7

Prijedlog modela

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA

7.

RAZRED

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

UPRAVNO TIJELO ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA STRATEGIJE PRELASKA NA OBAVEZNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Prijedlog modela

OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA SEDMI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

REDNI BROJ

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

SEDMIČNI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 4 2 2 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 26

GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH ČASOVA 140 70 70 140 35 70 70 70 35 70 35 35 70 910

1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13.

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Matematika Fizika Biologija Geografija Historija Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička kultura Tjelesna i zdravstvena kultura UKUPNO REDOVNE NASTAVE

2

SADRŽAJ

1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost…………..................……………… 5 - 17 2. Engleski jezik …………………………………………………………….….…..18 – 33 3. Njemački jezik ………………………………………………………….…….….34 - 46 4. Francuski jezik …………………………………………………………….……..47 - 60 5. Arapski jezik ………………………………………………………….….………61 - 73 6. Matematika ………………………………………………………….…….…......74 - 86 7. Fizika .....................................................................................................................87- 95 8. Biologija ………………………………………………………………………..96 - 108 9. Geografija…………… ………………………………………..…....................109 -126 10. Historija………….………………………………………………………… ..127 - 135 11.Tehnička kultura ……………………………………………………………..136 - 145 12. Informatika ………………………………………………………………. ....146 - 164 13. Likovna kultura ……………………………………………………………....165 - 170 14. Muzička kultura ...……….. ...……………………….………..….................. 181 - 189 15. Tjelesna i zdravstvena kultura ……………………………………..…..… ....190 - 195

3

PROGRAMI NASTAVNIH PREDMETA ZASTUPLJENIH U SEDMOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE .

BOSANSKI. HRVATSKI. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 5 .

šaljiva. Naza vezilja 15. R.Dizdar. zapaža i povezuje sa savremenom stvarnošću psihološkoetičke karakteristike lika 6 . Bakine naočari 4. Čovjek je lava 5. Lampa na prozoru 7. forme pripovijedanja Pozicija pripovjedača u Uočava glavne Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci Prepoznaje metaforu. E. H.Ujević. Ć. Dizdarević. stanka. M. Pjesma o peru 12. Pjesma o kuji 9. Novak. N.P. V. naglašavanje riječi i ritam Stilska sredstva. opkoračenje-stanka u opkoračenju. Ibrahimbegov ćošak 17. S.Jesenjin. Z. A. D. inverzija.Krleža. Humo. Poslije djetinjstva 13. deskriptivna i domoljubna pjesma Epika Fabula-pokretači fabule. Vanjka 18. M.Bruckner. Voćka poslije kiše 2. Pavlović. V. Iz velegradskog podzemlja(odlomak) 14. Akvarel 8. S. Nešto važno da ti kažem 11. D. T. Ćorović. Čistač obuće Prepoznaje osnovno Određuje pokretače radnje. upotrebljava ih u vlastitome tekstu 1. Kišević. inverziju. kontrast Vrste -pejsažna. Antić. Sijarić. Šop. sredstva osjećanje u lirskoj zaustavljanja radnje pjesmi Otkriva glavne kompozicijske dijelove knjiž. Hrt (odlomak) 16.metafora. Trifunović. zaustavljanje fabule Lik-psihološko-etička karakterizacija Portret-vanjski i unutrašnji. teksta Prepoznaje glavne značajke historijskog i pustolovnog romana Povezuje ritam i osjećanje u pjesmi Razumije.PRIJEDLOG OKVIRNOGA NASTAVNOG PROGRAMA ZA VII RAZRED KNJIŽEVNOST Književni tekstovi Književno-teorijski pojmovi Lirika Ritam-intonacija.Čehov. Sadako hoće živjeti 19. razumije preneseno značenje Prepoznaje osnovna obilježja opisne. Nerkesi. kontrast i njihovu ulogu u književnome tekstu. Dažd 3.Ilić. Zapis o zemlji 6. U poznu jesen 10. domoljubne i šaljive pjesme Prepoznaje pokretače fabule i sredstva zaustavljanja Može okarakterizirati lik Minimalna postignuća Otkriva stilskoizražajna sredstva u književnome tekstu Maksimalna postignuća Određuje i razumije stilska sredstva. M. K. Cesarić.

Putovanje kapetana Porporelosa (odlomak) Hasanaginica (nar. James Cook (odlomak) 24. romana Grmljavina stada) 21. I. putopisa i dnevnika Fantastična pripovijest Granične književne vrste: Uočava razliku ljetopis.Grey. Egziperi.. putopisa i dnevnika Drama Satirična komedija Dramski igrokaz Usmena književnost Termini balada i romansa Epsko – lirske karakteristike Uočava glavne značajke drame: dijalog.Čukovski.. Z. N. Prepoznaje usmenoknjiževne vrste 7 . Oslo pod snijegom (odlomak) 25. F.20. balada) Narodna romansa (po izboru) Narodna lirska pjesma (sevdalinka) po izboru priči Pustolovni i historijski romani značajke historijskog i pustolovnog romana Uočava različite pozicije pripovjedača i forme pripovijedanja Prepoznaje fabulativnu i tematsko – idejnu okosnicu djela Razlikuje književne i ekstraknjiževne elemente Uočava glavne karakteristike fantastične književnosti Uočava glavne karakteristike ljetopisa. M. Dnevnik Ane Frank (odlomak) 26. Kočić.Bešeskija. Šehović. Sarajevski ljetopis (odlomak) 23. Jazavac pred sudom (odlomak) 27.M. Sekulić. putopis. P. dnevnik između ljetopisa. likovi Uočava glavne karakteristike lirske i epsko – lirske poezije Uočava glavne Uočava razliku karakteristike usmene između drame i književnosti drugih književnih . A. Komanči (odlomak iz pustolov. Mali princ (odlomak) 22.

djelima Uočava da česticama možemo izreći i svoje dojmove (ma. ne. proširenog) značenja riječi Uočiti da česticama možemo preoblikovati rečenično uređenje Prepoznavati glagolski oblik/osobu i broj u rečenici Razlikovati prijelazne. GRAMATIKA Programski zahtjevi Naglašene i nenaglašene riječi (naglasne cjeline) Riječi za imenovanje pripadnosti mjestu. sigurno) Razvrstavanje povratnih glagola na prave povratne. god. zemlji – narodu Temeljno i preneseno značenje riječi Čestice ili riječce (proširivanje znanja o ovoj vrsti riječi) GLAGOLI Glagolski oblik/osoba i broj Glagoli po predmetu radnje Glagoli po vidu Infinitiv (infinitivna osnova i završeci) Glagolski pridjevi i glagolska imenica Odgojno – obrazovni ciljevi Uočavati nenaglašene riječi i pravilno ih čitati u izgovornim cjelinama Razlikovanje temeljnog (osnovnog) značenja od prenesenog (dopunskog. neprijelazne i povratne glagole Razlikovati svršene i nesvršene glagole Prepoznati infinitiv i njegove završetke Prepoznati i tvoriti glagolske pridjeve Prikladno upotrebljavati prezent u govorenju i pisanju Usvojiti prezent pomoćnih glagola Prepoznaje prezent i razumije njegovo osnovno značenje Spreže glagole u prezentu prema morfološkim obilježjima (osoba i broj) ISHODI UČENJA MINIMALNI Pravilno pisanje i izgovor nenaglasnica/atoničkih riječi Uočava preneseno značenje riječi na jednostavnim primjerima. li. kraju.RJEČNIK. Prepoznaje osnovne čestice (da. neprave i uzajamno povratne Razlikuje i uočava trajne i učestale glagole Razumije ulogu infinitiva u dopuni glagola Uočava glasovne promjene u gl. doista. naravno. pridjevima promjena je ispred i u o Razumije pravu i prenesenu sadašnjost 8 . za) Razlikovanje glagola po značenju Razlikovanje glagola po predmetu radnje i po vidu Razumije ulogu infinitiva u tvorbi glagolskih oblika Pravilno upotrebljava glagolske pridjeve MAKSIMALNI Razlikuje prednaglasnice/ predtoničke riječi i zanaglasnice/ izatoničke riječi Zamjećuje preneseno značenje iskazano pjesničkom slikom u knj.

Prepoznaje imperativ u rečenici Imperativom izriče zapovijed. imperfekt i pluskvamperfekt perfektom Uočava glasovne promjene u sprezanju Uočava isti oblik prezenta i aorista u 3. molbu i zabranu Pravilno koristi kondicional I. imperfektom i pluskvamperfektom Prepoznavanje pluskvamperfekta kao složenog oblika Prepoznati. Glagolski prilozi Razlikovati imenski predikat od glagolskog predikata 9 . prezent pomoćnih glagola Prepoznati perfekt i razumjeti njegovo osnovno značenje Vladati oblicima perfekta pomoćnih glagola Prikladno upotrebljava perfekt u govorenju i pisanju Može proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu. i II. priloga u rečenici Prepoznaje imenski predikat u Perfekt Prepoznavanje aorista i imperfekta kao jednostavnih oblika Izricanje prošlosti aoristom. l. imperfektu i pluskvamperfektu najčešće upotrebljavaju Usvajanje aorista i imperfekta pomoćnog glagola biti i htjeti Samostalno spreže glagole u futuru I. jed. razlikovati. Objašnjava službu gl. pravilno pisati i izgovarati futur prvi i drugi te razumijevati njihova značenja i tvorbe Prepoznati imperativ kao glagolski način i razumjeti njegovo značenje i tvorbu Izricanje zapovijedi i molbe imperativom Prepoznati i razlikovati kondicional prvi i drugi te njihovu tvorbu Uočiti značenje.Prezent. kod nekih glagola Uočavanje gnomskog i futurskog aorista Zamjenjuje futur drugi svršenim prezentom Preoblikuje prezent u oba futura Uočava pripovjedni i svevremenski imperativ Razlikuje istobličnice imperativa i prezenta u rečenici Uočava i razumije značenje i tvorbu kondicionala II. u govorenju i pisanju Upotrebljava gl. priloge u govorenju i pisanju Uočava palatalizaciju i jotaciju u prezentu Uočava futurski perfekt Može zamjenjivati aorist. i II. sprezanje/ konjugacija. tvorbu i službu u rečenici Izricanje budućnosti futurom Kondicional I.

REČENICA Jednostavna proširena rečenica Predikat – imenski i glagolski Priložne oznake u rečenici (uzrok. društvo) Objekt (direktni i indirektni) Atribut: pridjevni atribut i imenički atribut Apozicija (pojam) Složena rečenica (pojam složene rečenice) Primjenjivati i uočavati priložnu oznaku uzroka. društva i količine Uočiti i prepoznati objekt u rečenici Razlikovati direktni i indirektni objekt Razlikovati pridjevni i imenički atribut Prepoznati apoziciju Prepoznaje imenski predikat različitim gl. atribut i apoziciju Razlikuje direktni i indirektni objekt 10 . oblicima Uočava da glagoli otvaraju mjesto različitim vrstama objekata Razlikuje pridjevni i imenički atribut Pravilno piše zarez kod apozicije i apozicijskog skupa u poslijeimeničnome položaju Uočava glagolske pridjeve u funkciji atributa Uočava priložne oznake Prepoznaje objekt u rečenici. količina.

jednostavna mogućnost stvaranja redoslijeda značajnih trenutaka i uvođenja retrospekcije u priču Opis pejsaža usklađen je s tokom događaja i povezan s doživljajima učesnika MAKSIMALNI Kompozicija sastava složenija Složenije pripovijedanje i skladno povezivanje niza događaja i doživljaja u cjelinu Mogućnost upotrebe retrospektivnih epizoda i shvaćanje njihove funkcije Sastav opširniji Opis pejsaža upotpunjuje pričanje doživljaja. predstavlja njegov prirodni sastavni dio Stvaranje složenije kompozicije sastava Uvođenje retrospektivnih epizoda u pričanje Uočavanje povezanosti opisa s doživljajem i njegov značaj za tok radnje Uočavanje stilske funkcije glagola.KULTURA USMENOG I PISMENOG IZRAŽAVANJA Oblici izražavanja Pričanje Programski sadržaj Pričanje događaja ili doživljaja retrospektivnim slijedom izlaganja Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci Povezivanje događaja po njihovim uzajamnim vezama i odnosima ISHODI UČENJA MINIMALNI Kompozicija sastava. imenica i pridjeva Pričanje događaja/ doživljaja uz upotrebu opisa (pejsaža ili lika) 11 .

visina i jačina glasa Govorno obilježava intonaciju rečenice te bojom i jačinom glasa dočarava sadržaje 12 . kratkom i izražajnom rečenicom dočarava uzbudljive trenutke Slika dešavanja oko sebe. sklonostima i interesovanjima Opisuje društvenu sredinu u kojoj lik živi i način na koji ona utječe na njegovo ponašanje i osjećaje Prikazuje detalje koji su važni za doživljaj lika Opis dinamičnih dešavanja u prirodi Uočavanje redoslijeda prikazivanja pojedinosti u dinamičnom opisu Opisuje dešavanja uz pomoć plana Izrađen stil i jezik U sastavu upotrebljava glagole Mogućnost opisivanja vizualnih kretanja. pojedinosti slijede jedna i akustičnih pojedinosti iza druge u vremenskom toku Funkcija glagola u opisu Sažetom. pripovjednih i dramskih tekstova Ostale vrste čitanja: u sebi. osjećaja i postupaka lika te uticaj društvene sredine na lik Razlikuje vanjski od unutarnjeg opisa osobe Samostalno pravi plan za opis U sastavu iznosi podatke o izgledu lika.DESKRIPCIJA Opis portreta Opis vanjskog i unutarnjeg portreta Prikazivanje osobina. rečenična intonacija. boja. ali i svoje raspoloženje i misli Oblici izražavanja Očekivana postignuća u usmenom i pismenom izražavanju Programski sadržaj Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci MINIMALNA Pravilno čita tekst Umjerena brzina govora i pravila artikulacija glasova MAKSIMALNA Čitanje i slušanje Interpretativno čitanje lirskih. usmjereno čitanje Služiti se govornim vrednotama: rečenični naglasak. njegovim postupcima.

diktat sa sprečavanjem grešaka Pisanje školskih pismenih zadaća: dvije u toku školske godine Upoznavanje s načinom vođenja ličnog dnevnika Bilježi događaje. stvaralački diktat. misli i osjećaje Napisati svoju autobiografiju Dnevnik pripovjedački uobličen. kako je dobio ime itd. 13 .Pisanje Pisanje dnevnika Pisanje autobiografije Pisanje diktata: kontrolni diktat. polazak u školu. zanimljiv način slikanja događaja i osjećaja Autobiografija prožeta humorom Iznosi podatke o svom životu: boravak u vrtiću.

parkovi ) ISHODI UČENJA MAKSIMALNI Primjena pravila o upotrebi velikog Pisanje naziva naselja i dijelova slova u primjerima koje predviđa naselja na stranim jezicima MINIMALNI Program Pisanje etnika Pisanje i izgovor zamjenice sebe (se) uz povratne glagole Pisanje i izgovor aorista glagola biti i niječnice uz glagolske oblike Pisanje infinitiva i glagolskog pridjeva radnog (m. plakati. živjeti. šaliti se … ) Pravilno pisati i govoriti infinitiv ispred zanaglasnice i iza nje Pravilno pisati glagolski pridjev radni u m. umrijeti. je i ije u gl. literarni sastavi) 14 . dijelovi sela. r. smjeti. dijelova naselja. čija osnova završava na –je(htjeti.jed.) Izgovor i pisanje glagolskih oblika u kojima su provedene glasovne promjene (č. nabrajanje rečeničnih dijelova. pisanje vokativa. jd.ć. vidjeti) Slušno razlikovati i pravilno pisati i izgovarati riječi u kojima su provedene glasovne promjene Pravilno upotrebljavati prednaglasnice i zanaglasnice u izgovoru i pisanju Prepoznati i pravilno pisati izostavnik / apostrof i tačku sa zarezom Primjena gramatičke norme u govoru i pismu Primjena stečenih znanja u govoru i pismu Razlikovanje naglasnica i nenaglasnica (prednaglasnica i zanaglasnica – tipični primjeri ) Prepoznaje pravopisne znakove i koristi ih u pisanju Pravilno izgovara i piše glagolske oblike u svakodnevnome razgovoru Uočavanje glagolskih oblika u kojima su provedene glasovne promjene u jezično i pedagoški primjerenim tekstovima Prepoznavanje i pravilan izgovor naglašenih i nenaglašenih riječi Uočava i obilježava naglasne cjeline Primjena pravopisne norme u tekstovima (zadaće. ulice. trgovi. oblicima) Izgovor i pisanje prednaglasnica i zanaglasnica (zamjeničkih i glagolskih) Zarez u jednostavnoj i složenoj rečenici (odvajanje apozicije. nabrajanje rečenica) Pisanje izostavnika (apostrofa) i točke / tačke sa zarezom Pravilno pisati i govoriti povratne glagole (smijati se.PRAVOGOVOR I PRAVOPIS Programski zahtjevi Veliko slovo u jednočlanim i višečlanim imenima pokrajina i krajeva. trgova i ulica Odgojno – obrazovni ciljevi Pravilno pisati veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva te dijelova naselja (gradske četvrti.r.

fabula prikazana kvadratima Odgojno – obrazovni zahtjevi Prepoznati izražajna sredstva u filmu. naučno – fantastični 15 . kvadrat. scenografije. kriminalistički. gluma. ekoloških) Razumije priču u stripu i način izražavanja govora stripom. panorama) Filmska maska. domoljubnih. rasvjetu Prepoznati izražajna sredstva stripa Uočiti sličnosti i razliku između filmskog kadra i kvadrata stripa (plan i ugao gledanja) ISHODI UČENJA MINIMALNI MAKSIMALNI Upoznavanje načina stvaranja filma Razumije tehniku stvaranja filma – uočavanje nastanka jednog kadra Razvija sposobnost za estetsko i etičko Povezivanje filma sa stripom. pustolovni. scenografija i kostimografija kao filmska izražajna sredstva Prepoznati pozorišna izražajna sredstva u predstavi: scenografiju. vrednovanje filma crtanje iz raznih uglova – pravljenje pokretnog stripa Uočava sličnosti i razlike pozorišne i filmske glume. scenografija. kostimografija Izražajna sredstva stripa: crtež. kostimografiju. plan. maske i Razumije ulogu pozorišnih kostimografije izražajnih sredstava u pozorištu Razvijena sposobnost etičke i estetske Uočava razliku između glume u procjene vrijednosti pojedinih stripova pozorištu i glume pred kamerom Sposobnost primanja poruka stripa (reklamnih.MEDIJSKA KULTURA Programski zahtjevi Filmska izražajna sredstva Kadar. ugao snimanja Knjiga – film: Mark Twain: Kraljević i prosjak (igrani film) Henryk Sienkiewicz: Kroz pustinju i prašumu (igrani film) Pozorišna izražajna sredstva: govor. pokreti kamere kao izražajno sredstvo filma (statična kamera. dinamična kamera. vožnja. Razlikuje vrste stripa po temi – historijski.

Branka Primorac: Maturalac 7. Nenad Radanović: Mali Jan (izbor pripovjedaka) 10. Mark Tven: Kraljević i prosjak 12. Skender Kulenović: Gromovo đule 4. Alija H. Stevan Raičković: Na kraju grada (izbor poezije i proze) 8. Dubočanin: Brod na vidiku (izbor pripovjedaka) 2. Desanka Maksimović: Strepnja (izbor poezije) 9. Oskar Vajld: Sretni princ i druge bajke 16 . Dubravko Jelačić Bužimski: Sportski život letećeg Martina 6. Šukrija Pandžo: Ruka na kosi (izbor pripovjedaka) 3. Isak Samokovlija: Nosač Samuel i druge pripovijetke 11.LEKTIRA VII 1. Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale (izbor poezije) 5.

priručnici za učenike (radne sveske). hrvatski. odgojnosti. Jezik (gramatika. vježbi usmenog i pismenog izražavanja. pravogovor. Medijska čitanka. čitanačkih i lektirskih). Medijska kultura (strip. pisci. internet. egzemplarnosti. Scenske umjetnosti (dramski igrokazi. teorije i interpretacije književnosti. stvaralačke i medijske sadržaje zasnovane na međusobnom prožimanju (korelativnost i integrativnost) nastavnih područja i nastavnih disciplina i predmeta (interdisciplinarnost i povezanost sa drugim nastavnim predmetima: historijom. priručnici za nastavnike. metodička studija) koju trebaju uraditi stručno kvalifikovana lica (kritičari. televizija. kao i principima integracije i korelacije. Prilikom izrade Nastavnoga programa iz književnosti. vodilo se računa o estetskim. 3. 17 . periodika. radio. stvaranja vlastitih tekstova (pismenih sastava).. umjetničke. likovnom kulturom. poetske recitacije i dramatizacije tekstova).DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastavni program za predmet Bosanski. Vrlo je važno naglasiti da ovaj Nastavni program treba biti popraćen adekvatnom udžbeničkom i priručničkom literaturom (Čitanka. Film (historija i osnove filmske umjetnosti). 4. Osnovni ciljevi. Također. Prijedlog Nastavnog programa temelji se na: a) izboru umjetničkih i znanstvenih sadržaja na principima primjerenosti. bibliografija. Videočitanka. 2. muzičkom kulturom i dr. Naš jezik. Kultura izražavanja. biblioteka). Zato je važno naglasiti da sami nastavnici prilikom izrade globalnih i operativnih nastavnih planova i programa mogu vršiti određenu selekciju obaveznih književnih tekstova. ali svi tekstovi moraju biti zastupljeni u čitankama. Kultura izražavanja (oblici izražavanja u nastavi i vježbe usmenog i pismenog izražavanja. tekstualne adekvatnosti itd. reprezentativnosti. 5. Knjige lektire moraju biti opremljene standardiziranom kritičko-metodičkom aparaturom (predgovor. 6. razvoj standardnog jezika). Vodič kroz lektiru. odnosno organizaciji nastavnih sadržaja po principima kontinuiteta i vertikalno-spiralnog slijeda. etičkim i nacionalnim kriterijima u izboru književnih djela i pisaca. rječnik. Prijedlog Nastavnog programa uključuje jezičke. srpski jezik i književnost u VII razredu devetogodišnje osnovne škole strukturiran je od slijedećih nastavnih područja: 1. b) rasporedu.). složenost i svrha nastave po pojedinim nastavnim područjima trebaju biti zasnovani na usvajanju osnovnih pojmova iz gramatike. metodičari). Književnost (interpretacija književnih tekstova. te dvije školske pismene zadaće). te ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama iz filmske i scenskih umjetnosti te medijske kulture. zadaci. pravopis. što je uzrokovalo relativno veći broj obaveznih tekstova za čitanku.

STRANI JEZIK ENGLESKI FRANCUSKI NJEMAČKI ARAPSKI 18 .

Čitanje i razumijevanje Učenik će moći: • pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova koji govore o svakodnevnom životu. • razumjeti opis stvari i situacija iz svakodnevnog života. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično– 70 časova godišnje) CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao prvog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1. u restoranu. porodicu ili druge osobe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim aktivnostima. 19 . • pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (red vožnje. • razumjeti glavne ideje i neke detalje u kraćim tekstovima. koji sadrže najfrekventniji vokabular.ENGLESKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik će moći: • razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve i rutine. natpisi na javnim mjestima. ali će često morati tražiti da mu se određene stvari ponove. jelovnici. na pošti. vremenska prognoza). • učestvovati u jednostavnom neformalnom razgovoru. • izgovarati bez poteškoća poznate riječi i fraze uz oklijevanje kod manje poznatih riječi. • čitati i razumjeti kraće i jednostavne tekstove na poznatu temu. 7. • razumjeti iskaz ukoliko je jasno artikuliran standardnim jezikom i sporije od normalne brzine i ako mu se obraća direktno. Govor Učenik će moći: • opisati sebe. • obavljati jednostavne transakcije: u kupovini. • voditi računa o gramatičkoj korektnosti. potvrdne i odrične zapovijesti u rutinskim dijalozima koji se odnose na neposrednu situaciju.3* i djelimično nivoa A2. pravilnom izgovoru i intonaciji. rutinskim događanjima i koji sadrže jednostavna uputstva. • razumjeti poruke / savjete.1* Zajedničkog evropskog okvira za jezike – CEFR (funkcionalno početno znanje).

3 za sve četiri jezičke vještine i A2. • vršiti prepisku s prijateljima: razglednice.Pisanje Znanje o jeziku Učenik će moći: • opisivati situacije lične prirode u okviru svakodnevnih potreba i iskustva. Učenici su već usvojili neka znanja / pravila o jeziku i razvili osnovne strategije učenja stranog jezika i počinju ih svjesno primjenjivati. * A1. ali će kod slobodnog pismenog izražavanja praviti brojne greške različite prirode. kratka pisma. 20 .1 djelimično za slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje. • pisati jednostavne tekstove na obrađene teme. poruke. • popunjavati jednostavne obrasce.

Determinatore -članove : a. whose .neodređene (somebody. . culinary art itd. fraza i rečenica. those) . . -tačnih / netačnih tvrdnji.Škola.Slobodno vrijeme.odgovaranjem na pitanja nastavnika ili drugih učenika. -predmete. predmete. people.recitovanjem recitacija i pjesama.rješavanjem zadataka višestrukog izbora i tačnih / netačnih tvrdnji. theirs. sports and games. . dopunjavanjem nedovršenih rečenica. . -uspoređivati: -ljude.pokazne (this. npr. -svakodnevne aktivnosti. transport itd.prepričavanjem kratkih tekstova.Svijet životinja. nešto prošireniji rječnik.supermarket. . its. the. razred Osnovna škola 5. working conditions. climate. npr. nothing) Pridjeve: .ispravljanjem pogrešaka. željeznička stanica. any. Učenik će znati: .Životni uslovi. one’s) . what. npr.upitne (who.označavanjem: -određenih riječi. those (boys) .izražavati slaganje i neslaganje vezano za zadate teme.Zemlje engleskog govornog područja i druge zemlje. npr: . Gramatika Učenici će ponavljati ili učiti: Imenice: . zdrava ishrana.brojive i nebrojive .ENGLESKI JEZIK (1. npr. that (boy). some. telefon. .. osnovni rječnik.pridjeve neodređene količine i broja.Opisne pridjeve vezane za zadane teme . family gathering. .popunjavanjem praznina. . zero -prisvojne pridjeve -pokazne pridjeve: this (girl). osnovni rječnik. some extracurricular activities. his..yours. strani jezik) NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE. Funkcionalno osnovno znanje 21 . social customs itd. npr.pravilnu / nepravilnu množinu Zamjenice: .. mjesta. npr. npr.upitne pridjeve. all.opisivati: -osobe. people. anything. what. prošireniji rječnik.reagovati na odgovarajući način na izjave drugih ljudi. ordering or serving a meal in a restaurant. climate. . prošireniji rječnik. unemployment. (a) few. possessions. something. domestic and wild animals. (a) little .prošle i sadašnje događaje. . .Zdravlje. . many. ours.prisvojne (mine.2 časa sedmično – 70 časova godišnje Stepen/ nivo 7. b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i reagovati: -odgovaranjem na pitanja. much.lične (padež subjekta i objekta) . nobody. .Moja zemlja.s . -prepričavanjem dijelova teksta ili cijelih kratkih tekstova. school curriculum.koristiti javne uusluge (npr.nepravilno poređenje pridjeva Brojeve: redne: 1-100 Glagole: -Present Simple -Present Continuous -Past Simple pravilnih i nepravilnih Vokabular Učenici će ponavljati ili učiti nove riječi vezane za zadane teme. PETA GODINA UČENJA . hers. geography.rješavanjem zadataka višestrukog izbora. . osnovni rječnik. an. names of some meals. these (girls). . pets. osnovni rječnik.spajanjem stubaca A i B. anybody. . preparing meals. . which. which. . godina učenja engleskog jezika Teme ●Porodica ●Škola ●Moja zemlja ●Zemlje engleskog govornog područja i druge zemlje ●Zdravlje – zdrava ishrana ●Svijet životinja ●Slobodno vrijeme ●Vrijeme i godišnja doba ●Životni uslovi Funkcije i vještine Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: . whose) . these. poštu. . aerodrom). npr. npr. employment. . geography.sastavljanjem rečenica od novonaučenih riječi itd. prošireniji rječnik. that.Porodica.

ask-answer.prošireniji rječnik. dirty-clean. događaja. have/have got (potvrdni. PRODUKCIJA a) GOVORENJE : Učenici će: . npr..davati specifične obavijesti . .. . selektivno poređenje sa bosanskim. have to. -Složenice.Vrijeme i godišnja doba. npr. orange juice . particular weather. description of climate. Prijevodne ekvivalente čestih i ključnih riječi. walk a dog.. glagola -Future Simple -Present Continuous za izražavanje budućnosti -Going to – oblik -Glagole be.sastavljati dijaloge . Osim stalne nadogradnje svog rječnika. or. seasons of the year. guitar lessons.If. npr. predmeta. hrvatskim. 22 . discuss a subject. .Red riječi (red riječi tipične rečenice) .rečenice ( prvi tip) . vezane za zadane teme. srpskim jezikom i književnosti učenika i nekim drugim stranim jezicima. -Kolokacije.govoriti o prošlim događajima i aktivnostima. niječni. mjesta itd. may.. vezane za zadane teme i gramatiku. care about us itd.izražavati svoje mišljenje o poznatim temama na jednostavan način.igrati po ulogama i dramatizirati.could.Vremenske rečenice . school choir. crylaugh. učenici će naučiti koristiti: -Afikse. would (niječni i upitni oblik) -Zapovjedni način.redati riječi u rečenice. but. .pisma dopisnom prijatelju itd. -Rečenice: . expensive. . kratke opise ljudi.diktate. upitni) -Modalne glagole: can . because itd. . must. sva lica jednine i množine -Priloge sa i bez nastavka –ly -Prijedloge vezane za zadane teme -Veznike: and. dirty. vezane za zadane teme. vezane za zadane teme. will.. b) PISANJE : Učenici će pisati: .sudjelovati u razgovorima na zadane teme . . npr. npr. outings itd. -Antonime.

Naučiti da poštuju tradiciju. na ono što učenike interesuje itd. a u okviru datih tema .koriste različite radne metode i strategije učenja.koriste samostalno udžbenike. . rječnike i druge priručnike.Navikavati da se obhode učtivo u komunikaciji sa pripadnicima kulture o kojoj uče.Učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. navike drugih ljudi itd. . a u okviru datih tema. . edukacije.koriste informacione tehnologije kod učenja jezika . . načina življenja. . INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: . običaje. . . UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: . 23 . obraćajući posebnu pažnju na odnose među ljudima pri neposrednom kontaktu. tipične za učenje jezika. kao što je razumijevanje smisla iz konteksta itd. komunikaciji. .ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve i. mijenjati metode rada.INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će također učiti jezik i proširivati svoj vokabular. .nadoknađuju praznine u znanju korištenjem različitih metoda kao što je parafraziranje. ako je potrebno.budu odgovorni i aktivni kada uče jezik. slobodnog vremena učenika. oslanjajući se na znanje stečeno kroz učenje nekih drugih školskih predmeta.Upoznavati sa sličnostima i različitostima između svoje zemlje i zemalja engleskog govornog područja u području kulture..

načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. I na ovom nivou (peta godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. čitanja i pisanja. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. obogaćivanje nastave elementima igre. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. upotreba savremenih tehničkih sredstava. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. podsticanje inicijative učenika. 24 . favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. Sredstva. estetske i intelektualne sposobnosti. analiziranje teškoća u procesu učenja. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. ritma i dramatizacije. govora.

Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. popunjavanje formulara. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. matematike. biologije. Naravno. oglasa. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. određene pojedinačne informacije. koliko je to moguće.U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. SMS ili e-mail poruka itd. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. hrvatskog. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. pisanje prema modelu. za uočavanje pojedinih detalja itd. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. izvještaja. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. već mu nakon toga. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. uz pohvalu za aktivno učešće. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. izbor i prilagođenost teme. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. historije. umjetnosti. raznovrsniji i pristupačniji. koristi odgovarajuća leksika. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. 25 . srpskog jezika i književnost olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. srpskog jezika i književnost i drugih stranih jezika. ulogu igra i kreativnost izražavanja. precizna uputstva. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. na prikladan način ukazati na greške. hrvatskog.

Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. kontrolnih zadataka. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. . ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada.Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. u svakom polugodištu po jedna. Interkulturalne vještine Učenici će: . prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. diktata (10-15 min. pismenih vježbi. 26 . ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času.upoznavati različite kulture i tradicije. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. odnosno interdisciplinarnih projekata. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima.

• pisati jednostavne poruke. vozni red. u restoranu).3 za sve četiri jezičke vještine. vremenska prognoza).2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike – CEFR (funkcionalno početno znanje). posebno kroz usvajanje / učenje prvog stranog jezika. ali će imati otežanu komunikaciju usljed malog fonda vokabulara i poteškoća u izgovoru. vokabulara i osnovnih gramatičkih struktura. rutinskim događanjima. • Može pronaći određenu informaciju u tekstu u kojem se koristi jednostavan jezik (lična prepiska. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. • učestvovati u jednostavnom neformalnom razgovoru i obavljati jednostavne transakcije (u kupovini. 27 . ili sadrže jednostavna uputstva. razglednice ili jednostavna pisma. svakodnevne potvrdne i odrične zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju.ENGLESKI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA. Čitanje i razumijevanje Učenik će moći: • pročitati kratke tekstove koji sadrže poznate riječi / fraze i govore o svakodnevnom životu. • koristiti najosnovniji fond jednostavnih naučenih izraza. 7. • pratiti standardni govor ukoliko se govori sporije od normalne brzine i ako mu se obraća direktno. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik će moći: • razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo. Pisanje Učenik će moći: • ispunjavati jednostavne obrasce. a za vještine govora i pisanja bar A1. • pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih rutina. Učenici su već usvojili neka znanja / pravila o jeziku i razvili osnovne strategije učenja stranog jezika i počinju ih svjesno Znanje o jeziku primjenjivati. diktat primjerene težine. jelovnici. Govor Učenik će moći: • opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama. ali će praviti brojne greške kod slobodnog pismenog izražavanja.

kao npr. Svakodnevni život .upitne pridjeve (what.Lične (padež subjekta i objekta) . whose) -Opisne pridjeve (najčešće): u Učenici će ponavljati i učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme. . zaokruživanjem tačnog odgovora / opcije. all) . povezivanjem određenih ilustracija sa Vokabular Aktivnosti Gramatika Učenici će ponavljati ili učiti: Imenice: . pokazivanjem / doticanjem predmeta ili dijela tijela koji se spominje. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom.predstaviti sebe i druge. (vegetable/flower garden). . gym.pokazne pridjeve.Upitne (who.locirati ljude i predmete. npr. Moje okruženje Zemlje..identificirati ljude i predmete. these. that (boy). watering can). npr. some gardening tools (spade. whose) .2 časa sedmično – 70 časova godišnje Stepen Teme Funkcije i vještine Učenici će znati: Porodica RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: . these (girls). swing.brojive.prisvojne pridjeve . rake.neka raspoloženja i stanja. godina učenja engleskog jezika Slobodno vrijeme . 1) neverbalno.. usebi ili naglas. in the country (camping. anybody. . Životinje 28 .članove: a/an. • Okruženje. outings. entertainment. that. ispunjavanjem tabele označavajući na odgovarajući način potvrdne ili tačne odgovore.tražiti i nuditi pomoć (Can you help me? Can I help you?). any.Neodređene (somebody. davanjem kratkih odgovora na pitanja koja je postavio nastavnik / drugi učenici ili koja su čuli sa kasetofona itd. visiting relatives. something…) Pridjeve: . going out (library. seasons of the year. izraza ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. narodi . odnosno negativne ili netačne odgovore. izvršavanjem uputa i naređenja. which. izvršavanjem uputa i naređenja. razred . Škola Osnovna škola 2. those (boys) . • Članovi uže i neki članovi šire porodice (mother. sunny…) in the garden. jump rope). yours…) . . npr. nebrojive . nobody. buying some vegetables and fruit). DRUGA GODINA UČENJA . • Slobodno vrijeme . • Svakodnevni život rutinske aktivnosti.pravilnu / nepravilnu množinu Zamjenice: . uncle.opisivati: . the.trenutnu aktivnost.ENGLESKI JEZIK (II strani jezik) NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE. 2) verbalno. . this (girl). kupovina (at the supermarket. much. i reagovati: 1) neverbalno.ljude i predmete. tent.Determinatore: . b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove. ponavljanjem riječi. označavanjem tačnih / netačnih tvrdnji itd. zero . my clothes.obraćati se ljudima. which. lunch 7. weather (rainy.postavljati poznata pitanja i odgovarati na njih.at the park (slide.upućivati odgovarajuće pozdrave i odgovarati na njih.Pokazne (this. what. grandson). those) . friends itd.pridjeve neodređene količine i broja (some.Prisvojne (mine. many. swimming pool). aunt. grandfather.

način (slowly. upitna forma) -Glagole: be.m. some musical instruments…). p. do) Priloge (najčešće): . .). dovršavanjem rečenica. sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu itd. . b) PISANJE: Učenici će: . učenici će ponavljati ili učiti da koriste: . .posjedovanje (have. skraćenice za dane u sedmici i mjesece. pen-friend). quickly) Prijedloge: . at Rečenice: -Osnovni red riječi u potvrdnoj. . extra-curricular activities. zahvalnost.tražiti i davati informacije.vrijeme: in. situacije ili aktivnosti itd. Praznici . odgovarajućim tekstom. odričnoj.davati upute i naređenja. . John’s book. . USA. basketball.Skraćenice. • Životinje.Antonime u vezi sa datim temama (fast – slow. behind.vrijeme .slušati. povezivanjem riječi u stupcima A i B. furniture. odrična.dovršavati rečenice. • Zemlje i oblasti. nedopadanje. npr.m. . prepričavanjem kraćih tekstova.govoriti na jednostavan način o svakodnevnim aktivnostima i radnjama. PRODUKCIJA a) GOVOR: Učenici će: . . neslaganje. may (potvrdna. .igrati uloge.smjer (left.. wild animals. davanjem odgovora na pitanja nastavnika ili drugih učenika. hot – cold.mjesto . zadovoljstvo. up – down. . pupils’ things.znanje i neznanje. označavanjem tačnih / netačnih tvrdnji. . 29 .izviniti se i prihvatiti izvinjenje . have / have got (potvrdna.Afikse u vezi sa datim temama i gramatikom (-s. . . očekujući da čuju određenu informaciju. under. iznenađenje. UK.Kolokacije u vezi sa datim temama (outdoor sports. school subjects. popunjavanjem praznina. • Praznici Osim što će stalno proširivati vokabular.Složenice u vezi sa datim temama ( football. . odrična.pisati kratke sastave na poznate teme itd. povezivanjem nabrojanih riječi sa odgovarajućim brojevima ili simbolima.emocije: slaganje. ispunjavanjem tabela i križaljki. domestic. redati riječi u smisaone rečenice. upitna forma) -Modalne glagole: can. postavljanjem pitanja nastavniku ili drugim učenicima. opisivanjem predmeta. .pisati po diktatu..učestvovati u razgovoru sa drugim učenikom / učenicima ili nastavnikom. may). west) . make a phone call). their culture (osnovni vokabular). peoples.ponudu (pismenu ili usmenu) koristeći najosnovniji vokabular . on.ispunjavati tabele / križaljke. to do homework. . najčešće (a. upitna forma) -Imperativ (sva lica jednine i množine) -Past Simple (have. his house etc. odrična.pisati rečenice koristeći tačnu formu glagola u zagradi . in front of) .. razočarenje.ubacivati / podvlačiti riječi ili fraze.izraziti na vrlo jednostavan način: . upitna forma) -Present Continuous (potvrdna. on. . have got.mjesto (in. -ing). . . fire).prepisivati kratke tekstove. pets (osnovni vokabular). pjevati i igrati jezične igre itd..sposobnost i dopuštanje (can. • Škola (school premises. . right.prihvatiti i odbiti ponudu ili molbu. be. swimming-pool. odrična. east. upitnoj i zapovjednoj rečenici -There is a/There are some…Is there a…? Are there any…? . 2) verbalno.sugerirati neku akciju (Let’s …). zanimanje i oduševljenje za nešto. box. . okviru datih tema -Brojeve: 1-100 -Glagole: -Present Simple (potvrdna.recitovati. dopadanje.slaganje i neslaganje. .

razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika. .: . . . ispusti nešto ili pogriješi. .upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene.kroz crtanje.koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama.slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzičko obrazovanje. Oops! kada neko padne.upoznavati sa nekim osnovnim razlikama između svoje kulture i kulture naroda sa engleskog govornog područja (npr. oblikovanje itd. ples).kroz sportove i igre (Fizičko obrazovanje). .govor tijelom. oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. . npr. Dobar dan i Good morning/afternoon. npr. (Likovno obrazovanje). ili Dobar dan i Good day).uzvike (npr.). razlike u upotrebi nekih pozdrava u engleskom i u bosanskom. pokret glavom kad se želi reći da / ne itd. .INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ Učenici će također učiti jezik i proširivati svoj vokabular. koji se razlikuje od kulture do kulture.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. kao i stepen svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve.. ili Ouch! kojim se izražava iznenadna bol itd. srpskom jeziku i književnosti učenika. 30 . UČENJE KAKO TREBA UČITI Učenici će učiti da: . hrvatskom. . slikanje. INTERKULTURALNE VJEŠTINE Učenici će se: . kao što je počinjanje od malog prsta prilikom nabrajanja.budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik. Ovo može podrazumijevati: .

31 . .unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. . ritma i dramatizacije. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke.stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja.podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd.obogaćivanje nastave elementima igre. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. estetske i intelektualne sposobnosti.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u bosanskom. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. Preporučuju se: .favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. . Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. čitanja i pisanja.dinamičnost i kreativnost. hrvatskom. . .analiziranje teškoća u procesu učenja. . Shodno tome. . srpskom jeziku i književnosti. govora. .upotreba savremenih tehničkih sredstava. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. tu činjenicu treba iskoristititi i u nastavi drugog stranog jezika. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja.podsticanje inicijative učenika. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. Sredstva. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki.

koliko je to moguće. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. umjetnosti. da se logički slijede događaji koji se opisuju. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. uz pohvalu za aktivno učešće. ulogu igra i kreativnost izražavanja. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. popunjavanje formulara.U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. biologije. koristi odgovarajuća leksika. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. srpskog jezika i književnost olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. srpskog jezika i književnost i drugih stranih jezika. određene pojedinačne informacije. historije. pisanje prema modelu. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. za uočavanje pojedinih detalja itd. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. izbor i prilagođenost teme. odnosno interdisciplinarnih projekata. na prikladan način ukazati na greške. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. precizna uputstva. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. hrvatskog. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. raznovrsniji i pristupačniji. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. hrvatskog. Naravno. već mu nakon toga. 32 . matematike. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. SMS ili e-mail poruka itd. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. oglasa. izvještaja. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije.

Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. . prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad.Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. u svakom polugodištu po jedna. 33 . pismenih vježbi. diktata (10-15 min. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. Interkulturalne vještine Učenici će: . ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.upoznavati različite kulture i tradicije. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. kontrolnih zadataka. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova.

Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. • Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. Razgovor o svakodnevnim temama još je ograničen zbog malog fonda riječi te se služi uglavnom jednostavnim strukturama. rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. jelovnici. red vožnje) zna pronaći konkretne informacije i može razumjeti kratka jednostavna pisma. izobrazbu. nešto produženog razgovora. čime se bavi. • Razumije bitne stvari iz kratkih jednostavnih obavijesti i priča. bližoj okolini). • Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. kratke informacije o nekoj osobi. druge ljude. Učenik zna opisati porodicu. pravi često greške i kod veoma jednostavnog. 34 . osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. prospekti. oglasi. naučenih izraza. U svakodnevnim tekstovima (npr. poslu. • Može dati informacije o kratkim tekstovima koje je slušao. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti jednostavne i često korištene rečenice (npr. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1. često mora zahtijevati da mu se nešto ponovi. koji govore o svakodnevnom životu. Na javnim mjestima razumije natpise koji se često pojavljuju. Može razgovarati na zadanu temu. vlastito porijeklo. • Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih. komunikacija može biti otežana i može doći do nesporazuma.NJEMAČKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. još uvijek se primjećuje strani naglasak.3 i djelimično nivoa A2.1 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). porodici.

PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1. lične podatke. 4. Život u porodici Stanovanje Škola i učenje Slobodno vrijeme: odlazak u kino. 7. posjeta prijatelju. igra u parku… Vikend Kupovina na tržnici Životinjski svijet Moja zemlja 35 . 8. pozorište. Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva (jednostavan tekst na razglednici. 2. 5. Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. 3. jednostavan diktat). muzej. odlazak na izlet. 6.Pisanje • • • • Znanje o jeziku Učenik zna dosta tačno pisati najčešće riječi ali stalno pravi osnovne greške i daje mnogo nespretnih formulacija (iz konteksta možemo zaključiti šta je učenik htio reći).

Učenici će učiti o tome i koristiti: Imenice: -sa članom u jednini u dativu (kao odgovor na pitanje wem? ali i na pitanje wo?). Ich möchte lieber eine Cola. -Kućni ljubimci Ich habe Tiere gern Meine Eltern sind gegen Haustiere. . npr.razumjeti elementarne informacije bazirane na brojevima. -Odlazak u kino..označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. . plan učenja..jednostavnim izrazima iskazati šta vole a šta ne. . ihr) -Bezlična zamjenica es u idiomatskim izrazima (Es regnet. Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. razumjeti mjesto i vrijeme.razumjeti jednostavne pisane upute. GOVOR: Učenici će: . . ..u programu kina odabrati film. putovanja i slično).davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl.tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: . . Haben wir schon Eintrittskarten? Welchen Film möchtest du sehen? Der Film läuft im Kino Imperial.razumjeti ako se od njih nešto zahtijeva. Möchtest du etwas trinken?.dopunjavanja teksta. Ich habe kein Haustier. : -Škola Ich lerne Deutsch besonders gern. -Stanovanje Wo liegt deine Wohnung? Die Küche ist ziemlich klein. . zahvaliti se.in der Küche...povezivanjem slike i slušanog teksta. .popunjavanja tabela i sl. dir. . SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: . Mein Vogel kann. . -Posjeta prijatelju Wie geht es dir?. Mathe mag ich nicht. aber ich habe genug Platz.odgovaranja na postavljena pitanja. .. . . muzej Wann beginnt die Vorstellung?. -pisati jednostavne poštanske karte ili email.napisati sasvim jednostavna saopćenja. 36 . .pridruživanja slike tekstu.der Mutter helfen... .... . .pridruživanja podnaslova dijelovima teksta. aber sie gefällt mir.zamoliti za jednostavne svakodnevne stvari.. posebno ako su ilustrovane.popunjavanjem tabela. licu množine (euer.rješavanjem zadataka višestrukog izbora. Mein Lieblingstier ist. Das Zimmer ist nicht groß. der Krimi.govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze. Ihnen) -Prisvojne zamjenice u 2.Vještine Gramatika Vokabular Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . pozorište.zapisati jednostavne bilješke koje sadrže podatke o mjestu i vremenu (npr.. . Wie geht es dir?) -Pokazna zamjenica der/die/das u nominativu i akuzativu (Welcher Mantel gefällt dir? – Der! ) -Upitna zamjenica welcher/welche/welches Pridjevi: -u predikativnoj upotrebi Glagoli: -prezent glagola sa razdvojnim prefiksom -prezent modalnih glagola mögen. die Zirkusnummer. i 3.popuniti jednostavne formulare podacima o sebi. ... Wie findest du den Film? der Zeichentrickfilm.popunjavanjem praznina u tekstu. Zamjenice: -Lične zamjenice u akuzativu (množina) -Lične zamjenice u dativu (mir. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će: .čitati rečenice i kraće tekstove.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji...

zu Hause bleiben...voditi dijaloge prema datoj skici..glavna rečenica (izjavna. onda .riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. Ja/Nein-Fragen) . -rekonstruisati riječi i rečenice.davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju. -und. . . . Brojevi: . oder 37 . -dopunjavati izostavljene riječi. müssen.postavljati jednostavna pitanja.. i 3. wollen -prezent povratnih glagola -konstrukcija es gibt + akuzativ . -pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu.redni brojevi (za iščitavanje datuma) Rečenica: . upitna (W-Fragen. lice jednine) -Kupovina na tržnici Was darf es sein? Ein Pfund Tomaten.igrati uloge.preterit glagola sein i haben (1. die Clique treffen. . -samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje). frei haben . dijelove rečenice ili cijele rečenice. Was kostet. etwas mitnehmen/vergessen.. .pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. ili... Ball spielen . -Odlazak na izlet einen Ausflug machen.nezavisno složena rečenica (Der Vater liest die Zeitung und die Mutter kocht) Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge: -najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge: -u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike: -Vikend richtig ausschlafen..?. PISANJE: Učenici će: -prepisivati rečenice i kraće tekstove. aber.

upotreba savremenih tehničkih sredstava. treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. estetske i intelektualne sposobnosti. 38 . Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. Sredstva. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. čitanja i pisanja. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. podsticanje inicijative učenika. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. I na ovom nivou (peta godina učenja). jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. obogaćivanje nastave elementima igre. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. ritma i dramatizacije. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. analiziranje teškoća u procesu učenja. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. govora. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje.

Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine, značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema, izbor i prilagođenost teme, precizna uputstva, optimalan period za razmišljanje i pripremanje, nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati, već mu nakon toga, uz pohvalu za aktivno učešće, na prikladan način ukazati na greške. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje, određene pojedinačne informacije, za uočavanje pojedinih detalja itd. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji, raznovrsniji i pristupačniji. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima, koliko je to moguće. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema, da se logički slijede događaji koji se opisuju, koristi odgovarajuća leksika, poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Naravno, ulogu igra i kreativnost izražavanja. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta, pisanje prema modelu, popunjavanje formulara, jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama, oglasa, izvještaja, SMS ili e-mail poruka itd. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije, historije, umjetnosti, matematike, biologije, što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost, potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova, odnosno interdisciplinarnih projekata.

39

Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima, prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu, ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja, preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova, kontrolnih zadataka, pismenih vježbi, diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice, uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad, ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće, u svakom polugodištu po jedna. Interkulturalne vještine Učenici će: - upoznavati različite kulture i tradicije; - učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba, rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu.

40

NJEMAČKI JEZIK
DRUGA GODINA UČENJA, VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

U nastavi njemačkog kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1.3 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve, potvrdne i negativne zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju. • Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • • • Pisanje • • • • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova, koji govore o svakodnevnom životu, rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. Može pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (razglednice, vremenska prognoza). Teško razumijeva i treba mu dosta vremena da pročita čak i kratke dijelove teksta. Učenik zna opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama; može voditi jednostavne neformalne razgovore i obavljati jednostavne transakcije (npr. u prodavnici); povremeno mu može zatrebati pomoć. Izgovara bez poteškoća poznate riječi ali pravi primjetne pauze i oklijeva kad izgovara manje poznate riječi. Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih, naučenih izraza, osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva. Zna pisati jednostavne poruke (jednostavan tekst na razglednici, lične podatke, jednostavan diktat). Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku.

Znanje o jeziku

41

Stanovanje 8. raspored časova) 3. Odijevni predmeti 11. Život u porodici 5. Životinjski svijet 42 . Odlazak u kupovinu 7. Ljudsko tijelo i zdravlje 9. Svakodnevni život 4. Moje okruženje 10.PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1. Ljetni raspust 2. Praznici 6. Škola (školski predmeti.

Deutsch finde ich super. . -Škola das Schuljahr. . . -Život u porodici Ich stehe um 7 Uhr auf. .. Geschenke..sa članom u jednini u dativu (kao odgovor na pitanje wem i na pitanje wo?) der Mutter helfen . Gegen Mittag komme ich nach Hause. im Gebirge. jednostavne informacije i sl... -označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice: . lice jednine) ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će: -čitati rečenice i kraće tekstove. -popunjavanjem praznina u tekstu. .govoriti o trenutnoj aktivnosti. Wie geht es dir?) -Pokazna zamjenica der / die / das u nominativu i akuzativu (Welcher Mantel gefällt dir? – Der! ) -Upitna zamjenica welcher / welche / welches Pridjevi: -u predikativnoj upotrebi Glagoli: -prezent nepravilnih glagola (fahren. Mathe. Ich war mit meinen Eltern im Ausland. -davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju. Die Mutter ist zu Hause und wartet auf mich. wollen -prezent povratnih glagola -konstrukcija es gibt + akuzativ . -popunjavanja tabela i sl.opisati ljude i predmete.Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .imenovati zgrade u gradu.?. . .imenovati odijevne predmete.. im Haus.pitati nekog za zdravlje.. 43 . Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: -povezivanjem slike i slušanog teksta.čitati raspored časova i opisati svoj raspored časova.. -riječi i grupe riječi i rečenice povezivati -Praznici Frohe Weihnachten! der Weihnachtsmann.napisati božićnu i novogodišnju čestitku. . i 3. -tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: -pridruživanja slike tekstu. der Wunschzettel. -Odlazak u kupovinu der Supermarkt. -dopunjavanja teksta. GOVOR: Učenici će: -govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze..izvinuti se. . govoriti o svojim omiljenim predmetima.čitati vrijeme na satu (ne samo pune sate i na pola sata!). Wann haben wir Deutsch? in der ersten Stunde. müssen. in der Wohnung.tražiti i nuditi pomoć. -davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl. Gramatika Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. der Einkaufswagen. sprechen) -prezent modalnih glagola mögen. -označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji.imenovati nastavne predmete. . -odgovaranja na postavljena pitanja. -rješavanjem zadataka višestrukog izbora. zahlen. .preterit glagola sein i haben (1. Was kostet.iskazati na najjednostavniji način dopadanje i nedopadanje. : -Ljetni raspust am Meer. Deutsch. -pridruživanja podnaslova dijelovima teksta.in der Küche Zamjenice: -Lične zamjenice u akuzativu -Prisvojne zamjenice u nominativu i akuzativu -Bezlična zamjenica es u idiomatskim izrazima (Es regnet. das Wohnzimmer. die Küche.iskazati mišljenje o nečem (Ich finde es super!). npr.. im zweiten Stock. . poželjeti mu brzo ozdravljenje. -popunjavanjem tabela. -Stanovanje in der Stadtmitte. -postavljati jednostavna pitanja..

-samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje).dopunjavati izostavljene riječi. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u bosanskom. der Park. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. Ich finde die Jacke schön und modern. -Kupovina odjeće Die Jacke gefällt mir. -igrati uloge. tu činjenicu treba iskoristiti i u nastavi drugog stranog jezika. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. oder -Ljudsko tijelo..jednostavnim veznicima i. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. hrvatskom. -Moja okolina der Wald. die Wiese. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja.. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. zdravlje Wie geht es dir? Gute Besserung! Medikamente nehmen.. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. upitna (W-Fragen. einen Ausflug machen…. . Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. onda.. im Bett liegen. PISANJE: Učenici će: -prepisivati rečenice i kraće tekstove. dijelove rečenice ili cijele rečenice. Ja / Nein-Fragen) -nezavisno složena rečenica (Der Vater liest die Zeitung und die Mutter kocht) Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge: -najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge: -u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike: und. uz punu slobodu 44 . estetske i intelektualne sposobnosti. aber. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. -pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. -voditi dijaloge prema datoj skici. srpskom jeziku i književnosti. ili. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke.glavni brojevi do 1000 Rečenica: -glavna rečenica (izjavna. Brojevi: . -rekonstruisati riječi i rečenice. Shodno tome. -pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika.

stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki.podsticanje inicijative učenika. . na prikladan način ukazati na greške. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu.podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. . 45 .obogaćivanje nastave elementima igre. već mu nakon toga. raznovrsniji i pristupačniji. izbor i prilagođenost teme. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Sredstva. koliko je to moguće. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl.upotreba savremenih tehničkih sredstava. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. . Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. precizna uputstva. izvještaja. za uočavanje pojedinih detalja itd. oglasa. . . da se logički slijede događaji koji se opisuju. uz pohvalu za aktivno učešće. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. koristi odgovarajuća leksika. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. određene pojedinačne informacije. .neverbalnog i verbalnog izražavanja.dinamičnost i kreativnost. pisanje prema modelu. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja.favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. govora.analiziranje teškoća u procesu učenja. . ritma i dramatizacije. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. . ulogu igra i kreativnost izražavanja. popunjavanje formulara. SMS ili e-mail poruka itd. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. čitanja i pisanja. Preporučuju se: . Naravno.unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata.

Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. hrvatskog. hrvatskog. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. -učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. umjetnosti. matematike. kontrolnih zadataka. srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. pismenih vježbi. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad.Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. Interkulturalne vještine Učenici će: -upoznavati različite kulture i tradicije. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. biologije. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. u svakom polugodištu po jedna. 46 . odnosno interdisciplinarnih projekata. historije. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. diktata (10-15 min. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova.

ukoliko mu se obraća sporije i direktno. 47 . čita i razumije kratka pisma. savjete.3 i djelimično nivoa A2.FRANCUSKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. oglasima. čita i pronalazi tražene informacije u prospektima.1. pitanja. čestitke. natpisima. poruke. VII razred osnovne škole (2 časa sedmično . vremenske i prostorne upute. pozivnice. • učenik uspjeva da prati standardan govor. uputstvima. • razumije kraće dijaloge sastavljene od poznatih informacija. • razumije jednostvne poruke. Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). • razumije osjećanja i stavove govornika. • • • Čitanje i razumijevanje čita i razumije kraće tekstove na poznatu temu. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Učenik: • razumije govor na poznatu temu iz svakodnevnog života. zadatke.70 časova godišnje) U nastavi francuskog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju u potpunosti nivoa A1. vremenske i prostorne upute.

izražava lični stav i osjećanje. popunjava obrasce. oglase. upitnike. recituje i govori uloge iz kraćih skečeva. križaljke. Pisanje • • • • • • piše jednostavne tekstove na obrađene teme. pjeva. u govoru vodi računa o pravilnoj artikulaciji glasova i intonaciji rečenice. pri slobodnom pismenom izražavanju pravi brojne greške različite prirode. plakate. komunikacija može biti otežana zbog ograničenog fonda riječi i specifičnosti izgovora pojedinih glasova u francuskom jeziku. pozivnice. Znanje o jeziku 48 . govori o svojim svakodnevnim aktivnostima. na ovom nivou učenja učenici prepoznaju. ponavljaju i upotrebljavaju stečena znanja o jeziku. učenici stiču znanje o najznačajnijim strategijama učenja stranog jezika. te zahtijevati ponavljanja i pojašnjenja. piše lične poruke. postavlja pitanja i daje odgovore na njih. čestitke.Govor • • • • • • učestvuje u razgovoru na poznatu temu.

-odgovaranjem na nepravilne množine interesovanje. godina okolinu. i izraza. .) . l’anniversaire. Rečenica : -Učenici će slušati tekst -Red riječi u koji je izgovorio potvrdnoj... selidba. učenja francuskog -Kupovina -reagovati na izjave ili jezika upite drugih ljudi. izgovorne cjeline. faire le ménage . prirodni i gramatički -sastavljanjem rečenica na –e i neki oblici na – -prihvatiti ili odbiti od novonaučenih riječi eur.Nivo Teme Funkcije i sposobnosti Aktivnosti RECEPCIJA Gramatika Vokabular Učenici će ponavljati i proširivati vokabular u vezi sa sljedećim temama: -Porodica i događaji unutar porodice : . prendre l’ascenseur. choisir/acheter des cadeaux. nastavnik ili izvorni odričnoj i nezavisnogovornik i reagovati: složenoj rečenici.. les voisins . (pogotovo upitne) i na informacije (postavljati -tačnih ili netačnih vezivanju riječi u i odgovarati na pitanja.. .razred -Moja porodica i ja Razvijanje osnovnog znanja -Francuska / moja zemlja -Slobodno vrijeme -Zdravlje i ishrana -Priroda (svijet životinja) Učenici će stalno ponavljati naučeno i a)SLUŠANJE I učiti i primjenjivati REAGOVANJE: novo gradivo... pitanja nastavnika ili na –x : eau –eaux. -l’appartement: les pièces.neverbalno -obilježavanjem intonaciji rečenice. -l’immeuble :le rez-de chaussée. les chansons de fête. svoju 5.. les cartes de voeu. euse i eur. Član: -govoriti o prošlim -prepričavanjem kraćih -ponavljanje određedogađajima i tekstova. članove (stanovanje i porodice. Učenici će znati: -predstaviti sebe i druge. predmete koji bliža okolina) ga okružuju.množina pravilna na -s -izražavati slaganje ili -neki primjeri 2. bol. -popunjavanjem Imenice : provjeravati i praznina novonaučenim . osobe sa zvučnog aux..rod potvrđivati informacije. ma chambre. les meubles .. riječima i izrazima. -Kuća / dom Stanovanje.. -Škola 7.. Osnovna škola -Kuća / dom -opisati sebe. upitnoj.tražiti i dati određenih riječi i fraza. Fonetika: -Stalno insistirati na 1. les étages. naselje: -le quartier (j’habite loin de / près de/ au centre de. sposobnost. tvrdnji. les cartes d’invitation.verbalno neslaganje. monter/descendre l’escalier. zahvalnost. nog i neodređenog 49 .les fêtes en famille : Le Jour de l’An. Noël. . mettre en ordre. snimka... trice poziv.. razmjenjivati. . al – želju..

. les montagnes.. les prix..koristiti javne usluge u zemlji francuskog govornog područja (supermarket. -dopunjavanjem rečenica.. de qui. -ispravljanjem pogrešaka.planovima za budućnost. autobuski i avio saobraćaj). odrični i upitni oblik : -prezent -ponavljanje pravilnih glagola -učenje povratnih glagola i osobenosti glagola sa infinitivom na – ir. ) . -Škola – proširivanje vokabulara: . les articles.. -rješavanjem zadataka višestrukog izbora.. les régions. les habitants. à qui… . les mers.. les visites / les échanges scolaires. les beautés de mon pays (les lacs. ?.. telefon. que.. payer à la caisse.les activités à l'école : les excursions. les rivières. -recitovanjem recitacija i pjevanjem pjesmica. oir -Kupovina -Aller aux centres de commerce. -Država (Francuska/BiH) -geografski položaj.. la capitale.. personne Pridjevi : -prisvojni -pokazni -upitni -opisni – pravilna komparacija Glagoli: Potvrdni. pošta. 2.neodređene zamjenice : on. tout.. -prepričavanjem teksta u cjelini ili njegovih dijelova. b) ČITANJE I REAGOVANJE : -Učenici će znati čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i reagovati : 1. la correspondence. choisir. les projets scolaires.neverbalno: -rješavanjem zadataka višestrukog izbora i tačnih i netačnih tvrdnji. 50 . Combien coûte. člana -partitivni član Zamjenice : -lične zamjenice u funkciji subjekta i direktnog i indirektnog objekta -lične naglašene zamjenice -proste upitne zamjenice : qui.verbalno: -odgovaranjem na pitanja. .. željeznički... au supermarché (les rayons.) . essayer. ? Quelle taille / quelle pointure fais-tu ? Combien de. re. Napomena: sve ove funkcije i vještine će biti svedene na učenikove jezičke kompetencije. strane svijeta : le pays/la ville natal. -postavljanjem pitanja nastavniku ili drugim učenicima.

trop. -bliski futur -futur I -perfekt glagola na – er -perfekt pomoćnih glagola avoir i être -Brojevi do 1000 -Ponavljanje glavnih brojeva Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Prilozi : -za mjesto: ici. les loisirs : participer / assister aux compétitions sportives. dedans. -Priroda -les animaux domestiques : visite d’une ferme . -pisma poznaniku iz frankofonske zemlje. b) PISANJE: -učenici će znati pisati kraće diktate.prendre des vitamines.. longtemps . encore -za način : bien. -davati i tražiti obavijesti. au concert. beaucoup. -popunjavati tabele i jednostavne križaljke. à la fin. finalement. mal. 51 . avoir mal à. . aller à la bibliothèque. gagner / perdre. où... très. dehors -za vrijeme: maintenant. volontiers. là. les recettes. assez. .za količinu: peu. les repas. vite. -slati SMS ili e-mail poruke na francuskom jeziku. avoir de la fièvre. -igrati po ulogama i uz pomoć nastavnika dramatizirati tekst. -les animaux sauvages : visite de ZOO. organiser le pique-nique -Zdravlje i ishrana -Etre de bonne / mauvaise santé. -Slobodno vrijeme -les activités sportives et culturelles. ensuite. -od ponuđenih riječi napraviti kraći tekst. souvent -priloški izrazi za vrijeme i mjesto: d’abord.PRODUKCIJA a) GOVOR: -učenici će u skladu sa dostignutim jezičkim kompetencijama govoriti na zadatu temu. encore. toujours.. aller voir le docteur. -sastavljati kraće dijaloge. puis. prendre des médicaments. des fruits et des légumes .

-Veznici : et. de. chez.. entre. car. contre. mais. à côté de. pour. au milieu de. près de. dans. en. parce que 52 . avec.loin de.... ou. Prijedlozi : à.

već mu nakon toga. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. . . Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti finu ravnotežu.stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. Preporučuju se: . izbor i prilagođenost teme. . . Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika.obogaćivanje nastave elementima igre. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl.podsticanje inicijative učenika. Mada komunikativan pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri vještine. precizna uputstva. Po pitanju slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. . Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. na prikladan način ukazati na greške. uz pohvalu za aktivno učešće. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. određene pojedinačne informacije. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove 53 . značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. čitanja i pisanja.analiziranje teškoća u procesu učenja. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja.upotreba savremenih tehničkih sredstava. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. podstiče slobodu i kreativnost ideja te razvija njegove kulturne. I na ovom nivou (peta godina učenja). estetske i intelektualne vrijednosti i sposobnosti. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti.dinamičnost i kreativnost. govora. treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. .DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja.unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. ritma i dramatizacije. za uočavanje pojedinih detalja itd.favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici svjesno stiču kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. a prije njihovih slušanja nastavnik odgovarajućim aktivnostima priprema učenike za uspješno prihvatanje sadržaja. .upoznavanje učenika sa kriterijima učenja itd. . Sredstva. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati.

kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Ocjena na pismenom zadatku treba da bude jedan od ključnih faktora za formuliranje konačne ocjene. životna sredina). poštuju gramatička i sintaksička pravila. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. individualnog izlaganja. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. pisanje prema modelu. popunjavanje formulara. predstavlja pomoć i učeniku i nastavniku. Treba voditi računa i o korelaciji nastavnih sadržaja.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. hrvatskog. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. tumačenja i razumijevanja. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Pisanje može biti kontrolisano (dovršavanje teksta. 54 . oglasa. koliko je to moguće. prilikom rada u parovima. kontrolnih zadataka. SMS ili e-mail poruka itd. upitnika. da se logički slijede događaji koji se opisuju. ulogu igra i kreativnost izražavanja. hrvatskog. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku.odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Provjeravanje znanja provedeno prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. diktati) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike međuljudskih odnosa. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže prilika. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. historije i umjetnosti. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa korespondentima iz zemlje čiji jezik uče. Tokom školske godine rade se dva pismena zadatka. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. proširuje ili mijenja pedagoški pristup. ako je potrebno usporava tempo. sa insistiranjem na pozitivnim stranama učenja. pismenih vježbi. u svakom polugodištu po jedan. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. diktata (10-15 min. Naravno. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. izvještaja. Određeni nastavni sadržaji koji se obrađuju u ovom razredu povezani su sa biologijom (okolina. produbljuje. srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. fizikom i hemijom. koristi odgovarajuća leksika. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. raznovrsniji i pristupačniji.

Čitanje i razumijevanje Govor Pisanje Znanje o jeziku 55 .3 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). treba težiti dostizanju nivoa A 1. • Sporije čita i teže razumije čak i relativno kratke odlomke teksta. često zahtijevaju da im se nešto ponovi. • Razumiju glavnu poentu u kratkim jednostavnim porukama koje sadrže neke nepoznate informacije. jednostavan formalan i neformalan razgovor. u sedmom razredu osnovne škole. uz znatan napor. upotrebljavaju i stječu znanja o jeziku. da imaju više poštovanja prema drugima. jednostavna uputstva). Izučavanje još jednog stranog jezika treba da pomogne učenicima da pozitivno odgovore na izazove svijeta koji se brzo mijenja. • Učenici znaju da napišu kratke. omogućiti učenicima uživanje u učenju i motivaciju za učenje. • Razumiju kraće tekstove sastavljene od poznatih informacija. U nastavi francuskog jezika kao drugog stranog jezika. • U stanju su da postave jednostavna pitanja i daju odgovor na njih. • Vladaju najosnovnijim gramatičkim strukturama u proširenijem usmenom izlaganju. jednostavne poruke (lična pisma. • U stanju je da razumije kratke. Učenje jezika pruža šanse učenicima da otvorenije prihvataju različitosti. • Učenici učestvuju u razgovoru s nastavnikom i drugim učenicima. Nastava i učenje još jednog stranog jezika treba da pomogne učenicima da steknu neophodna znanja koja će doprinijeti njihovom ukupnom intelektualnom razvoju.FRANCUSKI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA. jednostavne tekstove (pisma. • Na ovom nivou učenja učenici prepoznaju. ali još uvijek prave mnogo osnovnih grešaka. bilješke) u vezi s svakodnevnim potrebama. VII razred osnovne škole (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Cilj nastave francuskog jezika kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole je razviti učenikove komunikacijske sposobnosti. • Uz nastavnikovu pomoć pišu kratke tekstove koristeći osnovne riječi i osnovna glagolska vremena. • Izrađuju jednostavne projekte. kratke vijesti. • Jednostavnim rečenicama izražavaju svakodnevne aktivnosti ali prave mnogo primjetnih pauza i grešaka. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja • Učenici razumiju. • Može razumjeti glavne ideje i neke detalje u tekstu koji se sastoji od nekoliko pasusa.

les activités sportives et culturelles (faire du sport. l'hôpital. devoir) Vokabular Učenici će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme.slaganje i neslaganje. povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija.Porodica . zaokruživanjem tačnog odgovora.vršiti upoznavanje. spectacles etc). . les animaux.trenutnu aktivnost.davanjem kratkih odgovora na postavljena pitanja.U restoranu. aller au cinéma. osnovni vokabular: carte/menu.neki primjeri nepravilne množine (le journal – les journaux. De/à quoi .lične naglašene (subjekatski i objekatski padež) . .svom okruženju. où Pridjeve: .. . -povezivanjem odredjenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom itd.porodici. . .opisivati: . . De/à qui?.pokazne Glagole: (potvrdni i odrični oblik) . godina učenja francuskog jezika Funkcionalno osnovno znanje • • • • • • • Teme Porodica Škola Slobodno vrijeme Moje okruženje U restoranu U supermarketu Praznici i odmori Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . la ferme. npr.: .) Zamjenice: .članovi šire porodice i porodične veze – les rencontres familiales (le frère de mon oncle.Slobodno vrijeme . la poste. .ljude i predmete. aller au théâtre etc).postavljati i odgovarati na pitanja koja se odnose na obradjene teme.dopadanje i nedopadanje.izraziti: .lične nenaglašene . jardinier etc. campagne. que. vouloir savoir.tražiti i nuditi pomoć.Prezent nekih nepravilnih glagola (pouvoir. .predstaviti sebe i članove svoje porodice.opisne .svakodnevnim aktivnostima. . . la bibliothèque. npr. Gramatika Učenici će učiti o tome. Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno. . -popunjavanjem rečenica sa ključnim riječima (les mots clé). les parents de ma bellesoeur tec).slobodnom vremenu. popunjavanjem praznina zadatim riječima. .neka raspoloženja i stanja.locirati ljude i predmete. aller au stade. npr.tražiti i davati informacije. aller à la piscine.Škola (proširivanje vokabulara): les activités à l'école (clubs. dont. pratiquer un sport.govoriti na jednostavan način o: . itd. Que?. 2) verbalno. b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove.: . . sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu itd. .jednina i množina . .prisvojne . .pravilna množina na –s .obraćati se ljudima. označavanjem vrai/faux. . ponavljati i koristiti: Imenice sa članom: .: -traženjem odredjenih informacija. . .Moje okruženje -naselja (grad/selo): les établissements d'une ville – la mairie. commander un plat etc. npr. usebi ili naglas i reagovati: 1) neverbalno.čestitanje.Prezent (ponavljanje) . 2) verbalno.upitne: Qui?. razred Osnovna škola 2.. .: -odgovaranjem na postavljena pitanja.izvinjenje.proste odnosne zamjenice: qui. -izvršavanjem uputa i naredjenja. podvlačenjem odredjenih informacija.: -pokazivanjem / doticanjem predmeta koji se spominje. . npr. 56 . dovršavanjem rečenica.Nivo 7. la banque. le théâtre. biranjem tačnog odgovora.

recitovati. de.Imperativ PRODUKCIJA a) GOVOR: Učenici će: .Perfekat glagola na –er Priloge za: . assez. .učestvovati u kratkom razgovoru s drugima.pisati kraće diktate. . aller à la mer. dans..vrijeme: aujourd'hui. avec etc Brojeve do 100 .prepričavati kraće tekstove. b) PISANJE: Učenici će: .Praznici i odmori. 57 . faire / défaire la valise etc.popunjavati tabele i jednostavne križaljke. pjevati. à la montagne. où .davati upute i informacije.prepričavati kratke priče. osnovni vokabular npr.U supermarketu. osnovni vokabular: -faire des projets de vacances: visiter la famille. plan de la ville). (ponavljanje) . .mjesto: ici. .: -Situations propres aux actes d'achat. acheter et payer etc.praviti rečenice od datih elemenata. trop. . beaucoup. tard . demain.Bliski futur . lettre.pisati kratke tekstove na poznatu temu (carte postale.količinu: peu. tôt. hier. . chez. là. très Prijedloge: À. .

hrvatskom.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u bosanskom. govora. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. tu činjenicu treba iskoristiti i u nastavi drugog stranog jezika. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. estetske i intelektualne sposobnosti. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Sredstva. upotreba savremenih tehničkih sredstava. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. ritma i dramatizacije. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. 58 . stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. obogaćivanje nastave elementima igre. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. analiziranje teškoća u procesu učenja. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika. srpskom jeziku i književnosti. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. Shodno tome. čitanja i pisanja. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. podsticanje inicijative učenika. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd.

već mu nakon toga. umjetnosti. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama.U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. pisanje prema modelu. hrvatskog. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. popunjavanje formulara. hrvatskog. na prikladan način ukazati na greške. da se logički slijede događaji koji se opisuju. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. historije. izvještaja. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. precizna uputstva. oglasa. uz pohvalu za aktivno učešće. Naravno. raznovrsniji i pristupačniji. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. SMS ili e-mail poruka itd. izbor i prilagođenost teme. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. za uočavanje pojedinih detalja itd. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. matematike. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. koristi odgovarajuća leksika. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. određene pojedinačne informacije. odnosno interdisciplinarnih projekata. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. Cilj provjeravanja 59 . Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. biologije. koliko je to moguće. ulogu igra i kreativnost izražavanja. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije.

pismenih vježbi.upoznavati različite kulture i tradicije. . Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. 60 . Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. Interkulturalne vještine Učenici će: .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. kontrolnih zadataka.znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. u svakom polugodištu po jedna. diktata (10-15 min.

razvijanje samostalnosti i kreativnosti. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine . 61 . razumijevanje i poštivanje drugih kultura . humanizmu i internacionalizmu. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava. duhu tolerancije. ovladavanje leksikom i gramatikom predviđenom za ovaj nivo . odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju . osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora. kosmopolitizmu.ARAPSKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja.

razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno. učenje jezika. lične i pokazne zamjenice.ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika.čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi. . komparaciju pridjeva.dopunjavanje rečenica i kraćih tekstova. čitanje i pisanje jednostavnih rečenica i tekstova.PETA GODINA UČENJA -VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično / 70 časova godišnje) - CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika: Očekivani rezultati učenja: . razvijanje radoznalosti i kreativnosti. razvijanje samostalnosti u govoru. predanosti i preciznosti u učenju jezika. dual i plural imena. .sloboda i samostalnost u govoru. . . putem igara.kratki usmeni i pismeni odgovori. . razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika . izražavanje posjedovanja.razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku. razvijanje temeljitosti. PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za dalji rad) Funkcije i sposobnost (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je : ponoviti osnovne fraze. 62 . a ne o jeziku . brojeve. prijedloge. rečenica i tekstova.

nabrojati dane u –povezivanjem pisanih sintagmi i sedmici. -davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. prepoznavanje. imitiranjem.Kroz dijalog (igre.itd..Nivo VII razred Osnovna škola 5.Arapske zemlje i glavni gradovi Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati : 1) neverbalno. 20 min.: govoru i pisanju.iskazivati posjedovanje -dopunjavanjem izostavljenih sintagmi u tekstu.gestikuliranjem.: . napisanih sintagmi ili rečenica i reagovati: 1) neverbalno. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: .koristiti redne brojeve Učenici će prepoznati jednu ili više za izražavanje sati.godina učenja arapskog jezika Teme . npr: .Moja domovina. glavni grad . volim da.. npr. -pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi i konstrukcije koje su učenici čuli. Gramatika -Ženski rod (aktivni parni dijelovi tijela) -Potpuna i nepotpuna deklinacija -Prijedlozi (pravi i osnovni sekundarni) -Izražavanje posjedovanja (putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze) -Upitni izraz "liman" -Ime relacije (-iyyun) -Izražavanje glagola "imati" -korijen i osnova riječi -Prezent -Imperativ -Futur -Modalni glagoli (želim da. npr. -izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona.imenovati predmete u tekstom koji čuju. npr. ... mjesece i odgovarajućih ilustracija. -povezivanjem ponuđenih riječi u . tabelama. pjesmice.opisati jednostavnim rečenicama (imenskim i glagolskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući. . brojevi) .: -ponavljanjem određenih sintagmi i rečenica voća i povrća i neke koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa osnovne prehrambene kasetofona. posjeta prijatelju. Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . odlazak na izlet i dr. povrće. odnosno povezivanjem slike sa . putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze.gestikulacijom predstaviti ono što su čuli. mogu da) -Brojevi (100 do Vokabular .Kupovina (voće.Učenici proširuju vokabular u okviru zadanih tema i koriste ga za konstruisanje atributivnih sintagmi.Izražavanje vremena (15 min. pola sata) .Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrađuju .upotrebljavati brojeve -popunjavanjem praznina u tekstu i do 1000. . -kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja. ponavljanje. godišnja doba i koristiti u 2) verbalno.) .nabrojati ograničen broj 2) verbalno. kulturne. .Postepeno uvoditi sinonime za leksiku koju je usvojila većina učenika 63 . genitivne veze. artikle.Opisati slobodne aktivnosti (sportske.Aktivnosti u nastavi . imenske i glagolske rečenice . i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular . školskoj torbi i učionici.

treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. . . usklađenih sa spoznajnim 64 . 1000) -Redni brojevi (veći od 12) DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku.rekonstruišu sintagme i rečenice. .. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. -glumiti. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke.razumjeti ukoliko se od njih nešto zahtijeva. . vole. I na ovom nivou (peta godina učenja).itd. PISANJE : -učenici prepisuju riječi.jednostavnim izrazima izraziti šta žele.Kod doktora . -voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom.. -pjevati. dijelove rečenice i cijele rečenice . posebno ako su ilustrovane. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. mjeseci.dopunjavaju izostavljene riječi. -recitovati kraće pjesmice. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. mogu. -povezivati riječi i sintagme osnovnim veznicima. -postavljati jednostavna pitanja. estetske i intelektualne sposobnosti.Dani. . GOVOR: Učenici će: -ponavljati kratke iskaze nastavnika ili iskaze koje čuju sa CD-a.razumjeti jednostavne pisane upute. .pišu kratke tekstove prema datom tekstualnom modelu. rečenice i kraće tekstove koje su prije toga usmeno usvojili . godišnja doba . savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku.

optimalan period za razmišljanje i pripremanje. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio). Naravno. određene pojedinačne informacije. analiziranje teškoća u procesu učenja. koliko je to moguće. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. podsticanje inicijative učenika. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. izbor i prilagođenost teme. govora. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. uz pohvalu za aktivno učešće. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. obogaćivanje nastave elementima igre. upotreba savremenih tehničkih sredstava. koristi odgovarajuća leksika.svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. već mu nakon toga. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. ritma i dramatizacije. raznovrsniji i pristupačniji. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. da se logički slijede događaji koji se opisuju. na prikladan način ukazati na greške. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. za uočavanje pojedinih detalja itd. precizna uputstva. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. kao i dostignuća drugih itd. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. ulogu igra i kreativnost 65 . Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. čitanja i pisanja. Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost. Sredstva. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima.

Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. pisanje prema modelu. . historije. hrvatskog. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. interdisciplinarnih projekata. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta.izražavanja. srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. u svakom polugodištu po jedna. kontrolnih zadataka. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. pismenih vježbi. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. izvještaja. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova.upoznavati različite kulture i tradicije. matematike. Interkulturalne vještine Učenici će: . Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. umjetnosti. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. 66 . Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. biologije. diktata (10 do 15 minuta) nakon svake obrađene nastavne jedinice. oglasa. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. hrvatskog. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. popunjavanje formulara. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje.

fonetskim i gramatičkim minimumom. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja.ARAPSKI JEZIK DRUGI STRANI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA. ovladavanje osnovnim leksičkim. upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura. razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. duhu tolerancije. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja. kosmopolitizmu. osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja. 67 . razvijanje samostalnosti i kreativnosti. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine . humanizamu i internacionalizmu. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti.

S obzirom da je drugi strani jezik zastupljen sa dva časa sedmično. “sunčevih” i “mjesečevih” slova. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika .sloboda i samostalnost u govoru. . .razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku. predanosti i preciznosti u učenju . a ne o jeziku .70 časova godišnje) - CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika: Očekivani rezultati učenja: nastaviti sa naglašavanjem ciljeva koji su dati u prvoj godini .prepoznavanje zadovoljstva i koristi pri proširivanju znanja postupan prelaz ka čitanju i pisanju riječi i rečenica. putem igara.VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 časa sedmično . Usvajanje grafičke strukture slova (po grupama slova). razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika . . učenje jezika. razvijanje temeljitosti.popunjavanje slova i riječi. pisanje određenog člana. . 68 . razvijanje samostalnosti u govoru. . . vezanih za konkretan pojam (samostalno razvijanje radoznalosti i kreativnosti.čitanje riječi. treba uzeti u obzir da će pojedini učenici imati problema sa arapskom grafijom.prepisivanje riječi i kratkih sadržaja. bude zabavno. razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja. kratki i dugi vokali.razvijanje samopouzdanja u izražavanju. arapskog jezika. učenja. pisanje tanwina.kratki usmeni i pismeni odgovori. jezika. upotrebljenih).ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika. - PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za dalji rad) Funkcije i sposobnosti (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realizuju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Specifičnosti arapskog pisma će usloviti i rad u drugoj godini učenja arapskog jezika (VII razred).DRUGA GODINA UČENJA .čitanje jednostavnih rečenica. .

la) -Upitne partikule: .rješavanjem jednostavnijih zadataka sa višestrukim izborom.: .Škola . kam) -Pokazne zamjenice: -(hara. huwa. npr.opisati jednostavnim rečenicama (imenskim) i .brojati od 1 do 10 .: . 2) verbalno. pridruživanjem slike tekstu.tražiti određene informacije u tekstu i reagovati: 1) neverbalno. pjevati. .imenovati predmete u znanja školskoj torbi i učionici.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. . 'ila. . min. .povezivanjem slike i teksta.čitati kraće tekstove naglas i u sebi.razvrstavanjem slika. harihi. nahnu) -Upitne zamjenice: . npr.: .reći koliko je sati (puni tvrdnji.predstaviti sebe i druge.imenovati članove svoje uže porodice. hiya. . .: sat) . npr.odgovarati na pitanja. .(hal. život nog . . `ala) 69 . ma.igrati ulog.Bliža okolina Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati : 1) neverbalno. .recitovati. .Odjevni predmeti ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će: . ralika. . .Svakodnevni ljude i predmete u kući. .Nivo III razred Osnovna škola 2.nabrojati dane u sedmici . npr. -Pozdravljanje i upoznavanje .Kuća Prvi ograničenim brojem riječi stepen elementar . označavanjem tačnih i netačnih . godina učenja arapskog jezika Teme Proširivanje tema Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . . -Potvrdne i odrične riječi: -(na`am. ponavljanje.(man. . 'anti.dopunjavanjem teksta. tilka ) Vokabular Učenici će: -učiti samo osnovni vokabular.nabrojati ograničen broj odjevnih predmeta . .crtanjem. .pozdravljanje na formalan i neformalan način.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji. . prepoznavanje crtanje i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular. GOVOR: Učenici će: . .postavljati jednostavna pitanja. 'a) -kroz dijalog (igre. razvrstavanjem slika.nabrojati nekoliko .(fi.dopunjavanjem teksta.crtanjem.davanjem kraćih odgovora. 2) verbalno.navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni zapisi).Porodica i prijatelji . 'anta. Gramatika -Lične zamjenice: -('ana. -Prijedlozi: . koji će biti osnova za tvorbu kratkih (imenskih) rečenica. pjesmice.

PISANJE: Učenici će: . . . tawil. qasir.prepoznavanje i korištenja slova koja ne postoje u bosanskom jeziku ( qaf.).(osnovne) -Razlomljeni plural: -(nekoliko usvojenih imenica) 70 . . fawqa..od ponuđenih riječi rekonstruisati kraće rečenice. .(1 do 10) -Pridjevi: . Prepoznavanje gramatičkog ženskog roda: -(okruglo “ta”) -Brojevi: . 'amama.prepisivati pojedinačne riječi i kraće tekstove.dopunjavati izostavljene riječi. ̉yn itd. wara'a) -Upitna riječ: -“'ayna”.učestvovati u dramatizacijama.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge.rekonstruisati riječi. . sagir.(kabir. \amil i drugi frekventni pridjevi) -Boje: . sad. -Sekundarni prijedlozi: -(tahta.Hrana i piće osnovnih prehrambenih proizvoda i vrsta pića. .

hrvatskom. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. tu činjenicu treba iskoristiti i u nastavi drugog stranog jezika. Sredstva. 71 . didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio). Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u bosanskom. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. Shodno tome. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. podsticanje inicijative učenika. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost. obogaćivanje nastave elementima igre. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. estetske i intelektualne sposobnosti. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. upotreba savremenih tehničkih sredstava. srpskom jeziku i književnosti. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. govora. čitanja i pisanja. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. analiziranje teškoća u procesu učenja . kao i dostignuća drugih itd. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. ritma i dramatizacije.

Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. srpskog jezika i književnosti olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Naravno. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji.U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. da se logički slijede događaji koji se opisuju. biologije. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. već mu nakon toga. koliko je to moguće. matematike. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. izbor i prilagođenost teme. srpskog jezika i književnosti i drugih stranih jezika. odnosno interdisciplinarnih projekata. određene pojedinačne informacije. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. hrvatskog. za uočavanje pojedinih detalja itd. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. koristi odgovarajuća leksika. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. na prikladan način ukazati na greške. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. hrvatskog. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. historije. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. 72 . precizna uputstva. ulogu igra i kreativnost izražavanja. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. uz pohvalu za aktivno učešće. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. raznovrsniji i pristupačniji. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. umjetnosti. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. poštuju gramatička i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče.

upoznavati različite kulture i tradicije. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. Interkulturalne vještine Učenici će: . Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. kontrolnih zadataka. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. pismenih vježbi. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. . Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće.Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. 73 .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. u svakom polugodištu po jedna. diktata (10 do 15 minuta) nakon svake obrađene nastavne jedinice. preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova.

MATEMATIKA 74 .

2.b e N ). Osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima. Uspoređivanje decimalnih brojeva. 140 časova godišnje) UVOD: Program nastave matematike za sedmi razred sadrži pet tema. Pridruživanje b tačaka brojne poluprave decimalnim brojevima. TEMA – CIJELI BROJEVI 75 . definišu se pojmovi obima i površine i daju se formule za njihovo izračunavanje. U trećoj temi uvodi se skup racionalnih brojeva. uvodi se decimalni zapis za pozitivne racionalne brojeve. osnovne računske operacije i uređenje skupa racionalnih brojeva. trouglu. TEMA – RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU Decimalni zapis razlomka.MATEMATIKA VII RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – 4 časa sedmično. Brojevni izrazi. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak oblika a (a. Proširuju se osnovna znanja o međusobnim odnosima tih pojmova u ravni i stiču nova znanja o osnovnim konstruktivnim problemima i zadacima. Ovim učenici obogaćuju svoja saznanja o brojevima i koriste ih u rješavanju konkretnih problema ( rješavanje linearnih jednačina i nejednačina i sl. Jednačine i nejednačine u skupu Q + (decimalni zapis). Naredne dvije teme obnavljaju i produbljuju znanja iz oblasti geometrije i daju nove spoznaje o uglovima. Također. zatim se učenici upoznaju sa pojmom negativnog cijelog broja i sa operacijama i poretkom u skupu cijelih brojeva. U prve tri teme proširuju se do sada stečena znanja o brojevima i osnovnim računskim operacijama sa brojevima. Decimalni brojevi. Zaokruživanje decimalnih brojeva.). PROGRAMSKI SADRŽAJ 1. kružnici i četverouglu. Naime.

Zbir uglova trougla. Apsolutna vrijednost racionalnog broja. Konstrukcije deltoida. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Svojstva paralelograma. Uglovi sa paralelnim kracima. Pravougli trougao. Primjena pravila o podudarnosti trouglova. Značajne tačke trougla i njihove konstrukcije. Skup cijelih brojeva. Deltoid.Pojam negativnog cijelog broja. Odnos stranica i uglova u trouglu. Vrste četverouglova. Trapez. Osnovne konstrukcije trougla. Osnovne računske operacije u skupu cijelih brojeva i njihova svojstva. Odnos stranica u trouglu. Pojam i svojstva. Uređenje u skupu cijelih brojeva. 3. 1350). Centralni i periferni ugao. Površina trapeza. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Obim trougla i četverougla. Suprotni brojevi. 750. TEMA – RACIONALNI BROJEVI Uvođenje u skup racionalnih brojeva. TEMA – UGAO I TROUGAO Ponavljanje pojma ugla. Površina paralelograma. Paralelogram. Konstrukcije trapeza. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama. Vrste trouglova prema stranicama i uglovima. a Decimalni zapis racionalnog broja. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Četverougao. 76 .Opisana i upisana kružnica trougla. Konstrukcije paralelograma. Površina trougla. Romb. Uzajamni položaj prave i kružnice. Uglovi četverougla. 5. Trougao. Apsolutna vrijednost cijelog broja. 4. Jednakost uglova. Brojevni izrazi. 1200. 45 0. Linearne jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva – rješavanje i primjena. Kvadrat. Podudarnost trouglova. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. Osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva ( u obliku i u decimalnom b zapisu) i njihova svojstva. Konstrukcija tangente kružnice. Srednja linija trapeza. Uglovi sa normalnim kracima. Upoređivanje racionalnih brojeva. Pravougaonik.Vrste paralelograma. Konstrukcije nekih uglova (600. Mjerenje površina. Uzajamni položaj dvije kružnice. Jednačine i nejednačine u skupu cijelih brojeva. Svojstva trapeza. TEMA – ČETVEROUGAO. Uređenje u skupu racionalnih brojeva. Uglovi trougla.

ustrajno. usvajanje pravila za izvođenje računskih operacija sa decimalnim brojevima. shvatanje relacije podudarnosti trouglova i njene primjene u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla i četverougla . OČEKIVANI REZULTATI UČENIK ĆE ZNATI: uočiti vezu između razlomaka i decimalnih brojeva i znati ih predstavljati na brojevnoj pravoj. precizno i postupno. analize i sinteze. logičkog mišljenja primjenom misaonih operacija komparacije. prepoznati cijele i racionalne brojeve i odrediti njihov položaj na brojnoj pravoj.PODRUČJA ZNANJE STICANJE ZNANJA: - CILJEVI upoznavanje sa odnosom pozitivnog razlomka i decimalnog broja i pretvaranje iz jednog oblika u drugi. samostalnog otkrivanje novih činjenica. samostalno sticati znanje primjenom didaktičkog materijala. o jednačinama i nejednačinama u skupu Z i u skupu Q . dokazivati jednostavnije tvrdnje i rješavati praktične zadatke primjenom tvrdnji o trouglu i četverouglu. samostalno sastavljanje zadataka. usvajanje postupka za izvođenje osnovnih računskih operacija u skupu Z i u skupu Q uz korištenje njihovih svojstava. upoznavanje podjele trouglova i četverouglova i usvajanje njihovih osnovnih svojstava . računanje obima i površine trougla i četverougla. planski pristupiti problemima i rješavati ih. obavljati sve četiri računske operacije sa decimalnim brojevima. računati obim i površinu trougla i nekih četverouglova. rješavati i primjenjivati jednačine i nejednačine u praktičnim problemima. pripremati se za nastavak daljeg matematičkog obrazovanja. sigurno i spretno koristiti geometrijski pribor. kombinovanje i racionalisanje postupaka u radu . izvođenje pravilnih zaključaka putem indukcije i dedukcije. prevoditi tekstualne zadatke na matematički jezik. upoznavanje značajnih tačaka trougla. UČENIK ĆE MOĆI: raditi sistematično. izvoditi osnovne računske operacije u skupu Z i u skupu Q i primjenjivati racionalne postupke u računanju. 77 . razvijanje mišljenja identifikacijom i diferencijacijom. određivanje apsolutne vrijednosti cijelog i racionalnog broja. o rješavanju izraza sa racionalnim brojevima . upoznavanje strukture skupa Z i skupa Q. shvatanje matematičke i praktične potrebe uvođenja negativnih brojeva. logički povezivati podatke i izvoditi zaključke. SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA: za brzo i tačno računanje (usmeno i pismeno). precizno izražavanje i simboličko zapisivanje. izvoditi osnovne konstrukcije trougla i značajne tačke trougla i osnovne konstrukcije četverougla.

uspostavljanje grupne saradnje. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak. Upoređivanje decimalnih brojeva. Decimalni brojevi. PONAŠANJA • Značaj znanja o vezi razlomaka i decimalnih brojeva Interes za rješavanje zadataka u životnim situacijama Osjećanje odgovornosti i kritičnosti prema svom i tuđem radu • SADRŽAJI ZNANJE SPOSOBNOSTI AKTIVNOST UČENIKA Uvježbavaju računanje sa decimalnim brojevima kako bi ih mogli primjenjivati u nastavi geometrije i fizike Rješavaju osnovne matematičke probleme potrebne za nastavak školovanja Aktivno učestvuju u svim oblicima nastavnog rada u školi. NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA SEDMI RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – četiri časa sedmično) VRIJEDNOSTI. Zaokruživanje decimalnih brojeva. Svojstva sabiranja decimalnih brojeva. razumjeti razlike u sposobnostima i predznanju drugih. drugarstva i uzajamne pomoći u učenju. način zapisivanja i čitanja. priprema veći broj zadataka i uvježbava učenike kako bi ta operacija postala njihovo trajno vlasništvo Odabira problemske zadatke prema mogućnostima učenika Razvija sposobnost učenika za samostalan rad. a-x=b. UČENIK ĆE: razvijati iskustvo i potrebu za kolektivnim radom. kritičko i samokritičko prihvatanje greške. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva: x+a=b. x-a<b. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva. samokontrole i kontrole drugih u radu. primjenjuju stečeno znanje na preračunavanje mjernih jedinica Rješavaju različite jednačine • • • • Osposobljavaju se za pismeno i usmeno matematičko izražavanje Prepoznaju matematičke sadržaje u tekstualnim zadacima Na konkretnim primjerima dijeljenja uviđaju potrebu izračunavanja i zadržavanja određenog broja decimala Primjenjuju znanja o decimalnim brojevima u rješavanju zadataka iz • • • • • • • • • 78 . x+a>b. Osobine množenja decimalnih brojeva. (x-a)+b=c.VRIJEDNOSTI I STAVOVI RAZVIJANJE SPOZNAJA O DRUŠTVENIM VRIJEDNOSTIMA: razvijanje samopouzdanja i odgovornosti. a kod kuće rade domaće zadatke • AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Vježba učenike transformacijama i upoređivanju razlomaka uporedo u oba zapisa U operacijama sa decimalnim brojevima i razlomcima izbjegava glomazna računanja Insistira na razumijevanju pojmova i uvježbavanju pojedinih postupaka Za nastavnu jedinicu: dijeljenje decimalnih brojeva. a-x<b. prepoznati primjenu matematičkog mišljenja u životu savremenog čovjeka. te prevođenja iz jednog oblika u drugi Prikazuju decimalne brojeve sa jednom decimalom na brojevnoj polupravoj Istražuju koji je od dva decimalna broja veći. (x+a)-b=c. Pridruživanje tačaka brojevne poluprave decimalnim brojevima. x-a=b. x-a>b. redaju tri ili više decimalnih brojeva po veličini Zaokružuju decimalne brojeve do zadanog broja decimala Izvode osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima. vrše procjenu rješenja prije računanja. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva: x+a<b. • • • • • • • • • • • RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU Decimalni zapis razlomka. Množenje decimalnih brojeva . karakternim osobinama učenikove ličnosti. rada. 1. STAVOVI. • • • • • • Usvajaju pojam decimalnog razlomka i decimalnog broja. uvažavati zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika. a-x>b.

• •

Dijeljenje decimalnih brojeva. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva: ax=b; x:a=b; a:x=b; ax+b=c; ax-b=c. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva.

i nejednačine pomoću svojstava računskih operacija Rješavaju tekstualne zadatke uz primjenu jednačina i nejednačina

svakodnevnog života

odgovornost za rad, tačnost, urednost i sistematičnost Posvećuje pažnju izradi domaćih zadataka

2. • • • • • • • • • • • •

CIJELI BROJEVI Pojam negativnog cijelog broja. Skup cijelih brojeva. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja. Uređenje u skupu cijelih brojeva. Sabiranje cijelih brojeva. Oduzimanje cijelih brojeva. Svojstva sabiranja cijelih brojeva. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja. Dijeljenje cijelih brojeva. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva.

• • •

• •

• • •

Razlikuju pozitivne i negativne cijele brojeve i prepoznaju ih u primjerima iz svakodnevnog života Pridružuju cijele brojeve tačkama brojevne prave Usvajaju pojmove: suprotan broj i apsolutna vrijednost Određuju apsolutnu vrijednost cijelog broja i cijele brojeve ako je zadana njihova apsolutna vrijednost Upoređuju zadane cijele brojeve Usvajaju postupak za izvođenje računskih operacija sa cijelim brojevima Znaju nabrojati svojstva operacija u skupu cijelih brojeva Uspješno rješavaju jednačine i nejednačine datih oblika u skupu cijelih brojeva Izvode računske operacije u skup Z racionalnim postupcima

• •

Pravilno shvataju potrebu uvođenja negativnih brojeva Upotrebljavaju prethodno stečeno znanje o svojstvima računskih operacija Usvojeno znanje o cijelim brojevima znaju primijeniti pri rješavanju zadataka iz svakidašnjice Osposobljavaju se za izračunavanje vrijednosti jednostavnijih izraza sa više operacija i zagrada u skupu cijelih brojeva

Pokazuju želju za usvajanjem novih znanja i proširivanje postojećih Razvijaju upornost, dosljednost i ostale pozitivne crte ličnosti

• •

Učestvuju u svim etapama i oblicima rada (par, grupa) Računaju na različite načine, vertikalno i horizontalno, pomoću brojne prave Logički zaključuju i vrše procjenu pri rješavanju zadataka Predviđaju približan rezultat; Pomažu nastavniku u izradi zidnih slika

• • •

Ponavlja usvojena znanja o skupu prirodnih brojeva Postepeno formira skup cijelih brojeva kao proširenje skupa N Od samog početka cijele brojeve prikazuje na brojevnoj pravoj i u vezi s tim definiše uređenost u skupu cijelih brojeva Uz adekvatnu motivaciju objašnjava i uvježbava postupke za izvođenje računskih operacija, jednačina i nejednačina na osnovu definicija računskih radnji Podstiče na razumijevanje i primjenu na razne probleme iz okoline Redovno prati i ocjenjuje rad učenika

• •

79

3. • • • • • • • • •

RACIONALNI BROJEVI Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Skup racionalnih brojeva. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Apsolutna vrijednost racionalnog broja. Uređenje u skupu racionalnih brojeva. Decimalni zapis racionalnog broja. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Svojstva sabiranja racionalnih brojeva. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. Množenje racionalnih brojeva (u obliku

Shvataju uvođenje pozitivnih i negativnih racionalnih brojeva, zapisuju racionalne brojeve u obliku razlomka i decimalnog broja Procjenjuju i zaključuju između koja dva cijela broja se nalazi zadani racionalni broj i na brojevnoj pravoj prikazuju racionalne brojeve sa nazivnikom manjim od 10 Upoređuju racionalne brojeve zapisane u obliku

a b

a i u decimalnom zapisu). b • Svojstva množenja racionalnih brojeva.
• Dijeljenje racionalnih brojeva (u obliku

a b

i u decimalnom obliku). •

• • •

Brojevni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim operacijama (sa zagradama i bez zagrada). Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom.

i u obliku decimalnog broja Izvode osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva uz korištenje svojstava tih operacija Rješavaju jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva, usvajaju pojam rješenja jednačine, vrše provjeru rješenja i objašnjavaju postupak rješavanja Čitaju, sastavljaju i određuju vrijednosti jednostavnijih izraza sa racionalnim brojevima Izvode računske operacije u skupu Q racionalnim postupcima

Prenošenjem definicija i pravila sa jednog skupa na drugi osposobljavaju se za zaključivanje po analogiji Ovladavaju operacijama racionalnim brojevima do nivoa njihove primjene i potpune usvojenosti Primjenjuju pravila računanja u izradi praktičnih zadataka iz geometrije pri izračunavanju površina raznih figura Razumiju i analiziraju problemske zadatke, mogu zapisati jednostavnije probleme u obliku jednačine Razvijaju sposobnost da grešku shvataju kao podsticaj za ponovni rad Osposobljavaju se da samostalno izaberu pogodniji oblik racionalnog broja u smislu racionalnog

• •

Razvoj svijesti o potrebi računanja i primjene stečenog znanja u zadacima iz životnih situacija Samostalno sastavljaju zadatke koristeći matematički jezik za iskazivanje teksta Motiviranost za individualni i rad u parovima Jasan osjećaj vlastitog dostignuća

• •

Učenici treba da ponove pozitivne razlomke, decimalne brojeve i cijele brojeve kako bi mogli usvojiti nova znanja (skup Q) Pregledno i uredno zapisuju i rješavaju zadatke Da vrše samokontrolu svoga rada i provjeravaju rješenja Sami odlučuju o načinu rješavanja zadatka i o karakteru rješenja Koriste udžbenik i dostupne zbirke zadataka

• •

• •

• •

Formira skup racionalnih brojeva kao proširenje već upoznatih skupova Radi boljeg uočavanja ilustruje pridruživanje tačaka brojevne prave racionalnim brojevima Uvježbava računske operacije u skupu Q i u izračunavanju vrijednosti brojnih izraza Razvija naviku racionalisanja postupaka u radu U rješavanju jednačina i nejednačina sa učenicima razgovara o prirodi rješenja i insistira na provjeravanju dobivenih rezultata Osposobljava učenike u prevođenju tekstualnih zadataka u oblik jednačine i nejednačine Izbor problema vrši kvalitativno i u skladu sa mogućnostima učenika Koristi radne listiće za provjeru usvojenosti pojedinih računskih operacija u skupu racionalnih brojeva, izrađuje programirani materijal za samostalno učenje

80

pristupa u rješavanju zadatka

4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UGAO I TROUGAO Jednakost uglova. Uglovi sa paralelnim kracima. Uglovi sa normalnim kracima. Trougao. Elementi trougla. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi). Vrste trouglova prema stranicama i prema uglovima. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Vanjski uglovi trougla. Odnos stranica i uglova u trouglu. Odnos stranica u trouglu. Konstrukcije uglova (60 0, 1200, 30 0, 45 0, 75 0, 1350). Podudarnost trouglova. Pravila podudarnosti. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog i jednakokrakog trougla. Osnovne konstrukcije trougla. Pravougli trougao. Centar opisane i centar upisane kružnice trougla. Težište i orto centar trougla. Značajne tačke trougla. Centralni i periferijski ugao. Uzajamni položaj prave i kružnice. Konstrukcija tangente kružnice. Uzajamni položaj dvije kružnice. Opisana i upisana kružnica trougla.

• •

• • • • •

Prepoznaju jednake uglove Usvajaju pojam trougla i elemente, razlikuju vrste trouglova i primjenjuju pravilo odnosa između elemenata trougla Definiraju pojam transferzale i prepoznaju uglove uz presječnicu Znaju dokazati jednostavnije tvrdnje o uglovima trougla i primjenjivati ih u zadacima Konstruišu uglove primjenjujući svojstva simetrale ugla Shvataju podudarnost trouglova i usvajaju simbol podudarnosti Razlikuju pravila o podudarnosti trouglova i znaju ih primijeniti u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla Izvode osnovne konstrukcije trougla primjenom sve četiri etape (skiciraju, analiziraju, konstruišu i diskutuju rješenje) Konstruktivno određuju značajne tačke trougla

Razvijaju sposobnost za posmatranje, zapažanje i zaključivanje Svojstva transferzalnih uglova znaju primijeniti na rješavanje zadataka Uočavaju praktični značaj primjene znanja o podudarnosti trouglova Uočavaju neophodnost primjene podudarnosti kada to nije naglašeno Osposobljavaju se za analitičko mišljenje, naročito uočavanjem zavisnosti među datim elementima trougla kao i za utvrđivanje redoslijeda konstruktivnih koraka

Razvijaju preciznost u mjerenju, crtanju i geometrijskim konstrukcijama Razvijanje sposobnosti posmatranja, zapažanja i logičkog mišljenja Razvijanje zapažanja posebnog i općeg Uočavaju ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu

• •

Prati predavanja nastavnika Aktivno posmatra, uočava odnose među elementima Samostalno crta, zapisuje i primjenjuje matematičku simboliku Priprema didaktički materijal i vrši potrebne oglede Vrednuje rezultate svog rada i izražava kritičnost u radu

• •

• •

• •

Novi sadržaj nadovezuje na ranije stečeno znanje o trouglu Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova trougla pri čemu navodi učenike na samostalno logičko zaključivanje Objašnjava odnos stranica i uglova u trouglu pomoću svojstava osne simetrije Dokazuje tvrdnju o odnosu stranica u trouglu i izvodi ogled na svom demonstracionom modelu, a učenici na svojim modelima; pravila podudarnosti primjenjuje kroz raznovrsne zadatke i s umjerenim zahtjevima Posebnu pažnju posvećuje svakom koraku u rješavanju konstruktivnog zadatka Učenike potiče na urednost i preciznost u radu, pravilno formulisanje iskaza i zaključka Koristi model za demonstraciju zbira unutrašnjih uglova u trouglu, mehaničko kretanje modela

81

trapez i deltoid Znaju dokazivati tvrdnje kod paralelograma i trapeza i iste primjenjivati u zadacima Shvataju zajednička i posebna svojstva paralelograma i primjenjuju ih Izvode konstrukcije svih četverouglova i obrazlažu ih Rješavaju jednostavnije zadatke sa srednjom linijom trapeza Savladati pojmove obima i površine Naučiti formule za računanje obima i površine • • • • • Osposobljavaju se za uočavanje i raspoznavanje četverouglova u okolini Stiču vještinu korištenja pribora. Svojstva deltoida. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama. tačnost. 5. Vrste četverouglova. grafoskop. Obim trougla i četverougla. nastavne plakate i dr. upornost Razvijanje sposobnosti za posmatranje. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Četverougao. Površina peralelograma. Elementi četverougla. kvadrat. opažanje i logičko stvaralačko mišljenje Razvijanje osjećaja odgovornosti za izvršavanje postavljenih zadataka • • • • Pažljivo prati rad nastavnika. završava izgrađivanje pojma četverougla Izvršava klasifikaciju četverouglova. razlikuju vrste četverouglova i prepoznaju ih na predmetima i modelima Učenici trebaju naučiti definisati paralelogram. naglašavajući nove pojmove i odnose Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla zajedno sa učenicima Dokazuje svojstva srednje linije trapeza i svojstva jednakokrakog trapeza Odgovarajuću pažnju obraća pojmu deltoida i razumijevanju njegovih svojstava Priprema modele za što prirodniji pristup pojmu obima i površine trougla i četverougla 82 . kvadrat. Deltoid. Vrste paralelograma.• Osposobljavaju se za precizno izražavanje i simboličko zapisivanje trougla pri dokazivanju podudarnosti. smisla za preciznost. romb. tačnost i preciznost u radu Razvijaju matematičko mišljenje primjenom dedukcije u dokazima svojstava paralelograma Osposobljavaju se za precizno formulisanje pojmova i definicija kod podjele četverouglova Koriste pravilno matematičko izražavanje • • • Razvijanje radnih navika. Konstrukcije trapeza. Svojstva paralelograma. Paralelogram. Svojstva trapeza. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Usvajaju pojam četverougla i elemente. Površina trapeza. Srednja linija trapeza. kvadrat. Površina trougla. Konstrukcije paralelograma. Trapez. Mjerenje površina. pravilno piše i crta u svojoj teci Samostalno uočava i logički zaključuje Učestvuje neposredno u dokazivanju tvrdnji Redovno radi domaće zadatke i ulaže napor da shvati gradivo • • • • • • Ponavlja pojam izlomljene linije i mnogougla. Pravougaonik. ČETVEROUGAO. Uglovi četverougla. Konstrukcija deltoida. romb.

asocijacije i distribucije u računskim zadacima. • Uvesti pojam decimalnog broja kao rezultat mjerenja veličine koja se ne može tačno izmjeriti jedinicom za mjerenje nego i merenim dijelovima. a onda izvršiti poređenje kao da su prirodni brojevi). kretanje udesno – ulijevo. 2. uz naglašavanje kako treba vršiti potpisivanje. • Pokazati pravila u vezi sa odbacivanjem zadnjih decimala (zaokruživanje decimalnih brojeva na približne vrijednosti koje mogu biti manje ili veće od datih decimalnih brojeva). dekadnom jedinicom. • Vježbati čitanje i pisanje decimalnih brojeva. • Dijeljenje decimalnih brojeva vršiti koristeći imenovane brojeve pa tek onda preći na dijeljenje neimenovanih brojeva. • Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva obraditi na konkretnim problemima (prvo kao sabiranje i oduzimanje imenovanih brojeva). • Upoređivati decimalne brojeve po analogiji sa upoređivanjem prirodnih brojeva (najjednostavnije je poredati ih tako da im se dopisivanjem nula izjednači broj decimala. a zatim definisati skup cijelih brojeva. višecifrenim brojem). • Provjeravati zakone komutacije.). • Vježbati i dijeljenja u kojima je rezultat beskonačan periodičan decimalan broj i objasniti periodičnost decimalnog broja. izvodljivosti računskih operacija. TEMA – RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU U ovoj temi obraditi decimalne brojeve. računske operacije sa decimalnim brojevima i racionalnu tehniku računanja. • Prvo definisati skup cijelih negativnih brojeva i uvesti drugi naziv za skup prirodnih brojeva (kao skup pozitivnih cijelih brojeva). • Kod množenja ići ovim redom: množenje decimalnog broja prirodnim (jednocifrenim.METODIČKE NAPOMENE 1. • Definisati pojam suprotnog broja na brojevnoj pravoj povezujući to sa centralnom simetrijom. ali je potrebno koristiti i druga znanja i iskustva učenika. Potrebno je da učenici sami mjere veličine i predstavljaju ih decimalnim brojevima. gore – dolje. 83 . računanja sa veličinama koje se mogu mijenjati u dva suprotna smjera (vrijeme. TEMA – CIJELI BROJEVI Pri uvođenju cijelih brojeva treba iskoristiti znanja o prirodnim brojevima. • Formirati pojam pozitivnog i negativnog broja korištenjem nekih matematičkih i praktičnih razloga: rješavanja jednačina. a zatim množenje decimalnog broja decimalnim brojem.DIDAKTIČKO . geografska dužina i širina itd. • Istaknuti značenje predznaka + i – brojeva za razliku od znakova za računske operacije sabiranja i oduzimanja. pomjerati zarez u datim decimalnim brojevima udesno ili ulijevo.

• Potvrditi na primjerima svojstva sabiranja u skupu Q. Zato je potrebno ponoviti sve što se zna o trouglu. TEMA – UGAO I TROUGAO Proučavanje trougla treba nadovezati na usvojena znanja o trouglu u nižim razredima. Pokazati svojstva operacija sabiranja i množenja na primjerima. TEMA – RACIONALNI BROJEVI Realizacija ove tematske cjeline vrši se proširivanjem skupa Z cijelih brojeva na osnovu čega se određenim matematičkim postupcima gradi i razvija skup Q racionalnih brojeva i skup R realnih brojeva (8. • Dijeljenje. 3. • Uvesti definiciju oduzimanja u skupu Q. dobitka – gubitka i dr. promjene vodostaja rijeke. Poslije toga dati zadatke u kojima se izračunavaju proizvodi od dva faktora. 84 . • Ponoviti sa učenicima decimalni zapis pozitivnog razlomka da bi mogli usvojiti decimalni zapis racionalnog broja. Sabiranje cijelih brojeva izvesti koristeći primjere stanja temperature. • Predočiti sve elemente trougla i insistirati da nasuprot svakog vrha odnosno ugla trougla je odgovarajuća stranica i obrnuto. određujući nepoznate komponente zbira ili razlike na osnovu zavisnosti rezultata od komponenata. • Rješavanje jednačina i nejednačina zasnovati na definicijama operacija množenja i dijeljenja. polazeći od definicije oduzimanja u skupu Q+ (6. razred). Operaciju oduzimanja uvesti kao obrnutu operaciju sabiranju čime je postignut jedan od ciljeva proširivanja skupa prirodnih brojeva do skupa cijelih brojeva. Koristiti odgovarajuće primjere iz stvarnosti za uvođenje definicije množenja u skupu cijelih brojeva. • Formirati pojam trougla kao skup tačaka. nadmorske visine – dubine mora. • Uvesti prvo skup negativnih razlomaka. a zatim skup racionalnih brojeva. 4. a nova znanja usvajati posmatranjem. a za rješavanje nejednačina koristiti svojstva nejednakosti i svojstva računskih operacija. • Obraditi rješavanje jednačina i nejednačina u skupu Q. neposrednim mjerenjem i ogledom. kao obratnu operaciju. • Operacije sabiranja i oduzimanja koje su već definisane u skupu cijelih brojeva proširiti sa skupa cijelih u skup svih racionalnih brojeva. • Crtati uglove sa paralelnim i normalnim kracima korištenjem pribora. uvesti pomoću već poznatih pravila množenja.• • • • • • • Ilustrovati apsolutnu vrijednost i upoređivanje cijelih brojeva na brojevnoj pravoj i upotrijebiti termin „koordinata tačke“. • Koristiti znanja o množenju pozitivnih razlomaka i o množenju cijelih brojeva za usvajanje pravila za množenje racionalnih brojeva. ne treba ih dokazivati. razred) i ilustraciju oduzimanja na brojevnoj pravoj. Dijeljenje definisati kao obrnutu operaciju operaciji množenja. Zatim sabiranje ilustrovati na brojevnoj pravoj i poslije više primjera usmenog računanja uvesti definiciju sabiranja cijelih brojeva. Obratiti pažnju u slučaju kada se nejednačina množi odnosno dijeli negativnim brojem. a zatim preći na proizvode od više faktora. Jednačine u skupu Z rješavati na osnovu svojstava računskih operacija.

koristeći tvrdnje o zbiru unutrašnjih uglova trougla i suplementnost uporednih uglova. već poznatih slika (kombinacije trouglova. deltoida… Učenicima mora biti jasno zašto je za konstrukciju svakog četverougla neophodno pet elemenata. Insistirati na tome da svaki učenik zna ove dokaze. 85 . • Ukazivati na uslove sadržane u definicijama jer to smanjuje broj potrebnih elemenata za konstrukciju paralelograma. Dokazati tvrdnju . jer sama definicija asocira na romb i kvadrat. Osnovne konstrukcije trougla bazirati na primjeni pravila podudarnosti i elementarnih konstrukcija (određivanje presjeka dvije prave. a naročito insistirati na analizi jer je ona bitna za uviđanje zavisnosti među datim elementima kao i za utvrđivanje svih koraka u samoj konstrukciji. • Dokazati tvrdnje o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla. Ponoviti podudarnost duži. Izvesti zaključak o centru opisane kružnice pravouglog trougla. kvadrat i romb. • Objasniti pojam četverougla pomoću pojma mnogougla. susjedne stranice i uzastopni uglovi. • Izvršiti sistematizaciju znanja o četverouglovima prikazivanjem skupa četverouglova Venovim dijagramom (koristiti grafofolije ili crteže četverouglova).• • • • • • • • • • Odrediti zbir uglova trougla eksperimentalno na modelu trougla od papira. Eksperimentalno provjeriti težište trougla i objasniti odnos dijelova težišne duži. uglova i geometrijskih figura uopće prije obrade sadržaja o podudarnosti trouglova. TEMA – ČETVEROUGAO. • Crtati i konstruisati različite deltoide i u različitim položajima radi pravilnog shvatanja ovog četverougla. jednakost suprotnih uglova. • Dokazati osnovna svojstva paralelograma: jednakost suprotnih stranica. Dokazati podudarnost trouglova koristeći ogled (mehaničko kretanje modela trougla). Rješavati konstruktivne zadatke po etapama.). prave i kružnice i dvije kružnice). Upotrijebiti i grafoskop. pravougaonika i sl. a zatim izvesti dokaz da je α + β + γ = 180 . Koristiti osobine simetrala duži i ugla u obradi centra opisane i centra upisane kružnice. • Precizirati pojmove: suprotne stranice i suprotni uglovi. • Ukazati na određenost četverougla sa pet elemenata . a za kvadrat samo jedan . Obrnutu tvrdnju ne treba dokazivati. da se dijagonale polove i izvesti zaključak da ova svojstva imaju i posebni paralelogrami: pravougaonik. Ove dokaze učenici mogu samostalno izvoditi uz pomoć nastavnika. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Znanja o nekim četverouglovima učenici su dobili u mlađim razredima što sada treba ponoviti i nastaviti sa detaljnom obradom ovog sadržaja. Početi sa posmatranjem objekata u učionici i na pripremljenim modelima. trapeza. Odnos stranica i uglova u raznostraničnom trouglu uočiti posmatrajući ilustracije ili projekciju sa grafofolije više trouglova. a zatim izvesti dokaz tvrdnje. 0 5. jer se to koristi kod određivanja poluprečnika upisane i opisane kružnice jednakostraničnog trougla. Odnos stranica u trouglu najprije pokazati na odgovarajućem modelu. • Pomoću svakodnevnih primjera uvesti pojam obima i površine trougla i četverougla. • Naučiti ih da sistemom slaganja slika znaju izračunati površinu komplikovanijih slika pomoću površina jednostavnijih.

uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr. sposobnostima i sklonostima. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju. specifične komunikativne i radne vještine. zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije. procedurama i instrumentima. rad na projektu. Individualno prilagođeni program. razvijaju zajedno nastavnik MATEMATIKE i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole / pedagoškog zavoda. vodeći računa o individualnim mogućnostima. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. procesa. kao i plan rada. U svakom polugodištu radi se po jedna školska pisana zadaća. Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocjenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. U skladu s tim. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. potrebno je pratiti i ocjenjivati: kreativnu razradu nekog zadatka. 86 . uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama.Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati. proizvoda i sredine učenja. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi.

FIZIKA 87 .

nastava fizike doprinosi razvoju mišljenja svojstvenog nauci i usvajanju jezika i metoda fizike kao i koncepata.FIZIKA Zašto učiti fiziku? Fizika je fundamentalna prirodna nauka i osnova razvoja tehnologije. -koristi određena svojstva na osnovu kojih smješta tijelo ili pojavu u sistem klasifikacije. mili. U kontekstu toga. -izvoditi eksperimente radi otkrivanja informacija i testiranja hipoteza. -klasificirati tijela i pojave na osnovu sličnosti. nastava fizike značajno doprinosi općem obrazovanju. koristi SI mjerne jedinice i prefikse (mikro. informatike. nastavku školovanja i profesionalnom usmjeravanju. Kako naučna i tehnološka dostignuća predstavljaju neodvojiv dio kulturnog naslijeđa čovječanstva. pravi pretpostavke zasnovane na iskustvu i konceptualnom razumijevanju. koristi odgovarajući pribor / eksperimentalne uređaje i instrumente. zakona i teorija koje uokviruju savremena saznanja o materijalnom svijetu i korištenju tog znanja u različitim situacijama. Ovaj program fizike koncipiran je tako da se učenici kroz znanje fizike upoznaju s bitnim elementima procesa fizikalnog saznanja i spoznajama do kojih je fizika došla tokom svog razvoja. -postavljati hipoteze. 88 . biologije. tehničke kulture. Područja učenja CILJEVI I ZADACI Učiti: OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Znanje fizike: Procesi -posmatrati i mjeriti radi prikupljanja informacija o tijelima i pojavama u prirodi. a i u izvjesnoj mjeri i drugih nastavnih predmeta u osnovnoj školi. matematike. razlika i povezanosti. Nastava fizike također podržava učenika/cu u razvoju njegove/njene osobnosti i u formiranju modernog pogleda na svijet te pravljenju svakodnevnih izbora. identificira svojstva na kojim je sistem klasifikacije zasnovan. mega). geografije. kilo. -razumije i koristi osnovne elemente metoda fizike i kritičkog mišljenja: identificira kvalitativne i kvantitativne fizikalne veličine. posebno onih koji su vezani za demokratsku i kulturnu participaciju u društvu. ona olakšava učeniku ovladavanje gradivom hemije. centi. -formulira pitanja na koja treba odgovoriti tokom istraživanja. očuvanje prirodne sredine i racionalnu upotrebu energetskih resursa. S druge strane.

objašnjava i analizira ravnomjerno i ravnomjerno ubrzano pravolinijsko kretanje u različitim reprezentacijama. -opisuje. matematičkim formulama. uključujući izbor pribora i tehnologije. istražuje i upoređuje efekte djelovanja rezultujuće sile. procesa vezanih za promjene u atomskom jezgru -opisuje građu i stanje tvari koristeći se čestičnim modelom. -zna da se pritisak kroz čvrsta tijela i fluide ne prenosi na isti način. vrši različita mjerenja. -interpretira dati model. razumije razliku između kinematičkog i dinamičkog opisa kretanja te stanja ravnoteže. međudjelovanja. zna vezu između mase i težine tijela. promjene stanja tvari -zna opisati čime se bavi fizika i njenu primjenu. sile u prirodi.-planira i implementira jednostavne eksperimente prema datom uputstvu. rada. talasnog kretanja. -komunicirati. fizičke pojave. efekte međudjelovanja. vrši predviđanja zasnovana na modelu i poredi ga s fizikalom realnošću. za objašnjenje različitih pojava. -modelirati. kao i šire. sile. povezanosti električnih i magnetskih pojava. -pronalaziti rješenja. graficima. fizikalna svojstva tijela i pojava. električnog naboja. identificira nezavisnu i zavisnu varijablu. -rješava zadatke i primjerene probleme kvalitativno i kvantitativno. energiju i njeno korištenje. -razumije ulogu i značaj fizike za razvoj nauke i tehnologije. energije. 89 . diskutuje i objašnjava dobivene rezultate. -identificira i opisuje različita međudjelovanja u prirodi i predviđa promjene. -poznaje simbole i SI mjerne jedinice. Sadržaj -Činjenice koje se odnose na predmet proučavanja fizike i njenu primjenu. električnog polja. zvuka. tvari. toplote. magnetnog polja. njene koristi za svakodnevni život. povezanost fizike sa drugim naukama i razvoj tehnologija. prirodne strukture. pisanim izvještajem. pretvara veće jedinice u manje i obrnuto. bilježi i izvještava o podacima i rezultatima istraživanja / mjerenja koristeći se jezikom fizike i odgovarajućim tabelama. svjetlosti. -opisuje. građu tvari. kretanja. građe atoma. istosmjerne struje stalne jačine. -Konceptualni okvir tijela. fizikalnog stanja. koristi fizikalne veličine da opiše svojstva tijela i tvari i da ih objasni uz pomoć tih veličina. opisuje efekte djelovanja sile potiska. kao i to da se fizikalna slika svijeta mijenja.

samostalan rad. uočava da neke fizikalne veličine imaju stalnu vrijednost i značaj zakona održanja u prirodi. Arhimedov zakon. razumije da su makrosvojstva tvari povezana sa njenom strukturom. evaluaciju i samoevaluaciju -Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija -usvoji naučni pogled na svijet. 90 . shvata princip rada jednostavnih mehaničkih uređaja i zna njihovu primjenu. transformaciju energije i povezanost sa radom. navike -Podsticati interes učenika za proučavanje prirode i dalje obrazovanje u fizici -Razvijati navike za urednost. tipove i efekte radioaktivnog zračenja. primjenjuje znanje fizike za razumijevanje hemije. Faradayev zakon. -stekne neophodno saznanje o koristima učenja fizike. objašnjava zašto se temperatura tvari ne mijenja dok je u toku proces promjene agregatnog stanja. -ispituje i opisuje prostiranje talasa u različitim sredinama.-identificira i opisuje različite oblike energije. -Zakoni: kretanja u kinematici. strujanjem i zračenjem. sočiva i prizme. zakoni geometrijske optike -Primjena znanja fizike -Korelacija fizike s drugim predmetima Vrijednosti. međusobno uvažavanje. zakoni održanja. objašnjava kako vidimo različito obojena tijela. razumije stanje toplotne ravnoteže. fisiju i fuziju. Ohmov zakon. zna da se unutrašnja energija tijela može mijenjati radom i toplotom. -uočava lanac i razmjer prirodnih struktura. opisuje i objašnjava elektromagnetsku indukciju i njenu primjenu u prijenosu energije. Joule-Lenzov zakon. -identificira primjere električne i magnetne sile u svakodnevnom životu. -postaje osjetljiv na kritičko razmišljanje i rješavanje problema. stavovi. razlikuje prenošenje toplote vođenjem. identificira karakteristike i pojave zvuka i svjetlosti. rad u grupama / timu. uočava povezanost električnih i magnetnih pojava. sistematičnost. prikazuje i analizira električno kolo. -zna cijeniti stavove i shvatanje drugih. toplota i količina toplote. Pascalov zakon. -razlikuje pojmove temperatura. zna veličine koje karakterišu električno i magnetno polje. od osnovnih čestica do galaksija. -preuzima odgovornost za zajednički proces učenja grupe / tima i samostalan rad. Newtonovi zakoni. opisuje njihove karakteristike i pojave odbijanja i prelamanja. preciznost i tačnost. zna kako ilustrovati ove strukture i sisteme sa odgovarajućim modelima. primjenjuje znanje fizike u tehničkoj kulturi i informatici. istražuje odbijanje i prelamanje svjetlosti koristeći se modelom zrake svjetlosti i funkcioniranje ogledala. analizira svakodnevne primjere vezane za toplotu. opisuje strukturu jezgra atoma.

vodeći računa o potencijalima i interesima svojih učenika. razvoj relevantnih sposobnosti i sticanje odgovarajućih vještina. Prirodne strukture. Magnetno polje 4. U skladu s tim. Građa tvari VIII razred 1. Obrada nastavnih tema nije strogo obavezujuća po redoslijedu i sadržaju datim u programu. Učeći fiziku. Naelektrisanja u našem okruženju 2. aktivnom učešću učenika u svim etapama nastavnog procesa. neophodno je koristiti moderne medije. to uključuje konceptualno razumijevanje sadržaja fizike. odgovarajućem didaktičkom pluralizmu i korištenju multimedija i . klasifikacije. vodeći računa o njihovim didaktičkim potencijalima i funkciji. Električna struja 3. Talasi 5. Stoga je upotreba kompjutera u nastavi fizike 91 . U nastavi fizike poželjna je kombinacija raznovrsnih metoda i oblika rada. utvrđenim standardima obrazovnih postignuća u fizici i ostvarivanju principa inkluzivnosti u nastavi fizike. Pritisak 4. Obaveza je nastavnika fizike da nastavu fizike ispuni što više aktivnostima u kojim učenici stiču znanje sopstvenim iskustvom. Svjetlost 6. Na nivou osnovne škole. prikupljanja i zapisivanja podataka. veoma su pogodne problemski usmjerena i istraživačka nastava i rad u grupama / timovima te uključivanje učenika u izradu projekata (eksperimentalnih iz fizike. što je najvažnije. Za realizaciju predviđenih ciljeva i očekivanih rezultata u pojedinim dijelovima programa. pored tradicionalnih medija. vrijednosti. sila 2. koji integrišu više predmeta ). učenici treba da steknu kvalitetno i primjenljivo znanje. Energija i rad 5. Međudjelovanje. Mjerenje 3. analize i tumačenja podataka. odnosno ishode obrazovanja u fizici u osnovnoj školi. u skladu s tim. učenje procesa promatranja opisivanja. stavova i ponašanja. Kretanje i sile 3. upoređivanja. Svijet atoma DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Ovaj nastavni program fizike usmjeren je na ciljeve i još više na očekivane rezultate. podstiče radoznalost i razvijanje kod učenika pozitivnog stava prema fizici.OSNOVNI SADRŽAJ VII razred 1. Fizika i priroda 2. u okviru datog broja časova u razredu. predviđanja i uopćavanja i. Nastavnik ima slobodu i odgovornost da raspoređuje nastavne sadržaje i obrađuje ih u širinu i dubinu. nastava fizike treba da bude zasnovana na učenju fizike kao sadržaja i procesa. Toplota IX razred 1. Također.

Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. slobodnih aktivnosti i učešće škole u raznim projektima. Individualno prilagođeni program. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. vodeći računa o individualnim mogućnostima. kao i plan rada. kao i obrazovne materijale i literaturu za potrebe redovne i izborne nastave fizike. proizvoda i sredine učenja. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. Za izvođenje eksperimenata škola osigurava potreban pribor. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. primjerenih učenicima. tehnički proizvod). razvijaju zajedno nastavnik fizike i stručni tim za podršku učenika s posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. Resursi za realizaciju Za realizaciju ovog programa fizike neophodno je da škola osigura specijaliziranu učionicu za fiziku. ali se kao relevantan omjer može smatrati: -Znanje sadržaja fizike: 60% -Procesi. Njihov sklad zavisi o prirodi izučavanog gradiva. specifične komunikativne i radne vještine. obrada rezultata mjerenja i njihovo grafičko predstavljanje. odnosno uređaje za eksperimente (za eksperimente koje izvode učenici potrebno je najmanje šest kompleta). sposobnostima i sklonostima. jednostavni računski. uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr. Poželjno je i uključivanje problemskih zadataka. procedurama i instrumentima. sposobnosti i vještine: 30% -Afektivno učenje: 10% Ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama. Rješavanje zadataka je izuzetno važna komponenta učenja fizike. procesa. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. Dominantno mjesto treba da zauzmu zadaci– pitanja.nezaobilazna (simulacije i animacije fizikalnih sadržaja. korištenje interneta i dr. 92 . laboratorijski rad učenika. grafički i eksperimentalni zadaci. Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocjenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. laboratorij (može zajednički za prirodne nauke) i spremište za učila. zavisno o osobenosti potreba učenika određene populacije. kreiranje modela. U svakom polugodištu osmog i devetog razreda radi se po jedna školska pisana zadaća. rad na projektu. potrebno je pratiti i ocjenjivati: izvođenje demonstracionih ogleda. izvedbe (referat. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju.). kreativnu razradu nekog zadatka (esej). Za učenje fizike od bitnog značaja su sva tri područja učenja.

saobraćaju. fizikalne pojave -zna da je fizika prirodna nauka i da se fizikalna slika svijeta mijenja. centi i mili. -razlikuje značenja za kilo. tijelo. diskutuju i objašnjavaju dobivene rezultate. prikupljaju podatke. -zapisuju podatke u odgovarajuće tabele i izračunavaju srednje vrijednosti.. 93 . fizikalni sistem. svojstva tijela. sportu. stanje. -prepoznaje razloge zbog kojih se javljaju greške u mjerenju. -iskazuju rezultate mjerenja i o njima raspravljaju. izvodeći odabrane eksperimente. deci. procjenjuje pogrešku mjerenja na osnovu mjerne skale. provjeravaju svoje ideje i zaključke. -pomaže učenicima da naprave prve istraživačke korake u svijet fizike. -za uvođenje učenika u svijet fizike. odnosno njihovim skalama. stanja tvari i promjene izazvane međudjelovanjima. povezujući to s prethodnim iskustvima i znanjem iz drugih predmeta. srednja vrijednost mjerene veličine Mjerenje duljine Razvoj svijesti o povezanosti teorije i eksperimenta -priprema vježbe mjerenja. -vodi s učenicima raspravu o potrebi korištenja standardnih mjernih jedinica. kretanje. -Kritički rasuđuje o ulozi i značaju fizike – fizika nudi objašnjenje prirode. metod fizike teorija. Razvoj navike istraživanja -Duljina. mjerila. vrste grešaka. stavovi. određuju uzroke (razloge) koji su doveli do određenog rezultata. geografiji i dr. materija. -razlikuje pojmove dužina i duljina. služeći se modelom crne kutije. a razvoj tehnologija doprinosi poboljšanju kvaliteta života čovjeka. -opisuje i upoređuje tijela i pojave po njihovim svojstvima. prečnika. eksperiment -Priroda. mjeri dužine koristeći se odgovarajućim jedinicama i instrumentima. -zna da odredi srednju vrijednost niza ponovljenih mjerenja. -sami izvode eksperimente. nastavnik kreira problemsku situaciju. određuju srednju vrijednost. ponašanje Aktivnosti učenika: Aktivnosti nastavnika: Učenik : Fizika i priroda -Pristup saznavanju prirode. opsega. -prepoznaje simbole i SI mjerne jedinice nekih fizikalnih veličina. -Fizikalna veličina Mjerenje -Međunarodni sistem mjernih jedinica (SI) -Mjerenje.FIZIKA. -sistematski upoznaje značaj i etape eksperimenta u procesa saznanja u fizici. -procjenjuju i mjere duljine dužina. tvar. Podsticanje interesa i radoznalost za spoznavanje prirode -promatraju i raspravljaju o različitim prirodnim pojavama i ogledima koje izvodi nastavnik. 35 časova godišnje CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI/ OBRAZOVNI ISHODI Tematske cjeline / Teme Učiti: Znanje fizike: Proces i sadržaj Vrijednosti. korištenju još nekih dopuštenih mjernih jedinica duljine. -iskazuje fizikalnu veličinu kao umnožak brojne vrijednosti i mjerne jedinice. debljine. metar (m) -raspravlja s učenicima o važnosti duljine kao veličine u svakodnevnom životu. čestica. VII razred – 1 čas sedmično. -upoznavaju se sa različitim mjerilima .

Tačnost i preciznost u mjerenju -određuju površine lista papira i zapreminu kvadra. kilogram (kg). danu. -mjeri masu tijela pomoću vage i izražava je u različitim jedinicama. satu. -pokazuje da neka tijela jednake zapremine imaju različite mase. -ukazuje na razliku između pojmova masa i težina tijela i na povezanost mase tijela sa vrstom tvari od koje je tijelo napravljeno. -određuju gustinu pravilnih i nepravilnih čvrstih tijela i tečnosti. kilogram po metru kubnom (kg/m³) -određuje gustinu različitih tijela i izražava je različitim mjernim jedinicama. -Gustina. -raspravlja s učenicima o mogućnostima mjerenja površine i zapremine. litar (l) Mjerenje mase -uočava razliku između neposrednog i posrednog mjerenja. -zna da je gustina količnik mase i zapremine tijela i da je karakteristično svojstvo tvari. -mjere zapreminu tečnosti.Mjerenje površine i zapremine -Površina plohe. uz prethodno procjenjivanje. -koristeći tablicu gustina. vaga -zna da svako tijelo ima određenu masu i da je njegova masa stalna veličina. kao i njegovom zapreminom. trenutak -Mjerenje vremena. Razvijanje svijesti o ograničenosti ljudskih čula i redu veličina objekata u prirodi -ukazuje na ulogu vremena i razliku između trenutka i vremena trajanja. Razvoj navike rada u grupama / timovima -procjenjuju i mjere mase tijela koristeći se različitim vagama i izražavaju ih u različitim mjernim jedinicama. -raspravljaju o vremenu i jedinicama. -mjere periode trajanja nekih periodičnih pojava služeći se različitim 94 . kvadratni metar (m²) -određuje površine i zapremine. kubni metar (m³). upoređuju mase različitih tijela. sekunda (s) -razlikuje pojmove trenutak i vremenski period. -Zapremina tijela. -na osnovu podatka za gustinu utvrđuju od koje je tvari napravljeno tijelo. Mjerenje vremena -Vremenski period. Mjerenje gustine -Masa tijela. -izražava te veličine odgovarajućim mjernim jedinicama. određuje vrstu tvari od koje je tijelo napravljeno. -zna odnos sekunde prema minuti. -određuju gustinu smjese dvije tečnosti. -određuju zapreminu nepravilnog čvrstog tijela koristeći se menzurom.

da je atom građen od protona. neutrona i elektrona.da su tvari izgrađene od čestica i da se te čestice neprestano i nasumično kreću. iznose svoje ideje. stepen Celzijusov (ºC) Građa tvari -Mjerenje temperature -priprema nizove zadataka za kontrolni rad. -pomoću čestičnog modela tvari opisuje i objašnjava razlike između čvrstih. tečnih i gasovitih tijela. koristeći se čestičnim modelom tvari. prikazuje modele molekula i atoma. . -zajedno s nastavnikom istražuju veze između eksperimentalnih činjenica i teorijskog modela odgovaraju na pitanja nastavnika. smjese hladne i zagrijane vode.da neka fizička svojstva tvari značajno zavise o rasporedu molekula . tražeći najbolju ilustraciju / simulaciju čestičnog modela tvari. -predstavlja historijski pregled spoznaje o čestičnoj građi tvari. -interpretira čestični model tvari: . -demonstrira svojstva tvari u pojedinim agregatnim stanjima. odnosno međumolekularnom prostoru. vode. -klasificira tvari prema agregatnom stanju u kojem se nalaze. 95 . predviđaju specifičnosti agregatnih stanja i kako ostvariti promjenu agregatnog stanja tvari. Mjerenje temperature -Temperatura -pravilno očitava temperaturu na Celzijusovoj i Kelvinovoj skali. izvodi oglede. -ukazuje na povezanost fizike s hemijom . -pišu eseje u kojima razmatraju fizička svojstva tijela. atomi -Agregatna stanja tvari -koriste se internetom.da je molekula građena od atoma. . -Čestični model tvari -Molekule.instrumentima. služi se odgovarajućim ilustracijama / simulacijama. -prezentiraju svoje radove. -ocjenjuje učenike. -ocjenjuje učenike. -Kelvin (K). . -mjere temperature zraka. -nastavnik stvara problemsku situaciju i uvodi pojam modela vodi raspravu o građi tvari (neprekinuta ili čestična).

BIOLOGIJA 96 .

funkcionalnoj raznolikosti životinja. Svrha ovog programa je sticanje novih znanja o morfološkoj. Zatim. Istaknut je privredni značaj i važnost pojedinih skupina ili vrsta životinja kao i nužnost njihove zaštite i očuvanja. u skladu s dostignućima savremene biološke nauke i prakse čiji su sadržaji neophodni za razumijevanje bioloških pojava. odnosno sticanje znanja iz oblasti etologije. obuhvaćeni su mnogi uzročnici zaraznih bolesti kojima su izloženi ljudi i životinje kao i način zaštite. učenike će senzibilirati u pogledu pravilnog odnosa prema prirodi a posebno prema prirodnom naslijeđu Bosne i Hercegovine. procesa i zakonitosti o prirodi. biološkom disciplinom koja je u najvećoj mjeri zastupljena u ovom programu. Dat je također osvrt na ponašanje životinja.BIOLOGIJA VII Programski sadržaji biologije za sedmi razred posvećeni su izučavanju životinjskog svijeta. Znanja iz navedenih oblasti povezana su sa sistematikom životinjskog svijeta. anatomskoj. Područja učenja CILJEVI I ZADACI Učiti: Cilj nastave biologije je da učenicima obezbijedi sticanje osnovnih znanja o živom svijetu. te da doprinese kod učenika razvijanju pravilnog pogleda (svjetonazora) o živom svijetu. Također. OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Cilj nastave biologije 97 .

parovima i pojedinačno. -posmatra živi svijet u prirodnom okruženju. -razumije sistem klasifikacije životinjskog svijeta utemeljenog na osnovu srodničkih odnosa. također koriste i druge izvore znanja. -koristi odgovarajući laboratorijski pribor. -ovladava metodama i tehnikama laboratorijskog rada u nastavi. -shvata i uočava da sva živa bića predstavljaju visoko organizirane prirodne sisteme (organizme. -Izvodi eksperimente radi otkrivanja informacija.Znanje biologije Procesi -posmatra. -interpretira model i poredi ga sa prirodnom realnošću. istražuje. stičući nova znanja. -stiče osnovna znanja o ponašanju životinja. klasificira stečena znanja. -razumije i koristi rezultate svog istraživanja za savladavanje nastavne građe i razvija kritičko mišljenje. -identificira i razumije različitosti i sličnosti životinjskih vrsta. bilježi rezultate. izvođenje. -učenici izvode disekcije nekih organizama: priprema. 98 . prati i bilježi biološke pojave i procese kod živih organizama. -razumije i koristi osnovne elemente naučnih metoda u biologiji. radi u grupama. -modelirati. -mikroskopirati. proširuje ih i praktično primijenjuje. vještine i navike. evaluacija. jedinke) građene od ćelija / stanica.

kritički razmišlja. privredni značaj i zaštita. -učenici u parovima. a zatim u velikoj grupi. -sistematski pregled životinjskog svijeta temeljen na filogenetičkim odnosima. -ponašanje životinja. -primjena znanja biologije. diobu ćelije. uči sadržaje koji se odnose na predmet proučavanja biologije i njihovu primjenu. -opisuje. korištenje životinja u ishrani čovjeka. Sadržaji -stiče osnovna znanja o živom svijetu u skladu sa dostignućima savremene biološke nauke i prakse.-stiče znanja koja doprinose održavanju i unapređenju zdravlja čovjeka i životinja. doprinosi očuvanju životne sredine koja je pogodna za neometan život organizama. -razumije ulogu i značaj biologije za razvoj nauke i tehnologije uopće. kao i to da se biološka slika svijeta mijenja tokom vremena. prikuplja materijale. ali i samog čovjeka kao dijela prirode. građu životinjske ćelije/stanice. povezanost biologije sa drugim naukama i razvojem tehnike. pravi portfolije sa porukama protiv narušavanja ravnoteže u prirodi. -zna opisati čime se bavi biologija i njenu primjenu. njene koristi za svakodnevni život. razliku između biljne i životinjske ćelije. razgovaraju o temi «Zdrav život». u granicama mogućnosti. građu i funkciju životinjskog organizma. objašnjava i analizira ponašanje životinja u sklopu obrade pojedinih sistematskih kategorija. -prihvata svjetonazor temeljen na dostignućima bioloških nauka i usvaja univerzalne odgojne vrijednosti. 99 . -radi u grupama. -komunicira i iznosi svoje stavove. -razumije klasifikaciju životinjskih organizma prema stepenu složenosti građe tijela i drugih karakteristika. -svojim aktivnostima.

procesa učenja u grupi (timu). međusobnog uvažavanja. -stiče neophodno saznanje o koristi izučavanja biologije. -cijeni stavove i shvatanje drugih (sposobnost tolerancije). ali i samostalnog rada. rada u grupama / timu. -uočava povezanost biologije sa hemijom / kemijom i fizikom kao i ostalim prirodnim i društvenim naukama. -razvija naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija. tačnosti. 100 . samostalnog rada. preciznosti. evaluacije tuđih dostignuća i samoevaluacije. sistematičnosti. stavovi. navike -podsticati interes učenika za proučavanje prirode i dalje obrazovanje u biologiji. -izgrađuje sposobnost kritičkog razmišljanja i rješavanja problema.Vrijednosti . -preuzima dio odgovornosti tokom zajedničkog rada. -usvaja naučni pogled na svijet. -razvija navike u pogledu urednosti.

Učenik: -zna da je biologija fundamentalna prirodna nauka / nauka o životu koja uključuje niz disciplina.. upute za korištenje udžbenika i upoznavanje sa biološkim kabinetom (oprema) -Učiti o građi životinjskih organizama prema nivoima tjelesne organizacije.BIOLOGIJA. 70 časova godišnje Ciljevi i zadaci Očekivani rezultati / obrazovni ishodi Znanje biologije: proces i sadržaj Tematske cjeline / teme Učiti: Uvod -Učenike upoznati sa ciljevima nastave biologije u narednoj školskoj godini. tj. općenito s biološkim disciplinama iz okvira kojih će sticati nova znanja (morfologija. ćelija / stanica. hemikalije. Građa i funkcija životinjskog organizma -zna građu životinjskih organizama prema nivoima tjelesne organizacije od nivoa ćelije / stanice do organizma. VII razred – 2 časa sedmično. -podešava namještaj i preparate. etologija životinja). Shvata pojavu bioraznolikosti kao nužne pojave u prirodi za opstanak živog svijeta i njegovog razvoja kroz vrijeme -nastavni proces usaglašava sa -posmatraju laboratorijski pribor psihofizičkim razvojem i koji mora biti čist mogućnostima (sterilan) prije prve upotrebe.. -priprema -često rade u parovima i grupama laboratorijsku vježbu: -mikroskopiranje za kooperativno životinjske ćelije i učenje. tkiva (trajni i svježi preparati). prostor u razredu potrebama nastavnih aktivnosti. fiziologija. stavovi. organ. učenika. tkivo. Vrijednosti. sistem organa. sistematika. mjerne instrumente.. ponašanje Razvija naučne misli i stavove na osnovu fundamentalnih i primijenjenih bioloških znanja Zanimanje i radoznalost za znanje o prirodi Aktivnosti učenika: -vode diskusiju sa nastavnikom o izučavanju životinjskog svijeta. 101 . Aktivnosti nastavnika: -motiviše učenike i razvija njihov interes za izučavanje biologije.

-usvaja detaljnija znanja o životinjskoj ćeliji. potporno.organizam Životinjska ćelija / stanica -Steći će znanja o građi životinjske ćelije / stanice kao osnovne jedinice životinjskog organizma -Organele ćelije: ćelijska opna . -stiče znanje o građi i funkcijama životinjskih tkiva. -u dogovoru sa nastavnikom pripremaju različita nastavna očigledna sredstva. centrozom. da se druže. posteri i dr. nervno -Sistemi organa: kožni sistem organa.Također. -donose u školu materijal koji su pronašli na internetu i drugim izvorima znanja. zna funkciju pojedinih organela. zna razliku u građi između biljne i životinjske ćelije. -zna navesti da se mitoza odvija kroz nekoliko faza i može objasniti bitne pojave u svakoj od njih. -često koristi dodatne izvore podataka i podstiče učenike da prilože i svoje radove (modeli. sarađuju i donose zaključke. mokre preparate. -zna da polne ćelije nastaju putem mejoze i razlikuje pojmove haploidan i diploidan broj hromosoma. mišićno. organ.). -crtaju unutrašnje organe predstavnika pojedinih grupa životinja i modeliraju ih. najodvedenijih (komparativno morfološko – fiziološki pristup). razmjenjuju mišljenja. Građa i funkcija životinjskih tkiva. -uključuje učenike u grupni rad. organa i sistema organa od najjednostavnijih do tj. mitohondrije. crteže). organa i sistema organa -Životinjska tkiva: epitelno. -omogućava učenicima da uče zajedno. -samostalno i sa učenicima priprema nastavna očigledna sredstva (prirodni materijal. jedro. crteži. citoplazma. organizam. Shvataju jedinstvo živog svijeta kroz ćelijsku građu -grafički predstavljaju pojedine faze diobe životinjskih ćelija. -iskazuju svoje sposobnosti posmatranja i uočavanja spoljašnje i unutrašnje građe životinja koja se temelji na filogenetičkim odnosima. Razvoj svijesti o značaju mikroskopa Ovladava metodama i tehnikama laboratorijskog rada -izlaže radove učenika i zajednički ih ocjenjuju. 102 . ribosomi -Razlika između biljne i životinjske ćelije / stanice -Diobe životinjske ćelije:mitoza i mejoza – informativno -Haploidan i diploidan broj hromosoma -usvaja pojmove: tkivo. sistem / sustav organa.

-stiče vještine posmatranja i analiziranja slika u . -predočava učenicima kriterije za ocjenjivanje i o njima raspravlja prije ispitivanja. zoološki vrt i dr. Svijest o higijenskim navikama -posvećuje pažnju odnosu elemenata učenja i odgoja u sadržajima nastave biologije. -posjećuju neki izložbeni prostor sa prepariranim ili živim životinjama (muzejsku zbirku. pljosnate gliste / pljosnati crvi. 103 . -rade u timu. -prilagođava nastavne sadržaje učenicima sa posebnim potrebama. Razvoj navike istraživanja -pomažu učenicima sa posebnim potrebama. uvažava prijedloge učenika u postupku osmišljavanja kriterija.). sistem organa za izlučivanje. valjkaste gliste / obli crvi. -zna osnovne teorije o nastanku višećelijskih organizama. udžbeniku i drugim izvorima znanja. insekti. -zna najbitniju i najznačajniju karakteristiku hordata – prisustvo unutrašnjeg osovinskog skeleta. mekušci i bodljokošci / bodljari -iskazuje svoje sposobnosti posmatranja i uočavanja spoljašnje i opće unutrašnje građe životinja koja se temelji na filogenatičkim odnosima te značaju sistematike za druge biološke discipline. kućica puževa i školjaka i dr. -zna koje zarazne bolesti mogu biti izazvane protozoama – način zaštite i liječenja. dupljari. probavni system / sustav i prehrana. -učestvuju u pravljenju zbirki beskičmenjaka (insekata. -zna navesti glavne morfološke karakteristike svake sistematske grupe na višem nivou. nervni / živčani sistem i osjetila. člankovite gliste / prstenasti crvi. -upoznavaju neke načine primjene fundamentalnih bioloških znanja u praksi ( uzgoj školjaka). zglavkari.).Sistematika životinja i ponašanje životinja potporni sistem i kretanje životinja. sistem organa za disanje i cirkulaciju tjelesnih tečnosti. razmnožavanje -Komparativno morfološko fiziološki pristup -Klasifikacija životinjskog carstva od praživotinja preko niza grupa ahordata: spužve.

materijale iz drugih izvora. -upoznaje se sa pojavom endemizma i znat će navesti niz endemičnih svojti (podvrsta i vrsta) u fauni BiH . kolouste / kružnouste: glavne odlike i značaj -u okviru pojedinih sistematskih grupa životinja. bezlubnjaci / kopljače. Doprinosi kod učenika razvijanju pravilnog pogleda (svjetonazora) o svijetu u skladu sa dostignućima savremene biološke prakse -upoznavaju neke načine primjene fundamentalnih bioloških znanja u praksi (uzgoj riba). značaj u ishrani. zavičaja i bilježe podatke o -pomaže učenicima istraživanju. -priprema laboratorijsku vježbu (disekcija ribe) i određivanje riba pomoću ključa. etologija riba -Vodozemci: prijelaz na život u zračnu životnu sredinu (kopno). -priprema grupni odlazak učenika u muzej ili zoološki vrt. te raspravlja sa učenicima o važnosti -istražuju ptice svog i značaju određene sistematske grupe. građa i razmnožavanje. kičmenjaci / kralješnjaci: opće morfološkoanatomske karakteristike. rasprostranjenost.-Hordati / svitkovci: osnovne karakteristike – prisustvo unutrašnjeg osovinskog skeleta. a posebno za čovjeka. također i štampani materijal. pojam postepene preobrazbe (metamorfoze).. podjela i značaj. -zna zašto su upravo ptice -posmatraju i analiziraju slike i sheme u udžbeniku i -priprema i izvodi laboratorijsku vježbu: prikupljaju disekcija žabe. -pregledava materijal koji donose učenici iz prirode. -Ribe: opće osobine. upoznaje njihovo ponašanje kao i značaj za prirodu. građa tijela. Razvijanje potrebe zaštite od otrovnih životinja i u pogledu prenošenja bolesti sa životinja na čovjeka Načini zaštite ptica i očuvanje njihovog staništa Razvoj svijesti o ugroženosti i zaštiti sisara -zna da su gmizavci evolucijski prvi pravi kopneni kičmenjaci. glavne grupe. razmnožavanje i -zna zašto je krvotok vodozemaca napredniji u odnosu na riblji. pri određivanju vrsta uz pomoć odgovarajućih ključeva i drugih 104 .

-značaj ponovnog naseljavanja istrijebljenih životinja u staništa odakle su nestali. izvora. stalna temperatura tijela. opće osobine građe i razmnožavanja. rasprostranjenost. sistematske grupe. a to su: dlaka i prehrana mladunčadi mlijekom. polni / spolni dimorfizam i briga / skrb o potomstvu za razliku od svih drugih životinja najbolji letači. glavne grupe i značaj -Gmizavci / gmazovi: prilagođenost vazdušnoj / zračnoj sredini. važnije grupe sisara. najvažnije grupe ptica. -potiče učenike da se uključe u rad neke ornitološke organizacije. -produbljuje znanje o sistematici životinja na osnovu pregleda filogenetskog razvoja životinjskog svijeta. 105 . . polni dimorfizam i briga o potomstvu -Sisari / sisavci: opće odlike i raznovrsnost sisara. -često koristi dodatne izvore podataka i podstiče učenike da prilože svoje podatke. -zna glavna obilježja ove veoma raznolike skupine po kojima se razlikuju od svih drugih životinja. posebno prema domaćim i kućnim ljubimcima Razvoj svijesti o značaju biologije za razumijevanje svijeta u kojem čovjek živi na osnovu znanstvenih spoznaja -sakupljaju razne tekstove i fotografije i prave zbirke i panoe prema sistematskoj podjeli sisara. porijeklo i značaj (stočarstvo.razviće. -raspravlja s učenicima na koje načine možemo zaštititi ugrožene sisare. izumrli gmizavci -Ptice: opće odlike građe i razmnožavanja.perje kao zaštita i stalna temperatura tijela. Razvijanje pravilnog odnosa prema životinjama općenito. seoba ptica. -zna zašto je metabolizam ptica intenzivan. lovna divljač).

uočavanja promjena u vremenu i prostoru. . . genetika. značaj i efekte nastave biologije za svakodnevni život kao i osnovu za dalje školovanje. mikrobiologija). posebno u vanrednim uslovima života (elementarne nepogode i rat). -redovno provjerava znanje učenika i ostala postignuća. fiziologija. nastavnik u svom radu treba u velikoj mjeri uložiti potreban napor u obrazovno-odgojnom djelovanju i uticaju na učenike. te ih ocjenjuje.sakupljanja. morfologija. Obrazovno-odgojna postignuća nastavnika iz različitih bioloških disciplina s obzirom na problem istraživanja (citologija. jestive životinje vodene i vazdušne sredine. 106 .posmatranja (u prvom redu prirodnih objekata – živih organizama ili njihovih preparata). shema. evolucija. Da bi se ostvarili navedeni ciljevi nastave biologije tokom osnovnog obrazovanja. klasificiranja i tumačenja podataka.sabiranja. zoologija.Značaj životinja za čovjeka -Kratak pregled filogenetičkog razvoja životinjskog svijeta -Značaj životinja za čovjeka.predstavljanja građe i funkcija živih organizama putem crteža. Iskustva stečena u nastavi biologije bit će dobra osnova da učenici shvate potrebu. omogućit će učenicima da se u osnovnoj školi razvije pozitivan stav prema biološkoj nauci. kod učenika treba razvijati sposobnosti: . ekologija). jednako i s obzirom na predmet istraživanja (botanika. . sistematika. -izvodi učenike u prirodu na sigurne prostore.METODIČKE NAPOMENE Predmet nauke biologije je živi svijet koji općenito kod učenika od najranijeg stepena obrazovanja izaziva veliki interes. -istražuju koje su divlje životinje jestive i na koji način se mogu pripremati i konzervirati. korištenje u ishrani u vanrednim uslovima -poznaje određeni broj vrsta divljih životinja koje se mogu koristiti u ishrani. grafikona i modela. etologija. DIDAKTIČKO . . mikologija. Ovu činjenicu treba imati stalno na umu tokom realizacije nastavnih sadržaja iz predmeta Biologija i shvatiti je kao veliku prednost i olakšicu u radu s učenicima. prepariranja i izrade zbirki dijelova ili cijelih organizama u ograničenom broju. Da bi se na ovim temeljima dalje razvijao i obogaćivao interes učenika za prirodu. antropologija.

psiho-fizičkim razvojnim stepenom učenika i materijalnim mogućnostima škole. Promjena forme doprinosi zanimljivosti nastave. što podrazumijeva da nastavnik zna i umije sabrati i emitirati zanimljive emisije iz prirode putem TV ekrana i multimedijskog projektora povezanog s kompjuterom. Korištenje mikroskopa i savladavanje tehnike mikroskopiranja treba realizirati tokom obrade gradiva vezanog za citologiju. izrada postera. bilo demonstrativno ili tokom rada u grupama. Nastavnik mora u procesu nastave koristiti sve raspoložive oblike rada. uz obalu tekućice. treba biti obavezno uključeno u realizaciji odgovarajućih sadržaja. Problemska i interaktivna nastava treba da bude dominirajuća. Provjeru prati ocjenjivanje . Frontalni oblik rada treba što češće zamjenjivati radom u grupama. vještina i navika. Zadaci mogu biti: kratki eseji. Ukoliko nastavnik 107 .praktičnog uticaja na prirodu sukladno potrebi zaštite i unapređenja prirode. Ovako stečeno znanje učenika je trajnije i višedimenzionalno. izrada nastavnih sredstava. treba primjenjivati usmeni. sakupljanje svježeg biljnog i životinjskog materijala kao i njegovog prepariranja. U pogledu načina primanja bioloških informacija. a u proces ocjenjivanja treba uključiti i učenike. izvođenje ogleda. Izvođenje ogleda. ovisno od lokacije i mogućnosti škole) treba izvesti da bi se savladalo gradivo iz sistematike. također praktične primjene znanja u pogledu zaštite osobnog zdravlja putem dobrih higijenskih navika i pravilne ishrane. Napredovanje učenika Nastavnik je dužan kontinuirano pratiti rad učenika da bi mogao steći uvid u njihovo napredovanje u pogledu sticanja znanja. bare i mora. Korištenje elektronskih nastavnih sredstava predstavlja osnovni zahtjev. sakupljanje i bilježenje podataka u toku ogleda i njegovog ishoda. S obzirom da treba maksimalno težiti da ova aktivnost bude objektivna i da broj ocjena bude velik. posmatranje ponašanja životinja. učenici imaju vrlo visoke zahtjeve. sistematiku i to u granicama materijalnih mogućnosti škole i uzrasta učenika. u parovima i individualiziranim radom. posmatranje TV obrazovnih emisija i informacija stečenih preko interneta. parku. gajenje biljaka i životinja. pismeni i praktični oblik provjere napredovanja učenika.. livadi / travnjaku. ali i razvijanju sposobnosti učenika da kolektivno rade i preuzimaju dio odgovornosti za postignute rezultate rada. a to će biti uslovljeno nastavnim sadržajem. To se postiže putem kontinuirane provjere. Učeniku pruža mogućnost da samostalno stiče i proširuje znanje u vannastavnom vremenu i priprema ga za cjeloživotno učenje. etologije i ekologije. Ocjena mora biti javna. Rad na terenu (u šumi. nastavne metode i nastavna sredstva. jer su učenici u poziciji da budu pobuđeni na ulaganje vlastitog napora u saznavanju i donošenju zaključaka. Učenicima treba redovito davati domaće zadatke vodeći računa da budu primjereni raspoloživom vremenu kojeg mogu odvojiti za predmet Biologija u kompleksu ostalih zastupljenih predmeta u nastavnom planu.aktivnost nastavnika od izuzetne važnosti.

Školski namještaj (klupe i stolice) trebaju biti prilagođene za premještanje tj. nastavnik može zajedno s učenicima organizirati i održavati školski vrt. Također. Kreiranje nastavnog sadržaja primjerenog sposobnostima učenika zahtijevat će od nastavnika primjenu specifičnih metoda i oblika rada. u radu s kolegom kojem je potrebna pomoć i razumijevanje vršnjaka. ponekad i skromne ekonomske učinke. Rad u vrtu će polučiti dobre odgojne i obrazovne vrijednosti. U nedostatku uslova za osnivanje vrta. mikroskopima. Na više mjesta trebaju biti instalirani mokri čvorovi i izvodi električne struje. donekle adekvatna zamjena može biti cvijetnjak ili dio dvorišnog prostora uz školsku zgradu. intenzivno s roditeljima. za organiziranje različitih oblika rada. Internet konekcija također mora biti prisutna. a moguće i zdravstvenim osobljem da bi zajedničkim snagama na adekvatan način pristupili radu s učenikom.stekne naviku da učeniku obrazloži ocjenu koju mu je dao. Resursi za realizaciju programa Za nastavu biologije neophodna je specijalizirana učionica (kabinet) koja neće biti okrenuta sjevernoj strani. ali isto tako svim audiovizuelnim pomagalima i sredstvima. a na bar jednom zidu treba postaviti podlogu pogodnu za postavljanje postera. ova učionica treba da bude opremljena sa: modelima. suhim i mokrim preparatima. u granicama mogućnosti. Isto tako će surađivati sa pedagogom škole. Inkluzivna nastava Uključenje učenika sa posebnim potrebama u nastavu sa ostalim učenicima postavlja pred nastavnika zadatak da svoj rad u svim segmentima treba prilagoditi zahtjevima ovih učenika. izložaka koje priprema nastavnik i učenici. Ukoliko škola ima širi zeleni pojas u svom okruženju. mikroskopskim preparatima. 108 . jedan dio prostora mora biti odvojen za organizaciju živog kutka. Ovaj laboratorij treba da prati manja prostorija u kojoj će nastavnik pripremati nastavu. priborom za disekciju. a često i korištenje nastavnih sredstva prilagođenih učeničkim potrebama. Nastavnik mora biti spreman na dodatne i fizičke i psihičke napore koji će mu u konačnici otvoriti nove vidike i puteve i dati snage i sposobnosti da doprinese osposobljavanju i ovih učenika za samostalan život. Također će morati voditi računa da i ostali učenici učestvuju. zidnim slikama. Također. on će postupno sticati uvid u kriterije ocjenjivanja te će s vremenom i sam moći vrlo objektivno ocjenjivati sebe i svoje kolege.

GEOGRAFIJA 109 .

reljef. florne i faunističke karakteristike. morske i riječene slivove. saobraćaj. klimatske karte . demografsku -Značenje i uzajamna povezanost prirodnih i društvenih pojava i procesa u svjetlu savremenih dešavanja u svijetu -Regije svijeta – njihova međusobna povezanost.GEOGRAFIJA ODGOJNO . klima. -Znati pokazati i objasniti morske slivove. znati objasniti razuđenost obala . -Uticaj klimatskih faktora na floru i faunu Evrope. -Znati na geografskoj karti pokazati granice Evrope.OBRAZOVNI ZADACI I CILJEVI PROGRAMSKIH SADRŽAJA GEOGRAFIJE PODRUČJA UČENJA TEMATSKE CJELINE CILJEVI I ZADACI PRETHODNA ZNANJA OČEKIVANI REZULTATI Učiti – znanje: -Kontinenti. -Nabrojati vrste kraških oblika. zaljeve. gustina naseljenosti. -Znati strukturu stanovništva (raznolikost etničkog i jezičkog sastava stanovništva). rijeke i jezera. stanovništvo i naselja na Zemlji. -Šta su naselja i koje su vrste naselja . geomorfološke cjeline (mlađe i starije planine – geomorfološke različitosti). ostrva. 110 . -Šta je struktura stanovništva. vrste mora. međusobni uticaj i međusobna zavisnost Evropa Prirodne i društvene karakteristike -Služiti se literaturom i samostalno dolaziti do potrebnih informacija -Posmatrati okolinu u kojoj žive radi prikupljanja informacija o pojavama u prirodi i društvu i njihovoj analizi -Klasificirati prirodne i društvene -Služiti se geografskom kartom. dinamika stanovništva. najveće rijeke u njima. od čega zavisi karakter naselja na Zemlji. migraciona kretanja u prošlosti i danas. moreuze. gdje se nalazi Evropa. proizvodnju energije . -Analizirati značaj rijeka za snabdijevanje stanovništva vodom. ostrva i poluostrva. prirodno-geografske i društveno-geografske odlike. gustinu naseljenosti. dinamiku stanovništva (analizirati demografske karte). -Znati pokazati na geografskoj karti evropska mora. moreuze. njihove posljedice. poluostrva. koristiti kartografske znakove. znati analizirati klimatske dijagrame.

111 . njihove prirodne i društvene karakteristike. rad na uzorcima. stagnaciju. a posebno reprezentativne zemlje -Uvođenje učenika u metode naučnog istraživanja (neposredno posmatranje. crtanje. regije Evrope. -Znati objasniti uslove privrednog razvoja. koja mora nazivamo -Znati objasniti (na geografskoj karti) geografski položaj. skiciranje. privredni i turistički značaj.pojave i uočavati međusobnu zavisnost i uticaj jednih na druge -Prepoznavanje geografskih objekata na geografskim kartama. faktori koji su uticali na formiranje Evrope i njenih regija. uslove za razvoj poljoprivrede. poluostrva. Sposobnosti -Samostalno pronalaženje informacija o zakonomjernosti i međuzavisnosti odvijanja prirodnih i društvenih pojava -Gdje se nalazi Sredozemlje. pokazati na geografskoj karti. šta su ostrva. industrijalizaciju. -Privredni tokovi i najveći privredni centri Evrope. saobraćajni. znati analizirati ekonomsku kartu Evrope i koristiti se njom . znati se koristiti kartografskim znacima -Određivati udaljenosti u prirodi uz pomoć brojčane razmjere (mjerila) i razmjernika -Činjenice – pojmovi koji se odnose na izučavanje regionalne geografije Evrope i svijeta -Evropa. ovakvih kakve su danas -Zemlje koje su nastale na prostoru Evrope. prirodna bogatstva. -Znati značaj EU i zašto sve zemlje Evrope nastoje postati njene članice. pisanje izvještaja o istraživanju.

pravac pružanja planina. prirodno-geografske i društveno-geografske karakteristike njenih kontinenata i regija Sredozemlje – Mediteran -Razvijanje i njegovanje geografskog načina razmišljanja -Razvijanje sposobnosti izvođenja samostalnih ili zajedničkih zaključaka na osnovu prezentiranih i samostalno prikupljenih informacija -Razvijanje kritičkog mišljenja. -Znati pokazati geomorfološke cjeline (reljefne različitosti). industrijskog i historijskog značaja. -Karakteristike najznačajnijih zemalja Sredozemlja i njihov uticaj na politička i privredna dešavanja. klimi koja je zastupljena uz obale Sredozemnog mora. a iz historije znati o kulturama i civilizacijama koje su nastale na ovom prostoru. njegov značaj u geografskom i historijskom smislu. najznačajniji gradovi. što je korelacija između nastavnih predmeta geografije i historije. stavovi. izdvajanja bitnog od nebitnog individualnim radom sredozemnim. razlikovati i objasniti kraške oblike i strukturu zemljišta Sredozemlja. privredna razvijenost i uslovi za razvoj privrede. klimatske i hidrografske karakteristike. razvijanje sposobnosti samostalnog planiranja. -Značaj Sredozemlja na historijska dešavanja u prošlosti i njegov uticaj na današnji privredni razvoj i kulturu. -Razvijanje kritičkog mišljenja. stari gradovi – centri kulturnog. -Stanovništvo i naselja tih zemalja.Zemlja.uzroke političke nestabilnosti. naučnog razmišljanja i izlaganja Evropsko Sredozemlje -Razvijanje socio-emocionalnih sposobnosti učenika -Prostiranje i položaj evropskog Sredozemlja. obala i njena razuđenost. navike Azijsko Sredozemlje 112 . -Stanovništvo i nasalja Sredozemlja. -Zašto je ovo specifičan prostor u historijskom. kako u regionu tako i na evropskom kontinentu . poluostrva i ostrva Sredozemlja. -Značaj nafte. hidrografske karakteristike. prirodno-geografskom i društveno-geografskom smislu. značaj geografskog Vrijednosti.i procesa -Povezivanje poznatog (već naučenog) gradiva sa novim i nepoznatim . -Narodi koji su se nastanili na ovom prostoru. -Karakteristike biljnog i životinjskog svijeta. -Znati pokazati pripadajuća mora. zašto je evropsko. -Karakteristike klime. -Prirodna bogatstva i mogućnosti njihovog iskorištavanja. -Geomorfološke. raspored padavina u toku godine. uzroke niskog stepena privrednog razvoja.

klimatske i hidrografske karakteristike. prirodna bogatstva. -Demografske i privredne karakteristike (visok životni standard i industrijski najrazvijenije zemlje. položaj Sjeverne Evrope. prirodna bogatstva. toplotni pojas u kojem se prostire. -Značaj morskih tjesnaca (Bosfora i Dardanela). geografski položaj azijskog Sredozemlja. evaluaciju i samoevaluaciju -Razvijanje navike za istraživanje i upoznavanje geografskog prostora u kojem žive ili se nalaze -Razvijanje navike očuvanja geografske sredine radi boljeg kvaliteta života sada i u budućnosti -Položaj afričkog Sredozemlja na karti.Razvijanje pozitivnih stavova prema okruženju. -Tri reljefne cjeline i njihove karakteristike. fjordovi i fjeldovi. -Karakteristike reljefa i klime ovog područja. klima Sjeverne Evrope. tolerancije i vlastitog značaja u sredini u kojoj žive i rade. saobraćajni značaj. -Prostor najvećih pustinja na Zemlji. u grupi ili samostalno -Razvijanje svijesti o značaju učenja geografije i vaspitanja u duhu geoekoloških principa. gustina naseljenosti. države koje su nastale na ovom prostoru prije više od deset vijekova. ali i geostrateški značaj. hidrografske i klimatske karakteristike. prostor sukoba interesa velikih sila. -Sjedište NATO-a i EU–Brisel. veliki Skandinavski poluotok. -Stočari nomadi – «pustinjski narod». geomorfološke. mora na koja izlazi Sjeverna Evropa. -Položaj Zapadne Evrope. prostorni obuhvat. -Geomorfološke. -Pustinje i oaze. klimatske i hidrografske karakteristike. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Zapadne Evrope. postupaka i metoda djelovanja obala. Afričko Sredozemlje -Osposobljavanje za grupni rad. klima i rijeke. Geomorfološke. njegov značaj. Prostorni obuhvat. njegov značaj. Demografske karakteristike. geomorfološke. razuđenost obale. geografski položaj. položaja u geostrateškom i vojnom smislu. -Značaj Nila za razvoj kulture i civilizacije. -Demografske karakteristike. -Demografske i privredne karakteristike 113 . gradski centri. prostorni obuhvat. samostalan rad. -Osnovne geografske podatke o zemljama Zapadne Evrope. velika prirodna bogatstva). Suecki kanal – njegov saobraćajni. -Znati na geografskoj karti objasniti -Razvijanje moralnih – etičkih vrijednosti i stavova Sjeverna Evropa -Prostiranje Sjeverne Evrope. hidrografske i klimatske karakteristike. razuđenost -Navika preuzimanja odgovornosti za Zapadna Evropa izvršavanje dobijenih zadataka. dinamika stanovništva. prostor sukoba velikih sila. -Velike pustinje i uzroci njihovog nastanka. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor.

dinamika stanovništva. Istočna Evropa -Položaj Istočne Evrope. -Osnovne geografske podatke o zemljama Istočne Evrope. hidrografske i klimatske karakteristike. geomorfološke. Srednja Evropa (najviši životni standard). golema prirodna bogatstva). toplotni pojas u kojem se prostire. prostorni obuhvat. -Osnovne geografske podatke o zemljama Srednje Evrope. klima i rijeke. geomorfološke. velike ravnice Evrope. -Demografske i privredne karakteristike (golema prirodna bogatstva). gradski centri. razuđenost i karakter obala Istočne Evrope i Sjeverne Azije. geografski položaj. gustina naseljenosti. razuđenost obale. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Istočne Evrope. klima i rijeke. -Finska . prostorni obuhvat. -Demografske i privredne karakteristike (visok životni standard i veoma razvijena industrija. toplotni pojas u kojem se prostire.zemlja jezera. geomorfološke. Ruska Federacija (istočnoevropska nizija i Sjeverna Azija) 114 . specifičnosti pojedinih zemalja. gradski centri. -Položaj Srednje Evrope. razuđenost i karakter obala Istočne Evrope. toplotni pojas u kojem se prostire. prostorni obuhvat. uloga. države koje su nastale na ovom prostoru prije više od deset vijekova. geografski i historijski značaj. -Alpske zemlje. gustina naseljenosti. -Osnovne geografske podatke o Ruskoj Federaciji. hidrografske i klimatske karakteristike. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Ruske Federacije (istočnoevropske ravnice i Sjevernu Aziju). država koja zauzima najveće prostranstvo na svijetu. gradski centri. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. klima i rijeke. razuđenost i karakter obala Srednje Evrope. geografski položaj. razuđenost obale. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor.-Narodi koji žive na ovom prostoru. hidrografske i klimatske karakteristike. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Srednje Evrope. -Demografske i privredne karakteristike (golema prirodna bogatstva). države koje su nastale na ovom prostoru prije više od deset vijekova. dinamika stanovništva. značaj Ruske Federacije. dinamika stanovništva. velike ravnice. -Položaj Ruske Federacije. -Narodi koji nastanjuju ovaj proctor. gustina naseljenosti.

Mediteran Društveno uređenje BiH Azija – opći pregled Centralna Azija i Zakavkazje Monsunska Azija (Južna.Jugoistočna Evropa Azijsko Sredozemlje Afričko Sredozemlje Regije Evrope: Zapadna Evropa Sjeverna Evropa Srednja Evropa Istočna Evropa 115 . Jugoistočna i Istočna Azija) Afrika Amerika (Angloamerika i Latinska Amerika) Australija Okeanija Polarne oblasti BOSNA I HERCEGOVINA Ime. historijski razvoj i prirodna i kulturna baština BiH Prirodno-geografske odlike BiH Društveno-geografske odlike BiH Regionalna podjela BiH Geoekologija Evropsko Sredozemlje Balkansko poluostrvo .OSNOVNI SADRŽAJI VII RAZRED VIII RAZRED IX RAZRED Evropa – opći pregled Sredozemlje .

prilagođene savremenim potrebama i mogućnostima kako učenika tako i nastavnika. promijenivši pristup redoslijedu obrade nastavnog gradiva. a i udžbenici. čiji je u suštini sastavni dio. VII. ne u funkciji ponavljanja i utvrđivanja nego kao ponovno učenje novog gradiva. bili pretrpani dosadnim i neinteresantnim sadržajima. Nastavni sadržaji (gradivo). kao i radi sticanja percepcije cjelovitosti prirode i društva koji ih okružuju. trijade i tokom čitave 3. a u skladu sa principima Okvirnog nastavnog programa nastave geografije u osnovnoj školi. tj. 116 . na kraju 2. trijade osnovnog obrazovanja i vaspitanja. odnosno stručnu tematiku. dovodili su do čestog ponavljanja istih sadržaja. VIII i IX razredu. Korelacija geografije s prirodnim grupama nauka (predmeta). Ovaj program obezbjeđuje korelaciju između srodnih nastavnih područja (predmeta). Ovaj program je prilagođen savremenim i tradicionalnim metodama nastave u osnovnoj školi gdje će grupni rad i individualizacija nastavnog procesa biti osnova za obradu ovako zamišljenih nastavnih sadržaja. čemu su u dobroj mjeri doprinijeli i pisci udžbenika.DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Nastavni program geografije se zasniva na savremenim dostignućima geografije kao nauke. Nastavne teme predmeta Društvo (V razred) su direktni uvod u geografske i historijske sadržaje koji će se obrađivati u VI. ali se direktno naslanja na sadržaje Prirode i društva u 1. Predmet Geografija se počinje izučavati u VI razredu devetogodišnjeg obrazovanja. izvršio racionalizaciju i sveo nastavne sadržaje na prihvatljivu mjeru. uvažavajući naučnu. a i s ostalim nastavnim predmetima. čime su program. izbjegavajući obradu nastavnih sadržaja koji se obrađuju u okviru drugih nastavnih predmeta da bi se izbjegla ponavljanja (dupliranja). Ovaj Nastavni program je izvršio preraspodjelu nastavnog gradiva. koji su obrađivani do sada. i 2. ne zanemarujući osnovne didaktičko-metodske principe. kao i predmeta Društvo u V razredu. trijadi. je vrlo bitna radi stvaranja cjelovite slike geografije svijeta. bili su preobimni. naučnu terminologiju i specifičnost učenika i nastavnoga procesa.

). je u skladu sa potrebama i mogućnostima (sposobnostima) djece. Jedan od zadataka Nastavnog programa geografije jest i razvijanje smisla za timski rad kako bi učenici usvojili određene vrijednosti i usvojili pozitivne stavove o potrebi saradnje među ljudima i poštovanja tuđeg rada. • ekološka svijest i zaštita biljnog i životinjskog svijeta. Biologija. pa i učeniku. koji su često i objektivne i subjektivne prirode. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba provjeravati i ocjenjivanje vršiti u kontinuitetu. rad u parovima. kao izvore civilizacije i kulture koju baštinimo svi mi koji danas živimo na Zemlji. ljubav prema zavičaju (pojam koji se sve manje koristi. razumljivo. a koncipiran je tako da nastavniku.Obim znanja. vodeći računa o individualnim mogućnostima i sposobnostima učenika. Njihova zakonomjernost i usklađenost zavise od niza faktora. kojim pripada i Mediteran – Sredozemlje.. U VII razredu je predviđena obrada evropskog. • osjećaj za lijepo. predviđen ovim NPP-om. • želja za očuvanjem i zaštitom prirodne i kulturne baštine. samostalno pronalaženje činjenica – informacija koji tretiraju određeni problem). samostalan rad. Ovim NPP-om je predviđeno da se u VI razredu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz predmeta Geografija obradi opća geografija i da učenici steknu osnovna znanja o geografiji kao nauci da bi u narednim razredima mogli razumjeti gradivo regionalne geografije svijeta.. 117 . jedinstvenost i međuzavisnost prirodnih i društvenih faktora. odnosno evroazijskog kontinenta kao i dijela Afrike. jer je to okruženje gdje djeca i mi živimo. • Terenska i nastava van učionice treba biti logistički i stručno dobro pripremljena (u korelaciji s drugim nastavnim predmetima – Historija. Jugoistočnoj Evropi i Mediteranu je dato više prostora nego ostalim temama. • izborne su teme predložene kao projekti i istraživanja. omogućava slobodu izbora sadržaja koji će se temeljitije obraditi. Smatrali smo da ovakav pristup proizilazi iz principa od bližeg ka daljem i od poznatog ka nepoznatom. o čemu se mora voditi računa. odnosno kojima će se šire baviti (kroz timski rad. Da bi se izbjeglo ponavljanje gradiva o Jugoistočnoj Evropi i u VII i u IX razredu. kao zastario i prevaziđen). Njegovanje ljubavi prema zavičaju i domovini stalni je zadatak nastave geografije. Za učenje geografije (kao i za druge nastavne predmete) bitna su sva tri područja učenja. Bosanski / hrvatski / srpski jezik. a ogleda se u vrijednostima kao što su: • znatiželja i oduševljenje prirodom i prirodnim pojavama.

literaturom koju će učenici samostalno . Pored tradicionalnog ocjenjivanja. S obzirom da je inkluzivna nastava. i na zadovoljstvo i učenika i nastavnika . a elemenat aktivnog učenja je također vrlo važan prilikom ocjenjivanja i provjeravanja. opremeljene sa svim vrstama geografskih karata. 118 . grafoskopom. a sve u skladu sa uslovima rada škole i mogućnostima učenika. kao i provjere uspješnosti primijenjenih nastavnih metoda i sredstava koja su korištena prilkom obrade nastavnog gradiva geografije. treba koristiti i druge metode i sredstva kako bi ocjenjivanje bilo što objektivnije. Usmeno i pismeno provjeravanje znanja treba da budu ravnomjerno raspoređeni i da imaju za cilj provjeru postignuća učenika.individualno analizirati i prezentirati na časovima slobodnih aktivnosti. u svakom mogućem slučaju. individualna nastava. sa voditeljima takvih škola uskladiti i individualne programe za djecu sa posebnim potrebama. odnosno kompjuterom. Primjenjivati. Prilagođavanja programa školama koja rade sa djecom sa posebnim potrebama Za učenika sa posebnim potrebama (inkluzivna nastava) potrebno je sa stručnjacima za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje revidirati postojeći program nastave geografije i prilagoditi ga djeci sa posebnim potrebama da bi se što lakše i bezbolnije uklopili u redovnu nastavu. telurijem ili nekim savremenijim sredstvom za objašnjavanje revolucije i rotacije.učesnika u nastavnom procesu. Potrebno je da obezbijede posebnu prostoriju kao spremište za nastavna sredstva koja će biti u svakom trenutku pri ruci i nastavnicima i učenicima. sredstvima. zajedničko ocjenjivanje i samoocjenjivanje da bi kod učenika razvili sposobnost kritičkog odnosa prema vlastitom i tuđem radu kao i objektivnog odnosa prema sebi i okolini u kojoj živi. Resursi za realizaciju ovog programa Za realizaciju programa nastave geografije. U skladu sa naprijed navedenim. što je i cilj inkluzivnog vaspitanja. procedurama i instrumentima. u manjoj i većoj mjeri.Teoretska znanja su bitna kao što su bitna znanja iz oblasti kartografije. nadležne institucije su obavezne da obezbijede kabinete za geografiju. videotoptom. prilikom provjeravanja i ocjenjivanja treba se koristiti različitim metodama. dodatne nastave i terenske nastave.

PONAŠANJA Izgrađivanje pozitivnog stava o kontinentu na kojem učenici žive. rijeka i jezera -Izrada spolno – starosne piramide i obilježavanje područja sa većom gustinom naseljenosti (rad u parovima i grupama) -Priprema didaktičkog materijala. obale i mora Evrope -Sposobnost pronalaženja na geograf.GEOGRAFIJA. naseljima. EVROPA Geografski položaj. područja velike -Samostalna izrada slijepe karte Evrope -Unošenje u slijepu kartu najznačajnijih planina i ravnica (reljefnih cjelina). rijeka i jezera -Sposobnost „čitanja“ klimatoloških. granice. a koji žive na prostoru cijele Evrope AKTIVNOSTI UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA 1. globusa. granice i veličina -Učenici na geografskim kartama trebaju znati odrediti položaj Evrope i njene granice prema ostalim kontinentima -Prepoznaju prirodno-geografska obilježja (reljef. dinamici. STAVOVI. biljni i životinjski svijet) -Sposobnost prepoznavanja na geografskim kartama. kartama reljefnih cjelina i oblika. njegovim narodima i zemljama koje su nastale na tom prostoru Razvijanje poštovanja prema drugim narodima. 70 časova godišnje TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Društveno-geografske odlike Evrope -Znaju o stanovništvu (strukturi. klimu vode. VII RAZRED – 2 časa sedmično. geografski položaj. Prirodno-geografske odlike Evrope 3. tekstova -Pomaganje učenicima u izradi slijepih karata i unošenju geografskih podataka u njih -Pomaganje učenicima pri izradi starosno-spolne piramide 2. saobraćaju i privrednim djelatnostima stanovništva) 119 . geoloških i geomorfoloških karata Evrope -Osposobiti učenike da na demografskim kartama mogu odrediti područja veće i manje gustine naseljenosti. geografskih karata. njihovim kulturama.

koncentracije stanovništva i područja sa intenzivnijom dinamikom i migracijama stanovništva -Definisati Mediteran i odrediti njegove -Sposobnost 4. -Pored pomaganja učenicima u svim aktivnostima koje su osmišljene da se obrade u razredu. afričko i azijsko Sredozemlje Razvijanje svijesti o bogatom kulturno – historijskom naslijeđu Mediterana Skrenuti pozornost na mnoge spomenike koji su tokom duge historije porušeni ili oštećeni. nastavnici će unaprijed pripremiti pitanja. Kuvajt. čime je okrnjena izvorna kulturna baština te istaći potrebu za restauriranjem. kao i četiri velika poluostrva (Iberijski Pirinejski. kao i ona rijetko naseljena. evropsko. te poticati ekološku svijest (istaći opasnosti od pojave požara u ljetnom periodu vrućine i suše) -Pronaći na karti sva mora Sredozemlja te veća ostrva ili grupe ostrva. Suecki kanal) -Saobraćajni značaj Mediterana kroz historiju i danas -Komparirati starosnu piramidu Italije i Egipta ili nekih drugih zemalja. -Osposobiti učenike za analizu klimograma (padavine i temperature) . da je energija faktor koji mjenja savremeni svijet i da su zemlje bogate naftom (S. -Pronaći na karti najveće i najstarije gradove. Libija. -Pokazati na karti mjesta sa velikom gustinomm naseljenosti. Apeninski. -Odrediti i pokazati na karti mlada nabrana gorja. stara Grčka. a naročito povoljnost klime za život -Prepoznati izuzetno povoljan geografski položaj regije prepoznavanja na geografskim kartama prostora Mediterana i njegovu podjelu na evropsko. SREDOZEMLJE – MEDITERAN (definicja prostora. Balkanski i Maloazijski). obnovom i čuvanjem tih spomenika Razvijati osjećaj za čuvanja svih.Spoznati i istaknuti klimatske razlike (naročito u količini padavina) između zapadnog i istočnog Mediterana. Emirati) napravile veliki civilizacijski skok u razvoju . Arabija. -Nastavnici trebaju ukazati na primjeru nafte i plina. -Uočiti značaj regije kroz različite historijske epohe (Feničanska država. 120 . Evropsko Sredozemlje -Prepoznati da je Mediteran ishodište. a posebno prirodnih ljepota regije. Rimsko carstvo – samo informativno. azijsko i afričko Sredozemlje) 5. kao najvažnijim energetskim izvorima. žarište i rasadište posebno zapadne civilizacije te da ova regija od antike povezuje tri kontinenta -Identificirati kulture i civilizacije koje su ovdje ponikle prirodne odlike.

-Markirati regiju kao najznačajnije turističko odredište Evrope i jednu od najznačajnijih turističkih destinacija u svijetu -Prepoznati mlade vjenačne planine 6. dozvoljavajući -U kartu ucrtati područja slobodu i slikovito veće gustine naseljenosti. manje razvijene i zemlje koje su u početnoj fazi tog omogućavajući im da se stave u poziciju razvoja. većih rijeka.). većih obliku zamišljenog gradova i saobraćajnica. Balkansko poluostrvo – Jugoistočna Evropa – prirodne i društvene odlike 8. Alpi. sintetiziranja i sistematiziranja na satima ponavljanja. jer su to zadaci koje najbolje pogoduju mentalnoj -Označiti bojama sferi učenika mlađeg turistički najrazvijenije. ali i razlike klime i vegetacije uskog primorskog pojasa i unutrašnjih dijelova koji su pod uticajem kontinenta -Sposobnost pronalaženja država koje su najveće turističke destinacije Mediterana te izvući zaključak (uzrok) zašto neke mediteranske zemlje nisu dovoljno turistički razvijene. Apenini. Bugarska. preko države Balkana. Republika Crna Gora 11. analogije. Helenidi. suprotnosti unutar Italije (između sjevera i juga) -Prisjetiti se kraške erozije (obrađivano u VI razredu). uzrasta. koja je jedan od osnovnih reljefnih procesa – degradacije zemljišta Mediterana. 121 . Maroka – koje će veće gradove vidjeti na tom putu. država. Dinaridi. Posebno označiti područja bez vodenih tokova. Albanija. nastavnici trebaju često koristiti zadatke -Izrada slijepe karte – bazirane na upotrebi reljefa. Republika Hrvatska 9. putovanja. kojih mora se plovi. učenici putuju prirodnim resursima na kružno od Španije do Mediteranu. navesti uzroke -Uočiti prirodne odlike zemalja Pirinejskog i Apeninskog poluostrva. bogatstvu kraških i drugih reljefnih oblika. Republika Srbija 10. -Prepoznati egipatske piramide kao jedno od sedam svjetskih čuda starog svijeta koje je očuvano – značaj egipatske kulture i civilizacije. kojima je ovo područje siromašno -Prepoznati Italiju i Španiju kao ekonomski najrazvijenije zemlje evropskog Sredozemlja. -Prepoznati prirodne i društvene odlike Balkana te identificirati sličnosti i razlike između pojedinih balkanskih zemalja -Uz zadatke upoređivanja. neposrednih učesnika. koji su -Nacrtati slijepu kartu te glavni gradovi država odrediti granice i i što smo naučili o različitim bojama označiti tim gradovima. Rumunija -Uočiti različitosti u razvijenosti pojedinih dijelova evropskog Sredozemlja. sličnosti vegetacije i tla. te klimatske sličnosti. koji su od velike važnosti za život stanovništva ove regije Razvijati interes kod učenika za klimu i klimatske karakteristike Mediterana Upoznati elemente ekološke ugroženosti Sredozemnog mora te razvijati navike u pogledu potrebe njegovog očuvanja Izgraditi pravilan stav o značaju vode na kopnu za život ljudi i razvijati ekološku svijest o čuvanju voda. karte i ponavljanja u jezera. Španija i Italija Mediterana (Pireineji. koju bi odjeću nosili sa sobom itd. izražavanje te područja izrazite stvaranje neusiljene poljoprivredne aktivnosti te atmosfere u razredu područja sa najznačajnijim (npr. -Na karti pronaći i obilježiti sve veće rijeke (površinske i podzemne) Mediterana. Izgraditi pravilan stav prema historijskoj težnji svih naroda Mediterana za samostalnošću Razvijati svijest o prirodnoj raznolikosti Mediterana. Grčka. Tauridi i Atlas kao i vulkane južne Evrope. zemlje sa visokim standardom i izuzetno važnim saobraćajnim i turističkim značajem 7. -Sposobnost prepoznavanja i pronalaženja turističkogeografskog sadržaja koji se odnose na regiju Mediterana.

zbog dugog boravka čovjeka na ovim prostorima. nemirni prostor -Pojasniti specifičnu poziciju (geografski položaj) Balkana.). pored ostalih. zadaci objektivnog tipa. Egipat i zemlje afričkog Sredozemlja -Prepoznati na primjeru Sjeverne Afrike da su kroz historiju mora često spajala različite narode i civilizacije.. kulturnu i političku međuzavisnost zemalja ovog prostora. a prirodne osobine kopna razdvajale narode i zemlje na kojima su živjeli -Razviti sposobnost uvažavanja svih promjena u ekonomiji usmjerenih na poboljšanje privrednog razvoja.geografskim odlikama azijskog Sredozemlja – mjestima (prapočetka ljudske civilizacije) gdje su pronađeni neki od najstarijih ostataka ljudskog roda i najstarijih gradova svijeta -Prepoznati zemlje azijskog Sredozemlja (najveća ležišta nafte i zemnog plina. Afričko Sredozemlje -Razvijati navike štednje i čuvanja prirodnih resursa (geoekologija). testovi. dobrim dijelom uništena – degradirana. nastavnik treba uraditi zadatke za pismenu provjeru znanja. Stjecanje navika korištenja različitih izvora znanja 14. 15. Razvijati svijest o važnosti razvoja poljoprivrede u svim zemljama ove regije kao prosperitetne djelatnosti -Za domaću zadaću učenici se trebaju pripremiti za razgovore. mješoviti zadaci. Azijsko Sredozemlje: Mala Azija. grafikoni. dijagrami. najljepši gradovi Mediterana. piramide Gize. a istovremeno upozoriti na probleme uzrokovane zastarjelošću tehnologija u tranzicijskim zemljama. Stvarati naviku kod učenika da koriste kartu i atlas u svakodnevnom životu -Zadaci mogu biti tipa: tačno – netačno. antički Rim ili Atina. vulkani Južne Evrope itd. Bliski Istok. Razvijati pozitivan odnos prema radu. patuljaste zemlje Evrope (najviše u Južnoj Evropi).) 122 . Srednji Istok. -Na kraju svake nastavne teme. politički veoma nemiran prostor itd. najstariji ili sveti gradovi Mediterana (centri vjerskog turizma).. Turska i zemlje Bliskog i Srednjeg Istoka -Definisati i objasniti pojam Jugoistočne Evrope.. ekonomsku. Kao predstavnike ovog prostora. tematske karte itd. Iran i Saudijsku Arabiju -Razviti sposobnost prepoznavanja značaja tla za proizvodnju hrane i očuvanju prirodne vegetacije koja je. turizam u pojedinim zemljama.. posebno u procesima tranzicije i pridruživanja -Upoznati se sa prirodno – geografskim i društveno. diskusije. (posebnu pažnju posvetiti) prepoznati Tursku. saradničkom učenju sa nastavnikom ili ostalim učenicima u razredu Sticati navike korištenja dodatnih nastavnih sredstava i pomagala u nastavnom procesu (tabele.12. prezentiranje najinteresantnijih geografskih područja ili oblasti (npr. kao mjesta susreta različitih civilizacija te mjesta migracija i izraženih emigracijskih procesa 13.

što sve zajedno uslovljava da su na ovom prostoru smještene najrazvijenije zemlje svijeta -Uočiti veliku raznolikost reljefa. dobro i prihvatljivo društveno uređenje. razvijati sposobnost upoređivanja – komparacije sa drugim manje razvijenim zemljama na temelju poznatih podataka. Tako će se povećati Razviti pravilan stav o doprinosu svjetske nauke i kulture ukupnom razvoju čovječanstva -Izraditi slijepu kartu – reljefa. s izuzetkom obale i doline Nila (Egipat kao dar Nila) -Istaći geografski položaj Egipta na mjestu susretanja dva kontinenta i dva mora. plodno zemljište. -Na osnovu poznate nastavne materije. 123 .Egipat kao zemlja duge historije i tradicije . da je ovo područje arapske kulture. ljudske reurse i stručne kadrove. najgušće naseljene -Razviti sposobnost uočavanja najvažnijih činjenica u određenom tekstu. da ima povoljne klimatske uslove. aktivnim i stvaralačkim djelovanjem treba kod učenika ne samo mobilizirati svo znanje kojim učenici raspolažu o regiji Zapadne Evrope nego i angažirati intelektualno stvaralačke snage učenika.-Znati da Hamiti i Semiti čine 90% stanovništva Sjeverne Afrike. pisma. velike zalihe ruda. Zapadna Evropa -Učenici trebaju steći znanja na temelju kojih će moći imati jasnu predstavu o tome koji prostor i države obuhvataju Zapadnu Evropu -Istaći da je geografski i saobraćajni položaj Zapadne Evrope izuzetno povoljan (izlaz na najprometnije evropsko more). da je rijetko naseljeno. -Primjenjujući već stečena znanja o razvijenim malim evropskim državama. i bojama označiti države kroz koje protiču. nastavnik produktivnim. jezika. većih rijeka. što mu daje izuzetno geopolitičko značenje . Razvijati pravilan stav prema posebnostima pojedinih naroda i želju za saznanjima o ostalim kulturama Evrope -Na slijepoj karti Zapadne Evrope ucrtati glavne gradove i najveće evropske luke. kao i sposobnost komentiranja – analiziranja.Nafta i rude kao prirodna bogatstva -Turističke destinacije 16. vrlo gustu riječnu mrežu. tradicije i civilizacije te islamske vjeroispovijesti.

o danskom Legolandu i o Finskoj kao zemlji šuma i jezera. -Osposobiti učenike da metodom razgovora mogu istaći sve pozitivne i negativne posljedice izuzetno niske stope prirodnog priraštaja (staro stanovništvo. najveći evropski gradovi. Švedsku) i neke zemlje gdje se stanovništvo ekstremno povećava (demografska eksplozija). treba izvesti zaključke o tome šta je uslovilo da London i Pariz. zemlje Beneluksa evropske zemlje. uočiti na geografskoj karti i objasniti prirodne resurse na kojima pojedine sjevernoevropske (skandinavske) zemlje zasnivaju svoju privrednu razvijenost. potreba za radnom snagom. visok živorni Razviti kod učenika uvjerenje da su osnovni faktori privrednog i kulturnog razvoja stručni rad i veliko zalaganje -Razviti sposobnost snalaženja na karti Sjeverne Evrope. kao i ekonomskom i političkom situacijom -Navesti. a koje su prve na UN ljestvici razvijenosti -Za zadaću učenici trebaju pripremiti materijal o gradu Djeda Mraza. razvijati kod učenika interes i želju za čuvanjem i unapređenjem životne sredine. -Upoznati učenike sa prirodnim regijama Francuske te sa političkom i privrednom situacijom u Francuskoj. siromašne resursima. SJEVERNA EVROPA 19. najveće evropske gradove (konurbacije). -Frontalnim i individualnim oblikom rada nastavnik treba pokazati na koji način je industrija promijenila savremeni svijet (markirati UK kao zemlju iz koje je krenula industrija – industrijska revolucija). 18. -Pomagati učenicima pri izradi i analizi starosne piramide za Sjevernu Evropu (npr. -Pružiti pomoć učenicima pri ucrtavanju različitih sadržaja u slijepe karte. 124 . -Proučiti kakva je uloga Francuske u Evropi i svijetu. Island. Finska.17. motiviranost učenika za rad. njenim prirodnim regijama – Skandinavski poluotok. Jiland. u okvirima EU. načinu života i rada u zemljama EU -Na osnovu izvora do kojih su učenici došli proučavajući Zapadnu Evropu. niske stope prirodnog prirasta te razvijene tercijarne djelatnosti -Na primjerima zemalja Razviti pravilan stav o Zapadne Evrope. Švedska. a koje su ipak visoko razvijene agroindustrijske zemlje (zemlje Beneluksa). -Razviti sposobnost spoznaje odnosa prirodne sredine (bogatstava) i standarda stanovništva. -Kroz raspravu potaći učenike da prepoznaju englesku kulturu. postanu svjetske metropole. -Prepoznati male zemlje (manje od BiH) velike gustine naseljenosti. -Naučiti ih da prepoznaju regije i glavna metropolitanska područja u UK te značaj Londona. Norveška. u prošlosti i danas. ekonomske migracije). a naročito jezik i njegovu poziciju i uticaj u Evropi i svijetu. -Upoznati se sa Sjevernom Evropom. Danska 20. Francuska. Velika Britanija. Pribaltičke zemlje Razviti pozitivan stav o zemljama koje imaju osiguran najviši nivo zaštite i socijalne sigurnosti u svijetu. -Upoznati učenike sa historijskim i savremenim značajem UK u Evropi i svijetu te značajem industrije kroz historiju i danas.

veliki značaj tercijarnih djelatnosti te izrazitu turističku orijentaciju nekih od zemalja Srednje Evrope 23. -Razviti sposobnost snalaženja na geografskoj karti.geografskih karakteristika između alpskih zemalja i zemalja istoka Srednje Evrope -Znati vrednovati i cijeniti značaj Mađarska -Učenicima dati dopunska pitanja koja će im pažnju usmjeriti na određene objekte. slavenska. i na primjerima nejednake razvijenosti 125 .objasniti kako nastaje fen. -Tražiti od učenika da samostalno. značajne prirodne resurse. Češka. kao i sve reljefne cjeline Srednje Evrope -Shvatiti razlike prirodno . nađu analogiju ili zajedničke elemente karakteristične za zemlje Srednje. kao i pozicija gradova. Austrija Razviti pravilan stav prema društvenim i ekonomskim promjenama u zemljama istoka Srednje Evrope Kod učenika razvijati interes za humanitarni rad. romanska. najrazvijeniju industriju. istraživačko učenje. 21. -Pružiti pomoć učenicima pri izradi plakata i zadacima traženja zajedničkih elemenata karakterističnih za zemlje Srednje. Slovačka. solidarnost i pomoć slabije razvijenim zemljama Razvijati kod učenika smisao za samostalni rad. -Navikavati učenike na samoobrazovanje i logičko zaključivanje. ugro-altajska) -Da prepoznaju visok stepen urbanizacije. Zapadne i Istočne Evrope. -Razviti sposobnost vrednovanja i poređenja Njemačke (privredna razvijenost) sa ostalim -Znati pokazati na karti sve zemlje ove regije. Češke.standard svog stanovništva -Upoznati učenike da je neravnomjerna gustina naseljenosti Sjeverne Evrope.geografskih i društveno . uslovljena specifičnom klimom i geografskim položajem -Znati na geografskim kartama odrediti položaj Srednje Evrope i granice dodira sa svim ostalim evropskim regijama -Da učenici prepoznaju prirodno – geografska obilježja regiona. pojave i karakteristike predjela na zamišljenom putovanju od izvora do ušća Dunava. kao i sve reljefne cjeline Srednje Evrope). Poljska. nizak prirodni priraštaj (navesti uzroke). -Razviti sposobnost vrednovanja i poređenja Njemačke sa ostalim zemljama Evrope. -Sposobnost shvatanja razlike u prirodnogeografskom i društvenogeografskom pogledu između alpskih zemalja i zemalja istoka Srednje Evrope. kao i da steknu saznanja o stanovništvu koje pripada svim jezičkim grupama u Evropi (germanska. Slovenija. za korištenje pismenog teksta i grafičkih prikaza te aktivan odnos prema radu i smisao za tačnost i urednost Kod učenika formirati pravilan stav o aktivnosti Poljske. Slovačke i Mađarske da kroz sveobuhvatne društvene i ekonomske reforme -Na plakatu nacrtati visoke vegetacijske pojase u Alpima i na crtežu pokazati . -Nacrtati na slijepoj karti najveće rijeke Srednje Evrope te slivove kojima pripadaju. saobraćajni značaj. Zapadne i Istočne Evrope. SREDNJA EVROPA 22. Švicarska. Njemačka. koristeći udžbenik. -Razviti sposobnost snalaženja na geografskoj karti (pokazati na karti sve zemlje ove regije.

veličine Ruske Federacije (11 satnih zona). -U slijepu kartu ucrtati neka od najvažnijih prirodnih bogatstava Rusije. -Pomoći učenicima da ucrtaju Transsibirsku željeznicu i objasne njen značaj za naseljavanje i privredno iskorištavanje azijskog dijela Rusije.. njene velike prirodne i regionalno geografske raznolikosti -Uočiti i shvatiti prostorni značaj Rusije. Ruska Federacija (Sjeverna Azija) 126 . Moldavija -Značaj uticaja ledničke erozije na formiranje reljefa ovog prostora. zadatak učenika je pokušati osmisliti raspravu na temu o glavnim problemima zemalja u tranziciji. -Upoznati učenike sa nacionalnom šarolikošću prostora bivšeg SSSR-a i napetostima koje postoje među pojedinim narodima -Objasniti nužnost društvenih promjena -Učenici trebaju shvatiti poziciju i politički značaj Ruske Federacije. u kome planinski reljef zahvata samo malu rubnu površinu . prihvate evropske standarde i uključe se u EU zemalja Srednje Evrope naučiti ih da uoče društvene proturiječnosti savremenog svijeta i njihove uzroke. pored geografske karte i globusa. pojasniti ove zone. grafofolije i izvode iz dnevne štampe. solidarnost i pomoć slabije razvijenim zemljama Srednje Evrope. -Na slijepoj karti Rusije obilježiti najveće metropolitansko područje – Moskvu te inicirati učenike da pokušaju ocjeniti važnost geografskog položaja Moskve.. -Jasno je da se nastavnicima ostavlja sloboda i drugačijeg pristupa i osmišljavanja obrade nastavnih sadržaja. Bjelorusija. 24. a s druge strane istaći Belovešku prašumu – nedirnutu prirodu Bjelorusije – sa jedinstvenim primjercima evropskog bizona. -Razvijati sposobnost uočavanja. -Na primjeru Ruske Federacije.. -Objasniti i znati geografski položaj. reljef. klimu. Ukrajina. -U okviru ponavljanja. -Razvijati kod učenika sposobnost zaključivanja i stvaranja vlastitog mišljenja te potaknuti povezivanje svakodnevnih vijesti iz medija sa gradivom iz udžbenika. -Kod učenika razvijati interes za humanitarni rad. te ovisnost Evrope o njima -Značaj prostornog obuhvata . ISTOČNA EVROPA 23. njene ogromne prirodne resurse. vode i veličinu Istočne Evrope 22. koja obuhvata sve klimatsko vegetacijske zone. podvlačeći razmjere ekološke katastrofe. posebno velike rezerve nafte i plina. poređenja komparacije te povezivanja i primjene ranije stečenih znanja.Njemačke i alpskih zemalja u Evropi danas zemljama Evrope. -Pripremiti materijal o Černobilu. Razvijati praktičan i pozitivan stav o potrebi provođenja širokih društvenih i ekonomskih promjena u zemljama Zapadnog Balkana i prihvatanju zapadnih standarda Razvijati pozitivan stav o snošljivosti toleranciji između različitih nacionalnih zajednica -Pripremiti.

HISTORIJA 127 .

Historija kao predmet olakšava učeniku da stekne više znanja u ovladavanju gradiva i iz jezika. Prvi put pojavljuje se u V stoljeću p. Ta multidisciplinarnost još više obogaćuje učenikovo znanje u prihvatanju historije kao predmeta koji je uvijek cijenjen kao ozbiljna naučna oblast i zahvaljujući kome imamo realnu predstavu o svojoj i prošlosti naših naroda.HISTORIJA Zašto učiti historiju? Historija je društvena nauka. Posebno treba voditi računa da učenici steknu pravilnu predstavu o historiji kao nauci i nastavnom predmetu. ekonomski i obrazovno-kulturni razvoj čovječanstva u svim historijskim periodima i da shvate njihova glavna obilježja. kao i težnje da se na osnovu dostupnih činjenica dođe do objektivne prestave o prošlosti. Ime joj je od grčke riječi historija koja u prijevodu znači učenje ili značenje kroz priču. 128 . susjednih zemalja i cijelog čovječanstva. likovne i muzičke kulture i drugih nastavnih predmeta koji su zastupljeni u osnovnoj školi. pripovijedanje.n. Da bi to postigao. Proučavanjem historije učenici treba da razviju spoznaju i o okruženju u kome žive te da shvate razvijanje savremenog društva i njegove historijske uslovljenosti. književnosti. Cilj joj je upoznavanje razvoja ljudskog društva na općem. Da bi bila što objektivnija. Također treba da sagledaju politički. potrebno je učenika osposobiti za samostalno korištenje historijskih izvora. Izučavanjem historije učenici treba da se upoznaju sa razvojem ljudskog društva u općim. Što se historija više uči to se i više zna. Da bi u tome uspjeli. potrebno je da steknu predstavu i o Bosni i Hercegovini kao integralnom dijelu evropske i svjetske zajednice. evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima kroz sve epohe kojima je prolazilo. Historija kod učenika treba razviti duh tolerancije i demokratskog prava na različitost mišljenja. zasnovanih na naučno-historijskim činjenicama. kod grčkog pisca Herodota. a time ima i manje predrasuda jer je cijeli univerzum povezan brojnim vidljivim i nevidljivim historijskim nitima. geografije. društveni. sva dešavanja posmatra u vremenu i prostoru. Zato se može i kazati da cijeli svijet ima svoju historiju. Zato je historija kao predmet u svim vremenima i sredinama nezaobilazna i kao nauka i kao predmet u školi. regionalnom i lokalnom nivou u okvirima spoznaje tokova i razvoja kroz koje je prolazilo čovječanstvo u različitim epohama.e.

razumije njihovo značenje. analizira. -Razumije značajne i manje značajne uzroke.Područja učenja CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učiti: -Historijske vještine. mjeri relevantni značaj činjenica. nacionalnu historiju Bosne i Hercegovine u regionalnom kontekstu sa susjednim zemljama. Znanje historije Procesi Sadržaj -Osnovne činjenice i pojmove koji se odnose na: politički. kratkoročne. može da interpretira temu u kontekstu šire slike. -Identifikuje i objašnjava promjene i kontinuitet unutar i kroz historijske periode. sadašnjost i budućnost. -Istražuje. -Na karti pokazuje predhistorijska. Učenik: -Razlikuje prošlost. kritički analizirati dokaze i postavljati analitička pitanja. -Zna opisati čime se bavi historija i njen značaj. stavlja ih u odgovarajući redoslijed. -Kritičku analizu historijskih izvora. bira i koristi različite historijske izvore da bi dao obrazloženo historijsko tumačenje.. . -Zauzimati stav uz korištenje dokaza. -Razlikuje bitne od nebitnih informacija. društveni. tumači podatke predstavljene u vremenskim okvirima. objektivnost i subjektivnost. -Prepoznavanje činjenica i objektivnosti. identificira uzroke historijskih događaja. dugoročne. kao i odnos uzroka i posljedica. položaj i ulogu žena u -Identifikuje. razlikuje činjenice i mišljenja. -Tumačenje historijskih događaja. -Poznaje najvažnije historijske činjenice i pojmove. ličnosti iz opće i nacionalne historije koje su obilježile različit vremenski period. ekonomski i obrazovno-kulturni razvoj čovječanstva u svim historijskim periodima. namjerne i nenamjerne posljedice. tumači i ocjenjuje različite historijske izvore.Hronološko i tematsko razumijevanje uzroka i posljedica. antička i srednjovjekovna nalazišta 129 .

stavovi.društvu kroz različite historijske periode. -Znanja i vještine koje omogućavaju stvaranje vlastite slike o historiji. -Postaje osjetljiv na kritičko razmišljanje i rješavanje problema. -Stiče neophodno saznanje o koristima učenja historije. -U stanju je da uđe u način razmišljanja ljudi koji su živjeli u prošlosti. historiju sva tri konstitutivna naroda i nacionalne manjine u BiH. u BiH i važnija nalažišta u susjednim zemljama. -Kritički odnos prema različitim mišljenjima o jednom te istom pitanju / događaju. -Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija. -Usvaja naučni pogled na svijet. shvata razvijanje savremenog društva i njegove historijske uslovljenosti. -Razvija sposobnosti empatije. -Razvijati svijest da se svaki događaj može interpretirati na više načina. navike 130 . -Zna cijeniti stavove i shvata druge. Vrijednosti. -Preuzima odgovornost za zajednički proces učenja grupe / tima i samostalan rad. spoznaju o okruženju u kome živi.

Savremeno doba (1945. Građansko društvo . Evropa. Drugi svjetski rat 5. arapski svijet u ranom srednjem vijeku 3. Zemlje Jugoistočne Evrope i nacionalni pokreti 3. Svijet između dva svjetska rata 4. 131 .Bosna u srednjem vijeku 5. Bosna u XIX st.OSNOVNI SADRŽAJ VII razred 1.nacionalne države 4. IX razred 1. Osmansko carstvo 6. Evropa i evropske zemlje do Prvog svjetskog rata 2. Bosna u osmanskom periodu do kraja XVIII st. VIII razred 1.-1990.Osnovna obilježja srednjeg vijeka 2.) 6. Evropa – Novi vijek 2. Prvi svjetski rat 3.Evropsko društvo u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 4.Bosna i Hercegovina u XX st. Bizant.

Individualno prilagođeni program. što znači da poštuju različita mišljenja te da razlikuju činjenice od mišljenja. globalnih pitanja ka onim složenijim koji će i dati odgovore. To će se postići tako što će u toku nastave. Nastavnim planom i programom definisani su standardi znanja. Prilagođavanje programa Za učenike sa posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. crteže slajdove. dokumentarni filmovi. slike. a po mogućnosti i šire. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. slajdovi. koristiti različite izvore znanja (objavljene izvore. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja.uče kako da misle. Nastavnik treba da usmjerava aktivnosti u učionici. Nastavnikov zadatak je da uz korištenje različitih izvora oslobodi kreativnost učenika. uloga nastavnika je da pomogne učenicima da upoznaju i razumiju prošlost i svijet u kome žive. Kriteriji za ocjenjivanje su poredani od najnižeg (nivo reprodukcije) do najvišeg (znanje na nivou sinteze i procjene). da razvija kulturu dijaloga. radne sveske za učenike. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. kompetencije i vještine . proizvoda i sredine učenja. Također u sklopu nastave sa učenicima trebaju da posjete muzeje i historijske lokalitete u sredinama u kojima borave. a to prije svega znači konstruktivnih i razumljivih pitanja. 132 . priručnici za nastavnike.METODIČKE NAPOMENE Kad učenici uče historiju. kao i plan rada. Ono treba da prirodno izrasta iz prolaska kroz gradivo. Za uspješno korištenje bilo kojeg od navedenih ili nekih drugih vrsta povijesnih izvora rješenje opet treba potražiti u postavljanju dobrih pitanja . nastavu u kojoj će se učenici aktivno i odgovorno uključiti u procesu učenja. razumijevanja i vještina koje učenici stiču. nudi resurse i fokus nastave pomiče sa predavanja na učenje. kod učenika treba da razvijaju konkretne vještine historičara. Standardi opisuju šta se od učenika očekuje.DIDAKTIČKO . U realizaciji sadržaja. dokumentarne filmove sa historijskim sadržajima…). zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije. internet. Savremenim pristupom u poučavanju. procesa. nastavnici treba da organizuju interaktivno učenje. Resursi za realizaciju Udžbenici za historiju. testiranja znanja. razvijaju zajedno nastavnik historije i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole / pedagoškog zavoda. pored osnovnog teksta iz udžbenika. dokumenti na CD-u. Kriteriji za ocjenjivanje određuju se u skladu sa propisanim standardima. Izvori pružaju široke mogućnosti proučavanja i sticanja novih znanja. Uvijek treba ići od onih osnovnih. Ocjenjivanje Provjera znanja i ocjenjivanje ne treba da budu odvojene od nastave i učenja historije. U odabiru izvora također treba obratiti pažnju na ciljeve i definisane ishode koji se žele postići. Uz pomoć različitih izvora. razgraničavaju znanje i vještine koje učenici grade kao rezultat nastave u razredu. historijski atlas. Ovakav pristup u obradi sadržaja omogućava sticanje znanja za cijeli život koje se može koristiti i prenositi na mnoga druga područja. oni definišu šta svaki učenik treba da zna i da je u stanju raditi. grade posebno razumijevanje. da traži od učenika da daju sudove i obrazloženja (tumačenja) o historijskim događajima. konkretne historijske vještine (sredstvo rada jednog historičara).

baština. Izvore bira u skladu sa ciljevima koje želi postići . VII razred – 2 časa sedmično. -Zna vremenske granice i podjelu srednjeg vijeka. poglede.ocjene i bilježenja dokaza Razvijanje kritičkog mišljenja kroz analizu različitih historijskih izvora -Analizira različite izvore i iznosi vlastito mišljenje. -Procjenjuje pretpostavke i razmišljanja učenika. -Pitanja formuliše jasno i precizno: -Potiče učenike da iznose svoje mišljenje. Bizant (Vizantija).Historija. kultura srednjeg vijeka. regione srednjovjekovne umjetnosti. -Razumije posljedice velike seobe naroda i -Život ljudi u srednjem prepoznaje osnovne grupe naroda u Evropi -Pripremaju igrokaz 133 . 70 časova godišnje CILJEVI I ZADACI ISHODI Tematske cjeline/ Teme Učiti: OČEKIVANI REZULTATI/OBRAZOVNI Vrijednosti. daju odgovore na postavljena pitanja. feudalizam. Društveni život u feudalizmu. velike srednjovjekovne civilizacije.Kršćanstvo i islam. ponašanje Aktivnosti nastavnika: Znanje iz historije: Proces i sadržaj Aktivnosti učenika: Učenik : Osnovna obilježja srednjeg vijeka -Periodizacija. -Razumije i prepoznaje period srednjeg vijeka. -Zna pojam “velika seoba naroda” i njene posljedice. baština i pronija. . pojam monoteizam. objasni strukturu društva i uoči razlike i sličnosti između robovlasničkog i feudalnog društva. -Informacije o događajima slažu u slijed. susret istoka i zapada. vazal. . može da objasni način života i društvene odnose u srednjem vijeku. Bizant i arapski svijet u ranom srednjem vijeku -Uzburkana Evropa. Razvijanje sposobnosti hronološkog razumijevanja Sposobnost analize. Franačka država. Bizantije i arapske države. kako je izgledao feudalni posjed. feudalac. feudalizacija.Može da objasni osnovne pojmove vezane za temu. feudalizam. Arapi i uspon islama. stavovi. -Osnovna obilježja feudalnog društva –ključne pojmove (feud. -Pomaže učenicima da Evropa. kmet. -Usmjerava aktivnosti u učionici i razvija kulturu dijaloga. pronija). djelotvorno komunicira sa učenicima. glavne ličnosti koje su obilježile pojavu kršćanstva i islama. stavove i tumačenje ponuđenog izvora. može da se snalazi u vremenu.Na osnovu primjera iz svakodnevnog života. Razvijanje pozitivnog stava prema različitim civilizacijama i njihovim dostignućima -U parovima ili grupi analiziraju kartu i historijske izvore. glavna obilježja srednjovjekovne kulture. . -Priprema analizu izvora. feudalna hijerarhija. tokove historijskog razvitka Franačke. -Pomaže učenicima da razviju sposobnosti orijentacije na karti.

-Ocjenjuje učenike. srednjovjekovni parlament. kultura i umjetnost. -Nastanak. pjesme. razvijaju sposobnost komunikacije sa drugima. opisuju izvore i odgovaraju na postavljena pitanja.. društveni i privredni razvoj Bosne u srednjem vijeku. križarski ratovi. -Priprema analizu vizuelnih izvora (dokumentarni ili igrani film) koji obrađuje period srednjeg vijeka. sukob carstva i papstva. može objasniti kako su istočna i zapadna civilizacija utjecale jedna na drugu i razumije posljedice tih uticaja. slavenske države. -Ocjenjuje učenike. završavaju analizu. Evropsko društvo u razvijenom i kasnom srednjem vijeku -Slaveni (život u pradomovini). razumije društvene. privreda. opisuju različite elemente izvora i odgovaraju na pripremljena pitanja.. pisanih. razumije vjerske prilike. Romani. -Teritorijalni razvitak. razumije i zna objasniti his. značaj pojave kršćanstva i islama.vijeku. -Priprema posjetu historijskom lokalitetu. jednostavno uočava različite stilove u umjetnosti. slavenske države u srednjem vijeku. razvija kreativno i kritičko mišljenje i logičko zaključivanje. jasno prepoznaje reprezentativna umjetnička djela nastala u srednjem vijeku. može objasniti i razumjeti suprotnosti feudalnog društva. arheološki artefakti. -Razmjenjuju iskustva i u grupama pripremaju prezentaciju zadate teme. povezuje prošlost sa sadašnošću. Slaveni i dr. -Učenici znaju slavenske narode i njihove države. privredni i društveni razvoj Bosne u srednjem vijeku. uvažavanje drugih i drugačijih Izgrađivanje pozitivnog odnosa prema umjetnosti i estetici Razvijanje vještina korištenja dokaza Učenici su u stanju da opišu vizuelni izvor Razvijanje interesa za proučavanje srednjeg vijeka Razvijaju svijest o tome da o historijskim događajima postoje različita gledišta Razvijaju „širu sliku“. -Učenici analiziraju različite izvore i odgovaraju na postavljena pitanja. suprotnosti srednjovjekovnog društva. Bosna u srednjem vijeku 134 . teritorijalno širenje Bosne). -Primjenjuje multiperspektivnost u nastavi: priprema analizu izvora koji daju različitu sliku o križarskim ratovima. hereza. snalazi se na karti (prepoznaju i pokažu pradomovinu Slavena. -Učenici se uključuju u atmosferu perioda srednjeg vijeka. zna vjersku sliku i osnovna obilježja kulture i umjetnosti.. Razvijanje vještina empatije i njegovanje duha vjerske tolerancije. hronološki kontekst (vremenska crta) i geografski kontekst (mapa) kojim predstavljaju društvene odnose. -Ocjenjuje učenike. privrednog i političkog razvoja Evrope u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. znaju kako je tekao državni. (Germani. zna o svakodnevnom životu ljudi. razumiju značaj kulturnog razvoja Bosne u srednjem vijeku. razumiju i nauče nove pojmove.). razvija sposobnost empatije (suosjećanje i razumijevanje ljudi iz prošlosti). razumije važnost razvoja nauke i kulture. snalazi se na karti . -Zna osnovne tokove društvenog. procjenjuju pouzdanost izvora. karte. politički. -Priprema analizu različitih izvora: vizuelnih. privredne i političke tokove i zna ih objasniti. -Analiziraju različite izvore. vjerska slika. državno i društveno uređenje.

privredne tokove. osnovna obilježja kulture i umjetnosti. -Ocjenjuje učenike. ejalet. -Mogu prepoznati i na karti pokazati kako se širilo Osmansko carstvo. vjerski mozaik. razmjenjuju razmišljanja. manjinski narodi. iznose stav. kultura i umjetnost. -Priprema analizu izvora: vizulelnih pisanih. -Društvo. 135 .Iznose vlastiti stav. mogu objasniti i razumjeti društveni i politički razvoj. razvoj bosanskog društva. . upravno teritorijalnu organizaciju. -Teritorijalno politički razvoj Osmanskog carstva. povezuju prethodna znanja.. -Državno i društveno uređenje (ključni pojmovi: bejluk. hrana). u grupi ili paru. timarskospahijski sistem. odgovaraju na pripremljena pitanja. mogu dati vlastita tumačenja određenih događaja na osnovu izvora.-Uspostava i organizacija osmanske vlasti u Bosni. -Učenici znaju kako je uspostavljena Osmanska Bosna u osmansko m periodu do kraja XVIII st. Izgrađivanje svijesti o kontinuitetu državnosti pozitivnog stava o civilizacijskim vrijednostima BiH Razvijanje interesa za prošlost BiH Razvijanje pozitivnog stava prema drugim kulturama Uvažavanje različitih civilizacijskih uticaja na razvijanje kulturnog identiteta BiH Upoznavanje sa historijom nacionalnih manjina u BiH (Jevreja) -Analiziraju izvore. privreda.. razumiju posljedice osmanskih osvajanja. prikupljaju informacije.. vjersku strukturu i manjinske narode. raja.. razlikuju bitne od nebitnih činjenica. -Posmatraju. država. organizira različite oblike rada u učionici.. veliki vezir. usmjerava aktivnosti učenika. -Usmjeravaju učenike na istraživanja (npr. asker. objašnjavaju izvore.). Osmansko carstvo -Bosna od 1580-1791 god. -Istražuju. -Priprema analizu različitih izvora. -Širenje islama. objasne i razumiju osnovne oblike historijskog razvoja Bosne od XVI do kraja XVIII st. politički razvoj Bosanskog ejaleta u XVII i XVIII st. emir. sultan.

TEHNIČKA KULTURA 136 .

U okviru praktičnih radova iz ovog predmeta. Kako naučna i tehnološka dostignuća predstavljaju neodvojiv dio ukupne aktivnosti čovjeka. kulturni život i uopće društveni život. očuvanje životne sredine. elektrotehnike. nastava tehničke kulture značajno doprinosi općem obrazovanju i razvijanju modernog pogleda na svijet. Na taj način je olakšan svakodnevni život čovjeka. Naročitu ulogu tehnička kultura ima kada je u pitanju buduća profesionalna orijentacija učenika.TEHNIČKA KULTURA Zašto učiti tehničku kulturu? Tehnička kultura je primijenjena disciplina u kojoj se učenici upoznavaju sa osnovnim granama tehnike i tehnologije. Tehnički uređaji u moderno doba sve više zamjenjuju rad čovjeka. fizika. spretnost. Također se upoznavaju sa osnovnim elementima istorijata pojedinih tehničkih dostignuća bez kojih bi život savremenog čovjeka bio nezamisliv. inventivnost. kroz aktivnosti u okviru tehničke kulture. saobraćaja itd. Uporedo s tim. Program tehničke kulture osmišljen je tako da se učenici kroz znanje ovog predmeta upoznaju sa bitnim elementima u raznim granama tehnike: mašinske tehnike. elemente tehničke zaštite na radu i sl. organizacija rada. učenici potpunije mogu da sagledaju i primjenjivost nekih drugih disciplina kao što su: matematika. a također se navikavaju na timski rad i usvajaju navike koje su vezane za racionalno trošenje materijala i energije. 137 . građevinske tehnike. učenici razvijaju svoju radne navike. hemija. tako da on ima više vremena za svoje aktivnosti koje su vezane za odmor. pri čemu im znanja i vještine sa kojima se susreću u tehničkom odgoju omogućavaju da sve te discipline posmatraju integralno. kao i sticanje znanja primjenjivih u domaćinstvu i u svakodnevnom životu.

-Svjesno prihvata i ispravlja svoje greške u toku praktičnih radova. -Razvijanje različitih misaonih operacija (analiza. zaglavlje sa sastavnicom.. jednostavnih mašinskih tehničkih crteža.Područja učenja CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Učiti: Znanje: -Prepoznaje važnost tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu. generalizacija) na osnovu praktičnog rada. kao i grafičko 138 . realnošću. -Pravilno koristi alate za izradu predmeta u okviru praktične nastave. ukazuje i na greške drugih. eksperimentiranja i promatranja. -Zalaže se za odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. -Razvijati stvaralačke sposobnosti. sinteza. -Uočava propuste na tehničkim proizvodima vizuelnom kontrolom i putem mjernih instrumenata. Procesi -Komunicirati. izrada dio. robotika. kotiranje. mjerenje. -Koristi već formirane kriterije za procjenu kvaliteta prilikom realizacije tehničkih ideja. tehničko pismo. čitanje mašinskih crteža.. -Aktivno pratiti izlaganja predmetnog nastavnika u cilju sticanja znanja iz tehničke kulture. motoristika. postupci obrade metala. -Klasificira vrste mašinskih elemenata. zna primjenu tih elemenata u mašinstvu. Sadržaj -Modelirati. alati i mašine za obradu metala. -Koristi induktivno i analogno mišljenje u rješavanju različitih zadataka i problema. njihove mehaničke i tehnološke osobine i njihovu primjenu. -Koristi prethodna tehnička iskustva i termine u daljem učenju. -Komunicira u cilju otklanjanja propusta u izradi. izborni -Zna primijeniti osnovna znanja o tehničkom crtanju u mašinstvu: formati crteža. materijali u mašinstvu. osnovni elementi mašina. -Poznaje mašinske materijale. -Primijenjena znanja koristiti kroz pratične vježbe (izradu različitih predmeta u školskom kabinetu). -Interpretira dati model. -Traži odgovor pred novim tehničkim zadatkom. vrši predviđanja zasnovana na modelu i poredi ga sa tehničkom -Tehničko crtanje u mašinstvu. -Improvizira i prezentira ideju (individualno i u grupi) i predviđa rezultate.

pogon. pogonu robota. -Interpretira povezanost mehatronike sa mašinstvom. energija i okolina. važnost pravilnog rukovanja i održavanja mašina. održavanje motora. radnom prostoru robota. telegrafija. načinu prenosa kretanja kod robota. razvoj komunikacija. simboli i sheme u elektrotehnici. elektroinstalacioni materijali. -Opisuje i razumije skiciranja simbola i izradu električnih shema. telegrafski sistemi i mreže. instrumenti. elektronički uređaji. pravilnog odnosa prema prirodi i čovjekovoj okolini. pribori. rukovanja i održavanja. pružanje prve pomoći u slučaju povreda na radu. izborni dio. poluprovodnika. -Identificira i opisuje problematiku iz oblasti: racionalnog korištenja energije i materijala. održavanja. energija vjetra i sl. pravilnog izbora goriva za domaćinstvo. -Opisuje osnovne karakteristike elektrana: podjelu. prenos i distribuciju električne energije. princip rada. -Posjeduje osnovna znanja iz automatike i sistem upravljanja. -Poznaje i opisuje osnovne elemente bezbjednosti saobraćaja. kao i alata. -Razumije karakteristike osnovnih elemenata u elektronici: otpornika. elektrotehnikom. načine stezanja radnog komada. alati. princip rada. -Posjeduje osnovna znanja iz oblasti motoristike: vrste motora. -Ima osnovna znanja o: razvoju robota. -Izvori električne energije – elektrane. obnovljivi izvori energije.predstavljanje najprostijih mašinskih elemenata. simboli i sheme u elektrotehnici. -Opisuje princip rada mašina. instrumenata i pribora u elektronici. telefonija. rukovanja. mjere zaštite na radu. saobraćajna kultura. mehatronika-elektronika. alati i pribori u elektrotehnici. -Posjeduje znanja iz oblasti elektro-instalacionih materijala. kućanski električni aparati. telegrafija. 139 . -Opisuje osnove iz oblasti komunikacija: razvoj. elektronikom. -Poznaje i opisuje obnovljive izvore energije (hidropotencijal. telegrafija. organizacija telefonske mreže. -Opisuje osnovne karakteristike elektromotora: pogon. sastavni dijelovi telefonskih centrala. održavanje mašina. elektromotori. održavanje. alata i pribora u elektrotehnici. osnovni elektronički elementi.). automatika i sistem upravljanja. izborni dio. princip rada. -Mehatronika-mašinstvo. kondenzatora. NF telefonija. mehatronika-elektrotehnika. razlike. -Poznaje električne uređaje i aparate u domaćinstvu sa posebnim osvrtom na važnost pravilnog rukovanja i održavanja. goriva i maziva. vježbe i praktični radovi. -Opisuje i razumije skiciranja i čitanje simbola i shema u elektronici.

-Razvijati smisao za tačnost. praktičnim i eksperimentalnim radom.Vrijednosti. -Traži odgovor pred novim tehničkim zadatkom. navike -Ispoljavati spremnost i sposobnost za sticanje novih znanja i vještina iz oblasti tehnike i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema. generalizacija). -Dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i poštuje mišljenja i stavove drugih. -Prepoznaje važnost tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu. -Slobodno izlaže mišljenja i ideje i poredi ostvareno. -Zalaže se za odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. -Rješava probleme primjenom novih znanja i naučnih dostignuća. -Razvijati smisao za racionalno korištenje energije i materijala. 140 . -Razvija spremnost da se pomogne drugima. urednost i savjesnost pri obavljanju zadataka teorijskim. -Pokazuje zanimanje za timski rad i socijalizaciju. -Sluša argumentacije i kritički preispitiva lične stavove i stavove drugih. -Na osnovu praktičnih radova razvijati različite misaone operacije (analiza. -Razvijati vještine i navike u cilju profesionalne orijentacije učenika. -Uključuje se u tehničke aktivnosti sa vidnim zadovoljstvom. -Djeluje na druge da slijede njegov primjer. -Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija. -Savladava temeljne vještine i procese. stavovi. sinteza. -Afirmiše timski rad i argumente drugih.

3. 5. Saobraćajna kultura 15. Mehatronika . Elektroinstalacioni materijali 4. Izborni dio IX razred 1. 9. Obnovljivi izvori energije 6. Izborni dio 141 . 6. 7. Razvoj komunikacija 12. 8. Alati i pribori u elektronici 11. Kućanski električni aparati 6. Mehatronika . Automatika i sistem upravljanja 5. Simboli i sheme u elektrotehnici 9.Mehatronika .elektronika 4.elektrane 2. NF telefonija 13. Alati i pribori u elektrotehnici 5. Energija i okolina 16.OSNOVNI SADRŽAJ VII razred 1.mašinstvo 2. 4. Izvori električne energije . Telegrafija 14. Uvod u nastavni predmet Tehničko crtanje u mašinstvu Materijali u mašinstvu Osnovni elementi mašina Alati i mašine za obradu metala Postupci obrade metala Motoristika Robotika Izborni dio VIII razred 1. Osnovni elektronički elementi 10. Elektronički uređaji 8. 2.elektrotehnika 3. Simboli i sheme u elektrotehnici 3. Elektromotori 7.

METODIČKE NAPOMENE Nastava iz ovog predmeta se realizuje putem praktičnih vježbi i predavanja. treba 142 . da planira. 16 učenika. To omogućava svakom učeniku da cio proces doživi. ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama i instrumentima. po pravilu. U realizaciji nastavnih sadržaja učenici koriste udžbenike. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati. kultura življenja. Svakoj grupi pripada planirani fond časova. Programske zadatke nastave ovog predmeta škola ostvaruje putem: redovne nastave. projektuje i praktično izrađuje predmete. . potrebno je pratiti i ocjenjivati: izvođenje eksperimentalnih i praktičnih vježbi. dnevnike rada. crteže i ostale izvore znanja. U skladu s tim. aktivnosti u okviru izbornog programa predmeta.DIDAKTIČKO . učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. Da bi se omogućilo svakom učeniku da za vrijeme nastave tehničke kulture praktično radi. Najpogodniji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocjenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. aktivnosti na smotrama tehničke kulture. slobodnih tehničkih aktivnosti. Učenici vode dnevnik rada (kao tehničku dokumentaciju) koji se. specifične komunikativne i radne vještine itd. po potrebi.Odnos prema tehničkoj zaštiti na radu.tehničke zaštite. osmišljenih odgojno . vježbi i praktičnih radova. dodatne nastave.Odnos prema tehničkim sredstvima i prema ekonomičnom trošenju materijala i energije. potrebno je da se odjeljenja obavezno dijele u grupe koje mogu imati max. s tim da ga učenici mogu povremeno nositi i kući na uvid roditeljima.obrazovnih sadržaja (izložbe. likovna kultura. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. a nastava se izvodi u blok časovima (po dva časa). čuva u školi. Pored svakodnevnog vrednovanja tehničkih znanja. takmičenja). alate. Njihov udio u sklopu ukupne ocjene zavisi od prirode izučavanog gradiva. procesa. rad na projektu. kao i sredstva higijensko . . vodeći računa o individualnim mogućnostima. zavisno od osobenosti potreba učenika sa posebnim potrebama. sposobnostima i sklonostima. biologija. tj. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju.). Pri realizaciji programskih sadržaja ovog predmeta treba voditi računa o korelaciji nastavnih sadržaja sa drugim predmetima (matematika. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama potrebno je imati posebno prilagođene programe.Znanje sadržaja predmeta. smotre. Za učenje tehničke kulture od bitnog značaja su svi elementi koji su relevantni za postizanje potrebnog znanja učenika: . kao i sredine učenja. mašine i materijale. . Pri tome. Za uspješnu realizaciju sadržaja ove nastave potrebno je u pripremnoj fazi za praktičan rad obezbijediti potrebnu tehničku dokumentaciju.Sposobnosti i vještine.. dva puta godišnje treba sistematizovati pređeno gradivo i izvršiti vrednovanje putem zadataka objektivnog tipa..

ponašanje stavovi. higijensko-tehnička zaštita. TEHNIČKA KULTURA. izrađuju tehničke crteže. kao i sa njihovom primjenom. -Primjenjuje model interaktivne nastave. Pozitivan odnos prema rezultatima svog rada i rada svojih drugova Sve snažnije i intenzivnije -Upoznavaju se sa različitim vrstama mašinskih materijala. -Izrađuje. priborima.imati i individualno prilagođene programe. zaglavlje sa sastavnicom. 143 . značaj tehničke Svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život Poticanje na samostalnost i samoinicijativu -Upoznaju se sa radnim mjestom i osnovnim načelima rada u radionici. mjerenje. 35 časova godišnje CILJEVI I ZADACI Tematske cjeline / Teme Učiti: Znanje OČEKIVANI REZULTATI/ OBRAZOVNI ISHODI Tehnička kultura: Proces i sadržaj Učenik : Aktivnosti učenika: Vrijednosti. izrada jednostavnih mašinskih tehničkih crteža. čita i koristi mašinske tehničke crteže. primjena. Individualno prilagođeni program. kotiranje. didaktički Tehničko crtanje u mašinstvu -Osnove tehničkog crtanja u mašinstvu: formati crteža. sa njihovim mehaničkim i tehnološkim osobinama. kao i plan rada. VII razred – 1 čas sedmično. kao i sa higijensko tehničkom zaštitom. Kabinet za tehničku kulturu treba biti opremljen potrebnim alatima. školi i okolini Materijali u mašinstvu -Vrste mašinskih materijala. rad u radionici. -Priprema -Izrađuje materijal. školskoj radionici ili na poligonu koji je u tu svrhu posebno pripremljen (samo pojedini dijelovi programa). čitanje mašinskih crteža. Aktivnosti nastavnika: Uvod u predmet nastavni -Organizacija radnog mjesta. -Usvajaju -Izlaže nastavno gradivo primjenom različitih metoda u cilju što kvalitetnije prezentacije gradiva. mehaničke i tehnološke osobine mašinskih materijala. tehničko pismo. -Shvata kulture. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. nastavnu tehniku i tehnologiju. mašinama i materijalima koji su neophodni za realizaciju programskih sadržaja. razvijaju zajedno nastavnik tehničke kulture i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole / pedagoškog zavoda. Afirmacija rada i stvaralaštva Otvorenost za nove ideje informacije i znanja vezana za pravila čitanja i analizu gotovih tehničkih crteža. -Bira zadatke i probleme usklađene sa mogućnostima. ortogonalni i aksonometrijski crtež. -Ostvaruje stvaralačku razredu. -Vrši pravilan izbor i korištenje mašinskih materijala. Resursi za realizaciju Nastava iz tehničke kulture realizuje se u kabinetu. radnu atmosferu i u Iskazivanje svijesti o značaju tehnike u porodici.

namjeni. odvajanjem bitnog od nebitnog. bušenja. načini stezanja radnog komada. -Pomaže učenicima u samostalnom i grupnom radu. -Podstiče interes za rad aktivnim uključenjem u zajednički rad. -Izvršavaju neophodna mjerenja i očitavanja dimenzija radnog komada u cilju postizanja njegovih predviđenih mjera. pogoni. -Pri tome poštuju opće i lične mjere zaštite na radu. uključuju i puštaju u rad alatne mašine koje se nalaze u školskoj radionici. Postupci metala obrade -Savladavanje postupaka obrade putem praktičnih vježbi u školskoj radionici ili kabinetu (izrada jednostvnih radnih komada): ocrtavanje i obilježavanje radnih komada. turpijanja. -Poredi rezultate prilikom praćenja i procjene individualnih postignuća. primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoline Razvijanje vještina i navika u cilju profesionalne orijentacije učenika Ispoljavanje spremnosti i sposobnosti za sticanje novih znanja i vještina i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema Poštovanje kućnog reda u -Osposobljava se za mjernih i instrumenata. prisustvo i kontrolu predmetnog nastavnika. brušenje i sl. turpijanje. izboru materijala za njihovu izradu. rezanje. -Osposobljava se za pravilnu upotrebu i rukovanje pojedinim mjernim i kontrolnim alatima. ravnanje i rezanje. savijanja. korištenje kontrolnih -Precizira znanja: dovoljnog. primjena tih elemenata u mašinstvu. simulacije na kompjuteru. -Ekonomično koristi materijal i energiju. opterećenju . -Vrše vježbu zakivanja. rada alatnih mašina. -Vrši izbor materijala za izradu pojedinih mašinskih elemenata. a prije navedenih operacija izvršavaju 144 . -Razvija sposobnosti izrade prostijih radnih komada koristeći tehnologiju: obilježavanja i ocrtavanja. ravnanje. uz saglasnost. -Postavlja različite vrste jednostavnih pitanja u cilju poticanja učenika na kvalitetne odgovore. ravnanja. održavanje mašina. -Izučavaju -Pokazuje osnovne principe rada alatnih mašina. lemljenja i premazivanja zaštitnim slojem u svrhu zaštite od korozije. zaštita metala od korozije. -Objašnjava i prezentira prethodno pripremljeni obrazovni pano. brušenje i sl. koji kreira zajedno sa učenicima. (pri tome koristiti gotov tehnički crtež ili ga izraditi – procjena nastavnika). koja treba učenik usvojiti. -Koristi različite metode i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti učenika. savijanje. kao i u cilju uvježbavanja i obučavanja u korištenju kontrolnih alata (najprostijih). turpijanje. -Osposobljava se za međusobnu komunikaciju i za saradnju sa nastavnikom. lemljenje. -Shvata značaj pravilnog izbora postupka obrade metala. ispoljavanje estetske osjetljivosti na kvalitet tehničkih dostignuća Razvijanje i poticanje svijesti o potrebi razvoja estetike. grafičko predstavljanje najprostijih mašinskih elemenata. važnost pravilnog rukovanja i održavanja mašina. bušenje i brušenje. savijenje. -Motiviše i upućuje učenike na druge izvore znanja pored udžbenika. rezanja. pružanju prve pomoći u slučaju povreda na radu. pri čemu aktivno primjenjuju usvojena znanja iz obrade materijala. -Procjenjuje interesovanje i napredak učenika. maštovitosti i vlastite kreativnosti Kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različitih odluka Procjenjivanje i vrednovanje vlastitih stavova i stavova drugih Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom Svjesno obavljanje zadatka i obaveze radi postizanja kolektivnog uspjeha Razvijanje pozitivnih stavova prema tehnici ličnim primjerom djelovanjem u razredu -Usvajaju -Snima Alati i mašine za obradu metala -Princip najprostije mašinske elemente. bušenje. -Stežu određeni radni komad u stegu i vrše radne operacije potrebne za izradu radnog komada (obilježavanje i ocrtavanje. srednjeg i visokog nivoa. mjere zaštite na radu.Osnovni elementi mašina -Vrste mašinskih elemenata.). -Korištenje najprostije mašine uz prisustvo i kontrolu nastavnika. osnovna znanja o elementima mašina. zakivanje.

-Učestvuju u izradi ilustracijacrteža. poštovanje uputstava nastavnika i izgrađivanje jasnih stavova o radnoj i tehnološkoj disciplini Usavršavanje različitih misaonih operacija (analiza. uvid u sadržaj kutije prve pomoći. internet (po mogućnosti).mehanizama i uređaja. -Proširuje svoja znanja o korištenju tehnike u cilju zamjene ljudskog rada radom mašina. -Vrši pravilan izbor grafičkih priloga. -Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju učenika.mehanička osnova robota. način prenosa kretanja kod robota. -Dopunjavaju zapisima. -Samostalno proučava odabrane oblasti. Motoristika -Stiče praktične vještine za obavljanje jednostavnih poslova u kućanstvu. Robotika -Razumije značaj pravilnog održavanja i upotrebe motora SUS i motornih vozila. eksperimentiranja i promatranja Razvijanje smisla za racionalno korištenje energije i materijala Razvijanje smisla za tačnost.gradnja sklopova u robotici. generalizacija) na osnovu praktičnog rada. c) saobraćaj: . pri tome koriste šeme. -Pažljivo prate izlaganja i demonstriranja nastavnika o motorima i sklopovima motora i aktivno učestvuju u nastavnom procesu. model. održavanje motora. . vještine i navike za profesionalnu orijentaciju (izbor zanimanja). . -Koristi stečena znanja. -Proširuje već stečena znanja iz pojedinih oblasti koje je odabrao za izbornu nastavu. pano novim -Redovno ocjenjuje rad učenika i vođenje urednih zabilješki. koriste i druge izvore: enciklopedije. . -Dosljedno izvršavaju sve zahtjeve nastavnika u individualnom. princip rada. . školskoj radionici. posmatra i zaključuje. -Uočavaju važnost korelacije nastavnih sadržaja iz ostalih predmeta i tehničke kulture i primjenjuju već stečenih znanja u rješavanju postavljenih zadataka. kao i slajdove ili multimedijalne prikaze.vrste saobraćaja. proizvodnja i montaža: . prikuplja informacije i podatke. grupnom i frontalnom radu. -Aktivno prate izlaganja i nastavnika o osnovama robotike. jasno prezentira osnovne podatke iz različitih oblasti tehnike. radni prostor robota. goriva i maziva.razvoj saobraćaja. stiče vještine. -Objašnjava opće i lične mjere zaštite na radu.motori SUS i motorna vozila. .-Vrste motora.elemenata mašina. kao i slajdove ili multimedijalne prikaze. -Koordinira rad i usmjerava aktivnosti učenika. 145 . sinteza. -Shvata značaj razvoja tehnike i tehnologije u životu čovjeka. -Pored udžbenika i osnovne literature. . pogon robota. fotografije. b) robotika: . -Objašnjava važnost poštovanja radne i tehnološke discipline (sve ove mjere su neophodne jer se učenici prvi put susreću sa ovakvim mašinama i programima rada). model.programiranje robota. prate zanimljive članke i informacija sa medija. fotografije. interesa učenika i mogućnosti škole). pri tome koriste šeme.povezivanje robota s računarom. kreiraju obrazovni pano. -Sarađuje sa roditeljima. priručnike. u skladu sa uzrastom i mogućnostima učenika. -Proširivanje znanja i sticanje novih znanja iz jedne od sljedećih oblasti: Izborni dio (konkretan program izbornog dijel utvrđuju nadležni organi škole na osnovu potreba lokalne zajednice. urednost i savjesnost pri obavljanju zadataka teorijskim praktičnim i eksperimentalnim radom Razvijanje navike održavanja sredstava za rad Ispoljavanje spremnosti i sposobnosti za sticanje novih znanja i primjenu novih naučnih dostignuća u korist blagostanja čovjeka Jasno ispoljavanje interesa i želje za bavljenje tehnikom koja treba da postane trajna potreba Kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različtih odluka -Razvoj robota. a)konstruisanje. različitih vrsta mašinskih konstrukcija.

146 .

Sve usavršenija sredstva (hardver i softver) u oblasti informacijskih i komunikacijskih tehnologija. 147 . Stvaranje i razvijanje navika i stavova u vezi sa korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije. 2. vještina i razvijenih sposobnosti u osnovnoškolskom uzrastu. zahtijevaju da opća populacija stanovništva mora raspolagati sposobnostima. umijeća i vještine. 3. Četiri odrednice: osnovna znanja. koja nezadrživo osvajaju svijet i prodiru u sve oblasti ljudskog rada i djelovanja. Sticanje i razvijanje sposobnosti za rješavanje problema u različitim oblastima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije.INFORMATIKA ZA VII RAZRED 2 časa sedmično (70 časova godišnje) ZAŠTO UČITI INFORMATIKU I RAČUNARSTVO (INFORMACIONO-KOMUNIKACIONU TEHNOLOGIJU)? Izučavanje sadržaja iz oblasti informatike i računarstva u sedmom razredu osnovne škole ima značajnu ulogu u pripremanju učenika za nastavak školovanja i u njihovom osposobljavanju za kasnije uključivanje u svijet rada i životne tokove. čine područja učenja i na njima počiva koncepcija nastave informatike u osnovnoj školi. 4. Uspješno snalaženje mladih osoba u tehnički i tehnološki razvijenom društvu u mnogome zavisi od njihovih stečenih znanja. Umijeća i vještine učenici stiču upotrebom savremenih računara i aplikativnih programa. Osnovna znanja učenici stiču upoznavanjem principa i praktičnih rješenja na kojima je zasnovana računarska odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija. ali i kulturnim navikama za korištenje raspoloživih tehničkih resursa u različitim situacijama. 1. navike i stavovi te sposobnosti za rješavanje problema uz primjenu računara.

osnovna znanja o jednom programskom jeziku OSNOVNA ZNANJA .da učenici upoznaju karakteristike programskih jezika .da se upoznaju sa mogućnostima softvera opće i posebne namjene .osnovna znanja o strukturi računara. primjeni u komunikaciji i rješavanju problema .sposobnosti korištenja softvera opće namjene (opća aplikacijska programska sredstva: obrada teksta.da učenici upoznaju strukturu računara .sposobnost za donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija .da se učenici osamostale i steknu samopouzdanje pri rukovanju i korištenju računara i pratećih uređaja .da učenike upozna sa načinima korištenja internet usluga . rješavanje numeričkih zadataka uz pomoć ICT-a) .da učenike upozna sa mjerama sigurnosti pri radu sa računarima i drugom opremom OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA . opća aplikacijska programska sredstva i okolina programskih jezika) .da učenici shvate ulogu informacijskih tehnologija u savremenom društvu .da učenicima predstavi moguće sklopovske i programske probleme u svakodnevnom radu i uputi na načine njihova otklanjanja UMIJEĆA I VJEŠTINE .osnovne vještine pretraživanja interneta i slanja i primanja elektroničke pošte . rješavajući zadatke uz pomoć ICT-a .da učenike upozna sa načinima rješavanja problema uz pomoć računara .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati pomagala za pripremu pisanih dokumenata i izradu prikaza .da učenici upoznaju kako mogu upotrebljavati multimedijske alate kao podršku vlastitim i grupnim rezultatima učenja . pokretanja i korištenja uobičajenih programa (operativni sistemi.da učenicima predstavi načine pohranjivanja i čuvanja informacija u računarima . rad sa proračunskim tablicama i grafikom) .da učenici znaju upotrebljavati osnovne programske alate kao sredstva za učenje i istraživanje .da učenike upozna sa načinima komuniciranja posredstvom različitih medija .osnovne vještine rješavanja problema uz pomoć računara (unos teksta i njegov prikaz.PODRUČJA UČENJA CILJEVI I ZADACI .osnovne vještine pretraživanja interneta i slanja i primanja elektroničke pošte .sposobnost algoritamskoga načina razmišljanja pri rješavanju svakodnevnih problema SPOSOBNOSTI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA 148 .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati ulazno-izlazne uređaje . postupke uključivanja i isključivanja računara. njegovoj primjeni u raznim djelatnostima.vještine individualnog i kolektivnog rada u grupama.osnovna znanja i vještine povezivanja računara sa pratećom opremom.

pri čemu svaka posebno ostvaruje predviđeni sedmični fond časova. putem interneta .da učenicima ukaže na potrebu da koriste raspoloživu literaturu . njegovo potpuno izvođenje zahtijeva određeni standard tehničke opremljenosti. Ponavljanje pojedinih nastavnih jedinica treba izbjegavati. Nastavnik informatike organizuje i izvodi nastavni proces uz primjenu svih savremenih oblika i metoda rada. Nastavni sadržaji u okviru ovih tema su novi ili prošireni.da učenike upozna sa zahtjevima kulturne upotrebe računarske i informacione tehnologije . po principu: jedan računar – jedno radno mjesto – jedan učenik. Naime.METODIČKE NAPOMENE Nastavne teme: Arhitektura računara. Rješavanje problema uz pomoć računara i Programiranje nose naslove kao i u šestom razredu. Grupe ne treba da imaju više od 16 učenika.da učenicima ukaže na pravne i etičke principe upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije i ukaže na posljedice njihovog narušavanja . Zato realizacija programskih sadržaja u sedmom razredu od nastvanika zahtijeva znatno složeniju pripremu za izvođenje nastave. onda zato treba da postoje dva razloga: da obezbijedi korelaciju sa složenijim gradivom koje treba da se realizuje poslije toga i da se obrade pojedini aspekti koji nisu obrađeni u šestom razredu. Kvalitetno organizovana nastava i realizacija programa pretpostavlja samostalan rad učenika na računaru. koristeći raspoloživa nastavna sredstva.navika pretraživanja i prikupljanja informacija elektronskim putem. Prenos podataka i računarske mreže. Primjena računara.NAVIKE. Odjeljenja se dijele u dvije grupe.da učenici prihvate oblik timskog rada pri rješavanju problema . ali ako se to čini. Nastavnicima koji realizuju nastavni program ostavljena je potpuna sloboda: 149 .navika korištenja informatičke literature DIDAKTIČKO . STAVOVI . Resursi za realizaciju Nastavne teme omogućuju da se izvedbeni program prilagodi tehničkim mogućnostima pojedinih škola.

Pri obradi nastavnih tema Programiranje i Rješavanje problema uz pomoć računara. likovne kulture (računarski dizajn. određivanja broja časova za obradu pojedinih tema. Nastavnici informatike treba da. u skladu sa mogućnostima škole. što u velikoj mjeri zavisi od uslova u kojima nastavnik treba da realizuje nastavu. organizuju rad i vode sekcije informatičkog i računarskog karaktera u okviru slobodnih tehničkih aktivnosti učenika. U nastavi informatike nema časova na kojima se obrađuju isključivo teoretski sadržaji. vodeći računa da realizuju kompletnu strukturu odabranog programskog jezika. ne preporučuje se upotreba više od jednog programskog jezika. Vrednovanje i ocjenjivanje Nastavnik informatike treba neprestano da prati napredovanje učenika. stvara povoljnu mikroklimu za učenje. izbora praktičnih vježbi koje treba kombinovati sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. mora biti tako koncipiran da učenici na svakom blok času izvode vježbe i rješavaju probleme uz pomoć računara. Korelacija nastavnih sadržaja Korelacija sa nastavom matematike (Numerički brojni sistemi i Binarna aritmetika). Kontinuirano ocjenjivanje doprinosi poboljšanju kvaliteta nastave. kojeg sačinjavaju nastavnici. ali nastavnici mogu koristiti i neki drugi programski jezik. nastavom tehničke kulture (računala su sastavni dijelovi mnogih tehničkih naprava i sistema) i nastavom kulture življenja (računala i prateća oprema i namještaj treba da imaju mjesto u savremenom stanu) je neophodna i po prirodi sadržaja unaprijed određena.- izbora operativnih sistema i aplikativnog softwera koji će biti preferirani u nastavi. ali je isto tako potrebno ostvariti povezanost sa nastavom bosanskog. stranih jezika (obrada teksta ima neposredne veze s funkcionalnom pismenošću). srpskog jezika i književnosti. Izvedbeni program. hrvatskog. bez obzira što su u programu navedeni drugi primjeri. Neposredna povezanost nastave informatike sa nastavnim sadržajima drugih predmeta mogla bi omogućiti bolje razumijevanje i korisniju upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije. podstiče učenike na intenzivan rad i polučuje očekivane ishode učenja. 150 . grafički i slikovni prikazi zahtijevaju sposobnost likovnog izražavanja) i drugih nastavnih predmeta. U programu je preferiran BASIC.

Prilagođavanje vrši nastavnik informatike u saradnji sa stručnim timom za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole ili šire. učenikovo učešće u diskusijama o pojedinim temama. treba da ravnopravno učestvuju rezultati koje je učenik postigao u područjima: . Prilagođavanje se vrši prema sposobnostima učenika koji treba da pohađaju nastavu sa prilagođenim programom.izgrađivanja sposobnosti za rješavanje problema uz primjenu računara (primjena znanja i umijeća). nastavnik treba da prati. . Prilagođavanje se može izvršiti za grupu učenika ili individualno.sticanja umijeća i vještine. njegovu spremnost na saradnju i uključivanje u zajedničko rješavanje pojedinih problema.usvajanju navika i stavova. koju učenik dobija na kraju školske godine. načina organizacije rada i očekivanih ishoda učenja. 151 . kako je predviđeno zakonom. Pored toga. . učešća učenika u grupnom radu.U konačnoj ocjeni.sticanja osnovnih ICT znanja. Prilagođavanje programa U školama u kojima postoje učenici sa posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. međusobnom ocjenjivanju i samoocjenjivanju i drugo. . evidentira i ocjenjuje aktivnost učenika prilikom izvođenja vježbi. Proces prilagođavanja se vrši na osnovu programa redovne nastave u pogledu sadržaja.

-Usvojen pojam brojni Numerički (brojni) sistemi.SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. 1. posebno u procesu učenja u školi i kod kuće Podsticanje radoznalosti za spoznajama u oblasti informatike Izgrađen stav o značaju brojnih sistema u oblasti informatike i računarstva Učenik treba da pravilno i uspješno tumači ulogu brojnih sistema Izgrađen stav o ulozi binarne aritmetike u načinu rada računara Shvatanje i -Aktivno učestvovanje u nastavnom procesu. binarni i heksadecimalni brojni sistemi -Elementi brojnih sistema -Sposobnost zapisivanja brojeva u decimalnom. informacija i podatak -Obrada informacija i obrada podataka -Pojmovi: ulazne i izlazne informacije -Sposobnost razlikovanja pojma informacije od pojma podatak -Razlikovanje ulazne od izlazne informacije -Razvijanje sposobnosti selekcije i korištenja raspoloživih informacija -Prezentiranje nastavnih sadržaja. davanje dodatnih objašnjenja grupi ili pojedinim učenicima. Binarna aritmetika. organizovanje. uključivanje u rasprave i diskusije o informatici. oduzimanje. -Izvršavanje obaveza u toku izvođenja vježbi. binarni. -Vođenje potrebne dokumentacije i pribilješki. Sposobnost prevođenja brojeva iz jednog sistema u drugi -Prezentiranje nastavnih sadržaja. pomaganje učenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva. Informacija i podatak. -Praćenje aktivnosti učenika. 152 . Uticaj računara na okolinu i pojedinca. AKTIVNOST AKTIVNOST STAVOVI. -Pojmovi: informatika. Decimalni. OSNOVE INFORMATIKE Definicija informatike. -Aktivno učešće u vježbama. vođenje i usmjeravanje rasprave o informatici. (numerički) sistem -Baza (osnova) brojnog sistema -Decimalni (dekadni). -Sabiranje. binarnom i heksadecimalnom brojnom sistemu. heksadecimalni (heksadekadni) sistem. informacijama i podacima. Obrada informacija. -Praćenje predavanja i uputa nastavnika. množenje i dijeljenje binarnih brojeva -Uticaj računara na cjelokupno -Uočavanje značaja binarne aritmetike kao matematičke osnove funkcionisanja (rada -Uključivanje u rasprave o ulozi binarne aritmetike u -Izbor oblika rada koji će omogućiti učenicima razumijevanje i usvajanje znanja o binarnoj aritmetici. UČENIKA: NASTAVNIKA: PONAŠANJE Učenik treba da usvoji i razvija pozitivan stav prema informacijama koje mu stoje na raspolaganju.

društvo i na povećanje čovjekovih sposobnosti

računara) -Sposobnost uočavanja efekata uticaja računara na čovjeka i zastupljenosti u svim oblastima ljudskog rada

prihvatanje informacione i računarske tehnologije kao važnog činioca ljudske savemene svakodnevnice

funkcionisanju računara; rad na prikupljanju tekstualnog i drugog grafičkog materijala za izradu panoa o značaju informatike i računarstva.

-Prezentiranje primjera koji ukazuju na rezultate uticaja računara na okolinu i pojedinca.

-Razvoj računara, pomagala za računanje, mehaničkih automata za obavljanje računskih operacija, generacije računara
2. ARHITEKTURA RAČUNARA
Historijski razvoj računara. John Von Neumannova struktura računara. Pojava mikroprocesora. Podjela (vrste) računara. -Grupe uređaja: ulazne jedinice, izlazne jedinice i centralna jedinica -Pojava, vrste i uloga mikroprocesora -Vrste računara: kućni i personalni (PC), stolni (desktop) i prenosni (laptop, notebook, hand-held, palmtop, PDA – Personal Digital Assistant)

-Učenici razlikuju ulogu računara po generacijama (prva - peta)
-Učenici su sposobni da nacrtaju blok šemu računara (John von Neumannova arhitektura računara) -Sposobnost razlikovanja vrsta računara i poznavanje njihove namjene

Pokazuju interes za korištenje svih vrsta računara Pravilno se odnose prema ICT sredstvima u kabinetu informatike Održavaju odgovarajuću pažnju na času, prate izlaganje nastavnika

-Upoređuju
računare i njihove mogućnosti, ranijih generacija i sadašnjih; -Organizuju prikupljanje pojedinih dijelova računara i demonstriraju ih na časovima. -Koristi raspoloživa sredstva pri obradi novog gradiva; -Demonstrira različite dijelove računara, ulazno izlazne jedinice, način njihovog povezivanja i drugo; -Kontroliše stepen usvojenosti znanja od strane učenika.

-Radne stanice, miniračunari, veliki računari, superračunari

153

-Ulazne i izlazne jedinice PC
računara i njihove uloge -Ulazni i izlazni vezni sklopovi PC računara -Procesor (centralna jedinica), interna memorija, eksterna memorija, kontroler eksterne memorije -Blok šema hardverske strukture PC računara -Znaju nabrojati ulazne jedinice: tastatura, miš, pomična kuglica, grafička ploča ili tablet, skener, palica za igru (džojstik), mikrofon, digitalna kamera -Znaju nabrojati izlazne jedinice: monitor, štampač (printer), crtač (ploter), multimedijski projektor, zvučnik -Modem (ulazno-izlazni uređaj) -Ulazno-izlazni vezni sklopovi: paralelna vrata (port), serijska vrata, USB (Univesal Serial Bus) vrata, grafička kartica, zvučna kartica -Interne memorije: RAM i ROM, PROM, EPROM i EEPROM -Interne i eksterne sabirnice -Matična ploča, kartice (adapteri), utičnice (slotovi)

-Učenici su sposobni razlikovati ulazne i izlazne jedinice od ulaznih i izlaznih veznih sklopova
-Sposobni su objasniti ulogu centralne jedinice (procesna jedinica, procesor) -Sposobnost priključivanja ulaznoizlaznih jedinica na računalo i podešavanje njihovog rada -Učenici su sposobni razlikovati pojedine ulazno izlazne vezne sklopove -Raspoznaju fizičke oblike pojedinih eksternih memorija -Razlikuju jedinice za brzinu pristupa podacima od jedinica za kapacitet memorije -Znaju vrste eksternih memorija: disketa (flopi disk), ZIP disk, hard (tvrdi, fiksni) disk, kompakt disk (CD), magnetne trake, USB Drive Pravilno koriste ulazno izlazne jedinice i vezne sklopove Izgrađuju pravilan stav prema hardverskim komponentama Ukazuju na pravilan način upotrebe, čuvanja i skladištenja opreme Prihvataju realnost u vezi sa primjenom računarske tehnologije

-Aktivno
učestvuju u vođenju rasprave o računarskom hardveru; -Prikupljaju štampani (grafički materijal u vezi sa računarskim hardverom te izrađuju zidne novine; -Postupke rada sa hardverskom opremom prethodno provjeravaju; -Ukazuju na propuste koje čine njihovi drugovi; -Uredno vode pribilješke na časovima.

-Kontroliše izvršavanje
radnih obaveza: vođenje odgovarajuće dokumentacije i pravljenja pribilješki; -Evidentira napredovanje učenika;

PC računari. Hardverska struktura PC računara (CPU, memorije, sabirnice, ulazni uređaji, izlazni uređaji).

-Govori o pravilnom odlaganju starih komponenti i kompletne računarske opreme; -Prezentuje nastavno gradivo uz optimalnu primjenu metode demonstracije; -Objašnjava posljedice nepravilnog priključivanja i rukovanja komponentama računara; -Ukazuje na mjere HTZ pri radu sa računalom.

154

-Definicija softvera (software);
podjela softvera: sistemski i aplikativni (korisnički); računarski virusi (antiaplikativni softver) -Sistemski softver, najvažniji – operativni system; MS Windows, Unix-Linux, MS DOS.; pomoćni uslužni programi: programi za arhiviranje WinZip, Win RAR i razni programi za održavanje; kompajleri -Računarski virusi: trojanski konj, kameleoni, softverske bombe, logičke bombe, vremenske bombe, crvi -Antivirusni programi: detektori, čitači, štitovi -Mjere bezbjednosti pri radu sa računarom: hardverska i softverska bezbjednost

-Sposobni su instalirati
odgovarajuće programe (softversku podršku), slijedeći uputstva o upotrebi -Razlikuju sistemski od aplikativnog softvera -Sposobni su da otkriju prisustvo virusa i da ga uklone pomoću programa: Norton Antivirus, McAfee VirusScan Deluxe, Sophos Antivirus, F-Prot Professional i drugi Imaju izgrađen stav prema računarskom softveru Znaju njegovu ulogu i vrijednost Računarski sotver znaju čuvati i sa njim pravilno rukovati

-Pokazuju interes za primjenu savremenog softvera; -Uključuju se u diskusije o primjeni softvera, njegovim mogućnostima i uslovima za instaliranje; -Pomažu drugovima koji zaostaju u savladavanju i usvajanju gradiva.

-Ukazuje na razvoj softvera i
na sve veće mogućnosti njegove praktične primjene jer se računarski hardver brzo razvija, a cijene postaju sve pristupačnije; -Kontroliše napredovanje pojedinih učenika; -Informacije pruža postupno, vodeći računa o psihofizičkim sposobnostima učenika da ih prihvate.

Softver za PC računare. Sistemski i aplikativni.

3. OSNOVNI PRINCIPI RADA RAČUNARA
Mjere bezbjednosti pri radu sa računarima. Instaliranje računara. Start up proces (uključivanje i pokretanje) računara.

-Način instaliranja računara: instaliranje hardvera, instaliranje softvera; instalacioni program: install ili set up; start meni -Vrste instalacije: tipična, kompaktna, prilagodljiva -Negativne posljedice pri korištenju ilegalnih kopija originalnih diskova legalnog softvera; besplatni programi (freeware), korištenje programa

-Sposobni su da primjenjuju mjere bezbjednosti u radu sa računarima -Sposobni su da uključe i pokrenu računar -Zna šta je registracijska baza -Sposoban je da vrši deinstalaciju pojedinih programa i poznaje opasnosti koje tom prilikom prijete drugim

Stekli su potreban nivo odgovornosti da poštuju mjere bezbjednosti pri radu sa računarom (softverska i hardverska bezbjednost Pravilno postupaju pri instaliranju softvera, uključivanju i pokretanju računara Ne vrše deinstalaciju pojedinih programa

-Analiziraju
postupke pravilnog rada sa računarom; -Primjenjuju mjere bezbjednosti pri radu; -Organizuju rasprave o legalnom i nelegalnom softveru, ukazujući na

-Demonstrira bezbjedan rad
sa računarom i način instaliranja programa; -Posvećuje pažnju da učenici steknu pravilan odnos prema primjeni mjera bezbjednosti; -Prati i evidentira napredovanje učenika, ističe i pohvaljuje napredne. Onima koji zaostaju pruža neophodnu pomoć i daje dodatna uputstva.

155

za funkcionisanje tastature. Znaju koji je neophodan softver za rad računara Pravilno tumače i pravilno se odnose prema računarima i računarskoj opremi. vrste komunikacije: grafičko okruženje. ali i primjere kada komunikacija treba da bude drugačija. -Pribavljaju dodatnu računarsku i informatičku literaturu koju čitaju i analiziraju na času. pomoćni upravljački programi – drajveri -Dijelovi koji sačinjavaju moderni računar -Neophodna oprema: kućište računara. -Potiče učenike na savladavanje teorijskih ali i praktičnih sadržaja. . priključni kablova -Poželjna (preporučljiva) oprema: ZIP disk. Opća struktura komunikacionog procesa. -Demonstrira komunikaciju pomoću grafičkog okruženja.besplatno na određeno vrijeme (shareware programi). .tastatura i miš.modem. -Organizuje vježbe i kontroliše izvršavanje zadataka. opći model komunikacionog procesa -Hardverski interfejs (međuveza): ulazno izlazne jedinice i pripadajući vezni sklopovi -Softverski interfejs: odgovarajuća programska podrška npr. . kanal veze (komunikacioni kanal). Pokazuju interesovanje za najnovije verzije računarskog hardvera i softvera. . -Potreba za komunikacijom čovjek – Komunikacija korisnika sa računarom. i korisnički softver Microsoft Office sa svojim aplikativnim programima instaliranim programima bez prisustva stručnih lica štetne posljedice primjene nelegalnog softvera. učestvuju u raspravi koja se vodi na temu komunikacije korisnika sa računarom. odnosno računala sa minimalnom konfiguracijom.flopi disk. pisač CD diskova. -Podstiče učenike na kupovinu i čitanje stručnih časopisa iz oblasti računarstva i informatike. -Daju primjere uspješne komunikacije. -Ističu primjere primjene mjera koje zahtijeva -Vrši prezentaciju opće strukture komunikacionog procesa. (Neophodni minimum hardvera i softvera da bi računar mogao da radi). štampač. . prijemnik informacija. . napojna jedinica.matična ploča sa mikroprocesorom. skener. a po mogućnosti i komunikaciju putem glasa. pisač i čitač DVD diskova i drugo -Neophodan softver za rad računara: operativni sistem Windows ili Linux. objašnjava vrste komunikacije i računarsku ergonomiju. računar (dostava podataka računaru – prihvatanje i interpretacija informacija) -Elementi komunikacije: izvor informacija. poštujući savremene ergonomske zahtjeve Izgradili su osobinu poštovanja računarskih -Aktivni su na času. 156 .hard disk. Podržavaju nastojanje da se kad god je to moguće nabavlja i instalira savremeni hardver i softver sa velikim mogućnostima. glasovna komunikacija. -Poseban interes pokazuju prema novim konfiguracijama prenosnih računara LAP TOP. . -Demonstrira neophodnu opremu. komunikacija čovjek – računar.zvučna kartica. demo i pune verzije programa. .RAM memorija.grafička kartica. Računarska ergonomija . -Sposobni su da nabroje dijelove modernih računara -Hardverski dijelovi: .čitač kompakt diskova. za novije ulazno izlazne jedinice i drugo. miša i drugo -Komunikacija čovjeka sa računarom -Sposobni su da ostvare neophodnu komunikaciju sa računarom kako bi rješavali pojedine probleme -Sposobni su da grafički predstave opći model komunikacije čovjeka sa računarom -Sposobni su opisati hardverski i softverski interfejs -Sposobni su objasniti šta je GUI -Znaju oblike i fizičke karakteristike radnog Prihvataju način komunikacije čovjeka sa računarom Računar i svu njegovu opremu doživljavaju kao čovjekovu neminovnost za uspješno savremeno življenje Pravilno se odnose prema uslovima rada sa računarom. Minimalna hardverska i softverska konfiguracija PC računara. te ih poredi sa drugim računarima savremene konfiguracije.

pomoću grafičkog okruženja (GUI Graphical User Interface); komunikacija između čovjeka i računara putem glasa -Računarska ergonomija

prostora i ulazno izlaznih jedinica, zračenje i osjetljivost ekrana, izbor boja na ekranu, vrste namještaja (stolica i radni sto)

ergonomskih zahtjeva i primjene potrebnih mjera

računarska ergonomija.

-Klasična primjena računara:
naučno-tehnički proračuni, masovna obrada podataka; uloga teksta procesora: editiranje (uređivanje) teksta i formatiranje (oblikovanje) teksta -Microsoft Word za Windows; izgled (elementi) prozora: naslovna traka sa dugmadima za minimizaciju, maksimizaciju i zatvaranje prozora, traka glavnog menia, trake „Standard“, „Formating“ i „Drawing“ sa alatima, horizontalni i vertikalni linijar, horizontalna i vertikalna traka za pomak, tačka umetanja (kursor), dugmad za izbor načina prikaza, statusna traka, prozor dokumenta (radna površina), pokazivač miša (kada je priključen) -Pregled osnovnih operacija u programu Microsoft Word za Windows -Padajući meniji kao skupovi logički povezanih naredbi

-Učenici su sposobni da
ponove klasičnu primjenu računara -Sposobni su da reproduciraju znanja o razvoju softvera za obradu teksta -Sposobni su da demonstriraju i pokažu izgled i elemente prozora tekst procesora -Sposobni su da objasne sadržaj trake glavnog menija: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window i Help

Iskazuju poseban interes da se upoznaju sa mogućnostima tekst procesora, a posebno sadržajima pojedinih padajućih menija Pravilno postupaju u toku izvođenja vježbi Razvijaju navike korištenja tekst procesora u svakodnevnom radu i učenju Provjera znanja iz ortoepije i ortografije te povezivanje računarskih znanja sa znanjima iz drugih nastavnih predmeta

-Aktivno se
uključuju u nastavni proces, prate nastavnikovo izlaganje, učestvuju u fazi ponavljanja i utvrđivanja gradiva; -Vode pribilješke na času; vrše demonstraciju elemenata prozora tekst procesora i vode diskusiju o pojedinim elementima prozora.

-Prezentuje nastavno gradivo,
klasičnu primjenu računara, razvoj softvera za obradu teksta, izgled i elemente prozora, osnovne operacije u MS Wordu; -Kontroliše aktivnost učenika, potiče one koji zaostaju, ističe one koji brže savladavaju gradivo; -Evidentira rezultate koje učenici postižu na vježbama; -Vodi računa da učenici pravilno i prema uputstvima koriste računarsku opremu.

4. PRIMJENA RAČUNARA
Programi za obradu teksta. Razvoj softwarea za obradu teksta (tekst procesora) na PC računarima. Pregled osnovnih operacija.

157

Ubacivanje tablica i ostalih netekstualnih elemenata u tekstualne dokumente. Provjera pravopisa, gramatike i automatsko ispravljanje grešaka

-Upotreba padajućeg menija Table za ubacivanje tablica u tekstualne dokumente
Postupci ubacivanja crteža, slika, grafikona, šema i drugih elemenata

-Sposobni su da se služe
padajućim menijima a posebno menijem Table kako bi umetnuli netekstualne elemente u tekstualni dokument

Upotrebljavaju naredbe za provjeru pravopisa, gramatike i automatskog ispravljanja grešaka

-Aktivno se
uključuju u izvođenje vježbi .

-Kontroliše izvođenje vježbi i
evidentira rezultate.

-Zna nabrojati koji su danas u
upotrebi programi za tabelarne proračune: Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro -Microsoft Excel ima karakterističan oblik. Njegovi osnovni elementi su: naslovna traka, traka glavnog menija, trake sa altima „Standard“, Formatting“ i „Drawing“, dugmad za uređivanje, polje sa nazivom ćelija, traka formula, oznake kolona, polje za uređivanje formula, horizontalna i vertikalna traka za pomak, oznake redova, oznaka aktivne ćelije, dugmad za izbor radnih stranica, oznake radnih stranica, Stvaraju naviku upotrebe tabličnog kalkulatora u procesu učenja i pisanju referata i raznih izvještaja Razvijaju sposobnost i znanje predstavljanja podataka (i informacija) u tablicama i pomoću grafikona Razvijanje estetskih osobina i likovnih sposobnosti pri uređivanju dokumenata, koristeći prostor, oblike, boje i druge elemente

-Uključuju se u
kreiranje vježbi; -Izvršavaju obaveze koje postavlja nastavnik, a zatim predlažu vježbe prema svojim potrebama i nahođenjima; -Traže pomoć ukoliko ne uspijevaju da riješe svoj zadatak; -Koriste raspoložive udžbenike i drugu literaturu kako bi prije došli do rješenja.

-Sposobni su pokrenuti
program za tabelarne proračune -Sposobni su pokazati i demonstrirati osnovne elemente prozora, unos podataka, zatim urediti i oblikovati radne stranice, vršiti proračune i kreirati grafikone -Sposobni su da objasne i koriste padajuće menije smještene u traku glavnog menija: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Window i Help

-Prezentuje nastavno gradivo:
razvoj softvera za tabelarne proračune, načine unosa podataka, uređivanje i oblikovanje radnih listova, pregled operacija, daje instrukcije za obavljanje proračuna i kreiranje grafikona; -Nadzire aktivnost učenika; -Obezbjeđuje pedagošku, nastavnu mikroklimu u kabinetu pogodnu za uspješno učenje i ugodan boravak učenika.

Proračunske tablice. Razvoj software-a za tabelarne proračune na PC računarima. Unos podataka. Uređivanje i oblikovanje radnih stranica. Pregled operacija. Obavljanje proračuna. Kreiranje grafikona.

statusna traka -Unos podataka se vrši u aktivne
ćelije. Mogu se unositi slijedeći podaci: tekstualni, brojčani, datumski, vremenski i formule Programi za upravljanje bazama podataka. Osnovni pojmovi o bazama podataka.

-Najpoznatiji programi za
upravljanje bazama podataka: Microsof Access, Mikrosoft Visual

-Sposobni su nabrojati
najpoznatije programe za upravljanje bazama

Uočavaju potrebu da koriste baze podataka za potrebe učenja,

-Aktivno učestvuju
u vježbama koje je

-Organizuje vježbe u MS
Access-u li MS Outlook-u;

158

Organizacija baza podataka. Aplikacije baza podataka.

Foxpro, Paradox i Claris Filemaker Pro -Baze ličnih informacija (organizeri) koriste: Lotus Organizer, Microsoft Outlook i Act

podataka, te organizere i aplikacije koje korisniku omogućavaju manipulaciju podacima

zatim za unos, pohranjivanje i korištenje ličnih informacija i slično.

planirao nastavnik; -U toku časa uredno vode zabilješke u bilježnice.

-Daje potrebne dodatne informacije.

-Pod računarskom grafikom se
podrazumijeva prezentacija informacija pomoću slika u kojima su glavni nosioci informacija, oblici i boje; grafički programi: programi za crtanje, programi za slikanje i programi za dizajniranje -Programi za crtanje su: CorelDRAW, Adobe Illustrator -Programi za slikanje su: Adobe PhotoShop, Corel PhotoPaint, MetaCreations' Painter i JASC's PaintShop Pro -Program za projektovanje i dizajniranje je CAD (Computer Aided Desingn)

-Sposobni su objasniti da
računarsku grafiku možemo podijeliti na dvodimenzionalnu (2D) i trodimenzionalnu (3D) grafiku -Računarska grafika mora imati hardversku i softversku strukturu -Hardversku strukturu (podršku) čine ulazno izlazne jedinice računara -Softversku strukturu (podršku) čini jezgro grafičkog sistema -Sposobni su da izvode nad elementima slike, npr. fotografijama (grafičkim objektima) slijedeće operacije: filtriranje, izoštravanje i specijalne efekte -Mogu nabrojati poznate DTP programe: QuarkXPress, Adobe PageMaker, Microsoft Publisher, Adobe In Design itd. Stekli su znanja i uvjerenja da je računarska grafika neophodna kada se govori o primjeni računara Imaju izgrađen stav da je potrebno steći (usvojiti) elementarna znanja o računarskoj grafici i mogućnostima njene primjene Stekli su uvjerenja i zauzeli stav da bez poznavanja strukture grafičkih sistema i manipuliranja elementima slike nije moguće uspješno koristiti bogate mogućnosti računarske grafike Posebno iskazuju interes za sticanje znanja o programima za stolno izdavaštvo DTP.

-Učestvuju u
nastavnom procesu i prema uputstvima nastavnika izvode vježbe; -Pripremaju se da znanja koja steknu iz oblasti računarske grafike koriste pri učenju sadržaja iz drugih nastavnih predmeta; -Prikupljaju dodatnu literaturu i tekstove iz štampe i stručne periodike; -Uključuju se u raspravu o grafičkim paketima, iznose svoja iskustva i spoznaje; -Izrađuju odgovarajuće panoe sa sadržajima iz oblasti računarske grafike.

-Vrši prezentaciju nastavnog
gradiva: o grafičkim paketima, strukturi grafičkih sistema, o manipuliranju elementima slike, grafičkim paketima, programima za DTP; -Bira najpovoljnije nastavne metode i oblike rada prema uslovima u kojima nastavu izvodi; -Također, u skladu sa raspoloživom računarskom opremom organizuje vježbe tako da svaki učenik može savladati osnovne zahtjeve u pogledu poznavanja hardverske i softverske podrške za DTP. Prati aktivnosti učenika i podstiče njihov rad. U slučaju potrebe vrši naknadnu demonstraciju svima ili samo pojedinim učenicima.

Grafički programi. Uvod u računarsku grafiku. Struktura grafičkih sistema. Manipuliranje elementima slike. Grafički paketi. Programi za stolno izdavaštvo - DTP.

-Osnovne operacije sa grafičkim objektima: translacija, rotacija, skaliranje i smicanje
-Druge operacije: prevrtanje slike po horizontali i vertikali, izmjena svjetla slike, izmjena kontrasta, izmjena boja, pretvaranje kolor slike u crnobijelu sliku -Stolno izdavaštvo DTP (Desktop Publishing) kao skup postupaka koji koristi računar (i sve njegove ulaznoizlazne jedinice) i odgovarajući softver za izdavanje knjiga, brošura, novina, kataloga itd.

159

-Koristi nastavne metode demonstracije i objašnjavanja prvo frontalno a zatim u grupama. primjenjuje efikasne oblike rada. obrazovne igre. atlasi. elektroničke knjige. simulacije -Znaju da ovi programi služe za vježbanje i učenje u raznim oblastima: matematika. FTP (File Transfer Protocol) za prenos dokumenata. rječnici. Osnovni pojmovi o multimediji. -Angažuje učenike koji imaju iskustva i znanja u korištenju hiperteksta i hipermedije da pomažu drugim učenicima u toku vježbi. ćaskanje IRC (Internet Relay Chat). rječnike. Hipertekst i hipermedija -Posebni (specijalni) programi za kreiranje hipertekstualnih i hipermedijalnih dokumenata su: Microsoft FrontPage i Macromedia Dreamweaver -Prikaz i manipulacija sa trodimenzionalnim objektima vrši se u 3D multimediji (3D WEB) 160 . atlasi. prenos glasa VOI (Voice Over Internet) tehnologije. -Princip WWW zasnovan na hipertekstu i hipermediji -HTML (Hiper Text Markup Language) je standard za zapisivanje hipertekstualnih dokumenata -Znaju pojam hiperteksta. -Multimedijalni programi namijenjeni za obrazovanje (edukaciju) koriste različite vrste medija za prezentaciju informacija: tekst. Interaktivni multimedijski obrazovni programi. elektroničke knjige. videoisječak. ali i za igru i razonodu -Iskustva sa korištenjem hiperteksta i hipermedije te 3D multimedije prenose drugim učenicima. rječnici. saobraćaj. hiperveza (hiperlink) -Znaju pojam hipermedije (hiperlinkovanje slike. simulacije -Pažljivo prate izlaganje nastavnika. Enciklopedije. animaciju. Neophodna hardverska i softverska podrška . -Pomažu učenicima koji nisu na vrijeme izvršili zadatke. elektronička pošta (E-mail). -Ističu doprinos multimedijalnih obrazovnih programa postizanju boljeg uspjeha u učenju. -Organizuje raspravu na temu o hipertekstu i hipermediji. Imaju pravilan stav i afirmativno se izražavaju o komunikacionim programima Stekli su naviku da koriste multimedijske obrazovne programe Za učenje sadržaja iz drugih nastavnih predmeta koriste enciklopedije. elektroničke knjige. simulacije. fizika. -Prezentuje nastavno gradivo. mrežne novine itd. grafiku. jezik. obrazovne igre. -Vode rasprave na ovu temu. -Trude se da upoznaju savremenu hardversku i softversku podršku potrebnu za multimediju. -Učestvuju u fazi ponavljanja. -Organizuje vježbe te obezbjeđuje da učenici ispune planirane obaveze i riješe postavljene zadatke. za prikupljanje potrebnih informacija. vježbanja i utvrđivanja gradiva. -Provjerava nivo usvojenosti znanja i evidentira uspjeh učenika. muziku. Komunikacioni programi. -Vrši prezentaciju nastavnih sadržaja. animacije) -Sposobni su pokrenuti programe i koristiti hipertekst i hipermediju u toku učenja -Sposobni su pokrenuti programe u 3D multimediji Stekli su naviku da koriste hipertekst i hipermediju u toku učenja i rješavanja problema 3D multimediju koriste i za lične potrebe.-Vladaju znanjem da komunikacioni programi upravljaju prenosom podataka između više povezanih računara (računarska mreža) -Usvojili su pojam INTERNETA i znaju da je to najpoznatija računarska mreža -Znaju koji su servisi interneta neophodni za multimediju: World Wide Web (WWW). podvlačenje i bojenje teksta drugom bojom. Telnet. govor -Sposobni su da definišu pojam komunikacionih programa -Sposobni su da nabroje neophodnu hardversku i softversku opremu za multimedijsku primjenu (oprema multimedijskih računara) -Sposobni su pokrenuti programe (servise interneta) sa obrazovnim sadržajima kao što su: enciklopedije. atlase. obrazovne igre. biologija itd.

uredi. bankarstvo. programi za vježbanje i učenje. saobraćaju. -U saobraćaju: upravljanje. određivanje dijagnoze. trgovini. časopisa. upotreba računala kao nastavnog sredstva. uprava. regulisanje i kontrola zračnog. analizu zdravstvenog stanja pacijenata i dr. -U inženjerstvu: projektovanje uz pomoć računara. vođenje evidencije. inženjerstvo. upravljanje procesima. -Analiziraju i Primjenu računara u svim oblastima ljudskog rada i života shvataju kao dio svakodnevnice Trude se da uz primjenu računara i aplikativnog softvera što više olakšaju svoj rad i da život učine ugodnijim Pravilno tumače i shvatili su ulogu računara u medicini. mjerenje i registrovanje postignutih rezultata itd. saobraćaj. upotreba računala u proizvodnim procesima. -Redovno vrši provjeru usvojenosti znanja i vještina. kontrola kvaliteta proizvoda itd. statistike. medicina. za praćenje i nadzor pacijenata. -Na popularan način izlaže nastavno gradivo i trudi se da kod učenika razvije radoznalost i pobudi znatiželju. slike i drugi grafički materijal. privredi itd.-Primjena računara u obrazovanju: multimedijalni obrazovni programi. izrada tehničkih crteža i dokumentacije. izrada školskih novina. -Sposobni su da uspješno predstave i opišu primjenu računara u raznim djelatnostima a posebno u obrazovanju -Sposobni su da pokrenu programe u kojima mogu izrađivati tehničke crteže i drugu tehničku dokumentaciju za svoje potrebe u nastavi tehničke kulture i drugih nastavnih predmeta -Znaju da se u medicini računari koriste za vođenje evidencija o korisnicima zdravstvenih usluga. upravljanje proizvodnim mašinama. trgovina. -Transparentno vrši ocjenjivanje uz neophodna obrazloženja. -Planiraju primjenu računara u svojim aktivnostima. masovni mediji. raspravljaju o tome gdje se sve računar primjenjuje i koja mu je uloga. ugostiteljstvo. sport. kopnenog i vodenog saobraćaja -U sportu se računari koriste za praćenje fizičkih aktivnosti sportista. -Učenicima omogućava da na temu primjene računara samostalno napišu referat i prikupe interesantne tekstove. razrednih knjiga. -Porede rezultate rada ljudi postignute uz primjenu računara sa rezultatima koji se postižu bez primjene informacione komunikacione tehnologije. knjiga itd. publikacija. 161 . Primjena računara u sljedećim djelatnostima: obrazovanje.

Web Mail – HTML) -Sposobni su kreirati WWW stranicu -Pažljivo prate Formirali su stav da je neophodno koristiti servise interneta Svjesni su ogromnog značaja interneta u savremenom životu ljudi Uspješno se služe servisima interneta.Podstiče učenike na razmišljanje o mogućnostima koje se pružaju korisnicima priključivanjem na mrežu računara. posebno WWW-om i e-mailom izlaganje nastavnika. 5. Ostali internet servisi (IRC. -Priključivanje na internet putem provajdera: BIHNET. -Kontroliše da li učenici pravilno koriste računalo. UTIK i drugih -Upotreba WWW servisa -Programi za izradu WWW stranice -Korištenje računara pretraživača: Google. Telefonska mreža kao dominantna komunikacijska mreža. razgovor među korisnicima u realnom vremenu. -Daje potrebna uputstva za izvođenje vježbi. -Primjenjuje metode i oblike rada kojim se postižu najbolji rezultati u učenju. Alta Vista. FTP protokol. Internet. -Rješavaju zadatke koje postavlja nastavnik u vezi sa internetom i njegovim servisima i WWW-om. Yahoo. Hotmail. . Lycos. UTIC. Mreže za prijenos podataka (WAN i LAN).-Računarska mreža ima zadatak da prenosi podatke i informacije između dva fizički odvojena mjesta -Sposobni su objasniti principe prenosa podataka -Pokreću programe kojim se vrši prenos podataka -Sposobni su objasniti razliku između lokalne i globalne računarske mreže -Sposobni su objasniti prednosti mreža: ISDN (Integrated Service Digital Network) i ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) Uočavaju važnost prijenosa podataka između dva fizički odvojena mjesta Imaju pravilan stav i znaju razlikovati analogni i digitalni prenos podataka Znaju prednosti digitalnog prenosa podataka i informacija -Ocjenjuju efekte koji se postižu prijenosom podataka na velike udaljenosti. -Ostvarivanje digitalnog prenosa (prenos digitalnih informacija) -Brzina prenosa informacija bps (broj prenesenih bita u sekundi) -Korištenje telefonske mreže (koja prenosi analogne signale) za prenos digitalnih informacija uz primjenu modulatora i demodulatora (modem) -Podjela računarskih mreža: lokalne ili LAN (Local Area Network) i globalne mreže za šire područje WAN (Wide Area Network) -Internet kao najrasprostranjenija svjetska (globalna) računarska mreža -Učenici znaju koristiti internet poštujući predviđene procedure -Ovladali su vještinom korištenja usluga internet servisa. PRIJENOS PODATAKA. slanje elektroničke pošte putem WWW servisa (Yahoo. Outlook Expres -Govori o internetu. čitajući poruke -Prenos slike i zvuka (glasa) putem -Učenici su savladali i mogu koristiti i druge servise interneta kao što su: IRC. vršeći korelaciju sa obrađenom temom. učenicima pomaže da riješe pojedine zadatke. Microsoft Outlook. -Servis IRC (Internet Relay Chat). RAČUNARSKE MREŽE Osnovni principi prijenosa podataka. Telnet). Elektronska pošta. da komuniciraju putem elektronske pošte -Organizuju rad na računalu prema uputstvu nastavnika. VOI i FTP Stekli su naviku da koriste raspoložive resurse interneta. Lotus CC:Mail. Yahoo. 162 . Upotreba interneta i WWW servisa (provajderi: BIHNET. Računari pretraživači informacija: Google.). komunikacioni i interaktivni multimedijalni programi. -Organizuje vježbe i prati izvršavanje zadataka. Planira da učenici savladaju izradu jednostavne WWW stranice i da učenici savladaju komunikaciju elektronskom poštom (slanje i prijem e-maila). Alta Vista. -Vode potrebne zabilješke o uputstvima za izvođenje vježbi. -Raspravljaju o načinima telefonskog analognog prenosa zvuka (govora) i o upotrebi telefonskih mreža za prenos digitalnih informacija ugradnjom modema. Lycos -Programi za korištenje usluga elektroničke pošte (E-mail): Eudora. VOI tehnologije multimedijske interaktivne komunikacije.

koji u konačnom vremenu vodi do rješenja nekog problema -Načini zapisa algoritma: govornim jezikom i grafičkim prikazom -Postupak razvoja algoritma odozgo prema dole (top-down pristup) -Razlike između složenih mašinskih instrukcija (nule i jedinice) i jednostavnih naredbi u programskim jezicima -Zapis govornim jezikom (prikaz sa numeriranim koracima). -Algoritam je svaki jasan. 6. -Znaju šta je globalna strategija rješavanja problema prema POLY-u -Naučili su tipove problema: problemi za nalaženje rješenja (problemi računanja) i problemi za dokazivanje (problemi odlučivanja) -Postupci u rješavanju problema su: razumijevanje i definisanje problema. poštujući redoslijed postupaka Uočili su potrebu da se poslije realizacije plana izvrši analiza rješenja kako bi se unaprijedio opći pristup rješavanju problema uz pomoć računara -Analiziraju i uočavaju prednosti planskog rješavanja problema. Konstrukcija algoritma za rješavanje problema. -Samostalno postavljaju (definišu) problem i prave algoritam. 163 .VOI (Voise Over Internet) tehnologije -FTP (File Transfer Protocol) protokol za prenos hipertekstualnih i hipermedijalnih dokumenata -Znaju da je Telnet servis za rad na udaljenom računaru Znaju prednosti korištenja računara pretraživača da bi došli do potrebnih informacija -Uspostavljaju međusobnu komunikaciju. Razumijevanje. definisanje problema. vodeći računa o korelaciji ove nastavne jedinice sa obrađenim nastavnim sadržajima u šestom razredu. -Izlaže nastavno gradivo. RJEŠAVANJE PROBLEMA UZ POMOĆ RAČUNARA Rješavanje problema. nedvosmislen uređeni niz koraka. razrada plana akcije. Tipovi problema. koristeći svoje kućne računare. precizan i Algoritam Pojam i zapisivanje algoritma (linearni tok. Stvaranje plana rješavanja problema. -Nastavnik bira karakteristične primjere rješavanja problema uz pomoć računara na kojima se jasno razlikuju postupci i koji će uspješno pokazati značaj planskog rješavanja. svaki korak se označava rednim brojem od 1 nadalje -Znaju da grafički način zapisa algoritma podrazumijeva izradu dijagrama toka (organigram) -Mogu nabrojati grafičke simbole koji se koriste za izradu dijagrama toka Prihvatili su stav da je u postupku izrade računarskog programa za rješavanje problema potrebno prvo sačiniti algoritam Prave razlike kod zapisa algoritma -Učestvuju u raspravi o algoritmu. -Evidentiraju uspjeh koji su postigli učenici. grananje i petlja). realizacija akcije i osvrt na rješenje -Sposobni su da rješavaju probleme uz pomoć računara -Primjenjuju redoslijed postupaka pri rješavanju problema Stekli su navike i potrebna znanja da mogu postavljene probleme rješavati planski. Put od algoritma do programa.

promjenljive i izrazi -Struktura ponavljanja.7. one koji imaju edukativnu vrijednost i koji su u korelaciji sa sadržajima iz drugih nastavnih predmeta. izrada algoritma i pisanje programa -Dokumentiranje i testiranje programa -Sposobni su rješavati probleme uz pomoć računara. Proceduralni programski jezici. Neproceduralni programski jezici. FORTRAN. -Organizuje vježbe i prati u kojoj mjeri učenici izvršavaju zadatke. konstante. Struktuirani pristup razvoju programa. COBOL. C itd. -Vodi računa da se ponavlja samo ono gradivo koje je potrebno za razumijevanje ovog nastavnog gradiva. Metodologija programiranja. proceduralnih. -Postavljaju pitanja u vezi sa struktuiranim pristupom razvoju programa te u kojim programskim jezicima se primjenjuje ovaj pristup. Object Pascal -Neproceduralni (deklarativni. -Uredno vode pribilješke. PROGRAMIRANJE Osnovne karakteristike programskih jezika. -Izlaže nastavno gradivo. -Izlaže nastavno gradivo i povezuje ga sa gradivom o programiranju koje je obrađeno u šestom razredu.) -Objektno orijentirani programski jezici: C++. -Nedostaci govornog jezika za potrebe komuniciranja sa računarom -Programski jezici niskog nivoa -Proceduralni (problemski orijentirane) programski jezici (BASIC. Programske strukture.tipovi podataka. opisni) programski jezici -Kompajleri i interpreteri -Proceduralno i neproceduralno komuniciranje sa računarom -Razvoj proceduralnog komuniciranja -Razumiju načine rada u BASIC-u (direktni i indirektni) -Alfabet BASIC-a. Imaju potpuno izgrađen pozitivan stav prema računarima (uključujući kompletan hardver i softver) te se u svom radu oslanjaju na usluge koje im računar pruža. 164 . Osnovne naredbe BASIC-a. Funkcije i podprogrami. -Pomažu drugim učenicima. Složene strukture podataka. Programski jezik BASIC. -Nastavnu građu izlaže na način kojim će kod učenika izazvati pažnju i podstaći interesovanje. Izrada programa po zadatku i samostalno. -Izvode predviđene vježbe. -Postavljanje zadatka. Grafika i zvuk. -Analiziraju razlike između kompajlera i interpretera. FOR petlja. Također znaju formulisati i postaviti zadatak za koji je moguće napisati program -Aktivno učestvuju u izvođenju vježbi. -Primjere programiranja bira pažljivo. Pascal. Razvoj proceduralnog komuniciranja. Osnovni elementi BASIC-a. Proceduralno i neproceduralno komuniciranje sa računarom. -Demosrtiraju svoja rješenja. Java. objektno orijentiranih i neproceduralnih programskih jezika -Sposobni su objasniti struktuirani pristup razvoju programa -Uključuju se u Shvataju značaj programiranja sa aspekta rješavanja mnogih problema koje čovjek bez računara vjerovatno ne bi nikada riješio Posebno se interesuju za savremene programske jezike koji su od praktičnog značaja diskusije o programskim jezicima. IF THEN i GOTO -Indeksirane promjenljive – nizovi -Rad s podacima -Učenici su sposobni objasniti osnovne karakteristike programskih jezika -Sposobni su praviti razlike između vrsta (grupa) programskih jezika: jezici niskog nivoa (mašinski jezik). -Interesuju se koje -Sposobni su pokrenuti program BASIC -Sposobni su primijeniti naredbe koje pripadaju strukturi ponavljanja Primjenjuju verziju BASIC-a koja im je na raspolaganju Primjenjuju funkcije i podprograme probleme je moguće riješiti koristeći BASIC . Objektno orijentirani programski jezici.

LIKOVNA KULTURA 165 .

Događanja u neposrednom okruženju -Moći uočiti u svom okruženju. BiH kulturne .Otkrivanje estetske vrijednosti teksture i mogućnosti raznovrsne primjene u realizaciji crteža u predstavljanju motiva i sadržaja .Korelacija sa drugim nastavnim predmetima.. životinje. formiranje stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednostima. -Upotreba: -Usvajanje teksturne linije i mogućnost udžbenika za VII razred (likovna njene primjene kultura). poslovica…/. mat. pjesma. moći predstaviti različite biljke.zasićena tekstura .Dalji rad na njegovanju 166 . meka tekstura .mat tekstura baštine.35 časova godišnje) STVARALAČKE KARAKTERISTIKE . produbljivanje sposobnosti vrednovanja sadržaja i ideja . glatke. geografije. hrvatskog. historije.sjajna tekstura tjelesne i tehničke kulture. prozni tekst. postizanja različitih tekstura.hrapava tekstura jezika.Usvajanje pozitivnih stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima.OSTVARIVOST LIKOVNE PRAKSE I PROCESA PROGRAMSKI SADRŽAJI POTICAJNE PREFERENCIJE. očuvanju kulturne baštine i prirodne okoline .Biti sposoban prepoznati i upotrijebiti različite vrijednosti tekstura u cilju dobijanja složenih organizacijskih formi struktura . . svijetle i tamne teksture . sjajne. odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije.prozračna. video DVD materijal. prostori teksture upotrebom raznovrsnih kombinacija linija . patriotizmu. linija u roma. . moći ih uočiti na umjetničkim i svojim radovima i bit sposoban primijeniti mogućnosti različitih karakteristika tekstura putem slaganja linija.Usvojiti pojam tekstura: -hrapava tekstura -glatka tekstura . LIKOVNO PROBLEMSKE CJELINE LIKOVNO DIDAKTIČKI I TEHNIČKI MEDIJI C I L J E V I LIKOVNO OBRAZOVNI LIKOVNO ODGOJNI 1. pojave u prirodi. funkciji definisanja tekstura: matematike. srpskog jezika i spoznati kako primijeniti linije u cilju književnosti /pripovijetka. muzičke. prepoznati učenika: ljudi pri različitim i biti sposoban /ovladati/ primjenom aktivnostima..Razvijanje kritičkog mišljenja.LIKOVNA KULTURA /VII razred/ (jedan čas sedmično . -Izražajne mogućnosti teksturnih linija. stranog .glatka tekstura biologije. teksturnih linija. mrlja i tačaka . informatike. TAČKA I LINIJA . povezivanje sadržaja drugih predmeta: -Ovladati /biti sposoban predstaviti/ bosanskog. objekti.Upotreba različitih vrsta linija crtačkim materijalima u cilju ostvarivanja hrapave. dijaprojektor -Upoznavanje strukturne linije i način slajd.

orijentacija u vremenu i sigurnije rješavanje prostornih odnosa . flomasteri u boji /za manje formate radova/. video DVD materijal.Razviti kod učenika sposobnost uočavanja. BOJA -Razvijanje sposobnosti uočavanja i prepoznavanja lokalne boje -Razvijanje sposobnosti prepoznavanja i usvajanje sposobnosti primjene tonskog stepenovanja /tonska gradacija/ valerska vrijednost boje -Ovladavanje primjenom optičkog miješanja boja /poentlizam-divizionizam/ postupak rada koji omogućava realizaciju kompozicijskih zadataka . davanja značaja i usvajanja primjene lokalnih boja .Biti sposoban prepoznati i biti u mogućnosti koristiti se lokalnom bojom . istrajnosti. solidarnosti. uočavanja. razvijanje likovne kreativnosti.Primjene primarnih boja punog intenziteta u funkciji optičkog miješanja boja i dobijanja izvedenih različitih tonskih vrijednosti . opredjeljenosti za timski rad -Razvijanje humanih odnosa među polovima. drugarstvu. tvrdo-čvrsto /sabijeno/ pozitivnog odnosa prema radu: inicijativi.Otkrivanje značaja i 167 . jačanje i bogaćenje emocija 2. spremnosti za saradnju. diferenciranje bitnog od manje važnog. gvaš. povezivanja pojmova. dosljednosti i angažovanosti.tamno . tempera. kolaž različitim materijalima.Usvojiti pojam struktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe.njene primjene -Ovladavanje sposobnosti prepoznavanja karaktera teksturnih i strukturnih linija i ovladavanje njihovom primjenom u cilju predstavljanja građe i površine neke materije multimedija video -sjajna tekstura -mat tekstura -zasićena tekstura -prozračna .Akvarel. mozaik -Upotreba: udžbenika za VII razred (likovna kultura). prethodno obojene voštanim bojama/. sposobnost snalaženja u rješavanju novonastale situacije. samostalnosti.Razvijanje sposobnosti posmatranja. multimedija video . odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. dijaprojektor slajd. konkretnog i apstraktnog mišljenja. voštani/.Ovladati i moći se koristiti njihovim karakteristikama valerske vrijednosti / tonskog stepenovanja boje / i korištenja odnosa svijetlo . bogaćenje mašte. oblika-forme. pastel /suhi. zaključivanja. materiju/: rastresito-prhko.meka tekstura . grafito /grebanje premazane osnove.

grafike i primijenjene umjetnosti -Ovladati sposobnostima prepoznavanja. optičko miješanje boja . njene karakteristike . slikanja.Sagledavanje značaja vizuelnih karakteristika lika /forme.simetrična kompozicija plošnih oblika . PLOHA -Dalji rad na razvijanju primjene /predstavljanju/ lika /oblika/ na plohi u različitim formama realizacije kompozicije: .Razumijevanje i usvajanje mogućnosti primjene kompozicionih odnosa simetrije i asimetrije .Razvijanje sposobnosti predstavljanja sadržaja. valerski promijenjene boje . priče. lik/ i ploha u realizaciji dvodimenzionalne organizacije kompozicije .Usvajanje pojmova za oblast Boja: lokalna boja. pripovjetke. događaja. primijenjenoj umjetnosti /kreiranju upotrebnih predmeta/… 3. spoznaji i mogućnostima boja predstavljanja bojom .-Dalji rad na usvajanju sposobnosti. upotrebom različitih slikarskih tehnika . osjećanja.Primjena stepenovane.Pozitivni i negativni odnos kao način u predstavljanju teksture.Sposobnost primjene odnosa simetrije i asimetrije. oblika/ u realizaciji dvodimenzionalne organizacije kompozicije . uočavanja. stepenovanje boje /valerske vrijednosti/. pjesme.Lokalna boja. osmišljavanju novih znakova vizuelnih komunikacija.asimetrična kompozicija plošnih oblika . plave i žute tačke rezultiraju zelenu boju.Realizacija kompozicionih odnosa simetrije i asimetrije u oblasti slikanja.… -Dalji rad na sposobnosti mogućnosti primjene lokalnih uočavanja.Stepenovanje boja u funkciji ostvarivanja bogatije skale valerskih vrijednosti i njihove primjene u kreativnom radu /realizaciji likovnih radova/.Oblik /forma. proznog teksta. plastičnost plohe /ispupčeno-udubljeno/ -Realizacija dvodimenzionalne 168 . emocija i drugog putem likovnog izraza . vrednovanja i primjene . analitičkoj procjeni i mogućnostima predstavljanja upotrebe lokalne boje -Istraživanja putem primjene optičkog miješanja boja /poentlizam-divizionizam/. pozitivno i negativno u likovnim područjima: crtanja. kreiranju životnog prostora. pojava u prirodi. u odijevanju.

pozitivno i negativno. višebojna grafika -Upotreba: udžbenika za VII razred (likovna kultura).U realizaciji sa materijalom u oblasti prostornog oblikovanja.Usvojeni pojmovi za oblast Ploha: lik.video DVD materijal. površine sa crtama /parnicama. dijaprojektor slajd. predstaviti suprotnosti u formi pozitivno-negativno /ispupčeno-udubljeno/ kroz primjenu različitih tekstura. negativno. ploha. pozitivno. multimedija video . crnih i bijelih /pozitivnih i negativnih/ ploha u organizaciji grafičkog lista . razumijevanje i ovladavanje mogućnostima predstavljanja na svojim radovima. primjena kontrasta statičnih i dinamičnih ploha. POVRŠINA 169 . ostvarivanje ritma crnog i bijelog /pozitivnog i negativnog/. odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije.Uočavanje. asimetrija. .Biti sposoban uočiti i prepoznati različite teksture i fakture na . slikanja.organizacije kompozicije u likovnim oblastima: crtanja. u sopstvenom likovnom izrazu različitih slikarskih i skulptorskih tekstura i faktura . vrijednosti i karaktera površine . simetrija. pozitiv-negativ u primijenjenoj umjetnosti i realizaciji grafičkog lista -Grafičke forme i odnosi svijetlih i tamnih ploha. dvodimenzionalno.U prostornom oblikovanju 4. organizacija prostora primjenom simetrije /asimetrije/ u realizaciji grafičkog lista -Odnos simetrije i asimetrije.Primjena slikarskih tekstura i faktura u umjetničkim djelima i u realizaciji funkciji predstavljanja različitih svog rada karakteristika. primijenjene umjetnosti i grafike -Organizacija kompozicije po principu pozitivni i negativni prostor plohe /ornament-arabeska/ -Pozitivni-negativni prostor plohe u grafičkom izrazu -Obogaćivanje izraza i ostvarivanje dinamike putem variranja odnosa simetrija-asimetrija.

Ovladavanje sposobnosti predstavljanja trodimenzionalnih oblika putem linijski istanjene mase 5.slikarska faktura . ostvarivanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih kompozicija -Upotreba: udžbenika za VII razred (likovna kultura).Usvojeni pojmovi za oblast površina: .Upotreba različitih skulptorskih materijala.Pozitivno i negativno kao način “govora” u skulptorskom izrazu . sagledavanju / upoređivanju elemenata skulptorskog jezika. vosak.Dalji rad na potpunijem doživljavanju. glinamol. u realizaciji kompozicionih formi primijeniti različite teksture: grebanjem površine. pozitivnih i negativnih formi/ u reljefu u prostornom oblikovanju urezanim linijama/ složenim u gušćem i rijeđem rasporedu.skulptorska faktura /način nanošenja. vajarski materijali. glina. glina.pozitivne i negativne forme kao element teksture i fakture .rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/ . analitičkom pristupu.-Proširivanje znanja o usvojenim slikarskim teksturama i fakturama kroz analizu likovnih djela i moći prepoznati ih i primijeniti u sopstvenom likovnokreativnom radu /izrazu/ -U oblasti oblikovanja.skulptorski /kiparski/. sapun -Primjena mekih skulptorskih materijala prikladnih za izvođenje različitih tekstura i faktura . plastelin.video DVD materijal. odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije.Shvatanje i sposobnost predstavljanja mase i prostora i oblika u prostoru upotrebom: . utisnutim različitim oblicima /predmetima/ u cilju ostvarivanja različitih faktura i ponavljanja oblika.Pri realizaciji skulptorskih formi i -U svom okruženju i skulptorskim djelima registrovati.simetričnih i asimetričnih formi . glinamol.pozitivnih i negativnih formi . utiskivanjem različitih materija /predmeta različite teksture/ /primjena kompozicije simetričnog i asimetričnog ritma. mase i prostora. slaganjem ureznih linija /snopova linija/. dijaprojektor slajd. multimedija video predstaviti simetrične i asimetrične oblikovne forme . moći izvršiti i procijeniti odnos mase i prostora . sapun… -Predstaviti prostorne organizacije /forme/ putem mase i prostora . na umjetničkim djelima i učeničkim radovima . tačkama. obrade materijala/ u oblasti prostornog oblikovanja: . MASA I PROSTOR -Dalji rad na usvajanju odnosa mase i 170 .

pozitivne i negativne forme u predstavljanju prostornih struktura upotrebom mase i prostora -Usvojeni pojmovi: linijski istanjena masa.video DVD materijal.urbanizacija prostora . planinsko…/.složeni oblici . selo /ravničarsko.jednostavni oblici . selo /ravničarsko. naselje. odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije.Izvođenje složene prostorne strukture /kompozicije/ kroz izradu makete.prostora u trodimenzionalnoj organizaciji kompozicije -Linijski istanjena masa -Žica ili nit u funkciji realizacije kompozicije linijski istanjenom masom prostorne kompozicije koristiti se linijski istanjenom masom . naselje -Složene prostorne strukture i kompozicije u oblasti arhitekture . grad.simetrija i asimetrija u prostornim organizacijama . dijaprojektor slajd.forme urbanih organizacija. prostorna organizacija. planinsko…/ naselje. multimedija video . oblikovanje žicom. predstavljanjem karaktera urbanih prostora: grad. grad. selo /ravničarsko.Prepoznavanje karakteristika različitih materija i sposobnost upotrebe u vlastitom likovnom izrazu pri predstavljanju trodimenzionalnih /prostornih/ organizacija iz oblasti arhitekture -Karakteristike oblika: . urbanizacija prostora. planinsko…/ OČEKIVANI REZULTATI Učenici nastavljaju rad na usvajanju i proširivanju znanja o načinu i mogućnostima upotrebe materijala i sredstava za kreativni rad koji se koriste u oblastima: Tačka i linija: 171 . varoš -Upotreba: udžbenika za VII razred (likovna kultura).

.ovladavanje strukturnim linijama.da spoznaju karakteristike i mogućnosti strukturne linije u realizaciji svojih ideja. postavljene jedna pored druge u formi sitnih tačkica. . linije koje predstavljaju neku formu. ali je na ovaj način dobijena intenzivnija boja/. pastelu. . sposobnost predstavljanja karaktera različitih materijala /tekstura/ slaganjem različitih rasporeda ukrštenih linija /šrafurom/. prozračna . .da proširuju znanje o lokalnim bojama /bojama koje karakterišu određeni oblik/. . . Na ovom principu funkcioniše kolor ofset štampa.da proširuju i dopunjuju znanja o slikarskim tehnikama. rezultiraju trećom bojom /kao rezultat daju izvedenu koja bi se dobila i fizičkim miješanjem.moći prepoznati strukturne linije. osmišljavanju i predstavljanju kompozicionih formi i definisanja prostora.meka tekstura. procjene i primjene simetričnih i asimetričnih plošnih oblika kompozicija. Ploha: . . upotrebi materijala i sredstava za rad u oblasti Slikarstvo.forme. gvašu. .da proširuju znanje o optičkom miješanju boja i njegovom djelovanju: da dvije osnovne boje.da prošire znanje o tonskom stepenovanju boje u cilju predstavljanja prostornosti.koristiti se primjenom različitih vrsta u cilju ostvarivanja različitih struktura u osmišljavanju kreativnog rada. flomasterima u boji.da na svojim radovima upotrebljavaju pripremljene /na paleti / boje u cilju ostvarivanja skale različitih valerskih vrijednosti /primjena svjetlije i tamnije boje/ jednog tona u realizaciji tonskog stepenovanja boje. oblika . mozaiku. zasićena tekstura.usvojiti pojam struktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe.da razviju sposobnost prepoznavanja.da mogu razlikovati teksturne linije i praviti gradaciju između njih. tvrdo . materiju/: rastresito . linije koje difinišu neki oblik.čvrsto /sabijeno/. .moći prepoznati karakter i karakteristike strukturnih linija. kolažu. glatka tekstura. akvarelu.dalji rad na proširivanju i usvajanju znanja o osnovnim bojama i mogućnostima njihove primjene. ..moći predstaviti kompozicije sa naglašenom strukturom. Slikarstvo: .da su sposobni u svom kreativnom radu realizovati likovne kompozicije u formi simetričnog i asimetričnog rasporeda elemenata. . .da usvoji termine: hrapava tekstura. plastičnosti /trodimenzionalnosti/ oblika. mat tekstura. . linija u funkciji predstavljanja oblika /forme/. sjajna tekstura.da prepoznaju i u svojim radovima koriste lokalne boje. . realizacija kroz crtež.prhko.dalji rad na pravilnoj primjeni slikarskih tehnika. 172 . .primjena savladanog i usvojenog znanja o liniji u cilju predstavljanja teksturalnih razlika /karakteristika različitih materijala/. . temperi. .

da su sposobni realizovati likovne kompozicije u kojima dominiraju pozitvne i negativne forme /oblici/.. . crtanja i slikanja. rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/.dalji rad sa primjenom mekih skulptorskih materijala podesnih za realizovanje različitih tekstura.u prostornom oblikovanju. pozitivno-negativno/. usvajanje i primjena pozitivnih i negativnih ploha u organizaciji kompozicije /plohe koje predstavljaju geometrijske oblike.da su sposobni prepoznati i razlikovati pozitivne i negativne forme i koristiti ih u svom kreativnom radu.usvajanje i primjena simetrije /preslikavanje u ogledalu/ i asimetrije. Usvojeni pojmovi za oblast Površina: slikarska faktura. asimetrija.biti sposoban prepoznati i napraviti složenu prostornu organizaciju.dalji rad na uočavanju odnosa mase i prostora. prisustvo simetrije-asimetrije. . -u okruženju i na skulptorskim djelima prepoznati. sapun. 173 . . . .prepoznavanje i primjena u likovnom izrazu pozitivne i negativne forme u organizaciji kompozicije.dalji rad na usvajanju primjene dvodimenzionalne organizacije kompozicije u likovnim oblastima grafike. Masa i prostor: . Površina. asimetrija.uočavanje. uočiti i moći predstaviti kontrast oblika i kontrast različitih tekstura u prostornim organizacijama /primjena kompozicije različitih tekstura/. . . vosak. /način nanošenja. . skulptorska faktura. negativno. biti sposoban primijeniti ih u sopstvenom likovno kreativnom izrazu. gipsorez. glina. glinamol.biti sposoban uočiti karakteristike simetričnih i asimetričnih oblika. .moći izvršiti analizu dijelova zgrade i uočiti formu organizacije. . uočavanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih organizacija.usvojeni pojmovi za oblast Ploha: simetrija /preslikavanje u ogledalu/.dalji rad na prepoznavanju i usvajanju slikarskih tekstura i faktura /”rukopis” autora/. obrade materijala/ Usvojeni pojmovi za oblast Prostorno oblikovanje: pozitivne i negativne forme kao element teksture i fakture skulptorski /kiparski/.dalji rad na savladavanju znanja u pripremanju šablona za visoki tisak. . grafika u kojima dominira simetrija. karton /papir/. prepoznavanje karaktera oblika. pozitivno. urbanističku prostornu organizaciju /upotrebom simetrije i asimetrije/ u oblasti arhitekture. vajarski materijali. . . linorez. moći izvršiti analizu i procijeniti odnos mase i prostora u odnosu pozitivno i negativno.

Optičko miješanje boja na plohi putem slaganja tačkica sa osnovnim bojama /poentilizam –fr. Teksturne linije. PLOHA Kroz tematsku oblast Ploha realizovat će se sva likovna područja koja se u svojoj realizaciji predstavljaju u dvodimenzionalnoj formi /na plohi/. Moći prepoznati različitost između teksturnih i strukturnih linija. hrapava. koja je danas prisutna u svim sferama života. prozračna /svijetla/… Strukturne linije u funkciji definisanja karaktera oblika i položaja u prostoru. Plava i žuta kao rezultat miješanja daju vizuelni utisak zelene plohe. sjajna. ofset štampa. plastelin. analitičkog pristupa. a crvena i plava utisak ljubičaste. TAČKA I LINIJA Likovno područje Crtanje: Usvojiti pojam teksturne linije. slikanju. vrednovanja i usvajanja lokalnog tona boja. mramor. boje stepenovane do bijele /dodavanje svjetla/ ili do crne /oduzimanje svjetla/. spoznati njihove mogućnosti i moći izraziti različite teksture putem linija i tačaka./. biti sposoban prepoznati njihove različitosti. boja je svjetlija ako na plohi ima manje obojenih tačkica a dodavanjem crne boja gubi svoju zasićenost /slabi. Strukturne linije u funkciji predstavljanja karaktera materije putem šrafura linija. Ostvarivanje skale valerskih vrijednosti /količina svjetla u tonu boje/. 2. crtanju. meka /tijesto.STRUKTURA PROGRAMA 1. crvene i žute tačkice utisak narandžaste boje. Dodavanjem većeg procenta jedne ili druge boje i ton boje se mijenja. 174 . usvojiti i biti sposoban /ovladati/ primijeniti različite vrijednosti tekstura putem linija u cilju predstavljanja različitih kvaliteta /vrsta/ površina. linije koje objašnjavaju izgled neke plohe u smislu glatka. Na pomenutom principu optičkog miješanja boja realizuje se i kolor štampa. gubi intenzitet/ i postaje tamnija. njegovu formu i materiju. predloška za izvođenje/. Šta je to lokalna boja? Tonsko stepenovanje tona boja. izmjenama dužina. Point = tačka. istražiti putem teksturnih linija. divizionizam/. u cilju definisanja oblika i karakteristika materijala. 3. linije koje definišu oblik. Siva boja se ostvaruje miješanjem tačkica svih osnovnih boja na jednoj plohi. kristalna /sačinjena od malih kristala /kamen granit. tvrda /čvrsta/. pravaca i punoće šrafure u predstavljanju različitih tekstura. primijenjenoj umjetnosti i dizajnu /u formi skice. Prepoznavati u svom neposrednom okruženju. BOJA Likovno područje Slikanje: Dalji rad na razvijanju sposobnosti uočavanja. grafici. zasićena /zatamnjena/. kocka šećera i sl. vata i sl. Različite vrste struktura. Dvije osnovne boje rezultiraju izvedenom bojom /miješaju se u oku posmatrača i stvaraju utisak izvedene boje/. mat. boje koja se dobije fizičkim miješanjem odabranih osnovnih boja./.

predloška za izvođenje/. Primjena teksturnih i strukturnih vrijednosti u grafičkom izrazu.Razvijanje sposobnosti uočavanja karakteristika i primjene u predstavljanju oblika na plohi putem različitih formi komponovanja. vrednovanja i primjene simetrije i asimetrije. odnosno način na koji je boja nanesena na neku plohu. kružno. puna cigla kao oblik koji je u potpunosti ispunjen svojom strukturom/. a faktura predstavlja rukopis. onda on predstavlja masu. U prostornom oblikovanju. analizirati i procijeniti odnos mase i prostora. građenje. primijenjenoj umjetnosti i dizajnu /u formi skice. Masa i prostor kao naizmjenične forme mogu biti prisutne u realizaciji kompozicionih organizacija odnosa pozitivno-negativno. u niskom i visokom reljefu. prepoznati i moći predstaviti kontraste različitih tekstura. uglačano. linoreza i karton /papir/ grafike. predstavljene u ogledalu/. slaganje snopova linija u cilju ostvarivanja odgovarajuće šrafure. plastelin i sl. Ako govorimo o volumenu koji je ispunjen /sačinjen/ određenim materijalom. Ovladavanje sposobnostima uočavanja. korištenjem simetrije i asimetrije. POVRŠINA U tematskoj oblasti Površina. tanjim ili debljim /širim/ kistom. Od učenika se očekuje da u svom okruženju. pozitivnih i negativnih oblika i primjene simetrije i asimetrije. Masu definišemo kao materijal koji ispunjava i zauzima neki prostor /primjer: kamen. Realizacija kompozicije kroz formu asimetričnih odnosa elemenata. u likovnim djelima umjetnika. neravno. pozitivnih i negativnih ploha. Primjena asimetrije u realizaciji likovno kreativnih kompozicionih organizacija. izgrebano. primijenjena umjetnost i dizajn. mogu registrovati. pozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ oblika i prostora na grafičkom listu /otisku/. Organizovanje kompozicija na principu primjene simetričnog rasporeda prostornih elemenata. u cilju predstavljanja: hrapavo. Rad na daljem savladavanju izrade klišea i principa rada u oblasti grafike. u tehnici gipsoreza. predstavljanja plohe ili definisanja oblika /materijala/. na skulptorskim djelima kao i djelima primijenjene umjetnosti i dizajna. mogu biti: simetrične i asimetrične plohe kao i pozitivne i negativne /svijetle ili tamne. Korištenje i upotreba različitih materijala koji su podesni za realizaciju različitih tekstura /površina/ glina glinamol. Primjena kompozicije sa naglašenom organizacijom kompozicije u simetričnom rasporedu elemenata. MASA I PROSTOR Tematska cjelina Masa i prostor realizuje se u likovnim oblastima: oblikovanje. Boja nanesena u jednom smjeru. realizacijom figura u prostoru /prostornih organizacija/. primjene jednobojnog i višebojnog visokog tiska. 4. izbrazdano. Karakteristike skulptorskih /vajarskih/ tekstura. komad drveta. Dvodimenzionalna organizacija kompozicije i njena primjena u likovnim područjima crtanja. ravno… 5. 175 . prepoznati i analizirati karakteristike slikarskih tekstura i faktura i biti sposoban služiti se njima i primijeniti ih u sopstvenom likovno-kreativnom radu /izrazu/. Pri organizaciji kompozicije plohe mogu imati svoje karakteristike. Tekstura karakteriše plohu i slojevitost nanesene boje. u različitim smjerovima /pravcima/. slikanja i grafike.

Za oblikovanje na plohi kroz područja: .CRTANJE . infrastruktura. odnosi se na fazu likovnog izražavanja vizuelni realizam. a mišljenje apstraktno.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE . Pristup doživljavanju i percipiranju okoline je intelektualno vizuelni.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA 176 .SLIKANJE . DIDAKTIČKO . asimetrije. Prilikom pravljenja urbanističkog rješenja jedan od osnovnih zadataka je racionalnost /iskorištenost/.METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u VII razredu podrazumijeva sintetičko koncipiranje vizuelnog doživljaja. Arhitektonske i urbanističke organizacije u formi izražavanja strukturnih prostornih kompozicija. povezivanje novih vizuelnih iskustava i spoznaja sa do tada prethodno stečenim znanjem. koja se ogleda u odnosu velikih “čistih” ploha u kombinaciji sa savremenim arhitektonskim /građevinskim/ materijalima. likovnog jezika i likovno . OBLIKOVANJE U PROSTORU – rješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kreativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije realizuju se kroz likovne oblasti / likovna područja. igrališta za djecu i funkcionalnosti prostora. 2. koja čine strukturu programa predmeta LIKOVNA KULTURA. bogaćenjem novim likovnim sadržajima i likovnim iskustvima.kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1.GRAFIKA . saobraćajnice.dvodimezionalna organizacija kompozicije. nivoom usvojenog doživljavanja likovne umjetnosti.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA . Karakteristika savremene gradnje je jednostavnost. Primjena arhitektonskih /urbanističkih/ organizacija u cilju ostvarivanja kompozicionih odnosa simetrije. namjena prostora i objekata svim sferama života. zelene površine /parkovi/.PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /u formi skica izvedbenih predložaka/ Oblikovanje u prostoru kroz područja: . OBLIKOVANJE NA PLOHI . Dalje usvajanje znanja. odnosa pozitivno i negativno. pješačke staze.Usvajanje od strane učenika pojma linijski istanjena masa ili masa koja ima izuzetno malen volumen i koja može da se organizuje na takav način da se sa njom ostvaruju složene kompozicione forme /oblici/.

MASA I PROSTOR Ovakva forma ima za cilj da obezbijedi kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja.problemskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentiranja novih sadržaja i znanja. sposobnosti i likovne kreativnosti djece.kreativni rad u svakom polugodištu. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost u sistematizovanju gradiva koje učenici trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan proces vizuelnog istraživanja. BOJA 3.. Poticajne preferencije su motivi – teme /likovni sadržaji/ Prikladne teme za likovno . krajnje idejno rješenje/ Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se kroz likovno problemske cjeline koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednobrazno za sve razrede od 1.-9. Ponavljanje likovno . TAČKA I LINIJA 2. 1. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema. Taj proces kod učenika razvija kreativno mišljenje. Vizuelne motive 2. Likovno . PLOHA 4.kreativni rad predstavljaju učenički doživljaji i spoznaje. Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast niti bilo koju tehniku. permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Motive prema svojoj vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. prepoznaju i razriješe ga putem likovno . novih medija i okruženja. Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada učenici vizueliziraju problem koji ranije nisu znali. Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih učenici spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. sposobnosti analize i vrednovanja. Nevizuelne motive 177 .PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /realizacija u materijalu. što utiče na formiranje likovno . razreda. što trenutno nije slučaj od 1. sposobnosti i saznanja.–3.oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponovanju osmišljenih likovnih kompozicija.tehničkih sredstava. razreda/. interakciju umjetnosti. što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta uključena u realizaciju u toku školske godine. nauke i društva. POVRŠINA 5.problemske cjeline bi se realizovale kroz likovno .

. strah.. znakovi vizuelnih komunikacija. pojave u prirodi. stepenovanje boje /valerske vrijednosti/. . GRAFIKA: proširivanje usvojenih pojmova za oblast Ploha: lik. optičko miješanje boja /boje se miješaju u oku posmatrača i na taj način ostvaruju utisak. . asimetrija. sreća. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ . zasićena tekstura. . škola. 178 . privid izvedene boje/. objekti.. plakati /sportski. hrvatskog.forme. višebojna grafika . muzički spotovi. pozitivno.značajna umjetnička ostvarenja iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti. dvodimenzionalno.iz neposrednog okruženja djeteta: porodica. mjesto stanovanja. tjelesne i zdravstvene kulture i kulture življenja. slikarska faktura. pripovijetka. oblika .iz narodnih običaja /tradicije/: značajni datumi. muzički. glatka tekstura.usvojiti pojmove: usvojiti pojam tekstura. roman. negativno. prostori. prozračna . simetrija. muzika. srpskog jezika i književnosti /priča. matematike. muzika. čulni poticaji. tvrdo-čvrsto /sabijeno. ploha.3. sjajna tekstura. vjetar. hrapava tekstura. . biljke…. kompaktno/. mat tekstura. Usvojiti pojam struktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe.sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/: bosanskog. poezija/. kulturnih dešavanja…/. materiju/: rastresito-prhko. POJMOVI KOJE ĆE UČENICI USVOJITI CRTANJE .nevizuelni poticaji: emocije /osjećanja/. muzičke kulture.meka tekstura. SLIKANJE: proširivanje usvojenih pojmova za tematsku oblast Boja: lokalna boja.likovni i kompozicioni elementi: shodno učeničkom uzrastu razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata /likovnog jezika/. praznici. prirode i društva. rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/. tuga. etnografsko naslijeđe.

da usvajaju likovni jezik i njime se izražavaju. dobar pedagog. psihološkog 3. predmeta i pojava. planinsko…/.kreativno izražavanje /zato što ne posjeduju likovni talenat/.Usvojeni pojmovi za oblast Površina: skulptorska faktura /način nanošenja. može iznaći način za rješavanje tog „problema“.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE: . pozitivne i negativne forme kao element teksture i fakture. oblikovanje žicom. pozitivnog i negativnog uticaja sredine kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u formu likovnog izraza. u skladu sa svojim mogućnostima. aktivnost na času. linijski istanjena masa. i sa opravdanjem se postavlja pitanje šta u takvim situacijama raditi? Stav nastavnika bi trebao biti da učenici koji nisu nadareni ne bi trebali biti “kažnjeni” slabim ocjenama zato što je priroda “zaboravila” da ih obdari sposobnošću za likovno . estetskog 2. Likovnih sadržaja Oblast Likovna forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe komponovanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti /naučiti/. onda su svi ti radovi odraz unutrašnjeg stanja života /„duše“ djeteta i kao takvi moraju biti dobri. obrade materijala/. To znači da nastavnik. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta: 1. učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. Nema loših dječijih radova. sapun. vosak. svoje strahove i oduševljenja. svoje viđenje svijeta. naselje… OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika s obzirom na to da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni i onima koji nisu. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. uzimajući u obzir trud /zalaganje/. prostorna organizacija. glinamol. pedagoškog Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: 1. glina. Dakle. stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak. želju za postizanjem rezultata i sl. selo /ravničarsko. grad. stečenog znanja i usvojenih navika. urbanizacija prostora. ne mogu biti loši. 179 . upornosti i iskustva. skulptorski /kiparski/ vajarski materijali. Likovna forma /Likovni jezik/ i 2. aktivnost na časovima likovne kulture.

Potrebno je u individualnom pristupu likovne zadatke odmjeriti prema mogućnostima svakog od pomenutih “kategorija” učenika. odnos prema estetskom. što u izvjesnom smislu podrazumijeva reduciranje obima i složenosti redovnog programa sa ciljem zadovoljavanja intencija inkluzije u osnovnim školama. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” percipirano. 180 . a onda se postavlja pitanje na koliko nivoa složenosti.Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetnosti. u okviru individualnih mogućnosti svakog pojedinog učenika. onda takva nastava likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe. u najvećoj mjeri.problema. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. To je razlog da u okviru redovne devetogodišnje osnovne škole nije potrebno praviti posebne planove i programe za djecu sa posebnim potrebama. što bi značilo da ako imamo pet nivoa pet različitih programa. jer bi to značilo da se treba stepenovati složenost programa. na usvajanje ponuđenih programskih sadržaja i odgojno obrazovnih ciljeva i zadataka /likovnih zadataka . Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA Ono što treba naglasiti je da sam plan i program predmeta Likovna kultura dozvoljava veliku slobodu svakom nastavniku u kreiranju godišnjeg programa rada i da se bazira. i likovnog jezika/. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini.

MUZIČKA KULTURA 181 .

. . 4/4.Važnost poznavanja navedenih pojmova i znati ih primijeniti tokom izvođenja pjesama. .upoznavanje membranofonih tradicionalnih instrumenata. umjerena i brza tempa. legato. crescendo i decrescendo. polovinka.Sa većom sigurnošću primjenjuju oznake za dinamiku.tempo . mp.dinamika . četvrtinka.artikulacija (akcenti.Kroz analizu elemenata interpretacije tokom slušanja. mala dvodijelna i trodijelna pjesma. . arija.Prethodna muzička iskustva i muzičke termine koristi u daljem učenju. harmonskoj i melodijskoj a-moll (mol) ljestvici slušanjem-pjevanjem pjesmica (bez teoretskog objašnjenja o rasporedu cijelih i polustepena) . . mf. te razumjeti da na taj način poboljšavaju kvalitetu interpretacije.stiče znanja o prirodnoj.Analizirajući notni tekst. f. ¾.upoznaje 2/2 mjeru. . burleska. . tempo. simfonijska poema.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: p. te luk i njegova različita primjena. učenici sigurno prepoznaju navedena notna trajanja i izvode ritam uz kucanje ili taktiranje. artikulaciju.intonacija. šesnaestinka i sve pauze). . ukazuju na greške i ispravljaju i druge.Svjesno prihvataju i ispravljaju svoje greške u intonaciji i u muziciranju. filmska muzika. . portato. .primjena pojmova: rečenica. . ( jedinica brojanja četvrtina i osmina ).poznaje violinski i bas ključ. uvertira. muzičkih igara ili brojalica. . 6/8.MUZIČKA KULTURA ZA VII RAZRED (1 čas sedmično – 35 časova godišnje ) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Učenici bi trebali znati i razumjeti: . . . bez ulaženja u analizu muzičkog oblika. staccato. -Svjesno obrazlažu najadekvatniju primjenu raznih instrumenata u samostalnoj izradi originalnih aranžmana.primjena znanja pri izvođenju brojalica i pjesama na osnovu notnog zapisa ( različita notna trajanja: cijela nota.poznaje i tačno određuje mjeru 2/4.poznavanje italijanskih oznaka za lagana (spora). 182 . . i njihova primjena u muziciranju te uočavanje oznaka pri slušanju muzike. ). .formiranje pojmova i njihova primjena tokom slušanja muzike: arabeska. .Već formirane kriterije za procjenu kvaliteta koristi prilikom izvođenja i slušanja djela. osminka. pravilno fraziranje. suita. ZNANJE Sticanje novih znanja i primjena stečenih-upotreba usvojenih pojmova: . učenici/ice vrše analizu djela i donose estetski sud o njima. tema.

.izvođenje brojalica na osnovu notnog zapisa ( dvodijelna. izvođače i izvođačke sastave. . . PONAŠANJE 183 . obima glasa. . . -Vrlo jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje za bavljenjem muzikom koja treba da postane trajna potreba.Sve veće ispoljavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike.prepoznaje promjenu mjere u notnom tekstu.duru. . muzičke memorije kao i osjećaja za harmoniju i višeglasno pjevanje – kanoni.Uočava i hvali. .Sve veća svjesnost značaja muzike u životu i potrebi učenja o muzici i i bh kompozitorima. .pjevanje pjesama na osnovu notnog zapisa u C . . instrumentalna i vokalnoinstrumentalna djela. . .Samostalno se uključuje u muzičke sekcije.prepoznaje u notnom tekstu triolu i izvodi je ritmičkim slogovima (ta-te-ti) kao i podjelu jedinice brojanja na četiri dijela (ta-fa-te-fe).Slobodno izlažu svoje mišljenje i ideje i prave poređenja ostvarenog. podjela jedinice brojanja ). . .Sve veća samokritičnost prema sebi kao izvođaču (vokalnom i instrumentalnom) i u odnosu na druge.Samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja. aplauzom nagrađuje najkvalitetnije izvođenje.Uživanje u sve slobodnijem predstavljanju publici.Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. -Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i kritiku a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih. a djeluje i na druge da slijede njegov primjer. -Ispoljavanje interesa i ljubavi prema sadržajima iz muzičke baštine BiH.Ispoljava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi. na koncertima i sl. Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: .SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: . trodijelna i četvor.tokom slušanja pamti naziv djela..Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. . STAVOVI. . vokalne reprodukcije. VRIJEDNOSTI.razlikuje vokalna.razvijanje ritmičke reprodukcije–složenije kombinacije. . ime kompozitora i poredi ga sa drugim slušanim djelima.

Poljska. talambas i def. harmonski i melodijski kroz pjevanje . upoznavanjem i usvajanjem muzičkih pojmova. troglasni. mala dvodijelna i trodijelna pjesma). Upoznati učenike sa načinom nastajanja povišenih i sniženih tonova uz pomoć klavijature (jedna oktava). kao u šestom razredu. pravilna dikcija i akcenti. čime se ostvaruje multikulturalni muzički odgoj. Srbija. Tokom sviranja treba postavljati iste zahtjeve. fraziranje. preciznost intonacije. pa zatim učiti pravila igre. i dalje u obimu oktave. učenici/ice učvršćuju svoja znanja o formi kompozicije (fraza. Pjesmu učiti uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir. rečenica. Teoretiziranje svesti na najmanju moguću mjeru. izvođenjem muzičkih igara naroda Bosne i Hercegovine. spojiti elemente igre i tada izvoditi igru odnosno kolo u cjelini. Pjevanjem i sviranjem treba u toku školske godine obraditi najmanje 12 pjesama. bubanj na đerdinu. Preporučuje se obrada najmanje 3. Učenjem muzičkih igara učenici upoznaju narodnu tradiciju naroda Bosne i Hercegovine. na osnovu slušnog primanja. Djeca i dalje uče pjesme po sluhu. instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije. gitara). Belgija. pokrete. sviranjem na ritmičkim i melodijskim instrumentima Orffovog instrumentarija. reprodukcija ritma i razvijanje muzičke memorije. Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječijeg glasa. Odabrane kompozicije treba slušati u cjelini sa 184 . Slušanjem muzike učenici upoznaju kompozicije domaćih i stranih autora. prvenstveno uz pjevanje profesora i slušanje tonskog zapisa. Izrael. Program je sastavljen tako da se nastavna građa izlaže linearno i sistemom koncentričnih krugova te se njegovom realizacijom sistematiziraju prethodna znanja i stiču nova. odnosno najbližeg okruženja i drugih zemalja (Hrvatska. Na spisku se nalazi 6 narodnih pjesama iz BiH koje je potrebno prvo slušati u izvođenju najpoznatijih interpretatora narodne muzike. blok-flauti. učenjem notnog pisma u okvirima njihovih potreba. U središtu nastavnog djelovanja i dalje ostaje rad na otklanjanju problema koje djeca imaju: razvoj opsega dječijeg glasa. Koreografije narodnih kola i igara imaju utvrđene figure i kretnje te je potrebno djecu upoznati sa njihovim pravilima. Potrebno je naučiti prvo pjesmu. ksilofonu. hor (dvoglasni. kultivisanje glasa.. vrste hora ( dječiji. ženski i mješoviti) i orkestra. pjevanjem pjesama narodne tradicije naroda Bosne i Hercegovine kao i drugih naroda. pjevačke glasove (dječiji. disanje. obraditi ritmičke figure koje sadrže. muški glas). ženski. četveroglasni ). slušanjem muzike i dječijim stvaralaštvom.. U toku školske godine učenici treba da nauče 3 muzičke igre i 2 brojalice. Upoznati a-mol prirodni. U program su uvrštene vokalne. U Programu se nalaze pjesme zemalja iz regije.doživljaj molskog tonaliteta. Rusija.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastava muzičke kulture prema Okvirnom programu za sedmi razred se ostvaruje pjevanjem novih dječijih pjesama. bubnjić-doboš (mali bubanj). Tokom obrade brojalica i pjesama. Potrebno je tokom godine obraditi sve kompozicije uvrštene u program sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti i sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrednotama budu sve jasnije izraženi. Slušanjem učenici/ice zvučno i vizuelno razlikuju orkestarske instrumente ( pojedinačno i po grupama ). Pjevajući i učeći pjesmu. Upoznati učenike sa membranofonim tradicionalnim instrumentima BiH: bubanj. a po sadržaju i karakteru su primjerene djeci ovog uzrasta. sintisajzer. na instrumentu kojim nastavnik (škola) raspolaže.). C – dur ljestvice. U sedmom razredu učenici/ice pjevaju lakše pjesmice na osnovu notnog zapisa. Ponoviti abecedu i solmizaciju te svirati lakše pjesmice na metalofonu.

emocionalno) ali po potrebi i selektivno. Pored redovne nastave. Za orkestar je potrebno 2 časa sedmično za svaku grupu instrumenata. Pjevanje u horu ili sviranje u orkestru.CD-a (globalno slušanje. Od izuzetnog značaja su vannastavne aktivnosti: hor (mlađa i starija uzrasna grupa ) i orkestar (tamburaški. likovno i pokretom. dinamike. a učenici od 6. Za hor je potrebno 2 časa sedmično po dionici (dvoglasni hor 4 časa). harmonikaški i drugi). kao i na izmišljanje muzičko-scenskih igara. opisno. kao najviši stepen muziciranja. ohrabrujući djecu i poštujući njihove prijedloge. muzičkog oblika (informativno) itd. sa učenicima treba analizirati djela postavljanjem zadatka koji se odnose na uočavanje karaktera kompozicije. – 9. Posebno zainteresovane i talentirane učenike treba uključivati u hor i orkestar te predlagati da se upisuju u muzičku školu. Podsticati djecu da svoja zapažanja i doživljaje muzike izraze usmeno. izvođača. Pored umjetničkog doživljaja slušane kompozicije. Nakon analize slijedi razgovor sa učenicima. Dječije stvaralaštvo u oblasti pjevanja i sviranja ispoljavat će se kroz dječiju primjenu novih muzičkih znanja u izradi pratnje i aranžmana te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. Mlađi hor čine učenici od trećeg do petog razreda (dvoglasno pjevanje ). jer se time podstiče njihova kreativnost. zaključak o slušanom djelu te ponovno slušanje istog. 185 . važnu ulogu imaju izborna nastava i nastava koja uključuje dodatnu aktivnost i vrijeme (posjete koncertima itd). ima najsnažniji efekt u muzičkom razvoju djeteta te svakako zaslužuju svoje mjesto u godišnjem programu rada svake osnovne škole. razreda formiraju hor starije uzrasne grupe (troglasno pjevanje). tempa. Posebnu pažnju treba posvetiti organiziranju maštovitih načina improviziranja na instrumentima. artikulacije.

. u porodici). -Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata kao vrijednosti. Belgija ili Kad se pjeva. narodna iz Poljske. mjeru. . priprema i 186 . Simpatija. grupnom i individualnom muziciranju.uočavaju i određuju karakter pjesme.Ima pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu ili orkestru. -Prati i procjenjuje njihova individualna postignuća u poređenju sa njihovim individualnim rezultatima u šestom razredu. stihovi Miroslav Kovačević. disanje.Prijatelj. jer zna da tako treba. . artikulacija.Muzicira samoinicijativno i bez podsticaja. zora mi rudi.prihvataju korekcije i poštuju pravila (preciznija intonacija.sviranje na metalofonu. -I sam učestvuje u interpretaciji i improvizaciji i podstiče komunikaciju. priredbe. fraziranje). tempo. -imenuju solmizacijom i abecedom tonove iz niza c1 – c2 u violinskom ključu. . dikcija. promjenu mjere i koriste pojmove ''teza i arza’'. dinamiku.Samostalno istraživanje i uključivanje u sviranje pratnje pjesmi. pjeva Minja Subota i dječiji hor.Učenici/ice osjećaju i svjesno izvode 2.Kod učenika/ica se poboljšava vokalna reprodukcija. -Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava.Čvrsta volja. pjevaju Zdenka Vučković i Ivo Robić. -Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme i/ili dogovorenim aranžmanom. -Ponašanje u skladu sa zahtjevima muzičke igre. 6. muzika: Belkisa Vehabović. tri i četiri dijela. STAVOVI. kantautor. 4.Bulbul mi poje.Pjevanjem jednoglasnih pjesama i kanona učenici/ice obogaćuju fond pjesama i uporedo proširuju teoretska znanja: .Hajde dušo da ašikujemo. premetaljke rebusa. L. R. . Slavko Olujić. -Samostalno pjeva i igra sa osjećajem sigurnosti.Nek' svud' ljubav sja. Ispraćaj zime. -pjevanje pjesmica prema notnom zapisu u C – duru. i primjenjuju ih tokom izvođenja pjesama. 15. . -Razvija se osjećaj za ritam: podjela jedinice mjere na dva.Pjevanje u školskom horu. . 3.RAZRADA SADRŽAJA ( TABELE) SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. . -Vrši samoprocjenjivanje i procjenjuje pjevanje drugih. . Džo banana. 11. 3.Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže djeci u kolektivnom. . PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTVANIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. 8. 13.Uviđa da treba vježbati ako se želi postići kvalitet te često pjeva i svira. Julio Marić.Aktivno učestvuje u izradi aranžmana i pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji.Shvata potrebu uklapanja svog glasa u hor da se doprinese boljem zvučanju. tekst i muzika: Ajka Kolaković.Kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje pokazuje da muziku doživljava i cijeni . tekst: Mahir Vehabović. . . pauze. . -Pokazuje veliko zalaganje i trud da svoje muziciranje usaglasi sa grupom i kolektivom. -Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji) . razvija muzička memorija i proširuje obim glasa.Sviranje u školskom orkestru. -Inicira i organizuje pjevanje i sviranje u interakciji (učenje u školi. Kako je divna. -Osjećaj za tempo i dinamiku je sve razvijeniji. violinski i bas ključ. -Stalno komunicira sa djecom i upućuje ih na izvore znanja pored udžbenika. 5. . odlomak iz opere ''Fidelio''. Moja mala djevojčica. izleti. OCJENJIVANJE) I PJEVANJE I SVIRANJE-IZBOR 1. Korsakov. . -Poznaje mogućnosti Orffovih instrumenata i adekvatno ih koristi. . 10. Stoljeće ljubavi. 14. -Osmišljava. 4dijelnu mjeru.izrada aranžmana za sviranje na Orffovim .imaju više povjerenja u sebe i samostalnije pjevaju i sviraju Orffove instrumente. Podmoskovske večeri. N. kuća.. 12. Rusija. 9. Beethoven.Hej ja zagrizoh šareniku . -Samostalna izrada vlastitih improvizovanih instrumenata. .poznaju notna trajanja.V. 7. Tamburalo momče uz tamburu.Svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze (kao pojedinac ili dio grupe). 2. Minja Subota.Čija je ono djevojka. -Planira i osmišljava muzičke igre kao podsticaj za učenje zagonetke. stihovi Rešad Hadrović. -Komentarima i praktičnim djelovanjem pokazuje pozitivne stavove i vrednote prema muzici.

_______________________ . -Planira odlazak na probu folklorne sekcije u školi i u KUD-u (praktični rad). -Shvata da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove i da je to vrijednost koju treba čuvati (multikulturalnost). triolu ''ta-te-ti''.Upoređuje note i njihova trajanja. Varijacije za gudački kvartet.jabuku. Sarajevo _______________________ III SLUŠANJE MUZIKE: Izbor : 1. . -Uključenje u modeliranje narodnih nošnji ( prema originalu ili slikama). često traži da se djelo ponovno sluša. Igre iz Sarajevskog polja.Shvata značaj poznavanja umjetničkih djela kao vrijednosti. Jasmin Osmić 2.Brzo pamti i pjevuši melodiju kompozicije koju sluša. -Upućuje. Tri burleske. Neum Klek ili Paun pase. _______________________ . 2. _____________________ ____________________ II MUZIČKE BROJALICE IGRE I Izbor: 1.Predlaganje muzičke igre za priredbe. Jutarnje raspoloženje i _________________ -Prikupljanje kaseta i CD-a sa djelima koja će se slušati u školi. 2. Šota. 3. Refleks za flautu.Troglasni kanon. sa podjelom jedine mjere (četvrtinke) na dva. _________________ . razlikuje. komentira osobine djela. . ''Ekete pekete'' i ''Aka jaka patanaka''.Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre. prikupljanje materijala i bilježenje. pomaže. G.Razlikuje i poznaje pojedine instrumente vizuelno i auditivno. . kombinuje (aranžmani). 16. narodni orkestar. dječije radne i kulturne navike.Samostalno određuje karakter kompozicije. jevrejska ritmičkim instrumentima. tempo ( brzinu) i druge karakteristike djela. objašnjava svoj odnos (zašto mu se dopada ili ne dopada). -Samostalno izvodi zadane pokrete. zapisala Elly Bašić. klavir.U knjigama i štampi pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata (simfonijski orkestar. -Biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku. -Priprema i vodi djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije. -Osposobljava ih i podstiče za uočavanje. Andante. pokazuje simulacije na kompjuteru. . .Pronalaženje i zapisivanje brojalica. Uvertira iz opere Carmen.Tačno određuje dinamiku (glasnoću). trava raste. igre i kola. ko li mi te bere. -Pravilno izvodi igru odnosno kolo (informativno mješoviti taktovi).Shalom Chaverim. Joachim Denhof. _______________________ -Osmišljava nove maštovite igre sa instrumentima. uključuje roditelje u rad. -Primjećuje i razumije da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove. -Samostalno igra u kolu i usvaja pokrete sa više sigurnosti. Moj beharu. i četiri šesnaestine''ta-fa-tefe''). udaraljke. KANONI 1. pamti i imenuje pojedine pjesme. -Razvija kreativnost. Julio Marić 3. violinu. klarinet. -Pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu.Izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa. -Crtanje (slikanje) narodnih nošnji . -Vodi aktivnosti. seosko srpsko stanovništvo 1. gradsko kolo bošnjačke tradicije iz Sarajeva. . igra ili Anterija kolo. (I-IV). . -Prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje.Donosi estetski sud o djelu. . . -Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima i slikama.Brzo uočava i saopštava izvođača. demonstrira i usmjerava u pravcu dječijih interesa i mogućnosti te ih stimuliše direktnim učešćem u kolu.Uočava. . -Shvata i razumije značaj pokreta u plesu i kolu. Vlado Milošević 4.Poznaje instrumente narodnog orkestra. -Razvijanje svijesti o kolima kao tradicionalnom muzičkom stvaralaštvu BiH sa utvrđenim pravilima (koreografija). -Izrada preglednog panoa na koji se dodaju slike tradicionalnih interumenata i nošnji naroda BiH koje su upoznali. (doživljaj).Izvodi zadanu koreografiju. ______________________ -Demonstrira izvođenje i sviranje. organizira igre. . -Pored velikog fonda muzičkih igara.Tačno izvodi mjeru i ritam ritamskih slogovoma uz taktiranje odnosno sviranje na instrumentima.Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju . _______________________ . harmonski i melodijski. . . uzima učešće u improvizaciji. . . što ih motiviše na učenje.Ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja. . posebno tradicionalne. samostalno i tačno izvodi zaključke o slušanom djelu . _____________________ -Na razne načine iskazuje razvijanje osjećaja za lijepo: izražava utiske o slušanom djelu. -upoznaju a-moll prirodni. Bizet 5.Sposoban je da uz slušanje 187 .(''ta-te'“. sortiranje i izvođenje zaključaka. Hercegovački linđo. upoređuje. -Predlaže i izvodi pratnju. -Primjenjuje ranije znanje na novu igru.

Slobodnija improvizacija kolektivna. -Pohvale i nagrade u skladu sa individualnim napredovanjem u odnosu na VI razred. op..Anitrin ples iz Peer Gynta. -Dogovaranje o improvizaciji . -Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi. poštuje pravila ponašanja. grupna. ženski ( sopran-alt ). I stav Allegro moderato. te oznake za crescendo i decrescendo. -Prikupljanje isječaka iz štampe sa najavom koncerata u gradu (Vodič kroz kulturne muzičke događaje. -Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu učenika za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim ustanovama. S. mijenja. . posjeta školskoj priredbi i koncertima.Priprema. 18. XIV Rukovet. školi i okolini. S. -Saradnja sa lokalnom zajednicom.. mf. instrumenata. iz mjuzikla „Moje pjesme moji snovi“ (The sound of music. kao i da koristi pojmove: znak ponavljanjarepeticija. .Prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački. udaraljke). pokreta i likovnim izrazom.Izražava instrumentima razne ritmove iz života. -Prepoznaje vokalno. f.Uočava promjene u tempu ( postepeno ubrzavanje – accelerando ili usporavanjeriterdando ). .Razlikuje glasove: dječiji. J. . stihovi: Aleksa Šantić. .Koristiti jednostavan muzički jezik za imenovanje i analizu djela. Brandenburški koncert br. instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvođenje. ______________________ -Predlaganje oblika muzičkog stvaralaštva. mp. Koncert za mandolinu i gudače u C-duru RV 425. . .Insistira da prisustvuje uživo na koncertima. -Pokazuje kulturu ponašanja kad sluša izvođenje djece u razredu i na koncertu. -Pisanje eseja o posjetama koncertima. ritam. -Poznavanje italijanskih oznaka za tempo. Cherubini. posebno na koncertu. -Pronalaze i prikupljaju tradicionalne instrumente iz kraja gdje je škola . individualna.. u paru (dijalogom).Razlikuje izvođačke ansamble: solo. -Pronalaze i prikupljaju slike tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji iz regije i svijeta te izrađuju zidne panoe sa tematskim sadržajima. -Poznaje i pamti imena bh. .Razgovorom o muzici u okolini. orkestar ili grupa orkestarskih instrumenata. muški (tenor-bas). -Vođenje intervjua sa umjetnicima. -Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata. sa važnijim telefonskim brojevima Narodno pozorište. duhački. Na času pjevanja. 1. ______________________ . Valcer u As-duru. Mozart 9. ispoljava svoje stavove i potrebe za lijepim (auditivna ekologija). kompozitora i njihova najpoznatija djela.Prati ponašanje na koncertu. izvođače i kompozitore. Robert Schumann 7. . -Prati i ohrabruje oblike dječijeg kreativnog ispoljavanja i pronalazi područje u kojem je 188 . Richard Strauss. . . 30.Samostalno smišlja. pjeva Dragan -Zna naslov djela i saopštava ime kompozitora. . -Planira termine za posjete kulturnim ustanovama i bilježi ih na kalendaru. Opera…). Čarobna frula: Arija Papagena i Papagene i arija Kraljice noći. dodaje. . tempo. Tako je govorio Zaratustra op.Vidljivo pokazuje pozitivan odnos prema djelima i muzičkim umjetnicima: aplaudiranjem drugarima i na koncertu. Amilcare Ponchielli 11. . ______________________ . 12.Predlaže instrumente za dočaravanje likova u igrokazu. -Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu. pjesma: Što no mi se Travnik zamaglio.Shvata da muzika ima važnu ulogu za poboljšanje kvaliteta života. upoređuje. I opet mi duša za tobom sanja ili Proljeće iz filma ''Moj brat Aleksa''. Johan Sebastian Bach 8. simfonijska poema. dinamiku.Prilikom slušanja muzike. austrijska narodna. muzika: Ranko Rihtman.Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi . Mokranjac (ženski ili mješoviti hor) 14. . . muzike i praćenje notnog zapisa uoči i primjeni muzičke termine za artikulaciju. Runolist. W. Introduction.pjevač ili solo-instrument.A. Suita br. Kanon (dječiji hor) 15. Grieg 6.Pokazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici. Richard Rogers) 13. .Željom za čestim muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici. hor . 46. melodija itd. rukovodi i planira muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima.Učešće sa zadovoljstvom u muzičkim igrokazima svog razreda. . Antonio Vivaldi 10. 3 u G-duru. timpani. odlomak iz opere ''La Gioconda'' (Đokonda). Igra satova. E.Stvara kombinacijom riječi. -Izrada zajedničke makete koncertnog podijuma.Određuje karakter djela. -Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju. Brahms i Arabeska u C-duru op. -Poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: p. _____________________ . I stavak.

improvizuje i kombinuje instrumente. najslobodnije. . . -Izvođenje muzičkog igrokaza uz kombinaciju pojedinaca -likova i kolektiva. .Želi da učestvuje u raznim segmentima stvaranja predstave (izradi rekvizita). . .Stojnić _________________ IV DJEČIJE STVARALAŠTVO -Izmišljanje novih pjesmica na zadani tekst. . -Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu -Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“.Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike. -Na muziku progovara likovno ili literarno.Slobodna improvizacija na Orffovim instrumentima: . _______ -Samostalno eksperimentiše.Samostalno i spontano daje svoje ideje za rad. . .Prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada.Upoređuje individualno postignuće i samostalnost u kreativnom izražavanju. istražuje. -Samostalno spontano dovršava započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem.Učešće u prezentaciji muzičkih igrokaza na školskoj priredbi. koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju.Izmišljanje teksta na zadanu melodiju. 189 . .Samostalno istražuje instrument i na njemu improvizuje.Sam uzima učešće u izradi kositma. kreira nove aranžmane za pjesme i brojalice. slika za scenu itd.

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 190 .

program uklanja granicu između nastave i vannastavnih aktivnosti. 191 . urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. c) umjetnički sadržaji (ples. (5) zadovolji potrebu za igrom i kretanjem i razvije interes za bavljenje sportskim. a u odnosu na očekivane i stvarne probleme djece u ovoj razvojnoj dobi. kinezioterapijskim aktivnostima. koji vodi do biološke i spolne zrelosti pojedinca. sportsku rekreaciju. školska sportska društva). zajedno sa društvenim subjektima. (2) usvoji osnovna kineziologijska znanja (iz područja naučnih disciplina kineziologije) i stekne kineziološka iskustva (iz područja psihomotoričkih aktivnosti) za cjeloživotno tjelesno vježbanje. pomaže svim oblicima slobodne aktivnosti učenika (sportske sekcije. sadržaji zdravstvenog odgoja trebaju biti preventivnog i usmjeravajućeg karaktera. U ovom ciklusu. (4) aktivno koristi slobodno vrijeme i snalazi se u urgentnim situacijama. rekreativnim i. eventualno. (2) primjerenost sadržaja dobi i spolu učenika. (7) uvažava svoje kompetencije i racionalno ih afirmira. a uključivanje učenika je dobrovoljno. koji će učeniku pomoći da: (1) usvoji osnovna znanja i razvije interes i naviku za njegu i zaštitu zdravlja. i to: a) sportsko rekreativni sadržaji. sportski ples. b) sport za sportiste. poštuje i promoviše ekološke vrijednosti u duhu biocentrizma. folklor). U tom kontekstu. već i po razvoju psiholoških obilježja ličnosti. Polazni kriteriji za što kvalitetniji obrazovni standard tjelesne i zdravstvene kulture jesu: (1) objektivnost – prilagođenost sadržaja materijalnim uslovima. a sve to u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti učenika. Ovaj program realizuje se jedanput sedmično sa po jednim časom. (4) korisnost sadržaja za svakodnevni život. Komplementarni ciljevi tjelesne i zdravstvene kulture tiču se napora usmjerenog ka stvaranju sistema uslova. realizuje se i program koji škola mora da ponudi a učenici biraju. pored obaveznog.PROGRAM NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Osnovni cilj tjelesne i zdravstvene kulture je osposobiti učenika za primjenu osnovnih kineziologijskih znanja i kinezioloških iskustava koja će mu omogućit samostalno tjelesno vježbanje u funkciji usavršavanja psihomotoričkih i funkcionalnih sposobnosti i stimulisanja normalnog rasta i razvoja. zbog toga je potrebno da škola. (6) razumije. (3) sigurnost učenika. Sadržaji zdravstvenog odgoja uslovljeni su činjenicom da je ovaj razvojni period karakterističan ne samo po burnom tjelesnom rastu i razvoju. a u prvom redu u osiguranju stručnog kadra. (5) razvoj antropoloških obilježja učenika i (6) interes i potreba učenika. (3) usvoji znanja o kontroli osnovnih parametara kineziološkog statusa. Po svojoj koncepciji. materijalnih i prostornih uslova.

sadržaji i ishodi Ciljevi Sadržaji Štetna djelovanja nikotina. Posjeduje osnovna znanja o morfološkim. Posjeduje osnovna znanja o dobrobiti igre i boravka u prirodi.Osnovna motorička Obrazovni Ishodi Posjeduje osnovna znanja o štetnosti nikotina.Bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom 2. Zna da je razvojni period burnog tjelesnog rasta i razvoja povoljan za razvoj i usavršavanje snage i brzine te koordinacije i gibljivosti. alkohola. Posjeduje osnovna znanja o higijenskim standardima pri izletima i ekskurzijama.. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: skoku uvis prekoračnom tehnikom „škare“ iz polukružnog zaleta. Učenice Učenici x x x x x x x x x x x x x x x x x 1.Bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja . dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje (*) Pubertet (*) Osnovna teorijska znanja Kriva rasta i razvoja Djelovanje tjelesnog vježbanja na čovjekov metabolizam te funkciju krvožilnog. odmora i zabave i njen značaj Dobrobiti igre i boravka u prirodi Higijenski standardi pri izletima i ekskurzijama (*) Kultura i pravilno odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uslovima 1. 1. Posjeduje osnovna znanja o djelovanju tjelesnog vježbanja na čovjekov metabolizam te funkciju krvožilnog.Štafetna trčanja s predajom palice odozdo (*) . Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja te bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom. odmora i zabave i njenom značaju za zdravlje. Posjeduje osnovna znanja o dnevnom rasporedu uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora. Posjeduje osnovna znanja o korisnim i štetnim sadržajima tjelovježbe za vrijeme mjesečnoga ciklusa. alkohola. Trčanja: . Bacanja: . Posjeduje osnovna znanja o dnevnoj organizacija rada. dišnog i koštano-zglobnog sistema Poseban dnevni raspored uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora Korisni i štetni sadržaji tjelovježbe za vrijeme mjesečnoga ciklusa (*) Dnevna organizacija rada. funkcionalnim i psihomotoričkim promjenama u pubertetu.Trčanje na 20 m „leteći“ 2. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: štafetnom trčanju s predajom palice odozdo te trčanju na 20 m. x x x x zanja x x 192 . dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje. Skakanja: . Posjeduje osnovna znanja o kulturi i pravilnom odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uslovima. dišnog i koštanozglobnog sistema.Ciljevi.Skok uvis prekoračnom tehnikom „škare“ iz polukružnog zaleta 3.

Tehnika ramenog bacanja kroz klek 7.Valovite kretnje rukama i tijelom .tehnici ubacivanja lopte u igru rukama.Dizanje lopte visoko na krajeve mreže . koreografiji aerobike. kontranapadu . različitim varijante premeta u stranu.Pojedinačni i grupni protunapad Košarka: . njihu na prečci. upiranja i penjanja: . x x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: engleskom valceru.Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgo nakon dodane lopte . Ritmičke i plesne strukture: .završna akcija.4.Kontranapad . premasima odnožno na dvovisinskom razboju uz saskok s premahom odnožnim i okretom za 90º. oduzimanju lopte presjecanjem. „mačjem“ skoku na niskoj gredi. zaustavljanju lopte natkoljenicom principom amortizacije.odbrambenom stavu i kretanju u odbrani.šutu s pozicija krila i kružnog napadača. saskok s premahom odnožnim i okretom za 90º . x x x 193 . košarka . Kolutanja: .Različite varijante premeta u stranu .Salto natrag odrazom iz visa stojećeg na dočelnim karikama . Višenja. valovitim kretnjama rukama i tijelom.Disco fox .Šut s pozicija krila i kružnog napadača (*) . mini odbojci 4:4. naskoku na gredu visine 80120 cm s premahom odnožnim i okretom za 90º i uspravu kroz čučanj. odbojka .Okreti .Napad iz zaleta prebacivanjem jednom rukom – “kuhanje” Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o letećem kolutu na povišenje od mehkih strunjača.Engleski valcer (*) . Igre: Rukomet: . okretima. x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: rukomet .košarkaški dvokorak (*) . saltu natrag odrazom iz visa stojećeg na dočelnim karikama.Složeniji koraci aerobike niskog i visokog intenziteta .Odbrambeni stav i kretanje u odbrani . Borilačke strukture: .Podmetni saskok iz visa stojećeg prednjeg s prečke (*) . ubacivanju lopte u koš jednom rukom odozgo nakon dodane lopte košarkaški dvokorak. usprav kroz čučanj 6. x x x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: podmetnom saskoku iz visa stojećeg prednjeg s prečke. pojedinačnom i grupnom protunapadu. x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: tehnikama ramenog bacanja kroz klek.Njih na prečci . napadu iz zaleta prebacivanjem jednom rukom – “kuhanje”. Koreografija aerobike 8.Naskok na gredu visine 80-120 cm s premahom odnožnim i okretom za 90º.završna akcija Odbojka: .Leteći kolut na povišenje od mehkih strunjača 5.Skokovi sa spravom po izboru . skokovima sa spravom po izboru. složenijim koracima aerobike niskog i visokog intenziteta.Premasi odnožno na dvovisinskom razboju.dizanju lopte visoko na krajeve mreže. disco fox-u.„Mačji“ skok na niskoj gredi 7. nogomet .

Samostalno primjenjuje aerobne programe za razvoj poboljšanje maksimalnog primitka kisika. x x x x x x x x x x x x 1.Mini odbojka 4:4 Nogomet: . Vježbama snage pozitivno utiče na razvoj mišićnog i gustoću koštanoga tkiva te poboljšava posturu.. I 8..Ravnoteža: .. gibljivosti i ravnoteže. Postepeno gradi racionalan stav prema autoritetima. Postepeno shvata da je osnovno obrazovanje „pasoš za život“. Uljudno se ponaša na času i u školi. 3.Zaustavljanje lopte natkoljenicom principom amortizacije . odnosno pravilan uspravni položaj tijela. 4. 5. 194 .Tehnika ubacivanja lopte u igru rukama . Posjeduje neophodnu nervno-mišićnu kordinaciju i kontrolu složenijih pokreta. Motoričke sposobnosti 2. koordinacije. Aktivno. Različitim vježbama istezanja pozitivno utiče na fleksibilnost zglobnih tijela i skupinu zglobova.. Funkcionalne sposobnosti: 3.. Antropološki 2. 7. Uspješno kontroliše agresivnost u igri.Preciznost: Odgovarajući sadržaji iz: 1. samopoštovanju i poštovanju drugih bez obzira na njihove individualne i kolektivne karakteristike.(*) . a shodno potrebama učenika i mogućnostima škole i okoline S potrebnom snagom i brzinom izvodi složenije pokrete i kretanja.1. Posjeduje ekološke navike i aktivno učestvuje u rješavanju ekoloških problema..Oduzimanje lopte presjecanjem (*) . kao drugi kineziološki sadržaji. Pozitivno utiče na krvožilni sistem radom na poboljšanju aktivnosti dišnog sistema.Gibljivost: . Postiže optimum motoričkih sposobnosti snage. 2.Snaga: . brzine. Morfološke osobine: x x Odnos između slobode i odgovornosti i sposobnost izražavanja samopoštovanja i poštovanje drugih Odgojni Odnos prema tjelesnoj težini i tijelu uopće Emocionalna samoregulacija (*) Odnos prema ekološkim problemima Kultura ponašanja x x x x x x x x x x 4. Posebnu pažnju poklanja usavršavanju snage i brzine te koordinacije i gibljivosti. Posjeduje zdrave prehrambene navike i zdrav stil života i racionalno se odnosi prema modnim izazovima zasnovanim na upotrebi tjelesnih osobina i sposobnosti.Brzina: . Ima pravilan odnos prema slobodi i odgovornosti...2. 6.. interaktivno i kreativno učestvuje u rješavanju problema u školi i među vršnjacima.Koordinacija: .

ritmičke gimnastike. sprava. metod stanica. borilačkih aktivnosti. koja su bitno obilježje tzv. (c) kompleksna motorička znanja. ovaj period je veoma pogodan za početak sportske aktivnosti. Zbog efikasnosti vježbe i bolje motivacije.. preciznosti. eksplozivne. što učenici teško prihvaćaju. Ocjenjuju se: sadržaji označeni sa (*) Procjenjuju se: morfološke osobine. upotpunjena temeljnim teorijskim znanjima iz kineziologije. ravnoteže.Ovaj razvojni period karakterističan je po burnom tjelesnom rastu i razvoju. Obzirom da su učenici naročito zainteresovani za produbljivanje znanja i širenje sadržaja rada. treba voditi računa o racionalnom korištenju objekata. odnosi na slobodniju kompoziciju časa tjelesne i zdravstvene kulture i na usavršavanje i osavremenjivanje tehnologije nastave. vode ka emocionalnoj neujednačenosti. Četverodijelnu kompoziciju časa treba shvatiti samo kao obavezno polazište.. podstiču razvoj ličnosti učenika. skokova u vodu i dr. Da bi intenzitet vježbanja bio optimalan. biciklizma i dr. kružnointervalni metod. Ove proporcionalne promjene utiču na kontinuirani razvoj motoričkih sposobnosti. obrazovna komponenta pretpostavlja usvajanje naprednih kinezioloških motoričkih znanja koja. Dodatni problem ovog razvojnog perioda prestavlja razvoj psihičkih obilježja ličnosti. targent-trening i sl. dakle ciklična i aciklična. u zadnje tri godine program tjelesne i zdravstvene kulture zahtijeva savremeniji didaktičko-metodički postupak nastavnika. Ubrzani tjelesni rast i razvoj odvija se po fazama " ispružanja i popunjavanja" pa se često stiče utisak tjelesne disharmonije. stvarno i očekivano stanje osobina i sposobnosti. sa dosta slobode. potrebno je učenicima osigurati i mogućnost sticanja znanja specificiranih kao: (a) monostrukturalna motorička znanja. ta (d) ”estetska” motorička znanja (ili znanja za koja je estetski kriterij važan faktor uspjeha). brzine. kao što su nogomet. 195 . kao što su boks. funkcionalne i motoričke sposobnosti učenika u odnosu na njihovo inicijalno. koje osigurava optimalne psihološke. judo. koji vodi do biološke i spolne zrelosti učenika. fiziološke i pedagoške preduslove za realizaciju neposrednog zadatka časa tjelesne i zdravstvene kulture. statičke snage i dinamometrijske sile te (c) regulaciju morfoloških obilježja (aktivne mišićne mase i balastne mase). plivanja. Učešće mase međusobno se mijenja i prema dijelovima cijelog tijela. Društveni zahtjevi. koja su dominantno obilježje aktivnosti tipa atletike. rekvizita i ostalog nastavnog pribora te o racionalnijem korištenju raspoloživog vremena za čas i sl. Uz opća motorička znanja za razvoj (a) razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobnih i anaerobnih) i (b) razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije. S obzirom da je ovo razdoblje optimalno za usvajanja motoričkih znanja. Na toj osnovi. odnosno dovode do određene stagnacije ili usporenog razvoja. Intezivnije se koriste metode rada kao što su: metod dopunskog vježbanja.. koja se susreću u sportskim igrama. (b) aciklična motorička znanja. što se. karate i dr. košarka i dr. treba i komponovati konačnu strukturu časa za svaki zadatak. fleksibilnosti. kao i biološke promjene u ovom razvojnom periodu. koja su sadržana u aktivnostima tipa gimnastike. u prvom redu. hrvanje. rukomet. Pravilno vođena tjelesna aktivnost može značajno da kompenzira ovaj veoma osjetljiv period i da veliki doprinos za stvaranje i oblikovanje zdrave ličnosti. repetitivne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful