }e do}i, ne mo`e u~initi da te ni na trenutak zaboravimo. Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to je ljubav i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote koje si zaslu`io. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 29. 10. 2011. godine u 14.00 sati u ul. K. Prohi}a 1/IV Dobrinja III. Tvoja supruga Mevla, k}erka Jasminka, sin Jasmin, zet Seid, snaha Amra, unuci Elma, Almir, Edi, Armin i Amela Kalabi}
12346-1nd`

KEMAL (MUSTAFA) ABDIHOD@I]
29. 10. 2006 - 29. 10. 2011.
Dubravka, Vedran, Sabina, Goran, Slavko i Jadranka
12297-1nd`

SJE]ANJE na na{e drage

SJE]ANJE na drage roditelje, deda i nanu

AZEM OSMANAGI]
1958 - 1998.
Va{e Emina, Zerina i Zina

HAJRUDIN OSMANAGI]
1932 - 1999.

MUSTAFA OPRA[I]
1933 - 2000.
p-71123

HUSO - UZEIR (MUJE) [ATARA
29. 10. 1997 - 29. 10. 2011.
Zauvijek ste sa nama, u na{im srcima. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. K}erka Zineta, zet D`evad i unuk Admir

FATA [ATARA, ro|. PAJEVI]
27. 7. 1998 - 29. 10. 2011.

2811-tt

Dana 29. oktobra 2011. navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se {est mjeseci otkako nije kraj mene moja mama

Navr{ava se 40 dana od smrti mog vrlog druga i prijatelja

MURAT (RA[IDA) SVRAKA
Velika je praznina od kada te nema. Hvala ti za sve {to si nam dao i ostavio u amanet. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Sabija, k}eri Sifa, Zehra i Sutka, unuke Lejla, Deniza, Mirna, Inasa, Ilma i Majda, praunuk Rijad, zetovi Muradif, Halid, Asaf i Almir
12306-1nd`

29. 10. 2006 - 29. 10. 2011.

ALMA BEGOVI]
Najdra`a i najljep{a moja majko, volim te. Tvoja Irma
12327-1nd`

BORO ZAHTILA
Tvoj plemeniti lik trajat }e i `ivjet }e dok `ivimo i mi, Tvoji prijatelji. Hvala Ti za sve Aliefendi} Zlatka
12351-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

IBRAHIMA DELI]A
Uvijek si u na{im mislima i srcima

MIRALEM (ALJO) MULAOMEROVI]
1955 - 2009.
Uvijek }emo te se sje}ati po tvojoj dobroti i plemenitosti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
12319-1nd`

ZILHA SMAJI]
29. 10. 2004 - 29. 10. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: Fikret, Ana, Alma i Sanin

Bila si na{e najve}e bogatstvo Halid, Damir i Admir

Tvoji Alija i Mejra
2868-1tt

2874-tt

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom prijatelju

HUSEIN HAD@IBULI]
Nema dovoljno rije~i da opi{u tvoju dobrotu i plemenitost. Hvala Ti {to si mi bio prijatelj. Molimo Allaha d`.{. da Ti podari d`enetske ljepote. Adem Zolota sa porodicom
12355-1nd`

SJE]ANJE

Dana 26. 10. 2011. navr{ila se godina od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od preranog odlaska na{eg radnog kolege i velikog prijatelja

AMIRA (RASIM) AGANOVI]
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot koji te~e ne mogu izbrisati sje}anje na tebe, tvoju plemenitu du{u, tvoju dobrotu koju si ~inila prema svima nama. Tvoj lik i praznina ostat }e zauvijek u nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Tevhid }e se prou~iti 29. 10. 2011. (subota) u Bakijskoj d`amiji u 11.00 sati. Tvoj brat D`evad, familija, kom{ije i prijatelji
12357-1nd` 2879-tt

KEMAL - KEMO ABDIHOD@I]
Suvi{ne su rije~i... Dok smo jo{ na ovozemaljskom svijetu i ti }e{ biti dio nas... Ne}emo te zaboraviti. Tvoji: Suada, Zerina, Angela, Nihad, B. Alma, Amela, Edin, Lejla, Edvin, N. Amira, Nedim, Selva, An|a, Hemed, Avdo, Dina, D`enana

29. 10. 2006 - 29. 10. 2011.

Dnevni avaz
Dana 30. oktobra 2011. godine navr{ava se godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

subota, 29. oktobar/listopad 2011.

55

ASIM ([A]IR) MA^KI]
1929 - 2010.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12 sati u porodi~noj ku}i - M. Kabli}i. Nikad te ne}emo zaboraviti. O`alo{}ena porodica
12280-1nd`

Dana 29. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret moj dragi suprug

RAGIB (IBRE) SABITOVI]
Dragi Ragibe, Svaki trenutak i svaki dio mog `ivota prazan je bez tebe. Ostaju mi uspomene da me podsje}aju na tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav koju si meni i svima oko sebe nesebi~no poklanjao. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Tvoja supruga KADA SABITOVI] Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 10. 2011. u 11 sati u ku}i rahmetelije u ul. Bakije sokak br. 22 Stari Grad.
Dana 29. 10. 2011. godine navr{avaju se tri godine kako sa nama nije na{a k}erka, sestra, tetka i zaova Dana 29. 10. 2011. navr{ava se 11 godina od kada je preselio na{ dragi

Posebnu zahvalnost upu}ujem dr. Vildanu Bijedi}, dr. Saneli [ahovi} i medicinskom osoblju Klinike i savjetovali{ta za hematologiju Bolnice Ko{evo, dr. Nermini Fetahovi} i osoblju Ambulante Vratnik, osoblju apoteke Vratnik, kao i rodbini, kom{ijama i prijateljima
12310-1nd`

SJE]ANJE

Pro{lo je 6 tu`nih i bolnih mjeseci kako je preselila u lijepi D`ennet

SADINA ^OPRA, ro|. RAMOVI]
2008 - 2011.
S ljubavlju, Tvoji: sestre Mersija i Rusmina, zet [efko, sestri}i Samir i Emir, sestri~ne Ena i Lejla
2867-tt

SADINA ^OPRA, ro|. RAMOVI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Tvoji: mama Almasa, babo Hamid i brat Izudin sa porodicom
2867-tt

had`i dervi{ SALEM OGRE[EVI]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet du{i. Od porodice: supruga Selveta, sin Mustafa - Nune, k}i Aida, snaha Belmina, te unuci Emir, Edin, Nihad i Salem
2849-tt

MELIKA (MUHAMED) SPAHI], ro|. TUFEK^I]
Mila moja seki, ljubav koju osje}amo prema tebi i bol {to si nas prerano napustila nikada ne}e izblijedjeti. U mom si srcu i mislima svaki tren i sve vi{e mi nedostaje{. Volimo te puno! Tvoja sestra Almira, zet Saudin i sestri} Haris
1262-1tz

Pro{le su 2 godine i dva mjeseca kako je preselila

Dana 4. 11. 2011. navr{it }e se godina kako je preselio

Dana 28. 10. 2011. navr{ilo se 40 tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga

[EFIKA (ZEJNIL) TUFEK^I], ro|. JAGANJAC
Mila moja mama, te{ko mi je bez tebe, fali{ mi beskrajno, do boli. Stalno mislim na tebe, u mom si srcu, tu }e{ zauvijek ostati. Tvoja k}erka Almira, zet Saudin i unuk Haris
1262-1tz

SAFETA MARI], ro|. KAPI]
Nikada te ne}emo zaboraviti, uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Suada i sin Suvad - Batko sa porodicama Tevhid }e se prou~iti dana 29. 10. 2011. godine u 14 sati, ulica Geteova br. 13 Alipa{ino Polje C faza.
1262-1tz 2865-tt

MUHAMED (ADEM) TUFEK^I]

Dragi moj tata, vrijeme prolazi, a bol i tuga su isti. Tvoja k}erka Almira, zet Saudin i unuk Haris

OSMAN (MUNIB) PATKOVI]
25. 10. 1957 - 29. 10. 1994.
Dana 29. 10. 2011. navr{ava se punih 17 godina od kako si oti{ao iz na{ih `ivota... Ali ostaju nam lijepa sje}anja i uspomene na tebe... Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoji: otac Munib, majka Senija, supruga Hilda, k}erka Lejla, sin Tarik
2846-tt

Dana 29. 10. 2011. godine navr{ava se {est godina tuge kako je na ahiret preselila na{a voljena i nikad pre`aljena

SJE]ANJE

[EMSA MIRVI], ro|. HOD@I]
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji neutje{ni: suprug Hamdo, k}i Emina - Minka, sin Ismet, zet Nihat, snaha Amela, unu~ad Anel, Ajla, Amila i Naida
12325-1nd`

IRNIS (SAJE) ]ATI]
29. 10. 1995 - 29. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, daid`a Nazif i daid`inica Fata
2634-tt

Dvadeset devetog oktobra 2011. navr{ava se 11 godina otkada je na{a supruga, mama i nena preselila na ahiret

MIRSADA ([ERIF) SELIMOVI], ro|. KAPETANOVI]
Tvoja dobrota, plemenitost i ljubav koju si nam poklanjala, ostat }e vje~no u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji

Dana 29. 10. 2011. godine navr{ava se pola godine od kada je na{ babo, mu`, dedo, svekar preselio na ahiret

IN MEMORIAM

MEHO (BAJRO) [I[I]
Dragi moj babo, uvijek }emo te se sje}ati i pamtiti po tvojoj dobroj du{i, iskrenosti, po{tenju, pravednosti i tvojoj mudrosti koju si imao i {to si nam pri~ao dok si bio s nama. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote ovog i onog svijeta. Tvoji najmiliji: supruga [evka, sin Ismet, snaha Nezira, unuka Indira i unuk Adnan
2877-tt

RAMIZ (VEJSILA) BABI]
27. 10. 2000 - 27. 10. 2011.
Supruga Harka, sinovi Fuad i Sead, snaha Ljubica, unuke Maja, Ena, Nina i Neira
12347-1nd` 2872-tt

EL-FATIHA

56

Subota, 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 30. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i nana

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi

EKREM (RAMIZ) BOROVAC
Vrijeme prolazi, praznina ostaje, a ti si uvijek u na{im mislima i na{im srcima. Sa ponosom i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ulici Okrugla br. 5 u 13.00 sati. Porodica
2770-tt

IFETA (MAHMUTA) FEJZOVI], ro|. JAGANJAC
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~iti rahmet. Tvoji najmiliji: suprug, sinovi, unuci i snahe Tevhid }e se prou~iti 30. 10. 2011. (nedjelja) u 13,00 sati u ku}i `alosti u Binje`evu.
12349-1nd`

IN MEMORIAM

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

ZIJO KRNI]
9. 12. 1990 - 29. 10. 2011.

MUNEVERA KRNI], ro|. SMAJOVI]
29. 10. 2008 - 29. 10. 2011.

FADIL (HASANA) MUFTI] - [VABO
Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

29. 10. 1999 - 29. 10. 2011.

Dragim roditeljima, s ljubavlju i po{tovanjem Jasmina i Armin
12329-1nd`

Tvoji najmiliji: supruga Fatima, k}erke Armina i Edina, zetovi Esmir i Kenan, unu~ad Ema, Lamija, Nejla, Hena, Benjamin i Faris

2528-tt

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage sestre, zaove i tetke

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

ESME ]ATOVI], ro|. MEHI]
udove Ha{ima iz Bile}e Gacko 1936 - Bollnas [vedska 2011.

ISMET (MUSTAFE) AGI]
29. 10. 1995 - 29. 10. 2011.
Dragi na{ Ismete, Vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`iti bol i tugu onima koji su te neizmjerno voljeli. Svaki novi dan bez tebe donosi novu bol i jo{ ve}u prazninu u na{im srcima. Tvoj dragi lik vje~no }e `ivjeti u nama, mili na{ Ismete i nikad te ne}emo pre`aliti.
ptt

Dana 29. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

ENEZE \ULIMAN
iz Mostara
Bila si veliki drug, borac i hrabra `ena i takvu }emo te pamtiti i sa po{tovanjem spominjati. Zila, Aida, Alijana, Fatima i Alida
ptt

Za tebe nema zaborava, a nama ostaje ponos i sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost, te molba Svemogu}em Allahu da Te nagradi d`enetskim ljepotama. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Porodica dr. Mehi}a iz Te{nja

Zauvijek tvoji otac Mustafa, majka Mirsada, brat Ibrahim, snaha Aida i brati}i Ismet i D`an

2858-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

[EFKET BEGOVI] IRNIS ]ATI]
29. 10. 1995 - 29. 10. 2011. 29. 10. 1996 - 29. 10. 2011.
Ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Supruga Zekija, k}erke Sad`ida, Aj{a i Aida sa porodicama
2866-tt 2725-tt

AJ[A (EDIN) HAJDAREVI]
Sarajevo
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojim roditeljima sabur Merima i Kenan Fazli}
sm-0001442

Pa{i}i i Kapo

IN MEMORIAM

BORO ZAHTILA
19. 9. 2011 - 29. 10. 2011.
Ostaje sje}anje na dobrog ~ovjeka, druga i prijatelja raje iz kafi}a „NONI“ Zlatka, Hamo, Katana, Nane, Saba, Mirso, Ismet, Mirso D`amija, Broza, [ole, Juka, Jovo, Fiko, [emso, Pile, Abdulah, Kemo, Aldin, Ne}ko, Damir, Ibro, Miki, Zlaja, Nura, Remzo, Memo, Enko, Sutko, Smaji}, Godinjak, Gredi}, ^enga, [ukrija, Mimo, Petrovski, Svrdlin, [ehi} Kemo
12351-1nd

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

subota, 29. oktobar/listopad 2011.

57

na{oj dragoj punici, majki i pramajki

MUHAREMU DEDI]U
ocu na{eg radnog kolege Muhameda Dedi}a

\EMILA (MUJO) SARAJLIJA
S ljubavlju i ponosom u srcu ~uvat }emo uspomenu na tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala. Zauvijek }e{ ostati dio nas i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: zet Salko, unuci Denis i Aida, zet Miralem i praunuka Lejla
2881-tt

Kolektiv Lido-osiguranja dd Sarajevo
N

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em dedi

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se 19 godina od kada nije sa nama

ASIMU BOROVINI
Neka ti je vje~ni rahmet. Edhem [orlija sa porodicom
2878-tt

ASIMU BOROVINI
Uposlenici „MAKRO MARKETA“ Kobilja Glava
2878-tt

MERA (HASKOVI]) MUJI]
Tvoji: Adil, Enes, Aldiana, Ajsela, Larisa, Edin, Sabina i Mejra
P-71240

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom dedi

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 30. 10. 2011. navr{ava se pola godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

ocu na{e uposlenice

ADEM (HUSE) [EHOVI]
Kako vrijeme prolazi, sve vi{e nam nedostaje{. Postoji ne{to {to umrijeti ne mo`e, a to su ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 10. 2011. u 11.30 sati u ku}i `alosti, Hamdije ^emerli}a 31. Supruga Fatima, k}erke Samra i Alma
2875-tt

ASIMU BOROVINI
Te{ko je iskazati tugu i bol zbog tvoje prerane smrti. Nedostajat }e{ nam svaki dan. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj Sudo, unuci Safet i Alija, snaha Selma i praunuk 2876-tt Azar

ASIM BOROVINA
Restoran „BOSS“
2889-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

MOM „STAROM“

HUSEIN (RASIM) HAD@IBULI]
Praznina u du{i, neizreciva bol u srcu, tuga {to nisi sa nama... Neka Allah d`.{. podari lijepi D`ennet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja sestra Behija, zet Izet, Arnela i Irma
12354-1nd` 12363-1nd`

HAMED (HAJRE) ]UPRIJA
Dragi na{ „stari“ Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Senad, snaha Medina, unu~ad Meliha i Sanin

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se 8 godina od smrti na{eg oca, dede i punca POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg kolege

na{em dragom ocu i dedi

ocu na{e radne kolegice

ocu na{e radne kolegice

ocu na{e radne kolegice

FUAD SALETOVI]

FUAD SALETOVI]

FUAD SALETOVI]

RASIM (SALIH) LETI]
1933 - 29. 10. 2003.
Sokolac Iako je pro{lo 8 godina, svi te se rado sje}amo. Tvoji: k}erka Begzada, zet Be{ir, unuci Adis i Amar i unuka Amina
sm-0001447

MUNIRI MUHASILOVI]

HAMED ]UPRIJA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Sadik, unu~ad Elvir i Ermina, snaha Edina
No037892

UPRAVA I FINANSIJE

HOTEL I UGOSTITELJSTVO
12361-1nd`

MALOPRODAJA I TRANSPORT
12361-1nd`

@eljka i Dina
2860-tt

12361-1nd`

58

Subota, 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ocu, puncu i dedi

na{em dragom ocu, svekru, dedi i pradedi

ALIJA ([A]IR) GARIBIJA
Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je bez tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja k}erka Amra, zet Zijo, unu~ad Mirza i Aida
No037896

ALIJA ([A]IR) GARIBIJA
Sa ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoju ljubav, plemenitost i dobrotu koju si nam darivao. Bio si i ostao uzor ~asnog `ivljenja i vrijedan po{tovanja i ljubavi. Tvoji: sin Amir, snaha Alma, unuke Lejla i Azra, zet Jasmin, praunu~ad Iman i Emin
No037895

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju i velikom ~ovjeku

U nedjelju, 30. oktobra 2011. navr{ava se 5 godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

MURADIF (SULJO) KE^O
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari vje~ni D`ennet. Njegovi: supruga Ramiza, sin Murat, snaha Hidajeta i unuk Bakir
2902-tt

ALIJA ([A]IR) GARIBIJA
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Had`i Hajrudin Babi} sa porodicom
No037897

Dana 28. 10. 2011. navr{ilo se sedam tu`nih dana od smrti majke Abaspahi} Jasmina

]ERIME - BEBE ABASPAHI], ro|. BILALOVI]
Abaspahi} Jasminu, kao i ostaloj rodbini, upu}ujemo izraze dubokog sau~e{}a. Stanari zgrade Branilaca Sarajeva 4.

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage sekretarice

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg

ALME BEGOVI]
Ne postoje rije~i kojima se mo`e opisati praznina koju osje}amo. S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju neizmjernu dobrotu i plemenitost. Sretni smo {to si bila dio na{ih `ivota. Tvoj kolektiv JU O[ „Aleksa [anti}“
N

KASIM D@OMBA
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Porodica - majka Zlatija, sestra Hidajeta, sestri} Bakir i zet Murat
2901-tt

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg dragog

SELIM (TAHIR) BALI]EVAC
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Ekipa SPORT LIFE: Nisad, Selma J., Selma M., Amina, Anesa, Adis, Minela, Selma B., Amar, Mirela A.,. Admir, Arijana, D`enana, Enida, Muamer, Amela, Merhunisa, Amerisa, Miralem, Denis, [ejla, Sanela, Anela, Lejla, [eherzada, Mirela K., Nedim, Mire, Amir, B., Amir R., Menso, Selma A., Enisa M., Arnel, Samira, Haris, Almasa, Maca, Nihad, Armin, Igor, Muazema, Adnan
p-71104

TAIBA BEKTA[EVI]A
29. 10. 2005 - 29. 10. 2011.
Porodica
12368-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

HUSEIN (RASIM) HAD@IBULI]
na{em prijatelju i poslovnom partneru.

Kolektiv firme Rolling d.o.o. Sarajevo
2891-tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

subota, 29. oktobar/listopad 2011.

59

HUSEIN (RASIM) HAD@IBULI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Brat Senad sa porodicom
12374-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

AJ[A HAJDAREVI]
„Zemlja je smrtnim sjemenom posijana Ali smrt nije kraj, jer smrti zapravo i nema i nema kraja. Smr}u je samo obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda“ Dinka Erny & Natural Healt d.o.o.
2904-tt

]AMIL ([U]RIJE) AVDI]
Oti{ao si tiho i dostojanstveno onako kako si i `ivio. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja raja iz [vrakina: Jerkovi} Ivica, Mir~an, Mijo, Mi{o, Osman, Nurija, \oko, Ba|o, Zelo, Face, Kljuka, Bato, Gafi}, Tomo, E{o, Davor, Vito, Jozo, Vule, Ere{, ^i{ija, Keda{
12370-1nd`

SJE]ANJE

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{e voljene

SJE]ANJE

na na{u dragu majku

ENEZE - KEKE \ULIMAN HANIFA ^ORBO, ro|. MULAVDI]
29. 10. 2005 29. 10. 2011.

HIBA SOKOLOVI], ro|. PROHI]
29. 10. 2009 - 29. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem Tvoja djeca Suzana i Sanin sa porodicama
ptt

NED@AD - \ADO ^ORBO
{ehid 14. 1. 1993 - 29. 10. 2011.

Draga na{a Keka, bilo {ta da ka`emo malo je, ali ako je iko zaslu`io D`ennet, to si ti! Ti traje{ i `ivi{ u na{im mislima i srcima. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 4. 11. 2011. u d`amiji u Donjoj Mahali. Tvoji najmiliji
1494-1mo

Molim Svevi{njeg Allaha d`.{. da im podari sve d`enetske ljepote, a meni sabur, beri}et. Amin. Vje~no o`alo{}eni sin i brat Ned`ib
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

2816-tt

na{em dragom kom{iji

ocu na{e kolegice D`enane
IN MEMORIAM

^EDI MASKIJEVI]U
Rada, Mirela, Ferid, Alenka, @eljko, Naida i Dinko
p-71104

ALIJI GARIBIJI
Kolektiv Internog odjeljenja JU Op}a bolnica „Prim. dr. Abdulah Naka{„ Sarajevo
2900-tt

RAJKO KNE@EVI]
29. 10. 1985 - 29. 10. 2011.
Dana 29. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{e drage majke

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

Dana 29. 10. 2011. navr{ava se 10 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga i nikada zaboravljena

S ljubavlju i po{tovanjem, Jela, @eljka, Sanja i Tanja
2896-tt

SAJME GU[I], ro|. MEHMEDBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica, rodbina i prijatelji

POSLJEDNJI SELAM

1253-1tz

dragom

HUSEINU HAD@IBULI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Be}ir Karaman sa porodicom
2903-tt

AIDA (MUJE) KAVAZI]
U na{im srcima uvijek }e biti i nikada zaboravljena. Neka joj Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Babo Mujo, majka Izeta, brat Aldin
12371-1nd`

Dana 29. 10. 2011. godine navr{avaju se 3 godine otkako je preselila na{a draga supruga i majka

HUSEIN HAD@IBULI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Ibrahim Krlu~ as suprugom i djecom Pemba Krlu~ Ismet Krlu~ sa suprugom i djecom Samija Livnjak sa suprugom i sinom
12372-1nd`

SADINA ^OPRA, ro|. RAMOVI]
Godine prolaze, ali tvoja ljubav, dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji suprug Elvir i k}erka Sanita
2888-tt

60

Subota, 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

Najmiliji na{, te{ko je zamisliti ostatak `ivota bez tebe, a jo{ je te`a spoznaja da vi{e nikad ne}emo vidjeti tvoj osmijeh, da vi{e nikad od tebe ne}emo dobiti savjet, podr{ku i ljubav koju si nam bezuslovno pru`ao i usmjeravao nas kroz `ivot. Te{ko je, ali je dragi Allah tako htio, a mi }emo tek da nau~imo da `ivimo s tim. Tje{i nas to {to nisi u potpunosti oti{ao, jer iza tebe su ostala tvoja dobra djela, sje}anje na tvoju nesebi~nost, lijepu rije~ i pa`nju koju si posve}ivao svakom ~ovjeku kojeg si poznavao, a svaki od njih je bar jednom u `ivotu od tebe primio savjet koji }e pamtiti do kraja `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. 12374-1nd` Supruga Mirsada, k}erka Sanela i zet Eldin

HUSEIN (RASIM) HAD@IBULI]

POSLJEDNJI SELAM

HUSEIN (RASIM) HAD@IBULI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Atif Had`ibuli} sa porodicom
12374-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

HUSEIN (RASIM) HAD@IBULI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Brat Omer sa porodicom
12374-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

HUSEIN (RASIM) HAD@IBULI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Brat ]amil sa porodicom
12374-1nd`

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

subota, 29. oktobar/listopad 2011.

61

preselio na ahiret u petak, 28. oktobra 2011. godine, u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 29. oktobra 2011. godine poslije podne namaza u haremu d`amije STRO[I]I na Vratniku, a ukop }e se obaviti u 14.00 sati na mezarju HENDEK. O@ALO[]ENI: supruga Fata, sin Amir, k}erke Amra i D`enana, snaha Alma, zetovi Zijo i Jasmin, unu~ad Lejla, Mirza, Azra i Aida, praunu~ad Iman i Emin, snahe Rabka, Dila i Maksuma, brati}i Adnan i Mufid, brati~na Nid`ara, sestri} Arif, sestri~ne Behka i Biba, prijatelj Hajrudin i prija Mevla te porodice Garibija, Kamenica, Hod`i}, Gogali}, Babi}, Sirbubalo, Feraget, Liki}, Karad`a, Mili}, Fo~o, Saha~i}, Be{i}, Musli}, Piti} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Koste Hermana br. 13/II - Marindvor.
037894

ALIJA ([A]IR) GARIBIJA

S tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni

BRANKO \UKI]
nakon du`e bolesti preminuo u srijedu, 26. oktobra 2011. godine u 86. godini.

ZAHVALNICA
Povodom smrti na{eg dragog Branka \uki}a, koji je nakon du`e bolesti preminuo 26. oktobra 2011. godine, `elimo uputiti izraze tople i iskrene zahvalnosti za ljudsko razumijevanje, izuzetnu pa`nju i predanu profesionalnu pomo} koju mu je tokom vi{egodi{njeg lije~enja nesebi~no pru`ao cijeli tim Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„, a posebno prim. dr. Dragan Stevanovi}, prim. dr. Sarija Agi}, sestre Suada i Jasna, kao i ljekari i sestre Porodi~ne ambulante Edukativni centar, Kova~i}i. Porodica
2821-tt

Sahrana je obavljena u petak, 28. oktobra 2011. godine na gradskom groblju Bare.

O@ALO[]ENI: k}erke Jagoda i Mira sa porodicama, bra}a Savan, Milan i Trivun sa porodicama, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

Dana 30. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na{eg dragog

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, babo i dedo

ZEJNIL (JAKUP) DELI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 30. 10. 2011. godine u ku}i `alosti, ul. Vite{ka br. 72 u 13,00 sati.

HAMED (HAJRO) ]UPRIJA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred MZ Sokolje u 13.00 sati, sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Kolonija, Brije{}e i Stup, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Samija, sinovi Sadik i Senad, k}eri Ifeta i Sadeta, zetovi Edhem i Adil, snahe Edina i Medina, unu~ad Adisa, Elvir, Semir, Emina, Meliha, Ermina i Sanin, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastika Mevla sa porodicom, te porodice ]uprija, Rami}, Tahmaz, Durgut, [a~i}, Korora, Muminovi}, Murti}, ^amd`i}, Junuz, Omerspahija i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Brije{}e polje br. 34. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN
No037890

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
2906-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e radne kolegice

FUAD SALETOVI]
Bajro, Sejo, Mirsada, Maida, Fatima, Emina, Armin, \enan, Rijad, Alen, Amir, Aida, Aner, Haris, Dani{, Jasmin, Adis, Elma, Almira, Binasa, Amira, Mirsad, Sherif, Goran, Emir, Zaim, Behadil D., Behadil S., Nijaz, Azijada, Elvir, Meho, Muamer A., [emsudin, Adnan, Kenan, Eldin, Amela, Kemal, Samir P Muamer U., Avdo, Samid, Huso .,
12361-1nd`

62

Subota, 29. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Svaki trenutak i svaki dio na{eg `ivota je prazan bez tebe, ali tvoj lik je uvijek uz nas. Ostaju nam samo uspomene koje nas podsje}aju na tvoju dobrotu, plemenitost, vedrinu i ljubav koju si nesebi~no poklanjala svima oko sebe. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. TVOJI NAJMILIJI: suprug Husnija, sinovi Braco i Emir, k}erke D`ema i Amira i unuke Amela i Tea

Sa `alo{}u objavljujemo rodbini i prijateljima da je na{a draga mama i supruga

\EMILA (MUJO) SARAJLIJA, ro|. BI[]EVI]
preselila na ahiret dana 27. 10. 2011. godine.

2880-tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi brat

]AMIL ([U]RIJA) AVDI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011. godine, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: bra}a Hasan, D`afer i Muharem, sestre Hanifa i D`emila, brati}i Zijad, Senad, D`evaludin i Almir, brati~ne Fahira i Hasna, sestri}i Ibrahim, Izet i Sabahudin, snahe Minka, Azra, Firdes, Selma, Alma, Danka, Vahida, Vildana, Sada i Alma B. te porodice Avdi}, Bijedi}, Bajramovi}, Babovi}, Krvavac, Selimovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji u [vrakinom Selu.
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KEMAL ([EMSA) [ILJAK
preselio na ahiret u petak, 14. oktobra 2011. godine u 51. godini u Nori - [vedska. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine, na podne namazu, na gradskom mezarju Kolijevke u Gora`du. D`enaza polazi ispred Sinanbegove d`amije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u ulici Dobrinjske bolnice 11/6 Dobrinja - Sarajevo i u Kajserija d`amiji u Gora`du. O@ALO[]ENI: majka Ramiza, otac [emso, supruga D`enana, k}erka Lejla, sin Amar, brat D`emal sa porodicom, sestra Vahida sa porodicom, te porodice [iljak, Ramovi}, Ko`o, Zec, Kazagi}, Do{lo, Salan, Had`imusi}, Sari}, Buza, Efendi}, ^elik, @igo, Sara~evi}, Hendo, Piljevi}, Ha{imbegovi}, Had`ovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 695-1go

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a sestra i tetka

\EMILA (MUJO) SARAJLIJA, ro|. BI[]EVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. 10. 2011. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Husnija, sinovi Emir i D`emal, k}erke D`ema i Amira, brat Adem, sestre Emina i Sabiha, unu~ad i praunu~ad, zetovi Salko i Suad, te porodice Sarajlija, Bi{}evi}, Drki}, Rami}, Had`iomerovi}, Pe~ek, Panjeta, Vreto, Stamboli}, Grahovi}, Rakanovi}, Filipovi}, Vidmar, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji ^obanija u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

NEVENKA [UTALO, ro|. MILJANI]
tiho preminula 28. 10. 2011. godine u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 29. 10. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju „Sveti Josip“. Opra{tamo se s tugom, u srcu ostaje ogromna praznina. O@ALO[]ENI: k}erke Zdenka i Ru`ica, sin Mijo, unuka Sanja, snaha Stana, zet Samir, te obitelji [utalo, Miljani}, Njegovanovi}, Jovanovi}, Vuleti}, @drali}, Selimagi}, Kazlagi} i ostala rodbina i prijatelji 111

NAFIJA - HAJRA (OMER) ARNAUTOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Muhamed, brati} Irham, brati~ne D`enana, D`enita, Amina i Maida, sestri~ne \enina, Jasmina i Berina, zetovi Sejo, Mirza i Amel, snahe Safa i Du{anka, te porodice Arnautovi}, Selimbegovi}, Hamidovi}, ]esovi}, Spahi}, Galijatovi}, Tihi}, Okan, Lojo, Zerem i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Salke Naze~i}a br. 4/V. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

SANIJA ^AMPARA, ro|. HAD@IAHMETOVI]
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

ZULFO (EJUB) [ALO
preselio na ahiret dana 27. 10. 2011. godine u 89. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 29. 10. 2011. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji nakon podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Habiba, sinovi [a}ir i Mustafa, sestra Bahtija, snahe Ferida, Hedija i Ferida, unu~ad Amela, Lejla, Faris, Dalila, Adis, Melida i Aida, praunu~ad, sestri}i, sestri~ne, brati}i, te porodice [alo, Ramovi}, Crneta, Omerhod`i}, Zun|a, Dedovi}, Kurtovi}, ^ov~i}, Gabela, Cikoti}, Ba{i}, Ali{ehovi}, Isanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 693-1go

ZLATA (HAMDE) KAMBOVI]
preminula 26. 10. 2011. godine u 56. godini. Sahrana }e se obaviti 31. 10. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Ili} Veselin, unuk Petar, brati} Damir, brati~na Senka, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111

preselila na ahiret u petak, 28. oktobra 2011. godine, u 89. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 29. oktobra 2011. godine poslije podne namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: bra}a Abdulah, Sirad` i Abduselam, snahe Ai{a, Subha, Meliha i Barbara, Tenzila-hanuma Ba{i}, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice ^ampara, Had`iahmetovi}, Cero, Muminovi}, Miralem, Behlilovi}, [o{e, Memi}, Saki}, Kurbegovi}, Halilba{i}, Pa{i}, Kilim, Bradari}, Bass, Rashid, Plazoni}, Pekmez i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u stanu merhume u ulici Mehmeda [akira Kurt~ehaji}a br. 2/II - Vi{njik. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{

HUSEIN (RASIM) HAD@IBULI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. 10. 2011. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Rasim, supruga Mirsada, k}erka Sanela, bra}a ]amil, Omer i Senad, sestre Ramiza, Sadeta i Behija, amid`a Edhem, tetka Hasna, strina Dika, snahe Alma, Hasija, Alema i Meliha, zetovi Eldin, Izet, Hamed, Mensudin i Kadrija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Almir i Mirsad, svastika Alma, te porodice Had`ibuli}, Zametica, Smajlovi}, Dedaji}, Karaman, Me{anovi}, Kari}, Maka{, ]urevac, [eti}, Helji}, Alagi}, Tabakovi}, Bala{, Hod`i}, D`ananovi}, Omeragi}, Halilovi}, Piri}, ^ovi}, Muni}, Fazli}, Kapo, Habibovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

MUNIB (MEHMEDA) HOD@I]
da je poslije kra}e bolesti preselio na ahiret 28. 10. 2011. godine u 01,20 sati u porodi~noj ku}i u Bratuncu, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine u 15.00 sati na gradskom mezarju „Seli{ta“, Op{tina Bratunac. D`enaza kre}e ispred porodi~ne ku}e u ul. Dositelja Obradovi}a br. 8 u Bratuncu u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI WE RAHMETEN WASIAH! Kelime-i tevhid }e se prou~iti u ku}i merhume poslije d`enazenamaza. O@ALO[]ENI: supruga Rabija - Bija, k}erke Lejla i Aida, sestra Meva, unu~ad Inesa, Edin, Nadija, Tarik, Selma, Kenan, zetovi Sejdalija, Esad, Meho, {urak Mustafa i Zina, te brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Hod`i}, Husi}, Gu{i}, Ali}, Ja{arevi}, Red`ovi}, Memi{evi}, Ibi{evi}, \eli}, Mehmedbegovi}, Smajlovi}, Hambiralovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije ptt

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

iz Suhe - Bratunca 1940 - 2011.

RAMIZ (IBRO) KOZI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. 10. 2011. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. 10. 2011. godine u 16.00 sati na mjesnom mezarju Slavljevi}i - Trnovo. O@ALO[]ENI: supruga Naza, sin Alen, k}erka Aida, zet Mensudin, unu~ad Faris i Larisa, bra}a Suljo, Fehim, D`email, Mujo i Mehmed sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, teti}i i teti~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, te porodice Kozi}, Guta, Hod`i}, Delija, Bijelonja, Zuko, Musi}, Katana, ]osi}, Me{i}, Imamovi}, Pilav, Demir, Ligata, Ruhotina, Ali}, Kaljanac, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~tii istog dana u ku}i rahmetlije u 16.00 sati, ul. Grdonj br. 62. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa stajali{tima Podhrastovi sa polaskom u 14.00 sati, sa usputnim stajanjem na stanicama Park, Gras i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ASIM (D@AFER) BOROVINA
preselio na ahiret u petak, 28. oktobra 2011. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine u 13.30 sati na mezarju Borovni}i - Ustikolina. Prijevoz iz Sarajeva obezbije|en sa Ravnih bakija u 10.30 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Park, Otoka, Stup i Ustikolina, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Fehima, k}erka Sehida, unuci Safet i Alija, praunuk Azar, sestre Rukija, Sejda i Mula - Sajda, brati}i D`afer i Ahmet, brati~na Sejda, sestri}i Be}ir, Mu{an, Edhem i [aban, sestri~ne Fata, Fedina i Vahida, snahe Zemina, Hasna, Dina i Selma, {ure Ejub sa porodicom, svastike Sevda i Vasvija sa porodicama, te porodice Borovina, Rogo, [orlija, Jusko, [abeta, Muhovi}, Be{i}, Durakovi}, ^oko, Spaho, D`ano, Gradi{i}, Ribica, Podrug, Efendi}, Sulji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Strelja~ka br. 16c. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AVDIJA (ALIJA) SOMUN

preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. 10. 2011. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. 10. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Orli} - K. Glava. O@ALO[]ENI: supruga Ifeta, sin Asmir, k}erka Asmela, brat Osman, sestra Esma, unu~ad Almin i Almina, brati}i Vahdet, Enver, Almir, Edin, brati~ne Esma, Alma, sestri}i Admir, Aida, zetovi Salko, Elvedin, Sanin, Mirza, snahe Senada, Munira, amid`i}i Almas, Edho, Edin, te porodice Somun, Gu{i}, Brazac, Poljo, Nuhanovi}, Muj~i}, Omerovi}, Alispahi}, Sarajli}, ^av~i}, Hasanovi}, Suba{i}, Sijer~i}, Leper, @iga, Polovina, Hamzi}, Mali~evac, Mirvi}, Hod`i}, Selimovi}, T orlak, [ahmanija, Sejfi}, Drkenda, Klapuh, Durgut, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Sulejmana Omerovi}a Cara br. 35. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 002908 07 Mal @ivinice, 11. 07. 2011. godine vite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 70. st. 1. i ~l. 62. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupati, a posebno u istom morate navesti: 1. Ozna~enje suda, broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te premet spora; 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu; 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev; 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostaviti dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH); 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. Zakokna o parni~nom postupku FBiH); 6. Ukoliko predlo`ite provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, adresu stanovanja i na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH); 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH); Ukoliko sudu dostavite nerazumljiv i nepotpun odgovor na tu`bu sud }e Vam isti vratiti u smislu odredaba ~l. 336. Zakona o parni~nom postupku FBiH). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP FBiH). Sudija Kuki} Envera

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 053674 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar-Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog „ELRO“ d.o.o. Sarajevo, ul. Aleja lipa broj 56, radi isplate no~anog potra`ivanja, vrijednost spora 206,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a)

subota, 29. oktobar/listopad 2011.

63

da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 11. 08. 2008. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 34. ZPP-a, mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPPa. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Ermina Burgi}

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak po tu`bi tu`itelja Javna zdravstvena ustanova UKC Tuzla, protiv tu`enog Biberovi} Mehmeda iz @ivinica, ul. Topli~ka bb, radi duga, v.s. 181,00 KM, pa kako sud tu`enom na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, tu`bu na obavezan odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`eni Biberovi} Mehmed iz @ivinica, da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 181,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a ra~una, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude, pod prijetnjiom izvr{enja.“ Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mogu preuzeti u zgradi Suda su: - ra~un br. 1838 u visini od 181,00 KM, datum dospije}a 13. 05. 2004. godine, istorija bolesti, otpusna lista, opomena pred tu`bu. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostave pismeni odgovor na tu`bu da sud na osnovu ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Marijanovi} Iliji, na obavezni odgovor koji se pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dosta-

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 11. 8. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 206,70 KM na ime duga za kori{tenje mobitel usluga za pretplatni~ki broj 38763895697. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 206,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 68,53 KM po~ev od 16. 12. 2007. godine do isplate, na iznos od 77,12 KM po~ev od 16. 01. 2008. godine do isplate i na iznos od 61,05 KM po~ev od 16. 02. 2008. godine do isplate, kao i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 032785 11 Mal @ivinice, 13. 09. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH br. 53/3 u daljem tekstu ZPP-a) tu`enoj se dostavlja tu`ba.

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JZU Univerzitetsko-klini~ki centar Tuzla, protiv tu`ene Dervi{evi} Ismete iz G. Lukavice, op}ina @ivinice, radi duga, v.sp. 103,00 KM, sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor tu`enoj dostavlja putem dnevnih novina „Dnevni avaz“. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena Dervi{evi} Ismeta da tu`itelju isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 103,00 KM sa pripadaju}im zakonskom kamatom na taj iznos po~ev od 16. 10. 2007. godine, kao dana dospije}a obaveze, pa do dana isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka koji se sastoje od sudske takse na tu`bu u iznosu od 20,00 KM i sudske takse na presudu, a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Predlo`ene dokaze tu`ioca tu`ena mo`e preuzeti u zgradi suda: Dokazi: ra~un br. 24002 u iznosu od 103,00 KM, specifikacija izvr{enih bolni~kih usluga, mati~ni list, otpusna lista, dokaz o uplati sudske takse na tu`bu. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`ena u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu

tu`enoj na obavezan odgovor koja se pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasninti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okonosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). STRU^NI SARADNIK Asmir Kari}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 135520 10 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog „HALLEY“ d.o.o. Sarajevo, ul. Muhameda ef. Pand`e b.b., radi duga od 413,93 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a)

16. 08. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 09. 2009. godine pa do isplate i na iznos od 21,06 KM po~ev od 16. 10. 2009. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 17. 03. 2010. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 17. 03. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 413,93 KM na ime duga za kori{tenje mobitel usluga, za pretplatni~ki broj 38763284684. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 413,93 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 104,68 KM po~ev od 16. 02. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 76,54 KM po~ev od 16. 03 2009. godine pa do isplate, na iznos od 51,20 KM po~ev od 16. 04. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 66,85 KM po~ev od 16. 05. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 06. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 07. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 053691 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi} u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enog „ELRO“ d.o.o. Sarajevo, ul. Aleja lipa broj 56, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora 374,21 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a)

do isplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 11. 08. 2008. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojiih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, su }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPPa. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 060551 10 P Mostar, 20. 09. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja UniCredit Bank D.D. Mostar zastupan po zakonskom zastupniku, protiv tu`enog Gordana Bili}, radi isplate duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina Dnevni avaz dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Gordana Bili}, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku do 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 11. 08. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 374,21 KM na ime duga za kori{tenje mobitel usluga za pretplatni~ki broj 38763895696. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 374,21 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 130,31 KM po~ev od 16. 12. 2007. godine do isplate, na iznos od 156,00 KM po~ev od 16. 01. 2008. godine do isplate i na iznos od 87,90 KM po~ev od 16. 02. 2008. godine

1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Sudija Bajro Avdi}

ŠJ= = = /H>=LE?E =LE=č K ’?ELEK’ FčA >@HEJE 5=H=AL
Jedino se može zabraniti unošenje rekvizita s obilježjima gostujuće ekipe

Nedoumica u zabrani

$"

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

IFHJ 

= /H>=LE?E >A ’0H@E =’

NSBiH Komitet za normalizaciju ostao čvrsto pri stavu
Fudbaleri Sarajeva bit će bez podrške navijača

Navijači Željezničara u Lukavici: Lakše provesti zabranu

Komitet za normalizaciju Nogometnog saveza BiH odlučio je da ostavi na snazi zabranu organiziranog dolaska gostujućih navijača i na predstojećem vječitom derbiju, ali ta odluka povlači veliki broj pitanja na koje je teško dati adekvatan odgovor. Kada navijači Zrinjskog putuju u Banju Luku, lako ih je spriječiti da dođu na odredište, ali kako navijaču Sarajeva uskratiti mogućnost da uđe na Grbavicu? Kako razlučiti ko je čiji simpatizer ako ne nosi ni dres ni šal? Hoće li ga neko

talo je veoma teško protumačiti - kaže Damjanović. Upravo će zato, tvrdi naš sagovornik, Željezničar biti na velikom ispitu. - Želji je predata velika obaveza. Moraju dobro razraditi taktiku i mogućnosti kako bi ispoštovali odluku Komiteta, ali i spriječili bilo kakve incidente - govori Damjanović te dodaje:

Potkošulja s grbom
- Uvjeren sam da će biti navijača Sarajeva. Ako se desi da neki od njih skoče i počnu navijati, na Željezničaru je da odluči kako da postupi. Ja ga ne bih izbacivao. To je smiješno, ali se, isto tako, može desiti da se neko od njih skine u potkošulju s grbom Sarajeva ili da na trbuhu napiše navijačku parolu. Upravo je zato teško precizirati šta znači zabrana u ovom slučaju i zbog toga će na administraciji Želje biti velika obaveza - dodaje Damjanović. Prije vječitog, igra se još

Navijačima i dalje zabranjeno da idu na gostujuće utakmice Televizijska prava za utakmicu BiH - Portugal dodijeljena BHT 1
Komitet za normalizaciju Nogometnog saveza BiH ostao je vjeran odluci da, makar do kraja jesenje polusezone, navijačima zabrani organizirane dolaske na gostovanja, pa čak i kada se radi o gradskim derbijima. Komitet je jučer odbio molbu Sarajeva da se odstupi od odluke te da se njegovim navijačima omogući organiziran odlazak na vječiti derbi protiv Željezničara, koji će biti odigran 5. novembra na stadionu Grbavica. - I Sarajevo i Željezničar poslali su dopise. Sarajevo je tražilo da se navijačima omogući organiziran dolazak, dok je Željezničar tražio informaciju radi organizacije utakmice. Ipak, stav Komiteta je da se odluka zbog sigurnosnih razloga ne može mijenjati čak ni u slučaju vječitog derbija - rekao nam je generalni sekretar Nogometnog saveza BiH Jasmin Baković. Naravno, odluka se odnosi samo na organizirani odlazak na derbi, što znači da navijačima Sarajeva niko ne može zabraniti da kupe ulaznicu i uđu na stadion. S druge strane, Željezničaru, kao organizatoru utakmice, nisu date nikakve posebne upute o organizaciji. Komitet je jučer odlučio i da prihvati ponudu BHT 1 o televizijskim pravima za prvu utakmicu baraža za Evropsko prvenstvo 2012. godine između selekcija BiH i Portugala. Kao što je poznato, utakmice plej-ofa nisu obuhvaćene kvalifikacionim paketom pa je svaka televizija imala pravo da pošalje ponudu za TV prava. M. T.

Damjanović: Ispit za Želju 

A IEK IA CHKFEI=JE
Zabrana je uvedena kako bi se spriječili incidenti, ali bi na vječitom derbiju upravo ona mogla biti povod za incident. Navijači Sarajeva koji će biti u “civilu”, vjerovatno neće biti grupisani nego raspoređeni na svim tribinama, što nosi veliki rizik. - Uvijek sam zagovornik grupisanja navijača, jer ih je lakše kontrolirati, ali Željo to u ovom slučaju ne može uraditi. Zapravo, može, ali bi bio strogo kažnjen zbog nepoštovanja odluke Komiteta - kaže Damjanović.

Nakon sjednice, članovi Komiteta jučer su održali i sastanke s delegacijama FIFA-e i UEFA-e, njihovim specijalnim izvjestiocem Rudijem Zavrlom te sa predsjednicima i generalnim sekretarima entitetskih saveza. Razgovarano je o odluci Izvršnog komiteta FIFA-e da produži mandat Komitetu te o usvajanju novog statuta na entitetskim i kantonalnim nivoima, kao i o reorganizaciji administracije NSBiH. Više informacija bit će poznato danas, kada će se predstavnici FIFA-e i UEFA-e obratiti javnosti. Razgovarano i o usvajanju statuta

5=IJ=?E I @AAC=?E== .1.)A E 7-.)A

(Foto: S. Saletović)

izbaciti sa stadiona kada ak- jedan gradski duel, između ciju Sarajeva proprati ska- Slavije i Željezničara, ali Damjanović kaže da će tu biti kanjem na tribini? mnogo lakše provesti odluTeško protumačiti ku Komitetaza normalizaciOdgovore na ova pitanja ju. nema ni predsjednik Komi- Navijači Željezničara teta za sigurnost i stadione sigurno neće pojedinačno NSBiH Novak Damjanović. ićina tribinugdje sunavijači - Kada je riječ o grads- Slavije. Pretpostavljam da kom derbiju, teško je razlu- će domaći klub, jednostavčiti ko je čiji navijač. Jedino no, zatvoriti tribinu za gosšto se može je da se zabrani tujuće navijače i to je to unošenje rekvizita s obi- kaže Damjanović. lježjima gostujuće ekipe. OsM. T.

5KšEćAL IFEI= K FA@A=
Spisak kandidata za utakmice baraža protiv Portugala selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić objavit će u ponedjeljak u 11 sati u prostorijama NSBiH. Istog dana imena svojih kandidata objavit će i selektor mlade reprezentacije Vlado Jagodić, čija će ekipa igrati kvalifikacioneutakmicesKipromiGrčkom. M. T.

U Željezničaru priznaju da im odluka da navijači Sarajeva ne mogu na Grbavicu nije sasvim jasna. - Nadao sam se da će Komitet napraviti izuzetak, jer derbi je derbi. Mi smo se pripremali kao da će navijači Sarajeva doći, sada ćemo morati razmotriti situaciju i donijeti odluke. Tražit ćemo pojašnjenje detalja, jer ne znamo kako da se ponašamo. Kako zabraniti građanima koji navijaju za Sarajevo, da dođu na utakmicu. Očekujemo da će stići detaljne upute šta trebamo raditi - rekao je Dže-

2HEFHA=E I IA = 2šJL=J ćA @KK @= ćA šEA @ćE
U Fudbalskom klubu Sarajevo nisu iznenađeni odlukom Komiteta za normalizaciju NSBiH da “Horde zla” ne mogu prisustvovati vječitom derbiju na Grbavici koji je na programu 5.novembra. - Poštovat ćemo odluku nadležnih organa, koju istina još nismo dobili (razgovor vođen jučer 15.45 sati, op.a.). Razgovarao sam sa predstavnicima Udruženja navijača UNFKS iupoznao ihsa ovim mjerama NSBiH. Dobio sam čvrste garancije da će UNFKS poštovati ovu odluku. Od ovog trenutka mi se ograđujemo od bilo kakvih dešavanja na Grbavici, a također nećemo dava-

Dželaludin Muharemović

Dino Selimović, direktor Sarajeva

M

Selimović: Navijači upoznati s odlukom

Muharemović: Čekamo detaljne upute

laludin Muharemović, direktor Željezničara. (Z. Š.)

ti navijačima nikakve informacije o odlasku na meč - rekao je Dino Selimović, direktor Sarajeva. A. Dr.

sport

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

65

Me|unarodni fudbal

ZENICA UEFA-in inspektor izvr{io inspekciju Bilinog polja

Borboa zakop~an, Hod`i} nervozan
UEFA bi po~etkom naredne sedmice trebala odlu~iti o zahtjevu Portugalaca da se prva utakmica bara`a premjesti
Trigve Borbo (Trygve) izvr{io je ju~er u poslijepodnevnim satima najavljivanu inspekciju zeni~kog stadiona Bilino polje. Stigao je u pratnji direktora Odjela za licenciranje u NSBiH Nihada Hod`i}a. Nijedan ni drugi nisu `eljeli davati bilo kakve izjave, a ~ak su i insistirali da se, prije njihovog izlaska na teren, novinari udalje. Posebno je i bez ikakve potrebe bio nervozan Hod`i}, jer su novinari bez pogovora ispunili zahtjev. Snimatelji i fotoreporteri sa krova obli`njeg hotela „Internacional“ ipak su napravili snimke obilaska terena na kojem su u tom trenutku radili i radnici na odr`avanju. Na{ je fotoreporter ~ak uspio fotografirati i Borboinu bilje`nicu, u koju je pedantno bilje`io zate~eno stanje na najkomfornijem bh. stadionu, koji posjeduje sve uvjete za dobivanje licence tre}e kategorije. Primjedbe na zeni~ki stadion uputio je Nogometni savez Portugala, koji je od UEFA-e slu`beno zatra`io premje{tanje prve utakmice bara`a, 11. novembra, na neki drugi stadion. - Borboa je samo izvr{io
Borbo pedantno bilje`i zate~eno stanje

Kaka: Prvi poziv nakon SP-a

Kaka opet u Brazilu

Selektor brazilske reprezentacije Mano Menezes vratio je u tim Kaku, koji }e biti u konkurenciji za prijateljske utakmice protiv Gabona i Egipta, koje se igraju u novembru. Posljednji me~ za Brazil slavni fudbaler odigrao je 2. jula 2010., u ~etvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi protiv Holandije (1:2).

Prepolovljena kazna Tevezu

Delegacija u obilasku stadiona koji ispunjava UEFA-ine uslove

(Foto: J. Had`i})

inspekciju, ne samo travnjaka, nego svih sadr`aja na stadionu, a isto }e uraditi i u

subotu na Ko{evu. On ne}e odlu~ivati, samo }e svoj izvje{taj poslati UEFA-i, koja }e

donijeti kona~nu odluku. Rekao je da }e odluka biti poznata po~etkom naredne

sedmice - prenio nam je direktor ^elika Alija Por~a.
V. B.

BACCO d.o.o.
Javni konkurs za izvo|enje gra|evinskih radova, na podru~ju

Edin D`eko ponovo protiv Volverhemptona
Utakmica izme|u ^elzija i Arsenala bit }e jedna od onih koje }e predstoje}eg vikenda izazvati najvi{e pa`nje. „Topnici“ su nakon lo{eg starta nanizali ~etiri pobjede, dok je ^elzi uzdrman porazom od Kvins park rend`ersa. Samo nekoliko dana nakon {to je istog protivnika ispra{io u Liga kupu, uz dva gola Edina D`eke, lider Man~ester siti ponovo }e igrati protiv Volverhemptona. U Italiji se igraju dva derbija. U prvom, Roma }e igrati protiv Milana, vjerovatno bez pomo}i Miralema Pjani}a, dok }e jo{ nepora`eni Juventus i}i u goste Interu, koji bilje`i katastro-

Dva derbija u Italiji

Evropski fudbalski vikend

Man~ester siti je, ne ba{ drage volje, prepolovio kaznu koju je prije dva dana izrekao Karlosu Tevezu (Carlos), a na to ga je primorala intervencija Asocijacije profesionalnih fudbalera. Siti je prvobitno kaznio Argentinca sa ~etiri sedmi~ne pla}e, u iznosu od skoro milion funti, ali je Asocijacija prosudila da Tevez nije odbio u}i u igru u duelu s Bajernom, kao {to tvrdi menad`er Roberto Man~ini (Mancini).

Rosi u autu pola godine

Op}ina Fojnica Brusnica
Predmetni objekti za izgradnju:
1. Stambeni objekat povr{ine 150 m2 2. Stambeni objekat povr{ine 140 m2 3. Stambeni objekat povr{ine 280 m2

Luli}: Lacio gost Kaljariju

falan start sezone. Nakon {to je u pro{lom kolu postigao prvi gol u drInter - Juventus (20.45). NEDJELJA: Sijena Kjevo (12.30), Bolonja Atalanta, Fiorentina - ]enova, Le~e - Novara, Parma ^ezena, Udineze - Palermo (15), Kaljari - Lacio (20.45).

esu Lacija, Senad Luli} sa svojim saigra~ima ide u go(M. T.) ste Kaljariju. Majnc - Verder (18.30). NEDJELJA: Keln - Augsburg (15.30), Hamburg Kajzerslautern (17.30).

Dokumentacija sa idejnim i izvedbenim rje{enjem i premjerom radova, mo`e se preuzeti na adresi firme Bacco doo Iza Hrida br. 7 Sarajevo.

Sve informacije na 061 222 708

SUBOTA: Everton Man~ester junajted (13 sati), ^elzi - Arsenal (13.45), Man~ester siti - Volverhempton, Norvi~ - Blekburn, Vigan - Fulem, Sanderlend - Aston vila, Svonsi - Bolton (16), Vest Bromvi~ - Liverpul (18.30). NEDJELJA: Totenhem - Kvins park rend`ers (16). PONEDJELJAK: Stouk Njukasl (21).

Engleska

SUBOTA: Di`on - Marsej, Monpelje - Nansi, Brest - Lorijen, A`aksio - Bordo, Pari Sen @ermen - Kaen, Evijan - Okser (19), Lion Sent Etjen (21). NEDJELJA: Nica So{o, Tuluz - Ren (17), Valensijen - Lil (21).

Francuska

Viljareal je do`ivio te`ak udarac, jer u narednih {est mjeseci ne}e mo}i ra~unati na usluge \uzepea Rosija (Giuseppe Rossi). Italijanski napada~ je u duelu s Realom povrijedio ligamente koljena pa }e morati na operaciju. Viljareal je u velikim problemima, jer zauzima 18. mjesto na tabeli sa samo sedam bodova iz devet me~eva.

Vra}a se Gago

SUBOTA: Katanija Napoli, Roma - Milan (18),

Italija

Sino}: Frajburg - Bajer. SUBOTA: Bajern - Nirnberg, [alke - Hofenhajm, [tutgart Borusija Dortmund, Volfsburg - Herta, Borusija Menhengladbah - Hanover (15.30),

Njema~ka

SUBOTA: Viljareal - Rajo, Valensija - Hetafe (18), Barcelona - Majorka (20), Real Sosijedad - Real Madrid (22). NEDJELJA: Sporting Atletiko (12), Osasuna - Levante (16), Rasing - Betis (18), Atletiko (20), Malaga Espanjol (22).

[panija

Selektor reprezentacije Argentine Alehandro Sabelja (Alexandro Sabella) saop}io je spisak kandidata za utakmice protiv Bolivije i Kolumbije, koje se igraju u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. godine. Me|u njima su i „povratnici“ u nacionalni tim Fernando Gago iz Rome (Italija) i Pablo Guinazu iz brazilskog Internaci(M. T.) onala.

66
Sarajevo - Olimpic
Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Po~etak u 17.30. Sudija: Midhat Arnautovi} (Tuzla). SARAJEVO: Adilovi}, ^omor, Belo{evi}, Zrnanovi}, Torlak, [}epanovi}, Sesar, Koja{evi}, Sulji}, Haski}, Obu}a. Trener: Jir`i Pli{ek: Nedostaju: OLIMPIC: Fejzi}, Rizvanovi}, Osmani, Regoje, Suljevi}, Kiso, Vidovi}, \uri}, Muharemovi}, Harba, Ra{~i} (Kapi}). Trener: Nedim Jusufbegovi}. Nedostaju: Hiro{, Durak, [kalji}, Pliska, Pljevljak (povrede).

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

sport

Leotar - Travnik
Stadion Police u Trebinju. Po~etak u 14.30. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki). LEOTAR: Milenkovi}, ^orlija, Milo{evi}, [araba, Todorovi}, Andri}, Ratkovica, Markovi}, Ze~evi}, Vukovi}, Ani~i}. Trener: Bogdan Korak. Nedostaju: Radovi}, Koki}, Mijanovi} (povrede). TRAVNIK: Deli}, Terzi}, Mi{i}, E. Varupa, Ribi}, ]uri}, Kova~evi}, Zatagi}, Simeunovi}, Red`epi (Karali}), Doli}. Trener: Haris Jaganjac. Nedostaju: Be{lija (povreda), Ive{i}, La{tro (kartoni).

Kozara - Zrinjski
Gradski stadion u Bosanskoj Gradi{ci. Po~etak u 14.30. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica). KOZARA: Kozi}, Hod`i}, Popovi}, Petrovi}, ]ori}, Jandri}, Studen, Basara, Koji}, Spasojevi}, Muji}. Trener: Vlado Jagodi}. Nedostaju: Gigovi}, Sre}o, Stjepanovi} (povrede), Gnjati} (kartoni). ZRINJSKI: Melher, Lame{i}, [unji}, D`idi}, Stojki}, Mili~evi}, Ani~i}, Marjanovi}, @ur`inov, @i`ovi}, Beki}. Trener: Slaven Musa. Nedostaju: Popovi}, Marki} (ozlije|eni), Pehar (suspendiran).

[iroki B. - Rudar
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Po~etak u 14.30. Sudija: Dragan Petrovi} (Banja Luka). [IROKI BRIJEG: Bilobrk, Diogo, Brekalo, Je{e, Berto{a, Mi{i}, Ivankovi}, Marsijano, Zakari}, Vagner, Roskam. Trener: Branko Kara~i}. Nedostaju: Varea, Ko`ul, ]ori}, D`idi} (povrede). RUDAR: Rodi}, [odi}, Kotaran, Krezovi}, Veinovi}, Rami}, Panti}, @eri}, [uka, Kantar, Maksimovi}. Trener: Dragan Radovi}. Nedostaju: Jevti}, Dragi} (kartoni), Luka~ (bolest), Despotovi}, Bursa}, Tripi}, \ori} (povrede).

Vele` - Zvijezda
Stadion Vrap~i}i u Mostaru. Po~etak u 17.30. Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina). VELE@: O{trakovi} (Bobi}), [kalji}, Ceri}, Kazazi}, Laki}evi}, Kodro, Zolj, Iveti}, Oki}, Velagi} (Durakovi}), Brkovi}. Trener: Mirza Vare{anovi}. Nedostaju: Kajtaz, Merzi} (povrede), Demi} (kartoni). ZVIJEZDA: Labus, Jakovljevi}, Jusi}, Moranjki}, Husi}, Gavari}, \emi}, Hasi}, Halilovi}, Hazi}, Risti}. Trener: Dagan Jovi}. Nedostaje: Matko (povreda).

PREMIJER LIGA BiH Vu~ina [}epanovi}, pouzdani vezni igra~ Sarajeva

Janjo{ (desno) dok je bio trener Olimpica: Povratak, ali u drugoj ulozi

Novi anga`man biv{eg trenera

Olimpic je kvalitetna ekipa, ali }emo mi obradovati svoje navija~e novom pobjedom
Seriju od tri veoma va`na me~a, koja u dobroj mjeri mogu odrediti sudbinu u Premijer ligi i Kupu BiH, fudbaleri Sarajeva danas (17.30 sati) na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ na Ko{evu po~inju malim gradskim derbijem protiv Olimpica. „Vukovi“ su u posljednjem me|usobnom duelu savladali bordo tim (1:2), koji ovog puta `eli potpuni revan{. - Bio je to dosta te`ak period u Sarajevu, padale su ostavke, neko-

Pokazat }emo ko je stariji
Tabela
1. [iroki B. 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. Borac 5. Zrinjski 6. Olimpic 7. Vele` 8. Rudar 9. Kozara 10. Leotar 11. Travnik 12. Zvijezda 13. ^elik 14. GO[K 15. Sloboda 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 7 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 5 1 1 1 2 2 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 7 8 17:3 23:9 23:9 18:12 21:15 17:11 13:14 10:14 9:11 8:11 13:17 8:12 10:15 7:10 6:20 9:29 26 23 23 20 19 17 14 14 12 12 12 12 12 11 10 7

Biv{i istaknuti fudbaler Sarajeva, a poslije i trener nekoliko bh. klubova, me|u kojima je posljednji bio Olimpic, ponovo je stigao u tim s Otoke. Janjo{ }e, nakon dogovora s ~elnicima kluba, zauzeti upra`njenu poziciju sportskog direktora. - Drago mi je da je do{lo do ove

Janjo{ sportski direktor Olimpica
Olimpic ide na megdan starijem premijerliga{u

saradnje. Janjo{ svojim kvalitetima i iskustvom mnogo mo`e pomo}i na{em klubu i nadam se da je ovo jo{ jedan iskorak za Olimpic. On dobro poznaje situaciju u Olimpicu, ali i u fudbalu uop}e, tako da mo`e biti samo dobitak za na{ klub - ka`e Nermin Demirovi}, di(A. ^.) rektor Olimpica.

Mla|i sarajevski premijerliga{ Olimpic ide na megdan Sarajevu. Igra~i tima s Otoke u sjajnoj su seriji, u posljednjih pet utakmica ostvarili su ~etiri pobjede i remi. Osim toga, utakmice protiv Sarajeva „Vukovima“ poslovi~no bolje le`e nego one sa drugim gradskim rivalom @eljezni~arom, mo`da i zbog ~injenice da je ve}ina igra~a nekada igrala za bordo tim kojeg su pobijedili u proljetnom dijelu pro{le sezone. I trener Nedim Jusufbegovi} svojevremeno je igrao za Sarajevo, a predsjednik Nijaz Graci} bio je prvi ~ovjek ovog kluba. - Mislim da imamo jaku ekipu, na nekim pozicijama i ja~u nego Sarajevo i da mo`emo do povoljnog re-

Ponoviti prolje}e

[}epanovi}: Motiva imamo napretek

Uskoro potpis na ugovor
- Zavr{io sam pregovore s klubom i o~ekujem da uskoro potpi{em novi ugovor. Na{li smo zajedni~ki jezik na obostrano zadovoljstvo - [}epanovi}eve su rije~i. liko igra~a bilo je suspendirano... Sada je sve to iza nas, situacija u klubu je, zaista, na visokom nivou i sa mnogo motiva ~ekamo Olimpic

Ra{~i}: Golgeterski raspolo`en

16. Slavija

- ka`e Vu~ina [}epanovi}, pouzdani veznjak ko{evskog premijerliga{a. Na{ sagovornik isti~e kako je Olimpic kvalitetna ekipa, ali i da je prednost ipak na strani bordo tima. - Protivnik zaslu`uje respekt, posjeduje nekoliko odli~nih igra~a. No, mi smo Sarajevo i pokazat }emo ko je stariji. @elimo obradovati navija~e sa tri boda, koja bi bila najbolja uvertira za me~ u Kupu BiH protiv Borca i vje~iti derbi na Grbavici - nagla{ava [}epanovi}.
A. Dr.

zultata - kazao je ne tako davno ~lan Sarajeva, a sada udarna igla Olimpica Admir Ra{~i}, koji je u posljednjih nekoliko kola bio izuzetno goA. ^. lgeterski raspolo`en.

Kvalifikacije za EP za igra~e do 17 godina

Sutra dvije utakmice, ^elik - Sloboda 16. novembra
Sutra su na rasporedu dvije utakmice. Me~ Slavija - @eljezni~ar po~inje u 13.30 sati, a GO[K - Borac u 14 (TV prijenos). Susret ^elik - Sloboda odgo|en je za 16. novembar kako bi teren stadiona Bilino polje bio o~uvan za nastup reprezentacije.

Kadetska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je sa 0:2 od vr{njaka iz Engleske u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za igra~e do 17 godina.

Bh. kadeti izgubili i duel sa Engleskom
Na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ golove su postigli Hejden (Hayden) u 46. minuti i Akpom u 68. U drugom me~u u okviru grupe {est kvalifikacijskog turnira za EP 2012. u Sloveniji Holandija je

na Grbavici pobijedila Latviju sa 4:1. Mladi bh. nogometa{i pora`eni su u prvom kolu od Holandije sa 0:3, a u tre}em kolu 31. oktobra sastaju se s Latvijom.

IFHJ

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

$%

VELEŽ ’Rođeni’ pod imperativom pobjede protiv Zvijezde

8=HAš=LEć L= Ač A FHAHAJE?=
Mostarci će igrati u nešto jačem sastavu nego u protekla dva kola, gostima nedostaje samo Matko
Pet poraza u posljednjih šest prvenstvenih utakmica! To je razlog zašto Velež već u 12. kolu, i to nakon dobrog starta sezone, ima imperativ pobjede u današnjem susretu sa Zvijezdom. Zdravstveni bilten “Rođenih” nešto je bolji u poređenju s utakmicama protiv Zrinjskog i Željezničara. U sastav bi se trebali vratiti golman Senedin Oštraković, napadač Ševko Okić i stoper Tarik Cerić, a Mirza Varešanović ne može računati na povrijeđenog Admira Kajtaza, zatim Samira Merzića, koji, prema svemu sudeći, neće igrati do kraja polusezone, te na “kartoniranog”Rijada Demića. - Postoji još nekoliko upitnika u vezi sa povrijeđenim igračima. Bez obzira na to ko bude igrao, mi izbora nemamo - moramo pobijediti. Ušli smo u crnu seriju, ali se nadam da upravo ova utakmica može biti prekretnica - kaže Varešanović. Zvijezda će u Vrapčićima tražiti priliku da kompenzira kiks protiv GOŠK-a nakon što je s Gabeljanima u prošlom kolu u Gradačcu odigrala bez golova. Menadžer Dragan Jović jučer je u Mostar poveo sve igrače izuzev povrijeđenog Matije Matka. - Pokušat ćemo se iskupiti, iako je Velež dobra ekipa. Ipak, s obzirom na to da smo skoro kompletni nadam se dobroj partiji i osvajanju barem jednog boda, što bi nam bio uspjeh - kaže menadžer DraganJović. F. I. - Dž. D.

Rudar je ostao veliki dužnik Širokom Brijegu s obzirom na to da je prošle sezone odnio sva tri boda sa Pecare pobjedom od 2:1. Taj susret treneru vodećeg tima Premijer lige BiH Branku Karačiću služi kao upozorenje igračima uoči današnjeg duela ovih rivala. - Rudar je protivnik po mjeri, ali to ne znači da u ovu utakmicu nećemo ući sa maksimalnim oprezom. Imamo priliku da produžimo seriju na deset utakmica bez poraza. Rudar nam je veliki dužnik. Imamo određenih problema s igračkim kadrom, ali bez obzira na to, idemo na pobjedu kaže Karačić. Prijedorčani će na Pecari biti bitno oslabljeni, jer su se “požutjelim” igračima Daliboru Dragiću i Marku Jevtiću pridružili Bojan Tripić i Zlatko Đorić, koji su na posljednjem treningu povrijeđeni. Uprkos tome, ni ne pomišljaju na laku predaju. - Poštujemo našeg do-

4K@=H A IJ= LAEE @KžE

Široki Brijeg želi nastavak niza

Karačić: Maksimalan oprez

maćina, koji je u formi i koji svoj kvalitet potvrđuje vodećom pozicijom. I nama je, međutim, konačno krenulo nabolje i zato obećavamo borbenu i dobru igru - kaže Goran Kotaran. D. K. - V. V.

Okić: Vraća se u sastav

)KB E /=A IJA= FH=L =IJKF=
Leotar će dočekati ekipu Travnika jači za standardne prvotimce Boška Milenkovića, Vladimira Todorovića i Dragana Vukovića te novajliju Geršona Akufa. Brzonogi fudbaler iz Gane došao je u Trebinje još prije mjesec, ali je tek sada stekao pravo nastupa. Trener Bogdan Korak vjerovatno će ga uvesti u igru u drugom poluvremenu. - Travnik dočekujemo skoro kompletni i dat ćemo sve od sebe da uknjižimo tri

Leotar pojačan uoči gostovanja Travnika

Sa prošle utakmice na Piroti: Loša tradicija “Vezira”

nova boda - kaže iskusni defanzivac Semjon Milošević. Nogometaši Travnika putuju u Trebinje riješeni da poboljšaju učinak u međusobnim duelima s obzirom na to da su na Policama samo jedanput uspjeli remizirati (1:1). U sastavu “Vezira” neće biti povrijeđenog Harisa Bešlije te “požutjelih” Kristijana Ivešića i Nevena Laštre, dok se u tim vraća kapiten Elvedin Varupa. M. P. - S. P. 

=C@Eć FJEEIJ= KFHI >HE FLHA@==
Pod vodstvom Vlade Jagodića, Kozara je za kratko vrijeme napravila zaokret i s dna tabele stigla u sredinu, na deveto mjesto. Bod na gostovanju u Travniku sada žele u završnici jesenje sezone ovjeriti domaćom pobjedom nad ekipom Zrinjskog. - Imamo velike probleme, lišeni smo usluga nekoliko standardnih igrača, a neizvjesni su nastupi iskusnog veznog Nemanje Stjepanovića, koga muče bolovi u preponama, te beka Miljana Bajića, koji je tek sanirao povredu. Povrede su nas pritisle u nezgodno vrijeme. Zrinjski je kvalitetan i sasvim je sigurno da će ova utakmica biti ozbiljan test za moju ekipu. Ipak, u posljednja četiri kola pokazali smo da znamo igrati i sa pobjedničkim ambicijama ulazimo u meč - kaže trener Kozare Vlado Jagodić. Na već sedmom gostovanju ove sezone nogometaši Zrinjskog pokušat će nastaviti s dobrim rezultatima s obzirom na to da su u prvih šest osvojili devet bodova, upisavši samo jedan poraz (Borac 1:2). Slaven Musa imat će na raspolaganju širi izbor nego protiv Sarajeva. - Izvan kombinacija su ostali samo Marko Popović i Toni Markić, koji su ozlijeđeni, te MilePehar, pred kojim je još jedna utakmica suspenzije. Našciljje pobjeda.Za to imamo kvalitet iako je jasno da respektiramo Kozaru i njene posljednje rezultate - riječisuMuse. Z. V. - Ma. P.

Uoči susreta Kozare sa Zrinjskim

Milan je u posljednje dvije prvenstvene utakmice zabio osam golova, ali je izvršni direktor Adrijano Galijani (Adriano Galliani) ipak nezadovoljan, jer smatra da ekipa, ujedno, prima previše pogodaka. ”Rosoneri” su prošlog vikenda savladali Leče sa 4:3, a u četvrtak Parmu sa 4:1. - Zvao sam trenera Masimilijana Alegrija da ga podsjetim da titulu obično osvaja ekipa s najboljom odbranom, a ne ona s najefikasnijim napadom. Lijepo je što dajemo dosta golova, ali lani nam je odbrana donijela trofej - kazao je Galijani. Milan je u prvih osam kola Serije A postigao 16 golova i najefikasniji je u ligi,

/=E=E )ACHEK 6EJKA IA IL==K @>H= = A =F=@

Pobjede nisu dovoljne

Galijani: Primamo mnogo golova

ali je sa 12 primljenih pogodaka i jedan od onih s najslabijom odbranom. (M. T.)

Jagodić: Pobjedničke ambicije

M

2HL= EC= .*E0
M

2HL= EC= 45
Parovi 12. kola (danas, 14.30 sati): Drina HE - Sloga, Proleter - Sutjeska, Modriča Maxima - Sloboda (MG), Podrinje - Crvena zemlja, Drina - Laktaši, Sloboda (BN) Rudar, Mladost - Radnik. G. I.

Parovi 12. kola: Jedinstvo - UNIS, Iskra - Čapljina, Rudar - Budućnost, Bratstvo - Vitez, Branitelj - Goražde, Famos SAŠK Napredak - Krajina, Krajišnik - Orašje (danas, 14 sati), Omladinac - Gradina (sutra, 14).

Meč argentinskog fudbalskog prvenstva između San Lorenca i Old bojsa, zakazan za nedjelju, odgođen je zbog fizičkog napada navijača na igrača San Lorenca Džonatana Botinelija. Naime, Botinelija je u četvrtak nakon treninga na ulazu u svlačionicu fizički napala grupa navijača San Lorenca. - Bila su trojica ili četvorica. U trenutku kada sam 

=LE=čE 5= HA?= =F=E ECH=č= ILC K>=

Skandal u argentinskom fudbalu

ulazio u svlačionicu, dobio sam udarac u predjelu uha, a potom i u arkadu - rekao je Botineli. San Lorenco nakon 12 odigranih kola zauzima 12. mjesto u Aperturi, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo navijača. Ovaj klub se ubraja među pet velikih argentinskih timova, uz Boka juniors, River Platu, Independijente i Rasing.

$&
POSJETE Legendarni Sergej Bubka doputovao u glavni grad Bosne i Hercegovine

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

5=H=AL E= FIA> AIJ K IH?K IL=C IFHJEIJA
Trudio sam se da budem što bolji i da ispunim svoje ciljeve, kaže 47-godišnjak koji je 35 puta obarao svjetski rekord u skoku sa motkom
- Slaviti tako veliki jubilej, sjajna je stvar za bh. atletiku i dovoljno govori o tome koliko bogatu sportsku historiju ima ovo područje. Znam da je BiH dala mnoge velike sportiste, a posebno mi je drago štoću ponovo vidjeti moje prijatelje i kolege iz Atletskogsaveza BiH-izjavio je Bubka za “Dnevni avaz” na Sarajevskom aerodromu.

Sarajevo je od jučer bogatije za deset titula prvaka svijeta, zlatnu olimpijsku medalju i, što možda zvuči najimpresivnije, čak 35 oborenih svjetskih rekorda! Istina, kako smo ih “dobili”, tako ćemo ih i “izgubiti” već u ponedeljak, ali barem do tada možemo tvrditi da smo ponovo u centru pažnje sportske javnosti. Jer, u čet-

2HCH= FIAJA
Danas će se Bubka sastati s rukovodstvom ASBiH i AK Sarajevo. Bubka će otkriti spomen ploču kojom AK Sarajevo izražava zahvalnost IAAF-u, MOK-u, Primu Nebiolu i Arturu Takaču za njihov doprinos obnovi Atletskog centra Koševo. Potom će Bubka prisustvovati svečanoj sjednici u poverodnevnu posjetu našoj prijestonici stigao je slavni Ukrajinac Sergej Bubka. vodu obilježavanja 100 godina moderne atletike u BiH ( Dom Oružanih snaga, 13 sati). U nedjelju će, zavisno od vremenskih prilika, biti organiziran izlet u Mostar ili obilazak olimpijskih planina. Za ponedjeljak, posljednji dan posjete, planiran je prijem u Predsjedništvu BiH. Bubkaje posebnozadovoljan što se nalazi u gradu koji je 1984. godine bio sportski centar svijeta, kao domaćin Zimskih olimpijskih igara. - Sjajno je biti ovdje, jer Sarajevo, kaoolimpijski grad, ima posebno mjesto u srcu svakog sportiste - ističe 47-godišnji atletičar kojeg su na aerodromu dočekali predsjednica Atletskog saveza BiH Đurđica Rajher-Šišul i generalni sekretar Milan Pedalo. Na konstataciju da je tokom karijere postavio rezul-

Proslava jubileja
Legendarni atletski as, koji je neumorno pomjerao granice u borbi s visinama u skoku sa motkom, u ulozi potpredsjednika Svjetske atletske federacije (IAAF), predsjednika ukrajinskog i člana Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), prisustvovat će proslavi 100 godine moderne atletike u BiH.

Bubka jučer na Sarajevskom aerodromu: Radostan zbog dolaska u olimpijski grad

(Foto: F. Fočo)

ČK@ K 0AIEEK
Bubkina dominacija počela je 1983., kada je, kao malo poznati takmičar, osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Helsinkiju. Od tada do 2001. godine, kada je završio karijeru, 35 puta obarao je svjetski rekord na otvorenom i 17 puta na zatvorenom. Aktuelni je svjetski rekorder na otvorenom sa preskočenih 6,14 metara, kao i u zatvorenom sa 6,15.

tate koje će teško biti dostignuti, proslavljeni sportista izjavio je:

Velika karijera
- Trudio sam se da budem što bolji i ispunim svoje ciljeve. Svako vrijeme ima svoje šampione, a svaka nova generacija šansu da bude bolja od prethodne. Bubka je jučer posjetio

Olimpijski komitet BiH, gdje mu je domaćin bio predsjednik Izet Rađo. Potom je posjetu OKBiH nastavio kulturno- edukativnim programom MOK-a "Razgovor sa šampionima", gdje je odgovarao na mnogobrojna pitanja koja su mu postavljali mladi bh. sportisti, treneri i sportski radnici. E. J.

Svjetski Dan džuda obilježen je jučer u Olimpijskom muzeju BiH. Internacionalna Džudo federacija (IJF) ustanovila je od ove godine ovaj dan, koji će se svake godine obilježavati 28. oktobra, kada je rođen njegov utemeljitelj 

>EAžA ILAJIE ,= @žK@= *K@KćIJ FL >= @ ===?=
Utemeljitelju džuda u Sarajevu Huseinu Deliću uručen crni pojas
Jigoro Kanoa, čovjek koji je omogućioda sekaoplemenita vještina nađe na programu olimpijskih igara. Najbolji bh. džudista, aktuelni evropski šampion Amel Mekić naglasio je da je džudo najmasovniji sport u svijetu nakon nogometa te najtrofejniji sport u BiH. - Džudom se aktivno bavi 22 miliona sportista, a naši džudisti su posljednjih godina postigli izvanredne rezultate, čime smo dokazali da se u BiH može mnogo postići ako se radi srcem - rekao je Mekić. Generalna sekretarica Saveza Arijana Jaha uručila je diplomu i crni pojas za treći dan osnivaču džuda u Sarajevu Huseinu Deliću. Danas će u Olimpijskoj dvorani “Huan Antonio Samaran” biti održan Međunarodni turnir “BiH and Nippon”. Očekuje se učešće skoro 700 takmičara iz pet zemalja regiona (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Crna Gora i BiH) i 50 klubova. (A. Č.) Odbojkaši Kaknja izgubili su i revanš s ekipom Budućnosti u Podgorici te su se oprostili od CEV kupa. “Građevinari” su u drugom susretu, nakon domaćeg poraza od 2:3, osvojili set manje (25:18, 24:26, 19:25, 22:25). - Čestitke Budućnosti na prolazu, jer su znalački kaznili naše greške i dobili oba meča. Mi smo i u revanšu pokazali da imamo kvalitetnu ekipu, ali su moji igrači ponovo dosta oscilirali. Platili smo ceh neuigranosti. Moramo smanjiti padove, jer ova ekipa ima potencijal - istakao je trener Kaknja Nenad Kovačević. Evropski put bh. prvak

Svečanost u Olimpijskom muzeju BiH

Oprostili se od CEV kupa

Detalj s meča: Blok Eminovića i Mustedanovića

(Foto: B. Nizić)

Sa svečanosti: Obilježava se dan rođenja Jogira Kanoa

sada nastavlja u Čelendž kupu, u kojem će snage odmjeriti s boljim iz duela Galatasaraj (Turska) - Teuta (Albanija). M. Ko.

M

Prvenstvo BiH za muškarce (4. kolo): Danas: Vogošća - Bosna ASA BH Telecom (18 sati), Zrinjski - Igokea (18), SLTakovo Leotar Brotnjo (19), Mladost Čapljina Lasta (19), Varda Servitium (19.30). Sutra: Borac - OKKČelik (18). Slobodan je Hercegovac. Prvenstvo BiH za žene (2. kolo): Danas: Igokea Mladost (17), RMU Banovići - Jedinstvo BH Telecom (18). Sutra: Željezničar - Borac ML IEFK (17). Slobodan je Rudar Sport. Jadranska liga za košarkaše (5. kolo): Danas: Krka - Hemofarm (17), Makabi Partizan (19), Cedevita - Zagreb (20), Crvena zvezda Zlatorog(21). Sutra:Cibona - Široki WWin (17), Helios Union Olimpija (18), Radnički - Budućnost (18). 

š=H=šE LEA@

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, subota, 29. oktobar/listopad 2011.

$'
Vijest u brojci
Hokejaši Filadelfije i Vinipega odigrali su utakmicu s najviše golova u posljednjih 15 godina NHL-a. Džetsi su do prve gostujuće pobjede došli rezultatom od 9:8, i to nakon što su zamalo prosuli vodstvo od četiri razlike (5:1 i 6:2). Flajersi su okrenuli na 7:6, a konačnih 9:8 za Vinipeg postavio je Endrju Led (Andrew Ladd) minutu i šest sekundi prije kraja.

Izjava dana
- Nikada mi se ne bi moglo dogoditi da budem debeo, duge kose ili neobrijan. 

%

Ofsajd

Dejvid Friz ostao je bez dresa nakon pobjedničkog poena za bejzbolsku ekipu Sent Luisa protiv Teksasa

(Mirko Filipović, hrvatski MMA borac)

Fudbaler moldavskog prvoligaša Sfintul Georgea Julijan Bursuk odlučio je da završi karijeru nakon što je u utakmici protiv Iskre Stala doslovno nokautirao sudiju, nezadovoljan rezultatom meča, koji je završen pobjedom Stala od 3:0. Policajac je odmah potom priveo Bursuka. 

=KJEH= IK@EK

.K@>=AH

TENIS WTA razmatra mogućnost uvođenja neobičnih mjera

Britanac ponovo pravi probleme 

=>H=EJE ECH=čE?== @= LHEšJA
baviti od najranijih dana. - I teniseri viču, nije to tipično samo za ženski tenis, ali se kod teniserki zvuk drugačije čuje. Koncentrisana sam na navijače i vidim da su njihovi komentari o toj temi sve češći. Mislim da moramo da se pozabavimo time, ali to treba činiti od juniorskih dana, sve je stvar edukacije. Neke od teniserki uopće ne stenju na treningu, a onda dođu na meč i rade to. Mislim da bi sudije to morale sankcionirati - kaže Alaster. Azarenka je kratko prokomentirala inicijativu WTA. - Ne mogu i neću prestati. (A. Dr.)

0=EJ ECHEH= žKJA =IJ=LA

Hamilton: Još jednom kažnjen

(Foto: AFP)

Ne mogu i neću prestati, kaže Bjeloruskinja Azarenka
Ženska teniska asocijacija (WTA) razmatra mogućnost da zabrani igračicama vrištanje tokom poena. Na buku koju stvaraju neke teniserke, nisu se žalili samo gledaoci nego i većina teniserki, među kojima je i Karolina Voznijacki, vodeća na WTA listi. Nema sumnje da će, ukoliko se ova zabrana usvoji, najteže biti Ruskinji Mariji Šarapovoj i Bjeloruskinji Viktoriji Azarenki, kojima je vrištanje prilikom svakog udarca postalo zaštitni znak. Vrisak Šarapove premašuje čak 100 decibela. Izvršna direktorka WTA Stejsi Alaster (Stacey Allaster) kaže da se tim problemom treba

Britanski vozač Formule 1 Luis Hamilton (Lewis) nastavio je praviti probleme i u Indiji. U bolidu McLaren Mercedesa tokom jučerašnjeg treninga u Nju Delhiju ignorirao je sudije, koje su mahale žutom zastavom (upozorenje vozačima na povećan oprez).

Zbog toga će u nedjeljnoj utrci, baš kao i Serhio Perez (Sergio, Sauber-Ferrari), startati sa tri pozicije niže od one na koju se danas kvalificira. Podsjetimo, Hamilton je izazivao incidente i u Kanadi, Japanu, Belgiji... (A. Dr.)

ČAE A žA KFEJE IJ=@E

Moderni kostimi za plivače
Lohte: Osjeća se nezaustavljivo

Nakon što je Međunarodna plivačka federacija (FINA) 2010. Pravilnikom zaustavila razvoj opreme, vodeća svjetska kompanija u proizvodnji plivačkih kostima “Speedo” najavila je za

M 

L= FF=L= HAH@=
30. novembar predstavljanje kostima “Speedo Fastskin3”, koji bi trebali biti početak “nove revolucije”. Novi kostimi dobili su odobrenje FINA-e. Već ih je isprobao američki reprezentativac Rajan Lohte (Ryan Lochte), koji je dominirao na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Šangaju i bio je oduševljen. - Osjećam se nezaustavljivo - rekao je Lohte.

Planovi Čelzija da otkupi stadion Stemford bridž kako bi stvorio preduvjete za eventualnu selidbu na novo borilište kapaciteta od 60.000 mjesta, propali su nakon što je grupa vlasnika terena Čelzija odbila prodati svoje dionice. Od 5.796 vlasnika, njih 61,6 posto pristalo je na ideju kluba, dok Čelziju za vlasništvo treba 75 posto. (M. T.)

”Speedo” je početkom 2008. pokrenuorevoluciju plivačkim kostimima “LZR Racer”, a njihovprimjer ubrzo su počeli slijediti i drugi proizvođači, što je dovelo do poplavesvjetskihrekorda. (E. J.)

M

Britanska kraljevska kovnica počela je izradu 4.700 olimpijskih medalja koje će biti dodijeljene na Igrama u Londonu 2012. godine. Medalja koju je dizajnirao britanski umjetnik Dejvid Votkins, imat će na prednjoj strani lik grčke boginje Nike koja silazi sa Partenona. Stražnja strana prikazuje pet krugova, uključujući rijeku Temzu, kao simbol Londona. 

L=A EFEIED A@==

SUBOTA 29. 10. 2011

15.55
NOGOMET, BHT1
12.15 SKRIVENI DOKAZI 18.20 GREH NJENE MAJKE 16.50 PEPPER DENIS 18.00 OTOK 19.30 DNEVNIK TV1

BHT1
07.10 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 6/7, r. 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}. U ime naroda, r. Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Velika zemlja patuljaka, igrani film 10.45 Popaj nosa~, animirani film, r. 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija, 45/62 13.00 Olimpijski magazin 13.30 Tatine djevoj~ice, ameri~ki igrani film 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet. Engleska Premier liga. Manchester City - Wolverhampton Wanderers, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Spoznaja Charlie Banksa, ameri~ki igrani film 21.45 BHT vijesti 22.00 Ljubavnice, igrana serija, 5/12 22.55 Prvi snijeg, njema~ko-ameri~ki igrani film 00.35 Tatine djevoj~ice, ameri~ki igrani film, r. 02.10 Spoznaja Charlie Banksa, ameri~ki igrani film, r. 03.50 Pregled programa za nedjelju

FTV
09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Kako to. Vrti} Pony 09.20 U zmajevom gnijezdu, 1. epizoda 09.50 Spretno - sretno + Lino kutak 10.50 Sarajevska hronika 11.20 Mozaik religija, vjerski program 11.55 Dnevnik 1 12.05 Putovanja iz sredi{ta zemlje. Kalifornija, dokumentarni program BBC- a, 2. dio 13.00 Put oko sveta, jugoslavenski igrani film /12/ 14.55 Vijesti 15.05 Slomljena krila, igrana serija, 61. epizoda, r. 15.55 Slomljena krila, igrana serija, 62. epizoda, r. 16.40 Nesre}e se de{avaju, ameri~ki igrani film /12/ 18.20 Greh njene majke, igrana serija, 18. epizoda 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Harveytoons, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ciklus partizanskog filma. Miris dunja, doma}i igrani film /12/ 22.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12 / 23.13 Loto, dobitna kombinacija brojeva 23.15 Dnevnik 3 23.30 Ostavljeni, doma}i igrani film /12/ 01.00 @ivi i mrtvi, hrvatsko - bosanski igrani film /12/ 02.30 Nafaka, doma}i igrani film /12/ 04.25 Go west, doma}i igrani film /15/ 05.55 Ljeto u zlatnoj dolini, doma}i igrani film /15/ 07.35 Kod amid`e Idriza, doma}i igrani film /12/ 09.15 Vijesti

OBN
06.30 Gerald McBoing, crtani film 06.50 Nimboli, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.30 Metajets, crtani film 07.50 Johnny Test, crtani film 08.10 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 ^eli~ni Willy, igrani film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.55 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 14.10 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 15.00 Diplomatski kod, zabavni program 16.00 Danas kino sutra OBN, zabavni program 16.50 Pepper Denis (12), humoristi~na serija 17.30 Dejana Talk Show, Tema. “Mo`dani udar!”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 21.00 Ameri~ki predsjednik (12), igrani film 22.55 Posljednji znak (12), igrani film 00.35 Ameri~ki predsjednik (12), igrani film 02.15 Posljednji znak (12), igrani film 03.55 Ameri~ki predsjednik (12), igrani film 05.15 Posljednji znak (12), igrani film

TV ALFA
07.05 Snjeguljica 3, crtani film 07.35 Snjeguljica 4, crtani film 08.00 Top shop 08.10 Genijalci vi|eni o~ima djece - dje~iji serijal 7/19 09.05 Top shop 09.15 Odjeljenje za istragu (r) 6/16 10.10 Top shop 10.20 2011 FORMULA 1 GRAND PRIX OF INDIA-VN Indije (pole position) 12.15 Vijesti 12.20 U zmajevom gnijezdu s Marjanom Mijajlovi}em, sportski talk show (r) 13.15 Totalni opoziv, igrani film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 17.15 CSI. Las Vegas, krimi serija (r) 18.00 Otok, igrana serija (r) 19.00 Vijesti 19.10 Odjeljenje za istragu 7/16 20.05 Otok, igrana serija, 21.00 U~esnik i svjedok, dok. serijal autora Muhameda Filipovi}a 8/11 22.05 Crni pas, igrani film 00.00 [to da ne, zabavni program 00.30 Astrologija

TV1
06.00 Nijemi svjedok, igrana serija, ep. 26/100 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 Snjeguljica 3, crtani film 07.35 Snjeguljica 4, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Predaj se srce, igrana serija (R. 41. ep.) 09.00 Vijesti 09.05 Predaj se srce, igrana serija (R. 42. ep.) 10.00 Flash News 10.20 2011 FORMULA 1 GRAND PRIX OF INDIA-VN Indije (pole position) 12.00 Vijesti plus 12.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu 13.10 FLASH BIZNIS-SPORT 13.15 Totalni opoziv / Total Recall, igrani film 15.00 Flash News 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 4. ep. (R) 17.00 Vijesti plus 17.15 CSI. Las Vegas, igrana serija, 8. ep. (R) 18.00 Otok, igrana serija, 4. ep. (R) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Crtani film. Hello Kitty 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Otok, igrana serija, 5. ep. 21.00 CSI. New York, igrana serija, 8. ep. (R) 22.05 Crni pas / Black Dog, igrani film 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.20 Totalni opoziv / Total Recall, igrani film (R) 01.58 No}ni program

Engleska Premier liga: Manchester City Wolverhampton Wanderers

22.55
FILM, BHT1

Prvi snijeg
Trgova~ki putnik D`imi zaustavlja se negdje u pustinji Nju Meksika kako bi popravio auto. Prilazi mu vidovnjak koji mu predvidi nekoliko ~udnih doga|aja. D`imi odlazi ljutit, jer mu predvi|anja izgledaju potpuno besmislena. Uloge: Gaj Pirs, Pajper Perabo, Vilijam Fi~ner, Rik Gonzalez Reditelj: Mark Fergus

23.30
FILM, FTV

SATELITSKI PROGRAM
RTS
14.10 15.04 15.52 15.55 Vi i Mira Adanja Polak TV lica Vijesti Nepobjedivo srce 16.55 ^etiri godi{nja doba. Ljeto, film 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Nepobjedivo srce, serija 21.05 Iza brave, film 23.00 Vijesti 23.05 Transsibirska `eljeznica, film

Eurosport
08.45 Tenis. Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 10.30 Umjetni~ko klizanje. Velika nagrada kande 11.30 Umjetni~ko klizanje. Velika nagrada kande 12.30 Tenis. Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 14.00 Tenis. Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 18.00 Umetni~ki bilijar. SP Francuska 19.00 Umetni~ki bilijar. SP Francuska 20.00 Umjetni~ko klizanje. VN Kanade 22.00 Umjetni~ko klizanje. VN Kanade 23.30 Umjetni~ko klizanje. VN Kanade

Eurosport 2
10.30 Tenis. Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 12.00 Fudbal. Nacionalni Kup. Urava Reds - Kashima Antlers 13.00 Mali fudbal. Nacionalni [ampionat [panija. Carnicer Torrejon - Marfil Santa Coloma 14.30 Svi sportovi 15.00 Umjetni~ko klizanje. VN Kanade 15.30 Fudbal. Bundesliga. VFB Stuttgart - Dortmund 17.30 Fudbal 18.30 Fudbal. Bundesliga. Mainz Verder Bremen 20.30 Vijesti 21.00 Tenis. Sony Ericsson WTA Tour [ampionat Istanbul 22.00 Mje{ovite borila~ke vje{tine 23.00 S.KUP. Dubai

Sportklub
11.00 Portugalska liga. Porto Pacos Ferreira 13.00 U@IVO. Premier League. Everton - Manchester United 15.00 Premier League Magazin 15.30 Najava Premier League 16.00 U@IVO. Premier League. Norwich - Blackburn 17.30 U@IVO. Ruska liga. Spartak M - Lokomotiv 19.45 U@IVO. Swiss league. Basel - Grasshoppers 21.30 U@IVO. Portugalska liga. Benfica - Olhaense 23.30 Premier League. Chelsea Arsenal 01.15 Holandska liga. Twente PSV 03.00 Pregled {vajcarske lige 03.30 Premier League. Sunderland - Aston Villa

21.55
FILM, NOVA TV

Ostavljeni
U domu za nezbrinutu djecu u Sarajevu je trinaestogodi{nji dje~ak Alen. Stari direktor Gago je ispri~ao Alenu da je njegova majka Francuskinja,aotac Englez,kojisu u ratu `ivjeli u Bosni, a nakon rata su morali napustiti Bosnu i njega privremeno ostaviti u domu. Uloge: Tony Grga, Mira Furlan, Mirsad Tuka, Dragan Marinkovi}, Mirela Lambi} Reditelj: Adis Bakra~

Do smrti i natrag
Entoni Lou je detektiv koji radi u policiji u Nju Orleansu. Lou sudjeluje u akciji u kojoj su ubijena dvojica policajaca, a glavni zlo~inac je uspio pobje}i. Osim toga, Lou ima problema i sa suprugom koja ga je upravo obavijestila da je trudna, ali dijete nije njegovo. Uloge: @an-Klod Van Dam, Selina Gils, Mark Dajmond Reditelj: Sajmon Felovs

01.00
FILM, PINK BH

14.10

VI I MIRA ADANJA POLAK

20.00

UMJETNIČKO KLIZANJE

22.00

MJEŠOVITE BORILAČKE...

23.30

PREMIER LEAGUE

15.40
FILM, HRT2

National G.
13.00 Dolina vukova 14.00 Autocesta ~eki}ara 15.00 Zavjera teku}e bombe 17.00 Velika rastavljanja 18.00 Rastavljanje najve}ih 19.00 Istrage avionskih nesre}a 20.00 Tabu: Zatvorska ljubav 21.00 Tabu: Ekstremna jela 22.00 Povjerljivo: Dosjei tajne slu`be 23.00 11. septembar i ameri~ki san

MTV Adria
12.30 Ema 2010 Weekend? Nominated Artist 2011 Weekend 16.30 Brand New 17.10 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 20.00 Just See MTV 20.30 So 90's 21.10 MTV Express: The Tide 21.30 MTV Takeover: Sum41 22.00 Storytellers: Death Cab For Cutie 22.50 MTV World Stage 23.40 Party Zone 00.40 3 From 1 00.50 Party Zone 02.40 Chill Out

FOXlife
15.30 [kola za parove 16.28 Knji`arka 17.20 Houp i Fejt 18.15 Dr. Haus 19.10 Da, Draga 19.36 Da, Draga 20.05 Uvod u anatomiju 22.02 O~ajne ku}anice 22.57 Seks i grad 23.30 Seks i grad 00.08 Seks i grad 00.41 Seks i grad 01.15 Knji`arka 02.08 Svita

FOXCRIME
15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 Monk Monk Frikovi Tijelo kao dokaz Bouns Nestali Aerodrom Kraljevi bjekstva Detektiv na Floridi Okru`en mrtvima Frikovi Frikovi Aerodrom Ubila~ki nagon

Sjenke iz pro{losti
Ben i D`ejn, mladi bra~ni par, odlaze u Japan radi izvrsne poslovne prilike, modnog snimanja u Tokiu. Par je odlu~io spojiti ugodno s korisnim pa iznajmljuju kolibu u {umi kako bi proveli barem nekoliko dana u`ivaju}i u medenom mjesecu. Uloge: D`o{ua D`ekson, Rej~el Tejlor, Megumi Okina Reditelj: Masajuki O~iai

Veliki snje`ni izazov
Jo{ dok je kao dje~ak pomagao ocu u stomatolo{koj ordinaciji u Majamiju, mladi Ted Bruks znao je da ga jednog dana ~eka karijera zubara. Punih 25 godina kasnije on je uspje{an i cijenjen stomatolog, popularan doktor ~ija se ordinacija reklamira i na gradskim autobusima. Uloge: Kuba Guding D`unior, D`ejms Koburn, Rendi Bir~ Reditelj: Brajan Levan

SUBOTA 29. 10. 2011

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Danas ste realniji nego ina~e, pa mo`ete donijeti pravu odluku. Opustite se uz voljenu osobu. Posao: Nemojte se zalijetati. Trenutno vam nije lo{e, pa nema mjesta ni za `urbu, ni za brzopletost. Zdravlje: U`ivajte u lijepoj jeseni. Ljubav: ^ini vam se da se vrtite u krug. Sve {to se doga|a, remeti va{u uljuljkanost u sigurnosti veze. Posao: Nastupa izuzetno povoljan period. Posebno dobre promjene mo`ete o~ekivati na planu finansija. Zdravlje: Danas ste ba{ napeti. Ljubav: Ponajprije, spoznajte za{to vas privla~i jedna osoba. Pogotovo, ako ste zadovoljni u stalnoj vezi. Posao: Tro{ite vi{e od planiranog ili iznad svojih realnih mogu}nosti. Naravno, to vas prili~no brine, ali... Zdravlje: Ko`a vam je osjetljiva na promjene. Ljubav: Preispituju}i se, rije{it }ete temeljne probleme u vezi. Provjerite osje}anja i relacije sa partnerom. Posao: O~ekuje vas napetost u razgovoru sa kolegama ili pretpostavljenom osobom. Slijedi i kritika. Zdravlje: Izgleda da ste meteoropata. Ljubav: Ako vam postaje dosadno u vezi ili osje}ate da joj je blizu kraj, oslobodite mu~enja i sebe i partnera. Posao: Imate izvanrednu priliku za napredovanje. Zasu~ite rukave, vjerujte u sebe, slijede lijepi rezultati. Zdravlje: Odrecite se te{ke hrane! Ljubav: Kao da zvoni zvono na uzbunu. Ne znate razlog za to, ni kako da iza|ete iz nastale ljubavne zbrke. Posao: Umor i napetost mogu upropastiti dosada{nji trud. Te{ko}e vam, u ovom trenutku, najmanje trebaju. Zdravlje: Odmarajte se vi{e. Ljubav: Ne dopustite da zavlada osje}aj usamljenosti ili napu{tenosti. Upoznat }ete {armantnu osobu. Posao: S u`asom shvatate da je va{a finansijska situacija prili~no haoti~na. Prihodi ne zavise samo od vas. Zdravlje: Ne jedite na brzinu. Ljubav: Ako ne savladate emocije, haos }e brzo u}i u va{ ljubavni `ivot. Naro~ito izbjegavajte sva|e. Posao: Ne dopustite da poslovni problemi pre|u prag va{e intime. Osje}ate da{ak ne~eg sasvim novog. Zdravlje: Popu{tanje nervoze. Ljubav: Tokom ovog, bezmalo, prelijepog dana, okre}ete le|a samo}i. @elite u`ivati uz voljenu osobu. Posao: Morate opravdati povjerenje i naklonost koju vam ukazuju ljudi do ~ijeg vam je mi{ljenja stalo. Zdravlje: Vi{e ste nego aktivni. Ljubav: Budite po{teni, i prema sebi, i prema partneru. Samo vi znate da su osje}anja potpuno iskrena. Posao: Niste ni strpljivi, ni precizni. Poku{ajte se savladati, jer ponekad mo`ete ba{ burno reagirati. Zdravlje: Oslobodite se nervoze. Ljubav: Mogu}a je kriza u vezi. Kao da vam je svega dosta. @elite pobje}i, bez rije~i, bez obja{njenja?! Posao: Koliko god `elite, sami ne mo`ete uspje{no obaviti sve planirano. Jednostavno, morate se opustiti. Zdravlje: Posvetite vi{e pa`nje ishrani. Ljubav: Krajnje je vrijeme da se i vi, bar malo, otvorite. Partneru je dosta da naga|a {ta mislite i osje}ate. Posao: Danas vam posao najlak{e ide od ruke. Ovo je podru~je kojem se mo`ete potpuno posvetiti. Zdravlje: Tegobe, ako ih je bilo, nestaju.

16.00

MARKA NA BRZAKA

19.00

VIJESTI U 7

20.11

PLES SA ZVIJEZDAMA

10.15

SMALLVILLE

PINK BH
06.00 D`imi Neutron , crtani film 08.00 Timmy Time, crtani film 08.45 Sheena, serija 10.00 Mladi mu{ketiri, serija 11.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisina 12.00 Info top, inf. program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Info top, inf program 14.05 Ljubavnici i tajne, serija 15.10 Put oko svijeta, reality emisija 15.50 Info top, informativni program 15.55 Biomterolo{ka prognoza 16.00 Marka na brzaka, kviz 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Porodi~ni obra~un, kviz 20.00 Falcone, serija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Pogled odozdo, stand up komedija 01.00 Sjenke iz pro{losti, film

HAYAT TV
06.10 Timmy, crtani film,22 - 26. epizoda 07.00 Fifi, crtani film, 30, 31. i 32. epizoda 07.30 Bumba, crtani film, 70. - 72. epizoda 07.50 Graditelj Bob, crtani film, 27. epizoda 08.00 @ablja patrola, crtani film, 11. epizoda 08.30 Po{tujmo saobra}ajne znakove 08.33 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 9. epizoda 08.53 Po{tujmo saobra}ajne znakove 09.00 Garfield, crtani film, 5. - 9. epizoda 10.00 Winx, igrana serija, 6 - 10. epizoda 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.10 Suze Bosfora, igrana serija, 1. epizoda 13.00 Autoklub, automagazin 13.25 Dokumentarni program 14.00 Batman forever, igrani film 15.45 Sport centar 15.50 Vremenska prognoza 15.53 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.00 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, informativni program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.19 Sport centar 22.20 ^uvar pla`e u zimskom periodu, igrani film 00.15 Astro Num Caffe, u`ivo

HRT1
12.00 12.11 12.13 12.18 12.30 Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (R) Veterani mira, emisija za branitelje 13.12 Prizma, multinacionalni magazin 13.54 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.22 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) 14.24 Eko zona 14.49 Prirodni svijet 4. Kraljica manti, dokumentarna serija (6/14)* 15.41 Jelovnici izgubljenog vremena 16.04 Euromagazin 16.29 Potro{a~ki kod 16.56 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 17.00 Vijesti 17.15 Vrijeme sutra 17.23 Reporteri. State Department izbliza* 18.26 Lijepom na{om. Kastav (2/2) 19.17 LOTO 7/39 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.11 Ples sa zvijezdama (1/8)* 22.00 Vijesti 22.17 Vijesti iz kulture 22.30 Izdajica, ameri~ki film (12)* 00.26 Filmski maraton. Kalibar 20 za specijalista, ameri~ki film (12) (R)* 02.16 Filmski maraton. Audicija, kanadsko-ameri~ki film* 03.05 Skica za portret (R) 03.15 Prona|ena domovina, dokumentarni film (R) 04.00 Reporteri. State Department izbliza

Nova TV
07.25 TV izlog 07.40 U sedmom nebu, serija 9/23 08.35 Peppa, crtana serija 21-22/26 08.55 Beyblade metal fusion, crtana serija26/39 09.20 Winx, crtana serija5/52 09.45 I tako to..., serija9/18 10.15 Smallville, serija21/22 11.10 Larin izbor, serija R32-34/160 14.05 Plava munja, igrani film R 15.55 Provjereno, informativni magazin R 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent, talent show R 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Smrtonosni let, igrani film 21.55 Do smrti i natrag igrani film (12)* 23.45 ^ovjek bez tijela, igrani film (12)* 01.40 Ezo TV, tarot show (18)* 03.10 Brigada tigrova, igrani film (12)* R 05.15 Do smrti i natrag, igrani film (12)* R 06.05 I tako to..., igrani film 06.50 Kraj programa

MRE@A
10.20 2011 Formula 1 Grand Prix Of India-VN Indije (pole position) 13.15 Totalni opoziv, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 4. ep. (r) 17.15 CSI. Las Vegas, igrana serija, 8. ep. (r) 18.00 Otok, igrana serija 20.05 Otok, igrana serija 21.00 CSI. New York, serija 22.05 Crni pas, igrani film

Prix Of India-VN Indije Totalni opoziv, film Kako vrijeme prolazi Bonaventura CSI. Las Vegas, serija Otok , igrana serija Auto shop magazin Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Otok , igrana serija 21.00 CSI. New York, serija 22.00 Crni pas, film 13.15 15.10 16.10 17.10 18.20 19.00 19.30

20.20 20.45 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30 00.00 00.20

Nade BH sporta Marketing Dom2 Poznati Reporta`e sa Zemlje mira Marketing Vijesti TV Sahar Autovizija Vijesti IC r. Ucjena, film

Glazbeni spotovi*

BN
17.55 19.20 19.30 19.55 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 23.30 23.45 Kao kod svoje ku}e Marketing Dnevnik 2 Marketing Vitafon Nijesmo mi od ju~e, serija Foliranti, serija Tu|e sla|e BN music Dnevnik 3 Sibirski berberin, film

23.00 Aktuelnosti, r. 23.15 TV strane 00.55 Odjavni telop

TV GORA@DE
17.00 19.00 19.30 20.00 20.30 Najava programa Dnevnik Emisija Istina, dok. program Pop Top, muzi~ka emisija 21.00 Klinika, serija 22.00 Intervju 23.00 Dnevnik/r

ZENICA
17.00 17.55 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 23.00 23.15 Dokumentarni program TV izlog Sfera, r. Mali oglasi Vijesti Nije te{ko biti ja Igrani film Obavje{tenja Vijesti ,r. Igrani film

HRT2
09.20 ni DA ni NE. Izbori ljepote 10.16 Djed Mraz 3. Odbjegli djedica, ameri~ki film za djecu (R)* 11.48 Filmska matineja. Annapolis, ameri~ki film 13.29 Proslava 70. obljetnice Tambura{kog orkestra HRT-a* 14.39 KS automagazin* 15.09 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom* 15.40 Veliki snje`ni izazov, ameri~ko-kanadski film 17.20 4 zida* 17.55 Rukometna Liga prvaka(@). Podravka Larvik, prijenos* 19.30 Glazba, glazba... rock* 19.55 Ko{arka, ABA liga. Cedevita - Zagreb, prijenos* 21.50 John Adams, serija (5/7)* 23.00 Andras Schiff u Teatru Olimpico, 1. dio (R)* 23.50 Fringe - Na rubu 1, serija (12) (5/21) (R)* 00.44 No}ni glazbeni program.

RTRS
12.50 Ruski dokumentarni film 13.20 Na{ biznis 14.00 Istinite pri~e - `ivot u SAD-u, pravda Redhuka 15.05 Najotka~enije reklame na svijetu, zabavni program 15.30 Ono kao ljubav, serija 16.30 Za.druga, emisija za mlade 17.00 Vijesti 17.10 Dame biraju film 18.55 Ah, ta planeta! 19.30 Dnevnik 2 20.15 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 21.20 Sedam smrtnih grijehova, mini serija 22.30 Dnevnik 3 22.40 Lud za muzikom, film 00.40 Film

TV OSM
17.20 Serija 18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.00 Vremenska prognoza 19.12 SMS oglasi 19.30 Portal 19.40 Game zone 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 Tito, dok. serijal 22.00 Doba ljubavi, serija 23.00 Ubistvo generala 1 00.30 Astro Show

TV USK
18.15 18.45 19.00 19.30 20.05 21.05 21.55 Duhovni svijet Bajke iz cijelog svijeta Dnevnik 1. Muzi~ki program Otok, serija CSI New York, serija [panska primera liga, prijenos utakmice, 1. poluvrijeme 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice, 2. poluvrijeme 23.50 Hronika kraji{kih gradova

KISS
17.40 18.20 19.05 19.10 19.30 20.05 21.05 22.00 Kuhinje Zagrljaj ljepote FIS SHOP Marketing HRT DNEVNIK OTOK,serija CSI, serija [panjolska primera liga

VISOKO
17.00 17.30 19.25 19.30 20.00 20.05 20.30 20.45 22.25 22.25 U dru{tvu sa.... Igrani film, r. Maketing blok Dnevnik FTV Marketing blok Sje}anja Aktuelnosti Igrani film Marketing blok Tv Zehra

HIT TV
19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 00.00 00.05 Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter Tri minuta, vijesti Film

KAKANJ
18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 Majstori kuhinje Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC

HTV OSKAR C
10.20 2011 Formula 1 Grand

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI

Asanž podnio žalbu 

@K= EHKčAK

LONDON - Osnivač Wikileaksa Džulijan Asanž (Julian Assange) saznat će sljedeće sedmice presudu o njegovom izručenju Švedskoj. Sud je obavijestio Asanža da će presudu po žalbi koju je on podnio donijeti 2. novembra. Trebao bi odgovarati na optužbe o seksualnom zlostavljanju dvije žene.

Lejdi Gaga s novinarima pred današnji nastup

Spektakl za probranu publiku poslije utrke Formule 1 

-,1 /)/) 7 1,11
Aktivisti za prava životinja zamolili pop zvijezdu da pozira u haljini od kupusa
NJU DELHI - Lejdi Gaga (Lady), koja se na jednoj od dodjela MTV nagrada pojavila u haljini od sirovog mesa, mogla bi ovog puta da ponese haljinu “sašivenu” od listova kupusa. Kako prenosi Reuters, indijski aktivisti za prava životinja zamolili su pop zvijezdu da pozira u haljini od kupusa i promovira vegetarijanstvo tokom posjete Indiji, gdje će ovog vikenda prisustvovati prvoj utrci Formule 1 u toj zemlji. Lejdi Gaga će nastupati danas na afterpartiju pred probranom publikom u jednom luksuznom hotelu u Nju Delhiju. - Ukoliko pristane, napravit ćemo joj haljinu od listova kupusa koje ćemo spojiti koncem. Bit će to duga haljina, a potrudit ćemo se da u njoj izgleda seksi - kazala je Sačin Bangera, predstavnica organizacije PETA Indija. Ona je dodala da je za izradu takve haljine potrebno između pet i šest sati rada i da će jedna osoba biti zadužena da povremeno vodom kvasilistovekupusakakone bi uvehli.

Ferhat u bolnici

2HJEL @ž=EA K =HIAK
MARSEJ - Sud je poništio dozvolu za gradnju najveće džamije u Francuskoj koja je trebala predstavljati simbol rasta broja muslimana u ovoj zemlji. Gradski administrativni tribunal odbacio je projekt koji je bio pod suspenzijom već 18 mjeseci. U obrazloženju suda navedeno je da je dozvola poništena jer se projekt gradnje ne slaže sa zahtjevima za urbano planiranje.

VAN - Ferhat Tokaj (Tokay), 13-godišnji dječak, pronađen je živ ispod ruševina jedne zgrade uništene u snažnom zemljotresu na istoku Turske, gdje je proveo 108 sati. U bolnici je i dobro se osjeća.Spasilačke ekipepronašle su još dvojicu mladića koji su 100 sati proveli ispod ruševina.

0H=>HE @Ač=

,AL= žA = FHEAIJ
LONDON - Britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) saopćio je da su se 16 zemalja Komonvelta, koje priznaju britansku kraljicu Elizabetu II (Elizabeth) kao poglavara, dogovorile da izmijene pravilo staro tri stoljeća o nasljeđivanju britanskog prijesto-

Princ Vilijam sa suprugom Kejt Midlton

lja i izjednače prava ženskih i muških kraljevskih potomaka. - Ukoliko princ Vilijam (William) i njegova supruga Kejt Midlton (Kate Middleton) budu dobili djevojčicu, ona bi jednog dana mogla postati naša kraljica kazao je Kameron.

MENSFILD - Operateri službe 911 nedavno su zaprimili poziv petogodišnje Amele Kigli (Ameleah Kegley). Djevojčica je stigla kući iz škole te primijetila da je sama. Odlučila je potražiti majku na taj način da je sjela u njen automobil, upalila ga i prebacila mjenjač u brzinu. Ova kratkotrajna avantura završila je u susjedovom vrtu. Djevojčica je tada nazvala 911 i događaj opisala ovako: “Auto moje mame je doživio nezgodu i treba mi pomoć policije da ga vrati nazad u dvorište.”

,ALčE?= L=č

Iskosa

Sud je poništio dozvolu za ovaj projekt